TEST

1 .Prezentati,succint, concluziile desprinse,pe baza studiului individual,referitoare la analiza volumului productiei care maximizeaza profitul, asa cum rezulta din lucrarea Principiile economiei( autori: R.Lipsey, A.Chrystal) (0,75) 2.Atunci cand costul marginal este mai mare decat costul total mediu:a) productivrtatea medie ramane constants b) costul total mediu este maxim;c) productivitatea marginals este constanta;d) productivitatea medie scade;e) productivitatea medie creste.(0,25 +0,75) 3,La o crestere a pretului,yenitul total scade.Determinati natura bunuiui respectiv: a) bun cu cerere perfect elastica; b) bun cu cerere meiastica; c) bun cu cerere elastica; d) bun cu cerere unitara; e) bun cu cerere perfect inelastiea.(0,25 + 0575 ) 4.Costurile totale cresc cu 40% cand productia spcreste cu 60%.In Tl costul total mediu este de 21 u.m.Determinati eostul marginal. (1,00 ) 5.Productivitatea medie a unei firme cu 100 de salariati a fost de 25 buc/ lucrator.Cu cat a erescut productia firmei daca productivitatea marginals este 30 bucati, iar numarul de lucratori a erescut cu 30% ? ( 0,50 ) 6.Curba posibilitatilor de productie este data de ecuatia: A = 100 — {1/10) B7 , m care A si B sunt singurele bunuri produse de economia nationala.§tiiiid ca pretol bunuiui A este de 5 u.m., iar pretul bunuiui B de 3 u.m., determinati cantitatea care trebuie produsa din cele doua bunuri, astfel incat valoarea productiei sa fie maxima. (1,50 ) 7.Analizati divizibilitatea si sabstituibllitatea -proprietati ale factorilor de productie. S.Definiti legea cererii.Explicati si reprezenta.fi grafic cererea elastica si perfect inelastica.(l,25) 9.Explicati cum iafluenteaza veniturile consumatorilor niodificarea curbei cererii.Reprezentati grafic(0,50) lO.Definiti costui explicit, ( 0,25) 11 .Izocostul: definlre,reprezentare grafica, demonstrarea relatiei de deterniiiiaie u rale! tehnice niarginale de substitutie §i definirea acesteia din urnia .(1,25)

25+ 0. Elasticitatea cererii pentru calculatoare este de 0.fi grafic cererea inelasticS si perfect elastica.Chrystal) (0.25) 1 1 .Explicate cum influenteazS. c) bua cu cerere elastica.m Tl. e) bun cu cerere perfect inelastica.75) 6.( 0.in TO. diferenta diirtre costui total mediu si eel variabil mediu: a) este zero. c) tinde sa scada. demonstrarea relatiei de determinare a ratei marginale de substitute si defmirea acesteia din utma . d) bun cu cerere unitara.Cat este costui marginal pentru a doua si a treia unitate? (0.2 bucati.In ce consta uzura fizica ? ( 0.CTM = 6 Q. A.reprezentare grafica. b) bun cu cerere inelastica.Pentru Q .( 1.(0. concluziile desprinse. preimile altor btmuri modificarea curbei cetera.se sconteaza cresterea pretorilor cu 10% iar a venituiilor cu 3%.50) lO.( 1.8 fa raport de pret §i 2 in raport de venitorile consumatorilor.Explicati si reprezenta. Reprezectati grafic(0.TEST l.00) 2. PrezentafijSUCcint.(l.Fie curba cererii P = 15 — 2 Q.25) 3.pe baza studiului individual.25 + 0. (1. sa se stabileasca natura elasticitatii cererii in functie de pret. d) tinde sa creasca: e)a-dfalse. cererea anuala de calculatoare este de 1000 bucaii.Defiiiiti legea cererii.50) 8.75) Nota:Gri!ele au un sinaur raspuns corect si se argurnerueazaC^ i 3 CU .Lipsey.00 ) 9. Pe masura ce are Ioc cresterea productiei.75 } 7.( 1.1zocuanta: definire.La o scadere a pretu!ui.25) 4 .(Q = numar piese/ iLma).50) 5. b) nu se modifies. Detemiinati caatitatea ceruta de calculatoare la momentuL Tl si evolutia acesteia.Anaiizati adaptabilitatea si complementaritatea -proprietati ale factoriior de productie.referitoare !a analiza prodnctiei.vemtul total scade. asa cum rezulta din hicrarea Principiile econorniei( autori: R.Deterolinati natura bunului respectiv: a) bun cu cerere perfect elastica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times