UNIVERSITATEA SPIRU HARET DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Lector univ.dr. Roxana Tudorică

Lector univ. drd. Nadia Florea

CAIET DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

2007

Student:………………………………………………Anul de studiu:…… Telefon:…………………… Facultatea:…………………………. Specialitatea:……………………….. Unitatea de învăţământ pilot ……………………………………………………………sector…….. Adresa unităţii de învăţământ: ………………………………………………………………………. Telefon/fax: ………………………… Mijloace de transport: ………………………………………………………………………………… Profesor mentor: Directorul unităţii de învăţământ pilot (semnătură şi ştampilă):

Coordonatorul practicii pedagogice din Universitatea Spiru Haret: Directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic: Decanul facultăţii:

2

CUPRINS Obiectivele practicii pedagogice Conţinutul şi secvenţele practicii pedagogice Planificarea activităţilor de practică pedagogică 3.1. Orarul săptămânal al profesorului mentor 3.2. Planificarea lecţiilor de probă şi a lecţiei finale Evaluarea practicii pedagogice: A) Documentele portofoliului de evaluare: 4.1. Fişa de asistenţă 4.2. Grilă de observare a lecţiei 4.3. Planificare calendaristică 4.4. Proiectul unităţii de învăţare 4.5. Proiect de lecţie 4.6. Proiect didactic pentru activităţi educative 4.6.1. Proiect didactic pentru activitate extraşcolară 4.6.2. Proiect didactic pentru dirigenţie 4.7. Fişă de caracterizare psihopedagogică 4.8 Fişe de evaluare a lecţiilor 4.8.1. Fişă de evalua a lecţiei de probă nr.1 4.8.2. Fişă de evalua a lecţiei de probă nr.2 4.8.3. Fişă de evaluare a lecţiei finale B) Proiect didactic-sinteză 1. Obiectivele practicii pedagogice. Practica pedagogică, parte integrantă a procesului de învăţământ, are următoarele obiective: - consolidarea şi aprofundarea pregătirii de specialitate, psihopedagogice şi metodice; - învăţarea, exersarea şi formarea abilităţilor şi competenţelor necesare exercitării profesiunii didactice; - cunoaşterea documentelor şcolare care fundamentează organizarea şi conducerea procesului didactic; - aplicarea particularizată la disciplinele de învăţământ a tuturor componentelor procesului general de predare-învăţare-evaluare (principiile, finalităţile, conţinutul, metodele, mijloacele, formele de organizare, sistemele de evaluare a rezultatelor şcolare); - formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice de proiectare didactică; - efectuarea şi exersarea unor acţiuni specifice procesului de învăţământ pe baza pregătirii teoretice de psihologia educaţiei, pedagogie, didactică a specialităţii; 3

de specialitate al obiectelor de studiu. proiectarea principalelor tipuri de lecţii. a sistemelor manageriale ale unităţilor şcolare. dirigenţie etc.integrarea feed-back-ului în proiecţia personală a dezvoltării profesionale prin analiza şi autoanaliza activităţilor educaţionale (lecţii. etc. în care se realizează primul contact cu realităţile unităţilor şcolare şi se asigură cunoaşterea de către studenţi a tuturor elementelor teoretice şi a instrumentelor necesare pentru trecerea la efectuarea propriu-zisă a activităţilor practice. diagnoza nivelului de pregătire a elevilor ca premisă în formularea obiectivelor operaţionale ale lecţiei. a datelor necesare acţiunilor de proiectare. .dezvoltarea capacităţii de evaluare şi apreciere a activităţilor instructiv-educative proprii. în conţinuturi didactice. integrarea acţiunilor evaluative în funcţie de celelalte componente ale procesului didactic. în ansamblul său este coordonată de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 4 . 2.formarea abilităţilor şi a capacităţii de observare şi de studiere a particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor. . în timp util. motivaţiei.etapa pregătitoare. activităţi educative şcolare şi extraşcolare. responsabilităţi. Conţinutul şi secvenţele practicii pedagogice a) Componentele de bază ale conţinutului practicii pedagogice sunt: . identificarea obiectivelor cadru/competenţelor generale şi a obiectivelor de referinţă/competenţe specifice. administrative. precizarea etapelor activităţilor didactice în succesiunea lor şi a capacităţii de observare a fiecărui eveniment al diferitelor forme de activităţi didactice (tipuri de lecţii. . ca organizaţii sociale având ca misiune formarea. a relaţiilor funcţionale dintre compartimentele şi serviciile componente.). calificări. . în măsură să facă posibilă şi accesibilă însuşirea de către elevi a valorilor ştiinţei. de început a practicii.cultivarea abilităţilor şi a capacităţilor de autoevaluare şi de integrare a rezultatelor autoevaluării în proiecţia personală a dezvoltării profesionale. activităţi extraşcolare. b) Structura practicii pedagogice.. . a relaţiilor şi a interacţiunilor reciproce dintre acestea. în vederea tratării diferenţiate a acestora.capacitatea de transpunere a conţinutului ştiinţific. Sistemul practicii pedagogice este structurat şi conţine următoarele etape şi secvenţe: .cunoaşterea unităţilor de învăţământ. . proiectarea unei unităţi de învăţare. educaţionale.înţelegerea raporturilor reciproce dintre şcoală-familie-organizaţiile sociale şi ale administraţiei locale. economico-financiare. interesului elevilor prin intermediul interacţiunilor şi comunicării educaţionale. îndatoriri şi drepturi ale profesiei de cadru didactic .cunoaşterea structurii organizatorice. analiza curriculumului şcolar. exersarea capacităţilor de stimulare a creativităţii. c) Îndrumarea practicii pedagogice Practica pedagogică. . ale elevilor şi ale colegilor. educarea şi socializarea tinerei generaţii. . care presupune construirea de demersuri didactice bazate pe adoptarea de strategii didactice adecvate conţinuturilor şi finalităţilor educaţionale urmărite.. tehnologiei şi culturii.proiectarea didactică care se concretizează în realizarea următoarelor documente şcolare: planificare calendaristică. . comunităţile locale şi a schimburilor permanente cu mediul în care acţionează.practica observatorie care urmăreşte formarea capacităţilor de identificare a principalelor componente ale procesului de învăţământ. .cunoaşterea sistemului de activităţi didactice.formarea capacităţii de cunoaştere a elevilor (individual şi în grupul şcolar).desfăşurarea lecţiilor de probă şi a lecţiilor finale. formarea şi dezvoltarea deprinderilor de apreciere şi susţinere a activităţilor didactice cu elevii. . stabilirea.asimilarea principalelor componente. ore de dirigenţie) desfăşurate. .construirea de demersuri şi strategii didactice adecvate finalităţilor şi conţinuturilor disciplinelor de studiu. .

analizează şi evaluează împreună cu profesorii.şi se efectuează în şcolile pilot de aplicaţie.analizează şi avizează proiectele didactice pentru fiecare tip de activităţi practice ale studenţilor. stabilite de inspectoratele şcolare. care acţionează ca agenţi şi garanţi ai realizării şi calităţii practicii pedagogice asigurând: . pe toată durata practicii pedagogice. .analizează. . .asigură documentaţia ştiinţifică necesară studenţilor în pregătirea activităţilor din cadrul practicii pedagogice. esenţială a pregătirii pentru profesiunea didactică. b) de către profesorii-mentori din şcolile pilot (de aplicaţie).repartizarea săptămânală a studenţilor la activităţile didactice pe care le desfăşoară profesorii-mentori. Desfăşurarea optimă şi realizarea corespunzătoare a obiectivelor practicii pedagogice implică în mod necesar participarea efectivă şi responsabilă a studenţilor la toate acţiunile. componentă organică. .planificarea activităţilor instructiv-educative înscrise în programele de practică. . Îndrumarea şi realizarea efectivă a practicii pedagogice este asigurată: a) de personalul didactic al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi al facultăţilor de profil care: .înscrie în documentele şcolare de evidenţă-activităţile fiecărui student efectuate în perioadele de practică pedagogică. . 5 .face legătura cu conducerile şcolilor şi cu profesorii-mentori care vor îndruma nemijlocit practica studenţilor.îndrumarea ştiinţifică de specialitate şi didactică a studenţilor pentru toate categoriile şi tipurile de activităţi practice ce se realizează. pe baza unor protocoale încheiate între Rectoratul Universităţii şi inspectorate. apreciază şi evaluează rezultatele obţinute de studenţi la practica pedagogică. proiectele şi programele înscrise în sistemul general al practicii pedagogice. .mentori rezultatele obţinute de studenţi la practica pedagogică.

PLANIFICAREA LECŢIILOR DE PROBĂ ŞI A LECŢIEI FINALE Lecţia de probă nr.PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 3.1. primelor XF ora 10-11 noţiuni de calcul tabelar Lecţia finală Subiectul Test de verificare şi apreciere a rezultatelor şcolare Clasa IX D Data/Ora Joi.EVALUAREA PRACTICII PEDAGOGICE: 6 .1 Data/Ora Subiectul Luni.2 Data/Ora Subiectul Clasa Prezentarea Miercuri. ora 11-12 Clasa XC 4.2. ora 8-9 Reţele de calculatoare Lecţia de probă nr.3.ORARUL SĂPTĂMÂNAL AL PROFESORULUI MENTOR (pentru orele şi activităţile demonstrative) ORA 8 9 10 11 12 13 LUNI Disciplina TIC TIC TAC TAC Clasa IX D IX D XI C XI C MARŢI Disciplina TAC TAC TIC TIC Clasa XI D XI D IX C IX C MIERCURI Disciplina TIC TIC TIC TAC TAC Clasa IX B IX B XF XI B XI B JOI Disciplina VINERI Clasa Disciplina TAC TAC TIC XC TIC XB XB Clasa XIIA XIIA IX A IX A TIC TIC Dirigentie 3.

prin materiale didactice. mixtă. • independenta Resurse psihologice ale desfasurarii activitatii: • Capacitatea de invatare a clasei  Elevii si-au insusit notiunile teoretice predate la capitolul Mijloace moderne de comunicare./C. formare de priceperi şi deprinderi. precum si modul de utilizare a acestuia.Fişa de asistenţă Data: Clasa : IX-a A Durata : 50 minute Nr.Internet. : Verificarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare – reţeaua Internet Obiective operaţionale : La sfarşitul orei elevii vor şti să : O1:definească noţiunile legate de „arhitectura” Internetului O2:enumere serviciile oferite în Internet şi descrierea acestora O3:clasifice şi să folosească modul de adresare în Internet  Strategii didactice: .Internet Subiectul lecţiei : test de evaluare Tipul lecţiei1 : de verificare si apreciere a rezultatelor scolare Scopurile lecţiei/O.1. recapitulare şi evaluare) şi la toate lecţiile şi activităţile demonstrative la care s-a asistat 7 . • Diagnosticul motivatiei 1 Fişă de asistenţă aplicabilă la toate tipurile de lecţie (dobândire de cunoştinţe.Metode de invatamant: • Metode de comunicare orala: conversatia in etapa de organizare a clasei si in etapa de autoevaluare si evaluare • Metode bazate pe actiune: exercitii .Forme de organizare a activitatii de evaluare: • individuala in etapa de rezolvare a testului si de autoevaluare • colectiva in etapa de apreciere a lucrarii Forme de dirijare a activitatii de evaluare: • dirijata de profesor.R. de elevi (prezenţi/înscrişi) : 29/32 Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SI COMUNICAŢIEI Unitatea de învăţare : Mijloace moderne de comunicare.S.A) Documentele portofoliului de evaluare 4.

-

Desfasurarea lectiei •

 Interesul pentru insusirea cunostintelor necesare este acelasi la intregul colectiv • Motivatie  Se vor constientiza elevii de necesitatea utilizarii Internetului pentru documentare, comunicare si prezentarea informatiilor din domeniul propriu de activitate Resurse materiale: • test cu itemi cu alegere multipla, cu raspuns scurt/ de completare, de tip pereche, cu alegere duala • barem de notare detaliat a testului • flipchart • materiale bibliografice:  Pentru elevi: • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, M.Milosescu, Editura Didactica si pedagogica, 2005  Pentru profesor: • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, M.Milosescu, Editura Didactica si pedagogica, 2005 • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor,Radu Marsanu, Anca Elena Voicu, LiceeALL2000
Moment organizatoric:

• •


• •

Pregătirea lecţiei Intocmirea proiectului didactic, unităţii de învăţare, Conceperea variantelor de test, a punctajului şi grilei de notare Organizarea si pregătirea clasei pentru test(2min) Verificarea frecvenţei elevilor Verificarea existenţei resurselor materiale Captarea atenţiei elevilor (2 min) Prezentarea conţinutului ce urmează a fi verificat şi forma de evaluare Distribuirea testelor cu itemi cu alegere multiplă, cu răspuns scurt/ de completare, de tip pereche, cu alegere duală. Desfăşurarea testului(25 min) Autoevaluarea testului(10min) Elevii sunt rugaţi să aprecieze răspunsurile din lucrarea colegului şi să le noteze conform baremului de notare indicat. Predarea testului (1 min) Elevii sunt rugaţi să predea lucrările profesorului.

Intrebari si observatii pe baza discutiilor cu profesorul mentor În alcătuirea unui test este indicat să se folosească mai multe tipuri de itemi (in acest caz se folosesc itemi cu alegere

multipla, cu raspuns scurt/ de completare, de tip pereche, cu alegere duala) pentru ca elevii să poată da răspunsuri variate. Prezentarea baremului de notare le dă elevilor posibilitatea să se autoevalueze şi, evaluând lucrarea colegului, să înţeleagă modul de notare a unui test. Dupa încheierea testului se face o verificare orală a răspunsurilor de către elevi sub conducerea profesorului, astfel aceştia având posibilitatea de a înţelege ce au greşit şi de a reţine răspunsurile corecte.

8

Aprecierea rezultatelor (10 min) Profesorul stabileşte împreună cu elevii răspunsurile corecte, ele sunt notate pe flipchart. simultan, dacă timpul permite, profesorul va nota la întâmplare câteva lucrări Profesorul face aprecieri cu privire la modul de desfăşurare a activităţii şi a rezultatelor parţiale

4.1.Fişa de asistenţă Data:23.02.2007 Clasa : IX-a C Durata : 50 minute Nr. de elevi (prezenţi/înscrişi) : 27/29 Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SI COMUNICAŢIEI Unitatea de învăţare : Formatarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de texte Subiectul lecţiei : Împârţirea (splitarea) liniilor şi coloanelor în tabelele word Tipul lecţiei2 : Dobândire de noi cunoştinţe Scopurile lecţiei/O.R./C.S. : Dobândirea de abilităţi de lucru cu tabele folosind Microsoft Word din cadrul pachetului Microsoft Office Obiective operaţionale : La sfarşitul orei elevii vor şti să : O1: utilizeze editorul de texte Microsoft Word O2: lucreze cu tabele în cadrul Microsoft Word O3: proiecteze tabele cu rubricaţie complexă (coloane intercalate).  Strategii didactice: - Metode de invatamant: • Metode de comunicare orala: conversatia in etapa de organizare a clasei si in etapa de autoevaluare si evaluare • Metode bazate pe actiune: exercitii Forme de dirijare a activitatii de evaluare: • dirijata de profesor, prin materiale didactice; • independenta Resurse materiale: • Fişe de lucru • Suport de curs
2

Fişă de asistenţă aplicabilă la toate tipurile de lecţie (dobândire de cunoştinţe, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare şi evaluare) şi la toate lecţiile şi activităţile demonstrative la care s-a asistat

9

• materiale bibliografice:  Pentru elevi: • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, M.Milosescu, Editura Didactica si pedagogica, 2005  Pentru profesor: • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, M.Milosescu, Editura Didactica si pedagogica, 2005 • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor,Radu Marsanu, Anca Elena Voicu, LiceeALL2000
Desfasurarea lectiei 1. Moment organizatoric. 2. Enunţarea titlului şi formularea obiectivelor. 3. Scurtă recapitulare: - Pentru proiectarea unui tabel activez Table apoi: a. Format b. Table AutoFormat sau Insert. - La ce foloseşte opţiunea Formula… ? 4. Prezentarea conţinutului: - Pentru realizarea tabelelor mai complicate se poate utiliza atât editorul automat de tabele cât şi “creionul” sau “guma” puse la dispoziţie de Microsoft Word. - Opţiunea Table Autoformat pune la dispoziţia utilizatorilor o întreagă colecţie de formate în care pot fi “îmbrăcate” tabelele brute create. 5. Distribuirea fişelor. 6. Sarcină de lucru suplimentară Să se răspundă la următoarele întrebări: a.- La ce foloseşte funcţia Product ? b.- Ce semn se pune în faţa unei formule ? c.- Ce paşi se parcurg pentru a efectua un total pe orizontală într-un tabel ? d.- Se pot efectua şi calcule pe verticală ? e.- Ce înseamnă Above ? f.- Ce facilităţi oferă “guma” în desenarea tabelelor ? 7. Fixarea prin întrebări: a. Fixarea terminologiei: - ce efect are autoformatarea unui tabel ? - ce înţelegeţi prin Cap de tabel ? - ce înseamnă formatarea titlului ? b. Fixarea acţiunilor: - pentru a desena linii în interiorul unui tabel, activăm: a. DrawTable b. Insert sau c. AutoFit ? - pentru dezactivarea creionului, facem: Intrebari si observatii pe baza discutiilor cu profesorul mentor

Fixarea cunoştinţelor este importantă deoarece în acest fel elevul pleacă cu o parte din cunoştinţele noi însuşite din clasă şi totodată are posibilitatea de a pune întrebări în cazul în care nu a înţeles ceva din explicaţiile profesorului Se lucrează mult pe sistemul întrebărirăspunsuri, între profesor şi elevi existând un dialog permanent.

10

1 a) Deschideţi documentul Evidenţă_vânzări.scriem titlul cu Word Art  b)-Generăm tabelul cu 2 coloane şi 6 linii: . clic-clic . linii şi coloane  11 . clic sau b. utilizând formule.clic-dr New Microsoft Word Document . scrieţi titlul utilizând WordArt: Situaţia vânzărilor pe primele 5 luni în anul 2006 b) Sub titlu. desenaţi tabelul: Vânzări pe lunare Grup de produse Televizoare Frigidere Maşini de spălat Aspiratoare Totalul: Ianuarie 134 104 27 77 Februarie 138 112 56 68 Martie 125 98 47 81 Aprilie 131 102 63 91 Mai 138 106 52 84 Vânzări pe 5 luni c) Calculaţi totalurile pe semestre şi anuale. d) Îmbrăcaţi tabelul obţinut într-un format ales din colecţia TableAutoFormat.pentru calculul unui total pe orizontală utilizeăm: a.doc : .a.doc. Exerciţiul nr.clic pe  Table  Insert  Table .introducem numele  . Rezolvare: a)-deschidem fişierul Evidenţă_vânzări. funcţia Sum(Abowe) sau b. Notarea activităţii şi anunţarea temei orei următoare: Data viitoare vom învăţa să ilustrăm paginile Word.introducem nr. Sum(Left) ? 8.clic-clic deschidem  .

înălţăm prima coloană( cu mouse-ul) .2 a) În fişierul Evidenţă_semestrială.introducem formula  =SUM(ABOWE) .împărţin coloana mijlocie în cinci (cu creionul)  .activăm creionul   Table Draw Table  .apoi OK .Calculăm totalurile pe semestre (verticală) .clic pe  Table  Formula… ..pentru calculul  adunărilor pe orizontală d).apoi Apply   Exerciţiul nr.trasăm o linie  .poziţionez sub coloana Ianuarie .clic pe  Table  Table AutoFormat … .doc scrieţi titlul: Situaţia vânzărilor pe primul semestru 12 .apoi OK .aleg modelul preferat .selectăm tabelu ( clic pe cruciuliţa din stânga-sus)  .Îmbrăcăm tabelul (autoformatare): .începem să introducem datele în tabel c).

elipse Tipul lecţiei3 : Lectie mixta (comunicare/însuşire de noi cunoştinţe . : La sfarşitul acestei ore elevii vor fi capabili să utilizeze funcţiile grafice ale editoarelor grafice Obiective operaţionale : La sfarşitul orei elevii vor şti să : O1: utilizeze instrumentele dreptunghi.curbe. formarea sau consolidarea anumitor deprinderi ) Scopurile lecţiei/O.linie curba O3: folseasca comenzile de rotire.R.1.Fişa de asistenţă Data:29. -învăţarea prin descoperire. de elevi (prezenţi/înscrişi) : 29/32 Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SI COMUNICAŢIEI Unitatea de învăţare : Utilizarea aplicatiilor specializate pentru realizarea unor operatii de prelucrare grafica Subiectul lecţiei : Functii specifice de desenare . desenaţi tabelul: 4. Forme de organizare: -frontală Forme de dirijare: dirijată de profesor Resurse materiale: 3 Fişă de asistenţă aplicabilă la toate tipurile de lecţie (dobândire de cunoştinţe./C. dreptunghiuri.03.e lipsa O2: utilizeze instrumentul linie dreapta.b) Sub titlu. mixtă.2007 Clasa : XI D Durata: 50 minute Nr.linii drepte. -conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor. prin rezolvarea de aplicaţii. formare de priceperi şi deprinderi.S. ingustare/alungire a imaginii O4: cunoasca modalitatile de modificare a culorii sau grosimii conturului Strategii didactice: Procedee de instruire: -explicaţia în etape de comunicare. recapitulare şi evaluare) şi la toate lecţiile şi activităţile demonstrative la care s-a asistat 13 .

de diferite grosimi.observare sistematica a elevilor Desfasurarea lectiei 1. . sau dublu click pt acces la alte culori . .verificarea frecvenţei elevilor. fişă de lucru.Transmiterea noilor cunostinte (15min): Editorul grafic Paint dispune de posibilitatea trasarii unor forme geometrice de baza : elipsa (cerc).se selecteaza instrumentul dorit . Organizarea şi pregătirea clasei (1 min): .calculator.anunţarea subiectului temei respective. Internet Metode de evaluare: . .dreptunghi plin fara contur Mai sunt de asemenea accesibile instrumente de trasare a liniilor drepte si curbe.se poate anula actiunea cu comanda Undo Trasarea liniilor se face prin selectarea cu mouse-ul a instrumentului dorit si deplasarea cu butonul stang apasat pana la obtinerea formei dorite.verificare prin lucru în echipă (fişa de lucru şi calculatorul) .culoarea de contur se selecteaza dand click stanga pe una din culorile din paleta .cum se lucreaza cu caseta de culori? se foloseste butonul de umplere 4. trebuie aleasa culoare si grosimea dorita. Actualizarea cunostintelor anterioare(5 min): . Captarea atenţiei elevilor(1 min): . Intrebari si observatii pe baza discutiilor cu profesorul mentor 14 . radiera.care sunt principalele instrumente de desenare? pensula de diferite grosimi.-material bibliografic: -manual.verificarea stării reţelei de calculatoare 2.anunţarea modului de desfăşurare a activităţii.dreptunghi plin cu contur .anunţarea obiectivelor urmarite. .tinand butonul stanga apasat deplasam mouse-ului pana la obtinerea dimensiunii dorite -daca nu am obtinut forma sau dimensiunea dorita .chestionare orală . creion. dreptunghi precum si a unor contururi neregulate Exista 3 optiuni la trasarea acesora : . In prealabil .culoarea de umplere a conturului se obtine cu click dreapta pe una din casutele paletei de culori . poligon) gol . selectate din caseta cu optiuniModul de utilizare: . 3.dreptunghi (elipsa.

6 ori. Solicită elevilor prezentarea modalităţilor de realizare a aplicaţiilor. 4 Fişă de asistenţă aplicabilă la toate tipurile de lecţie (dobândire de cunoştinţe. culoarea desenului obtinut 6. -exprimarea unui mod de gandire creativ in structura si rezolvarea problemelor. Eevii sunt atenţi la aprecieri şi la recomandările făcute de profesor 4.R. -dezvoltarea motivatiei invatarii. formare de priceperi şi deprinderi. Se vor face aprecieri individuale şi colective asupra activităţii desfăşurate. ( sau utilizarea comenzii Image/ Zoom/ Large) dupa care se revine la scara normala./C. 5. dupa eliberarea butonului mouse-ului se da din nou click stanga pe un punct al liniei.Pentru liniile curbe. se studiaza aspectul paginii si modul de salvare al aplicatiilor. mixtă.S. ♦ EDUCATIV -dezvoltarea atitudinii pozitive fata de introducerea calculatorului in toate domeniile de activitate. recapitulare şi evaluare) şi la toate lecţiile şi activităţile demonstrative la care s-a asistat 15 . 4.1. ♦ INFORMATIV -fixarea si consolidarea notiunilor teoretice prin aplicatii concrete.11. de elevi (prezenţi/înscrişi) : 29/32 Disciplina : TEHNOLOGII ASISTATE DE CALCULATOR Unitatea de învăţare : Identificarea tipurilor de date si a operatiilor specifice acestora Subiectul lecţiei : Modalitati de realizare a reclamei in spatiul virtual Tipul lecţiei4 : Fixare si formare de deprinderi si priceperi Scopurile lecţiei/O.2006 Clasa : XII A Durata: 100 minute Nr.Fişa de asistenţă Data: 29. a intereselor de cunoastere si a trairilor intelectuale. Obiective operaţionale : La sfarşitul orei elevii vor şti : O1: -să-şi formeze deprinderi de lucru specifice temei de studiu. si se trage intr-o alta directiePentru mai multa precizie in realizarea desenelor se recomanda a se utiliza instrumentul "lupa" care permite marirea imaginii de 2. modifica dimensiunea . a retelei Internet si a aplicatiei Word.Consolidarea cunostintelor(25 min): • Profesorul propune spre realizare o fişă de aplicaţii.Evaluarea (5 min): Se verifica daca elevii si-au terminat sarcinile propuse pe fisa de lucru. ♦ FORMATIV -formarea deprinderilor de utilizare corecta a aplicatiilor PowerPoint. elevii realizeaza sarcinile de pe fisa de lucru.

O4: să aprecieze corect soluţiile oferite de colegi. -evaluare formativa.Metode de invatamant: .Tehnologia informatiei si a comunicatiilor Manual pentru clasa a X – a Autoare : Daniela Oprescu.frontala.metode de actiune: exercitiul. Material bibliografic de specialitate . . chiar în clasele anterioare.pe grupe. -evaluare continua (cu ajutorul calculatorului). . Strategii didactice: . ♦ organizarea si pregatirea clasei -verificarea frecventei elevilor.Forme de organizare a activitatii de evaluare: . problematizarea.individuala.metode de comunicare orala: conversatia.O2: să-şi dezvolte gândirea logică. deoarece în acest mod 16 . Resurse materiale:  -Un calculator (sistem de operare Windows. pentru utilizare: Microsoft Office)  -Caiet de notiţe. . 2. O5: sa se implice cu placere si interes la toate etapele lectiei. -verificarea existentei resurselor materiale.  -Proiect didactic. Momentul organizatoric ♦ pregatirea lectiei -intocmirea proiectului didactic. capacitatea de generalizare si problematizare O3: să argumenteze avantajele utilizării utilitarului PowerPoint şi a aplicatiei Word.  -Fişe de lucru. explicatia. Desfasurarea lectiei 1. indiferent dacă elevii consideră aceste cunoştinţe ca fiind “arhicunoscute”. . Cristina Eugenia Damacus Spatiu de instruire :laboratorul de informatica Metode de evaluare -evaluare sumativa. Captarea atentiei clasei Intrebari si observatii pe baza discutiilor cu profesorul mentor Înainte de trecerea la noi prezentarea şi explicarea noilor cunoştinţe este necesară o recapitulare a cunoştinţelor acumulate anterior.

lucreaza la nivelul unei regiuni sau la nivel mondial avand distanta intre statiile de lucru de ordinul miilor de kilometri. • Scurt istoric. documentatii. biblioteci de programe. astfel ca fiecare slide sa contina: • Informatii utile. fibra optica.Metropolitan Area Networks ) . • retele orasenesti ( MAN . • Specializari. • Discipline optionale.Local Area Networks) . Reactualizarea cunostintelor Profesorul are la dispoziţie un set de intrebări prin care va verifica oral nivelul de cunoştiinte. sau în cazul acestei lecţii se pot aplica aceste cunoştinţe mai uşor. • retele publice ( PDN . statii de lucu) si milioane de utilizatori .). 17 . a) Ce este o reţea de calculatoare ? O retea de calculatoare reprezinta un ansamblu de calculatoare (sisteme de calcul) interconectate prin intermediul unor medii de comunicatie (cablu coaxial. ghid de unde) in scopul utilizarii in comun de catre un numar foarte mare de utilizatori b) Ce este reţeaua Internet ? Mediul Internet este un ansamblu de retele de calculatoare interconectate care impreuna cu miile de calculatoare individuale (terminale. ce combină rapiditatea unui apel telefonic cu înregistrarea şi expedierea unei scrisori. • Elevi. • Profesori. abordând-o personalizat.lucreaza la nivelul unui oras avand distanta intre statiile de lucru de ordinul kilometrilor. 3. 4. se reîmprospătează vocabularul cu noţiunile uitate şi se face mai uşor trecerea la termenii noi ce urmează a fi explicaţi. linie telefonica.Se trece apoi la reactualizarea cunostintelor. aplicatia Word si reteaua Internet o reclama a liceului vostru. constituie comunitatea Internet care are la dispozitie un mediu informational si de calcul cu foarte multe servicii informatice si resurse (baze de date diverse. Aceste aplicaţii sunt uitle deoarece stimulează creativitatea elevilor oferindu-le posibilitatea să aplice cunoştinţe de la mai multe materii şi saşi exprime punctul de vedere asupra unei teme date. Intensificarea retinerii si asigurarea transferului de informatii (aplicatie) Realizati utilizand aplicatia Microsoft PowerPoint. Puteti implementa utilizand slid-urile o reclama liceului sau clasei voastre. • Clase. • retele regionale/mondiale ( WAN . c) Care este clasificarea reţelelor de calculatoare ? • retele locale ( LAN .Wide Area Networks ) . • Structura anului scolar.♦ anuntarea obiectivelor operationale ♦ explicarea modului de desfasurare a activitatii Elevii sunt rugati de profesor sa porneasca calculatoarele si sa lanseze in executie aplicatia Microsoft PowerPoint si aplicatia Word. • Rezultate deosebite.lucreaza la nivelul unei cladiri sau al unui grup de cladiri avand distanta intre statiile de lucru de 10-1000 m.Public Data Networks ) d) Ce este poşta electronică sau e-mailul ? Poşta Internet – Email-ul este o formă modernă de comunicare. etc.

CD cu soft educaţional – Instruire asistată de calculator utilizând un program de predare « Curs de informatică interactiv » realizat de I.planşe pe format A2 .La nivelul întregii clase Resurse materiale (mijloace de învăţământ): . Se remarca utilitatea acestora. . forme de organizare a activităţii elevilor) : Metode şi procedee : . individuală.A.conversaţia: frontală. 4. Informatile despre aceste campuri se vor realiza in word astefel veti putea realiza o legatura intre PowerPoint si Word. interacţiuni. recapitulativă dezvoltată şi expozitivă.material didactic (placa de retea. descoperirea .03. Concluzii si notarea elevilor Se vor face aprecieri individuale si colective asupra activitatii desfasurate.• Baza materiala.Prezentare Power Point : INTERNETUL – Reţeaua cu cea mai mare extindere 18 . GRILĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI Data : 11. 5.suport de curs (manualul) .Pe grupe .fişe de lucru .reţea proprie de calculatoare .2007 Clasa : IX -D Nr.aplicaţii pe calculator Forme de organizare a activităţii elevilor : .2. calculator dezmembrat) . explicaţia.Individual .S. procedee. de elevi (prezenţi/înscrişi) : 29/32 Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SI A COMUNICAŢIEI Subiectul lecţiei :– REŢEAUA INTERNET Tipul lecţiei : DOBÂNDIRE DE NOI CUNOŞTINŢE Resurse procedurale (metode. Iar in incheiere veti putea trimite aceste informatii in mailurile fiecaruia sau persoanelor care sunt interesate de liceul vostru.Se trag concluzii privind insusirea de catre elevi a modului de implementare si utilizare prezentarilor.

utilizarea mijloacelor de învăţământ . doamna profesoara dovedind a avea cunostinte bogate de metodica si pedagogie X X X X X X X X s-a folosit conversaţia în toate tipurile ei. lucru pe care s-a pus accent. Lucrul s-a desfăşurat atât pe grupe cât şi individual.încadrarea noilor cunoştinţe în sistemul cunoştinţelor anterioare .Indicatori 1.organizarea activităţii pe grupe sau independent/individual Recunoaşterea acţiunii indicatorilor ( se bifează) X X X X Aspecte semnificative privind etapele lecţiei.finală 5. nedepăşind limitele impuse de aceasta.utilizarea metodelor activ-participative (sugerate de programa şcolară) .încadrarea în timp 4.Aspect informativ . în vederea elaborării proiectelor de lecţie Desi aceasta lectie necesita un bogat continut stiintific.realizarea conexiunii inverse .realizarea cerinţelor programei şcolare (obiectivecadru.aplic.adaptarea la nivelul clasei . Încadrarea în timp a lăsat de dorit. în funcţie de indicatori.atmosferă de lucru în clasă . elevii putând discuta atât între ei cât si cu doamna profesoară.iniţială .formativă . realizându-se un feed-back permanent. obiective de referinţă. Metodologia didactică .Aspect formativ .dezvoltarea capacităţii de transfer (realizarea de corelaţii intra/inter/transdisciplinare) 3. Atmosfera in laboratorul de informatică a fost o atmosferă relaxată. doamna profesoara s-a adaptat la nivelul de cunostinte al clasei s-a realizat o legătură între cunoştinţele anterioare si cele noi prin referire la arhitectura calculatorului respectându-se cerinţele programei şcolare X X X X X s-au utilizat metode moderne de predare-învăţare sugerate de programa şcolară inclusiv prin utilizarea dezvoltării de abilităţi de comunicare orală. competenţe generale.dezvoltarea capacităţilor intelectuale . Evaluarea activităţii elevilor . competenţe specifice) 2.conţinut ştiinţific . deoarece numărul mare de activităţi solicita o perioadă mai mare de timp. metodelor şi a procedeelor didactice . oferind posibilitatea tuturor elevilor de a participa interactiv la lecţie 19 . Relaţia profesor-elev. elev-elev .valorificarea valenţelor educative ale temei .

de ore /săptămâna: 2 ore / săptămână Nr. Alţi indicatori 4. Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului.3. de ore total: 70 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE DEFINIREA CONCEPTELOR DE BAZĂ ALE UNUI SISTEM DE CALCUL. directoare. ALE REŢELELOR DE CALCULATOARE PRECUM ŞI IMPLICAŢIILOR PRIVIND UTILIZAREA LOR OBIECTIVE DE REFERINŢĂ / COMPETENŢE SPECIFICE • • • Utilizează componentele hard şi soft ale unui calculator • CONŢINUTURI Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator Descrierea funcţionării unui calculator personal Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare. Planificare calendaristică (semestrială/anuală) În interiorul planificării anuale se poate face o demarcaţie între semestre. din punct de vedere al sănătăţii Operarea corectă la nivel elementar Descrierea interfeţei sistemului de operare Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice.6. ORE SĂPT S1 S2 S3 10 S4 S5 S6 S7 12 S8 S9 S10 S11 S12 S13 SEM I OBS • • Utilizează elementele specifice lucrului cu informaţii. Funcţiile mouse-ului NR. stocarea acestora şi tipărirea lor • • • • • UTILIZAREA SITEMULUI DE OPERARE WINDOWS PENTRU STOCAREA. fişiere Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişiei Realizarea unor aplicaţii practice. PRELUCRAREA ŞI PREZENTAREA INFORMAŢIEI • 20 . Clasa: a IX a Disciplina: Tehnologia informaţiei si a comunicaţiei Nr.

a faxului şi prezentării oferite de editor Realizarea unor aplicaţii practice Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente Definirea noţiunilor legate de „arhitectura „ internetului Enumerarea serviciilor oferite de Internet şi descrierea acestora Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de email Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului Utilizarea serviciului de conversaţie Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet Realizarea unor aplicaţii practice Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în 12 S14 S15 S16 S17 S18 S19 SEM I • FORMATAREA ŞI DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE UTILIZARE Utilizează elemente specifice aplicaţiei A UNUI PROCESOR DE TEXTE de editare texte Word • • • • • • • FORMATAREA ŞI DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE UTILIZARE A MIJLOACELOR MODERNE DE Utilizează elemente specifice accesului COMUNICARE – REŢEAUA la o reţea locală şi la Internet INTERNET • • • • • • • • • • • 12 S20 S21 S22 S23 SEM II S24 S25 12 S26 S27 S28 S29 SEM II S30 S31 21 .FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ABILITĂŢII DE TASTARE CORECTĂ ŞI RAPIDĂ Utilizează elementele specifice abilităţii de tastare corectă şi rapidă • • • • • Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului Aplicarea modalităţilor de formatare a textului Utilizarea avansată a editorului de texte Formatarea finală a unui document Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice.

. strategii didactice: conversaţia: frontală. software AEL Metode. mutare.cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică .manual şcolar-editura :All echipamenteledecalcul ale laboratorului .manual şcolar-editura :Corint autor:Mioara Gheorghe. Internet) partajare resurse. din punct de vedere al sănătăţii. ALE REŢELELOR DE CALCULATOARE PRECUM ŞI IMPLICAŢIILOR PRIVIND UTILIZAREA LOR. MAN.• FORMAREA DEPRINDRILOR DE CREARE A UNEI PAGINI WEB Utilizează elemente specifice realizării în fază iniţială a unei pagini web • • • • pagină a elementelor: text. individuală.programa şcolară psihologice: . 1 COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal CONŢINUTURI • • • • • • • Unitatea centrală Dispozitive de intrare Dispozitive de ieşire Memorii Conceptul de sistem de operare Tipuri de software rolul şi funcţiile componentelor unui calculator personal tipuri de reţea (LAN.umane . ştiu să lucreze in reţea şi de asemenea comunică pe Internet Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii cunosc importanţa securizării informaţiilor în reţea. Proiectul unităţii de învăţare Clasa : a IX –a Disciplina : Tehnologia informaţiei si a comunicaţiilor Unitatea de învăţare: DEFINIREA CONCEPTELOR DE BAZĂ ALE UNUI SISTEM DE CALCUL. Aplicaţii practice care dovedesc că elevii ştiu cum funcţionează un calculator Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii cunosc noţuinea de reţea.colectiv eterogen Mijloace de învăţământ: . Număr de ore alocate: 10 Data/date corespunzătoare numărului de ore : Saptamanile 1 – 5 NR.4. WAN. Aplicaţii practice diverse în care se urmăreşte respectarea regulilor de sănătate şi siguranţă în utilizarea • • • • 4 5 • • 22 . CRT. recapitulativă dezvoltată şi expozitivă. comunicaţii in Internet drepturi de acces viruşi informatici şi antiviruşi Ergonomia postului de lucru Măsuri de sănătate şi siguranţă în utilizarea RESURSE Resurse: pedagogice –Metodica predării informaticii. descoperirea Aplicaţii pe calculator EVALUARE Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii cunosc dispozitivele de intrare şi de ieşire precum şi ca au dobândit conceptul de sistem de operare - 2 3 Descrierea funcţionării unui calculator personal Definirea conceptului de reţea de calculatoare şu enumerarea avantajelor lucrului în reţea Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelei Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului. explicaţia. ghid de evaluare modernă oficiale: . imagine Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere. cursuri universitare. ştergere Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper-legătură Utilizarea tabelelor într-o pagină WEB Realizarea unor aplicaţii practice Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini WEB S32 S33 12 S34 S35 SEM II 4.

proprietăţi.manual şcolar-editura :All autor:Mariana Panţîru. căutare. vizualizare conţinut operaţii cu directoare şi fişiere: creare. PRELUCRAREA ŞI PREZENTAREA INFORMAŢEI Număr de ore alocate: 12 Data/date corespunzătoare numărului de ore : Săptămânile 6 – 11 NR. Legislaţia referitoare la drepturile de autor privind produsele software Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei (pentru producător. directoare. - 3 4 Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice.programa şcolară psihologice: .cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică . sau pe un alt suport extern schimbarea discului de lucru curent schimbarea directorului de lucru curent notepad RESURSE Resurse: pedagogice –Metodica predării informaticii.colectiv eterogen Mijloace de învăţământ: . mutare. director. ghid de evaluare modernă oficiale: . 1 COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE Operarea corectă la nivel elementar CONŢINUTURI • • 2 Descrierea interfeţei sistemului de operare • • • • • Pornirea-oprirea corectă – repornirea calculatorului Vizualizarea informaţiilor referitoare la rsursele hardware şi software ale calculatorului desktop: data şi ora. pentru utilizator) Forme de organizare: activitate frontală. pe CD. realizarea unei copii de siguranţă pe dischetă. CRT. vizualizare conţinut disc logic. fişiere 5 Utilizarea unor accesorii ale sistemului • • • echipamentele de calcul ale laboratorului .copiere. volumul. strategii didactice: 23 . opţiuni desktop de afişare pictograme ferestre: descriere. EVALUARE Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să lucreze corect cu calculatorul şi că ii cunosc componentele Aplicaţii practice în care rezultă că elevii cunosc interfaţa sistemului de operare utilizat Aplicaţii practice în cadrul cărora elevii folosesc informaţii de pe suport extern Aplicaţii practice din care rezultă că elevii ştiu să lucreze cu directoare şi fişiere Aplicaţii practice din care rezultă că elevii ştiu să folosească Paint. redenumire. cursuri universitare. ştergere.manual şcolar-editura :Corint autor:Mioara Gheorghe.umane . individuală calculatorului Aplicaţii practice care folosesc soft cu licenţă şi urmărirea respectării utilizării de către elevi a softului licenţiat Clasa : a IX –a Disciplina : Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Unitatea de învăţare: UTILIZAREA SISTEMULUI DE OPERARE WINDOWS PENTRU STOCAREA. software AEL Metode. . fişier: identificare.• 6 Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea softului • • calculatorului Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat.

descoperirea Aplicaţii pe calculator EVALUARE Aplicaţii practice din care rezultă că elevii ştiu să utilizeze corect tastatura şi cunosc funcţiile tastelor speciale - 2 Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura • Aplicaţii practice din care rezultă că elevii cunosc amplasarea tastelor pe tastatură.umane . ghid de evaluare modernă oficiale: . individuală Jocuri practice şi aplicaţii dedicate învăţării 24 . realizarea unei diplome. individuală.programa şcolară psihologice: . individuală Notepad Aplicaţii practice din care rezultă că elevii ştiu să folosească o imprimantă Aplicaţie practică: realizarea unui afiş publicitar din care să rezulte că elevii folosesc cunoştinţele dobândite până acum Clasa : a IX –a Disciplina : Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Unitatea de învăţare: FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA ABILITĂŢII DE TASTARE CORECTĂ ŞI RAPIDĂ Număr de ore alocate: 12 Data/date corespunzătoare numărului de ore : Săptămânile 12 – 17 NR.manual şcolar-editura :All Metode.manual şcolar-editura :Corint autor:Mioara Gheorghe. explicaţia.cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică . 1 COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare CONŢINUTURI • • • • • • • • 4 Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid descrierea diverselor tipuri de tastaturi funcţiile tastelor taste speciale Windows. explicaţia. combinaţii de taste poziţia corpului în timpul lucrului utilizarea corectă a mâinilor în timpul lucrului conştientizarea lucrului eficient prin exerciţii practice • jocuri practice şi aplicaţii dedicate învăţării • folosirea unui software de instruire specializat RESURSE Resurse: pedagogice –Metodica predării informaticii. CRT. editarea unui afiş sau a unei foi publicitare organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare proprii conversaţia: frontală. rol shortcut-uri. Deplasarea cursorului şi click-uri obţinute cu tastatura taste de editare tastele funcţionale.colectiv eterogen Mijloace de învăţământ: . individuală.de operare Windows 6 7 Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişier Realizarea unor aplicaţii practice • • • • • • paint calculator imprimantă instalarea în sistem a unei imprimante sugestii: realizarea unei felicitări. strategii didactice: conversaţia: frontală. recapitulativă dezvoltată şi expozitivă. şi ştiu să folosească shortcut-uri Aplicaţii practice în cadrul cărora se urmăreşte poziţia corectă a elevilor în faţa calculatorului 3 Forme de organizare: activitate frontală. . descoperirea Aplicaţii pe calculator Forme de organizare: activitate frontală. recapitulativă dezvoltată şi expozitivă.

„înlocuire” schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor folosirea stilului : bold.umane . cuvânt. VIZATE 1 Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text CONŢINUTURI • • • • • • • • • lansarea unei aplicaţii de procesare text deschiderea unui document existent – modificarea şi salvarea lui crearea unui document nou închiderea unui document utilizarea „ajutor-ului” iniţializarea paginii de lucru introducerea informaţiilor în text.cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică . text utilizarea culorilor în text alinierea textului în cadrul documentului RESURSE Resurse: pedagogice –Metodica predării informaticii. paragraf.Clasa : a IX –a Disciplina : Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Unitatea de învăţare: FORMAREA ŞI DEZVOLAREA DEPRINDERILOR DE UTILIZARE A UNUI PROCESOR DE TEXTE Număr de ore alocate: 12 Data/date corespunzătoare numărului de ore : Săptămânile 18 – 23 NR. etc căutarea şi înlocuirea – utilizarea comenzilor „găsire”. ghid de evaluare modernă oficiale: . „lipire”. funcţia „anulare” selectarea informaţiilor – caracter.programa şcolară psihologice: . . „decupare”. ştergerea – folosirea comenzilor „Copiere”.manual şcolar-editura :All Aplicaţii practice din care să rezlte că elevii cunosc modalităţile de formatare a textului 25 . întregul document copierea.manual şcolar-editura :Corint autor:Mioara Gheorghe.colectiv eterogen EVALUARE Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii cunosc noţiuni introductive despre un editor de texte - 2 Utilizarea operaţiilor de bază în procesare textului Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să utilizeze operaţii de bază în procesarea textului • 3 Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului • • • • • Mijloace de învăţământ: . COMPETENŢE SPECIFICE CRT. mutarea. italic şi subliniere marcarea vizuală paragraf.

numărului de pagină • nota de subsol sau de sfârşit de text • corectarea greşelilor de ortografie şi a celor gramaticale • trecerea în revistă a documentului – examinarea înaintea tipăririi • folosirea opţiunilor de bază pentru tipărire • tipărirea documentului utilizând una din imprimantele instalate sau într-un fişier • opţiunea „trimitere către...” • opţiunea „trimitere intr-o prezentare” • sugestii: întocmirea unei cercetări. introducerea datei. realizarea unei diplome complexe. faxului şi prezentării oferite de editor Realizarea unor aplicaţii practice 8 9 Deprinderea redactării corecte spaţierea rândurilor copierea formatului unui text selectat folosirea şi setarea tabulatorilor • folosirea listelor • utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare • inserarea şi formatarea tabelelor într-un document. explicaţia. operaţii cu tabele • inserarea şi formatarea graficelor şi imaginilor • importarea obiectelor. recapitulativă dezvoltată şi expozitivă. individuală. realizarea unei scrisori oficiale.. individuală Aplicaţii prcatice din care reiese că elevii cunosc elemente de amănunt în ceea ce priveşte formatarea textului Aplicaţii practice din care reiese că elevii ştiu să tipărească documentul lucrat Aplicaţii practice din care reiese că elevii cunosc modalităţile de utilizare a poştei lectronice şi a faxului Aplicaţie practică din care rezultă că elevii ştiu să aplice ceea ce au învăţat până acum Aplicaţii practice din care 26 . autorului. strategii didactice: conversaţia: frontală. realizarea unei pagini pentru fax.” • opţiunea „trimitere fax.” • opţiunea „scrisori şi corespondenţe.. întocmirea unui referat la o disciplină studiată • organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare proprie • reguli generale de tehnoredactare şi estetica Metode.. tabelelor. realizarea unui raport. graficelor. descoperirea Aplicaţii pe calculator Aplicaţii prcatiice din care reiese că elevii ştiu să utilizeze opţiunile avansate ale editorului de texte Forme de organizare: activitate frontală.. fişierelor • inserarea bordurilor de pagină • stiluri şi paginare – aplicarea stilurilor existente unui document.• • • 4 Utilizarea avansată a editorului de texte 5 Formatarea finală a unui document 6 Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document 7 Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice. numerotarea paginilor • antet şi subsol.

ghid de evaluare modernă oficiale: .şi rapide a unor documente paginii tipărită • utilizarea „shortcut-ului” pentru funcţii mai des utilizate ale editorului rezultă că elevii cunosc unele reguli specifice tehnoredactării Clasa : a IX –a Disciplina : Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Unitatea de învăţare: FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE UTILIZARE A MIJLOACELOR MODERNE DE COMUNICARE – REŢEAUA INTERNET Număr de ore alocate: 12 Data/date corespunzătoare numărului de ore : Săptămânile 24 – 29 NR. 1 COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului CONŢINUTURI • • • • • • • • • • • • • • • istoria Internetului protocolul de transmisie TCP/IP DHCP într-o reţea locală Adresa IP.umane .cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică .colectiv eterogen - 2 Enumerarea serviciilor oferite în Internet Aplicaţii prcatice din care reiese că elevii cunosc serviciile oferite in Internet Mijloace de învăţământ: . CRT.programa şcolară psihologice: . exepmplificare pe NETMEETING Newsgroup FTP PORTAL E-comerce RESURSE EVALUARE Aplicaţii practice din care reiese că elevii au înţeles şi cunosc arhitectura Internetului • Resurse: pedagogice –Metodica predării informaticii. DNS Browser – protocolul http Host şi client DNS proxi WWW E-mail Chat Chat.manual şcolar-editura :Corint 27 .

individuală. Forme de organizare: activitate frontală. Eudora. etc • citirea.3 Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet • • • • • • • • • Formulare în Internet Baze de date on-line Operaţii bancare prin Internet Tipuri de comunicaţii Modemul Calculatorul Browser Provider Configurarea sistemului de operare pentru stabilirea legăturii cu un provider • • • • Adresarea de Internet Adrese de e-mail browsere motoare de căutare autor:Mioara Gheorghe. Pegasus.. explicaţia. Netscape Messenger...manual şcolar-editura :All Aplicaţii practice din care reiese că elevii cunosc componentele necesare accesului la Internet Metode. întocmirea. individuală Aplicaţii practice din care reiese că elevii ştiu să folosească serviciul de e-mail Aplicaţii practice din care reiese că elevii cunosc modalităţile de securitate a informaţiilor Aplicaţii practice din care reiese că elevii cunosc modalităţile de conversaţie Aplicaţii practice din care 28 . . descoperirea Aplicaţii pe calculator 4 5 6 Clasificarea şi folosirea modului de adresare pe Internet Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de email Aplicaţii practice din care reiese că elevii cunosc modul de adresare in Internet Aplicaţii practice din care reiese că elevii ştiu să caute informaţii pe Internet 7 Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului Utilizarea serviciului de conversaţie 8 9 Utilizarea corectă a regulilor • programe de poştă: Outlook Express. redirecţionarea unui mesaj • folosirea facilităţii „ataşare fişiere” • folosirea agendei de adrese • administrarea e-mail-urilor • căutarea adreselor de e-mail • pachete complete de birotică şi secretariat • criptarea transmisiei • semnătura digitală • apărarea împotriva viruşilor • firewall • netmeeting • video şi audio conferinţe • telefonic IP • utilizarea corectă a serviciilor IRC • particularităţi ale comunicaţiei chat • adresarea politicoasă. trimitearea. recapitulativă dezvoltată şi expozitivă. strategii didactice: conversaţia: frontală.

cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică . dimensiuni. 1 2 COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text. CRT. stil. ghid de evaluare modernă oficiale: programa şcolară psihologice: .10 de comportare în reţeaua Internet Realizarea unor aplicaţii practice • respectarea legislaţiei privind folosirea facilităţilor oferite de Internet • sugestii: căutarea şi extragerea unor informaţii pentru una dintre disciplinele stusiate folosind motoarele de căutare.colectiv eterogen Mijloace de EVALUARE Aplicaţii practice din care rezultă că elevii cunosc editorul HTML NR ORE 1 • • • • lansarea editorului HTML interfaţa editorlui inserarea şi formatarea unui text: corp de literă. culoare – obţinerea culorii – legătura cu aplicaţia Paint inserarea unei imagini – modificarea proprietăţilor imaginii: poziţionare. imagine CONŢINUTURI Data/date corespunzătoare numărului de ore : Săptămânile 30 – 35 RESURSE Resurse: pedagogice –Metodica predării informaticii. decupare. mutare.umane . încadrare text formatarea unui fundal sau a unei teme folosirea instrumentelor Copiere. lipire pentru a copia text. imagine realizarea unei legături pe un text - Aplicaţii practice din care rezultă că elevii cunosc elementele de bază pentru inserarea în pagină a unui text sau imagine 2 3 4 • Aplicarea operaţiilor de bază • necesare pentru realizarea unei pagini – copiere. utilizarea acestora într-un referat reiese că elevii cunosc regulile de comportare în reţea Aplicaţii practice din care reiese că elevii cunosc modul de utilizare a Internetului Clasa : a IX –a Disciplina : Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Unitatea de învăţare: FORMAREA DEPRINDERILOR DE CREARE A UNEI PAGINI WEB Număr de ore alocate: 12 NR. ştergere Enumerarea şi aplicarea • Aplicaţii practice din acare reiese că elevii cunosc opersaţiile de bază pentru realizarea unei pagini Aplicaţii practice din acare reiese că 1 29 . mărime.

pe baza prezentărilor oferite de colegi. explicaţia. manual şcolareditura :All Metode. elevii vor fi capabili să: O1: înţeleagă impactul tehnologiilor informatice în societate precum şi a necesităţii utilizării reţelelor de calculatoare O2: definească o reţea de calculatoare şi componentele acesteia O3: înţeleagă modul de conectare fizică şi de instalare a softului aferent O4: realizeze o shemă generală. recapitulativă . realizarea paginii clasei utilizând paginile personale • modalităţi de depozitare a paginii • aplicaţii practice învăţământ: manual şcolareditura :Corint autor:Mioara Gheorghe. swich. OBIECTIVE OPERATIONALE Până la sfârşitul orei. descoperirea Aplicaţii pe calculator Forme de organizare: activitate frontală. individuală elevii cunosc modalităţile de realizare a unei hiper-legături Aplicaţii practice din care reiese că elevii cunosc modul de utilizare a tabelelor într-o pagina web Aplicaţie practică din care reiese că elevii pot aplica ceea ce au învăţat 2 2 2 Aplicaţii practice din care reiese că elevii ştiu să transforme texte in pagini web 2 4. individuală. modem. întocmirea unei pagini web personale.5. rooter. cu elementele definitorii ale unei reţele O5: să-şi formeze şi să-şi dezvolte deprinderile de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare – reţeaua Internet 30 . Proiect de lectie 2 DISCIPLINA: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA : A IX-A D SUBIECTU: REŢELE DE CALCULATOARE TIPUL LECTIEI: DOBÂNDIRE DE NOI CUNOŞTINŢE SCOPURI: DE A ÎNŢELEGE CONCEPTUL DE REŢEA DE CALCULATOARE ŞI DE A ENUMERA AVANTAJELE LUCRULUI IN REŢEA. strategii didactice: conversaţia: frontală.5 6 modalităţilor de a realiza o hiper-legătură Utilizarea tabelelor într-o pagină web Realizarea unor aplicaţii practice • • • • realizarea unei legături pe o imagine maparea unei imagini inserarea unui tabel formatarea tabelului 7 Transformarea documentelor text sau a prezentărilor PPT în pagini web • sugestii:. Internet. Sunt prezentate noţiuni precum: reţea. ÎN MOD SPECIAL IN REŢEAUA INTERNET CONTINUTUL INFORMATIV: Lecţia conţine informaţii teoretice şi aplicaţii practice cu privire la reţele de calculatoare cunoscute. etc. Intranet. făcându-se referire la reţeaua Internet.

reţea proprie de calculatoare . descoperirea . calculator dezmembrat) .Fişe de evaluare CONDIŢII INIŢIALE DE REALIZARE: Lecţia se desfăşoară în Laboratorul de informatică. Scopul Strategii de predare Timp Strategii de învăţare Resurse predării alocat Elevi cu dominantă Elevi cu dominantă Elevi cu dominantă practică vizuală auditivă Oferirea de Instruirea asistată 15 Descoperă punctele Ascultă prezentarea Utilizează tastatura pentru CD cu soft informaţie de calculator min principale ale animată de intervenţia luarea notiţelor cu cuvinte educaţional. recapitulativă dezvoltată şi expozitivă. şi anume metoda centrată pe elev. în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru iar la sfârşitul orei să se autoevalueze RESURSE MATERIALE (MIJLOACE DE INVĂŢĂMÂNT) . . Sala 2.Prezentare Power Point : INTERNETUL – Reţeaua cu cea mai mare extindere RESURSE PROCEDURALE(METODE ŞI PROCEDEE) Metode şi procedee : . laborator dotat cu 25 de calculatoare conectate la o reţea locală şi la reţeaua de Internet.O6: să-şi formeze un mod de gândire creativ.Individual . individuală. legată de utilizând un prezentării multimedia profesorului cu exemple proprii într-un editor de texte.Chestionar de autoevaluare .conversaţia: frontală.CD cu soft educational – Instruire asistată de calculator utilizând un program de predare « Curs de informatică interactiv » realizat de I.aplicaţii pe calculator ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR : .material didactic (placa de retea.suport de curs (manualul) .A. DESFĂŞURAREA LECŢIEI Lecţia se desfăşoara folosind metode moderne de predare+învăţare.La nivelul întregii clase STRATEGIE DE EVALUARE : .fişe de lucru .planşe pe format A2 . în care predarea se face ţinând cont de stilul de învăţare al elevului. explicaţia.S. Reţeaua reţelele de program de predare (sunt prezentate tipurile legate de reţelele utilizate Desenează schematic tipurile de proprie de 31 .Pe grupe .

unde radio. în acelaşi transferului informaţiilor cu timp. Răspund întrebărilor adresate de ceilalţi colegi şi apelează la profesor. Se leagă de realitate pentru a interveni în dezbatere. Profesorul monitorizează activitatea (vine cu completări legate de tehnologia de ultimă generaţie „Wireless”). pentru ideile principale şi legăturile dintre acestea. Fişe de lucru. exemple.S. conectarea fizică a staţiilor într-o reţea şi instalarea soft-ului. componentele şi aplicaţiile necesare funcţionării acesteia (pe baza suportului de curs şi a experienţei personale). Planşe de format A2. Aduc argumente pro şi contra utilizării diferitelor tipuri de reţele pentru navigarea pe Internet Chestionar de autoevaluare 32 Utilizează diagramele realizate pe parcursul orei. Internetul Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală Autoevaluare Predare 15 reciprocă(Aplicaţie: min Internetul – reţeaua cu cea mai mare extindere). prezentărilor oferite de colegi. Studiază o placă de reţea pusă la dispoziţia lor de profesor şi o încorporează pe placa de bază. Completează spaţiile goale din fişele de lucru. Întocmesc un raport verbal în privinţa mesajelor cheie (feedback). Placă de reţea. reţele şi elementele definitorii ale acestora. Completarea individuală a 5 min . Pun intrebări în momentele de oprire a prezentării multimedia. „observă” conceptele teoretice din suportul de curs în care punctele cheie sunt evidenţiate prin fonturi cu italic. celor cu dominantă ajutorul internetului. entităţi participante.A. Simulează instalarea softului pentru reţeaua din laborator. Chestionar de autoevaluare Suport de curs.calculatoare : „Curs de informatică interactiv” realizat de I. Chestionar de autoevaluare la ora actuală. a oferindu-le. animate şi însoţite de sunet). Subliniază cu culori sau încadrează în chenar principalele noţuini legate de reţele. pe măsură ce se derulează prezentarea multimedia. Reţeaua proprie de calculatoare. Prezintă colegilor trecerea de la conceptul general de „reţea” la „reţeaua Internet”. Dezbateri 15 min de reţea. pe baza baza suportului de curs. Test pe calculator. Pun întrebări colegilor Simulează şi realizează o (vizual) care „ predau” pe schemă generală. printr-un practică şansa de a-şi modem sau cablu de reţea sau realiza schema. Explicarea conceptelor teoretice Suport de curs şi fişe de lucru 10 min De la teorie la practică: cea mai mare şi des utilizată reţea. calculatoare. Citesc şi rezolvă testul programat pe calculator de la sfârşitul prezentării multimedia.

7007 Clasa : X F Nr. descoperirea . individuală. forme de organizare a activităţii elevilor) : Metode si procedee : . recapitulativă dezvoltată şi expozitivă. interacţiuni. .fişe de lucru 33 . explicaţia.aplicaţii pe calculator Forme de organizare a activitatii elevilor : .Pe grupe .La nivelul intregii clasei Resurse materiale (mijloace de învăţământ): .CD cu soft educational – Instruire asistata de calculator utilizand un program de predare « Curs de informatica interactiv » realizat de I. de elevi (prezenţi/înscrişi) :28/30 Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIEI Subiectul lecţiei : PREZENTAREA PRIMELOR NOŢIUNI DE CALCUL TABELAR Tipul lecţiei : DOBÂNDIRE DE NOI CUNOŞTINŢE Resurse procedurale (metode.Individual .chestionarului Evaluarea lecţiei: Ce a decurs bine? Ce trebuie modificat în viitor? Data : 22.suport de curs (manualul) .S. procedee.A.conversaţia: frontală.03.

doar realizarea de corelaţii interdisciplinare a lăsat de dorit. respectându-se cerinţele progamei şcolare Respectând programa şcolară s-au utilizat metode activparticipative.conţinut ştiinţific .valorificarea valenţelor educative ale temei . Evaluarea activităţii elevilor . nivel care in acest caz este destul de ridicat În desfăşurarea lecţiei s-a urmărit corelarea noilor cunoştinţe cu cele anterior dobândite. Metodologia didactică .iniţială .Aspect informativ . competenţe specifice) 2. obiective de referinţă.dezvoltarea capacităţilor intelectuale .adaptarea la nivelul clasei .Indicatori 1. Încadrarea în timp a fost buna. lucru greu de aplicat în practică X X X X X X Doamna profesoara a aplicat la clasă metode moderne de predare.aplic.utilizarea metodelor activ-participative (sugerate de programa şcolară) .finală Recunoaşterea acţiunii indicatorilor ( se bifează) X X X X X X X X X Aspecte semnificative privind etapele lecţiei. dar care a fost prezentat astfel încât să se adapteze la nivelul clasei. metodelor şi a procedeelor didactice .încadrarea noilor cunoştinţe în sistemul cunoştinţelor anterioare . elev-elev . Relaţia profesor-elev.încadrarea în timp 4. competenţe generale.dezvoltarea capacităţii de transfer (realizarea de corelaţii intra/inter/transdisciplinare) 3. deşi s-a lucrat pe grupe Pe tot parcursul desfăşurării lecţiei a avut loc o evaluare permanentă a elevilor atât cu privire la cunoştinţele anterioare cât şi cu privire la cele nou acumulate 5.utilizarea mijloacelor de învăţământ . în vederea elaborării proiectelor de lecţie Lecţia are un bogat conţinut ştiinţific.formativă .atmosferă de lucru în clasă X 34 .realizarea conexiunii inverse .Aspect formativ . în funcţie de indicatori. acesta fiind o clasă cu specific mecamic.realizarea cerinţelor programei şcolare (obiective-cadru. dovedind cunoştinţe solide în acest sens.

Clasa: a X-a Disciplina: TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIEI Nr. Alţi indicatori 4.. elementele specifice realizării unei mutare. aceasta reuşind să menţină un cadru de lucru lejer. Planificare calendaristică (semestrială/anuală) În interiorul planificării anuale se poate face o demarcaţie între semestre. relaxată. de ore /săptămâna: 1 Nr.organizarea activităţii pe grupe sau independent/individual X Atmosfera în clasă a fost. ştergere prezentări Power Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări Point Utilizarea elementelor grafice în prezentare 35 Nr ore 3 12 Sapt 4 S1 . de ore total: 36 Unitatea de invaţare 0 UTILIZAREA APLICAŢIILOR SOFTWARE SPECIALIZATE PENTRU REALIZAREA UNEI PREZENTĂRI POWER POINT      Continuturi ale unitaţii de învaţare Competenţe vizate 1 2 Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări Utilizează Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări . şi de acestă dată.copiere. elevii dovedind o bună comunicare cu doamna profesoară. dar totodată ordonat. deşi lucrul s-a desfăşurat pe grupe şi în acest caz este mai dificil de menţinut ordinea în sală 6.3.

ACCESS 4. pot să sa auto documenteze colosind Help - pedagogice – Metodica predării informaticii.      UTILIZAREA APLICAŢIILOR SOFTWARE SPECIALIZATE PENTRU CALCULUL TABELAR EXCEL UTILIZAREA APLICAŢIILOR SOFTWARE SPECIALIZATE PENTRU BAZE DE DATE . Proiectul unităţii de învăţare Utilizarea diagramelor Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare Realizarea animaţiei într-o prezentare Realizarea unei prezentări Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării realizarea unor aplicaţii practice  Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel  Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul  Utilizarea formulelor şi a funcţiilor  Utilizarea corectă a optiunilor de tipărire a unei foi de calcul  Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame  Realizarea de import obiecte  Realizarea unor aplicaţii practice Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access Operarea cu baze de date Crearea şi utilizarea formularelor Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date Crearea şi utilizarea rapoartelor Realizarea unor aplicaţii practice S12 Utilizează elementele specifice lucrului cu tabele şi efectuării de calcul tabelar 12 S13       Utilizează elementele specifice realizării unei baze de date şi realizează aplicaţii practice 36 S25 S26 S36 Clasa : a X-a Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIEI Unitatea de învăţare: UTILIZAREA APLICAŢIILOR SOFTWARE SPECIALIZATE PENTRU REALIZAREA UNEI PREZENTĂRI POWER POINT Număr de ore alocate: 12 Data/date corespunzătoare numărului de ore : s1 – s11 NR. cursuri universitare. CRT 1 COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări CONŢINUTURI • • Pornirea aplicaţiei Deschiderea unei prezentări existente – modificarea şi salvarea prezentării • Închiderea prezentării Folosirea „Ajutor” – ului RESURSE Resurse: EVALUARE Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să deschidă aplicaţia.4. ghid de 36 .

fişiere grafice Adăugarea de efecte de animaţie Schimbarea efectelor de animaţie preselectate Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor Selectarea formatului de ieşire optim pentru prezentare: overhead. Lipire pentru a copia text.umane . folosind programarea în timp a diapozitivelor. să şteargă un slide. aliniere Redimensionarea şi mutarea casetelor text într-un diapozitiv Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii. manual şcolareditura :All autor:Mariana Panţîru. diapozitive în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active Ştergerea obiectului selectat Reordonarea diapozitivelor într-o prezentare Ştergerea unei/unor folii dintr-o prezentare Formatarea textului – corp de literă. Decupare. software AEL Metode. să insereze o imagine. să salveze prezentarea. pentru a realiza o prezentare reuşită. umbriri Crearea unei diagrame Modificarea structurii unei diagrame Crearea de diferite tipuri de diagrame: bar chart. recapitulativă dezvoltată şi expozitivă. să salveze prezentarea. Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii pot să realizeze efecte de animaţie atât asupra obiectelor unui slide cât şi asupra prezentării. mărime. Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să lucreze cu imagini. culori. culoare. centrare. să şteargă un slide. Inserarea unei imagini – modificarea proprietăţilor imaginii. diagrame. Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să facă prezentarea unui moment cu ajutorul Power Point. descoperirea Aplicaţii pe calculator Forme de organizare: activitate frontală. note pentru prezentator. 9 Realizarea unei prezentări • 37 .2 Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului • • • • • 3 Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări – copiere. handout. Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să modifice conţinutul unui slide.colectiv eterogen Mijloace de învăţământ: manual şcolareditura :Corint autor:Mioara Gheorghe. foi de calcul. Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii pot să formateze conţinutul unui slide. etc. ştergere 4 Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări Utilizarea elementelor grafice în prezentare • • • • • 5 • • 6 Utilizarea diagramelor • • • 7 Inserarea imaginilor şi altor abiecte într-o prezentare Realizarea animaţiei întro prezentare • • • • • 8 Crearea unei noi prezentări Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) – modificarea acestora Inserarea unui text Inserarea unei imagini Folosirea instrumentelor Copiere. stil. echipamentele de calcul ale laboratorului . cercuri Modificarea poziţiei şi aspectului unui obiect grafic . explicaţia. casete. individuală Elevii să realizeze o prezentare formată din 2 slide-uri apoi să modifice conţinutul. diapozitive de 35 mm (35 mm slides). mutarea ei în alt diapozitiv. pie chart. imagine. Elevii să ştie să adauge elemente de grafică prezentării. individuală. să copie o imagine dintr-un fişier. prezentare pe ecran (on-screen show) evaluare modernă oficiale: programa şcolară psihologice: cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică . Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să realizeze o prezentare care să evidenţieze prin grafice progresul lor şcolar. să copie un slide dintr-o altă prezentare. mutare. etc. mărime. strategii didactice: conversaţia: frontală. tabele.mutarea. realizând o prezentare atractivă. Importarea altor obiecte în prezentare: text.

orizontal.• • • • • • 10 11 Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea Realizarea unor aplicaţii practice Schimbarea orientării diapozitivelor . adăugare antet şi • • • • • RESURSE Resurse: pedagogice –Metodica predării informaticii. orientarea acesteia. ghid de evaluare modernă oficiale: EVALUARE Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să deschidă aplicaţia. cursuri universitare. CRT 1 COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel Utilizarea opţiunilor de formatare şi CONŢINUTURI Deschiderea aplicaţiei Deschiderea.EXCEL Număr de ore alocate: 12 Data/date corespunzătoare numărului de ore : s12 – s23 NR. pot să sa auto documenteze folosind Help - 2 Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să deschidă/închidă un registru 38 . salvarea unei foi/registru de calcul Folosirea funcţiei „ajutor” Închiderea aplicaţiei Moduri de vizualizare • Formatarea documentului: stabilirea dimensiunilor şi marginilor paginii. vertical Începerea unui slide-show de la orice folie Folosirea instrumentelor de navigare pe ecran Ascunderea unui /unor diapozitive Tipărirea diapozitivelor în diferite formate Aplicaţii practice Sugestii: realizarea unei prezentări vizând anotimpurile Aplicaţii practice Clasa : a X-a Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIEI Unitatea de învăţare: UTILIZAREA APLICAŢIILOR SPECIALIZATE PENTRU CALCUL TABELAR .

înmulţiri şi împărţiri Completarea automată a unei serii de date (autofill). să îmbine celule. orientare Selectarea unei celule sau a unui grup de celule adiacente sau neadiacente. absolute şi mixte în formule. sum. scăderi.colectiv eterogen nou.umane .cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică . a unei linii. etc. strategii didactice: conversaţia: frontală. să folosească referinţele relative. recapitulativă Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii pot să tipărească o secţine de foaie de calcul sau un registru de calcul 39 . manual şcolareditura :All autor:Mariana Panţîru. Formatarea celulelor în conformitate cu tipul datelor ce le vor conţine Introducerea de informaţii într-o celulă: numere. a foii de calcul active sau a unui registru de calcul programa şcolară psihologice: . echipamentele de calcul ale laboratorului . simboluri Formatarea textului: font. să bordeze grupuri de celule. introducere numere pagină. max. a unui rând Copierea/mutarea conţinutului unei celule într-o altă celulă a aceleiaşi foi de calcul sau a altei foi de calcul active sau între registre Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule adiacente. count. Elevii să ştie să folosească formule software aritmetice pentru calcularea anumitor AEL câmpuri. să insereze/şteargă linii/coloane intr-o foaie să selecteze celule şi grupuri de celule şi să le copie pe aceeaşi foaie sau altă foaie. average Funcţia IF Folosirea referinţei relative. să cunoască câteva funcţii de interes general. Folosirea funcţiilor: min. culoare. text. absolută sau mixtă a unei celule în formule sau funcţii Fixarea opţiunilor pentru tipărire Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul. individuală. dimensiune. a unei linii. Mijloace de învăţământ: manual şcolareditura :Corint autor:Mioara Gheorghe. stil.gestionare a datelor din foile de calcul • • • • • • • • • • • • 3 Utilizarea formulelor şi a funcţiilor • • • • • • 4 Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul • • subsol. Metode. să insereze. să şteargă şi să redenumească foile dintr-un registru. a unui rând Căutarea/înlocuirea conţinutului unei celule Inserarea de rânduri/coloane Modificarea dimensiunilor liniilor şi coloanelor Unirea celulelor şi stabilirea tipului de aliniere Stabilirea tipurilor de margini utilizate pentru o celulă sau un grup de celule Sortarea datelor după unul sau mai multe criterii Introducerea unei formule simple într-o celulă Formule aritmetice şi logice pentru adunări. a unui grup de celule adiacente.

ACCESS Număr de ore alocate: 12 Data/date corespunzătoare numărului de ore : s24 – s36 NR. ştergerea diagramelor sau a graficelor Importul de fişiere imagine. mutarea şi redimensionarea obiectului importat Sugestii: situaţia mediilor elevilor clasei la sfârşitul unui semestru Realizarea unor tabele de buget Inventare dezvoltată şi expozitivă. grafice. descoperirea Aplicaţii pe calculator Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii pot să utilizeze insereze şi să lucreze cu diagrame Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să importe imagini. COMPETENŢE CONŢINUTURI RESURSE EVALUARE CRT SPECIFICE VIZATE 40 . etc. într-un registru de calcul Copierea. individuală Clasa : a X-a Disciplina : TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIEI Unitatea de învăţare: UTILIZAREA APLICAŢIILOR SPECIALIZATE PENTRU BAZE DE DATE .5 Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame Realizarea de import de obiecte Realizarea unor aplicaţii practice • • • • 6 • • • • • 7 Diagrame şi grafice realizate cu ajutorul datelor din registru de calcul Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic Schimbarea tipului diagramei Mutarea/copierea. etc şi să lucreze cu ele Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să folosească corect aplicaţia pentru calcul tabelar Forme de organizare: activitate frontală. grafice. explicaţia.

1

Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access

2 Deschiderea aplicaţiei 3 Deschiderea, modificarea, salvarea şi 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 închiderea unei baze de date existente Folosirea funcţiei „ajutor” Închiderea aplicaţiei Moduri de vizualizare Proiectarea unei baze de date Crearea unei tabele Definirea unei chei primare Stabilirea unui index Modificarea proprietăţilor unui câmp Introducerea de date în tabelă Vizualizarea informaţiilor dintr-o tabelă Modificarea datelor într-o tabelă Adăugarea de înregistrări într-o bază de date Ştergerea de înregistrări într-o bază de date Crearea unui formular simplu Introducerea datelor în baza de date folosind formulare simple Formatarea textului Schimbarea culorii fondului într-un formular Importul unei imagini sau fişier text într-un formular Modificarea modului de aranjare a obiectelor în formular Salvarea unei interogări Filtre: adăugare, eliminare Adăugarea, eliminarea de câmpuri într-o interogare Selecţia şi sortarea datelor după

2

Operarea cu baze de date

3

Crearea şi utilizarea formularelor

• • • • • •

Resurse: • pedagogice –Metodica predării informaticii, cursuri universitare, ghid de evaluare modernă • oficiale: programa şcolară • psihologice: - cunoştinţe dobândite de către elevi la disciplina Informatică - umane - colectiv eterogen Mijloace de învăţământ: manual şcolar-editura :Corint autor:Mioara Gheorghe; - manual şcolar-editura :All autor:Mariana Panţîru; echipamentele de calcul ale laboratorului ; • software AEL Metode, strategii didactice: conversaţia: frontală, individuală, recapitulativă dezvoltată şi expozitivă, explicaţia, descoperirea Aplicaţii pe calculator Forme de organizare: activitate frontală, individuală

Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să deschidă/închidă un tabel, să insereze, să şteargă şi să modifice articolele dintr-un tabel, să sorteze şi să filtreze articolele, să realizeze duplicate ale tabelelor

Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să stabilească o relaţie între tabele care au un câmp comun folosind facilităţile oferite de aplicaţie.

Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii pot realiza elemente de interfaţă simple folosind facilităţile oferite de aplicaţie.

4

Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date

• • • •

Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii ştiu să stabilească o relaţie între tabele care au un câmp comun folosind facilităţile oferite de aplicaţie. 41

5

Crearea şi utilizarea rapoartelor

6

Realizarea unor aplicaţii practice

criterii sau în baza operatorilor logici uzuali I. Crearea unui raport II. Modificarea unui raport III. Crearea, modificarea unui antet şi subsol IV. Gruparea datelor într-un raport, total-raport, subtotal-raport • Sugestii: realizarea bazei de date a clasei şi interogarea ei

Elevii să ştie să folosească întocmească rapoarte cu datele pe care le au în tabele folosind facilităţile oferite de aplicaţie. Aplicaţii practice din care să rezulte că elevii şi- au format deprinderi de lucru cu această aplicaţie

4.5. Proiect de lecţie5 DISCIPLINA: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA : A X-A F SUBIECTU: PREZENTAREA PRIMELOR NOŢIUNI DE CALCUL TABELAR TIPUL LECTIEI: DOBÂNDIRE DE NOI CUNOŞTINŢE SCOPURI: SCOPUL ÎNTREGII SESIUNI ESTE DE A ÎNŢELEGE ŞI UTILIZA PRIMELE NOŢIUNI DE CALCUL TABELAR CONTINUTUL INFORMATIV:
5

Proiect de lecţie aplicabil la toate tipurile de lecţii din sistem (dobândire de cunoştinţe, mixtă, formare de priceperi şi deprinderi, recapitulare, evaluare)

42

Lecţia conţine informaţii teoretice şi aplicaţii practice cu privire la modul de calcul tabelar, făcându-se referire la Microsoft Excel. Sunt prezentate noţiuni precum: foaie de lucru, registru, celule, formule, etc. OBIECTIVE OPERAŢIONALE Până la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili să: O1: cunoască şi să utilizeze aplicaţia Microsoft Excel din pachetul Microsoft Office O2: să-şi dezvolte deprinderi de lucru cu foi de calcul şi celule O3: să-şi formeze capacitatea de a utiliza instrumente informatice în procesul de predare – învăţare, respectiv de a identifica lecţia de pe reţea şi de a o utiliza de câte ori este nevoie. RESURSE MATERIALE (MIJLOACE DE INVATAMANT) - CD cu soft educaţional – Instruire asistată de calculator utilizând un program de predare « Curs de informatică interactiv » realizat de I.S.A. - reţea proprie de calculatoare - suport de curs (manualul) - fişe de lucru - Prezentare Power Point : EXCEL-un mod usor de calcul tabelar RESURSE PROCEDURALE(METODE SI PROCEDEE) Metode si procedee : - conversaţia: frontală, individuală, recapitulativă dezvoltată şi expozitivă, explicaţia, descoperirea - aplicaţii pe calculator ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR : - Individual - Pe grupe - La nivelul intregii clase STRATEGIE DE EVALUARE : - Chestionar de autoevaluare - Fişe de evaluare CONDITII INIŢIALE DE REALIZARE: Lecţia se desfăşoară în Laboratorul de informatică, Sala 2, laborator dotat cu 25 de calculatoare conectate la o reţea locală şi la reţeaua de Internet. DESFĂŞURAREA LECŢIEI Lectia se desfasoara conform metodelor moderne de invatare predare în care se pune accent pe stilurile de invăţare ale elevului
Scopul predării Strategia de predare Instruire asistată Timp alocat Elevi cu dominantă vizuală Descoperă punctele Strategii de invatare Elevi cu dominantă auditivă Ascultă prezentarea Resurse Elevi cu dominanta practică Desenează schematic

Oferirea de

10 min

Reţeaua proprie de

43

2. Prezentarea Power Point a lecţiei.Metode de invatamant: • Metode de comunicare orala: conversatia in etapa de organizare a clasei si in etapa de autoevaluare si evaluare • Metode bazate pe actiune: exercitii 44 .informatii: operatii de baza specifice calculului tabelar Explicarea conceptelor teoretice de calculator utilizând o lecţie realizată in Microsoft Power Point Suport de curs electronic in Power Point şi fişe de lucru 15 min principale ale prezentării Power Point si urmăresc explicaţiile profesorului Urmăresc prezentarea Power Point . pe baza informaţiilor „auzite” de până acum principalele comenzi ce urmează a fi folosite pe parcursul lecţiei calculatoare Elevii copiază lecţia in caiete Prezentare Power Point a lecţiei Fişe de lucru. GRILĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI Data : 23. Verifică schema desenată anterior urmărind încă o dată prezentarea Power Point De la teortie la practică Practică individuală pe computer Test interactiv 15 min Evaluarea lecţiei 10 min Urmează indicaţiile oferite de fişa de lucru.05. de elevi (prezenţi/înscrişi) :28/30 Disciplina : Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei Subiectul lecţiei : test de verificare Tipul lecţiei : de verificare si apreciere a rezultatelor scolare Strategii didactice: . prezentarea Power Point Test interactiv pentru grupa de auditivi Răspunde cerinţelor elaborate de profesor prin fişa de lucru. identifică şi subliniază din suportul de curs oferit principalele etape necesare lucrului cu editorul de calcul tabelar Aplică cunoştinţele teoretice dobândite. folosind o fişă de lucru pregătită anterior Test interactiv pentru grupa de vizuali animată de intervenţia profesorului si urmăresc individual lecţia Pun intrebări in momentele de oprire a prezentării Power Point Urmăresc prezentarea Power Point şi completează spaţiile goale din fişele de lucru. Se pot deschide aplicaţii Excel Verificarea implementării fişei de lucru pe computer Fişe de lucru Test pe computer cu autocorectare Evaluarea lecţiei: Ce a decurs bine? Ce trebuie modificat în viitor? 4. consultând. în caz de nevoie.2007 Clasa : IX C Nr.

Radu Marsanu. editura Polirom Recunoaşterea acţiunii indicatorilor ( se bifează) X 45 Aspecte semnificative privind etapele lecţiei.Damacus. M.conţinut ştiinţific . prin materiale didactice.- Forme de organizare a activitatii de evaluare: • individuala in etapa de rezolvare a testului si de autoevaluare • colectiva in etapa de apreciere a lucrarii Forme de dirijare a activitatii de evaluare: • dirijata de profesor. Editura Didactica si pedagogica. C. de tip pereche. • independenta Resurse psihologice ale desfasurarii activitatii: • Capacitatea de invatare a clasei  Elevii si-au insusit notiunile teoretice predate la capitolul Mijloace moderne de comunicare.Milosescu. cu raspuns scurt/ de completare.D. Anca Elena Voicu. cu alegere duala • barem de notare detaliat a testului • flipchart • materiale bibliografice:  Pentru elevi: • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor. în vederea elaborării proiectelor de lecţie Indicatori 1.Oprescu. M. • Diagnosticul motivatiei  Interesul pentru insusirea cunostintelor necesare este acelasi la intregul colectiv • Motivatie  Se vor constientiza elevii de necesitatea utilizarii Internetului pentru documentare. comunicare si prezentarea informatiilor din domeniul propriu de activitate Resurse materiale: • test cu itemi cu alegere multipla.Milosescu. Ioan Asiminoaei. LiceeALL2000 • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor. precum si modul de utilizare a acestuia. Cristian Masalagiu. 2005 • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor. 2005  Pentru profesor: • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor.Internet. Editura Niculescu 2006 • Didactica predarii Informaticii. în funcţie de indicatori. Editura Didactica si pedagogica.Aspect informativ .

atmosferă de lucru în clasă . ♦ FORMATIV 6 Proiect de lecţie aplicabil la toate tipurile de lecţii din sistem (dobândire de cunoştinţe.formativă ..Aspect formativ .organizarea activităţii pe grupe sau independent/individual 6.încadrarea noilor cunoştinţe în sistemul cunoştinţelor anterioare . competenţe generale.utilizarea mijloacelor de învăţământ . Evaluarea activităţii elevilor . elev-elev . Metodologia didactică . obiective de referinţă. Proiect de lecţie6 DISCIPLINA:TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIEI CLASA:X C SUBIECTUL : Aplicatii practice de laborator X X X X X X X X X X X X X X X X TIPUL LECŢIEI: Fixare si formare de deprinderi si priceperi SCOPURI: ♦ INFORMATIV -fixarea si consolidarea notiunilor teoretice prin aplicatii concrete.dezvoltarea capacităţii de transfer (realizarea de corelaţii intra/inter/transdisciplinare) 3. competenţe specifice) 2. formare de priceperi şi deprinderi.dezvoltarea capacităţilor intelectuale . mixtă.realizarea cerinţelor programei şcolare (obiective-cadru.5. recapitulare.valorificarea valenţelor educative ale temei .finală 5.realizarea conexiunii inverse .utilizarea metodelor activ-participative (sugerate de programa şcolară) .aplic.adaptarea la nivelul clasei . Alţi indicatori 4.încadrarea în timp 4. Relaţia profesor-elev. evaluare) 46 . metodelor şi a procedeelor didactice .iniţială .

-Fişe de lucru. ♦ forme de dirijare a activitatii -dirijata de profesor sau prin materiale didactice. O2: lanseze în execuţie aplicaţia. ♦ resurse materiale -Un calculator (sistem de operare Windows. ♦ EDUCATIV -dezvoltarea atitudinii pozitive fata de introducerea calculatorului in toate domeniile de activitate. explicatia. pentru utilizare: Microsoft Office) -Caiet de notiţe. RESURSE PROCEDURALE( METODE ŞI PROCEDEE): ♦ metode de invatamant -metode de comunicare orala: conversatia. -independenta. -exercitii de consolidare. -explicatia (in etapa de asimilare a noilor cunostinte). NIVELUL INITIAL AL CLASEI: -elevii cunosc sistemul de operare Windows -elevii au cunostinte despre utilitarul Microsoft Word OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Până la sfârşitul orei vor fi capabili să: O1: definească noţiunea de prezentare. -pe grupe. ♦ procedee de instruire -conversatia de consolidare. -Proiect didactic. problematizarea. 47 . ♦ forme de organizare a activitatii instructive -frontala. a intereselor de cunoastere si a trairilor intelectuale. -dezvoltarea motivatiei invatarii.-formarea deprinderilor de utilizare corecta a aplicatiilor PowerPoint. -individuala. şi să introducă corect date. -exprimarea unui mod de gandire creativ in structura si rezolvarea problemelor. -metode de actiune: exercitiul.

♦ material bibliografic de specialitate . Captarea atentiei clasei ♦ anuntarea obiectivelor operationale ♦ explicarea modului de desfasurare a activitatii Elevii sunt rugati de profesor sa porneasca calculatoarele si sa lanseze in executie aplicatia Microsoft PowerPoint. ♦ organizarea si pregatirea clasei -verificarea frecventei elevilor.Tehnologia informatiei si a comunicatiilor Manual pentru clasa a X – a Autoare : Daniela Oprescu. 48 . -evaluare continua (cu ajutorul calculatorului).Se trece apoi la reactualizarea cunostintelor. rapoarte privind realizarile unei firme intr-o perioada data. INTREBARE 1. 3. promovarea unor produse sau servicii. rezentari cu caracter personal(album si fotografii). -evaluare formativa. DESFASURAREA ACTIVITATII 1. Momentul organizatoric ♦ pregatirea lectiei -intocmirea proiectului didactic. Reactualizarea cunostintelor:Profesorul are la dispoziţie un set de intrebări prin care va verifica oral nivelul de cunoştiinte. Cristina Eugenia Damacus ♦ spatiu de instruire :laboratorul de informatica ♦ metode de evaluare -evaluare sumativa. -verificarea existentei resurselor materiale. 2. Ce este o aplicatie PowerPoint? RASPUNS ASTEPTAT Aplicatia PowerPoint este un editor grafic care ne ajuta sa creem prezentari de proiecte.

Pentru a formata un text ce urmeaza a fi introdus.Acesta va fi incadrat de un cadru In coltul cadrului precum sip e fiecare din cele patru laturi ale acestuia. culoare fond albastru.  Meniul Start Programs  Microsoft PowerPoint.*. aliniere la stanga Diapozitiv 2 “Formatarea caracterelor Caracterele sunt reprezentate de litere. dimensiune font 12. Vizualizarea unei prezentari se realizeaza in felul urmator:  Meniul Expunere diapozitiv – Vizualizare diapozitiv.2.In cadrul unui text. culoare fond galben. se observa punctele pentru redimensionare(mici patratele) 49 . dimensiune font 16. culoare font verde. ingrosat. italic. ingrosat. Cum se realizeaza salvarea unei prezentari? Care sunt modalitatiile de vizualizare a unei prezentari? Elementul de baza al unei al unei aplicatii este slide-ul sau diapozitivul. Termenul de formatare al caracterelor se refera la atributele pe care le au caracterele individuale intr-o prezentare. Cum se lanseaza in executie o aplicatie PowerPoint? 4.” Formatarea caracterelor -pentru titlul: fontul utilizat Arial. aliniere la stanga Diapozitiv 3 “Cum se redimensioneaza caseta de text? Pasul 1 –se executa clic in sectiunea titlului sau a textului. 4. caracterele utilizate sunt bine definte de anumite marimi cum ar fi: tipul fontului. numere. Ce este o slide-ul sau diapozitivul? 3. stilul si dimensiune acestuia.  Se efectueaza dublu click pe pictograma de pe descktop. culoare font rosu.Microsoft PowerPoint 1.$). culoare font rosu. Pentru a formata un text deja introdus. dimensiune font 14. simboluri (&. dimensiune font 14. acesta se selecteaza si apoi i se da comanda de formatare. aliniere la centru -pentru text: fontul utilizat Times New Roman. Intensificarea retinerii si asigurarea transferului de informatii (cu exercitii initiale de verificare) Fisa 1 .Realizati o prezentare care sa contina textul urmator: Diapozitiv 1 “Modalitati de formatare a unei prezentari Conceptul de formatare se refera la schimbarile care se fac in aspectul unei prezentari. aliniere la centru -pentru text: fontul utilizat Arial.” Formatarea caracterelor -pentru titlul: fontul utilizat Arial. semen de punctuatie si spatii.  Cu ajutorul butonului sau tastei F5. culoare font verde. italic. se muta cursorul in locul in care se doreste introducerea textului si apoi se da comanda de formatare. Salvarea unei prezentari se realizeaza in felul urmator: Meniul File  Save As (Fisier  Salvare ca).

MINIATURA 3.Fiind o aplicatie din pachetul Microsoft Office .” Formatarea caracterelor -pentru text: fontul utilizat Times New Roman. . este folosit pentru realizarea de prezentari animate in domenii cum ar fi cel publicitar. culoare font alb.Vizualizati prezentarea EXPUNERE DIAPOZITIVE.Realizati o prezentare cu numele APLICATIE (FISIER-SALVARE CA…) 2. se fixeaza cursorul mouse-ului pe unul din patratele aflate pe directia dorita si tinand butonul apasat. culoare font rosu.Salvati prezentarea cu numele modalitati de formatare . cursiv. aliniere la stanga 2. avand o serie de elemente comune : aceeasi organizare a sistemului de meniuri si a barelor de instrumente.Pasul 2-pentru redimensionarea pe o singura directie(numai pe orizontala sau numai pe verticala). dimensiune font 16. 3. dimensiune font 18. Microsoft PowerPoint prezinta o interfata destul de asemanatoare cu cea a programelor Word si Excel .MINIATURA Diapozitiv 2 Editati textul urmator: “Fiind o aplicatie din pachetul Microsoft Office . butonul ALINIERE LA STANGA -inserati o imagine din colectia Office INSERARE – IMAGINE . butonul ALINIERE LA STANGA -inserati o imagine din colectia Office INSERARE – IMAGINE . Microsoft PowerPoint prezinta o interfata destul de asemanatoare cu cea a programelor Word si Excel .Inserati in prezentare 5 diapozitive.FORMAT-FUNDAL. Fisa 2-Microsoft PowerPoint 1.(INSERARE – DIAPOZITIV NOU) Diapozitiv 1 Editati textul urmator: “Programul Microsoft PowerPoint face parte din pachetul de programe Microsoft Office.ppt (Microsoft PowerPoint).Vizualizati prezentarea. ingrosat. aliniere la centru -pentru text: fontul utilizat Arial Narrow . culoare fond galben.MINIATURA Diapozitiv 3 -inserati o diagrama INSERARE – DIAGRAMA… Diapozitiv 4 -inserati o nomograma INSERARE – NOMOGRAMA… Diapozitiv 5 -inserati 5 imagini din colectia Office INSERARE – IMAGINE . culoare font verde. FORMAT-FUNDAL.VIZUALIZARE EXPUNERE 50 . Fisierele create cu aceste programe se numesc prezentari si au extensia . se trage pana cand caseta a capatat dimensiunea dorita dupa care se eliberaeaza butonul” Formatarea caracterelor -pentru titlul: fontul utilizat Times New Roman. ingrosat. avand o serie de elemente comune : aceeasi organizare a sistemului de meniuri si a barelor de instrumente.” Formatarea caracterelor -pentru text: fontul utilizat Book Antiqua. aliniere la stanga FORMATFONT. culoare font portocaliu.Adaugati efecte de animatie EXPUNERE DIAPOZITIVE-TRANZITIE DIAPOZITIV 4. aliniere la stanga FORMAT-FONT. culoare fond galben. alaturi de Word si Excel. dimensiune font 14. culoare fond albastru deschis. dimensiune font 16.Aplicati efecte de animatie diapozitivelor 4.

Vizualizati prezentarea Expunere diapozitive.Inserati in prezentare 5 diapozitive (Inserare-Diapozitiv nou) Diapozitiv 1 “Sistemul de intrare-iesire asigura comunicatia calculatorului cu lumea inconjuratoare prin intermediul unor echipamente specializate numite dispozitive periferice.Microsoft PowerPoint 1.Inserati in prezentare 4 diapozitive (Inserare-Diapozitiv nou) Diapozitiv 1:-inserati diferite forme geometrice (Forme automate-Forme de baza) si aplicati-le efectul 3-D (selectati figura geometrica-butonul Stil 3-D) Diapozitiv 2:-inserati un tabel care sa contina orarul (Inserare-Tabel-Numar de coloane:5 .Buton actiune:inapoi sau anteriorul 51 .dispozitive de iesire 3.Fisa 3 .se alege o prezentare-butonul OK  inserati un buton de actiune: Expunere diapozitive-Butoane actiune.dispozitive de intrare 2. Numar de randuri:7-butonul OK ) Diapozitiv 3:-inserati o nomograma (Inserare-Nomograma) Microsoft Office Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel Diapozitiv 4:inserati imagini din colectia Office (Inserare-Imagine-Miniatura) 3.dispozitive de intrare-iesire”  inserati doua butone de actiune: Expunere diapozitive-Butoane actiune-Buton actiune:inainte sau urmatorul. Buton actiune:inapoi sau anteriorul Diapozitiv 2:  editati cuvantul : laborator -selectati cuvantul-meniul Inserare-Hiperlink… .Vizualizare expunere Fisa 4 .Realizati o prezentare cu numele DIAGRAME (Fisier-Salvare ca…Nume fisier: DIAGRAME .butonul Salvare) 2.butonul Salvare) 2.Realizati o prezentare cu numele SCHITA UNEI DISCHETE (Fisier-Salvare ca…Nume fisier: SCHITA UNEI DISCHETE . Ele sunt de trei tipuri: 1.Microsoft PowerPoint 1.Adaugati efecte de animatie Expunere diapozitive-Tranzitie diapozitiv 4.

Buton actiune:inapoi sau anteriorul)  culoare fond : albastru (Format-Fundal-Efecte de umplere) 52 . Buton actiune:inapoi sau anteriorul)  culoare fond : albastru (Format-Fundal-Efecte de umplere) Diapozitiv 3:-inserati 6 forme geometrice suprapuse (Forme automate-Forme de baza) .Inserati in prezentare 4 diapozitive (Inserare-Diapozitiv nou) Diapozitiv 1:  editati cuvantul urmator: o inserati un buton de actiune(Expunere diapozitive-Butoane actiune-Buton actiune:inainte sau urmatorul) o culoare fond : albastru(Format-Fundal-Efecte de umplere) Diapozitiv 2: Construiti urmatorul tabel : Elemente de design Mod de realizare Inserare diapozitiv nou meniul Inserare-Diapozitiv nou… Sabloane de aspect meniul Format-Aspect diapozitiv… Sabloane forma meniul Format-Forma diapozitiv… Inserare text meniul Inserare-Caseta text Inserare film si sunet meniul Inserare-Film si sunete Inserare tabel meniul Inserare-Tabel… Inserare diagrama meniul Inserare-Diagrama… Inserare diagrame relationale meniul Inserare(nomograme) Nomograma… Inserare-Tabel. aplicati-le efectul 3-D (selectati figura geometrica-butonul Stil 3-D)  inserati doua butone de actiune(Expunere diapozitive-Butoane actiune-Buton actiune:inainte sau urmatorul..3.Vizualizati prezentarea Expunere diapozitive.Adaugati efecte de animatie Expunere diapozitive-Tranzitie diapozitiv 4.Realizati o prezentare cu numele Elemente de design (Fisier-Salvare ca…Nume fisier: Elemente de design ..butonul Salvare) 2.  inserati doua butone de actiune( Expunere diapozitive-Butoane actiune-Buton actiune:inainte sau urmatorul.Vizualizare expunere Fisa 5 -Microsoft PowerPoint 1.

Diapozitiv 4:  realizati un link catre o alta prezentare (editati cuvantul : LABORATOR -selectati cuvantul-meniul Inserare-Hiperlink….6.1. Proiect didactic pentru activitate extraşcolară Data : 22.02.Adaugati efecte de animatie ( Expunere diapozitive-Tranzitie diapozitiv) 4. Se remarca utilitatea acestora.Buton actiune:inapoi sau anteriorul)  culoare fond : albastru (Format-Fundal-Efecte de umplere) 3.Vizualizare expunere) 5.Vizualizati prezentarea( Expunere diapozitive.2007 Clasa : X B Nr.6.Se trag concluzii privind insusirea de catre elevi a modului de implementare si utilizare prezentarilor. de elevi (prezenţi/înscrişi) :30/32 53 . Proiect didactic pentru activităţi educative 4. Concluzii si notarea elevilor Se vor face aprecieri individuale si colective asupra activitatii desfasurate. 4.se alege o prezentarebutonul OK)  inserati un buton de actiune(Expunere diapozitive-Butoane actiune.

elevi problemă.cunoască numeroase date despre ţara pe care şi-au ales să o reprezinte în concurs . situaţii conflictuale. observaţii): In cadrul acestei lecţii. si normele ei. se vor căuta elemente de tradiţie specifice ţării ce vor putea fi folosite la împodobirea sălii de clasă in vederea desfăşurării unui concurs final la nivelul întregii şcoli. ţări ce fac parte din U.Disciplina : Consiliere si orientare şcolară Subiectul lecţiei : SPRING DAY Tipul lecţiei : MIXTĂ Obiectivele activităţii: La sfarsitul acestei lecţii elevii vor fi capabili să : . si.cunoască ţarile Uniunii Europene . conduita didactică. Elevii sunt motivati să participe la acest gen de activitate deoarece in acest fel pot învăţa multe lucruri despre ţările vecine. care se va desfăşura pe parcursul a mai multor săptămâni. asigurarea feed-backului – aprecieri.competiţia atât la nivelul clasei cât şi al şcolii Resurse materiale (mijloace de învăţământ): . pot primi un premiu prin participarea şi câştigarea concursului cu care se finalizează această activitate.explice semnificaţia zilei SPRIND DAY . forme de organizare a activităţii elevilor) : Metode si procedee : .CD-uri cu informaţii despre U. recapitulativă dezvoltată şi expozitivă. se vor culege informaţii referitoare la ţara ce i-a fost repartizată clasei a X-a B . de asemenea învaţă despre U. si ţările din componenţa ei .dezvolte abilităţi de comunicare atât în clasă cât şi în cadrul unei competiţii Strategia didactică : Resurse procedurale (metode. motivarea elevilor. individuală. gradul de implicare şi participare a elevului. evidenţieri.Internetul Scenariul propriu-zis (organizarea clasei.. activitatea didactică. impasuri. descoperirea .E.E. nu în ultimul rând. interacţiuni. 54 . procedee. oportunitatea alegerii temei.conversaţia: frontală. explicaţia.E.material didactic .

. se urmăreşte o rezolvare a acestora. este uneori dificilă. uneori. în timp ce alţii sunt preocupaţi cu procurarea hainelor specifice ţării respective. pentru a rezolva toate. exemplul. şi .6. Deşi pare o activitate uşoară şi la îndemâna oricui. referitoare la ţara respectivă. aproape fiecare. vrea să fie lider. că lucrul în echipă presupune îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Acestora li se explică. Deşi conflictele sunt inerente. prin redistribuirea sarcinilor celor nemulţumiţi. chiar dacă.metode şi procedee: conversaţia. 55 . aprobarea.2. Unii elevi se ocupă de culegerea şi sortarea datelor de pe Internet sau din alte surse. Dirigintele trebuie să dea dovadă de o bună cunoaştere a Managementului conflictelor. oferindu-li-se posibilitatea de a face ceva util si care să le şi placă. stabileşte sarcini pentru fiecare elev ce participă la competiţie. Pentru a fi stimulaţi. aceştia vor fi redistribuiţi. individual. forme de organizare): .Dirigintele. totodată. pe cale amiabilă. precum şi unul de „ cel mai bun documentarist”. problematizarea. procedee. În final are loc concursul la nivelul şcolii. concurs finalizat cu premii şi surprize. După culegerea datelor referitoare la ţara respectivă.2007 Subiectul activităţii:HEXAGONUL INTERESELOR Strategii de realizare (metode.Proiect didactic pentru dirigenţie Data: 25.04. şi mai ales a Managementulu clasei de elevi. împreună cu elevii. deoarece fiecare elev are propria personalitate. elevilor li se propune un premiu de „bună purtare” . mijloace. Dacă apar elevi recalcitranţi. aceste sarcini nu sunt tocmai ceea ce şi-au dorit. precum şi cu prepararea bucatelor reprezentative.forme de organizare: frontal. organizarea unei activităţi care să-i implice pe toţi elevii clasei. sau aproape toate divergenţele ce apar între elevi. deşi acest lucru nu se poate. 4. un elev cu înclinaţii artistice va realiza un eseu referitor la tema primită.

Obiective operaţionale: O1 – identificarea intereselor personale. internet.După acest exerciţiu.resurse materiale: fişă de lucru. reviste. .. Scenariul desfăşurării activităţii: 1) Organizarea clasei în vederea desfăşurării activităţii Elevii lucrează individual.relaţionarea acestor interese cu domenii ocupaţionale în care pot fi valorificate. folosind fişele de lucru puse la dispoziţie 2) Motivarea elevilor „Meseria este brăţară de aur” – se urmăreşte sensibilizarea elevilor. 4) Desfăşurarea activităţii Etapele lecţiei Dozare Moment Conţinutul informaţional al lecţiei Activitatea dirigintelui -Consemnează absenţele. O2 – identificarea ocupaţiilor care corespund intereselor personale.identificarea şi ierarhizarea propriilor interese ocupaţionale. 3) Anunţarea temei şi a obiectivului activităţii Tema pentru această oră de consiliere şi orientare este HEXAGONUL INTERESELOR Competenţe specifice: . elevii vor vedea dacă profesiile pe care şi le-au ales sunt întradevăr pe măsura intereselor lor. cărţi. 56 Activitatea elevilor -Răspund la Conversaţia Strategia didactică Metode şi Forme de Resurse procedee organizare materiale Frontal .

Procesul se repetă pentru a treia opţiune: grupurilor alese şi alegerea unui al treilea grup şi notarea denumirii acestuia în spaţiul selectează liber. ocupaţii pe care ar dori să le exploreze. în spaţiul liber. în dezbatere..organizatoric (2 min) Motivarea elevilor: sensibilizarea captarea atenţiei (1 min) Comunicarea obiectivelor lecţiei (3 min) Desfăşurarea dezbaterii (30 min) -Verifică existenţa resurselor materiale „Meseria este brăţară de aur” întrebări.Alocă un interval de 5 minute pentru ca elevii să investigheze ar dori să le ocupaţiile aferente grupurilor alese de ei şi să selecteze două sau trei exploreze. Pe fişa intereselor.Sunt şi alte ocupaţii de interes care ar putea fi incluse în categoriile alese? 57 Frontal expunerea problematizarea conversaţia Individual fişe individuale conversaţia frontal individual .Solicită elevilor să citească timp de 10 minute ocupaţiile aferente .Cere elevilor să aleagă un al doilea grup care corespunde intereselor -Investighează lor. aşa cum apar ele în hexagon şi să aleagă de lucru acel grup de profesii pe care îl preferă. multe informaţii despre ocupaţiile selectate.Completează fişa fiecărei categorii de interese. 2.Cere elevilor să găsească câteva modalităţi prin care pot obţine mai întrebări. Cere apoi elevilor să noteze pe fişa primită. denumirea grupului ales.Distribuie elevilor fişa „Hexagonul intereselor” şi anunţă că discuţia va fi despre interese personale şi identificarea ocupaţiilor -Studiază fişa care corespund acestora. 1.În ce măsură ocupaţiile listate în categoriile selectate se potrivesc cu răspund la întrebări back-ului interesele personale? (10 min) .identificarea şi ierarhizarea propriilor interese ocupaţionale. 3.Care au fost criteriile pe baza cărora au ales cele 2-3 ocupaţii din mulţimea alternativelor oferite? . ocupaţiile pe care 4. propus şi punctele . elevii vor nota a doua categorie de interese (în ocupaţiile aferente al doilea spaţiu liber). -Răspund la 5. Frontal Ascultă introducerea făcută de diriginte inainte de inceperea activităţii efective Se propun două abordări: Notează subiectul . Precizează că identificarea intereselor personale îi poate ajuta să conştientizeze cât de potriviţi sunt pentru domeniile de activitate pe care doresc să le aleagă.legătura între interese şi domenii ocupaţionale în care pot fi care trebuie atinse valorificate. Realizarea feed.

biroului forţelor de muncă.În ce măsură ocupaţiile listate în categoriile selectate se potrivesc cu interesele personale? . Anunţarea temei Să aleagă o ocupaţie şi să strângă informaţii despre aceasta. bursei locurilor de muncă. etc.Cum ar putea obţine informaţii despre ocupaţiile alese? 58 ..Cum ar putea obţine informaţii despre ocupaţiile alese? Concluzii Formulează concluzii pe baza răspunsurilor elevilor. elevii raspunzand la intrebari de genul: . (1 min) prelegerea 1) Asigurarea feed-back-ului Asigurarea feed-back-ului se realizeaza prin conversatie. Îndrumă elevii Notează (3 min) să consulta site-urile MEC.Sunt şi alte ocupaţii de interes care ar putea fi incluse în categoriile alese? . precum şi sursele de informare. institutelor de învăţământ superior.Care au fost criteriile pe baza cărora au ales cele 2-3 ocupaţii din mulţimea alternativelor oferite? . Să noteze Notează tema pentru acasă aceste informaţii.

sociolog... consilier şcolar.... ... jurnalist... pilot de avion.. pădurar. bijutier..... 3................. oceanograf..... manager publicitar.... designer....... fotomodel...... În al treilea rând..Fişă de lucru Hexagonul intereselor REALIST inginer constructor. maşinist. analist de sistem.. fizician...... avocat. În al doilea rând.... chirurg....... laborant....... profesor de literatură/muzică/arte plastice. secretar........... antropolog...... recepţioner.. artist... reporter. meteorolog. crainic radiotv. biolog. chimist....... funcţionar public...... asistent medical..... muzician. judecător. miner.. radiolog. scriitor ANTEPRENORIAL psihoterapeut..... asistent social. geolog. creator demodă................. operator PC...... horticultor........ tâmplar CONVENŢIONAL INVESTIGATIV contabil.. psiholog. actor..... manager economist....... arhitect. cercetător. decorator.. matematician. profesor.............. director de servicii sociale..... 2. În primul rând... agent comercial... procuror.. bio-fozocian dansator.... mi-ar plăcea să fac parte din grupul.. farmacist.... psihiatru..... filosof...... mi-ar plăcea să fac parte din grupul.. depanator radio-tv.. sromatolog......... fizioterapeut. Trei ocupaţii despre care aş vrea să obţin mai multe informaţii: ................... ospătar analist financiar. vânzător. stenodactilograf..... agent de asigurări... mecanic auto....... electrician.......... istoric... dirijor. astronom... moderator TV..... biochimist...... bancher......... compozitor.... consultant resurse umane.. infirmier. poştaş.... radiolog. casier... bibliotecar. proiectant. jurnalist.. fotograf. mic întreprinzător........ medic specialist..... .... . tehnician dentar.. expert financiar. regizor............. preot ARTISTIC SOCIAL 1..... ministru.... statistician. mi-ar plăcea să fac parte din grupul..... medic..... instalator.. lăcătuş.......

.

Mediul familial (scurtă caracterizare) 9.a. Fişele psihopedagogice (ce vor sta la baza realizării Caracterizărilor elevilor) 4.) 2. Aspiraţii educaţionale 15. ca document educaţional în sprijinul cadrelor didactice ce vor desfăşura astfel de demersuri educaţionale.7. Colectivul de responsabili ai clasei 5. Activitate extraşcolară 13. Interese. Proiectul semestrial de activitate educativă 8. Aptitudini speciale 12. Asistenţe la orele clasei ş. Trăsături de personalitate caracteristice 11. data naşterii etc.Observaţii asupra clasei şi asupra elevilor 11. Scenarii de lecţii de dirigenţie (schiţe de proiecte ale orelor de dirigenţie) 9. Structura acestui caiet ar putea fi următoarea: 1. Nevoi speciale 18. Aspiraţii profesionale 16. Proiectul anual de activitate educativă 7. Rezultate la teste 6. Fişă de caracterizare psihopedagogică A) Dosarul şcolar al elevului (în vederea realizării sarcinilor de profesor diriginte) 1. Realizări excepţionale 17. important este Caietul profesorului-diriginte pentru că el reuneşte toate domeniile şi referinţele muncii educative. Fişa psihologică 4. Dezvoltarea fizică (scurtă caracterizare) 10. Date personale generale (nume. Profesorii clasei 3. Catalogul clasei 2. Fişa rezultatelor şcolare 5. prenume. Orarul clasei 6. Fişa anchetei sociale 8. 10. Adaptarea socială 19. Fişa medicală 3. pasiuni 14. Comitetul de părinţi pe clasă 4. Fişa convorbirilor cu părinţii 7.Referitor la activitatea de dirigenţie. Disciplina .

Sănătate 5. tată vitreg. Materii cu rezultatele cele mai bune. medii anuale. 1. Condiţia economică şi social culturală 6. Nivel intelectual 2. Date medicale Boli cronice Deficienţe fizice Alte date IV. mamă decedată. Data naşterii 23. Indicatori (Se consemnează elementele semnificative. Profil psihopedagogic Nr. Caracter 3. părinţi divorţaţi. din x elevi 2. Inteligenţa teoretică-practică V. tată decedat. clasificarea 3. mamă vitregă Numărul copiilor Elevul este al… (în ordinea naşterilor) Atmosfera social-morală a familiei şi condiţiile de muncă ale elevului III. medii anuale. Alte informaţii A) Fişă psihopedagogică I. Date familiale Profesia mamei Profesia tatălui Familia: normală. Numele şi prenumele 22. Situaţia şcolară Nr. Lipsa de interes-vocaţie pentru domeniile (obiectele) 8. se recomandă crt. ordinea clasificării. colaborarea cu profesorul consilier din şcoală) 1. clasificarea . Media generală anuală. Situaţia şcolară crt. Interes-vocaţie specială pentru domeniile (obiectele) 7. Materii cu rezultatele cele mai slabe. Stabilitate emotivă 4. Locul naşterii II.20. Date generale: 21.

esenţial. corectarea răspunsurilor greşite). motivare. spirit autocritic. individualizare. elev-elev. valorificarea educativă a conţinutului. atmosfera şi climatul afectivmotivaţional în lecţie.1 Data : Nr. unitatea obiective-conţinut-itemi de evaluare DESFĂŞURAREA LECŢIEI Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei. . ecologice etc). conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării.8. FIŞE DE EVALUARE A LECŢIILOR 4. accesibilitate. propunerea unor măsuri corective pentru lecţia viitoare.8.. densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru. a aspectelor moral-civice. exemplificat. crt. elemente de creativitate didactică (ex. terminologie). 1. interculturale. logic. succesiunea şi tipologia întrebărilor.4.1 FIŞĂ DE EVALUARE A LECŢIEI DE PROBĂ nr. formularea obiectivelor operaţionale. Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii.: micro-decizii luate în situaţii de feed-back). limbajul (corect. capacitate de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin izbutite 3. expresivitate. asigurarea caracterului practic-aplicativ PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta. accesibil. interdisciplinar) Realizarea obiectivelor operaţionale Realizarea comunicării didactice. activizare Mijloace implicate în activităţile de învăţare. relaţia profesor-elev. autoritatea în faţa clasei. dozarea raţională a timpului Prezentarea conţinutului (ştiinţific. 2. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite. dificultatea solicitărilor. a capacităţilor intelectuale. Clasa : Disciplina : Subiectul lecţiei : NOTE 4 5 Tipul lecţiei : 6 7 8 9 10 INDICATORI PROIECTAREA LECŢIEI Documentare metodico-ştiinţifică (concordanţa cu programa.

.2 Data : Clasa : Disciplina : Subiectul lecţiei : ……… ….……………. 2 şi 3 = _________________ = 3 4.NOTA SEMNĂTURA Profesor. Tipul lecţiei : .8.mentor ………………………………… Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1.2 FIŞĂ DE EVALUARE A LECŢIEI DE PROBĂ nr.

ecologice etc). 2. motivare. dificultatea solicitărilor. autoritatea în faţa clasei. expresivitate. interculturale. a aspectelor moral-civice. atmosfera şi climatul afectivmotivaţional în lecţie. individualizare. densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru. formularea obiectivelor operaţionale. a capacităţilor intelectuale. valorificarea educativă a conţinutului.Nr. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite. elemente de creativitate didactică (ex. interdisciplinar) Realizarea obiectivelor operaţionale Realizarea comunicării didactice. relaţia profesor-elev. logic. asigurarea caracterului practic-aplicativ PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta. esenţial.. terminologie). corectarea răspunsurilor greşite). unitatea obiective-conţinut-itemi de evaluare DESFĂŞURAREA LECŢIEI Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei. accesibil. capacitate de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin izbutite NOTE 4 5 6 7 8 9 10 3. crt.: micro-decizii luate în situaţii de feed-back). exemplificat. NOTA SEMNĂTURA . spirit autocritic. INDICATORI PROIECTAREA LECŢIEI Documentare metodico-ştiinţifică (concordanţa cu programa. dozarea raţională a timpului Prezentarea conţinutului (ştiinţific. propunerea unor măsuri corective pentru lecţia viitoare. accesibilitate. limbajul (corect. elev-elev. 1. Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii. conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării. activizare Mijloace implicate în activităţile de învăţare. succesiunea şi tipologia întrebărilor.

accesibil. Clasa : Disciplina : Subiectul lecţiei : NOTE 4 5 Tipul lecţiei : 6 7 8 9 10 ……… …. dozarea raţională a timpului Prezentarea conţinutului (ştiinţific. accesibilitate. a capacităţilor intelectuale. ecologice etc). propunerea unor măsuri corective pentru lecţia viitoare. expresivitate. interdisciplinar) Realizarea obiectivelor operaţionale Realizarea comunicării didactice. limbajul (corect. unitatea obiective-conţinut-itemi de evaluare DESFĂŞURAREA LECŢIEI Parcurgerea adecvată a etapelor lecţiei. corectarea răspunsurilor greşite).Profesor. esenţial. exemplificat. dificultatea solicitărilor. spirit autocritic.mentor ………………………………… Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1. densitatea sarcinilor şi ritmul de lucru. 2 şi 3 = _________________ = 3 4. autoritatea în faţa clasei. logic. INDICATORI PROIECTAREA LECŢIEI Documentare metodico-ştiinţifică (concordanţa cu programa.. terminologie). individualizare. relaţia profesor-elev. asigurarea caracterului practic-aplicativ PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Ţinuta. atmosfera şi climatul afectivmotivaţional în lecţie.……………. CAPACITATEA DE EVALUARE ŞI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite. interculturale.8. formularea obiectivelor operaţionale. crt. motivare. conştientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluării. Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativităţii. elev-elev. valorificarea educativă a conţinutului. .3 FIŞĂ DE EVALUARE A LECŢIEI FINALE Data : Nr.: micro-decizii luate în situaţii de feed-back). a aspectelor moral-civice.. 2. elemente de creativitate didactică (ex. succesiunea şi tipologia întrebărilor. capacitate de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin izbutite 3. 1. activizare Mijloace implicate în activităţile de învăţare.

COMISIA NOTA SEMNĂTURA 1. cu acordul profesorului de specialitate din domeniul Psihologiei educaţiei.mentor ………………………………… Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1. Profesor. 2 şi 3 = _________________ = 3 ……… ….…………. 2. Pedagogiei (Teoria şi metodologia curriculumului.……………. Teoria şi metodologia instruirii şi Teoria şi metodologia evaluării).Lucrare de absolvire a modului de pregătire a personalului didactic Proiectul-sinteză constă în elaborarea unei lucrări de sinteză pe o temă... 2 şi 3 = _________________ = 3 ……… ………………… B. domeniul didacticii aplicate la disciplinele de specialitate.. domeniul organizării şi managementului unităţilor şi proceselor instructiv-educative. Profesor Didactica specialităţii ……………………………. domeniul activităţilor educative prevăzute în curriculum-ul şcolar (inclusiv la dispoziţia şcolii). Nota finală = media notelor corespunzătoare indicatorilor 1. domeniul practicii pedagogice. . la alegerea candidatului. Proiect didactic de sinteză .

NOTĂ: 1. tematica va fi stabilită de fiecare cadru didactic coordonator la disciplinele din Planul de învăţământ al D.P.): LECŢIA DE PROBĂ NR.): ACTIVITĂŢILE DE PROIECTARE (4.: Psihologia educaţiei. 4.În cadrul proiectului-sinteză.8.D. fişe de muncă independentă s. Pedagogie.2. că este în măsură să le valorifice la disciplinele de specialitate. Management educaţional.1. candidatul trebuie să demonstreze că a asimilat cunoştinţele teoretice prevăzute de programele de studii. 2. pe baza experienţei dobândite prin intermediul practicii pedagogice efectuate.1.): LECŢIA DE PROBĂ NR. Didactica specialităţii. Sociologia educaţiei. NOTELE OBŢINUTE DE STUDENT LA PRACTICA PEDAGOGICĂ STRUCTURI ALE PORTOFOLIULUI ACTIVITĂŢILE DE PRACTICĂ OBSERVATORIE (4.P.8.): MATERIALE DIDACTICE rezultate din activitatea cu elevii – probe de evaluare.6.3..5.): ACTIVITĂŢI DE PREDARE–ÎNVĂŢARE-EVALUARE în cadrul lecţiilor de probă (4.3. Informatică asistată de calculator. Începând cu anul universitar 2005-2006. 4.4.1..7.8): ACŢIUNILE EXTRAŞCOLARE (4.6.): LECŢIA FINALĂ (4. Practică pedagogică. 4.. Bibliografia se va stabili în colaborare cu profesorul coordonator.a: CARACTERIZAREA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVILOR (4.2.1 (4.): MEDIA GENERALĂ (în cifre şi litere): Semnătura coordonatorului de practică pedagogică: Colocviul I (semestrul 6) Colocviul II (semestrul 7) .8. 4.1 (4..

în cea mai mare măsură. te rog. Pentru completarea tabelelor cu numele elevilor . Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini. asigurandu-i valabilitatea pentru ciclul gimnazial si liceal. te rog. caietul oferă puncte de sprijin pentru fiecare aspect al muncii educative . ca să pot fi o binecuvântare pentru lume ! " (din Child's Appels. Mamie Gepe Cole) ARGUMENT „Caietul dirigintelui”. caietul trebuie predat conducerii la sfarsitul anului scolar. conceput in aceasta forma dorim sa reprezinte un util instrument de lucru pentru profesorul diriginte. a tuturor aspectelor muncii educative.se va întocmi un tabel cu elevii clasei .care apoi se copie în toate tabelele. Educă-mă. In acest caz. caietul a fost conceput pe ani. In realizarea lui am pornit de la legislatia in vigoare care reglementeaza munca dirigintelui in scoala si ne-am raportat permaanent la indicatiile metodice cuprinse in literatura pedagogica si psihologica. dar care necesita unele adaptari ce le pot realiza dirigintii. acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. pentru a putea fi preluat de noul diriginte in anul urmator. pe cat posibil. Fişa individuală se va multiplica pentru fiecare elev .CAIETUL DIRIGINTELUI Numele şi prenumele_______________________________ Clasa_______________ Şcoala________________________________ MOTO „Eu sunt copilul. cand cadrele didactice nu sunt titulare). caietul poate fi utilizat pe parcursul a 4 ani scolari chiar in conditiile incadrarii diferite a dirigintilor de la un an la altul (in situatii deosebite. literatura care vizeaza metodologia activitatii educative. CUPRINS . Pentru a asigura unitatea si continuitatea muncii educative desfasurata la clasa de elevi. oferind posibilitatea de consemnare a datelor chiar in cazul reorganizarii claselor pe parcursul anilor scolari. dacă voi reuşi sau voi eşua în viată ! Dă-mi. precum si pentru invatamantul seral. Pentru a dobândi operativitate şi pentru a fi completat cu uşurinţă de toate categoriile de personal didactic. De asemenea. In structurarea caietului ne-am straduit sa prevedem variante pentru consemnarea.

SITUAŢIA OPŢIUNILOR ŞCOLARE 14. PLANURI DE LECŢIE 1. TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE 8. OBSERVAŢII ASUPRA CLASEI 17. ELEVII CU REZULTATE DEOSEBITE ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ 10. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE 6. PLANIFICAREA LECTORATELOR CU PĂRINŢII 15. PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII 16. SARCINILE DIRIGINTELUI 7. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR . COLECTIVUL CLASEI 3. SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ 11. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI 13. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2. FIŞELE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR 18.1. SITUAŢIA MANUALELOR PRIMITE/PREDATE 12. RESPONSABILITĂŢI ÎN CADRUL COLECTIVULUI 5. COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI 4. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI A ABSENŢELOR 9.

Fizică Electrotehnică Electrotehnică Dirigenţie vineri Fizică Matematică Socio Umane Mecanica Mecanica Chimie Religie 2. Română Lb.31 august Clasa a XI a Clasa a XII a Semestrul al IIlea Examenul de corigenţă Alte examene şi concursuri ORARUL CLASEI A X. Engleză Miercuri Lb. Engleză Muzica Ed. COLECTIVUL CLASEI .A B ora 8 9 10 11 12 13 14 Luni HTML Informatică Lb. Română Desen Istorie Ed.8 ianuarie . Italiană Geografie Lb.15 aprilie de vacanţa de Paşte.Componentele structurale Semestrul I Clasa a IX a Cursuri: 12 septembrie – 23 decembrie Vacanţă: 24 decembrie – 8 ianuarie Cursuri :9 ianuarie –3 februarie Vacanţă intersemestrială: 4 februarie – 12 februarie Cursuri :13 februarie – 14 aprilie Vacanţă:15 aprilie 2006 – 24 aprilie Cursuri :25 aprilie – 16 iunie Vacanţa de vară :17 iunie– 31 august Clasa a X a cursuri:15 septembrie . Fizică Lb. Italiană Joi Lb.22 decembrie vacanţă .7 ianuarie cursuri.2 februarie vacanţă intersemestrială: 3 februarie 11 februarie Cursuri.12 februarie -15 iunie şi vor fi întrerupte în intervalul 7 aprilie . Română Măsurări Tehn Măsurări Tehn CDS Marti Antreprenoriala Biologie Matematică Matematică Fizică Lb.23 decembrie . Vacanţa de vară -16 iunie .

7. 8. 6. 16. 13. 1. 29. 30. 21. 4. 23. crt. 3. 10. 26. 19.Nr. 2. loc de muncă Adresa familiei Obs. COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI . 5. 18. 12. 3. 20. 28. Numele şi prenumele Andriescu Alin Baba Gianina Bîz Ioana Anastasia Blag Mirabela Buză Petru Cojocaru Tatiana Criţan Dragoş Dorel Dănică Irinel Dobre Elena Dobre Mihai Dragotă Ion Gabriel Geacă Ioana Maria Istvan Cornelia Izvoran Marinela Koharovics Gabriel Leban Adela Mihai Marius Munteanu Daniel Nătângă Verginica Neagu Eleonora Nicoară Lenuţa Nistor Bogdan Orban Marius Rus Cristian Serban Andreea Stanci Ioan Gabriel Stănoiu Diana Stefănuţ Maria Stolcz Adrian Totoaşă Oana Data şi locul naşterii Prenumele părinţilor Ocupaţie. 27. 11. 14. 17. 15. 25. 24. 9. 22.

11. 17. 2.italiana Istoria Geografie Matematică Fizică Chimie Biologie Educaţia muzicală Educaţia plastică Educaţia fizică Socio-umane Religia Opţional 1 CDL Opţional 2 CDL Stoica Valentin Piper Diana Stanilescu Lucian Sarpe Alina Hanes Teodora Simulescu Iuliana Stanca Gabriela Ion Ion Ilea Ioan Aspru Ioan Popescu George Liber Jenica Liber Jenica Peter Esther Peter Esther Stanescu Gabriela Stoica Valentin Piper Diana Stanilescu Lucian Sarpe Alina Hanes Teodora Simulescu Iuliana Stanca Gabriela Ion Ion Ilea Ioan Aspru Ioan Popescu George Liber Jenica Liber Jenica Clasa a IX a Pantelimon Cornelia Clasa a X a Pantelimon Cornelia Clasa a XI a Clasa a XII a 4. 7. Crt. 13. 10. Obiectul de învăţământ Limba română Limba latină Limba franceză Limba engleză Limba ……. 5. 12. 16. 8. RESPONSABILITĂŢI . 6.Numele profesorului Nr. 15. 9. 3. 14. 4. 18. 1..

. comunică periodic familiei situaţia la învăţătură şi disciplină. atât la sfârşitul anului şcolar.organizează. cât şi după examenele de corigenţă. . curăţenia şi atmosfera generală în sala de clasă ce i-a fost repartizată. . Responsabilităţi crt.consiliază elevii şi părinţii acestora în probleme de învăţare. Numele şi prenumele elevilor Anul şcolar 2005 Anul şcolar 2006 2006 2007 Clasa a IX a Clasa a X a Orban Marius Cojocaru Tatiana Biz Ioana Biz Ioana Nistor Bogdan Nistor Bogdan Orban Marius Cojocaru Tatiana Numele şi prenumele elevilor Anul şcolar 2005-2006 Anul şcolar 2006 2007 Clasa a IX a Clasa a X a Orban Ion Orban Ion Geaca Ovidiu Geaca Ovidiu Dragota Maria Dragota Maria Orban Ion Orban Ion Anul şcolar 20__20__ Clasa a XI a Anul şcolar 20__20__ Clasa a XII a Anul şcolar 20__20__ Clasa a XI a Anul şcolar 20__20__ Clasa a XII a Şeful comitetului Membru Membru Membru în consiliul de administraţie 5. . . iar când este cazul. în condiţii grafice corespunzătoare. 7. catalogul clasei. SARCINILE DIRIGINTELUI . Utilizarea abilităţilor de management al informaţiilor pentru obţinerea performanţei şi asigurarea succesului 4.clasa a IX a . conduce şi desfăşoară activităţi educative cu clasa la care a fost numit diriginte. TEMATICA ORELOR DE DIRIGENŢIE PLANIFICARE ANUALĂ LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII EDUCATIVE 1. în grupul de prieteni şi în carieră 3.sprijină orientarea şcolară şi profesională. . de viaţă. supune situaţia disciplinară dezbaterii consiliului profesoral. Dezvoltarea resurselor personale şi managementul ofertelor de educaţie şi profesionale pentru planificarea carierei şi adaptarea optimă la cerinţele pieţei muncii 5. .se preocupă de cunoaşterea elevilor şi a clasei.acordă notele la purtare. Şeful clasei Locţiitor Casier Consiliul elevilor b) ALE PĂRINŢILOR Nr. în familie.a) ALE ELEVILOR Nr. Dezvoltarea respectului faţă de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană 2.ţine legătura cu părinţii elevilor. Responsabilităţi crt. de integrare socială.urmăreşte transcrierea mediilor în registrul matricol. .completează.completează caietul dirigintelui. Dezvoltarea abilităţilor de management al stilului de viaţă 6. .urmăreşte cum se asigură ordinea. Dezvoltarea abilităţilor interpersonale necesare în şcoală. .reprezintă elevii în colectivul didactic şi ţine legătura cu profesorii care predau la clasă în vederea optimizării eforturilor acestora.

Comunicare si abilitati sociale Exersarea tehnicilor de comunicare Aplicarea tehnicilor de management al emotiilor Managementul informatiilor Managementul invatarii D. politice si tehnologice in stilul de viata si tipurile de profesii pe piata muncii -planificarea carierei din perspectiva stilului de viata -discutarea situatiilor la invatatura Sapt Nr de ore s1 s3 S4 -s7 3 S8 -s11 S12 3 -s15 S16 3 s119 3 S20 S22 S23 S25 S26 S28 S29 S31 S32 6 S36 3 3 3 3 3 C. Managementul informatiilor si invatarii PLANIFICARE ANUALĂ LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ. Planificarea carierei Planificarea si dezvoltarea carierei Calitatea vietii personale E.invatare permanenta: caracteristici. Calitatea stilului de viata Calitatea relatiilor sociale Calitatea mediului de munca Tema -cunoasterea colectivului de elevi -stima de sine -adolescenta: schimbari fizice. factorii care influenteaza alegerea carierei .Componenta Subcomponenta A. reglementari europene si nationale . Autocunoastere si dezvoltareAutocunoastere personala Schimbare.sociale si psihice -comunicarea –abilitate sociala forme de comunicare -managementul emotiilor -resurse de informare cu privire la invatare.clasa a X a COMPONENTE NR SUBCOMPONENTE ORE TEMA DATA .calitatea vietii si stilul de viata -componentele calitatii vietii .avantaje si dezavantaje -cariera:definire.violenta domestica -strategii de preventie in scoala si comunitate -conditii sociale . munca si cariera .economice. crestere. dezvoltare B.

apărarea împotriva incendiilor Ed. Mijloace de gândire direct atentă Modă şi personalitate Cum învăţăm Învăţ pentru că îmi place trebuie sau sunt obligat Cum ne văd ceilalţi? Drepturi si îndatoriri Pot si vreau Întrecerea cu tine Ce. DEZVOLTAREA PERSONALITAŢII ŞI A CARIEREI Dezvoltarea personalităţii 6 Analiza rezultatelor din clasa a IX a . Ambientul clasei Regulamentul clasei Proprietatea individuală şi colectivă Munca in echipă: avantaj sau dezavantaj? Prietenia-o floare rară în lume Analiza rezultatelor la sfârşitul anului şcolar Agresivitate şi violenţă Cine este cel de lângă mine? Domenii profesionale Scrisoare de prezentare Deciziile mele. timp şi cunoştinţe Calamităţile naturale Pentru o viata curata Emoţiile mele Igiena si sănătatea personală Pietoni si şoferi Să circulăm corect Concurs pe teme rutiere Cum citim o etichetă Noţiuni despre protecţia civilă Despre cutremure Incendiile şi noi Drogurile tutunul şi alcoolul Tentaţia răului S1 S2 S3 S15 S16 S36 S30 S4 S19 S25 S9 S33 S13 S5 S12 S26 S6 S11 S20 S27 S22 S7 S32 S18 S31 S8 S14 Dezvoltarea carierei Educaţia pentru o societate democrata C. pt. EDUCAŢIA PENTRU SECURITATEA PERSONALA S10 S21 S29 S17 S23 S35 S28 S24 S34 PLANIFICARE ANUALĂ LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ. protecţia consumatorului Ed.A. EDUCAŢIA PENTRU VALORI Educaţia pentru munca si calitate Educaţia pentru receptarea valorilor culturale Educaţia pentru viata privata Educaţia pentru mediu Educaţia pentru sănătate Educaţia rutiera Educaţia pt. juridică si prevenirea delicventei juvenile 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 D. pt. protecţia civilă Ed. cât şi cum citim ? Cunoştinţele obţinute prin studiu Familia – cel mai confortabil mediu de petrecere a timpului liber Despre mine. MANAGEMENTUL CLASEI CA GRUP 8 B.clasa a XI a COMPONENTE SUBCOMPONENTE NR ORE TEMA DATA .

EDUCAŢIA PENTRU SECURITATEA PERSONALA . MANAGEMENTUL CLASEI CA GRUP Dezvoltarea personalităţii B. apărarea împotriva incendiilor Ed. juridică si prevenirea delicventei juvenile 8 6 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 D. EDUCAŢIA PENTRU SECURITATEA PERSONALA PLANIFICARE ANUALĂ LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ. EDUCAŢIA PENTRU VALORI Dezvoltarea carierei Educaţia pentru o societate democrata Educaţia pentru munca si calitate Educaţia pentru receptarea valorilor culturale Educaţia pentru viata privata Educaţia pentru mediu Educaţia pentru sănătate Educaţia rutiera Educaţia pt. protecţia civilă Ed.A. DEZVOLTAREA PERSONALITAŢII ŞI A CARIEREI C. protecţia civilă Ed. pt. pt.clasa a XII a NR COMPONENTE SUBCOMPONENTE ORE TEMA A. protecţia consumatorului Ed. protecţia consumatorului Ed. DEZVOLTAREA PERSONALITAŢII ŞI A CARIEREI C. apărarea împotriva incendiilor Ed. juridică si prevenirea delicventei juvenile 8 6 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 DATA D. pt. EDUCAŢIA PENTRU VALORI Dezvoltarea carierei Educaţia pentru o societate democrata Educaţia pentru munca si calitate Educaţia pentru receptarea valorilor culturale Educaţia pentru viata privata Educaţia pentru mediu Educaţia pentru sănătate Educaţia rutiera Educaţia pt. pt. MANAGEMENTUL CLASEI CA GRUP Dezvoltarea personalităţii B.

25.33 P 10 9.8.88 P 10 9. 28.36 P 10 9.91 P 10 9.67 P 10 9.92 P 10 9. 19. 22. 23. Numele şi prenumele Anul şcolar 2006-2007 Clasa a IX a Situaţia Med Media şcolară purtare generală P 10 9. 12. 8. 3.36 P 9 9. 16.87 P 10 9. 15. 10.97 P 10 9. 6. 24. 29.25 P 10 9.44 P 10 9.50 P 10 8.89 P 10 9.25 P 10 8. Andriescu Alin Baba Gianina Bîz Ioana Blag Mirabela Buză Petru Cojocaru Tatiana Criţan Dragoş Dănică Irinel Dobre Elena Dobre Mihai Dragotă Ion Geacă Ioana Maria Istvan Cornelia Izvoran Marinela Koharovics Gabriel Leban Adela Mihai Marius Munteanu Daniel Nătângă Verginica Neagu Eleonora Nicoară Lenuţa Nistor Bogdan Orban Marius Rus Cristian Serban Andreea Stanci Ioan Gabriel Stănoiu Diana Stefănuţ Maria Stolcz Adrian Totoaşă Oana b) SITUAŢIA ABSENŢELOR . 11.56 P 10 9.32 P 10 8. 9.32 Anul şcolar 20__20__ Clasa a X a Situaţia Med Media şcolară purtare generală Anul şcolar 20__20__ Clasa a XI a Situaţia Med Media şcolară purtare generală Anul şcolar 20__20__ Clasa a XII a Situaţia Med Media şcolară purtare generală 1.45 P 10 9.25 P 9 8. 4.30 P 7 7 P 10 9. 18. 2.33 P 10 9. 14.76 P 10 9. 30. 13. SITUAŢIA ŞCOLARĂ a) LA ÎNVĂŢĂTURĂ Nr. 7.33 P 8 8. 17. 26.55 P 10 9.32 P 10 8.25 P 10 8.25 P 10 7. crt.98 P 10 10 P 10 9. 20. 5. 21. 27.

Geacă Ioana Maria 13. Leban Adela 17. Bîz Ioana 4. II M 12 3 12 3 12 10 14 5 10 5 9 4 12 12 12 9 6 4 6 4 7 9 5 3 1 1 3 3 12 1 203 203 401 N 9 2 11 4 3 2 4 1 7 5 9 1 7 5 6 1 Clasa a X a Sem. Serban Andreea 26. Munteanu Daniel 19. Stefănuţ Maria 29. Istvan Cornelia 14. I Sem. Totoaşă Oana Nemotivate Motivate TOTAL GENERAL Neşcolarizaţi: 1 1 1 1 2 198 198 9. II M N M N Clasa a XI a Sem. ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE . Criţan Dragoş 8. Rus Cristian 25. II M N M N 1. Crt. Dobre Elena 10. Dobre Mihai 11. I Sem. Nătângă Verginica 20. Dănică Irinel 9. Buză Petru 6. Baba Gianina 3.Nr. Stanci Ioan Gabriel 27. Andriescu Alin 2. I Sem. II M N M N Clasa a XII a Sem. Stănoiu Diana 28. Stolcz Adrian 30. Blag Mirabela 5. Izvoran Marinela 15. Koharovics Gabriel 16. Nistor Bogdan 23. Numele şi prenumele elevului Clasa a IX a Sem. Neagu Eleonora 21. I M 25 1 20 10 5 12 10 10 4 5 9 10 12 1 14 17 12 23 21 21 20 19 13 11 1 10 12 13 21 1 231 231 446 N 5 1 10 2 1 12 1 40 1 5 3 3 12 1 12 15 12 1 4 3 2 5 4 1 1 1 3 21 215 215 0 Sem. Nicoară Lenuţa 22. Orban Marius 24. Dragotă Ion 12. Mihai Marius 18. Cojocaru Tatiana 7.

rezultate 1. 8.03.situaţie materială deosebită ( venituri f. 5.ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ Nr. Neagu Eleonora Sport – volei 2.starea de sănătate .2007 2006 .2007 13. 9. Nistor Bogdan Concurs dans 4. 8. Stolcz Adrian Sport – tenis de masa 3. 7. 6. SITUAŢIA MANUALELOR PRIMITE/PREDATE . Dănică Irinel ABSENTE NEMOTIVATE 2.comportament deviant 11. SITUAŢIA ELEVILOR PROBLEMĂ * Nr. PS = premiu special. Biz Ioan miss 5. 9.2007 Data consemnării 13.03. 7. mici) . . 10.eşec şcolar . Stolcz Adrian ABSENTE MOTIVATE 3.integrare dificilă . 4.2007 2006 . Numele şi prenumele crt.2007 2006 . 10 · M = menţiune specială. PII = premiul al doilea. PI = premiul întâi 10. 6. În ce constă problema Performanţa * mentiune Premiul I mentiune Premiul I An şcolar 2006 . 2007 Măsuri luate Discutii cu parintii Discutii cu antrenorul 1. PIII = premiul al treilea. Numele şi prenumele Activitatea la care a obţinut crt.

italiana Istoria Geografie Matematică Fizică Chimie Biologie Educaţia muzicală Educaţia plastică Educaţia fizică Socio-umane Religia Opţional 1-CDL Opţional 2-CDL 32 Manuale primite Clasa a X a 32 Manuale predate Clasa a IX a Clasa a X a 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 12. Numele şi prenumele Anul şcolar 2006 2007 Anul şcolar 2007 2008 Anul şcolar 20__20__ Anul şcolar 20__20__ . crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Disciplina şcolară Clasa a IX a Limba română Limba latină Limba franceză Limba engleză Limba …….Nr. PARTICIPAREA ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI Nr.

dar fără să aibă iniţiativă A – are autoritate. 5. dezinteresat de viaţa colectivului I – integrat în colectiv. bun organizator şi animator al colectivului 13. 17. 28. 1. Tema Data Observaţii . izolat. PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII Nr. 13. 16. 8. 30. 15. 25. 2. 21. 18. 24. 23. 3. 29. 7. 9.crt. 22. 12. 14. 19. Andriescu Alin Baba Gianina Bîz Ioana Blag Mirabela Buză Petru Cojocaru Tatiana Criţan Dragoş Dănică Irinel Dobre Elena Dobre Mihai Dragotă Ion Geacă Ioana Maria Istvan Cornelia Izvoran Marinela Koharovics Gabriel Leban Adela Mihai Marius Munteanu Daniel Nătângă Verginica Neagu Eleonora Nicoară Lenuţa Nistor Bogdan Orban Marius Rus Cristian Serban Andreea Stanci Ioan Gabriel Stănoiu Diana Stefănuţ Maria Stolcz Adrian Totoaşă Oana Clasa a IX a R I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A Clasa a X a R I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A Clasa a XI a R I A Clasa a XII a R I A R – retras. 27. 10. 26. 20. 4. 6. 11.

Profesorii care predau la clasa sunt relativ multumiti de nivelul de pregatire al elevilor. numarul acestora fiind destul de mare. 4. Seful clasei reuseste sa-si indeplineasca sarcinile impreuna cu loctiitorul sau si cu ceilalti elevi din conducerea clasei. 3.2006 20.2006 21.05.2007 3. 9. 8. 2.2007 13. disciplina fiind o problema.11. in general omogena. chiar daca uneori mai sunt si obraznici. 5. chiar daca mai lasa de dorit la absente. 10. OBSERVAŢII ASUPRA COLECTIVULUI CLASEI Clasa este. 1.09.03.2007 15. Discutarea situatiei la invatatura in anul scolar precedent Cei trei prieteni: parinte – scoala – elev Ocupatiile elevului in timpul liber Atitudinea in colectiv a elevilor Despre autoritatea parintilor Speram sa ne revedem cu bine la anul care urmeaza 20.01. Rezultatele sunt bune la invatatura.07. 6.2007 14. 7.crt. . totusi nu este o clasa greu de stapanit ci doar o clasa cu multa initiativa si cu elevi dornici sa invete. toti elevii reusind sa se integreze in colectiv.

CONŢINUTUL LECTIEI: • Se aplică metoda ciorchinelui pentru a vedea valorile morale şi atitudinile pe care le presupune colectivul de elevi. METODE ŞI PROCEDEE: • conversaţia euristică. un lucru pe care nu-l cunosc ceilalţi despre el. • problematizarea. • alegerea forţată.SCENARIU DIDACTIC DISCIPLINA: Consiliere şi orientare CLASA. şi un hobby • Pe baza asemănărilor.a se reia tema şi se va urmări progresul făcut în abordarea imaginii de sine şi în evoluţia grupurilor de prieteni. • Să resimtă necesitatea stabilirii unor relaţii de colegialitate cu ceilalţi elevi. • metoda ciorchinelui. De ce v-aţi grupat astfel? Ce aţi avut în vedere? Planşa cu blazoanele sa păstrează în clasă. grupul – clasă. . • expunerea. • Blazonul cuprinde 4 dreptunghiuri în care elevii vor nota: 2 calităţi personale. 2 defecte. Se vor vedea astfel grupurile de afinităţi sau de prieteni. • Să dezvolte capacitatea de a accepta valorile care există in cadrul grupurilor umane. • lectura întreruptă MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: • planşe. • Se reaminteşte tema lecţiei al cărui titlu se scrie pe tablă şi se motivează opţiunea pentru temă CAPTAREA ATENŢIEI: • Se distribuie elevilor blazonul personal şi li se cere să-l completeze. a X-a B DATA: 22 februarie 2006 TEMA: Eu şi opinia clasei DURATA: 50’ OBIECTIVE: La sfârşitul activităţii elevul va fi capabil: • Să înţeleagă importanţa şi necesitatea unei atitudini decente în relaţiile interpersonale. • flip-chart • fişe de lucru • post-it • texte MOMENT ORGANIZATORIC: • Se împarte clasa în grupe de cate 4 elevi. La sfârşitul clasei a IX. defectelor sau hobby-urilor îşi vor grupa blazoanele pe o planşă.

de comun acord. Dacă sunt diferenţe mari. . zise tatăl cu tristeţe. fiul meu este prea mare şi nu încape în clasă. Păstrându-se doar calităţile se obţine astfel imaginea clasei ideale. Urmându-se lectura întrerupta de întrebări se încearcă sa se obţină opiniile elevilor în legătură cu cazul prezentat. Se urmăreşte dacă sunt diferenţe mari între imaginea de sine şi percepţia colegilor. zise directorul.Vă rog să-mi înscrieţi băiatul în clasa I.Grupul . . Răspunsul se trece pe un post-it pe care un reprezentant al grupei îl lipeşte pe flit-chart. trei calităţi ale colegului ideal şi trei defecte care fac un coleg sa fie antipatic. Pavko al meu e copil de scoală şi trebuie să meargă la şcoală. Atunci îl punem în sala de sport. Dar pe coridor încape? Nu încape nici pe coridor. Nu încape nici în sala de sport. a colectivului ideal. Vă înţeleg. • Profesorul citeşte textul Elevul din clasa I . la începutul anului şcolar. care este cauza acestora? O supraevaluare sau o subestimare a realităţii? Se comentează cu elevii. • Se cere apoi elevilor să completeze împreună cu colegii de grupa chestionarul: Cum mă văd eu? ( fiecare elev pentru sine) Cum mă văd ceilalţi? (completează pentru colegii de grupă) Cum aş vrea să fiu? ( fiecare pentru sine) • Se interpretează răspunsurile. dar nu-l putem primi nici noi. Se comentează cu elevii. Atunci îmi pare rău. un tată a venit la şcoală şi şi-a îndreptat paşii direct către biroul directorului . . dar vă rog să mă înţelegeţi şi dumneavoastră pe mine.clasă Se comentează împreună şi se cere să păstreze valorile pozitive. dragă domnule. Şi nici nu am bani pentru amendă. • Li se cere elevilor sa stabilească în grup.De ce nu l-au primit? Ce s-a întâmplat? întrebă directorul Stop! 1. Am mai fost la şase şcoli să-l înscriu dar nu l-au primit. zise tatăl. „ Elevul din clasa I” Odată. Care credeţi că este motivul pentru care băiatul nu poate fi înscris la şcoală? Care este problema? Despre ce credeţi că este vorba în povestire? Vedeţi. Nu pot să-l las fără educaţie.

era plină de conuri. aplecându-se puţin ca să vadă cu cine vorbeşte. . Ce părere aveţi acum? Cum se simt Pavko şi ceilalţi copii acum? Dar tatăl lui Pavko? Temă de reflexie: Descrieţi o situaţie în care v-aţi simţit marginalizat. Pavko era poarta. vol. de la o fereastră de la etajul întâi se auzi vocea unei fetiţe: Est în clasa întâi? Eu? Întrebă Pavko. Ce sentimente aţi avut? Cum aţi depăşit momentul. Tribuna Învăţământului • . dar îşi dădu seama că nu are nici o dovadă. Când se jucau fotbal. Stop! 4. Dacă întindea o mână acoperea jumătate din poartă. Stând în curtea şcolii îşi mişca nedumerit pantofii lui uriaşi. Deodată. Polirom. Îi era uşor. M. nasul mic şi părul negru. pentru că nu era interesant să se joace fără Pavko. deşi era uriaş. C. În ziua următoare Pavko veni la şcoală. Altminteri era liniste. Cine v-a ajutat? Bibliografie: • Leca.Dirigintele. V. Ed. oriunde era. ce ziceţi acum? Aţi fost surprinşi? Cum credeţi că se simte Pavko? Dar tatăl lui? Ce credeţi că se va întâmpla în continuare? În cele din urmă s-au înţeles să-l înscrie pe Pavko la şcoală. Îi părea rău de un singur lucru: că nu putea să se joace de-a v-aţi ascunselea. ora de dirigenţie. O să poarte o haină de blană şi căşti pe urechi ca să audă ce se vorbeşte în clasă. Când îţi lăsă mâna jos. Da. Toată lumea îl vedea. Pavko se uita şi el pe fereastră căutându-şi clasa. Nu-i culegi un con? Pavko îşi întinse din nou mâna. Când se jucau de-a poarta de aur. De scris şi de desenat o să-i fie uşor. sunt în clasa întâi. Betka cea cu faţa rotundă. în palma lui era o veveriţă. editor S. – Ghid de consiliere şi orientare şcolară. Ce părere aveţi despre soluţia găsită pentru ca Pavko să poată veni la şcoală? E bună? De ce?/ De ce nu? Ce credeţi că vor gândi ceilalţi copii din şcoală despre Pavko?Cum v-aţi simţi dacă aţi fi elevi şi aţi vedea pe fereastră un uriaş? Cum credeţi că se simţea Pavko? Cum v-aţi simţi voi în locul lui? 2. Atunci copiii nu se mai jucară de-a v-aţi ascunselea. Editura Alfa. Toţi copii doreau să fie prieteni cu el. O duse până la fereastră şi i-o dădu fetei. Pavko era portarul . pentru că ferestrele vor fi închise. Copiii fugiră în clase când îl văzură şi începură să se uite la el pe fereastră. iar capul îi ajungea până la coşul de pe acoperiş. 1988. Şi Pavko? Se zgâia şi el la ei. Dar prietena lui cea mai bună era…ştiţi voi cine. O să-şi pună o tablă pe genunchi. zise fetiţa. pentru că îşi dădură seama că Pavko. Trebuie să adăugăm că Pavko era un elev bun şi că primea în fiecare zi un plus in caietul de teme. Pavko o să stea tot în curte. adolescenţii. Fetiţa aceea care vorbise prima cu el. Betka văzu lumina unui gând în ochii lui mari.C. Grecu. C. Iaşi. Spaima le trecu. Începu să se gândească. Acum ce credeţi? Ce va face Pavko? Credeţi că este un uriaş bun sau un uriaş rău? Dacă e bun cum o va dovedi? Ce credeţi că se va întâmpla în continuare? Ce va face Pavko? O va face pe Betka să-i fie frică de el? Dar pe ceilalţi copii? Îşi întinse apoi o mână până la pădure. Copii uimiţi se zgâiau doar la el. M.Putem să schimbăm lumea împreună . un năsuc mic şi părul negru. Când o aduse înapoi. • # # # . Stop! 3. Şi tu eşti un uriaş bun? Pavko dădu din nou din cap. nu făcea rău nici unei veveriţe. Ajunse la vârful unui brad. Când o să vină iarna. O veveriţă! Ce frumoasă e! strigă Betka. Avea faţa rotundă. al III-lea. 1997 • Ghica. O să stea în curtea şcolii şi o să se uite în clasă pe fereastră ca să urmărească lecţiile. Apoi copii se jucară cu Pavko în fiecare pauză . Ceilalţi copii erau entuziasmaţi. Stop! 5. spuse el dând din cap şi zâmbind fetiţei îndrăzneţe. Şi eu sunt în clasa întâi şi mă cheamă Betka.Stop! Ei. Tata mi-a citit ieri o poveste despre un uriaş bun..

1.STRUCTURA FAMILIEI SI MEDIUL FAMILIAL: MEMBRI PARINTI FRATI / SURORI ALTI MEMBRI AI FAMILIEI MEDIUL FAMILIAL I. actic □ medie □ sistematic □ redusa □ independent □ foarte redusa □ haotic dezvoltare fizica □ armonioasa □ buna □ deficitara . □favorabil □ pasiv □ coercitiv □ nefavorabil PROFESIA SI LOCUL DE MUNCA/STUDIU TATA – GRIGORE MAMA – ILEANA Unitatea economica: PENSIONAR Unitatea economica: CASNICA FRATI________________ SURORI_____________ II. informatica Discipline cu rezultate modeste: matematica. FIŞELE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR Caracterizarea psihopedagogică a unui elev Fişa de observaţie a elevului I. fizica b) Capacitatea si stilul de munca: CAPACITATE STIL □ mare □ interesat.1985 locul nasterii PETROSANI Domiciliul : Str SATURN nr – bloc:16 sc:I ap 12 Localitate : Slatina.15. prenumele IOANA Data nasterii 20.Trasaturi individuale: a) Performanta scolara: Discipline preferate: romana. Starea de sanatate si dezvoltare fizica a elevului Stare de sanatate □ buna □ medie □ precara II2.08. engleza Discipline cu rezultate foarte bune: engleza.DATE ALE ELEVULUI: Numele: BÎZ initiala tatalui G. Judetul OLT Telefon_______________ Data inscrierii in unitatea de invatamant SEPTEMBRIE 2005 nr matricol 261 II.

echilibrat □ controlat.c) Inteligente definitorii: □ lingvistica □ logico-matematica □ spatiala □ muzicala □ corporal-chinestezica □ inter-personala □ intra-personala NIVELUL GENERAL DE INTELIGENTA □ foarte inteligent □ inteligent d) Echilibrul afectiv-emotional □ calm. timid e) Comportamentul si activitatile din cadrul colectivului IN FAMILIE ■ fata de parinti: □ atasament □ admiratie □ dependenta □ independenta □ docilitate □ respect ■ fata de frati / surori □ ocrotire □ dependenta □ ajutorare □ indiferenta IN SCOALA □ disciplinat □ politicos □receptiv □ independent □ maleabil □ destabilizant □ neparticipativ □ bravant □ dezinteresat IN GRUP SI SOCIETATE □ bun coleg □ participa din obligatie □ apreciat pentru pozitia in clasa □ nu este apreciat de colectiv □ aprecieri extrascolare □ se sustrage de la sarcini □ bun participant dar fara opinie □ izolat □ autoritar dar bun organizator □ individualist. stapanit □ mediocru □ scazut □ emotiv □ hiperemotiv. egoist □ dezinteresat □ lipsit de initiativa f) Temperamentul: TIPUL NERVOS □ agitat TIPUL SENTIMENTAL □ inchis TIPUL ACTIV □ exuberant TIPUL PASIONAT □ singur TIPUL FLEGMATIC □ serios TIPUL SANGVIN □ abil □ fermecator □ constiincios □ entuziast □ sensibil □ bun camarad □ intreprinzator □ muncitor □ ordonat □descurcaret □ adora succesul □ lipsit de entuziastm □ posesiv .

APRECIERI GENERALE SI RECOMANDARI sa aiba mai multa incredere in sine b) sa reuseasca sa ia decizii singur c) sa nu se mai lase influentat de cei din jur a) □ □ □ .TIPUL NONSALANT □nepasator TIPUL APATIC □ fara mari resurse g) □indolent □ incet □ apatic □ ranchiunos Trasaturi dominante de caracter • Atitudine fata de societate: □ cinste □patriotism □atasament □sfidare □rautate □loialitate □bunatate □ipocrizie • Atitudine fata de munca □sarguinta □temeinicie □indiferenta □nepasare □ seriozitate □initiativa □lene □neglijenta • Atitudine fata de sine □ demnitate □indiferenta □ inganfare □optimism □ spirit autocritic □aroganta □ironie □politete perfidie □indiferenta □exigenta □rutina □rutina □modestie □laudarosenie □exigenta III.ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA • Aspiratia elevului_________________ • Posibilitatile elevului: □mari □ medii □ reduse • Dorinta parintilor □ concordanta cu a elevului □ apropiata □ opusa • Concluziile examenului de specialitate (dupa caz): □DA □NU IV.

12 Etnia:ROMANA Religia: ORTODOXA II. AP. 16. CIROZA HEPATICA . MARIA Locul şi data naşterii: BOTOSANI. OT 316920 Domiciliul legal: STR. 16. AP.ANCHETA SOCIALĂ Nr 528 / 02. BL. SC. I.08.09. SC. SC. SATURN. SC. Date de identificare a copilului Nume şi prenume: BÎZ G. I. BL. AP. C. 450983 Domiciliul legal: STR. Date despre familie: Date despre mama Nume şi prenume: BÎZ.1985 CNP:0/2/2/0/0/8/8/5/3/3/0/9/1/ B. BL.12 Domiciliul în fapt: STR.02.12 Stare civilă: CASATORIT Studii: MEDII Ocupaţia: PENSIONAR Etnia: ROMANA Religia: CATOLICA Stare de sănătate PRECARA.12 Stare civilă: CASATORITA Studii: MEDII Ocupaţia: CASNICA Etnia: ROMANA Religia: ORTODOXA Stare de sănătate BUNA Date despre tata Nume şi prenume: BÎZ C. SATURN.I. BL. 1967 CNP: 0/2/0/3/0/2/6/7/0/1/9/5/3/ B. 16. BL. GEORGE Locul şi data naşterii: TARGU JIU.09. 03.2006 Realizată de asistentul social MUNTEAN FLORIN Locul şi data SLATINA. I. BL. OT.I. SATURN. IOANA Locul şi data naşterii: PETROSANI.02. DIRIGINTELE Scopul STABILIREA SITUATIEI MATERIALE A COPILULUI I.12 Domiciliul în fapt: STR. I. 253489 Domiciliul legal: STR. SATURN.I. AP. 16. I. 16. SATURN. 20. AP. I. 03.1967 CNP: 0/2/0/3/0/2/6/7/0/3/0/8/5/ B. SC. 16. 02.2006 Persoane prezente: PARINTII. SC. OT. AP.12 Domiciliul în fapt: STR. SATURN.

Date despre copiii din familie Nr. Nume şi prenume Vârsta Stare civilă 1 2 3 Ocupaţie .crt.1985 ELEVA Date despre alte persoane care locuiesc la aceeaşi adresă Nr. IOANA Data naşterii Ocupaţia Locul unde se Observaţii afla copilul: familie/instituţie FAMILIE 20. 1 2 3 4 5 BÎZ G. Nume si prenume crt.08.

ALOCATIA COPILULUI Ocazionale:_____________________________________________________ Suprafaţa de teren cultivată (tipul culturii):______________________________ Animale:________________________________________________________ Alte proprietăţi:___________________________________________________ VI. Starea de sănătate BUNA V. AJUTANDU-SE INTRE EI Relaţiile în comunitate: CU COMUNITATEA RELATIILE SUNT DE ASEMENEA BUNE. Relaţiile în familie şi comunitate Relaţii în familie: INTRE MEMBRII FAMILIEI EXISTA RELATII ARMONIOASE. Concluzii şi recomandări . Situaţia materială/financiară a familiei Locuinţa Proprietate personală: □ Electricitate Starea de igienă: Venituri Stabile: PENSIA TATALUI. Istoricul social al copilului COPILUL PROVINE DINTR-O FAMILIE MODESTA. Observaţii da nu Numărul de camere: 2 □ Încălzire □ Nesatisfăcătoare □ Telefon □ Apă curentă □ Satisfăcătoare VIII. FAMILIA FIIND APRECIATA SI RESPECTATA IN COMUNITATEA DIN CARE FACE PARTE. CINSTITA SI CU O BUNA REPUTATIE IN PLAN LOCAL IV.III. NIMENI NE AVAND NIMIC RAU DE ZIS LA ADRESA LOR VII.

Asistent Social .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful