TRADICIJA KVALITET POVERENJE

Više od pola veka u službi poljoprivrede Najveći srpski proizvođač sredstava za zaštitu bilja sa učešćem na tržištu od 25% Portfolio od 100 visoko kvalitetnih proizvoda od čega dominira sopstvena robna marka sa preko 70 proizvoda Ukupno 149 zaposlenih, od čega je 71 sa visokom stručnom spremom različitih obrazovnih pro la (hemičari, tehnolozi, inženjeri zaštite bilja...) Serti kovan sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 Akreditovana laboratorija za zičko hemijska istraživanja prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 Savremena proizvodnja sa softverskim sistemom za automatsko upravljanje Članstvo u Evropskom udruženju generičkih proizvođača sredstava za zaštitu bilja od 2006. godine Puna odgovornost prema - poljoprivrednim proizvođačima - stanovništvu - životnoj sredini

SADRŽAJ Programi zaštite biljaka
Preporuke i saveti ............................................................................................................................................. 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13

RATARSTVO

Pšenica .................................................................................................................................................................. Kukuruz ................................................................................................................................................................ Suncokret ............................................................................................................................................................. Soja ........................................................................................................................................................................ Šećerna repa ....................................................................................................................................................... Uljana repica ....................................................................................................................................................... Ozimi i jari ječam ............................................................................................................................................... Zasnovana lucerka ...........................................................................................................................................

POVRTARSTVO
Kupus .................................................................................................................................................................... Krompir ................................................................................................................................................................. Paradajz - proizvodnja iz rasada .................................................................................................................. 14 15 16

VOĆARSTVO

Kruška .................................................................................................................................................................... Jabuka ................................................................................................................................................................... Višnja ..................................................................................................................................................................... Breskva .................................................................................................................................................................. Šljiva ....................................................................................................................................................................... Malina ...................................................................................................................................................................

17 18 20 21 22 23

VINOGRADARSTVO
Vinova loza .......................................................................................................................................................... 24

Programi ishrane biljaka
Pšenica, Kukuruz ............................................................................................................................................... Soja, Suncokret, Šećerna repa, Uljana repica .......................................................................................... Paradajz ................................................................................................................................................................ Paprika .................................................................................................................................................................. Krastavac .............................................................................................................................................................. Dinja i Lubenica ................................................................................................................................................. Jabučasto i koštičavo voće............................................................................................................................. Malina i Kupina .................................................................................................................................................. Vinova Loza ......................................................................................................................................................... Cveće ..................................................................................................................................................................... 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34

Katalog proizvoda
Herbicidi ............................................................................................................................................................... Fungicidi .............................................................................................................................................................. Insekticidi ............................................................................................................................................................. Rodenticidi .......................................................................................................................................................... Đubriva ................................................................................................................................................................. 36 42 47 52 53

PREPORUKA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
Pri izboru pravih sredstava za zaštitu bilja korisnici bi trebalo da se opredele za one koji su registrovani za upotrebu u toj situaciji/za taj problem, sa najmanjim mogućim rizikom za ljude i prirodnu sredinu. Pre nego što se opredelite za upotrebu ovih sredstava, bilo da ste profesionalni korisnik ili lice koje ih povremeno upotrebljava, trebalo bi da obratite pažnju na sledeće okolnosti: • • • Uvek pokušajte da integrišete sve opravdane agrotehničke mere i mere suzbijanja štetnih organizama hemijskim putem. Efikasnost nekog pesticida u potpunosti je uslovljena pravim vremenom (razvojni stadijum štetočine, fenofaza gajene biljke, itd.) i adekvatnim načinom primene, ali pre svega njegovim pravilnim izborom. Pre upotrebe preparata obavezno pročitajte uputstvo i pridržavajte se znakova opasnosti i oznaka upozorenja i obaveštenja navedenih u uputstvu i na etiketi. Potrebno je da znate i kako da se ponašate u slučaju nezgode prilikom rukovanja. Pri radu sa sredstvima za zaštitu bilja treba se pridržavati opštih mera higijensko-tehničke zaštite, odnosno sprečite kontakt sa kožom i sluzokožom korišćenjem odgovarajuće zaštitne odeće i opreme. Neposredno pre upotrebe, uvek proverite opremu za primenu i uverite se da je ona u dobrom stanju i da funkcioniše korektno i precizno (na primer da li su prskalice i dizne u ispravnom stanju). Obavezno uzmite u obzir vremensku prognozu prilikom izbora metode prskanja. Merite smer i jačinu vetra i prestanite sa prskanjem ukoliko se uslovi pogoršaju. Izbegavajte prskanje u blizini osetljivih useva i voda ukoliko postoji opasnost od zanošenja na njih. Ukoliko ipak morate da izvršite tretiranje u njihovoj blizini smanjite pritisak i brzinu prskanja. Takođe, imajte u vidu da toplo i suvo vreme utiče na povećano isparavanje, što smanjuje veličinu kapi prilikom prskanja i povećava rizik od zanošenja/drifta. Najbolji uslovi za tretiranje su hladnije i vlažnije vreme sa brzinom vetra do 2 m/s. Obratite pažnju na faktore kao što su: učestala primena istog preparata u jednoj godini, upotreba hemikalija sa sličnim/istim načinom delovanja, gajenje biljaka u monokulturi - to često uslovljava pojavu rezistentnosti kod štetnih organizama.

• • •

Podsećamo vas takođe, da nakon rada sa pesticidima obavezno: - operete uređaje koji su korišćeni, ako je to moguće na mestu primene pesticida, neutrošene količine pesticida odložite ili uništite na propisan i bezbedan način, ambalažu ne koristite u druge svrhe, a praznu ambalažu dobro isperite vodom (najmanje 3 puta), tečnost dodajte u tank prskalice, nakon toga ambalažu izbušite na više mesta i odložite na mesta određena za prikupljanje otpadnih materija ove vrste, očistite zaštitnu opremu

Za sve savete u vezi sa primenom naših preparata možete se obratiti stručnoj službi Galenike Fitofarmacije. Napomena: Pregled preparata za zaštitu bilja iz proizvodnog programa Galenika Fitofarmacije a.d. napravljen je u propagandne i komercijalne svrhe, sa namerom da svi podaci u njemu budu tačno navedeni. Ipak ne možemo biti odgovorni za netačnosti koje se eventualno pojavljuju u tekstu, a koje bi mogle biti uzrok neadekvatne primene naših proizvoda. Stoga, u najboljoj nameri preporučujemo da se prilikom upotrebe i čuvanja naših preparata, kao i ostalih sredstava za zaštitu bilja, pridržavate detaljnih informacija u uputstvu za upotrebu koje je priloženo uz proizvod.

4

Redosled mešanja različitih tipova formulacija pesticida i folijarnih đubriva
Pre nego što se odlučite da kombinujete više preparata obavezno pročitati upustvo u kome se nalaze i informacije o mogućnostima mešanja. Pripremanje tank- mix-a, više različitih oblika formulacija, vrši se po sledećem redosledu: • U manjoj količini vode (u posudi manje zapremine) dobro se izmešaju kvašljivi praškovi – WP ili vododisperzibilne granule – WG i nakon toga se dodaju u prskalicu, prethodno napunjenu do 1/3 vodom, uz stalno mešanje. • Zatim se u prskalicu dodaju koncentrovane suspenzije – SC, takođe prethodno pripremljene u manjoj količini vode i mešaju se zajedno. • Potom se dodaju koncentrati za emulziju – EC, uz neprekidno mešanje. • Za njima se dodaju pesticidi formulisani kao vodeni rastvori – SL. • Folijarna hraniva se dodaju na kraju. • Dopuniti rezervoar potrebnom količinom vode. Poželjno je pripremljenu smešu pesticida potrošiti u što kraćem vremenskom periodu, pridržavajući se svih propisa. Ako se upotrebljava voda koja je baznog karaktera onda se folijarna hraniva dodaju na početku, dok se svi ostali tipovi formulacija dodaju po gore navedenom redosledu. PRIMER: ( jedna od kombinacija kod zaštite jabuke ) MANKOGAL 80 ( WP ) + GALOFUNGIN T ( SC ) + DIMETOGAL ( EC ) + FOLIGAL SUPER (folijarno đubrivo )

Potrebne količine sredstava u zavisnosti od njegove koncentracije i zapremine prskalice
ZAPREMINA PRSKALICE (litar) Koncentracija
0,01 % 0,05 % 0,10 % 0,15 % 0,30 % 0,50 % 1,0 % 1 0,1 0,5 1,0 1,5 3,0 5,0 10 5 0,5 2,5 5,0 7,5 15 25 50 10 1 5 10 15 30 50 100 15 1,5 7,5 15 22 45 75 150 20 2 10 20 30 60 100 200 50 5 25 50 75 150 250 500 100 10 50 100 150 300 500 1000 400 40 200 400 600 1200 2000 4000

POTREBNA KOLIČINA SREDSTAVA (g, ml)

5

Zaštita pšenice
Vreme primene / faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija Karenca (dani)

Zaštita semena

bolesti koje se prenose semenom

Mankogal S ili Mankogal FS ili Akord 060 FS Monosan herbi ili Esteron ili Monosan herbi 500 Esteron + Bonaca EC Mural Mural + Bonaca EC Antre plus Fobos EC Tezis Bonaca EC ili Tezis + Bonaca EC Antre plus

200 g / 100 kg 250 ml / 100 kg 50 ml / 100 kg 2 l/ha 0,8 - 1 l/ha 1 - 2 l/ha 0,5 l/ha 0,4 l/ha 20 g/ha 20 g/ha 0,4 l/ha 1,5 l/ha 0,1 l/ha 10 g/ha 0,8 l/ha 10 g/ha 0,4 l/ha 1,5 l/ha

OVP OVP OVP

OVP OVP OVP OVP OVP OVP OVP OVP 42 35 OVP OVP OVP OVP 42

Bokorenje

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

Prvo kolence

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, uključujući i Gallium aparine jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

Drugo kolence

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, uključujući i Gallium aparine bolesti lista i stabla larve žitne pijavice

Od drugog kolenceta do pojave lista zastavičara

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, uključujući i Gallium aparine fuzarioza klasa i bolesti lista i stabla totalno suzbijanje svih korova

Početak cvetanja

Strnište - posle skidanja useva

Glifol

4 - 10 l/ha

SUZBIJANJE GLODARA Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Cink - fosfid mamak 5 g po aktivnoj rupi

6

Zaštita kukuruza
Vreme primene / faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija
150 - 200 ml/10 kg semena OVP 60 - 80 ml/10 kg semena 2 l/ha 2 l/ha 1-1,5 l/ha 2 l/ha 0,5 - 0,7 l/ha 2 l/ha 0,7 - 1 l/ha 0,6 - 0,8 l/ha 1 l/ha 2 l/ha 0,7 l/ha 1-1,25 l/ha 1 l/ha 1 l/ha 2 l/ha 1-1,5 l/ha OVP OVP OVP OVP OVP OVP OVP OVP OVP OVP OVP OVP OVP OVP OVP OVP

Karenca (dani)

Zaštita semena

štetočine u zemljištu i u toku nicanja

Furadan 35 ST ili Pozitron FS Acetogal Plus ili Trophy EC + Rezon ili Tangenta SC Avalon ili Plamen ili Monosan herbi ili Esteron ili Monosan herbi extra Talisman + Avalon ili Plamen Talisman

Posle setve, a pre nicanja

jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Posle nicanja od 2-5 listova kukuruza

jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Posle nicanja do šestog lista kukuruza

jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Talisman + Tangenta SC Talisman ekstra

Od nicanja do 10-og lista kukuruza

širokolisni korovi i neki uskolisni korovi

Tangenta SC

7

Zaštita suncokreta
Vreme primene / faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija Karenca (dani)

SUZBIJANJE ŠTETOČINA
Zaštita semena Inkorporacija po celoj površini U trake sa setvom žičnjaci suzbijanje zemljišnih štetočina Furadan 35 ST Posse 25 EC Posse 25 EC 2 l/100 kg semena 4 l/ha 2 l/ha OVP OVP OVP

SUZBIJANJE KOROVA
Acetogal ili Acetogal plus ili Trophy EC + Rezon ili Galolin mono Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC OVP 1,8-2 l/ha OVP OVP 1,5 l/ha 2 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha 0,8 l/ha 1 l/ha 1 - 1,2 l/ha 1,2 - 1,5 l/ha 2 l/ha OVP OVP OVP OVP OVP OVP OVP OVP

Posle setve, a pre nicanja

jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi

koštan, muhar, svračica, ljulj, divlji ovas, divlji sirak iz semena Folijarno suzbijanje korova divlji sirak iz rizoma, pirevina, zubača, livadarka

SUZBIJANJE BOLESTI
Butonizacija trulež Kubik plus 2,5 l/ha 42

8

Zaštita soje
Vreme primene / faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija Karenca (dani)

SUZBIJANJE KOROVA
Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Rampa EC ili Gamit 4 EC Acetogal ili Acetogal plus ili Trophy EC + Dancor 70 WG ili Galolin mono Galbenon + Okvir + Alteox T prima jednogodišnji travni i širokolisni korovi Gamit 4-EC ili Rampa EC + Galbenon + Okvir + Alteox T prima Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC Gallant Super ili Rafal 120 ili Globus EC 0,75 l/ha OVP

OVP 1,8 - 2 l/ha OVP OVP 0,4 kg/ha 2 l/ha 2 l/ha 8 g/ha 0,1% 0,5 l/ha 2 l/ha 8 g/ha 0,1% 0,5 - 0,75 l/ha 0,8 l/ha 1 l/ha 1 - 1,2 l/ ha 1,2 - 1,5 l/ha 2 l/ha OVP OVP 77 OVP OVP 77 OVP 63 OVP OVP OVP 63 OVP

Posle setve, a pre nicanja

jednogodišnji travni i širokolisni korovi

Folijarno suzbijanje korova, posle nicanja soje i korova (soja u fazi 1-3 troliska) koštan, muhar, svračica, ljulj, divlji ovas, divlji sirak iz semena

divlji sirak iz rizoma, pirevina, zubača, livadarka

9

Zaštita šećerne repe
Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija Karenca (dani)

SUZBIJANJE ŠTETOČINA
Zaštita semena žičnjaci, grčice, larve skočibube Furadan 35 ST ili Pozitron FS 4 l/100 kg semena 75-150 ml/setvenoj jedinici 15-20 kg/ha 2 l/ha 0,5 l/ha 4 l/ha 1,5 - 2 l/ha 0,2 - 0,3 l/ha OVP OVP

Radar versus G Tretiranje u redove sa setvom suzbijanje zemljišnih štetočina Posse 25 EC + Fobos EC Posse 25 EC repina pipa Suzbijanje štetočina u vegetaciji lisne sovice i lisne vaši Fobos Konzul

OVP OVP OVP OVP 28 21

Tretiranje po celoj površini, neposredno pre setve

SUZBIJANJE KOROVA
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; palamida, ambrozija, samonikli suncokret i dr. koštan, muhar, svračica, ljulj, divlji ovas, divlji sirak iz semena Lontrel - 100 ili Pikogal plus Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 Gallant Super ili Globus EC ili Rafal 120 0,6 - 1,2 l/ha 0,2 - 0,4 l/ha 0,5 - 0,75 l/ha 1 l/ha 0,8 l/ha 1 - 1,2 l/ha 2 l/ha 1,2 l/ha OVP OVP OVP 77 OVP OVP 77 OVP

Folijarno suzbijanje korova

divlji sirak iz rizoma, pirevina, zubača, livadarka

SUZBIJANJE BOLESTI
Preventivno ili po pojavi prvih simptoma Na početku pojave simptoma siva pegavost lista siva pegavost lista Dakoflo 720 SC Antre plus 1,5 - 2 l/ha 1,5 l/ha 21 42

10

Zaštita uljane repice
Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija Karenca (dani)

SUZBIJANJE ŠTETOČINA
Suzbijanje štetočina u jesen Suzbijanje štetočina u proleće repičina lisna osa crvenoglavi repičin buvač repičin sjajnik repičina pipa i dr. podgrizajuće sovice Fobos EC 0,1 - 0,2 l/h 49 Konzul Fobos EC 0,7 - 1 l/ha 0,15 l/ha 56 49

SUZBIJANJE KOROVA
Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i uskolisni korovi Rampa EC Lontrel 100 ili Pikogal Plus + Globus 0,3 l/ha 0,6-1 l/ha 0,2-0,3 l/ha 1,5 - 2 l/ha OVP OVP OVP OVP

Folijarno (repica u fazi 2 lista ili 10 - 15 cm visine)

SPREČAVANJE RASIPANJA SEMENA
Pred žetvu sprečavanje rasipanja semena Nu Film 17 0,7 l/ha

11

Zaštita ozimog i jarog ječma
Vreme primene/ faza razvoja
Bokorenje

Namena
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi uključujući i Gallium aparine bolesti lista i stabla bolesti lista, stabla i klasa larve žitne pijavice

Preparat
Monosan herbi Galbenon Monosan herbi + Bonaca EC Antre plus Antre plus + Fobos EC Tezis Bonaca EC ili Tezis + Bonaca EC Glifol

Doza/ koncentracija
1,5 l/ha 3 l/ha 1,5 l/ha 0,4 l/ha 1,5 l/ha 1,5 l/ha 0,1 l/ha 10 g/ha 0,8 l/ha 10 g/ha 0,4 l/ha 4 - 10 l/ha

Karenca (dani)
OVP OVP OVP OVP 42 42 35 OVP OVP OVP OVP

Prvo kolence

Od drugog kolenceta do pojave lista zastavičara

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi uključujući i Gallium aparine

Strnište posle skidanja useva

totalno suzbijanje korova

SUZBIJANJE GLODARA
Tokom cele vegetacije suzbijanje glodara Cink - fosfid mamak 5 g po aktivnoj rupi

12

Zaštita zasnovane lucerke
Vreme primene/ faza razvoja
Mirovanje (pre kretanja vegetacije)

Namena
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi uskolisni korovi

Preparat
Dancor 70 WG* Okvir + Alteox T Prima Galbenon Rafal 120 Etiol tečni

Doza/ koncentracija
0,7 kg/ha 15-20 g/ha

Karenca (dani)
OVP OVP

0,1% 3 l/ha 1,2 l/ha 1,5 - 2,5 l/ha 0,25 kg/ha 1,5 l/ha 63 OVP 14 28 42

Od kretanja vegetacije do pojave prve troliske

Posle prvog otkosa

larve lucerkine bube i lucerkine buba mare

Tonus Fenitrotion 50 EC

SUZBIJANJE GLODARA
Tokom cele vegetacije * U toku je proces registracije suzbijanje glodara Cink - fosfid mamak 5 g po aktivnoj rupi

13

Zaštita kupusa
Vreme primene/ faza razvoja Namena
ukolisni i širokolisni korovi Pre sadnje suzbijanje zemljišnih štetočina

Preparat
Zanat Radar versus G ili Galition G-5

Doza/ koncentracija
4 - 5 l/ha 20 - 25 kg/ha u redove 20 - 25 kg/ha u redove 15 - 25 ml/10 l vode 0,5 l/ha 0,8 - 1,2 l/ha 0,05 - 0,1% 0,15 % 2,5 - 3 l/ha 0,1% 0,2 l/ha 0,05% 2,5 - 3 l/ha 2,5 - 3 l/ha 0,25 kg/ha + 0,4 l/ha

Karenca (dani)
63 OVP 45

zemljišne bolesti Sadnja bolesti poleganja rasada kupusar, buvači,stenice, lisne sovice uskolisni korovi 8 - 10 dana po rasađivanju buvači, vaši kupusar, buvači, stenice, lisne sovice plamenjača i crna pegavost grinje, tripsi Formiranje rozete lisne sovice kupusar, buvači, stenice plamenjača i crna pegavost plamenjača i crna pegavost Formiranje glavice vaši i sovice

Balb Fobos EC Rafal 120 * Dimetogal Fenitrotion 50 EC Dakoflo Dimetogal Kozak Cipkord 20 EC Dakoflo Dakoflo Tonus + Rebus

21 30 28 35 14 28 14 28 14 14 14

* Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha Galop Glifol ili Dominator 4 - 5 l/ha 4 - 6 l/ha Tretiranje pre nicanja gajene biljke, a na iznikle korove

14

Zaštita krompira
Vreme primene/ faza razvoja
Pre sadnje štetočine u zemljištu

Namena

Preparat

Doza/ koncentracija
40-50 kg /ha po celoj povrsini 20+20 kg/ ha u redove i izmedju redova ,dvokratno 4-6 l/ha 0,75 - 1 kg/ha 0,50-0,75kg/ha 2 - 3 l/ha 0,8-2 l/ha 2,5 kg/ha 3 l/ha 0,075% + 0,1% 2,5 l/ha 0,075% + 0,1% 2,5 l/ha 0,25 kg/ha 3 kg/ha 0,25 kg/ha 3 kg/ha 0,25 kg/ha 0,4 l/ha

Karenca (dani)
70

Galition G - 5 ili Radar versus G Zanat

Pri sadnji i pri zagrtanju

OVP 63 42 42 OVP 42 14 21 OVP 21 OVP 21 14 21 14 21 14 7

Po sadnji, a pre nicanja

jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Dancor 70 WG jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi plamenjača krompira crna pegavost, krompirova zlatica

Po nicanju useva

Dancor 70 WG Galbenon Rafal 120 Mankogal 80 ili Dakoflo + Abastate + Nu Film 17 Fuzija + Abastate + Nu Film 17 Fuzija + Tonus Vokal + Tonus Vokal + Tonus Kardinal

Usev porasta 15-20cm, korov u fazi 2-6,odnosno 3-5 listova

Formiranje redova

Zatvaranje redova

plamenjača krompira crna pegavost, krompirova zlatica plamenjača krompira, crna pegavost, krompirova zlatica, lisne vaši plamenjača krompira, crna pegavost, krompirova zlatica, lisne vaši plamenjača krompira, krompirova zlatica, lisne vaši plamenjača krompira

Početak cvetanja

Puno cvetanje

Precvetavanje

Nalivanje krtola

15

Zaštita paradajza - proizvodnja iz rasada
Vreme primene/ faza razvoja Namena
jednogodišnji travni i širokolisni korovi Pre sadnje podzemne štetočine zemljišne bolesti i bolesti poleganja rasada vaši Rasađen rasad 6-8 listova plamenjača i crna pegavost pepelnica i crna pegavost bakterioze jednogodišnji širokolisni korovi travni korovi 1-2 nedelje po rasađivanju plamenjača i crna pegavost vaši i buvači grinje, tripsi, mineri bela leptirasta vaš pepelnica i crna pegavost bakterioze Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci plamenjača, siva i bela trulež tripsi, muve, mineri, vaši vaši bela leptirasta vaš plamenjača i crna pegavost Zaštita između berbi vodeći računa o karenci siva i bela trulež vaši grinje, tripsi, mineri bela leptirasta vaš

Preparat
Zanat Galation G-5 ili Radar versus G Balb Dimetogal Vokal Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Dancor 70 WG Rafal 120 ** Fuzija Dimetogal Abastate + Nu-film 17 Harpun Akord Mankogal 80 + Bakarni oksihlorid 50* Vokal + Dional 500 SC Fobos EC Abastate + Nu-film 17 Elisa + Fobos EC Fuzija Dional 500 SC Fobos EC Abastate + Nu-film 17 Elisa + Harpun

Doza/ koncentracija
4-5 l/ha 20-25 kg/ha u redove 20-25 kg/ha u redove 15-25 ml / 10 l zalivanje 0,05 - 0,1% 2,5 - 3 kg/ha 0,075% 0,25% 0,5% 0,5 -0,75 kg/ha 0,8 - 1,2 l/ha 2,5 l/ha 0,05% - 0,1% 0,075% + 0,1% 0,025% - 0,05% 0,075% 0,25% + 0,5% 2,5 -3 kg/ha 0,1 - 0,2 % 0,02 - 0,05% 0,075%+0,1% 0,05% + 0,05% 2,5 - 3 l/ha 0,1 - 0,2% 0,02 - 0,05% 0,075%+0,1% 0,05% + 0,05%

Karenca (dani)
42 45 OVP

28 14 21 14 14 42 30 21 28 3 3 21 14 14 14 7 3 3 14 14 7 3 3

* Zbog boljeg delovanja neophodno je da se tretiranje obavi 60 min posle mešanja preparata ** Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha

Galop Glifol ili Dominator

4 - 5 l/ha 4 - 6 l/ha

Tretiranje pre nicanja gajene biljke, a na iznikle korove

16

Zaštita kruške
Vreme primene/ faza razvoja
Mirovanje vegetacije

Namena
kruškina buva

Preparat
Galmin + Cipkord 20 EC Bakarni oksihlorid 50

Doza/ koncentracija
3% 0,03% 0,6% 0,35% 0,3% 0,1% 0,3% 0,04% 0,3% 0,3% 0,1% 0,5% 0,15% 0,03% 0,3% 0,3% 0,04% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,15% 0,1% 0,1% 0,75% 0,35%

Karenca (dani)
OVP 28 OVP OVP 21 28 21 28 21 21 14 21

Bubrenje pupoljaka

bakteriozna plamenjača, čađava pegavost i krastavost plodova čađava pegavost i krastavost plodova kruškina buva

ili Cuprozin 35 WP
Metod 480 SC + Harpun Metod 480 SC + Tonus Akord plus Mankogal 80 + Abastate + Galmin ili Nu Film 17 Akord WG + Metod 480 SC Mankogal 80 + Tonus + Harpun Metod 480 SC + Konzul Galofungin 500 SC + Abastate + Nu Film 17 Galofungin 500 SC + Konzul Bakarni oksihlorid 50

Mišje uši

Beli baloni

čađava pegavost i krastavost plodova kruškina buva, savijači pupoljaka čađava pegavost i krastavost plodova čađava pegavost i krastavost plodova

Cvetanje

Precvetavanje

kruškina buva, eriofidne grinje, biljne vaši čađava pegavost i krastavost plodova čađava pegavost i krastavost plodova kruškina buva, biljne vaši, jabukin smotavac čađava pegavost i krastavost plodova jabukin smotavac skladišne bolesti

Prvo posle precvetavanja

21 21 21 28 28 21 28 15 14

Drugo posle precvetavanja

Treće posle precvetavanja

Četvrto posle precvetavanja

kruškina buva skladišne bolesti jabukin smotavac bakteriozna plamenjača, palež cvetova i nekroza grana i debla, čađava krastavost

Peto posle precvetavanja

15 21 OVP OVP

Jesenje plavo tretiranje

ili Cuprozin 35 WP

Suzbijanje korova:

Galop - 2-3 l/ha, korovi poratsa 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4-5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Starane 250 ili Bonaca - 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke

35 35 OVP

17

Zaštita jabuke
Vreme primene/ faza razvoja Namena
bakteriozna plamenjača, štitaste vaši, jaja lisnih vašiju i grinja
čađava pegavost i krastavost plodova

Preparat
Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin ili Plavo ulje Mankogal 80 + Fobos EC Pehar + Mankogal 80 + preparat na bazi sumpora Pehar + Mankogal 80 + preparat na bazi sumpora + Fenitrotion 50 EC Abastate + Nu film 17 Akord WG + Metod 480 SC Pehar + Mankogal 80 Metod 480 SC + Sekvcenca + Tonus Akord plus + Harpun

Doza/ koncentracija
0,5% 0,35% 2 - 3% 2 - 3% 0,3% 0,05% 0,1% 0,3%

Karenca (dani)
OVP OVP OVP OVP OVP 28 OVP OVP

Bubrenje pupoljaka

čađava pegavost i krastavost plodova,

Mišje uši

cvetojed
čađava pegavost i krastavost plodova

Zeleni buketići

pepelnica

0,1% 0,3%

21 21

čađava pegavost i krastavost plodova, pepelnica Roze pupoljak vaši, smotavci pokožice ploda Između ovih faza crvena voćna grinja, običan paučinar čađava pegavost i krastavost plodova, pepelnica čađava pegavost i krastavost plodova, pepelnica čađava pegavost i krastavost plodova, pepelnica, vaši, mineri čađava pegavost i krastavost plodova, pepelnica jabukin smotavac

0,1 - 0,15% 0,1% 0,15% 0,03% 0,3% 0,1% 0,3% 0,3% 0,02% 0,25% 0,2 - 0,3% 0,1%

28 14

21 21 21 21 21 28 28 21 28

Početak cvetanja

Cvetanje

Precvetavanje

Prvo posle precvetavanja

18

Zaštita jabuke
Vreme primene/ faza razvoja Namena
čađava pegavost i krastavost plodova, pepelnica, Drugo posle precvetavanja jabukin smotavac, mineri, vaši čađava pegavost i krastavost plodova, pepelnica, jabukin smotavac, mineri, vaši čađava pegavost i krastavost plodova, pepelnica, vaši čađava pegavost i krastavost plodova, pepelnica, jabukin smotavac, mineri skladišne bolesti Šesto posle precvetavanja čađava pegavost i krastavost plodova jabukin smotavac, mineri, vaši Sedmo posle precvetavanja skladišne bolesti jabukin smotavac, mineri

Preparat
Metod 480 SC + Sekvenca + Konzul + Harpun ili Rebus Dakoflo 720 + Akord WG + Radar 300 EC Metod 480 SC + Sekvenca + Tonus Dakoflo 720 + Akord WG + Konzul Galofungin 500 SC + Metod 480 SC + Rebus + Warant Galofungin 500 SC + Rebus

Doza/ koncentracija
0,3% 0,02% 0,15% 0,1% 0,1% 0,2% 0,03% 0,25% 0,3% 0,02% 0,025% 0,2% 0,03% 0,15% 0,06-0,1% 0,3% 0,1% 0,014% 0,06-0,1% 0,1%

Karenca (dani)
21 28 28 28

21 21 28 21 28 28 21 21 28 15 21 14 14 15 14

Treće posle precvetavanja

Četvrto posle precvetavanja

Peto posle precvetavanja

Suzbijanje korova:

Casoron G - 4kg/10 ari, tretiranjem u redove, pre kretanja vegetacije Galop - 2-3 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Starane 250 ili Bonaca - 1-l/ha (poponac i divlja kupina) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke

OVP 35 35 OVP

19

Zaštita višnje
Vreme primene/ faza razvoja Namena
monilija, antraknoza Kretanje vegetacije štitaste i lisne vaši, grinje Beli baloni Cvetanje Produženo cvetanje monilija monilija monilija pegavost lista višnje Precvetavanje vaši višnjin svrdlaš pegavost lista višnje Plodovi u porastu višnjin svrdlaš trulež plodova Promena boje ploda trešnjina muva 7-14 dana pred berbu protiv pucanja plodova pegavost lista višnje Posle berbe eriofidne grinje Jesenje plavo prskanje (preko 75% opalog lišća) monilija, antraknoza, pegavost lista višnje

Preparat
Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin Kubik ili Kubik plus Kubik ili Kubik plus Akord Mankogal 80 + Dimetogal ili Radar 300 EC Mankogal 80 + Dimetogal ili Radar 300 EC Dional 500 SC + Tonus Nu Film 17 Mankogal 80 + Elisa Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP

Doza/ koncentracija
0,6% 0,35% 2% 0,25% 0,25% 0,075% 0,25% 0,1% 0,25% 0,25% 0,1% 0,25% 0,15% 0,025% 0,5% 0,25% 0,06% 0,5 - 0,75% 0,35%

Karenca (dani)
OVP OVP

42 42 21 21 21 21 21 21 21 14 21

21 21 OVP OVP

Suzbijanje korova:

Casoron G - 4 kg/10 ari, tretiranjem u redove, pre kretanja vegetacije Galop - 3 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4-5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Bonaca - 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke

20

Zaštita breskve
Vreme primene/ faza razvoja
Mirovanje vegetacije

Namena
kovrdžavost lista breskve, šupljikavost lista

Preparat
Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP Dakoflo 720 SC ili Diziram 76 WG Galmin Kubik ili Kubik plus Mankogal 80 + preparat na bazi sumpora + Tonus Akord plus + Tonus + Harpun Akord WG + Metod 480 SC + Radar 300 EC ili Konzul Dional 500 SC + Cipkord 20 EC Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP

Doza/ koncentracija
0,5 - 0,7% 0,35% 0,25% 0,3% 2,5 % 0,25% 0,25%

Karenca (dani)
OVP OVP OVP 21 OVP 42 21

Bubrenje pupoljaka Od pojave zelene tačke do prvih listića Cvetanje

kovrdžavost lista breskve

štitasta vaš breskve monilija šupljikavost lista

Precvetavanje

pepelnica vaši, trips pepelnica šupljikavost lista breskvin smotavac, vaši pepelnica

0,025% 0,2% 0,025% 0,1% 0,075% 0,3% 0,25% 0,1% 0,15% 0,03% 0,5 - 0,75% 0,35%

28 21 28 28 7 21 28 28 7 28 OVP OVP

Plod veličine lešnika

Nakon proređivanja

šupljikavost lista breskvin smotavac

15 -20 dana nakon proređivanja

trulež i bolesti uskladištenja plodova breskvin smotavac kovrdžavost lista breskve, šupljikavost lista, bakteroze

Jesenje plavo tretiranje

Suzbijanje korova:

Casoron G - 4 kg/10 ari, tretiranjem u redove, pre kretanja vegetacije Gramoxone ili Galop 2-3 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Starane 250 ili Bonaca - 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke

OVP 35 35 OVP

21

Zaštita šljive
Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat
Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin ili Plavo ulje Kubik ili Kubik plus Kubik ili Kubik plus Mankogal 80 + Dimetogal Metod 480 SC + Harpun + Radar 300 EC Dional 500 SC + Cipkord 20 EC Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP

Doza/ koncentracija
0,6% 0,35% 2% 3% 0,25% 0,25% 0,25% 0,1% 0,3% 0,1% 0,25% 0,15% 0,03% 0,5 - 0,75% 0,35%

Karenca (dani)
OVP OVP OVP OVP OVP OVP 21 21 21 28 28 14 28 OVP OVP

monilija, rogač, šupljikavost lista Bubrenje pupoljaka lisne i štitaste vaši, grinje Beli baloni Cvetanje* monilija cveta monilija cveta plamenjača, šupljikavost lišća šljivina osa rđa šljive, šupljikavost lišća Plodovi u porastu šljivin smotavac biljne vaši monilija ploda Plodovi menjaju boju šljivin smotavac Jesenje plavo tretiranje bakterioze, šupljikavost lišća, monilija, plamenjača

Precvetavanje

* U uslovima produženog vlažnog vremena, poželjno je izvršiti i ovaj tretman za suzbijanje monilije Suzbijanje korova: Casoron G - 30 kg/ha tretiranjem u zoni reda, pre kretanja vegetacije Galop - 3 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Rafal 120 - 1-2 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke

22

Zaštita maline
Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat
Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP + Galmin ili Plavo ulje Cuprozin 35 WP + Cipkord 20EC Akord WG + Pehar + Abastate + Nu Film 17 + Dimetogal Promesa + Pehar + Kozak ili Fobos EC Promesa + Dional 500 SC Akord WG + Abastate + Nu Film 17 + Fobos EC Bakarni oksihlorid 50 ili Cuprozin 35 WP

Doza/ koncentracija
0,6% 0,35% 2% 2 - 3% 0,35% 0,05% 0,075% 0,2% 0,075 - 0,1% + 0,1% 0,1% 0,075% 0,2% 0,02% 0,05% 0,075% 0,2% 0,075 % 0,075 - 0,1% + 0,1% 0,05% 0,5 - 0,75% 0,35 %

Karenca (dani)
OVP OVP OVP OVP OVP OVP 21 14 14 21 21 14 28 28 21 14

bolesti sušenja izdanaka, Bubrenje - pucanje pupoljaka (nakon završenog vezivanja) štitaste vaši, zimska jaja lisnih vašiju Početak listanja (bočni izdanci dužine 10-15cm) bolesti sušenja izdanaka štetni insekti sušenje izdanaka Pred jasno izdvajanje zatvorenih pupoljaka siva trulež grinje, malinina mušica, cvetojed, biljne vaši sušenje izdanaka Neposredno pred cvetanje - početak cvetanja siva trulež malinina buba, malinina mušica, cvetojed sušenje izdanaka 14 dana pred berbu siva trulež sušenje izdanaka Odmah posle berbe i uklanjanja izdanaka grinje muve galice Jesenje plavo prskanje pre opadanja lišća sušenje izdanaka

OVP OVP

Suzbijanje korova:

Casoron G - 4 kg/10 ari, tretiranjem u redove, pre kretanja vegetacije Galop - 2 - 3 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4 - 5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Starane 250 ili Bonaca - 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke

23

Zaštita vinove loze
Vreme primene/ faza razvoja Namena Preparat Doza/ koncentracija
0,25%

Karenca (dani)
42

Lastari dužine 5-10 cm

crna pegavost pepelnica – primarni izvor zaraze eriofidne grinje crna pegavost

Mankogal 80 + preparat na bazi sumpora akaricid Metod 480 SC + Akord WG + Elisa Vokal + Sekvenca EC + Elisa Mankogal 80 + Legat + Akord WG + Dional 500 SC + Elisa Vokal + Akord WG + Pehar + Cipkord 20 EC Bordovska čorba 100 SC + preparat na bazi sumpora + Dional 500 SC + Fobos EC Bakarni oksihlorid 50 + preparat na bazi sumpora + Pehar + Fobos EC

0,25% 0,04% 0,06% 0,3% 0,02% 0,06% 0,25% 0,2% 0,04% 0,1% 0,06 % 0,3% 0,04% 0,2% 0,03% 2,5 %

21** i 42* 21 21 21** i 42* 21 21 42 42 21 28 21 21** i 42* 21 35 56 21** i 28*

Lastari dužine 20-30 cm

pepelnica – primarni izvor zaraze (po potrebi) eriofidne grinje (po potrebi) plamenjača

Pred cvetanje

pepelnica eriofidne grinje, štetne vrste insekata plamenjača

Precvetavanje

pepelnica siva trulež cikade plamenjača

Drugo tretiranje posle cvetanja, 15 dana nakon predhodnog, kraj juna

pepelnica siva trulež grožđani moljac plamenjača

Treće tretiranje posle cvetanja, polovinom jula

pepelnica siva trulež grožđani moljac plamenjača

0,1% 0,04% 0,5%

28 28 28

Početak šarka

pepelnica siva trulež grožđani moljac

0,2% 0,04%

35 28

* za vinske sorte Suzbijanje korova:

** za stone sorte
Casoron G -4 kg/10 ari, tretiranjem u redove, pre kretanja vegetacije Galop - 3-4 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Glifol - 4-5 l/ha, korovi porasta 15 - 20 cm (uskolisni i širokolisni) Gallant super - 1 l/ha (uskolisni) Bonaca ili Starane 250 - 1 l/ha (poponac i divlja kupina) Obavezno je sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke. 35 35 OVP OVP OVP

24

PROGRAM ISHRANE BILJAKA

Ratarske kulture

Napomena: Sa proizvodima na bazi kalcijuma treba raditi odvojeno od ostalih tretmana, takođe i ne mešati sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima. Proizvodi na bazi bora mogu pokazati nekompatibilnost sa pesticidima, potrebna je provera pre tretmana.

Pšenica
Folijarna prihrana (prihrana preko lista) dva puta u toku godine
Stadijum Proizvod Folijarna prihrana
Chopin Evolution Soluveg 20.20.20 + 1 MgO+ME Bokorenje Foligal Super Murtonik 19.9.27+ME Turo 28.14.14 + ME Foligal Super Vlatanje do klasanja Chopin Evolution Murtonik 19.9.27+ME Soluveg Orange 22.10.10+2 MgO+ME

Doza/ koncentracija
5 l/ha 2-3 kg/ha 2-3 l/ha 2-3 kg/ha 2-3 kg/ha 2 - 3 l/ha 5 l/ha 2 - 3 kg/ha 2 - 3 kg/ha

Kukuruz
Folijarna prihrana (prihrana preko lista) dva do tri puta u toku godine
Stadijum Preparat Folijarna prihrana
Chopin Evolution Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME 3-5 lista Foligal Super Turo 28.14.14 + ME Murtonik 19.9.27+ME Foligal Super 5-8 listova Chopin Evolution Murtonik 19.9.27+ME Soluveg Orange 22.10.10+2 MgO+ME

Doza/ koncentracija
5 l/ha 2 - 3 kg/ha 3 l/ha 2 - 3 kg/ha 2 - 3 kg/ha 3 l/ha 5 l/ha 2 - 3 kg/ha 2 - 3 kg/ha

26

Soja
Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine
Stadijum
1-3 troliske Pre cvetanje soje

Preparat Folijarna prihrana
Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Sulotaste 15.30.15+ME Foligal Super Foligal Bor Murtonik 19.9.27+ME

Doza/ koncentracija
2 - 3 kg/ha 2 - 3 kg/ha 3 l/ha 2 - 3 l/ha 2 - 3 kg/ha

Suncokret
Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine
Stadijum
Faza nicanja U vreme suzbijanja travnih korova

Preparat Folijarna prihrana
Sulotaste 15.30.15+ME Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Foligal Super

Doza/ koncentracija
2 - 3 kg/ha 2 - kg/ha 3 l/ha

Šećerna repa
Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine
Stadijum
Intezivan porast lisne mase Pred zatvaranje redova 10-14 dana kasnije

Preparat Folijarna prihrana
Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Foligal Bor Foligal Bor

Doza/ koncentracija
2 - 3 kg/ha 2 - 3 l/ha 2 - 3 l/ha

Uljana repica
Folijarna prihrana (prihrana preko lista) jednom do dva puta u toku godine
Stadijum
10-15 cm visine porast lisne mase 7-10 dana kasnije

Preparat Folijarna prihrana
Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Chopin Evolution Foligal Bor Foligal Super

Doza/ koncentracija
2 - 3 kg/ha 5 l/ha 2 - 3 l/ha 2 - 3 l/ha

27

Povrtarstvo
Program za đubrenje paradajza
Osnovno đubrenje Povećanje plodnosti i sadržaja organske materije naročito u zaštićenom prostoru Excell Orga 4.2.6+3MgO+OM 500-1500 kg/ha Granfield 12.12.17+2 MgO+ME – 500-750 kg/ha ili Granfield 15.15.15+ME 500-750 kg/ha Sva đubriva sadrže mikroelemente Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Soluveg 20.20.20 +1 MgO + ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pred rasađivanje Koncetracija 0,2 - 0,3% odnosno 20 - 30 g na 10 l vode. Đubrenje posle rasađivanja na stalno mesto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (prihrana preko lista) na svakih 7 do 10 dana

Stadijum

Proizvod Fertigacija
Sulotaste 15.30.15+ME

Doza/ koncentracija
0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 1-1,5 g /biljka/ dan 1-1,5 g /biljka/ dan 1-1,5 g /biljka/ dan 1-1,5 gr /biljka/ dan 1-1,5 gr /biljka/ dan 100-200 gr /ar/nedeljno 100-200 gr /ar/ nedeljno 100-200 gr /ar/ nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno

Proizvod Folijarna prihrana
Specialcare Aminoacid mix Activeg 12.4.6+0,2Mgo+ME Foligal super Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Foligal bor Soluveg Orange 22.10.10+2 MgO+ME Foligal kalcijum Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Specialcare Aminoacid mix Foligal bor Foligal kalcijum Activeg 5.8.10+0,2MgO+ME PotNit Murtonik 19.9.27+ME Specialcare Aminoacid mix Foligal kalcijum Murtonik 19.9.27+ME PotNit

Doza/ koncentracija
1,25 - 5 l/ha 3-5 l/ha 0,2 - 0,3% 3 - 5 l/ha 0,15 - 0,2% 1,5 - 2 kg/ha 0,2 - 0,3% 0,5% 1,25 - 5 l/ha 0,15-0,2% 0,5% 3-5 l/ha 0,2-0,3% 0,3-0,5% 1,25-5 l/ha 0,2-0,3% 0,3-0,5% 0,2-0,3%

Rasađivanje

Soluveg Green 10.40.10+4 MgO+ME Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME

Od rasađivanja do cvetanja

Soluveg Orange 22.10.10+2 MgO+ME Turo 28:14:14+ME Soluveg Parma 16.6.27+3 MgO+ME

Formiranje plodova

Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Murtonik 19.9.27+ME Murtonik 19.9.27+ME Soluveg Parma 16.6.27+3 MgO+ME Alaska 12.12.36+ME CalNit PotNit Alaska 12.12.36 + ME

Intezivan rast plodova

Tokom berbe

CalNit PotNit

Navedene doze i koncentracije date su orijentaciono, za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!!

28

Program za đubrenje paprike
Osnovno đubrenje Povećanje plodnosti i sadržaja organske materije naročito u zaštićenom prostoru Excell Orga 4.2.6+3MgO+OM 500-1500 kg/ha Granfield 12.12.17+2 MgO+ME – 500-750 kg/ha ili Granfield 15.15.15+ME 500-750 kg/ha Sva đubriva sadrže mikroelemente Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pred rasađivanje Koncetracija 0,2-0,3% odnosno 20-30 g na 10 l vode. Đubrenje posle rasađivanja na stalno mesto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (prihrana preko lista) na svaki 7 do 10 dana

Stadijum

Proizvod Fertigacija
Sulotaste 15.30.15+ME

Doza/ koncentracija
0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 1-1,5 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno 100-200 g /ar/nedeljno 1-1,5 g /biljka/ dan 100-200 g /ar/ nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno 100-200 g /ar/ nedeljno 150-200 g /ar/ nedeljno

Proizvod Folijarna prihrana
Specialcare Aminoacid mix Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Foligal super Foligal bor Turo 28:14:14+ME Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Foligal kalcijum Activeg 5.8.10+0,2MgO+ME Murtonik 19.9.27+ME Foligal kalcijum PotNit Murtonik 19.9.27+ME Activeg 5.8.10+2MgO+ME Specialcare Aminoacid mix Foligal kalcijum Murtonik 19.9.27+ME PotNit Activeg 5.8.10+2MgO+ME

Doza/ koncentracija
1,25-5 l/ha 3-5 l/ha 0,2-0,3% 0,15-0,2% 1,5-2 kg/ha 3-5 l/ha 0,2-0,3% 3-5 l/ha 0,3-0,5% 0,5% 0,2-0,3% 0,3-0,5% 3-5 l/ha 1,25-5 l/ha 0,2-0,3% 0,3-0,5% 0,2-0,3% 3-5 l/ha

Rasađivanje

Soluveg Green 10.40.10+4 MgO+ME Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME

Od rasađivanja do cvetanja

Soluveg Orange 22.10.10+2 MgO+ME Turo 28:14:14+ME

Formiranje plodova

Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Murtonik 19.9.27+ME Murtonik 19.9.27+ME Alaska 12.12.36+ME

Intezivan rast plodova

CalNit PotNit Soluveg Parma 16.6.27+3 MgO+ME Alaska 12.12.36+ME PotNit

Tokom berbe

CalNit Soluveg Parma 16.6.27+3 MgO+ME

Navedene doze i koncentracije date su orijentaciono, za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim đubrivima!!!

29

Program za đubrenje krastavca
Osnovno đubrenje Povećanje plodnosti i sadržaja organske materije naročito u zaštićenom prostoru Excell Orga 4.2.6+3MgO+OM 500-1500 kg/ha Granfield 12.12.17+2 MgO+ME – 500-750 kg/ha ili Granfield 15.15.15+ME 500-750 kg/ha Sva đubriva sadrže mikroelemente Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pred rasađivanje Koncetracija 0,2 - 0,3% odnosno 20 - 30 g na 10 l vode. Đubrenje posle rasađivanja na stalno mesto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (preko lista) na svakih 7 do 10 dana

Stadijum

Proizvod Fertigacija
Sulotaste 15.30.15+ME

Doza/ koncentracija
0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 gr /biljka/ dan 100-200 gr /ar/ nedeljno 0,75-1 gr /biljka/ dan 1-1,5 g /biljka / dan 100-200 g /ar /nedeljno 100-200 g /ar / nedeljno 100-200 g /ar / nedeljno 1-1,5 g /biljka / dan 200-300 g /ar/nedeljno 250-300 g /ar/ nedeljno 200 g /ar/ nedeljno 150-200 g /ar/ nedeljno

Proizvod Folijarna prihrana
Specialcare Aminoacid mix Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Foligal super Foligal bor Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Foligal kalcijuma Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Specialcare Aminoacid Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Foligal kalcijum PotNit Murtonik 19.9.27+ME Activeg 5.8.10+2Mgo+ME Specialcare Aminoacid mix Foligal kalcijum Murtonik 19.9.27+ME PotNit Activeg 5.8.10+2MgO+ME

Doza/ koncentracija
1,25 - 5 l/ha 3-5 l/ha 0,2-0,3% 0,15-0,2% 3-5 l/ha 0,2-0,3% 3-5 l/ha 1,25-5 l/ha 3-5 l/ha 0,5% 0,2-0,3% 0,3-0,5% 3-5 l/ha 1,25-5 l/ha 0,2-0,3% 0,3-0,5% 0,2-0,3% 3-5 l/ha

Rasađivanje

Soluveg Green 10.40.10+4 MgO+ME Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME

Od rasađivanja do cvetanja

Soluveg Orange 22.10.10+2 MgO+ME Turo 28:14:14+ME Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME

Posle prvog cvetanja

PotNit Murtonik 19.9.27+ME Murtonik 19.9.27+ME Alaska 12.12.36+ME

Intezivano formiranje plodova

CalNit PotNit Soluveg Parma 16.6.27+3 MgO+ME Alaska 12.12.36+ME PotNit

Tokom berbe

CalNit Soluveg Parma 16.6.27+3 MgO+ME

Navedene doze i koncentracije date su orijentaciono, za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim hranivima!!!

30

Program za đubrenje dinje
Osnovno đubrenje Povećanje plodnosti i sadržaja organske materije naročito u zaštićenom prostoru Excell Orga 4.2.6+3MgO+OM 500-1500 kg/ha Granfield 12.12.17+2 MgO+ME – 500-750 kg/ha ili Granfield 15.15.15+ME 500-750 kg/ha Sva đubriva sadrže mikroelemente Đubrenje rasada Zalivanje 50-100 ml po biljci hranljivim rastvorom ili 3-6 l/m2 Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME • Prvo zalivanje 10-15 dana po nicanju • Drugo 10-15 dana po prvom • Treće 2-3 dana pre rasađivanja Koncetracija 0,2-0,3% odnosno 20-30 g na 10 l vode. Đubrenje posle rasađivanja na stalno mesto: Fertigacija (preko sistema kap po kap) Folijarna prihrana (preko lista) na svakih 7 do 10 dana

Stadijum

Proizvod Fertigacija
Sulotaste 15.30.15+ME

Doza/ koncentracija
0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 0,75-1 g /biljka/ dan 1-1,5 g /biljka/ dan

Proizvod Folijarna prihrana
Specialcare Aminoacid mix Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Foligal super Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Foligal kalcijum Foligal super Specialcare Aminoacid mix Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Foligal kalcijum

Doza/ koncentracija
1,25 - 5 l/ha 3-5 l/ha 0,2-0,3% 3-5 l/ha 0,2-0,3% 0,2-0,3% 1,25-5 l/ha 3-5 l/ha 0,2-0,3% 0,3-0,5% 3-5 l/ha 1,25-5 l/ha 0,2-0,3% 0,3-0,5% 0,2-0,3% 3-5 l/ha

Po rasađivanju

Soluveg Green 10.40.10+4 MgO+ME Soluveg Orange 22.10.10+2 MgO+ME Turo 28:14:14+ME Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME

Rast i obrazovanje lisne mase

Formiranje vreža

Murtonik 19.9.27+ME Soluveg Orange 22.10.10+2 MgO+ME Murtonik 19.9.27+ME

1-1,5 g /biljka/ dan 1-1,5 g /biljka/ dan

Prvi plodovi

Murtonik 19.9.27+ME Activeg 5.8.10+2Mgo+ME Specialcare Aminoacid mix

Soluveg Parma 16.6.27+3 MgO+ME

Alaska 12.12.36+ME Plodovi porasta 50% Soluveg Parma 16.6.27+3 MgO+ME PotNit

200-300 g /ar/nedeljno 200-250 g /ar/ nedeljno

Foligal kalcijum Murtonik 19.9.27+ME PotNit

Pred zrenje

250-300 g /ar/nedeljno

Activeg 5.8.10+2MgO+ME

Navedene doze i koncentracije date su orijentaciono, za tačno određivanje potrebne doze hraniva potrebno je da se uradi analiza zemljišta. CalNit se ne meša sa fosfornim i magnezijumovim hranivima!!!

31

Voćarstvo
Jabučasto voće (jabuka, kruška)
Osnovno đubrenje Granfield 12.12.17 + 2 MgO+ME – 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka ili Granfield 15.15.15 +ME – 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka Folijarna prihrana (prehrana preko lista)

Stadijum
Pre cvetanja

Proizvod
Foligal bor Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Foligal super Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Foligal kalcijum Activeg 5.8.10+2MgO+ME Murtonik 19.9.27+ME Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Foligal kalcijum Murtonik 19.9.27+ME

Doza/ koncentracija
0,15-0,2% 0,5% 3-5 l/ha 0,3-0,5% 0,2-0,3% 0,5% 0,2-0,3% 3-5 l/ha 0,3-0,5% 0,3-0,5% 0,2-0,3% 0,3-0,5%

Posle precvetavanja

Plodovi veličine oraha

Intezivan rast plodova

Mesec dana pred berbu

Koštičavo voće (breskva, kajsija, nektarina,trešnja,višnja)
Osnovno đubrenje Granfield 12.12.17+2 MgO+ME 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka ili Granfield 15.15.15 + ME – 50-250 g/mlada biljka odnosno 1-3 kg/starija biljka. Folijarna prihrana (prehrana preko lista)

Stadijum
Beli baloni-početak cvetanja

Proizvod
Foligal bor Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Foligal bor Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Foligal super Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME

Doza/ koncentracija
0,15-0,2% 0,5% 0,15-0,2% 3-5 l/ha 0,2-0,3% 0,5% 3-5 l/ha 0,2-0,3% 3-5 l/ha 0,3-0,5% 0,5% 0,3-0,5% 3-5 l/ha

Precvetavanje

Plodovi povećavaju veličinu

Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Foligal kalcijum Activeg 5.8.10+2MgO+ME

Intezivan rast plodova

Murtonik 19.9.27+ME Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Murtonik 19.9.27+ME Activeg 5.8.10+2Mgo+ME

Mesec dana pred berbu

32

Bobičasto voće (malina, kupina)
Osnovno đubrenje Povećanje plodnosti i sadržaja organske materije Excell Orga 4.2.6+3MgO+OM 500-1500 kg/ha Granfield 12.12.17+2 MgO+ME – 600-750 kg/ha ili Granfield 15.15.15+ME 600-750 kg/ha Folijarna prihrana (prehrana preko lista)

Stadijum
Početak cvetanja

Proizvod
Foligal bor Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME

Doza/ koncentracija
0,15-0,2% 0,5% 3-5 l/ha 0,2-0,3% 0,5% 3-5 lit/ha 0,2-0,3% 1,25-5 l/ha 0,5% 0,3-0,5% 0,3-0,5% 3-5 l/ha

Precvetavanje

Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Foligal super Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME

Plodovi povećavaju veličinu

Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Foligal kalcijum Activeg 5.8.10+2Mgo+ME

Intezivan rast plodova

Murtonik 19.9.27+ME Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME

mesec dana pred berbu

Murtonik 19.9.27+ME Activeg 5.8.10+2Mgo+ME

Program za đubrenje vinove loze
Osnovno đubrenje Povećanje plodnosti i sadržaja organske materije Excell Orga 4.2.6+3MgO+OM 500-1500 kg/ha Granfield 12.12.17+2 MgO+ME – 500-750 kg/ha ili Granfield 15.15.15+ME 500-750 kg/ha Sva đubriva sadrže mikroelemente Prihrana preko sistema kap po kap ili zalivanjem

Stadijum
Od porasta lastara do formiranja grozdova Intezivan porast plodova

Proizvod
Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Sulotaste 15:30:15+Me Murtonik 19.9.27+ME

Doza/ koncentracija
300-600 g/ar 300-600 g/ar 400-800 g/ar

Folijarna prihrana (prihrana preko lista) na svaka 10 dana

Stadijum

Proizvod
Foligal super

Doza/ koncentracija
0,2-0,3% / 20-30 ml/10l vode 0,2-0,3% / 20-30 g/10l vode 0,2-0,25% / 20-25 g/10l vode 0,3-0,5% / 20-50 g/10l vode 0,2-0,3% / 20-30 g/10l vode 0,2-0,3% / 20-30 g/10l vode 0,3-0,5% / 20-50 g/10l vode

