You are on page 1of 15

13. jna Mil teta Tally, ke som sa sptala mamy na Tvoju e-mailov adresu, zasmiala sa a povedala, e iadnu nem.

Ale to si len robila srandu i...? Teda, nemus ma pota, ja si prinesiem svoj laptop, ale musm ma istotu, e m rchle irokopsmov pripojenie na internet alebo ako to tam u vs volte, lebo je fakt dleit, aby som ho mala, lebo, no, mm novch kamoov a Prve prila do izby mama, a ke videla, e Ti pem, povedala: Nemaj zbytone na znmku, Colby. Bude tam skr ako ten list. Ale posielam Ti ho aj tak pre prpad, e sa mli. A ak m nhodou pravdu o u. Tem sa na Teba. S lskou, Colby
7

Krute leto.indd 7

22.5.2012 11:57

15. jna Mil mama a oco, ak sa nhodou prestanete hda a budete ma hada, tak NIE SOM doma. Som vonku s kamokami a chcem si ui POSLEDN VEER NA SLOBODE! Chcem si ete ui trochu ZBAVY, skr ako ma o u PLNE PRIPRAVTE. Ale nebojte sa, neuteiem ani ni podobn. Kee ste sa rozhodli posla ma pre, uteka by bolo plne zbyton. Snaila som sa Vs presvedi a zastavi v tom, o sa chystte urobi, ale kee sa mi to oividne nepodarilo, podriadim sa Vmu elaniu a odovzdm sa osudu, ktor ste mi tak nerozvne urili. Ale nie teraz, neskr. Lebo teraz sa chcem zabavi km ete mem. Ale skr ako oddem, chcem Vm necha niekoko podnetov na rozmanie: Ete nie je neskoro! Stle mte as rozmyslie si to! Vetko, o ste urobili, sa d napravi! Aspo o tom chvku pouvaujte. Colby Colbin dennk na zfal asy, ak s prve teraz 16. jna Nemem uveri, e do tohto dennka skutone pem! Ke mi ho mama dnes (technicky vzat to u bolo vera) dvala, pozrela som na u a sptala som sa: o je to?
8

Krute leto.indd 8

22.5.2012 11:57

A ona povedala: Myslela som, e by si si mohla zapisova vetky tie vzruujce veci, ktor toto leto zaije. Potriasla som hlavou, prevrtila oi a o najhlasnejie som vzdychla. Hodila som zpisnk na psac stl a on po om letel, a spadol na zem. Mama mlky nehybne stla a dvala sa na otvoren dennk a potom zasa na ma. Ale ja som primrila oi a vyzvavo sa na u pozrela. Bola som zvedav, i na ma zane jaa, alebo sa rozplae, alebo oboje. Nakoniec len pokrtila hlavou a odila z izby. Len o sa za ou zabuchli dvere, rozplakala som sa. Ale iba na chvu, aby som nebola na rozlkovom veierku, ktor mi Amanda pripravila, cel erven a opuchnut. Nakoniec to vak ani nebol veierok bolo tam len pivo, o priniesol jej brat, ipsy a my. Aspo km nezavolala pr uom... Skoro som napsala, o bolo alej, ale neurobm to, lebo prezradi to by bolo fakt divn. Hoci by som najradej napsala o VETKOM, o sa stalo (a verte mi, je O OM psa), lebo by mi to pomohlo vyisti si hlavu a uvidie vetko v inom svetle, ale nemem sa zbavi mylienky, e o ak si to niekto preta. Dennk viazan v koi predsa nie je na heslo. Okrem toho moji rodiia ete stle dole vrieskaj a hdaj sa a ja sa nemem sstredi. A navye mm nervy z toho, o sa stane, ke ma prdu skontrolova (vdy to robia, ke ich u hdka vyerp a chc si s ahn kad do svojej izby) i si nepretaj, ke budem spa, o som napsala.
9

Krute leto.indd 9

22.5.2012 11:57

Aj ke to asi znie plne paranoidne, vzhadom na to, ako mi nai totlne zniili cel ivot, strata dvery je namieste. Take radej s psanm skonm a pokraova budem niekedy inokedy a niekde inde. Alebo nebudem pokraova vbec.
16. jna

SMS sprva

Komu: Amanda

Sprva: Toto je posledna sms, uz som pobalena nechce sa mi odist. Stale neverim, ze mi to nasi lebo som na to zabudla. Cau! Colby

a o chvilu idem na letisko. Vcera to bola bomba, urobili. Co uz. Pozdrav Leviho a daj mu moj e-mail,

16. jna Mil mama a oco, pevne verm, e njdete tento list, ke sa vrtite z letiska, a uvedomte si, ak obrovsk chybu ste urobili. Pretoe toto vbec NIE JE fr! Tum som JA potrestan za to, e VY DVAJA ste sa rozhodli poiada o rozvod o rozvod, s ktorm, ako viete, neshlasm a som totlne proti nemu. A, aha, kto si to odske, kto mus opusti vetko, o pozn a m rd! Nedva to nijak zmysel. To akoe ja spsobujem vetky tie problmy? To ja vrieskam a jam, stle sa hdam? Nie, robte to VY! Ale letenka je na moje meno.
10

Krute leto.indd 10

22.5.2012 11:57

Zamysleli ste sa vbec nad tm, e k tete Tally posielate NESPRVNU OSOBU? Nenapadlo Vm, e to jeden z VS mal s vychladn na dva mesiace do Grcka a ja som si mohla doma v pokoji uva leto? Oividne nie. Pevne dfam, e konene prdete k rozumu, prestanete sa hda, uvedomte si, ako ste sa mlili, a ihne ma zavolte nasp. Sta, ke zatelefonujete na letisko a nechte mi odkaz. Budem pova, i nehlsia moje meno. Asi to ani nemusm hovori, ale ubezpeujem Vs, e ak zmente svoje rozhodnutie, slvnostne prisahm, e tento V mal omyl nikdy ani nespomeniem. Ostane navdy vo fascikli s npisom Veci, na ktor sme vetci radej zabudli. Ale ak nie... potom nerum za svoje iny. Dajte si as na rozmyslenie. A nezabdajte nikdy nie je neskoro napravi chyby. Vaa smutn, osamel dcra, ktor u teraz totlne smti za domovom. Colby Colbin dennk na zfal asy, ke je uvznen vo vke 10 000 metrov bez prstupu na internet 16. jna Skala som to. Naozaj. Vloila som do toho vetko, ale som tu! Sedm v tomto blbom lietadle veda akhosi smradavho dedka na sedadle 37G, ktor je v predposlednom rade hne veda zchodov (a tie, verte i nie, totlne cti!) a pri okne keby som si nhodou chcela vytiahnu
11

Krute leto.indd 11

22.5.2012 11:57

roletu a dva sa von na... ni. Vne tam ni nie je, len kilometre bielych oblakov pod nami. Tak vysoko letme. Tak aleko som od domova. Vetko by bolo v pohode, keby som aspo smerovala na nejak prjemn miesto. Ale pozrela som sa na prv strnku sprievodcu, ktorho mi oco stril na letisku do ruky, a tam stlo: Tinos je najvznamnejou destinciou veriacich ptnikov v Grcku, napriek tomu ostva spomedzi ostatnch ostrovov najmenej skomercializovan. Ehm, oe? Veriaci ptnici? Najmenej skomercializovan? A to m by akoe dobr? A akoby toho nebolo dos, v sprievodcovi sa alej psalo: Tinos je znmy aj svojimi holubnkmi detailne vypracovanmi kamennmi veami s ozdobnmi bidlami pre holuby. A potom sprievodca extaticky bsnil o akomsi hlpom prameni, o vyviera na hlavnom nmest akejsi blbej dediny, kde domci oividne: Rune per bielize. Take v podstate sa d poveda, e ma nai posielaj kamsi, kde si ptnici, holuby a domci per bielize rovno uprostred nmestia.
12

Krute leto.indd 12

22.5.2012 11:57

To u fakt nemohlo by horie. A to som neurobila ni, m by som si osi tak zaslila. Nedostala som sa do iadneho malru, nevyviedla som ni protizkonn alebo zl, a predsa som tu ako za trest. Ak sa nai rozhodli, e si zruinuj ivot, mne ho nii nemusia. Nesta, e ma oberaj o domov s oboma rodimi, o ich rady, istotu a bezpeie? MUSIA MI PLNE ZNII ETE AJ CEL LETO??? Oividne musia. Lebo mamina psychologika a zrove ivotn poradkya tvrd, e ma treba izolova od vetkch negatvnych vplyvov a uchrni pred mkovek, o by mi mohlo v tchto turbulentnch asoch ubli, aby si moji rodiia mohli vyjasni veci v skrom a ja som sa mohla vrti do mierumilovnej domcnosti. Na papieri to mono znie rozumne, ale ako me vedie, do oho sa vrtim? Ako zaru, e to bude MIERUMILOVN? A o je ete dleitejie, SPOZNM VBEC SVOJ IVOT, KE SA DO BUDEM MC VRTI? Alebo ho tak oklietia, e v om potom nenjdem ni ani vzdialene znme? Pretoe vera v noci, ke som prila od Amandy takmer o dve hodiny neskr, ako mm dovolen by vonku, a bola som pripraven na to, e si to poriadne zliznem, mama s ocom boli tak pohren do nekonenej hdky, e si ani nevimli, koko je hodn. Kokos, mono si ani neuvedomili, e som nebola doma! A prve ke som sa zakrdala okolo hosovskej izby (v ktorej sa pred tromi mesiacmi utboril oco) a mierila
13

Krute leto.indd 13

22.5.2012 11:57

hore do svojej izby, jasne som zaula slov, pri ktorch som vytretila oi a snka mi padla a na dlku: predme dom... presahujeme sa... a... kola cez internet. V tomto porad. A teraz musm myslie len na toto: 1) Ak sa takto hdaj, ke som pre len pr hodn, o bude, ak oddem na tri mesiace? 2) Sahova sa? Kto sa bude sahova? A kam??? 3) Kokos, o je t kola cez internet? A o to m so mnou? 4) Ak im naozaj tak vemi zle na mojom pokoji due, ako ma mu vyhna do neznma jednoducho naloi a posla k tete, o ktorej donedvna hovorili ako o blznivej tete Tally? Vne. Takto ju volali. A nebolo to zo artu. Povedali: Tvoja blzniv teta Tally ti poslala na narodeniny pohadnicu, a potom oco hodil na mj psac stl modr oblku leteckej poty. Alebo: Blzniv teta Tally ti vyrobila nunice, a mama zakvala hompajcimi sa korlikmi. A zrazu, ke zistili, e sa neznes, e na seba u len kriia, z blznivej tety Tally sa stala skvel opatrovnka. Robia si SRANDU? AKO mm prei CEL LETO bez auta, bez mobilu, bez mojich obbench znakovch obchodov, bez rok, bez kamartov a bez internetu??? Navye toto malo by moje najlepie leto, pracovala som na tom neviem odkedy. Roky som ila ako siv my, bola
14

Krute leto.indd 14

22.5.2012 11:57

som plne nenpadn baba, no konene sa mi podarilo prerazi do okruhu Amandy Harmonovej. Nie na jeho vonkaj okraj, kde sa dria zfalci, o sa tia dosta dnu, ale priamo doprostred, do zasbenej zeme. Do ndhernej zlatej svtyne, kam patria t, o k nej mu chodi na nvtevu, vozi sa v jej aute a ktorch m v mobile ako rchlu vobu. Sama neviem, ako sa to stalo. V jednej chvli som ju potajomky z diaky obdivovala u od zkladnej koly, ke som sa tvrila, e tie jej esy a spsoby s trpne (ale to len preto, e moja v tom ase jedin kamoka Amandou naozaj pohdala a ja som mala pocit, e musm skrva, ako vemi tim by tak ako ona) a v nasledujcom okamihu, riadenm astnej nhody, ktor sa ukzala by totlne osudovou, som dala vazn der vo volejbalovom zpase na telesnej, nao Amanda prila rovno za mnou a povedala: Hej, to bola pecka! A potom si so mnou tapla. A potom mi pochvlila novuik tenisky. A zrazu som bola jej nov najlepia kamoka. Take som sa musela zbavi svojej starej najlepej kamoky. Ale kee sme boli prve pohdan, vyuila som to a nikdy som sa s ou u nerozprvala. Toto vetko sa stalo pred letom, ktor malo by najasnejm v mojom zva nudnom sedemnsronom ivote. Vaka mojim rodiom, ich prvnikom a maminej ivotnej poradkyni vak z leta ostal len jeden veer. No ten veer bol fakt svetov (preto som aj prila domov o dve hodiny neskr!), a kee to asi bude mj jedi15

Krute leto.indd 15

22.5.2012 11:57

n perfektn veer, mala by som si ho cel zapsa, aby som na nikdy nezabudla. Ale teraz nie, neskr. Pretoe letuky roznaj jedlo a ja umieram od hladu. 17. jna Mil mama a oco, ako vidte, tento list Vm pem na servtke z trajektu Ellas, poliatej kokakolou.To preto, lebo sa prve plavm na Tinos. no, sprvne, PLAVM SA. Lebo na Tinose nemaj letisko, a to zna, e ma posielate na miesto, kde aj lietadl odmietaj pristva. Srden vaka. Mono ste si vak nevimli, e na Mykonose lietadl pristvaj kopa lietadiel. Preo ste ma neposlali radej tam? Lebo poda supersexy Taliana, veda ktorho som sedela v lietadle z Atn na Mykonos (a veda jeho frajera), na Tinos NIKTO nechod. Nikto len JA! Najprv som chcela do tejto servtky vypu uvaku, ale potom som si pomyslela, e Vm ukem dsledky Vho neastnho rozhodnutia. Ahojte, Colby Colbin dennk na zfal asy, ke aj elektriCk zsuvka je tak udn, e sa ned ani nabi pota 18. jna Neviem, koko je hodn, a u vbec nie, ak je de. Prve som sa zobudila a vonku je tma, ale i je noc, alebo pred
16

Krute leto.indd 16

22.5.2012 11:57

svitanm, to teda neviem. Viem len to, ako vyzer moja izba: Hladk biele steny. Biele priesvitn zclony. Biela mramorov dlka. Biela ovia kouina na bielej mramorovej dlke. zka poste s bielou plachtou a belasm paplnom. Biely non stolk so striebornou lampou s belasm tienidlom. D sa poveda, e je to ako pohad zo sedadla 37G v lietadle biela, biela, biela, obas ksok modrej. No a elektrick zsuvka je plne udn a vbec sa do nej nehod zstrka mjho potaa. Som zvedav, ako vyzer zvyok domu. Ete som nemala ancu pozrie si ho, lebo len o ma teta Tally zaviedla do mojej izby, padla som dolu tvrou na poste iastone preto, e som bola unaven po dvadsiatich dvoch hodinch cestovania, a iastone preto, lebo pla ma vdy vyerp. no, plakala som. Na verejnosti. Ako tak trpne decko. Vo chvli, ako som dopsala naim list na servtke, zmocnila sa ma tak zlos, frustrcia a smtok, e som sa rozplakala. A aj ke to bolo hlpe, detinsk a trpne, nevedela som presta. Potrebovala som dosta zo seba vetko von. Ke som sa nakoniec upokojila a poobzerala okolo seba, vimla som si star enu v iernom, ako na ma upre17

Krute leto.indd 17

22.5.2012 11:57

to pozer, ale nebol to pohad lskavej babiky. Tak som schmatla taky a vyla von na palubu. Hadela som nasp, odkia som prila, a rozmala, o by sa stalo, keby som sa vrtila najbliou loou na Mykonos, nala si prcu, bvanie, usadila sa tam a nikdy nikomu nedala vedie, kde som a o robm. Zaala by som odznova, vybudovala si nov ivot, zostarla a nikdy sa nevrtila. Ako by sa moji rodiia ctili POTOM? Je zaujmav, ako u len fantazrovanie o pomste zlep loveku nladu. Chvu som si teda predstavovala, ako sa rodiia, pln zrmutku, strachu a pocitu viny, zaprisahvaj, e zruia rozvod a prived ma domov. Potom som si poutierala tvr a dvala sa smerom k Tinosu. Vtedy som si vimla jednho zlatho chalana, o stl ksok odo ma. Pomyslela som si: Mono sa to obracia k lepiemu, nakoniec to nebude a tak zl. Pozrela som si na ruky a tie boli cel ierne od atramentu a rozmazanej maskary to znailo, e aj moja tvr musela by cel ierna, atramentov a so muhami od maskary. Zrejme len preto sa na ma pozeral. Beala som teda dovntra pohada toaletu, ale vo chvli, ke som ju nala, zatrbila sirna a poda toho, ako sa kad hrnul k vchodu, som pochopila, e sme na mieste. Zvltne, e som tetu hne spoznala, hoci naposledy som ju videla, ke som mala dva roky a vbec sa na to nepamtm. No stail jedin pohad a vedela som, e je to ona. A nie preto, e vyzer ako blzniv skr sa vemi podob na mamu.Teda podobali by sa, keby mama bola v po18

Krute leto.indd 18

22.5.2012 11:57

hode a astn, mala svoj pvodn nos, nechala si znova nars vlnit tmavohned vlasy namiesto blond mikda a stle nosila plov obleenie nielen na pli alebo kpalisku. Znova som pozrela von oknom a myslm, e svit, lebo slnko je u nad obzorom. Take zatia konm a idem von zisti, kde to, kokos, vlastne som. Odvadsamintneskr: Tak teda, odtiato krsne vidie as Mykonosu. A aj na t diaku mem poveda, e to tam vyzer podstatne lepie ako tu. Som prerne natvan! Tum sa prve zobudila Tally. Odvanshodnneskr: Ako som strvila svoj prv de v base Grcku: 1) Zobudila som sa (no jasn). 2) Psala som do dennka. 3) la som na vlastn ps na prieskum a zistila som, e okolo ma je: pina, biele domy, mukty, zasa pina, skaly, a ke som sa dobre natiahla, videla som more a Mykonos, ktor vyzer milinkrt lepie ako toto tu. 4) Preila som dos neprjemn raajky s tetou Tally. Mala som chlieb s maslom a medom
19

Krute leto.indd 19

22.5.2012 11:57

a prern kvu, ktor nielene chutila ako BAHNO, ale sa na aj premenila, ke trochu postla. Vne! A z celej sily som sa snaila nevypu prv hlt sp do lky (lebo by to bolo nielen neslun, ale aj nechutn). Ale myslm, e Tally na mne videla, e mi vbec nechut, lebo sa rozosmiala a povedala, e ju nemusm vypi.Teda, ak je v Grcku vetko tak mizern ako ich kva, potom toto leto bude ete horie, ne som si myslela. 5) Pri raajkch sa Tally snaila vytiahnu zo ma nieo o rozvode, ale naastie ke som dala najavo, e to nepatr k mojim obbenm tmam, viac sa neptala. Potom sa rozhovorila o sebe, ako sem pred trnstimi rokmi prila a nikdy to neoutovala. Ke som sa sptala, preo nela radej na Mykonos, pokrtila hlavou a povedala, e to nie je miesto pre u. o asi znamen, e mimoriadne dobre zna nudu, lebo poda mojich doterajch sksenost toto miesto ni in neponka. 6) Po raajkch som chcela by slun a ponkla som sa, e umyjem riad, ale Tally len pokrtila hlavou a kvla, e mem s, a tak som sa vrtila do svojej izby, osprchovala sa a vybalila si veci. 7) Potom sme li do mesta (hm, ak sa to vbec d tak nazva poda ma je to len dedinka, ale nerieim to) a Tally mi ukzala, kde m obchod
20

Krute leto.indd 20

22.5.2012 11:57

(v ktorom predva svoje perky a vrobky), kde je banka, trhovisko a in miesta, ktor mem potrebova. Vetko je veda seba na jednej nevekej ulici. A ke som sa sptala, kde s vek obchody ako obchodn domy a tak, zasmiala sa a povedala: V Atnach. 8) Po prehliadke mesta sme li domov, nasadli do jej dpu a povozili sa po celom ostrove. Videla som aliu pinu, mukty, skaly a biele domy. 9) Po dvoch hodinch sa ma sptala, i nechcem s na pl, ale ja som pokrtila hlavou a povedala, e mm psmov chorobu. A hoci neviem, ako sa tak choroba prejavuje, ak pripomna smtok, depresiu a totlnu skenos, potom som neklamala. 10) Veer som vyla z mojej vzenskej cely izby len na veeru, ktor sa skladala z grckeho altu (celkom uiel, nie, bol naozaj dobr, ale nie zas a tak skvel) a akhosi grckeho dusenho jedla, ktorho nzov sa ani nepokam vyslovi a u vbec nie napsa, ale chutilo ako nevydaren lazane. A potom som sa rozlila a la do postele. Koniec. P. S. Dobr sprva je, e mm pred sebou u iba sedemdesiatp takchto dn. Jup!
21

Krute leto.indd 21

22.5.2012 11:57