Normativ privind administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea drumurilor publice-indic. AND 554-94.

Cuprins Capitolul I. Generalităţi Capitolul II. Clasificarea lucrărilor şi serviciilor aferente întreţinerii şi reparării drumurilor, podurilor şi anexelor acestora Capitolul III. Planificarea lucrărilor şi serviciilor aferente întreţinerii şi reparării drumurilor, podurilor şi anexelor acestora Capitolul IV. Proiectarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico - economice Capitolul V. Organizarea, executarea şi urmărirea lucrărilor Capitolul VI. Recepţia lucrărilor Anexa 1. Nomenclatorul privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice Anexa 2. Structura pe grupe şi subgrupe de lucrări şi servicii a indicativelor aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice Anexa 3. Competente de avizare şi aprobare din punct de vedere tehnico - economic a documentaţiilor pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii a drumurilor publice, a podurilor de şosea şi a anexelor aferente Anexa 4. Prevederi generale privind durata normală de funcţionare a drumurilor publice Anexa 5. Norme privind periodicitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice Capitolul I 1. Generalităţi Obiectul şi scopul normativului Art. 1. (1) În conformitate cu art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, republicată - privind regimul drumurilor - aprobată prin Legea nr. 82/1998, administrarea drumurilor publice şi private are ca obiect proiectarea, construirea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor. (2) Prezentul normativ reglementează în mod unitar activităţile de întreţinere şi reparare a drumurilor publice. (3) Înlocuieşte “Normativul pentru întreţinerea şi repararea drumurilor, podurilor de şosea şi a construcţiilor aferente lor”, indicativ CD 175 - 75. Art. 2. Prezentul normativul are ca scop: a) stabilirea din punct de vedere tehnic şi economic a tipurilor de lucrări şi servicii pentru fiecare din activităţile de întreţinere şi reparare a drumurilor şi podurilor de şosea, a construcţiilor şi amenajărilor aferente lor;

b) reglementarea organizării, planificării şi urmăririi execuţiei lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii, în mod sistematic şi la timp, pentru a asigura desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă şi confort şi conservarea patrimoniului rutier. Conţinutul şi domeniul de aplicare a normativului Art. 3. Prezentul normativ prevede : a) clasificarea şi definirea lucrărilor şi serviciilor desfăşurate de către administratorii reţelei de drumuri publice aferente întreţinerii şi reparării drumurilor, a podurilor de şosea şi a anexelor acestora; b) principii, sisteme şi proceduri de planificare şi evaluare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la drumuri, poduri şi construcţii aferente; c) proiectarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico - economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumuri , poduri şi construcţii aferente; d) organizarea, executarea şi urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la drumuri, poduri şi construcţii aferente; e) recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la drumuri, poduri şi construcţii aferente. Art. 4. Prezentul normativ se aplica următoarelor categorii de drumuri publice: a) drumuri de interes naţional - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale europene, drumuri naţionale principale, drumuri naţionale secundare; b) drumuri de interes judeţean - drumuri judeţene; c) drumuri de interes local - drumuri comunale; d) sectoare de drumuri naţionale, judeţene şi comunale situate în traversarea localităţilor. Art. 5. Prezentul normativ nu se aplică : a) lucrărilor de modernizări şi construcţii noi de drumuri (acestea executându-se în conformitate cu legislaţia lucrărilor de construcţii); b) străzilor (altele decât cele menţionate la art. 4, pct. d); c) drumurilor vicinale. Terminologie. Definiţii Art. 6. Prin drum, pod sau construcţie şi amenajare aferenta, în accepţiunea prezentului normativ, se înţelege fiecare construcţie distinctă dotată cu toate elementele necesare îndeplinirii funcţiei pentru care este destinată, astfel: a) drumul - cuprinde terasamentele, fundaţia, stratul de baza şi îmbrăcămintea, acostamentele, şanţurile de scurgere, rigolele, trotuarele, podeţele ( cu deschiderea sau suma deschiderilor mai mică de 5 m), trecerile la nivel cu căile ferate, amenajările la nivel ale intersecţiilor de drumuri, benzile separatoare ale căilor şi spaţiile verzi, plantaţiile de arbori şi arbuşti situate în zonele de siguranţă ale drumurilor, indicatorii kilometrici şi hectometrici, zidurile de sprijin sau de căptuşire şi bolţile cu pilaştrii din zona drumurilor, inclusiv părţile componente ale acestor lucrări care depăşesc zonele, precum şi construcţiile, amenajările şi instalaţiile legate de siguranţa circulaţiei (indicatoarele pentru circulaţie, console, portale de semnalizare, stâlpi de ghidare, parapete, semafoare, lămpi cu lumina intermitentă, oglinzi parabolice, etc.), marcaje rutiere, gardurile de protecţie de pe autostrăzi, contori de înregistrare a traficului, locurile de parcare şi de staţionare pentru autovehicule inclusiv dotările lor, platformele staţiilor pentru mijloacele de transport în comun, refugiile pentru pietoni, pistele pentru ciclişti, insule de dirijare, benzile de urgenţă sau de staţionare, benzile suplimentare destinate vehiculelor lente, platformele amenajate (inclusiv căile de acces) pentru verificarea tonajelor autovehiculelor în punctele de control şi trecere a frontierei şi pentru instalaţiile portabile de cântărire, platformele de depozitare a materialelor pentru lucrările de 2

întreţinere şi reparare drumuri. De asemenea sunt cuprinse în noţiunea de drum instalaţiile şi aparatura pentru monitorizarea traficului rutier pe timp de iarnă, instalaţiile şi aparatura de monitorizare, control şi dirijare a traficului rutier, dotările din gama apel urgenţă (telefoane, etc.), instalaţiile şi dotarea staţiilor de peaj de pe autostrăzi sau de la traversarea podurilor, panourile de semnalizare cu mesaj variabil. b) podurile - cuprind podurile de şosea şi cele combinate cu deschideri sau suma deschiderilor mai mare de 5 m, pasajele denivelate şi pasarelele pentru pietoni cu toate elementele lor componente. Termenii de pod definitiv, pod semidefinitiv şi pod provizoriu sunt cei prevăzuţi în standardul de terminologie. Prin definitivare se înţeleg lucrările necesare trecerii podurilor semidefinitive în categoria podurilor definitive. c) construcţiile şi amenajările aferente - cuprind tunelurile, lucrările de drenaje, captările de izvoare, puţurile absorbante, consolidările de suprafaţă (prin înierbări, brăzduiri, plantaţii, cleionaje, etc.), apărări de maluri şi rectificări ale cursurilor de apă, amenajările de torenţi şi amenajări de văi contra eroziunilor, şanţurile de gardă şi canalele de evacuare, consolidările de terenuri prin coloane şi piloţi, prin metoda pământului armat sau prin metode chimice şi electrochimice, camerele de împrumut, plantaţiile din perdelele de protecţie cantoane, sedii districte, baze de deszăpezire, precum şi alte construcţii, amenajări şi instalaţii destinate întreţinerii reparării şi siguranţei circulaţiei pe drumuri sau pentru producţia auxiliară necesară realizării lucrărilor de întreţinere curentă şi periodică precum şi pentru informarea operativă asupra stării drumurilor. Documente de referinţă Art. 7. În cuprinsul prezentului normativ se fac referiri la : a) Legea nr. 82 / 98 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/97 privind regimul drumurilor ; b) Legea nr. 10 / 95 - Lege privind calitatea în construcţii; c) Legea nr. 50 / 91, republicată - Lege privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; d) H.G. 1275 / 90, completată cu H. G. 276 / 94, H.G. 24 / 94, H.G. 250 / 97, H.G. 612 / 98 - Hotărâre de Guvern privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale a Drumurilor, cu completările ei ulterioare; e) HG 766 / 97 , Anexa nr.4 - Hotărâre de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea În construcţii - Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; f) Ord. MT nr. 43 / 98 - Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale; g) Ord. MT nr. 46 / 98 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice; h) Ord. MT nr. 346 / 2000 - Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii aferente drumurilor publice; i) Ord. MLPAT nr. 57 /N/ 99 - Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor, P130-99; i) IND. AND nr. 525 / 2000 - Instrucţie privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului şi a înzăpezirii; j) IND. AND nr. 547 / 99 - Normativ pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la îmbrăcăminţile rutiere moderne; k) Ord. AND nr. 26 / 93* - Instrucţie pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi apărarea contra gheţurilor pe drumurile publice; l) IND. AND nr. 504 / 94* - Instrucţie privind revizia drumurilor publice; 3

Instrucţie privind activitatea pepinierelor rutiere. t) IND. 155 / 86 . s) IND. z) STAS 599 / 87 . podurilor şi anexelor aferente acestora se clasifica în : a) lucrări şi servicii planificate. cap. beton armat. 75 / 2000 . cap. AND nr. 522 / 94 . Art. u) IND.m) IND. 99 / 2001 .Normativ privind reciclarea la rece a îmbrăcăminţilor rutiere.Instrucţiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod. p) IND. beton precomprimat şi zidărie de piatră. În scopul satisfacerii cerinţelor desfăşurării traficului rutiere în condiţii de siguranţa şi confort precum şi pentru conservarea patrimoniului rutier. *) în curs de revizuire Capitolul II Clasificarea lucrărilor şi serviciilor aferente întreţinerii şi reparării drumurilor. r) IND.Instrucţie privind plantaţiile rutiere. AND nr. 8. cap. întreţinerea şi repararea clădirilor din ramura drumuri. D).Lucrări de drumuri. DD nr. Lucrările şi serviciile planificate pot fi : a) servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor. podurilor şi anexelor acestora (anexa 1. 561 / 2001 . b) lucrări şi servicii privind întreţinerea curenta a drumurilor. c) lucrări şi servicii privind întreţinerea periodica a drumurilor. v) STAS 4032/1/90* . 4 . 9. 562 / 2001 . administratorii drumurilor publice executa lucrări şi servicii de întreţinere şi reparaţii a drumurilor. CD nr. n) IND. AND nr. Terminologie. w) STAS 5626 / 92 . Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. podeţelor de şosea din beton.Normativ privind folosirea . Terminologie. A). cu emulsie de bitum. PD nr. 532 / 97 . ş) IND. podurilor şi anexelor acestora (anexa 1. AND nr. b) lucrări accidentale. 505 / 2001 .Instrucţiuni tehnice privind repararea şi întreţinerea podurilor. ţ) IND.Instrucţiuni privind activitatea districtului de drumuri.Lucrări de drumuri. CD nr. Art. 10. podurilor şi anexelor acestora. podurilor şi anexelor acestora Art. AND nr. Condiţii tehnice generale de calitate.Regulament privind efectuarea recepţiilor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice .Instrucţiuni tehnice departamentale privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne.Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la rece. y) SR 183/1-95 . 523 / 97 . podurilor şi anexelor acestora (anexa 1. B). C). d) lucrări aferente reparaţiilor curente la drumurile publice (anexa 1. Îmbrăcăminţi din beton de ciment executate în cofraje fixe. cap. o) IND. x) SR 174 / 97 . 514 / 2000* . AND nr.Tratamente bituminoase.Lucrări de drumuri. Activităţile de întreţinere şi reparare a drumurilor.Poduri.

(3) Lucrările de reparaţii curente sunt cele care se executa periodic în scopul compensării parţiale sau totale a capacităţii portante şi uzurii produse drumurilor. lucrări de artă. etc. Art. b) lucrări de întreţinere periodică sunt acele lucrări care se execută periodic şi planificat în scopul compensării parţiale sau totale a uzurii produse structurii rutiere. Art. (2) În funcţie de modalitatea de intervenţie lucrările de reparaţii pot fi : a) reparaţii curente. pasaj. care se aplică de regulă în condiţiile unui buget restrictiv. (4) Lucrările de reparaţii capitale sunt cele care se executa periodic în scopul compensării totale a uzurii fizice şi morale sau a ridicării caracteristicilor tehnice ale drumurilor. care se execută permanent pentru menţinerea curăţeniei.(1) Lucrările şi serviciile privind întreţinerea drumurilor.(1) Lucrările de reparaţii a drumurilor publice constau în totalitatea lucrărilor fizice de intervenţie care au ca scop compensarea parţială sau totală a uzurii fizice şi morale produsă ca urmare a exploatării normale sau a acţiunii agenţilor de mediu. începând de la gestionarea reţelei de drumuri. (4) Ca strategie de execuţie a lucrărilor de întreţinere. podurilor şi anexelor acestora constau În totalitatea activităţilor de intervenţie ce se executa în tot timpul anului. B şi C al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate aceste lucrări şi servicii. (3) Lucrările de întreţinere pot fi: a) lucrări de întreţinere curentă. stabilitatea. de siguranţă rutieră şi clădirilor anexe aferente drumurilor. În cap. esteticii. când se execută lucrări punctuale. În cap. 12. necesitând personal numeros având în vedere volumul mare de lucrări de tip intervenţie care au o productivitate şi eficienţă foarte scăzută. podeţ. 13. refacerea sau înlocuirea de elemente sau părţi de construcţii ieşite din uz care afectează rezistenţa. A al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate serviciile pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor. pentru a li se reda condiţiile normale de exploatare şi de siguranţa a circulaţiei rutiere. podurilor şi anexelor acestora. întocmirea documentaţiilor tehnico-economice şi asigurarea calităţii. E). ce au ca scop asigurarea condiţiilor tehnice necesare desfăşurării circulaţiei rutiere în siguranţă.) sau de siguranţa rutieră pentru nivelul de agresivitate la care este supus. b) strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarea şi adaptarea sistemului rutier sau a elementului lucrării de artă (pod. precum şi de a menţine acest patrimoniu public în stare permanentă de curăţenie şi aspect. viaduct.(1) Întreţinerea şi repararea drumurilor. Art. îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru numărul de benzi de circulaţie existente. podurilor şi anexelor 5 . până la monitorizarea controlului mijloacelor de transport care circula pe drumurile publice. D al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate aceste lucrări. siguranţa în exploatare şi protecţia mediului. asigurându-se niveluri de serviciu scăzute cu o suprafaţă de rulare foarte eterogenă. podurilor şi anexelor acestora. (2) Serviciile propriu-zise reprezintă activităţi (altele decât lucrările) ce se desfăşoară atât în perioada de vară cât şi în perioada de iarnă în vederea asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în condiţii de siguranţă. 11. cu respectarea normelor în vigoare. determinate de uzura sau degradarea în condiţii normale de exploatare. asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări punctuale de mică amploare la drumuri. b) reparaţii capitale. podurilor şi anexelor acestora cuprinde deci pe lângă lucrările propriu-zise şi o serie de servicii pregătitoare. lucrărilor de artă. Serviciile propriu-zise sunt marcate cu *). cap. funcţie de degradările ce apar. acestea pot fi: a) strategie de tip curativ. (2) În cap. de siguranţă rutieră şi clădirilor anexe aferente drumurilor.e) lucrări aferente reparaţiilor capitale la drumurile publice (anexa 1.

prioritizarea lucrărilor şi nivelul de urgenţă. volumul lucrărilor şi fondurilor necesare execuţiei acestora se stabilesc în funcţie de : a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura şi intensitatea traficului .(1) Utilizarea cu maximă eficienţă tehnică şi economică a fondurilor pentru întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor de şosea.acestora la nivelul impus de creşterea traficului rutier şi în raport cu cerinţele categoriei din care face parte drumul ţinând seama atât de condiţiile prezente cât şi cele de perspectivă. Tipurile de lucrări de întreţinere sau reparaţii. drumuri comunale. 6 . se poate obţine şi prin utilizarea la planificarea şi prioritizarea lucrărilor a sistemelor de administrare optimizată a drumurilor şi podurilor (Pavement Management System şi Bridge Management System ). administrativ şi turistic. b) acordarea priorităţii în planificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pentru drumurile deschise traficului internaţional. 16. zona climatică). Art. 14. drumuri naţionale europene. 17. drumuri naţionale principale. Programele anuale de întreţinere şi reparaţii se elaborează de către administratorii reţelei de drumuri publice . drumuri vicinale şi străzi) în vederea asigurării unei reţele de drumuri unitare din punct de vedere funcţional şi omogene din punct de vedere tehnic în concordanţă cu cerinţele economiei naţionale. traseelor importante din punct de vedere economic. drumuri naţionale secundare. perioada optimă de execuţie. podurilor de şosea şi a anexelor aferente lor. La planificarea lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea şi repararea drumurilor. Consiliile judeţene pentru reţeaua de drumuri de interes judeţean şi Consiliile locale pentru reţeaua de drumuri de interes local. 15.Administraţia Naţională a Drumurilor pentru reţeaua de drumuri de interes naţional. c) evidenţele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea în exploatare. Programele anuale pentru lucrările şi serviciile de întreţinere şi reparaţii la drumuri. sisteme care au la bază măsurători tehnice complexe periodice ale reţelei de drumuri şi poduri. drumuri judeţene. urmând ca documentaţia tehnico-economică să fie elaborată şi aprobată ulterior. CAPITOLUL III Planificarea lucrărilor şi serviciilor aferente întreţinerii şi reparării drumurilor. se executa în primă urgenţă pentru restabilirea circulaţiei. în funcţie de resursele financiare aprobate. În cap. e) normativele specifice fiecărei activităţi. ca urmare a efectuării măsurătorilor tehnice. Lucrările de definitivare se vor realiza conform planificării. a reviziilor şi controalelor. d) strategia şi politicile de întreţinere adaptate în funcţie de ipotezele bugetare avute în vedere. b) starea tehnică a drumurilor. a podurilor şi a construcţiilor aferente lor. podurilor şi anexelor acestora Art. Art. se va ţine seama de următoarele principii de bază: a) crearea unor legaturi organice între diferite categorii de drumuri (autostrăzi. durata normală de funcţionare a drumurilor publice din anexa 4 şi periodicitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice din anexa 5. drumuri expres. Lucrările accidentale datorate calamităţilor naturale. Art. 18. (2) Urmare interpretării datelor privind starea drumurilor şi podurilor. c) obţinerea unei eficienţe maxime a utilizării fondurilor. E al anexei 2 la prezentul normativ sunt detaliate aceste lucrări. 19. şi introducerii acestora întrun program special. Art. se vor alege politicile şi strategiile de intervenţie. poduri de şosea şi anexele acestora se vor stabili în conformitate cu nomenclatorul privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice (anexa 1). Art.

20. 27. poduri şi anexele aferente lor se elaborează prin forţe proprii ale administratorului sau prin alte unităţi de proiectare specializate. Proiectele de execuţie pentru lucrările de reparaţii curente şi capitale vor fi verificate de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi.economice pentru lucrările de reparaţii capitale la drumuri.Capitolul IV Proiectarea. Recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale drumurilor. Art. atestat pentru activitatea de dirigenţie sau consultanţă.economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii se avizează şi se aproba potrivit competentelor indicate în anexa 3.economice.economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la drumuri. sau de firme specializate de profil angajate prin contract. (2) Executarea lucrărilor şi serviciilor de întreţinere curentă a drumurilor. Capitolul V Organizarea. avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico . Art. se face în limita fondurilor aprobate anual potrivit prevederilor legale şi a priorităţilor stabilite pe baza documentaţiilor tehnico . se fac de regulă prin unităţi proprii ale administraţiilor de drumuri respectiv în regie proprie sau prin contract cu unităţi de execuţie atestate tehnic pentru acest gen de lucrări urmare analizei de oferte sau licitaţie. Art. alegerea proiectantului se face pe baza procedurilor legale în vigoare.economice Art. executarea şi urmărirea lucrărilor Art.(1) Organizarea şi executarea lucrărilor şi serviciilor de întreţinere curenta a drumurilor. se face în conformitate cu Legea nr. E. a podurilor şi a anexelor acestora. Documentaţiile tehnico . Urmărirea lucrărilor şi serviciilor ce se executa prin terţi se va face de către personalul tehnic aparţinând administratorului. Anexa 1 Nomenclatorul privind lucrările şi serviciile aferente drumurilor publice 7 . sunt lucrări de tehnicitate şi complexitate deosebită care se elaborează prin unităţi de proiectare specializate. emise în baza reglementarilor în vigoare. Documentaţiile tehnico . Capitolul VI Recepţia lucrărilor Art. Art. 28. podurilor de şosea şi accesoriilor acestora. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi regulamentele proprii. 22. a podurilor şi a anexelor acestora. 26. poduri şi anexele aferente. 23. atestate tehnic. menţionate în anexa 1 la cap. Art. poduri şi accesoriile acestora se face prin unităţi de profil. 24. Urmărirea lucrărilor şi serviciilor ce se executa în regie se face de către personalul tehnic de specialitate al administraţiilor de drumuri. pe baza de contract încheiat între administratorul drumului şi antreprenori conform procedurilor legale în vigoare. 21. 25. Execuţia lucrărilor de întreţinere periodică şi reparaţii la drumuri. Documentaţiile tehnico . Art.

112. Gestionarea bunurilor publice din administrare mii lei A. 109. 107.) mii lei TOTAL A+B+C+D E.4. 111. 115. podurilor.) mii lei 114. pasajelor. 110. 102. A. Lucrări pentru aducerea drumurilor. pasajelor. Reparaţii curente clădiri (districte.M. 104. amenajări intersecţii 119. 106. activitate laboratoare Denumirea activităţii şi a indicativului U. garaje. mii lei A. podeţelor.Servicii / Lucrări A. B. D. cutremure. 117. 103. experimentări. cercetări.2. Studii.6. inclusiv urmărirea în exploatare a acestora mii lei Coordonarea dezvoltării unitare a reţelei de drumuri publice mii lei mii lei Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice Lucrări şi servicii privind întreţinerea curenta a drumurilor publice mii lei Întreţinere curenta pe timp de vară mii lei mii lei Întreţinere curentă pe timp de iarnă mii lei Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice Tratamente bituminoase mii m2/km/mii lei mii m2/km/mii lei Straturi bituminoase foarte subţiri Asigurarea calităţii şi a controlului tehnic al calităţii.5. baze de deszăpezire. 118. 108. 101.3. secţii. sedii centrale şi locale.1. alunecări. mii lei A. Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii la drumuri mii lei A. ateliere. 105. Îmbrăcăminte bituminoasa uşoară mii m2/km/mii lei mii m2/km/mii lei buc/mii lei Ranforsări sisteme rutiere (cu lianţi bituminoşi şi hidraulici)mii m2/km/mii lei Benzi suplimentare pentru vehicule lente Reparaţii curente la poduri mii lei Eliminarea punctelor periculoase. C. mii lei mii lei 8 Lucrări aferente reparaţiilor capitale la drumurile publice . tunelelor Lucrări aferente reparaţiilor curente la drumurile publice mii lei 113. etc. etc. Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice Covoare bituminoase mii m2/km/mii lei Reciclarea în situ a îmbrăcămintei asfaltice mii m2/km/mii lei Siguranţa rutieră Plantaţii rutiere mii lei mii lei mii m2/km/mii lei mii lei Întreţinerea clădirilor mii lei Pietruiri de drumuri de pământ Protejarea corpului şi a platformei drumului mii lei Întreţinere periodica a podurilor. A. cantoane. tunelurilor În starea tehnica iniţială În urma unor evenimente accidentale (inundaţii. 116.

definitivări de poduri având lungimea până la 40ml şi reabilitări de poduri şi pasaje buc/mii lei 123. sedii. arendări şi închirieri În legătură cu drumurile publice A. Reţea de radio telefon.1.1.120.3.1. Întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri publice A.1. Investigarea şi expertizarea reţelei de drumuri publice prin măsurători cu aparatura şi revizii ale stării acestora A.4.6. secţii. etc. modernizări de clădiri aferente drumurilor publicemii lei TOTAL A+B+C+D+E mii lei Anexa 2 Structura pe grupe şi subgrupe de lucrări şi servicii a indicativelor aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice Simbolul/ Indicativul A. teletransmisie la reţele locale. mii lei 121.3. copertine de protecţie contra avalanşelor.2.6.2. superioare Asigurarea calităţii şi controlul tehnic al calităţii.1. ameliorări de albii. etc.4. Consolidări ale structurii de rezistenta.1. Consolidări de terasamente la drumuri. cercetări. naţionale şi internaţionale Sistemul de administrare optimizata a drumurilor publice Banca de date tehnice rutiere Exploatarea şi dezvoltarea sistemului de administrare optimizata PMS şi BMS Gestiunea traficului rutier A.4. A.5.1. experimentări Studii şi experimentări privind siguranţa circulaţiei rutiere Studii şi experimentări pentru realizarea îmbrăcămintei rutiere cu caracteristici 9 .6.4. A.1.4.1.) A. A. versanţi. amenajări ale variantelor ocolitoare pe traseele existente km/mii lei 122. Consolidări.1. A.1.1.6. activitate laboratoare şi Studii. districte.1. baze.3. tuneluri. A.2. Asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice (poduri. Reabilitări de sisteme rutiere. consultanta A. A. indicativului şi a subindicativului Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice Gestionarea drumurilor publice Cadastrul drumurilor publice Cartea construcţiilor şi arhiva de documente Postutilizarea drumurilor publice A. Denumirea activităţii.6.5. ziduri de sprijin de volum mare. Concesionari. ateliere. A. A. extinderi. A.1.6.1.2. A.

Întreţinerea platformei drumului cuprinde : curăţarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale. anrocamente. Întreţinerea drumurilor pietruite cuprinde : greblarea pietrei alergătoare şi aşternerea ei pe drum. nivelarea la cota.1. completarea cu pământ. 101. precum şi aşternerea nisipului sau a criblurii pe suprafeţe cu bitum în exces sau şlefuite.3. scarificarea şi reprofilarea. tăierea dâmburilor. 101. tăierea dâmburilor. prezentare şi de publicitate. A.1.3. pasaje. A.1.5. înlăturarea denivelărilor şi făgaşelor. Elaborare studiilor şi prognozelor pentru întreţinerea. Asigurarea îndrumării tehnice şi metodologice a unităţilor de administrare a drumurilor de interes judeţean şi local A.2. Activităţi de protocol. Întreţinerea îmbrăcăminţilor asfaltice cuprinde : întreţinerea suprafeţelor degradate la îmbrăcămintea asfaltica şi masuri de protecţie a acesteia . 101.1. cercetări şi testări poduri.1. 101.).4.5.3. arbori etc. tuneluri şi alte lucrări A.4. cu sau fără cilindrare. badijonarea suprafeţelor poroase. eliminarea suprafeţelor şlefuite etc. Elaborarea normelor specifice sectorului de drumuri publice A.6. cu balast etc.2. 101.7.2. completarea cu nisip. astuparea gropilor şi a făgaşelor cu material pietros. Întreţinerea îmbrăcăminţilor cu lianţi hidraulici cuprinde : plombări. Alte studii şi cercetări pentru îndeplinirea obiectului de activitate. de materiale aduse de viituri (podmol. expertizări. colmatări de rosturi şi crăpaturi.4.5. Întreţinerea pavajelor din bolovani sau din piatra bruta cuprinde curăţarea sau repararea locala a pavajelor din bolovani sau din piatra bruta. inclusiv urmărirea În exploatare a sectoarelor experimentale pe termen lung A. stabilizări cu lianţi şi cu alte produse chimice. colmatarea fisurilor şi a crăpaturilor. a unor tasări locale. cu balast etc.A.5. combaterea excesului de bitum.5. A.4. tratarea burduşirilor.1. aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuala sau mecanizata. Întreţinerea pavajelor din piatra cioplita cuprinde : refaceri de suprafeţe izolate. specifica tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare) 101. Întreţinerea drumurilor de pământ cuprinde : reprofilarea platformei astuparea gropilor şi a făgaşelor cu pământ. plombări. 101. schimburi reciproce etc. perfecţionarea şi specializarea personalului Coordonarea dezvoltării sistemului informatic integrat al drumurilor publice Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice Lucrări şi servicii*) privind întreţinerea curenta a drumurilor publice Întreţinere curenta pe timp de vara Întreţinerea părţii carosabile.1.1. de arta Investigaţii. refacerea locala a bitumărilor de rosturi.5. stânci. refaceri de dale etc. înlăturarea pietrişului sau a criblurii alergătoare etc. aprovizionarea cu materiale pietroase În volum de până la 300 mc/km. Coordonarea dezvoltării unitare a drumurilor publice A. înlocuiri de pavele. dezvoltarea unitara şi sistematizarea drumurilor publice A. curăţirea acostamentelor În dreptul parapetelor 10 . Întreţinere comuna tuturor drumurilor: 101. eliminarea fenomenului de pompaj .5. gestionarea rovignetelor etc.5.1.5. A.2. 101. B.4.1.5.6. cu sau fără material pietros de adaos etc.6.. 101. Activităţi funcţionale. refacerea rosturilor. Pregătirea.

. 11 . . 101. prin repararea tencuielilor.prevenirea efectelor inundaţiilor: întreţinerea lucrărilor de corecţii ale torenţilor şi de amenajare a văilor contra eroziunilor. executarea şanţurilor de acostament şi a şanţurilor de garda. completare cu elemente necesare. a rigolelor ( exclusiv pavarea sau perierea).întreţinerea şanţurilor şi a rigolelor: curăţirea şanţurilor.3.întreţinerea zidurilor de sprijin: întreţinerea bolţilor cu pilaştri. apărări de maluri de volum mic. aducerea la cota. amenajări ale torenţilor şi ale canalelor de evacuare până la 200 m lungime. curăţarea coronamentelor şi barbacanelor de vegetaţie. corecţii ale marcajelor. decolmatarea sau desfundarea şanţurilor. a stâlpilor şi a altor mijloace de dirijare a circulaţiei. a puţurilor de aerisire şi a capetelor de drenuri. corecţii locale ale albiilor. a ranforturilor şi a zidurilor de sprijin sau de căptuşire. eliminarea rupturilor locale.întreţinerea drenurilor: curăţarea şi repararea căminelor de vizitare. variante locale de deviere a circulaţiei ca urmare a efectelor inundaţiilor. protecţii anticorosive etc. echipamente şi dispozitive pentru intervenţii În caz de inundaţii. bitumuri. a şanţurilor de garda. .văruirea plantaţiilor şi a accesoriilor: văruirea plantaţiilor şi a accesoriilor (coronamente. . şanţuri de garda. gunoaie.refacerea rostuiri la şanţurile şi rigolele pavate .2. tăieri de cavalieri şi corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu. precum şi corecţii izolate. a tasărilor şi a crăpaturilor . garduri. verificarea funcţionarii drenurilor (conform instrucţiei) şi curăţarea cunetelor. demontare.direcţionale.).întreţinerea gardurilor de protecţie: întreţinerea şi repararea gardurilor de protecţie. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului. asigurarea stocurilor minimale de materiale.întreţinerea parapetelor direcţionale : întreţinerea parapetelor metalice.2. *). a rigolelor. revopsire. a canalelor de scurgere.întreţinerea semnalizării orizontale: completarea sau refacerea izolata a marcajelor pe partea carosabila. a zidurilor. eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate iniţial etc.întreţinerea zonei drumului: curăţarea părţii carosabile de materiale lunecoase (vopsele. spălarea şi vopsirea portalelor. rigolelor. . de zidărie sau din beton. inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru şi a sectoarelor cu pericole. Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi de informare cuprinde: . întreţinerea. etc. montarea acestora. 101. completarea terasamentelor deteriorate local şi a eroziunilor provocate de topirea zăpezilor. a canalelor şi a podeţelor. echipamente. . materiale rezultate din accidente de circulaţie. întreţinerea lucrărilor de apărări de maluri şi regularizări ale cursurilor de ape. stocuri de materiale. completarea capacelor căminelor la puţurile de aerisire.). precum şi prevenirea efectelor inundaţiilor cuprinde : . văruire sau vopsire. tăierea ramurilor pentru asigurarea vizibilităţii şi a gabaritului.întreţinerea şi montarea indicatoarelor de km şi hm: vopsirea şi scrierea. completarea elementelor necesare. remontare.întreţinerea semnalizării verticale: îndreptarea. întreţinerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivelări locale. . spălare periodica. spălarea sau îndreptarea indicatoarelor de km şi hm. a portalelor şi a consolelor. şi mijloace de prima intervenţie În caz de inundaţii. remontarea acestora. pentru îndepărtarea apelor din zona drumului. borne. a indicatoarelor de circulaţie. . recondiţionarea tablelor indicatoare.2. etc.

platforme pentru depozitarea materialelor În depozite intermediare . 12 . întreţinerea iluminatului electric. asigurarea scurgerii apelor. silozuri.întreţinerea tunelurilor: reparaţii izolate ale căii şi cămăşuielilor. etc. camere de liniştire. la toate nivelurile. În puncte periculoase. Întreţinerea curenta pe timp de iarnă (specifica tuturor categoriilor de drumuri) 102. Întreţinerea curenta a podurilor. . magazii. *)101. banda mediana). Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din iarnă: curăţiri de şanţuri. fântânilor şi a spatiilor verzi. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului cuprinde : aprovizionări cu materiale chimice şi antiderapante (nisip. demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate şi depozitarea lor În afara zonei drumului. transportul materialelor În depozite. strângerea materialului În grămezi şi transportul În afara zonei drumului. curăţarea banchetelor şi ungerea aparatelor de reazem . guri de scurgere. curăţarea trotuarelor şi a casiurilor. casiuri. 102. a porţilor de la intrare. din beton armat. tăieri de cavalieri şi corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care provoacă înzăpezirea . cadavre etc.cosirea vegetaţiei ierboase: cosirea vegetaţiei ierboase În zona (acostamente. mărăcini. curăţarea rosturilor degradate şi umplerea lor cu mortar. a drajonilor şi a mărăcinilor. . din beton. taluzuri.3. zgură. Întreţinerea drumurilor laterale cuprinde: aducerea la profil şi întreţineri locale.) pentru combaterea gheţii şi a poleiului. pasajelor. completări izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe. executate de echipe mobile.2. pasaje reparaţii de tencuieli. a aparatelor de reazem şi a celorlalte accesorii. peree.*)-informări privind starea drumurilor: informări operative. amenajare de locaşe pentru depozitarea materialului antiderapant În puncte periculoase. scări de acces. curăţarea caii de noroi şi gunoaie.5. . curăţarea plantaţiei de ramuri uscate etc.).întreţinerea albiilor din zona podurilor: înlăturarea din albii a depunerilor. sferturi de con. tăierea buruienilor. şanţuri. instalarea şi completarea semnalizării specifice pe timp de iarnă.la podurile din lemn : strângerea buloanelor şi baterea penelor. 101. degajarea gunoaielor din jurul montanţilor şi a diagonalelor. plombarea gropilor.întreţinerea drumurilor: revizii curente şi intervenţii operative. spargerea gheţii şi dirijarea sloiurilor şi a flotanţilor.1. privind condiţiile de circulaţie pe timp de vara sau În caz de calamităţi etc.la podurile metalice: întreţinerea vopselei prin completări pe suprafeţe izolate. drajonilor şi a plantaţiilor care împiedică scurgerea apelor. tufe. rosturi de dilataţie. curăţarea nodurilor. Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde: . îndreptarea elementelor deformate . asigurarea scurgerii apelor.. desfundări şi decolmatări de podeţe inclusiv În perioada de dezgheţ. din beton precomprimat. desfundarea gurilor de scurgere. inclusiv aprovizionarea cu mixtura stocabilă sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor. trotuare. înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor (buruieni. locurilor de parcare. hidroizolaţii. garduri vii etc. impregnarea cu substanţe antiseptice şi ignifuge a elementelor din lemn. precum şi repararea sau completarea elementelor lipsa. noroi. sare. a taluzurilor.2.la podurile de zidărie. reparaţii izolate la pragurile de fund şi la apărările de maluri. . podeţelor şi a tunelurilor cuprinde : . curăţarea de răgălii a infrastructurilor şi a albiilor. curăţarea de gunoaie. a platformei. amestecul materialelor antiderapante cu substanţe antiaglomerante. reparaţii la parapete. perforare fâşii cu goluri. a lăstărişului. .4. soluţii etc. 102. pietriş.2. şanţurilor. paie.întreţinerea podeţelor: reparaţii izolate la coronamentele aripilor. . 101. revopsiri ale parapetelor.

Aprovizionări noi cu : indicatoare rutiere. utilizate În perioada de iarnă .6. revizie şi întreţinere la teren. 103. 107. camerelor de liniştire. a echipamentelor şi a dispozitivelor pentru intervenţii (aşteptare În baza. 107. etc. consemn la domiciliu. indicatoarelor de km şi hm. punerea În ordine a bazelor de deszăpezire şi a punctelor de sprijin. jardiniere etc. curţilor. transport. consolelor. parapetelor.5.2. straturi bituminoase foarte subţiri sau covoare clasice Covoare bituminoase Siguranţa rutiera cuprinde : 107. Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere. echipamentelor şi a dispozitivelor pentru combaterea şi deszăpezirea drumurilor . console şi portaluri. deszăpeziri manuale În punctele inaccesibile utilajelor În dreptul lucrărilor anexe.1. parapete. Plantaţii rutiere Culturi În pepiniere 13 .4. mijloace de transport pentru însoţirea utilajelor În acţiune sau pentru alimentarea cu carburanţi . Asigurarea cu panouri de parazăpezi cuprinde: aprovizionarea cu panouri de parazăpezi şi cu materialele necesare pentru montarea şi întreţinerea acestora.3. prin lucrări care nu afectează elementele geometrice sau sistemul rutier al drumului (semaforizare. plăcuţelor reflectorizante etc. indicatoare de km şi hm. Informări privind starea drumurilor Lucrări şi servicii*) privind întreţinerea periodica a drumurilor publice Tratamente bituminoase Straturi bituminoase foarte subţiri Reciclarea În situ a îmbrăcămintei asfaltice. 104. a dispozitivelor şi a mijloacelor de transport proprii. butoni reflectorizanţi.întreţinerea depozitelor pentru materiale chimice şi antiderapante. stâlpilor. 107. gheţii sau a zăpezii.4. patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea înzăpezirii În timpul ninsorilor liniştite sau al viscolelor slabe (tăria vântului sub 30 km/h). inclusiv plăcuţe reflectorizante pentru stâlpi şi parapete. revopsiri şi prin mici reparaţii. suprafeţelor izolate cu zăpada îndesata sau cu gheata pe platforma drumului. montare de borduri denivelate etc. Amenajarea locurilor de parcare inclusiv procurarea dotărilor (coşuri de gunoi. prin curăţare. Executarea marcajelor longitudinale. Amenajările intersecţiilor şi eliminarea punctelor periculoase. cu strat de rulare din tratament. acoperişurilor. mese. butonilor reflectorizanţi. 107. al coronamentelor de podeţe.. activitatea de iarnă a utilajelor . 107. stâlpi.5. Montarea panourilor de parazăpezi cuprinde : montare . deszăpeziri mecanice cu utilaje grele şi uşoare. 102. atunci când fenomenele meteorologice impun aceasta acţiune ). 105. repararea şi depozitarea panourilor de parazăpezi şi a accesoriilor respective. stâlpişorilor de dirijare. Deszăpezirea manuala şi mecanica cuprinde : răspândirea (manual sau mecanic) a materialelor chimice şi antiderapante.demontare.). 106. şanţurilor şi rigolelor cu gheata. platformelor. 102.1. laterale şi transversale. C. *)102. bănci. trotuarelor. marcarea platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de deszăpezire. stâlpişori de dirijare. fântânilor. parcărilor. În scopul prevenirii sau combaterii poleiului.3. *)102.) *)108 108. portalurilor. podurilor. revizuirea şi repararea utilajelor. utilaje şi mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor înzăpezite În platforma drumurilor . parapetelor.

Reparaţii curente la poduri : definitivări ale podeţelor .2. inclusiv şanţuri. cămăşuieli din beton armat ale infrastructurilor.3. CESTRIN. cu un volum până la 200 mc Drumuri de acces şi podeţe laterale Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor 110. alunecări de terenuri. variante provizorii de circulaţie. pentru vehicule lente 117. sedii DRDP. prin lucrări de zugrăveli. Lucrări accidentale. formaţii. consolidarea provizorie la poduri În vederea efectuării unor transporturi agabaritice. în lungime de până la 200 m Ziduri de sprijin şi de căptuşire.6. vopsitorie completa la tablierele metalice. şanţuri de garda. 116.7. 111. tâmplărie. 111. 111. accidente rutiere pentru aducerea drumurilor şi a podurilor la starea tehnica iniţială 114. cantoane. Pietruirea drumurilor din pământ : lucrări de terasamente pentru corectarea traseului ]n plan. laboratoare. secţii. montarea parapetului direcţional pe pod. 111. inclusiv înlocuirea învelitorii. inclusiv pe rampele podurilor. întreţineri la acoperiş.108. scări de acces. 115. Întreţinerea periodica a podurilor. spatii garaje auto. înlocuirea bordurilor. pepiniere. refacerea trotuarelor În soluţia cu tuburi PVC pentru cablări. ateliere. 111. taluzuri. inclusiv benzi de încadrare Şanţuri şi rigole pavate Drenuri. amenajări de intersecţii (care afectează elementele geometrice şi sistemul rutier al drumului) 118. înlocuirea elementelor degradate la suprastructura. refaceri ale betonului degradat prin torcretare. completările şi defrişările de plantaţii pe zona şi în spatiile verzi Întreţinerea perdelelor de protecţie Întreţinerea clădirilor : baze. cutremure. înlocuirea hidroizolaţiei pe cale şi pe trotuare.2. aşternerea şi cilindrarea cu material pietros sau cu alte materiale clasice Protejarea corpului şi a platformei drumului Amenajări şi completări de acostamente. echipamente. canale de evacuare Corecţii locale de albii şi torenţi.1. vopsitorie. Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice 113. sediu AND. înlocuirea dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de dilataţie. 111. afuieri de poduri. înlocuirea parapetului mana curenta.8.4. refacerea sobelor. înlocuirea elementelor de tâmplărie. demolări şi desfiinţări de poduri 14 . acostamente. revizuirea instalaţiei electrice şi termice. a pereelor sfert de con. districte. profil longitudinal şi profil transversal. 109. utilaje. pasajelor. Întreţinerea drumurilor pietruite prin scarificări şi cilindrări cu adaus de material pietros până la 600 mc/km 112. consolidarea elementelor din beton armat şi din beton precomprimat. revizuirea instalaţiilor termice. înlocuirea aparatelor de reazem degradate. refaceri după inundaţii. podeţelor şi a tunelurilor: Înlocuirea completa a îmbrăcămintei pe cale şi pe trotuare. aprovizionarea. consolidarea infrastructurilor. 111. efectuarea de profiluri transversale şi longitudinale ale albiei sub poduri etc. sanitare şi electrice etc. 111. refacerea casiurilor. Eliminarea punctelor periculoase. 108.5. continuizare cu placa de suprabetonare . Îmbrăcăminte bituminoasa uşoară Ranforsări ale sistemelor rutiere (cu lianţi bituminoşi sau hidraulici ) Benzi suplimentare : banda a III-a în rampe. D. protecţii şi apărări de maluri din gabioane. 111.3. Întreţinerea.

Local CTE.economic a documentaţiilor pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii a drumurilor publice. cap. secţii. ateliere. al publice (anexa 1. specialitate Judeţean JudeţeanA Cons. garaje.Preşedinte Comisia de de interes naţional Avizare Categoria drumurilor publice : de interes judeţean Aprobare Avizare de interes local * Aprobare Avizare întreţinerea curenta a drumurilor DRDP DRDP Cons. lărgirea şi ridicarea clasei de încărcare Consolidări ale structurii de rezistenta. sedii centrale sau locale.Cons. 123. de DRDP DRDP Cons. refacere pereţi (inclusiv fundaţii).): consolidări parţiale. versanţilor. planşee sau acoperişuri. de Primar la drumurile publice AND Adm.zise de natura serviciilor ANEXA 3 Competente de avizare şi aprobare din punct de vedere tehnico . baze de deszăpezire. cantoane.119. a copertinelor de protecţie împotriva avalanşelor Reabilitări ale sistemelor rutiere. Cons. Reparaţii curente clădiri (districte.Director întreţinerea periodică şi reparaţii curente la drumurile publice (anexa 1. consolidarea zidurilor de sprijin de volum mare. consolidarea şi reabilitarea podurilor.Consiliul specialitate Local Comisia Lucrări aferente reparaţiilor capitale CTE. Lucrări şi servicii privind Primar CTE. E) AND Judeţean a Cons. cap. Crt. 120. B) 2. înlocuirea scărilor interioare sau exterioare. specialitate Judeţean JudeţeanA Cons. cap. etc. Reparaţii capitale la drumurile publice Consolidarea corpului drumului. Cons. 122. pasajelor şi podeţelor. Judeţean * drumuri comunale 15 . Categoria lucrărilor Aprobare 1. C şi D) 3. etc. E. Cons. Local CTE. a pardoselilor. a podurilor de şosea şi a anexelor aferente Nr.Director CTE. modernizări ale clădirilor. aferente drumurilor publice 121. ameliorări de albii. extinderi. amenajări ale variantelor ocolitoare pe trasee existente Consolidări şi reabilitări de poduri şi pasaje: definitivări ale podurilor având lungimea până la 40m inclusiv. Lucrări şi servicii privind Primar publice (anexa 1. Notă : *) reprezintă activităţi propriu .Preşedinte Comisia de CTE. terasamentelor.

C stabileşte în funcţie de intensitatea medie zilnică anuală a traficului în perspectivă. vor fi avizate În consiliile tehnico-economice ale Direcţiilor Regionale de Drumuri şi Poduri din subordinea Administraţiei Naţionale a Drumurilor.economice aferente drumurilor de interes naţional . pentru lucrări de “Întreţinere periodica a podurilor” (anexa 1. G. se va ţine seama de normele şi reglementările tehnice de proiectare specifice. Duratele normale de funcţionare a diverselor sisteme rutiere stabilite în raport cu elementele menţionate mai sus. B. şi până la introducerea să în prima reparaţie capitală sau între două reparaţii capitale.economic al Administraţiei Naţionale a Drumurilor. C. Nota 2: Documentaţiile tehnico-economice întocmite de Consiliile judeţene şi Consiliile locale pentru lucrări propuse a fi executate cu finanţare din Fondul Special al Drumurilor Publice. exprimată în vehicule fizice. Se consideră că durata normală de funcţionare este expirată şi în situaţiile în care drumurile publice au capacitatea de trafic depăşită necesitând lărgiri. Durata normală de funcţionare (iniţială sau între două reparaţii capitale se stabileşte în raport cu intensitatea medie zilnică anuală a traficului în perspectiva exprimată în vehicule fizice. ca nou. H. se executa imediat pe baza dispoziţiilor urmare reviziilor speciale. alunecări de teren. dacă după darea în circulaţie (ca nou sau după efectuarea unor reparaţii capitale) au intervenit creşteri ale traficului sau modificări în structura acestora altele decât cele avute în vedere la dimensionarea sistemelor rutiere respective. F. exprimată în ani. 112 ). În acest caz se vor executa lucrări de reparaţii capitale la drumurile respective înainte de expirarea duratei normale de funcţionare. ANEXA 4 Prevederi generale privind durata normală de funcţionare a drumurilor publice A.(1) Durata iniţială de funcţionare sau între două reparaţii capitale va putea fi prelungita în cazul în care starea tehnică a sistemelor rutiere existente şi capacitatea portanta a drumului se menţin în limite admisibile prevăzute de reglementările tehnice În vigoare la data expirării duratei normale de funcţionare. pot fi reduse. de la darea în circulaţie a drumului. şi până la prima reparaţie capitală este durata iniţială de funcţionare. C. durata de funcţionare a acestora nu a expirat. La alegerea sistemelor rutiere şi dimensionarea acestora. şi de tipul sistemului rutier realizat. cap. ulterior execuţiei lucrărilor de restabilire a circulaţiei se elaborează documentaţiile tehnico-economice şi se avizează situaţiile de lucrări realizate efectiv. etc. podurilor. elemente care determină în mod direct durata normală de funcţionare a drumurilor. Durata normală de funcţionare scursa de la darea în circulaţie a drumului ca nou.). pasajelor şi tunelurilor afectate în urma unor evenimente accidentale (inundaţii. după caz. Nota 3: Documentaţiile tehnico . ind. cutremure. Durata iniţială de funcţionare sau între două reparaţii capitale. E. de D. vor fi avizate şi În consiliul tehnico . Durata normală de funcţionare a unui drum este durata de utilizare în condiţii normale de exploatare.Nota 1: Lucrările cu caracter operativ pentru restabilirea circulaţiei în cazul drumurilor. 16 . benzi suplimentare de circulaţie sau modernizări chiar dacă din punct de vedere al sistemelor rutiere executate. se stabileşte considerându-se că prin proiectare se prevăd toate elementele şi construcţiile aferente care asigură stabilitatea şi capacitatea de circulaţie a drumului.

se executa lucrări de întreţinere şi reparaţii curente. 1. 2.peste 16000 16000 30 20 25 17 20 13 8 15 10 7 5 10 Durata normală de funcţionare în ani (durata iniţială sau intre două reparaţii capitale) Pavaje din piatră cioplită Beton de ciment 30 Îmbrăcăminţi bituminoase realizate din mixturi cu bitum modificat cu polimeri sau din mixturi stabilizate cu fibre 4. Îmbrăcăminţi bituminoase realizate din covoare asfaltice pe împietruiri existente stabilizate cu lianţi 7. Îmbrăcăminţi bituminoase realizate din betoane asfaltice 13 sau mortare asfaltice pe binder de mărgăritar. Îmbrăcăminţi bituminoase realizate din betoane asfaltice sau mortare asfaltice pe binder de criblura. 3. în intervalul duratei normale de funcţionare (iniţială sau intre două reparaţii capitale). Pentru menţinerea stării de viabilitate a drumului. Tipul de îmbrăcăminte 750 3500 8000 sub 7513501. 8. în funcţie de tipul de îmbrăcăminte rutiera şi intensitatea medie zilnică anuală a traficului exprimată în vehicule fizice : Tabelul 1 Intensitatea medie zilnică anuală de trafic în vehicule fizice Nr. J. Îmbrăcăminţi asfaltice uşoare Împietruiri realizate prin stabilizări complexe.8001. În tabelul 1 este prezentată durata normală de funcţionare a drumurilor publice în ani (iniţială sau intre două reparaţii capitale). procedeul în situ sau în instalaţii centralizate 17 3 2 7 5 4 8 6 5 9 6 16 12 7 6 4 . crt.(2)Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de funcţionare se determină prin observaţii şi măsurători directe ale traficului şi capacităţii portante ale sistemelor rutiere cât şi a determinării capacităţii de circulaţie în raport cu evoluţia traficul rutier. asfalturi turnate 6. I. asfalt turnat pe binder de criblură 5.

pentru infrastructura şi suprastructura În funcţie de tipul podului sau podeţului: Tabelul 2 Nr. Elementele principale care determina periodicitatea efectuării lucrărilor sunt: a) mărimea intensităţii traficului şi structura acestuia în raport cu care apare uzura sau degradarea lucrărilor. perioadele optime pentru execuţia unor lucrări.cu suprastructura din zidărie (bolţi) 30–50 30-50 5.cu suprastructura din lemn de brad 30-50 4 . Prezentele norme stabilesc periodicitatea efectuării principalelor lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice. c) calitatea materialelor folosite. crt. Poduri cu suprastructuri compuse sau realizate cu soluţii deosebite (hobane. Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice se defineşte ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă pentru acelaşi sector de drum . din care: . b) tipul de lucrări asupra căruia se intervine cu lucrări de întreţinere sau reparaţii curente. în interiorul ciclului de reparaţii capitale sau pe durata unui an calendaristic. Tipul podului sau podeţului Durata normală de funcţionare în ani (iniţială sau între două reparaţii capitale) Infrastructura Suprastructura Poduri şi podeţe din lemn. 4. din care : . 18 30-50 30-50 Poduri şi podeţe din beton.din lemn de stejar 2.) 30-50 30-50 ANEXA 5 Norme privind periodicitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile publice A. B. C. stabilitatea unor sectoare din zona drumului. În tabelul 2 este prezentată durata normală de funcţionare a podurilor şi podeţelor rutiere.K. din zidărie. etc. din care : .din lemn de brad lemn de stejar 16 . Poduri metalice piatră. 1.din lemn de brad cu infrastructura din Poduri şi podeţe mixte cu infrastructura . efectele transporturilor grele. d) efectele iernii.cu suprastructura din lemn de stejar 30–50 9 3. zidărie sau 8 4 16 8 4 .cu suprastructura din beton 30–50 30-50 .

specifica tipului permanent înlăturarea pietrişului sau a criblurii alergătoare (m2) 101.1.plombări (m2). plombări (m2).2 Întreţinerea îmbrăcăminţilor cu lianţi hidraulici cuprinde: . etc.refaceri de suprafeţe izolate (m2).refaceri de dale (m2) anual.1 Întreţinerea îmbrăcămintei asfaltice cuprinde : .1.4 Întreţinerea pavajelor din bolovani sau din piatră brută cuprinde: 19 2 permanent 1 ori/ 1 ori/ 1 ori/ 2 ori/ 2 ori/ 2ani an an an de rosturi (m).înlăturarea denivelărilor şi făgaşelor (m2).8001. intervenţii / perioadă) B. colmatări de rosturi şi de crăpaturi (m). refacerea locala a bitumărilor eliminarea suprafeţelor şlefuite (m2) 101.aşternerea nisipului sau a criblurii pe suprafeţele cu bitum în exces.1. (unitatea de măsură) 750 3500 8000 16000 16000 sub 7513501. colmatarea crăpaturilor şi fisurilor (m). pe măsura necesitaţii în sezonul de vară 2 101.1 Întreţinerea părţii carosabile. 2ani . permanent. 101.e) frecventa apariţiei degradărilor datorita circulaţiei şi factorilor naturali. Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice : Întreţinerea curentă pe timp de vară de îmbrăcăminte (strat de rulare) 101. refacerea rosturilor(m). înlocuiri de pavele (m2). Periodicitatea efectuării lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumuri.peste Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente (nr. în funcţie de starea tehnică a îmbrăcămintei în cazul în care lucrările de mai sus nu sunt suficiente pentru asigurarea viabilităţii 101. sau şlefuite. D. badijonarea suprafeţelor poroase (m ) . combaterea excesului de bitum (m2). poduri şi anexe este stabilită în tabelul 3 : Tabelul 3 Simbol indicativ Intensitatea medie zilnică anuala de trafic în vehicule fizice Denumirea lucrării.3 Întreţinerea pavajelor din piatră cioplită cuprinde: . eliminarea fenomenului de pompaj ( m ) .1.

6 Întreţinerea drumurilor de pământ cuprinde: 2 ori/an 4 ori/ an 2 pe 4 ori/an . imediat după constatarea 1 ori/an 2 ori/an 2 . tăieri de 1 ori/ 2 ori/ 2 ori/ 2 ori/ 2 ori/ an an an an 1 ori/an 1 ori/an pe măsura necesitaţii- - permanent.) (m3) .curăţarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale (100 m2). arbori etc.reprofilarea platformei (100 m2) - - - . cu sau fără cilindrare. a unor tasări locale (m2) 1ori/an 1 ori/an . eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin acoperirea 1 ori/an ori/an 2 ori/an 20 2 ori/an an parapetelor direcţionale (m2).1 Întreţinerea platformei drumului cuprinde : . Întreţinerea comuna a tuturor drumurilor 101. anrocamente.scarificarea şi reprofilarea. stânci.aprovizionarea cu materiale pietroase. tăierea dâmburilor (m ) permanent . cu balast (m3) 100 m3/km/an 200 m3/km/an 101.5 Întreţinerea drumurilor pietruite cuprinde: 1 ori/ 3ani - pe măsura 1 ori/an măsura - . cu balast şi nivelarea la cota (100 m2).astuparea gropilor şi a făgaşelor cu material pietros (m2) permanent necesitaţii . 2 ori/an cu sau fără material pietros de adaus (100 m2) 101. completarea cu pământ. situaţiei de materiale aduse de viituri (potmol. curăţirea acostamentelor în dreptul cavalieri şi corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu.greblarea pietrei alergătoare şi aşternerea ei pe drum (m2) permanent necesitaţii - .( m3) .completarea cu nisip.1. tăierea dâmburilor (m3)..stabilizări cu lianţi şi cu alte produse chimice (100 m2) şi întreţinere permanentă .1.întreţinerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivelări locale.tratarea burduşirilor. în volum de până la 300 mc/km (mc) 1 ori/an .curăţarea sau repararea locală (m2) 1 ori/ 4ani 101.aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuală sau mecanizată (100 m2).astuparea gropilor şi făgaşelor cu pământ.2.2.

executarea şanţurilor de acostament. a tasărilor şi a crăpaturilor.stocuri de materiale. a ranforturilor şi a zidurilor de sprijin sau 21 1 ori/an măsura constatării .eliminarea rupturilor locale. corecţii locale ale albiilor. precum şi prevenirea efectelor inundaţiilor cuprinde : Întreţinerea şanţurilor şi a rigolelor : .întreţinerea lucrărilor de apărări de maluri şi regularizări ale cursurilor trimestrial sau imediat după constatarea situaţiei imediat după constatarea situaţiei .întreţinerea bolţilor cu pilaştri. amenajări ale torenţilor şi ale canalelor de evacuare până la 200 m lungime (mii lei) pe măsura constatării necesităţii .întreţinerea lucrărilor de corecţii ale torenţilor şi de amenajare a văilor contra eroziunilor (mii lei) de ape (mii lei) trimestrial sau imediat după constatarea situaţiei . decolmatarea sau desfundarea şanţurilor. completarea capacelor căminelor la puţurile de 1 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an aerisire . a canalelor şi a podeţelor (m3).variante locale de deviere a circulaţiei ca urmare a efectelor inundaţiilor (km) pe măsura constatării necesităţii Întreţinerea zidurilor de sprijin : . echipamente şi dispozitive pentru intervenţii în caz de inundaţii (mii lei) conform programelor întocmite în acest scop .apărări de maluri de volum mic. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului.2. a şanţurilor de garda şi a rigolelor (exclusiv pavarea sau perierea) pentru îndepărtarea apelor din zona pe necesitaţii drumului (m) . a şanţurilor de garda. rigolelor.curăţarea şi repararea căminelor de vizitare. refacerea rostuirii la şanţurile şi rigolele pavate (m) pe măsura constatării necesităţii Întreţinerea drenurilor : . verificarea funcţionarii drenurilor şi curăţarea cunetelor (mii lei) Prevenirea efectelor inundaţiilor : .curăţirea şanţurilor şi rigolelor (m) .cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate iniţial (m2) 101. a canalelor de scurgere (m3) ori/an 2 ori/an 2 ori/an 3 ori/an 3 ori/an 3 . şanţuri de gardă.2. a puţurilor de aerisire şi a capetelor de drenuri.completarea terasamentelor deteriorate local şi a eroziunilor provocate de topirea zăpezilor (m£) .

îndreptarea şi spălarea portalelor.completarea sau refacerea izolată a marcajelor pe partea carosabilă.3.revopsirea parapetelor.văruirea plantaţiilor şi a accesoriilor (coronamente. informare.vopsirea şi scrierea indicatorilor de km şi hm.de căptuşire.) 2 ori/ an Întreţinerea zonei drumului : . remontare. aducerea la cotă. corecţii ale marcajelor (m2 sau km echiv. a portalelor şi a consolelor. ) de câte ori este necesar Întreţinerea şi montarea indicatoarelor de km şi hm : .curăţarea părţii carosabile de materiale lunecoase 22 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 2 ori/an . gunoaie. protecţii anticorozive (m2)1 ori/3-5 ani în funcţie de tip şi de materialele folosite Întreţinerea gardurilor de protecţie : . a indicatoarelor de circulaţie. repararea tencuielilor. inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru şi a sectoarelor cu pericole. borne. precum şi corecţii izolate (m2) ori/lună 1 ori/lună 101. a stâlpilor şi a altor mijloace de dirijare a circulaţiei ( buc/m”) 1 ori /30 zile 1ori/30 zile 1ori/15zile 1ori/15zile 1ori/15 zile 1 ori/ 2 luni 1 ori/2 luni 1 ori/lună 1 Întreţinerea mijloacelor pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi de . completări.demontare.revopsirea indicatoarelor rutiere şi a stâlpilor acestora .spălarea sau îndreptarea indicatoarelor de km şi hm (buc. garduri./m2) 1 .curăţirea. spălarea.2. completare cu elemente necesare.recondiţionarea tablelor indicatoare. curăţarea coronamentelor şi barbacanelor de vegetaţie. cuprinde : Întreţinerea semnalizării verticale : . etc.5 ani în funcţie de necesităţi şi materiale folosite . ) 1 ori/ lună 1 ori/lună 1 ori/lună Întreţinerea parapetelor direcţionale : . remedieri degradări (buc. a portalelor. completarea elementelor necesare (m) ori/lună 1 ori/lună 1 ori/3luni 1 ori/2 luni 1 ori/ lună 1 . ) luni 1 ori/5 ani 1 ori/3ani 1 ori/ 2 ani 1 ori/2 ani 1 ori/3luni 1 ori/ an 1 ori/2 . a zidurilor. pe măsura necesităţii Văruirea plantaţiilor şi a accesoriilor: . văruire sau vopsirepermanent . remontarea acestora În funcţie de necesităţi şi materiale folosite Întreţinerea semnalizării orizontale : . a mijloacelor de semnalizare a punctelor de lucru sau a altor mijloace de semnalizare verticala (buc..

)(m2).3. îndepărtarea de situaţiei permanent. şanţurilor. pasajelor. a drajonilor şi a mărăcinilor. la toate nivelurile. din beton. Întreţinerea curenta a podurilor . de zona climatica a lăstărişului. bolovani. locurilor de parcare. tăierea buruienilor. 2 . în urma constatărilor făcute cu . imediat după constatarea pe platforma drumurilor a obstacolelor (anrocamente. a platformei.) (m£) .cosirea vegetaţiei ierboase în zona (acostamente.impregnarea cu substanţe antiseptice şi ignifuge a elementelor din lemn (m3) periodic. etc. cadavre etc. a taluzurilor. privind condiţiile de circulaţie pe timp de vară sau în caz de calamităţi (ore) în fct. paie.strângerea buloanelor şi baterea penelor (buc. strângerea materialului ori/ în grămezi şi transportul în afara zonei drumului (ore). banda mediană). stânci. în urma constatărilor făcute cu ocazia reviziilor Întreţinerea podurilor de zidărie.(vopsele. materiale rezultate din accidente de circulaţie etc. precum şi repararea sau completarea . asigurarea scurgerii apelor (m3) 101. taluzuri.curăţarea de gunoaie. lună elementelor lipsa (ore) .4 ori/an.) ocazia reviziilor periodic. din anul respectiv Întreţinerea drumurilor laterale cuprinde : 1 ori/an 1ori/an 1 ori/an 2 ori/an 2 ori/an lună lună lună lună 1 ori/ 1 ori/ 1 ori/ 2 ori/ 2 zilnic de câte ori este necesar curăţarea trotuarelor şi a casiurilor.2. de necesităţi 101. în funcţie şanţuri.5. noroi. din beton precomprimat. pasaje : .4.demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate şi depozitarea lor în afara zonei drumului (ore) imediat după constatarea situaţiei . curăţarea şi frecvenţa ploilor plantaţiei de ramuri uscate 101. Asigurarea esteticii rutiere cuprinde : conform cu prevederile instrucţiei . podeţelor şi a tunelurilor : Întreţinerea podurilor din lemn: . bitumuri.aducerea la profil şi întreţineri locale.informări operative. din beton armat. fântânilor şi a spaţiilor verzi.revizii curente şi intervenţii operative executate de echipe mobile (ore) .repararea pe suprafeţe izolate a tencuielilor la suprastructura sau 23 .2.tăierea ramurilor pentru asigurarea vizibilităţii şi a gabaritului Informări privind starea drumurilor : .

infrastructura (m”) trimestrial sau pe măsura constatării necesităţii trimestrial sau pe măsura constatării necesitaţii .reparaţii izolate la coronamente. guri de scurgere (buc.înlăturarea din albii a depunerilor. desfundarea gurilor de scurgere (m3 sau ore) săptămânal sau imediat după constatarea situaţiei .). degajarea gunoaielor din jurul montanţilor şi a diagonalelor (ore) .spargerea gheţii şi dirijarea sloiurilor şi a flotanţilor (m sau ore) în perioadele de dezgheţ în funcţie de gravitatea situaţiei .). hidroizolaţii (m2). casiuri (m2). săptămânal săptămânal 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/3luni 1 ori/an 1 ori/3 luni 1 ori/an 1 ori/3luni 1 ori/an 1 ori/3ani .curăţarea căii de noroi şi gunoaie. rosturi de dilataţie (buc.curăţarea nodurilor.1.desfundări şi decolmatări (m3) 1 ori/3luni Întreţinerea tunelurilor : . peree (m2) 1 ori/an . drajonilor şi a plantaţiilor care împiedica scurgerea apelor (m3). a aparatelor de reazem şi a altor accesorii .asigurarea scurgerii apelor (ore) 102. scări de acces (m) ori de câte ori se constată necesitatea potrivit programului elaborat pe măsura constatării . Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din iarnă: 24 Întreţinerea curentă pe timp de iarnă (specifică tuturor categoriilor de drumuri) . curăţarea de răgălii a infrastructurilor şi a albiilor (m3) ori/3luni 3 pe măsura constatării necesitaţii 1 ori/3luni 1 ori/3 luni 1 ori/3luni 1 ori/3 luni 1 . curăţarea banchetelor (m3). trotuare (m2).reparaţii izolate la pragurile de fund şi la apărările de maluri (ore) 2 ori/an sau pe măsura constatării necesitaţii Întreţinerea podeţelor : .revopsiri ale parapetelor (m2) Întreţinerea albiilor din zona podurilor : .perforarea fâşiilor cu goluri (ore) Întreţinerea podurilor metalice : .curăţarea rosturilor degradate şi umplerea lor cu mortar (m).reparaţii la parapete (m).întreţinerea vopselei prin completări pe suprafeţe izolate (m2) necesitaţii . a porţilor de la intrare (ore) 102. sferturi de con (m3).) . ungerea aparatelor de reazem (buc.îndreptarea elementelor deformate (ore) imediat în funcţie în funcţie de gravitatea situaţiei săptămânal . camere de liniştire.completări izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe (m3) de gravitatea situaţiei .reparaţii izolate ale caii şi cămăşuielilor (m2) 1 ori/an 1 ori/an . aripi.întreţinerea iluminatului electric.

garduri vii .răspândirea ( manual sau mecanic ) a materialelor chimice si antiderapante . tufe.înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor ( buruieni. sare. revizie şi întreţinere la teren. gheţii sau a zăpezii (t) când situaţia o cere.5. soluţii etc. Montarea panourilor de parazăpezi cuprinde : . revopsiri şi prin mici reparaţii (buc.aprovizionarea cu panouri de parazăpezi şi cu materialele necesare pentru montarea şi întreţinerea acestora (m) în funcţie de necesităţi 102. magazii. Asigurarea cu panouri de parazăpezi cuprinde : . zgura.) 1 ori/an ori/an 1 ori/an 1 ori/an . ) ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 1 1ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 . Deszăpezirea manuală şi mecanică cuprinde : .montare . pietriş.) pentru combaterea gheţii şi a poleiului instrucţia de iarnă transportul materialelor în depozite.amenajare de locaşe pentru depozitarea materialului antiderapant în puncte periculoase.2. /m 2) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an .demontare..aprovizionări cu materiale chimice şi antiderapante ( nisip.4. repararea şi depozitarea panourilor de parazăpezi şi a accesoriilor respective (m) ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 102.etc. permanent pentru existenta unui stoc de intervenţie de cel . în puncte periculoase (t) puţin 30 zile conform prevederilor pe din . inclusiv aprovizionarea cu mixtura asfaltică stocabilă sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor permanent durata iernii. silozuri. conform cu prevederile instrucţiei . tăieri de cavalieri şi corectarea taluzurilor pentru îndepărtarea cauzelor care provoacă înzăpezirea (m3)1 ori/an ori/an 1 ori/an 1 ori/an .3.patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniştite sau al 25 1 ori/an 1 1 ori/an 1 ori/an . transport.plombarea gropilor. prin curăţare.curăţiri de şanţuri (m). Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului cuprinde : . pe măsura apariţiei gropilor 102. mărăcini.instalarea semnalizării specifice sezonului de iarnă (buc. platforme pentru depozitarea materialelor în depozite intermediare (buc.) 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 102. în scopul prevenirii sau combaterii poleiului .amestecul materialelor antiderapante cu substanţe antiaglomerante.întreţinerea depozitelor pentru materiale chimice şi antiderapante.

pe betoane asfaltice cu binder de mărgăritar sau asfalturi turnate 1 ori/5ani 1 ori/4ani . butoni reflectorizanţi.definitive. console şi portaluri.) ori/an 1 ori/an 1 ori/an 102. cu emulsie bituminoasă cationică 1 ori/4ani 1 ori/3ani 1 1 pe baza de bitum modificat cu polimeri ori/2ani cu bitum pur. cuprinde : stâlpişori de dirijare. Aprovizionări noi cu : indicatoare rutiere. 1ori/4ani 1 ori/3ani 1 ori/2ani Straturi bituminoase foarte subţiri (mii m2/km/mii lei) 1 ori/3ani Covoare bituminoase (mii m2/km/mii lei) : 1ori/5ani - 1 ori/5ani 1 ori/4ani . Siguranţa rutieră . inclusiv plăcuţe reflectorizante pentru stâlpi şi parapete (buc. Informări privind starea drumurilor (ore) C.viscolelor slabe (tăria vântului sub 30 km/oră) (ore) în funcţie de nivelul de serviciu al drumului pe timp de iarnă . 103.pe îmbrăcăminţi asfaltice uşoare. 1 ori/an 1 ori/an 1 conform prevederilor din instrucţia de iarnă Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a drumurilor publice Tratamente bituminoase (mii m2/km/mii lei).straturi bituminoase foarte subţiri ori/3ani . utilizate în perioada de iarnă (buc. a dispozitivelor şi a mijloacelor de transport proprii.1. betoane asfaltice. indicatoare de km şi hm. cu strat 1 ori/4ani 1 1 ori/6ani 107. de rulare din : .) elaborat 26 potrivit 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/6ani 1 ori/5ani 1 ori/3ani - Reciclarea în situ a îmbrăcămintei asfaltice (mii m2/km/mii lei). stâlpi. inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate la cald sau la rece 106. 105.asfaltice uşoare 104. parapete. pe îmbrăcăminţi: .deszăpeziri mecanice cu utilaje grele şi uşoare (ore) al drumului pe timp de iarnă în funcţie de nivelul de în funcţie de nivelul de serviciu .pe pavaje din piatră.6.covor asfaltic107.tratament bituminos 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/6ani 1ori/5ani 1 ori/3ani 1 ori/5ani 1 ori/4ani .deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor(100 m2) serviciu al drumului pe timp de iarnă .punerea în ordine a bazelor de deszăpezire şi a punctelor de sprijin revizuirea şi repararea utilajelor. bitum aditivat sau emulsii bituminoase cationice ori/4ani1 ori/3ani 1 ori/2ani . programului . sau pe betoane de ciment 1 ori/6ani 1 ori/5ani 1 ori/4ani 1 ori/3ani .

jardiniere etc. Plantaţii rutiere : în funcţie de speciile existente în culturi 1 ori/an 2 ori/an 3 ori/an 3 108. prin lucrări care nu afectează elementele geometrice sau sistemul rutier al drumului (semaforizare. consolelor.tăiere pentru regenerare sau corectarea coroanei (buc. (buc.executarea şi verificarea legaturilor la tutorii plantaţiei tinere şi ale învelişului de protecţie contra rozătoarelor. Întreţinerea perdelelor de protecţie .săparea în jurul arborilor de pe zonă (buc. sedii DRDP.prăşitul perdelelor de protecţie şi udarea acestora în perioadele secetoase (ha) 2 ori/an 109. deformaţi sau rupţi.combaterea dăunătorilor la plantaţii (ha) la semnalarea atacului dăunătorilor 2 ori/an . precum şi completarea tutorilor lipsă (buc. Executarea marcajelor longitudinale. Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere.1./m3) programului elaborat 108.) 3 ori/an 3 ori/an 3 ori/an 3ori/an 3 3 ori/an ori/an 3 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2 . bănci. CESTRIN. Amenajările intersecţiilor şi eliminarea punctelor periculoase. cantoane. Culturi în pepiniere (ha) conform programelor întocmite prevederilor în funcţie de necesităţi şi materiale 108.3. Amenajarea locurilor de parcare inclusiv procurarea dotărilor (coşuri de gunoi.) în acest scop 108. laterale şi transversale (km) potrivit caietului de sarcini (funcţie de grosimea marcajului şi tipul vopselei utilizate) 107.) (buc.tăierea arborilor atacaţi de boli. uscaţi.) conform programelor întocmite în acest scop 107.) 2 ori/an 2 ori/an 2 ori/an 2ori/an . bătrâni. stâlpilor. completările şi defrişările de plantaţii pe zonă şi în spatiile verzi . udarea şi muşuroirea la plantaţiile tinere(buc. etc.) ori/an 3ori/an 3 ori/an 3 ori/an .completarea plantaţiei pe zona şi în perdelele de protecţie (buc. 2 ori/an 27 2 ori/an 2 ori/an 2ori/an Întreţinerea clădirilor : baze.2.107. Întreţinerea.) ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 . secţii.3. puieţi) ori/an . ori/an 3 ori/an lăstari şi drajoni (km drum) .2. precum şi a celor care afectează siguranţa circulaţiei (buc.5.4.) 107. butonilor reflectorizanţi. portalurilor. plăcuţelor reflectorizante.curăţirea plantaţiilor de ramuri uscate. potrivit . stâlpişorilor de dirijare. folosite parapetelor. mese.) (buc. montare de borduri denivelate etc.formarea lighenelor.

zugrăveli. canale de evacuare : .decolmatarea drenurilor.executarea de pavaje de piatra bruta sau bolovani de râu la drumurile de acces pe o lungime de circa 25 .3. executarea de podeţe laterale (buc. echipamente.2. Drenuri. întreţineri la acoperiş. districte. completări de spice şi tronsoane de drenaje. înlocuirea elementelor de tâmplărie.ateliere. sanitare şi electrice etc. revizuirea instalaţilor termice. În zone unde impune executarea urgenta pentru asigurarea stabilităţii drumului (m£) pe măsura constatării necesităţii 111. inclusiv benzi de încadrare .7. acostamente. aprovizionarea . revizuirea instalaţiei electrice şi termice. Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor (buc.refacerea parţială a zidurilor de sprijin sau de căptuşire precum si executarea de ziduri de sprijin şi de căptuşire.4.stabilizarea şi impermeabilizarea acostamentelor. refacerea sobelor.50 m (m2). spatii garaje auto. laboratoare. Şanţuri şi rigole pavate (m2) pe măsura constatării necesităţii 111. aşternerea şi cilindrarea cu material pietros sau cu alte materiale clasice (mii m2/km/mii lei) în acest scop 111.5. Ziduri de sprijin şi de căptuşire. formaţii.) programelor întocmite în acest scop 111. Amenajări şi completări de acostamente.50 m continuata cu împietruire pe 25 . inclusiv înlocuirea învelitorii. Pietruirea drumurilor din pământ : . vopsitorie. tâmplărie. inclusiv şanţuri. şanţuri de gardă. Drumuri de acces şi podeţe laterale . cu un volum până la 200 m3 . sediu AND prin lucrări de : .8. executarea benzilor de încadrare a acostamentelor (m3 sau m2) 1 ori/4ani 1 ori/2ani 1 ori/2ani 111. 110.lucrări de terasamente pentru corectarea traseului În plan. utilaje.) conform întocmite în acest scop 111. taluzuri.1. Întreţinerea drumurilor pietruite prin scarificări şi cilindrări 28 programelor conform 1 ori/4ani 1 ori/3ani conform programelor întocmite conform necesităţilor 111. profil longitudinal şi profil transversal.6. pepiniere. imediat după constatarea situaţiei .şanţuri de gardă şi canale de evacuare (mii lei) pe măsura constatării necesităţii pe măsura 111. Corecţii locale de albii şi torenţi. Protejarea corpului şi a platformei drumului : . execuţia de drenuri longitudinale şi transversale de volum mic (mii lei ) permanent. în lungime de până la 200 m (mii lei) constatării necesităţii 111.

cu adaus de material pietros până la 600 m3/km . consolidarea elementelor din conform programelor întocmite în acest 1 ori/an Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice pod urilor la starea tehnica iniţială (mii lei) prima urgenţă. scărilor de acces (m2) imediat degradărilor .penetrări la cald sau la rece ale împietruirilor existente. cămăşuieli din beton armat ale infrastructurilor (m2) pe măsura constatării necesităţii . 113. inclusiv completarea împietruirii existente şi rectificarea traseului În plan şi profil longitudinal (km) conform programelor întocmite în acest scop .protecţii şi apărări de maluri din gabioane (m3) conform conform imediat după apariţia degradărilor după apariţia . pentru aducerea drumurilor şi a 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/an 1 ori/3-7ani . înlocuirea hidroizolaţiei pe cale şi pe trotuare (m2).înlocuirea completa a îmbrăcămintei pe cale şi pe trotuare (m2). pasajelor. înlocuirea aparatelor de reazem degradate (buc.refaceri după inundaţii. a pereelor sfert de con. Întreţinerea periodica a podurilor.stabilizări complexe ale împietruirilor existente cu adaus de materiale (m3) programelor întocmite în acest scop 112.) programelor întocmite în acest scop . Îmbrăcăminte bituminoasa uşoară .vopsitorie completa la tablierele metalice (t) beton armat şi din beton precomprimat (mii lei) scop .tratamente duble sau întărite pe împietruirile existente. Benzi suplimentare 29 . cutremure. reprofilări şi cilindrări cu adaus de material pietros (m2) 2 ori/ an - .efectuarea de profiluri transversale şi longitudinale ale albiei sub poduri (mii lei) D.scarificări. refacerea trotuarelor în soluţia cu tuburi PVC pentru cabluri (m).refacerea casiurilor. Lucrări accidentale .continuizare cu placa de suprabetonare. alunecări de terenuri . afuieri de poduri. inclusiv completarea împietruirii existente şi rectificarea traseului În plan şi profil longitudinal (km) 1 ori/4ani 1 ori/3ani .refaceri ale betonului degradat prin torcretare (m2).covoare din mortare asfaltice şi mixturi asfaltice compacte. podeţelor şi a tunelurilor : . accidente rutiere. inclusiv completarea cu piatra sparta şi rectificarea traseului în plan şi profil longitudinal (km) conform programelor întocmite în acest scop baza 115. Ranforsări ale sistemelor rutiere (cu lianţi bituminoşi sau hidraulici) (km) pe măsurătorilor de capacitate portantă 116. restabilirea circulaţiei rutiere 114.

) (mii lei): . garaje. sedii centrale sau locale . baze de deszăpezire. ateliere.variante provizorii de circulaţie (mii lei) . pentru vehicule lente scop 117. amenajări de intersecţii (care afectează elementele geometrice şi sistemul rutier al drumului) (buc. conform programelor întocmite în acest Eliminarea punctelor periculoase. refacere pereţi (inclusiv fundaţii). etc. a pardoselilor.consolidarea infrastructurilor (mii lei)conform programelor de lucrări conform programelor întocmite în acest scop conform programelor întocmite în acest scop Reparaţii curente clădiri ( districte.) . cantoane. înlocuirea scărilor interioare sau exterioare.. etc. .consolidarea provizorie la poduri în vederea efectuării unor transporturi agabaritice (mii lei) în funcţie de solicitări . conform programelor întocmite în acest scop 30 .înlocuirea elementelor degradate la suprastructura (mii lei) lucrări sau imediat în funcţie de gravitatea situaţiei sau imediat În funcţie de gravitatea situaţiei .a în rampe.definitivări ale podeţelor (buc. secţii.banda a III. Reparaţii curente la poduri : .demolări şi desfiinţări de poduri (mii lei) 119.consolidări parţiale./mii lei) conform programelor întocmite în acest scop conform programelor întocmite în acest scop conform programelor de 118. planşee sau acoperişuri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful