You are on page 1of 9

Afati; Qershor 2012, Fakulteti Ekonomik viti i I- r

Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11.
12.

Lnda
Matematik
Matematik elementare
Bazat e Kontabilitetit
Hyrje n Informatik
Kontratat n biznes
Sociologjia
Makroekonomia I
Mikroekonomia I
Gjuh angleze I
Bazat e statistiks
Shkrimi akademik
E drejta biznesore

Data
15.06.2012
18.06.2012
16.06.2012
23.06.2012
30.06.2012
11.06.2012
25.06.2012
20.06.2012
12.06.2012
14.06.2012
18.06.2012
07.07.2012

Ora
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00

Dekani
__________________
Dr Shyqeri Kabashi

Afati; Qershor 2012, Fakulteti Ekonomik viti i II-t


Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lnda
Menaxhmenti
Marketingu
Matematik n biznes
Informatik n biznes
Biznesi i Vogl dhe i Mesm
Kontabiliteti financiar
Integrimet Ekonomike Evropiane
Biznesi ndrkombtar
Menaxhimi i resurseve humane
Financa
Financat e korporatave
Makroekonomia II
Gjuh angleze II
Ndrmarrsia

Data
03.07.2012
29.06.2012
18.06.2012
04.07.2012
06.07.2012
11.06.2012
09.07.2012
19.06.2012
12.06.2012
21.06.2012
09.07.2012
15.06.2012
12.06.2012
26.06.2012

Ora
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17:00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
Dekani
__________________
Dr Shyqeri Kabashi

Afati; Qershor 2012, Fakulteti Ekonomik viti iIII- t


Nr
1.

Lnda
Vendosja afariste

Data
29.06.2012

Ora
10;00-17;00

2.

Analiza financiare

07.07.2012

10;00-17;00

3.
4.

Menaxhmenti financiar
Bankat dhe afarizmi bankar

03.07.2012
20.06.2012

10;00-17;00
10;00-17;00

5.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kontratat n biznes Hava Bujupi


Kontratat n biznes Fejzullah Shabani
Menaxhimi i bazave t dhnave
Menaxhimi i bankave
Menaxhimi i projekteve
Menaxhimi strategjik
Etika n biznes
Ekonomia e tranzicionit
Analiza e investimeve
Financat publike
Tregu financiar
Kontroll dhe revizion
Ekonomia e sigurimeve

11.07.2012
11.07.2012
11.06.2012
09.07.2012
20.06.2012
25.06.2012
18.06.2012
16.06.2012
23.06.2012
21.06.2012
25.06.2012
02.07.2012
12.07.2012

10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
Dekani
__________________
Dr Shyqeri Kabashi

Afati; Qershor 2012, Fakulteti Juridik viti iI- t


Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lnda
E drejta romake
Bazat e Statistiks
Hyrje ne Informatik
Fillet e s drejts
Ekonomia I
Gjuh angleze I
Sociologjia
Historia e shtetit
Bazat e sistemit gjygjesor
Shkrimi akademik
E drejta evropiane
T drejtat e njeriut
Teoria dhe praktika parlam.

Data
11.06.2012
14.06.2012
23.06.2012
15.06.2012
12.06.2012
12.06.2012
23.06.2012
09.07.2012
16.06.2012
18.06.2012
04.07.2012
09.07.2012
29.06.2012

Ora
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00

Dekani
__________________
Dr Shyqeri Kabashi

Afati; Qershor 2012, Fakulteti Juridik viti iII- t


Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lnda
E drejta penale
E drejta kushtetuese
Ekonomia e aplikuar II
Politika Kriminale
E drejta civile
E drejta fam. Dhe trashigim
Kriminalistika
E drejta penale-Posaqme
E drejta civile-Posaqme
Kriminologji
E drejta administrative
Klinika juridike civile
Administrimi lokal

Data
16.06.2012
19.06.2012
12.06.2012
23.06.2012
02.07.2012
06.07.2012
21.06.2012
28.06.2012
09.07.2012
25.06.2012
14.06.2012
05.07.2012
18.06.2012

Ora
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
Dekani
__________________
Dr Shyqeri Kabashi

Afati; Qershor 2012, Fakulteti Juridik viti i III- t


Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lnda
E drejta penale ndrkombtare
E drejta ndrkombtare private
E drejta Evropiane
Bazat e viktimologjis
Mbrojtja ndrkom. E drej njeriut
Procedura penale I
Financat dhe e drejta financiare
E drejta e detyrimeve I
Procedura civile I
Penologjia
Procedura civile II
E Drejta e puns
Praktika juridike
Qeverisja lokale
Procedura penale II
E drejta e detyrimeve II

Data
29.06.2012
23.06.2012
04.07.2012
06.07.2012
09.07.2012
19.06.2012
23.06.2012
23.06.2012
23.06.2012
25.06.2012
16.06.2012
11.07.2012
05.07.2012
09.07.2012
19.06.2012
16.06.2012

Ora
17;00
12;00
17;00
12;00
12;00
17;00
12;00
17;00
17;00
17;00
17;00
10;00
10;00
17;00
17;00
17;00
Dekani
__________________
Dr Shyqeri Kabashi

Afati; Qershor 2012, Fakulteti Menaxhimi i Emergjencave viti i I-r


Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Lnda
Zjarrfikja dhe shptimi
Burimet e energjis
Bazat e statistiks
Gjuh angleze I
Hyrje n informatik
Sociologjia
Matematik elementare
Kontratat n biznes
Shkrim akademik
Matematik
Hyrje n menaxh. E emergjencave
E drejta e emergjencave
Praktik
Menaxhimi i mbrojtjes nga zjarri
E drejta biznesore

Data
19.06.2012
02.07.2012
14.06.2012
12.06.2012
23.06.2012
11.06.2012
09.06.2012
30.06.2012
18.06.2012
23.06.2012
20.06.2012
12.06.2012
26.06.2012
16.06.2012
07.07.2012

Ora
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
Dekani
__________________
Dr Shyqeri Kabashi

Afati; Qershor 2012,Fakulteti Menaxhimi i Emergjencave viti II-t


Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.

Lnda
Biznesi i vogl dhe i mesm
Makroekonomia II
Materiet kimike dhe biologjike
Taktikat e shuarjes se zjarrit
Menaxhimi i emergjencave II
Normat dhe rregullativat e MZ
Eksplozivet
Proceset e ndezjes
Siguria n pun-zjarri
Menaxhmenti
Marketing
Financat
Praktik-SOP
Pajisjet pr shuarjen e zjarrit

Data
06.07.2012
15.06.2012
25.06.2012
16.06.2012
20.06.2012
27.06.2012
30.06.2012
30.06.2012
13.06.2012
03.07.2012
29.06.2012
21.06.2012
23.06.2012
07.07.2012

Ora
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00

Dekani
__________________
Dr Shyqeri Kabashi

Afati; Qershor 2012, Fakulteti Menaxhimi i Emergjencave viti III-t


Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
13.
14.
15.
15.
16.
17.

Lnda
Vendosja afariste
Preventivat nga zjarri
Mbrojtja nga zjarri dhe eksplozivet
Menaxhimi i projekteve
Metodat e shuarjes se zjarrit
Proceset biokimike
Sistemi nen shtypje
Praktik IIIMbrojtja e ambientit
Menaxhmenti Strategjik
Rregullat e mbrojtjes
Makinat dhe pajisjet teknike
Materiet e rrezikut
Kontratat n biznes Hava Bujupi
Kontratat n biznes Fejzullah Shabani
Etika ne biznes
Financat publike

Data
29.06.2012
06.07.2012
23.06.2012
20.06.2012
07.07.2012
02.07.2012
23.06.2012
30.06.2012
22.06.2012
25.06.2012
16.06.2012
06.07.2012
02.07.2012
11.07.2012
11.07.2012
18.06.2012
21.06.2012

Ora
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
10;00-17;00
Dekani
__________________
Dr Shyqeri Kabashi