Do cvetanja

Sulotaste 15:30:15+Me Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME

Precvetavanje Foligal kalcijum Murtonik 19.9.27+ME Pred zrenje Activeg 5.8.10+2MgO+ME

33

Program za đubrenje cveća (ruže)
Osnovno đubrenje Povećanje plodnosti i sadržaja organske materije naročito u zaštićenom prostoru Excell Orga 4.2.6+3MgO+OM 500-1500 kg/ha Granfield 12.12.17+2 MgO+ME – 500-750 kg/ha ili Granfield 15.15.15+ME 500-750 kg/ha Sva đubriva sadrže mikroelemente Fertigacija zalivanje ili sistemom kap po kap

Stadijum
Posle rasađivanja

Proizvod
Sulotaste 15:30:15+Me Soluveg Green 10.40.10+4 MgO+ME

Doza/ koncentracija
0,5-0,6 g/l vode /na svakih 7 dana 0,5-0,6 g/l vode /na svakih 7 dana 0,8-1 g/l vode /na svakih 7 dana 0,8-1 g/l vode 1-1,5 g/l vode /na svakih 7 dana 1-1,5 g/l vode /na svakih 7 dana

Intezivni porast Formiranje pupoljaka i početak cvetanja Cvetanje (za bolje cvetanje i veće cvetove)

Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Soluveg Green 10.40.10+4 MgO+ME Soluveg Parma 16.6.27+3 MgO+ME Murtonik 19.9.27+ME

Folijarna prihrana (prihrana preko lista)

Stadijum

Proizvod
Foligal super

Doza/ koncentracija
0,3-0,5% / 30-50 ml/10l vode 0,3-0,5% / 30-50 ml/10l vode 0,2-0,25% / 20-25 g/10l vode 0,3-0,5% 30-50 ml/10l vode

Posle rasađivanja ili po nicanju

Activeg 12.4.6+0,2MgO+ME Soluveg 20.20.20+ 1 MgO+ME Murtonik 19.9.27+ME Activeg 5.8.10+2Mgo+ME

Intezivan razvoj

34

Herbicidi
Acetogal
AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (900 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u kukuruzu, suncokretu, soji i krompiru. Primenjuje se tretiranjem zemljišta posle setve/sadnje, a pre nicanja useva i korovskih vrsta ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja. PAKOVANJE: 1 l DOZA: 1,8 – 2,2 l/ha KARENCA: OVP

Acetogal plus
AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) Selektivni herbicid u kombinaciji sa protektantom za suzbijanje jednogodišnjih korova u kukuruzu, suncokretu, soji i krompiru. Primenjuje se tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korovskih vrsta ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja. PAKOVANJE: 1 l DOZA: 2 – 2,5 l/ha KARENCA: OVP

Avalon
AKTIVNA MATERIJA: Bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih kororva u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici i ječmu. Primenjuje se folijarno, u kukuruzu u fazi 3-4 lista, a u pšenici i ječmu od razvijena 3 lista do faze bokorenja. PAKOVANJE: 1 l, 10 l DOZA: 1 – 2 l/ha KARENCA: OVP

Bonaca EC
AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (360 g/l preparata) Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, luku, zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima. Primenjuje se u fazi intenzivnog porasta korova. PAKOVANJE: 200 ml, 300 ml, 1 l DOZA: 0,6 – 2 l/ha KARENCA: OVP

Casoron G
AKTIVNA MATERIJA: Dihlobenil (67,5 g/kg preparata) Herbicid za suzbijanje korova u voćnjacima, vinogradima i ukrasnom šiblju. Kao totalni herbicid koristi se na nepoljoprivrednim površinama. Primenjuje se rano u proleće pre kretanja vegetacije ili na početku klijanja i nicanja korova. PAKOVANJE: 1 kg DOZA: 20 kg/ha u trake, 60-200 kg/ha po celoj površini KARENCA: OVP

Dancor 70 WG
AKTIVNA MATERIJA: Metribuzin (700 g/kg preparata)

UNITED PHOSPHORUS

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u krompiru, soji i paradajzu. Primenjuje se tretiranjem zemljišta posle setve/sadnje, a pre nicanja useva u soji i krompiru (u krompiru se može koristiti i posle nicanja useva), a u paradajzu tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja. PAKOVANJE: 100 g, 500 g DOZA: 0,5 – 1 kg/ha KARENCA: OVP

Dominator
AKTIVNA MATERIJA: Glifosat (480 g/l preparata) Neselektivni herbicid vrlo širokog područja primene, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama. PAKOVANJE: 1 l DOZA: 2 - 12 l/ha KARENCA: 35 dana

36

Herbicidi
Esteron
AKTIVNA MATERIJA: 2,4-D u obliku 2,4-D-2-etilheksil estra (850 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. Estarski oblik aktivne materije omogućuje efikasnije delovanje uz manju količinu primene preparata. Primenjuje se kada su korovi u fazi intenzivnog porasta. PAKOVANJE: 1 l DOZA: 0,8 – 1 l/ha KARENCA: OVP

Esteron ekstra 600 EC
AKTIVNA MATERIJA: 2,4-D u obliku 2,4-D etilheksil estra (600 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu. Primenjuje se kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

PAKOVANJE: 1 l, 5 l

DOZA: 0,8 – 1 l/ha KARENCA: OVP

Galbenon
AKTIVNA MATERIJA: Bentazon (480 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, soji, krompiru, grašku, pasulju, lucerki i lanu. Primenjuje se posle nicanja useva, kada su korovi u fazi 2-6 listova. PAKOVANJE: 1 l, 10 l DOZA: 1,5 – 4 l/ha KARENCA: Grašak, pasulj, krompir – 42 dana; strna žita, kukuruz, lucerka, lan – 63 dana

Gallant Super
AKTIVNA MATERIJA: Haloksifop-r-metil (108 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi, soji, suncokretu, vinovoj lozi, jabuci i lucerki. Primenjuje se kada su korovi u fazi 2-5 listova. Posebno se preporučuje za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l DOZA: 0,5 – 1,5 l/ha KARENCA: OVP

Galolin mono
AKTIVNA MATERIJA: Linuron (500 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu, soji, suncokretu, mrkvi i luku. Primenjuje se tretiranjem zemljišta, posle setve/sadnje, a pre nicanja useva. U mrkvi se može primeniti i folijarno u fazi 3-4 odnosno 2-3 lista. PAKOVANJE: 1 l, 10 l DOZA: 1,2 – 3 l/ha KARENCA: mrkva – 70 dana; ostali usevi - OVP

Galop
AKTIVNA MATERIJA: Parakvat (200 g/l preparata) Neselektivni herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u voću, vinovoj lozi, šumama i na livadama i pašnjacima.

PAKOVANJE: 1 l

DOZA: 3 – 5 l/ha KARENCA: 35 dana

Gamit 4 EC
AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (360 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji, uljanoj repici, duvanu i paprici. Primenjuje se tretiranjem zemljišta, uz obaveznu inkorporaciju, neposredno pre sadnje/setve. U soji se može primeniti i folijarno u fazi od 1-3 troliske. PAKOVANJE: 1 l DOZA: 0,2 – 1 l/ha KARENCA: OVP

37

Herbicidi
Garlon 3-A
AKTIVNA MATERIJA: Triklopir trietil amino so (360 g/l preparata) Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje drvenastih i zeljastih korova. Primenjuje se na površinama koje se pripremaju za pošumljavanje , za uništavanje izbojaka iz panjeva lišćara, a takođe i za stvaranje proseka pored dalekovoda, železničkih pruga i na drugim nepoljoprivrednim površinama. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l DOZA: 3 – 5 l/ha KARENCA: OVP

Glifol
AKTIVNA MATERIJA: Glifosat (480 g/l preparata) Neselektivni herbicid vrlo širokog područja primene, za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama, zasadima voća i vinove loze. PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l , 10 l DOZA: 2 – 12 l/ha KARENCA: zasadi voća, vinova loza - 35 dana

novo

Glifol K
AKTIVNA MATERIJA: Glifosat u obliku kalijumove soli (360 g/l preparata) Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih rizomskih korova, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama, zasadima voća i vinove loze. PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 615 l DOZA: 2 – 12 l/ha KARENCA: zasadi voća - 35 dana

Globus
AKTIVNA MATERIJA: Kvizalofop-p-etil (50 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krompiru. PAKOVANJE: 1 l DOZA: 0,5 – 4 l/ha KARENCA: Soja, šećerna repa - 77 dana; suncokret, krompir, uljana repica – OVP

Lontrel 100
AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (100 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, pšenici, ječmu, šećernoj repi, uljanoj repici i crnom luku. Primenjuje se kada su korovi u fazi 2-4 lista. PAKOVANJE: 1 l DOZA: 0,6 – 1,2 l/ha KARENCA: OVP

Monosan herbi
AKTIVNA MATERIJA: 2,4-D u obliku dimetil amonijuma (588 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i strnim žitima izuzev ovsa. Primenjuje se kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, do razvijenih 6 listova. PAKOVANJE: 1 l DOZA: 1,5 – 3 l/ha KARENCA: pšenica, ječam, raž, kukuruz – OVP; livade, pašnjaci – 28 dana

novo

Monosan herbi 500
AKTIVNA MATERIJA: 2,4-D (500 g/l preparata) Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice. PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l KARENCA: pšenica - OVP DOZA: 1,5-2 l/ha

38

Herbicidi
Monosan herbi ekstra
novo
AKTIVNA MATERIJA: 2,4-D u obliku 2,4-D-2-etilheksil estra (1040 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu. Estarski oblik aktivne materije omogućuje efikasnije delovanje uz manju količinu primene preparata. Primenjuje se kada su korovi u fazi intenzivnog porasta. PAKOVANJE: 1 l DOZA: 0,6 – 0,8 l/ha KARENCA: OVP

Mural
AKTIVNA MATERIJA: Tribenuron-metil (750 g/kg preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici. Primenjuje se folijarno, kada je usev pšenice u fazi 3 lista, pa do formiranja drugog kolenca. PAKOVANJE: 12 g DOZA: 15-25 g/ha KARENCA: OVP

Okvir
AKTIVNA MATERIJA: Tifensulfuron-metil (750 g/kg preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, soji i lucerki. Primenjuje se kada su korovi u fazi od kotiledona do 6 listova, a u lucerki rano u proleće, pre kretanja vegetacije. PAKOVANJE: 8 g DOZA: 8 - 20 g/ha KARENCA: OVP

Pikogal plus
AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (300 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici. Primenjuje se kada su korovi u fazi 2-6 listova.

PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l DOZA: 0,2 – 0,4 l/ha KARENCA: OVP

Plamen
AKTIVNA MATERIJA: Dikamba – DMA (577,9 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu. Primenjuje se folijarno kada je kukuruz u fazi 2-5 listova, a korovi 2-6 listova. PAKOVANJE: 100 ml, 200 ml, 1 l, 10 l DOZA: 0,5 – 0,7 l/ha KARENCA: OVP

novo

Plamen K
AKTIVNA MATERIJA: Dikamba u obliku kalijumove soli (480 g/l preparata) Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza, tretiranjem kada je kukuruz u fazi 2-5 listova, a korovi u fazi 2-6 listova.

K

PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 1 l, 5 l, 10 l

DOZA: 0,5 – 0,7 l/ha KARENCA: kukuruz - OVP

Rafal 120
AKTIVNA MATERIJA: Kletodim (120 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje uskolisnih korova u soji, suncokretu, lucerki, krompiru, šećernoj repi, grašku, paprici, paradajzu, dinji, lubenici, krastavcima, crnom i belom luku, pasulju, kupusu i mrkvi, tretiranjem kada su korovi u fazi 2-5 listova. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l DOZA: 0,8 – 2 l/ha KARENCA: soja, suncokret, lucerka, krompir, šećerna repa – OVP; ostali usevi – 30 dana.

39

Herbicidi
Rampa EC
AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (360 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u soji i uljanoj repici. Primenjuje se tretiranjem zemljišta, uz obaveznu inkorporaciju, neposredno pre setve. U soji se može primeniti i folijarno u fazi od 1-3 troliske. PAKOVANJE: 300 ml, 1 l DOZA: 0,2 – 0,75 l/ha KARENCA: OVP

Rezon
AKTIVNA MATERIJA: Terbutilazin (500 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i suncokretu. Primenjuje se tretiranjem zemljišta, posle setve, a pre nicanja useva ili u kukuruzu najkasnije do pojave trećeg lista. PAKOVANJE: 1 l, 10 l DOZA: 1,5 – 2,5 l/ha KARENCA: OVP

Sedef
novo
AKTIVNA MATERIJA: Fenoksaprop-p-etil (120 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevu šećerne repe, soje i suncokreta. Primenjuje se folijarno, pre cvetanja useva, kada su korovi u fazi od 2 lista do prvog kolenca. PAKOVANJE: 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l DOZA: 0,5 – 1,2 l/ha KARENCA: OVP

Starane 250
AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (359 g/l preparata) Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, luku, zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima. Primenjuje se u fazi intenzivnog porasta korova. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l DOZA: 0,6 – 2 l/ha KARENCA: OVP

Talisman
AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron (40 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza. Primenjuje se folijarno kada kukuruz ima 2-6 listova. PAKOVANJE: 300 ml, 1 l , 5 l, 10 l DOZA: 1 – 1,25 l/ha KARENCA: OVP

novo

Talisman ekstra
AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron (25 g/l preparata) + Sulkotrion (225 g/l preparata) Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, jednokratnom primenom ili u split aplikaciji. PAKOVANJE: 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 5 l, 10 l DOZA: 2 l/ha KARENCA: kukuruz - OVP

Tangenta
AKTIVNA MATERIJA: Sulkotrion (300 g/l preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. Može se primeniti posle setve, a pre nicanja ili posle nicanja useva (do osmog lista kukuruza), kada su korovi u fazi od 2-6 listova. PAKOVANJE: 1 l DOZA: 1 – 1,5 l/ha KARENCA: OVP

40

Herbicidi
Tezis
AKTIVNA MATERIJA: Metsulfuron-metil (600 g/kg preparata) Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu. Primenjuje se folijarno, kada je usev u fazi 3 lista, pa do pojave zastavičara. PAKOVANJE: 10 g DOZA: 10 g/ha KARENCA: OVP

Trophy - EC
AKTIVNA MATERIJA: Acetohlor (768 g/l preparata) + dihlormid (128 g/l preparata) Selektivni herbicid u kombinaciji sa protektantom za suzbijanje jednogodišnjih korova u kukuruzu, suncokretu, soji i krompiru. Primenjuje se tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korovskih vrsta ili kada su korovi u fazi klijanja i nicanja. PAKOVANJE: 1 l DOZA: 2 – 2,5 l/ha KARENCA: OVP

Zanat
AKTIVNA MATERIJA: Pendimetalin (330 g/l preparata) Selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih korova u usevima: kukuruza, krompira, soje, suncokreta, pšenice, duvana, paradajza, paprike i kupusa iz rasada i luka iz semena. PAKOVANJE: 200 ml, 1 l DOZA: 4 – 7 l/ha KARENCA: OVP

E kasno suzbija uskolisne korove u:
• suncokretu • soji • uljanoj repici • šećernoj repi

41

Fungicidi
Akord
AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/l preparata) Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača truleži cvetova i sušenja grančica koštičavog voća, prouzrokovača pepelnice, na vinovoj lozi, prouzrokovača čađave pegavosti jabuke, bolesti pšenice, crne pegavosti paradajza i bolesti uskladištenih proizvoda koštičavog voća. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l DOZA/KONCENTARCIJA: 0,4 l/ha, 0,75 l/ha, 1 l/ha, 0,03% KARENCA: 7 dana breskva i kajsija, 21 dan paradajz, višnja, šljiva, vinova loza, jabuka, OVP - pšenica

Akord 060 FS
AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (60 g/l preparata) Sistemični fungicid za suzbijanje patogena pšenice koji se prenose semenom. PAKOVANJE: 50ml, 100 ml, 1 l, 5 l DOZA: 50 ml na 100 kg semena KARENCA: OVP

Akord plus
AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (37,5 g/kg preparata) + mankozeb (640 g/kg preparata) Kombinacija sistemičnog i nesistemičnog fungicida za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške. PAKOVANJE: 20 g, 200 g, 1 kg DOZA: 2 - 3 kg/ha KARENCA: 21 dan

Akord WG
AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (250 g/kg preparata) Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova u zasadu višnje, prouzrokovača pepelnice vinove loze, prouzrokovača crne pegavosti krompira i paradajza, kao i sušenja lastara maline. PAKOVANJE: 100 g, 1 kg DOZA: 0,4 - 0,75 kg/ha KARENCA: 21 dan

Antre
AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + karbendazim (133 g/l preparata) Kombinacija dva sistemična fungicida za suzbijanje patogena pšenice i prouzrokovača sive pegavosti lišća šećerne repe.

PAKOVANJE: 1 l DOZA: 1,5 l/ha

KARENCA: 42 dana

Antre plus
AKTIVNA MATERIJA: Tebukonazol (167 g/l preparata) + tiofanat-metil (133 g/l preparata) Kombinacija dva sistemična fungicida za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe, mrežaste pegavosti ječma, pegavosti lista, plevica i fuzarioze klasa u usevu pšenice, kao i prouzrokovača sive pegavosti lišća šećerne repe. PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l DOZA: 1,5 l/ha KARENCA: 42 dana

Bakarni oksihlorid 50
AKTIVNA MATERIJA: 50% Bakar iz bakar-oksihlorida Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabučastog voća, šupljikavosti lišća koštičavog voća i kovrdžavosti lišća breskve, kao i prouzrokovača plamenjače na vinovoj lozi, hmelju, paradajzu i krompiru. PAKOVANJE: 75 g, 1kg, DOZA: 0,5-0,75 % KARENCA: 14 dana hmelj, krompir i paradajz, 28 dana vinova loza, OVP – voće

42

Fungicidi
Balb
AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb-hidrohlorid (722 g/l preparata) Sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u usevu paprike, krastavca i prouzrokovača poleganja rasada u zasadu lala. PAKOVANJE: 100 ml DOZA: 0,15 %, 0,25 %, 0,3 % KARENCA: 14 dana krastavac, 35 dana paprika, OVP lala

Bordovska čorba 100 SC
AKTIVNA MATERIJA: Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida (100 g/l preparata) Savremena formulacija jednog od najstarijih protektivnih fungicida. Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze. PAKOVANJE: 300 ml, 1 l KONCENTRACIJA: 2,5 % KARENCA: stone sorte vinove loze 21 dan, vinske sorte vinove loze 28 dana

Cuprozin 35 WP
AKTIVNA MATERIJA: Bakar u obliku bakar-oksihlorida (350 g/kg preparata) Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova, u zasadima jabuke, prouzrokovača sušenja lastara maline u zasadu maline, prouzrokovača plamenjače u zasadu vinove loze i krompira. PAKOVANJE: 25 g, 250 g, 1 kg DOZA/KONCENTRACIJA: 0,35 %, 2,75 kg/ha KARENCA: 7 dana krompir, 28 dana vinova loza, OVP voće

Dakoflo
AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (500 g/l preparata) Protektivni fungicid široke namene. Koristi se za suzbijanje prouzrokovača različitih tipova pegavosti, plamenjača i truleži u ratarstvu i povrtarstvu. PAKOVANJE: 300 ml, 1 l DOZA: 2 l/ha, 3 l/ha, 3,5 l/ha KARENCA: 7 dana krastavac, 14 dana kupus, 21 dan krompir, paradajz, luk, pšenica i šećerna repa

Dakoflo 720
AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (720 g/l preparata) Kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem. Koristi se za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća i čađave krastavosti plodova jabuke, prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve i sive pegavosti šećerne repe. PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l, 10 l DOZA/KONCENTARCIJA: 2 l/ha, 0,25 – 0,35 % KARENCA: 21 dan šećerna repa, 28 dana jabuka, OVP breskva

Dional 500 SC
AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (500 g/l preparata) Nesistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, koji se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača sive truleži u zasadima vinove loze, lešnika, maline, paradajza, sušenja cvetova i grančica u zasadima koštičavog voća, pegavosti i truleži šargarepe, kao i raznih bolesti na travnjacima. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l DOZA/KONCENTARCIJA: 1 - 2 l/ha, 0,1 – 0,2 %, na travnjacima 10 - 12 l KARENCA: 7 dana breskva i kajsija, 14 dana malina, lešnik, mrkva, višnja, 21 dan paradajz, 28 dana vinova loza

Diziram 76 WG
AKTIVNA MATERIJA: Ciram (760 g/kg preparata)

Taminco

novo

Nesistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, šupljikavosti lista koštičavog voća i kovrdžavosti lista breskve. PAKOVANJE: 500 g, 1 kg DOZA/KONCENTARCIJA: 0,2 %, 0,25 %, 0,3 % KARENCA: 21 dan jabuka, višnja, breskva

43

Fungicidi

Electis 75 WG
AKTIVNA MATERIJA: Zoksamid (83 g/kg preparata) + mankozeb (667 g/kg preparata) Kombinovani protektivni fungicid, koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira i vinove loze, kao i za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista u krompiru. PAKOVANJE: 1 kg DOZA: 1,5 – 1,8 kg/ha KARENCA: 14 dana krompir, 42 dana vinova loza

Fuzija
AKTIVNA MATERIJA: Propamokarb-HCl (375 g/l preparata) + hlorotalonil (375 g/l preparata) Fungicid sistemičnog i protektivnog delovanja za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i crne pegavosti u krompiru i paradajzu.

PAKOVANJE: 300 ml, 1 l

DOZA: 2,5 l/ha KARENCA: 21 dan

Galofungin 500 SC
AKTIVNA MATERIJA: Karbendazim (500 g/l preparata) ) Fungicid sistemičnog delovanja za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća, kao i za suzbijanje bolesti tokom zrenja i na uskladištenim plodovima jabučastog voća. PAKOVANJE: 300 ml, 1 l KONCENTRACIJA: 0,06 % KARENCA: 15 dana jabuka, kruška, dunja, OVP – višnja

Galofungin T
AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat-metil (450 g/l preparata) Fungicid sistemičnog delovanja za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova višnje.

PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 1 l DOZA: 0,05 % KARENCA: OVP – višnja

Kardinal
AKTIVNA MATERIJA: Fluazinam (500 g/l preparata) Preventivni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira i plamenjače vinove loze. PAKOVANJE: 200 ml DOZA: 0,3 – 0,4 l/ha; 1 – 1,5 l/ha KARENCA: 7 dana krompir; 21 dan vinova loza

Kardinal plus
novo
AKTIVNA MATERIJA: Fluazinam (100 g/l preparata) + Propamokarb-hidrohlorid (470 g/l preparata) Preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira i crne pegavosti.

Kardinal

PLUS

PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l DOZA: 2 l/ha KARENCA: 7 dana krompir

Karika
AKTIVNA MATERIJA: Propikonazol (62,5 g/l preparata) + hlorotalonil (250 g/l preparata) Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u pšenici i ječmu: pepelnice, rđe, sive pegavosti lista i klasa, plesni i truleži klasa, i mrežaste pegavosti ječma. PAKOVANJE: 1 l, 10 l DOZA: 2 l/ha KARENCA: 35 dana

44

Fungicidi

Kubik
AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (175 g/l preparata) + karbendazim (87,5 g/l preparata) Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova višnje, kao i sive i bele truleži u usevu suncokreta. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l DOZA: 2,5 l/ha KARENCA: 42 dana

Kubik plus
AKTIVNA MATERIJA: Iprodion (167 g/l preparata) + tiofanat-metil (167 g/l preparata) Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća, kao i sive i bele truleži u usevu suncokreta. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l DOZA: 2 - 2,5 l/ha KARENCA: 42 dana suncokret, OVP višnja, šljiva

Legat
novo
AKTIVNA MATERIJA: Fosetil aluminijum (800 g/kg preparata) Sistemični fungicid koji deluje protektivno i kurativno. Namenjen je za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca, poleganja rasada paprike i paradajza (u kombinaciji sa preparatom Balb) i plamenjače vinove loze (u kombinaciji sa preparatom Mankogal 80). PAKOVANJE: 20 g, 100 g, 200 g, 300 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg DOZA/KONCENTRACIJA: 0,25%-0,37%; 0,06%-0,12% Legat + 0,15% Balb; 2 kg/ha Legat + 2 kg/ha Mankogal 80 KARENCA: krastavac 4 dana, stone sorte vinove loze 21 dan, vinske sorte vinove loze 42 dana, paradajz, paprika OVP

Mankogal 80
AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (800 g/kg preparata) Protektivni fungicid širokog spektra delovanja. Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabučastog voća, prouzrokovača mrke pegavosti lišća višnje i trešnje, prouzrokovača plamenjače vinove loze, šljive, duvana, krompira i paradajza, prouzrokovača crne pegavosti vinove loze i krompira i paradajza, kao i prouzrokovača pegavosti lišća i klasa pšenice i ječma. PAKOVANJE: 25 g, 250 g, 1 kg, 25 kg DOZA/KONCENTRACIJA: 2 – 3,5 kg/ha, 0,2 – 0,25 % KARENCA: 14 dana krompir i paradajz, 21 dan jabučasto i koštičavo voće, duvan, stone sorte vinove loze, 42 dana pšenica, ječam, vinske sorte vinove loze

Mankogal FS
AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (430 g/l preparata) Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice i kukuruza tretiranjem semena.

PAKOVANJE: 5 l

KONCENTRACIJA: 250 ml na 100 kg semena KARENCA: OVP

Mankogal S
AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (600 g/kg preparata) Protektivni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti pšenice, kukuruza i šećerne repe tretiranjem semena. PAKOVANJE: 200 g DOZA: 200 – 800 g na 100 kg semena KARENCA: OVP

Metod 480 SC
novo
AKTIVNA MATERIJA: Kaptan (480 g/l preparata) Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške, šupljikavosti lista koštičavog voća, plamenjače šljive, plamenjače vinove loze, crvenila lista vinove loze i crne truleži vinove loze.

480SC

PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l, 10 l DOZA: 0,2-0,3% KARENCA: 21 dan jabučasto i koštičavo voće i 35 dana vinova loza

45

Fungicidi
Metod WG
novo
AKTIVNA MATERIJA: Kaptan (800 g/kg preparata) Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

WG

PAKOVANJE: 20 g, 100 g, 1 kg DOZA: 2 kg/ha KARENCA: 21 dan jabuka

Pehar
AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (400g/l preparata) Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sive truleži jagode, maline i vinove loze. PAKOVANJE: 100 ml, 300ml, 1 l DOZA: 2 l/ha KARENCA: 14 dana jagoda i malina, 35 dana vinova loza

Pehar plus
AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (150g/l preparata) + hlorotalonil (375g/l preparata) Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sive truleži luka i plamenjače luka, plamenjače krompira, crne pegavosti krompira, luka i šargarepe. PAKOVANJE: 200 ml, 1 l DOZA: 2 l/ha KARENCA: 14 dana luk, 21 dan šargarepa i 28 dana krompir

Plavo ulje
AKTIVNA MATERIJA: Bakar oksihlorid (100 g/l preparata) + mineralno ulje (700 g/l preparata) Kontaktni insekto-akaro-fungicid za zimsko prskanje voća i suzbijanje prezimljujućih stadijuma štetnih insekata: štitastih vaši, crvene voćne grinje i lisnih vaši, kao i prouzrokovača bolesti kovrdžavost lista breskve i prouzrokovača sušenja lastara maline. PAKOVANJE: 300 ml, 1 l, 5 l, 10 l KONCENTRACIJA: 2 – 3 % KARENCA: OVP jabuka,breskva, malina, šljiva

Promesa
novo
AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (250 g/l preparata) Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze Uncinula necator, prouzrokovača plamenjače vinove loze, prouzrokovača sušenja lastara maline, prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza, prouzrokovača crne pegavosti krompira i paradajza i prouzrokovača plamenjače krastavca. PAKOVANJE: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l DOZA: 0,75 l/ha KARENCA: 3 dana paradajz, 4 dana krastavac, 10 dana malina, 14 dana krompir, 21 dan vinova loza

Sekvenca
AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (250 g/l preparata) Sistemični protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke, prouzrokovača pepelnice vinove loze, prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova višnje i šljive, i prouzrokovača crne pegavosti krompira. PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 1L DOZA/KONCENTRACIJA: 0,2 l/ha, 0,5 l/ha, 0,012-0,013% KARENCA: 14 dana krompir, 21 dan vinova loza, 28 dana jabuka, višnja i šljiva OVP

Vokal
AKTIVNA MATERIJA: Cimoksanil (40 g/kg preparata) + mankozeb (465 g/kg preparata) Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače, vinove loze, kao i za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i crne pegavosti krompira i paradajza. PAKOVANJE: 30 g, 1 kg DOZA: 2 – 3 kg/ha KARENCA: 14 dana krompir i paradajz, stone sorte vinove loze 21 dana, vinske sorte vinove loze 42 dana

46

Insekticidi
Abastate
AKTIVNA MATERIJA: Abamektin (18 g/l preparata) Insekticid širokog spektra delovanja koji se primenjuje za suzbijanje grinja na jabuci, malini i paradajzu, kruškine buve na krušci, krompirove zlatice na krompiru i tripsa na ukrasnom bilju. Primenjuje se sam ili u kombinaciji sa rafinisanim mineralnim uljem ili sa ađuvantom Nu-film 17. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l KONCENTRACIJA: 0,05 %, 0,075 % KARENCA: 3 dana paradajz, 14 dana kruška, jabuka, malina, OVP krompir

Abastate ME
novo
AKTIVNA MATERIJA: Abamektin (18 g/l preparata) Sistemični insektoakaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu. Primenjuje se sam ili u kombinaciji sa mineralnim uljem Galmin ili sa ađuvantom Nu-film 17.

ME

PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 1 l KONCENTRACIJA: 0,05%; 0,75%; 0,1% KARENCA: 3 dana paradajz; 14 dana jabuka, kruška, malina

Barricade EC 20
AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 mg/l preparata) Kontaktni insekticid za uništavanje muva u stočarskim objektima, prskanjem zidova, opreme, valova sve dok se ne nakvase. PAKOVANJE: 50 ml DOZA: 50 ml u 10 l vode KARENCA: za meso tretiranih životinja 28 dana, za mleko 7 dana

Cipkord 20 EC
AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje grozdovog smotavca u vinovoj lozi, lisnih sovica i velikog kupusara u kupusnjačama i lisnih sovica u šećernoj repi. PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 1 l KONCENTRACIJA: 0,015 – 0,03 % KARENCA: 28 dana kupus, kelj, karfiol, keleraba, 35 dana šećerna repa, 56 dana vinova loza

Dimetogal
AKTIVNA MATERIJA: Dimetoat (400 g/l preparata) Sistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, koji se u voćarstvu, povrtarstvu i ratarstvu koristi za suzbijanje jabukine ose, lisnih vaši, jabukinog i breskvinog moljca, jabukinog i breskvinog smotavca, kalifornijske štitaste vaši, buvača, kao i trešnjine, repine i maslinine muve. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l KONCENTRACIJA: 0,05 – 0,2 % KARENCA: 14 dana duvan, 21 dan voće, 28 dana povrće (izuzev luka), krompir, 42 dana šećerna repa, strna žita, maslina, 63 dana luk

Elisa
AKTIVNA MATERIJA: Buprofezin (440 g/l preparata) Insekticid sa kontaknim delovanjem, koji se primenjuje za suzbijanje bele leptiraste vaši, eriofidnih grinja, cikada i štitastih vaši u zasadima krastavca i paradajza, maline, vinove loze i ukrasnog bilja. PAKOVANJE: 50 ml, 1 l KONCENTRACIJA: 0,025 – 0,06 % KARENCA: 3 dana paradajz i krastavac, 21 dan malina, vinova loza

Etiol prah 5
AKTIVNA MATERIJA: Malation (50 g/kg preparata) Insekticid sa kontaknim delovanjem u obliku prašiva za neposrednu primenu u staklenicima, plastenicima i na otvorenom. Registrovan je za suzbijanje lisnih vaši, buvača i tripsa u velikom broju povrtartskih biljaka i duvanu. PAKOVANJE: 200 g DOZA: 20 – 30 kg/ha KARENCA: 14 dana krompir, pasulj, grašak, bob, mrkva, rotkvica, cvekla, paradajz, paprika, uljana repica, 21 dan kupus i ostale kupusnjače, 35 dana duvan

47 47

Insekticidi
Etiol specijal
AKTIVNA MATERIJA: Malation (10 g/kg preparata) Kontaktni insekticid za zaštitu zrnaste robe. Primenjuje se tretiranjem zrna pšenice, ječma, ovsa, raži, kukuruza, pirinča i mahunarki. PAKOVANJE: 1 kg DOZA: 100 g / 100 kg zrnaste robe KARENCA: 42 dana

Etiol tečni
AKTIVNA MATERIJA: Malation (600 g/l preparata) Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja i sa tradicionalnom primenom u staklenicima, plastenicima, na otvorenom i u praznim skladištima. PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 1 l KONCENTRACIJA: 0,15 – 0,2 % KARENCA: 7 dana kupus u polju, 21 dan jabuka, lisnato povrće

Fenitrotion 50 EC
AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (500 g/l preparata) Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih insekata – lisnih vaši, lisnih buva, jabukin, breskvin i šljivin smotavac, mineri, voćne ose, breskvin moljac, žuti i sivi grozdov smotavac, tripsi, stenice, cikade u povrtarstvu, ratarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l KONCENTRACIJA: 0,1 – 0,15 % DOZA: 1 - 1,5 l/ha KARENCA: 28 dana jabuka, kruška, šljiva, trešnja, višnja, 35 danа vinova loza, kupusnjače, 42 dana žita, šećerna repa, lucerka, detelina

Fobos EC
AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) Kontaktni insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta. Primenjuje se u vinogradarstvu, voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu za suzbijanje grinja, lisnih vaši, lisnih minera, smotavaca, lisnih sovica, žičnjaka i skočibuba. PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 1 l KONCENTRACIJA: 0,02 – 0,05% u voćarstvu DOZA: 0,075-0,5 l/ha ratarske i povrtarske kulture KARENCA: 7 dana krastavac, paradajz, 14 dana krompir, pasulj, 21 dan duvan, šećerna repa, kupusnjače, 28 dana jabuka, kruška, vinova loza, 35 dana žita, 49 dana uljana repica

Furadan 35 ST
AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata) Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina - žičnjaka, larvi skočibuba, kukuruzne zlatice, tretiranjem semena u usevu kukuruza, suncokreta i šećernoj repi. PAKOVANJE: 300 ml, 1 l DOZA: 1,5 – 4L na 100 kg semena KARENCA: OVP

Furadan 350 F
AKTIVNA MATERIJA: Karbofuran (350 g/l preparata Sistemični insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina - žičnjaka, larvi skočibuba, kukuruzne pipe, trtitanjem zemljišta istovremeno sa setvom u redove, u usevu kukuruza i šećerne repe. PAKOVANJE: 1 l DOZA: 4 - 6 l/ha KARENCA: OVP

Fury 10 EC
AKTIVNA MATERIJA: Zeta Cipermetrin (100 g/l preparata) Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja. Primenjuje se za suzbijanje jabukinog smotavca u zasadu jabuke, sivog i pepeljastog grozdovog smotavca i cikada u zasadu vinove loze, kao i žitnih pijavica u usevu strnih žita. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l KONCENTRACIJA: 0,01-0,015% KARENCA: 14 dana žita, 28 dana jabuka i vinova loza

48

Insekticidi
Galition G 5
AKTIVNA MATERIJA: Fenitrotion (47 g/kg preparata) + Malation (3 g/kg preparata) Kontaktni insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina – rovac, larve gundelja, larve skočibuba, u povrtarstvu i ratarstvu. PAKOVANJE: 500 g, 1 kg DOZA: 20 – 40 kg/ha KARENCA: 45 dana strna žita, kukuruz, šećerna repa i uljana repica, 70 dana mrkva i kropmpir

Galmin
AKTIVNA MATERIJA: Mineralno (parafinsko) ulje (860 g/l preparata) Insekticid i akaricid za zimsko i letnje tretiranje voćaka i vinove loze. Primenjuje se u fazama razvoja pupoljaka kada su zeleni listići do 5 mm za suzbijanje lisnih vaši, grinja, ili tokom vegetacije – letnje prskanje kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu. PAKOVANJE: 300 ml, 1 l KONCENTRACIJA: 1 – 5% KARENCA: 21 dan letnje tretiranje, a zimsko tretiranje – OVP

Harpun
AKTIVNA MATERIJA: Piriproksifen (100 g/l preparata)) Kontaktni i digestivni insekticid za suzbijanje jabukinog smotavca u zasadu jabuke, kruškine buve u zasadu kruške, breskvinog smotavca u zasadu breskve, šljivinog smotavca u zasadu šljive i bele leptiraste vaši u paradajzu u zaštićenom prostoru. PAKOVANJE: 1 l KONCENTRACIJA: 0,05% – 0,1 % KARENCA: 3 dana paradajz, 28 dana jabuka, kruška, breskva, šljiva

Hektor
AKTIVNA MATERIJA: Ciromazin (500 g/l preparata) Insekticid specifičnog mehanizma delovanja za suzbijanje larvi domaće i stajske muve u stajnjacima. PAKOVANJE: 10g, 5 kg KONCENTRACIJA: 0,1 %

Konzul
AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (500 g/l preparata)+ cipermetrin (50 g/l preparata) Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu i ratarstvu. Primenjuje se u zasadu jabuke i kruške protiv jabukinog smotavca, zelene jabukine, crne kruškine i pepeljaste vaši, u usevu šećerne repe protiv lisnih sovica i repine pipe, a u usevu uljane repice protiv repičinog sjajnika. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l DOZA: 0,75 - 2 l/ha KARENCA: 28 dana jabuka, kruška, šećerna repa, 56 dana uljana repica

Kozak
AKTIVNA MATERIJA: Lambda - cihalotrin (50 g/l preparata) Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u kupusu i šećernoj repi za suzbijanje sovica i malinine bube u zasadu maline. PAKOVANJE: 50 ml DOZA: 0,75 - 2 l/ha KARENCA: 14 dana kupus i šećrna repa, 28 dana malina

Maska
novo
AKTIVNA MATERIJA: Diflubenzuron (480 g/l preparata) Kontaktni insekticid namenjen suzbijanju štetnih muva, tretiranjem supstrata sa micelijom kod jestivih gljiva. PAKOVANJE: 25 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l DOZA: 3ml u 2,5 l vode/m2 KARENCA: OVP

49 49

Insekticidi
Nadzor
AKTIVNA MATERIJA: Lambda - cihalotrin (100 g/l preparata) Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za primenu u oblasti javnog zdravstva na travnjacima za suzbijanje krpelja Ixodidae i u komunalnoj higijeni za suzbijanje bubašvaba. PAKOVANJE: 50 ml KONCENTRACIJA: 0,06 %, 0,2%-0,4%

Posse 25 EC
AKTIVNA MATERIJA: Karbosulfan (250 g/l preparata) Sistemični insekticid širokog spektra delovanja. Primenjuje se folijarno u rasadu duvana, šećernoj repi i krompiru i tretiranjem zemljišta u kukuruzu, suncokretu i šećernoj repi. PAKOVANJE: 1 l, 200 l DOZA: 1,5 - 6 l/ha KARENCA: 28 dana krompir

Pozitron FS
AKTIVNA MATERIJA: Imidakloprid (600 g/l preparata) Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za zaštitu semena kukuruza i šećerne repe. PAKOVANJE: 100 ml, 300 ml, 5 l DOZA: kukuruz 600-800 ml na 100 kg semena; š. repa 75-150 ml po setvenoj jedinici KARENCA: OVP

novo

Radar 300 EC
AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (300 g/l preparata) Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja namenjen za suzbijanje jabukinog smotavca i biljnih vaši u zasadima jabuke, šljive i višnje. PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l DOZA: 0,15-0,25% KARENCA: 28 dana

novo

Radar 300 EW
AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (300 g/l preparata) Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja namenjen za suzbijanje jabukinog smotavca i biljnih vaši u zasadima jabuke, šljive i višnje. PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l DOZA: 0,15-0,25% KARENCA: 28 dana

novo

Radar versus 300 ME
AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (75 g/kg preparata) Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja namenjen za suzbijanje jabukinog smotavca i biljnih vaši u zasadima jabuke, šljive i višnje.

Radar 300ME

PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l

DOZA: 0,15-0,25%

KARENCA: 28 dana

Radar versus G
AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (75 g/kg preparata) Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu. PAKOVANJE: 500 g, 1 kg, 20 kg DOZA: 15 - 50 kg/ha KARENCA: OVP

50

Insekticidi
Rebus
AKTIVNA MATERIJA: Tebufenozid (240 g/l preparata) Visoko selektivni insekticid sa jedinstvenim mehanizmom delovanja za suzbijanje jabukinog smotavca u zasadu jabuke i lisnih sovica u usevu kupusa. PAKOVANJE: 300 ml, 1 l DOZA/KONCENTRACIJA: 0,4 – 0,6 l/ha / 0,07 – 0,1% KARENCA: kupus 3 dana; jabuka 14 dana

Talstar 10 EC
AKTIVNA MATERIJA: Bifentrin (100 g/l preparata) Kontaktni insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu i primenu preko zemljišta. Primenjuje se u vinogradarstvu, voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu za suzbijanje lozine grinje, lisnih vaši, lisnih minera, smotavaca, lisnih sovica, repičine lisne ose, žičnjaka i skočibuba. PAKOVANJE: 50 ml, 100 ml, 1 l DOZA/KONCENTRACIJA: 0,075-0,5 l/ha; 0,02 – 0,05% KARENCA: krastvac, paradajz 7 dana; krompir, pasulj 14 dana; duvan, š. repa, kupusnjače 21 dan; jabuka, kruška, v. loza 28 dana; žita 35 dana, uljana repica 49 dana

Tonus
AKTIVNA MATERIJA: Acetamiprid (200 g/kg preparata) Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje krompirove zlatice, lisnih vaši, lucerkine bube, graškovog žiška, kruškine bube u povrtarstvu, voćarstvu i duvanu. PAKOVANJE: 2,5 g, 25 g, 100 g, 250 g DOZA/KONCENTRACIJA: 0,2 – 0,4 kg/ha / 0,02 – 0,025% KARENCA: 14 dana krompir, kupus, paprika, grašak, duvan, 28 dana jabuka, kruška, breskva, lucerka

POMOĆNA SREDSTVA
Nu - Film 17
AKTIVNA MATERIJA: Pinolein (960 g/l preparata) NU-FILM 17® se primenjuje u smeši sa pesticidnim preparatima, direktnim mešanjem u rezervoaru uređaja za tretiranje. PAKOVANJE: 100 ml, 1 l DOZA: 0,1 – 0,2 % KARENCA: Uslovljeno herbicidom sa kojim se koristi

Alteox T prima
AKTIVNA MATERIJA: Izodecil alkohol etoksilat (900 g/l preparata) Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost, trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje. PAKOVANJE: 200 ml, 1 l, 5 l DOZA: 0,1 – 0,2 % KARENCA: Uslovljeno herbicidom sa kojim se koristi

Alteox wet
AKTIVNA MATERIJA: Mineralno ulje (700 g/l preparata) i polioksi sorbitol oleat i polioksi tridecil alkohol (oko 300 g/l preparata, u odnosu 1:1) Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost, trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje. PAKOVANJE: 300 ml, 1 l, 5 l DOZA: 0,5 % KARENCA: Uslovljeno herbicidom sa kojim se koristi

51 51

Rodenticidi
Cinkfosfid mamak
AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (20 g/kg preparata) Mamak za neposrednu primenu u poljskim uslovima. Suzbija voluharice, kućnog i poljskog miša. PAKOVANJE: 50 g, 2 kg, 25 kg DOZA: 5 – 10 g po aktivnoj rupi KARENCA: OVP

Cinkfosfid prah
AKTIVNA MATERIJA: Cink-fosfid (840 g/kg preparata) Prašivo za pripremu mamaka. Suzbija voluharice, pacove, slepo kuče i poljskog miša. PAKOVANJE: 20 kg DOZA: 4 – 8 g mamaka po aktivnoj rupi KARENCA: OVP

Galibrom AB
AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0,05 g/kg preparata) Mamak za direktnu primenu u skladištima i poljskim uslovima. Suzbija voluharice (poljsku i vodenu), crnog i sivog pacova i kućnog miša. PAKOVANJE: 20 g, 100 g, 5 kg, 25 kg DOZA: 10 g po aktivnoj rupi, 20 – 150 g po gomilici KARENCA: OVP

Galibrom GB
AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0,05 g/kg preparata)

Galibrom GB

Mamak za neposrednu primenu u skladištima. Suzbija sivog pacova i kućnog miša. PAKOVANJE: 20 g, 100 g, 5 kg, 25 kg DOZA: 20 – 150 g po gomilici KARENCA: OVP

52

Đubriva
Foligal super
Foligal super je kompleksno tečno NPK đubrivo sastava 8.8.6 sa mikroelementima. Foligal super se folijarno primenjuje u ratarstvu 3 l/ha, povrtarstvu 1-3 l/ha, u voćarstvu i vnogradarstvu u koncentraciji od 0,3% i cvećarstvu 0,2%. Može se primeniti 3-5 puta godišnje, a zadnje tretiranje treba primeniti najkasnije 15 dana pre berbe. PAKOVANJE: 300 ml, 1 l DOZA: 3 - 5 l/ha

Foligal bor
Tečno đubrivo na bazi mikroelementa bor. Primenjuje se folijarno preko lista, 2 - 3 puta u toku godine, za prihranu u šećernoj repi, maslinama, povrću i detelini u količini od 1,5-2 l/ha i u voćarstvu i vinogradarstvu u koncentraciji od 0,2-0,3% (20-30ml u 10 l vode). PAKOVANJE: 300 ml, 1 l DOZA: 1,5 - 2 l/ha

Foligal Ca
Tečno đubrivo na bazi sekundarnog elementa Ca. Primenjuje se folijarno preko lista u povrtarstvu, ratarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu, u količini od 2-3 l/ha po tretmanu posle cvetanja naročito u vreme formiranja plodova, po potrebi, u zavisnosti od pojave nedostatka kalcijuma. Foligal kalcijum mineralno djubrivo koje obezbeđuje bolji kvalitet plodova, prinos, kao i bolje uskladištenje poljoprivrednih proizvoda. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom, sumporno - krečnom čorbom i sa jako alkalnim sredstvima. PAKOVANJE: 300 ml, 1 l DOZA: 2 - 3 l/ha

Soluveg 20.20.20+ME
Univerzalna formula za sve stadijume ishrane. Fertigacija 0,5-2,5 g/biljci/dnevno zavisno od kulture. Folijarno 2-3 kg/ha. Voćarstvo 100 g/drvetu/nedeljno

Parma 16.6.27+3MgO+ME
Đubrivo za intenzivan porast i početak plodonošenja. Fertigacija 0,5-2,5 g/biljci/dnevno zavisno od kulture. Folijarno 2-3 kg/ha. Voćarstvo 100 g/drvetu/nedeljno
16.6.27+3MgO+ME

Green 10.40.10+4MgO
Starter đubrivo za intenzivano formiranje korenovog sistema. Fertigacija 0,5-2,5 g/biljci/dnevno zavisno od kulture. Folijarno 2-3 kg/ha. Voćarstvo 100 g/drvetu/nedeljno
10.40.10+4MgO

Orange 22.10.10+2MgO
Đubrivo za intenzivan vegatativni porast .Fertigacija 0,5-2,5 g/biljci/dnevno zavisno od kulture. Folijarno 2-3 kg/ha. Voćarstvo 100 g/drvetu/nedeljno
22.10.10+2MgO

Chopin evolution
Azotno-sumporno đubrivo sa aminokiselinama i mikroelementima. Potpuna prehrana za kulture sa povećanim potrebama za sumporom (strna žita, uljana repica, lukovice, kupusnjače) 3-5 l/ha

Activeg 5.8.10+0.2MgO
Aminokiselinski kompleks sa NPK sastavom za intenzivno obrazovanje plodova i smanjenje stresa usled nepovoljnih uslova sredine u svim kulturama. 3-5 l/ha

Activeg 12.4.6+0.2MgO
Aminokiselinski kompleks sa NPK sastavom za intenzivno obrazovanje vegetativnog porasta i smanjenje stresa usled nepovoljnih uslova sredine. Moguća upotreba u svim kulturama. 3-5 l/ha

53

Đubriva

MURTONIK 19:9:27 i MURTONIK GOLD 20:20:20
Primenjuje se za ishranu različitih biljnih vrsta, prvenstveno ratarskih kultura, voća, povrća i vinove loze na različitim tipovima zemljišta, u sistemima za fertigaciju u količini od 0,5-2,5 g/L vode, odnosno 0,15-2% rastvorom folijarno od momenta formiranja plodova do kraja plodonošenja. U ratarstvu i povrtarstvu se primenjuje 3-5 puta, u voćarstvu 2-3 puta, a u vinogradarstvu 2-4 puta u toku vegetacije

Turo 28.14.14+ME
Đubrivo sa niskim EC koja se upotrebljava za intenzivan porast i početak plodonošenja. Fertigacija 0,5-2,5 g/biljci/dnevno zavisno od kulture. Folijarno 2-3 kg/ha. Voćarstvo 100 g/drvetu/nedeljno

Sulotaste 15.30.15+ME
Starter đubrivo za intenzivano formiranje korenovog sistema. Fertigacija 0,7-1,5 g/biljci/dnevno zavisno od kulture. Folijarno 2-3 kg/ha. Voćarstvo 100 g/drvetu/nedeljno

Alaska 12.12.36+ME
Đubrivo bez uree koja se upotrebljava za intenzivno plodonošenje i kod biljaka sa intenzivnim potrebama za kalijumom. Fertigacija 0,75-1,5 g/biljci/dnevno zavisno od kulture. Folijarno 2-3 kg/ha. Voćarstvo 100 g/drvetu/nedeljno

PotNit
Kalijum nitrat za biljke koje imaju pojačane potrebe za kalijumom.

Specialcare aminoacid mix
Aminokiseline sa dodatkom mikroelemenata i kalcijumom i magnezijumom za pospešivanje plodonošenja i smanjivanje stresa kod biljke izazvanog nepovoljnim uslovima proizvodnje. Fertigacija 2,5-10 l/ha, folijarno 1,25-5 l/ha

Grainfield 12.12.17+2MgO+ME
Granulisnao đubrivo za osnovno đubrenje i prihranu sa mikroelemntima univerzalne namene. Granule su po sastavu i veličini identične. Povrće 600-750 kg/ha, voćnjaci 1-3 kg/biljci, mlada stabla voća 50-250 g/stablu, plastenici i staklenici 600-1000 kg/ha, krompir 500-750 kg/ha, travnjaci 20-30 g/m2. Namenjeno za povrtarstvo, jagodasto i bobičaste voćne vrste

Grainfield 15.15.15+ME
Granulisnao đubrivo za osnovno đubrenje i prihranu sa mikroelemntima univerzalne namene. Granule su po sastavu i veličini indentične. Povrće 600-750 kg/ha, voćnjaci 1-3 kg/biljci, mlada stabla voća 50-250 g/stablu, plastenici i staklenici 600-1000 kg/ha, krompir 500-750 kg/ha, travnjaci 20-30 g/m2

54

O M
NOVO

O N

A S

K E

T S

H N

A R

R E

I B

ra ja: ateri heksilest na m il Aktiv ,4-D-2 et ta) u2 ara oblik g/l prep u 2 ,4 - D (1040

0,6 - 0,8 l/ha

DOZA

REGIONALNI MENADŽERI
1. ZAPADNO SEVERNO BAČKI I SEVERNO BANATSKI OKRUG Sedište: Bačka Topola dipl.ing. Duško Vitković mob. 063/ 457 308 e-mail: vitkovic@ tofarmacija.rs 2. JUŽNO BAČKI OKRUG Sedište: Novi Sad dipl.ing. Dušan Belenzada mob. 063/ 10 61 299 e-mail: belenzada@ tofarmacija.rs 3. SREDNJE BANATSKI OKRUG Sedište: Botoš-Zrenjanin dipl.ing. Zoran Marčić mob. 063/ 458 150 e-mail: marcic@ tofarmacija.rs 4. JUŽNO BANATSKI OKRUG Sedište: Pančevo dipl.ing. Lidija Mitić mob. 063/ 457 956 e-mail: mitic@ tofarmacija.rs 5. SREMSKI OKRUG Sedište: Sremska Mitrovica dipl.ing. Marko Jojić mob. 063/ 250 823 e-mail: jojic@ tofarmacija.rs 6. GRAD BEOGRAD, PODUNAVSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl.ing. Zoran Kocić mob. 063/ 1015 718 e-mail: prodaja@ tofarmacija.rs 7. MAČVANSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Zemun dipl.ing. Darko Muminović mob. 063/ 107 1655 e-mail: muminovic@ tofarmacija.rs 8. ŠUMADIJSKI, MORAVIČKI, ZLATIBORSKI OKRUG I DEO KOLUBARSKOG Sedište: Užice dipl.ing. Veljko Joksimović mob. 063/ 457 884 e-mail: joksimovic@ tofarmacija.rs 9. BRANIČEVSKI, BORSKI I ZAJEČARSKI OKRUG Sedište: Kladovo dipl.ing. Ljubiša Pakalović mob. 063/ 457 885 e-mail: pakalovic@ tofarmacija.rs 10. NIŠKI, PIROTSKI, PČINJSKI, JABLANIČKI I DEO TOPLIČKI OKRUG Sedište: Leskovac dipl.ing. Tamara Popović mob. 063/ 457 353 e-mail: tpopovic@ tofarmacija.rs 11. DEO TOPLIČKOG, DEO RASINSKOG I RAŠKI OKRUG Sedište: Aleksandrovac dipl.ing. Sreten Rilak mob. 063/ 457 891 e-mail: rilak@ tofarmacija.rs 12. DEO POMORAVSKOG, DEO ŠUMADIJSKOG I DEO RASINSKOG OKRUGA Sedište: Ćuprija dipl.ing. Stanoje Branković mob. 063/ 85 00 060 e-mail: sbrankovic@ tofarmacija.rs

Saradnici u sektoru prodaje i primene: Samostalni stručni saradnik Mr Predrag Milovanović, , mob. 063/ 457 819, milovanovic@ tofarmacija.rs Samostalni stručni saradnik dipl.ing. Radomir Đekić, mob. 063/ 457 984 djekic@ tofarmacija.rs Stručni saradnik za polj. apoteke u Bačkom okrugu dipl.ing. Milan Trbojević, mob: 063/ 457 351, trbojevic@ tofarmacija.rs Prodaja i primena: 11080 Zemun, Batajnički drum bb, tel: 011/ 3072 372; 011/ 3072 329, fax: 011/ 3072 370 Direktor sektora prodaje i primene: Milan Janičić, tel: 011/ 3072 322, e-mail: janicic@ tofarmacija.rs Rukovodilac regionalne prodaje za Vojvodinu: Brankica Trifunović-Tišma, tel/fax: 021/ 469 419; 063/ 850 0020, tisma@ tofarmacija.rs Rukovodilac regionalne prodaje za centralnu Srbiju: Milojica Pešić tel. 063/ 457 752, e-mail: mpesic@ tofarmacija.rs Marketing: Rukovodilac odeljenja agrotehnologije: dipl. ing. Srđan Arsić, mob: 063 457 710 e-mail: arsic@ tofarmacija.rs Produkt menadžer za herbicide: Mr Piljo Dakić, tel: 011 3072 327 mob: 063 8496 249 e-mail: dakic@ tofarmacija.rs Produkt menadžer: dipl. ing. Luka Matić, tel: 011 3072 366 mob: 063 106 18 86 e-mail: matic@ tofarmacija.rs Program ishrane biljaka: Komercijalno stručni saradnik za teritoriju Vojvodine: dr Radivoje Aćimović, mob: 063 457 819, acimovic@ tofarmacija.rs Komercijalno stručni saradnik za teritoriju Srbije: dipl.ing. Goran Petrović, mob: 063 457 739, gpetrovic@ tofarmacija.rs

www. tofarmacija.rs

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful