You are on page 1of 8

Autor: Marie Hrankov Soutn pspvek .

46 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Na hran
(povdka)

Vn dehtu se nesla ke smyslm ommenm alkoholem, kter rozlval pjemnou chu v stech a hokost v krku. Ohe pomalu dohoval a dm pomalu stoupal do ern oblohy k plku, kter tuhle noc, jako jednou z mla, nepehldnuteln zil. Kolem ohn, hrajcho v odstnech oranov barvy, bylo ticho. Jen tla tup zrajcch neurito kam se povalovala na zemi v trv a hln s flakou alkoholu, nikotinovou tyinkou, a nebo ubalenou marihuanou, kter mezi nimi tie kolovala. Nikomu z nich ani dn smyslupln mylenka neproletla hlavou, byli ommen svm vlastnm svtem, kter si vybudovali pomoc nvykovch ltek. A u byl ern a drsn, nebo naopak jim drogy nasadily rov brle, chtli se tam schovat ped realitou, kter pro n byla jako peklo, kde nemohli bt sami sebou... Pokud jet nkde nkdy bt mohli. Pevali od dvky k dvce, jejich tla byla pouhou existenc trosek lidskho ivota. Ale ve stanu kousek za nimi... Bylo ivo

Co pro m m? ekla polohlasem ernovlas slena. Kdo by ji vidl poprv, vbec by neodhadl, e obanku nos v penence teprve pr msc. Mla siln namalovan oi ernmi linkami, kter dokonale zvrazovaly jejich barvu lapisu lazuli, a dlouh vlnit havran vlasy j padaly na ramena. Dvka pejela pikou jazyka po suchch rtech, ani by odhalila kovovou kuliku, kterou v jazyku mla jako ozdobu.

ko, ekl klidn a strun blonat chlapec. Vythl z kapsy od potrhanch kalhot malou blou plastovou krabiku, ve kter byly barevn tobolky, asi centimetr velk s rznmi vylisovanmi znaky. ernovlska - Tereza, si znovu olzla rty, ale tentokrt nechala vykouknout i leskl piercing. Kdy blonk z krabiky na dla vysypal nkolik pilulek, nathla hubenou bledou ruku, na kter zily kiklav nalakovan nehty, a vzala si jednu modrou. Vimla si, e je na n pkn vylisovan znak playboye.

Jak dlouho trv, ne to zane inkovat? podvala se na blonka, kter hledal nco v ern tace. Plus mnus hodinu, pokril rameny a pousml se, kdy z taky vythl krabiku s cigaretovmi paprky, filtry a tabk. Vezmu si dv. A... O1ivere? Tereza upela pohled dvou modrch panenek na svtlovlasho chlapce. On jen lehce kvl a mezi dvma likami, kter po chvilce vythl z t sam ern taky, rozdrtil na prek jednu pilulku extze. Co za to chce? Pevm z kapesnho, take jestli chce penze... A pt tden, ekla Tereza trochu nejist. Nebyla si nikdy u tchto lid jist, jednou ji dokonce nkdo uhodil, kdy nemohla hned zaplatit, ale o dvku si i tak ekla. Oliver sej ale zdl jin, byl klidn a jeho ruce byly ist, dn jizvy nebo erstv vpichy po jehlch, dky tomu se ona za ty sv stydla, kdy musela nosit dlouh rukvy nebo nvleky na ruce. Myslela, e by mohl bt jenom takov... dealer. Nic vc, na feka nevypadal, dokonce se j zalbil, pestoe ho znala jen pr hodin. Ve, co o nm vdla, bylo, e nedvno oslavil ptadvact narozeniny a m u sebe hodn toho. co ona potebovala.

Podej mi to, zasmla se Tereza a natahovala ruku po flace s irou ethylenovou tekutinou, kterou drel v ruce Oliver. Pod ji od n s pobavenm smchem odtahoval. Obma u se chvilkami zatoila hlava a alkohol byl na nich pomalu znt, Tereza ani nectila, e inek extze pomalu miz z jejho tla. Mohla bt za to rda, vzhledem k tomu, jak vtinou mizern nsledky tahle tanen droga mv.

Nezletilm nepat do ruky alkohol... Zvlt ne u opilm nezletilm. Navc jsi mi nedala jet moji odmnu, ekl Oliver mrn chraplavm hlasem a zasml se. S Terezou se domluvili, jak by mohla ernovlska zaplatit dvku extze, kterou od Olivera dostala. Byli rdi. e obma tohle vchodisko vyhovuje.

Nezaslou si odmnu, dokud mi ned napt, blonku.'1 Tereza si vratce klekla na kolena a pithla se bl k Oliverovi. Mladk zaslechl, jak spokojen, ale tie zamruela skrz lehce zaven sta a na rtech se j objevil lehk klebek. Obkromo se posadila na Oliverv kln a pomalu se zavrtla. Olzla si rty a tie se zasmla.

Nen... Nen to vbec patn, vzdychla tie Tereza a pivela leskl oi. Poltky prst na prav ruce j zbledly, jak jimi pejela po Oliverovch silnch lopatkch a sue polkla sten. Nedostalo se j reakce na jej otzku, blonk myslel pln na jin vci, ne byla Terezina slova. Ml hlavu zaboenou v prohlubni mezi jejm krkem a ramenem, ctil, jak vdy, kdy kad vzdych opustil jeho vzruenm chvjc se rty, se Terezino tlo pod jeho teplm dechem zachvlo.

ernovlska se prohnula v zdech. Tk vka, pln dlouhch ernch as, pomalu pepadvala pes nevidouc oi. I tak vnmala kad Oliverv dotyk, kad pohyb, nebo laskn ke jeho rty. Nemyslela na nic jinho, hlavu mla plnou jen jeho. Na chvli j problesklo hlavou, e tak intenzivn kontakt s druhm lovkem jet nemla. Nevdla, jestli je to onou tanen drogou nebo samotnm Oliverem, kter oba dva dokzal dovst a na vrchol konen extze, kter s modrou pilulkou nemla vbec nic spolenho... Dal dny plynuly pro Terezu mnohem rychleji ne kdy pedtm. Netrvila je sama, ale s lovkem, kter j po njak dob pirostl k srdci. Vodila ho k sob dom, ale vtinou pespvala u nj. Nenechala si vztah s Oliverem rozmluvit ani od rodi, kterm se blonat chlapec vbec nelbil. Terezini rodie se nemohli smit s faktem, e jejich dcera trv tolik asu s drogovm dealerem. Byl ptek, prvn ervencov den, a Tereza otevela sv unaven vka uprosted noci. Oliver byl pry, ml prci, o kter Tereze neekl vc, ne e je pro nj dleit a bude z n mt slun vysok zisk. Kdy se pokouela posadit, zatoila se j hlava, vechno kolem n se pohnulo. Vysoukala se na balkn a otevela poloprzdnou krabiku cigaret. Rozechvl ruce se snaily vythnout nikotinovou tyinku ze stbrn krabiky. Ctila silnou bolest hlavy, aludek byl jako na vod, pohled se j dvojil. Netuila, co to s n je, jet nikdy nemla takov abstinenn pznaky, nikdy to nebylo tak vn, aby nedokzaly jej prsty udret cigaretu. Nasucho polkla a krtla oranovm zapalovaem znaky Criket. Pivela oi a pothla do plic dehtov kou s nadj, e se j ulev. Stalo se ale nco, co sama neekala, ani nevdla jak, stla v pedklonu s chvjcmi se koleny a ji zkonzumovanou vee u nohou. Oi mla pln slz, ani by vdla pro. Bolest hlavy byla snad jet hor, rozklepala se. Shla po spaden cigaret. Ignorovala, e si o ni poplila poltky prst. Vzala ji pevn mezi dva prsty, dlouze pothla kou do plic a snaila se nevnmat cigaretovou vni. Polykala slzy, kter j tekly po rozplench tvch, pestoe lehk vtr pjemn chladil. S rozmazanm pohledem sledovala msto, kter dokzalo bt i v takovou non dobu stle pln ivota. Blikajc svtla aut, chladn poulin lampy kolemjdouc lid. Tereza pivela oi. Pociovala m dl vt bolest a cel se stle chvla. Nechpala, co se s n dje, ale teplota jejho tla stoupla, aludek se j houpal. Chtla se opt o ze, zavt oi, aby se j aspo troku ulevilo. Pomalu zavela tk vka, ale nestaila penst svou vhu proti ediv omtce, tlo se sesulo na zem.
3

Tmav modr oi se pomalu prodraly zpod hustch ernch as. Vude bylo blo, a ji z toho opt rozbolela hlava, ale bolest a nevolnost u nebyla tak velk, jako na tom balkn. Poplaen zamrkala. Na balkn? Opravdu, posledn, na co si dokzala vzpomenout, byl balkn panelovho domu, bolest a nevolnost. Te byla ped n jen bl ze, vka mla tk, nemohla podn otevt oi, cel tlo se j zdlo pli tk. Je tady sama? Kde vlastn je? Ptala se v duchu sama sebe na milion otzek, na kter si nedokzala odpovdt, a jej mysl se zase pomalu kradla daleko do bezpe. Tam nesmte! Potebuje klid! ekl drazn mlad dv hlas. Okamit ji probral. Musm vidt svoji dceru, zavrel naopak hlubok hlas. Otevely se dvee. Vsta! kikl Terezin otec. Zachvla se, znala tenhle tn, nikdy z toho nevzelo nic dobrho, kdy se ukzal a takhle kiel. Pomalu znovu otevela oi a obrtila pohled na vysokho ernovlasho mue. Jeho oi mly stejn modrou jako ty Tereziny. Tve s vystouplmi lcnmi kostmi zrudly vztekem a zk nepravideln rty byly semknut. Pane, muste okamit odejt, nesm se rozru-... zaala zdravotn sestika, Tereza k n obrtila pohled a pomalu si ji prohldla. Snaila se jejho otce dostat z pokoje. Ztka vydechla, kdy sestiku otec drze peruil. Mlte, sakra! sykl natvan a piblil se jet bl k posteli Terezy. Probodl ji pohledem a znovu zavrel. Me mi to laskav vysvtlit? Jak si to cel pedstavuje? Asi ses zblznila! Jsi stejn, jako byla tvoje matka, zakiel na ni a kopl do idle vedle lka. Tereza se klepala strachem. Netuila, co se dlo. ale podle veho to nebylo moc dobr. Jako njak kurva, zakiel a kopl znovu do idle, kter se pod jeho silou pomalu rozpadala... Semkla vka a nevidla nic, jen tmu. Nechtla se dvat. Pomalu sv tlo pitiskla k sob, schoulila se do malho klubka a objala si nohy. O chvli pozdji otce vyvedli z nemocnice. Chtla u sebe Olivera, nebo mmu! Ale ze veho nejvc chtla vdt, co se to dje. Sestiko?" zachraptla potichu a skousla si ret. Zrzka pootoila k Tereze hlavu. Stetla se pohledem zelench o s tm Terezinm. Ta dvka mohla bt jen o pr let star, ne ona. Terezu a pekvapovalo, jak dobe jej obliej vypadal. Ano, sleno? optala se a popravila si sukni. Tereza se ctila troku nejist. Mnula mezi prsty ist bl povleen. Byla neobvykle slab a prsty se j chvly.
4

Chtla... Chtla jsem se zeptat, co se stalo? J... Bylo mi patn, potom si... Vbec nic nepamatuju, vydechla. Hypnotizovala pohledem sestiku, a to zrzce bylo nepjemn. Dovezla vs sanitka, vae matka ji zavolala, je to u druh den, byla jste v narkze. Dlali vm... Njak testy. Musela jste na operaci, kvli dtti, byly tam njak komplikace, ale nakonec je to v podku, jen... Tereza nenechala sestru doct vtu. Zalapala po dechu a poplan zamrkala. Dt? zaeptala a polkla. Sestika pomalu kvla, jako by o tom nejdv potebovala pesvdit sama sebe. A-ano. Jste... Jste v prvnm msci thotenstv. Ale jak jsem ekla... Nastaly njak komplikace, a...

Dny pomalu plynuly, celch est msc se zdlo jako vnost, ve kter byla Tereza nevratn uvznna. Zoufale se pokouela dlat vechno, aby to, co mlo pijt za pr msc, probhlo v podku, jak mlo. Bhem pouhch esti msc se stalo tolik zmn, kter by Tereza neekala. Jej rodie j dali na vybranou, buto oni, nebo Oliver. Bylo to tk, ale po nkolika dnech mla jasno. Ale ivot s Oliverem tak nebyl jednoduch...

... A moje dti... Trply nejvc. Vn jsem byla pry, shnla jsem penze na dvky a nkdy jsem si tu prci brala i dom. Ano, vydlvala jsem si sexem na drogy. Dti... Nemaj otce a... Chtj mi je vzt a dt do dtskho domova, pokud se... zvislost nezbavm, posledn vta zaznla eptem a pr slanch kapek steklo po bled tvi. Pak se u jen v mstnosti o sedmi lidech vznelo ticho, vichni ekali na dal slova, kter ale nepila. To je ve, Anno? Je mi vn lto, co se ti stalo a pevn vm, e se ti poda vyhrt. U jen kvli dtem, promluvila po chvilce star bruneta. Jej dlouh vlasy byly uvznn v bl gumice. Mla smysln sta, byla na nich rud rtnka, kter i tak nezakryla malou pihu na hornm rtu. Chvlemi se usmvala, vypadalo to tak pirozen, i kdy si vtina lid v mstnosti myslela, e jej smv je nucen a jemn pohled modrch o podtrench ernmi linkami na hornch vkch byl jist tak jen tak na oko. Ale pece jen mezi tmi plachmi lidmi byla osoba, co dvovala

Terezo, jsi na ad, promluvila po chvilce dalch slov vnovanch Ann. Jej rud rty se opt lehce usmly a jej oi hypnotizovaly mladou hubenou postavu, co letmo objmala sv bicho. Byla v sedmm msci, bko bylo u hodn viditeln. Byla si toho vdoma, ale pokouela se to co nejvc maskovat, i kdy se j to moc nedailo. V tenhle moment se vc ne dost tila, a se vrt zptky dom, dom k Oliverovi. Skrz ern vlasy se k brunetce, co na svm hrudnku nosila ttek se jmnem Karolna, donesla barva lapisu lazuli. Karolna, pestoe vdla, e m Terezinu dvru, mla obas z pohledu na patnctiletou thotnou dvku zvislou a drogch nepjemn pocit a strach. Nedokzala si sama sebe pedstavit v jej ki, vechen ten tlak, ten stres by ji pinejmenm u dvno o miminko pipravil, ale vidla, e i kdy je Tereza kehk dve, byla dost siln na to, aby bojovala a vyhrla. Nechci o tom mluvit, zachraptla tie ernovlska a sklopila pohled tmav modrch o. Nechci... J... odmlela se a pohledem pejela vechny okolo. est lid na ni upralo pohled. Dva mui, tyi eny. Bylo j nepjemn mluvit v tomhle kolektivu o svch problmech. Nechtla, aby vdli, co vechno za est msc udlala pro sv dt, ml to vdt jen Oliver... A Karolna. Za celou dobu tady nechpala, jak Oliver me platit tak vysok penze, aby tady mohla bt. Kde mohl vzt penze za cel dva msce, co se svovala a jet vce trpila? Karolna u jej pbh slyela aspo stokrt, ale nikdy ne oteven, ped ostatnmi. Tereza myslela, e se Karolna mus trpit. Bylo to tk, ale navzdory tomu, jak to Tereza vidla, to mla Karolna pesn naopak. m dle tady mohla Tereza bt, tm lpe. Nebylo to jen kvli tomu, e j mla pomhat v uzdraven, ale hlavn pro mal plus, kter ji vdy ek veer, kdy kon nvtvn hodiny a Terezin Oliver odchz dom... Nechce mluvit? Zase? Ostatn by urit tvj pbh zajmal, Terezo. Nejsi o nic vc, ani m, ne my ostatn v thle mstnosti. Sv se, my t pochopme, rozumme ti, kvla Karolna a jej rty zase zvlnil lehk smv. Terezu udivovalo, e ani pi nedvno oslavench ptatyictch narozeninch nemla Karolna na tvi skoro dnou vrsku. Nakrila lehce obo a ekla jsem..., e nechci, jej hlas byl o nco silnj ne ped chvl, a j samotn z toho pejel mrz po zdech. Jen zakroutila hlavou. Pomalu se zvedla ze idle, dlan okamit poloila na bicho, nn je pohladila a pomalu odela pry z mstnosti.

Tereza byla pr dn ped proputnm a myslela na to, jak by to mohlo bt doma u Olivera s vnonm stromkem a pjemnou svten atmosfrou... Flashback Bos chodidla capala po zrovna vyten podlaze na dlouh bl chodb. Tereza mla strach, e ji nkdo uvid, ale potebovala si s nkm promluvit. Mla pocit, e toho pro dt u udlala dost, zvykla si na nj, ale i tak vdla, e z n nebude dobr matka. Potebovala pomoc, byla si jist, e ji najde u Karolny. Chtla se nejdv svit Oliverovi, ale ten za n
6

dnes nepiel. Vzkazoval, e se opozd, ale nvtvn hodiny dvno skonily. I tak Karol slbila, e ho za n pust. Tereze to bylo jedno, jedin, co ji trpilo, bylo dt. Vydechla, kdy se dostala ped velk bl dvee se jmenovkou Karolna Pilov". Pohladila si bicho, udlala jet pr krok ke dvem, vimla si, e se vevnit svt, jak svtlo zpod dve osvtlovalo minimum temn chodby. Nathla pomalu ruku ke klice, ale ne se j stihla dotknout, uslyela nco, z eho j pebhl mrz po zdech. Chladiv zlat klika se dotkala konek jejch prst, tlo mla jako pipraen. Musela se pesvdit, e se j to jenom zd. Musela se pesvdit. Sevela pevn kliku v ruce a stlaila ji dol. Dvee se tie pootevely, pomalu zamrkala a vka j malinko klesla, kdy se j do o doslalo svtlo. Zamourala na mstnost... Stl... Pota... Musela dvee jet kousek pootevt, zachvla se, horko j nejistotou a vzruenm projdlo po celm tle. Stl... Pota... idle... Zalapala po dechu a o krok couvla, pustila kliku a dvee se otevely pln. Drela si dlan sta a v och mla slzy. Pmo ped n byla erven kancelsk idle, blou koili A ona nevila vlastnm om. Sedl na n Oliver s kalhotami u kotnk a na jeho kln Karolna. Boky se j vlnily proti Oliverovm, blou koili mla rozepnutou, rozputn vlasy, ve kterch byla zaboen Oliverova dla. Jeho rty bloudily po ki na prohlubni mezi krkem a ramenem Karol a z st zaznvalo uspokojen a slast. Tereza nevcn zrala ped sebe na dvojici. Hlasit zavzlykala, podlomila se j kolena a upadla na zem. To u byl moment, kdy se bruneta i blonk na idli vzpamatovali a obrtili pohledy k n ... Konec flashbacku

Bylo krtce po plnoci a ernovlas dve pepadala melancholie. S nostalgickm pohledem ledovala me v oknech... Stskalo se j po jejm malm byt v panelku s rodii. Stskalo se j po jejm pokoji plnm plakt, kde nebylo nikdy njak moc uklizeno, ale i tak to tam mla rda. Mohla se tam vdy zavt ped problmy, bylo tam ve, co potebovala. Ale tady... Kde prv byla, nebylo nic. Vdla moc dobe, co ji ek, a se dt narod. Slyela se o tom bavit Annu jet s nkm. Mla by pr jet njak msc dva na to, aby se vylila a miminko si mohla vzt, ale nikdo tomu nedval nadji. Navc stle nebyla plnolet. U kvli tomuhle, e by j jej dt vzali, udlala vn rozhodnut a byla si
7

vdoma, e zdrav lovk by tohle nikdy neudlal, obzvl matka. Zpod polte sv postele v jinak przdnm pokoji, vzala malou stbrnou ostrou vc. Vydechla, mla ji od jedn mlad blondnky, kter tady byla necel tden. Jej zpst mlo vdy erstv ranky, ale nikdo u n nikdy nic nenael, dn ostr pedmt. Vyuila toho. U to kdysi dlala, ale tentokrt lo o vc ne jen o zahnn vnitn bolesti tou fyzickou. Skousla si pevn spodn ret a piloila iletku ostrou hranou k bled ki na zpst, pod kterou se kily modr a fialov linky. Po tvi j jemn klouzaly kapky slan vody mezi tm, co jej rukou prola ostr bolest z hlubok ranky. Sledovala, jak na jej alabastrov ki kouzl rud tekutina abstraktn obraz a pomalu vdechovala jasnou vni hokho konce.