You are on page 1of 8

Maõ soá : BM-NS-04

Laàn ban haønh : 04
Ngaøy ban haønh :
29/10/2006

NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN ÑOÂNG AÙ
Eastern Asia Commercial Bank
AÛnh
3x4
THOÂNG TIN ÖÙNG VIEÂN
Caûm ôn anh/chò ñaõ daønh thôøi gian ñeå hoaøn thaønh baûn thoâng tin öùng
vieân. Baûn thoâng tin naøy laø moät phaàn quan troïng trong quaù trình tuyeån
choïn cuûa chuùng toâi vaø seõ ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù veà vieäc öùng
tuyeån cuûa anh/chò vaøo Ngaân haøng Ñoâng AÙ. Caùc thoâng tin anh/chò cung
caáp cho chuùng toâi seõ ñöôïc löu giöõ vaø baûo maät. Anh/chò vui loøng hoøan
thaønh baûn thoâng tin öùng vieân baèng möïc xanh hoaëc ñen.

PHAÀN DAØNH CHO ÖÙNG VIEÂN
Baïn bieát thoâng tin tuyeån duïng töø :
□ Baùo chí □ Website EAB □ Baïn beø/ngöôøi thaân □ Khaùc: ………
…………………
THOÂNG TIN CAÙ NHAÂN
Thu nhaäp mong
muoán
Vò trí öùng tuyeån:
VND
/thaùng
Hoï teân öùng vieân: Tình traïng hoân
nhaân:
CMND
Giôùi tính: □ Nam □ Nöõ
□ Ñoäc thaân □ Ly
Ngaøy caáp / /
Chieàu cao(cm) Caân dò
naëng(kg)
Nôi caáp:
□ Coù gia ñình □
Goùa
Daân toäc  Nhaø  Cô quan
Ngaøy sinh: / /

Nôi sinh: Toân  Di ñoäng  Email:
giaùo
Hoä khaåu thöôøng truù: □ thöôøng truù taïi TP.HCM □ coù KT3 □ Khoâng
thöôøng truù taïi Tp.HCM

Ñòa chæ lieân laïc:

Ñòa chæ thöôøng truù:

1
TÌNH TRAÏNG SÖÙC KHOÛE

Anh/chò vui loøng cho bieát anh/chò coù töøng hoaëc ñang maéc caùc chöùng
beänh döôùi ñaây hay khoâng baèng caùch ñaùnh daáu vaøo oâ thích hôïp.
a. Caùc caên beänh lieân quan ñeán maét (caän, vieãn, loaïn)
b. Caùc beänh lieân quan ñeán tim maïch
c. Caùc beänh lieân quan ñeán phoåi
d. Caùc beänh lieân quan ñeán gan
e. Caùc chaán thöông veà xöông
f. Caùc caên beänh nan y

THAØNH PHAÀN GIA ÑÌNH
Quan heä Hoï teân Naêm Ngheà Ñôn vò coâng
sinh nghieäp taùc/hoïc taäp

Cha

Meï

Anh/chò
em
(neáu coù)

Vôï/Choàng
(neáu coù)

Con (neáu
coù)

2
TRÌNH ÑOÄ HOÏC VAÁN
Trình ñoä hoïc vaán cao nhaát maø baïn ñaït ñöôïc :
□ THCS □ PTTH □ Cao ñaúng □ Ñaïi hoïc □ Sau ñaïi hoïc

Baèng Chuyeân ngaønh Teân tröôøng Haïng Naêm
caáp ñaøo taïo toát toát
nghieä nghieä
p p

CAÙC KHOÙA ÑAØO TAÏO KHAÙC
Baèng Khoùa hoïc Ñôn vò ñaøo taïo Thôøi löôïng
caáp khoùa hoïc

TRìNH ÑOÄ NGOAÏI NGÖÕ
Ngoân Chöùng chæ Möùc ñoä löu loaùt (gioûi , khaù, trung bình)
ngöõ Nghe Noùi Ñoïc Vieát

TRÌNH ÑOÄ VI TÍNH
Khaû naêng söû duïng caùc phaàn Phaàn meàm öùng duïng Chöùng chæ
meàm
□ Phaàn meàm vaên phoøng

□ Phaàn meàm cô sôû döõ lieäu

3
□ Phaàn meàm ñoà hoïa

□ Email/ Internet
Caùc phaàn meàm khaùc:

CAÙC KYÕ NAÊNG KHAÙC
(Vui loøng lieät keâ caùc nhöõng kyõ naêng khaùc maø baïn coù lieân quan
ñeán coâng vieäc)

KINH NGHIEÄM LAØM VIEÄC
Thôøi gian: Töø / / ñeán / /

Teân coâng ty: Ngaønh hoaït ñoäng:

Ñòa chæ:

Chöùc danh: Möùc löông:

Moâ taû ngaén goïn coâng vieäc:

Lyù do nghæ vieäc:

Thôøi gian: Töø / / ñeán / /

Teân coâng ty: Ngaønh hoaït ñoäng:

Ñòa chæ:

Chöùc danh: Möùc löông:

Moâ taû ngaén goïn coâng vieäc:

Lyù do nghæ vieäc:

Thôøi gian: Töø / / ñeán / /

Teân coâng ty: Ngaønh hoaït ñoäng:

Ñòa chæ:

4
Chöùc danh: Möùc löông:

Moâ taû ngaén goïn coâng vieäc:

Lyù do nghæ vieäc:

THAM GIA HOAÏT ÑOÄNG PHONG TRAØO
Loaïi hình tham Ñôn vò toå chöùc Thaønh tích
gia

MOÁI QUAN HEÄ
(Vui loøng cho bieát ngöôøi thaân naøo cuûa baïn hieän ñang coâng taùc taïi
Ñoâng AÙ hoaëc ngaân haøng khaùc)
Moái quan Hoï teân Chöùc vuï Ñôn vò coâng taùc
heä

5
MOÂ TAÛ NGAÉN GOÏN VEÀ KHAÛ NAÊNG, TÍNH CAÙCH VAØ SÔÛ
THÍCH CUÛA BAÏN

-Khaû naêng:

-Tính caùch:

-Sôû thích:

NGÖÔØI THAM KHAÛO
(Vui loøng cung caáp ñaày ñuû thoâng tin cuûa hai (02) tham khaûo. Hoï khoâng
phaûi laø ngöôøi thaân cuûa baïn nhöng bieát roõ veà quaù trình laøm vieäc
vaø hoïc taäp cuûa baïn)

1. Hoï teân: Moái quan heä
Chöùc vuï Ñôn vò coâng taùc
Lieân laïc:

2. Hoï teân: Moái quan heä
Chöùc vuï Ñôn vò coâng taùc
Lieân laïc:
Toâi xin cam ñoan nhöõng thoâng tin toâi cung caáp ôû treân laø hoaøn toaøn
chính xaùc vaø chaáp nhaän vieäc kieåm tra ñoái vôùi caùc thoâng tin caù
nhaân cuûa mình. Trong tröôøng hôïp coù sai leäch veà thoâng tin toâi cung
caáp, toâi xin hoøan toøan chòu traùch nhieäm vaø chòu caùc hình thöùc kyû
luaät cuûa Ngaân haøng neáu ñöôïc tuyeån duïng.

ÖÙng vieân kyù teân Ngaøy
thaùng naêm

6
7
PHAÀN DAØNH CHO NGAÂN HAØNG
KEÁT QUAÛ THI TUYEÅN
Moân Chuyeân moân IQ Anh vaên Khaùc
thi
Ñieåm
thi
Xeáp
loaïi
KEÁT QUAÛ PHOÛNG VAÁN
Ngaøy phoûng vaán: /
Ñòa ñieåm phoûng vaán:
/
Hoäi ñoàng phoûng vaán
Chuû tòch
OÂng/Baø Chöùc vuï
Hoäi Ñoàng
Thaønh vieân
OÂng/Baø Chöùc vuï
hoäi ñoàng
Thaønh vieân
OÂng/Baø Chöùc vuï
hoäi ñoàng

Ñieåm trung bình phoûng vaán: Xeáp loaïi :

Ñaït yeâu caàu Khoâng ñaït yeâu
caàu
Vò trí:
Ñôn vò/boä phaän
Möùc löông
Thôøi gian thöû vieäc: thaùng (töø / / ñeán / / )

8