Horváth

Miklós
Életút
Faderl
Reinhard
MAN
Mid-America Truck Show
9. Tököli Buszfesztivál – Credo Inovell 12
Szelpo – sofőrbarát tachográf
Volvo sofőrverseny győztesei
DAF CF 85 FT Fassi daruval
Belga MOL vasúti vontató
Renault Kangoo Z.E.
KENWORTH
T 680
Iveco Stralis LNG
Natural Power
Bedrijfsauto 2012 – Amszterdam
Mercedes-Benz
Antos
Új szegmens
a láthatáron!
F
o
r
d
T
r
a
n
s
it
C
u
s
t
o
m
V
ilág
p
rem
ier – B
irm
in
g
h
am

Új kategória a Ford haszongépjármű-palettáján!
Scania G 400 / Euro V teszt
„globálmotorral”
2012/6 JÚNIUS • ÁRA: 495 Ft
9 771586 872008
6 0 0 2 1
HASZONGÉPJÁRMŰ, ÁRU-
ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP
E-MAIL: cambus@hu.inter.net
INTERNET: www.camiontruck.hu
„INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS
& COACH OF THE YEAR”
SZERVEZET HIVATALOS LAPJA
06c BoritoI.indd B/I 5/31/12 3:42:09 PM
DAF Hungary Kft. · www.daftrucks.hu/ate
Az Ön nyereségessége a mi célunk
Bemutatkozik az ATe. DAF Advanced Transport Efficiency, azaz Fejlett Szállítási Hatékonyság.
Innovatív megoldások tárháza, amelyek kihangsúlyozzák elkötelezettségünket a hatékonyság maximalizálása,
a gazdaságos üzemelés optimalizálása és a környezeti hatások minimalizálása iránt. Győződjön meg saját maga
is ezekről az előnyökről a DAF új CF85 és XF105 ATe különleges kiadású nyerges vontatóival!
Érdeklődjön DAF márkakereskedőjénél vagy látogassa meg a www.daftrucks.hu/ate weboldalt!
Mert az Ön nyereségessége a mi célunk.
driven by quality
DAF 1_1 1206.indd B/II 5/31/12 3:44:26 PM
04 volvo hirdetes 202x274 indd 1 2012 04 17 15:06:54
Volvo 1_1 1205.indd 1 23.5.2012 12:22:15
TARTALOM
24
26
28
34
40
52
54
68
2
Horváth
Miklós
Életút
Faderl
Reinhard
MAN
Mid-America Truck Show
9. Tököli Buszfesztivál – Credo Inovell 12
Szelpo – sofőrbarát tachográf
Volvo sofőrverseny győztesei
DAF CF 85 FT Fassi daruval
Belga MOL vasúti vontató
Renault Kangoo Z.E.
KENW
ORTH
T 680
Iveco Stralis LNG
Natural Power
Bedrijfsauto 2012 – Amszterdam
Mercedes-Benz
Antos
Új szegmens
a láthatáron!
F
o
rd
Tra
n
sit C
u
sto
m
Világpremier – Birmingham
Új kategória a Ford haszongépjármű-palettáján!
Scania G 400 / Euro V teszt
„globálmotorral”
9 771586 872008
6 0 0 2 1
Cam
ion
Truck&
Bus
2012
június
Buszvilág
HÁTTÉRIPAR 50
Vége a jeladó-mágnesezésnek?
Mit kapnak a járművezetők cserébe?
BUSZBEMUTATÓ 51
▼ Újjászületett londoni emeletesek
▼ Credo Inovell 12 – helyközi, szóló
autóbusz
MIDIBUSZ-BEMUTATÓ 54
Citibus – városi-elővárosi autóbusz
Szakmai fórum
EXKLUZÍV 56
Horváth Miklós – munkás évek
a Hungarocamionnál és a Thermo Kingnél
JÖVŐKÉP 59
NABI – autóbuszok műanyag
karosszériával – gyárlátogatás
NiT HUNGARY HÍREK 62
▼ Tagi találkozók:
árelőny a versenyképességért
▼ TÁMOP pályázat: sikeres érdek-
képviseleti fellépés
▼ Közúti járműmentés
▼ Kerékpár a legjobb magyar indulónak
MKFE HÍREK 64
Fontos szakmai információk
KTI ROVAT 66
Jelentős évközi menetrendi változások
Kaleidoszkóp
KITEKINTÉS 68
Kenworth T 680
KAMIONSPORT 70
▼ „A” motoros MAN-ekkel a győzelemért
▼ TRO–Goodyear együttműködés
PILÓTÁK VÉLEMÉNYE 72
Utak, utasok, utazások…
MODELLKIRAKAT 74
Ha március, akkor Jabbeke
KALEIDOSZKÓP 75, 79
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Tartalom
9
. B
U
S
Z
F
E
S
Z
T
IV
Á
L

T
Ö
K
Ö
L
2
0
1
2
Júniusi horizont
AKTUÁLIS 4
Buszbalesetek a passzív biztonság
szempontjából – Dr. Vincze-Pap Sándor
(JÁFI-Autókut Mérnöki Kft.) előadása
LAPZÁRTA –
ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK 6–13
A HÓNAP TÉMÁJA 14
9. Buszfesztivál – Tököl 2012
– a hazai autóbuszpiac seregszemléje
Jármű és felépítmény
NAGYTEHERBEMUTATÓ 24
▼ Hazai DAF különlegességek – darus-
nyergesek a távvezeték-építésben
▼ Iveco Stralis LNG Natural Power
– cseppfolyósított földgázzal
NAGYTEHERTESZT 28
Scania G 400 / Euro V
KISTEHER-BEMUTATÓ 30
Renault Kangoo Z.E.
NEMZETKÖZI FÓRUM 34
Ford Transit Custom – világpremier
– Birminghami Haszonjármű Kiállítás
Reflektor
KERESKEDELEM ÉS SZOLGÁLTATÁS 36
MAN – eredmények és újdonságok
SOFŐRVERSENY 38
„Minden csepp számít!”
Volvo Trucks – ember és gép győzelme
JÁRMŰÁTADÁS 40
Újabb Renault Premium Flotta
– Szemerey Transport Zrt.
Műszaki háttér
NEMZETKÖZI FÓRUM 42
Construma 2012
MUNKAGÉP BEMUTATÓ 44
Mozdony gumikerekeken
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 46
▼ Intelligens vezetéstámogató rendszerek
▼ Betonkemény borulás
BIZTONSÁGTECHNIKA 49
Indításgátlók legújabb generációja
Tartalom.indd 2 5/30/12 1:24:46 PM
Gyorsan A-ból B-be.
Lassan a teli tanktól az üresig.
Az új Actros. A gazdaságosság új dimenziója.
Akár 6%-kal kisebb fogyasztás az Euro V-ös motorral, és akár 3%-kal kisebb fogyasztás az Euro-VI-ossal –
az új Actros a műszaki újdonságok olyan választékát kínálja, amellyel az út minden méterén pénzt takaríthat
meg. A most szériatartozék FleetBoard
®
rendszernek köszönhetően Ön további 10%-os megtakarítást érhet el.
Az eredmény egy egyedi és költséghatékony megoldás.
Érdéklődjön hivatalos Mercedes-Benz márkakereskedőjénél a www.mercedes-benz.hu/teherauto_ertekesites
internetes címen.
MB Actros sajto 202x274 camion truck & bus economy indd 1 2012 05 23 15:45:35
Mercedes 1_1 1206.indd 3 5/29/12 3:41:03 PM
Dr. Vincze-Pap Sándor
Úgy tűnik, a közúti közlekedés-
hez egyelőre még elválasztha-
tatlanul kapcsolódnak a közúti
balesetek, mert ahol sebesség
van, ott az ütközés lehetőségé-
vel is számolni kell. Nincs pon-
tos adat arról, évente hány bal-
eset történik a Földön, hányan
sérülnek meg könnyebben,
vagy súlyosan és hányan veszí-
tik az életüket az utakon, a ha-
talmas anyagi károkról nem is
beszélve. Csak becsült adatok-
kal találkozhatunk. De ha már
ezeket a káreseteket nem tud-
juk teljeskörűen kiküszöböl-
ni, annyit tehetünk, hogy min-
dent elkövetünk úgy a balese-
tek megelőzéséért, mint a már
bekövetkezett balesetek követ-
kezményeinek csökkentéséért.
Ez utóbbi elsősorban a jármű-
gyártók feladata.
A biztonságosabb járművek
gyártására való törekvés termé-
szetes igényként merült fel az
autózás már több mint 100 éves
története során. Volt és van fel-
adat bőven, hiszen az egyre sza-
porodó számú járműállomány
egyre több balesetet okozott,
ezért volt és van is szép számú
ellenzője az autózásnak.
A gépjárművekkel kapcsolat-
ban három különböző bizton-
sági faktorról beszélünk.
▼Primer biztonság. Nevezzük
aktív biztonságnak is. A gépjár-
művek olyan konstrukciós meg-
oldásait jelenti, amelyek lehető-
vé teszik a balesetek elkerülé-
sét. Ide tartoznak elsősorban a
biztonságos kormányzást és fé-
kezést jelentő berendezések, de
a jobb úttartás elősegítő eszkö-
zök is ebbe a tárgykörbe sorol-
hatók.
▼ Szekunder biztonság vagy
más néven passzív biztonság.
Az ebbe a körbe tartozó mű-
szaki kialakítások, berendezé-
sek a már bekövetkezett bal-
eset pillanatában lépnek műkö-
désbe. Ide tartozik a biztonsági
öv, a légzsák, az összenyomódó,
energiaelnyelő kormányoszlop,
a kiakadó lábpedálok, vagy orr-
motor esetén a fenéklemez alá
csúszó motor. Nyilván a kisebb
járművek esetében kevesebb
lehetőségük van a konstruktő-
röknek, de minél nagyobb testű
egy jármű, annál több lehet a
primer biztonsági megoldás.
Sajnos a gyakorlat nem minden
esetben igazolja ezt a kétségte-
len alaptételt, mert egy nagy-
testű jármű is lehet kevésbé biz-
tonságos, mint egy gondosan
kifejlesztett személygépkocsi.
▼ Tercier biztonság. Ritkán
használt fogalom, ez igazából a
balesetek utáni gyors segítség-
nyújtást elősegítő rendszereket
(pl. SOS segélyhívó berendezés)
ill. a biztonságos és kényelmes
üzemeléssel kapcsolatos járulé-
kos szolgáltatásokat jelenti.
Visszatérve a passzív biztonság-
ra, az utóbbi évtizedben a gya-
logos elütések kiemelt kutatási
területté váltak, új kö-
vetelményeket hatá-
roztak meg a jármű frontrészé-
re vonatkozóan.
Egy, az útra szinte merőleges,
nagy felület szinte pingpong-
ütőként éri a gyalogost, míg
egy legömbölyített szélű, ferde
felületről a gyalogos le fog gör-
dülni. A mai korszerű kisbuszo-
kon, transzportereken szinte
kizárólag ilyen frontkialakítá-
sokat láthatunk. Szerencsére.
A továbbiakban csak a passzív
biztonság szempontjait vizs-
gáljuk, elsősorban autóbuszok-
ra vonatkoztatva. Ebben a té-
makörben érdemes egy kicsit
visszatekinteni a járműipar tör-
ténetébe. A passzív biztonság
atyjának az apja révén magyar
Barényi Bélát, a Mercedes gyár
zseniális mérnökét tartja a jár-
műipari történetírás. Nem vé-
letlenül. Több mint 2500 sza-
badalmának jelentős hányada
szolgálta a passzív biztonságot.
Munkásságának fénykora a két
világháború közé esett és nem
alkotott hiába, mert a passzív
biztonság vezérelv lett az autó-
gyártásban.
A járműipari mérnökök már a
XX. század 40-es éveitől meg-
szállottan dolgoztak a gépjár-
művek biztonságosabbá téte-
lén. Fejlett technikájú, ütközési
tesztekre alkalmas vizsgálóhe-
lyeket, az embert jól helyette-
sítő bábukat és az emberi test-
re jellemző értékek jeladóit,
mérőláncokat fejlesztettek ki.
Ennek ellenére az 50-es évek
végén a Generál Motors akkori
elnöke úgy nyilatkozott, hogy
az autókkal semmi baj, nem ők
okozzák a baleseteket, hanem
az emberek, őket kell átnevel-
ni. Ekkor az USA-ban évente 60
000 ember halt meg közúti bal-
esetben! (Manapság 30 000 – a
szerk.)
Az Egyesült Államok autógyár-
tása később is sokat tett a pas-
szív biztonság kutatásáért és
fejlesztéséért, de Európa sem
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Júniusi horizont 4
EGB 80 számú előírás
követelménye: üres
vizsgálandó ülés,
2 bábu (30 km/óra
sebesség, 10 g lassulás)
Aktuális
BUSZBALESETEK A PASSZÍV
BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL
Gépjármű-szakértői szeminárium – Tata 2012
Az emberáldozattal is járó közúti balesetek híreinek hallatán, vagy látványán mindenkinek
összeszorul a gyomra és megrendül valamennyire. Különösen igaz ez a több utast érintő
autóbusz-balesetek hallatán. Erről a témakörről tartott előadást Dr. Vincze-Pap Sándor
a JÁFI-AUTÓKUT Mérnöki Kft. ügyvezető igazgatója, a már 38.
alkalommal megrendezett Gépjármű Szakértői Szeminárium
és Járműakadémián.
Az IbB Hungary Kft. ügyvezetőjének, Dr. ing. Kőfalvi
Gyulának a nevéhez fűződő magas színvonalú rendezvények
tulajdonképpen az igazságügyi gépjárműszakértők éves
továbbképzésének is tekinthetőek. A számos kitűnő
előadásból most ezt a témakört emeljük ki.
04-05. aktualis.indd 4 5/24/12 9:17:04 AM
autóbusz homlokfalából kinyú-
ló lökhárító konstrukción.
Mindkét balesetre jellemzőek a
passzív biztonság bizonyos hi-
ányosságai, a bekötetlen utast
fenyegető veszélyek és a gép-
kocsivezetők végzetes hibái.
Autóbuszt gyártani is, vezetni is
nagy felelősség.
Tóth I. Gábor
maradt le. Az elmúlt 20 évben
számos kutatási program in-
dult több ország részvételével,
több ilyenben a JÁFI-AUTÓKUT
is konzorciumi résztvevő volt.
Magyarországon az autóbuszok
passzív biztonságának kutatása
már a 70-es évektől borulásos
laborvizsgálatokkal indult, és
nagyon sok hasznos tapaszta-
latot eredményezett. A borítás
800 mm magas állványról törté-
nik egy lejtős területre.
Az autóbuszok borulása bal-
esetek esetén általában csekély
hosszirányú sebességnél követ-
kezik be, ezért is ilyen az előírási
követelmény, de azért dinami-
kus borítási kísérletekre is szük-
ség lenne teljes felszereltség-
gel, tele bábu „utasokkal”, cso-
magokkal, különböző sebessé-
geknél. Ez így egyszerűnek és
logikusnak tűnik, de gondol-
juk el „mennyibe kerül egy sze-
mélygépkocsi és mennyibe
kerül egy teljesen felszerelt au-
tóbusz? Nem egyszerű kérdés
ez! Viszont lényegesen olcsóbb
a dinamikus modellezés, amely-
hez ma már az informatika kivá-
ló lehetőségeket tud nyújta-
ni. Betáplálhatóak az anyagok
metallográfiai tulajdonságai,
a különböző baleseti szituáci-
ók mozgásai és még számos
más adat, majd a számítógépes
program közli az eredményeket.
Vannak már ilyen szoftverek, de
ezek még nem igazán mutatják
az autóbuszok konstrukciós kü-
lönbözőségeit. Példaként emlí-
tem, hogy frontális ütközésnél
másként roncsolódik az önhor-
dó karosszéria és másként az al-
vázas busz.
Nagy gond az is, hogy míg a
személygépkocsiknál gazdag
tapasztalatok halmozódtak fel,
az autóbuszok passzív védel-
mére vonatkozóan, alig lelhe-
tő fel szakirodalom. Sőt, a léte-
ző passzív biztonsági előírások
is inkább becslésekre épülnek,
mint töréstesztekre. Már tud-
juk, hogy az ülések rögzítésé-
nek szilárdsági előírásai, vagy
a biztonsági övek rögzítési elő-
írásai alulterveztettek. A közel-
múltban két, nagyon súlyos au-
tóbusz-baleset történt külföl-
dön és ezek passzív biztonsági
elemzése több meglepő követ-
keztetést eredményezett.
Egyiptom – Hurghada
2011. november 6.
Magyar turistacsoport tartott
üdülőhelyükről a kairói rep-
tér felé egy emelt padlószintes
helyközi kialakítású autóbusz-
szal. A sík, sivatagos tájon át-
menő országúton a gépkocsi-
vezető egy nagyívű jobbos ka-
nyarban elvesztette az uralmát
a jármű felett, az oldalára borul-
va csúszott tovább ötven mé-
tert. Eközben az ablakok kitör-
tek, miközben 29-en sérültek
meg és 11-en veszítették éle-
tüket. A sérüléseknek, ill. a bal-
esetnek több oka is volt:
▼A busz túlzott sebessége.
▼Az útpadka rossz kiképzése.
▼Az utasok rögzítetlensége.
▼A csomagok a csomagtér bal-
oldalán zsúfolódtak össze.
▼ Az oldalüvegek kitörtek, az
áldozatok részben kiestek, test-
részeikkel kilógtak a busz belső
teréből és ez által súlyos, halá-
los sérüléseket szenvedtek.
▼ Az utastérben elhelyezett
csomagok rázuhantak az uta-
sokra.
Feltűnőek a buszon a keskeny,
gyenge tetőtartó oszlopok is.
A súlyos sérüléseket okozó ab-
lakkitörések megakadályozásá-
ra az oldalüvegezéseket is, akár
a szélvédőt, ragasztott üveg-
ből kellene készíteni és a vész-
kijárati ablakokat annak kereté-
vel együtt kilökhetőnek kellene
megtervezni. Növelni kellene
az üléslekötések szilárdságát és
vágóeszközt kellene elhelyezni
a buszokban a biztonsági övek
átvágására, ha baleset történik.
Megdöbbentő, hogy az autó-
busz viszonylag csekély roncso-
lódása mennyire nincs arány-
ban az áldozatok nagy számá-
val. Valószínűsíthetjük, hogy ha
az itt jelzett konstrukciós módo-
sításokkal rendelkezett volna az
autóbusz és minden utas be lett
volna kötve, talán senki sem hal
meg.
Svájc – Sion-Sierre alagút
2012. március 13.
A téli üdülésükből hazafelé tartó
német és holland diákokat szál-
lító autóbusz Sierre község felől
behaladt a kétpályás, kitűnően
megvilágított alagútba. Hozzá-
vetőleg 70-80 km/óra sebesség-
nél egyszercsak a menetirány
szerinti jobb oldali sima falnak
csapódott és a busz a szemköz-
ti sáv irányába pattant. Ekkor a
gépkocsivezető megijedt, visz-
szarántotta a kormányt jobb
felé, és akkor egy vészkijárati
nyílás keresztirányú falára ütkö-
zött fel, szinte merőlegesen.
Elképzelhető, hogy egy pillanat
alatt milyen lassulás jöhetett
létre! Az egyjárműves baleset-
ben 28-an meghaltak, és 24-en
megsérültek. Mindez azért tör-
tént, mert a gépkocsivezető a
gyerekek elmondá-
sa szerint DVD le-
mezt akart cserélni,
odanézett és amer-
re nézett, arra húzta
a kormányt.
A sok, súlyos sérü-
lés abból is adódott,
hogy nemcsak a biz-
tonsági övek rögzíté-
si pontjai, hanem az
ülések is kiszakadtak
a helyükről. Ekkora
sebességnél a köve-
telmények szerinti
üléslekötési szilárd-
ság nem ad védel-
met. Ez az előírás át-
gondolásra szorul.
A ma gyártott au-
tóbuszokon a gyű-
rődőzóna tulajdon-
képpen a vezetőte-
ret jelenti és ezen
az autóbuszon sem
volt más védelem. Ki
kell dolgozni a hom-
lokfal szilárdsági kö-
vetelményeit is, és
elgondolkodni az
Júniusi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 5
04-05. aktualis.indd 5 5/24/12 9:17:25 AM
NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM
Útdíjrendszer-változás
A megtett úttal arányos, elekt-
ronikus útdíj rendszerhez a te-
hergépjárművek kötelezően
csatlakoznak a 2013 nyarára ter-
vezett induláskor. A bevezetés-
sel egyidejűleg a közúti fuvaro-
zók növekvő terheit ellensúlyo-
zó intézkedések lépnek életbe.
A személygépkocsik és autóbu-
szok a jelenlegi e-matricás rend-
szerben maradnak. E járművek-
kel önkéntesen lehet majd át-
állni legkorábban a bevezetés
után fél évvel. Az eseti haszná-
lók így jelentős megtakarítást
érhetnek el az e-matricás dí-
jakhoz képest. A rendszeresen
nagy távolságra utazók pedig
továbbra is élhetnek az átalány-
díj nyújtotta előnyökkel.
A Kormány határozatot hozott a
megtett úttal arányos elektroni-
kus díjszedés bevezetésével ösz-
szefüggő feladatokról, az indu-
ló rendszer alapvető működési
kereteiről. Az Európában széles
körben elterjedt megoldással az
útfenntartás költségeit az uta-
kat használók az igénybevétellel
arányosan fedezik. A teherforga-
lom kiegyensúlyozottabb díjter-
helése legalább részben ellenté-
telezheti az országon áthaladó
kamionok által okozott útálla-
potromlást és környezetszen-
nyezést. Az e-útdíj bevezetése
a vasút pályadíjak miatt fennál-
ló versenyhátrányának mérsék-
lését eredményezi. Általa nő az
alacsonyabb fuvarozási költsé-
gű helyi, hazai áruk és szolgálta-
tások versenyképessége.
Az elektronikus díjszedést a ter-
vek szerint a gyorsforgalmi és az
országos közúthálózat főúti kül-
területi szakaszain vezetik be a
3,5 tonna megengedett össztö-
meget meghaladó tehergépjár-
művekre 2013. július 1-jével. A
közlekedők egy fedélzeti eszköz
beépítése után kapuk és megál-
lítás nélkül haladhatnak a díjkö-
teles szakaszokon. Úthasznála-
tuk mértékét, jogosultságukat
elektronikusan ellenőrzik.
Az alkalmazott díjszintek a ko-
rábban kidolgozott díjpolitikai
alapelvek aktualizálásával, az
Európai Unió érintett intézmé-
nyeivel való egyeztetést köve-
tően alakulnak ki. Az e-útdíj be-
vezetése után fél évvel kedvez-
ményrendszer indul a gyakori
használók számára. A kedvez-
mény mértéke az uniós szabá-
lyozással összhangban legfel-
jebb 13 százalék lehet.
A díjszedési rendszer kiépítésé-
hez szükséges eszközökkel, az
azok működtetésével és a ta-
nácsadással kapcsolatos közbe-
szerzések gyorsított eljárásban
kezdődnek meg az idei év első
felében. A díjszedési funkciót az
e matricás rendszerhez hason-
lóan az Állami Autópálya Kezelő
(ÁAK) Zrt. láthatja el jogszabályi
kijelölés alapján. Az ÁAK az esz-
közbeszerzés finanszírozására
hitelt vesz fel, amelyet a befolyó
díjbevételekből törleszt majd.
Az előzetes számítások és a
nemzetközi tapasztalatok alap-
ján a beruházás néhány éven
belül megtérül. A becsülhető
maximális díjbevétel az első év-
tizedben tízszeresen haladhatja
meg a költségeket. A többlet-
forrásokat a teljes közlekedé-
si szektorba kell visszaforgatni,
azok elsősorban a díjas útsza-
kaszokon, majd a közúthálózat
egyéb részein hasznosulhatnak.
A célszerű felhasználási sorrend
szerint a bevétel a meglévő inf-
rastruktúrák fenntartása után a
PPP konstrukcióban megépített
és üzemeltetett autópálya-sza-
kaszok rendelkezésre állási díja-
ira, ezt követően pedig az új fej-
lesztésekre (pl. uniós projektek
hazai önrésze) fordítható.
NiT HUNGARY TÁJÉKOZTATÓ
Elektronikus útdíj – közúti
fuvardíjak
Az elektronikus útdíj beveze-
tésével járó többletköltségek
megjelennek majd a fuvardíjak-
ban 2013 közepétől. Bár a kor-
mányzat kompenzálja a fuva-
rozókat – erről a döntésről kor-
mányhatározat is született –, a
részletek még kidolgozás alatt
állnak. A NiT Hungary közúti fu-
varozói érdekvédelmi szervezet
küldöttközgyűlésének – a közel
3500 tagvállalkozás képvisele-
te – határozata szerint a jelen-
legi piaci és versenyhelyzetben
még a kormányzat által bizto-
sított legmagasabb mértékű
kompenzációval sem lehetne
elkerülni az új díjteher inflációt
növelő hatását. Az is kérdéses,
hogy a terhek könnyítését mi-
lyen prioritások mentén képze-
lik el a döntéshozók, mely adó-
nemek vagy illetékfajták alól
kaphatnak részleges vagy teljes
mentességet a fuvarozók.
A NiT Hungary küldöttközgyű-
lése hangsúlyozza, hogy az elfo-
gadott távközlési adó, valamint
jelenleg a parlament előtt lévő
biztosítási adó és a pénzügy
tranzakciós illeték szintén na-
gyobb terhet ró a közúti fuvaro-
zókra, mint a más ágazatokban
dolgozókra. A szervezet tisztá-
ban van azzal, hogy a jelenlegi
hazai útdíj mértéke lényegesen
alacsonyabb más európai orszá-
gokéhoz képest és az úthálózat
fenntartása komoly költségek-
kel jár. Az sem kérdéses, hogy
a fizetendő díjak tekintetében
nem lehet különbséget tenni a
hazai és a külföldi fuvarozók kö-
zött. Ezért minél előbb meg kell
kezdeni a kompenzációt célzó
intézkedési tervek kidolgozá-
sát, bevonva a több évtizedes
tapasztalattal rendelkező közúti
fuvarozói érdekvédelmi szerve-
zeteket. Emellett folytatni kell
a közúti fuvarozó vállalkozások
tevékenységét hátráltató túl-
zott bürokrácia csökkentését is.
A NiT Hungary felhívja a figyel-
met arra, hogy a közúti közleke-
dési alágazat mintegy 130 ezer
embert foglalkoztat, a hazai
nemzeti össztermék 6 százalé-
kát termeli meg és ugyancsak
6 százalékát biztosítja az állam-
háztartás adóbevételeinek.
Az elektronikus díjszedést a ter-
vek szerint 8000 km-es gyors-
forgalmi és az országos köz-
úthálózat főúti külterületi sza-
kaszain vezetik be a 3,5 tonna
megengedett össztömeget
meghaladó tehergépjárművek-
re 2013. július 1-jével. A díj be-
szedésének technikai részletei
még kidolgozás alatt állnak. Az
alkalmazott díjszintek a koráb-
bi díjpolitikai alapelvek aktuali-
zálásával, az Európai Unió érin-
tett intézményeivel való egyez-
tetést követően alakulnak ki. Az
e-útdíj bevezetésével egy idő-
ben szükséges a kompenzáci-
ós rendszer, és utána fél évvel
induljon kedvezményrendszer
a gyakori használók számára. A
kedvezmény mértéke az uniós
szabályozással összhangban
legfeljebb 13 százalék lehet.

VIA BÉRAUTÓ
Flottafrissítés
és kínálatbővítés
Új járművekkel bővült a VIA Bér-
autó Kft. járműparkja. A Citroën
Jumper furgonok közül egy már
meglévő ügyfél járműparkját
gyarapítja, egy a flottafrissítést
szolgálja, ügyfélnél kint lévő,
cserére érett Renault Master he-
lyére lép. A harmadikat éppen,
mélyhűtős kivitellé építik át és
egy mirelit áruk gyártására sza-
kosodott székesfehérvári cég
kapja, mint új ügyfél. A negye-
dik járművet egy salgótarjáni
sütőipari cégnél tesztelik, rövid
távú bérlet formájában –, ők ki-
mondottan a nagy raktér és ala-
csony padlózat miatt választot-
ták az adott típust. A gépkocsik
felszereltsége egységes: ma-
nuális klíma, elektromos ablak-
emelők és tükrök, megerősített
hátsó felfüggesztés és 130 ló-
erős, Euro 5-ös motor. A raktér-
burkolatok utólag, idehaza ke-
rülnek beépítésre.
A Citroënnel történő együttmű-
ködés még tavaly kezdődött,
akkor csak egyetlen autó érke-
zett be tartós teszt jelleggel.
Ennek eredményeként kerültek
beszerzésre a mostani Jumpe-
rek. A járművek beszerzése, cse-
réje folyamatos, előre tervezet-
tek. A bérautó-flotta márkafüg-
getlensége és az ügyféligények
akár specifikációs szinten is vál-
tozatlanul megmaradnak.
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Júniusi horizont 6
Citroën Jumperek bővítik
a kínálatot és frissítik a cserére
érett járműveket
06 lapz.indd 6 5/29/12 11:22:58 AM
IVECO MÁRKAKERESKEDÉSEK: BESSO ZRT. 7634 Pécs, Pellérol ut 72., Tel.. 06 72 257-500 · ETS KFT. 2051 8latorbágy, Paul Hartmann u. 6., Tel.. 06 23 501-930 · LEVANTEX KFT. 1044 Budapest,
|parl Park u. 2., Tel.. 06 1 435-3010 · SZALAY AUTÓHÁZ KFT. 6000 Kecskemét, Katonatelep, 441-es |òut, Tel.. 06 76 505-600 · TRUCK SAVARIA KFT. 9700 Szombathely, Sárvár u. 56.; Tel.: 06 94 522-070;
FELHATALMAZOTT MÁRKAKERESKEDÉSEK: HILCZ & FIA KFT. 7122 Kakaso, Kossutb u. 8/0., Tel.. 06 74 431-908 · KJGyJ ZRT. 7400 Kaposvár, Füreol ut 180., Tel.. 06 82 506-166 · LEVANTEX
TATABÁNYA KFT. 2800 Tatabánya, Gyòrl ut 43., Tel.. 06 34 512-450 · PANNON TRUCK 2000 KFT. 8900 Zalaegerszeg, Zrlnyl Mlklós u 105., Tel.. 06 92 511-180 · TRUCK SAVARIA DEBRECEN KFT.
4030 Debrecen, Ozmán u. 3., Tel.. 06 52 524-090 · TRUCK ITALIA KFT. 3526 Mlskolc, Zslgmonol u., Tel.. 06 46 413-105 · UNICAR AUTÓCENTRUM KFT. 3300 Eger, Kôlyuk u. 6.; Tel.: 06 36 512-010
· EUROTRADE KFT. 2948 Klslgmáno, M1 Truck Centrum, Tel.. 06 34 556-655 · FELHATALMAZOTT DAILY CENTER: DELTA TRUCK KFT. 1097 Budapest, Táblás u. 38.; Tel.: 06 1 358-1444
· FELHATALMAZOTT ÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK: ITALCAMION KFT. 1027 Budapest, Bem rkp. 32.; Tel.: 06 1 214-6700; 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 89.; Tel.: 06 76 430-537
A képen látható jármû illusztráció.
AZ ÚJ DAILY ÖNBÔL IS KIHOZZA A SZUPERHÔST!
Erôs, akár 205 lóerôs motorral Izmos, akár 4,7 t hasznos terhelhetôség
Takarékos, euro5 és EEV motorokkal az egész modellválasztékban
Masszív, az acél létraalváznak köszönhetôen
Sokoldalú, több mint 7000 különbözô választható konfigurációval
EZ KELL EGY SZUPERHÔSNEK
ÚJ
fix tetős ponyvaszerkezet függönyponyvás kivitel SPEED CURTAIN
A SPEED CURTAIN ponyvája 35 másodperc alatt nyitható és csukható
A SPEED CURTAIN-nal értékes perceket nyerhet Ön is a ki-
és berakodásnál. Az innovatív konstrukciónak köszönhetően
mindössze 35 másodpercre van szükség ahhoz, hogy hozzáférjen
a teljes rakfelülethez. Így Ön már akkor is rakodhat, míg a többiek
még a ponyva nyitásával bajlódnak – just more.
Információ: +36 22 814 100 www.cargobull.hu
07 hird.indd 7 23.5.2012 12:35:27
MERCEDES-BENZ
Antos – új szegmens
a láthatáron
Megjelent az első rövid sajtó-
közlemény hogy itt a legújabb
Mercedes teherautó családtag,
az Antos. Büszkén ragasztják
az első logót a prototípus hom-
lokfelületére a Mercedes-Benz
Trucks ágazat első emberei, Hu-
bertus Troska és Georg Weiberg
urak. A cél világos és figyelem-
mel van korunk legújabb fuvar-
feladati kihívásaira is. Minden
feladathoz a lehető legtökéle-
tesebb eszközt. Biztosan nem
lesz olcsó, de egy haszongép-
járműnél nem a bekerülési költ-
ség a legfontosabb szempont,
hanem az üzemeltetés során,
a hosszú évek alatt megtérülő
beruházás. Az Antos küldetése
a nagy volumenű, nagy tömegű
elosztó jellegű fu-
varfeladatok meg-
oldása. Egy olyan
fülkés alváz, amely vari-
álhatóságában a legkülönlege-
sebb igényeket is ki tudja elé-
gíteni. A lehető legkisebb saját
üres tömegtől, a lehető leg-
nagyobb felépítményig kivá-
ló megoldást tudnak ajánlani.
Jól jelzi a megcélzott vevőkört,
hogy a vezetőfülke mérete is
meglehetősen visszafogott, a
2,3 méter széles egységben is
az a cél, hogy bár nyilvánvaló-
an a kor igényeinek megfele-
lő körülményeket biztosítson
a vezetőnek, de például nem
lesz hálófülkés változat. A rövid
fülke éppen csak arra jó, hogy a
sofőr akár naponta többször is
ki-be szállva kényelmesen elér-
je a kormányt, s prakti-
kusan elhelyezze dolgait. A kö-
zepes fülkében már elvileg egy
keskeny ágy majd elfér, s egy kis
rendezkedés után az használ-
ható is lesz, de nem ez a cél. Az
alapvető cél az, hogy variálható-
ságában, motorkínálatában egy
olyan optimális járműkonstruk-
ciót kínáljanak, ami a rövid távú,
de nagy tömegű, nagy volume-
nű, kis hatótávolságú terítő fu-
varozás igényeit a lehető leg-
optimálisabban kiszolgálja. Lé-
nyegében egy új szegmens szü-
letik, az egyelőre még csak rajz
formájában rendelkezésre álló
megjelenés nem kétségesen az
új ACTROS vonalat viszi tovább.
Jól mutatja a változatosságot
a 13 teljesítmény-kategóriá-
ban rendelhető motorkínálat, a
238–510 LE sávban, természe-
tesen már csak EURO VI válto-
zatban. A tengelytávok 2,65-6,7
méter tartományban biztosítják
hogy kis tartályfelépítménytől
a nagy behemótig sok variáció-
ban találkozhatunk majd az An-
tosokkal az utakon. Csak auto-
matizált váltóval készül majd, s
természetesen nem maradnak
ki a Mercedes biztonságtech-
nikai fejlesztéseinek legújabb
eszközei sem, mint az aktív fék-
asszisztens sem. Hivatalos meg-
jelenés Hannoverben, szeptem-
berben az IAA-an.
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Júniusi horizont 8
Mercedes-Benz
G 63 AMG
COMMERCIAL VEHICLES
DRIVING
THE FUTURE
MERCEDES-BENZ
G-osztály – státuszszimbólum
33. születésnapját ünnepli az
egykori Puch G terepjárók mai
utóda, csillagos logóval és G-
osztály jelöléssel. A G-szériából
2011-ben 6600 darabot értékesí-
tettek világszerte, ami számsze-
rűleg elsőre kevés, de mégis óri-
ási, 30 százalékos a növekedés,
mert ez 2270 darabbal több,
mint 2009-es eladások. Igaz,
az „induló ár” a G 350 BlueTec
esetében napi árfolyamon 25
millió forint körül alakul, rövid
tengelytávval, fix tetővel. Per-
sze ugyanez kabrió változatban
is létezik, jóval többért.
A G 350-ben V6-os, 3 literes,
211 lóerős, 540 newtonméte-
res motor van, a G 500-ashoz
már V8-as, 5,4 literes, benzines
motor jár, 387 lóerővel és 530
newtonméterrel és 15 liter kö-
rüli fogyasztással. A
fix tetős listaára 99
948 euró, a kabrióé
100 900 euró.
Akinek ez sem elég,
az AMG tuning vál-
tozatokból rendel-
het. A 63 AMG-ben
az 5,4 literes V8-as
már 544 lóerőt tel-
jesít, a 65 AMG-ben
már 6 literes V12-es
motor található, ka-
mionba illő, 612 ló-
erővel. Mindezt 137
504 és 264 180 euróért. A keleti
kényelemhez számos aktív biz-
tonsági eszköz is jár: parkolás-
segítő, holttérfigyelő, tolatóka-
mera, átdolgozott ESP, vontat-
mánystabilizáló, hegymeneti
indulássegítő, stb.
A vevők manapság a közel-kele-
ti országokból és Kína újgazdag
elitjéből kerülnek ki.
08-09 lapz.indd 8 5/29/12 11:43:15 AM
WebEye MAGYARORSZÁG
E-útdíj: elektronikus kapu vagy GPS?
2013-tól a kormányzati tervek szerint Ma-
gyarországon is bevezetésre kerül a hasz-
nálatarányos útdíj, melynek lényege, hogy
az üzemeltető a megtett kilométerek után,
elektronikusan számlázza a fizetendő össze-
get az adott útszakaszon közlekedőknek. Az
úgynevezett free-flow típusú, azaz az autók
megállítása nélküli útdíjrendszerek beveze-
tésével az eddig előre váltott matrica helyett
a beépített egység (on board unit) segítsé-
gével automatikusan, vagy a fizető terminá-
lokon keresztül lehet rendezni a számlát.
Bagossy Tamás, a WebEye Magyarország
üzletágvezetője:
Tapasztalataink azt mutatják, hogy Európá-
ban már évek óta
eredményesen mű-
ködik a kilométer-
alapú díjazás. Két
megoldás kínálko-
zik: az elterjedtebb
elektronikus kapu-
rendszer, vagy az Eu-
rópai Unió ajánlása
szerint a jövőt jelen-
tő GPS jelekkel kom-
munikáló műholdas rendszerek telepítése.
Egy biztos, a meglévő infrastruktúrát telje-
sen át kell majd alakítani, hogy alkalmassá
váljon az autópálya-használat pontos nyo-
mon követésére.
Európában jelenleg az elektromos kapu
dominál, hiszen akkor építették ki ezeket a
rendszereket, amikor más alternatíva még
nem merült fel. Németországban, Ausztriá-
ban, Csehországban és Lengyelországban is
így szedik az útdíjat. Fontos tisztázni, elekt-
ronikus és nem fizikai kapukról beszélhe-
tünk, mint például Horvátország esetében,
ahol komoly dugókat okoznak a megállásra
kényszerítő fizetőpontok. Az ellenőrző kapuk
esetében az autópálya-használat megállapí-
tása mikrohullámú jelek segítségével törté-
nik. A jelfogó elektronikus kapuk a fizetős
útszakaszra való fel-és lehajtást rendszám
alapján ellenőrzik, és az így beérkezett ada-
tok segítségével mérik a jármű által megtett
út hosszát, és állapítják meg a fizetendő ösz-
szeget
Az elektronikus kapu előnye, hogy a kivite-
lezést követően egyszerű folyamatok sze-
rint üzemeltethetőek, a járművek bevoná-
sa a díjfizetésbe könnyen végrehajtható.
Hátránya, hogy az elektronikus kapu-rend-
szer alapvetően rugalmatlan technológiá-
nak számít, hiszen körülményes új szakaszo-
kat hozzáadni a már meglévő hálózathoz,
mert újabb és újabb kapukat kell felszerelni,
ha egy útszakaszt fizetőssé akarnak tenni. A
kapuk kiépítése emellett igencsak költséges
és hosszú folyamat. A külföldi tapasztalatok
azt mutatják, hogy nem gyorsforgalmi uta-
kon nehezen használható a sok keresztező-
dés és leágazás miatt. További hátrány, hogy
az elektronikus kapuk egyéb a közlekedés-
sel kapcsolatos információ gyűjtésére nem,
vagy csak részlegesen alkalmasak (forgalmi
adatok, dugófigyelés, stb.).
Az Európai Unió ajánlása szerint a jövő a GPS
technológiáé, ezért is indították el a Galileo
Programot, amely az USA által üzemeltetett
GPS díjmentes szolgáltatás alternatívájaként
jön létre. A műholdas rendszerek előnye,
hogy rendkívül tág a felhasználási területük,
az e-útdíjon kívül az általános járműkontroll,
illetve a logisztikai szabályozás terén is jól ki-
használhatóak az így nyert adatok.
Svájcban évek óta jól működik a GPS alapú
útdíj fizetés és nemrégiben Szlovákiában is
bevezették. A megoldás lényege, hogy a be-
épített GPS eszköz rögzíti a jármű mozgását
és a műholdas követés segítségével az ösz-
szesített adatok alapján történik a számlá-
zás. A technológia előnye, hogy könnyen és
gyorsan bevezethető, mindössze a fedélzeti
egység telepítésére van szükség, ez pedig a
tehergépjárművek jelentős hányadában már
eleve adott, hiszen így optimalizálják költsé-
geiket, fuvarfeladataikat a vállalatok. Továb-
bá rugalmasan alakítható a bevezetést köve-
tően is, hiszen új útszakaszokat mindössze
az adatbázis frissítésével a rendszerhez lehet
adni. A GPS ezen felül több adatot képes rög-
zíteni, amelyekből a teljes megtett út kiolvas-
ható, nem csak a fizetős szakaszra történő
belépés és kilépés. Hátránya azonban, hogy
nem olyan pontos, mint a kapukkal történő
mérés. Előfordulhat, hogy a műholdak a fize-
tős utakkal párhuzamosan futó nem fizetős
útszakaszokat is díjkötelesnek regisztrálják,
illetve az autópályát keresztező úton haladó
járműre is díjat rónak ki, amelyeket később
korrigálni kell. Komoly logisztikai szervezést
is igényel az üzemeltető részéről, mivel – kü-
lönösen a tranzitforgalom esetében – prob-
lémás lehet a fedélzeti egységhez a hozzáju-
tás és kilépéskor a leadás.
Meg kell említeni, hogy van ahol a két rend-
szer párhuzamosan „működik”, a GPS rend-
szert így a gépjármű tulajdonosa saját költ-
ségén üzemelteti. A GPS ebben az esetben
kontroll szerepet is ellát, mivel természe-
tesen az így gyűjtött adatok pontos képet
adnak többek között arról is, hogy mikor,
hol járt az adott gépjármű és ezek össze-
vethetőek a kiszámlázott útdíj mértékével.
A technológia bizonyító erejét már eddig is
használták a vállalatok, például gyorshajtási,
büntetési viták rendezésére, és gyakran si-
kerrel igazolják a hatóságoknál, nem jogos
a bírság. Ha az elektronikus kapu-rendszer
kerül Magyarországon bevezetésre, a GPS-
sel felszerelt járműveknél – a német gyakor-
lathoz hasonlóan – az útdíj fizetési kötele-
zettségeiket is tervezhetik és ellenőrizhetik
a vállalatok.
Júniusi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 9
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
08-09 lapz.indd 9 5/29/12 3:55:44 PM
DAF
XF105 Exclusive Edition
vontató
Az XF105 Exclusive Edition von-
tatóval a DAF a zászlóshajó mo-
delljének számító XF105-ös
típus különleges változatát mu-
tatja be. A maximális vezetői
komfort érdekében az Exclusive
Edition kizárólag Super Space
Cab típusú fülkével készül, s ele-
gáns kék fényezésével és extra
felszereltségével tűnik ki.
Az XF105 Exclusive Edition fel-
tűnő csíkozásával és a légtere-
lőket, az oldalszoknyákat, a lök-
hárítót és a tükörhátlapokat is
fedő elegáns kék színével egye-
dülálló külső megjelenést ka-
pott. A vontató küllemét a két
krómozott légkürt és a vonzó,
32 milliméteres Alcoa alumíni-
um gyűrűk teszik teljessé.
Maximális komfort ▼ A nagy
távolságú fuvarozásra fejlesz-
tett, gondosan kialakított Super
Space Cab típusú fülke a jár-
művezetőnek optimális mére-
tű életteret, munkahelyet és
tárolórekeszeket kínál. Sőt, az
XF105 Exclusive Edition extra
felszereltséggel rendelkezik. Az
alapfelszereltség részét képezi
a bőrbevonatú kormánykerék, a
kényelmes, új generációs ülések
és az alumínium hatású műszer-
fal is. A hálóhely alól kihúzható,
praktikus, 42 literes hűtőfiók és
az automata légkondicionáló
berendezés szintén az Exclusi-
ve Edition alapfelszereltsége,
de ide tartoznak még az olyan
kényelmi és biztonsági rend-
szerek is, mint a sávelhagyás-fi-
gyelmeztető, a menetstabilitás-
ellenőrző, a kamerarendszer,
valamint a DAF méltán dicsért,
a járművezetőt a betöréstől és
illetéktelen behatolástól meg-
védő Night Lock rendszer is. Az
XF105 Exclusive Edition felsze-
reltségét a xenon fényszórók, a
hat hangszórós audiorendszer
és a vezeték nélküli telefonki-
építés teszik teljessé.
Az XF105 Exclusive Edition von-
tató a 12,9 literes PACCAR MX
motor 460 lóerős, Euro-5-ös EEV
változatával készül, mely egy 12
sebességes automata AS-Tronic
sebességváltóhoz csatlakozik.
A vontató egy 850 literes és egy
430 literes tüzelőanyag-tartály-
lyal, valamint egy 75 literes Ad-
Blue tartállyal készül.
NFM
Csökkenhet a balesetek
száma
Több mint 11 milliárd forintból
valósíthat meg közlekedésbiz-
tonsági fejlesztéseket a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. az általa
üzemeltetett utakon 2014 vé-
géig. Schváb Zoltán közlekedé-
sért felelős helyettes államtitkár
elmondta: a közútkezelő által
az elmúlt években elvégzett
77 hasonló jellegű beavatko-
zás helyszínén a halálos balese-
tek száma mintegy harmadára,
a súlyosaké felére esett vissza a
fejlesztések eredményeként.
Minisztériumi kezdeményezés-
re első alkalommal különítet-
tek el célzott forrásmennyisé-
get, összesen 50 milliárd forin-
tot személysérüléses balesetek
megelőzését elősegítő infra-
struktúrafejlesztésekre az Új
Széchenyi Tervben. A tételes
projektlista a problémákat, bal-
eseti gócpontokat a legalapo-
sabban ismerő vasúttársaságok
és közútkezelők szakmai javas-
latai alapján állt össze.
Az Új Széchenyi Terv támogatá-
sával az ÁAK 13,2 milliárd, a MÁV
12,4 milliárd, a Magyar Közút
11,4 milliárd, a GYSEV pedig 982
millió forintot fordíthat közleke-
désbiztonsági beavatkozásokra
a társaságok által üzemeltetett
hálózatokon. A Kormány márci-
usban döntött a négy kiemelt
projektjavaslat akciótervi neve-
sítéséről. A sosem látott mér-
tékű országos közlekedésbiz-
tonsági programban első kör-
ben 38 milliárd forint értékben
indulhatnak meg személysé-
rüléses balesetek megelőzését
elősegítő vasúti és közúti infra-
struktúrafejlesztések.
Az építési engedélyezést jel-
lemzően nem igénylő munkála-
tok legkésőbb 2015 második fe-
lére befejeződnek mind a négy
hálózaton.
KÚRIA DÖNTÉS
Győzelem a MÁV-Biztosítós
ügyekben – NiT Hungary
közreműködéssel
Azok a biztosítottak, akik külföl-
dön balesetet okoztak, de a kárt
a MÁV ÁBE helyett a MABISZ fi-
zette meg – és az ügyükben
még nem született jogerős íté-
let – a felülvizsgálati ítélet alap-
ján mostantól nem kell attól
tartsanak, hogy az akár több-
milliós követelést a MABISZ be-
hajtja velük szemben.
A Kúria egy igen hosszú és bo-
nyolult jogi procedúrát követő-
en precedens értékű felülvizs-
gálati ítéletében véglegesen
kimondta, hogy sem a gépjár-
mű felelősségbiztosítási rende-
let alapján, sem bármely egyéb
jogcímen nem lehet a külföl-
dön okozott károk esetében a
MABISZ által a MÁV ÁBE helyett
kifizetett összeget áthárítani a
biztosítottra.
A pernyertes alperesi árufuva-
rozót a NiT Hungary megbízá-
sából képviselő Kovács Kázmér
ügyvéd az ítélethirdetést kö-
vetően elmondta, hogy a Kúria
elfogadta, és elvi jelleggel ki-
mondta, hogy a MABISZ téríté-
se kizárólag a biztosítók egymás
közötti nemzetközi megállapo-
dásán alapszik, ebből adódó-
an alaptalanul hivatkozik arra,
hogy a térítéssel megszerezte
volna a külföldi károsult jogait,
és azt érvényesíthetné. Miután
nincs olyan jogszabályi rendel-
kezés sem, ami a MABISZ-t fel-
jogosítaná, hogy az érvényes
felelősségbiztosítással rendel-
kező károkozóval szemben az
ilyen megtérítési igényt a biz-
tosító csődje esetén a saját ne-
vében érvényesíthessen, ezért
a MABISZ erre irányuló kerese-
tét a felülvizsgálati ítéletben
végleg elutasította, erre nézve
a Fővárosi Ítélőtábla azon jog-
erős döntését, ami a károkozót
a MABISZ javára jogalap nélküli
gazdagodás címén marasztalta,
megváltoztatta, a MABISZ-t az
eljárásban felmerült valameny-
nyi költség megfizetésére köte-
lezte.
A döntés a károkozás teljes kö-
rére kivétel nélkül (nemzetközi
árufuvarozók, személygépko-
csi-üzemeltetők, motorkerék-
pár-vezetők által okozott vala-
mennyi dologi kárra, személyi
sérülésre egyaránt) kihatással
van, de csak a külföldön okozott
károk, és a MABISZ követelések
tekintetében milliárdos nagy-
ságrendben. Az ítélet ugyanak-
kor nem érinti azokat az esete-
ket, amikor maga a belföldi ká-
rosult érvényesít igényt a MÁV
ÁBE csődje folytán a tényleges
károkozóval szemben. Kovács
Kázmér szerint a helyzet abból
adódik, hogy a biztosítók úgy
szerződtek egymással a nem-
zetközi károk rendezésére, hogy
figyelmen kívül hagyták a biz-
tosítók esetleges csődje esetén
előálló helyzetet.
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Júniusi horizont 10
SEPTEMBER
20 - 27, 2012
HANNOVER, GERMANY
10 lapz.indd 10 5/29/12 4:01:08 PM
A legfontosabb áruját szállítja:
a költséghatékonyságot.
A legalacsonyabb életciklus-költség: a KRONE minoségnek köszönhetoen.
www.krone-trailer.com
˝ ˝
TTC MO Kft t Tel.: +36 24/525-000 t info@ttcm0.hu
*
AZ ÚJ DAILY ÖNBÔL IS KIHOZZA A SZUPERHÔST!
EZ KELL EGY SZUPERHÔSNEK
ÚJ
Erôs, akár 205 lóerôs motorral Tágas, akár 17, 2 m
3
raktérrel
Takarékos, euro5 és EEV motorokkal az egész modellválasztékban
Masszív, az acél létraalváznak köszönhetôen
Sokoldalú, több mint 7000 különbözô választható konfigurációval
IVECO MÁRKAKERESKEDÉSEK: BESSO ZRT. 7634 Pécs, Pellérol ut 72., Tel.. 06 72 257-500 · ETS KFT. 2051 8latorbágy, Paul Hartmann u. 6., Tel.. 06 23 501-930 · LEVANTEX KFT. 1044 Budapest,
|parl Park u. 2., Tel.. 06 1 435-3010 · SZALAY AUTÓHÁZ KFT. 6000 Kecskemét, Katonatelep, 441-es |òut, Tel.. 06 76 505-600 · TRUCK SAVARIA KFT. 9700 Szombathely, Sárvár u. 56.; Tel.: 06 94 522-070;
FELHATALMAZOTT MÁRKAKERESKEDÉSEK: HILCZ & FIA KFT. 7122 Kakaso, Kossutb u. 8/0., Tel.. 06 74 431-908 · KJGyJ ZRT. 7400 Kaposvár, Füreol ut 180., Tel.. 06 82 506-166 · LEVANTEX
TATABÁNYA KFT. 2800 Tatabánya, Gyòrl ut 43., Tel.. 06 34 512-450 · PANNON TRUCK 2000 KFT. 8900 Zalaegerszeg, Zrlnyl Mlklós u 105., Tel.. 06 92 511-180 · TRUCK SAVARIA DEBRECEN KFT.
4030 Debrecen, Ozmán u. 3., Tel.. 06 52 524-090 · TRUCK ITALIA KFT. 3526 Mlskolc, Zslgmonol u., Tel.. 06 46 413-105 · UNICAR AUTÓCENTRUM KFT. 3300 Eger, Kôlyuk u. 6.; Tel.: 06 36 512-010
· EUROTRADE KFT. 2948 Klslgmáno, M1 Truck Centrum, Tel.. 06 34 556-655 · FELHATALMAZOTT DAILY CENTER: DELTA TRUCK KFT. 1097 Budapest, Táblás u. 38.; Tel.: 06 1 358-1444
· FELHATALMAZOTT ÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK: ITALCAMION KFT. 1027 Budapest, Bem rkp. 32.; Tel.: 06 1 214-6700; 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 89.; Tel.: 06 76 430-537
* 35S13V modell, 15 % kezdô befizetéssel, 60 hónapos futamidôvel, 10 % maradvány értékkel, euró alapú zártvégû pénzügyi lízing esetén. A feltüntetett árak ÁFA nélkül, 290 Ft/€ árfolyam mellett érvényesek.
Az akció részleteirôl érdeklôdjön a márkakereskedésekben vagy az iveco.hu weboldalon. A tájékoztatás nem teljes körû, nem minôsül kötelezô ajánlattételnek. Részletek az IVECO márkakereskedésekben.
A képen látható autó illusztráció.
11 hird.indd 11 23.5.2012 12:33:11
SCANIA
Euro VI kommunális jármű
A Scania bemutatta az első Euro
VI motorral szerelt kommunális
járművét, egy csatornatisztító
gépkocsit. A moduláris gyártási
rendszernek köszönhetően bár-
milyen járműhöz specifikálható
a Scania Euro VI motorja. Ráa-
dásul az Euro VI motor alkatré-
szei nem foglalnak el több he-
lyet az alvázon, mint a korábbi
motorok.
A négytengelyes Euro VI-os csa-
tornatisztító jármű a felépítmé-
nyezés szempontjából egy igazi
műremek: a felépítmény elhe-
lyezésére a tengelyek között
rendelkezésre álló helyet hasz-
nálták fel. A Scania helytakaré-
kos Euro VI megoldásának ered-
ményeképpen a kipufogódob
mérete megegyezik az Euro V-
nél használt kipufogóegység
méretével, így a felépítmény-
gyártók könnyű helyzetben
vannak, mivel nincs szükség a
felépítmény átalakítására.
A kompakt méret ellenére a ki-
pufogórendszer minden olyan
elemet és részegységet tartal-
maz, ami az Euro VI normának
megfelelő utókezelési folya-
mathoz szükséges. A kipufogó-
gázok először egy oxidációs ka-
talizátoron mennek keresztül,
amely előkészíti őket a folyamat
következő lépésére, a részecs-
keszűrőn történő áthaladásra,
azaz a szilárd részecskék eltá-
volítására. A gázok innen a két
párhuzamos SCR-
katalizátorba jutnak
a nitrogén-oxidok
eltávolítása végett,
majd a folyamat
végén az utóoxidá-
ciós katalizátorban
a kipufogógázban
maradt ammónia el-
távolítása történik
meg. Minderre a ki-
pufogórendszeren
belül kerül sor.
Az alváz ilyen komplex felépít-
ményezését a dániai J Hvidtved
Larsen A/S felépítménygyártó
végezte.
A csatornatisztító jármű egy
Scania G 480 8x2 alváz dupla
kormányzott első tengellyel és
egy hidraulikusan kormányzott
segédtengellyel a hajtott ten-
gely mögött. A 480 lóerős 13 li-
teres Euro VI motor nyomatéka
2500 Nm, amely bőven elegen-
dő a jármű meghajtására vala-
mint a segédberendezések mű-
ködtetésére.
Az Euro VI károsanyag-kibocsá-
tási norma 2012. december 31-
én fog életbe lépni az új jármű
modellekre vonatkozóan, majd
egy évvel később már min-
den eladott új járműre érvény-
ben lesz. A törvényi szabályo-
zások elfogadása után a Scania
esetében már most lehetőség
van Euro VI-osként regisztrálni
a járműveket. A hatóságok né-
hány európai országban már
dolgoznak a lehetséges ösztön-
ző-rendszereken, amelyek se-
gítséget nyújtanak az üzemelte-
tőknek, hogy a jelenleg rendel-
kezésre álló legtisztább techno-
lógiába fektessenek be.
MAGYAR BIOETANOL
SZÖVETSÉG
Bioetanolgyár Mohácson
Újabb bioetanol üzemet épít
Mohácson az Ethanol Europe
Renewables LTD. A Baranya-
megyei gyárban a tervek sze-
rint évente több száz millió liter
környezetbarát üzemanyagot
állítanának elő. A gyártóüzem
alapkőletételével hazánk újabb
lépést tett afelé, hogy kivételes
mezőgazdasági lehetőségeit ki-
használva, európai nagyhata-
lommá válhasson a zöld üzem-
anyagok előállításának terén –
hívta fel a figyelmet Héjj Deme-
ter, az MBSZ elnöke.
A Pannonia Ethanol Mohács
Zrt. mintegy 48 milliárdból fel-
épülő bioetanol-gyára várha-
tóan 2013 végére készül el. Az
áprilisban átadott dunaföldvári
gyár mellett ez lesz az ír tulaj-
doni háttérrel rendelkező cég
második magyarországi üzeme.
A mohácsi beruházás össze-
sen 600 embernek ad munkát,
üzemeltetése közvetlenül 75
főnek, közvetve pedig legalább
ezer embernek biztosít megél-
hetést hosszú távon. A vállalat
tervei szerint az új üzem éven-
te 240 millió liter környezetba-
rát üzemanyagot állítana elő és
175 ezer tonna, állatok etetésé-
re használható száraz kukorica-
törkölyt állítana elő. Az új üzem
felépítésével, továbbá a tavasz-
szal átadott termelőegységgel
a régió legnagyobb bioetanol
előállítójává válik hazánk.
IVECO
Daily 35C17 lakóautó-alváz
Az Iveco a Laika Caravans part-
nereként hódította meg Észak-
Európát a „Laika Arctic Experi-
ence 2012” expedícióban, amely
január 15-én indult Stuttgartból.
A résztvevők, a közel
40 napos túra során
az év leghidegebb
hónapjaiban érték
el az északi sarkkört
az új, Iveco alvázra
épült és FPT Indust-
rial motorral felsze-
relt Laika Kreos 8010
lakóautó segítségé-
vel.
A több mint 10 ezer
kilométer hosszú,
Európa legészakibb
vidékeire tartó téli
út célja a jármű és
kiemelkedő műsza-
ki megoldásainak
tesztelése volt. Az
új Daily 35C17 lakó-
autóalvázra épített
Laika Kreost egy 170 lóerős Euro
5 erőforrással szerelték fel. A fej-
lett műszaki megoldásoknak kö-
szönhetően a lakóautó az eddi-
gieknél jelentősen alacsonyabb
károsanyag-kibocsátást és
üzemanyag-fogyasztást ért el.
A rendkívül könnyű alváz jóvol-
tából a lakóautó igen kis töme-
gű, ugyanakkor szilárd lehet. A
kompozit anyagokból készült
első felfüggesztés garantálja a
szerkezeti stabilitást és az ala-
csony önsúlyt, így a gyártók a
felépítmény kialakításakor több
lehetőséggel és nagyobb ter-
helhetőséggel számolhatnak.
A Daily lakóautóalváz igazi ere-
jét ezenfelül a dupla hátsó kere-
kek adják, amelyek stabilabbá
teszik a gépjárművet, és meg-
növelik a tengely terhelhetősé-
gét. A vezetőülés kialakításánál
fogva a lehető legnagyobb ké-
nyelmet nyújtja a leghosszabb
utakon is. A bal oldalra szerelt
kézifékkarnak és a műszerfalon
elhelyezett sebességváltónak
köszönhetően több hely marad
az utastér középső részén, így
a fülkében egyszerűbben lehet
mozogni. A fáradás csökken-
tését és a vezető figyelmének
fenntartását szolgálja az ülés
és a kezelőszervek ergonomi-
kus kialakítása, valamint a kor-
mánykerék is, amelynek magas-
sága 45 mm-es tartományban
állítható. A nagy felületű szélvé-
dő és a széles látószögű vissza-
pillantó tükrök pedig optimális
kilátást biztosítanak a sofőr szá-
mára.
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Júniusi horizont 12
WWW.IAA.DE
12 lapz.indd 12 5/29/12 4:04:55 PM
JÁRMŰGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 43
Tel.: +36-24/503-000, fax: +36-24/503-001
E-mail: office.budapest@schwarzmueller.com
www.schwarzmueller.com
BÕVEBB INFORMÁCIÓÉRT HÍVJA TERÜLETI KÉPVISELÕINKET!
Magyari Gábor: 20/411-8498 (Budapest és Pest)
Viola László: 30/931-3372 (Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna, Baranya, kelet Somogy)
Balogh Ádám: 20/972-8993 (Vas, Gyõr-Moson-Sopron, Veszprém, Zala, nyugat Somogy)
Radvánszki Gábor: 20/312-8339 (Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés)
Ravasz Roland: 20/326-0584 (Nógrád, Heves, BAZ, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar)
Magyari Gábor: +36-20-411-8498 (Budapest és Pest megye)
Viola László: +36-30-931-3372 (Komárom-Esztergom, Fejér, Tolna, Baranya, kelet Somogy)
Somogyi Andrea: +36-20-972-8993 (Vas, Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém, Zala, nyugat Somogy)
Radvánszki Gábor: +36-20-312-8339 (Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés)
Ravasz Roland: +36-20-326-0584 (Nógrád, Heves, BAZ, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar)
13 hird.indd 13 5/29/12 3:38:48 PM
buszfesztivált az egyik alapító, Homm
Károly nyitotta meg, aki elmondta,
amikor kitalálták ezt a rendezvényt, az volt
a cél, hogy ez ne csak egy kiállítás legyen,
hanem ünnepe a hazai busztársadalomnak!
Az is az eredeti elgondolások között szere-
pelt, hogy ez a gyártók, importőrök, alkat-
rész-beszállítók, üzemeltetők közös fóru-
mává váljon, az autóbuszok szerelmeseinek
kiemelt rendezvénye legyen.
Homm Károly sikertörténetként értékelte
magát a buszfesztivált, mondván, erre bi-
zonyíték, hogy a jelen gazdasági körülmé-
nyek ellenére is sokan vették a fáradságot,
az energiát, és megpróbálkoztak a rendel-
kezésükre álló pénzösszeget megmozdíta-
ni, hogy a rendezvény ne fulladjon érdek-
telenségbe. Azt is hozzáfűzte, ennek a fesz-
tiválnak az a legnagyobb eredménye, hogy
létezik, működik.
Akár az elmúlt évvel összevetve, ez a busz-
összejövetel hűen tükrözte a hazai busz-
helyzetet. A kiállítók száma ugyan összes-
ségében nem változott, sőt a háttéripar
képviseletében még többen is mutatkoztak
be, de a buszok kevesebben voltak – tiszte-
let a kivételnek, több cég is csak egyetlen
buszt hozott.
Még csak szakmabelinek sem kell lenni
annak megállapítására, hogy siralmas, el-
keserítő a hazai buszhelyzet, akár a váro-
sokban, akár a Volán-társaságoknál. A bu-
szok átlagéletkora csak nő, állapotuk egyre
inkább romlik, és két éve Magyarországon
nem volt busztenderkiírás, ennek helyébe
viszont folyamatosan értesülünk újabb és
újabb elgondolásokról, változástervezetek-
ről, csak éppen nem történik olyan érdem-
leges dolog, ami végleg kimozdítaná ebből
az állapotból a magyar buszpiacot. Pedig
kínálatban nincs hiány, ha csak a magyar
buszgyártókat tekintjük, a midibuszoktól
a városi szóló és csuklós buszokon át az in-
tercity buszokig van választék, a gyártók
nem kevés pénzeket öltek a fejlesztésbe –
jó lenne, ha ez nem hiába történt volna! Az
is jó lenne, ha jövőre a 10. jubileumi fesz-
tivál tényleg a hazai busztársadalom ünne-
pévé válna.
BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL 2012
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Júniusi horizont 14
A
1. A Kravtex 4 buszából 3
2. Citadell 19 • 3. Citadell 12
4. Inovell
A hónap témája
▼A hazai autóbuszpiac seregszemléje
9. BUSZFESZTIVÁL
– TÖKÖL 2012
Gyártók, importőrök, beszállítók, háttéripar találkozása
Április utolsó csütörtöki napján hagyományosan buszfesztivál van a tököli
repülőtéren. Ez a rendezvény a válság legnehezebb éveiben sem maradt el
(köszönhetően a szervező Appaloosa társaságnak is), bár a fesztivált végignézve
a látogatónak az az érzése támadt, a buszvilágban most van itt az igazi válság.
Kravtex-Kühne
Magyar buszújdonsággal egyedül a Krav-
tex-Kühne cégcsoport jelentkezett. A Credo
Inovell a tavaly bemutatott Econell testvé-
re. A korábbi EC, IC korszerűsítése helyett
új buszok fejlesztéséről határozott a cég. (A
busz bemutatója lapunk 52. oldalától olvas-
ható.)
A buszpremier már csak azért is meglepő,
mert a buszfesztivál előtti héten elég nagy
figyelmet keltett a cégcsoport igazgatójá-
nak, Krankovics Istvánnak a bejelentése, mi-
szerint ha belátható időn belül nem törté-
nik változás, azaz nem lesz tenderkiírás, a
Kravtex kénytelen befejezni a buszgyártást.
Az sem titok, a társaság immár több mint
egy éve udvarra, azaz raktárra gyárt. Ezt
azonban nem lehet a végtelenségig csinál-
ni. Az igencsak irreálisnak tűnő tevékeny-
ségnek amúgy megvan a logikus magyará-
zata, azaz hogy a több mint egy évtizedes
munkatapasztalat, a fejlesztésre fordított
milliárdok ne vesszenek kárba, ezért nem
akarták bezárni a gyárat, szélnek ereszteni
a dolgozókat. A több száz munkanélkülivé
váló ember a gyárban, több száz a beszállí-
tói körből – ez igazán nyomós érv lehetne a
munka folytatásához.
Ilyen előzmények után a cégcso-
port a legnagyobb magyar busz-
gyártóként mégis 4 buszt hozott
a kiállításra – talán emlékezte-
tőül, talán figyelemfelhívás ér-
dekében. Városi, elővárosi, inter-
city – csak rendelésre várnak.
MAGYAR GYÁRTÓK
1
2
3 4
14-22 buszfeszt.indd 14 5/30/12 10:45:18 AM
sok extrával kapható, és akár távolsági kivi-
telben is elérhető.
Italcamion – Rákos Jármű Kft.
Már tavaly is láthattuk a buszfesztiválon
a 26–31 személyes Dunabust. Az Italca-
mion és a Rákos Jármű jegyezte midi sze-
mélyszállítót Iveco alvázra építette a Rákos
Jármű Kft. Eddig összesen 3 darab készült
belőle: egy darab már tulajdonosa megelé-
gedésére dolgozik, a másodiknak is akadt
vevője, a harmadikat pedig bemutató
NABI Kft.
Ismét méltó kiállítási környezetet teremtet-
tek Magyarországra szánt buszaik számára.
A magyar mérnökök minden tekintetben
különleges autóbuszokat alkottak. Először
a Sirius városi-elővárosi busz készült el, rá
körülbelül egy évre a Sirius helyközi kivitel.
A Siriusból akár nagy család is lehetne: gáz,
hibrid vagy tisztán elektromos megoldás is
szóba jöhetne. Persze megint a sok feltéte-
les mód. Eddig ugyanis az egy-egy bemuta-
tott városi és helyközi Sirius busz van forga-
lomban. A járművek már mindenféle teszte-
ken sikeresen szerepeltek, ez azonban nincs
hatással a megrendelésekre. Az USA-ban,
ahova a NABI szállít, úgy gondolják, tetsze-
tős, modern buszokkal lehet az utazóközön-
séget a közösségi közlekedéshez visszacsá-
bítani. Talán nálunk is jó módszer lehetne…
Magyar Autóbuszgyártó Kft.
Mindössze egy autóbusszal jelentek meg a
kiállításon. Az Agria Volánnál dolgozó V134-
es autóbusz már a megújított homlokfallal
készült. Ez a társaság is reménykedik és vár,
amire a többi magyar gyártó, azaz tenderki-
írásra, buszrendelésre.
Ikarus anno
Jelen és dicső múlt képviseletében állt egy-
más mellett az Ikarus feliratot viselő V134-
es és a gyönyörűen restaurált Ikarus 55-ös,
amely ez alkalomra az elegáns herendi por-
celánból készített olvasólámpákkal mutat-
kozott be.
Csaba Metál Kft.
A CsM Urbanus 7500 mm hosszúságú mi-
dibusz megléte óta nemcsak a tököli busz-
fesztivál hűséges kiállítói, hanem az egyet-
len magyar gyártó, amely tavaly és 2009-
ben is részt vett a kortrijki nagy buszkiállí-
táson. Magyarországon Magyar Minőségi
Termék Díjjal tüntették ki. A rozsdamentes
acél vázú midibe 25+1 ülőhely és 30 álló-
hely varja az utasokat. A midibuszból 7 da-
rabot legyártottak, a buszt tesztelték a Vo-
lánok, a fesztiválon a látogatókat szállította
– és most, hasonlóan a többi gyártóhoz vár-
nak és várnak. Pedig mint ajánlják, a busz
Júniusi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 15
BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL 2012
1. NABI Sirius városi-elővárosi
autóbusz
2. Sirius helyközi kivitel
3. Ikarus V134-es autóbusz
az Agria Volántól
4–6. A restaurált Ikarus 55-ös
7. CsM Urbanus midibusz
8–9. Az Italcamion
és a Rákos Jármű
jegyezte Dunabus
midi személyszállító
Iveco alvázra épült
u
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14-22 buszfeszt.indd 15 5/30/12 10:45:34 AM
BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL 2012
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Júniusi horizont 16
S 415 GT-HD
és belső tere
Az M6 L.O.G. – Kamion Fényerő – JBus
kiállítási területe midibuszokkal
EvoBus
Tavaly mutatták be a teljesen „átdolgozott”
Citarót. Az új generáció egy képviselője
vendégeskedett a buszfesztiválon. A Cita-
ro C2 12 105 mm hosszú, a motorja OM 457
hLA, 220 kW teljesítményű, EEV „fokozatú”.
Sebességváltója Voith DIWA.5, 4 fokozatú
és automata. A buszban 35-en foglalhatnak
el ülőhelyet. A buszvezetőknek kedvezen-
dő teljesen új vezetőteret kaptak, modern
műszerfalat, megemelt sofőrülést. A biz-
tonság 3 betűsei: ASR, ENR, ESP.
A busz oldalán pedig arról kaptunk hírt,
hogy az már nem is olyan sokára Euro VI-os
motorral is rendelhető!
Tavaly ünnepelték a Setra 60. születésnap-
ját, miközben igazándiból 100 éves múltat
tudhatnak maguk mögött. Tény, az önhor-
dó karosszériás buszok gyártása 61 évvel
ezelőtt kezdődött. A buszfesztiválon egy
S 415 GT-HD várta az érdeklődőket, lévén
ez a legkedveltebb típus. A Comfort Class
család tagja a magyarországi viszonyoknak
minden tekintetben megfelel, turista-távol-
sági feladatokhoz egyaránt. A bemutatott
busz átlagos felszereltségű, konyha nincs
benne, de van WC. A 12 200 mm-es buszt
OM 457 LA EEV környe-
zetvédelmi besorolású, 315 kW-os motor
mozgatja, a sebességváltó MB GO 240-8 au-
tomata, 49+1+1 férőhelyes.
ETS Kft.
Minden évben igyekeznek más és más autó-
buszt bemutatni az Irisbus gazdag kínálatá-
ból. Míg tavaly az alacsony belépésű Cross-
way elővárosi buszt hozták Tökölre, idén
a Citelis városi busszal vonultak fel, amely
különösen városbarát közlekedési eszköz,
mivel üzemanyaga sűrített földgáz. Jóllehet
a beszerzési költsége nagyobb mint a díze-
lé, de ez a pluszkiadás az alacsonyabb üze-
meltetési költségek miatt rövid időn belül
IMPORTŐRÖK
Az „átdolgozott”
Citaro C2,
motorja és belső
tere
Citelis (CNG)
városi busz
járműnek tartják – mert érdeklődő akad,
hiszen kisebb társaságok utaztatására kivá-
lóan megfelel, a csomagtér léte lehetővé
teszi, ne csak rövid utakra lehessen igénybe
venni. A busz készítője szerint egyre jobb,
igényesebben kidolgozott a jármű, az ed-
digi egyedi üzembe helyezés helyett most
már a típusbizonyítvány megszerzése a cél.
M6 L.O.G. – Kamion Fényerő – JBus
A kiállítási területen láthattuk ismét a 3
évvel ezelőtt bemutatott JBus gyártotta mi-
dibuszt, amely kis mérete ellenére 33 utast
is képes szállítani.
A Jász-Plasztik Autócentrum Kft. ott ven-
dégeskedett, mintegy bemutatva, milyen
„alapanyagokból” is készülnek a midibu-
szok, azaz a Sprinter áruszállító miként vál-
tozik személyszállító járművé.
Az M6 L.O.G. sokféle tevékenységéből lát-
hattunk használt busz kereskedelmet de-
monstráló csuklós buszt, ezenkívül buszülé-
seket és totemoszlopokat, amelyeken a Ka-
mionfényező Kft. tevékenységét hirdették,
azaz teljes körű járműipari megoldásokat.
u
14-22 buszfeszt.indd 16 5/30/12 11:40:34 AM
városában, ahol egyébként az ország egyet-
len (Volvo) hibrid busza áprilistól a forga-
lomban dolgozik. Remélhetőleg lesz alka-
lom az MAN-t hosszabb időre kipróbálni.
Az öreg, lecserélésre érett autóbuszok he-
lyett ajánlotta az MAN képviselete az MAN
Lion’s Regio buszt. A tesztelésen már ez
esetben is túljutottak a Volánok, dicsérték
teljesítményét, fogyasztását, komfortját,
tudják, ár/érték arányban magas minőségű
terméket kap(ná)nak.
Prémium kategóriás buszként a némi átala-
kítást kapott és EEV minősítésű Lion’s Coach
volt a fesztiválon. Megnyerőbb külső, át-
dolgozott cockpit – és persze ezeken kívül
még többféle más újítás történt annak ér-
dekében, hogy még vonzóbb legyen a
megtérül. Erről „szülőhazájában”, Olaszor-
szágban sokat tudnának mesélni, csak kel-
lenének Magyarországon, akik meghallgat-
ják.
A buszban Iveco Cursor 8 CNG motor dolgo-
zik, EEV környezetvédelmi fokozatban. Az
utasférőhelyek száma 88+1, természetesen
kerekesszék-hely kialakítással. A busz tete-
jén 8 CNG (sűrített földgáz) tartályt helyez-
tek el. Az autóbusz lehet 12 vagy 10,5 méte-
res, mindkettő készülhet 2 vagy 3 ajtóval.
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Igazán megadták a módját a jelenlétüknek.
Ez nemcsak azt jelenti, hogy 5 autóbuszt
hoztak, hanem azt is, hogy elegáns környe-
zetet varázsoltak a buszok köré, ahol nyu-
godtan lehetett beszélgetni, kérdésekre vá-
laszt kapni, akár tárgyalásokat folytatni.
Igazi újdonság volt az MAN Lion’s City Hyb-
rid autóbusz. A világ alternatívüzemanyag-
lázban ég, az országok, a gyártók kiutat ke-
resnek, kutatják a dízelmentes megoldások
jövőbeni lehetőségét. De addig is, míg egy
vagy több alternatív üzemanyag használa-
ta általánossá lesz, legalább a dízelfelhasz-
nálást igyekeznek mérsékelni. Az MAN már
néhány éve gyárt hibrid autóbuszt, a tesz-
tek mindenhol kedvező eredménnyel zárul-
tak, ami azt jelenti, a fogyasztás 25-30 szá-
zalékkal csökkent. (A másik óriási eredmény
a környezetszennyezés mérséklése.) Sajnos
kevés ideig vendégeskedett az MAN hibrid
busz, azért egy rövid teszt belefért Miskolc
Júniusi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 17
BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL 2012
1–4. MAN Lion’s City
Hybrid autóbusz
5. MAN Lion’s Regio
6–7. MAN Lion’s
Coach
u
1 2
3
4
5 6
7
14-22 buszfeszt.indd 17 5/30/12 10:46:04 AM
jármű a turistabuszok tulajdonosainak –
akár Magyarországon is.
Két használt busz kínálta annak lehetősé-
gét, hogy a fesztiválon különösen kedvező
áron tulajdonossá váljon valaki. Ám hiába a
mutatós, jó állapotú, akciós árú busz, a jár-
művek a tököli repülőtérről visszakerültek
az MAN dunaharaszti telepére.
Otokar
A törökországi gyártótól érkezett Otokar
busz is egymaga árválkodott. Tavaly még
egy Vectio és egy Navigo autóbusz képvi-
selte a feltörekvő gyárat, az idei fesztiválra
ez a szerep a Kent 290 LF-re hárult. („Ő” is
majdnem lemaradt a kiállításról egy szeren-
csétlen ütközés miatt.)
Scania Hungária Kft.
A tavalyi, mondhatni szűk körű bemuta-
tót követően a nagyközönség most láthat-
ta először a Scania OmniExpress autóbuszt.
Az ok: a normál piaci körülmények között
egyébként ez iránt van leginkább kereslet.
A kiállított busz újdonság, a 3.20-as változat
új intercity buszt kínál a Scania-palettáról. A
hosszúsága amúgy 11,0–14,9 méter között
lehetséges, 14-féle változatban, az ülőhe-
lyek száma 49–71, 30-féle üléselrendezés
lehetséges, a csomagtér 3–6,3 m
3
. A motor
280–360 lóerő teljesítményű 9 vagy 400–
440 lóerős, 13 literes erőforrással.
Különlegessége, hogy opcióként a kerekes
székesek számára a középső, jelen esetben
a második ajtóval szemben kialakítottak
helyet (innen adott esetben kivehető négy
ülés), egy lifttel juthat fel oda a mozgásában
korlátozott, de utazásról lemondani nem
akaró személy.
Volvo Hungária Kft.
Két gyönyörű turistabuszt állítottak ki, rá-
adásul mindkettőt azzal a kellemes tudat-
tal, hogy megvan már a tulajdonosuk is. A
Volvo 9500-asnak és 9700-asnak sok láto-
gatója akadt, több álmodozóval is találkoz-
tunk a sofőrülésben. Végül is örülhetünk,
hogy a magyar vállalkozók ilyen buszokat
tudnak üzemeltetni.
Aki kigyönyörködte magát, azon érdeklő-
dőknek a Volvo Telematicsszal való alapo-
sabb ismerkedést ajánlották. Mivel minél
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Júniusi horizont 18
1. Lion’s Coach RO7-akcióban
2. Neoplan Starliner – akciósan
3. Kent 290 LF az Otokartól
4–5. Scania Omni Express és belső
tere
u
Volvo 9500
Optimal
és a vezetőfülke
BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL 2012
1 2
3
4
5
14-22 buszfeszt.indd 18 5/30/12 11:40:53 AM
le szükséges homologizációval rendelkez-
nek.
A szűrő a kipufogódob helyére kerül. A leg-
több járműhöz az adalékanyag nélküli vál-
tozatot ajánlják. A lényeg: a kipufogógáz
koromrészeinek minimum 95 százalékát
megszűri a kerámiadob. A rendszerhez biz-
tosítanak egy elektromos felügyelőegysé-
get, mely telítődés esetén jelez a busz ve-
zetőjének, továbbá egy szoftvert, amivel az
üzemeltető egy laptop segítségével bármi-
kor rácsatlakozhat az elektromos egységre,
kiolvashatja a hibakódokat, ellenőrizheti a
szűrő állapotát. Fontos tartozék a szűrő be-
ömlőcsövét burkoló hővédő paplan, amely-
nek feladata a magasabb hőmérsékletű gáz
beérkezésének elősegítése, ezáltal a maga-
sabb hőfok biztosítása.
Arra azonban figyelmeztet a cég, a rendszer
használatával a járművek környezetvédelmi
besorolása nem változik meg! (Ahhoz a CO
és NO
x
gázok mennyiségét is csökkenteni
kellene.)
A rendszer karbantartása minimális, távol-
sági használat esetén körülbelül 200 000 ki-
lométerenként vagy 2 évente kell a szűrőt
kiszerelni és kiégetni. (Városi használat ese-
tén magától értetődően sűrűbben.) Adalék-
anyagos rendszerhez biztosított az adalék-
ellátás. A szűrőre a gyártó 2 év vagy 200 000
kilométer garanciát vállal.
A rendszer beszerelését a Nova Busz Kft.
végzi, csakúgy, mint az időszakos karban-
tartásokat.
IMEX Filtertechnika Kft.
A soproni osztrák–magyar vegyesvállalat
1991-es alapításkori célja a nyugat-európai
és amerikai minőségi szűrők kereskedelme
volt. Az idők során az értékesítési tevékeny-
ség kibővült, a kft. mérnöki és kivitelezői
feladatokat is ellát.
Az IMEX Filtertechnika Kft. a közlekedés,
az ipar és a mezőgazdaság számára szállít
szűrőket, szűréstechnikai megoldásokat. (A
portfólióban szerepel még az iparipor- és
többet tud a tulajdonos arról, járművei mi-
lyen teljesítményt nyújtanak, milyen stí-
lusban vezetik azokat, annál jobban ter-
vezheti és fejlesztheti az üzemmenetet.
Nagyon sok, ha nem minden múlik az
időben érkező, pontos és részletes in-
formáción, amely(ek) segít(enek) egy-
egy döntés meghozatalában. A Volvo
Bus Telematics a világ számos országá-
ban szolgáló telematikai rendszerekben
szerzett hosszú távú tapasztalatokon alap-
szik – fókuszálva az üzemanyag-fogyasztás
és az élettartamköltségekre. A telematikai
rendszer egyébként valamennyi korszerű
autóbuszban alkalmazható, nem csupán a
Volvo gyártmányokban!
kört a sokféle, jó minőségű cserealkatrész-
gyártó és -forgalmazó céggel, a Diesel Tech-
nik AG-vel. Így mindenkit arra buzdítanak,
aki nem akar helyet és pluszköltséget áldoz-
ni alkatrészek tárolására, viszont fontos az
azonnali hozzájutás az alkatrészekhez, for-
duljanak hozzájuk bizalommal.
HCC
A Hungarian Coach Company abban segít a
buszos vállalkozóknak, hogy éltesebb korú
járműveiknek is lehetővé teszi olyan vá-
rosokba is a bejutást (ezekből egyre több
van), ahova csak Euro IV-es környezetvédel-
mi fokozatú járművel vagy részecskeszű-
rővel szerelt autóbusszal lehet behajtani.
(Róma belvárosába például 2013-tól lép
életbe a korlátozás.)
A segítséget a részecskeszűrő beszerelé-
se hozza. A HCC a Pirelli Feelpure részecs-
keszűrő-családot forgalmazza. Mindenfé-
Júniusi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 19
u
Volvo 9700 Superior és utastere
dieselDR
Először állítottak ki a buszfesztiválon. A ma-
gukat kamion- és buszalkatrész raktáro-
zóként hirdető társaság nevéhez méltóan
több mint 11 000 különböző alkatrészt tárol
az európai gyártók által előállított járművek-
hez. Raktárkészletüket az ügyfeleik igényei-
nek figyelembevételével alakítják és fejlesz-
tik. Teljes körű alkatrészellátást biztosítanak
Iveco, MAN, Mercedes-Benz, DAF, Volvo, Re-
nault, Scania, Irisbus, Neoplan és Setra ha-
szongépjárművekhez, illetve buszokhoz,
továbbá BPW és SAF pótkocsitengelyekhez,
valamint siló- és tartályfelépítményekhez.
A dieselDR közel két évtizede (jövőre lesz-
nek 20 évesek) foglalkozik közúti haszon-
gépjármű- és pótkocsialkatrész forgalma-
zásával. 1993-ban Budapesten, 2000-ben
Egerben, 2009-től Miskolcon vannak telep-
helyek. Kilenc áruszállító járművel rendel-
keznek, 40 munkatárs gondoskodik arról,
hogy a hozzájuk forduló ügyfelek elége-
detten távozzanak.
A cégtörténethez tartozik, hogy 2006 janu-
árjától a siló- és tartályautó-szerelvényeket
forgalmazó Walter Gondrom GmbH hiva-
talos magyarországi képviselői. Annak ér-
dekében, még véletlenül se fordulhasson
elő, hogy a náluk érdeklődőket ne tudják
kiszolgálni, ezért kibővítették a beszállítói
A HÁTTÉRIPAR KIÁLLÍTÁSA
BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL 2012
14-22 buszfeszt.indd 19 5/30/12 10:46:35 AM
olajköd-leválasztás, energetikai és vegy-
ipari folyamatszűrés.)
A társaság foglalkozik utólagosan beépít-
hető részecskeszűrő berendezésekkel is. A
HUG Filtersystems – a svájci HUG csoport
tagjaként – egyike a legjelentősebb kipu-
fogógáz-utókezelő rendszereket fejlesztő
és gyártó cégeknek, negyed évszázados
tapasztalatát felhasználva készít dízel-ré-
szecskeszűrőket és katalizátorokat.
Az IMEX Filtertechnika Kft. a mobiclean®
gondozásmentes részecskeszűrő berende-
zések segítségével az autóbuszok persze
csak a koromkibocsátást tekintve (!) telje-
sítik az Euro V-ös normát (függetlenül az
Euro-besorolástól). A részecskeszűrő be-
építése egyszerű, nem csökkenti a telje-
sítményt, nem növeli a fogyasztást sem, a
technológia gondozásmentes, az ellenőr-
zés Dyntest adatrögzítő rendszer esetén
folyamatos. A kialakítás járműspecifikus,
a mérettartomány széles: 100-tól 650 kW-
ig. A társaság partnere ebben a témában a
Nova-Busz Kft.
Adix-Trade Kft.
Debreceni központtal 1993-ban alakultak,
ez idő alatt a hazai műszaki, karbantartási
piac jelentős szereplőjévé váltak. Iparvál-
lalatok, gyártóegységek, vállalatok stabil,
megbízható karbantartási és segédanyag-
ellátást nyújtó partnerei. A cég három or-
szágban összesen 16 egységgel működik,
hozzájárulva ezzel, hogy a szükséges áru-
hoz gyorsan és lehetőleg helyben hozzá
lehessen férni. A társaság képviselője a vi-
lágviszonylatban is elismert cégeknek, ter-
mékeknek, így az INA-FAG csapágyaknak,
Continental szíjaknak, Renold láncoknak,
KS-TOOLS szerszámoknak, Loctite Teroson
vegyi anyagoknak, az U-Power védőcipők-
nek.
Nemcsak a termékek széles választékát kí-
nálják, hanem vállalják speciális típusok
raktározását, kihelyezett készlet biztosí-
tását… Az előre megrendelt árut 24 órán
belül kiszállítják, lehet rendelni webáruhá-
zon keresztül, hétvégén is ügyeletet tarta-
nak, hogy ne legyen szünet a szolgáltatás-
ban. Üzleteik vannak Budapesten, Debre-
cenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Tiszaúj-
városban.
Variens Kft.
Az 1991-ben Soltvadkerten alapított Vari-
ens Kft. eleinte alkatrészek kiskereskedel-
mével foglalkozott, folyamatosan fejlődtek,
1999-ben alakult ki a jelenlegi cégszerke-
zet, azaz a Haszonjármű, a Busz és a Képvi-
seleti üzletág. Több mint 10 000 terméket
fogalmaznak, és nem maradnak el az ehhez
kapcsolódó szolgáltatások sem. Ha a Busz
üzletágat tekintjük, nincs olyan egysége, al-
katrésze a személyszállító eszközöknek, le-
gyen az motor és meghajtás, fék, kormány,
felfüggesztés, üzemanyag, hűtő-fűtő rend-
szerek, kipufogórendszer, kerékelemek
vagy tartozékok, kiegészítők, amelyek-
kel ne tudnának szolgálni. 2011 eseménye:
hogy a Variens megvásárolta az Interex ’91
Kft. 100 százalékos tulajdonrészét. (A társa-
ság tevékenysége a sebességváltó- és diffe-
renciálmű-alkatrészek forgalmazása.) Még
ennél is frissebb hír, a társaság idén április
elejétől megkezdte a Hornet motorolajcsa-
lád forgalmazását.
Cool4U Kft.
A nevükből nem nehéz kitalálni fő tevékeny-
ségeik egyikét. A társaság a Delphi-Diavia
klímákat forgalmazza, amelyek mini- és mi-
dibuszokra készülnek. A Santafe, a Smirne
és a Santana klímák maximum 35 személy
befogadóképességű buszokra alkalmasak.
Delphi-Diavia 1970 óta tervez, gyárt és érté-
kesít klímarendszereket. Komplett termék-
választékot és a termékekhez kapcsolódó-
tartozó szolgáltatásokat kínál. Vállalja ügy-
félre szabott klímarendszerek tervezését, a
speciális igényektől sem rettennek vissza.
Prestore Hungary Kft.
Új és úgy vehetjük régi kiállítók is egyben.
Új ezen a néven, korábban a Pirto-Vill Kft.
azonban rendszeres résztvevője volt a
buszfesztiváloknak. A Prestore Hungary
cég fő tevékenysége a Prestolite electric in-
dítómotorokkal és generátorokkal kapcso-
latos. Ez a vállalat egész világra kiterjedő
gyártó, egyébként angol–amerikai gyártás-
központokkal. Több európai járműgyártó
járműveiben megtalálható első beépítéses
készülékként. A Prestore Hungary Kft. nem-
csak a termékek értékesítését tekinti felada-
tának, hanem a szakszerű szervizszolgálta-
tás ellátását is.
A Prestolite termékek mellett a Pirtóban
működő társaság tevékenységei között sze-
repel még a Hornet Electric termékek, ha-
szongépjárművekhez új és felújított indító-
motorok, generátorok és egyéb autóvilla-
mossági alkatrészek kedvező ár/érték ará-
nyú értékesítése.
BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL 2012
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Júniusi horizont 20
u
14-22 buszfeszt.indd 20 5/30/12 10:46:47 AM
rált akkumulátoroknak köszönhetően ele-
mekre sincs szükség.)
Az érintőképernyőn 29 nyelven jeleníthető
meg a menü. Új időzítő funkció emlékeztet
a letöltések esedékességére. Bővült a készü-
lék memóriája is, már 6000 darab negyed-
éves letöltés egyidejű tárolására képes.
A DLKPro Download Key harmonizál a TIS-
Web, illetve a TIS-Office archiváló és kiérté-
kelő szoftverekkel, ezért flottafelhasználás-
ra ajánlott. A készülék memóriájának bővít-
hetősége egy készülékbe integrált SD-kár-
tya-olvasóval biztosított.
A 9. Buszfesztivál beszámolóját
és képeit Papp Erzsébet készítette
Transautomat Kft.
Ezúttal nem hoztak VDL autóbuszokat
a fesztiválra ellátogatóknak. A társaság
azonban köztudottan a Continental-VDO
tachográfok képviselete, szakértője is. A
fesztiválon a továbbfejlesztett adatletöltő
kulcsot, a DLKPrót mutatták be.
Az új készülék 3:1-ben kínál érintőkép-
ernyőt, smartkártyaolvasót és adatközlő
szoftvert. A DLKPrót 6 éve ismerhetik a fel-
használók, ez idő alatt az egyszerű memo-
ry stickből számítógéppé fejlődött. Az új le-
töltőeszköz szoftvere és hardvere minden
adatkezelési funkciót egy készülékbe sűrít,
és szükségtelenné teszi a külső kártyaleol-
vasó berendezések használatát. (Az integ-
Júniusi horizont ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 21
BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL 2012
Képösszeállításunk a háttéripar további kiállítóiról
1. Az Autóüveg Centrum hatásos reklámautója fogadta a fesztiválra látogatókat. Mellette a Pilkington Kft. bemutatott szélvédő viszont teljes
biztonságban volt
2. A miskolci Bőség Trade Kft. alkatrész-értékesítéssel 1995 óta segít mozgásban tartani a járműveket, a lengéscsillapítótól a kuplungalkatrészekig,
a műanyag karosszériaelemeken át a dísztárcsáig minden megtalálható náluk
3. A Draspó Tempo autóbusz-, haszongépjármű-alkatrészek felújításával, kereskedelmével foglalkozik, ezen belül mi mindennel, az alig fért a molinóra
4. A székesfehérvári Omnex Kft. esetében is nehéz felsorolni tevékenységeiket. A saját termékeiken kívül klímarendszereket, fűtőkészülékeket, utas-
tájékoztató rendszereket, pótalkatrészeket forgalmaznak, fűtésrendszereket javítanak, szervizszolgáltatásuk is van. Egyébként érdemes rájuk hallgatni,
miszerint kérni kell ajánlatukat
5. Az Autodelta Projekt Kft. a Konvekta buszklímák értékesítője, alkatrész-kereskedője, szervize nem hagyna ki egy buszfesztivált sem
6. A Fleetguard Kft. egyetlen alkalmat sem szalaszt el, ahol van lehetőség felhívni a figyelmet a jó minőségű szűrők használatára. A társaság emellett
foglalkozik még kenőanyagok és akkumulátorok forgalmazásával
1 2
3
4
5
6
14-22 buszfeszt.indd 21 5/30/12 10:46:55 AM
BUSZFESZTIVÁL – TÖKÖL 2012
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Júniusi horizont 22
Képösszeállításunk a háttéripar további kiállítóiról
1. Először jött el a buszfesztiválra az „a takács Kft.” A cég a Chemosol termékek forgalmazója, de híressé a rugóiról lett. A cég Tökölön kiállító volt, de június
elején ők lesznek a vendéglátók az általuk szervezett nyílt napon, járműkiállításon
2. A Protruck Kft. az érdeklődőket elegáns bemutatókamionban várta, amelyben váltók, ismertetők segítették e fontos fődarab működésének megértését
3. Orosházáról érkezik minden évben a fesztiválra a Rőfös textil, mely cég autó-kárpitanyagokat kínál hazai és import forrásból, normál vagy szennytaszító
és égéskésleltetett kivitelben – és nem utolsósorban minőségi tanúsítvánnyal
4. A Liberatus Kft. sokféle tevékenységének egyike az Intap ülések forgalmazása. A Hajdú Volán buszában pedig az volt megtapasztalható, mit jelent a
Llumar fólia alkalmazása, amely a napenergia visszaverésével teszi kellemesebbé és olcsóbbá az utazást
5. A Biotek rögzítéstechnika a Liftline gázrugókat, a Varilock rögzíthető gázrugókat, a Softline lengéscsillapítókat ajánlotta a fesztivállátogatók figyelmébe,
nem kevésbé a Nord-Lock csavarbiztosítási rendszert
6. A BUSZ I. Kft. az autóbuszok és alkatrészeinek specialistája és az ISRI ülésrendszerek márkaszervize is egyúttal
7. Akár azt is mondhatjuk, Magyarország sebességváltó-nagyhatalom. A szentgotthárdi gyárban készülő automata sebességváltók képviseletében az Allison
egy modelljén a váltó működését lehetett alaposan tanulmányozni
8. Az Austropannon Kft.-ről minden szakmabeli tudja, az Eberspächer levegős és vizes fűtőkészülékek vezérképviselete. De ők sem egy lábon állnak, ebben
közrejátszott a német anyacég, amely megvásárolta a Sütrak céget, így az Austropannon palettája is bővült a Sütrak buszklímákkal. A buszklíma a cég által
forgalmazott SmartWasher biológiai alkatrészmosó berendezés, az Indell B által gyártott Sleeping Well állóhelyzeti klímaberendezés és az Olmo fülkehűtő
mellett szerepel a társaság kínálatában
9. Az Armafilt Kft. Magyarország legrégebbi szűrőgyártója, több mint 60 éves múlttal, tapasztalattal rendelkezik. Üzemanyag, levegő, utastéri levegő,
olajszűrőket ajánlanak, több mint 1700-félét. A gyártmányok 80 százalékát belföldön értékesítik
1 2
4 5 6
8
9 7
3
14-22 buszfeszt.indd 22 5/30/12 10:47:09 AM
Kamionos talakozo 1_1 1206.indd 23 5/25/12 11:46:08 AM
CF alkalmazások
A CF-széria tagjai igen sokoldalúan alkal-
mazhatók, a legkülönfélébb fuvarfelada-
tokhoz (építőipar, mezőgazdaság, áruel-
osztó, gépszállítás, s még hosszan sorolhat-
nánk), de legfőbbképpen belföldi viszony-
latban, rövid- és hosszú távon egyaránt. A
cikkben szereplő, CF85-ös nyerges szintén
csak példa a számtalan lehetőség közül.
A fülke mögötti daruval szerelt nyerges
vontatók nálunk mondhatni ritkaság szám-
ba mennek, ellentétben több nyugat-euró-
pai országgal, ahol lényegesen több fut be-
lőlük, főleg az építőiparban és erdőgazda-
ságban, márkától függetlenül.
A CF85-ösök kerékképlettől függetlenül, vá-
laszthatók nappali-, hálóhelyes- vagy a Space
Cab fülkével, 3,25; 3,6 és 3,8 méteres tengely-
távval. Erőforrásként a 12,9 literes, PACCAR
MX motorok szolgálnak, 360; 410; 460 és 510
lóerős teljesítménnyel, valamint 1775; 2000;
2300 és 2500 newtonméteres nyomatékkal
és Euro V vagy EEV besorolással.
Az erőátvitelt szériában 12 fokozatú, auto-
matizált váltóval, opcióban 16 fokozatú, kézi
kapcsolásúval (mindkettő ZF), ezen belül di-
rekt vagy gyorsító végáttétellel. A tartósfék
MX motorfék ZF Intarder vagy a kettő kom-
binációja lehet.
CF85 FT daruval
Az „FT” jelölés már önmagában arra utal,
hogy egy 4x2-es nyerges vontatóról van
szó, típusszámtól vagy a szériától függetle-
nül. Jelen esetben a leghosszabb, 3,8 mé-
teres tengelytávval, kétszemélyes nappali
fülkével, 410 lóerős motorral, MX motorfék-
kel és 16 fokozatú, kézi váltóművel készült
a vontató. A jármű teljes magassága, a daru
alaphelyzetében 3,64 méter, legnagyobb
szélesség 2,55 méter.
Az első futómű, a legerősebb, 9 tonna te-
herbírású, 3 tagos rugóköteggel, a hátsó-
tengely műszakilag 13 tonna teherbírású, 4
légrugóval, szintállítással. A vontató műsza-
kilag megengedett össztömege 20 tonna, a
teljes szerelvényé 40 tonna.
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Jármű és felépítmény 24
1–2. DAF CF 85 FT daruval, 3,8 méteres
tengelytávval 3. A 9 tonnás első felfüggesztés
Nagyteherbemutató
HAZAI

DAF KÜLÖNLEGESSÉGEK
Darus-nyergesek a távvezeték-építésben
Az egyik hazai elektromos szolgáltató cégnél állt munkába két egyforma nyerges
vontató, azonos daruval és félpótkocsival, amelyek az új elektromos távvezetékek
építésében és a régiek rekonstrukciójában vesznek részt, ezen belül is főleg a
közúti szállítás folyamatában.
3
1
2
A specifikáció elkészítésekor, a vontató me-
netkész önsúlya a „szabványos” gépkocsive-
zetővel (75 kg) számolva 13 795 kilogramm
lett, ebből 8044 kilogramm jut az első ten-
gelyre és 5751 kilogramm a hátsó tengelyre.
A hasznos nyeregterhelés 5833 kilogramm
lehet, de két tengelyen ennyi a lehetőség,
hiszen a daru önmagában, segédváz nél-
kül is 4125 kilogrammot nyom. A daru, Fassi
360DXP.24 típusú, 32,82 tonnaméter eme-
lési kapacitással.
Konstrukció és szempontok
A daru, a támtalpak és a nyeregszerkezet
egy közös segédvázra került, a támtalpak-
hoz vezető hidraulikavezetékkel együtt.
Ennek célja, a terhelés egyenletes elosztása
az alvázon, valamint a vezetékek egyszerű
elhelyezése, szükség esetén könnyen hoz-
záférhetők. A kellő stabilitás és a hátsó tám-
talpak minimális beépítési helyigény miatt,
a segédváz 1328 milliméteres hátsó túlnyú-
lással rendelkezik, a normál alváz 990 mil-
liméteréhez képest. Így a teljes hossz, az
alap 6170 milliméterről, 6508 milliméter-
re növekedett. A nappali fülke mögött 4,4
méteres szabad alvázhossz van, azonban a
jármű kialakításánál többféle szempontot
is figyelembe kellett venni: mint például a
fülke billentéséhez szükséges minimális 210
24-25 daf_darusnyerges.indd 24 5/24/12 9:20:20 AM
milliméter szabad távolság,
a daru szállítási/menet hely-
zetében 1100 milliméter hosz-
szanti helyigénnyel rendel-
kezik. Továbbá, a félpótkocsi
homlokfalának biztonságos
elfordulási sugara miatt, va-
lamint a segédváz hátsó túl-
nyúlása és a félpótkocsi tám-
talpai közti, kanyarodás köz-
beni minimális távolságot is
figyelembe véve, a nyereg-
szerkezet pontosan a hátsó
tengely fölé került elhelye-
zésre. Ezek együttesen ered-
ményezték, hogy a félpótko-
csi királycsapjának beépítését szintén mó-
dosítani kellett, előrébb került.
Mivel a megrendelő ragaszkodott a pót-
kerékhez, ezért a hidraulikatartálynak már
csak a daruváz bal oldalán marad elhelye-
zési lehetőség.
Következzen néhány szó a vezetőfülkéről
is. Nemcsak a már alvázon megkívánt hely-
igény, de a rövidebb távú belföldi fuvarok
és a hosszabb daruzási munkák miatt esett
a megrendelő választása a kétszemélyes
nappali fülkére (kevés vezetési idő egyhu-
zamban). Ettől függetlenül kategóriájában
tágas, nem okoz gondot az ülésbeállítás.
Az utasülés nem rugózott, de belső olda-
lán kartámaszt is kapott. A motoralagúton
palacktartós, fedeles tárolórekesz kapott
helyet, ami asztalként is kiváló, legyen szó
nyergesről, áruterítő vagy billencses kivitel-
ről. Ami külön kérés volt, a 3 darab szivar-
gyújtós csatlakozó kiépítése, telefonkihan-
gosító, navigáció és esetleg laptop áramel-
látáshoz.
Félpótkocsi
A félpótkocsi ezúttal egy Kögel S 24 típu-
sú, alumínium oldalfalas, nyitott rakfelület-
tel és úgynevezett tekercságyas kialakítás-
sal, ami jelen esetben a kábeldobok szállí-
tását hivatott könnyebbé, biztonságosabbá
tenni, de mint említettük, villamos távveze-
tékoszlopok és oszlopelemek szintén rako-
mányai lesznek.
A félpót teljes hossza 13,95 méter, ebből a
rakfelület 13,87 méter, a teljes szélesség 2,55
méter. A felhasználó által kért kivitel önsú-
lya 5,3 tonna, a műszakilag megengedett
össztömeg 35 tonna. A tengelyek 8 tonna
teherbírásúak, nyomtávjuk 2040 milliméter,
a tengelytávok 1310 milliméteresek.
Alternatív gondolat
A cikk írása közben – főleg a számokat
szemlélve – felmerül a gondolat, vajon nem
volna ésszerűbb egy FTR jelű, azaz, 6x2-es,
szóló abroncsozással szerelt, hátsó segéd-
tengelyes vontatót vásárolni, amelynél a
nappali fülke mögött 5,1 méteres, de még
hálófülke esetén is 4,67 méter szabad alváz-
hossz marad és a tengelyterhelések és nye-
regterhelés sem okozott volna fejtörést?
Igaz, valamivel drágább a vontató és nap-
pali fülkével is 740 kilogrammal nehezebb,
de egy 2-tengelyes félpótkocsival ez jelen-
tős mértékben, úgy 500-600 kilogramm kö-
zött ellensúlyozható! A kéttengelyes félpót
teherbírása sem kevesebb, csak kicsit job-
ban kell figyelni a terheléselosztásra, de a
vontató hajtott tengelye sem lesz olyan
könnyen túlterhelt.
S ha már felmerült a távvezetékoszlopok szál-
lítása, szintén praktikum lehet egy alaphely-
zetben normálméretű, de akár 19-20 méterig
is kihúzható, teleszkópos félpótkocsi beszer-
zése, elöl emelhető, hátul kormányzott ten-
gellyel. Igaz, ekkor le kell mondanunk a te-
kercságy lehetőségéről és drágább is valami-
vel, de felejtsük el, ezeket a járműveket leg-
alább 8-10 évre vásárolják és a fuvarszerve-
zés szempontjából nagy előny lehet, ha van
egy ilyen tartalék a járműparkban!
Kiss B.
Jármű és felépítmény ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 25
1–3. Rövid
fülkében is kiváló
munkakomfort
4. A rakfelület,
felnyitható
tekercsággyal
5. A hátsó
támtalpak
és hidraulika
vezetékek
6. Kögel S 24
félpótkocsi
1
2
3
4 5
6
24-25 daf_darusnyerges.indd 25 5/24/12 9:20:33 AM
Stralis LNG Natural Power modell re-
gionális és országos áruszállítási fel-
adatokhoz, például üzemanyag-szállítás-
hoz ideális.
A kiállításon szereplő, félpótkocsival fel-
szerelt kéttengelyes nyerges vontatót, egy
330 lóerős Cursor 8 földgázüzemű motor-
ral, kézi sebességváltóval, gyárilag beépí-
tett intarderrel és elektronikusan vezérelt
fékrendszerrel (EBS) szerelték fel. A jármű
18-40 tonna összgördülő tömegű változa-
tokban érhető el.
A földgázüzemű járművek használata nap-
jainkban nemcsak nagy társadalmi jelen-
tőséggel bíró beruházás, hanem gazdasá-
gilag is kedvező a vállalatok számára. Az
LNG-technológia egyik legfontosabb elő-
nye, hogy lényegesen megnöveli a jármű-
vek hatótávolságát, amely így akár a 750
km-t is elérheti.
A CNG-alapú (Compressed Natural Gas – sű-
rített földgáz) technológia biztosította ala-
csonyabb károsanyag-kibocsátás jelentős
előnyei mellett az LNG-hajtás a jármű me-
netkész tömegének csökkentését is lehető-
vé teszi, amely a teherbírási kapacitás növe-
kedését eredményezi. Regionális áruszállí-
tásra való használat esetén, évente körülbe-
lül 40 000 kilométeres távolságon a becslé-
sek szerint – az üzemanyagáraktól függően
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Jármű és felépítmény 26
A
Cseppfolyósított földgázzal a tiszta levegőjű utakért és városokért
Az Iveco az amsterdami „Bedrijfsauto 2012” kiállításon mutatta be új Stralis LNG (Liquefied Natural Gas – cseppfolyósított
földgáz) Natural Power modelljét. A földgázüzemű jármű tökéletesen alkalmas a közepes távú vagy éjszakai áruszállítási
feladatokra, és mostantól egész Európában megrendelhető.
IVECO
STRALIS LNG NATURAL POWER
Nagyteherbemutató
26-27 ivecostralisLNG.indd 26 29.5.2012 10:28:24
– akár 10 000 eurós megtakarítás is elérhető
a hagyományos dízelüzemű járművekhez
képest. Hulladékgyűjtési és újrahasznosí-
tási feladatok esetén a megtakarítás évente
akár 20 000 euró is lehet.
A fejlesztések iránya
„A földgázüzemű járművek mindig is ki-
emelt helyet foglaltak el az Iveco fejlesz-
tései között. Vállalatunk egyike azon kevés
gyártóknak, amelyek jó előre felismerték
a metán alternatív energiaforrásként való
felhasználásának jelentőségét” – mondta
Alessandro Mortali, az Iveco nehézkategó-
riás járművekért felelős alelnöke.
A földgázhajtású járművek építése már a
nyolcvanas évek óta elsőbbséget élvezett
az Iveco környezetbarát modelljeinek fej-
lesztése során. A vállalat mára a metánüze-
mű haszongépjárművek legszélesebb pa-
lettáját kínálja a piacon. Az állami és a ma-
gánszféra flottáiban üzemelő 11 000 jármű-
vével az Iveco Európában piacvezető a föld-
gázüzemű járművek fejlesztése és értékesí-
tése terén is.
A technológia előnyei
A CNG-technológiával működő járművek
a metánt gáz formájában, 200 bar nyomás
alatt tárolják acéltartályokban. Az LNG-jár-
művek –125 °C-os hőmérsékletű hűtőtar-
tályokban, folyékony halmazállapotban tá-
rolják a cseppfolyósított földgázt, amelyet
egy hőcserélőben való melegítést követő-
en gáznemű halmazállapotban adagol a
rendszer a motornak.
A metánhajtású járművek piaci lehetősé-
gei különösen az élelmiszer- és italipar, az
üzemanyag-szállítás, a logisztika terén, va-
lamint az éjszakai szállítással foglalkozó vál-
lalatok körében erősek, amelyek számára a
szikragyújtású motorok garantálják az ala-
csonyabb zajszintet. A földgázüzemű Stralis
modellek átlagosan 3-6 decibellel halkab-
bak, mint az azonos teljesítményű dízelüze-
mű járművek. Az utóbbi időben jelentős
európai vásárlók tesztelték e járműveket.
A pozitív eredmények azt bizonyítják, hogy
a gázüzemű járművek több más területen,
számos különféle szállítási feladatra fel-
használhatók.
Konstrukciós megoldások
Az LNG-modellek a nyerges vontatók meg-
jelenése után hamarosan 2 és 3 tengelyes
teherautó változatban is kaphatók lesznek.
A 16 sebességes kézi sebességváltóval és
hidraulikus retarderrel felszerelt járművek
városi és városon kívüli használatra is alkal-
masak. A járművek hidrodinamikus nyoma-
tékváltóval és beépített retarderrel rendel-
kező, 6 sebességes automatikus sebesség-
váltóval is rendelhetők. A földgázüzemű
Cursor 8 motor megfelel a 2014-ben hatály-
ba lépő Euro VI kibo-
csátási norma határér-
tékeinek.
A földgázüzemű Iveco
haszongépjárművek
már képesek a bio-
metán használatára,
amely a legjobb ered-
ményekkel rendelke-
ző megújuló energia-
források közé tartozik
a CO
2
-kibocsátás csök-
kentése terén.
H. N.
Jármű és felépítmény ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 27
26-27 ivecostralisLNG.indd 27 5/24/12 9:22:42 AM
A „globálmotor”
Valójában egy érdekes konstrukcióról van
szó, melynek blokkja a már közismert és
Euro VI-os kivitelnél is szereplő, DC13-as
blokkon alapul. Az üzemanyag-ellátó rend-
szer azonban teljes egészében a DC12-esé-
vel azonos, azaz hengerenkénti befecsken-
dezéssel rendelkezik, maximum 2100 bar
csúcsnyomással. A turbófeltöltő fix geo-
metriás, nincs kipufogógáz-visszaveze-
tés, csak töltőlevegő-hűtés. A kipufogógáz
utánkezelése AdBlue-val és SCR-rel történik,
amely nemcsak az Euro V-ös, de még az EEV
szintnek is képes önmagában eleget tenni,
még részecskeszűrő (DPF) nélkül is. Ezt lát-
hattuk a G 420-as tesztünk alkalmával. Ezek
a motorok 360; 400; 440 és 480 lóerős tel-
jesítménnyel, valamint 1850; 2100; 2300 és
2400 newtonméteres forgatónyomaték-
kal kerülnek forgalomba. A károsanyag-ki-
bocsátási szint piactól és igénytől függően
Euro III, Euro IV, Euro V és EEV lehet.
Az alkalmazhatóság egyaránt lehetséges
távolsági-, belföldi-, konstrukciós tehergép-
kocsikban és helyközi-, illetve turista autó-
buszokban. Természetesen a motorvezérlő
elektronikán is hangolni kellett egy kicsit,
az új kombináció révén.
Joggal merül fel a kérdés, miért volt szük-
ség egy ilyen motor kifejlesztésére vagy in-
kább összeállítására? Azért, mert a gyártás-
és gyártásköltség, valamint az alkatrész-el-
látás raciona-
lizálása miatt
meg fog szűn-
ni a DC12-es motorok
gyártása, másrészről a közös nyomócsöves
DC13-as motorok, extra magas befecsken-
dezési nyomással működő üzemanyag-el-
látó rendszerének javítása, szerviz- és szak-
emberigénye a világ nagyobbik részén
problémákba ütközik, de hasonló mondha-
tó el szerte a nagyvilágban, a gázolajok mi-
nőségéről. Mert bizony messze nem ugyan-
azt tankolhatják a gépkocsivezetők például
Latin-Amerikában, Afrika középső részén,
Kínában vagy a Közel-Keleten, mint amit mi
is megszoktunk. S akkor még nem szóltunk
gázolajok hasonlóan változatos mértékű
kéntartalmáról vagy a szennyeződésekről,
amik a szűrőben rakódnak le!
Teszt közben
A motort beindítva kellemes dízelhang üti
meg az ember fülét, mintha vagy 10 évet
mennénk vissza az időben. Járása sima, tö-
kéletes. Az elindulás kellően dinamikus volt,
a motort sem kellett különösebben pörget-
ni a leghosszabb, i=2,59-es hídáttétel elle-
nére, az az érzésünk támadt, hogy 30-40 ló-
erővel és 200 newtonméterrel több van a
SCANIA G 400
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Jármű és felépítmény 28
Nagyteherteszt
SCANIA G 400 / EURO V
„Globálmotor” – egy érdekes fejlesztési irányzat és kedvező tapasztalatok
Tavaly év végén még csak hallottunk róla egy-két szakmai információt, mostanra
azonban elkészült a Scania egy új, érdekes motorja, amelyet elsősorban az
Európán kívüli piacok számára alkottak meg, de Európában is már forgalomban
van és forgalomban marad, egészen az Euro VI-os norma életbe lépéséig. Erre a
„régi-új” erőforrásra irányult mostani tesztünk.
28-32 scania_renault.indd 28 5/24/12 9:39:04 AM
1–3. A „globálmotor”,
a DC13-as blokkja,
a már korábban
alkalmazott műszaki
megoldásokkal
4. Nagyon praktikus
részletújítás: hogy
a pótkocsi vezetékei
lehetőleg egyszer se
gubancolódjanak
össze
5. Globálisan vajon
mennyi üzemanyagot
lehetne megspórolni
és mennyivel tisztább
lehetne a légkör,
ilyen szerelvényekkel
és jó minőségű
üzemanyagokkal?!
motorban. Alacsony fordulatszámon is kel-
lően nyomatékosan dolgozott, az elektro-
nika jól kiszámítva támogatta a korai foko-
zatfelkapcsolásokat, lehetőség és vezetési
stílus szerint, legkésőbb 1400–1450 közötti
fordulatnál. Csak emelkedőn való elindulás-
kor lehetett kilendíteni a fordulatszámmé-
rőt 1500-ig. A 12. fokozatot 75–78 km/óra
körül kapcsolta, a 85 km/órás tempót 1150-
nél értük el. A motor és a váltómű összehan-
golása hibátlan volt, inkább tűnt kissé tel-
jesítményorientáltnak, mintsem már-már
mesterkélten, a takarékosságra kihegyezett
megoldásnak. A zajszint sem volt magas,
bár az alacsonyabb padlószint és maga-
sabb motoralagút miatt a G-szériánál más-
képp hatnak a zajok, mint az R-szériánál és a
hangfrekvenciák is sem azonosak.
Hegymenetben, a motor nyomatékkarakte-
re a fix geometriás turbó ellenére nagyon jó
volt, igaz, mintha kicsit korábban kapcsolt
volna vissza a váltómű – úgy 1150–1200 kö-
zött – szemben a változó geometriás fel-
töltővel szerelt, közös nyomócsövesekhez
képest. A motor előnyeit lassúbb menetnél,
nehéz terepen, konstrukciós alkalmazásban
is minden bizonnyal jó ki lehet használni.
Tempomattal való haladáskor, közeledve az
emelkedő tetejéhez célszerűbb felkapcsol-
ni kézzel, 11. fokozatból 12. fokozatba vagy
kikapcsolni a tempomatot, mert a lendület
már úgyis átlendíti a szerelvényt, s ezzel is
üzemanyagot spórolhatunk.
Jármű és felépítmény ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 29
SCANIA G 400
u
1
2
4 3
5
28-32 scania_renault.indd 29 5/24/12 9:39:24 AM
Bár a váltóhoz retarder is kapcsolódott,
de a motorfékhatás is kellően erős. Sík te-
repen vagy enyhébb lejtőn, 10. fokozatban
erőteljesen fogta vissza a szerelvény len-
dületét, 1900–2000 körüli fordulatszámnál.
Igaz, a maximális motorfékhatást 2400-as
fordulaton fejti ki. A vontató futása mindvé-
gig jól érzékelhető volt, ami részben a fülke
felfüggesztésének köszönhető.
A teszt során mindvégig ideálisak voltak az
időjárási és forgalmi tényezők, sem útépí-
tés, sem baleset nem hátráltatta a haladást.
Csak kivételesen álltunk meg Tatabányánál
a visszaúton, tankolás céljából és kerültünk
erős forgalomba Bicskénél. A teljes teszt-
útra vetített átlagfogyasztás 27,14 liter/100
km értékre adódott, de a legjobb részered-
mény (Biatorbágy–Lébény) 25,77 liter/100
km volt, de tartósan, ideális esetben a 26,14
liter/100 km érték is tartható volt. Igaz,
ebben nagy szerepe van a már ismert, jól
formázott félpótkocsinak és a takarékos ve-
zetési stílusnak is.
Út- és időadatok
Táv Idő Átlag seb.
Biatorbágy, 0 km 8:12
Scania Hungária 74,59 km/ó
Tatabánya, 46 km 8:49
Shell kút 84,61 km/ó
Győr, Arrabóna 101 km 9:28
Pihenőhely 81,17 km/ó
Lébény, 124 km 9:45-10:15
Scania Hungária 72,63 km/ó
Győr, Arrabóna 147 km 10:34
Pihenőhely 80,00 km/ó
Tatabánya, 203 km 11:16-11:26
Shell kút 64,09 km/ó
Biatorbágy, 250 km 12:10
Scania Hungária
Kiss B.
Scania Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 1.
Tel.: 23/531-000, fax: 23/531-070 • www.scania.hu
SCANIA G 400/RENAULT KANGOO Z.E.
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Jármű és felépítmény 30
u
Kínálat és kínálatbővítés, piaci
bevezetés
Nyugat-Európában már fo-
kozatosan megtörtént a Re-
nault Kangoo Z.E., típusa-
inak piaci bevezetése és
természetesen a szüksé-
ges szervizháttér megte-
remtése és a szakember-
gárda továbbképzése.
Magyarországon ez év októberétől tervezik
a Kangoo elektromos meghajtású változata-
inak piaci bevezetését és értékesítését.
A normál és hosszú (Maxi) kishaszonjármű-
vek mellett, a Kangoo-k személygépkocsi ki-
vitelei is kaphatók lesznek elektromos meg-
hajtással. A normál tengelytávú kivitel alap-
helyzetben ugyanúgy 3 köbméteres, nyitha-
tó válaszfal esetén 3,5 köbméterre bővíthető
a raktere, míg a Maxinál 4, illetve 4,5 köbmé-
ter a raktérméret.
Természetesen a Kangoo Z.E. modelleknél
szintén választhatunk majd különféle színű
fényezések, kárpitozás, felszereltségi szin-
tek, extra tartozék és kiegészítő közül, gon-
dolunk itt például a raktérburkolatra, tető-
csomagtartóra stb.
Technikai rejtelmek
A gépkocsik minden méretükben azonosak,
a már kínálatban lévő dízel és benzines mo-
Kisteherbemutató
RENAULT KANGOO Z.E.
Alkalmi oktatás
Alapjaiban már ismerős típusként láthattuk újra a cikkben szereplő elektromos
meghajtású kishaszonjárművet és kedves olvasóink is már többször találkozhattak
vele magazinunk oldalain. Azonban egy rövid „oktatás” keretében számos,
számunkra is új, műszaki információt, üzemeltetési ismereteket tudhatunk meg
az elektromos Kangoo-ról.
Motor: DC13 113 típusú, soros hathen-
geres, hengerenként 4 szeleppel, hen-
gerenkénti elektronikus befecskende-
zéssel, fixgeometriás turbófeltöltővel
és töltőlevegő-visszahűtővel, Euro V
SCR-rel.
– Furat x löket: 130 x 160 mm
– Összlökettérfogat: 12 742 cm
3
– Legnagyobb teljesítmény: 294 kW
(400 LE)/1900 ford./perc
– Legnagyobb forgatónyomaték: 2100
Nm/1100–1300 ford./perc tartomány-
ban
– Kompresszió viszony: 18:1
Tengelykapcsoló: K432 37 típusú, egy-
tárcsás, száraz
Sebességváltó: GRS895R típusú, Op-
ticruise-rendszerű, retarderrel, 12 előre-
és 2 hátrameneti fokozattal, direkt vég-
áttétellel. • Áttételek: 1. 11,32, 2. 9,13;
3. 7,21; 4. 5,81; 5. 4,65; 6. 3,75; 7. 3,02; 8.
2,44; 9. 1,92; 10. 1,55; 11. 1,24; 12. 1,0; R1.
11,0; R2. 8,88 • Hátsó híd: 2,59:1
Tengelyek és felfüggesztés: Elöl
AM740 típusú, 7500 kg teherbírású, 2 x
32 mm-es parabola laprugókkal, stabili-
zátorral. Hátul egyszeres áttételű, R780
típusú, 11 500 kg teherbírású, négy lég-
rugóval és stabilizátorral.
Fékrendszer: Sűrített levegős, elöl-
hátul tárcsafékek, EBS, ESP.
Tartósfékek: Scania hidraulikus re-
tarder 2700 Nm fékezőnyomaték, vala-
mint automatikus működtetésű kipufo-
gófék, 261 kW teljesítménnyel percen-
kénti 2400-as fordulaton.
Gumiabroncsok: Elöl 315/80 R 22,5,
hátul 315/70 R 22,5
Elektromos rendszer: 24 V/2x175 Aó
akkumulátorok
Üzemanyagtartály: 300 l (tesztcélokra)
Főbb méret (mm) és tömegadatok:
– Hossz: 5940 • fülke szélesség: 2430 •
magasság (légterelő nélkül): 3540 •
tengelytáv: 3700
– Önsúly: 7050 kg • megengedett össz-
tömeg: 19 t, tesztszerelvény 40 t, mű-
szakilag 45 t
Scania DC13 113/400 LE
teljesítm.
nyomaték
SCANIA G 400 / EURO V MŰSZAKI, MÉRET- ÉS TÖMEGADATOK
2300
2100
1900
1700
1500
320
300
280
260
240
220
1800 1400 1000
kW Nm
1/min
28-32 scania_renault.indd 30 5/24/12 9:39:46 AM
1–2. A motortér
és a motoregység a fix
áttétellel, alulnézetben
3. Egy üzemi/közterületi
töltőegység a német
Schneider Electric-től,
gépkocsimárkától
függetlenül. A cél,
az egységes, kompatibilis
csatlakozók lennének
szerte Európában, mint
a leendő járműpiac egyik
fő tényezője
4. A fő kábel, az eredetileg
kipufogó alagútban
5–6. Az akkumulátor-
egység
dellekkel, a hasznos teherbírás maximum
750 kilogramm lehet, ebből legfeljebb 100
kilogrammot rakodhatunk a tetőre.
Egy feltöltéssel 160 kilométer megtételére
képes és 130 km/óra a csúcssebesség. Mo-
torja kiviteltől függetlenül egységes, 44 ki-
lowatt, azaz 60 lóerő teljesítményű, forgató-
nyomatéka 226 newtonméter. Az erőátvitel
egyfokozatú, állandó, 9,3:1 lassító áttétellel,
mivel a motor maximális fordulatszáma kb.
12 000 percenként. Az előre-hátramenet a
motor forgásirányának megváltoztatásával
történik, a hátramenetben a legnagyobb
sebesség kb. 15 km/óra, leszabályozva. Az
irányváltás az automataváltóval szerelt gép-
kocsikéhoz teljesen hasonló, sőt a kézifék
mellett lehetőség van a hajtáslánc mechani-
kus reteszelésére is, például télen vagy hegy-
vidéken. Mindez az előválasztókar (P-R-N-D)
különböző állásaiban lehetséges. Van egy
„Eco” gomb is, amelyet megnyomva takaré-
koskodhatunk az áramfelhasználással, igaz a
gyorsítás kissé lomha lesz. Motorfék (gene-
rátor) üzemmódban – akár sík terepen fel-
engedett „gázpedállal” gurulva, akár lejtme-
netben – töltésre kapcsol a rendszer, mint-
egy 30 kilowatt motorfék-teljesítmény mel-
lett, ami ebben a kategóriában igen komoly.
Sajnos a féklámpák ilyenkor (a jelenlegi típu-
sokon) még nem lépnek működésbe, mint
egy kamion vagy busz retarderénél.
A műszerfal 3 főműszerből áll: sebességmé-
rő, töltöttségi szintjelző és energiafelhaszná-
lás. Ez utóbbinál igyekeznünk kell a zöld me-
zőben maradni, mintha csak benzines vagy
dízelgépkocsit vezetnénk.
A fedélzeti számítógép a legutóbbi 200 kilo-
méter alapján kalkulálja ki, a még megtehe-
tő távolságot.
A gépkocsi két egymástól független áram-
körrel rendelkezik. A 12 voltos, 75 amperórás
akkumulátor szolgálja ki a lámpákat, a mű-
szerfalat, a CD-s rádiót, az elektromos ablak-
emelőket, központi zárat, fűtő-szellőztető
ventilátort, az elektro-mechanikus kormány-
művet, a 3 darab vízszivattyút (erre még visz-
szatérünk!) és a klímaberendezést.
A gépkocsi padlóvázába, a hátsó tengely elé
beépített, 400 voltos meghajtó akkumulátor
csak a motort táplálja, illetve szükség esetén
„rátölt” a 12 voltos akkumulátorra.
A narancssárga erősáramú kábelekhez a tulaj-
donosnak hozzányúlni, szerelgetni szigorúan
tilos, mert akár életveszélyes áramütés is ér-
heti a hozzá nem értő személyt! Mint meg-
tudtuk, már a hazai tűzoltók továbbképzése is
folyamatban van, hogyan kell áramtalanítani
és biztonságosan menteni egy tisztán elekt-
romos üzemű vagy hibrid gépkocsiból.
Az akkumulátor-egység és töltés
Nemcsak a motor és a fix áttétel, de a feszült-
ségátalakító és szabályozó egység, a vezérlő-
egység egy komplett blokkot képezve, mind
a motortérben vannak. A gépkocsi meghaj-
tását biztosító akkumulátoregység a hátsó
tengely elé került elhelyezésre, részben a
normál üzemanyagtartály helyére, ezért a
hátul lévő, külső pótkeréktartóhoz sem kel-
lett hozzányúlni. Az erősáramú kábelek elhe-
lyezésére kiváló védett lehetőséget nyújt az
eredetileg kipufogórendszer elhelyezésére
szolgáló padlólemez domborulat.
Az akkumulátor-egység összesen 48 darab
kisméretű cellából épül fel, 2x24 darabos ki-
alakítással, egyenként 200 voltos feszültsé-
get biztosít, s ez összekapcsolva adja a meg-
hajtáshoz szükséges 400 voltot és 22 kilo-
wattóra teljesítményt. Az akkumulátor-egy-
ség csak mechanikai védelemmel rendelke-
zik, nincs fűtve és hőszigetelve, minden bi-
zonnyal a csere megkönnyítése érdekében.
A gépkocsi feltöltése normál, 230 voltos háló-
zatról lehetséges. A mintegy 10 méter hosz-
szú töltőkábel egyik végén szabványos dug-
villát, a másikon a gépkocsihoz való egyedi
csatlakozót találunk, s közben van még egy
intelligens adapter, ami be- és kikapcsolja a
töltést, véd a hirtelen túlfeszültségtől, de az
áramfelvételt is kontrollálja, nehogy esetleg
túlterheljük a hálózatot és a hálózati relé le-
kapcsol, a gépkocsi pedig nem lesz feltölt-
ve. (Igaz, célszerűbb egy 16 amperes, kerti-
vagy garázscsatlakozóról tölteni, ami a fűnyí-
rót, hegesztőtrafót vagy sarokcsiszolót is „el-
bírja”.) A rendszer mindig előbb a meghajtó
akkumulátort tölti fel, majd szükség esetén
a normál 12 voltosra is rátölt. A töltési idő, az
akkumulátor töltöttségi szintjétől függően
6-9 óra, a Kangoo-k esetében még nem le-
hetséges a gyorstöltés.
A töltés megkezdését az irányjelzők egyszer-
re történő, hosszabb felvillanása jelzi. A töl-
tés idejére a gépkocsit a megszokott módon
bezárhatjuk, sőt, a töltőkábel gépkocsiban
lévő csatlakozóját is reteszeli a központi zár,
így nem lophatják el. A gépkocsi csak a töltő-
kábel gépkocsiról történő lekapcsolása után
indítható, feledékenység kizárva!
A töltőkábelt a rajta lévő adapterrel külön
kell megvásárolni, jelenleg úgy 100 eurós
áron.
Jármű és felépítmény ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 31
RENAULT KANGOO Z.E.
u
1
2
3 4
6 5
28-32 scania_renault.indd 31 5/24/12 9:39:58 AM
Hogyan működik?
A rendezvényen mindenkinek feltűnt a meg-
maradt, tanksapkát rejtő fedél. Ezt a tervezők
a dízel/biodízel üzemű, opciós állófűtés lehe-
tőségének hagyták meg, hogy kényelmesen
tölthessük fel a néhányliteres tartályt.
Elsőre fura talány, miért kell egy villanyau-
tóba 3 darab vízszivattyú és két hűtőfolya-
dékkör, egy-egy kiegyenlítő tartállyal. Az
első vízpumpa csak a motor hűtését biztosít-
ja menet közben, egy normál hűtő által. Az
üzemi hőfok csak +50 °C. A második csak a fe-
szültség-szabályozó egységet hűti, főleg töl-
tés közben, szintén a hűtő közbeiktatásával.
Ekkor a motor hűtőkörére nincs szükség.
A harmadik független, csak az utastér fűtését
biztosítja a megszokott radiátoron keresztül,
normál ventilátorok által. A folyadékot elekt-
romos melegítőszál fűti fel, de ez nemcsak
menet közben használható, hanem előre
programozható és a töltés utolsó egy órá-
jában lép működésbe. A forró levegős meg-
oldást az esetleges tűzveszély kivédése ér-
dekében tették félre a tervezők.
Kormánymű a többi Kangoo-éval azonos, fo-
gasléces konstrukció, de elektromechanikus
megoldással.
A fékrendszer szintén teljesen azonos, egyet-
len lényeges különbséggel, hogy a rásegítés-
hez itt külön elektromos vákuumszivattyúra
van szükség.
A légkondicionáló csak extraként kapható.
Szerviz és szolgáltatások
Az elektromos Kangoo-k esetében az akku-
mulátoregység mindvégig a Renault tulajdo-
nában marad, azért (jelenleg) havi 72 eurós
bérleti díjat számolnak fel, amely tartalmaz-
za az akkumulátor karbantartását, cseréjét
egész Európa területén. Minden Kangoo Z.E.
gépkocsira 5 év vagy 100 000 kilométer ga-
rancia érvényes, az előírt szerviz-intervallum
40 000 kilométer vagy 2 év.
Bármilyen javítás vagy akkumulátorcsere
előtt a meghajtást szolgáló akkumulátort le
kell csatlakoztatni a motorhoz vezető fő ká-
belről, a csatlakozót az arra a célra szolgáló,
biztonsági dugasszal kell ellátni, majd a gép-
kocsit körbe kell kordonozni. 5 perc eltelté-
vel a szerelőnek feszültségmérővel ellenőriz-
ni kell a gépkocsi motorterében, hogy való-
ban nincs benne áram és a javításokat vagy
akkucserét csak ezután lehet elkezdeni.
Egy kör erejéig
A szakmai információk után útnak indulhat-
tunk egy néhány kilométeres próbakörre. A
gépkocsi kezelése, vezetése nagyon egysze-
rű, semmi rendkívüli nincs benne. A műszer-
fal a két oldalsó analóg kijelző funkcióját, ka-
librálását leszámítva egy és ugyanaz, a kö-
zépkonzolon lévő fűtés-szellőztetés kapcso-
lóival együtt.
A fékpedál benyomását követően, az indí-
tókulcs elfordításával a szokott módon né-
hány másodpercre megjelennek a sötét hát-
térben lévő piktogramok, a töltésjelző muta-
tója a töltési szintnek megfelelően kimozdul,
a fedélzeti számítógép gyorsan ellenőriz, az
indítókulcs azonban nem fordítható tovább!
Az előválasztó kart kell „P”-ből „D” vagy „R”
állásba tenni és máris indulhatunk, dinami-
kusan, hangtalanul. Amit szokni kell, a finom
mozgások szűk helyen, csak a pedál által. Tel-
jesen ugyanúgy, mintha egy elektromos tar-
goncát vezetnénk.
Az ésszerű, takarékos vezetési stílusra sem
nehéz ráhangolódni, de a motor még emel-
kedőn is nyomatékosan, azonnal, minden ké-
sedelem nélkül reagál. Lejtmenetben az üres
gépkocsinál mondhatni túl erős is volt a mo-
torfékhatás, kicsit a pedálra is kellett lépni,
hogy ne lassuljunk le túlzottan. Sőt, forgal-
mi helyzettől függően, előrelátó vezetéssel
még a fékpedálra sem kell lépni, mert mo-
torfékkel, kellő kifutással teljesen meg lehet
állni. Emelkedőn való elindulás az ismert ké-
zifékes és finom gyorsításos módszerrel le-
hetséges, lefulladás kizárva!
Téli körülmények közt sem lehet gond, hi-
szen a kipörgésgátló csak annyi nyomaté-
kot enged az abroncsok felé, ami a csúszás-
mentes elindulást biztosítja, de nyáron is
vége a gumicsikorgós „kilövésnek” zöld jel-
zésnél.
Az „Eco” gomb megnyomását követően ki-
csit szolidabb menetdinamikával közleked-
hetünk, de megnövelhetjük a hatótávolsá-
got. Ez különösen erősebb városi forgalom-
ban előnyös, amikor látható, hogy hosszabb
távon nem tudunk folyamatosan viszonylag
gyors tempóban haladni.
Mindent összevetve nagyon kedvezőek vol-
tak első benyomásaink. A tervek szerint ez
év októberétől kezdődik meg a hazai forgal-
mazás, s reméljük kedvező áron és állami tá-
mogatással. Ez Európa nyugati felén –5000
eurót jelent a vételárból, ami jelenleg típus-
tól és felszereltségtől függően 20 000–21
200 euró között változik.
A Renault Alapítvány támogatásával és a
Mantes-la-Ville-ben lévő Versailles-Saint-
Quentin Egyetemmel közösen ez év szep-
temberében indul, első évben 20 diák szá-
mára egy külön szakirányú képzés, kétéves
továbbképzéssel kombinálva és először
kapnak majd szakmai diplomát, eco-mo-
bility szakon, az autógyártás történelmé-
ben először! Az elméleti és gyakorlati kép-
zésben olyan tárgyak szerepelnek többek
között, mint például az
elektromos járművek
tervezése-, gyártása- és
értékesítés utáni szolgál-
tatások, fedélzeti elekt-
ronikai rendszerek, vala-
mint feltöltőhálózatok.
Reméljük ilyen vagy ha-
sonló kezdeményezés
minél előbb idehaza is
megvalósul.
Kiss
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Jármű és felépítmény 32
1. A Kangoo Z.E. diagnosztikai programja már
fut 2. Műszerfal és középkonzol
3–4. Fülkebelső és raktér, minden a megszokott
RENAULT KANGOO Z.E.
1
2
3
4
28-32 scania_renault.indd 32 5/24/12 9:40:32 AM
www.scania.hu
Szervizeltesse járműveit hétvégén,
amikor nincs fuvarfeladatuk
Szombatonként is teljes munkaidőben a megszokott
szervizszolgáltatásokkal várjuk Ügyfeleinket!
Tudjuk, hogy az üzemeltetőknek hibátlan járművekre
van szükségük munkájuk elvégzése érdekében.
Azért, hogy Ön fuvarfeladatait időben teljesíthesse,
a Scania márkaszervizei szombaton is nyitva tartanak.
Amennyiben szervizeltetni szeretné járműveit,
válassza a szombati napot. Márkaszervizeink készen
állnak arra, hogy segítsék Önt feladatai elvégzésében.
Scania szervizszolgáltatások - megbízhatóság, gyorsaság, professzionalitás.
Scania 1_1 1206.indd 33 23.5.2012 12:23:48
jelenleg „egytonnás” – de majd lesz
nagyobb is… – Ford haszonjármű-
vek vadonatúj generációját képviselő Tran-
sit Custom osztályelső lehet a mindig is jel-
lemző kihasználhatóság, a már jól megszo-
kott tartósság és az alacsony fenntartási költ-
ségek páratlan kombinációjával, a kategória
legjobb fogyasztása mellett. S még valami
plusz, ez pedig a külső megjelenés, a nagyon
jól sikerült új dizájn és a már-már luxus sze-
mélygépkocsis vezetőterű belső kiképzés.
Kétség kívül a Transit Custom volt a kiállítás
sztárja, de azért a Ford stand kínált továb-
bi érdekességeket is. Itt volt először látható
a teljes Ranger modellcsalád, a vadonatúj
Ford Ranger mindhárom karosszériaváltoza-
ta. Kiállították a Ford eddigi legtakarékosabb
áruszállítóját, az új Fiesta Van ECOnetic Tech-
nology modellt. A Ford történetének eddigi
legnagyobb haszonjármű-standján 18 mo-
dell volt látható.
Birmingham, Egyesült Királyság, 2012. áp-
rilis 24. – Alighanem a Ford töltötte meg a
birminghami haszonjármű kiállításról tudó-
sító lapok szalagcímeit, hiszen a vállalat ezt
az eseményt választotta a vadonatúj Ford
Transit Custom világpremieréhez, s őszin-
tén szólva a versenytársak nem nagyon tud-
tak versenybe szállni, itt-ott aprócska ránc-
felvarrással tudták csak feldobni a régebbi
modelleket.
A látványos, új formatervvel megalkotott,
személyautós belső teret és kiváló menet-
dinamikát kínáló Ford Transit Custom a ko-
rábbinál szélesebb vásárlóközönséget céloz
meg, olyan terepre tört be, ahol eddig nem
nagyon jeleskedett.
„A Transit Custom teljesen újfajta egyton-
nás haszonjármű,” mondta Stephen Odell, a
Ford Európa elnök-vezérigazgatója. „Ez a stí-
lusos, modern áruszállító büszkeséggel tölti
majd el tulajdonosait, ugyanakkor semmit
sem veszít használhatóságából és megbíz-
hatóságából, amit vásárlóink el is várnak egy
Transittól. Az új modellsorozat bemutatásá-
val kezdetét veszi egy hosszú távú folyamat,
melynek során a Ford átformálja globális ha-
szonjármű-kínálatát. A következő hónapok-
ban több új modellünk bemutatása is vár-
ható, így a 2012-es év tényleg izgalmasnak
ígérkezik haszonjármű-üzletágunk számá-
ra.”
Még egy idézet: „A vásárlók azt szeretnék,
hogy autójuk modern és professzioná-
lis képet mutasson, s az új Transit Custom
nem okoz nekik csalódást,” vélekedett Paul
Campbell, a Ford Európa vezető dizájnere.
„Stílusos, modern megjelenésű járművet al-
kottunk, amit minden üzletágban sokra tar-
tanak majd. Mivel az autó vérbeli Transit, a
hihetetlenül praktikus raktér eleve adott;
ugyanakkor sportos kiállása és meredeken
emelkedő vállvonala erőteljes, friss benyo-
mást tesz a külső szemlélőre. A különleges
karakter kialakításában jelentős szerepet
játszanak a Kinetikus Dizájn jellegzetes for-
mai elemei, például az erőteljes, trapéz for-
májú légbeömlő, az izmos vállvonal és az
erősen domborodó sárvédők.”
Piaci megjelenésekor a Transit Custom rövid
(SWB – teljes hosszúság 4,97 m) és hosszú
tengelytávval (LWB – teljes hosszúság 5,34
m) is kapható lesz, így a vásárlók még köny-
nyebben kiválaszthatják az igényeiknek leg-
inkább megfelelő változatot.
Amellett, hogy az autó jól kihasználható
raktere túlszárnyalja a legerősebb vetély-
társak térkínálatát, számos új innováció
mutatkozott be: ▼ A tökéletesített válasz-
fal- és raktér-kialakítás révén az SWB model-
lekbe három Euro-raklap is elfér, egy méter
magas rakománnyal. ▼ A válaszfalon kikép-
zett nyílásnak – mely az ülés alá nyúlik – kö-
szönhetően az autóban akár 3 méter hosszú
tárgyak (például csövek vagy létrák) is biz-
tonságosan szállíthatók. ▼ A kerékjárati ívek
közti távolság a legnagyobb a kategóriában,
így a raktérben a széles (2440 mm x 1220
mm) rakomány is könnyedén elfér fektetett
helyzetben (de szükség esetén akár függő-
legesen is). ▼ A versenytársakhoz képest
legmagasabb és legszélesebb oldalsó toló-
ajtói révén egyszerű a rakodás. ▼ Az integ-
rált tetőcsomagtartó rendszer a tető szerves
részét képezi, így szükség esetén egyszerű-
en használatba vehető. Használaton kívül a
keresztrudak gyorsan lehajthatók, így csök-
ken a légellenállás és a fogyasztás, és az autó
magassága is két méter alatt marad (a 330-
as sorozat kivételével). ▼ Az új helyekre te-
lepített lekötő kampók és rögzítő pontok az
oldalfalon találhatók, így a jármű könnyeb-
ben rakodható és tisztítható. ▼ Az új padló-
borítás révén a raktér ellenállóbb a sérülé-
sekkel szemben, és könnyebben tisztán tart-
ható. ▼ A számos különféle felépítménnyel
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Jármű és felépítmény 34
A
1. Az „ős” Transit 2–3. A Ford haszongépjármű-
ágazat vezetői mutatták be a járműveket
4–5. Tourneo Custom, új formavilág,
világklasszis megjelenés
Nemzetközi fórum ▼ Járműcsalád-fejlesztés
Birminghami
Haszonjármű Kiállítás
A FORD 2014-ig teljesen megújítja a haszongépjármű palettáját. Még egy új
szegmens is bekerült a sorba, a klasszikus „nagy” Transit és Transit Connect közé
pozícionálva. Ennek személyszállító változatával Genfben már találkozhattunk,
próbáljuk azóta is megjegyezni a „Custom” szócskát. Én úgy fordítanám,
a bizalmat is megelőlegezve, hogy a „legjobban megfelelő”. A vadonatúj Ford
Transit Custom világpremiere a vállalat eddigi legnagyobb haszonjármű standján
2012. április 24-én, Birmingham-ben az NEC-ben volt.
FORD
TRANSIT
CUSTOM
VILÁGPREMIER
34-35 ford.indd 34 5/24/12 9:52:57 AM
megrendelhető Transit hasznos terhelhető-
sége 600–1400 kg között van.
A Transit Custom újfajta, személyautós ve-
zetési élményt honosít meg kategóriájában.
A modern, vezetőközpontú műszerfal nem-
csak mutatós, hanem átgondolt rakodóhe-
lyeket is kínál a palackok, telefonok és iratok
elhelyezésére. A vezető üléspozíciója tág ha-
tárok közt állítható (a vezetőülés 30 mm-rel
hátrébb csúsztatható, így a magasabb sofő-
rök is jól elférnek), a kormányoszlop pedig
magasságában és mélységében egyaránt
mozgatható, így az autós jóval kényelme-
sebben ülhet.
A volán mögött ülve a vezető munká-
ját számos, a Ford legújabb személyautó-
iból ismert technológia könnyíti meg: ▼
SYNC hangvezérléses, fedélzeti csatlakozá-
si rendszer – segítségével mobiltelefonok
és zenelejátszó eszközök csatlakoztathatók
és hangvezérléssel kezelhetők. ▼ Vészhely-
zeti Asszisztens – a SYNC részét képező díj-
nyertes berendezés révén egy baleset után
az autóban ülők kapcsolatba léphetnek a se-
gélyszolgálatokkal; a rend-
szer pontosan megadja az
operátornak a jármű hely-
zetét. ▼ Tolatókamera – a
visszapillantó tükörbe in-
tegrálva. ▼ Sávelhagyásra
Figyelmeztető Rendszer
és Vezetőfigyelmeztető
Rendszer – a legmoder-
nebb vezetősegítő rend-
szerek figyelmeztetik az
autóst, ha a jármű akarat-
lanul kitér a sávból, vagy
ha az autóson a kifáradás
jelei mutatkoznak.
A Ford mérnökei átdol-
gozták az új, egytonnás
változat globális padlóle-
mezét, így a Transit Cus-
tom még merevebb lett,
ami mind az irányítható-
ság, mind pedig a zajszint
csökkentése terén előrelé-
pést jelent. A felfüggesz-
tés és a kormánymű ap-
rólékos tökéletesítésének
eredményeképpen jelen-
tősen javult a menetké-
nyelem és a kormányzás
pontossága. Akárcsak az
új Ford Focusban, a Tran-
sit Custom modellben is
megtalálható a tapadást és a menetstabili-
tást magasabb szintre emelő, legújabb Me-
netstabilizáló Rendszer a Nyomatékvektor
Szabályozással.
Az autóban ülők maximális védelme ér-
dekében a Transit Custom áttervezett fel-
építménye – a Transit története során elő-
ször – ultra nagy szilárdságú bóracélt is tar-
talmaz. A kocsitest több mint 40 százalékban
tartalmaz nagy szilárdságú és ultra nagy szi-
lárdságú acélelemeket, így a könnyű és erős
karosszéria kiváló ütközésvédelmet biztosít.
Az új modell továbbfejlesztett utasvédelmi
rendszere arra is lehetőséget nyújt, hogy a
vásárló első függönylégzsákkal egészítse ki
a vezető- és utasoldali légzsákokat és az ülé-
sekbe épített oldallégzsákokat. A Ford leg-
modernebb személyautóihoz hasonlóan
ebben a járműben is megtalálható a vízszin-
tesen összecsukló kormányoszlop; ez a meg-
oldás nagy sebességű frontális ütközés ese-
tén csökkenti a fej és a mellkas terhelését.
A Transitra hagyományosan jellemző meg-
bízhatóság és alacsony üzemben tartási
költség a csekély fogyasztásnál kezdődik,
amiről a Ford 2,2 literes Duratorq TDCi dízel-
motorjának továbbfejlesztett változata gon-
doskodik. A 100, 125 és 155 lóerős változat-
ban megrendelhető, nyomatékos erőforrás-
hoz immár alapáron jár az Auto-Start-Stop
rendszer az Euro V emissziós szintű model-
lekben, amelyeknek kombinált fogyasztása
6,6 l/100 km, CO2-kibocsátása pedig 174 g/
km; ez 8 százalékos javulást jelent a jelenlegi
modell értékeihez képest. 12 éves az átrozs-
dásodás elleni garancia és a kategória leg-
hosszabb, 2 év/50 000 kilométeres szerviz-
intervalluma is a „csomag” része.
Még 2012-ben a Ford bemutatja a nagyobb
méretű és nagyobb teherbírású Tranzit-vál-
tozatokat is. Ezek a modellek a globális pi-
acra készülnek – Észak-Amerikát is beleért-
ve –, és hátsókerék hajtásúak. Az új Transit
Custom gyártása 2012 közepén kezdődik a
Ford törökországi Kocaeli üzemében, és az
autó az év későbbi szakaszában jelenik meg
a márkakereskedésekben.
Boncsér Sándor
Jármű és felépítmény ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 35
1–2. A titok nem titok
többé
3–5. Az új Transit Custom
kívül-belül
6. Egy igazán modern,
tetszetős vezetőtér
1
4 3
5 6
2
34-35 ford.indd 35 5/24/12 9:53:10 AM
Jövőt meghatározó változás
A legnagyobb, legjelentősebb változás a
tulajdonosi szerkezetben történt, 2011. év
végén a Volkswagen többségi részesedést
szerzett az MAN részvénycsomagból. A
Volkswagen, a Scania és az MAN együttmű-
ködése új lehetőségek sorát nyitja meg, a szi-
nergia projektek elkezdődtek, már tartanak
a vizsgálatok az együttműködés különböző
szintjeire (beszerzés, fejlesztés, tervezés) vo-
natkozóan.
Az MAN Holdingban két fő cégcsoport van,
az egyik üzleti szektort a haszongépjármű-
vek, a másikat az energiaipar alkotja. A ha-
szonjárművek gyártásában az MAN Truck &
Bus forgalma 9 milliárd eurót tett ki, a dél-
amerikai MAN cégcsoport, az MAN Latin
America 3,6 milliárd eurót. Az egész MAN
csoport forgalma 16,5 milliárd euró, ennek
az összegnek a 75 százalékát hozta a haszon-
járműipar.
Az MAN fő márkái az európai piacon az
MAN és a Neoplan, Latin-Amerikában a VW
Camionhões Onibus, Kínában pedig a Sit-
rak.
Az MAN az évek során sokszor sokféle díjat
kapott, többször volt Truck of the Year, Coach
of the Year, Bus of the Year győztes, Európa-
bajnok a kamion gyorsasági versenyeken,
több alkalommal tüntették ki formatervezé-
si díjjal, legutóbb épp 2011-ben.
A forgalom megoszlását tekintve 57 százalé-
kot (46-11 megoszlásban) tettek ki a nehéz-,
illetve közép- és könnyűkategóriás jármű-
vek, 21 százalékot az after sales és alkatrész-
szolgáltatások, 11 százalékot a buszok, 5 szá-
zalékot a motorok/komponensek, 6 százalé-
kot a használt járművek.
A forgalomba helyezéseket vizsgálva 2009.
év elején volt a mélypont, azóta hol na-
gyobb, hol kisebb mértékű az emelkedés,
de a 2008-as szint még nagyon messze van.
Nem jellemző viszont a hullámzás az MAN
piaci részesedésére, ami tavaly Európában
(Törökország nélkül) 17,9 százalék lett, ezzel
az MAN hat egymást követő évben folyama-
tosan tudta növelni piaci részesedését.
A buszok regisztrációját vizsgálva is volt visz-
szaesés a válság idején, de nem olyan nagy
mértékű, mint a tehergépjárművek piacán, a
buszszektorban 2010-ben történt a leg-
kevesebb eladás, 5483 autóbuszt
értékesítettek, ez 2011-ben már
5775 darab lett. (2007-ben
7349 darabot.)
Az MAN nagy hangsúlyt
fektet a fejlődő piacok-
ra, a BRIC országokra különösen. 2012 bő-
velkedik MAN-es eseményekben, akár Bra-
zíliát, akár Oroszországot, Indiát vagy Kínát
tekintjük.
Tavaly Green Truck 2011 díjat kapott az MAN
TGX EfficientLine nyerges vontató. Tesz-
tek, tapasztalatok igazolták az akár 3 literes
üzemanyag-megtakarítást 100 kilométe-
renként. A 2010. évi októberi bemutató óta
2012. februárig 6082 megrendelés érkezett
az MAN-hez erre a vontatóra.
Az MAN élen jár az innovatív technológiák
területén is, az MAN Lion’s City Hybrid 2010
óta szériában készül, az MAN TGL 12.220
Hybrid prototípusa az ügyfélpróbákon jól
szerepelt, a kisebb sorozatgyártás júniusban
kezdődik. Kortrijkban a buszkiállításon 2011
őszén debütált a Lion’s City Euro VI, idén
Hannoverben az IAA-n pedig az MAN bemu-
tatja az Euro VI-os új motorját.
Minden területen növekedés
Magyarországon szintén 16,5 milliárd volt a
forgalom – igaz forintban és nem euróban
– jegyezte meg az MAN Kamion és Busz Ke-
reskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója. Ebből
a forgalomból 83 százalékban részesült a
haszongépjármű-értékesítés (új teherjármű-
vek 71, használt járművek 9, busz 3 százalék),
17 százalékkal az after sales szolgáltatások,
azaz a 4 MAN szerviz és alkatrész-értékesítés.
A 2010-es évhez viszonyítva minden terüle-
ten növekedés következett be. (1. táblázat)
Az elmúlt évben nemcsak önmagához ké-
pest mutatott biztató növekedést az MAN
hazai képviselete, hanem a többi márkához
viszonyítva is, a 6 tonna feletti kategóriában
a 19,2 százalékos piaci részesedésével a má-
sodik helyet szerezte meg Magyarországon
a márkák „versenyében”.
Megújult ügyfélkapcsolati rendszer
A 2011-es esztendőt értékelve Faderl Rein-
hard említést tett az EBSF programról, a jövő
európai buszrendszere projektről, amelynek
keretén belül egy MAN Lion’s City GL autó-
busz 9 hónapon keresztül sikeresen vett részt
Budapest közösségi közlekedésében, a fővá-
ros egyik legnehezebb buszjárat útvonalán, a
tapasztalatokkal is hozzájárulva a jövő közös-
ségi közlekedésének kialakításához.
Sikeresnek tekinthető Magyarországon is az
MAN TGX EfficientLine bevezetése. Szintén
az elmúlt évhez köthető, hogy más alapok-
ra helyezték az ügyfélkapcsolati rendszert.
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Reflektor 36
Faderl Reinhard:
Az általunk
törzsasztalnak
nevezett kötetlen
találkozók
az ügyfelek
és a képviselet
munkáját egyaránt
segítik
Kereskedelem és szolgáltatás ▼Nemzetközi és hazai események
EREDMÉNYEK
ÉS ÚJDONSÁGOK
Rendszeres ügyféltalálkozók,
szerviz már szombaton is, méltányossági támogatás
Az MAN SE, az MAN Truck & Bus és az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
számára 2011 egyaránt sikeres év volt – kezdte tájékoztatóját Faderl Reinhard,
az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója a kamion
gyorsasági futamokon szép eredményekkel büszkélkedhető OXXO csapattal tartott
közös rendezvényen. Ez alkalomra azért kerülhetett együtt sor, mert a Truck Race
Európa-bajnoki futamain MAN versenykamionnal vett részt sikeresen az OXXO
csapat.
1. táblázat
Járműtípus
2010 2011 Δ[%]
Tehergépjármű (db)
365 660 +81
Busz (db)
4 6 +50
Használt tehergépjármű (db)
196 278 +42
Forgalom (after sales, ezer Ft)
2 619 201 2 813 171 +7
Forgalom (ezer Ft)
11 873 918 16 534 802 +39
Alkalmazottak
103 103 –
Adózás előtti eredmény (ezer Ft)
476 042 718 657 +51
Magyarországon is
sikeres volt az MAN
TGX EfficientLine
bevezetése
MAN
36-37 man.indd 36 5/29/12 4:21:44 PM
Rendszeres ügyféltalálkozókat tartanak az
ország különböző pontjain, a közvetlen esz-
mecsere, a kötetlen beszélgetések hozzáse-
gítik a képviselet munkatársait ahhoz, hogy
az MAN-ügyfelek sikeresebbek lehessenek
vállalkozásaikban (ami persze hatással bír az
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ered-
ményeire is).
Megváltozott elvárások
Széll Tamás, az MAN Kamion és Busz Keres-
kedelmi Kft. szervizhálózati igazgatója tá-
jékoztatójában elmondta hogy a járművek
hatékonysága sok tényezőtől függ. Vannak
olyanok, amelyekre nincs ráhatása a fuva-
rozó vállalkozónak, ezek a különböző adók,
biztosítások, útdíjak. Ezenfelül azonban a
költségek jelentős része igen komoly meg-
takarítási lehetőséget tartogat. Például a
végzendő feladatoknak leginkább megfele-
lő jármű kiválasztása, a jármű finanszírozása,
a szervizköltségek, abroncsok cseréje.
Közel két éve ismerkedtünk meg az MAN Ef-
ficientLine nyerges vontatójával, amellyel az
MAN azt demonstrálja, mi mindennel lehet
üzemanyagot megtakarítani. Jól mutatnak,
de energiát emésztenek fel a különböző
plusz világítási berendezések. A légellenál-
lás jelentős tényező a fogyasztásban, a spoi-
lerek jó beállításával, a díszjellegű tárgyak
elhagyásával, a sebesség akár 5 km/órával
való csökkentésével lehetséges költségeket
megtakarítani.
A jármű saját tömege minél kisebb, annál
több rakomány vihető el vele (benne). Nem
kevésbé fontos a takarékosságban a gördülé-
si ellenállás. Még mindig sokan vannak, akik
figyelmen kívül hagyják az abroncsok előírt
nyomásának rendszeres ellenőrzését, pedig
nem kevés üzemanyag spórolható meg a
megfelelő abroncsnyomás betartásával.
Dízeldecikből összejött literek
A felsoroltak ugyan csak decilitereket jelen-
tenek, de a nappali menetfény használatá-
ból, a napfényvédő, a légkürt(ök), a plusz
fényszórók elhagyásából, az oldaltakaró
panel meglétéből, a csökkentett önsúly-
ból, a 85 km/órás sebességkorlátozásból, az
energiatakarékos abroncsok használatából,
az abroncsnyomásjelzésből adódó egy-két-
három deciliterekből 100 kilométerenként
akár 3,0 liter üzemanyag is megtakarítha-
tó. Ez egy év alatt tetemes mennyiség, akár
4500 liter is lehet,
négy év alatt pedig
akár 22 000 euróval
is kevesebbet lehet
dízelre kifizetni. Elég
figyelemre méltó
a természet nyere-
sége is, az Efficient-
Line nyerges vonta-
tó egy év alatt 11 835
kg, azaz több mint
11 tonna kipufogott
szén-dioxidtól kímé-
li meg a környezetet.
Már számtalanszor,
de úgy tűnik, még
mindig nem elégszer hangzott el, hogy egy
(vagy több) jármű vásárlásakor soha ne a
konkrét beszerzési ár legyen csak döntő,
hosszú távra kell gondolkozni, az üzemelte-
tési időt érdemes szem előtt tartani.
Amikor megérkezik az alapos mérlegelés és
számolás után kiválasztott jármű, követke-
zik egy újabb feladat: a járművezetők elmé-
leti és gyakorlati képzése, hiszen a legkor-
szerűbb technika nyújtotta előnyöket csak
olyan sofőrök tudják kihasználni, akik tisz-
tában vannak a jármű tulajdonságaival. Az
optimális vezetési stílus takarékos vezetést,
hosszú járműéletet, kevesebb javítási költsé-
get, a kevesebb állásidő miatt nagyobb haté-
konyságot „okoz”.
Örökzöld téma: szakszerviz, eredeti
alkatrész
Széll Tamás mindig felhívja a fuvarozók fi-
gyelmét, a jól megválasztott jármű, a kép-
zett sofőr mellett a karbantartások, a javítá-
sok jelentőségét sem szabad lebecsülni. Ma-
gyarországon 4 saját MAN szerviz dolgozik
Dunaharasztiban, Győrben, Pécsett és Tisza-
újvárosban, rajtuk kívül még 5 szervizpart-
ner várja az MAN járműveket, Szigetszent-
miklóson, Debrecenben, Zalaegerszegen,
Szombathelyen és Szegeden.
Májustól teljesen új szolgáltatással vála-
szoltak a szervizek a fuvarozók igényeire: a
4 saját szerviz már szombaton is nyitva tart.
Ezzel sok időt nyerhetnek a fuvarozók, a jár-
művet péntek estig lehet vinni szervizbe,
hétfőn reggel pedig átvehető, indulhat is
munkába.
A szakszervizek előnyeit sem tudják elég-
szer hangsúlyozni a szakemberek, azt, hogy
azokban gyári technológiával dolgoznak,
a szakembergárda folyamatosan képzése-
ken vesz részt, az információk naprakészek,
gyári szoftverek, célszerszámok segítik a te-
vékenységet. Európában 1200 MAN szerviz
működik, ez a szám önmagáért beszél.
Az ügyfeleket segítendő jött létre a méltá-
nyossági támogatás. Ezt a szolgáltatást azon-
ban csak azon ügyfeleknek tudja felajánlani
az MAN, akik MAN szakszervizben végezte-
tik a karbantartásokat, a támogatás kizárólag
szakszervizekben vehető igénybe.
Idén nem csak a szombati nyitva tartás az
egyetlen újdonság a szervizekben, ugyanis
több, kisebb-nagyobb projektet vagy már
elindítottak, vagy még a közeljövőben in-
dítanak a szervizszolgáltatások minőségé-
nek javítása érdekében. Ebbe a törekvésbe a
gyorsított, szakszerűbb munkafelvétel, az in-
gyenes wifi a várakozó ügyfeleknek éppúgy
beletartozik, mint a személyesebb kapcso-
lattartás, a kommunikációs csatornák erősí-
tése, a legjobb ár-érték arány, az akciók szé-
lesebb körben történő ismertetése.
Egy új munkatárs feladata az ügyféllátoga-
tás lett, ő nem az értékesítés, hanem az after
sales és szerviz vonalon gyűjti az MAN-tulaj-
donosoktól, üzemeltetőktől az információ-
kat. Az MAN szakemberei pedig igyekeznek
a konkrét igényekre testre szabott válaszo-
kat adni, megoldást felajánlani.
Fókuszban a minőség
Széll Tamás kihangsúlyozta, a prémium kate-
góriás jármű csak akkor marad prémium ka-
tegóriás, amennyiben javítás során megfele-
lő minőségű alkatrészeket építenek be. A pi-
acon igen jelentős a kínálat a különböző ere-
detű alkatrészekből. Nem hagyható figyel-
men kívül: az alkatrészárak az összköltségek-
ben mindössze 3 százalékot jelentenek. Ezen
nem érdemes spórolni, kockáztatni meghi-
básodást a vele járó kellemetlen anyagi kö-
vetkezményekkel. Mindenképpen ajánlatos
gyári alkatrészt használni, mert azok folya-
matos minőség-ellenőrzésen esnek át, min-
den tekintetben a jármű hosszú távú, meg-
bízható működését garantálják.
Baleset sajnos bármikor megeshet. Ilyenkor
segítség az egész évben 24 órán át, hétvé-
géken és ünnepnapokon nyitva tartó szak-
szervizek, amelyek száma Európában az em-
lített 1200. Az ügyfeleknek a segítségnyúj-
tást nagymértékben meggyorsítja az úgyne-
vezett fizetési garanciavállalás, amely nincs
napszakhoz kötve, akár éjszakai meghibáso-
dás esetén is „él”.
Papp Erzsébet
Reflektor ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 37
A budapestiek hamar megkedvelték az EBSF programon belül érkezett,
kilenc hónapon át a fővárosban közlekedő MAN Lion’s City csuklós buszt
Széll Tamás:
2012-ben több,
a vevőszolgálattal
kapcsolatos
programot
indítottunk
36-37 man.indd 37 5/29/12 4:22:07 PM
ajnos a megközelítés manapság még
aktuálisabb, mint valaha, hiszen az
üzemanyag árak a korábban elképzelhetet-
len magasságokba szöktek. Elérte azt a szin-
tet, hogy ma már egy haszonjármű üzemel-
tetési költségeinek megközelítőleg az 50%-
át teszi ki a gázolaj-felhasználás a korábbi
években tapasztalt 30-35%-al szemben.
A Volvo Hungária a tavalyi verseny tapasz-
talatait figyelembe véve kis mértékben mó-
dosította a verseny szabályait. Ezek a válto-
zások minden szempontból előnyére vál-
toztatták a rendezvényt, hiszen sokkal élet-
szerűbb, a hétköznapokhoz nagyban ha-
sonló körülményeket teremtettek a futamok
során. A tavalyi évhez hasonlóan jómagam
is indultam versenyzőként, de sajnos ismét
csak a legjobb 12 (elődöntősök) közé sikerült
bejutnom.
▼A verseny menete – A verseny az idén is
egy internetes regisztrációval kezdődött. Ezt
követően több hét állt rendelkezésre, hogy a
25 pontos tesztelős feladatsorra megadja a
válaszokat a jelentkező. A kérdéssor kitöltői
közül választották ki idén is a szervezők a
legjobb 200 válaszadót. Ők voltak azok,
akik regisztrálhattak a Volvo Hungária Kft.
szervizpontjain meghirdetett elődöntőkre.
Mindenki maga döntötte el, melyik felkínált
időpontra és helyszínre jelentkezik.
A vezetések 4 tökéletesen egyforma, még
színben is egyező, 32 tonna össztömegű
nyerges szerelvénnyel zajlottak. A tavalyi
évhez hasonlóan óránként indultak néhány
perces időeltolással a járművek. Meghatá-
rozott, versenyhelyszínenként különböző
35-50 kilométeres útvonalakat kellett telje-
síteni meghatározott idő alatt a lehető leg-
minimálisabb üzemanyag-fogyasztással a
résztvevő pilótáknak. A járműveket indulás
előtt sorsoltuk ki egymás között, hiszen így
volt biztosítva a szerelvény véletlenszerű-
sége az egyes meneteken. A legfontosabb
változás az előző évekhez képest, hogy a
szervezők valós menettempóhoz számítot-
ták ki azt az időintervallumot, amely alatt
teljesíteni kellett a futamokat. Ezzel elérték
azt, hogy amellett, hogy a legfontosabb az
üzemanyag-takarékosság volt, mégis valós
hétköznapi 80-85 km/órás sebességgel kel-
lett haladni. Nem volt tötymörgés és forga-
lomakadályozás. Ez kifejezetten élvezetes-
sé és izgalmassá tette a versenyzést. Fon-
tos változás volt az is, hogy a tavalyinál na-
gyobb tömeggel terhelték az eszközöket. Ez
teljesen más versenystratégiát követelt meg
a résztvevőktől. Ilyen tömegadatokkal, sok-
kal magasabb fordulaton kellett elvégezni a
gyorsulást, a motorfojtás idén már nem volt
jó taktika. A dolgok végébe vágva azt kell
mondanom, hogy magam is megdöbben-
tem azon, hogy 80-83 km/ órás sebességnél
is 24-25 literes köröket futottunk többen is a
több mint 30 tonnás eszközökkel. Azt hiszem
ez minden kételkedőt meggyőz arról, hogy
a Volvo tényleg egy üzemanyag-takarékos
jármű. Meglátásom szerint a született ered-
mények azt is igazolják, hogy milyen fontos
szerepe van a járművezetői képzéseknek, hi-
szen ilyen eredményt csupán a múlt jármű-
vein szerzett tapasztalatokkal nem lehet el-
érni! Igenis fontos a továbbképzés!
▼ Előselejtezők – Minden 4-es indulásból
a legkevesebb üzemanyagot felhasználó
versenyző jutott tovább az elődöntőből
a középdöntőbe, a másik három személy
kiesett. Ez a szabály azért volt praktikus,
mert így napszaknak megfelelően a 4 jármű
hasonló időjárási és forgalmi viszonyok
között közlekedett. Tehát hasonlóak voltak a
feltételek. Ebből kifolyólag előfordult, hogy
egy erősebb 4-es csoportból tovább jutó
pilóta akár 2-3 literrel jobb eredménnyel
jutott egyel magasabb szintre, mint pl.
egy gyengébb 4-es csoportból kikerülő
kollégája. Fontos változás volt az előző
évhez viszonyítva az is, hogy aki a megadott
időn túl érkezett vissza a kiindulási pontra,
azt nem zárták ki a versenyből, hanem
percenként fél liter üzemanyagot számoltak
fel büntetésként. Tehát 2 perc késés, egy liter
pluszt jelentett az adott versenyzőnek az elért
eredményéhez. Előfordult, hogy kollégák
még büntetéssel is tovább tudtak jutni az
adott 4-es csoportjukból.
▼Középdöntő – A középdöntő
már Budapesten zaj l ot t,
egységesen mi ndenki nek
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Reflektor 38
S
1. A régiós döntő fődíja 2. Műterhelés
3. Futam indul 4. Verseny közben
Sofőrverseny
„MINDEN CSEPP SZÁMÍT!”
Volvo Trucks – ember és gép győzelme
Másodjára rendezte meg idén a Volvo Trucks magyarországi képviselete a Volvo
Hungária Kft. kamionvezetőknek szóló, tavaly még „Eco Driver” néven ismert
versenyét. A célkitűzés ismét az volt, hogy a napjainkban nagy hangsúlyt kapott
üzemanyag-takarékosság kerüljön előtérbe, azon belül is az, hogy milyen hatással,
befolyással van a gépjárművezető az üzemanyag-felhasználásra.
1
2 3 4
38-39 volvo_verseny.indd 38 5/25/12 9:59:52 AM
május 5-én szombaton. Ide a legjobb 48
pilóta kerülhetett be. Ez azt jelentette,
hogy a középdöntő alatt 12-szer indult el
a 4 jármű a megmérettetésre. A struktúra
itt is megegyezett az előselejtezővel.
Tehát minden 4-esből a legjobb jutott a
döntőbe, azaz összesen 12 fő. Az útvonal a
középdöntő esetén Budapest Cinkotai út
indulási helyszínről–M0–M31–Gödöllő–
M3 Budapest irány–M0–Bp. Cinkotai út kör
megtétele volt. A legjobbak 24,8-25,6 literes
fogyasztással teljesítették a dimbes-dombos
útvonalat.
▼ Elődöntő-döntő – Az elődöntő másnap
május 6-án vasárnap, Volvo szakmai nap
keretein belül zajlott a szegedi Volvo bázison.
A 12 versenyző az elődöntőn is 3 szakaszban
indult neki a 4 járművel a megmérettetésnek.
Az útvonal Szeged Volvo Szerviz–régi 5-ös
úton Röszke irányába–majd M5–M43–5-ös
útvonalon vissza a starthelyhez. Az indulók
közül ismét csak a legjobb jutott tovább
a szuperdöntőbe, ahol már csak hárman
maradtak. Jómagam a 12 fős elődöntőben
estem ki. Nem véletlenül, hiszen az én
csoportomból került ki a későbbi nyertes is.
Ez után nem maradt más hátra, mint a 3 dön-
tős futama, hogy kialakuljon a végleges sor-
rend. Akik a szuperdöntőbe kerültek, ismét
kártyahúzással sorsolták ki maguk között a
járműveket, majd megvívták a döntőt a vég-
leges eredményért.
A nyeremények az idén is vonzóak voltak,
hiszen az első három helyezett egy-egy 107
cm-es LED-TV-vel térhetett haza. Ezen kívül
az első helyezett tovább jutott a Prágában
megrendezésre kerülő régiós döntőbe, ahol
4 ország legjobbjaival mérheti össze tudá-
sát. Ott a fődíj egy Volvo XC 30 személyautó
lesz. Minden idei résztvevő nevében szurko-
lok neki!
▼Döntősők – A végleges sorrend felállása
szoros eredményekből alakult ki. A dobogó
első két fokát a Benczik testvérek foglalták
el. Konkrétan Benczik Ferenc 1. helyezett
23,63 liter/100 km fogyasztási értékkel,
Benczik Zoltán 2. helyezett 23,81 liter/100
km eredménnyel és a tavalyi győztes,
Simon Zoltán flottatulajdonos ezúttal a
tekintélyes 3. helyre került 24,26 l/100 km-es
eredménnyel. Mindhárom döntős többször
résztvett már a Volvo gépjárművezető oktató
tréningjén. Benczik Ferenc képviselheti tehát
Magyarországot a prágai régiós döntőben,
ahol 4 ország első helyezettjeivel mérheti
össze tudását, versenybe szállva a Volvo
XC 30 személyautóért. Sok sikert kívánunk
neki!
▼ A verseny létjogosultsága, előnyei,
hátrányai – A verseny ismét tanulságos
volt, hiszen újra megtudhattuk, hogy gép és
sofőr összhangja mit bír egymásból kihozni,
de ezúttal még nagyobb terheléssel, és valós
menettempóval. Szakmailag és műszakilag
egyaránt meglepően alacsony üzemanyag-
felhasználási értékek keletkeztek az idei
verseny alatt is.
A szervezők a tavalyi év tanulságai szerint
módosították előnyösebbre a szabályokat.
Ezzel elérték azt, hogy a verseny sokkal job-
ban hasonlított a valós közlekedési stílusra,
tempóra. Az egyes versenyszakaszokra adott
menetidők nem engedték meg az indoko-
latlan lassú haladást, a vezetőülések mellé
szerelt kamerák biztosították, hogy a KRESZ
szabályait betartsák (vitás esetben bizonyító
erejű lehetett volna a felvétel). Szerencsére
erre nem volt szükség. A versenyzők pedig
bebizonyították, hogy egy jól specifikált jár-
művel és a jármű adta műszaki lehetőségek
maximális kihasználásával, valamint magas
szintű vezetési tudással, nagyon komoly
üzemanyag-megtakarítások érhetők el, úgy,
hogy az átlagsebesség nem, vagy csak elha-
nyagolható mértékben változik.
▼ A „versenyautók” – A Volvo Hungária
4 db teljesen egyforma 460 lóerős,
I-shift automatizált váltóval és Economy
szoftverrel ellátott, egyformán 17 tonnával
terhelt FH-szerelvényt biztosított a verseny
lebonyolításához.
A pótkocsik egységesen Schmitz gyártmá-
nyúak voltak, függönyös tető- és oldalpony-
vával, tele hátsó ajtóval. Idén nem volt emel-
hető a pótkocsi első tengelye, de ez nem is
lett volna hatással a versenyre, hiszen közel
17 tonnás terhelés esetén mindhárom ten-
gelyre szükség van a vontatmányon. A mű-
terhelést szakszerűen rögzített betonkockák
alkották.
A vontatók, példát mutatva a helyes speci-
fikációra, teljes légterelőrendszerrel rendel-
keztek. Nem maradt ki az al-
vázat burkoló oldal spoiler
sem. Az idén nem maradt el a
tetőspoilerek szakszerű beál-
lítása sem, a gyári előírás sze-
rint. A járműveket Volvo Dy-
nafleet rendszerrel is ellátták.
Ez biztosította a szerelvények
térképen való nyomon köve-
tését és a fogyasztási eredmények nagy pon-
tosságú kiértékelését is.
▼ Összegzés – A Volvo Hungária Kft.
küldetése az idén is hasonló volt a tavalyihoz.
Vagyis bebizonyítani azt, hogy egy feladatra
jól specifikált járművel és jól képzett
pilótákkal mennyire alacsony fogyasztási
eredményeket is el lehet érni, még nagy
terhelésű szerelvényekkel is. A küldetés
sikerült, hiszen a több mint 30 tonnás
járművekkel a nagy flottáknál megszabott
üres üzemanyagnormákat alig-alig meg-
haladó fogyasztási értékek születtek. Ettől
szebb bizonyíték nem is kell az érvek mellé.
Az is beigazolódott több menetben is, hogy
milyen sok múlik a gépkocsivezetőn. Az
elődöntők alatt ugyanabban a futamban
4-5 liter/100 km fogyasztási különbségek
is keletkeztek a versenyzők között. Ez havi
tízezer kilométeres futásteljesítménnyel
számolva borzasztó nagy összeget jelent.
Ezen a különbségen sokat javíthat az, ha a
flottatulajdonosok rendszeresen igénybe
veszik a Volvo gépkocsivezetői tréningeket,
ahol a szakemberek minden praktikát és
járműspecifikus sajátosságot megtanítanak
a pilótáknak.
A gépkocsivezetői tudás ékes bizonyítéka az
is, hogy az elődöntőbe bejutott 12 fő ered-
ményei között már csak deciliterben (sok
esetben centiliterben!) mérhető különbsé-
gek voltak. Az előselejtezőben tapasztalt
sok esetben literes különbségekhez képest.
Tehát ezen a szinten már azonos tudásszin-
ten lévő résztvevők versengtek egymással.
A Volvo tehát idén is elérte a célját. Nem-
csak a járműüzemeltetők, hanem a gépko-
csivezetők számára is bebizonyította, hogy
egy nagy gondossággal az adott feladat-
ra jól specifikált járműszerelvény, egy töké-
letességre törekedő sofőrrel, valós közleke-
dési körülmények között is megdöbbentően
jó – fenntartási költségeket jelentősen csök-
kentő- fogyasztási eredményeket tud elér-
ni. Ez a mai piaci helyzetben kulcsfontossá-
gú kérdés.
Fáczán Gergely, gépészmérnök, tesztpilóta, Eger
Reflektor ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 39
Nyertesek (balról jobbra):
BenczikZoltán, Benczik
Ferenc, Simon Zoltán
38-39 volvo_verseny.indd 39 5/25/12 10:00:16 AM
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Reflektor 40
Járműátadás
▼Meggyőző teszteredmények
ÚJABB RENAULT PREMIUM FLOTTA
– SZEMEREY TRANSPORT ZRT.
RTFS finanszírozás, 5 éves teljes körű karbantartási szerződés
Tavaly decemberben a Delta-Truck Kft. telephelyén a Szemerey Transport Zrt.
számára a 25 darab Renault Premium nyerges vontató átadását követően
Szemerey Lóránd elnök-vezérigazgató bejelentette, újabb 25 Premiumot rendel.
Ismét Premium Route sorakozó volt a Delta-
Truck telephelyén, annak köszönhetően,
hogy a járművek beváltották a hozzájuk
fűzött reményeket. A Szemerey Transport Zrt.
flottája ezúttal is 25 darab Renault Premium
nyerges vontatóval gyarapodott-fiatalodott.
A járművek a magyar belföldi fuvarozás
legnagyobb társaságánál közreműködnek
a vállalat hatékonyságának javításában
éhány hónap telt el, és május ele-
jén ismét ünnepélyes átadásra szólt a
meghívás. A helyszín ugyanaz, a résztvevők
(majdnem) ugyanazon személyek és az át-
adott Renault Premium Route nyerges von-
tatók is szinte csak színükben tértek el a ko-
rábbiaktól.
Az ünnepélyes átadást jelenlétével megtisz-
telte Philippe Gorjux, a Renault Trucks Cent-
ral-East régiójának elnöke, aki öt éven át,
2009-ig volt a Renault Trucks Hungária Kft.
ügyvezető igazgatója. Elmondta, annak ide-
jén, amikor 2009-ben más feladatot kapott
és elhagyta Magyarországot, nagyon sajnál-
ta, hogy az ügyvezetősége idején a Szeme-
rey Transport Zrt. részére nem sikerült Re-
nault járműveket eladni. Ezért most különö-
sen örömére szolgált, hogy egy ilyen alka-
lomra látogathatott el Magyarországra, mint
ahogy az is örömmel töltötte el, Szemerey
Lóránd ismét bizalmat szavazott a Renault
Trucks járműveinek, amelyeknek a Szemerey
Transport flottában folyamatosan lesz alkal-
muk a bizonyításra.
A Szemerey Transport Zrt. a hűtős élelmi-
szer-logisztikában piacvezető. A társaság-
ban a járművek száma 650 (átlagéletkoruk
6 év).
Az 1990-ben alapított miskolci székhelyű vál-
lalat 10 telephellyel, átrakóponttal rendelke-
zik az országban. A társaság árbevételének
95 százaléka származik a belföldi fuvarozás-
ból, a járművek kétharmada hűtöttáru-szál-
lítást végez. Szándékaik szerint a jövőben is
megmaradnak a belföldi fuvarozásnál, szál-
lítmányozásnál, ami nem azt jelenti, hogy a
cég palettáján ne szerepelne a nemzetközi
fuvarozás is.
Szemerey Lóránd elmondta, a logisztikai
szakmában az a vállalkozás lehet sikeres,
amelynek nagy az árualapja, és képes a le-
hető legolcsóbban megoldani a szállítást. A
fuvarozásban a legnagyobb költségtényező
az üzemanyag, ez a Szemerey Transport Zrt.-
nél évi 4 milliárd forintot tesz ki. Ezért lénye-
ges, milyen fogyasztású járművekkel törté-
nik a szállítás. A vásárlásnál fő szemponttá a
jármű üzemanyag-takarékos működése lé-
pett elő. A Delta-Truck Kft.-től két tesztautót
is kapott a vállalat. A tesztek során megelé-
gedéssel tapasztalták a Renault Premiumok
„kis étvágyát”. Két-három liter megtakarítás
a konkurens járművekhez képest 100 kilo-
méterenként óriási pénzösszeg.
A tavaly megismert Optifuel programban az
egyik főszereplő a jármű. A Renault Premium
modellek eddig is sok elismerést, dicséretet
hoztak a Renault Trucks számára. A fogyasz-
tásoptimalizált Premium Route járművekben
költséghatékony, jó fogyasztású motorok
dolgoznak. Az Optifuel programban a gép-
járművezetők szintén főszerephez jutnak, az
Optifuel Trainingen belül elméleti és gyakor-
lati oktatásban részesülnek annak érdekében,
hogy a jármű technikájából adódó előnyöket
maximálisan kihasználhassák az alacsonyabb
üzemeltetési költségek érdekében. A folya-
matos ellenőrzésé a programban a harmadik
főszerep, az Infomax nyújtotta információk
szintén hozzásegítenek a járművek gazdasá-
gos üzemeltetéséhez.
Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy a Re-
nault-nak sikerült visszakerülni a Szemerey
Transport Zrt. beszállítói közé. Az Infomax
program mellett nem kevésbé fontosak a ki-
egészítő szolgáltatások sem. A finanszírozást
az RTFS, azaz a Renault Trucks Financial Ser-
vices végezte. A járművekre full szerviz szer-
ződést kötöttek, azaz öt évre szóló, teljes körű
kilométer-elszámolású szerződés jött létre a
Szemerey Transport Zrt. és a Delta-Truck Kft.
között, ami azt jelenti, hogy a karbantartá-
si és a szervizmunkákat a Delta-Truck Kft.
végzi. A szolgáltatáscsomaghoz hozzá tarto-
zik, hogy a Delta-Truck Kft. 10 éves autókat
számított be a vásárláskor, illetve 5 év eltel-
tével visszavásárlási garancia van.
Szemerey Lóránd vezérigazgató végül el-
mondta, a jó járműveket, a képzett (és ellen-
őrzött) gépjárművezetőket is beleértve a le-
hetséges költségmegtakarítási lehetősége-
ket már meglépték, a jövőben már egyre in-
kább a vállalatnál előtérbe kerül a hatékony-
ságjavítás, amelybe a szinergiák megtalálása
ugyanúgy beletartozik, mint az üresen futott
kilométerek számának csökkentése.
P. E.
N
1. Szemerey Lóránd és Philippe Gorjux, a Renault Trucks Közép-kelet-európai régiójának alelnöke
2. A sajtótájékoztató résztvevői: Stefkó Péter (Delta-Truck Kft.), Szemerey Lóránd (Szemerey Transport
Zrt.), Philippe Gorjux, Jan Vesely (Renault Trucks Közép-európai régió), Tringer Zoltán (Renault
Trucks Hungária Kft.) 3. A Premium Route 460.19T nyerges vontatóban DXi II Euro V EEV fokozatú
motor dolgozik. Teljesítménye 460 LE 1800 fordulat/percen, maximális nyomatéka 2240 Nm 1200-as
percenkénti fordulaton. A sebességváltó automatizált, az Optidriver+ szintén részt vállal a fogyasztás
mérséklésében
1 2 3
40 szemerey.indd 40 5/24/12 10:03:38 AM
202 274 i dd 1 4/13/12 2 43 PM
Renault 1_1 1205.indd 41 25.5.2012 12:25:35
ishaszonjárművek terén két cég, három
márkával vonult fel. A Pappas Auto Ma-
gyarország, a Mercedes-Benz kínálatból egy
Vitót és egy Sprintert hozott el, amelyeket
főleg mini műhelykocsi céljára és kiszállásos
munkákhoz ajánlottak, ugyanígy a másik
standjukon lévő Fiat Doblòt és Ducató fur-
gont. Természetesen nem hiányozhatott az
év újdonsága, a Fiat Doblò Work Up platós
pickup, kereken 1 tonnás teherbírással.
A Citroën Hungária egy Berlingóval és az
új C4 Profival volt jelen. Ez utóbbi 545 kilo-
gramm teherbírású, raktere 1246 liter térfo-
gatú. A munka frontján jól mutatott volna
még egy duplafülkés, 7 személyes, platós,
vonóhoroggal is felszerelt Jumper.
Az Eurotrade Kft. standjának közepén egy
37 méter munkamagasságú Sany beton-
szivattyú magasodott, ami a Sany kotrógé-
pek után egy újabb termékcsoportot jelent.
Körülötte végre idehaza is láthatta a nagy-
közönség az Iveco Daily sűrítettföldgáz-
üzemű változatainak egyikét. A fülkés alváz
jól szemléltette a rendszer felépítését és a
kötöttségek nélküli felépítményezhetősé-
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Műszaki háttér 42
K
1–3. Mercedes-Benz és Fiat
kishaszonjárművek
4–6. Berlingo,
C4 Profi és raktere
7. Sany betonszivattyú
37 méteres
munkamagassággal
8–9. Iveco Daily 65C14
sűrítettföldgáz-üzemmel
Nemzetközi fórum
CONSTRUMA 2012
Újdonságok, aktualitások
Sajnos évek óta tart a hazai építőipar mélyrepülése, ettől függetlenül
az építőanyagok mellett, építőipari- és rakodógépek, valamint haszonjárművek
is felsorakoztak, igaz csak csekély számban. A képviseletek nagyszabású
haszonjárműves kiállítások híján – ami szintén a válságnak tulajdonítható – inkább
a szakkiállításokra koncentrálnak.
1
2
3
4
6
9
7
5
8
42-43 contstruma.indd 42 5/24/12 10:07:40 AM
get. Mellette régi ismerősként egy dobozos
felépítménnyel és rakodóhátfallal felsze-
relt, 11,99 tonna össztömegű Aviát láthat-
tak az érdeklődők, de természetesen EEV
besorolású Cummins erőforrással. A sort,
egy Iveco Stralis zárta, kivételesen „kom-
munális” színben.
A kereskedelmi kínálat a kedvező árfekvésű,
strapabíró Aeolus gumiabroncsokkal bő-
vült, elsősorban nehéz tehergépkocsikra,
pótkocsikra és földmunkagépekhez, szám-
talan méretben és futófelülettel.
A Locust csúszó kormányzású kompakt ra-
kodógépei már évek óta szereplői a hazai
piacnak. Most egy típust láthattunk a Vér-
tes-Ker Kft.-től, de a kínálat 7 különféle tí-
pusból áll. A teherbírás típustól függően
450-1200 kilogramm, a maximális rakodási
magasság 2,2-2,62 méter, de a teleszkópos
gémmel szerelt típus teherbírása 600-1200
kilogramm, a rakodási magasság 2,6-3,32
méter. Természetesen különféle szerelékek-
kel és munkaeszközökkel is elláthatók.
A DM-Ker Kft. két Bobcat géppel volt jelen,
s ami fontos évszám, hogy a márka immá-
ron 25 éve van jelen Magyarországon és 25
évvel ezelőtt mutatták be az első mini kot-
rógépüket is. Idén ünnepli 25 éves születés-
napját. Az első csúszó kormányzású rako-
dót 1958-ban mutatták be. A gumikerekes
kompakt rakodók kínálata jelenleg 13 típus-
ból áll, teherbírásuk 343-1850 kilogramm, a
maximális rakodási magasság (kanálszere-
léknél) 1,89-2,95 méter.
A gumilánctalpas kompakt rakodóknál 5, a
mini rakodóknál 1, a minikotrók esetében
13, míg a teleszkópgémes rakodóknál 12
különböző – ezen belül 4 forgóvázas – típus
jelenti az aktuális kínálatot. Ami egyedülál-
ló újítás, hogy a bemutatott TL360-as típus
és nagyobb TL470 és TL470HF elsősorban
mezőgazdasági alkalmazásra készültek, sőt
nemcsak 40 km/órával közlekedhetnek köz-
úton, hanem még pótkocsit is vontathatnak
(opció) és két hidraulikus gyorscsatlakozó-
val is rendelkeznek hátul.
Ezzel végére értünk kiállítási beszámolónk-
nak, reméljük, minél hamarabb lehetnek
újra látványos gépbemutatók is.
K. B.
Műszaki háttér ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 43
2
1–2. Avia áruterítéshez, EEV-s Cummins
motorral 3. Stralis nyerges
4–5. Aeolus gumiabroncsok, néhány a sok
közül
6. Bobcat TL360 összkerék-kormányzással,
opcióban vontatási lehetőséggel
7. A Bobcat 25 éve Magyarországon,
az egyik legnépszerűbb típus, S175, ezúttal
villaszerelékkel 8. Locust 903
1
3
4
5
6 7
8
42-43 contstruma.indd 43 5/24/12 10:08:00 AM
A belga MOL cégcsoport
A céget a II. világháború befejezése után,
1944-ben alapították, székhelye Hooglede
városában található, de vannak még üze-
meik Izegem és Einghem városaiban, vala-
mint a franciaországi Boeschepe-ben és az
angliai Sheepbridge-ben. A gyártás speciá-
lis, kőolajipari – ezen belül is sivatagi kivi-
telű – tehergépkocsikkal, félpótkocsikkal
kezdődött, majd közúti nehéz vontatók-
kal folytatódott, hasonlóan, mint például
a német Faunnál, vagy francia Berlietnél és
Willième-nél. Ez utóbbi 1978-ban csődbe
ment és ekkor számos típus gyártási jogát
vásárolták meg gyártmánybővítésként.
A MOL CY NV gyártmányprofilja napjainkra
már kiszélesedett, hulladékgyűjtő felépít-
ményekkel, nyitott platós vonóháromszö-
ges pótkocsikkal, konténerszállítóval, bil-
lenős félpótkocsival, nehézgépszállító- és
katonai célú félpótkocsikkal, valamint ter-
minál traktorokkal és a most bemutatásra
kerülő vasúti vontatók különböző típusai-
val bővült ki az évtizedek során.
A Rotrac kínálat,
főbb jellemzők és alkalmazás
A vasúti vontató járműveik aktuális kínála-
ta összesen 8 különböző típusváltozatból
áll. A vontatók önsúlya 16–40 tonna, a von-
tatókapacitás sínen 1800–4500 tonna. Erő-
forrásként 140–490 lóerős Deutz motorok
szolgálnak. A hidraulikus tengelykapcso-
lók és automata váltóművek a Clark cég-
től származnak. Mindegyik típus kéttenge-
lyes, állandó 4x4-es meghajtású, elöl-hátul
szóló abroncsozással. A sínen való haladást,
iránytartást szóló vagy páros acélkerekek
biztosítják, típustól, önsúlytól függően.
A kormányzás az aktuális üzemmódnak
megfelelően lehet csak első (közúti haladás),
első-hátsó és akár oldalazó is. E két utóbbi
a vágányokra történő rá- és leállást, illetve
a közvetlen átállási manővereket segíti elő.
A kormányzás természetesen egyenes me-
netben reteszelhető és szükséges is, a vasúti
vontatás alatt. Kiviteltől függően 1000–1668
milliméteres nyomtávú vágányokon alkal-
mazhatók, azaz a világ minden táján.
A vontatók különösen előnyös és rugalmas
vontatókapacitást jelentenek átrakó termi-
nálokban, kikötőkben, de közlekedési tár-
saságok kötöttpályás járműveinek javító
telephelyén történő mozgatásához vagy
nyílt pályáról történő műszaki mentéséhez,
kocsiszínbe vontatásához is alkalmasak. A
vontatószerkezetek távvezérlésűek, auto-
matizált kapcsolással, a tolatási üzemmód
szintén lehetséges a nyakba akasztható táv-
vezérlő segítségével.
A vagonok vagy más kötöttpályás járművek
biztonságos fékezéséhez szükséges sűrített
levegőt, egy különálló, nagy teljesítményű
csavaros légkompresszor szolgáltatja és
tölti a több száz liter térfogatú légtartályt.
A vontatók fékrendszere sűrített levegős,
dobfékes.
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Műszaki háttér 44
1–2. Az RR3044 elölről és hátulról
3. A vezetőfülke
Munkagép bemutató
MOZDONY GUMIKEREKEKEN
Különleges belga MOL CY NV gyártmányú vontató Magyarországra
Egy nem igazán mindennapi gumikerekes, de vasúti vontató jármű állt szolgálatba
Magyarországon, amelyet még az átadás előtt sikerült körbefényképeznünk,
alaposan szemügyre venni és most bemutatni.
1
2
3
44-45 mol_vontato.indd 44 5/24/12 10:10:05 AM
A vontatók mindegyik típusa alapjában
véve alkalmas közúti haladásra, a vasúti
szabványú ütközőkkel együtt, gondolva a
telephelyek közti, rövid távú helyváltozta-
tásra. Méreteik, fényszóróik, lámpáik kettős
rendszerű (közúti-vasúti) kialakítása ennek
megfelelők, de a tengelyterhelések három
típus kivételével ezt a lehetőséget már
eléggé behatárolják.
Az első hazai vontató
A bemutatott, MOL Rotrac RR3044 típus az
első, amely Magyarországon értékesítésre
került és egy nagy iparvágány-hálózattal és
jelentős vasúti szállítással rendelkező üzem-
ben állt munkába. Maximális sebessége 30
km/óra, vontatási kapacitás 3000 tonna.
Kiss
Műszaki háttér ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 45
A gyári prospektusokat áttanulmányoz-
va igen érdekes tényekre figyeltünk fel,
hogy a gumi tapadása sokkal jobb a
sínen, mint a mozdonyok fémkerekei
esetében. Ideális esetben (tiszta sín, nyári
melegben) a vonóerő-átadás mértéke a
gumiabroncsos vontatóknál 85 százalék,
a mozdonyoknál csak 33 százalék. Átla-
gos pályán 63-25 százalék az arány, egy
ritkábban használt, kissé szennyeződött
iparvágány esetében 55 és 18 százalék-
ra csökkenek az értékek. Esőben már 40
és 15 százalékra csökken a vonóerő ma-
ximuma, s bizony a fékezés hatásfoka is
jelentősen romlik! Havas, jeges sínek ese-
tén már a gumiabroncsnál is drasztiku-
san, 30 százalékra esik vissza az átvihető
vonóerő, egy mozdonynál már mindösz-
sze 11 százalék lesz.
Azonban ne felejtsük el, a Rotrac vonta-
tók legfeljebb 30 km/órával haladnak,
de a legnagyobb teljesítményű változata
már egy 56 vagonból álló szerelvénnyel
is képes megbirkózni, 80 tonnás, 4-ten-
gelyes vagonokkal számolva.
A VONTATÁS FIZIKÁJA
1–2. Kapcsolók és kijelzők a szélvédő fölött,
kezelőkonzol az ülés oldalán
3. Műszerfal
4. Csak látszatra sima, valójában érdes
felületű, fúvott gumiabroncs, kimondottan
sínen vontatáshoz (Goodyear specialitás)
5. A nyakba akasztható távvezérlő
6. Az egyik vezetőtengely
7. Az automatikus vonószerkezet
Motor: Deutz TCD 2013 L06 4V típusú, soros, 6-hen-
geres, közös nyomócsöves, közvetlen befecskende-
zésű, hengerenként 4 szeleppel, fix geometriás tur-
bófeltöltővel, töltőlevegő-visszahűtéssel és kipufo-
gógáz-visszavezetéssel EU Stufe IIIA / Tier 3 emisszi-
ós normával
Furat x löket: 108 x 130 mm • összlökettérfogat: 7150
cm
3
• maximális teljesítmény: 227 kW (310 LE)/2300
ford. /perc • maximális forgatónyomaték: 1050
Nm/1500 ford./perc • sűrítési arány: 18,1:1
Tengelykapcsoló: Clark gyártmányú, hidrosztati-
kus
Sebességváltó: Clark gyártmányú, irányváltóval, 4
előre- és 4 hátrameneti fokozattal. Áttételek: 1. 4,44,
2. 2,21, 3. 1,26, 4. 0,72.
Differenciálmű: i=19,8:1
Futóművek: Elöl-hátul merev tengelyek, elöl para-
bolarugós felfüggesztés lengéscsillapítóval, hátul
merev felfüggesztés.
Fékrendszer: Sűrített levegős, elöl-hátul dobfékek.
Vagonfékek légtartálya: 800 liter
Elektromos rendszer: 24 V
Üzemanyagtartály: 450 l
Gumiabroncsok: 14.00 R 24
Vezetőkerekek átmérője: 400 mm
Önsúly (üzemkész): 31 tonna, tengelyterhelés elöl-
hátul 15,5 tonna
Főbb méretek (mm):
Hossz: 7800 • tengelytáv: 3600 • szélesség: 2510 • ma-
gasság: 3670
MOL ROTRAC RR3044 MŰSZAKI, MÉRET- ÉS TÖMEGADATOK
1
2
3 4
5
6
7
44-45 mol_vontato.indd 45 5/24/12 10:10:16 AM
A vezetést
támogató rendszerek csoportosítása
A vezetést támogató rendszerek két cso-
portja:
1. A menetirányú dinamikát
befolyásoló rendszerek
Csak a hajtásláncba avatkoznak be (Cruise
Control). Ezek viszonylag már széleskörűen
elterjedtek. Az egyik legrégebbi ilyen rend-
szer a sebességtartó vezetést lehetővé tevő
„tempomat”, illetve „temposet” funkciók. A
motor nyomatékát szabályozza és a gépko-
csi előre beállított sebességét tartja. Ezek
egyik továbbfejlesztett változata a követé-
si távolságot tartja biztonságos értéken. A
motor nyomatékát is szabályozza és fékezést
is kezdeményez ACC (Active Cruise Control).
2. A keresztirányú dinamikát
befolyásoló rendszerek
Az utóbbi években jelentek meg a kereszt-
irányú dinamikát is befolyásolni képes
rendszerek. Ide sorolhatók a stabilitást nö-
velő rendszerek, mint az ESP, vagy a sável-
hagyáskor figyelmeztető (Lane Departu-
re Warning), illetve beavatkozó rendszerek
(Lane Keeping System). Ezek néhány éven
belül, mint kötelező tartozékok fognak
megjelenni a haszonjárművekben.
A vezetést
támogató rendszerek reagálása
A vezetést támogató rendszerek különböző
módon reagálnak a veszélyhelyzetekben,
eszerint is különböző rendszerek léteznek.
1. A vezetőt figyelmeztető
rendszerek
Vannak olyan rendszerek, amelyek csak
fény és hangjelzéssel, vagy például a kor-
mánykerék rezgetésével figyelmeztetik a
vezetőt, hogy veszélyes körülmény alakult
ki. Ezeknek azonban nincs különösebb kö-
vetkezménye. Vannak olyan vezetést támo-
gató rendszerek, melyeknél változást ge-
nerálnak a gépkocsi vezetési jellemzőiben.
Megváltozik például a kormányzási nyoma-
tékszükséglet, mert csökkenti a rásegítő
nyomatékot. Ezzel figyelmeztetheti a gép-
kocsivezetőt arra, hogy ne fordítsa el olyan
mértékben a kormánykereket, mert el fogja
hagyni a forgalmi sávot. A gázpedál jelének
korlátozására is van lehetőség az elektroni-
kus rendszereknél. Ilyenkor hiába nyomja
tövig a gázpedált a vezető, a motorelektro-
nika mégsem kap olyan nyomatékigényje-
let, mint amit a vezető szeretne.
2. Önállóan beavatkozó
rendszerek
Vannak olyan rendszerek, melyek már nem
csak figyelmeztetnek, hanem be is avatkoz-
nak a jármű dinamikájába, de ennek jogi vo-
natkozásai is vannak. Hiszen a beavatkozás-
kor a rendszer felülbírálja a vezető cselek-
vését. Ilyenkor ki vállalja a következménye-
ket, ha bekövetkezik egy baleset? A durva
beavatkozást a mai jogi szabályozások nem
engedik meg. A beavatkozás csak olyan
mértékű lehet, hogy a vezetőtől ne vegye
el teljesen a jármű irányítását.
A követésitávolság-tartó rendszer
Ennek a rendszernek az alapja a sebesség-
tartó automatika. Ha ezt a rendszert bekap-
csolja a gépkocsivezető, az adott pillanat-
ban megjegyzi a sebességet és ezt fogja
tartani folyamatosan. Ha gépkocsi elején
elhelyezett radarérzékelő egy előtte ha-
ladó gépkocsit érzékel, akkor bekapcsol a
távolságtartó működés. Csökkenti a jármű
sebességét, amennyiben a biztonságosnak
ítélt távolságnál jobban megközelíti azt. A
gépkocsivezető ezt a működést felülbírál-
hatja, ki is kapcsolhatja. Az előbb ismerte-
tett működést ki lehet egészíteni az ütkö-
zést mérséklő rendszerrel, melyet viszont a
vezető már nem tud kikapcsolni. Ha például
egy kanyar miatt a vezető nem látja, hogy
áll a kocsisor előtte és annak a 40-tonnás
szerelvény nekihajt, súlyos következmé-
nyekkel jár. Ha radarérzékelő azt jelzi, hogy
álló kocsisor felé nagy sebességgel közelít
a gépkocsi, a fékrendszer automatikus mű-
ködtetésével lassítani fog. Ezzel mérsékli az
ütközési energiát. Az ütközés be fog ugyan
következni, de lényegesen kisebb energiá-
val, mint a nélkül történt volna. Meg lehet-
ne úgy is állítani a gépkocsit, hogy ne kö-
vetkezzen be ütközés, de felmerül egy jogi
kérdés, – hogy a gépkocsi a vezető akara-
ta ellenére fékezett. Ilyenkor az ütközés a
bizonyíték arra, hogy a rendszer, ha nem
avatkozik be, a következmények még sú-
lyosabbak lennének. A radarérzékelő, több
száz méterre lát előre 2-5° körüli szögtarto-
mányban. Ennek a rendszernek is van saját
elektronikája, de külön beavatkozó egység-
re nincs szükség, mert a gépkocsiba beépí-
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Műszaki háttér 46
Közlekedésbiztonság ▼ Konferencia
INTELLIGENS VEZETÉS-
TÁMOGATÓ RENDSZEREK
„A legolcsóbb, a számítógépes környezetben történő fejlesztés.”
A 11. Várgesztesi Haszonjármű Konferencián Szabó Bálint,
– BME Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont
–, tájékoztatást adott a közeljövő haszonjárműveiben
alkalmazott elektronikus vezetéstámogató rendszerekről
és a távolabbi jövőben alkalmazásra kerülő megoldásokról.
A közúti járművek számának növekedése együtt
járt a balesetek számának növekedésével. Világszerte
az egyes országok olyan intézkedéseket tettek, melyekkel
a balesetek száma csökkenthető. Bár a halálos kimenetelű
balesetek részaránya csökkent, de nem
az elvárt mértékben. A nehéz haszonjárműveknél ilyen
vonatkozásban szinte stagnálás mutatkozik. Ezeknél a nagy tömeg a balesetek
kimenetelét súlyosabbá teszi. A balesetek jelentős része elkerülhető volna, ha
olyan vezetéstámogató rendszereket alkalmaznának a gépkocsikban, amelyek
balesetközeli szituációkban a vezetőt figyelmeztetik, vagy akár be is avatkoznak.
A gépkocsivezetést támogató rendszerek működéséhez fel lehet használni
a gépkocsiba szerelt különböző elektronikus hálózatokat, melyeket egyébként
a járműdinamikát befolyásoló elektronikus rendszerek használnak. Külön
beavatkozó egységeket sem kell kialakítani, például a gépkocsi fékezésére, hiszen
azt már a gépkocsira felszerelték.
A követési
távolság
szabályozására
használatos
radarérzékelő
Nagy
sebességű
elektronikus
képfeldolgozás
46-47 kofalusi.indd 46 5/24/12 10:12:52 AM
1. Elektronikus
járműkövető rendszer
2. A sávtartás
támogatása
tett elektronikus hálózaton keresztül a saját
fékrendszert tudja működtetni.
A sávelhagyás megakadályozása
A sávelhagyást megakadályozó rendszer is
a fékrendszeren keresztül tud beavatkozni.
Az ESP-hez hasonlóan a kerekek egyedi fé-
kezésével hoz létre olyan forgatónyomaté-
kot, amivel a forgalmi sávon belül lehet tar-
tani a járművet. Itt is először figyelmeztetést
kap a vezető, ha nem szándékolt sávváltást
hajt végre, vagyis előbb nem működtette
az irányjelzőt. Ha csak figyelmeztető rend-
szerről beszélünk, a gépkocsivezetőnek kell
visszakormányozni a gépkocsit a forgalmi
sávba.
A haszonjárműveknél a keresztirányú dina-
mikába történő beavatkozás nehézségét az
jelenti, hogy a hidraulikus szervokormányt
jelenleg külső beavatkozással nem tudjuk
működtetni, pillanatnyilag csak a vezető
avatkozhat be az irányításba. A személyau-
tókba már szerelnek be olyan aktív szervo-
kormányokat, melyek külső jelre beavatkoz-
nak, anélkül hogy a gépkocsivezető kezében
megmozdulna a kormánykerék. A haszon-
járműveknél viszont jelenleg csak fékezés
alapú beavatkozás lehetséges. A forgalmi
sáv érzékelése csak képi információ alapján
videokamerával és az ahhoz tartozó nagy se-
bességű kiértékelő szoftverrel lehetséges. Ez
a legbonyolultabb része a rendszernek. Nem
csak az adott sávban lévő, hanem a szomszé-
dos sávban közlekedő járművek érzékelésé-
re is szükség van. A rendszer csak addig mű-
ködőképes, amíg a forgalmi sávok jól látha-
tók és azt érzékelni képes a kamera is.
Járműcsoportok együttes irányítása
A későbbi fejlesztésekben olyan célkitűzé-
sek is vannak, hogy nem csak egy, hanem
akár több jármű együttesen is irányítható le-
gyen. Az elöl haladó járművet a gépkocsive-
zető irányítja és az őt követő a csoportba tar-
tozó járműveket autonóm módon irányítja a
rendszer. Úgy kell elképzelni, mintha a teljes
járműcsoport egy szerelvény lenne. Abban a
pillanatban, amikor az elöl haladó járműben
a vezető rálép a fékre,
az egy elektromos
jelet generál és rádió-
frekvenciás jel alapján
nagyon kicsi időkése-
delemmel a csoport-
ba tartozó valamennyi
jármű fékezni fog. Ter-
mészetesen gyorsítani
is egyszerre fognak a csoportba tartozó gép-
kocsik. Így biztosítani lehet, hogy olyan közel
haladhassanak egymás mögött a járművek,
hogy a követő járművek légellenállása mér-
séklődjék. Ezzel a szállítás hatékonysága és
egyúttal a gazdaságossága is növelhető.
A fejlesztések lehetőségei
A legolcsóbb, a számítógépes környezetben
történő fejlesztés. Jelenleg már olyan szá-
mítógépes szoftverek állnak rendelkezésre,
melyekkel a járművek mozgása és viselkedé-
se modellezhető. Vizsgálni lehet, hogy a ve-
zető cselekvéseire, és az elektronikus rend-
szerek beavatkozására a gépkocsi hogyan vi-
selkedik. Az elektronikus algoritmusok, me-
lyeket a vezetést támogató rendszereknél
használunk, így kifejleszthetők.
Második lépésként következik a hardver fej-
lesztése. Egy próbapadon a jármű fékrend-
szere a valóságos elemeivel jelen van, a
jármű mozgását viszont a számítógép szi-
mulálja. Ennek az előnye az, hogy például a
késedelmi időket, amit a szoftver leegysze-
rűsít, így valóságos körülmények között vizs-
gálhatjuk.
Szabó Bálint előadása
nyomán lejegyezte Kőfalusi Pál
Műszaki háttér ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 47
Nemzetközi Szállítmányozási
és Vámkezelési Kft.
1097 Budapest, Vaskapu u. 6/a. 1/1.
Postacím: 1458 Budapest, Pf. 83.
Telefon/fax: 215-0193, 216-1585, 216-1587, 476-0993, 476-8271
E-mail: agentsped@axelero.hu • www.agentsped.hu
Komplett nemzetközi
és belföldi szállítmányozás,
belföldi gyorsfutárszolgálat,
fuvarozás és teljes körû
vámügyintézés!
1
2
46-47 kofalusi.indd 47 5/24/12 10:13:02 AM
örtént, hogy Budapest egyik belső kerü-
letében végzett fuvarfeladatot a sofőr,
speciális mixer felépítményű, négytengelyes
járművével, a betontartályt normál szintre
rakodták, a dob a szokásos módon forgott,
megakadályozandó az anyag megkötését,
a rakomány mennyisége nem haladta meg
a megengedett mennyiséget. Minden eset-
re az egyébként is magas súlypontú szerke-
zet, plusz a rakomány miatt a jármű magas-
sági súlypontja kritikus pozícióba került így,
s a forgásirány miatt az a jármű hossztenge-
lyéhez képest kissé jobbra is tolódott. A gép-
kocsivezetőnek ezen tények mentén tehát a
balra kanyar a kritikusabb. Az út és időjárá-
si körülmények kiválóak voltak, talán túlsá-
gosan is „elaltatták” a vezetőt. A nevezett
hely közelében, mely egy normál útkeresz-
teződés – bár a szokásosnál tágabb térrel –,
a gépkocsivezető a menetiránya szerinti két
sáv közül a bal oldali (belső) sávban haladt.
Esetleges előtte haladó járművet vagy va-
lamilyen más zavaró külső körülményt nem
rögzítenek a jegyzőkönyvek, s így érkezett a
jelzőlámpás vezérlésű kereszteződés beha-
ladási pontjára. Itt zöld volt a lámpa, így nem
kellett megállnia, a tachográf lap tanúsága
szerint nem volt nagy a sebessége, de azért
lendületes tempóban érkezett, a kezdeti se-
bessége mintegy 45 km/ó volt. Megkezdte
a jármű az elfordulást, majd a kritikus ívsza-
kaszra érve a vezető állítása szerint azt érzé-
kelte, hogy valamilyen furcsa zaj jött a hátsó
futómű, esetleg a felépítmény felől, „mintha
eltört volna valami”, fogalmazott. Megítélé-
se szerint tehát ez a sajátos, konkrétabban
nem megjelölt műszaki probléma generál-
ta aztán a további történéseket, így a ka-
nyart nem tudta bevenni, sodródó nyomot
hagyva fokozatosan jobbra tért ki, a jármű
bal oldali keréksora a talajtól elemelkedett, a
jármű a jobb oldalára borult. A jármű a jobb
oldalán is még rövid úton csúszott, majd a
jobb oldali útszegélyen átfordulva – az itt
látható fényképeknek is megfelelően –, a
járdán az útpályákat elválasztó járda, illet-
ve parkosított területén jutott nyugalomba.
Ezen véghelyzetben a felépítmény nem vált
le az alvázról, egy kevés beton folyt ki a tar-
tályból az úttestre. A sofőr határozott állítása
szerint tehát valamilyen műszaki hiba lehe-
tett az oka annak – a korábbiakban egyéb-
ként problémát nem érzékelt, – hogy jármű-
vével nem tudta az adott ívet teljesíteni, s
ebbe a végletes helyzetbe került. A baleset
következtében a jármű alaposan megrongá-
lódott, a vezetőt személyi sérüléssel kórház-
ba szállították. Nem volt kis feladat a követ-
kezmények felszámolása, a mentés!
Több magyarázat is lehetett volna, s úgy is
álltam a vizsgálathoz – mindig egyébként így
járok el –, talán a vezetőnek igaza lehet, ezért
keressük meg, több szem többet lát alapon
több alkalommal is átvizsgáltuk a teljes jár-
műszerkezetet. A helyszínen készült képe-
ken, ahol a jármű az oldalán fekve a futómű-
részen jó megfigyelhetőségi lehetőségeket
kínált, nem látszik semmi különös. Bár én
nem voltam jelen, de a mentősök a talpra ál-
lított járművet vontatni is tudták különösebb
probléma nélkül. Pedig ez lehetne az egyik
kritikus terület, a felfüggesztés környezete.
Azaz valamilyen rugótörés, alváz elváltozás
reálisan okozhatna olyan körülményt, ami
mentén a jármű stabilitása egyik pillanatról
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Műszaki háttér 48
T
A következmények
Közlekedésbiztonság
BETONKEMÉNY BORULÁS
Egy kanyarodás története…
Ez sohasem fog elmúlni, már megint egy teherautó-borulás? Nem lehetne ezt
valahogyan megakadályozni valami okos kis műszaki megoldással? Pedig nem
is volt nagy a sebesség, hogy lehet ez? Kérdések és kérdések tolultak elő, amikor
megkaptam az ügyet, a betonmixeres teherautó felborult a belvárosban egy
egyszerű kereszteződésben. S mekkora szerencséje volt a sofőrnek, hogy „csak” a
jármű sérült, meg egy kicsit ő és a járda és a parkosított kis terület. De semmi más,
pl. nem ácsorgott egy iskolás gyerekcsoport a járdán… Minden évben találkozom
egy-két alkalommal ilyen esettel, s amiért a műszaki szakértő látóterébe kerül az
eset az azért van, mert a gépkocsivezető műszaki hibát vél az események mögött.
48-49 kozlb_indg.indd 48 5/24/12 10:15:26 AM
a másikra drasztikusan megváltozik. Láttam
már ilyet! Többen is végigmásztuk a jármű
alsó régióját, de még csak aprócska, minimá-
lis elváltozást sem tudtunk rögzíteni. Másik
lehetőség lehetne, ha a felépítmény elmoz-
dul, leválik, azaz így változik meg a jármű
súlypontja, s kerül olyan helyzetbe, ami bizo-
nyos mozgásirányokban megsokszorozza a
kockázatot, a borulásveszélyt. De nem, ilyen
sem volt, mindössze a tartály felépítmény
egyetlen pontján szakadt el az egyik rögzí-
tőpánt csavarja. Az is elég nyilvánvaló, hogy
ez nem előzménye, hanem inkább következ-
ménye volt az eseményeknek. De még ha
korábbi elváltozás is lett volna, a felépítmény
a többi rögzítési pont mentén nem tudott el-
mozdulni, azaz ennek esetleges közrehatása
kizárható.
Tehát a legnagyobb jóindulat ellenére sincs
olyan eredmény, ami alátámasztaná a veze-
tő állításait, vagy magyarázná a borulás előz-
ményeit. Az az igazság, hogy értem én a ve-
zető elmondását, amikor a furcsa zajokat em-
líti, amikor a jármű bal oldali keréksora a ta-
lajról elemelkedett, s a kritikus helyzetbe ke-
rült, recsegett, ropogott minden, hiszen ab-
normális terhelések jelentkeztek, szerkezeti
részek elmozdultak, csavarodtak. Pedig csak
45 km/óh volt a jármű sebessége, jön a kö-
vetkező felvetés! Igen ennyi is elég, egyszerű
fizika! Az a baj ezzel a fránya kanyarodással,
hogy annak sebesség összefüggései nem
egyenesen arányosak. Azaz ha egy azonos
ívmenetet nézünk, a sebesség négyzetével
arányosan közelítünk a kritikus tartomány-
hoz, s még az is probléma az ilyen magas
súlypontú járművel, hogy az nem kicsúszás-
ra, hanem inkább borulásra hajlamos, külö-
nösen jó tapadású útfelületen. Nem hiszem,
hogy ne lett volna tisztában ezzel az adott
jármű vezetője, csak becsúszott egy hiba –
sok kis apró tényező egyszerre összeeskü-
dött ellene –, így lesznek a balesetek, sajná-
latos módon a gépkocsivezető ül a volánnál,
így jelen esetben is nehéz mentő körülmé-
nyeket találni.
Boncsér Sándor • 30/986-5485
Műszaki háttér ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 49
1–2. A kábelköteg
és elektromágneses
kapcsoló, valamint
az ujjlenyomat
azonosítására szolgáló
fedélzeti egység
Alkalmazhatóság és működés
Az alapelv, az ujjlenyomat-leol-
vasó önmagában nem számít
újdonságnak, ettől függetlenül
nem terjedt el széles körben.
Ami újdonság, hogy különböző
kategóriájú gépkocsik (furgon,
kamion, autóbusz), nagy értékű
munkagépek, raktári targoncák,
rakodódaruk, de akár kormány-
zati gépkocsik vagy páncélozott
értékszállító tehergépkocsik vé-
delmére egyaránt kiválóan alkal-
mazható. Nincs járműlopás, ille-
téktelen használat vagy az adott
gép kezelési ismeretei nélküli
munka, ami fokozott balesetve-
szélyt jelent vagy jelentős anya-
gi kárral járhat.
Nagyon praktikus, hogy nincs
szükség kódszámokra, jelsza-
vakra, amiket az ember hajlamos
elfelejteni, összekeverni, ezáltal
a szorgosnak induló munkakez-
dés akár letiltással, majd nehéz-
kes újrakódolással, „nullázással”
is kezdődhet, ami csak idővesz-
teség és bosszúság. Nem kell
félni az indítókulcsok ellopásától
vagy illegális másolatkészítéstől.
Az ujjlenyomat-érzékelős rend-
szer szintén a működéshez szük-
séges áramkört vagy az üzem-
anyag-ellátó rendszert blokkol-
ja, illetve oldja fel, de akár fülke-
ajtó nyitási funkciója is lehet.
Paraméterek
A készülék egy csomagot alkot a
hozzá kapcsolódó 2 méteres ve-
zetékköteggel és elektromágne-
ses kapcsolóval, az első bemuta-
tott típus 24 voltos egyenfeszült-
ségről működtethető, biztosíték
közbeiktatásával.
A készülék 70 milliméter széles,
54 milliméter magas és 40 milli-
méteres a beépítési mélysége.
Memóriája maximum 200 ujj-
lenyomat tárolására alkalmas,
egy főnek célszerű akár 2-3 ujj-
lenyomatát is rögzíteni. A prog-
ramozáshoz és működtetéshez
semmiféle kiegészítő készülékre
nincs szükség. Az adatfelismerés
kevesebb, mint 1 másodperc.
A következő modellek fejleszté-
si irányát természetesen nagy-
ban meg fogja határozni a piaci
fogadtatás és érdeklődés, ami
minden bizonnyal sikeres lesz, s
lehet, hogy hamarosan már ilyen
módon tehetjük védetté akár
saját személygépkocsijainkat is.
K. B.
1. A tachográf a tűrezgéssel, amikor a jármű
az oldalára vágódott…
2. Csalóka kanyar a helyszínrajz szerint is
Biztonságtechnika
INDÍTÁSGÁTLÓK
LEGÚJABB GENERÁCIÓJA
Illetéktelen/jogosulatlan működtetés vagy lopás kizárva!
Bár mint tudjuk, állandó a versenyfutás, a „jók” és „rosszak”
között, azonban egy jó ideig mindenképpen megnyugtató
megoldást nyújthat a legújabb indításgátló-rendszer
(immobiliser), amely akár utólag is beépíthető és a meglévő
rendszer kiegészíthető, sokkal biztonságosabbá alakítható.
Ez nem más, mint egy úgynevezett biometrikus azonosítással
– egészen pontosan ujjlenyomat-leolvasóval – működő
védelem.
1
2
1
2
48-49 kozlb_indg.indd 49 5/24/12 10:15:41 AM
Mit kapnak
a járművezetők cserébe?
Egy igazi segítőtársat az utakon
a teljesen új Stoneridge Exakt
Duo
TM
tachográfot, amely segít
a napi feladatok megterve-
zésében és a szabályok betar-
tásában. Amikor a sofőr vezet,
folyamatosan látja, hogy az ak-
tuális ciklusból mennyi idő van
vissza. Azt is látja, hogy mi lesz
a következő tevékenysége és az
milyen hosszú kell, hogy legyen.
Ha szünetet, vagy pihenőt tart
látja, hogy meddig nem indul-
hat el, és utána milyen hosszú
ideig vezethet.
Ez a kijelző (1. kép) azt mutatja
a járművezetőnek, hogy még 2
óra 58 percet vezethet és utána
egy 45 perces szünetet kell tar-
tania.
Szinte a teljes 561/2006 EK ren-
deletet „beleprogramozták” a
svéd gyártók a tachográfba. Ha
a járművezető követi a tachog-
ráf jelzéseit, az alábbi szabályo-
kat biztosan nem fogja megsér-
teni.
▼ Folyamatos vezetés (4½ óra)
▼ Szünetek (15+30 perc)
▼ Napi vezetési idő
– Rendszeres (9 ó)
– Kiterjesztett (10 ó)
Kiterjesztések figyelése egy
héten belül (max. 2)
▼ Napi pihenő
– Rendszeres (11 óra egy ve-
zető)
– Csökkentett (9 óra)
– Elosztott (3+9 óra)
– Csökkentések f igyelése
(max. 3)
– 24 órás ciklus (egy vezető)
▼ Heti vezetési idő (56 óra)
▼ Kétheti vezetési idő (90 óra)
▼ Heti pihenő
– Rendszeres (45 óra)
– Csökkentett (24 óra)
– Két heti pihenő közti idő
(max. 6 nap)
– Rendszeres / csökkentett 2
hetes periódusban (1+1)
– Hozzárendelés egy héthez
▼ Szabályozatlan üzemmód
▼ Négykezes
– A vezetési ciklus kezdete
– Napi vezetési ciklus (30
óra)
– Napi pihenő (9 óra)
▼ Letöltés és kalibrálás
– Kártya érvényességre figyel-
meztetés (kártyánként)
– Kártya letöltésre figyelmez-
tetés (kártyánként)
– Tachográf letöltésre figyel-
meztetés
– Következő kalibrálásra fi-
gyelmeztetés
A Stoneridge Exakt Duo
TM
a te-
vékenységek befejezése előtt
15 perccel figyelmezteti a jármű
vezetőjét.
Természetesen, ha analóg
tachográfos autót is vezet, a
járművezető döntését támoga-
tó úgynevezett DDS
*
rendszer
nem használható, ezért ilyen
esetben a funkció részlegesen,
vagy teljesen kikapcsolható.
Bár az új járművek esetén csak
október 1. után kötelező az új
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Buszvilág 50
tachográf, a svéd gyártó hazai
képviselőjénél (a Szelpo Auto-
Control Systems Kft.-nél) 2012
májustól már beszerezhető.
Ha a tachográf olyan helyen
van, hogy menet közben nehe-
zen látható, lehetőség van arra,
hogy – egy kis bluetooth letöl-
tő kulcson keresztül – a tachog-
ráf adatait a járművezető saját
Androidos telefonjának nagy-
méretű kijelzőjén nyomon kö-
vethesse.
A 2. képen a nyíl mutatja az ak-
tuális időt. Látható hogy men-
nyit vezethet, azt milyen mérté-
kű pihenés kell, hogy kövessen,
valamint azt is, hogy meddig
vezethet az adott napon.
A 3. képen az látható, hogy
mennyi ideig kell még pihenőt
tartani a járművezetőnek, vala-
mint azt, hogy a következő te-
vékenysége egy maximum 4 és
fél óra vezetés lehet.
Az új fejlesztésnek köszönhe-
tően a járművezetők nemcsak
a napjukat tudják megtervez-
ni, hanem valós időben láthat-
ják, hogy meddig vezethetnek,
vagy meddig kell pihenniük. A
Tacho Center programmal le-
tölthetik és elküldhetik a ve-
zetőkártya illetve – üzemelte-
tő kártya behelyezésével – a
tachográf adatait is. A letöltött
adatokat e-mailben is továbbít-
hatják… (4. kép)
Ezen alkalmazások csak a 7.4
verziójú Stoneridge Exakt Duo
TM

típusú tachográfokkal működ-
nek együtt.
P. Gy.
Háttéripar
VÉGE A JELADÓ-MÁGNESEZÉSNEK?
MIT KAPNAK
A JÁRMŰVEZETŐK CSERÉBE?
2012. október 1. után csak olyan járművet lehet forgalomba
helyezni, amiben a tachográf alkalmas két sebességjelet
figyelni. Ha a tachográf azt érzékeli, hogy 1 percnél hosszabb
ideig ellentmondás van a két jel között, rögzíti az eseményt.
Így a jeladóra helyezett mágnes már nem segít „plusz pihenő
időt” szerezni. A korábban üzembe helyezett járműveknél
a második jelforrás figyelése kikapcsolható a Stoneridge
Exakt Duo
TM
digitális tachográfon.
*
DDS (Driver Decision Support) = Jármű-
vezető döntését támogató rendszer
1
2 3
4
50 szelpo_busz.indd 50 5/24/12 10:19:38 AM
Nemcsak Routemaster volt
Való igaz, a londoni utcakép jó fél
évszázad alatt valóban összefor-
rott a Leyland cég Routemaster
tűzpiros emeletes buszaival, ké-
sőbb más típusokkal is, amíg a Ley-
land létezett. Teljesen hasonló stí-
lusban az AEC, a Bristol és Guy szin-
tén gyártott emeletes buszokat és
a Leylanddal együtt, a Gardner cég-
től vásároltak motorokat, a Leyland
pedig a sebességváltókat szállítot-
ta. A tűzpiros szín csak londoni jel-
legzetesség, hiszen társaságonként
és országrészenként bizony voltak
bordó, zöld, kék emeletesek is, fent gyak-
ran fehér vagy vajszínű sávval, vagy említ-
hetnénk a dublini vagy belfasti zöld és sárga
emeletes buszokat.
A Routemaster flottát fokozatosan a Ley-
land Titanok vették át, de közben megjelen-
tek más gyártók típusai is, mint például az
Ailsa vagy MCW, Volvo alvázon. A Leyland
megszűnése után többek közt a Wright, az
East Lancs (az egyik legrégebbi cég) karosz-
szálók vették át a londoni buszok leszállí-
tását és megjelentek olyan komplett buszt
gyártó cégek is, mint a Scania Omni-szériá-
jának emeletes változata. Azonban a kisebb
forgalmú vonalakon, mind a mai napig szép
számmal előfordulnak egyszintes buszok is
és igazán különleges eseménynek számított,
a Mercedes-Benz Citaro G-k, azaz a csuklós
buszok megjelenése.
Az első, Londonnak szánt hibrid busz pro-
totípusát éppen 6 éve, a birminghami „Bus
Expo”-n mutatták be a Wright kivitelezés-
ében, megszokott külsővel és belsővel,
Volvo alvázon.
Múltidéző naprakész technika
A formatervezőknek sikerült, új, valóban
egyedi, s kissé szokatlan megjelenésű jár-
művet alkotniuk. A vázlatrajzoktól számít-
va mindössze 24 hónap telt el az első autó-
busz, idén február 27-i forgalomba állításáig.
Ami itt kivételesnek számított, a 2+2+2 ajtó-
elrendezés, ahol a hátsó ajtó ráadásul 2/3-1/3
arányban, akár megosztva is nyitható, ráadá-
sul a kisebb ajtószárny íves kialakítású a pe-
ronrésszel együtt. A szélvédő aszimmetrikus,
a járda felöli oldalon mélyebbre nyúlik. A
nappali menetfény ledes kialakítású – akár-
csak a hátsó lámpák egységesen – és körbe
veszi a főfényszórót.
A 11,3 méteres, kéttengelyes jármű 2,5 méter
széles, 4,4 méter magas és 11,8 tonna az ön-
súlya, fordulási körátmérője kb. 21,1 méter.
Összesen 87 fő szállítására alkalmas, a végig
alacsonypadlós alsó szinten 22 ülő- és 25 ál-
lóhely van, az ülőhelyek közül 4 fenntartott
ülés. A szabad peronrész a 2. ajtóval szem-
közt került kialakításra. A felső szinten 40
ülőhely van, ahová két lépcsőn, a jobb első
keréknél éles fordulóval, vagy igazán klasszi-
kus módon, félkörívesen, a hátsó peronról
juthatunk fel és le. Minkét lépcső – elsőként
az emeletes buszoknál – oldalüvegezést is
kapott. A megállókban térdeplőrendszer
könnyíti meg a fel- és leszállást, –70 millimé-
teres szintállítással.
A hajtáslánc a busz jobb hátsó
részében kapott helyet, de a ter-
vezést és a kivitelezést jelen-
tősen megkönnyítette, a Sie-
mens párhuzamos hibrid haj-
táslánca és a motor közvetlenül hajtja meg a
hátsó tengelyt. Az EEV szintű Cummins ISBe
szériajelű, 4,5 literes, négyhengeres motor
250 lóerős változata hajtja meg a generátort.
A busz fogyasztása a londoni 38-as vonalon,
amelyen az első jármű is forgalomba állt,
24,47 liter/100 km értékre adódott, a meg-
szokott forgalmi viszonyok közepette, ami
pontosan fele, a normál dízelmotoros, au-
tomataváltós buszoknál mért 48,95 liter/100
km értéknek. A jelentős költségcsökkentés
mellett nagyon lényeges szempont, hogy a
felére csökkent üzemanyag-fogyasztásnak
köszönhetően, a nitrogén-oxidok szintje to-
vábbi 40, míg a szilárd részecskék szintje 33
százalékkal csökkent!
A hamarosan kezdődő londoni olimpia ide-
jére már 19 darabosra fog bővülni az új bu-
szokból álló flotta.
K. B.
Buszvilág ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 51
Igen érdekes és egyedi jármű született nemrég és már forgalomba is álltak az első
példányai az új londoni emeletes buszoknak. A formai részletekben az 1950-es
évek kezdetét idéző, a Leyland Routemaster vonásai fedezhetők fel, de az utastér is
múltidéző alapvető vonásaiban és az ülések formájával, nem beszélve a félköríves
hátsó peronról. A küllem mögött napjaink egyik legkorszerűbb hajtáslánca
és műszaki megoldásai rejlenek, az alsó szinten végig alacsonypadlós kialakítással
és szabad peronrésszel.
Az olimpia megkezdéséig 19 jármű áll forgalomba
1–2. Ami ötlet maradt: az egykori 3-tengelyes,
emeletes AEC trolikat idéző, óriás emeletes
3–4. Egyszerre modern és klasszikus formai
stílus – gömbölyű hátfal és tetőátmenet,
félköríves hátsó peron, a kéttagos ajtóval
5. A felső utastér 6. Alsó szint, az első lépcsővel
1
2
4
3
5
6
Buszbemutató
ÚJJÁSZÜLETETT
LONDONI EMELETESEK
A XXI. század hibridbusza, klasszikus stílusjegyekkel
51 londonbusz.indd 51 5/24/12 10:24:40 AM
Kravtex-Kühne cégcsoport legújabb
fejlesztésű autóbusza normál padló-
magasságú, 12 méteres autóbusz. Közel egy
éve elhatároztuk, hogy a 19,5 colos kerék-
rendszerű autóbuszokat korszerűsítjük. A
modernizálás helyett azonban új autóbusz
született – mondja Szombath Imre főkonst-
ruktőr, a kutatási-fejlesztési vezérigazgató-
helyettes. – Ennek jegyében lett először az
Econell, majd kis idő múlva az Inovell. Az EC
és IC típusok fejlesztéseként létrejött Econell
2011 decemberében debütált, az Inovell
szakmai premierje a tököli buszfesztiválon
volt, illetve az ezt megelőző napon Győr-
ben. Negyven magyar mérnök, technoló-
gus, szerszámtervező munkájának majd egy
éves munkája az az autóbusz, amelyet a tö-
köli buszfesztivál közönsége láthatott.
Modernizálás helyett fejlesztés
Az elődöket, azaz az EC és IC típusokat ked-
velték a Volán-társaságok, illetve utasaik.
Előbbiek a kis fogyasztást, az alacsony üze-
meltetési költségeket értékelték, utóbbiak
pedig, hogy a 800 mm-es padlómagassá-
gon kényelmesen utazhattak, mivel a na-
gyobb csomagjaikat alul, külön is el tudták
helyezni. Az említett buszok üzemeltetése
során sok tapasztalat, észrevétel gyűlt össze.
Ezek birtokában, illetve a piac igényeit figye-
lembe véve kezdődött el a fejlesztés.
Gazdaságos üzemeltetés
Az egyik fő cél a busz gazdaságos üzemelte-
tése volt. Ennek érdekében megmaradtunk
az önhordó karosszéria vázszerkezetnél –
maximálisan figyelembe véve a busz bizton-
ságát. Maradtak a hagyományosnál, a szoká-
sosnál kisebb, de a Credo buszoknál bevált
19,5 colos méretű kerekek, ez már önmagá-
ban is azt jelenti, hogy alacsony menetkész
tömegű autóbuszt tudtunk kínálni ügyfe-
leinknek. A már bizonyított, dinamikus Fiat
motort egy megfelelő mechanikus váltóval
párosítottuk. Az eredmény: nagyon kedvező
üzemanyag-fogyasztás.
Ergonomikusabb munkahely
Fontos szempontként kezeltük a sofőr kör-
nyezetét is. A jelenleg futó járműveknél sok-
kal kényelmesebb munkahelyet alakítottunk
ki a busz vezetője számára. Kényelmesebb,
mert nagyobb lett. Ezt úgy értük el, hogy
egyrészt a busz mellső túlnyúlását megnö-
veltük, másodsorban pedig a Credo buszok-
ra eddig jellemző „behúzást” megszüntet-
tük. Nagyobb, szélesebb lett a szélvédő, így
még tágabb látómezőt biztosítunk a busz-
vezető számára. A sofőr környezeténél ma-
radva, a műszerfalon is módosítottunk, a
kapcsolókat, az ellenőrző lámpákat kézköze-
lebbre helyeztük, ezáltal ergonomikusabbá
tettük a kezelésüket.
Elektromos tetőszellőzőket építettünk be.
Tudjuk, ez nem egy luxusfelszereltség, de
annyiban megkönnyíti a vezető munkáját, ha
a klímát bekapcsolja, vagy amikor a gyújtást
leveszi, az ablakok automatikusan záródnak.
Az autóbusz nagyobb üzemanyagtartályt
kapott, a több mint 240 literes tankkal meg-
növeltük a busz hatótávolságát.
A külső részben szekcionált homlokfalú részt
alakítottunk ki, az elöl lévő lökhárító – a hát-
sóhoz hasonlóan – több részből áll össze.
Ennek akkor van jelentősége, ha koccan a
busz, ez esetben elég a sérült részt kicserél-
ni, nem szükséges az egészet.
A hátsó rész kialakításánál törekedtünk arra,
hogy kiderüljön, egy családról van szó. A
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Buszvilág 52
A
CREDO INOVELL 12
– HELYKÖZI, SZÓLÓ AUTÓBUSZ
19,5 colos kerékrendszer, hagyományos hajtáslánc, újdonságok kívül-belül
Alig ismerkedtünk meg a Kravtex Kft. Credo Econell nevet kapott elővárosi
autóbuszával, néhány hónap elteltével máris itt a testvér, azaz a Credo Inovell
városközi autóbusz.
A Kravtex-Kühne csoport új fejlesztése az Inovell nevet kapott,
12 méteres városközi autóbusz. Negyven mérnök közel egyévi munkájának
eredménye a 81+1 személy szállítására alkalmas busz
Buszbemutató
▼ A legmagyarabb autóbusz
1
2
1. Az autóbusz főként korrózióálló acélprofilokból hegesztett önhordó vázszerkezetű. A két utasajtó
egyszárnyú. A karosszéria külső burkolati lemezei korrózióálló acéllemezből, alumíniumból, üvegszál
erősítésű műanyag elemekből készülnek. A moduláris elemből felépülő vázszerkezet lehetőséget
biztosít többféle ajtóelrendezés megvalósítására, így minden alkalmazáshoz jól illeszkedik
2. A motor már a bevált Fiat FPT, NEF 6, Euro V / EEV minősítésű. Az 5880 cm
3
-es motor teljesítménye
194 kW, forgatónyomatéka 1000 Nm. A nyomatékváltó ZF 6S 1010 BO (Egerben készül), a kormánymű
RBL, C 500 V, az első és a hátsó futómű Rába A-605, illetve Rába A-309
típusú. A tartós lassítófék Voith gyártmány (VR 123). Az Inovell
árarányosan 85 százalékban magyarnak minősül,
a legmagyarabb autóbusz! A főegységet,
a hajtásláncot tekintve nincs lényeges
változás, ennek magyarázata,
hogy a későbbi felhasználók
az Inovellt gond nélkül
illeszthessék a meglévő
parkba, ne legyenek
az EC, IC buszokhoz képest
típusidegen egységek
52-53 kravtex_credo.indd 52 5/25/12 10:17:16 AM
hátsó lökhárító, a motortérajtó
az egységesítés következtében
ugyanaz, mint az Econellnél. (A
motortérajtó megoldást sokan
dicsérték az Econellnél, a motor
karbantartásánál, javításánál elő-
nyös, a motor könnyen hozzáfér-
hető.) Azért ha a két busz hátsó
részét alaposan megvizsgáljuk,
felfedezhetők különbségek.
Nagyobb utaskényelem
Természetesen nemcsak a külső
lett az előd járművekhez képest a
kor igényeinek inkább megfelelőbb, hanem
az utastér is. Komfortosabbá vált a busz az-
által, hogy az ajtók szélességi méretét meg-
növeltük, a hátsó ajtó például 80 mm-rel lett
szélesebb, az első ajtónál is tudtunk „betol-
dani”. Ettől azt várjuk, hogy a fel- és leszállás,
az utasáramlás gyorsabb legyen.
Az ülőhelyek száma 51 (+1), az állóhelyeké
30, maximum 81+1 ember utazhat a jármű-
vön. Az utasszám ugyan maradt az előd mo-
dellhez viszonyítva ugyanannyi, de az utas-
térnél is megmutatkozik a buszhosszabbítás
előnye. Abból, hogy az Inovell 17 centimé-
terrel hosszabb a korábbi buszokhoz képest,
a vezetőtér és az utastér egyaránt profitált.
Az utasok mindenképpen plusz teret kaptak
ezzel a változtatással. Remélhetőleg az uta-
zóközönség tetszését is elnyerik a korszerű
és mutatós ülések.
Nagy teljesítményű klíma segít majd a káni-
kula elviselésében, a légkondicionálónak vi-
szont a thermoplan üvegezés segít. A szürké-
re színezett üveget nemcsak az újdonságban,
hanem a többi Credo buszban is tervezzük
használni. A hideg évszakra is felkészültünk, a
fűtőtestek esetében újfajta, nagy teljesítmé-
nyű vonalas radiátorokat alkalmazunk.
LED itt is, ott is
Utoljára hagytam a busz dizájnját, jóllehet
elsőnek ez tűnik szembe mindenkinek. Cél-
tudatosan törekedtünk az egyedi formavilág
kialakítására. Az első és a hátsó homlokfal-
nál, az oldalfalaknál új koncepciót alakítot-
tunk ki, bár az oldalfalnál maradt a feszített
lemezes megoldás ezeknél a típusoknál is.
Viszont „eltűnt” a Credo buszokra jellemző
ládaajtó megoldás, másfajta felfogatást épí-
tettünk ki a ládaajtók nyitására.
Az Inovellben főszerephez jutot-
tak a LED fényforrások, a hom-
lokfal főfényszóróit kivéve mind
a buszkülsőben, mind a belső
térben LED lámpákat alkalmaz-
tunk. Ez mutatósabb is a korábbi
fényforrásoknál, ezeknek azon-
ban lényegesen nagyobb előnye
a kisebb fogyasztás, hosszabb
élettartam, az ebből következő
gazdaságosság.
A Volán-társaságok elvárásaihoz
igazítva
A fejlesztés kiemelt szempontja volt, hogy az
Inovell megfeleljen a Volán-társaságok üze-
meltetési és műszaki követelményeinek, a
hazai helyközi közlekedés sajátosságainak.
A tököli bemutatót követően a prototípus
Inovell az említett társaságokhoz kerül tesz-
telésre. Az ezek során összegyűjtött észrevé-
telek, kritikák, ötletek figyelembevételével
kezdődhet meg – remélhetőleg – a széria-
gyártás, ezért körülbelül egy év múlva már
akár forgalomba is állhatnak az első
szériagyártású Credo Inovell buszok.
Papp E.
A Credo Inovell 12 fő méret- (mm) és tö-
megadatai (kg): hosszúság 11 990, szé-
lesség 2525, magasság 3200, megenge-
dett össztömeg 16 500, mellső futóműve
5800, hátsó futóműve 10 700.
Buszvilág ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 53
A busz 17 centiméterrel hosszabb az előd típusoknál, ez
tágasabb vezető- és utasteret tett lehetővé.
Az Inovell teljes hosszában azonos, 2525 mm szélességű,
a vezető munkahelye így még komfortosabb lett.
Új a belső színvilág, vadonatúj ülések fogadják
az utasokat, szélesebbek lettek az utasajtók
A kor igényeinek megfelelően a busz a homlokfal fő
fényforrásától eltekintve LED fényforrásokat kapott,
amelyek még egyedibbé tették a busz megjelenését,
és mutatósságuk mellett még gazdaságosak is
52-53 kravtex_credo.indd 53 5/25/12 10:17:30 AM
kellemetlen helyzet is, hogy egy újdonság
nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Ez
történt a Citimark esetében is. A gyártó az
efölött érzett búslakodás helyett, a tapasz-
talatokat összegyűjtve, a kritikákat meg-
szívlelve új városi busz fejlesztésébe kez-
dett. Mintha a sors kárpótolni kívánná az
Anadolu Isuzut, az új városi autóbusz, a Ci-
tibus rövid idő alatt hatalmas sikereket ér el,
fél év alatt 200 darabra érkezett megrende-
lés Törökországban. A gyártó reméli, nem-
csak szülőhazájában kedvelik meg a midi-
buszt, amelyet látva nem is tartjuk túlzónak
ezeket a reményeket.
Magyarországi bemutatójára kissé élénk
„öltözetben” érkezett, de végül is nem a
jármű színe az, amelynek el kell adnia a
buszt. Egyébként külsőre sokkal megnye-
rőbb a Citibus (kissé agresszívabb megjele-
nésű) elődjénél.
A bemutatott busz 3 ajtós, ez az alapkivi-
tel, de létezik 2 ajtós változatban is. Ezeken
az ajtókon több mint 70 utas szállhat fel a
buszra, és itt következik a szenzáció: az ülő-
és állóhelyek elrendezése több mint 100-
féle lehet, ennyiféle belsőhely-variáció ren-
delhető – típusbizonyítvány szerint!
A standard 3 ajtós kivitelnél az ülőhelyek
száma 17–26, az állóhelyeké 36–56 között
lehetséges. A 2 ajtós kivitelnél 18–29 ülő-
hely fér a buszba, az álló utasok száma 36 és
58 közötti. A variációs lehetőségek számát
növelik a lehajtható ülések, ezek közül 1, 2
vagy akár 3 is elhelyezhető a midibuszban.
Nem utolsósorban nem feledkeztek meg
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Buszvilág 54
Midibusz-bemutató
▼ Európának fejlesztve
VÁROSI-ELŐVÁROSI
AUTÓBUSZ AZ ISUZUTÓL
CITIBUS
Több mint 70 utas, több 100-féle ülőhely-variáció
Az Isuzu autóbuszok jól ismertek Magyarországon is. Ha nem is nagy számban
futnak az utakon, tulajdonosaik, üzemeltetőik elégedettek a 26-33 személyes
buszokkal. Az évek óta kedvelt távolsági-turista busznak létezik testvére is,
ez talán a buszos köztudatban kevésbé jelen lévő Isuzu Novo Ultra, amely 27 utas
számára kellemes, kényelmes útitárs.
május elején megtartott szokásos
Volán Egyesülés szakmai szimpózium-
ra az Isuzutól egy új modell, az Isuzu Citibus
érkezett. A neve azonnal elárulja rendel-
tetését: ez a közösségi közlekedési eszköz
a városok-elővárosok autóbusza, a gyártó
nevéből pedig a busz méretére lehet követ-
keztetni. A midibuszgyártó Isuzu ezzel a 9,5
méteres személyszállító járművel szeretné
meghódítani Európát. Ennek érdekében az
európai igényeket is figyelembe vették a
fejlesztés során.
Tavaly november végén tartották Törökor-
szágban a Citibus premierjét. Az olvasók
talán emlékeznek rá, néhány évvel ezelőtt
már Citimark néven mutatott be városi mi-
dibuszt az Anadolu Isuzu. Előfordulhat az a
A
54-55 citibus.indd 54 5/25/12 10:27:43 AM
a mozgáskorlátozottakról sem. Számukra
külön helyet alakítottak ki, és alapkivitelben
rámpával hozzák forgalomba a buszt.
A midibuszban Isuzu 4 HK 1 E5S 4 hengeres,
5193 cm
3
-es motor dolgozik, amelynek telje-
sítménye 204 lóerő (2600-as fordulaton), ma-
ximális forgatónyomatéka 637 Nm (1600 és
2600 percenkénti fordulat között). Környe-
zetvédelmi besorolása Euro V, EEV. Az autó-
busz átlagfogyasztása a gyári adatok szerint
18-21 liter, de a tapasztalatok szerint teljes
terheléssel, légkondicionáló-működtetéssel
is 22 liter alatt marad a fogyasztása.
A váltó szintén Isuzu gyártmány, 6+1 fokoza-
tú, mechanikus. Európában városi buszok-
ban azért inkább az automata sebességvál-
tó az elvárás, ezért a kínálatban Allison 5+1
fokozatú automata váltó is szerepel.
Szintén opció a karbantartásmentes Voith
mágneses retarder.
Még néhány jellemző: a fordulókörsugár
6960 mm, a kapaszkodóképesség 38,6 szá-
zalék, az üzemanyagtartály 215 literes.
A városi midibusz gazdag felszereltségű:
a már említett mozgáskorlátozott-rámpán
kívül standard az állítható légrugós vezető-
ülés, a sofőr melletti és az első ajtó fűtött
üvege, a buszvezető számára zárható irat-
tartót alakítottak ki, szintén a sofőr munká-
ját segíti a ködlámpa, sebességhatároló is
van a buszban. A térdeplőrendszer az uta-
sok kényelmét szolgálja, a digitális légkon-
dicionáló berendezés úgyszintén. A tolató
hangjelzés a többi közlekedőt figyelmezte-
ti. Az utasülések műanyag vázúak, szövet-
borítással. Alapfelszereltség még a rádió
CD-lejátszóval, valamint a digitális óra.
Figyelemre méltó az opciós lista is. Már em-
lítettük az Allison 2100 5+1 fokozatú auto-
mata váltóját és az automata váltós kivi-
telhez a Voith retardert. Külön rendelhe-
tő Eberspächer fűtőkészülék, hőszigetelt
dupla üvegezés, üzemanyag-előmelegítő,
elektronikusan állítható külső tükrök, par-
kolórendszer, tolatókamera, utastéri kame-
ra, navigációs rendszer, LCD monitor, DVD,
MP3-lejátszó, sofőrkabin, szőnyegezés,
dísztárcsák és metálfény.
Érdekesség: az Anadolu Isuzu nem zárkózik
el attól, hogy magyarabb legyen a busz, az
importőr és az Isuzu gyár keresi annak lehe-
tőségét, miképp lehetne a magyar főegysé-
geket beépíteni a buszba! Ez ügyben már el
is kezdődtek a tárgyalások! P. E.
Az Isuzu autóbuszok magyarországi importőre:
Impiger Trade Kft.
1151 Budapest, Mélyfúró u. 4.
Tel.: +36-20/573-32-92
E-mail: info@isuzu.hu, kelemen@isuzu.hu
www.isuzu.hu
Főbb műszaki,
méret (mm) és tömegadatok (kg):
Motor: ISUZU 4 HK 1 E5S
common rail, turbo intercooler, 4 hengeres
Tengelykapcsoló: hidraulikus, egytárcsás,
száraz
Váltómű: ISUZU MZW-GF
Fékrendszer: első-hátsó tengely tárcsafék, két-
körös légfékrendszer ABS/ASR-rel, hátsó tengely-
re ható levegős kézifék, kipufogófék
Felfüggesztés: első tengely: légrugós függet-
len, hátsó tengely: légrugós
Kormánymű: hidraulikus szervokormány
Utasajtók: első ajtó egyszárnyas, levegős, közép-
ső ajtó: dupla szárnyas levegős, hátsó ajtó: egy-
szárnyas, levegős
Méret (mm): Hosszúság: 9515 • Szélesség: 2409 •
Magasság: 3117 • Tengelytáv: 4435 • Első túlnyú-
lás: 2135 • Hátsó túlnyúlás: 2945 • Első nyomtáv:
2012 • Hátsó nyomtáv: 1751 • Belső magasság:
1941–2460
Súlyadatok (kg): Össztömeg: 14 000 • Saját
tömeg: 7800–8200 • Elsőtengely-terhelhetőség:
5000 • Hátsótengely-terhelhetőség: 9440
Buszvilág ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 55
ÜLÉSELRENDEZÉSEK
17 ÜLŐ ÉS 57 ÁLLÓ UTAS:
20 ÜLŐ ÉS 53 ÁLLÓ UTAS:
25 ÜLŐ ÉS 44 ÁLLÓ UTAS:
25+1 ÜLŐ ÉS 36 ÁLLÓ UTAS:
27 ÜLŐ ÉS 40 ÁLLÓ UTAS:
54-55 citibus.indd 55 5/25/12 10:27:58 AM
z Arany János 12 évfolya-
mos gimnáziumban érett-
ségiztem – kezdte a visszaem-
lékezést Horváth Miklós. – Re-
pülőmérnök szerettem volna
lenni, de Magyarországon nem
volt ilyen képzés, csak a Szov-
jetunióban, oda pedig családi
okok miatt nem mentem, nem
akartam édesanyámat egyedül
hagyni. A Budapesti Műszaki
Egyetemre jelentkeztem autó-
gépészmérnöknek, 1972-ben
végeztem.
Még az egyetemen, amikor el-
maradt rajzokat pótoltunk –
persze a leadási határidő előtt
5 perccel –, a terembe harmad-
évesek is bejöttek, majd megje-
lent egy igen rámenős ember,
és elkezdett beszélni a Hunga-
rocamionról azzal a céllal, hogy
a harmadévesek közül ösztöndí-
jasokat toborozzon. Mi mondtuk
neki, ne a harmadévesekkel ve-
sződjön, mi nemsokára végzünk.
Mint kiderült, ez az ember a Hun-
garocamion fejlesztési főosztály
vezetője, Szegő László volt. Az ő
elmondása alapján el is döntöt-
tem, a Hungarocamionhoz me-
gyek dolgozni.
Így is történt, de munkába állás
előtt be kellett menni egy be-
szélgetésre. Ez majdnem balul
ütött ki, ugyanis előző nap volt
a barátom esküvője, így nem
igazán kipihenten és tiszta fej-
jel indultam a Ceglédi útra. Nagy
szerencsémre Szegő Lászlónak
éppen sürgős elintéznivalója
akadt, a beszélgetés elmaradt.
Mérnökként autószerelő
Ilyen előzmények után szep-
temberben a Hungarocamion-
nál kezdtem – autószerelőként.
Egy évig dolgoztam különböző
műhelyekben, és csak ezt kö-
vetően kaptam mérnöki felada-
tokat. A Hungarocamionnál kö-
telező volt diplomásként bizo-
nyos időt szervizben eltölteni.
Ezt egyébként nem is tartottam
rossz gyakorlatnak, ma már nem
tudok ilyenfajta rendelkezésről a
munkahelyeken.
Lépcsőről lépcsőre haladtam
felfelé. 1986-ban elvégeztem a
Külkereskedelmi Főiskola üzem-
gazdász szakát is, ez leginkább
a külkereskedelem technikájá-
ra vonatkozó ismereteket adott.
Az általános világszemléletet
azért én mégiscsak a műszaki
egyetemtől kaptam, ez határoz-
ta meg a különböző dolgokhoz
való hozzáállásomat. Igyekszem
mindent racionálisan szemlél-
ni, a lányom szerint technokra-
ta agyam van. Ezt cseppet sem
bánom, úgy gondolom, a raci-
onalitásommal nem vallottam
szégyent a munkám során.
Új terület, új feladatok
1988-ban a Hungarocamion
bécsi leányvállalatához kerül-
tem, 92-ig dolgoztam ott. Ami-
kor visszajöttem, valahogy nem
tetszett, ahogy a Hungarocami-
onnál mennek a dolgok, elha-
tároztam, keresek valami más
munkahelyet. Ekkor találkoz-
tam Inge Wartha asszonnyal, az
Ignaz Gellert GmbH ügyveze-
tőjével. Ez a cég volt az egykori
KGST-országok Thermo King-ke-
reskedője. 1992-ben ők is érez-
ték, eljött a váltás ideje, üzletkö-
tőket kerestek éppen. Ez nekem
a legjobbkor jött, egy éven át ju-
talékos rendszerben dolgoztam.
A Thermo King azonban elhatá-
rozta, egy helyi céggel köt ke-
reskedői szerződést. Ekkor pá-
lyázott az akkori Agentum Kft.
és én. Az előnyömnek az számí-
tott, hogy jól ismertem a piacot,
magát a terméket műszakilag, vi-
szont nem volt cégem. Az Agen-
tum rendelkezett céggel, ezért a
Thermo King velük kötött szer-
ződést, engem pedig eladási-
értékesítési, szervizmenedzser-
ként alkalmaztak. Magyarország
mellé még megkaptam azonnal
Romániát és Bulgáriát. Először
az Agentum Kft.-nek segítettem
szervizt létrehozni, abba mun-
katársakat találni. Ügyfeleket lá-
togattunk, hogy beinduljon az
üzlet. Ezután Romániában keres-
tünk Thermo King-dílert együtt
az írországi főnökömmel. Egy
amerikai állampolgár által irá-
nyított céggel kötöttünk szerző-
dést. Ez azonban nem bizonyult
jó választásnak, ezért 1997-ben
egy másik cég lépett ennek a he-
lyébe, azóta is kitűnően végzik a
munkájukat. Tulajdonképpen
ugyanez a folyamat zajlott Bul-
gáriában, ott egy korábbi isme-
retség segített a keresésben.
A Thermo Kingtől 1997-ben
újabb országokat „kaptam”, Szlo-
véniát, Horvátországot, Szerbiát,
Macedóniát, ahol akkoriban még
dúlt a háború, a feleségem nem
is akart elengedni, de szerencsé-
re nem történt semmiféle kel-
lemetlenség az út során. A me-
netrend hasonló volt ezekben
az országokban is, mint koráb-
ban. Akadt, ahol egy régebben
az ulmi Thermo King szervizben
dolgozó emberrel sikerült szer-
ződést kötnöm, máshol az em-
lített Ignaz Gellert cég egyik ko-
rábbi üzletkötőjével…
Visszaigazolás
A 90-es években nyolc dílerszer-
ződést kötöttem, ma, 2012-ben
ugyanaz a nyolc díler dolgozik,
ezt mindenképpen a munkám
visszaigazolásának érzem.
Ez a feladat rengeteg utazással
járt. Egy évben minden dílert
legalább négyszer meglátogat-
tam, és természetesen az ő ügy-
feleikhez is elmentem. A felesé-
gem szerencsére már a Hunga-
rocamionnál megszokta az uta-
zásaimat. Azt hiszem, ha nem áll
mögöttem, ezt a munkát nem
is tudtam volna végezni, ő min-
dig biztos hátteret nyújtott szá-
momra.
Időközben a Thermo Kingnél tu-
lajdonosváltás történt, a Wes-
tinghouse teljesen kiszállt az
ipari tevékenységből, a Thermo
Kinget ugyan meg akarta tartani
(biztos profitot hozó vállalkozás-
ként), de nem lehetett, 3,5 milli-
árd dollárért eladta az Ingersoll
Randnek. Azóta, 1998 óta a Ther-
mo King az Ingersoll Rand leg-
eredményesebb vállalkozása.
A Thermo Kingnél – világmére-
tű céghez képest – csak 5000-en
MUNKÁS ÉVEK
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Szakmai fórum 56
A
Exkluzív
MUNKÁS ÉVEK
– A HUNGAROCAMIONNÁL ÉS A THERMO KINGNÉL
Horváth Miklós: Örülök, hogy közel 20 évet a Thermo Kingnél tölthettem ▼ Hétországos
értékesítési és szervizmenedzser
Beszélgetésünk idején egészen friss nyugdíjas volt Horváth Miklós, alig két hete ismerkedett
az új „feladattal”, bevallotta, még nem igazán élte bele magát a több évtizedes mozgalmas-
utazós-intézkedős életforma után az új helyzetbe. Bizonyára szokatlan állapot ez egy olyan
embernek, akinek nevét, tevékenységét a hűtőfuvarozással foglalkozók Magyarországot is
beleértve Európa hét országában ismerték.
Az Év Sales Managere díj átadása
(középen Horváth Miklós)
56-58 exkluziv.indd 56 5/29/12 12:11:57 PM
im többsége a hűtőiparhoz kö-
tődött. A Thermo King készülék
jóllehet valóban hűtőipari ter-
mék, de alapvetően fuvarozás-
ról van szó. A megbízót az ér-
dekli, hogy áruja a megfelelő
minőségben érkezzen a célál-
lomásra. A fuvarozónak is érde-
ke az áru épségben való átadá-
sa, mostanában ehhez jött még
a fogyasztás megkülönbözte-
tett figyelemmel kísérése. Ez a
három dolog a fontos, ebben
kell jót nyújtani egy hűtőkészü-
lék-gyártónak. Mindig arra kon-
centráltam, ezeknek az igények-
nek feleljek meg.
Nem teljesen igaz, hogy a fuva-
rozók a legolcsóbb terméket vá-
lasztják. Mindenkit igyekeztem
meggyőzni, a számára legalkal-
masabb készüléket vegye meg, a
pluszköltség hamarosan megté-
rül. Az ügyfeleknek azt szoktam
mondani, aki olcsón vásárol, két-
szer vásárol!
Szerviz mindenekelőtt
Természetesen konkurens ezen
a területen is egyre több akad,
pedig egy időben a járműre
szerelt hűtőgép szinonimáját a
Thermo King jelentette. A Ther-
mo King óriási előnye a jól meg-
szervezett szervizhálózat, és ez
nem új keletű dolog. 1938-ban,
amikor eladták az első járműre
szerelt hűtőgépet, amely jármű
Minneapolis és Chicago között
fagyasztott csirkét szállított, első
dolguk az volt, hogy mindkét vá-
rosban megállapodtak egy-egy
autószerelővel, ha baj van, segí-
tenek. A szerviz továbbra is el-
sődleges a Thermo King részére,
ezért nincs is közvetlen értékesí-
tés, hiszen akkor megoldhatatlan
lenne a szerviz. A szervizkér-
dolgoznak, nagyon jó nyereség-
rátával. Természetesen a Ther-
mo King is átélt nehéz időszako-
kat, például a moszkvai tőzsde-
krachot, a mostani válság sem
kerülte el, de még egy évet sem
zártak veszteségesen! Örülök,
hogy 19 évet és 4 hónapot lehet-
tem a Thermo King alkalmazott-
ja (úgy, hogy minden adót, járu-
lékot Magyarországon fizettem
be). 2011. év végén azonban úgy
döntöttek, jöjjön egy fiatalabb!
Kedveltem ezt a munkát, sehol
nem irányítóként működtem,
sokkal inkább kölcsönös tanács-
adás volt jellemző a dílerekkel.
Egy olyan óriás cégnél, mint a
Thermo King az üzlet is bonyo-
lult, előfordulnak problémák. Az
alkatrésztételek száma 100 000-
es nagyságrendet tett ki, akad-
tak félreértések. Ezek intézé-
sében működtem közre, segítet-
tem, igyekeztem háttértámoga-
tást adni a dílereknek.
Nyelvtanulás telefaxból
Az ügyintézés a 90-es években
persze még többnyire vezeté-
kes telefonon, telefaxon történt.
Egyébként telefaxokból tanul-
tam meg angolul. Németül jól
tudtam, a Thermo Kingnél az
első főnököm német volt. Ahogy
aláírtam a szerződést, egy évet
kaptam, hogy angolul megta-
nuljak. Beiratkoztam én nyelv-
tanfolyamra, csak éppen időm
nem jutott a munka mellett járni.
Végül is úgy tanultam meg, hogy
a kapott kétméteres faxokat ki-
szótáraztam. Elég sok éjszakám
ráment. Ez olyan dolog, ha va-
laki nem tud úszni és bedobják
a vízbe, vagy kievickél valahogy,
vagy megfullad. Én nem akar-
tam „megfulladni”. Az egyete-
mistákkal is az a helyzet, nincse-
nek igazán kényszerhelyzetben,
hogy megtanuljanak egy vagy
két idegen nyelvet, nem is érzik
át a fontosságát. Nekem az állá-
som függött tőle – persze hogy
mindent megtettem.
A beszéd is érdekesen alakult.
A Thermo Kingnél alapvetően
angol anyanyelvű emberekkel
kerültem kapcsolatba, akik ha-
talmas megértéssel viseltettek
a külföldiekkel szemben. Nem-
hogy nem gúnyolták az angol-
tudásomat vagy kiejtésemet,
de soha még egy megjegyzést
sem tettek, sőt mindig dicsér-
tek, ez nagyon sokat számított
a gátlások leküzdésében. (Íror-
szágban az értelmiség beszél
idegen nyelveket, főleg franci-
át és spanyolt. Én az amerikaiak-
ban vettem észre kisebbségi ér-
zést, amikor átjönnek Európába,
amiatt hogy csak angolul tudnak
kommunikálni.)
A sok ország közül egyiket sem
kedveltem jobban a másiknál. A
jó érzés az üzlettől függött. Min-
den országban voltak sikerélmé-
nyeim, mint ahogy kudarcok is.
A dílerekkel igyekeztem mindig
jó viszonyt ápolni. Az volt a vé-
leményem, amíg a dílerek bol-
dogok, addig a Thermo King is
boldog, azaz megy az üzlet. A
Thermo King ügyfelei a dílerek,
hiszen ők vásárolják meg a gé-
peket. (Arra mindig figyeltem,
a dílerek fiatalabbak legyenek
nálam, én menjek előbb nyug-
díjba.)
A Thermo King nem kis elváráso-
kat támasztott, évente hét-nyolc
jegyű számot kaptam, azaz annyi
eurós forgalmat kellett hoznom.
Az országok különböző fejlett-
ségét azért figyelembe vették,
többek között az is a feladataim
közé tartozott, melyik országtól
mire lehet számítani. Az utób-
bi években egyre feszítettebb
lett a helyzet, hogy az Ingersoll
Randnek (illetve az ő részvénye-
seiknek) a Thermo King, ezen
belül az egyes országok dílerei
eleget tegyenek.
A műszaki végzettség
és a piacismeret előnyei
A hűtőkészülék nem tömeg-
cikk, hanem speciális igények-
re szabott termék, sokszor vet-
tem hasznát a műszaki végzett-
ségnek. Csak egy példát emlí-
tek, tandem szerelvényre kellett
készülék, amelyet úgy rakod-
tak, hogy a targonca a pótko-
csin ment előre. A nagy kérdés,
hol legyen az elpárologtató? Egy
ideig elvitatkozgattunk rajta,
végül fogtam magam, elmen-
tem a céghez. A targoncás meg-
mutatott egy rakodást – és máris
megvolt a megoldás.
A műszaki beállítottságon kívül
számomra nagy előnyt jelen-
tett a Thermo Kingnél, hogy a
fuvarozásból jöttem, ismertem
a magyar és külföldi fuvarozó
cégeket, a felépítménygyártó-
kat. Soha nem lehet tudni, miből
lesz az üzlet. Például a Willy Betz
német mamut fuvarozó céghez
közreműködésemmel került a
Thermo King. 1974-ben Rákos-
ligeten egy német kamion saj-
nos vonattal találkozott. A Hun-
garocamiontól mentünk mente-
ni. Munkatársaim felszabadítot-
ták a vágányokat, összeszedték,
ami a rakományból és a kamion-
ból megmaradt, szerencsére a
sofőrnek nem esett baja, őt egy
szállodába vitték. Az eset után
két nappal rémülten megjelent
a Hungarocamionnál, az irodám-
ban Willy Betz és egy ügyvéd, de
legnagyobb megdöbbenésünk-
re minden el volt intézve, lepa-
pírozva, biztosítóstól, minde-
nestől. Vihették a kamiont, a ra-
kományt (már ami megmaradt
belőlük), a sofőrt. Akkor kap-
tam egy névjegyet Willy Betztől.
Több mint 20 év eltelt, Willy Betz
megvásárolta a SOMAT fuvarozó
vállalatot (ez volt a bolgár Hun-
garocamion). Vett 50 darab fél-
pótkocsit, de a dollár-márka ár-
folyam miatt a Carrier hűtőké-
szülékek mellett döntött. Ekkor
én felhívtam a névjegyen lévő
telefonszámot, egy hölgy kö-
zölte, Willy Betz visszavonult, de
legnagyobb meglepetésemre
hozzátette, a fia, Peter Betz szí-
vesen fogad. A német főnököm-
mel elmentünk hozzá… és rövi-
desen megérkeztek a hűtőgép-
rendelések a Willy Betz cégtől a
Thermo Kinghez!
A Hungarocamion nagy iskola
volt. A Thermo King-es kollégá-
Szakmai fórum ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 57
MUNKÁS ÉVEK
u
A román
Thermo King csapat egy része
56-58 exkluziv.indd 57 5/29/12 12:12:05 PM
désben igen következetes és
kérlelhetetlen a cég. Az idő pedig
folyamatosan bizonyítja ennek a
magatartásnak a helyénvalósá-
gát. Amely cégnél állandóan vál-
tozik az üzletpolitika, az nincs jó
hatással az üzletmenetre.
A Thermo King nemcsak jármű-
hűtőket gyárt, hanem autóbusz-
klímákat is. A 2000-es évek ele-
jétől elég határozottan elvált ez
a két piac, ettől kezdve én sem
foglalkoztam ezzel. Magyaror-
szág speciális helyzetbe került
azzal, hogy a Liberatus Kft.-nek
nagyon jó kapcsolata van a ma-
gyarországi buszos cégekkel,
ezért ők közvetlenül tudnak ér-
tékesíteni. Egyébként a Thermo
King a nagy buszgyáraknak a be-
szállítója, és ez a terület így egé-
szen más infrastruktúrát igényel.
A szerviz fontossága azonban itt
is az első helyen szerepel.
A Thermo King kenyerét
a járműhűtők vajazzák
Maga az üzlet nagyságrendje
is más, tény, a Thermo King ke-
nyerét a járműhűtő gépek vajaz-
zák, az összes többi, így a busz-
klíma, a tengeri hűtőkonténer
csak ráadás. Bár érdekes módon
épp az elmúlt évben kezdett fel-
futni Magyarországon a tengeri
hűtőkonténeres fuvarozás. Erre
mondják, nincs új a nap alatt,
mert tulajdonképpen volt ez
már a hungarocamionos idők-
ben is. Kapuváron konzerveket
tettek hűtőkonténerekbe. Az
akkor még 35 lábas konténerek
(ezek még a II. világháborúban
kerültek Európába) célállomása
az Egyesült Államok volt.
Jó volt végigkövetni a készülé-
kek fejlődését. Legendás darab-
ként emlékeznek az idősebbek
az IFA-ra szerelt XMT készülékek-
re. Ezek benzinmotoro-
sok voltak, akkoriban
még ólmozott benzin-
nel működtek. Aztán el-
jött az az idő, amikor az
országban nem forgal-
maztak már csak ólmo-
zatlan benzint, de ez az
XMT készülékeket nem-
igen zavarta, kitűnően
működtek úgy is. Szintén sike-
res készülékként lehet elköny-
velni az SNWD készülékeket. A
ma használatos SLX készülékek
is igen kedveltek a fuvarozók kö-
rében, takarékosak, csendesek.
Kíváncsi vagyok, hova fejlődnek
a készülékek, bár véleményem
szerint az elkövetkezendő 15-
20 évben még marad a hagyo-
mányos technika. Annak ellené-
re, hogy egyre több szó esik a
kryogén technológiáról. A Ther-
mo King is belekezdett egy pro-
jektbe, amelynek során a szén-
dioxiddal működő készülékek
az ipari hulladékként keletke-
ző szén-dioxidot használják fel.
A készülékek hangtalanul mű-
ködnek, nincs bennük mozgó
alkatrész. A szépséghiba: külön
infrastruktúra meglétét igényli,
és csak áruterítő fuvarozásban
használható, amelynek során a
járművek mindennap visszatér-
nek a telephelyre. Tény, a kör-
nyezetvédelem egyre nagyobb
szerepet kap ezen a területen is,
ezért nagy kérdés, mi lesz a hű-
tőközegek további sorsa?!
Nincs bennem hiányérzet
Életemben mindössze két mun-
kahelyem volt – végül is fele-
ségem is csak egy van! Még az
előző rendszerben is sokan azt
vallották, 5-7 évenként váltani
kell. Én mindkét helyen jól érez-
tem magam, miért vándoroltam
volna egyikről a másikra? Nem
bántam meg ezt a fajta hűsé-
get, mai ésszel, tapasztalattal
sem csinálnék semmit másként.
Úgy érzem, az életem teljes volt.
Nem sajnálok semmit, lehet, ki-
hagytam valamit, de mivel nem
tudom, mit, így aztán rossz érzés,
vagy hiányérzet nincs bennem!
P. E.
MUNKÁS ÉVEK
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Szakmai fórum 58
u
Egy konferencia
záróvacsoráján
az orosz Thermo
King-es kollegával
56-58 exkluziv.indd 58 5/29/12 12:12:19 PM
számára 56, Los Angelesnek 100,
Tempének 8 darabot és 1 darab
dízelüzemű prototípust Chica-
go városának. Szerencsétlen
külső körülmények miatt (meg-
hiúsult a Chicagónak tervezett
126 dízelüzemű kompozit busz
gyártása), 2005-ben a kaposvári
gyártás leállításáról (sőt értékesí-
téséről is) született döntés.
Mindössze egy komoly érdeklő-
dő vevő akadt, szintén amerikai
illetőségű cég, amely a kompo-
zitüzem adottságait kihasznál-
va jachtok, kisebb hajók készíté-
sét tervezte itt. A kaposvári gyár
óriási szerencséje, hogy ebből az
üzletből semmi nem lett, ugyan-
is 2007-ben a CompoBus iránti
kereslet és a vevői elégedettség
hatására ismét döntés született
a gyár sorsáról, ezúttal azonban
az újraindításról. 2008 tavaszán
újra, immáron másodszor meg-
kezdődött a gyártás! 2009-től
2011-ig 260 + 41 + 91 darab 45C
LFW autóbusz készült itt.
z acél alternatívájaként
autóbuszváz készülhet
például műanyagból is. Hogy ez
mennyire életképes lehetőség,
mi sem bizonyítja jobban, az
Amerikai Egyesült Államok né-
hány nagyvárosában több száz
műanyag busz, úgynevezett
CompoBus (kompozit vázszer-
kezetű autóbusz) fut – némelyik
már több mint 10 éve.
Egyedülálló
termék és gyáregység
Az USA néhány nagyvárosában
közlekedő CompoBusok Ma-
gyarországon, a NABI kaposvári
üzemében születnek, ez a gyár-
egység egyedülálló a világon,
sehol máshol nem készülnek
teljesen kompozit vázszerkeze-
tű buszok. A jó hír, hogy márci-
us elején újraindult a termelés
Kaposváron. Az ok, amiért ismét
benépesült a gyár, a kaliforni-
ai Los Angeles közlekedési vál-
lalata újabb 150 darab megren-
delést hívott le a NABI-val még
2008-ban megkötött keretszer-
ződésből. Ennek a megrendelés-
nek köszönhetően a teljes kapa-
citás elérésekor 200 embernek
van ismét munkahelye. A gyár
júniusban éri el a vevő által el-
várt csúcskapacitást, ami azt je-
lenti, hogy heti 3, havi 12 darab
hagyja el a kaposvári gyárat.
Senki ne gondoljon azonban
kész, azonnal forgalomba állít-
ható buszokra. Ugyanis létezik
a Buy America törvény, ez egy
áthághatatlan szabály az Egye-
sült Államokban, e szerint köz-
beszerzési eljárás keretében im-
portált áru esetében 40 százalék
lehet a maximum az importált
hányad, 60 százaléknak USA ere-
detű anyagoknak, illetve hoz-
záadott értéknek kell lennie. Ez
az oka annak, hogy Kaposvárról
csak a busz karosszériája indul a
tengeren túlra, a NABI annisto-
ni gyárában történik a gépészet
beszerelése, a végszerelés.
USA-ból Kaposvárra
1998-ban a NABI vezetése hozta
azt a döntést, hogy a fejlesz-
tés iránya a kompozit autóbusz
legyen. A világon mindenhol,
mindegyik gyártó arra törek-
szik, minél könnyebb karosszéri-
át állítson elő. Az egyik út, hogy
alumíniumszelvényekből állítják
össze a teherhordó szerkezetet
szegecseléssel vagy hegesztés-
sel. A másik lehetőség, amit a
NABI választott, amikor kompo-
zitból, azaz műanyagból készül
karosszéria. Az összeállítás he-
gesztés nélkül, csak ragasztás-
sal történik. A megvalósítás ér-
dekében a társaság megkezd-
te a tárgyalásokat az USA-beli
TPI céggel a kompozit autóbusz
fejlesztése érdekében, majd a
TPI cégtől a NABI meg is vásá-
rolta a SCRIMP technológiát. Ez
olyan szabadalmaztatott eljárás,
amelynek során vákuuminfúzi-
óval készítenek műanyag ele-
meket. A SCRIMP mozaikszó: S a
Seemann névből, C a Composi-
tes kompozit, R a resin, gyanta, I
az Infusion, M a Molding formá-
zási, P a Process eljárás szavak-
ból keletkezett.
A NABI vezetősége határozott
arról is, hogy a TPI-tól a mű-
anyag vázas autóbuszok gyártá-
sa Magyarországra kerüljön, az
országon belül pedig konkrétan
Kaposvárra, az ott létesült ipari
parkba. E döntés 2000-ben volt,
2001-ben elkezdődött a gyár
építése, valamint a TPI techno-
lógia átvételéhez a dolgozók to-
vábbképzése Portsmounth-ban.
Tíz évvel ezelőtt 2002-ben, júni-
us végén tartották az ünnepé-
lyes gyáravatót, a kompozitüzem
megkezdte a szériagyártást 40
lábas, kompozit alacsonypadlós
autóbuszok (40C LFW) készültek
itt. Párhuzamosan fejlesztettek
egy 45 lábas, új formatervű au-
tóbuszt az amerikai ízlésvilág-
nak megfelelően. Jelenleg is ez
képezi a gyártás alapját, ennek
léteznek különböző változatai.
Az új 45C LFW buszok sorozat-
gyártása 2003-ban kezdődött.
2002-ben vette kezdetét a gyár
építésének második üteme,
ezen belül a fényezőrészleg és a
szerelde kialakítása. 2005 nyará-
ig összesen 165 darab 45C LFW-t
gyártottak 3 vevőnek, Phoenix
Szakmai fórum ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 59
A
NABI GYÁRLÁTOGATÁS
1. Baranyai Ferenc, a NABI Kft. ügyvezető igazgatója, Pais
Nimród, a NABI kaposvári gyárának igazgatója számolt be
örömmel az újbóli, ezúttal 150 darabos rendelésről
2. A CompoBus 45C LFW típuscsalád a NABI különleges,
egyedülálló konstrukciója, 45 láb, azaz 13,72 méter
hosszú, különféle hajtáslánccal és főegységekkel
készülhet. A váz különféle szálelrendezésű üveg és karbon
szövetekből, különféle műanyagokból laminálással és
vákuuminfúzióval készített héjrendszerű önhordó (!)
karosszéria. Az oldalburkolat integráns része a héjrendszerű
vázszerkezetnek
3. A CompoBus prototípusa (!) visszatérő vendég a tököli
buszfesztiválon. A 40 lábas (12 méteres) busz már több mint
10 éves, de az idő múlása nem hagyott nyomot rajta
u
Jövőkép ▼ Gyárlátogatás
NABI
CompoBusok Kaposvárról ▼ Nagyon könnyű, nagyon biztonságos, nagyon gazdaságos
Hallottuk tavaly a szomorú hírt a NABI kaposvári üzemének bezárásáról. Már azt is
rebesgették, szerelik le a gyártósorokat. Az előbbi hír tényleg igaz volt – és a volton, a múlt
időn a hangsúly, az utóbbi szerencsére csak rémhírnek bizonyult. Erről személyesen meg is
győződhettünk egy gyárlátogatás kapcsán.
1
3 2
AUTÓBUSZOK MŰANYAG
KAROSSZÉRIÁVAL
59-61 jk_nabi.indd 59 5/30/12 12:07:58 PM
Még hogy a történelem nem
ismétli magát! Kalifornia állam
pénzügyi nehézségei miatt Los
Angeles szüneteltette buszflot-
tájának fejlesztését, ennek egyik
következménye lett a kaposvá-
ri gyár újbóli bezárása. Szeren-
csére ez a bezárás vagy inkább
termelésfelfüggesztés már nem
volt olyan hosszú mint az első,
mert Los Angeles forrásokhoz
jutva folytatja a közösségi köz-
lekedésének fejlesztését, így
Kaposváron újra felvették a ko-
rábban elbocsátott dolgozókat,
mivel jelenleg 150 darab 45 lábas
busz gyártására kaptak megren-
delést, amelyet remélhetőleg
újabbak követnek!
Különleges gyártási folyamat
A kaposvári gyárban elsőként
épült meg a kompozitüzem.
Egyik oldalon a busz alsó, a mási-
kon a felső testek készülnek. Két
szerszámgarnitúra teszi lehetővé
a párhuzamos gyártást. Az egyik
szerszám moduláris felépítésű,
ezért lehetőség van a busz hosz-
szát 5 lábbal csökkenteni, így 12
vagy 14 méteres buszvázat gyár-
tani. Ez a legkritikusabb fázis, és
egyúttal a legmunkaigényesebb
is. Az autóbusz alsó részének le-
készítéséhez 5 műszak szüksé-
ges, hogy rétegterv szerint fel-
építsék a szerkezetet és meg-
történjen az infúzió. Az SCRIMP
technológia szerint mindent, az
összes strukturális teherhordó
elemet szárazon helyezik a szer-
számba. Amikor minden a he-
lyén van, a speciális gyantát vá-
kuum segítségével az összes ré-
tegen átitatják. Ezt követően 6
órás a polimerizációs idő. Amikor
a polimerizáció befejeződött, a
szerszámot ki/szétnyitják, daru-
val kiemelik a kész vázat.
Fontos művelet a szerszám fel-
polírozása a kellő felületi tiszta-
ság megléte érdekében. A szer-
szám üvegszál erősítésű mű-
anyag azon fémbetétek kivételé-
vel, amelyek a nyílászárók hely-
zetét meghatározzák.
Kulcsszereplő a folyamatban a
balzafa. Rendkívül könnyű faj-
súlyú, mikroporózus szerkezetű,
növekedéséhez magas páratar-
talmú és szélmentes hely szüksé-
ges. Az Ecuadorból származó fát
egy amerikai cég már előkészítve
küldi Kaposvárra. Nagyon ponto-
san, légrés nélkül kell a megadott
helyekre illeszteni, mivel ez adja
a merevségét a járműnek.
Maga az infúziós folyamat 18 °C-
nál magasabb hőmérsékleten
megy kellőképpen végbe, ezért
a téli időszakban fűteni szüksé-
ges, annak ellenére, hogy maga
ez a kémiai folyamat hőtermelő,
a gyantával hőfejlődéssel törté-
nik meg a polimerizáció.
Kétféle vákuumrendszer van ki-
építve, a 900 millibaros rendszer
azért szükséges, hogy a vákuum-
fólia alatt a gyanta mindenhova
eljusson, a szövetszerkezet min-
denhol átitatódjon. A 400 milli-
baros vákuum pedig arra szol-
gál, hogy a felesleges levegő tá-
vozzon a laminátumból, ne ma-
radjanak légzárványok.
A kész, szerszámból kivett da-
rabokból magas fordulatszámú,
levegőműködtetésű gyémánt-
tárcsákkal vágják ki a nyílásokat.
Védelem felsőfokon
A busztetőnek nagy teherbírású-
nak kell lennie, hiszen a megren-
delt buszok gázüzeműek, azaz a
gázpalackok a tetőre kerülnek.
Az amerikai biztonsági követel-
mények előírják, ha egy gáztar-
tály véletlenül felrobbanna, az
utastérben senki sem sérülhet.
Ezért a legnagyobb szakítószi-
lárdságot biztosító strukturális
(karbon) szövetet használnak fel,
az ezzel erősített tetőt 8 g-nek
megfelelő értékű erő sem tudja
átszakítani.
Nem kevés összegbe kerül a tűz-
védelmi előírások betartása sem.
Az égésbiztonsággal függ össze
a termék oxigénindexe, azaz a
tűz nem terjedhet olyan gyorsan,
hogy az emberek ne tudjanak ki-
menekülni a buszból.
Egy másik szabvány a gázindex,
amely azt írja elő, nem keletkez-
hetnek olyan toxikus anyagok
(egy esetleges tűzesetnél), ame-
lyek erősen irritálóan, fojtóan
hatnak az utasokra. A harmadik
szabvány arra kötelezi a gyártót,
bármilyen tűz esetén fél óránál
kevesebb idő alatt a busz nem
omolhat össze, ennyi idő alatt az
utasok elhagyhatják a járművet.
A megfelelés érdekében a külső
felületen égésgátló gyantát
használnak, a gyantához továb-
bi oxigénelvonó vegyületet ke-
vernek. A strukturális szövetek
belső védelmében szintén oxi-
génelvonó anyagot alkalmaz-
nak. Egy további, az USA-ból im-
portált anyag a különösen kri-
tikus helyeket, felületeket védi,
például a motortérnek és a ke-
rékdobnak a tűzállóságát bizto-
sítja 1900 Fahrenheit fokig.
Ezen védelmeken kívül a busz
önkioldó tűzoltó szerkezettel el-
látott, bárhol tűz keletkezik, au-
tomatikusan elkezdődik a porol-
tó palackból az oltás. Több száz,
forgalomban lévő CompoBus
közül egyetlen sem égett le!
Minimális szerelési munka
Magánál a vákuumformáló eljá-
rásnál szükséges munkafázis a
csiszolás, a javítás, a fényezésre
előkészítés. Szintén a fényezés
előtti művelet, hogy 60-70 °C-on
2 órát egy kamrában töltenek az
elemek. A hőkezelés oka, hogy
felgyorsítsák a polimerizáció
befejeződését, a gázosodáskor
képződő buborékok, zárványok
eltávozzanak a karosszériából.
A szereldében folyó munkálatok
a Buy America követelményei-
nek való megfelelés szerintiek,
azaz minimális szerelési munkát
végeznek az elkészült karosszé-
rián: felrakják a gyárban készült
elemeket, a nyílászárók közül a
ládaajtókat, utasajtókat, komp-
lettírozzák a buszt arra a szint-
re, hogy ideiglenes tengelyeken,
ideiglenes abroncsokkal kitol-
hassák a gyárudvarra, ahol tré-
lerre rakják, a CompoBus váza
elhagyja Magyarországot.
Nem volt ez mindig így, a ka-
posvári gyár 2002 és 2005 kö-
zött nagymértékben készre sze-
relt kompozit buszokat gyártott.
Ebben az időszakban felmen-
tést kapott a Buy America elő-
írások alól, Annistonban csak a
motor, a váltó, az ülések kerül-
tek be, a gáztartályok felülre.
Ezen boldog éveknek vége lett,
ma már kisebb készültségi fok-
ban lehet a buszt legyártani. Az
újraindulás után a fényezés még
egy ideig a kaposvári gyárban
történt, de Annistonban üzem-
be helyeztek egy robotizált fes-
tősort, így ma már a fényezés is
átkerült Amerikába, Kaposváron
csak primer alapozású kocsik ké-
szülnek (néhány elem fényezése
történik csak a gyárban).
Felmerülhet a kérdés, miért éri
meg Magyarországon gyártani
a buszvázat. A magyarázat igen
ésszerű: a kompozit karosszéria
igen munkaigényes – ezen a
NABI GYÁRLÁTOGATÁS
u
1. Munkálatok a busz jövendő felső részében 2. Az autóbusz alsó részének elkészítéséhez 5 műszaknyi munka
szükséges 3. A balzafa maganyagként a szerkezet merevségét növeli. Méretre vágva érkezik az USA-ból
2
1
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Szakmai fórum 60
3
59-61 jk_nabi.indd 60 5/30/12 12:08:10 PM
ban sincs erre a buszra fizetőké-
pes kereslet, még annak tudatá-
ban sem, hogy a busz ára életcik-
lusa alatt igencsak megtérül. (A
NABI 18 év strukturális garanciát
ad a kompozit buszokra.)
A bekerülési értéke a busznak
épp a karosszéria speciális jel-
legéből adódóan jóval drá-
gább, mint egy „normál”, acél-
vázas autóbuszé. Abban csak
reménykedni lehet, hogy Los
Angelesen és néhány más ame-
rikai metropolison kívül más
földrész más városai is megen-
gedhetnek maguknak Compo-
Bus-rendelést!
Az újrahasznosítás a kompozit
karosszéria gyenge pontja volt,
ma már ez a probléma is meg-
oldódni látszik – jóllehet recik-
lálásra nincs lehetőség. Az egyik
lehetőség: ledarálva útalapban
jól hasznosítható (a polimerizá-
lódott gyanta, az
üvegszövet már
nem veszélyes).
Egy másik megol-
dás is körvonala-
zódik: szintén le-
darálva a cement-
gyárak fel tudják
használni.
Papp Erzsébet
szinten 2300 munkaórát fordíta-
nak a karosszéria elkészítésére.
Annak ellenére, hogy a gyár a
jól fizető cégek közé tartozik Ka-
posváron, de az USA-beli mun-
kabérekhez viszonyítva a cég-
nek még mindig előnyösebb a
magyar munkaerő (a szállítás
nem kis összegét is beleértve)
alkalmazása.
Kompozit busz előnyökkel
A kompozit busz számos előny-
nyel rendelkezik. Az egyik, 20-25
százalékkal könnyebb a hason-
ló méretű acélvázas buszokkal
összehasonlítva, a kompozit ka-
rosszéria lehetővé teszi, hogy to-
vábbi súlyt jelentő elemek kerül-
hessenek a buszra, például CNG-
tartályok a tetőre vagy a hibrid
hajtás egységei a buszba. A köny-
nyebb karosszéria megengedi a
tengelytávolság növelését, azaz
hosszabb, nagyobb befogadó-
képességű autóbuszt lehet gyár-
tani dupla B tengely alkalmazása
nélkül. A kisebb súly miatt csök-
ken az üzemanyag-fogyasztás,
tehát környezetkímélő és költ-
séghatékony a jármű (még in-
kább az, ha sűrített vagy csepp-
folyósított gázzal üzemel).
A karbantartás egyszerű, a kopó
alkatrészek kevésbé használód-
nak el. Los Angelesből érkezett
az a visszajelzés, hogy a kompo-
zit buszok kétszer annyi futástel-
jesítményt érnek el két nagyja-
vítás, karbantartás között, mint
acélvázas társaik. Teljes a korró-
ziómentesség, az életciklus alatt
nem szükséges újrafényezni.
Kiválóak a törésteszteredmé-
nyek, a kompozit karosszéria
jellegéből adódóan nincs ma-
radandó alakváltozás, a karosz-
széria visszarugózik.
A kaposvári gyárudvaron végez-
tek tesztet: a tetőt 21 tonnával
megterhelték, a középső ajtónál
néhány milliméteres behajlás
lett, ami azonnal visszarugózott,
„eltűnt”, mihelyt megszüntették
a tetőterhelést, az alakváltozás
nulla volt! Az olyan nagyváro-
sokban, ahol szinte elkerülhetet-
lenek a kisebb koccanások, ez a
rugalmasság nagy kincs, hiszen
egy kisebb erejű ütközés meg
sem látszik a buszon, de egy na-
gyobb erejű találkozás javítása
sem telik sok időbe.
A biztonsághoz még egy ada-
lék: a CompoBusok kiválóan sze-
repelnek az úgynevezett Altona
teszteken is. A teszt során a busz-
ra merőlegesen ütköztetnek egy
40 km/óra sebességű személy-
autót. Az oldalfal megengedett
deformációjánál lényegesen ki-
sebb, ötöde a CompoBusnál a
benyomódás, de ez is csak ide-
iglenes, mert visszaáll az erede-
ti állapot.
Gyorsan megtérülő befektetés
Tény, mindez előnyös tulajdon-
ságoknak ára van, körülbelül 20
százalékkal kerül többe a Com-
poBus európai buszokhoz ké-
pest, de ez a vételkor lévő több-
letkiadás 2-2,5 év alatt megtérül.
Jelenleg azonban még Európá-
Szakmai fórum ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 61
NABI GYÁRLÁTOGATÁS
1. Fényezéshez a felületet
javítással készítik elő
2. A műanyag részek gyártása
külön teremben történik
3. 60-70 °C-on 2 órát tartózkodik
a váz, hogy a gázzárványok
eltűnjenek
4–5. A végszereldében a Buy
Americának való megfelelési
szintig készül el a busz
(ablakok helyén farost lemez,
vendégfutómű ideiglenes
abroncsokkal…)
ELŐZMÉNYEK – A NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft. a NABI
Csoport magyarországi leányvállalata, a NABI Csoport
pedig a Cerberus Capital Management tulajdona, ők az
USA harmadik legnagyobb befektetői csoportja. A Cerberus
Capital Management többek között tulajdonosa (teljes
egészében vagy részben) a Chrysler, a General Motors, a FIIA,
az Air Canada, a National Car Rental vállalatoknak. • Maga
a NABI Csoport az USA egyik meghatározó vállalkozása,
az USA városi autóbuszok piacon jelentős szerepet tölt be
(az iskolabuszok piacán vezető). A csoport a NABI, a Blue
Bird, az Optima márkák tulajdonosa és járműtípusainak
gyártója. • A magyarországi leányvállalat, a NABI Kft.
a NABI Csoport autóbuszainak fejlesztésében acél és
kompozit karosszériájának gyártásában vett részt. • A NABI
(a North America Bus Industries rövidítésből adódik) és a
magyarországi autóbuszgyártás kapcsolata 1976-ig nyúlik
vissza. Ez évben született egy megállapodás az akkor
még világhírű Ikarus és az amerikai Crown Coach között.
Ennek értelmében Magyarországon történt a busztervezés,
a vázgyártás, az Egyesült Államokban a végszerelés. Az
együttműködés első terméke – a Magyarországon tervezett
csuklós autóbusz – 1977-ben jelent meg Los Angeles utcáin. (Los
Angeles egyébként napjainkban is a NABI egyik legnagyobb
megrendelője.) • A 80-as években az USA új stratégiai
megállapodást kötött az Union City Body Companyvel, az
együttműködésben lényeges változás azonban nem történt.
• 1992-ben az UCBC a First Hungary Found (Első Magyar Alap)
tulajdonába került, Alabama állam Anniston városában
megalakult az American Ikarus Inc. • 1993-ban az Ikarus Rt.
és az American Ikarus Inc. megalapítja a NABI-t. A cél: az
American Ikarus ellátása autóbusz-karosszériákkal. • 1994-
ben a NABI Kft. az Ikarus 436 típus gyártásával az Ikarus egyik
mátyásföldi telepén megkezdte tevékenységét. 1996-ban
NABI Inc.-re változott az American Ikarus cég, megtörténik
az Ikarus Rt. tulajdonának kivásárlása, megalakul a NABI Rt.
(amelyet a Budapesti Értéktőzsdére is bevezetnek).
1
2
4 5
3
59-61 jk_nabi.indd 61 5/30/12 12:08:24 PM
Szakmai információk
A NiT Hungary idén tavasszal is megtartot-
ta hagyományos országos találkozósoro-
zatát a regionális irodák küldöttei és tag-
jai számára. A találkozók egyrészt a május
24-ei küldöttközgyűlésre való felkészülés
jegyében kerültek megrendezésre, ezért
a küldöttek részletes tájékoztatást kaptak
az Alapszabály módosításának indokairól
és azokról a határozati javaslatokról, me-
lyeket a szervezet elnöksége a küldöttköz-
gyűlés számára előterjesztésre javasolt. Az
ipartestület vezetése a közúti fuvarozást
érintő fontosabb adatokat, változásokat is
megosztotta a rendezvényeken részt vevő
tagvállalkozások képviselőivel. Így többek
között tájékoztatta a tagságot a 2013 júliu-
sában Magyarországon is bevezetésre kerü-
lő, a megtett úttal arányos díjfizetési rend-
szernek a vállalkozások költségszerkezetére
gyakorolt várható hatásairól és a hazai fu-
varozókat megillető kompenzáció lehető-
ségeiről, illetve a 2012. július 1-jén hatály-
ba lépő személyszállítási szolgáltatásokról
szóló törvény fontosabb elemeiről.
Felkészülés
a költségnövekedésre
A fenti témákon kívül a jelen lévő fuvaro-
zók információkat kaphattak a NiT Hungary
által az elmúlt időszakban elért érdek-kép-
viseleti eredményekről és a közeljövőre vo-
natkozó érdekérvényesítési törekvésekről,
kihívásokról. A szervezet felhívta a figyel-
met a gépjármű-közlekedéssel kap-
csolatos egyes rendeletek módosítá-
sának tervezetében foglalt díjnövekedésre,
megemlítve például a forgalomba helyezés
előtti és időszakos műszaki vizsgálat díját,
a környezetvédelmi felülvizsgálati díjat, a
gépjárművezetői és üzemben tartói kár-
tyák díját. Szemléletes példákkal nyomaté-
kosította a biztosítási adó, a pénzügyi tran-
zakciós illeték, valamint a távközlési adó
kiadásnövelő hatásait. Négy nyerges sze-
relvénnyel nemzetközi forgalomban árufu-
varozást végző vállalkozás esetében ezek
összesen több mint 18 százalékos költsé-
gemelkedést jelentenek éves szinten, míg
négy darab, 5-10 éves, 51 férőhelyes jármű-
vel nemzetközi autóbuszos személyszállí-
tásban tevékenykedő fuvarozónak 16 szá-
zalékot meghaladó éves kiadásnövekedés-
sel kell számolnia a fenti adók és illeték be-
vezetése esetén.
Egyedi árelőny a tagságnak
A jelenlegi nehéz gazdasági környezet-
re és az imént vázolt, várhatóan igen tete-
mes költségemelkedéssel járó folyamatok-
ra figyelemmel, és a tagság versenyhelyze-
tét szem előtt tartva, az ipartestület a költ-
séghatékonyság és költségtakarékosság
jegyében minden helyszínen csak a találko-
zók napján érvényes, egyedi árelőnyt nyúj-
tó termék- és szolgáltatásértékesítési prog-
rammal rukkolt elő. A tagvállalkozások üd-
vözölték az érdekképviseletnek a fuvaro-
zói versenyképesség növelése érdekében
tett erőfeszítéseit, és a legtöbben éltek is
a piacon maradási esélyeket nagymérték-
ben javító kedvezményes vásárlási lehető-
séggel (CMR fuvarlevél, üzemanyagkártya,
tachográf korong, kenőanyag stb.). Ugyan-
így komoly érdeklődés kísérte a szervezet
legújabb szolgáltatását, a működési költsé-
gek csökkentésére alkalmas AETR Control
menetíró-kiértékelő és nyilvántartó progra-
mot, valamint a telekommunikációs kiadá-
sok jelentős mérséklését biztosító szolgál-
tatást is. Ennek alátámasztására sok tagvál-
lalkozás jelezte szerződéskötési szándékát
a találkozó helyszínein.
Fuvarozók Adóklubja
A tavaszi találkozók másik újdonságaként
a Fuvarozók Adóklubja három helyszínen,
Szolnokon, Pécsett és Győrben külön prog-
rammal várta regisztrált tagjait és a tagvál-
lalkozások pénzügyi, számviteli területtel
foglalkozó munkatársait, hogy áttekintsék
a fuvarozó szakmát érintő aktuális változá-
sokat, és szakmai konzultáción cseréljék ki a
leggyakoribb napi kérdésekkel kapcsolatos
meglátásaikat.
D. Zs.
NiT Hungary
1108 Budapest, Újhegyi út 3/A–5.
Tel.: 264-5040, 264-5045
E-mail: nit@nit.hu • www.nit.hu
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Szakmai fórum 62
Tagi találkozó Szegeden (fönt) és Gyöngyösön
NiT Hungary hírek
TAGI TALÁLKOZÓK: ÁRELŐNY
A VERSENYKÉPESSÉGÉRT
A NiT Hungary – egyedüli szakmai érdekképviseletként – többfrontos akciót
indított a TÁMOP pályázati forrásoknak a közúti közlekedési alágazatban
dolgozók képzésére történő felhasználása érdekében. A következetes és gyors
érdekérvényesítési munka meghozta gyümölcsét: a pályázat keretében mégis csak
elszámolhatóak a hatósági képzések.
TÁMOP PÁLYÁZAT: SIKERES ÉRDEK-KÉPVISELETI FELLÉPÉS
Elemi kötelesség a támogatás
2012. március elsején elindult a „Munkahe-
lyi képzések támogatása, TÁMOP-2.1.3.A-
C/12/1-2.” című pályázat, amely a hazai vál-
lalkozások számára állami támogatás igény-
bevételét teszi lehetővé a munkavállalóik
képzéséhez. Fuvarozó cégek érdeklődésére
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és
a pályáztatásban közreműködő ESZA Non-
profit Kft. olyan állásfoglalást adtak ki, mi-
szerint a hatósági képzések e pályázat ke-
retében nem számolhatóak el. Ez a szak-
mailag a meglepetés erejével ható állás-
foglalás azonnal cselekvésre késztette az
ipartestületet, hiszen nem kevesebbről volt
szó, mint hogy a fuvarozó vállalkozások to-
vábbra is elesnek attól a lehetőségtől, hogy
állami támogatást vegyenek igénybe dol-
gozóik képzéséhez. Ráadásul ettől az évtől
a fuvarozó munkáltatók a szakképzési hoz-
zájárulást sem fordíthatják munkavállalóik
képzésére. Úgy nézett ki tehát, hogy a köz-
úti fuvarozás indokolatlan hátrányba kerül
más szakmákkal szemben, ezért a hazai fu-
varozók érdekeit képviselő NiT Hungary
elemi kötelességének tartotta, hogy ebben
a helyzetben a maga eszközeivel megpró-
báljon segítséget nyújtani.
62-63 nit.indd 62 5/24/12 10:27:17 AM
Nyertes: a teljes alágazat
A NiT Hungary a rá jellemző határozottság-
gal és elkötelezettséggel karolta fel ezt a
kérdéskört, és a probléma orvoslására irá-
nyuló erőfeszítései hamar célba is értek. A
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szö-
vetsége támogatásának is köszönhetően,
rövid időn belül megnyugtató megoldás
született e nagy horderejű, a teljes hazai
közúti közlekedési szolgáltató alágazatot
érintő ügyben. A Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség elnöke arról tájékoztatta az érdek-
képviseletet, hogy a vállalkozások működ-
tetésével kapcsolatos, legalább C, illetve
C+E vagy D és D+E vezetői engedélykate-
góriákhoz kötött munkakör ellátásához, il-
letve az ezekhez kapcsolódó alapképesí-
tésekhez, továbbképzésekhez, tanfolyami
képzésekhez felhasználhatók a TÁMOP for-
rások.
Ipartestületi vállalások
A fentiek értelmében a pályázati támoga-
tást gépkocsivezetők kategóriás képzésé-
re, alapképesítésének megszerzésére (GKI),
továbbképzésére (GKI), ADR és kisgépkeze-
lői szaktanfolyamokra, árufuvarozói és sze-
mélyszállító vállalkozói szakvizsgára is for-
díthatják a vállalkozások. A 2012. május el-
sejétől benyújtható pályázat keretében a
kisvállalkozók esetében dolgozónként 450
ezer forint, vállalkozónként maximum 10
millió forint vissza nem térítendő támoga-
tás nyerhető el. A támogatási rendszeren
belül a képzési költségen felül elszámol-
ható a munkavállalók kieső munkabére, a
szükség szerinti szállásköltsége és ellátása,
valamint a pályázatírás díja is. A NiT Hunga-
ry minden érintett tagja számára vállalja a
pályázat összeállítását, továbbá akkreditált
képzési intézménye, a Kamionsuli valameny-
nyi képzési forma tekintetében a tagjai ren-
delkezésére áll.
– D. Zs. –
Szakmai fórum ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 63
▼ Káosz a piacon – A hazai
autómentős piacon áldatlan álla-
potok uralkodnak, ma jószerivel
szinte mindenki végezheti ezt a
tevékenységet, aki ebben üzle-
ti perspektívát lát. Káosz és sza-
bályozatlanság jellemzi a piacot,
ami egyrészt a magukat autó-
mentős vállalkozónak kikiáltó
„hiénák” malmára hajtja a vizet
a tisztességes és szakmailag fel-
készült valódi vállalkozók kárá-
ra, másrészt a közlekedésbiz-
tonság, a közvagyon (utak) ron-
gálása, a környezetszennyezés
szempontjából is roppant aggá-
lyos. Mi több, a visszatartó erejű
hatósági ellenőrzésnek és indo-
kolt esetben szankcionálásnak
se híre, se hamva.
▼ Késik a jogszabály – A NiT
Hungary és a munkaszervezetén
belül megalakított Autómentő
Tanács célul tűzte ki a letisztult,
egyértelmű és szabályozott jogi
keretek között működő, a szak-
ma szereplői számára egyen-
lő versenyfeltételeket biztosító
közúti járműmentő piac megte-
remtését. Igyekszik napirenden
tartani a témát úgy a jogalko-
tók, mint az érintett hatóságok,
közútkezelők, szakmai szerveze-
tek előtt, folyamatosan tájékoz-
tatja az ORFK–Országos Baleset-
megelőzési Bizottságot a piac
aktuális helyzetéről. És bár tavaly
nyáron megindult a jogszabály-
előkészítő munkafolyamat, s a
kormánynak megvan a felhatal-
mazása, hogy az autómentési
tevékenység végzésének feltéte-
leit jogszabályban állapítsa meg,
a lapzártakor rendelkezésre álló
információk szerint a vonatkozó
kormányrendelet előkészítése
még nem kezdődött el.
▼ Mikor lesz itt rend? – A NiT
Hungary és az Autómentő
Tanács mindazonáltal kitartóan
teszi a dolgát a jogi szabályozás
előmozdítása érdekében. Az
ipartestület képviselője az OBB
2012. május 3-ai ülésén ismét
színes prezentációban adott
tájékoztatást a járműmentés
jelenlegi helyzetéről. Várhatóan
szeptember második felében
pedig megrendezésre kerül az
Autómentő Tanács II. Országos
Szakmai Fóruma, ahol a remé-
nyek szerint legalább egy véle-
ményezhető szintű kormány-
rendelet-tervezetről is szót tud-
nak majd váltani a résztvevők.
Amíg tehát érdekérvényesítési
szinten gőzerővel folyik a munka
– igaz, a jogszabályalkotók egye-
lőre nem tudták felvenni a rit-
must –, addig az utakon semmi
nem változott. Ugyanaz az anar-
chia, szakszerűtlen és balesetve-
szélyes műszaki mentések so-
kasága jellemzi a piacot, mint
eddig. Jogos a kérdés: mikor lesz
itt rend? S lesz-e rend egyálta-
lán? A válasz egyre sürgetőbb…
D. Zs.
KÖZÚTI JÁRMŰMENTÉS:
ELAKADT A RENDTEREMTÉS
▼ Közlekedésbiztonsági plakátok
Eu rópáért – Az Európai Bizottság Mobili-
táspolitikai és Közlekedési Főigazgatósága
(DG MOVE), együttműködve az Európai
Ifjúsági Fórum a Közlekedés Biztonságáért
koordinátorával, „Tervezz egy közlekedés-
biztonsági plakátot Európáért!” címmel
pályázatot írt ki 1985 után született, az
Európai Unió valamely tagországában élő
fiatalok számára, akiket érdekel a grafikai
tervezés. A szervezők olyan ötletesen kigon-
dolt, szembetűnő, eredeti, az EU közlekedés-
biztonsági kampányának reklámozására
felhasználható plakátokat vártak a pályá-
zóktól, amelyek a 18-25 éves európai gép-
kocsivezetőkhöz szólnak és gondolkodóba
ejtik őket a közutak biztonságával kapcso-
latban. Magyarországról többen jelentkez-
tek a pályázatra, és küldték el egyedi, önál-
lóan megtervezett és elgondolkodtató pla-
kátjaikat a kiíróknak.
▼Negyedik hely – kitűnő! – A DG MOVE
képviselői, az Európai Ifjúsági Fórum a
Közlekedés Biztonságáért koordinátora és az
EURESIN művészeti igazgatója választották ki
a 10 döntős pályaművet, szem előtt tartva min-
denekelőtt a benyújtott munkák eredetiségét,
művészi minőségét és azt, hogy mennyire szó-
lítják meg a fiatal európai állampolgárokat. A
döntőbe jutott pályázatokat – melyek között
egy 21 éves diósdi diáklány, Bogó Krisztina pla-
kátja is ott volt – a verseny honlapján keresz-
tül nyilvános online szavazásra bocsátották a
szervezők, így minden uniós állampolgár egy
alkalommal szavazhatott az általa legjobb-
nak, közlekedésbiztonsági szempontból
legkifejezőbbnek ítélt pályamunkára. A sza-
vazás végeredményeként egy cseh, lengyel
és bolgár versenyző után Krisztina az iga-
zán előkelő negyedik helyezést érte el.
▼ Különdíj Krisztinának – A NiT
Hungary, az európai és hazai közlekedés-
biztonság javításában elkötelezett szak-
mai érdekképviseletként és több, a biz-
tonságosabb közlekedés megteremté-
sét zászlajára tűző szervezet (például az
Európai Közlekedésbiztonsági Charta vagy
az ORFK–Országos Baleset-megelőzési
Bizottság konzultációs testülete) tagjaként,
az elsők között üdvözölte a pályázat kiírá-
sát, és annak jelentőségét, a fiatal korosz-
tályok szemléletformálásában betöltött
szerepét mérlegelve, az OBB-vel közösen
egy kerékpárt ajánlott fel a legjobb helye-
zést elérő magyar induló számára. A külön-
díjat Dittel Gábor, az ipartestület ügyve-
zető főtitkára és Kiss Csaba rendőr alezre-
des, az ORFK–OBB főtitkára adták át Bogó
Krisztinának. – D. Zs.
KERÉKPÁR A LEGJOBB MAGYAR INDULÓNAK
62-63 nit.indd 63 5/24/12 10:27:26 AM
Tizenöt +1 lehetőség
kedvezményes tankolásra
Karmos Gábornak, az MKFE fő-
titkárának előadását az egye-
sület új szolgáltatásairól, ör-
vendetesen növekvő tagságá-
ról korábban szintén ismertet-
tük már. Nem tettük még közzé
– és most pótoljuk – azoknak a
törzskutaknak az elérhetősé-
gét, ahol a MOL-MKFE-kártya
tulajdonosok bruttó 12 Ft 95 fil-
lér kedvezményt kapnak az ún.
kúti lista árakhoz képest.

A főtitkár felhívta a hallgatóság
figyelmét arra a tagi jelszóval el-
érhető és díjmentesen letölthe-
tő szoftverre, amelynek segítsé-
gével az MKFE tagjai könnyeb-
ben igényelhetik a kereskedel-
mi gázolaj visszatérítést.
Megelőzni
a kamionlopásokat
A kamionlopásokról, a csalók
módszereiről, a védekezési le-
hetőségekről Pastyik Piusz, az
MKFE információs referense és a
TimoCom képviselői, Hock-Rit-
ter Ildikó és Sárdi Ildikó tartottak
előadást. A téma aktualitására
mi sem jellemzőbb, mint hogy
ebben az évben eddig 25 kami-
onnyi árut loptak vagy „térítet-
tek el” magyar fuvarozóktól.
▼ Az egyik módszer: a bűnö-
zők létező vállalkozások bő-
rébe bújnak. A közelmúlt ese-
tei arról tanúskodnak, hogy a
fuvarpiaci csalók már nem ki-
talált cégnevekkel próbálkoz-
nak (melyek létezése internetes
cégjegyzékből ellenőrizhető),
hanem valós, működő és leinfor-
málható fuvarozó vállalkozások
bőrébe bújva, azok alkalmazot-
tainak adják ki magukat. A világ-
hálón fellelhető, nyilvános adat-
bázisokból jutnak a cégadatok-
hoz (cégjegyzékszám, adószám,
székhely, ügyvezető neve stb.).
Ezután a valóditól eltérő e-mail-
címet kreálnak maguknak (ezek
többnyire freemail vagy gmail-
es címek), s arról bejelentkezve
kötnek üzletet, majd hamisított
dokumentumokat, hamis tevé-
kenységi engedélyt, átkozmeti-
kázott CMR-biztosítási igazolást
küldenek a megbízónak. Miután
őt rászedték, lopott rendszámú
járművel jelennek meg a meg-
bízó telephelyén, ahol fel is ve-
szik a rakományt, ám az áru so-
hasem érkezik meg. A minder-
ről mit sem sejtő igazi fuvarozó
cég vezetője már csak akkor jön
rá, hogy a nevében idegenek te-
vékenykednek, amikor a megbí-
zó több nap után rajta keresi az
eltűnt árut.
Az esetnek általában két káro-
sultja van: egyszer az, akinek a
nevével visszaéltek, másszor az,
akinek a rakományát ellopták.
▼ A másik módszer: a csalók
cégeket vásárolnak. A mód-
szer lényege, hogy bűnözők el-
adásra kínált, apróbb fuvarozó
cégeket vásárolnak, majd gyor-
san fuvart vállalnak. Arra építe-
nek, hogy az addig tisztessége-
sen működő és mindenki által
jól ismert vállalkozás életében
bekövetkezett tulajdonosvál-
tásról a fuvarpiac szereplői (el-
sősorban a cég megbízói) csak
napok vagy hetek elteltével ér-
tesülnek majd, s ezt az átfutási
időt kihasználva, ők szabadon
garázdálkodhatnak és lophat-
nak rakományt, visszaélve a cég
régi tulajdonosának jó hírével.
A fuvarvállalás villámgyorsan,
lehetőleg a cég tulajdonosvál-
tása után néhány nappal törté-
nik. A cég életében történt vál-
tozást hiába is keresgélné tehát
bárki bármilyen adatbázisban. A
bürokrácia jóval lassabb annál,
mint amennyi idő kell egy kami-
onnyi hús vagy csokoládé „elva-
rázsolásához”.
▼Kedvelt áruk: a bűnözők leg-
inkább azokra az áruféleségek-
re „buknak”, melyeken könnyen
és gyorsan túl lehet adni. Mind-
ezek között első helyen áll a fa-
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Szakmai fórum 64
A kamionlopásokról Pastyik Piusz, az MKFE információs referense
és a TimoCom képviselői, Hock-Ritter Ildikó és Sárdi Ildikó tartottak előadást
gyasztott hús, majd a csokolá-
dé, a kakaópor, a háztartási tisz-
títószer, stb. Ezeket a gépi alkat-
részek követik a sorban.
▼Sáros rendszámok: az elmúlt
időszakban az alábbi rendszá-
mokkal jelentek meg magyar-
országi csalók európai felrakó-
helyeken (a rendszámok felte-
hetően lopottak): KSH-112; LAT-
417; LPT-113; LSG-617; LJW-701;
XXD-382; XYJ-867; XXU-677;
XVK-034 és XUL-429.
A TimoCom képviselői hangsú-
lyozták, hogy minden, rendel-
kezésükre álló információt átad-
nak az MKFE-nek arról, hogy mi
a módszer lényege, hogyan csi-
nálják, melyek a különösen ve-
szélyeztetett fuvarok. Az MKFE
pedig a saját csatornáin igyek-
szik mindezt eljuttatni a tagok-
hoz. Az első esetek nyilvános-
ságra hozatala után itthon csök-
kent ezeknek a bűncselekmé-
nyeknek a száma, a tetthely Ro-
mániába került át. Ebből is arra
következtetünk, hogy magya-
rok lehetnek az elkövetői ennek
a csalássorozatnak is. A lényeg
az időzítés, és a sebesség. A leg-
veszélyesebb a péntek délutáni
fuvarvállalás, az általunk ismert
esetekben a fuvarszervezők
nem ellenőrizték le a nyilvános
céginformációkat, a megadott
elérhetőségeket. Az ellenőrzés-
re mindig időt kell szakítani, hi-
szen a csalók éppen arra apellál-
nak, hogy a fuvarszervezők idő
hiányában nem figyelnek oda a
részletekre. Ugyanakkor pár el-
lenőrző lépéssel a csalások nagy
része megelőzhető lenne. Part-
nereink számára adott a lehe-
tőség, hogy a nálunk nyilván-
tartott adatokat összehasonlít-
MKFE hírek
FONTOS SZAKMAI
INFORMÁCIÓK
Amire figyelni és vigyázni kell
Az elmúlt hetekben 7 helyszínen rendezett küldöttválasztó
gyűléseket az MKFE, ahogyan erről előző lapszámunkban
már tájékoztattuk Olvasóinkat. Ezeken a rendezvényeken
a fuvarozó vállalkozók és a gépkocsivezetők számára
is fontos információk hangzottak el, például a MOL-
MKFE-kártya tulajdonosai számára jelentősen bővített
kedvezményes tankolási lehetőségekről, az egyre
gyakrabban előforduló kamion- és rakománylopásokról,
illetve az ellenük lehetséges védekezésről és a GO-Box helyes
használatáról.
TELEPÜLÉS ÚT km
Balatonlelle M7 (I.) 138
Balatonlelle M7 (II.) 138
Görbeháza M3 (I.) 182,5
Görbeháza M3 (II.) 182,5
Kecskemét M5 (I.) 90,5
Kecskemét M5 (II.) 90,5
Mosonmagyaróvár M1 (I.) 162
Mosonmagyaróvár M1 (II.) 162
Szekszárd M6 (I.) 134
Szekszárd M6 (II.) 134
Vecsés M0 (I.) 38
Vecsés M0 (II.) 38
Zalakomár (INA-kút) M7 (I.) 192
Zalakomár (INA-kút) M7 (II.) 192
Rábafüzes 8-as főút
+ 1 kút, amelyet a kártyatulajdonos
választhat ki a MOL listájából
64-65 mkfe.indd 64 5/25/12 10:41:21 AM
ban lévő ablaktörlő lapátot nem
takarhatja le. (A részletes műkö-
dési és beszerelési leírást min-
denki megtalálhatja a www.go-
maut.at oldalon.)
Hiába működőképes a műszer,
ha nincs jól beszerelve. Ebben
az esetben nem történik meg
az útdíjbeszedés. Az előadók
néhány tipikus példát is felso-
roltak a helytelen felszerelésre:
előfordul, hogy a GO-Boxot for-
dítva ragasztják fel, vagy példá-
ul a szélvédő helyett a műszer-
falra rögzítik. Szintén viszonylag
gyakori eset, hogy az ablaktör-
lő által lefedett vonalban szere-
lik fel a készüléket. Akkor sem
működik a rendszer, ha a GO-
Boxon tárolt rendszám eltér a
tényleges rendszámtól.
TIR-okmányt használó
fuvarozók továbbképzése
Ugyancsak fontos esemény
volt az MKFE életében a TIR-ok-
mányt használó fuvarozók ez
évi továbbképzése. A két hely-
színen – Budapesten és Nyír-
egyházán – megtartott tanfo-
sák azzal, amit a cég nevében
bejelentkező megad. Fontos
jel lehet, ha más telefonszám
van megadva, mint mondjuk a
cég honlapján, vagy nem azo-
nos a faxszám, illetve az email
cím is csak hasonló. Csupa apró-
ság, ami nagyon gyanússá tehet
egy ajánlatot. A cég nagyságá-
tól függetlenül bárki áldozattá
válhat. Egy nagy, ismert külföldi
szállítmányozó cég is az áldoza-
tok között volt, annyira nem fi-
gyeltek, hogy olyannak adták a
fuvart, akinek semmilyen enge-
délye nem volt, egyáltalán nem
is fuvarozhatott volna. Szorosan
együttműködünk több rend-
őri szervvel, Győrtől Szegedig.
Több lépcsőben szűrjük azokat
a cégeket, amelyek a mi rend-
szerünket szeretnék használni.
Van egy új, ingyenes szolgálta-
tásunk, a TC Identify. Ennek ke-
retein belül az ügyfél beküldi ne-
künk a megbízási űrlapot, ahol
feltünteti a potenciális partner-
rel kapcsolatos kételyeit. Emel-
lett elküldi nekünk a bekért do-
kumentumokat, és mi átnézzük
őket. Egyre többen veszik igény-
be ezt a szolgáltatást, és kérdez-
nek meg minket a fuvar elválla-
lása előtt, ha valami gyanús. Ná-
lunk hárman foglalkoznak biz-
tonsági kérdésekkel, a német
központban 14-en. Kétkörös a
cégellenőrzésünk, elsőként mi,
majd a német központ is ellen-
őriz. A legfontosabb, hogy az in-
formációk eljussanak a fuvaro-
zókhoz, figyeljenek oda, ezért
jó, hogy szorosan együtt tudunk
működni az MKFE-vel.
Amit a GO-Boxról tudni kell
A rendezvénysorozatot záró,
budapesti találkozón tartot-
tak előadást a GO-Box készülék
használatáról, elsősorban meg-
felelő felhelyezéséről az oszt-
rák ASFINAG cégcsoport képvi-
selői, Werner Fritz és Sebestyén
Katalin.
Az előadásnak kiemelt aktuali-
tást adott, hogy nem sokkal a
találkozó előtt jelent meg a Kor-
mány közleménye, mely szerint
a jövő év júliusától Magyaror-
szágon is bevezetik a használat-
arányos elektronikus útdíjat a
3,5 tonna megengedett össztö-
meget meghaladó tehergépjár-
művekre a gyorsforgalmi és az
országos közúthálózat főúti kül-
területi szakaszain. Európa több
országában már hosszabb ideje
különböző műszerekkel felsze-
relkezve kell közlekedniük a te-
herjárműveknek, amelyek az E-
díj fizetés kellékei. S bár az uniós
törekvés egy egységes rendszer
kialakítása lenne, jelenleg ösz-
szeszámlálni is nehéz, hányféle
kütyüt kénytelenek felerősíteni
a szélvédőre. És nem mindegy,
hogyan! A legtöbb problémát
ugyanis az okozza, ha az esz-
közt, esetünkben a GO-Boxot
rosszul helyezik el – magyaráz-
ta Sebestyén Katalin, az ASFI-
NAG munkatársa.
Ausztriában 2004-től vezették
be a GO-Box használatát, mely-
nek előkészítése két évig tartott.
Ki kellett építeni az útdíj rend-
szert, kialakítani az útdíj szaka-
szokat. Minden egyes útdíj sza-
kaszon felállították a beszedő
kapukat, amelyekre antennákat
szereltek. Amikor a jármű átha-
lad a kapu alatt, a GO-Box kap-
csolatba kerül a kapuval, és a
mikrohullámú antenna segítsé-
gével levonódik a megfelelő ösz-
szeg. Lényeges szempont, hogy
a GO-Box jól legyen felszerelve,
ez a feltétele, hogy a helyes ösz-
szeget vonja le.
Az osztrák Útdíjrendeletnek
megfelelően a teherjármű veze-
tője köteles előírásszerűen be-
szerelni a GO-Boxot, mégpedig
öntapadó tépőzár segítségével
kell rögzítenie, a szélvédő bel-
sejére. A GO-Boxnak az ablak-
törlők mozgásterében, a jármű
közepe és a kormányrúd között,
a szélvédő aljának közelében
kell lennie. A nyugalmi állapot-
Szakmai fórum ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 65
A GO-Box készülékről tartott előadást Werner Fritz és Sebestyén Katalin
lyamon több mint kétszázan
vettek részt. Az általános isme-
retek mellett kiemelt témaként
szerepelt az IRU által létreho-
zott elektronikus adattovábbí-
tási program, a TIR EPD haszná-
lata. Ennek az eljárásnak a hasz-
nálata rendkívül fontos lehet
azoknak, akik három korábbi
FÁK tagállam, Oroszország, a
Kazah Köztársaság és Belorusz-
szia területén fuvaroznak. Ez
a három ország ugyanis vám-
uniót hozott létre, s arról is ha-
tároztak, hogy területükön a
nemzetközi fuvarozásra vonat-
kozóan életbe léptetik az Euró-
pai Unióban alkalmazott vám-
eljárásokat. S úgy döntöttek,
hogy az IRU által kifejlesztett
TIR EPD rendszert vezetik be. Az
eljárással kapcsolatos gyakorla-
ti tudnivalókkal Gaizer Tamás, a
Régens Informatikai Zrt. üzletág
vezetője ismertette meg a hall-
gatóságot. A TIR-fuvarozással
kapcsolatos információkról Szi-
ráki Zoltán vámszakmai tanács-
adó tartott tájékoztatást.
*
A Magyar Közúti Fuvarozók
Egyesülete lapzártánk után,
május 26-án tartotta Orszá-
gos Küldöttközgyűlését, s
ekkor került sor az egymillió
kilométert balesetmentesen
vezetett gépkocsivezetők IRU
aranyjelvény kitüntetésére is.
Az eseményről következő szá-
munkban közlünk részletes tu-
dósítást.
Az összeállítást készítette:
Rojkó Júlia
Gaizer Tamás (fent) és Sziráki
Zoltán a TIR-okmányt használó
fuvarozók továbbképzésén
tartott előadást
64-65 mkfe.indd 65 5/25/12 10:41:37 AM
vizsgálat tárgyát képez-
te több vasútvonal, köz-
tük a korábbi években szüne-
teltetett, majd újranyitott vas-
útvonalak menetrendje is, va-
lamint néhány nagy forgalmú,
jó színvonalú vasútvonalakkal
párhuzamosan közlekedő au-
tóbuszjárat. Az utasszámlálási
adatok alapján a vasúti menet-
rendből mintegy 400 kihaszná-
latlan járat került törlésre, ezál-
tal jelentős számú, gazdaságo-
san üzemeltethető könnyű mo-
torvonat szabadult fel, és vált
átcsoportosíthatóvá olyan vo-
nalakra, ahol nagy fogyasztá-
sú, nehéz dízelmozdonyok által
vonatott szerelvényeket tudnak
kiváltani.
A vasúti közlekedésben beveze-
tett módosításokkal összhang-
ban változott a VOLÁN társasá-
gok menetrendje is. Egyrészt a
jó színvonalú, jellemzően üte-
mes vasúti InterCity közleke-
déssel kiszolgált távolsági vi-
szonylatokban csökkent, vagy
megszűnt az autóbusz-közle-
kedés, másrészt a kisebb forgal-
mú vasútvonalakon lecsökkenő
kínálat igény szerinti pótlásának
céljából bővült az autóbusz-me-
netrend.
Győr, Miskolc,
Nyíregyháza és Szeged
Az autóbusz-közlekedésben a
legnagyobb horderejű változást
a Budapest–Győr–Sopron vonal
járatainak megszűnése jelentet-
te. Az M1-es autópálya elkészül-
te után ezen az útvonalon ala-
kította ki hazánkban először az
ütemes távolsági expresszjárati
közlekedést a VOLÁNBUSZ és a
Kisalföld Volán. A vonal a 90-es
évek végén érte el kínálatának
csúcspontját, ekkor napi 15 já-
ratpár közlekedett Győr és a fő-
város között, mindkét városból
egész órakor indulva. Bizonyos
járatok továbbközlekedtek Csor-
na, Kapuvár, Sopron, Beled, Mo-
sonmagyaróvár és Pozsony felé.
A párhuzamos Budapest–He-
gyeshalom vasútvonal fejlesz-
tése révén a vonatok menetide-
je csökkent, kínálata és minősé-
ge pedig javult, ezt a Volán tár-
saságok fokozatosan lekövet-
ték a járatkínálat igazításával.
2007 augusztusában történt az
első jelentős csökkentés, a me-
netrend órásról kétórás ütemű-
re ritkult, ezt csak néhány üte-
men felüli járat sűrítette. Az át-
szervezéssel egy időben a Kis-
alföld Volán lemondott a jára-
tok Győrön túli közlekedéséről,
a VOLÁNBUSZ viszont minden
megmaradt járatát hosszabb
szakaszon üzemeltette: napi
2 járat indult Sopronig és egy
Csornáig, illetve Pozsonyig. A
kínálat később fokozatosan to-
vább csökkent, előbb egy mun-
kanapos járatpár került hétfőtől
csütörtökig lemondásra, majd
a kis időre Rajkáig rövidülő po-
zsonyi járat szűnt meg teljesen.
2012 májusára a kínálat 1 na-
ponta közlekedő járatpárra, és
4 péntek–vasárnapi fordulóra
szűkült, ezen felül csak a VASI
VOLÁN heti egyszeri büki fürdő-
járatával lehet utazni Budapest
és Győr között. Mivel a VOLÁN-
BUSZ Sopronból Budapestre in-
duló járata mindkét irányban je-
lentős hivatásforgalmat végzett
Sopron–Győr között, a Kisalföld
Volán ebben a relációban ezt a
feladatot átvette.
Csak hónapok választották el a
SZABOLCS VOLÁN Nyíregyhá-
za–Budapest, és a VASI VOLÁN
Szombathely–Budapest közötti
napi rendszerességű expressz-
járatpárját attól, hogy betöltse
18. életévét, hasonlóan a Buda-
pest–Miskolc közötti autóbusz-
közlekedéshez, mely valaha na-
ponta biztosított volt, sőt, bizo-
nyos időszakokban egészen Sá-
toraljaújhelyig vagy Siófokig ért,
az utóbbi években azonban már
csak hétvégén létezett. A meg-
szűnt távolsági autóbuszjára-
tok közül legfiatalabbak a TISZA
VOLÁN Budapest–Szeged kö-
zötti gyorsjáratai voltak, melyek
egy része csak a hétvégi haza-
utazások kívánta kapacitásszük-
ségletek miatt maradt meg a
legerősebb forgalmú napokon.
Ütemes menetrend Ózd felé
A vasúttal párhuzamosságot
mutató távolsági autóbuszjára-
tok leállításával egy időben tör-
tént meg a Budapest–Bátony-
terenye–Ózd autóbuszvonal új,
ütemes menetrendjének beve-
zetése is. A 80-as és 90-es évek-
ben rendkívül dinamikus fej-
lődést mutató autóbuszvonal
Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye hátrányos helyze-
tű, egymással szomszédos te-
rületein lakók számára biztosít-
ja Budapest elérését, vagy akár
a napi ingázással együtt járó
munkavállalást a fővárosban.
A vonalon közlekedő jósvafői
járat az Aggtelei Nemzeti Park
elérhetőségét is lehetővé teszi
közvetlenül Budapestről.
A vonalon az utóbbi években
jelentősen lecsökkent az utazá-
si igény, az autóbuszok jellem-
zően 10-20 utassal közlekedtek.
Az új, szűkített kínálatú, és kiug-
róan eszköztakarékos menet-
rendi struktúra kétórás alapüte-
met tartalmaz, melyet néhány
KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET ROVATA
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Szakmai fórum 66
A
KTI ▼ Tudomány a gyakorlatban
JELENTŐS ÉVKÖZI
MENETRENDI
VÁLTOZÁSOK
Ács Balázs tanulmánya
A Széll Kálmán Tervben foglaltak teljesítése érdekében
a helyközi személyszállítási közszolgáltatások megrendelője,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felülvizsgáltatta
több vasútvonal forgalmát is, melynek eredményeként
április 15-től jelentős változások léptek életbe mind
a vasúti, mind az autóbusz-közlekedésben. A folyamatot
a KTI Személyközlekedési Igazgatósága koordinálta.
Áprilistól hétközben már nem indít
expresszjáratot Szegedről Budapestre a TISZA VOLÁN
Az utolsó Budapest–Csorna járat indulás előtt a népligeti
autóbuszállomáson, április 14-én
66-67 kti.indd 66 5/24/12 10:29:59 AM
hogy kihasználatlanság miatt a
VÉRTES VOLÁN-nál megszűnt
a Tatabánya–Kecskemét közöt-
ti vonal, ideértve az agárdi be-
tétjáratokat is, valamint a Tata-
bánya–Veszprém közötti egye-
temi céljárat is csak pénteken
és vasárnap közlekedik, lénye-
gesen módosított menetrend
szerint.
Korlátozásra került egy Tatabá-
nya–Budapest viszonylatú já-
ratpár is. A BÁCS VOLÁN vasár-
naponként később, a diákforga-
lomnak jobban megfelelő dél-
utáni időfekvésben közleked-
teti Békéscsaba–Pécs viszony-
latú járatát, Szegedről Baján át
Kaposvárra 13:30-kor minden
nap indul gyorsjárat a PANNON,
illetve a TISZA VOLÁN által köz-
lekedtetve.
Április folyamán tovább javult
a kecskeméti Mercedes gyár el-
érhetősége is, a környék szinte
minden településéről menet-
rend szerinti járatokkal megol-
dott a munkába járás az autó-
ipari üzembe.
csúcsidei járat egészít ki az uta-
zási áramlatoknak megfelelő-
en. A járatok igazodnak a hiva-
tásforgalmi igényekhez, és jó
hálózati csatlakozási lehetősé-
geket biztosítanak Ózdon a to-
vábbutazók számára. Budapest-
ről 7:30-tól 19:30-ig kétóránként
indulnak autóbuszok, valamint
14:30 és 16:30 órakor, és meg-
maradt egy ózdi járatpár Eger
városán keresztül is a koráb-
bi kettő helyett. Vasárnap este
egy kései járat révén a hétvé-
gén otthon, vagy kirándulással
töltött idő órákkal meghosszab-
bíthatóvá vált.
Az ózdi vonalon felszabadult
eszközök és megtakarított ki-
lométer-teljesítmény egy része
más vonalakra került, illetve
kerül átcsoportosításra, ennek
jegyében régóta tervezett fej-
lesztések valósulhatnak meg.
Kiemelendő ezek közül a Buda-
pest–Pusztazámor viszonylat-
ban az M7 autópályán közleke-
dő 8 pár gyorsjárat, a Tóalmás–
Gödöllő közötti eljutási lehető-
ség megteremtése, illetve a Bu-
dapest–Kaposvár közötti kíná-
latfejlesztés.
Vonatpótló feladatok
Az alapvető hivatásforgalmi
utazási igények vasúti kínálat-
szűkítés ellenére történő kínála-
tának fenntartása, a közlekedé-
si rendszer integritásának fenn-
maradása, fejlődése érdekében
szinte valamennyi Volán társa-
ság módosított a menetrend-
jén. Balassagyarmat környékén
a NÓGRÁD VOLÁN és a VOLÁN-
BUSZ a KTI Személyközlekedési
Igazgatóság szakmai irányításá-
val közösen takarékos és össze-
hangolt fejlesztések bevezeté-
sével javította a térség elérhe-
tőségét, a térség közlekedési
gerincét jelentő Budapest–Rét-
ság–Szécsény–Salgótarján au-
tóbuszvonalhoz csatlakozva,
ezáltal bizonyos relációkban
akár 1 órával is csökkentve az
eljutási időket. A Hatvan–Sal-
gótarján közötti törlésre került
vonatokat részben vagy egész-
ben a HATVANI VOLÁN, Gyön-
gyös–Vámosgyörk–Jászapáti
vonalon pedig a MÁTRA VOLÁN
járatai pótolják. Szilvásvárad el-
érhetőségét javítja az AGRIA
VOLÁN járat-összekapcsolása
Budapest–Nagyvisnyó viszony-
latban. A BORSOD VOLÁN Ózd–
Kazincbarcika, a SZABOLCS
VOLÁN Nyíregyháza–Mátészal-
ka között végez vasúti szolgál-
tatást pótló feladatot, a JÁSZ-
KUN VOLÁN Jászapáti, Karcag
és Kisújszállás környékén bőví-
tette e célból a szolgáltatást. A
KÖRÖS és TISZA VOLÁN együtt-
működve szolgálja ki a Szentes–
Orosháza vasútvonal melletti
településeket, a szentesi vasút-
állomást is érintve.
A Dunántúlon a GEMENC
VOLÁN a Szekszárd–Fácán-
kert közötti eljutási lehetősé-
geket javítja, valamint pénte-
ken egy Budapest–Bonyhád
közötti mentesítő járatot Kom-
lóig meghosszabbítva közle-
kedtet (a járat vasárnapi párját
a VOLÁNBUSZ végzi). A KAPOS
VOLÁN Mernye–Kaposvár kö-
zött biztosítja a délutáni mű-
szakra való eljutási lehetőséget,
a Zala Volán Gutorfölde és Csö-
mödér térségében néhány járat
meghosszabbításával biztosít-
ja a vasút által ki nem szolgált
igények kielégítését, Pacsán
pedig csatlakozásokat biztosít
Felsőrajk és Zalaegerszeg kö-
zött. A VASI VOLÁN Zalalövőn
a megszűnt vonat helyett autó-
busztól biztosít csatlakozást az
Őrség felé, a VÉRTES VOLÁN Ta-
tabánya–Oroszlány viszonylat-
ban az utolsó járat későbbi indí-
tásával pótolja a kieső vonatot.
Az ALBA és a VÉRTES VOLÁN új
menetrendje a Székesfehérvár
vasútállomás–Komárom vona-
lon a járatok jelentős elmozdí-
tása révén a csekély utasforga-
lom által igényelt időszakokban
továbbra is biztosítja az eljutási
lehetőségeket a térségben.
A módosítások eredményeként
mintegy 200 járat módosult, és
bár több új vonatpótló funkció-
jú járat indult, összességében a
Volán társaságok teljesítménye
és eszközigénye – a vasútéhoz
hasonlóan – csökkent.
Egyéb módosítások
A nagyobb távolságú járatok
módosításai közül kiemelendő,
Szakmai fórum ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 67
KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET ROVATA
Májustól
gyakoribb vendégek a VOLÁNBUSZ-os járművek Kaposváron
Budapest–Ózd között a BORSOD VOLÁN és a VOLÁNBUSZ közösen
biztosítja az ütemes menetrendet
Áprilistól minden nap indul 13:30-kor
Szegedről Kaposvárra autóbuszjárat, bajai pihenővel
66-67 kti.indd 67 5/24/12 10:30:09 AM
gy rock-koncerthez ha-
sonló showműsor volt a
bevezetője a Paccar csoport
legújabb kamionjának, a Ken-
worth T 680-nak a hivatalos
bemutatóján. Füstködből bújt
elő két csillogósárgára festett
T 680-as kamion, egy háló- és
egy rövidfülkés változatban. A
köd elülte után a cég képviselő-
je részletesen bemutatta a ka-
mion hálófülkés változatát, illet-
ve az erre az alkalomra készült
demo fülkét, amit a vezetőülés
mögött kinyitottak mint egy
könyvet. Így minden látogató
kényelmesen meg tudta nézni
anélkül, hogy egy lépcsőre vagy
dobogóra kellett volna lépnie.
Lássuk az újdonságokat: a hiva-
talos ismertető szerint jelenleg
ez a cég legáramvonalasabb tí-
pusa és ez meg is látszik. A ter-
vezésébe bevontak nagyon sok
szakmabelit, 75 műszaki diszpé-
csert és ami a legfontosabb: 850
kamionos vé-
leményét és ja-
vaslatát kérték ki
a tervezéskor! Építettek
egy olyan fülkét aminek minden
eleme mozgatható volt, és min-
denki elmondhatta mit és ho-
gyan szeretne rajta változtatni.
A tervezés alatt a jelszó végig ez
volt: lakni, dolgozni, vezetni, ezt
kellett szem előtt tartani, ennek
a kutatásnak a gyümölcse az új
kamion. A műszerfaltól a há-
lófülkéig mindent ezeknek az
embereknek a javaslatai alap-
ján alakítottak ki. Kezdve a kül-
sejével: nincs kiálló rész, ami za-
varná a légáramlást, a helyzet-
jelző lámpáktól az ajtózárakon
át a fényszórókig minden egy
áramvonalas egységet képez. A
karosszériaelemeket úgy alakí-
tották ki, hogy szükség esetén
könnyen cserélhetőek, a motor
szervizeléskor könnyen hozzá-
férhető, gyorsabban javítha-
tó. Ezek az apróságok az évek
során összeadódva több száz
órát jelentenek az úton – a mű-
hely helyett. Ennek ezért is nagy
a jelentősége, mert a Kenworth
szerint ezt a kamiont úgy ter-
vezték, hogy 1,5 millió mér-
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Kaleidoszkóp 68
E
1–2. A legáramvonalasabb
Kenworth – T 680
Fotók: TruckPr media resources
Kitekintés
KENWORTH T 680
A TransAm hütős cég Kansasból már leadott egy rendelést
1000 db új T 680-ra
Március 22-én rendezték a Mid-America Truck Show-t
Kentuckyban. Erre a jelentős rendezvényre időzíti sok gyártó
az új termékek bemutatóját, mert ez az egyik leghíresebb
és leglátogatottabb esemény a kamionos piacon.
Am
erika egy igazi csõrösbõl
Balogh János (Giovanni)
tudósítása
2
1
földet (2,4 millió km) meg tud-
jon tenni felújítás nélkül. Egyre
több a női kamionos Ameriká-
ban, az ő kedvükért kapott le-
vegő-rásegítést a kupplung,
eddig ez nem volt jellemző az
itteni kamionokra. A szélvédő
és az oldalablakok összfelüle-
te 50%-al nőtt, jelentősen javít-
va a kilátást. Szakítottak a so-
főrt körülölelő műszerfallal is,
az új kevésbé ívelt, a ritkábban
használt kapcsolók távolabb-
ra kerültek. Beépítettek viszont
egy NavPlus nevű, a Kenworth
által kifejlesztett készüléket,
ami magában foglalja a navigá-
ciót, rádiót, diagnosztikát, tele-
font, mindent, ami megkönnyít-
heti egy kamionos életét. Rög-
tön az ülésből felállva elegendő
a magasság egy 190 cm-es so-
főrnek is, a hálófülkébe tartva a
két ülés között is 60 cm a hely.
A jobb oldali ülés forgatható,
ezért az asztalt forgathatóra ala-
kították ki, hogy a hálófülkéből
és az ülésből is kényelmesen el-
érhető legyen, fölötte egy min-
den irányban forgatható LCD
TV kapott helyet. Minden belső
lámpa LED, csak a töredékét fo-
gyasztja a hagyományos égők-
nek, a hűtőszekrény is változott,
az egész egy kihúzható egység,
68-69 amerika.indd 68 5/24/12 10:38:31 AM
lám, hogy a Kenworth egy régi
vásárlója, a TransAm hütős cég
Kansasból már leadott egy ren-
delést 1000 db új T 680-ra.
Balogh János és Magdi
minden oldalról hozzáférhető
és magasabban építették be,
így nem kell lehajolni, ha ki aka-
runk venni belőle valamit. Opció
a mikró, de a helyét kialakítot-
ták egy szekrény felső részén.
A hálófülke belülről engem in-
kább emlékeztet egy igényesen
kialakított lakóautóra mint egy
kamionra, bőven van hely min-
dennek, sok szekrény, polc és
egy nagy ágy szolgálja a sofőr
kényelmét. Amikor ágyba ke-
rült nyugodtan pihenhet, mert
a fülke olyan szigetelést kapott,
ami 65%-al csökkentette a zajt a
korábbi modellekhez képest.
Természetesen a cég saját 485
lovas Paccar-motorjával ajánlja
az új kamiont, de később több-
féle motorral is rendelhető lesz.
kedőt látogatnak meg. A pótko-
csi pillanatok alatt átalakul egy
interaktív bemutatóteremmé,
ahol az új kamionról minden
megtudható. Ennél is jobb rek-
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 69
Manapság már a jó bornak is kell
a cégér, ezért májusban egy új T
680-as indul egy Road Show-ra,
egy 16,5 méteres póttal, Ameri-
kában és Kanadában 100 keres-
1
2
4
1–2. A kényelmes, minden
komforttal felszerelt hálófülke
3. A Kenworth eddig is úttörő
volt az áramvonalas fülkékkel,
a T 2000 volt az első
4. A T 660 még mindig sikeres
a piacon
Fotók: 1–2. TruckPr media resources
3
68-69 amerika.indd 69 5/24/12 10:38:48 AM
obbágy Ákos csapatfőnök
bevezetésképp elmondta,
„Dakar-érzése” van, a Dakar-ra-
likon szenvedtek a csapattagok
ilyen krónikus alváshiányban,
mint most.
A nagyon jó hír: az MAN gyári
támogatásának köszönhető-
en létrejött Közép-Európa leg-
nagyobb MAN versenycsapa-
ta. Egyszerre 3, csavarra azo-
nos versenykamion köröz majd
a versenyeken, a pilótafülkében
a cseh Frantisek Vojtisekkel, az
orosz Alexander Lvovval és a
magyar Kiss Norberttel.
A munkálatokat eléggé lelas-
sította, hogy néhány alkatrész
nem érkezett meg időben, és
csak tetézte a problémákat,
hogy az egyik, alkatrészeket
szállító jármű balesetet szen-
vedett, totálkáros lett, néhány
speciális alkatrész megsérült.
Az MAN ilyen szintű támogatá-
sa óriási technikai előrelépés,
az eddigi versenyévadok közül
a legnagyobb kihívást is jelenti
egyben. Az MAN „A” motorjánál
már nincs feljebb, a versenyka-
mionokban lévő többi „A” mo-
torhoz képest nincs különbség,
ami azt is jelenti, ugyanazokkal
az „adottságokkal” állnak rajt-
hoz a csapattagok, mint a tava-
lyi bajnoki címet elhódító ver-
senyző.
A csapatfőnök azt is megje-
gyezte, örvendetes az a szabály,
hogy nem térhetnek el minden
teki ntetben a
szériakamiontól,
hiszen akkor egy
versenykami on
drágább lenne
egy Forma–1-es
autónál is. Jó néhány
szériaalkatrész marad
még a versenyző kami-
onokban, ennek előnye
az is, hogy nem húzódik túlsá-
gosan szét a mezőny.
2011-ben 44 versenyen indult
az Oxxo csapat (egy hétvégén
négy verseny van), műszaki
hiba miatt soha nem kellett ki-
állni, feladni a versenyt. Ütkö-
zésből, balesetből akadt bőven,
de az MAN-től eredő műszaki
hiba nem fordult elő!
Bakó Csaba, a csapat verseny-
mérnöke arról tájékoztatott,
hogy az idei az első alkalom,
amikor a tervezéshez az ele-
jétől a végéig számítógépet
használtak, aminek egyik nagy
előnye az olcsósága. A számí-
tógépes szimulációval a vázele-
mek, a futóműelemek feljavítá-
sa sokkal hatékonyabb. A gép
azonban nem pótolja az em-
bert, Kiss Norbert visszajelzé-
sei nélkülözhetetlenek. A ver-
senyző, konstruktőr (Éder Atti-
la) és versenymérnök hármasá-
nak együttműködéséből derül
ki, mi az, ami megvalósítható,
kivitelezhető a merész elképze-
lésekből.
A csapat rangidős versenyző-
je 25 év tapasztalatával Fran-
kie Vojtisek. Akinek még módja
volt a Hungaroringen kamion-
versenyt végigizgulni, 1987-ben
látta először a cseh pilótát, aki
egyébként a terepversenyek-
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Kaleidoszkóp 70
J
Kamionsport
„A” MOTOROS MAN-EKKEL
A GYŐZELEMÉRT
Frankie Oxxo Truck Racing Team ▼ Közép-Európa
legnagyobb MAN versenycsapata
Az új versenycsapatot bemutató sajtótájékoztatón élőben még nem
láthattuk a fotókról elég futurisztikusnak tűnő versenykamiont,
de webkamera közreműködésével bepillanthattunk
a csehországi műhelybe, ahol láthatóan lázas munka folyt.
Az idei évadtól Frankie Oxxo Truck Racing
Team néven versenyez három teljesen
egyforma MAN kamion. Jobbágy Ákos,
az Oxxo Racing csapatfőnöke és Kiss
Norbert, az MAN versenypilóta
Faderl Reinhard
(MAN Kamion
és Busz
Kereskedelmi Kft.)
és Jobbágy Ákos
(Oxxo Racing)
Az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. és az Oxxo csapat
közös sajtótájékoztatót tartott
Novemberben még tárgyalások
folytak az MAN-nel. Amikor eldőlt,
a 2012-es versenyévadban „A” motoros
kamionnal indulhatnak a csapattagok,
lázas munka kezdődött a legextrémebb
kamion építésére, amelynek műszaki
tartalmában is a szabályok engedte
határokig mennek el
70-71 Kamionsport sa.indd 70 5/30/12 11:23:33 AM
legizgalmasabb pillanatokban
is érkezhetnek tanácsok, infor-
mációk Norbert számára, hi-
szen nem mindegy, hogy min-
dent bele kell-e adni, vagy takti-
kusan engedni egy-egy pozíció
megtartása érdekében.
– Jobbágy Ákossal elég régen,
2004 óta ismerjük egymást, ami-
kor még Flex Dakar Team néven
vettek részt a Dakar-ralikon. Ez
azt is jelenti, hogy csapata szá-
mára már nem egy versenyutót
szállított az MAN – mondta a saj-
tótájékoztatón Faderl Reinhard.
– Az együttműködés az Oxxo
csapat és az MAN között nagyon
fontos számunkra, mivel egy
magyar csapatról van szó, ma-
gyar pilótával, jó eredmények-
ben bízunk. A csapat híressé te-
heti az országot, mindenképpen
fontos feladat hárul rájuk. A mo-
torsport a legmegfelelőbb lehe-
tőség arra, hogy a járművek mű-
szaki adottságait, a megbízha-
tóságát próbára lehessen tenni.
A versenypálya kiváló játéktér a
különböző műszaki újítások vi-
selkedésének megfigyelésére,
tanulmányozására. Büszkék va-
gyunk arra, hogy az Oxxo csapat
MAN-nel versenyez, sok sikert kí-
vánunk! p. e.
től sem riadt vissza, részt vett a
Dakar-ralin is.
Alexander Lvov már 8 évesen
volán mögött ült, igaz, akkor
még csak gokartban. Többszö-
rös orosz bajnok, tavaly a kami-
onok Európa-bajnokságán a 9.
helyen végzett. Édesapja annak
idején szintén a Hungaroringen
szerzett Kamazával felejthetet-
len perceket a nézőknek.
Kiss Norbert a gyorsasági mo-
torsportból szegődött a szá-
guldó kamionok világához. A
Renault Clio Kupa, a Seat Leon
Versenykupa, Suzuki Kupa…
győztes alaposan meglepte az
European Truck Racing verseny-
zői, bírói gárdáját, a nézőket. Azt
vallja, még nagyon sokat kell ta-
nulnia, tapasztalatokat gyűjte-
nie, de nagy fejlődési lehetősé-
get érez magában. Tudja, még
bőven van mit az autóból tanul-
nia, hiszen nem egy könnyen
kezelhető, szelíd jármű, bár re-
méli, az „A” motoros versenyka-
mionnak könnyebb a vezethe-
tősége. Vezetéstechnikailag is
akad mit gyakorolni, arról nem
is beszélve, versenytapasztala-
tokban is van még hova fejlőd-
ni. A versenytársak nem voltak
igazán tekintettel fiatal korára,
tapasztalatlanságára, igaz, egy-
mást sem kímélik, ezért próbált
arra törekedni, hogy kimaradjon
a csetepatékból. Vannak pilóták,
akik minden bajban benne van-
nak, és persze olyanok is, akik
sportszerűen versenyeznek, azt
mondja, velük jókat lehet vívni.
A magyarok egyébként mindig
a fair csaták hívei.
Kiss Norbert nagyon gyors volt
a versenyek során, az eredmé-
nyei ugrásszerűen javultak. Sze-
met szúrt ez a FIA szakembere-
inek, nem akarták elhinni, hogy
egy újonc, aki ráadásul „B” mo-
toros autóval versenyez, győzni
képes a nagymenők előtt. A ver-
seny után megmérték az autó
magasságát, azt rendben talál-
ták, megmérték a kamionsúlyát,
néhány kilogrammal szabályo-
san a minimum felett volt, meg-
vizsgálták a turbót, az üzem-
anyagot, minden létező kritikus
pontot, de fáradozásuk hiába-
való volt, mindent rendben ta-
láltak, végül megadóan gratu-
láltak a magyar versenyzőnek.
A verseny során nagyüzemben
megy a rádiózás. Miután a csa-
patfőnök és a versenyző, Job-
bágy Ákos és Kiss Norbert tisz-
tázták, verseny közben, még a
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 71
Összehasonlító táblázat
MAN TGX
18.480
utcai kamion
OXXO Racing
versenykamion
Forma–1-es
versenyutó
Lökettérfogat 12 816 cm
3
12 816 cm
3
2400 cm
3
Teljesítmény 480 LE 1450 LE 800 LE
Forgatónyomaték 2300 Nm 6000 Nm 270 Nm
Súly 7000 kg 5500 kg 605 kg
Fogyasztás ~30 l/100 km ~100 l/100 km ~75 l/100 km
Motorélettartam 1 500 000 km 2000 km ~1000 km
Turbónyomás ~1,5 bar 4,2 bar –
Keréknyomás 8,5–9 bar 1,8–3,5 bar
Féktárcsa-élettartam 300 000 km 200 km (1 nap)
Féktárcsahőfok max. 300 °C
max. 650 °C,
üzemi 400 °C
Váltó széria széria
Gumi élettartama 250 000 km 200 km (1 nap) ~50 km
Goodyear bej el entet-
te, a 2012-es szezonban
is együttműködik az European
Truck Racing Team Association
TRO (Truck Racing Organisation)
kamionverseny-szövetséggel. A
FIA Chamionship versenysoro-
zat keretein belül ellátott sokré-
tű menedzseri szerepe mellett a
TRO biztosítja minden résztvevő
számára azokat a Goodyear Ra-
cing abroncsokat, amelyeket a
Nemzetközi Automobil Szövet-
ség (FIA) a versenyekre hagyott
jóvá. A TRO emellett teljes körű
szervizszolgáltatást is nyújt.
A Goodyear Racing kamionab-
roncsokat tavaly óta kizárólag a
TRO terjeszti. A csapatok a TRO
hivatalos weboldalán, vagy
közvetlenül a pályán rendelhe-
tik meg az abroncsokat, ahol a
TRO munkatársai fel is szerelik
azokat. A gumikat a TRO tárolja
és juttatja el a versenypályára.
Ha a készlet engedi, az abron-
csokat meg is lehet vásárolni a
pályán. Hogy a gumikat igaz-
ságosan osszák szét, a TRO és a
FIA minden egyes futam előtt
sorsolást rendeznek. A húzásig
senki sem tudja, melyik abron-
csot melyik csapat kapja meg.
A TRO a FIA versenyek Good-
year Racing abroncsainak biz-
tosításán túl tesztekhez és nem-
zeti kamionversenyekhez is
nyújt Goodyear gumiabroncso-
kat, emellett minden esemény
során szakképzett abroncssze-
relő csapatot és megfelelően
felszerelt szervizterületet biz-
tosít, ahol a gumik felszerelésé-
re és kiegyensúlyozására is sor
kerül. Az abroncskezelés RFID
(rádiófrekvenciás azonosító) se-
gítségével történik, amelynek
révén a FIA szakemberei meg-
győződhetnek róla, hogy a ne-
vezők megfelelnek az abron-
csokra vonatkozó igen szigorú
előírásoknak.
A Goodyear 2004 óta kínál ab-
roncsokat kamionversenyekre.
A 315/70 R 22,5 Goodyear Truck
Racing abroncs a legújabb
olyan modell, amelyet kifeje-
zetten az európai kamionverse-
nyekre szánta. Alapja a Good-
year Regional RHS kormányzott
TRO–GOODYEAR
EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGHOSSZABBÍTVA
abroncsnál már ismert techno-
lógia, különleges futókeverék-
kel és mintázattal, amelynek
minden helyzetben kiváló ta-
padás és elsőrangú versenypá-
lyás élettartam köszönhető. Az
RFID technológia, amelyet első-
ként a British Touring Car Cham-
pionships túraautó-bajnokság
során mutattak be, mára a ka-
mionversenyek mindennapos
szereplője.
A
70-71 Kamionsport sa.indd 71 5/30/12 11:23:46 AM
GARAJSZKI JÓZSEF (35)
Eléggé egyenes volt az utam a
szakmába, mert az édesapám
hivatásos sofőr volt és nemcsak
a vacsora mellett mesélte a napi
történeteket, hanem ha tehette,
vitt magával a fülkében fuvarba.
Mindent láthattam, amit a so-
főrnek csinálnia kell. Biztonsá-
gos vezetés, rakodás, menetle-
vélírás, defekt, rendőri ellenőr-
zés. Mi kell egy gyereknek? Tet-
szett nagyon, alig vártam, hogy
beiratkozhassak a honvédség-
nél jogsira. Elindult az ügy, de
két hét múlva jött a behívóm
és egy évig kis hazánk légterét
védtem, de nem adtam fel. Jól
tettem, mert a 220 ezerbe kerü-
lő B, C, E típusú vizsgám 80%-át
egy EU-s pályázat fizette. Sofőr
lettem.
Ponyvás kamionnal kezdtem,
belföldeztem, aztán jött a nem-
zetközizés, bár jobbára csak a
környező országokba. Egyszer
voltam tél végén Dél-Spanyolor-
szágban, de nem tudtam, hogy
a madárlátta délspanyol gázolaj
a hidegebb vidékeken befagy a
csőbe. Aztán megtudtam.
Már négy éve dolgozom a VO-
LÁNBUSZ Zrt.-nél és nem bán-
tam meg. Sokfelé jártam. Az
utakról a legfogvacogtatóbb
élményem a nyári monteneg-
rói járathoz fűződik. Jóval Dub-
rovnik előtt, autópálya-építés
miatt, eltereltek egy olyan kes-
keny, murvás útra, ahol talán
egy méterre volt a keréktől az
út széle, azon túl a szakadék,
szemből pedig a tranzitforga-
lom. Mindez éjjel! És ebből az
utasnak semmit nem szabad
észrevenni! Menni kell szépen,
ahogy a csillag megy az égen.
Az volt az igazi sofőriskola!
A hazai utakról az a vélemé-
nyem, hogy inkább a román
határ felé kellett volna autópá-
lyát építeni, mert az M6-osnak
nincsenek becsatlakozásai, még
a nagy forgalmú Drávaszabol-
csig sem vitték el. A 44-es útra is
nagyon kellene a pénz és a köz-
lekedéspolitikai figyelem.
Az utasok tényleg sokfélék,
ahány út, annyiféle a társaság
összetétele. A többség tiszte-
lettudó, barátságos, öröm velük
dolgozni, csak néha tűnik fel
egy-egy olyan ember, aki nem
ilyen. Az egyik típus a követelő-
dző, aki rendszerint szabályelle-
nesen valamit követel, például
álljak meg a Zsuzsi néni házánál
a kanyarban. Az ilyet is udvari-
asan kell helyre tenni. A másik,
aki locsogni kíván velem menet
közben, s amikor észreveszi,
hogy nem veszem az adást,
csüggedten abbahagyja.
Van olyan, hogy műszaki hiba
miatt állunk és 40 ember béké-
sen várakozik a buszban, más
esetben akad egy vagy több dü-
höngő utas. Mi nem dühönghe-
tünk, nekünk minden helyzet-
ben nyugodtnak kell marad-
nunk, egyébként is mindenki-
nek nem lehet megfelelni. Volt
olyan esetem, hogy egy utas
kedvezménnyel, ingyen akart
utazni, de a papírjai szerint nem
volt rá jogosult, teljes árú me-
netjegyet kellett volna vennie.
Pénze viszont nem volt, és el-
kezdett tarhálni a buszban ülő
utasoktól. Letessékeltem, mert
az utas fizet egy kulturált szol-
gáltatásért, nem lehet őt így
molesztálni.
Különjáratban már nagyon sok-
féle csoportot vittem és érde-
kes, ki, hogyan viszonyul a gép-
kocsivezetőhöz. Egy finn dip-
lomáciai csoporttal megálltam
az autópálya-parkolóban egy
nagy étteremnél, ahová a kon-
zul úr meghívta az egész társa-
ságot egy-egy jégkrémre, mert
a konzul úr szereti a jégkrémet.
Én a buszban maradtam. Kijött
a konzul úr a tolmáccsal és én is
meghívást kaptam egy jégkrém-
re. Kedves emlék! Vagy az az
amerikai metodista kórus, ame-
lyik sok európai fellépés után
hazánkba érkezett. Visszafelé
hajóval mentek volna Eszter-
gomig, ott újra felvenni őket és
busszal Pozsonyba. Csakhogy a
hajón nem volt kaja! Kétségbe-
estek, engem meg otthagyott
velük az idegenvezető, meg kel-
lett oldani az ügyet, mert rövid
volt az idő. Irány egy élelmiszer
áruház, feltankolták magukat,
épphogy elértük a hajó. A busz-
ban még énekelni próbáltak, de
bizony már elhervadt a nóta. El-
aludtak. Én pedig nagy tapsot
kaptam Pozsonyban.
Ám nem így történt azzal a kínai
csoporttal, akiket Berlinben vet-
tem fel a reptéren, és kéthetes
körutazást tettem velük Né-
metországban. Érdekesek vol-
tak. Többnyire befüggönyöz-
tek, mert nem volt érdekes szá-
mukra az ingerszegény európai
táj, és sokszor népdaléneklési
versenyt rendeztek a buszban.
Kínai népdalok, közvetlen a
fülem mellett, bele a mikrofon-
ba, a köztes időben pedig vég
nélküli kínai sorozatok mentek
a videón. Arcizmom se rezdült,
de tőlük is nagy tapsot kaptam
a végén, hogy kibírtam.
Az utazóközönség körében
örök kérdés, mi történik azzal az
utassal, aki nem kerül elő indu-
lásnál, vagy a pihenőben. Nem-
zetközi járaton utaslista van te-
lefonszámmal, így elérjük az el-
kóborolt utast. Belföldiben csak
bemondjuk az indulási időpon-
tot, aztán mindent megteszünk,
hogy induláskor ellenőrizzük az
utaslétszámot. A legkellemetle-
nebb, ha valakinek tovább szól
a jegye, de előbb száll le végleg
és nem szól. Mindig mindenütt
figyelni kell az utasokra!
BALOGH SÁNDOR (54)
Tudja mi volt régen a rangsor
a faluban? Tanácselnök, rend-
őr, buszsofőr, ebben a sorrend-
ben. Ők voltak azok, akik a leg-
több embert ismerték, őket is
mindenki ismerte. Ezért lettem
buszvezető. Na, azért ez nem
volt ilyen sima ügy! Zenész va-
gyok, amúgy dzsesszdobos len-
nék, de ebből már a szocializ-
musban sem lehetett megélni,
illetve csak keveseknek sike-
rült, sajnos én nem voltam köz-
tük. Kellett valami tisztes pol-
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Kaleidoszkóp 72
Pilóták véleménye
UTAK, UTASOK,
UTAZÁSOK…
Buszsofőrök mesélnek
Egy autózás mindig kaland is egy kicsit, akár észrevesszük,
akár nem. S akinek a közúti közlekedés a mindennapi
munkáját jelenti, mert ez a hivatása, annak bizony nagyon
sok kalandban van része. Utak, emberek, események,
tanulságok, barátságok, bosszúságok, örömök váltják
egymást a műszak végére.
Most a VOLÁNBUSZ Zrt. nagy gyakorlattal rendelkező
autóbuszvezetői beszélnek egy kicsit magukról, aztán többet
a munkájukról.
72-73 pilotak.indd 72 5/25/12 10:44:13 AM
ratra kerültem és 8 évig jártam a
Budapest–Veszprém–Budapest
útvonalat és még aznap Buda-
pest–Győr–Budapestet is telje-
sítettem. Ez napi 500 kilométert
jelentett. Nem csoda, hogy több
kolléga is máshová kérte magát.
Kemény munka volt!
A menetrendszerűben is van-
nak törzsutasok, és ha össze-
barátkozunk, számítani lehet
rájuk, hogy mellénk állnak egy
jogtalanul követelődző utassal
szemben. Nem egyszer hallot-
tam tőlük; „hagyd Imre, leren-
dezzük…”. Érdekes volt, ha egy
megállóban öten szoktak fel-
szállni és csak hárman voltak,
már hiányoztak nekem, de én is
hiányoztam a törzsutasoknak,
ha szabin voltam néhány napig.
Kalandok azok vannak. Sporto-
lókat vittem a frankfurti reptér-
re, amikor elszakadt az ékszíj a
vadiúj Ikaruszon. Kicseréltem,
az is elszakadt. Kiderült, meg-
szorult a kompresszor, Pestről
hozott repülővel az édesapám
szatyorban egy másikat. Hát
igen! Amíg egy kamionos ilyen-
kor átkozódhat, belerúghat a
gumiba, ezt egy buszsofőr az
utasok előtt nem teheti meg.
Szerettem az iskolai kirándu-
lásokat is, mert olyan helyekre
juthattam el, ahová magánem-
berként soha. Vittem művésze-
ket, néptáncosokat, fúvószene-
kart, kórust, akik énekeltek, ze-
néltek útközben, de ha ez za-
vart másokat, megkértem őket,
ne tegyék.
Tudja mit szeretek nagyon? Elin-
dulok és az utasok az ülésből ki-
hajolva árgus szemekkel figye-
lik, hogyan vezetek. Aztán úgy
20-30 kilométer után megnyu-
godnak és elbóbiskolnak, mert
megbíznak bennem.
Ez az én mindennapi Kossuth
díjam!
Tóth I. Gábor
gári foglalkozás, így 1977-ben,
– hú de régen volt – B és C tí-
pusú vizsgát tettem az MHSZ-
nél, és rögtön munkába is áll-
tam helyben, az adonyi téesz-
nél tehergépkocsin. Bár a föld-
utas zötykölődést nem igazán
tudtam megszeretni, éreztem,
ez a szakma a nekem való világ.
Ezért is tettem le a D típusú
vizsgát 1982-ben, és rögtön el is
kezdtem buszozni a 20-as Volán
Vállalatnál, amelyet ma VOLÁN-
BUSZ Zrt.-nek neveznek. Igen,
az pontosan harminc év egy
munkahelyen!
Szerződéses munkásjáraton
kezdtem, ami unalmasnak tűnik,
mert minden nap oda is, vissza
is ugyanazokat az embereket
kell szállítani, de nem az. Elég
hamar baráti kapcsolat alakul ki
a gépkocsivezető és az utasok
között, ami kell a jó hangulatú
munkavégzéshez. Ott biztosan
nincs rendbontás, nincs részeg
ember, ők számítanak rám, én
számítok rájuk, sok akkori ba-
rátság máig megmaradt. Sze-
rettem azokat a fuvarokat!
Ezek az idők a 70-es évek végé-
re, a 80-as évek elejére datálód-
nak, amikor az M7-es, a világ
leglassabban épült autópályája,
még alig ért Martonvásárig. Or-
szágutakon mentünk, amelyek
szerencsétlen állapotúak vol-
tak, bár kisebb volt a forgalom,
mint manapság. Viszont minden
időben a 20-as Volánnak voltak
a legújabb, legkorszerűbb autó-
buszai, ha kijött egy új modell az
Ikarusból, nálunk hamar megje-
lent. A mai buszos gyerekek nem
is tudják milyen mennyei élmény
volt az acélrugós buszból átülni
a légrugósba. Én még vezettem
olyan régi Ikarust, ahol az első
ajtót kilinccsel kellett nyitni, mint
a WC-ajtót. Rég volt!
Manapság sokkal jobbak az
utak, de nagyobb a forgalom.
Kivételt képeznek az önkor-
mányzati utak, azok sok helyen
nem Európába valók. S ha már
utakról beszélünk, el kell mon-
danom, hogy a csodaszernek
kikiáltott körforgalmak terve-
zői valószínűleg még sosem
vezettek egy 3 tengelyes, 13,5
méteres autóbuszt. Kötelező-
vé tenném a számukra! Sok he-
lyen vannak problémáink. Volt
egy olyan „saját hibás” balese-
tem, hogy a hátsó köténylemez
beakadt a letört táblacsonkba,
egy körforgalomba való behaj-
táskor. Nem lehetett látni a tü-
körből. Az 1 méter magasra tett
táblák pedig a személygépko-
csiknak takarják a kilátást.
A különjáratozás az megint egy
teljesen más világ! A 80-as évek-
ben főleg szovjet és kubai cso-
portokat szállítottam. Mindkét
náció nagyon barátságos, fe-
gyelmezett volt, amit nem mon-
danék az NDK-sokra. Az oroszok
is rengeteg vodkát ittak, de ők
bírták, a németek viszont piá-
san sokat randalíroztak. Min-
den nemzet el volt bűvölve a
magyar ételektől és a magyar
vendéglátástól, és nem alapta-
lanul. Számunkra nagyon sze-
rethetőek a schengeni „hatá-
rok”, mert annakidején a hosszú
határvárakozást nehezen visel-
ték az utasok. Nemzetköziben
bejártam Európát.
Mostanában a Budapest–Zala-
egerszeg vonalat járom menet-
rendszerintiben és az a tapasz-
talatom, hogy az utasok nagy
többségével semmi baj sincs.
Csak néha okoz nehéz perceket
egy-egy olyan ember, aki úgy
gondolja, ha megvette a jegyet,
akkor megvette a buszt is és a
sofőrt is. Mások ragaszkodnak
hozzám, és ha nem férnek fel a
buszomra, akkor is velem akar-
nak jönni, pedig 10 perc múlva
jön mögöttem a másik járat. Egy
sör, egy pohár bor nem gond, de
részeg, hangoskodó utas velem
nem utazhat. Tudom kezelni
őket, rendőrre csak egyszer volt
szükségem. Külön téma a hely-
jegygondok rendezése. „Oda
akarok ülni, mert…” „Nem aka-
rok odaülni, mert…” Ezt is el kell
simítani, csak azután indulunk.
Összetett munka a miénk. Jegy-
kezelés, csomagkezelés, szám-
laadás és még pszichológusnak
is kell lenni, ugyanis e tudomány
nélkül a buszsofőr csak „félkarú
óriás”. Eljárt az idő. Azt vettem
észre, már én vagyok a cégnél a
„Sanyi bácsi”, tőlem kérdeznek a
fiatalok, én pedig boldogan el-
mondom bárkinek amit tudok.
CSERDI IMRE (55)
Ma már csak kevesen emlékez-
nek a Volán Taxi vállalatra, ahol
az édesapám sofőr volt autó-
szerelői végzettséggel. Anno
úgy gondoltuk, én leszek a társ,
a váltó a taxijára és így is lett.
De azért tettem egy 3 éves ki-
térőt a BKV-hoz. Olyan járatot
kaptam, amit „büntetőszázad-
nak” hívtak a cégnél, de ez nem
volt olyan nagy baj, mert ott
aztán megtanultam bánni az
utasokkal. A külvárosi járaton
volt mindenféle utas. Össze-
csukló részeg, duhaj fiatal, hisz-
tiző nőszemély és még sokan
mások. A 80-as éveket írtuk. Jel-
legzetes utastípus volt, amelyik
nem nézte meg a busz járatszá-
mát, felszállt és akkor ébredt rá,
hol van, majd elkezdte verni az
ajtót. Nehéz munka volt szá-
momra, de életre szóló tapasz-
talatokat szereztem az ember-
kezelésben. Mégis megszeret-
tem a buszozást!
Egy sportegyesület lett a követ-
kező munkáltatóm, ahol sze-
mélyautót, tehergépkocsit, és
buszt felváltva kellett vezetni.
A sportolók aranyosak voltak,
nem volt baj velük, egyet ki-
véve. Bárhol voltunk, egy órán
belül haza akartak érni, pedig
nem volt annyi autópálya, mint
most.
Tizennégy évvel ezelőtt jöttem
a VOLÁNBUSZ Zrt.-hez, először
szerződéses járatra, 5.40-kor in-
dultunk az Örs vezér térről, több
felvevő megálló után ¾7-kor
Százhalombattán kellett landol-
ni. Visszafelé ½4-kor indultunk,
hoztuk vissza Pestre a dolgozó-
kat. Mindenki ismert minden-
kit, olyan érzésem volt, mintha
mindig ugyanazt a családot fu-
varoztam volna reggel és dél-
után. Később fuvart kértünk mi
gépkocsivezetők a napközbeni
pihenőidőre, hogy hasznosan
teljen a drága idő, mert nincs
rosszabb a tétlenségnél.
Pár év múlva menetrendszerű já-
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 73
72-73 pilotak.indd 73 5/25/12 10:44:21 AM
z 1/87-es méretaránynál
idén talán egy kicsit keve-
sebben érkeztek. Nagy örömöm-
re idén már tudott jönni Joachim
barátom Mannheimből (tavaly
beteg volt), aki idén az osztrák
Melmer Silo igen látványos jár-
műveiből készített egy komplett
kiállítást. Nagyon sok kis apró fel-
javítás volt ezeken a maketteken,
és mint mondta tavaly ősszel egy
napot töltött fényképezéssel a
cég imsti telephelyén. Elmondá-
sa szerint jövőre egy Frikus cég-
bemutatót hoz, benne magyar
érdekeltséggel is. Mellette egy
komplett Felbermayr telep volt
egy német gyűjtő jóvoltából, és
egy holland makettező munkái,
aki már az új, DAF-kabinos Tatrát
is elkészítette. Mindig vannak di-
orámák is ebben a méretarány-
ban, idén számomra a leglátvá-
nyosabb egy francia nyugdíjas
úr utcarészlete volt.
Az évek során már megtapasztal-
tam, hogy a rendezvény magját,
és lényegét az 1/24-25-ös kami-
onok adják, és ez nem volt más-
ként idén sem. Akik egyértelmű-
en előreléptek az előző évekhez
képest, azok a svájci makettezők,
idén jöttek a legtöbben, ezzel el-
lentétben a dán kamionos klub
idén kisebb létszámmal és keve-
sebb kamionnal érkezett, pedig
éveken át szinte ők képviselték a
csúcsot.
Cseh barátaink is átálltak a 7-8
fős, mikrobuszos utazásra, na-
gyobb asztaluk volt idén, és sok
szép munkát hoztak. Különle-
gesség volt az általuk gyártott
fotómaratások sokasága, na-
gyon szép kiegészítőket lehetett
vásárolni, megépíthető belőlük
az első szériás Rába, Saviem, de
még a Roman is.
A németek részéről több klub és
makettező is képviselte a hazai
színeket, legnagyobb asztala
idén is a düsseldorfi csapatnak
volt, és egyik fő attrakciójuk az
Iveco Strator átépítő volt.
Folyamatos résztvevő egy fran-
cia nyugdíjas úr is, aki évről-évre
szebbnél-szebb egyedi építé-
sű kamiont hoz az 1/24-es mé-
retarányban. Egy másik francia
társaságnál is komoly felhozatal
volt, szintén francia, és a rendez-
vény törzstagja Freddy Amman,
aki már eddig is sok különleges
építést mutatott be. Idén a ne-
hézgépszállítás témaköréből
hozott pár kamiont, no meg a
készülőfélben lévő 1/8-as Mer-
cedes betonpumpája egyszerű-
en monumentális. Alumínium és
műanyag elemekből építi legin-
kább, mindent ő gyárt le hozzá,
már most 1,5 méter hosszú, és
van vagy 80-100 kg.
A friss hírek, várható újdonságok
szempontjából itt tud legjobban
naprakész lenni az ember, és ez
idén sem volt másképpen. Az
osztrák Heinz barátom, aki jelen-
leg már a legkomolyabb kami-
onmakett és kiegészítő-forgal-
mazó Európában, és ezért szinte
napi kapcsolatban van a legfon-
tosabb gyártóval, az olasz Itale-
rivel, azt mondta, hogy szep-
tember eleje körül várható, hogy
kijön az MAN TGX, és talán év vé-
gére elkészül már nagy nehezen
az Iveco Stralis is. Ezen kívül lesz-
nek idén is újrakiadások, így a
régi járművek kedvelőinek egy
6x4-es NG Mercedes, valamint a
régi csőrős DAF.
Kíváncsian várjuk a jövő évi új
helyszínt, na meg a találkozást
a barátokkal, és az elkészült új
munkákkal. Kiss Gábor
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Kaleidoszkóp 74
A
Modellkirakat
HA MÁRCIUS, AKKOR JABBEKE
A belgiumi beszámoló folytatása
Most a kiállított makettekre, klubokra összpontosítunk,
haladjunk sorjában, és kezdjük a kicsikkel.
1
5
4
2 3
6
8
7
10
9
1. A francia csapat asztalán volt ez a homlokrakodó 2. Aluminíumból és műanyagból készül Freddy Amman
betonpumpája 3. Belga makettező munkája 4. Francia nyugdíjas úr átépítése 5. Thomas Wyss munkája Svájcból,
két évig készítette 6. Ő is Svájcból érkezett, még rajta van az út pora 7. Az amerikai kamionok képviselői is jelen
voltak 8. Felbermayr telep 1-87-ben 9. Silo-Melmer, szintén 87-ben 10. Az egyik lengyel makettező specialitása
a roncs kamionok, ez a Scania is így készült
74 modell.indd 74 5/24/12 10:46:35 AM
A kormány terveiben a gázüzemű
nehéztehergépkocsik és autóbu-
szok részarányát minimum 10, de
akár 20 százalékra kívánják nö-
velni 2020-ig a légszennyezett-
ség csökkentése érdekében. Ezzel
párhuzamosan, az eddigi 101 fo-
lyékony gázt forgalmazó töltőál-
lomás számát 380 darabra növe-
lik, még ez év végére!
A nehézkategóriás haszongép-
jármű-motorok gyártására sza-
kosodott GYMCL (Guangxi Yu-
chai Machinery Company Limi-
ted) már 2009 és 2011 között 287
százalékkal növelte gázüzemű
motorjainak gyártási darabszá-
mát, sőt a leendő igények kielé-
gítése érdekében egy teljesen új
gyártóüzemet is építenek, amely
2013 elején kezdi meg a terme-
lést.
Terveik szerint évente 20 ezer
darab gázüzemű motort fognak
gyártani, és a tervező- és fejlesz-
tőközpontjukat is ide helyezik át.
A gépkocsigyártókat „just in
time” rendszerben kiszolgáló
németországi L.I.T. AG 50 darab
Kögel Mega P55 típusú félpót-
kocsival bővítette flottáját. Az
új típus lényege, hogy a padló-
váz támtalpak előtti része a ko-
rábbi 90 milliméteres kereszt-
metszetről 55 millimétere csök-
kent, ezáltal teljes hosszúság-
ban kihasználható a 3 méteres
belmagasság a 4 méteres külső,
teljes magasság betartása mel-
lett. Ezzel együtt a félpótko-
csik önsúlya 6,4 tonnára csök-
kent, a hasznos teherbírás ja-
vára. A tetőszerkezet természe-
tesen mechanikus-hidraulikus
úton megemelhető, a rakodás
meggyorsítása és megkönnyí-
tése érdekében. A rakományok
– köztük a gitterboxok – rögzí-
tési lehetőségei egyaránt meg-
felelnek a DIN 1642 Code XL és
a Daimler 9.5 iránymutatásá-
nak. Számtalan lehetőség van
a legkülönfélébb rakományok
biztonságos rögzítésére, akár-
csak a félpótkocsi rögzítésé-
re 4 pár rögzítőszemmel Ro-Ro
forgalomban. Továbbá, lehe-
tőség van a királycsap gyors és
egyszerű cseréjére is, az átmé-
rő függvényében. A kapcsolási
magasság 910–1050 milliméter
között lehetséges.
Természetesen Kínában sem ke-
rülte el a kormány és a szakembe-
rek figyelmét a nehézkategóriás,
gázüzemű tehergépkocsik és au-
tóbuszok további fejlesztése és a
töltőállomás-hálózatok kiépítése,
amit egy nemrég történ szeren-
csés felfedezés igencsak felpörge-
tett. Kína nyugati részén, az orosz
és mongol határ közelében óriás
földgázmezőre bukkantak. A kor-
mány 12. ötéves tervében egyéb-
ként is szerepelt a földgáz – töb-
bek között közlekedési célú – hasz-
nosításnak növelése, mintegy 8,3
százalékkal 2015-ig, ami három-
szorosa a 2008-as értéknek.
Ennek érdekében már a harma-
dik távvezetéket építik az ország
nyugati feléből, a sűrűn lakott
és jelentős iparral rendelkező ke-
leti területek irányába. A három
nagy kínai olaj- és gázipari cég
már 5 kitermelőbázist beüzemelt,
további 10-et építenek és 5 terve-
zési stádiumban van.
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 75
INFORMÁCIÓK ÉS ÉRDEKESSÉGEK
Ünnepélyes átadás
és a sokoldalúan alkalmazható
Mega P55 modell
Gáz o laj á rak
An dor ra 1,17 euró
Auszt ria 1,39 euró
Bel gi um 1,50 euró
Bul gá ria 2,59 leva
Cseh Közt. 35,50 ko ro na
Dá nia 11,61 ko ro na
Egye sült Királyság 1,42 font
Észt or szág 1,28 euro
Finn or szág 1,51 euró
Fran ci a or szág 1,41 euró
Gö rög or szág 1,51 euró
Hol lan dia 1,47 euró
Hor vát or szág 9,89 kuna
Ír or szág 1,55 euró
Len gyel or szág 5,72 zloty
Lett or szág 0,95 lat
Lit vá nia 4,59 litas
Lu xem burg 1,24 euró
Ma gyar or szág 430,00 fo rint
Né met or szág 1,45 euró
Nor vé gia 13,68 ko ro na
Olasz or szág 1,68 euró
Orosz or szág 29,50 ru bel
Por tu gá lia 1,47 euró
Ro má nia 5,89 lej
Spa nyol or szág 1,35 euró
Svájc 1,89 frank
Svéd or szág 14,99 ko ro na
Szerbia 146,90 dínár
Szlo vá kia 1,44 euró
Szlo vé nia 1,33 euró
Ukrajna 10,00 hryvnia
RENAULT KERAX 8x8
KÖGEL – 50 DARABOS KÖLTSÉGHATÉKONY
FÉLPÓT-FLOTTA
ÓRIÁSI KÍNAI GÁZMOTOR-
ÉS TÖLTŐÁLLOMÁSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS
MERCEDES-BENZ VIANO
– „MARCO POLO” JUBILEUM
Átadták a szabadidős jármű 10 000-dik példányát. A Westfalia cégnél
a „Marco Polo” 1996 óta van gyártásprogramban, természetesen fo-
lyamatos korszerűsítésekkel és 2003 óta készülnek a Viano-szériára.
A jubileumi példány egyedi fényezést
kapott, bi-xenon fényszórókat,
a tetőszerkezet elektro-hidrau-
likus működtetésű, külön tető-
ablakkal és külső zuhanyzóval
is rendelkezik. A négyhenge-
res dízelmotor a „Blue-Ef-
ficiency” technológia
révén megfelel
a legszigo-
rúbb kör-
nyezetvé-
delmi nor-
máknak.
Újabb taggal bővült a Renault Keraxok kínálata. A nehéz munkakörülmények kö-
zött közkedvelt gépkocsi immáron 8x8-as meghajtással is kapható, műszakilag
megengedett össztömege 40 tonna fölött van. Erőforrásként 430 és 460 lóerős
Euro V-ös motorokkal, míg Európán kívül 440 lóerős Euro III-as motorral forgal-
mazzák. A vásárlók különféle abroncstípus és méret közül választhatnak a leendő
alkalmazás függvényében. Kiváló 25-31 fokos terepszögekkel rendelkezik, de a te-
repjáró képességet elöl 340, hátul 360 milliméteres szabad magasság is elősegíti.
75 kal.indd 75 5/30/12 10:21:27 AM
APRÓHIRDETÉS
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Kaleidoszkóp 76
ÁLLÁS
▼ 29 éves sofőr B, C, E kate-
góriás jogosítvánnyal és gya-
korlattal 7,5 tonnáig bezárólag,
belföldön vagy külföldön mun-
kát keres.
Tel.: +36-70/652-3210
▼ 38 éves szolnoki férfi állást
keres – C, D, E kate gó riás jogo-
sítvánnyal, sofőrkártyával, ne-
hézgépkezelői vizsgával, 8 éves
kül- és belföldi gyakorlattal –
Szolnok környéki telephelyen.
Tel.: +36-70/531-4201
▼ 37 éves férfi, B, C, E kate gó-
riás jogosítvánnyal, PÁV I., II.
KKSZ, tartányos ADR vizsgával,
15 éves gyakorlattal bel földi
sofőr állást ke re s Szegeden.
Tel.: +36-20/496-6280
▼ Kamionsofőr C, E kate gó riás
jogosítvánnyal, 22 éves vezetési
– ebből 5 év nemzetközi fuvaro-
zási – gyakorlattal állást keres.
Tel.: +36-20/537-5686
és +36-20/628-8145
▼ Kamionos – negyvenéves
gyakorlattal – fullos autón dol-
gozna.
Tel.: +36-30/710-8258
▼ Fiatalember, egyetemi dip-
lomával (művelődésszervező
szak), számítógépes ismeret-
tel (Word, Excel, Outlook, Pho-
toshop), alap fokú német nyelv-
vizsgával, vi deo műsor készítő
szakvizsgával, operatőri, tévés
gyakorlattal, hitelügyintézői
gyakorlattal és jogosítvánnyal
állást keres.
Mobil: +36-20/340-0546
▼ B, C, E kategóriás jogosít-
vánnyal, PÁV II-vel, bel földi és
nemzet közi árufuvarozói vizs-
gával, digitá lis kártyával, autó-
szerelő szakmá val, gyakorlattal,
sofőr munkát ke re sek.
Tel.: +36-70/290-6709
▼ Közgazdasági szakközépis-
ko lát végzett nő, kiegészítő köz-
gaz da sági szaktanfolyammal,
köny ve lői gyakorlattal, felhasz-
náló szin tű szá mítógépes isme-
rettel (Win dows, Ex cel), fuvaros
cégnél szerzett 3 éves gyakor-
lattal állást keres.
Tel.: +36-70/316-8205
▼ Kamionsofőr A, B, C, E kate-
góriás jogosítvánnyal, PÁV1, bel-
földi és nemzetközi vizsgával,
digitális kártyával, 35 éves gya-
korlattal munkát keres, beugrás
is ér de kel.
Tel.: +36-70/229-7575
▼ 13 év belföldi, 7 év külföldi
gya korlattal – CE, TIR, PÁV2 ka te-
góriás –, belföldön vagy külföl-
dön munkát keres, beugrás is
ér de kel.
Tel.: +36-20/537-5686
▼ Olyan európai kamionos fu-
va rozócéget keresek, amely
Dél-Afrikába és -ban fuvaroztat,
és sofőröket keres. Kérem, aki
tud valamilyen pozitív informá-
cióval szolgálni, jelentkezzen.
Tel.: +36-70/652-9296
▼ Veszélyesáru-szállítási biz-
tonsági tanácsadó vállal cégek-
nek, vállalkozóknak ADR szállí-
tási tanácsadást.
Tel.: +36-70/940-0000
▼ Profi kamionos hölgykollé-
gát keresek négykézbe, uniós
Apróhirdetés
A vállalkozási célú apróhirdetések
alapegysége: 42x33 mm/3750
Ft+áfa (Több szöröse is lehet)
Meg ren de lés: levél, telefon, fax
(szer kesz tő ség).
Fizetés: a küldött csekken min-
den hó 20-ig, akkor a kö vet kező
hónapban megjelenik.
Tovább ra is té rí tés nélkül,
maxi mum tíz sor ter jede lem-
ben jelen tet jük meg:
állás, jármű, köz ér de kű szak mai,
iskolai, szer vezeti, ha tó sági hi r-
de téseket, részvét nyil vání tást,
sze mélyes tárgyak gyűj tését, cse-
réjét.
Hirdetési ügyekben hívják
a szerkesztőséget.
Tel.: 390-4474, 370-5017
fuvarokra külföldi céghez, aki
németül vagy angolul kiváló-
an beszél és károsszenvedély-
mentes. Tar tá lyos, silós gya-
korlattal, digit kár tyával és sze-
mélyautóval.
Tel.: +36-70/652-9296
▼ 42 éves budapesti kamion-
sofőr B, C, D, E karegóriás jo-
gosítvánnyal, autószerelő szak-
mával, érettségivel, nagy veze-
tési és nemzetközi gyakorlattal
– garázsmester, – gépkocsi elő-
adó, – belföldi vagy rövidtávú
nemzetközi sofőri állást keres.
Érdeklődni: +36-70/279-9956
▼ 32 éves gépkocsivezető ma-
ximum 3 hetes uniós munkát
vál lal (digitális kártya van).
Tel.: +36-30/695-6689,
+36-30/452-7254 (belföldön)
▼ 36 éves kecskeméti férfi A, B,
C, D, E karegóriás jogosítvány-
nyal, belföldi, nemzetközi gya-
korlattal nehézgép-kezelői jogo-
sítvánnyal munkát keres Kecske-
mét és Szol nok környékén.
Tel.: 06-70/531-4201
▼ 25 éves múlt ra vissza te kin tő
au tó busz- és ha szon gép jár mű-
szer viz ke res pre cíz, agi lis mun -
ka e rőt a kö vet ke ző po zí ci ók ba:
au tó busz-sze re lő, fé nye ző, au tó-
e lekt ro ni kai mű sze rész.
Tel.: 1/220-1524,
+36-20/464-1453
▼ ADR tanácsadó munkát
keres túlméretes szállítmány
kisérésére, saját gépjárművel.
Tel.: +36-70/940-0000
▼ B, C, E kategóriás jogosít-
ványnyal, PAV II, III-mal, belföldi
és TIR vizsgával, digitkártyával
rendelkező fiatalember mun-
kát keres. Bármilyen megoldás
érdekel.
Tel.: +36-30/284-0934
E-mail: sanyi84@freemail.hu
E-mail: totitrans@totitrans.com
Budapesti székhelyű fuvarozó cég
keres nemzetközi
gépjárművezetőket
C, E kategóriás jogosítvánnyal.
Feltétel: ADR-vizsga, digitális tachográf
kártya, 2 év nemzetközi gépjárművezetői,
hűtő fuvarozási gyakorlat.
Telefon:
+36-30/222-9104
MUNKAVÁLLALÁS?
VÁLLALKOZÁS?
Folyamatosan induló
szaktanfolyamok
TARGONCA, EMELÔGÉP, FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÔI
OKJ-s bizonyítvánnyal és gépkezelôi jogosítvánnyal
Telefon: +36-20/424-4843
GÉPJÁRMÛVEZETÔ KÉPESÍTÔ IGAZOLVÁNY
Munkavállaláshoz elôírt képesítés
tehergépkocsi-vezetôknek és autóbusz-vezetôknek
Telefon: +36-20/248-4700
SZAKTANFOLYAMOK
• Árufuvarozó • Autóbuszos és Taxis Vállalkozói
• Gépjármû ügyintézôi • Veszélyesáru-szállító (ADR)
• Hulladékgyûjtô és -szállító
• Túlméretes szállítmány szakkísérô
Telefon: +36-20/938-4663
Kapcsolj rá!
www.fuvinfoiroda.hu
1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.
Telefon/fax: 06-1/261-0078, 06-1/261-9836
76, 78 Apro.indd 76 5/29/12 12:13:52 PM
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 77
CAMION TRUCK&BUS HASZONJÁRMŰ, ÁRU- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP • KIADJA: CAMION
TRUCK&BUS • A KIADÓ IGAZGATÓJA: KLÉZL MARINA • IGAZ GATÓ: MOLNÁR ZOLTÁN • SZERKESZTI:
A SZER KESZTŐ BIZOTTSÁG • FŐMUNKA TÁRS: PAPP ERZSÉBET • MUNKA TÁR SAK: BALOGH JÁNOS,
BALOGH MAGDI, BONCSÉR SÁNDOR, FEKETE ÁRPÁD, KISS BERTALAN, KŐFALUSI PÁL, DR. KŐFALVI
GYULA, KRIVÁNSZKY ÁRPÁD, MERUK RÓZSA, OSCAR HOOG EN DOORN, ✞ ROSZPRIM LÁSZLÓ, TEKES
ANDRÁS, TÓTH I. GÁBOR • TERJESZTI: HÍRKER • NEM ZETI HÍR LAP KERESKEDELMI RT. • KIADÓI ÉS LAP-
TER JESZTŐI KFT., VALAMINT ALTERNATÍV TER JESZTŐK • ISSN 1586–8729 • MEG NEM RENDELT
KÉZIRATOKAT ÉS FOTÓ KAT NEM ŐR ZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA. KÖZÖLT CIKKEINK ÉS
FOTÓINK ÁTVÉ TELE CSAK A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES. HIRDETÉSEK SZERVEZÉSE:
SZERKESZTŐSÉGBEN (390-4474), STYL MEDIA (405-4503) ÉS ALTERNATÍV SZERVEZŐKNÉL TÖRTÉNIK.
SZER KESZTŐSÉ GÜNK JOG SZABÁLYBA ÜTKÖZŐ, ETIKAILAG KIFO GÁ SOL HA TÓ HIR DE TÉ SEK KÖZ-
LÉSÉTŐL EL ZÁR KÓZIK, A MEGJE LEN TETETT HIRDE TÉ SEK TARTAL MÁ ÉRT FELELŐS SÉGET NEM
VÁLLAL. A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER
BUDAPEST MÉDIAFIGYELŐ KFT.
TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744
OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELŐ KFT.
OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL
OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH
OF THE YEAR AWARDS
AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH
OF THE YEAR”
SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA
SZERKESZTŐSÉG:
1141 BUDA PEST,
MOGYORÓDI ÚT 127/B
1437 Bp., Pf. 310 · TEL./FAX: 390-4474
E-MAIL:
cambus@hu.inter.net
INTERNETCÍME:
www.camiontruck.hu
MEGRENDELÉSÉT, KÉRJÜK WEB OLDALUNKON (www.camiontruck.hu)
TALÁLHATÓ ELŐFIZETÉSI LAP KITÖLTÉSÉVEL ÉS ELKÜLDÉSÉVEL TEGYE
MEG! TERMÉSZETESEN FAXON, TELEFONON 390-4474, ÉS LEVÉLBEN 1141
BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B CÍMRE IS JELEZHETI IGÉNYÉT!
AZ ELŐFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA 2970 FT (BRUTTÓ), TIZENKÉT HÓNAPRA 5940 FT (BRUTTÓ).
A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK!
MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMŰ HAVONTA MEGJELENŐ LAPOT
HAT HÓNAPRA TIZENKÉT HÓNAPRA PÉLDÁNYBAN
CSEKKET KÉREK SZÁMLÁT KÉREK
MEGRENDELŐ NEVE:
CÍM:
IRÁNYÍTÓSZÁM:
E-MAIL CÍM:
TELEFON: ALÁÍRÁS:
FAX: DÁTUM:
MEGRENDELÉSÉT ELKÜLDHETI FÉNYMÁSOLAT, FAX, E-MAIL FORMÁBAN IS
Megrendelőlap
HIRDETÉSEK (ZÁRÓJELBEN A HIRDE TÉ SEK OLDALSZÁMA TALÁLHATÓ)
AGENTSPED KFT. (47) • BURSATRANSPORT (B/III) • CON VOY
TRUCK SHOP (80) • DAF HUNGARY KFT. (B/II) • DÁVID
PONYVA REKLÁM KFT. (13) • DELTA-TRUCK KFT. (B/IV) •
FLIEGL TRAILER (9) • FLOTT-TRANS KFT. (13) • IAA HANNO-
VER (8, 10, 12) • IbB HUNGARY (58) • IVECO VEZÉR-
KÉPVISELET (7, 11) • KRONE GmbH (11) • MERCEDES-BENZ
HUNGÁRIA KFT. (3) • RENA ULT TRUCKS HUNGÁRIA KFT.
(41) • SCANIA HUNGÁRIA KFT. (33) • SCHMITZ CARGOBULL
MAGYAR ORSZÁG KFT. (7) • SCHWARZMÜLLER KFT. (13) •
SZEGED – XXII. KAMIONOS TALÁLKOZÓ (23) • VOLVO
HUNGÁRIA KFT. (1)
Camion Truck&Bus – Az év haszongépjárműve 2011
pályázat kategóriagyőztesei az olvasók szavazatai alapján
I. kategória
Haszongépjármű 2 tonnáig
VOLKS WA GEN CADDY BLUEMOTION
II. kategória
Haszongépjármű 2–3,5 tonnáig
IVECO ECODAILY 35S17V
IV. kategória
Haszongépjármű 5–10 tonnáig
IVECO EUROCARGO 75E18 MLL
III. kategória
Haszongépjármű 3,5–5 tonnáig
MER CE DES-BENZ SPRIN TER 316 CDI/43 KA
V. kategória
Haszongépjármű 10–15 tonnáig
MAN TGL 12.220 EEV
VI. kategória
Haszongépjármű 15 tonna felett
MER CE DES-BENZ ACTROS 1845 LS 4×2 F13
VII. kategória
Konstrukciós/terepes nehézjármű
VOL VO FMX 8×4
VIII. kategória
Terepjáró, pick-up
VOLKSWAGEN AMAROK ROBUST
X. kategória
Városi, elővárosi autóbusz
KRAVTEX CREDO CITADELL 19
IX. kategória
Minibusz, midibusz (6 métertől)
MIDICITY S 91
XI. kategória
Távolsági, turista-autóbusz (egyszintes)
MERCEDES-BENZ TRAVEGO L
Gratulálunk
az eredményekhez,
és reményünket fejezzük ki,
hogy a korszerű,
ember- és környezetbarát
technika népszerűsítését
ez az esemény is elősegíti!
A szerkesztőség
77 Impr.indd 77 5/29/12 4:41:46 PM
APRÓHIRDETÉS
Camion Truck&Bus 2012/6 ▼ Kaleidoszkóp 78
Kamionosbolt M1-es autópálya,
Óbarok pihenôhely, 43. km-szelvény,
az OMV töltôállomás mellett
LEÁRAZÁS,
KÉSZLETKISÖPRÉS!
10%–20%–30% VAGY AKÁR
50% ÁRENGEDMÉNY!
SZINTE MINDEN
AZ ÜZLETBEN TALÁLHATÓ,
KÉSZLETEN LÉVÔ
ÁRU KEDVEZMÉNNYEL
VÁSÁROLHATÓ!
VÁSÁROLJON ÚTKÖZBEN
AZ M1-EN!
Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig: 8.30–16.30
Mobil: +36-30/947-4217,
Tel.: 06-22/704-008, fax: 06-22/704-240
www.kamionosbolt-m1.hu
▼ Angol magántanítást, nyelv-
vizsgára és érettségire való fel-
készítést vállal nagy tapasztalat-
tal rendelkező dip lomás tanár.
Tel.: +36-20/320-6995
▼ Épü let gé pész- és épí tész-
mér nö kök ből ál ló vál lal ko zás
vál lal ná nor mál épü le tek, va la-
mint ipa ri, rak tár- és csar nok é-
pü le tek mér nö ki ter ve zé sét épí-
té si en ge dély terv szin ten.
Ér dek lő dés: TERMOTERV Bt.
Tel.: +36-30/853-5916
VEGYES
▼ GYŰJTŐ venne vagy cserél-
ne az elmúlt évtizedekben ké-
szült képeket, kiadványokat, re-
likviákat a Hungarocamion, az
ÉPFU, a BSZV és a Volán vállala-
tokról, illetve járműveikről.
Kovács Tibor,
6100 Kiskunfélegyháza,
Perczel Mór u. 54.
Tel.: +36-20/228-9094,
E-mail: kovti@pr.hu
▼ Keresem az eddig megjelent
Superbike magazinokat. Cseré-
be autós magazinokat adok.
Mo bil: +36-30/451-4624
▼ Újszerű állapotú, használt
nyári gumik – 155–215 mm szé-
lességig – kedvező áron eladók
Szekszárdon.
Mo bil: +36-20/495-5300,
+36-30/560-8291
▼ Álomszép, vérpezsdítő „mo-
torzene”! – V6, V8, V12, V16-os
motorhangok CD-n. Csak „ben-
zinőrülteknek”!
Tel.: 06-46/747-675, ERNI
▼ Busz + teherautó (európai)
pros pektusok, magazinok, vala-
mint USA (Mack, Kenworth, Pe-
terbilt, Western Star) truck pros-
pektusok, katalógusok, magazi-
nok, CD-k „benzinőrülteknek”!
Tel.: 06-46/747-675,
+36-70/307-8757
vagy pbox500@gmail.com
▼ Új kemping satelit digitális
prog ramozott antenna eladó.
A műanyag kofferban: 40 cm át-
mérőjű tányér, fej, kábel, földi
táp egység, felfogatás, haszná-
lati utasítás.
Tel.: +36-30/549-5336
▼ El a dó a Camion Truck&Bus
összes lap ja 1989. 01-től posz te-
rek kel, mel lék le tek kel és az Au-
tó mo tor 1974. 01.–1981 kö zöt ti
ki a dá sai.
Tel.: +36-20/976-2616
Kamionosok!
Mozgószerviz az ország
egész területén.
WE BAS TO EBER SPÄ CHER
álló fûtések (12, 24 V), új és használt
készülékek beszereléssel is eladók.
Állófûtések és kamionok teljes körû
elektromos javí tása a hét minden napján.
Ké ke si Er nô, 2030 Érd, Mun ká csy Mi hály u. 91.
Tel.: 06-23/364-048, +36-20/973-1857
▼ Dél-pesti, 40-es, józan életű,
meg bízható, pontos, B, C, E ka-
tegóriás, KCR-Hiab autódaru-ke-
zelői végzettséggel rendelke ző,
belföldi árufuvarozó állást vál-
toz tatna költözés miatt. JCB-OK
vizs gával is rendelkezem. Gép-
kocsi-vezetői, ill. rakodógép-ke-
zelői munkát keresek, sóder-,
ho mokbánya, betonüzem
előnyben.
Tel.: +36-30/276-5897
▼ Budapesti gépkocsivezető
DJCB OK vizsgával, gyakorlat
nélkül, belföldi viszonylatban
állást változtatna. (CA, KCR)
Tel.: +36-30/276-5897
▼ 38 éves, megbízható, több-
éves nemzetközi tapasztalattal,
jelenleg uniózó kamionos bel-
földi és/vagy nemzetközi mun-
kát keres, hétvégi pihenővel.
Székesfehérvár és környéke.
Tel.: +36-20/914-8413
▼ Nagy tapasztalatokkal ren-
del kező 50 éves nő, képesített
könyvelői, középfokú raktár-
gazdálkodási, logisztikai ügy-
intézői végzettséggel, 20 éves
raktárvetetői gyakorlattal állást
keres. (20 év = 2 munkahely.)
Tel.: +36-20/358-2019, E-mail:
gratczeranita@yahoo.com
▼ 28 éves fiatalember, korláto-
zás nélküli belföldi és nemzetkö-
zi árufuvarozó vállalkozói vég -
zet t séggel, bel- és külföldi mun-
ka kap csolatokkal, tapasztalat-
tal, gya kor lattal fuvarozó- cég
vezetését, szakmai irányítását
vállalja.
E-mail: allas.iranyito@citromail.hu
JÁRMŰ
▼ Különleges technikai adott-
ságokkal, megvételre ajánlom
az FTF nyergest, 9 literes V6-os,
turbo kompresszoros Allison
motorral. 400 méteren kiváló-
an gyorsul.
Tel.: +36-30/315-1821
▼ Csepel 700-ashoz ke re-
sek (fixplatós, cementes, fo-
lyadékos, panel szállító) fél-
pótkocsit. 65–70-es évek. 344-
eshez ponyvát keresek.
Tel.: +36-30/937-3089
▼ Eladásra kínált motorok: Az
Ural M 62-es (1962) a veterán
kiállítások állandó résztvevője
(Old Timer kiállítás – Syma csar-
nok). Muzeális minősítésű mű-
szaki, forgalmi stb. Ár: 1 490 000
Huf.
Az MZ 250/ES Trophy (1971)
szintén kiállítási darab, muzeális
minősítés, stb. Ár: 490 000 Huf
Érd.: Gabor.Mujzer@dkv-euro-
service.com
Mobil: +36-30/952-4883
▼ 2 da rab 3 éves GF nye reg
1255 mm kap cso lá si ma gas sá-
gú von ta tó ra el a dó.
Tel.: +36-30/219-2696
SZOLGÁLTATÁS
▼ Ka mi on- és au tó men tés:
hely szí ni gyors ja ví tás (0–24-ig)!
Bor so di Lász ló au tó sze re lő.
Mo bil: +36-30/948-4723
76, 78 Apro.indd 78 5/29/12 12:14:00 PM
Boije Overbrink hibrid üzemű speciális versenykamionjával saját eddi-
gi, 2011 júniusában, a svédországi hultsfredi repülőtéren felállított re-
kordjait döntötte meg az Utah-állambeli wendoveri katonai repülőté-
ren. Az új sebességi rekord 236,577 km/óra, a tavalyi 218,78 km/órával
szemben, míg az 1000 méteren elért sebességet 153,252 km/órára javí-
totta, a 152,253 km/óráról.
A VN-széria alapjaira épülő
jármű a D16-os motor és az I-
Shift váltómű számottevően
módosított változatait rejti, a
hibrid egységgel együtt. A 2100
lóerőnyi összteljesítményből
és 6780 newtonméteres nyo-
matékból mintegy 200 lóerőt
és 1200 newtonmétert villany-
motor biztosít
Kaleidoszkóp ▼ Camion Truck&Bus 2012/6 79
E havi rejtvényünk megfejtései autóbuszos utazással kapcsolatosak. A ke resz t rejtvény meg fejtői között a Camion Truck&Bus 1/4
éves elő fi ze té sét sorsoljuk ki. Be kül dé si ha tár i dő: június 20. Májusi meg fej tés: 1. Emelkedőn teljesítményorientált üzemmód • 2. Eco-
cruise üzemmód a tempomatnál • 3. Gyors reagálóképesség. Nyer te sünk: Fellegi Ferenc (Nagykanizsa).
INFORMÁCIÓK ÉS ÉRDEKESSÉGEK
HIRDETÔK LISTÁJA VOLVO HIBRID VILÁGREKORD
▼ Agentsped Kft.
47. old. Nemzetközi szállítmányozás
és vámkezelés.
▼ BursaTransport
Hátsó belső borító. A dinamikusan
fejlődő európai fuvarbörze
▼ Convoy Truck Shop
80. old. Tehergépjármű-
kiegészítő tartozékok
▼ DAF Hungary Kft.
Első belső borító. Az Ön nyereségessége
a mi célunk
▼ Dávid Ponyva Reklám Kft.
13. old. Tűnjön fel
jobb színben!
▼ Delta-Truck Kft.
Hátsó borító. Kögel
több van benne
▼ Fiat Magyarország, Iveco
7., 11. old. Új Daily. Ez a munka rá vár…
Fülkés és duplafülkés alvázak • Furgonok
▼ Fliegl Trailer
9. old. Raktárkészletről…
Új függönyponyvás félpótkocsi
▼ Flott-Trans Kamion és Busz Szerviz
13. old. Volvo
szerződött partner
▼ IAA Hannover
8., 10. és 12. old. 64
th
International
Motor Show
▼ IbB Hungary
58. old. Közúti biztonsági
kutatócsoport
▼ Krone GmbH
11. old. A legfontosabb áruját
szállítja: a költséghatékonyságot.
▼ Mercedes-Benz Hungária Kft.
3. old. Az új Actros.
Gyorsan A-ból B-be.
▼ Renault Trucks Hungária Kft.
41. old. Renault Magnum
Nyerő kombináció
▼ Scania Hungária Kft.
33. old. Szervizeltesse járműveit
hétvégén, amikor nincs fuvarfeladatuk
▼ Schmitz Cargobull Magyaro. Kft.
7. old. Speed Curtain
– 35 másodperc alatt kész a rakodásra
▼ Schwarzmüller Kft.
13. old. Hívja
területi képviselőinket!
▼ Szegedi Kamionos Találkozó
23. old. XXII. Kamionos Találkozó
– 2012. július 20–22
▼ Volvo Hungária Kft.
1. old. Fuel Champion Edition
– a fogyasztás bajnoka
Az új rekord
pillanatai
79 Rejtvny hirdlist.indd 79 5/29/12 4:46:51 PM
C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P
C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P
C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P
SOK SZÁZ FÉLE TERMÉKKEL VÁRJUK
SZEMÉLYES VAGY TELEFONOS ÉRDEKLÔDÉSÜKET!
www.convoytruck.hu E-mail: info@
convoytruck.hu
C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P
C
O
N
V
O
Y
T
R
U
C
K
S
H
O
P
• PÉCS SZENTLÔRINCI ÚT 15. TEL.: 72/215-183 • TEL./FAX: 72/325-520
BUDAPEST ÓCSAI ÚT 1 –3. TEL.: 287-3297 • TEL./FAX: 287-3294
SZEGED, SZEGEDI LOGISZTIKAI KÖZPONT TEL./FAX: 62/471-969
DEBRECEN BALMAZÚJVÁROSI ÚT 10. TEL./FAX: 52/530-823
GYÔR BÉCSI ÚT 14. TEL./FAX: 96/328-929
Kompresszoros hûtôk
(Danfoss kompresszorral) 2 év garanciával!
– 30 l-es, multifunkciós elektronikus hôfokszabályzóval
és digitális hômérséklet-kijelzôvel, 12 V+24 V+220 V
(–18 ºC – +10 ºC hûtési tartomány) akkuvédelem,
– 40 l-es, multifunkciós elektronikus hôfokszabályozóval
és digitális hômérséklet-kijelzôvel, 12+24 V+220 V
(–18 ºC – +10 ºC hûtési tartomány) akkuvédelem
– 15 és 18 l-es, multifunkciós elektronikus hôfok sza bá lyo zó-
val és digitális hômérséklet-kijelzôvel, 12+24 V
(–18 ºC – +10 ºC hûtési tartomány) akkuvédelem
– 35,5 l-es, ágy alá beépíthetô, 12+24 V
(–7 ºC – +10 ºC hûtési tartomány) akkuvédelem
– 25 l-es, ágy alá beépíthetô, MB Actroshoz, 12+24 V
(0 ºC – +10 ºC hûtési tartomány) akkuvédelem
valamint 33 l-es abszorpciós hûtô
24 V+gáz+220 V vagy 12 V+gáz+220 V kivitelben
Kiváló minôségû, európai uniós
gyártmányú ledes hátsó lámpa
rendkívül kedvezô áron!
5 tonnás 8, 10 és 12 méteres,
minôsített rakományrögzítôk
erôsített változatban is
(hosszabbított racsnival, dupla
kilincsmûvel, megnövelt standard
feszítôerôvel STF=500 daN)
rendkívül kedvezô áron!
Sárvédô ívek (lapos tetôs
kivitelben is) és sárvédô
félívek sokféle méretben,
kedvezô áron!
Üzemanyaglopás-gátló akciós áron!
Az üzemanyagtank beöntônyílásába rögzíthetô,
a leggyakoribb (80-as) átmérôjû tanksapkákkal
szerelt tartályoknál alkalmazható
Új! Kiváló minôségû,
motoros mozgatású
iker tükör és tükörlapok
Mercedes Actros MP3-hoz
bevezetô áron!
Convoy 1_1 1206.indd 80 23.5.2012 12:24:37
Bursatransport 1_1 1205.indd B/III 5/31/12 3:44:52 PM
Tudja Ön, hogy miért csak ritkán lát Kögel Cargo pótkocsit állni?
Mert megbízható és mindig úton van.
több van benne
-6.ÅUPCPQMGT½OKC
Hosszú eíeLLarLam a íegmodernebb, kornyezeLbaraL
korrozíovedeíemnek koszonheLĩen
4QDQU\VWUU½I
Az erĩsíLeLL aívaz a nehez aruL ís
bízLonsagosan |uLLaL|a ceíba
YYYMQGIGNEQJW
Nap|aínkban az aruszaíííLas oíyan szaíííLo eszkozL kívan, mínL a Kogeí Cargo.
az ígenyes kívíLeíezesen Lúí kíLŅník a csekeíy üzemeíLeLesíkoíLsegeíveí es
sokoídaíú feíhasznaíhaLosagavaí.
Y
Y
Y

F
G
N
V
C
V
T
W
E
M

J
W
#\ÒPOCI[CTQTU\½IK-ÒIGNRCTVPGTG
&'.6#647%--HV
HívaLaíos Kogeí markakereskedes
23T0 SzígeLszenLmíkíos
Leshegy u. T3.
Leí +36 24 50 22 50
markeLíng@deíLa-Lruck.hu
12 05 07 Anzeige Cargo 1 202x274 HU indd 1 18 05 12 08:42
-6.ÅUPCPQMGT½OKC
Hosszú eíeLLarLam a íegmodernebb, kornyezeLbaraL
korrozíovedeíemnek koszonheLĩen
4QDQU\VWUU½I
Az erĩsíLeLL aívaz a nehez aruL ís
bízLonsagosan |uLLaL|a ceíba
YYYMQGIGNEQJW
12 05 07 Anzeige Cargo 1 202x274 HU indd 1
Delta Truck 1_1 1206.indd B/IV 5/31/12 3:43:44 PM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful