P. 1
1 Mihail Eminescu - Sarmanul Dionis

1 Mihail Eminescu - Sarmanul Dionis

|Views: 0|Likes:
Published by sica591

More info:

Published by: sica591 on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2012

pdf

text

original

MIHAIL EMINESCU

(1850—1889)

SĂRMANUL DIONIS
...şi tot astfel, dacă închid un ochi, văd mîna mea mai mică decît cu amîndoi. De aş ave trei ochi, aş vede-o şi mai mare, şi cu cît imai mulţi ochi aş ave, cu atîta lucrurile toate dimprejurul meu ar pare mai mari. Ou toate astea, născut cu mii de ochi, în mijlocul unor arătări colosale, ele toate, în raport cu mine păstrîndu-şi pro-porţiunea, nu mi-ar pare nici mai mari, nici mai mici de cum îmi par azi. Să ne-nchipuim lumea redusă la dimensiunile unui glonte, şi toate celea din ea scăzute in analogie, locuitorii acestei lumi, presupunîndu-i dotaţi cu organele noastre, ar pricepe toate celea absolut în felul şi în proporţiunile în care le pricepem noi. Să ne-o închipuim, caeteris paribus 1, înmiit de mare — acelaşi lucru. Cu proporţiuni neschimbate — o lume înmiit de mare şi alta înmiit de mică ar fi pentru noi tot atît de mare. Şi obiectele ce le văd, privite c-un ochi, sunt mai mici ; cu amîndoi — mai mari ; cît de mari sînt ele absolut ? Cine ştie dacă nu trăim într-o lume microscopică şi numai făptura ochilor noştri ne face s-o vedem în mărimea în care o vedem ? Cine ştie dacă nu vede fiecare din oameni toate celea într-alt fel şi nu aude fiecare sunet într-alt fel — şi numai limba, numirea într-un fel a unui obiect, ce unul îl vede aşa, altul altfel, îi uneşte în înţelegere. Limba ? Nu. Poate fiecare vorbă sună diferit în urechile diferiţilor oameni — numai individul, acelaşi rămîind, o aude într-un fel. Şi, într-un spaţiu închipuit ca fără margini, nu este o bucată a lui, oricît de mare şi oricît de mică ar fi, numai o picătură în raport cu nemărginirea ? Asemenea în eternitatea fără margini nu este orice bucată de timp, oricît de mare sau oricît de mică, numai o clipă suspendată ? Şi iată acum. iPresupuind lumea redusă la un 1 Celelalte (calităţi fiind) la fel (lb. lat.).
692
Mihail Eminescu

bob de rouă şi raporturile de timp, la o picătură de vreme, seculii din istoria acestei lumi microscopice ar fi clipite, şi în aceste clipite oamenii ar lucra tot atfta şi ar cugeta tot atîta ca în evii noştri — evii lor pentru ei ar fi tot atît de lungi, ca pentru noi ai noştri, în ce nefinire microscopică s-ar pierde milioanele de infuzorii ale acelor cercetători, în ce infinire de timp, clipa de bucurie — şi toate acestea ar fi tot ca şi azi. ...In faptă lumea-i visul sufletului nostru. Nu există nici timp, nici spaţiu — ele sunt numai în sufletul nostru. Trecut şi viitor e în sufletul meu, ca pădurea într-un sîmbure de ghindă, şi infinitul asemene, ca reflectarea cerului înstelat într-un strop de rouă. Dacă am afla misterul prin care să ne punem în legătura cu aceste doua ordini de lucruri, care sunt ascunse în noi, mister pe care l-au posedat poate magii egipteni şi asirieni, atuncea, în adîncurile sufletului coborîndu-ne, am pute trăi aievea în trecut şi am pute locui lumea stelelor şi a soarelui. Păcat că ştiinţa necromanţiei şi acea a astrologiei s-au perdut — cine ştie cîte mistere ne-ar fi descoperit în această privinţă ! Dacă lumea este un vis — de ce n-am pute să coordonăm şirul fenomenelor sale cum voim noi ? Nu e adevărat că există un trecut — consecutivitatea e în cugetarea noastră — cauzele fenomenelor, consecutive pentru noi, aceleaşi întotdeauna, există şi lucrează simultan. Să trăiesc în vremea lui Mircea cel Mare sau a lui Alexandru cel Bun — este oare absolut imposibil ? Un punct matematic se pierde-n nemărginirea dispoziţiunii lui, o clipă de timp în împarţibilitatea sa infinitezimală, care nu încetează în veci. în aceste atome de spaţiu şi timp, cît infinit! Dac-aş pute şi eu să mă pierd în infinitatea sufletului meu, pîn în acea fază a emanaţiunii lui, care se numeşte epoca lui Alexandru cel Bun, de exemplu... şi cu toate acestea... Cu drept cuvînt cetitorul va fi clătit din cap şi va fi întrebat: prin mintea cărui imuritor treceau aceste idei ? Existenţa ideală a acestor reflecţiuni avea drept izvor de emanaţiune un cap cu plete de o sălbătăcită neregularitate, înfundată într-o căciulă de miel. Era noapte şi ploaia cădea măruntă pe stradele nepavate, strimte şi noroioase, ce trec prin noianul 'de case mici şi rău zidite, din care consistă

pentru că seriozitatea contrastează totdeauna plăcut cu faţa de copil. şi această libertate de alegere în elementele de cultura îl făcea să citească numai ceea ce se potrivea cu predispunerea sa sufletească atît de visătoare. Lipsit de iubire — căci n-avea pe nimeni în lume. Prin natura sa predispusă. cam trasă. cărora nu le-ar fi păsat nici de potop — cu atît mai vîrtos că aveau turetci. cum sunt întrebaţi atîţia copii — dacă şi el ar dori — să iubească ? Să iubească — . un colţ întunecos şi painjinit din arhiva unei cancelarii şi atmosfera leneşă şi flegmatecă a cafenelei — asta era toată viaţa lui. dar uscăciunea neagră şi sălbatecă a părului contrasta plăcut cu faţa fină. Faţa era de acea dulceaţă vînătă-albă ca şi marmura în umbră. singur. cu picioarele goale băgate în papuci mari împluţi cu paie. De prin crîşme şi prăvălii pătrundea prin ferestrele cu multe geamuri. cîte-o femeie cu faţa înfundată în capşon îşi desfăşura trecătoarele umbre prin spaţiul neguros.. El intră într-o cafenea de alături. Ei înotau în orbitele lor — un zîmbet fin şi cu toate astea atît de inocent trecu peste faţa lui la spectacolul ce-l privea.. ochii lui cei moi şi străluciţi se pierdură iar în acea intensivă visătorie. şi totuşi de o profundă melancolie. Ce era adică : un băiet de ţigan cu capul mic într-o pălărie a căror margini erau simbolul nimerit al nemărginirii. plinii de mirosul tutunului. cît de monotoni vor trece anii vieţii lui — o frunză pe apă. ce împroşcau pe cutezătorul ce se încredea perfidelor unde. Cine-ntreabă dacă şi el are inimă. cît ide lungi. Surîsul său era foarte inocent. de trăncănirea jucătorilor de domino şi de cadenţată bătaie a unui orologiu de lemn. dacă şi lui i-ar place să umble frumos îmbrăcat. Ori. ce viaţă-l aşteaptă pe el ?.. o existenţă — cum sunt multe la noi — fără de speranţă şi afară de aceea determinat prin naştere la nepozitivism 1. care stă cîteodată atît de bine băieţilor. asemenea zeilor întunecaţi din epopeele nordice. corect boltită. îşi puse în cui paltonul ud şi. mari şi nespălate. şi prin bălţile de noroi. o lumină murdară. pe care o are catifeaua neagră. dulce şi copilărească a băietanului. cum o numea el. care. Nu era un cap urît acela a lui Dionis. după care nu-ntreabă nimenea — nimenaa-n lume. fără a fi uscată. el avu o influienţă salutară asupra eroului nostru. Melancolia în vîrsta lui este semnul caracteristic al orfanilor . la aroma îmbătătoare a unei cafele turceşti. iubitor de singurătate. cu degetele uscate. el devenea şi mai sărac. băgă de samă că ploaia-l udase pînă la piele.. albă. cu ciubote în care ar fi încăput întreg şi într-un surtuc lung de-i ajungea la călcîi şi care fără îndoială nu era al lui. Dionis făcea c-un creion un calcul matematic pe masa 694 Mihail Emimscu veche de lemn lustruit şi adesea surîdea. trezit din fanteziile sale metafizice. care dederă capului său aspectul unui berbece plouat. ca să se usuce.. care ţîrlîiau nervos. schinjuia c-un arcuş ce rămăsese în cîteva fire de păr şi. şi te mirai ce mai rezistă torentelor de ploaie : hainele lui ude sau metafizica. Umbra eroului nostru dispărea prin şiroaiele ploaiei. mai slăbită încă prin stropii de ploaie ce inundase sticlele. nu-l va întîlni nici un zîmbet şi nici o lacrimă — neiubit şi neurît de cineva. Lucruri mistice. Pe ici. Un copist avizat a se cultiva pe apucate. pe colo trecea cîte un romanţios fluierînd . Metafizicul nostru se apropie să se uite şi razele pătrunseră prin uşă şi-i loviră faţa. care îngropau în ele pantalonii individului conţinut. Casa lui de pustnic.. mişca nişte coarde false. Ridicîndu-şi căciula cea miţoasă. îndată ce timpul devenea probleS'ârmanul Dionit 693 matic. în introducerea acestor şiruri am surprins unele din cugetările care-l preocupau în genere — şi c-un asemenea cap omul nu ajunge departe — şi mai cu samă cel sărac — şi Dionis era un băiet sărac. l-am pute numi.. subtilităţi metafizice îi atrăgeau cugetarea ca un imagnet ■—■ e minune oare că pentru el visul era o viaţă şi viaţa un vis ? Era minune că devenea superstiţios ? Adesa îşi închipuise el însuşi cît de trişti. iară împrejuru-i frămînta pămîntul un ungur lung. în neputinţă sufletească de a-şi crea o soartă mai fericită. Părul numai cam pre lung curgea în viţe pînă pe spate. Dintr-o crîşmă deschisă s-auzea o vioară schingiuită. ardeau lămpi somnoroase răspîndind dungi de galbenă lumină prin aerul apăsat. vedem o frunte atît de netedă.ît de neplăcut să fi fost spectacolul pentru simţul estetic al călătorului meu. între aceşti muri afumaţi. cîte un mitocan cu capul lulea de vin îşi făcea de vorbă cu păreţii şi cu vîntul . şi ochii tăiaţi în forma migdalei erau de acea intensivă voluptate.partea cea mare a capitalei României. dulce. se va stinge asemenea unei scîntei. el ştia că în „această ordine a realităţii". care coincide pe deplin cu faţa într-adevăr plăcută a tînărului meu. Era tînăr — poate nici optsprezece ani — cu atît 'mai rău.. treceau nişte ciubote mari. el era orfan.

multe din ele greceşti. vecinie privind-o. al cărei lemn grunzuros de vechime era tăiat cu litere latine şi gotice . ca reflectare a ferestelor . ţinînd cărţile într-o mînă ce tremura. a cărei streşină de şindrilă era putredă şi acoperită c-un muşchi. fiinţa. pe la mese se zăreau grupe de jucători de cărţi. preocupările mărunte. sună de 12 ori din limba sa de metal. pe ea. c-o ţigară lungă în gură. Era aninat într-un cui bustul în mărime naturală a unui copil ca de vro optsprezece ani 696 Mihail Eminescu — cm păr negru şi lung. Pe ici. albe. încît păreau că privesc cu inocenţa. dormeau una peste alta vo cîteva sute de cărţi vechi. aşa îneît trebuiai să treci două deodată şi balconul de lemn se clătina sub paşi. samă că se scursese a 12-a oară a nopţii. ca tăiată-n marmură. pline de învăţătură bizantină . trăsăturile feţei de o paloare delicată. se înălţau ochii de tereastă spartă a unei case veche. cercevelele ferestrelor se curmau sub presiunea zidurilor vechi şi gratiile erau rupte. care inar fi dat lui inima ei ! Adesa şi-o închipuia pe acea umbră argintie cu faţa albă şi păr de aur — căci toate idealele sunt blonde — şi parcă simţea mînuţele-i calde şi înguste în mînile lui.. Afară ploaia încetase şi. negre. se uita — dracu ştie cu interes ori aşa numai — la un portret a lui Dibici-Zabalkanski atîrnat în afumatul părete. care strălucea ca bruma în lumina cea rece a lunei. în mijlocul unei grădini pustii. Ochii cei albăstrii ai copilului erau aşa de străluciţi. cu buzele subţirii şi roze.. treptele erau putrede şi negre — pe ici. cu faţa fină şi albă. hindi. Orologiul. luna trecea palidă şi rece. cu dulceaţa lor mai femeiască asupra spectatorului. moale. a cărei independenţă era mărginită numai de buzele individului. El trecu prin hăţişul gradinei şi prin zaplazurile năruite şi urcă iute scările. la păimînt. mişeîndu-şi buzele 1 Aici în înţelesul de concepţie potrivit căreia individul depăşeşte contingentul. şi cu nişte ochi albaştri. painjenii îşi exercitau tăcuta şi pacinica lor industrie . Cum ar fi ştiut el să iubească ! Cum ar fi purtat pe mîni. Păreţii erau negri de şiroaiele de ploaie ce curgeau prin pod şi un mucegai verde se prinsese de var . mici. pe unde ajungea lumina lunei. două cua-drate mari argintoase. păreţii posomoriţi aveau. de ordin practic. în alt colţ — un pat.. cam pre lung. părul undoind. Cu toate că acel portret înfăţişa un chip îmbrăcat bărbăteşte. unde lobodele şi buruienile crescuse mari în tufe negre-verzi. strălucită. cum sar fi închinat unei copile. de un colorit atît de limpede şi senin. oameni cu părul în dizordine. fruntea uscată şi femeieşte-mică. ochii de o adîncime nespusă. mari sub mari sprîncene şi gene lungi. te-ar fi făcut a crede . Uşile toate erau deschise. Nişte trepte de lemn duceau în catul de sus al ei. fidel interpret al bătrînului timp. pe colo lipsea cîte una. Luna îşi vărsa lumina ei cea fantastică prin ferestele mari. El intră într-o cameră naltă. privind-o. spaţioasă şi goală. plesnind din degete cu cealaltă. viaţa. versuri. Uşa mare deschisă în balconul catului de sus se clătina scîrţîind în vînt şi numai într-o ţîţînă. Dionis se porni spre casă. l Sărmanul Dionis 695 fără a zice o vorbă şi trăgînd din cînd în cînd cu sorbituri zgomotoase cîte-o gură din cafeaua şi berea ce li sta dinainte — semn de triumf ! Dincolo unul scria cu cridă pe postavul verde al biliardului . prin mrejele şi valurile de nouri negri-vineţi.ideea aceasta îi strîngea adesea inima. şi parcă-i topea ochii sărutîndu-i. albind podelele de păreau unse cu cridă . din cîte se-mpart gratis. în colţurile tavanului cu grinzi lungi şi mohorîte. spre a da lumei. într-un colţ al casei. înaintea patului — o masă murdară. unul. acoperite c-un mindir de paie şi c-o plapomă roşie. o ne-ordine într-adevăr păgînească. cu pălăria naltă pe ceafă şi cu mînile unite pe spate. pînzele de painjin străluceau vioi în lună şi deasupra cărţilor dorminde în colţ se ivea o îngerească umbră de om. broşuri efemere. în fine. înainte de-a bate. însă mînile cele dulci. şi parcă i se topea sufletul.. pe colo. ce nu-l asculta. numai rădăcinile lor ruginite se iveau în lemnul putred. ziare rupte. umedă. adecă cîteva seînduri pe doi căpriori.

ea trase mîna copilului ş-o ascunse în sîn. preocupat pare că de a ascunde un secret mare. precum ar rămîne prin nouri.. papa !" ■—■ umbra părea că-i surîde din cadrul ei de lemn — el s-apropie şi sărută mînile portretului.. Dară. o preocupa zile întregi — zile întregi putea medita asupra unui cuvînt ieşit din nebunatica sa gură. îl săruta. de nimene plîns.. era mai mult urzeală decît bătătură. că el o va lua de soţie. fără viitor. atît de sărac. rudele. vecinie ar fi dorit să ţie dulcea. gîndea el. gura. casa se întunecă şi nu se mai văzu nici umbra din părete a portretului. cînd îl vedeau." Luna s-ascunse într-un nor negru spintecat în două rînduri de lungi fulgere roşii. el şedea în casa preotului bătrîn a cărui fiică era Măria.. Afară de ochii negri.. în toată ziua el îi promitea că taina sufletului său îşi via ave sfîrşitul. ochii lui erau plini de o superstiţioasă nerozie. îl desmerda.. crîşcau lemnele şi pietrele. El aprinse lumina.. o rupse bucăţi şi cu ea mintea sa. Dar lui însuşi nu-i trecea prin minte că pe el l-ar fi putut iubi cineva — pe el nu-l iubise nimeni în lume. sărmana lui viaţă — un portret!. Sufletul ei întreg era o reflectare umbroasă şi tristă a sufletului său de copil. ea nu mai avea dureri.. fudul la coate.. naltă. limpezit de lumina lunei. ar fi vroit să doarmă. care erau ai ei.. o ceti. ţi s-ar fi părut că-i revezi în fiecare vînătă stea a dimi-neţei. două — numai două stele vinete. era tatăl său. Visătorul Dionis se opri în dreptul acelui portret. Oamenii căscau ironic gura. băgate în gîtul unui clondir. copilul din portret. de gerul cel amarnic.că e chipul unei femei travestite. un vis. fără să spuie cuiva secretul numelui lui. apoi faţa. aici petrecea el vara şi iarna ! Iarna. Ea îl crescu rău — dar cum se putea altfel ? îl iubea aşa de mult! Singura ei bucurie într-o viaţă fără speranţă. ca să-i iubească — cui ce-i pasă de mine ? Cum trăiesc. prin fiecare geană de nori. că o soartă aurită o aşteaptă. nici umbra înaltă a lui Dionis. blondă cu ochii negri. Ce gîndea copilul ou mintea lui naivă. oamenii săi. Misterios. pe balta întunecoasă. voi şi muri. înecat de iubire pentru o fiinţă ce nu mai exista. Să privim acum şi la sărăcia iluminată de razele unei luminări de său.. o vorbă. să viseze. palid. consumată de lipse. fără mulţumire. Da. neînţeleasa. ar fi dorit ca etern să ţie astă noapte. ros pe margini. îi vorbise adesea de tatăl său . ochii ei de-o întunecată blîndeţă aveau numai pentru el grijă şi înţelegere — pentru el — şi pentru portret.. şi mumă-sa auzindu-l îşi ştergea într-ascuns lacrimele ei. Cît era de frumos acest copil şi ce tînăr a murit! frumoşi au înmărmurit ochii lui în negurile gîndirii mele. — Ce frumos a fost papa ! zicea el surîzînd. o femeie palidă. atît de fără viitor ! „Nu-şi are fiecare om. Dionis — ochii ! Sărmanul Dionis 697 — Da. Văduvită sa «mumă îl crescu pe el cum putu din lucrul mî-nilor ei — mîni delicate de doamnă —• faţa ei palidă ca ceara. pustiita. o copie de pe un testament părea a fi după cît se putea pricepe din bucăţile rupte. dar gerul îi îngheţa pleoapele şi-i painjinea ochii. Va să zică asupra acestui chip îşi concentrase el amorul lui — atîta formă avea. el admira ochii cei frumoşi ai portretului. el şopti încet şi cu glasul înecat în lacrimi. nici bucurii decît acele ale copilului ei. Mumă-sa. era el întreg. el. Ş-apoi îl lua în braţele ei. ea se stinse într-o zi. în lungile şi friguroasele nopţi de iarnă. ce luceau ca vii în orbitele lor. o deschise. Surtucul lui. O. trăsnea grinda în odaie. cînd fusese în vîrsta lui de acum.. s-o încălzească — un simbol al vieţei ei întregi ! De atunce fizionomia. de rîdea pare că şi vîntul în urma lui. Ei se iubiră. dacă i-ai fi văzut tu aceşti ochi vrodată în viaţa ta. ce ţinea loc de sfeşnic. de acel copil cine ştie cum rătăcit în clasele poporului de jos. familia sa. ochii cei de foc vînăt. Fructul amorului acestor oameni fu Dionis. surîsul lui căpătase acea umbră dulce de tristeţă. atît de singur. Ce viziune — şi aici.. „Bună sară. în fiecare undă albastră. dar atît de fericita lui nebunie. în delirul ei. Dar într-o zi el primi o scrisoare cu sigil negru.. De copil încă. lîngă inimă. crede cineva cum 698 .. El muri în spitalul de alienaţi. Şi-n asemenea momente. afară de mumă-sa — cum l-ar mai fi putut iubi pe el. mamă ! — Aceşti ochi !. cu aerul răcoare. de nknene iubit. pe lîngă acestea. care sub lumina plină a lunei părea viu. care îl făcea atît de interesant şi irezistibil pentru bobocii pensionatelor. — Ochii ? nu-i aşa. vîntul lătra prin gardurile şi ramurile ninse . mut pînă-n ultimul moment. amicii.

dupre cum toate pentru pămînt a fi zidite se arată de cătră induratul Dumnezeu — de pe grecie pe românie tîlcuită cu adăugire a înrîu-rinţei zodiilor asupra vieţei omeneşti. Constelaţiuni zugrăvite cu roş. domnişoarelor ce scapăr Li arăt că lumea vis e — un vis sarbăd — de motan. din biata-mi piele.. 700 Mihail Eminescu O. tu-n cotlon şi eu în pat. Dar de unde ? Scîrţîie de vînt fereasta. motane. Şi-n această sărăcie te inspiră — cîntă. Aş striga : o.. unice amic şi ornic. calcule geometrice zidite după o închipuită şi . redus pînă la culmea mizeriei. 2 Fie blestemat (lb. Ziua tologit în soare. săracul. zău că-n elte-aş pune vornic. El era un ateist superstiţios — şi sunt mulţi de aceştia.. or în pod.. în văgăună ? De-ar fi-n lume numai mîţe — tot poet aş fi ? Totuna : Mieunînd în ode-nalte tragic miorlăind — un Garrick J. Mi-ar pare superbă. fără să ştie de ce. nu tem ei iadul ş-a lui duhuri — liliecii 5 Anathema sit f* — Să-l scuipe oricare motan de treabă. fantastică arătare. a gîndului odină. cu cerneală roşie ca sîngele. O lume întreagă de închipuiri umoristice îi umpleau creierii. lat).. De-oi petrece-ncă cu mîţe şi cu pureci şi cu luna. La capitelul de luminare. Pripăşit la vreo femeie. Ca să ştii şi tu. Cum nu sunt un şoarec. De-ar fi-n lumeun stat de mîţe. Haram De-al tău suflet. Firea mai presus de fine. pe mărgini cu portretele lui Platon şi Pitagora şi cu sentinţe greceşti. qui sistit fixas boras terrigenae" 2. moarte ! Pentru mine e totuna. Noaptea-n pod. el deschise o carte veche legată cu piele şi roasă de molii — un manuscript de zodii. care bagă degetul prin rara casă De năvod — cu-a mele coate eu cerc vremea de se-nmoaie. de ţi-i drag să te-uiţi la ele ! Greu li-i de mindir de paie şi apoi. Ca ţiganul. •— Iată pe mină cum codeşte-un negru purec. — Măi. acopere fiinţa-mi cu-a ta mută armonie. Bani n-am mai văzut de-un secol.. oare ştie franţuzeşte i. — Într-un roi mai de un stînjen Au ieşit la promenadă — ce petrecere gentilă ! Ploşniţa ceea-i bătrînă.. Cela-i cavaler. motănime. Vină-ncoa să stăm de vorbă. mai ales garafa goală era în stare de a-l umple de cugetări melancolice. cu ochiul roş şi bolnav. Or de nu — cui ce-i aduce ? — Poezie •— sărăcie ! Dar în astă-seara Dionis era vesel. Cea ce-ncunjură mulţimea i-o romantică copilă.. motănime.." Şi cu o dedicaţiune : Celui întru fiinţa sa nemărginit. gheboasă. — Somn. întru făpturile mînurilor sale minunat Dumnezeu spre vecinică laudă afierosilă". şi nevasta — o icoană. caractere slave de o evlavioasă. Pe păreţi cu colb. Nu vedeţi ce-nţdlepciune e-n Ifăptura voastră chiară ? O. Nici că au ce să mai sugă. Titlul era scris şi latineşte : „Architecturae cosmicae sive astronomiae geocentricae compendium 1 — „învăţătură despre a lumei onnduială dumnezeiască. mergi de te culcă. are mai de care mai bizară şi imai cu neputinţă. vin n-am mai băut de-o lună ! Un regat pentr-o ţigară. nu vezi că s-a-ntunecat ? Să visăm favori şi aur. boieria ce-i. Ce destinul motănimei îl desfăşură-nainte ! Ah ! atei.. Doamnă — măcar totuşi are blană . motănime ! Vai !.. Un palat — bortă-n părete.. Şi mucoasa luminare sfîrîind săul şi-l arde. Să-mi moi degetul în gură — am să-l prind •— ba las. De-aş pute să dorm încalea. Filozof de-aş fi — simţirea-mi ar fi vecinie la aman ! In prelegeri populare idealele le apăr Şi junimei generoase.. El băga de samă că gîndirile lui adesa se transformau în şiruri ritmice. somn — ori vino. în vorbe rimate şi atunci nu mai rezista dea le scrie pe hîrtie. motani fără de suflet ! — La zgîriet el v-a dat gheară Şi la tors v-a dat musteţe — vreţi să-l pipăiţi cu laba ? Ii ! că în glondir se stinge căpeţelul de lumină ! Moşule. Iniţialele acestei cărţi cu buchi erau scrise ciudat.Miball Eminescu că el. Două triunghiuri crucişe încunjurate de sentinţa :„ Director coeli vigilat noctesque deisque.. dulce o bucată din Homer. Rendez-vous i-a dat în şură. mintea mai presus de minte.. Mi-aş mînca cărţile mele — nici că mi-ar păsa de ger. Uh ! ce frig.. Ah ! garafa pînteicoasă doar de sfeşnic mai e bună. sărmane ! Oare ce gîndeşte hîtrul de stă ghem şi toarcc-ntr-una ? Ce Mai ise-nşiră dullce în mîţeas'ca-i fantezie ? Vro cucoană cu-albă blană cu amoru-i îl îmbie. pîndind cozile de şoarec. bazată pe sistemul geocentrist. e iute. Dară eu — ce-mi pasă mie — bietul „îns" ! la ce să-l purec ? Sărmanul DionU 699 Şi motanul toarce-n sobă — de blazat ce-i. O astrologie mai mult de origine bizantină. ce sta în gîtul garafei. cerdac şi streşini heinizînd duios la lună. Bruh ! mi-i frig. Sau ca popă coio-n templul închinat fiinţei care După chip ş-asemănare a creat mîţescul neam. barde. nepostind postul cel mare ! Ah ! Sunt printre voi de-aceia care nu cred tabla legii. Vino. 1 David Garrick (1717—1779) — actor englez. s-umplu norii de zăpada Cu himere !. In pod miaună motanii — la curcani vţnătă-i creasta Şi cu păsuri melancolici meditînd umbli-n ogradă. îmi văd suflarea — şi căciula cea de oaie Pe urechi am tras-o zdravăn — iar de coate nici că-mi pasă. odată. sistem care admite pămîntul de centrul arhitecturei lumeşti şi pe om de creatura pentru a cărui plăcere Dumnezeu ar fi făcut lumea. cuvios în mers păşeşte. ştiu că ar vede pe dracul.. devenea trist ? Aşa era elementul său. pe podul cu lungi pînze de painjen Roiesc ploşniţele roşii. Tablele erau pline de schemele unei sisteme lumeşti imaginare..

Apoi îşi ridică ochii şi privi visînd în faţa cea blinda a lunei — ea trecea frumoasă. pătrunzînd în camera lui Dionis. palatul alb se confundă cu nourul de argint şi juna fată cu îngerul în genunchi. ţinîndu-l pe genunchi." în faţa locuinţei lui Dionis se ridica o casă albă şi frumoasă. el... dacă în cartea aceasta nu e semnul ce-i în stare de a te transpune în adîncimile sufleteşti. lat. pînă ce căpeţelul de lumină începu a agoniza fumegînd. la cuminţia trecutului. izbeau faţa sa palidă şi împleau sufletu-i plin de lacrimi c-o nespusă melancolie.. cu totul în prada impresiunii sale. tremurătoare : rugăciunea unei vergine. adîncă.. pe care o deschise. iar razele lunei. undoind ca valurile mării în curtea domniei — dar toate erau încă amestecate. El puse degetul în centrul lor — o voluptate sufletească îl cuprinse — mai întîi i se păru caude şoptirea acelor moşnegi bătrîni. Vedea răsărind domni în haine de aur şi samur — îi asculta de pe tronurile lor. care cînta o rugăciune divină. nisipos ca seceta. Şi liniile semnului astrologie se mişcau cumplit ca şerpi de jăratic. El nu se mai îndoia. a înecat visul său în întuneric — n-a mai văzut nimic. Dionis descifra textul obscur c-un interes deosebit. I se păru atunci ca e într-un pustiu uscat. şi. aerul e mort şi numai suflarea lui e vie. strîngînd ochii silit şi tare. El îşi apropie scaunul de fereastră. pentru ca să vadă pe un nor de argint. El îşi închise ochii ca să viseze în libertate. ca stropit cu peteală. îi povesteau în timp de iarnă.).. vedea divanul de oameni bătrîni. umed şi curgător. la lumina cea palidă aSărmanul Dionis 701 1 2 Tratat de arhitectură cosmică sau de astronomie geocentrică (lb. gîndi Dionis. „Alexandru cel Bun !" putu el şopti cu glasul apăsat. ca o suvenire întunecată. prin nouri de un fluid de argint. lungi şi dulci clapele unui piano sonor şi acompaniind sunetele uşoare a unor note dumnezeieşti cu glasul ei dulce şi moale. la acele veşti din bătrîni. numai ochiul lui e viu. repetă el încet ideea lui fixă. jncît părea un ghem de fire roş sau un painjiniş zugrăvit cu sînge. ţinea încă ochii strînsînchişi. . o nouă Ofelia. un înger alb. în lumi care se formează aievea aşa cum le doreşti. E mează-noapte. prin stelele mari de aur topit. lung. Cînd se deşteptă din reveria sa. în salon întuneric şi sticlele ferestrei străluceau ca argintul în alba lumină a lunei. finul clădit mirosea.mistică sis-teamă — în urma unor tîlcuiri de visuri. Aerul era blînd şi văratic. ci auzea despărînd. Pustiul tace. de o mînă nevăzută el era tras în trecut." Privi din nou la pain-jinişul de linii roşii — şi liniile începură a se mişca. Dintr-o fereastră deschisă din catul de sus. lat. „Unde să stăm ?" auzi el un glas din centrul de jăratic al cărţii.. atît de multe. fantastică. care duc lim-pedea lor viaţă în palate de cristal — şi pare c-a fost ieri. transparent.. Părea că geniul divinului brit. Gheorghie în lupta cu balaurul — dragă Doamne. Apoi. coordonate alfabetic — o carte care nu lasă nimic de dorit pentru a aprinde nişte creieri susperstiţioşi. Muzica încetase de mult şi el. Se stinse. recăzut în pustiul cel lung. căci bucuria. Tot mai mare şi mai mare devenea painjinul. el întorcea foaie cu foaie uitîndu-se la constelaţiunile ciudate. lunei. care stabileşte timpuP exact pentru tot ce-i pămîntesc (lb. pe cînd era mic. înfiorînd cu degetele ei subţiri. sub fruntea noastră e lumea — acel pustiu întins — de ce 702 Mihail Eminescu numai spaţiul. zugrăvit sf. poveşti fantastice despre zîne îmbrăcate în aur şi lumină. Shakespeare. „Da. încet.. deasupra căruia licărea o lună fantastică şi palidă ca faţa unei virgine murinde. în naltul cerului. o jună fată muiată într-o haină albă. simbol ce înfăţişa adevărul nimicind neştiinţa. El era lungit pe o cîmpie cosită. cu mînile unite. Aurul de pe spata legăturei de piele se ştersese pe alocurea şi licurea pe la altele. care. limpede. de ce nu timpul. în învechitele castele. La sfîrşitul cărţii era. îngenuncheat. rugăciunea unei vergine. fereastra de sus a palatului era deschisă. el auzi prin aerul nopţii tremurînd notele dulci ale unui clavir şi un tînăr şi tremurător glas de copilă adiind o rugăciune uşoară. „Cine ştie. Părea că deasupra mai sunt o mie de cercuri. uimirea îi strîngea sufletul şi. închise iar ochii pînă ce.. Stăpînul cerului veghează şi nopţile şi zilele. încet painjinişul cel roş se lărgi. se diafaniza şi se prefăcu într-un cer rumenit de apunerea soarelui. poporul entuziast şi creştin. întredeschise ochii şi văzu prin fereastra arcată şi deschisă. clară pe un cer limpede. ieri pare că-şi încîlcea degetele în barba lor albă şi asculta la graiul lor înţelept şi şoptitor. în spaţii iluminate de un albastru splendid. în mijlocul unui salon strălucit..). adînc. cerul de înserare era deasupră-i albastru. pe o pagină găsi o mulţime de cercuri ce se tăiau. Cu coatele aşezate pe masă şi cu capul în mîni. dispuşi la o asemenea hrană. respirase asupra pămîntului un nou înger lunatec. părea că presupusa lor fiinţă transpare prin albastra-i adâncime. trecutul. pare că parfumată.

să te poţi uita în adîncul ei. Obloanele erau mult mai largi decît ferestrele cele înguste şi. paznicii de noapte trec.. că egiptenii aveau pe deplin dreptate cu metempsicoza lor. Cînd soarele intră în nouri. luminările se sting. Nouri mari. la un cerdac ţinut în aer de . pare că se făcuse în alte vremi. prin ei munţii ridicau adîncuri şi coaste-n risipă. el visase ! „Ah ! gîndi el — cartea mea rnia făcut şotia asta . Trăiesc sub domnia lui Alexandru-vodă ş-am fost tras de-o mînă nevăzută în vremi ascunse în viitorul sufletului meu. acuma simt eu. în Tnîna lui cartea astrologică. pe colo luna răvarsă cîte-o dungă lungă şi îngustă în umbra uliţei.. şi un brad se înălţa singur şi detunat pe-un yîrf de munte în faţa soarelui ce apunea. Şi. toate deosebite şi toate contribuind la dulcea şi voluptoasa somnoroşie a lunei." „Bine zici. încît părea o bucată din ruina unei cetăţui. oglinzile rîuriilor rumene. apoi. Bine zici cum că în sufletul nostru este Sărmanul Dionis 703 timpul şi spaţiul cel nemărginit şi nu ne lipseşte decît varga magică. şi el ? El — ce îmbrăcăminte ciudată ! O rasă de şiac. numai de n-ar ameţi mintea . aşa îneît jumătatea catului de sus să rezima pe stîlpi de lemn şi numai jumătate pe cel de jos. plin încă de impre-siunile ciudatei sale întîmplări. înaintite sub şan704 Mihail Eminescu dramale lungi.. cu case vechi şi nîrbuite. ei părură roşii şi vineţi. ce se numea Dionis. peste care vărsa o viorie lumină răsăritoaraa lună. cu capetele înfundate în mantale albe... acelaşi suflet. înserează încet. între alţi oameni! Ciudat ! „Ah ! meştere Ruben. ce se ridica izolată în mijlocul unei ogrăzi pustii. de spelunci adinei. am visat atîtea lucruri extraordinare. că citind adormise. numai că moartea-l face să uite că a mai trăit. Ştia sigur cum că venise în cîmp ca să citească. meştere Ruben. Cîţi oameni sunt într-un singur om ? Tot atîţia cîte stele sunt cuprinse într-o picătură de rouă sub cerul cel limpede al nopţii. călugărul. Prin crăpăturile obloanelor închise se zărea lumină. munţii cu fruntea încununată de codri.. Departe. prin care ve2i oale cu flori galbene ca de aur. iar în cer-dacuri şed bătrînii vorbind de ale lor . fiecare cu istoria evilor ei scrisă pe ea — un univers într-o picătură trecătoare. apoi coborî pintre crengi de păru un cuib de rubin între ramuri... Casa era c-un acoperemînt ţuguiat — păreţii erau de peatră mică ca ceea eu care se pietruiesc fîntînele şi orice tencuială căzuse de pe ele. zise el zîmbind. pe colo trece cîte-un om şuierînd — încet. Numai pe ici. El îşi grăbi paşii. suite una peste alta. chamînd la vecernie. Şi ce cunoscute-i păreau toate ! El nu mai era el. un comanac negru. stanuri negre şi trunchiete despicau pe ici. Ce adînc e evreul acesta !" gîndi el în sine despre dascălul Ruben. stelele mari izvorăsc pe albastrele lanuri ale cerului şi tremură voluptos în aerul moale şi clar al serei şi armonia cîmpenească împle sară cu miile ei de glasuri. după trunchiul gros. cerdacuri înalte. că sufletul călătoreşte din veac în veac. ciudat. zugrăvindu-şi în aerul albastru marginile lui tivite cu roşeaţă. casele frumos văruite cu streşine vechi. de a ne transpune în oricare punct al lor am voi. O uliţă strimtă.. dealurile erau încărcate cu sarcini de purpură. încet uliţele adorm. lumina cerescului împărat şi numai din cînd în cînd sfîşiindu-se se revărsa prin negrele lor ruine lacuri de purpură. aruncă' dungî. tiviţi cu aur ce lumina dinapoia lor.aidînc. dar totuşi străină. îngropau în grămezi de arcuri înalte. în urma cetirei ei. fetele tinere ivesc feţele rumene ca mărul prin obloanele deschise ale ferestrelor cu gratii. fiecare —• o lume. neluînd parte la fărmecata stare a firei. fiecare cu ţări şi popoare. parcă era a noastră. Apoi încet se risipiră în creţi vineţi. dac-ai mări acea picătură. I se părea atît de firesc că s-a trezit în această lume. ce limbă. pe colo negurile. rotunzi şi plini pare-că de vijelie. apăsate. El se sculă din iarbă cu cartea cea veche în mînă. Camera obscură. paserile-n aer. soarele cădea la vale şi părea pe vîrful bradului singuratec ca o frunte în zare pe umeri negri. treceau pe cerul adînc albastru . El se opri înaintea unei case." Ciudat ! Călugărul Dan se visase mirean cu numele Dionis. rumene pe stanurile munţilor şi făcea ca ei să-şi-aprindă jăratecul de argint al frunţilor lor — pînă ce se cufundă cu totul după munte. cu poalele pierdute în văi cu izvoare albe. pînă ce intră în tîrg. viaţa cea trecută a unui om. a căror caturi de sus erau imai largi decît cele de jos. alta. pline de muşchi negru-verde . Ce lume străină. tremurătorul glas al clopotului împlea sară. care sta negru şi nalt. şi călugărul nostru trece ca o umbră aspru-zugrăvită prin lungile şi întunecoasele uliţe. ai revede toate miile de stele ale cerului. obloanele se-nchid. De departe se văd turnurile strălucitoare ale bisericelor Iaşilor.. nouri de jăratic şi aur umpleau cu oştirile lor cerul. ce oameni străini. Prin lumea rumănă de apunerea frumoasă trece călugărul nostru. cartea ta într-adevăr minunată este !. pe ici.

El este un evreu învăţat. în tindă răsunară paşi. căci formulele sunt vecine ca cuvintele lui Dumnezeu. în orice moment — îl vezi. Dumnezeu e vremea însăşi cu tot ce se-ntîmplă-n ea. omul cuprinde un loc în vreme. căci. cu alt nume. Sunt tot ei. dar liniştit. ţi-ar nega existenţa ta. roşie. din care răsar tot şirul de oameni trecători — îl are fiecare lîngă sine. s-ar lipi un fir de colb. deşi nu-l poţi prinde cu mîna — este umbra ta. ca umbră înzes45 — Antologia nuvelei fantastice — c. formule pe care le ai toate scrise în cartea ce ţi-am împrumutat-o. a cărui ape se întorc în el însuşi. care curgea de sub adîncii umeri ai obrazului pînă pe pieptul întotdeauna cam plecat. — Sunt încredinţat. poţi fi în orice loc dorit. iar cu deosebire al maistrului Ruben. pe cîtă vreme vei lipsi din el. acuma am doi oameni cu totului deosebiţi de mine — unul. asemenea iarmurcei judoveşti.. închipuieşte-ţi că. dar nu blîndă . şi. 403 706 Mihail Eminescu trată cu vecinicie. Arătarea lui era liniştită. dascăle. dar numai bucată cu bucată. ■— Cine-i ? întrebă un glas adînc.. Din acest şir lasă pe unul să-ţi ţie locul. De aceea oamenii au o simţire întunecată pentru păstrarea şi mărirea neamului lor. dar vremea la un loc. altul. El sui iute scările şi bătu tare în uşa tinzii. de nu te ştiam vrednic şi adînc ? Tu eşti ca o vioară. în faptă însă omul cel vecinie. Omul are-n el numai şir. numai ele trebuiesc trezite de-o mînă măiastră. îi da arătarea unui înţelept din vechime. — Eu. asemenea unui izvor. Maistrul Ruben era un bătrîn de o antică frumuseţă. pentru că rămăsese în legea lui. dar numai în şir. ograda cea mare cu iarba ei uscată sentindea gălbuie în lună şi numai o fîntînă îşi mişca ge-mînd cumpăna ei în vînt. zise Dan. Dumnezeu le are deodată toate neamurile ce or veni şi ce au trecut. pleşuvă. ori asemenea roţii. numai încă nedescoperită. se-nţelege. voinţele ţi se realizează după gîndirea ta. Şi asta-i deosebirea între Dumnezeu şi om. întreg fiind. care ajungeau la jumătatea întregei înălţimi a casei. o greutate impusă de trecătorul corp omenesc. împlinind formulele. răspunde Ruben. nici un acaret pe lingă casă . unde însă neputînd fi învăţător public. Ştii că. — în şir. galbenă şi somnoroasă. grea de mirosul substanţelor închise în fiole. pribegit din Spania în Polonia. în care sînt închise toate cîntările. Ai văzut că în om e un şir nesfîrşit de oameni.. pe o rotată mişcată-n loc. spaţiul ? — Tot ca vremea. călugărul Dan. Am trăit în viitor. oare cînd voi ajunge să pricep adîn-cimea ta ? — Adîncimea mea tu o ai în tine. cei care renasc în strănepoţi... ce se-ntorc vecinie. iar în atmosfera. capeţi chiar o bucată din atotputernicia lui Dumnezeu. Dar este un mijloc pentru a scăpa de această greutate. In dulapuri vechi de lemn simplu erau cărţi vechi legate în piele. Nici un copac. pe cînd roata chiar în aceeaşi clipă e în toate locurile cuprinse de ea. fusese chemat de domnul Moldovei ca dascăl de matematică şi filozofie la Academia din Socola. dascăle.stîlpi de zid în patru muchi. Uşa se deschise şi drept în faţa lui Dan se ivi un ora nalt. şi mîna ce te . făclia arunca o lumină tulbure. duceau dintr-o lăture nişte scări nalte. crane de oameni şi paseri împăiete pe poliţele din părete. dar şi toate descoperirile lui tăinuite. în privinţa vremei. care-i împărtăşeşte toate îndoielele. — Meştere Ruben. ochii suri boltiţi adînc in capul cel înţelept şi barba lungă. îţi spun. — Ei? — Pe deplin aşa cum mi-ai spus-o. bucată cu bucată. ea-ţi dă ţie firea ei cea vecinică. pe care el le-a rostit la facerea lumei. fiinţa altor oameni viitori şi trecuţi.. Pe o vreme vă puteţi schimba firile — tu poţi să dai umbrei tale toată firea ta trecătoare de azi. numai în împrejurul gurei musculoase se vedea o -dulceaţă amărîtă de îndoieli. Se înţelege că acesta nu va pute fi întreg. Călugărul Dan e unul din şcoSârmanul Dionis 705 larii Academiei. O frunte naltă. azi sunt încredinţat că vremea nemărginită este făptură a nemuritorului nostru suflet. ce deodată cuprinde toate spiţele. înţeleptul evreu se uită cu oarecare curiozitate la faţa visătoare a lui Dan. cu fruntea inare. iar pe creştet ave un fes mic. pe care n-o poţi părăsi neîmplută. un pat şi o masă pline cu pergamente şi hîrtii . dacă n-ai fi de firea mea ? Crezi că te-aş fi ales de discipul al meu. El întinse călugărului mîna şi-l duse-n odaie. poţi să te pui în viaţa tuturor inşilor care au pricinuit fiinţa ta şi a tuturor a căror fiinţă vei pricinui-o tu. Crezi c-ai pricepe ceea ce zic. cu barba lungă şi sură. în puterea unei legi. Şi sufletul nostru are vecinicie-n sine. nu este spaţiu deşert. care vorbeşte cu tine şi trăieşte în vremile domniei lui Alexandru-vodă. Acest fir va trece prin toate locurile prin care trece roata învîrtindu-se. trăind peste cinci sute de ani de acum înainte. încreţită de gîndiri. dar nemărginirea. Dan.

luna trecea ca un scut ide argint prin întunericul nourilor. din care vremea asemene a fugit. . la gură legate cu pergament.. ochii îi luceau ca jeratic.. nesfîrşit în adîncimea lui. nu mai ai nevoie de mine. Ei rupeau frunze din crengile atîrnate şi le aruncau în urma călugărului spîn şi palid. în alt loc. prin verdele întuneric al gradinelor. nasul i se strîmbă şi se usca ca un ciotur de copac şi. Pe fila a şeptea a cărţii stau toate formulele ce-ţi trebuiesc pentru asta. începu a rîde hîd şi strîmbîndu-se : — Hîhî ! zise. totuşi. numai poate el nu te va cunoaşte. învăţături nu-ţi mai dau. pe ici.va trezi înăuntrul tău sunt eu. numai din cînd în cînd trecea pe lîngă el cîte-un tînar cavaler. dar în sfîrşit.._ Pe alte locuri vedea pe cavaleri sărind gardurile şi pătrunzînd prin gradine pînă pe sub vo fereastă... cînd umbra ta. prin obloanele închise. nici nu te pot sfătui în această privire. ca prin strecurători de lumină. luminarea de ceară într-un cărbune plutitor în aer. în zadar ţi-i întreba şi umbra. Aceasta e o taină pe care nici eu n-o pricep şi se zice că unui om încredinţat despre fiinţa lui Dumnezeu nici nu-ii poate veni în minte cugetul ascuns în această ciudată numărătoare.. la umbra de sub fereastă. De ţi-ar veni în minte. care trecea prin mreje de frunze. trebui să-i vie. casa se prefăcu într-o peşteră cu păreţii negri ca cerneala. cîte o zare galbenă. în mijlocul cărora tremurau întrun fluid luminos şi vioriu draci mici spînzuraţi de coarne.. ruptă de dungi de lumină albă. căci în spaţii dorite.. totuşi. înainte de cădere. ? — Vei pute-o. ca umbră încă. timp şi spaţiu fug din sufletul tău şi rămîi asemenea unei crengi uscate. deasupra zaplazurilor atîrnau cîte-o jumătate din ramurile arborilor gradinelor.. scărpinîndu-se în capul lăţos şi cornut. Numai pe ici. poate va fi pierdut tainele învăţăturei lui şi va fi om ca toţi oamenii. pe colo auzea cînii urlînd la lună. unul acăţat de gratii făcea studii floristice unindu-şi buzele cu ale celei fiinţe care-şi scosese capul prin gratii. Ruben însuşi se zbîrci. în sufletul său nemuritor. lăsînd să se ivească vro umbră albă. dar.. care veneau 708 Mihail Eminescu de la vro petrecere nocturnă... ci un alt om. care-şi pleca capul tînăr.. Stele păzeau tăria... El mergea răpede. cînd te vei muta tu în firea ei. Dan îi sărută mîna. paznicii de noapte. în orice caz. se risipesc toate dimpreju-ru-ţi.... care strigau. pe marginea uliţei. îndată ce coborîse scările cu cartea subsuori şi ridicînd cu mîna lunga poală a rasei de şiac. pe care însă uşor îl vei găsi. are să-l nimicească bătrînul imeu duşman. —■ Dacă în această sară aş încerca să mă duc într-un spaţiu zidit cu totul după voia mea. răsfoind tot la a şeptea filă. şiruri de nuci cu frunze late. iar Satana îşi întinse picioarele lui de cal. căci e de prisos . I-am spus că nu-i poate veni în minte gîndirea tăinuită de numărătoarea cărţii ?. Se zice că diavolului. analog cu mine.. Curţile albe ca argintul. — Mult a trebuit pîn l-am prins în laţ pe acest călugăr evlavios. hîhî.. care se deschidea apoi în faţa lunei. ziua va fi secol şi cînd te vei întoarce nu vei mai găsi pe Ruben. cărţile în beşici mari de steclă. înfăşurat în mantaua a cărei poală dindărăt se ridica de sabia pe care-şi lăsa mîna. care zupăiau din picioruşe.. în care locuia boierimea.... pe colo se zărea. Şi tot la a şaptea filă vei afla ce trebuie să faci mai departe.. barba-i deveni lă-ţoasă şi-n furculiţe ca două bărbi de ţap.. răsuflînd din greu. cu căciula ţurcănească. Mie de ce mi-a venit ? Pentru c-a trebuit să-mi vie !. Sărmanul Dionis 707 Ruben îşi netezi încet barba şi o adîncă întristare era scrisă pe faţa lui bătrînă şi înţeleaptă. Nu erau să se despartă pentiu totdeauna ? Ruben rupse cu degetele mucul căzut al lumînărei şi se văzu în lumina vie că ochii lui erau plini de lacrimi.. ori grupe de cavaleri.. cum am spus. ori de unde-i începe.. peste cerce-vele. încă un suflet nimicit cu totul ! Dracii se strimbau rîzînd în beşicele lor şi se dădeau peste cap. o limpezime dumnezeiască e în fiecare şir.. Dan trecea iute printr-o parte de oraş. Dar îndată ce ieşi Dan. pierdute în mijlocul unor pomete. gutăi şi cireşi. trebui să-i vie. nici nu sunt în stare să-mi treacă prin minte.... atunci vei fi tu atotştiutor şi.. căci. să ştii.. Dar vei fi băgat de samă o împrejurare : cartea mea cetind-o în şir rămîne neînţeleasă.. ea nu ştie nimic despre această taină. în aer era aur şi-n gradine miros ş-o umbră adînc-viorie. cu cerdacuri şi scări a căror scînduri curate şi ceruite sclipeau în lună.. Se-nţelege că atunci trebuie să ne despărţim pentru totdeauna.. va începe a vorbi. ea va fi atotştiutoare şi-ţi va spune ce trebuie să faci . Amîndoi se sculară şi Dan s-aruncă la gîtul lui plîngînd ca un fiu ce n-are să mai vadă pe tatăl său. i-ar fi plesnit în minte această obscură idee şi de atuncea a căzut.. căci ai în tine.. Neştiind eu singur această taină.

.. Nu era să întreprindă un lucru extraordinar ? întunericul îngreuiat cu miros de răşină a chiliei lui era pătruns numai de punctul roş al unei candele. prinse încet.El ajunse acasă. prefăcîndu-se a fugi de amorul meu. Ciudat ! Această despărţire a individualităţii lui se făcu izvorul unei cugetări ciudate. în care veghea sub sticlitoarele-i fereşte.. Din rugăciunile mele am lăsat-o vreodată pe ea ? Din gîndirea mea a lipsit ea ? Măria ? O. iar umbra lui. care făcea ca stelele să se mute din loc cu adîncul grai şi socoteala combinată a cifrelor lui. pentru că de cîte ori s-a întrupat din nou. şi eu s-o urmăresc. Acea carte a lui Zoroastru. Lampa fîlfîia lungă.. „Tu ştii. nu era decît un dialog al cugetărilor lui proprii." Şi cine era ea. am stat la leagănul. pînă ce se ivea feţişoara ei palidă de veghere şi de arnor. cu privirea fixă şi profundă. cu fiecare ducere la mormînt. fără ca azi să şi-o aducă aminte. cum vorbesc astăzi cu tine. Nu ! fără ea ar fi raiul pustiu. precum albastru şi cuvios e adîncul cerului şi divina sa eternitate. să cobor stelele cerului în întinderea albă. mai întoarse încă şepte şi umbra se idesprinse încet. încet trecu prin cerdacul cel lung. 710 Mihail Eminescu El întoarse şepte foi şi umbra prinse conturele unui basrelief. voi sta la mormîntul tău.. El aprinse o lampă neagră. pînă ce razele ochilor ei alunecau adînc în ochii lui cei negri.. Măria ? Era fiica spătarului Tudor Mesteacăn. ca un vechi portret zugrăvit în oloi. ca să semene cu oştiri de flori de aur şi de argint.. să sădesc dumbrăvi de dafin cu întunecoase cărări. trecu ca o umbră şi. cînd intră în chilia lui. unde să nu fie nimeni — nimeni . împlută cu untdelemn . pe care şi-o ţinti lung asupra cărţii deschise înaintea lui Dan. părea ca începuse o vorbire intimă cu el. numai pentru ea am dorit..decît eu şi ea . Acuma se gîndi asemene la ea. un înger blond ca o lacrimă de aur. încet ochiul luminei se roşi. să mă cuget mai întîi. un dialog.. Cartea lui Zoroastru era proprietatea lui dreaptă. o strîngere de mînă şi dispărea iar în parfumatul ei ietac. cu fiecare naştere am stat lîngă ele . cu lacuri albastre şi limpezi ca lacrima . El singur n-o ştie. ca o mreajă neagră cu nasul lungit. Un greier răguşit cînta în sobă. pînă ce se deschideau. ca şi cînd ar fi vrut s-ajungă tavanul. el se aşeză la masă. mlădioasă ca un crin de ceară." Dan văzu clar despărţirea fiinţei lui într-o parte eternă şi una trecătoare. cugetă umbra şi el îi auzea cugetările. care cuprinde toate tainele ştiinţei lui. a fost odată în pieptul lui Zoroastru. cu ochi albaştri şi cuvioşi. Părea c-o întreabă cugetînd. ce creştea într-o oală între perdelele ferestei lui. El clipi cu ochii — ea redevenise umbră simplă.. cu fruntea naltă. încet conture pe părete' şi deveni clară. Lampa sa fîlfîia mai fantastic. ea.. pentru că vorbeam din părete cu Zoroastru.. El fixă aspru şi lung umbra sa. numai eu pot s-o desleg. gîndi el. mare şi fantastică. care ardea pe o policioară încărcată cu busuioc uscat şi flori de sub icoana îmbrăcată cu argint a Mîntukorului. „E un moment mare. ştii bine că sufletul tău din începutul lumei şi pînă acuma a făcut lunga călătorie prin mii de corpuri. împlînd nopţile cu dulci şi neuitate visuri. sări jos de pe părete şi sta diafană şi zîmbitoare. literele bătrîne ale cărţii căpătau înţeles şi se introduceau în visuri şi-n cugete ce-i împleau capul fără de voinţă. dacă voia să cuprindă realitatea lui. rostind limpede şi respectuos : . palidă.. stă deschisă înaintea ta.. încet. Umbra lui îi şoptea în gînduri lungi tocmai ceea ce voia el să i se răspundă.. ea să alerge prin cărările tăiSărmanul Dionis 709 nuite.. o văzuse el ades răsărind — o floare în fereastă — şi în nopţi cu lună el îşi lepăda rasa şi-şi punea mantie de cavaler. Tăcerea e atît de mare. supărată de această căutătură... mirosul. pleşuvă. Privea în păretele afumat la umbra sa proprie. de atîtea ori a băut din apa fără gust şi uitătoare a Lethei şi nimeni nu l-a însoţit în uitata lui călătorie decît eu — umbra corpurilor în care a trăit el. cu căciula lăsată pe ochi. El şedea într-o chiliuţă din casele unui boier mare. deschise cartea cea veche cu buchile neclare şi cu înţeles întunecat.. umbra lui începu iar a prinde conturele unei icoane în oloi. şi cu toate astea... deasupra căruia streşinele ieşite erau suspendate de stîlpi albi. nu ! De cîte ori am dorit vro putere extraordinară. Ades ea privise din cartea de închinăciune la faţa adîn-cită şi palidă a călugărului. răsuflă lung. Oh ! s-o duc într-un pustiu. dorit-am de cînd sunt ceva pentru mine ? numai pentru mine ?. umbra ta . Veacuri au stat s-o deslege şi n-au putut pe deplin. din care azi n-a mai rămas decît praf. creşterea chiar a unei garoafe roşii şi frumoase. încît pare că aude gîndirea. părea că ea-i răspunde în cugetări deşirate.. cu buze vinete cu părul de cîteva fire sure. Nu. lumina ei fumega pîlpîind. Cîteva vorbe. Sufletul tău. el cu sine însuşi. ca dintr-un cadru.

iar tu vei deveni ca mine. Casa din capătul uliţei era galbenă. cu perdele albe. în sfat. de iubire.. cu fereşti poleite de lună.. pînă la omul. — Bine. cu o ipocrizie vecinică. acel sîmbure negru şi rău.. şi mergea astfel pe luminatele strade. adevărata stare de lucruri. toate prostiile de azi se vor lîntîmpla ş-atunci. un aer cald de vară. şi apoi chiar de te-ar vede. Mai întoarce şepte foi şi metamorfoza reciprocă va fi desăvîrşită. Eu singur voi fi mort şi îngropat. Clipele vor fi decenii şi-n aceste clipe se vor face războaie. Acolo vei trăi un secul şi ţi se va pare o zi. simt cum. cu ferestrele şi porţile închise. cu ziduri albe şi gălbinite de lună. în care va intra ? — Chemarea unui filozof ? zise umbra surîzînd cu amărăciune — foarte bine ! Ceea ce zici tu îmi hotărăşte soarta. ide mii de mii de ori mai mici. Ba poţi să iei şi pămîntul cu tine. că intrăm într-o lume de dreptate. cînd murim.. cu perdelele lăsate. Orologiul zbîrnîi răguşit o oară. pe vîrful degetelor trecu prin tindă şi. oamenii s-or crede aşa de mari ca azi. cu musteţi înfundate în gulerul şi gluga mantalei şi c-o prăjină subsuori.. pe stradele largi ale oraşului. case înalte a căror streşini de olane se uitau în lună — iată tabloul ! Păsurile lui de umbră nu se auzeau pe stradă. şi eredemă ca. — Dormi ! zise poruncitor. se înfăţoşa înfundat în manta. cine ar mai vre să trăiască. Ah. El bătu încet (în) fereastră. cu cîte un păzitor de noapte. zise umbra torcînd mai departe firul gîndirii sale. nu te poate vede nimeni.. fără ca luna să-i facă vro umbră pe ziduri.. Omul sămăna cu el şi se uita spărios şi uitit la Dan. fără oa să te supere. de sfinţenie. se vor stinge !şi se vor naşte popoare. cînd te vei întoarce. ca şi cînd ar fi fost propriile lui cugetări.... numai proporţiile dintre ei să rămîie aceleaşi. cu pălăria peste ochi. simt întunecîndu-se şi perind conştiinţa eternităţii mele . cu umbra întrupată a iubitei tale. astfel încît el însuşi nu-şi părea a fi decît o umbră nepricepută. — Tu eşti ? răspunse o voce dragă şi molatică. cînd voi reveni pe pămînt. — Să urmăm. pentru a vede. Apropiindu-ţi prin vrajă fiinţa mea şi dîndu-mi mie pe a ta. simt îngreuindu-se ca sub plumb cugetările mele. umbra întrupată în om căzu ca moartă pe pat. Tu ai o judecată rece şi vei şti sămi descrii toată natura vizionară şi înşelătoare a lucrurilor lumeşti. fixîndu-l ca pe o umbră. o linişte somnoroasă. Iar Dan îşi luă lunga sa manta de-a umere. cu amicii tăi . cu buzele tremurînde şi cu paşi şovăitori. cu iubita ta cu tot. Dan întoarse foile. de pildă. de ură. Memoriile vieţei mele le vei găsi în saltarul acestei mese. ce fugea pe murii caselor înşirate în rînd. mă condamni să-mi uit vizionara mea fiinţă. se vor încorona regi. — Eu.. etern. cînd vei reveni tu. Vei vede cum ne se minte în şcoală. iar tu întreprinzi o călătorie. se-nţelege că-n diminuare analogă. luna strălucită. Timpul lor ? O oră din viaţa ta va fi un veac pentru ei. uitînd ou desăvîrşire trecutul meu .. eu voi deveni om de rînd. în sfîrşit. zise Dan apucînd rnîna cea rece şi diafană a umbrei. Tu mă laşi pe mine în împrejurările tale. te îndemn însă a scrie memoriu! vieţei tale. — Eu. şopti şi umbra deveni om.. mintea mea devine clară ca o bucată de soare. ce acopere cu vorbe mari. şi să-l recetesc. întoarce încă şepte foi şi ţine-mă de mînă ! Ce simţi ? — Simt braţele mele perind în aer şi cu toate astea căpătînd puteri uriaşe . un cer albastru şi fără nori. absolut însă acelaşi lucru. deslipindu-se atomele greoaie ale creierilor mei. gîndiri pe care Dan le auzea. care ţine cît istoria omenirei. deschide fereastra. cînd i s-ar spune de mic încă. Dan era o umbră luminoasă. în loc de poveşti. încet la lumina lunei. căci pe-a lui o lăsase acasă. c-a fost o lume de nedreptate. în biserică. Lu- . de la floarea ce cu naivitate minte prin haina ei strălucită că e ferice înlăuntrul gingaşelor sale organe. El ridică braţul lung şi puternic în aer. nu e nimeni pe strade. zise umbra încet. ca să-l găsesc. închise uşa după sine şi începu a merge încet.. stele de aur ce-şi închideau pleoapele spre a le deschide iar.— Bună sară ! Lampa cu flacăra ei roşie sta între Dan şi umbra închegată. Fereastra se deschise-ncet. în orice spaţiu aii luimei ţi-ar place. atotştiutor şi cu ajutorul cărţii atotputernic. în fine. cînd ieşi afară. în lună.. stinse lampa. îmi voi aprinde Sărmanul Dionis 711 lampa ş-oi căuta oameni. perdeaua se dete într-o parte şi dintre creţii ei apăru frumos şi palid capul blond al unui înger. îl prefaci într-un mărgăritar ou toartă şi-il anini de salba iubitei tale . care-i rădăcina adevărată a vieţei şi a faptelor sale — egoismul său. căci oarele vieţei tale vor fi şir de ani întregi pentru pămînt..

îţi mul-ţămesc !. care părea a-şi purta insulele sale ca pe nişte corăbii acoperite de dumbrave. el a pus doi sori şi trei luni în albastra adîncime a cerului şi dintrun şir de imunţi au zidit domenicul său palat. uitîndu-te în el. prin roiurile de stele. îl vom uita. Dumbrăvele lor întunecoase de pe maluri se zugrăveau în fundul rîului. pe acest bulgăre negru şi neînsemnat. încît îi părea c-a să-i beie viaţa toată din gura ei. pentru ca să nu ne mai avem în minte decît pe noi. Dan se uită fix într-acolo . Aproape de pămînt. în acest vis confuz. zise el încet netezindu-i părul ei de aur. ce se numeşte pămînt. neturburaţi de niminea . o strînse cu atîta foc. răspunse el zîmbind. Astfel îmbrăţişaţi. se ridicară încet. O. şi el sări prin fereastră. Colonade — stînci sure.. a cărui mărgini li era cerul. mic ca un mărgăritar albastru stropit cu stropi de aur şi c-un mez negru. iar cu ceilaltă mînă fluturînd o parte a mantiei. deschise unele file şi începu a citi judeţul pămîntului.. streşine ■— un codru antic ce vine în nouri. — Haide dar ! şopti ea încunjurîndu-i gîtul cu braţele ei albe şi lipindu-şi guriţa de buzele lui. El se contrase din ce în ce mai mult şi iute. îi încunjură talia strîngînd-o tare la pept. a cărui stropi — soare. spre a cade în pat.. Dan se uită cu ocheana prin coaja acelui mărgăritar şi se miră cum de nu plesneşte de mulţimea urei ce cuprindea. atîrnă în salba iubitei sale albastrul mărgăritar. Era ceva înlricoşat cîte crime au putut să se petreacă pe acest atom atît de mic în nemărginirea lumei. împreună cu sfera ce-l încungiură... pare că eşti altul. Şi ce frumos îmi pai tu acuma. Aide ! — Dar ce va zice mama ? zise ea. pare că eşti din altă lume. Un moment. Şiruri de cireşi scutură grei omătul trandafiriu a înflorirei lor bogate. Sărutarea ei îl umplu de geniu şi de-o nouă putere.. El îşi luă calea iar spre pămînt. din zilele noastre — veacuri de fericire şi de amor. încet prin aerul luciu şi pătruns de razele lunei. ■—■ Iubito. — Vino cu mine. departe de acest pămînt nenorocit şi negru. — Cine-i acolo ? zise Măria tremurînd pe pieptul lui. şi fiecare literă era un an. încît ochii ei albaştri străluceau mai tare şi clipeau ca loviţi de o rază de soare. pari a te uita în cer. umbra se desprinse încet şi se înălţă pe-o rază de lună. apoi îi luă faţa în mîni şi o sărută cu atîta ardoare.. vino prin oştiri de stele. _ — Umbra ta. vezi-o cum doarme. din cugetările noastre vom adînci mări cu mii de undoiete oglinzi. cît părea că din una şi aceeaşi rădăcină un rai se înalţă în lumina zorilor.. Scări înalte coborau printre coaste prăbuşite. nici o patimă în piept. lună şi stele. prin nourii negri ai cerului. printre bucăţi de pădure ponorîte în fundul rîpelor pînă într-o vale întinsă tăiată de un fluviu măreţ. întorcîndu-se. Umbra ei se răsfrîngea în părete. — O ! ce liberă şi uşoară mă simt. altul s-adînceşte în fundul apei. îl luă şi. pînă ce deveni. el şezu pe coastele unui nour negru şi se uită lung şi cugetător pentru ultima oară asupra pămîntului. vino cu mine în lume ! — Unde ? — Unde? Oriunde. Insulele se înălţau cu scorburi de tămîie şi cu prund de ambră. fiecare şir un secol de adevăr. acei pitici nemărginit de mici aveau regii lor. Luă cartea lui Zoroastru. iubito. ce oglindea în adîncu-i toată cununa de dumbrave ce-l încunjură şi deschidea ochilor o lume întreagă în adînc. îi cuprinse gîtul ei gol. şopti el la ureche-i. pe supuşii. flori cîntau în aer cu frunze în- . eu pentru tine.712 Mihail Eminescu na-i cădea drept în faţă. pînă ce. Vom trăi aşa de fericiţi acolo unde vom fi. pe care vîntul îl grămădeşte în troiene . Şi ce frumos făcuse el în lună ! înzestrat cu o închipuire urieşească. prin tării de raze. El îşi întinse mîna asupra pămîntului. ea rămîne în locul tău. încît. zise ea c-o voace de un timbru de aur. tu pentru mine. Sub alba haină de noapte de la gît în jos se trădau boureii sînilor şi minutele şi braţele ei albe şi goale pîn în umeri se-ntinseră spre dînsul şi el le inundă cu sărutări. Fărmăturele acelui bulgăre se numesc imperii.. arunca neagra şi strălucita lui mantie peste umerii ei albi. Călătoria lor nu fusă decît o sărutare lungă. Sărmanul Dionis 713 El puse jos dulcea lui sarcină pe malul mirositor al unui lac albastru.. infuzorii abia văzuţi de ochii lumei se numesc împăraţi. şi milioane de alte infuzorii joacă. Mărimea fiind numai relativă. Din visurile noastre vom zidi castele. cu ochii plini de lacrimi. se înţelege că atomii din mezul acelui mărgăritar. Nici o durere. Oglinzile lucii a valurilor lui răsfrîng în adînc icoanele stelelor. pînă ce ajunseră în lună. purtau războaie şi poeţii lor nu găseau în univers destule metafore şi comiparaţiuni pentru apoteoza eroilor.

poveste caria nu-i mai dedeau de capăt pînă ce nu-ncetau. iar un înger. regii se însurau şi fanţii îmbiau înamoraţi. vană-i era căutarea lui prin cartea lui Zoroastru — ea răimînea mută la întrebările lui. clare. că tot ce gradase eu îngerii împlinesc în clipă ? Ea îi astupă gura cu mîna. îngerii ce treceau surîziînd pe lingă el îngînau cântările ce lui îi treceau prin minte. Odată el aşi simţi capul p'lin de cîntece. Jocul însuşi era o poveste lungă şi-ncurcată. în care reginele să măritau. plutind cu înălţatele aripi albe şi cu brîie de curcubeu. Şi de cîte ori îmbiau. Valurile rîd şi mînă întunecoase lumea lor albastră. Ceruri de oglinzi. dulci. toate grinele cresc . straturi de stele albastre pe plafonduri argintoase — toate pline de un aer răcoare şi mirositor. o enigmă chiar pentru îngeri. cel mai frumos ce l-a văzut în solarul lui vis. în mintea lui îmbătată. stelele păreau că se mişcă după tactul lor . deasupra ochiului — un proverb cu literele striimbe ale întunecatei Arabii. iar pe umărul ei cînta o pasere măiastră.. Greieri răguşiţi cîntau ca orologii aruncate în iarbă. trece Măria. înverzeşte rîul cu miile lui unde. zise el unui înger. Cu corpul nalt. El nu-işi putea explica această armonie prestabilită între gândirea 'lui proprie . reginele şi fanţii de pe cărţi erau toţi chipuri copiate din basmele ce şi le spuneau serile. trunchii pădurilor se ajungeau cu ramurile lor deasupra rîului şi formau bolţi nalte de verdeaţă nestrăbătută. ea îşi împreuna mînile şi. picioarele-i de omăt abia atingeau podul. notă cu notă el îl prezicea. Cine ar fi văzut-o astfel ! Nimene — numai el. cu ochii albaştri. ce acoperea braţul ei. în 'haine de argint. por-tale nalte. era un ochi de foc.. buzele ei murmurau zîmbind.. treceau îngerii cei frumoşi. pe cînd stelele albe sunau în aeriane coarde rugăciunea universului. atîrnînd pe marginea patului. Visau amîndoi acelaşi vis. s-adună între codri ca marea oglindă a mărei şi se limpezeşte sub sori. în van îngerii. coborau pe ascultătoarele valuri ale fluviului. apoi capul ei palid de suflarea îndulcită a nopţii cădea pe perine. Mintea IIui era preocupată şi privirile ochilor lui mari erau aţintate asupra acelei porţi vecinie închise. îi împlineau alin-tînd gînidirile. Sau adesea. Ca să petreacă." Dar ceea ce-i părea ciudat era că. pe colo cîte o dungă fulgerătoare deasupra apei. Fluviul lat se adîncea în păduri întunecate. Prin hainele-i argintoase îi transpar membrele uşoare . apleeîndu-se la ureche-i : „De ce cauţi ceea ce nu-ţi poate veni în minte 1" Altul : „De ce vrei să scoţi din aramă sunetul aurului ? Nu-i cu putinţă. El îşi rezima fruntea încununată cu flori albastre de genunchiul ei.. galerii de-o marmură ca ceara. cînd Dumnezeu vrea. peste acel pod împletindu-şi părul. cu sărutări. — Nu vezi tu. Regii. mlădiei. şi în zadar îl cauţi. ce stecleşte vioriu şi transparent. aşezaţi într-o luntre de cedru. nu există pentru tine. ei într-adevăr.714 Mibail Eminescu greuiete de gîndaci ca pietre scumpe şi imurmurul lor împlea lumea de un cutremur voluptos. netezi ca marmura. pînă cînd deodată rîul. unde apa abea mai sclipea din cînd în cînd atinsă de cîte-o rază . iîn zadar. Nuimai pe ici.ş. încît a lunelor raze pătrunzînd prin el. Deasupra ei. Sărmanul Diortis 715 Insă oare de ce omul nu gustă vreo fericire ! Vecinie semnul arab de pe doma Domnului îi preocupa mintea lui Dan. inventară un joc de cărţi. Proverbul. în fiece noapte el îmbla cu Măria în lumea solară a cerurilor. ce trecea. în triunghi. iar painjeni de smarald au ţesut de pe-o insulă pînă la malul opus un pod de pînză diamantică. tu gîndeşti ceea ce gîndesc îngerii. albă ca argintul noaptea. cu capete . fără să le-o zică. Era doma lui Dumnezeu.. în van unul îi spuse lin. cu sînuri dulci. a cărui aur se strecură prin mînuţele-i de ceară. zise îngerul serios. Mario. ce treceau du cînd în poalele lor rugăciunile muritorilor.şi viaţa cetelor îngereşti. de dîte ori îi trecea prin minte ca îngerii să meargă după voia lui. apăsaţi de somn. cînta din arfă un cîntec atît de cunoscut. Asemenea ca un stup de albine. — Aş voi să văd faţa lui Dumnezeu. — Dacă mi-l ai în tine. împiedecat de stînci şi munţi.. ca din Halima. El adonmea în genunchi. se uitau isemnificativ la el . Şi cu toate acestea în fiece noapte «e repeta acest vis. Aerul cel alb rumenea de . Numai o poartă închisă n-au putut-o trece niciodată. care luceau întunecat în lumea cea solară. Apoi îi şoipti lla ureche : —■ Ciînd plouă. ariile roiau limpezi.i umere inundate de plete . frunţi ca ninsoarea. Dar somnul lor ! înainte de a dormi. el îşi lua cu el în visul său cartea lui Zoroastru şi căuta în ea dezlegarea întrebărei. de poţi număra în fundu-i toate argintăriile lui.

popoare de tunete bătrîne. 'voi ruga-o să fie rea. înger ? .. grădina dedesubtul feres-tei. Ea cădea din braţele lui. Rîuri de fulgere îl urmăreau. Acuma ştia că iubeşte. namaisimţită voluptate. pe care n-o cunoscuse niciodată. şi te iubesc. Rupt ca de-un magnet în nemărginire. Spasmotic ţinea în mina lui cartea lui Zoroas-tru.. era de un verde umed şi răcorit după noaptea cu ploaie.. o roză de purpură la tîmplă. Sărmanul Dionis 717 Părul ei cel blond şi împletit în cozi cădea pe spate . grădini mirositoare şi.. Mărgeaua cădea luminoasă prin întuneric şi se desfăşura din ce în ce.. dureroasă iluziune.. negru-imort. şi el cobora cu cartea sulb irmnă nourii groşi. lumini presărate. frumuseţe şi spirit. cochetă..şi fără lumină.O. — Am «ă-i scriu. jumalţul lor albastru se despica. Soarele se înălţa. Şi prima mea idorinţă şi poate ultima — nerealizabilă !" Trăisura cea fină şi aimară dimprejurul gurei lui se adînci vădit. Hurmuzul pământului ardea în isalba ei de .. „Oare fără s-o ştiu nu sunt eu însumi Dumne. Numai semnul arab lucea roş. zise Dan încet. Asta. ca jăratecul noaptea. fără sunet . surîse.„La ce mi-a mai trebuit şi asta ?" gîndi el cu sufletul plin de lacrimi. In casa de peste drum perdelele albe erau încă 'lăsate. După ce rîsese — cine ştie de ce ? — ea lăsă perdeaua să recaidă. Deodată întunericul dimprejurul lui deveni liniştit. florile împrospătate ridicau în soare cochetele capete copilăroase şi ochii lor plini de reci şi zadarnice lacrime... mai mare — se lumina — pînă o văzu departe asemenea unei lune.. Poţi oare gîd simţirea cu care am scris. nu! In viaţa ta luminoasă nu s-a putut ivi nici umbra măcar a unei dureri asemenea aceleia ce-mi ." Vum ! sunetul unui clopot urieşesc — moartea mărei. era ea să se nască cu amorul ? Ea se reivi. în care adormise Dionis. dar şi neputinţa realizărei viselor lui. E atît de bună . enigma ce pătrundea fiinţa mea. sunt deştept.. atît de ferice de adînc în noaptea sufletului meu. Speranţă ? el n-o putea avea. ce tremura mişcată. „O. „Nepreţuita ! şopti el. s-apropie de pământ. ce ai îndrăznit a cugeta ? Norocul tău că n-ai pronunţat vorba întreagă !. uitîndu-se la ea. să nu-mi împle sulfletul de-o 'vană. El deschise cartea. aruncă mărgeaua şi începu a ceti. o noapte văratică cu aerul blond. el îi scrise : „Stea. Dară inima lui se contrase cu violenţă. ca un glob de aur arzător pe un cer adînc albastru . de ce surîdea.. „Măria !" şopti el cu inima strânsă. Alh ! ea trebuia să fie bună.. inima mea este atît de bolnavă ca o scînteie de soare noaptea. cit te visez. El se scutură oarecum din somn.. dacă aceste zîm-biri aveau o intenţiune.. la imaginea luminei lor.mărgăritare. Sufletul lui se cutremura la gîndirea că nu va pute scutura greutatea acestui amor. Fusese vis visul lui cel atât de aievea sau fusese realitate de soiul vizionar a toată realitatea omenească ? Perdeaua de vis-â-vis se dete puţin într-o parte şi prin faldurii ei albi apăru un blondi cap de copilă. el cădea ca fulgerul.. Cu-o dureroasă. sailcîimii cu miros dulce tăinuiau cărările risipite într-o viorie şi melancolică umbră. O simţire. De astă dată trase perdelele sus şi sta cu-o garofă în mînuţa ei albă şi privea — pare-că pe igînduri — în potirul de purpură al florii. Oare nu ise mişcă w 716 Mihail Eminescu lumea. prin aleile gradinei ei vişinii şi cireşii înfloriţi. de ce ? şi tocmai în fereastă ? Oare ea nu-l vedea ? Dar dacă-l vedea. ca o salcie neguroasă ce-şi întindea crengile spre el.. şi de dorm. însă totuşi ?" Redispăru. veghind. Din ce în ce mai mare. . s-o rog să nu surîdă. nu-mi va refuza ea. şi striga căzînd : — Dane ! ce im-ai făcut pe mine ? Şi un glas răsună în urmă-i : — Nefericite.. Sărac de bunuri. Si ochii tăi. privesc atît de adînc.. Rîdea. gura micuţă ca o vişină coaptă şi faţa albă şi roşă ca mărul domnesc. vuirea nemărginirei. şi îşi deschise ochii.. instinctiv rupse mărgeaua pămîntului de la gîtul Măriei. şi Dan se simţi trăsnit şi afundat în nemărginire.. Oare nu cîntă ei ceea ce gîndesc eu ?. cum voi eu ?" El strânse c-o întunecată durere pe Măria la inima lui.. „Nu e destulă mizeria în care am trăit — cel puţin o mizerie fără de dorinţe. deja vedea culmile strălucite ale unui oraş. „Asta-i întrebarea. într-o clipă cale de-o mie de ani. s-o rog. căci el înţelese sensul. mică.voluptatea cîntecului. gînd nefericit!" aiuri dl.. topite stele a dimineţei. căderea cerului — bolţile se rupeau.

fără de nume fericire într-o oară de amor ! Şi cuim i-ar vorbi el ! Cate numiri ar inventa el. fără să ştii că o inimă se rupe. Floare ! cum surîzi în grădina zilelor tale. A mă iubi nu-ţi este permis. stea! cum luceşti în cerul său. şi nu e durere mai mare decît a mea. un surîis în trecere. umbra unei fe-ridtoare cugetări . Dumnezeu de-ar fi fost. capul ei. deşartă. cu cît sunt. de unde această irezistibilă nebunie ? El nu-şi simţea capul. nici gîndea ceva. umbra ce-ai aruncat-o pe pînza gîndurilor mele este singura fericire ce am avut-o în lume. Desperarea ucide. nu ?— de îngrozire ? De peatră să fie o inimă. întrupată desperare. cînd . fără de lumină.. cu atîta mai nefericit sunt şi. aşa-i că astfel te cheamă ! nu se poate să te cheme altfel. Martir este numele amorului meu. un înmiit amor. şi aceea nerealizabilă : tu! Oricît de mare ar fi mila ta. în apăsare. de-ar fi găsit. cînd tu ai fost menită să fii ? de ce-au căzut ochii mei pe tine. cîtă gratitudine pentru-o privire . mai fără de înţeles. cînd o asemenea inimă şi-ar ridica aspiraţiunile pînă la tine... Cîtă intensivă.. O nimiceşte ! închipuieşte-ţi că dintr-un om cu simţire. despreţuieşte-mă ! te rog ! Poate dispreţul tău m-ar omorî şi moartea nu-i nimic pe lingă chinul meu de azi. Cum o iubea ! De l-ar fi despreţuit. eşti şi mai mult cauza unor crude dureri. „Ah ! îmbi el c-un fel de dureroasă beţie. ar nebuni în urmă şi vecinie ar visa aceea oară fără de seamăn. în neputinţa de a cultiva simţiri.. n-am avut dorinţe.. De ce sunt eu în lume. Cfrnd gândea cum i-ar lua capul ei de aur în mîni şi i-ar topi Sărmanul Dionis 719 ochii cu (sărutările lui. dureroasă. nu-şi simţea inima. dar singură. în fiecare fibră ruptă este-o nemărginire de dureri. crudă. şi el simţea pare-că le trage la inima lui. îi venea să nebunească. Sta în fereastră neliniştit. şi cu toate astea chipul tău. în fiece gândire a ei. despreţuieşte-mă! Eu nu pot să nu te iubesc.. căutarea ar fi durat vecinie.. sa se uite la transparentele-i degete oare întregi. murii îi sărut. nici una-n lume. ca un copil. cu cît eşti. Moartea-i un moment. pustie. Ah. şi nu ţi-o pot spune. sunt dureri care trebuie să-l îndulcească. Ei nu pot aparţine cercurilor în care te mişti tu. care să-mi cuprindă toată viaţa mea. scăpăm de o viaţă chinuită. îmbătătoare ! Ah ! el ceruse dispreţ şi 'spera amor. luptînd spre a le năbuşi. şi le-ar ridica fără voinţă. era un amestec fără şir de icoane turburi. îi ameţea 'sufletul lui. neputînd să le reziste. Mario ! poţi tu să-ţi închipuieşti un asemenea chin. El îşi închipuia că ea va pute fi a lui. căci fiecare din ele îşi găsesc mar718 Mihail Eminescu ginile în puterile celui ce le are. ori să-i desmerd niînile. pe care au trecut umbra ta. ori să-i despletesc părul. puţin mi-a păsat. de-aş pute s-o sărut. Ea ! toată lumea era cuprinsă în acest cu-vînt. fără să ştii că un suflet moare ! Şi în neştiinţa ta eşti şi mai frumoasă. fibră cu fibră se rupe inima mea.. Sărut urma păsurilor tale. spre a căuta un altul în ochii ei albăstrii. tu !. nu-ţi pot zice altfel. ar plînge şi ar rîde de fericire.gîndea că (mijlocul ei cel duke s-ar pute odihni cuprins de braţul lui.nimiceşte inima. De unde această 'simţire nemăsurată. puţin mi-a păsat.. totuşi o 'speranţă de-o dureroasă dulceaţă. . Tu nu ştii de ce.. Ei sunt jos. în fiece pas. toate se învîrteau împrejuru-i într-o lumină trandafirie. Nu-mi zîmbi! zîm-betul tău m-ar împle de speranţe vane. cîtă recunoştinţă. şi-ar fi uitat universul. pînă acolo nu se poate coborî. nu ştia ce să gândească. care de care mai îndrăgite. Tu tiu cunoşti asemenea oameni. Ce-i viaţa ? El 'simţea că o oară lingă ea ar plăti mai mult decît toată viaţa.. Mario !. Nu în ea.. desperarea e tîmpă — o asemenea simţire este iadul. cît eşti de frumoasă şi. de una am fost capabil. o idee de ură a ei ar fi fost cuprinsul amorului lui cît ar fi trăit. de una. este o margine care s-o mişte. pare-că aştepta sentinţa de moarte. în fiece zîm-bet. de cît amar scăpăm ! De n-as fi fost de fel. o luptă vană. pentru un surîs de pe buzele ei. mai nepomenite. o dată ! pare-că n-aş mai voi nimic în lume. ori să-i sărut umerii ! Îngerul meu! " El trimisese scrisoarea.. această simţire munceşte. părea că nu vede decît perdele albe şi de după fiecare se ivea. isă de facă a simţi desele şi neimăsuratele-i bătăi. că ar pute să-i prindă rnînuţa ei albă. Adio ! adio !" Şi cu toate că scrisese. de ce te-am văzut ? Orb de-aş fi fost. cu atîta mai frumoasă eşti! N-am avut speranţe. ce-ar simţi un asemenea om ? întristare ? Asta nu-i întristare! Desperare ? Asta nu-i desperare ! E o agonie a sufletului. înamorat în ea ? Asta ar fi fost puţin. fără să ţlîngi de onilă. nu se ştie. zîmbind cu o speriată şi copilărească şireţie. Cînd o inimă perdută-n mizerie. ar fi iubit despreţul ei. şi nu deodată. fără de voinţă. de venin să fie un suflet. pentru că ar lăsa un moment degetele ei dulci în mîinile lui. dintr-o fiinţă aievea n-ar rămîne nimic decît o lungă.

Tatăl Măriei se plecă asupra lui şi-l privi cu plăcere. paloarea cea liniştită şi marmorie a feţei contrasta eu-părul în dezordine. —■ De la cine ai căpătat tu scrisoarea asta.. cu ochii închişi.. Nici trebuie să-I trezim măcar. Explicarea în două cuvinte : persoana juridică care se afla acum pe mîna îngrijitoare a esculapului nostru avea drepturi asupra unei* moşteniri. El se arătă în fereastă. se lipi de părete şi se aşeză ironică. Dionis era lungit la păimînt. O manta neagră îl acoperea. Umbra lui dormea pe pat.. El însuşi era lungit pe pat. părea că i se rupe viaţa.. şi. un fulger îi trecuse . Pare foarte sensibil. plutitori. ca un copil vinovat... cu streşinele imucigăite în lună. Se mai ivi încă un om pleşuv şi cu ochelari.şi sclipeau cu o bolnavă dorinţă . prin creţii căreia transpăreau delicatele şi corectele lui forme. preocupat cum se vede de-o cugetare comjplicată.. cenuşie şi sclipitoare. în casa cea pustie de peste drum. unde locuieşte omul acesta ? Lacrimile o inundară şi ea se aruncă suspinînd la gîtul tătî-ne-său..s şi atît de îngrijit. Destul că soarta lui materială din momentul acesta era schimbată. ca din leşin să treacă într-un somn adînc. Afară de aceea. iarăşi oraşul vechi cu stradele strimte.. Ei deschiseră uşa. zise el. cu nouri încreţiţi. abătut. Dovezi erau asemănarea cu portretul şi multe alte împrejurări. "Strivit sub greutatea cugetărilor lui.. adînei. ea comprima convulsiv durerea ce o simţea acolo . luna mai arunca cîte o dungă prin întunericul lor. Pleşuvul clătină din căpăţînă. părul în dezordine.. — Cît pe ce era să i se rumpă o vină a inimei. l-am vă-zut căzînd ca mort pe podele.. Copila fugi 'speriată din fereastră. Mario ? Şi cum arăţi tu ? Ce-ţi e ? zise un bătrîn prietenos.. ei se grăbise astfel. „Aha !" gîndi doctorul cu şireţie... ochii închişi cu vehemenţă... cu care bătrînul vorbi repede şi încet arătîndu-i scrisoarea. legate însă de originea pînă acum? obscură a lui Dionis. cu casele închircite. El îi desfăcu cu o dulce silă scrisoarea cea mototolită din mani. cine ştie dacă n-a şi murit. — Cum arată el ? întrebă bătrânul. — Ce scrisoare ţii tu în mînă. ridica sprâncenele şi-şi Sărmanul Dionis 721 urnise ochelarii pe frunte.. lungă în dreptul lui.pe perini îşi lăsat asupra peptului.. cu aerul cald. O mînă era strâns apăsată pe inimă. acea idee nefericită... şi odhii ei painjiniţi de lacrimi se îndreptară spre el..Ea . încât aceasta trăda viul interes ce trebuia «ă-l poarte pentru Dionis. ea se sculă încet. nimic.. crudă îi 720 Mihail Eminescu pătrunse inima lui . tatăl Măriei fixa portretul din părete. se subţie. cu stele moi de suflarea nopţii. se uită pe ea. o negură albă îi cuprinse vederea. apoi un cer de un etern şi albastru întuneric.... dar atît de durero. El se retrase după perde. — Arată !. Deşi erau amîndoi bătrîni. fantastică. ochii ei cei mari şi adinei erau plini de lacrimi. i se taie în două inima. care se ivi toomai atunci în fereastă. Ea cercă a surîde.. Capul ridicat . miloşi.. şi Dan trecea repede prin strade.pleşuvul nostru biped era doctor) vorbea cu isine însuşi.. înecată de dorinţa de a plînge.. îl voi c'lorofonma. o durere ascuţită.. acolo-i sărmanul.. Ei coborîră iute scările şi într-o clipă fură la casa de peste drum. O negură deasă.. O bucurie mare l-ar omorî. ea se ivi frumoasă. în vrame ce doctorul (veţi fi ghicit că . tată. şi faţa lui se adînci din ce în ce.se ivi în fereastă.. Aleargă. zise el încet. — O ! e frumos ! zise ea repede.... zise ea întrerupt. şi iarăşi. Ajunse la semnătură.. El ceti în cartea lui Zoroastru. ridicînd cu mîna lui cea fină bărbia cea rotundă a fetei.. — Vezi. Ochii lui se uscau de ardoare ... ş-apoi îşi muşcă zâmbind buzele. ca s-o observe. cealaltă spînzura pe marginea patului în jos. el intră în casa lui deplin conştiu despre îndelungatele lui vise. Dan se simţea bolnav. Ea boţi scrisoarea cu mîna.. cu intenţie. Pleşuvul îl ridică încet de la pământ şi-i dezgoli peptul. poate încă nu-i prea tîrziu.. da din cap. şi se uită înaintea ei.. în mîinile unite şi lăsate în jos ţiind scrisoarea şi în faţă cu o expresie indecisă. — Şi mi-a trecut prin minte.. iş-apoi nimic.. care nu ne interesează. pe-care Ruiben o credea cu neputinţă în capul unui om.. El căzuse cît era de lung pe podeaua camerei lui. o duse la inimă.

— Are friguri. cu buzele uscate.drept prin inimă în vremea căderei lui. Uite-te în masa mea. parcă surîdea şi — ciudat! — ave-ochi albaştri. zise el. (Evreul se uită lung la bolnav şi dlătină din cap. aste-s deja uimibre de pe ceea lume.. .. a căror clironoimi apoi mi le vindea pe un preţ de nimica. —. zise el serjos. dracii tăi sunt meşteri în desprinsul umbrelor din părete. şi ist pleşuv are să mă ia pe-mine.. — Duimitale nu ţi-e bine. pleşuv şi us--cat. îmi pare-ca saimănă cu Satana amîndoi. maistre Ruben..Maistre Ruben.. acuma însă. nu-l mai cunosc.. — Eu mor. zise serios pleşuvul. ca hîrtie numai.. dl le scoase. Ruben îi arătă hîrtiile. vînzătorul de cărţi. cu fruntea plină de sudoare şi cu capul greu. — Te-ai dus.se uită iute prin ele. Pe denaintea lui treceau fiinţe ciudate. •el mi le-ar fi cumpărat desigur. gîndi el. Bolnavul auzea toate acestea şi nu ştia ce înţeles să li dea... Are drept. pe cari Dan nu-i mai văzuse.. se uită la ele. maistre Ruben. — De mult. — De cînd îl cunoşti ? adaose întorcîndu-se cătră evreu. cum văd.. Aha ! gîndi el în urmă. pe care nu le văzuse niciodată. Unul din ei. şi Dionis.... te-ai prostit rău. acolo-s memoriile umbrei mele. o jumătate cu păr şi una pleşuvă.. ci maistre Ruben ! Duimnezeu ştie cum s-or fi scrîntit toate celea în capul bietului om. strigă el. e Riven. de cînd nu ne-am mai vă-. murmură el c-O resignaţie dureroasă. te-ai dus şi m-ai vîndut chinuitorului de suflete.. omul . El se lungi pe pat şi sacoperi cu rasa. Sărmanul Dionis 723. Dar oare-'s doctori aceşti doi ?... Cea pleşuvă îmi pipăie pulsul şi cea-cu păr se uită la umbra mea... legate cu fire de aţă albastră. 403 722 Mihail Eminescu — Ce pustia. cellalt vorbea cu Ruben.... de cînd ai lăsat să-ţi crească perciuni şi de cînd porţi caftan jidovesc ? — Vai de mine.. joacă pe doctorul în momentul acesta. E noapte. Dar m-ai văzut altfel vrodată' lîngă Curtea Veche ? — Lîngă Curtea Veche. evreule.. lungit în patu-i. a umbrei care-o vezi în părete." Uşa se deschise şi intră maestrul Ruben.. despărţit în două arătări bătrâne. El simţea fulgerul junghiindu-i inima. „Dracul să te ia.. El cumpără de la mine cărţi. în genere cele mai vechi şi tot de-acele pe cari nu le mai puteam vinde nimănui în lume..şi umbra mea îşi bate joc de mine acuma.gîndi el. „Ah ! gîndi el.." Numai umbra lui proprie stătea dreaptă în părete. prin .. corpul meu trebuie să fi devenit fenomenal. scrise de -cită vreme am fost în lună. recăzînd cu capul în perini." — Bravo ! maistre Ruben. Şi-n asemenea cărţi el răscolea c-un fel de patimă şi-mi cumpăra cele mai obscure şi mai fără de-nţeles. „Fără îndoială". Acuma asemenea aveam cîteva 'vechituri de astea şi venisem să i le arăt.. domnule. Ruben îi luă umbra şi hîrtiile de pe masă şi ieşi din casă. Ori e un om. l-am găsit în starea-n care-l vezi... se poate şi asta.zut.. biblioteci risipite ale oamenilor bătrîni. „Sunt nebuni oamenii aceştia. Uite ! acuma o desprinde din părete işi-o dă lui Ruben în mînă.. îi deschise saltarul şi dădu într-adevăr de nişte legături de hîrtii galbene şi veştezi te. zise tînărul zîmbind. şi maistrul Ruben şi-a ieşit cu desăvîrşire din minţi. care-ţi seamănă. Eu singur le cumpăram cu toptanul. zise Ruben netezindu-işi barba... veni să-i cerce pulsul. Ruben se uită lung la el. Ş-apoi nici nu-mi mai zice : jupîne Riven. — Umbra ceea a dumitale e un portret. domnule. cu cari-şi petrece şiretul Ruben pe conta mea. apoi te puse pe masă. tremură în friguri.. O răicoreală dulce pătrunde prin ferestrele deschise.schimbările prin cari am trecut. Evreul s-apropie de scrinul ce i-l însămnase bolnavul. Bravo ! bravo ! El bătea din palme rîziînd. în-ohizînd cu zgomot uşa după sine. 4o — Antologia nuvelei fantastice — c. iar nu dumneata. căci. I se pare că s-a trezit din nişte . ori eu am devenit o fiinţă superioara magistrului meu. maistre. . zise el pentru sine. e în deliriu.... în momentul acesta intrară doi oameni în chilia lui. Eu am murit şi Ruben a venit cu medicii să-mi vîndă corpul.. de mult! de cînd mă ţin minte.. în curând voi muri. spînzurată de un cui în părete.

Dar dacă s-ar trezi. din cînd în cînd steteau înaintea unei oglinzi. Membrele ei zvelte.. eu nu mai ştiu ce se-ntîimp'lă cu mine. ca în noaptea aceea cînd se văzură pentru întîia oară în apropiere.. „Ah ! gîndi el . cu capetele răzimate unul de altul şi rîdeau. El simţi aerul îndulcindu-'se sub işoptirile ei..... mă iubeşti tu ? — Dar dacă nu m-ar chema Măria ? zise ea. „Ciudat. Măria intra deodată în salonul încălzit şi luminat numai de razele roşii ale jăraticului din cămin.. ei vor fî găsit elementele constitutive a vieţii lui sufleteşti în realitate : Ru-ben e Riven . spre a se iubi departe de zgomotul lumei. umbra din părete. auzi. ba -mîni. dar taci. Vorbea singură. palida. faţă cu mintea care-o avuse înainte.. amestecate toate întâmplările abia trecute. în bluza de catifea neagră.. de surprinderea şi spaima ei proprie. cari rîidea c-un fel de copilăroasă nebunie de zîm-betul lui.. Nu te scula.. tot. aceeaşi pălărie cu margini largi pe părul ei blond şi picioruşele cele mai mici din lume în botine bărbăteşti. zise ea cu glăscior' argintos. dar îşi simţi gura astupată de sărutări. o. El simţi o rouă umedă curgîndu-i în păr. cam slăbită. Ea-l împinse în perini. după ce ea de mult devenise tezaurul căsniciei lui. El deschise ochii pe jumătate. lîngă fizionomia ovală. — Lasă-mă ! zise ea roşie ca purpura. din cînd în cînd îşi plecau gură. Văzu un băiat cu faţa ovală. îi mîngîia fruntea ei albă de-i dete pălăria jos şi-i lăsă să izvorască pe umeri în jos valurile de păr blond. este Măria l" Da... sub inspiraţia unei fulgerătoare maliţii. căci asemenea nu ţi-e iertat. fără de înţeles. îşi închise ochii. îi săruta degetele. şi astfel se primblau de braţ prin semiîntunericul călduros al salei .. cărţile cele vechi asemenea. de la capul inundat în aur pîn la botinele micuţe. Dormi ! dormi ! şopti ea aplecîndu-şi gura pe fruntea lui. tot mă amînau. 11 privi în întreg. cum ai privi în fundul unui lac liniştit şi limpede ca lacrima. intra îmbrăcată ca băiet. El voia să vorbească. Din jurul lui dispăruse lumea cea semiobscură a tinereţii lui . speriată. Cine este omul adevărat al acestor întîmplări : Dan.. Ochii lui Dionis pe jumătate-ochişi nu trădau că el veghează.. cînd de bunăvoia lor trăiau exilaţi la vun. apoi îi luă amîndo'uă mânuţele în minele lui.. clară.. dihania de doctor zicea c-ar fi periculos pentru el. periculos ? Eu nu sunt periculoasă ! zise ea răstită.. vru să se retragă... odorul ! ea era..... nu ţi-e iertat să vorbeşti. fetele vorbesc adesea singure. Sărmanul Dionit 72S 724 Mibail Eminescu singur nu-şi putea explica această limpezime a minţii. rece.. Era un contrast plăcut : faţa lui trasă şi fină..şi inima se cutremură în el. spre a cuprinde cu ei dulcea lui sarcină. ba azi. atunci. pe gură. de tot. care cuprindea strîns de un colan lustruit mijlocul cel mai gingaş din lume.. el privea la viitor.. ci rămăsese încă într-o trăsătură de nespusă naivitate în jurul gurei... în nopţi lungi de iarnă..vise lungi. ea.. Mînuţele-i albe şi transparente ca ceara contrastau cu mînicele moi şi negre. El. dar braţul lui o ţinea cu tărie culcată astfel pe pieptu-i. îi şedea pe picioare.. Dar el o cuprinsese. sat. fără de-ncredere în realitate.. ea nu mai rezista. din minune în minune. apoi iar îi deschise... turburi. — Cum dar ? — Da ! da ! Măria. Deodată simţi cum că pe marginea patului său şede cineva. obscure. Dar în momentul acela el îi înlănţuise gîtul. Şi ea s-apropia de el.." Luna revărsa tot aurul ei în odaia lui şi sub această smălţuire diafană imobilele şi covoarele străluceau somnoros şi mat. îmbrăcat c-o bluză de catifea. Adesea. însă mobile nouă şi elegante. numai patul e acelaşi.... rătunzită şi albă a ei. din care nu se putuse încă işterge amărăciunea unei tinereţi apăsate.. un orologiu zîngăneşte încet şi subţire în părete şi prin mintea lui trec iute. — Mario. nu ţi-e iertat.. covoare pe jos.t chipul unui tînăr demon lîngă chipul unui înger.... la împrejurimea lui.. părul de aur acoperit de o pălărie de catifea neagră cu ■margini largi. El se sculă. mintea lui îi părea împrospătată. Portretul părintelui său lipseşte din părete. Şi -toate îi păreau vise . Apoi simţi o mină dulce şi mică pe frunte. El îşi închise ochii şi simţea că inima i se sparge în piept. _— Am fugit de-acasă deghizată. atunci. Două vorbe conclusive... casa e-aceeaşi. ori Dionis ? Mulţi din lectorii noştri vor fi căutat cheia întîmplărilor lui în lucrurile ce-l încunjurau . ce stecleau radioase pe covorul înflorit... şi el priveşte.. care joacă un rol atît . ea nu mai rezistase uita la ele. ce n-a cunoscut niciodată îndoiala. gîndi el..

. Am fost întotdeauna surprins că nu pricep curent limba arabă.. Trebuie s-o ţi uitat. care colorează oarecum ideea aceasta : Nu totdeauna suntem din ţara ce ne-a văzut născînd şi de aceea căutăm adevărata noastră patrie. a cărui existenţă n-o putem explica ? Nu cumva suntem asemenea acelor figuranţi. Ar fi uşor a însemna nu numai ţara. străini lîngă căminul lor şi munciţi de-o nostalgie inversă. e portretul cu ochii albaştri . Acei cari sunt făcuţi în felul acesta se simt ca exilaţi în oraşul lor.de mare. dar acelaşi număr mărginit pentru regizor. cari să ni se pară ca reminiscenţele unui om ce de mult nu mai este ? 726 Mihail Eminescu Nu ezităm de-a cita câteva pasage dintr-o epistolă a lui Theo-phile Gautier. . cari voind a reprezenta o armată mare trec pe scenă. reducîndu-4e la simple vise ia unei imaginaţii bolnave.. şi cînd în vremea carnavalului mă deghizez cu vrun caftan. cu dispariţiunea acestuia dispare ceea ce veţi fi îndemnaţi a numi o idee fixă . cred a relua adevăratele mele vesminte. cu firul cauzalităţii în mână. asta-i întrebarea. armată mare pentru individul constituit în spectator. Nu cumva îndărătul culiselor vieţei e un regizor. ce dispare într-o companie veche spre a reapare în una noua. Fost-au vis sau nu. trăind. deşi piesele sunt altele ? E drept că după fondai nu suntem în stare a vede.. să aibă momente de-o luciditate retrospectivă. dar chiar şi secolul în care ar fi trebuit sa se petreacă existenţa lor cea adevărata. îmi pare c-am trăit odată în Orient. în fine.. mulţi vor gîndi a fi ghicit sensul întîmplărilor lui. Şi nu s-ar pute ca cineva. încunjură fondalul şi reapar iarăşi ? Nu este oare omenirea istoriei asemenea unei astfel de armate. Nu sunt aceiaşi actorii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->