You are on page 1of 134

รายชื่อนักธุรกิจจอรแดนที่ทําการคากับอิรัก

และนักธุรกิจอิรักในจอรแดน
รวบรวมโดย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด
(สํานักงานชั่วคราวในกรุงอัมมาน)

ในโอกาสที่คณะผูแทนนักธุรกิจจากประเทศไทย
เดินทางเขารวมงานแสดงสินคา Rebuild Iraq 2005 Exhibition
ในกรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมตจอรแดน
วันที่ 4-7 เมษายน 2548
คํานํา

ในชวงเกือบ 2 ปที่ผานมาหลังสงครามอิรัก สื่อความหมายคํา “ฟนฟูบูรณะอิรัก” หรือ
“Rebuild Iraq” นั้น ไดแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ในแงรูปแบบ ธุรกิจการคาที่เกี่ยวกับการฟนฟูบูรณะอิ
รักเกือบจะไมไดเกิดขึ้นในอิรัก เพราะปญหาความรุนแรงหลายหลากในประเทศนั้น คุกคามตอชีวิต
และทรัพยสิน ทําใหโครงการตางๆ ในอิรักตองเพิ่มคาใชจายดานความปลอดภัยจํานวนมหาศาลถึง
กวารอยละ 30 ของเงินทุน นอกจากนี้ ในแงเนื้อหา “Rebuild Iraq” ก็มิไดจํากัดแตเพียงธุรกิจเกี่ยวกับ
งานกอสรางซอมแซมอยางที่มักเขาใจ แตหมายรวมถึงการคาขายสินคาอุปโภคบริโภคทุกประเภท ที่
เกี่ยวของกับการกิน การอยูของคนอิรักทั้งประเทศ 25 ลานคน
จากสถานการณความรุนแรงในอิรัก ทําใหสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด ตองอพยพ
ออกมาตั้งสํานักงานชั่วคราวในกรุงอัมมาน ประเทศจอรแดน เชนเดียวกับบรรดาองคกรระหวาง
ประเทศและบรรดานักธุรกิจผูมีอันจะกินชาวอิรักอีกกวา 200,000 คน ที่นําเงินเขาจอรแดนกวา 2000
ลานเหรียญ เกิดบริษัทที่ทําการคากับอิรักในจอรแดนอีกรวมพันบริษัท จากขอเท็จจริงดังกลาว รวม
ถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร และโดยเฉพาะนโยบายสงเสริมหลายรูปแบบของรัฐบาลจอรแดน จึงทําใหจอร
แดนกลายเปน “ประตูสูอิรัก” อยางแทจริง “Rebuild Iraq” จึงเกิดในประเทศรอบๆ อิรักที่สําคัญๆ
อยางเชน จอรแดน
สถานเอกอัครราชทูตฯ แหงนี้เปนหนึ่งใน 25 แหงทั่วโลกที่รัฐบาลกําหนดเปนสถานเอกอัคร
ราชทูตฯ สําคัญเชิงยุทธศาสตร หรือที่เรียกวา “Strategic Post” และก็เปน Strategic Post แหงเดียวที่
มีตัวแทนจากกระทรวงการตางประเทศ เพียงหนวยงานเดียว โดยในชวงที่ผานมา สถานเอกอัครราช
ทูตฯ ไดประสานจัดใหคณะพอคานักธุรกิจไทยที่มาเยือนจอรแดนพบปะกับพอคานักธุรกิจทั้งจอร
แดนและอิรัก โดยเฉพาะงาน “Export Rally” สงผลใหฝายไทยสามารถขายสินคาไดรวมกวา 700 ลาน
บาท ในแงมูลคาการคาไทย-จอรแดนปที่แลว แมตัวเลขจะเพียงประมาณ 3,558 ลานบาท แตที่นา
สังเกตคือ มูลคานําเขาจากไทยเพิ่มสูงขึ้น เฉลี่ย 2 ป (2546-2547) ถึงปละ 38.8% และหากจะ
พิจารณาในสวนของจอรแดนที่มูลคาการคากับอิรักเพิ่มขึ้นอยางมากหลายเทาตัวหลังสงคราม ก็ยิ่งจะ
เห็นไดชัดเจนถึงบทบาทของจอรแดนในฐานะเปนประตูสําคัญทางการคาสูอิรักอยางแทจริง
โดยตระหนักถึงศักยภาพที่มีอยูจริงของตลาดจอรแดนดังกลาว และความสําคัญของการสราง
โอกาสและมุงหาตลาดใหมทางการคาใหนักธุรกิจไทยตามนโยบายรัฐบาล สถานเอกอัครราชทูตฯ จึง
ไดประสานจัดใหนักธุรกิจจากประเทศไทยจํานวนหลายสิบบริษัทพบปะกับนักธุรกิจทั้งจอรแดนและอิ
รักที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในชวงงาน Rebuild Iraq 2005 ระหวางวันที่ 4 ถึง 7 เม.ย. 2548 และได
ประมวลรวบรวมรายชื่อบริษัทและกลุมธุรกิจตางๆ ที่ทําการคากับอิรักขึ้น เพื่อประโยชนในการติดตอ
เพิ่มพูนทางธุรกิจการคาใหนักธุรกิจไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ หวังวาจะเปนปจจัยชวยใหเกิด
การตื่นตัว และความพรอมของนักธุรกิจไทยที่จะมาบุกและแขงขันในตลาดแหงนี้อยางจริงจัง

(นายวิบูลย คูสกุล)
เอกอัครราชทูต
สารบัญ

1. คํานํา
2. “ทําไมตองจอรแดน?”
3. ขอมูลรายชื่อนักธุรกิจจอรแดนและอิรกั
สวนที่ 1) รายชื่อบริษัทจอรแดนที่ทําธุรกิจในโครงการฟนฟูบูรณะอิรัก
สวนที่ 2) รายชื่อนักธุรกิจอิรักที่เขารวมงาน Rebuild Iraq 2005 Exhibition
ที่กรุงอัมมาน ระหวางวันที่ 4-7 เมษายน 2548
สวนที่ 3) รายชื่อนักธุรกิจอิรักที่เดินทางมาติดตอธุรกิจการคาในประเทศไทย
ระหวางป 2547-2548
สวนที่ 4) Companies’ Profile ของบริษัทจอรแดนที่ทําธุรกิจกับอิรัก

***********************

รวบรวมโดย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด
(สํานักงานชั่วคราว ณ กรุงอัมมาน)
เมษายน 2548
MAP OF JORDAN
ทําไมตองจอรแดน?

ปจจัยสําคัญสําหรับภาคเอกชนไทยในการมองจอรแดนในฐานะเปนประตูการคาไปสูอิรัก
ประการแรกไดแก เรื่องโครงสรางทางเศรษฐกิจของจอรแดนที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาเพื่อตอบ
สนองความตองการของตลาดอิรักโดยเฉพาะ กลาวคือในชวงหลังสงครามอาวเปอรเซียเมื่อป 2534
เปนตนมา ซึ่งอิรักตกอยูภายใตมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจโดยสหประชาชาติ จอรแดนซึ่งมี
ความไดเปรียบทางดานความสัมพันธที่ใกลชิด มีที่ตั้งทางภูมิศาสตรและเสนทางคมนาคมที่ติดตอ
กับอิรักไดสะดวกที่สุด ไดกลายเปนประเทศคูคาหลักของอิรัก โดยขายสินคาเพื่อแลกน้ํามันภายใต
โครงการ Oil for Food ตลอดระยะเวลา 12 ป ปริมาณการคาที่เพิ่มขึ้นอยางมากทําใหจอรแดนจํา
เปนตองขยายชองทาง ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคเพื่อเอื้ออํานวยแกการคา ทั้งดานการขนสง
การธนาคาร และการสื่อสารโทรคมนาคม ปจจุบัน เมืองทา Aqaba ของจอรแดน ซึ่งมีถนนสายตรง
ไปยังชายแดนอิรักและบริการขนสงที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับสินคาไดถึงปริมาณปละ 30
ลานตัน มูลคาการสงออกของจอรแดนไปยังอิรักปจจุบันเฉลี่ยปละกวา 400 ลานดอลลารสหรัฐฯ
และแนวโนมกําลังขยายตัวอีกมากหลังจากสหประชาชาติยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรฯ ทําใหมีความ
ตองการทั้งสินคาและบริการเพิ่มขึ้นอยางมากทุกประเภท และโดยเฉพาะความตองการของโครงการ
ฟนฟูบูรณะอิรักหลังสงคราม
ปจจัยสําคัญที่นาพิจารณาเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของจอรแดนประการที่สอง นอก
จากความพรอมดานพื้นฐานโครงสรางสาธารณูปโภคแลว ไดแก นโยบายเปดเสรีทางเศรษฐกิจซึ่งผู
นําจอรแดนไดพยายามผลักดันควบคูกับการปรับโครงสราง ถือไดวาเปนปจจัยภายนอกที่ชวยสง
เสริมปจจัยภายในใหมีการพัฒนาควบคูอยางรวดเร็ว จอรแดนอาศัยความเปนประเทศหนาดานทาง
ภูมิศาสตรและการเมืองระหวางประเทศ โดยมีที่ตั้งอยูกึ่งกลางระหวางอิสราเอลและกลุมประเทศ
อาหรับ ดําเนินนโยบายเปนกลางระหวางชาติตะวันตกและชาติอาหรับเพื่อขยายความรวมมือทั้ง
ดานการเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ผลจากการดําเนินความสัมพันธ ที่ดีกับทั้งสองฝาย
ทําใหจอรแดนไดรับความชวยเหลือรูปแบบตางๆ และโดยเฉพาะสิทธิพิเศษทางการคาจากชาติ
มหาอํานาจ เชน การมีความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Area Agreement) กับสหรัฐฯ (รวม
ทั้งกับสิงคโปรเมื่อป 2547) และมีความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ (Partnership Agreement)
กับสหภาพยุโรป และในขณะเดียวกัน ก็ไดรับความชวยเหลือดานน้ํามันจากชาติอาหรับ เชน ซาอุดิ
อาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และคูเวต ซึ่งใหความชวยเหลือทดแทนน้ํามันที่จอรแดนเคยไดรับ
จากอิรักในชวงกอนสงคราม นอกจากนี้ จอรแดนยังมีความตกลงเขตการคาเสรีกับกลุมประเทศ
ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ ตลอดจนความรวมมือทางเศรษฐกิจกับกลุมประเทศเมดิเตอรเรเนียน
ความรวมมือระหวางประเทศดังกลาว ในชวง 4-5 ปที่ผานมา ประกอบกับสถานการณการ
เมืองในภูมิภาค โดยเฉพาะสงครามในอิรักเมื่อป 2546 ไดมีผลอยางมากตอการพัฒนาโครงสราง
ทางเศรษฐกิจภายในของจอรแดน โดยเฉพาะในภาคการคาและอุตสาหกรรม ซึ่งสวนใหญนอก
จากปริมาณการคากับอิรักที่เพิ่มขึ้นอยางมากแลว ยังมาจากการดึงดูดการลงทุน จากทั้งในและ
นอกประเทศ โดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหภาคเอกชนเขามาดําเนินการ การปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับทางดานแรงงานและดานการจัดเก็บภาษี และจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมพรอมทั้ง
มาตรการการสงเสริมการลงทุน เพื่อใชสิทธิประโยชนทางการคา และการยกเวนภาษีจากความตก
ลงการคาเสรีที่จอรแดนมีกับประเทศตางๆ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวนหนึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากบริษัท Microsoft) มาใชเปนมาตรฐานสําหรับภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในการ
บริการการคาและการธนาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ตัวอยางสําคัญของความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของจอรแดนที่เห็นไดชัดไดแกอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออก จากป 2543 มูล
คา 1,544 ลานดอลลารสหรัฐฯ เปน 2,342 ลานดอลลารเมื่อป 2546 หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
51.6 และการขยายตัวของการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสงออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ภายใต
สิทธิพิเศษทางการคาและความตกลงการคาเสรี ในเขตอุตสาหกรรมเฉพาะ (Qualified Industrial
Zones) ที่กระจายอยูทั่วประเทศกวาสิบแหง คาดวาจะมีมูลคาสงออกในป 2548 ประมาณ 1 พัน
ลานดอลลารสหรัฐฯ (เพิ่มจาก 5 ลานดอลลารสหรัฐฯ เมื่อเริ่มจัดตั้งในป 2543)
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับจอรแดน แมในปจจุบันจะยังมีไมมาก แตเกือบ
ทั้งหมดเปนการนําเขาสินคาไทยมายังตลาดจอรแดน ทําใหจอรแดนขาดดุลการคาใหกับไทยปละ
ประมาณกวา 3,200 ลานบาท โดยมีอัตราการขาดดุลกับไทยเพิ่มขึ้นจากปกอนๆ ปละรวม 40%
การคาที่เกิดขึ้นสวนใหญพอคาจอรแดนเดินทางไปเลือกซื้อสินคาจากประเทศไทย โดยเมื่อป 2547
มีชาวจอรแดนเดินทางมาไทยประมาณ 37,000 คน ขณะที่ไทยเดินทางไปจอรแดนเพียงประมาณ
1,000 คน ซึ่งตัวเลขดังกลาว สวนหนึ่งแสดงใหเห็นวาตัวเลขการคาที่เกิดขึ้น สวนใหญเกิดจากความ
สนใจของพอคาจอรแดนเพียงฝายเดียว ซึ่งเรื่องนี้ หากมีการสนใจศึกษาอยางจริงจังโดยภาครัฐเพื่อ
ใหความรูความเขาใจและใหการสนับสนุนแกภาคเอกชนในการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจการ
คาการลงทุนกับจอรแดนเพื่อใชประโยชนในการเปนประตูสูอิรัก (ดังเชนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
ดําเนินการสําหรับเอกชนไทยในงาน Rebuild Iraq 2005 ครั้งนี้) และจากสิทธิประโยชนทางการคาที่
จอรแดนไดรับจากตลาดหลักของไทยคือทั้งสหรัฐฯ และยุโรป ตลอดจนจากกลุมประเทศอื่นๆ ในภูมิ
ภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่ไทยสามารถใชเปนชองทางในการขยายการคา ก็นาจะเปน
ประโยชนในระยะยาวสําหรับการเพิ่มอํานาจการแขงขันใหกับเศรษฐกิจไทยไดอีกทางหนึ่ง ซึ่ง
ปจจุบัน หลายประเทศใหความสําคัญและเริ่มมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะประเทศ
ในเอเชีย ไดแก ญี่ปุน เกาหลีใต จีน และอินเดีย โดยมีการลงทุนจากบริษัทยักษใหญเชน JVC, LG
และบริษัท Haier จากจีน และลาสุดสิงคโปรก็ไดมีการลงนามความตกลงเขตการคาเสรีกับจอรแดน
การเสด็จเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการของกษัตริยอับดุลลาหที่ 2 แหงจอรแดนเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2547 การเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และหารือกับ ฯพณฯ นายกรัฐ
มนตรี ตอกย้ําถึงวิสัยทัศนแสดงใหเห็นวากษัตริยจอรแดนทรงมีความสนพระทัยในการพัฒนาความ
สัมพันธกับประเทศไทยอยางจริงจัง และทรงใหความสําคัญกับการขยายความรวมมือในทุกๆ ดาน
ทั้งดานการเมืองความมั่นคง การพัฒนา และโดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ โดยในระหวางการ
เสด็จฯ ไดทรงรวมประชุมพบปะนักธุรกิจไทย และทรงบรรยายสรุปเกี่ยวกับบรรยากาศการลงทุนใน
จอรแดนดวยพระองคเอง จึงนับวาเปนโอกาสที่สําคัญและจะเปนประโยชนอยางยิ่งหากจะมีการสาน
ตอและตอบสนองอยางเรงดวนโดยภาคเอกชนไทยอยางจริงจัง โดยเฉพาะในโอกาสตอจากนี้ ที่จะมี
การลงนามในความตกลงคุมครองการลงทุน และความตกลงหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซอนระหวางไทย
กับจอรแดน
ทางดานความรวมมือทางเศรษฐกิจการคารายสาขาที่สําคัญ และนาสนใจสําหรับภาคเอก
ชนไทยในการแสวงหาความรวมมือดานการคาการลงทุนเพื่อเจาะตลาดอิรัก ไดแก ธุรกิจกอสราง ยา
และเวชภัณฑ สินคาและบริการดาน ICT การกอสรางโรงพยาบาล ธุรกิจการคาและการบริการเกี่ยว
กับดานการศึกษา เชนอุปกรณการศึกษา และการฝกอบรม และความรวมมือดานอุตสาหกรรมการ
ผลิตตางๆ เชน ผลิตภัณฑยางและพลาสติก ผลิตภัณฑเคมี สิ่งทอ โรงงานบรรจุหีบหอ เฟอรนิเจอร
กระดาษ สิ่งพิมพ อาหาร อาหารสัตว และอุตสาหกรรมการเกษตร เปนตน สําหรับความรวมมือดาน
การลงทุนในการเจาะตลาดเขาสูตลาดสหรัฐฯ และยุโรปนั้น การรวมทุนทางดานอัญมณีก็เปนอีกลู
ทางหนึ่งที่นาสนใจ โดยจอรแดนไดนําเขาชางทอง ชางเจียระไนอัญมณีจากไทยกวา 70 คนใน
ปจจุบัน เพื่อผลิตเครื่องประดับสงเขาสูตลาดสหรัฐฯ และยุโรป และความตองการชางฝมือดังกลาว
จากไทยก็เพิ่มสูงขึ้นทุกป นอกจากนี้ สายการบินจอรแดนที่บินตรงกรุงอัมมาน-กรุงเทพฯ 5 เที่ยวตอ
สัปดาห และปที่แลว มีคนจอรแดนเดินทางเขาไทยประมาณ 37,000 คน นั้น ก็เปนโอกาสและลูทาง
สําคัญอีกอันที่โยงถึงเรื่องการทองเที่ยวที่ฝายไทยจะสงเสริมเพื่อเพิ่มมูลคาได โดยการหาทางขยาย
การอยูตอในไทยของคนจอรแดนเหลานั้นเพื่อการใชภาคบริการตางๆในไทย และสงเสริมใหมีการ
เพิ่มพูนทําธุรกิจการคากับไทยใหมากกวาที่เปนอยู เพราะผูโดยสารหลายสวนเปนการแวะผานไทย
ไปประเทศใกลเคียงอื่นๆ เชน จีน หรือเกาหลีใต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด
(สํานักงานชั่วคราว ณ กรุงอัมมาน)
เมษายน 2548
List of Leading Jordanian Companies by categories who are taking active role
along with American firms in the reconstruction of Iraq.

1) CONSTRUCTION

4-Year
Company Name Major Activity Manager Name Turnover Contact Details
(US$ mn)
Building, Water &
Sewage, Telecom,
Tel: 5536851
1. MID Contracting Bridges & Culverts, Eng. Sahel Majali 142
Fax: 5526503
Interior design,
Electromechanical
2. Hussein Atiyah for Building, Water &
Tel: 5690986
Building & Sewage, Bridges & Eng. Hussein Atiyah 114
Fax: 5689886
Contracting Culverts
3. Mohamad Ahmad
Building, Bridges & Tel: 5669477
Abu Eisha Eng. Amjad Abu Eisha 108
Culverts Fax: 5603891
Contracting
4. Concorde Water & Sewage, Tel: 4610560
Dr. Eng. Hamed Jaber 80
Construction Electromechanical Fax: 4610561
Building, Water &
5. Civil Engineering Tel: 4624770
Sewage, Bridges & Eng. Nash'at Thaher 72
Co. Fax: 4659269
Culverts
Tel: 5677816
6. Jafar Contracting Roads Eng. Nabil Shami 67
Fax: 5677815
7. General Machines Tel: 5816982
Roads Eng. Khalil Haddadeen 65
Co. Fax: 5820457
8. Hussein Abu Ta'a Tel: 5675610
Water & Sewage Eng. Nabil Abu Ta'a 60
& Sons Contracting Fax: 5678389
9. Arabia Company
Tel: 4623367
for Building & Building Eng. Rasheed Kasem 57
Fax: 4630447
Contracting
10. Haymour Cousins Eng. Mohamad Tel: 5818018
Roads 57
for Contracting Haymour Fax: 5865491
11. Haddadeen
Building, Bridges & Tel: 4655886
Engineering & Eng. Khalaf Haddadeen 56
Culverts Fax: 4653480
Contracting
2) ENGINEERING CONSULTING

A. Selected Jordanian consulting firms qualified by the General Tenders Directorate,
Ministry of Public Works & Housing – Jordan, as class (1A) in at least one of the major
sectors:

Qualification Field
Water Roads Buildings Website
Company Name
Arabtec Jardaneh
1A 1A 1A www.arabtechjardaneh.com
Engineers & Architects
Consolidated Consultants
1A 1A 1A www.ccjo.com
Engineering & Environment
Dar Al Omran, Planners,
1A 1B 1A www.daralomran.com
Architects, Engineers

Sigma Consulting Engineers 1A 1B 1A

Jordan Consulting Engineers 1A 1A 1B www.jtc.com.jo
Consulting Engineering
Center 1A 1B - www.cec.com.jo
Sajdi & Partners
Bitar Consultancy - - 1A www.bitarconsultancy.com

B. Two firms qualified by the General Tenders Directorate,
Ministry of Public Works & Housing – Jordan, as class (1A) in soil investigation & material testing:

ƒ Arab Center for Engineering Studies
ƒ Geotechnical Engineering & Material Testing Company
3) INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

Company Name Web Site Contact Phone/Fax e-mail
Mr. Hazem Malhas, 510-0100/
Aregon www.aregon.com hazem.malhas@aregon.com
CEO 510-0120
Back Office Support Mr. Maher Mouasher, 465-3869/
www.boss-it.com mmouasher@boss-it.com
Services it (BOSSit) CEO 465-3862
Mr. Marwan Juma, 551-0101/
Batelco Jordan www.batelco.jo marwan@nets.com.jo
CEO 551-0102
Mr. Khalid Kilani, 562-9999/
CEB www.ceb.com.jo KKilani@ceb.com.jo
Chairman 562-9988
Computer &
Mr. Fayez Samara, 534-4088/
Communications www.ccs.com.jo fayez@icslondon.com
Managing Director 534-6494
Systems (CCS)
Computer Mr. Nidal
553-5733/
Networking Services www.cns.com.jo Nasereddin, General nidal@cns.com.jo
553-5734
- Primus Manager
ESKADENIA Mr. Na'el Salah, 551-0717/
www.eskadenia.com nael.salah@eskadenia.com
Software Solutions Managing Director 551-0719
www.estartasolutions.c Mr. Hatem Zeine, 533-0751/
Estarta Solutions hatemz@estartasolutions.com
om CTO 533-0752
Future Applied
Mr. Nabil As'ad, 551-5155/
Computer www.fact.com.jo nabil@fact.com.jo
General Manager 551-5156
Technology
Mr. Yousef
553-6608/
GCESoft Barghouthi, y.barghouthi@gcesoft.com.jo
553-6607
Managing Director
Mr. Imad K. Malhas, 593-0123/
IdealSoft www.idealsoft.com.jo imalhas@Idealsoft.com.jo
General Manager 593-1476
Integrated Mr. Walid Tahabsem, 461-8133/
www.itgsolutions.com tahabsem@itgsolutions.com
Technology Group CEO 461-8115
Mr. Haitham I.
Jordan Data Systems 550-2000/
Fanek, General haitham.fanek@jds.com.jo
– JDS 550-2020
Manager
Jordan technology Mr. Laith Qasem, 5925582/
l.qasem@jtg.com.jo
Group CEO 5921374
Mr. Samih Toukan, 461-3194/
Maktoob.com Inc. www.maktoob.com samih@maktoob.com
Managing Director 461-3189
Menhaj Educational Mr. Ghassan Al- 565-5066/
www.menhaj.com ceo@edgestech.com
Technologies Lahham, CEO 565-5077
National Insurance Mr. Sameer
551-1010/ sameer_gammoh@nathealth.
Administration Co. - www.nathealth.net Gammoh, General
552-0626 net
NATHEALTH Manager
www.paymentcentric.c Mr. Sameer Mubarak, 460-1780/ smubarak@paymentcentric.c
PaymentCentric LLC.
om General Manager 473-3506 om
Mrs. Randa Ayoubi, 593-3676/
Rubicon www.rubicon.com.jo randa.ayoubi@rubicon.com.jo
CEO 593-3696
Specialized Technical Mr. Humam Mufti, 580-2626/
www.sts.com.jo humam.mufti@sts.com.jo
Services - STS General Manager 582-9213
United Business
Mr. Mustafa 567-0171/ mustafa_rugibani@ubm.com.
Machines – www.ubm.com.jo
Rugibani, Chairman 567-0173 jo
UBM.com

4) SHIPPING COMPANIES

Company Tel. Fax. E-Mail
1. T.Gargour & Fils Company 5524142 5530512 tgf@tgf.com.jo
2. Philadelphia Corporation for Shipping Agencies 5681209 5603472 ffk_philco@nets.com.jo
3. Telstar Maritime Agencies (Jordan) PLC 4624107 4640168 telstar1@go.com.jo
4. Maltrans Shipping Agencies Co. 5663914 5665721 maltransgmo@firstnet.com.jo
5. Al-Jazy Shipping & Forwarding 5662111 5662112 info@aljazy.com
6. Petra Navigation & International Trading 5607021 5601362 petra@armoush.com.jo
7. Amin Kawar & Sons Co. 5609500 5672170 kawar@kawar.com.jo
8. Gulf Agency Company (Jordan) 5690891 5690893 jordan.ops@gulfagencycompany.com
9. Liberty Shipping and Transport Co. 5652611 5652607 libertyshipping@firstnet.com.jo

5) MEDICAL SERVICES & SUPPLIES

Company Contact Person Telephone Email
The Arab Pharmaceutical Dr. Kamal Al-Shaer,
580-2200 apm@go.com.jo
Manufacturing Co. Chairman
Dar AlDawa
Nezar Jardaneh, Chairman 553-9176 Admin.dad@dadgroup.com
Development Investment
Hikma Pharmaceutical
Saeed Darwazeh, Chairman 582-4222 Mrkt_hikma@nets.com.jo
Co.
United Pharmaceutical
Nedal Sukhtian, Chairman 416-2874 upm@firstnet.com.jo
Manufacturing
Arab Company for Farouq Qaadan, Director
569-2782
Medical Diagnosis General
Arab Medical & Ibrahim Beiruti, General
552-8009
Scientific Alliance Manager
Moh’d Sabagh, General
Al-Sabagh Drug Store 464-2945
Manager
Medical Development & Khaled Kanaan, Chairman,
566-9866 mds@go.com.jo
Supplies Co. GM
Rana Sukhtian,
Muneer Sukhtian Co. 566-3217
GM/Pharmaceuticals
6) PLASTIC & RUBBER INDUSTRIES

Company Contact Person Telephone Email
The National Foam Mesbah Shnaneh, Director 462-5583 nationalfoam@hotmail.com
Factory General
Orient Plastic Company Husein Abdin, Chairman 489-4183
Arab Foam Factory Co. Elia Nuqul, Chairman 465-2688 arabfoam@go.com.jo
Al-Ahli Plastic Fac. Co. Shaker El-Taher, Chairman 402-2752 ahliplast@nets.com.jo
Jamil Sahouri Bros. Co. Jamil El-Sahouri, Director 420-1144
General
Quality Plastic Industrial Elia Nuqul, Chairman 489-4111 qpi@nuqul.jo
Co.

7) TEXTILE INDUSTRY

Company Contact Person Telephone Email
Jordan Clothing Co. Sameer Maqdah, Director 420-3152
General
Arab Weavers Factory Muneer El-Kaloti, Chairman 402-2793
Co.
Advanced Industries Co. Elia Nuqul, Chairman 402-9614 aiccom@aic.nuqul.com.jo

8) PRINTING, PAPER, CARTON & PACKAGING

Company Contact Person Telephone Email
The Jordanian Printing Mashhour Haddad, Director 477-3896 jopress@go.com.jo
Press General
Central Press Maher Hammad, Director 477-9180 centralpress@nets.com.jo
General
The Arab Converting Adel Hejjawi, Chairman 491-1037 papcot@firstnet.com.jo
Trading Co.
National Press Hani Samman, Director 420-0021
General
Arab Cardboard Tawfiq Abuatiah, Chairman 402-2870
Manufacturing
Perfect Printing Press Elia Nuqul, Chairman 462-5688
Al-Ekbal Printing & Samer Fakhouri, Chairman 572-8861 printing@ekbal.com
Packaging
9) SUPPLY & FOOD STUFF INDUSTRIES

Company Contact Person Telephone Email
Raslan Al Kasih Sons Co. Moh’d El-Kasih, Partner 490-3312
Jordan Flour Mills Co. Bandar El-Tabbaa, Chairman 465-1574 jfm@nets.com.jo
Arab Danish Industries Othman Bdeir, Chairman 420-1824 bamco@firstnet.com.jo
Co.
Soft Hygienic Paper Ltd Abdulmajid Faouri, 566-5300 softco@index.com.jo
Chairman
Danish Jordanian Dairy Omar El-Horani, Director 534-4781 damish@nets.com.jo
Co. General
Fine Hygienic Paper Co. Elia Nuqul, Chairman 465-2688 fine@nuqul.com.jo
Universal Modern Oil Elia Nuqul, Chairman 552-3782
Industries
Al Maraai Est. for Food Hani Hijazi, Chairman 488-6155
Industries
Al Riyad Vegetable Oils Hatem El-Farhoud, Chairman 568-0048
Mfg.
Al Kasih Canned Food Moh’d El-Kasih, Director 487-4050 kascan@go.com.jo
Production Co. General
National Poultry Co. Moh’d Abughazaleh, 586-5081 Npc-mgmt@index.com.jo
Chairman
Al Keena Hygienic Paper Elia Nuqul, Chairman 465-2688 alkeena@complex.nuqul.jo
Mill Co.
Pearl Sanitary Paper Marwan Nuqul, Chairman 572-7430 pearlpc@go.com.jo
Converting Co.
Quality Food Co. Elia Nuqul, Chairman 465-2688

10) PACKING & PACKAGING

Company Contact Person Telephone Email
Packaging Industries Co. Elia Nuqul, Chairman 402-2715 pic@go.com.jo
United Plastic Products Co. Elia Nuqul, Chairman 402-2715
Jordan Paper Sacks Co. Omar Budeir, Chairman 534-3959 jps@nol.com.jo
National Drums Factory Michael El-Sayegh, Chairman 416-2481 npfc@nets.com.jo
Co.
Nablus Canning Industries Hazem Rasekh, Chairman 402-3832
Silver Star Plastics Co. Marwan Aitah, Chairman 402-3742 sales@silverstarplastics.c
om
Modern Paper Sacs Ayman Hatahet, Chairman 567-3573 sacks@mopico.com
Industries Co.
Technical Packaging Co. – Nabil Kanazeh, Chairman 446-0554 petco@index.com.jo
PETCO
11) ENGINEERING INDUSTRIES

Company Contact Person Telephone Email
RUM Metal MGF. Co. Mechiel Alsayegh, Chairman
+962 6 rum@go.com.jo
4022929
PETRA Aluminum Co. Shawkat Shegem, Chairman +962 6 petralu@go.com.jo
4200629
Jordan Lift CRANE MFG. Eskandar Sawalha, Chairman +962 6 jolift@go.com.jo
Co. 5533374
The Jordan Pipes MFG. Ali H. Mango, Chairman +962 6 jopipes@net.com.jo
Co. 4651468
PETRA Engineering Ind. Osama M. Ali, Director +962 6 talal@petra-eng.com.jo
Co. 4051048
Arab Aluminum Ind. Co. Khamis Ashour, Deputy +962 6
Chairman 5347145
Middle East Complex For Osama D. Khalil, Chairman +962 6
Eng. Electronic 5820601
Arabian Steel Pipes MFG Mousa A. Shhadeh, Chairman +962 6 asp@go.com.jo
Co. 4022136
Jordan New Cable Co. Moh’d Sabawi, Chairman +962 6
5606205
Modern Aluminum Ind. Elia Nuqul, Chairman +962 6
Co. 4645669

12) CONSTRUCTION INDUSTRIES

Company Contact Person Telephone Email
Jordan Iron Steel Industries Moh’d Taher, Chairman 463-8177
Co.
Union Chemical Vegetable Rajae El-Salfiti, Chairman 446-0567 unionind@go.com.jo
Oil Ind.
Arab Co. for White Eid Abukaraki, Chairman 464-3051 acwci@joinnet.com.jo
Cement Ind.
Jordan Marble Granite Co. Salim Zammar, Director 420-7040 nabelzm@go.com.jo
General
Jordan Ceramic Industries Mamdouh Abuhassan, 5-365-
Co. Chairman 0373
Prefabricated Buildings Omar El-Maani, Director 566-9466
Co. General
National Paints Co. Michael Sayegh, Chairman 416-2481 npfc@nets.com.jo
Arab Iron Steel Industries Ibrahim Aburagheb, Chairman 551-7739
Co.
Jordanian Cyprus Moh’d Armouti, Chairman 439-6944
Construction Ind.
Jordan Sipes Paints Co. Isam Bdeir, Chairman 420-4292 sipes@go.com.jo
Elba House Co. Zuhair Khoury, Chairman 534-2601 info@elbahouse.com
National Steel Industries Ghassan Mufleh, Chairman 463-8191
Petra Steel Industries Co. Adel Aburagheb, Chairman 592-1641 psteel@go.com.jo
United Steel Shafiq Zawaideh, Chairman 446-0223 uisteel@accessme.com
Manufacturing Co.
Ready mix Concrete Makram Alami, Chairman 585-8110 rmccs@go.com.jo
Construc. Supplies

13) FURNITURE, KITCHENS AND DOORS

Company Contact Person Telephone Email
Ayoubi’s Steel Furniture Dr. Zaki M. Ayoubi, Chairman +962 6 ayuobi_co@nets.com.jo
FAC. 5662574
Jordan Wood Ind. Co. Najeeb A. Qubain, Chairman +962 6 jwico@go.com.jo
4201171
Specialized Furniture Est. Omar El-Maani, Director +962 6 maani@maanimanufactu
General 5669466 ring.com

14) CHEMICAL INDUSTRIES

Company Contact Person Telephone Email
The Industrial Commercial Moh’d Abu Hassan, Chairman +962 5 icacomp@go.com.jo
AGR. Co. 341945
The Arab Chemical Saad Muasher, Chairman +962 6 acdico@nol.com.jo
Detergents Ind. Co. 4891962
Jordan CARBONATE Co. Ayman A. Hatahet, Director +962 6 hatahet@go.com.jo
General 5665517
National Chlorine Ind. Co. Moh’d Y. El-Taher, Chairman +962 6 chlorine@nets.com.jo
4050291
Jordan Sulpho Chemicals Saeed Mousher, Chairman +962 5
Co. 3653435

15) AGRICULTURE & ANIMAL RESOURCES INDUSTRIES

Company Contact Person Telephone Email
Arab Feed MFG. Co. Jack G. Khayyat, Director +962 6
4631163
Jordan Greenhouses Ghaith Sukhtian, Chairman +962 6 green@rayyan.com.jo
MFG. 5688888
Arab Drip Irrigation Hatim Sh. Zu’bi, Chairman +962 6 adritec@nets.com.jo
Systems MFG. Co. 5603779
Modern Fertilizer Mustafa Meqdadi, Chairman +962 6
Production Co. 4029213
Provimi Jordan Moh’d Hammodeh, Chairman +962 6
Concentrate MFG. Co. 4625617
16) LEGAL SERVICES

Company Contact Person Telephone Email
Ali Sharif Zu’bi & Sharif Sharif Zu’bi, Partner 464-2908 info@zubilaw.com
Zu’bi Advocates & Legal
Consultants
Rabah & Associates Nabil Rabah, Partner 566-0971 nabilrabah@index.com.j
Counselors & Attorneys at o
Law
Thamer Obeidat & Freihat Thamer Obeidat, Partner 567-2222 thamer@obeidatfreihat.c
Company om
International Business Nisreen Haram, General 552-5127 contact@ibla.com.jo
Legal Associates Manager

17) EDUCATION SECTOR

Company Contact Person Telephone Email
Modern Montessori School Randa Hasan, Owner/Principal 079 - chairman@montessori.
5536363 edu.jo
Amman – Montessori Nourhan Zihnie, Academic 079 - icme@montessori.edu.j
Centre Director 5511937 o
Abla Nusseir Zuraykat, 06 -
Jubilee Institute abla@jubilee.edu.jo
Director 5238337
Mashrek International 079 - hanamalhas@hotmail.c
Hana Malhas, Principal
School 5667017 om
List of Iraqi Businessmen who participate in the Rebuild Iraq 2005 Exhibition, Amman

Member’s Name Specialty Company’s Name E-mail & telephone
1. Sarmad Hazem Contracting & National United sarmadanaee@vahoo.co
Na’oum Anani constructions Group Company
2. Jamal Mahmoud Contracting & Al-Bajel Trading Bajilco77@yahoo.co
Hussein Al-Sa’ati constructions Agencies Company
3. Mahmoud Shaker Contracting & Al-Bajel Trading Bajilco77@yahoo.co
Jasem al-Ani Trading Agencies Agencies Company
4. Ahmad Naji Contracting & Raghadan Trading Raghdan iraq@yahoo.com
Rashid Al-Douri Trading Agencies Agencies Company
5. Naser Naji Rashid Contracting & Raghadan Trading Raghdan iraq@yahoo.com
Al-Douri Trading Agencies Agencies Company
6. Qaisar Abdallah Contracting & Raghadan Trading Raghdan iraq@yahoo.com
Hassoun Trading Agencies Agencies Company
7. Hekmat Khathem Contracting Trade Agencies hakeemban@yahoo.com
Younis Al-Hedawi Office
8. Lama Mudar Importing medical Lama Pharmacy Luma-dhia@yahoo.com
Deya’ Al-Kharsan &medicine
accessories
9. Shatha Kathem Importing medical Al-Nadia Pharmacy Luma-dhia@yahoo.com
Younis Al-Hedawi &medicine
accessories
10. Zeinab Ghaji Jaber Importing medical Mankhar Mass zinoba@yahoo.com
Al-Malki &medicine Pharma
accessories
11. Ahmad Ghaji Importing medical Mankhar Mass Ahmad78eng@yahoo.com
Jaber Al-Malki &medicine Pharma
accessories
12. FahemAbdel Contracting Al-Waheb Trading fahim1962@yahoo.com
Hamzeh Matar & Contracting Co.
Jaber Al-Sheebani
13. Laith Hussein Al- Importing press Laith Hussein for laithhhh@hotmail.com
Rajhi requirements and importing press
basic items requirements
14. Mohammd Abdel Contracting & Project Al-Merjal General aboabdo1958@msn.com
Razaq Munir Engineering Contracting Ltd
15. Al-Ani Company
16. Rasha Talal Ismail Contracting Yaser Al-Abidi Yaser ram2005@yahoo.com
Saleh Al-Qaisi Electrical
equipment &
Contracting Co.
17. Mohammad Consultation & A’ali Al-Khaleej serwanbarzanji@yahoo.com
Seerwan Kamal Engineering Engineering
Al-Jebari Contracting Contracting Co.
18. Khaled Ismail Al- Trading Agencies Al-Malah Trading khaldalqali22000@yahoo.com
Wali Agencies Group
19. Mohammad Contracting & Al-Rewaq Trading Bajilco77@yahoo.com
Hassan Ibrahim Construction Agencies Co. &
Al-Bajel Co.
20. Abdel Hakim Ali Contracting Al-Qabas Oil qabasoil@alqabasgroup.com
Al-Qaisi Services Ltd.Co. www.alqabasgroup.com
21. Riyadh Subhi Construction Al-Majarah Great Galaxy-iraq@galaxyvintl-
Mohammad Ali contracting Trading Company group.com
Al-Jebouri
22. M’utaz Yahya General Contracting Al-Tamayz altamayz@yahoo.com
Mohammad Al- General Trading
Qazaz Ltd. Co/Ninawa
23. Saleh Taha Yasin Contracting & factory Al-Tamayz altamayz@yahoo.com
Al-Yasin installations General Trading
Ltd. Co/Ninawa
24. Mershed Hamed Engineering projects Al-Ata Great ataco@ataccocompany.com
Khalil Al-Fayad General www.atacocompany.com
Contracting Co.
25. Abdel Mohaymen Processing & Oil Al-Rawabet Oil alfayadh@uruklink.net
Abdel Razak services Services &
Ismail Al-Fayad processing of oil
& Gas affiliated
factories
requirements Co.
26. Munir Abdel Amir Trade business Wadi Al-Khair muneerho@yahoo.com
Hamoudi General Trading
Ltd. Company
27. Nather Qasem Project execution Nather Al-Qaisi natheralkaysi@yahoo.com
Mohammad Al- for executing
Qaisi water treatment
project & building
steel frames
28. Sa’d Aboud Contracting & Sa’d Abboud Yaser
Abdallah Al- agricultural Agricultural Hhassansaad@hotmail.com
Naimi investments investments C o.
29. Sa’d Mahdi Hadi Paper and cleaning Al-Balsak Trading balsakgroup@yahoo.com
Al-Jebouri material Trading Ltd Co
30. Haitham Abdel Foodstuff Industry Al-Shahd Animal Ssavaf28@hotmail.com
Majid Al-Azawi Production &
foodstudd
industries Factory
31. Nabil Abdel Majid Trading & animal Al-Shahd Animal nabialalazaw@hotmail.com
Al-Azawi wealth Production &
foodstudd
industries Factory
32. Anmar Nabil Trade Business Jabal Salma Anmar3@msn.com
Abdel Majid General Trading &
Contracting Co.
33. Mustafa Salem Trade & contracting Ashab Al-Hema mstfsatm@yahoo.com
Khathem Ibrahim Trade & Geneal
Al-Bayati Contracting Ltd
Co
34. Sabah Al- Industrial/Trade & Al-Mousawi Trade Yaser info@al-mosawi.com
Mousawi Contracting & Industry Group www.al-mosawi.com
35. Abdel Jabbar Water and sewage Al-Melhem yadalkein@yahoo.com
Razouki Al-Abidi network & stations Contracting Ltd.
contracting Company
36. D.Omar Hamad Chemical & Trade Al-Manahleh lait21973@yahoo.com
Shihab Al-Abidi Consultation International
Group & Lary
Trading & General
Contracting Ltd.
Co.
37. Jamal Abdel Amir Erecting water Malka Company Remazz2001@yahoo.com
Hamoudi Al-Abidi treatment
plants/Consultation
38. D. Naji Kittani Industrial Investments Zuhairhamid@yahoo.com
39. Rashid Kittani Consultation/Navy & Zuhairhamid@yahoo.com
Land International
Transportation
40. Ahmad Ibrahim General Contracting Deelan General dilanco Baghdad@yahoo.com
Ahmad Al-Mofti Contracting &
Real Estate
Investment
Company
41. Mohammad Sharif General contracting Dilan General Dilanco Baghdad@yahoo.com
Al-Badawi construction & Contracting Co. &
internal decoration Al-Mansour
Architecture &
Decoration Office
42. Abdel Qader Middle East
Mawlood Contracting
Company /Irbil
43. Jamil Kakel Hasan Ministry of
Health/Irbil
44. Heqal Ghazi Heqal Foodstudd
Shahin & consumables
Trading Com./Irbil
45. Eng.Shukri Doban Concrete
Mohammad Said Block Production
Co.
46. Eng. Rabad Dahook Canning
Khaled Hasan Factory
47. Bazar Najem General Manager Matin Potable bejorn@yahoo.com
Eddin Said Water Production
Co./Dahook
48. Saleh Ibrahim Al-Amdi Fodder
Ahmad & poultry Trading
49. Azad ZakiAbdel Trading Business Zawiteh General
Qader Trading Co/Dahook
50. Bahlawan Ahmad Factory Manager Sartank For Tiles pahlawan a@yahoo.com
Ibrahim & Marbel
Company
51. Ra’ed Issam Jalal Marketing & Sales Golden Trading foxraied@yahoo.com
Manager Ageny Company
52. Abdel Amir Abdel Communication/Gene Al-Oumaraa Dilanco
Hussein Ghenwi ral Trading Communication oumaraa@yahoo.com
Al-Sa’di Technology Ltd.
Company
53. Alyah Taleb Ali Trade Agencies Jabal Al-Safa jabalalsafa@yahoo.com
General Trading &
Agencies Ltd.
Company
54. Adnan Abdel Electrical Material Adnan Al-Badri
Razzak Abdel Trading Electrical material
Karim Al-Badri trading
55. Karmel Decoration business Deelan Trading & dilancobaghdad@yahoo.com
Mohammad Sharif General contracting
Al-Badawi Co.
56. Salah Mahdi Saleh Construction business Deelan Trading & dilancobaghdad@yahoo.com
Mohammad Al- General contracting
Dallal Co.
57. Bilal Zuhair Taha Marketing & Sales Golden Trade bilalhamed@hotmail.com
Hamed Agencies Company
58. Hussein Jabil General Trading & Al-Sohoul General sohoul aliraq@hotmail.com
Lami Al-Malki Contracting Trading &
contracting
59. Najah Jabar Habs General Trade & Sohoul general Sohoul aliraq@hotmail.com
Al-Rabee’ Contracting trading &
contracting Co.
60. Eiman Saleh Dentist University of drimansalih@yahoo.com
Mahdi Al-Shebani Al-Mustanseryeh
61. Hanin Kathem Dentist University of drimansalih@yahoo.com
Mohammad Baghdad
62. Haidar Khatem Computer University of Al- drimansalih@yahoo.com
Mohammad Nahreen
63. Khaldoon Abdel Constructional Golden water Trade mahmodkak@yahoo.com
Karim Mahmoud contracting and Trade Agencies Company
agencies
64. Zuhair Sha’lan Agricultural Al-Rashdeyeh
Omran Al- constructions Farms
Hameedat
65. Dr.Mahmoud General Surgery and Al-Furat Private
Faleh Mahmoud FRCS Dr. Hospital
Thiab
66. Abdel Karim Abed General Al-Malek General almalekiraq@yahoo.com
Ali Malek Trade/Animal & Trading and
agricultural wealth agricultural Trading
67. Arkan Salah Mal General Contracting Taj Al-Arsh tajalarsh999@yahoo.com
Allah Al-Tamimi & Construction & Contracting
Trade Company
68. Anmar Abdel General Manager Dedhleh General asabri@tigrsiraq.com
Jabbar Abdallah Contracting & www.tigrisiraq.com
Sabri Industry Est.
69. Member’s Name Specialty Company’s Name E-mail & Celli phone
70. Yaser Shehab Import of electrical Yaser Al-Abidi for yaser ram2005@yahoo.co.
Ahmad Al-Abidi equipment Electrical
Equipment Trade
71. Suhail Adeeb Engineering Al-Bani Ideal for aldabaghsuhail@yahoo.com
Jamil Al-Dabbagh Construction Building
Contracting Construction Co.
72. Muwafaq khalil Industry Al-Alaf for tiles &
Ibrahim Al-Alaf Marbel
73. Kamel Khader Consultant Engineer Iraq plains general kamil almorsidy@yahoo.com
Abbas Al- contracting Co.
Morshidi
74. Sa’d Al-Khathmi Consultant United Nation slaladhimi@yahoo.com
75. Riyadh Abdel General Contracting Al-Rand Land
Fattah Qaddouri & trade General
Contracting &
Trade Ltd. Co,
76. Haidar Khadir Factory Manager Wadi Al-Furat
Abbas Radiators Industry
Factory
77. Burhan SadeSaheb Foodstuff canning Al-Hula foodstuff
Factory Manager canning Factory
78. Meqdam Abdel Constructional miqdamlateef@yahoo.com
Karim abdel Latif Contracting and
general electricity
79. Sa’d Hashem Foodstuff marketing Sa’d Bader Stores
Hamid Badir for marketing
foodstuff products
80. Abdel Hamid Taha General Jerso Co. For jersogroup@yahoo.com
Fares Mohmmad Contracting/Road contracting & Road
Al-Fehdawi Construction Execution works
81. Ghulam Saleh Agriculture Al-Tabaqjali
Hashem Al- Requirement Trading Agriculture
Dahkali Processing Office
82. Yaser Taha Elyas General Manager Engineering Group cegmbt@yahoo.com
Khader Co. For
Construction
83. Thafer Abdel Hadi Print Machine and The Labor mhrasadi@uruklink.net
Abdel Hamid material Trading Printshop
84. Maher Abdel Hadi Sales and Marketing United Company maher@aaliancetrading.ca
Abdel Hamid General Manager for Scientific
Equipment Trading
85. Adel Mahdi Najm General Trading Al-Hani Trading Arawi@hotmail.com
Al-Rawi Company
86. Yousef Ali Ghaleb Instruction Vocational vagyassin@yahoo.com
Yasin Training
87. Khadeer Abas Al- Constructional and Safsaf kalsarrai@yahoo.com
Sarraj foodstuff Contracting confectionary &
Pastry
88. Ammar Abdel Car Trading Abdel Karim Car
Karim Mohammad Trading Company
Bari
89. Raheem Burhan Contracting & Sohoul of Iraq airaheemco@hotmail.com
Waddah Al-Sadi Processing Company
90. Naem Hashem Marketing Manager Al-Rabee’ Tourist naem2005@yahoo.com
Mousa & Travel
91. Amir Amer Production Manager Al-Rafideen Car Furat radiator@yahoo.com
Khader Al- Radiators’
Khazraji production Ltd Co
92. Bareq Amer Marketing Manager Al-Iraq Al-Amer iamirtrade@yahoo.com
Khader Al- Geenral Trading
Khazraji Co.
93. Dr. Imad Sheba Instructional University imadsa 1986@hotmail.com
Ahmad
94. Dr. Akef Khalil Advanced Laboratory Al-Alosi oaky56@msn.com
Al-Alousi Examinations Consultant 07901348381
Laboratory
95. Ali Tareq Abed Water Treatment Al-Maqate’ nicco2004@yahoo.com
Hasan Al-Rabee’e technology Contracting Ltd. sectionnsco@warkaa.net
Company
96. Taqy Raouf Al- Consultant Taqi Al-Sheebani
Sheebani Engineering Consultant
Engineering Office
97. Dr. Kana’n Industrial Al-Tahani Food Kanaan khalifa@yahoo.com
Khalifeh Abdel Powder Factory Kanaan
Halim khalifa@hotmail.Com
98. Hassan Ali Ahmad Authorized Manager Khair Al-We’am hassanrawi@yahoo.com
General
Contracting and
Fire Fighting
Equipment Co.
99. Ahmad Kakan Accounting Manager Khair Al-We’am ahmad2000@hotmail. Com
Abdallah Ahmad Fire Fighting
Equipment Trading
Company
100. Wa’el Trading & Dar Al-Marefa Furat waeilk@yahoo.com
Abdel Razzak Said Preparations Trading Company Mobile 07901355602
101. Yaser General Trading & Automatic Factory
Mahdi Hadi Contracting
102. Ihsan Designs and Al-Raei Aamily2003@yahoo.com
Mohammad Construction Contracting
JawadMousa Al- Co/Ihsan
Meshhadi Engineering Office
103. Fawaz Board of Orok Skin Tanning sakheralsafi@yahoo.com
Tateq Mohammad Management Co. .07901438028
Reda Al-Safi Member
104. Saker Authorized Manger Orok Skin Tanning sakheralsafi@yahoo. Com
Fatek Mohammad Co.
Reda Al-Safi 07901438028

105. Zahra Commercial Manager Orok Skin Tanning sakheralsafi@yahoo. Com
Nouri Abdel Amir Co.
106. Zeinab Accounting Manager Orok Skin Tanning sakheralsafi@yahoo. Com
Adel Abdel Ghani Co.
107. Mohamma Factory Manager Al-Dewaneyeh mjubori@hotmail.com
d Wahab Hussein Textile Company
Al-Jebouri
108. Seef Eddin Administrator Tourism
Mohammad Organization/Bagh
Ibrahim Al-Hayes dad Island Tourism
109. Mohamma Manager Tourism
d Ibrahim Organization/Bagh
Mohammad Al- dad Island Tourism
Hayes
110. Hussain Commercial Hussain967@yahoo.com
Mohammad Agencies
Ateyeh Al-
Maqdami
111. Atheer Commercial Al-Nomour Atheerkakan@yahoo.com
Ahmad Kakkan Advertisements Advertising Co,
Al-Neimi
112. Star Asem Authorized Manger Al-Ekhwan Textile
Kathem Zenknah & Metal Curtains
Trading- Brightly
Aluminum Section
Factory
113. Adel Marketing Adel Processing & @yahoo.com
Abdel Khaleq Ali Transporting oil &
Shwan lubricant 07901920184
Production
114. Mohamma Authorized Manager Al-Jenabi janabigroup@yahoo.Co
d Jasem Alwan Exhibition,
Al-Jenabi Transportation Mobile : 07901404546
Customs Clearance
services Group
115. Ramadan Authorized Manager Haroon ramasanshahin@yahoo.com
Shukri Shahin Commercial Mobile : 07901
Agencies Company
116. Ahmad General Contracting Al-Wahj Al- Yahoo.com
Abed Tahmaz Al- Akhdar General Mobile : 07901177516
Qaisi Contracting
Company
117. Emad Contracting/Trading Remal Trading& emadz@slingshot.co
Abdel Razaq Al- & Insurance Contracting
Zebaidi Company
Al-Me’mar
Stationary
118. Muhi Marketing Al-Sameraei
Jasem Mohammad General Trading
Al-Samerraei Office
119. Seef Eddin Environmental Technical Studies Saify1956@yahoo.com
Farouq Al-Alousi Affairs office
120. Manal Preparation, erecting Al-Yasmeen mavaseen3@yahoo.com
Sabeeh Mubarak of water treatment preparation, Mobile : 0790137.944
stations erecting, operating
& maintenance of
Water Treatment
Stations
121. Mustafa Trading & Processing Modern Mm114ali@yahoo.com
Hassan al-Ali Technology
Commercial
Agencies Company
122. Qasem Trading & Processing Modern Kassim@al-omargroup.com
Mohammad Technology
Ahmad Al-Amer Commercial
Agencies Company
123. Salam Private Construction Constructional cegmbt@yahoo.com
Abdallah Hussain chemicals/Industrial Engineering Group
Al-Hayani Flouring 0096415423233

124. Akeel General Trading & Al-Reda general @yahoo.com
Gaeebi Kate’ Contracting Trading & Mobile 07901351048
Contracting
125. Thaer General Trading Thaer Lighting @yahoo.com
Faraj Butrous Material Trading Mobile : 07901867814
Daoud
126. Mohamma Industrial Al-Meeran almeranco@yahoo.com
d Nouri Al-Akeeli Furniture Industry Mobile 0790195488
Ltd. Co.
127. Laith Construction material Al-Masar Engineer Laith
Mohammad Ali Trading/Construction laboratory soil test albaghdady@yahoo.com.
Mohammad Laboratory Tests and pole Mobile : 0791910873
Hassan Al-Aziz installations
Al-Baghdadi Company
128. Dr. Basel Authorized Manger Al-Sadeer Furniture drkubba@yahoo.com
Abdel Amir Industry Ltd. Co
Kubbeh
129. Mohamma Industry Almeeran metal & Almeranco@yahoo.com
d Meeran Ahmad wooden furniture
co.
130. Qais Fabrication and Al-Saher Furniture @yahoo.com
Mohammad Ali trading of Household Trading & Industry
Mohammad furniture Co. Mobile :07901906149
Hassan Al-
Baghdadi
131. Sameer Trading & @yahoo.com
Sabri Abdel Contracting
Hamid Al-Naiemi 0096417745444

132. Euad Commercial agencies Commercial Alzahraatalih2004@yahoo.co
Adeeb Al-Sa’di Agencies Al-
Khadeer m
Commercial
agencies Ltd. Mobile : 07901728097
Company
133. Al-Zahra Trading & general Al-Tabareej Alzahraatalih2004@yahoo.co
Naji Taleb Contracting Contracting Co.
m

Mobile : 0790173319

134. Hamid Electronic @yahoo.com
Majid Jamil Al- 0096414225881
Heyali
135. Ahmad Mechanic @yahoo.com
Majid Jamil Al- 079014110809
Heyali
136. Yousef Mechanic @yahoo.com
Majid Jamil 0096414251119
Ibrahim Al-Heyali
137. Basem Generators and Great performance Injaz1@yahoo.com
Mohammad Abed erecting ready made General Trading & 07901360889
Al-Zebaidi shops Contracting
138. Hazem Generators and Great performance Injaz1@yahoo.com
Mohammad Abed erecting ready made General Trading & 07901360868
Al-Zebaidi shops and water Contracting
treatment
139. Hassan General Trading & Hanan Laboratory @yahoo-.com
Mohammad Ali Laboratories 0096414228653
Hassan Mahmoud
140. Sameer Import drugs and Al-Ahram Zaid samir@yahoo.com
Abdel Karim Al- medical equipment Pharmacy/Al-
Jebouri Kadah Trading & 07902386236
Contracting /Al-
Kadah 009641220173
Programming Co.
141. Zeid Medical Equipment Al-Kardah General Zaid Samir @yahoo.com
Samir Abdel Trading Trading Company
Karim 07901386238

142. Oday Trading & General Al-Zumorrod Info.@babvlonenterpricesgro
Hassan Al- Contracting General Trading
Kharsan ltd. Company upltd.com

07901908201

143. Raed Industry/Trading Al-Rahmani Raidalrahmani@alrahmanigro
Abdel Sattar Al- /Contracting Companies Group up.com
Rahmani 07901909179
144. Abdel Trading/Industrial Samad Restaurant hameed@iede-iq.org
Hamid Bager Al- Investment 07901362188
Hali
145. Loay General National Company louay@altahangroup.com
Ne’meh Al- Trading/Plastic for household 079-1988620
Tahhan Industries industry/National
Company for
ground furnitures
146. Eyad General Trading and Al-Wadea Trading Wadearubayee@yahoo.com
Hameed Al- Contracting Company 07901911508
Rabeeie
147. Ya’roub Construction Al-Shahba’ Bricks yaroubalkavssi@yahoo.com
Ibrahim Ahmad industries/Commercia production co. 07901908552
Al-Qaisi l agencies Golden Qala’
Trading Company
148. Abedel General Al-Sindibad Money Abd2124@yahoo.com
Hussein Lefteh Al- Trading/Money Exchange 07901906022
Sa’edi Exchange Company
149. Maher General Trading Al-Ahgaf Trading maherobaidy@yahoo.com
Mohammad agencies Company
Hassan Al-Abidi 07901907017

150. Mohamma Industry/General Arab Engineering @yahoo.com
d Majed Al-Naher Trading sections Company
07901907017

151. Dr.Abbas Kader Abbas@hotmail.com
Fadel
0790114220279

152. Ra’ed Al- Plastic, packing and National Company raid@altahangroup.co.
Tahhan packaging Industry for household 07901908866
industry
153. Said Elyas Industry/General Shams Al-Nahar saidgasgous@yahoo.com
gasgous Trading Commercial 07901909221
Agencies Company
154. Musadaq Industry Confectionary & alkurmangi@yahoo.com
Mohammad Saleh Pastry Abu Rafe 7785479work
Factory
155. Ghassan Industry/Trading/Con Ghassanalrahmani@alrahman
Abdel Starr Al- tracting igroup.com
Rahmani 07901907253
156. Laith Dya’ Contracting Engineering laithamili@yahoo.com
Al-Amli Models for 07901908552
contracting
Company
157. Sa’d Aziz Foodstuff trading Iraqi Flavors Baghdad@terramar.com
Al-Attar Company 07901921008
158. Sa’d drsaad@alkhazin.com
Shaker Tawfiq
07901908620

159. Ali Adnan joudi@emairates.net.ae
Al-Joudi
0790191508

160. Abeer abeersamarraie@yahoo.com
Taleb Al-
Samerra’ei 07901409573

161. Nora Pharmacy Nora iraq@yahoo.com
Yassin Ahmad
Khalaf 0096415428201

162. Member’s Specialty Company’s Name E-mail & Celli phone
Name
163. Hamzeh General Contracting Al-Mared General maaridco@yahoo.com.
Hashem Khadir Contracting Co. Hamz50@yahoo.com
Al-Quraishi 07901490947
164. Abdel General Trading Abdel Kareem @yahoo.com
Kareem Murad mMurad import & 07901605952
Hussein Al- export office 07902156631
Jebouri
165. Osama Technical Manager Al-Yousr osamajamali@yahoo.com
Hassan Hadi Commercial
Agencies Co.
166. Ahmad Technical manager Wara Commercial Ahmadtalbani@alahmanigrou
Sadi Nameq Al- Agencies company p.com
Talbani
167. Farouk Technical Manager Al-Rahmani Faroukalkasab@alrahmanigro
Foud General Trading up.com
MohammadAl- Company
Qasab
168. Haidar Technical Manager Horizon Oil & Gas hwaad@yahoo.com
Wa’d services Co.
169. Zuhair Foodstuff industry Al-Mansour Zuhair hamid@yahoo.com.
Taha Hamed consultation/Industria Industrial
l investment packaging
Company 07901340042

170. Hussain Flavors/Foodstuff Al-Haddad Trading Hussainhddad2000@yahoo.c
Jawad Sadeq Al- Industry Shops
Haddad (-71) om

07901178147

171. Jawad Flavor/Foodstuff Alhaddad Trading Hussainhddad2000@yahoo.c
Sadeq Haddad industry Company
(062) om

07901178147

172. Khaldeh Authorized manager Dar Al-Kindi Kindihouseco@yahoo.com
Abdl Khaliq Ja’far Trading Ltd. 07901377517
Al-Qayem Company
173. Saleh Foodstuff Industries Al-Malweyeh for Salih19602003@uahoo.com
Araeebi Saleh Al- foodstuff powders 07901917145
Samerraie packing factory 0096417173022
174. Fa’eq Foodstuff Industries Al-Basheq for @yahoo.com
Adel Majeed pickles and 07901921214
Hameed Al- foodstuuf 0096414254092
Abeedi production
company
175. Yaser Warehouses/Share Aboamar82@yahoo.com
Amer Majid Sadeq exchange 07901341380
Al-Radeeni management
176. Ammar Marketing Al-Meezab aboysr@yahoo.com
Kathem Lafteh General Trading 009641765626
Odeh Al-Atwani Company
177. Jawdat Industry Al-Jalabi Stocking
Shuker Abdel Factory
Qader Al-Tetenji
178. Sabri Textile industry Al-Dahma’
Sadeq Hassan Al- Clothing and
Masri stocking made
Company
179. Dr. Haidar Urologist Private clinic baderjwad@yahoo.com
Ismail Jawad
180. Mohamma General Sahl Al-Bawadi @yahoo.com
d thaker Eqab Al- Contracting/Processin General
Kabeesi g/Construction Contracting Co 07901756557

008821621442352

181. Ali Taleb Engineer Al-Jalabil Stocking Nora iraq@yahoo.com
Majid Factory
0096415428201

182. Member’s Specialty Company’s Name E-mail & Celli phone
Name
183. Rula Naji Office Manager Maximum Power rulanaie@yahoo.com.
Taleb General Trading 0096415562980
Company
184. Rasheed Trading & Al-Nasaem rasheedkanna@yahoo.com
Abdel Rahman Contracting/Fodder Electrical items 07901864367
Kanna production Trading 0096415375381
185. Dr. Industrial Aviation Research Monab1032@yahoo.com
Mohammad consultation/Scientifi Center 07901518769
Ibrahim c 0096415153843
Mohammad Al- Researches/Teaching
Kharkhi
186. Mustafa Aviation Science Aviation Research Mustij2003@yahoo.com
Hassan Jasem /Turbine Center 07901422627
engines/Engineering
consultation Research
187. Emad Marketing International mash@uruklink.net
Abboud Naji Al- Cheques Co. 07901304163
Defaei
188. Sua’d 0096417759186
Abdel Wahhab
Abdel Razzak
189. Samira Fine Art 0096415560811
Abdel Wahhab
Abdel Razzak
190. Sarab 0096415425197
Abdel Wahab
Abdel Razzak
191. Nadya Ali 0096417740526
Hassan
192. Jawad Head of Company Orlo Engineering almayasim@yahoo.com
Kathem Al-Kildar system Services ormando@imdex.com.jo
(0119) Company
193. Afeera Biology Harmon Al-Mustanseryeh afrashaker@yahoo.com
Shaker Naseef University/Ministry 07901743237
of Higher
Education &
Scientific Research
194. Dr. Qasem General Manger Iraqi Professional qasim@iee.org
Al-Akaishi Forum Ltd IFP Ltd www.iraqiprofessionalforum.
com
0044(0)7990596385
195. Dr. Consultant Iraqi Professional Muhsen
Mohsen Saleh Forum Ltd IFP Ltd shalash@hotmail.com
www.iraqiprofessionlforum.c
om
07901920901
196. Saad General Contracting Horizon saadtwafeik@yahoo.com
Tawfiq Architectural 07901432368
Mohammad General 0096415435951
Abdallah Contracting
Company
197. Fakhreyeh Drug industries Alwafa Drugstore fakhriachemist@hotmail.com
Jawad Mahmoud 07901334120
Al-Bazaz 0096417193032
198. Iqbal Financial Manager Al-Kindy General Ikbaljafer@yahoo.com
Abdel Khalik Jafar trading Company 07902211023
Al-Qayem
199. Oday General Trading @yahoo-com.
Safar Abdel Qader 0790155484
Shaher Al-
Hadeethi
200. Mohamma Green Oasis Co @yahoo.com.
d Ibrahim Khadeer 0096417171453
201. Ateyeh General Trading Al-Seef Foodstuff @yahoo.com
Sheya’ Mahood Trading 0096418828867
Al-Sa’di
202. Mohsen General Trading Al-Seef Foodstuff @yahoo.com
Rami Dakheel Trading 0096418828867
203. Najdat Expert Ministry of Science @yahoo.com
Hamdi Abdel & Technology 07901716349
Razzak
204. Aref Expert Baghdad Noorarifle989@yahoo.com
Jasem Mohsen Municiplaity 07901716349
0096415179077
205. Eng. Asad Authorized Al-Nukhbah
Al-Khudairi Manager/Contractors General contracting
Union Chief Co.
Contractors Union
Chief
206. Eng.Ala’H General Manager Ministery of
ussain Mohsen Iraqi Contractors Housing/ Iraqi
Union deputy chief Contractors Union
207. Eng.Adna Secretary General Iraqi Contractors
n Al-Qassab Union
208. Eng.Adna Engineer & Adnan Al-Mousawi
n Al-Mousawi Contractor, Board of General contracting
Directors Member Iraqi Contractors
Union deputy
209. Mohamma Board of Directors Al-Masar General
d Jawad Al- member Contracting Iraqi
Jebouri Contractors Union
210. Eng. Awni Engineer & contracting Iraqi
Makeyyeh Contractor, Board of Contractors Union
Directors Member
211. Eng.Hate Engineer & contracting Iraqi
m Sarsam Contractor, Board of Contractors Union
Directors Member
212. Sami Engineer & Tadmor Wall Co.
Alwan Al-Ani Contractor, Board of contracting Iraqi
Directors Member Contractors Union
213. Dr. Al-Ati General
Dawoud Hashem Contracting
Daoud
214. Eng.Anma Tadmour Wall
r Sami Alwan General
Contracting
Company
215. Nabil Tadmour Wall
Khalil Tawfiq General
Contracting
Company
216. Ahmad Tadmour Wall
Sami Alwan General
Contracting
Company
217. Jamal Tadmour Wall
Kathem Alwan General
Contracting
Company
218. Eng. Qais Engineer & Al-Muthalath
Mohammad Contractor General
Hassan Contracting
Company
219. Mustafa Contractor Tadmour Wall
Hassan Kamel General
Contracting
Company
220. Turkey Contractor Al-Qabas General
Al-Qaisi Contracting
Company
221. Kathem Contractor Al-Massar
Hadi Jawad Contracting
Company
222. Ali Ghaleb Contractor Orok General
Faleeh Contracting
Company
223. Adnan Contractor Al-Ati General
Saleem Al-Akeeli Contracting
224. Mohamma Import & Export Chief of Baghdad Mhkazzaz @yahoo.com
d Hassan Al- Chamber of 07901921040
Qazzaz commerce
225. Mahmoud General trading First Deputy Chief h.alwash@yahoo.com
Mohammad Jawad of Baghdad 07901921041
Alloush Chamber of
Commerce
226. Husain Import & Export Second Deputy @yahoo. Com.
Ahabeeb Wali Al- Chief of Baghdad 07901921042
Jaff Chamber of
Commerce
227. Falah General Trading Member of Ammaralshamma2003@yaho
Mohammad Baghdad Chamber o.com
Hassan Al- of Commerce 07901921037
Shamma’
228. Abdel Star Import & Export Member of eastern@uruklink.net
Mohammad Baghdad Chamber Bghdad@uruklink.net
Hassan Al- of Commerce 07901906644
Baghdadi
229. Salah General Member of salahalwash@yahoo.com
Mahdi Abdel Contractor/Import & Baghdad Chamber 008821655594002
Razzak Alloush export of Commerce 009641779992
230. MalekHas Pumps , fire fighting Member of Obaidigroupco.@yahoo.com
san Hamzeh Al- equipment and meters Baghdad Chamber 008821621803109
Abeedi import of Commerce
231. Thabet Authorized manager Member of thabitalbaldawi@yahoo.com
Mohammad for AlBeldawi Group Baghdad Chamber 07901921039
Hussain of Commerce
232. Talen Authorized manager Member of @yahoo.com
Hadi Abid Al- for al-Meeqat Baghdad Chamber 07901921038
Shammari General Trade of Commerce
233. Falah Authorized manager Member of @yahoo.com
Mersah for Al-thameen Baghdad Chamber 07901921044
Kammouneh Commercial of Commerce
Agencies
234. Mohamma Authorized Manager Member of mohamedalbaghdadidiv@yah
d Fou’ad for Abeer Al-Kahir Baghdad Chamber oo.com
Mohammad Reda General Trading of Commerce 07901921034
Al-Baghdadi
235. Ali General Member of Alinaash2003@yahoo.com.
Ibrahim Trading/Land Baghdad Chamber 07901921043
Mohammad Ali transportation of Commerce
Naash
236. Sadi General Trading Member of Omraniya@yahoo.com
Abdel Rasoul ali /Contractor Baghdad Chamber 07901921045
of Commerce
237. Mohamma Authorized Manager Member of Alsada2004@yahoo.com
d Taleb Jawad Al- for Al-Sadah Group Baghdad Chamber 07901921047
Mousawi Co. of Commerce
238. Ibtesam Assist. Professor Al-Kindi Medicine Oaky56@ms.com
Shafiq Hammoud College
al-Rekabi
239. Qais General Trading Al-Qaisi Kaisadnan@yahoo.com.
Adnan Medhat Al- Contracting Contracting Offcie 07901915324
Qaisi 0096415543985
240. (1050)
241. Fares General Trading & Fares Al-Rabeei’ Farisalrubaie@yahoo.com
Mahdi Hassan Al- Contracting General 07901344690
Rabeei’ Contracting Office 0096415568699
242. (1049)
243. Hussain Contractor & Abu Mustafa @yahoo.com
Hassan Wadi Construction Industry Constructional 0790102311
Expert contracting Office
244. Mohsen Contracting & Al-Dar General Aldarco.@yahoo.com
Glob Mohsen Industries Contractoring 07801001113
Asyoud Al-Hesani Co./Basra
245. Mohamma Contracting & Abi Al-Kaseeb icfbasrah@yahoo.com
d Abed Al-Reda Industries General 07801066872
Abed Ali Kan’an Contracting Co.
/Basra
246. Zaki Contracting & Green Al-Robou Alkaddhra45@yahoo.com
Madlool Akrash Industries contracting 078010022728
Co./Basra
247. Mahmoud Contracting & Atlalet Al-Janoub Alulatganuwb@yahoo.com
Abdel Razak Industries General 07801015307
Shaker Shukri Al- Contracting Co./
Sadoon
248. Ali Contracting & Al-Waseeleh Alwasila909@yahoo.com
Shamkhi Jaber Al- Industries Contracting 07801032172
Ka’bi
249. Ahmad Contracting & Khairat Al-Hmada Ahmadalhamaed2003@yaho
Mahdi Saleh Industries General o.com.
Abedallah Al- Contracting Co. 07801013036
Hamad /Basra
250. Hassan Contracting & Qemmat Al-Alya’ Alyaco.@yahoo.com
Mohammad Industries Geneal 07801020191
Hassan Khaled Al- Contracting/Basra
Ghadban
251. Mohamma Contracting & Feda General Feedaa11basrah@yahoo.com.
d Jasem Sabeeh Industries Contracting Co. 07801024382
Mahdi Al-Sweejet
252. Ali Meet Contracting & Alhelou alhilucombany@yahoo.com.
Ali Mohammad Industries Contracting 07801009608
Hussain Helw Company .Basra
253. Nawar Contracting & Al-Manar Al-Ein Almana2000co.@yaho.Com
Asad Matar Industries General 07801023158
Hazem Al-Kenani Contracting /Basra
254. Adel Contracting & Al-Kharsan alksarsan@yahoo.com
Mahdi Habeeb Industries Generfal
Issa Al-Kharsan Contracting
Co.Basra
255. Salem Contracting & Alhassani icfbasrah@ yahoo. Com.
Gloob Mohsen Industries Contracting/Basra 07801090136
Asued al-Hasani
256. Mohamma Contracting & Al-Sindibad Mou195410@yahoo.com
d Abdel Mahdi Industries Contracting /Basra 07801070501
Bader Al-Eeidani
257. Emad Contracting & Al-Najem Al-Zaher Iemadco@basrahonline.com
Najem Eddin Industries Contracting /Basra -7801146530
Abed Al-Habeeb
Sharif AlAlwan
258. Ali Contracting & Al-Wesam nuhady@yahoo.com
Abndel Star Industries Engineering geneal 07801015549
Salman Ashrawan Contracting
Al-Mashkour Co./Basra
259. Abed Ali Contracting & Al-Zwar General yosifabdali@yahoo.com.
Jasem Mohammad Industries Contracting 07801001653
Abdel Allah Al- Co./Basra
Zwar
260. Mushtaq Contracting & Al-Abraj alabrage@hotmail,com
Hamoud Lazem Industries Contracting 07801028356
Nahed Al- Co./Basra
Maslouki
261. Abdel Contracting & Al-Abraj Labrage2001@yahoo.com.
Hussain Lazem Industries Contracting 07801025923
Nahed Al- Co./Basra
Masloukhi
262. Salim Contracting & Al-Tawasul Altwasilco@maktoob.com
Aboud Issa Industries General 07801009932
Mohammad Al- Contracting
Halfi co./Basra`
263. Abdel Contracting & Barakat Al-Rahman barkatalrahman@yahoo.com.
Amir Ne’meh Industries General -7801003786
Hamoud Contracting
Co./Basra
264. Baker Contracting & Al-Mekhrakh Bakerakber64@yahoo.com.
Akbar Alwan Al- Industries general 07801003784
Meyahi Contracting/Basra
265. Ali Moyad General Contracting Engineer Ali Abdel Alimoayed2004@yahoo.com
Abdel Wahab Wahhab 078010239
Mohammad Al- Office/Basra
Jebaili
266. Faleh General Contracting Al-Asadi icfbasrah@yahoo.com.
Jaleel Abed Ali Contracting Office 07801086119
Al-Asadi /Basra
รายชื่อนักธุรกิจอิรักที่เดินทางมาทําการคาในไทยชวงป 2547-2548

ประเภทอะไหลรถยนต
NAME ADDRESS TEL FAX COMPANY
1. Mr.MOHAMMAD BAGHDAD, IRAQ (9641) AL-MUTAIRI
SH. HOMOUD E-mail: 538-1981 AUTO CO., LTD.
mutairri@yahoo.com 537-0186
(96479)
0137-6890
2. Mr.KHALID SEC.632 ST.14 (96479) AL-BALADI SPARE
ABDULMAJID NO.17 0135-6029 PARTS CO.
JASEM AL-AMARIYA,
BAGHDAD, IRAQ (96279)
AMMAN, JORDAN 688-3571
3. Mr.MOHAMMED SEC.325 ST.55 (9641)
L. KHAIRALLAH NO.21 882-4806
BAGHDAD, IRAQ (96479)
0143-8803
4. Mr.MAZIN B. BAGHDAD, IRAQ (96479)
SIDKI DUBAI, DIERA, 0136-2780
EMIRATE (97150)
498-5371
5. Mr.KAMEL M. SEC.710 ST.23 (9641) AL-YAWZA
BASHA NO.11/1 416-1744 TRADE & SONS
ZAIYUNA, (96479) SPARE PART CO.
BAGHDAD, IRAQ 0035-0247
AMMAN, JORDAN (96279)
5264983
6. Mr.LEYON M. UKBA’ SQUARE, (9641)
MAGHAKI AL-SAADI 717-0705
CENTRE,
BAGHDAD, IRAQ (9626)
AMMAN, JORDAN 516-2219
E-mail: (96279)
leyonmlm@yahoo.com 652-7496
7. Mr.HOSAM K. SEC.601 ST.12 (9641) (9641) AIN SHAMS
AL-MOHIDEEN NO.57 543-1864 543-2111 TRADING CO.,
1ST Floor-Appr 34, (96479) LTD.
AL-MANSOUR 0135-6205
AL-AMEERAT St.,
BAGHDAD, IRAQ
E-mail: ainsham1966
@yahoo.com
8. Mr.ALA N. A. BAGHDAD, IRAQ (9641) ALA NAJI BUREAU
ALI 818-1417 SPARE PARTS
818-7773
9. Mr.SAMI Z. SEC.904 ST.54 (9641) (9641) SAMI KORKESS
KORKESS NO.11 718-7175 718-9421 CO., LTD.
HAY AL-
WAHDAH,
BAGHDAD
IRAQ
10. Mr.TALAT EL- P.O.BOX 24136, AL- (9641) (9641) EL-QAISY
QAISY MASARF ST. 414-0893 414-2649 TRADING CO., LTD
DANIAL MARKET,
BAGHDAD
IRAQ
11. Mr.TABAL Y. HAY AL-WAHDAH (9641)
MOHAMMED SARA KHOTON 717-2667
91/47, BAGHDAD (96479)
IRAQ 0137-1200
12. Mr.NABEEL SEC.233 ST.1 (9641) (9641)
WADIE BEHNAM NO.33 818-4493 816-0294
BAGHDAD, IRAQ
E-mail: nwbehnam
@yahoo.com
13. -- AL-SHEIKH UMAR (9641) AL-ISTIKAMA FOR
STREET 887-2169 SPARE PARTS
BAGHDAD, IRAQ TRADS.
14. -- SEC.931 ST.99 (9641) NAJEMT AL-
BUILDING 717-3440 UMARA FOR
120/1026 HAY AUTO SPARE
BABIL PARTS TRADE.
BAGHDAD, IRAQ
15. -- SEC.904 ST.2 (9641) AL-KAWAKIB FOR
BUILDING 5 718-0866 CARS AND SPARE
HAY AL-VAHDA, TRADS LTD.
BAGHDAD
16. -- SEC.908 ST.99 (9641) AL-KHALEEJ FOR
NO.26/8 718-3565 AUTO SPARE
TARIQ MAASKAR, PARTS TRADE
AL-RASHEED LTD.
BAGHDAD, IRAQ
17. Mr.UDAY A. ALMUASALAT, (9641) UDAY AL-YASEEN
AL-YASEEN BAGHDAD, IRAQ 556-7745 TRADING.
E-mail: udayalyaseen
@yahoo.com
18. -- SEC.13/13 SAHAT (9641) AL-BADER FOR
AL-TAHYERAN, 887-3541 SPARE PARTS
HAY AL-KEYLANI, TRADING LTD.
BAGHDAD, IRAQ
19. -- HAY 14 TAMUZ, (9641) AL-TAJ FOR AUTO
ST.372 415-2277 SPARE PARTS
BAGHDAD, IRAQ TRADING LTD.
ประเภทสิ่งทอ
20. Mr.ALI HASAN SHOURYA MARKET, (9641) KAKI FOR
ABDULHUSSEIN BAGHDAD 817-6078 TRADING CO., LTD
KAKI IRAQ (96479) (9714)
UAE (UNITED ARAB 0134- 353-
EMIRATE) 9255 8413
DUBAI, AL- (9714)
FAHBUWI ST. 353-8412
NO.104 (97150)
847-7995
21. SEC.427 ST.67 (96479)
Mr.ABDULKAREE NO.21 BAGHDAD 0191-
M A. ALI 5208
22. Mr.HUSSEIN SEC.427 ST.67 (9641)
K. H. ABBAS NO.21 416-2330
BAGHDAD, IRAQ
23. Mr.SAHEL 14 RAMADAN ST. (9641) (9641)54 HIGH STARS
ALKUBAISI SAHEL AL-KUBAISI 542-0629 2-4949 TRADING CO., LTD.
BUILDING,
BAGHDAD
IARQ (9626) (9626)
P.O.BOX 520635, 463-4861 463-
WAHDATH (96279) 4862
AMMAN, JORDAN 556-4608
24. Mr.ALI M. ALI P.O.BOX 940325, (96279)
MUHAIALDIN AMMAN 11194 558-9413
JORDAN
E-mail: muhialdin
@hotmail.com
25. Mr.HAIDER BAGHDAD, IRAQ (9641) (9641)
SHARIF 719-2803 717-
3855
26. Mr.ZUHAIR BAGHDAD, IRAQ (9641) (9641)
AL-MUSSAWI AMMAN, JORDAN 775-9788 775-
(9626) 9788
562-1117 (9626)
562-
1118
ประเภทเสื้อผาสําเร็จรูป
27. Mr.MOHAMMED 6TH STREET, NEAR (96479)
AHMAD ALI AL-KARAMAH 0191-
HOSPITAL 1608
BAGHDAD, IRAQ
28. Mr.ATHEER AL- AL-MANSOUR, (9641)
AZWAL BAGHDAD 542-6432
IRAQ (88216)
AMMAN, JORDAN 632-
E- 26023
mail:alfarezco@hotmai (9626)
l.com 533-7174
alfairoz@nets.jo
29. Mr.DAOUD P.O.BOX 188, (9641)
SALMAN AL- BAGHDAD, IRAQ 886-1620
KAZARJE
415-0579
30. -- SEC.908 NO.17 (9641) AL-FATIN FOR
P.O.BOX 11277 719-2300 SHIRTS LTD.
AL-RYATH,
BAGHDAD, IRAQ

ประเภทเฟอรนิเจอร
31. Mr.FARIS AL- AMMAN, JORDAN (9626) (9626) AL-JASHAMY
FASHAMY E- 566-4260 566-5260 CENTER FOR
mail:faris@aljashamy (96279) FURNITURE
@.com 521-3100 (TRADING AND
MANUFACTURE)
import@aljashamy.com CO., LTD.
www.aljashamy.com
32. P.O.BOX 942329, (9626) AL-KARAR
Mr.MOHAMMED F. SHEMESANI 5699369 GENERAL TRADE
ISMAIL AMMAN, JORDAN CO., LTD

อื่นๆ
33. Mr.JAEFAR MANSOUR, (9641) AL-SHARK AL-
AHMAD YABA BAGHDAD, IRAQ 556-4260 MUDAI TRADING
E- (88216) CO., LTD
mail:jaefar_yaba@yaho 218-
o.com 02926
34. Dr.ADIL M. AL- P.O.BOX 24049, AL- (9641) (9641)
RAWI MAGHRIB 718-6469 718-3852
BAGHDAD, IRAQ 717-0059
E-
mail:a_rawi@hotmail.c
om
Companies’ Profile
Construction
1) Company Name: MID Contracting Co.
P.O. Box 675 Um Al Summaq
Address: Amman 111821
Jordan.
Phone: 962-6-5536851

Fax: 962-6-5518843

E-mail: midc@go.com.jo

Website: www.mid-contracting.com

Contact Name: Eng. Sahel Al Majali
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector: Construction

- Electro-mechanical works
- Bridges and culverts
Company Major - Telecommunications
Activities: - Interior design
- Building contracting
- Water and sewage
Export Markets: Jordan, West Bank, Arab Gulf, and Africa

Construction, engineering, procurement, and investment in
Specific Business
the markets throughout the region
Interests:
2)
Company Name: Hussein Atieh est. for Contracting & Construction

Jabal Al-Hussein – Nablus Str. Hussein Atieh Bld.
Address:
Amman - Jordan
Phone: + 962 6 5664253 - 5691058

Fax: +962 6 5689886

E-mail: hae@nets.com.jo

Website:

Contact Name: Eng. Amjad H. Atieh
Person Title: Deputy General Manager – System Manager
Construction
Sector\Sub-Sector:

-General Construction And Buildings.
-Electro-Mechanical Works And Projects.
- Water Pumping Stations, Storage Tanks And
Conveyance Systems.
-Waste Water Pumping And Conveyance Systems.
Company Major -Water And Waste Water Treatment Plants.
Activities: -Concrete Works, Bridges & Tunnels.
-Cathode Protection Systems.
-Roads Constructions.
-Procurement and sales of equipment, material and
services for water, municipal, construction, power,
chemical and petrochemical industries.

United Kingdom, European Community, United States
Export Markets:
of America, China, and Croatia.

Specific Business
Contracting, Constructions And Procurement
Interests:
3)
Company Name: El Concorde Construction Ltd,

Address: P.O. Box 926638
Amman 11190 – Jordan
Phone: 962-6-461 0 560

Fax: 962-6-461 0 561

E-mail: concorde@index.com.jo
aconcorde@index.com.jo
info@elconcorde.com
Website:
www.el-concorde.com

Contact person Name : Dr. Hamid Jabr
Title : Managing Director

Sector/ Sub- Construction
Sector
Company Major General Construction
Activates
Export Markets: Jordan , Saudi Arabia, Iraq

Specific Business Roads
Interests: Infra structure
Water and Waste Water Treatment
Electrical Generation and distribution
4) Company Name: Nuqul Group
P.O.Box 154, Amman 11118, Jordan
Address:
Fine Building, Sharif Hussein Bin Ali Street
Phone: 962-6-4652688
Fax: 962-6-4645669
E-mail: InfoCenter@nuqul.com.jo
Website: www.nuqulgroup.com
Mr. Ghassan Nuqul
Name:
Contact Mr. Louay Khatib
Person Vice Chairman
Title:
Iraq Country Manager
Sector\Sub-Sector: Industrial, construction, trading, food products
• Hygienic paper (facial tissue, baby diapers, feminine
sanitary napkins, toilet rolls, kitchen towels, table napkins,
wet wipes)
• Stationary paper (photocopy paper, writing pads, fax
rolls)
• Jumbo paper rolls
• Non woven fabric for hygienic and medical
Company Major applications
Activities: • Aluminum profiles
• Canned and chilled meat products
• PVC pipes and fitting
• Packaging and printing
• Ready mix concrete
• Olive and vegetable oils
• Plastics
• Synthetic foam
Africa: Morocco, Algeria, Tunisia, Sudan, Libya, Egypt,
Ethiopia, Djibouti, Congo, South Africa,
Sierra-leone
Europe: Sweden, France, Hungary, Romania, Ukrain,
Bulgaria, Greece, Turkey, C.I.S., Russia
Australia
Export Markets: Asia: Philippines, Sir Lanka, India, Maldives, Pakistan,
Bangladesh, Uzbekistan, Turkmenistan
Arab Gulf: Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, UAE,
Bahrain
Middle East: Iraq, Syria, Yemen, Lebanon, Palestine
South America: Panama, Brazil
United States of America
Specific Business
Joint ventures, sub-contracts, supplies, agencies, distribution
Interests:
5) Company Name: Ready Mix Concrete & Construction Supplies Co.
PO Box 851602
Address:
Amman 11185
Phone: 962- 6-5858110

Fax: 962-6-5858177

E-mail: rmccs@go.com.jo

Website:

Contact Name: Raja Al-Alami
Person Title: Managing Director

Sector\Sub-Sector: Construction

- Supply of ready mix concrete
Company Major
- Supply of concrete blocks
Activities:
- Supply of interlocking tiles
6) Company Name: Jordanian-Cypriot Construction Indust.co.
P.O. Box 357
Address: Amman,
Jordan.
Phone: 962-6-4396944/4393371

Fax: 962-6-4395362

E-mail:

Website:

Contact Name: Nazzal M. Armouti
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector: Construction Industries.

Manufacturing:
Company Major
-TERRASSO (Mosaic) Tiles.
Activities:
-Cement Tiles.
-Related Products.

Export Markets: Saudi Arabia, Iraq, Gulf Countries.

Specific Business Re-establishing export market in Iraq.
Interests:
7) Company Name: Haymour Cousins for Contracting
P.O. Box 927172
Address: Amman 11190,
Jordan.
Phone: 962-6-5818018

Fax: 962-6-5865491

E-mail: haymour@joinnet.com.jo

Website:

Contact Name: Eng. Mohammad Haymour
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector: Construction

Company Major
Roads
Activities:

Export Markets:

Specific Business
Interests:
8) Company Name: MASAR UNITED CONTRACTING CO.

Address: 26 Shaker Bin Zeid St. P.O. Box 926028 Amman11190

Phone: (962-6) 5662493 – 5669395

Fax: (962-6) 5679583

E-mail: saifi@nets.com.jo

Website: -

Mr. Mahdi Saifi
Contact Name:
Person Title: General Manager

Construction/ Contracting
Sector\Sub-Sector:
Large Scale Civil Infrastructure projects including: Airports,
Highways, WWTP, Water Networks, Pipelines, Bridges,
Office Buildings, Dams. Etc…

Company Major
Activities:

Saudi Arabia
Palestine
Export Markets:
Yemen
Iraq
Iraq Construction Sector Primarily Housing + Civil
Specific Business
Infrastructure Projects.
Interests:
9) Company Name: Mohammad Ahmad Abu Aisha Contractors
P.O. Box 1092
Address: Amman 11118,
Jordan.
Phone: 962-6-5669477

Fax: 962-6-5603891

E-mail: aisheh@nets.com.jo

Website:

Contact Name: Eng. Amjad Abu Aisheh
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector: Construction

Company Major
Building, Bridges and Culverts
Activities:

Export Markets:

Specific Business
Interests:
Construction Industries
1) Company Name: National Steel Industries
P.O. Box 2870
Address: Amman, 11181
Jordan.
Phone: 962-6-4638191

Fax: 962-6-4657477

E-mail: nasteel@nol.com.jo

Website:

Contact Name: Dr. Ghassan Mufleh
Person Title: Chairman/ General Manager

Sector\Sub-Sector: Manufacturing/Construction Material

Manufacturing of deformed and plain reinforcement
Company Major
steel bars diameters 5.5-32 mm
Activities:
Length 4-12 meters
Grades 40 & 60 according to astm 613-96
2) Company Name: Jordan Iron and Steel Industrial Co.
P.O. Box 350 42
Address:
Amman 1118 Jordan
Phone: 962-6-5638177

Fax: 962-6-4652551

E-mail:

Website:
Mr. Mohammad Yousif Al Taher. Mr. Bassam Riad Al
Contact Name:
Mufleh
Person
Title: General Manager

Sector\Sub-Sector:
Industrial

Company Major Producing iron and steel iron, scrap, producing
Activities: billets, plant for oxygen and nitrogen gas and saltine

Export Markets: Jordan

Specific Business
Steel Production
Interests:
3) Company Name: Arab Iron and Steel Industrial Co.
P.O. Box 152
Address:
Amman 1118 Jordan
Phone: 962-6-5517739

Fax: 962-6-5517738

E-mail: asteel99@go.com.jo

Website:

Contact Name: Mr. Amjad Abu Ragheb
Person Title: Assistant General Manager

Sector\Sub-Sector:
Industrial

Company Major Manufacturing of reinforced steel bars for
Activities: construction

Export Markets: Jordan

Specific Business
Steel Production
Interests:
4) Company Name: United Iron and Steel Manufacturing Co.
P.O. Box 125
Address:
Amman 16010 Jordan
Phone: 962-6-4460577

Fax: 962-6-4460578

E-mail: uisteel@accessme.com

Website:

Contact Name: Eng. Mohammad Kharabsheh
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector:
Manufacturing/ Heavy Manufacturing / Steel Production

Company Major Steel Billets, Reinforcing bars, square bars, flat bars
Activities: and wire rod

Export Markets: Local, regional and international

- Reinforce our positioning and expand our market
share as the largest steel producer in Jordan,
supplying the local and regional markets with semi-
finished and hot rolled products in accordance to
Specific Business international standards
Interests:
- To actively support the local economy by providing
- evelopment
- Undertaking projects that help improve efficiency
and safeguard the environment
5) Company Name: Arabian Steel Pipes Mfg. Co.
P.O. Box 183297
Address: Amman 11118,
Jordan.
Phone: 962-6-4022136/4022137

Fax: 962-6-4022890/4022890

E-mail: asp@go.com.jo

Website: www.asp.com.jo

Contact Name: Mr. Mousa Shhadeh
Person Title: Chairman
- Iron/steel plates rolls
Sector\Sub-Sector: - Pipes/tubes made of iron/gal. steel
- Hangars

Company Major
Activities:

Export Markets:

Specific Business
Interests:
6) Company Name: Jordan Ceramic Industries Co.
P.O. Box 910253
Address: Amman 11191,
Jordan.
Phone: 962-5-3650373

Fax: 962-5-3651721
jocecatile@yahoo.com
E-mail: jocecatile@hotmail.com
info@joceca.com
Website:

Contact Name: Mr. Mohammad Abu Hassan
Person Title: Chairman

Sector\Sub-Sector: Construction industries

Company Major
Ceramic sanitary fixtures and ceramic tiles
Activities:

Export Markets:

Specific Business
Interests:
Engineering Consulting
& Industries
1) Company Name: Bitar Consultants, Architects, Engineers & Project Managers
130 Al-Mu’tasem St. 2nd Circle Jabal Amman
Address:
P.O. Box 962070 Amman 11196 Jordan
00962 6 4641884
Phone:
00962 6 4613198
Fax: 00962 6 4655390

E-mail: bitar@go.com.jo

Website: www.bitarconsultants.com

Contact Name: Eng. Nemer Abdul-Rahman Bitar
Person Title: General Manager
Design, Supervision and Administration in engineering
Sector\Sub-Sector: projects.

The company is specialized in the fields architecture,
Company Major structural, electrical, mechanical, environmental, water and
Activities: wastewater, construction management, and information
technology.

The company has international experience in Iraq, United
Export Markets: Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia, Palestine, and Cyprus.

The company is interested in expanding its international
experience by working together with a well known
Specific Business
international firms in the areas related to the interests of Bitar
Interests:
Consultants above mentioned.
2) Company Name DAR AL-OMRAN / Planners . Architects . Engineers
Lweibdeh West – Al Hussein Bin Ali Street
Address
P.O.Box 182571 Amman 11118 –Jordan.
Phone 962 6 560 4200

Fax 962 6 560 6606

E-mail daralomran@daralomran.com

Website www.daralomran.com

Contact Name Anas C. Sinno
Person Title General Manager

Sector / Sub-Sector Architectural & Engineering consulting services.

Planning and Urban Design; Architectural Design;
Engineering Design; Interior Design; Landscape Design;
Company Major
Infrastructure and Environmental Design; Technical
Activities
Specifications and Quantities; Construction Management;
Technical Supervision.

Lebanon, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar, United Arab
Export Markets Emirates, Oman, Yemen, Egypt, Libya, Morocco, Spain,
Pakistan, Kazakhstan, and Malaysia.

- Health Sector: Hospitals, Laboratories, & Clinics

- Education Sector: Universities, Schools, & Libraries
Specific Business - Infrastructure:
Interests
• Water Supply Systems and Treatment Plant
• Waste Water Systems and Treatment Plant
• Roads
3) Management Systems and Dispute Resolution Company
Company Name:
Ltd.
Address: Abdul Hameed Sharaf Str., Shmeisani, Amman

Phone: +962 6 5683217
+962 6 5683219
Fax:

E-mail: outofcourt@msdr-jo.com

Website: www.msdr-jo.com

Contact Name: Isam S. Sahawneh
Person Title: General Manager
Contract administration and alternative dispute resolution
Sector\Sub-Sector: consultancy services

- Evaluation and advice on construction contracts and
administration of the contractual aspects of
construction projects including management of
Company Major
contractual correspondence, control of variation
Activities:
orders, claim avoidance and/or claim preparation.
- Resolving disputes outside the courts through
arbitration, adjudication, or mediation.

Export Markets: None

Specific Business
Services related to construction projects.
Interests:
4) ThyssenKrupp Jolift
Company Name
PO Box 910002
Amman 11191
Address
Jordan

Phone +962 6 5533374
Fax +962 6 5514548
Email
Eng. Haytham Halasa
Contact Person Name
Regional Sales Manager
Title
Manufacturing / Elevators
Sector/ Sub sector
Manufacturing, Installation,
Modernization and the maintenance of
cranes, elevators, escalators and vertical
Company Major Activities
transportation

Middle East
Export Markets
Supply of vertical transportation units
Specific Business Interests
5) Company Name: Arab Aluminum Industry Co. Ltd. (ARAL)
P.O. Box 350 42
Address:
Amman 11180 Jordan
Phone: 962-6-5343965

Fax: 962-6-5347145

E-mail: aral@accessme.com

Website: www.arab-aluminium.com

Contact Name: Engineer Nidal Mahmoud Ahmad
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector:
Engineering Industries/ Aluminum Indutries
Extruding, anodizing, electrostatic painting plus wood &
marble finishing of Aluminum profiles for doors, windows,
construction, decoration & some industries dealing in
refrigerating, heating ladders, green houses, expansion
joints…etc
Company Major
Activities:
We also recycle Aluminum ingots and scrap and convert the
same into aluminum billets.

We also manufacture extrusion dies and tooling for
the aluminum extrusion industry.

Syria, Palestine, Algeria, Iraq, Yemen, united kingdom and
Export Markets:
Italy

Specific Business
Interests:
6) Company Name: Petra Engineering Ind. Co.
P.O. Box 141351
Address: Amman 11814,
Jordan.
Phone: 962-6-4051048

Fax: 962-6-4051228

E-mail: petrasho@go.com.jo

Website: www.petra-eng.com

Contact Name: Mr. Osama M. Ali
Person Title: Director

Sector\Sub-Sector: Engineering Industries
- Air/Vacuum pumps
Company Major - Air conditioning units
Activities: - Refrigerating rooms
- Water coolers
Export Markets:

Specific Business
Interests:
7) Company Name: Sigma Consulting Engineers
P.O. Box 20076
Address: Amman 11118,
Jordan.
Phone: 9626-5661031

Fax: 9626-5678320

E-mail: sigma@globalone.com.jo

Website:

Contact Name: Mr. Hani Hakki
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector: Engineering Consulting

Company Major
Consultancy services for engineers and architecture
Activities:

Export Markets:

Specific Business
Interests:
8) Company Name: Jordanian Consulting Engineers
P.O. Box 926963
Address: Amman 11190,
Jordan.
Phone: 962-6-5606150

Fax: 962-6-5682150

E-mail: jce@go.com.jo

Website: www.jce.com.jo

Contact Name: Mr. Tariq Zureiqat
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector: Engineering consulting

Company Major
Consultancy services for engineer and architects
Activities:

Export Markets:

Specific Business
Interests:
9) Company Name: Arabtech Jardaneh Engineers & Architects
P.O. Box 9532
Address: Amman 11191,
Jordan.
Phone: 9626-5857167

Fax: 9626-5824532

E-mail: aj@aj.com.jo

Website: www.arabtechjardaneh.com

Contact Name: Mr. Hakam Sa’ad Al Bitar
Person Title: Director of Business Development Department

Sector\Sub-Sector: Engineering Consulting
- Civil Engineering
- Electromechanical engineering
Company Major - Wastewater treatment and sewage networks
Activities: - Planning
- Maintenance services
- Operational services and training
Export Markets:

Specific Business
Interests:
10) Company Name: Consulting Engineering Center – Sajdi & Partners
P.O. Box 961105
Address:
Amman 11196, Jordan
00 962 – 6 – 5156251
Phone:
00 962 – 6 – 5151978
Fax: 00 962 – 6 – 515 2827

E-mail: main@cec.com.jo

Website: www.cec.com.jo

Contact Name: Izzat Sajdi
Person Title: Vice President

Sector\Sub-Sector: Consultancy Services

The Firm’s activities cover the whole fields of Water and
Wastewater, Highways, Bridges, Airports, Industry,
Structural, Mechanical, Electrical and Geotechnical
Engineering. CEC has the qualifications and resources to
direct and coordinate projects through all stages of works
and respond efficiently and effectively to its clients’ needs.
Company Major The scope of the firm’s services ranges from the initial
Activities: master planning, management structures and feasibility
studies through preliminary and detailed design to contract
preparation and the supervision of construction.

Also the firm is able to provide comprehensive consulting
services in Agronomy, Hydrology, Hydrogeology and Law
for the efficient development and completion of any major
project in the above mentioned fields of specialization.
Bosnia – Egypt – Gambia – Kazakhstan – Lesotho –
Lithuania – Maldives – Moldova – Mauritania – Mauritius –
Export Markets: Namibia – Palestine – Saudi Arabia – Senegal – Syria –
Tajikistan – Turkey – Uganda – West Indies – Yemen –
Zambia - Zimbabwe
Feasibility Study, Detailed Engineering Design, Preparing
Specific Business
Tenders Documents & Supervision of Projects for Water
Interests:
and Wastewater Projects.
11) Company Name: MWH Arabtech Jardaneh
Building No. 8, Al-Tabasheer Street (3), 7th circle,
Address:
P.O. Box 9532, Amman 11191, Jordan
Phone: 5861074

Fax: 5861075

E-mail: nadia_juhari@aj.com.jo

Website: www.arabtech-jardaneh.com

Contact Name: Nadia Juhari
Person Title: Business Development Manager

Sector\Sub-Sector: Consultancy

• Preparation of Master Plans and Development
Programs
• Feasibility Studies, Design and Supervision for
Stormwater & Wastewater Networks, Water
Transmission, Supply and Distribution and Water
& Wastewater Treatment Plants.
Company Major • Preparation of Tender Documents, Pre-
Activities: qualification of Contractors, Tender Evaluation &
Contract Award.
• Water Resources including Groundwater and
Surface Water Modelling.
• Environmental Impact Assessments
• Training and Overall Programme Management
Export Markets: Yemen, Palestine, Lebanon, Syria, Iraq
Specific Business
Water, wastewater and environmental engineering.
Interests:
Information &
Communications
Technology
1) Company Name: United Business Machines (UBM.com)
P.O.Box 6410 Amman 11118
Address:
Shmeisani , Amman , Jordan
Phone: +962 6 5670171

Fax: +962 6 5670173

E-mail: Zuhri@ubm.com.jo

Website: www.ubm.com.jo

Contact Name: Zuhri Abu-Awwad
Person Title: Business Development Manager
IT
Sector\Sub-Sector:
IT Products and Services
1- IBM full range of Products and Services (already
obtained IBM approval to market IBM Products and
services in Iraq
2- Cisco Products and services
3- Diebold ATM’s and services
Company Major
4- JD Edwards SW solutions and implementations
Activities:
5- United Ofoq Solutions
i. Human Resources and Payroll
ii. Content Management
iii. Internet Banking
iv. Tailor Made applications

Services for IBM Products
Networking solutions(Cabling and Cisco)
Export Markets:
JD Edwards Implementation
Tailor Made
Telco and ISP
Banks
Networking for all business
Oil sector
Specific Business Airline and Travel
Interests: Manufacturing
Transportation
Governments
Education
Health
2) Company Name: Maktoob.com Inc.
Address: Jabal Amman , P.O. Box 830184 , Zip code 11183

Phone: (962-6) 461-3194

Fax: (962-6) 461-3189

E-mail: Info@maktoob.com

Website: www.maktoob.com

Contact Name: Mr. Samih Toukan
Person Title: CEO
IT “ Information Technology”
Sector\Sub-Sector:

- First Arabic E-mail
- Largest Arabic online community
Company Major - Catering to more than 3.2 million online members
Activities: and growing at a rate of more than 4000 new
members daily.
- cashU e-commerce prepaid cards.

- Selling online advertising to the entire Arab world as well
Export Markets: as an online payment solution globally.

Specific Business - Strategic partners.
Interests:
3) Company Name: Estarta Solutions
Queen Rania Street
Address: P.O. Box 941934
Amman 11194, Jordan
Phone: +962 6 533 0751

Fax: +962 6 533 0752

E-mail: bizdev@estartasolutions.com

Website: http://www.estartasolutions.com

Contact Name: Basim Saleh
Person Title: Business Development Manager

Sector\Sub-Sector: Information Technology / Consulting and Implementation.
Estarta develops and implements solutions in the following
domains: Business Intelligence, Enterprise Application
Integration, Enterprise Project Management, Enterprise
Resource Planning, Portals, and Wireless. Estarta has
demonstrated its capabilities by having successfully served clients
such as Microsoft, Thomson Financial, Apple, 3Com, Siemens,
several wireless operators, and Governments. For such clients
Estarta's services range from product development outsourcing,
to full e-Business/e-Government solution definition, design,
development, testing, deployment, and maintenance. Estarta’s
Company Major
clients in the region include but are not limited to Arab Bank,
Activities: Aramco, Aramex, Kuwait Oil Company, Emirates Airlines, and
Abu Dhabi National Oil Company, National Commercial Bank.
When appropriate Estarta leverages its patent-pending intelligent
pattern recognition and parsing (IPRP) engine to rapidly create
smart applications such as Gaia, and CUBIC. Due to the nature
of Estarta's client base, Estarta uses the most advanced
technologies, tools, and quality processes to deliver custom
tailored solutions. Estarta is CMM compliant. Its technical depth
is further demonstrated by the fact that Estarta's code will be in
the next version of Windows .NET Server.

Jordan, Arabian Gulf (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi
Export Markets: Arabia, UAE, Yemen), Palestine, Cyprus, Malta, Netherlands,
Germany, and U.S.A.

Estarta concentrates on the following industrial verticals:
Specific Business financials, Government, and telecommunications. Estarta also
Interests: caters for other verticals including oil & gas, construction,
transportation, and healthcare.
4) Company Name: Telaterra Software LLC.
Jabal Al Weibdeh, Baounieh Street, #14
P.O. Box 927954
Address: Amman 11110 Jordan

Phone: (+962-6) 4733505, 4675908

Fax: (+962-6) 4733506

E-mail: cizhiman@telaterra.com

Website: www.telaterra.com

Contact Name: Charral Izhiman
Person Title: Business Developer

Sector\Sub-Sector: IT/ Software Development (web enabled solutions)

Providing solutions as Internet-enabled applications;

The companies major activities can be categorized as the
following:
Company Major 1- Products that consists of Website Portals, web
Activities: applications, workflows.
2- Services provided are: web application development,
workflow applications, enterprise integration HW/SW,
integration of financial exchange messaging systems and
enterprise portals(intranet/extranet)
3-Outsourcing

Export Markets: Local, regional & overseas markets are experienced and
targeted markets for Telaterra
Specific Business
All businesses within the expertise of Telaterra plus new
Interests:
horizons we expect to succeed in.
5) Company Name: Future Applied Computer Technology (FACT)
Address: P.O.Box 926785, Amman, Jordan

Phone: 009626-5515155

Fax: 009626-5515156

E-mail: marketing@fact.com.jo

Website: www.fact.com.jo

Contact Name: Mr. Jamal Foudeh
Person Title: Marketing & Sales Manager

Sector\Sub-Sector: Software Development

1- Banking Solutions
2- E-Solutions
3- Insurance Solutions
Company Major
4- ERP Solutions
Activities:
5- School Management System
6- Networking
7- Training
1- Palestine
2- Sudan
3- Egypt
Export Markets:
4- United Arab Emirates
5- KSA
6- Romania
1- Banking Solutions
Specific Business 2- E-Solutions
Interests: 3- Insurance Solutions
4- ERP Solutions
6) Company Name: IDEAL SYSTEMS
Address: P.O.Box 182756 Amman 11118 Jordan
Phone: +962 6 593-0123
Fax: +962 6 593-1476
E-mail: info@ideal.jo
Website: www.ideal.jo

Contact Name: Hanna Zaghloul
Person Title: General Manager
Information Technology & e-Infrastructure Solution Provide
Sector\Sub-Sector:
IDEAL Systems provides Information Technology solutions on
the infrastructure level, namely e-Infrastructure solutions via its
capabilities in hardware, software development, networking,
internet, Telecommunication System Solutions, Banking and
Financial Solutions, CRM Automation, Enterprise Storage, Data
Protection and Recovery solutions, and Productivity Solutions.

IDEAL Systems is a Microsoft Certified Partner, an AMP
reseller and implementer, a Tektronix Xerox reseller and service
center, an In Focus ASK reseller and service center, Cisco
Systems reseller, Citrix Gold Certified Partner, 3COM Silver
Partner, Veritas, Microsoft and Secor Security Certified Partner,
EMC, STME and StorageTek. for storage solutions.
Company Major
Activities: IDEAL Systems is a Front Range Authorized Service Partner to
offer a fully integrated CRM solution that enables sales,
marketing, help-desk, service and support teams to seamlessly
share information for first-class lead management and customer
care.

IDEAL Systems accommodates a broad customer base and
works with organizations from various sectors such as: Banks
and Financial Institutions, Telecommunication and Internet
Service Providers, Services, Government and semi-Government
institutions, Education, Health Care, Insurance, Hospitality and
Entertainment sector.

Export Markets: None
Strengthening relationships with Iraq IT firms and exploring
areas of cooperation in Systems Integration, Infrastructure, Data
Specific Business
Communications, Storage Solutions, Disaster Recovery,
Interests: Customer Relationship Management (CRM), eCommerce, e-
Government and eLearning.
7) Company Name: Aregon
P.O. Box 3371
Address: Amman 11181,
Jordan.
Phone: 962-6-5100100

Fax: 962-6-5100120

E-mail: Hazem.malhas@aregon.com

Website: www.aregon.com

Contact Name:
Person Title:

Sector\Sub-Sector: Information Technology
Aregon offers a series of end-to-end supply chain
management and e-procurement solutions, as well as
Company Major
personalization and localization tools and Customer
Activities:
Relationship Management capabilities.

Export Markets: Middle East, North Africa and Indian Subcontinent.
To empower companies with dynamic and innovative e-
business solutions designed to facilitate cross border trade
and promote efficiency and growth.
Specific Business Aregon’s target customers include:
Interests:
- Small, medium and large sized companies
- Regional Exchanges and B2B Portals
8) Company Name: Batelco Jordan
P.O. Box 811912
Address: Amman 11181,
Jordan.
Phone: 962-6-5510101

Fax: 962-6-5510102

E-mail: marwan@nets.com.jo

Website: www.batelco.jo

Contact Name: Mr. Marwan Juma
Person Title: CEO

Sector\Sub-Sector: Information Technology
Internet provider; online provider; Web development;
online advertising.
Company Major
Online and Internet provision; Web development and
Activities:
online advertising.

Export Markets:

Specific Business
Interests:
9) Company Name: CEB
P.O. Box 414
Address: Amman 11953,
Jordan.
Phone: 962-6-5629999

Fax: 962-6-5629988

E-mail: kkilani@ceb.com.jo

Website: www.ceb.com.jo

Contact Name: Mr. Khalid Kilani
Person Title: Chairman

Sector\Sub-Sector: Information Technology
- Provide software solutions such as banking, insurance,
document management, and workflow technologies.
- Incorporate high quality hardware products, networking,
consultancy, training, and support, tailored for various
industry sectors.
- Provide hardware related services: cover hardware
maintenance services for PC's, midrange computers,
printers, peripherals, LAN products; complete hardware
Company Major
installations & maintenance visits; the support of the
Activities: major operating systems, and networking software
including UNIX, Novell, and Windows NT.
- Provide sales, support, training and implementation of
Oracle RDBMS, Oracle tools and Oracle applications.
- Provide software development outsourcing
- Provide tools and services Rational Corporation aimed at
improving software development efforts.

Export Markets: Jordan and the Middle East

- Imagelinks; ImageFlow; Aman; CABS; Oracle and Rational
- Alcatel Cabling, Bull; Plasmon; 3com; Cisco, HP;IBM;
Acer; Compaq and Sedco.
Specific Business
- Oracle support; Oracle training; consultation; Oracle
Interests:
application implementation; software development; project
management and hardware maintenance and support.
10) Company Name: Computer & Communications Systems (CCS)
P.O. Box 950499
Address: Amman 11195,
Jordan.
Phone: 962-6-5344088

Fax: 962-6-5346494

E-mail: Fayez@icslondon.com

Website: www.ccs.com.jo

Contact Name: Mr. Fayez Samara
Person Title: Managing Director

Sector\Sub-Sector: Information Technology
- Public security
- Banking and finance
Company Major - Health care and manufacturing process
Activities: control - are ORACLE and 4GL based and
fully open software packages designed to run
on the widest range of hardware platforms.
Export Markets:

- Undertaking Large-Scale development and
systems integration projects in niche business
Specific Business
sectors (including education, government,
Interests:
banking, hospitals and public security).
11) Company Name: GCESoft
P.O. Box 481
Address: Amman 11953,
Jordan.
Phone: 962-6-553 6608

Fax: 962-6-553 6607

E-mail: y.barghouthi@gcesoft.com.jo

Website:

Contact Name: Mr. Yousef Barghouthi
Person Title: Managing Director

Sector\Sub-Sector: Information Technology
- Mobile computing, software development.
Company Major - ALPHA system-business and industrial
Activities: applications, doorstep billing and courier
operations.

Export Markets: The Middle East

Specific Business Utilities; courier services; banks; industry and
Interests: commercial use
12) Company Name: Integrated Technology Group
P.O. Box
Address: Amman 11190,
Jordan.
Phone: 962-6- 461 8133

Fax: 962-6- 461 8115

E-mail: tahabsem@itgsolutions.com

Website: www.itgsolutions.com

Contact Name: Mr. Walid Tahabsem
Person Title: CEO

Sector\Sub-Sector: Information Technology
- Software Solutions & e-Solutions
- Web Development
Company Major - New Media & Visual Productions
Activities: - Interactive Multimedia Solutions
- Hardware Automation.

Export Markets:

Enterprise Application Integration (EAI) Technologies; e-
Solutions; (B2C, B2B); E-learning solutions; WAP, SMS and
GPRS solutions; ERP Solutions for(pharmaceutical and
manufacturing industries, Auto dealers and car rental
Specific Business companies); Web Development; Interactive Multimedia
Interests: Solutions; New Media & Visual Production (Computer
Graphics & Animation, TV & Video production); Hardware
Automation Solutions, in the fields of: irrigation, industrial
& domestic applications; outsourcing; localization
13) Company Name: Jordan Data Systems – JDS
P.O. Box 927060
Address: Amman 11190,
Jordan.
Phone: 962-6- 5502000

Fax: 962-6- 5502020

E-mail: haitham.fanek@jds.com.jo

Website:

Contact Name: Mr. Haitham I. Fanek
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector: Information Technology
- System integration
- System interfacing
Company Major
- Power and environmental systems
Activities:
- Computer support systems data
- Communications and software solutions
Export Markets:

Specific Business
Interests:
14) Company Name: Menhaj Educational Technologies
P.O. Box 636
Address: Amman 11941,
Jordan.
Phone: 962-6- 565 5066

Fax: 962-6- 565 5077

E-mail: ceo@edgestech.com

Website: www.menhaj.com

Contact Name: Mr. Ghassan Al Lahham
Person Title: CEO

Sector\Sub-Sector: Information Technology
- e-Learning schools and corporate levels
- Wireless applications B2B
Company Major - Online learning
Activities: - Menhaj
- Arrowhead
- Koyote
Export Markets:

Specific Business Schools; Universities; Learning Institutions; GSM's;
Interests: Corporations; Health
15) Company Name: National Insurance Administration Co. - NATHEALTH
P.O. Box 750
Address: Amman 11953,
Jordan.
Phone: 962-6- 551 1010

Fax: 962-6- 552 0626

E-mail: Sameer_gammoh@nathealth.net

Website: www.nathealth.net

Contact Name: Mr. Sameer Gammoh
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector: Information Technology
- Claims adjudication
- Hospital admission management
- Underwriting assistance
Company Major
Activities: - Re-insurance assistance
- Providing insurance companies as well as re-
insurers with viable statistical data

Export Markets:

Insurance companies; health care providers; self insured
Specific Business
funds; re-insurers; public and private sector
Interests:
16) Company Name: PaymentCentric LLC.
P.O. Box 911641
Address: Amman 11191,
Jordan.
Phone: 962-6- 460 1780

Fax: 962-6- 473 3506

E-mail: smubarak@paymentcentric.com

Website: www.paymentcentric.com

Contact Name: Mr. Sameer Mubarak
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector: Information Technology

- Internet payment gateway
Company Major
- Electronic bill payment solutions
Activities:
- Retail card processing solutions

Export Markets:

Specific Business
Interests:
17) Company Name: Specialized Technical Services - STS
P.O. Box 950745
Address: Amman 11195,
Jordan.
Phone: 962-6- 580 2626

Fax: 962-6- 582 9213

E-mail: humam.mufti@sts.com.jo

Website: www.sts.com.jo

Contact Name: Mr. Humam Mufti
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector: Information Technology
- In UNIX Division: STS offers the latest in
Sun and UNIX Technologies and services.
- In Networking: products of Cisco Systems,
Nortel Networks, Foundry Networks,
Corning Cable Systems, and Avaya
communications.
- In Desktop Publishing: Distributors for
Apple Computers, Adobe software, Quark
Xpress software and Agfa pre-press systems.
Company Major In BTech: Microsoft Products and services,
Activities: Dell and IBM Computers, Genicom Printers
and RightFax solutions.
- In e-Business: Regional partners for world-
leaders in e-Business solutions and platforms:
IBM Software, Intershop, Altitude Software,
Commerce One, Vignette, and Argus.
Furthermore, STS/BUSINESSONE the
Regional Master Distributors for Vasco, as
well as STS/BUSINESSONE’s Amman
office recently became the first certified
VASCO Training Center in the Region
Export Markets:

Specific Business
Banking and financial sector; Government and public
Interests:
sector; education sector; telecommunications
18) Company Name: IdealSoft
P.O. Box 182756
Address: Amman 11118,
Jordan.
Phone: 962-6-5930123

Fax: 962-6-5931476

E-mail: imalhas@idealsoft.com.jo

Website: www.idealsoft.com.jo

Contact Name: Mr. Imad K. Malhas
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector: Information Technology
- Hospital Information Management Systems
- Health Claim Processing Systems
Company Major - Biometrics & Smart Cards Security and
Activities: Access Control Systems
- Financial Systems

Export Markets:

Specific Business
Interests:
19) Company Name: Back Office Support Services it (BOSSit)
P.O. Box 182756
Address: Amman 11118,
Jordan.
Phone: 962-6- 593 0123

Fax: 962-6- 593 0388

E-mail: mmouasher@boss-it.com

Website: www.boss-it.com

Contact Name: Mr. Maher Mouasher
Person Title: CEO

Sector\Sub-Sector: Information Technology
- Customer Relationship Management (CRM)
services covering: customer support services
on behalf of clients via telephone, email, chat
Company Major
and fax
Activities:
- outbound telesales and surveys; research and
analysis, CRM consultancy and training

Export Markets:

Internet based, click and mortar, and brick and mortar firms
who need to outsource part or their entire customer support
Specific Business
offering.
Interests:
20) Company Name: Maktoob Software
P.O. Box 950905
Address: Amman 11195,
Jordan.
Phone: 962-6-4613194

Fax: 962-6-4613189

E-mail: samih@maktoob.com

Website: www.maktoob.com

Contact Name: Mr. Samih Toukan
Person Title: Managing Director

Sector\Sub-Sector: Information Technology

Company Major
Programming, web services
Activities:

Export Markets:

Specific Business
Interests:
21) Company Name: ESKADENIA Software Solutions
P.O. Box 1555,
Address: Amman 111821,
Jordan.
Phone: 962-6-5510717

Fax: 962-6-5510719

E-mail: nael.salah@eskadenia.com

Website: www.eskadenia.com

Contact Name: Mr. Na’el Salah
Person Title: Managing Director

Sector\Sub-Sector: Information Technology

Targets expanding business areas in the fields of
Information Technology and Wireless Internet.
Company Major Products and services in different business areas include:
Activities: - Enterprise Software Solutions
- Wireless Solutions
- Customer Care and Billing Systems
- Internet Solutions
Export Markets:

Specific Business
Interests:
Shipping Companies
1) Company Name: Al Jazy Shipping & Forwarding

Address: P O Box 921409

Phone: +962 6 5662111

Fax: +962 6 5662112

E-mail: info@aljazy.com

Website: www.aljazy.com

Name: Bassam M Al Jazy
Contact
Person Title: Managing Director

Shipping agents, freight forwarding, customs clearance ,
Sector\Sub-Sector: logistic support

• Logistic Services
• Liner Agents
• Tramps Agents
• Brokerage & Chartering
Company Major • Booking Agents
Activities: • Air Freight
• Project Forwarding
• Customs Brokers
• Int'l Freight Forwarding
• Travel Agencies
Export Markets: Worldwide
2) Company Name: Maltrans Shipping Agencies Co.
Shumaisani
Address:
P.O. Box 921805 Amman 11192 Jordan
Phone: 962 (6) 5665 737 / 962 (6) 5622 308

Fax: 962 (6) 5680 010 / 962 (6) 5665 721
Management: maltransgmo@firstnet.com.jo
Shipping Dept.: maltransuasc@firstnet.com.jo
E-mail:
Air Freight Dept.: maltransairf@accessme.com.jo
Marketing Dept. : maltransmkt@firstnet.com.jo
Website: http://www.maltrans.com

Contact Name: Nabil Khatib
Person Title: Chairman - General Manager
Logistical Services
Sector\Sub-Sector:
- Shipping Agencies
- Customs Clearance
Company Major - Trucking
Activities: - Air Freight
- Travel and Tourism

Export Markets:
- Custom Clearance Trucking
Specific Business - International Freight Forwarding and Shipping
Interests: Agencies
3) Company Name: Travellers International
Address: Kalboneh Center , prince Mohamad st. 3rd circle.

Phone: 962-6-4631163/64

Fax: 962-6-4635331

E-mail: Trv.intl@go.com.jo
Website: www.travellers-intl.com

Contact Name: Khalil Adwan
Person Title: Managing director
Event planning / Tourism/ Logistics
Sector\Sub-Sector:

Event planning
Company Major Conferences and exhibitions
Activities: Incoming Tourism
logistics

Export Markets: Europe and the US.

Specific Business Logistics
Interests:
Medical Services
& Supplies
1) Company The Arab Pharmaceutical manufacturing Co. ltd.
Name:
Zahran plaza building,7th circle,3rd flour
Address:
PO Box:1695 Amman 11118 Jordan
Phone: 962 6 5802200

Fax: 962 6 5802203

E-mail: info@apm.com.jo

Website: www.apm.com.jo

Contact Name: Fares Hanania
Person Title: Marketing Director

Sector\Sub-
Pharmaceutical Industry
Sector:

Manufacturing, marketing and selling of pharmaceutical
Company Major
products
Activities:

Iraq, Saudi Arabia, Malaysia, United Arab
Emirates,Qatar,Oman,Yemen,Bahrain,Lebanon,Kuwait,Tunisia
Export Markets: ,Somalia,
Ethiopia ,Sudan, Libya and Algeria

Specific
Business Pharmaceutical Industry
Interests:
2) Company Name: Medical Development & Supply Co. W.L.L
Shemesani, Jerusalem Commercial Center, 11 A’bb Street
Address:
P.O. Box 830729 Amman 11183 Jordan
Phone: 962-6-5669866

Fax: 962-6-5669865

E-mail: mds@go.com.jo

Website:

Contact Name: Khaled T. Kanaan
Person Title: Chairman, General Manager

Sector\Sub-Sector: Medical Healthcare
Supplying turnkey solutions to healthcare projects, including
the procurement of all types of medical and hospital equipment
and systems, training of personnel, providing technical
engineering and after-sale service support and catering food
Company Major
services. With head offices based in Amman-Jordan, MDS has
Activities:
been operating in Iraq since year 1989. MDS has a registered
branch office in Baghdad with fully paid up capital. It's
equipment is present in almost all medical centers in all
geographic Iraq.
Export Markets: IRAQ
The support in the reconstruction and rehabilitation of
healthcare centers through supplying all types of medical and
Specific Business hospital equipment, supplying of pharma & medicines and
Interests: other medical supplies, training of personnel, providing
technical engineering & service support, supplying catering
food services, office automation equipment.
3) Company Name: Advanced Medical Equipment
Prince Shaker Bin Zeid Str, Shmesani
Address:
P.O.Box 222, Amman 11118 - Jordan
Phone: T: +962 6 5676175
F: +962 6 5676 176
Fax:

E-mail: Ramzi@ame.com.jo

Website: www.kawar.com.jo
1- Ramzi zabaneh
Name:
Contact 2- Adnan Ziadat
Person 1- General Manager
Title:
2- Deputy General Manager

Sector\Sub-Sector: Healthcare, Medical Equipment

Turnkey Hospital Engineering projects and renovation
existing hospitals
Hospital Medical Planning
Radiology Medical Equipment
Hospital information Systems
PACS (Picture Archiving and communication systems)
Company Major
ICU/CCU equipment
Activities:
CSSD equipment
Hospital Non-Medical Furniture
Ambulances
Lab equipment and disposables
Respiratory equipment
Medical Disposables

Yemen
Iraq
Export Markets: Saudi
Sudan
Palestine
Healthcare Engineering Projects
Specific Business Medical Equipment Tenders
Interests: Hospital IT solutions
Lab equipment and disposables.
4) Company Name: Dar Al Dawa Development and Investment
P.O. Box 9364
Address:
Amman 11191 Jordan
Phone: 962-6-5727132

Fax: 962-6-5727776

E-mail: admin.dad@dadgroup.com

Website: www.dadgroup.com

Contact Name: Dr Mohammad Al Fityan
Person Title: Managing Director

Sector\Sub-Sector: Pharmaceutical Industry

Company Major Manufacturing and Marketing all forms of
Activities: pharmaceutical products

Export Markets: Gulf area, Algeria, African countries and Romania

Specific Business
Interests:
5) Company Name: Hikma Pharmaceuticals
P.O. Box 182400
Amman,
Address:
11118,
Jordan
Phone: 962-6-5802900

Fax: 962-6-5817102

E-mail: mrkt@hikma.com

Website: www.hikma.com

Contact Name: Hana Ramadan
Person Title: Training and Development Manager

Sector\Sub-Sector: Pharmaceuticals for human consumption.

Company Major
Manufacturing and marketing pharmaceutical products
Activities:

Saudi Arabia, Tunisia, Lebanon, Yemen, Sudan, Iraq, Libya,
Egypt, Qatar, Algeria, Bahrain, UAE, Oman, Syria, Kuwait,
Export Markets:
Iran, Vietnam, Germany, Sweden, Czech, U.K., Russia,
China, Romania, Slovakia, Ukraine, Portugal, U.S.

Cooperating with international companies fir licensing.
Specific Business
Contract manufacturing.
Interests:
Plastic &
Rubber Industry
1) Company Name: Al Ahli Plastic Fac. CO.
P.O. Box 850844
Address: Amman 11121,
Jordan.
Phone: 962-6-4022752/4022751

Fax: 962-6-4022753

E-mail: ahliplast@nets.com.jo

Website:

Contact Name: Mr. Shaker El Taher
Person Title: Chairman

Sector\Sub-Sector: Plastic and rubber industries

- Plastic containers
Company Major - Medium size plastic containers
Activities: - Large plastic containers
- Polystyrene containers
- Plastic molds
Export Markets:

Specific Business
Interests:
2)
Company Name: Jamil Sahouri and Bros

P.O. Box 709
Address:
Amman 1118 Jordan
Phone: 962-6-4022143/4

Fax: 962-6-4021058

E-mail:

Website:

Contact Name: R. Osama Sahouri
Person Title: Assistant Director

Sector\Sub-Sector: Plastic Industries

• Producing Plastic
Company Major
Activities: • Garden furniture
• Household items

Export Markets: Saudi Arabia, Gaza, West Bank and Qatar

Specific Business
Reach other international markets
Interests:
Paper Industry
1) Company Name: National Press/Hani Samman & Co.
Address: P.O. Box 310 Amman, 11941 Jordan

Phone: 96264200021, 96264201377

Fax: 96264200684

E-mail: info@natpress.com

Website: www.natpress.com

Contact Name: Mr. Hani Samman
Person Title: Director General

Sector\Sub-Sector: Printing and paper
- Photographic writing paper
- Paper rolls
- Coated paper
- Files and paper’s keeper
- Carton trays for eggs
Company Major - Carbon paper
Activities: - Envelopes
- Printing paper foam
- Carton plates
- Printing books
- Stationery articles for schools/offices
- booklets
2) Company Name: Central Press
Address: 2 Madaba St., Amman- Jordan

Phone: 4779180, 4779179

Fax: 96264745693

E-mail: info@centralpress.jo

Website: www.centralpress.jo

Contact Name: Mr. Maher Hammad
Person Title: Director General

Sector\Sub-Sector: Printing and Packaging
Design, Color separation, typesetting, full color
offset printing, finishing (lamination, UV,
Company Major
varnish), Binding (saddle, perfect, sewing, soft
Activities:
cover and hard cover), packing (individual, shrink
wrap)

Export Markets: Iraq, United Arab Emirates, Yemen, others

School books printing for ministry of education, and special
Specific Business schools, magazines, diaries, calendars, annual reports,
Interests: catalogues, manuals, posters, brochures, folders, leaflets etc
3) Company Name: Atlas Paper Industries Co. LTD.
P.O. Box 15
Address: Abdulla II Bin Al-Hussein
Industrial Estate – Sahab
Phone: 962-6-4022870/1

Fax: 962-6-4022869

E-mail: info@atlas-paper.com

Website: www.atlas-paper.com

Contact Name: Tawfiq Abu- Aitah & Marwan Abu- Aitah
Person Title: Chairman & Vice Chairman

Sector\Sub-Sector: Paper & Paperboard

Company Major
Activities: Production of Brown testliner and Fluting Paper

Export Markets: Egypt, Iraq and other Arab Countries
4) Company Name: Al- Ekbal Printing and Packaging
P.O. Box 350 401
Address:
Nau’r 11710 Jordan
Phone: 962-6-5728861

Fax: 962-6-5728865

E-mail: printing@ekbal.com

Website: www.ekbal.com

Contact Name: Engineer Adel Ramez Abou-Dargham
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector:
Printing and packaging

Manufacturing cigarette boxes, detergent boxes,
cosmetic boxes, pharmaceutical boxes, tissue boxes
Company Major and food boxes. In addition, school books with soft
Activities: and hard covers, holy Quraan, brochures, catalogues,
letter heads, labels and all kinds of printing
specialties.

Export Markets: Iraq, Sudan, Yemen, Saudi Arabia and Bahrain

1) Book and Magazine Printing
Specific Business
2) Cigarette boxes manufacturing
Interests:
3) Cosmetic boxes
5)
Company Name Arab Paper Converting & Trading Co .

Address Marka – Ring Road

Phone (009626 4911037 – 009626 4912290)

Fax 009626 4917303

E – mail papcot @ firstnet . com . jo

Website www . papcot . com

Name E . Hasan Shihabi
Contact
Person Title G.M

Sector / Sub –
Trade & Industrial – Paper Products
Sector

School Books , Exercise Books , Note Pads , Envelops , Box
Company Major
files , Computer Continuous Forms , Self Carbonized Paper ,
Activities
Colored Paper , Magazines , Cigarettes Boxes .

Export Markets Iraq – Yemen – Sudan - Libya
Supply & Food
Stuff Industries
1) Company Name: Households & Toiletries Manufacturing Co.
Address: Amman – Jordan , Dwar El Dakheleye

Phone: 00 962 6 5650300

Fax: 00 962 6 5650307

E-mail: htmexport@sukhtian.com.jo

Website: www.sukhtian.com

Contact Name: Mr. Abed Al Raheem Obeidi
Person Title: General Manager / Export

Sector\Sub-Sector: Food Industry

Manufacturing and Exporting Households & Toiletries
Manufacturing
Company Major
Our product range includes; Hair Care, Oral Care, Body
Activities:
Care, Baby Care, Detergents, Antiseptics & Disinfectants,
Insecticides, Air-fresheners, and Dead-Sea products
Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Egypt, Hungary
Yemen, Lebanon Syria, Iraq, Sudan Algeria, Libya and
Export Markets: Qatar

Specific Business Export
Interests:
2) Company Name: Aqaba Manufacturing & Refining Vegetable Oils Co.
Address: P. O. Box 263, Sahab 11512 -Jordan

Phone: +962.6.4023966

Fax: +962.6.4029149

E-mail: aqaba_oil@nets.com.jo

Website:

Contact Name: Jamal Abu Sneneh
Person Title: Deputy General Manager

Sector\Sub-Sector: Manufacturing and refining vegetable oils

Company Major
Manufacturing and refining vegetable oils
Activities:

Export Markets: Iraq

Specific Business
Export of all types of vegetable oils
Interests:
3) Company Name: SOFT HYGIENIC PAPER LTD
P.O. Box 38
Address:
Amman 11118 Jordan
Phone: 962-6-566-5300, 568-8451, 568-8452

Fax: 962-6-560-5577

E-mail: softco@index.com.jo

Website: Under construction

Contact Name: Mr. Marwan Faouri
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector:

Soft Hygienic Paper Ltd. is a paper converter and producer
of baby diapers and sanitary napkins. Our products include
Company Major various disposable hygienic products such as facial tissue,
Activities: toilet tissue, kitchen towels, c-fold hand towels, center pull
dispenser towels, dinner and luncheon napkins (serviettes),
hospital bed under pads, lady sanitary napkins and baby
diapers.

Export Markets: None at the present time.

We are interested in establishing another factory to produce
our line of products in another country in the region,
Specific Business possibly in Iraq.
Interests:
We are also interested in exporting our finished products.
4) Company Name: Al Riyadh Vegetable Oils Mfg. Co.
P.O. Box 910538 Amman
Address:
11110 Jordan.
Phone: 9626-5680048

Fax: 9626-5680043

E-mail: Riyadh01@go.com.jo

Website:

Contact Name: Mr. Hatem El Farhoud
Person Title: Chairman

Sector\Sub-Sector: Food supply
- Soya oil
- Sunflower oil
Company Major - Corn oil
Activities: - Palm oil
- Margarine
- shortening
Export Markets:

Specific Business
Interests:
Packing &
Packaging
1) Company Name: Modern Paper Sacks Industrial Co.
Address: Aljeeza

Phone: 4725565 -4725564

Fax: 4725246

E-mail: mopico@go.com.jo

Website: www.frantschach.com

Contact Name: Basem Zabian
Person Title: General Manager
Packing and packaging sector
Sector\Sub-Sector:

Company Major Manufacturing paper sacks for cement and powder
Activities: materials .

Iraq , Yemen , Lebanon , Syria , Sudan , Jordan , Oman
Export Markets: Saudi Arabia and Egypt.

Specific Business Our interest to contact the cement industry in the region.
Interests:
2) Company Name: Technical Packaging Company (PETCO Jordan) ®
Address: P.O.Box 851490 Sweifieh Amman 11185 Jordan

Phone: + 962-6-4460-554/ 6/ 7

Fax: + 962-6-4460-559

E-mail: petco@index.com.jo

Website:

Contact Name: Mr. Karim M. Seikaly
Person Title: Manager, Sales & Marketing
Packaging Industry and solutions
Sector\Sub-Sector:

Manufacturing of PET containers for the following sectors:

Water Sector.
Edible Oils.
Company Major Detergents and body care products.
Activities: Dead Sea Salts.
Agrochemicals.
Pharmaceuticals.
Juice Bottles.
Food Stuff Jars.

Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Lebanon,
Export Markets:
Yemen, Qatar, Egypt, Sudan, Syria, and Iraq.

Specific Business Raw materials.
Interests: Trading.
3) Company Name: Arab Cardboard Manufacturing Co. Ltd.
P.O. Box 15
Address: Abdulla II Bin Al-Hussein
Industrial Estate – Sahab
Phone: 962-6-4022870/1

Fax: 962-6-4022869

E-mail: info@arabcardboard.com

Website: www.arabcardboard.com

Contact Name: Tawfiq Abu- Aitah & George Abu- Aitah
Person Title: Chairman & Vice Chairman

Sector\Sub-Sector: Cardboard & Packaging

• Cardboard Sheets
• Cardboard Boxes
Company Major
• Duplex Boxes
Activities:
• E- Flute Paper
• Recycling Paper
• Single Face B/C/E Flute Rolls

Export Markets: Iraq and other Arab Countries
Furniture
Industry
1) Company Name: Specialized Furniture Est.
P.O. Box 334, Jubaiha, Amman
Address:
11941 Jordan
Phone: 96265669466, 96264126087

Fax: 96264200684

E-mail: maani@maanimanufacturing.com

Website: www.manni.com

Contact Name: Mr. Omar El Maani
Person Title: Director General

Sector\Sub-Sector: Furniture
Metallic office furniture, wooden office furniture,
Company Major prefabricated buildings hangars, air conditioning units,
Activities: water coolers, buses, bus bodies, rear truck boxes, rear
car boxes, green houses

Export Markets:

Specific Business
Interests:
Chemicals
1) Company Name: Meteors Chemicals Co. LTD.
P.O. Box 157
Address: Abdulla II Bin Al-Hussein
Industrial Estate – Sahab
Phone: 962-6-4029410

Fax: 962-6-4029411

E-mail: marwan@.com

Website: www.aps-me.com

Contact Name: Marwan Abu- Aitah
Person Title: Director

Sector\Sub-Sector: Chemicals

Company Major
Producing water based inks- water based varnish and
Activities:
other chemicals

Export Markets: Iraq and other Arab Countries
2) Company Name: Nuqul Group
P.O.Box 154, Amman 11118, Jordan
Address:
Fine Building, Sharif Hussein Bin Ali Street
Phone: 962-6-4652688
Fax: 962-6-4645669
E-mail: InfoCenter@nuqul.com.jo
Website: www.nuqulgroup.com
Mr. Ghassan Nuqul
Name:
Contact Mr. Louay Khatib
Person Vice Chairman
Title:
Iraq Country Manager
Sector\Sub-Sector: Industrial, construction, trading, food products
• Hygienic paper (facial tissue, baby diapers, feminine
sanitary napkins, toilet rolls, kitchen towels, table napkins,
wet wipes)
• Stationary paper (photocopy paper, writing pads, fax
rolls)
• Jumbo paper rolls
• Non woven fabric for hygienic and medical
Company Major applications
Activities: • Aluminum profiles
• Canned and chilled meat products
• PVC pipes and fitting
• Packaging and printing
• Ready mix concrete
• Olive and vegetable oils
• Plastics
• Synthetic foam
Africa: Morocco, Algeria, Tunisia, Sudan, Libya, Egypt,
Ethiopia, Djibouti, Congo, South Africa,
Sierra-leone
Europe: Sweden, France, Hungary, Romania, Ukrain,
Bulgaria, Greece, Turkey, C.I.S., Russia
Australia
Export Markets: Asia: Philippines, Sir Lanka, India, Maldives, Pakistan,
Bangladesh, Uzbekistan, Turkmenistan
Arab Gulf: Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, UAE,
Bahrain
Middle East: Iraq, Syria, Yemen, Lebanon, Palestine
South America: Panama, Brazil
United States of America
Specific Business
Joint ventures, sub-contracts, supplies, agencies, distribution
Interests:
3) Company Name: Jordan Sulpho Chemicals Co.
P.O. Box 491
Address: Zarqa 13110,
Jordan.
Phone: 962-5-3653635

Fax: 962-5-3651433

E-mail: joscc@index.com.jo

Website:

Contact Name: Mr. Najim Hamadi
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector: Chemical industries

Company Major - Soups
Activities: - Chemicals

Export Markets:

Specific Business
Interests:
4) Company Name: Jordan CARBONATE CO.
P.O. Box 1059,
Address: Amman 11118,
Jordan.
Phone: 962-6-5665517/4905930

Fax: 962-6-5679485/4912930

E-mail: hatahet@go.com.jo

Website: www.jc.com.jo

Contact Name: Mr. Ayman Hatahit
Person Title: Managing Director

Sector\Sub-Sector: Chemical Industry

Company Major Producing and exporting various grades of calcium
Activities: carbonate both natural and related.

Export Markets: All Arab countries, South Asia, East Africa, and Europe.

Specific Business
Interests:
5) Company Name: National Paints Factories Co. Ltd.
P.O. Box 533
Abu Alanda,
Address:
11592,
Jordan
Phone: 962-6-4162481/2

Fax: 962-6-4163082

E-mail: npfc@nets.com.jo

Website: www.nationalpaints.com

Contact Name: Abdul Hadi Blasi
Person Title: Export Sales Manager.

Sector\Sub-Sector: All kind of paints, resins and powder coatings.

• Furniture & wood finish paint (Acrylic Polyurethane,
Nitrocellulose paints and acid curing.
• Industrial & protective coatings (Synthetic, Stoving
Enameis)
• Building and decorative paints (Emulsion paints,
Decorative paints, Enamel paints, Insulation and
Protection paints).
• Automotive paints, with its different types.
Company Major • All kinds of purities, pastes thinner and other
Activities: auxiliary products.
• Marine paints which are produced in U.A.E branch.
• Resins; Acrylic Emulsion, Styrene Acrylic, Polyster.
• The company also produces all kinds and colors of
powder coatings, which are Polyster, Epoxy and
Hybrid (Epoxy and Polyester) that are used for
painting many galvanized and non-galvanized metals,
e.g. aluminum and household appliances such as
radiators, gas stoves, refrigerators, metal furniture,
iron drums and many other items
Services
1) Company Name: International Business Legal Associate
Address: Alrabiyeh Salem Center P O Box 9028 Amman 11191

Phone: 962 6 5525127/8/9

Fax: 962 6 5527052
contact@iblaw.com.jo
E-mail:
mmatouk@iblaw.com.jo
Website: www.iblaw.com.jo

Contact Name: Marwan Matouk
Person Title: Administrative and Financial Manager
Private Sector
Sector\Sub-Sector:
• Policy Reforms and Legislative Drafting
• Information and Telecommunication Technology
• Corporate and Commercial Practice
Company Major
Activities: • Intellectual Property Rights
• Trade Agreements
• Privatization and Government Procurement
• Litigation and dispute Resolution
Providing Our Services to international Clients, national
Export Markets: Clients out side.

All issues pertaining to provision and
Specific Business
management of multidisciplinary legal services
Interests:
2) Company Name: Kawar International for Trade & Development
Shmeisani, 24 Al Sharif Abdul Hamid Sharaf
Address: Street,
P.O. Box 222 Amman 11118 Jordan
Phone: 5609500

Fax: 5672170

E-mail: Kawar.international@kawar.com.jo

Website: www.kawar.com

Contact Name: Osama R. Manna
Person Title: General Manager

Sector\Sub-Sector:

* Business Development.
* Representation of international companies.

Company Major Activities: * Pursuit of national projects.
* Some import/export activities on behalf
of other companies.

Export Markets:
We exported to U.K, Ukraine and Lebanon.

All business opportunities are welcomed.
Specific Business Interests: However, each opportunity is evaluated
separately and considered on its own merits.
Education
1) Company Name: International Centre for Montessori Education, Ltd
Address: P.O.Box 1941, Amman 11821 Jordan

Phone: +9626- 5535-190 Ext 152
Fax: +9626- 5535-831
E-mail: marketing@montessori.edu.jo, icme@montessori.edu.jo
Website: www.montessori-icme.com
Contact Name: Mrs. Randa Al-Hasan
Person Title: Chairperson
Sector\Sub-Sector: Amman-Jordan
1. To market newly written and the most up-to-
date Montessori Open Distance Learning
(ODL) Courses for Teachers and Parents of
young children, taking advantage of the latest
methods of delivery and e-Learning through
the use of digital technology and the Internet.
2. To establish franchised Montessori schools of
the highest standard based on the successful
model Modern Montessori School in Amman,
Jordan www.montessori.edu.jo
3. To deliver Montessori resource materials which
support ICME's clearly defined Montessori
curriculum from children in Nursery to
students in senior school.
Company Major 4. As an accrediting Montessori agency to provide
Activities: a professional, internationally recognized
service through which quality Montessori
schools may receive recognition based on
approved standards
5. Also, the International Centre for Montessori
Education (ICME) holds the following in
Jordan as well as other countries:

• Workshops in Basic Montessori Theory and
Montessori Apparatus for children aged 2 ½ to 6
years.
• Full annual courses concerning Basic Montessori
Theory and Montessori Apparatus for children aged
2 ½ to 6 years.
• Refreshment courses, tutorial reflecting workshops.
2) Company Name: The Jubilee School
Address: P.O.Box 830578 Amman 11183 Jordan

Phone: +9626- 5238216
Fax: +9626- 5234231
E-mail: jubilee@jubilee.edu.jo
Website:
Contact Name: Mrs. Abla Zreiqat
Person Title: Director
Sector\Sub-Sector: Amman-Jordan

Company Major High School Education
Activities: (education and personality development)
• School Networking
Specific Business
Interests • Curricula Development
• Teacher Training and Development
3) Company Name: ExecuTrain of Jordan
Queen Rania Al Abdulla St. Abu Al-Haj Commercial
Address: Complex, 4th Floor, Suite 408, PO Box 940108, Amman
11194, Jordan
Phone: 00 962 6 5157193
Fax: 00 962 6 5157194
E-mail: info@exectutrain.com.jo
Website: www.executrain.com
Contact Name: Rula Habash
Person Title: General Manager
Private Training Center with international presence.
Sector\Sub-Sector:
Headquarters in the US with 282 locations worldwide.
Information & Communications Technologies and Business
Skills Training and Certification through instructor led
classrooms and e-learning portal.

Microsoft Certified Education Center (CTEC)
Oracle Authorized Education Partner (OAEP)
Company Major
CIW Certified
Activities:
SCP- Security Certified Program
ICDL Authorized Training and Testing Center
Prometric Authorized Testing Center
MOUS Authorized Testing Center
Assessments Exams
Customized Training Courses
Export Markets:
Specific Business Training
Interests:
Royal Thai Embassy, Baghdad (temporary office in Amman)
No.33, Al-Hashemeen Street, Abdoun-dirghebar, Amman
P.O.BOX 144329, Amman 11814, Jordan.
Tel : +(9626) 592-3300, Fax : +(9626) 592-3311
e-mail : thaibgw@mfa.go.th, Website : thaiembassy.org/baghdad