Activitats de valencià per a realitzar en una pissarra digital

1. Aula d’acollida. Per als alumnes nouvinguts que han d’aprendre la nostra llengua posaria, bé els dibuixos i els noms, bé els dibuixos i les accions (verbs), i l’alumnat ho hauria de relacionar per a aprendre el nou vocabulari. 2. Aula d’acollida. Posaria la imatge d’un pis i l’alumnat hauria d’identificar i escriure el nom de les diferents estades d’una casa. Aquesta activitat també es pot fer amb altres temàtiques, com les parts del cos, la ciutat,... 3. Sopes de lletres i encreuats per a treballar el vocabulari per camps temàtics. 4. Sinònims. Posaria dues columnes: una columna amb diferents paraules (es faria per camps temàtics) i a l’altra columna amb les paraules sinònimes. Es tractaria d’anar enllaçant mitjançant fletxes les dues columnes. 5. Antònims. Posaria dues columnes: una columna amb diferents paraules (es faria per camps temàtics) i a l’altra columna amb les paraules antònimes. Es tractaria d’anar enllaçant mitjançant fletxes les dues columnes. 6. Exercicis d’omplir buit, bé mitjançant l’arrastrament, bé escrivint els alumnes. 7. Descriure imatges. Per a treballar la tipologia textual de la descripció, els mostraria imatges i els alumnes haurien de descriure el que veuen. 8. Tipologies textuals. Els mostraria diferents tipologies textuals (narració, descripció, diàlegs,...), després els desordenaria i els mesclaria tots i els alumnes haurien d’identificar-les. 9. Ordenar un text. Es tractaria de posar un text desordenat a la pissarra digital, i els alumnes arrastrant els diferents paràgrafs haurien d’ordenar-lo correctament per a que el text fora adequat, amb coherència i cohesió.

10.Corregir errades. Posaria una redacció d’un alumne (sense posar de qui és), i entre tots hauríem de corregir les errades de composició, ortogràfiques, de gramàtica,... 11.Verbs. Per a aprendre els diferents temps verbals, faria exercicis de conjugar els verbs Categories gramaticals. Posaria un text a la pissarra i els alumnes haurien d’assenyalar les diferents categories gramaticals que es treballaren en eixe moment (noms, adjectius, verbs, adverbis,...). 12.Signes de puntuació. Posaria un text sense puntuar i els alumnes haurien de puntuar-lo correctament. 13.Anàlisi gramatical de frases. Extrauria un document amb frases i els alumnes haurien d’analitzar-la (subjecte, predicat, CD, CI,...). 14.Fonètica. Els alumnes escoltarien un so a través de la pissarra digital i després haurien de relacionar-lo amb les grafies que hi hauria a la pissarra escrites (per exemple, escoltarien paraules amb essa sonora i després haurien d’assenyalar les corresponents grafies). 15.Varietats dialectals. Posaria un vídeo de gent de diferents zones dels Països Catalans parlant en el seu dialecte. Després hi hauria un mapa a la pissarra per a assenyalar la zona i extreure les característiques lingüístiques. 16.Com parlem? En aquesta activitat gravaria els alumnes i la seua manera de parlar i després analitzaríem entre tots com parla cadascú. 17.Internet i literatura. Buscaríem entre tots les característiques dels diferents moviments literaris i després faria un esquema a la pissarra digital. 18.Literatura. Posaria dues columnes, una amb autors i l’altra amb les obres (per èpoques), i els alumnes ho haurien de relacionar. 19.Literatura. Posaria un poema i a partir d’ell aprendríem a mesurar versos. 20.Literatura. Posaria diferents poemes per a buscar les figures retòriques i estilístiques.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful