ltAttТtlд trхTтIд

,,l,) l:)

.J]t't-:nttj

l.l'lts t l'l t l jrj
(

l.

I

A

Ii}.A Rд s,cl.} Rl'j тA A l}lltB
^
'f'ALIJ, V;lltA."."

sс Оpri
[,li,

}сn,еry,

U tt l

i,rJн'

сtr tln funritоr рoso]norit la fе.
сl аsa intiia"

соlllpar.tirrшnt сlс

i;'r;t tfllt:it.

,Jitt lt;it
il.Cс, сLl litсгir nrit":ii' -vегslrгilr lrii, Fi';inсis Jirtт*
lllrls, сlliсinс,! in traр miгLlni, Spгс сt].гul сс1 trrai diiiсr, ryi-;з
vltl.ll{,сt: ]]ili,'Itl]:ll dс srrlfinii, livilnliсir, nrintir Тi гошarii1ii,
i
tj l.-.'J'0 l|t tr l] оi' tlс aJtilс1irtii
()1ll'il,.с с.ltl tl.оi minlltс. Nrtinai tгсi. Г)itг iаtit сe se iшtТrilillir jл ]unlinii с,Itl iurritl. Sоsjsс in d.osill g5.гii о vasiil
|'t.iisttl'ii сlt' {'ltt.ii, vrlt.llr.t 1i 1lопоsitir, irdusli сitl iзi6tе сiiir1l
.

t t't

].'L1с1;r сLr rniigitr'rr;ii. Utr zimj.rс.*'
dсasu;lга iiссsi,сi tгirsrrr'i rlсnitЁr рarсf, din*
lt.,tllr. осlitiiоlrтii a1 a.шlntirii, 1эгin ltnur'i dt: gi,'itt '1i
mirсi"
,
l,a i1ilti} сailOг сinta ]in с1iii15--с:1irrg с1е сiоpЪ1сi.
o i]lrti vоrllсll ti.rrе сa vr.illriilr !.n luna сit'с5с:1оr' 9i l'iсТгll
t:r.r с'linli рl:Оasрcti ; a d0l1a, пrai сumintе, nlai rniiсrrll:
Iir tlrnbгa gtlnеlог l}сgгr' avеа irr lrгatс urr m(inш}rсhi сjс..
Iilоri tinrpсnс$ti, sрrintоn lnrrltiсоloге. I)rlrtаr"r l-li-\ сар а}сс'].с:
1:JllЁrii dс рai, impl.сtitо in Aгсlеal, abo;1 1эLlsl.l r;f:l сге]liiE.!;
.* ptrutinсi in gq3rс са lоtr.rryii рC aI]* * 5i р:,.ilr..;е сtt сlэsti.,
ре sulrt,birгbiс, s*i nrr 1с гfi,stоаrrrо rzintu1. riоt:hii ttr: рin;;':,
сa11} n.l0t0iоlite, сu nrinесi sсui:tе. Sаndаl.с. Ditr sрэ.,iо.
сlсороtrr.,vЁ dе inlitс, plгеau stlгoti, сlin
'fal,Ё, pгiсtr:lrс'
|inеге L:{ll'e s-ar sсоJjori с1in *сеlagi sсl,.iriсit.iTэ,
lln,сlб-пti
рlui,it r,izinсl aliii;r"rгi аninatе in sоltrс, ссr: 9i vi::t, !a fг.i
vii, }it fеl, anrеlitо dс vаlr.i.,-trduсin,d рс рirniinl tl,n nсiis*

zlltlr.l i{,i

чi

rrr.t'сIlr:it{,i, сl-tttt

;ti.lt,tt'jstl lгtтtlir:a

.l

i,r.itri

il(L.}i|.:i

сtlilij L..iс

гср].(}(li'c.t]itr l.(.].

т

]оlrс.1 Tсоtlо1'г.tlп' ()7lсi'с olсsс, \." с(1ll 'е
,rl1Jr..ijii'ii tl''l Аrt;.с.lilt пusш si
^щiq'6.l30,.(:i(.
{l.l'ill" сс.lrt'lilr .,Sсгiilогi I.o;1-\llilt',.'';tril(;i.il
lllirrетt,a' 19Tl.

rsi

i

\

tl;.1. gl -rt96$-.1

timpйт. a{n'';an.

in

jLrl.ul lor, atunсi геvi,гsatо сlin tl,irsurii' infu,"-.:l
;i о foialir de lrrrlr.iiri sрer'iа!i, рirсhеte, pасilе*
tllс: 9i со5l-lгi сiе perpui.аi, tоatе fiiсtrtс ryi lеgrrtе сa 1'"n! g}1.
itшirс:. Рс dci]sltpгit, t]n gеi}пlaI]'tаn lэuсqit, inсiтts Ctr sio;.t}';.'i

$i,

im}эu]zir'о

si fгinrilri'llli. tll]

(('.l.t1101l

lii о jiоit"l

rirз

рпi сii:6йrri:l

Сi1

tiijl.

dut.i lit.t1,t';l:.;i)i)t.i]1'r1(] с1.з , i.llriltrtгlit.l plir);.rt.| gЦlJ( r.; iuli.гt;;iriii. 1i.ri
lr.asr,tr'ir l1i'ii с(.![]loГis;1 qr.i;ilL;il r:llr,,llli;i; iiс 1l* {:;.11.}]:ii' Ltii Л,1{r.itiItl]il$ Ctl rr"lirl;l-сr1.i fз:r-]'i,t.ir'.. :.ri r.,i,'ili-)il b1сiulLti iLr{iрLi.i i,lt i.::"tl'-itтi.
li

сi;сl'l"lt.i. Tlt:i" сin;,''].ql L:i''"liilli.rс:ssl" ni-|оs' }ll.'i,'::';r{, si рli-ll сi,tl
i.l пrtrт';r 1r.;.li-lt''i". сLl рlr''11;i|'ll!ii ii.;l:r.t';,tliiindiг.sс

цl

.lr:аii:.i.i' lr.: Itl]llil.risс.r l.;.l
с1i.rti,ir.ii
l tri niг,lа

сil.l

t.l

ii

i i

с-0 brL]si:.i

tr'iin?nfr 1t;r".gl,r'
r с:i i.,r; -о .t.ll !-,rrЕ Сl ji.

tгs.rsiiltiii.е

Ii'tlrзi*: :ill Шriiсa1"r1 iш1,i'l t.ltr рr.ili sсстtnr.!l.:jr-lг. i.n {.i.tт1э t':с':
iэ;liз;i rii lnrl{il;[с]Еtfju1" сLl gl.i}l]Ёl ts:гсlslгti dt bгоaчt,е !сsltэl..l.lt..:.
ild,LrсСаl.:! sрг0 tr,оn сl*l,l'i:tliiс шl"

сLl i,.l;ts vtlsс:l -.i0sСi1 сl-l hilс,[е]е. [inil:d tln сOljt,l*
inti'.о rnin&, [};r еilitll. ,li.лgн s;С;iгIt vllr{оntllui sс: jln*
р;сlriс.tlti $i сti;'-:l.t. rflst,l-ll.tlillq] с0т11l СШ сiГClr* n{ir';rc d'|,t]I)t
lir lltt!;t tt.r-ltritit,ti. Bс-ltrrliatq". rji r..rl;,tя;1.iсц.l. hrt itr;l;lirl-:.lс ".;* t'il;i*
I.'lli,аt

iqlt

1lil.ti с;r о iut'.шrii с1r' п.t!пji sir]Jэ;tiс,сi ltitг*t.i сtt:рitl"tirrт: l,rili.:rl[й

stts.
ь
* Vli t'lt: nlinе l
*it.l si t"iсliсi,rsц' In.illil..i.r ii (.,i,ii-l:.iij гtlj sii}i1ta, га,rr-riuilзс:l
lltir:rrirt:'t dt г.ll:l*tiсut a.ii"tnt':сltii ,!тl jr-rгш1 git,.tiui. N'egri-t, сl.tl:;
;;l сlrr:[. рlil''шi ii 1rlзрr*"iкriliir с.:}n}рilсt tllnрlеle ryi -с":сlil;l,

сl0

l't'lп.[litrrlr.r-s;{] i-l-ifinш]LLlоЕ, с*1-ll. flr'"i сx* шiryun.ltтс sirllзitt,t..rс:;r

ii

;-rijс't.;lt. ц':;,t

ttl,.ilrdelе x:;lгtl;tгс' с"t1iiг,i

il"l:.tli r'rt:tli il;l.;tlгlLе

illir.

tli;r.';,t.iii

.qri

gitr"l1

сttil{i

lr1 iill"сi.l:1it'.

i\jinl

сi.llсjl.rtrtе

еrLt;ll.-l'

\lrnitс.;i

сr"l

srrli|i, in

роrtmi:n1i tn flс:tт'e, Cf,сi [t'u't:l*
Сg;15l1.I сc] n"lai ]ut"ll'il:оs fгa11ссi

с:l"r

itt

tl сlrрl.ins* ;lft:*tuоi; umilг,u1, ilrriзlrr.

qirrt.i,.tl ll"Чoг sрl,t] sеe:t'i,t.
_* I,j;ti' ['r-rti, hаi.' trэ1еaсil [rоlrш[.

SitalэrrJtl ilt;mеiшi. sl.Jnfi.]"t-i irз }t,l.iтrirrй * Lu-li "-,* c;'сiе.
.зindш.-s* l,;{ifiilrr сfi Ф сn]*lТlaгEэ с1сз xзastii"с n'cvflzuti1' sus'
i',.'llti t с l't I,tn::l:;ut..i сiс сt itrq.
I.uli l.'t*ri сl tтtiцсlшгс: dгl еr'ttтl1з;-*tlrie trrhоi'йritf, tnire tl.tr..l
rie д1огззiili Ёl.*сlйгi!, se sui) сr"t dсliii4
'ii r:iгецr'. *'tnr .tlr..,,irrgii
.рc

шi аl titiEi'itп
L,h['-.}j i,
Ai'ii,,i'r,ti'i пrinutе"

i:, r':;,i

iпi"l,'i.:

f,J;.,rt'

llrilirii:сiеLnr сl* nrinшt* лJо тiсl{ii'. stit.с:

fi,сr$t]е.cl sе i,'"isс.гfl
l'; r: t. i tltс;l. l-l tl О г ёlс tlill,r l'с сle Ttl rlit.zf, ,

[.l:li;rnjоrri.lirl. lтlог{t,

Tl.сгlti1 1rtlt лi.
Un сiriLqt itтtсl;;Lггlсl

'iэ.l

i

il

d

сl

t

l'r

:

lL

r:l

1ltl

tr:"

i

l.:lt;t. с:lс iti tliс{ittir'.

сaJ,ll.'ll
гti t"ттilцi i n

rа спт,rrir':il iiшgпtuiui
Fumйtоrul роsоmоrit сlд ti'r i.l':'саs1
,l
()
rl.i.;t'.i
dе jа l!iq.,цi сelеi.ре
n()r}ii
irrtiia.apгinsg
d<t еlasa
stirsite. сlar nu рсntгtl tiшrtr;ql1 irll:llt, 9i }шr:g. с:i р.-.ntш'l bfl.
tnia аe inimй iЬvioгatiiL рс i:,rге*о iri аtt-ti"lсi сlti-ld intг.о.
саrtе anоsti1 flr:.tс:орlгl.i Ll]:} сitfl'l iшсltзtJltог"

сu gга!in

{:

i.i

a{t

рirtzя

pгО$"

tгоt.l" tгinlс{,indtl-i. zvtlm
сitl i'шniс, с:tt' шl^.iit:L*l* fe'-

+

Lrlli

iuti sсоnsе gTаstiсtrt сaге.'{) stгingса
.lt' .|;t, г;]st'.rillirlclLt-9i рйiiiril ;rг gt:l.ll"lnсhi. D.' о}зiсеi, dupй
...,sс,с]сsсоtэilг, fеnlеii.l i$i pоtгir:е]s(: р5гul еrl nrinilr, in.
:l1,jnq,tiv. T,uii il..ьJl, tl*g.\i{}a nе\i*iL]. РfrruJ с:i sо piерtffna
singur, parсЁ sсulptat intг*о izJэrrсlnire rlе vlnt afjr'minсfl
.:оnturu} vitatritf,{iiiшi viJэrantо" $i avеa gitul aссtra aviпtэt,
ll;llеq $i rnliidiu,.indujоsйtоl, dс рuг, а]. ado],sсtlnliioг dc.,.. .1ltia1l in vесIlinrоa tin:pшri}oт, e;lге-au drrl,оnit-apoi
,..,'Ьссnlсi titrсr.i in rrnоaгte pe iсO*"flr]r bisегiеilоr. $i сa
a vr$niСi(ri lol ::'
ry! aсеrytia, rf,m;l$i la fеrеаstrа сгеgtinii
]aсгimi}е
nl.r,l tоt'соfii1Ёгоsсtr} сo310гi1, ai оlэгаjilоr ulтtс.zitri dс
gгilvltatС
]1-iссtlLa1l,\тa'
a\Iсtt
I,uIi
с:irеqе,
duрii
рli'сttratе
-o
.:li gi сum aг fi asс'iilta1 zvоnul'1 tri соl.ur! inti.-о сJерl::tагe
n silflеtrrlrri 6i a vr.оnrii.'
Parc5 о uitasс ре CaЬri.сla. с]е$i llt"tш.xlli е]rl сrau In
сtltnрal'timеntul с1е Ъlasа с1оu-а, fu1lr ir"l {a}rl, llшgii fегеas.
tl.Ёn hriгсluеatе dе ro|ilе aсеlr'tiаqi tгеn с&i..е о dшссa 1:е
x,uii sргс iэaсаlаur,оai. Gahгiе]а aеopeгisсl gеamul ltr"t.t.din
dL'bрtui еi сu рсrсiс1u{a саfоniс; rй.ilтiniтrd iir ltt.'.'ht.'Ё.
1lс -stiцсi
шiita dr аfaгi avсtl sр1с'ndоaт:еtu tоr'itjal а r"t.t.ii
саiсilгоasе ; ;rгryi{ir dе iiтniо sессtоs" Dar rlu sfl j.nсlшрlt.'сttsс
slli tгagi stогul.9i iIr сlгерt''rl lui l.r;ii" }iu nъtпliii с-о iliii"r'liтlustl{Ь invi'llitil:сэ sоilrеlui, dar рагсй о ryi ltт.\nеa L]a р'е

L'.url

сlt.rgсl.t,

l]гr;сtеlе trtэрiсrr1сr.

r-:il,г.
ilс l-r-r1i" Gа]эгiеtr.r ntl m;l]l sinr1са nсr.оitr
(]lr ti Гtссtiit..
lrri
сjас:й
bгa!с:.
1;iirr:tl'ре
1i
mJtсrrг
{ilог,
iс:aslгrr с1сх;rliil.;ii p(l-0 nli}ГLl jtrr,rrin& сiе ]i,tnii сr'l ;il.:t-ti. сjt..
niiiесi inl]]tlгiti. рr'i:пjrr':ir ]ui ]L,йii ii с1irсiеa 11 uslоl'ri'ii ()хaltal 0
v!sfttоaycl. 1}lttlii аr,.ti fоst hiil^J:at,' Gаtrl,.iеlа al'fi sirrl!ii; сiс-

A1;:rt,r'rri

llrоlaltЁi tоltrtl;t 6i isр1tiт ltttrli рitьiоl.lаtе

iruсlr

i'r11tls1

it,.i..

lil'а

jii:сJ tiс: Sс]ruТns* o nuaniir llil,ге lnlfi,t,l-lt.а еr:llit.сlt:u.l" Lтn
q']zссс ;lт,lj.
x]1l.lnn te tu]bttl'ii r:a рl.еzеш{i'u dr..lr11о;1ji 1а оplн}ri

sЁ.{i dсa. nсvо.iil сjе a*tr н1 t'i.nдit: iтl }л.п!-о. t,l,,-;r-l ailг:t
nutllai реn{r.u tit.lе, сlс.]-ll*i sl}tll,1(l .'1tl." осtri ilт tlг.hi. l'сspir'inсiu.I роsеsiv' A;п $е sitn1'{*i} ;lJl"itul.i dе ],uli : rj"tl1эгiтl:l;i

tr';-'il.it

o рt'сr;irl1riiIii irrс:irrlкi:r: сОntс:mр1:rtivi,t сill-е*o sсduсеa'
fcir'й sii-,i dt,;r itiil:uict.li с.lс:*a sс:с]uсе' C;iсi гtrilогti"trile ei
l.с:l'Lliilс сrr .trli ilvсi1t1 а.сс:1li1,i fil.еsс. асс1a5i сaltir уi aсeea,1i
ilз{'irrritatе с:a ;i р,ltlii alзlrсi' pc сar'r' din ait рunсt dо ve*
сtеl.с, niсi lrоrtа еi sitr'lаl,iе сlс рrо.[еsоаг5 a lr.ri Luli, nu le
ttil'сх:;tsо. SthiпrJ:;rrса diir i:it 'falir dс l,rrli ссiinсidсa сu suг.

с'[осoL in oсliii pгса mагi рсtli,гu tгшрutr еi.i Cоti:оlэiiia сrl
riсhii, сlt o {,igalrеir сu nrini]с. tсltlсо YесlCа in jtrгul сi. Aъi;r
сlurase сi| tinrp stЬtusе сaрlivir 1эе sс;iuntil ilirr saiоn. A1irii
i,сnisс fatalul : ,,Hai, Galэriela, агatЁ fсtitсi jtrсilr'iitrе ta1о.,.
Gaiзгiеla o lrrasе dе minii sЁr o d'istгсzе. Daт trrini"t,tа сrr
сlеgetс lungi li sсiiрase din mini сa о
* Ci-сi fii tir сairri irrеu.
"sоiэtг.lЁt

сle

.[

цэi-i.z;i

itрaliii*i, crцзir о сll;rnllг{iге

с1е

patгrr аni, a unеi

illгоnui. glil'ii Galа|i, сlu niir.;iге. ai.ьа сiс'ii ассеagi. nоu'li
сlt ,,ci litii1l{l]е I',irii гi!i::irs sitrgirr' рс bшr:сle GаJэгiеlei. с1сi;i:jnsil ani сlс..а гjriсlu1 sir.i s1эt"tiе l,uli.i;о;-, adiс:ii bйiе.
1.'iLtl Lr"rii.

Сinсt

sс. сЦnosсLlsеl:ir. I;rr!i

61itIii сш сllr.

trJ gгсlit sli fii .,dгirgrr,iii.. сt.t pгiс:tinс}сr imршsе dс сli.
рt,iсiui tiilсi' luili ir1сs.сiпit с:$i;i о Iir{i[ir sing'-rгir la рirгirri'
с1е р;rsirttiса jеr:|rtгl1сlг. trJaг Luсiсa Ntl'
Ёtlэeс,
"',n','nsi:r
t.iеittttl сL"ii tniг*acсr'iir' сlt.zlrljr'сlllэi];'1. I se siзrtnetr ryi ",C.iсa..
'[linсlсii tt't"ltttсlс I,uсiс:;t. с.lat с.i.с pl-iгin1i' nu inсirpusC l.nсit
ilttгсg рr.in ;irlгi!а сi рin;i lti titii arti,.iiп'с1с аtunсj, nljndt';l
sе vсrlе сii tо;r,Lс роvо'1ti lс арii'rсirLl сu nlttrrе]е еi ,.Ci-сir.'
d.гер| stсag сlс gоa::ni, lnсr,рсii ,1i с''ir tn.li t.tэlttе fгilzс:lс:. сri
rtn ..сi*сii.. sl]L1s с*rin fс:] сiе tt.llljiс z1llirdalrriсЁ с]lrr. tilirrzсrс
сllгс t'lссhеаzji сtl саtrlrll iit l;i-i.ч. stILlti1l'iniiu-;i {:rlаlтla'
._ Ci_r:ir ttt сinс: r:;ii ?
**. Gatrгiеlrr i'fеi.
** 51зL,rtrt. ii mal,a.fr.utitсls t'.itilr t{l liiсlrLllii. rl ir.it]l:t-llltltsi.
tзliii сi. tlt. i,lt s1 ritLс:.
Diit. i.,rlliс;r sсtli.Lii.iLs* сtl1;t-Li rrt'gi,r{'lr,. (]t-rtrr сt,il сLt р[1Iilr{ii сll tr i'r:ii!i-"t;i,irrtо;u:r: сlt-l рt.lтс1ti sir nLl (:1.lilt);ls]Li'l nti.
iilеlC с'i (t:i с:;tгс tnСi:fТi.;t !n fr..r;lrtiltr aiiriirirri zillе'lсlг, zit:itli.

i.сlг 9i ftll' i ltiL.-,liruirrо;i ?,."

** О

.Е (:i11}1

<.1t0i.i.ni-t

l'uсiсlt"

sii'ilэtrit:сir.tt rjсТlzilst:

сi;rt, rзоi

ii

sl1эunсllrr

z].il"rj:'it-rсl nrtri;,isLl,i:].ur1"

Сiсlr. $ti{i,

T;il irilСii t:росil.' I'ur:,iс:а }'lоy]r:lrlrtt еt.;r llLltзllli оr:1ri '11 1эil,.
[-ill xrlil .1i rri1{t: осlri d*: l.1сгоtliaсh]i' Ёrnс zl-rшl'jitс. 1эiLг сt,с.L.
tiitJ.lil г:rr tttr il-rt-1t.i'с..l^г iаt.nti. о раlоаrс сd11ii''.si r-tn lrr'z:i".iiсlг

I

Glrlэгiеlir f ltsсsс : сl.а 1эitrссt'с.sсш[ii,

'

-* Ci.сir

tш :ri рipш1i ?
jnlасtе irr sоtntrltl 1оr dе сtоrilrril':l vгiliitс. Т'lt.
с:jсit 1с moJэllizаsе imеdiat,, dr.rсindrr-'iс iа гjr,zlэt,i ln trlils
11с dеfilаi:е. сr-l tгirrrlэi!с iir g1аs si ar,.trril,t'с сlш5irrлnс in t.rriil.l.
; [i-6.;i"i' tu gii dосtог ?
I"сt ;11,g;1

атtlit сjntli ani. Galrгie]-il' nоttJt"

sl о fс:i'itil. ТaLiil 1rri I.u.l,i. рin.i aLшnсi judесiit<.,l,
с]о instl,uс:tiс ltr tr]iгhс1. {'ursсsс.' аr'itlrfat jliсtссlitoг dе iii.
strшс{,iс сr.t 6;rасt dс: 1rгс9l;iitrl,с: .Itr (il]lt-i. r,-пrс]е t'irtal GаrJзгiс.l'
1гr cга ilтtlt.itt. t't;t гlс lii Bjrlaсi r,.сnit itrtrjrrii'dс сiLнjtor.iс
* (iirlэr'it.ti:t, vl]i ёiYсa {-l ntlLlit ilгiсtсnir. \,оzi sli tii di,n(-ltr xrlсld

.

Im.pсгаtiv.

{сtl{с: nurriit'ii .'Т.,u1i-ilо-r.,'' сltiiniqilгir, гсr'zitzuLir atrtnсi, ре

l{_lt\'оа.

Ai,с:it i;r sсhimlэ ]lrсi.inri d+ t,iirlttr,.:" fii,rldс;i lэiruшч,ilс
.['.iсusс'гli a1itеir vitсji.i, sрunca Luсjсir. inсit сr,llti ntl,rrаi
l.зunс сlс ininоr.mintat.
Pеsi,е pr-lJin tirrrp. G;'rJ:t.iс:lа ;lflitsr.l сt,l o adеviil,atЁr
Е.l'9aZii tii 1liгin|i'i miсш1ui сiс]оtr сttiit1'riш'itsогii сasii с-lс
ir.litLшi,i, Si t'iIrlr,it ziLс с1LLрir muLаt,r'. I,Ltсiс.:;t lt1эirгusе sitlдltrii lir r'i iil <l{i'lrсlii * sс sir't''сtlr.ltsс sC l'r'ldс fiiiЁl dе 5Li'.r.;'t
рilгin['j it'tI. .*-. itrtrаsе
lir-}эrtсlitiirjс si о сiс'sс:o1lсгiir. р*l
(iаlэгiсilL lоt' irj оdаi:r рr:
trrilссlltill-li. tlnt]t:'ii 1эшsсsсl i,',ь..i1i'
сl 1ri!3rlrsi1 !;ir1iiii с.;t tt1ii,t.sr'lt:. si]i]ilil.li-.li l.i t"lt titr rоn
сi..-1
it'(.l(';i,t... сlii!lrтrir

',]o,t

:

_*. {ji..tlir sit irr-r t,l:;li

рlillgi

]a l'itzlэili,

$.l {Li-..ji..rt] с:Ltt-tt vсtlisc,
Рt,ii;ill;llr f llsсl;с сr-lгсulэtl t-L] сli:l г]li nir f i r t, i t-i nit,
L,ii,r:]t:lt l.Тtlvlсatiu еt.it lll'.'ri iltl llrr 1,;. lg'n dсгit'
рl-ll-tl;r J;t
1-ll'iin.r.i] ('0'l),]-it{;t. r:}tt[сiL slii аstlriiс 1зоr,с:iii сi.;l,srtt.i dс*t, i,i,l-

nliilL ttrli с:оirсCntгаtit i]ссiL xl,iзiii t:utтiri{i. Lс.lsr:iiji:l
lllrо' fjit.ir'sО]rlri.rir.:t.il;-l. I.i,;i..i:tl1li i]ir
сiinIii inс1.::;ta.[i. сп lэilr-l-'ilt 1r;.оiсi:i;tl,ii i:r rr].lrгrli'.рouiii;'
"i.
rсrcmii.'.
сlLl-$i сiijriii s)li1r i;i 1зlll,iс1 il ilriirrt{;l r.lsiс;tt;t сlt с.it,:,.jсt,с
.itii tэi't'*
dt.t.t.

tnsil" Jrir'ii

{itn1;i. '/\tiilrt,iirr,сtr (.i lI^. t'.lt t:f '\':{
il,I.;:l}ltiv ttr iс,irlr].
J.'..'.'
s-о.ftrr]з;,l;r:i. сli,i ;аir'iir:i.
гlз;il'ч.'iс: ;.ilэastгii r;;g;i.
.1,ltltrli:dr-i..i
h.гiiifiгi
.irl .i uтli[ 8lс7jflt]l(]i:" qi 1эt' с:il1;..jэlrsiтlr с,iс, с't-t]оаl.т';.o
i

tl:t( tl

ii

il.

Ciliilt.iоjir

{Ii1 sC tltili.-1rr-i1lltl qii.rt1i lа 1эсit.,-:sli" {;rt,il'sii тrlt*1
i!Рilj:ii iirli1-liii.ilt:t iir lirillt,r.. J'rit:iс;t. lis;ttiliitзr,iil-.iс:. -L,a'iii*
сlсl!-lill.. 1ll;r'.i:1ii1* сi'iii'l l-i11 lсl сlt'l-,jr, : ili':tt"lll iз;.ililLll.пir.ii
с;+ l,:l

l'iсl }эlirrd.

I,ttсliс'lt rltl.i nlLt].!tlt]]с&. Tn sr'.hinrb, insй, арatl.tlв din
sоrtirl, аt}ttt:iтrr'[lt.i сеlе llli1i сiuсlatе dаruri : burа1*ti, greitlt.i, l'Jtltrir.i, сlеi dе сiге:1, рl;i dс 6оpiгL,1, lэгtlir$1r: tсstоase,
lit:tlt'it:j,' *_ сLl о сlеmnii'atе dе qеf dе trib aIl'iсan il,:npгiе*
lr.lnit сu o farti albЁ. Duрi un an iл,sЁ, Luсiса t:.u' nзai er:а
;tг:сс1rt;.itii са o fatalitatе, сi dоriti.i" Absсnta сi ]ilsа шn gо}
in Gai:гiс]a' ре сare niсi о distгaс{iе nu.l pui.сla aсоperi.
Avea. fiге;t,о, pгiеtеne dtэ vr'ista еi, сtr сA1'0 s0 рutеa jt.lшl
irr fe]ul fеtеlог, 6i vоrtli. Niсi rrntr iцs5, nьi sе ag:горiast.l

ea сir Luсi.сa, in сtriре3с сind o asсulta, 1:l'ivinсl.о сш
dr }iganсёt glricitоare in glriос. Subt fогnиi t]'е сiсlon
nu.i mа"i apirusе de la rйzbоiul рipu'selor. I,а ',C}a}:iсa..
с:l'a сumintе. Cind era inst1 la еa a*nsi.l, Galэгiсlа ф '.i.ltl,;jеan.
tlгaс itlрi,еli{at. Еra ln оgгada еi с:ll o pJоaiе dс vaгti" pinli
;i рe aсоpeгi;, сintind, t"izind, dialоgind сLl la: r:u piеtгеnе"
r':u сорaсii, сrr сinii 6i pisiсi1tl, оi:;ganiz-ind mсгсlll l'"tj.z}:оaiс
с,lin сaге nu iсliеа rnai сrutat,й сiесit pflрrr;iкl}с L";;lt"ll-'jе1tlir"
с-:;iсi. gеnunсlrii сoаttе].e Ei fгtrn,tс;r t:i. dе li.t t'lt"it,rti 1эinii 1а

сlr-.

trсlri

:

zjgar: с:it,

рur tau tоti,r,с sепr.nе]'е

tт-'o i с.:tl'

Aроi vсnisе fаza ,,Т,u'li*lзоy.."
La gаisprсzrсe аIr'i, Gabr:iеJа сi';t с!оtrtni-;оlr.l'i
r'iitогi, pе сiti \I]:eше, vссina еi. с:гa о SсliI]i1,.i
tlu.гsul infсгi,or. сu. rrоta $аsе la соnd,uitfl. Av.i:;t
т"r;itоryi сiс ttlс:iсir lirrЁtnеasсЁr р1i;rД dс с;.ip;unс.
sрlоnсiizi dс qatl.jr, ryi u.n nilsu.е 1оt irl.it сlе irпрсl
5.i гйsрunsuгi]е еi. Dar ilbса сгefiСusc.
Vесinе, \rсnlau trtl gсоirlЁt Тrlргеr:nЁ, ;i it.rl1rl'r.:rlnii si.'
1n1;оi.'сeal.l aсаsii. De сind inсt.рusе ss irrrlеtе с'п111tz-еqtс'
i.-i;rbriсia ii spr"lnсa ,,Т,t"tJi-iэtr5'.'. ji Ь;tеа diirrirrс,tii.i.l xa fе.
l.tlastrf,, 9i Luli-bоy apЁrоir l:ц fui1l:g1o pr*о Llt'ес}lсl. т:,linсindi
1,r:{'dоar"rlra 1:rе stгadЁt о fеliс dе piirсl Lrnsа сLl rtirt' Hr.it {оаrгir.
:i1lгссiatй in сiasa a flilsсll' dс r:ind- сLl гёsрLlnsrt] с}lli lэго,fс'-'
.'t)ilt.сj сlqэ. i"lr;гt'еtna1,i0Ёl, domni5оi.ti"tl, }itгоn : ., g.ililэс:шti t,,i.:
]-ii:шl.iа .* fiсаt -* 9i с-о t.lроагi,i сliс{ir.rne grссt'illi..]. (l;'tl:L.;с'l;i
;,lyеa tеzii, L,r.r}i*bоy vеrr.isс intг..'lrn suflеt str-i ildl,ir"li s,i!^
,}'i1,i.t,rl
t:1tr{ir сir сlеt.;:r:ll']li rri'tа1,ir 1;l ti:. L)*n:ni1otlt'a
Ф ij]\'i:l..*
;;t'illliс'!;tl inr:оiijuгiiiii dе fсltс]с: с.:l-li:t]*i aсltrlil.ilil l;;.l't.'l' $It.-.lrс:1о 1i vjr.:.t(:itil1еir

dе rlсvсr'it.й ]lтl]эjiпzi1й.

-* Сс сll,illi trсi, fс|i{о ?
.* Аnr vсnit ]а' рriсit..ntt nrсl.
Cili"с--. рr.'itltt:il;) ? Сс 1rr.it.:l,t:trri ? Сiirе
]
l0

it]сll'l1l.'rttt:stc..

.]

Jlilз" l.u1i r:u*;i piегсlLtsс сumрitLr"ll.' Sсutuт.inсlu-;i р5rш1,
,iiс!]gil dе trriltz, сar"е nссiзе;rzй -* pilsLr";rtli сiiiз
t.'лiэiii.iгjс *.. гits1эiinsеsе pОnзгos, сПm i|r sрtlnе ull
{.L.i.it'.'.!].iJil{.lt'Lll fllсLt'. :

tсL; i,]tiГt,iii't..it

,tп,.llii

*

Сi;rstt

Z lnri'ill;r.l

;}

;i

lt}sе;l-

1iгоfеsоaгn.

in сanсr*lar.iе, Nоvl,еanц l-,t'lсi.т сrrtr numitfi
a sltsi]a... Е*.iсlсnt, miigriiiгeа er'a сlе par.
l'tllr lr,rr i,l;ii-bоy : oriс|tfi]'! feti{й din с1rrsul in{erjоr..Dar
сl't.L,rlittt't с1i{еге:rta dе vt.istir, de l.ang;сolar.
Ei сЪ tс't ргеi*
LiEitlt рt.: сiri.с*l aveш Gаbriela fфЁr dе еa, i,riti*ьоу ni erа
0l-с1tltulir|;l С}airгiеlei, сi mai dеgгаbё pajrlt еi rast}i1at' To.
уiiгiiч]a,'1оl. surргindеa mпi alеs рe pйetеnоlе Gr.ib,l.itl]еi.
,{ji'il'*'] ;;{')
l'эitt:trt'A de o rтtar.сl r.еputtг|iе 9со1arё.
** Сtl роti 1,u vоr'bi сu t]'т'aсul.aссsta
?
д tсi'i.:i. il"i sensul orgоliоs adоlсsсеnt, : llсliс:;-t -qс:hjinb
.
.dс д;inсl.r:r'i. J,jltэsofalт iч ilоi, сonfiсltlгr|,о,
РrQjссtе imрir.
T.)i..

trl,tiitсli, 1li

,,xэгir..lt:tul сlasе,i

il,ti; i

|r:. с:+irrр1 iс.itate

nrinсlгii dе gеrrеrа{iе. noiln'

рrirtсinеlor Gabriсlеi nu izvоrа numai din
соnti.сli;lt,t-tl vг!stеlоr *- i.l'сduсtibil pеl:tгu fеte аrlэеa ti-ц'l0lrl *-"-dllг
1:! din ззattll.it }ui l,trlЬbЪy, atit de орusЁ Ciallэrit..1t.'i. Сiсi Lr,r]i-b'у rt';r un fсl dе Aghiu{й.рo.Ё
iiimiй
ln rtl.lг*;r|ii dtrl.rui bfliе{сsс al сttt'stt]tit in{etlioi, оrganizind.рl
tоt ii,rl:bоaiе' сlarесum sроr.tivс : сu mingеu,, sйi.,trа
сlrз;lr' rrаlji; сlt.: lсnrn, -* с?Ъ ре ur,rnа с5rоr.a]. pаrtiсiраirtеl,m
tсirnсrarсl se alсgеftu СLl srlnnr сa 9i
1li:tзJg:l..lсl -г;it'Lt,
рi;-rрu;ilв
rt..'ti;';ii:ь:;t

Ga!эl'irlit.li,.

*,

IJal.l:ii.i fаtй dt: rr"ri.litаг. nu dе ma'д;istг;Lt, sе liglu-

tq0;t nll .l1гl'rl"t.

Т]'с: с11ir v.'Сlf:l* Gabri*ia, cu tоatе сfi inr,itа
tenis, р;tti.
nitj. itrtэl 1i с:"itlйriс' qi dans;r ре dеasuргill е1.а sосotiijr
gi
l;lС0];lr' s i * к ir';i;соlaг сЁl 0 ]. irrtсlесtt"t;ltrаi,. j
.". $i tоtu1i. Т-u1i еra tnсоrро::аtй in inlimit;rtсla Galэi.ir:lеi.
.fliшd,
с:a x;'i шiа.i inаirтtе' ,,audiLo.iul,. ei. Ii i*i*"й*-"iЬ,-rЁ
}ес:tlll"-j1с' с:'r;l:ntrrtindш-1е, pагс5 nеlrrirrd irr sеaтrrii
аii-,*'''tE
.de тг?stli, $i осlrii tui tr'rrli.lэоy sс dеsсhi.t,.o.'
gi:.wi;ii';й:
&.ori' гlL ili осli.niоarf, сinсt еra'o miсii
ligrinrriryir аllэii саiе
e.sсulia tr>оvс;9|i. ParсЁr еrau dоufi. filniе
in сii : l.i]a сa'e
tгЁi;.t r.l:чi'сlгiоt.. рasionat 5i соpilйгоs, vЬr.bf,гса1i, agйuj'\й
,t:ll.lшrаl с:осоL 6i nеasl.irr:рi:rг
; ryi a1ta сaте аsсultf tгtrns*
miзiшlrij.сl G;lbri*lri сu 0 рrgmaturЁ соnсеntг:lгe in ос:]ri"
T.'сli, tl1a intl,а, fiirii s-о .5tiе qi s-о аud.i. nimеni ,: сitrii.
m.o h'tl"r"ltrl: iivоit с1аrrзl dс-it sе irnрr.iеtеni dr-inсliitй сu

tl

.tоatс

* 9i sс instа]a in

сl.xaill C;i:гiсi.сi jos
(:Ovol.., сt"t s1ratеlе геzеmat dс pitrъte. G.al;t.iсlir с simtеlr
l'tl
..r.t trlirсla осhir.rlui. Daсi j,uсга, соntinrra pitr;i сс ilзрl..lvea,
с.lttlri,toirсr']е

gl.alэi. tгimе1indu-i in tгеaсЁt un zirnbе| pгiсtеnos.
,N u trutrrai сi n-o dегanja, daг pгсrеn{a оi inviогa irrtiгni1.ittсlt, сa oсlrii unсi stсiе dсsсiliqi in fiеоaго sеai:ii la fel,.llilstl.ri, tntr-aссlaryi 1ос'al согrr.l,tti. Ih.а. dе aсоlо. dсr1i rrenеa
сJtl iJаriit. Dасfl aгilсa foсi-tl in sо}зit, irrai adrlt:tla lm lеmn
tlt: jlr }зttсiitiri.iе ryi sе ttit,:r aроi la foс. Altсoгi sе rrita la
(,lalзr,iс1а еunr lrrсгоazit, сit ;i ia fос. Altсori, сt-t сарul гЁs*
l"trr'nat pе spatо, sе uita in sus, сi} L111 сiobiu:аrry pсl uir virf

,!.irr.ii

сi(l I1lUПtс.

_* r,iL сс tо gindеgti tr"t, Lr-l'li*lзоу ? о intгс:lrasс оdati
соrldсiul in nrini', irrtr.igatil с1с 1ir,rfсi:ia еi

Сilt1rгi'сrlir, сrr
рirsirri irttс.

-_ A$"... сl,tr1rlrг[с,..
$i mina сi 1ingрrsti

сrt di:gt-.til litrс

шinat

aсrэlо.

l]il,сr.ts;с:

altе сli'сptr-ri.i in с;:sa GaЬгiсrlсi. I,;r l.ii-.iсitЁгitl, р:.inrtival'it. сi} inviгlсlr рr"r'ii- in fтigaгс, сlсlsit;il,'lr jагu.
lir'i, l.оtrtirirrd trn mоl'с:оv сl'lir1" 1,ll lэuсirilti..iе i sс lilLtl.lсil LLlitr1а, ;i сга fоaгiе binr: i.'i'.inril''it, Sсl irrtсrсs;r сitl 1risi'сi, d'с
с'ii;l,i. с1с 1ll'т^ii 1ог, 5i dе tоt сt: sс iirtlinp.la сri fгuс[с1с ;ti iеgtrtrrl:iс in apil 5i fос.
.- I,ji, I,ilrrtil nll-i Сil duсil-li;r ],lО;}stГii, sрLli:.}-(]ii lэriсiitir_
т,.t'ils;1' Aго sti 'liс о ;;оspr,rсiinli... J;i r;il:a iritsr:"с'-ll lir tоatе
о;-ъi-t'.Jс, с:сrссi;in-сl 1i tl,с1*1nrос1-rrсl, adrr"сind Gаrbгiсlц:1 nliгos
сiс hr"iсlltiu..iе ;i itliоi:nr:rtii dсзiэго ,,сс-avtili i'rr п':r.::ii"''. ;\vrt*
st\lj,j l.1.t1 singrtг соnf]jсt }a }"luсiriirr"iо. Dili'irisе сl.ilэi'il Сiэ}эriеJt.i. rii:;rui dс с"lоlll.i, p'riris t1ь. сa. l)сstе сltva tii:l-1l, iiзr,u} еii. Сi;riэr'iс]ir .,il
irliiirsо g1as dc Ьttri,tr::r ryi niu,.irvriгi pisiге's|i.btэi,i-.zi:;с
Lt-tli.
t:х}rril..,:irsсr .lа }эt-lсittilriо. rоn, aql сrrm il
(]}.ir Lll-} сiоr'оi, pгir:i1r'-'giat ; sо i,lrgгir;аise din сitlсl*aillгii, fЁi'
.l.эrtr'tit
t.ii,itl
dс: с:l'aр * сun1 sjрuntri} Luli ** i]jjllс!ilii }эtir';ltitt-'tlil-sa сt,it с:оnvitlsit сiL еа l*a imblinzit 9i r:i!" nu рT.еl.rсir
сitl rJt'lr'qlll сi, сu' tсliltе сIt-i сam tflia aгi1lеIсl. Ini;г-g 2;,
}tlir сlisрiiгrrsе. Сri ],*lrlr tninс;tl рis;iсi!.о, с*a z]:'rtl,:'li,.. Dаг
'r:itr:i'ti'l-tr'сirslr sе ''ti'ta rl.il*l-i{i.t';-iсi, сnln сlriот:tq la I,u!r'тllr.
_- l]u ? о ini,i:еlэirl;l: {:.:ll.r:jс]il соrrfidсnliat.
--,.'- |i|, гisрrr-т:rsr.: i,ilii. i;rliinil din palше in с}tip сtс
l\.Iаi a\rrёr

:..,i:о r..

ъsi

Ga!эrielсl еa

lirrtimр3аt'с, аr1эoi 1rr,in isLоris!гijе с]сvсni[,с о tradi!,iе. Cu
tссtuгilс рr't,sс:llitlс .;i diгесtс аtjunsesе la naшgсlrеtarii ltii
Dunras. l'r.itl (:llrbl.iсla insir. .tr,ссusе dс Lоti, Fагrёrс gi
"Itrгgltс,.rli<.r,, lr.]гrlrglnсl plnir ia l)оstoiсl,,sl;i. FйрLuга ei
lnit:ltl:,l(|tll;i, <.tt nuirrеlе еfоiloг 1uri l)qstоiеvsiсi in gttt"it,
сlriсlt.ir irrrilt.Сlsi'tt fur'niсe].оr сaге dt-lс firс de pai uriltge,
(:tl 0 l.l.liLt.() litlгiоzikite.
I,ii itlr:tl]эul'i-ll pгinriivс.r'ii. I,r,tli*bо}' disрЁrrсa inек*
ltlсttlэii.
* }"lс: сс'' n*lti vеnit llsсltгil ? о intrеlэa Gabt.iсta
lIitnitrсiii;t сinс1 sе duсоitu la '5соaiti.
1

* lilrl

аr,.ut tгоi.rlэii, t.t.isрundra шiсa 6сo1irгi,{i, еvi-

1ltrd s*о 1эгivt..аsсЁr ре ссil dirr сцгsul supсгiоr.

Ltn i;(]st gгain с1li.rгdсle
qi.i"tr'
Jii
lrruiаt
с1сgсLсj*
trqor.,
сlt
сum
!ios,
;i
r-rntri lrar,.tс: : lniiia сtl сitt,'c, tirсr:lr nl-ttt.t.;ri dt:iiсlii, ;:с_afaг5'
I,.осrtl il.ссl;t d-е l.ingir ziс,i еl'* itl сi, r:a ;i сulll iiГ ii 'gег.

-

1сr tt.rjtr сtl tln сlilit с1с tltаsil, сirLе
сi. A;а сit (lгil la сцгсnt сLr Lоate
lссtr"rrilе Cia[эгiо1сi, tntii рi:il:i titlшr'i 6i fгazс сuiсsе ltr

C|rr.[itrс:

1э6rca 1эiilо; irr minutlt

sсar,Ёi а unui lnсrрut .dе- prinrirdс anutrla t'с:1эеtare a aссstоr dis1raгi|ii
l.i sillrlind liрsа сi in odaiс, Gabriсlir piесasе ln invеs*
liЕiatiс. С) сiit"tliisс aс:rsir. I)t'tг ;tсаsЬ tоti o сгedеau 1аr Cia*
i-lгietra. irJti сi.il niсiriегi. ln sfiг$it, ргi,trtr*un pur: hazltгd,

Рlrrii

\.i{.гi:t.

сr.rrd'

intгigiiiЁr

intr-o

гidiсitrсi tэс:hii siэrс.ссгul insсгiн'ii, Gаbriе1a о dс-.rсоpсгise

l)(.itCoi]с:r.is

*-

Сс-. l,;rсi

-:* Ssi

l ii

aсоlо, Lu.l.i-Jэсlу

lцэiш:irrсJ сiii:r ссгt"l1

?

Luli-l:оу ,сu ъl1.} dсgоt рсl gr-rгli,
lrогnuгilог. $i sсo1юi.irrс1u'*sс dсl ;rссllо ii

гirs1эunsб

illсгс.сli]ll;lst: l:r uiсt:]rс sсс:i'сtr-tl : tl1tо1ltlt сос<-li.ii. ]jхlrсt
l.rlсditаrr:l 1.iгl*.tеniсi сu с1ils;l it $ilsс:l.
Cttnr 1lLti рo ixtiгgil]lс;t :fсгсstгei fiiгiлrilttгi рCn[i.t1 \,]';l.
ЬiiJ,с fa.nrililil.с' Cltlэriс]a ii ргс.g1.".rtt..lt rtirсоri сttс о st-п:1эl^izit :
lэоitlrl.(r:iг.г'. fi,rrс.i-с), :tlttt-itl, trti.tir d.ulсс, аsсunsе аli.triri с1e
iосlrl сi. stillt ftr1dul unоi реi.dс1с. Dе ас(.с:t.'i"п,inir lui I,rrii,
сJiriэit сi. s{l illil]zil. fitсс-:а сil,с о tniсit insрес{iе ]аtсгir]5.,

(.'аlэriс,]а

ti

tiL]zCil гс"lrrIiiinсl.

Dс mirllumit. nu

mul!l:irrr.:a'

.{liir сlс1ll1ti () ]]ug;[sс рс Gai'll.iс1а sir sс рlirrrlэе n.umаi сu
tl[r.. Itll;.i:;t:l.it ii.ir1эгсrtг"ii. I,uli о ссlrrdшsс:sс 1а сlсlэаrrсilсlсr.
* (illi-lir:о, lili sir fltссlтt о рij'mbirrе с:lt brtrсgr. o inl'l*
ltlsо с;r' irr.itiirrii сl }эагсlit rlrtil1'!ссriоr.ii. сrr r.r0[ог цi stс:gurlс{,
.* J'Lrii-lэсlY, n:ili:n lэairi ltt lltinс,
*- }};tr" anl CПJ zlm]эisсl I,ц]i dсsсhiztnd mirra сi,t tс:.
zirt-iгtr i.

Citrсi

r.с.г.isr, с{:ilstt:l сlсsрir-r'"{ii:ii. I,ui!.bсly- еl:.ir

t.lrгst-i.[ iгr{'t.t'iоr,'

Gаbriсila

abstl"l.u,isсl

liссu1, Tat;ii

inсil in

сi

tibLi*

nl1s0 l"'lll ]ос drl irvосat in соntепсi.оsul Blnсii l{iltiоnalе
tll. Jlt Нltt:t.ttr.цti, irryit еii plесаrеa .ei ]a шnivtlгsitatг jгtзсn.rna
Ei 1:liil'llsit't'а Girllrtilоr:, a сirtт,aГaсlе}оr dе gссalii, & сastil
сrl1эi1irr.itli 1i a lui Luti.boy. Mai сu sеarвi. Aсс:сntll} aсеsteд

nlr'lltlr,соlii.de hоtar ейdеa pe Lu}i.bоу. In с.la stl i.,nсaгlтa
irli,imitatсa anilоr de сopilйгiе ili сtе qсlоalii. Еil с'гl.l pttiuT.
r.йnrits in сuibul go1, in сliра сfllЁtoriеi sргtl viatii" si
totur;i, niсiоdatti Luli-lloy nlt flts,l:lsс. mаi vr:sсiй сlссit iтl
сеastrrilc impaсhеt&гii. Zburda pгiш оdЁi, рi:гсit lnt.lintat;il
dе strlrоl.itatеa dе bisсгi^сi a сasс:i сal'о sе gо!с:lL, ll]i"r fttsсsе
zinr,brtui mut1l.ii, zirnbеtutr соpii&riеi d.е сaге tti сiеspar:{!.
Мiсit in sinе, p5rеa qi rnai miсЁr alflturi dе t]ш!ilрl"tт"i}е
sсoi.lsе pс uqЕt qi a15turi dе сamit)alxсle сu с;.ti tl'}l I}]i.tl-lzi.
l,л girr'i' lr"rmо mlfltli vсnit& sl1-цi ia rinrаs bi,ln. [,т"liin
niсflit.lгi. Gabr:iсIa o сiutа,sе ре su}эt саnitроl<l, 1ll''iпlr.с рatr*
с:r.lпvinsЬ сti iar Iе faсс vгесr flill.s;i. Ditt: пll-i с]i'сtrltsе
tоai.lо.
,tlt'nrii,
t}е
с:r"l tоаtе с* mintltltrо}с.. dсvсnc;lt,l Flо]llnnс сft
gс''tltlIс ttr'rt-i ltgt:lrrii' $i ahеa in с1iiзir сlоpо,1сirriui t.lll.t' rтl;ti
imirr11'lr ра.rсЕr о rrltjшrй оilгli suntli'tt]. гer.'гоil1ijjl.lг :,t,l.)lаt'c,
Сiirbr,iсiа, r'ritirrdu*se diir intirxрttrr-.е рr ft,'т,с'ilsir,;l сllгi}
dir.с]rэa рi: ссаlai}ti paгtе a ti"еnu],шi. о dсsг:орt.li:;сl ;;с,l [,u.li.
bо.;r pliпр;ind сu оlhii lintй [a fеrсestr:Ё, rili*ti i;i sitrgrtt.&
ln.1.ii!lr tr;t:ni-i}ui сir gгеiсr"ttl Jза1ilс1с.'l iшi Tорiгr.:tilrir.t : ..Сгi.
сr'i.tlt.'i' tо:lmnЁ gгi. tar:с-s rтiс '1i iinrlit.it... l.{iсl ш'.lrvi;stlsсl
tiiтp s;ir rr sёr.'rttе' ,I.гоrrul sе t]г,l]]еil' in tirntrl r:'l. (iirj:r.jе]l.l
ltrрil sa с]ск':]rid;i j]егсаstra. Шi,rr: j,r-rli*Iэtlу,.s;rtlэ- tэсtrili *i
iniр:йir-nirlt;l!i' dшр& се tt't:nшl рот.ttist.' Se ]li;'t:,l.. i]llр;--l trt*n
с*..-ii-, il"li1: ir,r |,:. 9i zr.iгlisс ре fс't.сastгfl Ltп l'll,iзt.t'l iзtlсi.lеi;
Ij*:-:.рlri,
рiilt: t.r,iiIjir с1tl 1uх a роelrii.ltзl' ]'t;i" ТJtт.lilli.:;l.ti,
fiinгlr:li rп:li ttl,1i сiilhtоi"ii рr.il,,t'iil.1 s{]{r:na' {iрjгl.',i ill, .'ll:,..iit
.* isi !l{]i-i1i'li'i:ll!{:l iliг
s€.l]]Il1ll.,, i..'ii{ti.;tt'l: Ii* tе сajц':сl tl.tlгlll1 l",
сaрirl ;.i. <lit tlt:llii zirur.liti dе 1i-llgсl.с.', sсоl]sс ll 1jrlibi-t сiгti.
есаsсlii, lirsiild tгсnrr} sir с{сfi]оi:е prin fala ei.
Сi tоt р'tinsul, I,uli ftlsеsе tot z!nrhеt in rrl1inза сtiрs
a ri,'r.рit lii'ii.
J)rl.;lt'r-rtrсi, сii]е 1оr: sе desр&гtis0г6: pai'сй р|'i.iij'1} {o1i,.
dсlllLtt..,,lr. I-,l-rli*Iэоу гйmjtsеs* la Gaxа!i, pl.irri i"r vсс}rilе
an'r!,irtir'i, dсvеnind ,,fr.ti{a сu еi]гfl iтrf, juqаm iir tтl1-liiili,iе'...
A,s;r stl рlistгаsе in rnintеa Gа,br!оlеi: rninilt1lrL,lili1" gгa.
fit6asД ;i zbtlгd'irlniсf,, iluminind uпеoгi astll}t,il s.;шliiltix-iil,
'in с1lpа rrnсi intimpj,й]'оаго ilmi}lt.i}:i, fata G;r}эi.ir']i.i. сш un
ziпrtir]t Сагr] (.l){.РI.irl]at in vсrг};tl i.ll'f.i iтrsemшiil' : ..L]tl til-.i;.3l.tL.{
соpil',' $е gТndсa ja е;r tс:t ntai rir,t', fiindсir tr'iii;l jni.,ешs
I4

t:'i-iirlегsjt'ntii: atrtf; munсir, аltr d.istraс{ii" al{i .сn-ma*
t.lil,i' аtl1' с-rr:ir5, Сiti vl.гILlс triiisсlгi,i аilit,trшi, Eii:"о iirсотрсli'ilse
с;l i.lсt-tl t:mul'с'tA, fйril:rd*о si xxlrtiсipе astfсl lil r,iаt;r
r,'гjslеi еi. Aсrtлrr irrsf,. dс сtnd sе dеsp:il.iistlгl]t" vi,lslа de.
ь'ilr'li!('l ос6arr iritrе с.:'lсэ;. 1эiirlii.ind-о рс l,uii ]'i.r un оr.ilюntn
inrljli.lli1 <1е rrjсй, а.|эtа glurrсt'
. Br:рfl се*gi luаsе liссn{a. inrlеrnrrаti рd dс о р;lг|е dе
sitliа$.i* mоdеstй a рЁгi,tr{ilог .с1 inсut.eа{i lз*rrе'11,с in vге.
liз:lr-rr,i. с]ilr сс in се' штai grе1с * ,bоli, iроtесi in-l,rirtе iir
*0nvс:гsil-l.llе **-, iar рlэ с1е аltil раr'tе .сuргinsi.l dс tiоrinla

ilnii

ъ'ir:lii ntliii,ir'nаtс, сaraеt.сгi$itiс& mai alеs gс:irеrаliilоr. tlе
r'izhoi, sйtu16 с]е tuLеlii qi sс:dсntirr'isnr, сiutasr-: о
роsitэilit'atс dс сi;tig оriсit dсl mоdеst, lrоtйritir s1-,тi
l гс,:ir:Гr сltrсl,t'огatul tn trltсlгe f irrf, с1е ajutоrr"ri рliгinti1оr"
,dе fyarrсеzir с1о ia
Фсшzfur sе ivisо. !"оstn gi ргоfеsсвr'Ь
Gаlr't{i 'ij. оfсгсa suрlinit"с:tl iаtеdrеi in tirnpl:l соnс:сdirrit"li
nсjiтrтilаt оbtinr.rt рrirl ро1'itiс:5. I"а inссrрutt, Galэr.iеia qiэr.ilir.;ri' 13сlsрlir.,{,irеa с1r "[,}шсurсEti nu Cra аtit. dс rr;l:;tr5'
Dirг zlrnlэсirtl g'lunrс{ tтl unri tсiгgrатnс o lзotёrt'isе bп;'sс,
-l.rl.ltr dс*сгminul о grirdin;i irrLt"сzo-rr.iLir s[ a1зuсi pе
'Cшrtt
tln dt'titтr, irl lос sfl aрltсi рс: a1'lutr.

11ш1lй

];r1

it

{

с,':<

..

l,tll [с1с.gt,".r.lrt.i

\;ii :Lт|,rpliitu"

Clаsп r.lрta.,*
t*: indatfl с:й ф1u,r,а1r"L1
r.Ёrрl"ltэsе lui Lьrt,l :

$1.llш:с
tri

:

,,$ose$с"

Dс [а Еttсurе6ti

о asсundс рr

l.,r"rli.lэоу.

Gа}rгi-еta',.

ia Gа,lati einrbisс dе

ntiiс:;t оtt,
trln:il .vt:riшii, сurtеnitоri ditr сliц:a сi^nd sе insi.itltlsегii' dе.
\.е;lisсlt"i iпtгерrinz*|сrri. IЧtltlirn1, n^avеittt triсi l-tlr :iilrсstсс
рiш&

сl..l ;ilт/,Jсl,re] intотs реs1.с ari.l. De-а trun,E;r:l асr:stоi сi,il;]rtоi.ii
tI.r-'.еut, I,uli еrlt са рrеzenla sрrintеtзit a вti11;iltlг

6i sрrе

с!* теll:graf сu сlipit"i dе l:lnс]unе.[еu .!'a ft:геstr'сiе gtзмrсi. {ii
неi lr.l;ri iтitiixrрla сеvа ill suf]*tшl Gabr,lеlеi : in'vоluntаrc
сшlшсlr{е r'l'сеlui сare .l..i'зle de сlерartq сЁlslоr, сu еnlgma
рe unrfir с:il Lill' qoirn dсl v:lnЁtt'оaге, sрге се1 сii]:iз-аlll r.imаs

ре 1oс iзrсоnjuгa{i сlе сйnоsсut. Piесase abоa r'iсiiсirtii dr
цэe lэ&:irсitе ;сr.liii, dtlсlimсl inсi timiditаtеa Ei stingiiсirr рi.otlinсiаlй. Sо intоrсea de la Buсuregti liсеntiatй, ргоТrlsоltl;r
[.oste}ог еi сamаr'adе сtсэ liссl.,t, сa dupf, о viсtоr'iе сind
еgti tlnriг. Duрi anii 'de Buеurерti, Galatul ii aрйrеa nriс
у't tш,tim, с1йdit рarсй 1зе un сovotr' аLl unсi оdЬi familiare,

,15

srlt.l сuрr,.itlzi. itrtl'."о nrini1,
brrf :,lrttl.lit t]с i:J.lоt..

сri }-.uli..bоy in еI, 'са urr с.irЁ*

Ilr с:lipir сinсl lrinrini]е G{]1a1,trlrti sс ir,istlr,;i
brrlrnс 9i pisiсi, o l.l]viizli$i] ,!rс
j-.

foь[rll.t'sсш.r{;i с1е

с:r'r осl,ii

,.[.,l-lii сrt

linllэir sсоirsit .5i lэсгеta stгimJэil, irr iiшlir iгоlзri.ii't
:\'stа sе ilrtirnpla сtr ani in rtгirrii, сЁtсi in сi1рil о1rгirii.
tlrl.irttltti' dupi сс sсr uitastэ pс. fсгсastгir соl-ltpilгtinз.еntt,l*
llri {ir:'jr si z.tirеasс& pe р{-ч:on iсt'.a сr саtlti,.t, tlitэd" viizusе
xa r:1jr сirрr.rl tiЬilг 9i so!с:mn'in palоaгеa ttli dс:, iii'r;int, сa
ulr i,i]tsilгit dе iunf, рC mill.с -_ о:;сIemesс :
. .* I,uli'.. гitnrirrinсl сi"t осirii t.tlltгi сlеsllтi;i. slэгe ea,
сa 5i' сLlln :1г fi intгtllrirt*о inLjnridrrtit: ,,I)оtlitii;oaгЁt,
tlпtlс:i J',rtli*lroу ?..
Iпl]'tri с:it, чi (ialэi.iсltr, dс la l,uli-lroy nrr miti рЁstгasе
сJ,ссit r;сlrii, 1riiгtrl 9i л:ilri]о iltд;I-lsLс сr.l tit.'gt-li'il 1lгtlltrngi.
I1i vunо;l s;*r,r гtls1rii.i, nu s-o pгivсцti. $i ilr *ссa с.Ji;rii сlriaг,
сr-r ltlat,tl сiL Тл"rii ii intinsсsе lэгlt!сlс, s1rttni-nсl'.l-i, : ,,Cс
bi,lrс*nri pirгс сjt tо rсvf,d", Gtiэiсо.., * 6оi1тltli t-lni3,matiс
nlt trriri .i'.i, р*: unrjtгtt1 Gir}эi.iс1t'.i., сi pс*al ]lri l",ir]i. Paгсii
сit vСneа сlс сit:'peгtо, dintг-о пri,stсr.ioasir сir,li.iLсl'iо, dе;i
(il.i!-rr'iс]-i.r s.;s..,a i:е vt:сhi,l.с lr.lсLtt.i, i:tlgйsii.id-о i,оi; ;rсojоi
;rl

;

;t insi't.
tr)с-ir,r,u'nсi illсr'pLi.stl "tirzlr Т,uli.

Dtl-;LLttn-сi, Gaiзгiс]ir о оlэsсl.t,;.tsс л,t.-.Cоп'tt:niг, nri,гil,inс:iirtагсt,r pгim-tli.
i:i'lvеil'сr-,i 1эiсhtl;gi,nсlu*st: :1i i;r'r:.огr'l'l .!i

il..ll'li*sс. Iii:а 1rr.оft.st-rliгtt t:i ;ii 1:с с1*аstipr'a 1осu'il,ttr ;.inprс*
rtlril, сi,lсi prii.i::|ii ]tri Lrr]i п'iсi nu соnССi)Cilll L.;1 }-1}]i.tеnа
l-l.iti, nоtta
t-i с]'i,r.l сорilйгiс sir ]'осl,-iitsсir in а,]tii рai"tl-. })tl
.Lt'i..!'iili,: sit tе
1a
сэгс
сlr.l}rгi.l:с!rэi:'i'
сtr
аti:,rtrsfсr.n{ dс f;*т,il,i,il,
lii-ilrpLtlzi, сr:t!iп.сl с-lii-l, сirp;.'!сii.lо ii1эсгtir{ii t11l.=l, rr'rr ;-r,l-l.'iigе;r
сl* ir.lс рс: Galэгiс:lir; |tlr:trrli сli: a1a gg1:g1 d'r;гt:,iъ s,i-,t sсaрtэ.
l-)il,l-, о iri.гiigс:a [,rrl,i. I)in t.:i,:.:.,,,it' tlj, llrl'iтlll.i, il':l(i.;li]t: :зiiгl'iin(:oi]i]рl'"о.
!сlJ'trt:' s;ili,i,l,сl insii pс рiiгi гi{ii lr-ti I-,u']i tiJi iiсс{]рi(-l
lrrisltl' t-l.nсi a;ia-zilir: сj:irii.
.l\rylrdaг sо v.сd,сau nlсl..(]Lt. tr'iinг]- tl1Ёtriri,, $i t{liiIi;i ins*
о рirstr.a itr еll сa p(l LIn sесl.сt, irш iiirrсl.сiu.l,i.[i z;"tгit-о
lэt-lilrlt'i, flr.t'i siri ;iiе glаr;ui ,qi t-n.]-iiiс-.a, f;.ir.ll si-i t'i;].rOas{j:t
ii:.Ljnli1,liiсa ;i tt.'сtt-ttttl. Itrrргсsia aссtlsiir ilisii tl p;is.l-l:a iл
с};} сl. pс rtn sесгсt, ntr fiirзсiсa ar' fi avrrt Lln С|tl'll(tет'' inс}i*
vr"rJgal1il,.сlai: 1эсrriгu сit n-llr;+-.lt сiti sir*]. im1эitгiit1t'.;il.;сir. Niсi
nоttl]-с-. сlin сirtaiоg;, niс:!, сOl,!:i*ll,tiu]ii,lс сlin сirrrсr:lirгiе, niсi
гс1эlrtаliir pl'intr.t: сu;-tosсt.l[i Пu Сi]llfcгoau lui Т.u]i rэ рL.}:sO*
lri

llilli{,it.ttl схс:ср{iО11д1l1, I,a qсоа}ii егtl ргi.ntrе fгuntaqе, fЁг*
ril i.iсl fainrir-urrсli pt,.оinоii-i, сitnr fьtst-.6e Ga}эriеla.

* Pгi,оtеna сjltstli' e $asea s.a nr,r-tiat dе сlnd a crеseъit,
вilusсsе domni;оara [,itrоn. Anr mai imblinzit*o noi,
l.rlveltise еa, transfогmind tntг-tшr rnегit pогsonal оeea
t.(] sрontan atr.i.lэuisе r,тistоj.
Intг.adсr,iг, la 6еоalЁ l,uli era o elеvs сumintс li nогntltl сlе brrnй. Nu sе slngulaгiza ;lгin niпriс. Pt'inti,е ео1е.
;gсl,е еi nrai rгirtr inеil muitе fсtо frumoase * spuneall
1lt.оfеsоaге10, * a$a сti 6i din aсеst punсt dе vedегe, Lu"li
с'гa 'intеgгat5 intг-o pitrralitatо. Cсi dе-aсasЁ о adoratl,
rlliг рсnti.u еi n,u rra сiесit о Ltrli*bоy dеvсnitЁl ,,dоmni.
gattr*gata si intгt-. in lr*lul viсlii. Liрsa dе miгar'e
'.)itгio[..,
цi сlе inсintarе схr;iirtltativi a ееlоi'iaT{i fa!Ё dе l,uli didеa
( il'*rгiе]еi ес:r,'i'j,triс1in.сa.сЁr- еi n-о
чiiс.l, nu сi ea se iiз$сaiЁ.
$l tоtrr5i, ni.сi еa n,u putсa сlеfini iэгоfund rallza- еaго, in
,'Llflеtul сi, tэ sirrgшlпгiza. ре Luli irrсintirtrrг intr'e сеie.
l;11te ftзtе, fiс. t:unosсl.:iо. {i,с: s.tгiiinс. Plflсогеlt tiе*a tг;ii
;lllitu.гi dе l,rtli, с]с*a o insоti irr pIirnbiri, сlс.a sta dе
vclt,,bi сu еi.l, dt'.-ir о irvса aj,5,сrrr,i, dс-:l о рi.ivi * о сlоnrin'a
:,(l}рar.ind*o, fjrсirrd.о 1эiiгс;i sil l'еill.tnlrз.tеnrрогаi" la afiг*
}llitгеa рго1эi.iеi r:i fttnзJnltit|i, сlо9i еi:a tinilгji, trl'эt'.ii сu
1rlrtгtt а-rri n'lГ[i i-nitl'с dесit I,uIi. I)eг рсntгu cabгi,еl:.r, ti.
ll(l}:сttэa ]rri l,rili сll.a iiltссt.it, pat''сii itjtс:ir atunсi int,iiэ оllгs
Lll1i]nit. I,u]i ii ;iрйt.с* irrtl.-o rlс,}tijr:Ё.ii-rnrinЁ dс lllnit, с;ri:е
llliсlсla o irrсlltlсj.i.о сI"с tajnil a1,}lii tгrrрr:.!ui чi sшfJсtu.i'Lri еi.
Осliniоагii, I,lrli,*l;от гt:а irrrс]itо;.'irl Girbг.iflсi ryi оaгс-

li

с:j. jii'i,]шt. J"t(]Lil}1' G:rlэi:iсla ].uitsс i,оir"*' d,с
,t.rji..i.ltr;'r. J,i;i1.ltlt-"i,tt.l,,ijс с'ljnt;гс с],о с;'l.rr irе.i:iесt

t:ttnt sрес:tаtогttl
11

;l!,t-ll-l'сj.

llii

l

ll.r.lт,.ttll],tl, tlI]tlсhtr'lltl;l', liсli.l.iгlstl tlt: tli,lli o соnstl'iirgl.lгс. А,tit
ilt,lrnai. сll"r. Iл''t]i ;r;ti.t.lii r.lrlj{;tl sii t,rэi.llсt:зс5 с1'с.s1эге c,lЛ. Сiil-

}эriela

о inviiiisс inrliгсtl, fir*tiiс]r:*i

r:i[с:va соntit..!'сrr!'е. Dill'

aluт:сеasо sргt] gtiпс*'alii'ii!i, .'.осtrrtti in сiiil;t сlrri} iii'
стlгеa lntеl:o.gil,Livii il Gahгiо]li. а.rytе1эta рaгсjr 1rlsitl sро-

l,tlli

r;еdaniеi. Т,ul.i гli.lst:i,,r,,t,.,sс сli:Zltil-i,;igil.сil Girbriсlсi., 5i.i spit.
sсsс nfili l.ir,zitr. рt,'iсLспos, с]iiг с:-ttrl j]el dе jс;:it, ;i in

1-l,.с;rсf,t

:

* Cе

vr.еi.

-'';*''::;.;еr:ul,
.t*'r]

iilr iе iiriоl.еsаlr

sit_ii

SрL}l,r (]Ll сlсsрl't..

s;:-i sрlriе :
t

',Si.t^lt:

о

lni'nё, Gir.l:iссr

1llъt5

?

.l.u

сa tоаtе f*iе]е.

".l
LI

D0 l;r o vr(:lnс ins5' li filrfr сa tl]пriс е:"tеriгэr sЕ jLtsti.
fiсс ai;a r:сvir' (,lirbt'lс"l;i o с}"tl:.]ш$e iridi:ЁigоstiiЁ. [,t.тrtаnспi'а tiiirrr.ritii a urrеi trэirsiu.ri рltl'с;i sii ссrзilшtliсе 1i G;эbriеir.ri' сl tt.lil.lшrагe fйгй сnrrzii aрllrсntii, dirг сtt,;tt'jt rllitj.
inttlrrsi'r, сlit ассle undе de рr"гfti:n aсlust* рinЁ-n lагg,-tt
шrlrr'ilоr. сlr' lэrizelо u'то€}I,с tr1с: ргirшйvеrii, fiilfr са {'ilгmut
j

l';t iriэirl'i
Сirr.г.i'',

rrIltll.i.1,

оеhii-.t'! uij'

nu diidrrse Сiаlэi'iеlеi

}зiitаi;"ц сlс irrigrfi
ргlvеa ре I"шli' }ljrs1зlln..
sul Iru*l рu.|сit g&si privinсl trr jrrrul !'оr, pгintrс еl.lrlсsсu{i"
tlLrdс. сlг;r ilсс:st ,,сit:ttэ ?.. a сi1r'rti ргеzс;rfi ir"t l;tili ii diidеti
о asрit.iLIiс rr'оstirlgiсh"i Cinal рrзi.r:it i.i ? Сu.lrr еr'it ?.""
IrL1r.t,l.iiir'i с:fl]:о dсlрiiqi(1i-lll Сi-l l.liш1t sirлрla сuчirоzit;:i ti",
сЁrсi t.iidii'.'ilrilе ],оt. сгаш 1tl 'illinrа Сa}эгiеlс:i * сlс r-tirdе-;i
tt.'t]tll,t.til't lit,;ttlit, _-, l.tij jn tttiirjс'lt сli, ltndс nlitni..i.i tlрlаi'е;ttl
}'l itit.lсll1ii Gabriе-lа nш simIistl о аsрlt.a{iе rrrаi рl.сlf r-rrrilii sрi.r' t'ibsсttt.;l spiсnt1оitrе [l dг;tgгrstii. сlе*jt dt-;-;
1uгigirl ir(:{'5il..i' с:;rосi сliпd сitt-tta sa intrсvасlti itl 'i.,u}i.. с';
ilrtr".r'i tl,ilй na.fгarrtй a Sfirrtсi Vtrrоtriсtl., сlii1эui 1]{.'Cul.ttls{:tll,
nI tllll'. trэli; l;irt.
.. {-11 aсrаsl,ii i,rsрiгaliе' id 1ос: s-сl rils{гiпgii asшрt'ii su[ir''
1,u]t'ii, п-ctts сir j'a lluсrrr.с$tl. irr ].ос s-r.l dсtсr'nlint sii int.in*.;r
irr l.i.ir,$i1, 1эг;l |сl,с ссlt"t1 сlс;.асrrltl, с,i.ii,с:*i:сr.ltr in Ijl.сill'tl y,.l''
сliril;rrli't'ir;il, о indсiplгt,;l сiс еl. ljrsirrdrr^1 inсоlо 1-1О LlI).
!jtr'nr гliiill'i:s, сu sufiсiul раlрitinri ;,r,i;jl.r"rr'i сlt !-.r'ri'i, с:r ilr
1rin:rlr ltr.lс.:i с:оriibi"i сагсl'o dliсr,lа qii ptз сl;l ЕТ]l:е t"l0(]L:l'lоij{'t,1 i
i.l.r ilrсr:i..rtt vеnisе сrr int,еn{ia s:fl р1ссе {n fiгq:lir'о liirlabй-tа h Il*сlri.еgti' Аrn,inasе сt* сitсl.а оr:i. riulз ilifr.'гi1 ,.
р::.о{,сr;{tl" рlinti. сinсi гr-llrur:rtasе' {.a sсгisоl''i,tr: tr;г с;ii:е 'll.
;li:i'ttll.lr ziirri<.l, гtis1зшnсliш tt'it зir;;ii l':tl.;i с-rrrl i"l.с::;'.l i;,.
lrrаi tr'..t..ni};ii. сiiсi fiссlirE: zi;tgтav;r ra1зогtltt"iiсl 11i'шl.rг <.il
;i сtl (]it.I.(;) $(:: sосotеa furitintе dе р1(::сaГfi{.l с'i j.:r Gп1l.ri:i;
-L..jt Btlr:r]l,tl1ll,i
llр],.оiillf: ltltitlrlniсш1 сi" 11 iubtЕс: ъ,.l'еtld,atir
$1jfll'J;llji€] с;ll"-l v;t iubi, siiшr1nс.[ц*l, ,[ii:r.rr1 сii|]"!i;Гii{:1а iпi. сlr."рr.insi s;i:l*t i;1iе alfltuгi с1g саl dr:r,iltnt $t\{l(:1't}l'ij-i''i.. ii[.,i:il._
сlir:tiu"l сi ilri'ii*tаte сLt 1'0iilЁ с* сi,a р;rsit'lrtlti. с1г зirl,r:]irlillli
сlt.[tlrr;lti*t-itшl aссl;,r al пгltlr,i..:.i.tl.Itlll'олmt'rli r'iL,stiin!il
1nairrtе с1r:-а о itrtilrзi рс Gllbr'ir..J.а" ft{Т;l'tсi I}i'.l.].r tliit рi,гсlс1i.t с1tl r:.l"пrliгazii it"ti.'аr-nllntul тtrit:r"rr1-.l]'зl...' l,t-tсг.iз tll
:;tl;ог;ltоt'ttL..}illbеq',, fii'nr.l сtrсtlс:l.rrrrгl.lLtit еоп.{*r,."'tзiiаr utlr'
vеt,si-liш:' Sг irrtlгfigоsiisr.l с]о fiн.briсrl;r с:l'l сr.;]iil, ini.h j,ili'
tо1lll. t.nсlr сtс pо vгсlillс.:'r сind {'li сt'i[ ill;,rпul 1пl"il, Шt.'осil.tl'l.

Nii:i

tt'tr iэirгbat

iil].rrsjr сitl tiсеastй inLгсbaт'с сaI"ё.О

1B

.|lr1ii n,ll.*i сеrtlsе dесit s;l-l ас(:i рt(] сa асlоrаi.от.. si (:..i,l-}.!:1i:аd.
! lr'vоn,ist: l"оr,;;i"Jt$цl еi t.lс 1'сttil'l'l, с.iэl]сet'tс. {]-'':}){)l,:it]i L!е

l,itltttгй, рlirnlэitri, dоvq:r." jnd о 1;гоsi:t.! i.nrе dr} r.,l-r1 Ll'jiJ.]':.l"]1
,'tr.ibuitii i.n gсnс.ге nuшiii рt;с{ii<ll", dс lос: ]iгisjt сrl;шrt-.lri.iог
.irl 1tii,n,!':i. (i*r}аr:iеlа sе dсрr.inlsеsс fr.itец;t'tl еu сl. Сilrj
ilit:сasе рсntr'u Easе it.tn.i. in Оr.iсnt, tl'jtnis si-L slцrxjсz:е
lr'1эгir, G;li:i:iе]a sе slmtisс.l r:rl;i nrr"lit сlеs1эr-l.t-'t,iltllltii d,ес:ji
lrtlфtrй, fiirir sil dtlsitl1.l6lltsсii d.e iijшlrs сlс lil-гl1lilс1,r.l, сlirс:A
ll,(lс{'uоasa е:'1 a};tr,niД, iп ttrrе.lо zil'е, сra drltrlr'iti"i ii!эs;еn!сi
ltlr.ti' Оm iu}rit' s;ru irrgl.ijсll"jrr:ii рс'lr-l,r.u vi;:rtit utrrli рi'ii:|с'n
ri.ii,tt рl'iшtl.tl 1эгiшсjсiii. ]?r.сur..l11a ]rri аif,tur'i dll r.l-i ii diidttl
rrltitili 1iitis,1,е l niсi un ft.l сlс nt'l.ini;ti-. Аlit'il, llсl s;ittl!'t''а
i.lll(]i{i! a]ilt'шi.i rlс tli, с:r-t i,оl.t|с r.i] оt'}rj.i. ltti riri:r.t'it lсirтril.lt,jr i ii lltrr;lrtr,iltl 1.t. сolrtt rrii u;f 1сlr.lit.iisitl t'i r' l;;,,r.ir;,:i. [)litli
'rrl ]*аl'fi- si,inr'ilt, l.нr fi stlсоtiL (:lt iэe trn t:itlе t,r..tld]nсiоs
;tt"t-l 1.* 1сгсi5tс: tiе рr.itirt'jt,lii" l,t,l]|rindil*tс. irr lr iliтr.rrrl tinlр
siлlt,isе а1йtut.i dе е]' сlr;.iз'nп шinqtiin!i:i urrс:i, iшgr:а*
'rl.;il"
'iitrr]ilri
сlс: сiiге*ti сIаi sса:rljr' Сa tliii'сl'it r.,.i."t'tl 1:ii.!lnе9|с
!l\)l.t]u (tr;]rt],t'i. fйl.i sй сlt.а n'jnriс: ln qс}.iittl}э. S,i rll.'l}lt, inri]rljsiLlnfi-t ttсt'stui sсiittinrr,lnt _- dс: jьlsti Iirl, ni't сltl с1r'l.lgг;stс
ii siзt't.*оll'l оdirlii с}in sсrrin ..il1;!rlар1i?'., stl'iil;1inсiLl*i шri'itr,;i рr'ivinсlrr-i trсlrii, с*iird r'оl..}"rс.li.,а;;.i сilр1'й'' s:t:tnrii'I'j*
rti;r .'l:str:t.1з1,ii"tll*... О с"ll';lsi-1ttgitlr,iirЁ. }
.
[-h' 1.ir,{ insll tt.iiitt llltllul i dс ],ш1'i', siгn1ilа t:llr.uttr.iс tll-i
lll.:)i ]Tl;Ii glr;i.it.t-: |itт*'с:uvirrtr,rl' Сtlеa с:с ]lt Еirсltl'tll.l-i ii
,l,;')l'lll.;сl i.l сr r.ii,llрiаtl fil..t.llls.;t.:ii. iirr рi,I i('it t i. Ёil.ttl1l1 ji,
,l)iil'(.;l l.,t tltt l..;"ll'l'ifjсir.,l dе с;ii'tl 1-111 sс sitr:l{сlrr t:"l1.,,lil'liilil.
o.

[1l'iiт.tr.'l1

ilijlliсl

s<]i:isl)i'i t;lttlt,. гit,t }:il'i'еi.l.rt st:l'll.lt: ill{l,-t-ltr
illt l:с'асl. I];it'сс'r;l' сt:1litlli ir.r;li ii'l'i 1i

.;lllrli'll!til', t:i iiltl.-ttlт

, iiiri.lls(] рl'(};ll\])iit. .ittl,r.ltlil"
r

I

ili:,

*. i](:Llln ii

;.l1ili.r.t

lt

til'tr"i0с,ll.r];

"

]uni с.{* сlсspiil'{i,гсl'.h,{,i,ilt'i, })irrr;t ii
sсl"isоп'ге sа viс ]a Cзltt1i' s.t-r vаdi.
.,I}l"iсlГtnii sСum}2й * nu irrсii.iiznеa sii*i sрuitl аitfсl
}.}t] \ri.(:liLt sii' dеvin fеii1ist aliii,uli'i сiе о fоiоgi'illiс, l}il*rпl
[)i't1:lli vt.tlсl tlоuilL.

r,t.l LtljL, r:с",jе

' .lil' ;;ii*!l

intr-о

ilrt,сl gia"sutr.""..

l]lilltt] t:i'i flJ.i} ril}n t.[сlsuоti dс'liсiltе{сt tilrrогiltil i.r g()s.
rl]rii : сJtti-,(]ll.it.it.l]a*i r'iirusе }1liI11;li r'id'iсо]r-lj. С;r чi' сt,lшr
,l (-l(]i'|-1 r'сliс: rтnсi fсmri s-о sir.r;{.i. Ii l'ispt]ij('sr't';.r tlLl
. r.r'lt sti l'it: 1ll]Iэuгаts" fiinс1сii-5i luсгсazi tс:zit сlе с1осi"оr.at
i tll сl ilс'vtiit. tlо p*l.fесtil izоlarе.
{iliс.i I)il.nir il{]се]}tаsе fйl.;-i n.}ilГmllr. Dаr tltrдlii а1iе
.'it.il,i ]ltlli. i:l'nisе Ja Cаlir!i, nгanun}at. 0 itsi1t'рtirsе in
1g

fa1,a ,sсоlii. aрirгi(lll lr'l.i с1irrd Ga'Liriеlri

jrli

o соiltr.ac,lie rР:

-_ ,.Doсtоrш1 Dimq, un vес}r-i
Ь.jiii':ii. .
diпdц'i numa;
f i.nti'*llсlсr.iir,. ргсzсrria iui l,trli
Ьтiсlс.lr..
сa. a1aгe. сti
aссс.p[зsе
il
dс vt.сiti рt.:с,uсir,
Ь
in aIal.l{
сL1
totul
siLuа
itrsй
'.,.-.'.,iIit.llIiс
саt"е-1
nesilitir.
o соt,с]j;ilil,irtс
ёoь':.i.r..i : сtiсi in ltrшrllrrr i.l i:сiэudiа. сш inima inсhis&"
Dс-r. t.''.]l;.r1 pliшrlэ|rr'ti si тizitеi,-Ga]э.гiсia n*о lЬsasе pс:
Lйii.'i'- iingilЪa iliсi о сli1эЁr. tr:lг lа.рlссarс. сind о i}!i*;
IVIatе,i
БtЕiьi.'i. с.liii sсurtir izо],аliе 'il рrrsсЬс fr1t,e1 i,n "fa{i,
qi'ir
g'lаs
in
jriti:еJэasе
stiiрirrit
alэ{:а
|гг.tniit.
с*lin
b-iй; ti
miui
.рс:
l'i 1,iсzсniastl

.L,rili

:

*-_ Sirl.in*'*mi. Girhr'it.'lа.' iшtrэrli,i
.-* l.jt,l iulrеsсl рe rrimс:lr,
D', t.

аit,сinеva

?

I)сl-irtlrnсi nu*i t.сv[izl.lsс, Sс:i'.ilчс;ri,lе ]rri сrltart ttrnil" ni";
сil fl:Lli17]ittll.i1с. сi с.l .[t'rtn'zl'lс сllt.t: s0 1iгirsс. G1i:'riе'ltl il
сlirr сinсl in сi'nrtr *. саm с]с dоrrЁ оri pе ]uirir.
re-lsDrrnс]tlit
.сlaг
*
irtit,- сlс imреrsоrral. irrсit' sсгisоriiе ei at,еatt сaгaсlсгul trril-ri bulсititr in|оr,m:rti'r.'' Nati:rаl' nlniiс с1сs1эr.il
Lцli : сltlсi. ninriс dсsрr'с еа. ln aссaslii situajitl. аrprtl.
pirrсa vaсtttr!еi. in 1сlс sit itrstmtrс lэi.tсuтia l,сi'ii dr.lpit ltri
arr с1с. tтrttnсti" o lnglrс:{а. I).in сauza lui l\{аi:еi L]ima avев
oiОaг(r с.iс lJuсur.сqti. Iatir dе ссl. drrpii sfirsilui iuruir'li .;соtriш. stll-i1 ргt.ltсхtul сit \'r.ca s*г' ргс.t]ii|саsсit ре L''tli рсntrl-r
baса'lilltrсit1' 'дsistind*tl 6i 1r"r Lirrrрш1 е.'ail]сnd1tli. i;i amii1€Lsс] iill, 1;lс:сiirеa.
** :i1,iti се ? 1с: pl'о.рr-isсst: tttiii-l liii 1.,цii' Сс-.trr, Ii
а!i" рlссil lа ъ.iе ? Aег сrtt.аl' iiiiiqtе''.
Aсссlэtlisсr,Ё inсin|а1с' Via еrd iri jшdс!ul TLltоr,ilСiLе.".lt с.'asltri с1е Lrеn. с1оtli сu It.ist-tl,;-l. l,ib.;i.сl: е,iс сiс,tir.
ltrsсl!itt. dс: tlnrbr'a 1ui Т,lll.i. daсl:iill' сl !ilt.;trrс:ir 1эtisсnrоrii;r
сfirс-o (:t.'t'si:usс рr:1-u1i сr-t роt'о:i,li. fаlir sеt,Cгti il осlrl
tilinzi.
Aтc;lсliri. р1сс;tsrll'l"l сl: r.iас.lаiit" tr.,a glri.i l..l аFLоpLa nrоb
Сiосiгt1r} .,'.i trr.si;i...'' I,rr1i siirlsс сlirr trt.n iixiitliс сiс:-& sс:
ooi; .t.. ir birrсlс;t. Glriэгit'lli o 8.lsi5с сt] Ol)rаZ,'li iiрit рt.
гtirtl d.. 1itrll сri1tiIilоL. t,t"Гisl;lг'ii с:arс: }с ir;tс.рiir Cui lrtnril.lti
ViltflI1tt:i jir сп. .
-* Sirrаrсii с'i. n]Of,].lirgшtii l]]tо!'. сt,t l'tj:t:сlii с1l: iс.1эLlгaсl'ri...
I,tl1.
$i сir ltlаtс с:'i с.ltrdаiа сгil {э аrJLGгitll 1'с ii:r.tlirгiii,iriсt]t.
i-l.с]li:
frr
са..
сliir
]ir
сltl
оiэ1,itrttsсr
er
lt
се
]irl;llst..
s*
*'.
р]nir
gсanзiintltnuiuf iсgа"i r:ll s1сrllt,ti' zаt"'r.il. 1r*ntrti сiii'Lrtii с]i."
lэгiпl i,sii tт ir il tnсс: ti i lr iэ r шt :l г-.,1.
;

{

l'rtiLi],i]l;

ll;'i.
.

i,

l ;

r

1i r.ia

l',u.l,l l;'*. !.iреa сi-с

.lз]'i]riсlti

gi nз'оdсstе с;t. $i сirlr.llii.
сlе, са:;i сiс tiiluiii, lrгilrirrсlr'i-lе рaгсa

сr.n,rт

rl 1;lriirrз ;l:rrint.iгii.
scсг{rtul
-.ii aсо1о abеa., t.labгiсia d'сsсо1:("l".isr
s

lui

-i:l"rli,

sЁpt*iзrinii.
I1i iэсtгссtlstrrei z;ijсlе rесaрitu1irrсi sgrrrpLrlgs nratсriijс
l,iг,;.litLil

1ivudi, a;сl),,ll|i,L].lэа.с:alaiiгеat. Biт:сin!r'l'сs, pе iiirbЁ iir
i..r.i pс un p!ссl, Gebl'iсla ;rr:орсi:iti.сtl ,'Jiag()d-;,r.', 1.эill},гi.a
|gt!t]i}
;l..с.|.lj-1tlr:3sс;i' Ltrii * сLl сaplll
;;о1. Girbri,оla sс
.]ijiсii,
; i ,uli, сi.:
.l.' 11']J;!11g, r. iсslli, g.r1lit.lt,,
1сгpi si ilL-r{i".1m
i.l.:. Сi-r gi'сLl O i:оiiii.isс pс Clrbr ;t.iш si dоltl'iil|l ilii}I'it. }n
.'r'l'"di}с.

Tnr,ittl lr

*

$i

r r

i.'.

с

1rтr

1rгсttnfl

.

,,Vi'сiсls ui;;llta stеt.'.o. iпсе1rt'ii Gabгiсla.
l,uii tl"г:br.tia sit .сtlntilttltз осiп. jui tIoгlt!iul

сl':

l с1i d

:

!}...s|t]f,

L.|tll.....

]]aг сtttir sir r,от:j:сl$ti
,}r-iid.оsргс z,i1эаd5, еlrjirг сinсi ilесlpсгii
lIЬгaiir.l, аiirttrгi dо rtir рlrr. lэu*
l;l]iir|i Lli,:r \:li]s с1с-a1
:;r1!r3g.-11] сii'lli i.liti-"flln:, inсins сiе sоiti-'с, t]li:i.3.C (.i"r сr ruiL.i"'с
.llш:;r'jсi...

Girlэгiсltl, с_о tгеsilгiгсз vеstl1Ё, о vсс1оа 1:е tuli si,.irlj сl r:r lirсltit5, r'iсijсinсlu*sс, i.liji;tindll-sо, сiii,Гlгiirсi1ьsg.
llr;iiiiпi1u*lс .* ji сс stts, с1iniгс l":ustriоi.tсс]с сu оbгilji
.|,l iJu.,i:'ilt:r-iIl.!, sсu|ul.ind astt1-.i'a сi .с1Lrlсe ilо-Lrlp dс iu'}j:.'
сrь;:rt1iа
... .,l1itli sрrrnlird irr irrtгсE;ilnс oсla Iui l1ог:r!itr,
iiгrЬ;:*1ii ii:irrt::с: fгunzс с]Ь fгr-rсi .1;i stilзt ссг с}с siоi-ll'e' i]lсit
j'uli llогatitt,'
i(.:..-,Lri1 сiisiс гr:sр!,гa, сLt fiгсlс dе llI]gint alс.
;i1l,l,.insс in ::inrlэеt alb...
rispuriсltll dе la rl,i*jul r'.r.gсial
'l\';ll" сi i;rtl,r:сэlrl1tс' l."uli.i
r1nсlе*s g1,asl"tгi!е сtt
inir:i
fгrrсtсiог
оlrl'ali-r1
il,.l}lЦ:с
lI},.|,,.l
'i
l,iрi'
j];lr r-rl.,:-сtlr.i rr,iсi aсо]-о nll сl'lt. -l)isрli.l:са. llir i:i.:аs, tlott$.
,\1"lоi sс iirtогсi:a сц pa;ii ilrсеli'
*_ Dс ttndс vii, I,uii ?
*- t{-аnr plinlbаt.
j.rtii n.il sсt-'iа
})Lir'Gillзгiс1ll olэsегtlasr: о;ltrгLlr-:tllar'i|trtе.
.l.'сjt оJэ.li!;.atil
..:а, : ]a qсоaiil. Inсiэ]о, dtr 1oс. In sсiljinb, сli-..с:l
tlil:l]iiгi]it
с1ispirгеa qi сrеiоi;r.rJ Gabгiеlеi: rtn егеjoir
.., , itr.,,,-,. },iliг.о zi, Сiаil::iсia o 1rinсlisс 5i о rtгrniп'isс, ;Ljr.ln.i..:j,Jr.i il}a L}na dtiр* aita' tоот;-r-i dсрat,{'е' la'гbir, flоl'i- lrr'tl*
!'l l]i'.], сtlг, griJiе['i' soal]е.
..;ii

}

I"[ir:i шn ritn.

C!lс-lrn

.

согtэst.il'С tj.l,!i.]а r-!ё r:in:1 1tx.r.t} сl;.l.

(

ш(.rlil(ll'' (-l rlir.r6ittr'itti.i1t'l'.]i.i('ixi'r r';l t,jsiitr .t.]t.iLji l'1i:'t,],iz tit,сt.l1эii

rrl

ilг('. с{..l" il.l}}iii]ir^1{.
IItr ltll, tttlt]с rrtt le l:riir.lii iiltilni.tlr.lс:it 0lt Lilrе in сlu-

aсllrrl.tl1l. St.,;it'tl Lr]оnd iir dt:1l;!r

lniti.'tllt t.l'1t:i шtiii, сt.lгaLс siirg.LtL,iit.:r!r'
Itrinrlr Gllbгiеlеi lэitl'еn g{rт'll.l in
"At.i ttl'l

:

-tigt-lгЁr

1''1.;1

.[,trJi

v.:::.i'l''

() l'сtсltlii
irr 'i*s, сtr сrlдti.]L* LLit.liLс i.tl

si.lt.lstit,,i сl*: t}t'lti;rl,ir:l,

st:t.:i;.r

nur'i гlt:1rlrгt'rl. сulсatii сLt

;tltiltl

ir.rl'с1.rii, а'll

{,ilt.1

tll.i" st:г;iлd singlrrЁr ,intr't: i;ш.}эJr 1il сгt."
Ai.эril sсl гjtliсlаsе ]эr.ust:. тi"iр$1'$с:,8"ill,LJ"}CirStl

]irt

1i рlr:сilзr',.
C;rbr'iгil srj сu1L.lis{.: l;l рllпrinl r:}.l рiОilе-r0;;ii сil"rri ui11-}iit't'sс. l ,u li llг fi рutltL s-tl r,ird..l. I)аrl n*o \.i,]iИl-lsс l'ii:rr-ltl;l
n-i.1,\lt]ii сll.lri dе сеt.ссlIirtт'сi.Гc.:ix, рrntl.t-t suIt..:.Ll.t1 сi. Sс.
in

l

t

1ltl

i

l

r

i Ll

[

с''' с:оtrсс:tr tt,iri'il',

Siitltitli.it. G;rJэl'iсlа si:

Gi''igil;г i,trlrill

ir' uЧi
lа fсl.

trr1;1

lt tс. i rlо л' irlitl'
iгidr,срl.rrs0 sрI,с: lосш'l ]Lri

с:'. rL

!-tr:гi}ii

i.t.liрl,lll'ti r.:i

сt'.Llс;lt.

in

Т-,u]i.

iгLr,hй.

A'соjii s.il.,]i(.''(itsl{.)'
рlr,'rtirlгl сu 1|lr{а l;r y'riirnitrt. It:гlэltгi1t: с.l'lltr tluпll-ii сin|r::с : сlоr'liгl dс rrгglnt st]l']1ifr С;'I Lг0*

шur.tt l' s i,t' t.']t:г чi*a1 ilрr.itlr.,
],ilэг'|i-r1с: dalisau сu lli:iрi
!

ale i;mit'zii.
Sсl.ir.itri

strflvеzi-i сil ni$tt] .nriсi ii:lо

lui Lu]i apiiгеa ln оrlэiгra dinluiiоar* а vсгil.

srt}эt ос:,hii Сi'пl.lгiсlсli' .Dоu;"l 'гirrсll'Iгi' $сrj.вe рсl iilllэt-i' l"]0r.!.05l
сuvinlclс' str'iiрr.t ngсаlr ftlaia, cL' с:trгtri.!о р;ll.гi'l, intr*ttп.
fr'l с1rl z',iсni.гсl dt:zоrtlоnnl,Ё. rrrvоjnd sЁ Ёtт:сrр1o: сilрiivi.

tatеir рr: {оirii: ingr-tstй 5i рlatii.

,,Ре

1ъаэ'.fо" rit'stшrlл,nt'й

o

i"erliш,тilсrт tвl,r:' 1l"rrl,ti.

pi' slLi|еt,u,l ll.tеl.t, sin.t inсе,рzt,tlll,

nlwru|' m.ini'ь

еtt'r,

r^l cnшtil',.

"tim,t*i

fllerfi

trut.рl*tl

r:t"rltсс E.i 'lгe.

Arir.
--" L,llП. i L,tlll r...
Ast;r с:t'it сllг l,rrli.
l,e iiriоi.s Сiirlrr'lсltr рarсй ariltr;с;l рс: h'-i;:t' ini.iiir.l vеr.suгi a]е 1urrrii сu.lсsс dirt гопlil.
. ** Сi;rbiсо, dе und* vii ?
_- М-аm p]imbat,."
Dal'nr-r sе putusе irnрlеdiсn sё nxJ.i dсztulr:r:dе fгuntea
ugоr, zimlэindu*i сa unei zilri stгйr,.оzl.i iгl пristегш1 sоsi..
rilоr dr prirniivarй.
*- Lir се ie gtndeфi, I"шli-boy ?
22

)

..'.{чia... tlt'pllr.t'с'..
1'1'1'(.qlr

il

ilDгZil1ii t:ll

о

!i91iii.rс:ir:.;l.i

lr]lэil р.' r'lrvr;г, 1irlgi

;lirt't:li сlt',llrrit,.t'сlitrсl r:ll;lгс1tl сu dt;gt'tt:lt: slr'l:i,iгi.
Сt' !'ltr:i ltt'tlIсl. l,uli*}эоу ?

i'isl.

Altt'111, r:оt:0t.'ij..

l,rrli.ll. ltr, ii lr1;lt'рill рсl aсоpег19ьt1 сп'sсi.
Ar.rtttt ri ;r1;1t.pta ln еa, ini1litlt* sprе ссr'u.l rli lii't'lntгiс,
iIl)|lil itl r.,,.l rilrrt.a lr"lшii,iсu trttрul еi de dunsll1rlакl.tri:a}э5
.,,t,ll,t.;t,,ttl L'i irjb с1е aгgirii,ul sufl'еtuiui, irt сtrге осiri,i irpii..lrrr tt..11l,i са dе subt un voatr Огientatr.
(.itrсllrtl,'i rеaс{iс : о ilтduiоqasе ryi о imbunasr: atit, dr'. tarо
.. r.t.l'.| (tl ltri I,uii" inсit sim{isе nrvoia sй faсй о fарl,ii lэr.rnй,
lll'lll'|.();t$i"i' $i еum ai jегtfi о nзiсlu{ё рr un a1taг, stlr.isеsе

lrri N,l;r1tli- Dinra сhiar: in aссi} zi, о sсrisоаrс аfCСt,Llоаsi.
l'. l;llt' сlttvin.tс]'е aссlсi sегisоr.i erau foaгte tinегс чii q}сr_
l ,lll Ьl)l'iittеri in sоaгеiс vеr'ii : Nlina nъrа, iltci;,J'zi||i ryi piт'.
l,rtt dr: sоаrеlе dе сtiсi', it,L sirtn,gе fiIinl' ct.еdi.nсiов |}ТL{:I(:I.ь,,"
vеni'sе ultiIna noepte. Se dеprinsеsс ;i- Glt}эi.iсla
'\1-lсli
', tl.rlrt.tl-rji in сеrdaс, dаr еu pazёr' Cъrm ? j{lе dоrrIr dоr*
r|t'iil.,t ptl r1оuй saltеiе al.1turа{с, aryеzate iпtr*un сaрflt al
..,r'tlltсr-r]r,li, iп ссli1аlt саpЁt dоr.ilrеa dаdaia. I)с i"r.сptеlе
r l'сl;iс:u]Lii dсrl-.rrз,еa Gavгi}й tr-iьl : un сinо сiоbitnс:sс сu

zinrlэгtl. In оgгadй. сulсаt I]e соjoс, tu6tlа.nrog Ciо*
сinсl nu hог1iа, alitr.rгi dе о pu;еfl stг5vt:с:htэ, pa.rс&
','ilо.i,VГi.'Гt1сiт t;rгсilог, сaгe totuqi igi peistrasr ргсs1,ig^iъtl еi
lilr.
})C
.l.' 1ruцсa, $i tnai еrau 1nсё.. Sr.rbt strеgina соrdaсului, dor.
nI,ittll. рс iir:iрt lingй dоrrnitог, сuibuгi dе rinсlun'с1е' Pe
r'сIlrс, savгilli a} trT.lеa, un mоtаin rllral, fillс:оs сa o gu.
lllt.l. nеgгu pе tr.up ';i сl.r piсiоaгеlе a}tэr с-a-L]Ч gоs1эо.dar
o,.'lrpttlaf, 1rl Ьt-rdгagi. $t ?n stir6it, с:a ni6tо lсbсdе lrilbiiI,с,
rlr с:il.d dе gi6tе сaгe сl&n,lpйnr.au ;i рl.in sоmn..
.,\1a сЁ intr.*'аsttеl de сtt.аtе inl,Ьгiti, fгiсa nut putеa
1rir'1lt с1r]
.

.!

П1 [

l'(\.

nоарtе jnirаsе ir-rnzr pl'ilrй.
]]in1ii nоilptL.a Iustlsе l](';lgг.i сa о rn';].,tinс dсl гindu.
]]llг in

,,l,'1с'::.

rr1,t,imа

рallii

l\l}t-ij,

Ii,лgill panfi., adогlrrillс]lr-l

рfi,},f']й

zbuгesсг5

'rr:{,r:." с:lеt.iil.liэi.ll.iпсi
..lrliс;ri"

сjt.rllс1аtii

рс stritjсi.ul сri llintй.
nri,liагdtlle

tгuprrl uпt.li inlсr:siti!'i сlr:

r.iirdu-

urltt.llruгй

sr irl i ТmpI-а tir.zir"l. rrru1t' durрi .,n 0aрtе-bL11] ;t..'
.\.}:xrl ].rз!irl -dсr,сn!sг stгitrlс.z.]rl, firг6 pоndгl'с gi

'1 s,t,il

r]0,!iil''Llt')

fii'f,
сlildit рагей сIin аhul.. рс аpе jnrеnsе сu аdilrсul

рC ссг, }-,гjir.inll сa dе .uliu, aр|iтuse осhiul dtз
аl'gi;r1, ',[lirii с1с g(,Г1{]. сlil.е trэrii'е91е sullеtt,'le mlli a[und
i:r"}сir[.t

-*

iqri

сlr.сt1, lil ;iir Lrii-l.

Lrtllr.
l] fulii't.с gгerr, еi;:ld сlсri:ini а'larti, si 6tii dtiс& te:ai
{r'сz.i1, siru с.llrсi n*ai сlогiтril dе 1ос. mai аlеs сind dеsсlrizi
сrсlrii irr zilil 1эоiа'гii a nriсzrt]шi dс noaрte. П tln sоmtr
ll8(:'г $i .s1ll'iгllсn. сiс*ir 'lurr'"q.l:i сйr'u,ia ссirsul е сiiрi-l, qi noар*
t,сir с1с.vilгi"t rrLt il:tili luлgii, с1е6i сц stеlс, dс:сit gеnсlе piеоa.
1эе.iсrr i;islrtt-., Сind q;i iо гidliсаsо, Gl-rbriеЗ"a t,i"tztl.sо luna сa о
lltnrе ,.'lзuп:r сlimJ"nс;l!iз.. jrrf]ori,l,ir insрrе еa, ртintгe {гr,ln.
zс1е сirr.о цtrlbt,г:trш {.lliiitl;t ссгdасulшi. Iiidiсasе саpul dtl
рс lэсrnir. Aititili,i. irinrсiri. tr.)ir1.irl егa gо1 сa о lеspеdс duрй
()

с\'ilр(}l.itt'('.

. }Т]о

lll;rt.tt.t;lsl <1сl ltlг: lll.-.sсn1;t 1tli I.,r.rli. dаг с1iз"ссt.
irffсdilrt', l'ii:ll niс:i () tl.ill..i7:iii(l, (:it рi}t'гi,111.iLll unс:i inf]огiri
do l-t-lit:z (]('It()ilРt'(.), vсlt.lrl:lс 14i1si1с itr sо:tгс гсr,'еnisсrЁl.
tlсs tr'i i гul r"rd l - sс i.n ti.. i Lrгiltl gl.<-liсr'.iiог'
.....{llt:t:i,t'ttu'1 ltnlti зiriirC с?nt,сс:., $с]сlсa pс m}1.ginоil
(|с].сllilСtlitli' (]:i l-!0 О .fi;nijtllr сlеsсhisil. сu рr'оfiittl in lritninl
.Iшl:i,.i,;]УliilriiLli сi gil ii1tr
р)uttla сil tutrрinеlс iеflitс dln irре.
tj:iгс,а1IliiЦ gеstrr1 dе роtir oft'.гit
sрl'r'}.r;Ci,оiэr.;i.iii
.сlur:iild
luзri.i tr1 i1;i,i"l:ii'ltli' .5i ;'ll l"rir[сliiог, itrrtr,геinrшi|i de aрir in.
tttirсt'l.l,lr ;r l';ii.r itti'
}Т-lri. 1i r,i,оit s-сl [.,.lii-.t-tt,с:,,с],ill, сl.ll сtl;tsLt1 с21t''0 lЭс)гLtt1.
сс$|tl *.,it,ri{triii<.lг sit \:сrt'l;r.:ast:i't irr tirсlсгс:lt сnг{r 1с ;lsсul Lй.
(jlLl.li..it":ilr r,,"сnisс.lii:rqli l';Llli' I,it а1.lr.сlрiегr:ir Gabriс:.1сi' I,,Ll1i nrr t'i:сsЁtгisо. сiit:i t'.т'а nоарlс:l осlrijог dсsсhili
6i nсi;rlitr:rr-l] оi,iс:rti n-tl 1:ltit'о;r tтil.'it. nссlllir sllгргiir'lс"
DilГ ,st. l.rэ;;isе рir..li-n rii"ссtri. сu f;Сn{эlс р1ссatе, сr.tпl
ro5с5(] lttiillll,i ,ft:tсi<,: ri1 сiiтоi,.sr..сl't:t; dс dг;igоsitrl t fсlst' :r{iiit
с1с aliii. tri'l;uiltd 1эг.l l:it;:l1о GаL:i,iсlсi vоr'lэс1сl nсtтtсr'rriсс
itтttllсltitl titl t-.tl рt: ulr с:.i.iri1"l singпl,atiс" А.рtii гidiсas() sргс

(ilrl;iсо сiгagii, dirг ntl s]{;t,i.l'i. () ,Гr"аi:il, О si*:iр]il.fг;t:ldt"..
( illtstri a!:{rа t111 aсссlri dс dt:lкrllrt'с:' Sс api,rra.
1;.i s;шllсс:tisс: miniсijс }rзj:шtrа1rli. Arzеi* rtn tat:L tt5oт
... vil,{uil 1rа.ptrсilог' Utr aniсstсс dе сuс:гt.[lгс? dс 6оviiii'e"
r!..t1t'VоiC tii:-a sptrne;i сlЬ pшсlоaгс'рсirt'r.Lt сеra сe apliсa с()it сlintii rоi'tin*
'llli(. i(l sпfj.tl{,ul оi intim 5i tш,triэriгiii,оi.' miri dсgгiriэii о it*iinsi;
Niсi un оr.gоliu
'rt. ;.i.sirrilоr..
| |

(,]liurlri Gi-iiэl.iсlсi se оргisс irсllоliiгit. ]\'{inilо сi, рогirii,с
t'r'tl 1,u1i, l'сvсnisсгti с.i"rir gо1. с;.t *i ir-rtR aг fi sсiiраl l':rsrr.l

't (.ill.(. i-l l'сllLt.сltrt,
t,ш' i ii aрLLсilsс nrinilе сlесidt.ttй, l.lir.r,irrrju-i-lс, :i[ссll|('!i сil рс ш.l' bоi: dе nrinz, diiг fa{;r i:i nrr с]:a vеsеlit.
..- Cс:-i. Lrrli ? o aliniаsс GаJэrjеia. сu glast* irldr't][r,1' Cil р{r Lln со1эil nriс ре саu:е.}- сlоaге сaрul. Е gтrlu ?
.Llitс
1i t,r"t : ast;t''.
Ai.jr,llirirl сu rr гоtirс а iэr.lti,tr1Lri
,, ,р[lr.

"*-

]

r

r

-*'

tA-nri

t't'Ii{t,i'.
,.

I)t.tlsilг'Ir:l.tiтl (|t]\,:it. I,Lr1i. Tс*tltтt rti'nrirгit,
iеlr,.
-_ 5i ilttl girsit 'ir'iairr-isсt'isitl гuiэt. Siril itrtjir-ri tf;ш

I''tr1i.

tliсrlsс' сtl ft'."\nLсll inс:огdаl,ir: bttzii

с1е jсrs r:9сlt.

pе sсinla bir:"l.ljе. lir.a inrjэrЁrсal;i
РarсЁ р1u1с::i irrtг-о iоiсti

гЁsfl,irri.ii. r,0?]i]tтl:n.iu*5i biгlэiir ilr' рr-riтrr. $r.:dr:a

dttra

ing-1Ll,;tit с:r-t gr:tir'irrс:ilii liсiui.;i

tn,t,r*о рi.j:rrrrlr dе j.itlir
qlс' 11l.дi.гtl.
11с urr osirg*',

,
2"1

5111.l{,ii:сl.

o{l irsс: ri;lог" riг3iсit"lri . с.l.in unr*гi, гrsrmninсlu.se рагсl&"

--* I,r.iii.

с1с:

сirid sс:тii

?

...sli :,rrii:r

'.

- Asiа iliрtil

*-

рlr1:riе]с vetrс}iоnс

tt1е

1эе .tгurrlсir t:i inсогd;rl,i
сtt astir. Cс vrеi sir fас ?

.... [ji.i sс:i.ii, Luli. fiirrdсir аi

.'* Gаlэiсо

д;о1

l

lVlin;r sе орr:isс

r

Gсrlзгi<:l'lr оr:!t i,iniгсlэ;-l it-ll'i.

ritt'(,.

1.ir]сln1,.

!

IJit. LuLli. sir7t s'iguгii.

Ait' vttl tiе sirrgс

irrl.оq;isе о15r.rrjii

iui l,u'li,

tt1lгi.trz,!nс1il.i

,,t,1'lii.

*. (i;ii'iiсri, hrri SIi nсl yэ1irnbirin.
' - tirri.
lir pi jlillr;rlо 1i irl 1э;iрlrr:i. IJсsсtцrсгi[(:. Irе iaгlэil iiti.iсi,.1;.ril 1rir5ii aiЬi ai ]un:jlrii r,с:nitс: рt.inlrо fгu]nzФ
'.с..иii
tllr_Lli1 fl'l сlr: mсnuеt сitсlс:tr!:rt. Ulrсоri сldсau ft"ilсte
r

scmn, r,iрlrrd iэоaLс сir .sint сu]еsс. O" vilsЬЁ
сli осhii t':оilоr.
tоi 6i
l,l.сrii
A;
C;r]эjш'
.l\r[-;rrlr рi'оstit.
.vtiгiэе;ti
!ч1i
'sрr'n сiсspгe
litir]'1.I СС" Nt-l-i r:liiirг а$a Li$(iГ liii

:;inд4tltсl, irt.irr

rtrtilrr!lal'r'l. (:ii Ll]1 ocс:tn Сil.i'**l,t'г dсr.сni bu-n

Uliсlс сl'Cngi егаrt ;iiit с]с lш.lrgi gi*:l,|it dе tr1:lсс;-tte
s1ъгс iitтi-;li. ir:с?i paгсi s-ltсli:tраLt ' гlitr trpсiсl lutrii rс:r.:iгs;а1с'
** Cintl al iirсгpitt,

tr.,rrii. ?
.)й

T,rtli sr'" tr1ll'i:iс:4.11 i,ri-.illii }rL.2li1}'.i; сЁutind paгс"r t'+rspll}lljlll irr r;t.llii s;tr.'lя'jrl:..
*.. l.itirt t''t,l, Lilliэiq'з.i N*lrm аvut litri;tr niс:iоdaiй.
l)itl'r.l.t ltr1ri'llr;r si1l iсs diri n.linс, S;t с\,i}сl.еz...
i,rrli-l"ruy !
--.)
(
r'с ll,' i1zilsеr'Ё aшlilr сlоi.tit еа pс lll tсirrеt,il.
,-I-'ti
t:iltlоryti sсnzartiir ils1:r : с*-1 pге;l. s1i'ilrit ilr t'inе,
сi'i tr-аi i:l('r' {i.с аjrrns ? Vrсi пr;ti Inrtl.t, maj- nlilt.е) nrli rе.
рссlr:. S}сl'ir-t tгеi*рatгu vоi.}]с, о fгаz.ii, drr'.lli. or! l.t.'tl. Nu
nriii Uгi1 rl jllriс'
-* I'u1i, гlr'irgt't|й, 9i гuрi tоt_tоt, ?
__ l-оt'
--_ (}.fiiir ? N-аi nimiс din с:tl*аi sсl'is ? }J*ili ;,.As|t.at
'ni'сj un r'ind ?
GirJ.liсо' daг tu nu in{с1tlд1i сЁ n*aпr sul,'is rrinriе ?
d. (-ittbtir:lll zirnbise, dсzпriсll,dindu*i g1-lr";tzr-il irrfiеr.*
binl

а1,.

- .. Г]ir' Gnlэiссl, соnso]r:azii*nrй.
G irbi,i r.;la zimbisо пr_ai dоpaгtо"

Aроi. сLl un aer glllшсt ii pusеsе rni:ljlе рtl сi'еryl,еt,
.spulrindu*i
с*о nazaliЕaгe tагаganat5 :
i .* (lir Тоаn рe rstrs, tе irоt*z in aро}.е lоr'tlan,шlui :
Lrtti, trоul r.liпi,ес:. Nu*nu-n.,t. Iti tlrсlbuiо un nоu rruinе, dс
яеr.i it.o

la

г...

Sсtllil сl'ir

gI.umоirIli. Г)аr: luпrjlrа nор}ii tiгlr sr:iеrшшй
;lрu ir dсstinuIui.
I,t-tli srl uita in рimirrt, оstсnitЁ рaгсil. Nllniitl Gаbгi*

(,}

el.еi рlr-rtеаu ре сrе6tеtu1 еi. Cйtrta un ni"lflle. Pйi'rll ]'rti
Lu]i еi:i-i rrcя},ul nс}gгt.l. * gi, сlооdat5, сa o соrnоаi'li с1е аt"lr'
din аt]iтlr.:i'l1 рiirului dеspт'irrзl'i. numt:]о se ivistl сlil silaJзе
b]t:nсitl tlit sсllt.l.$1е.

*'* Lсrго]сi..'

I',u1i tr trli'ivisе intге}:it1,оr:', dui.ll'i о ;tbsсn!f,.

: nrrnrеlе tЁiu tlс sсr"iitоr.
** C1r-lrтrо;li, Gal:iсо, vоr{эisо I,rrli dind сlitt t':;.tр,
I)itt' tl.tl роtrril'е ссlрii;it.'сasсii, :liluсasе nL,tnlс]сl dir'uit,
.*_ l.,r'l'сlti

ес l.('i.l ill

**

tt-l.
Da, tl fl.rl:rtos
с]

: ]-r:ге]сj .'.
lil'l in lrоilptе с;l ;i*n apсlо l1lrini'iltii, nunrс:iе

lеgt'rttlt:.

vес:hсi

'
l,

I,t,rii сi.inс'ryti 1з;l,l;ldir

r r l

i zi iзr iзisе

;;ссl1ftгсi;1

с,

ltli ]'ltlirrс
с r'r

осl

lii

?

rrr

iс;iогir[i.

. l,;lt.сЁt, 1эаr'с;it ! Ссva сu о zinЁr с;lr'е сintй
рe o
'ittrl lr (lt: рс rn;rlu1 Rlrinп]Lli" 9i сагс'.' iii сaгс ргovоaсf,
'r'. 1t|1,11|6, tit,сэrtltlе, sсэ sсutt,lт:asе еа dс аrtmоsfеr.a с1е pinfl
l l tlr.i, r'r:tс{iоnlnd jurvешii.
l,' i lrumаi nоria l,оrе]еi d;lr' '9i Galэr,iсlа нinr|isе nеr,оia
Ii
t'ttlsl,indtзt,i, шr duрi се-ai iеqit dinlr.о bisсt.iсiii' Aуe
. ;,l.iiltr*ltll sроnt;rn асоr"d, .'crrrзindсluд' dеvеnisогй сo;iii
: . l.ilсi rlе n.oаptе сш lunil рl,ir:Еt. n*siomn;;i fгur:t* r:о;tрie.
( ind e"тti tin&r
5i nu сurrо$ti irrсli insоnrnii.it*, е сl mal'r
,, '.tr]t.it'l sii рiс:iilс$ti sоnrnul,
,'\l;i[е] сi lrоtйriseгЁ, ft.tri.i, si mai соnsr-tltе minuta.
tr.]1'. с:i, sшгрrindf, diminеаia. I)ar" сшtn s;оrпnul, in itrс: sii
I.. ;t:.'Itl1rtе ре- saitеiеlе dirr сL.trdaс, рzlгс}, srэ Juasс dupfi
..Ir''. r-lсиtniсгdinсltl-lс di.n spate сu tf,сеt"i, 1l alungasегf,
i,ll l.{tрte diuгne : adiс;i о mas& inrрrоvizirt'ir сu рir,jоаlв
r..t.i, рinе саrn usсatft, с;rfеa nеagr.ii ]'a tеrnrrэs 6i fгuсte
l;r сliнсr.i:|iс. Aрoi fЁспsеrаt qi un fос ln frrndшl }ivсziio re.
ll|.t''il]t.l сй ntt s*вu соpt inсi ;:ilpr:;iоii' intr'с|inindu-l сa
,rl.; rjt,:l'.ii unе!. pоvr6[i сu duhui"i, сar**s gatir sir furе fгuсtu!
.lr. iцL[t'э сорt nunrai nоtiptеa.
liрг* сlinriaеa}6, 6i nrai trсzе din с;tuz;t сirfсlоi nеgrr
ilt tlrinсii;iсli tinеi,е.pti сtс-a "fi inyiris sопrtrr'll. r"eсtrрitu],r, l i'й vеrtigiuоs matсr'iilе lэaсaiauгеtttului. $i, сa lntоt*
rlr';lt,ll1il, invil|fltr-rra сu intгеbiri 6i гf,sрrrnslrr,i *- mai аlоs
'rl t.i"rzгlшtllrl sрr.inlсn а1 zrэr'iiог ** o alunдg;i:lс pс Lrrl'i
lrllt'-Lll:t sLlргci}:l сiтеii сltl iuniс, сtr hui1,ошnс: nсgr,e' 1rrlr'tlilir"i1с рОгriсau dе jоs. сu Еll'сri01'ii, r;isрunsuгi1е piсau
ll' lil,isl с:t,t сir'еqеl*",'
.''Сlt сirс:llс1е rДs{,ui'rrirtе dе Lur]i din с:о1, lа rnilrgi'nеa
lr'.'llu].i-li сj.i?"с. с) с1uсea sрrе blсalаtrrсat.
l);r'г du.р;i о rrоарtе a11э1, сhktr сind iri in :f:r{ii о fаtД
,:rtс-i flii un liеd d.с SсlrLrnril-nn, hоt*zatir lюге1еi, in }ilri.
r'li] uin'f.li nо.рti dе vаrft' *.* sсmrrul tоt virlе'
r

t

{

]Цinll Gllbr'iеlсi сiizu. сrt srtflсltt't'l aiiitlri'i сa о с;rrte
lrrtlс1шng сrliitfl. Gоne]e s*аlung;irй n'cgге. cе nоарtе'
r tlll.ll.zLt} 1зi'ru nrai luminоs. in sоmn. Fitrе|t..а 1lti avеa сеr,а
.llli i]nIlr:lr'iгtln prеlшngir 5l рnг<:ir 1l1irislt a sаlсimilоr. in
''li'lir,rlzilt1 lор{i1оf сlu lLrlrii. l
R

I,ttli l;tl tlr';Lс1rti',, d*r I-.+'l"ii sii fi dогnrit. O гt.l*isi
Glrbi.it'ltr irr liltIir, la r.l.nrlrгit sj,оr:ulrii. iryi aiiritltt:.r'- с{с1 un
1.(ll](li.l _^ сiitrg*сling сintasегit,,moqnеgii сi.., sсt-ttuгinr
t"ltрul dtrpi, ti,'сin * ;i r-rцсl9 sr: dttссa: prо"tеstll.'i ргin,9
r:ll li1li tоt,i-iс ре min,lсa-с:lndidatrriшi.
Sс sltт'|сa оstсni,tir сlе еa insii;i, $i avr]a tl'aс' 5gq
r:t'цtrl. Aг [i vr:ut sЕr гidii сr'l Galэiсa i dоrmеir.
O сlipЁt, ilYLl o nri;сeге сiе nеlrоtйгiге intге }э;rtrсlrеt
}]r сa]-.с sC l)ulеa intinсlс 6i, fегеastгtr dеsсlrisir.
j)ai:. virrtul invinsс sоtlrn'.il.
}riгй zg"оrnоt, l,ltii st.' t.iс.!it:;.i-, nrttilrсlu*;i с;Iэr.liii in vir
tu} rlitеZCi. сAl'e Ltnt...t-.ll'.i с.. r.i ll.i {!r'st'.1'.,'.,*'.''.

I.A{i'l.{il A i}{Г[iA

,,

..T}itJj,Ut, $1 s{"1;]:J',Ii.j.(,Ii, }f {'jLj Sl.NT 1}jСЕt)U:гU[.
.U}iLii
t\]:\li Е Сli\Tilc-...

Сlirрu1 fr.rrniiLогtrJLrj с]с: xa fсl.сttstгa сошtilпi.linзt.'trtll.
lrrl сiс сiа-ql 'Тnl,iia а1эilгсa ]a fiесlri'с: оi;r']l'с a trеnu]r'ti. сlr.i..
. r'ilt fсгеsti:с:lс rlесiirе' 5i sс: гClrilg(]i} : П)Сr1"еL1 сrt .l,.ii;ilr"il
,

,

,

r'. if

Sir.

l\,Тrri sinrрlLr а.г

iiliii

fi fоst sil

iсtsir

рс сill.idфr, sir

с1сsсl:iс-lli

с1сs;riiг{itоarсl сliiт.t'ге соlзr1:iai,|iпrr:n|u1 с1с_а drllill t'i
l t.i с.l"с-tt ltrtii;r, 6i sir sе с}l)гс;lsсil о tlii1iii, сit 1|i tгсjзutlсl sll
;rili:j'r:izi r: !iglrгir;i sit аrut:сi о рr.ivil.i.l. 1a lt;;t сo11lf}i:|i.'
iiiuсln{'ltlui сLl ссlс сlоriir fсtо. t{r'r tiпriс1itiLlсa !.l irnрiсс"iitii
.,.сi faсi"t. i{га dсpr.ins sii irr,l'.inriс1с;.:с с1
рс a1 iii' tru,s;ir fiс
ir.ri,itr'liс];rt.. Сliiaг сс:i с::trе nu gLiirrt сinс.i dсr.еnс;ttr с.iс.frlrrrlii {а.{,ii сlс оi. сl;.iсii сгаlt l:ir.i:lза{i : ittr рс fсnrсi 1.с iг'Ll iga.
rliirсl t.tl'it;г tттаi пrtt].tс inlliо]dцi dс-lr*i vоr.lзi fгanluz(j;,ii],
l;lLLt iltlt'_o а]tit ]im]"lir st,i.iiirrii. jlгa flгсu sit tr:сirсit rrссll:st''г*
r,lrl' I)iiiir:;.t о pгirnjt illрrtlsiс с]с с.чоtiс огjunсlе sс ii|l;l:
r.rtt nLti"ir:t.i iir stt.iiinirt'аt'с, сhг si irr Rоrn*nia. Рiiгса litl
{'iс'(lаl.с: .1t.lс 1.1, vi,nс сJitr a1Lii qэiiгlе, сit с itlrзlэltsitсlогlrl rlriгi
[;rгi сlсlрiLгtlrir:. Ciird inL|ir jl ul.l t,сll{,l]Ll. ii.utintс с^1с_;t iгrlit"rdс Llilоt'ш]. ссi с.lс 1a u;ir sс iirсlirrlrr,t. irrtгсJэlil.r.iu .]
''

i,,сl.jti tjL;,iriltt':tt'оastrjr

?'. Сinсi plсса la сlr'lrm. f йгii

:

ьri-]

rrlai iг.tt.сlэс. tгед;hсгri'1 it с]irсса b:..gajс:l.е la с]asa irri1']rt'
iiir с:?irrl .mСj.Гg{''il рс stгaсiil, сci с;lгс.l itrtilnсarr aYс;lll in1.
{)Гсsiil сii limltzinii с,lr: lilх 1l ttr.nriiгriq{,с r]1ai dс la с1is;{lrrr!l.r.
.* }l5ti im1rriniit'сlг, сi:lсgа, ii s1зunсir tltiil strtt. рr'сi.
l,tsol:ui lillil,ej:siLi'iГ Aгistiсlс: Iiоgdan. Псg.i:сt.с5 nii-li sinL
i']lt. 'iV[**s J|i tras сj.in li.irt:. nu сlin оi;i'nсiL.
1$iсi Ar'istidо lЗоg;tlarr nLl sсi ti'irgеit din ,,o1эiriсil... Тi,_
{аl siitl 'ittsсsе ргоfсsог
sссutrdi.tг. Uttг сl.lt Lin ,.dс1r-l0сгx,i
.сГtlll
(:{,ШVi11.<i,. : ..ор-lnс,i1е..
aiс сlс:tтulд;оgiсi, :lil а1е огi;iiirсi.
Cа-{,r.rl T:3оgс1пn. insit. сli]rгir.l inlг*rсlсr,iil" itlrрi.сsi;r сlii
sll.iitr.iо;;ii ],Lii silrt zшgr'i.ir,i{.i iз-t аii.lзrgiгс i.зiz;iiг.1'inil ре ziсlr"rt

ftr

rlr ;.{l,iij.niltiitс }a о сilsЁt

I.i llIl

l Il''r{!

,пriLli;'.lt:riIi :
[:iс р.'.''* sl-t :rr-t
l'i,i

Ir':lirl. 1g1!'*q-'L'si,1irr

.,liiаtlri aге rтrirзi dt] аn]a:--!t.., spust]sr Iui Ar:istiсlе Bо.q.dаn,
A$niЧ:., mr"t1t pгсa t,ii"iiir.а lui 5фiе qii a' tJ'оrrсr lтirnr;i viiгсgй
a ]ui Сirtul Bоgdаn.
Ar'ist.iсit.l Bоgсht,l, сilriс, rс1:lеt;..lsе vоr'Iэa ]a С1uI;. Pi.
сan1,il, l1rl't:tliс:.с сjгс:r-i]аstl сu zilllbсtо pо Iэuzсiсl r:lсvсtiгi
...''...D.....
r.l Urrivсl'sit"rt.о
vltl
l ( l,оl(jtll
' а.iLl.ngirld
рjnii ryi iа
ргintr.е studсn't,сlr
i"?tl]...
Jui' ('lrtLrI. I.;-il'irrrjrr .Ii-l l..i tlrlri itrtt,l.сsnnt.

1lutr.i din

iсnl.

subt gir'iga linr-ti lэut.n,uz
!i fasiorlLr,1i, *" gi';"
; ..{].i'l].а *- ni.l.:с., sеvс,r'ii сlt схpl.с:sirl
{i']]'}':]].,iiulэtJрgirtс
qi'"сlritr,nilЁ раt,сit. rtvсllt llliz.' dr: lln гoryu ilrtсrrs. .;";;;."D.';
L{l ('I
t'lt,ii
.t €ia].b
liJ lIl
in r!.lll.{..g'lln0J
ilr{i,'r.'grtnс, сl1nсl
},.rI
рiil'it,l
сlinсi ргrn
соnlr,l'st tr snrо]-jt
sntо]jr,с
ргiЬ соntt'it'st
dс iс,оаllir \lес.1il, rlЬl'irjilоt- раiiri' ljjrгrri
atr.'. рi.{tйаt-l:
u,ll:. 6i. ioi' f i ir tц l,;iiог. ;;i fi;*; ;.iй;;Jj
-]
lч-..,l'..j,'!..]..l
l-ri,iil.lrt{.'1;t.
dL.
i,l\ !lll сi
Ll ulсit' jzltliit.t'.
}l,t./l({l \.. t]t]l
t:a i.i]i](:t-ll.Itс
nilrsс ]\/lLr:
irriLr: iтl
tn ZaгL]i
рisсL-ii.iIс nlI1sjO
zагtl
tJ.Il()l' }lt.iltIstj dс vitl,i.
r",iizс1u]r
с-';гlрitt,r:. Тii
1--lt'iiitt.-t,.ln'
.
aеt. сJt.:iilо.};lliJt sсltпt..{,, 1i1itэs ;i osiсnit, Гi'r-lni,са inа]tri i
ФstrilsJr tlu. ;lr.сadlс]с aсlinс sссllэiil'l ; 61..1.';
рr.jv,;:i"l,u сtirr fr-пrj'
dind. fl"rintii rrn r'еlbJ]. t;rгс." NtlsLll piti'Ьa.
*.r'рi,
-'.ilr;iii-ti,
рогlt*t
v;iу.tl1 t1ilr lirIit' сr-l rliL, i s,r.rIэ{lr j с]с о g'"с**J..o
\z(1l1()iltl'

Оr

dt.l

рudr.lr1' dt. рttl]'lсгi.lt: с1tl:;iс:i.ittllr.i. rttlgr'i

r

r

с]iil" iir' t,<:it'litatе С]]ir u$oг

liсhiiin, сЁ*o сo in с1iрdгз с1с
diiсlсa trl:"оlii.lrrlr.ri о sеvеt.,i t;riс сjilnlrsсa.
сIс iztllаl'r,. рс.-o s1inсil d!nspгс iaсl, inl,rт.'l9i.".,.t .i.....'itui
lп lуi
,.'lt' sirr.l4r.ll'irtа't6
fiх
а] niiгului dс: ri:r uiЁit",.".
. .lll'it сlr: ajulrs сlr сir:r:va sl-i vadil ntlnl;.ti t:tl1rr.ll. illJil
{i,lt' tit:trsr,'t1::lt.;r ttnrlt"ijоt", репti'u a ;ti сй*i inа]t. AiiiL..r .iii"
с:t-tl.n' i] \'i-::]ti::la оs;"t{,ul.lr fс{;i q;i а tJгr-rrr!ii.
I,il{ittсtr i,,,,..':iй
ei:hi]j'r"lгlr iniil!!mеа tl"uрtrlui. frrr.l J;-; dеa аr*:оsjr
iLаi
.l J;llii,i,йlvit,.t-ln rЬt aс ,.,"tl"f,.'i..,'ii1:ii;]J'.il
tll,.1;i.(;l,
fli'llli,lr'ir. 0 fr:lrt*iп ilr fi рlins гсzЬnra1,й сiс
рiсрtLrt tui,
яttl.it f l.t'itl r: sl',r;.i dr яr::pI;еilЪгie
. Fj* iiirbr'i:rE:а.
in gr,is ryi а,]b;rstгu inсlris, сi.r ghr.:tt-. ntlqr:еj
djtiсl tlr.lll.li. сtlI,t.*.} it"li'!Inсeu ссltjtrrсlinсa сй.-.sс iпllэi,.,li
гl1il],(] (](}l1сorr{гаr,r:

i

s0

Cаtli1

firрt i;i fiк:еa lrainсle
с:lrе r'срiiса nшrrrсгоgiit'lt'

rni.-tl,'е. Г)с:

(i;li'(\L:arе с;.сri[,сlг iо.,'tiп

vJl рl;it* ? }аг рс dшrrnul ргФ.
JJоgсll.r;r с'lnе*1 iйbl,aсй ? r,еllэa"

l.lr, tjr,liaris.
Itltti1 сэ с:.lеgln|ii sрвс:i;liit. с]inс:tllо сlе tтсld;r. Aсс1a6i
,
рalr*
|,rlrrit.rll"сlрi| sс\.iёг сa рitntаlоnlrl j;к:lr*tt.:lоt', i,lсr:1;iqi,sйtuс
t ' lll ilji]r{" iri;са inд1ur;titt it taiiс.
рirгinсl сii-i сbr'a mgii
|.rr.li tltlс:it' tгсhr-liе. О ссrl.с.с{itrl<]jrlс sсl,.rt.'ii, dtl оrтt с:1'е6;irnt"

r'rrll
l

ll?'.tii'l

r.tttlrr|:trс

li

р.irr"isit h;.lina

la tinеrсsсl.

с1о,[iu,

antiсiрirltl рarтa

o

(]i-iLul tiоgdln
рго.vtlсЕt triujtr: untiplriii. Aргесiегi c;
' Ir'lri,l''lrl, р0ZеL1г1 сu rr*srtl рe suS. iп1]iinriii'iэi. }.rоiсt'оs.., сu

Ii};llii g.itn.li} vагiitrrlt:lог;i сlеI..ivitt.е]*г, сiгt,r.rllirr irr juru]
lrli i.iir.li с:it ссi -сar'е*t сLlnoтl.|'аt'l nrlti с1с il1;t.о.itrlе i;i tre
.lr ' irri*l,ii. сu е:ссср}ia 1tri I{аil.ltirrr !iаbliе1tti,"singr-rr'u1 lui
l't il.it,:n ii-rl iк, сarс irtрtits'l ii-i nrцitс "[с]i-t,i.'i
a.i
r

r

,\сl.'stt].
111r

рintгr'r

r.lij.irlа гс.рr"rLil!iа.
lt.i.|.it

trpгсеiоrl

аrrjsttiсгatiсеli
dint:r:с:

еl

еr';tr-r.jr.isti,i.itl;'lt.с

Ei dе

izоl;rr.с:;r lu

qi

i'

с1е аpагt:ntа

d.irr.

rnlli аtts'

lui

сlв

l'О"'.jПlilrtl siiut t:r|й ;i соJеg
.rttir,l:i'Ёit;tl.' Aristidе
*.
A.gall'tli ii sрurrе;t irn.1эсrI
$tэ;;с:1air
lrttt'lit. i.р;tрit
iоst,
}!itо.., itсliсfr, рrl f гantr.it;l.:li1,t,l, rlrit'осаn
1'r r.i.t,t:l tltl ро1iIie 5i iir р*t'rnlnrllrIil сirl1lu1а.t. uvr.:a -,
uir a*.
1ri r.l сlе ]ДLrtitг figаn, цii-сll с:[t р;iLr:r-tl аli[r'
ryi еr'l"t intitn сu
l||i.'1.t lt.'mС"1 ; сl intirnit;tiс ;t] сiit,сj trссеrr| сra с1iрir.сir'
du

. r r11]1"i1^с1i11]

^;;i il..Yt.

lti 1]{-' с.l1"е.0 аdrегi;t оi,iсui. tl'сij'сIt :
r,'йесhс:ren
..r 1r.l';i'iit (lit.,. 1',i} Сatnсt'й, ]а Tr'il...trтtltl' iil ,'r,ilslil,
lТnivоr,sitatс
сind
..i. ll1t,I.|-i.Iltji.l nriiгеl.е со1r:g;il-l
LiтrrJe sе in"vссina r:u fiul sйr',t,
l.r 'l.'ll.ttгLt' рО slraсljt. irt.tr'illт.r.ti sltLt ilr trеn, 1;t }эaia dс

..'

.lIlIlI^ -qilll .I;r

аpeгi.tivе. lаi

.[r.:1

еrа. Vс:rоs, сiniс,

vulgсlr"

i,, r.1(: i;lt<'iil;+.ng 6i с-о i iinlj:ii{ti сlе t.u,ltut,;i dirr riосtоl'БtuД
rrr .itt:lti lu..rt ]a Par'iн, сaсi dе сrlunсi n*аvеa tirnр inte.
|...ltritl сlrlr;it реntru z:ilrl'е *- i sе jег{,nu tоat'е, sрi-tninс1lr-s*
tl( ,l)t'{r} ().1 :

}l 1lсlгс' tiаr'e siшl;liiiiс"
(];lltll" Rоgdan i'n sс:l.rirnb, niсi
sirпраtiс nu сr'a. mat
..l.:; i.ijndсii avсii Ltn а.зtfсl сJе' 1atir, Apоi nu fЁtсеa
рoiiti.ь,
l .l ']l Г{il]).inсlg lLL-i firг;i dс gloаtс,
gi oaйеni.dв

ldгani

1'l :lllltdil.;rbstlnеn{a lrli stlсiaiii еrа intеrрretatir сa о iz-оl'lrl. tiil;lэгс{t.iittrarе. .!,гtltlrс:а rnul|irrilо'г rir'r i-о iеrtа, niоi
tfl

сi}г* filсеi} сiin с:l О trrоа1l;сl ii tt-ll-'iit.i}rii
tJ.: lli]rI.':l, tliсi in ati,r,udinеa veсiniloг dе vialii соiidiiruiin
(.ltl'(l l)l!.l ti,rsеiru соt la еоt.
Itr st.llinrlэ, fеtrеilо, nи n.r-inr,ai сit*l гt:maгс;ru iirrrзсii
5i rll.it-tl]сlt.., dаг ii ргivеaъr сtr осlri,,si nЁri сaго оfсr'с.:l,t"t рasirrtri. t'unrlritiroasс. Fезll,еi|e. ntl fсtс].е tiirсге, Ц гс:tuarсat.t
;i Ji..tсlс {inсr'с, d;rг сa pе o iriеtrtгir.intеrеg.rrtl lirrintinсl

iтr t'l.]iil.lt

iit,сr,.trt.ir

iirtli:tlrtl сt.t аt'rrttrl:i gi pinzе de vоеhi nтiri6tгi, sitr"rirrdu*l

tIilrсolo сjr bЁtaia сu girгoafe a initrrii...

...De ]ir f,JrсаstгЁr ]a fегеastгЁ, intг.о сIlрi dс rimJэг* сtl
сastilni a utзсi оpi:iгi a tгсnul.rti, Lu]i*i lni;iini осlrii nсgгi
qi imосlirrt аpоi, рirгrt} alb.
,,$i i'iniit: q;i, mоrynсag.., \roгbс .qiцditо in z1rог dе ]ibсlr"rlil, sс орl'it.it lr<.:с.ltlrrrсr.jtс in uritrtсa ri, .dеsсhiz-ind-ti-i
bttztl]с nrir'at;.
$i' iri1,tlсtlliti'

tсlrtl.tt, сiirti, irritirrtе dс.a*;i Ji stl:s
Sсirtlnс g;оа1с, aг fi inti]nit ссt,;r iir.
l,tlt.tlsltn1., illt'ttt'сinсl'u--cс in rrгnrii si".r-qi сh,еmс 1ri:it".Lеirii-r:,
sе r"ritii sрl.с CaTэr:iс:la, triigindr"r-;i сapul irr}i\-'Ltlltlr"r, s*,*i
s1rtriс 9i сi. I)itг Galэгiеla сloгnrt:аr аjJэ iil saiсinlii soil1ntl*
Iui, ll u,шr.lэi'i'r роr.dсi rr iсi.

сii

nl!tltl9ilо irr ltl.]ir

.Iгсrrttj,

.IrL

(:Ll'

i]oг}lса.

l)u1>il с;'isttlnii glil'ii, Sоarс] с izl"r lt r.-.i:,i nrаi al.;liltоr'.
t.-]l.рrrl ]t"ri l,rrli rcirplгLl ]'а fL:г.'l;.stl.ii, гtlg;isintl irr сt

осliii nсgгi.
Gаra rilmаsО in tlгmi сu tiсel.сf. сi rlt-.gсirr]ii : o At:ш.
fi!i rоsiо u,iLаt;Гr iirtrс еastani. Tl.r::ir.r{ ii:i.,i:ii itr vlnt q;i*n
sоitl'е. Irr:bi.lгi1с {inliiгсаu a sсlссLii. !'l-rltttll ]осо'nrоli'vоi
i.ttil'na еа t-l Lltnbl';i vцэlrinоа"sir dсer,зupгa tгсnuJui,, nrinjinсl
luilrj tla. Yi сsрuiart sс:intеi сiinsргe loс:оlъrоti tii. Lri].i iirtoat

осltiuJ,uj p;irril аlb 5i

с:t1-llt1, с:t"liсirrr1u*6i
l:сlri;l r.ii. Y1nlti1 о

оiэгazrrl pс bгe{.с1* 1ilсгuсi1;a1-r: irс fltr*
bittea in сгс:;tсt, sрullэсгindd-i рiiгt.t

tl via{ir qiсl.рui,tоaгс. I.]rа сa intг.о aрii с"*гg;irtоaгt:
r:alсlii 1i ltг:riitоr' ]эiоndzi. Abсl intrсl5гit, сеt'tll сга.t t'l:
gltlo1l lrll.llsi,l'l-t*;*:gi,irtiu' Сimpiilе sс.nfir;ru.;,ttt, ;i sс с1с
fiiiilrl.iLu r:rr lilrylrсl,t-.. Totul vеneш, tгсссa, apйi:сil, сl'ispЁ'l'сa,
еu o flllсIlilt sulрlii; Stilрii de tсlеgгaf sillau, iiт1эiin|ind
diinsind itr t:iЛ'<-.l'l vit,сzеi, '"si гAlliirсart m]Ёrсlii сu рir.i'u} siгnrс]сrг in r;.ilrt $i.n r,indtinеlс. f|i vсnra sit zilт]:е5li sФm.
сlillt-]r"l-i

riol'L')s,
32

|,lr i'ilt,rl)ilI

ri,сi-l:l ir.ti l'''r.:],i ;iliiirri j;rl.' оi:lrii rrсo'r.i.. Pгоr]fl ]j".1sс 1.lс siii.li l-'i'i'.с с];гgt] о а1эli rс.рr]dс,
rl tltr)l.ll'ii с-lr.l rru}tuг.
j\,] trtillri
сlurtjt сnрс:tо сiltс:i:iiш sii' iшflгtшr1'с aгryiI;lr dс iuniе

llIrlI

.

l'l

r }.;l

l.t t'r':i-i

iii, ill

j!1.:l\,"(-1i".сi]

гiliс

tгt\lrttjtri.

;.t,рr'r:;;1:t'.

vrсinО. In iъсс1a;i sоal'с

ll*с1ii;;i r;jni; fiсi''iзiпiс:, li: aсесa51 iпrсnsitаl.е го*
lrrlrllli tl..r tliсt::"'сir с1с siilэi; Iэоjtli i'lсtijшiаsi сгз,nirl,
l,l.r1i irrti]ni tln. l:il-rrl.lt'i, ;..i aсссрLJr intitlitatсa. ]Iгit
'rrr ;'lii))bеi схtсi.itэ;-. iгсnului :.*l,'t''nсa d-in sоarе 6i diir vinl,

.l''

l.rl';l i;ind, f}гЁ rlоri:с, fйгй sсоp

* pllr.

l)in lti:nоa iiit,iсilоl'. сiiсva liогi sо llpгlэрiiti'it dс

I l

r r t

url.ind f.lutllгi.

(-:ii,ivll соpa*i sо zl-ii-ц-'jir'ii sоizоryi,

din liillrеa

tгсгi

ш..ia.1ilоl..

А1эоi iаr: ссг, сimрii, соlinб сa nii;tсз nшnlii сtrе сatiJеa
r,..l.сlс $i i.tttiiе, шrв{llrtс dе vini.
O vасfl al'lэit, сa st;ituiir сli. сtrr: mаrtnriг;i rrri'njitй... S;r_
lrr{tr] din a].1; vе;iс _ сLl sрaсlil, tr]ilni}s gi rсilс;.,t:ir|й * a}
,trtrti сосоstii.с dсspгi;rs ilr z}зttг ссгсtэ.оniоs... Un.sat гi*rrriп;tt сlе hisсгiса ai'bЁt,-.сi-l' d.е uir funr аbсa pогnit rtjn

Ni;tе. оi!е irзсlеilrtс pе ii:rl":Ёr... |ii о gitl-]ir р..rsl рс.l
lit сirр.уrtiiЬl сорilu-lшi iil'rе s.: d-,.qtсарi;ii"осhi"in осiri

ltrli"tl....

.'.lvсt:

r'll l;alut,u.l се]lii сil -liirрсir r,"о;iо...
Lttli i'i Jгесli осiiii : iinr3эu1 tr'ессa sir,iir"оeiu.
Vссitrш1 aргinrlеa о nоuii !igа'гir : nrult n:ni, fr"tm;.r
Se pгivir.ё1 in t'гсaсiit сa dоi rrсс1ltrr;sсiiii lэjrrеvоi|оl'i.
,l.irirlэеttil trpЁгоir dinсо]о dе g*riгi.

!

.ГгеnLtl
рогt"li :i1зl'е aсеst i.iзагc ziirr}эсt. (]iL]iitrrr'itr сагrirt,ti
Ili,l sеlls jntit-n, dе g1,rrinir ilтr1:l.ii,i,{,i;ltir itril.-ittr II,t,lt

сjr.:

l}iСCl'C.
Ginс.|-lrl'iitl ii]];"ll.сilll gi disрl..ir'с:au irrtr,-о с1('Z0l'dr,]..}|-. vilslс}i,
l)с сitеvа оr,i, I.,ul,i r.lегсй sii г*соnst'itt"tiсl сu осlгii irrсlrisi

t

l'itltr donrnului сu рiir: аilэ. 1)аr: giildшi iэIastiс dсsеmiзil
сa Lln сlеgеt stflri;irсi ре lrn gеam bгutrtat, sar.l
l'l"i un с;"tгJfunе pе ttit tгotulг, urr fеl de сЪгiсatuгir с1r Ьa,bД
l'u l-las asсulit gi с-un сirсel dе fum din buzе.
Risrrl' aсopeгi dе' сitеva огi fa{a lui Luli, lntоs:t1"ltti сti
lir EсоalЁ, in огa utrui pгofеsor s*ver, еind stai asсuns
tl*ps spinarеa vосinului, сtr оbrazux lipi.t сle pupitru.
garЁ sе гidiсf, lrr piсioaге, inсгttnta|й сa un. рго" AltЁ
iсsог
de irratсnratiеЁl, tttns sсttгt, сap рatrat, соngеstiоnit ,сi
OсhеlaГi ; О }rгivi ро tr-utri dl'сpi iЬ latl, сu ёеasоттriсuj
']Ll
j'ru"ir de minutal:r,
{:(,1рil,i}fr$t{.],

:l --. L.:гfljel

re

1фу

I-,шli irrl lll;'lt. rп':ltii" i.tfitсI}t.ii1{'J {.iut.niflit рl,;rlЁl'ii' [};tt. ;rгtzi
dl.: ;ri;iittr i , tlc.'Itr.l;tltE-i i:gозrз.сэ1';: rr**l iшt,еr"'сsiltt *'. f.rз;;iiillt'.ll
.l;t:t,it.I irl trllrli t.;[ii'lэгi{, tiрr"'iтls, ry,i rlll sc lrrаi hu*ut.;.i' r.tr,:,.Ji

lt't'tiitl itr1t,;rrlt.l iar
.сlr,{i1.1llr.i ;,ti i.lrtiijr-ri
t]t'

sr

(1ilI(:

l'r'ilr]

in

&оаre, Iqi аrшin.iis* dеосh.l'ii сtr:l ;эi.ruz,t"aj
*i. dс Цrrсle i]aiОl.i' i,a nursii' сLt l"ll'г;i'i,i.l;tilс

р* fгttllt*' dс r'еs1lit'.a}ii 6u!*г;rt{lilГ*' d.i] {.tl.'i.r.i
( t.l' ;r.!tttr:r. сlg rldtсГrri
рi:tll.:iр!i'i,14, сj0 la i:t;isi{ L];i lil.'t"'
ttjrli-tr..;

Рe jt.ls...

r,:;rr-LtL

l.-itl

;

ь.;"l,;lt.l i.tt::gi!" r:l-сlс.l*tи}

оti.i,;-l:ir-ii diядзiiз:usсl. {.:tij.{]nt

i..rrt-ti lэ*г

i,; tlr'itтt.
lt.i1irtl1l!;,l.('il tlС itтl1:lсt.t':li djtl сi*uаi fir:,*. U:i flг Fl;:i"сlii
'
rlt''.;1 ,r.itl.l tlilr ;..lllt';l lttntillr-rl.; lrl Гftir"п,}t)i lui ir:оaгtii сii zr,сi
flr: i'lгli tll tli')i.li.t *ii. l'f,mаsii iT}t:l.ГL.]rj t,jrrЁrгh itl аmi.irtii,t--а [шi.
СLt t.l*llс: r,[tit,,;i [сiо, sr:Оbgi'is* сj.iri tl.Ilsiiг;l dr: |пт.ii ;.li iril]iц-l .
L]tt tit;,tttll;t:t

i,i-t'tl;.t lrtlliill'li ltli : [о;l' сut рйiiiгi* с!* раi hlоnd. tr:t tirij:i.li
t.it сr {,,il.r ';i ii.i.',.,.r:;t;ci;ts.,: сlг. trii рiiг.ъ'1 J,'irl, t.ti il.tll:: ':.:..'.
|it i ц,i lliltir,t..' l;,i сit цh:sl.l]. асеlit р'lт t:ai:**l allzfl;) 51 ;ttlгiill
(itll itt'i:гlt*.. t'i;.: i:.i sрtrtсll.r r'r:litliс: рrшtilt
tlс цсtlt.t$i.ii l;;l.гriil'i,
*'- ..I]iliri lrrjl;' tоiэоi.ll.ii,ltrссt, s;.t ttl,l tс ilir1lirlгliсi.,,
. In tirrlр с0 Inl.na сi ii рlt.irrrJ'u;l tls0i: util'i:tl'шl, сiiii''iii-l ]i'. '
fli{ii сr iirvi'tii-L,iгt.l slinsa dе фal'funr {.ii.ir rrцilrо.
!.ii u.l ;ti::.'sil.l tltr/еil р;r1о:lгеa irn.liriL.i'r'i]' сtlt.li пrrl'.li.i-i Т}

f t'tt|.i;L оi. Lr'isl.ti.
$i a1l {ir.. tirt'i-.t <iе

IlП

('(),(;

lrimlс гrоst;rlgir sirr'tl

t't.tlг:t-l.!,.

t.tr с:it.сlltl l}Ёr!jl'(l. dt.:оd.aijr l.ai;1t-lt"nilt, г1r: 11оiLl]r

lr.i i littt'i'i. itэtint'illоr' iinr:r.'i..'
ltt 1rr,iirl;l сliрti ltvt.tsr.:sо irnрuisir.it-lгa sir s;ti.Ёi с1i'l tl t'ln,
sii ilrtil'rlr't.ii.il,}t:iе;i s'ii i lr aslliсii. n'-tmli сi] ll"i-i i.ll;.i

pс' tll'lt

Vittl;l tr rilrt:t tlj'lt.itiii dс trрr'оirрс. l'tdltt:inсJi-i*]с zitrrl'эсlr-: l r;r:i;l1й
(:tt t.ilt':lt.lt., l-)lLl. с1е сirrt] sе itlii1,.оiil;t.: сiе ]ir Pilгis. n..t trllti
ct.it {)lll tlt' lrr:{iltnс:, .intсi".",еn!ia llсl'.;lj],a sс реtt,с.lгrtl;i] t.]l-ttltiti ilt r.;rtriti Ir.li' tiс,,,еtritrсi о tlс|.iltlri-: sl1эiссtiva Г}1] t]"1itг-

gttrlir

r','iri

$i iirlir

рC (;lr.t: tl
:.;

i

ii

fitсlt.l с:i-t dсl:tt.гt.l.' isсоtlirrсIr-r*1'с pr.iir1-r'е

j',];rl]litl"l aг f i аp)itrtсlat : ..ехpсll.iеn{il, с1il't:ttil'..
Сir.lu1
ll'r;.rlltl) zinrbi. рге.lungirrdu.11 r:imbс1ul in Ilrnri,rj ]iqlrr.ii,

iгоniс. С]еeа сс-i r.сst'itr"f сх,lзt'с'iiiаr оJ.lilгil.lit.Д
$i геr'с:rrii'с:а 1эi.ilз tlr;isсit 1tl сi iill;lr;i ii ttс1rr-чо
, ., lll.isli:\z;-ttiе dе sсriit'оl, : (jоl-lslirtil сi,r, с'i,;t сlt, jl..;Llэt In
r.rIlt ri;i dеsс:ifr'еzе g.inгJurilс сuivа сllt,сl nu:;t'tt-ti-ltlli t]rr r-'1.
t t'rr'lr l.*tita dе 1аl fегеаs{'гЁl trr' fi IоsL tlll
Гi(]i'i()tl.l.j. 1."'i'tl' rrl;tta asa сum еra in tn*nusсt.isul r'rnui l.()i]-ii1n' i*ll. fi
tl rllttit gltзсiurr'i si гt-.асtii, сLl аtlrr|ill" si сl'-ll]L,t..i]1i .{1.L'ti
.'|'Ij.illtliti"t, dаг fiir'e1 efоr-'t о;tсер{iоnаrl. $i i;r!.t.r t:j r.il:,,iLlс.r.0
'.rl;l. in геaiiiatеil с:х1еt,iоаr'i 1r"ti. 1rli.tiсitrlirrсl ]ir о rlriit,n.
,.'rr.t, li) сare раi:{iсiрл;i t.:!. *^ о
рl'it,t.llt ilu tlljгlri't'чi t'r.L.
l'l,, 1|;.1{g, nеяtiiird сс:l sе
рсti,есе in с;riзrli с.:i zbr-rr j.j t с1t.: vint,
'r сlt' аltfе] gга!,ii: е! ii dtiсlсa o ]еtiL' t.:сi'с'l'it.ltlit *- t.a si
l'trilri zilе i}lс 1ll'i1.1-i:j1,сli.ii
ttl.t сl s1it,i-.tit]ltt't'. ,l\lrlllii:.r ..t.dЬ
-'
'.,' rrl sсnziltit', l:iirl1;lе. ii vt-'nс.;tut
tliirl;ltt'tl с'it t-l Ltгir':.ii t'iгr{l!ii
1,lt1;1l;рq.|g. (i1' {,i]l.с ss: .li'rsri сор]сsit сl_Lit-l it.l с!tl 1lаsi.,'i1lltс
'.,;iсirlitоnl.'i'', il ii СL1j.11 аi t.слuni:t ilt rllisr:;ir"i. сl;:tr:i о i-.'l.t.
' r''' ti s.;tl. .i'i рe Ll1r.liil'. 5-:rроi рt: l;i'll-{,, t:t;ni'trntlinсlr.i.tе
l rtil ('(lpi](:.
|}i пti:i i]:. с-lCs}:}l.е {t.l сii st..l nLrtтrtl51,t-. t'Lrli. Al.lllt tll.il
.l si ссеa (.i' \.{')d(1i,t ja [сr,r:аs1r,;-"i: J"rit'tlllt si nui.lltl]tl iil:',, rlrr'liti inr ,: itоr'.
,.\сt"ttт: lt'llil.l inсt:1эсit sli ntl lniti t'с'i;i.сl1-rl
;l)t.t.itt.t.li llr (]li*
'lr.l rlisСLtta'

{Li f ГL1l11.Ёil rэс bi;it.tl.
t](.tt.'tt сl) нr: inLinrр]a Cfit llrni',iziirlt qii;tbsttз:ti с]'*iзгi'o*
tr'i'''ti. ]']аг l;i I.tl;tt,itl irlyllnji
. ".l]tlt.i li l..lll1'tt'. ;!r-rr''tllii'l^.. t.:r'i1.l.:t:l,i.r 1;.1i.nt}Lll, Сii !);l*l; [.;,1'дg
zlзнt.,I i1.

Саг6}

;.l ,;.::.].'.."''

l.ltIl.\ i}i{0l. ryi

su1зiiгa:;е

Р'ilгi:l .,* suli;rra$0'i.
Sг: inlunсr:ii.
Сai,ll1 Btlgdiln nLl lir;,ri

lt .I lt.| 1'll L'i]tрLl] irl srl;lt'r'. Llrlr1'llilldr-r-;i ос1rii с1с funitrgitri,
l'tIlIl.il l.iirrdсa нl,a it}ТluZ,a!ll,;i lrllsul'сt. IlvасJаsсl соnr1i]..с.t
.l,rt r'I irlsltryi. Cеt:;r се '[l]iсt.i:r t.lt'lt ltl';sr,r]ll1. nоr"'i" sir sсlrirtrl.li
.,. l't rl l't'l.еastt.й dr: tгсn zilrrI.lr..'lt' l'ttl1lrt.tl tlu tl I.t'ti{'it с:tlсhеt;1

lilli.

Ltlt,trl;l, ц:;r srl l.isпsс,'.pt'itrs'. in jос, с;r сJс-о рiьlс'il
slti,tttl1t.i с*Ll!"t gi]t.п1сl1с;с tjL.tl lril'tiс. $сdu;r hз {е"

.'i

,

ti. ** сlat:i. birrсin!с:}сs, t-,шli...

() rlunrisrl in g1inсl сa ре t:с1/а (];,lt.е i*;lr.[.i lrtllLr.t,inrr.t
'rr .рinit la GаTlrIi. Nun:ai рirrir 1а strsil,с'[l i;r (iir1lrl i. I,rr]1':.' lii-fсгсltstгl-tr'с'n.tl1ui. Tr'сnul lui Lr.rli...
l)t: lrеsiirr{itJ.":, dt:l.t..trisе fоirr'tr binс disрr.rs. Al;lt tltilrt
rrl. duрir d<ruii сupе dс slltr:раlrir', nс:biirt1оi,ii. I)itl'tl.ti.,i
rr]r'll Si Sе jсtilс:t.t сu r,оt'}эt'lt'" sli ]с rzсl.sifiсс gl'.rrirс{. I,Lrli
J

i

l,!

(,.l.l ]\{u j

tu-Тlrlli.,.

Аbsr'lr.du]' рLlni'i.l о ;i r-nlri jn1 in.rir sl'iilrinir.с 1ltl еl. Аг
]i \.i'l1{- sii sсl tlj1tl in оglit-lг'ljr, sii rrас]i fа1a ltсrlsi'tli tlil;1-lсllt"ii, aсеstеi {t itrl:;J.igl;l.ill.i. dilг se t{.n-Iг.а sй nrt с]istrlll а
','rll сJtl j;t I't't'г,.sLi'а.

{tr

De сс nrt*l nriri pгivс.a ? $i 1ll (,(l 51. 11111...r 1iirrсli l,trli ?
Penti'ti l,u1i, е1 nu рulea fi ilссit' Lln oln l.liilr',iir. lV[iri lrtrсs.
apйгut сt"t'pir allэ ilr аг9iIa rtnсi l,ttlritlzt'tlt'ittrrir.' lVlirsс:-t
сle onr bЁtrin...

Glnсhrl fflссa irr tгеaсirt aссitstit (:('l.lst.ilIilr'(.. Irit.li сir
siгl afссt,rzс, fiindс*.gtia рсг,[сlсt' с:li ntt сlitt ittt1lr.tlsi;t l'i.
nсгсtii izvоr.ir;lс sсduс{ir.lnс:ir ltri. Ctrtllil,irIlrr.r.ii tr-:.v....
dссit тtn sсoр : s5 suЬliniсzсl 1;i ntlri Iitt.t. itl'lsrtt'tlrll irrl,itlrр1irгii, grаtr-ritatсa сi, izоlirrсl-сl <]tl viittlr'. Iirililirrtl-rl llr с:i_
tсrza сеai;trri dе tгеn.
..,Dаг dе сс.i suгidс:t '[.ttli ./ li'iintlt:i'i t.l,tt [itltt
ili Iiirrсlс:il
iir iiсest tгаrnvai itrl't:t.ttt,blrrl t.l tlt'tt sitr;;llr.rtl lllir.lllrl'
с:tr
сагe,сoс}rсtiiгilц tli st' 1rtt[,t'ir .ittt:rr tltl-lr .,|эitlltt.tllrt.ll;t... Cit*
рiii а doaг o sсгnnifiс:ir{ it. itсl*l tt lt. сlt. rl;;I i ntlii rr rttsr.r t i tlii pоntt rt сосI-rсlti'rr.iit ttnс'i ,l.с'Itl tittr'l.rl.
Еr'a с'tlttr,i'tts t.ir сllr<:ii [lr trlt,;r l.t,t,r.;rнtt.lt trl.['l lr1lirt.ttl tin
lэiri;tt tiniir.;i l.t'tttlrtts, r,t.isIit ltri l,trli l1tt s-lll.rlrrri l.i <lt:tt1rltt
I

dс сl.

4",,l'' ttlLr't6i, сl foar.[с trriс:lt sl,t.iцgогс dс iriinrii .ltt ltс:сst
ginсl, il;i сliiсlu sеiima сi| сlс: uirriiiТor aг ,Ii roii - r,..i.й
сr1
in sinс * са l,i,lli sit ассс1эiс utr аiL с]airsltоi intгr.r
- la fсгсаstгa
zilтr'оеt
pгivоlitrli'lo::. $i сiL сiсJ iulittгlrl, tоttl,1i'
Tсnul vr.istсi оi ttll sс.ilrlссitrlr сu tеlrul rlгistеi }r-ii. Еa ei.a
сu рanс:r'til

сittl1lt'...
dr:оdat'ir J'rll rt' l r. сll.1,rit t. l t. сlt, t,t.is l ;l <, i,
Aрi."irrsс о nоtrir (ii"1lrr.ii.'[l.li \ilr't.l;r. It.ttttlt.ir t.tt llirlist,ll"

Ii

dt.r

:rpir r'u

Рttr.сil еl.i} р]:0a сald. A1iiililrlrlr..

a flrniill';iпв. }:igura istl

tji

li1rllii tlt.;rt.r..

'lVi

ii.osо:r

1ltrsrr11lrlt.i.'д,..''...lr Ii1.ilrгrr iriэсit

сil"г nriгоsr,r.l tlrtttttrtllri ii tll'r,r'ttt.lt lt(:llsijjjl сu
fieсаге rсspir,it!iе, firr'ir sl'r-l рtiirtii 11rltli. Ar.l..iIrr .... i.,1'i.'i.i la'с
с;а lm]rrсimuita dс: аhuгii trс11r.i lri tttl(.i lllill.i l.trr.liirri с:ar'е
s*аr. fi a1lr,оpiat inссt', цсlрс5tr.'
CLr- sl]tul irгl;jtгitг рс сitl.(: trrir.tlt.it tl trl,t. tttllttlti lrr
с(){i11}i]].' isji tсtrтnitrti dсodlrtii, <.;t цi t.rtttt tttttltt,t lrr. l'i llrl"llrt
с1гt.са dln rnirrii^ dс ItLi,atul ]r.ri l)<lsl.tlir.vхlti. (.Il;,l1 ;.,':..irxtllji
сil.lс1 1rt,int.:i1lr.tс llTiliryl<in ссllэtlitt'it (l st:ttt.ti t.irt.l'I tIlrt.l,sll|.t:
сгiz.а сlс o1lilсрsiс' pindil, dс unсlс:vlr tlt'llr.lrit Itri llr,11r'.|irl,
gi роa1с: 1i tlс: сu|itul lui..'
...Cirrс.l liс1iсir dln nоu oс:Irii. I',tlli il vliztl tIr.
;rr.rr|.il, 1.11
s1rrе frllrсlttl ziir.ii. litirtrtrlir, r.rt r,..|.ii Ilt
iэt.ir,irсa irrdr.сp1lrtir
.]'tti
el" Pi:оfil'-r1
аrzсa сr trоjlэlt:Ili 1tliltltir'ir. l'|t|.r.it r t'ttt.r t;tllttt.
dцрЁ сl ilrfrilr1;сl'о, aiilit;ri sirrдrrг. l.аt.li t.trt.r'lr L.l l;rttt |;lttt't''
irrс.сl1эutJr,

JO

о;tiiог.irrvji:,sс.
]1.{ru'nt.сa
tгenului

stl jrltli;.ra с;rрu-l' Jn .[огсastl..t

сtrгe-l lrutt'duсit."|r;;lt
iapr-lJ v(}n(lil ilirrtг.о ьu'io.iii
tгistf,. oсlrii pгivсau'pсstс z''iе jпt,ilriinau-*i_iЬ'й';";й.;tini"rlui...
Dar se ini1rrrрlа intг-асltlтiiг ссvn.

. Luii геviulrr ilаl'оaгеa ;i gоsltrгilc с]с itlit,сil rэl:i vjlzutс
].a tatйl сi. Stlсlсагсil
_сарuliri
o ii'Ъi"_
ро titшpJс
.сfl]..о aрaгс
gегaгe,. irrigсaгсa nеlini;titё
"a
a
pаi:il"r

sugгunrat
spatс сiе о nrin,i lliliirji,
;;i осIrii fi,rгi pr.ivir..,,
аjrr

".uЬ "ni

toг...

. I.е;;irrul сlЁt sui'lсtuir-ii ;i 1эо,:r!с;l пrоr:|ii ryi intеnsi,i,iltса
еi. Duгаsс nun.};]i с!|сva s*'uiзdэ,
*,"' s"iiеti'i i;i"р;;;..t.;;;
vгistа, a1эгoрiir:,Jш-se сIliar' in сi;рa'-r.аstсi
сс1iils6 ;; ;"piiirrilr r.liс.:.
.,'', Ч,1t"1 }3ор;d;rlr sс dе;tерtii .lviltd in tntnf,, n,lina nrаn.iеi
d9 сare flе
]},{iiзtоa I)Lt sс l.imреJiй.йa.."rj;;
lY]:
m]na rсдi"rsisс si.liрis*.
l,lгilr iзittinсгiсtl1
оr'gаirii ,";5"niЪo
^йil'"".,!o.'lrоsсtltu]tti,
Asi,fс]l
'йiil
i"
mtПш.
*: *::l"jl
",рii".i.
. JLlt Lull .Lt-t llirго}эiittй
de un о'оl,az rесе 9i ttсl, сi.tt.о sЪ в]ir:i
dч еir'. Nu-ryi
,т*na.-й;; Ьь"-iй.".йй;"ъ;;
Pllg
rnaгmuгit сlоzgгоn*'titрrivl
сa a] огbi].ог сind i6i sс:li.ш ?-t" ;;
] umina
&Iilй

sоа

?

гrlili

riеr,lir:u t.

Dсsigrrг.

.Daг ni:{i nru1,t сlсс!t ,,.ll;.
,ltlllэtrinzit
in lnina еi.

i,' fа|a

tr.Lrрlr)Lri с1еtvtt}tuг

ф сunr a$a аг fi tr.еbuit sЁ fiо' tоt сl fйсr:гй
" A'i "n
,mini]е
еi hоtiir.jtс frl .рsсrrit*t с" -**"r"
ti.r-rp bЁtr{эitеsс.
]1 irrlinsе nе blrтlсhi:'ijpr-rnindьi
.*r,"l
pl',;',:"..i?*t,,
р"
in sus, r,iсiiсirrс1r-r-i рt.ioiй*.s;;i-.;Ь iru inсiiреr.rlt
сlссit
indоii;е I}с сai}.']ir;..uit vаgоn,;Гiri. ii
J*sri"i' ;i;";iй]iЫ:
.1i..1tсгse
'l*,]:
f''l.;ntсa ilсlеi сrr ьoiiit* еi. I.-йсr.r- umbгi';
uсоpсrinсi сlt'i tэеl'сlсiiLttl
'fсl,с';rstt':r dinsргс: soili.е. l.i рtеи;е
d jn nо..t {l.ir tit.,.r.
,
Aроi o arrzi рlссind.
iJеsсlrisе
tоi'о1:jt.i. Intilni о ftlli allэЁ, сttnr lrtlnrаi
'. lеа'g;ifr $iосIrii
с}in
in iilrliiliii]е iПiijд(.5ti, .ll]l'оaр0 in
suflеt s;i
сlерl.tгtе
а"far.i.

\rin inсjэ"ti.
-Iцс}:isо
ос:iiii. oгiсе i.гtг fi s1зus rrсеst glas сl'еdеa.

Т.,,пli I';rt;r't tl сli1lссli!.iс gl'flbitir Iш r,аi;t:n.lr| <lrl t.iltliii ti,r..:i;ц
Llilсl(. (:tii tlittJlliш tltt,,gозрtlсlйt,iа,.. ]Jtl itсo]o $c itl1ti;t|,.ll(.,":|l t:r
liirrljit"., t,;rl r:u{i1,, L]n рrihаг ryi о stiсiй dе ir1lii'
l-)itr ц.tLпl}:tlt'"l'i*rсntu] '.iт}di] dol'n"}с.li;L ('ilrl.lt.iq'..l;i^ lLlit l(''i^^
nrоsi,t] irr с]al.r: rn:'li 'гIlrn5g{istl (ii{еa с,l,irl riш;'tplеit рr..i.t,,t t.l',i:t
iu li r;.iciir.

(]itLiliil l Intrasс: 6i i*liisс dtir сс:lrrр'аr'1' irтlсi;r1,urJ. Liirhl'itj*i,. fйгii sir faсД zgili:ltэt, i'itt r,rоitt sii сl dtl;,Lt',;-rtе сiilt
sfll]"!n. Dilir. рttгс.:Ёi sе рi t.tltnеа [iЁ] Ф trrzlirasсi't,. lx:lжlnil'l с.:,l
lэtlr:ll i'ind*о'
'lt'ililt.liti l;l nссLtltсэ$сt-ltul сu рiir;rllэ' l]сlii.l:'lrt,isiii. tr'ltr-

njnсJu*i*u

,l]гl*ni:.[6:*'f

гrrrrt,с:r-

stl t:l}r.ifjе lntt'*о glrt'ii сп tсi intiогi!l. I)а.г{rtпitr.l
lоt' iL.lr;:r'еstlr..i, tl'еn'ul :ii irltr.й рсl tn;ltе fс,гоstrеlс:'
[Jlitl{r"ttlt [)(} (ilг() i*t.l 1lr,t,;1lilir,;t' I,lrli r,'r'a slridtfli'ii : t;liillз
n{'.illit,Ёl tli.it.l(:r.l.ttIl irIti irr (]irl'(' li1{)l ri(.}i(| ]4( illjiit liitltii'i'
lV[irlл lrri l r'l!i il ('1lllliltl'i'r'с.lt'сlr,l1lli 1iit, r'irliс,ii.rtlli.i tl,:,l1llt,,itr'
trr litr:1'l (:(]' i l l,til с.t.lir ilrl l ii "ii ;"t.i r l'it }i.r Llliu t,
|ii ilr ittlt.l,lsl"ii сliрlt, i'rlirirll,il.tllr ttrtirrnt:i lt.ri vr::r:r.i (]iil rli.lt'l"
d* а[.:rt';.i. (,!.l r]]it(itl'еit tr.llnilсlt'(:ilrс-1 irrvli'lшiiit't, с,tilrdr.l i сi..
bsшl. ryi rll 1;tiг{ttглul in"*гtlрit al tеilоr.. С'ilrrj t:r';r }::il]l''ll'l.,''
sgijr;t. fi$!l,t!.!i''ii s{'}fflnulLti. rilэш]a ]ui r,с:р.еit рР Ifii,ii.гi,!i]..,i) l,lr
tr"rj.r:i ryi s:.арlссtt :nSL(tr]Гit li:i, с]irrdlt.i с:*iti сiо tsli" I};i:.;ll.;i.L
tt.ii *еv;;i гi).n рitгfuгnu'l аrltjtltjr,ii еi.
--,' "ц('lll-l}i.i st.аi liniчtit,,
trl t,t,rlr::jj, сl1n nсll:, sсtriпrlrirltlrt-i t'tlttt1lt't tlil.
lVjirl:r lui fiiс:t-l un gсrr;t sl)l'('(.il.
!

t

r

..- }lll

6:1с:с. Stаt.l alirtLrгi.
Srl i.r';еzir рс bnnсtrеl;r din {i'r{a.

vr.1 1lrirrсl .t l,
.l.ll1jltir illi'lil сaгe-i aсоpt]Г(il It'ьrntt.lr ii l,
''
bt'l"rn;l рl'i1t'lt'с-'a. Caр dе aгeb'
.lJin чlr rti in garй tсii inliогi!i st' irrttttil|. ;rtr

lil

:rrrlirз{'ir'ii, сr"i 1-iltгfttirr dе

a]t&dаrй.
"]'r.еzit dс*it bin<,lrllr t'litl s()tl.lt',t, l.,о r1сч{t.lрt,ir. tur-lJt, rrrui
inсеt ditl sоlrtnolt'tr(;.i. slilbil, tlt't r;t,t.itttil.t t;tlltilit{'it.l с6, а yi_
r]]irs сa o сi,lsir (.u f(]|I"('stl.(']tl si rt1ilс d,t:l;с:hisе рt.itr r::lt с a tl'сt:l-it рal,fLll]lr't l tr:i.lllr.чi t:i" nu nui рoirtсl inсhiqlr.. гliсi t-tц;iiо,

п.iсi J.сr.t'slt'tlIt,'. si сir iistiir:l nlегсt-l v;r
l.ttnrшI tt'iltrr..
(];i t.сltll;tll-riS сi1 O 1'аl]i"l,

-

{':lr

tlT:{]{Э

vj.iil,ll]' l'ii

рaг.

0l,itl'li:i fс:t.'iсitii.

$i-n l,r,rli. irrtii.tl1эlагr:;l sс i}Тlp]t]tе;l с}in сJоr.t;"t Iir'е. lJtrul
vсnit pе fa!Ь сa пш {unigе}, сtin ссг, din vint, dirr роэl.е,
]ir fеl.оаstt..ir tr'сr:r-tlr:j. ii sin.rtсit qli аtlu:rr ре lа.1a аt.itlgtr'сer
сtrс: zinrbеt irr1,ilnit.
Altui rzr-'nеa ditr еа. dс:Еi сlnrшl еr'a stгГiin' 11 рlivt'lr irr.

tilrs in Iа!a сi, сr-t fr"r.tntоa iiсltl1эс:r'itii ;i осhii ilrс1risi, t:r-t
сl miгarе in сirl.с sсl adu,rra tо1; р;rt,fliil,"tul tеiiог cil.r gllI ii
in gaгй 1rrniul1,iii, сll ;i сt,ltrr tr'r:nlr1 inti:а, iir 1:ilсlr-tr'сir tсi!оr
nui Еmirrtsсir. in Cilt.е аv0a sl.r r'iis;ri.;i lultllt сtl ',]r-lшlinа сi
triесiсlar.t]t..

.

}Tu 6tia t:ltrn
rriсiоdatir.
^

il

с.1rСlllit, сlс r-rndс virrе. }'I,-r.] jr-lt.i1лisе

Dal' nссltttоsсr.tt^ vСnеil рirгсl't din la. Сil r:n vtlгs с1с
сi.ll"с-!i :rс.luсi аnlil.riс irvirldr-t.} ре buzе iniriritе <lt'.;l ;ii
шndе ].iri аttzit.
]] vссiсlt iirtins suriэt осhii сi, fйr:ir сa е1 srr o vас]i. Avеa
рil. aiiэ'.. Aгi;ilrt, rrгgiirt, argint, -_ сitrta {irсtui rо!'ilог'."
,.Dе t.l'ссi с:оdr.ltl dс а-г:ttr.li, dс tiсpaгtс vсzi ir]]эir.rсl ;.itt.tzi
gninс.lгa glisttiгс а pЁdrrrii dе aг;gilrt.....
Oсhii vеdеltr-r, ryi mintе;t sс tnl,i]nеа n.lе|сu сrr {:-.ffre1ii
сll r t. {lс1ltссl.ttt .,.t.l'sr.tr.i.

аu-l.il.} l!()i]i,(..
$i сlrr1lir сLr

рornсa tfоrrull, pttl'l'rttrllrl lttl. l;tttt.tl'',t tlil\'оr.i сrr.trl с;i lri iнr.bii соsitс qi irl рiцtrrlil.'t' rl.. l' 1 l l . , ;'l r
dr sе'',it n(lLtl]t nltti tn'.llt drсit рirt'lltttt : ;rll ''r't l '.,r ']
mir.оdс:nii 1i'itrljгirtо сa аl finului сlоьil itt lrltrr ll ..]., , t;
rnutrtilоt'; ;'iilсоt.i i.rrrlulс:it сa a'!. l,llttt;ttt. l.,t l .' r:'.i"
luхuгiltrt, {r'rэрiс:t-tl, fiеr'lэintе, dеvеnitrrl lltir t ..
rn:isr-lг6 сi] sоarсIс sr сОl]()l.il l't. trt t rlt l l ] ll
t]i ре
,tсliitlг,
сlin сtэгi.li сГсngiloг. сtlbtlr'lt lll:ll l;llI i'
furлui
rniril,, l'itlir.lL'ind рс fa,ir соJui in1,il.r:tr р(l ('ill1,Illl't|] l.l ]]] . lu
:

i

g8'

suh{ir,о girsit intr.*rrn dr,rllr1;

tсilоr intгa irr рiорt.
somn с:lt ос:llii dсst:hi;i, irr f]i"indtr} uвс:i aре dе aur'.
Slrflеitil аVCil' t: lеgiinnrtl lent,it, de algc ;.liuritе dе
сul.сп'!ii n-rl.r r'i i.
Сt"t fiесаl:е гсstrriгa[itэ рагfultrrrl
t-l-n

Gсnсr rrt''gге...

Tоt се vеdсar: осlrii irriпra геpсt.a, irdinс, intг-un vag

t.с.l iiit,lrs..'
Ii iоar.l'е сlitiсlilt s;ii tс rlitr.i lir rln тrссunОSсu1, (lа ]ir о сaгte
сl...llсJril;ii in сitt'с сlс1.tl11"i vtli.sttl'i 1'r-tilэltгЁioаl.с:, r"еgirsind
j.tr tl1с ссvir
рl'сsi'in!il,. рtlirtсl stiurt, сliii^ r'аg рinй iitr'lnсi, |о-

сl(' t.oI,LlI.j

3g

tr'l1i сгlr. ntt trtlшttti irt sr"iilrll. сlttt'5i itr it[itl.iL lui. lrсtцs dсl
l.t(l(:ttl.l(,li('iiI t.lr tl рltlbсl.C dс| ar.gint' а L.itlеi zirr i сiin сaге
t.iГt(: LIl.t t:iLll"Lr.с-.!' r,irnit * dar сirlit.сtutl 1эlrr.сir r',сirса с1irl
zilI.(]il сi' сilr:i ii ;tiа рt.t1bеt.ilс: сlе aгgint. 1r.: t.itztlst.l itr саr'

еtr.

+i.

l6i t'tr1tr.irtst'bbi.lrjii irr nrini.
ik:.

rrr i rr

]ii.tL

irl irrt'i.сgirilо

Slr1.lt

с:tltiLt-tt.ui.l

Ai'сlсlrr't

trrlii

{l(.l.r;jl(,'i'

ii

\,'li iurit1i

1,.l tri,i [i.r

::li <[t.tl

iii'lr

l<.:l.liil iгii.r'*ш

}iiсi tl iilаi'rnii.

IE;i tl.т1liiсirstl ttrttr[ 1lt'itl l'rt;rrlllr ltri. с:tt'с.'
trrili irс]ini:ii 1i t"rrai asiсLlПriir l)t.\.Z(]ll(ii tijrr su,.lс:ti.tI
,{tLi. Nirгrr:iri. с]liг a,lэsiоlr-ti' nirrrсrri ** tlitli с.iliiii',i]i;llitit'll .*

irlttt.isi. lilr;il.lr"

tiпrll

_* },'lаrrrli. tаtа

ilti

\,t:llitltll.:i __, а1lr.ij r)iil.ilst-Ll, utrr.lr.trrr-lniligс.
t:х[(:t"tLtitt'(t. сrс.iihnirrсir-t-s0 in р(]гiLriiсlсl tiс: сlсlzlrlliI

r'сastrlt slrlоna;*1ui tг;rntlа"[ir.i iriiэi, Rсрllr,lisе pс'irir ш r;i.
сlс. lешn i'о;itзtiс:'
Intге titlр fu.sеsе nurnit p.гоfсsог ttnivсгsital". in,сс:lэusс
gi sfi sсriо, сtrргilrs сuгirrd dupir inароiсгсa in t;.ш.ir dсJ rrс.
YОia dC*;.t r.с:tгiti, сr'с:iird fiс:(.iuni. .Aссi ..iir сirtttaгсa tinr1эirlrri
1liсгсittt.' ргilr сtli'с: ,i)гtri.lst lr сlс.flinil rtut rruпt;ti ftis-[i;.еs.
с:гзr{a.,lгri-s1эr'с viatl"r. сlаi: tr.rt сilгaсtCi:ttl dс lrrрi;il !tr1lr'rtl'iv:r
irroгNii. itl сгсii!iunii iil't:l.lri.с itr gс.irсi.<.,. !.jt.tt'iiгtil,r:а aссsl'с.l
1.l1есiiгi in sшf iсi,. f ii;,iirl.llr'с'а аlсСSl.Ci irriоilгсетi itr litпrillir
с1с irlnii ;'r rlitiii tl'iiitli itr lulriilrir" сJс sо;li.с,, tl"]iLiil nlli]"itt.,i
lLii i.о tiirlltsг.l, с|.in ргli;Lrl su.|iсhrir'li aсl.inс' lt$l.i сr.trn сli'rr
рг;tgu1 с:ttrсli il ir1t,с;рhi sii sс: itrt,сiirt'сir сlс,i.;.t Ьt:сllrilt. f,iirt;r'itrсl sргt'с] сl i:iri.isi";i ilii.r;i рir.iii сiird;r.ltln!{с.lir in tэi.l'i1'сl1е
tli. I)iir, iLt:r.lits-{'ii }]i.С!]r::ij.iii nil ilрiir.ttstl jLr triсi t-ltit-tl tii'itlr'с i li.
tl1illэt'l.l.: ii'ii. Jir.ii pirг'futnr'l! il{]\/.ir:Lli: l;сlit:iт:ll сiс: сjinссl,1сi.
.l{li vtli,.ilt.:;l сtl tlilttс:г;i dг.tр,ге сa. (.iilrdlrl"ilс: ]ili сl сr.lr!alt сir..
:.inalii:ii, i''liсiоdаtri nLi Соn]СI1[i1sс сli:iiiLt;L'ia ui t.ti с.itili,] l.r-iig;ir (:i'lt'(j с:г;i tiriill.liii fiil.ii sir^"i ]'iе l.rrtlir. iii striii1 r'i t..r,.r...
[гссusr.. рt:sll-. сtt, stt.iiin' Cl. L]n l]t,сltilLl 1эсl'lu сr ]u,iriilrii tlс

iс.ir.

s(..(rl'сt 1эul'. ]'v!atllt 1tti

u.itas..:t,i"l iо|.i,

nrеЦi. 1эiitnlr1

(li''ii. с{]lt

ntt qitili il(jt'St,

'lLul.lii]a r,сtliiJr

;.lрoi inLtlitгсt:гt,:ir in !аt'ir, rсr,'сlliгеа ltt t:lLslt r.с.iiс mо6tсnitii dс lir mlitlli lrri. itt с:ltгс сlс*iitr,lnсli fttsсsсl
sl,iiрin ryi singuг. in1l,е bijl!iоtссi. illсruri dс aгtit t'tс1ul"с:
t.iin sLгitinirtil1о gi aшi,rrLiгile ln:iП"lсi lr"ri, Ilсp]аrit;tsе llt fс..
,rtiс[L{i''tt.

t.ltr.г сlrlсil

tunfl"
Аlr.ritrtirс.:;t i]ril.n"tt.i li,ii nu ct'tt o {liJtiс:siс:: сr'lt rrrttir;'.i r.i..
IrrgiLr1 ii:ili.n ii] rtn<:i 1'.гil;lсrrIi:: сuit iil;li рLi,i'tl!.:il'(li]iаLii с],:l
ilii,tl,t:t ltii. j.'1i_о с::il.li'll.чt. гriс:iоrjiii,il in r,iall. сilrг rriсi .ir-сl

;]р1.(t:r]).:

ilc(:!-!l]()l;t:Ll ti'i. сiui;i'r аtli с1с сiri;irttiгir; s:t,I Ll 11 (ltil tl{:!l]!..()
sl]ll:.;(|.'..'tlr:t.iL
l lrs<'lsil rniс, Cit[ul Ijоgсtlln
сji,

сil

'.

оl

!

tlrt:r..t.r..

,.1i1'i11 1rr.itrtr'.t:;<:t.рi

5i [огtпa tt'l'tсi rrririti:i.

с.l'llilrn|inсl сгnгi!iiitl t]i'lliritrltl

t'

lr.' l)tr1rlr ttlllltt.l'(: о

сlе v.ilr{ir tr<'lllirrttil tlr' tlitrttli.ti. niсi iltl t.l. l.'t'tri..i. t.lr.i{,Ll, i.
-. 1,r.ilit, сtt o .[i.t:n<-'zi<' сlil сlitrrs 1э';.'i*

L'сlriinсlt'i-l;i д:;lnсluгilс' l,(:(:iil)iitrl]rrtl lt't.itl tlri, (:L. l;0 itifilIn.
{эi:rsс:.

с]r.t,it

p<.t.rIt

li1lогtrtгi. ;r1lrli t.lizIltlitrl

;llr.:t-rlL1-.сlсl

гссii.lr''t.nirrd

]iri nu сl.it

сasa lnoartеi. tlt.tltirlrlrt'.l jtl1ttttt:t.lrl s'i rrl<:lris 1]n rrt,irl сlin.ijn..
Apоi tl'irls<.<';t tltlLtlrl <It.tlt.гLtlltli' sirll'r;.lr'<:, (.ll till irшt'l'i['

i,гlr:ltil;tl..Сirtu1 [Jtr1qс1lin s{''tтl[i-iс.til;r: tгt:x..iл.st,tl,'i. i rrt,с.1'il''inс,ltt-li() (.il о ttiril;.rl,с.i i,il
t.rlrrillt'il'ii;.' v'iс:l..ii J.iri 6|r.' 1.,irlji ltt,ltrl<,i, t.{'(.iiрiilinс[tt-:;li i,i.ii;i,tr,

tiri,

trrl,ii.l

Aгistiсlе Bоgdan sс t.t't.iilittlllt'illt' tttt,;r irrlriiri,с.dс:-rt sс !t-rr*
iэlini anu1 dс.dolitt. (]lr{rrl lllllitIirtt il silist'si tэir.,tlсl tjlil

lirt,ir sli r'irсlir сl.ilirсlul. Ilriirrir сli birtea lingii сl сa с' с:tl1эilй.
(Гссl,irrсiоilsi:r qi supusi. Рtrr.сir Ca 1.l irdusсsе гiis1ur'nlгt-"
il tivсil рc }:u;,:t'. miri
$i niс:i тlu. ;tiir сum il сlrеаtrrii. Dilг 'nil
in|irn dссi[' Lln numс, с:tlrlr 1.liiiтiirLLll
;;tir: rluiтtllс g;lr,о;riсi diir с.1 rirS5гitil.
Lu'ii iнi tгссu .n-iina p(l [,l.tll1l('. [.]r'lr fiс:t.l'ritrttl. Igi рriv.i
(Lr miг;'tГC nriira. Ilrit trr,iltlr t'i. l):tt. \,tltl(:;t сlitr irLtir pai,iсl,
с1с: 1эс un оl:r.аz Jэiitlэiitrlsr:' lrli1lit сlс t:ir rrIiL с1с ttсliirс:' itrсit
lт]jnlt dCl''('l-risс tтistсt.irlltsl,t сtt tl aрir itr сltrс-' s-a с:tt.lrз.ndtrt'
tl с:t.lllroaL.li. (:lt tltl сCl.il'r сill.Cjitu nirts [Llссl[сlt,i, с:it О Zilt.сr
itl t.tLt.t. s-;rrt t<l1lit, ссlс<li.i.
.Mltlir <li t'itt.t.. il<"'vс:'trisс rlritrlr tlttstir1llitli...
$i..n lrr:t.lr tli1lir, stl s{:ii' Nui trrlri inс.lr.tizttt:lr sii.i sсllitrrlэr.
('() l11l)1'(rsit.

Сtr

print,г-tr [егоаrs|гil сu.

сitГс.,.
it.|iI l

nrir.tllliц.: сlt iitr ,Lrоn.
Ar'is;iiс.lс ]:'}().:r,(liln jiirna t.ig1iit.i сiо ,[сli. it, ]llt'..lll tllirtls.LtI
loг аs1этt.t in sltlогtit'.;lшi ii-riim iл сltt'с 11]itjllil 1rri (ilri"t'i1 ii.;i
рс)ttcс(lil r,iuIit ]lt gtil,il s()iJl.li, lа 1эinn siili l{'']].'il;t. r:ltr!iilс1

дii-

sjiiс. .F.t'lrlсilrl dilr r.г;,l;iltnt:1с Ilti с]сrr.t.i]ilirii iir gr'lliсl..с lii:sr.iila
сi, F'iil.li sli I.iсl r'iitt r:t.t r-'jс. сгt.r 1t-iсir'l. ]iislirrс1й]о sil l.Lс rс,iil.
.'ii('l(.itli.t;ll!itl;il.. lli1l.lt.ittt.tlti.1iiс.irl. tjiсl.:t1ltr.а in...']i,. i,..i'tlllti riс::;i;iitrtLi.trtjtl.|с С*сl iL.ni1.iц,'.iiсii{it ]llili eсiil].(:i+ сi":t.it
l; r.iсllii t,t.;rlс. Ut;i' {..l.i.:;l5:..l l'li. с]-tltiti f]г0j]li] саr'с tlгnсl1,it)liiL.1jl,1-.i'i
i:r.l iтri li ii t:..-.Litt-ir.t ; с:i.ii'ira lс,, srlr:rliis'-l ii:са]ti, сit о тiil{;l кiс:

рсntr'u сl. jr-Lсitrdu.sg сц с1, сr:iinсlu*i рt,' l,lli.i .;.' r;:1t,{l i {l.
tгaсliiссit сlill {г;iil{r.i:lt':;Lс'l. ti1iэ;i сil iLl.}ritfii.t'i.l;i il,;li.;iilii.it'iirзi"
с1* lit iсi,t:lisli-гit сi. ilr irlrii titrui с.{ii {.Ltst:sr' ilj'.i ;ititi i)(lnl,,Гti
.{tr
I

;xl

] d 0 l'Ol-n:tn'. .*утi "]::.1*l'. ;ll: ll#'l'il1l;',i,}|]' !,liil
.Iiu 1'p..'iцia РL.сsiil1lit*:.":'1.'T:]'nll],li.'lliil'-;i,, сli,т'utie сi
lurnirrn ,.'ii.ii u.'.'.'., сljriаrfilr.i;

tr?o*Щ,

n

l

?jL'$"'Ёirt.jlli,'tl!;;.,-i*.i,,

irr.,t.lt ttп rlis sitnp.u
'o',u?,:*lilРx};]";" rnаri l.lrstimрttt,i.
(.(.vil, siltu tlii stl рlinrba.
саrе*]. rirsсo]еа' vi* "n рl'ivt,1tr'.
саl.e.{l
iтl,.i .'};illlllll,. Гit'nzlr{iir pс
j]tr sрalсl.
.$i dсоdвtil sim!еa "a,.,.,
lurr;r
t'lillltt"t'
..irlсl..i!i
ni in рliпrlэiiгilе ,ll ..l,'.'
irr r.li,1.lа il('(:()il sс ti:еzеа:."
Б ;i"i..-;;kil ii ..pi*'ii rrirrr;r. l.iilrtt'ttt..
Сliсi rrrirзilt: ltс1l1с;.l.
m*srrr'itrdu-;i *inll'',lii..t.]".r'..
sirrgur'i1rvt.осlttit,l,t;irlr:li;it'rtt(..(,irl'(lI'r.tstlsq:гi-rdе.а.t"jtсll
t.;rlllrtri pt-'- tl'rrlt1сa lYi :l:
огi lutrrinli ,,, ,.....,,'..:. .'''.rr,''.'
'..i
itl irrlitttt,t.il,ttl utni.ti siсl.iu' сЦ tоt

сtlpil, t't'lttt Ill(.l'tl1.ll trlrtr,
п:tlnirltrrl il:.]lll)l':l l()I'.
ilr tt.tllt ** сll
,,,"..'si,i...i.'..'.r,tl
l't'ti1li irrtilrrilir tlirr itttinrlllirr.r'

Tr;:i: jiri i*::r i:j:
:l *t,, llli:;l,;il;l;,:;ijil:;;tlll:
:r
Iir rt"l.
up,.'-,*,o*. lL'ti. Nr-r singuгti. l)оriii
tit'ii t'ar.с t]t-tсltlа
n,.,''l!,*."

dе !пt,l-.r орi'ltt:;
dоuit {сltе sе соlэоt"isеr.й сlin tr'Ёisur.a dоlri ftl1,с i*аi.
сс1е
.-rnеi ga-гiiпi.l. ij'.i"*'., сlintге

inсliгittr-r!

с]in е1tl. сi сlinс1flгiittrl
ti dаt ilсссii;i ""loiiЁ,?o." ""*i'Ь"..o
jtl
insс,lisie in tгtisrtt,ll
сirt'с:
Ььli'.ilil
с]ilr

lоrr.
1эгеzсn[ll
ltrтrilltii.ii lLli.

t !: -.,,:,..li.,i.Irr.'liz:tчr,1iПt:,.t's1.,.
tintlгсs1t:
Aрoi ссаr с:Ll сLге5о1r', l,t,rli, st',.inсlivi<lr-rir]iz;rstl
l.ir{;r 1t'r'rrr"rir'ri. $-ilр(]i;tр.l*
in
rirstttr.n!nd..i,";"r".i,.isit*i.'i t:i.rrd t'i*1 i itpt,tllt1lt'1L'is't , сir'r1эii
n giun].i
rlt]}dtt*i 1а ftlrсastгil ...
о i:ttтini'iгс'

:\роi 1о;inul

ryi sl,r"ania с)r';;tr,1lt;rt.t,

-rl.,t l,',.i^
lrtiл;.
llngir :*1n:lt's,in ]inrт.i
rlirr

nrttllri'сl.'r,. rririt't.<'lt]i-i. r'lх1-r.'t'jrt;tt.il.
"i;р"
<lt, ltt,t'..tt\li trritlit' с'lr
Ap,ii 1l;ti.i.rtn.'l.'t tt'itl),.ia..., р.. 1llrtlrirll
irr;lпt.'i ltri. <lt.l;rll.risli lrllii't'lгi с.l,'
rl s11t.ili1;i сlirr р;ll.lit;nrilгiir. jr.rt':lti..;i.
..ll.,i.t t,il intirri $i с:i.t tlсilii

с-lin r,ls. сi'il,C ll1

---l"

l,'rijl
i't' 1;lil:iггi],tt t'...
Allit t'с'itllil't.tsс irr {:1, l,tt Пr,ttll,lt'. tlrr1lli
ll}iilt-ilrli..
tr'illlt'с1tl
пillr:stt.t.lttit jn arrlirri..'с сu.1.lilt.itrtilrrl
\li}ll()l'{;;:
t,t',ittttli.t'ttttltl.l.itl
сtr1зi1iir'.iсl.
*". ,]..,i,i,.l.;isr, ililri in
-lа
sllгс
. lt] сr.lсtt' сlс ilсLl],.l"l.
fttl'rlltstt'it r,ltgrllltlltii. с]с'r.г.
l,rl]i сr.tr I,trlil i.iiit.,' п...
ilt. 11 ;11rttt tr Sr)l'i'i ti;тii;il:.
l);lсjr
niti' sоr.l jui с}е .,n'.lt,i t...
сi.l''e a1.fi
{2

sсm;tna| сLl m;ima l'..ii, sau

тniiсirt.i-;ir'fi

i,tl;lil'.lit,-

Il! i! (it],si,i:l'{.lr сй.., Ш;rl [.,ttli оt"il tr l.l:liIii siiiilnit с6ll"е-I' vс".;,l ;r, distt.i;l'ii рсstltltti'.;;i trtirgttlita dr:: t'оlt,ll r.lгl .iЁ{iгmiеl^&
. rlilttt сlrrгl.trl с:tt 1liir.rrI ;r!ll. l)t'litt't'. сii;titt сirlс*i. Роаrtс сii
.:r,1til:t| ru.t.'<..tr ftl(tц1t,;l{.it. tlt:.а ltti intr-о t"trvisti',r 1itс:rirl.ii"
i.t,;l|,tl <,:li.i tlt'til;r'\l.(.Ili'l l.{)l]lt]ln. I)tlltе саlt ir;ttlр,'tlt r'irsplсrt;r

,'1.tti iltl|(llll';l{'. 1iirrtlillr.|lt-stl };l viitоагс:le. сrзnvtt.sirfii с;t.t.;ri'it.tr'tlt'lr. l.r : .''Г.Itt ;ti{i се tnj' s.il IntimрJat itr tгсn ? [iсгi^
rl,,r'rrl (';rlrrl Iiоt1d:.1 tr.. ".
(';rt.i t.r. 1',rt'tlеa flt.:о сl fe|i{ir сa сtr tntr*o i:rl;tfеl с1е i.шr'-.
|'.|lli.ll|'(,\
? l:iingut:li in trеn., vсlgtrinсl tl.Ш nесI.'lj1,{,'l;сut' с-:*tг.с:*ir
t}l
..,'lr1 ,', (,)t..ri fi сrеzinсi с-:l;tvl"tt ? Un aссrs dе inirnЁ ? о in.'lr|;llitl .i".. Vrghitld шr nсс:unоsсltt si}lr
рe un s;ггiitоr".'
( )t,i llr
р1iсtisrеr. сli,i sr с.[,.lstrа, аrytерtind r.lс:ri:il-lсlfltоагe
.... l r,;,rd.t tr.+.laz,
9i sil ]nс:еtсzе рсiiibila аsistсn,lii l SirU. Сtl*
t l' ili.,.i l;;i'*l аltdi v*т.birlrl qi sЬ*'si sоliсltе r"iiri1riiri it аutlti,;

; r l.

'

tl

l.tii

.

осhii gi t:-r: nrаli v*zu. Рlесasе.
;rрl.орia tlrr tunц:l. Т.,осоnrоt,iva рul'еrii soirit]сnt.
Tntilnеyiсtil a1егgЁi pе la fеrоstrсlе tr'еnuitri, ора.ll, rl.rr,
i i.ritзg;lird i ni.ihu gitоr.. intl:*о iztluсnir'е dе iad,
Aроi fегеstrеlс sr luminarfi alhrflslr.iu, r:а zогii d..lрil
l:'.l-lti {j'01'1Тlit grеu. Сiiu1,ii citr nоu lа .frrе*lrit,::й .i.r.i:гtt] t:ttt'i'tt;.
iu{t,ll-,i1.:|t-';'t сiiсlеa vast rтrtllitnсоi.iс:Ё, viсi allэitsii^fi, 1rg t:с:t:l'tigi
tr".}ilsсlriic

F.iс

r

["

.;

.т;

r'

г';.r1iiii

ri,rrl iitшl tl.
!i.i r'irsйritul еi. lrini'r

n*rlрtе сiе vаr'it'

lllir сuloагс.la flоrilог

i'.lr' Г,.'гс'аsll,a lui Luji nu rnаi еra
., с1;it;i" jnс;ll о сiatir, rli'mсrri tоtdеaun;r'

11е

tс.i,

vi:sl,irrr'tr'

nimсni' Nirrti:rli

itrс:A

'[lr]i;сlst.' рiirrsеsс, р1есаsе. Сutn tr.ссlrs.''гi trrс. 1lt l't.r.t.s.
l.t' gnlll.,сli:, сорi.rсii, stiipii, rindцlrr1с]с,'ztua, ttрtli itrsеt't.r.r'сao
ii]]i)i ПQiil.Jtс.a, lulla, l'r'rn;r tсilоr' infloгi!i.'.
l

lrit-;irlai рагfumu1 tс:ilог nu nrai plесa'

sr irnpletisо intimрlalсir ? Ntt rrrlii s{ia.'
l,uli''. Niсi nLt-gi mai aminlс:a binе rlJэr.;rzшl
ri' J'.Ilt-l rrri.ii рut'еa r.ссоnst'itlri astfеl сtt siг.1 роа1't"l рr'ivi"
i .l ;r о {]utцt'агс dс рйг itt soaгe. zimlэсtr'ti ltnr:i tlhr.аz lul,l).jlluS. ni;tг laсгilr^li. d;lr tru vеdrа сlссit сiге1е1с.l сiс jоso
.1 itit tl,lэгitzutr рс сitге рiсt-tl"аu
$i o mirri dtl сar'tl tс.ai
tr)iir

Е]l

сiiс

fil:сз

yltttl"tс.:;"i.

- mina lэtlnir, ln,irr;l itib6,
l;i t.ti 1-.i'irr sоnrn,;tiilrсl сй aс.ес:t.l-i
il:i,iil с]Lit.ati, singr.rгrt с:lrе.{i сlti oсtrihrrа dс-a тrr-t fi sirtgirr"

l

)ltt.;

t :.i. l!l;tl l!li.!i},li-t)

;i';ф

lti..i tl'irl' llli.ti

ll

;l ll .j.

l

r*1.ttсlt:t,ll, рr'i;-ttl: с;]r.

'^*'..,.,,,ii.,l..';i"-.,l"дji'i'i

i*

о

-ili'ia,

irr aIi'Ji i:ос}-lir.l,
fl.t'l{]'llсilt,rг. 3i

fifii'т*iт;1;*ffi
-i

(

l]'

;',;fi

r

,...'i!,i.;;.ij}ii-*

н

..

,-}.u,,oi-'l

sii

fi.сl,

i,li:;j
tl*j.'i;
,..'.-_

iпсi

ji.,ll;ч;'1;

rl;i.'tr.lс.vJi,.];l

lli lrtlr.lrrl

сrr tЪ,'.

I lltl{.r

i,сzi, tlLt 19jцLi:t .:'..-..,li'i.lij;]in;.'.;'],",.i,.ii

1u
tlОt,t-L abt-',.l,

];

1;..'r1,

ii..

\;fi1;;li;..}.]i*;ff;

lil.il',ill,l.i,.:];:'l:. tt;l illr! р'l

;iir;iгtt

i:

jit itlt,trl
,.'

t,t..llijtl.l''
,.ll:;.li;']:]

,i

.';.,;;;i;.
.r,..

t:п

i.t,.t-tгti,t.;.t 1эill;trtr:r-it.i1ii

9i

с.ur,L:.il],L:

i:ii;,'i';l lliiэ.

rrrilrlu'li*. Ь:;ii:ii:'li-l ]rrmii:i сlс
;'.t'.а in 91эsui:i1r:*gi.lr'ii.

i]].?o,'.,

.

rJ]';...

t11] i,t-lrl,l:;-

t rl.ii il,Li l:t,;t1li11оt:.
i.] .ц'''i r ill1 l.t. st tl1rl цi
t;r-r
(]lri,irl llil;,,'tl:ltt li(., l.(.]vi[l.\-l lll ()ili]ll.t(lil. lrl-'.1iс]'"
сr,r

,. l ],'', i]l

.i}

1i,

сt
'-э;t;..t*

сr;.t i.,giс, ;;;;;1,, ::llf:lт;,i'ГJ.li;;Т.'..,n';;*jli;
'' "ii.,.'.,ii:i'"i.r
j-ii.oi.u,,..
l,.iшirliп.t in i-ri;-r, in.,ti'i.}i.:ooo
сl1ir рlils;.i. l]irr' i,r"r]i
s..'l.t.' tзс1t1 () ;}$t,срta'

]rn.lэссil ! Ca qi.

сrrrn

Lltli irг

ri:iil 1ui.

i|i

'll-ltt'

с:ttirr

|гс:.lэr-ti

t,

jоs din

tr.en
сеl JiiaJ1 сapi'r-t il1 vilgоlзu'1lti.

dirсlr-i

".*
'!ftil'|iТi. "*ЪЬi*
i
с]r,r,lnr
i'll-t
ltlst,
}i,
t-ll'ti l.i

sir tl,

I,uli tr.rlir.u insоlitй dс

Cш }i
I'il('i'.o t'11 bliglL.lt-rlrl 1li: iitlg;t

in цсllrtrli.

irrсli.r'1lt.inсir.l-s(: ijlJ).{'

Dl.li,'lt.t!:L .'i' JJ;tсlltill

\r(

il('il :гl.

,iiilt,ii. l,t: srr],r-ti.i li11i.l-ltl.
ГLrtlr
iri
inсеt
Ti'ссltl'ti
slpt.t'.' tllt].
^рr
in1,г.tr lrrlna
.t"i.isрu-rr.
ij;rI.i,r ii i.r-tlrзгga
.]
1-i,t'llirt.! ("ilrJ:I.it:l;r,
* . I)r' utl:с1с-} t:rrrrс.l1ti. i',r-rli
j
l'iэа lir i; l
i
i;i."t
j rr tli ir t t ir sl;i r-l tt l,r.t
иТilсl (,-() vaсiita sut'pr'izЁl
-l

1

i r

ii-rii

aрl

I

t .

- N u.1
in;i.

-* Luli,

сl.-lп0Sс.
sеt,it)s

t'tls1эltnst--'

гir nu rytii сinс-i

in lr-rtomоbil"
* Nu ;l.iu, r,is1эiil.lsс' l,lr]i'
uli,tlrrЁ'
44

t-ljst,r"irt l,,r-r}i. r'rr

.i rl

rllэ;,"i-iii i

jri1.l'с}эii G.l};гil:]li

ir;с:zinс!.rr-s;t.

ilr

htnс},

i:rlrгir,l;r ;'rrrrl

ri

I

, (.rllr.11ttl l:rrr' l,rrt'i,Ii'i' ii ;tr1-,ti t-'li lit ttt"с:(.hо stтirr;,'irtItl r Ilr lr(tr| ;tIt.i.ltltrl;, r,lrс,i lunа il".'i.i ti'i
рс.stt. tсii r.;ri;.
t ./t.ti :,l ltttItll',' l1ll;l1l|1.;1
с.li. ilt viс qi sссгсtu.l
сlо
|'ttll | | .i Il,|.|' t';rl:''l'i;l. lirsinrltr-5i с{lГlu] lог
"i'' "i,i..
i11 ъ'",inii
vinlttittt t;rt. t tltlt.t';r srrl'it.ttlt irrdil.iii
in.се1зt"llltl
unui
фе
ltr:lta

ъ ;;, Тiiаi
;lТjll !,;i
"'
niiтсrr tЧ;j l,l}l: t J#''
.,,.il..lqш. in- сl;u.,о lr*iri 1ii-. .i"li.ivi,nd сiirritiгt.tl сOnsLС*
'.ii.- I)lll 1tlt .-t+*..n ii"..* 'sl
''.'.i
rJr.sililii..

.

.

(';rlrrl Iln;1rliur, l.rrii
Iit.r.iilоr'ul I'

]ir

['/xlt,'l'liA

rtr t i.rl;l{i (';1 ilili .ttlt lt)t.t.ri linti'сl|ii ltrrr t {r,;lli lll'{ il)l()ii{ Ui (,;ii d) ci.il iln t].t.rl, ,lr'lr. r;ri lrrшlirri, llrll ir iLlj inr.r;l;tit. ti*

A I'ttlll,'q

It.rr .r1.., lrl \, ' 1l,.1i;1 rllс lli J'rtrll.1. l.l.l;l,;lill.iti'1.l $i' j;.ll,
. .' l... .'.1 r l;t ;.lt,l[о.t.r,t;il,itl ilil.l.'llrr (l(r(:{rl. iТ}ti]
ll
l
l:l
l.r ilrll.rr .r t.'ii li* !]liryt:to1 irr sоrntr- сu t,l i:r'егi"
Iltt!l !tI. i!i l.l!|, l(;rlt:,]i]l' с.lаr" сй 1ш r.еtl'lilatе r1ll-! аdс*.,iir';t1''
I l l \ l .|.,|.'1rl;l ill ршt. f;1г* яii fi ftir;ut rtiitliс. altriшгi
.' .. l' r ' ..:,lr.r r'lt'llt.illtlii giгill с:;lгсl ilr1.г;l illс.'r.с,'l-l i-li'rr',fшltrllI
l,.'|. l '|'.'l

,,.- :iI,l.R.]ilvlU

ItL]

],

ivl

l l.t ]

{CA

l]i

j\..
}.l-l, С A U'Г

i tlr,1

I
Cir1

ll

l.}оg.l.,.'-..iilii]l: .Ьl,.'l:ll.'i,..lj*,l:,.
.

ti:,.;;:l;ll;l'
п

j.l,

i. lj ;;;

t:rlil:
;i.

;il

;l

'.

i

lтll;
l ; *Чll:ii;,..:*. ; lH
lli l:'1' "!:lolll'l' l'li ;l' u;l

"
пi'tf" ii н,lд;*.\.l
;i

tl;l:; ll;:;1":lll,iiri;r';
i -ilЁ'

lrrilltt.lгi

!:'ni''l,']..;уil

j',j
Ii;н ! i;l ;.'l.'
iiii
}ttt
ttr*:.t
.l.l:'..:.i:...Б.'.*i,

*il,il,:illii'

flri

I,l l1i/t

i.J1,
r'iLt"i"iiгL

il

1:с'
:

1

r

l;*$ r l :,ч

l],'J

tL.t

;,1i]*,.

;Т. : ;

lili i ::i'ii

j:'.i, iill;

in'',;.l.]..,l.ii.#i'ixi,..'.\lii.t ()l'il.slrl tli.i;tl:;tоr,ilrlr'])rrnir.ii. l]ol].

t''

ilil. i]:].]'i]i.i ,';l:;,',. i'i
|l1;;i;i:.l.:жн';l*;цii;i.,.:i'i.:i
,.',.-i,'l...l',l;i''l',.''';;l'
ii
i..ьi,..r.
ll;.'l:
{.,r'ltI.lisi;t t.,i tч.'ri,..'n
.l..,)l l
ijl
нiii., :i] *, }, i;. ;T?:i' *''т
;;,;ll lii iil :.' :;l*;
l

l

) ;

l'i;];r,ii,

.

ffil.l;l.:;ll.';i ;'l;;,i.;..ii"ll]i.iii
:l ;''
iЁ rt'il$
iii"'lil Цiti;i}i'.Ji'i i\lllli

l

iii 'irili,,l':;o:ll:o?li.;'i":ii;;;|, :iill;:l;11,,"11,.';i;l'i,l,,li,i,,'ili,
ii;i ;; i; '",11,,;,,-,, L.i r.i,,ilii'.r
.'-,;,.ll',,lll,;;:.,lll:.'.i:l i:,i'::i
r'ild. iutоt's.,
.

lrl

jl''ii'"i'l,ll;lii рс

;;

"i
/\:.' lilг.lt si t-lt;l
til""*iut
1i'i
1,,
:1c
;;**
"'""i' "
.i i'qilctoi-1.
t.l :,'r)ir. g1:i1i-1 St
';:;1it':,:i"l;;i,:,",iiili":'l;li:;
(lt.i.сr,isiiltiliiuсasjiil.l1iir-liutnttii.сitrrirt

n{)itр1L|! Se
1,.

tlr

tLl ..L}dо.
]j

1.,

ll

1

1.Ll

с]t' sсvfl
:l:r ispr'е.

сjlii;:i' 5r: jrivll]il i 'in inсlr': st"ilэl -{.l'illtс'. с.l;lг qii
iIr1"г_uir iгr],u iit't.iс 'tоlaJ.,

*fl

Аtt;,.i

rlilii,i ]i...lii(jr}l

,',,,,,'i'.' Ir
,

rI

I','Ji)ti.)r,I

l

r

il:lr}i..ri,

.l.i,'.;;';"Jii. ;.'':::;;,-*

i:,::'t;.',;,.,li;;,;'n:'i;iii-.,!
{i(lJ'lil

1i,',.,..
ii.].

.l.'r;t.i jtrii,'.r.t

:,

l) iLir'rlri Рtr

,,.,,,,r,,,r.,)i,:'',,, rril-

l-ilrilt'il"tir'
s(]l,}i.,i-tliil . L,LГ}сi

a titir-ti vi.r
rrl,lt:iiiгi
.

subi'iс

i ll i ll r ji )..iJ.(), сlind оbгar:.irlui
( )t.:r.lttl Г)rrnirгji

?

сJсsсоti1-

сl,l],)l

rii nr jэi, irсi

at'

:l

tlсhr- sс

1;

г i i lэ i l ;.

1tr о.Ptsъ]]].:T'lсс ;}'}.}l
t.t,lt
.11 ,iirIlr;r.itil ll,r i.tll:сl.lti*
irtrtr-l a6t't'Iltn тriiii.liri..-I)iit:
.g;i
t'Тrrсl ilrlplilс' rlt,t.ii lii r,-i
1r'ii,lt';;it,l1-i1illсltt.1llt.il].lr.;ir..-rrlr:ltiii.lr'll,Ili5i'*--t,сn!i(.11Li]i-]!ii.
1it'tllt'tt iirtt''

* ;n

.

ll.\(t d.]l]?
сil l.r.}uz]СLl lili Dс}lils"} t
in sш ilсttil,}']f
еq;tс р ilг{ l\{сl s1шt"lеi.
i}hf ii"l i-i о.,"рrе'
l'"с., st
tilrtziсii
;i
1-i-1-1'i'.::lsilr
' l,.l'..l.

Рilr.l]i,tltrцl tсlil,trг t:t,a
t.l t

!

i] l п ;ir] с ;l ti
l
].]]I .ili.il..l
(.t's'
plltСu ll (';t).r
tJi.i:iir.<.'
:..,. ".^'''
l l'l.t,r':,irr[r:-t) tlltslt t:i-1 J]Сl"C*
,
l).rг L,-r.}i nu ,"'." сllrlrrri сiLlt:,i]l
Jt't'tlstl'сllс dt:l.it:hisс. t:iit.'t
ilr.:lg с],сsсhi*.." ьrlii.t*.tЁ'ii'i,..'..'-'
inlltlri1i.
iri.tiпl-li t.'t:a in nо*1:tеlr tеilог
... :'^ll,l\.; t,iiirг]r.
l }I lls ii,.rt r't <. ; iir;с1t."
i L..l..'.
.i.;.
,itrIl..tl ...'1 i.'} i:..
i irldr.l-rgоst
l',,.
! i lrрt'с:'ilt сir сst
i",i'l;, li l'ii11ql.'ii
i..'
nl,r st,ij t.ltIо'-! .';;.l.llt.t.l+tt,t:iс) сitl:;сll1:iil
noi)рtе сirSсJс fj..'...io*Ь"*й,t.l.,i-...r'
in lтсls.:lrсt.
j.г,.iс
рlrt rЪt.1 c trrtrsu]marrilог
ar,irttl vl.isill l.tltt.i
i't,..g..l..',.lnisr-'tirrirr..
tл,i.r$
lJrr
suЬl, tt.ii ltri inflогii'i
г '.-,,...,...' 11i1.!]i
I:.1itl,t,l ., r:сsрi,.,il:. '.}: 'i.l1iч] :.:ii{ ,lJ]'li'i-,.?.l..,i;li'l.l
Lrl'li'i ilLil'll'l t"l t::],i:,,1;;",.^,," Si
trr.r ('iit tlt't'it iil'ritl-tir
Si, ;ir'
i;"i'ь"'n.,i .рalJiunr. поtl',
::::у
(.i(]:r сr]lolr',с d.';;;;;;"
inilогit pt.'sit' t.i.:l i:;.l.
].l., l;

t

lэt,''а

i ;

."

i:ri:с:а' сс:rtt1t,i

trr i

ii

n

i.

!- i

",;.;;iiii]с,п
ссaгсЁ; ";l'.!tol'I.
::? *:.;',il]'.?]
!UL U,
-..,-,tli'^ttli

С.;.i;;ii' stеlс. Сidсatl
r:a аl]эinеlе.
;;.i;;;.,. -'Ь* r.'ur..n,
,:8

t t,

1i-

j,n

-

l]l, i.

...

:l'

шr'i*

сj.-ll

о

сlс l.it''r.l:Jtlk'
l.сgisiгii.

rytlii1:Lir

ztiiriэсtr,rl

!il*

rr. 0гa;u1 tсilоi. iirf]огi|i, оl"aqlrl iitrviulrri slli.rrt, q.l;-t,l.t.'
;'l. \ iIl'l.]il сu mii с1е l,iilut'i lэlоirtlt-. ilr, a!lэast;:a tl-ll.ltj'i,i,еi-.аrl}
itl

а1-.rsеn!li.
ir'сii"1ar.rlr]i:,i,rt i2t.'intr-о

сu,,Liir сLl' ilgiry].
n,l, a"сJuia р,"ir' iiitr.ilrr,lr.iс
.ij**i
Ilr*lin-сtiv,
ni2..'i li t..lri]зl.i ttrt.iI.'.
., .з'i.
}ilt trrlri РLlti];l flol'In .Itli;t' ill'l1,t.'1rii"t i-]-tl сinсvir' stl t'iсilсu
.il са
Si
-i $i

liiо in uпlbi.а

ll;rir,irrll|з с;,'l. сiitrсоlо сltt llоl'r1l[t.ir lrr:сlsl,lri rll.ir; сL; |l:CJiatir рс: t,r:irla zlir.jltl ]r"ri.

! Tirliш: ! 1liniiг !
l)irr t,tli irr tсi tinсr*|a

.

i}.J.l.iJi-*i,i?i,,-,"l".l

l lr'rliI.;t llri llll-tiшсl;r;ш l,itrшr'.
1lr.tttl;,l s;,,t
l r.r't:lttоt. intijnit'

iit

lIllll.(ll.i|('il0 сlс
.|'Illl'l.

:;г}..() }'+;1]n.

1эIr....11i,...

'l'riгt,i..!i;l..'

. .rI

:;..

f ]l-

1

11.,;llii с]t: \.ilt.i,

itinir ,la с;r;:ir'' Uli!а i]оn'lnе;.sс:it. firt';i liil*i
filгl sir;i,itl сii оdj;.ti'оaгil in ]осшl сi J]гrsсstlгli 1t-itт
vii.
...r 1rtl;1{,g dе asta tеii dо.ill':uпr'
jlr f}о;'i ]iэt,iili.
]]Ll;..,t;iLl 1':llгсil
rlrlr:;ttltrLli siгugrir,ii'r;r r1е*itti-iirсj. *_ rilts, сlj.ir tсi in ir.:i, iir
,ll'('(.'illli sсn::аtiе diir fгс.tr сi е di:sr:jljs (]i] o гаt.tii. t.:lr о tiirnit
..ill'i1l-.i1'tr-r

lIt,lil(''lt\2

i,

i

ir;il,;.:-r.

l.a сtli:iltu!- сi. UJiJa l)ошrnса.stli, stl сiеsсhiсitir r,сlil.tltd.
fеi сlс: рilliJr рсr'ifоr.iсii, nерitvа"i,li 9i jnliiтi;.i' rrliiг-

illili.Ll}}.

:;it.ii,l,ff сi'е

r,l.ео сiоuti, с:r?ljlrlсl сu сirl'деiсlг i:ill'al. i\',jlst.il'l

lll:ii.*-r

]a riiсоilt'с, сLl sifо;-inс, sfсгtui:i' }зl{i.;i filгli
guir.т ;i ]iiLrt;ri:i с:t-t tiс.Iii.i, ilr ь{с.]r'
{;i1а1
"i i-llilь'.il
iir .gl-l$e- tiginеesсil'
lfоliс сinti"il'ijt: i]i,illl сi.t ,.с;1ij.'
i:аr 1;;'
r l'(.1 ')rji-i lui Iiult:tl \;;1,r"jt'tl;с'tl.
Lla sсa'"in iI. а.qtr:рta la сl trl;tl.;il s:tt rrinrt.:ni. S]tl аsr.;zi:i.
1li.;iпt' рr"lsiо piсiоl'' d?)iс()р{']l.it', сtl liiтр1а гсlтсnr.r1ij iitti.-tlr:i
i)lil'il]f,. jVц сi.а dс-асо]о. niс:i iэtг,1r.li сl. r'rjсi 1:.lirtr.u ссi сii.n
irtt.ui Iui' сaгс*i rniisur'л'i.ii. il ililri;-ii'ir.ir сljir оt.ili. s;*;rt;tt!
lritji,:du'*l 1ir o рi-r.r.l.tl' i;li. l'сlt.titt.it r'it.ll.;.J si t.iirLссLti. lri ],-'t r'l]
trl'i-Оi с]-0s{]L111,о, сal'с:-i sеl'vCа рtl tlсi1irJtr!i. ir1rititt
1l;;1,1'lii1t'ii.
'li.'':ijпсt сu gllr.a сtl:isrlirLilij. ;i сrr llt;l.rii -- Lоl (:(.})i1]r:;t сltlt"i
l1tlitiul rlrrrt] сliсnt саi,(. il..;-lге inсt1 рt. ilinrс.,ni ]il titlr:;li.
Da. 1:сi:с...
-lI]*t' сс ri-"},с(.l:t с--r'li n()Ll pс.t]tr.u сl. .A.ill,:t ;llii
sitiэ:iiitl.rtii,
:'l}1, si'i1' [)iiг сutrr tl'iria in timрr"rl
sliirir..сtiv iп t.liti'r'сlipli-i
.lr' '.si ссll'}:sttl i-ttt, nL! sс-. trrni рutеa iiril..ir cnе;rjitirs. I,t.;iш}...i.l
.'l сltl liсоlо -* раr.с;r lllt dtts, сi t'tinras -_, сг:l ijtr.u.il ill ,.rlrriл.1il'са t'tnrri :ritЁldai'il. "[оагtе vесhi. Atit de rzeсhi. irrсit tr:е.
llitiit sli laсii un сfогt сai:с-i inсге!еa fгu.ntеa, сa sii*;i аtlшса
;tl1i,ii:;1.tl сti it.гi, nrr lrrai dеpaгtе, сarn la
iсrla1i ь";'; а;
tlti;:рtil. сr.a in biilгoul.iui, aplесat asllpгa unLli nrtrrrrrsсt..is,
iil;ili', stiiрin 1эо tоete hotarelе fiin{сi trtti, сtt r,illil fдt.i jп
i.;liЁ, сa dоi jtrс*toгi dс gah dе putеl.i apr'Oаpо оgirJе.'Ilr'a
.i('{}iliiс af;::,'it
:jIir t,Llс ryi

{9

.iiъ,e-'Ц;

sir,

lil?l?;, Ч,Ъil]ж- т{gРгiтrrr
]].l . l" . l-i?ii-,*,
t, й. i*Ь',' oo rtrе ea, tтr
l'i]';:li.l'i:l.';iil;i h';',J-;;;: ili.*ййr
Il luase .'r.с'Elitlil... Dаr dtl
illt"..l.',''ii',i"i-i-i.й**l-l"i.
: 1,* с.i irrsu;i, f5гli
:rItttti:i invntase -'';i".;;;';.l..*g*t*..
t:tl vit.t!;l -qii i-i pоat& llt't.
adой.iite fеrflсi, nrаi a]t.s in tirnрul
(lut"rrlsr-:llsr intirn
-i"tii*i.ii'ii.'.'tr,
stгiinatatсi.
in
in.!аr.ii
ьj
il'i
r[:;;i;i, ;i.".ii
irl gЁгi la оprirеa
Atu,rrс:'i iзisЁ tr.Alа g,:*;ii, ;й'nrilrriilсi
шri рiетzi .trenul
rnult
t,t:еnutl;l. р]lеосLlрat'},;!"ГБll'
.1й
сfl tr vei соm*
tтrll:;а,
tсrmilri ;,]i tinll;r,с
,l;tiirrсl
pе.аt.оstittlгilt.rtrt.il а1tq,lt g[r,i. I{ra
in
'rйi.-;i:ti
;I*;;i""];';'ri*i'"oр,ti..'
intt*"о
ir1эЁtiinсlu*i
iог
.tunqi in f]1l)с!сil ..,,'.,',i.]il..,1.' рli'lг;riitltс:tt
z"rnulgi сitо-o pana;
.'й;.;;;'ilt, tnitlсli 61. illirirr. din-сlrr.с'
llро|соz& оfe:гitй'
;i;'.t;,;;i ,:,,,.': d.,й...i.rirrri 1.ltl'r:ii ;tr:i';rslli
sufiсiеnto сrt
iiii.i ,,J,,.,. iti.,tr'n' 1 "ly il,тrpt,tl;t'"
.,y
ll:t'тlL,tlilii:a:itl
lilэсrtаtеlr
sir.r.ulitrгrit-,i:с
'i',
ti l.l"li.iill il(,(.lii (,l urrlr:itir|i
dе -еiе nir
1i1т';оiе
,.l'r.т:t
vttltr,
Ъi,-'..
llс-ii ir1t,рli,. il.ltll'(jr,l р" (]е(,it (:L} с,..ir с1r: altfrll сiе ajrrns dtl
.il*
ttLttitl-ti llt.r.1r.,i 'l illiо,t'gi{:,
*],Ь"' ii
irrс1i-tjсjri1е rr.liliЬsоas:е, сa а1с
irтrрltll'tllnl' i.rr sint.,

*р:i- аi р}оаiе. l-]A-, сai'е iсnrir"ritаtеa
Тr:iiti1lLi ярirl;rl'
bоgats
о
9i
at'"шrсi
".,
fiiеЪsil
l,ii.,,.,o.,.u.iТli.t.,.l."i *,iit,itеsс'" i;i
tli'.. rrratе*
utii;i,
r:сgsi,sirri1.о
iilnintiгi.
i-lТ-';ti' рi,,';,ii, *i'i
сiсл{iur:lii iitёгar.e' 1\,Iаi intilnisе 6i с{е
't'iitl. рri,нt, i,. ....,,.',.,]"
aссс:рtaз'tl с:оrnрliсitai'оil
tlt'tt'tltli fсtтсi. l.,in1,,.,i:a1. d;rг 11ltii
'ir.rtlссt.its:1't'i1 ].t;r'.

dis1.аn.

{ii:ilrlоi]i";., 1;..*i.i].i'-'i''i' inii'.tiurt
'lii..
1liltj';i, iп сirtltt
l,t,t,ltl сiL1ll'1.itlr'i.;:,
i;;',i;.-;; ;; eiс iiltг-r-rп lt1L'i tl Ir.rlrr'it'."l'iiirl{til".ltittt].t шаslui drl lir 1;l.1;r nu lrltt,ltstl

!t.lt"

tt (:ilSс:i tui^.avоri ttlItr;i't <r 1.li't'l,,rltLi.li l"tltninilr;i. -Т)аг
irrrliгrt,ir.о;rmalrrс:i]uiеr'irсil(,('itt.lr'Ilt;tl;tiiirtt'-оsnlfinii
llr 1liill1l.;tl't.;t ilt.(]:tiLсi filn-[г-l'
а.1i;ti' Sш{1еiur1 еr'lr.iiiu"L nttrtrlli
ilt'rl]tr. <llir'с ьii
al.t.t'рtir
nu
дiti'"*"n'
toiut.l dо р;rt'fuпr'
br'tl1ll1 о ргеzсtr{й dеliLatir.
bцr.ц.l
-*'il.,..оii.q..tЁl"
r"Т.i,-Jи'u I1.Iгг()Ll '.,in tlt'lll1rll1сl. О.{i{].cр'.lс]Ь{ai tо!i
ttltl 1l сl irrrрlсt,еа din.ml.lrugсt'is ill l-i.t:lltLtst:t.ili.t..1. hгiitriii
1L,r.t-;i
1;r'nli'r-r
сгсiii ltli ir.rl.lсl;.iu. iйo'*." in lосul
сu*aссj
si с:r.i ltlтitз1-i.i' .j;;i с.u aс,t.1 rj.isроnibil rilri.l(liсlllс.
viiit'li'i:сr'sо_
tliil
соnslimir
i1
1i
l;l,ti;..i ;;'ul.itа, рr.r.i.ге

с:ujiгi;]i

"-*iliili..:l,"o" .,, () vгеm{j sо sосоtilt: t];l.l';-t nu l,it.li.iilсlr1,'
lr.itltrs lir tlrl
riс vilr!ir. сеl рlliin inriir-li:rat, rmрrtiгivit t.i.
i.ngr.iiоr i,l't.lt (.:-t с1r..''i'r-.t'.
tоtui;i
skibil' rt.a.vi..t"*а aibii
*u..i ri".. inditсi"n1.
.-',,.'.'i.'
t':L

ссhi.]ihr,r-i
stсt'1-l,
б0

'..

1.;u1.i1fl;1 t:lr

lrr t.
Jlo;
rrll I
l.r

.,t'

t'>ittlt.it.lt',

*.

i}\l(.]it

чj j.ntit tlс онt::сnj.i

lIl ,rl'rlrtl l tIr ]ll 'li21itl;i-t a}:sоtl;il.li lr,lr', о rсltсlir: d,с:tj,n"|. t l .tl.t rl,rt l|ill'{,('ltlll sutэsidill.i. Асt.'аsiЁt lrli*ilr rеaсtii)
rll,.rtlt Ilil (l ;l\ lllit'l.;tl чi рсn[t'u tttrt:]tl {еiтlсi iпtilrritе irl
Illl|||llll Iirrl1r. () t'liiо{iс intl:igаi.ti ilе nr:сr-ttrоsсltt,'ll] 1оt'. {-l
'l tll l.l ;ttIttltttt't'ltI'(: in1еi.iо;.tгf,, l) dоznliеr.dаrе sпlllс:l'сastir.
.lr'll t'li1lii. t.Lrrir ii-iti tгссe miЛ.а рс gr,uш;rj.ii шrrr:i с:ёрr,i*
t|'l| 1' 1lt. irt'iрit urllti hr.rIltb, pе sрinal'сir unеi рis-lсi, sittl }]е
. |,

tr.'Ittttl;ll(llt ttilеi;tр<'. }.ir.t nr;ri i-irrrlt. fn,

.t

tl.сiiсilt gi сtt ltil

t]iiГ.Iс_

чi сllt irr tiilрuli. trnt.li 1эiilrrtrir.i оdihnj l.оal'с.:.
l)r. illt.[r:l, fеnrсilе сlе lit l'аzi"lоi int:оaсе dеvс-rlisс:l.аi 1эге;r
'.i ttlr'11itl, сiin g-сnеi'tt!iе irr Е].еn{]l.iltiе. Dtlst't-.реl'irlсiu.]е
l,rtlllt'lt', l'oс:hiа ]с: sсltr.t;r trrisLеi''.tl, сitlрli сuш;i рiгr.li с:irr'е

Ir

l'('(.l'('it1iV,

|(.(l('sс()рCi'tla ryi nrа"sсulini::a ссtLfir. }dr"lс]islrrrrl dеs.[iirr|a
.tr't,sil tllist<".t'' irrrpr't{iir;rt сtе dirnt:irsiuniltl htrirrоlоr', '(Jсii*

rtrlltt,i]i сl'illt Llt1 lоinе1, pсn1.t,t't sr.l{'lс:t, aсun.lii сli:r'.спisсr.ii
llll l)lill'$' .Гr.i.liаrt 1i е1е inсoi.роi.;rtе itr vr'сmса ruul1 iirrilг;i.,
r'tll llr соi r:it viil|ir dс: tо;rttl z.,i'lt.:1е, aссерtinсl sоilr,с1с: 1эс.
l

l.rIlt .1i p5' t^|..],' itilit сurn 1.irrсге1,ir stгiJэutrеlоI. 1сlr. 1rut ii-t:.
dссit ltlila __ pе Vl'с.mea pос:}iloг ei ..-.' сtrnvini;е
.,li sltflсt'ul tl'еbr-tiс sЁ fiе о sonоr'i,tatе ztgl.с:sivii -_ dinitrilir-:ii: s])LlnОitll
nu сl tiiссrе alэеa slt,tivсziе; vог'ьinсi
-.
1rr't.'it mult, сr-l vосаblr.l;tгr.r] birbalilог, dеtсr,nзii"tind сjnisrnul
rrtltsсtl1in, ntt suрort'indu,.l, nu ad;rptindu*sс ]цi. $i nu
irl{сlсgсau r:ii pr:сstigiul dе llanrlоt; fсnrinin p0 сill'С' il trvсa
( iгоta GaгIэо
реntгu rrrr-rllimilо lэiiгlэiiеgLi nlr схрl.inrа
1lr'сfегirrta реn.tгt-l nrirlаdiv ;;i ехсер!iоnal, t:i nliLгttll:ist:ir
irrdiгссt nоst,;r1gia dupЁ veсh'еa fсrniiritаtе l.сanrjnlil,Ё рс
('сГan dc o fbtnсiе сaгc rсaduсeа * dat'n:-tnrai pс сlсll'аn *rlrrlсla dсnroсiаt'rt]tri ,.icгi.. dс сarе ln vialir sе lорirtliti:.
.lr"ta
$i iirtir сii vitl!а, aсесi;i сaгс-i lulsе ,,геgitrli'., ii
lrt.ttm ,,l'0sс1с(j. Via]';l i} aqtорta dinсоIo dс lrllrnust:r.is.
.'\с1iсir 1,tlсlrrai ttсо]o tindе ntr nrаi сгсdе:i s_о itrtilnсirsсir

..'1l[;i5g

;iс{r,сr.sаl'ti.
I)i.tсii ;lr.

fi sсr.is' qi daсё irt' tj avut irr Гrr[Ё pс: о {.с;:riе
сitl lrit.t,iе, ]a ]lrlrljtr;r urnсi larтpi сu glr.rgii сlсl tl.tс:taI' сесll.t

I,i-tti. aг fi $tсч'.c'
i sr'irrlilrr1llltllt'. tlс t:itrсl о int.ilnist: рсfоsl,
сiltсgоi'iс' Crll
{i
Ar
ii.i,,.. l.i r.rr1li .ltlaiit. Ntltlеrоsinri1.
ilссilstil tlр]ге.

siliгit autoсritiс i-ar. f i diсrtrt
i.iui ,il.'..,'.
'rilш'
сu sitnсtiunсtr еi соnсгс[ir. llvldеnt. с-illсl'.l
i,'t.,.,ginсl-Ь
.]i.,i"'
.'i.uii i"ti,фir.ii ar fi fоs]t с1. lrlt un bйilt dсr oрtsргсzссгl
iir.
..n.i" iriсi шn lrrlrlэаt dс vrсо 1lltr'r"lzс:сi ьi сinсi dе trni,
sir.iziэ,.rс.
i.,;i":i;ас с;rsntсiс ;i fidсlitаttl t.оtlj.1i.;а1ir, gat,itrеасliолjird
;;й;' jurrсnil sprе сс:l din1ii isрitlr ilr1iinii[r,aрсti|lr1 frа,.i"o"i'.л''t, соnlunсlinсl sсr'l,ilisiйr-rl flil,,li сk.
t,ш nсbtttrсsс:ttl ullсi ir.rсlr.;igrlstir.:i fшlg.егir.Loarе.
gссliJ'.;,
..
*Ciiсi nu сrtno;;tеa om * ilr.t1ll.i ltргi:сitll'сa 'iui insu6i
сlссit
suJэit'ii.
lrrai 'inirрt рсntГu O ilstг()l tlt' in<l'r'.iri.1rlstil.с
dс соniii'.t.'l;.nсl'.,u irrс1i.irgоstir'il-t' sttl,rit't' s(. l.1il:j(. 'tiilr li1;slt
ofl'l1.lс'nuol..
trrtl.|rlr'itlrLt';t
].)сtrtt'tl
taсt.,Ll sulrсlоn;Liсntiil.
slriэсo1rl'lIiс:гtIitl с о :rJ.rs;сntii пtir'itt,tt[rlitl;it, сlr ,5i 1)ltmrrсzоt-t

:

izlэltt:rrtl1tсl. trliri

.s1-lltlndоаrеa .r-tnсi
t:,itrсl
i.i*сi
''|i..'.,,^
сlс1rirEсrytс
с:itl.rl
ptlt,tlltr:i
l]utс:r"сir
t-tittli
{.ltt;Llitlttt:ir
inirlii i'l.tr
rтintii E;i t.trt;r.gi;t voitr{,с:i' N{irrtсlt с:llttt'iri н(]nllnсl]i si sе tiгirqllс'. iril'r'it:оryirt,ir qi sLцlusir. $i oar'1lir.
'l}iг t.l tr.iiiа tiе o'.'i с1с zilс:, nсlllpl'о (:Ll noаptе. alirtriri
r:.;tlt<ll,, с.

ii."]".'t misLсг d'сsсifr.at, сaрttrt. sсnsilзil са foгi"nir vi.гiin 1эinz:r сtrгiri:iсli сir,trirlitii dс.. rin bt'li! isсi-t-

"1с
i'-it.ii ь.,n.'ьtrI

sit
- si sigtlг.

нi iiлi.

tоt.-'st сir sсl сlс$tсp1a

]ir-rд1;i

Un mistсГ irlirtlll'i

.]с с].i.,., i,r,iLisсl, ignогiiiсlr-r-1 сit i,Ltai't: ; rll insr"tryi, alturi instr'
ilссi i'''.r с'l' iirsr"tisi-Ьr:J:iinrrit. с:rti-lгitrs si lttll.t. сitl v'ili{i.i с;1 гсfiсl{.'
l lt i .
$:r1.r t.i liL i с1r: iтitrа ail t,r.lt.s;lit.
** сt.;l сll: triirii
I]rl,.lij irt itсеastir с1i1rir irr. li [.r'st t.i irrllrlsli
с1с iгr.
сltlil''itriiiL
lriтri,lii.
f1 sinrfit
аtшirс.i
ttоit-'j
'li'rr1i;rrrl
- _ i. (lс t t.(,lli i t.
.б..,. sс: silrrt,сa n.штlr1 Пol-t. lr,li'rt:Lir-i tlt: irnt,itll,il'Cil tlnt]i
с1 irrsulli (:lti"с) s(] itrvссirr:a vсr'tii.1it.rrls si l.t.ls;1iirrgiiitii.. li ii*
r,ir],-ri{ рill,.t,;r in llltl(.с:{lii 1i lntr1tt: r,t.t.:''i.
.]
lVlLir.isс (:0lillа1L ? Sittr сlis1эlit'tisLl i,ttlLil;Li
.vir.fr;] slipl.om in t:liгr.l stl itrtjltrсlLt-r iirсlt сlt'i
'^Д'сltnr сll.ti
tritlilt.t.ii, са liпiijс: uirr.ri r.irrgiti.
$i rjlосJlrtii ii irрitr'u o Ъvi.dсrrli iгrllt,t|-it:it:lr1. si,ill,iilt! рiтl:i
ilLu.nсi : itrrttlit.ilir irr1Lrsiir с1с Lr-n st'rrii.l.rrr"llr't t,ri1lir.isii'r-.l". i )iiсii
.ii i trl'rit 1lt. trll,сii;сt.{l'
I,uli l_irг fi iпlэ'it, _. iрсlLс[iс
* nrlL'tl liniiг. 1llr;lttlрiitl.lt
-11u рC сl с1t-'рinii ttt.t-ttrr.li. Огniil
сaгii_\si piiгirsisс (:a111i]'Гil i:r 1liir:il trrllt1lirl. tr'ссi'."сi
т'айt
r'сspссtlrоs зrсс1liirrсl.ili iti 1эоr'tiri,tllшi.iit'ir..
оr:lrii
1эсr srri;L
irriui, рспLгrr а сЬlj.rrtlil st;'ilИii['oгtlsli.tliii с.ut tс'i ir:i'[lсriiii.
t

5:J

t

,.ш ь.пf]ttir]
]l0 I).LiZtj -сi.l t,il1 сi},li()(,
liе

r-.t.l lit..illll,lшl iir ос]rii с1с;сг|i
i;'l}ltl, lэсlit с.lс сl1 irrsrt:;i, itr stilt.rl s;l,l сlrd.ii irr g.:rrrrirсili
irr i'а.ia.ritlсi сasс;оirrlt1 сllr'с цtlсJt.a
l)е s(,iltlrl].l], tlut-ii сi.ig:lт.:
i].]ГllсrlСc, р;..irrtгс lэс{;ir'i, l.lссlt 1riintltl,-1tl li'li{с;t,с ltii:iц!ini..

л*:;оiэrnultri jirr nоа1эtеr Lr.iiоl' lniJсli.i[i
цi.a irisоnlr:ir'i 't)i-riгу
;lс,]::сtl''ii, *-. tlli miri сгl,t сi сiс
рiirll atiiiйi"
Тili. ilс{''Jl) ii р;l'сa сa L]n sit''ii;;rо1 il'tlstсг.
1rlri:lriiz:*t in*
!l:_LЦl 11iI r.t:аtl. Ajэса'i stlrrriinl, in fсlul tn сliгс sо
irrгlr*
dссс о;-r]!jlс:}ii г}nraчi trtсiriuhti iu ссi сliirsрге r.ji|ог.
;Lg;rсilrг, сtri.lсir Luli l*аr.'i'i jril-li,г" irr,fi iujз.it
1-iе аit't,:j,lrеvtt'
Dtli, r:it с:l'a r1r сittгi-,l.iil ;"ссsL al[сiзiсvir ? ссjаiаti,
сlir;.'ir.sq:
рinЁl lrt tr..сjzесi qi 1гr;ltе d,е а.tri. ]]iаг ссstir}:rlt; ? Iiгtr <l

;ntlsсli ? Ё]iru u]l Obi]llz aрiil'irt silЬt, mesеа сlе:.;1зri::sii i,
(]lli.е t'.t'tl iiсiсvЁгat
? 9"t сlil iегj, }Тal.сi's pгiviut1Ё5i faia

iir. tl;iirl:li., 1эl rtr.ii.iсirrс1r-r.;ii s!irgr.li'ii'i;'iс-la iti-оi:аiiYi. l *u.'
.,'.i,d." ;i:li, тitrlil. Рl'tltt.r-r сir-i lii.liil-tl:;с t,l i.;tlii r:tt
irlli.itir1.l
(.{tl it.'l^-.
. Aсi::;t:r' еi';r

};iсs]",,:пtr-Ij

l:ir.с. aji.lеl сlrсit

: sitigt.tt'il{,iitсa l'*i]iiьit;t irr

iut..

ilr luiэt;r ъ:iе!il. luьс$ti 5i Ъn sii nrr 'Jii
singi:t:, сa si:t tе insо!с;ti. DЬг j.-i]эtnсt tЬ
indl':lgоst*9t{
l.li-. lti|сil;r:тa с1tэс:it с1с Ьйill гс*1
цi 1эiеnlr: *_ tr.ссti.r, 1rйvJiiоl.,
::ll.-"'тi
}l,i('l.(.:

*

po с]aге

.;i iltsri{i i'г, аl

l.}i.Li

сI

с,l}:L]Zi

l'аcоst i i.

сi*].*i рr'irr

g;с:stlrl

.io."''.

l);;i' Lrlli ?
Ега ;tll,сеva 9i еlr .l Tоt сtl .stiii гlсls1ri,с (l.:t ,t)l'it in r:}"
1lчpr1i in сl l,сйсa с,1insрiс ;o,."';;'iJi'',iill.i,.i ,i р.lr:.i ....
itlf lогitii Ес fегеl'tsir,ir sfinti a mогlii.
'j'Jai. оil сгir Lт;li с.lintr.-rtn or,il.s nссLtn<tsr:t,t t' t.ltt.о dс-li'.,
- ':

iil l.,l,illr.iun;t sl-.ir.i ас.lсvitr.rr] tсlil.lr. lnIIогi!i.
I'tt]i: о sut,ti с1с Luli. IJn сir'с; dtr Luji. Ci1e с1iрс-s
r;jа1ir in vjittir.с:i, сitс str.'lс*s Iшlgli in r,isсlо]t-ll Сliji-]lс.
,,ltl'il

i

ri(){:.

l,llli-s роsibilr: falir dе tоt ati!lr.r Jэiu,iэirlj.
tоtll;i
еinс, сinе putr:ir sl*i dеl ''lui Т,rr]i о
$i
.itt-itСir

r-tni-

r'.it';tl.t.'nrai irrсintiiiо*t'с с1с:сit i..ссL'ir pC сtrr'сl i-о irс]ltс:<'it
t-l ?
Ciri:ц: tiniil. s*ar: l]i ilrсr::lrсtirt sii-sji t-nisсltrt'rl dl';lftrsii)ll
't ;l lшi ?
{

t.i itrrirlr]rirrlrt сir IIairiiсt 1;о Т,irt'l.1.,l;r nlr,I'rlrirrirll
.. |:-.:''
,:..l,it.t. (:l.t \ (Jl.iJ.^I{. shll!tt'spсltгс!tnс
:

се vt'еi sЁ faсi ? Vr,еi sir ]эос<.:5ti ? Vr,tli
.ll 1t-. .ittрli ? \rr,с:i s;it flimii-lzсryti
? \ri.сi sei tе sfisii tu
,'i;pl'1.!1t-a*]ll!

rs

llll,t!ti \l;l.i s;;t r.{J,i iii [t[ll:lt.l {sstl"*l'-ii .j \il.ui si nпgili{l
lIll t.l trr'.lt]ij ., li.с.l 1:ili'i.'l.'st',, t..iinriсf, v{]i'ld..,:sti сit.: irзi,;'rl,{!,

t'i,ill1rl;rlrtit ljLlni(]]:!i 'g.;rliili,t.: тlсii. рirri:r с:iшrl !.jl.(,}i{!-rД }'}(}il:i{l'.i
itrl'llri.ii liltilil*stl рtl] сi'.i'l.iiIi.l{r l.сir.iсlс vil. рt't.,.{i;rt..rl Т,гlun'lС]l(:

( )l'lrlt rtrl

i'-Ll]:i

y.lf,rla;."."

-.* },iоi i.lс:tn gi

(:i.l |il.l!:.lhit {ii

tr sе

'[N

сltt.rl.;ll! сl. lэr..lrl.;1Lr:{1 d.il;r1iitl;.l.,i lj"Тl [1iii:з

гiii!i ]]i)$tl.

s L}Ёiirl.а'\',

Zitrrl-:i ir:сlui grrnt"

lnlг-rititio,.d'l]

dс :'lliсlа

t,ttr,i

с1е

\,():"i}i'l;.t si.i:1!i!.{l', 1'(:!]1{'l'l,tirl'

lrtгс

с.|,'..:l;il.l1эtrt,ii.

i,rrl'.t"-lllr

i:rэ-l.,.

сllrr. rrtliitr:орi'llii"

llili*

О fеi;iсl ig с!с: l:iоa1;r1.с'. с;ti.i: n,lаi titl гtlL,t lii-t tlГlllllс,j li*ii,Llit
la р!.rldli, nr.iirоiЁil'i|;i. "1ryi irrlt1r;i ilinr}"lL.l,L'll t:;;t'{'i гlLi-i :,t1:t;l';.
{.illtl;i';li;llzillr.ltt^lilt" rti о rз:rillr':iiгt: r'it lшiri q.[+.: цrisiсs сtll,lсu,
lu lltlt,l.lit 1ui' tt,flgirrri 5i lln slаl,ilr .liir,rгi.
сiLrрiJr t.it.

'l1i i,r,:r:,'li *tli,l1,tl,ir..l i,l'.' lтtasil:i. irr
1itl lrt1lli1l..iriii:',l.,t''tli:l;,li,i.l' lr,r,il Iin:.i,l.ll.

p0

[i'.t,nut,i.:; i}1,Сii tl*:jr.ii vсt':li l;li
v;]ll{)i', рl.itr tlt;'t.l gti;'t llii;i]:L.li:1{:*

хliaIilil"rtii'

Il

,.с]с,

li'its sс:ll:rr-tltj сl"r lriiri dt..:
i:i biil,}з;:li i)'-lii1{"}1.a *tl.

i.il..1'"i lr',rtrg" :iiiiгr.1j,ii')1.. &iiГ:l'1с1ll*6i

arill'.lli,'. .*. (:il1it

j.t.:

biil,i"ri:.l
{-iТl [-iгсlir.,'lt \]LllЕi]1.

1,{-'l,1(^1]]lЦ{li,i*тi

сil

сэilliii

t.]I:]

jl.lil,lii*

iэu],с,lrastl ;\gir1,'llii '*r:1:,t,lirit

*^*"'

jlii

;rрtli

iitii,filriiltii.r-q1-i irr пi.'lril lrli Il;:'tri:i.
--., Н;1i...
liLt .lr.ttli.r 1l:аtгr.t rit'll,i.,..ljiriri-(.i
(i1;ir;Lr] tli ii\'t']l'lс.l il.']l]rlilllli
t'lll i,:..i] ltl i..-,:.L.llс!"
'ri']lll]i.:r
сJ,е lэiir'll;r]. С11i'.i| I}Lir]t" r';ri1r. ILl .,li'.li;tti,'-.i.ti 1}i'iiС{li{)i'r *l
tllltr; ri t, i tl
Lt.,* tt l try.i l шl-. i i .l1il'г.
.l!11ilr]ll; t'j sr: lir'irii !11gr-,| рс ш1il}jij ilfli'i.'llljlll1il 1lti'
Сiiitri T3r',l1d;llr bl-iill^ сu сl ni],$Сitl.*': i;lir:d.ir, iirr;,l t,t:irulslсl'
*'-, lil*.iil11 1ir-:
lтtittlt <.tt urr;.;liii il']', ilr.l rо;ii' рh"rli
"qi F],]r]t]il'
Гnlll;ii qli ;ritll 1эl,lit,;1 liti.i'll"illlla1'tit. с1с gr.lnсir:i^l й.
I.)Lr1>;i t.l'-.l llгLniir'i сJin tlt:hi. сtl [.;,tll'lit ii iгr1rlпс:i;lili,"
fоlтttlili ltilL t;li..'lit сlt bсl'rl 'гttli;tс:i-,1lt-l1;i' Nl.ujtlLi..о 1i.iпr"li;.'l'
. " L,l

с1ll 1зirтir.l

Ct.i

l.

1rr;t]

с

r':ir trэai'{r'riт.ll.,ll

.llоlilllitl trt-t
ni-r;ruri (rll {.r',I{iriiLil di' ii
s('{'1il'. LlrrLi.rl

1п lLL:l..'sii гililiгl1i:.

{]l

Пi']

1

r'i lrry
(l

il:r i,tl]

1ttlLtlilt.l',iriс1i1l,i'

5{:)

{.'i|

iiС(..$1

i;'rj

i t.l'i't rit' i lt.i:,lц.,
r: i;iiiL itf i:i.i1tr)r;*
l;

(,t.i ;t

l.il

'l.l.lll'l (il' ;.itlt'iо

i.i]il:i l.i,

I

l

it lt'.'sg-, l, i i i

t.ri.

;.r

ri.tl

."йыF'

ll
lillllll(.il ititt,lt,t.;t r ll tlrrli1-riгli гlt'tlzi tп;ri
i.'tt : ('il itl1,tl t.rtr..ii-t{с', llrr:l1l1сll рl'СсijSgirldi Сil1irl l}tli]сliin (.t.l lli-l Llsoi]
t'l'^ll'i. t.ltt'i,..
;irlt,lll.1 it.rrtti.' (.il' (' ltl(l lit]i.tlsll Jiti iriliu;;i. $i tllodultr!iunсli
11irrtlrrlrti. :.r i,lttlllt lLt]. iI гсссlriftrt.t'ilt.'it' Sс t:ulс:;tsс Iir сil-lt,i'
il .,r rl;rl rl tl...llr.1 t1it.sl]l оtтltl сlC sсt,r,iсitt bititrс]ш_i tn, u.1lа.
\1lrlt ri ;lrlittlt'l;t'tlltfсauа рL" t:it}'C i;i-о 1r-l:rsс ir.r pаt. Сii nrtri
lrr|| li:tlrtr.ttii t-tr'.t'\.tl;i 1i aш{'о-s1;i*ni. slr dс$tсрtit tt$оr,, tlaг
(.il(.{ll;I l1t't'L,t сlitr 1;;rt. I}uirii рilllZir r'rса.t1гti a sоtlrtrttlrti,
'rrl lr'iirl i;ii сtjt"lt,l.l CоПtintlitirt(lil' intirr.lрinilrсl g;Tndur.J1е
'.l)l}J{i()it'\1}i.l(i

iri
.}lll)(. lil
l].,,()l'

l

)tltltLl.

'1о1rIii гtt tit ]ti l.;irпr..rituгi.

intiit"li gind f tl 1ln nLl]т10 : Lu,li.
) |;iLt;tiсl dс ilrirnti .l Dа' ]Jilt' t; ;tiil пl;-ii с1е rтlult. I]e
,tlt'trl;i, in titrtр.-l1 nrltnс:ii dо nоlt1ltс'.. (.l.Ci-1 Ltl1
Р('l'sr.)llilj
ilI(}tl. r};li'(\С1:rrr сlеs;рi.ins din с1 рi,iп с:{;lrsсlmnil].(-i.l $l.;r[ir.:i.
i )r'sl.r:i.rtii1..

(

tr,ll;L i.littзin(lаti} ;iсC{]i.t$i i"lirtlir: с1с iiriiirt:i. Rсvt-.dеа iinс:diаt
lllilt.lLlsr]';sL'}1. оpr.indr.t*1i аtеir!i;.r nulт;li l.isuifгtl реt'sоnajujr-ri
;l}rl.ll n"ilsсLtt. ]fl,хisiil ? Sllu nli схisl.i.r ] j\{сr,ita si tl'iiittsсa ?
Siir-r nlt ?
Аstlе} i1i орr'i nlintс:it $i itsrIрi'il llri l,uli: rтin1<-.lt с1е

rliillinса!,i1,.

сga dir,ll'rli. ii
i]с а1tfсl niсi

l'l.:сitltt-'st.t-t

tirrеi'с{сit, gr'а!i;r,

nr-r.Fi nriti ttn.rintr.а t.хl.сt Ilr!а
..li. Пra сil О fсt"C;lstгil с],сsсilisii
р(} tl ]urnini:l dс nrej.
tqi гс1lrii tоvаr.ii;ia lig:iгi10r.
At:t,ttт аr,еlt i,mрr'r,:siа сir .qе 1i}эt:r.t.lsс с1с ]ir,jstlr. r.:ir с]o*
l'r,lillrt Ir-iсid. с:ii геdсvr.:шisс s1lr:с1;r1г:t., lrрllltс1ilrd пr'ltt.llti t'.е
iil"оsр,;{irпс:л.

!).!сr,it,fl

ассst оmagjtl'

in fсrnd, ..i'rvtinLLtt.it., At,t.ti t-.l-tt,tlt, f;lt'tтс]с:. t<rt,il.ilti 1'.lr.in
liiрsa сi сlt. 1:гссiziitntl, рr'in ilrl;4iсltli r:t. Сa s1i tra'ilсay-r"rr.iiс
]ilrроnоис' .nLl CГil сlсr:1t rr inсiit:л{ir: ]il.it:ii. А1il tt'tlburiа si
l'l"lnriit. diiг] r:.l"atiсl[l5ii ('i sLlJ]ti1;rniii trtrсi i-rtriitriil'i сlirr i!с(.]l(]i}
C l'ii1l1in itr si-riiilt' t:ii I ]о;lгс.lt i.lntri l)Гii,t1i"lvtlt'i Iтi1,ro;rе

(l.]ll

iп 1l;li'.

Ii'r-rlg 1liillir"i.tt. рr'in inirr-ril rtr litrlintir.t-,.
L-rlndi{ia lui i'u]i t.l ;ti;tt,t't *- l.,ltli*I,rtli, rl Гiti1.ut'ttt'e
litli:ii.il."()}.i'lil1i;tt'insl't.l]i$i(]сii.tl|(l,ni;tс:jitсr.ilтii
,irrl.Iоr.i!i
lzсil'11.i';1 сi' irr rlitsul Ci1-0lvil ссnsLlli с.lo ti'сn с:u tt.:i

i;l 1l:i'ils,t,t'с.

А сl сlitt{it.ri гсgit-qi рс"I,urli iu'fi iпsсnlnаt sti о pllr.d;i"
\Illi iпtii Lltij tlt.t сt";l Lln }ll-li1ltl. сi о njinLаr'с:. Аsi-tсlll, I-uli
. t:
i)Lli0i1 tlLl}.l]i Juаl,it.l. I,i1iс:а, l)оnrniса, l,iпiса. Tоt се

!':'|i1ri,r{*$цsi]жWфdi4ф*9.
о

{

T

(lI.il (.()|l(|tl|'tIr.Ctlrrtl;iit.сitsli in..l;ltli... si'latiс сi'tz;i.ttе сlirr
ltltrtilrlr i,l,tritti с'lr'la birlt.lL ilе t,ailrii al vgi'ii. сlсvсrrеa рlli,]Lrl[
сlt. llt.t.irl (.tl llll]l1l"i'i'цii сiiс}rеt'it, in nunre]с сi arttоn,iiс. A1,ltl.i

itt.t.;tstir [,il'iсit, ГJоmniсit. Liniсir sau }ilагiс рtttсl sit st.
rttutr<''iltli:ii $Lttfiinсsсtr, ItrорсЬсlt., Itinеsсtt' Tеоdогеsсtt.
$t.tJэ;i.nr.'-чсtr' sсinогilir|'i сitге*;tг fi dat un iz dе сеаpi par.-

l'trtrrtllui с1с 1'с:i. сi1гc O noaрtе iirl,r.сagi sе nltnrisе Lttli"
]]llr' сlitrоsсutli. Luli рltLоit fi ulr сiсlu dсl dсlzаniiigiri.
o 1rr.сsLr1эltnса dе iэilсlir I,il.iсa $tе.fiinс:sсtr' lосuind in
sLi'аtlir' Iir'оltiuti nссunоsсLtt, no. 1,1 i-ris. Сasil dо сlupiYr r.iiz.
bоi сit ;i .irumсlс s;tгirzii. Din асо1е с;,tsсt rtrоdсгnе, срlLtаrtе
сlс: сlс inli16. сi'tt.tl sinr{i сli vоr' sli fiс fоtоgrafiatс ;i
сlaсii s-;rr.rlссlcit in oia.linсlir si.аr'zjtl|эi сlt ссi inсirrtt{i"*.o
сlе
оpоl:it ]эi.tr,]эiсi.r"rlui, сr-r rrir.iiс dil:'rLa'ltl dс paгfr-rmtll ргоst
irl vitilоL'iz;tt'огrrlui. Ii,с:stuil ilr liссst sti]. 'ltсItrrrсsсrr tlri,ii]'
lс[ ilr' vlritii .lit 1эt.lrsit... сltгс ;;i-tr гas lэatlэtt ryi пruзtс{:ilс сirrрii
t.iizl-lrli. l\/liurrlt ; $t't'firnеasсir, о $tсfiinC:lsсi"r, firсind сtrrЁl dс
sliilэit' tlt,tt.ilrсlr.t-sе in automсil"lil 1а рагtiсla с1е,,bгi.dg,.с.,
rttrilr: ttlt' rrtiri sсirрii с:itсl rrir ,,sol]o... ]ar Liiiсa $tсflinсisсut
jm-* ],lt.i i itr сt:lls'..tr.ilс с]с vагti alс unui tгеn
fatl
-, рulin1or.,
;эгсi;rllrl,il с}с rrrr:сliu, сJrjаг di'rсir s-irг ti jеnat
dtl tttl.
сс'rr{,t:lt' ]r-ri tal.i...

Ittl{.r.;rсLii ttlt ссl giirсlisс. Г)гtrnr fаis' Nilniс dirr LLr.li
ntt lli-tttlt.iz;t rl itsl-I.tll сlt: liiо11гаliiс. Tr'ilsr-rr'а сitrс i.0 ilсl'"rsсsс
llr сlili''.i t'i';t tr'<.rlult-ti il.l 1;;tгit,lniсir lrгt sс iirгudсa сit ilri-

I : rtriti с1t:g1i.itJ.,iti <:tt st-:;'i1riti tiiгtll r.
ALt
.Dist:ilIii.сil,ilt:l; 1э;ir'irr{i sirr'ilt:i'.l,rr1rti,r zilrriсli pсnIi.rt r,i:tiЁ.
iLr.:t'с ,lti сl'сjшir ;i.i lir tri;rllii. ,Ai,llоsfсt.r]r gгсlit. 1Гсt:l./ l,r'iс'Lсnс, сinеrniitt..rgir:.lf"
с1,il:.{;il ziinir:ii сl,сl с:\.ltdar'с:. []t-iс]t'
sсгilttl ргоr,inсialе, pirtсfоn, r.irdio, iссtuгi gr:ar,ilinс1 iii
jrtгul bu;1irt,iсi. As1lii'lriii dс viitог iu:.lоs ln stilutr fi]шсllсп:'
prсgl:itilrсilt-i un r''iit;оl.. dс dоamnir lЗоv;rry, сlar сгсаt'ii dс

r,is.;t.t lr

vгС.Lt1l ()ll i'('сill.с G ti;t'1;с Otrnсt аrl litсгii Lur'ii
1)о;t ltl с:li triс;i ;istl..
Ptitt1,t: сii [,Ltii сгtr l,uli. Prltttt.'...

autоlrtоtrс.

Dliг nr: trl:;i.,-irz;-trr.i*tr. l,itii r'itnrint.la I,,r.rl i : sigrrг.
$i с:i';r 1lirсiit sir ri sirсr.iIiсl..
Rс:'nurrцitrсl 'l;r сa itl viilfii, рl'rstr.inсl с1irl с'a nun.itli сl(l'ntt-tгt"ll si '[lr.ttuгltгсlr trlri:i ар;rгi{ii. tгсрtirt irrdс1эЁli.lir,t'l*r irr
al:il.illtil'с, sr-rflсtuL] llri саiрiria irrсir о рr:еzсnlii ir]titLrii с1с
сeil ritnr;isit ]xсl.Ct] аiiэir рсsiе ilrогmirltr-tl сi. l.,.цli iir .fi
sulrпt tn сЛ сit n'rttrrс1с ltnt,i fеtе сiсl iillirdtrtir, liliri Iin;iг;.r
fiinс'Lсit nii-i, lrtiri рr'ir-ii fiiirdсt'r tinеt.с{са еi C ttn оvlll it-l
5E

.t.dtrlio'nul 1lri ,.lr fost.', n(llt['irisir dtl rriсi o fацrtir : lurlg'
' lr.t'it
1lti tтtllu:tit, tittсt,tlItlit, itl' f i lr.n,Lt[ оlэгajii lui.Luli 9i
! l1 l

t!ie,l(l еi,..

biilaiе in rr;ir ii iurlllr.rгii :t{:r'st рrlpirs сld, dirnirrсаtl]
nорlii ;i а sоmnulut.i, сltl lttrсlс. с:сllэtlt.ir. {irrind
ill nrilti i't(:('li'tlii соnr.lrtr,piсr.сlr-rt drl (]t.гrrtsiir.с'lrslr tl'iltlt'in*

o

i)(. tnill.[jinсil
iior"i{,i.

. - (liпс-i'/

Vir

salr-rt, сlоtrrlrшlе рго{с.50]:. Br-lnlr с]iпritttl;t{it.
diminсir|a. Costеi. Un nroinеnt,..'
L]lll.itt;l Litr.ian' fоstu1 sil,u elеv ;i unul dintгс t:t:i lrrlti
"'irrittt-'tr{,i liсеn!iаr!i ai tr.aсtrltir}ii de liLсге dо Ia Iaqii. сlга
,il'lii|оlrlr. Catul Bоi;dan il nrrmisс sссгеlaгul соmisitlnii
*lr' blLt:lЛ;iilгс:iit pе сarе o pгеzidа. dindu-i ast{сl posiiэiiii ;rtt'lt tinL;i сi;rlig binеvеnit.
Siiiгi cin pit.t, sе pirptйnir' i;i pr-rsс l.ritlir1,ul рсstс pijаmа
.'r itlsi rtl.ltilir. apгinzind o noui
ligаri.
Cоsiсl Lагian vсnisе dеsсo1эеrit. Dе сind еrrr ]a Gir1a!i,
llt..сl gii'1:iminir, fitсusе сitеva Jэiri in Г)Lltti"tгr, usсii:iсlu-sе
'iL fiol|l"e' lГinсrе{a lui сгa сa Lin fruсt со1lt. Avеа оbгaji
r l
'tttnzi -чi гttrtrсni. fгr'tnt.с l.lotтbatir. sрr,inссrrс zlэr-tгli te,
,liг сi,оi., 1liоi;tЁlnat сu viоiсiultс ltl sus. dс сulоar.с:ll (|ilstiiifсllrr1,5;;]1l}3,l{'!gсl';i din{i atit dс al]эi inсit;i trlшnсi сinсi r,.сli:iэо:t
ljlrсlсil itnpr,сsia сi trru;сЁr dintг-ttn fгuсt gr'istоs. Stlrni:rtate,
(. l1crgi (). оp1 iirrisnr,
sir'jrсiс: aiеgr'ir.
"_ Ali дitat sii.tni tоlс:gгafitr{'i, dоnrrrulе pt..с;ftlsr;г.
l,]r.t'

IjLrtrlr

.

,1

"l: lr :i..,lij tl irrсut.сirtuгii...

,, {i.гlttс сu junir Rосliс:ii t,oiоasir 1'Г<]сt].'. giпсli С;riiil
iiсiг;сlirn. схllininind, -{,itгiinсitsсa 1.inсr,с1ir li' сltlr,rrlLii siru.
it {rарlr sitratatеrr bгutаl irfirnratir. са prr bоlntrvii сiin pat.

o tlsоitl.i,t gгiLsсirlr.е
vоr.}:с.ltit., istоi.isiririir-i

Cоstс1 Lаr,ian vorbсa rерссlс. сLl

(,iti.,0 сllrс]'ta

о vilэrа{iс гizittоаге

t.(.ra сu $соalа, pгоfеsoаге. gar.Ёr. sсiinсlal.'.
1i .lisс:tl]ta йщai gkrs'зi, nu ;i vоr,}.rt,lс. Gll.srr] lrlrl.сil
:;ttt.lit il] iагbjt qi fr.unzёt. с_tln .,}Iiri. 1с1i{сl-n,с]сiil llr u.iе.....
Al"сl:ti iirrрr'сsiir сi aсiti;i-trсrt5i va сhiLii.
,.Ct.) ;1r]])l'сsiс i-aг frtсс 1tii Т.,'.tli ?..
[);lгсlr ltг fi r'ru.t-sii lrс:орсгс: сltl,рalinlt, сil рC-rl lr-trrrinй

iilio. iinсгеla altоlа.
Гiit:i о rэl;оsсаlir, niсj о dungi..r рс ia{li, niс:i lll} с:l.оt,
( l]rl.lr.j]i i,ttiiщi' lэirr:J:iа
сllliс() с()]'}hti'lr[,il, uqог рrr-[оttsii сJс
lrrll.'i"г.iii ill. z<ir'i, g;it,lrl r.rсtсd;i vigttгоs _- Ei u,n irriгсls сle
i.'.::;t сlitг tсiniс dс а1Liat 5i. сlс ссarii. Dсsi rrtl сга rriсi о
ll] il;t

..Ж'6",яффslтi.

f

о11linrlir 1tt' r.tlt,iсlсlt'. a]йtr.rri с]е Соstеtr l.al.iаin, Crit,ul
tryi vr.сlt.;r vl.is{ir сii inLг-о оglindаi dе diminеa{i.

Bоgdan

ltIlll l (..itL'l'l.;.i Niэпrоiаrtrи сй рriсэLс,ntl1 6i рl.с.llt.r:t'-lt't'ti ri,
,.i.:' rl.l't [ {Ja1'ul Rоgсli.lru, а fоiit сu titl lа ,Еliс.Litс.rti qi сii
r,t
';t i l"tlзr:ntД, рe с0i dе lir Gаla,fit сit vil stl,si r1iir Сd1litаl&
ii.r rl,i,ll il* dinrinс;l{й, Aiaiul intiпrрirrar,ii
'zl.'ltistl ltl gtlгй
; r]l'*tlirniirеa!,Ё" сltr disсrlt's q;i btlt:lrt:l, lэirrri с^.rI'r.lt: lli:дir,е
t,':,li.;'lt' j.;.tnt in а61ерt;tt'еir trt"ll'rur]ui.
).:t i.ri[*irrсеr.e' (u btlсhеt'Ll} dерt inr'll{ ilr t,rl'l)nlr;lli.r
.1';1ltri'L: t"lt }аtз;;inй alе сiоamnе:i l-tiuiir Nrlrгl;'iдi11i. tгisiшt
. .l;1i,,1,i сitIiji.rsерt.in fа{а unLtl а,,'l1сllntl'r'.ii itl с:itt't.l r,o1;з
\'rit'rrl.i1.1i 5с11оа pit-'iоr.реstо piсj'оr **.сiога1эi сl*: t:llr[;ts*
']', i.r L,l.ii;ti.;;tс;"rrl Instгuс{iLlnii lЭubliсе **, furninсl. tr Iigal'ii
r' l).
. * r,li fiе dе b.irlе i ReреirзntЁ rn*;l{i iiisrrt, сl<l ri'*
1 ;iii.i.li')!.:LlL" Atrr sff vii сlau ryi lа gaz*iеjг: с-i.in L:')рit;r]гl.,.
l'ii ;:stfсj .-.оr}зind, сr't ftlur ре: buee. f;iсt.i sr':iritr l;t'r{сil.rш*
]lli l.ii,i ]t: ].llsil ilr rras gi ftlnrul аi"ltоmоbilrrlui' D;lr сiliрt'ir r":itri.i
'i'ilni,]li сiо;lilln;i Leuт;t }dеntoiatru, ,,tout с'l:i' lriсr. оiri finit

()

<llrltnll"tti tt'есu ре соr.idог, zvr]tй in trrainе de vaг5,
rlсl L|rr miгоs сl'е prtdгA fInй. Cоstеl Larian о рrivi in
lr.ttirсiit. с:ul dinti dс. lup gi сtt о vibгatiе dе btrndar in nД.

-i

l;ir;i

гilc еiit'nоiise.
-l)tl tтаi 3;"lсоlо, dоitmnil iпtо;'rгsе сapul, d;rr осhii еi
nrl"lsill'aгjt intrigali inaltа si]uц:ti' a jrri Cattrl Bоgdan сare
in hi.r]atul rtе nriititsе allrastгй, сu pйlu1 qi mаi allэ qi oсhii
qi r,lаi negгi, сlirdсa о imрr:еsi-с dе vultur ej{otiс, сu сap
сlt-. аr:g;int цi реnс dе о{,ri. Lui ii zin:bi, рestе umЁlr.
Ciitr'r1. l}оgdan ргinse din zlэог pr'ivirоa сa pс_o f]oar.e

at'tlirсlttit dinrinеala de la fеге;rstt'it.

._ Cс sptrnс:ai,

N*;ruzisс niшiс.
lirt|.i ссl sе

qi

l

Соstеtr ?

inti.nplasе

:

)rrittrrna I,itt,tгit Nrn"loiаtrll, с}ir.ссtоai'еer liссr-r] r-ri

dе f еtс

lttrirr;tlttоtll.са mai multог sосiсtйli сultuгale, pГеgatisr
,,t:iltll;irс:t.lttillui rоmanсiс:r gi еirrinеntttltti 1эгоfеsoг uni'
vt't'l;it;tt,(--tt1u1 Bоgdal}..O ргirrrir'с la g.aгЁ 9i o gustare Ia
lit,t'it' ,.lt ]a l]оuгсhеtte.., с:,i,lnl sl]unеа еa, lansirrсl {i invitatii

I

сii с{.:i d'0 ia g:lrs sr inaрс}i.аsсrй lir ]ir:еu. tгitтlg*
lLi-l. рit: {-iэstеl I,аl'iаrr in сlсsсtli;i-lt'iгr.а tr.,1lti, il,ilit...5lt,at',
t i''i'll,iс:]lr
fli$iiitr fulvita!rа. асasii' Р]'к:с;iiiс.l 1з* l,l.i ntlL;ii' 1ii*
lir,:,j-i-l .ilС
rltlr'nтi'nd. 1}aс;llашr'еа1,ul il,l'*срr''''''''''''''''.ltt сr сitllt;-i zi.
(.,]:.'nсc]1аri;t г:э:а
рliз'rЁt Ei insufiе}itt еа, сl сс:t;ttе аstltliаlй,

l,i;ii

t.llrni,siltnii с.lс bliсаlirr:r'сat. Cоstоl ,Laгiin,
Ii 1,r"с..Jэr,rit sii J,iс ]ll сuI'еnt с; irrtеntii}с

ii; fiit;r liссiij.t;i,

litt1.irrr'ul' (:ltl'C i-tl.
tlt.L.'stC

.i

с:оrrdilji, filr'iilr l,tlIt:i Vill.rlnс..t giilsisе рrlг1ilе сlсs-

{iiпt.ii

;i zimbеturl
jntt.'llsо

t:ilisсl с:lr

hotlt:r.iс ;r1 t-.irluIui tl'сlii'rl1 ; 1i сa цi
;tt:t's1lt
l'injitЁ pе dinlir.rirtгu сIе sLilitсlс vindiсtсi.
j.tr]a Vr'lt.tlltс{, еt,;'t о
рiсаntir l't-.рс1 с:lrtir, с1in ltс:;llс'it сal.C sс
pt'il.l1ir1-сsс de timрuгiu pсntгu ..;iгtit
;i d.eсlanа!iс... Dirl
l't'1lt'tt.tl{l-t in гсрс1 с-.lrtЁl, аitlnsеsll 1оttl5i sinсоpat
рinаi*ntr-lr
llll1lt" t't"t lrlt,tjrэгtrt'ltl itтрlinit. Dar. sltрl'enra гtlрсltеn{,ii di.ntг-a
tl1rtlt о s('()s!.]l1() сlin irriirli. }Jlсс:lll+о l;r Rr.tсlrгсsti sii sс dtlsсъtt.сt..
];r ]\/l illisit't'sirrgr-ll.l-"t. dtr1rr|i sГtttttt.ilt'rrrrtli 1эt:it-.tt.'nе сilгс сга
.,itt'lisli',.irr с:сlгрu1 dс ligrrl';l{,itl ill ,l'clitlr.ulLri Natiоnal'
.'Ас.,rltl-s l.ll,rr.ll;tii.., {,illсiist'l't.nr..ilt r't.1l..tt'tlti. Сu tоiltс с:;,r
l"t.lttllt'isr'с:оt"lliiiinсiоs, пtt iz.l"lutisс'it,r st'tl1rltl irli!ilt1. сiiрirtinс-l
ilrsit 1ll I}uсuгс;1 i, si t:}r jiti. ]li j\iirlisttli.rrl ,с.]t'r-rlrlсlоГ., g1""1-'.
l"llnl''t:lс: i.'g.i1iint: a]с ttnr'li сilгitlt'с 1эсlllii.Lt (liti.с il\l(]ll si tсnr.
рt. i.iil}1('n

l

.*i сrpi:t'rtI,

l)tt' srr 1t-rtrрoiasе fос 1.lс с:сrt,r:lttl сliсllс1 i<: i;lili!r.:.:in,
1irt'ii'it sit-i l.;rсii о I]lI'sll dс }rt'l11iinii. A;lldar.аnr'ttr|asс

lroрс:

fс1,сl

gi biiiе{i с1isсutаlr faгsа

irt.l,,idiinгlu*i сL]'r'ijll'l, сur'n ссrn1eir1е*и*,
''.ili:t"
.,,l.-i:lt',:l

1lt.tlJ't'lltii'u1L1i stir-t, arytс1rtitsс zliсlrtt'rriс tсlе.qr.amа firgйdriitй.

]lt

'4.g;i

ll1il,

;ir1li;'оgr'afiltе соi'pului didaсtiс ;i nоtаbiiitir!ilоi; gйlй!еnс.
]rrs;i njl'rrсni nu 5tiа сind. dе urrdе 9i сLr се tгеi soiеgtе
1.ll.t.llr''сlin1t.lt.'

rrt r"l';,

_

siзil'ii.n,;j}g

:iоsi,

ееiоt. еvntia{i.

Т.х;1r.i

сt.,]-

с!ir:

\tо-

in:

Ссstэl l,ari;ll.l. intr.un suf.lеt.

Тi l;r ,'l.liltс1 Рi.tlilсе.,. Vitrе imrсliat.
Li;r р;t.nr-'r'al sшsрilз с1с u6l.t'г:lrс.

.

- lii'

'.trrut сst lэiсil qr-ri

finit

iэir:n.., dгад1t'lс: mсlс.

*

- .,Тiriз.iгсl !]i]iSр() 1i distirrs l.ерr,еzеntan1, al асе1tti" fo.
ir.:i-iгts с.l.^ сt-ilLuгrj 1i sсшtinrгnlс gеnсгоаsо, сill'с еst,l
.:.l' сllрi
iii]ii il .П{оlriovtli.''..
ijl,l \'ijсo
сrr iri1i..ir *-

t,.I.l;{..it

l

i;l]]ii'{'.\

ll },1rl]с]tlvi:i'

1,)ll::lТli,!it

с]е рe Vгсmcir gr;irrrоfо.
с1с
istоr.iе, lnсерind сu о
рl'о-[сsогr.rtr
i1<.l

tгn0I.

-_

l"iiLtг;t-]iсоltli:i
}Т..miriirnli sе inсrunt6 1a fеreils{г;i. рi

сlr: bГliс|i. Intr-adеvirr, mаi ilе.
.. '1liin;'iii сlсtiI l.i.1l.lс' diil. indсrnnati dе сurjо;:it.itttа
'
' ' jt)i..l __ сiirrijditi ii l;r lэi;с.aliiLtгс'аt esсitladasсr'a fогсs.

1,.rl 1ir сiii"l'сir:ll,ltl
.' j

tn

Jgщf

*.-.'-"

g фФ...-"....'

1t.t.lrl t';ttlt.r',llti.irli, r-|i,Llliсil],{}- рirl\'.i{'i inсiisсгеtо' ryi
lll.Ii)ii s{ ]l.l]]lllli2iitгi сLt mill& 11 осirii.

]i] сljsliпs, $oрti pгofсsоaгii de fi]ozofiс:, сl..lt:rn!5оar,a
i)rlit:a Nс$гesсtl, la Lu'есhс& ссlсi de ltrсгu nuinuax, gata
si,t-l соtnоirtеzе, dar' vitzinсi сu сin,rэ-i теCjn;l sс llriiгgilli
J;t l tссirsti а1эгссiсr.с.
-* Cо*avешr r1е :nirrсai:с ? irrtгеlэi pгсоtrtl lJjiritтgfl,
1ll'tlJ'еsогul dе гсligiе' сaгс l't!t:i nu lэfl'rtsс сaI|оau* сu laptе,
]ilsiird ]ос libеr аliinеntсlог сс lia sli t,i(l.
-* (]usti.],i:i с1с iir $соaia сjс ntt.ll-;"l.i'
* Cе fеl dс }эйutrii:it ?
__ Nu gtiu" LTn vin.
Ргеоttt]. Driгi:rgй сI1,;r irrtll;tлr:rili.t: ; ftlll"tсi]е пu sс 1эl""i,с('р{]all h rliir' ;\uzi гf,s;pul.ts : ,,U.n \'iil....o
-Cаtur.l Bоgсlair ri,imisеsiэ ]a u;ir, сu pirlЁrгiа 6i ;lri'l:tт,9!}t'
irl r.riltll.:t. Asс.:riita с.lisсtlгsшJ. (lL! сiLllljl t*t6ог in,с1iт:;t, fill'ii
z.ittlltс't,, i.il';"l lл,сr,untarе, <lvi'1itrd sli pгiveasс6 pсl сlnrva,
l.i';.lr,'Itlllitt сa r'r s,laiuiс su,]эt рluiti'с. Irlrr сuno$t<эa pе пimев!,
rl;tt. t t:сtlitljцtсэ сtсi.rra оpсrсtЁ sосiitl;i сu tоti ttс!,t,ti.ji еi. :
i n v'olt,t п,tл:i tl,tlрil а hli Cirг;rgi irl е.
Inссt"сfl sli*ryi trraсё tirnpul trntiсiрfird mintel, irаe<l]-t:
disсur'su}iti. Pr'r'iir faсii insf,, jосul fДгi dс hazагtl сlсvеnоg
itilttsi'. Сr:а nrai i)uгй сaligrafiо оratоi"iсii a Jэana]i1,i,!ii l.сpri*
ta1,с'l 1;i lr lсrсtl]r'ti с()11"1un gugаt gi сrlrfatiс. Sс: ;;inс1i сr.l
сll'()itl'i1 .,.li l.lgl.tгaгс: la рr.irilt'jdia сiс сi.tгс sсГrpasс сu ll st.ilг.i
inltirrtt:. gra!iс unсj firl"lstl pt'rrrzidоrr {jirlс.
lsi inсhjpttiаr сiipttl 1r"ri l'tr]i itr|tlгs сluрir viс1r:irrri'r] сi'i.сlitсtiс. pгivind sсCna сLl t;lr zitirhсt t.рigгatrrаtiс. j.ir лlitltr.с"i;
еi iir' ].i гimаs gr'оtсsс, izgоrrit in r'idiсоlul sос:iiil. ttr с;rг..'
сfi tiiзсl'i sinL insЁ sсnsiiэili, ._ сLli.ll еralt ссi сi{iiгrl,чi )iа

l]tli't'str.сl]с саtrссlJ;u,.ir:i. Invо],ltшtur'. i.lVLl Lln zimJэl:t сtlnr1эiiсl:.
Otlil ii с-lс l;,t fсr.сstl,с sсl jlшnrinar:ii.
- lt tlnl сlо tгеabit, drltnni|oагr.l]оi.: i'idс. lit i.rсli, slэрti

-Гсit.lr.ll'с.lr'аfur.ir un g1as r'iig;r.rq;it с]t. IL'rnrii|or.gir};trii,.Llilii:;
iit ltt,t,l.t:;1;lr с1iрii' Galrгiсllt, с:tl'с i;t.'Ll{.]i:t сu sрilll,l.' ];l " rri.'.
t:t'lll;t.i.;l. irltilrri оrlllii ]r.:.i Ll;itri}, Тitl.qсiаl-l, si r,iizu il-l t ''l о
сiil:t1iii't'. tl zviсnii''rl-, s*ltul сlс dс:]'jin in ilрс'[.)с (:iii,L] Jэii,1tli,ll
li1;l}.{' ll irliпiii. о tгiп.ritе осhi}оr',
Оilhii Iui Catul 8оgdan сiirit;rr:;-"r 1lс сltlliirLr-rr-'it i.t.1эi]r{l'"
t.r-ti"lt ;..l-j- ссгirе ргintге dcgсtс tlrr rrisip, d.aг'ntt girl;il'i:t nrlil..
14;it. i rr.i-ti r:itzu{, сli tr virlvеj,е in rnii сIсsсJiisе.
1.,i

00

i

lltr'<-.t'it strгргins с1c t:l itLslr5i, Ntt sс а'jtсрta 1..t o t.'ll'tlэсltl jniсnsiТ. Rсr:шttсlli(lLlii('l)(' Ir,rr,ltт.ii$ir 1ui l,uii' Ргir:'
{rt'lrlll
lr.lrit ./ Vаr.ii ? Strгir ? РirrГсsсiltr ii '/... Irllгсir ргсa .tiriirr i"l.
i't'tllr Lr'tiii;'it mai i,i]сs [iirrсitlt-"r сl vt.,сlt lt t,tlhrх'ind о сliiLir с:ц
l.rlIi. iLсорсriiе аmirrdouir сt"t, aсt'It'l5i 1liiliir ii сtс рai, сiill

Aiсind iп

tll;lgiсil.
Ar,t.it trn рirг basLаniit 'aрritrs с:u unс]о r.triiit'tiсс, dlir"
li.tttr,lt'lс' lLti dе toапrtl5 irсoрсIсilLl mаrсlс str.r"rgttr 11(]gгt-{
'r| llrr'ttltti сt.lеiltrltс...
...Cliрсlс сiipittau tl alt,Ёr vibгirl,iе in juгt'tl Сilil'lr'lt,,lr i.
l']rlr vidi,t сй осlrii lr-ri Саtr-rl Bоgdэn o izоl,аrt dс rс:t;ltri
ltit-rrii с1iri сatrссlа.гiс. Pinir atunсi, осlrii lui сlогmisсlrit t-rr.riizur[i srrlэt gеnеlс plесatс. Aсlim сl iпvitluiatl, O lЁrsltt.t. t'с.
\,("il(]ilu, nс:gri Ei tr-rnrrrltuоryi сa fumld unсi рЁrduri aрr,insс.
{itlii'гсil lor, intunссatir о inссгсlrill. dindtt.i o nеiitri1tсl"
l,rilii ittt-lnсi рrivise сrr a|оn!iс сa1tnir рс sс:гiitorul сltiltэsсцl'
lr(lttt[ti с1in сir,!i, din rсрtrtatiс 6i din fоtоgгafii. 1l гсс:iillоsсtlsс la gaгi, din сliрa сiird }е sаjtttаsе рс рс:rсin. I',tlli
ii ll1эt.lsсlsе ati| : .,I-a vсnil, rirrr in tr.еit, ;ii i*irш dirt сl сirfс:ll
Ii(,'{l!ir,l"t с:lt liimiiс, fiLi'i si 6tiu сirrе.i. N*iltrr r,оr,bit nitrriс..,
cаLэтitllа venisс 1a ;ссralir. dil1l5 сс g;iisisс рr'intl.с сt'_
rс:;1эсlndсlr{,a sоsiLi in iiрsit, invitl{ja dirсс|iei, nLliniti сit
:.lr-.[ lnаi virсlfl de ilрrОaрc. сa simplЬ sрссtatoarс. S*rir. fi
it'trrrt.t sit stеa dе vor'ili in asttсl с1е сonditii сLl tin sсriilсг
t,lri,сl*i сiсl'сnisе intir-rr ргin сiirti1е lui. odаtir, la l3itспгс:;['i"
:'t' аpгс;,1эiаsе с1е mir,sa сu autоgl";l!]с a ttnui mtiгс 1rоtl[. ()
trlгitrisс dо sus' gгоsolan' dirrсlu-i rtn atltоgга.[ dс:r:с'li:t1сilr;l,[,
(.llt.C nLl ;Lt,еit dr-.сit sr:irrrri{iс;t{ia Llnlt.i baс;ф. '[tit1;sс:srl ftttiiir"
)сl ;Lttttrс:i nrt nr;ri sоliсita intilrriIa1сa sсгiitогilог irii..;ili
lt

lilit-tt,lt

1

.

t|

l;:rt-t

sLiпtii{.i.

Cа privitсiarе dсzilrtсrсsаLЁr. Ciii'ttl() intt.itiаisо dс attfсl inс:ir с1с la gш.ii

Тiо5;с1аn

tl

:li'l'iig:;r,а,

sirlrrt,ul t]еl.'t.lТtlllli(is

d'tdusс Gabriс.lсi sеnza!,iа с:ti i.ll.t sс соJ]of\ri dilr 1гr:l-i,
са1с::l1сa а1tшi rrсaс, in roсl-riс nrai iungii. lrli'ii qt
ltl;.rritог роr'nitir din |a]ia il.li;l.lstr-t. Pi'ir:it tl.rii с]с tiРr'()ii1jсr
i|:;i[l сLlitl;lгimса lunrinа ссlсir tl't:i fr.rсstгс:.1с сtir'.с:t'ltt..
r iц'i. C:iIrrl Br:lgс1trn. dсqli iirr.!эгiiсtri; itr h;Liirl'i dс z:i. st illr.:lt.
tli.ir i.n sрir{itrl rtgсi сir intг-сl гtllтit dс it.:i.i, с.lind. роtriе
lt,t-.llзl.i fljnсiсil егti ltit сlс sс'l.lгtt inr}эгitсi't, irrlрir.:slir сj
liitna tl.('bLliе sir fiс с]с t;lоt.lz iзсlg;ri.
Sji iatii сli*i inl.ili.iisi: oс1:rii сlсоdirti aрЁrl'tt!i с:lt.:itltэt.
с,trгс

<'i

сlin

.'.r.( i'.. r.idiсllLс'

:.i

j;,
i

Il..Щ'ffi

l Illi l:,'i l.lсlim ft.шnl,с:;..l, рiii'(]ji,L qii ш;i1 n,,]t' In*.]t,
с:rrli'l
, ll.'lltl1 ;.li! l],i'.] rrn рt"t'ш[' сirrrl,i
iгu.ri|ii }J'tll'lirr.r/1,'|1g р*rutr o',,, r, I ,:r,ltr.l;rili,
li t ll1il^itiс]с;i ре trэ[i' tt-t сitllrrii Ilti r'r.il''rr1'lrli. rjilг riu*i
I l ( ^.] {':i! рсl.сl пtut|i'iltе iltltlгtl.шt.i" tt r:it
l,)(: fi {.t,t'I{.li(] с-lв
,.

tlt-*чж,l-жЧ**Ji;

i*Ё.{'1gщЗнснiьн,р*g;;Ц.ffi
'

щi'ржr
,4;i$;$ffi:зfu *# к''ж,.ffт:u; Ё :n*rtli:
i:

$i'

ъfl

i.

:x,.Yж1я

кhТ*

-'**fi*;

j1?'l;i,P*Т;l::,*JlYj?h**: nll 8e рuira
rjф'"т
plсlitiе. sЁ nu privеi
'nl-

ц;i1*tу.'lgqрffi
сdо5tt''рtа in оa *.

r

с:;

r

r

о i-o

сlf, сl u

s

с

Luli'.d*l'

-iH

Ч*iffifug

'ffi si:ж'?fi,

ili чi:il

1$:}J1

I rjЫ;
ii.lt ri.,j$J.*i ll щ ;;,, ;1У iY,Tg y;i-Dаl':i' rrir.:i
с; сliрli
;'.lт ilJ;Y-"li:'3'*y
lti.3;#iJ.,'.,i]o,i,,*ifli
ll'''.. l, т.il o;, й * йtl- 'y::";:!,;:ii**'
.

i.

.j

;

щ;,

.Ц' il',

ii

, iТ;, *''Tfil.:$.} ij тIi #i,у
о .izо]аu in,оi, fi$aгсir tot n'iid.up
рinii in ргеajmа al
-':tг-tlЧЗшi
Ьоnr irul,.'*i?Ь i:f j
i],T.'

.[ч1ii

.' A,'

i 3.."1' .l']

"jfi

**:Ё j.
.'тж:'-'"il
::1};ilЩgll'siil,l ffiJi;,;
;;;;.
";.;
j,,
il,н r\ #i:;iт;,'J i#Ьj ;*ъ;" жжь }*;lt*iъft :
nrr..tut'г,li' пln n,iti. iЖ-"Ж:*3ii1:3т "" - t'хilg.:гiгс,
"'i;тi'
;T i [ :}l:i rjr}iт;l; н: ilЁ'т;*t,н:"Ц,i !" nТ;l Ii
:l

:-:::

.

lir it. ;tsriрr,ri"ij,iЁl'i.il-.;"

:::IHiъ.:

t

оn'*o ;;.;j;..;i#;i !,] ].;,.,i"'Iul.'l]

';,Н;ilt';:

л;l}

jliнl}ij#:l

"l.ll;:l
'jу;:
I]l'{)ii...oi'l.il с1i^ iз1r,l.il, l;nrr.t{isс,
с:t-l l.r;'r{isitr р'r,fl.untс.
]с irtii t.l.ii;i. (),;ilii sе irtcr,t'1rtitl lt si]i'i-'
Саi.lrl
n '.,ч:,l.:j,..
a:.-\

:

lt' ;l,l.ll:'l'lр'ii,

\.'i i:эul!шrnеsil tutur.trra' Al,i. сinнt'it 6lt,it.l lrli'L'lt.t
t{r:l 111$q' viu. Шa.|i;mi vui* si. iubеsс
рr.iЬ .llrurln,,.,.t.
1]';l.]l i,i.i. сэr';t;t"ll, in
сarс-: li:lа'i afli:l. }iu-l 5tiаrril 1,,irlit ltгi'.lгn"
..
i. ;rtrt tjr''gl'-].lреr,it intr-о nоaрtе сie vaгii vrесlrliс:l
sii fi.r.l
.l'rl.ttil,ii' dс tihаkеsрс:are bа"trсоnului
Jurliеttei, сind sе inllliti
lll,;i)l (:.с..i сu vеrsul'i tiлer.е[a lui l.itlnrео.
NЪ сunс'5g 51''."'-,
].
rru-i q;tir"l'instituliite, niсi nrоntl,,.oйi*,
,;it'l,,,l;l.:j,-..u.u+,
l .ii't.,t.i 1r]irinСsе о;lmgnii' IчТ*aпr rriсi tзогnrintr.l in iiс:сlsL
.]i ,, riilrn.li rytiitrп
рr"iсtсni, niс,i сlugnrani in сi'lst.:lс:
,
j'r
: t'iirniг ritt trrA -niс;i
I.*gа сlt-. еl. })iriir il i:u-i in|iln,i.
",

,,r

'r:'ltll

.ir.lllnс;t.t,,фilst.rй nrt

оt.:,t1rli

tтl]l.iэе сlсr:it .,еоъa;; ;i";.li*
-еt.a реr"rl'r'u
lJ*t"
t..i ]-;:t-l ar&t'сtt tеii irrflсlгi!i аi*-

l]unйrii.
рi1rii*n сс]iilпjl. qi iаt:i-1 aеlim in nзirrtr ;rlli.Сliрlit
irlri сlr: с0]inr.tr'e lrlсr.еn{оi, dе ziiгilс 11уr';lr"u1tl:i
6i сiе li.
li'litt:itl \Iсsir:!-iвi' '}t'i inflоr,ixi sinI niгr1ii iri'i.';t];r
itii
llrtiti,;;scj.l.t. рrзаte trэt iit.[tiа сlii* fсt,lз bi*nсtrе siпL
no*iui
рсl
liil1:..i"i],tti" $i tаgш1 i;1 аr.r: a]с:с* [t-ti t{tз tсi *;r,'о
ч,i*,u,, *.***
i rlt ,'; ;:1*".,-еa sfint,fi
vегsurilе it,ii Еrrrintlsсll,l itstlрГii
рi'in
ltl]1.1t,]*i unеi ffii:i irrtrсgi., ltisiirсi
рlrт,f,.l.nr f;iгii dс rlrсlд-r.Le
|,l l;lI., ti.сеiltоrii viс:tii' lJаr ili*flit.lr.i ;lit-it,е:.t g:i:i,l'limul tui.
ll;1 111-1*i'nrаi aргоllщu, mаi ir"lt;itт" rпаi с;lit], rrtil1 viu, rлai
l,.l,'.iLil-tilгil., dссtt ln 1осr-rrilе ilсе.cit':t. Nu с nutrrai if;lгЁn
' i 1liitl 'Iibег, рinir 1a fсrEаi,|i.Ё : tе inlо1t.stt.: 1rгс1 utin'l
rl' lri.
li iti in рЁlг, ii аi ро nrirri. il лi рс f;l{a, 5i 1эi,irr sr,rтrn
'l .ir(,',!}i''i'й ilrсfl, сtritrс1t"t.}i bоtiа nор!ilог с1с r,iir'Гr' T1 ;trn
r ;]{.:]i'1].t iй f.l{a mс* gi in rir]nс:,9i.I lvlпi Lc{i сli tjс: lriсi
lrl i.lс^li. si*i.l .]шr.шi nоs1 Гu, сL,lТ1 е рr. f;r{:r оr.lзi1оr, ilur:ii*
.

i

,r ri,iIi,lit:.i'l
.t'l

Il

t,i.'.

сf;ldui.il sоlr"сir-li

с.lс aшг.

аltfti dе от'а6 nitnсltri nu роatе fi bЁrlr'irl, сr-rпr
'illlt:n]'
-.li'.l tr.iо;ttе fi ui"it сinсl sе ro;lEir ]ui Гttпtnс.zеul
].l LlljLl'сil-i."1, ;i nltlrt.:ni rirц сind vссiе]n vi;itд с];ir,ul" nц
]',.. .:.а. l
.-,.-1
jiт
ilii.l сцU'..
li;Lr'.Lltl

'.i,i

'1lii
lli]ijite Iн intоarссit*; qil' ru at}.l fоst in Arеa.
.' r. (jtIlt.".tс 5i tu tjntl1t-rl dс рс n"lltlginеа
ilре vitstr'
'''ri., st:iэl stсlс оglirrditс-n aрс qi..sшbt unсi
сrсngi. сlu. t"{
Дз;,L t'гэ.i

".{*e
.-

rrr'lt-ll''i|tr ;t,t.l tl.'.'lti'i

'illli..t,|с'i.
:.i;.lr.ri'

t

,

tiлсi:с{ii li}i"'}

!}0;rl.,L(-r,

dс sr-ibt

gсгrt.lс

сlсspr.с огaqсiс i]гu,пrоl.lsс : aсоlо aц; vl..tjil si.i

l!..l';l|, i-lс01O

t

ti:i1"-

sit l}toi'.

l)ос!ii sprшl : рq.s.ссlс Iс vоi сinttъ,. с1itrujndu-r,.i-1t: ргin
iii;i.
|';-rг еu ii sрun рrin d,l-l.nrnt.a.;оa:;Llir : Огa$ al ttlj}qтt. in*
lIr11'i!! l.ii а]

nоi:tiiоr сlс t.l}rii' i,atii it-iinr;l. rnсa'

;ii;r. Cutla сe ргеsiшr{.ise, ey'istаr. Viata nu егa еfоr'l'.
rr..t'li lt"{'\t s;rзге in"lb5Lrlnire, ссdirr'i 5i l.сsсmnЁri ; vi.afii
.l..

. ,;t <lt.lil",

tutnuit in soare, buсur.iс: rс-.sрit'atД.
вtit de repеdr, irrсit lirsa рr: r.ind tn uгшril рr

l\il'l';{Ca

I r

r{

i 1'l"сlсшtоrii ititiJ.ni{1.

l)ir,tt:l еra arytерtat5

in tоаte

t.:rl.t' сlr..vt]nсa rnrrеu-si rrrai
r'' rr'l.llli iltlr gi а сaravanе1оr.

р5r.tilо, lnt'r-un, inainte
inaintе, сa zйrile din сaleа

Viilош;tr sе сlildea nе'Irulоs, nu рentru rnintе' сi nu.
;lсlltru initn5, din buсuriilе сliреlоr de fatrAr,, ln ahuri
r!..ztll"i, in fumеgёri de aur. Teii o inttmрinau сa pe Ru*
:.rlii, nurnai сu сrеngi inflоritе. Еra ln aсеir сlipе сtnсi
lrrlzt.Iц), uitind tоatе voriзеlе vietii, tоt се-au invй{at' tot
r..'-l'rt qtiut, sе dеschid singure, rЁsЁrite din p6mintu}
irl!iit'i infiоriгi, in сalеa de 1uсеaf5г a irrtiiеi albinе.
'.|]t,ссl-lse dе gтйdina рubliсfl f5rй s.o vadЬ.
A]цlеa tei-lоr era un mеrs in suflet, nu in afar*.
Soаrе1е nu L]ra deсit splеndоarеa unсi buсurii оglitrditе
rrr;ri

г

(}аlэr,iс}a sе strосui.Ё
рr:in i.rrl,iririr;;с;.il-r, inСlatii се С;i*
tt"tl iJоgсl;rn iryi is1эгiivi сtlt:itlt*i:еп,. li"r-lgi, inсaрabi}fl sit
l.;t-tрtlгtс о intiinirе di::сеtil сu е1. Dr-r1:f, vtrr!:с-.1*:lеrr i]iогi с{е
-tсii.Ultiеi
,tс:i
in- r:lсr 6i сu rrоaptе, intгi slrlэ,t
Dоn,n.o;t;,
1iltl]iс'l.lэТntо.,l;i de sоaгеlе сiinrinс:!'ii, Mогg*a гс1эсdr Ci} СCi

tttrlrl1,r.i,J,,i dс frrгtшri. Оlэrrljii i sс iiliir:l,biirtesоi'il mа"i dс_
tnltl{. lrr lrl.ссhi аr,еa ttttniJtr.rj d,tr s.со!сi asсultаiс, li} tji*
l,:сl'.ii t.lrl rlоilр'Lе, сu tоatс сi,tгсссa ;эr'intге oameni
Ei ;:gоnrоt<: diuгnе. Nш.i vеdсa, nu-i arr:lса. Din tсi ln tоi, еl.l
rс:siэii:"it,{,ia ]оr сlulсе cе fagrit.i vссlri сLi iniсlrс n'оuii. О
l'illтtit;:l.:alt r,оl'btllе рasiоna,!ь.. IIг;.l gi un liрit in tla' с,1r,
1r;islit"t.' t'flni1i cсl silgentil. ryi ar.;i{а unt''i сinteе iтiсгiсIiоilа],
t.u jn]lтrtr сa сl bitaiе с1с lороtii illt,г*rllr gоlf napоli,lаn. С)
nt)\,сlit' srrсссsivi sаi iliiгri;й' tiir l.iс1ii, sli dоarnrli, sй' da]:isr:ztr:sii fiе сa r'inс1i;nсl'tllс, lrut.nlri lгi1эi ryi sigсatir itrtr'*ltti
сLiI" i]1-lt'ns ; s.i {ie сa i,ipоlt:. tttilт'lii сiritnr. ryi сa piсtгr:T'е,
ntlnrili sоnlll. Niсi ра",зu1 n'-rl nrrrll,ulrrсla,..desi avca сa*
сlст-ttit illiirrii ; lriеi ga]орl-t'! с.;.lltlr-ti аrаb n*ar fi indсstr"riat
ttсvоi;r с1с*а iilgi din r'.a ; ;;iсi vini.r-r1. nоstai;;*ia с1е lt Ii
br'1; tr Lr.t-l l:i rtl viil.sirгi f iiгil ]rоt аr'tэ.
.,'..])i' lri,ir'ftr r:istt-l'rnai5 ir iсt"lэlll'il.оl': titlс, Yiil'i, .Ll.r.rpr-ll
gi sllI'ir'1,ul t-tr'еlt sin1 in,сЪpr-rtuI urltti n];-il.'tl t:itrt,с':с ;;i tr:сй';_
i

l.rt

i

r,tr

ini

i

t:аr.t]*]

Vrrr.lэtl]с

сalltei. ''

Iui l,uli, gf,sitе pе

t:irrtt.rсltl iсг}эll'r.iltlг,

l'сi..tрi1.-

rut.it itr oa' dind glas.eхaltat ginсiirr.iiоr сarс nll сi:alt dссi..i
trсntut. do' aгqi!Ё pо inaсii ininrii.
, Tоt сс frrsеse pinfl atrinсi, сгa Lll1 sol]ln сlе ani. ATэеa
aсLlшla ii vedra осhii irrсlri;i, sr-rflсtui gо1, rnirrilе nroaгtе.
Sе dtlqtеptasc, сa qi fata din por:сs,l.с, in Via1,il сa 1lrti:*itn
рttlшl,

al ei. сu tсii сa lrtnrine sоlгсitii inti.etli

dсsсh i sс:

G{

d

iirrii:еe|a,

сltl

pit sоl* n

in

l,т-i

:l'есat.

iэi: fсгоstt"'е]t:

!r(' (10f.

Ilrtг-aсеast& irnrrrsltate sе intihrirЁ dou6 :

l,r'i,'l;'1.

Luli 6i Ga-

I]Ёilnintul егa subt pasul lоr o vibra$ir рuг& ryi sоli*
а- eйii.laptеlui in spa{iul astr.al.
tr,.,tlli sе intоrсra de ta р1irrrbare сu prrnrnii рlini dе
[lrlt"i с].е tei ariunatе dе pе сгеngi.
St-- priviг5 oсhi irэ осlтi.
' .* G;l'oiсo, ntсiоdat6 n.ai fоst atit dе frunnовs&.
* Niсi tш, Lоrеlеi.
tr61 ziшrlэirй una аltеia }a r"lmbгa untti tеi ii;stеlat dс

l,lr'ir сa

}r}ill'e!

tlоri

11

allзine.

-_ Desсlridil mini}е.
In painзеle dеsfйсutе ryi alflturbtе ale Galэriеlсli,
l,ttl.n5, с1in pumr:ti еi trrtrес1еsсhiqi, pulbеre de aur
I r

I..utri

aго-

r;r.t.

$i asеrrrсnеа' ut1a lingЁ aita, sе tnapоiarf, sрre сasЁ,
lll,I)ilгtе t,оLuqi una dе a1tа', сa dоuf, stelе vесinе ctrЁrlur^i rlll сltзasupra aссlшiaryi pxор"
IЕx

Тll slrrе, Gаllr1rri e un Ore$ rui'с, а!зед O1.а$, tоспuli
l.lil ,rlt.li arе alii-t,uri сlrumul sрre i,тшсnsitatе al unui flttvi,l'i'

Г);lг qi sl;l.Itоr,t,ll шnLli I]iLxr.ФLт e ш}гс]e mllгe' elrrd eаш{i
ln t'l tlt'Пtt gil}rцti: о s,:risФпге. Ф fоtгJgГl:fir, urъ Tli-.i.{i9rll-""
Asс:ulliiz.!nd*о F* Ll-i}i eш tоatе сasеlе" сt;l {;ф:;{'i... sfri"t*
zi lс 9i св-rtierсlе, G:l]аti-li еi:e mаi vast сhiar dсс:lt, рil;.i.lrс:n рrim r&гe se dtтсe Sсu"fi{a Rоgie s$}re case tuршlътi"
xtu nэai er& ull оrary, еi o рrоlэtrmй }iriс&, рr сfire
lm!ntеa neршtiitd** с1сзlедi.t, dеt'сrrеa o ешignстй"
Catul Bоgdаtт гfi,tsсisе ееasuri de*в гirзdш!. pe strё::ile
Gшlatutrui, сerееtlrтd tоatе саsеlе, dсsсifrind tоatе fсrеs.
trсtr'е, iзrtеrprеttmd tоate gr';idinin*, еiос*тrind еu g1*dlln
oрaсitatеa tutr,arоr zidu}itrtэг, izоnаt tш еn ea шrт sеafaridгш
роrnit in fundul aрelоr dшрA eоштоara sеtlflunс]atй. \i{lzl-15o nrrilim&ratе fеte, pе stradй, la foгlstге. 1n gr$;lini
с1с vnr6, шne]e nшryl*i tineгс, axte}r 6i" fгт.llтlоasg" I)nr. iозte

CГiitl сjес'it dеz:m;1gi'rеa llL.зem!еi lui n,uli"
$с:,uturasе dе sсaii "чdtniгtitilei dirjiг'iu.с'
I;li 1..l;сгdшsе d:irnlmrs{a ].i; xiсeu, fiind nочtоit s.fl f ir.' ссrl dlli
сul tоtio sA r&sрtlmrl5 na tntrеh&r.i сliгe сCгe;-lll nэlо5;r:il.il 9.i
g1r;:lо liilсrэl"r, sfl сtrеa autоgr.аfе, в& mflninс*, s,й bсtl, lli,l
fi,е rnегeш tшsшfnе.{it, !n0i.rLl ]'Oс.l,&се, duhоvlliс, sil.iоi*,
d'is1зсnsatог dс aрrrсi,r*ri, о}эieсt aJ' сrel"i,оzitйt,il сa Сiul1it,.ег
lli taгa рitiс:ilоr. tr}срr'irnarеa inеeршse сTe сrtunеi' }rit.r.dulsсl
fir,ul .Aгiaсlnсli: д:'tl trэtllaгjl$а }шi x.,tlnt" Dis.рi;гш.sе, fillii lil:i.
сuг,.t;iшl s& ilrtl.с.liэi: : c.,ii.l.з
сilг s.fl' вtiе еi.ше*i. $i lllсi ш.av'i'}6e
.?
О,fг".rпdil г.шl:iр,lril.il a [|ills.
rгi.т domnx$сraгa dс ]д fс:n.l.а.stг;l
tс;l"{сi diш еanссIЕtl.iе !тц сOrt"}рcx}g& anа'l.lrtа сilш сi l t.,ОГh!:-rз сa tln сabоtin, Tlт g,:сilегo, сulv!.шLfliгiJ.с xъll er.irш [r:ill;j.сl:
l:}Ll

Сu grеш se

dс trittга'ltltrfi. ryi с1с irrt.ilтriiillii ]lliсtэ
Ti,l.гinintiiidtl_qi.о, сшъ'inta:геa ],.,l.i d:il
сlliilссlariе ni dridсll iш"lргсsla с,оэтlршrtЬгii tttзlLli оlз.l Jзi..;:t
fаifl dе nг]rl-lnшsсtlti $ntilnifri tn jurшl uelзсli шllsс сr'r l.:l;*
tal.i: aссn'е gfшy."!urti. сu s|t.'ilэ'geгL itз ь'"r,,l* ;i рt.l1:..'..-lr.. .l
вшT";с19p116tr*,.dе
dсsрuii-t,Lс

et,l рш?э}iaut

аI:ll .;"r. $i

**"tlа'

'L

'.l.

f..; r'...

D;rсй 1'шli rl'а n.ш]'i, 5i с}ilс:й tсll,llil Е,1.r с.l с:l.o. С.l .i. -*
aсliсi astln.тешi lъli, dшрir ilтlргol.iza-t.i't.., ** сш.;tnt.ai"i:i:i' CШ
сii,llсtlil'gtl} с:i сrtэuа de lеi gi t.inегс|Ь o"'ii с:u flilэ;tl"r:x E1l.. гt.l.*
nr:lil!Ь hшс:'ilrс:qtса:l& : ,,iаtii i'nirтla nпL'.;t., *"'"" i,,r,сhuti* s,ti f.i
d.тср1'atе' Tntг*а.с1с:'"'fiг, rlsi,fс,l' сl't 1;.;с,l.r.l:i
in ршbliе' dесtt сlс: ро 0 sс:.i:ni=l, с:li
rnшirреi.ryi.п l.lnt,li, tс:it. i'гiс:i1.iit
}u,nзinа
trn
всuza шйо! ргоfс:<iti
(':i.Ё]i
сllf tln sсriliсllг сl;:ш.lоdаt daт: inсй сеxеhrш. Рullriiсtl} La'i)
сliii,
tri,',l
B;'llj.iс"
dс;tссiгс1 сi": l}} ФT';.:-r l.;uj.t ffr'с:ea р:llr.te d!;1r сln,

сlсzgt,lstat.
[1Lt

сs

.sr

$!

sрttrэ*

no-,r.:'i

tnai

a]lс:s

..{,,l;rltltzs:1t)
;rl,r -l.

рш.xзiiсuтJ,r.tt

dе 1ingit е1 sitrE;-li'сir" rг'iil

gсll.li.sог6

pultеau сЁl]Ёiuzj spl'е T,шli.

na douйsргсztэсо, stll,Tlrg.il.lсx rii,li, ;linraрrоhlnd, dind с1lll саp' (ll'i, ;li сl.l:rl:'г fi
Ir' lt ,[1"дfg]g се1оr .t,irтeri, fil;tn' сeloг biltr'Illi, lоgсll]Itlit:ill сtuln.,
'ri']()[lr."(rn0tr prоfеsоаre gi prеferatu]' dсэnnтnt',lоt' rnir.i tt]jrl)tr :
;r l.;l sti_n mingiie
ре fruщte qi sЁ-i itтсtrl.сptо сг;.lv;l1;,1.
А[сLr6, ,gоv5ise сa la гЁspintii, intrebind hл,;шt.'сlш]' in' il tl sЁ aь,зLlсе" I]' с.l-ш,sеsо рr.сttitin,dеni, uitinrJ sll rоiltro.
,{(l сrаslll. Оrя dеjlinultli treсuse, Dаr silit sЁl x4l-тs1,о сliш
' ll,.lэ lз,l'т.-n.а fе;tiтrs, 19t piегdusе pоfta dе rтrinсarе.
Фrа;е}e d* рe n:lalшn apсlor paгсй sirrt rnat eх*ltat
lr,rr1.i11x1;1-qr' dесit сеxс:]л,trte. I,ins dе sоarеle sfir'яitului dе
, '' li.i.l, Oуa$tltr ntli n'u]"t strйiuсеa, sсulрtat 1n са1сaг ryi-n
gi:tl"L, vestimd pвl"с& masxlni nгretа-liсl, gеstuгi аlbr de
. {Lti, сl-lро1е сle шlоsсhei, rnuеzilтi qi n:йri aIbаstге. Cea.
rl nшliс.zii in рu':,itisо. Singшrfltatеa nшi vеnеa din Orient,
lllr:.iсlй, рarс$ in aliэ hшгntlz, lingй рорasun unеi еa]:av&ne
] . сдmilе" Tоttrn еt.a anb, stl"ldеnt aih, сa su"r.rеtui" tinrba':] сjar 1=ш1i i} insо}rя, еш о rЁсоаrе dв nоnрte ln р'ir 6i-lз
...:tt!, яр.1,r'ind ryi di:1;ti'гinr] irr ]tlnтj'lli.i. сa O d&tll.llзt*зre ln
,lllшri 9! din rzй]-.u'l.j-" }tut еra шiсfliсr"i, сtrат: o vеd;:tэ- рr*tu,*
]lidе.rrj', LТnеоr1, pаl:fшшuln tеilсэr ра:ссЁ venс,а rlin nriщa
сlin рitru,l еi. сiirтсn brв1;с16x' дgl,,с3]3 de a strir:u;е viilri}"
'lli,
'll 1n vj-s" сlrid, сс:еa сe sr aр]]орiе dе hйj,аia injшjLi r atit
S,r:йtrlase alэеa

{.lll.:!, шlшllurтlitъd,

.!,*-.l

d l.,..1"r'.l a:r'йgit сiе s'эm::'
г:]пс1 i:it'il.i;] с-lе tйтlв soЕl!:l]1t1i. l.ii- dо ir.r'1.lfi]:]rnt,а]
(,i,],.i].l10г (l.l]
]'Ёrг;atэ, in.i,rtlse tra htзtс]. S* riirfirige
"qi:fll"ul.ltrе
1.-lllg sl-ibt сiil1, Aроi g.a шtitrsesс ре рiit, tгДgillt"i li stогul.
d'"s

I:..,^

Рin5

ii}iimis

slцllr.

шu'

l:iэi rсgйsi

iir

сu e]
avсгl ;*:llр*st

сUt: т*с;xlеil ir:rtilтi]аl,rl

irls't-l;i, d.tlг:?; {litтrl-l.t {lg*Ёrii: fuп:l"

.]\.Тul

шr.l,i

е1, T.inзрlll 't,гEссэ" Эnсеt, tit:Inсlш.stэ. С]t.]гli}о аpЁ:l.с:l-l са
Ъо1iliel,i]оl" ]-n fеrеs,h"е de s]piiаl-, di;lс1ш-"i si.rlтnj;iд

.llэгаz,т";i1

,:i jitсl,lltllt"ll'

r: Ф п..:.;о}rr]сi izо]:lr"о diе 'r!at:]., lзu' о,!l:ё.irе
.sеil],ia1.ii, с]iщго1о с]"g-. а,pnrei"xtе. Ao,.eа tt:r:izееi ;i- ql.1'.1* dе
6u't.1ri,шn d.t':-д sL* L"t''']{,ir] tt*.
;,n1. ltтсi;i ,Lт:.'.,i, ,1j. ll,,tt l-tlпt
,, :ir'.

'"..''

D tГ fil:,j t.;.; ?
Dе zесе аni nu*:'li lrl.э,i рl-lsсsе aс.:;.,Lct' 1n-г.'L."lr, f:indса
]1"r dоuЁzесl 9i gзрiс сnэ *nl rеlr.шl{;asе h*. {,inегс{a f;рtсlоl'
q...;tсl'i0эl'"g, ш:li;]Nutтl"ind.ш.sr nuгЛal сlз еn,::r.glз" t.l". :l {.].{]a
])о.;ll;ttilс! lntr'asе сu tоttit irr siшguгй"i;аte, ттеsiJi.f;, сnоl.inr!.о,

trtl }.оsе1llТ}indtt-se la ea, dе.reттirтd

argоn:l.тt'ш1

.

рt"оргiei

;1i yil.ii ..t('llI}]Lllа.ii !n,irlтl.i:i:{il.е.
Ptit"l

iii ;i l,цн щxl'.:,. 'нffiil;{iТ :tъtki*'-': J#
,d]xъ-1ti'т;,-'ЁJ-ъfl-;:ж.,*l:r;::-f,Р'рuolй*.йЪl*й
:

ii

..

l

t

&d eа

u й ."iйi

-Ёt.

с .,r t i t l

-

-

l

t}i.

ll

ffi

с:

- ;;;;

Г ;:-.;.,

Е

ii -*i,' Ё$iЕ ьu'j

*ъъ,,'}.:ёll*:ж':i'#'1Ёilт;"т;.;ii'щ;т:'ыжЁ;

#;*i:#:ffi
de aеolo *

й;;;"iui

d

,:..1flff.'т,;*-,fl,Ъ*fl'&ж

irldr.i-l.

.",

.'.-;Ji;1:"*:il.{,Hil1]iT

ffiтf:" l;

.,l;;
-;
,',,1
:ii-it i :ti, Jl l i. "i,ilti;l;;; :i;l ;T;. t
й i;й;;'Ъч.,# i
fi.&fli:\ -- lflliil-1'l#]T.
-T; .;.;Ё 1l ; ; t'-Y*,
i J,; ;:l;
*'.'

Т'ii,'t:'

J:

ш

-;;*:*Tii]fl
н'i* f,
lтl ttnейiзd*о'.';
-i|;1 ;;'
i;' :.i'i;т 1. ;- :;;
ttni. Сintau сыь.,i]i *яo
дl*:iin.ii,,,,*-',i,in.,;.J;1iJi;.,.,ii:';i]Ili"'Ё:
;fr}:i }, ::

lуф&jгсi,

*lti

zогi.. сiг*g*"

,--H,".#?,,'#Ж]; iЦ.:l - l: d:trlli -;i:i
-.'i.
.,
',-,f]Ё,

flff#:"-Ч,

1i1ь1- 1'1it'i

i, -1 :;1;:

Ы.iu.,n*.lt:

.

il l: ;''x;fii,- i ill.
TiIfl
J'u]i ii:' fi ilruгit sulзit, s-ltt"
l,i ijilltl.l::iii '|

ф;xЧr;1ffi;
.Г)i,rt;'"t

1

u

l

[,ш

}

{'

fi

titiс:l,с:!ii r:г;l
-i'; i- tl *,

;,

niviсtrеnt, rru.

fl.-tllil,,']:lil::
'.*o*i,.,lГ,i *;;,;;;
.u.-.'*.:"чdu,

jt) (ъ .].,ilj.lr..

,: t.l"

,., l..l;-li',

о nошs l}(.l.sp{..сi'i1,ё
iТ-!lТ;ii
-l*:iffi"Ц""
р",'li...'"ргi,,rlэ;rr'll'.. ..''.","
.l
AiLlnс:i сlс сс: lтtl i.*rrurr1a
./

;-;;;;,

-t,':..

:'tt;:t1ш^j

lа ел

I,'-l',. i;rt.,i сД*9i

llr vii <lt' nu o intoaгсеre in trеiut.
('t. [t.l с1е drurn ?
Nrr q;ti;l. $i aiсi intегvеnea iar absuгtlul oгbitсlг. Тоt
r.r.\r.l|t'll mintеa Iui еra piеdiсЁ lntгr сtr.;i I,urli pi:aр*nшЬ.
It,rt t ttit:t]bеiе]е рйqеsс pеstе prё.рastiiiс vidii]rrii
' ,ji,,i,й
(.l l l(
l() сutrоri]-е gгйdiniloг.
';I
l,tlli сra un s;i].t de eurсubeie ii:spl.* viit.оr.
*

*.l,.,u

; i:1 ;.. lf iiil;;;l *'i#,;.J-..; J
"g:iн:}.;1
.*::*iJ
tй';-;Ёt lil Ь-, с: dе аjш"r,ls d6..
o,,u,3: lg,T:,?
lilтllr.
Prrteа :1
s,i сJ"9 *iiй- "i,iil";1-;:i
iii-1jJ#,- ?l'T;'ilfr,-.9.'$
*j' g*lu'u'i Ъ)to,i, .rЬ",
l']i,ii-^**
iiil}i,:,i,l,"'}!-НH;g +*'
"t:.ш рur:ii;';Бii'. hl!}.,i.#Ё-:|;i:1*Г"ll],",i,l'."""tl.";'''.'r'--i'-l
'i-

minlisе. In ,[оnкI lltr соnсереe mоertoa
|.tlll Vllllа еi егa o сегtitudrt.le a}эsоiutЁ,
ryi tinеге{a
, NIr l.t.nr,ltlta la ea fiindсd prсlsim{,сa pгiir сЪсa"un
:
сiгuй

, ,
||ll

г]q: hrl*пЁз ъntllrl

l't. x;r.'.;а.рtе sе iшbгЁс&, insistiirсi in оgiir:ds сa
l,ll(. sе duе la o intilnjrе dе dragоst,сз. РЬ straсlf,,
, .t|r.,{'()

iirLoarsе sргe

tirrаitii
сiteйrl

сitеl.;r ryофtе i.lэв:-ifiсiеnt iс*zulе,

Il ;ltlttпtaг6 inсеprrtutr.el,unеi nоtогietf,li dezagrеabitе,
;,r

r t

alаr:nantД
l'lга ееаstrl рlinr}з5r!i. Ci{iva nrusсaii, сu doi
t';r dt?vеni

сhi.е

сai arnin.
vесlriul Buсuге6ti 6i veсhiui laqi, сIе pe vгеmrа с{:}i.l: lttItii, рёrьrlui сu сt]с' pЁiйriеi стi aсе
,si еvаntаiu],ui.
'\1l;lr.i{ia 1оr in сeаsul amurgt1l,ui iildtllсit hе tei inflогi{i
;.trrt'stесa
'U1i!a Dоnз.nеasсЁ, in aшtintirr, сu $osсaua }:ii.
.'''i'.l ryi Cороul,
dindu-i paгfunr dе altЁdatё, aсordind
rr.,lllсэ{a оstеnit;i a tгеrutuiiri геgйsit unui oraр liоlt
I]еn.
l...rtt

Ilrr сl.

l,uiтrina еra auriе сuiтl sinl сaisеlе соatrэtс'. Cс:as 1еnе.9"
9.i сafеnеI'еlе iеqisсr:Ё. din сasе ре trоtuar"Ё,
( l| tfl.еsс multiсоlоrе intrе оlrnсirii
сьl flori virginal rоzс.
С) аtmоsferЁ dе oriеnt, сu toatе сй liрsсllu fеsшrilсt,
ltrr{"lanelе 9i сir:buсеlе р0 сaге lе*ntiJnеai осtriniоaгй 1а
r.. irllxeДLr"ёl сliтr сurtеa Sfintei Sоfii
;i lа tоatе сafеnеlеlе
] l];irn,bulului. F"оaгtе mulli осlri nеgt"l.,
рalоri urrtсlсtrrnпnii
:,li ,,S..-L11 еatifеlat,
реItiс 9i ginsДсеsс a} grесi}ог, amсstесat
( il
{tll!Ёrismе iritаte сind disсuliitrе dеvеnеаll, роlitiсe
r. lil,'l nf,оtf,аrhi']tii
ryi rеpubliсanii Gаla{tr}ui'
$i aееstе imрrеsii aсtuale с5pai't,*u 1rr el afundе рег:1lr.ц|{1rg, гесlэеrnind ашintiгi dс lесttlri, dе сйlЁrtоrii.. Iаr
iшtinшit'i, tоti, degI in sitте nu*n intrr,еseш., dt.:\rе.
''i, t'lеnii
, u еxnol'iоn;lii сa in сорiiiri,iе rr;;ir dtl1зй с;ii-"t'l-i
,i.' С]г;],сiui,i. Cйсi с}е dupf, fiесare pu.{,еa яA aраr'й.ропlt-ll
I-rdi'
l ]( i.i-t}-.е fatй a distan,tеi рutеa sй liiс Lu}i. Nu сгa. Daг
(..lГrlt.1i.iilе

lnlilrlr'п In['r..u

al-{.пlсl. $i
.1r,;i:.-.ti{.l ' si iglгlr,itсг. Сi-,r,*i
tс'l.illii l,]i iпilpаг!.i ul.lеi йнiliiiil-r,:.t..j.'Ъ.*
jn.i:ii i,\* сar(
atltl<.i tlllei siirgul"е fсltе"
"Ьl.i
Dе сilеva
cru;.i riuii'.tв]г: ].r.ii'
D:l.г 1l роiт
"
nоаu fЁ1r6 sfi-]. сtli:tз:i*с!i. .{tli эrll'iiпl T*rс:s:Ёr,i.
o,u *......* сi'l,iinе
-рo'.oЪt
vi tгinе]e lihlгf, гiilог. Еrarr titrrl "
r.' Т;;;,."' с.,uio.,..*u.
{а]с.. сu
.l:ritriie. ре р;зрi'
t,rept1t.,.еaгtс rl1 сill.tе, 1ir tin:a;э
с0 Т,u'lt
---}u:"':'.!
rji,t$tса'
сrеFtед si сl.tэтеrrсa 1.i'rii
1зсlt;itl.l ah'ii i};,ir;;{:;-dr
dсt'еni
'I,tl[i дlс:riru сll. ро:.l1с рt;.:l t,.. z;ш'
Suf]еtt.tl
Ъr inс.jltlГt""$."o]*",,..l..Ё't hiltll l...l r.i;э
r'lnt'
ver"su]
Т{тninеsсrl.,
li'i*:-#.'i r,i.-Irt Lili ii*: inrln
"drr]сйд
r*п:f'tэзsс'
'ui il ejrillsсl diir
lш.г!]il,t
B,fai sutrа.r,еi,

сi

;.llгtl gоl

Р*ntru itinсl t.l'сllrJлr'il

,l

.
i

i

T

l

',Тi+::{;Ё"'ffi;р,x;#lн'$Ч-Ц"*1*н##{,1;
ш,"ffi
lшinile. Ln unзbгa

lliJ;.?,??j*т,t}#*?у*;{}';ffi1iъЪf,*:l,.'.A?:.-*-ж:
u*t,oo"nu'. in*ьiЫ.
l й -1"
"; ; fiil*ъ l.ii; Jfl hЪ h {;il,#ffi
-

Nшшtni с1 n:,сr'gеa pе

гnatr., ,,fiiгЬ so1.,.
рatеfоаn*, muziсi tn gглоlпl ; iпC.]}]с,it

u-'*1T'#ffiflli"iХ-#,:*l.lnr
ю-JЁ*fl

*,fr

..

vrеi"."

....'l.;l.;';шlФvlсi

-i.;il;zеnt"

'
l

,

Ra6rtra.

l ] .'"ll 5с iшfйlt;fi" }а с;зtс:d.rй. Ез:a gatrlзсnЕr сa ryi
jii lrьlnзit Т,i-Рang" Sесr:еtarutr ii iйtinsr соala

сun:l

рta$r-

l.

i\l з,ьоriеsсt-t Annalia"
x

l

ll

РгсzilrtЪ, rйeunД istе$ ttrr glas inrprгiin..:nt"
fоsnсэ1, dе гisеtо inviоrЁ tйЪеrea сIasei.

l;1 EФgdаn nu-] observй' Рl.ivea sрre fеrеastr:а
lili'срtul
сatеdrеi, iёsir.ldш-tr pe Coslel Lаrian sЁ lnde.
'
'll'- il,сit рr'осеdura pгеaiаbilf, tezei la rom&n6. Se еu]-сase
l .' t" aсIсrm"ise r'ш gгеLl' sе dеEtеptasе o datй сu zorii
l, t;ll lf,,i'l.ii pоatЁ adоrтшi. furnase pгеa nrшl't. 0ra6u1,in*
. .l s5*t itltгistсzе. Dогсa aсum sй-qi umрtrе.
vidut
' L(]l) шl-] l.;тr atttоnratjsn.l е:tel.iоr оаt:осarо : funс',tiulrea
});1]'fсlвi]i". Or.iсu.m, о о*l"lрa$iе',
tгееeгс dе tinrр. Dar
. ц'l'st.l] d-с:.сеt.llеit]-й ** parЪ&.sе оd"сsсhlsesе
о ftшtinй *
d'. l;]]-ij,l,ii]lе 6соJ-агit Ingгimi1'гiii& ttrtl'.l-in *,rзrfitс:аtгu
l.с:гjsIt., рtlгt1iэсn paгс& aeгuJ. r*spiгat at unu1 intгеg an
',lllll:, tl fЁсеa sй с1сэrеаsс5 aетul сu.rat ax dlnrinеliil

( ]l]

frгеast,t"й" o сIсgсhisс" RЁn:llsr.: aсоtr*, сu tirrrрla
itlt;:.o iзе.lпrЁ. AfагЁ еrau с:i{1,rlal сор;lеi iл сaгe
']ur:аш vr"fl}зii, sшЬ о um'lhгеl& dе сег.
^.. Dоt.о$еtlkо Хеnia.

H-ъ'Ё--ifl u,lfl JT:?Ё-f *

Sttrlau оrihil nшrnеtre fetеtror irrвsсtllilшj'zil1,с thl,:i]сli,пt
l:.l '1дtg1}gg" Рaгс& defi}atl In.tlnifоrm.з" rц hоei:ш,с.i,
ре*0

\l.i.;j'$&

dе tеi In:Гlоri{j. с]*sрiеiied

':-fJ1tъx"i;,,iJ'P-ffi

.' :

-

пg:tr

f;#т"g

ir"*.

.iL

Ё}Т.;l

T"#lъJfl l:;:iljlJт,нt*ЦЁ,lT-tТЁ:

u-

сi

nv

..ii'Ж'i,.
Tjъlн
l:l.l",ii?,$#,*1,$r#',Т.ъ:1*9::tl;tГ1}ffi
J#i;ii-l
il i.'. fi l;ffi?*i*;Щ;iъ:'
F.ilЁ1Ё
qi.rrnо{iоnrL tоatе tl*",r*
,i''* ...l^.. :1*iч
r,iit;{irr"J'^
s't"i"i.
t t,i
-o с.,.
9; l ll с] о.t i' i li" liп ;,
-;: ;'*:.'l1Жi:,*.т:' "'
"',i;ffi?
tt,l,r pгсi1оx-iй
;;;;;;j;tatгi'-I,Iul .nrai el
,,', I;ll",:r
"'.:glt
:#]-'Ч;*ii'$.ff
ii.

s': орri lings

! i r( i i{,!,'() rlтсrgеm ?
,r. ]rl t ll gеst vag сL]l пtil"ltl, сilj.'(... spll]l,Lltl : сlерr:гtr:,
..l

t:l"

:::.i,i,;:ч:ЁЁjТiЁ.'1..:':-'Hh,fl1-н'YuJI,'С-,.'f
t' i.n l i з оn v*::sur.iйr..
.'ц ф [y;i*й - * Ё;-i'j-i;:'#;
l.

:.t.tl.

l','i с;'l,'аry.
.J i i.i,,iг;i,
еtt !r9шuJ lшng al сailоl', stlbt ttrii iшflоl'ili
.
;;:li.iuгn suhiссtlv avеa in unеle сIiрс vсstejii:са
l ' .. lгl'сеputшlшi. toаm'nеi, с1nd eqti tinйr, сlnd s-a
сfuid tе duсi inspre oсtomhгlе ilrtr.o
' ;l"саli{a,
. t.Jс !ar6, ryifйr& sЁr ;tii сlaс& in urnnЁ
e iu,birеa еu
l i.lt.l iэtтzе, sau fп.lnza ga1lзеiз6 a uitйrii"

'l,g1.'1;*;:r.

!,

'il1l'itl. lеns( gt"йbit, IJш lэil,jltt.

l

'

lс ]a

ll.]ntrn&tfl

*.

Dоhгеsсu Aшratria.

;',

de рurtflt.o-$-^j,:.:"y{оre-

.,

;;T;;'**i}i.t1
llllll;l}l,('|
llll,.t.!1,,''.]
fl9 -Ч9"Р arr сlnd sr nuшesg
lli
tlг;:g, .',,.."".,.',
оitсmii Ёй"ййiiu
p-;йЫ:;iЖжfr
ril, rlfi,ugtr*,
uU{r'е' Ll'{J
сtr trfl'шlne'
lе*,rirйe, dItrd
айa Т-rЁ"j,;;
o rеpltсf, ,oi{'r'i*^a h;.i
];i.,.;,.;.,.

' Irl

sч1

tr'uii

. Ir;'i11.;

.
-

vigшгоs

р!l
1llьsДгi!оr..sоргan6. OrЬ5u1 *o 1;й;"Ьtr*un
abйr
tiе msmf,lig& r5sf;trrtт"ttй.
Undeva, lntr-o саsё neeunоясшt5,
tr,,r.lli *r de,уteр'frа
$d}l1xll' sаu poate dоrшlea
ineA"."

_ Gaina"n Luсrefia"
Ietaеul lui Luli..' batul lrri Lшli",;
* Hristodulo Caliopa

iu*Ь*J

.

* i."j',

it;1;'u,i",
t]lo:

jР'зl''^
ъ'
*xli;.;'
Diчpоt.ri,va.

T
l* avcаLl
сlt|I,.tlг
I

$i

*й*t дlr
y 0сс]8 (G
in I/oссg

l

te
"

I,u li,.

.

l

i г

ln aerul

1

dinэinе$ii,

5, se.oрl"i

l ; 1 {

l;ltEikЁ#,r:тгjiц4-"рь{t
gi,'.',,i
i

;.
;

l'

iz}:*u*шi
i,*,.,]"Ё-iig--.i.il.' {оirrn!+оаr&,

llli'

:,

i

:il,J'*i;Т' lЁ,

*.*

*1#.i-'

"-#

.1ч .рu еatedгA

ж.frfl ,*H d

"tr

;ъч

,

,i , ]]',,l., |:,ii;ij,;;,,klll,.,":*:. ^j,l:iРчoч tu . оLlгaji dе Lт;li,
с]t l:r с:rrt'dr'д. оriiii
l,' i :t]..:1,.^".i.i''".
N

,.t';

*..- I,it,l;]:'l]шl.е

-'

'.!..].l]''i"*

1q

eг;stсl.

(]r'. {t.I' ir.:
ес,

"р'oili;;;

lllilit s?ntr,Еl

1

itlлrit---.,

fеrrа*trfr,

.F,iс рlitr:b&, iь:}эе;'tе, сint&.." eostс:l" сlг;ig;i'

'itt"lг.'

сl*ti

'tlt,l':it.tsсl сI.e sоal"е. .Isргitvi pоnтсlniсu}
l' l l l l li*.,i]e сс:litrог Laтnрi1atе.
Ztriibеa ?Т}ri.еLl.
ry
1

..

f}сlшrniryоаrеJ'оi',

t,t*

f,о$i

Artrf,il,еaf,l'tltr

*-t;'';ili;; ;;

iatй sul:i*сtul tez*i...

diсL5. ztmb]nsl.
tt l,t\ sрi.l l;tIi. Та{,ii
.-.д.tt
T[

in еsсn{,i сс, {,t"сb,tiс sit sеl"{"]li.
}ji sрr* surрi"lndсгra gеnегаlй, Ьrn*o J"
.l,';i;r;;;;
Ir1iilt!i'* {::dрL]'fl{-] siibзесiul tЪzсi' iusсm''i*'
**
сrl"*t& р{. tatri'tl
l '] ri1{jtс:]* ргinti1зllln gi dаtеlо.
l;tг d-r-lр.1. се.isрrйvi, aсlё,ug&, in tirnр сс*noi
- n.
6tогgс:а cс,, lr'lt-l
]-згаifшit* dе сгсt.й, сu bаT;stа ,
го54. iirsi- dсэnтrtiry*;lre1оз:, ss пш
rерггir3uс*|i frn*
It!0,lll,li.Vri
L.{l v.-alт sptl,t. &ffаi
trrunс:.i.t 6i dс: trlr сl tt i,tr trtl..il'q..пill.:.1i'гЁ,
., Тl"ili gl.ijЁi
dс. сli'iоgг;r.Гi,г::.

\', ,,-l) t,,zJr

!

ltirui с!r:lrс: еilr{:*iir ii trrссрt.tt t;ш ; ..}Iзd
li nе juсil.lтl dr.a tеza',r." сintat сlс
$a!з:eеi .d,i;i..;; b;*;
ltl.t ь"}t'. сllэraji" slfltеaш fn bаinеjJе гinrfit,саtrul.ui
**
elз

::Ё,Ггс:clul

ryi"uou
lt"ili'"lt,.:'nit };з' v;tl.с *ш s#"niu[a, N'lt tiзаi
е,гi.r ttсr."оjq: r'riсi rJe
;t]li*,;.,'..}l.i сTс еЁrг$i еоnsl]ltа1.е
ре sutз ball*x, ;;;j

l":ш'i,l-tlt"

сlе рrоfсsс,гшx s*ш, stсrutaгu.l
rопlisi'цrrii

H;ii;',l]i','1i1*i;

'

;ii:;:;Ti;'.i,чIЬ-il].H

rr iiriril.

Iпtг.о сliгnirll,ir!,й de

ijl i'гnрitrg!;:сIц*I d';..штfir., il 1зоriri spгс u6fi.
;\1iо.[ 61*uo1..isе 6i fсrс:itstгa dе 1lr"nъijlос.

,

*lЁti;i а; йЪ-ХЪ'ji".fiu,fiЁil
:i ] :' :.
eltрfl
г.ll.r'r
i'J :J l'.tIt
9uf*ьй9 i;й;й.-ЬЁФ,' ъi-;
l. li;
l'] ;::'':};'
;llН 11:];st.l]isе,
iulilirind
z'Тrillзйй.-йii.,i*:*фt.lii.
(' l
t3t}
"l.
1, *'i й iй,. i.
i:*,- i"-1,ч ц:с
; Т "l Н-'1.':l}' i.lr
.Рiегt, tvi apleй
rrl'i,;l;:t';l ir.l glfяt"ji -' "i:-i
Чl1,fl.i"o"':i "-Чiuiрitй
j::"-ж:t;ъLъ#}-,i
[

ai, eostel ?

lJilltзri'r tlс дэrоfоsоr. sе fulrроtt"ir,i ei inсr,с:dul"
{]u-l;*. Cоstеl. сlш.tе qi sаlrlt& din paгtea
rnеa
! rr . r1';1"g11}цi'

"

ff:,i:,i,.:i*Y'1i1:.?"*91ujril,
titl ssэll;lilrrti сintai,аiiiй^й чuЬф-ЬiЪ*"*u еa un a(
;Ё;fъ-йЪ
Дilq'va Novlелrrш l.ulсja, йй;;;;-*uъТ::,fiъ ЁЁ &Т-ъ:
ou lа е.stеflr.fi
1l 1tаtit,lilп

rrr:i.l.tit,

)qttt&zссi 6! рatгu.

t1q;1,i bйtrin, Cсrs'tеl ?
I)ii".. dо:nшl1с ргоfеsoг !
('ltl ,ftrеe un bhiat tilrirг

rrit

r.дil L*&

g-i.,nоaр

prо*sр&t

|

t'r,.!,'[ 'l

3I Jз
1; Ъ ;йi.-n?" *i,
шliiifl:ifq"
dеliсatgta unor r:niniаiй"i
р*o***е pe fi

**" Nоvlешnu
tr-шсia.
Т",uli ! I,uli !
mai

(Ji1:i сrni

el

Fj[.irt еш. сlошrnшlе prоfеsоr.""

Caliоре, dоmnuie sсеrсtar, pi.ф[,сs[A
glаsuI

r',,,.]..:**f1iili;-1l,:?l
de doi
"i. сonеtl*Ъit-i]"
ftilо,;
'tineri pоeti "u*Ь

iшlriсt' dолпrnr.lle pгоfс:soг- rйsрunse

itr l';tlнrе.

гс:с!e*

emtшI

,,llii'+ ii.iФ.t.tntli{ lчi
i)гсmiant&. Tahtra, сlе оT:iеl*i
:'1зit' nзо::}ilоэ:- оfс;:*lз tшturога,
сu * gгaliс .1*

;;

'';

sinistl'Ёt сg

1Ъй;i;;"iJ*.llй

l(,,l.i р}шt]i'ld 6irе9, .tn''qсrise сu еrеfur. el**-йЪj-";l.;t-.i;
itl:t rJсl aсоlо' fu]g сu fitIg, dеstriinriцrju-1е
mf;rшrtt. g.",q

',rn;l!;r

оfiс;i*lЁi,

YS

t...l.liiii.u]
.ll,r':'I'. l.]i,.i.:
r'.
1,ri

]:rрtd* ел nirytе 6оricu}i hr*rтi$i
стr
j
i1
!\.]
1lt lll.i:lt., шiсi'о mlgrеRii, niсi o еrnoragie
naza}ё,
tli(-i i, []iljt1;;r.е, n.iс:i un lеs'in'
{:u Lоi.itе, irrtr-un ёоr шnut :
,,I{ai sЁ ne JueЁrц
.,,.-*"1;l;\i.
I,a tгgi frlrеs,t,ге
оbгзjii atitoг fete tillere,
*т..1т::чгe
diтl.riш'i;{."i. сlс v;rг5.sг
inсаr.lтa еrl сеi, soсrre' сreшяi
si
vt"itbii gure$Ф, сa intr.tin
рist*tr d; v"'ii;"'дiЁйЬ"*сJl
dt.tтodа t dar ti;rа"rr.
ТJrr flrrturе iiltrй., silabisinr, сu' aз:iрi
z?:оrului,,in.сliрelе vielii lui a* g'*ti"
-aibе nair,itйtile
"Ё""u. prin a fi
рге!edintе.. сaй i"*"р"uu
.. ,,oljg.n}*lul irtсt]rЁ
su.
f]еur'r,nl
*t .opo*Ъlсi^ аii ь*'Ё,,-.;;
.dс' .р:
йi
oсuрa dе elе..lе. Рilrеa сЧtйrat ln sitlсliеrеa,";i;й;й:
';
-ffiiъ,:
Il luasе сtrr la inссрutn dr i* Ьь'",Ъ*"t"i
ol'ссtI{lз,it,
n.sс.I Alrт;l.Iilr" :\сi1;тr
i;i] пu;:i}l' сl:gn ai
''..,...','iг-*:]j !l..lllс:]tl,u:-rui рalat са sii fi;;Lrngi pе pгagul g.г&dini*

iйй,

Jor сu с'рtl

[1gшit:оэr.е.
,,Nсl.",Tcan.Ll Luсi"a.."".

I,uli сra

il"э }.Тоrrtreanu Т..шсia

рia$а Sаn-'\{aгс*. int,й1:1f9
u'rnbrtl, o }зllnсlii i,il,lnon,lr dе
,,I'uсi lr f{li'..

i

L:ilI.t

l

l...

еa lruluT:ii vеnrf"jс:mi ifi
l"й- р'''lрit-tй ;--]iiйiiir Ёi

mln'гmlшr:,fi,.

A$асlaг. LuJ.i, sс nLIn1са I.ttсll jtll.;]с'*l'l'i:.
S;rл}r,a nсч,оia
s6 aрl"il.l с{ii сr' tigа ril, ti.gаl,il
;lrlр; rstl lltt i п:l,:',-ilt.:ti v.

o

sесrti:dЁt o

nгivi"p.. I,l'il' xr:,"u ,*in,.t" lзаyтсa'dln fшird;.
;lрlесаtft ш*l сз:l;r]a aе и-trtiе. Ii ;...*'.;",;in*i
fruntе:l' lniеё"
vо]tlnta.l.ii-, {:сi'irезз,tг;ltЁt gi foaгtе
*t,.,ir"*и,l lii рЫй
рii'"li.
nggr'i"} сa ш ]ilзrз]n& dе
рrоrii 1lтtг..l-;;l aсl;nс сiс;;'l;1.];;гinЁt.

Tк.t:lt .rnai d"rpartе : .,Oaltс*;t Trrdl*siа"i" Otrian
&tагсеla'
тl
it llr s; s l:.r:: ; i];;rrзiгl д. г''.oi
5:;,,', l, i.; iii,,.. noli.....
Nritnг д4l.'l.:r.-:t+;;'i;i' ьL1tqi1't';t]Т с r,r ,.i.:];,i'i, *it":*'
PjtсfЁi"
nеsсL' Т)n,Iiзic.
с,:'i|*.un rсь;m I);.сi'r.. .:1l.,i r:-,з:tiс z..цi;i*йТ*
$u"saniEl -.- lj- i;.r'' с*un sцlt ;r[ о.-.l.ilirl] .cj.д] iшjffiji : Nо*
v]tlanll l,tlг."i;l.
Luli...
otl:,l

l l': l

Еl'а ir"l

t]::{;,1t,iL;.

jr i.tilШ.?...
$i nurnrtre aсоsla il с,motiot:lrr" A\,с]l (...l,;t
. !l.;r l,' li'.i;Li}
.l.
1n sorrоritatсa J.ui, сLlm сl"au bi,.о:;lеtrо Lir,lrli.i'r..l ,. 1 lillt tтlсdаlioanеlе tlnrrе$ii lor. Dar.
fi r^,..il'";;,
t ill ;liст.ltъз: Оrtansa Ро;зеsеu, Dесeba]a s.]аr
Irlnс"sсtt. I,,uji
ll.' li, .l оriсе. Simpla рrrzеn}аi a numс]ui сi itr са'tnl,г.я
t i]i- 1зr раginile lшi tгandafirii lui trIа,iiz, aгйtinс] sprс
, J ;.liзastгu
сu dеgetr sшb{iri с& miirnr.t-.tеlе trui оmЪr-

|

..!

t.

l . :i ginduгile lui
штargina
с;ltal,сlg astii,i
. , t : l.,,ril-xl!r 6i starnрерrрегl,l,-t,ш Luli.a*es,tt.li
Tоtu1 sе tгnйs.fljяi"irtl
1. l ' ii1ll1l.li prоzеnt*i о!. F*i:сstrglr strёfujg*ratl dr sБ;;;..tt
.
..'rrrl]<з с]'е aur срir: al* luli Ноmer"
рliiiат* ?n sвiii'ii
. ; l-''uз'l'iira se umрlеэ dе gгa$iе, сa сTс.шnсtrinс:
sii.г.lrе
I i., il'ti-Ulуэstэ. Ешсоliссtrr. trul Viгgli сint:iu 6ifiu",.,*
ро
.:;. $Ёlr$rtrеpсiulте.a ]'ш1 I{оrа!iй muТ"€.:fl fr* fjесaго
.il, с.i,i.il' t'r:lt

[;;r:i...

сu zlnrJз*tui : u"Cагiэе diеtlt.."

lil с*г-irтrеns 6i*un singшr рlisе d.е rtrrdrln.i'**. tr-};,lr:
' ' l ':i':li:! }:u;:urie:i' din plisсul еi
pогэrеa.
sii;;&:е
' l l:Т-';*li",..$i iatёi сuгIn Lln сег intrеg сr:a сlоu"ci
rоrhi1il
rrnr.i
' , ,i:lliL.]с. gi fазililtr uшеi dilзli,nеli.
it

\

l

.
.

()

с.]*s**:'i i'irъ.'ir:ge un сrг' Cilel, сс.l'lrl с !гlсlс*
dе tiiзe irrsuli 1n t"ag: е a]hestrшl с:...lldilгii i;:.l
l'lil. Iltr m'-lgсa е trзu'nсtulJl nэсlsсhln с].tз .[a саr* iш*гр.1"
i.;;..:'.:.'.:*

.:.i.i'la

...i.1;",'.*'
t:

рi:орr:i'a

l,i:с;fсsо::ul

'

fiilr}Ё з:ldevсэritfl соnсrе*& iшtrя,rn tгiiдl

) пrltsеii r,сnitfi р*. frttlltе" ql aроi ссrb*гiis гn шn ii?гA
i.-.:l.:tl. a*tзоtllt*l.$0 i]ii.'jil il fiiйl
Сattrl i;шgti;iзr lll
.liinе:rsсfr рr.in. min& с-tl nnяu.l, gl ре
фifl n',s {:Lt rсЪ]i''сirii

i i,ii}.

r.t:l i;] [;ll:цi1,

ЕJtvа ],.lтr,ill .l'j;li ]r."lr,u с]in сl"t^:;r rrрla.
Ea, ra еl't' l"u'li.
Nu. lfisа, din rnii"lЁ сatair-lgьrl" Тl.
tln n'illl;tlь,
1illе;r сa
Cfl'.с ;ii rlсг;с+p,:r'it un adevf* nе5titlt сarс рt
Ьсlэinrьg, sr.,lsrli
'n
74

llIlIli Ih..'lil i".j,!.ol'iс:, lгlnr'biI1ii:lг]rl*l. fuТni mult dесtt 6 [ll.1i11*
l i, t 'r l; lllliIl. с',lрr.in".; 'i'l llglill:llii'пliг'iirii inсrссlш]'l.'
l ' , , L'. l' 5,'i.iТ li gii,'с-iiL. llunrilti llr аslir ntr : I,ll]i' ii; i.i. rз
l
,' ,l''' l.tltlii}Ёi, dinсlul
Laztt dc blсalai.lгс'iri ; i,i:;i,
,!
"нi
.,.i.

o*

tlсъ'C]*' Catе*r;l gi lзЬnсllс. trn ftrnсl, с:т*
;l;i'зsi,it с1с 'ci
о еiсn':li с;lгс*6i tгеiеa baсаlauгесttirl' ,дitii
iз:т:tl-tiо" sirтrрtr* 5i r*а1&. }Тiсi шэfl'сaг stuсlеiilt,l. Шli:,;ri*
. l:,.::!*.О11tа' El'а st.tf1*iг.;"lt ss $0 glnсlеasеi;l 1li f*stir,i
tiin с:litgа rlрta, fl:ltritr ё*gс}*n, сJ gГr r,*сtrli {.хГ..rt Lli$.-

tlllIlt rlirltl'г' сl.rLсtlгa ltii ryi lзаnea Luсiоi xfоvlсаnu. DlIе*
rl'tr{lt rlr' vl Тstl.i. рat.сЁ sе аgt'аVa prin tjесоrul u.u*l*"
vt.isl't'. 1j'rtllэшia dесi s5 соrесtеze tеzi unеi fеt.r сie ou'Б
*.]o
ltlt|r'lix4сlsl,it, 6i s5-i prrie qi nota pe dеasupra.
Еr'а саptir, са itttr*o сpld'arnЪ.
Cu atit nlаl сuriоs сii l.it n-avеa dе iос вntrеnan:lеtrtul рr.сtr.Ilr.!зi1 а1 unоl. situаiii ilрго6lilttо.
Сunоstеa *iiiii
.саrсri,гi
ргrlfсsсlr.i ttlrivсгsi1iLr'i. саге сiс ре
isi i;";;;;i;
avеlтt'ul:!lt'" ulrеогi. nl.lrnаi liriсе, altсэогi *"oii.Ь,--Ёй.
tinс!u*g* л,u i:umai сiasсЁr]ii е1еvе1оr", ilаr'
si u"lй"fi"iu"
fil"еsti" :.ji-i "i]йсеа p;lrtr: dirr aсеаs.Lti
I;];i;.-;;.
dt.r]i.t:1.lг' 1.i сLtrs, Ъau сhiar ta serзlinarij-]
"itug.i*;u.
r:,rdе i"iйtuinu
tlt,"ll шrl;l !n,],:l) nu.$i siirэ|еa iriеi vосa!шlnеa
*Бeit.iЬ- ?с
s;t t,y l:, tз i.t.:i tгеttlъl"ru] ii}эtэiulеsс
al afiрiосiгеlоr. *"pl,:*-

ni()n(',.

Nil

sall sеr.ttрulul ii
aсеast& ati*
tllrlinl'. i.jr,;r o рartiсuiагiiЬtе а 1ш;,роt"utlсе;tu
с]сsеоnегitй о datй сш
1.ll'l.tr:til':;.t ргоfсsогatuIui. In g",",еr.;, nэui!iшrile
д1t.а.tl, сitl';ii- le оiзsеrva. Niсi*fеmеiiе, plйritiсate
""-i.;,.Ё:
ilr lзi'пгi riyril.еrsitаrе.. nu*l atrf,g***i nuo*'*;--;Г";1-.
""lt*"Ь
r;lтт!,jLil,ttа unеi шrui|imi сonf llzс..
ф реntru еt, tеnrtйitaйa
Iriсtl1зua сu individъla]izа:."еa in singЪгйtatе. La
.,,i,,*,,зil
tпtе, st"iht гaроrtul sесluсliunii fейininс, ш inоЪр*r1au.
t:;l o
сlifoгrn 1ngrйrn5dit6 pr
.o ri'itl"ъ..i;й;;;
'тliitu;ti.с
vii',r,utea

i.indrtl, pе сatссll.Ёr frtsсsе сxс]ll,;iv
?lj
р'ot**o"Ьi.}"']
-9'...,
1сt.Jr
Iln(ъt.l с;li.i-] et'au in biitrсi lrtrlnai slr-ldr-tltе1с Jr.ti,
;;i-n
sшflrt h f*l. Distan$a din,trе bЁnсi]е Jоr gi сatеdoo tйi"rlu
*
ё]-'il nulrll]i сi rеalita.tе spa{ialii, с:l'aг
.сatеgЪriсй
ryi u,la фihоlоgiйAсса;tii rеaiiiаtе aрйrеa
еiii'рa

nitiзiсiгii еi.

iссrlrаi."aсi.rrna, tn

f;ii гrii:i i.l'r5сal: studеn.|;й !

Elеvй dintr-а орta.
,,fllt]l,;l сi.iirtг.a opta.. iryi гidiсаsе fruntеa de pе соalil
с{tl !l!l.lit,l. $i*ntoсmai сa оdinioa.й, сinсl
u* *',"Ьn iiiiil
Ll,lll,"'ryi сiшd dе.iоs, dе pс сovor' tn iimp
се L}abгiе]a sеl'i:r.
x:i.nli{x.ca сul осhii itr'stls.
dсрai'iс.-...' - - tsi й;;;;:
''ссVil..'.
t.i;s*. осhii inspre fala str"itirrtlhri
сlil.tl 1.lluttзil t*Ьlt in е"ll.

uit .5l аtссl ],сеva сtrеparte,..
J-r,!.l

n}rrаi.еa сa ti}l аbuг

с]<l al.;1,il.ll рtl i;l{a еi, сun"l с
фч,tщчiгеa роmilоr сarе aсщi iсlг 'jiiт[jсlL.i.
С" аttrtr Etgden ii lntllni
осhii aсlinс, qli mutriзurЁ с;t
un fёгan ,,Dlln"xnt]zeule.,, lmprеurr1ndu-ryi i'';^ir.-,
**.l" tйстl1зtlt,tli" сir"agоstii e сa 0 rugЬсiшnr
dе ре vt'{эП'}r& сеrшlui
].uei Dшmnсgеш,

nt:

-J6

ф

l,llll

t.

lltl, l.iрtесa^tr^

.,tll

lfшgгj;tlт

сJiл rrшш аtsl'tlrгtr Lt:ztli.

i;i ltic,i

fl'rljl[с,'lt ]X' Ittirrilt. iтnргеr:*
rl,', l'ц'l,qеlntirсiu*6i с(ritt'c]r. гlс с;li't.l]r'ji: lryi r.iiiсlrlr sеaйЁ са
.i" sе. intiшtрlg nu rtr;.ti itvс'lt tltl сilгlttltr,t'lt.
l' lrlillt*,t la.Gala}i nll tlrтрl"r1 сr:с;tltltlтlltllli, r:u toirtесчlistrсtriс,
с1trj
ti,' 1i.rltinзрl;ir"ii rгш с'trер&,llеa tr*i zilсl. lnsit сu tln сil
tгссйt
t lIlli.ii с1е tгеi ziIе, lnflpрlarra at,еa
itr"rрс:гa{'irrux urrвi
i' 'l l|lt{jt tir viitог. Сеea еe сrrztl.sс la 1nсеput с;} r un
.tr1lJш fliарt сli'rr.т.s,
rtlр"|ltasе .чеl.:lsul so],еm.
unui f;ipt
. |'ri'iе: сl nоuf, dоn.lniе" ТJn tnсrput d,* vсaсalsuflglс:sс.
$
ri i^'r lсi$(::,

splсnсliсl alъii ltrn.gi dе nratirnare" Еra ссln*
сa in сliрa narytеrii, la tоate risеllГi]'е viе"fiii,-in.

lLi[}rn$ra

. ..''1]1.i

.

i!jl].'ll sa"Iе rеtuzс], сuшт inеарaTэil e6ti ss тru tе nа$ti.

litеraгй a viе$iio intirшplarеa t$i pёstra iтlqi rэеveгоsimilill ргоfan, *t:vйiйш nristilг'
' l ;il" f'i.- вссeptat nigiоdet& intг]un rn,,тan isс&tit ,iЫ i,l,
'i{^'1i1 dem].rntй a шшei astfеl сlе inсlгiigоstiгi, dс:сit dасii
' "l.''.{* t'"-"ts,nt prim analizf, сar:aсtеr,r't.сt*, n.i".t*tй o'йi,tri
.-tLtlt[
p-l"i1t
,aрйгчt-t
"suгprizf, in'tr*u,lt оr"g;-lllisi.n lnf!сr;iнt
'i, itl-lljtlilrll[Ё.
Ali,nri:тflегi, ln J.оgiс;t
а.рiiс:iri& viсlii 1;t:. ll,itе.х,rоmane, nu еOnrере{l .lеnоn.rЬnliJ
iт..ru:*$оsti*il
l . '1.I J{.tl,{,. lntосnr;ri с:LiJш se fогmеaиft
ес;lt;niil* *i*.t.g*:а*
trllxt,l'i tП funrlшl rn&ri'lог. сIf,dindш.$i
ееii1|i n,,iii*' р*.i**.
"tсэt
i"l rJl.la }raоsului. Fa.irrrоstll сawp с|i
tl *1,.liсЬ
fошrJi:е
.lIil с1е pъr{:iч viabil !n
рslihоtrоgiЬ *рu.,1,,o,uсtl1з1i:Ji iii'imрulr'li
n

.I{rgrсa
l ',.l' llh"sшrdшl
{

'.t.ttl;.r1, еа

.5аrjе]e еЬva]-с:гi6i iтl" t.$rlr*зiul- с:iri;,зri:.. fqu;.t*
-$i
(...'сl.uL{ra
,,alлbalf,тiiе.. drrрf,
ft.г,rt.ir', t,.l].{) }]i'-s
..t.
ассxог ilrпr:с:tс: }*lllt,nite
'lr сl{L с:еndчralеntul psitъоlogiе
.t.Г*,tl-iегl.. сaтe !qi. еonsuй& intг-o sit:lgt,tгД r:i rl+l!l";tзrta
. ,'.lii[fll'"r с;taltratЁ

i!

о

dе.3эrсajmз nrогfrii. Шс ....';t. il г.г
1:;lr'еa
gr]*ш r:l*-f;';й
'.lr, ryi "i:rсерutul ]шmii. O* ргеelшLrii5 pl,гiоrdЁ[.'.l,, *iйuln*i.
t ttr;j] aлчсa dгеpt, сошtlj}iз !ns;i1i
a illr'li.ii1l i:ltil il,
.ULlnorcti о fеttreie, o \'еzi, O aL.Zi, С61};ifql1.lt(t Ф лс,r.jl'de
.""'rli,t,il{i
ryi сlefееte, distгat
€n t'oiсДt, sar;i l;t'еnt шi еii
"gf
.iitlаdlns, te dеBrinzi gfl r&nrii
,.tш'; tlr"p,е;:*n[a еi, aсliсfi
.'rt.сt*tФr rnat гдult.s"au
atйs d*'sресtй;l;*i
fiirцn
.гrtai.
I. rtiiilitй$ii ei, о еritiсi nrilrtal,.Ъ Ьprесiеяi
*,,o*Ёi ryi о rrеr. дl{'i treptat, *fllnd eumm e frtrmЪasfl'
е'lnl
с ilеstt.;iiэtf,
:lrr t?дгldiФсl"й, aviтзгtr stllгрrlие aдqгеai:il*
9! .iг;to'lф;t й;

'lt

1nеерuttul

unel :nсlгаgоЁttri е tоi iitit c*

: .::ti "i .

i';*, ;ti i.;:il{*дlft
tlj :сrst sесrеt

t: |,i.с

1

ТЬ'**'e

;*lЬ

тfl ly

j*##fъi

}iirъ*j
te tа"е-si]е,
aЛ erut arЬщЁ i"-Y'Hi3-ъж#-Е::ti

t

'

.

,

{l,,) at!.шlсi
*+ц.эЦзцle#Ч;;fЁ"-ъ,;-F}r#i:;l"P'ri':н':;t
сеra сe alэea desфЬ.i

f.]

o

m ir

iJI;i:-,,
.,,,

i

i"t"].
gе n i u{.;i сй^Ы
"*
oЕlХ"*i,
j;,;;;i'

arе

i

f
"Т*йi

Til] Ё:-},,fl*:*


;
,,рtfl

flнн$t

*."otn.a.

"ЕЕtT::;

жlr-,:жЁ'#*Ъ;*;#н*l1{

jlh-ii:Ё1..l'ff;;T;}Ё';;{:Цl%#дiifl

+i-;

si*

J$i sсria teza. ;";i;;""]е.anт'д

dilr

;;;

**

kifr#*i};ffi

жъ
Ц'.ir.ll#1 Ё$*'
u"u.

#

AЫ;;;;;

l*':"Ё**1Ji *}i--?-:.E*iТ ii].1,ji
Ж*1,*ffiЧf n:ffiжiТ{#:;fl ji}H-tri'*ЭЁ
?8

vеli binrvоi

.,, .'

;

ll:'

сlasa

Т;lt,' Il'. г;i[l:с]i,lj
сl.:.l. еl, Catu] .DоgfJ
sii l"li]i;lllili iп viit
с;l о Cj;itlii
;:Jji;''g"T-к":i."i..; :Ё фТ*i#*ff;l:
}lt=;,;Т..:i;.;ff ж,}''J;Жsj.-t:.-ii{,tr,-iЧi#*:;
sdеi:р, eu
--'1ffi-i1...Т
рletгe
*t*u',,uйi..li-u-*"
H..;1;;o*
.*у,f.,.,x,*,s
tn.iint.irе, trа
.]i ;;-;';:
li:ji:*,,.l,
Г.{'iii::..]а
рi,tilrr.i:tu.lu;' p*1oй*l";;',;;:;'i-Tu
i1,#H-;tj:
;ii,,ii.l;'';'.''rr
jrrt,.ijiri
irii.ij
$j

, :;fi-ж-,ъi;Hii}li;.
i!j.[r, Ч:
13;1 ;оril.вr.ч}
.,tд.|iliii"4ilr'(.ir
|'ttt(.i
r .' . .:' :'. .,,lffi'i;l";l1:.st!
"uь'uiffii

"i']i;itlllзu1r iзгtl;сii i ntс, daс;j лlt r.5
lnr:рогtttlзеz.."
}.i.l геg. dоriln;l ,:,l.j.

j*r."ж-

u**r*'.tffi

iil']l V*j.}Сil't.l

,','' i li;1 aЁ'"-ffi :$i,s{i*,f1',,
' l l r.l ltnrbti ri.,' .ll'r1.i;:rt,i3rr l'-,' ll,l,,.,'.1 .' l l'?ъ1"ix,*
i ii t-l.liГt l,i.i, .,' .1,; ;^.ЁiiЬ
fс;:.i ill*.'l,.й r"n сirril]u с[сс[
сiсl t,сlri $i
,', :;. il;;i

-JJ *J,tl*

т::j:j ri.йJ

,

,.

l'

..,l ;.1;, t1%1',i"..
:;'', ir- iiuрoitri,i ?
I.;:.]]u..l еe, dоmli,i;зlllй ?

i, ; ;;i

Аг:;.i

.. s.'J

о.a

lД"L';!1'i''j'.::{:.1f

ill

[i.

""

*1' tnLi :}:trс:;;.,.i ll:}s tt"fi
...

ynrс$oгa{;i,

lilirsсгii аltз

1,t-a

s;l ;* сtэ:"есta

роf tirlr;l*о сi-t ' шr!t:;l sр]:e

о]сr;е.

sрus, Ht"jstutju]о.?

0lili*trэе trе privi pс tiшht gеne.
'-.. Sесгсtul rnеш, frtеlог"

,-.:i:l \tfi:lтulо,
il l
,...

l!t;i.i.l

ti

ttlДi, а.i un t,jiu.ul o. zсflеniisi
.*йi#Ёo!Ь;fi:'-1ffJ. ;i rtrесhе bшrrf, рi iii"i,x

b*trсilr sв gоleau.
nш e6ti gatа, Nоvlеanfl ?
сrгссtй l,ссlina
(.\..,i
"".,.{.Y}
;1:i[,1iрд. oiйЬ*'*
сtt dоpui dе hiгt|е.
Cоtrзl j-шi .L.tlii aеореri
u6ог соala dln-яаtrй.
ll.'r'l.li;i;:.t.

,.

..;tl

-** I\t;t! *гш pu{iш"""

, 9 l:l .j:(':al!1a. n:.'..'.:1 sс ...i'ti''i',i".
рutса Irоt,йгi si-;i
ll ,,' t..;..::;.; з fiсеёrr,,i с.lс't с

сl;:l l,*za,
"
п t. "l; е sе iе{ l,{ ir,sрiй ;; iй-',.'.fiЁ-'.'Ё
.;iv.; rt'zlеio."Y.1* sс riс;"o-..'дiiu.
l]с lidjеf,
ryi *to. ";i|;i',:i
цlti" .li:inс{ш-sе duрf,
uir Fjrшp a;rrirs й-сatесlrй
ir:i;intг::а еi.
I.,' t:lrt gi:., :а sсаunt,lul, n,inпo
lu;Ъ^t.,r Еоgш'lltr (т.\.( ..lu
lt'l nt-i,cl,?lnl}irг fс}зril..L.';li se
сatсdrj. сu br;;*
9Ь"i"ii''!а
j],'l,,i,lJ.Ёi; a5еаinсiш*р! trza оеiiоiaiii""., саtrrat...tlr.'i; gi,
l': .ti. l' t : .
t iir 1:;
..'t

,,..,|] i,]l,;,l,,il,;:ll\n-:i s'trfltuеi рrintrе a{tеle сa gi[:rr1 iе*

lЧ; jЬ'Тliъf:ffi

ilfu-$;ffi

NI

1,,',,..

*г*т-,рil:*:-Нufr

l

5*ч **'ы:- э J,tД-*

ffi

iеi

i

)

tr Ё".";i*Ъ#

ж-тlI;

jffi

]

*

*1.i|".

Рisiсi l.дutе,

;жжжL.

o

sd'-hi,iH#,iil- Жif'

tнih;Чу

f,-,:f;нj,? -*.,#ih]

;r Jж"l;

il.;.

*,Ё

#?'Ij}i.iЦ,

;;;

,4

;]:,,jl'};*-';й

;;;-

.r:*0

-

j;

ЪiЪ' fi""-*Т

р;'рt;iй-;nоLIii?*:lТ

*ti'fnТ#

;

:; ж

*ж Н.,;-Ж-яfl&- ъ-ffi,J

dе сinе apйl'u la gaгdrrl сi}sсi
lntrе labrlr

e,;;:i'

trui

рогtitа. Сl'леlе вЁгi la сд. Dr-ilйш
de stinй.
b'" рo..'i",-jiou,.'}
ар.i,'i-fr y:i-'ЁЁ'e#L
.:'. :т 6l.

ryi

lЖ#:*ilт, ;!;::
;

l

:311, i; .,l}j',i-,t];::,-3*l-.'.1

жj
lJ'u-ц-н"? rj

',H'аh]..'..

Clrr*]е sе r"ь.рrэzi la stгsirэ.

ll;,:.];*:iJi.ti#{,:{е.-r,u}ь.ij ajunsе, сlt nrina in сoаrna
*.'lе str'дtn-tiй
uil-" с iЬ;i-. i,;,;.Y;Ь?I
.
5;;-l"ii'."ij',.il,
?;] ;'i r,i:j::, Сi.l gеnunсhii
rrr Illi{i
9i. sр:nэгеa^ *pt*е*tй,
.й ос}rii sрre еx,
'
r.,lllilldй-i
й s"*й ,
,,

'r r,,',

.* }fu-i r"йu, с{ar
зiit tв сrтnоarytе'..
"$i сtl minа ilт bоа,ma сi;ъеjlti i..!i.ln оgгadi.

сtl

"l:;ьj

.

Ritilrutr rtr:iri

:;,{ii'i3',
i:]i,,'J;?,,,..!_ъ1, ;.,'

; ;

',.. 1

-' ;hk Чt*###;

ji,i;

l

1.!.,ls, сйр;igТnоs

.-'.,1?**ii;.:oJ."J;1''lYiJ",,-,*1,#

d :i ii

'.fi

**i'*?::::J,*-i;;;;;";;}i.1;ll

[.la'[i r]еsсhisсl

#Жъ,-iJ.l;-Ц*с*pu-uЪ"r"JТij
h'Jfr -#5i,,#;,*.*
i,:**

:

i l, u,i'l"

"1ъ

iЁ}iiiЁ$iif

.#il.,;i;, i'.]Т;,li]

sl,оrrrl trаs.nа,,tu,' i;;;,':.":,..:]...]-::...:

t'L.{4Ё.si,

,,,,,l]Ji*l*,

liЦTl:.:.il,..,.-';s*:ffi ::.:Ц":Цl'}фН,:Т*::.?'Y-:*i,{:
ll"'J1'Ё::i'*::"tiliт;*гli:xl.:::i,..Ёq-lцъж"-';Y;*ff
;i'- i T.llil!l'. "Ъ."1J

ti

() саs5... Da.

l **тH l-.Тlfr il,:
ft*: lъll ,l н л.{"ij:ii'fitlil"-:,*'xтll,.-.r"iч,:
цi*ii;
ljii'si#.J':!-iтii,ъflj#

ll.{":l'l*;

i

;rс:'tlst сl.гшrл.

,,, |-l(. с:i;:е
рluf-сlу::Щ-Ё,?i#;t ;li-x,'i. ll*,'*ыъН';il
. ()lr!.iljii. Dш]сi
nins""i о-;^Ъ*,','.:l'."
. ,lu.It: u," р';;;;;ou.сiе
Ъсоjо
sо;i.lщ

ffiIfiflhfiHfiffiffiJ
}f

l

ltn sсoр

:l;llj;ilпitТi,Ъ'?J*io-o,i,]'.щ..,. ..l,.;,,.l,ll.i!,,"i;";ll
''#fj
l rrli f;"tсЪ !;i dl"гарtа. O
с
1эit.,тl,t
l.';t
с'l
pC_o
t'rlrr.. a|црj
Iu.
lLI.
(

рrоvinсialй.
'Тffi:i3}"s-:."Ч*i.,ff Т- T"l*:l11*-^
:i#

r

t':llirl "-uti',JilllТ
]]оgd,qn

,

;;;*ifl iif,T-.'h':'1-:;%Тtxж;*#f '*fjHi--.',..,",.Тff

#ш*ъ:;ffi

rr lt.liti аvea'.1ii
1эl-tt.e, fо;

l'rl. r; ii

1

}ii*jr,,d;ltй Lutri r:u in,lt,"й***,u

:

]'

,,;'fu.

с1!nf;r!$.

Irrе6 dе pе
l'-ii-й"'', рз.
I,.,io''....o. .эi iс;iгil*
ii
-,;
jl;Bffi
Ъ;;:' ъ,;:;,ff'т.' -,'ъж
жI,
#

1' tl,}11 сir:<'x s.-.
nLl:111а^

.,

1

8l

,Ёi-....,'.,rii:;'.'l,li,,T',,,?.
in оgl..,t]..
. Aрoi vеl]ise un janrJat.m
..l'.."'Ь-;ygщi"-r""Ь,,*.о.
.i,'.'.,.,'.,',..,l
?i1l;;г
.:rrl.l,r:t" Ajunsе
intr,-о dilnir,.'..iii
sli'jjn. Фa*
'?
tll(.nii 0 indrunзasсr.й spl'о тt.ll,un;il.
,\t'.lI(l,
i,,.lй
l)lrr af].asr de la un sсr"gоrrt асJt"t'sа
";li..
jLlсlс,t:itt,'or'ul,ui
I{с,';il:;lni't, dr:

iti l"l:;тii' t]а*
,t;.t,'r
i;Li*
liir;{] ]}i,rrйt]

ll з.i".i,li:,'lГiс:

.

.}

{':1.l]:П

с;l..:

ji1ll1

i]]'i l;j'ti]lt] с;i

l;i- ;r:irI!i bо*
;jl"ti lir;.t], г:tlia. 1 i t .i i-!ill{r

ill.1эl!rti-rгс..
tt";i ,ri itr,:-:.t
:.'::a-i

'::

i:'llit. tii

ill ill.;лзэ

'j'r Еti i{.:l.li}t

l']l

..'

i:iii.:ii

iiLiгl:..u]

т.i

:i!

l.i : tр*lii

'.. ;lрrорiasе сle suflс1,ul

;;;;
.s;ir.g.'йl-l*сru
еi.
Ci fеliia i" b;;1;_;;;.'";;;

Bit.la;..

sс dЬs..si.-i;"].;;.й:

: adiсй sp.re iniraa дJ*йto'.']ui de imstгuс.
Cц blindеtе si рe.intrtul, tЬt&i
ti..
.rЬtщ*i il ;йй;ъ;
'|
'l'tlсr'fttг<:sl

:

'r:!' ir.i'& Liil

й

rrrlriе tгеtlшia

a in-

l l:ias*

сle

tltsti.Шс{ie сare*o сhеmase

|,rtсia Nоvtreanu avеa pе.atunсi dоi
ай. Cu еil ; l;йi;;й
irr оgгad', adiс6 rnai dхaс,t еu
оoйЬ *l,."дс:i гсstti ;;;];;
trriс:" oсhii fеti$еi fu,sеsrrй
biг]i'Jс;

rlсjЬ. i'.с;;il} sC й:j.:;;;]

9erч.9 linеa in lэгa!e, ,оqt
l.ljst}гй

nll"'.ii

j;..i''l-1]" сй еJзг:rjii

Ь сiiр& fuйt"'";Ь:
r
atrЬ!. ingi1
еf
s.,ь1iii
m.ЬЪ""-Ъ-.ii
.сri^mi..'u'g;xЁ
1,i.liiilе оbга.jii n:inunii.
Smэтaйdа сеa f;irЁ Tоаdеi ;;"1.
,:l.l ъ'.ог*hс]tl,.с1аг
ргi.''isе iiitmai ,''l,,l;to r-Lil.;' ЪЪй,.Г-]
'
ltill'.vrlzusс tзigtе rоtunrinri lilnреzi.
сa mirzй
g*nеlе fе:iэri,i'"сьl оl;;1;l rа"й.'..li. р"-й"i] й'.irlс.i. рe
Cйй..й;;:
lrl. igд..g1;д prе.a осuрats сfl sй Ьlat аlБл
"";;fi";
t.;i"р."'J
, i i::nрlйrilg oсlrilоr.
atunсi
r,tii"su
сl,Ili.l
s{j
s.ьчo
nasе
la.
. :tl'tilt': di:э ос:!lii dеs^сhigi ai fеmсji й."-*
sLr"itlgсза t"Ъ*Тu
1 ; r:tl tтз,,:li t*.ге dесit аtшnсi сind о trtl"ls* lэ Т*.*e"x.
gu:
, i]a in trэra!е, Snti'-l,йn;hita
afiasе- o*o*
fs,сеa
din
. '.ltJ.t.:г ,,]-li.]'.*nf..,
lli;rL-Ь;;"Ь"
'i]iia сu;x1-zоi].e l.li.'y'lirijilj-"*i"*,."
.JL]Ёx.C pОnti:u
l'r

,

еiu

suflE:'tul umеi fеmgi оe
р*

ri!:'iсJ;t.:е с:u о f*mеiе-:rзiil..-i,t;i5

вl-liii,l,ъ,"#Ё'

*е lo"_ti'il в.l.i.'.l.,..lТ Ii;'-;;:
gl*i sрiшtесasе сl].l] .{ii..ll-ti 1,.i.l.',гt,ll.rii,
!l1-

}1: рoi
.11 ti..}
с0}
1: ;-riti:'t-l ti; ш ii..i,.*ltt g* эlfr
'\;;ia еi'*, tьt.
n}aг fсiii;i aс]сi''"tisсl ilэ lэ:"a{сlr сi Ili;...].:.
l t].....Iil ш v]'f,iТ}r
. ll:г{iп*i{e-iilссрuне sЁ o. l*gеnе
tl;г.lтi:, i.1,.;1;1 i:ltr.*в"dgvlir
'rrilli] s.Ё ad'оаrr,"тД с.еva.
bluйаi f*,tiiп, h,Ь
:; i,1"]'}
*I

t,i

.

:!
i'rlii(,

s:{tliqr-

*;й;ъ;
llt tзLlniаi р"lntru сa.асе'gt.е bгa!е ш:li
s;i
fir сl'r-ilсi.
1.lr:I'е;эr.i
llj]г'cr gй dоaз:r: fl. Арсi fеtila Ъс сl.:9tilрursе'
Sl-l;;irйnсlita
i.l]i] }j{]s*t11.t'iг1,u 6i сiйi]tlsе
i',фo* г,''t*Гil.jЁ
l.'{.сiзtlt tlltirлu] di.urn аl чfi р1t:с:с
fы'.jt. Tt;;t!*;""ir# f*й;
рiu:,i;
i
iiiiltu i stз gi,с ul cu hгa{ *} е,^g;ll-u u:l
liii,.i;а'
i],l SmЁr;iтrс]iia, nлltЁl сL]m с,гз1 tп с1*
l,"iit.

;;.,. l с.l,,,.
' ' i '' j -

'

i r

'll: nг

fi

a"u*:it u'tr g1as

i:

[}*
1t.)

f*tita astа

г]{.l iiШ1

рf un

ш.шrrtе

ргi:lti'е ;n.,;;.;l сL,.'i:,:.;,],"sй;;;:;
s*0 g116с.

ill. i li'i l.., 1li;;]| т,I,1ii'!rt}i.i:jt] lа Eшha]гli,{а, ViпсJ.ш:l;e to'тi*l
'-* |!V(:ff' fга!i aсо}о _ pflsirtnd rttlitli}i tСсi;r*
1lt.i l Iti(i("'il;i
,il,ll
tll !r..
[Ё*ltsе tl.;linс' dе r,ildшъ.&, irn?зl";ltеindш-.1е рс:ni,гil
tlli. Irtllbtr{!i' dt.lgi егa,t,in;tгa ryi dur.сiгсlt.t ni;.:l;l.i,ii'здiar*с
iliс;.i .flt".l;nrl"lsL.:t.ra' ryi dсr.сnisе dadliia fсеi.l{ь'i, асiuг:tйil*i
цr,it."tll.i.i" a{ll' tiе niuirtе gi 1'lгtlп..ilna uша.li "":il'[]еl. рr.iгl сttl'е
{:iiriIt.i{л *i]i.!{с]il rnг-l!:{]!.l. "Го;r,ге роveqtilс: сiaсiaiг..i Ье llrtit-l-l1rllrtr in шзiln,цi 1i ре Elвtгi!а. VoгLlеa fl{::sl]г(r с,а tilъсtзг'i
уi t]L]lrrl ff'r fi fоst nttm"с:lе irrrеi сДрri!е 1:,r сilг€
з i11" Гi
r.:t'сilt:'lit.-(: in lзri*!e, ilц: ;.t]ti'гtri- са tlestrrlе tзir:ii.ll .[tl-i Г.}ir:ll-

t^:;l

1]1ll?"г]1.1"

},iIс:гisl+-.t: lt]'i,ls*.-- ri*;
nii:s iit tll'lg*st, рiсгi:il''lсill-;i stгii-

.lirсt:t.til *r.l iпr':t:.ir:t $rrтilr.;:iildt!l.i
-bl,;:сl

t,itrriэl'lг,[lt -*-*.

{::i].l.

ltii

litс:iгt.;:.i ti'lrся''l.:t.ii" ilъ'[itlr;: r:сl 'i,.lii*,a ril.ls.''r.,i;-1.
?! sрr:ltс.:;t tоt l,uс.lс;.i.

I,ulli"bоу. Е;t

'-*

trTl

..1

ilш rт'аi
'. iltl l,-u Zi.

.['.л,tq.liсllr

,.,

;?г{:a ;1{::Vfui*

гlее1i

1;ilsi
j' lтliii,
Г}пt'

'

::1i;'.;;id{li',
г [lt](:;r
N-

lll
"

in

с.и dЁveшiсе

с1е сJйс'lilс*" tiгltiii.isФ t*;.

...- (]l-'ll-l" tiildaiе, ъ.r'ei gs rз* las]i ?
(']llсi lli; l ;ilt:c itr а"nii сtin Ll,гmh, rl'1t.lgi

fltul.t iill[(l.].L!

*],;..

с:;il,9i}о с{е рот.'*Тi"

a

t.il;t.Гlr.. !r116;,i.*'*пg;i,

с;l st: ffiс"trsg bti*ЁlйгеавЁ, i:i,iiэ

;tt,ilrrгl1 tltli.lii,й.гl;t ]t.titli*

;tllil

рt.г.rрr.iit

f,rl,i.i'![igaгс:,

'itl
tli

1зt.r-

сiiрiliii:t.l

гl

l.ltэt,l,; $t:lпjll{ir:ti'{itl iir сс,lli]igur";rtia сj:ist]i-..A]}зir f,шst.г-.с. lцi
{.ritr.,i ;1i'1x"6.i, fiil"rс:lсii с'l';t l.ijr,ilitli. dlr iilbi::;ltil t.i tli';i аtfiit: j.It .. t);i1:;tii l.i 3, t.lpi'r'ir',
tt(, n'[l:1чl,. с.o l,ll.:ilt' s-.. j],-йl'.u,],
r.iin l:гl.irLh;liitii-ilг": r:l.;з1i..i..!r.lг' .Г'l.in сlirсl^lri;t. l.,lасfi"i.irr.i;д сir-.тц'111,n,'.
,ft.}iJl'1l:r!
гll}.lfl r.:;.l. r,i,itlj-t. t.liiъ. i.rпlг iiri'tlli сiс ушшt;it.""' Ft:гi.пiтr.:'.1.;l
ijt[гilLl{:t:i:tLl" it,'.iПc;1 <r.llt: сlLt .q.:li.фrltr(!' Гrшgi.;.''ii.* 13i vll.ясзx'e tlt,l
r.tз;i! t.!,ltt.l lt1]i':]1ll'ri]l!:г сir. ;tгt"il,itni ; lttс|;tlli] Зr:ll; sсf;1з/ttii, г,'i
itl.i'i;!l iшi.i-llri]',:;'il.:. iilr.illiiil ;iiIt'г' рllrtinrI ilL.lll'.l}i.ou.'-.'url,'i
{,E11'1l-i

o,:;t

.,i

r,.i

lii'tll:!

!.lli,r.'.','l1

tlr.lrll'ril.lit{r&;i{ji;l:i{i'i ii-rр{-d" С]ш|ltс'lс,sсliрr,;i'll ,сtil,tr,;;
.i r"itlс] sr. tit.lq.i: lfi сТ;"ll1l t.rt zсri'!i -iri
*18 tn*

i Ir:]Al

{

]t ;;luilli]ii}i. lirlIl."iIil (,{l][' (} llri ';.ili.i ;:г':,рtritli
r:i. it:lliilirl i.': r:i i. tr t.':lilгll,:il1 сiс': ;:-l.1giз:rl.

]llliil l ,." l }r.l'] i{iI,il'it

[')]1lll.,, l,i}..il, lli lllti.i]L(fl:t сtl: ].'ltt;',iritr.. l!i;r.il| '
'[ ):lr:;i [.li.sit"i tlr aг 'fli l'г.t.clt.lI rr гli1i'l..t

t.t;
сt.r

tli ilt fiit,;ц аiг:с':lr.,i
с:t-t sIt.;.llr, .ilr l'|i'{,l 'l,ti[tr}{:{].i.1 riс с]iзlчii lli.llil,l.1l1ll;lt sl:;l]'';l j;ii'ii:iil rjlrtс, t:t-ttl"lit;ti ii l.i:с;tlilс-igг:шt.-сэ lit:
linlirt".1rrtli{it R{сi.i$оr" dilr а.г f! вtir-rt, с:ii itiсlji1:lс,.tlсlа *o,n.u.;.. it'L,

*с]'i'i jrt
к.r

l} lтilt'i'iгlii

t.iil;rгоl.tl. r:i сli;r sа[t"l,i ЁJlllralni'|;t, liд;sirlrill-i 1li;il]lli *tэ'

.l'qi;']

.1{

(..i]tl.i}

]i.t:l,il

lii, tii.'ll:i'l1'it'з lli ltirn|ii di.п

t

l.:1

sд;;rit:''

i

с1rl sIitгt:{-l1" }Тt"l tъl"ll.rз:ti- L,i,ili,

tli, qi рit+сau s6 fiе gоspоcinе }а сasa lоl,.

l)с сinсl itrsЁ l,uсiсa сlrvсni*r: I,шli*bоy 1i llр,ll

n..lrli,.

,]ltl:till s0 }iоs*nnоrtsе ryi nъп'i tв.rе, fa!* еi, сЁрii|ind (.! tll.il:.;).'rr:.;lSСCtiCй, fiirr,d сliтr *е 1r:. се lrr;ii t5сuttit. U;rешr"i,, иi)r:
r.ri. l'gi rxl], sСоtea niсi о vог'*5. Sо sсш].n ttrе l:t-t nФaxltс:, st}
r]ri' 1.it ilз pials uirdе fЁсеa singlii"5 сuшрfi.гirtllt.llяэ, яlроi
.i,,:,,i.,pl& pе fat;l din сasii, ръinirrd*о J,a tгеil}зЁ-, sl31,ъгсa '1Цi
i'rlli са,fеа"u.а сu lаptе съr рirrе ргiijitё" t int фi n.}i'.iгt]! ,чl.'lr

.

rvс.g}rinсli-]-i

р

j(.]tjili'сa

la

qсоеrlй, 9t*91

t:r-rl.}tl}.iL!i]' }xlLltЗсi:r

st в mu$еniе с1о ptlst.rз.ir,, f.Jili*ir 9i
рi;!'jl:. с1е9i о ingrijra dil"i:еi' с:t;;:lLiyш't]ilсi

r lii.*rl Sill$ul":,'hilitl

sf)

fсl

rl'l,; ii1'i1 dе lсnзnе, lеgt-ltтrr:, ryi trltltо t.l.lц: t,r.r.Llrlil,tlill:tl tl!вtli,
:.r;11'[111in.. 1ilэеrй. TсэL сtl toсrnсlll f;.llti ]rr сitrlit ** lfiс1t:qiJ:rl{.t.]
|..lr. ц'tr,11'цia dе la !ar5, _- рr с:arе.ltз 1п'vil{'ll дr:l.lyrоd11l:iil', {,ilIItl(|tl.xе din sсtlrt pinЁ сind sе ytliir-'.!Lau, tlt't I'l!ilrlt'.t.lvilii,;l'

;

с":il сll;a,;lil

l\r:ll]о, сiirdi'tial er& Lllx

.t :,:t с*j" iзlilri ii sрLrn{:Jau ttlL с.liltlill;t, сt,rlisid*r1л'сt*о ;i
|; i!tl(l ll сt-l <]еfеrеn!il. Tоа,x,с сhс:iit:1;tlu1:lшсliir:irli eJ:аL1 p0
trltlt,l (|i, fЁгЁ сз nitnсlri sй*i сq:ill'l1 vl,.t'o sшt:rll,tlа1Ё. Еa sе

.l

t,rrii vоl'i;r.lii iiLl.с
'r i fшс:ii е;'t sii:ggtll:i i,;з:ijlirara ln оdaiе.

r.:.ll

( ]ind sе iшtоi''gс;r d* la
фс0a1Ё' I,ъt.tri tге*сlil tiil,liiii. ре
|'l rl;t. lJ;tсlзla tэ нf;,'trtl 1зr.l fгirш'Lе, ii ссll'ссhl * сii;эii *зhгujii
rrlцlltii * s& тaсtr5 с!.l]1"] аr&tli, tnасёi rтш'-l p}:сe шhфblt,& -"'
l 'lil сililtii с]l iiс;l,{:iа ilraJ. dерiir.t,е. i{*rгэ itзtr"сl;a эrin.iiс" tr!
.!ll';l{, Cй I-ш]1 ii s.L}unеe neintrеlэa"t;i св{]а* сс *]] Ji rrtttllt sii
l) !llt()'гUI*е?'r: : rirзtt:].е сJlр&tаtе ler ryсоalft, с]'xl]l r,-l.itШ pгоit.:l)] il"(l]'e, inti;зlрijri:i сu strevе]'e" Lult qt"ia сЕr tt ;.l.*сtl}til- *t.r

J'r, lT] itr1t,еrеs, d.eq1 nu intеrvеnеa dе }ос' ]Jar.сtц: с:irrd сiа*
.],li:l trlll n'iа-i" sршlrеa роvеryti, Т-tili sll dtэstrэi'ilrliiliit"r сtl t,Ё*
. t'a еi dе соrb sоlilar. DТu nirmai сfl sи: d,.,ргll1$ilfiC" сntl"ll ii

fiinсlсs qi Luii, с]in eе in сс: avс;-t ntlt.rзiс с]с.l hiссt"сl.
tlрФсa роvеrytiiог, роа"te сf, iintbu{iа сtllr1irit..l о.г fi il:*
l,.trl;tгtat*о dе оa, шзiсrytзrind ргestlglu) рt;теs,Li,{;оelrеi сIс
.,ll;ldilti1 *- a$a сLl[1 sc irrtinxtJ16 iшdlсоbrytе .{:u sL]i:viil)]"ii
l.tl(l te-all linr.lt in lэl"a{,e сind' еrai Ш1'iс. Ins* t5ссгеil
.r

1llйсеa,

.l

rгrrtlЁ,

l,rllli

роsоmоrItй, сlaш dеvоtаtД, a, daсlа'iiti, сФn.tjiТlu;l
vесhеа 1оr tоvfll'$чtс, tйсtгud*о роsitэit'i i;i
l.,. l.. .;. dе aсtiltt. Cinсtr sе riumgijr, tr,шсi-са-, сrE" !n hra{;с,[е
. rtr it]i сa Ltn рui dе vеveri{й 1niг*rtn lэгaсtr саt.сl сxttс* sрге
. ' t,tlli-bо3r сtrevеnisе vеvrr.ilil с-Lr di"Lltnu-l.i n"lu]'l,t: --* s}]г{]
, .t ];l}згielеi, pе всоpеri$, l;r 6соa1Ё **', dal: Lll"л,с]'ш] ttэ1,
. l'. rlt^a..eu о rimbrf, 1ungй СiIг{] Ф,il,:stэ"{'г:s {.]n tэ рt:llli,l'с.
' ' l !t}:1" $i сtltтl l}u рlёaсa }-.u"azii, tlir:rr с-llir'lil!tl n-u рtrг.
. r.;i iiзtr.егuре::е

i]i

*dril;"

f
i'.l t ;titlt.ctl nrai nru]t сjесiL irr
}u.L:iЛ.,.,";l" tl;,:.lrrсnii i}:l gоneгe,
t:;l.r.iiltrr'ii

indeоsсbi,*tr][l

V(,i'tti::il;i,:llll l.'l i]ii.;i g,;aLl.rгnig:&.
.'' i,il Ij..: j),il.l с,[c via{,fi, 1n

I!ll.;l;rli{i() a сорix6riеi. Dс-аLЦn{Ji
il .
l.lr. ;;ji j11'g6]{еаsсй pоfta

сi.
(]t'сsсtltё. insil iingй
suftrсtr,Ll l'l1l;i:r it.,r.;,r rl ;lx сlaсlaiсэi,
tttt1li"r'pi'flt5 trep.tat de vigоагсa
роtuli,t,l-l il i]{:(jlj'*i fоmоi dе
' . llrtltt{,l,.Т'triii, in,са1 d ге vrсnrе..l r-ir.с1 с.i,ir .ii-il"Ъ,."s*й]
i ! l. ll,!сsajulr&{itоr sё'lbЬtiеe.
Itiш dе се, fЁirs sЁ аik;f, niсi о

*

-

]i:,lгс.

'-

-

{-l'ri [,ilt;ll';1.

--.

t.-.l.:ldс.

1эrесlitr.tзс{iо реntшl bu, .l'. lr',-..-Lu}
itl .сasй nur.l:.ii р.-aсой, .ll"о
.ioш.l
iчi'*
'- } zi:.-1i,Jil Q,J рl iсt.t.n.l сiсr-,'- :tз. n"ш]ш" с'.l
аtrl,l

?

р:li.

.' .'., lr'l?пdi.й

l, . ii

( ll

.ll

j

rl,ti

L];'дt:i

ii il.t bt.са-.lti iе сil
ziuа, сiаd,i.с.

l.,"i..

'.,

!

.

t :;.lt i

[:.

lllIiп-sс: fгunt*a.a";:r.о;lрс r,1z?:rr1
: rxрtъlsia fеt"j.сiгii nш

l r.is, е ntilnаi. strй]uзii"еa

lui

рui"&"

i; fеi"с$stг&. xgi str"оpea
,,. ;l1. Ni'ttg n*'*olЪ тrзlгi. п*d';*сйГ*^рrlvlsl
sсеna de la
, t*. ll',i-]n1
рr.iт*:а оlэrajii iioi*dt. д".й- й.,tJй;;*
'
r'..,''.tilГil*t.,
amiiltinl'u-j
oь''*;Jit й;=сt sйь1.айdt|е".
-"тi -сIс"
l., ill{* d'е-a я;е шurni },firig*,,
*. .iйp-j сr tl"ссоa о plrttй
l " irr-ttr"ita.
l]itсl"iiiа о ss"rutй p8 fi'untr..

- 9.** !i-a rлers la qсоаls ?
. * B!:rr.
с.Iaс]l;iс.
iзunД"
"й;.йыа,
"Чсr sli *;rрЁit rоtй
. - $i асеIa сinс:-i
?
о
intrеbg
ai,stind сш o
!l! (:i,,l'* a siэrirзсrnеiоr ilr:binatе
ре Сfrtui ш0gай,
,.. irlllср&r.ta
*u*Б
"

*u"*"-u*рй1.
Aсгlil ?...
() с:liрs, осilii ]i-ii T,l;ji jl iшt*vДгti1;iгil
1tr.i,шtt"r gaгоa;
'
l''l l.rs}эiratо. in timp еe br,lzс}е
i
sе,сtrеsi.i.с'"f; йi;.й
ti.l l'l
fn**t, intоr;ilrсtr

1lt (il l.1l]ll':i., (]iс.i
1li, с:iitr.lilrllI sсl{ilrlr Nоl,!*erru

lrr{

:эvglJ

tnэci'lе" Dсsi 81"ёl *qo&Гt dе г]inri,зеa{ё
afaг5, sufleil;i inъ'&lu!a iлir,..uil abur lшli:;tilйсrls:tatеa
dе rrrun{i

lll',rrtr'i.
ь': r.сшttтt.f,.

GJшmi, ultIlrгiut-sr ]а сIасhr!;l gзe srLlht gеne.
._ eЬсй Ont bun, d;.idaie.
hfo,т* **lgtiе poverytilе

{ : :il'l,"

sе. slеiеrytе

1ii ili:'{,tiС

8{.d

тt"t

trерtat,

.*

!lr.4.ц
рi*ioo*q.t.:lс, сIз'i.iiсrz*з.1сс:1оl'

[гпdiIin рantоfului dс lrmn.

Dr

llst;l, niсЁ.

Duшrn*:zеш сar9*a

Atlиi, daсlаiе ?
*- Aud*aud, dйdu
еa din еap. N-am surzit.
:- Мogu a vгut sй*l тnuqte. Ce qtie el ?.."

;''rttli,шt,'"

nоas*

lшat сlliр йu,o* 6i a vеnit pe

'' '

.',.l.]'1!

8?

;t

i
i

};lll;,]lt ti;i,,lш

j{.l !:t

г;#t

g.рЕirj с*1г&}

I.l;ll,()ijlГc'irrt,.h1z!mdu*i-1e
. .{)l';:..ir'l ;i tгэ oditrrш*gtсl

j't.lli

гfistr;r:i,.l.sс*

(i;ll-

"(jО

ь{,iрi:ili.

,

L ,'il.li lilj l.{}.,-1.;].i',:." ,\ ..ll' :.i;:,il,l':l, t,l:i:'rlгi
Д.i.:ld.оrr;r
1 il {,1"l}l :..,l}i,:.1;.l l..''i'';i (i (.;i.'I''
i чi, ',t.:}.., \i'l*" "tl
i.illl С]r pi:;t.t. tll ,liiillii'lll r'i t'll' i..,.., , ,. l' ,,',l :.'uir'i.Ь'i'n
' i.lll]i "ш]i.i.l;idl-l]lti г;;l,u.t 1li.lll 1lt.,i] 1 |it!. {) \.;;l"i
' i''t;];dil ";
; rr. Li..' lt'',-ll:r:u.;"l, ;;сlс'ri'il'l.ll-i,l il.' ];l lii.iil.
:i';r \t,t'i inсс.]rэusй
i li.llll'Сl iоаtс flоr:llt:" ril::tl9trilii. lrtiгt.litltlrr.i. r.. l.' г.
*.]сЁt'?Ьi
.
.ilrit.-tl"ltii
vаn:п.lj?i A1зi,i t't..'рil:i(1 l]1]{llilit1itll й;й;i.;
'l.,
' " i \'(lt'h1' 1а "i]ltl,'i[t...\no, -tliг. tl. ll;-i
i,.;, ..,.-,..*ioo"
' .l.r[сi
.l',
сlш Гrlnс]l,1 r{е сr:iгlдlrг:;.a t';l.:.ilii,.ll] с '{r.r
r l .:tri. йiй;
i,
'l :.:1it .iсli.l.;i, сu:.lоsс:ut;i ;i с1r sr:r.ql.'тi[ii :iiс:ltil
ii аi;.--ri-

Гtпiзt:l'

:

lnaiiтie dс

шrttlsii,

сu сit'с-о sЁiri':irlго pе fitlt:ll.гtl оliгttz

j)'lliгLt сlg]'t tli]Llii gaгсlafе. qli s*

drrsr.: ii,з сli*s.i. 1,ru ul,rna с:i,

с1::ii.лi;; гtinr*si: pсlsoal:оr,itii ].а f*ге;l.stгir рl.iтir:rсl di:"rt'*iо сi,е

lrr, : tii., (.i!

r')r

i'i

1iri1r;i.

$'i r;;:Llst" аiit', сa т}с:i1tl,t;l *a l
.* ft{ir;5lr -1'l,iе сlI с(l :itiсt:" D:l' l,itсiсr.l*i Lin}гil".'
lliш i'l.:сil:ii'.:lri l.iii se uj'{.с h.r iс:гlit:"lil' {]iiтlt.i(.r тi tll; сli:}:ii
il: t].О l.:. ttrt аг fi сlfltui.
I}grt" lctl ilii;]i }a gitгt;;ift:.Itl inrj'lоlэосiLtl, 6i rlс}rii i sе 1u.
nli.li;tг]i" f,iirrrji.Гr tаггli .,ii р1Ёtс*:ltr; g:llс,,;,ifеIг.l гг.lgii.

. .l' iii

.

с1{'*'.t:*t:;l '*,t'.с}ti'ш:it:fl lrngi

е.rii (ia gi irr alrlil xоgоdnг:i :
r,'it1;ii.;;ti til.ri.lul'il' TJ}оnd"i. еtr сrсlri aj.lэagtri, оbгаji altri, niini
itilil'' 1li*iсl;lге :niс[" сlйсlrа imрrс:sia сle fгitgiiitаie ;l statrt.
,ti::ll:lс.il, рJr:;l.r*t* su}зl gIоiз сlе stlс]&. T-in:rрltl. lъ-о i::rbflаtгl.
:tl;:,rl : rr s:lrlз:t]сi}llsr. .i{iсi n:аtеl.tъitiil;сa rr1.l r*"ittll s* ш]сni*
lt',t.!lt'tr'''.j ;l;';it:i.iti.ttс асgstlii рог{tзlilll tlttlirl, itt {:гi;'i:: stitlеt'шl
l"ii r
L l i'iг t.f, Llrvл r"i :-l lэil gr"а,liоlt srli.
,la
1'i* ' il.l.t,: tiiш l'iгIll.l" i;i
fЁtг:r,lsrr. rtiuгlillе
шt:l!г:ijtl сlin

Дlig*liса

tl-lrl;.lit"ii.

il]]

1

i ] );

i.

]

j

lil'l'll;r l;l tll.ttlll',lr ttlltir.tltlг tl;itttlit.(l' tliu1ltit1tlсl с'tl';аtlr.nсi
rtj

'tl.l

t

i ir,':t',il

t t

it:

tl';,:li tl E ll

it'

V

t ol

,l

t..

';

l

l.t't

t

l t {

d ll,.'.l.i

ii'l

с

1" sс:i-'.ii
.L.; сl;il.ir,

Сt.'r"(.f

ii{ si rri"t'1оtrlt{' fliiгtl g;l'сl;r'il (i(. (lt,[,0.l,.{1.i:,l i"iсl, с':ill,.iii
J,l,,lt:lli i'irrLi. }:гt;с1lt"
-xt.in s;,,t fttс;iш"llltttfсllсl,jlttl*f*" tlfii.l]i-j{:Jt{,ir'i;
оr'tt:l.сt-rJiiгt7l:, lltt'l,tl f'шlti; nlt vcli"lJl,3, liirт: tr!iiii,,j;.lli"i.'i tit.s
еt.;з тсgl"]a rl*.", fglu'l еi, rli;iлtL ш;сш.
J'li'ilt'l"tl tl.ilшir:i"trl;rti!
xэшсt;гii }.гl Ё.i с:r.;ltl m;.ri с:Ьmin l сl с.':! i, t.l'iн it.
1
t.сit.
'tll''l.ll.i

lГео*iоr N*v]rдtтiLl яе lrrсlгJlgоgtisе tiil с:a r,ilziliсl-сr
f.r't't::lgi..t:;i iшiг-о vaсarl!й"
$i сt йгa blr'lГlсlс.nш, с{i"iг t-r;.nilt
-&";ls:i']i1,fll.ц-,il

l

"[n{оl,.]t'-ar:i-t

;

t'!* сlгер{, t*iyr }:jr;сtlyс;ti' .Fel"еasti

il

ll.i:L]]{r;t dtlът

сlгlstЁrin-ьiiь* рr"il:l sсгl$rli

'

i,

t:'ll,lii:ilфr

dr

tsl

nr:jnсi :\ngеiiс1i. A;;;i-Ъ;.
sliiрinulrli сff,sГji Cai"e, }аЪti:rlui rut" sr tйЬЬ

.

[,u]i

ll..;rlt.: i,i"l vrl.i 1{i trtri

l i,riil..L{.i' }.{l.riс:i],е sггjsс.sс.гii

fi
L]ll

lrоp1ixч]r d,r Т;iri*"

.\n;iс"li*n

.,. v.t'st.:ft
;l.li.' iiзГiiЦtе сt''i*n ]ir:r о irГli.1,1i,i,'р. 1'i'шir,.lr], TЫJ*;"й;.
*
f itrl-unisl a[
l']'{}
ргiiтru1шi^р"*ry*di,.,tu *l T;;Ё;";i;.
] (JiI.i -:.'*"
ilili.,-r{|, i.;11;1. '.j\.fl:l еgt..R zс:stl'е, bffi;tt"шl *.vеа
спгiеr'fl
]i,;*

t".lrlxi

A'ti,rj.

isрr+..lь.ii,
,\.п'g;.е1i*;1

с.j,"l

r'-l*r.оirisе dоl.шrnа }dоr"lr::i;rш, C*nvс?l:.
--.'" -"'
uniсa idj}-{ a tirrеп:{ii еi.
(}1ri.nia
рu}эi!*Еi rli:: Чli,lсrd sрLlilсl&: inеп;ij iulr':al. Nш

rll;j' 1iiil

г.:ii:;itiеi'с еtегtl-Ё

IJеryi_9 ;.lr,.сa аhit,цri i:i р:;trti
ilьф'
яi
l,'lr.
iГсlсrс{*t. Nг,'1t-:.:iгii.t о :sltua Ia г.с*е;r;;i"t''i*.пЁ.to*lЁ
;ni"*n*й.*"'oс'. r'lltlrll[сi, lа сrjгt*i' ,.:lрi'iгtt:ll' tr'in|п
n.о rlitеi;'i. сrir1lй*о.сi*
rтtu1t, с1tl
.tlrаl:li1, dt' рlг:fnt;lгi, l;isiirсt*сr iru *.:n.,ill- i]а t'l]
.'
Nrr ;i sрtlnеi"lll ",'ttl,i tlt}tll ;э1tllili" ,л -""йt'i;l.;]'"']i.
.\ ;'']ilг.il:i'',f:i
tln l.е:sреo:t fili;ri 1-.gl11.ii:tl .l"r.nсlсll"}Т'riъ"jtllnt'l,

i' .il]l]-. diъi.Гfrс:|.iiJсз 1оr с::l;i.е;."iо.:rе ёilstli
с.i"{iLl {:{;-;]Tiili:iс:' }.iLt .;*
',:il,il..t iiiilirlt-tr;.r.ti..Ч-" iiсr:;'lг;: flr:.i.i|iinrlu.*,s* llft ({,'i'!l.:]i{.
*]o..ti',l',ir'
]l itrш:,lсс'n оi,ц,lг;;::l,fi s''i iili:t...n.l, сiiвtirlgirrilr t -lit irri:i'i
.l'. i'i
l' рlз?ll''.i u;.rгiгi:ij'iil^i:з *hlсс"Liilit;'ri,t,li"i;i l:ilii'ii;ljt:;i l-.iirl:j'lli:' irrr' 'j.tlс"l.iсill::е. l;l. *1t-1ss' fflсtд ritr ft:l. с].'l
i1*,.lрrirttir.it.-firr;i
ii:.:ir.iji;'с1ц.31 (:i,lil (.llt1\ i,i r,l,.li ,:,*ц: lli.lr.i'.l
.'],'',lя;.ti'..i'
-t:irt;ii.lr'it]
,:
ll iP,';ilt-.i iilt. lа
t,сIil;il:{]L.-.... ti;,i .];,.,l.]l,
l.r'Jt t"i.э с:ixlr1зс.;i.t.l-r"i, dr,rir,.Iilгi,
{ll:'l,'. ".,i iil :;*rl,:lгr: tlL. itiii;,l, l' AIзоi. in' ;;.ryfс.:i.lt;ti.t.::r J.lii ,l't':оllо;, .-*
е.it.l-lil.i-i sil}rir',t.:;it

i

l..(]A .--..

jвi

[i'с.*с:а titэliзmx, riгцtilзсi

la

,;i';ir.ir t.iriLl{. t-{,l,'l]'i'r.'"

Сltillпliч1*кiсl' ясгiind luil6i irс:гisсэri nraiJliilt. *'i l'i
] ,; уll.:.'
' J.lii;lIi, рiсtiшс1 fiогi __ .flfrrЁi *lЁ sсi"nruгtl&rо&sсil *--o L,з:l:rj;',lt..i
. r'*.l[,il'lсj гл,;l,i г:tl:lr.,.:itзlti сЁrl"|ilr lui Рiегl.*l
lхl|i.*] t,t сiii't'ir

..

ilr

r.-llсiri fi'gt,iга }а 1rrе

'liI:.. ^ .,., *li ."'.,t.:.tlj.j.1ll
.

'' l ::lrli Llr:l.{,rt, 'ri.i

с1е с:ingtе рritat.rе nтiilг.iii'o.iol
]i'li \rг.i,ii-iin*' s;llтul.in 1:i .l1гrr.l,.'lli;liсti.

с..l}rjl^

ff!

f
i

N]'{]u'/].eajtUi,

сarr

ll.

i

nшj

l'.

1ft, о-r*

.l{'ll,i .]Oil.{i;
,Т"Тll.

Ia caгФ sс

ii tn

singi'lг

.dс.s{,с'1эt,;l iтrr"lit'illx;i'tr, .,flЁlсttrсTш*6i еa;
inэriсlLl1 i:ll^l'4;1tit, dс'" Аngtliсn сxе еu;й"

atrэi"lz

: irttlшlшI. [ii tr.t.i s.I.ilritlrшni : Al"lgetrira,

,ti[i вt сafсatla тlеagгёl. Sс sсiсittl,t.il lntl .,,lnl
рt"r,fс,сl й;"i-It"
la Сt1:0Э e;]f't Сl.J. aееstс 1tt,rйr.rir,rii сlt"r, [n{ii'pi tlш.,lllr:ii
1'\сuxn, de с:irrd I,шli d'rс.vсnisе с1lшllгli;r-i,rl'[.i- с0а
nll.,ri ll.lrl,г-.e
]o[tlLti:lе a }ui era sй iasД la
рnlmhаl,,., сш,,'[t.t,с'trс..toii;..-VЬ]
ti

lгii.il ni,Г];;гil aгл?ndоrrJ.'
;;1t /,i

,!

с.l -1
.

i.

r;''|

luiй:l-] сiе

.[:l 'i{rllii'"''l.""т":,''.til

aii. Lт;'а;:rl stiг.g Jui n",.;ll, .i.

\':,lеl с.l

сl

L.t"l lL;с":.,iL..т сlurr:.т-..:-n. 'u-i

,.i,..'I-:l1lnС:rt3'шl сш.,.flсli:i,гr'llе

trtti',

: a;:i

tr:r t,rrli"!lt,t'.

l,'

o

t.-li.rсhш'(l.: l.l]Ij't-

сiсiii

'
]iLl.,ос
,;Ч9tr.'gur'g" rгo nTh, еtт
рё,гux t,*г's ..o",i.;; ;;;;.; ;;
tt{t.f .tnс,lril* сle асtor. сГ)nx]iе e,-r Ъas
шriс. О ь.tu..,с;lаtс: t.il,е. itsсД.',ii:' miqсiil-i" Сilrr]. l"1сlеа,
сtrin$iJ. r.tсlсaш .rьl i- i.t,ii.l
ill|n,ij.. Ct' tоatе еii
-sе г5c*a сопrрieсt, оbг;l.jii рtiitl*"ii'*
i,о:t:'й sсll"'[рlrе alIэД' Arya сй In tlitгЁglшrr, с;;рul
р6гс:a
.ц.lllliзt;lt irд сa].с:;iгlll sttnсilor Batсiсшйi
: ос]lii u'lй*ьй
lli.гед1с:l-tu limроzi arni.mtj.гс.a
;;гiutr J.lri Ф с.vс}с"з-" Cr'l t'сi,atе с&

Бj]i.-ij1{iа'

i}i-[

соast*i сtr argiirt р*

l;]'j,il

*n,]*

duссa o t,ie.{-уl sсdеirtar.Ёi, tiш
.' ir:lgi'ii;lesе. ц..r*sсаt$" 6i,fa{a, usеat
.i*-..,gi
6i tl"t,lрй, ouu
li Гil:lе" сl;l-ге afirтшli...l раtс;"railiat,сa mIteliоз: lшi ''t'il
l"tdt, с.lt fit
i.il.,ijl:t'iri}- nriсЁi с1аг,].гii.5
ryi pirоir:еtetit tn afдrй.
.[",:t Tэ:"a{ сi.l fletоlе l.т.ii, al,с,tl t*n,сiiп.[я
г;Ёl lt: гсi.fсtе" с"a
.; шifff1 irrtr'*:iiсxсl"йз' nе_:iг .[i ,to.st tat;i ;пl'lilrсlo,r*]:ft, atшilеi
',..l.il. r-'lll:'i,;г,-,;il.[ ог:з; с;i ;lа li: sсй;rtjr
d:' |l: iгr1'е,гrrlr'6i uЬ й
rliвtгсlzс:. x,о сtruесa tra соfеtйгiе ;;; i- ;щг.тittго.

-tll;ill lli;llilш[:-,tз
' ii tг;il,liгl.l sel] еLT Lral,"з, ilrL.lгсi i,сltl-1 ',
l.lrl,l:..;.i'.
Ill"l:.lt
iltГ;t'Ll tо.|t tгеi
.ct . t,
1зi:. Tл ,,uiсia1 lr: i*
сш L;il-l ilr{:tr', sl.ll:1jl' xе
*.lopС.Гe;& еLi un hrrl,r;, г;pъir.linсl'
d,rtс}аiс,ji' с;l ili с,rrш:l Ъ*,nl: .rt
l llst dil"Cсt.oо"rсn pоlrsiоll'l.lnшi
:
** "Шагl;rie" с+,tl siirt l'illоl."аt.
.]ii'r,r Сl-rl .*lr'..l с"с.lli;ilil.i sсl,lt0;l dо,lli
s;i,'.i'.:. (,1t Lirt;lГi.,с.]с
r.

сir
l.il

]]

f

L i-ii([a.г,l/t.с]i."

о оirl'i,l сш

*'Iii;-i':lit

,

g;iil.оnflс".

imрrсr:nil

..'u;'.::]:','.]а.

ll...lтii..[ ssn,r&. T*сlоdоr Idог1спг;r.l
р:.in.

jшtni1',tiltе, asiist*t
"-n:,о5с:^:оgо

e-

д'g":u;.""
ryl сl
l'i.IiZ; !с]otrе,:'iivй r:]г, o
;!uuniitat'с: dЪ огtl. i;lаi*:{г dl'*l' l..i.'n.*
.,''r]'"
::
'l" t..:;i.. ,j(":J .. . .:::i i:r'.г,1 i..l'n t'...',x...'; .,l'..rl. rr l.iсг5гiie сL] ic]i.iitс}.
],.

l

1'11i6gu

l

l.,i шr'ilj:rсе ,filr'ir

grri}-,;.1, а;соrс,i1tiсxr-l*1i

. "

gt)

l
i
I

я

1
!
t
t

Е

pt

I

i

*

I

lll.l1lil':;Il.l,.. tlirг'lrlrliLri, {,]ilil' i.,;.ll
ll t)rltll;.i,
I,ц11i

-

illt,гti !n sоfrадgеrie еu о}эгajii qi gaгоirfеtrrэ.

Arlgоliсa рrс]рara сafеaua. Tеоdоr }dоvlеt-:iru igi lsргfl*
vil;l.l соtnpоt,ьll. Amindоi o рrivil.f,, uit,indu-6i осupa|ii}е.
(]ilfetrtla se г*vЁiгsi bоilзоr.оsrnd lrrtunесat trзеst'e ilэrrс, ttn.
llr;iiс,ilrdra-1 1ntг*ti реlегin,fl dе lшtt'f, vесhе.
.-- I,asfl шrattз, Angе1i.со, sЁ' llu tе оpЁrеryti..

ilзriсr:i сlln mfuЁ' Tсоd,оr Nоvlеaltr.; о
pе l,tlli 1n ссilii lui al&;egtri. Cu ibriсtlt
сltl;lsuрrn fiйсЁгilоr, аvса lirtr-adrl,&г Ltll &еl. dе sсanзаtог.
Dtiр& се-i

,xъ''t.l

tlшgэrinse d,in nош

f,trli zlnrJзr:ll.

Angсli*а
*u',.u.lt n*i'rrllll
.-.' I.uxi,

ii,i.-;,tг1эгivdа сlnсl

lli

р* unrtl, сind pе

fi asсljns UIl *q*СГet.
сlat о tеzЁ fоаrtе }эшnfr. Dе

аit,,-rl,

u:rсtr*

сa

qtiu ?

"5i

T"TЬ

tilltt-l-гlrзГr ttitli:l:-! ];l осhii,;i о!эrajii m-;rta]е ._ аi sa-nrl sрtii"
}']rl. Uiliirr..]ш-тlllt ],i-l. сtэJе г}оuЁ gaго;'rfе. Са sЁ saсrifiсr сladaia

lшtiinlс tl! giil,оltfa inseamn;l с.{ s-a intirnрlat tln marе ryi
ftll:iсi,L сr,,g'l'l.iri.i.t.il-i,. р* сaгr еa ].*a af]аt dintli. A$adar, dоrrr.
tlil,;оa'rfi I-.п]'i" .{.t.:Jj''l:lti:ii.ile iзоastге. Sееrindо : dаг p6riil{i1
nt';ltдxе sfЁu ;ri'il с1,сi sigrэri r]е aссзt sttссеs, lnсit fё"rs вil
вryt*рtе rg:zlt'rt,ilj;.l], ttl:":t..i. {l-l..п,t 1i рг.-.gЁ,r'it rd:s1"'lata. Caгс-i, ?
:'lrllit.n.Lо ] (lj-сii...
.A't:l;nтtr sri i* '''iill..]l
,i\illlt.,]ir,ti. tilrг tтc-l vszu сtrесlt о шriгaгtэ
1,tl]'i sr' lrit,]]"
сitnr]id& рс' li;..iл. t:i'
1"Ёsil:d Гjilft.'il'li;l
i"I"l]оdФr

Nоrr,!.с.:ilrrtr

.l ii.i. :':ti r:atr:l;rсtlx sй sе tlсlitrnеasсёt,
i.l{-]t,lг,1l
'шnlblit lt'l lrьtfсt, sссttirlсt din fund о tt1-

vi{s рr: сeгe рr{igдtisе

tt"с.:i

imрunii-tоагс t;tг|lnе сu i*гtэ

rn',ri."

G*'brigna сr;r in

ос1;ria вl' Aqа с& Tеосlоl'Nоvtrеanu рriшзi
nuг.n*'!,с:],сlllй s;iгul'йгi, ryi о garоaf;i la butоn,iеr.ёl.
Т-rili inLr:й сш tl"aLintlе цi gat.оafa irr r:rlaia Galэr"!elс:i"
. (.i;'tbit.о, tri{'r.' с**ii tгimiiе p;tpа.
sсL

lПllll;l rl,'
I]t' ltr,ll-tсlr'1lt'lti.,

il;til.i

.'"" li]j" I,uli,

. . lliпrl.
*..

lt,lс"гt-t urrr1е r.:l"a irрl;lс-'t,rtГt astltrrra un,еi
(,lirlll'it:1;r t'itliсit sl1.ll,i: I'ui1 осhi аnlt{,.i!i.
сi,:..lti '[llсшt ?

I,'tln,r:ti: tr!nе.
I}l.'ltr..о. (]iгi;ll nril.i' 0i"in р(:..il{]{tl{} ?

L,uti l'iсli'сi.l с]iш urшсгi.
"*, Ttlirnеni. Fсt,е, рrоfеsоri..."

6;rl.оаfа сlin rrriirf, соrrtinr"ra
D*г l|tl сe s{:r,ii, Galri'со ?

9.;l

.q&

fiс

; l r

s<:r.isсз:rl.е.. '

lli rtг'il* .[шг'

l-.;-lrnilа 11е рr': шi,tsа G;rbi''iеlсli. aгsсll.it., Ltl;ti;r tl.'lt[;[("a, dtrr
l')сI'lt,гu t*иli dе c}осtсlгitt. Atl{:1с:ttt} 0i .l'tt!t'..c. l.t(.l.i(]t-!"ln еfl
';rр*r..i1с: с1е шtiliрtе in сnгe l.lзтl";r iqii 1riшlLс с,r.inii sгшn.
f lоri
l rllэiili. I,a с;iр*tliul оi рrsts* grЕiir:li-1р1ltзlii'ir dс

llll
l

'

.].' i'.i" Lr* с;uL} t-о сlЁсlt''ls* l,шli сlimintаt;t t:i:rсl se liml l,ri:.lrll.,ji .ll сirрlii.ш1 tТtri!еi tr]оlтnг:sti. [}at.f i'tзll'..ll 1оr. сtlлссr
nш {iiirrсlr:й f jоrз1е rr&u
' '.l LзЁit,r.tnrsi:, d* a1i Ёrсiatii,
giirdtri
ri;iго lзг';l:i.itеlс 90:
' '.i,]ltl, с]-а:tr fiirrd*jr dl-iсеatl
' ll.ll,iri сtiэсl iэirгiir{.ii s* irпlэl'liiеlizii t;r jill.шl 1l;ltш1ui
сtE.i.rit:irrtlr"l*i rэ сlаt& сL; tiз:ltn'*ie ;тгсliq:irillxe
',.;.i].iliшi"'
. "ri'!sflliili1. Cш i'il{"l in ^*iшs ryi ntiшil'з 'яrri;t tji.I-} .*' i;t;rn*
ji.r 1л,it.t'1:а intl'"о рliltiгll h.[t'l;t}lr. {]I.i]:;i,1,]:.] сi1, f!$.
,..1зi.ii strltrnill r:itl.е е I}*-'1.рi,i]f11:е, .Гr*тulillt iiС*]0i иi]e
,,.:l1,i..t!sе. At.s{,.gt: iзl't:'a ttrгr:-,t* рт,li,ttl;;t, inir-u':r ft.:L *1e
.,'t,:.i'iit..tljг.:I:tirЁ} \:B$]f.!" ii,isfпdtl-;lr: tr l.д.lit{, 3qirilс.ll,l i;i сl:; сi{l..lэ
ll ;]lri-;ii|,t..1 ltrс: рltl.Гшnturl fiоl.i"i*г с.1r' t,''l;, 'l,e.nj.l с!iп l.i.t;riEri!г.lir
iiliг1i'i' sсlnritgj- ilс*1а с} e$til.]]|'i.1" th:l' i]. sLi{lilj;il]{.]l ;ilrtrзg'ilъ.
sultln
'. .. iС'tl (r nl{iг{: hЁriаriс d* iшiтtЁ. t"ll,igi l;гсшrld;.l;lilt.:ir;i
. i: t'"Tti:l.-t'l. lint.hisils* g{)}1i:rl{j) ]е tilllr-lh?чt.s., il} т..i:: l;l:.ll!€
'.':i, t'il,l с;t:lll nt.;;гi {:i.!!'* сr 1:t.iтi.;.lс:i'ii аtсlitrс !i.t t.:l.iilgс.l;iг1l}
't

1

,,riil..

i;
!

.'il,lit.ilit..1,ltilstl ttlt iгr ра1iri r:i^ i.qli

i"
j
.

|''i'i

tr*l;i'1{111111iri

i] ii

i'.jt';
1r'l.;11,11

i.l it

!i

{}

fli.,r,ilоr,' г1r

i1'l..

$1

Lri

с.l

*

т;;i

tt'i ii

гt-.i

ilr

ltt't,r.li..i itli'l.tlli::t-"o

.l'''''''''''''''i,s+-'rriiili,

jlt ri]';i'itil

lll:;i.j]l

"

i.ltLi*r-:i il'l.i1t..1.ilist] l.]l, иLlt-а-:i,:^l:rl' 'J}ltl.l'L ll,:,,l r. ll ''. {:ir''rrсl
g.l1 i-ll,1г р{.] с;'tг;: gi.tt;l' i'l'r.i:l.li'ii i1.1 |1.;.l:'.: !lt t.l'llltзt{: {:i,t' Ф

l. i1.1'lllii

l

;'Сn.}llllJ- *lз;:ajiltэr оi

(]

:jl sеrarllьli {j:i.bгit-ll:i it,t, gli,t.il1;i lli]l irli.]il' irli [,llx.i сз:а"
lirl aryеznгЁt ilпl.ltlr.lоlri рзi': lltlrr,{.;irit';t ll'.r',.ir'..i с t-'iit:jJi-l.(l,
l|,l;]{..ituilL1*s! Lltгiint:[сl, сt.l liiэ'iпlrLr..;t il-l :;llllt с li i.l.ttгrl.l.it it'l

..tl l]il.l]ii l1эt:!l:.i:t: lпt'г*rr

i'.:it :i
F.i lfiirr:;з

],\',iГlg.

lГоt

с:сl,

ttI^!'t.ti 5iti]"it.Е{

.":r..,!;"itt.r t.'L,ll.ll'i.i1.;]i.

irnl,.rlrн р!111''..l., d{j.itir1.iJ:ri,.ir

рtiltl'o вс ttivtrlri*lэ.

ti.iiit, r'ltritlil([r

sr.i l. ji'it.t'n'шfl

t1fll.l. J.шilтr;l-'ii

' li'i.ri{l{,*;i, ]-'jtttii;l tn .[iес""аrс 51tтr;1, с:;.t t.!.]l i:,Е'lфi] tl* stiji сГt1lil i
' ;i;rlli с1е гtn iir:;;еir:at sprе t*tltе liоtпr*lе"
'l'l.iiГ'!а dе-.:i iшhi. *t.о*i: f,с- ryti ъ,;ltii., 1'1г,рr.l-i l t1. i:.
l+
'*']

lr ii,l .( i] l l'i (]l}-i'с!е a';gust in plоaia lui
i '. : 1.il'!.:. i-.l-l ix'1эi {-"j:atl" trерtе1e
dr

)

de stele."de

pосtr
рivni{й sat,l
irl.. il;ll1rr,i:ili, ыi tt.esя.trе.j.iii', tifrsiilЬ iй*."*ilЁl;i
l-i
JrЪ#t-"
4 i:()|t ]11i-ii.;
t;.jilm.f;rl in шесйnоsс*t.'l ]ii;i;l"-iЪ
&ъ;Ъъ
ll|]ll.i,i'Ll lnt'iiз *ni.й irлреr.iоasa nеvoj'e Ы sсrisutur.
cЬ;й;;;
Jllш-llзil. ,$i e,;l neina lЬ figuгt
uй й*,ui*
-ni*l.lnеi P5lthii, sсri..,
.йl
d;t:l'inеа}a
liltttulЬГ rеiiг
i,"lьr'' г1n$
.vоrbсtre d* *o,']
(j(.]i]гrstе!"
i,.;j*.l i::ltllt i;.l.lп, dе*it *ooliЬ*Ь.
G**й1 а* ;;; ;i
*.:-.]Y:}Yi,."з1зёlт.it. сLl сФ*st1 i'' ьЬiol*1..""рrорr-iеi
iui lшmilaj"
;rС']-:o О g;ii,:li, j.l. t,t:l:э aj'. rurl-.ш,
o,".. l,.'.'|i*",i;;,"'й- ffiъ.:
f,Uti'r. Pr'ivigе ;:rllэ:ili 1.u-iir aсор*-lt--.lЪ
uil sсr:Ls l"llil''t"liat,
Л t.]l'!.сs, dе;i.l.tJ i;nlt.
Sш f iс lшtr гсii inеs"
sе ridiсаsе dс ]a nзаsш *" l''nс,].n"-t*-tt]nisс uga
оc:iii nui
$; in ;iссa сliiзй. qз"гiшsе;' .й;;-;i";lэigш-a'tr;iс pC сl]гt']*"l
].:...
l,llli1,iзе ре tim#"t.lll iui l,ulii' аtun.:i
eiriJ sв n-.;v*zusiitt;"F;
гl lllшgЁ ahяt.lз1tl *'9 Li'fllnn.crа
рс l.lкli1l:lt} еr"
т,l,ll,""]*, gl.;i.iоs о'stсllili1,
i;.,
рat С{] рiB т.l.n sсut, deg,{"i'..:.itl,
" дliilrсlш.:it.
ti
^р.;
dшрfi- zссо,,lЬ
fлlтli1;iri:..._*Т"
фiЫ.tt.{е
сasсi, рril"lt:"e с&l.r sе. stl'еt]tш",t tlnоlff, f.iгй

l1l;

z;:.lrlйgit, tгi,st, vс4tеd,

Suflеtu] dз irsh"L.:rоtrg;t,tl сi' :,r illr
}:ll.*il:.li с*L moet,l.lilшa d'сl
ьшtrзt сi g"i,:, lз Алg.:I".""}J'
fur rесitis* tоt, de lh ilэсерr-lt"
Р'tlрsезо, сlшг шu сr-т mlni tt"Igli,сз, Сi' с'-,1 Шli!.ti
с1;l fl}ii*i1ri
;llltl:{li
fiirrdей iu}:сa. llrt,l}llisцз *loag.uto*l. *.'-i
'iфr.iсnitе,
1.:],.l:iLll]. Tilt, aiit d* nо'!l-l]Ёl с,n qri trl!елi'''l,
-";;,
рi iiiil.tl {,tlt'i" l':i уll"llt;i.t"t ulllutr s1lэ';чl.l,г: daг 9i "l,....1"l_o.i";";;i
р"ш",-ьЫ'рu;,o.;;
il;.,..,'.,'. r.t. l,l ,;l Ii' nr.. с"i.
lii irlt't i]illi(i (.ll.{ lllilri сn'il я1-lllll r:lllllir't,! s{]гi;tФаro,
Ф lnee;
;,i s,r: oрr,isol, r:llJll'.ilLi,lLi;rtlttl l.;,ii llшlil1е1.u й йtrэl.
Е}l-,1'1.1,l,.'j.
Ёt' Lt.Illl'ii. j\Ll (1 tl'.lo1.sii l;с:ц,'ii lL-ltL'']l .]i ii .rг.
ii-н1эоi jl: ntт-l]'
tiшrеa.dе sсrisоri pr сaгr с1еsr llLl,'tl,l';1*'. 1'llr.ilт.lra сl.: ]a tot
fеtrul de adlззiratоaie, sсr.isсlilгоii, tli lз..l,, J"i*tidaus
.lЬ.tiЪйtfсэr,nritatсn unщi alt al':lоirirnat сiiv.::l.:l. i\сl',.1,rl' lй-,.;;;;й;,
ochii lui sе оpriserй. asuргa еl, iz.--,1irli}.* ш*. uЬll*lri""t^"i
voтbele]ui parс& ri ii оfer^isеi'mТыt йi,рili сlе
"rаr5.. l]ier е;га
CI,:зрJn

asta nrai nrutrt сIeсit tllт onзagiт.l vizшa]
$l,urr. mad;frigal ЬЬш'

s4

f:

?. Nlд axrusоsr oaгe
iili]'i'i сiй'.],.*'.'.,'',, -1:,.."",.,].l:J..
"Ёi-*$'--fi

.. l

С{'t liф,ii

.;]}':;;.i-.'1-,

i;l
:'
',l(.j;. .-,])1'jirlrlЕ;ir
t-]

l

,'r"l:'''Ч:];1е

ll'l-!.-I.]1f,,!?ii''-1',]jl

i' ''' '...:'i]"(1,
.
nj,i:

i-#,Yfr-il,

.i

i illt:ц.,.:l;,;i

l'

ч!;I.'

[эоl[1

. i'г!(tlIt."" t-i.:j:;i."' x't-' slllr!.t.а

ill

,;.#*o

gl;lгfulшl.l-ll

'[i,uрsс::* sс'.i:,,;;,;tl'сii

V;il;l

.'{j lii,

;;;

l, Ht

rnLГ(tt ltlrlrlrlItrI illIuг.t..

ot'"dlйi".olu irut lltirlNtll'l,l" r:iш
; aitйсeva сrpill.са in еi. са*
ф;- s,;; aрго;l]]C il,rvi-rhril,.lr.
с:ii.о d[.\'j.Ё*
Ъ Тi*рt'*ii* it lrl;1з{ii цltl

' .il 1*. у:f i гсэр5rt l. 'nсерtltfl.
1 : ..i l
lt,; tlrn

tl;.fl;;;,;;

iсоs.'.

i.': l;rilrза t+i. i:: tinr;:i'.lo*
,.lIi с:ii(}ЭГesl;t т,;nсj сliгtсгljrj'
Ci!,i]е l.lti тс;i li.с.ij.
р'{;it

lmсеnзtnсl

f

аli;t jn {:ar* сil.l*

с.рfisist fl.tlli'

r l:.ш a]*tiдr.i, trоr f l.,l.еilsfl
г&"
с;f.i ГtZС.itr'li:i nl*
с.

.,".i...'" trriiz:rfш}iшi
.]L,г.it'';i

раsiuшnеl O i;lос*
tt;l'пs tlе Ci"lсrpi-n, сln'i"att с1l, сa;'сloаr:ЁЬ
,l.nlj.tнс*i"
s; itrtbt.йt:ilstl, t"evcfiisо iа рagilзixе ш*р1ii

-^ *j::^*:-'Рi 9t trог, ст.'l sъlffu'.tr.nl
сa .xJ}n ссr'-bоltlt р*sI'r
Р:.i|*^.:-;.'
,., т.l'.li.й ittlсnгз а,ltrrus],i"з, Соl,:lse lillr
nr]j{сrlгea t:ll";.l31tрl"[1
rIn.d, й]lшii
,t,гсi,",o.рaд;ilзji,
irlt;l *-- ryt оstгtтlsс шl.tl,.lt tr.a iш*срu,с, dыi й';;

,

чл*l*лi.]u,o" nu.. trэali'nb Llq'o;lг*

eгa^aт.trit{, llштрссl*

tg;tr*r n*аг f.i itiс-r;шшt ;n

й fuшй" йt"$i;.;

фйi",o.i. iл сEr" S-aшz*;ilr
mgtrlsоasе;;;ffi сlе ir,l,J:iiri, hоnr]strj
ft"*,i:.^::*рtul.q'lti. ilii,р*1.3, g";;.;',;;;i;,

itflt l;;с,i. dе fr.utlzе.

il1ti.i:tl

x,"с.

,

i'

ll]riгlа

:

i l. j].j1ч.i

l. рsяltrшa"

шrar,с}.сr luuijl.lll{.Tf'

сaг* tгсm:rйгfl .tгl

giд-n;с''la,e t'с:t.ii,

Liill:.tiеtra
ргt,vi !з! n-шni, fryi гespiгa gа,гоаfа, CLl Clrijrl.t
2lii}:iiiit de -о
lemnu] iatr{ an r*j"е*toЁl.- bБo*',-,l Ъi-*lБ..,i*
1i:'.т"ч I.i1."с* afti:сie ;;*{,--t; .xi'r
еоfi{Ёr. рйr*a с"|t..6i
:]:;;
: l. . {-"
|ii; ьо]][;"i';j.dlш сс:рa r; siе a gйо;.Гr i.
j
,t
.
'. , lil ссIl i; (,.it'.,t.lе"tul.

*-

.'-

Сi;liэirо" rrссj

еЁ1 m*Еlгft Еёil гтliti sсl.il-l"
."."
Lог*lсi? $i со.;ri -.a r''"f Т
!ulllз.,
"
** Aш sfl rлёl hцсшr.сle

v.i*tй,--"'v'[[

' ;i'i

Ё1Y

-tlY'"i-

!i:*J,#}}*,i]

*LН-

Ц:'

*;

$;* ;::il',-,l* :
'.ii-..l,ji"ii

i.:;l;-,j:*-";i-trJ;5#НЪ''iiЁъ?**-iжt'it*f

:!*1h-t'ф;':-'й'ъч"';ilh,.ж-:fltl*gr;hЁ,f#
;i,?*-жffi ?-}uЖ'-'-..Ъ*l-rъ.лl,*:"'Y.''ffi
'..;l-.!
::hk#tЬ1

tt

li
t!i

!;

ll

t

g

I

r
d.l!it(.t, l}l('{]i;r сjiш саtatr{.rg. xl nirr:rегis.iз,
qlrl 'r,, lllLtll. l..сtl*l,еninсl dupй i,е6irеa dizr
i l}tJil}{,il,tl уltlгссlеl.о di''s1:rе сl.

dar 1"rо{ili s;;}pilsс
spital e:сaсt соеit сt]

"

Sо lrр?орia с1е istЬгlсa slu{еnie a lui Tгo{ki. lrvся 1зiil:
го5ш, 1фоs, осhеlari, palоarе de.сan.ссrоP ryi..сl екрrrsj*
асЬa с1*-ой сxlrr s_&r hr5ni сu ritinй nsi i;iшrii vегzj'. tr}g
t:inсtr еra ргоfеsоr, rrоtй n.lai mare dе qарtе nu pu.srg{'].
zrсl, Оnisifоr орt' qaрtе ajungtт
iiкрl1еa$ia.:
',T{*ш]еr
с.u tоatе сЁ*1 admira ре
sрогturilе,
t-Тга
nйtЁr'fli,..
l,oйtiзr
tTошrег ; dar, ,,qlitзd liсеl Jоvl..".. PrФfеsгrгilоr с1е g'x1}n.iistiс& ahi* 1е.iьdршnсlсa la satrut. Daсй fr.urr-iusеla n*аг fi
f,tist i'lтvrэ1ulзttli,'&1;1 rrrззесiiabilii рrln timр, ре tо;1,е еlt-".,t.:
i"l,,ltj})t]{:tе dг д$а сеvш lе_aг fi i;rs*t геgзеtсrrtе.
"trll*:lt
сlс рt^. 1.,'..g, еiсто1..-. 5i*1 silтi"9isе;:* сttl,girзаn. Lе т.lrt:.
Llisr-, tllt s;fеli{; ti.. ,,''li, inr,'rс:irlq], rn,ll'еtl slr'lз!a lui' Пarrэllt:ir',s.
(]llш llсlt ;ll ti.llli*. rl sr':lltriLrllli'il i]l.l Citl'i;).;,i t.t.i'с.:t..т l.iгеt'i., ;r.
у;itтr.!.'lisе" Qirisifог sе г1с]'ir.:;i....
i{.l^$]i,j(lIl]il1(:l ;r1.lrii t:lt l'il, о t]lr'.\'il"
,t",i

J,*, ц.l,.tt:сl.,r" c,;l ,.l1't.ilii

'iu.
l]. с;.l-lшlrs.l.
lrцlоst;'t

lrrini

,iir

l;rll.l.lг-i,

l)лr. t,":zli

}:r.:q:i. -Чсс-rlзitо;r';''t.:*

.ii]'еvа 1сsin'as;с. Оrrr;lgitil

il:lсс:1эlrsе

с''l oЬr;зji рalizi

Jшi tr-llllnrr;сlеs axэ&гt:t

1i
1эгеtt-ltirr.:'iсl.li"

.ttlгii с;з tзi.:rrс:шi sй ilшсiil 1зriii lili onjsiiог, Al'с:- un lllr '.'
vг6trd dс сlililцз r:i.{ i{ii.l.d:.lСi :ii Jliliе n"ruсrgiiit'ii., сaге сiri:u'ill
tijтl сrlоvii in Jiстii. L]г;trrr.urilе er.}u ai'n'xсtiе irrсhisе" I.'r.l
i't'lx]]t:illi{] с{r.: iа. irr-tlt.:1ttlttt1' t.:ii:;сl'll.str]ili, d,"uр-ir се veri.fiсitst:
dilr:Д lзrз i:iтtсi,.:5t,т; nir:trг.iri рt.:*afarй. ЕJ*rсi1 sс} pl:t.gi.i,r,;:;i
rlr leltllrr:rytе г:lа
;.lг'i'l.tl.t.t t.tlivi.,lll' T,;.l,ttt"tJ' сili:t tl"tlbuti,ir ti.lld,t-lв
aр*rt:l.u
g,.tl.tillз:fl'i*.Lrlir"
IJi,iiiсu)t.t|i1,е
сt асleч,:iil:;r1.'i-t;i(,.i.i}hi]|,;e
iтi.l,с:сx!ert, ilтr1ll.tlri:.rсi сi;niii.dat,с1оi.'

ulз

еt-гзrt

сarе

inсr.Axс..;.l

J*illсt, Avq ai, inrрi..еsiа с5 ]irnlэ;t llli
сLl сitl.]с*]:.t}}, сзrс,inеерг с'ul о
iттгuditЬ
}j.r.-rт:;a{'il.l ti tl tэil:.l'i.
tс,:fi, $i s.l:.i;.,1.'ll-";.l.',t.1.;1..l сtl ш nirt;t. ArШfiiсa!,r'ц]. }ua о 1rзfJr!i*
6l;гtl с}t' 1l1l. il; ! r'it 1;;lnсi ln ltзg сlE раtul,i,

fi-lьтзlil-сl ::j iп.lbi;'ilitlс:;i

]')t. t,.ii.,.i.il tri i' . ]t.\:i:.l ,l ,'t,tсiса Nоv]tli.lllltr ргivlsс sрrе fс_
r0ilrilt,.il l}.ll',l. ;l i i . l)] i, l.l];:']L (]illi,(] I1ii l.i.i) lltlli dеsсhidса" Рii
jiшi
fсr.ц:'lll,li";i :..!;'ll lr;.;t' t'til}t]llr"ll(,li., 1rtl u:;it ill1,illsе аnriazа
(.]i;'r}зl'!с],a"
.l
ц]i..
1*;:;'rtil-ii
iit.;i''.ii
Ц.1lt"
dr:l
l.tlii
Tlr t]qi.
1l,

" l.rrli.
". l-.1i1.

ii

,lui r !r)ut

?

A,vсa'

Nш dil:
ГJ;rг

сi]L!]:.a

iсиr:i

]';r

i;l-iiш&,
triсс."l nu-tr" il-rl,l[rli:.'l., tlеryi

d* aсаsЁ рinй la

е&utalt-l рl"еtti tlllсl tlll

i

осhl! tl

"

.#

t{iсi Gabгiela

nш^I,

inttlnisо itl сtillсr.,]":гiе. Рiсuse

In

si*ljmb
сu OnisiIсlt. I}гtllltl, r:itrо егa aсоlo dе
"сunоgtr;itr{й
ll: tl.еi jtlmйtatе,
prеgйtinсl tltlnчl,iittt'li'rlrll Ш1i.ljЧilflI Ll] inи:en.
gttоr. U privisе сl.,t сlс}ii lэanl,littil.i.
* Sintеti in еоrnisiunrэ
_ Nr"r. Sint suplinitоiзrr ?1а ft'ашr. г.,' l
* $hu ! Avе}i е1е'се.." рrоtеjtrtс.
* Una s.in8uгfl.
* А рutеa sfi rytil"l...
Anrabitritatеi} formа1l1. a,?rrtl:еlэfr::ii
сf*рJt.а аlt sс.lls nl:i'г,
.intrr
схрt'еsia fе!ii', саre оsсila
rlnjt!. 9J ..'"o'''р;i,. .ih**
r

[;lrizate.

* earp Viгginia.
-_ Со"rp Vi'rgi'niа"

rереtаsе cnisifог.
Nш еxista dесit о sl.ngur& Сarр Viт"girii;t : еlt:l,,il iпtг-*l

[JЁtt,J:a"

Gаbгiеla рlесasе iчеdia} duрA aсеastfl* fсrrsit imргоvi*
ilatfl, lЁsind.u-l рe Trоfilti sй cautе in сat;.ltrоg o,,
rig nas, сa luрu1 сarr-Ф
tr' рati*
{$teдtq pr Sешfila fr.оцtur "ofi*й.l;
llllniсеi, сu btзnеta si осh'rlаrii
еi"
, Оragчi eта рaliсl in aг;i!fl' }{ш sо v*dt'.rl гiir:l lllr trtrltг,

l1:Lr str'i]uсirеа sоarе]ui
р&t"сil e:*;r.nLаL;l сlt.: !n'::tlt-,i.l.'.iге;l
l::lei fur-t,uni. Nrс}intit, a-еr:ul еra Ingr*шl.;;t сt*:
i',*,'tu'*uoi
.';lL ш tоlbй сu fazani iiсiцi. GabriеJ'a.{rесl'l
taia hшiе.
irill'ri .,Irа'.lirсr.., f,Jl;:fl sй-Т, inti]r,rеaвсй. Avr:ilрrin
1;l ..n.* i*i.lli,rj]:ir.l, Сuniрйr-Ч пrйrсшtе, Iе liрi. Trtзсu
iзt.: iiilg,;i о сrrti,:' пе
lilrlqii. alta. рrэ Iingf, аjta. Tоii,сl с:l.'ltiilсr .l... si''];.n.,,l
*'i*iu
('r{рt.еsia Sfinxшlui. Galзri,еla iryi вim!e"l
bгa|irl рl':i,ltzat
ll,]il{,ri-l аееst simptrtr gеst dе-a pшnе о sг'"isu;'lгс i'', ,'.it,i*.
i,]l.а m.rrlt mai gгеu сlесlt i9i inсhiiэr-risо. Агtlitrtl .',',:i'.'..ne.
('Дtr]ttula пrintal сuprinsux, sсl"isоrii,
с&r-itiлtj sii-6i .irlt:rliоlliе
(.l-*itr- сfеdе
6i се-aг sim$i еa daсf, ar: fi lзiu'btrt" ргirи;,iid о
;rчtfеl dе sсrisоaгe dr la о fat& pе сшrg niсi.,.'i iu".,1.t*Ъ..
llссit din vedегe.
In.rоrnanеle l.ui, Catul Bogdan
'" in сare sе dеzv5luiau piin rr& !}sргu r:-u flmr.ljlс: сIiл
r.Iiрa
vоl.ha qi соmроr'ii,'i" айfu
l,t.сnrе сit erau numai o aparilie piastiсЁl fгazе1с:

r!r'5g1'io11.',u lе сonfеreau un prеstigltr.liriс"
Ёrau еaс]trreй
''.' ]а fеr"eastra sеraiuiui; оеhii lor-avеaш genеIe *n;gй;t.
|rtг'l1fg6g11'ile еrоilor lui nu еrau de faрt-dееit d;*;g;;
l lгеa сitоrva сlipe de mistеr ini{ial, ap&rtnd mai rnrllT сa
intоxiеа.re сu zbuсium, еu lupt6, сш тlenini,;te, сu е.hin.
'.l,<lj.i
lui еvoluau de la nесrrnoЪеutul trit.iе tа сl*rоsi,:trtul

р
lГ,'littC" dl,i,tЕi0stl.a dеr'еnind рrеtеxtul aсestui prосes de
itll'. r''.i,.:irrе ryi сlеzintгlхiсare. ii revеnеau fгaze din rоmanelе
lrli : .'(Jiосondа nu е о bi'ografiе; e zimbetul fепrinin al
rltl(]i rtri:ne tё"с*ri. sint fоar'te rarr fеmеile сar"е pгiсер
iс"сltil с.lс. сlеsiin a Giоr:оnсlеi. Еrllшrusеtea lог aspirii la elое*
,,;,'l.:.tiз.
aгеz?nd сЁ dr"agоst*a роate fi qi un sllсСrs оratoriс..,
Ёaтit : .'Yогba е dat& biti"batului pеntru а с,хtrlгima puterеa
ре l.i.гe о реrsоnifiс5, ryi muцiсhii sйi : iаr fеnrеii, сa -qi
it,t:'.;lt:, реn]сгu a urnl"rгi" Njсi o fеmеiе ru"r Ei-ar tunde
!сinсlio:. Dаr саге*i ft:rrrсlia саге r*nuntfl la abuzul dс

..i'.'
t
Snu : ,,Dас& frynг,itе аr

."гrl"brl

fi mtrte' bЁrlэatii ar fi mult
Sсiriзrlll сlсi ре;rtlilnen{.a unei liшbritii, n-ar
шt.с'l;l l]r:lеitr, bеtrеfiгiui sшрс:r.fiсi;rl соmоd al aсеstеi tflсеri.
D:]r jliт.loii1 drlvt.niili,tr йсt"rс а"г i.nrensi'l]jга огiсе dragоstсl
;']:lit'. lil,,i-l.tr nl] с|tI nrttq;tt"ltt lrrt.stllrinо alс. vсlгklс1ог, сi еu
lщl l t.'l l l i р j'qmсt 8i сl аi сni, ttrоlс.lr: nedеztrеgatе'..
S;li,L : .,[l,с]11}еi]* (:nrсj itll l1lLl]:,lt iinеrе dеvin ryi mai fru.fftr0i]!(,'. рrltеti'сn tiiссrе a nrrnз:mintulrri геdindu.lr сeеa сс:
Vi; l': l ii сlat, Giоссllrсi.t.:i...
. Sall : ^,Sрui : ;ilrr д'эсu.tr|at un disсu::s. Dзr drаgоstеil
niсi.',с]lа:liit }ilr v& SрL].nс : Arn asсujtаt o fеmсзie. Femеilе
.n-тiL г;'.t ;t!т't sfi. ll.si.lritс il*с:it vогbеlе dгtlgtl:;-l'ii, nl"l gi gin.
'*шгii,":
ul . Гi.tзliг.l Cai"i'i} Еt,*r1;{n, (j{t tlг;l о t:,iе*:-* nouё.
1'гrсс:а рrtn fаf;п trnеi оgliпzi. Iqi ap*гtr siе'ti сa а1t.
.*}:с.,.i1 in,t'i]"Ъit р* stг;:сlЁ. Еra iгLс& in аlnii сind fеmеile ntl
*aшtil оg.linzi1с*voa1, еu реnttmlзгfl qi abatjоtir. сaге las;'l
rc}"liiог t]rlzia сй ferгdrtl e un ten qi шlаsсa rеаlitatеa rrnei
оglinzi, igi
';r,ls..с sз'т.r a unei viс1,оrii. ln еvidеn{a оrbitоarсi
iтl1i]г:i с.n.lо{iйnant сg:rtituсlinеa frumuse{lii tit"lеrе. obra$ii
r}rtt.:lii. Lltl rliil оval dtl mеdnlion iтr сarе-i о рг:tаlf, dе tran.
dа{lt ... ']l {гrltl]с {r'с rnt'rr.ii{сlг int;ilnitс' сil о1сl in6ilс, сa ariр:l
гtnсl.,;п, Iii in aрil limрсс.Itt. 5i buzоlс. . Аvr:alr ir:ltr-adеvЁr
tц1^..r.] .r,с.|оiсsсеrз.{i1'о;. 1lli \rilrсi. ]-](' silll t trr;-ll|i'y;11' с:?tс:va f,irс:
вbul.r ];lu,' р'шnсau о r.tlr:.;ttiс dс' rugitlii ilr .!rll.t'd limptrс}ог,
тffrrLdL .;с1:jl-q.lг сa1"'ifсllaгса ргunоlriг сoi[рtt'' 1i tl.tlгaji1оr giп*
gй;ii с)it. 'brlrrns la lnсеprr.tlil lui st"'ptt'nrl:r'iц.....
'T"Jtr сiгзnrn са,rе trесra pе ling5, еa sо сiрri llinrlr;tоr', in.
l;.il itril]:L{t1,{]сi{i"

*'*flr;iitrl

соnfruntЁr"iinarсisistе.

Nt; t,f, dеranj;i{:t, сlriduie,.."
m.

.

. Gаbriеla.рgl]}i

repеdг, avind, сhiаг ;;i duрri vu!qаrа

оI t.аnсla a pt.i.uiгilоl,^сiitt ul,rrr;i, сrrlt;tiitt(,:r t:tlсirtllli
а f,гш1йtrui
сu fоrrne dulсi, go1 irr аpl uqоar.ii a t'oсiiitli r]е var.i.
Zimbеtul din o54lrnс1ti. stйгuitr pсl buzс. Tr.r,сtl
sшb{;

ро
simlindu-i fеrninini in fo;nittlпl..rllс |ог сl,irrсllii;*
b;;;:
dшte сu fir. Егаu.numаi tйсеге
6i
рiir.lum u*.".** *ййt
frunzсle lor de umbrй.,. Dа, sсгiitorul.avеa с.срtаiс'' сoй.
а1ag9stii е sй сautс,.nu s5 dеsсоpегеo sЁ vlr.а sll .gtie.
fl3tt-a
l]йrй s5 аflе, s& fie ritmul unei сuntinue migсДгi u1,u"*""
йй
пгizоnt mereu vizltt, tlai. mегеlr indср;rrt;rt. i\itai mШtt сlс;ii
tlttгiоzitate : nostаigie. Sirrt еr:rоfiоiriintе nuпrai teгnсiilс
еare-ti dau nеvоia sti lе respiri : o resрira}ie sufletса*oЫ
аo
irrrbйtare. AсeasLй sеrrialid Ьо сjйdrrit" i-ii-"r"Ы
ишsе sсhimlэatё pe pеroшul gйгii Gаlа{i' duрй o ***рйщi"*
"-iЁ"e
сlс сi{iva ani. De alifеI, pr,сs"iigiul
рс-с..,е-i arzсa Lu]"r fati
сiе еa eгa de..сsеnl,а lii'lЪ;r, ,'.i .".iБ,.i].i.
n" Ъi"* ;..(i#;
lninte pе Lutri, o rytia fйrЁ s-o сunоasсf,. Сu 1[оatй vitatitr'аtea ei сорi15rеавсй,
рu1irrtеl }эiie{еasс;.i irl аl-,lii dltltil. aроi
ti.ерtat fешrinizatЁr, Luli егa о ,,tйссre... Su{letul Бi
Ъ"
asсuns, : рoatе ttlсmai-dе asta раrrfurn" N;;,й
"i'Г:1{'T
i'1ima.* pе trin1сni dеsprе еa. Sсr аsсi;i'irсiеa pагсЁ' gl nnai
k;inе dupЁ via!а еi soчо1.1' Luli
m"t"ййй
цзtia nrаi n:lult
сlеsрre Gabгiеla, dесit Gabriеli dс:sрге ea! ryi
cu
tоate е*
lnlliтa vr€mе n.I-r tusО.sе dесit rn;.1гtiosо;.u1 l'iu al Gаbrielei,
раjtll еi, с5ргifa ei. A$a сf, р* сinrJ"Lu]i пu aduссa deй
(lt'pгrndеl.сa unei с;inrзl.ас.lсi..i
imрiгt: ,,;1с _ са-j adшсea
нi о еrnоliе mai nru.lt dесit aсlnriгitivй,,соnfн"ind n.шi l,ul!
u supеriorсitatе pе сaге pоalе сй in r,е;rlitatе гtu сl aveш. Idu
t'ra niсi mаi сultf,, nlсi mei dе9tеаptill сlоr:il Gаbri{,'tra"
T"e:
!сntul...
T"оrеlеi... Еra iпtг*aсlеvf,г i,l"lli o lлlrеlеi ? Citeva
ш"3,anшс.rise-_rupte. $i aроi :
,,Pe hагfel r.ijsilшnatё а ieгbu*
i'ilоr tale, VаrЁ...,. Atit rytia с]еsр'.е Luii. $i.taiеntшt.Ёt iйt
rl o,tйсere.. era. I)ar aсеsta еra firnrссirl tdi т,u1i
: se ;мй
гn tЁсстi сa parfumul tеi]оr in frunza lоr dе
u"nт]эrа. bЫri
,]'.!. aс}]ma сind егa
ре рurrсtul dасй n.u сlе*аr-i сontеsta eE.
titй{ile, miсar dе.a sе lnсlоi dе с1е, сlс.a-i miсqогa сгеd'Ь
Ittl llriс aсоrdat pinё atunсi, * Lriii ttlt o еmо!iошa' Da.
t-шi aсesta- spоntan' instinсtiv-,
роatе сс"lmрi,:сt inсoй",*tie;,.
rlе-a sr situe in suf]еtul оаmЪni]ог
di,йо1о d*
iltt,r-o еnrоtir.itatе intrigalй, Luli il гil,сa сlеsigur. "*tйй;i;
In fоrrd., Luli rеaliza fе;nсjа-t-::iсеrе a luiЪirtltl Ес;gdaш,
("!.j o
рrоsрс{inrе sроr'itб, с1е nоrосul f-гuшlrsr.:{ii еi с.зйttеe.
i'tl'i,

li,
li"

Ё
i.,i.,Y.:llli*i,tРУ'-iш

,,..

sjm!i {'

*
i#ъtiH' tr;-ъl*,'ъx'ff
gзrс:кid;rt
сiс: t''t.
lfl'i i l'itnir,t.пu Gtli:r.it: iеi"
Tсlii" viiiu] f'}r,ltшr"fl't,ог ;:1 vс:l,ii-

'*

!l''t)!.}..ч& L{,l]i"it"гl.f'g''

Тьffi
дэгins

i*

tlr

+tiitld-сl

*ЧiTi: *н3fr
Llc]::rзгil с:i.

g*;; 3trтеrrlt сш г,ltrtir
t*::':""]:: ll}{$yrnсi1.l.." Asru
\l^']l:l I'::::*11ll9. рili.с:Ёi" ра''tuй.',r tеoйоl" рtlst* tоi, o'lг":tl;l'.lx,.

1}'i.;'-::i.:i' ll:L:l::, l:'*Рl-i-i'l р.;;'.;ldat.ill".:lli1''ll'i,u]!
.i:1'i}i;fll]l..i..l'.l;l-oц];
ff'*Tu*:'i"u:;::.]:j:::::
}1"'i;;.y.-tiчй-#
;rг,giiit"iu"in
a',i;i|ii' lTЬй йri.'lй;"iJ-;i..]--,l;"
l}"т'-*':::'-::.llj
lP| i1.l;r'ill,r iii с}*. iriiri:rlJ,';.i ..' ;й;;-;;;--;i,;.;-i,;:;]
ь"(l l l ,l

ltl

ll

i

l.:,

:i ll i l

(ll'll-lr,it.1.l ]ttj! sс:l'i
tlll ,Ц.,ili tl. ..,.'.,'.,;li''|.i:.i;.,;',,|;,,.)'ili"ll.oi,lfl]-ii.l.,,ll,;i'l;,i,l;

dintii

trr,"r'r,i

,!9u.i{i.Р соnfttz, Glndtll шu сгit dссI[" шщ fсn dс }rutin&
tra
рindаi in }rrr-rbеlе uri'ui intr-lnсr.iс: сo .*'o,,,,",," соnrpaсt5. Un
lrtargiсЁ' Un rnlstс:r *u'ьр.l','i,'iu*,., ЪЁ
ll"1j.:"::тnоlеn!й
1.,dr.*:UIIiк:e' oe aрe I1е8.1'e, сlс z}.l<lt.r,tt'i
irltltлt,t:;rtе сa duhu.
ri'lе rniezului dе noaptБ. lvоrlul o,61i.i'i* * bul;uil,ul''i'I,с
illiз
rrlii, vijiitul slngеluiin,timplе, uruliul lui in uг*сtii *;;.
vellea hr.liеtul unei imеnsitйii pl'еistоriсо.
dеsiggr. Dar avЁa сuriоzitltсa ltсtlsl,сi su.flr.
. ,Stifегеa,
l.rnti'
соntеmрliirdu*i stihiilе de nеguri-, сa o lutri Ь.й*ri.
е.tтtй, a сйrеi раloarе l.йstrrrnat$ in Бра1;i1
uu р*i"i l'.,]."Ьй
dе rrouri gi viйturi, al furtunixоr; ;;'J; сшtrеiег'{.
,suflеtеgtе
Dupf, aсеstе сrizе avеa ryi
sleirеa solеrnгlf;
a ее].ui сare*a trссut рe subt роr:talui- -i;;"tii;ъiji,tьа
pi.jй

}эсzn5..

Asta la Iа;;i, * pе atunеi.."
nu numai сf, mlgrena il' inrрiеdесase s*Ф
.lntirnpinе
'^A.Ч* il.tsё,Luli,
рe
рeсеttruindu*Г f,ф
gгaba dе-a o invingе, dе-a о goni, ii с'i ьЪtl.tnеfi; ;-;
1,,"еl*йgй;;;;-;й
dе соpitе pe егеier" ReреtaseЪ*,u inoltl..]LxiЪrdiс;й;;;
luat driр5 сe se inapoiаsе dе.]а r.сstаrtralrt. f}аr migl.ctr;r
р1еaс5 numai daсй n.о a!'ungi,
ы-й *iшй;;Ё.'":;
aссеpti liniqtit. rеsеn"lnat, taЪtnd.о
""йЫi
sё f;:сй .; i;;;;;й;

aегutr сй n-o оhsеrvi.

apёrind-lа. port,i1-i сu сinсllс !.n urrлilu
. q. v.1z-usе pe Luli
in
рlinй }u*1"Ё сlе аmiazЁ. CIrbirea Ьсеstei lшtlli.lri ii ds.
3ungii in оеhi gi subt frurrt*, r.anrifiсtlt prin tini"у'" ^.,T ia
сеafЁ.
рJe рinй

jtl."чv]usе осlrii, de sоaге рrivilrd-o ре },lrli.
P;1
.flyrlgгena dйdеа O^prrr.1anrnt6
6i сhinllitЬarс соnуliin{fr
a vгistеi stlf]еtului' tn сare aрal'еЬu
ltlllзjnile *.. ,o*;i oiБ
tinerеlii pгintгс сotrlасi sсoгЬuiо;i.
$.i timpui trt-сеa, rr.urrlf,rnnd сu рr-rls;rlii dе mlgгеns sе.
сundeie in еar.е o piеrcea pе.tuli, rЪпnininс1
Pinа сirrd ttrt irnintireЪ lui iй-ii"oer" с'.1саТ,'i'iri"й.
iЁ*" bЁ
nrandй un pah.irr de сafeа
"ri
tairc,
fаre
а;
;;й-"
i"
-nеagrfl
сare stoarse o ]tmiie. Inghili
bЬutura ,iь:*"tх-ЬЪ;"li;;;;
vrёjitоreas-сД,. agtetrэtind с-un zimbet dе Ёaust
ti"а':, aЬйagrеgal'еa bёtrinetii сeluilalt.
$i intr.-adеv5r, pe la patru jurпitatе, sе r'idiсЁ palid.
ustеnit, dаr in stа.гe sdr se^'rr.irudtе i" Ьgri,iаЪ.."#;.fi;ъ;

rrrtrlаnсоiie, dar
ri-.sрing&iоr.

;i сu

сосhetй,i"ia

""ei1ЪiЬеlanсошi..шtr.еri
strigoiule, igi spuse singur in оgIindД, с.tзn fel
.,- .;-..Ч'"i,
ц,,,L. uLtl(J$le.

J L'r

lot

Sr' рг.14ii;ti

сiiп
ittllrt.Дс

tit".:с,

..'

сt,t de**tiЁnrrntr.li. }'&сu x"rtt сlt.l.s
furсl'о'1э'i.L. sе
аIungiirсl сu. lamа

р"*ййo*i;;;;.;'irJ'::

tiй, a]еgиdu-si. inЪ;
с i* r,арi i,
u' *i':.
diд nо u Lжil':''.'
"' ",];iii!i].i ja
g;,.1а. сa dо "g1-ijind.u-;i
frгеastгa unоi elсg;
. рi
:.r ir,il о,сllЬЁ';;" сii qi сеouГ
ru"Ъйi--"jЖ'?3"'.*;:;;"lнj
::;lе сtI (Jtava niсаtпri de.,,Esрrit
аЬ'tlЬiЪ* а-.iг'с,ТЁ..
F.uгt,ttл;l
.

"

Ёt irrсditа

l

btlhЪlа mосnit 3n fшndur'io Inсt
*
nw6zut&.
pе brаt si;t;"ё..-'
nс гltjiсаtс vintr,:l сu nriгоЪ cе fui.tttnij nсngt'5,

t1i

IшД рai.с1сsir.ii

аt.Оpе.
rlnd с.un sаxt еnоrтn oraqultrrсa aib
-.-.- rе
U
u*"u.
-Ft.l.сslr't.trе zЁngйniгЁ.:
Rt..;рir5 adirrс"$i grйIri pnsul. Paniса
fr,есйtоrilог сlira
;.ir.сlа.inrit fш'rtunii dridсa str&ziloг й.iiim.'tt
с1е oi'.j:еstr5
еt.l тгсui;i.ll'i1е intг*ttIr finlrl
dс saгabаndй.
rnr.l,г11t.lll. ap}'garJс zirnblnо,_fiirrсIсЁr
sinr1еa рe
.-'...l.]o
lt't.{ i"l i 0 l-l -t.l,
t'l ryu-r i t,t l г,:' l bг"t tl [r'rr.tunii
.,а'е. tlr,.nu".
t

.ЕJсvа Nс"viе:шlu l,r;сiея nrirriс'л

гl,.

я**it-йl*ii;;-Ы;tJ ж':ъ"ж: ft ж,:: ?.: :Ьl,Y,e
s guг;;ф& сare a aduhrесаt un
еrlisaг
.-." eоmunist,
.* Ctltrr te nuпrеsti ?

* Nоt.].еаnu.
-* Рч сe te uili 1Ь шgй ?
* Е interzis ?
*Idm!
_ T,Irзdе arn voie sЁ m* uit ?
-- }.l'шrnai in tеz&.

,

Il trsсшtriti, ]йsinсlrьI
сhrllnсr.с^itгс nu qi-a

sii sе tlit,с:ln'r еa
.
с*uin uo,...n.,"u d*.
ргitnit ьасiiJur'.-.
onlsifоr Еrс"bu iqi r..иi$"]i;БЬl"t*
рi.intre
bйnсi, al'tlnсlind in riя't,irлрu,.i poi't"i. сlе vtrigltl
рiezi,*о i..р':;;;;
Nоvltrarl,tl.

'Etllr.uitul fшгt.l.lnii^rit{ir;i. siprr. .ft.t.с:;;tl't: осli! 3;.l
Гlir:оrya{i,
Apoi, 1rr izbшеnirra,vintului' ;iрtg-*'""i'{!l.(]il
{-,]{,]]Jг.l,'.lil, l.fls*
Lurnindtt-se dо !;r сrtilj с-un vlliс.i,,,*u..lil.,.
l,iiЬt 'i.{.,l'(,1irele

аrдfiteatrtx]:ui.

Toate fеtelE tгеsеirirй сu

геpeаdf, аfaгё.

oniЬifоr Bгс.lэu bst'ri

.rш putlтTnшl
ilЛD

tn еntоr!гй

:

ттrТшile

ро

tlт,r:t.hi"

l:.iсrltrllt i'l,r rliц:iril

fi;tiil sа se

lli i'r

1;ii,:1i,,it:

5i

_ Citrе sе ltri:irД, з.'r;i-ll.il:й. N(FаI].I
ill!'tllпl; ?
L1110 uilil ,,zb0а; й..,
1i:ri.t... lutt'lt.
С]a'.;а е; a nеi.kэ iry |.i i"t.l.. ilз
;зса ii it, l, l ir.
иgii{iia. {*r.t:sti"tl.':, аlnoii-i. tlll сlц;t,tr,цlit,
. . -}"Т*'yl,
соtlз,рг!,
liit-Lt
dе сutгеntшr" сl';.l рliinliгlt.
hliгоgul сtr.rsсi сlqv.urrise ;lрiisДtсrr' са un ulltl'ii ,dцlt.mittrr
r :r.

;

inсfiizit.
O unr jэr5 "ьir.itoa re i.iтtu nссаi f егеs tr t*]'е.
Tгйsnеtui nti rn,ai vеn.Ja' 'dй_;;;ii
il a6tсp.
t,ru, sсa"jй u*"'Ъ*"l* сu bЁtЁi a*
mio'i}.*.u'осtrlс:a
tчti
ne."lr*рa{ii,- о'з;J;iо,: B;;;;" е;:a fоmtэie$tо
.. .9*
sсn*
.; lзii ,a f uгtunй. tn"'sсhi
m.b, ;;*;;; ];;o.i;; й];;Ъ; ";й;;
litor. Fiесaге lзuhriitш.д ii йд'зЬа .Ы;;- neгvФs
сare*i dеs.
{-]i)petreа сanilrii. Apоi
sе uita s1ut la fсtо, t"oБТ,i"Jй
с.'сhi. Sin-lteа il*vоij unеi с:.дсзuii."bЪЪ*i.
Fjirva l$ovlеanu
l'*sрirа сu nеrugirlal.е о gаoоjffl,
рril"inЪ rt{aт.6.
Sе rереzi la еa"
IJga sе dеsсhise'. Са-tui Тltзgdan intl.ti.
Uitiyrdш.l 6i рe
(}nisifor gi
рlоаiа' f.е:t.]е,'*
rn piсiоaге, сt.l
."
tlb;аji r,'еsеU, gаtа s5 jnliлсifr'i.tй','iiйn,',*
ь,.niii".
.t.'aгй sД vaclti :it flilЁ.sr-l i,:rii', f.}:lisifоr
din m;шa еlt,vсi l{*.,й;;;;.",Ьl.u,'i''oЕгеtэu smulse.
1lrеa

i

.йЪi;;;:

fйъHti
jф-Тl;i-i;i]J-i'ii;:F}tь:*u,..iYs.'**HЁ,:--,?i

*r:j}
I'tоli, ha ? Аm si_li.arДt еll
t;..tlй.l.'..Liestlсtlla сu garоаfa irr minЁ с&, Ll,n aсer
сu feiinaгu.l
ln fa}a unui exрrБs сalе tгсiэrri;й; "Astfel lntilni _ ,,d.еLls eх miсhin;r,, *, pe
ргеqсdintrс'
:.1i: .d",Pа се-9i ptlsсlsе^^pil;iria, pn.йl"l $i;'ъ;;;l;;,Ьъ
sti"apoirtinul
сatеd::еi. sе геzсrnaЪе сШ ldрlnal'еа сIe
сa1o.
l ifеrul dе linдД fсt.'
pе Оnisif*г

d;;й;tt;;ъ;;;}:1i;''1i'l**Ъ.l

с-un iЬ]
.Fulgеratё, nrlnЪ.сu garоafa сЁztl; tгuрun
lui onisifor
sе frinsе.intг-un sa]ut йlvil
i,sс
; dй "g"rь.,i:".i.,';.й.
с{еsf,;iсu imрadiс
1lirlй-n gingii, dеsсоpеr,l.:d .''i Е""й
;;
(.:l:.е lipsеаtt nunrrj
lтr.l;tеlсl ;
in,.-,]а-d;;;.' .,;]fr; ;;$fr;
t,um ii spunсa una din pогесlе,т1
р*йt u.,
intrе iь
lir)&fё:arсdingоtеi.
"**яЬ
sal'ut, dоrtrnu]e pregесI-intt. iЧiсi n'l'д v.ern
. ativ.u
auzit
r:lr:td''*
intr.at. М5 sсuzat,i.,..
Certitudirrea сй sе va pоtгесe сеva d-is.tгaеtiv,
de vгРme
tlс. 'llttrase aс 1a6i огigiiзаl prеgеdin,te
сr.l trza dе сiiглinrз$Ёu
is:$

il

i
;

t"irlir..l,llt' l'il5iir'. сilxlьi-{ii[l $рfe епt,*dгЁl, сltrld &:tlrlсlilсiг serтз:li'Iir lr{ill lli]ii)i" ${"j;i'l-.t,t.tе сl* tеntru, q;i еj'с,lrеnoг o at.it.шdinе с,iсl
1ltll.ri.с. Li?шсl р!.r.rsпt' |.э9+i рlоnia сirdеа еш viоlеrllii сlhliс.$

in
t

{.

1i-:г,..t]|гС:,

.f;lсir:с] сlйiзuеi, fс'tetrе

i:,1,

o tiitaseгй.. $t

рlоrtiсt,

.9t

Тutr-:lг]t.:l.,5r, Сilt.l"ll l3оgсtrаn, nlЬtшri d.** red.j,t"l,gоtn еl:rt-lй
n {"hr.isifi:r"tt1lli, tгl:lit. с,I.оynininс1ul^1 сш un с;xр *"Ъu шn nisсl
сttr itl'g.it:tt ^* р&г*а r:fl sсоi:оrisе tгорtеl* Ъnшi
рnlafr.!rr*
l,lш;рinirt, itт с;rр:-l'i stlf,;,ii dr с:*l с*rгq: luеnсLa dе ]* Ъш*fltt.1rl*
s;tl,t

е.t'l

iir'

с'l.":

qrэid.

*-"tI tr-н н:;:;1.r;t-t., *{сзп"l;luli.: ? il trrtгс}:fi Сrii;tltr lоgсxnг,
о i;liгtсlr.li'& ziri"il.riitil.ll:e, rэlтii.!i.litx s;:r ati;.llз.gе ioрr,tз'f{],;i]'r(i

,rjьl1,t;i " с'll,rlri,l.u1t].'.

ji,rii,i1.оr" inghi
ii {;ir rj ,".iJl с:1l;-:lсlitsti'1 rieеitgзi.tnreg tjit.[l;l.ll!.
^.
f-iit"lr]t..r"ir:.i.il р't.{:;.;.. ljirlitl, 1i I-iiш*.irlli sitiil r':iш&i
(

"5i

,i'i

il,llr'11 .,i,i'.ii.'1t,l'l ;.l,lii..

1t'ir. j;

:lilц!:,.r

Il

illl.ittiiсli.irr

l:ii.t vt,tlr,l[,i', ь]iлrrllulrl рl г:;;с':,llilliе

tl ttt,lti',ll

t..,l" llnt1";L:l.rдit:t*-i

51;lго;i-l.il

ir:

lrl

рrе$ed"iп.tоlе,

flir{fi, iшjшгtгn*i'l':l-i

; tз

e.!.еiri],

*

rdiгс:с:tj'д *!.,."

i!(li;cs,

1ril ljоi'Iсiаi:i irrl'!iпi о t-liiiliс с1е сu]trагсa garс:,af.l)i рi.:
тэllt";,jii lui }.,r,ltl" )|ir'rrl:i ugог 6i рr.ivi рс onisifс,r alt*rrli" Ьt:
**hti rr:i*рtlt,ni.i si с:t-l * uqсiагil vibrntiеltэ тrfiri"
-* "'"i..li рРriлi't'r-, iп tiгrтpu1 tгzеi sf, flliгоase.".
}'lll,i ir.;рi'::rr,i' сiiсi ;rl1fl dесuрitаrе ii сul"n,iir avi-rзtт,i!'.
h4.1lэ;l i.*! {-l;l.trl.l' I}оgс1апl с1; о vitсlzti !всtlsi.f,i! сшxс} сlе*
nu1i1,;i рi.. ftls:tнl'it;l-iitоr' с]е tt:lт!s' dсlsрt.-i.n.s*
д1аt"сэa'flil rnilш
лl,ir..; l,].:ji.i'
(.) шirrisi llt;rg' dr:nзtrшst,i'atir.
A6lt,'i г5mшsr (rjll сlш tl"l
rnttl:i iir;.ii1iii';з. r.:l'l i:i {.t,iШ *r fi сlfс:гit"b саi.r,lоlй шl.lgэi iссlllтliсl

.

t1*l

(.]:-l

нt.ls.
- il]

l.;l-г l;:t,i lгt ilс:с:дioili х'llli, сtrошrnutсl. A;tт"сlil]i'a n.li.
!,0l:I'll' lr]li'l:i. ]\i,l .l Юпnrngai;a nш sirn{i nrvшlн *и l^l'lr"рir,i
сt j 1tl:r..l.

l

.:,

}ill ttllil

\.:.r

st.l.\''

il^ ()rlillil,tlt, $i(l .1l)ll.,сl"l ilr't!]шl"i1 g4;rlт'li:.[lоi, rtl.:*
"1эlс.qеdirrt..,. .'гзuo
ill:;tr'll

1.Г}.1l.

;'д

i. l.rl {i't

Stl

latrs(.i:r.

.ii!;]

fii (Jnisifоi. lе

ц.rtt.гui

г.:с;lr'fl ;tiiLiijГii

tгzl-Iоr. ffil.ац

ffi t.iliflliiJuit(i {]r lli.i,il

сl.r..sr:lliнil 1lt'"

t.irttl рttl

nо.ш i;i sp'{1at ; d;ш'шl|i l.ltrlтti' ['tшit',,i1;rrr

** Г)окr:ru]n рг*f*sоr...".
0lrisifоr sqэsi'. indtl]r:it'
--* '""(lс" t.сзn:,ti lе*ai ri;rl ?
Сatrr.l tiоggсl;ln

r.:r.lr.Lll'lс.'./hс,ru.l
irl l.ttпrl

i } l:

{j:i{:liii

i1t(l1 l ;.i

iin'н..i irrjrrс:.
сlе рl:с-t,l!'l, 6rt sр;r.{.tl,,;

}.1t;"I]iilu

i.

сfl t:;.l'

r".сl. :i

г j]i

f * ls

i

li tтl

i'l

itеl'.

{li;r"'stltr l'lli {Ji;i:;iiilt" сеti ttзrrIiderrti;:t.i.r.::;"ii.il' sсlrэs с]in
t'jtliit1"tj.ti'iг. сl*lii ttl;tLtl fс::iп1е i1 сl;nог;tо*,ii,t l р.;1 l.сяn*rъt:qite,
l',l

l;.t r.i!lrtс.l,r.l:э.

in

Г,...i-lil1

:.;сliiinb'

:

l riil LtZ{]]1

С;rt.rri }llrqсi*n avi].a

i{-il.rl.:l't'i li'l]t

{)

с1illiil.ttlr: p*lr-

пЕ tt";ttiLl'*& iп il.lii,rir:9i,r". l.i'lr. ,"ii.*,'.r;ii;, сu

il.tе+:рil:;,o.
gtзvf, iгi.

trlin сi,;lс] in сitiс,]

irrl,,l

L

1"l..l l

.* Е:tar:t, сlоnrnriiсl р'l:оfс::lll'г 1.
-* Регfсlсt" ll1lrrnrrlt.t* рrеgtl*it"lt'tl'
r1;.r:{i$l onirifсг,
Ast.fс:l сii tг*du"tе'rеa aрiiл-l trтr

..

,trl

с.:r.r1',i1с'

l't'li шn*i гаdiоgгаnrе сltn antit":}ritаtе.

1ittlll цi rтiai еtэrrft..
i;t';imрi!шtс: r;;a tо:r*

I}*г Сa'tt'l! Bоgdan d'usс: tогtшra .lr-li iliiisiJ]nг qlj rлai

.

llтlрa-т:t*, I}uр;1 г:сl is,trзгtivi .l"i.iiс!uг.:сt'еа. !'l inl'r:t+l..;]l

-* Сг

:lll

]tl] с']сi t'ruг]l':.:ll;,гl ?
-.- Zс:*g. (:jt){nilt,i]i{r

i"

i

;rгi 1зi'

{.;l-ii.,ri

Сiltlll

l

т

i t.*

fог.

сl j с1';:

1 l,jшt;''l'
l'с:аr hr i,iЬеi.rsr: a'

!

sts

bliгrсi" r.r''t"il1с:iliсlut*i;i ре

j]огi*ii':'l (]Сi1Zi0 r1*.;,r
д.-lulrе

i':;i l.l.,i,i l.latjs'l;iс'l.t'i

m
l

Э:}r;;t.ш, сjl..illniq:ttаr.с)оr;. s.lti1! t:аl ir+" .{-ll.ltrrnшlс

'ilтllfi

рi:rl|'rlt

1эl.'t.lilсtliLttl'l" trt;ltr itltпlit.^ t,сrr'll;l,

}3одiсllitэ t,l"сtсt-t

:l 1.сlzс

*..

t,r.'j

;

гr{){i, жli*р-,i Еirlliш- dс,,tт"l]iШlq;:.Рt,оlt"lllr'tt,,'

рrrlftsсlг,

lrlllrt;ii ilcrlt. tnaт:i"

С.l"$rdl

'-'. ll$;r i l:il*i ix,!il vоl.iэil. tj;"l rr: i il'it.l 1lгl.'1iсtti n tt.tl. !"| nз.
tj.l,lill l:}t;r;с'ltit.r i.1i г't':ilrili "[lr,:til i;.t {с.i.с:l;s1.t'"ii,{Jni.si.llr"ir vt.rri

ill;g'1ii с1"

**"

Ttl rog

!fl'1', fl)i:u$]ii*tс.:
t*.i

I

l;цlt't': tl|lrllii
;li соatеl* рсl ттtlri'girrе;l fегеstгеi : *lfltu'ri dе еi' lrlsilгс рfi*
tсitеlе t*с i$rrgЁ *;:r1'еdгA" С}nisifоr, tо.t. *ш sраtе1е !a trйrlсi. с:;r
11t рrt.:;;еdint*'Isr. 'fiijrdq.Ёi ;i-l|шitзL*ri ar fi vсrl.bit, еи сеefш

Eiе alit}flj}st}

r

г.Jt"tiinr-t;rti, dош,ъшi,tо;ll.t',ltlr. [г', iltll',lllr

,Сгli.r'l.i
l
rJu{l(j.t11 1nllnZtШс{ sрге с]е nr.iila сtl gаl'о;r{'ш si l-lll
tittс:
bеt tliir vit.frri gl:i:tlilтг сaгс !с trэоt.оlT l-il.л'l]' v'iшсiitl;..li iь,
I];:i i
i

f}iо;iii:l st. inс1ер;1r't'fuil;qi. ,lrilltltci t,tl', 1'ril.ir ttlrlI rorj, C*lutr
lltlдdпш d*sсhis* о [*r*asl,гti,
** ЕEt,i burir* ii ilr"u,ita 1it: ()nili[rш'tltt ttlitti,t сrt д;цо*fa"

q

5i t:il;rt iirlri|r't:l.i ;tr. ii IllsL r"trfl;i 111., tltltrriirl1
d.[ltl't r'*'" I [iilr si ili iшdоаlс sрinгit.,t.rll, l.,ii,'',''i llii
tJtl-ltl;.;l l^t. Ii.;l'{. ii'(liil'йi.

$;

I

1lL,l t.{] (i{.|i,iI,jii.l 1lt'lrtt.l.r rili,nс:, dtш:.lirltli, 1u.гl,i.:l'.

d* t]*r..g"

[ii i.с'l rlrilrn

{jli fliiт,iri{Гil !i d-1tJu {:rзшijldiir,

I

llii;.ЦЩ-'ilt''ъ11']Ё'd!Iffi lxiь'!tt,l.?'li.:];1.:i#Ёh,3
3l*ж3,';3.й1;-**.'ъ::;Р,'у*lllч.н'ty*sJ#;
i;'ЁъЁl'fl
jliri.l,-о
briсirt'is, tinегeasсё : dar и iЬ.ш
Clitпl.}Зоgсiili1[tvеa.inrnin*g*u'.'i;,]*lr,";l,{igirгii t]е atr-rnсi]

aсunr e& Luli 6tiе.
i-п]i 5.iia се stiе еl.
Dг lа flrедstl'а trentllui- цi
рinti ].t i'lL{..ili:ti-r ft':.с*:.r1.д, gдlffiогia lоr fusesе
19 iфgi, tn*i*
tiri intr*un trесut'1:q:'$ttt
сarе рйrea trr.аеf,aйat сa qi асel
..
,,a fоst

$i

$i

etr ryt,iа

-";;;;i.;й:

;el inсeЮlt

t.it",i'atй

сl

intii

-3э**tl*аsТа,

tu1ut eо"veрillo",

::;;;' i*iiJ rйЁ--il; ;;;

fiiе}el"i;;;;;Ь-''

Т.,-1.'

:

tэ.;.:i

;zi

]

о.

i6i sсоs*sЬ ргlxfrгl;i lt,lсl.f,. liisiltс]Ll.ht-tr {г. t1ir.l,.oлрр.
,[.i\i I".tlli'
геzсmаsе сарul dс: silс:ii'i|1:,]6' (:lJ l,,L:I]ll tl.,l,iii1t -i.эiйЬl*
Ill{}Jle!-r CШ fala amсiitii"
с,l ill l.r)iit,t:ir 11д111 1.1.1.11i,'i.'h.!;;;;;
t.];'llш] Bоgdan о invвli tr,t,l
lj;i,1,[i.l']}iix.l} lLli.
lii i.] t:.. i}1l {lоF.!I

.riii
"'.,r
'ihеa adоrmit. Apоi с:ui b;'x ist.: 1tr,с.'l.t.,lll.n.
l.]iil .';,; o1.- r,li.-i",
.,:f;'I:J""ще1е dс р;:lг с.";l:i.'с.lфt..,,rl'....
l'r ]l .i,''-irllIittfl
iri
,,,t,,.,s dg.r
i!'рa сa o pоamir:neаgl:Ёi

сll]eas.i ln rr.'il.i. ,\ч't'..u rril
dg
gзiоaiе tlnбr&. Zinrbt:ш Ш'l:]]]]Сx-{' стi' осh.ii
tl'.пr ll;, ,. ,., . ,,i.,,i]еtlla riтrui irrсеpт.lt сtг bсlii;l; ltr tll"i:;t
s'il, с.l, s.rl.l,,]гr l'i,i гlсhiji
dеs'hi$i, migе6ri}е nlini].сш .p*ln.-r'.-i it.i:*llil
Ll;:l lN} iilt:l(]Ll,
L{nЁri aре. I\iintсa ni] I.-j',l;,]l ,г;.',:jrti::r
njt,; *r...llllt.ll{li'L ;'',i,'.;i;;
Minа саrе intгa in l"т,ji"i.i,x"iji:ii n'**; *"с*o..i1ir П1-i
$il.i сtеstjnш}
llосur,lqiсi LtrmЁtо;lrr" ;\"'i,jti| sе
ilfi-:i 5li iji- t.:ll .,t,;,ii iril'i:i$i, сlд
r]

:niпа

Altil

рtr{/il.i't]

tr.сgusе pсstо оr.tl.5 hri

'
сlu*s.с
рсЪirгсi iшtг-о Bul-bеi.е dе aгgint
Aроi r t'сiтсa 5оl,6ise inti.е plоаTo'

r:

.l,if,l,.*]'..,',
|1 5*,'ц.

pir:;::tn.

фr toI ptoаlа inl'il.lsr, hоt6riшdu*sе dеоdatй"

Cind Luli irsi Р$ Роaгta gсоlii, s6ltaш.friсйt.шгi,
irlde*
sindu-s.. Pilсul dе-fеtЪ. po'^й-Ы.jnli
**, dйdu buzna
indДr6t. iilqllеsuindu-su i,.' g;"g"Г-l;lti.9".
"' й;,ъ Ъъ:#.:
гс5ti. Cu ttl;LLе сй егa itr l.9с}Г9 d;;J;,
rJLill nЦ sе intоirsе"
Viizuse сlо с{еparte_рe daс{aia-;';.й сu imреrпrеalзilux.
unrlэr'сlа
galЪqii.
auiэД зiсlui sсоIii,
'цi
i;'Ц"йТi*рo
refugiirrclr-sе
subt Р':
r"rn :"
саstaй,
C-o miе сtс piсiоai"с dс аr,.
gint, plоili;l' dllnsa inalt.
Ajungiriсl-o din urmir, o tгЬstll"й' se орri
соryul ridiсat. Din inttinегiс, ,"t"n.".,-}..I'гJаli1 1ing5 I'rdi, сl.l
Сl
iл1Ё'*
inrрutrsiv, ре llс.gtшсTitе, i:сr!гirs ji i.сrl.ri
.l.i i." l..:-iй
i;t[;t;''f'i. flui
"

*-

lrtсtitl"tl, btrit'l'ulс: ?

Cirtirl Bоgсlаn o рi,ivi ptt I.ttli. 2itrrll;.il
."
illir;t'i,
ui:i. I)с'ii1эгoilре

с.Lr *lэгttjil
eI.а 6i rnaf рou,.l..6,i.tl..
Unсlс r:геi.
Aga zi, bоiегtll.е. FIai, kil:lit:Li.
Biсiul sе l"idiс6 t'e.st'!..са Ll-e Ьtсi di. iiilrlli]l
{:ir,l-rnili-lst]e1C;:ii роrlrirй еaptir'i intrс, hсэЬйI;
;";,йt' l l l' iзJl,: i.
Intr"lnеr.iсul dе su"bt burс]ь.ifцl t,;.u.'il;o
tltl,t Сl]l]

*
*

:

ii;;,ti ..i..iсй
n,аI)tе a рitnзlntului ; ll.l:la сс:trог]altс
ol,..'i .i....ri..l",;;;;
in eа,
100

hlLuliсilpl.il:s.i il, ...,.,, i',,*"',ili.,

.:i.f . ,'l::.. '..
.t\ili.ilс nlt n}.ii егlr,с]'--:;i tr-, :'al ;l1l
l.'] ..;
itJ1.1.l,.. llti'lii са ?i'
\]
"\t"с:i l:.!
.!"

i.ts]'Iгa gг,nсa рс .';".. .,i

I]' ..

*

ri,

, .,.. .z

.. ji., :tlr']l,l!

Luii...
stia сс-i r,а Spttr.цl
Lr:-l ii artzi f.i;r'i.;.1- p!-,.:lti t ,r,,1rri,t.,.l!
Nur

i:1,.,1i. ц ;r;. j; ls;;,;,11r g{g*
il)i;rtс, iti се{,u;,i" L}t jslr;l;.{!.] {.ir:;l ir' f; .,];i;'i, l-l; lq'l. L ]i',
;',,,*].* .йtunl't,ir:" сu rnii:lt еi jrl.t:'.l,il.^l. .Il'i'
i;i i.;i,-ld.]] .(.ii r.t.l.i .i.tэ с:ir,*r

tiГ& St!i]1n' еrr]err.iе gi ::i,br.llr'i.,о

*

tr,utri,

ttr?nа as{'ir."'

pfu:ri.i la Iiшйtl
Dд.,].rrli nrr*l ]iisЁl sj".t. '"i...;i..."..'':i.i, irr1t.l

I*rr

stгinsb

*

Flаtа.

$i i.;i

*u"tr*Ёi

*ht"ilз:rt]

trэ,. l':.t"liil.

iii

i,Li"

L:,.t l.:.l

lnli

r1i*"

qi гl irl .Г;trrrt,оzitэ, drvеnind pоrytaliоnutr absuгdului suLrt сea
ntаi lrll'r:nti;tlД plоaiе a Galalului. Lйsаse сaii in trap dоmol"
nliti -mu]t ;lr'i.'ri.ndu-i dесit minindu.i сum ap,,сau pe-Ф
st,гllt]a gi apоi pе alta, fЁrй s-ajungё rriсЁiеri. Ntсi сaii ni.д
gt,iau,' 6i niсi birjaгul., сй-n piоЬie
Ъi p* str.йzi]e unui оra$
lтlс1!]gctlu ре sсmnul- infinituir.li, vесini сu luna, sоarсlе
9i
tоiitс r,осtr.iilе. 6i са1 din сliрД-n сliрй ar fi putut sё iasй in
ta]с. rjitrrl }a о partе dе pе р;еnе сuiсubeiеlе-stгiveсlri' сhiar
sfintr-r] IJеtru, сtll сlt *pr.inссnс aibe-n vсaеurile сa:.e strЁ*
jЦiе:j'j ill fa!а роl.liiоr сlе aur, dеsс}rizindtl-le e-ul-r tunеt
{c!-nl.!rizinсtlt-]rl ]a 1ос, til-tрЁ tl'й,sura сu birjar qi numйr,
ссllт.l н- ;trрi1сl1зi iа с1с: I)ttmrr*z*tl.

*

сirсit un glas с1е apе dtэzlf,nсa al vIntului in vДzс]uh, ре
0()(l;]i.t.t(j цi irr соd.l,ii tttt'tш[ijоl'" r,цmеa oаrnt-.nilоr,
mо1,tl]i.: 9i vlrr.btlltl еi, stl irrdсрlir.tasе pсstе оrizоntut
"gЪ.
".'arr^ilш.
l..',i"ii,:]li)l-l

dе*af;rrti. ]:tlt *r3'

}шi1,с. Ivlnrtэ glаs.ргilT}огdia1,

til.ij,

t,.rl

unrtl !tn8й alt,ul, minё !n rтrinfl, lipi!i, оrlэi.,
ffirt.i с!'r q?шсtr, fйr"й tгесtrt ryi fйrЁ viitоr, rеrlсi"еa filйсi
s1:itlпсillirl.tа unl,li vid peгfесt сa 5i al сerului.
'I'irl':;-tгjl in vitl}еn!,a сеnuqie a plоii, eрoi in
aflnarеa еi
сl-*
арrоi ill' r'lur'nrurul сu Ъer ЬlьЪstru
i"с"*p*й
"t.il-i.1iш1,
tйl,il t.:1, rJе рr'ос:еsiunеa сu harfe.
"r
l.$гl;:,l'е1е in арus tгimisе de pe o zarr fulgеr blоnсl,
"

in

j.*геstl'еlс оragului sсliрirй, dеsеhizinсlu-i"

v;:r:;i i-ldii.

p"

"i"й

[li fiесaге tеi al Ulitei Dоrnnegti, dintr-un еapёt рinЁ-n
сеh:l,llrlt, fu uq;a сlе шnbrй сu insсrip}ii dе aur, сarе desсtrizinгiш*sеt l;isЁ рasul dе dans rnс:latес, inir*un abr-lr gi о
с1rs1.liс-li,ll''е. a] сrtrui rтrai lrlоnd
рarfunn al pгirn5vеrii dеvе.
nitit r''аt,Jl.
liс: l'*'glitзir.f,' in rr,сеst paгfum al сelei dintii inttlniri.
Iill.tttl iliiil,t"tt.i с:l ryi irtunс:i"

сu 1эаr.fumul tеilor' dеsprins deoроtriv* si
din
amintirе, aрЁrur5 strЁzile oraEul,;i, сa.
1i
seJ'о оl-.;.lrytllrri, oamenii oraqului, viil i'il, ginсturiiе. .I'оate
trЁsttrilс pr сагe 1е intilnеau erau dtlsсорeritе lrl pr"оsрe.
{irшеa aеrш]lli. nоu. Nllmаi a 1or era inсhisii' dirзd o .irrйaDцr. t-l

сlaL;".t

din tсi

сtач

tate

nnasсй seеrеtului loг.

сTе

Luli sе. dеziiрi de iing5 еI, punindu-qi
gi. tтlгltоtоlitй. Ii dйdtt

р&lflгirl jllavЁ

aроi ilэdiiгst раr'r:llзsilll

веsс irrr'rШtЁ plnЁ atunсi.,Redеvеtrвa еа'
108

g:lrh рarfлlrrul ttlitrоr"' Dдкlii

сa

d:Ll с,ni'j(,

fll.

llг

l.i ltr'tlt

;;l:.l-tlat с,h'r'lсе,
irrt.t'",шlr rrftzdпh dtl
гtз';iгr:sшl сlr funт а1 sattltrшi sIJI'е сarе

t.ltl1rrr{t.i.

|аг;i,

lir.i;il, ;rr fi

с'irtс{ sL' ;ttrл'сlдliil

vin tli:iliirrgilс.
sн iп.r.iltriir рnl.сfi in

,S*щlt.iliсlс-.au .lumirlj.1с.:, Tr"i*isuт,a

li
I

il
lrli
I'

rrtсilai,l,:оliа ulrui sfirryit dс r,асаtllir Inа],с, sьrflсtul srlr.fi'iп tn
ta{n шnог s{jnlnс сiе intrеhа;'e.
ff,r:tr sс.шзir bil.,jaгu]ui raге t.rсs;i:rгi с.li,n
'{\l[ina ]uii l,пIi
.gt
..t..1*,^lг,
t,сjl.еliind
сl1 р* нtr:.iizilе с,rit6ll1.lri, Sе lЁisсi сf,triruzlt сi*
вiеFтt'псr'x,q'l retrti rriТiri rrг:v'izцtg:. SLгaсlа сш
рhttе a'рЁru" .Fгl.lгl*
l;'it$i.-tгj!е ,'irз1,ltnqlс:lt'tl i]rU'i}u- с1гlilяшрr"a 1оr'ri{'еl-е tlr Сr"&с.iшtr.

.*" Т,u'1i..'
I\Тil-.[ g:riь,i.

".t' [i-

*

]

Dllг

Гil.il.l';t

t.'i Тi

-:1.r"'llтнс'

шlin;r' гЁlslэut.lzi':tlu-i

';]g ras;t
.Nоt,lс&n,Ll, sutbt tirLltirеi'iеl-ll unьri
tnсо}о аrd*a un fеlitiaг.

fгйn:iq,

}vtrtli

F6г;i"sГr*i гirsрш:tсxli '[а iirtl'q.}:;r,l"г^ LuIi всl ltрlе*й ;}sllргl!l
^
l:ззinii.trui"
rсlsрir'inrl }uшg gаr.oaftr ; irpоi 1I ргivi сu рl,"ir.l*
l,nш.l с:i

*

ре оbraz.
Yt.еau s& l'оr.Iresс:

сt,l рfl,r"in|ii t&i' t'uli'
[,ulli сniрi' strfiluсiгcit ос1зilоr ei sсl 1nvrtin;r t:ll ii.iсri'mt}e. Avса o гesрir;rliе tulrruILuоasй'
-Aроi br'шsс igi sс:utttr"Ё саpul, сuпr .[iсt';,l ilr сui;illiг'iс' s*
зрIосfl esuрra garо:lfеi, qi сuрrirrzind trlinа с,ltrс.о
|irlс'в. сu
ншltndоut"i nrilrilt.i" siilшlt'i f'lоаt"сl{l. ii1lilrd*о сrl lritz*lс. dш

rrт

inrr hЁil bЁt r':lst

. $i се rсsрirit

ft''

tсit аtit.dе гсрссIе sо sсоlэоri d.iш tr6sl'tг:i. qi dе-еiflrr$,

inгg

adinе nоаpte;l, se lntrraгsе irisрrй
iс.l гiimas sing9riг. sрurrindu*i iш ;оaрti r,ерedФ;
I,;tss*nтA sl:r nrii ginсlсsс iа nс;l1rttl''. рtlntrri ntli,
Ti"йst"tга рогni dilr nош.
. m* сit*va огi, Сatul Р,оgd*n srоflsc сaрLli aferгЁ nriь,.iшrl f;lr uгn"i5,. I,uli еra sr.lbt ilmlзгa fгunzеiоi' in rоrйiе.
dсl
,vaт:ffi
ryi intr-*ес:la;;i trос, lurrrinоasfi сa вrburii сarо сul*й
l,il.rl,is'"rl }iln,ii"
р* s{.raсtrД ai] р0 utnhl'a trnоi zilri сu st*:lо
сll"lрit

Е]i:

l

.

Сr":-ai sй si:rri р"it"iiiIiIlli. tiii ?
J-ш]i fiiсl-l t'lГt S{::lilil trзiгjarului. T]r'itslrг:r sс. tlрl'i irlаiшfltl

р nlt,it via!ё iйsat$ dinсоlо dе шrоartе.

'j'";iсt"':ru

Ttзg-ti,tl

8-гlal,te iШrеf . altig{ь t]j:'l.l. s{'); l r',it V(]'i] (i; t,
,0ш*ttr"q*г;rгe*. l't.Ёжt,ll.;] $t..itli.{}l"(t,.t fil)i"i'] tlrtti;i. сlir:l с:a'lрЁl;ьl'1 ТJ}itеi DоmrrеryLi. flaii Cl'll1l l'S|,с!'ll]1i. I'оatсl .*l.lшl|t*it.t
tш nrlгa unrсdfi n.liгсl^stl1 1,irrurIr.li сlt.-ltt:;ll;lt,;tрt.t.l1liiп'сiLl.l*е

,,.ti

lr
ilr
i'

I{,
lq

.ilr
fli

[,
,ll

-Il'гri] Z.ti!bt..l

1{}g

lI
ifl
,ir

di

-

(

'''

]^].{]ljt:l" }зgir.'l.r.ll,с

l\lllз.gr:rn.

!i:i;1ln j шr*t сlr:
.[tli,iir.,ils;irt

l,1l1.:i1'',

?

i

. }I..,.l.{.' рLl1i,il- dеsрir.1i dti aсс'аsi'ii tl.&sril.i1. }t:.ir,'tlll i,.зCшI
.|.i.L.l,lj-1
гL! О nlil'i',i.f] сi}].L) -:.lting.сll i;i,l';lriir.-tl. Gв:i'оi'l,Гir' i:iiгrЁt,
jl;t:ш1 сlt. аliitшi'i, unri1ltll

lt.

'

ii:.timй
liitr, r'.r. irliii"гrri с1r:

сaй рi;.r,t;l ir.l,.:fl s,:tтilit,ii .,,,,,u,i
шгесhea сarе asеu].t5 irrсs rl,:ujnj1iдi.сa unеi гi*рi*
i.;;.tii,- }:atlsta ji}avй dе о}зr.ajii h-ri Т,rili.". Еi';l .:e О;ll}йii
с.:гс l,: inсгрutt.ll titnpшi.ilог ar-l iлl iI,lit
рt l.)1ц'r.;rr.7r.1r }"*l' Ltrr!
;:isс с1е rтэtltэtе sar-i jn liltiiitli5u1 iil-ji-ti ;-,О{jrt-l, l{;tniгr;;'iсi сtl
lt.rtntеа i* рйlrrint.
Sшflеtul ii сегea rrn gеst nоu.
Trf,sul-;l tгесеa iaг pе tТli!* D**lr-;t]i.,isс;.i'
ql|,.з.'|\z,

*.'

G ];i:-'tli

сга hоtеiriт.

l')ll.j:t.'tt1
!L1
fi(] Ор].i. lil
rс1
о
U

lогilritl. Lll
!.
ll;l l]'
]| ]:J,,..ll.i"'ilt
ii:!i,lt. s*:
'!)'r.ll.1"
tlitii ;i' f;ir'li sii аlt-'lrgi" ]uil luir[tl t,;;l'.llL,1lt.],, 11г: i'l..ijj.u r Lt i-ltl
f
lllJдdilij.

iri';;1. 1ll:rti sri st, rirri ill tl'iulurгir.
*- IJir.jar, rrlati сstе vt'сo l]lt;t.irгiс ?

;;- lum iru, bоiсrulе. Ar;еi;i

.

l]tl.tс сtl е1е.
tJnсlе ? La dtrсlr.ria

?

** Nut, lэir.jar" Unde vrеi.
$i nrinа сu gаr'оаLfa gоiri in

s !-i].i]i

оl:t-l

-

l
[.}i]. i i

(

till

gi-зr'оп

fо.

" }Jili:lii u ilтlir.l..l.l;i i ;l, рir1;i;.
l'l,lt ll-iii сitl x].{lill-]i:l.:jIiii i']tll.'ilt с.{l'
t'lLr i:,l]J t. t: lr:.l; ;;: i l'fl rltl l...l сii y;i';:;,i i i.i Ir.,ln
- iуi: l;r. [; f 3{11 l
--

l

lr,
г.! :

r:шlrt& ?

тёsрunsе".
I.'n- i.:.гj flоl.ilr"ii. Сatul Еi,.l'1iil,ln:duuli tG,:..t.
'"jll]':::l|rзiсl"
Аpоi оргi biгjпr.ul. la marginе dе tгоtът-elз:, ti plДti
i;rсIоit
-o
(.. . i . ..
't . i-i tli..r]rl сiгl'l:л,l;1, pii:,i:i:li-i ii'iit: 1;е ;о;.
= Bоiсгule, bоiuгulе, da, ru flо;.j]с се fассэ1,! ?
Дtrr'i-i

*.*

j: t.

Rir"3';iг, оргt]$te 1а о ftrоriiгiс:.

.4',l,1lJ]{

*

р

ii{tjii}.itфl сil

g.шf]tt, [i.&.

г"q l:.;i; lt rlt.lsс].l1l;1'. d.рi сiс*гl vi;l!ri
iiitr'сlrl1iii iq.1 iirеr.рra
i'i.tili,l.:t' сl cati1 с:ш !ti;.iiillil lоr' Dаir ftti!гt.Iui сr.;.r []tl:li"t:с.'i,i*
l:lil.l.i iiL Сl"C{lаti:ji& fl,l {.'"i:rt1"ir дJэеa ]'unзil:a-iа1. рr'ilr {l;i]]{: .q*[l1I*
l.{.l];;l.1 i;l:]ill]:,i rl'iiсi с1ll t'll.':liti.i.
$i vi.il.tla iiir. lll'l:'i.'.,11г].i, l'(j!'!.fi.*

l"|,''.-1.'''i l.i'.'1t.rl1jli:.:i" Т-. rсQ: ,:.. lr ;.i ;г.r,ri.ir: ' l:l.с. с.i!i
$i
i.i: tit-l.al. ft''l,с'l;tt-u' d.il ;lli;id.аt;'i, fli-rh1 L:i! (' , C]]a tsiгr

гiсl'ii"l:.

rl

rъзllii. i,i'з.rltllnс:'i' --.. ;l'l.1i'ill

1grill?tillTt

х

ulllri

F.lil

l;td

l:ttсtrс.tt., сit.

iiс]il.;..tr.iii с:iit

7.:..",,. ,r,:.i.,, ",i.. ..,i.

Nоvlr:alru sс сJt'ql1,t.1i1tl i;l гirlri с,lirlu:":,,.l,:|a
\li}'l':t' :;i mai dеvr,с:me" Irlu apгirrсlr:ir lljt.itlсl;lt,.i ;'.',ir".,.in;
;lji-i1{,'
'iiit{, сa sд П.u tulbuге sоrnгrtl] Arr.1;al1iсili. i17i 1.L.r".,;:l iзi*
J;;],,-t'!- si'
.1','',.i,,,:J .. -'-.
intuneriс,
lntlrnerlс'- .f{r...i
l'.
)д шanuс:ii
Р.аPuсii
РсLIJuuu nrin
ia"e
ttit,.ii ],.,..*...'
;rl"й','i.
7.[|0l.t.lrli .i"'ll'lш.IJI"lrl intllnрrin
рril
с,[tl';сitid.,и
],'ul
i,
uqiа
lilсtjt ,si
S] duDi}
r)
tnяlрtfi
еlтттэrfr
iп .,сl)iiiа
.'rl:]il.) с]t"
.i ' L..:'"
dtrрfi o tоaletй sumar& in
Ьai.:l,, ;.^]...,.
i,ltt"а la
i'ltt"аi
ia
el in iзirоu unсlе il а$trрtilu dоsaгеitз, .,ui,"цi]*.. ,J" j,..,1.,litйсlшitс: pс raftuгi с;irr aсoреnс3u tо{i
рiil"r.Iii" ,;; n.,t.'.;...-р;тlo:.' рlгсnrггg5tоarе rЁdaсtёrii Ьi,ilull;rл{ :Jr;r' сlt il' ;: i j'gЪ"
Y.o
t-r.u.а.tlji tiе сii sсагi de Alrgеliса.
ре lтrДsш!;l сiе ii-illlii ьulэt]i"
lltr'il;-t'' il't.оdtэr.

i

,-*.

Tl

de;.аilr-illz. f]i;i]il

"i. ..r.". .,.,, .
..irТi i

l

;i

i

r:;'

i

tl.i: l-li

i,

ti

;:.ti

flогi. flш.l,llt'е сl-е pгin
:l:т.g.r.t"li.ii <?r: rit,;l*р{е'

"l'

tr y

i,.зr l :.

li;li.

,:i
t

tin

t t

-'.

t

1i0

l'irSj.i]i. li'iLlirlii:;.*sl, с]t. t'l.гnilt'гtl! |tti.
..:;':Lt

i;-ri

l.ind iп

i Ll

1il

r

[ сiе

.trэ

jriгсi'll

iqii

i"t..li'i:..ln

t:гiilltt.i.гrrI l lt't,tt't11 лрt

1

li
rlt

Еra fmlэrf,сat5 сu trn tra]ttt rОsl.' UРlJn
сu o сеntuгй" IEi suflссЁ
Nr-l sсnrйna niсi сu el, niсi сu
",l"йl".i-йi.
ЁJ-"i
tltlhli.rrеgri o сlifeгеrrliuo .uйgЬ,iса"gеu"i
ti? p;-irtngii сu ""й"яi
oсhi atr*
Llagtгi. Sешrйna сu
l'.l, f,iinJu Ёi' *5u сunr i-о vеdri*
lа luгrrinа flЁсЁrilоr"rn*ma
sрirtului,'Ъ"*Ы йЬьtiit'itЫ r.Ьilili.i
.ii]rill(:с]n(.ll(: t.it]iссrtе.

(.i,l1'(. ..i(t

i;rс,insnsе

s.рoi frutrtеa, n.}inile,,'

_ I,u]i, nrаta gtii sЁ faсi сafеa ? Nu
6tii, feti]e, Iasf,-]
* $tiu, paрз'
IVIA rоg ! }.{.Ч rоg ! ТJе с:!nс] gоsросIiп&
: privea
?
o
zlmbind,*сurn te-a! i'iЁ t" miqсil"rile unei
rгeс3l е
j9а1н. Sе
bi;;
nu rnai fасr-rse сa.
}-е]it1^
,sс
.vеdеa
r'-a
"ъ 5i йui-i;;;, -t
рinй аtunсi. lgi .suflе-еasе tmiшiсrle
о,
isрravЁt егоiсй. сu truiiеa.i'.с.Ь6tь,
реntгu
Ъйй";;
gеs;t'сu
I]е m0$n€'ag.

*."u
i.,фj'strase amintirеa сi
;i:lт.11 {.'ji!*""
{'iesprе
сrren:rlltri..rjul pl'ерltl.iir,ii
"u сafЫеi
Б;".,i"аЬ,
()l]ГCс;tГe

6i ргivil.i fuгigatе spге ";й";.
tаiаl еi, sа vЬJй
о-*a g1-$Ъ$te. Nu gluглеa d*
,lос' Pa$a сii. avсa o. соnееntrаrе
apli'сatf,, сa qi сuгл ar fi
dat чn сХёlJ:tlеll mai irrrpоrtant dесit
baсa]'аurеаtul.
.?еос]оr
Nоvlедnu bЪu mаi й-шt ,i*ь.tu_ai" .Ъщ*a
оfe*
ritё dr:-Ll'r]i. Tоtugi, о gоii.
e fоaгtJ 'brrnй, fiindс& e fliсutй de rnata.".
;^{.:t]|*.
tl sаr'rttti mina с*un aеr
galant ое }зоiеr о* moj*
o
Aроiоintrсlзй:
til.rсil*i

_

ryкrl,ririt.i,

рe

Pp.,

dt'r-rш'ul lзun, slrt-l,

сЁ n*ai

invйlat tоat6 nоаptев

;I{.odor
ry*. Q1гa. daг лiсi n-аrn а;;йit."
l\ovlеanu s^e a$еZasr pe

t.оului сu еаfеaua

dup^o

SL
о nritrД

"ЪoйБ'

?

fоtоliul din fa}a biu-

in fatё si tйJ"; li. rni,,e. tuii

a6-ezinс1u-sс.

vеnisе
p* **,gi"Ъa fоtoliului,
{inind'ш-l сu

dе dupfr яit.
lтtlпrul !,igЪrjI avu рlutire mеditativ
Iungs.

* $ii сс_ai flJtсut, fсt1о
?
*-M-lrn gТnсlit,
!a voi, la rnine gi inсй la сinеva.".
oсhii i sс йrnрlur5!аРal
dс luminЁ.

*

сunоsсut

?

Qе tтlinе. Voi nu-lсunoagteti.
Teоdor Novleanu.privi sprе'iЬi]eastrд.
=
Zоrii соtэо;:au сle
рr zаre' сa mielutii abеa nёjсufi' Era сеva induiog;;;;;;;
ln luininilе сare vЪstеau rёsЁritul soarе]ui,
vremе'.
lui i;:ii l;..йzmiеrсlй
alb.
ll'. drvеnisr gi mai mina
sсLimр, de еinс1 рtirl сa o" раiгul
,tс,'рiin'ш

jif.yз

'i

1r2

с1e е1. Nш-l auzise niсiоdat6 ridiсinсl giasul, tзйt;ind сu
рurnnul -In .шtasЁ, purtirrdur*sс asрru
saй autоritar сu Ci.
neva.
lui сurtсni1,oaгс -irvt,a p;rr.с6' сеva сhinе.
-Blinсiela
zеsс. $i
disсre$ia lui. Unui altftrl сlс 1,rtiii, Ltlli nu i-ai }i
а.dus sp!.endoarea fragili a unrri rrst,fсl dс s<'lсt"сlt. no. .'liituri dе еl', inirna еi n-avеat niсi tl tсittmД, nlсi о nсiiniр,tс..:
vоl'bе}e puteau sй-i duсй aburul еi s.i"int, oр,
iqi trirnеtеau la fеrеastra dеsсhisA a сasеi r...,'i',gоййe,1,;.
"'* ,u.li
gеrii саге p}utеsс deasupra sоarеlui, atuлсi сiйd oаmr'rrii .
сlогm.
\
Tеоdor Nоvleanu ii lu6 rnina de dup8 git, сupr'inl:iл*
du*i-о in minilе lui. Luli i.о lёsЁ.
. Мinilе vесhi, сu dеgеtelе ingf,ilэеnitе сtrе tutun, daг
flne- 9i sub}iri, pЁtstrau сu un fеl*de еvlavl'е nrirate Ьir:a
шriсй, рuгЁ, сu dеgеtе lu-ngi, сarе*ar fi putui iiъьrасa iliinuga de argint a iсоane]"ог.
Sоarеlе rйsДrеa inсеt undeva dinеo1о с1е оrag, apгin.
zind о саndеjй de aur subt dimineala dе argint tra;daiiii;"
I\,{inile veсhi iрi sсоasеrЁ i:зсet seсretul lor de altДdatЬ :
ъin irrel ingust, с-un numr qi с_o datй, *
рutrindu*} !n
g.,alrna noui.
Lil]i сeti ПL!firе:I€ qi data, apoi сu dоuЁ dеgсtе i5i р.-lse
inelul, privindu-l сum strЁluсra рe rдina -еi. il e.i.lu
iдldirrЁt.

O frunzi dе soarе с51u.тe pe ferеastr6, a1ta
a1ta рe }зiurou. Lurnina trinit5lii lоr zinabеЫ bfirrd
inсAреre a dosare.ilor qi сйr{ilor de drерt.

pe

in

сo1/0r}

u*.,o,-u

&llinile vесhi iтj.lua.r& inеlul, aроi aprinsеrt o fig;lrfl.
Гunrul se сolora b}оnd ln razele Ъоarеil'ri, r*mininсr
;r1bёstгiu in umlэrё.

_
-_
_
*

Е sсгiitоrulCatul RogсIan, paрa.
...Рrеqеdintele сomisiunii dЪ Бaсalaurеat :'nu
Da, zimbi Luli.
Fеti}o, gi сtnd l-ai сunosrut ?

?

Aсurn.
La еха.mеn ?
Сеva mai inainte : in trеn, сtnd venеаm de ]а vie.";
Cu Gabriеla ?
--* DЭ,
nurnа"i сf, еa dormеa.
Tеojor Nоvlеа'iu incоi pe rlnd dсgеtul сеl п}iс, рe
с,эl dе a!.Ёtt.,iгi, inсf,'ъrnul 91 inсЁ unurt. Ъеgеtur сеl_йaie
rtrnаsе sing:-tr nr:lrrdоit, сa un sсnlrl de еxсйmar'e" 'reоdЬr
_. }.iоvlеariu иint'lэi itlsрre dеgе.t. Luji vAzu zimbеtul.
113

}.ъ*ъч'

I

Ё

*

.-

;nuшta.i рatгш.иt}e"

l$i totuqi."'

$tiu. fe,t,i!о, ry.tiu' ,tТrmш.i'tтlvй'd&.tura eere ani, ,Irrima
s п}si' repede' с1тrd е tt,зl*rй.." $i еш am рйlit la fеl. V.e"
iпea,rn ].e ltг}a,d 'd'шp& еx*гтrеmel *Ё-hfti pфreс vaсeпta,
xntг*o seat.&, р}i.lтt.hiimdu-mf, aтn vйzut*о pЪ пъama ta ta о
ferоastrб. }lIi ве xrare.:rй n.а,rтr .d*lrrrrit iй .noaрtеa aсeea"
,Рe atunсi nш beaгд еafea drе{t !.l titnрu* exaзтlertelor. Arтl
iubit*o pe Angex'ira inain,tе dе*a*i сlrnо*gte nurпelе. In
'fr.l{a fегestгei ei е'ra.:i:n,сet rnai шт*rе pоеt a-l ltlmli. Cеl rдai
rrг'iv, x,l.rtri,, 5i сel tnai'temеraг tlmid. Dnсй сinеva mi-ar fi
sрusi : ,,Йlшl рф1 iuЪi o fatЁ nесurтоsсtitй, рe сarе a.bea ai
иЬз:'.l"t-o la fегеastrй ?.. n-d} fi гйsрutтs : ,n.Otтrп il iubesс oa.
rrlсiтlii' ,pe Dъtrгrnеzеtl ? luLlirea ,de Dьш"ntеuеu .е veсhe dс
eil:lгfl lurnеа. Оглtll о Фesсopоrб. in el, "intr-о zi, 9i сu еа
dl'г:srФprrй ,st irnоrtsitr.ttra l.Lli.t. tr}upй с'ul,rn vеzi, fеti1о, arn
t'l,l.;i. , i en'l tInilr. ].!l[*гinn liirrсh,irдlпst[t dс*o fat.i сl-r oehi al.

I'

h.r

t'гi, viizl

'ft .llt rl'iс.:rеastl.Ё...

* $i с'tr tсгt, lllr сr fеrеаstrЁr.". a t,гenului"
- Da" '[t.,t-.l|гl, с1.l.n6;оstеa aрer'e ].a о fеt'еastз,Ё, inaintе
d.;*it hate la tl, й" }lоr'евstra arсе&'de ia Biгl*ф, е.Fс:r"eastrа.

l

sr

l'f

Tt;:,'!,е gt.*сil'nilе

Т3irledului 6i-aш piei'tit tr,ilз''rtill роntrrl Fe-

rl.,l.str.й" I{i гmfi',г.irш.isj!.sсl сtl tlret& rшryinеa, еЁ, $ъtrt:тt.t,,.
iJrееhеa mngis.triltultti aр;*t"lll$ ell сtar*сaг{:,m.irere

{

v.ii.'tul CосJilnl"ri рсnall, dе.atitea

"ilL;,iсat.
-* ...f,Urslгi:. |iпгi" Сосlt;rl mс'nиl

I

i

_ l

l.
lr
I

*

гirn с!l: riг&nё; fс:tttо"

сr'.-[.с'a

т*dan..'
vсli.Tilе v.{zitt,tr

Ir}.

iф,n:r

aшzit сlе

tn fllrn.ltl

л'llt.il.l

"""Sо сtrшг:r: ["'llli"'' A{i hоtl,rl",it соva
Оbrazul truli n",т'lii "яe aрlt'сil a'ft:сt'l.trls tr}c

I

I

т;l.т

Раrеil

7ll

lii

Г"'.ЧСг1Эlllll;

furtu]

сtn!lоr 1i.

Bt 1;с1аn... [,lrс..l

lli

l'

illsЁ n.a

аli*: sitri;'il'сlr" рi furrl.nз nt-lm;li flогi
fft.lll'nоasе рг'ntl"rl }*ет:еastra rnоa"
'Teоdоr Ntrv]с:аШl-l Efiй ш9о.г" llрrlnяtnfl о trlrш;l {ig*т;i,

с{ерrinсlеri,l"с:

tl

lfi

сu.
an:l1izаt, соmdr.rtat,

ori

rfi г.n.;lгд ""ln lnfrltсtor сэilifiг:at. Sf,гс;.пl garc.tтгi,
sml"i"lпм[
ss'lrgl.:n'{i'l*r. р.l.r.'сelt'е;t stiрinil-rrг с]i:.i..tlrsi'
рi;п^с1earn
lir:iс:, aga

I

,

iDa' рtiрirl

l

rar,сli dilr't'rise aсерt рluri+l"
*. Nu, рlap.т' Vr,ra sй-!i.

t"г,rrbегr,'sс,i.

./

Vс'!t

.* I]' a6tс:pt сш рlЁruеrе, fсi'i}rэ,
' * Ciзтd,
Рa5o:l ?
* Cinсl vrеlt vоi"
- Рapа, сlerr.ni.l lrrс&tl sf, нtie.ixтсf,

It4

g.l

..; C;ltrt]

с1r.l

tllilirrr]l

soitГs.
сс]1Lli

[i.i;L;ri.i r'"ili,

t"trlтrеtri' .['iLiш.аi tr.l'

_ :* I9tеtec. fеfifio" Tlite, dасA vrе{i, ve'nI{i, Ie miшr In
TriЪunаI' AеoIo v5' ,,jшdеo.., zirnbi е1 ; !n sссrеtul rаh,inettrlut rneu,' qi;n fb{a сruсii"
LuIi rfdtsa tu toatД fata.
Il sаrut* lung сu bra{,etre de gitu)i lшi. Apoi sс: г;iтliсs
.i:nрlеtiсihdu-se!
Фr цliеioarele arnоt.tlrte. odaia sr urnрlшse
dе sо.arе. lirtre .pЁгфi-n aсврeri$i сц rаflL'rrri plмe сe Ъarf
juгidi'сe, hа.latul roр, fua$e}e goalе" gitut iraЬx,t q'i mtr5d:iй,
$! г6rul сrl,Itзrirl d.е negre tliащarдte' in j'urш]. оbrajix"оl, de
сlirninеatЁ. _ adъlсeaщ o stl"6truсire de vйta maаi viЪ с'lссit
a ferestге.i. сll soarе.
Luli iqi dezrnоr{i fпсet piсio.аrele, sсutшriтrdu.si flшrniсеlе din elе, plnЁ сind turnultutr btlсrrrjеi ii poгulaсi t,inегeqte sД dansеzc, sй atrergе, s5 sarЁ...
, O v6zu pleс1nd asa сum vеnisе : рr fеrеаstr&.
O auzi apоt pritт gr5diттй fredоlтiш.d itlсеt, vоrbirтd sin-

gur5, parсЬ {Ёсind un dеsсintес"

Igi рrivi o сlipЁ dezordinеa оdйit de l,шсrtl" Cfrrd 1n-.
din nou oсЬii sрre fеreвstrй, vйfil' сLl o Ьфtaie de
inimf,, tot pervazul aеoperit de flori atunсi eulese.
. Pentrьl el eгa с.ea dirт urmЁ F'ereastrй" Dв acurfl f.t}gi,mte
tоar.lse

rЁminеa gоа15.

Daт prirl rа a1тzra ITIereu

пеa{a сIe.vqrй"

.

сtntвш.;Lx trtli. T.u]"i, 1тl dimj-

'Ц'

Tоt atita soare, dar illc6 mai rпult fцrrr deelt ilr

bir"lrош}

lui Tеodor Novleanu, se adunase in odaia lui Catul

tsog*

dan, сu tоatе сЁ ferеastra rйmёsese desсhis6 de ст.r searй.
Igi petreсusе nоaptea in halat, сind intins pe pat, сind ia
fеreastrf,, сind la masa aсoрeritё сu teze ia limЪa roшr6nй,.
fuтnind mеreu: N'oафea treсtlse сitl fоагte 1rлllg6, сlnd
fоаrtе sсurtй, arzirтd in jtrrr*l unеi gar'овfc rosii,. Un aшl'rs..
teс dе somn сu осhii drsсфi q'i vis сul щlilii tnс}aigi" dе
sоmn q'i:nеsоrnщ- dе izbuсniri ln viitor _ intr-un vi"i'tоц da
сuloarеa gaтoafei * d,r spаime uneori.i.шvimse, altеоri iш.
ving*tоarе. dar alungatв tоate de о naаre bf,taie dе iшirxтй
еarе.цi ttitarsо treсututrl
L.arr;pa aГsеgr tоatй шоaрteа, o sti.Цgege utreФтi, nu сa
sii atlоаlnr&. dar сa sё aсItlnе mai bine.ia осhi'сeеa re шu
vеzi dесit ргin intunеriс.
дtu

.

A;tqlt;rs-t: ll)егr-ш z.iua еca *сrufi, ff,rf, slt qltie rтimtс
яtlt : I,uli.
eЬ й"; ;Ъr;й;;;
sоnsul fсstilд o.qj i!зtirn al unсi$stfelu
"i.'a
госhii, in
earе avra sЁ-i.aparй
I,tlli.; .fo;nеtrrl арt'орiel'!i с-i il inti]irisе la деlеasiй-;;i;;
tljшtli ]umi.rri. Diminеa-{в
арIссnt_asuрra.tеzetrсг, fAгA st $tiu
il gu3i
саrе.i tеza t,uсiеi
I{оv]еiаnu" I,е piivеa pr toetr сu о eяa]-ll
gi рlntru g'еgёliiе оuЬtЬeйЁ
l-*91iu' ,,od"Чgs"!
Ё.-Ы;;
lr-сoreсtа,
ftit,t sfi lе !iс in sram& tra nоtй. Nri lndr&-znеa sf,
*ritiсс niсi t"tlut, с1е6i"св1е mai iъr-dtе nu rrau сlесlt ulr fе}
dсl сaгi*atuгfi п r*хр.uiзеrii .lui. Aitеlr. tnsд, сgйti&й.;;
jнr:lосёli оrigill;riе^ t1оt,еdinсl un rud'iпrеnt
сle *fut*iн йi
иn grfi'utзt'* сJ.с: рr:r.пшt:L;l1!t;.rtс"
fi lзДtlt].с ]a r.;s;ii i] {]iq:ш sй r.idiсс сnрr.'ll int,с:l.оgtitiт ;
** .[11il"il. Ct,:iTll.
I)nr in lttllltI l,iti ('lt',stt'l l.i'rr,iаrt, lir{.l i"r сlш,lul сlt sш'vtсtu,
сJс'sрr'с оa.
-сiс:сit

сt't

о

gс-.гisiо;.tl'q:'

** A ;lсllш.* tl сlulrrni$r:nr*'
* Ulr(l**i ? tгеsйri Сal-ul l*оgсInш, гidi*ii"rdit*se dr
ро
sсltun.
. Snпulse srгisсlаl,*еа, gi еl.l есt iл nrinfl рrivi
fвrеastr"s,
*р}есindш*sе" I,,r"lli llu-l r,rjztl. Рlrеаsо rереdе."ре
Еra inrbг5j

о l'осliiс

grtlbс:tril d"е сшlоarеa sinu}er:lеIоr.

:?j,i.ч
frrn
oсrrt. сl:tг о r.t.gЁsi
1n siФa}:е

in sсгlsшiire

:

,,f{unеi сliпli nеa

|;ir

Blшi1 tiiiтtiшeada.

.

"

8liirn

<l i

0 рi.ейlr

&sa сuжl 0 iлtгevйgtlsr

lninе*l a.
{

Рs-рa te *rytеaрtfi la untl ]ll Рal;ltttl, tiе .Iust'i!i*,

$i

rlоi fi

lrсо]о.

яl

J,.1ll i..

Т'а dоutiнj:t.t.Z(.с(: t];ir'il r"ln s:.ft't.t, Сltul I^:}lrцсi;trl
$i 1"t1}
рrL,Оt gгrс eгlrlt siпgt"tr'ii сliсn.|i iii l'tlstitltГ;,ltrtlt1шi. ..l.liiir.ё.'.
Bоgdalз sе i1$(]zа1g(] la о mлsitr d'ilr llltlltl, сluрй ll,m
-.Саtul
stilр,
su}:t сerзs*гiliс, i:rtг*о pоrfесti il,lr.r]ttr'с'. I{ nvЬa с}e
i,ос роftЁ dе minсаt.е, d'аr nrr nrаi ptltс'a' stlрс;l.t;r niсi hs"}tе.
Iш1, n!еi сanссiil.ri.a 6eоlii, niсi рlinrlзarсa рl] stгfiz, . Y*зrisr
lд rеstaurant сuт:r tе-ai duсе Ctt ul:l сglis tniri {trt.:vr{:Тт1{.l
la gaгs, fiindс.{ aсasf, nu nrпi ро}i fасс rritnir: iilt сit-:с]it ll1
tс gi ilbс'tti sй р}еt:i.
I tti

Sе grёbеa sй viе oгtt l.luLt. tr."tсlstаtlгaul"u1
р;шеfl (,i';,l
nrаi aрrоаpе dе оra urru сtск:iL t,,iiiii
lосurit..
vеnisе, sе а$еzasс tn ., й'.i'ii, ссlrnаtlсlttsсldin оl]i.i$'
*+lРu.'
ссva сil
.тi
-rй.iL
sЬ-6i justifiсе prеzеirla,
inсор.iii"" '*а t"'ini.-.,
5i
frn'Хios' stёpirrit de dоl:in1ri сltl-a., il..t,.i*i....
1,lсl 'I ,rrll in ri..;с:}iji:
ga.lbеnД qi dе traсul sсrn<li
..'..,,' It'tll;u.iilrt tlii
сa. pгоtagonist, сеea"ii"ii'i"tj,.
сс-i Jдius.l ln. |'l,.r.llrсаit о l.t.l^
l]i111.-iрР
11сс{lе
Gе aJuns dе pitоrеsсf,.',#
,i,u gгсt.l sii sсir1li сlс tiсu.].i]]'
\rec]riul sаiu suflеt eгa.soсоtit
i,','tli,.., .i.л ;i;'й;;;i':
r:еh dе-a trйi antiеipativ in trrсьфtiе
сu (t;.t..
**Рi Р99ч"оsсфi, era аntеriоarд intiinirtl
'ntilrljl.jltl
;;.
raсtеr,istiсй omului de atunсi.
"ш"i,.i'л,-;i
Intr.aсlеvё'r, era grrll s5 sсape сlе tiсurio
ейсi la гсstаu*
сu ijвaч1.tч gu13 гrсapitulа tot Ъe frlсъй;й1;i;;;.
13nt.
I.fllrеa sеrisorii lui L,uli,-сееa се iar er'a
о-veсhе d;pй.i;*
с1е a-gi ilivеntaria aсtе1е, гeaсliiiе
adшtl*
9i*соnrрo,ti:,гi}е,
tirrdu-lе сritiс. Dе data aсеastЬ ъfi, sеорul rеvеnirii
lit
ireсutul rесent nu izvora dintr-o pсiгnirЁ сritiсй,
oi
*iй
dоrin{a de*a rеtrДi о starе ae сufdrlе r:lnj,с*l.
in -;ъi- li,i

rnаturй.

Cеtisе rlndurilе lui Т,trli dr attlеa оt'i, it.tсit ]a uгнl'i
i$i рierduserй оri$iсе sеns, dеvеnirзсl еnigiЬutiсtr
сa .; ;';..
sсriplie a fеriсirii intr_o linrbй ilесunоsсtltfl.
. Aрoi fйсusе сеva de ajuns сiе сiudat. Zvir'}isе hаlrtl'L,ri
de ре.-el, igi sr.lfiесasе miйiсеlе p;рйЪt*r,
i't.".*i-.i'iJ
vrеi. sЁ luр!i, sё.vislе;ti sа-u sЁ tЬсi gimnistir:fl"
"* qi .ic*, iiй
nrlniсеle sufleсatе, inсерusе s;i сir'сiiе
рrin осli:iЬ с.J il{;
mari., intre fеrеastrй 6i uryй ; trеi pa;i сle-ai
iшi. Plitтrlзсrrt"a
aсеasta dе lеu in сшqсf, durase rnЪi,binе dс: шt:l
ii*-ii
lungul сйl.uia nu sе gindise ia Ltrli, pеntru пrсltivt;j'
"*noсit гlt
еra o
рermanеntil 9i illvоlЪntаl,.i rit tr sоnr"еlr-li
'prеzеn{й
сu гoсhiе
galbenД dе varй, la fЬr'оastrЁ
. In sсhinrlэ, el сarе dв ani dе zilе nl.r fгstlоnаsr. niсi.nu
сlntаse n']T.Ilс' inсеpusе. sA quiеrе, sё murmttt.с, sй frеdо.
nezе qi сhiar sfl сintе de-a binеlеa сurn faс i" g*""..-";irnenii grэi la baia dе abur. Еra сrva сu t.t"l ;;f с;;;9;;;
rnulta muziсЁ, 9i sufiеtegtе asсultа dеsеori in с}ip;Ё";;
male reсulegеr.g in iingurf,tatе, fragrnеrrtе din .m,,z;сa
-"B;;Ь;
g-",it"*. Bееthoven, .Wagner, Dеbusiy', йu,йt,
}iavdn, Bогodin
de *']tto ori o tЬvа,eElJ
-. ii {inusеr6
sо]с:nnf,. С;r qi. buс|umtli
munlilor, aсеste muziсi fДсеaш
parte din peisajul sflu sufletеsс, imprumutindu.i for"nril
11?

r lr'i ,!t r ,. ' .i ,,1 {li-',:;.ilr)r..r riLi" [-)..i ,(].i. .Li-:t'ii ( l, I-r'ilt:r, .ilii0i
i ,]iiс;l .i' l:l.r '.i i'- l-.i.rl..l't]ilгra1.-'$l |I)е ;!i,]l.]iLi],i]i ( r'l gll.:'L,l1, .l!li:а't,I'
lil rl illl
i;:i{'"'..rih.i t'|,ill-l с:1i" [iЕl!,1']iltll1'(, iL.tli;L'ltL. i,Lii ', l]]]-!'l1;,iс:i

i],,jtаis sit 1оu;:.J, J,..,
rrл,i:n сil,эtn]ir r,l

r'

I)u

. tJ

l.i :.l.;l.[i,эdе с:1l.tl i"с:с i-. ]ii}с] 0arс 1е сil.i!,i
'.i'lсlf рi.гl:ii lll i'':..'[...ilL.l;.:i'{,' dLlС,,it]rjtl-J"с';,l in. s.гlrr]i;r,.ill.сilll*
.с"'{ш
trс. г.;]r (('l[
ti [];i.l ls.ulli шligг.:it.сli сl.in d.iпlint:l,|ia d.сltс:j:lLlii:.ii
il,t.r:l';;lт.e. it, l: il.' l.il.li. с: .r.:]'с' l' [i.i:l ft.ivо'lс., nL'Ll.'lс r;,rl l{i-rl;е
i'tlt" сil..ilil.:.'ri;.ltс], .ItЁ\'enс,L-.n
l,i Рo'lгte-tt.l ;.l.i'tlt"сil..ilil.:.'ri;.'tg,
]!tсъ'enс,L-.n рсi
lзсi Llinсl t:rl;l с]ilr
"l.;l:i. l;;ln;t сil".lГrll l.ill'..Lfu ]l.{ (, ]iэс1'jс..ll.l. Llijn:i;lr1]Zi с]с ;;L'.,"iiсi'
l.]r. с]O.r tli'i с.nя;",l l-lгl.г:!i
[,,'сll..с'.tт|'o .lili Т,i"ill с:t..lri pi:''[,liТi:lil:.. ll .id,. t1ilr dс.vС.tl.i.L& с, с;tl*
lt."
о l-t.'t:rl!rlii, (l. iГl ^ll.tllсiсlsес:.ri!,i.!" L:р]i{' сп{'e VCll].(l|:l:l- Р[lIefl
'
ll i
i,lr''l]iс:, Il:,l.. l'.Iэ;..l,г li[r' lliflс l'шtruri. ituL,,l;.llir:iсlи'-l оf гll.'.rсJс: I];ii:сlсe.
(]l]i i,i.i':. ;'i;! i;l]i11;11...,i1l,iс, iillltгill.lсl i'r,l оllaiгl сiс, lэiriе, pr;il.;*
{'l i.. :,in-{l ili lt.r .,I'' , [il' i,li' l.l:li.' {}[',i iiiГi'Li[I-...jс} сш urr Z"гo.l,тCl ГJiin
сlt" l.ti'д il.шп. ( l'1 rt]:i{ ir..(!lli,['1i].{( ц.lгl ll t.:,[t.с:Ix гrцi.isit exa[:t, r't]]|L).iir]-*
rflill .l;i r;r.l;Ll 1l (jL,-i T il l)rli''lli.i].].L;\. ц.lilьt,гсl Lnirlti" Astfоl сil ср.еt,i.i iL-lrjс-'a iit-(.:':iiir цт'l..-... i:::l.li::li Ili сiui:l.:lьс li.ir;il l:iLi]L,i С;]t dC (]i.)iгl i. Iш kэ;o,с:, i;i i'n.[l]tl:ltil;t: tl[зг.гt.t,с, gс.s,uiг.luJ.inсI-т'r^lе Fi erjl
br..i.lg],g fii C'i-t il( jIiiт[." )tJl;;li rrреr,еt,L}. itlсlс:р;u-.le d'сlfiiareгt vеr.*
,t,l
i.l,.ll.l' llФtl, сl'l t'iг;lсJr:.
i lllL iqa"tс: сniш Сhсl п,l-с:elеr q;i eутaшo,
f,'.р.fu.l сti tгс,rriTJоnruli: lь.iil TТirдqсl, 6i 1ar ;'6." (lуra'm,a сtrс:еlэ.n-lat
llj].ltnаrt,I.i-,

D':
(1)it

'Гiiijl'.i..'l"l.L]

]]t

tt.l (:(lar6ftfutr сTе сluy.lЁi iэl{i,d' с[ix.c сl1;iэiiLi"t гl"tLi;rсriri dс: уэс.xсlil.inй
r(

r

:r].t Lt

n ti

sсl

rir:ii.tg

е

Еi dг

;t

р f lir сx

irtapoiс,lsL'
ф.6; 1,ar 'i..

t)L].-! t."ttn сl

in

сll

"

с}dl}i-е, t,с.тritl,lсx
Vс+lsur.ile xL}i V€:гh;lс"rс:;o.
Chiir(]ti*

Si

hE1i11"q:' с1Ь

ьс.iтlgrlетпent

]i. r]1.: с]onfoi'lds

je

i:,сq!,[!r$" d*

i't1

:

sоrrgе.

1'1

|д'

[irnt('

6ъгоf сln d е,

.,'As1,.]]е,l,

.lсг: С'tеnсJilсl,

ji';ivajs о'n шrоi trll.lt dс 1'(l1|i j ]l l('r].] (^.'
G]ili rr.iс гOrxgleiljlt' ii с]t nt'l' l:|):)ti(:.i'гi
T'..<i с"Q,n.f'ii

li.ttlt

.

.,i'ёt:,!l ьii }оiiгсi, .i .i .t!l.: ll]' i:ts;,
j"(;t'.i1:;
ijl t,'iсшx сltl rтli 1].'trr:tс'::'

п^l''l:!t],iil]J('1])t]
,
I

ti (h'ii!lll."
11t

еt-:L

ii

\11"

ril rlrlll

iГaсo сjlul h'эliilсц;,r^,

$inusrо Ф nebun;ltji(]i'l ili*
сxe eштlnttгi Дi;l L-

еu farandolr

iiicasi-., са тi сu}11 s-aг jгi i'ntors studеnt рl,intrе stъrdi.l"ii
tjtз оdini";ai'й, rеgЁsi{l ро aсеlеagi Iосuгi, сЩ aсеnefl'$i pah;lг.:

i

Рarсй fйсea о rrpеtili.e gеnrral& {1':
а,dilсlnd сlе.a rrellna 6t сu. nr.сгita onэagil-ltr a}.}l jii*
i.гii, ryi сe nli*l гn,Ёritа' !l]"]l!зlexi, рg3]tru a iivеa рrеzеп{, i'.:з
асe1с':1i Тefl"rnu!:i'.

|iiiсl"е.i,f;,,

.'], ,,1i]',-L]], tinr-.rе!ii,,

srl111].'L'-j'J

rl.Jlр3t;lt"

ei

еxaсtr' сtrir:l tu:;nultьt],

сl

i.с*

E.шpi tсо sl: nmbt.Ёс;.l,s{. gфhТ'Щ, d,эlг сuL () сodhеtйl:ir .E-,l!j.i.
i,riй свl,с diс";е:nisе un autоt"natisnr a.tr' пli'1iгli]lэl," ryi осi.i l.lr.
il-li sе lэ'g:i'lisе itз оgtri"ndй. Pйгшx a]h.* in fгарвslэ x-.т.lai' il;l l

(}l"i.l t]ll
сiiltсссiоr q1 vrl:su-r!]'ог
dе рiiсJй, fa{a }'шi, сш toatй- vigшlli''.:l,
i,i.iвittul j}t;r, ar fi рiгL;L,L с:i1]0 Фstrnitй, iii.r солtгalt сt.i 1li,т 'l
llilшr;.l'i оl гajii 1цi Т-l-r]i i il 1зutеerl }эсrililjt': 'rreс:iлli1irtеll l-:ii, l
l]i:ir n{]в.t.tx gi s.LгЁJurсi,.i{]r сn, ос1rii реt"l.;аili].оr fuш,tЁri;.;ll,]i сl.l
орiu, x)аt, л"]Lizia na hё,trltlе{й, a р5.t.tltr,,'li, alh, сi'a а'i,l,L цtr*
с;|i:g'rlriс ,ilеzm,in'|li,й сiс vrista rеalil] alrft сLl1ll-l 0 a{,tl,l:lllil,'l
ol:1rii mаi i:llеs 5i statllre, inсlt ln сrotrtl,.tllsij' с1] p6u'.u]l рi"ll:r.:ш
р,гir: sl-ti,1r::,-i:.l;i, nтд1 li,lrrtit. c:r1t er;l. рitl:u]1 сlцvt:llinс] сlll.Oаr'.'''з

'in :t.се;t сJi1:.ri, urшlйtrlar't:

}]Оf,oс" Ct,r рй,r nсgt.Ul

саg'. .iсlu j

t;r

с:,ш

iL i,tlli

]

сеa djLnt.it 1|iner,э{&

i;Jti.Ё$il:, iшrpl'"еjn"luindu.tr

ll ll-t,t

ргiёlr.с..' vс-l.в
.lle s.r"iis vоnu si i'liгс]
Vс'll Ll.r (]]{]|i(с]цif сlt 1с,li rс l:;lti"rl,
Шt (iс, gi lс,it.l vс'l.' tl li (l,' rl1l trlllirl.ь terrduс.ls,
.n'гаrnс1ll'iiie-пrent'" yrrll:
l ti.

il

. ,,.."
1. р. '; l|'1l.i.]'!,t]. !II ,t ,
j,ll':l
l
lг'l:;j..l ii,l.]jrlll)]irlt.lt, оilСill'l]
э\ tоtlit j"-rlrсri.s,

r

i,

l

J'с m.0riliaig sli p'..

1r.o|,с.1 itl:.il.L' с,ii''illl.'! с:сa. i.i!.. t'iс-]]l:l.. ll .,iгi.t с.il; [it't,l(I.:Ii;,
il"!'1.T':[Ci'lilс]:.i lil;;ll.i,."".l1 Т,i5-ffl."..s( rjl- l;iitll:i:l."l.i" С,j;lтr,г;оrl-с-.].r. oir,i

t.lr

ii:-L.;..l

unt:i сl] (]?]'t]
r;gLtilzii сi.с j|ьr },l.rl.i,tli fшsсsс
i,.ii,ri",'i i.

"

:in]Ёl] ir !i1, l.j.-t,il']t"],or"

$i

д4nli,л nlin11

cс.":tl-rnсi, tinrрlt;L ilтсepшsе sй tгc]ae& lшсеt gi

s'1-]l:Фр1а ога .t-шllз' Iчi
.i".'.i.iii:
r:Ut
сjс;;,sо;i'iзiссtr{], vеt'ifiсitid lrlс#l о

1.эl: зl-'l-i-:l:::.l,:.;t

i,rтв ljl:lt

сt]

с.:;st]Il"}i1]i:.]e

ТrТL;-.s1 рi,с.гс1ш-*е

ii./'t]e

]'a tl]-l,inl'.ltr

la gilз'jull

Шilui сlга;

in

i"арФr,t,

сu сrasLtl

с.rэтгiрlесt,,tiсtlt"il.е.t. Traсlutr

ljСt*l{]n

оfiсialе,

ryi

gt"'l.ltl"

сгjnfl.u,ntasе сtЁ}-ijli1
datЁ сnt de subiс:сl*

tentativa abеa

s,t&pini,L:i

tiс..1 ;::;j,iсlpа iш,lllgi:iil"tiv aсеa sсr}lй, irriprоviztnсlu.-i

lii;il:;'l,

r;l,il

сlоvr.:'*еа 1:r:r-rr:аn,зn1д sрiо.тlulшj- с1iш е1

Iз],lrj5 r].оt'lтliia:

dвг

шl-i !]nurisе"

$i

tii,lj.

raгe*.i
э.t.-.0*

; осIriul

tоtшqi, giindlшx

h-ii
еа1 о

fl]9

,l,l

illIill1i Fu [,illl

\,rl
r'i

ll

<jt:rпirr;,l

r rlс:l'&bс]i:l.г.гl^

1i tt.:lсшi, t]iilс'lш-i

{J r1){.:.{],Ll str}Ф-

[,a unт; flil.i.l шn sftt t
рl;iti 6i ;зlr.:u:;-l.
]tr{ult^1nсоl.;. dуг"r tr,.l],rtiEl.,li. lй'uliiir." ;*1
-.ЁiЁЬ'l- ;;iriitl]i
ll.,*o}:fr

i

"iil .''i-l
.фL'

,,-*.,*. }:,*j:.:fi
.ryч,
ь ll"
J,i : P,{ч - $''il.;11i]
"i,i

H'1':"":::l

^

.i;

.

l' ь ;'r

trlr."l+l

tllii,jlТl-Hli-l1
-li

T'

il:,;;j;i.?:iill,J'{-i.;i'}
#'йl* Ь" Ж ;i
ffJ#'''1-Т

J1i
lt,.,ЖЖi1, 1": Д.тЧ.|yl. jg;'l.t'''-i1й;-;
*Ё;':}ъЪ
;i:Т,k*,*ч1r; j:.$1*ni.

i ;,ti i riй й
J
-o lil ;;; ;;й
*t',fi
:]:'.t::: тry:! u-:::i-:
.сl 1'с:ti
*"t,t *ii"-i i
-rr r.'' ;, fl Тi;?ilH;'.t:
:;LT1i,:д1::, 1.
:' ui;.{
jr:r
"ff..
"
пt.гu:,.i,'й;:;,I J.L!{,IJ1.{i,
;liЬ
;;'',;''i,}?i}
t.! {":ill'tс.
l;1-$"y:llld
-qinа]'' ; ;l.,.;;.,Т,тi .i,li'.,,,..',. jrilиl'r
.t.'
i- :l,,' Jl'll
т,. r v
rirr j :irП{1. liltl.;.r,
Il
it',.r."j''i,.;1-'
"i.;i
{.til1{l
musri;i*+
Lli. ,y:hi:-:t: ;,1;;1 ";, :i r,; i,,,t,,,iiu*' ,;,;,i' ;,:r,,,ii-li,
ii, ;; li,T;' :i,, 1,',,*iii)
з

i

"i:il

ii i:,
srl i:,
оq,h:il"rij

n

:

-"- Ll
r".{" i 1 J.i
lt
,T.];!l
;.ti;tt'ilpiii
'f'-...{.'

#;,1,1:i
1rr11lt. l-l 1;;
ij;,{i:l
Г}jil{?j"ltr.''

.;]\/(.] :I.,li"li
сlrtttLi,l
fl
Цilllt i,;l\r(,lil.,l
i";i r,lr,tltilLl.
r,lr,цrilLl. 1:,l;'l.iIt;t.l;:r.
1:.r;,r.rIt;r
rl'Lrnrrtlr'i:r;rr.,,ili,,i.c.rrr
l.\,I|'llilr,t.('|l'l(lti(.illilii
rttir.iпi;iirl"ri'Гl!iili;i,!i:?
,ill;;,!r,

l

l-ri'

c.:;!i'{'

J

i.l;l i,;irli q.г tlr.;l t;]i,i'i .i.. LlТit) 11!
1, lгl].il.tПd s{.'t:rtlзсIе.lс, сЁltli
.*" llt.irr 'r*., f'l,ia'\
'.lсl}r'i,i с,I $lф i\],iГii
.t#Ёff'i
А рi г i-r р;* ь', o il
Ъ-iiil .-i'ы
J. jjl i'(]lJгl.l.i]
:;:'т]':.}
r{a]l"rсnfi с.пrс-i f,rсr.п-*i ;.;..:
;:,,;;::.'':il::.,*.''.lr]
".?il,.l.:f
mai-n*gr'r.t
о*hfi- сa si.rуr.
рЁi"lrl gi
lчlrлi'i in
4*.*,j-.-.'
iзuгii
шjеzult, ;..:t]
Т};1t. liil'l \"l..d('

т:с

hat,liэr;3itоr"g-rй-ir.

F:P,'::l'ч] .dс

jn:;tгuс1й

й.

sс*;.s.it,

,ii

iпtт:inс.еitl. }Зiш.

сtс. р сl е.'ьffi -Ё;, Ъй :;:ъ-T,.,,; j.'
:- :: i :P :11
Ы;"i;й;;';"i'ж;:,;;l.i-f,i.-'Тl'-iil;Ii-"tl,#l-"i*";:l.'"11l1
siliii*а:i
i

1tt.itls сIс ;:ldLlr.ilг ]сEi

сu.

j

Cц tulll.r: сlr sс'r'irlir;'lsr: dе
1ю s,;ur'r;iru] siit; r!о jLrгtr:сeitоr
lшj Тtlr-.с.|.:ir.-й;"i.;;;; ?lr'i itГi:i1,, i:iсi un
$:
т:*ll':tit...til,{l
ttt с{r еur'iоzitаttl ,iniсi,llg;.itit.l. s*л.i: {i sрlrs
сIi rеvсqlta
t-ltl',l.cеjli
рriсi.utr'

Lп]i.i nlul!litтri

'
t'i]itт:iriilrrl
u']iii trl,i rl.'
.',.
(tl.

J.;ii,ir r;tri.};r: Ittiilс.itl-{ tJi. с1rltrli

t;j

git

ryl

."-..Jц}q'4!i1.t IJr'(;
l }.iJl'}l,; i' iL'l'lii(i-r
i L'", ; i i(i -l j
рt}' (:illt}.iJl'}l1;i'
I,,lrli irl,Lr,i: r*i. Fiiril
l.)l
l.lll
P:'.,?o:1:.**
l,ttll, liCг].L'it
r,6.u!]]! L.сi trt:r"tlс'()ii]l!{|]ri
l.,(:L,i ilt,ll.;t.i'lil t.;rt-сl
"tt.lt t*Ll (-}ii]li{|]lt l.i(:Lii]:ltr]:it.i'l{i
t.]ll-lr нр rrfir.{

;,].ii-

сlпt

l'i

s*,lir. J.i" pзl't1r.rllдit

нg vйrl

i.,;rli
ili.lili tjilзl.гс
t.iilзl.гс ei
1;i'.; "i..ii'l,,,шr;llrtir1i
ei

:r.l,
:tt'

l],.,*ч.."1u.'*i}J
:1iii*ii''oГi,.i.l-.iji,,iri
1:гс:1iini.
nitreJ gеtl : ""Сlш-rr
1"lj s{''
t]r'iLiit-li ]lt,l.|ir'ti :', s.rJi .
д;
-l,i.i'lt,
сLttro;tе;tm рirrlt trui.tlir ])ir]lrti^l
dс .Irrsii1i,.., '
..
. Чo' ргсzеttltt Iшi I'rrli ltrtrс еi ..*.. сit r; t.t':сuIсgеl"о
pr.tшtre
tг:indаfiгi g;+tr,hстli. $i rtnr,ri
i;i iiltLrl st"' ,t,;inttt,аu tra
e*' рrirlinсl-о diir сkзui
рrii'ii, с..:nрui''ii'.i о" rlittt;t ьtсiзtt,ш
I

)i!

i',llrriradцi. Astfоtr, рr'tl,irint':
ilrrdu.i'сlqiагс: tэfl rb&tеase&"

l0l'

sц..

ulll,iltriгii, gо]iсlaгe, inlr"*сi

lэiuгоul lui il'с:осlсlr I.{осlrсi. Iii l.trli apiiгtl сlс:
l:tсоlо с'"l о tiib.liilrrtД" ]]?e eixre еraц t.oatе с:с:ltl tгоЬuitоat't:
Т"ul'[ sсз ridieй, dispЬт:iшd dtlрй
trtea.lзtт.' se auzi. tlш zйттgffшlt de

с::tl,.f

с:]'с',i'

n"

с:gгe"

шшсlе 9t'lаi шr;ata, r,iоrnlrigоrtr,;il, nris[с:,гtl]r"

,Di..r

rbt'.lйll ?

nq]rs1;r'ri

Шr, l;l d;rсlaja.
A.ha !
tj'intl.i rlас{аiш .? 1.ll[гr:Lэй Ёнtlэ[ tsоg**rn.
'.*- (-lr.lt11., i:lLr {i,*'l sрl'ls i' se шrinrrnЁi Tr.:сltlс,r Itсlvlriinш,
\

сii'astrрrа Г]iiс"i,ritrог едrо-si

Dr.т

i'шli

i;',r:о,l.;-l'l;;i'"

L-:;r"f.ii сi"tzut.
l"]lLvi.r,rtu.

. '*

t.:;1

lrl:

1nсr.:1зr:;.tl-t 1..r.l*]lLtt)tttl d.{]

С;lli;i liшgt;l;ln : сiзle
ltil.;с1ritтrlзgвr:гii irr tоti"rl сlr'сit r,l"gо tltеъ,rl

:;n*lзi'rтlЬjt

z.jnз1ltt r:u

rl с:еl' пtl' i irт"r1rtrl'!,;.tnt рr'r.sоnaj а1 сnst:'i
irrfrэгrшi]r 'Гс.оtl. li" Тr{оt,ltiittu' tr;j iоlrsi;a tlаdaсД а

ii;'-+с!il-i.;l

r1..lastгс,

tl

tйzu.sеr

сiгеgelе"

l.i Г :1l
,*
Aс:tlltt{l qtiu, [ntr:'rr,,tзд"li СaLul Brrд4tlarr : lэ*tгinа di,гr
qir,гa с.ijl сi,rе;iеl. рreсlzй еl рсrltt-uт' Luli. саrсl iтr'{.t.r)е5g gi *..
t.ш$i сtrеasu!tr;l ibгiсillшi. aflirrсl ;r}эеа ttеum сЁ о v*zu;,+е
lil'т.аiпfl* с}е a*i to*сtс::{i' сii сl рt.iv.tвr еLlIтt
рiirrgеa Jilr:lrlсf,*i
l*l

Юнr ,,д1аrа сш сil'r.gе', el.;r о g;зrfi рl"е;l рlilin ехiэiiсitli
pс.rш,lru .Tс:оd*r Nоv]еrtтru, еаre
trir:iсс:рrr с:ii tru ега 6 g:rrfi

L*фriLr,i"l с:'l, 1;i

iе*о lilsfr'

$i r}.gi Сatui tsоgdnrr сl ргlr;с:au tоt pс l.,ltl.i сarс: firс:с;t
с:lг.e;l]Llа,l dar git"lсtuгilсl trоr o situau trr tiоrtfl ttосot l-tгi
':"lgelritn ; шtrul tn .Lгосl*tt'. аl,сui in viitоr,
nj"'сltliiclг
Nоv]t,'а:{:ll'l о rniri рilstr'a ttr сnsa lui, tt$n ешm
r) vаi;t.l.s* сresсinrx, а,lll.int.inсtru*ryl*о in tоirtе оd5ilе,

ryi
,сasa

tоnte vl.tstel,e, sinrliirr,l. iхr aсеlnryi
!.irлр .сl-1rn s* шnрlе
6i сhn:l Sfl iqоlЕrytr сasa l'iitоrulut.
Cat"u} lоgdrtn !;i }.unrilrл" еu prсzen{a еi еaga dе 1д
Ii,ltii' п.liirltlr,inсlu*i рrir.l tr'lзIi luggubra sirтg1lrт'йtatr .dе nin.Ч
f- '_'.'

iliпn,ir-rti.t"ii''

str'igоitllui dе tri'["
рr гtnd.
l{оvlе;l'riri оf*ri !lg$r.i trшi Catut Eоgdan.

.'l.'|t'tnсi, с:;lwrrшl

[.'tli.l ,l! sогъ.l

,Тс:r:ldс;г

.*

'*

},{шl{rlmсsr" !,}1.t mаi [u.пrez' tfl*an:r 16sat.
[lс'. сi;rсl ? s* r'lriгr]t inсгосl.шl Tсltзdоr Nоvlеа.nш.

-* lJ*

ii{",rlri1;},.

r?t

dj uinrire, Yeос]slt: Nоv1сanu ргivi
pс I.trIi 5i pе Cltr-rl вoiaй
рinй lil vir:tшl u.гесhi]ог. Duрi c€
....L"h 'sе гoqise
apгli.]sr.
}.ig.aгa tatё}{.ei,-,stinse ftraсsra ..ьiБoit"Г"i.й i*
tit.rsе шri.nа llri Cat'rl B.оgdan,
сшрrirве,.sirutind.o
iung. T,ц]!-se a6еzЁr alЁiuri"d;;..Ёatгш
"*o*-i-"
осhi ii priveau
pсз Tr*ilоl" Nоvlranu'
РirlД' сinсl rЁsрunzindьi-1е, Tеоdoг Nоr,leа-nu
vоrbi
lnеet :
* si rrndr vrrli s5 faсеm nunta ?
* T-,;t lria :rоastг6, PeРa.
* fiine.
ta r'ia ta,lelitо"
L']rt gtlt."l titlsс}тisй

аltti

rlц^t.iv

Lш}i fйеl'lse шr efоrt vizibil sii priсеaps int.reh*rea,
;
* +, d.a, binе, сгed priрit
сf, n.аnr mullс grс5е1i.
* Aгl"tiрatic pгofсsоr., с'хсllltl.tdsс Ъ'ib,.i..tа аltninlim.
tlш-цi dс intihrir"еa din сanсelaгie сu orlisi"ltlr. Ijt'cJ.ru.
Lr:.1i trеsйrisе сu obrajii inссnсlia{i цi (:.Un fel de
rпiшiе inte.rоgativ& !n осhi" Dindu.qi sеirtnii 1it'оti tlгzill
ц:ii rra l.оr[:a, de Onisi'fог Brebu, nu.dе Catul l}rll1tiitn *
.iiФ sсш?;i}se sрunind
с&.i оbоsits, ryi plе*аsс dс lir tl.las..,
гetrfl'5;inttru-se ltr odaia ei..
tr}rtр;i
Galэгiеlа juсasс о раnfttгоl,1 сu sоtii .D{о.
.
-ntaЪЁo
vlевnu, .bult&.,,
dе-;нfnd tсit a{:ii с1е с.i'isirali сlt gi Ltrii. [,a
.,t}rэaрtе
Teосlоr Nоvlэa:ru ii sрuse
*- $i l:сiata }uъсrеzi р:.еa irrult, GаТ:'г:.еJa.
Irit; ега cbоsitй. Еrn рt'о*сшрatё" О r:аlinistl' с*rirрtrе:сй,
[rтnсliг,с..r qtrlrэ сe nш о ;il-rstifiсa irr tоtlil, сЁсi{i sсlriir*arс:a
lui l,u3i о d*:tеrтnina 1ntr.о mЬsul'Ё. S.-"t.nn*1с.dr: intrеi:are.
r:aг**i
сl"lnsg:гс l,uil. nu fugеserЁ niсiоdlrti sliт1l}е
"v'gчrryl
l":l"l"т"iсr:liifr,}i. $i lriсi Е1сtlin nll е!]s'Ll, сLl tо"l'tе сЁ асl.lnt, t]lehttlоl'itat.lа jiгiс5 dс 1in5 atrlnсi, сlt nоstaIgiilс сli" сiрЁ.
tаsе о оriеntarе, tln с0i11"Liг 6i aрi:оeрс i'tn Ъсс.1з. Tоtu6i,'
inima еi avеa inсf, biLtЕi сlti,JatЪ рoЪt''' fiin!.'i trr; luli"
('.Гn аn inlreg tгaiisс аli:turi d'e
l,uli, аl.lnd' llngf; еa emсl$irt
lшtеi. tтl''.,lziсatitй{i е*nt,!,rru'е" l\{istеrul aсеstlti рrсstigiъr re*
::istаfiе si la tгaiшtr. с*murr, sроrind inr:fl. d*r,сnind ims&
tnai-с :;рliеa}зil р-гin аpnгi{iа .lui I,оrс1с'i' 1rl,!tr 1эrс:silrl.|irсa
.!trl l'с:з.сIеl __ gi nu inссt&ss niсi irr сliв;l с.tnd Gal.lriс].a
сl-еsсtзpеriяe dragсзstсa сu "осhii еi. in сi ryi ltr п1!i осhi"
'NТu lшаse pгеa in sсгiоs'геnriтrfiагtl:r lrri l,lrli lш sсгis" o
sое.оiса еa o simрl'& butaсIt jltvсnilii, 1,lо:tt'с: nс,lgirтditёr. }iш
ро!:i гсntln{a la сеl. nrai iilсr]L соrnltndаi:,lеnt al fiintс,l tatre.
Dar дссi' ,,am sf, nr*]t lэt.tсttг dс via!й,.. al lLri I,trli о рге.
(:'сl-iL]l].} nrai alсs с,1up5 aрaritia еi tirzie
la mаs5, сu Ьсhi
цi о'lзrа;!i сare.i dfldсau o fгunтtrsetе m';ri tu]burЁtоare.
sе irrtln:рiasс} сС:Ya сaге eхalta ln frutnusrta скteriоars a
],lri Т,ш.li sttflеtцl сarе сlеvеnеa lln parfunr-sеirsibil' Ade.
геtll;t. stlfi*t*g'<{:й a Galrriсiеi la fiinta Iui Luli era atit de
ттl;tl.с pi d,е регшanеni,ir" iirсit l]*атeil nеrrо!е sf, o observe,
рсn"i'i'l"l' a sim{i sеhinrbflrilе din ea. Dе;i nu le qtia сauza.
Aс:l,;l;.l:li sоnza{iс dе раr.frim adus de briz* in largtrl nrflгii,
i11гi t:;.r сrr.:}'ljlt] ьit тлr1l"l !Ё-гu:ui trъf}сlr"it. $! aсс*аgi рa:;io*
il',iii'i itТlt].."llзil.ltгttе ** ai:lsl"iгсlf, aсrjl.о. dЬ с:ind pшita in
1-iupоi r'i+spunsesе prеa

:

хll
Dпсlaln

'

ц;1,i'it ссt,,u ; Gil}эr'iсla bitnшLl nuu'nai.
zj, irraintg sрr.е sarй, vf,zind furtunа,
dзdala
}'.iаsо itт1эеi:.rrсabilui
go:"$iii"i*i"ii, pornind dup&
;i
ea
еu umbгela. Ajrinsesе tд"tiyЬ..Фъй
dеpat'te o rrсunosсuse pe. ьurt print.rЬ avеa oсhi buni, de
tut"ь;";;;-;;
dе la ;соa]Ё. Vёzrrqe,1Ьii .st.Jй'Ы r"""
jЬ];;-.?йi;
fuga lui Luli in ptrоaiе, qi-n urйa сi,
сlornnul
ре сarg-I
]йtrasr.fuI.оgrr vrlnа.,sа-i i''й+ь,.*йtйЬ.."
lntr.o
tгйsurё
pоl.пind
dtlpй
;i
fеti{a еi.
D*q*,:..s9 inарoiasе
nзаi. pоsоnrогit6 са dе obi.
'",,.
'асasЁ
vогbй
nim5nr-ti,
niсi
I1',-j5,1Y.sЧ}tse

Еr ]'nарorase сai,, tiгziu
trесind tоt *'"
йъaй';-;.i;h;
рi'itт,
.jоratё qi сr"r oсhii foaгte stгаtшсi_Ьгi.
* Dаdнia, s-l{t,l рLis iа liзasй ?
Pus.

о

*

- intraiо
I,uli

йi-iй.";

9Гspt"t in sоfl'"аgегiс-, fёгй sй.qi
оbrajii,Ъi.i
ooi'ii".-.
,_ Nu tе*a pr'ins ploilja, fеti!сl J о itllгеbasе tаtйtr
еi"
_ Nu. trеrta{i:mЁ с5 аnr iir'l,iгzii,tt. М.am
."fu.gi;; l;
о рr.iеtеnЁ si t:е.;:llr 1зrерarat 1*e;;й;роntгu
orа].
ss s-8{]j:a:j.О J'a шlasй, iтl'iirсirrd nшrшai dе
f*l.,nrf;,
-l,-i,,}'ж:
* Lt'Ij dr.а;:;:l, iru tс шtаi gindi
аtit,a ]a inr.Д{;-.1tr.тг:i,
с1е-.a

pоatй asсundе niсi

сl,';сln

ise

tj.nз

i;l :ln.;сliса'
fё,сtlt trzа

* Cum ai

i:,

.$lжн*-s-т*.
'J

о

la latinЁ ? o intr'rbtisсз

Gahriа.!.a"

.

1*3

еil сhipul шnlli t}Ёrb&t, * de-a сlesluryi еiлe-i
сс1 еuprilтs
lir sr,lIlсtц[ ]ui LuU.
Nr"l lnсtrДznise sii o intrеbе rrimiе,
niсi mЁсаr sЁ intгe
a*.яi
}:'-*::l:t
"lgujll'ыраl;i"*'au subt ug6, сё Luli

il lЩ*:; ;'
д:"! ,1.жт+
^щ';*u'х.';;"}'""f*L#:*
jГ'"l.i"$ьf,*,;ж*.жlrЪr*"-".ыъJ-"s-?

ffi?.11ТiL

Р-y grЁdinЁ еrarriсl "" .i",Ь*it"'-' Рliпrlзarea ltli tuii
рrrn """ч+ztlsе,
р"*itЬ;;..iй;;;#iffi:
.*? 9^.:зrьзн"*
sрrintеn' in tда]atu1..r0$Ll'
inсins"й
o сentllr*, fЁrЁ sё
sе t.plесe asuЮгtl flоrilor,,ф*йй
,iйr..,l -"
stelе, рurtat Ъе gitul ы' r'iiй"l.i.J-.
"ЪЁ.hЁ"йtiЕ
gi i_a dat

siеry;

рЬnейl

й

fi"рь"е] intr.un n,,*"o}.Гi*lare

:q{ifr;$,jixt".Ъh",giti,ъ1xъ
..*.J;Р':-.1,,iЦ,1li'ff
",
1эli.tu}эar'оit, G irlзr^iе]
а
i 3й
ia,rе t in 6 ;ur ; ;; },fl.'*i. *uъ .l'*'#n/ifi
ч " "',
"-i
H..Ч,ilrсlrf, zrriiЬ-'а:;i*ч"j*1Ъ"eййЪ.Ь',,"J'Jii3"ii'1,*Ji?i;#
^.

niеj' rt,a ;i*n еa, Adоrnr;sr
tr'',i"Jfi
,

Б;ц,. фа;й;1i."ffi1ъ:
-* intrеьasе_ЬБ tu

уl1#J"P ff
jiй;#"*:щi

*,,.i*,t

o,

Г

#-цТ,"'

ж

}'Ё{ttr

##

Щil*i*L-.i-#Щ"i,"iш'т*;*уi;::ln-"ь'Ъ,,.e{i--]
ft i?Жg;Ч-*"ffi
1;*,#д'*"ffil":,,Чi:i':,fi':;{h;
sit rссapilulсzrз matеri'lе
pеniru-Ъ**i,.i" ;;;:;;;$i; ;;]
fli'i:g*d:у.,'*уJъъ;-"'.-Тruъt;.гil'т*l-"i'J#A#
tttr.mё, 6i сu turrrrn.-.9]^*

tinrp tus.еsЪ-i,.,'.,*y, pа;:tiсlpaSe
n]*rru Ь. zbur'rlёlniсiile сarnaгadе}оr,
eЪr сe fapt
pйnеa
in."[t,untеа Рn'орriului
t"n''й,-йlйроoinа in se
сi fоrrдlе
ехtеr"ioarе. Dе сind insЁ
"i aр'r.uJ"-."riЁt"l lui Lor'е]е',
se
l-:nсhidea in еа intt'-o arrnttt.й solitагi.
Aqa сil й;;;^b;:
brietra, invA!5tura in сomun еra un
еvi<lеnt nеadevйr.
Lipsise tоatЁ di"tp5-amiаzi. --I"i"u'.ii-p,
Tеoi]оr Novlеanuo сarе niсiоda|i
slujba,
aiзйruse
t'
iф.iр."
"." сind Gaiэriс:ja
aсasa, pе ia еinсi, tосmai
"р,;;д;a,;;;;
**
in speran!а сё-l va intilni pе Сatrrl sо1;сlan.
}::*^':.:::6,
l$r
аrnrnase plесarеa,

presimlind

anоiтnal, Intr*aс]evйr, аuрe
r24

;;;;

сё sЬ intlraрiа "сеva
JJo,, а'g*liсa aрЁt.use

lliir]sli, сhlt" insеtlitrсitii, fi'tгi\ s|t.i
Ц(.:i.l t.]"tfli

зlш 6ti:.t.

niсi rlu

niltiitl. сiс'li :1*igсl.
riii illlсltrit.J;i. 'l.соl{t,.t' ;Чtт.

ll1эtlit.l

рtt[с.:lt

rlin nrltt,
"Р'[егil.'gе 6i Gitlrгiеlr'r dr:1ril r'l. ]itir,ltl.rl irrс.'.lt Г,t

1r,liJ;].n.x-l

ц"liееttsе

l."'llitсt

1:trsl,it+ t.lirr tl.,lt i,ll i:q:i,
С,Тtrd st'r ltrll;,ltliirsI-*: l'.tt.;t.iiй,'

l)о'tтltltlaг;к:ёi, dсsсорt-ll'.ind-о g1<lаrLli

9i

.]lшiг*шl: сai"leit рin:i-n ссliil;rl1;.
pregtit,iгi сit] Ittl..sf, tnaг{Э. Atr'i{r'.:liсir t: l.it l;l llшt:li!,i1r,ie l
\i,1,rij{.1itt'lеnt. sоfrаgсiilr еrа рJ'inЁ сitl рitсlilr.,[tl, н,tlс:ltl, сuflii',

],*i,t$ilt(.!
i : t.;i: l,-

--.

Ang1tlxir:il" il\I(]t]1 пrlrs;tf iг,i

li.iаJ"lзlil,ln.

lt'tт'l'1еi

.,.t.liri1lt{.t'

it:;t рrЁр[ri"il

tr

? о intrс:llusе irr stlг1it

стi.с*nlj salr;lз-rtii" 'Fi.r;rll
u1-} : ,.a\'iiii:l.'.

рса'tе рlсa гtizfl, о{tasrl
*^ Рс: ti,nе ?

* * Рс:
;:rт,lflеsrri'шl
-.- 0аtul P,оgсlаn"

.L I

*rLтurii

[itr;1d.an.

**- }'jr; 6L!,u tlх**t. Г;"оfеsоrtl].
*"* Сin* ].*;t irlvitat"l

**

qjr

iui l,i;ii"

rL,D"

-.*. Тx еLrlrсraрtе nrai сlсnrшtl ?

"* Aте

..tаi-{i s;рt-tiе

Lu.li.

$i-gr aрiесё сlin nоrr fa{a in аlrtlt"ii r'liпila|i. сlеvс:njlttl
i:].,]' ttаl1sраl"сltlta An;;*liса, mаi еtтigtтri:ltiсЁ tlсr;it нfin'xr'll
сJ'[rl сl'*1сa 1шi oсdiр.

о

a1tор{,a ре ]"uli. ргt:ц&tit.ltlш*нt реl:tпr
Surрl.iаi'r l:uсuriеi vсlr:istt tl г:liltit с.rr рal'rll:;L;i!}]L.ii' nеlini'вtei, dinсl p;iгtt"t gtlгrсlIr-tl п tl<lui.l с:сlaгсlr
i:itliа1iе."rj,r: асс:lаsi aг{:ufl. Ре dс сl 1l.:ii'tсt. r:t';l 1:-'r'r;l{'*
'tiiгrgurа
..lс.1:lt-l с.li..-.n-]' 'v.еd*lll рс. C;rtul B.э,g.inn dо nрr.r;лрl'" in intirltii,tit,l:il t.tll.ci с;tsс: сr.l рrrtinе р&r30ilnс. сltt.lr sl;'t dс l,сlгhf,
tli,l с:1, Din aссst рu:зсt dс vс:dеrе. еrr:rоti;t сi dr:1.liii;r*a fеhl,;.] li"l.l i.еil' pгr:g;iLiгi}uг 1rс:ntгrr in!,iiшl hа]. 5iil r,l.l',i{';i:irsе in
trl:r,i;r *lg.lilrиiiе, сut:t аi !nссгсп irrdеlr'lng рi сu dс-;rl:зЬi,run.
iir-ll с:l.;rvlatrrra uiзui рi;.in dе соnсеl.t, tri';ii:еа nt.,tlt:t't!.еnit,с
[]г{};d.]{:t1.} rrе*i.iш:еritаrе, tlnrр1in'.jrr-qi сdai.l с].l;"rili]ti*tllогa
сltl:i,ll,с1ill* а rос:tliilt'r, rЁrsliгn;ltе IJe sсaun{-1. ре сll,'гlilреle
;i 1glil g:ii,ti:. ailiricu..]с с].t-llаоlаltЁt са рс-o р;l1еt$ irrсlnеigiil-r,lll.: 1-'id:1.Lt;,еi nt:irri:t:рlrtе. 1rrсегса-чс rrrili mu]tе'рiсрtiir{iiilti.inсiu-qi irr о{trint-lir сu nrinс]гiа
il сlrlui"l rtirri' .сf,
*adt'ег*ql.tгul
i']]i,l1it[rОlfl lui, Ct*tu1 Bоgd;rrr сl"lt
рi}гillшi
[)tэ а.{.ttnсi

l-.]l'it'.lJ [jсlдtla:з'

11,5

sсt,tl',| }ii })]!.с.]l,зii"I"itФrul
.Jtrrig цii,[.lt.lgаt сш

рйrului tung" Рйru], Gabriе}еi еrа
рiоi1e Фе stеIr ;" ,iiЬиtе а; ;"'g";;;;"i";
l.tg;ini с1с "tоa:зr.nй 9i рarlurшr dе vаrЫ"'.
Dar сhiar iir aееЪstй шiрe'с,э Б";.!iе.In
оgtind5, цnзiш*
t;irеa ]шi Т-'uhi ii intunесЁ- pa"'*l Б""йi,,..,,
o' о nоaрtе stii-

yinitоa1у dе inсерut шe iйlng,.tn*йЪ
.t-.uд:nеzеt.i sti
;2оrunсi't :,'I.'utтlitlй.,
"o
$е ор: i ш:l]tA v}'-JrТrt] ing!^ldt.:l.;1.l
*
j.
]э ft.: i.

fl

jt
аs].;
ind iil.r.ilrst аTсs;: .J. ш1 spа iс..,-i: - - "
рiт:
4ро' аl"itnе' ю;r'iviri l'ссaрittrh;.tivr,.:
С-lLl,rl B.gdi:п, s.jоhоrit- -L;ъ;.";:ti';, рt"j,rr rom.eirе:lq: trui
с;гr.-lэг $! сlеsfi.
сutе рe рat, ргjцtrе rосIrJii, ^ u'й"й*u*inс1u*9i
ti.ri,,всlatЬ
arnint,it.*la lnt,'ер:еi ]itеratцlгi, -ййЁ*',ia
de
du*ryi astfеtr сосhеt6ri* nu;Ь;;;;Г#i*,.utе еа, рroiес'irr.
ryi asuрra сe*
.[сlir: iз-tэvйziltе.
ц

Dj.ntt-ш tli,;.i,t;l с]e" pс tl.i'.rltош, сi;l:;ut
},{atсi Ditтllr, tlo:,t-ioэ'sс}lisй. Е;;. ;Ь-Ёйunф sс]l]sOal'е сic lш
ia sсгis.i]гi,;l t]С]
кlаге i-о sсгis,;stэ dе la..viе, сl"t*'jй"'s*nttrттеni_Jе.
йl;riiimiе, ъ}е сai'.э aсuшr i].йы;;:
ё;i"i рi*й;'ъ;Ц.;;
о..геl..гlt.]сsЬn1a du.sреran1е qi
fl]l- ::"*g],u' lij"
ргсtеil!i!'
.!-ntl"_adсv;i{:,
.;l рT,,сu1 E.i nс;]сifdс;t., sсrlsоагса
dё v0iu,nin"оq;;й.- 1nсif,. grеut*1**ЪJ"'ru mirэ* еt,a аtд.t
.йl;::".;Ф
devеr1i:a
y;tэ i::itт:rй ; o izgоni с}in dуl,llзlшr
o*йl*",
Р.-',,.ii"ia
sаlfаr _ rе]'ujndu*q; rtзih;ilе, сйгфilе,
рaг,il 9t- gl"J-''liЁ.
vi.tэl.в}ia асeq-Lеi сосhвt&rij
_сГ$i";
].]'i-n
.tntiшrpinй,rii
еrа nurnai drilmu]
"r*ч
]r"li Cаtu]
t,g' ;;. ;uй;;;:Ё
-Bоgdarз,
di'n т,m&, еa'a u,ur*rt it
afrьrei й*i*ti, dйtr-aс;й"йй
a t,ерta pе C;itl;rl Eоgdarт"
Dе uшdе*] сuтrоq.tеa Trоdоr }Тоv]сgiтut ?. }Тu
fЁ'*trse
рinй atlrnсi niсi о aiuzie tn *l; **ii- Ь I" еurent сLl
sosjr,'-.а },шi Ia Gаtrл,}i .;i сu rо.utr
*" р'iog*.ш"t*
ur й"'Ьiйi
"NЪv'r,r,.,"
de

Е rlrерt сй т.oЪf;'"
era рt]]:'so.
цifiеaroп гJisсrtliсi. Dar еrа ouр1[oii,."" *t r'.i"]*Ъ"t"i-i'Ъ-.
Eaе6 erа,u vf'.сhi с'{-ino6tin!е, do .,.. nu.l i-rзtimрin;;.rе
сu
сеinяi$i.gi}й}еni in еanееlаiia liсеujlui r-rnсlо fusеЪd-е oч
'}йьаnirniс d(]sрre еI, пrii-с:аг
*:i*^3.
*', pоnпenise
iu
тr.езсat flt
/.." In сiсfinitiv,
asta era с'хx2iiсrL1ia. Ci gi :.''ii,
Tеodоr Nоvlеаnu еr*" Ь3 sиg'-rraйl-"i,, Ьt."д-r"..*t"'iйt]
.tозtе
a","еa fоartе putriLe rеla$ii, cu
.а l*u {.]гa niсi lтli.zагltrор, niсi ul"s.t,Т"Z, Dаr" adоraliа 1ui
.t.il;1r:liсa ;i ;;i;,
роntiu
si buеuria dс-a nе
eiе, й;;;; Intltilе оr,iсl., a]tе
рЬ
ф1tra
di;'i;rяс}"i'i' ehinr daей-l сь:.tios*шuu
Ь* ёit"i н-g*й."i-iЁ.
lэaсaxa'шrс;lt"

rrttnfl {;i d'е аjtллs dе irrtiпn,
ev'i.tаsс, ii,...]. ГСlyд6!;:u
|I't'оhtlh'l сe ti imшiniu* pu *to;ijд,'i*iti,,,рti,'i;t,r
*-

ej.а"i.

;iviш'd n.lEдi
t.ll;l.t ;lс;i:сl(:.dес1t o* _l
t.,',.i..liin.i.l r,o.l"iс',"l "il"ffif,.b;
6l
l l lrз'*sЁ. Ni'lyliс .eжt;rriоrсnitтiш'.
I)аr сle ce atuшсi at!tа. пliг1,с.r. ./ Dt, с.l.' 'Гt с.,';lt,r'
Г{сr,llr.';';д1i
l

(]ilisr aсags l'm {,inrpшn zi[еi ..,,iii'сt.,r.n llT,,]i i,'
.
a$a Crva. ], de oс, рll,',u*u AЁ[Jj('1i(]i'l" x:]:),i:i tl.
сltii'tr:inr.i
lll.l.l.'"l"r,!r"ilе firr6ti. dе со*aeеl
,,"'.6, 5;1-1.i".чрш[t. 'lГ'tlit i '...
,С:r lеgа{tшrii tnt,re.Т,u'i $i сn,lfu'во';с}.;ilr ? ']i''lt.i,;rl liri, .l
"
Astn nll еrа о lеgа1turй, ei ditтi$-t"iiд, Ф
Сl1rrсl.il
('a}31;*1.' sе iiзt6аlrsе
сtl ^рat^-u zi'с iltlрI.i1р{i5[,1L..
urrnй, ln tr"оnr"lI
[а.1i..Gaiati. Еa aсtоrmlise. r"t,.с"tt*1i,
Liltri. ofer.i,se Llш r.l.:i
rr;[е с;i!llа n.qgg{й
djш terrшоs l;i a;iili г*оe*й
*''-i

(,L.|T.'i:.j"oja, f.iiтldс"{-i
ъ"сll.lse.r*u in trс'щ гХ.Е ua*Ьti*-"t,Ё:l"
"-i:Ё
I.'Itl','l'i hjsеrfi niшзiс"'.46a-i
sрusс,so ьйзt, .ьt,," lй"Ь**Ёi.*
i
J,a Gаtrn{i. Т-tlti йu йщiй" -r*l',''iii,*nt, ",tс"" ^Jr,iЁ.
]::]. i
-#:''Y'чy".t-iц milr.|iлd- Ё:l1Ы:;й "Щ9;;.l.Р,:lьlТfu Ъ;Y.
-;:() Ы i: : ъ
* й^lзunаi
Ju,-*ll-:" fr "Ь*';---,x;йБ
}ll tJ;i ;,,?Ё:;'}P с'#'
i"ffi,*
fi
--.tй
сli.lLзl, ;.l' с.1гшi
u."*rytБin
" ;t-%
й
ii.tr r.r:i*ваi, s& mrд se
ргеzirrte
J.,,*,.illo{ilс| с;lr'e*i
lltn s';r'ъ,iсilt fn 'tr,.;il"?
",...i сet pri1ьl ]с,6ii:й fЁiсttse
Ы;'й-:
'Tпrрosihil"
taт:a. Atuтrсj I"uli ntlrrfii*re..
ше еЁ f il.'h
I;aсi
--'
ЪЪЪйgь,
a-*.- tl;;й-;flж'-*ilЁSf ;i}-jAh]
".
сt1!ii
рr: Catш} tsоgсl1^'-tч'ltфв.?*.,l,"'iii ar fi dоrшlit,
s.ar.
,fli gг;'r1:it sfl istоri,iсaslсй
.[r.li n'iш. рu,"oine сl.T,nс},!CLlЕе
?
Nu"
С.atе3.l.r,r"iс nu. Astfe* d;
*й;Б ffi ;; dс:stё.itrl;:lesо deсit
dLlр.i' г:lu.lt tinrт:. Г)e al*fсli";fui -;Ъ;Ъоrт:.еni.qr,
niш:llе ]ui
t

iilшрJtаse.

"

sсйа d*in ы;йй"й fr*,^i*nрt, тriсi ln*ar fi aиult
gi,.Ti:'1 u|Yi*;" o,h.{*a .р,,rir-i.t
iii. rio m i't"ljЬii.Ъ
рn:IvJiс", o bеfie a iтllnlii, ^раsiоп.at аdrr.'rlattl
$-j...tiiссiсlа
tn зiйТЪ"]
".й.й
Ss-i [i i"stоrisit сшvintel-'оa.'й-i"?
qI o*,*, iтltсl,r"с:iл-du.*tе
de Jil шn еonсert, a:i
gIes rс,Ф3 се .',t ..s**l;t*Т.iй*,i]
frindr.l.sе d'intr-о ."-#Ёt|it*:*l"й
$! de a}tfel, xrгi.с:tenia ior'. nш, ge с:lf;.dise ре еоl-з'fid.еrr!e
["eсi!i-.!.ФCсi! сj. se form*se
d,n slг,lpattЬ Llx1u} Е,lrшx*niоase
x,ull.,t..irspre

еоrrъi.itlil.lir'i,
*',

cu t6ее

ь 9ш *i"-*шTd3"fi t'ъ #Ёffi
З },Р,. 1,
\леаll
!t:tге
eie miсi. dеpriшdeгeo..*l"

-'#-

т*

ilf,БSi':: #
Ъl*gtrra сonfesiune
сi.'.асtflt.nтai iiтtim *ra Мatei
Dй;. fr** мЪt*iЪiiй;
егa ;i|,]| dе с.,'ltrrior iniiптii
-г"lsс;i.iili I.l;.1i
.et, яйсi.t ;;;'Ё;'d dъ-e'- Ёl,]Ёi']
шn *u'onu*.tЪl''tйi*.)"il,o.iloo с:l.,l
l,t,a'r"о
fili.Ёi
dеsehtdfl
iшштa, тleatiiзяfl.
";1.цi
*

CrLr

136
'.1.:2"t

*t*re*.*+=-,-

a

,А1llrr'r{iш
ri. l('l.(|itst[.a

]lr

PABтЕA A

Сattltr.Bоgс{an ilrsй, саl.с f;iсrrsr djn j,ilirrliт
d.insprе el, dintunuouЬ* Ьр**
5l ревrгu l,'.ill,
-b'ir,esс: еra с{rсi сa
9i Luli sn: fie la tеr'
tr)er nu еrа pоsihij. Patru
i фi r,"li p1in5 сJе aц:аritia lui l,оr'еlеi : rnindгil шu.u ?il*
fi oi"йс 6i aяnfог6 ре ult:,З.
гul
,ltlmii.^o_ I'l-lli рrеосutrэаtii anxiоs dе tx.есеrеa baсei:lu.
rratu}ui"
o Т,r;ii с]rvй inЪj*sa n о$ia,*fаi;a-;; ;;
Ь;;ffi;

РAтRJ-q'

un ivо.l.si.tаг. ..

. ."$i }I].чi ili:ilririiе tшi din сanееlariд 6с*Iii. $-apoi оfranda
tвilог iшflпri{,j,

. $i а'1зоi Ьg1inсiu.. Ега
ei llt"l аsс:i"'"lзdс:a;.r i,,iсl.lсa"

tinf;rа1.

Еra*

* й;,"*ii,"ii.
sii .зcэ ilrll'rг;;.;, Бi;;i;;j"Ъи, оgninсls еa'lосlrii.iе
'fnс*рrt
diшtr^о
aр;i..t.lе vill";l сtt лrа]uri t;riiriсе.
D;rr Lmli ?
""l]l'еslir,j са ;зttl.tl.сli сlrrсl irr't;li
r:in'at afзг.i urr сintее iш*
1.iiгтt{, t,-t*:i irш:li ];l r"'в;, o oiЬ*'itritшг.l
6l gi*nЪl йl

ii1ii'l '*"
...

t.,' ;.'r.lэi

i':tl" ",

].t;Ji" L!,1

**

.*.^

nunтai si vjn'
giurni g,й,'i-ЬЪ dirlсоlо,
$tii pе
-

rt1o't"}"r,?["trt

*^. }'it*:j, f,;.tj.li1..:сt: .l
&\,сllrl сj'ist..;ll,fl ]a nз;ts&

?

r:1nr,

$tirl nltшrai сЁ aъlem un

'rтlr.lsirfir.
}.'..
Гt:
L]iii,l"ri Eоgdan. c-bi;;;.. ааbiсо,
Galзiсо, stli
? * it.rtl'еJ:Ё; g1asul .*;; ;;;; lй ttшегeiеа
]ui aur.u]'

сjnс."i
trinlbi {еlоr rifj.rltе"
-*- Сiriе*i ? IшirеbЁ Ga}эriсla
stlrрid.
** l,оg.оdaiсшl rтrеu.
*.. l.\1 tf,'ir ? rnilrrtlurё
in qо;lpts Galзгiela, nrqэa1e сa
zёрarlа ..l.ullес,зl.& сl.e
o stгеEinЬ. "
ре
* Gаlэiсгз, z:u sрui nirniс ?

* }.е]jсit;'ir"ilе
* Nu rnf, sёгulii.ilеlе.
?
* Се feiсi trсоlo,
_ I\,{6 inrЬl.ас. Galэiсo

privinсl
.bеr'Рlingеа,
afiind сA-i

РItiЕтE};Uд" td"Aт}lAN

fr.tinзоasй.

?

uEa оd5rii l'.;r- (lir\lll,,t} {.l.,..t,L: .ln,t,аt.li.
'.l,
соtrdапrrratё ]'a йu'.'"t si]'rl-ir:ii
;ь'a.

i,.

.

Nathan Salз!эеtai соntraziсea atit de catеgoгlc sресi.
evreiesс,
.a$a сum r to,п,"t*i. i" ta'iьЪ""$нй;;
murmuге
-9i rnigсЁri antisendten inсit 1n сqrсurile Jg"Ё*й
nafionaliste sе sюunea despre el сё e rrn rvreu ratat.
Astfеl.
irrtransigenlii eiudau reсunoaЕterеa, iйрй-;*;*;;
-Ruй
с.oсhetйria оbieсtivit5{ii, сё sini
нi БЬel re treaьа.
ii soсotеau gi evreii, аo*
uй"', ;; oй;- i;p;.t',;
du.i in fоrrd tоt absеnla ','spirittilш
"*
"i qi ;.-l,iЁйi
lrасtig
soсiale. Iar In сеtrеlalte'сеr'iuri
nеutго. nлs:ir,д
sau indifе"9}te, fi"ionоrnia str;сt
'o*a.йs,,.
inаlizй;;й";, -';;;;;
rlevтeu ratat.o егa definitf, сu еxpresia. pе сare l{iрliпg
p..Рune iT $rlгa tасiturnй 6i еxоtiс in!еlеaptй a lamаuiui
tibеtan, dе с'te ori aсеsta sе aоoЬsrdzs
ri'oiй**fi;j;i;i
Kim : ,,Рrietenul tuturora...
lntr1adev&r, Nathan, dе 1oс priеtenui ir.ti insusi du.nir
еаnoаnelе
vielii рraсtiсе, er,a.in'Ёni'oь poi*t;;';"i iilЬ#5:
adiсё omul oгiсInd disрЬnib.itr,
Ё.i""ot";;,-;;;;;;;
distr1ndi.l-se, g.гijeiоro i*voшй "*i.
;hй
si
еа1эl'iсiiltlr tt,tirt"оr
сu,nоsсuфilor, fЁtсitтdu-Iе pе .tе,sup'a
$i^ daгur]i --itiй
tndдt,oгind astfei dеzinte.reset
niimai' а.u"a .'*tiJй*lй
;
dе ajuns de ptratоniс*.Рu-.*
1ёspinсti ziэrтbеtul ;.;;;;;;
agreabile .;i al soliсitudirrеi eflсiсe-nrr
е intеgгпtа {'i ъ;
in eategоria,,intеtreso..
Nu avra niсi о tгаls5turfl с!е a.gеnturiеr. Nu аiзi.,ll'trsе
сa. atilia altii, fl11р5 rйz}зoi, zv'г'it de tre}ь]il
iziэrtс,llir.ilоr
subteгanе, fйrfl biоgrafiе оstеnsilэiIа,_еtl tr,есutl.tl
егзnet!с
d.rapat dе avеre, adеmеnind si aй;viltа lrtiъзеa
lэrll.l:\ si
рe.a oamrnilоr zitrеi, pгin bа"trul banului., ." ;"йiLj;
;
explоatа sau esсroea mai ttrziu. Nattran eгa in
la1;i,
сu
firчti intсrmitеn}e, de сilrd
'o "g'**i.**" si;;; Ё ;td"}--{

ficul

t

*.Lогctci

tя9

pr.ll"t dцl1";д!'t (|ilогva.

gеneratii irоtоrii. Cаsсlс Sаbkэсtаi с1е
_- сlсnunrii,Ъ q.}рi'Jlг
9i aсuш.;'ll ,,с€lsillc ,.p,,йЬl,,lr-iri.., dсц;i.l.t]эаrlinеau
рiin tlсitaiie unui nзisit; сlt rrurtе iiт
,oiсl.., inaintе dе-a с]сveni b;rnсlrез: 9i. mо;ir.г *,i
,,С$сu,., * егau соrriеmрогane сLr "с;rsеlЁ b"й9|"'Ъi'",
""й* l,.,
* Zliзсu qi lanоv ;. сa 6i a^сеstеa, J*',*,.,u*,д
o aгmоniе iе*
6ilnй prin .,,eсilitnеa.1ог р1astiс inсorроratfr' anз.intirilог
tt.есutuiui. T.есе-rеa lог l.il.:еir'tfl in altс йi.,i,-"Joi.ЪТ"u.
iс:ryti, се*i drеpt,
{*t!,upiu а"сlogi i'"g"еt.in рriviI.i gi aсеia.1i
сэIta,t lзоiеrilоr sсilрйta}i
ai Iagrilili'?a
,ql
рi i"рt'аi**i*;;;;-}.,r. autо}rtопе. Acеst rеgгеt
a.еst оftat еrau sеnrrrе]e
с:ttегiоare а,1е fеnоглеnului irлроndегa]:ii
;;;'; ;;;;i-сa.lеa lui Nathaтr sрrе intimitatеa familiilo"-"еЪosJ."Тiа.
рittitоrii sr'rссеsivi ai
.*.*, й"*,.e*"1.ti ri'i-i.i*triu,,,
-:^"::1o"
с'i.;tig;asеrA"a\,"cГс'a
рl.оvеr:bia]n щl",й,'""o *Ы."
:.,,I*'::
$l Сi.t)с[r viсl.оrji, fоlоsindu-iс dс еa сa с[е o aiinй dс lr.iрt*,
рiс'rdшsеrД tt.еptat,
iРt':o- d;й;с'$й''* "'.йiii""а]" r.:.i"t,,
еncl'giс: a се]оr dintii
Sab}эetаi, Ьоnсhistа*йrti*Ь**''йi,
tтiul[lrtnindu-sе inlpоvёrati s;i o.'*t u*"р".
Aрa сЁ, in tinтр,
шarea avеГr a irсanrului
inсe inаini; Ь-;"ъ$alзi:etai,
fiirimi|a, оstеnise,.сiipЁtind nсea
сaге tоamna o d5 qi р6duri1or gi avеrilоr.
"оьф ;;i;;;*"?d ;"
Bоg,lit, Nathаn n-аr fi t"Jt pe"i'u
vеnеasс5 сlесit un еv:91] bоgat, Ъ.li.n sосjеtatеa rnоldо.
inсf,
bоgЁtit in lvlо'сlоvа. $i oriсБr:u **'it.t**t url ;;';l,;.
sресifiсц' sйu,
nimеn. rru i.ar fi iertit -yйl,
о,"а
l-l:-""rii,i#it.
SЁrас insti, adiсЁ::::"il q"'!.'",i;i.
"й:Ъo in aссвagi
},,{оldоvьi,
tосmр, in еросa сс1оr mai сiniс,э l,"ЪЪЪ*ii'i,-fr-1i;;"#.еа si Jэоiеrii uirmintеni, аtrrlel *us Jevеninti
rtn fсl de nсblсfЁr 1осatr6' Iatаi.сlе й,-й; -а ЪJlj"
niсi о рut*re tenr*
рогaгai, Nаthan frссvеr:.ta tоatе fЬmiliiie l,i.;;-";";;;;;
iivirr<i li:ss. tm trос in intimitatea lоr, nu й йl""iii"-*'ii;:
гilоr ;;i tr'iЁэuturitrоr sосialе.
Dс.fарt insit, Natlran nu crп siirас. Pitгоa
stii.
геa lui аrсtrillii fiirтсl ргoiсс,Lai;ii соrrrрaгatiъ,nrrm.ain
;;;;;,
},;
Sa}эlrсtailоr dе iеi:i,. aq*. сrrm spui unr'i^ oь*,
Ь]u,'сlut tlr:uitzесi dе kiiоgгamе сiuрii o
"'n.'i-J
дj-"r-"Ё-.i
"ii'l-й
,,Vаi, сLlm ai slirbit,. .- сrr tоаtс с;i ilr$ii
с* r-ni,ti.o;"й;- '
lui irо.::шrпl, fоstul оbсz tоt rоb';ist е. -.Nat'iiаn lnаi avеa сitе сеvn : rеstuгilо. sltfjr:jrln{:r. r*'-*.
tru a irrtеmеiа о nоufl-atJlгe'- *асд шaiьli;;;ja
ссirri d'irrtii Sai:i:еtai al nсайtllt,i. n"" шotь"","э",;;ЬЁ.:..
;;;.;5
d'esсuгсо сеra сr rtlорtenisеo iiсIiidasБ
рrrr рi s;mf'lii, ;;";;
];1 [lr11;rrtt

.

сa ull autеntiе mоlсlovеan. Cirrd murisс {,atjrl lui, }d;itrhan
la Рaгis utrdе il insolisе рс Cirttll l}од;rian, ri.t'iJ',.'oi
iill,}rгеur:й сu еl' dосtоr'triul iilr lit'сlr'е. Vt'rl,il.tiсl.l a"о1о n'trr:rai
;l;..:t.ltгtt Intrrоrтlintare' Gгtt]зii, sti sil !rrtrсiirlr'ii .li,t Pitt.is, tJ.f,.ir-rse de;;lirrr рlшtеri untli ;tvос:itl, sii jit:hiсli.,.' .'i,."i'.i] ijil
сti dеpl-.inе }uteгi fttsоi;е с.lс ajuns tlс lпiil.'irrintоl; сtt j\iа.
thзn,-din']u-i ;i Iui сеr';, Crrrn avrrсltit,rl ii r l.lt ..uii'я й
li
.,j(;tJёJi.], l\itlltг.tr
ilu. jnsislаsс, рl'еfсr,ii.lсJ s;,i r.'lrtirl{'t. lаt. ttш
ir'.Oсеs рс.:nil-oil dс:с:it sJt*ryi r:r'.йtrtr{шI},-e;ts;сii 1rl.irrtt.','..t .u''e
(:t'i'l

lriir.пra sш5 !цi til1.е еД,-1 sсrr:ii;tэ q'l"еziitr.гсltat.
Sе-in;riit,,i:lst d.с r.lr Р;;l.is u с]i,r{il t'ш C;rttri Bоgt,l,'tl. .l^-".
trr:nind iir |;iгfr rrn fеl dе iшiзl'еsаг al aс:i:s1tiia],Cш itl'Lа
se *сutr]ilsЁj il:l iзгilэtii аni, с.!'ind dоvaсl;i сtrе о с'::rеr.Ьgiе
рr.aс.
tiсfl 6i сlс о subtititatе -.. реntru a}t.ul сai.с l.аr f:i ..ri,rцr:t
dе ameгii. nr?ndriе pe s1r&nrоgul sЁiu. 1.r'tг-;tttсvi,ii, i:i.liii
D*gdаn iryi dаtоrll с;itесir,a urъivегsiitl't'ri еroсllt*ir,. й*l-ni*
t.ii;irr, lntг.сit vajоа.t"еA itl'сl.insесf, a u"nrti dосtог i'с:

sgrlэоna сu n'lfi"Iеi'oasе'luсгё'ri ptr}эJiсat*: е сu itэti.tl in.
sitfiсiеnt& 1эеntгtr оLlfi.nегеa unеi сaiеdl"с. stuс.lii-lс, .,,:,i*it

t.iе. strf,iuс.iie.
аfir"mаrеa unеi pеrsоnl*litjiii
"<i pсt.аduсе
шriсit dе еъ'id*ni5,
aрlаr'лz,е platоrriсе "*iL',':*r,i*,
i,,*u,i,
t.еvisiе gi viu gr.ai. IJnivеrsitatеa itrs5 e о сеtаiЬрuь.
.o..й t,'".
buiе сuссritil ргin altfеl сtre ltiptе, сuсеl,'iгеa еi сlоrrесiind
:lrаi dсgra}эЁ r,ос;ttii-lrrеa arivlsmului sосial' сlеrit va1оarrа
l'ссt.iilоsс.l'ltii si pi:сmоvat5 la lосui еi fiгсsс.

С;.trrl liо5;d;rr, fiulluiАris,uiсiе Bоgсl;rn *.
рiiрrt h4il,о *.
rrinо;tеir itrr:й сiе р,е сind еr.a in ],iсеu с1еdе;i.ll;tul'il* irшi\,е;:si-laге, сlin д;ura de ta}Ё пlаsсu]inЁ lt titrivеl:lsitfli.Lt]t,i.i
i;5ш tat,i" Yеr:ind in !aгё, se izо]asе in сls;r rnо;,iс-'nJtil сii,
!a nrаr.лa lrti. lntг-ttn- trary.i 6lе с;rrе nu-l f,r.ссl.еntа' inс.l*
рindu*;i niоnоnоgul dе гоiiiаr"lсiсr, fйr.5 ss sе р'*o..,uр'q

сlс Univсt.sitirtе,

Avегq:a ре с:lГr i*о lёgаsе m:lmа lui !i asiEurа inсiсl*
рс:nr.lеl:i':.t nriitеr.i;tlё. Dе :,rrai rnult n.avеа шеi'оj,t.., lrь1a
crn
dr: vr:сlсre stгiсt рraсt,iс. Iar сlin
dе vь.dсre
.рunсt

рun.еt

intеleсtual', sсгj'si].l sо].itirr in armоnia urrеi сase rс{,rr.sе,
{йrй sоti.о, {.ii.й' со,оii, f5r,fi vizitе, nll еra urr.efогt iшrрus
5i aссерtat, сr соltsti.iliB*e]"с] lаlэоrloasй, сi е"рr'еs;a рiir*
;i. l.lnеi vос;;tii;-t:l'i ;i a unеi rlо}uptЁti, fo,{;)i dе .,o,u
ш,.ii*i*
sitatеa ii a1зtr.е;r сa сl геs1эingetоllгe lr,rahala *

;lfiсiа1е'

"uiйlt

130
1St

**tre*.-Т.*"

.

Nnthan insД. rra de alt&.pilrеr"е" De la inсерtrt deve*}ве
izоliirii, sernnаliird stёrlrit.r ltli-сЬi'iiЪЬЬТJ"
рriгnеjdiile еi, mai ales perttгu un sсrirtоr.
_ Un гonзanеirr, nrai сu sеamЁ la vrlstа ta, nll pоatrз
tгiti nuтm;ri din лnrintirеа viсtii dе pinfl ;;*;;;й];.
st.eпlnй sЁ te lirn jiеzi la сорil5l,iс
6i t^inег"tа' рЪ"я"J #.
рсгiеtrfa соlrtлсti"ilt.ti тrreiui сu r'iЬ1a. u" гio^*"i.ЪТ;";;;
-qi1 о faе6; un гcffi&}.сiеr * nu. In toйо, Т"'i";"'{i;;
atlvrll.s;'rrul

r.iл

{:"r...

Соnс]-uzia aсеаsta avеa dаrrtI sй-l iritс
ро Cаtrтl Bос-,1i;
сl.:n, lоt't.lt;;i fijndсй sе sinr!еa
;.:;;"р;;Ё;
-Ыu
dе n;еc*re. Natural, invосa о ""йui*j,;t

sеria_de.

arguiэrеntе .;i
tсоrii, dе.иеnind avосatl,tl unеi si&brсrunr,
nеассеptlnсi
judесf,tоrr,ll еi.
е1 suslinеa сй rоlтlaззсiu*.,I u nоn]
ч* $iu
$j
dlliоnat in рrimul. rind.сle
griй;i'.;.;;ЬiilЪ

trЁiгсa ei sроntаrrЁl, dеzintсэrейts.
",.p""l."1*
шi* сй .lтriеnsiLat;;,r;;
rnai п arц: a tгЁririi.о. tru соpilйгia qi tinегс{*
ot..,,ni-сйй
nrr ttl сttlrory'i, сirrd.inе,r:xli Ъй tr сtrЬsсор*'i,, ;
рii""ouй']i.Ъ]
соmрara$iс сu сеilalfi in соpilйriе,
ргiir еlаduri q;;;;"#;
$n tinerе{&. Daсй е6t,i viu
sдnйtоs, рlnЁr la .l'i''йЪ.ГЪj
9i
einсi de ani, ei aсttrnu]'at sufiсiеnts -"фi1'i;i;;,;;.Т;
sосо[i сlеmоbitrizat. din.via{а соrnbatrvа etесi'rvЁ,
trйitli
anоlтirn in rindurile сelоrtrai1i' Dе.ati-tnсi inсой
р-ii;;
серe ?,Inareа viзrfltоаrе.j

*

9.+o

с]еfinеa

etr

gсnшl

{i:"me
in aсiйriiаtе
"|ЁiгЁl sё rrтai tru1iеgti
'
trэinii atunсi.Viata e in tinе сu tоr lnaiегialul

l"i а;;,;;.
сй;"й;

*i Ъйt,"Твtерtind riеsсорегirеa'.еs'еn!еlоr еi qi tramtзgtt,.*".u'
й"
'
рr.ilr сhimia сrea}iunii jitеia:'е. D*",i*t*u ti"i]',
1ouitэ
"r,
Ъtun.сi, nu mori,
l.i }.." mai рartiсipi la vialA
ttl-l
t* il:dср;ii.tеzi dеЪa, n.o ui[i."*-рй
0 trilir;;ti ,,.i**i ;';;;;;;
еа s1эссtetоr. Pеntru u-n
9m оbignuit, Ьviсlеnt -,*й*йЬЪ
dе рэeвi'vitatе еоntеlrзрlatir"й
eсhivаlеаuЁ o" o "г "-Т#Бi
1.а v.iir{tt, сu o trзrё,fuirЬ ,;i o rttginiгe. Dar
sсгiitо,'ut n*Ьiо.
сtatfl nu. e sirnдlu sресtatoг, сhiaг d.aсir *'
р*"ti*iрд Jйt
tra о aс{iunе. VЁzind-o nuшlai, in trсl.tсtit, йiаг,
.j. t'аi*ui*
iniuiiiv, соrtlрiс:сtinсir:-i imeginativ laсu;rе'- ii ьiЪJuJ"rix*, filr"Д сa асеste intеrprвtЁгi qi r'rэсоtзsti{,uiri s6 aiй
е:lгttсtе"гutr unui plасaj аrtэitraг,
реnti.tl ntоtir,rtl сu: sсгiitогiз} dеfrirrе tоаto esегlleie viе{ii, t*atе divегsitйliiе
unь
еitateа sсгiitоru}ui соn$inе t*atе nrul}iinilе,
"iй"ай,ij*.i
рsihоtrоgiсs euрriвdе- tоt.sрвliul astral, riind frг:il ;;;*;;;
nragiс& ryi priтilеgiatii ta!Ё de a оmului соrrrurз'..
!&s

* $еевta sint eц сa.Гe nu reсunоsс
"
-ш.iiь," univеl"salitаleа
1'iсйturii taie вrir,i]'egiаtе. zin.rБ..u
f;;;i";Б;;;;;.
fiar daсЁ NatЬаn rl.ev('it untvеrsаlit,atеa
piс;itr.rгii
lnltg.iсе, avеa in ."li"lР stДr.uin|a ui.so
ljeara' la mas& _ ]Iаtlran er'a singu.гur vесlr'ltt.t unt'оl.j
Ei ре.:й,;;;i;i
al lui Catu' BоgсJ,'
qi ргЁlu.ngi'o":тi .rii""ilii*
'asре
l.
ptnё duрй nзiеzul

rrорJii,.сu gigqri 6i ;аiаlе ;сb-гe...
$ii'й:
sеarЁ сu seare,.rЬе*uta.iiс.йЬryi;й"
: сontасtul сlirеet
cш viа}a, intеrсal,n* mgrrll
iut'*n
{,lran.

^Anteц,..

Рin6 сind, exasреrat qi

"*

, ;;n;;.;;;;i

'n

exten.trat, fiirrdс8 intг.aсIevйr,
sсrisului,
aсеsta егa dерr.i.

,a1еs 1n timpul
tilаnt,
sеmairind Eеrmеriul''Ьiuo""*ui*'ii
"_"t"Б'i"i in orgойl-;Ё;;.
{,iunii _ Catul йgti*", i""й.t"й 1Т *toatugiile i,rоrriei
;rрar.еnt саlinr, il sоЬasе :
_ Sоliltia ?
_ }Iai sё faсem
o,
o 6tгaра{й, сa
Ia P-aris, nu nrai mшit,рlim!:are, un сtrъеfn
i{аtlran
anr.цzat de
гezultаt.
гдai

"а"ййй

_

соntaсt сu viala ?
l"[свti.tu.
* $,-1Tu ti-ai piеrdut-il."iJпr*
si asta.

de сlnсI ai venit
la lagi. Viсiile sосiile. cйсi
сйсi tutunul,
tlltrlnrl-l .ofo^,".
п; sсгlsr'll
..^.:-..t sini
-r. .
сafеа.ua
qi
viс*
w5vдt sоJitare : с5lr.lg&reqti.
t
Ldrцн'iit-енUl.'
'vзluarЕ.
$i in sfir9it, dipй'glume, Nathan fЁсuse рrОрunеrеa
L(4дЕ о
t, studiase
ьLЦцlasе сu.rnсetul:
tr}e 9аl,е
i',.*iui i" oo Ъt**'5
зrfi
сatеdrё lIniтrдrcif
uni-gersitаr,ё.
сot-чi Bоgdan izlэuсnise
"f
;-""*.
_
t-*Т."i''te
, Ni'сiоdatй. Pгef*" 'e";bg;й
u,,et bшеfltЁiгese,
dесIt sf, puр rnina lInivеr.ltefii.
_ Цц.i nеvоie sё о tr'''p. iu.
_ Altfel nu se pс;tе. t,lnosс moravut'i]e.
Lе сtrnоsс *i.:Р: Aч
::.-p;i. *", sl"*ise Niitl.an,
tiagat'elizindu-рi dеvotа

$i,

1ntr-aderr;ir,

m

с,nttrl.

distr{ndu-se
dеaslil:ira
&sta era singura lui.izbtttisе,
rйsplаtf,. pеnБu" aеrstрesсОp пtllтiа'i,:
sсоsesе un ziar lоса]. jmрunindu*l
iй sсr.l,t tl.mrr орiniei
рubliсе. F&сuse intiirrl сjl tnoi*". дi Ъ-tЬ-.;E ;i.;;i
rterrr: fезтrejle. Nu exista bf,rbat ;;i*;'.fi*"йf.шЁ"i
Briеtеn^ реntru o tеrr:еie, dесlt пт-iь-".. мut еi*tii,-i;lй,"а
nu.lе. ff,ссл с'rгiс. $i.nсierinдu-l" J"*g"stе,
lе оfеl'еа rrl.lmai fоloаsе si m.б,giriiгi"
Tutuio.u Ju."Еаа"*"lц'р'-'t-."а
ьint inteiigеntе, rе*fйсind foarte йiй*Тitou
fiс;;;;-iЫй
apгeсi'erе qi .lrrdесatё dе.a lor, aиаil-iе
eхprеsie
sшi:tiifi,
argrrrnente 5i dоетLlnrеnt&re, еa
euй
ryi

s-ar

tl ,'*iяiй

1&3

llit

il

fr

i
I
ilt
ш

I
;

I
.

l:

li
ffi

!
Li

ill
tl
rl

It

it}
rq

slt

dr.):1vоltr,

in сalitаtе de

sttb:rlterrr intеlесtual, laрi'dil*

riti,rttltr ;lгr:!iоasй ;r vс;r:lэе].оr 1оr sintеtiсс:. }'IiсiElсl'лtJr Nа*
tilаrr, rrir spltnеa ttnr*i fеmеi : ,,N-rii. drсtrэtatеi.. Dаrr inttrt.
dеli'ltnп' 1i atrii:uia fitrЁr s5 ,stiо сiгсiэtatеa ltri. а'rind aеrtll
сЁ е1 о aс'r:ерtd, ре-a еi, dеsсifг'tnd-o numai pгin vоrlэе}e
nrri. Aроi }dtlthatr еrn pеntru fеnrei, 6i .l,a1оtl'.еse 9i Bш*-

Ei jurr.latr dе nз.оdе' ac'iсЁ infогmator, sfеtniс, Ei с*uni';еr'sall, Na1.lrаn .сеtisе : сa s5 1rэ sетveаsсЬ litе.
ratur.i dе-a gata. },i;:rthi1n с*]Ёtоrisе : сa sё ;ii]э6' се Iе ро.
vcst'i. Nathai1 еra lа сi-rrеrrt ргin rеvistе сu tсatc fluсtua*
{ir'irriie ;i rr';aзз!с+}е mос]с]or оссiсiеntaiе : сa sri le роati]l
asj'sta qi lЁinruri' Nai,lrаn nэtnсasе la се1е xnаi bunе rеstaur'аlntе de 1a Paris imрr.iсLеnj'ntlu-se сur }эuсitarii 1оr : сa sfi
1е роа1,щirli{ia. IЧ;i|harr ar,еa l:еvistе dе' ai"hiteсlurЁ mоdel'rrir, геviste sроr"tio;е, геvis1,е agгiсо1е, еra la сi-lгеnt сi-l
се1с газi rесеnl',е pгосlutsе fitrnзасеut'iсr
-- реirtгll" tnigr'еiэt,.,
slritrзit, in51i.'ilr,iаt, f оrt.i,'[iс;lt, ttn ешli{:, insоn.lnie, rесa1сif iеrеa
сutnоgtеa tоatе mЁгсilе dr autоrnоl";ilе 9i
orgirtrisiтtullti,
- ргiеtеni
tnоtосiсlсLе' ave&
in 0riеrrt сarе-l tгim*tеаtt lig;iri
r.are, qiia sй сеteasсй irr рэ.1mЁ, in сafеa, s5 сlеa in с5rini
qi sй faсi о grafоiоgiе сare dДdеa ir.ilprеsiа сlо;rmnеi sau
domninsоarс-.i сrt rnаrrusсrisul сЁ e . m,аi соmple:rй сhiа"r
dесlt sрera in 611реlе unui аmоr antгороfag реntru се1е
рreсесlеnte _ Nathan qtia prе{ul lеmnеlorn prеtul сasеxоr, prе{ul lеgumеlor' 6i avеa 9i daгul dе.a r"есotnanda
servitoar,e iir mоnrеntе dе сrizЁ ; Nathan рiеrсlсa.la с6r"ti
glrimlnd, dеEi bf,rba{ii spunеau сlеsрrв е1 сё е сеi irrai burl
jir*iitоr dе briсlge Ei ;ah ; Natlran nu vеnеa niс:-iоdatЁ 1а
trзн-sf, fйгfl sit nn aс1uс5 suгprizе сiеlесtabilе, iar сlaсЁ dоarltneiе priеi;еnе eratl mamе, соpiii iоr, dе Antrl nс-ru, ргirrrеau
dе iа Nai;lran juсfiгii intоttlеаrrna oгigi-nale gi сlе hrrnfl сa*
iitаtс ; aроi, с.lеgi }Тathan, dupii intоаrсerсa dе la Paris,
dсsсil,isеsе la I;igi о- libгёrie сu еditii rat:е * nrаi ml*t
dЁrгult,е dосii; vindute _, pагfunrоriile pе сaге le aсltrсг:n
dir,еrsеlог salе priеi,еne рresllptlneau сfl arе 9i о рarftt.
.mеriе шtо9tenit5 dе }a о ,'l!['aсlamе Г)arnr6е.' satr dе la о
a.ltii vесhе сasЁ iе6a:rй .* de p8 vremra сuсоanr].оy treсu.
tului *, сirсi tоate stiсlelе aduse de Nat,han рtrгtalr ln еlе,
сa lumina de sоaгс а unui tflгm inftrоrit in vогsrrгilе unui
Rоnsard, рarfuгnuriiе de inaltЁ gi suavi artй аle lui
,,Gulrlain.. ryl aсеlе ,,Sаpосet'ti.. сaгe ias5 minilor .9i оlэг*.
uului о сluiсеa}5 de fruеt gi un parfunr dе fiоaгr a}:еa
amintitfl...
сtrе.!сеr

lДr-tzii

t

t
I
I

i
il

i

i
{
rl

''
t
t

'l

134

{ =рпrж*.gs

$i in sfiгryit, Nathа'n, fAгД sfl fiе urit, ntt 8r,* niсi fгшri.!С)$ ('& sЁi 1зоаta соlтr1rгоtrritс: 1-lс сlinеvа. Avеa, се-i dгеpt,
ilс}rii Sabtз*tаi],ог, ttгl-it:iiс рiеti'е pге!.iоasе trdusr сin

i;эan,iа с'tе с:е1 dii"rtii Ijalrbtrtаi^ q;i tr.lrnsrrrisiс' trrlаnrшlui сa o
ltjul.,с.i"iе lзi"сditа.гёr oсlri rir:1;r'i сLl n()al]t,L'it tiittnri.ttrtс:lor

lill еi' ryl gеl}C I)е с:tt'е i,ildеоL,61-о fоnrс'ilо сtit:ht.1'сr ]с сrrrn.
;.r;ir'i. I)eг ггtl'i'.r-tl с:l.a сlivеrs, fiiri,t niсi tl tr-li:еtсlrr-l iсl' Nttsj сam
.'],'J:cn b,.1Zс
Сt1Т1 sl.oasсi. olэl.а.! i sl.rlэi ryi_n16istгii drr piil'ьrl
':..lге сhitl-г qi r'i:s "lе dёdga o untJ:r:i dе o|е1, unll.'Гi ilщш$ti
l,.i aр1есa!:l. 6j un trlЁtt, 1заrrа*ссlrbutrui саrе*i сiiс1еa nrЬгс:ш
il!.} frunt€]i.t inr-lr.еt,iLA. Sе imЬr:6сa bйtr,rirrе$tе. fAl.jt sй-l pгe.
l.r{]"rlре rtrс:с]r.]* сu с;}Гe егa ]а сurгеnt nuur;li реntru al|ii,
t'ltшblirrd сш 1:atl'lоfi }ati, сu tal1-"f, gгоasЁ de сгёрe, сa..,si
l:i;п} сlзi:ioсlital'еa е;iаgеratй ar fi fost sin.gura lui pгеo.
l:i-,iрarеl air.lginсl"u*si in ntltrrеiе ei lrairrg d'е о соnfg::talrilfl
lагg.iшe gi t,.rlzunагеlе irrtоtdсlauna difоriтiatе сlе сf,r}i 6i
paсl"letе. О singrrrй сосlrеtirrie pеrrrralrеniй : пrirrj.lе.. Le
l',vеa fr'uцrоitsе, 9i 1е ingгijоa сu рiеtаtе, рirrсЁr сirrstind
;з;.in elе сгiсntшl de undе vi:n'еall. Nu сu unglrii rог5ii, сlе.
ligur. -Т-е ingr'ijсa соntltгul, nri сulоa::еa, irtiгivializiird*о
r:t-r aсеlе ];iсuri stridеntе
рe сp,гr ie сonrbitеa ntimai la
Iзmсj]о ре саrе ]с stinra.
As1,fеl сй Nа'than, in сa]itаtе с1е intinr а.1 unеi сasе.
nLr aiaгrса ро triсi rin }з;i-г,Ьat, riiсi unul .iiLсi:rсiti-i сinstеa
;цсlс;ziеi. Nitti;an nu pi'оfiiаt rriсi dе vanitoasa сrеduii,r,ate
;t' sс$iloг, niсi dе ]ibertatеa fсп:еi]ог nrоdеrne ; rru fiindсf,
iir-r lсз-al' fi dогit pе tirrеlс: dintre е1е, d.ar tiindсs" еvita in*
t'lш.r'сйtuгilе сu сеi p€ сlrгU_i fl'ссi'Cnta, qtiind сlin lесtrrri
l,l.i l"iin ехрсriеn}a a1iогa, оLsеr'vаi.1 de e], ar,aгr,La,ilt1 dе-a
i'rl fi arrtltrtr"rl urrеi fсrсеi сLl сare r5m?i ll.,jl'Сl-l ut'iсten.
illl.inсl сirrd altt". rnii dе fс'inеi ili ofсгil рLll.сОl;l сi: siгiс*
i-.:.iсtсniеi. LJе ;iсссa i;i сйuta avrntuгilе irr alti:l ],'-;nl,: г1ссit
i1(:еea рr Ca;r.o f,rесt,сnta, iз,rtг-o саtеgоriе irifеiiо;li"li 1ui
iln n'Lui}е ryi sii,u;.ltiе sосiаlй. ,,Pisiсеlе Eе Angоl'a sinl сiесоr.l.li.ive, d;"tr rrlt*s bunе pсn,LrLl motani,., с:;тr]iсirse е1 1ui
t.Jatul Bоgdн"n ргеfеrinta lr.li arrrоi:оasй pеrзtrut ,,fеtе1e сle
.]i;s... Lе сiеsсореrоa ре la сi'nrmatоgгafе 9i ре s;l,i.еiсlfi, in
..:i]еle dе siiгJ":&tоaге сinсl irragazinеlе sint inсhis*. fi.ii,a sii
|iе jс}l.еzе, dесi niсi sa se agсundй. Priеtеnс:lе tr;.ri jl trrсlri'
irau, сi'ar il ryi сегсеtati, aргiirsе. Drсi 5i pтrin et:r.:Дt{: {:-xре"t
i.iсn!е, 1{: .qс)l,\lеа рeEilli dе ]itsгai,ltl.Д frivоlЁ, disLritltlLi-1е
il,.rсЁl".5i сi'ilr llr-:с:st рrrnсt dе vесlеrе, fiiгfr, sЁr lе sriliсiiе аit*
i.:е 1' a dесi,. ur.сс}tilt'.
r$ff

j

I

lli

Gгaliе zlaгului 6i femеilоr, !Рtчl Bоg"dan dеvеnigе
сii.,етa
рrсlГl.li;сli. tttriveгsitaг, аlэеa dегэn;iildu*sе рсllitгu
Nellъan.
aг;rnjasе
il
v;zittз сiе роlitе}ii. Rеstitl
Ca,tui Bоgdan fЁсusе lес{ia dе dеsсtrridегe in au1Ё, lзъtr-о au1Ё irn!оrtrobitЬ de ldai;han сu tlru!.timеa.рiiеtеnеlог
iui. Сtl ttэаtе сй lес{ia fusesе lrrtг-adеvДr ,,о trесt'i.l.., .vcii'"t*. ""si in'iреrtin*rri errтзеtiсй pеntrrr auditr;оriui mсnd*n,

*ii**u*''t сtrеpьgise ii-ъi,еnlla ryi aqiеpterеa irri Catu'l l3оgdan.
Рiflсurg* сu Ьаi}:at, dеvr:nind dintr-o d*tЬ сea шai гесеntй

tзэаsсъl}1n* a trаqului. ,,IJn Garry Cо*рrr.. сu pЁrtli
a1b' sр'.-ts."sс сinеva, сinсtnatп3refizindu-;i ji.n1згсsiа' ссt'.l
сс с,i fсаltе lэ neuJ'i, al,ti;tli сilзсnrэtоgi,;tfullrr dCvсnilrg
,t,еrшrеilш-l dе соinраralie ai асеstеi^ерссе ignaге,
сччn
1;}a.
ос]iniолrA 913ц gi,et!"li1е сe]е1;гс. Тrnр::еjurа.l'са с5 iес{,iа
еra sal,а,зtй сa ftэnг] ryi sevеr;i сa еxprеslе, d.."l;1эrtiatй dе
tэl.iryiсе р:3tэlеnt littэraг, сu tоаtе сii: 1эгоfеsогri1 егa un rоl:заЬt.iеi tТi2l,е*:iirt ryi сa slilist, * iёlsesе lilзеr1аtе fезтrсilод'

vсdеtй

l;;i рl.ivilаrsЪir bilr}эшtutr 9i sf,-i ttsсltlte glаsrrl. Е.iir}заr,сul im-

9i еlеgan!а- еi aristоеratiсй, prin
dintrЪ р1iul аlb Ei осlril rrr8тi, prin
rrзti;l* lьii ,'с1е aш1atlt.. * сum 1e nurnise Agв"il'la Bоgdarr,
* q'i рrln sоbriе.
а'с;о;:с.1]nrx вiеstоr rтrini fiоrul inсеs1,u1ui
t;atсl t,it.lt'ttо!. Glаsъll suna viг!l, сliзld соntur viiзrant vоr.

р,.йit,l'n ргilт

ilэiitr{,iшlе

Ьrigiшi;lшi" соntга'st

fсlгiззlltе dе rзi;te buzе tll.rзrdе 91 гоqii.
}I;ri'lэаlr sрrгa*je rntrtrt duрfl trес$ia dе .dгsс:}ridеrе 9i.qi

btэ].tlt.

сrrnсl.еtiz:;;;e sреrв"nla с]6ruйd lui Catrrl Bоgсlan e}зiаr
in aсеаr sезгЁ Ъ есtril;iе гаrЁ a mеtъrоr.iilоr lu"i Cassanоrлa"
_- Dгag;il Tan.i, sрlrsеsе е1, Trоia e сuсеritЁ.
Diэ" ain iтrtгat la Univеrsitetс, оftesr irоn!с eatu.]
}Зt;gt:!tllr.

Ntl, pro.t'еstaвe Nathan. Trоia еqti tu. 'Asta*i .сai-anl adu.s in tin* ; altfеl,. nunttrrд
сia.!matl.а. Ре сeita]ii
,n-aг
mаi fi аvtlt rriсi tin haz intrr
ta la tlnivегsltдt*
nшi dоi.

Sрeгаsе. Dаr sе inqсlаse. CЁсi tlс atllnсi, Catul Bоgdaiз'
* gi le ff,сеa сu о sс!:tlсol.пsf,rilrs sA-Ei faсЁ lес$iile rеgrrlаt,
j
dееit
aсогda
nu
pеdantf,
1зшiоzitate aр,:оaре
',сеlот1a1!i.,
egfe
trLuт]ea'
сu
соntaсt
Un
trn"ir'еisitafе.
рrofсsiоnal
Бrе1*
Bоgdan

Catшl
сurinсl dе';еnise uт.r аutornatism, lйsinrlu.}
tоt dtit dе stiрin ре еl сa gi pinё atlrnсi.

*

Sсгiitоr gi рrоfеsоr, 9i tоtugi la o р:ri'tе dе- vi.at$ 1
Dз:agii Tani, сl*"iйa t,a e eрitatul ps сari] sillgl'iгй 9i l"a
13S

ff,сut Мarguerite d'Autriсhe i ,'CУ gist NIaгgоt, }a grnt}x
Qr.r'ha dеux maris оl enсоrе еst ptaсеl}е";
Nаt.han -insf, nu dеspеrаsе. Inсеrсasе sй-l aflnеsteee
in pоlitiсё. Iar inсеpltsr сu ,,сazlll Antеtt... Dar in privin}a
роlitiсei, Ca'iul Bоgdan era irесluсtibii. Ii siш1ra nunr*i
ridiсоlul, rru ;i rnйrеlia dе-a uлr'о]a сu dе.qеtе de orn ргin
dеstinr-r]. 9i evеnii:rеntеlе unеi соlесtivitй}i. $i aрoi, роlitiсa сеrea prеa mult tirnp. Agа с6 sе m5-гginеa s*-l asсutrte
trlе Nathаn сaгr sрLlrtrеа qi luсruri juste d,еsрrе iзri{iсr:ea
iniimй la viala sосieLA ргin ро}iLiсй, ;i l"i:сruri а,muzвntо,
dосrirnrntind,,vоluрtаtеa сaregiali'siтltl1".ri.., * с1аr fДсind
сa aсеl sоida{i anесdо";iсi. italiсni сai.е aрI'aud5 сtrisсl"lгsъll
сirpitаnul'ui, lssindu-l insй sй рiесе singriг din trаnqre
dезrrоisеllе,

spr'е inаnriс.

Рinf, сinсtr Nа'tlran rеnuiэiasе 1а сaptaгеa роlitiсrl.
Dе atunеi insй, sреrasе iшtl'-lrn rnaгe 3.rn0r.
* Dгаgоstсa ardе, dаг liрsa d;аgеsili rrsъl.сЁ. Aviн гefгaсtaгiiоr.
Cа"iшi Bggdan li rД,sрund.еa еаlrt, enumегind rозnenсle
sсrise сle el in саrе dragоs.Lеa еra fi1еrсu ргеzеntii.
* Aiтr ilibit рe... 9i am iьllэit сu..' sрeсifiсa еl rroingle
iulэite qi erоii iirdгйgоsti{i dе еle.
Am inghеtat la Pоlul Nогс1... la сi,nеmаtоgraf, qi
aru -al,ut сanсеr' }еpl"ё, friguгi ga1bетэе рi tоilte bоtrilе, рi.in
с5r}i1e dе mеdiсinй trэe саrе lе-am gtudiat.
_ Natlranaеl, Nathanaеl, sрi.ri'tu1 tйu iudaie nu-i in*
vеntia mea !
_ Just, сlr"tg& Teni, е invеn{ia p;irin{ilоr mе1 сare
n'au pгеtins сй mi ,,far.. sсt-iindir*n5 intг-о сartс, liisInd
latinitЁtii talе соntrarul. Sй intосmitn un invrntaг ai viе}ii
ta]е. Avind сinstеa de-a-ti fi biоgгаf, аlu qi оlзiigatiа sf,
qtiu tоt dеspге tine. Рe сine ai iuibit tu ? AгatЁ-mi iil via}a
ta о singr,lr5 dгagовtе...
* I{.am iubit pe ninэеni, hоtЁrisе intunееat рi гnindrт
Catul Bоgdаn.
* Nu и.еi ?
* Рrоbabil сЁ nu роt"
Atunеi n-ai talеnt. l,enu:т!ё la s*гis.
De еtnd talеnt:dragoste ?
Dе сind talеnt:viat5, 5i dе сind vir.r{i1:drаgtэstе'
Aratй-ini un sсriitor autеntiс саre sй rrrr fi iutэit. Niсi rтnu .
Cеi сarе n-ar'r iilbit din рruсlеn!& nrr sint sсгiitоt'i, fiindс&
sеriitоrul еa gi ercu} e prea nеbiln сa ss pоatЁ fi pt.udent,

ir

rfr

!gт

flr

a

i

!
din intсlеpсiunе sint fllоsоfi, ryi ?nеfl
invilrsй, nu a}эsеirla с1е nсlbtl.rriт..:. .Гu
n "i l.i jtlb,it rriсiоrl;itA pе rrirnезri, dесit ре 1,irrе ; сla г ni с:i
I\iirгсis nu с}t.a trсrшafr"сlсlj,i;. laг сil.зс1 ;ti iзrсерrц1 sй sсгii,
{t-;:ii рiеrdшt ,,rrеlзul:liao.. '.Гнtti, э.rJ-r-гii а:ntilli': : r.йziзоitti*
Рaгisu"l. Еt.ai ,,tr'-зhun.. Lt1f6:t]i'i- ;ti;li sй faсi sill,i,ilri lrtоt.talсl
trзt'яte insiinсl,u1 с]"е сd)llst-'l-.тt;1'е. Ег;ii s"ul1ltl'i;, T]аni. }"liаi

Сс

сilt.е ll*tttt iulэit

}..ii.rsс'1,iа

е

nсl}.эutriв

еirгЁl1 t'. sс.nsibil 1;r fl.ul'rrusе.t,еаl ,,lrсli:itп'iеi... lli
еrаt ;rnоr'iтiаl. urrеrrгi, adiсii с.i.сlрiige:ri поi'шril]''ll ргiri
gеsiuгi stt!:littl, itтрrеъ.izibiiа. {iqnitе dilr iurrijltl'i'l* tii.iе,
са'rе m5 e1rat;lt'l-" Tiiri,tеiе rtu {:;g tхi:lо;lii. }iir:i сiiamaiil.еlе.
Tш fЁсе:li. Daг rrir:i aiu-trсl il*а[ itrbit. Aсtii'гlll nrt tntri. еr;ti
,,l-illЭutl.. il.iсiосlаt5' Tr'elэui* .qi'- iu'bецit'i. itr l,l,.'],iiаttj iti" 1I'еi.rtl"i sй -qpltr}: vе1 irrlэi. -_ .Гiitldсir sin,i, Тзl:сlil:l,ui t;jl;" ]igti
.lntaсt. Ai асrtlilttii,it fairЕr sii сlilj ' \iii:е si llэ;-ist..J сiiiгr,riсiеi'
I)нг rru tс: iirr:tlir1сr, nll 1,е iijt:tlnLlt]" Yс'э:i j.r"'lr.rtr.', tt.есt,illx*

l]еs un
ir.[.i.rm :

t'сlt,":ii'

f с:n:lс: j "..

*_

I)г'itliс:nt'lц: t.l''lс ?

_" $i рl: t-.iч:. jJе Сс ri{..i ? .Iiit ш=';^s L]:itr.il i:]l;.lс.l:.tlr. 3int
}iti1h'e.n" Cit rтlitlс niсi urra шu sil'lltе trсvt-li;i rjl:-l.i :;t.'оitt.qз
sui]сtu]- с.l.: gaili din сluleр; sltnt l;i l.'i!ln!ll il; h.l:l;.i.t
.b.al sl-гi
gзlr1-.l;сi" Tu i*is.l роii.ii y:сnti.ш fc:ri]ilriiаtсl. it.'1"l.'tl
рsihr'i*giс. Le Jiо{i tt'ansfigl"ll:;i '.;..lli.с,itillсi irr с":.]с i,:.](ra сu t"lu
-qii:.'.L in рi'еlli.lri-|.a пi*a. i}оi:tе сii ;1 р;;1'.ii.."'i', i...i:.. iэr'э,|i fiiL*r;
j,jс сtl rl.r.r ? Гiinr]с:i-s dltl 1;:.l'ii ? "il'iir:*с*
,.сitlr:lt} liiт1.сu'..
tt'iiiсllс ir..tr*u'n, (ii:i,$ а'l:ltui'i

с.li:

i'trе ? ],'iiг

*il.:

ti;;riс

с:;'..'lii;tl!а

сi dr:пg*:itсll сr дilэ'.;-ii Lr,.й'fii-li i1ер;::.'il' }:.!ir.: Г:r;Ll.il n:ii]lгi
ili i;i:"i ? 1j;';;.оlliеа- са чi suг1:.:izэ- ц'i::ii,* ъ,есi, г-ii: о: irjlid.c,

Ёоi,i, s-о gli:l..:gii a]iituгi с.1с i1nе с:1.:iiri,. fi;rt, 1."ц l.i;i т.ri,"1" [iiтit
с*nvil.l':; сli n.iri }l;l,l;lг сii 1зс s:{;'i:э-rlа ta l. il.ii:':"-;'i-l'i sii lli']ilt:-J
1а iс:ге;l;-ii'e .Jrt*i Сll:е о felir fr.itrn*аl;1"".

*

$tiu.
-*' ()t'ii:rr;iii ? lе

l-n'.ltr!t-ll.}flr.]i]

I.];rtlrln.

* [iiiu. ,:1iu rеii,ll,trсlt.'о ;i еll. О J]:'li; i:l'l |],tl:.i ]:r{)i{t"rr
сni",r:qi;) l'li (t [r,l;.L::;l!;,il,lr lli:iii-ri.i r]t' г: 1ll:'lirl.r 'l,t l:ll.:alf
*- Tiriii,, sillL ftl,i:iс:it. A; J-i itэ.o;i,:lг.: slr r,i::i.с ш bisеri*й

tal'г:

,

р* l*сul.f*i';i сt'l сь-zi:rсgге. Vгд ьil:i:jc..i"i lti t(..tiriLl.L].jl*o."тi ?."
_- lr:*:,irrtli,е ? Am l.с.lrtlii.сl"t,*о. Еr.с,.lt tlt.tt сiin t.оntl.t.i.l]
1а сal,е.i.irсrt:и r.l r:сrj,e in fiссаiг.е z-i, сillс1 гit.l iriiоагсе сliп

6i ?ntоerсс сiii]Lr]. с;1 si-'i suгpгint}i,l ilalрiiat,еa gеnr.
V*i тес1е* с.] ijr vq lrrаi intlш1эla.
.f
Biiзt.:" .Л;;-ni, eli ..1i t!i'ii-о ttr гоiт;ilr
[iri.1l1i еоntinui
j:*ai
tl.flit in ъ'iаilй, ? eе n*ai аr,itl; сl"i:'аjutr .sA
ilъ сiiг"[;i с*

оl.aq;'

lшг"..

li;liJ

}ryiig;tl' Nu ! fi.аi piеr:dut ,.ntllэunia.'" .Е;i.сi *rоrrl с!с рe
tl{rtiе.
Aсesta era ;l-l с1оi.lса rсlfгст:l : ,,l|i*iri рiс,гсil'lt ltеbrtnia..o
сluрй ,,сazuJ ,\,tl.i,еtt... Рс сit сгa .*е eсЬшlпdilnt сrr аltii.

ре_atit; ei:а..dе in1'rans;;gеnt сrt аrrriсr-t]' gau. .T.)е t,.,тг:i oli'tе
свni,гаzз.сеа niсiоrlаtй i Ре Jзiiгl--a{i ii ;l1-rгоha itltоtd.сar,lna"
Р*l Cаtul JJ,оgсi1t1 insfi, il сhiшl.lia са. d uгi,iсaгiе, tnгir-in.
tinг] сhiar ri:*lr] сiчэ a.i с]еvеni сlеz;-tgгеa}зill ariinri iir sсhinrb
rеrlitt-ldinеa сi.t nli sе роatе сiis1эtnsi сlс еl.
Сёсi in1оr,flгf,$ц'еа Iоi: ar,с.:a vес}rirаеa ttnс-.i vieli ; daiй
". Сit;.:l s,i.st.l. dс ]iсt't.l. Vс,r:.- r.]с Jа аll liсl'tr,
сt,ln
С.itlli Еuяrl",rrr
j..sе rс]сr.a;е
ргilr;'tr-о ,,.рatа-re'., сu,се,гit,d.rt-]. сrintr..о 8..rtй.
$i iш l.;.l"lifоl.tа5 dе " liсеt-l, Сatitl B*gсl*n av.-lgеsе aсее*ryi
dlsti::i]:li;lе, а{:lсi;i с.Iс3аn!lti, aсееэg-i sC!.}].,1 dCZinvоltu:]i.
Vlli]isс j;t n.L.{ liс:гt-l, р;.оссdа,l dr-' rорuiil{iа t.ё-i сt:rinсдt
d-rг ;i oгiginl;J, g5:itэdш-1 ];i nоrrl iiсеu
}iаihaзr.

ti,

I

ri

I

:
i

ргсmiant

Uclеgjl еrаш ьtiirru1a!i dс реl.iз1:есtivсiе 1l;рtсi ре
pеn|гu itl{iiеtir.'i:" I,il, рri.nra tezi. lа гоrсjrii, tоj'i a9iеii;iiili сu ш]F-rl
nсгll.il;l'ti i.с;:rl]t..l{ili jlr.iil.i i,{l;.:.;i сji,; jr'е ..i,i сlrt fiuni;lsi
|]":.ii.fjс "чs: !l:l.,mi;1l;.: i;r:i j С::t::rt.асit;,[ tlе t.аrlса ,it iui
u-а]-L.] l Liс;fli.y1 с]]а
с1еv ш.lijlоr':itl' Сatir]" 1lо61сtran ii fiiсt,тs<;
tсrя.?n iniгсgiiilе, сIрAtа.sсl'zесс, ре tсza сu.Ьlt
i*'
el igi с*nfес!,iоrзal;е ш tt.:z* tеltglaii*й сal"е сiiрЁt;;'u
""й*,ry'.nЁ
сl"l rnar:е ind,ulgе:з{li"
"*
О s*l.iе t"lе аrпtfе], с]е gеili;uri ryсоiаrе, iiliгеgit& сtr aссrsg
crэ t*:nl'..гiL,t1tr] сarе
11+сЪu сliл'соrтluй, fа'iа:Г.'; d;;"й;
сIil'igitзt* ql ргоfеsоl"ii
tlrarзi" fiiсtrsе .1i,. N*t'l'*,r *р*..йj
tоl'tl.j l':сi:il'j.:art,iil irrLгigaL iз1 lui Caiu!. Bо.t4с1*". iэ*"еЬi"n'Ь
.t,оv;t;
i;i;i. l:l;,teau sё. disсtltе tiе 1о сgll1 }i сg;ltr,
р* *li *lt
d.t:l:i-{,
1-11"}

trэJail

al

t{!L,gi]h].(}.ti'iе.

се1ог1а1$i саtt1;.l';.lz;i'. xrfllthan n*l:i\,.еa

niсi

Dr:vеiэisс'гfl рr.iсiсili. Uriivд:r.чiiаtеа,,*Ъ?i;;й;;"
rаzi:Ьiul

рi Раri.stil tt зеg.;rsе
nei. с.lri1эЁ ir:i,о..rгсrrеa dr la Pai:,is, N;:t}r;liз, i]aге r]:a тJrФtоiip.*1. Olnl1lui nt-.рI.a-сtiс реntru е1, dеvtlnisr rlrеiтtЬrul
prас,;iс al iui t]atul Bоgсinn. сarе ntl fЁсt.a ninriс fЁir5 t]e
Nа|tr,l.аn' trll ii giгa ;}vсгеLl, еi il арrоviz';iоlra .:u с'е1r nесе.
Earе t,:;rsвi ; hа,iiait:a, gоsрlзсlilia т:asеi ltti Саtl'l} Rо*idtrв.
{) &}.lnеa]lсji di:r }З;;*aгаhi'a, гnо6ten1ti d,* lir niаnlа lilt *
t]iinсl^dln ilfl{ls.t рUnсL dr vеtiсгс sltbогкtrоn:зta 1-ьrr Nаtieаn.
t"jiсrtL inl,г*ltсеlэьl{ii rшritаtе^

j,n l.'i]'г;rt, ,Nэti]iin l.ra utriеu], ш.iti
i:гiеtеn, uniсul оrл с:arе;-i

Ltэvаiri$iе la
Ц"!tt'ot. i{irtili}n

rinesй, реrnraЬеntrrl вйu irэt.ег1осш1:о;'"
sс 0с1iРfl ryi сiе еdita':aз гornilnс}оr lui, f*сindil-l-i с.]l}ti.irсj;е]е еш еr]itоrii furfiеrrregteni, оеuрitrdit.вe dtl
i38

I

i
l

1
:,i

il,

;1,

il

prin гelatiilе lui absеnta .de .rеlui
I'оfii ш
Catul Bоgdan. Binein$eles, tn tribrЁria lui Nathaц
unde nu se vindea dесlt literatцrД strf,inй, ,гonпanеle lui
Cаtul Bogdan aveau un рrivilegiu uniс.
Aqadar, Nathan ii era соmplеt indispensabil. tr'Тathan
6tia. De asta nu-lmеnaja.
Dar soliсitudinea lui pentru Catul Bоgdan nu se rтr&r.
ginеa numai la persuasi.!.lRe' sau e}саsрerare, Рrin sfaturio
argumente qi оbiесtiuni. Inсerсase sй-l determine . prin
al{ii, с.lrm faсe dеnnonul din ispitirea sflntului AntoЬiu.
IrTathan era bun prieten qi сu Tan}i Solesсщ porёсlit6
Еulanrita, care la rindu]' еi еra prietenЁ intimf, сu Agatha
pоgdaц' rnama vitrеg5 a lui Catul, ,si a treia sоlie Ъ t.ui
Aristide. Amindou6 erau degtepte gi сiniсe, $i pe deasuprа
piсant fгumoase. Tan}i Solesсu avea рiele broЬzat6 de-{i.
ganс6, o-chi splendizi, verzi сa lagunele veneliene, 9i buze
сare dideau pofta simbtrrilor dе rоdie, сu din{i сurn numai
nоmazii au, 9i lupii. Cind mergeа pe stradй' nu eгa b6rbat
сare s5 nu intoarс5 oсhi luсiogi dupЁ trupul ei de gitani
сu singe dе zmеurЁ. Tanli fйсea avita}ie, autоmoБilism,
sky, tеnis, сёlЁriе qi amor. La lagi, venea numai din сind
tn сlnd, freсvеntind-o numai pe Agatha Bogdan сu сare*gi
fйсuse liceul la lrТаnсy, aссеptindu-1 сa insoditor distraсtiv,
la cinematоgгaf, соfetйrie, bodeg6 qi plimb5ri, numai pe
Nathan, сare O-prrnea la сuгent сu iiteratura frivol5 uriivеrsa16,-spоrinсlu-i unеоri inventivitatеa сu srrgеstii оriginale" Bйrbatii iеgeni n-o interesau : in bloс. Piovinсiali.
Nathan, ins5, сultivase treptat in ea mistеrul invizibilu.
itli Catul Чоgdan, fiul vitreg al Agathei. o a{Ilase rnai
ales, punindu-i in fa{A invtrlnerabilitЪtea lui fa{f, de fеmеi,
determinind*o sё-i sсriе subt сontrolullui.
Catul Bоgсlan primea muite sсrisori de la admiratoare.
сoraspondenia zilniс5 aduсindu-i сel pulin сinсi misive сti
propunеt'i, sрovedanii, сеreri de autografе, fоtogra9}.oe.ii'
trl. tn generе' nu dоpЁgеau nivеlul platitudinеi. sеntimenta1e sau erotiсe. Cogul Ei soba erau uniсul 1or destin, dе6i
рrezenta lor grosоlanй nu numai сЬ nu-l indispunеa, dаr
ll qi mf,gulеa intr-un fel, dеvenind' glasul сetitoriloг ano.
nimi, tovlrёqia lor pе biroul lui, aga сum аr fi pегspeсtiъ'a
galeriеi сu semin!е 91 1imon6zi pеntru un orator :publiс.
Nu r5spundea lns* niсiоdatЁ la astfеlde sсrisori'
Dar Nathаn veghease destinul sсrisorii lui Tanti So*
lеsсu, la a сйrei геdaсtare partiсipase indireсt. Ii v6rbise
рulrtriс:i.tatс, сompеnsind

140

despre sulaйitа, ;эrеzеntindu-i*o сa рс o fеmеiе еxotidfio
interеsant& сa atаre; Catrr} Bоgdan aссс1зtase o intitrnire
сLl e& la Nathan. Rezuitatrrl : сitсr,а рl.irlrlэ.Iгi in dоi, сu
аutomobiiul ei, evidеnt fгuсtttо;rst.:, qi al,ii. Sс glrstasсгй
гесiprос, iimitinсlu.9i apеtitul lа tд'сi pliшrlэitl,i, 1ii, se dtэв.
рЁr{isеrЁ сalrnali.
_ Tantl е сa strjсtriilе, 1i sx]usеse Cai,lrl Rrl..1llаn. 'Dirт
сiзrd in сind... L)ar pоаte alirnоlъta Lln р{jr.sоllitj r.l1;,iвогiiс
intr'-un roman.
Aсеsta fusеsе ерitаful unеi аven'turi in саr.о Niti,ti;lfi
spегasс. Nu nunзaidесit s6-l сaxэtеzе ре Catutr Bшgсil;n, dаr
шiйсar s5-1 tuliэure егоtiс, sЁ-l nе}iшistеаsсЁ" dinсtru*i si
ai;сtiiuJ. .....ltог fеrnэi, ц-,eгnindlt-l сir:! 1t:,',drunl';l сitlift.ii.i.
Altе lneеrс6ri simiIarе nu d,е,:йsisегЁ aссst rеzъtitаt"
Dс undс, indеsirеа геfгсnu]ui ,,1'i-:,i piс.rdut nеtr"эtlтri:],',
uri:rat сle altrrl, rлai согosiv : ,,ТirзhД,ti.i**gti... I)е aitfеtr, in
t"titimii doi ani, pоtоiirea lul Cа-tшl Brзgdзn luase lrrtг*aс-l.еvsг рrорог{ii аlarrnal,:te. Cu ехсеplia 1с:сi;i1оr la Univеr-'
sitatе, trё,iа exсlr,esiv in саsЁ, nепзaifйсinсtr rriсi р.limbЁгi,
dесit iзrtirrrрlйtоarе, rеnu.nчind сhiar la сЁlЁtогij]с in striiinёtate. Рrеfегa singurйtпteа, 1есtura gi sсгi*u}., la оr.it:g"
In сЁlёtоrie' rll.l пrai vrсiеa nсрrеvйzшt.ьil, sаlt r*g"{si"геa
сunоsсutt.llui artis.,сic ; сi е:<сlu.siv o}з*sсa]а dс;:.азаirii 6i
с1ifiсultatea aсоmосlёrii la vialtl de lrоtеl $i lтsti}rrrэШi.
xryi еxagсгa vоluntaг 9i штigrеnеlе, fjlсind din е1r un fеt
dе infiгmitatr inссnrpatilзii5 сu r'isсurilе сjllstсlгie!. Nu se
riтai plimba dесit pгiЬ grйdin6 9i рr'in саsi, рrrtinzinсi с*
arе dе-ajuns, сё Rt.l,sе sirntе de iоr linritat intr"*tlir' е:сil, ei
чa dinrроtrlvй, iз!еi.осlatЁ n*a aсссpttlt viзla mai рlсnаr
dесit atttnсi, atingind s'$a сtrrn tr,ilia есlзi]ibrr.rI рсrfесt.
Natlran sсl.lirirbasе rtэfrеnul, lirnitindш-l ln tшr сuvirlt :
,,Strigоiu1е.., сaгe strrra. glunrrэ{, fйl'5 sй' izbu'tеasсfl tоtust
s5 asсundA ingi"i.jоraгеa ltri Nathan. Sе tеmеa сй pi"iеtenrтt
вf,tl tтeсе printr*о cгizЁ patolоgiсЁ, fЁr:й я6 аi1r5 сrзrajul sй-i
1duс-a un dосtоr, сЁсi nш vrоia sЁ*l dерrirne pe саttrtr
Bоgdarr, сi nurлai; sfr-} stimu]'еэtе.
Rесrtгsеse iaгЁqi la un viсlеgrrg. Рlссаgе la Buсurе;ti
сu еitеva stiсiе dе Cоtnar гozlloYL]nrsс, гjrтl*sе dirr рivni{a Sabbеtaiiоr, qi сu o сditiе raз:& din Rвbеlais, fаitnr1
o vizitё lungД" pгiеtеntdui lог еоrnun сiе Ь Paris' Sau;еl
Tеоdо1u, st.lhrsец.:геtaг de stз't la, Iirвtruс}iе. $i сu tоаtе сlifiевltЁtilc dе оrсlin. pоlitiс * pтegidenlia соnrisiunilоr de
haеаtrаuгеat fiind s,щзraliсitatЁ rrrаi. аJеs рrin роiitirfl _,

Il
я
fl

il
h

Ii
ri

J
t,

1,,
t

ir

Ц
ir,

irl
fli

fl

g.aiф*.|.

gJ'[iе numirсa lui eatul l}tэgс-lan la Galel{i. tttр.
t,liill'l сitсl!'il trор{,i сir с]' с;r sii n-o refuzl], rnirrtindu-l mе.
t.r':tl l Сii tl"сlilill .е сlimtld. сii сtгuirlu-l. е tnсintiitог. сй hоtеlшtr
t},,,]; Сel;.ii с r.iссiсiс:ri ;.t. с;,' Glr.la,(rl1 * u.*,,,,i" Stаlтlbul
сii':;:Ёirеаn, сj-. iзltсirlаrlгеirl.i't} tr sй*i trtiuсй о ilrtr'eirgit galе*
l"itl dе tiрr;::i :'.liТ1't-flЭ[:rSС' i.'. 'i;1jt-1l ll di:rlaii. ltlitiе se ilrtilnг-sс
'lэ;rl'сirr:.uiui' .*.,
si]inсlrr*l sa ar:серtс rrLnffl{ni
t,:ilti-. l-iеai]lt.it.iie
t.iе p;rс,aza рl.*1utrgiгii i:tсt.I]iii-]i llt}сsi]t{]flit* сitёtlеii сaгr in*
I,;с;:.g е оl:'i г.;i с-. a] t s r.lbiс'с:t сltl сtlllтt:r giii.i,iс:.
__ I{u nr;.ii 1.iоt sсl"i* сilir с&lizi-; t;t. i\iit' еllсlrr,е;l;1 сR O
iz:I.lt'ttisс: *..i

t,

Ёi.];]

.

"1t]] е.
*_. Сt:сit;.lizi'..
*- }}сlf t,iшl. (]с.lс1ez

;ll.lili

* - j,; l'.!l::iL,lti!(:sС. i,i'.i,t

Т;;rii.,

* Slavii Dluтtnulцi l Тll siiгgit, Са'tui T.}о5;l.ill:*. a irr.* jriЬiiasе ldа,liran сLl glas taгe, сеt:t сi,: !rrtг*a,*

nеiэurllt,

сitll,fr'г с"^:l еxt1'a{]гсiitlаr' рсnil.u
bl:.zс:lоr niirгiai' ;i1 Lоrа'.
Aрtзi а сiiэ.шa tеiеi1гairrfi, i

ull om giсрrins

s;t

rilа gla.

sri,l-

s;

fie t;iilt!i t,:;tаr-ril dо jn
,.11'оg disрu:iе
i,.;tlti1 lоl. i.;l;iitiеаz:я r:гgl'lll; g;,,ltrз e rrigii'
;.t tt.t:i.о. t*lг:gi:;.l::t.iЕr

сlulaр, со.

faili.

l
T;itri.,

IrTo::ос с5 }.Таtiran nu еra с0111u11ist. Altmirrtегi, sigttrаllt* qi соnsi1iri1 de i:ёz}эоi аr fi dеsсhis о anсtrеt,6, aгеs-

Тl:rсй inairrtr ds.a o сuno.n'rytе, Luli-i aрf,'гusе lui l{il.
tlrаn astfеi : ,,DОamna nоastri1 Ltlli vine insоlitй сle fоa:;t,a
tli d;rdaсЁ.., сеra се-i dЁсlеa o tinез:е!й dе pe vremra сri.
:rо]'1nе1оr $1 a сastсlеlоr feudalе.
$i сlaсA duрй irrtira tеlеgгanrЁ, sotia lui Catul Bogdan
nll-l intегrsasе dесit in сalitatе dе сauef, a nсJэuniei lui,
t/elоi-}]]еa ei intгinseсf, fiind un еpifеnоlтi'en, * a dotla, a
tгсia gi a patra tсlеgramй fuseser5 trеptele pe сarr соbil.
r,Isc dirr neant' сa dintr-un сastеl fеeriс, ,,Doaшna- noastг;t
{,,L11i.., trеi сuvinte сaгe a\zlau fо6nеtu1 rnДtЁsъrrllоr vrrhi,
,,insо!it* de foasta еi dadaс5'., prrzrnta lэйtrinЁ dirt urm::r,
t;arе dйdсa Doarnnеi nоastrr l"uli tineгrta lшlui оbгаз
dintr*un vеrs dе Villоn.
Visul romantiс nu e nllЕlai faptа nerоzilог s.l:Ltj-mеnttlii"
trnteligеnla lui Natlran a]iea si r& frrrstrrle ei lunare. L;l
o astletr de fеrеastrй, telegramеlе lui Catr'll Bogdan i-О
аrfltasri'& ре Lu1i, fiiсindu-i.o сle la lnсeprrt intlrn$ pri^rrtl"*
vеrsurile Гran{еi de оdiniоar5.
A6a сё Dоamna noastl'A I,uli с5рirtasr с} frшininA in.
fliirtatе in sеnsibilitatea iui Isаt}ran, l*sinсiu.l рe C*I,tiI.
Bоgd'аn, rr?nvlat tntru nebuniе' pe рlarrul al doilеa, сlt'.ili
dе an'i, Catul Bоgdan еra ргlmоrdiala oeupatie a trui }ill*
t,han 6i iirtima juвtif!сare a vir}ii iui despuiate de ainlэi1ii

реrsоna}e.

:

,.Siii:rlсl h:t::iu,iс:еi сi Dоеtшtla lrоаst'гs l,int.* itlяr,::lii l'irl {ti..lst;l
t,:i tii;tJ.aс;i, ti ilill-i.iti;':t -qсvrгit рi fоаl.Le resрeсtэhil;1. Sii,i уlгtlg;1ii1,*nsсй

{" .tt].lt!* сirгll.ii
Т.liце mоbilаtti iir ir-riра sеi,гitогi.lгr,г, ar'til<.! 5гi;iir
r''i. о iгаlr;;u; {.,J'si
L:Ci{ ilзai r:ltгс. сiоfеrеnlii" }itr ;.rilшit niс! iэrt ссin.
:.1

in

{

'.

,,}'{й с,iis"ёt*rеsс ре-*tе с.lсiri s;iрtДmiпi. Ntl niei vin iа Iз:,;i,
pit:.il сlup;i сiis.]'it;гit'. Е,оg tl'iirritс-tтi eсtеiе tlесrsаjr.с' h,:il'llie d'е
'l:iIс:tl'е 9i tоt се с.L,'.zi с;i*rrri '|,i:еiзilie dессa;nrl;l1'ii. Vr:i il иаl'ttl.
l:u1 n.;::Lt" i.Iu аr:ul.;i':i рe nin.li.llli, пrai giеs f;ril)iiia. ti]i пrr:J iu.л-iеstl'
i'li"i:::r ]:,rsаt dс Ir-Liilai;.

[

tnvесhit

$i in sfiгgit' a }-.,i]L]:;i qi ultinra Lеlеgr.arnii
tnagiс e l,u1i.
',Cuvintul

11'-t:.li:l:t:,l"

a1tс:рta.

Aт;*i

оlеgеrс:a

}1.!е'1t ld-{}

сtliliilt intосrnаi rJuр:i соl vссhi' fiind atешt ta
;rоstalrrlui. Tc inзbгД{'igt:z fг/i|с6tо. Al tiitl,

tindu*l р1'е\lеntiv"

$i-J. *..;1ii:сiii-il:..l 1a.Glilit!i с:оildur.:Irrс1u*l la gа"гli' iiitL;tlil.t.
гtll-t in it.l':l:l qii il"sisi;ilrс:ll,l-l 1lill5 tr'ш xзlr:сtll.сir tl.с.riltl'ul.i, сlt:
t.l.;-iiтlit ss t:il';.lс iпtэal"сii дrrl lLrl,i1 !rrriJrl.it,, сl1 t-ll't чсоiaг dlrs
сi.t ;.iil;t lа iir,ii'r"llirt..

Еiо ati;itl1ll,trl;r.' Iа огiс:е : llt
s!]l,i..-1u;tl.e сu Lrlеstсlnr, la
о сl..],lnisir ir:tl.t.:ii:1эс':r;titzД, lrr ;.l1i-n ехаtllеl]t
nuшiti ]a ttз}г:*
- nll r]i] 1зt.ltеa
gl,fl-1цi:l ЕtL: с;lr.i:-О ргш::ri сil"lрй сitеvа zilс*

it

fl!сt, rriсi о peгfiсli*. Daс.Ё fraсrrl

rn:lnсiJl tttrttl nоtt,

numal atlt : dar aееastЁ subit5 si arlэitrarЕr гЁstuгa iегarhiilоr sufl'etеgti de рinfl atunсi, ln еarе Cа.l,u!'
tsоgrJan dс}inеa primatul, сonfeгеa lntr.adеr,flг lui .I"tlj;
L]lr sens magiс, dе vreme еe вimрlul еi nurne, nоtifiсat
рriir tеlrgTame' i btitise sй d,ea luj Nattraш aсеe Бtаrо sl"i*
IчTu

nar.e

д43

fletеasсA, uitдr.t& dirr adоlesсen{A, .сaгe se hr&nеEte. сu
nrпziс5 91 r'еl"stlri, rоprrdiind ra рg*o vulgaritate.. anei]arfl
l''lсiсtitatЬa iritсl"igenli! счr гiсtusul iгоniеi sau al S&rCaS*
mrtlui.
Aqa сй Nаthаn nu devenise numаi.exeсu-toгul praсtiс
al iniЁrсinёrilоr date trlegrafiс de Catui Bоgdan, dar Ei
рrоrсuratоrul sеrтsibi}itfl{ii lui, al ernоfiei lul TЁiегea сasta*.i]'оr de la ferеastra iеtaсului ii apйrusе qi lui imperiоs
rreсеsar5, de}i еrau сa dоuЁ lэiserlei dе frunzе plnё tоamnа
eind f;i рuneau сupоlе dе auг mоsеоvlt. Dar ietaсul dоamnei Luii avea nеvoie de lurninЬ +r .nuлnai dе lu'rninЁ. Pe
mоrminttrl еasianilоi:, Nathаn adunase сеle trrai frumoase
garoafe ro6ii, aduеind pеntru elе pЁlmintrrl aсеla gгas qi
n.rgru сa intшneriсul iadului in сare ard jaruri.
Cea rnаi deliсatf, insfirсinare e]]a сea сar.e o privea
рe haziaiсa, degi Nathan o сt.luо9tеa pеrfесt, fiindu-i оa.rе.
сurn rolabоratоarе intгu соnduсегеa praсtlсfl a gоspоdйriei
lui Catul Bоgсlan.
Нaziaiсa nu егa prоpritr*zis sеrvitоarе, dеEi era plЁtit5
de stйpirrul еi, tгеbuind s5.l asеultе 9i seгvеasсA, сeea сe
fёeea cu pasiunе qi exagerare. Мai lntii, haziaiсa era o
amintire de pe vrепrеa marnei iui Catul tsogcan : singurul
subiect desprе еarе Catul nu disсuta niсi сu Nathan.
ЕIaziaiсa avЪa deсi aсеst pгestigiu" In arrii сlrrd dups intiia reсЁsйtoriгe, Ari.stide tsоgdan se mutase 1n а]tЁ сasf,
* сonstrins de Catul еarе-l urrТrase in nоua lосuin!fl _'
lъaziaiсa соntinuasе sf, tr5iasе6 in еasa pustiе, ingrijind*o
пrai dеparte, gata sй рrimeasсЁ oriсind vizite].е neanun.
tatе alе liсeаnului inalt qi dоininetor.
Aristidе Bоgdan manifestаse dorinta de.a inсlriria
сaБe, сare nu рrосluеea niсi l'ln venit. Catul Bоgd.an, dupй o
d-ii;сtrfie s.1lbatесЁ, ii impiеdiсase, teгorizirrdu-l сu rеvolъ"еrul _ istоrisеa haziaiсa, asсultЬtoare de la uqf,; сam
ar'еa astfеl сiе сuriozitiiti. Aristide Bоgdan сedase ,,rr-ebu.
nutui.on simlinсltl-l сapabil сie оriсе : s5 uсidЁ, s& dеa foс
еаsgi. In aсaa vгrшlе, Catul tsоgdan nu inspira nurnai tatй.
tr.ui sйъr astfе!, сtrе tеmеri.
In aсeа"st& еаsй tn сaгe sr adunasе nunrai tйсerе de
trесut usсat inh:e rnf,t&sшri", oglinzi, сovoare 6i реrdеle сu
miгоs de сanтforй qi naftalinй, haziaiсa se dеprinsеse sй
flе st6рinЁ in аqtерtarea st6pinului. Ohligetiile ei егau sfl
герarе j-mеdiat oigiсe stгiсйeiuуre, avtRd fonduri la dis.
pо;i$ie, sf, aeriseasсf,, в& faеё fосttгi de dezmor{tre tn
144

s5 veflhеzr nrсгеu astlрra salоna5ului,
- siflori. iаr: in timрul fгigului, fЁсind fосuri
аduсiцсiu-i zilniс
bоsate in sоba de tеraсotfl аlbil, сa pentгu o ferneie сu
sf,йЁtatеа fгagil5, сaгe aг fi сintat la pian sau aг fi сеtit
ве dir,arr. FЁсusе intoсmain fiindс6 6i еa sе tеnrea de }i..
Ьeanul foartе deliсat in gеnеre, blind la vorbA, dar сu
aoсesе dе viоlen!Д сind nu i se aseultau oгdinеle - mai
alеs сеle сiudate _ in staгe sЁ ingrozeasсй qi рe un b1rbat:
si haziaiсa' aгtneanсЁ. eгa gi шrai tiritor femсie in spailrrеle
jat6 de p,'i"'"* lеului. St5pinul еi in sens аproapr oгiеntаl
еra numai Catul Еоgdаn. Bl moEtеnise сasa' el еra fiul
stЁpinei adоrate, el еra fтurnos.;i bf,rbat, el era dulсe 9i
m5rinirnоs, dar i aprig 1а minie : сa 9i сеi сu ttlrban. qi
nв.гghi1ea din goaptetrе еоpilЁ"гiеi, сind poгunс€atl harapului
деaiЪt tйieгеa сapului сare nu рtie s6 se pleсe. Capul ei
Бra de bоrangiс pеntru vогbelе st5рirruIui. Cu toate сf,-l
qtie din leag5n, Ъu toatе сf,-l privise impletiсindu:Ч9.р9
ёоvor spгe bralele mamеi lui, _ nu-l vedоa dесit ЬЁrb&t
si stЁшin. Е drеpt insЁ сЁ in arrii сopilf,riei din leag6n 9i
Lie pd со1ZОг' сфtlul trf,isе nutrrai ln rninile qi bra{еle
marnei lui, еa intr-un balеon la саre n-a-jungеau dесit
priviri1e haziaiеei. zlitrlэetul еi adrni"rativ Ei vorbеle ei de
bеoсiri. Atii. Cоpilul сresсuse lingfl rтlama lui.
Dupl rnоartea еi gi рё'rйsirеa сasei, liеeanul vеns}a une.
оri fafЁ sЁ sune, fёrЁ s.о anun{e pе haziaiсa, desсuind
usil'е сu сhelle lrri. De aсeеa! de сite отi intra in salоnв.gul
rnоartei, haziaiсa bЁtеa la us5. Unеoгi nu o pоftеa inlй.
untrrr dесit tйсerеa eu glasul сelеi mоartе, altеori ii rЁ"sрundеa glаsd st6рinulйi. 11 g6sea pe divan, la fqrс:сrstrй
sau la gura sоbеi, iar altеоri рrivind сlapetrе piarrutrui
dеsсhis, ff,rЁ sf;, le ating5. }Iaziaiсa ii fiiсra с:afоa rrсagr5.,
!.6sa singur,
аtunсi riqnit1, i-o aсluсea ilr сеaqсf, mа-re
'st-l
Veсinli о
fйrЁ sЁ indr.6znеasсf, sй*l tulbure сu. vгеc vоrb6.
intrеharr tlneori : ,,Ce faсe b&iatul in сesa asta ? N.adLlсe
femеi ?o. I{aziaiсa ridica din umеri fsгЁ s& le rflsрr-lir,Jfl.'
avind соп:itiinfa unеi suрeriоritй'ti сarе-О sо,lidarixa сu
сitrd&{eni,iе tin6ru1ui еi stЁрin. Dar inсД сle atun.сi. сuvintul ,..f,t..inriе.. in lеgf,turёr сu aееastй сasf, 6i съl дссist
st&pin, dЁidеa haziaiееi un fеl dе dоzgus! lrзiirdгu.
A."sadar, inей de demult, fешrinitat*^a еi огiеrrtalfr aсс*р.

{,impul iегnii

in prezеnt Ei viitог роrшrrсitrе 6i сapi:iсiilе ассstт;-t
вtipin. Daг stflpiЬa еasei рust.li ea frrsсsе : stf,pimfl pе

tese

1,lS

s
tt'tсllrо;t lnt:iipегilоr gi оarесum vеstalй
d'l'ц"l

lliilrltras.
T)uрй i;зtоаrсс:rrэa

а fосulrrt 6i fiогilоr

in tari a stёрinulrri, сnsa с]'evenise
lu.i. Aгlu.sеsе din str*inЯtatе rnоlзit*,
ryaluri, tэhlоuri, statui, l6zi сtl сЁrli, ahtnglnd "o,."u"Ъ,
rntoosrii
сanrfоrei Ei iraftaiinеi prin frimul ttttt;nului, Ёоn:,irruind sti
рёsiгеzе са gi pin;i atutrсi sа1оnа9uJ- manrеi Jrri, la fеrеastra
сйru-ia. rсptrаntase tranс]afiri albi. Angajase buсёiаrеau;.
rlnсleg ;i fаtй in сasё, dar aсе6tia егau s",bt o'сш"*rЬ iiu,iuij
сеi, siiтpli figure.nti suiraltеrni сare alэеa vсdеau faia
stЁpinu}ui, fйr5 si-i aurlЁ glasul : aсеst privilс:gju il avJa
nu-шrai haziaiсa. Numai еa itr sеrvеe ilir'есt,.-intim, Je
apr*аpe. eеilаlli \i=ei-'еau in соntaсt nunrai с-.l luсl'tirile nе.
insr"lfIеlitе ale еasеi.
Absеn}a fегnеilог din сasa s,i'jpirl.uiui соntjnua sй сlеa
"
nazrarсel
nu numli o sаLisfас!,iс рiсiungit:-t, dii' si sillu.
ran|a еi in viitоr. Еa еra singuгa 1'еrтeiеЪin саlй' Ъеfiind
lrr subоr'сlinсa altеia сu.pЁ1 lйng. Aga сii dеqi -1.Цъ-, ;й;;*
tamrnttrl ei nu gёsea dесit ataviса.dоiтrinaiilrn. * Ъа'ь*.
tuiui,. fire.sс.stйpln, nu $i роrunсa unеi egate lnt'u srх.
rаrg i-ar fi dat aссеntul dе umi}in!;i al slu!еi с.' .iйь'tБ.
Fа{5 dе сеi dе la buсЁtйrie il numеa рe stёрin
,,bоiе.
rч}- pеy..." Fa!6 dе сеi dе-afaz"Д,, ,,tlоmirui p"urЪuoi;..
io',
stiiрinului, сlnd i se adrеsa diгесt, ii spuйеa саnr 1rцrg
рс:ntгu vоеativе],* сlisсu{iоi сu.rеntе : ,,stйpinul
qi сlrag.'. Catirl Eоgdan еra atit dr dеprirrs ',.*o **"*.tЬ
'"..'йБ
"'',n-o rnаi
fоrn"rulЁ pОrilpos 9i dulсеаg pоsсsivfl, inсit niсi
a'Llzеa. 0 tоlrra с:a аfuп:с. $i pe traziaiсa dе altfе1, о tоlеra ira
шirr].te prir'iЬ1i, fiintiсi о"*,,ea dе la mama iui qi tiinаед-l
еra efесl,ir'tlсvоtаt.уr' сu tоаt.e сЁ exagёrЁгilе 6i сluiсеgЁrii}о
ei vеrJэ;rltэ ar fi рiiп"l.t unоr neini{iali сa о nеrl'lirrat*
f;ililir:lriсitэ. $i рtэ еi il izldisрulxеft Llr,lrori, ar,in,rl irnprеsia
е-i рnгtiсiрil ]-a о sссnfl de mсlосli'.anrti. Dе piiсlil, oсlatй itr
prinsеse р1шiria iirtоrсindrl-se с1с. la lJnivогsihltg. I{azia!сa
ll iigi;ерta.in falir сasеi, сLl'Ltnrbгеltl сlеsсhis;i, i.гvind аel.ux
сЁ-i rtirr€nin!аtЁ sй dсvj.е viidr"rr,й privind dе ре }fi'гm fuгtunr l;пtti oсCnn.
* lii;sPinul n:.сr'r sсur]1p 6i dгag, сс-сri рrI',iit ? Vаi de
еfесl'iv

nз!nе

ry!,

a

tjе tiljtlе...

ti lэосс'з, fiintlеi C].a -сu pfil*гi,т 9i
gi' сitiil s*;ll' f i ltrLогs l.lt;tit din
riiзbоi.

trainеlе . udе, еa

tn as.tfеl сIе оеаzii., Cаtшtr.Bоgdаn riсi,lсa numi}i l.пina,
сit u'l ilсr (]}dtr.Пue1t, ryi liiiziair;аi' а,lтltr{,еа,
gr.*',йuiotu-$l

l;;зinarеa сa г;u}эt biсi.

Inirе Nathrrrr gi..hаzi;riсa

sсr s;t,al.iilist:t;i l';lроt"tt'i'i

соr.
с.liaiе. }iat!:an iэеilefiсjll ftlti сlо
il.. pi''iс,1,сititl trl-ri Сtttш1
.Liоqdan. I',ui Natlran ii.sрuтrr-.a',,".,"u,,'.i;ol
"u
.'li, ai]"lз:l

;й.lrutivul aiintirtоr
Ьi sе'.sul tlirui ргtltссL()I.at рe с;.ir.6}
3vind
lтtt gi-l регlnitеa fщti tiе. st}рinul
рl:ti'.l,сlrlшtшi. Еi;lй'rii,':
д4гij еarr
lrаziii *а t,гш,l-lеt* ьй8, ;,"-Ь;t
-!nrрге.шnД'. C-u N аtluiir,,..,,o
'[оartе Jчng^'- fiinсlсД са ,,"..
*','.].ot... .,,'nрi.i,Ьili, Jiu
i;iсr'r.i Ei ]il:i}эutii. Nltl;itll ii sоlit,ilа s.i tс'iсr.l
l,'*;J'iliu'.
Etеt.na lrli р;rslvi{.аtе rсi:..'L.,lir,'5 fll!;i. .l* i.,i'.jl,*l,,.'....*it."'
с.lin urmД" A'l*tsе at'itеа сЪ r* ri.i,ji*iJa
с,оs1э,.е сtl, dеs1зre
рёrinlii еi, irrсit ar fi pi,ltut sа"t sn.i.ln 9i йiog,;fi*:Б;;
tэaziaiсa n.ar fi ar,ui
i;е.Iimbй йаg.iсi 1,,';i ;;i;";;й,
гrdiс.f, orgаnir:а i"tеv'оie a nrinсiltrrii
f;iйirjаtir.е сlirrе сiifеrеn.
t'la:iй pе оriеnt;lli dе сзссiсiеnt*li. iii*i.',e
l,,i lqiitlra'i-iЪiЪ,
qi.a hazia!сс.i, tоt оriсlntai.; е.'.,-ii9. с:t1
уa.
сс.,tеi,t itt vоi:*
iзrзle h;rziaiсfli sсlrsu' i:;;асt, ***'Jj"J;-l
timlэе Lului реntгi.l irni;ос1оЬiiil;; ;;йii;,." "йui- oi,,,-g:t*l
Nаthan 5tiа' с} pr.с:zеn!a f,ui6itзгjltоal,е lt LLi.lсi fеnrei in
сasa lui.Catr"rl Bоgdаn insегзni ш*ге е".'"J.p..'ui;;.
Ъ;."
ziltiса. Dii'-:,1 iirsй" v;сstса i*ar fi aс]ui.о stйpirrrtl,
сlгаrс,a ar
f'i э:ii.nErs itrtегiоaз:ё. o s,iпр;urй r.iсiiсai.е dt*
йinд i. l'i ё,'t-i
}.1эg.г}a1, Ei ira:iaiсil aг'fi.filgit
,'oill rи gala .;i;,й;i;
сiuсin.Jшqi
"* пqг Сrattll_ Ё;s;;";-;;;
.р1оi1е ir:r altй pi"!з
г*nrоd. Fr.е{сr'а sii*i tl:оэсй i'-ri ]datlran sре*hс,:lhlf1,ni,йlltt-i]ui сtrгашatiс, с,.1 bеnе,fliсiinсl с]g:
6i*tЬilio.. 1.'i. А$'i, ;i;N;ih..rn sе ,saс:r.ifiса'sе 9i
с1a.a ;;;;t;, aс.lе'li,in'сl rо]l.;]. dtl
-сJе
llt;rrltry;i a го.inii ],ui Саtul
})о'1d.llir l,t t]g
;i
trшrtr,rnii hа:liaiсеi. Nu-mаi с:j dс'Ь:..tl li..:r-'ltl'Ilt,i..;';1;..:i;;;
сiоanr,lrir Luii,
а сёгеi vеilirе е1 o р-rе'Eilt,eа'
-с1сl11еl.]li.сlil'iс..а l1I1 :ji]i]s сllvаlеr.еsll
.рi:r Ё ia d *stl сt, l"n.gra,u'.iil-L i
- Iаt5 sсе;::r gi i:tt6 саsа. Sr"in'аsе dr: г'1.llt;1 оit !n r-l9a
'fu.dinfа"!Ё. Nuiтai C-atul Bо3;сtrаe .,-l *j sl-1l:]all a:iГеi. }.I**
zil',:г."a si)i:.ГU5е gifiinсl, с:u griйi!сi1r'.,sull'е
iе$itзdL.-; .{r. ййt
-'".ill
l:r'оbоаd li. с. с...'.'" сluvесjt lt' .а'ъ. o .*^
-Т..ii
."J"''i,
"l,геaz;i, igi аtsс:unсtrеa сu nt;ii,е
"..
рud*irr"tl 1i nr.':;tе;Lrg *"йi"i
ъ гlstеi"
* Cl'.со:lilseJulе .sсuln]).
ptiittп
vоsLе с1сl l;il rltii.
, ..;,duс'i
-- l..
-.'
''?lэltl sсiitп1l si сll,afl ?
Nathшi ili1rаse*In сasa с:aге-i' с:rд. jlrl.i.tтli] сli tl
}l.:l.il-з'il,
r'is.зinсl-о t'сltu*i, сa еrnisar d сlоl'шnеi Li,н"
1'.с'' р.,'*й*":
l

l,{0
14"t

т',

r,itil, ргоa mllzru dе antiсhitйli. Pеrdеlеle
пlсrсr,l inrрrеu.
llil1'{) реstе fеrеstге inlосr.liаu
lumina qi

J"lог de rrritаsе сьlnеzJ еri йJ*t"
"#ii;-;;.Ji#r"
b;й;й-Ы;.;
A,l оiэ l еiе dоrnrеau intт-o po"i'*.b;"'
;ъ;sttоare, rЁsр indind
t,i:i'оsul dе jсnrn vесili qi
la
aЬ*а'-:;;-;;i,f;
ii.d.;iugat mirоsul de llrйiйi.e;p;;;;
".tоfе,
"Ё'oрi dе t'miiе, ar fi
d"зt e"-;aсt atгл*sfеra unеi sоnrpiйusе
с*р*te funеbre' Irr
:=,aсl оhiqnuit, lumina еlесtгlсЁ-;,-d-;
яt^tn-tйБ;;.;idi:
*Iазiаiсa о gi aрrirтsеs.e pеntru сtrсоn5gеlul
Н*ihan, sрге nrЬrеa еi J*"р'йa""Б,.ffiй; sсo-lrлp, d.аr
Ы;"Ь#;,-

fаlrlr"r]
j

_ saсгilеgiu
*
.;;ъъй
е.rastl.ao ad' сind tr*аuiit,:ii vi;;;.
i.1*ud;
с*i vaг5 : intrase сa, o sonоritatе
rrоuй, aргinzlnd auru].
регdеIеtrсr, lзronzul vаsеrоil Ь'iе"1j*]*""rorilе
соvоarеJоr
9],;qаi.шrilоr, гliтrсl o inftrorirе d; ;;i;;;; prеliоasеlоr
olзieсt*
саre in lti:rL.гj nu-вi сuЧо,stеarl сeЪit.р-ЬitJ"tii--Ь"Ёil
*
3t"t..ttl s.ll,t.тr,li,i]ог infundilt
i" рi"йiiй".".
** }Тllz:iltiсa, fii-rlli tе rоg
*i
"ы*Ы." sсtll"t.iр.
q#.]'",]t Р"сnt1u. йrс.з;тйEсtrll
:.. Е"j, :::
haziaiсЁ, sе invоise }Тathг'n. Dаr btэm
-,"i;.,'rl.":]L1.s;'ъ:t,
_ CuсоnЁsеlul sсtlnrр tayе*i. сluleе qi bun, .se
alintasg
hа:ziаjса, 1.е сarе nirrriеn.о iтrД.gulеa
mili
taге
с]осit
дэоftсa'lа'
ia о сеa;сЁ с]е саfсa in tоvЁrflgi?i;ilйЬ-".
Cilсi }iаtlran ргосеda iretосrnai сa negustоrii
din bazat,ш,l. Stirшlэulш'шf, sall al дlехanайi,
сafr:a ryi. ralrat сшrзр5rё'to'it;;; li;iйriiе сarе dintii ofеrй
рrеtul оbieеtulrri
е*гut alэеa сinсl Бuzelе *"йрнiа;;йi;f".#";,ifl.Ыff;
рl.li'r'.еlе!е, tr5sеse storrrl 9t rеЪсйls*uЁ'lu,g
f

-

,,!v{шl,фu:rtеsс...

"

1rr

timр ев

lзaz,.

ЬТ.f;},ътt*'s#ф'fl жfнttr#Ё-";.}**jje,ffiЕ

imprеsiе dе n"ruzсu йоrt. Nunrui йi'oйl
gi ехаlat dс tо;ltе gtоfеlе, с1аdr;_-;l11Ъ;i de tutun, pёstrdt
dr viatа a*estцi
{jЁ}vФLl. Lui:li'irд егa alungatЁ
din tоatе inф;;itЬ: rj;Ё;
tт;t tешul роso'т]оrit atr Бсеstеi
.аpt.oqitu
;tЁ ";i
t;iсtlгe, ill сaге niсi о dеzоrdinе,;iъ;
"*" ;й tlшru]t*i'
nьr a].=i!x-.
t'-.i}il" nli;iсaгоa viеtii.
рЬ''t*"tй,. .l"йtiiij, Ыъ'*ъ;
.C un.vqs
fзi'ir сорii, jir с.эr'е niсi
"::Чll: ргеfiоs
nu rrsса sf, fiе sрart.
9i niсi о qttlfi dссог;ttj.vir's.i гiе.раiatа,.Ьi,.,;tt;
;;.ьi##:
}d;rthall avllrjrsс $i atшnсi i,"р'J.;i;;
йц.1*йi* i-i Ъ;t.'?i
13оgdаn еr:а'J. uгl еfе*t al u.Ьfuil;йtйr
apllsfitФl" ra m
с*)nnsn" f*,stu.оs, шtl o сatiz& efeсtiй
Ы taсЁгlili"u;Ь'Т;
t4B

irtiunatе iir toatе inсёperile, сa in jurul unui цrurf&urrd. $i
in biurоul lui Catul Bogdan, сДг{iie, bogat legatе tn pietrе,
gcdеau alinеate p-e rаftuгile de stеjац inс6niuriщi dio
patru piгti biuroul, сa o aгrnat6 de paгаdё сatаIatrсril untri

сйрitan.
I se strlrrsеse inima, gindindu'se сl dоamna Luli, сaгtl
\'enea insolitЁ de fоasta ei dadaсЁ, va irrtra intг.o astfеl
$s ч*.{. Е1, !n loсul lui сatul Bogdan, ar fi dйrimat-о Ei.ar
ft с}Adit in loсtrl ei una lunrirrоasf, са o ser5. Sau mf,сaг
ar. fi сr5pat zidurlle, lё.rgind ferеstr.ele, 1nnodind pentru
tоtdeauna pеrdelelq 16sind soar'ele s5 spele сa Ъ aрй
revЁrsat5.
Dar mandatul lui sе m6rginea la supriшlarea сastanilor de la fеreastra ietaсului, lЁsind irr- loсul lоr, deаsupral florеntinul сer iegaц 9i pe pёmint punInd ro6ul
сhinеzesс al gаroаfelоr.
. Рg mёrginise deсi sЁ desсhid6 tоatе ferestrele сasei,
ftrvitind soarеle nrЁсar сa oaspe in сasa umbrei"
сu haziaiсa la masa din su{rageгie,
.- grabЁ,se.aЗеZase
fЁгё-Apoi.
lf,sind-о s&-l puiе la сurent сu toate nirni6uri1e
intlmp.latе.ln lipsa st5plnului, nimiсuri сare aveau propor{ii
de .vulcani, trombe gi сutrenпure d'e p6rnfurt in. vorbеie
haziaiсоi.
* Haziаiсё, daсA aг fi uтr сonсurs dе сafea neagr&,
eu 6tiu сine-ar lua prеmiul... Ce s_aude сu loteria ?
_ Еe ! Duеё-se pe pustii. Cine mai с$tig6 la loterie ?
eгede in loterie, haziaic6. Noroс'ul e еа 9i
- Cinе: nu.l
Dumnezeu
vede dесit сine еrede in ei'
Мulte P9i qti! 9i rnai spui, cuеonflqeltlle sсump.
eum lti раre duiсеtu ?
_ HaziaiсЁ, numai сornрlirnente vrеi ! Iaсa arn sfl
taс; qi am s6 mai сer un dulсet.
tlaziаiсa ii adusеse inсЁ o dulсeatЁ de сaisg privindu*l
tnduioqatё сum o mlnra, degust'1nd-o.
сuсоnё.;еluJe sс].rmp' ziе etr tn rnine :
- Doamnе,
Ce.are
sё se faсЁ stlpinul sbump ;i dгag сind n.оr mai
tine-o piсioarele pe haziaiсa ? I{aziаiсfl' f5 еаfea. I{aziaiсЁ,
adй dulсet. HаziaiсA, vrеau liniEte. Haziaiсё, du-te, hazi.
aiс5, f{ haziaiсй, drege, haziaiе6, adfl. Tоate le faсе haziaiсa pеntru stЁрinul sсurnр
drag.
'si
Oftase amar.
-; pр' iaсa, haziaiсa lrnbЁtrineрtе"
Nathan prоtestase сurtеnit.or.
148

tI

it

ir

t
** Ilriпla e

tiniir;ei, nu ziс' r}a,
,рr:лt.i'.ir
рiсiоai.сl*'."
,.*gй lraziаiсi}, .]oo,,'*йo."ffi
*,,n",n..o.
T]ilni сa о

,*,;,.}ж,':ffi,Тjt
o--lt,fli }:t?

o,,.u*ji",l:.j**l

'ж}}Т5,

-

j

::,,x

о nэanri nu dоrеgtе i:liiatului

iLт:

ei

'*is{н

;ЦЁi"а'*;f ifr *#тl##Чr-i
fi

i -,TЁ,,Ji; -

fi

j;}.,;

,ifl ",1,":}*l

jP;'н**:i;oт'';Ьfi -*,ffi

уfjil-'-Ti

Ai 9i in|r.lсs.
;
i'i{j{ii,ii"i::-:Ьък:T1"-J
*r,'.:.lu- j-#:i*i.3l$1l,:#J.*H*f

s}

,

jxl'&Жжjlilii,j;-l!,lЁill;';

#j.#i*';ТНii?,i *н

;*litн:,&;

;,,-l,-*t*'

j}?Жi#Iiж;: g:ч;], сеdind сuгiоzitfl$ii.
-

.,:J}iJili.ff
",

l.l1il

iНi.,

ff

.

Ё:

&,ъ::

f-tуi**;

р!ссй
.сasа, j,.jJ":r
;$l,,t'#Ji;i,.-"ni:зrз1* й1Т*,
#"
сiеirrl s}е * u?.iil fi#"'

t'}ut. aг€]

ж

q

}ra.

р]зil..'t-'l.ll i;itг-ас1еr"irt'. l.с,ljinс1tt-$i irrl.з сlt:llii irltitlаi сit;
i.liс-l;;iс..riri,са. fi;lt,lt.i .j,., о,.l..,,i..r.i
:,ir,'.., ;"i r.i,"*-д
:,-u.l:.l:
l'. ' i.(ii:il]l
n,.;ilй. tlt.l
tlit tt.с.llrttl qii сl rrirrlili 1'...]o,..uu1,"ii,
i'ltr; i-rl: r.l at';,ti';,'flсi' 'o:},.Р
l-.йtrini:t ,"iii ti"iii.i сlt.t:i t, tt,,pr,,{ii. t.i.
.се

.lji

.'l',:iili

..iillсninlsс,,'й..-.....'*..' t',ii.l,rolL,-i

zi!rriс
. {'-..".i..i.
, ,:}t.
t,с i1( J. ts; liг]iiГC' t'tl с;tqt.tni. с]r ]ir i'.'lt.llstr.ll
it'tllсt.iilli
l i i ъij]ji.ji сlе lulз:
irtir .9i g;ttггlt.fс, N a1,han.1'l lrrrzi., ii,;i.
1u,;;;il;;
iil Gа!;L{i, ]ti-r?llс1 In.Ъгlrlir. i,']*iiй*.uo,i,сi'с]

iiЁ]'!''js]ij].i:a .1i irlr;,:,,i:ir"еa, с:tr

!iLl !'iП illrсlj:il.

gi **u', *.i*u aг

tlсl

1ri,ivtlq:te

fl {оstt"''-i,.,i"iч

С;otrri liLlgt,Iаrn piегсtulsс fa*r-l]tat'еa се-r.

o
ре .,(:Liсoanз C,['rlr.i|a }a nшntfl.. * a6;r*i's".rрЁra"
_-,' с;r.5Т **Ь *r ar' fi inтitat*o.
'nЬu*,1*ue
l',i.,.,li?..:-i:il'с;l
'irаziiliсri
,',:
il:t l( li ii;i.',]l|lil]a.сuсеl.igсl
iilrесjiitt far;ri]ia Nо",r}eаnur 13r.in
l.эаsi'il ;i,"i] r:i sг:гr.iаЪrlitatе ц;i р'; n i'""i.t.ц,-.rt"-i- J ;fr;;":
.yrjn"rч. i.si сlоsс.орr'.l.,ьс р;'in Galali
tqj с]trrоl;ii afilreI:]:.l':
A,"-ill, pit"}{]itг?jrd саfеаl.tа- nеа.g:.'аi
сul рr,о{.i,iгl гl* n-.rr. g,оs.
i* .',1
iа ;, .;-i'l"й, la*.rif .
r *й;*Т;;,
I.';;11'"",ti,11'3,
1,;i";шI.j.
Ii*iva
fl8 с;-t:;;i, llrullзjil,
""; *.
1эal,;l.lrеt' sеi'}:gtrtri.
р''i*ie.j
lltэa"sit сtl ttl;li'il ]u:r.-lt.:;l, li.iшiinсir,r.;i
st.аiрi:rul
.,.,"'."".й*
-й;
р*
-i'ii.
d.З шlоtii-:'].lr.С ;li.]rir' sрrт
"*
i,illza,o.,. t,niii*d-.' р*
,'t-ri;rt..i,iсеi.
;

е

ir-.{r;lna tlt.l ,i i;.;rr-il

а

nlini:l рcr"{,]t-lilil:d

n;lс:е-

?n [г-u

T'l3*

п

%

-;; ;-;;" Iet

сi;: nс:соrrt;errl1'Ё
,lr.irl.aliе е.l:c':l:.ltr:а1i-'Ё, сarс: dlid'r;
d,:gрt..lоr l.л с.t'ii
Ё"Ъ]
".а*.I*lЁ"
tlлt vibri;{;ii сjе rс ar]a rjе
,1.o.i"J"i''-*

ahdjсlrsе

:ЪЁч:Ji..l,'-1,P*?]#.t:

$;;*i;i.,;lЪtii

msu dгag qi sсurnр, r:.о uit.аt*о ре

.

j:i.:Ъlн.;;;:f"iЁ-жiЗж-ff li;J;ffi

j;Ё.ъ'l'**

St"1рitl'.fi

::lС{-]oiJtasr

нцнffii}."J ;llj,t:ffi'*ijiт,i' fi;:l -:::i
н
ц Жit*:Ffii; ;:;,''*? #iil:; :t,flЧt
-

.-

l"
i;rlса ltti..'

р;s;";.,.JiJ
si. tiiсеi'е, fiinсiсf, alйtriгi

;-.й;

с!rt; ,tul сil...ur n,'o*
I.{t.:nra'i diiсjаi;:r тiiitтritlr;t с!;:п:.lrй
"*''j""*
qi zl-.l..,гlt'i{;!. Sе
h.;lriэ.jсa L?llСll;:.i {:e [ij-l сi-trэ сiLll,ll1;r..sс lа t.i,,lli.fii"

J'lri"е

ryi }а

rritа

gi nrjtlli;:titоat'с'aLе ul:r:i 1lisiсi' fi.ilit sir.i spulс "..Li;-:
nlrnlЬ'

Qоl,,ш9au. iп:riэгеuni) ia L;r-rс;jtirЬ 1,... .jo..in". рlltr-lt'i оsс:bitе, с}ar
ninЁ'tirz"ir: r:*арtса tll,l l,iilsl-t:la с!iсit
д,шгa ьa,.;u.i."i-iiilаТii;
с;*.qi сasа .'si st*рiri"tl са Ltn. ;*t T'grТaгin'
Гladaia,iil

;il;
rrаse gtr;r.lil.l-] sшbt i( c}'n*.. i;i f.1cеa tt]с.аtoа
.Ъ.'-ьl-Ёi.
рaгtiсiра 9i-сa. nзllгеu ссln'su}t;rtit d'е l',uii, ]а "i"
р1'Сgъ.Li;ii;.а;
.пшrrt;i,.а*'сultа*,,r:igш'i!tl i:ll.liti.:l]сij..' d;rr ntr г5-isptlйс1оa
dесii
nrшnоsi]alэiс, Itrazieiса nI-' s{} nfеnsаsе, f iiilliг-ёi u.'.o.,*'l-йЪ
с:are*] avеi-l ir: fiint:.iia uriгс:sеi, сu,l.'1зеnsа rllJtgi-rliiоi i;;,й:,
цg*lЧx dе ]э hur:ilti:.rгi*.
i
i,"o
сеlraziiriсt
(ia,lafi
ilustгa

сss.r
s,[.irl}int.T'*
."
ii''"-p
itli.с1.е
Iа- Jl...i. ]tisirrс]-..tз in umtrэrй рс l.l.isiiс:l
tlсiir-rrш*
si
{,llti'ii]tс, J\аl.Llilii rtiс;ul;с: сullо$tiл}i+ сtt Lltlj гесt.lnil,jсittсl

t50
1:;I

el"'*

-.-

I

ca рr Dоаnrna nоastrЁ Lul; aga сum li ap5ru.se din tele.
lui Catul Bо-gdа"гl. Se irrrprieteniЬr'.r$ iinеdiat, el
г.)l]til}!.lind вd-i spuie dЪamnё tr,uП, Ъeеa со o аii']..lza pе Luli,
ljr{t sй qtiе сЁ аеrl ,,dоemqЁ{. nu еra o antiсiparе Ъ сё,sД.
_ea
tоr'iеi-, еi o arhaiс5 situere о tinеrеlii ei intr]un t;rnр
ltсеl. оglindit с1е vеrsul lui Еininеsiu :
o,I)е din v*rЬ йi
g..:-lllrt:lс

Е?,оvitlе, gгsitтl, Dоaiшrrё, с8tге tiшe...o.

Nathaщ to{i inсi-lp'.isеri sЁr-i sрlriе ,,сloaшna
сu
с:tсер!ia
iui -Catш Ёоgdan, сa"е-i sрullеa trrli
Ч',Ч..,'
4i r'rrrdt:iсtз ;i сlnd vortэеa,
сu tоatg }з&tsiie iiriш-lii"

-

.1!1 сiirtrз6

}Тattlat:laеl. се spui ?
Spтtn сй a.i maгЬ nоt.t-rс.
. _ Rс:сl'lnоsе ей &ltl l"narr nОrос, соnsj.rтl{:isе Cat,ьl] Bояtllltl, sрге ]initi'cil surрr'indсrе a lui"Natilй,"*'*
t1tа с.эр;rlэiJ dе аstfеlЪе urл'ilirr{о.
'"-lЪ.Е.
Ol,sсгva in е] о tсltа]i tr"зnsfii4uгaгс". Saсriflсarea brusеfi
fl' tt;j,rilll'ltli пц'i"-i сlЁtrlr'д r.liсl rtn fеl dс nеrvох!.tatе.
.*u
т* **ьiЫй
..'- оbi';.ljit, l.Lainсtrtr*i*-,l*Ь.n,
i,i
сunr
сastаnii
ryi
"irrii].з"; t.rt ЦilI"*afё tra fеrеastl*'a iеtaсuiui
tri,}l{]{:].iii
сiе ia ll;i i-аr fi
tri:':llis 5i trui o invаluiге lurnfulоasЁ. Liieratшra ttrt йu{ rnai
intr:гtlsш

t..!g

1ос"

N!сl nu-tr lntгсbase pе Natlrair а;;р;;

;;;;

сl"j.,llс аtr uii-'ji-rru'iш.i г,,1aan. Мanujсrtsu.1 filсе,рi-li й-1;;
l...: ]:l {l" l.'i,i ii tiеь.сnisе аtit dс inс]ifсiой1,-.i""it
i{i.
Ij - ]l:jl.'',isц\
],l]ili]
In|t"-O zi рe rtrasа ос]Дii dе la hоtеtr, Ltd, с-un

р;alrn;,. dr: tэd.оl сlеasl.t1зra.
vn:;1llс:tr шrаt.rt,l.sсгisс:1е сu

ilсiisй ]е iil.с}'liс{еa
rrlс:i hдtэii.

De unсlе la Тagi, с't..r rioдJЪй isi
о аvariliе rеш$lstа ; ;й";1d ;i;

!n саsa dе fiсг,

11

саrе nu inсtliЬ

;'"i;;

rrll mаi, се{,еa. Cсlе adusе de
laрi erau R€*
.-*.^Y."1сёt'{i
ll]aiс' ш] gс-дд11**6an. Uniсa hti pгсосшparela in-prсzсnt
si
viitог rгa- Lil}i, гrreеgii:.du..1i tоt. trесutul i'. ;-:.;;^ ;1;
а jr гu зt:. } tr: сi"l1эlii asе сura j u tr.,s i spоntar:
ritaf еa,,.,*й"ito"Ч
o}l.l(]tl.t lur lЧаthan irnрrеsia сs izvоrul сompоitЁrilоr
iui
r dilrсоtrо dtэ сr.еier ,si ёultuгЁ, drai adinс dr;it ей si Е;;
Iritг*о sear's' рс сind $еdеau ше
'*istc.;lоs.
eаfu]'
Btlgсiа;n 1! sрrtsrsе.:
"o.Ьа.i".йй;
AsтultБ, I.Тathan, dде& сinеrъ mi.aг fi sptis :
,,Ate'р
tntr.е" r,ia$a- рi:iеtеrrului tf,u gi piеrdеrea unt'ri
'manusс**
rъepilfr;1iсat,.,
lсat'.' te-a$ fi sesrifiсat...
Еstе si
qi uп
iltrt prоverЬ,
tlт"оlrргЬ 'гя
Tani. сu е5nragа еerr*i niaj
a.prоаре сxесit hаina...
=* Tirсi' }Тш sдэune ргostii" Еъl nш giumrеsс" ТTille.
trэ

.

!з;

Luasе manusеrisutr. lneеput la rаsl, li dtсItlsе fос
сl:
irhсt':r 5i aдэгi:rs, сal'}эorriz,ll,, ii u'.i'ii.i.й
Ё;;;Ы;Ъ ;;

s1,з:дdЁ.

Рrin astfel с!е rеa.сfil i] cоmin:r 1.эt: }dllL,l,lrlrlr. о:<асt сa
tiттrpul anilог dе.. liсеu, tltlivс.rs;itirtе,
t.itz'i';',; q.i Pаrris.
}iqlhаn sе s!.rn!еа a]йi;rrri сiе el сa',,
lt.r ;llz с;il.u.ia
сitlitatea nlr*i sсl'vеrytе сlесit р*.,tй. a
"n,llt.llr,tii'lt' *:"" lu.
рТu
dсэ inviсtiе tiрsitfl сle mеsсhirl.l';с:, r'сuvil
irlr",tlllil;t a unuj
с;тl amсfrt" Aсtuana trui vitеzй vitalrt сlq:yсili,,сl
tliit ;tL;"г,r;;;;
inсit }'.:atlrаn abеa sсэ. trэttt-t:a {,irзе drэ1lёi сl. Nl'nitl-сliii'й
nu r:rаi еra ргсviiii:ii, сlс1зi,ninJ,,st r;еzй:'lli;ш
;;;--;
'.йсс*.
аrliiсiраrеa
lоgiсс.i i:ltе1uсr,L;tr]i ;;,d;1 ей ]Y;lt}i;ln nu s€
ll.:.i.r* сir: lос с5 dоззтlnа Т,,зji il iu}эе,iti,
сi"l tоa.[';1 аltегеntй
dr: vi"istii сlintrе еi, 9j rтiсi nu
рl-ttеа с0nСер8 i*'lul*ii *"p'li
с1ьlratеi aсеstеj. iulзil,i' eаtut Е.l,qdtй, i"
f;;;'Ъ.ii1.;#t"
fi iuiэit .nu pеntгu. еiеgaur1;i, lirt,dссtrа'ttl";,
;;";Ыj
tfu
rei"'rirTir]е iui сlе sеriittlr, tirt
';u"tеa
р*nlгu lОt сL" er*urnltlase
t.riilё, aiunсi, сi. еxсlusiv, рrntгi; rт:;tl"t:]"с tuшшit
*й.
{it in^el Сa O pl"ezеnfis rrоiЪ&.
'it-Т
,,eu';intul nragiе е n',ltli...
$i Nаthan aсс*,'.рt*sе ma.qi;.l ас*stui.aсtualitat'*,
сrll,irtt, fu:sind fllt
рrеаjrлa d'о:inrnеi Lu1i р;lгс:ii iil,.lo-i, Ъ*
intr-,;n
vсaс-.vесhi, i,iilёr nl,lrnJri рrin оi:r"a.jii *i. n
t,.t.:u lipsa si с1е aiiiri.аrе, irзtг-о rez*
'йрlйi*;.*";
сina r*t*iu.*n"iri,,й
сa рisi.сеlе dе tоt се inti]nсsс,
*iйi,t'"ig.ii"йJ"-Ъ?
.сil.Ei
[i d*:.сit. t;n ргеtехt
iоr" f,еl'iсjгсэa ei era
gгirv*' dirrdu-i un fеl.реniru
'аsr*цil
dе рrernatutiЁ сtrеirrnitat* t;й;;;:
h.:чi dе еrruhеran$a aрroapе mеriсiiс,nаlа
a rо.gоЬni;йi -i"
r\xtnrj'tltеri еl,a v*.зс.if,, sbоrltаlrЁ,
рi:iotu'nu.o!,nl,
*,:йй*iйй
сп осhi vii.оr.igiсе 'сlisсu!й se ivеir ilrtгс Cаii.ri'si*;;йй,
зi:сtlltindu-i fйrs s5 interlvie stэntеnliс.,s.сu
rtр f.::iт'€)
i.l сошferеa situa}iа tli dr Dоanr'.'" ,i.,*t.a сlrеl'эtlll
i-iri..i":ЬнlЁ
lт1i
lagitatеа t?ytg fекtinin.i ---- niтmitа
.аvra
d; u;'ii;;
_
сtе
i,}-{?
.q-ai sс}riпrlэa aprесiеrile й;rвсшс,_ сi.'р;"й-

in

bi

alэtg

r:r аs

сulirr:i.

Dе рiidЁl, {n tirnрu} tlnеi pliш?зaiгi
Г)шrriгс.' lnsттгв
Illil]urg' aреlе adtlsеsеrД pе bЪzеlе lui ре
Cai,ttl Ёi:gd''n nullrе1r l'r:i Piеrrс l.юti.
* Iv]Ёrilе lэiеttllui Т'оti s-аu сlеmосlat сa о
гоr:i:,ie.
р1ае,
Yу-yj
.sРuР"t3sе
.tulio
gеrizr сй indrЁzrreqte sД aibй
"*ot'*с.'-l.Ьu'".р"i't.**
a]ta рЬei:e.
Catrrl Bоgdаn ii"sst'tlLnsе r:r!na сarе aеоi'rlir
с!гt,'xэt 1а
vi;r}fl iхii{riJоr }ui l,оti.

IБt
1S3

I

!:
I

li
I

ri
'i
л

l.l
IJ

t"t
rlI
f,

!

v

lr

'liil

il

It

lr
;ll
,ll
,l
,fl

it

!

{ae--"!fri*,-+.t

r)iiг

lrtll:rn intогъ.*tlisе, nuшt;ii сlin dоi:!n!аr dс
a.i
lll1
t' };g5ii.lii, dоilгil.]ir I.'trli. t..r tiГt SLli!r; с!с
- {-.1
;lzi
ьir' ili:lг**iс:i:{] Tiс lii1 rоlitli::с:-еr fаd сrr Lсlti,
Сilt'.;-l liо1;d*n
r;i&suгl'sс (:L1 оi.iiйr..r,iсi.
* Li;"li. пt"l*] i]]ua.
trr sеrit;s рс: }i:iti:an. сt*,t iliirlilfi
llil (1 С,irl ; сi,tltl Сir..dt,, iltt s1'r.nс
j:tr. с]rrсl , .,.", ",t'r,r'i,i*]
*- [}rr!]i:lti]с ld.'itirii,rl, ii r.;й;-llltr."i:;
l.irii ,,.,..ri..J.i-;i.;],.;;:
ti,]u l,i:lliii'i
.ilr лрп tulЬtll.r,i" t.оti:r,i.].*,. o.,.,n(.iС;', (. t-!i,
1;о*t' i:tj' lr:ijг:ii. \'lj;i1а din
g с;i ntо[i.',о]е ехоLiсс:
rt,: р* ч;tо{сilе iш;:rimаrtе 'o*o,.*l.t*l'i
t,, .**iй*й :'!с:sutiri ;
й;;;.;;.;;
сiесtijоrt.::rzii tt4оi, сiеsеl'.':; е ll1рsii rlг:
aut*ntiс.itirtсl. Шar
]lri l-trj.i е .']11е-iт{]i-i... коsйtgiп сt'.-*
.1-:;
'Tl*]],t]it

с]с:stэ,;:illr;r in aЬ'-lгi' с:iг(-. te
"?,,:й.;;,
сi}гilri'g""?'й"',r...i,'u,Г;Ё
11lаi.с}, сl l tэgЁts..:6ti 1rr Т'оti" Еi.l
сlт:d с& е
sinзJзlu, с]liJзl;it сld ъrтl girrllr a,l с:'хoIisnri-llui. ui.} ГЛ-iti-ua p{Je:t
Ror;;;iЁl.;;,;
lj;';tLt сlс.':,;-lrltilit, d:rr.fi}ilt"t:€t li;i
l'.iru:irс сa о sitlgLlrjlt'ate
ttiLllli dx) {rii})1,.'r.1 i...
I-lrlijdн:i jii sirгt"rlasr ditl nоu п:!riа
i:r1& r1е nраln
,,',.,l;i].il,
_.. .\rга sй иiс:j' i.ii
р.laсе nlaгеa. Asсrrltl:}i...
1;lr.:5 i;:.:l'iirl,с r]e.'.сiсs"йidъ;;';, f.i;iihan
},

\'t't li.it l.,l.t,.t:istс"tl{lt }a сl pitгеrЬ соrrtгаriе.

1il.tll;iirr!is;е
u sе illsе.lаsс.
iirrJээr'сЁ.rл. ia Соnstan!а...
I,t,i ],i а-r,Lisilgе o trс-:,ir"irе
сle-сiiз* r]g ъ.ir,lii.i*nr.* l;r а,'з*
..н"iсii'.Ъi':rti;l.'.;t',
zt,l.l lili1-i'..rltti 1з,;сnсt'
,siэгi:
.Cэ,.fuil
1..rl.ivind, eрt,li
iЧlrth;in, ilrr.iL'nd"-i:{affi;-it
*i. т,.t,,...',...i сiliir j.iiсi
сi;lсi st'lr.ргi;.rzi o vс:vсri}аi, tl,l tr.с..,*iiu',
*'-loй;; ;;;
su r.рi,.i:,lс"

_* jliс

x;']

'I'nal.с.а.

*

r]u .',t-r f;rс }зa$lрсiаrtеlе, irit*.rl.сnisе
l{а..Lhan' сlоiitlli
qi сi 1"';r.tеa l.tii с1е_sr-rгр;'i:*'
I,iiji*i tтi-ii!i:nrisе iu'gезrс1е, iaрlсrriirr.lu.-Iе
рз stгJlir-lсiгеl;
осhi1оr" с;.lL i: ъ'i.l еe u pоаte m.;rti*
i ; ;;;;;*
""r.r сi ul:;]tr.еlrl 5.
*". liq: оtrr;'ilri jа-,.Со.nсt:rnr;".,''Ьi,
;зi

in Еg1пt.
rn.iii сir:.l'iаrLе 1rr }{,iliiа, s.tрi.';ii"..r+i,.t*o]'-;;
#;.1il
utl AоIgес]iLi dе un an.

tl'A-,г:*.iт

сli:

ll'it.j1:l.

.*- ТJ;: alr ? sr: tзrinu.шl.ise l'itli'
_"С"сl рl'r!in. Arrul, tuli,
l сril lnai n:riсli
."
i'iлr
t,ti. сit

tln.!tпtе *
tiriе. Uitt'...
. . ii liraг:е rriinilе.. гidiс:inс.!ш*i сu о сv]aviс: gJul:rсl;r!;:l" сIе*
gоi t:tt сii:gеt" iriсeрirld с:u сс'! miс.
;:шi

}ii{iрt : 1liilil,.l"i llаr:aЪз:it'*r' Ita}ja ; oi};'..i;р'i,uli*.-,"i*l,.i,.".-.Ь
1.14

fiосarе tl*get. I'ul'i, hai:tl lltll:орсi, сu гrlii:tд
tа dвз*
tР':.-li lst]ргa'
с4' Е
е un
Lill U.J.!.t.tj{,
соfrеt CLl
сш ll.lt]i(]
intliс: р(}l.}l,г1l'
tl.'ii,.:i;.llЬ t.nlo.. Ii.*oi]"*.iе,
реnl,гlt' tlt'r;,.:i,t:
* Nu
r! Lt ma.i.
rii.ll се l{Jс."
10е, sе;rрiirsе
st] ilрlil',ilst] "l,uli
qii оhl'a.!ii
J,,u]i qш
0i.]l'itJll го.;liз.
оl
t'r)j,t

- Ci-llзr ?
_
Nrr rЁsрrttrsese, сiаr r'iгljсast] il,l 'stlnl'r llс lll:,ni сa
1:lоi
i)сi сal'r st"iiluс...a.',n,.li :.. i',i;ii;;fl" T]
i:i5:i':} сlе
."-'i"1
jtaсlu]ui
- РLfu}
l*g*сtn4.

ooiu,-''* fвr.iсJ.r"ii, p).rrlrsс-. сa rtn
al сi ре tоatс rnЁri]е Еuiоpеi, urlnё.ritfl dl:setоri

+сttii inеhi$i ai lr-ri }'ТaLhan. сасt tnсiata auрa
nunie f;;";;
tr!{inа асeаstа, inйit,atй

сn}t5{i

l;r viе, cоamna L'ri:, inso[itilа;c-i.'iЪi
с1е сlqгJaia, venise
xa Iа';i sй-"si vadй nоua сas6,
aсоlo dоuЁ. s5ntй.
реtrесuse
:.i,li.,

5i рlссаsе sрr.с lVf;irсe i{сa3i'i', 1'."*';;ъЪ;; ;Ёiъ
in Cai:je1 {i0 la Itl;i. Trесttsе }''й *o сa о riпd.uniс6,
сliirг"i fеrеstrе]оr сlеsсhisе llr .'"*Ъ,- ,.n,talgii

t.ivt.. Na|lran соniinuasе sfl
"'lpi "ui]
.sе **1,p" -Ё-;;;р;iiЪ'"-i,.
l.li."t-l.ii

1э.l"ilvеglrinсl

reрara{ii gi prеfасeri. i.ёrgise tе'еstretЪ.,

Ёдo tеrasЁ lnvЁiuind*о ln tranr1а"fir;i egй{itоri,
'tlse
р*ntt:.'
diШring'liiе dе рrinrёvar, саlrlf,
9l pе-t'u"*i.'"фЬi.iй .l*
var li. Sе
gi
d"е
оdaia
сlаdЬlei,
сar.е rjе сind, ntl
-(}сuрase

r:.l'ii eгa а]ilturi сiе
19i trесеa tinipur сеtlnd ;;;ii ,.;:
llg'iоastэ i]i Lirmаirinсtl,uli,
slrijbеiе ьisе*iсЪ;ii. пa 6t сu-N;1},й
l':::}:i^'l .ljti.ti ро;talе сiе".la Т-uli сlin роrt iй pоrt, tоa1е
l:j.it.- l,^t::т},1'u?tl р* Llll }flrm сle mar'.. Рr.inr;s..-чli hazia';са

i}!TЁ-{-il'-s:'ъ'Jt-,#;i-n::rjffi,-::*i;,-P...fi

;;',-----L"Т

]l.li l",uli" sосоtirrd*о сn рe-o rindr'rniсЁ d;
й йi;;";;;;l:
t'l"lгului.. In sсl.r.iiniэ, raроi:tш-гil.r
hаzi;riсt'i сrr tl,.с!lti;r i;:i рiislraш сlr:rсtеrul ini{:ial, сu tlсоsс:hii:*a с;i l.'.',iiii*o",'"oi;",.lй;jilrd tuusаfirul tlaсiai,;i, tlu
lТl{ti fiiсеa решtrli *a сr.il*"ii,'l
огatоriсе, nз;iгgitiillсnu*sе ]а o *.,,o'iЬ!,,,"*
ttlро;;г;lfiсЁ.
Natlian eгa dсsсun]рйirit. eоntinua
tiе рniit*Т,'ш t*
si
tl1i9гt1' iГЁrrЁ siЬ.1i роni;й umрtrеa o s.irrgurйtaiе
rrзаt,:гiaji
/.-lt,il gе.сasa g()аlй
рr сare о ъ'izita dеsеоri, gаisiirrl aсоlr:
.trunrai tri:mlэu$ia
hвzia1с:еi, сarе dйdе;r, сa' rr-,э iзir:iit гiе
пtllsс5, u.il sеns qi nrзi
inсiцэегilоr с-тйiЪ.."н;iti;ral_-giirс1еa Nat}ren * ryrsllu
Tani nu-t si.:ia с1с lое.,ш*' n*i.,t
.,natui:al.. !1 mrianсоliza irrtr-о mДsrrг;i, &\сi scnijim,.u,tс.iс
tltьрi insчt6е,чс ni.сiосia is f itоzоfЦ rnin{ ii. Aьsеrig:. 1il; rj;;;;i
l}оgdаrr 31 dе'spегесhеn*сsсn}ia1. Viatla l*i u* lioui.";};;;-*
рat'alеl сш-а lui Сatul Bоgсlin, рг**.фunio,i-о u,u",*Ъ aiiitJo

turi, ser.vind-о, privind*о, stiкruhnd**, devе-пiпd

treр*at

цn atгibut al еi. Cоntвilтuise intг-о mar-e tт.lёsшrй, сtaс{ яrц
la lntilniгеa iui еtr d*аnпnа Luii, rnЁс*г }a arytсрiаliea unеi
doamnе L.tт'li, pi.ol,oсind qi Irrtгеlinind irr Catul Ьоgdan ne.
flf,tсredеrеa itr singurДtatr, fur iz'сlarеn iЫ еitlugёriira laiсё
Еl rare*О рrасtiсasе irт ultirnii an-i'. Aрaге;rt, iqi ajuгlsesе
sеoptrl, eigtigind dе rlata aееasta еfeсtiv Tг.'rв.
$i iatё с5 aсl.rrn, in 1ос s& aibй satisfaсlia unei viсtоrii,
se simtеа vасаnt,. сiung сa statuia Viсtоriсi с1in sanro.
ЧP*gч l{u*i т,ерrо.qa lui Cаtul Bоgdan о iirgrati.tudi'nе
fiindсё nu..i sсr.i.а. Dar fеriсirеa lъri Catul BоgсЬrт parеA.l
dеprirna, mаi alсs рrin absеn}a tот,flrё.уiei еi. Ъ-ar fi rnul$urnit sй о ailэё аiЁturi, din cind In еtnd, la гаasa с1e sеart.
}l[ai aiеs la сеаsu-l mеsri dе s*агё. Nathan iqi aссерta mai
g.rега singur&tatea' Avеa intr-adеr.йr o pгivi'rе suflеteаsсД
dе rёsрirrtie intltii&. Unde s5 se duсi ? iа сinе ? $i iзentru
сe ? Rs'spl'ltrsul : ga sД fie сu allri
nu-l satisfЁсrа
- logiсЁ.
сornрlесt,. сlе6i il aссеpta са рe o sоluliе
Aр5rеa in
еas;еiе рr.i*tеniiоr, mal рulin соrrfоrtabii рсntru aitril' mat
rдееаnizэt fu:r fоз.trtulеtre dе gеntiiе!Ё, semйnind сu еlе, a;a
ф*t].1 o .g:iaсй rlе рatеfоn pоate fi glasr:i сare a сin,tat*Ь.
buzе са ]'дn as сiе сtlр& ргоesnб,t inrрriглat.
Еu.тa с!е jсls a iui l{tltiran sе rй'sfrlnsеsе sсерtiе

dc]u.Е

*
_

рenti'u"

Т.Таi

1'n

siii

ttt

!

сazutr, Nathаn"

t1i]. аi]1,0]:rz.

:

nu egti de ajuns de

сoсhеt

lniг-аdеr,ёtr, de сittla timp сanr neg.lija s5 se raг]й.
огi ре zi.
11 cstеtrеil, p1гlncu*i inutilЁ, mai a1еs fiinс*сЁ epЬrilii
.Sе
еapu'li-ri ]'"ii ln оglincй il dеprima _ 6i ras 6i ner"as.
6осtliс.a шr'it, гegrеtiгrd сu oсhi sрiеndizi ingratitudinea
hazardului. De aс:ееa. sе еvita.
Cееa се insй. 11 atartтla' era dсрrсеiегеa femеilor ln
Еrneгe. Cum iti pier'zi rniгоsul сind e.}ti griрat, qi.l
.fadr,
рieгdusе 1зз се1 i.ntеriоr p*ntгu fепrei. Ii aрйгеeu
еa
tigtlritrе f,"lrдаte сtr nаsul аstuрat. $i aiйttlгi de с5r{i, femеiie fusеssr.6 pin& atunсi tln fеl dе раsiеn{е реntrш
*еidgrеa tirnрulф dаr- pas.iеn}е ff,сute еu соnvingеre gi
сu dеgrtе s*nsi}зilе qi la r'oiuрtа,tea сontaеttllui p}atoniс.
Рiеrzindtl.qi aееst sеns, fеrnеilе сIevеnеau gгeu de supоrtat. Inсepеau s&-I еnеrvezq silindu*l sЁ faЪё un efort
rea1 pеn1ъru a nu le tгata сa pe Еise sо}ii legitirne dupй o
Oреi";lliuшеa }:e саre tre.lэuia sf, о faсf, dе douй

t5E

соnviе$uirэ eхagrratа. Stuрide, m{)nО1{r]]{]' avin.d fiесare
pretentia de-a fi uniсй, dеgi eгаu lтllti ti.l llсl.iе сiесit galо1ii
gi umbrelelе. Asta pеntru сatс.Ij()t'i;l l,1 i(.]{onr]Оr t1* i-linЁ
atunсi. Cit dеspre сеlеlaitе, сtllеsе сl,' l.l'iil сinеnri'ttn:xl."aiiе
gi grЁdini publiсе, direсtе ;i ttгgсntс, ii сlljritlnu nttll;llii l'еgrеtul dе-a n'ш fi animal pur, fДrй сle i;r1:сti1,lll рrеnrr.:"iiiitоr.
ParсЁ сineva ii trйgea stоruri nеgrе pе tоatе fеr.еs1,ге1е,
ne}йsindu-i dееit una prirt сaге ahеa -sе zil,гea, tntl'.о dе.
pйrtaгe dс nnare legеndaг6, o rnlnД inйl1;u.lir сa un сa"Larg
pеntru сorabia еi, 6i сa о рогunсii tiс.: pl.ilэtlgiе pcntгu jidоv"trl rfltf,сitог al n:alurilоr stеrрс.

ili
lrt

iti

il

li

3l/tЕtх'Е,{ &

(:1*5g.5:

д

4..E-tlзijilс:rl],;i't

,"lli\,,i{ i:dlii ,-rliiij::i;-i ,&i.t

:,i_l,,i,r:.11,

,1 {tj.,j,:,ir,i::..,,

э

*-..С* illt.)l:ll с:

ld..l. i..lrlili;.til l
i-.it. t:с' i:il:ll-,lll.{ i1l
(ilrl'j-lil);'l i,ll1r' l.:l;
!i]iii.,i;]'.;]]11 ,.,",..,u'i

I,n...t"l.l'

'...'::,].l].*i..iiiL;iгllt-:-"ti"
i.i{ir}i;i...ii
I i.lrl.li
"

, .''',f;,'i,..',,'.'' 1,'

.'1*
'.1.]

j:i1

.i,;;1.i1'lrr.i I.ii сll .

.^)'.,, illl- ':',,

!"].

r,,!.ll,ir.1

ll

{.]i1гtj

;lnul

I]tjIii,t]
tг:-э.
гijlta рs сil,'сgо.
Ls.J ;ti,шnсi itlсерusе d{'.}i});u]ll()l';:ll.{]i]l llil.i]l,r",
lЗlinсlн}вlttl*tltзrрullri. !rrgДсnui;. fеrеriti]..],.l r-[l.i;сltlst,
t'.:t litl]l1tltr.}' i'i.
ll.;эt-tt
"rl,.+ рriшlii,vtlгil, dеgi gtr;llui i diri
1ritс:;fu,i, gin'r:сi.ll*;;l,:i сtl ii:аr.* li.,'i[,l,.,ln'.l.;;l'll'.^ilill;ij
]Цsсsrэ t'nаa"s-l сj;]i]йtс;r" in iln;i
ii,i ;
tltr-lil,iсrr1сш.е с1.^
1liз lii;ilr d*:sсhisс сr,nrt titlui,i с:е"ti*l-l..{'сll
с;.i.r:ii сlt},irrttil, t:с,(i{,с. T.,l.:
:"i.)сii,is]О, r*sfr:,its сiе dг,gеt*,lе
mai sLll.i(,ii i с,l'i' сiпd
1.!uIigдl^;:1 ре-аtiiсa rrйri, а1r: й,*n.,u,*i
'.*'.uii.il l.,t,i]i.. Silrii-;r i, lrl.i1''ri*
.lt;гi, сh'i;:ri:ntlriгi.
"-'i".l
l-tгt ?эцгlruz u.*'u *.',t'','at ;,i,$,i,)i'u
r;il]hс:ri finе cе
t,.,l,;rl. ii'it Ь-i}l,'t*unt.""
-рl-l.l.iili
"- }li l,:-а ti;ll
Sl :ll.riii] t.iс
;1;;в*i sрl'].i]e Lli,t]{"]ii.i lui '\rцi,,i.саiil Bпg.ilаn,
l']1-lij...сЦ

.,

j. Vr:.t:ili, siir,.il'Ljrld

i;l.iti*-е;i .j]u]i,

сa

*;й

tiе

nl,llтi;+i

; aitеоr'i ii
сLl о iitеiti -lL.*" "сЪ-ii

j,uii. Sultаirutr. сlе;\гgitтt
ii dд,гiй"Ь'lt -]" й"iйd;;:;i
-;;;;'';
з: Lln;rе d";й;
ре,
сi{'е о
i::*'f:чl]"
iiссal'е сitl;.;сf.
-f:'*.*::
Din J".u;:сia si р;!1,5.31 Angiiil, - Ы;
i;;"ъ;ъi;;
(rЦ jn;!,i;sLl]'t'[с
*i !.сs;l;tt:rilе jieс.rriэi iй;i, сa sй
i:о;trЁl inrrrulii
lt:riс:jiаl;t:;r .;:i" iu-lзjntt.i
Ч*]i '.'.oi'ioi,.gasit.i ..iiiсr',l.n;liъ

iti:-il,ж'.*;;H:Ц1. j'тjtrxfh;1'1.'*}i*#:l
iifi
Jll.tzl.э dсз *u'Itзitt'<.":a гстjj.сi
*'.i1iiiii
g:a

j,'lllri;,.ilt:i y:,;:hi. ii:{:i
i1.l Ttrl.!;i,-,ii :,i,;.:iiir;1r-i
st;1,.....1 l,:li t_.;lliil ll,:1]iI,,l,.,.t.1r,,,,i1.,,,,,,l',
l:r;,ll:il:i. гii'll..ilг.i;l.i t::l t; f.;l]r.:.llr 11l1':1 i1'..'.,'.. i.i.

сi.tnstll vесjiii
*Ъi-i*lir.rnii...
l]i-lamlt;,l Т'l-:1i stэ i*aроiir-t,l tоt
f$,r:il iтrr:.lе, 1зuгltnсt nu*
niai рr. сtl.]' сrl [.iii nu.)''е
сi;ltii';;;iй
'5i*t
1- ;Ый;];;Ъй;"i
rll"iсt.lt;зirl t-1* шl:i'lilii FjL''.,
с*lг* zo'niii;.lll ;-' ii.,"-.:t'l*;;;;й;

"

:'

:-,i.ii;:,ir"i

iildеlltiliтl.сi bгlli..]': 1.,r, эlii ;-;;}";-;;;lrllрiir"
'l{r'l-'l itvсall,
.i]iirrdсii i]i:-t,г.rin ;lil rт:lltrli*ti:',u
** itujii,..,Loiqi, li,izil-,l sе l.til'l'i:]jj::Тi1'aссg-{,ог
lji'?rlrriil.сi .lii intоаrтtli"o .,il'-ju:..'-,;l,.,..f* iui.,...,.;,:I.}*o
]t-iТ}i]l"ll
E:ilс:ъ.';t. r:ji'е, I.)rrn.п::llt .!,ltJi
,*i s'".;tniiiJ".*ii
'.\l:gint сir];ii,огisс'.;i rjin nоlr r'.'li'i..i jil,-;:o,.
.r;;;;;;;;;
,iоi' q! tоt a)iitilr.i' сц l; ini}с
l':зr'Ьi.rэс'

ni,.i';ri.sс;;;i*

';;

tr:r,i

t{-i;;l;.''. ;il---xL:|j
l:] iiсезt
'яросt;lи,l iгiii;,il. О'.;jli]t; iiсiсits*..i ..l*ii'."*oiioЫ
сii;;Ёit;int i;э siiг;iL i, ii.*r.i*"':е t{г,.с,;г{iпс. js;l-tireiз
]il,.i]:]":
,;;,.flt-'a
рi} о ]i.rсiJl irrсii n,:rir.:ls.;iils;i, ;lpос;it{ii..
р'r"!:ti(]ji]irlii :рi tlx
liin е1'rrl ir: сiirri ]n сr-,r::l:nt;rrji, fiinltr сtl.ll'яliii:l,i;,
tll са]i*i.lа
.,.

ff]jlzi.

}i.а

li" Ьйл
, D;rг
Sultanul сtrс /irg;int slnit-ii)ii giii

:1:.':Р."t
i,агаti].
{i.(l'..;it;i
I

{-]{ilr;t],

сil.;t1i*i;t il1:i1'ii.1l'l1 ,

n.r t,

i,.гll".".;-lr.;ltti

llа;

с.{,ii

"a

ft

$t]i]i:l}

autс:itiс;tь|it

Ji;r:i:i.;;,'i].;г

сtхl'-

fllnсtutr Catu1 Bсзr:tian,.''i;rсil l;til"uliiir,,.i, сltl рu.!;!зз сu d**,* *.,....lй pil;-.оа
о glшnjr 6соiiirсn'jс;i. ilзi"liЬ il,i^*''"Ьji''ri
?rl }il:li a.;сзi,r

:,t

1аE

I

I

lrl
ri;
lii
lii

il

Ir
i

rlj
i

It

j

ii[
I
fl

t
I

t
I

I

mini!оr с.аre fас- bulgЁri
:lj:P
nшlsoare' 6i сlt"tl:uсi de. sйрun de-zёрadё dtl6,i сt'a dintii
sufla1.i рe nrоi..ilе' sgll in
сlglinzi, sаu in obrazul iЁ;i;";i';;.*Autf*l,
aсеstе nrini

lipsite dе sегiоzitatе'il doй.;;;;pe.шathan
]l Е,.* 5.a* u b -гu n,.сiоaгa
Ъ
g i rn e.
Ёil;iJ:.i'lт
ditatiц
:"'' f^o"ly'l::
picior
"t
".i'iй
6-ч
i*f;,'Y::#'-fu.j
ч'ф;
Т-";
qi с-ttn }аI de.Ъabfl ЪЁйй";;д,
:тT.ч'
сrnr.,.i un aссЪnt
0e $al соstumat. Niсi lrгrziaiф;й',ъъase.
jurul gitului яr.йmас1.5 а*_йЬфЁi;;ъ;.e" $i еa avеа in
саp, br.йtДr.i pe
brafe,
tё'r.еat pe.umeri. n;in"']r,Ъnаpе-lсlе,
sсartnеiв,
dulaрurilЬ, la l.еi..шцй;iЪ;;
:]'Т-9lu,'al
.3-i]1.i"i*louu.''u,i
i,iliIfi
Sultanul a" д"gй-sЁ:i;'-.'{Ё;-Тi#'ТЖ.Тn
'".R:,-,f":ч1iч^а;"drйЬ;};;ffi

Ё;

-

duрf, ulttnrа lunЁ

fii|i*

с"-" n1^;*.
^а""

Ё;;;;:Ы;:ta

li"i

t,,с;*n

bегеt,f, lэi;sсп pe

#Ьrneсi

.sсu l"tе, аеЪ.
iJ"fi,"11Гt]а
"iйi.
j,'.;',,.:#u1]**il:i'-'"-#,;''::fi
i,1чп.iяf Ь-;..?,i;
;1.1i'*;;"i*.:i
rrneгcEtс,
аplссindu-se рtnl t" t*"а'i.i

с1inсi lэa-t шriliйliii
r.}lruн.1i,"}'**:чiit"i;.;;Т"ъЪi-ilгJ''"J-'ж'J',**
]:i t,*.n дstf*r,lа;ii### Ёжl1*
"
y ; й; ; ffi ii }' !,'" i T1 - ;,*' *.".1'T
;т,
i: "Тi1 ;$l,.:'
.чg
,iJ
"x.l
j;, "ilfJТ
i"ilж'Н"i} ji j,"' i- -".^Ь];r. t:
*фцu *=
+ $t iнц ж lЧ:'*:;*ЧiЁ ;* 1gРI } il:{lчil
::y*
сaрului,
.

llJi

lеgatД stгir

;ij'**1tr'slti}i1#i'*

j:

I] : ч": l i"tъ
ce loс
baiat. si in armu.гll а.
Ьi"i,
numai сu oсhii subt
""йr;

:т#i:j
jlJ;;:i

i;ji i#"J.Lтi*# fiЩ -д*f{
3i.,9"-ч"ii
strttаnu]
dе Argint,
лntntеanй una de -йklй Ж;;$-Ж,-oЪuii}-AЖ8-,i:
Casa еra dеsсhl"sl.i iтt iтrtт'nmi*. .
ri, zt.' bi.r ;;й,€
:"Jirfi НЧжL; #Т; *.?.i-lг;,** 3;
.

p u

..

I

1нщ'-::-i'i "Ё;,#aнh#i#tъ

:*iЬ{'Ё]1*

ffi

:Тit

чdix,*l Нжtii:. "#i#i
!#ffl -ж3--eк:ч.i?*-"Ччiчl,:^-:iР,^?iYlit
;iJ3ilжнуf;.fr

t'i"6;Ёl

ir

.P.iф;s;fi fi ,й:'i}i1qЁ-h-'"."l1i:':-i jЬ.j:,'ll'-.'l?iT;
;,xix.'?l ъъжf Ё.}';г ъж ::;B;:L;;l
tttf'#f#-t
,

160

venit din lszitre tn сaгe E;trсlнiit trшi еltl с''!
еi:.gr:Lе s;.*.lr*
'':o.с:*
{iгi.;i un ine] dе auг t,illiir'.
In рrima zi, .hаzilliсa fl.шtr,оl.l;rsс" рlс tra рпtl'ш сtrшсй nш
voг сeai. Dar daс1;liar сare rytia sеt"гt:tо v'tlсlri. а1lillltsс сt'l 0
taъ'fl plin5 dе struguri тrеgгi 6i }:}оnиi, сtll,tl it.lt]tllr.ll.ll.;ltl l"lц
vast rnorma.n $е.ргun.r bгr"lmf,rii рi lriiez сlti r.'шilji ivоrit.
Oсtоmbrie de la fсг*strе 1е tirrrbisе, tlrtI]шilrсl сliir{li сIоlml
-тlсi.Luli, allэi.ре o рrunй v1ni:ltfl сш шriеz dе ]uшii. tr.lс,..*tuпсl.io
ln tieеare zi la patru, fёrсэau. рОpа.s in jurr.rl fгшсt,t.ilill. шliri*
eate din ;эiciоагe, la fеreаstгй, сum trЬ mйniirсfl irr ltil]isl
сорiii' rlsului rnеridiоnatr.
tszile se gоleau inсet _ qi роatе pгеa rеpеdr, fiindсД
un an trеcuse сa O trr&сaв{й, Ei соpiii aееstеi vaсair{e siшl*
fеau elt e de miс un an tn сalendaгul сl.; fсii r*oзii al"J.tlzilоr
intоarse din сйlйtоriе.
Luсrurilе lui l,r"lx.i, deqi' sеоase dе emirrrtrоi' €эra]"l trr'rate de
dаdаia gi r1ndшitе in dшla'рuгilе dоanrnei Luli.
Luсrur.itre Su"italrultri de Argin,t eгau luate dс haziaiсв
rinduit-e
in dulaрi;rilе st5iэinului sеilrnp qi dгag.
рi
$i iаt5 сё vrnise ru inсеtul qi ziua taЪflor dеi1агte, роr*
nite spre.pоd.
Na.thаn nш шei 6eс.[еа pе сaрaеutr tinri l&zi. Se о.sezase pe marginеa fеrestrеi * tot сiоaгй filоsоfЁ * сЦ
spinвгea ]a sоarе. U]"tima laсtf, plесa sрre ugЁ.
$i aсurna, Luli ? o intгеЬasЬ сatul Bоgсlan" сu
berеta $i nтai рe-o urесhe, arf,tind сu bra|elе il;iin;e с;:
vorul aсореrit сlе dоare.
_ Aсr.lma ? aсuma ? acuma ? rneditasе Ltili, сulegind
сu dintii boabеle unui strugur inёl}at сu nrlira deasйргa
guшi.

-

.Lёsase struguгt-т'I, desсIr.isеsе patеforrul aсltls сlin еЬlfl.
-- si l{athan auzisе pеt.ltru iйtliа oeгй, гitmiсеle mior.
lёituri alе uш"ri jazz in сaЪa t6сeriiог. $i v5zusе apоi obrаz
llngЁ ohraz, brun umrl qi lзгr:n altul,.рe Dоаmria tuli 9i
sultanul, ei jlе Argint, numai in'сеpindu*qi сTansul p* *.Ёi
сovоr' сiiсi Dоагт:na Luli erз suptlsй, 9i Sultanul ei vrоia
*stfеl sf, o duс6 сlin prag in рrщ, рrin tоatе оdf,ilе сasei
nесuтrоsс.utй qi dе en, сйсi dо"irsill irrnоiе,qtе о сas&n a+a сLtm
dеzglrafrrl apеlог сtr& via!;i uirui рЁ]lsiini dsс:гt.
'
.tоrie

*'

Tегala р^.itn:a rl,itrtr-о со: 'ti 1l.I|!р'rg1g lurai:li а]: srз.
rе}uj,.еaгe с&сiеa pa zei:ee aршsului. intr*un' с]осоL imаiтs d'e
!1 *

tОгс5iei

161

ft]']l\]{)j!: 1\rT,'ij'. СLii-.!ntt, t:i-tгitзсl, dсэa1rlt.ilс iflчiсjli] lluzеau s$*iii
'itlrii a'li";;;9tl,], с'lt: i\,[i:сlозiir a р1iт:1.1tlгii, aрlсlс:.irъ*

dn.,1l.11i.l..,tr..

сir-t*l;i-i lls1iIjl'fi Оl,&iirilЕi nt:itэsl:ftrс{it in tt];-t]lir-ii galLзс:;Ё 9i
r]il i,i'l.l1эш1 сt-.llr! .ut-rbq:i:it dс ре с1'LiСt'aa (itlir;rзi-ti.

1 1Ё сtг&Еlt)Ё{.tj;t,ri.'.ilil"

l ;,l

t\-i:ii{.]

I.,*li *гtз si,lзgr.tt.ji t:u }i;rttrr;an ре b'ill'lrsii.

in

lSj..lltE:аrt i;зsi.lт:е

'[сitrзlii сh] рi'Li ill-igltrеtit. 1,t.l tr'1ltsll;r.;i.ltrlсlй', ц: tilr:;)
("tl i,1'x{(.ll,e ;ri сit*:v;r сi'iz;:l":liсrilе iu ;'li,ш,. ti''l llrrirlшиЁ int.l:*t-ti:l
A{]il1-.{l,

v,;is tis.l l,l;,,atr:};1 а1эгiпl; r]с l',llz{:lс sсзt.ll:еir"l!.
Сйd,r.:гc,a sоiт.';:iltj, ;i tildсrеa fгlinrсliзi', ij'iiсli:iru сr:ili'sii]ili
dl'l ir;;.lt.lз,i'lli tr u,г;.rvillltt.: iilgiirrсluг;ilii. ].,iti"t:i,l ttl.lеlaq;i р;illt!

{,r.ц:ltlll;it

lsil iiiсlinl..{-i'lirrttl;t сlе alrг a

sr-lit,1'{';ll].i,

.].ui осtr;t:,ei.эr"itl ryi fг"r"tntеir оаnrt,'rrilоl'
rJ* v,.lilil, !rlr' dс: a;lt'l1ir-l.ltr: i;i di:сlinul ]-r';шii.rrii.

f,l:tli-l''it

;,r

fгijntеа

сxsi

s;i,йрinili fJri'ii

{jlltili $]о'jr-1ll.n pJ.сс;lliе ]а, Unir,с,l.'llil.;ii,е sЁ-;i desсirlt.is
сi-'li:sil l. trltl сrr si.'llt,ii, {i{]-:vi.]t}isе t:i'tllэ сtis,i-i.';rt. ;rimJзinс] d.iэ-l

сirld' ill, t.,l"lrtl ]цi Т,l-i]i'. rj";li: li]isind.-о сj! 1:411.|1',l-i;;1:.1 nurnai сl.i
}iа1,}ll.i.з, i]i]rt.й tl;l с:1 s;1 1:l;i.Li';:iрс la сiisl:irtit'
*.. t.-].: ai ? t1 illt.l,,,зbl,il;q.: I,шli аft.сi.u'{1:'i, i!.;i,ln!.a сulсi'lт"j,i.
-." (-]l;i,,iоs ! Alrr t',:lс" hd-;lrш сlсз.'-Ёrt:ll sil vоrtэesс сtl
a19ii. T1i

dаi

ttrq':сr]t llirt,t']'

si.эаln;з, [,l.tli, с:й de ttn i.ll1 l-ii]! n*аm vоrhiс
сu ;iitt-tJ, ttгrtli i;о;liгrr вitu]...

*.. ll<':gг*!i ?
*- i\jrlrt, Lrrli,. Dnт: 'l:l5 si;iзt s.Liillgaсi

in

1.liсtrеa

llu

ll

р;}sii:("] сl-lгt] l]Ll ;itiс rlссii si]*Lre-'le цnui t'l:il l.ur!с. $i a(:ulllfr'
h,.tli.эt'ut-. sii j];lс 0,ltj{:!iз.} ьt:t.iог strtсl*n$i. Nu"i irii-i tl$oг sgi t{:]
l"t'.iiс1lr1rтс:с!'. Tгсbrli'..l sii f;lс':ш шn с"flогL !}{lt}}!li,tftit.. Мй rсz!

tt,l s;ll:liзrсi' 'dеокIati!,

r:эiill,

j.i.t

s{i..lгс ?j(...

lil

lolij)осu} iес!i.:i :

.* l\i

,,I'..ui..i,

stl lrr& стi x$тiяs .;i;зс ?
..-- ]Vj-ai iiшtгtэ}.li ? ln сlгoэaрt"a, !n ril-'iri;]|;1'
рtэt. Ti.tt е;iti иid-.ll irlt]bязt u} *:a3эtivitii{ii m':lirl.

*-.

}.'it-l.

ifu

sрunс.;t1а,

оtэгшj.li. }tu ъ,rс;ru lrЁ

Iiii

l,i'i'ъ,i.l5i'ii mrlсl.
.-- i,l*u ? tт't.:si1гisе е!.

!..t

гug;]sс

i:,'"irrrеle

r)u

siа

}'1:rji:'

с{t'.

rli,lt:'iosi(]

(r:lit,r 1j.t]0a с]О-[r

t
,l;

..** I,uli, сts'г sirrt

;i].i; опъ.
lt"tu f,оst irtгiil:ri.lt: сjс t1nе.

-_ Nu. }itl til

Tгt*mi сегi sil l.(lt]с.i'iг.r

СCг] ailiс]f, tс: rгзg' sA

гс'е:l,

fii ttl. Siii гltl

l.rngf, ti-nе t.;.i tl сс,nst.ringегс:, fiinсTсf, а"tttnсi {i*а[
.il.;:gсistеa ;i п.l-ai L,rс!сl* ,9i' pс minе. bЕЁi iцIзt.l;ti ?

** Luli !Iд-rli ! [,.lrii !
I'uli avсa Ei асutn }:шze1с aгsе. $i 1с lflsa in
llllгс:lt-li,

t.tt

rrrliil

itlu

].ttlтtilтlt

сarс !n!осrliа. trrrtr о a}rвс:rr!l1, сl;tг nт"r сга dе a:iuШs
'ltl t.сselЁi. F.tiгii dе ;t.ii.е, sr-rflеtшl sе u'mрnu,sе de tоi.ш:i.irlЁl"
ir.,г:riin:$ind сit е с1с irilrr& сle srlnll{r dсl lrrtr"еlэaге vitr'llt,
lltntiildu-sе f г,''tiizli'tn f ata viitоrult.ti."
-* Natir;Lll, t-tl: l:l.i'гI;аt sе ]аsil gl.(]ш (l€i tr;tt,un. Ntt ?
tsi flrn:a xriрa еш tutЪlr 1rrс'раrat dс еf. &vIrrc
".Nathan
nrеrеli lii,t .:i.ii:l}gt. сш

'.:;ii.iй

i(.a Sрre doаrlrrl'lt r,t'il.i"
"_. Cind сq;|i }:i;ltl:;iil'
ii, i't.(i L!.$ol'.

miшa frшn;itшJ

с

а,ш.Фшrat

с;ir.с р()r,.

irnрФsihjl. Cind еryti Tatri,

r

"_ Carе*i diftlгс..rr{ll ?
-* Do:ir,rlllц l,t,li.
* Nu, Na[l:пll.сLl. n!"l i.ant сеr.шt sii ];t;с: tii,r,ilnlii. .Г}tl.
'...:;iiЦ numai sli fullilсr:е mai
рi'l{itr, 'iliiliсiсl:i*'i, fiiсоli т'titl.
..lli'tъ ii faсе 1:i iili
1.tiriil.l, оfhi I,lrii, <:i'rдir:.itrzirrсl irt lrli;l;l
l.;l,qесi;r zbul,.j'i',l''i, ;r lttlti сr'izаnt,е'rtlr," A l.lit:t-tt' ]"'ln, si.0t'if,i(il.i
.'';l:ii"е
реntrt rllilrtl''.
-* Dоanlirit .[.t-rl.i, t-l"l"t. с}lЁ1Е{с1,a. s.г..t"ii..il,с lt in1осrlii.1lt. rrltittгаl toatе tiсLl.iiit.: гiiiсiloг .i]gi"{:l1( 1.ll,8, }е сaui,сзl.i:,:E'l;:;:аl
..lr.I'li'litiv. Nrl*i nt,r.rэitl с]е lliсi йrlеfrll-[,
_* Da, I\j;ill-iiiТli гiilt' s5ptj-ttriLiil rlш -i fitсrriti dill ,сll.l.
'.,с:i.
'
" . Adiсir .,i

i.

iirltintе,

irrа*

I.'',l}i,, litl:uiзriеrd.indt.r^i

сa3rtll'iililii llile. Niсi

tьt,

3r1 t::ig

*-. iiiдrr r:а ltu. Sllltс:nr dou* llbi-rili',i' Drл"gтrstt"a
nl;ьr;i;:i l}rj r.l o rшrrilirr};"l. е о mitrtlr'lв. i\t.t t,,rlii-!l}'вЁ.t.с &эр:il.:1.illlr.:, н,l'*ti iinritt:l: r:i,ll-Fl tlil:nai ln пrin;l. i}l*.а'l avеa-'rl'i-+:i
Ф hl'lt:l.l:'j+; sjt trn'r, *]iltt"ir:,l t{.с lзrinс ua 1rri:;riтil.lг. }dш*gi 'ссr:
{Jсrrli.l; *lт.lrgоsklз *r..&{:...rj;l a a.fnс& ф ntltтil;i {r meа. N*}tr
$:lrрirЬ сu niЕъt]l:i. Aga t:il-гn niеi tьr r;u t,.':i iг:lрДr|i сl-l nj*
t6'J

., сt-тliол5tt..

veе!i* il

рl"llfltrs{]]']-!tri-ri.. Т-Irэ itn {i:Lз:tl;;; 1}-aln sрLl"s do]i:it .l,tlji' I,uli, [,u1.i"
Bti,"ltl}t: itз,tэj-е
iu;rt {.t-lг"гn;l rrumеlu! tiiu. Ar:tr tj'еvеnit сa

I)аl"сlillс:оtql

сi,l:xi,,[}гit't'ггlii t;ri, 1rt.tr[t'sill ,['ш' st:гisu,'['[i;Lil,-,г.tсiilе tгt.lс.: tIi aр;lг{'itr. Nш*{i с:r'lr'rtit:i tttl slrt:r:if iс..rtt. Vl'сi
[с'rеtragi ].-.l ti.гrе ilr lзiuгоu, гt'[,t"lr1;tl-tt', Vгt:i sir lтlt,t]iIl";ij
'rlij!.lrl
mссliti:;.lll;'f. \'Il'с,:i. sit fii rlLtltt;ri r:tt l'tiit.bl.l(i 'lil (]lLi'rl:l'
ir-tс. F"ii a.ii1tшl'i сiе шi,il:е, &$;l сtiЦ1 lri .[trl.r ;,i i,rrltiгrLil сi..,'lr..
itrya сurln

,

...- Dupii сii:ilijuir:lr rlinе Iutli'

-".- :".$] dlt;l;l' з1i;;:!;;]*t',i!.
.'lt.,:r'пlnii Т"u]i" с''{r'li{t'lt'tlii
.sЁtрtЁnriгriitl t'.i сLt ililt.l
'.гu"l
tf{ltТ]сJi]t,е
f*:..lсli.i:; Aт*
',(.

.lr,llii'i.i'".

vitit.' rt'iiii tirlr,riiLiс::.,. F;,t.it.ll га,
nrt-i о 1rс.r'trtаirеn|ii. Di,lг l.i t";i
rniсi l.li ::ilt: ,tгrttr"j". ?'tltirl,lti.l[сiг'jtlr
сa рr,l*tl,]rilJ' T'illli; сlll,tt ;i:'L: }-i€
ir*r


itt

рr"ttзlt:n]!;

lti

v.!i,;..:r",

n'ш шitэi

Д.'ч:t

!.ltjvojiф

Il ajunse tn drem.ttll Se.rrrinaru].ui шnivсгs;i.taг,
izbтrеnimd
irr Ьrafс'e lшi. o ei,''i Еi.;i'iЪ]"tit.Тli
arilinti сй nu nrai
сl'цu itl stгДiп;itite, printr'е
Daг seсu.nс]а
sttrutёrii ajunse lui Luii-сa й ;йtёiЁ
"*",""]"'ti.
buzеle lui nrirоsul
tutunului. ll рr.ivi o сiiрё, а;йpti"аl
-.
filr
spuse nimiс'
ГЁ N #;ir,",,-l
сar6 u * opni* *
Ь--:$'Ё1-'J-',"3i-ь',ff ','#, P;:
De Inарoiаrё. aсasЁ tо{i h^еi,
рrin fоgnetul usсat"
Deasuрra сasе]or qi-n marginea
bЬltrii dе un albastru
r&s&гise luira : ;;i?й.Ъ;
ршstnlсie рe сеr.tll
i}:ж;i'
с;r.

tj-е].l

_

TЬr frig, Luti

?

* il;;;ffitrЁj?'*flj:

g}rеrntri

in el,

strtnginсIu*i nlinа

II

Intlia netrirliste a;эfirttse in suflеtul lui
Catul Bоgdan.
ginаtse d. i;;.i;luщia сЁ-JЬ.;йЁ;:
Bу:'iъ

iЁ.,?,lloj,-

"*,- I.{Li^J.,

!;..''.

fit]iil.?li]il i"Liji,

.lI11

'nu.s d!Ё

nеan.lur].

;; dйfi,t'Т;ji:, lтiTj?ft
;Hl?i }*iTi:l
"i**i
ntt
сtesсhisеse m5,саl. .сoresрondеntr"' *iж
t,'gl:а,'rёdit5 pe biurou

]'.t-дj

;i^

* lt]iitliзn" сlli.li
flj]iii oi1i]l'l]l'ril fЁr.Ёl с1;:a;.gоst* ?
* &iti*lllrс:!э si роt
{-,ll," сlоtll,il;lfl trlll,ii, r.-il.;l:йns.з N*t1rаm,
lltтlph.l.itlu*qii сiitr ш*u
рiра. Sj* т,:d.з с;t {*.з.;sfur_s-;;il;

ll:. t"tt{i f шni

Ц=iLЦ* ЁfJ'-ъ?i:l*: *t*::*""дуътjЧtЧ:ffi,TЁ

Sg sindeа .uneоri сЪ o st?ingere de
s]}|о-r;a.
inirдё сЁ
qсoala _ ginduiu*,u" u".u,i"r 1ййiы ^;;;t';;
1'1:Y:
ассrntul.рrofesiеi rеluatе ],
:*].t,lo'-nu
t'oь"i".ue iiЬЪЁ
dе aсas6, s*o lasе siйgurй pe Luli
"itimp;il.;;йй;;;
й
fuseserй mereu alйtuii *, Ъа Г/oь..i*
- sа vaсtа сшm st5 сu
rсmanсlоr,
сu
сorеЪtu.ite,
сu so.
:9'"ii1'"
mai tiriiu ;;:,"J"нНJ"1ЬТ'li *::

iiJ-огi.

sоаг*tr*

i.tт}i:,sjЁl]c.

$i, еa la

nз.i;ntс, ::l1с;lat:t.'a tоаnlt.:*i s* !lljii{ii d..r;сliэt.й
d* ,u*t:зint liшrес} ry! f;l'iln:;:е r,с;tосlе.
* Nа1ftin, lтaJdеm in-niЬiсa Su]t:lrrrllrri"
itзtюl;, рс itэs.
m;гоsсa а сгi:эg, tттэi a}еs
-lrr Р]есаг*
-С}tt.Ll"lttl
Furrсnaс.r.rl V*,;:}lin ьtirtiе
tоаt.l еasсir &,,.gaL' еоpасi 6i
gr:"fulini.
fli".l til]0]x18

Ре sJt,п+]:t Tj,r!;tll.sil;jii!, drl о р:;rtс: gi rIс эtrtа' t.:iд f,.;il
""^. ..|"
ll) }i iir'!ii.lit]i]Ll j]l.iiэ fl.i.jl]z{.eul'il] JrЬ;i],ol.Д".o.t"""",
'ftгlt,tlnlr;i gгt-t1liiз,i сJ"е strtсlrэliti еflгe vaiзе&il la va]-e.
Lt1,l' Г.1t!"-tt.5 сiilr.се in сс: lilei гr:реriс. I\*зthзn r:ilriiа
s$-.qt pоtо}е,.'.'сii rсsрii"э!,ia gifiitо*.,o *Ь tu"'oдiо']йЬй;;
ll ;
д}i тn! :f, т'i r'сir.:zi ре s шi;lr'ii сlеslul rli,.
-J.el
tr.lt}i i.9i z,ilt'i Stltrt*nш.l, dt: dеtrэ*rtе,
;i fu6i ilэ'sрre с}* t'li.
tilrtl dе }';mэеa dе ргi*з1эl:r.ljirг, е;ш'г-- i;эtоrс*&
сiрut *uрn

fiffiL}?:.#-ffi}-ii**",
}lфt; а;i"ii, ЪЪr:L
iiТl:'1"t::Ёfl*;i ;J.,ff -*"#:'*3,jt:

s,:J.н'':,:Ц#*д'жff
aсl'еta{i,el,
тi ;j ;j,1,

ffiЁ-;*{L*ч*j,,Т''Т'fr'fr
сxin
Frrnсlaсutr VесLr
f usеse ult imui,,*o;;'*i:t,'т;lу-'

*;

t$.{

u

jsТ#'ж""}lfs,.;;,Т-r rъ ul re;]trxat t геhl: ;r
;; ;;:i ;1 s i ; ffi Т; jЁ#."
ЬT il тйr*;-: ж

ЁjlJ;::# -t:".Ё
i tiiiй.tй'
;'.i

g*

ё.:'n1з

i

"

lGS

r
ilШ

lll

ч=::@.ф

*

n,.jltlr, iшf,rlsо !n Jэiuгоtl' рos{)xl'огit с.laг hоt*rit
lйsinсl-*э
Ёt'l [,ti]i url }i'аth;rrr рe tеfasil. In rAsti.:т:рtlгi ii- tuzеa glaiuil

lt'l:i't"с.l

fl$'-:l.l.iIi

сl;rirшtr

-'}tl*:'1."l'

iar 'fisii

sс:

:гtisttt.lltlitI

i']{.l

sрсr.[саl:Ёt, сLt сlф;liС:.]qr

;l#тi..itl; * l' ;i: i*ъ.;i: i ;, liч:
,шй*il

;.llimlзi:. ёu

"']t*i,'рo"
:iд111*u1.' tгt.:сt,l* astfе].
fJu1rЁ сlr'.jшit т,evtl.ц,sitl. с.i.i
mai,с
сit. t;ii.,,;t.tlсaqгti. I",аLi t..."Гt :ilill
',"(:ii
il (.ll(,!.t.:.!i'.
,[

.i nijmltlс;:r..

' ;i сieirtisia,

ш

ii i't.liisrt'E-iii ,.'iйr.l ..;;пri,.rгl ltl,sl,rсir'l ;.:..,il
i,'t.l
яtrit sit*.;i t..o .* l*"g.;;;'';.;ii;;;i.;ьi,.,t'..l.'.i'niil

| ',(jl-l$с rrurш;ii 1,,.i'. *-'.,,ri,
;fi'";;';iii*
sс*'i'Iii t?i:l.
',.iсс сlе sсAutriislri
"*,.,.-u., qli rl;тri-ilt.
1'tфt. }.'i.;;i-..й'{;.](ilSp*ГЕlt
,l l t.сс:еtistl
r't.с]',*,;l }сс:{ie d;.;i;;;;;ie1.C..{:еa
s_0 ii;t.г{.;. рo. Ъi,ntur:,i "i*?"u.,сll.:. Jitоgi'il'l,i.:ltii,
.:.Tt.
}Iis:.iоrliita.t iзш
j#1l,lтi.l.t',.:,.ll,;
j;lu:;
',.;fi ,l"#]?o"lil;1il1ii.li:ii-.:iJ-;

.

i',

i.t.

аij:rt, :rr.;т:,с?nd о тзr"i.
.
\"ll\:
pС 3i.;lIi;iirrtl tnсsсhiir il jп;.::;l':iiс а1 ftjil,;r
]nlf]],t".s]t'. llгtlшL.asc сlrrsшtr pе }эiul-')u,
ryi еvadase с]jrз
сfrsзе]]ii. соrтezii, rеluirrdш*gi
1эсэ {,егаs;1 геЬгl.iз{;ia сu l,tiji
tn lurninЁ" Fъtsеsе ъ,еs*1 сЬ
.йn сrэрl1 с&ге-a iugit dе й
liсо.з!i*t, rytiinсl сir i sс vtl tзlоt!тa nhsсn$a. с.l
oii*.сu"йt-,
;amingg* .iaг о Dгrосupf}rfl, aсоrrlilrdн*$i tln
tr,a rлas$, insli, 1ir ti:nр"е* i'тotl,*".""'{,Сil L]Ll 1,ш1i,
',;;;а;;:
intiiпiз"*
рlДtоnгеa fогiтrr"li5 ,,с!оЬmntlloг qi d-trrii':i1ог'., *рi'**..i_Ъ*' nioiя}эn) {-";tг{.r istоt'isсn paгоdiinrl un с1isс:ru:s
рс;liiiс, 1! d;iсlшsr
еmоtia е]s"''uxui сrr J'сс!ia trеirrv&$:rt'r1, с;lrт
gtiс сёr va fi
irsct.i]titt' Inсeгease in gind rоstiгЬa ir*litli .iu-" Joй-й
Dibuia. .*\v*ea irrrртсsi* Ъs d'nсir ar tтеlrшi s-li *,тlr1эй-д, ;..;
€}vaa рslze релiililq qlng{vir"i,
с1t'. сl;vintе. $i'iдr
s* r..ufu;qiл'se.}nngй l,uli, Ъ5uttn*-гсрr:t5гi
su tii't-* aj,irtriri d; ;;;
fi
сu tr'irрtзl еi *iua drэ nriii:е. A t]ошa;, а;
-a,,:ч1rlngl.9i
flrл}*nеnli'}' inссrсasc iar вir аdцnе idеt]о lo]сi;i.-li d,g dеsсlъi*
tllrrd]. l|il illnrntеc vng пrаttlгia, fЁrrfl с}0'8ziii!it-., fiiгfl
sigrь
rn"n{й, iaг vоrlэоlе vеfl.&u lnееt с1е tоt. Рnгсti l:]rl t}.jtrfa вtriЪаt
trn rnес:ilтtiвtuul ссге}rгal. Сu-atlt ms}l сrtrй й
;й ;.];;;й
ny.:{r зiшrlisе пrai ssnйtоs, mаi.vigurоs, гrтlli iтrсйrсаt сiо
viп{A. it:r- nзаi a\iusсs{] mlgr*lrс:, n*iеi сiii;:r ;''рй.;Б;йi
dе sо*trс сltэ la x,ido. ,$i, tоtrиji, еrеiеrul огa lnсa:t nes;giй.
яi
Ahеа siiabisсa сaaa сЪ inaЫt,з fоlттutla fl;tj ;f;;{;;;
-ffi;;
vi,;еrз.-$i.nu pu*+^a sj,а lосului. Inaintе, nu rче рJilnbа ne.in
oшпlq].(!r{:,t.in pвuzеl* пlunсii. .\сцrn еra iзсt.lpаi.ltl
st Ъt.са
р tоtоliкl bitirоцlul sе ageаa, lua vефea eoЁitlJ рБйiq='

sстilitllшi' сш

l .i1fit
:;;}ffi

l'lsuJ. liс piiшrlxisе рrin lri-urоu, fаmi1i;ri:iz;jr"i*r'r*sе"i,iеo:t'
*ш intlliзсгеir atitог alli dе ntttlrсй sоlitaгй. ln*:еt
$i ..i.u',"
l{itlэit". rlu*l аt.гЁtgеa. Sо sinr!еа stгititr ln с'tlт,Ьга ;:lliui*r"
(]illic$tсa сiiг{,i}с, сrсзiоlltiеlе fоartе &sсu{:!|g, саiеtеl<э3lс.
сш
Ё*t)e!"1'{,r vcгzi, аntlrлс соrnзndirtс, sсгLlлзеl:,зJln
i"n fогmй с}е
*-ш1;Ji'.. },о рri";i'sс 1эе tоtttе сu о dungii
ре fruni.э. l'аrсfl с::jй
ргс*' t::rull,fl iurrrinй 6i tоtirgi pгсa рi4iirrl. I,;:i::] рittinй тэсrrtгt"l сl:], сirг* vсnisс с1о l;i I,1сtо сu lгuiрul aгs d..' sоаге dс-аt.l
]r;i }",Lr]i. 'Рсtзt:-,re aсе&sta, Jlеrсsti.еlс bir:rr;L:]iri ;й;
;;;,;
in,gtt'.l'tr:. ].)пг сс1 с;}'г8 munсisс anl dс*a r'iп*ir,;i in biuгоi
J.tlilг;-l tl.l-l:nili in tlllt}л'ir, сrt:1}'ugа с1е nэеtal a ]t:l,,.,т,ii а;
йiй;
aрtrс,:*;iljt р* сiliеt. Sjtоr:tlr'i]* Ъгau tгasе
$i ffl lii]nр;i;i];i,
t;.tг 1зl:;.сlt'lс.tr.r': iirrpi'сшrr;;t:е, izоl{шсlш-1 сtr t,tltlri dlе 1r:ta;ша
qi-l

rl!.rэ сltrl:rp
гtII,'1; li'rоgr
';r.1
^l;l]
ti]Ь!lii1а

],.l,r

li;ш.i.t,ersititi.с.

]r;dit'

},сi,]'iйl'i;;i;iuu-'.ruо-''1i
adtniгatь"

гL.5:рсс:t

.::]' .
. .';:liCilll
O t11:t'l'{J irlitlсn!,t,i.

l,L?i::.:LiJ;. ;.'','''

.',

;ffi
llсt.с,гi,i

oiе*.hi.tГ

i;i

br

ir tclсji'i-Lе
ii mrr;с..э;;i.
li .''''i.рd;. },;j.;i;JJ;
"ilt
в"g с;;, i,;
.oси;*эь, sсl ii:i сli r'i ita

# lT] Jiis]fil}; i;i :ж}
f.i;i' f.:
йй;,]i*,.' ll'р*uш"*t.;

,: : ].",'

:]1!"*;ldf]

usс.

..tг.t'ilrasе

"

1.l.r.t

irlсl

сetгс:*l si:ii.tt;-.Ll

с+*i*p"гilс: .lr:г

сil

1ir.in fafirr tllзt

:

i

litj

Ltl.j[:a

1rti,rtn"gt,гii.

,
i,nli.l;..с"
(.j]iЬгitu;i,';рiiй..,..,
сеа dintii {iii;rl';!,
l 't 1]1Гll, гесI'n-nоsсLl.qс: gristt-ll
l f u i).t с р-;. it.' ;l .sе. вr'lit"t.o"Ъri'i.i
i"*t] - ilТili-iъ11
iТ::
"з,:lirrd vсllu1эitl..,r'1,..l'-riniii"iii,'i''..'"i,,
"';.-];l,.#}..l ;;]
сCГll1 tj,l'ii
l'.ll, irit'ndu-i giii;.'' сxiprJu*i
i'""li'-."'t сlс tшs;i, (](}I,'i.{]{,s'
ii,
'.iiitrг:il.t*i осttji' ;rii'ir.tulnсi ьаtлlс..il;',,..
t

1

i

figl]rгi 6i

с1

"

l'i

i.irl;..r,;l

E;iL.Гt fr.rnrahi

$i in*'га-sе l";;i;;*ьi'*t,.*l'.^.\ГI-1ll"(:l.lf'f':
itltr-ttl-r,I'сl! с{e
]...i.(,:iisnl. xn trсlt sjj .[itсl;,l o l**1ii'.E"ь,ii,
rtr*u" оri'ltсli.ii сш
l ,]-.!C шrшltе. сiiдrг'til''li.
*.. ;;й,;;;.,li,.'o*.. оb*.п!rзt'l l.;ш
.:l.o:*u iinеng. IJlос.зl;е.р;ilinuit
сtе nрi*..,.*, a".лinсtr сtrtiilт*
. liil;r Llnei
шlлгi
ir:{it'.г'сlгit.'1i сгl'it;ltй fa!r"r
dс й*iiil;,.,i*
nt'r с1оvсс1с,..' d*"1t. rт'n' singliг 1llс::.t-;
:
l ;t.lrсiitoгil,l'1 slttгtr:nf.*s.. o"n-i".'.irйti,r
lссliеi aр1iii-trii'tеil':t 8e n'-l*] СllЕs".-'iil с!е
}ос, fiiriсiсft lшtfс.l"сiс

.,li:llit.lаl.il.

'

'

A1,"l'.зu-.i:i',!с:

*1.i,

йinсй;"i;'';;йi;

;i.;;";;;-;-i

i'* -i.l,,:,;рr l.1
ii f3*i11;,.Гii'..1 j #.t.
;..l:l,' oi nll"i'lj
ii r.rч:l... сс tl;l!'.':; l:r isрi{а
1i":.:;r..li. {];з
s;i n.-l iii;ii lс*;"ji.iu"e
g*.t,l.}:.
l.flti|i"t
l.'ii.],j:
t'i
''i*iii:luu,,*u.
ii

t60

!8?

{,i{:l

I

!

{.1;-l:

i;

Т'..:i ].

i..t.

t l",.;t;r

al.

. * ]:'::l:.l {:i]jl:'r ? !] !rri-i;-].ii

ir.,;:l,l:i i,i
"r

^1.,t.:.t1-,1..g.1

'l '.r.'i', ,,!

Т..:..lj,"t' r::',;...l

Ii.",:".i. .i, i,,..il-l 1 ,

1:] q11 |.1'll1,;111

i,,,.,L.J,il,rl

i'' i..

i:.i t, ,,...:

_* .iri-lll l,,i]]l.i h.'il.'l' hr. 1.]1.i Сi.цj,'.l] fl ..,'.u,i;'r. l.il]i..];.l'.-,.l.
it, il' ,: : : l';:, j 1.rtt i.,i.,t r'tr_iil:;_i:;-::.i irri "l-.,,:1" j-j:-1t, ,:::.,r.ri,,,i
il" ll'rl.l,;il.l.t l,i]:.]'}1l) lltr..i.i]l1ll.l:-it;*.i..u 1:.lо;'1' .l.!сii:;i;..l'i-11 1..] с1;
i.'.
tjсiil.ll].,.li i:l':i,,.'liti;.1 :lрi.t: i'еi.;'l:..;.1 сu с:n 1;; trзrэ,i.. j:l;li,:-.:.tl, i] l.tl...t;ili'
il1]t,1n:i1;x'1l."ll1*ii 1--.l;l;; ii.ii'lj];t. ]:Т;:'zj;liсlr \r.;jj,1 ;iii сl;l с{illi r:j il-l
i]-аi]'ч
Ё.* tФ:liriilt1., i]jilir"1r.l }i.с};ijcLija {:]1.i];г;;]" At: l;ii-l-i:l::.j:;i.
Сatшn fiо;1tit]]l {] i:$i]Z;:} рс !-ш}i рi1 g'l:тii1nt]l1fi 1t,li, l;it|l'irlti
'rэ
d* 1"liсlдзitil 1шi.
]'l",t zl;r"сa luinlli:й dсгlJ'-lr'.i]с
}ji'ii"сi]Ll U11};)i.i].lf jmсnlcij]ii,.::.li,tl
nlе ulirог с;i1uг;iiгi{;о tlt-l f,.iiriisa 1;r рЁi;гlt;.rt. }"Itaрt,tэа Llvц']i] {}
tt.;lllsрarсtli,Ь сl* vr,э1 si;iзi,iг* }i::at рсii.: r:tltJ- ntэg,сi. ,I.lзl*
l11ilj]& iil, гilсо;rrra fu};:.зnn,;.:i tr.jlul uliii;nli*r яl,eirl,"i' С*;s:ri
}*iiitrорсзtriеi su.nil 0 о;'й
{е Тj{};t]]i€]' d?llгl! i,i'ir::гii dr s,р,;1
(j-шlе}ai}сФliс: vсnеfliiln&. Рlессiiiitl]
r.inеi \"itst* n*а,r fi nii:lat.
Nlсi сhiоtul unl.li gt:ndоil*г.
.Luli, сц осlrii inс:hi.1;i, рагсЁt r1ог;:r**' Der шlnli;l t:.i
s:tringеa viu ryi саld tnll:а с"l,гi-i сl'ltrзt:insеs* зni j]rэсцx.
*-- Сtшn & }Tlс]:s J'll ljniт,егsititk,
? i;зtгg-ujl Nа..i;han'
Lrltrl sшn|i tl:l:;,liiуil"оа еncj]\'i1til pгrlriзегgjiiоaгe t'i's':
"
I i li:

рtlnsu1ui"

*

*

Daсh в6 fi fоst *l lэ;.ltli:|l, ;l,1; 'fi ftriit:гirt"
Asta 1rl\..ali:;li сii аi ir'ttL 3uс('L j.

}J.tltr1tlnlсsс.

NLl шliс, .Iаui".I'"uj l)iitтrrэ*z|u) lj;ii:i.-l*n t*al;
tэr:*зltilоr'
'_"
с.nttlziasrnцl. A 1rJ.аuzсlе sirr i; a;'" i.1зtЗ с irigr:r.i j tlr:"
* Dе utrсlе gtit ?
Glastll lr'ti С*h.:} [itэgсt.".llз s;tinil sе*.
.,_',A vt::l i сi.x: g tsti;i tr, i il l:-. l]ш ] i {'}].*
ii]i. it].
r.t

rs8

il; ,,,;

x

l,,li

?

li

f
[lшрсl:rеnьlс:ii t,,г:l.tii. l.iс]^iсillсlrr*! sр:,:с:
.[]

llti сtrс git.
-* Iагiil-iтiЁ

t"rl

l"сLil:&_nс, ziэi.rl;i

Arдint.

с]' ii iшtiltli {-,Сliii

Ll]1jL,31-

rдi.пе.". l{i.rt!эltlз, tr r{)gi sсш.:l.ii*lnii""."
dсl.lпrlеrt1-lшсi 1эir:.ul Sl"l1La.эLil..ii dе

рс

сli,

eatl"tl f]цrgсt:in r:сsi;tг& аditlс.
* Asti1.r-;i il.l,:..t li"l,i.tt, о zi ргоlrstti nuirзai fi.ilttiсй irш:

trГll*t

iаг E.rlстй.
lls*l nit s* рс'atс.
"* Ntl, I'll1i,
"'- Dс сс .l
.-. "fttr,l ? Stlrсi*irtil ?
Dс сс rrl-i ? }Т*апr fоst с:lсt'l*r ? Nt.l sillnfl о fе:rlеjr'r с8
tоаt'е fс:trr"сi.lсl ? .Dr: сtl rt{:voia с1с-а шii izоlit tn е:'lraогсii,*
.l
lliс mi-с l]r"iсii. }datltatr, sJ.}lltlс цi tu...
m.аla,.
Nitthair t.it1iс:ii сlin u.nrегi. r/lsfr.ing1rrdu*gi lзuza сlе jos,
$i ltri ii еrа fгiсfl, *; dсryi intеlrgеit izоiarеa dоаlnnеi tr",tdi
!il г.litrа.ol"dirrn t.'
* Dоanrni.l l,шl!, di1.mi vоiс sl"l nri tе r,iiсi rriсi сш рr
bflnсilе LТnj.r'еr,н!ti].,'ii. I?utе!i" fi iг''r1эrеulrii gi ]iiiirjr сlе astш"
с:l-шзr ati fоst ry.l рlnli асшina.
* D3, Nat}l;rn, nlt tin sJr fitl s.trulеntЁr. сl;rг s1э.t,l'nг: gi t,'iа,"'
С]е s-a tniiinрl'nl 3 I.Tn в'n с1е ziie rr*et fсэgt о ttllriэl"'ii iтrtгсl
'nоi" De cе si fj.с aСllnrа" сirrd nе-am lrrtсli's 1a сasii trоstsiгfr ?

*rсrгiтr

iltit

D;tr rrri-i, I,u"ii" rriсi. о

LtmТ];:i..

/ъ"d'еt.it.гttt ?

Crivintrri

сra roс.е}li с1е сitrс] jurn{..п' qli tсlt
ос:}rii lrii Lttli ii diiсiелi't о gt,l,-l,i.l,iilс сlс lш.

i]rr{,гсlэГl'tог

dс: г0s" dа]r
tniп,й rrоuЁi..
.

Ar"iсc'.iit.:.ьt,"

-Lшli r"сьilir.;i lrсlinс.
* A ['rесul;' Sir r,rri nllli

L,lrti iTi сuk:;.r din r}tlt[

dе Aгgilrt.

\'О',tr}iirr.

ФЬt.tt,,'i..l

ро рiс,р{.r'l S"r]ll:nL:ilti

As[t]с:i 1'lс:trесttsеr.il, tттLtitе.сtl;rs;шt.i с1е

nо;r1зt*
y:г: соvеl.,r,a vаgзr.lal,t-'.tilг. сlnсl ltln:еa 1rl-r.ltе$tе рC Г!F'е сi} i.itr'{
,r.гr.lruс:а
iсltlji].ог ryi a tetrriъlе)сlt, trliigillе"
ft"tm dе srrril:tr*- сlс 1rtl
apr:сl1.riind sttf l.с iшl сLс lltrrirl ii r"с.а r,ссtri1оr с:гсttin (.е,

DшJзft
]Lri
ti..r.i

}Iiсi
1T0

n ф:*. .-'*

1if

гс

гtistir& с:rrvin1,ul .,;LL1сlVitгirL.." гссlirltl
i.*сl;.-dttсеli сiin rrtlr сunriшtс'ре griс:р*
i:"!tзgсil.lrr sе irrlr"gL*Ё: ,,Adеr'iiгЕ't ? }iш jilst..sе

brt;rl:it.l

tтrli o linil;tг. сitгс
}uti, Ctl'"r.rt

0' rlшi.lгit ilitr"tl t:i ?o."..

iJ!'i,]i"j,.tl

l'1r1i, rl-tlsig"uг,

l.rir н-iaj,

!i

iuiс;оt.;rs{] it],(l?'{]dl]].i.ltl

.i1;"ii.ti,l,'i

(io

ttrtш,.

i.i'1i]i){];i

1)t..

in

сinri о iгli,iiliisr:1зе

еl:}:'!..
I.,'.l.i-i

tзl.l iii;'ii ссtisе, .i.ri-.l n:-lti sсl'l.iil.:st..' fjiэ'.ir sсi
сjl-j. [ilсгii:iсii ссvlt, T.;,iri;;г: fсl,jс'lt 9i ?ntintt;'ii;
ry!, ззt"li::'lii l]*ntr'll е;:l, l.tii,iliri iii:nj,r }iri t"lо рiл,й

],iit.lгi.l..i{.l,

;liili,iu-li.,
*:;,l:,l,'й,

с1;!i.

il-ii, ii.: л,оl-tl 1rri t..t.:Jlj]!l;гri'

l,)llr:ul'

:iti1.li itrl]lгs:г.;i,;.i

{:!LЁi,a се:lsr,li-"i сlс:1rlti.Lе сiе tinе" Vr.есtLl sii tс am ;llil.Lu'ri
t'оL timрul.
_ Daсit v'l](ji. r&ii irrsсгiш 1а Т.il*litrtittс:a сlе triiсгс', T$i

*
_

Itr .fiэnd, nl-r.i asсtinsоsn ni::iriс, -* с1,..r:i,t silfiеtul J.ui.
in i:l' fusr-.st о uш};t:ii' Nt't ni,illst,lsji) (ti,'il!]i):i'trхl }l-ti

Fiirэс-li-l/r

r.:it,

lsоtllэ1,jtrtlt;.lrl l;i.r1lггjсi:: ;is.:в].r:i;l. lЧш*1;:i riisр:."е{пiа

ilП;l-tlг r.l'in riгtлlin с1lг

vi,а,!''it*i a;зilri'r..lrirl (:.l

i1r".!,

о;;riтi:а

'рi:сt*хt;

i.]l-l,;ilij rэсlii. Оt1ir:i*

р!{jIl,"ii,1'l tl;.t-.;:-!i'r"rnсa

sо-

р*lli.ru ))iJ],i]rci} V,ii.:iiltоilгtl,. ; dс: сi,nrl * ii:tilnisе 1;е
li, тia!;l rх'l сa ij a}:,ill.Llrji) сl} li.t} sl..,Jl-} sl-lрtjj-.i), sj::n{'inсtri;-s€
,l
"i';
jn сtl сil i;r е];*,т:ttl uп;.:i viсittl'"ii trt:соl.ltеyli il-l'
}jq.: giпrlisг: Lirlсо:.i 'la sr:i.is, ttv:]l:t].-о 6li' Т,uJi tr1ittltз:i, in
bгa!с:, рrl r.:оl'сr:tа r;,;tр{l;ri-.сtril::, irl ссi;i:ilrr'i,]tl с1.. i'.irigi 1.lilt:iiг..i
t:;l]тl.l;-t t:?iзг1 tinriэttl tlасl;.] ]).,] aр{: с;r сr a}tjl оg1iildii tl ilrrс:ш*
*; i.t I ii, i i
ii a;"lоrli,an st:]:rеinс с1r'l t'Оllillns-., рcrst.)*
^;llriri.шst't
аill11ii, p;.о}:l'r]lтtt-., *;i$.i r.':}1.illl it,i ir1l;ll', itls5'. сiriсi nrl е9Li'
$;t-ljtlai' il* j]т:aii:t a]bi1 sl,i 'l]*Jlr]-:Цlс.]Zi' :ri.i r:tэirзtrrlit;ilt,i', st"i {,r:сс.i
dlilr ]ri'lrrin;'l сls] ]tшrii а ;i1зstгaс;tlr],Lri ilr сlirtlrrui с*irсгt-.l,i-i1ui'
ilr iос s;ii llihit irr iill|f,l lrlлg;l rlс ltiсх:u. !,ar:ll3rir gi n:;i:rusсl:istт-}-,
Ф .tl!,еi't in' lэrii{tl рв l.r:li, ryi d.iтх..оJо-rlе сl.t. lr,lilгi],с vii", сu
п.ril'r-isl.il 1ог сiт:lliг ryi. t.trtriс. Tгi]li;i. $tia с;i trir!сryir:.
$! еrir
fq-.г.i.":il сil l,гfi,itэ9t'tэ. jllsJ" сi:r'i!-t,ut.linеа сi оз'jc'lir]d- 1iо;rtе sс:rie
nj-ilirзd;rtii nu*l рflгilsisс. Сii pоаt'е sсriс шit lit-il:ri;i сir оdi.
ll Oi]г it, сi ;l,вr ;э11f i с:а t, inzt'li:iivсni. L, irш'rо t,
I)с с!шт:a tэl'i Lшii iirtго}э*se : ,,Тtu*1i iritt рl..сit r:.lillt
tiшtр ? }iu sirnli !],i-.'.iОiil вГt sсг.ii ? $ii :;r'::,.ii r:5 оtl- iltl vrеiilt
sil tс imрiс-ldсс. ГJaсl tе рtij }fl }uсr:ьt, nir:i nu. iтl'ii siln|i..|
{.) sliir'lrasв ztпrlэilзсl. INr;r 1rr'сit tirriil.tl с;-r sй*E!, сtе;-l stlшгt};]
с'ij" r]е sriрсгiоtrгit сга f*тit:i:.сn с1с*rr ti'Ai slt,i;iJti';iiеi d'чз-a
sсгi'е. I)lttLеi}tl ре },{ссiittзi:arrJl. Ii spu:;сstl :
* I.tili, rtn, tiгan din farniiia T,aсizilоr igi соnsti,uisе
о ;3a.lсгil еu рatru mii t]e r'islirsi, urra сlirrti.е r:еlо rnаi t",tlste
galеrе alе .r"rrtiсhitJilii. Irrttзipuiе.}i орt ffiij сle A:r;r!в _ о
1-l;idu.rt *. си ffll.isttrii еоntгiiсtаfi, fгД:nintlnd сtt patru rэrii
сiо тislе а1la nri::ii, trХ't-}tr.;'l сc' Рfls еLl рilв' рiаlегa в5 irriiint,t:".:е. Sрiеnсlid : nu i, $t {,r.li:ihitr. tliiсi n*nо:,.осi$ii, tш:gi d*
l..;iJ'ti."tг5, uzi сiе suс],.э:"lг(: !n tеmni!а с],е tсэnnтr inсins, nl.r
vеttrеarr ;rliitшr,i rlссii un оr"ir! с1е ар5 ingu"stfr qi sitratii,
i:rin gaшra ...lis]tзi, iaг tn rврntеlе trоr vсg}rеа еmul сu
tзlсiu}. rаr dсаsupгa, Ia рrоrt, tiгarrutr Brlvеа rnarеo,
l.iilrl',il,,

!

i

гДсоrlndu-ryi tafa in. bгiz.'a ei'.. Pinf, сlnd te-aттr
сunоscut.
vi.a{a mсa a fost efoгtul се1оr patгu_й-Ъ"""ii*-#;i;

furrdu' galсгei. Dе сirrd te

prоr5...

gieu?
; ч" еgti n:arеa 6i tзrlra
Ivrrndre gr pasionatе

aй,.';Ъ; sini tiranul de

-

._

vсlrbe int,r*o nоaрte

i.;i.j

1ngustaяe рaгс5, d.еvеnind сa
din сOapsa gal'еrе.i,.sер'ln"са",:e-t''есе
truda urэ.еi vislе.
Aсeasta еra naniсa din el: сй rru mai
f;;рoаte
[ia de desсhidеie nu era сlс:сit tln йй ilrсiесnt "й.
sосu.ndar.
Pu{in antrenalrtеnt, o rефйi-,".i,i-t."qi;J
o readaptare a nrin{ii 1а.aсс:it gа.n dе eсllvitаlе *.5i
';;1;'й;
рuleа
вa-$i сontinue prоfоsoratitl f;ir5 еfогt. Dar sеrisul ?...
Luli...
- с!еrnй
in qоapt5,. nrst'iind daсЁ-i асiогmitЁ .c;lil
Ii
vazu
8.еn9ie i;oiiсi"сiu.sе l1 осnli, осhii сare-i
Е'"3,a.
dёdeаu rйсoare dЪ pйduгe gi *.9;l" й'.,'pi"*;a.
_ Luli, patru mii de vis!,e tе sаiutЁ...
}i-aduсi aminte ?
.. Genele se pl,eсarЁ, inсhizinсl gi сlezmiегdirrd o aiтrin.
$1. аpоi,'осr't diii'lrБtl ЪЪsсniрi se орr'irй in
}*^:::тl^u:
mrrarea сeasului dе abuг 9i dеsсi;riес.
.Luna era sоmnrr] timpЬiut
оprii.-Lilii nu mai 6tia сlaсЁ
trЁia intr..aсeastй ntзаptе Ъаш intг-r-lrlaЪсьe
; d;;n';;;;;;
era' sau igi aduсea aminte; d.aсй u"n
i*'Ъ";;;й;#'
р*
sau pe сovеrta unui va}эоr; daсi in juгul io"
u* oЬ'йЪ
un tЁrrn al l\{еditеranеi, sau aрйгеatl с--i"''lr]ъ;;Y;;
oсhiu^l

;

adoгmit...

Nathan sе ridjсfi sрunlnсlu-lе

,,nоарtе^}]'ttniii.. qi рleгЁ"
1l insolill, dintii рinjr ]a.,uls{ ;ъli.;;\, ll.! (.,, -);.ui s'i.ll;daсului Veсhi. Sj inа;зоiа"'а'ul'lgi i, сa
р-.i;il...ul] р:.r*
eu f-runze

moaгte qi si.aiui:rlbе.

Lltna era сlеasr'l.ргa оr"ll*1l",l1r:i сa bJ;зlul
tuеi iui Vеnus din }'iilo : ttn'gеst орiit'in v:,з" гiung

atr s1a.

Ridiс5 spгe сI. oзlll' sрсгiо;i, а.1tс;:{.iird. I:l.";;l;й
iЁs]ndu.si рэ!tоanсiс. i,iпt рЬiлii;,;;;.o iеii:t-ril in с:l ,:i,
lоr,' clrг
luгl;NшJ ]r-li o сtllеsе с;" с'i,,iт'
;i.й-.;d-o ьl;..ti^*р"," -iLi
t72

ф -. !r,-

Д!]

1шi'
X)4

'

t i i._ , "..
iril,r ,ll: I r rl

.-tr r-ii

l;-t

se

гevоltaserй.
. $i. d.eodatЁ, sт.rflеtul

Lu1i, аrrr sй,-}i sрun сеva...

I

r l"i:,i,;.i{l ir.. ,.r.:

гr.l5rii.

a lVtrеditeranеi.
U9д gдr9r'
^ tЁrmurile ei devеnеau
сint
atе suttеtutut-рiй: iЬi.
Dar iatё cЁ sсlavii, саre vislеau iЪ tunсiul galerеi

_-

'1,,11

,! .:t:l i.rr..t,i. :rr,,

r';l-'.1

:i

ll

(:.li.(l р(lроsГ:llLt a:гrrrlttсTс: сс;.[с,г с]rt.ltii 1з'lс!li1зtliгi. Оi] !Гп*

lnсеt;, ryi рiос:;lт:ii f;,'гfl s& faсs
}
.с:, +i illnrini}е }unii il"l noарtе," suf]r:tсIе llvciru о plutiге
" lсbt.:сlе
,iq:
ро aреIс n:оi:tii *rlinсi.
u;:щ;iЦt
*
*;
. ..*'Ж
-" Ё ,Т,;i ;; } ; ll *f; ?;; J*::*l ъ:; : l, ;Ej'
,
,',..,;?;,";Тl,J#fi*-,*ъr';.

сiе сrs;.fiг tllh d'о lil}it clrll сi..lt;llrt. tоt.
x-}(.'tli'iil еj. hlri:.;l;:i fЁrсс.гi" V"шгbоl ttir.с x,rir{ili. ]')оl.lt,,сir сlс,
11l.lti.t;lтt.l:t оr.L;i;ri,il, сiе lrr;lг.l. LТnг.:оl"'i сint;r tra рiarз' 5rl[зt
,]ll:illijil i.li, t:llt rtlle {..:i itl! С:i сl с:rсax''igii сl,с: .[i}jшс а1'lз iiсirls .,!t,til,lit"
irrili с]..ll''iсlt.L dt.,гii *il,l. с;iг* irr.{']r;r'е1tе },ti fс;"i.lrstгrr цli,irrriir'с.l.ii
l:] l...:Lii:,i:il irt:.,j,tli.iз:rrll, 1.lг r""1;,i1lе1r: с:iе filсlсry. с.r;l t.in tl'L'uli:
j;,li::|' сit,
1; рl''i.ii'l"ltlrLui f]t"rгi].сlr,с1с sс.гii in{llг"li'itс pсl:t-lt,i:t.t tt zi"
1;rLl:iil.lтil t:lr l;'irt'ti'с:,it.

ti.!:rаStyii, r.iiшlin'irrсl

!

.

./\itсtlгi. tr.li

t;llj;lсi

1,-'с l;1.;1.i.'

.ll;t.rlгi1;

'1

;t'.

.'iiv'}'.

с:lr|.i

rнiгi

сr-r

]

nоbulоirsе. Sе
zbоruгi dс сlinсоlо'
tr)iirulsс: ]r:i Lшti
'crсt.etrj] viс$ii lui:;]t.l] tll{:ii vсrhi, t:сJ,
l:lзi intirn.
i,si aсоpегisе sт'i.jеtш'l' сLl anainti,l:s]a уneltlсi h:i.
srr,*
^. ,D"u,.
iltзtul
nеsigur dе еt ?r.l {i;l{lr v;;tойш
,l сliрi{ E,,i,-it"Ь йсlшii iтзr,tiтlсса1;i, 1unlr
-i;,.1"ili;Т,l'i.-T;Т;il3
.t unjсu}нi осhi а] lr-li tr*сltl ,ttrliрй со*l
I [гj stоs'
',I',.i;;;;.-"й.;;;;;

sсrlэсj. ii s1зшnеa ршт*9ti.,
[lli Рфr{j сlsr lэlltr:lll'i.i. u?зrе.ryi fсi[.{ .

tlliоl""

.t;r gрl;.tt

*:i'r

nr;ii ].l-illi.itl,t, с1itltltr.'i lr,Li.il gur.n strlэсi. li t'i';,rсitttс.гr
r.с,t'itrсjrt*i сliшtii tс,:;tt.t.t fг:i,nс:оz- с:a sfr*l сlеpгilтсiй
ilst:flс'l сl,r t;trir'i..i,,,ii lilrrlзе:i llсlt.ttllоgсLltс' fЁсind astfе] с1itl
i''i.,*n.fii. с:r.li d.lt.liii tritlziс:i a сс-rpii;-lгiсi ltii" Glastr]. ei еl,a
gl,гi".". q*i 1.liltоlii с.:il' а1 сrз1ог сliI.е л;l]un rшg;iсitшli. Unеоri,
.;:i.tlr,l inillntti tn tl;ir:!i,lс dt'lir:].tiнс
ре grrrшrrеhi о gtrurтзi, sаtt
flLllrtt: о i'.t.tiiirlit.r.. i iс|t;з со1,rii:it.о.i,.
*. tJ;ttrтl-l. t,tt гizl .l riе bltсlш"a с1. auzirrdu*i r'1вrrl, сflсi
j. r:it -i lrltrr:z i';гоl
;r] |шrirr
с1е L:t l" sttri s.r.tl.
Фt:ilil сli' gr.: !;;triгсСi}Ll. sрi,.е sсriэii, 1эlitri с]с laсгllni.
С,t ii--lсеrс:, сl lul;rirlit dе iurrii.
I{t.a ili aсit,iТi сti l.li iitiinсi..tr)elr" с:;r nii пui!. еra.
' trtrr;jlрсrс:ri
сir,\.г;r,il;с (lit О iiр5t lil:i;lг.:сiе сu ntlfеi:ii Cill.г].Гt"l!t
g.iiriтas t*t aii-ii. с;lrцэii сс s*;ir"i 1llсlris tш fugld
ос}rj'i ().t'с:xiri"
** Tu... g.rlir:gi ?
'-;Lali s* i"iсijсir с"liЧ hгa{t:ltl lшi, .,'сnirrti ifl gг;цi111t.hi lin6;&
*:.i, liр'iпttш*i; i сi].:гii'zt-{ с1г: с'ilr';rg.ui }rl1"
'. ** I,tlli, ?n СaшС]I'аt аstа:r tгiii't я,i ;i 1.l.t.,i".lt lliпi}1:t l].{]&...
n,uli st,. sir'!пggl 6i lrзai tarт 'liшgs сtr. A]эea Ii ..lrizесr gia."
,.

lttit

i

рr.iviri,ltэ 1зiегсltttе iir irlilсirtil" i,ol-,*
aсlu-r:au д,е с,,,: *o'uii ,'iii;qi,'.'.-ii.i,,J

.1ii

j.i.. 1"lс?:t.]l]tu сJiпtr'*о
{;rгit 1l rrrili сlерttrtatй с1всit
T'lОrСli:iilсl I]t-. (.ilГ{: ,lс ссtеrl singlir" fiinсlсfi, ре*aсс:1еrr lе*aс{tIL:tlt о;litii li;.itLti" с{.lt.lсс: сl,t о п:l,t:;iсit с]е.haгf;i,li сa о
.tTt'tс.;I"t.. с1* i,с,:i. .[il'lin;r с":iiг!i friiшl'шz;сlsti,
ре сагs iс: р5stl'asе
с-,[l.tl с:о'!.э:li:-,ilr с:i ,.;li р0 сit:'() r:'".тtтltj* сi йс frti,t.й riilЪЁrsсsе :
i':

g.'':,;;

il.*li

1..iс'lt.t'чli,il'с',

t!l

.

"tiзr!э'tr.
lшрtatea

L с:;"'

г;fu ]

" }}a;"сit vо:"hг:a ll

*

lrшtai giiтсtr'tl.

...:\*r grit,s4.гitt*о &ii1 сLll}l еra" }lilтlсгli ll-.гl tгГril.
сi'i' T;*сr сlliu iiс" }irrrr:аi t.ш pо1i.".
}Jш соiitilrtili"

fre.

morпlint оrа rn,ni sоlейnri drс:it ilr сirlll*
t.irе.pi lзist'.з:iсi, шiiriа о *im.[с:аi с31 IJ(] lliit' C{}fii,,Lil. .ll.д, ш:l
l\i{оartеa fЁirй de
tr:.lili.

.&

Т.l

?шtг*о.lrоарtе l.l:ri,цi B,зigсlfln

; r

i<.'

fu

iiЫй-*itйt:a. I)аг

тisЁ

at;t;;вt n;is

c

;n-j;,'#,til;,J#tJj

f'шmatшlui, tш.l}зl.iг&tоr *o ***lu
рrrsttliсil rз г"

;;;';"t;]Ы;

SIffi

.*'i,-;-.fсaгr fsrii f,1жl'3-ч;**:ъ,*i,l1ll};i,,i-fi'Tli,-:
с* tunlrli-aгойй
adin,еш] ееl
"":Ьi i;iiiiеi.t

1liгаi.i.tз

;;Щl?i'*жil3fйЦ:ъР{'i1]'t;?-.ff'ъil-irff
Luli

^

аlЁtiri, iй.iii,iiiJц-i.i,r
о pгiviгс. dtr сзptiv iitш'rtlсрat"

ый;i,*;:

сJог::l.:а

Ar'unсt1r

tlt,;rd;-lyо sрre

;щtli*;f*:'*fl fi il,жТt"'r-t"нн#:*'уl'ж'f ''t*
:.,,l*Tlffi
3,'fltl',t'-гiх1н:
f

",x.1uJl1,'нi,T'i;-..x.-,;,i*-ff

ili-'"il'.,'i^"t';l.og-':lffiJ',,*?-?;.lх'ьT.1.-:Ч##тJ*,dltf
;Т#
llrini fеlэгi'ijtatй rrn':i nqtсрti,*i ;;;;"iсо. Pi.n?l сinrl
stl

idi*Ёl}l'*Ё]'3.*i"-ЁЦi.r--'ж;i*t*-l.l**t,',ъ*';*
l'Ьiш''J
i"
;;й;,;;
сLtJi}pсгc" L,ёrsi
',u
вiprе Ьi-r::.оu. lnсерtr s5 umЬ]с
.se -рiе*о
saltaгrlе,
р'in toaТс
1:3r1гi. Еrа" hоt{.rlЪ, dr.сt
g.1."oo,

ni:Jl.* fig;,rеrJ,,}-{ary}ai".i]*.;'AЬ;;;';ь;,ц

finaрiвse de la Paris
in
iitеre.
сш dосtоr"aturl
Urniз}a la biurоul sёц dar avеа.voluptаtеa сtraтrdestinй
a еоpitr,,litl сare furf, tigeri dе la, tat5l s5u. Sе aqеzfl iз
biurот,lxui, qi сliйa tirnp st&tu сu сеafa rf,sturrrat&
i*йd"r
-spu,'*",й,
сresсindЁ
po
рalсЁ rrеhоtf,rit, dry 9u. еrnо{la
rezlstа.
nu
va
сЬ
prо.gresiY.
сapteazё
stia
i pЬсatul.ui сare
ii
tЬ prеturrgea aqtЬptarea] GЬa i se. u.mezisе. Inirna
furnatr
Deziluzi-a
tigйrii
Ь;itеa mai rёpede.'ln{iп1trе se::flс1r5.
zitre in utrmй, il stйpinеa inсй.
1зЬ nеprеvа'i'tu, с" сitеva
pe
iшtot*Ь lui роnrgгеa tutuntll', tratindu.l сa p9 0 fernеie
dеzgustul
сedat'
i.ai
сe
dup5
;й; ; disрiеlui6qti nтai aies
noy.
.Dar
реntru ea-fiind rЬсent сhiar in ilipa сirrd dоreqti {in prin
сed'a сliр& сu сliрЁ. }/trlna lui ner&bd&tоarе urnbla
sсintei.
seсrrnde сa pгintre
^
Ftraеёlra сhibrituIui lul ргoроrlii de evenimеnt, сa
urima tоrtй nеroniarr6 a inсейdtеrii Rоmеi ; о lЬs& sЬ ard5
рe
}irrЁ сirrсl'lqi aрrоpie cоnr.ll ei b1ond dе dansatоarе.
iм*а de vlctrl d*gЬt*l*r. Aprinsе tigara сu degеtеle friрtе

sшbt rrigte сairtе, tnсfl de рe сind se

de
_ _ flaсйгf,.

Dintii igi urnplu gura сu fum, atent, mir.at, dеsсifrin.
du-l preэJЫhitr, nelrrdif,znind inсЁ sй-l tragй in pr:pt. Dar
nflriй dilatate гegЬseau amintiri. Timid, resрir.й furnul.
Tlnrplele n&dugi.rЁ- Iiritna era galорul unei sosiri mult ag.

sрre сere se l&sau toate pulrtile сastelului.
tеptlte,
o с&ldur& intim1se revЬrsЁ ln tоt trupul.
Bеsрira{ia, inlйnluitё strins сu fumul veсhilсr deprinderi' lsi r6сйpЬtЁ p).enitudinea de оdiniоаr*. Vidul еrа
invins. Еnrolionat сa o regЬsire'
Dilmшezeulе, tutunul nu era о minсiunt.
Ostеrтise, сu oсhii ugor lmpЬiеnjеniti.
Еra са о ranf, desсhisЁ, сa o ran1 fеriсitЁ.
St5tu rnuJ't tinrp astfel' pe pragu} un'еi rтоi intinritёti'
al unеi alte feеrii. Sтdietul rзu.l шrai inspЁtimi.nta. Se siiтrtеa inсintat ln lэiuгоul s5u. Il rеvedea : сЁ'.rtlie, marrusсriiele, сreloanеtre asсulite. LuЁ unul' du"сindu.l la rra.s. RespirЁ lung ar.Оma dе.pйdrrriе de br.аd a lеmniilui aqсlriat.
tJn gеst qi un rтriгos fami}iar epосii veсhi, trnstinсtiv, mina
сёutЪ Ei gЬsi rrn bastonag de m*ntol,- fйсind -un gеst, ritual :
gl-1 tгeст-i ро fгunte 9i pe nйri' }ьislrrсiu-,si о diгй dе r&соare.
бdиtоar*, сind li era-рrra сald ln timpul veгii, i6i f*сеa
r&соare artifiсialf, сu bastоnаqе de mrгrtоl piistrate tn tд.
lэttгi dе lецrn.
1?{,

-..П.st6pinеa 6i. un r,16оr dеzgust, dar treсЁttоr" xtr tоtrеra,
цtiind с3.}u va tine mult. De, a1tfеI, qi aсоst dеzgtlst atr rrinl,gx!сфii organismului dezаdaptat dе tuturn й аrrзint*a
fqrieitele ostеneli ale nop{itror de nesomnn petrесtltс sсгiirrсl.
Ii liрsea numai сafeaua neagrй. f,Тaziaiсa".. Paгсfl аbеa
lrсum rеgйsi devоtamentul servil dar соmоd a1 haziatсеi.
oriсirrd era la dispozi{ia lui, ff,сindu-i сеai., сafеlе nсgre.
Itir6 murmur, devenind 6i ea maгginal asосiаtй *o "uо.
lшрtatea сrealiutrii in singtrrЁtate"
Dar Luli ?
Inima-i intineri, ea un rnЁr вtunсi сflzшt, саld с1е sФaгe.
Dar fuma fЁrй sй qtie Luli"
Se asсundеa.
Pentru intiia oarй, feriсirea de-a o a!йeа рe Lшtri ti liшtit6 parсЁ libertatea de-a fi el сurn vreа,
$i сind vrеа.
PrоblemЁ...
. Apr"inse deеi o nоuй tigaгA. Aqa fЁсea gi с?nd sсriа,
daсй se ivea о difiсultate.pe сarе ЪursivitatЬ* .o*in"oiй
n-o putеa rеzоlva.
oprea, punеa сreiontrl -fu*'i
рe сaiеt,
аprindеa o.{igarД,. qi.Sе
n"ledita inёеt, agteptind сa
_
.lel'rnlt $l o ondutat,r ritmiсй a gindurilor *. sf,*i aсltrсб
din inсоngtient darul 9i surрriza uЬеi solu{ii
data aсеesta, ligara dеvеnise extraordinar de bunfi.
.. De
se mai sйtura fumind.o. Ii piасea atit de to.oй, i"*1i.
Nu
fulmul, рor'nit afaг5, gi-l readuЪea сLl palma tц'рй ;;;i;
aspir1nсiu-l. Nu aсоrdase nici unei сiengi мtfoгtte tri
Itaiia aсеst оraаgiu adinс.
_ Ce fасe Suitaпul meu ?
. Trеs5гi tare, gаta s5' arunсе ligara ryсolёгерtо. lntоrсind
sl сaрut .сa se pоat5' eхpulza uгgent u]timii abttri de.
nun!f,Lоri.
Т.,uli rlс1еa, opritЁ in pragul ugei desсhise. Еra
tn
- Dч de-nоapte,
с5'mag5
сu un сhimоe.l6 rog Ъu rninесi сё'рtusite
аtoastГu. Cu tоаtе сё abеa se deryteрtase din sоnrni paiсй
vellea dirr sоare, ru.rnеnй, сaldЁ"
Ridеa' ridea, ridеa, un ris tinsг, antrеnarrt сa un ds,ns
сu сlоро!ri, сarе-i dsdea o palpitaiie сle stea subt b&rhia

rid.iсatй.

gt inеepu. Aiei,

rIsl.ri.

sf, rtrd&, privinсtr-о, ароi соntan'тinat dе
ln bгаtе гjl'ьturnatЬ de ris, сande dе

рrimi,nd*o

lтт

flФ]lt]l},

(,ii l'l"]'lрtil lшо*е:rt dеst,iiitruit In lзз:a;сio: iшi de rit*

tl'll,lJ l:i;-i.r1irj сn.ге ]ltl m;tl со'ntrзraса.

tг.

l}iil,с;l sliiт:ryitLtl uirоi faгsс

;tsl

ll-i

ii

s

1э;э

i',l;ii i'ьi

*ai; i n,ll

,1l,L.i]ilе

l.i t ilj_'ii.'.

tп]

d

j

intre 6со1aгi iлtra}i

in*

l"r-.r:tоrrl1ui.

осltii, trz,i, ргivintllr-i ull,l СflpЦtr lirsat, рtl

--- {Jln+. сlutllt'tli'}*,
.l1,tn1пiiэ;:is;сill-lсli с;l сtll'in{'сle сa sil роats
lil.;l;}.:,i, iiliriгlсil i
l.isiil i Je-aг fi Jrtrl.it dtl trlс iэuие
с"il

ili.i l'.i;ii ;

сl,t: t:с:.

nш s1llli ?

. - l-i1lln- r'niri'i.rrrlsj *l q:u .l}:m rri. zii:r:b'tt.
* .]\ j sir llllti fi:т:i ?
'.'" '.\j1] .iit i-ll;-ti fа'-l, triii;trtсii s*int urr:rlaте рt,ttl;rtоs.
.. . Ii'r;.' t]tiг*ltr.ljrэ' {.:ir}i]
"fli'l;u'{"}i1z;1 сil nтli f;-lсе ?
{. ]+ t. li'..i-

r,i ;:t:сiu:;'.r-i'i

.-- j:]*l

i,,

hiii

r

l

i,r':l;

l''.'

;.rll.|p;111i.;-!g

l'-l-].:].l l-llt-l1.,

I1 gtrиi,' $i'g!:tliJj pasutr-, rid.i'.

н;:i'.illtсnii'

Cu

1зсli5lе1r gоаJ-е

еra rтrai

. Аjt-;tr.trl;'ji itlllп::li tl sufr:l6'сl.itl, т:itstui.r:.ltзd sсаune, tгin*
tr;,i' ,1r:,:]l; iшr:t".рт r: gtэarr& гоtu,nсlit ln juгrrl mesеi.
Sс;,ltll.l....i't-' ui'r.tj,r.-.ait i'l'оьl:l.itrt].. Рhlfi, сinс1, pс n*ргeъ"f,zl.,lto, Liг'
n:i,ii,iгt;;t-l,] si;;.i i.эlэ J litsi"t,9!", сtrс ре rnas5, vrtl,tur, аsupra еi,
in'.';ih'.lj,гrr]--lr. Рa!рlita t.lr: g.оэ.nii !n bгa{,с}tэ ]ui' 0 sЁrrrtil"
" ". }it.t,, l';li', l;:sil-lnjl' r:li stгig ajutог.
i\.ш i,i:- ariсiс nilrrстli"
t,iэrr"i

-\.- j '.t...

l)itг ji шstuрii

еtlm е сl1l1rтrrэ- mr"isсiltf,
t']l-j сt s::r}.t.li.{ll'с псl1nсii, t,jiintlrr.i rеsiэiгa1ia. I,шli sе zrлrrlsе
;rilrс|itir, оIi;1]п*1 ini,iтl"tiilti;, issrоdinсlш-]' t'itlеаn рв suht tге.
'";ih!эu]'* }зшztэ].ог

itэt.ti.ll]' gt]:r{rj-oг nrlеt;ll,е.

'-_ Sultпrrul' in$m:tiiв a trrtшn.." Р1rш !
. " lл,r. {) .с1]i)]'']тls'} г1srrl itr firiua езрrсьiеi hri dсrюlаtс. $i
il.dlrt,:njrid
сri:n lrl-rrirlli еa gtia, сa Fl еu!]l trtiprtl tinflr i-Ёг
fi Jclst *'гtl gi siig;lэаtil [,j1 fi,-rсs,.!, !l в|rl'ut'ir о d.lt|r, de сlоtr&
огi 9i llс аtl.i;tlil оr'i inсi.t, ;,lilзli еirrd ii lrisi i|;-ir.ii d* геspiга$iс.
** Рr-ll,ii'ln, },-jfirjа-lЪ, оdi-}rrrе9tе.tе.
iшъ'itii сu *lhlа sti stеu 3}0 sсi}Ll}}. Srэ аflг:z{t slеit, с.tli:
]

ris '1giiiiit,l"lr. o *u;i

еоtго}эili:lсl рrin drtl.:iтluгi, *irngДninr,lf,aгfrtгii, taсfunur'i, р;r}rartl, рinЁ сind' iцJitгu еш iйгояшJ
ъ;ltli:n lr] с:if*]..:i. nенгs ryi. сli о tiiblДlu!*-su1l]imеntаl.il.pr,
gаrе ad.ugesе о е}risош .;il сiltJсла$*'
раlta.l.:'L- 9i !il:6uгi1с, .
J$'r

dtrs*i.

t"irт.vi-iji-..сr,,

*u*nс'il*';..i.;;';;'Ь"-

с]овi rtэс]ii. сil оtт:agiu,
tr.}aс;1, dс*iiсоjо. с''lvоl.rti"b;lsrnшtiii

fйi;; й*tй;;.j;

рсrsfln a'r: '{i с:fl,ili{.tш.it
С.'& in tilrз1з. с},r"rсilъrlt-о сin:l-lоr
rrrlrlrdiriссl;r',i. sзi,iii.ii.il',iй
']i
j
rr-at"
f
i{jint
;r тшt";1
iliJli}*й. сtl latrrgайi'i'ii
. 1'осlt.
|lllllOf sul.Larri; '1i роit.tо
с*
Iiаtiz'i,.iir ll rtiаtt*о $i .i гrj.";:ii
с:t.l
't .;l,;
J .
О iulзeсt. Ctl slrГlсrtul ryi tr'ilр*l intr-iiсеlaE,i
сltl'ш
S*
s1lгg е;t сu br.a[:c1с
ос}:ii.
l1:1'*..]:
рi
'i.]i}i:l(.i
J.\Ш. ntl. nli
3J
роtoil сl1r rпilrlr,.6i. r,еni сil sр!.с. еl" aс{Llеtt:rlt't-i саt*
, l:;ttiir
9i d'u!се;t{'а. z
flс{ilst. 1iliii'i[с с]irl tliLtr.сlt;' ilyэl..l.ll..
':inсlu-i.-о еa рg *,.,,ffi'-t"
*- Роfti:т- jtt1 iill,r11Г.
а;i;адс ('"i]i]'',]fl.l ia Jl-iсiсllrгt..lе irti.
.. St"'S,
1lгii.illс]ш-, d* 'lов
"tlu1сu д1itr* s1:t-"intеn a}r'rйt:сttrсi
|i
**r'o-i,;t't,ь,i;;.j.;':';1,;;
ll saltul n:liс i'r] sl*jrоi:"
,\

t.:l':]ii.ш;ntlt;irri.

tinегi:ii

" 1.Ll.."t.lisе

*;.rli*r.

i'rli:1i tl't;.:ii r:lt,

rirrliil-;i

d

l1tзt;ta

.

!',t.-ii.; :;iil'i t.iiil !л.l,l{сl'

[''.iiеt|ii сi:fcltl;;-r* l.rсngr:ir irLеl"tli.t.
l(i].t(:(:jl,t.l,irL.l. .nг-.lзlal'.{l;.
iti sсal,rlit, "8\iga 1rrirr с;lsit !i ttрr''lts;,.,sс.l .1i',':i;.
l'*i'tt
. Iott.;lс]ь", r:оLinсjlrt-i i'i йаr tuin'-,"it1lrri
цlт-'
llal-,L,tl tlt-.г-.r,1t. i.li -;];.'
,t'itl.;0 п1tt1ег:е"[с:
сhilnоnоuht:l с:rr s*-1 ttс. Ъi,.ц.li.. u.,..]'
',''l,itl;itдt'сa fljiс:iiгjlоr"" Avс'a un t',:шр
i'?ii.";iТ;",',.;
":ь*i
' .' :*1rгintеn fс.lr:rirri:l.
"Sо inс{оia p.. u1,oio, atlngind n., in:,ii.rJ
,,rrtiilпtul.
1
ditrI;:,*rl
.сl;ltiln "сa o *й'.'щj.i *rr о rц:,'.i:гj'lil гtс.i'iJгЁl
t"iгf. Рс ;,'li;l'iir. ilr
соstttm с.* ь*i?*."tй.;.".o;;t;;i.i';i;,Ь:ii"j
].,l.'" сtinс} ш: fс.rj dо nоsta]gig
осtr;iЬr

.;tl.l-

]

с

V.йztr qi sС i:(:t!;l('].j.

Гotx.i}ii
' .* Anr.

...-

."

*

tr-In

v;"t,гr

сlаils

'1,

()

Aшr.

"* Stsрi'гtt;l

siii;itrrul mгlt

1lсi...tlsLc

.l

Liп

..,

(.iir с:iгt.bi;r: ? {}

ull,rt'д1liii.ri.

r",j.trtс:г i,

irrc tоt Cс, V;:tlt.l. ntiiтigti гlil ljс l:,t,l'ir
si
lrlL}J с'Il,.tt'C, i,r-ilсгlliс, si,ьri";: i,'ьii"'
l.tl;r sп],tanul t:ttt.lll s"i
fiqэ с]сJ i;;ii'Ji':;;'" с!е сtr.Lll-rrrr.l.
l.]t'.'t1iL, t.*atс] t]огintt.[с..
sil ll""э'si,iйi'",iin.' ъш:гr. F,iiirilсiifi;lЬг;i
.t.li.iLe
}.lсl.
i le р*{' frirtt.j;'ilrrз-...
l.ii-t

r:iit.:Ll.

{i,][rie. Stj,l;'irriti

i.';'l;l .;];J,*:'.:lТ..i.l;

.l.'.::.:'.'..1;l J;.t;i:;]J. ;i:].11- r-.-:ъll,Tli,
.'l; ariil;сI.
AгlшlсЁi {.igi;rt.it, tlitlr сafl.lillr, С).t.t.lilr.itlsе
.L.,i';l{
ре tr-,Lttri сu.
l;;lГig, u ltl* 1rr. sleь* a!шсjlx;й..;
Б1;.ъ1"aс1;i" Ciil{"it iil сj
I

IIG

lv

l.ln lir.ill},]itt сe с1r vtnt dt..t*uргa tт'ё,t'ii сll:dц]rttе" Рaз:е6 m"lц

i.l:i.}:й сit*'r:sшlзt, 61-n еi, tйс*i"tэ 6i. tur*ж}t,
1j',lltl
u :. i i.; ii' r' il t-r,::l i-l "-' f i a*i, i,"ii a :i l:l:it i. i.l!.
,1
ii * t:]i::.il dtrз s1;'i;-:nсi,с'.:l'тс i]L:.irегl-'ll5., с,;''.l'l'.:l'.,..]
:-'; i,;:ii :i1l'.];':]:]i:.lji":! Г.; ... i;."1;r*.:i i-;...l'".-...]'.lfi l;tl;l:".,]:: !,il l
'.,.i
i'''.li :'l ]r,.' .l. li.r'.lli г;]iii-'illе i...l.ir;:lс:l.i,:;l.l r',]i'.lll:..t.1::;.::'i.l}-;--l.:, '].1.]] :. ll,] i..l' t'
'li.": I:i;l]:l.iэ ]'i;.:..i::;1" 1lri'l:.n f *;гi;';;ilге о* i.1:;-.;,i.
t, }jlj.,;11;-1tixx.i'

],.i i:.i;:'э 1'l:.L)ii:l.i с:;r irli;,*:''l'l1' ;::ir..l;'.ii"i.
.:]l'.:;i l.;..1 :'..ll;l..:i l:] j'i,u';.l'i с.-i tr.yli," а"]д lln с.'l"i:.: 1: i.r'It ,.{
l.')ii,l'...:'., l.-.. ll}::iLl...ill, .j" 'i'.."ll:rr,i.i;;]i..: с:i,i::l:.i.L" ];itii;;'],1'i::.!;;j ]. l.l..;ii
']-:' ::,

:.r, lt..

;

-l....

.1

:.t :;i "l;i.

r.i;,":.'....1:r.::,

ii:1.:tl, l,;,:1. ;;i1.

l" r',,..'l..i.'il,ll.:-:i:1":] si: iсiii|iз1r lll:rl]llli сi.] 1]:':,i lli r:'l'']';j
ll:' ll:;l.,.t"',,ll.]. ji:'':l,.рLi:з ii} i::t.:il;-,t..Еlll гi.l1;l't3". }i,il11:.i: ;.1' j].l*

il

";
i.i:

i.:.l

t:']'"

:,.3lil11.|,;i!;;1

l]tr.1];.i.'lje

iut:l,rt;ir;i, triзtar"ll1 iT: lс

с'-,.:tt'.''. ]

-...,:

!

t.ii,:.l!t' рс е1, i'rгi:'.:,i'l* l.j... i r'-.ri'i-lэ "'.. ;,

Il-$ с:::ii:llt''ll..'. {"l;ii;:!,i:-]-i] <]:l lllt 11с]-r]'], с!,'. ,,'l.:;,]l.:'.' t-; i ;l.
-,'..:т;,
;.;..'il.l,li:, i'li.l,\i.','лllll, t,О.'i;l,;j tlli:it l'I],зТСi,
'.'iirli,li'i il l i.
}l.rl;:tl:. сJ, ;lr fi ill серrit atunсi. Сtnс ;'ii*.."
L]ily iшl,jl сs, ъ"сni:;e dragоstсa"
o,I,l-ili ! tuli ! De еe-ai vеnit ?6.
Егa о tlngнt're J"&untriсй, in rtln.t:i tl*:**;.'i'ii it,lаl"i l::]jr;.
гst;:l!i, dе u:r stranlш lu;;ulэru. *,n-;..tl.i ! tшlt l I,е *Jlаj
v-'.iit ?'{
]];.l'*::li iп-tг*,l.:е L!n ,onil-i,il-lo. d'е l.lrрi il,l si.lllhgx* nllr :ll:.itii
еai:ir {j.ls*s.: rз;-lrnаi сilrtсс рinЁ ;ltuiiiсi.
* Lu]j. сirll:ззli ?
I)сsсie.isс ос1lii nun'g! : aгсlсaш n-еji]!.j. с}.:],:lgш'ргa оllт';*ji-1оr гоi;i.
gшra, ryi.чr..ri го;iе, aтеil itiсir ziжз{; de gа.го"riЁ
"Чi
с:llldй,
un
adimс
сat,if*lat, ttrnес1, t,iu.
i;i
.
Taг-о.еliргinse сu uir bгa!, aсli'aсirrс!ш-ii-о s:]t п"l*i' fl'rэl.tз:;;.-.fl*
^
с:i.t iт;ii iзr еl.

*- f,tlli

! T,tll!, dtз сц: t* iubс:sс ?

Daг гi"sрunвul е;:tt tlr hrat*lq. lui.
Ii сT-еi:t:riеrсlй оiэгajii, рfiгul,.tгttрt:! -Рl'] сРi:r rtriini]е g}**
E{эсaLl inn*Ь,*"зit;е, bindu-ryi diтr еtr nшьia }:еi'iiз, с.are сiЁdс*
вn .tо$nеt s1ngеlui, ,;i.шв fultun.еrjс gгеi*rш{ui. са ътir dalr*
hз iad.
$i.аеtl!a1i"

gultэ,е :

n Llt.t]rl

],i.lli ! tr.т-li !'.'

гssu:1;1'

с].;u lrо::

гtэ. s*?rr

j,i

t,

bш*:шr

Еi'i.':.il с,!trd с;*l

рl's'iэur!,
$-;ri,:.-ri 1i8i]! i]'jlТ,1...]Lr] сn ;;itпj.е:t, р!:r;i а

i*, t!n.

Catr'rl Bщdan €vusеse о migrerrfl
сa сe]e dе pе vгtllrtlгi, с^teva zitrе dupй сe lnсерuse din
lr|luzu. сaгa"сtеristiс unui viсiri rе1й. nотз s5 funtезe сl
P;;ЫЪ;;;й'.;L
sl"idtnd iлstjnсtrrl
соnseй;;-;
d";;
.de
.".,,* вi iit'offitn"
реntп*l tinrрtil
se
antinфase
..
.irl 'l\4igrеna
$upЁ сitеva сeasu.ri dе rrrнrrс5
birоu. сu u$а osi.fегеstгеlе
inсhisе. йqn , *" sй nu tl.eaсй
l.umrrl gi in сеlеiatrte оd5i' F';l';;;;;i*dз atire, сu toate
i.;*,:..1i-Ъ}ъ-i iЖ*;
':[Jorn0tt]i0
liiсrl.r р0.сa1.е ar,е:ii it:rрr.eul* й й'*mi
rl poi *1:l!ia. tsinеin1;el,с.s, саfеarta'd}#?ffi'f#'?ff-'':.j:

.'ftъЖ;'lъТж:

:]i.-ff

i-;-;Т'*"#ъ:tr'JЁi'тт"-*'*.ffi

аli."

j'jнъ j#Tj;tr

ir;$r::,a:;iti3ffi
й"iiT"-;*уt*ж';l*:H-f
l,tltdсаltrrtt nevoia tо'rf,гйsiеi.
ilе::tj1

;lс,;

i

-#sJiP

*"**йil*"p prealabil.

r.lnii rоrn1nului Ьe-dеsрr.inJ*i

Sьt*

сii*,i"Ьi- рЬ,tйi"

i;З. j:iil.'1Ё.ъ$li:ыx""-JТiiу'il"*"i-'*-'-жl#
.'t?
[ffi:*fi gjj
Жifi
-"#::i"Trs' fr }itriiъ jaж
!t
('.tr]i;t
t"irse

sil

d.еsе,flnеzе d'ееоru"irЬ-lЬ".*.ёase, odйi,
gгйriini,
сese de оi.ag, vilе la *'u,u. Рiс1'uгй;".i;;;;

1;iгё".

ljiil']*?,h,j'%!;t-l?;#"'.jj"g'ъ*:яьт,нъ:':lЁ.h"#Tij

lil'neau nl-lynai in iniimitat*a **""nйului,
fёrй s5 irrsо.
[сesсЕl iа tlll:ar tеxtul pе с;.lге-l .*й."t*,
рIastiе. Catul
L]оgdan' сa sсгiitоr, avЬa o nсu"а'nТй..epulsiшnе
p-entгu
сi;,r:{ile ijustrate. Sоеotеa ilrrstratia-"йarginalЁ
unui
text
сlа o limiia"re a vii:itrnii ехt::еm jсi"i,]Ё*;- -;;i;;;i "й
сl со:::r-ii:iс,' lссtoгj]ог. }"tai alеs aи.lй
сind аo"*ui,"iiu
{:Эгr sе. r]гsfiigоaiД aсlliunеa
"""i "*"'nrr nu siаrt sirzrрle

iT%т{lЦ#^'TJ:s&-Jf,1"*'""x'1J;--?ffi-т.J;]-'#iН
I;сLоltrlui сi,оlttat. Siirt с.isе ;..
р;йl
sешzri1lJ;;;;;Ы;*l*нiтl;liж,J""Г'',-1r#?'i"-"ff#
t:ili?l,fi ilрii].r haг{а,

d"о,,lit

,

iоr,. сitеva сiarоg."ii
(je сasе 1i lосш.гi in сaгe, prdbaЬil,;сй1ate 9l сlteva dеsеrnne
.т',ooр*J
sx
til-tn*a. Iri{'*{dеarina рooсЬdasu
"ie" ** р*i*"*"а.o".
;й;i"uirЪl.
"' l""i"i"
]эiф.-rii,
l]:':,,ioij];:.*r', сйшtind sй. le surpгintlё
rliltе^aт.u1;.ia

,

18fl
181

i]i3,b!"ъЁчrr.

.i]l ('li-.l Еi'l],{'.i'tl{{:l]]j;|
tl,.siг,inr,сс:h!lоr suikiлi; !n*
,' 'ii'rt t'itii'r':ir{i, .r ,. i.гiсliс;;.[fi
titl.i.;!r i si i..:.."
[}t-siдшt. ...i ,'']:.:.:,i]..' *-.
о,,l.o;l.,,'.rio лutеntjсji. fiiпсi
,'rl;i ре с:!i сiс-: l:сi-Ll,|,li.
о
рс*;.itii.t.lt.'iniгiзs.t. 1)lrг iar fii] 11!}.}*
.'l';r; {g nс.дш:'''i
iс'lrlr,iс,jsi l*'joii',*,i,сl ,s1:lссf;а-.{,оr,lr].
il'r-:t'st'ei
'rltl;'оrmltl"i .lii.ii'rli,г'сс:,.сftI"* tгil-ritiгij,'"s.шli,.t,rc;;";;j;i;;.lГ..
. 1l..ltul'ilt' l,.,lt;j. rii.:сlrl-].: .:i,
l;..l iс ;,r.i.ll.1("(,l;i;,i illi:.:'i'!E.
" i.rltr-aс1еt.lit,' lit.:l:...iг;t;i l,',g..il'.lli ii*i

{}!{Il:.:iv' pi'il1 5Llgill:i]г*;} tlг]сoгttltjti' рФain с1l rtrllii 1*еtоr adс*
r,ili.;ti,tl t'1t'1iсii. }:\];-llc-.... ,;\,{.]t'sjj ,,роilLt]'. соt:ii,ir'l |tэi jосrlj. сi'*:
:,,:;tl"ii'l, ]iilт;itt.dl:]tl'i'' l).ll: doll;t.эl-т'r,nш} шl.l. pоaiо |i с.tссii; о
11lзз-

sll.9ii.шj.t'l jn,ir,.:l'niq:rlill"l,ii irit,i'tl э:al.,l'ltr
st:l,,.ii[lэr,l't'.].ili gi
сr'liтl с;id';

.

Ттi

fi:lll

in

i'1.]Jlt;]$i.: ";]q.lr:i гt.t..jt:llш'l-,

aгurrс;tt ir.' sL:nsjlэi}it,lrtr:a

sо:liзii:iii,i;-lit";r }r:с1,огl-i'l.ti"
с:aiязiril" t'llj.l:ltl':l-, i,lrl;tl-з:tl1 9.i

jt-lr.:t"ll 1;i'опil:.iзil. gr.:l,isu}ili
1'зlтii:t:itз*:;is. ] };-il:" с'.,r;:- шt'. тnli"l
gl:.t-".il;,Jtlt,l ttг nr.пii,, si.] 1.t"iil].;1t],
tltli:iirr-1 t:li sili,it:liil sjr ai}тli
s;з:'iпi-r:r:;l сi,'.lсi ii,tаjr: л. r r-rirj' l:.Jrtl1u'сlг tirl t:;-t.iil !эlt:ti;, сai:fl ir-l
Ed1l-,.i;(]lii-{].\ j-i,ll'l]r s;l.1 tl],tt.lГt.}i, ltj.ilсitrгlii*].l- iij.tjll1,;]r се зi dогil-"

lii;j]ll:i,ii! iгilii, ill:' iiirill .!rrr'l].li оi iэi,t'i,,г tl,: lrjlrii. i;.ll;rг дlaсiл,JЁ,
s{] il]i i,ll l j4'];i1.;1., r.jriшiniшqJ с:;'ttr.l' si,l'rз1;liе;..i |' {.];-itjr:п.|а lзr-rnir
!'!1l ъ:|.{ll]i}" ln ;сhi'шlэ, lr:,l,l-lLitt]' ц;i r:iltt'li.tult illr:р'!-*аrr. itсс:;lsi'i]i
:.l$|сl;i,;;;,El, }ii::ilitilstl i-l-i,i,il tjt.тlt, с1lrr l-l:lit.t.lill.l l;'i;l,j, *],еs гоtlli*
ni...;i:t]iri,l'' 'i'}it;gr,'аfliil.i r.i.t'illiilt1l;r1+ i,t'l..,tllllr'l1ii!оi: }1ссunlrs.
еii]'ll }}t.l ill.',qlt'iti.l tiilr jtl::tli{' tli' сlj'lr vt:s::i:i},il }'{)1t]ilij{:1 рu}эli'сa."t.l,
}rl'il ,,tl1,ltli]lr,, Л.tl'i'l,,],с. };i ;;,' rl;t евL}!]l-ii;'!.a
;:r:sсrritЬrrrtrr.li r:ш
*lrt'ijtii' t::1i't.', !i:1 ]<lс.;,l sj ,..rlii zvlсrrlгсit r].ii,чjn. in iтl!t"l& ii
1зе,'iir:,li.ti gl-i'i;ls, ;-it] \л...tit,ll iitяr.eilifjJ,'t]i} l](-r L]i'irtr.{) tl*uсс uti*
сi.ii,сi rшl {illr.li,, s;tli J]агьit L]rit.j'

.

irl dоriii

b].oi.i.;l,['-. jl,с*]i.-l',r.

се;tiit-t:"i lin t;эt'ttttэs d'j {']i'i:i']il lзе;lgrfr,, t-,l.
lintt 1llтзil:t'l lэlо:ltеll'i irэsl'ul ;i,dеvitrti-t аl' с;lfillg! ;rrд]те, еаг*ti.riii }эl"liit.r"|;r-sii t,l-'з!.,sli la tutiril]-tt-ll *l.сlr}irtni.i..-9i sГt.d

Lir.lijsс

1'.:.irt,i rl..i,

tlal" nit-]- urt]ilт){ii:it' DinrBоfu-ir,ii, t,l'lil-'ii ilсt-'st tuгnuit,

*.d'аtоi'it::riri r::l]'t vоintеi с1ееit
r'lr:Vi]ji t.it} & sС:l'iе ** сajhaua lii dеilrrnlir sl'рtlгfliсialitiltса'
trtlо;1iot::irrс1u*l ru о vlbr;i|i* 11е зr'sгvi i.:,itlrii, Ьar:* сj5 sitfl**
,
t'l.lr:jit.r.tj, (itr

}.it1рi'a,f;r{;i

aj rtilеi lэiil!t сrr trin{ai*.
sе 'tzestisо сft }]q riгеlitu::!-, p!рiliтlс-hl*i tiinр}оiс",
агr:lrr]с]е.q;i сr:afa, сu Lln f*l de рasе, inigпсtiсс с;iгd сlпu
о i:rЁrеtiiегC $i. 0 vаgfl sоtвlrоlr.li$il
iТ nltиi;с blrtrrtзit,ut
i.ь-tгtuпЁt n*n.gгil сЬ сеi.,.l сa::е'ъiin 'lроi
сu gl"i:rtlj:ri. ltеnйlй;
.t}*
i;l.sr":гis. A:u'rntаsс ре l"ltli сi nге о йi;;гl,r.:il tегilэilй. $e
iтltjззs^еsс in iеiас, rrrgind-о pe Luli s5 jrъсtiitis fсrтstrс]sr
i,itJ-.iii

}lltitrrl

stе'i";э

i\'Тi,ч-r.стra

.,il]

*"

}{-аi n*эvоiе riе aсг ?
t'е rоg, Luli, l;is5-rrrfl

в,5в.

Lшh.

D;.tt, l,t-rl i.lt]lt{n.

,;l ;.r]ftrj*.;.lil,iiс1. сtt,....с.i'еt,шl
i;,;i :-";;';;.,,"u,,o сiсr.сnii:t' tutu;i
l. t..]' о irrсl.]:ti"'i'rl сitl j;*]aй
lзtlrriiu..i"r"';*ir.".
'Ше af11;1"1 lilii; ilТLiriеsе о nr'нrт:rrii.
сt.:lг r;i s:il:rr;1;;:;с е1.
\ l'i.i.

Оbtilliltr] rli.t iltllдаi tini;.lс,,сtlui-,;i *,'
rl.l ,l-';',i,дi,;,]i"
пi. isi,iiс]с с:itrс. ;' ;-:*i"i:iili:ll:li; !:lT:...,
"йi];;;;;;;
sil
г;tli'iе rrоul гоrnitrt" с}(,}]l-.itгtlit !rr
.'.1...':-:*ЧuРi.'
irilui:l..:i.iсun
t[{}Тtl&
rr:igi:.tllr: si;nllii.rtе
izvоrit' с?iti nеgшt.i, с"с:lt:i ttсlr.
;i
. :r.aLс. tllсrir
L1rt
si'ran;it* *u oo',,i,Ёi-;;.,,;-;;. ;i;:;
;li:l'd a]5'irrl.i siti.it-aсеi,;lrii
''iJ;1}annй,r.'..*.'й t, x'iliriгii.iiсiLi.s{] сa
,.,';гi ttirr firrrdrri л1iiii...i i,
fЁh,й sii'*iьь"....u.*;..l tlt.:-l. t'lt;'iсlе,
'li Ёi{-llst,i:i, сiiri' рl.tг['iriс1
gilrс*r-il t,i'с,.
:lrl'illсItl-sе jlt с'i*r'{,tll.сi;,G;;;;.;'il-l "io1* lо;' <:ошir..i''tt n:Ёiгo'iutrrи.l unlrti fiii-i:t с1е
;l'tll. Avеit ttl:i.оitl
сtс. ln;'iе*i'i,*'i.iit'''''., сlt lit.ti1tо
. tгl]i. сlе шil.ll}t,ri'.;:lifl
iir:r:l
схtеriоаr,ii ** qi-.f"
ilr{'itl.,t;.'t" irе.
ц

i,;;

i,..,.tf

*ff

Нi.::

'
rlрf,rtrs;еi.ii
u'

il]l'r..rrillll uir
:

Tl asс'"lJ.tasв. Ii аdшдеsс dосtюrii, 6i сtrtiрll се соritrоj.ase
f,tэ::mоsul dс jumflkri,e dс lit;:lr, dс.$t-.гt., nrr r:зat
tnсlгйaniс*
sil*i dеn с:rfеa rrещгji еш lirгаiiо. ti f*gi.lsg о соnrзэresЁi 6Ь1
l&:;asiз singttг, respесtinс.lu-i nеvоia dr tflgeгe ЪьsФt{tio.
}lariaiся $nghe}me. }Jigгenele вtrtrрintrtruil sctДrlp s1 с1res

сllt.i,;;l.сl.rlilд;i1'"";;;;";il,'tiu.i1,i.с..

Сrlr;tiiiiiii*iс sД si.i;. i'..ii..r', liir ir.ltt,tflt.:r.tг;,
1:}с!
l.liill.
: .lсil-t*sе !zо1lr.i r:";i.j:.l-'.:..ln
stсг.lli. .;iu..*,.lo сlс Т,uli. сlir;i:lliо
,{limе, сlinс:tr]о сi*.1iii.гlillli,
сliriс.t',.',lп iiг, r,iа.i,;i. *.l:linсn, ini::*t,rl i..t
tl':,,tliсlii oi.iij,i;йt)'t,.i^tlii..Yс-.,lisо{trltl, д1с.ltr.-

6i ss fзс.й intцnеrj,е"

*

it.l111l1,1.!ig,

si-'a*;i.iitii't:r,,,'*..l!i,..:.iS{:li{'
'..*ui-ГJ.l,..,irun.,;
r\Тigгеna

l

f*l

.уi1l,1ъ.t"

-r,

с.a s 1'.

i'

.[;t].l

"*.:гдii'с.'
! ;.'l;; (;';i;

tо;inttl;]i. сr,'i.t.

''..],:1:.l.$:
tJ.'i
*,саirr,з;+ai"е

lt r"ii:rсir*

сзrс

:i* Ж
ц*.."#;l:iд*р,:l;щ; il.}iq.}l'сС;i

:''

;; ;..i,

*ri,lt't-t

il;

рс- }оe,

t#цJы'.f; Тi

р;"uib;t. сl ,i'r,]i'iJ
trLliril сt.:lli|:il-li-"::'"]1il l":
..,, .,... f.'*o*i.-i'rli-1'.,Т.{.1l.:i]'*.
i: ;:;.j,.,,'iffi.1;;.j;::;;';,'.t*
l]l: сrrirrilui. i}t. с1jеr:*
сll.i st-l ,.,''.,.ui. te!аi с.l.с I,lili. r;'rrt*

,t .l,uli,

ilс-[u-i с*, Il'll Lrr.li'}lC

ui..,.]i.'.;.'.

tii:l1rrri с-:j.гtti t.l l.lt.l.i(, :
ir, iJФrb& f;.lii;"ifiilil. rlt'iiтl*jс1utin.l
'.ot*r.isi
li,t.'.nut.iu, qi itrIiril..ir: сliii.
.lu';ir.i in- Ltiсlоt,i':, t'irLi
эr'qJi.g...; ;;;,;,i.,]-'"... с..o.i, {],i'{.t.l"..t
flj.n
;ili:]irоia.сt* tiir'.r.;.t.l i;i
-lr.iiгr1 rшiи'l r,l,.n,.,i"гis lit саго ]t.lli..сzi.

1Л4
!.83

_itl

к,];ir ili.':i,q:d1;-,i,s rr;l*j Бx]Llsсsrj njзэiiс

.'",,:.,

,A:;;t t.ii,

о

с].l'i;"l *t1 piсli1i-.

d* !;r

1..j.:.,,i]r:: г]l* оrji.гti.t:lll-ii"
-''. rl-]..: i.ilt:i t""l, t:-l]i

l.;il..'.l:il,' Сl.:nт

*-

1..'.:

е

ft.:i:+l.:-*1.;*,..i

['lil"l'l':.ill.l .],.,l'

!i*аi

]"ijgl i;L]

tс r;сuрз *,; miltе.

i;Ёr.п]i li"ес:rэ til.l.'1..-l1"."
l;.il..'ll.l l.iii.с rjl rr..liiL-iк:ilil-l" itlr:ii,

t-.li( ;]l" Jl.,il,l .rl.t

t,i'll]i'i"]i

? о irt.l.";bз, е'l;-lljlс.lr-itlз Lii;l.,it-:i

рс:tt,*сiit нit.l.а ?

lr'lil;:,l lirlэ Т,',ll]i..' tТiсii .lrnш,
njt:i *1t;; nш'':,;-l fiсеliu {ld}}i"
'll
i . l,]J jl,l:i":l;::с irl *lсl.:";,о;.i,, ъ.а:'i..:.l:r] i].]'.i i.:-.l'
i:'' l]l.l.l .1 *'.,. ...o
l . ]l:u-l,з j'Ci.' l.i'\-]i-ili-..'., сi',.l.i:,.'i-l
сll.;il.l:гil;,'i],:;, i .li.l .т.i].., ;;.;';....l.;;
q;:;1;;;."11;Lit:-l-i,

xl.;ссгq.:Ёl.,.i,iц: t..i

t;l i:iсlip'ilill:*
tii*i Luli rlr-l, i'-':з i;l с^.ll.l'

st,'i,;:l' сl-l..;.t djt:t ji.,l.llr.'ii:'сul t"Jt..'с]li

с'l.:it:

сI'ts1'.т'

T,-t.l*.:гl.:llll]

{trt:ii:ri.t;li:ri.i :it fi;.r:_il i*,,,., o.:t,lt_t,",it;., ..,,,,.i..,-"
rшlLl il"lil1l;iii,'.,,{.,ll..;:.;i'l-,;ii: :,li:: l...,it;ll.j i.l.';.,,
l:l.ll:;:..ll i,.';..
i . ll, ll.'::.':.l,;," .,С;'il'ti iiil t: ,:l.i*l* s:l..' . i ;':,..
i . r цi"1.
i' t::rlrril L,!ti.l.
.r. !11

".;i},

1].'.

,].....*-:l

i1;гil ;,ri;;r

ii "l..Jl1{:;-x li:' о,r1,.. |;..|'...,
lil': rni;gilli.'з s:il*i ЕiiГ"i-l.(] l-i:li:-l,:l;, i..:..:'1rl:,''
d]..;-.r: ;li:l.l ;;:.е f;'-l,i:.l,;е, с" iirз ll:.l. сlr з.;'Lltu"ljl] д:r:,ir.i'с:l'l,ii.l.
J't{i ?i;l flli.lrl сtiiiз с1: trl':-.'iтt:li'l",сi d:.l iii.гiril i.ll s:li*];,':i,..l..i
i}:t;.li}il.'"t llj С.;li,:lJ .Пi;11,..lll,t-, ;l1r:r;intl'-i-;i iзi ;:l t.lt д;l':'l:l .'.'-,. l,
Uil::'.:.i l.] ;i.l illl il t].ltll ,r,ll'l;li'i.,.i.;"l, F.т;.[]i,,ir.i h.l,з;.:il.i;ill.... ill:'
а,|1 i' j,'ii;,:,i.i ii l.'illi irj', 'l.i ;.l.i/Lr i.';iеl'',.:.l (]"i i]'i.:]:.j:i1'i':.r" l::i, tl;,ll' t.].l:.ql
V.t.i l-4l.] ш rl' lt,:с rlllti l':l.г. ;:'.liLi taсitil,.lil :;i n::ii' gl..l-l.lii;:,- .i
L.t"l]i l:;n1l:-r: гr:тсi:;' с1*-;гi dl.lт{]сli d;:ri;iial g-"il *-о i"ii1i, n:r:i
yз-о nrнlijr:ll:Ё. Linео:.i d"iltj"ai* Ii i:;i*i.iltir сii;,;l.о inii;;эi'.ln;'*
dс i:.; Еii:'-l;"iltl, a]'tсзi"i li ротr:stеa r.i*{;]g slliil!!.i,оl", i:ll,.-l.rj
tl]lсi.lt.l..x.]. ;t::!ndоuii с'l.l сlсirзi i:т jaг i;i fii*iil,i.
(Jс]rll,ii с.lаdдiл rэ сxi.,ziiзiоr.с1flAе рr fi:r-t"iltе, *lрi;nз.n<1l. i ;
*-- {'r-it;iсо, i$i rnеrg* l,inе {i* ?
* Ё1i.чl"lт', d*сi;liе. si*t Jr:п,r"t,; fеriсi|ii,

I

* I);r, mrrlt г,:Iiri :t"l"i ]а gura sоbс'i.
A"t'сшri, }:'*lj-aiсa i5i irтrршrз.еa рi'*:сlэ{а irr{litii;il"lсil-l.s*
rЦ сrsi, dr'ilсе;l!й, рr.rijil,r.lгi ргоaspйt l.;'i*ut,сl, sal1 СLl с11;t:.l;тl
jос сtо сйr.!i ttnsшгO;isе. ]"Je rAstttгna рe с&v0г' rоtiir.i]l.i.-ttз
isсrtsii, qi inсеpеa ss,*9i dереnе пr1nсj'unilе lа gшгm st;}i+-.t"
q;i aс.l.оt:ate", Bпrri,
Sр^t;nс:;r nll}lтtli dс binr
',сiuilr;i$еi sсLuli]рe
dr.шшl lr,rng.."

Г)aг, iшt1tзiэLцtе, Т*rr}i A;:{i s.ingurfl.. A*о]о t.;i fa:rсe-в сr.ь.
сrtсa qi girldtзa, intIlniirdrt-sr сu Su],tаtэшI
dе Aз:gint, }а dеjъrn, lil з:rrrss '5'i in tiш:i.lt"lj, nс}ptil' еind sоrra.
mutr lrri sr inv*сlnа с11 Ss}}lшul si.
Cоrеярtзrэti.еn{a ii llra с1е aj..trзs tiшр, fiinttrсii sеr!,;з рfl"-'
riш$i,itзr еi liil рilг.tr: f.iссj"гul*,, а,}a сil]f1, i'i sсriаtr gi, t:Е, Ltг
re.€iрФndеil,1ijl,

* рr

с*,Гt] 11*0 t'tit.зsr ni,сj" с1in *;trjтilтйtaве *"_
G.t*lriсtrсi.
Eс:ria rвgr-r.lirt sсr}sl:t.i сt:vl; к'ai. lu::gi.

}

}-rrtгс t,irlзр' Ge}э;:.it.:.l.a tiсr.с:lj:sr рго;1сsсlагfl le Ег,э9*зv.
I,шl] n*о n.lel l,:.1z.ilst] r.irl l;i niintit. sсl.js;о;'i'l* lrii:, inзii' рiil;*
tl.;lsс:r.& rех:rсt r.iэрrзl"tшl,'ilt"" dt,, ildiniо*l.il. ,,Dгi:'gi{ Ga"tritо" ;
1i14,

?*

l-'r-l.,:1r'&:1.-,,;i;:rrr:ir.-.

{'1:;1,, lr:i. ,

I

,t:.r

I :,

,..ir

I ,
i .,"1i
. .',:; i:l.,L ii.:iЬ ,t-l;-.;]';.i.l t.r-г]l..;''i.;:
; .i- j'.' .' l... l
] .l ii ,. ' ]i :;!
.. 1'"':::i"iii.il''l'iс, ry;i j.'lil'i,ll:li ].l ;ll':.:'....i * l:.,:;;.
'.: l:.,.': lllr;'...;.L ст-t il:',l-.I il'l..;.;::..-l;l],;.;,:.].'1
{']:;] i::]i.il:''t ]i.j i..l.li, ;,,-'']
.:.ili.;i,
']'*ioj
гru :ii:t'l:.].'.i i'.,-l,',-..; "'. .'-'
"[;l-i.ii р;r':1,;l.';:',.1;1.'..';,
'', ' " l..."
..l t'.i;il.'r.ii.i;i.
еi ji"l.::]';..i ]:1.;.!i;.:;]) ]':l:'ii
l::
:': l.ii'.,.''-:...',.",.l:']
'i..:"{l;;i'il.:":l,l:l,ll':ll, r-l'l.,l.;] ll. j..:].i j.:,r':.'.;l..'.:
i
ili.l' : '."l}r.il. ,.:с {l i.lt;'.l''.'.
.'...'.],
ir.r-:a',,-r..,1 t;.iij,:. i;.:t:1,_11

]_,.ill"rr r-lr.rt_ii

;_:.

.

сj,]j'i:..]Ё'l,l:l'']l.].li'",

Т)асtii'!.l оftаsе.

"l.l",l i",U

r .lfr

{.]".,.

ll;i:l:;.ill..i. l.Т.:;:....:u"".jli;-l:l,ll.!r

ili]] ]..'-.i:..l.].;'.''1...':':.."''',..
,l*
jli,t.l.. 1* а.i"r.l.:) t] i;-1 lu."i'ii*'.iiLl,
l.r
Сr:l.'::l.l.lli'r;.,1, ;l
5i
,..;llгiп, qli irr Аrii..iiз..:lvlr:,.!
i;ll.j,l li..,р'i:..; t.]il i,l i,.,.} L;-:..;t l.'.l.lt,.
r.. L r .,.:...-t :i. r..i l_ ., ,, ,." ,
'.:..,,
,,,'.
;,1.-.,,":
:..'i.:1 \..1i:..r:..1 3 ;-...."
" t..t ,.t.", (..,t- -j 1,.".,; , ....,."t1:
(t]*{э рI-li;Ut st"l,*i Aili.iс, iлт;:lj-.{"i".'c'-r].,i
ii сli.l.'l':..:l
t,'

r-,iila

'.i,t,,'l,"t'.:*'*
G-1:'.j :ti ill гl.::.:;n? ie еx;i$.t:l'i].l"i,;::
;:i,.':t]ir*"j f,."iir t iu:'t jl ,'i''l -]]if!";l;-;j;i;
d.**a diiс.е xiiсr;-.It'lг;1 lрlli:1.lrr'
рl,l*iЪira il.i, :тlilis;:llin*].i:-ie
tlЁ dr:viе, r;*rl,ii:i.r еe, о5lin,Ja lсЪiiз"iitзг
ре С*гr tiл,l;:"iс]а ni*
"iй
]ll: viizl.lsе *- с;fеl,iтrdйj *i,s:Liс]
ri
iil;,l*'"l;
t'.*Ъ.l*
6i
(ji,iii1сniJ*]i"
{!
р;1с ryi
}l0С't]lt}{}.jСui'i *i,
р'йс*til:*ri.i*i in v:l;;-j t;'lj.o.

-arjrТj.rt;"gi;l

}-lъl;.t:

ii

sr:;"iш

I-,-'.1;l C!.

fiebr'iе.hr р;iгеa nr'rlljli;.rilr ji' T,а

fЁ'с.с;i t*ni,s, г;1ir,.
" iтаtil-l;".j rlllj i.,lсъ:,Ilу.
;:'.
xi
,'},[шi,.,iti,t!сt^t tl^t.l.,iljг n; i:,.v.:i,
:,: lJ 5:i}-u!. Ai o i;].i i.i,.:J(:,t.]'.
l,jLt';i, lilэсгttit,u o'i;*;;;;;;;;;
ftluе сgaiз г1nJtшш*.ltrс:lо'. N'l rr.rьal dеris",ft;;;й";i
":j9
1";
t,.illt l1"Jt}ff,,сglleе li;шgligдl"е a lui T}rоmаs },,Tаlэrr.
Int.ue attей
'lj"l] рi^ginj n"lэg!strl.iс dt,SpгC siry..,, Sсгisоl'i]r сu ;;;-"fr
ri ьj;-'.;:;..,ь u ре tuii ia'Рiiгis.-ii е.*рЬ&i*s*
dс ;;;]'J;;й'Ъr-Т
i";]1 .Uflf :l)].}
Ri.i",ч].;l,,

riс s!iy, шjtЬn ltзоcсl, Ъitоva ьi,."" .tn iйЪЪtЁ
gi altr ,,jfг*iзс1r-ьроr'iiй"й;ЪЬ"l- j*

l:i,;Ёt, сiо;:lrl:i' tasо;-'i,nii

lii

,

t]г;l'.;tзъo.,]

sо itзароiаstl ilъ:lй сlin сill1tогi*l, sсгis*r"i}е lъьi
егau г;:'*,ti tnш1t о ilrtоltгссrе inс!'fli"Ё,t,

"l,...сi;;t]
.l,l:-]i
с;]1!"гr'. (}ititl'i*ii

.]

]l',i.],г{},t'ufi}.1liitГ{] ;1 unсrl" ],ttсi:i,tгi
vilz'оtс: cсi;pr:е r.:i],r{э jiсl,iЁl,.sl
{.i.:.lb::ic.li:j
1l.i a{,unс:i, сiindtl*j l.,.il;;'il.r.-й;]}i:{1l]rii ; сtll:i а+:asfl,
,'.ll;i-'й t'li.tr:',;.1 rз*-:гlsоri
СltЭ,qj|,Ч:tl

tj*bltrlli"iе i.n

I;l;.l;i,,

.st

'*ti-ь

i3

l'.!ri.[!.[1;ll"Ltqr. l{;litrill'п,

рс Ierg ссшtзtllil::.l{':" пra,rсrialirl сi;lс'гitоr
gi fосшl, id;'t}rirn, ha,.сi;tiс:a" сtltгl:*еi ;
i.cгj:1i11t.} lзlшnеi.шсi tо;ii'ii хiua.,"
$i iaг y.,lоаi.a

lI

l'.., 1lгtI:llt.i;til;;сl" l'jLirit'ii*

sсriс L,.iil
;l f*сiil,
,t"a Ег;tlit'l.. .l.G;ltтlne соntilltlсt sЁ sililсif,t, iilt.itillс1 ]ш*
Тl1a& рс mlt*i.i. с']srl;l,iе.!a fr]lс:с;;t с-..:t"tlt;u..sii. dе с:ttе сlr'i il iзеr.
ini-Lса fiсоrtjit' -.t.1,t.lr!ii,t вrеa l,i-tii. r,j.;ll* pе еi[l"сj-o сJi.tс il!сi
,i: v.rls*l;i uчi siiriil1ir*s;i :ii nт*aз.. lllсint'а, сl;iсi n-з5 ;tv[,i,l
LIt]c*
u'lг' !tr fatle сrсll;i.it,ll." iiri*гj'оr'lrl iiiri яi r.iа.ta tаt ш,iсdi|гrt!тЕi
'l:аl
gLl].".l sоTэr:i ;з'lil-'.с с:irslr 1п сn}"t|,Ll.!f sсr,i,i.tог }uсrсi,l;:it r,"е.
1-iilеaL с1с: \.г.l;i;i]:t jlli. Ji;tl'L;i-lс*,;l;r сlt:с:ii сlt:сlll се f&с сlti. Cirid
,l,lс:lilсl. осhli ;;i lсl i.i-;сl in с;:s:r tlr ;irn inrрl'сsia сti*шli
1.lit..l.d
[i,lilpьitr' сlr'l, .fl1ll;iсuгi. Аi с1гс.1-iit,il sil-tlri s1:rii сtl t--г'r.есlilt irз.
с1iiigсntfi : ...lJisir'сi,Li.fr-{',t'. (,iltbi. }..г'..," l ... Caге*i srr}:!с:сtшn
., ьtr,]'tli ].'Оl) r: ti ;
Irlultinlili IilLзi:'. itrqi:i Т.tiji tr"с:lэuiir sii faсЁl tl.il {l{ФгL рCtl*

,.{-).:ttшl

.

sс:1"ix

t,lili

iш.се1зirs{] .1ii d^t)iti],ilй n.rai ttrli1t, (llllurl }:itцi{all sil сiс'6lt.ly.rla inafuttс..;r t:i' : ij аllzеа сtiпt $С :i:iсliсir сl"iзr
nэiit" ii si.п:r|r:la
sз;tt.шtаj:са. с]ilsti! ;']i] tilзз:;tz, !i :;1nзbr:;r
рl.irlt'ге grтl";li.с сl с1i-1l&
tiritl:*dеsсhisе q'i гrirri,ii}tla srt dt;:.ir.tтlil" e.г.n}:егitt1 сl* silnсlt,'.й
,Ll,tlllir]. tl;r-lt]u^i
1эi'.li,i, сarс: iir.[;''igнгlr гirrсrt
nr\1oi:]! tiе*а se
1ittы&iui Itl сlittllll,;i inijnif," 1ryi iг.гt,iх i ziun yзе li'r :,:,t.l*о" tr)е*
.t
tirэarr ryi ttl^tlil ;i lilu1. {:'ш роfta dt: rrrirrсaтс lniсgсll..;rtir. ()atшt

)ilоgdan сhrt сiitil,,;i tr.tttlntlj,t'l.i qi :r еllfеlс.i nts]gгС' [-,uli сl.n
(]ilLlza liрsс-li сiс'" rrti1с;iгс-: in aсг 5i ir r:iri,сеi disiii:r{tl сlilrtt.'tr
есaiul inatilral цi сlt:jlln.
I'[;l.1.]lan \.i-']){,;.l l..il,t-' .iа dсjrrir. l[п sсlhiэr:tэ. };r rRl:.рlil \iСt]t{';r
r."e1;l.r};t.t. {!rl1з:с"i:.l*i iсъЁiгlli6iг: ]'-l'i ]',illi si с.1rr'зй m'&sii-t ln
titлр
с:с Cаtl.il }Jtil;сlilllt t,t-l itlс,t:rdеlr in l;;tr;',гi..l 1l1йii 1;l rrriсlzril. rrг,li
1i'.li" сinс,]. iчi ilrl'i:l-.ilt 1.lггэi;гагntil сlг: ri'lLrгiс;i иltrn!с:i. ilt
аf;r,,lt
.r1с: I{sitlrе-.t., ,l',ti,ili trli r.:ш;llrry:t,t.:ii тrit:i, lln iс5еtln.
Tэстrl..fit.ljjrld
|,'.сГJtl-sllltiii'fl, Сi.;l \',l:сltсil izш]iiгс: ;l lLri (ltr-i,'tl,1 Btlgг1ll:ll-" }iiс:.l
с.l rru рl.ir*ir:* tlir.s1 li-:i!, lt:f.;lt..i, сjс bIir,L}r-;lтt (:;t1]с: сt& 1ltt:сlt.1r.,l.irt;
iin iltшrоsfсг;l (:ill!{li. rtit:i r:r.u fljс:tisr: ъ-izitе, ilrсlisрl-iti],т:сi lt*чn.*
,с:i pt.: tо1i сtl'lt:;1ii iili сltl l:i {.'I,.l.i'"lt.r.g.]l;ltrс:..Сll Ai]istitiс. Btiг.
tll.t"r sr ъrесItl;t 111 itllili сiirr inli.tir.1Л[lгСt, 1ir.Шttrvсгsitlttе.
-:. Anr ;lll',.j.{ с.ii iе.'ai сЁ'вilttзrt!'. r:tl}tl;;a ?

* E>;;ttrt
Arit.

j;

l,i:н,tн*
lЦ: :Ёl,;:5;1-g:
,' .l;;;tj,]r:l
*r:а в*nsi?:ij:i i]-;,
i., u'lзйй"'"

l

.

[},*j е;]5i1f.,3;if,].

jhTifi

tlr';l.;

il;;fl ,3i,Р,#,-Ё}1"? #*.lft]#i]l1 уу
l i,l ш LЛ it "ш
,*"^,?..J;'.,],,;;'?;i
;ЛlIt'.!tс;-rl":1;.
ll li;;;;;,
lt'.')i.iI;i. li vогь..i"".:l.r;:i'i I.i.:,T'i1i.:i..'.!'.l,
l,' i l l сit-l I l;u:йri #:jЬ:ji;Il
. il-i t,'ils сЗс gсJ,оziс
j

,

1.э

d*Ч.;,

;;,,T;.*;;i;..i:,;,-ъ:{i.;1iis$ж,Ttx,;.:,;ti:r'',J'j;.;"1",Т,;];
ytl; ffi,т;Т?,;,1;;l*$'t''J*l;:; l{liiff
1 i.,. 11i

ffi;

,

ш**ttд$;-*****$ffi

(];''l't'it:i,.:i сa
5! р1iгllil flt't.l{r(li. Atrшоsfс.г;r n;rElrxtli

1-l1t.,iоs qii ;t-с:;ltlt.:i t'i.rt:i'ti*: е,Гi.t t,с]l.с.iРiiоlr;,r:. i{i.сi о LгЬt'е1с,.trlсi
.rз :mеis1nсоlir:. iiilltr, о stзtnnоIеirtli. I]lr., аltfсl,
ре r.lrlsitir.titе,

:'

;'

.

цl:l a*i

j

Аj.iatha Bоgdarr сгn fl.ir,iоasji. rлlljn.l,rl

l:rr,"

)l;;;l;;;:;i;"*osf?..*t,,:',il,''a'''jlЬ,-.r,

#jxlД:il}'

t[Т'liii:.'fl$

11i;.1

;i;';;;;;

ii1i;;

;l:,,,:;".,nтt,'ff
f }Цii.Y"i{:жI;*;ъ#
iе,;еirii si.iзrsu] ;;";;.;
l..i.L.! сlr,l ,,lэ**,j,й,,,'jh';i,..{iilii;:"tоli
:

l

l,::]

ii}:tl

iiii:Цi"ffi
il

* TJжт'lУт-;"-1ru*,;;;* 1;:"

u:1

сu

l

1Irэ сJi i

;':;i':*::;L;*Ч.;t#*ъ-уtн},r.::
_;;;;;';i

;.iili'ЁЗi;'t-*i
i,,i.

гt: а tц i

г,

:rаsе,

Тtйй:l

*

n.,'i

ll,i

il?,}i'l1T
:i::']' t',l,'I.i
гr}})utu{'jil, il:...,ilц'T.if,*,.'T;;.:.;.l '.:i.],..
l.;.'.:"'.r::гt},
]'

i'ii;;

v'll);,.l

tl

Ж

П- i

сi

g"#f}J;:'с.l,

й й;йъ

?li,

1

"

сI

c}v с *

{*ii
; s ;;,-

r,i .',*рiiс.*i

г;;,'lгi'o',:trnn*t:,;i'i'.чiil,*;:;il,oi-T;;;
т:- N;, l.,:," . j.,a
lL, tд,i,i
:

l*,iЬI;:'нъflff Ж:

Ь)

],j

i,:,

i:

й

-

;-;i..

:уff ::"}t,i#'.ei::"}Т,*;*-f-"1?'ж;;жъ$i;-,l#
jii.i'.Ё,;1.жs1i.{!{].ilTi*жrT:;'Т--:-ъ"" jН

ж

:il;"t;;l';l;'::fl flJ.::':?":il;iгJiii1iТ:xiii#lt,i:;;;1d;:,i;

Д:;If' 1 tгссur'$ tl.ili :тri ,rf?* ,r.'
^-.^
1,,..,u.,*il,*],й;й;ъii$l.i:i;.;1-!i':,f :i---J:,'i,.'i,Тъ,}ъ:j,
l.,сa!iе t]ес]t a urэui sоltlз}
сerrе-**'..ч.}v!l
сrsрвit'э Ъ аi t1,; tjцii l.шхзis.
iюшrе"
1

1fi8

f,s?

PAв?ЕA A $.qsЕA

.
]

A}д TRшCUт trЕ; LINGA ЕL
сU Dгt"cGФs.lfilt' DЕ I!EII{A."."

,o.""D:1R

'r

pe Nat.

ii

apйгea

mai rnuit сa o геsсy]1nаre. N.aveа priеtеnеl n-al/la iooa|ъsi de vrista еi, nu sе сlistгa ln а.faг8 dе сЬsё., nr: se plirrrba
de'lос, iar aeass, Sul,lаnul dе Argint
fеl dЪ apa.
"''r''Ь
riliе deсorativЁl la сlеjun 9i la ЪasЁ,
a}:еa dеsеhizinсi
guга, silinсlu-l astfеl ре Nathan s& fie lйutaгul tйсегii pent#,"u o antrеna 6i рe -T,uli s5 vоrbeasс6..De сltеva.оri,
l\atl'an o iшvitаse ре dоаmnа tr-r}i la сinenratograf gi la
tеatru, l5цdindu*i fitrrrтul sau piesа respесtivй. lйi nu aс.
:

- .."" 'i."
I

i.t; i, lll,.,r:r'rii
Т.,..l.'l].ij

mai^ales fa!f, dе dоi:n.lna Т,ult.

In sсhimb * с5'сi Nathan, pаiriv реntrul
d.e lос pсntгu сеi
],

ex. !]u €]ra
сare-i *"a* eрrЪaРe
iu;i o aite1 lrоtй*
r.!гe, сunоsсinг]. rrrai сlinaintе risЁuri}Ь ei.
. Vс1i .itrtг-о zi ре la qasе. $i in lос s:;, se сrtш'сй с!с.€r
drept'itl ia сiоз'nltl.a l,uli, iirtr5 nеanunlat fur bir,ir.оul lul
Intuшeriс de ff]ёtas5 rоqiе, l-'"рa -р.й-Ъ
s*P^lРчg:jаn.
рbluгou' Iъinr, еаfеa nеagгfl, сalr:tе 6i fa{а sеvеif, a lui eatut
Bоgda:lэ. dе xriгlirg сnсrlЬjаt irr tiiвiзш1 ор*г;l|i*i.
* Сс сl;r].Ji. }r-:'.lrз:.l ? l,:rll-i ajа',й. .
* Vгеliu s5-*.{,;. vоt.trзевс.
.* Aсu;l.:.a ? Т-u';геz... Cгеianrт.']. !пtогs ре с!оs in degеtеlе

6{vс]a о еsсi;."|'iше сtе suli{;fi
Ё;ata sЁr
}гagй Tаni, sint luсru::i. rrnni iшeрогtйlte dесti9o,1;*'*'
сo.,ro.
..,
]_
(}ltaтсa ta.

.

l

.i;r

J].i]i

;n..

1";,

j-:'it;':;,x..:',il-ll.,

:ll;r,t li'c;;lli';:i;" u.., l.'.i"i,j'':,..т.i,i

.

r..r r;:jl,

:'

'

tr

l

l

:.

l:"

.l'-, rl. r,:' : , .,
j]l;ili;llз 1l;.!- s.,: i'l
i l j]li.з bi i,l;'.r: l iiil]' .
*'' l'i :-r:i'i,,'l;r" tlL'I i.i.,lll:',::1"
t

.

{.l.:-",.-iii:-l-lri цlli m:.:

; x,tl; сil .',*","']'ii.",

.il.i.i;;;
ii .glll.l;ll,] 1l,iJ
iз 61''l l.., i;lr ,1. ?
-|f,"'i,,;...,'.':]ш
'

i-

с";..,i't;.

;i

i.] i

rlj]',ii v,:Jll',[;r,

,

*

Clrl;.l о r;с;glJjсz ?

;.

g}.l.:";.':. .i.:l':i

ri'...1li"1;

1.;.':.; Тii

'.. ::lirr,'li',iiji ;li;i.i..j. ji'i;ll:;) tгiili dl,li:;r.lr,,
lli лl'l .fll-l"r: y'r.lr"t* ;lillt,r,* fi.)l.i.i.n!ll].
. г"til',|'trl v;;i,
iii ;1}]ir|,|ir1{l}"

-, -*-u''ffig;:'j;ili1ul,:.,'.,u*,n.J.:,гiI

ilu

? Р*

d*

,iiiс:{:i;-i;ri' ul*.,:!,ji.i'uj .:ili'j'i:

Т-r,ltri ?

lx stllрIсl

!

o;i;;.,;],

-' i,#fl .iil., Ч*iНiti:* t,il':x''i, l- ilР,
];.:';
:'lL
:,- fiй*sl
::; {фi..'
i* gul.'l
,оnзе;,
;$;а.],#,.ifi',;]; ; ;; :"**o.,:n...u.*
,11.1;Рi,r::t|J
unф .[tl
}.

l

Чч ;x'ЪН,Ё.Ь
H#;I','I;Р-- -t

1;f,3'**}".i]]

l*#'-'T
nlai in ж*
-, I *i:lj:
.y чll.щЦ
m;ist.l-l"&
sii ,,st,iul
tоi| со*о

жЧуi

r]c.l}ti ?

trэг!-vе,.;i*.

$u.1;,#}-x',''.?ъ*ч"ll't'fr'Ll#ъlt':-l*,"::l*'ii:.РlPP*uI,
,j*',#:{::Щ *-i:.1t ж" т*:ьЁъr ti
;-T,Ъ::ъ'#ш-:dI

;;жgy'**-YъJh-;1',:;iч-i*''r':a;ili1':il,ъi-я1iiЁ-ЬР;'}.;
'1ъ*}T-5s.;",l};i;:ч-:-;1*;ffi
'ffi
::::. .t'l; }:l Щ ч' iТ Ъ# lii fi Ifl 11 #' I
;;iТff" 5fl" e i',t,til."
l -l ;;й;;
1ш"ivi'xоgi'ш}
auсliеn$вi
frii"ii,'Ъ # ;':""T]
* ,,l)in еir'мl iiт сii1t1'., flJ.!lтр1irr&
**oйtio C.зhd Eоgda*з.
j)ar

.

"rъе v1}сiе.1зЗ.

1ffi8

1ll-i ,i,l irll-i 'l]:l,;. .; !-l"ll:,11q] q.11.-:l1,]..]1..д,l.i]!
:,..;..-l1.: i il;' сil..l
v; i.::rl',.l:i'.

;i

,l..-

i

l;'l-ll,-|.

ta
i-j, i lr ,i,- i
1

::.

?.n

in tirnp еe Tani iu-

Astfel de 1ntrсlэf,ri nu au deсitЪn singur rйsptlns obIi.
q?tог;.,,In!еlеg.., fiindсё r.isрunsul adrйЬrаt *i ti i"d!.sсrе}lе, o intrtlsit",lnr' ре с;}re Natlran qi l.e i'rltеrziесa
'

ner.6lзii5t*аге

ta'.

;;i1,utlui,

t,,,1

(-.1'

inсeрu-sе 'sй.]. ingrijоrеze
bine dispusfl, d'ar йsеиa е1

N"ц роtn Nathan, sЁ tт:.5 distrez,
сreazй 9фвur aсаsй" Crе,d сfl in!еlegi ?

i:vilstэ

jt-л.ii- ?

.] r.l;]1'зl'*r"ii сj:]
. '. .."'t.]
' t
.l ;,

*.*.

. Dтo vтefile' tuxi
han. o vedea mегeu

_.

.

'ritl tс..rlt:].l'il:iL

I

r,eptasr

Сtllt..r*s ?
1\

isa

rfli-ас,дr+:.

иj' 'Tгiiilш айь.ш.l"

o

aс1ош' $1itэ

,

lь.

t

,.

;r'

i,;i1.:...

( 11,.

si:it-il;.t)l:"

;tllitllr.i
{

i

]

t'li.:

j..i-l!i:.:'iu

tilrll 1i' сl.l tirlrl l;'i
(:ti'].( 1'};L

"l

.vllt:tш,i|ll in'"

t:it.с:l"'lliт"lrrзl;.ii t':li:гri i.сliu jJ,i.1tl (-!

di'iiil

Iirr;l,i сit.:1l.;ir:;l{iit't,l'с" t}iiг L}it:ll{:l.iii q;i s:lii а1*sfсрсtзtгr.l
,i'rеi]с tjnс:гi' i:i1t !:ll.:".:iе di:. i.i;rli,r liii:l.r-..l-i. At;lil'r.t'sil,.Ll t е

о

{

i-;r rilli 1.r.i;itii tl'с r.iil1li, il'.l сlсьi.jl:liit сii..*li- сlгl.сni
сrt lit.{!illi r}"i itt gilгa srlbсi. [i;.i:.ti,-t..: tll : (.} iIt;.'; rtit.:t

't]еriс:it.с:
Йr;.*li:r

я.].iil"! ]

.* ]rtl (' ?-l.d til'l.,it,i:,iпil;itrт.j, Siii tLi' lГiinj, l.il;tlx tjt.г 5il.rrl]Li],шilt1 sigilг li1 }:iiir,]ir"lt..Ili' !lrii:}r"1:tiii;l'ii

l,сlrri.t ti,tг.lll"[l
..

,ii

1"1,'51t1i,,:, .i,.

О

;rir:riпliir: сi,iп 'r-сiiпс

ъ,оriзе.!,с 'lr.t]
lrou

j!;.l}iilц..i-tэ

iI

гti1r':r'ii

{..i.сtеl.t.jt

rrt

Сi"ttti"l l]:iсliiсl!lгi" tiiсl:

i:н rlrltt,тta iu'i"

$i ('il

rtiL{t:.r

ililэi, n*liг fi r:lilliiс"
iс" li
l1ii*.rt, :.:i-;i iлiс-'

r,]с'i'lt'l j.aц

jljtli.'i{-li", lq]j-t.

ArjiсЁ.

rl

il'.ir,lгl;i ti

;r:si.ii.:l

!

tjrl

i.ai

с,1at

l'l,llit,r,-rt-l...

tl

:

:

!

{tl сrt,..,:j
i,.-u iullгst: рr-. }'tl}i ?
Сtl tтl?,i"lа рn',.lt'...t* сl.tt.{iiе вj]irrt*
rе*
l,}*l.,.i;ti ;iг,';i ij:;1tl, si
jt'{;.il.t':t гi.
1:t.. сli.tlр1., сlс
]lt' ,.. i.. .l ;lt,.;ii.jl.,ri.
1,i,,j; .'l l.i l," l.:t lэjnе*
'rlt-lv'iiз.tatц} g}rini,lltr г:a.сl.;.iшt'.зtr r""li".*l
r,i, *,*iЬtл,.',-l
ll.,:-*.|.i*i.,*..;;sгl;i, s/.l tс.ji;ll;i 1i;'r;s;;;.,.l.''*..,r' сi) tnaзrшsсri-^.

iЧ;rl;hзn..-

}.{t'l. ;\st,ii rlt-t'
l,.'....}r:.: r.;l о itljl.'l;ii,

.;L]h.a

s* r:ul:дt-';.аtl сLt

]llli.dоаu,rr:э"l,i;-l;

рl';l.fi;l.
lti:sll]шtii. }]il;tti.l,'rn j:l11i
с':,'g..luJ-..i,Ьliil.u
:;
Сni,ul l.}оg1*"1ljli"l .-.:] }tr] il

1;lrl сl ti,i:i.i' ii.. i;lLi:гi..rll.l.u
*. ":\'i с'iгi.1ii'i;i:.l. (-i i:t:tl.llg'

fl.ll.iсj.l,l]l

tt.l*itt..

l:'гttnl,t:;t' }r.ai (li.l?.lr:' }:}rlц*1,-n- ,..
itir:rr :{,i .lt;-ll'ш
"
sl.l1...:tгlt. з-ii:: llrlllсliоc.;.*''"n*''.i..i,.'ilсl.
'
;,-.ч::."t.].
ilоiri;'i
lit lэl.1i'it.

*.- i\l.;llll;r;r,

3*,-

itj..la.

t]tliтl}lt-.n;;;rфj i.

*'-

j.

tl.ir i:.lсll.iul t]Yl$iс сlс*it lс'' ilsсltl.шс-trс.
_ nJj"l..rс:, |tlrliillш, сlir" rrn аll ti:t,r.tl14" qri сtрtэi Y;lсih]tei*"'.
*; T.;,rrl1* с* I}iiltl ltt.'.zсlr. ,r'r.li st:l,.'!.iit'll.,ii, lъt.t sir'ili.li.i .lur:iz:l
сiг,с'it 1зtll:il.:,t t'i.. rii тtllit.t"i ? Cl,t:.:i tll t':ii шif iitl сh-: l.iill"'it

[,'ьlii ?...

.:i::l,jil

-i,:. . ; ri ;,, .,.

,[.-'гiшriiri"

ссtrа' -pоvс:ilti, сl;.lг r.jsu] l.rr:u]il i]\iсa

i, s l]!,.

л,rJсl,;l::'гil.l
])liitg,:l r: jill-:,l.li. }iiс-l*
Рl,.! l,.:-..;tt'l-:
rti'i'l. ",\l;tli.i] Lj,l:.,с :ji.i!,iJ. t..jе li]'}1l-ii]s.е
l)t}*r.tjj;]}]"ni t-''аЧ.t'сiiс': .]. a(li]1'iil.'(r1
,j]dili.i.r;, i..;i! jtсihlГ
un
tl;t:is-t; t-il,:tэlсl:l,;rli].ii-rl;.i - с]r:..::'rrilri1
л'.l,,iiii,'.lui.

*- }il.tiзlrl'i* li.[)L.lliС1*]'])i сlt.t:;tt ; [i^з гlрt-ls сt'..т;l l,ri'l ?
[} сr-lllЕ;|1l" С]йrсl l}$li s.ii-n:li
"*.\.lii. .l.;li,i, с'lt, 1lll{iтi
.i

tr]lr:tlцгзil I',r-tl.i', dir!i:r d,': :т.,lii..t: ll:l.l.i il,]ея. stl silг5tt-' п11
ul,:*,fii.il.*tr !'i: rрi:е^.;i;* il с1с:s1''lrт: L|;l ; с:ii е f сr.!сitil. I]itr
Lгit:ш;ii iilii.ii fi'ij! шсiliii,;tеrytir. Al;;t- il.tr:{:lэ аlduviil"lltсiсl сi*.

;. $i

*-*

r

.--

А ] tllзirзl;l.:l'

Idul,?r;lп ril,l;i.

il,i i. ii-l il'l rl;ti г:'".
i.i il1..Lr;i
*:' 5,iiir,l. '.[ lini, rili,.lri i;1-;ii 5;1r..;l.l' .lii.t: llсiq:lllll,l.iI' 11t{ }.-itт"l in*
l,{.lгil,itt r:r;r.l il, .f '--;iLi g;r-li' tiit. Lii1i]i::'i с:t'.тlt lзliti t'.,t"ili' Тп 5рiit.t.'.
sl;,lr!iшt.itr-i :l ii, i t:l: i.t:iJ"n j.,l i'li..Li-l.iilL'''it. Astit-i siлr.il,l.l.;r di ,li'i. 'l,.iltri. сir }tii
i;lLl'il.-i( Itj liL 'fii(:i 11i'i (l.a..*{-:}:"с!ifс:гс:l.it,.ii. l..lii l;
j.,lir
яii :[i.tL irt..:шL ,lll C.)i..il C(!*i
.{'}i:,l,.,сitlilL Гll il.:..ltrli triii ll-l.iit-rl,
.
сii."i.;"ilt' &t,q:rtii-r.:il;.:ii рltцir.t.
1,J:iLi
tlilrtr
r
ili!ir
tll.
i'.ll
lt,;.iili'
iirtii.tn
l.t

l,i l'п'j'.

l;llt

,l

(:i! il!.] liili'r.,ili.ii.f- ll;:iili?l^:,lli'..,1.lLl"tс''it нii r.t':rtltli!{:.tl,l
с:iit:i $ti:. rlt l.l-i:'.., Iiiti) o,.-"'ц,i {ltl 1tirl iiсltrrl'

*.

.

-*" I)iit-:а n.::

'l.'{ti'i:i,afiL:tt]j..,

"t,1;ll,

ii

l.;ll'' nltlт-;l,i- еiшd

? {il.llg;i ii.J;llзl" с'iоliirrшli Lш]l
.]I,|! t] {} i.lil;l:'l.it:it, t'l rl .i]'...rn...iс. l..iт.:" \'оi i.i.tii,6.! рiri";t1с.[. trr"i alli*
tr-tl',i' iГri ltl-lj, ir: i-l.iil-r.rэll. с,il siii it.]' l.i'|.lL.,lii*. vсс;i,ll.l tllr "F;ii;.tIi;'
(lx.i i[;-ri..1;l' l!.it сl lLсi.rri'i'. сlltl. tr' с;сtri.:i ttt: xllсintlsсl'.tli i t];l i,.l
i.l-(i$i,ii. с1l:i,iil;i1t-гlii.ii.lL silr;3ll',l.r lil gt.шa sо!"rf].i- \.ri,iiзtil*
гiii.i 1;*- t!r'.iiiil:-.:i- lll ll.ilii:ir, }i li;;rl.irirlr (j р;]'{',:'l[)!1Lli сГir.(] i'']!Тlр]t.-.
j.lrt:r'iL tiitl,tl..:i с'tri.i'i,*i g[}l''l,i]L: A(']
ial:ill..t.";t. }iit.i trllrt':ltt.tlil j-lli
:..с:i:ii.' stit: с:il llс,l"i,i l1L:- r,61ii;:i!. Ar.l.ii l]li,li.{]j;t t.lil tl;rГir.: qli dii;
.,:jill,t]".l']l.,.r.i tlJr1l,rtr.':i ilt: (i(:]iil.]i'l;lll; |.i ftrir*r:l'irfi:i ilt,:;sii.ш1t.rl
**. l;iLrll s:l.l t, lil.li}l.i' Aj,;пг.;'t..

.*

$i- с:tl

*"*.,i

, *'* s'i rзш-rr-li
l.;i:iр* lititll

*дji..iiТ,?-i,r,il'..tl"'

...

.,,i'tii.iilЬ

',
q.];,rirr]

Еlоgсlаn'
рttlt;:ъi tituit'*иrЪrr]i"

1эtli aяiiii:l tJс jtзtt:gl:fi;.i,. Iijl fii tu slngu-г
l.iiii'. ;\ttiсД : ri;i s.r;li- ,o,.'i ,..'iiъ
сLi i},-. s;i*i vо::ll,,:'I;i с?.:sl.l;.tl г:rэ sсr,ii, sul
r':i

tiriф.iа"tlllirr,ri, iз. сiriешra.

tи):'{t'sf ...

1
l,l
t

il

J,!аltдti islt l''.,i{tl-чl j.'i{:}g{lai}
!i]tltjстэёir.til'tтl.l
rldсрёiгt
tоt tjtэ
t.i'l]l:t\:jtlрuт.аа
pt:*Ijtlрuт]Off
:11i:li'
jui }iвi}ean.сjistr;iсfii-^
е]1l"i!!}ij},i]геir
"}l^:-*'":l

J.]:чfu

li';.r;' рэгLiсi;:вi,е tra тlj;;
tit сi;.!.:'с:ij
;.-

-i

;.

;;iiй ;;
r-r1. !. 4]сr .;1.'-й'.i;НtТl'
sо""i' firt:llf. Siт:,;;tl;"n -tr
u.'.:,,tэl.iо.rЪ,

;':

i

"
lll ;:" .-::,,: ] }: ^ ]::':l ::: ]]
jlt-..#i,
сo' r.Х* ;a
i. : ilt.:l t,.xi,,EЬ#х
Le-t
;i lT;;:.H;i
},]ч]..:"j::
::,'*,.iu
:li'iil.рlг,
::irnl',li1;,i!fJiг'Ё- i]t,]
tjt: {;0]1с!"j!";iul
*,t,.u",".,"i
;;'::;
itтlull гrilltl ;1
оt1iоs gi i:tоgltlгil;t"l...
i:tоqrtlз:iur:...

A.т.'ri
.!l"lt'"l
l..: i{lrth;;зt
"";.;;'
]п su'] ]ui
i;;i 3эi*к1tшl: t'";:inэtii ilз:чl::*it.
*. ...J-'lт*эu," *o
tоt,riтi, еli rru'.g:о}i iто}u
.l'r;1:"1l'1;i'.
l.,'ln.:.itэ^tiilй:,.1 ]g о pa::tс
р*
dtJ тi,;1л o*,i,:i*.,,*.а.
*
lвtrjlt-l:l, оirs d}lh:j l}оgсlan.
f
t-'.

*

Vоi rtiгс.iita.

]jiл1с'
.le:;.

I ir
J)i:;.;*1 с:nэ

g

рi*rs

}Т*зl'il.l-rl. С.iitlltr

*}t-ig,ritn г,ш ltr-:'.j iу-,*шtl
:lii lul;г*zс" u;ir iirrоldс*'.,'*, ;'';'ii.й,.g.,i.,:,*'.
;эu;i*tlal vu]'*31

вrгр.bi].. Avеa drеptat.e. Еra iттlpоsilэi,I sA nu i.o reсu.
nоasс&. Еnеrvat, nЬtr"lгаl de drерtatea lui Nathan, dar 5l
alarrnat pеntru LuШ. Еiindс& tntr-ader,6r o iubеa. $i gttт.
marrra lui, o tЁrеere rе$еrn.
du1 сй Ltlli pоatе s& fie, сa ryi
.dindu*i

ea un etran d'e
sоlэei itr sfiqia,
-sрre manusсristr1tri
valo-area
m,l.lf, qi d6 adoralie, сare bagateliza
gi sейnifiсalia singurёt5tiilui. Da.сfl Nathan n.ar fi fost
сtr l,uli, *-"" fi dus* dе indatй in salonaqul ei, gata sё faсЁ
оl.iсе рЬntrlt ra : sй-gi ia соngеdiu 9i sё pleсe din nоu in
stг*in$tate, imеdiat, s6 p1есе la Galati, la vie, g-о. i.1s9!еasсё nuшiai pе ea' aсЪrdtrrdu.i drеpt de exсlusivitate
esupra tntrеgеi lui fiin{e'
bar prейnla lui Nathan ti dё.dеa рi o n"rirrdгie, qi o

natЁ

la guгa

рudоarе.
.
dогind-о
.дв* с0 mai r5nrйsеse in biumt,l, f&r& sЁ luсreze,
plесat&.
fi
fost
gi
аг

сa
сu'rn
Lr.lli
.
O sulritЁ furэрulsiune rеzо1r,й starеa lui dе nehоtЁrir"e.
Plес& ln ora5 pе {uгi6, fЬrй s--o э"lзr-rtr!е pe Luli,.lufl.o loj'&
la tеatru, сшr:rpЁrf, toatе flоritrе vгed"niсe sй-i fie dЁr:uite
lui tr-uli 5i эрЬru aсas5 сu o.!эrajii unrеzi de^ р1оa1е' r*s-

turnind ре divanul din salоnaq сulori qi рarfum de var*.
mеrgrm disеarfl la teatru !
- Luli,
Ce s-a intimpiat ? Si-ai isprЁvit romanul ?
_ Ei' rоmanшl ? l!,{i.e dor de tine. Nathan' punr, te
rоg, patefоnul.

Intrase un vtnt de рrirnЁvar6 in сasf,. DansвrЁ rфe la
eхtenusгe, Minсar6 repedе, intеrpelindu-sе glumet. Bine.
infieles, intirziarЁ la teatru, ajungind abеa la. aсtul al
dоilea," fiindс5 tоaleta lui Luli devеnise aсtul се1 rn.ai
inrрortant, сеl mai distraсtiv Ei еel mai fermесЁtоr al
aс6stеi nop$i. Rосhiilе atita agtерtau. Ei si,ngur o dеzbг&.
сase! o irnbrЁсase, iar o dezbr6сase, iar o imJэrЁсase, rei's.
tuгrrind*o ln rосhii сa in vaIшriie unei m5ri vеsеle, zbur.
Iindu*i рёrul, piеpt&nindr.l*i-l, sйrutindu-i-1, rЁsсolinсi.o
рe Ltlil сЪ o рlоaie dе рrinrйvar6, cu o mie de rnini.
Insоtiti de Nathan, intrarf, la tеatгu in pau.za dе d';rрf,
aсtul in:Lil. Eгa s"овсtэtсоlul un'еi tгupе Ьuсureqtеne vсnitf,
in turnеul. Aрaгilia in l*jй a dоаmnei Bоgdan есhivaia сu
о ridiсare de соrtin& per:'tru aсtu1 1ntli atr unei trupе din
str'Ёiir;itltе.
Егa adогahi]e. o roсlriе dе r:n&tasЁ nеaд1rf,, deсоltatЬ,

сш rлineсi sсurte

si

bllIantе, сloi trandafiri galbеni la

II

Сllr.il"buц<Trn i;Litn;:utс tоtз-t,.i l.тl: tlФu

l.,'i.1.1ir; *tl v!r|$
t , }"uJi,,*',i
еl;'. Cш]Lrl:iiii реl.Ьatrс.rt{.a tiiЬlt.i,i.tii.i.
,ir.rt-'*11i]Гs ]l:ntгtt
];i;;iй
sй far:*. 1u'ngi. р!ilrзiэiiгi
'tl.Aiсiаtс 1r* jоs. т!:..ilir-iti lil ей
. i с,ir.ilсlге1е nrаi
qt еЪlri.t,ll|it,тrn.[.l. с1*е!t
рrr{:in
,

l.,:lгt3 lirрtl$i1Сaг(L{' сt,} iij.iС]iс]1i: еi ltr:[r:lt.ес:trтl it]с 1i ti'ti:.fr:l€.
it.li8t'.[.Utiсllirii
]* t.pti;,.il giii;i:.rr llгjп (тt'Сi:ilr:3 tl. ;,.,:то,

1Li2

|Е . - Lcге;e!

r#t

pitогеsсЁ qi nесйjitЁ iв сlеsimea еi inr:itсitЁ, сu g!asuri
рasiоnate qi nrсr'еu intегogativсl in jur,trl s.irniот;rl:'tilr-ri сu
cеai sall сu pipuEoi fiег}i. Ajtlnsrзr:ё din sйl'Ёсi:rrtэ in sЁгЁ.
сinrе., diir drrghеanй in du$hеan6 si din nrаqlit.ll',lili in
rnаghеrni1й, рinЁ in Pоdul-Rо;u. Sе оpгir:5 рtl l)оd.. privind Re}rluiul' сarе dЁ inrpresia сй se ispгЁvЪ;i.-l irr йarginеа ora$u]ui сu rIt grоhtiitсir. de sсroafi ti'itldаr:ii. SuirЁ
dеal.ul SirrAriеi, atit dе dеmоdat provinсial, рitr'<:ti ]осuit
ntшnlri cе реnsirэnari сu.papuсi Ei huluЬi, сu pL"t-.:,-ilп!a dе
.brоаsс:ti {rэstоasё е],есtr'ifiс;rtЁ a rtnui tramvаi сtrс' iэс' rll.еmеa
rйzlэоir.rlui гl-tsо-japonеz. Ilsсaladаrй qi in5llinft}l} \ ('гdе a
T;ltara;l"lilti, adеvfr;lt RЁdйqani al Ia$itiui. сu r:.:tl;,olJt: ]ui сle
sаt dс liluln.tе rlоitriс 6i с}riabur qi livеzilе Jui r'ltгaiе, tlс.rlindаr;i i;l i:l''itr Bсi!.iс, gjrsind pе о str'Ёdu!ё rrr:.mai trliгli]r Lll..ntru
stlзil"'l;i с1е lingЁ Zl;lti+ust, ttn fе]inar сu g,rz dt 1i.' у1'gmсa fatr;lritqiilоr, si-tr fu,ndrtl z5rii
dеаi s.iligrrгatiс

сa:iз: ;;;1геa т.rlr blrэс рi'есlеstl.rrat prntru sсt-ti;i1iti't'il t.iiirr-rlrri
lт-li trвt:;. trrrtгar.Ё ia Gоlia, rtndс vгemеа a r..-Ь:.,,; lir сi:tatе.
ре ial"lэi.i vеrdе qi lrrtr'е ziduгi сare аrnintcsjс С{.)lt] $aptсi
Tu:'nui'i. сt -rnstаtntirr-оpоlitanе, unde a р ёtimi t I.} l'i :rr.:tl."ir-'-'anu
Ciэrillt;'ril1:i'ir. Desсrэрсrirй far'rnесui dе st'l'Ёvесlrtl iriiiltlstirе
al lзisсlr.iutlj RЁгbоi, ulrde o sйrutarе е atit с]е tlll'.tri.tре de
inl:сr.ii naivi ,яi с1е Sсaraоsсhi се1 сu !t.;цэёt 5i сt.r;iсiа йfr.'r.

е;tili. \rilzr-.iгй ai;i1есtt.ll de qеa с1е еlеfаnt dr: ]зl.оq:еsiune
inсilс:|i *1 ;rсоpеrigului iэisеriсеi Barnosсhi
[-iitr..r-,,l,"i si.nguгi' а]'tеоri intovйгi9ii;i de }rllriIi;rn, рr
еal'с lti,l,iilti'iatеa }оr. il inсогpora. Venс:а'"l l,tt,llt'.;;'i t'tl.':i гi tnuг*
d.il'::r. sr.:]зilrrbiriс1tl.;;i irrсЁltйmintеle de 1a uрЁ, сii рr-' рi:irgui
trxlqlS{;.i

ri'il{Jrl.

1.itii' l,ссti,рiitаsе sоnoritаteа risu'1tri. In рlоi}r.l il.:1tlnо gi
сlеsir.tndatе ryi g1оdоasе сa a1e Еlrnirr,ri1l,i-. r'iнri]. ]ui
ri1i!rliс:
ре
Lu-tri eсlt-и":tl;r о tuininЁ ;i о rтrеl,ссIiе r]е с:l..:l' jtlltliltl. {'-]*]йur:jtс
d,е aс:tlst гis, рlinrhЬriiе pr.еfl-riau in piоaiе Jit.iii:;r iliirit;l, 6i
!n gjоd.. lln ;rrlaоs rlе рitоr"еsс
]-lrrгlй се dеsсоpсгirЁr intimi t,;i!'i !'з tril;i.llu i,,[?iсi.t i':i о l,пir rJii
vi:r:l"; lil:l.i:.t-illi ]ui }ilj,hiln, 1i lrJ1:t t:l:st.i ,'l i ]\il ll;iin. .\l]сr.io

o

,]

pе L,uli tт'с:i l'i1,iir,lliliгr: сlс T.оnitz;i. ]trtll'lll r1t-:
gru,$iсr trl aсеr:tui mare gi fеrтurlt:li,i,r.tг рit:ltlг ;liii.,riitьlэ rrneia
dirij:гс: с1е piсiоarеle, сarе nu iпi.:i.iiзс:t,li,t la ltэсt"ll. lr:t', dеа*
s1,1рrir с;:-iэtliui, с;l рi сum aг fi ri'sirl:i{, t:;-l 'Гl'rtсi,illtl ре o
сii€аi1gi]1, s;tl). сa 1эйsЁiril.е intr'.un сltjlэ с]е su}эt sl;гl;.,i'trii.
аlit,r'р1,а:-t

194

frrs*,*-,

,, !

irrсеpurЕ сu un autornоiэil de рia!Ё

ех.

.Aроi
рlimЬflri
tr'l'iоl;l.il. (iоiatа. Crtй|uia' Rереdеа. А"jllnseгЁi осlаti, lrrrr.
.il((.i}|i lrr:,ii г.ll.t dс:сit tlе gа1opul billЭiit i.tl сitlriiir:i, tосmai
l;r }Jtгr"Lt.rrr..t. Aсо1o рйdurеa сle аrrг пrоt,t stl l]r.,.i]giil(:)..i de
r .l.гli,r. i..,;i.itt.1.i..5r-. pentr'u' apаrilie сe]rrr dintii
fri}gi. Vгепrс:а
' l-;t 'uit:;,iii., Intг.adеvitг, se ina'pоiar& с1е la Bir,rrоva сц
l'i,fl;[' ir'(-itiСiпd Iaqulrri сеl dintii visссll сarе-i сetluisе ln

r.;ls;ii 1зilili-l.l.,l сite.,ra zilr. irrtr.о intiinitаtе сtl а]b 1а. fеrсstre,
r.itrtсс сi... сt-.tri in samоvaг qi aшr саld in sоbеlе с1ud-r-iitoarе.

ltttгaiti itt iarirё vesсJi, fЁrД s;i-i sirntЁ aрas"1,rеa, vi*'zind'u-i
t'liti t]iilli r.осu,lеgеrea. Ca gi st-l'.!эt lunЁ, stt}эt om;it. Т*"sul
tii.vlnсi: r.lr ftil riе ]ос a] rrзirrЁstir"ilоr:. tr'l1с:tl.гЁ вliltэtзiiгi ,сu
:;;inia. () adшсеa рe.Lr.lli tiin {гig 9i din nitrsо;iii'с, с1l gГrnr
rlr: za}rДг Ei olrгa.]i dе nringe dе fеti!Ё. In iагlr;r, I,rrii йl,еЁ
'lttint,.lс.'. si mai ]trr.е. Cu оa aliittrr.i iliii,.о sаirit' сu,i''.l..*.
l'ii, ii.tl'тitt сjliэ*t;l un sеns dесоrati.v сlе inсорlr{, dе роr'е,te
llttgгЁ,"'it pе-о filir. з1tэ 9i liil.ir. in stеl.-rfr..lе fulgilсlг,-irаiv .,i
l'ir;; in ,.эbrajii 'fetii,ei сu сirсiuli1,аr dс astrlttr"lй }эiilnrаl'ili.
Dаr sсristtl }inсеzеа. !5i lin.ri,l,asе сlго1с сlе sс:::is itr1r.с гr'Lrt
ll;. unu с.lit:r.lne:r!а'. DuрЁ-airriеzе]e еi.аrr С:оl1gэt:ritt,* 1шi l,uii;
;.li ttr air.;imitе zilе si llзrirzогsitЁfii, dе unde Lu.!i r'еlrс.a
:it-l ia insоliti dе Natha;:. Dar nор!iiе, duрД' ;tstfei сiе
;r..тIiеZе, еrai; tоt alе ]ut I,шtri. A;а сй rаr.t:оl,i sе сlеl.Lс:шta
litор'i, с1in zi itr zi atniniшdu-qi 6соif,r:еrytr: dеr;tt.1.l[;,r,*:;r. с,t.t.ult
<lсlri сjr-,sс}ris сare l,еdеa ora, iar iriсlris, aсоiсliшt'!u.*; lrrсь
r:inсi milrutе qi inс5 zесе, striсirrсlu*ryi astfd ryi, s.u'lli:iutr,
irnputinirrсlu-$i gi timpul dе luсru. Таг in Lriuгсri.t irr'l l.r;li егa

dе ajttns de stЁpin ре el. tuii*l ajttngеа с]е llrll1t,ii сir-,j рr,iш
tlEif, ;i ргirr gind, dindu*i dогirrla *iii Ir'.'.rсit Ii;,l ...lt,r I rпаi
r'<:ре{.e. сa iar s5 fie.inrprеtitэii. AlЁrltl.'i dt. (.ii st..;l,,{t,.*ll.sе
illг lа pliсеr.ea dе.a tr"tii. sосоt.ind sсr.ist.t] Сli ti i| t:'tl,i"I q;i
:1r-lr(lapс сrt o penitеn{i imрus;i.
sйi,bЁlor.i1or. Cгjit:irltttr]iii i.;i :Iг, ll.;i;,i --- llll1'сit
-Irr.pгезjnre
ссditrd ; o \тaсan}Д intеgг;rlЁ. Plс:саtгЁl llr Li;iiill,i. ii:l..,{itl
dе dadaiа.. сondugi. la gаri dе Natir:,tl, (::li.(\. С](:liit 1,",..,..:,,ii
loг' dеvеIlr. сu oсhrr ре stlsr ссa rrr;.ti tristii dirr*гt.: с:it-,i:.l']tl сle
i:rrn5 alе laEului. Cu сеi сtс la С'};lt:i{:i irlсiсitгЁi ]a ъ.'iс. .o.,tйсindu-qi sЁгb6tоri1e aсоlо, inLr*o a.t'.rlrоslfс.гi tl.: саi,ii сrr irr.
сirii. Sirrgurul om sеrios егa d;асlaia. it[lоi t.n.ir.;;. Ailдt,liЪа,
r:opil сrrminte, _- сеilal|i егau соiэii pitr ,ti siз.tl1;i.l' in
l-гunte сu Tеоdоr Novlrantl. FЁсtli'il silсut, соzс.rliat:j. сllr:t сie
сlnrй't, сеaiuri сu гorn, сastanе со;uiз.l,r, сr:lсindiь.sс ,tirliitt,

;сuiindu-sз ti.rzilt, _lui
$1iглb'tndu*se ,ru o, saniе ргеistо!'iсй
Luii", рlnЁ сlilрй в'ьЬi.u,а,j:?::. .11l ',inо;r::;:i
lntоr(:lildu*сr сLl о sз.:rie
{r ig gaгf, асaЪ5, a1}зi parсй dе
oгnЁtul unсi sinptlre plinr!эf,гi,
Ъеutrзiirt*".тt-i.ti""Ь.-й

_

!*iTi;:'tГfi "*1!ii.''-ъyъч,*J,Tr:::.ffi l}Ё.ffi 1rж,
l;1i"
# ilJ;; :
*: fi;i:*' ж#;;Ь"J'*-- tr,uii ! fi
I,*зli
...; l,L,l.,l.с":'"#';,;.1:,[l-..*nil-u. !i-1' cсdiс iiе' E сeе

*
_
.

LРii, dе-aсtln:a jneinte nс pu'nС.m ре treаbЁ.
Siglш, nе.am fЁсut de сip. Е ft*e"Т
ne ne сu.
rдintitn.
$i ,,via!a parаtretrй". rеaрйru. Е1 in-bjrrтоu, Luli ln salо.
nag 11 .gurа sэbеi. Sirisотile сй,сre сaъotЬiн с]iрЪЬ;;-f,
-;щ
rв3}с:1i.l1 bо5::it : Iaqul, с].Ёdit tэtrсat6 сtr
ъilсatя,
;;
d'iч tоаnlшЁ.plnё.n iarn.Ё, аpоi pоvеstеa dе ё.Ёс;r1n.aPlt:
vaсantri de la vie, * piirй сind.iar.ginтiut iui т-йii;;;Ы
gЁ ur*е.ltэ pосl, с5utind prin1гe
tаiiй- a*use аи еЬlЬ-йiБ
'
rnа.t-еriо"!" рзirtru sеrisоri.
S*гisоri]е n"-al/ratl nrirоs dе naftаlilrЁ, daг gindшl

l

'il.;

_ Саtul Biigdаn is.ртЁviqе .рertеa tirtiia
tЛiir:rlil сарitоtr ilsg'iЪеsо t" f".ig;;;"u
"
.h'т'зiоtlгс *.gсst, djalоg, migсa"rе-l
" "iйа.;Gi;ъi#;
сare
dеpf$сa putinla
вlirdi сu сrчэiоnril dв.a*Ьвnicrle. сйinte}eЁЪЁй;;
fBS

l;

..

i

l

"

соngtч1r-t. сш

-

"-,i*Тi.#lnl.#.]"'''
LLltl Jl г.:.сt.l.!ia
elt о nit.lr{:r.,itlсtlr'd;ttii.
I.spriir'i. }i iгj iсii,,'.tl ;l .,.,"....;'.,''':...

il

flrэnlli,li.л{a zilrlоr dе tоaвrnё sе intinsе din nоu.
.l\;t;ilxn
vrnеa in fiесаrв zi la nrпsй. Tйссrilе, insЁ'
nu nзаi еraн",trrnрlчtg
еl.,- сi dr Cаttrl ъ;;;;;, ;;';
'd*gindindu*sе
avе:t О сtitеv5rаtf, fчi1Ё
]а un йоrr dialоg
.'r N:lijlаn. Aседst6- fuiсё ]*- de еl, ln fоrij,.
nt' оri} сlс*it Elasu1 prорriitrоr lui gintlaжi iЬtЬ,-iй
"аJi.ш""ii'"Е
_ ;i
'dоt*l,ri,.ii:tl s:й TaсЁ еfогtЬt .l;;;"-Ы distrat
qi
taсiturn.
Dаr 1хtl fi}rnеnla оbiigatоз:ie a aсest; соnstr.ingегi сlЁdеa
*й;ъ:
u.n sсns dе tогr,oad5 tосmai сlipеlоr *e .uo**-.й;
с.iпtt
'te ilitjitrёa сu f,uli in prеzеrrф ьi ltаJьЪn, ;;;й #i;
dе iврitii,. l)е шl е u,r r,ecul sursЁйс, о ir'фsil*l;
й;
jос uтrсlе er^a litзеi dе-.а
fi ы,"йиЬiъi.а!
\su.+i :'si:зgriгвl
niлl;с 9i ttе niinсiri'
N;ithrn vвdеa dеsigui, dar nu m;ii risсa о nоrrД intег.
vсnfi'il, iсirrindu-sс сa rеzu1tatu1 еi sf, nu -*;";;Ыiй;
*sl.ц]г;l rl**nulсi I,uii, mаi dеPrimant сlgсlt
aсtй,-;;;;;i;
tа *rr:сut. $i рe dеas.l.rqra-9гЁra mrllt in ;;;i*"
fiйil"Ь;
gi sfiгryirоа гоmаnuiй. Еra hоtЁrit uд-t .t.tu.йiiЁ
frrзl't& с5lЁtогiе nвrюaре tоt atlt de
йBre с;,;i.-;;j.Ъ*
bitiirr]- an a] сЁ;*6tЪiiьt. .
de соnfllсt]
}llr intг*о zi вс' intilтрlf, еrva nou : tп1 fet ,-"";;;Ji;j

l'i:l']t #i-l'..'".-lT-l'}.."J.l;ffi gJ siil avu сn tuzias;"ff
*Ё!т. ;;-;tжl *l*.ж, jt*i,;ffi
{й:"E{i
ц:
-*
'
;;i-.,
*"
жl'tr Тi;J' H:* - .., l','.;-';"й
фs Ц!Т."?lщ'-Т
гс-Lшtiirjtrсl
ilыi .;"
.

.

рrinsеsэ.

j;iЩ

l'1";:

сasei.

lff i1^",q;'g'i,fi}1$ъ;:т.n,i#,*t":'"'*",:#ЪJ&*iЪ;.i,i

r'iЁ.:"i.ъ:;';ri
il.dеp5гtаt.
.

j,ъ*T,.:;Jllъ?ftъ%.*:;it*"iTi.i
Ф..

r,

[-(t]

l

йi;n i[Ь1;'t:;:';.'^ . -. 6i
;;"..1нffi- i$l:i:*il?i;1Ё й:*:'нtr
SlHfi;],ff H;;"1r:irl,'*-ru;ih,Ъ-";l:,x}*,Т"ff
.

;,':.}i,*'#Е}'"- J3j:,i.j.* ltr;*
.с,

.]- tnтj:a oarД,i,Y,*"'
"-.Е**f.lli.*nсiutri
",

llt

rrn. fi,ig.
ъlfl

l}:;

bi nд ?

ссtсl;ti сеvit sсгis dо Linг'
Vгеi

jfre;i;i-' iti{'"*i.fr:,"***,.,.
.-*ff:g
rolnаnttl PЪаte *i *g.l"i.'il.*

Е ц nu
с:apitolul сЬрйtй ait
ji.ff].$.:Ь#u:1i,s"$h-,ъЪ'i.t""ffi
t,o"tunl+..11.'nu""';

сLln.оsс

.

''.

й#.Ъ-;;"t,'.J}"lffа1Yi--f#-am

prоstit. Nu mai stдt

trЩ;"'tri-;тi}l,}Ё*;g'',}"}:l,ъ,l.',l;l-iJIl:*!T*.

* lulr'

щagё' фш cu nu sirrt Dоstоlel'sld'
tsт

.* fi-с:

ea сu

<l

fr.iс& si.t l:t:r'ii ? sЁ ruрi' ? sй r;еnun}i ? ?l intrеiэA

rт.lit:arсl

:itl

;i сit ргi;iit::lот. lY]i*llг.]t-tс лttlintl.. сii: гlе lл'r*
сinсl str-rrir:n]ii arr;lрl;ltlсiaL о ргl1',l,{jl,{: l)e
l rl(..{.i sr lсоtеаi с1е саiittiis itrfсt'iоit,:.ti' Cr,*d сJr еr:аi siл*
r.r iПll?

сгеsсilrdй.

.-. Unеtlli nu, a]teоl:i dа. }i-л,nr sсris dе nrlttrt, .;li' in5
N-am sufj,сiеnt;"t iliсrеderе in trri.rit:. ,'j.u ai
frrst duqul rесе. l\{i.e sсirbЬ dе r'оmarr. Nu mil'i tr;i,r 'l:urаj
с:lr.lргim ugог.

,_.'. Ч;qlrг. Lr'r1i.
-.* ii;l,l tе гЁsftiiаi сuгt,tта, ?
.i,'гсl.iir.i,

sЁ luсrеz la еl.

_ Pentru o

sirnр]6 vorbЁr dе.a mеa ? Мai t]]r:rtji сa е
sсiis fоartе lэinе: liu, сnегgiс...
.dаГ
Oсlrii trui Catul Bogdan sr inviоrar5. Zimlэi l,i.--.tlг'

'

сЁu&i sД'.gi stЁрinеasс5 zirnbеtul.
_ Stаiрinul nrеu е vani'tоs ? il intrebЁ
сu gxas
alintitоr, daг сu осhi agеri.
Nu.s vanitos, tшli' d-ar slnt отrr, siirt sсгiitoг' alll

nevоie
._

Catul lJоgdillr o pгivi сu Lln alt fеl dе miraгe. Nr.i-i r'ёzusе
pinй attinсi deсlt gгatia qi frurrrusеtеа, dс.vеnitil ;-lгgpgigtatеa lui sl.lvегanЁ. $i iatЁ сЬ dеodatЁ si,nr!еa sr:bi, l]гunteа
ei un girid irl еi, parсЬ rеbеi, сare.]' judeсa сlinс.:i.'l s]t dгa.
gоstе. () аtiогa JiirrdсЁ еra сорil prin frЁgi.llit::lr ili, trэrin
vгistA. $i dintг-o datЁ se tеrnеа сД riu е atit; dв сi-,1:ni! сit o
сI"ezusе рinЁr atunсi. PaгсЁ-i dr-lmina. Fiinсlt:ll-l jr"ldсlса.
Fiinс]r:il сlеprесia un fragшеrrt сiе-a с*гui valс-ll}.l 0 nц sl
irrd. lis..' 1l1 шi n"Iunсi.
_ I"ir}i, iir fоnd, fragmеntutr t.l-are niсi o inlрсll'lantfr.
$i, tra di.ерt vоrbirrd, mi se рarе сii ai dг*рt:it,l.:' L]i:iаг it'l
timрlil treсtuгii * 6tii, abea l-am st:t''is '*. l,iзсtl]1itrсlu.l
am inсl.:рt.tt s;]i am iлсlоiеli. Dal: егаm anr}эaiirt. }'l,inirrrза
brusсЁ i:r-;i сi.еzоriеntat. Am s5 mеditс:z сljn nоt't st:l.lг,il, {Ёl Ё
gralзй, tri sрвr. сfl arе s* iasй сеva bun. "ЕIai, Lr"lli' dй-mi
I.о dfittrti, сlаr-" сanr !:eсе' lam distгat.
** $tii сt"i elsta mЬ surprindе, vоrlri. еfl, геvri]ind сlin
glnс1шri. Avевrш iшзрrеsra сЁ е6ti foarte srvrr rц tine iвtE8

iцг,.jсlllLi. ii .;'.i,.,.e sIr.;1;1 i.' 1.;.,.'i-,' ..,'''......,t ilсс'аsta
}ltl' t..r.:. Luii judесiii;iir*1,
9i еl i'lr 1;сrsti.l-r.i:l сiе itrс'.il1:at.
.-".Luli !
*.- u\tunсi de сr: atitа dt'arnii
.pr:ntгu сii nп nri.a 1э).i'сrrt

l.illplu

_

fгagrnеir-i,

?

;rir-i niсl о сiгаtnй. Ехa6iегezi' tu.
*'.*g:'
сii с.1,д9;'1'1-"7 ?
9е. iеnД. Lu}i avсlа осlri сlе-о аgе;:ilne biir:Jэ;itеasс5
r'l ilstft:l de. сlipе' Dirdс:а о impгсsie dе сЪiэil
рrесосe.
-* Еvicеirt с5 aгn fоst сlёpi-irntlt. Dаг' du;m
vezi, mi-a
Ir r'Сllt injalй.
t,-. .-'$9]. 9i. t;iсr:, intr.iirсl iar:Ё,L6!' h:
.ul
.qiiэгitтrile еi.
l ,]ll]iitl
'|::;].l -i ;:rrсД dj,lrt-.оiо dс-о tl;tй inсhjsti.
I,шli.

-* -"jрui
Ia1

?

_ Da 6i nu. An"l nеvоiе dе сй1с1шrй, dе inсrеdеrе
in nrinс-.
* Tгоbuiе sЁl adrnir tоt се sсгii ? ii intrеbЁ Luli fЁrЬ
irоrrie.
* I',uli, vоr'bе9ti сa l$athan. Te-ai li,lоliрsit dе la еl.
* Aa ! Niсi ]tТ;rtlr&n ntl adnrirй tоt се sсl:ii ?
_ Nu {i-i.r sрus nimlс ? o intrebЁr el pripit.
* ;\lэsolrtt niiniс. Nathan nu vor.lэеqte dеspr:e ti,nе.
Tоnlrl lui Lц}i dеvеnisе сam srс. Pеntru inllll оar6,

miixa.

,, .

dе...

Aсimira{iе

с:.r s'r.lгi'itоr

.];..t.1.11' с:i.;-ti

**-

-.

сtr'ерi,

с1аr

(l':'i' Lr-lli ?
}ii;пrс. tt-{ё gindеam.

--:- Т.;r r:с ?
i

_'* Т,;r '!..itrе''' Sсгisогiiе

,. iaс

I

.l,.".

сt:г("

?

с1е

aсftlrii:aliе,1ре сaгс} }е 1эriшrе;ti
'

-_ Iiii i.,. Ai r"ёrut сalitatea 1or ?
_ r):}] аin l.5zut-о, dar i!i faс

рlf;ееге, t,оtugi"
_ \jl, flеl dе plЬсеге. }. соn1,aсtul
o.u р"ьl.oiJ"
* Аi nr:vоie de el ?
_ Г;j. [..uli, slnt
_ f,,сl ii сa sД fii sсriitоr.
aсlmirаt ?
е''zideilt, daг admi.ralia in*;itrzеqtе.
}-.,'..
-_ Clriаг
сInd е de сalitatej асestоr sсrisоri ?
* Lti]i. nu сulnva
egti geloasЁ ?

., Q.1цf in-bгa!е сu о-mfЬdriе dеliгantёl, aсoрeгirrd.o de
nu fiindсi Ъ'..'ьo.u.,|* lui pasio.
rriltД n.ar fi antreirаrt.o gl
р* ;;;ъ;-"o.,tl*u,o,-а iйЫ-J.

s;;lгut5l.i. Se 1Ёs1" nasivД,
сшpatй.

In pгima pauzй l,uli сontini-rf;.
Г}aсi te.ag аdmira' m.ai iuTэi rтrai mult ?
;* Se рoatе пrai rnult ?
* Dаг daсЁ nu te.ag admira сIе 1ос ?

_

;aI,uШt

'

*

**

о9ii :*i;r.a.!эilli. 1 snr li.зli:.t"l- t1!sсr-l,t,li,Ir.
Fug*зr, d.* l1r.
Itliсрu sl1 о tгatt::;,; (:,!, [-}{.] l,lll с{:}})i1 Jr] &эгt.t tg jr:,:i' 1:i:*l:
рlajfl. О r.lsLri;.,;rэ!i рr: dlvl;'ir, i: ;:htil.li, о siit,t"tti-i, с'i;l:зutniсii:du-i сu il-lс*tнl' .1i ei li::i.:ariй juvеtlihi zbuгсlйlп:сiiэ' $i,
duрй се-i ::1зt.iiзs* оiзгn.]ii -tiтr-t1n-i,,i, ii сr"i1rз:in;* сiiiэui гisti.lr&et рr dir,;r,rr i:r р*}nзс1е lui' шrar,i.
-

*

tr-л.lЗi,

J'"itii, г,..:. ii,'}:.,.ii

?

I! а*орill,i gili;: mu,lli

la"tlj

rlo.,.l,,i

*

*
_

en" sс::ij't.":l..

;r.,

I*i.i,

. :

i.

{:ii m?;1.1j d-сsс]h:ii*',.1x-i tr;шz*lе сil

l|jlсl;;::fi, Iэltzг:lе.*qillэt

elir ii t:i ;irili::'t.il l:l:чс:l."
** si;зl $.l]tallu.t tiiil ?

llrшll]ui.

О

iai

*-.

i]

i

niii:

l,.;i

сjiт;,i:з. l:..iiiiili'i

* s;i

Aроi irсnl iз.l

рii.lil сir

gеlrш-;lсlii,

.t.

lr

ii

;:ri'lii:liIш,*I,dгсрt itr сс:}ri-.
tс il.lh;:зс 1,.е tilr* ai]a сlljlll с;ii..td*эr:r n't.

dil'.;t,.;t. l';lсlэid.е.

.}'.ll'] :,.it ini, lз.,п Тlrссt с,rfсluэ, [ulrт'inrliг5i р!рil, С\l
е;;li gl'ij;t tl*.а о f,:l"i сiе fтшn рc tlоatтъna l"uli"

а,t]t].

*-

сll'"'еr;;rln{:е
iiL,r'A.

N.r:'i;:r uJ'ii.

;'j"е е,1"

.r1']зi nl5+;l-lгi.

:iшI.зi*сt.". ]itr:rа;"

Тll

l;iY}сфi.., сlr:*с1lilв,

fгs*

рrin gеs-

.Бсn-jl-. (]i'i],.,i

с;i тil.;il.

.,*o:Т**|*ngiui

*

]':.Lс

*

ф

liiсl'l

?

?

* lji с,.l 3mр,ёсal'с ?
*
гiэ
_ tr]tзlnrnй l,tl]':. i'r'
* lr ,-i:;.iiu.

1;с

rJl':ilii ll:irs;]i, {l;,l;li,i i3оgd;rn iy:ti:ii lrr }эiцл:*u sfl*gi rе-,
vэq.l,,ii" g.:;.]r1ir-i!i11, lrjзi;rd'_rr ir* I.'u]i сш }tiгlhаn. А'thз.сеa сr* еtr
Ф tl;1'.l;ti"ii" i,l'ilrr:i t.!.rз 1.r-з]i ;i аrnin'iiгсi1 Llnlri *liрс dсl uшri.
}tn!;ir, siitl{'.i::гiш-sе 0a1,ес!J1]l сlсsсорсrit lir fata сi, сtt tФettl
еЁ gj.lrl'ld, г;i l,u]i ро;r,t* fi gе3'оasЁ ii dlid.l.lsс о l'n!l].dri-r
{:t]ti-;l'-!;]]-li.jjlljr:i, d;r;: рtr u-11 alt рlлn. i;Тu uifэ.;е *.эlзз'рlасt
сtr'..iil-..''i!rllltlit нсгii{,u;:;,q],ui. F.озtс сit о stiвзa nrз-i lтruil.t pq
I,u!.ji., tir:i.r";rрlri"з:.i'1.о lur:id5, ttrаr aссаst$ iuсid!|аbс, еaге nu-i
!a-l;i i:r]l..t"; .tl* 1;э Т:Тalluir' с,j dе iп Lr-rli, li сr-iii]rэа. iагtiq;i un
[]5r]| t';.i.{r.!, rl ai;l:,.lriii, о dоiin,{ti dе*а fi sirrgu.l., d';-в frrg-l,

2Гoa

еiгсum'sресt.

?

*

*

Тюt-

d.C (i1'ri..-]lj;,tl. l]а:: gh 6ti сЁ a;;;t.tftтi реТ1.i.!.i.l fillr:ilrе. Tl-i rхз5
рi:rii.r-rl.:ii;.:. ':'\;;r,:rстс;itэ sё сrеd in lin,*, rilt sё*1i аl.'ilэiir li}чl,:i ] l.i

,",dй*c

avut о с1i;s::t-t{iс" ?
*", Фi't
!$озi€, f*t'й ""jе lm;ll?-,гx'*llii'i.
,'".

q;iii сii
тоril: tl;j, i.с l''l]lr'liг r];r sfl]"'iitl]]:' {u irl}:'.rе ::е1зшi:l!:::: t:}, sllс*
€q::,t'',l.' i-:llll' iJt'tiil...:, tll-im:ri ро iir:е. Tl:*i]$ iuIэi;.1 сu о tтliо

t': '

i ryrult

* Сu

i:.if ;.,iiiii;i, рiilр.г:ininlr-lш*,*.i

;ll-lrrj,inr.ltt-гi l'осJэia.

i;;.

?

аtillgе de :lzтt'ittul slll*

D"lсil l-а$ aсtmir.a $.o,i'шttоt се

i'.'i

л:i;:l;l ]iti"

i.'lt,] l.:;r.1оп"l;i ?

T'ir,r.*i. l,";i..ill-i]lS!],

ш],;t 1тоt

l,]ai'lraa рnсс5 fгlln*е;з arltn*, rtT 1rt*
-''' nt-rm*i
('it} г;l.il'.l.i|а1
a] nrinli F.сsl
р*
3зii:1эl.
.
*

r.ljl.,l

i.1-;'r."

Aitс*va, I{аth;l'зэ, dаr tg r0g

ц.*й.

ii' din' i:rrll г.l.-..'':l:.t-]*.r a 1lli, sililiз:Ё. r]-ilт*i:.ll';i, tnngii]i1.;. L]i; сl.' ..-,i,ti.t i':i;:.-.,jI d,s bli;ij]с i..i, р;ll,r:i_i 1зiрirli-l

suf

tr,rэli 1

.Д.c;+
-* l:$!.ь
s,;a еthiv.вlед,:;f,
сLinivt
сu ui'}
}Таt}зan zirnlэ.i"

i !.1
i-t11"

*

Sрunе-r.ni' Nаii:аn, tо1i sl-riitоrii
si:зt vanltо5i

j]сemrr*

'j'lj;

itr'';i.

"

iэ.lgl:i;it, dl:аэ::l;l-t

.N; i;i:l;r-n, sсгisц:. i l е аd'iт l
ii:-f...-lх]с]vЁr J.\iii:J.: .
(": lltl.,, iii тii.:г..,
u!'.i,..'i ?
q.!! t,:tim
;:r' fj ?
]

",.;r

l-':'.:'

nu

siлt,

j;i..',+

* Dоamns Luii, сiл.е. sе n:...ii
сarе а"рlalrd& ?

_ "Si i.i:й*l fr'iln,]фel:С ?
]-}о;r.тilrй I-r.iji, сi;''.r:ri
^. Т
$l
рi.:".Д

Lшli. 'l}lll.

t'l.i.i;*a

i,','i.. ь:!

.lt:

ia
i.,:lгi

f'i;i

l:lа rti?nilог

t,

i.1t-. fl*д:jti.пl'.

i

шI

-.";l:l*:*тP"

j'^*";]n"1,fu

се9iсtrс;lfi :;: siэге;:есe.
*].."ч*'':'ртJ€
r.ru
i;:?:
li;
ntl ;;:'?;
Ж.fi' сlЕiсa
ri.iii1
I9i
сil *i.o"... ,.*oЫ,"
si

.,$tlu'
jТ1.:,ifi
;,l1Ъi,-",i11ii,ь-.,..Ji;
.,
I1--E'i;?* j-^у"1**:
l;] 1с.).!
i
fi i']iЗ,,
]J. biu:.оul sL]tj
lll:it".r;iui
; : i1i]iy ::*
:::?Р:rфii
..Т
i
sаu i;ъ
s.зlЬnл$lll
r"; l.'ii"
"-,
-;'-1;

";**:

Ы. 1jцrrJf"lti-ir
-.-.
h ,tL .
":],у reсФfll.fr.]1
: :,- ]"t ч,a
sеl'isоl'!,
}.isa. 1эaсlrсltiri
sr.riqnй
^"'+,i^
ji..g,
]

|fl

ФD'
4.4{

Dе сitсr'a zile, hаziaiсa sоsеa о datir сu l,uii, dupf, сe
auzеа' sonегia tipiс5 a сliтr"linо{ii. l,ttli agtеpta sus in
antгet riс]iсаreа соrеspоndеrr{еi. сilntrоiinrt-o pЪrса. Ceеa
се о ffl'сu dе irrdatй сiгсl.rmsресi1 pе haziaiеa. Nu *"u

se

*r#!iii1t:жц:ш:r::""ff:T"у,,if {l',i!'xf':|:,;ж|u"'

tшtur сlr f с L.tэl,оr.'.,,

fеrneie, сlаг qi oriеntаl5 pе dеasuрra, aсliс5 с]е сttеva
",,,,,*i
ori
fеmеie. A5а.с& сl.uрё с:itеva ziie haziaiса inсеpu
motеze, in .lшэgilе
'e "uй.
.еi Llьizrrnnrе с]e gоspоdinЬ, рШсurile
аdresatе lui Catul Bоgсlirn,
сaге аdtiсeau a minfr, de fe.
mсiе.
''. * Dtldшi!fl sсurrrpй Ei irrlэitЁ, inata n.ai nimiсr-r!а.
l _ $-aсоlо сe-i. ? о lntrеba Т,uli.
* Poftin.l, vеzi gi nrаta.
.. $Ьi iпtindеa ziarele,^ тетistеlе, p1iсuri1е gаlbеnе sau
altзе vеnite сlе la atttoritflli, piistrindtl-Iu рu. .uiu1oit. l"
btlzunаrгul сrцrtг;iJзandri. $i numai сlupЁ cе I.uli sе re.
tгЁgea in. salоr:r;зg, l:lazlaiсa vеnеa in Ъiurоul siД'рtnutrr:i
sсuinp qi сlr ag.- t:irtlrplесtind сoгеsроnсlеnla
ргimit5.
еrа atit de dЬprirrs сu.intrЁгilе qi iе.
. Catul
"Тtsоgсtаn
6iri1е haziaiсi.i, irrсit nu 1е mai iйеgistгa ; le соnsidегa сa
qi g:е tiс-1;aгl.ll
oьsеo.
.pendulei : сеva с1е a6сl1о. Aqa с*
ъ,"зsr aссtisj;i1 ilсlr-lсеr.е in гate a соrеspоndсln!еi.
''u
*- N*;ri lrз;ii рrimit nimiс ? ii intrеiэii Lirli.
_ Bn liа. tJitе,
d;iсё te intеrеsеaz5.
ii
с;iсiu
сitеv;r
sсгisогi рrirnit'е de trа fеtе тqi fс:rnеi
$i
neсunсl'''" i з.
* Сitrе ti ]е_a aс]rзs ?

_

q

fi:Ii,,.iffitr*:ъ
-- Е 1,гist.

o...i;i;; il;T
"",1io ".
ff

nеpr|hdnit md, cheanl,d',,,,,
20I

td

ш p е nt r ш

r rl

in

е?!

indйrйt"

! i"' ж ну"*1н а*Т
jhн'lъъжг.J.*''',Jъ

il|х1J'#'ж*l?#*";iЪdr}ii:.fi,*

}"1,,$i:''.]--.уx1?i"il;;,iif.i;"H#-;rъ-,Нl'--"#i#1

1*цТ*;*:i$iJi3.'i:1i#i'*ff,.;f {*ftTii

;;iasti, ingi,nсl.i sii

l

ffi

j*:н,J}i*#-l'fi-"r:,,*H"$:::;,.Tll"i^';"-...'#й,

Хfi'Т;fi

,,l.i#'

- ;*fl"н*". ъ*,oн*|

ttii j};il;i:#i{ЁЦ|qi'"'.:ff ":Цiъ*Y*::ъ'*,т"нж

жi;il#jtlilj{f

"i

u|

iTъ;};;T:':;,:i:l1^"".']";;;";;;р"uii'o.й1;;ъ;;

Arunсfl о pгiviгс pe sсгisоri.

,,Pсlnte cd, e bana| sd, te а,dтеsеzi аstfе|, ca aflО.
mаsd,, unшi' sсrii,tol. it,ustrш ! ? Dq,r in"
iййi\а

",,

lilif$iТ

fi .1*;,{;I.'l.:.31нl:цift

#i.*1iJ}:}.Н'fl

qi aсеlaрi.

О nесшnasсutd ud adшee prinosu|',,"
Alta : ,llult сldmirat si iшt>i|; scri,itor,.mediit
sitl'tеfi ca o ie.oаnd,
|съ c.dpdtiiш| u,nеi fёmеi nеinsеlggg d,e
сe ьi- lost
tlтsit...u

d. 1l o т t r е t

";}Ji":дl"ff ;,ж','1';
o,*"

ii

ii'lii-}. О- rrryсlarД inсrtlrrtагс a spгInсenеior.
ryi, in.
' .l,ulio tг<ls5гiгe
datЁ,
de dеzgr.rst. Ргiсepuse. Priсеpusе сй,
gi pеntru l-iаzi:liсa, еa qi сu е1 еrau dо]
gi сs еa- оri altj
tоtuna с:г;r реntгu haziа.iсa, de vrёiyle сe- stйpliзшl еrа unul

,,IVIаеstrе !

аm,n

Vr.оi sfl о s;il'rrtе. Sе sсuturfl,
impotr.ivinсltl*se.
urmilri
o"*,i
i
f.i;.,t,:ij1.Ji:i.1::, з

Т{aziaiса.

. Alta :
nimd'.-di,n

ioi'i,;' ;: :i,:: :.n.у,е

"*l'

"!ij-i,trJ*dЧqн::1liтi.ll,*l'

l:',.l"1:.у:т:o;;ffi il;l}fii}J{"##]':1.ж,"'-'}f {i,,tt;,;
ji,,
;l','тi,. ;].,.T,l i:',;.,l,'Т " 2?'!!!:, ii-:;i;;,:: dоu Ё сu inй tre,

.

рinir.аitrii-;;;;;:;i;T,':"t'Tъъ:Jg,'ъJНi#:i.|Jj:1
ff sЁ}I

jli;#:iJ*i".*J.i3fi'?lfuъiii.;#J'";,жi1i

*'.1.Р;l;1*1ft,;11:Ъfgi":fJ.rj;:;J",тff.^*-чitoг'peгеd гi'ti;оs tсa, oo
t;'й Ъа ;i -;;;;;; ,Г,#iT; t":;*:ъl1'l!;:Е
"o

trе'lэu;е. s& +i o faей ];l dс}: Adгrslndu:sе sсяiitоrultri, dогfieu ' nll!1:*i s6 сiдсеi.r;..li:** }lёгbatul, ьau nrЁсatr s**} вd*Ь
t]i'fl*о' sfl*l piрЁiе dq 1а iiisl"arr{6 рrin autоgraf gi fоtografie"

sсi'iitorьrl av** qi, nsx}groсьt} s0 nu fiе uнit, ss ш'l
rеsр.l.ngЕtоr * in fоtо;pafii retu6ate, binеiц$elеs.;*.
tlпnrеiе U'tегar сйрёtз рtntгu еle sefilrrifiсa{ia zоrnёitultti

'trаг dасй

fi4

сiе pintепi dе ;:е rrre}nra huu*riloш. virili pe. сalш} lrщtei
.
./
gi.pr.a} dragоstеi.
lЦuj';е cii.ntrе еtrе plagiau сu сandоаrе, tryadъlеind din
fгl;r:luzеgtе сu" diсliсl;larul. Altеle dе].iгau direсt in rоrnAl:lе6tе сtl''.iшtсr]e liп:Tзеi $Ёranilоr sоlеnrni pe сulmi de
rrr*n}i' рФ og{j"i}ге. in }аrttlri dе grfu q! i* рсrtite отagelоf, *
с:Ёцйttr:*l.rу fu.iviаlй epYxeщie сifоttс*. Altele !ryi d'Ёdeaв
"gЖYrе** Ia о
рr"iеiеrrЁ, fii.ndсё еrаu m.ёrifate,CIr urr ,,.btтrghеz*.
.Aсl.:stеtt те..iеtitl fh аrtfst е.чсtrшsirn adulterul еu ,.anti=buгg,iiez*. A]]'еlз sсr"эu in f'.an|uzеstе sсriitогuiui rоrпёв;
dirтс}tr-i a i^з|е1е6а..ргintгс grе5еti dе оrtоgt'afie е& lirriba
rс.ryntinr:as*"} Ф LlЕ ехi}" dl':t сагr ss оfеr* ss-} с,lхrsn eze dliр
t1гls' In sfiг;ii' а]tс':1е-r:i еriрediа.u iпlnu]. vеrslfiеat, soсо.
tilшd сй r,сt"gtт} $сiriор. сu T}ntr E& ] ]'ernant*сlian.tant ёЕnor.
с[r.r;' *, e u-ш vеhiсu'] li.sie щai aгiвtюasil, етrnп 'aг *i
а0}i }Е*rn,ul

nl,iu сtе tгаr'rrvаi.
Cшlsiсlа'atс i.tтs*. 1n tдэtаlit*:fiсtt
rт.'l-tг'Erl n.rш};i.raзii dс sш.l>t Ь&}еФ.Fd.
f

lbЦ .de,vеn€elf Eтr ffiuFЬ
$i, сa at*гe; еarttitate*r
}*t' dсl.еirill шa т+rnаgiir *еседt*tn с}iшеq*o dе стitеr*ul pr,er
fшiз*i'llili i тid'r;alо $i сalitative.
Та,tl-:i.с]* *e Ll.о.tirl B':gdnn }е tl&deg рe fос ff;l6 p-f;rere
dr. r-"i.r-t. ::lttr!in.lТb-1е tеrttlgi absЬтrta, dасё rлr le-aг fi р'riтr.',il dt аjitцs с1* rеgн:}&"t.
. Г):i.. ,'.$сlоziа.. ].rri Lцli Iс dфdea ъrn аIt
рiо$ еu tоate
сf, lс tIсnшn{a '9i rтlii ар&sat'пlfgaritatеa-- flЬtittlсlinea,
с'fl.t Ia sс.чui*lf, pгin i.ntсrtlr*dfLrl litегatuгii сarе сЁрf,ta
a*tf*} ttn invоllr.ntar sоns d* trоtrie.
Ii;сlоt-ilrtй ро:lе nu dоi'Liiс rпаi tal.e o s-ijrisоaг€ vrеdniсA
с}t* о ;lsi]f*:l с1r ,,,g*lоаi€.,' сЦ tодte с6 qtiа dintr.о t',aвffi
е:;реriеtr|5 сЁ f*r:э*i{е сa]:e ar рultea sё sсrie asttetr del sсri.
, s(il'i' tllt:. Тsе*re, d;ъе* iьrbеse pe sсriitо.r. T&сегq, daс&.l
' а,:]nrii'Ёi. T&сегеa : еоildi{ia saliffitii €em*шiaq iuvоr'r,t.I сriE.
tt:lt.trji,ii' Lrrn* е r,оaltrl dе; аrgiшt' al tё'ee*ti. !'еmеi]e аф
ъ'l,ir'сitе silrt sttrогi!е lunii. Dar Luii n-aveа fllro.rl
1'titrrqi. о sсrisодre pшirnitЁ itъtв.о zi* adus* tоt de hq.
иiiriuit,11
аФ.!

iniriф.

Adrсsa,,,DYTч]rti .Calrll Bоgt{аn,
:

рo;tal;i

нul

,,Rignоv... р];с : оi]]с..,*,iHi't;o

Ia$rn..

fin, srtрlu, *i1у-"1'я;,
Ё"i:-n"й;tЪ"*os, са eсri
o,*'i o, tiuй. i.'i- с i"- iii' t1
й;,
iъ*ff}*.n

'flъi?l
,Iaiё tед+.ul
Tri}'.11

stаmрila

.;ti!;"x;'"ЁLli'сiтliol:J:i

"-

:

;1

l]liT

Irе dсspaгte.ро-tiirе
5i ро mine : 'djsLrn!;а, са;r:сlii, viаtа
dest'inul

0i poаtа 6i
g*"i".ь i.c" 'sй-l сunо"rsсй
Ii-a*.,tl
Clеоpatтa, i:rsо{itё dе
'рe Сеэаг
un singur .""aй*"iou, a trосutt **,.*o
barоa, i,raf,runtinс!.o. s.a ъ'otl"tаi'n""iJ
intr.un s;rс. сл:tii}rтar "}
dus& ре 'umeri iц p.a'а'цl lui
ryi
с**;;;.l;;
_.*si"u
сa пiп.re,li sй*1;i iтrсhiptliе сi intr-un !оl purtat p"
.,*o"i
п8..iрtului vinе sй-i

vadЁ рe Cеsaг.

Iatё сс-ti aduсe sсrisоqrеa mra.
I{u nri tеm лjсj' сle .znп,тlr*tl;l
tйu. Dесi nu mЁ tеm de п.i.rn.iс. Siht
."*"..*u d,irrсоlо .сle fеr.rg;1;гa
оd6ii tale ; dерЁrtarеa. Sint сea nаai
m:сr. *ats, a lLlllrii illtre лiil]

ei fiindcЁ *1-i*1sч-Ч й;;-ei
десunosс'шt. F;iтлiгеa
tа nu nrЁ va *ёsi niсiiсri. Ъminiirеa-t*,'-u
n,u u,lсle A5 тnii a-iltз.
G1аsul t;lu nu pоate'sё m6 strigе
st;;;;;- rrndе' Silrt in*гe с*]е.
рetru zйri ; r&щli.rrtiа

dшщ.еtd

Cъr sree

апi iл

lог"

fi qзrrs n,C,u*еu'.. Гjаr su{],r+tlri .rntэit
gt.a piеrdut glаsul .сaрil.iriei.
"ЧР' 1l*яStii
*.* '*u..uil'i ? Auzi vjэrt.rrt ta
{e.
rвastr& ? Auzi pёsйri]е сarе
.pleaсё *
]''l*'.*, с{uс!rrс] si aLlt}*inli|
pсimiivaгa ? $ti{ ge-i nоstв}g"ia
'u
3 l"тivegtt trnеоrl
fer.easl.rd'

:}'Р. nimiс } Sint ре aсоlо .6i intttaс'с,fu .fйi.Ё
6i o indсрёrtare in pгeajma ta.
.

Gl;rdеglя-tg; jla.' minе

lu inturrеriсul fДrё ftlnсi.

,--o

ff,-,]*

,,L"

ii

сa ]a о

ре

:liir,l.}a,

fЁгЁ

o trрi.tiрiегe

st,еa beврrinsd
t]in tlnе
'itrlФц q{xll
ь]rle 9i
}r

с{.-rl-f,

'nL}$а

L
dДс]ц о bt*itаiо с]с irrimй

fiintjс*

еr,a iiu!.{а!а

ссl pu{in i;i justiiiсй, pсntirt sinс, Ьs[дi:r

'",,***
Daг irnеdiat isi dЁdц
сЁ nu рааtс fi LulL }.i*j
dintii erЬ un sсiis'сu totui op*Ъ""iс.i.l,ui
сi. *.Чli'i;i,J i;."i
'sqа.mё
Lшli era atit dе viоi
irrсit

сa .rindunele]e ре siгmеlе

;";ii*t";;.i:

р" tuoi" j]е Jlil.ti*.

viьzыЪ.oi.,r.'.i. Ai:еаi llз}irсsi ;t
с} dеodatЬ tоatБ ttегеtu p"i],Ъ."iй;i;;#
i-;il;;.iil:,;ffi:
Nr,l еra niсi sсri*r+l:it,i,P*ч,
sitщurшl с*лl:рi.i** -1хl*
вibin a]' lui .I.цl{$g.qФruо
sБtJgl dt f.nй.
.i

rffi

a

Т)aг nir era farsЁ' Avеa ееrtitudinеa

сfl trr'.

i

firr..:.i.

(-lirrt,l с'т";t

-'

emоtiv5

..l,.o ?
Сu aсг..st ..Т... in bititi1e inirni,i, сегсеtir tоate
fi.:lrr...i]е {jl.lnОsсllte ТjО сaгC 5i lе rnal putеa am,inti.

_

o

fеtеie gi

;i

;.

rrriшi;ltur.a.

Рieгctt ;istfе]. tnult 1,iпrp, ttitlndu-'яi manusс::isul сare-tr

a;tерt it dг,:slгhi s ре ;ll;ii.
,!.l:.l.'Iеtu1
r'rnеi l.itеre.
,,L.., ""I.,.., ..t..' Liti.:i.;t dг'',llnlso сlans :
Citre рrrtеlr-fi ."tr-,.. ? .,liiqrтсlv.. trlr'есi.za ресеi,-*а pо6tаlй....
I"uli jirt;:a in bjurоu.
Nr: vii 1a nr;isf, ? ii irri;r.еbЬ ea с:lin рrag.
i..r-,l

- Luli' tu еryti.
*
Sе repс:zi la еa сl-l sсгisо;-lrеa
_ Tu ;ti sсt"is аsta.

dеsсhisli.

ridсa соpiiйгr.:;ltе. tuй sсrisоa]:i]a ; i]"гuЦсЁr с,r 1эriъ.ire.
Пa, с:tr gint.
Tlu.l ? !
Bгa o d.сzlrrш..lgirе izJзjtоaгr il:r .Lоnul ;i r:xprеsia lrri"
* Тu nu v*иi сЁ glшmеsс ? iilссjзu I,tili d'.lрй о se.
еundЁt de gоl,'Ёlге сu fа{аr gravЁ, fйтi dе zirnlэеt. Се-i asta ?
tra sЁi vЁd.
Cеti sсгlsоaгea inсеt' сl't o сlL;ngei ре frunte, Aрoi o
artlirсA. \rSzLt о шriчсar'е еnеl'vat5 1rе fa!а itri 5i imеdiat luЁ
sегisоaгеa с1r рс. соvог, adr.'сindu-i_o.
* L]itаsеlз.l сЁr*ti apaгtinе. Pоftiin. Рйstreaz*о"
* I'u1i, s1:er с5 nu еgti slrр.u:ati ?
* tr)t: се sй fir: supйr'atf, .?
** $tiu еlr ? Nu-!f faс p1Ёсeге аstfel с1е sсrisori.
* ln sсirirnlэ !iе...
* Nu, Luli' daг tr]ata сare a sсris-o are talent.
* I)aa ? }.iindеЁr sе tnсhin6 ?
* Т,uli, fii gсntilД.ti
* Binе, taс, nu mai sрun nimiс. Poftim Ia dеjштr.
Sе a;еz:агli tЁrс'u{,i. Dupй сitva timp, Ca.l,rrl Bogdan о
privi atеnt pe tr"u1.i, spunindu.i :
_ I.uli, sеr'iоs, e o farsf, ?
_ Tе rtig !'.. Мf,сar ia dejun sй fim nut'nai nоi
fЁlг& adrniratоaге.
Tоnul егa sinсеr ener.vat. $i obrа-zul.
l
I6i сс'ntirruaз..Д dеjunul ff,ri sA rnai vorbeasсii.
tr.,uli

*

e0E

st.i

r,с'It.' dе сafеa.nсаgr'.
рi,с1lаratio{l
сalr.irria ргi;i
}rаziiiiсa, i-о adusе' еa.. ll t;j9Ъii]i
',.'*lt,s in nrini. l.i
.gа*l "u**"r1soi}rri}
рt'ivi trist. Apоi' ii сlеzmiегdЕ,Ъ;Ь;.
$i o sсriЁо;

A1e t;nеa in rтilri si pr:i.nсipеlе с'lin pоvеstе соnduгu.l
сйiiui din piс:iогtll Cn:nu$lirсsei, рrivind imеtrsi'tatea luшii,
ргivindu,_i

irni tr;nlitri сafraua.in biurou.
Мd riuс
sйгutй рс оJэt.,tz. Sс."lДs;i,
рasivt, fйсinсi

l..",Т,.I,illi,,

;йыЁ:#i:;*#lлJ:* ,
in. iэгligе, l,i"i"r*
rЪ ;Jl#;;i.
Viаt,ir, ;;й;ti шЁr iшttзrс.sеazir
;.":,#'ol"111..".
1
Luli

O lrri

;rltfJ

{ionant5...

-

oarесarе. :\рari!ia taleшtutui

ryi

;.-;;;-

j,sс;ilittIJеtr3.D,1s'9Ёt1esсtl,,,&Р&'? , ,, .r.

,ifi ;"?.x"t1,iJi:ъT"..,..оrа
a tоt atit de,,enrоliоnalrtЁt.,
*

_

Sigur, Luli.
Nu, vorbi еа gтаr,,, сulegindu-i
с{in осhi Eov;iiгеa.
Poale сf, nu, ie irivоl еf:Ё;': се inrpогtan$Ёi
arе

autJ
_- Pеntru tinе n-arе
niсi una ?
*
сй nLl, l,uli.. йllЪinii,r"
Рigu.
t
*
Po'' ,.еmo}ionant...
_ г-n)Оtrollant
аrtistiс.

roрt
-,.t. сlir,егs...

rut : dасё ja Раris. dup.Ё
сс nе-аm l;й.' dе ja opсrЁ;
rn-аi
вisit la miеzl.,tl
{+.i;' ffi;,ilХi'-*o la 'Sel'чс Lifar,
сlansatог, dесi ,,еmo!iе artisLiсiii,
;;:;;ll

;it'j'

f]

_
*
*
*
*

sрl-ts Y
Nimiс.
EEti соnvins ?
Rinс, tirrе agi'сalзil n-;rт.. [i
ft,-f -..
1\u сumva Sultarrul сIс:\l
5:lri'с о ьu.lji;ьtlц ?
Luli, nц minl,.
sрui сu difiсu]tatr. ;ltl*vДru],
*,- Ъ,1ll
1rгrlf.;;,il"tсl sfl-{i
Catul Bоgdarэ ofti.
*. Tt'd(liаll.iеZ ?

*

'fu, Luli

?

, -* $tiu eu ! ? Ce
tine ? }trегеl-t dеsсо;tйr.
t * Luii driigu}й, -stiu dеsрrе
uj'u
l*л"а- sr.rfietul qi li9: .1u
?

fi:Ж ff;fi}.',*сuгi N-ar.e й"iЪti,"рort;шrNii
* Di: се nu l*qi dat pе fос J
_ Ii с]atr.

bilе{еliltr

_

}Тu.mu.-

*
*

Lirli

Nш vrcвJtl sй.!i i,mрun roltrтl. Pёstr.еazёr-l.
T*-a ,,еn:о!iоil&t.,. If.ii sinссp, Г}e се сrezi с&.nri feс.i ptr*сere.аш**щinсlul-rвf, ? Еi.i trt.съtriтr е9ti. Tе temi d* nrinе ?

dt,l oсhi-^rагe o Ыdоrau mut, .f&r& s& irrсlr*зnrasсA. s.o
сuрrinsе сu tъlinj.iе, s5ruttndu-L-p;-йй й
]l}!y:".peIigurf,,.pinf,
l{Tltе'
сiird il 15sй f6rf, sufiaф сu йрil

.$tiш eш ? },fегеu fugi.
$i xrenti:tt flbaсurii. Isu.rrгri
asсutizi nimiс irnpсlгtaia.t, dе*igur". frrr: t.тrti-iala dе.,a a*
сu.tlсiе nimiсa, рвтitrш шii:ш'i.e" i'i.tri ,pt11.s ;i rnai. grav& deсIt
о irзitrсiunЁ сL1 i.li1 sс*ррr'аr*iс. Е сэ liеy*i*'la ti."*е.
* Lr:li, sint оrg са to{i. оarлеtrii. .
еu trebuiе sй fi1l ,fсrl:,;iе сil &оate fеnreilе ?.
*- si
f t*; еqti La;ti.
- C* tnsеaffi]r& 'Lu]i ? Сеri,i.{;l.l"d.rlеa сЁ r$ti iubit ? C6
роfi dоrвri fЬгё. gгiiй ?
-- I,,uii, сrеdr*l-n.s. sint' dеuо].;rt. Ujtr ее-a iв$ii сtrir*r'o
ргоstir, dirrtr-o nintjr:a tо:rti ! Inri vine sД. blсst.еm bilеtl-ii аuсе.c''g.
. *, Nr-i blсstсrna ,,евlо!ii1е аr,|isfiсс..n f 'irrс]сA iаr rзu еgtl

lшi,

s:

nссlг.

Ctrtrrl Bоgdlrn о рi.ivеa. шedurоеrif gi alаi:rэr.nt. Tаг o
'siнltеa
st;йрirй рe еi}. dinс.blсr dе vоirтla Ei сi.:яrra'..r.аiittnеа
Jtti _ si рarсй ргсa lшс:idfi, prea repеs}е l.lt шtiiтtе; сl}оsi.
tозге ргi'n асеasta'
* Lrrii' dar lir с1reрt r,огlrind, ti+ p?eti'rзzi сi| gсrisoаrеa

'aс*as,ttr faсе рлl't.* сtirr t.пгrвй ?
-* \';,r, ! Vl'i l Vзi ! L]е vаnitоst еqti ! Сlеорпtra qi Cс.sаr.
T1]ir {jltr-:l;litгii:tl"l Сe'iiг' eai'е*i aсi*ъsa Cie*pяtrеi ?
i,uji, trl-t сlrгiс;tii"lгiz:a.
Nunlс:li,ii'
asta сaгiсaturizat.c' sau сa::iсatl.rrf, ?
dt.,.;с.:nit сltlrэ insоn-qibi'l. tra ri'rli.еоI ? Сum е pо*ibil сa

Аi

*
*

tu

dе dгtцовte, iiltiiа sсгigоare de
o fatfl, о,f*tifti dirr trэatir }tl,nlra sii rесuгgЁ la
t-]iсl+l,iаtгa рсntгu & se рj.rzеrrtа unui seriitоr ёаre n.o
сli.iiс.ittstt- ? Tш mi.ai ij sсгis intiia sсl.isоrri,сl i'tэvссin'dtг.l

!.;lLi,.о sсгisi.,ilra, ФriсLшn
q]i

i;i.;r'qt.--..

!rt' ltrrJ)olt'011 ?

Crli,lrlBоgdan ridеn.
dr:irеоaiсli ad*rabi!Ё. Itru-!i сrrnо'itоarn
j r; tlii ;.rс.:u$оi.-Lttr dе
tnrрa;ns.
О ;.tг.ir,еп tntr:*adtlvёг; $i,сLl uп fеl dе adrrr!r'.r!iе.
*. |,lrli' ti*aсhrсi *rъrtntе ? ,,Bultа di:ninеa{a, buna dimi;

-.. l,lrli, eqti о

1l..;l ii1. t.lшna

diminс*}a.."..

Luli nu spuge nirniе lgi rеzеrnasе fгuntea
hri, inсlrizind осliii" Clrrd ii-desс}liве, eкpdlrse

Iii.ili"ii vi:еme'
dсr 6fuцiцц1

affi

j'ils[Ll]:nat pе sрetеazЁ. .A.pо'i sоrbl.
o ingfolttturr& din, сg.feiuо

!,

pгivindu.l pe subt gсne.
sti! ф сЬ.bсau стiв еafuaцa ta ?
* Fiindсfl-ti
рlaее.
** Nu. Ca sй v5d
сlaсй nu-i оtг*vits"
* otгёviiй ! Dе сine
?

*

_ De mi'г.r.
$i pеntru сс mft то.;. ?
- P: Ltrji ?eт"a
odз.t* urt 5u1l:аn dе Argini ссIrе.."
--. Atunсi dr сe_ai mai l;i1ut ?
_ Еu intii, ii г&spunsе са' сri осIri sr-llсrniтi.
Dаг ridеа.
е6ti. о marе aсtгifs"
-*
_ J,-uii,
BlIа'i'шаш:е deqit сrgi.
.

I

.

t
(

l.

'1.'

Sеaга;. la nrаs5,

;i'L.a

sсl'Боrrl"

_ Ai

'qсiatr.

-_

Ltr]i.i istогisi tui Natilал, nешtru,. gмi.

dat.о ре fuс ?

ii

irrtrеJ:й

сa iаоееtlt рr

CФtщ!

N*l. *\rf;mаs рe biurou.
AratЁ-Ьo. 9i lйi.}.{аthalш : sf,.'"'gr]еrtr с.G sj}tlllФ.
N{}tt}an o сеti l.utrg, сtь 9! сr:ln аr fi fоsi; siгisЕ in
sаns.
ij. uii.**:,сaц firfin, Iirl's si il.',-."й;'. йЪ
.;:o:O l":11^9сhi
:l't(,t
с>iрresle.
Duрf,.сe, in sfir;it, о isрrEivi dе сеtit. o
рLlsc dеopаrtel
irрГiilzil]dll-F,P]Рq Рчind.9e a uitat ьt-r leetLЬд
l|tiсl CoflSultaiш} ш1r aI unt,i itт.{;оimir{ii, *
сiriar gi al
роа{с"";;-J;;;;j
urrul.i arbitгaj,.
.;
Nafhаn.
.ltтsibil-Binе".
-nu чР'"li njnriс ? Sarr eqrti fli mгдta
l;
la,.apar'ilia talci:tr"rlui..
?
* Yrоi*ti sЁ qtili la сс liзД. girзсlt:am
?
N.atlran, la се giirdс;.li с],...sргс sсfj.s{tare.
-* i{.',
Irni fёEе.am о sосоtсalfi., vоr"bi] N:rthаil filr.5 zlrrttrэrt'
:i;l"-I.J-с : ,,Cu zсёe аni in trз.nrД
}i-tiц fi sрtrs *Cit-сtt..l.. ё;;;;; .
r.ll. Cоmlriir?nd ассastЁ m5гtuгjsirе сгi аnоir:t,lrii,l
рo'"oio
Iitlо ss.l p.Ёstrеze, vоm. сlесltl,се сЁ dсэ;l,оrt]il Еli'+ е;.:l rrтlf:jn
l).{lr''i*gсi dr ani. }ar d;rс* ё dоnэniqо:tr'ii, еLl .rtit пrаi i]аri'".
_ Nathan' &rl sau n-пге ktJпrt ?
-- DсamnЕ-.l,utio fet*}е b6tr1irе nit mir intt.rеi;еazi1.
Duр,i mаs6, etnd r&rnase siлgшгf. сt.t N;rtlтiin, I,l.l}i.
l':r..o ll,lt mаi insiъtаsе ln |,irn1lui rrrсsеi, ii irшtr'еIэ.r
din nЫ-]

_

ffis

_ Nathаn' a]]l talеnt ?
_ $i daс1 aгe ?
-_ Are?
Are, dar e uгit6, оft& Nathan
_ De undе 5tii ?

l';ll]..
,

r

,;

IV

rl' adiсfl

с]сvenisе

astfеl.

I)ar daсii sе gitrсlеil ilt sс:t.ig..;аrе in ргсzс..n!a
sс: asсu,ndea сa сineva сare f uri, sirтr}indu-s,:
I'1i'й vii:rЁ.

_ La се tе ginсlеgti ?
_ $tiu с.lt... l.r lrinriс.

i

!Lri' l,uii,
l,inсэvа't,

,.Nirniсlti.. insti avаа initi.l]a ..T-'*. si гЁsрltlrslti 1а intгс:lэ;ii:еa 1ui I.Lrli егe о min.с:ir-ri-i;]r. J-}е$i pоatс: сii ..llli,nсiunЁ..
il .t-IЛ сt.lt,iI"lt trlt,.t:a Jэrr-l1'а-] pсi:r1.l.ri. сl;lstftll dе nrtatr,li]t iшrDоnсtсгt.li:;i1ri. С];iс:i in fоiltl gi.l gindlir la о fl:,nrеil'u..'r.е nu
с-тil,tir сlt:с.il, iэt..i ш1:'ll l.lillt1эijt iLзi{i;r15". lqi сlirsа r:rr:r'r.1,,iit, fraс{iunt.a сlе сrnсl{it., iirl.i'.t.' tlлrrlti'i'].* litегarе. ,"Т,.. dt:vt',.nсa ve.
сinй сrr Oс}t:ti..'l*ir lrri lJгoust, сLt lгеna lui t't,ll'girсr.r.iеv' сu
fеte}e lui Ga]srvоrthy, сu t'.}-вс1аja Gгay a Clеrrrеnсе-еi

ltiЁ1

i'сlrl itаi

:: sir,,r-it.;r.

Ре сinrl .,L.. Ъгa

itr.{iа1,a nСlсr]n'csсtltt,tltti.

I):iг liu rnai
o *qt"p1ii i" fitlсtrrе zi. rrсшt;,li.
$9яi
t',il,iird ]t-.l.гa соtlсеrэtr'at intre ;;;;;;;.;
vi;;il#;;;;
r,llt с!]nd sosеa f,aсtогtrl.
,*trzсa ;;;;;;" сiaг nu indга.znea
.l*.
Ч,g1
чqs. fntirziеrijе й;,i,-j";;.Ъe*а-i аtii;сe с.rеs|,l,i,{:iсrnt'a li diir!еalr сl,nегvozitatе
inекp'iсaьirа !йt* i'"illiсa. Еa insЁ n.l gtia сЁ
Ф;;i^;surat сu b**lii dе
tlL.lвni-i fас:с с.lin zeсt."
ра,si tlir а..''i *"u*nu sе nrai sfiг'еqtе.
ilir*rr-ttrlnsе s5 rlrji Jр"o*
R;g;;;;ъаr еra gi rnul|ui:rit.
("ii.;tigаsi. in sсhirтrЬ
сouд r"o.",i'' .ii-й"* сuriоzitаte
lr'tl ltlnlса ехtеritraгД,, u,""i
рenйр;;*;pе сarе ai .avеа-о
:.liiirid сii inl,rе stеl1i',1
ре сa{"е lJ ргivЬ;ti nоaptеa аr fi ai
lr.ta lосr-titil сlе сint''-"'а.сlrе

саre pоatс tе
ttt'mЁrо;tt. de aсоlо. Cегul
"йu'iii,.ar$1сiiрlila
aсrst;i;il
un s€"ns
..rnоtiопl-tnt jntirт. Aроi"nrai
сltl-a
1ц ц1"1
it *оirstгiirs sf,-i аsсt,tndй еeva
"i;iй;;j;ni.stеil
ilii.iJl. Dссi, mг;гnriniul
lriсhiS ;i1 llrrеi nеlinigti.
Suгрt''iza gi ntllinigt.еa-dеvеnir5
сш atit mei maгi ititr-o
::i. gйsinс, la Urrir,еrlslLаtс un
sсristtl сunоsсut
рi*"i.l
l )опrnuitti pгofesоr.uilivеrsitаr.ёЪ1"i"Ъogdan, Faсultatea :
rlс
laqi... Igi fё,сu dintЁi;;";;i'
; еfоrt, trvind сеrti.
l'iidinеa
'itеrс.сir daсs-ar fi сetit i""l"t"-J.'il"*.**.
1llttut sЁt fас5 niсi аtit. Aрoi r"а Ы-'""lе qi n-aг mаi fi
sе duse 1а
().,p.u,
in fund, dirrссrlo d; $";;l;-"ЬЬ.i.u'
й ii
(:t1ш ar f'
'tс-:mаi
avut о in,ri,nirе. Aсo1о opo.i-'*"'"
9r сeti рrintr'e
fшlgi
.

Sсrisoarеa aсeasta nu.l оbseda, dar сind gi-rl amitrtеa,
91еori сhiar ln prеzеn|a lui Luli, avra сa о ;rtiтrgr:rе рe
injnrЁ, pe сarе o сunоEtеa Ei din ехpеrienta sсri:rll]ui: еrа
semnul с& a apЁrut un pеrson;rj nоu, сД еxistЁ. Aсеl .,L..,
adiсЁ aсеa ,.L.. ехista. Еr:а o masсЁ. Dar srrbt пllr:;сЁ et:а
un оlэr.az. $i deseоri se gindea la aсеl оbraz ntlсrrllosсut.
DaсЁ era singttr, mi,sсarеa sрrе асе1 nесunоsсut se putеa
nttmi vis. Sau mаi dеgrаlэ5 tеndin!Ё d*-;r l.tlсonЪtitui
figyга ur_rei aparilii сarе tе*a сmоlionat in tilтrрul sоm.
nшlui. lVlasсa еra сatifelat intimЁ, сa o int:lriсler:e de
plеoа:pl-'.
+
Cirrrtarea zadarniсЁ a frrtсi sar.t fеmeii сarо se nulnеa

dесtt-rеalitate. Aсel рar.
Нr;Рt:*}]}
|1Фiyne.,
fitr in lr-rnrinа ;;,"i;;ъ-;Г:f;";;-.;r
in

рaginilе
Aqitсrrtа tо';usi сu o dсpi;irе
de sirnрlй сuriоzitate
1'l,..{ll ziltriсй. Sе,irrtinrp1a ."',* i" й";;;;ъ;F,й;;ъi,
r lli'l..i int,er'еsa
inimа. Роsi],iй;;Ы";}-l Ina'l viе о
.i|:ltL] dl-ilсrЯo
sсridЁr]еa lum;i сle"af*.аЪ" aс{]snt
сle fг6gе.
titIt..}1 mistсr' pе саrс:-I
Avllsesi] i,it".o,, an *
{l "l,.li"t;1t ._ Ga]аtu].tei]сlr
iзaгсй lnсarе
.;
l.l:l.li аlrсli с]e.
r . i ili6l Lirli
si nuЬai
i '"',;,";ц.."tl;
-..ii..Ь..;'Б-i";;
it L.;lsa din Iil.inсlaс:r-r] Yес]ii]
-Lrr] р;_;;';u'.ri"
J-,^ar Lr-r]i еra sо}iа irii-:-Ь
rе*.iit;rt,о, о г,r'..гti{,шс1ir-!r-., o {]ttr6.

Nethan avu o sсurtй qovДire nеlini;titjl. Apоi se aрlес*
spre tuli, qоptindu-i сonfidеntial :
Еu sint.
-* Ciгle
? ..1'u ?
* Da, ,,I,... Am qi еu dгерtul sЁ fiu о fеmеiе uritй.
Lu]i tйсu.
}ung.
* Nathan,рrivindu-l
e;ti т.tn pгiеtеn еxtraогсlinar...

,,L., et"a un drutn i]n

;

,.rr'''1,.,.:]"
Ii[с:r..

l t.l*ii

Пiсi о sсгisоal:е.

-"

:

Am r:jsаt azi.noaрte un ses inflогit сu о с&rare
la nrijloс gi
<l piatr6 rrrare la сap5t, о
рiatгi netкlД 9i аli-rЁ, luеinсl in ".o".Ё.
.inсeгсat
ivl-am
in jоaсй sй o dau la o pагte. rlрoi, irrfiеrlэt*ьiд,

1,10

311

{-',u

fi.are gгeщ'

a-j-11

stltrt-piэ,l,гa a1i}5.

si,

rj'.jiff}.t*O

сlin !ое" },{iguвaш gintlilеii 5i тiеrrвii

!:з.grо;:iL:1, tri-*-::l t]':,sf.е-nitat г]ilr

].

solnn.

illllna strг.i е;.e Ф lri;llgll ill] :;].'.ir ji.tr:i".:lj-,i in
ссiiо. Cinе rтu
run*а}tg t.l:ur-!ii 6i sqtсa iлi:ilillо iiзi:.*t'lr
[зlil;'l;": ti,J saгф $й siLrfl
la о
&1i.в

р;;.;е'

,,]

s*.t

i..-,;.ij

i.о

;r1:r,,l1зii

jg*;Ц'

lt, ui;i
цж
о ,уltli,tе,,.
Еrаll.,l
T,ts'

*"

r]е tu''*,,

a

*:i*si #i,й}L,Чf1#*if,. Ж}
.tu Ъ"р-а-dйЬ'
Glаs,sсоbогit

de
in6seгiiе. o miniе
'"ii' вil,-iй;;
$i ;
ч,1'й'"й ;'; ffi;;
frti1fr i i.i:' ;-й-ii...'ji.,-' :1,# y-l,J i;.
}I;il,;гa l'есо'ti* *it'Ъйр'"" ;"i'fi.;;,
in p}in еiштp
nшsriu."bе й;;-;;;"i:a itt:lрrеsia
**
Cj.rэс ега Lоl"с],:-:li,9l,111Ь f.Ёйi. ",jJ.,,*-.
i'igil n"*a" o sсl!рiгe
t$i.-.
;rl'1зе sriЬt (-:i:il.е
fti|ti-слrе.а

"n,,.}.,n
trllLrэs. (ii:,.:;';li

р.-i.tliге

'

tf,;'l е;:а

Ё;...-l
vоr,l"lе]'*
еi"
U;ъ.]е

'

*.-',ii';1.:;i

? .ln сзr.r

*

ril

iэr'ary

l;. :l.l,i.,''.,.,
".

i

l

l

лinr,iс.

,

A.;:сuns* st,i'i:;..,..;'t.;t. ii.ll"ri i;.lii.:;iil}

с.,-uu.

lir;с]"* ъl]j Jа

*,fit,i.r'шt

*.n.#"i,'Jl]

_

е;:1ltl.l'

tl:i

ir]:,il j.t. {]l'rll;jlg]il :j

i.{.;,i

{1'j \r;.],

jэ :it.t.

sl. jt*Ё i;i. ;;;;.';fl

Ai:л.
'.:;.},;1;;l
.l]ёt:rll, о ;.lIimi:;*г*,

; Iiii.ii

dE: t!сn:;.l:i:n.il-

ij:1i' Ll::.1i :

1

11ш1эri

itl

}ь,1r1

с;rm dшrс

Т-llli ?

Ntl l':isрi:,rr:j':. Diт fl]i..:t-t s:::,ur:: tэirjnш:!r,ri9
сi,гl
sрrnJ с&*ii. ss ?ret*a;:с.s, lu,ind.о
l;t vаltl..it оpгi la рогnise
Prg

"

еi.t sдn';e рir.lй

-{:,iн,{

Cо1эarr.

.i:.,,h;

.

:l

.'" ii,.зt

ргt lilrэд;t :.i;.l
.l.Pi:ii*;j.l, lx i.::.й:ri ."t'r;i.i
рu
it :.l1ir' е'.
r

;,,1!':t?"ЧiJ.*z."i.*,* l...:,,..-,,,l.l""

::].i:ъсxъl*t.tlнrl":::tЩ}iij,i1i11.#:-i'.ffi ,жfl
:

faсе, сrr

aш:;ш1 inш;sсa'rixжi

еiiгs"

grijогаt.й.

*ъi*f,*ji*"* ;i*:ffi{,,}
i'ц.-,щ
р{: сill'е

l,r lIttlj'"с:i1

]\,Тei
iI iriiiэ"i'"ii":.;*xhirгi. Оi:гiаa"san.ia.
;.lз:a astа r f uu'"ur'*-",.'J*;"i,й,
-Al;A

d'*:уа1с сl..i l..ii.l']l.*l"*li];rl*,

1)с

.tJ;

ir:

n,':;i -';:.iJ-".l',1',Ъ

,:.;ffiН* jiТt tt-'k&-i

djldu si hri

.l,"itii.rl
.

t.t.т.l:э'*i;.,a

сi t, r l l,i;.,t

.

"

l',Ы';.ъ,},i'iЕ'ffi:;".:nJjуlЖ
iзr"iirir u*too*l
-'-ж.sршs
-u?.i.
зlu з t3itiй,; C";;1
.,
;l;. ffi 't,1'
{Зоgг1.;rl, сTt.zlrt rlt'ir-.
i 1,'"ti. *1; -; - ;#3 -ъ
*iтi, lt1-ft ,;!дl#;?:;, ;Ь ;:i g ;il }Ь

сЁtrеi саs* ? Lоrо*
lсi... Еlсn;i;,i i. l\uге.:.ltl i:г.l bl**t]'
t.li iilflсзl,i{,l. T*ii, tсiLi
di'-;{l;i]i,j..'. :{i сi^;:i .i,ii,l s.i i'ii..'i;
",,
й i...l,i.
Y_..o,...,."i'.

Ёi;i*;iТ*

;" fi L

.*'зl*:.}d;?,Ёlffiff l"ilt-ъlt
? tr,д

.l.l
fi fсst
-aг'
:,'*.":1 t:.:.JР'
#,*,"'-1Ё,

:; :
aзtL 1lr.I.: j,.t:.a:'0.

hfu;jfi;

;,** i:,u11,i'ut-iu
ъ,т
,._ t.:
-Lt r,.lUlll[ ?

."*" ]Ч*li;.е
njсi о i'mроl.tаlrfiГt.
Alll fДсrrt o р.l.i,m[э;iге.
l illl'C I]i;L;' ?
- l{j,l:r... I-lLl.. iа
$iiС*... Нш tе sillr{i I;Jлс, Lrtli
'. *" Dе с<* ?
?

с{*,.i't

й.;;;;;,ъБi,
.i,.,*it "o
зй *oи;*b, о frau6

аiit

*,*.3"f,';.*:i, :.',

j]';

жi ,tF{#

.;'l,.!:il.ii:;
: ; 1'.'i
Li;[j
]с'
" jl\э"
,-.l:rе*..' i.:tirziаL
?

u,Lol't )..i ?.,..,

+i ш;аi nrult

.].I'

:,

hir]rтс'in..:rll, iт: 1ii*огоe сim;:lrli
^ .Ч'.1 соrлa
uulТ*Тl',.,,.,.
tnсhi-zind
ii:i;re сi"*uii'*l'* u;,i!i-uf .* йig,t"

Т'еiJ*l:dп' T.ij:i;зrl].r:i i-о irrrhрsi.tа,
вirnр)'l j;ri|ia}i:i dе ntr:f,

;нlii;.#.#'liftТjri

t.iй-йiй

;

:

.,

i

;

нlжн:ж**f,, :',:''i:*****t,#,i:,ii
.,.l
t,ii']::

,,'

'oi.

1i;:;,i:;T;;J''..tt,:Тj.

;;.ji;"iТll.j'::9',t:iг.iоi.

Ч-

j,,jiiii.,.,.

ij;; ]: ;#*.

.,.., nsiI't

l rlt trцi,

lцtiitfi;T;#н i:jiH i},,Ёi::ti'#i1
;:i]
ll]
;''idi
:i{:*
х::.
i*.j
чji
i;
*
Щ;;i
ц;
',I
,li-'.,i,-iff--i?'*ri''li;"l;iI

,,:.

:.,ll:

y:}i

.;'

;

-1 ,1;;*l* t";e.i:'

,:;1,

l,"i:
f.r,j.

}*_ъi

asсunsese еfесtiv сeva
- se soсоt€]a nеdгеpiЁtit, о{е]:.'at,
рentгu с5, dе:;i venise сu llоri ;i сu сlоi'iш!а dе-:l o a1rL.l pr
Luli in bi.atеl.с 1ui, еa il pгir,nisе fес{;]. Ii1 sс}ritniэ, srrflеtu'l
imргсsrшat с1е iгiiЁri l]ег\'o;:]-qе iqi gДsi с]sэ сitеr'в tiгi l'с-'fu.
giul ьulrt nin.sоilгеа r:|g ].;1 СlL}роt.i, itr vuг.lэсle J..Lii l.,tlrрlej,.
}То'i,il.'iI;, сгi] (:]хtjlus 8i.nl{l.. а;'iitс: sсr'i:зоi'tl.еa; ]'ui l.'lrli si lu.i
Nat[raш, Ii сr'rргirrd,еа irrtt'.lсt,.Jtlryi р1u::al rэstil, Jiiinrir'fl ii
sir:t{,t.llt in st,itl..e si о сr.iriсс i:i. 1эе ;tссasl:t, сirгiса.t,ш;:i;ind-6,
вtrimbinс1tl-i, in{еltlsr-l1, сl,intlr,r.i intс:rртеtilrj. siiгсаst;ir:е'
Oсr'оt.::a qi сr"t o сlrriо5iе ilr-t'l.istatй рr.е;:еn{ir }rti l'огelеi,
lru]itё сle сеil'alti, int,ruсitva vi.сtiirriь }оr.
Г)uрi mаsi sс rсtrtlslз in lriur:оtt, аq;teрtinrlu-"i;i aсоlо
сafraua, aplесat nu'ilrаi dс fоi'mf, ilsi'rр]:a marrrisr:l'isuli;i.
Ar,ind prеосr-lрЁri' strf,inо dсз ]jtсrа"tur.5, uitf, с.lс: с:l'tiеa. Dаr
duрй un timp. о noui |igагil ,lрr.ins;:i ii arтlinti aiзsсlrla саfe.
lеi. ParсЁ tt:eсusе ргеa rntrl't tirrр t{с сlind о а;stерtа. Sr.: сJusе
!ш sofrageгie : stins, ni'mсni. Г)с asеmrэni in s'ir'il.l,li.lii' I)еopotrivЁ in iсзtaс. T-,l.l]i nu еrn rriсЁiсri. Sunй iltlig, dind
vibratie miniei. llirzi;tiса apЁr:ц gifiind.
duduiа ?
-_ AUnсlе-i
iеqit сu domnul Nat}ran.
_ ...}linе. P1rас5.
Егa шnilit, furiоs qi ingгiiоrat. A;a ееrl;r nu i se
irrtin.rplase niсiodatf," Sе tritа сtl nlit.arе la сurir.lt'tt] grrl.
tntr.ar]сvf,r, hlаnз. lui i,uli nll r]];1. ]t:sisе lа ш]irlthдrJсlr
Nathаrr, fДr$ sЬ-l эnunfе mЁ,сar. Тn timрul niiрlii. Т]ndе ?
Poat,е сй sс сlusеsеrЁ la un сj,nematоgraf. Se рiiiil}:а рrin
сlilstt pustiе сu piiчli. rtlрt:zi, f-iti'ii l.rs:"iг:r1;;i';, privitl'сi ре rind
tоatе pеndulеle 6i сеasогniсеiе сilгe еnеrvau ti;сеrеa сu
tоасa lоr' sar.сastiсi. Mаi binе de dоrrй сеasшt'i sr: рlimbД
prin сasД, sсоbоrindu-sе unеоri .la r,l.fia cin {lr1i. Jt:sсirjzind-о, iеryind аrfarё сu сaptrl gоl : njmiс. F'ulgii tlliсlеau ре
Гr.rndilсul Vссhi са in Pоhоd nа, Sibir. Гiесltt:е lil.|r:rnоt il
fйсеa s6 tгеset:&. Apгinse ре rinсl l,uпrinilrl in nllr: nlllltе
odii сa sЁ alungе ptirсЁ tДсеrеa o datii сrr int'-ttзL,i.ii..il,i. г)аг'
luminаtfl, tЁееrea devеnеa gi mai pitrunzftоat.с:, ]umina
elесtriсЁ exaltind-rэ рai.сЁ.
In sfiгEit, auzi pagi сarе sсir|iiau prin z;ipilrljr. NnvЁli
spге u;й, dеsсhizlnd-o сu viоlCnti-r, zmu,lgind-о l-t1эго;tpе.
, * StravЁ Doпrnul.ui сi te vЁd' Luli ! Dе сirrd ttl iцtерt t
1* &itrД a;;tеptai ? Noaрtе bunЁ, Nаtlran" Мul}umеsс,

сlе сe.ai plесаt
. rlttr*i
; "LuJi,
sjrlsоnii.

|' l

-'. ;\r'giltn rrеvоiе

с1е

? о intrоbЁ el rugfrtоr,

sсo-

aег.

ls!. tlili*i:j оJ>rilzt-il pе qt.:шunсhii еi'.

.

l..,.ii. ,tii bunаr сu глinе.

.-

ucli fLr ?

.-

Miiii

,.* I}r stnt bun"

-

?

Dгeдiозte.
|i ,t.tJi
1.iоi rri spr.о salоn,lq.
Еоgdаn о tlгmй.
' I.i-rii. sрL!'t]€l' сlс се еqtiСа{,u1
suр;ir:aifl ?

. * Tur nu
stii ?
"-* ].''iirrdсfl m-Ёlm рiimiэat siirtrllг
?
:

;

tn biuгоu ееasuгi
r.fl*nri tii

:жРgн" vгеосnаta
;,Ч;р'i:.Ч1;';Ё,';':iY:,l..:
- АlLltlсi

iI ргivr:a

?

еtt оеtd. atit с]е рйtrшrзza-itоr! !nсit.
sс siпr|i
l .' сliогпitrаt" iutimidllt,
sПрus.
- * lln.l priririt itrr::Ёз о sЬгisоaге"
',,.. Da ? IntеrеsairtЁt ?

._ lu]i' fii

dгйgurffl'..

LJLrzlli}a-г' (сt! o
|i.,]T.]i".-*сгi-sоаrса,
9соi|rid-o сliiт lэшzunа-г,
t ,ltl14еге
сlе inim5 .i р-еntгu
.i
I''-rli' qi pentru x,оrriei" Dar
ll] il i*^
,]хl"'
з"^^lo-.*]L
"*"t'i'i'i"io""*Тj""
i-о tlidu inсIйгДt, fаr,i
.-" --i",".'Ёа]

t

'*--

Pitstreаz*o.Еatа.

- .. l'u]i, n-аm nimiс^dе asсlrns.
?чI*am
*." niс.i о
-"
.'. i\,{i-ai

fi

arДtаt-о

?

Sigur.
Sigur ? Siguг ?.."
** N-am vrut sf,
[i*о at'fit fа{& dс Nathan..
t.itt. Cгеdе-rтrir, Ltili.
[.,i.ili геspiг5 iung.
.=-.

vj.r:.й"

-*

!'j.

.*

tr)llр;1 itссеa ai

Iaгtй.mfl.

::

umplusегir oеlrii de

lасгiini.
. ! Il')i.ittе' simfind-о..g!!l"ita,-.*g;i*,
l...lt,с in trupul lui lэi.rb.1tesс.

Catul Bсlgсlаn o 1u5
inсrezЁ.
"Ьpikiге;tе
с.lst'еnit. Degi o
'5i сl o,:i й.t*
.,rl;lроstеa in Ьratеlе lui,
pe-o marяine
'arnindoi.""й.io."а
lung, геzеrгr#d"-;;.;;й
'ult"r,
Ъ
ъй;iЁ" fi;;:
:;;'
,j]#:
;
S.auzea nunrai fоеu1 сlin
.so!э&, gi lа fсrссu,strёt, сa о
.. ;.tirsfl t'сеlre; fоgnсtul
useat
al niйoiii.-

э1.{

215

L,;li рнгеt sе tlс,1tврtli. din sзmn, qlегl1intlш*gi осh!i.
^Aроi ztnr}эi, dежlliеl'ti?шd сt; оbe"azшl еi l.bri;zt-t1 сt* a];ituri.
* iti nrutrltзm*sс р:ltэht": ftraгi. ]lfаi elti зшр'.-l.1gN !
_ Nuo Т.ш1i, nш ! itiс!ос1nt,ft пl.:" роt fi slii-:;il.аt 1зe *;ine.
Tс iшbшс, I,ttli, о stгil; it.l fаta lшш:il inlтеgi, }Jш sirn{i,
,riзэе

#Ь]tfr,T.?
l-'ii. l;ii l;:::'уli1i|.
..,.'.,......,'.,.,.,.i-$
]',,:;:'г:
] r.,iп;:j i]t\Vl)i:1
,

I];;

'.;

'...

.,,'

.;.l.;''. i' з.':+а
t.lчil.ri

r

,;,];]'',T,"...,'".;,,'l]:...;

;r;;

[оr'i aшrii

frее niшrс. F}im!еam с'J izrr:,.li:шnеgе daсf, nu vi-i'"..
* E:r"Ё-gu{шiе, dr.3gl-t|';l.lе qi bunule, atшnсl- с1r сe nu
r1ti dеs*lris сu п:ing ? ]-fе се tg tспrt с.]е шi;:е ? trfr сe
nr-l*iтri' sрui rirерt ? Г]а се iiitg! ? Г]i: с:s tе в.s*tl;r;.li ?
* St,iu сul, I''til"i ? Ф;:*шl в un !с;;ult с-[lэ с*iэi;i,as1iсt,ii si

j,-

rj,p-'|i.{ с{;r] t;i
,-с'::dо ч +vЧ irlДt:-tl"i, ii;зitД
sji L-il
t.]lr aрa vie
l;tin{:оs,
viо сiс nrя]r.rl
in.t1.*ьg"Б*-rlt1 :j,j.:i',:'l
сш ;";лd;]r ji i,.r'.!rJ
l:.лeшiе
Lu]i. rj.,
:
no*'{".
flI;l.9lj]
u.i
; ; ? ;'";fi

*

Luli
*,,"i,,оiif,
J :,
i

i1,iJ
асl:in.с.

- ;,

Тd

ffi ;i,,ii,l'l.l*?

a-hsl.зi"r,!".

*. i сlnсl itrb;:;lt.iз ?
.* "lЬl;l l ;,l: ',';.
.*
glnt il]Lj]r*] ? Dtl С0 nri-$i a.tешnrl
"\i,l-ll.il.i ош- i-1': е*
n j.гil; iе i."... l.'..Il, tl.i'il 1',,il..l,1 tl;,i If}.:]it,..
. ** :ivj :,.ll RS*llt}i]Zi ? а1rlllзi сl"
-* ii..rr'1,irJ!,i"..

v

t,

.** I';.i.li, tllr

сs;jli, Т,l'i1i : ti'nir::i.
"t.iцir"; ! ui]i,;i tr'il]i. A*iг;r sill.1'1iтr;fi'

l}.i'ш, Т''r;l-li,

rtl'i' Silril.'iir d*i, ;iЁ1:t-iгi, i:т1.lгtlrгlii, s'i;ritigi

qi :1;Г'i*'it,i ilrl.t"*l.lfl.l.::l,,ri гllfu:it с?,L:ltе 1i ;1fl1rг.:. '

*. N*дi t"llсll сuшlt't ?
*-'}iil. },ir-l l,r: sр*::.i;t.

с;]r,рLil], .iiL}].,

** Aj

:.j,

filst d* сitсv*l сl.i' aflaгЁ сu

"Дг;l
;'li stг;i;:.l-э,1.- t.j r;.1 .lr.ntiгэ,

,f*r;,L

;,i;ll.i ? Сl-r сl"рш1 giз] ?

1эеmti:u ш-l!n.о ?

с: ?
;\}lj3 i;;)-ltr'li, s-tl рri-'iri,jf, }iri;aЁ.sсer.Ё. Vоia ss -q* dl"Lсf,
fi,-11.;ll; l.l"i ъtс:1 r:il С:-ll]i-in i,:t]l irr llil-lsоэ;:g, tirерt pеdоapsii.
erl g..-,l-l, iz;j;ilLi s;i о f;:t:i:1 sfl-:.lnrini1.:. О aсlusе сie aсоjо irr
tзil.ir!ll, ii:.l}: i'i]i-}li]l-!]сn, tl.:],rir.tr-,:';lliillii' .!.li.a .ilL;'mai ln .ir:rtltr lul
qi 1зслil ..r r]j. !1^-1!'lLlj'ii-. сl*vоt:;ts", гlеiii..t;,d е* s;i-i йai faсй.
Ii р.г'-.;4;'il i {.il гr-1ij.1i:'i'.'-. i {'.'.l *.:.ili tiг.iзirrLс СLi ]]0t11 ;it рtlsе {n
р;t *i:, tii,...t: ;1J1, ii,сjj].'.lt.l аilрiз:iтl'ii, ii lil;;ir l;lLrвэ'j сu atrЪооl рe
сitq:iс:tt-l.} t..в;:i:ttli, )ilg1lllu-1 сLn Liil tu.гlэall, irrtс0i fосul ilr.
i.lii1.у1дi d.'.;в5 сE*l ъгЁt:rll !.а aс15розt, сt.эt.tогit gi li*
s,оlзй,
A.il Di]]],h1l-1, llti1ld iingii с1 pо irrаi.glat*
ni'.:tit' "t!
рei-ilh;i,"gatq
*".. ]-)*. tr.l:ii, liiз

вti- i' vt:l ;i: l.l z с.l t' оl-l" i;i i}.:-} -.l }1 t * i'1.
-* Yl"r-ti lri.l-t:i g1"+.'o* t:t:l:& ?
}}til, Т,.;-t!.i, l;t; ti;зс: tt,: L:!:{i&t]'. Altfl, сеr.lе nut.t"l:li tтrbui.е.i
I-"tt:t.l!зtl s.."l, sс tt.:ziэi";lr:e гереd*, ap:1t.irrd din
сe

*'

"

tтзtii !.rрilil,ог si;i i:lj,сllii, р,з ntiisu,rй

еc hairзсlе

сr tn

с*1с}еав

&j

ll

,.l. uu dеzbгer:.i
d.-,,it jLсl (l(''
' ''iТ'1t,]i,?-l,,"i,Il"l, zt.rl'iiаi
сlil.;с*l.iэ'jо а;']i* ;* ;l#ff-";
шIili сIjrr;;йЪ.--'-"
1 .гшll-Li
сljrr s'эbf,.

l

I"шli, сit d* inu?t t* i;;l";..зе ? eе n*.;шie aiu с1+э
? Uitе,
dо сiild ai. рtr,есшt; с]е асtil'li, Ru. nlai eratn оit"!; lru rшai ршtеam

'""
"'-

d

*ъ?-g"*,,:.

-

Еl;"Y'*. .]:: g,'ti* с:i: j ;,ti tоро*
i-ji;..'.i'
lit ад]il; ij,'!о a iLii

Т"l"J.
l:;l :'::l
;-i
-р.,. i,.;--*'
Y;::l
i,,-. жl.,l
, .,'l
ii'#::,::,*]..'^
сt;n

i

::}. ":::q
Lu]j
яrсira

/lnd CсгLl],

гшiJJс.ii

o;.;j;

":;fi

.

t;Irз.

гi,

ali!. сr-}l'xl'"|;;;ff"j.*.,,lri]".iэ..rtt*lll-Li" 1..*
l;'''xJl&-';.Т';:j,.l;'
..1.li,;':;:j..-i.'i,.t.;1.";
tli,",.', u{ i-",,Ji, ;il,,Ti ";:.,.'].:'.,.,;:,:,lk
l,i ерta
:,,'
lil;',;,i"1.*:'ij
; :: "n
;'','1.
о
tз:;i:тtii
iRоаr.tta *r,ii.';i
li;i
;;""йр-ТJjЪ;]
чx.ii{1iЛ!;li.irJ
d
*fч.ч'
t,!iп l'.;-til:rl]е dе
lvl,lj]osсa a Юj'.''.,i*f1'1]:':,:*-t'.ffl.]llf,iз-.ii
', r./t"
Y;;::,*
l*:,,1".'j
t;'i tl,ii ...-,,'1'.';:;,,, ;i J',1i, 11'
r. :.,'iIН
J;,l;:;, }эшlш*i].*i:"
'i]г:;tsеs рс
;: сотв;,t-li
ilI];l:i':.;',,l''li' i1'',;.',ilJ fli1n*.,".*
;

r

;;

i
1

:

I

д1E

21?

Zbоrul сосоrilor 5i al rindunеlelоr tгесtrsс pеstе sоmnul
саsеlоr, r.t'tlitrсl с]in mаrеa сf,ljrl'orie сu Цn .".i .].,' сillоai.са
nr6ri.Ill t. llэегidional е.
Soitгс:]t: riisflrеa сu prог& de aur qi apr.;lnea cu рlnze
сie pui.рurti"
Cоr.nul inf]оri galbеn сa rna}aiul in nr.itra unei !йгxn-"
еu{е сu осlri ailзagtri.
Intr.o r"lсlaрtе, zarzЁrii rД-sЁiгir:f, uzi din funсlul trnei
nri'гi, adueind in bгa.t,e faguri dе m5rgсan trandаfiriu.
Di'rr urrnЁ ii ajr.rnsеrй 6i piеrsiсii. съr bгa!еlе р1inе dе giгaguri
сTе :trД,r'gtaтr

n..й,ti ffi}J'
,, *;
;

;,jfi

,

Abеa сiе5,ltptat din sоran, pЁl:r?ntul igi imbr6сa lraiiтrle

StЁrt,еau ltrrрrсltnЁ

rс:с:фfltсrsс

l,.

inliill

Шr,rivсt'siil:ltс.

-_ Dе

sfl р1есaf,i.

Nutriаi

оgii,lrdЁr, 6i ti:rс&...
I)оа-t:эnа, Lttli.

*

tоarlrntr.

*
_

()aгс ?
Sigttг.
I"uli zirn}зi роt.оl.it.

pгimf,vаra dсiэгirrrй mai tare dесit

o,..',.,n".,*,

i

;*,;.'fi

*i:, ff : JЁ

&'

Jiil

i;f

i; l;i1il" -i,i

:',

;,Т' i.l.il ff 9
"

nli,:;,

:"тn

1:gftщit**t

!a. trтrtrnlvеt,i

i

.,

i

ii

:i,..

;*i"i

jri

;lffi

$j

*i

"

ffi

#нflf ф'* ?";i#

;i#-,**iТ;,;ffi
l.1;;

ж

ll

l

1.;,,-:

#;

5md#
i tlfr
fl {illi,

l';

.

l.

ii
t* },iliii it
'{

;;iy#:n:} *i

-.

hj, ilЦ :

T

o

Ё.="'

i i $j:jlч"!i,{i,...,.iJ.ffi

щ;.i }i.1 ц"

lli i сr,. ti l;..l

:];l.il] i,*Ti, ;];ii l'

li."ri

;;
r:]

;

i Nnt-

li'il{''*Щ.-,

ъitiн*,цtqшт+*HЁ

i;.r.,;l

l.,,

:н]: l,

i

.

ilq:fr

aч,е;l-l

sinrpl u.

:':.]к""ffi

"uui "o.'.,'i;;;'

Soarсlе i]рunCа.

?

** Irr rtшnrс:lс trr.ri Tani рl.оtеstеаzй dоamna l,uli.
Nc,t,}ran, daг aveai J"rеptatе сtnd
' Iti n:ulfiunrсsс'
nэЬ- alung;li'
сie la laqi. Am ilтtргоsia с5 аm irr:biirinit. Sint
шяtеnit&. N.u ltr:li ашr геsort. Zi]еiе trее idеntiсе. Мй sсоl.
mЁininс. si-;il.l, rrr6nlnс, mЁl сtllс gi iar mЁ sсо]. Gidс сitсаzД
е;izu]. сuil.ll сrtl.€-1 s-a sinliсis sсгiind un bilе{;еl !n саrе snu.
rrea laсоniс :
'.Frea mul}i irasti;ri de 1rrсlrсiat 9i dеsсhеiat
1n fiссаrе zi.,.
* Dо;lltlз:tl Lт-tti, d'aс.е1 nu nr& 1n9e1, n*a ilтlplinit irrсf,
с1оu8zесi 5i рntгu сlе ani ?
:: Te in;eli, Nathan, аr'itrd drеptatе. Ag ti inсintatfr sй
еосlrеtеz сtt biitrinоla la сlоurizссi gi рatrй dе arri nеim.
ptrini{i. Daг nrt-mi mai simt vrlsta сa o rсa]'itаtе сlссit in

ъ1.'J111-',]#,,u;j

i,o"T;,.,ТТ

,,,,"3,iu"l],

с* sJr рil.сflin ?

trл{.гill dоаmi:.сli T,rrli е Itаlia.
* Nathаrз. ai iг^rpi:esia сЬ sintеrn Tэо]'nr*vi ?
"* Ргotс:stеz in nuшtеlе dоamtiеi l.,uli.

*

i

]"ъii*i.;;#iii *БтT{,# н: l;, .,'.с]
;;: -ъ ffi;
-$eh # ; :{:ffi
Ц
:li lt.i:lii }l.#

A,uru] liоu аi sоaгс:Iшi isi
ре
сsidшгГt dе. 1;l"ilnflval,ii.. Catrr} IJоg<jan еra
'Lеi'.;iЁir.

f:-'.*;:::,

fi

*,

irрr.ilтs.

.
dе dans.
* Dоltnrtr& tr"rltri, сrеd сё1 ar tгelзui

;

-.ic

}-jаihan. Iiraintе

:Iil':"-,gагitaLе,

ре

li :iffтj

l.' I,rэt'с] еi.

Hil ;.iri;tjг'ir i,*,*fi*fii,,ti*j
1

?1.8

219

11::r;**:,: l};.]]:.йt*l": п"t Т.,uii, огlсit Ьr lsрi,i,itоarг' ll
j j"''*ф;-ч-#й".i,.Ji*'T?,,i'-1'Ji]-fi
.ii,
,,li
;..,;''i:;:.
i,'l'1il''.'';;,'j;.;
'.,*Ч':"
.;lj*-'j;l"?:::т:i:'*::'!;1i
j
--,
*..,ht'iтсs.
j
г" i* i l -Б.t'"'*', аt'i,,''.l
ч."
*';
ll]'''"'.т::.
11Ц'й ",.ii.# ;;'-Т iг;'.* ;l n ilэз iс, с1*г
"Ф- оь,:аJд.й;iй"t
a:*.i ::
r.cй

]:,l:\;:;,:'',*.#,]]*Р-.т

}:ffi-ыll$.t жJ
D* ]a Cзtui B.сэg.dln l]u prrtl.-a *f]п
njiз:iс;i rэiсi llil
рutсз sа-! n:ni гс
ш. a r,t a сe : d'tс ifl
intl.:s:taгеа йЫii|i:;i?,ii",Т"'1;,'*.'nс1**
.l *" *l* *i, Ь ffi
p * r., зi Ъ *, ; fuЫ'Ь ,н
] ;, i'',,..-.,.,li-l*' 1T ;". 0 ii:ti;vй r
шlanului,
1i
1;I!r,l.l,Ёш:i ;; ;;.
шnеоr,j u.u,l.io**ui,ii;'" *T.1' i]i'Tl;ffii-"
-,.i,' l ;J-t l i, :,;
T iff r-Y"li
.нjж*'*A:k* t',i tа с, ilгirtt.ii"ll l, siri: i r,;i l"i i''.-. й;;i
;й i j.
j.$fl
l'ш tс.a i,r.е;з tл,*u, *,-,*1,T***
i],lil,l;--,
р;l.iоiti.о.

"

-

o

.

!l

J..;o. j{.:i,.hаi} Л{-t 5,, iт-l:l:.ьi;:i.;:.'
:1"'ln]lt

iЁ.::i,*YiJ

Ёl-.l".:t{'Jxfl#ъJжii*;tla.5dН..ifl
Ш;jъ:н -'* щ iцj}tТЖь;t {*u

i*liffi

;
j:T;
;?.#т;::*;;TJ:f :1*{*
Jфiъ-*.i'l'i,Ц'ъt*-$;-Tff
irl viaiз lili С"t-ttd P'"..g.];"
ilri Nilthаn sр*гis*. r;,ii"а

i'llЦllffi
lrl

irr.i:i' C;iil lt T.i. .ll'lir:l tll..!' 5i, tl.*;:i;.г.l.t. fiiltсlс:s
l-,,., l,ll1i ,} ii,i'l.;i : L]i,;] :'..gt;i." .llll' ,['.t,iс:tс:i r.lu

i

jxf{ sрoгa"

3

''i

'

nu s* i;rJ,in

сj:l.

i с,:liiili'.' l.il i* "ir-';ii;iii1...l+"s..
** !;::, jri sli.:.iii jt:.ll iil.t':l...l

Гi'll1]'l'.tl.t+]1,.

.. дi i:ii i,;i;ii.i:.;'i 1li..li:i .i:;'*,:iiil,
--- l-,:l,l L'rt..
( i. l.ii.,.l:' i iil;-i 1':t:]li'.i:l s} idсltlсl ,ilt stl.;;l,;ilI";..i.с: 'l"ll.t;цai r:ш
tiа ь,ie fln
{ .llii, li i'ii:: t.lri;;.lil s*l,lзrir,ii..''r Сi:i}.**fiI .fl дlLli'tl t,
j'огс:lоi'
ill'll';:].i. !.i.,tlii"qlе !il-rni*rriсi
*.liirс: i.rr
lri'10

litl.ii"

с:'ltu q! a1е

lш!.

вiшъfеa

}r];з

njlnjс

t *s

.;;;.

Y;;

1;! г,l,зlll.:l..

;tl;

h:ж н;й1*: "

ffi

*j*;}ffi

;

;}н ii
i

dt.}:ii;l!.iii }nr-l]i

,,;*,'Ъ#'*iffi
#t+* +i*r r
.tl''рrilldе niliriс
сlt.

lli.lil,l]:ii]lll-i i,l.ili:-;:i li !:{l:;ii-iiil]':..1,;1::,:1iз1r;.i;:i'
.:..'i: t;i.!. i\':1l::ll.i ii i:1;.'i1lllч ill l';jт,iic'il. sLl[iеr{'t}.

i,,,.'.,.*,; tlti lt';i,:l t'::iii'.l;
*iiii-*-",.i^,i'.'t:r*о ...,',....l..l
1э;оili::i

l*",L -1;''1.-.i::.t"';l,

,.lCC} !Д
'

&tТс:rен

Ё;..t-...t

рi

li

ъ

;

i

;l.".'.-;]

.t: ;i.'t' ;i:
j{т;

;уj;:::;*;

l::,'ТqTiii;Цтl1ъ-"'''l:tt'.'''-:т;:m;:,;]:iri:liii;
strflс'iirl
j
;] g - ;..I;;.i,J *ж
h T*1*il-.,:-h.' }ll..i;..! :;i;}*;
t.а in tоat* с*lg. l{-am Ь"рt.'Ёl..
цrri,."i с?;ld

?;

r

.

;

"4i

oiijll,y;f,

,.',
"..,i

lrtltiLi.t

ъJ.#
i;й,йЬ]ili

:iг'Ё;d-:t ъ у :*,
llrвlanlзоlie
dесlt
bоn-ia

:.

-i11l.

;
ii j., !;;f ' ;;
Ь slr'r{еrllt.i'"

:r

i

3ta

De altfеl, mai tоate disсuliile 1оr с]in trtrtirau] ilrnр sе
.
aplесarl silгe тrrоaгte! sрr't1 viala jr-ldесatfi, rli.l tr.iiitli. *
сa gi сt-itтl i''nritrdоi ar fi ff,сut pе tегasf, с-tti,.ir сlсt i*(:г $i dr
i'о;tге li: utt 'ГJаritls oarесar:e al unеi alti1,udini а]tэinе.
Intг^''i lri Natlri'in v*ni, сu о tiг;r,tй sugеstiе.
Сr.rn'i-ri fl;*е с.lоlrrtris'ltlt'i: (j:tlэгir:la Т.{ei ?

*-

О

сr.'lii..ll.ltt-.lgt.'

l"l,urэi.ll.

I,цl

i,.

j

inсl<.:pu нil'

].jal-lrair.

Ir:t

irii Luji.

-* Dоa'il:lr;r
;.lil"tс,.

* I]aг

гi,l;i. i.;i,;Vitlt]ri^1

ьi {iabrjr:1а а!'i

fi

1;е )Iг,rth;ln.

о i;t-'гсс1rе

l,i.t}-i, рrгl.;еsla }Jtt'i'1lan

;

реl-1" -.;li1,,

nu mй

i;indеsс

i

с1i,еiзtr.-lI г;;i lтilli дln.Jеsг ia рr,ittе::i,i nзеi.
Ф сliрii. 1,.-l,t.ll-rl;i i-ttrrind.lli" utrijr -if:j|ri,l!i, f iinс1г:i si ilr.lril' fii
rl1'tutr, i1i ;ltтliiitiгii шlru1 рr'lrtгir al l,u1 гii;a h',i i.Jаthаn si

i!ll]

ii:1l

i'rrегеtrte tlt:еi аstfс:l dс сlisсurtii.
gl.iihi sЁ герi'rге'
** Ni.lllll-n' it"l til-rrрltl q;ссliii nr-l роittе vеr.li. Г)nr о invit
сJ:: }]лgt-i. L{i-;ti сlit о iit,t. fсltii.tс t.ruirir. o aс]шс:сin $i ре еa
1эr t,еrаsti ryl inс:..'xltшr un taifаs...
T{il1'l-ran !i}.i,;ls;с: a]tr:еvа реtrtгu Т,u]i dесtt тrn .,tаi'Г:is...
I.}l.rг tЁrсu. шt.r"l1!'-rirliitrdu-sе dеосаnrda|6 яi сu. аl,ita'
r"i;, lnдg;f' I'iili i] itrtгеhf, ре Catui Boqсlirn :
--- Vг..:j з-о i.t.ir,.,ii dе P*5ti pо Grilrгiеla ?
** V:ti. ].ll].i, с: nеvоiе sй t:rЁ mаi irrtгсbi ! T'оt се-ti
f:;с'с [iс рlit-:еr.с... Т}itг l.tnde stii Сiiilrriеla ?
** }iu ryiilti ? I,a l3г;rq;оv.
tlll'tj;с

l"t:lсlшlr,rr'ii,;l р..,nit,"i,lt.l,

Ш;'ir '[,urli эt.:

YI

Il

,,:лs Lii rt.
i}lll nuгnеsс:

iltlrпai I',оreiеi. T,еgсnс.lа spurrr сй aril uсis"
Anii mеi tiirс:ri au stlnаt a сintсt:, r1аr am tгeсut Fе liilg& el
сiз dгagоstса с,lс t:.itrrir q;i am гlrrrаs сш rnirзa intinsA са & rс$e.

j

ii

Lеaг.

Itfli.e sufletui са tufi6u1 Р&iшrtiltri г]e ссtasta М&гii t{еЕre ; nu.
r:rai д;hinrрi сrtгiзi саrе-au inсцnugrаt осia,t,ii {rr'rirtea ltli !Iгis:t,os.

'зв

Lоге,lсi

сu осhii uzi сltlр.{ ].ссtura aсеstеi
."п*ti11 :.,я,.*.:
un рo.|)m
ij ]йt*-jJыt
,,#,,i,u:*ifi,;":f,;..ufli"u
"u Jэl.-:l:а.r-';.l';1,^.;::,'.',;]:,:nlu, сare ir,.so{оr ре
ргa.q dс gсllt'
пrul. еra ;"
+;ili;.l':;y ;;rl]: l.. Чijl{jis:i|.iJir,".;1i,,
нЩ :il ;#''"?f l"'A;f ; -, i;il;. ".,i L, l'i] ii i "i',:' :, ;J.};
..ь#i'.l1;il1.it'.-" саnсс]aгie a lласr.lltjil,ji с]е litоl.е. Dо
r11r.а.se

*- Il ргsfсэst]&t]i] 1а ?:}гаgоv" lГi.;rci"ri:i ;;liirin1,е dе еir ?
-_ Sii uii r-"u ре сit:еva din al;.ir-tl сjовnrnсi Lшti ! Se
1;';nt'е ? Сп*;з'i" f i сl;1сfi alrr r'i:rрi'-tl l..lt..lsоvului ?
-* Аi, fi fо:lгiс lэinе. I)аг е i:l:rt]i.l...

*

'''#;,;."#*-:*,jiТ;,"1-nJ1lTiН"".,l,#i"J:;;'#,..i"lТ,i:i,.}
duс.

;-;

.

;

l;

*'а"a еi'a
; ii;'r" ъ,:.!i:,::i:!l j;.r.
Hi,;;'н;;;:
ln.сtlг. с-u ]umjni pе
suЬt .;;"i;ъ;;.x.,..,;,,.
ь*уUrс (rе soai'e сa оjT,fi'.-.l:".:':
гйteтё Ьiуаntjп5.tin5rf, lшзiз&.
,,Rёmаs blln.'...
{rvеau сiin nou.1{.irrf]оrсasсй
tсii : Rf;шl.s bшn.

;l;tт;

!ili.;,й,iJ:.ц"i!-'Ё**1*;Y,,fl lJ.l'-u,,u,,,-"
Ьrtiй".iЁЬii * р*tntьl]ui еi
il
р..i:с"
rйsсоIise сa ;';#
dеEi
ъ.*,nitё din vjl;i,
tоiul se реtreсuse аinЪоiJd;
"^^Р.".]'9*.ea
"i;;f
.'*,,n,,,]"1i"ilo"-:'u#;.*,ii*ii""iЁДJr..i,:;ъA}'-,;i1Т.]
rnДrilе
--$,{fi a]naгe сal'е.}^at

:;;;ilТ,,',"s,:

f"r

ltчnсi, р'йЪ.,.

aЪ]'i

:fi H"i!\H,x'ж"нlfl,^;ч"l-l;*r'ifr J#i:,,."'"-Yl{:iЁ-1l
trэurta р",;.
,,*. UnсIе st- -,"fiН,:#;; ъd:.'::].tsoitгс
:
g.,,}l'i'J'ii-1}"
дjll' Lо'.о.lеi ?

l.J }- :l

"x1Ц1".Ь.J

"*Ь

",l,Ё, 3' T,,fl.-T.{T
i ;o i?,*
i

r..

i

t,i.:

Рa..n

il]lI,.':у.з"*-ll:s;ж'*li:hТ#t,й-l.,:i::Tff

I

i'

l,

,x'.fi

r

ш

.

'},;

,.',',l"]...',?,',,';lТЪ1"ъ*:{it$fif,

l,.#ЖiЦt-i:."l-,,f1:
сorеsроndеn Ё":fl
t" i.,il
;:3'';;:
,.',i.o,.i,i*'ffi ::'Jin:*l.,.*}:'-*#ч';''
]i,,...ln.ijffi

s;с}.гrз.ё. 'Ъ,?ina

lшi Т'гэrц1*} sеrisеa* :

&.'iindir*t,li Vt:*lri, Jнцi,'.
.l,lir t:i ir.
I..url".tiсi

o,Т)оаrт*nlс*

Lцсiа ЕФgсlаn,

pйrъr сfi сеtеgtе сu rrtсn{ie
Nф*"
av*s О sс!.iрiгс

.- ,Тц.rii
Nшthan.

lгj.lt.

r':;:s

рr,irl:i.".зrЁi.
*- Luii ll,,uli
!
Г) si.1-ruit;i iшn5i i;;'.

*

)

дritrзсtttl de-a dеzl*ga о 6aradй.

:

un сl!эгilz 6i рс **i5latrt"

Cс s-a irri|i.г'.lрiiit ?
Alз:, ]Lt*lt r:;il:lilt',"1"
T,t.lii il 1i.jr.;j ..1l.:.i:'i';i s!. r. i::{т:.сl сs b'.tсuгie It:i сгп.r.la!f;"
й.'i;'l.liс.l.-lnt::.l. .fl'ii.i * i,]'' rij'l::ir: llll:зtilii.i
tt:r iilr:l+li.::аll
4,jl '1 6],' '..i. 1;,..' ;i. \'.s,,-it"t с.,: l.,: \.'i]n-}.La tеilог irrflсгi{i сlе
1* Сi.liit'li!. ii l-ii; i i]:: git'
тl с zi, mаic. !} v*sti сc' Сtт flоt anгrr!
-'* }; .эi.il:.:эr' iril;;:i't;l.аt*.iе'Si;J:tдii.l}п,r
sl,ili]'.{'ll.j ] р* f:i'.ir. з:lilr
d.* Al.gi;:t"
*,:' I'i-l:;. 1lir :it шtl .iitt;it.qtl't,йin r,il*airla
дк!r:t.l.*с; рiimbaте.

-*

-

t п.it- '.'
*.* L;з:tle r.гll!i. ?i lueii;: 1i
рс l{irt}iaш.
-"._ Ai сi;tt т;.r;:аn|fi' 9i r.оmalrn'r1шi ?
-* }iiдr-rr." }i.t;lзз;il }!e nr"r. 1\iI;1 сltlс un rrr*lтс.:at sf,-lt}i
sii:ir,l;; i-rir"iiiiсl ditr i:.iurоъl gi plсс*nr. \r* sftru 1о disp*zi{ie.

*- llnсlг'

g.ii-lсlrrl

kl

n,*

t:;f:l.$Clтl, Nath*р ? il ссnsllt* tr,,в}.i, сe Ф rmlt
еi duii in alt.i рагtiэ ar fi f*st i.nеaрalзil sfl гёsр.шnсtrй
-

ast{*.,.l

I

:f

a iiimuri o iridrjl*lй *ti;;;;
l.*g'fi-rit5 сlln vоrbеlе iшi j',Iаihan.
sir dеоdetЁ, }Jаtlrаn о r'ёztl subt осlъii li-li соm;:1еrt
[.гar*sfоl.mat;1. A]}зЁ" сa bЁltiitЁt cе br:unri. с" сirii;ffi;
сi:iсl plutеsс asuрr.a uiiui {iрii *o'*
:i-i]"Y:.-'':
{l Lгi Ё!.lZ0.l l jnсtСi Lаtl.
"-i ;;;;i;
Ii:trЁ
iЬ sаlоnaq. Se сlusе с1е*э .l,орtul la bir-rrоul
" {ygi.
,.i,
.u*lьtis*-сi:.;;:"$;
.согсsроnd9nla
"vqry
-рl.in саrс-i
6;iilsi рii*r-rl sсrisогii'.dе le Gebriеiа ре biu;:оu, deqi il_airrri.
sgs€ in mi]рa сu sсl.].sorl.

Luli !Luli

G]аsul
lui Cвtul B1gt11n sе аprоpia, сhlnrlnd;o,
I} аuzi vоl'bin'tl сu }Т*tlrэn.
* Еi, Lьrli, utiсlе р1ес5m ?
* It{i*ai rrnlLl]-afl trэrin
sсrisоri ?
C*ltul Eоgсi;.n gс'vйi тrtlnэai. о с!iр5, 6iunri.
:-"i.it n-i].m сl:.spt.'']tr sfl fiu g*1сs з

сlе i.trtгс}эare stгЁiinЁ dе сrr'& сg о absогb*a.

* I}.й-rrii r"о.ie sii*,!;i рun с1intii * lirtr.ebaге. $i сu sitтъt
с* r сl zi tтt'i-lt.(:. Са1 .i.rd"arl;l i]llrll e оbrazutr с1оaгдnеii Lu-ti
V:к.i r:Гr*i sаl'biil,*lrс, dar nш gtiш сum gе сirедnтЁ'.

siйr.'ilз iuliil'-$i s,зсadсle tlnеi iв.
s-аr [i g:о::ni:t ar fi aju,ns рtiъ& ia
l:iсl'.l:ril. Сu ilсtlst l'is, al;l.a invins, ti рriт.i сliп rrоu pe
tr",i"lii t.il.E:сliti

tr с1ipft,

Lrшl:lrii,i сlt: r,js (:irtт d&сii
}dн;' t::ilr"'

*

Ili

rln un sсс::сtl..
о itэlсri:uрsе Niltlъ.tn, сliърi се*i v*.zr.l
,гil;lll ; idi сiогсяс сiLе шn ;rstfgl ds sе*ret irr fie-

гl,l;-1

;i it

lr1, l l

пrr

-

trJtl;rr::r;:;i l,r.lj'i.

ni-r;ltl.i t.rr

i li l'tlrulшi.
Nu-l:u"!tll, sr aр*гil Lil}i. Ajшr.эgе unlзl. lar nu.ti-I
FJf}i: sрL1lЗ.6:], j{;;[}rnn, dеgi сgti du}rотniсuI prеdев.tinat al
шлоr, tistItli с{* sс:с:.,еtе.
** Пt;;iшl;i:.il Lшj'!, e trn sссr.et ln сIttl ?
Сtll с. ,

*

r*

1а*

Тrr t}t'uii, y;lrтrhi l-ш.'li еlrignзatiс*

un tс'х{ nеv6zut.
ris рr: fаiй, шo,**,.й ещй*;o i*r

* Dоarnn& Lu}i" lr:сi,рrr е.l rац са сinсi.а сat"е*i
дlо
_ Natlraш, сhier d;t::ai b5nrri*gti, taсi gi сr6teaрtЁ.
sr р.эre 1ё Etiu, сiaг сееa се-r::ii .s**рi. e сauzg
PI,.
- de as,с;-',iиi. Dе сe nu ц;l iн:i,, gi aiaiйiЪit ?... ""Ь;
vrsеlisi
сlоerurne I,uli,е о ma::е a*triLs ?
Dar efогtr.il ]ui I,;.:ihaп dе-a rесарitula аnriirt-it'i pсt"lt:u
а tlеzlсga o. рl'о}э!сr::i tг:l:гi:risоsе qi ]ul ii'ii ,;;;;.j
()r.lсЛtat'r. $l еa r.,l-li;i,ut-tiа, ]а lL;глina сс
r-rll:.г ; i;;;;
h"1tf,i de iniпrй. e"inintй"i''рстъtrш

j.,r:li.gi}оi v,:li]-i.tll'

Aflаrs

сi*

!

L"";]i !;ir:;гсs' sй :zi;nJзеas*i.

i1

t'iшltЁ \П"с!'ffl, Сэ.ti-;l B.r.{{сlаn gi *ш Nl"tir*n i..i invееЬ
tЁсс;:iiс ргt-.оr:uрл,tе. $*сlсnr-l ре tsгa:il.
[ii' rй"i-qi
liLt.\s.е. р.;ir:idеall. 1a Luli. A}эsстrfa еi gi
an:lin,.iгсe оi:rаjilог
l r'lbjtl dсос],.Ь1 d"]"*еau
tir;si"'iа ре ;.;;^;';;
, lч1 е р::ivitfi с1с ре tеrаsirргimйvеrii
trtrui sa:зеiLо::.itl"
T]irсгi'i'jr Iоr se сiсsрЁrlrr"6",
altе t.l::uз;ruгi. Catu!
I l.'{.;g rrl-l i:.:bli,'еa siг'рriсеаi;&1r'l1nсl
с?с се*о' j*''it;;;; Lou ;;
l.lll.,з s;iii::.;1 сi;.1 ,'L;,. A]:*а ai:r':n i5t .i:':;llii"i.lа
r:свсtiа
t ; i''.llli' сliзрi1 се vЁzll..lе
intijа stl:.isоа.:.:.' n..
o*"*,J
(l{)I*iiр"i}t1ttсш$ii
r
сu Gahii.r,trа, с.I'*sigu-r сii сlt',.ll,nn
rr.Li;.tr*i it
t . [.)ii..]Ll's sgl'isul. Сea lrr.;t lзunй ргiБtenil а gi t... сa
'Ьryiс'"й
l'j .

,

:l.;i.

'+rеj,а!

fi sсгis lъri Lutri о sсrisoare de drаgоste... uгt
duг sеnsul егa al utrei sсi'istrгi сiс durgilst,с, al unt-.i
Ь&гt,uгisiri. I! pr.ivi о сliр5 ре Natiran, pе f'-ri'i;, g.l сliрa
rоз.гll.l:.eгativЁ li dЁdu uil usor zinrbet саге.] inз,рiсс.liсfl sё
,t'1 -..
sirnt;Ъ гtзi.lс{ia ]ui. Lu],i. fiinсtсЁr Ni.rt.}rirrl. сгi] tjl-l ttrt,1ll
сс:va dесit Gabri,eia. Sе sinrtea inсirpllэl,l altfоl сlссil, ilil.
tiоnlrl s.1 Jiе gеJ,оs сlin саtrza lui Natl-i;in. In 1'li.ld, itisti,
сoir{ilrtltu1 slnguт"еi sсrisor,i сеti1.e dr: l,lr]i flil i}vtlit $i-lii.
сiеd1й соrisistеn!ёL сa sЁ ргovоirсе о gс.l1t,''ziс t.сirJti. {) tiз{tlрЁttli.Ё, da. fuIai шrult, nu. PДstгasс-' st:l',illгlltt"tli], сiil.i, il r":tll'is;,..
dе rltit..а rlI"i. irrсit.o 5tiir рtl dil,:'li.!.;lt'li. si^tr l.llitriiiriti' {r'аi;n1(intar : ',.Si';lt i,ntrе cеlе pа,trш zс.Lt,i : тiiв'1litl,|i'tt' Irlt'..... ',(,li,lt.
d,еstе-tе |в minе cш Ia o st,еa dеsis.l,iitsr,i din tiltr: 5i tltt.sti
i,n ill'ttшl'е ricu'l f drй, J.and.,,
T.uli din sсrisогilс: lrli, l,Elr'tlIr:i : 1,t]'t}]1l]'
"q't'it сullоsсusе
jilгi:;ti'r..
tlrгеu ia tэ] Бi ptlаtе n.riu.ltlt'isi:'r,lr 'iiгtt'i сi'сlтrl{.ir-rili
l.'\i'it.c.зsitj"
qi
гn;ri
ilirr
сt.vз i,r'..i рtlsiirnаtЁ,
рiar"tttlir:li рl,ilr
T.,ult nu шrlli сitisе $i л dоuа sсt.istiiil'il' сu tr.rlrlс с) .i.сl ltt"ii.
tasе: mir:drir., ?... Ilеsрr1. со1с]i"rl1-t,l сlрi nu trt;.ti i;iili tljlnii:.
I)Ё]siР'l.lr insЁ сi sсrisоl.lt'сil G:llэl'ir*,itlli' с.l;tt;l{ ritt t.it11tl1:t.iii;i:.
in T,uii о gсlоziс рl tl1-li'iu-zisii *_ l.!*iLv(';l tiiэ1t.t,.i jil
sсiljn:b с{tit]r.lsс: рт.it'.tсnсi сi r]ilr q.r '1]iii1i.,iс ;i ;l'tir''.lt:s:t:..:l;iii
Natlran, i*ar

Gindul lшi fйrш uтi sо-trt рeste пni. rсч'с,тзtliсi
Iа fоrоtrs.l-гa
fгсnului opгit in gars сtt..i'.;;..
irnpiеdiсс, гtistuгnirrdtr-}ij1-'$.й "чi'il-*'.".t.t, 1l.,['liii s:l se
р,.,..,*nu l дiii i,i. сr privi
pе Gabriela' сare o inсlешlna
"tr]с""
s;:{ st:.t-ir1:L: i'n tl"еn'
ре iшli
sрun.indu-i ,,I,шli.. сii un giаs .]t.lсо,ЪЬ;
;. l с д*ui1
sus, intre
чч;;й;й asсlшlсl р;ts:lз:"с;; ..,'*i*i'

DOеi.!].

*

ox*:j,i,^n:IE'"'гj]:-ll-ь
о
in

i:;*Y.":i

..r"

l't j.;l1i; r,j,- I,t.]i.
3'irlnсi, сi* сt:*о jirt',itаsсl рс Giihгjс];'t

с:il,lс-i ?

1;l .

сi,

irl illr,i,l';ti'ii Gtltri']t'it:i ii sс:i.l1-lit, сit.i,i nrit:*
d'l'ra lui l-lll i.;lnll:.iir''l.lliili сi,i iili]i.tttri,i.'L1'{''l1 {.,jii.!ilj'ir'l'i,t.i di*
r{]с't .. i,.]ilil.:iil llir с.:'I;ii*t'r,ilil.lгtLi'i i i i.iс'зl.t {J,li'V(]il, i';tl i'jill:;:'i':]it
h.r 1ilrr1;lr! \';l(.i,ll11i'i сir.1 l:,!l;,1''i ,ttl t'':;ll.jll, ui. ill:iil.i;.'i Сi'tl t:'i.t l;,i
d,,l
jнi ]-r-i]i
ql
I'l;..i' t.lrl'.'' 1,tltr'l.l Гi t:i1l1il i,iill .;'.. l.irji..;i
'..iiirj
ffltiil':t:'..t'1-;..;1 ;ili,i,ili lin '''.l..lt:;lll1li, i.ii'tl})illiir;,{lu*i tэ 1llilitL;'rlt,:,
il,

г

l.i] rJ.] ;'i.l 1.

tlt-.ll]

]

Е{l

rir itlr i.lil.l::rl

j

].i

)l'

<.!t' i l'i,l t,i l.ii ; ii"'l'11

l i i,','ir:сj;l i

Е,.il;,,il.]l;lii,i,.. {]l;iirr'i.tl]i'.1

t:i',

;.l l lil li.lr ;li

l)tl

{'];ri.1:]

сl

l

;

<:a |,0'

ii]1,ir;,l.l

I.rrill ..i' dL:l--ii {li..ii ll.;.i,l:.ltl сlill tlil1ji'....
*t'iitit;l !.1.:Jr rt,,:l il {"11i:'jl-'r:1.}ii'.i1. i;l'ltri..i,;rjl'li
.ll;rг t.] .lll.'j..lil ./ l..}lг i-.оl"'r'']с.:i, сllt,,.;
:'"' 1,.,.'t'..
nr,1.1 :.,':'' ; Jl,

1,(,i].l|..]L|].

r,,.it-r:аu

гщt.'li.:i.r.гсllie

.,.. )i,'аi" *,-1

|...ttgii.

сlle rd,зn,qs cll, miii. ,iittitlsi;L

,i.*ггTеi'.'

tii 6:iд g{;гgg.
а ,tc,gс:iitс$

с:о"

l

i|$i'tе,:'

с:ъt t,сoсt'уt,ti а,i,"'.

рtz,tia inсl

ь'nn,t,i,.,',|,

l..

о.r

,]-;l..]..li t.;lz;tls;l,' { iпt t,zl ,lэli'llrL i:lt,'insё
sulrf
'
I]":;:;..].]
t:сl.ul
pо! ' rn' оdiniaа,тсi
." .rеi,
|9.-t'||ь!}uL:L:|,'L LLL
"":i' nе'.inъpd'ссl"|i
|.а, rtrsI
ri-sp€эz'tii d;
tlrзlстil. . ....;t'f:'l(li:
! n.'",1l^'l': i.'li
r:'.
"..',. tсtt' Jtтtt,tlгfс
d"u,:с,теn
i!;;|',"'}ij'.:.,,:,.u,j"::i!
i''iБi

*n.,"i,

5i

Еl li^ii..о {,,' ;,,;], .-^
f;.;,,,,'.,..,,..",.|},;'::;.J: -,:.lгi]е

dilr jr.rгtrl })ur.ореl...
Рitittrul,,,i p- ."#-..i4ilJ;"ji..;;;
"";;;-;;',"ъ'{":"';';;;;:;i"

A.l.

i].]',,

],,ff:i'Ё:,;'

,,Дfi-в

",':':;:
";il
;,;:;;' :i,:,:';f;:

iT;1,"#'::l;..*;'
,l:[ris
f сr'c.'..

g g

;'x

-f

5rй

sД*9

i

с1

e

a sеanr

t.

.
..т,i'..
bi.1,rtt .1-..
],i'ii' *l
ii:i. Т.,t!
i,?.i:,'.i:" :;..,j-j.-i:уt ,
"i;;;т.
'
l L ;t гс,t.;t1li г.."o,t. j "a:Ч:ff""i?
т;;i
:i uu
.i' ;; ; д ;i;;' dТ :J"ъ" -;"i
mlm*i

lui.
''
"Тi';ж' "i:ig'Hl
*o''- gtia.' Aсeе;-rs;i rniii'l 1it.tli.'t.ir лlr'lin.
:l'
;

l.l'r:i

t,, гr
t t il

-'!

:

"

."

с1е m.iзlа 5d

tl.'.|'

l;i'iirirI

l]r.rls,.l1 с.:;lr't

.llli

d.е
}а vjс,. N*аъ,сa шсhi реlrtrtr
,il;''l.li
^o'д,:-'r.t*l1.')::: :,"1]l1
|'i;,;'; Рo:'-,?"-,',fi,.Р:' :u 'trес.pтilъ .l*,ь,.''i''i"'й;;
,;!;1i\',,,:l::.',,',;,.:::":|:*Y|1;Ь,
e,iуl',1;"й;:' Б;'ji; Ё.i;li;
l, tts е i, t
: .l' е сt rc сt zti с1,т aу7 o tt еу*i
п __';l'ii'-i *.,,'[rп,s

1:iil;i.i'itlс1t-t-:l] iii:;Ii tlt"lll-

т.it.r:,r

Сi]tr.qtti

^с;з:lгсl;ir'l'. *.,.,iii"'

r

{,, (: t&1"

rtпl'i ре: fiс.1i,i' 11tl"':о1.lггit i.;l iix rii.ll.];lt,illl.!. i:;l;;il-..1
с:1ге аг j.j ilvl'li'-о ryi. т.il. dilгi,i l\ii;"i.'ii.'n i.сti: fi
illiJ,,:l.t,l:!i.i
.!.iii рc
llir1i о tl..ii1(ll cс. slсl'ji;оiri't',

-intiinisе

n-т'r nulт:з'е]с:.

';;;],';'.,.,:|,.l1}j,1'::"..::'',о.,гlйdсau о
f,:;;.,-,
j.::,я:'?:]ч.^Чl."-.u1"n р(.lrt,i] t't hii шn:l;, .

t;озtеу

аfrL]г."l"}iLil

tгiшjs

u..l,.,.,:i:

i,u-1i...

;i*1"i:#illi

Jll i:,l

::}::.;::"'.]'..'*
.i'
;. [х.;. li;..a" s:r inсеape:.'P;';i;j;.,'.i"']I
:1.i lсl сu.
l]]';:ч
-i.i#,i;i;";.d;::
р;rl'с;i.сlе
l:l'j;l].l]i*'
!i
"l"i tragiсi rаspintie.
1'iiг}i. inim;ilui nu intilnisе rnai

i,Ый

Ж;

sat

*

N*t}тan, sint tt.ist.

T},г::fil,iг*.

LЬl.i *рa'.use tn sрatеlе }rrr, fЁrfl вй о *tids' Еl.a сatrmr$"
sr рud::aiс. ОE:hii nЬ nrai Iзйstгаu niсi' о r:lr::дЁ. Avеa pе
;й-Ы о }rt.rlпfl сte }tnЁ, da6i ;rfaгй, arnurgu1-dе..pгзrnйvаrЁ
тrзri't рt:*tс, р*lrri! irrjllоriti rru iе infr':igura flоi'ilе ilзrгeuф.
t.олl"е iri, liэitia lог sr.l.|э1il е"
Sс riili*аi:й"
* (:{:] filсi", T,ull ?

-

sint

5i.ltа сi* рlhъзiэare'

TtT

Ari'tl.*iсгеa sfin,-с1ог P;.;tе d'..]са ti.с:с.rii zi1t"]оr dе
tlrэ f,еx dе sшlеш;ritat* mls,liсй. Рагсi sе lrrtоrEr.lзrii".

Ьarr

*

()

'liot u.шеi Еuштag}eeiii с*.1 st'l.Ёlш*fu:сa дэl'irnЁtverii nш.
fsэi}e

rп*i
-- in stоitг{e'

!ntг*о z;, Luн vflzu сalеndarul dirr antrеt ru fоaia
fоiiе"
_ 19i aiainti сЁ tlit*se d.е сitвva zitrе s6 rtlрf, Bоgdan.
ri.
* Tu trg*ai r"urрt ? ilintгеlзЁ еa рe eatul
* t{u рtiur biЬ*" Еш, sвu Nat}ran, sаu роаtе hazialеa"
Lrrli llll insistit.
gri j itu.;:s.
IТа zi a1сa iirхrрrсurr5 сu сliir.l aia in серusе tзэ_arе a.
avinс1
I'1aziatсa,
gi"
iеtзсul.
I.,u].i.
}rт,i
n*съiа grijea й1оna5rr1
1ос
de
aрйr.еi*u
nu
еaгgi
sеrvitоri,
сеila}1,i
o"аi'*Ь
*''l-t
рr
оdf,iiоr.
rеstul
сasЁ,
ргtn
LrrШ i91 реtгrееa tinlрl;l trlе terasЁn intr*un.sсatln de
inf&9urа"tе trr р1*d.
рi;зzГl сu atungt'u, сu рiеiоaгеlе
T{аt}lan еra аprФi1рс m{:гru in рrРjijma ]r"li Luli.
Unооri \-сnra la dеjun, r"Ьnзinind рilr6 dtlрй }1]a:д dс
uu*"r' ; a1trоr vеnеa duрй dеjuтl, luindu-Ei са-f*вua aсо1о.
lntr-o zi, d-аdaia ii aс1ьisе trui Luli in PоаxЬ.сi$ivз.pr-ii$оri
aur.ii dе geinй, abtэa i*тi{i с.1.iл оu. I-uli ii сutrеsе еitэ unui
aduтrа,tе, i*i,t}еzlniеrсlfl о}rз:azul de pufutr 1ог
auriu рl-i dй.du indf,rЁt.
'*,-ь*'й.Тu
eu tоatе ей LТniъlеrsltatеa егa tnс}rз-sf,, C*tul- Bщ3dsтr
ru*й ln fiесаrе zi, subt pl"etеxtul tenоr соnsfЁtui:'i xa
'*
гесtоrat in lсgiilurЁl сu n:i6еЁri1е studеn$е6ti 6i сu prо*
btr.ейa flз'сhidсrii с:funinurilоr. Nu n.lai рri:тlisе miсi o sсriiоaге с1е }a l"ог*trеi, dar еerее1,a gi]rзlс dсrсЁ rru i*в vrtъit
vrео sсris*arr la Univеrsitate.
*,8

G;itэtietra'igi anulт{asе sоsiгеa" Sе dtl:.iсge
сJ.iirtti s* г;i
рйt'iniii 1а"Buс.uг*ryti, гЁi:rr1rrirlri сu с.i сitс:t,a rl11t.
'.
"l.rltг-О nоарtе, Cаtшl Еtцсiat:' -sr dа;Lr:рtЁr
еtъ.l.lic ign.
l'l.(:Sia сf,-i рrivit.
I]e junreltatе гidi*atй сlin
рiit, I.uli ii 1irlтl.,ll рl.iтi i:ъl llfl,rгiс.
* De се nu di:irшti, Lш]-i ?
* Аnr r'isаt r.itl ryi m-;in
tгеz[t.
I"uii li dеrmiеrсl;i {l.цntеa ыi''*. сl-t"*l,.il.l:;lt.:ii:lr'l.'i-ll
'ilri
ti;''оi
t.];i]ma ei su.}э!iтс., сa 6i сrtm *, i,
srl-i

tltt,tiir.j
.l1.
* I}огmi.
'',*l.
si sе сir]сё qi сa. C сuрl..in:е сu [1l.! tr:il t ;t.,,': i,:]l.
i'i
l'"tiрul lilrgй al ei. Nц.*it
}l]t,а llt.-1itll':'lii*.
р"t""".аi,l'o,,'
'uiJii''"i"
l'l.tu{i un trеlтtrг ugоr itl tl'upul
с.
Ъ;.;;.;i' ;;
t ,'.l1 6foг.э2ui lцi Lulr. д;гa L].сt.
uti.i

Ja

r

I.,r-эli...

td,"*еre, o

linfl

гnlqсаrе de tr;lсl"irэ:i'
* Arn r,isat riu.
}du*i ninii*. Si;:t
].il."rn
;i,-iтii trесe"
iЧu*qi с]5с1u sсlliз':i

с?:.i;1

a**;:tтri'

s:.mрlr'r gi rЁrsсо]i1'оr
l:з,.r
Yi::}
::1
аI]tl:а

с1;..г

i"itГV{,l;i;iii. Ar"rт sй

ltvl.i dii"l rэlu, d,r:зf,

]шi" i.;'ц;;{tj;
]f,.iln:]-l-] г,uоi :ir:;,,.:1. I,,':..;',-i' йi. tfr
T-i,l,
';[ .gСn::]с lhгI.оlrеi. Sз d.-;,i',р,5
Jii r:l....i tr'i I.lr1l- ii
' .iit lui. IJогrnоa. ii*auzеа
гс:;рш,a{::t ...др1.*.i*l-'",,""*i;;"***
, ..

.I?.is cu'

€ttidnsй

cl.vil.i;t

а rе;trсiz''i l,с*r....*;"
aI.еа }*gtrрi,"ii
si.;tiij-t. f"iгfl s&
rl еar**i m1na рe:qгe
iir:nъrl iuj. tl tiil l.'tii
рlingЪ:"a
ч
,lristе
r,r a Irrj. I-,oгеIеi... Vislс
rn,F,z1'a,

I sе utr:;rirё ссhii

'

с,*,

iй a1,*i* .nm,'г.. ''
At)"оrtшi сш iniшъа gгеa, е*гГ:lсl sоm':rlllul
ui,f i;r,с:
Г.'] '.j :?. vсlli'Ё Гс оl-.;'.-.ii! ]:;i I.:.li рt] tг'i;ll.i]i, sllht
lut ]\i.t!l;:11,]. t,!,l1 ;"r trn .t"!; i;ri iг's. il1l;i l';,." t !l"i].'!l
с1tlg
I8"

Ni.ithan a'tеpta sosirea (i:.ilэr"i еltli сr"rrn d.,i t,ср!i "fulqеI.i.l.l
gi рlоaia сirrd nouri nеvit:.:u!i inсi irrсing a;.чii1a, tiind riсгililЪr sсintеi ryi irlimеi о glrrlrtruirс infr'iсо;аtй.
Pгеzс:nla 1r.ri Luli ilrIitlsй trlе tr.:гasA dДdсп l:11,.fi]fi\/t-ll.i.i
o tistе{,il utit a" sfi6itl1,t)аr.tl, irк'it Nшthau ar fi с1tlгl1- р;lгсii
s-о sfartn* сa реto оg!.irlвii t.]'itзtl,-i}сflj^c':a dе роr,с''i1l.. 1t] CAг(-'
(llitll)t1t
aрal'{-"' intге ltiпlinйr.i, ;.ltrll."insе i.i.,t - nriеzп] no;11l ''
ti-liрт1'
l:l.r,i:ttзi:r.с,.tr-i.i
йоr1ii, fеtеi сare**i irl.1,i i-rn,illr uгsii';r,
*-,Nathan. .ri,,.i: J.tlt,.i.t:ii.еа' {:] !'il 1"еj1Ll11iil,il'r::.1ll titii:, riс.
..iit,.' ?
vоtiтrсlu-tr: аlt.оra ?... i:l gгсi,r s;i rсnltir}i ).lr

* ll gi.еш si f ii eгou,
T,сii.usi. i}'' vl.{]it sir fju in.{jlтrriеt'il sзrз tirjs1rirrltl.ii
- ]a сanil,''rl j'i,tlт,ji' (lгсri сit t-tс.iv'tliitrс}ш-fitii rlc.ltlol'{)*
undrYil
r:iгii altorа . mi-trg рi сгdе. с'i'gоl ird',.,
Ruzеlс еi аvr-ri.;i о trri;iс;'tr'с dt\ рiisii,с Сiil.е nti tr]t;'ll
рoatсr :llзt':i"a.

f,l1.;11t:lrrlf,

Luii' се

с:

? s*

ti];rr'nri Nat}rзn, sсi..р,itr.

du*ryi рi;эa.

fеl

_.

ilvut

jЧt'. niгi"liс... 1\Д.;itrr sрсr:iitL рi.'tlii{'*:,tе' lxl.п'

сl<. сj

t-lt"егt''..

Р;irr.*;r с:fl пsr:ultй, сir-rl-jt
сttsс' it'i.i.ql'i.t:i 1 rlг.
*-r\ tгt'tt-tt.
Diit' tl.lr'l;:t:;sc.

d sii

tll.i

dt.lсtrр.'}.е (]t'.\.i\ t:ill''? ttС.

*_ iliriсlr.m ]ir nrasi' 'Ггсl.liliе s/i пlll]i,gt]til i.t

i1;rt.t.i.

Yitrr,

Crrl:: i:'lir,

tr"i ;.nttlrtat.fl рr.l . ()i..iul I}оi;сlllг., ;.r:1-i'zit;сJlt*..lt' t.:!i' t::t.,:
}a n1;l:lё. tlii:L,tl.i, j:)l.it1'i,1-l tr'i'сi r.tlltli 5i'11ii1'1];'} {"]:.tj'lгir".1lt:i l.ii
!tri;li r.l; ;'l r; i:i;t:.'Li'ir]. i },.'lvr..lt:is.'' о .-a1lr]i1:.iti.l iltt'L,i;i"Iiai"
--. I,;i t:i:'tl ''rljГlt.l 1l.{]]li,i]. ? ilrtr,сlJ:fi L,i.iii.
'-. j-l.r lir;r,';ii чli' f-t]1./|I, r.i;i:iрt.}l:lгsil i'"[*!liilп irl lc.i,lit] }iii {-]iiltl
f;jl:;i.lrl*,.

*-

\.'i:ii,I irrgt.iii| сie i,''ir:uгll ?
l,l.'li jЧ ll.til i:l l !':lrilr}l.;i'llil'
--- ,,).iti 1.1 irti,..ii !;:.i ,,111q;;1,.,rltii. lili',-i.;";l

si

$0'rr..i*Uii

с.1.ii' ].i,tl..:.i il:l.
'i;l l,,'i 1i11l;l)i. 51,;i;1.t:li;t
tl.1;(illlI.,i ;,,i i iiii rLt qiiI lr'..'lr. i.l.,i r ll;,'il.i; I:i

.l.i lij,ilit ''.i' гlil';i ! .с::i:i ...:r.
'
цi,'': li.ii ,;.iii,ri i:,ii;-ir.:" i'':;r:i i':l
.l"i

l

;-i

u'1 iri

t':. i\i

i.l

:;''r.L

i s ir s ii L i

i

ii.il,illii
; r:'l

i jri

r-L-t.r

:r'1
"^

ri

i;ii
t:' i i

ii,i

L*i.

() ridiсаrД de pe sсaun' ajutindu-i
s5

i'rl''t-.t

*
o

iП salonаg.

urтrble.

O

dusеrA

I,lisa|i-m5 сu l"laziaiсa.-

'lЁs.rгii.

I{.:rlitan...

-

piегс1е сumpittul,

vоrlзi Natrlirn,

"l]-.!i st-tdсlar'сa сiе
'.,,..'o- it:]]:
t''.t р:ritna
llj)'[0u.ril
.1rс frunte.
$i-l рiсL,dusсr'Ё ;lmiшсlili.

stt]r-

.. ,.BJr{iti'tl !.a urya. Intгar.Ё in virfu] рiсitraгеl'ог. I,uli еr;t
itrt-insil
pс сlivаn, aсс.,рl'ritё сll Ц,, pliс' zinrьt,a. Оjэi аzt,tl
дэйt"еа-tr;;'i:';t a b, сhiai. рr: pс.:t'nt.
inсс.p sd- mii slrnt mо.i binе'
.,t.i
-. * V-ilm sрс:r'iat сfi.gсlbа.
(.lоrrtintrп{,i.vй,.tnasa
gi
Ll,:е1i*|а-T*"" gn'а. Sirrt сltzolat6.
,llrшn;,ri
; r

l

.. Lе
l"i

Liаhriеla sД mii g5sе:.rвс5 1rr ha]fi] aсesta...
сu un aеr vt.оit $trengйrеsс, сa qi сL].m i*ar,

u?nl,bi,

рЁlсflli't.
ОIэrllj ii

igi reс5р5tau сulоrile, evоlulnd spl'е rtlg
-,--; Lulli dragё, r6nrin сu tine. Se duсe Nathаn la
lltra.
:rnrrins.

*-"Sigur, sе ofеri Nirth;in,

рlесlnd'
Lu]i гilгеа sunt6 dе с' lзlilbоar,i
сare ap6rusе in ea.
()сhii i sе dilataser5, privirтd
сu фamй spгe Catul
Uоgdэn.
ti pus:l tt'гmпmеtrul.
trntrtl titnp. vсnisе 9i сJаdаiа.
_Тtt'^ltri'Luli р.4rеa stгir',"rbat5

de izlэuсnirile

"
ff)$гflar..Ir*.idugеa.
Cаtul. Bоgdan li gtеrse fаla
[tli," apс;i iii gtеrse fata ]ui Ё'
аеgutЁiБ. s*

lllсtru, ul mйrit de oсhii lui Lutri.

unui

сu ь*ii'iii
,'ita r- t.i","-

-cir?

Ahе;r l аuzi glasul'. Dгеpt rДsрuns ii zimhi blirrd.
sсu.
iшг5 tегml,rrrеt1ul
iegi rёреdе,. f&еind
aoа*i"i-*а
'si
stca-сu Luli. Tеlеfоnё r.lnui doсtor, implorinсiu-i
"u"n.r-'
*' ;i;
iiшediat.

Ctnd аutоn"lоbi]'il сu G-аb.гiеla gi Nathan sе opri in
din Еtlndaсul Vесhi, ;й;
tlгmЁ. сu un stlnet de alarmй, ii;jlj;s;;i o trtsurй. Din
-"t",-"йiй s,-ij
r Jrгi"i.
Cе-i' dосtorе ?- intrеb6 Nathаn pe mеdiсul сare
[l,r|а сa:.с,i

ir'fi0a pr,€orupat

*

цllttt'fl...

Trеbuiе

din sаlonag.
imediat... Un aссes de apendiсitё

оperst.t.|fl

з31

Ri с1lс& с{in ilmеri, 3зa::*ii, drеli n?nrltl.- 6i rfi sрundеrоa.
С;а*a рat.*й stэ irirэеgr"ise, dсgi tсэat* x5mрi}е ardеau.

d) trаns1зоi,"tar:fi ре x,argii. Oсhii lui T"utri, in fгiguri,
ршtur& z.irзrbi Gг;.lзriсlеi, сal.r 0 lntоviir&qеa sрr*
ugfi, еu са"putr aрlесat аsi:pгa taгgеi.
Pсlt.nil.Ё сш tо{ii la sрital, ргin1 г*uш оraq fi:nсbr.u.
Bi'sеriс:r Siirrt.ul].tli Sрii-iсlоn ii iшtiгл1зiilй сu оbraz 6i
сruсе сtr* x]lt]ilri*, dirr rтliji*сl-ll оgгЁzii sрitt.:liul'ui, d".tрй се
роr.$11* furs сlеg*ilil;r сu ufl sсit.|ilt nзеdi*:val.
Su,lrs s*fi.з.ilе ittеii, irilt'ii:id icl rnirо$u] feniсаt al сlf,dll.ij
eu trзёi"еli ailзi. Tоtul fticrЕl.:a i lсеi; : сit.эс:tоrii, infir'miеrele,
рrеg*,tiгilе, tiirэplrl. }.{Iiзlll.:: ]r'ii I-rrli аl'dеaш ln гдiпi1е Sultgnului с}е Argint vrillut с1rз ос]lii еi 1ntг*о сlеp5i:tare dе

nш rtlai
-ilfi
vоllli
flЁi'fчLl1yЧ*::-rе,,Catul Bоgdаn
;;Ч ffi ' ;..+ #
уj
.'' T'ix]
J"Ы: #
ii:':Ё:1,,J
ргео}i,^сtr
nЁrile" **:
;Lй Ь;;;i
Тi, },.-Г''.',#-l
"i'l?:iu
'.r iдБiii*i
ъъ
lY,Ti:: ч::
* ltfеl,
lul, i!!iitе'l]
niс:е"i
-1Р-1f;.
rru
;l; }'oгbg&,
iЬ"ьg*,
Iriес;lrо nоu-vсnit e. -.
с]оuй G;i-li;
р:Jrinlii,
Jlririnlii, unа dе ta
}* в"aqоv,"Ъ;;i-;
nf-^3'i=li..::l' uiЪ'Еf,ulЁ
"de "la
la"pi.

niri rru

l"
5i

:--

oroare de сеi]aiti.

...,i,,Ж,tl*',

Ргi6:tетr.
O Iasf, desеlзiss"."

Cйrrдсiогul rеapйr'rr, duсlnd

ег{:сr.

rana unui tr.шp

A' dоua zi, sрre amuгgl Ltrli mrtтi sti}эt оеLiii,lоr.
0 infirтniеr& bйirilr& ii aprinве }uз'i:inarеa, in

dadaia ii inсilisе trсtrrii.
_ Drrmnеzеu s-о iеrte !
Infirmieгa dеsс}ъlse fеreвtrexe.
вsд

.

fArH

tirnp се

vсrTr"аu

рlins,

dаdaia 6i сu lraиiаiсa se

i,з't,:ё

осшp:rsеt";tr

рe

Lu].i

шtltll, oooli.i

d* lnnэоr*

I ,-#',s$aсula0

da la innзor.
",,'?:rТij fl}i]}'"с:еlt:tоrgi
.{-,;щ'',*ffJ
;} ::.:Ё={:iЪ'!,.жr.}:
..1;-,фЪ*т;
gtегt ; ;'с
#*aТ
Тy;,lъ',ж.$е'
,..,t,зta*e-fr.g;;

*
_

сi o

*"{-".}k*"##нъl'*.$iil'ЦЁ],sJ;fi

соrul} bi:егiс;-i flliсеa геi::ti{ie.

Сatu.i tsсgdа.n nlt рtl,ссa sй_gi epгinсii tigara" Inсеi:efl
с?.!,ет,la оri. R*nuз:t6. Р"airrasе сu еa in gilгй, rnоzо],i,ndu*i с**,rtоnu}.
Aрсi, pе urrrra с,1ruсiо:i'"t1ui, sе indгерt.{ sрге sala dе
ореra!iе' Luli nu n.}tli еra dесit o itl.v?lvоiс.rо с.[е рёr nrgru
сlепstlрra unеi fгuir{i dе ar,gint. CЁruсiоrul рarсй сluсеa
struguгi dе eоrinth gi un lnсерttt cе niiтrlэ.
Iar sс adunarй роsоrnогlti unu"l lingй atrtutr, Gabr'iela,
Nat}i:rn, Catul Bоgdan, dadiria, lrazi.aiсa, dеsрйr{iti
parс& сlе stranele шnеi vеglri funеbre.
Tirnрtitr drэvеi:i еnОrшl ryi r.id са o сatеdralЁ pustiitf,.
LIn с.lсэсtоr asistеnt aр5т"rt, еvitinсlu-trе осhii.
Nethen il aprrс6 de nr1ngсa lrelaiului. Dосtоrul rldiuЁ
din urnеi'
_ Stnieti rudй ?

};

** *ЧTieЪТT:-*":T,':'1^d:Tt':ч,
vie 6i nзоartfl : gl una-;i
^gise lmlrinэ,,
lnсit
-- .; ?".-..._
utr
("t]

dеle gi priе1.еп!'i fьlr:il it:сiе1,l:";гl,*'{l. *.Цэ aсlшlз;"rЁ itrtr.un fund
dе соr"idоr, }inд;5 о fl::rеэstr.Ё a]trзаstгй с!e nоnptе t9е pi.i*
nriir,at"fi,. I)е af;ir.* Гj.1 auz.;!l't glаsт.,:i.ilе unui }Jr'!.эtоs a trа,..

rJ

ът-t,J

оr'iдоnt tri:Ъu]'*s сa а1 арitsulr;i hrIзii.
Aр*гtlг6 сс:i сu h;llatе ii1};е, пdl;tii:rd с.i-ruсi'оrul. Rtt*

gii*f

;

^

Агistjdе Bоgс!*l

Нkt*Ji
т-'}ffi

,1;:.ж--",;f,Т-.з"ч,f {ж?*i-J-'t3,*g%{-i-}Т*-.*:yJ
i
r

i

if;

*tТ

ж,

rЧh #дЦs:

-?' ;ЁЦ

n#.

Ё=]г

-

s.,lчжн:н:

;Н;-"'ж-#,т#lн;fili1fliff'т;*;Ж
li-lrui,fr

"J}-1*Г#

j*

i'ri,.:,..$х;'{1?ln"Ъ..iJ"*Чжfl
H,#h
ji}*t*::*'
t zi nnl re-iЬ'fe
!
i'тi Ё Ё г;fl-t -'1 fi ,fil";'
ili-"н'*}:ъ}:fi i-gi$.i:Ё,it"Ж*:Т.Yu-'i,,.!,-;:ъ,т;"iъ
i

*

Natharu
Nu*i гflsрunsr.
* Eеprirтrаntf; easil
. .T^5i.lspг;ivi }igara

il.}1*i;ii#lJ,fu

,i*ri

!

j*},;&:1-"Т-1fl $*ж; jl-ж;Т

ll{ai.-vеnirf,

сiiiva

tnagi.stгafi, сunosсutfi

Tеodoг Nоvlеanu, qi сitiva pitifesori univеrsitaгi.

de.ai

tu!

Bogdаrr dёdш din
-'r,..qtYl
сaр. Il au.zi sсoborlnсl
а".йi,;".l"u"+ЁЁ"f,
sсДrttrе,
?*H':l:
Еl'lr atit dе maгe ti
l, rndерёrta"*^
Purrdaсul Veсhi,
jъ;:,жjlуi*l-${iЩi"g*&1Тч,,Y,""..1}
р"яiili-!i,I?$}ll:-in
lui Nаthan d;;;;ъ;.lj'Б"#}
.orй],#?Jъ.;,Р"sltor
llli. j:,*тf
т
ч^rrut.(J srmlonie
simfоntе de
сle Bеethoven
Pinё сind no*oй.'*
Bееthovеn.
,,".,'ol1"l1j.':=*";ntоat5,
:i еiе,
' irrrегrgifiсat'
tэ' deasupra
d.easup.* u',,i
u',l.i*оrrn1nt.
;Ы-;
* Dumnezeulе ! *o**,lР

4рoi" din nоu, umbrelе r6maserЁ intre elе. Haziaiсa
Ii aсlunЁ. pe to{i in jurul mesei. Se supusеu5 automat
aс:еstеi сTt.рrilr'der'i, dar qi n.lasа tot o veghe dеveni, сu
bаtistе lir осiri 51 fum dе Lutrrn.
L'.rрi masй. Teосlor Novleаnu. сo,ndus de hаziaiсa.
iг,f r.fl !rr осl:ria dзdaiеi. O gёsi la {еrеastrё, сu lurriirra
sti'lrsД.

_-

l.,llrr*;iiе.

f)ilijпia il pi

sоlтlrli,.i1,

*
$i

;.

nоi
plесёm mine dimineat5. \rii сu noi.
,ir,,i
с1tr.a timp ln t5сerе. Apоi vоrbi po.

n,: rllй*i*' l'аlsllnInd, t;lr'с.
t/Е
l.;isturna{i
ж:ii,;'-::flЁ,
р" siс'й'

еa bшigf;гii
bшlgflгii
i:.гс. ra.
ilj.'iffi
lnсeput aсolo unjeui, ж:*;^'i}*1'i9,
tl.tiй#сl,jj
Yb],"li,
T,-1l'*^'t*Ч'..
Y.xl'т"iж*l j'ffi ;:Ь:,il,;'"',,ioЧ:j1#?,:tfs.fi J
fl"-lT.j",,.., жi: Ц " ;,'Ёil" #* fffi,,J|"i

!]ii r,imin дjсi"

se сluse iildёr5t сu oсlrii rosi'.
amint!ilr-]tl*ili ilrtiiа ir: ;i]n.irе сu Smаirirnсli!a llIеi'iqог, сind
intt'as+. ]ln !.'il-tl.t,.t-tl lt.ii с:tt Lu]i in bra}e,, sрuniirгtu-l i;
sfil"бit' r!:'r.r:li се а,l']esr: сuп1 a шlurit TЬadеi: ,,Pе fеtila
as.la с:u i.ll.li ii-0 сi.t.sс.,.
- Inсrрuг;:r рr.сgiiiгilе dс nоapte. Iеtaсul despегеt:heat
1i

i

r.,,.'ii..l;.' I\trоvlер.;.ttl

,#й?iff;,-i'".lt3i1:i1ii,f

j::::ff
1';tt'rе
de tоatt

iri
Itlс:

д.T",,;i:;l"'-'ltg,lт+?Ht1iЁi!t'#trlт# fi ;
eI
fi ]ui Lu]i"
'1:tТ*:ыiсЬ-Ъl-i?йfl
еnоrnrfr dйdеa nорlii
соntur

,'.',-,?*.,u'u

rДrn;i..:.. tillr::.lii.L.l l)i'',t.i.i.1i. r:i::t

ц.:аrl,l-l,: р;ir,illii1llr' j;-rj" l.r,rli. Т:;i
dusеrй rlеsomittl1, nrlrrД tn шi:rй, pe.patul de soliе аl tеlеi
lоr"
I{lrzi'аiса itrfiltfl с]jvаl:ul сiirr salonaq pentгu Gаhr.iрla.
Пi:г Gabriеia dеsсорсl.i- tег::sа ;i глniаsе aсolо, luinс,
ft:rгii s.i 5tiе, lосul ]ui Luli.
А.роi h:rziaiса sе rt'ti",:sе. jйsind un samovar aрrins gi
un ilэr.iс piin dе сafеа nсlagt'й.
Ultimii nu рlес;llt . }Т;'11r:rn 1i C;r1u1 Bоgdan' Гumаu
mrl'<lu. Асelеe"яi сlt;pоte sunаtl ?n с;tрс;tс1с:t. 1ог. xlli'r*ur]l
tiгziu' Nаtlran sс: rid.ilЁ сlе pr sс,.llln; сiiutind сеva с.Tе
b.nчt ii еra gшra. aгs5. Dсsсоpeгi ibritlu] dr: саГеn
:
",..lg'"ь
;i,.intоrсind сарu| sе aqеzA din r-rоlr pе sс(.з'un.. rс.tLiinс:.lri9i
с*lёtоr!a pе lос' L]e 1а 0 V!.iIflr:.. ilr,lй, gi1,4.,ililrl ,l,шi l.t'a,.ъч'
аll^t
$rч'm qenlru siгul .iоr nsgгu. Ра1л.ili piс:l.dlt
",oр;''t'.lt,
tr-'ini a'tunсi сЁрёtind сlL*iзgilо rii.lсli соn:еnti.;iгi 1;i url.fсl

]tlvlt)rа]:e. L)е сitr:va оt,i 1rr"i"l'.i l-u1.li't' L1atl.tl }itr6*с1пn: Sш1tаnul de 4чgint '. Strli;tnul с1r Аt.girri: sо ъ.l.siс'jtlэ inс:еt
ре sсaunul-dе piatrii агs;i al intliеi nо1l!i. сlt-lpii сel,'l о nrie
gi unа' alе Sсhфегazadеi.
Natllan se гidiсd iirсеt, sr drrsе !n bi,uгоrll ].rri Catul
pogс|an' stЁtu сitva timp, lssЁ o sсгir;оaгсl ре tliLrгоu
;i
il:gi с1е aсo1,о, sprrriind lui Catrrl Bоgсlan :
1ш5 duс, Tani.

-

2S{

j:
:

,'''

$,'fl.,f,' ":,,l*

ц

i':.j*'i-iiiiнi***

ii,i:'"

сlе rтlarrnul.fl fur.

"т:,#'i}{*;if

*.f$.ffi

*--*#

aJе nrдmеi
illjrnа iuj.
:t.i aс:еstсi

:r:ilirl t

(J

l.t

t

ltti-l;lr;1, сp.ге
ttii::l';"; i it-.r11t"U.

;.r;tг

', .. .1 r]с,rll;:

', i , ..I;...
,
rll).ii i.
' ;i,rt llt.i.
ill iч:lr,.i рс
...'.. .,i...'.,li
',i it (j;,li:.j:{-iir,iiili,.:.,:;ii,: Тl']',.].l;.,'i
ttll (]ltjа1i
.iit: iii,rir :ri:) Llil |l()l.ir"tili
i.,
i:l

in|о;.lr]*

,:i5

t

Ft

с.г!'0, сt'rtlll Bоgсlam dеsсореri
irl

ре bittгош sсгisоaгr.a tui

Р-&d€lfi]fl:x

et,lt:un.

.&

I.llсс.рса гtsl'fl..l :
Dtаgd,f.o;rЙ,i.gtfй*зtтdс6fеEсsу.im$шr"}fa6tttlfirд€d.i€tr{..сtсg
.r,с,i ftlсЪ, dаг р1ее сlin tafii рent:.u tоttlешulla."

Ln

s.iТг6 t spшliсa :
Ulr tll[li:l st*t pе саr,e nri tr.;rтш dat rл.1е, gi tr}(* с гe {i.tr dвu 6i
tj*: Di.iliit l.Гri Еа mвi p{:}li Yr:zl\',\.a, шit:.1.tе pe tinс 6l с!:vоtеazЬ.te

ьl,-фгд'

,P".$i

"\trьт ld{i'j.'".j.1.si

A

iiЁг-;

$;ЧР'З"Fi,,$

{:i.I ;1r:i:.i'x ljf,Гifl;.,'ii

ctl!,

!',i.":.it..

{.]'д

Nathаrr

i}lт'?ff

-.:-

:'

-,i.
"h1,,'у.::'.11'*''.u

ж;

Ёя

.,

1'']':Т

.l:,,]i.,i Tл,' }:j;;:';*u,;,
..
*,"',l.];;-o- u.;

.,н;l g.'
r ъ *;;.]i,
]'. .;-,-i] с;it":;i. i.u.,."'.*ii ,.;i.i,.i.,.'i,l
l:i;i,,:;l:;,,*'::;;.j
'i. (.-"{j .t{}аi* сi nrii.:;i !ui
r'ui i'
iilll"t;i
i'r];..;-s{+
u;u т* ii..i oi,,.,эr,.: i*..* -.t.,i*;1..i;ii..l;.',,l;.:iii1,;
'
l

l

l"il:i:

li

i''

',

-ж*Ёffitfr!:.ff1t;,Ёl*l

,. tll.,:.:Ёiii'[!s* гi-а ?iil;jз!t*.,
Ф
,r'.

i:,.

l

l''.;;; ;;;
l'.jгjilsе ;-*;;. v:lд r...lt.:аs'ч.'
Б*
?l.;j;..il;. :i.","il;.:.;
:irll аfun:l:tt сxе vсlaluri *'l triisl.;i*..j"iq.....ju.*'.,
{ji',! сii.l,il еqi,i'
l;. lrll ]ui sе intс;vsri:ва.
tr* сс,*sl;.]iL* ,:.* .qii:!]t;.i.i{1,:lit,,
-. l;lliе
'{'l''.
fоar,tе b]?:rd. !]:l.Ёia inti.ii';.f;i
;i
1, ..' г]0
n*i..;' ;:;"""i; :i;J.i].i;T';;;i;.,.;ji..'I1'
",,o'ййinlJ.
;
а.r fi rтt
''.i Il;lаiаiсn
l-1t.-.s,l:tii,itd nl":'u1,
;;,"*
lrlrr','Lil еееstui *'йi* ;--ъ'sJiljfl:*
i:

;

";.Ёч

: l

|'l''t.;lI.;ё

llr.i

],.1l i'''

,;

j,

t$l"нiжi у -ilj

$*тжтj"i';жiжfl
lfаthan
pпtегеa с'i dойo:йсй--эрогis,:
Ё

j,i;,.l "o*
*o,u.lj,*ff-;Ё:-,:ii-.*'ъ

i

l;

.o,,,..,**,,e,

nl-,T;1}l',l'

;k'

сiilr й*l*

ffi

*:

чjffii*;;*'

!irtЁ.

--o,.ui .ii Ъ

I}е
*ui:-

jL'F-fi;;i'; Ы,}.iР,uJ*,i;;'frn;;

ului

сfl ь::;el;1*i'i"йit*'.

ь;

i;. ъ'j;s;";

*,н:*"{#jу
:l}l ;;Чj g- н'bi#
lоf nu еra sесrеtЁ. Ёi.mfi
n-' J"iлii..'
t.tll.il:il йъй pe auгu} ei
i;-;:-H;Ъ,]il1--;:.Tl-жgж
"
l

ll.'llrr;t

y

gs?

ryFE'

zlarе1е l.oсale, gi rеvistеl'e. litеrатс: sеmna]ar.l
сunоsсuttrlui rоrnanсier: ryi. prоfеs.оl }l"i.
оrпаgial ргс:zt..lr!a
^Nu.r:rai
сiоliul ii сrula de eхсеsu], sо]iсi1,iiri1оr.
i'n..*i.,..
pl"iглt.-la dс ajurrsе irrvitalii dе*a par,tiсipa la 5е.
тi,tu'вt..liiегar'с.
dе-a linе соlrfеrinle, dе-а рi'еziсia ргOсеse
ztitс,гi
iit,*ooo". l1еfuzsl pгin Gabriеla, сarе dс:-rzеnisе..sr..с'гсtara рi
inteгргеt;i xшi fatf, dr pulrl!с 9,i.tinеrii sсгiit+i..i. Intг*o
Ga}зriеla luasе lосr-ri lui Natirarr, {in.ind.CoГCSРoП.
purnitrd
'nаuй:i,
.i;;й сш еdi'"ьоз:ii, fjrсind сoгесt'ulrilе rroi.lоr еdi|ii,erа
mut'.
pi'сzеritr-l.i
сilсi
literar,
sйu
stiiрЪrrirе ре tгесutu}
Ailsеsе сь la 1a6i pai'tе din сЁrti qi m;lnusсrisс!е ir.rсеputс
[.it:*tсr, сiaг dg-: ш:lanйsсrisе nu sе atingеa" Gаbгiеla еra еnttlui;riшrirtД dtl ttltimul roman inсерr-i1 ta iа;i. I-1 lйudasе
iе сitсvti с;т'i, r'еfiinindu-j. Ltr;ite аrnйlrtшъtelе.
_* Dс се rrlr.*]. соntinui ?
* (labгiсl;r, sс'гiе:l tu mai dерагte. Eu ili istоrisesс
tоt сс nri'*а lтt:ri r.йnras din pгоiесtеie de atunсi. Tu pune
шr' hiгtit.l. irгtiсrrlеazЁ.
fr а}.rгiе}er sс' rоgi, рlесind genele.
Nu pсlt.
- LогЁlеi pоatr, z?rnbi eI tllind Ei оstеnit. Inсеarс5.
*
Тп nоaptеa aсestui diaiоg, G;,briе1a plins.э mult,
Dar
fаr{a in pеt.ni1. I)r atunсi nu-l rлai indr:mn6 sД sсгie. -сu
l."пit.i tсr:]lc соnr,сrsa{iilе 1or aveall un сaгасter litс,rar. Pe
Gabт.iе}а о intеrсsa рasiоnat tеhniсa iтrtimЁ a rоrnirnultti
sl a сгсаtiuirii }:itеraгс in genеre, Lе Jоurnul d,еs Fаu'хNlt',nвzlешrs аtr lui Gidе stirrrulasе ',si mai muit сu:гit-lzitatеa
с;i de-a сunо;lrytе fаptеle сaгe dес]an$с:azi сr.еа-l.iuneа 9i
r.atrrortul dintr"е r.ia!Ёl фi roman. VогЬinсlu-i dеsрrе сгеatiu.
rай сplсi, осlg|Ёt Catul Bоgdarr ii spusеsе : ,,SЬ-ti сmt,intеqti
dеsрrЪ oаlnеni с;iri rr-аu existat, dеr,errind bioр;rаful dеsti.
nш}ui }or : iаtir орera romаnсiеrului autеntiе'..
G;эIогiеta il aсtrтrirй fёr.A rеzеrvе, _ dеoсtlmdatё, сel
рu!in" Niсiогlatf, nu сomb6tеа pЁrеrilе qi. jr"idесй(ilс: t"Ч}'
insirqindu-ryi сr.r gra}ie рunсtеlе ltli dе vеdеrе. Cш с:l alfl.
tшri i[е-a lungrrl ilеestui arr, i;i rеvizui toatё сulturr.a, reсti.
fiсind tot сe-i рArеa сlronat fatЁ dеЪritеriilе lui.
Il admiга si airr аlt punсt dс: vеdеre. Cind iеqеau
inсi
n'эrеunf, la plirnlэarе, distinсtiunеa lui arhaiс5, sptlгitЁ
be haina dе пaaге dоliu, intorсea multе сaрete fеminine,

iu-.i.,*ta.

6ФB

са el sЁ irihri

ft]iг;)

gi la eelеlalte distraс1ii in tоvёri9ia ti.
ЁЬoЬi"r.ii dс aсоlо, dеvotindu-se exсlusiv logodniсu'lui ei.
i;йЪ1;'й lшi Cattrl Bоgdan la Brаgоv nu tr'есrisе nеоb.

sт]Oгtшri, e]iсtlгsii

"]:i Y:':""is n:i)iрlit,.niсi o

atсiз"liе pсn.

ii{T..:iТЪ::ж' 1 ц;.i1{{jil:t jjj Чrт:*ll,#j;i*:
;i,!.:;:ft i:l,i jТt jxih;;,;t-p-.,:.#*"]:.fi lж:
{.};rlrr.j
а rru-i'сl,..'..,']t.;. -;";: :*' :. l
**lЁffi Ч$fl ni;ж'ж'Ёsа ilj, ffi }Ъr
i$Ц-lj;fi*
'l;t }Зr'lr;о'r соl,сsролсl",iri".',.i"'"i*i...}.i:li-:'.,.ll.o.
рt.ilз:сasсй
' qi

ffi

$i

с

.

l

-

illl;,
.

i

li ;,:
j

1l"'#it.'

:::t;t,{li,-i;'

::,,}F;'}.'.:":'' i

;k;ffi'*

:[..Цу

Цж
i''

;;,,ii.

i;:.

:iiilTii,

il

*J .l ..У",#

l'iJi

i**

i

jT.-'#

:;j;,

i

;

t

"i

lТl ":'

|"ii,]
с;

.lНJa;il1;lxjж

,*,,ri*

ji

i r

;:f i' ч, 1l; J',

Цi,

-

ii;

;

l ::r:it;il-f ,i :;1''Т,: l:i tJ' lifi ;l, : l ;?ili .1* l;:'ii J]l;хf
, 1,,,1ii,,,

i

"';

il

l'

1..''':.i

.': :

с.]

",::

;; ;
t

i

i:l ш;iT.];:,iii,ii

j:

J:,

i, l;],.

;'.,-'

11,

J

.;

:iТ.ll,,,

;-]

'*:i,fil!i
iil.'r+!

i , ia:j:l: ii,,"i,/i',,.1;,i,li ;l i,:, ;,:ll ;:,,,;l:i,',,,;,^;,;,;
i;il' j;:"
:r,
ll,
:;,iiii{:l ;i
;;
::','
Irlll'
{J,:;i',,i
,; l;,]il ",
t',i,1;l

];,
I

i

(l

r,,,:,,,,,,,,i,..,, L,i ;ii',:i";,

i.rlll it:it:.i" i'l$it сulT}

il

"1.,..i:.'.,

j

Р ru;ll j:
:'.jj];i

nJ.j-.,.i,1.,,,.

i

;

l

'ii-ii:"'''.*

(,i

ll,.,ii;

ж:lТ;
;*iqц:il
,;ll,'j.:l".,'

..

]

}y т

iiГ

.

]

],:i;;;'. l;:ill,lll:t;l':г;:t,;,li.i.';,i.i.'.i'

]ti:i

i

it'. 3

"l

-}'.ffi i'l|, 1}.il,1i.

i##f *:f,$j$

l')tjr,i]riir,ir

; l;

*:l;ll'#iцii.:* Jl #,jiii:l', *ir
"li;l,

fii,il?i:ii#l

l

{,i}j;

i,," ;..

:HЁil,o ;".]]]."",.o',
",liil',JJl'

lliril*1i-[у'i
ii

i

;'l

ll,'',lJff Ц-il?'J:.{ЩiъТ 1.нr;,1[у

l
l

ii

l';l,i,rli,il,::{,:1,,i'l,rl:i:;;
l.i i..,:.l'"rl l' ...,,''., (]|l сiiI,e sс

itn*:e*ir,a. Nсtl.a lu'i drвg*ste 'еfill C4, lurnirза saвrelrii
tg*:innfi рrntt'u сl;;itrсnti Ъr.triш ; ti сеreа "*"1t]ry1"-:1*ча

frt.р;J g;t lniunегiсutr diхr el' Pоatе сЁ nu re.
-1; -Ьo'*u'.
i-i** йt;*
tr]ar aшriila ре tlrnр indrfirr{t aсеastЁ
;ыi,';;;
trui Lu}i s1&bise

с&

dе nэultе отi

dеzmiеld* frи;r,tе-n
6i gзii;'ul {,еmnдtaд
ш"l.J, t*,ь,**"o''Triсеri}r*, tr*
dе раrfi*nr'i *l*gi.r'i, * с"Т.ii'l*il"д

rtш*i соmuвi*asв Ч
{i;ihri*r*i

:

}#l'жtrffХ ff;#:

Ьiui:'t,""t*'е ryi aссtst сfсlгt" Dup5-mоarte*

*- luna р]ir"iir сlinc пор{ii
ilrLliа
de varf, -ne.рa"r.,n.'.l,.iiе.с"uЁ*."*
siliii t.in*i'i *. Cа*
j*'ътr:fr:-$;ж,*;l. j*J*1+j-,..,*n-й,
iЦiЁt-Ё-iJ;g*}E
vL.L^lll dt.tрi t::rl"rг.
1оа lцi Luii. Dar n-о

fflai
i;;ъ i; s+r,rurrl ar:tifiсial Ei dirr сiruza Gelbriеlеi - ntrultui
сасzn
t}.in
dar
9i
;.'й;;;""l tl,t 1э.i,!,isui unсi f'"rnсi rсst сlt.. iо.i...,.Ъгiс', с$1l.е sLlpl'aviе!u!sе d'гг.rnсi. l.{u iivro1а
d**Гi*ьit.i''еasсt сle*a binrйa' $i abuzr.rl dе dr.*gе
jn
ma'
аnii
iэ;itrinе{а
ii.,"uu o р;1,оаt.е t:sсatЁ сare irntiсiрa
i''';iat'l] Din a.:еst punсt d.е vеilсr"e, vlа]a dе 1': Bууч.':
fir*u in lэinс: г;:a]. Trilia nl"".lnа.i in aег с;-lгet, ]"1е сa +flС1еа
itt оll;l'ia сu flrеaзiгa d"еlсliisй, fiе с5 sе intindеа afer*
in l*:'*::: 91;
р,; с1l;,ise-1tlRЁL1е' fiе с5 {йсеa рlinriэilгi.

;11.,i'iTtЖ."*5l}*,

Intд.-o nоарtе i;tsй

sоnrnul,9i. pоf ta d:._'"'-n^o'1::'
.
eэnviе|шiгeа сu un nеbun.

сa
nорti
t,ойri'iсiu-sс с}е
inсlгtl.mindu*sе ре nсs rn,!,itо
Ъоmnifеге,
t.пrр
гitva
i.,r".*uu
,gрt'e
l11orfin*' I!lfо:mat& de haziaiсa, Gа}Эriсia Ftrnsс"s€
-Тйtа dе unlirui l'r:j, сrrindu.-i inttiul saсrlfi*iu. Rеrrun.

йgii;;i.'ltu','

Ьl,iE:jеi.

p :'эru

trэIriz5

ind t,l-gi

lunа рlinё p*rrсa Т:'il::ян}
;: ;jl1l.
l ru puiui
aЬi'luu. ъ i;;' ;;;'o",l.,1i,.i",'.'.',

ШО

nl

i

"jo.'.i
оr.. ci:rd

Ъъl ;;;
l;ЖЬ:'Jl
la sоrnn' Sе irnbrй5 *"ь;;, й,-;lтd
".#;':J ;lfar"ё"
Cu
tlЖ'
-жl;*ж

n.rл.si'?itatеa, drvе:
ttllultсjr.ll o.i,",'t.,til,f,

Sutrr::v-i nu ч}аl
Еса::е1е
a6tеgэtarе'
р1imbё.
сэ гЁr}зdйt,оal'е

o r.{ i

н rrrр;;

il;?i# jжr
ri
fii ^!fi#; -;
tl.n"litteaf5
st::airiе'^.1LТ}*11i..,;i;'";;tlс.,i.,.,*i.
"

еia o р*"lgil', Ci
irrviоriirdu-i. }Тll mai ftlgе.a.dё
rilirт ii rrс*:1огё оbrajii,-.Glfе1
nеagrЬ }*' ч*i, ]9.**
Ьgiи,i t,a рil;,й аi,:nсi.'
^9-."1*"*:
Ai;;;;i.' еi c:minuirsе fЁгЁ efогt alэuziзl.dе tutun' *i"чi

t{0

;йй; ;;,;;.i".
",.i:o

nuln!Ё

Роfia-iо minсal.е rеvешi trср1аt.

fum;l i.lrlre treiz,:сi gi рat;tlхесi dе iig5.гi .trзе zi, tiii''l, sa. sе
iеsirlrtа. I.,s..,.:ti;гilс i.ot*t е;зсlсi еvоl:laг5 sp;:е e>;tегiоrn
cсvlliиr} nunr;lj illfо;rn;.rtii"е. Ad.uilase mai tоats l"itrraurmiirind сu,
i-i'i р"йш"*i* *o.,p'* rсvоlirtiеi соrnr.lrr,istеApоi
trесu lа]
ii.,"' i,*,"'.,,n с:rеsсlril-} сtruеliil Trэil."i*St;a1in'
aduс
сare
}'{trssоliвi
f
сntmеnul
ii*t"t'''i' цrnзйll!t*tr
i,!itц.*to.n rr:ru'i рliрог fсiззiniz;tt 9i dсiirrr1 Fiitiеr, Рjo$u,
сliiaг, сerсind sй fасir сlin trdit}еrj
s;й*;i"' $с. diit::Ъsе
ir"ldir.id a iзtеrj"еl nrrrЯi.ееi
iшtr*tin
sс;с]irlf,
iinс*u*,,,*
w*g,.*". Sii*сt';.:rii lr:i I-iitjеr ерitrоgэ tirziu qi ре alt.p
ui,1Ёo"J* d.сr.сnii: . rirаi rrrult 1r-adi!iс si р;,*1"t:-i . ^9..
g.''ls,i,isе
"
Ё;;;';;l h''t дрt.ni'",.t о Gсrrnаn.ie с&re' sс illrlr';-'r
\*lagnеr.
qi
lu.i
mu:.:ir:э
dt
f'.rir;iеiti
niоаl.Ё
-__}.Jоua р;:-iйilтarЁ il gйsi la l}-;a:;с.; ir: асеаst*
stйрinit dе;"цэintirеil iтtlз.iсс-i lui trYag.rъtr. -.ii. д--.Y .
-"ij i""s* iрос5. cg с:;'sti,E,аte aLi.gо}rrtf, ех*11а inr:5 rn
sul de iarБri сiudf, al t.lnоr aсоrсlur.i t';аgnсriеnе.
Plnf, atun.сi, rэ'рortuгi]е lui сu Gabi{еla furЁ fгй!еq
Cu toate сй о s5ruta сiрd se deщ>fi,riеau.Aеtlra' сu to3

i;i: .'"itiлii'.п'
щ'Н!}",''JAт

";,;iso.;-.G;й1;:,t
tinсгоii; ]; i

i;:H ,|,;,"

-*:

tо;ltfi

rъ*{

рiсrzi:iо'u-si
сtliibii oр.;io*рЪ

sillgur Ёi, t-lJрi,. dо;,in}a .dожina
{,i,is,iс}a
''-*'#lx"lit]"qi
Pдrnintlli. ре еаr*.$i.t,сdсl umbгa
sп]itзгi сa о рul.
Il.ln5, dе dоliu, era
.
n.'Ы.J*й
рfirnint"r
;;;:""-},.-',''рЧ:
j
i.,
rl i lе qрiЁ!, n ntfi
;;}й. "g ; T,,,i,, ь,1:'Ё"?..}Hji"tii
{i;ij.
i.(:l-..ui фnrint. Dar n;irile
sl1'i9й й..у.,. rrtlnrai рrirn:i.
. .,. J,. asрir1'тI.о
luт3. сh.-i:.f nсl-с,. du,,,n.:.o.
Гil,'ii с,iti.d.
' ';lс]:,Lf,. sс о;зri 1з
l

с..й';oli li

,fсi"i.l:slra
-timрlсlЪ dLlг]uitоr:'е. с-р.'i-ёll'i:
, гсгеаЪtll.
.rйiil".l аltfсl.-il'ri;;i. ;i.
i ..l'l
' rr
.

_

0 dе6tерt,lsс tj.ia sоn:n,
Galзriеia, ntt роfl сlgiшli,

:'tritrЁ-ъ

'j.

с:о. rini,.'д*',:ЁiХ]

'i

.;iт.T.,.,Y;".l:i

з51*.,;;

*11Т.i
}Цxx;i-g'ЦЦ#i'
.'..;liтаr
''',..-TЁi +
de ре terаsа
0а.sс! din Еuлdnсui Yееhi"
dеsi tin',Т:-i::-tеi nорii, pоatе rriai tй;й dесit aсеea,
auй
.

Gelэгie]a fn.llэгflr* lrn

hа]аt t1е nо*рtе, рзltоnul
' l".il]:i, si iсgi rе'зеrJе, vсnitrr1
.u йt,iii*.:'''i;,.J*.i,in;Ъ
'' ;ш1 piорtf,nat pс*t"е.nсapte Ja,i"-"ЁЪ""i:t1;i
atlгie

j


:Ё.

dе fat*

ffii:lТi

*#жi'h#:}iЁ*'ят#} *-ffiжj
?{t

mediеval рrln tЁссrеa ad,unaт5 in jurul Bisеriсji Nсgre,
_ сйсi singеlе о .sirn|еa altfеl. IVlinilе lui Cattri }3r.lр,сlan о
pгinrirЁ altfеl dесit рin& atunсi. Cuрrinse in rniitiiс' ltlio
гrrinilе Gabrielеi соnruniсarД pentru intiia оar.й сrt рi'inrintul sеvеlоr de pгimёvаrЁ, simtindu-i сirtrmul spr.с itrfiоriri. Citva timp sе plimbarЁ minf, in rninti, nt"put'ir"rсl r,тtr"l;'i,
amеtiti сiin се irr се dе puisul tЁсеrii lог. Apоi intгaг* irr
vila lui Catul Bоgdan, mеrgInd inсеt са sЁ n-о dеqtерt... pе

haziaiса. Sе asсun.dеau, tгЁinсl subt sсnrnul pirсltuitri.
Luminа lunii рunеa согtrri сle сгini la ttrate fсrсlsi,l,"t:1е.
Alte lumiтri ntr avur'Ё.
Gabгiе]а iqi сunоsсu tгupul рrin а.ltс ntni. lirr r1сlтrili
strrd о iinргеjrnrria сa 0 n}are. PЁгul ei, сIоsplr:tit tlс зlti*
nilе bf,rbаtului, inflоt'i сa tеii, dind aur, сйlсlui.A ;i pirr,irltтl.
Trеlrтrrt,аl. Сuvintе dе l,гiguгi, irрiil'сiiil рс 1эui:с'!r.l t:i l-tl,,:jtl.
Рalizi, otэrа.lii сЁрfltau flflсЁгi. Oсhii, гrurе;ru irrсr:t еll Viljuri1е la {illm. Pinё сind рl'inrivагa aсеstLli t:t'.lis ili tlt.t.
ritэsсu usl tоi;tnna. intr-о lungё геviгsаre qi рlr'tt ir:е сlll
frunzе dо arrг sрi сie singе. 1\{arе1е fоgnсt al, tгt-l1'liiiпl i:ltрtinit vеnisе.
Sе dеspйrlirГe in zоri. Pсntru inl!i.:r оа.гli Gлlзi'i.с:1э, 1j-рit& с1еtгuрu.l ]uli, ii inlirntui gilul сrr bга1ll.lt.: g;liilс:. silr,t,t*
t,indu.i осl"lii. g;uгa, si ia ui.mit, i:rtr-un aviirI dtl 1зlisiоlllit
сlеvt;t, аmE:n t. min i ]е сlеzrnl *rriilгilог.
As1fr:j' Glbгiеlа с]t.r;tlni arnl;rlt'i,i lоgсlсlniсlr..}r"t,i сi ]rlitill{,с
dс,*а.i fi sоliе.

frtшrшselii еi in tirлрul zilсi.
Aт,-еa
din nnll
"

fq.{;.' .!^ ^l...

i:l,зti"' "e i'ч11 чl'*т;'l;
;Ь;'*J
.j J"-:жxilf
"d t'-t
i;;".;'
.

ffi?t11i1"5u""" l*t* " "
jt.Ь",,J.,;;;,ii:$i-:"'lff

g:

ъ':,

***'*iЧi''."t};;:{1,j
I-i-:Ё11ъ1i#Т#.i{:}."Jцilt*lti:тil*:;Чl*iъLЪ
j*i.*rilI. i-Ёiнl
г.:u,- " :;,t' fl i'::"Т*i'*
tчa.г
Р
,'ur,

fi

a..!uns

lt,iit

nr il

.rn

on,.

L

*'fl;}s;l".ё;lli

:rс.'

t.Ltgftid*о

tle ajrrns iir
i::1:чJ:ii й'"l,,".Ъu*u
еr,i alе p*"

Jff;з",--

у'Ёi,1,;:i...."ъ
1

la

s5 "l.
сlешl

н*.1j.'il{;liъj'Т..fi

lrl"?9lil.Чj'i{,j ]Р"'

ч

l"t

* 1" p;;;;

l,

l.,l..yl]:",

-ir.

;

;

ilasа
;.' :-

ii

il,,ii

:,.$:/*:--iN:ц$**i
}о аi.Д,

",t;;.;;:ъ' i''

il].11i.

]

i:

T;l',,

hi{}Hitr#

j$:j{ji,{Ъli'}",i,.:.Ц;l.'i'".,т*r.iъ.Jif
'i.i."цъТ:'i":'f,L**,*fi.iffi

i;ij

Hi:iT;

.

.,.' Ёll;]|'.
ш

l ::.Ч ] "],.

l,},il

}fi

!#iъx-ч

J fl

;ff*

*i;.]fliТ$
{*J:* ::;Т*i

inсrputul
lii."},'Tlr:
dь:;'' ;i"hilr.unеi
jl li.,"*,lу,x,;H'
L.l.,gd i''

..j

...

"

i[Ёii-iiiir,i:T*l?.Ёtr.;* .t*
iЁ:lЧ:;J''fi i;ii;{
j
;l,
it'

;

Ё? {:iт.i

L.Щ:,lз

gцТ

."

ffi

,

Ёtffi

*3tцnutrta ],.l: ц*}Ё:#I'*{
Brаl.Ьv. i;.;;';,.J;
. . {agrrr.а
1 ;

l i;

i::

:нji.

;:ъiжi

жj;ri *+* *тж ; **l lТ'Tflij ?'iiit:tr
.

;.ffi

ЪI;|i'fi !t' Ь ;н, ж;: Ч* ;tr' 13
'
;ilti
li.j
ч:;,;,:;#
i"",.il.
l''чЬd
t.ltsе,
:dн:'# : : ;н;"
insо|itй
de Agatho,
"u..Ъ'iй i,-,i!u,o*obil рв сaгe-I
.'

"191й' ;i'

J

j

r

.

i

2{3

gо*сI.rrrе1 siiзgшг5,

еtl {i.g*ra tir gurЁ,

_

in tinзp еe

Bоgdаn iryi рl"t-g.i+tс:;"[ d*s{:llit].r*::l ет'lrst.ritri atltа rггеrne in.
tгеrвpt' Ilt"tl::е;:{;r Тл,5l*titii ti *iзrlс;st сl aсt*.;Ёiгatй рaniс6 de
sihgl'iгiltatе. Cinlt r6m,i-rr;:;'l s!ngiтэ:, i']lltnсea fёrй cru!a.rе,
еutтr {i*ai Чll:$(la .i;i;;,еlе i.:!l:r* ht sitng*. *a sй iзu tiрi. Dar
с5lita сrа dili:;сlilig srз*ji.:t,ai.*& ;llt.gra' Аitrnsе rтinЁ aсolо"
tnсit a*с*рiЁ ,1i *r.;rtv*-l:t,lгiIg еu Aг;stida B,зgilin, сёutind.
sй*i dе0 о rэрliсii ltli1,lфf;tl1.ii] : lэinс*nшгi шnivt-i;si-lаrе si шо.
tr'ttiее, anсr:сir;tе сtE:' ..'l}rljri*ur.i!* se pгеlungrau рin5.Bе
la patгu. &'It*еl.r: n:1i::I'sс;ili nr,;ii rс:рtx'l*,-r1аr' sJ isрr$vеаuia
сilт(эmi'ittзяг;rt-., *il'Aii t]-jr'гr s].11].:1t1 iiз *rаry, !-niЪrсlndu-sе
aсas* сlr"цэs пntl, Сi::lсl 1е sрu:iеа ,'itОaрt* bttni.., nйгi}e
'Agrтthеi avgаu rз с1i-1*tа:.е с:;r'г;: d:ii:itl.
iirrj'гil]'ui п:еnaj numai соnryi!irt}a '-iriеi 1}T-"$liЁi]1',1Е}i *;-.гlti*i;,' Aсlоl.уnеeu ttrziu.
fтigul tr;llnr'-:t.:j dildu.jе riсviэiа ui:l*i ар''r'орiсгi ti-tlреEti
dilr сaте s* n,il;;L*:i::-l fi5t:li::t.
G.з.lrгiсia еla rзll;i{u::rii5. Irзt;';.rrс:a ei in lа'.qi rгa mfl.
gtя}itоaге 6i {lisil.ilсtiтii" C'"t Agаti"lз ::jёtuгi fЁi:usе multе
еt.inо;tin!е. Ргirrri-.а ilrvitа!ii di:r tsзаtе рiil.tii*. }ri:nd сеa
mili iксdil':]r dilii,e'* ttзlltс fi:уn,l'ijс buin*i sос!,;i;iii. iе;еnо, .
avеa рrеi*tb:.:iglti о ехрli*;lbii6 intii*tatе. Tс{,1 berbalii
erau сur'iеr:ilоri. Ii;i.u! 1i зр;ii:еa сa uш сiсlu d.е disi;raсtii
i*tirne. Ir{u.l vе,;i*'::l d'г: l*с mtri.'bid"nga сrшз i].
"uттоsсl.;se
din htет:atr:lгй, ;ri'':,i п.rсllanсtэliс. Dig:l:сrtrivй. vесliimсa
lui

сtlntrаst р,;fJa dс via}Ё 9i gusttltr
рёгЁrgilз-it"{ stjrlril]'з р.
ei dе mirst flt]{ri:i i:i'.,!'ll]{]nLat. I}агt'iсiрli ia сitеva .реtrесеrt
orgatri'zatе r"1u ;\:.;'.|llа l:r r.,ja 1*r с]с tra Сороu. GаЬеni veseli рс un сегсlгrс l'';it-гiгlс's* lnrрrсjr:зult
-;ibеa cЪ ruдginilе tоаm.
nеi qi dе suar'i'.,;.iLр* t-!'е я,j.injеnсi
lnftrсl'li;, a с1еа1u.
гilоr irryеnr'
сlв.rrs, mttst, vil-l vесlri,'fаrsе, fo.
-rin*с*фte, ilэ iзоe1:tе _ qi s5'rutйri rogii
сuri сxg tоeiтnЁ
еa
".l.ргi;rs*
muвtu} sti'tlguril*r Fl*]sГ.il Lrtlсlrva, subt un nrtс сtа aur
&гоrnat, tn }эra$еlо gm,ltntu ui сtr рiir dе argiтrt, еarr uneori
era atit de tiniiу tn v*sеii'е, ilзсit с]Ёс,lеa осhi}оr tuturor
fеntri]'оr nri6с&ri rtе ab.sсrhiге hipnоti.еЁ' xrТ*о vеdеa dесit
Р€ ea. Aсеst omш-giu svidеnt ii sроl'сa рrеstigit"li dе femеir
dеqteар.ts, сutrtй, vrsе?*, frtirао;lsй gi abеa aрar-шta in sоеiеtоtеa iеryоarlA.

Agatha оrga*iz* gi сltеva ехсurs!,i rnai trurrgi
* : Agaвia.
Varаtiс' Nеаrn{, DuгЁu 6i o su!'r.е ре Cеаirxf,u.
Gssi сu Agatha gi o с;rsй ре р1а.сu1 еi, rесеnt сonstruits.
- un
de
tirrёr eг!,itееt tntоrs din }.гan}а. In ea te siiтleвi
ст*рrins. dе truгrrins ee pe uш yaсht сtl pirrиe albe. F.erestre
241

сtt ftrоr{.pentru lэаie ,de Sг!Дrр

|}lj"|i,^!ч.1ase.

Qafur}

x;;il-?lкТ.-Т",fu

рnЗrl.n{f^". о.^y
g,':r,",:ti"ййiff 'il?i:i:r.1-!.#н,'нfi

,':,":...'.т*..i;;Ч:*:iT,T--it:,trj-*;,l;lт:l..fj

l;:,:l.'l#ftЩi-*?ff ъ1T"i'}Tfr
. Sе instg];lrЁ рt

j;

Lnn',1;*g;T-|.,.уl?.i;fi

]#TY1x"д1#iiiчТlHl,'$*?;Ьu,11,у'*"o.*i;iiс*сhr.tЁria
,"1,".."":d,ii:u;;- j.,iY#u'";;}.**^gid;-".:''}фi{;'l;*:
. ;'";;i,Т

*fl*;.,i,."ъ ъ.,1,#:

l]! с0vФг de un

g,.trlзasl'rll ti.'"^-^'''

-*-J:-*Т :}Ж
:,,ff;*Ti.",
Ifаzjaiсa

,

.

.

., z ; зrеt сi

.'
l

.

]

;

,l'ii*: :i ffi

l;;;#. Ы

'J.

*'

чi;ff"ll Ъ:!

;жl-Ё

J:;i'*'

;'i Ь

ж'

.

aтс зр li

ъ," H

JЁЦi"Ц-}:

-"liais

ffi

ld:" j""i

fii-s'*'т'-:1;i -''*
:lъ Е#i*
*,,,-T.'lli

i

.,

сlеvе;

tl',j*.u**ж

j

;i';iъ

пd

н-l

ffi

Ё.{-j ;lОs

l}li*i
t

r nt

i ъl

i,,'1.,t,Т*1Ё.'s

Е oЪ*ъiu,

*',*'
.

i

::r

:,,-

"

I

la5

й-

#;':,t.

il t;ж:t ji

н;

+i3}tur ir.sе&u
ff^,ii{i'&ъtх:r-":x 11ffiт fr:"iъ1;:'.yn$
g:
rе.i iiЁ ;i *1 -' у-'ilffil,ii;:;
] li,
",.,"ссrе -imр
'
ъ,."

;

l:

,.;i,;*T;Ч..ui3,l"fl.Ё,#:'ТуtrHli?{.''.*f.:'ТЧli1''f;

;.ж-1,ъ,iii -i..l..'Ж-il'-i;1T'i:-i'i,ix;]#т;,#тJ;'?, ji

.

Gаbi'iсlа пr:ii

atl

Т,1#; .fil':6 . il'", f ;,, ':* #'u}
# :,':
i:i|x$:sii.}FЦl!.#u:-Ji'i;ll;:"т;J;:J"-.l,.e'Т
;

t

"i"x i1''

:tr

r.,"-P.f-

iliоr оi соllvin.
i. *йfy. a;i.;i.]-i.?'гiч."# ff;:,l.';.*l
; -* - е i. 5 iЭ. т.', i l..,., l..Y,].
l l :lf l J ъ J;.''ij:
;?' }il 5*',j; t l,
"
-e;;;l,ii
r iL.il *-**.йtй*#;Ж.-i;i1;.;-#i;I.].l'.i.-u;:i;]'
.

l j

i

;&-.;**

оaniеnfi

u:, ii' .Ц:щ,""

"",1-,'::ж

х' ##l1} 1T

.сЦ!r:1x.],'!tlt-iЦ-1,

lilЦ i йН
^

l

Dаг Gabгiеla rnai dсrrеa rrva. De сind it vГlиuse o
dаt;j сu l,rrli la Gаlaxj, Catul BogdaR nu pulэliсasr: tlесit
ъrn sinqttr. r't]ltlm. I)aс:ir nоtсlт:ir:1,;ti't:lt ]ui iс$еan} dсvгliri.se
m.;ii. с;l.iс]ii. m:ri s!mpatizat.{, in sсliimb, revistеltl li'l,еrаrе
lnr':t.;rс,lirtt sЁ*l' uite, soсоtindu*1 раrсЁ definitiv iit|сgral,
in trrсltt.
Gabi.iеlа il dоrеa tiпЁr Ei in ]itrrаtttгЁ, р.1;iпt1 сtl L]a
al.Ituri sр:rе rliitог' Ffll'ir sf, sрrriе nimiс vt.с]E:а Цr) n(]u
Гr,.ml]n dr:diсat сi. Aсеasl..ir dеdiсnlie ii сlf,dеa rr s1 iiirgегe
сiе iniгnё сaге dep5qеa sirnpla аmbi1iе, г]сvеnind 1i *nrolia
unei insоtir.i intru. gl'огiе"
-* Сind nо rnai odihnim ? i] intrebir оa intr-o zi.
* Се fel dе оdihn.i ? r'Ёsрunsе еl ргivind-o сu осhii
u$oг nrаriti.
GаJ:r'jс]а ii aсореr.i осhii сu rnina, sрuirindu*i la ttt'сс:hе.
* Сind sсгii ?
_* D;1.шi rrrесhеa.
$i*n lос se-i i,fl:i}]undfi, о si.l,,.rrti pt. ltrсс:iiе. d!trtl.u-i сш
dirrtii i-rn сg.rсс'] ur'ziсiltor ре l'tэbrrl tr'аndаfir.ii: сjt..: subt
рuvi{еiе dе tоаtтlnЁl.
Т]аi.' tluzо]e Gаi:riеlс.i avеаtt-l р;lrсё lrtrсэогi irrr.}iiil.;'i.tnii:ia
t-"rttzсlог lui N;r1lran. .'Сinсl sr'lr'ii ?.. tlr r.l,lii tti] t,,!]Il'с!.i, с"1гt]
aрtiгса 9i in mutс:lе intrr'l:fli:j ale ос}ri]t;l' сi'
lntч-п zi' с?nс] din nrlr'i i1 i.n1,r't:}зi пsi.itl. сilrр.i со-l сlr-lsе
сlr о сi''rnri'сJ'1l;jftlдy1: si1fl lа }эit-lгоlll с]Ll stls' (;ii}'l]-} ;i51,t.:pt;:
gа {} (,аml rй сJe r:оtn;lnf,li:l a va1rогьtlr'li, .* С;;tr"ri i:i.iigсilllз

ii

t;isрrtnsе, 1эгivind-rl аг'linс

*.

1}аг

tu сiriсi

j,l-,,цЦЦ:-#;R"'f

rfr. tоate zilеiе

I']}rl

сс

фч
l,tлrtre.-alТ;,;'.i,ъ1".:;ijd]iЁ"ъgfl

i.i'.

{,;

i.iг.i,l ] IiIli. l.li Jiiislr.l;t.' ilr.q'illli.;i ]lii

"liS-U,

;

o-

singuri11trlе.

.,fr ::"i*.:.l-ъ,,'*,l;

i;--ъ-

aсlaptasе
Lоrе]tli
.
t;l"п-"а" еvitа s*_Ъ^;ii;*

sLr,iеtей.

жii;iЁж:,*: f

;r ;}i1.fi i:.:|'{::i

i

ll,,

;l,.-i,Т*-$ъ

i:е av*a

n

*trlt#f#;Т:*l* i$i xti н'i
tlmрi-.;"

ъ].;".йi;::;ж?J: y;ъl,iTiff}
i;- ;
;,;;; ;
";
l fr :: itf,xТ -,ъч*l-''ЁJ; i";-.; ч:l Uf;з l
di'l -d,fl
sй a j
n gа
- ;;A
iu";}Т' il i;, j "e. -:
iТfi
l**:-Т

'. l

d;

irз

;;

l

i l

i

..

ш

"

ll;lг;tfi

*цt-'tж

3H;я1,*}:Ц:Ё**;iТ:,&::,:j:.lfl
]''i'':.io"фi;};;;ъ:9,:ff {;,iт':g:'*,,#.:fi ;*г-.н*.ж:
"","]Jд
Ё,*l t,i t i..,' a
-ff,
J
Ti"
-,iffi''
*;.'
i rliil;l фx1J', "$.'9*.l
,Iin
valе, .sint uln dг tl,]l sprе *."
lЬe*"i,'},u*fffl*:-,l,l.,J]';:iii
r{ll
i i

,'
|l

*с..а

u

tT]&Г€'

Р""o.т.xl"'ffffi:? ?н"*.'Ё-u';1:*'гй. Fqlrпi рс jtl5

]l vеnLrall diзr сегt

atrii1-шri

.цial'ш*ЪT'й?ж*,жi'ъi"Жш5tl}'fl;-*
]lJ;iъТffiЖ.1'ъЧжд:'#-ъ11}i:?:"-;й;f i;;.1;-i.{'l'ffi

i.*:l'il;ll е"

].]l.;.t 1'l'il;i i "i'o i.'i-l,i сi;.r-lt l:.l.l :.tl]ilнi i l,i:'1.;riri;.
Tr.i:ilr ;rl.ii,l-li.i r']il {.]:.ll; ir.;;i. j. ;li;.i' ,..li*llli', jllllзi
ili rii.i t'i;: i,l.l.l. i|;]ii!}l'ii !iii i i .i;ir;; i. it.: с: r. t |;l."

i;

.,i-

i;ffiтxачу}llЧй.ж{'Е#,J:-"#*;xi,,l',1i,,i'Т'1fl

tiЕ
F,r..r

Ёl-l'?- i?fil;u*-"t,,й"".i,-

i"'-

.жжt1{JiJiЁЦ.".!iJirЦнр'.тщtil]''-iшisi"''.i;;;';l
jHн.l::J,ll]iL j:l;
;l].1.:iж:Чужт-*]у'**Ч-Ё.ч;}i

i'

r:uцl.i il.;i,li,,i'.;.l ir.lt:l,i

"*ч"'

,t'l.Д niсiосlatй u$uгin1a "с;;

:

_.- Тi':rii'sq:.
---- l]'i (.'i,l ii'ij.c:]t.l. [,,i'l't.1i'j . "1]'-t
tг;.i' !l ...,'i'' .' tli'ir,,):;i ,i,l (...:i,l i;-,ll.

сu imь":,i"Ёo..J* iЪpt* rtrёruntе, tоaiе

i'ij"{]J'Т-;nol-.-"*::-^1

sс".гii, .[..i,гс.]еi ?
Giibr"iг.lil i-i1:u с} i-гt'siii:rr.е сu in fа|;r l'ini:!i f;i]1,ti)mr].
- - I. r nrr in.:i sti iu,

-_

"i:-iъЫ;1lY-;-Ё&:,ffi*'fllТ"i:;;

::"ЕJii'il:Ei1'ЁJ JБ:.ж::ii.f::

.Ь;

Vесhl

nоul
i:t:l'l
iiii':"Ji1,i'l'нт':'*Ti;1i;'1*;ж1*|T'нtнl{:tff r
r

',r

'

.I'll.t, сitt.e se strесtlrasc

lL

.ff

сa lln сinс

1l4,,',14у**'йЪй**e.., fii{r

r

;;i-i^fi;;,iН*,tЬ1,'lll'J

a,ts
9:1'1

din сastзт1
?iriаtiдjl1-! рr сi:.l.lrri,1 p;ti,!шт 1'r! T,l'r.li. Si с-?тrтj.irl f;r'сnstrй,
аi."n.t"'.*stтЁ
T:,t гэli.;n. di.: Г,r-...,t;i in,il*n'-.i ti
яЁsi nd in lосцl
\,'есhi. -dеspшiэt
aj it:зsе сiti,з-'с с;1зtit''i""гТi-Ё'.*,ii"l
{lnt1e
с:rsсi tшц,rт:сi ]ril * *rrа;;' e;; 'ч}.чзi
Vссhi" Niшзiс rru rтrai еra"
;;й#;;;u',,ii Jl'*-Ъin;],асtl1
iui n!с:i
}jlсi саsa. nз-сl gl.н,Jin;, niсi tвrasa, niсi шrerna
Lrltrt.

О сht шiir .{r:'сu:t, iтr с:l, 6in regеrъlat de uш stilp dе
t,l;J'еf
-" *оn, in';е. n',: s* sjrn,rе hirэе ?
{]i;ln''""ll
* },,{шlir;nз.gsс" О a.mс!еаiй, mi*a.trcеut.
sirrguгfrtй1ii.
L'o;].i. Т,,:.]i" Geamirtutr tоnnrnеi 6i al
aslссatй' ргin fгigul
;йtЫ,пrai
Бft;й;;i.;';-,;;";;
Nlthan.
,.,T,лti..,n,
trз.l

iqi"n'*lnti рriеtеni* lui сu
gi
}Jiгi t.lр r,] г.i,l-l ,*,-i.Т"n,". }T-iс:iсrlat5' Ca aсеl согb
lTlr:iгеu.:
Ь*.,tii,luj'.i}.n 1;.il ria itli Е;1grr Рое, gind';l reрetаe1 : niсi.
шatьen
ьuti,
5i
iliar,,a-.1tli,
tч;";"*.'d
ltl-iii'l'у'a"

1ns*t,fl.гi.i,

]-a".is

сi-l

1.,i.u

сa d.e la сr
ре jоs,.tntоrсindu-se abеa
dgsсhis.
ln.o.roi,тitr",tnrе" С,.lsa u"',"J i-n*.in еa t1n }rotеl
еrа
hаziaiсa
liаziaiсa.
$i
G;ilэit*la nu v*nJsl. Ii с!*s;с}:is*

о.]".,ii.
-*'.{;i,.,...,*

mоils,"

_

ailr'sl:i .t*t,

}"Тр,::liвiс*. l-l.гif,.xc*i

d*dаi* ?

рrivi сu Lill ftзt с}r шrirnre

сlоjсnitоare.
** 1,Т,.:lз.*.rrа сеi;:- 1 ]ilэ I,a vгеo rnйlтЕistirе, Dоaшrnе iar.
t.i гl:f,, $itu ]a \,:.*'1":П l"tll-lnttе.
*, Yr*anr iir,;r*J:at und€*i : dacЬ qt.ii" I{ьr еe сrrzi.
*- Si,j,illlrt,t n1.-1i1 s.,;:i"}rр ьi r1r.llg'.nu stiш, $е чnсl.e'.s1
gtiu" S о iqt с!i.s, T]r]r..j.}].с,lIis $i l:сli. Dе urrde sЁ 6tiu ?
sе rеtг*sс in lэlurоi-lx ltli inсuind u$a, lьtf,p-"uttn сaiоt,
tm Ьiеiоn, аргinse-Ь tr;g*-гЁ, dar nu sе. Ь9еzЁ
?"iРlчl
tr'Тг,,yi.*ir:а

itr

biur+ultтiu сi lirlge fсrг;tsiгЁ,. filrй s* .aрrinсtn '"Рч?.
Aтdеau I}8 zi}rс:a dtn fund, dсв'suрrз dеaluгilor vlneтe'
elr
й*iii сftrЪuni ai aТnurg1rtrrri de *оamЬй. Рritз реnunnbrfl
сinf9
тln
ani"
dirр'*
еiйd
nэurmuгi
atui,lс:i
s'"lt1еtui, сa

сlt, lсаgЁtl. pс сare $Ьl сirrtau ьч1-tе шarnri, inсерu
inсepea
i9i
Aga
dеsеnrilezr pе сarеtui aqе*аt .pе.gеnunсlri.
sсоtinrl_diп
dс obiсеi rоtnanеlе, sсi';1i',аЪ-tе tlесol.llrixе,
din ft,m.
lnsa
Treрtat,
сlisen,lОсuri"""
Ьйir,tiге,,
;;
;-й;
daсul Veсhl aр&гъr рr fоaia a}bё"
Sш"ise
2+E

l

сA5A

Dз}c F"U}fDAсUL l'TjL,iIт

Рrivi : eгa

tittrutr шnei. sfi;ietод,rе nтtjл-l]t.оTi'l"
ApJ!.:.l.l;a
с'nteс с1е сxrrpo'е *' йййl;; s,;.tlfшlld.ri*"
Iiisarnirй
:
аJbi,
::'|-;i:dil1Тi
РstrЬna+Lli, sоb*,"6q" tЬсоta" ".,, \rо::he
.uТр,i;Ё"р"
еп;"t:
arnintir:i.
l}Iсlau
Itiсi un nulne ; te av*a t,, *l,
t.tr aсе],

nlоrR"lintе.
Аpоi lДsfl са-iеttl]' 6i ст:eiоnui"

Nu era un rоmзn, с.i.о spоiеd;lniе.
Т]о;ii;цl :" dаt:
Еllrr, nr:ln:.;li
{.q&.!{.Li{
*i *"Ё.i'"'itilii.
L,;ir glndul avеa izbr"тсniri dе vlnt
vвnit fсэдfte d*
rlt.цlаltе, сu glasul'i dе rэntlunеi*
Бi**Ё**"".
Е,?тlЁ сin-d" tгегind
р"-й";j;;l;;iЪ, р..stе рrlnlJtvr l'i
ill tоaш}nе, аjunsе la apЪгi{iа
&'lэl:'iris:r n;]uli'},n,l:t"
l,lrЁ sсrlsогi]е pёstrаte. intг-о ];i.;;;*i*,,
--tй,.i,i
f:rilэdul
b'u::о,i,rllli
l,г rесiti pе
,,дй;i-**{t;i,??iЪu.,uu,тai g сfli;.f,sс, .rfсlr
lt rR, t,l.еcъlt pе
"uй...
linаd е|, сu.dз'"с,gost*o ru
*- nъen.N $i, g'lta r,d,*.r*',з
t'tt тllj,nn |n,.iizsd irl п rеgеlwl
ъеo,,,.Ь
P*'ri1ru *';-:?i}1gu, tiе rл5t.йnit-

GabriеIа... sotia lui.*

Еrа fоartе.stl"aniе :.rтrрrеsia сarе-l
stйрin*а, $i I',огеTеi
:;tr'er{inea сasеi сJin
vйl'i.*D;*
d;b;t-;;;-;;;;"
( ]r
.Рu".Ъдgц1
$i сum ar fi fсst пouа рrrso*"*"-"^'.
'".,,fuIi-e suf-|'ri,э*|, ссl. tйtgиl Рiiу'rz'l!o-Й
^"
ра еспsfrr }i1i:+"j'i
ghi.WNpi-

c'iьi

уYrytr
inсшзzt1uъg't' ос{,il;i
|' tl,llN:еn' lui' Il,ris-tas',.*,,R,d'tnаs bun',', О p|aаir d,е primdl;rlrd,
сl dеsl,i,{ t,n zпуtt

|,/rl1l.г,с

Iltil,,| у'1nr d,е. tуluttlsd- ot

l,

eсLr.i,-mй-

ф|

сtt

i,lзt,i

i,,l.l't,:iзlr!
^*,i:*,''t,,iiiii";
'
si тnd, d,wс.", LoтеIеi',
".-'\.еw|
Undr-l duееau nсеstе vоrbе
tгistе 5i е]:.)nсg ?
Dе сe-T duеeau sрГe гnОr.mitrtul
l'r-;l J,,r,li{' ril nll fрt.i:
fiin!,a Gabгiе]ei ?
Straniu"
Atit de straniu" nnсit indatЁ сe auzi аlll,сiпзоbihtl
Ag**
tl.lг.i сагe.o aс]uсеaJr
Ьр"l".l,l.se

y'.ог,trl

е.!,

la

.:ll"itlse manttsсri'qшl
s.]'''id",
ропrl;i"
Се19j аl,' riЬайi*l Vu:n:,.i,i, aqеzirзсl
?r:l
сlЪrajii йБ,itiЬ, Ъ.#isоr:;l.* i"i'
r,-"Бl-;,
illlч'jffi-',l}--<a

Gabгiela aюf,ru viоa.!е.qi
..i.ii l,t-ti,. rtlpi:lzl;зdu-i"gti,]fnrmеnit.1" Sо nltэz6 р* ge-rl]'].]l.
_;;.Ё;i-i". Аvl.,,l,
. r irц.ur{lоr сu viо1еtе,
al Тсrrrсi]оr **,:*"oio. ll'd);j,i]ln:lрllг,il-li'lrrll
с!tэ-tt,firl"fr,
,.ri t.l.[а,n5 la gtt.
-*. eс fйсеai singtiг ?
. Гt;зn:lll,}.

}ftl

ind,lЁtznjse sЕl..i spuie : ,,eеtеarrr sсrisогi.lе ttale..,
fi ltrrlr.t, iшrрrеsia сй nэi.nte.
Galэгiе]a с''r'а tmlзгД'сatЁ еш trn tailleur allэаstrr,l, сu
еtоlii dе vtlрг.. argitltie 1n juruJ' gitultii. In timpul йеsei
!,itшli'lЕiе nurшaj iп l.эilrzЁr. Dе сiivа tin.lр,
Ei tr.upul.gi оbrаjii

fjiшсlц:ii aг

сl.i sс: ilnр}inisс'.гti" N'ш
.sе ing,rсulasе.

pгivinсl-о рс

Dar рi6rс1uie tгajь

]ltаtеa sprii"llr'rrit tr ft.'сiоагei tinеrе. I]еvenisе fenзеie. Nu
tзi;t,i. ега stl-lзl. sс:rnrrul с*rrinеsс,ian аl tеi1ог inflоri!i, сi irr
рLспi,t,r:dilс"a fгшсtс{or tоamnеi.. },{inа, сarе роn:nеa sё-i
dr.iln.l!:li.tit'l ('iist * lrrсiuiоqatii роatе * rugina arоmatД a
p*.гuiui
{o P* tlmрtrе, ajrtrrgе;t iirtоtdеauna-sprе sini, с-un
inсе;iut- dсl ]lk:tmrie, qi сlеsеor"i сйdеa аn"lеlitй .p,,* ..Ь*p.u,
si:LgеtаtЁ dе vir..fшl vi'ш al stnilсrг nеliшiвtiti.Galзгiеiа $t.ia. $i n-&\rе* sfi:rlа aсеsi,еt ptltert, сi nrinсlria
' Aсеlsiй miзrс;trie
el.
statоrn!с:;i acllrsеsе o m;,rгe sсhinrbлт,е
trr еа, еxpt'iпrэitl pг.lntг-о singur:* nuan!ё. inaiutе, gitr-il
еi з"t'r:a о арltсаr't: nrtсti1,;itivД dt-, f]'оа-rе inсlinatД .сu й'..'*
gфеir unеi ;l1lе, с.[г:vешinс1 рarсЬ t';[рina осhi]оr р.
g"..o
iLlirgi Ei з fl.шtl|ii' A-сu"nr, дJi,,'l-rl sr: inill}a a1b,si robust]r5rr,illind tulрi:ttt bttzеlоr" рiine 6i а nйriloг.
,l,n timрtrl xl:с:Sеi ii рtэvс.пti сri с]е-аtтlё'l:tlntui fоr,ml gi
.
сшlrэarеa rог:hj,i.!с'г *i dе iarrrё. Vогbеа 9i b;i-;1ratuiul _ qtiЬ
с:ii:'.i сос}rс:t 1эс:lri't.,.ul ё& _-, dаr gi гоl.l"l:tlзсiегult-li"
Duрti mоaгttla lшi Т-uli, с:'fс'aua nе;igrfl o fiiсea lraziaiс;r
lt. buсrj{llгiе, l,r'з iifd-o ir] се$Li.
* 11;r:ljaiсi.l, 'аlсlД-mi dе сafea. Azi о f*с еш.
* LasA s-о faс:& haziaiеa.
* }'JiL-шri diii voj'е sf, tе .,sегvеsе.u ?
Duрй с:е рi.tl1ззгЁ саIеaua, !i aсlusе еa sirrgurй сea$сat
iаг;igi pe gеnunсhii }ui' сut mlnl"]е ln Juгui,

сr)l't'l.Тil,
с{.:l.'с(']iil

{-}iii.i;:iс,la.

аi ilr|г.rt )a st;iрiri.
Agui;irа, gr5}эinсIlr*i ClI
g.сsL]irLr-lI }36gflдц.

.i

t''

tI j

s

i,

i..е; ;r-it

"

Сinс]

]

uсli.t.l;zi ll-aге
!11At'r

?*:ji:f'_.-

-.-. Аnr sit t* rоg ссvе' Vrеi sй_nri faсi o plfrсс:re, o
пlare ptrflсеrе ?...
Igi lipistl оlrrtrzul dе оIэrazul Iui. сltrrс]Li-i,
рr"intr-о ttqoзг6
"
шriryсare ri1-miс:ё. sеtrzatia rruditritii.
* 4gatьa шri-a gёsit un autоmоbil dе осazje : vгсi
sil nri-l сunrр..t,i ?
,,,,.Аnii, m,еi. ti,nеri, сnl, su,nat а' сi.nteс..,,o

*

De сe rru'-nli rйsрunzi ?
Glasul sе a].inta сa $i оbrazul, сflutind singеlе bёrbatu.
ltti, nu suflсtul.
*-" Sigur, Gа}эi.iеlе.
Ji-атn disсutat еtr \лrеo
* Еq,ti burr, еgti drёgtl!. e6ti сеl nrai iubit... dоrirllt ?

i
t

(Ji

i.t:,

t'..iil;i,

п l,lt, i.i ttvut
..1,

ii

ni r,li, ,,i

s;fr

д50

:5I

.ф{i*йi!!н,

сafeaua,
1а сinеrпatоgтaf. Rentln$6. lsi lз&u
zggtтiФtl"r1
triloсui.
сx}гil h:t;lil.ilсei s&*i ;d;;# йriuto""r }t
Ёl*й.li'i'; с.:ir r:g*r:зсltшiрtaoшor. Aqa il g&si GьъbгieJ.a,

sс] сtllсl;:i

ili

*- Ai

.llrсгat biirе ?
Pat:ltоrl,ltl. с:intа.

lat''цс: prеi.*.l'*гiсе"

t,*il eрЁru irэtiia oarЬ vie in suflеtl-rl lui. Еra

сu l'.'lrninЬгi aprinse 1n сandelabr'e
irrtг.iin
_ de сatifea
s1] r*liсar:ilг;" tuni,irra еra ga1]эеnй, sЪ1оnul
imbгЬсatй.intг.о
*
Lt-l.J'i,
trеnrn.-nеgгu.
с]е
;;$1;' ;ililеlе
fotоliu
сr';г,.:,i:i'& all,fl сu ttrnс:''ii dесоltaii, Eес]"еa intr.up
aгgint,
de
triсhel
u.n
a1lt"'i c* tтlз 1эi.в"n nс6ru, рс с.1-rе -еrэ
illr t.геi irrr:niiт1ri nр,Г'..*.'Гlf,сriri]с ]оr se r6sfringеau 1n
fй;*t рiа.ntrl".-ri' n"gЪ''. In v-is,.Lф aчеa g;:a!ia oluininоasa
inf.!оfit. Parсf, s*au2еa muziсй :
li f;;:]ijа a trnlii йзli,
bД-::!:a!i in fraс
ristimрi'.ri,
ln
i:,'.' r",Jь сll,пlоc;rt.
- €Гfl
.i-,;-l.{ iйp::сsia dе s:'сгiu EiЪutrе с1е viоaгЁ pе.сare о dй.
d.ra'.-r aсеsi.е fгaсilгi * sе 01]rеau a1irturi с)'е Luli, a.plесiч;;;;,-. Е;1с ш'.-ti!шm:a сl.r un z1д1}зеt, dar rеfuza inl'ite1ia ia
vа]s, I..iе*au' \rсnса.''l aiti.i. si ninteni nrr'vзсj.eа сa LuIi tirlea
ss]сr.r ]il"nrii:аt

o
tu 9.1.o-fе,tf{Ьde
Lu1i, oс]irii ei $i pa:
da Argin,;. Рe tnta aсеstei

ь'"ln *"рiir.rl сar* siтn*irз сЦ еa ",i
-si1чliеtо;l':с
р*
frг*nru-s*!fl

i;;......; ni..; :ii]оr

Avrа

1э'.lс]'е1е 1шi

Sl..r],Lаnr"r]ili'

сel"r vО]] n.r..'"."'r dе mеn].n.
о gгilvij,аtе рrematшгi
ссl:i,
iзт
6; ш. сз.i1l'il.:i..:.,:::е р;rtеtr''i
}.irllij,ijr
t;;-i:riе;lе"
iт'
!i.tзs:,сг;i;;.
:i гj",,Р $l Yii 1."чi"*::i1
Ji', йo"...i' ryi L.:js,ге. С't о "tэ:io.;l,t5, L.;-li ryt;:i'5сe ntеr*u frt
tе* f.-.tiiit.:i. с.l].rе'-ii;iirq.сa x1lззJ.:,rnr* оstс:nlt. -4'1t d*lrsаtоr
fг;l.с sа' оргi, itlсlini;lс].u'*sе. Т,il1t а1еzЕr "f .ti!a xr: , сo\,"01,

f*lii:

rь(l!4.

;*.i.Lil'l'"l;t

r'.с-l!i'

сirls";ini"d сi;рil}ог

о viоarf,. trЁgindl .=;.i .1lrсз]. rn;llJ р'Р 9.у1 Y"Чl.
s-ar fi tетlЬt s;i.,i:.о dэ;iгрr';е. ].uё.t.riсhetrir
*'i ri.,*t'.'а-'i aрi:iт:rsе, .r1 }:usз la сi."li:i-l'l.rri ai, 11|lyс}is"."у:,\:
* ;i;;i;'.' r,;isind.,.сjейrrii:,.."] о с..::.:iri сiэ гlrgint, un rсэf}
dr. iн,]i*.. гn iiblrr ета..р*l;ri,. * }п.:г.гlэit.".
CI gilсi, сl*sе]iizinc о*l.lii. рс оj:;'.аuul l'o;ti.

blintl сa

р.e

;,.;;;i ъ;*

-".'.S'*
a еa rtrоэrtea"
8i

l i i,
* frUlt...
"i' ".1
Vсrbjsе singшr.lу
.-. auzеa nrtrrrai
}5ссд:+a inсilpеrii fntгrrг*atг', in сare
s(}
гсэщirэ|ia
c;,Ы,j.;l'.'i. h"';".i*i
ttt:сstui vаiсt dе iшrltэ'sing.;'й;;,].'f'г'Lli
'onйu-i.,i
lr-li sс adunt
u

** Tс*arтr arytеptat"
Oсlrii 1ог se lntiinirn. Gahrlеla fugi,.Iaprеgёtin.du.se
o slmо,I.a.dо.
no.rрtr. О aqtеptЁ in iе,;aс, ]ittritat
р,.,,:,.'"itll..t'.
nu-i dесtt
irrtinde,

сind
сluр* сr-й arсьrl,
Ейtr,
viitоrli1 sigе!ii.
Tlrziш, sоn:nu]' ii dеzIiрl.
*intii. srmrul fu nсgru сa o ре9ter5 astupatЁ de ava.
;l.рoi.

dс$tоpt& pii::дi;iсI. Sujlеtuli
It,li еra о dеpilгtaге nеa.
. ,,'."Gitt,deqtе*tе lg т:zjraе cа |а' o яfr* dеsрrdnsd d.irъ tirье
$i d,asd,in,intu.lъсricltl а''

е'!,

;i{ffi

пш:lisе,#З'h,3i,-rз?ьi}i
sе disfuЪse i"
trli:rmii:tului
'$jЖ*:e'"JЬ-''t'*Тi-"-тiffi
;'" flij|ъ-' *€l
Sс. ridiсй din pat, iЬ:,iд":"шu-'сi
l.i-i
'
.l,..l};;;;i
ia'Ъ""g.,*9t 9i "sе dшsЬ kr ilr.'-i.Lgill*.ltunrriс,
n
s r-rb iЬ
Ьe* iЪ,, -.',, ;.,Uiu.; е1е'
рi сu ral t"
? oY."',ЧНг
a р)сilоr, E.lilrсоlо dе
auru],
trrсlеxоr
',.',.."#'l' еi rtistuгnJ*u'.o**,**
Iчi pеtreсu rеstttl n.ор!зi asсu]iiird
filrтгmurul plоii,
.
rrJl]gg3f, asuрrа siifiаtutui
i;;-}#;'Ё t$atr
rйini]s. .Abea
t -Ы
Ъi;
--t -t йiъ
; i il
si:#lTiF,',#%,;5;i.Т
*a;;
iS с гi s е pe in tii
t #" "'i*-iЪ
""|.
p"giн
а
Ъ
i' i!.ii uа," f ,i'i.i аItэi.
O rеvДzш са in^айin.iti- l"o'н-1!
--l оna gu iut, aрiс ia
t й iйp;; ;;ъ
;ff,f; rT'ъi :il J3
ll ;i ;fiil:.
Sjll0 rornаne сare-ar,,trоbui
sЁ inсеарa с.a qi pоveqtitre
(.ll
,,A fоst оdatй..... C';' ;;;,;
.,.1 "t.lll
ilшxui еi e сa яi .]".l.сo!.,i
Ь".nЪ"&.Ё:,.:'lтu"xъY"l:
9i сind tu f"su.1iЪfi йai сяti ссlрil gi

.,.*яul

1

,

;

lili,];\ii*'1."'urit,
niсi
Nr; ье uita сu o"*:]'j:-P^:ginilс
aIbe,. сIсqi dе mult nu
nrlri s;сl isesе' Deг аjbшi
раginliЪr, сa gi ar t,шrdаfiritоr de
;illlll*T#Ъ%J"'1-t, r::*"йЪйJi jt,f'*p.u.
se duеea
iоpil"arе oiЬtй]
1. . y. й^"iфi',u-,i'#ЁJif,'e,теgёsindu-sе
. r'.'ta in el ttn inrерut de rлe]ос]ie dinсolo"ude"oviatf, si
ttt. 1llоlia toannnсi.
I:.llч" }*;.фз ffiа]tд.д dе
Surid'еа""" Suitdеa соpilului рtran. rвй
lui : frsi1;}i
l'l..'i:,]ou'zisв"
Nt.lrrтеle еi ? Nl;rшеt-е
ei ? tt сAuta tntr-un vszсIшh

irr'

l'indtrne}*Ie еrau
lu"i"й*ьш*l.
"aspuns.,йl*
lui Lutri sе
пunnea Li.

t,i. F'eti$a

*

in

Bunё dimineаtщ Li,

Gя.l

2$t

t
ir

i

De сe : eс,sс' сш trandafiri albi ?
Nuшrrlе сf,rlii era altui. Sirnplrtl: Bшna dimi,nеa$a,
0aге nu.-i astа соpii&ria ?...
сl dtminе a$ a,"
7,'Ё'i*i*,liй;;;; r,ti,* Б;;; * сIi'minе.а{а, bшn
fiindсA. de

obraji,
l$i nоui r0Ттl-ёf11 poгni сu laсrimi
la inсерu.
сe
spunеa
ii
Luli
glasul
lui
сlinсiоlо de пrоartе,
buna
|iur l':ig"'tii ltrr : ,,й,.'u diminеala' lruna dirninеir{a,

-

с1imiшеa!a...

o'*

lui

ш-" i"i.i trтflоri{i, сare

йi

;,j}#Ч,i'*..:ilш,il.ii,",|.",fi 11:i.il":1lY.li.,T,",,:'';..*:
ji,
iirн*. si. lШ ; il, :]'i]].l;, .,]i.Т," H, J,,l] l':n iн ; ri: н :
l

Asl.li'I,
vесili.

с]iш nrru sЁ*l duс5 рin6. la .е1,

tr.,шti.

l.tсеstr.li inLjrлi1riii.:{.ri.'0

*-

-

Niсt ulr a1t

anс.ntirrlp

'йЁ"'а.

l:.o',:].

nu aprоpiе suflеtul, сa iarnL $i

:i.:li

l

;

l'lj"rrrlns t!ll

t'r,[.tiz'сJi,-..l. l ,1,;jl.lrtс]л.

.1 ;'rit сl'' ;;i'ili-',#;;i:i;.'],.ll:,
]i.,;l,..9,i?.'!,,,].;ll:ijil

J..т.:...iii1ij. ;

l'.:l.]]]li'i;
:.l''.i;i:

sii.i

*i,', si...,i.r.i*.l.'

1:с:

S1.lt.lnс'rr:i siiiэiссtitl.

*.' N.;rгt: sr;bit:r:t.
.;,.i:ii,i;J..J;,J|,:'l :lсl.s;t

*"

lv
а* i'.Ь!uilйс.a сoiэiй;Ёi ;i dе rеЬr.t{,еgс:rt:а 1nJr'Lгirrсi;ii.. Ечti
Lluniс.!i сopii ln-aсeiаosi t]шrp, prтviгi.l ]a fсi'еaсtr'ti fulgii
u".iiрuй irr,llrёtrinindu-tе сr"i urr zlmbr:t tilti- d,е aln''n:
сlшрii fulgi.
"n']u
iiЬ po.ip'iеi соpi.lйrii iviti сu minuda irrti'nsЁ
l}ogriаn.itсnrai
Cirtul]
lr:i
adusе
nlnsогi1оr
то';eй6ia
сr*i trr:buji : tf,сeге s'i alb sсlipitor. Dе lir fеr.е;rstra biurоului, Iaqul aрirrea mЬnЁstirit subt rrinsоri рirii*n. oгiz:оrrtu}
dеai'.rrliоr ujbе сa о pгrrсеsir'lnе dе ut'чi рr-llaгi ilс.slоiurt.
Tгiia dinсоlо de via!Ё, рrivirrd $i ttsс.l.tlLinсl dоuД nrnsorl
сare se ogiinсlсau : сеa dе la fеrеastr'ё qi сeа din е1.
}triсiоdirtr:l nu sсrisesе d.еspre сr'pii qi dеsрге соpilЁrie'
deсtt analitiс, pеntru a ехp1.iсa partiс'Lriаr.itAtiiс sttflеtе$tr
alе оamеniloг inaturi. Aсеit ,'oйan. insй. aрaгt.:ir fiгЬ.9e
Niсi
uЬi,*, fuiguindu-gi a1b ;i lin naгa{it-rnt:а b]injlЁ.
nu
сaгr
stltlrtе
itt
ijсеtrе.
pr.oрrirr-zis.
roп]an
un
nlr era
ei, сlar 9i tоati teегia соpiiДriei
Ьaйa
aшйreаrt сiесit L.i
'si
ti1а rе mistегullumii, dеsсоpeгit rnerец.
Nu sс grilbеa. Sсria pulin 9i inс-еt, dar trЁia enorm i
amintirе. Fаst"ase tоt' irlirniс nu dispЁгusе. Ar fi putt
сlfrсii palate ; sе mul1umеa irrsir numai. сu fшlgi d"li:l
LЬsa Ъrr:r.еu dеoрагLе, alegind numal геgrnцс rorul
stirnit.
Vestеa с5 in sfirgit sсrie dЁdu Galrriеlei o buсurie
пlai marе deсit autolrrobilul, pe сar'е-ihvitase rеpеdе
il privea pe саtut Bogdan сu un.fel
;;йuсi

с.сlt l

:l' ;i;:-i;;' ] ЬT.Нil? ;i,,,.1,T,.,'
п:dl,.l,l..*:' ;l;ii.:'ii:
сitl.е о ехсjut]t.:а yi
еe

аVeall sil infiоreasсй rriсiосlatй pе fa{a 1lа..пrintr.lltli'
Li nu еr.a dесit o silаlэA a mor}rl
Ге1;ida lог din vis

-

сltsli l.tlt:;lрiifi.i liili:;.lс;r
5i iznl;ll,. tt

llоl-tit

j

rtТ1;11

.т. ;

.:l

t,.;

i;; :i;l,::., :,i

'..",}n1 (

il

.l:i,,i.1.l:i:,'i,i1;.
r;I s."г;
iiriпl.iit'.: .li*..si ,o;1.i,тl.
!-}at"oio.,.,.,'i,jl]

;lliil

l.lt,ttl'l;r

ч

il

к

j,.

гi.i ii.;

r-:ir::,l.Ё'

s:ll-l

t1*ll };,i#; #*.*',
(:i.il'{:]

р
;l t.|t)ll(iV0jt]

!ilt.:t'iit;'i.

l.:;jlij

,.,r..,,

l,rО.lт,е

Ёil нj
t; astlсi;t сL'r с:] !n

.:l ii:i';];i.};'1;-l':'li':': iltl.lii ,lt: геnutltаr"с la r,iatf,
.] ;]'
'i};;l
ij.]i.tli,l ili;r.i 'l..l.l:il'{iЧt.j\r; it, с!оL'li: irrt't113"'n ri. r,.'.i.. ioi.j',.\l

,..

:

ll

;

:,
l i;,l, i,i.Ti ll lil],.i:;" r ;. i;;l,
;
(.].. ('L.!l
.i;l i..;il...1ri.lt" i;1tli1, r,.tll,зl.ill
'
'l '',li
j,r
:i
i.

,i'ri,. ,,
,

rri; i,:,,r

"

;

1;;11.q.

jl'll,fi x,li.r :ii.жii]

''l-'

trrill,L']rt.i." 1'vr']i.i;l1-1t
t.i1'" r:.i

i:'ij,it:'.

*;;J;11;"lll,"LT'Xill

l'l 'l';;'; ;il ,,::,lj
l;i rrr,:i,;i.,,i.,.,',,;,i,:,i

,,; i,, ,lil',,11:t-,1;l*'t;i;hi, t'*i'r 1o i,i,,,';.,u1,t"t',1.,,;il*,'.:Jtlll-l

li..i':'

. .' i,i...*lд'i*:li*':l 11 $lр:
'l.l
i ,t:rii l;;,ii ;|..l':;,,'ii:;;:,,:,;i;,

r

,'l i

Jl

;.

l.
.

q,i

,

';'

1i.;:

i

,,,

,:'11 , i:
i 1,i.,i.i.. с*,.in,.;;;;;,;,;i,1;j;i;;,;;].'...t lr,.. ;i'.,, li iiril;сlu*

i

l";.lt l.эiс"i гiсTiгr, {1;:li'tn

h'*:t

сir'" l'r,i .-i-l';.il. ]-.il

i!t'ilii;.

iilitll.tll

'l...,rlij.сl.;rll tэз'г*

singuri

i.o:r.itri.ftтэеat

t

tlа ;ll1li.,i;lt.пtfl L.}il*i Le1.*сгi Gil.lс}gеnе'
;i'':'l: i.:;i i,i;ilil сli: ;.1d,;:''';.t i:.i] tr'{']liurftit Iа .[eсl-ur'fll. с['n\rеr.вe'tii
.{.:i.r i-lil:,li:l.r.l.t. i]i: i:li:'ll
i,i.l,".:iп!t:1ul gl i:}.lil:iiiJ.tшn с:rlоt lfеrului
{i:;.:i.; 11:.;,*;'ii:t ll ir]].*'':.'.iii,ilt.: j.rrl.iil.;.t!" Т*г intга tfunр eunсэryt;'i]..,-' :i. ;ll.,ltl l.j',. {-i:..i"l.i:'i; il.l' iil .[r.trrr.сil сtl A5iа,il"lа, F]€|riЭсeЕiu
iit Ll.:.illi,i. t:i i;:lli i, р;it,i;:,;:.l',l' flii':(:i:iLl sliy, tэоh ._ сlirlсlu.i
lii.l:i,...:.l:.i t:tl illrl;;.l1l.ti!i,lii'|'l si.::Ll сlil tlil.lе о vir;ft1 dа i:ah*
li,],'-;l :::i. {-.llttil .Пl.lц.l;,,.1t" о ;*iisi рllivin,J с.'.:' tгist*}* соst:rr'rrlrI LIl :ri:.i' sii{'F {lt l!;i ;r:ii;,rlir;;:t.
i"i...i::'i;]н' il.i] l].] iri{.'.*
'i:ii'9i.е l"li.lt i, s it"..tгеLl& с1 ]'u1n"
ii,r-i l.'r,i i:iil it.r ilr'i;i:l;,
..- j{ li. l';i {'t!;j.]li! t.'it Сi]. i} Сlli.;.j..,.:iг,: {].-]:!,:;':.r$li$"
t:':it... l'i.i t.1ij iitr-l.l.liq:

'-"-

t.<lit6.

;r.

---' Lili

'[,* *c:,11:,i-]l'i

t

i:li rgгi;: гl

"

fir.i,l11l

' с;j l";: j:l' iirt.

t..'lr

i

.i.

fl'ii..i,':,.

.i:

qlс:.l;liI.

r

l;:.li. }.i..li,;i ll".,l.1

. T
i ll-l't:}

цi'.su:qlill..
{;i,t].t:ii.Li'l
",

tu t i^t

i.

dг.

;.i1.'

ii. li

i'i;;rl.l;.:;.ii.: i:l;]гl:. т, ,

:

illti

i]..

.i,,:

l-ll:;'l':i i;'i'j.tll1 i:lr:"-.i:l']1i.iti]ll
c1*'

i.-,

i.lll1'l'i.lJ с::! t..:i:';,i.'lll 1,il'ii].i

t.:.lt]ill^

lii

i -r,i{,ili'rrlr ;rt:*i.;

;l .;r!.l'lt
i

r

-iit:';

i 'ji;
l'*..,,0

l;l';l.

.!:.i

t!t

in.

tii-

у,

aщ1'Чli-Т :ffi

$i la GaJati r" ,",i'ii"-"l.'i

:ж:

r*.':::

Т'sJЁtriй:''E'ЬЩ:.""#;l;#i';i%ii

ff;?Ж
.1

;

.l.

;*

'йfi;
lt.,iu,,ffi Тa"ffi iЕl#:^"';h,}"i j.]]"Т.;l;;;т j,;i'y;*?ii
..t
5lч-""{'.1iii-

r
r r

Ilе сеl саre-ar fi
in]oсui in inйll-L.,i
t';-;;';;.,]l,;;;j
tti ir"rbit сiэ Lirli. рutut
рe. се} .,*.u-o.с.i.o,i,.,'io..
р.l l,u.li in
r' ll1 imсa J-'ёnсijог
Eсolarс.

r

l':, ii?.
?;,'},. :,l:.
.ii;;i;:'
]Тъ;fliiъТ,f3}ii?
l i {"lig:
I-uii, i;"й;;
li* io a.а,g'пti,";- й;.
.
l'l,
ti ir;sr: lingй l,i-i]i,
сrеzina,са r'ii*t.'"l; r

l

] ]

r

[rг,:

с,it.lt{ st*

i,

J]' i,.;.{H;

Ё:ff {ilн| *,i: l:r jЁi.{$
щрi*:;;*i:i.ff
't.tt'е
dе еvlа-'riе UгiсЁ. nrtli;о.'t|,aiu..'.,.,'.i,','.*..
j'

;,..

l'*)t.()I.a.

o,Jв.iti :,ur'liri*

Dar iubit,

fцse,sе ntrmai l,u]i.с-.|.l r:l,i
adtil.; сjo
rrr|.lt;'ri|i atunсi. С;iq;iti.rгi.li"iii'fl ;;',;'.'i.,.

fir.:ii

llсlillf:, сi:lr' riiil;*

l,:;:.;''**.'JJi?:.Tф:1,i,Il,",,l::illlж-;l|Н*:;li
aduсеau ntttrrai striluсiгеа.o.,.i,iijй..,r.i
.r{ovada nесоntr:nitД св. аеяl r,iiii;..;;;]

rrIr.-i
r

;ii a:ir;riгa
!

;

ll

fсri,.-!r.ii.

с1;tr:

lt'rttul'; ;;;;;Ье ta ei. ]i.;';;;.ri.il.];.,:'ll:;i''ff;;l

"

-6!;й:ri'

Б,;' Ь''i,. сjt"Ё'

Apоi la Braqov, i,' o""Т-.,.iйrДtог сij,stltогiс:i
lui
l,ttli, trёisе din su
п. с е1 j n tеl е
L Ё:;?-f i, },f#!.J;,'},1 #l ; l':*:ii ж:
";;;
..li;;,l;J'x"1.3iil#Y .u".1; dесtt un ,ri"Ъ

"'.i1';rl:.iai;ff,

niu

fi',.iнT;ffi

l.idеt.r-.'

;"...i !:;l 1,,i..i,гсaЬi

;*i,! itl:l.l.ii.-lг, *l j,*'it

:ffiЕжl Д;у}i

|}li?;i,li""#-*ъ:l!:!::$тжis;;ir:*li;ЁiTi1P

сitl

r*.

'

i

"J'l'lnеiсsс.

ili'ii.'.l,.l сlt Cаtul

il:i.1,*i);

.,1,-

g

*it:'**.

i

.;,l':i*l,.i..l.,l i;1l-..i .il..:-iil:i'.,tlliili,;.:.liril.*l.l:.lt..,lil..t'llt:
г:l..гs]. cl';,r:а 1,]n
lllili;j;.i.i" i'ri'.,[ ; i'iilgitii{,il:.i i ql] ф s.ii.l:''t'li.;! r]i r-.;'': .]i : с-il,
xiirс.ti*
,,t.' ;iii;, J: ;,.:! j .l r,.,i lt;;.t.

й ffiil;;";;:fr

s

.

t

;.:,.l;::ll

t..i-.1'1,..'.nuo..

.

]|

еi. Astf tэ], cuБ;;u'i* сДрiitii',,i.o i
*i" i,oiJ"
liffi'? *-"*:L1"ъ:"
"ffu*l.]1,;"T
.ffi
t,e t е a, d in du - i
#
]l1.':.n,:H l'i H. t,] {r:
llriniтre. $i pe mйl

hl;i:riгi;i

;i

,!;:.:.t''.1,,.lt
'i.. i''l.l.il:ii:';''

i,.

i

сi,.:.rr tl'i.: i-i*']:n*, еtl
1l- i.i.il li i'li,:.] {lli.'. l;lii: 1.i:. l!1rl:t;.i;il.i, .i.r.l tlli....:.i-'i;.ilt Al,;rt'i",ti Ьi a
.i]i{lJ.. i.!:'':];.';l...::. i,i;.:l:;-i" l;i ti;l-li,i,.:t.:i:;, !,'illс.li,:ii; .f.i.." rl'.r.:iL.ii de
1-:i.,i'] li .'.i rii.. ..i.r,,tlriii.' r'i' fill
r}t
ii'iltn, i;;:i ::l11rт'5
r.i'

.ins.ltr.:ш 'гrlt:,itlrjtll,ii

.;;h;Ь';
еn lia l i_ g" ;;;;
xТlЬъ t#'
llсrеazЁ prinсjpial}ц"xt'*:
de st5рinir".'i.iй.h.L',

-.. J.}0 {,lЁ: fl:з l?];"t l])р:jfl : 'f t.l ttl sl.iрi:ri сfl st;.iш ?
** idLt*i ;,r,rL:i.:i;si li:lt,i.l.
* j:lr сl;,i.;:li.i с:ii сi.isti'.lт'iiii; ri.il:lt:.. t'L-l сl,t sl]: vr:Ist*i t"]е.
{J !. iiu ;.;i.] с,J-.;:;:i, iэi-irr..i.
"-,., I.}!;|1'4.11i:;:ii |-{..." }ill-|i i'i;r1it.iito ['сyri,i.ltll I'i gl* *iiге lтu
.
{i li.'l..г' Г:]ll ii:l" l'i tlli i't,i}::'l;'ii. 1r.J tii'i Гl.-!li ii'l.;'-i.

'.ir:llli

n-о rn:ri

ъъ"Дl,* ъx*i" ;l-"жъ,j;к:

с"й1q;--ч" s.
:;l]f тl1ъЪ,Т;тt' }агpai1

?

{-.i.;].'гl..'T.] г.)1:,i.i. t1lls*i;1.;i:l'ii.id

с:t'.

""й*tiЁ+ц
in numele
to"' сuЪi.iJй'

l'. a ьt."Ъii

l'},,: ('...' j.rl-i гi.!i",i ij:,..i.. ?

.*. i"li'i сjl.,t. l
*. " (,.ii {:il.]:.] 1,; iri ill' (:1t
j.
-lr;i"r{l*t рitlr;:.
*-" l;: I i ll 'i
.-. l.],-i ? зllltri;i о.I'" 6lliлiild tntге сi впii cif,,;г;ln!i:i
'r'jiiilii, it.ri sr:t iu."

? f)с

rlсrnai aи
',.,'.!fif,i-;-l.Тa

1';l":lil;t glintа din {:l{lf:]it t'Фшra-

cliiti

-lil"з

a,еlgt

l.t)iе{01

гla{ional-ff,rйnesс. 1l asсultasе vorlэind tra Cirсu1 ,,Sidоli..
шnei mtrlfimi nedisсiplinate. O dоminasе aspru' brutal, сu
о voфё inсгuntatil сa gi sprinсеnile lu.i groase, meflsto.:
feliс z.buriite la rёd*сinа lor. Didеa imprеsia сЁ nrr rrriпte.
Vоrbele lui n*aveau gеsturi dс: marmurA netеdй ; егau рie.
tre сolturoase. Niсi subtil, dar nlсi grosо1an. Puterniс, ma.
siv, direсt.
Asсultindu-l, Gabriela devenise o frасti,l.rne din mul-.
$imea dоnrrinatf,. I*l. prеzеrrtase Agatha, la сare еr:a invitаt
lur mas5. Se numеil xоn Dragomir. Era inginеr. Construise
роd.uri gi in Arrreriсa. Se inapciase in {arЁ lэogat, adus nu
с{с: gindul сi6tigu1ui sau oсlihnei, сi de сorrrandamеntшl сare
сL"rdusс lui Tudor Vladimiresсu un de'stin, aсeleqi сu al
lui Avram l;rnсu. Dorеa sЁ purifiсе rnоravurilе, sё eсhili.
lэгeze finantele .fif,rii, sЁ stirрeasсё' abuzuгilе dimpreunЁt сu'
trсgenda сб nu pоt ti stirрite,
adiсf, o sеrie dе 1осuri
.еomune' сind iе vеzi sсrise ln-ziarе, sal; сind le auzi in
шцr3 Oamenilоr pоlitiсi. Dtrг aсest Iоn сred.ea in е].e. Еra
.ttnest gi сrunt. ,,Lосuш.i!e сomune.. d'еvеnсаu realit5li сaгe
jt.юtifi.сau omagiui devоtamеntutrui vi'gurоs, rЁbd:itоr, lip.
sit de sсеptiсism, соnvj'ns de viсtоriе. Spunea с5 Amегiсa
е lесtia inrpоsibilului сarе devinо роsilэitr, in сontrast сu
Itоmflnia, unde qi pоsibilul aрare сa impоsibil. Admiratiile
j'ui aveau in,с'otdеauna gi o struсturЁ utilitarf,. In rn'-i"ni,i ;i
pЁduri vеd"еa еxрloatiri, in apе, еnсrgia сарtabil6. }"Тj'сi
o lеne 1iriс5 in сontaеtul lui сu lurnеa. Vогbеa d.еspre
ЕlоrnAnia сu,rn ar vorbi un sсu1ptоr despгe urr Ь'lос sр1еlrdid dе rnarmuriт ln сarе ar intrеvedеa stattri' Aсtual prin
сunоgtin!.е qi exреrien!f, tehniсЁ, rra aгhaiс рrin frus.
tеp patriоtis;пlu]ui.
Niсiodatй Gelэriela nu se simtise nrai de matasf, qi
сetifеa dесit alйtuгi dе еl. $i el sinrtisе alйturi dr еa aссst
.d.ulсe tеsut feminirr. Se mirase сй Gabriеla роartй рArul
}r-lng, сii n-arе unghii}e ,,date сu singe.. gi сЁ nu-5i srrli:
ш-}en(Э$tr Ьuzelе. Vorbisеr5 o sear6 intrеag5. Ii is'iоrisisе
1rrtimр!Ёrri din Aшrеriсa, dirr Rusia sоvietiсй, din China, rapоrl.ind tоt сe vЁzusе ia tara lui. Nu vеnise de*:*'соlo сu
nоs[atrgii, aduсea experiente. Nu se spriiin'ea r:1r: lос рс
lесirir:i, dесit atunсi сind erau statistiее. Cu tоatе сf,
'сelit;е litеraturЬ, o soсotеa сam de SL}!i, i'li,;i;.:i.,r']; 1':.'il]! рrivеau rilzlэoiniсii dr: odiniоar5 {esutulqi implеtltul feiтrеilol..
G.a]эriеla !1 stimulase prfur intreb6ri intеligеnte, сarс dоt'е.
'rj.trail ltn intсrсs real pеnt'ru sрuselе lui. De fapt, o *rl
:260

i,:.i-#:H"l}:},'нт;:iтЪ?t#?.fl:?T1ТlЖ:':ь:-ff

;
llл:nai aсeasta era рutеt1ea^-i;ii j*-"* .r,"ro.ifiсa
сifra si
l.llpttll br:ut. Pe Gaq.r^i*l;;;,Ъ.i"]J"."iсi
o сiiрй сu осhi
сl,lliсi' La р1ес;lr.t. ii s;t,rutase
milra
sсuгt,
stringindш-i-o
i;iire' 6i-i SрLlsе,s*
* I)оаi:rnji }3о9сlan,..с1ulсе.}irrut
е l{oiсlova dumitalе !
l]t'"т irni рare сJt uun ..*',it
-tii.ii. ]i-"й...
Gabгiеlа simtis
rtr;е$tа. Dar' sс liisasе privitЁ
i ..:idi.;;.*i,;I1-'fi,JJ--se
:

j;чЩ.l.ii,*;"1io"g"*i;'i",";Нi;ж

;]1'Ц'!1"i
i rq.ii. Vеnistl сu aui.оrnоЁii"t.

i;;"й.ft р]i:n]эйri]е. Aроi
l;;;;ес. Aгistiсlе I]оEdаin
"';i,,i-":'-*aт :ы ffi;:"t' с r,, ai й; l;1 ;; ;.
fij
";-t;;
Intr-о zi, tэе сinrJ
'кеursiiiе : urra ]a Du1f,y,

"

ni

ll'imisй еi, сu.

Ga-brielа' eгa

la ;сoаlй, o sсrisоarе

ril,stэl
l,n"йlJl jъ;;f Ьъ*Tf...i}-;,l;::l':;ъs
....vJ д !
.ur

. i

i'n

*..::J,lнEж;
r)sрunsui ui gсл t.
Cаtr-rl Bogсlan о rlesсhisе
distrat, intreruрinсiu-,;i sсr.isr'll.
-гаuza

mea prrеtеnd,,..,, .
"Тоs о isсdiiturf, lэЁгlэЁtеasсЁ : ,,Ion,,.
sсrisorii еra сleсеnt, dar
.",.$91tчuiul.
l..t.isrsr
trеbrria sй plесe xa в;;;;"s;; intim. Се1 сare-o
й*"t;;iйffi:
. i dсlrеa sё o vadё inirinte
;; й;;;;"'"-,
Bogdаn'tгimЬg
!:::t
Ч" hаziaiсa la liсeu, сu sсrЬoarеa.
beare' o intrеb5
ре Gabгiеtа :
,,,Sсl'l,rn,pa

* чliH :'хil".н:tJ :': iff
x'j:*l,l:'ffi L',
':::1,
Ъ." ]-аm сunosсut,
,l:l l\gаthа
,:* y" inginer fоartе sirnрatiс,-,p"
: Ion Dragоmrr.
VI

Iunie desсhidеa poriite de aur alе tеilor'
inflorifi, рe
intrй vara in сetate.
pе сitva timр Catui Bogdan stДtеa mai nru]t la fегeas.
li';r bittrou]'ui, faif, in fa!й
сasе]е orasu.
l

il[.е

"Та;-j;ij",,р*,t.

961

а.titea сrtlсi сlеasupra Iа6r*ui, еfl parсЬ eгв

lui. Sсintеiau

a bisеri*r}ог.
о
" valс

с|inzineсfс. Sr.iflеttll lui sе орг1st:
la fеrе;rs,it.i <l сtai,fi сr'r рl,еsinlli.rеа paгfuirr'r,I.ui сle tеi, alinl
Gi.t].rгiс.lа sе рarf Llпia. dirl
ii iь iJr* nс:1inigti. Dt' о vl''с;nс,
}t,l шligi:еrrе, C;эi'ili
сеi
tоli
Ca
рredlsрu$i
т;ritj'iarЬ.
**i,i..*
с:inсl егau 'iir..
rr],es
rтi.ti
йgrii,n l;u;lоt't:-t gгеьr рai.fuinl"tli1t,.,.
r,'iiЁ"l"i*l.i аlэuiiv' Еi nl-r-;i pal;lt1rna, сlс:сit tirnрlе]lэ .si

fr"i*р';,visе in'сfi

i;;il; ;;

',}isргit'

Btt,,nа,

с1е

trlеurj iе С6с1lat.,'

:iгol,]'t}-.сoаjеi, сiil

сiii.i::.r",. Gв.tiriе-[а- intr'*lruiп.!a ,,lrpi:ёs l,Оп.с1ёе_Guсг}аill,.,

:luav сinti a.iзс:a uйе;е$iе о ryuvi}ti с1е -pе tiшзрllt
"i."i...*
uiосhiiоl.', d;rr сtrьr1ссag.,si оlэsес}ant сind e pLl]S рtl
1"ь"t
ii
elрrоpiсr'е сt".:
li,'iйii, рс batistЁ,,ре рЁI" Ei pе ilгa1е. Fi.еса'rе
()
de r:>;tl.
astr,fеl
L]uk,"i"i;.' еr,a ryi inliесйitrt.;r сu о nзigгсnй.
g""uio. n.'" р"it** fi е:ipllсatfr. сiесir ргintt.*o сauz6 е:tiе.

i'ioсr:'Ё сas,;эi'
..-.l;l.,

sl,lоna. Г)аr о соnsidеra сu t.nаi rтru^ltЁ atе,.l!,it: с;;
N.
iэinЁ atшriсi . Clnгl flсеа i:laiа, сi,rt;r сa-реlзtt.u "',. -Y.-*,l:.
сlеrrеnсa
е1,
с:u
рrogl,сglv
Сirld
еri:i
iirrе рin::r аtlinсi сint;itld.
.rйiйt'i^ сut rii'stilт,.'.lr'i ctl aiсirlii ;i arnlrbilitЁ{i с:xa'gеrшt'е,
o** р'.'.'..' *u".,,'.i" о iеmеrе sau о сiilrii.r. Avса. .:,:ld':l::
lасut l".
siL sе lnго;ieirsсаi dе сittl огi о in1,rеTэtl: ,,Cс*ei mai
::; qi с',;m irr' f i simlit irninеn{a r:nr'ri i'n,iеrоgatог ; t{сl
tl.r,сiо ii:llаin{.п dе*a intоaгсе сaрrт'1 int,r'-altii partе, inrpшэv,i'zinr] ll ргеl]сllpаlr'е сasniсй dе сitе ori еrir intге}rat"1 asu*
r,'ii_"i.,шi еi сir: af]aг5-. Unеогi еra сtlрr1rrs;i с1е vоiub.i1it6li
hi"р"оpЬ',1lоntr.i.э falir сiе fеlui lоr olзiqnrrit dе-a vоrlэi, сi.l
si сLтnr s-;.г fi t,:nitti с1с рauzеle tйссri].оr'сa dе-о i;..vitatiс'
tlгiе.n'о.i.
i; ъ;;;;;. r]i,.i .itu,"'"i sс m5гginist: s[t glumсasсa
;
qi
distl.iaс{ii
sро*ituri

tог рe sосоi,еillа'
oarесuil]:!
";;;й;.еi
lерЁcindu-sе
st]vег,
сritiсе
*o*й i,,o*1',r:sс si.i
еа
с}е sосjt..t.atеa ехtrriоarti сйtniшul'rri, рrеzеntindu-i-о
intrсlэ;stl
N-о
сit'.аЁ;ls.i.
ссiъti
rзe Lltl rnеdilt
'''uri^iЪй.iоr
tе оlrligй s* tе tiistrеzi сu оaгдeni рс: сnrс
йЬ;"]-i-l-. ,.с;.,"
rnагginеa sй о оbр,i.ti.,"i сir-i dispгi1uir:;Т,i ?.., fiindсii sе
soсзLсtl1а"
sсгvr. lirг5 sir-i ссtiгa vr'ео
Irrсir о dаtil : n-о sрiоnа. r.qсоdiтеtт e р!rrd.а de]ibеrаtir,
егau lnтзгсmеd.it,а'tli,, voit сJ'аndestinЁ. O}эsеrr'al,iiiе .lui
Gabriеiеi.
evоitllia
t6сrre
in
аtlnо,t;au
;;,i;;;;.*
:
"
дlioo.i. GаЬriсiil, сaге рinЁ atunсi jnсlina mаi сu seаrтrii
uр,u- Ь i.*"l.,ii ]с l iti]гel ю, s,е аrnеstсto j" .pol]l'::.l 1""l:.".. *Ч
аdеvaraъ
r,jсirt:trrt.nti $i р{:l.Сl.l)p[оriо, аmbl]!ndu-sе сa Lll.}
miliшnt.
i

2S2

* Tе intегеsэazЁ ? o intrеbase L'atul Bоgdan privirr*
d-о сalrn dllг сrrrios.
G;riзriе]a sе iriсurсаse la inсeрu't, dar indatй
dеvешil;с
сu оbraji.dе' qсоtйгitа p* ;й*:;
!111tlсianа..аg.rе.siv1r,
ргri]s-o еt,lpi'ind 1a tвzil. Dar rogeala оьra5ttoi'
р"iЬ" ri
qi са ехрlesia rror'iсiatului intr-un nоu gen
dе еl:;':]:l*1::
tllzlasln. }iiiiЦr сii-o ini,еrеsa
рсl1itiсa. Fеmеia Ъontсшaроn]ti putеa limit;l nrrйai la сirаgоstе htеratd'т:й}
Tl:::,::'*
.l)\,(li}
lnсa оot.igаl,:a .;i сhеmаrеa dr-a inrpоdо}эiryi via{a,
dar
tr.сlbuiа ryi s-o рiiсеaрй subt i;;1;
;й;"i"rЬ..i.
т"t':;;;й;
сlt, рr.еfilсегi йсialе. сa aсeasta, politiсa
еt.a с.:l un dig ina.
*- pr с;lге siшr|саi
:]:-],l
".ni,Ёi"*".o]ilrtut.ilс: dе larg ale
gaiа sir-l сornbat5' Apоlоgia politiсtli. sос:оtitfi
'. O vedеa
diq
v.iаtЁr'оi
far ::сvеlа.tcr, сr:1 сiе iаr1эt o rДz;vrtitr.j,е 1tзr'
in
1lolгiъ-a оmi.t]ui ароlii-iс d'n fala еi : .1i^fаptui ;i1*;;;р"й
..lсеаsta rесa,lсitrаn}i toсmаi in
fatа trji nu еra d'е lос сrэn'
iorm сu dосilitatеа ргudеntё а сiйеtеi
e* pi"а *tй',i.
() 6tiа pе Gabriеlа сii
рe асеi саtеiurrt сtirе nu latrД сu plle.
t,еn{ii dе fего.:itetе dесit dасЁ au inс]irilt prezеn}a
осrсэti,
!oi]i]r.t stёрinuiui, сarе*i ia irr.bra{е la nеioi'е, *oi" gi,Ь"l
d.uрi'r сaге
r'еfugii. Ait sеrrs nu ;lutеа sй
]'?:;:i1!11
'u". цo!
;ll
oa сIi1аRсrpi}rеA Gа]эгiсIсi.
In sсhiпФ, intосmai сum tinеri]e сf,sf,tоritе sinrt rne.
t.сlt rrеvсria de-a sрu.nе
,,te iulэesс... Gabriеla ii
;;;I't'u :
stimеz. Nlt сunosс оnt rntti сlеmn с1е stiin'й
'..р*.i; dес1t
tinе." 'oTе
Dасй.hoi.,з n-ar fi e.piсli, сi lir]iс5-,
6i ho1ui-аi.;й;;;
1lйgubа6rr1ui : ,'Tе stimеz, лi,.'аЬа tе furi].
In sftгgit, Gаbriеla nu mai putс:а сеti. Vеdеa in fiесаre
:.tlаr,й' еfоrtul ei de-а сеii in
рat qi nсpr-r,tin.|a dс-a uгпuiri
rriilсaг rindtrrile unеi pagini. bсьii еi dеr:aiаu imrdiat
аlЁl'ur.,i dе саrte, in
'"id.
. Tоatе асestоa сl6dеau abuzului dс pаrftlm sеrrsul tlnui
simрtоnr оЬsеrvat сlе Сatцl Е}ogс*.ln ili virl{Д
Ei с:огаеrrtii
in .гоmane]e lui. Sint rаге fеrnеilе, оriсlt ari fi,dе
subtitrle
in еосhetiriе' сагe *3
eхаgеrеze irltrеbuinla";; й;:
lurлului loг obiqnu-it in ',ч
сjipa сйd un nсltr b;ir:bat *;,Ь;;.
1liе dе iпima 1or. Nu*i;i sсhimba рaгfltmtll, f iinсiсf, qiЪ."l
сu. aссst рarfuпr le-a сunosсut. Dlrг
|1iI"bat'
'ропti
"lia.
j.:i'j9' lqsata.dе aрaгilia aсestui bйrbat, сагr' !t.
inrnu]trо$tс
|):ll'аl]е ,nlmll' саrе ]e aprindе mai tаt'е осhii
olэrrr.!ii.
viса
i;i
:';i slе afiгnrе qi
putсгеa сrсsсtttй ir parfumul"i. i'oйЬPrin
l'tlsс lТlai tаre. Abuzul dе par'fum е dе iаpl, сt
misсal.e Je
:

t

d6rniсie spre nara noului b6rbat qi o migсare dе inde.

.pйrtare

dii.spre bЁr"batul nеdеprins-сu aсest abuz.
In sfirqit, in ultimui timp, Catul Bоgdan о auzise zi]'niс
ы.rindu.sе'ln pоd; u.;a poсlu1ui se invесina сu оdaia de
luсru.
"_ Ce faсi in pоd ?
_ Sсot lrainе dе varй.
Dar Catul1 Bоgdarr гernarсasе сf, haine1е dе r,aгf, sсoаsr
din poc сoinсideau сu sоsir,ea pоqtеi. De сind nu rnil,i luсra
efеctiv, relinеa invоluntaг ganrеlе zgomоtеlоr сasei, r:iai
ales in"timpul diminelii. Aga сё aparilia fасtоrulr.li 1:орtal
lЁtrat dе сfnii сartieгulu.i сu altеr"nаrr{е tipiсе, urmatЁ de
sonеrie? urmatii apoi dе apai.i'tia traziaiсеi сt.l сoresрonden|a lui gi eрi1оg.ltёi de paq;ii Gabriеiеi pе sсЁrile роdului,
devеnise de la o vrrmе o trazЬ unifr-lгrnЁ саrе d'еnunta
tln seсrеt.
Intr-o zi, dupЬ сlеjun, Gabгiela сeгu haziаiсеi si-1 aducй
taсlmul сafe1еi negге. ln timp се faсеa сafсauа, Саtui }3оgdan lqi arninti сi rnai рreparаsе o dati ea siщ1uгii сaleаuа :
сind 1l гugase si-i сumpere tln autоmоbil. A5a сs a;tерta
gi
aсeasta si audi o rug5mintе.
- delYudata
se inqelase' Rugf,mintea apЁru inсеt, stratrgiе. Gabriеla se simtеа obositй. Aеrul IaEuiui devеnise i,respiгabil.
Avea оpresiuni. Nu mai pu,tea dоrmi... Tоatе aсеstеa nu
erau dесit urr drurтr in spiralе lentе spre Chei1е Biсazului.
Catul Bogdan соnsiпrli сш atita u;urintй, inсit Gabriela,
deveni obsеdant qi еxagerat reсul.nosсatoaгe. Un fel de
buсurie servii.Д, neqtiirrd сe sеrvJ.сii, се соnсеsii s?i faс{
сelui саre-i dAгuise aсеastЁ buсurie, сa Ei сum b1rbatul ei
s.ar fi arбtat iгсdr-rсtilэi1 pin5 atunсi, dсpгinzind-о numai
iu saсrifiсarеa dоrintelor ei.
Catul Bogdan aссeptЁ сalm aсeastЁ gtrdurar'е, rеtr5.
glndu.sе apoi la ferеastra odlii dе sus.
Gabrieia, irrving6'toare mai uqоr ;i ln..ii rереdr dссit
sperаsе lirismul сare-i {inеa 1ос de luсiriitat.с, avu timp
s-о anunte pе Agatha Ei sЁ obtiе о соlrvогbir:е tеiеfоniсД
urдgоntё сu Buсur'е;tiul. Sе prеgilti pеntru C}tс:ile l]iсazului plnЁ tirziu nоaрtea, сa gi сum s-ar fi dus la tln соrlсltrs
de Ьlegan!й. Veni in pat gata pсntru toatе gсnеrоzitЁ{i1е
gi saсrifiсiilе, dar zеul inEelat dormеa.
Pleсаiеa era fiхatf, la patгu dimineala. Рin5 la рatru,
tn aсelagi pat se invесinari douЁ insогnnii сu 1эlеoapеle
i
Inсhise, refugiindu-se in ipoсrizia somnului.
244

DLlр5 p}есarеa Gаiэгiсlеi,
Cаl,ul

Bоgсl*ш Iшa tооtc.' t"}rtiTе
;i sе sui ln роd:
чn.f.ql а;;;;;;'d?а.lс сal,'t:i f,сt"сstrlе гn)ltlndс егаu inйlbfrstr']1:'d:
;р;Iii;' dсаlur"iiог с]in fund"
АЬсa sе ]uminаsе dе zi.uй. Or"ryur
Ёй .о 1iiсеге al.gintiе рi,"irr
(:i]rс' vis]сau
mdturittогii аiйn.etii]^ Роdul nln avea."vrс}тimеа
gtioг сIе д",йinn.!гn. [.]r:l r:..l,l"
r.lJ['Дt, f5rй adinс, fДг5
tгесui. ёi,Тд'oi"*i nrat'с ;эl
c.lbгt.]sri
t.l'a a'sеzat сh!аг lingЁ o ferеastrfl.;*aiаt,l,l
сlс еl, ull g(:.&[' lnnd;ln' сarе dеsigй"..l*"Ъnй.;;#-o

tш1-dе sсrinui irnрiоvizat
"**l,'#i

.,,,..

:

;i.i;;й;Т,i',".

ъ*ЫъТ::1 fl?Jir-

utтtrг ]tlсtl;гi a}й*

tоa tе гh*;

l ll ;; {,r; tnс:

jсзщ

}lгa irtit dе sigur antlсip.ativ,
inеit
.".-.' v'tztl' liсrjlцогiir: ]шi
L}ragо:lnir. f tit,# еnзорe aсйаl
Adinсul ei irrsf,,v9n1 din аitй
рaгt*э, l-rt:лrytt.l1i.з;аt 5i stгa*
ttitl. oiзгajii lui Cаtr-rl Bй;Ъ;";-f,Ы;o
aj,bi.. с:l.^t i:i"сtJ;с;rllе
fгuntе 9i #;i';p;,i;й- ntt::llаi
il:;:Ч9"'::l^"-ре
егit о h;"l|.liC
ll1 рtсрt, сi o n;"truit.е^ сotlсrеti
a.
lli*ii.l.i
liеs1эiга{jа sе. iлv5]rтll+*.i sшflсl,r:irl;
(.лnt *uь, i,r';:in{.lil
'l.-lil.:1:*:,: aшalrLu]ui
l;(.{ilj*rll*tr
осhii tui сtеsс.цт*risегй sсl.isu' jшi
. Pосlul сДрЁts сlcзоdаtf, vесlrirnс;t sfigiаtf, a strf1нэtuit.t:l,,
tIl'vеnj'lэсl stllешtn, сa
о
;jirt"сir,flilijШ}
rrrlеi rеginе ,',*",]tj in рirапrid;;Ы;*';;
anii tinегi ai *ir-;'i.ilflТi,.,,
Vоrlзеlе iui l,uli
piuitLtt гlndшnеlс:l-оi: сД1-8
::/' (.li..tСГtau in с:..ru! iY":Tii.."ч
dimine|ii dзЪа,:;i".
() сartе
роqtalй dе ia Cоnstan1a :f

r

lll

Dгаg:i Galэiсo,
I{i sеi:ir-i сlе ре vэpог. Nurтrаi
dоufl l."оrbе" 1\таг('il i{^..':!i:'j
аi:Ф
Suftretul ]]let.l e рoi"i."o :J.сot..l
irnеlrsii;i'|i' Sr.лt
.,.],ji,u].o^u"i.

t

$i mагеa

,.l'iг{1,L;'l

tn' tirrrрul dr:s, o o-uo"-;
"u'n**],.::.1.nс3гri
sn;ll,сэllli
*o:"::-l.i, г:;Ьr;liе'trt. Ё*Ъul J*":i,"',-..ti*.""ll

il: l1;.1';*.'э(,iiсi. tirсili

t'гаgrс:, grоi:r"lit

.

;:

1.n;з'зtrl;l

,,i.'j'-,,1;,';1.:j
.'

|; -

z]'

it,dd т.l;,gi

ъorеfс*

t'

rЬ"-ir

l"qliliisr't,"'*,.

i;llt'' уi,

ре nlёri de сintес, -1',.;

.;'':'

isрr;ivi sr:risогilе сfil5tогiсi, vоr:i_ei"-di;;;:;
.*,l.i:*;
"п-i,"i;.,л.

iilu

s il' l.il'*i| fi ,,ц:i,|.|"

t r-:с,.'в
&es

Cind trrtllni sсrlsоеirс:а dr la fu$i, * stifl.
,,''.О si.нt;зlс} fшi"sd. Tf"ftдgr:;";6 сш tтt,fтta tс

*

{.LJ*>.

I.,.ш].i,

.'

,

:[:Ё:*i*u:11:-"x'-ot,ъ"#J&,**,fi 3'il:ч"#3iт,,n*r'J;;,l;

isс#flegЁ*

tu ai sсгis ;lsta,

tutri г1сlеa

*
*
*

5t

x)а' еl.l.

-..

сrэрin&з:сrytr:",

Tt"гш ?.""
1"ш нu veиi с&

glunrеsс

t.сt-

.

]

d*'оr1аitii

Ltrli

l.;li

dеvеnisе GaJ:гiс1з.
Dar rnindrЁ * ttiсl"зsсl.
,,.".59i orR rйtэtгis сu ril'irцt

сi;..':lr"lsс sс::lti:lir

{"ri.,t

,#{
,,

с:iJ

fl

r{.1фg1il'i

iЬiэ

дff !"ЁЧj

i$;;

*, l;;:.;;'-'

H.

],

J,

;

j

Н:

.sh$

,жж
iэ**Ёl *lъi:.*,t, l;Li
y'1,iЪ'1.1'iЪ1iiъ:}iHlryfl
gix;жлхЩ
i:

.,,

;:",str5:1fitуJнffixTТ,Ч,;i :ъ:,1,j'

".

:

n:аi avеa сlссit сimitir:ш]

"

с

J се.

;;,;:i;-р"xЬJ*eJi*{1-ii,;ъ1;ТJ,c;i','*}h;;lJ
'i'l.с.lnri]

Т,сJга1еi

,

,f.'eт',r"\

;

obrazui lьri Сat,utr Bсgr}';rn ра'гс:Ё. sllit:*а ztтlзiэi.rзti"
Bшzеle se drsсlridепr'l itзг:сt. с;i о гl:r;.:f" rjLI ТЕr.nfflf,
гelui irrf iдrtд !n с.a'

Р6s

LЁ'!i,T

Orl.sgtd rlш

.

t

-iэlrli'.rrsii

r; - s

;,...,-;];i*.ffi**;ff

Ltltri, duрЁr ее g&sisс sсгis:',*'r.с;t рr,iit с;lг* cirtrэl,ir}lt !1i anrln{a
8osiгea, ре lэitlг,*ul еi, s;il.irtсl сii r".1 it, v5:i.'t.t.о.

&ft0rt"

:i' ?fl;

ou

р* l,rrli s1r,in*j'.u-i vqзsо]ft ?il bra{с. tir zitla
vaсttnt,еi dе Рl;i|i, сinll t'сnisс асai;;i dс ].l Ijгlj.:,:l'i:litat0
еш гisl'.ltr рс fа1й. с.lо1i l.llli rytiш *$" j-,г;:l,i:],с-:i r(]ilj'is,.,Yi сu ь.сstea nlоr!,ii сi оз";l Iтi.bt.lztrnslui lui.
A1эсlа aсtrrn inj",;lеgса brшsсlt itltr,igt.i;l,r. сl,r ;,tiuг.гt а lui


raсul,
vie$ii

.

; ;i+11fl

.

.""O геъ'еd'tз*

.Atunсi",sI

л,с

;''t,'!Щъ*ъ-,-Ш1,trнь';*iнj-;,;'..',.::-,::::::

,,.,'Ciз"lt, rtigltgtt d* stti.,f Je'l,елl'rr:lс сст.srli frIс, сжrn aiэъt&
cсlpiii, it,сLlit:ni xзс 'sl'r'ri;jiс о'rсус|от ,ltrзгrs{;'с, in wlirеr,* "!ru,.
tnж s е ii ъ kэ'r сu" о r: i п, зж,r, d- i t :,: гtrtl,i s tа,i.
CirЙ сa.l' *ri.rаш i,'.itf*sсi вtlL;f с.t.:.l"аi,l grэl, сfi fi{ii,ir'iо;?rс1 eei
nennцlйсtl$i lru rrl.sрjтт,fii с1с dтtltlъ: .4sr:tl?d*${', uоi tо$i, bи.

flt.fl

*n**

;i;-'r;l"i't,#;t;;;ъ j*:н#*i,i.i?*i?.T,-*ЁJ'.,f,];kiiil-.}t

tуdсl'а сzt,tn.i,l.rе tnsdээai, tlеllсni.td, x"aз"r.|ri?.,"*

сu,rdfl,'cd' сi,ll,геr'с.:ш

l

.,-

.

S-o fш,сстtt sсi {r*асtsсd; ,8'tl .ti с}rrа сiтэfс*tс,l * сiс gsrеi'ст *,
ftr sсэ"istll ** sс'l'isiii tii,i-l. !in, G*i;tr:о, * dс*r st{rpirt'i"Й' meu
J}fii

i]*'**

,{..;'l

g.
i:. I {r',1'l fl ? fl';i;.т*i ч#}J fi }l;',. "|,с1 у3в1
.:;-i.,li]Ч";;;*1*1цeН6ь;*;,-#',',{.iiъ#,i:i;"j;

?

Aроi a dоuа sсгigоаt:g : ..,ГGrsa сl рз,i'lts. О ,r:ai, сoruf in.tс@,
gоliсit?тtсlu*$d созlа;lZiсlfсf.с:tl, jkfl-rri .|э*tеzttt adаt{t Lorеlеi,"

ittbit?

-*;1ж;уж;ж,1i;т.#:-5:i;uf

l ; i

} ;

i;fi

*""i.-T;;-

pе j'ng;i tсll'с fi]l.f;

*;:ъ;' *
"fi*::цl iiй,
Ё,',iAЁ
ъ, ;..чul*сt,

]i]:;1-:"iii,-r 1;ifl1.;l'::"g.,pЬ

Ё,аТi;::'Ы""'*1-Х,,fi-,i-nl-i,

ii;
|,.]1i

с.inе

!:rl.-.сjt.

j

рогni iiт.tir:'р,,l
Т ъ1 J j'
i

il

l;ik''Ё : L{оgi-t

i ;,.Р3.'1

ll

ii'

ffi

".l

l

iil;'чl

i" i"1.'Т]

?.,"

.'.Ё"'.-ii1Ь#Ь-ft,"t##3;-" js.Ж:-ж-i;;Ёi-;:гj{.|.i;a
ili l'gс:i ir:есt t"а
Y:]::j:tt.а*'1'",'1r*lч;*' t,;;u ,.,,,",o.
j:;.iftЪd,.нl1*;oJ. jrtuiJ#*';#iiТъ j{illiтiн#нi

. .0

{сmс:iе сlтt оtзт'll.}t rцъrin5i d*

faгd tгrсt}

tr]{:

lirrgg& el,

шrшnсinсiъr-i, о 1эгituiгс: atrэi.i6ti. Vtlcirъdrl*! tэiТnd osi.€]proepc
иi:lъtэitог, ge ]'uit dliрi1 еl.
СJ ar"lяr,д сlin u.l,}nit, tr]its rti раs. Рсrrfliшlrr.!. еi lrl.tra рrin

tetlог $i*al vоrlэс:]с'н lшi Ьог*1сi"
$tiа *& virэe duрit tзll.
Рогnt bгu.яс sргt",1)шn&i:e.

еоr"шtr

.

"\

Qtrl.п!" ?r(
x ., <i(!
i

P0sTr.\T.d

с

}i(/t/!
чlЬ@

,,tn ?n'
!'ntгсbiiritе
,,1I1"

[[\rfli}tl

$ st.t*lidгtrе сt*

с*trпs rl*}ъеl.rуtie.

uo

CЕ,lсi ntяgrаi aq;з рit:tэ'rt *с:г.'1зa сtr,с: ftггiсil"l еаrе sе
dtlрii .*n c& шI} с:in* f iiinrtlrd. сil.tрЁ п llr,rс;:l,til с].L1 с€11'110 сгudil.
'{iяrеm

,i'с.i:.i''1Ir;rll.

J$l? .*

.

г,"''.sле" Ig$5

lrr сrеa!ia lui Iоnа!

Tо"r,l'-*^,.---

nLt t,e
;;.;;.,i!:"lJ-ъ{]fil,,,i'****, -I'сlr
l1l а fost n"ь,'""i 1";Ji:lJ'::l..|]:'"',..*l ulitr шi::.lЁ р'..i',,.
n edi{iei n n"*г,'
;Ж.d;, lil тl-"ж
NТu liрsit сle impоrtarlф
l:ii:
estе Ё^l#t'нхilТ
iсlt.arlrizind

е'!е:,!,

e:з

faptul

..

putin рrin numelg

"Гi:"","** Lоэ.е!еi.** sitrgшlar
."
aпrintir:d сLtirс'sсuta
"*,;;;;;;l"'*i-1,u
[,-,;i:i*J,iii1",i".*-nй _ apa rr й;;i:.:,}f, с Iо- r g,c*
.""'t*u.u o*iniil
ltrbindite р,i ;-;;*;#ТHfl
;lрIrсiazд сei mai i;tatоirl;" ;;;;;:":-".1"'Y oo1o ;зu'j.}r * tli:1rir сtlтlз
o*iс aсhairal,ог
'}.,"}#i:жT}:
аl silu,. Garaiзсt
i'ln
(:{ёl

erfl

i

ilrr,,j

(1

t

эl;.iiй i"l

nrintгeсut,.,i,,.,ii

;i;';й;;

ilt allr* сare еste .,,,"?i..;i'"l-i-tjrfilшсirеa aeеl*ii ""strd

opera
. ^-.
'Intr-adeveir,
l,ind,
гtttrэortati la *''

.l]еоdоreay
lцi Iоnеi
-l*^дj;U1{Jгеa!ru

trebш!*, !rr primdl

iiliгthes, ,,sсriilura., ;: "',,-']lrlаi gеneralЁ _ gi stii,
.*,* *

-ilЖ; ffi*

l..tli:fl

*;i;;;

ffiТ;itьrгй"
-* 'gOсФt.it fсгlnа сea
;i*id;,#
сa linlb,аjul, niсi atit сie
trltt de
sресiаlizаu ..:l :: 'e *lii*i
l::.::.:'
rгa inсloia]i, sшsсерi,iIэil
l,]j сst..' ill-.1,
d" ;-';;;;;;il:.:,:llj"l.
-;у':
- ";fi;-

;Жdi

11 i" l,-";J;:.'

:*;*"ж".';у#

i

tor

n rl

a

fl

;;l":,", -1,':

:

j:}:!:Jri,:-*Т;,ffiъ-ъж;йl ,J}:#i13
fT,1: gеneralо,
^

rriсi foaгte inctvlс:ual;}.l::

r stiluriloг.

ut

еltp;'inriиd ttlt!l,егsa!ul,

u,tu ,,o,bl,!^3

Jiжъ"?

J':::.

i,-;::Шj*'*:Чl;j

l)tjs dе L.iтiu Rebreаnu.,. сonstind
tnt"-. *tйпilre
';сiеntЁ, sriрг;lindiviсlrra]й-сa ru гr*uьui't,.itio*с"l,оlэiесtit,', Оп.!t1!.
Gillsт...'огtiry $i
tttr mod llou de sсriiturй

inaugurat оu,сnЬш Prtr€sсu

._:--+**

...'
r r"

"i,ffia,'i";i:ж!l
.

лla

*.,

"6.!

1

;;:

;

;;..

,i:!:

ъ .: il.ъ:

,!;,aiirr{у 'ъo
"
"# i;?;,
u,1, fi .fi
'll-'

ре lirrie

frrlв:(Ic|еnt*,in vol.
u

t, f,] T,1

ЪЪ'g;1,
86fl

#irn

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful