UNIVERSITATEA DE VEST FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA : ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ANUL : III ZI

CONTRACTELE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Coordonator : Prof. univ. dr. Alin Trăilescu

Referenţi : Amarandei Carmen Lucica Trif Cosmina Ramona Disciplina : Practica de specialitate

1

CUPRINS

1. Contractele de achizitie publica. Notiune 2. Tipuri de contracte de achizitie publica 3. Principiile contractului de achizitie publica 4. Partile contractului de achizitie publica 5. Reguli generale aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publică 6. Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie publică 7. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire 8. Reguli de participare la procedura de atribuire
9. Reguli de comunicare si de transmitere a datelor

10.Proceduri de atribuire 11.Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publica 12. Hotarari judecatoresti privind contractele de achizitie publica

2

CONTRACTELE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Notiune Contractul de achizitie publică este un contract cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităti contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect executia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii. Contractul de achizitie publică include si categoria contractului sectorial. Prin contract sectorial se întelege contractul de achizitie publică care se atribuie în scopul efectuării unei activităti relevante în sectoarele de utilitate publică: a) apă; b) energie; c) transport; d) postă. Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica. Programul anual al achizitiilor publice este documentul care contine contractele de achizitie publica si acordurile cadru ce se intentioneaza a fi atribuite sau incheiate pe parcursul unui an bugetar. Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora si aproba programul achizitiilor publice in fiecare an, intr-o prima forma in decursul ultimului trimestru al anului precedent.1 Tipuri de contracte de achizitie publică

1

N. Oroveanu, Teoria generală a regimului public în revista ,, Stuii de drept românesc”, Nr. 3/1994, pag. 20 3

care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse. dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilite. cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul. altul decât contractul de lucrări. inclusiv în rate.Potrivit art. cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate contractantul. nr. a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.U. b) contractele de furnizare. în calitate de concedent. Contractul de achizitie publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse si. Contractul de concesiune de lucrări publice este contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrări. în calitate de concesionar.G. primeste din partea autoritătii contractante. 31 din O. dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilite. Contractul de concesiune de servicii este contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii. cu sau fără optiune de cumpărare. 4 . primeste din partea autoritătii contractante. în calitate de concesionar. Contractul de furnizare este acel contract de achizitie publică. contractele de achizitie publică sunt: a) contractele de lucrări. 34/20062.G nr 34/2006 – Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei privind atribuirea contractelor de achiziție publică. operatiuni/lucrări 2 O. în calitate de concedent. c) contractele de servicii. prin cumpărare.U. închiriere sau leasing. cu titlu accesoriu.

cât si executia unei constructii. fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesitătii si obiectivelor autoritătii contractante. prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritătile contractante. nr.de instalare si punere în functiune a acestora este considerat contract de furnizare. 5 .G. altul decât contractul de lucrări sau de furnizare. fie atât proiectarea. 34/2006. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publică sunt: a) nediscriminarea. Contractul de servicii este acel contract de achizitie publică. 3) principiul asigurării transparentei si integritătii procesului de achizitie publică. b) tratamentul egal. 4) principiul asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice. 4 din O. nr. cât şi serviciile sunt enumerate în anexele la O. Potrivit art. 2) principiul garantării tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici.U. Principiile contractului de achizitie publică Principiile generale ce guvernează domeniului achizitiilor publice sunt: 1) principiul promovării concurentei între operatorii economici. contractul de lucrări este acel contract de achizitie publică care are ca obiect: fie executia de lucrări sau executia unei constructii. cât si executia de lucrări sau atât proiectarea.G. Atât activitătile legate executia de lucrări sau constructii.U. 34/2006. care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii.

autoritate publică sau institutie publică . d) transparenta. de către o autoritate contractantă sau de către un alt organism de drept public. f) eficienta utilizării fondurilor publice.3 b) oricare organism cu personalitate juridică care a fost înfiintat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial si care se află cel putin în una dintre următoarele situatii: . 3 I. Autoritate contractantă este: a) oricare organism al statului . pag. Bucureşti 2003.se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităti contractante sau unui alt organism de drept public.c) recunoasterea reciprocă.este finantat. Părtile contractului de achizitie publică Părtile contractului de achizitie publică sunt operatorii economici.care actionează la nivel central ori la nivel regional sau local. . Contracte. g) asumarea răspunderii. Avram. 116 6 . pe de altă parte.în componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiti de către o autoritate contractantă. pe de o parte şi autoritătile contractante. . sau de către un alt organism de drept public. e) proportionalitatea. c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităti contractante dintre cele mentionate anterior. în majoritate. Editura Rosetti.

respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta. transport. respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura. urmând ca numai candidatii selectati să aibă dreptul de a depune oferta. pe baza solutiei/solutiilor.G. cu unul sau mai multi dintre acestia. energie. inclusiv pretul. Reguli generale aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publică Potrivit art. atunci când aceasta atribuie contracte de achizitie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităti. nr. d) negocierea. candidatii selectati să elaboreze oferta finală.d) oricare întreprindere publică ce desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile relevante în sectoarele de utilitate publică (apă. altul decât cele prevăzute anterior. în baza unui drept special sau exclusiv. urmând ca. energie. 18 din O. c) dialogul competitiv. 7 . b) licitatia restrânsă. respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidatii selectati si negociază clauzele contractuale. care desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile relevante în sectoarele de utilitate publică (apă. atunci când acesta atribuie contracte de achizitie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităti. respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidatii admisi. procedurile de atribuire a contractului de achizitie publică sunt: a) licitatia deschisă. în scopul identificării uneia sau mai multor solutii apte să răspundă necesitătilor sale. transport. e) oricare subiect de drept. acordat de o autoritate competentă.U. postă). 34/2006. postă).

eficienta utilizării fondurilor publice. transparenta. a documentatiei de concurs.4 4 Lg. documentatia de concurs. recunoasterea reciprocă. c) indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate. Autoritatea contractantă are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire numai după ce a fost elaborată documentatia de atribuire sau. actualizarea. coordonarea activitătii de elaborare a documentatiei de atribuire sau. respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai multi operatori economici. Autoritatea contractantă. proportionalitatea. după caz. tratamentul egal. ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achizitie. e) constituirea si păstrarea dosarului achizitiei publice. d) aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire. 84/1992 privind Regimul zonelor libere 8 .e) cererea de oferte. Obligatiile autoritatii contractante. după caz. pe baza necesitătilor transmise de celelalte compartimente ale autoritătii contractante. prin compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie publică are următoarele atributii: a) elaborarea si. orice situatie pentru care nu exista o reglementare explicita se interpretează prin prisma principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publică(nediscriminarea. asumarea răspunderii). a unui program anual al achizitiilor publice. b) elaborarea sau. după caz. in cazul organizării unui concurs de solutii. În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Dacă prin atribuirea contractului de furnizare. cumpărare. prin închiriere sau prin leasing cu sau fără optiune de cumpărare. 54/2006 privind atribuirea bunurilor proprietate publică 9 . închiriere sau leasing. în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării. atunci metoda de estimare variază în functie de durata contractului respectiv. autoritatea contractantă îsi propune să dobândească produse care necesită si operatiuni/lucrări de instalare si punere în functiune.Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie publică. În cazul în care. orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului. inclusiv în rate. 5 Dispoziţia OUG Nr. respectiv prin cumpărare în rate. respectiv.5 Atribuirea contractului de furnizare. la data estimării valorii contractului de furnizare. autoritatea contractantă a stabilit modalitatea de dobândire a produselor. luând în considerare orice forme de optiuni si. Autoritatea contractantă are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publică pe baza calculării si însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv. fără taxa pe valoarea adăugată. cu sau fără optiune de cumpărare. autoritatea contractantă nu are încă stabilită modalitatea de dobândire a produselor. În cazul în care. la data estimării valorii contractului de furnizare. atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să fie considerată ca fiind egală cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecărui mod de dobândire a produselor. atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să includă si valoarea estimată a operatiunilor sau lucrărilor respective. Valoarea estimată a contractului de achizitie publică trebuie să fie determinată înainte de initierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.

astfel: a) când durata contractului este stabilită si nu depăseste 48 de luni. precum si a altor forme de remuneratii aferente serviciilor respective. atribuite în ultimele 12 luni. autoritatea contractantă îsi propune să atribuie un contract de servicii pentru care nu se poate anticipa pretul total al prestatiei. Dacă. atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite.În cazul în care autoritatea contractantă îsi propune să atribuie un contract de furnizare care trebuie reînnoit într-o perioadă dată. atunci valoarea estimată trebuie calculată având în vedere întreaga durată a contractului. Atribuirea contractului de servicii. În cazul în care autoritatea contractantă îsi propune să achizitioneze servicii de asigurare. dacă este posibil. începând din momentul primei livrări. dar este posibilă estimarea unui tarif mediu lunar. atunci valoarea estimată trebuie calculată multiplicând valoarea lunară cu 48. b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni. ajustată. însă. b) când durata contractului nu poate fi determinată sau depăseste 48 de luni. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul: a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de furnizare similare. 10 . atunci metoda de estimare variază în functie de durata contractului respectiv. cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinta cantitătilor achizitionate si valorilor aferente. Achizitionarea serviciilor de asigurare.

Achizitionarea serviciilor bancare. în cazul în care autoritatea contractantă nu a exclus această posibilitate în anuntul de participare la concurs. În cazul în care autoritatea contractantă îsi propune să achizitioneze servicii de proiectare. inclusiv valoarea estimată a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior. Dacă autoritatea contractantă îsi propune să achizitioneze lucrări pentru care urmează să pună la dispozitie executantului materiale. comisioanelor. Achizitionarea serviciilor de proiectare. În cazul în care autoritatea contractantă îsi propune să organizeze un concurs de solutii. atunci valoarea estimată care trebuie luată în considerare se determină astfel: a) dacă concursul de solutii este organizat ca o procedură independentă. În cazul în care autoritatea contractantă îsi propune să achizitioneze servicii bancare sau alte servicii financiare. urbanism. inginerie si alte servicii tehnice. atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza onorariilor ce urmează a fi plătite si a oricăror alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective. cât si valoarea totală a facilitătilor mentionate. atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute. Achizitionarea de lucrări. 11 . echipamente tehnologice sau orice alte amenajări si dotări necesare executiei lucrărilor. atunci valoarea estimată include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmează a fi acordate concurentilor. utilaje. dobânzilor si a oricăror alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective. Concursul de solutii. atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza taxelor.

. b) instructiuni privind date limită care trebuie respectate si formalităti care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire. 6 Lg. e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare.b) dacă concursul de solutii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii. persoane de contact.inclusiv telefon. cerintele minime de calificare. email -. în care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmează a fi acordate concurentilor. cel putin: a) informatii generale privind autoritatea contractantă. fără a se limita la cele ce urmează. aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere. fax. atunci valoarea estimată luată în considerare este valoarea estimată a contractului de servicii respectiv. regulă si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă. corectă si explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 12 .6 Documentatia de atribuire trebuie să cuprindă. d) caietul de sarcini sau documentatia descriptivă. precum si documentele care urmează să fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie. în special cu privire la adresă . Autoritatea contractantă are obligatia de a preciza în cadrul documentatiei de atribuire orice cerintă. mijloace de comunicare etc. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire. f) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare. c) dacă sunt solicitate. criteriu.

iar în situatia în care autoritatea contractantă solicită. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câstigătoare si numai dacă o astfel de măsură reprezintă o conditie necesară pentru buna îndeplinire a contractului. fără a fi obligati să îsi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. ofertantul are obligatia de a preciza partea/părtile din contract pe care urmează să le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Totodată. Ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. a celei în care este ofertant asociat. individual sau într-un grup de operatori. h) informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.g) instructiuni privind modul de utilizare a căilor de atac. mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatură sau ofertă comună. Reguli de participare la procedura de atribuire Potrivit art. orice operator economic are dreptul de a participa.U.G. b) să depună ofertă individuală/comună si să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. 41 din O. 34/2006. Mai mult. candidatul saub ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri: a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune. sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză. sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau. după caz. 13 . la procedura de atribuire. nr.

comunicarea. 16/2002. orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii. În perioada cuprinsă între data publicării anuntului de participare si data limita de depunere a ofertelor. Proceduri de atribuire Faza prealabilă procedurii de atribuire. notificare si altele asemenea trebuie să fie transmise în scris. d) prin orice combinatie a celor deja mentionate. Mai mult. transmiterea si stocarea informatiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea si confidentialitatea datelor respective. c) prin mijloace electronice. Autoritatea contractantă are obligatia de a stabili perioada pentru procedura de atribuire în functie de complexitatea contractului sau de cerintele specifice aşa încât operatorii economici interesati să beneficieze de un interval de timp adecvat. informare. suficient pentru elaborarea ofertelor si pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentatia de atribuire. privind contractele de parteneriat public privat 14 . Totodată. Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalităti: a) prin postă. autoritatea contractantă are obligatia de a 7 OUG Nr. b) prin fax. respectiv în momentul primirii. solicitare.7 Licitatia deschisă.Reguli de comunicare si de transmitere a datelor Orice comunicare.

accesibil prin internet la o adresă dedicată. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. In cazul in care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor. Totodată. aceasta are obligatia de a răspunde la aceste solicitări. ora si locul indicate in anuntul de participare. 8 2 sistemul electronic de achiziţii publice . alte documente prezentate de participanti. cu exceptia celor care se incadrează intr-una din următoarele situatii: a) au fost depuse după data si ora limită de depunere sau la o altă adresă decat cele stabilite in anuntul de participare.asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obtine documentatia de atribuire. autoritatea contractantă are obligatia de a preciza aceasta modificare printr-o erată la anuntul de participare. după caz.SEAP . 15 .desemnează sistemul informatic de utilitate publică. În cazul în care documentatia de atribuire a fost pusă la dispozitia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil în SEAP8. utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire. la data. care trebuie insă publicată cu cel putin trei zile inainte de data anuntată initial pentru deschiderea ofertelor. nu este permisă respingerea niciunei oferte. prin crearea unui nou fisier electronic la care se va asigura accesul direct si nerestrictionat. In cadrul sedintei de deschidere. în mod similar cu accesul la fisierul initial. autoritatea contractantă are obligatia de a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legatura cu documentatia de atribuire. Autoritatea contractantă are obligatia de a deschide ofertele si. dacă autoritatea contractantă primeste solicitări de clarificare cu privire la prevederile documentatiei de atribuire.

Licitatia restrânsă În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare si data limita de depunere a candidaturilor. Chiriac. aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor. indiferent dacă acestia au fost sau nu prezenti la sedinta respectivă. comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar. in cel mult o zi lucrătoare de la deschidere. care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată in acest scop.b) nu sunt insotite de garantia de participare. autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire. elementele principale ale fiecărei oferte. forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire. 275 16 . 9 L. in cuantumul. consemnandu-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic in parte. pag. comisia de evaluare are dreptul de a stabili candidaţii selectaţi aplicând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare. prezenti la sedintă. in care se consemnează modul de desfăsurare a sedintei respective. Sedinta de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentanti ai operatorilor economici.9 După expirarea datei limita de depunere a candidaturilor. Activitatea autorităţilor administraţiei publice. Cluj Napoca 2002. Editura Accent. Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite un exemplar al procesului verbal uturor operatorilor economici participanti la procedura de atribuire. După ce a finalizat selecţia candidaţilor.

Candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de oferta comuna.U. 925 din 19 iulie 2006 cu modificări aduse de HG 834/27. 34/2006.U. Procedura de licitaţie restrânsă poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice. în mod cumulativ. 94.Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată in acest scop. 17 . are obligaţia de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul selecţiei. 94 din O. care va deveni parte a dosarului achizitiei publice. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare la etapa a doua a licitaţiei restrânse concomitent tuturor candidaţilor selectaţi.G. Dialogul competitiv Înainte de initierea procedurii de dialog competitiv. iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta o astfel de oferta. Potrivit art. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea unei notei justificative. nr. nr. b) aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză. autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică dacă se îndeplinesc.G. autoritatea contractantă are obligatia de a verifica întrunirea conditiilor prevăzute la art.2009).07. următoarele condiţii: a) contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită. în condiTiile reglementate de normele metodologice ale O. 34/2006 (Hotărârea nr. prin intermediul SEAP.

Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv consta în organizarea de intalniri cu fiecare candidat admis în parte. care se aprobă de către conducătorul autoritătii contractante sau de persoana desemnată in acest scop. pe parcursul cărora se derulează un dialog cu scopul identificarii solutiilor sau optiunilor referitoare la aspectele tehnice. Conducătorul autoritătii contractante. După ce a finalizat preselectia candidatilor. comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport intermediar. problemele legate de cadrul juridic si orice alte elemente ale viitorului contract. montajele financiare. In comisia de evaluare pot fi nominalizati si membri apartinand altor compartimente ale autoritătii 18 . care se constituie intr-o comisie de evaluare. are obligatia de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidatilor cu privire la rezultatul preselectiei. autoritatea contractantă are obligatia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obtine informatii complete cu privire la condiTiile de participare la procedura de atribuire.În perioada cuprinsă între data publicării anuntului de participare si data limita de depunere a candidaturilor. persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor. Evaluarea ofertelor Autoritatea contractantă are obligatia de a desemna. sau persoana desemnată in acest scop. Comisia de evaluare trebuie să includă specialisti in domeniul obiectului contractului care urmează să fie atribuit si se nominalizează din cadrul compartimentului intern specializat. pentru atribuirea contractelor de achizitie publică. La sfârsitul fiecărei intalniri comisia de evaluare are obligatia consemnarii problemelor discutate si aspectelor convenite într-un proces-verbal de sedinta.

Garantia de buna execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă. 19 . in acest din urmă caz neavand drept de vot. in cuantumul si pentru perioada prevăzută in documentatia de atribuire. autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire. Garanţia de buna execuţie. din cadrul respectivei autorităti contractante. Presedintele poate fi membru in cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat numai la aspectele de organizare si reprezentare. si presedinte al comisiei de evaluare. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printrun instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. in cazul in care beneficiarul final al contractului este o altă autoritate contractantă. totodată.contractante sau. Garantia trebuie să fie irevocabilă. Totodată. presedintele comisiei de evaluare semnează raportul procedurii de atribuire. care se prezintă in original. In orice situatie. calitativă si în perioada convenită a contractului. GARANŢII Garanţia de participare Garantia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă fata de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la încheierea contractului de achizitie publica sau a acordului-cadru. Finalizarea procedurii de atribuire. persoană care devine.

autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenta legislatiei privind finantele publice. a) sau art. Prin exceptie autoritatea contractantă are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia. de regulă. (2) lit. înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire si. la încălcarea principiilor prevăzute la art. în mod cumulativ. următoarele condiţii: a) în cadrul documentaţiei de atribuire si/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. (2) lit. (1) lit. fără o justificare temeinică. 34 din 2006 : (1) Prin excepţie de la prevederile art. 86 alin. autoritatea contractantă are obligatia de a verifica. d). desi pot fi luate în considerare. a) . la rândul lor.f). 2 alin. b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă. 34 din 200610. a). nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice si/sau financiare. 2 alin. Indiferent de momentul initierii procedurii de atribuire. să intarzie incheierea contractului sau acordului-cadru sau să adopte orice alte măsuri. 10 Art. art. 102 alin. d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului.Autoritatea contractantă are obligatia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de achizitie publica sau a acorduluicadru. cu scopul de a crea circumstante artificiale de anulare a procedurii. b) au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme. a). Ofertantul care se consideră lezat de un astfel de comportament are dreptul de a solicita despăgubiri prin actiune in justitie. 34 din 2006 si se sanctionează in consecintă. dar numai în circumstantele prevăzute la art. Autoritatea contractantă nu are dreptul ca. (2) lit. (2) În sensul prevederilor alin. (2) lit. Ordonanta de urgenta nr. 20 . 117 alin. 209. oricum. să intarzie adoptarea unei decizii de finalizare a procedurii de atribuire. 204. inainte de incheierea contractului. 209 din Ordonanta de urgenta nr. (2) lit. procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc. a) . Aceste situatii sunt considerate incălcări ale principiilor din Ordonanta de urgenta nr. numai în următoarele cazuri: a) autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art.f). dacă ia această decizie. înainte de data încheierii contractului. c) nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care.

din motive care se datorează culpei autoritătii contractante. Dacă durata de indeplinire a contractului se prelungeste peste termenele stabilite initial in respectivul contract. autoritatea contractantă are obligatia de a emite documente constatatoare care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de către contractant. iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati în oferta. pe baza informatiilor cuprinse in anunturile de participare si de atribuire. Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publica Monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica se realizează de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. Pe parcursul derulării contractului. in valută. contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fără acceptul tcontractante. Totodată. Autoritătile contractante au obligatia transmiterii către Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a unui 21 . Pretul contractului de achizitie publică se poate exprima in lei sau. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. operatorul economic este indreptătit să solicite penalităti si/sau daune interese.În cazul în care părti din contractul de achizitie publica urmează sa se îndeplinească de unul sau mai multi subcontractanti. autoritatea contractantă are obligatia de a solicita. la încheierea contractului de achizitie publica respectiv. după caz.

Atacarea în instanţă a soluţiei dată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.U.furnizarea de informatii în legatura cu modul de functionare a sistemului de achizitii publice tuturor celor interesati. 285 alin. are un caracter definitiv si 22 . precum si din alte informări primite de la autoritătile contractante solicitate.raport anual privind contractele atribuite în anul anterior. O. constituind astfel o bază de date statistice care sunt utilizate pentru: . art. nr. . Caracterul hotărârii pronunţate.prevenirea si. Licitaţie publică. cel mai tarziu pana la data de 31 martie a fiecărui an. .G. constatarea unor încălcări ale legislatiei în domeniu. Hotarari judecatoresti privind contractele de achizitie publica • Achiziţii publice. 34/2006. conform formatului standardizat care se pune la dispozitie prin intermediul SEAP. in format electronic. după caz. Respingerea ofertei.prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeană. Informatiile solicitate se transmit. Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice prelucrează informatiile relevante din anunturile de participare si de atribuire. Contestare. (2) Hotărârea judecătorească dată în soluţionarea litigiului având ca obiect modul de rezolvare a contestaţiei formulate împotriva deciziei autorităţii contractante de respingere a ofertei unui agent economic în cadrul unei proceduri de achiziţie publică.supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica. .

128-134 23 .Prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din data de 4 iulie 2007. S-a solicitat. 1197 din 21 martie 2008 La data de 5 iunie 2007. Concesionări şi Contracte.773/C3/508 din data de 22 mai 2007 prin care s-a dispus respingerea contestaţiei formulate de aceasta împotriva deciziei de respingere a ofertei depuse.B. plângerea formulată de reclamanta A împotriva Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr. Bucureşti 1997. Editura All Beck. pentru atribuirea contractului de lucrări „Construcţii pentru autostrăzi. prin plângerea formulată anularea acestei decizii şi menţinerea stării de suspendare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică. pe cale de consecinţă. apg. definitivă şi irevocabilă şi deci nesusceptibilă de a fi atacată cu recurs. Contenciosul administrativ român. ca inadmisibil.irevocabil.11 Încheierea pronunţată de instanţa de fond prin care s-a dispus suspendarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică este şi ea.Direcţia de Achiziţii.C. Prisăcaru..J. Secţia de contencios administrativ şi fiscal Decizia nr.C. Recursul formulat împotriva acestei hotărâri va fi respins aşadar. în calitate de autoritate contractantă. instanţa a dispus suspendarea procedurii de 11 V. . în procedura de licitaţie deschisă organizată de P. şosele şi străzi.M. I.3964/2/2007 s-a înregistrat la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ. Reclamanta şi-a motivat cererea prin faptul că este necesar a se evita producerea unui prejudiciu ca urmare a atribuirii în mod nelegal a contractului de achiziţie publică în favoarea participanţilor desemnaţi câştigători în lipsa ei. sub nr.

solicitând casarea încheierii şi trimiterea cauzei la instanţa de fond. reţinând că potrivit art.284 alin. pentru a rejudeca fondul sau modificarea încheierii în sensul respingerii cererii de suspendare a procedurii de atribuire ca fiind lipsită de interes. iar pe fondul cauzei a precizat că nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. reprezentat prin Primarul General.U.G. existând posibilitatea încheierii de către autoritatea contractantă a contractului de achiziţie publică cu societatea declarată câştigătoare. fiind citată greşit pentru acel termen Primăria Municipiului Bucureşti care nu are calitate procesuală pasivă în cauză.34/2006 excepţie ce urmează a fi analizată cu precădere. (1) din Legea nr.Împotriva acestei încheieri a declarat recurs Municipiul Bucureşti. existând chiar o lipsă de interes din partea reclamantei faţă de suspendarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică. (1) din O.nr.G.285 alin. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. 24 . în raport cu celelalte motive de recurs formulate.atribuire a contractului de achiziţie publică. instanţa de recurs a invocat. din oficiu.34/2006. instanţa poate dispune suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea plângerii formulate împotriva deciziei Consiliului şi apreciind că este îndeplinită condiţia cazului temeinic justificat şi cea privind paguba iminentă. Recurentul susţine în motivarea recursului că la termenul din 4 iulie 2007 când s-a judecat cererea de suspendare în privinţa sa nu a fost îndeplinită procedura de citare.U.554/2004 şi anume existenţa unui caz bine justificat şi a unei pagube iminente pentru a se putea dispune suspendarea.14 alin. excepţia inadmisibilităţii recursului faţă de dispoziţiile art. câtă vreme acesta nu îndeplineşte o cerinţă minimă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică şi anume cea a indicatorilor financiari: solvabilitatea patrimonială şi lichiditatea general. La termenul de soluţionare în fond a cauzei.nr. (5) din O.

Recurentul precizează că este admisibilă calea de atac a recursului în raport de dispoziţiile art. (1) din Convenţie conform căreia.U.337/2006. textul de lege referindu-se la hotărârea pronunţată în soluţionarea plângerii formulată împotriva deciziei prin care s-a respins ca nefondată contestaţia.(5) din O. (1) din O.773/C3/508 din 22 mai 2007 este executorie şi împotriva acesteia se poate face plângere în termen de 10 zile de la comunicare. 34/2006. admiterea căii de atac a recursului.280 alin. Potrivit art.12 Nu poate fi primită susţinerea recurentului în raport de conţinutul art. încheierea pronunţată de instanţa de fond.285 alin. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.377/2006. conform O.nr.Câtă vreme legiuitorul a statuat asupra căilor legale de atac. nr. alin 1. Aşadar. nr.6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.În conformitate cu art. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (împotriva acestei reglementări) ar duce la încălcarea principiului stabilităţii raporturilor juridice.6 alin. reglementare specială în domeniu. neputând fi invocată încălcarea principiului privind „liberul acces la justiţie”. „hotărârea pronunţată de instanţă este definitivă şi irevocabilă”.G. privind soluţionarea contestaţiilor pe cale administrativă 25 . 256.G.G. prin care s-a dispus suspendarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică este şi ea definitivă şi irevocabilă şi deci nesusceptibilă de a fi atacată cu recurs.U.34/2006. aprobată prin Legea nr. „orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil”. aducând atingere dreptului reclamanţilor la 12 Art. decizia pronunţată în soluţionarea contestaţiei nr. în speţă.U.34/2006 aprobată prin Legea nr. hotărârea pronunţată în rezolvarea plângerii formulată împotriva deciziei de soluţionare a contestaţiei fiind definitivă şi irevocabilă.

în cadrul procedurii arbitrale. • Contract de achiziţie publică. a excepţiei privind validitatea convenţiei arbitrale nu împiedică instanţa de judecată investită cu acţiunea în anularea hotărârii arbitrale să pună în discuţia părţilor această excepţie şi. nr. 364 alin.U.. fiind respins ca atare. este inadmisibil şi în baza art.un proces echitat. (1) lit.G. 286 Cod proc. a) În acord cu prevederile cu caracter imperativ cuprinse în art. O. Inserarea unei clauze arbitrale. Prin urmare în virtutea acestui principiu al stabilităţii raporturilor juridice. analizarea recursului prin prisma motivelor de recurs formulate de recurente a fost apreciată ca fiind nerelevantă. nr. art. recursul declarat de Municipiul Bucureşti împotriva încheierii de suspendare a procedurii de atribuire până la soluţionarea plângerii formulată împotriva Deciziei Consiliului. Neinvocarea de către părţi. nici o parte nu este îndreptăţită să solicite un nou control asupra unei judecăţi definitive şi executorii ( în speţă hotărârea este şi irevocabilă) doar cu scopul de a obţine o reexaminare a cauzei şi o nouă hotărâre având acelaşi obiect.312 Cod procedură civilă. 286 din O. art. astfel că este nelegală inserarea unei clauze arbitrale în conţinutul unui contract de achiziţie publică. în condiţiile art. litigiile privitoare la contractele de achiziţii publice sunt de competenţa exclusivă a instanţelor de contencios administrativ.U. 385¹² din Codul de procedură civilă.Pentru aceste considerente. În raport de rezolvarea dată cauzei. 34/2006. Nelegalitate.G.civ. constatând că litigiul nu este susceptibil de soluţionare 26 . 34/2006.

PT + DE. 13 Art.13 Decizia nr. 285 alin 5. s-a obligat să presteze servicii de proiectare pentru „Modernizarea drumurilor comunale din Comuna G. acţiune formulată de reclamanta SC P SA Craiova în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local G. în temeiul OUG. a recurs la arbitraj solicitând obligarea pârâtului Consiliului Local G la plata sumei de 35700 lei. 2/2008. în termen de 30 de zile de la semnarea contractului. Hotărârea pronunţată de instanţă este definitivă şi irevocabilă 27 . prin care acestea au convenit ca. pronunţată de Tribunalul Arbitral al Camerei de Comerţ şi Industrie Oltenia. prin aplicarea dispoziţiilor art. (1) lit.pe calea arbitrajului. inclusiv ridicările topografice şi studiul geotehnic. 364 alin. 34/2006. să fie predate studiul de fezabilitate. 21 din 12 decembrie 2008. Judeţul Dolj”. în dosarul nr. S-a mai reţinut că între părţi s-au ivit neînţelegeri care nu s-au soluţionat amiabil. Între părţi s-a încheiat şi un protocol. nr. în calitate de prestator. instanţa a reţinut că între părţi s-a încheiat un contract de servicii. Pentru a pronunţa această hotărâre. în temeiul contractului încheiat. a) din Codul de procedură civilă. reprezentând contravaloare lucrări neachitate. să se predea documentaţiile în fază PAC. să anuleze respectiva hotărâre. privind atribuirea contractului de achiziţie publică prin care SC P SA. în 30 de zile. astfel că SC Proiect SA. iar după aprobarea şi achitarea acestei faze.3483 din 29 iunie 2010 Prin Sentinţa nr. precum şi obligarea la plata penalităţilor de întârziere. 381 din 22 octombrie 2009 a Curţii de Apel Craiova Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal a fost respinsă acţiunea în anulare a Hotărârii nr.

f) din Codul de procedură civilă. S-a mai reţinut că art. 2) tribunalul arbitral s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut.Prin Hotărârea nr. 364 lit. în sensul art. în raport cu prevederea textului de lege reţinut. a reţinut culpa reclamantei în executarea contractului şi a respins acţiunea formulată. limitele însărcinării arbitrilor şi desfăşurarea procedurii trebuie ridicată. întrucât tribunalul arbitrai . reclamanta invocând 2 dintre cele 3 situaţii. minus şi plus petita. apreciindu-se astfel că. constituirea Tribunalului Arbitral. (1) lit. 21 din 12 decembrie 2008 a Tribunalului Arbitral de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Oltenia acţiunea formulată a fost respinsă. a formulat recurs SC P SA Craiova. 28 . (1) lit. 1 din Codul de Procedură Civilă. sub sancţiunea decăderii. în termen legal. 364 al. 35812 alin. instanţa a reţinut că în conformitate cu art. în raport cu probatoriul administrat. aceasta este decăzută din dreptul de a mai invoca excepţii relativ la acest aspect. S-a constatat că reclamanta nu a invocat în cadrul procedurii arbitrale nici o excepţie legată de constituirea tribunalului. în schimb nu s-a pronunţat asupra celor solicitate. până la primul termen de judecată. În raport cu criticile formulate. c) din Codul de procedură civilă. f din Codul de Procedură Civilă vizează situaţiile de extra. Împotriva acestei hotărâri. S-a apreciat că prevederile invocate nu sunt aplicabile în cauza dedusă judecăţii. orice excepţie privind existenţa şi validitatea convenţiei arbitrale. în sensul cerut de art. 364 al. respectiv extra petita şi minus petiţia. criticând-o pentru nelegalitate sub două aspecte: 1)Tribunalul arbitral nu a fost constituit în conformitate cu prevederile convenţiei arbitrale şi a dispoziţiilor legii.

potrivit dispoziţiilor art.La termenul de judecată din 22. nulitatea. precum şi cele privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul acestor proceduri se soluţionează de urgenţă şi cu precădere. anularea. 34/2006. Înalta Curte a pus în discuţia părţilor admisibilitatea clauzei arbitrale în cuprinsul contractului încheiat între cele două părţi. Prezentul litigiu s-a ivit între părţi în urma neînţelegerilor intervenite în privinţa contractului de servicii.06. rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante. în temeiul prevederilor OUG nr. precum şi acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire se soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante. 34/2006.286. (2) Litigiile privind desfăşurarea procedurilor de atribuire care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. litigiile născute din contractele de achiziţii publice sunt de competenţa exclusivă a instanţelor de contencios administrativ. în calitate de prestator. (11) Procesele şi cererile privind executarea. s-a obligat să presteze servicii de proiectare pentru „Modernizarea drumurilor comunale din comuna G. din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.2010. judeţul Dolj”. privind atribuirea contractului de achiziţie publică. 29 . regula referitoare la competenţa instanţei de judecată în această materie a fost stabilită astfel: „(1) Procesele şi cererile privind actele autorităţilor contractante emise înainte de încheierea contractului. Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător. În conformitate cu prevederile inderogabile ale art. rezoluţiunea. În termenii textului legal precitat. prin care SC P SA.

printre care şi cea relativă la validitatea convenţiei arbitrale. Înalta Curte a admis recursul formulat de SC P SA Craiova. astfel că a decăzut din dreptul de formula excepţii. Acelaşi text de lege. Faţă de cele ce preced. 286 din OUG nr. instanţa de judecată a pronunţat o hotărâre nelegală. În cauză. în vederea soluţionării cererii formulată de SC P SA Craiova. se referă şi la invocarea altor excepţii.12. respingând acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale. a) din Codul de procedură civilă şi să anuleze hotărârea arbitrală. se impunea ca prima instanţă să facă aplicarea art. inserarea clauzei arbitrale în contractul dintre părţi încalcă textul legal mai sus amintit. în sensul că a admis acţiunea în anulare şi. dosarul a fost trimis la această instanţă. ca instanţă de contencios administrativ. a) din Codul de procedură civilă. (1) lit. a anulat Hotărârea nr. 21/12. reţinând că litigiul nu era susceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului. 7209 din Codul de procedură civilă. 364 al. Neobservând acest lucru.2008 a tribunalului arbitral. văzând prevederile art. 34/2006 şi ale art. drept consecinţă. instanţa a reţinut că reclamanta nu a invocat în cadrul procedurii arbitrale nicio excepţie legată de constituirea tribunalului. dar neinvocarea în cadrul procedurii arbitrale a unei astfel de excepţii nu împiedică în nici un fel instanţa de judecată învestită cu acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale să pună în discuţia părţilor chestiunea dacă o astfel de convenţie este validă în cazul contractelor de achiziţii publice. De asemenea. În baza acestui text de lege. care se aplică în mod corespunzător”. 30 . 364 al. Cauza fiind de competenţa Tribunalului Dolj.7202. 7207 şi art. (1) lit. 35812 din Codul de procedură civilă. prima instanţă a făcut şi o greşită aplicare a prevederilor art. Aşadar. text legal operant în litigiul de faţă. a modificat sentinţa atacată.

Activitatea autorităţilor administraţiei publice. Ediţia 5 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Romaniei nr. Editura Rosetti. Chiriac. Bucureşti 2005 • • • Eugen Chelaru. Cluj Napoca 2002 31 . 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.ro. www. bucureşti 2003 • L. privat. Drept administrativ. Administrarea domeniului public şi al domeniului • I. • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 2011. Editura CH Beck. Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie. • Dumitru-Daniel Şerban. Bucureşti 2011. Contracte. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Avram.BIBLIOGRAFIE • Anton Trăilescu. Editura Accent. Monitorul Oficial al României. Achiziţii publice. Editura All Beck.jurisprudenţa. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.