MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD
310130 Arad, B-dul Revolutiei nr. 77, P.O. BOX 2/158 AR
Tel /fax : 0040-257- 280070; tel. 0040-257- 283010
http://www.uav.ro; e-mail: rectorat@ uav.ro

Procedură aprobată prin
Hotărârea Senatului UniversităŃii „Aurel Vlaicu” nr. 23 din 3 martie 2011

PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA LUCRĂRILOR
DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE
DE LICENłĂ ŞI MASTER - 2011
în conformitate cu Legea educaŃiei naŃionale – Legea 1/2011 publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18/10.01.2011
ReferinŃe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Legea educaŃiei naŃionale – Legea 1/2011;
Carta UniversităŃii “AUREL VLAICU” DIN ARAD;
Codul etic al UniversităŃii „Aurel Vlaicu” Arad
Regulamentul de funcŃionare a activităŃii didactice pe baza sistemului de credite
transferabile în Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad
http://www.plagiarism.org/ (accesat la 22.02.2011)
http://dexonline.ro/definitie/plagiat (accesat la 26.02.2011)
http://www.licente.info/ (accesat la 25.02.2011)
http://lucraridelicenta.blogspot.com/ (accesat la 26.02.2011)

1. DefiniŃii, abrevieri şi explicaŃii pentru termeni şi sintagme din prezenta
procedură
1.1. Lucrare pentru Finalizarea Studiilor Universitare (LFSU) desemnează, după caz:
• Lucrare de licenŃă: lucrare elaborată pentru examenul de finalizare a studiilor ciclului
universitar de licenŃă;
• Lucrare de diplomă: lucrare elaborată pentru examenul de finalizare a studiilor ciclului
universitar de licenŃă din domeniul ştiinŃelor inginereşti;
• Lucrarea de disertaŃie: lucrare elaborată pentru examenul de finalizare a studiilor ciclului
universitar de master.
1.2. O LFSU are caracteristicele unei lucrări ştiinŃifice, având un anumit conŃinut tematic şi o
formă de prezentare, specifice domeniului de studii. Forma de prezentare este normată în această
procedură.

• să asigure originalitatea şi să prevină plagiatul sau comercializarea LFSU. Plagiat/plagiere/ a plagia: “A-şi însuşi. . cunoscut sau necunoscut. • testarea capacităŃii absolventului de a aduce contribuŃii sau concluzii originale prin cercetări propri sau prin prelucrarea critică a literaturii de specialitate. prezentându-le drept creaŃii personale. • îndrumătorul ştiinŃific: un cadru didactic titular sau asociat la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Tot la categoria plagiat intră şi autoplagiatul.4.). de exemplu. artistic sau ştiinŃific. O LFSU se consideră obŃinută prin mijloace frauduloase dacă este plagiată sau dacă a fost obŃinută prin cumpărare sau donaŃie de la un alt autor. cuiva. Prezenta procedură propune metode şi norme prin care: • să-i ajute pe absolvenŃi în finalizarea LFSU cu succes. fără a aduce cel puŃin 60% elemente de noutate şi fără a cita vechea lucrare. 3. Prin prezenta procedură. adică din DEX98 online. fără a fi considerat un plagiat. Principalele obiective ale unei LFSU sunt: • demonstrarea de către absolvent a competenŃelor şi a gradului de cunoaştere al domeniului prin capacitatea de analiză şi sinteză a literaturii de specialitate. având calitatea de îndrumător ştiinŃific aprobată de Consiliul facultăŃii.3.3. la definiŃia 1. surse frauduloase de obŃinere a LFSU o reprezintă [7]. fără utilizarea ghilimelelor şi citarea sursei. • examinarea capabilităŃilor absolventului de a structura. 1. iar cei în cauză vor suporta consecinŃele.3. 2. O altă modalitate de plagiat este însuşirea unei alte lucrări. a comite un furt literar. 6. Există mijloace de depistare a plagiatului de pe web.2. cel mai frecvent de pe web. având toate examenele din planul de învăŃământ promovate sau echivalate prin sistemul ECTS.” [6] ObservaŃii: 1. Un text poate fi preluat integral. Ca de exemplu. cu schimbări minore (de obicei doar datele autorului şi. Mai multe despre plagiat se pot afla din referinŃele [5] şi [6]. a copia total sau parŃial ideile. 2. aşa cum s-a procedat. meŃiunea [6] indicând faptul că citatul a fost preluat din referinŃa cu nr. titlul lucrării/capitolelor etc. operele etc. Cel mai frecvent mod de a plagia este aşa numitul procedeu „copy-paste”. 1. 4. 1. documenta şi comunica cercetările propri realizate şi/sau cunoştinŃele acumulate. 2. 2.1.Persoanele care răspund în solidar de originalitatea conŃinutului tematic al LFSU sunt [1] (v. dacă un absolvent elaborează o lucrare de disertaŃie prelucrând propria lucrare de licenŃă. [8] etc. 5. se stabilesc metodologia şi responsabilităŃile privind elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor universitare (LFSU) pentru asigurarea unui standard de calitate unitar la nivelul UniversităŃii “Aurel Vlaicu” din Arad. De exemplu. Scopul procedurii 2.5. şi Anexa 10): • autorul: un absolvent al unui program de studii universitare. dacă utilizăm ghilimelele şi indicăm sursa textului respectiv. • să-i sprijine pe îndrumătorii ştiinŃifici în îndrumarea studenŃilor. Departamentul pentru asigurarea calităŃii (DAC) este responsabil de implementarea şi menŃinerea acestei proceduri. eventual.

asumarea în solidar cu absolventul a originalităŃii conŃinutului LFSU. 3.2. • asigurarea condiŃiilor de păstrare/arhivare a înregistrărilor cerute de desfăşurarea curentă a activităŃilor referitoare la LFSU.2. menŃinerea nivelului de calitate a LFSU fixat prin prezenta procedură. Secretara şefă pe facultate răspunde de efectuarea înregistrărilor pe care le implică aplicarea prezentei proceduri. preşedinŃii Comisiilor de finalizare a studiilor şi responsabilii calităŃii din facultate/departament. 3. Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad utilizează formulare din Anexele 1-9. 3. 3. ResponsabilităŃi Prorectorul cu activitatea de învăŃământ şi Directorul DAC sunt responsabili pentru implementarea prezentei proceduri. care vor aduce la cunoştinŃa candidaŃilor prezenta metodologie şi. 4. cunoaşterea şi aplicarea prezentei proceduri. Accesarea şi descărcarea acestor formulare se poate face online de pe pagina http://www. care oferă informaŃii/indicaŃii privind datele ce trebuie înregistrate. o diplomă de studii. Pentru ca informaŃia referitoare la modul de elaborare al LFSU să fie completă şi uşor de utilizat. înscrierii la examenul de licenŃă şi predării LFSU la termen (v. • • • Studentul/absolventul are responsabilitatea: alegerii temei şi înscrierii la cadrul didactic îndrumător până la data comunicată în momentul afişării listei temelor pentru LFSU.4 Directorul DAC.3. Anexa 7). Anexa 3).uav. Descriere 4.7 Rectorul poate anula. răspund de: • verificarea respectării acestei proceduri din zona lor de responsabilitate. 3. dacă se dovedeşte că s-a obŃinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.5. 4. Decanii şi Directorii de departamente sunt responsabili pentru elaborarea şi afişarea listei temelor propuse pentru LFSU (v.3 • • • • • Îndrumătorii ştiinŃifici sunt responsabili pentru: temele propuse sau acceptate la propunerea studenŃilor-absolvenŃilor. O LFSU poate fi condusă şi de către doi îndrumători.6.1. StudenŃii/absolvenŃii aleg teme pentru LFSU din lista afişată sau pot propune îndrumătorilor alte teme care reprezintă interes pentru ei. cu condiŃia ca cel puŃin unul să aibă titlul ştiinŃific de doctor sau dreptul de a îndruma LFSU. realizării LFSU conform normelor prezentei proceduri. Înscrierea studenŃilor-absolvenŃilor se face la îndrumătorii LFSU. în mod special.1 3. cu apobarea senatului universitar.3.ro/ro/academic/examene-de-finalizare-studii-2011 4. . îndrumarea studenŃilor/absolvenŃilor în realizarea LFSU. aspectele legate propriatea intelectuală şi regulile antiplagiat. 3. Lista temelor propuse pentru LFSU va fi elaborată de fiecare cadru didactic care poate îndruma LFSU cu cel puŃin un an înainte de programarea examenului.

• Pentru lucrările elaborate în limba română utilizarea diacriticelor este obligatorie. • Titlurile subcapitolelor. să reprezinte suportul acesteia. puterea de analiză şi sinteză. în conformitate cu specificul programului de studii universitare în cauză. Bold. -Bibliografie: Lista referinŃelor bibliografice. Anexa 6) 5. utilizate la elaborarea lucrării. studiului sau cercetării. Anexa 3) Referatul îndrumătorului (v. 5. studiu experimental. Bold.5 cm. capitol. (v. un proiect. Maximul de pagini va fi stabilit de către fiecare facultate. formularea unor opinii/observaŃii/propuneri asupra aspectelor sesizate în urma evaluării. în WORD (. 12 pct (pentru text). se numerotează.5 rânduri.4. Partea teoretică trebuie să fie relevantă pentru partea practică. Structura LFSU trebuie să cuprindă. Aliniate la stânga. -Partea teoretică prezintă conceptele.doc sau . studiu de caz şi analiza lui. critică şi nu abordarea strict descriptivă. 4. mărimea 12 pct. subcapitole. Se recomandă abordarea comparativă. .5. următoarele părŃi componente: • • • • • • Coperta (v. (EvidenŃiază gradul de contribuŃie originală a autorului lucrării. TNR. • Lucrarea poate fi editată şi în LaTex. Îndrumătorul lucrării completează formularul tipizat (Anexa 5). -Partea practică/aplicativă/studiu de caz etc.1. din literatura de specialitate. Lucrările vor fi editate. Anexa 2) Cerere de înscriere absolvent (v.2. Redactarea va respecta cerinŃele de realizare a lucrărilor ştiinŃifice. Realizarea LFSU este legată de două aspecte: conŃinut. unde: c – nr. la 1. un studiu de fezabilitate. teoriile şi modelele relevante pe care se fundamentează elaborarea temei LFSU. figurile şi graficele se includ în text. în funcŃie de specificul domeniului: o cercetare proprie cu supervizarea îndrumătorului sau în cadrul unui centru de cercetare-dezvoltare. -Concluzii (observaŃii critice/ propuneri) Modul de valorificare. Minimul de pagini acceptat pentru o LFSU este 30 pagini (fără anexe). Se recomadă ca introducerea să fie de 1-2 pagini. cu setări apropiate de cele menŃionate mai sus.3. aliniat: stânga-dreapta (justify). figură/ tabel. 5.odt). Centrate. de regulă. f – nr. de regulă. motivaŃia alegerii temei. paragrafe): (v. respectiv formă de redactare. marimea 14 pct. • Titlurile capitolelor. marginile de 2. indicând originalitatea. Această parte vine să evidenŃieze legătura cercetării teoretice cu cea aplicativă/practică. precizând conŃinutul LFSU şi termenele. se numerotează . Anexa 5) ConŃinut: -Introducerea (în această parte se prezintă. obiectivele şi structurarea logică a LFSU). • Tabelele. ConŃinutul trebuie să fie relevant pentru programul de studii absolvit. fiind numerotate şi având titlu. Anexa 4) Cuprins (capitole. cf. Redactarea LFSU 5. Datele trebuie să fie actuale şi actualizate. Se poate prezenta dezvoltarea istorică/evoluŃia a problemei. cu setările: formatul paginii A4. în ordine. Referirea în text la acestea se va face prin indicaŃia: figura/tabelul nr. prezentarea unui model. dovedind competenŃe pe care candidatul le-a dobândit în timpul programului de studiu.4. Anexa 1) Pagina de gardă (v.

titlul. titlul. web. 5. până la termenul fixat .7.8. se pot păstra pe termen nedefinit în biblioteca facultăŃii şi după expirarea termenului minim. 5. comunicări la manifestări ştiinŃifice.6. 5. Ńara şi pagina unde se află informaŃia utilizată. oraşul. cu contribuŃii originale.12. prenumele (sau iniŃiala prenumelui) autorului/autorilor. LFSU la gestionarul bibliotecii din cadrul facultăŃii. În acest interval de timp LFSU sunt disponibile pentru a fi consultate de către membrii comisiei pentru EFSU. Textul va avea trimiteri fie la subsolul paginii. Păstrarea se face la arhivă unde vor fi înregistrate într-un registru dedicat. Duratele de păstrare ale LFSU sunt stabilite în funcŃie de legea arhivelor. prenumele autorului/autorilor. Gestiunea LFSU se face în două etape: până la susŃinerea acestora şi după susŃinere. Toată bibliografia prezentată trebuie să se regăsească citată în textul lucrării. După analiza LFSU şi întocmirea referatului. secretarul comisiei predă.4. anul apariŃiei. Modul de prezentare a bibliografiei este redat în ANEXA 6. Păstrarea LFSU se face pe o perioadă de timp specificată (minim 3 ani). editura.11.14. cu cel puŃin 15 zile înainte de susŃinerea lucrării. 5.10. fie citate/trimiteri bibliografice menŃionate la sfârşitul capitolului sau lucrării. îndrumătorul vizează lucrarea pe care o depune la secretarul facultăŃii / departamentului.9. 6. astfel încât să poată fi regăsite prompt. pe bază de proces-verbal. oraşul. articole.Notele de subsol trebuie să se regăsească în partea de jos a paginii indicându-se: numele. eventual ediŃia. 5. Conducerile facultăŃilor/departamentelor pot detalia procedura în funcŃie de specificul domeniilor pe care le coordonează. Anexe Anexa 1: Formular “Copertă” – LFSU” Anexa 2: Formular “Pagina de gardă LFSU” Anexa 3: Formular “Cerere înscriere la EFSU”. Secretarul comisiei pentru EFSL sau EFSM şi secretarul facultăŃii / departamentului gestionează LFSU până la susŃinere şi în perioada susŃinerii acestora.5. Bibliografia poate să cuprindă diferite surse: cărŃi.5. dar fără a introduce prevederi contrare reglementărilor în vigoare şi a prezentei proceduri. LFSU remarcabile. 5. 5. de cerinŃele reglementărilor în vigoare. candidatul depune LFSU la îndrumător. După elaborare. Pentru cărŃi se va menŃiona numele. După finalizarea EFSU. 5. Ńara. eventual ediŃia. cu aprobarea Consiliului FacultăŃii/Departamentului. anul apariŃiei. 5. Anexa 4: Formular “Referat privind LFSU” Anexa 5: Format pentru Cuprins Anexa 6: Format pentru Bibliografie Anexa 7 Lista temelor propuse pentru LFSU Anexa 8: Formular “Tema – LFSU” Anexa 9: Formular “Tabel predare la arhivă a LFSU” Anexa 10: Extrase din Legea 1/2011 . editura.

cu frecvenŃă redusă.. diplomă... disertaŃie) ÎNDRUMĂTOR ŞTIINłIFIC (Titlu didactic-titlul ştiinŃific –prenume -nume) ABSOLVENT (Nume –iniŃiala prenumelui tătălui. ID) LUCRARE DE .. (licenŃă.prenume) ARAD (ANUL) ..ANEXA 1 Formular “Copertă” – LFSU UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD FACULTATEA DE … DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU … FORMA DE ÎNVĂłĂMÂNT … (cu frecventă...

cu frecvenŃă redusă. ID) TITLUL LUCRĂRII ÎNDRUMĂTOR ŞTIINłIFIC (Titlul didactic prescurtat-titlul ştiinŃific prescurtat –prenume -nume) ABSOLVENT (Nume –iniŃiala prenumelui tătălui..ANEXA 2 Formular “Pagina de gardă LFSU UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD FACULTATEA DE … DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU … FORMA DE ÎNVĂłĂMÂNT … (cu frecventă.prenume) ARAD (ANUL) .

... UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD APROBAT FACULTATEA DE … DECAN DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU Nr. (licenŃă.... Sexul: (M/F) 3.... Prenumele părinŃilor: Tata: _____________________________________ Mama:____________________________________ 5.. Date privind identitatea persoanei Numele:__________________________________________________________ Numele anterior:_____________________________________________________ Prenumele: _________________________________________________________ 2. cu frecvenŃă redusă. Domiciliul permanent: (str. nr.... Data şi locul naşterii: Ziua / luna / anul __________ / __________ / __________ Locul (localitate.... telefon.. ID). Locul de muncă (dacă e cazul): _____________________________________ 9.. e-mail): ___________________________________________________________________ 6.... judeŃ. __________ din ___________ VIZAT Îndrumător ştiinŃific DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI 1. Solicit înscrierea la examenul de . judeŃ) _________________________________ 4. cod poştal.... cu taxă/fără taxă 8. Forma de învăŃământ pe care am absolvit-o este: (cu frecvenŃă... disertaŃie): Sesiunea ________________________________ anul _______________________ ......localitate........ diplomă.ANEXA 3 Formular “Cerere înscriere la Examenul de Finalizare a Studiilor Universitare”.... Sunt absolvent(ă) promoŃia: ______ / ______ 7..

.. SEMNĂTURA _________________________________ ............ diplomă. finalizare a studiilor (pentru prima oară..... conform art...... a doua oară – după caz) _______________________________ şi declar pe propria-mi răspundere că am luat la cunoştinŃă de prevederile art.. (licenŃă....... Îndrumător ştiinŃific: ___________________________________________________________________ 12....... 146 din Legea 1/2011....... disertaŃie) pe care o susŃin are următorul titlu: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 11....... Lucrarea de ........10..... dacă se doveşte contrariul....... Declar că prezenta lucrare nu este realizată prin mijloace frauduloase.. 143 din Legea 1/2011. MenŃionez că susŃin examenul de .... diploma obŃinută prin fraudă îmi poate fi anulată.... fiind conştient de faptul că.

.... .......................……… ………………………… 3.. calitatea şi actualitatea surselor consultate.............. disertaŃie)........ complexitate.…………………………………………………………………………............. DIPLOMĂ................................... mod de abordare.……………................................. frecvenŃa notelor de subsol....... ........................... DISERTAłIE) A ABSOLVENTULUI/ ABSOLVENTEI …………………………………………. 4................................ Aprecieri asupra lucrării (se va menŃiona: numărul titlurilor bibliografice consultate............................................ ……………………………………………………………………………………………........................................ Structura lucrării ………………………………………………………....... (LICENłĂ............................................................................. Titlul lucrării ………………………………………………………………........................................................................................................................................... DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU ……………………………………................. .............. diplomă.......................………………………… ………………………………………………................. 2.................................................. actualitate................................................................ANEXA 4 REFERAT PRIVIND LUCRAREA DE .............. ................. 1...……………………………………………………………………… …........................... Aprecieri asupra conŃinutului lucrării de ............. .....................................……………………………………………………… ………………….................. (licenŃă.................. organizare logică.... contribuŃii originale) ..................................... deficienŃe ...............................................…………………………………………………………….............................................. ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………................................ modul în care absolventul a prelucrat informaŃiile din sursele bibliografice................………………………………………… ………………………………...................... PROMOłIA ……………………...................................... ............

.................................................... 7....5. consecvenŃa şi seriozitatea de care a dat dovadă absolventul pe parcursul documentării şi elaborării lucrării) ........................................................................................... .......... competenŃele absolventului....... (licenŃă........ Nu există/ Există suspiciuni de realizare prin fraudă a prezentei lucrări (dacă există...... care sunt acestea…)...................... care sunt acestea…)..................................... ................................ Concluzii (valoarea lucrării elaborate de absolvent........................................................................................................... diplomă............................................... 8...................................................................................................................................................................................... Data Îndrumător ştiinŃific ......... Consider că lucrarea îndeplineşte/ NU îndeplineşte condiŃiile pentru susŃinere în sesiunea de Examen de .................................. se scrie motivaŃia…) Arad..... ........................................ ................. relevanŃa studiului întreprins...................................................................... Redactarea lucrării respectă/NU respectă normele de redactare (dacă nu respectă...................................... 6........... disertaŃie) din ……………………(dacă nu îndeplineşte...................................

............................. (Titlul subcapitolului)................................ grafice............ Capitolul 1................................... (Titlul subcapitolului)...........................1..1.....................................................................................................1............................ ................................................. (Titlul subcapitolului)............. Anexe (figuri... Concluzii.......... 2......... n............................ (Titlul capitolului)................................. (Titlul capitolului)............................. ............... etc)..................... Bibliografie. (Titlul subcapitolului)................................................................................2......................... poze....................................2...................... (Numele capitolului)........................ (Titlul subcapitolului).......................................2.................................... n.... 2.................... ...... 1................................... Capitolul n..................................................................... tabele.............ANEXA 5 Cuprins Pagina Introducere............................. ...................................................................... Capitolul 2.......................................... Titlul subcapitolului)............... 1.................................................

Zadeh et al (eds. pentru site-uri: numele site-ului. Exemple pentru menŃionarea surselol bibliografice Pentru articole: [1] I. provine din această lucrare.E. oraşul. documente ale unor organizaŃii rapoarte. 2008) faptul că ideea sau citatul.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.thefreedictionary. De exemplu. International Journal of Computers. SAU [2] Pop. prenumele autorului/ autorilor. Toate lucrările din listă trebuie citate obligatoriu pe parcursul lucrării. pp.cgi?PC=K.1. From Natural Language to Soft Computing: New Paradigms in Artifcial Intelligence. publicaŃia în care a apărut. ca urmare: a.4. 2008. Artifcial Intelligence + Distributed Systems = Agents. pp. lucrarea a treia se poate cita în două moduri: • la sfărşitul unei propoziŃii sau în interiorul ei marcăm prin [3] faptul că ideea sau citatul.2011) Notă. eventual Ńara şi ediŃia..4.com/Fermat%27s+great+theorem (accesare: 26. Nr. d. Editura Academiei Române. Pentru cărŃi: [3] Lotfi A. data accesării. c. 2009. pentru cărŃi se va menŃiona: numele. Fuzzy Control Rules in Convex Optimization. B. titlul articolului. B. . pentru articole: numele. pentru legislaŃie.16.02.363-366.. 2006. după caz. No. • fiecare facultate/departament îşi poate stabili-adapta un model propriu pentru Bibliografie. Dzitac. etc: *** denumire sursă. provine din această lucrare. b. Studies in Informatics and Control. Pentru pagini web: [4] http://science. Vol. 17-26. I. prenumele autorului/ autorilor.02. Bărbat. articole. • la sfărşitul unei propoziŃii sau în interiorul ei marcăm cu (Zadeh et al. după caz. Communications and Control. (accesare: 28. anul apariŃiei titlul cărŃii.).2011) [5] http://encyclopedia2. Ele trebuie să poată fi identificate foarte clar. editura. Vol.ANEXA 6 REGULI PENTRU LISTAREA SURSELOR BIBLIOGRAFICE/WEBGRAFICE Bibliografia poate să cuprindă diferite surse: cărŃi. editura. pagina/paginile. Dzitac. pagini web.

17. DIPLOMĂ. 20. 7. 19. Nr.ANEXA 7 Lista temelor propuse pentru LUCRĂRILE DE (LICENłĂ. 6. 4. 10. 12. 9. 8. 13. Îndrumător ştiinŃific Tema propusă 1.crt. 11. 16. 3. 15. 5. 18. Decan • Director de departament NOTĂ: La propunerea studenŃilor tabelul poate fi completat şi cu alte teme . 2. 14. DISERTAłIE) ANUL UNIVERSITAR ….

Elemente iniŃiale pentru elaborarea lucrării __________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4). Data emiterii temei_____________________________________________________________ Îndrumător ştiinŃific. ConŃinutul lucrării:_______________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 5).ANEXA 8 Formular “Plan – FFSU” UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD FACULTATEA / DEPARTAMENTUL______________________________________________ DEPARTAMENTUL / CATEDRA__________________________________________________ TEMA_________ Lucrare de (licenŃă. diertaŃie) a studentului________________________ 1). Material grafic:________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 6). diplomă. Locul de documentare pentru elaborarea lucrării: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 7). . Termenul pentru predarea lucrării ______________________________________________ 3). Tema lucrării:____________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 2).

3. temă / Titlu Nume. Predare Primire 1. . 2. 7. 4. Prenume Absolvent crt.. disertaŃie) (Anul) / Sesiunea Nr.. disertaŃie)” UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD FACULTATEA_________________________________________________________________ PROGRAMUL DE STUDIU_________________________________________ Examen de .....ANEXA 9 Tabel nominal “Predare la arhivă a lucrărilor de . (licenŃă. Semnăturile Nr.. 9. diplomă. 5. 10.(licenŃă. 6. diplomă...... 8.

ANEXA 10 Extrase din Legea 1/2011 privind finalizarea studiilor universitare .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful