ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ- ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΡΟΔΟΥ

Δ ΕΛ Τ ΙΟ

Τ Υ ΠΟ Υ

7 ΙΟ Υ ΝΙΟ Υ 2 0 12

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κων. Παλαιολόγου 85
Πλατεία Αγ. Ιωάννη
85100 - Ρόδος

Τηλ: 22410 36110
ekif.rodos@gmail.com

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτ - Παρ
08.00-13.00, 18.00-19.30
Γραμματεία: 08.00 - 13.00
Φαρμακείο: 09.00 - 12.30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο (ΕΚΙΦ), με φορέα
λειτουργίας και υλοποίησής του την ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ “Κοινόν
Δωδεκανησίων», άρχισε τη λειτουργία του στις 26 Μαρτίου
2012 σε χώρο που παραχωρήθηκε από το Δήμο Ρόδου, στην
πλατεία του Αγίου Ιωάννη.
Στο χρονικό διάστημα που λειτουργεί (40 εργάσιμες ημέρες)
αριθμεί ήδη 275 επισκέπτες υπηρεσιών υγείας, έχει δημιουργήσει ένα επαρκές φαρμακείο με 687 τίτλους φαρμάκων, έχει
προμηθεύσει με φάρμακα κοινωνικές δομές και μεμονωμένα
άτομα. Ιατρικές υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί σε 62 άτομα μέσω του δικτύου εθελοντών γιατρών, ενώ προχωρά σε εξοπλισμό
του ιατρείου σε ιατρικό και γραμματειακό εξοπλισμό. Επόμενο
βήμα αποτελεί η επέκταση των υπηρεσιών του σε όλο το νησί
της Ρόδου μέσω επισκέψεων και ενημερωτικών ομιλιών πρόληψης και ενημέρωσης καθώς και η μέριμνα για παροχή κάθε
δυνατής υπηρεσίας σε άγονα νησιά μας.
Σημαντικό ρόλο στην δημιουργία του ΕΚΙΦ, έπαιξαν οι χορηγοί
τόσο με τη προσφορά χρηματικής βοήθειας όσο και με τις προσφορές σε είδος. Φυσικά και η βοήθεια του Δήμου Ρόδου και η
συμπαράσταση του Δ.Ο.Π. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής
το ΕΚΙΦ συνδράμει στη λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου Αγ.
Ιωάννη με την προσφορά εθελόντριας νοσηλεύτριας.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Σ ΤΟΙΧΕΙΑ– Σ ΥΜΠΕΡΑΣ ΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ —ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Χρήσιμα συμπεράσματα εξάγονται από τη μέχρι τώρα λειτουργία του. Η συνεχιζόμενη και διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση των
υπηρεσιών του ΕΚΙΦ, αναδεικνύει τη χρησιμότητα της δημιουργίας του μέσα στο πλαίσιο της διαρκώς επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασης και της μείωσης των παροχών υγεία και ασφάλισης.
Ανησυχητικό σημείο είναι η αναλογία των χρηστών υγείας όσον
αφορά την προέλευσή τους. Η προ ετών αναλογία ημεδαπών/
αλλοδαπών, έχει αναστραφεί πλήρως, σύμφωνα με στοιχεία που
προέρχονται και από υπόλοιπα Κοινωνικά Ιατρεία, όπως το

Ιατρείο των Γιατρών του Κόσμου,
του Ιατρείου της Θεσσαλονίκης και
του Ιατρείου του Ρεθύμνου. Η προ
ετών αναλογία 30:70 υπέρ των
αλλοδαπών έχει πλήρως αναστραφεί με αναλογία 70:30 υπέρ των
ημεδαπών. Τα παραπάνω στοιχεία
επιβεβαιώνονται και από τα δικό
μας μέχρι στιγμής δείγμα, όπως
φαίνεται και από τους σχετικούς
πίνακες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠ ΟΥ

Σελίδα 2

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Οδηγός Εμβολιασμών
Εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών
Ενημερωτικά Φυλλάδια

Εκκπολπωματίτδα

Καρκίνος παχέος εντέρου

Καρκίνος μαστού

Καρκίνος τραχήλου μήτρας

Σακχαρώδης Διαβήτης

Διατροφή και παιδί

ΧΟΡΗΓΟΙ

Υποστηρικτικά Φαρμακεία:
Γ. Αλαφάκης
Deco
Κατασκευαστική
Στ. Φλαμπουριάρης Σία

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Χ. Σταυρόπουλος - Ε. Πάππου
Ν. Βαρβέρης

ΑΝΑ ΛΥ ΣΗ ΕΠ ΙΣΚΕΠ ΤΩ Ν Ε ΘΕΛ ΟΝΤΙΚΟΥ
(ΑΠ Ο 26 /3 /20 12 )

ΙΑΤΡΕΙΟΥ -Φ ΑΡΜΑ ΚΕ ΙΟΥ

Σελίδα 3

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες
Ιατρική
Νοσηλευτική
Συμβουλευτική
Φαρμακευτική

62
200
1
36

Σύνολο

299

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Ημεδαποί

262

Αλλοδαποί

13

Σύνολο

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ
Ηλικία
1 έως 8
9 έως 14
15 έως 18
19 έως 30
31 έως 45
46 έως 55
56 έως 70
άνω 70

19
14
0
10
15
24
114
79
275

275

Μικρή προσέλευση των ηλικιών από
15 έως 18 ετών. Στοιχείο που μπορεί
να δικαιολογηθεί από τη συμπλήρωση
των απαιτούμενων εμβολιασμών, την
απασχόληση των νέων αυτής της
ηλικίας σε μαθητικές υποχρεώσεις,
φοιτητές, σπουδαστές κλπ. Αντίθετα
παρατηρείται αυξημένη προσέλευση
στις ηλικίες 46 έως 55 και 56-70
όπου και παρατηρούνται αυξημένα
ποσοστά ανεργίας και δυσκολίας
εξασφάλισης - έλλειψης ιατροφαρμακευτκής ασφάλισης και περίθαλψης.