1.UVOD Nekretnine su važan sudionik života modernog čovjeka.

Još od samih početaka civilizacije čovjek je imao potrebu za osiguranjem egzistencije pred raznim zvijerima i vremenskim nepogodama.U tadašnje vrijeme su mu sigurnost pruzale spilje,dok u danasnje su to kuce i stanovi. Bez kuca i stanova,homo sapiens sapiens bio bi izložen. Cilj ovog seminara je predočiti i detaljno razraditi te analizirati porez na promet nekretnina. Pokušat ćemo objasniti koliko isti iznosi,koji su sudionici na tržištu nekretnina, pojavni oblik nekretnine, porezna osloboĎenja i predočit jasnu zakonsku regulativu. Smatramo da će seminar uspjet zadovoljit žeĎ za znanjem svakog čovjeka koji na tržište ulazi,bio graditelji za tržište, graditelj za vlastite potrebe ili kupac radi daljnje prodaje ili stanovanja. Ovaj seminarski rad smo izabrali iz znatiželje i željom za boljim razumijevanjem ne samo poreza nego i samih nekretnina.

1

2. FISKALNI SUSTAV I ZAJEDNIČKI POREZI
U fiskalnom sustavu Republike Hrvatske u zadnjih šest godina učinjeno je niz promjena. Danas je na snazi jedan moderan sustav sličan fiskalnim sustavima zemalja Europske unije. To se prije svega odnosi na novi porez u našem sustavu, porez na dodanu vrijednost čija je primjena predviĎena za 1. 1. 1997. g. Značajne su i promjene u sustavu poreza na dohodak i porez na dobit, čijim smo novelama u naš sustav unijeli niz iskustava razvijenih zemalja Europe. Fiskalni sustav podijeljen je na više razina od općine, grada, županije do republike. Prikaz fiskalnih oblika daje se prema pripadnosti pojedinih poreza pojedinoj razini, odnosno prema vrsti fiskalnih oblika. Porez na dohodak te porez na promet nekretnina pripadaju zajedničkim porezima, odnosno pripadaju prihodima državnog proračuna, proračuna županije, grada ili općine na izvoru nastajanja porezne obveze.1

1

Dragan Roller: „Fiskalna politika u teoriji i praksi“: Fiskalni sustav Republike Hrvatske, informator, Zagreb, 1996., str. 119

2

3 . Pod nekretninama u smislu ovog Zakona su zemljišta i graĎevine. Predmet oporezivanja i porezni obveznik Predmet oporezivanja je promet nekretnina. stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.hr/z/69/Zakon-o-porezu-na-promet-nekretnina. Prometom nekretnina. smatra se kupoprodaja. smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj.05. Ako stjecatelj novosagraĎenih graĎevina nije mogao odbiti zaračunani porez na dodatnu vrijednost kao pretporez. zamjena.1. nasljeĎivanje. proračuna županije. unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva. 22/11). stambene i sve druge zgrade te njihovi dijelovi. ne smatra se stjecanje novosagraĎenih graĎevina koje se oporezuju prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja. u daljnjem prometu ove se graĎevine oporezuju prema 2 http://www. Ako je stjecatelj novosagraĎenih graĎevina mogao samo djelomično odbiti zaračunani porez na dodanu vrijednost kao pretporez. Raspodjela prihoda od poreza na promet nekretnina utvrĎuje se posebnim zakonom. darovanje. Porez na promet nekretnina zajednički je prihod državnog proračuna.3. stjecanje dosjelošću. POREZ NA PROMET NEKRETNINA I TEMELJNE ODREDBE Porez na promet nekretnina obračunava se i plaća prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina (pročišćeni tekst NN 69/97.2012. Zemljišta se smatraju poljoprivredna. u smislu ovoga Zakona. općine ili grada na području kojih se nekretnina nalazi.2 3. Domaće i strane fizičke ili pravne osobe izjednačene su glede plaćanja poreza na promet nekretnina ako meĎunarodnim ugovorom nije drukčije odreĎeno. NovosagraĎenim graĎevinama smatraju se graĎevine ili njihovi dijelovi koji su sagraĎeni. isporučeni ili plaćeni nakon dana početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost. graĎevinska i druga zemljišta dok se graĎevinama smatraju poslovne. 26/00. u smislu ovoga Zakona.zakon. 153/02. Prometom nekretnina. 19. Stjecanjem nekretnine u ovom smislu. u daljnjem prometu ove se graĎevine oporezuju prema odredbama ovoga Zakona( Zakon o porezu na promet nekretnina).

19.poreznauprava.2012. Ako se stječe idealni dio nekretnine. Porezna uprava utvrĎuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine. koji je ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrĎen (solemniziran) po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta. iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu.hr/index_open. Ako se nekretnina stječe na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.ovome Zakonu u dijelu u kojem stjecatelj nije mogao odbiti porez na dodanu vrijednost kao pretporez. Obveznik poreza na promet nekretnina pri darovanju ili drugom stjecanju nekretnina bez naknade je daroprimatelj ili druga osoba koja je stekla nekretninu bez naknade.05. Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. obveznik poreza na promet nekretnina je davatelj uzdržavanja. ustupljene druge nekretnine. obveznik poreza na promet nekretnina je svaki stjecatelj posebno. u pravilu.3 3. odnosno ustupanje nasljedstva. stvari ili prava. Obveznik poreza na promet nekretnina pri nasljeĎivanju je nasljednik ili zapisovnik. Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine ako je ukupan iznos naknade manji od cijena koje se postižu ili se mogu 3 http://propisi. Ukupnim iznosom naknade smatra se sve ono što stjecatelj ili druga osoba za stjecatelja da ili plati za stjecanje nekretnine kao što je isplata u novcu. Obveznik poreza na promet nekretnina pri zamjeni nekretnina je svaki sudionik u zamjeni i to za vrijednost nekretnine koju stječe. porez na promet nekretnina umanjuje se za 5% za svaku godinu trajanja uzdržavanja proteklu od dana sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju. Porezna osnovica i porezna stopa Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Ako se nasljednik tijekom ostavinske rasprave odrekne nasljedstva ili ga ustupi drugome sunasljedniku ne plaća se porez po ovome Zakonu na odricanje.2. Pod tržišnom vrijednosti nekretnine razumijeva se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze.asp?idPropisa=904&jid=1&ime=Zakon%20o%20porezu%20na%2 0promet%20nekretnina. do smrti uzdržavanog. preuzeti dugovi bivšeg vlasnika i drugo. 4 . Pri stjecanju nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju.

ukupnim iznosom naknade smatra se sve ono što stjecatelj ili druga osoba za stjecatelja da ili plati za stjecanje nekretnine. str. te postupcima u kojima je jedan od sudionika postupka pravna osoba u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske ili Republika Hrvatska. Bez dokaza o plaćenom porezu ne može se upisati prijenos vlasništva na nekretnini u zemljišnim knjigama. niti se radi o postupcima stjecanja nekretnine.cit.3. odnosno posjednik nekretnine obvezan je ovlaštenoj osobi dopustiti pristup na zemljište i graĎevine radi procjene tržišne vrijednosti nekretnine. zaklade i fundacije i sve pravne osobe čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska.2012. osnovica poreza na promet nekretnina utvrĎuje se za svakog sudionika u zamjeni i to prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koju pojedini sudionik stječe zamjenom. Diplomatska ili konzularna predstavništva strane države pod uvjetom uzajamnosti i meĎunarodne organizacije za koje je meĎunarodnim ugovorom dogovoreno osloboĎenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. procjena tržišne vrijednosti nekretnine provodi se vještačenjem stručne osobe koju imenuje pročelnik područnog ureda Porezne uprave. Republika Hrvatska..: op. javne prodaje (dražbe) ili u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu odredaba propisa o ovrsi kojima je ureĎena ovrha na nekretnini. ovoga članka utvrĎuje službenik Porezne uprave na temelju usporednih podataka o kretanju tržišnih vrijednosti sličnih nekretnina s približno istog područja u približno isto vrijeme. tijela državne vlasti. 4 http://www. 128. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5%. 5 5 .postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. 19. Procjenu tržišne vrijednosti nekretnine iz stavka 5. Dragan Roller. tijela državne vlasti. Iznimno ako se nekretnina stječe kroz postupak javnog natječaja. Vlasnik.4 Pri zamjeni nekretnina.zakon. 2.05. Porezna osloboĎenja Porez na promet nekretnina ne plaćaju: 1. ustanove čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ako se radi o nekretnini za koju nema usporednih podataka.5 3.hr/z/69/Zakon-o-porezu-na-promet-nekretnina. ustanove čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Crveni križ i slične humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa.

7. potomci i preci te posvojenici i posvojitelji koji u odnosu na primatelja uzdržavanja stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju. 4. (1) Porez na promet nekretnina ne plaćaju graĎani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. GraĎani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište). Osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina. 5. 3. 6. Da imaju hrvatsko državljanstvo 2. 8. 3. Prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu. Osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se ureĎuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva. Da površina nekretnine. Osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva na nekretnini stječu posebne dijelove te nekretnine pri čemu omjer stečenog posebnog dijela odgovara omjeru idealnog suvlasničkog dijela na toj cijeloj nekretnini prije razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva. na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se ureĎuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Bračni drug.1 Porezna osloboĎenja za kupnju prve nekretnine kojom graĎanin rješava vlastito stambeno pitanje Članak 11a. ne prelazi površinu kako slijedi: – za 1 osobu do 50 m2 graĎevine – za 2 osobe do 65 m2 graĎevine – za 3 osobe do 80 m2 graĎevine – za 4 osobe do 90 m2 graĎevine – za 5 osoba do 100 m2 graĎevine 6 . ovisno o broju članova uže obitelji graĎanina.3.3. Isto vrijedi i za zaštićene najmoprimce koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu. Da graĎanin i članovi njegove uže obitelji prijave prebivalište i borave u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju stječe) nalazi.

2. ne borave ili prijave promjenu adrese stanovanja. stavka 6. ako je porezni obveznik od 1. u tuzemstvu ili inozemstvu. u izračun vrijednosti nekretnina iz točke 4. GraĎanin otuĎi ili iznajmi nekretninu u cijelosti ili djelomično. ovoga članka ostvario pravo na osloboĎenje od plaćanja poreza na promet nekretnina stječe bračni drug ili dijete graĎanina nasljeĎivanjem ili darovanjem. ovoga članka. da graĎanin te članovi njegove uže obitelji nemaju. ovoga članka prelazi površinu od 400 m2. stavka 1. ovoga članka.– za 6 osoba do 110 m2 graĎevine – za 7 i više osoba do 120 m2 graĎevine 4. (2) Iznimno od točke 4. nekretnine (osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem graĎanin ili član njegove uže obitelji obavlja registriranu djelatnost) čija je ukupna (zbrojena) vrijednost svih nekretnina u trenutku nastanka porezne obveze jednaka ili veća od tržišne vrijednosti nekretnine koju graĎanin stječe pri čemu se u izračun uzimaju i vrijednosti graĎevina iz točke 4. stavka 1. (6) Porez na promet nekretnina iz stavka 1. (5) Članovima uže obitelji. (4) Iznimno. veća ili do najviše 10 m2 manja od površine graĎevine iz točke 3. ovoga članka. (3) Ako površina nekretnine prelazi zadane površine iz točke 3. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog sljednika 7 . smatraju se bračni drug i djeca. stavka 1. porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine zemljišta. ovoga članka ili 4. siječnja 2003.2. kojeg je graĎanin bio osloboĎen. Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za porezno osloboĎenje.1. ovoga članka uzimaju se i te otuĎene nekretnine. ako površina izgraĎenog zemljišta na kojemu se nalazi graĎevina iz točke 3. od stavka 3.. u vlasništvu. ovoga članka. porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine graĎevine. 3. ovoga članka. plaća se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja: 1. suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu: 4. u smislu ovoga Zakona. a do trenutka nastanka porezne obveze imao. (7) OtuĎenjem nekretnine u smislu točke 1. ovoga članka ne smatra se ako nekretninu za koju je graĎanin na temelju stavka 1.2. u tuzemstvu ili inozemstvu. neovisno o načinu otuĎenja. GraĎanin ili njegov bračni drug odjave prebivalište. suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekretnine koje je otuĎio. stavka 1.1. u vlasništvu. graĎevine (stan i/ili kuću) čija je ukupna (zbrojena) površina svih graĎevina jednaka.

ovoga Zakona. ili ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na porezno osloboĎenje prema odredbama ovoga članka. točke 1. (1) Porez na promet nekretnina ne plaćaju graĎani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu novosagraĎenu nekretninu u dijelu koji čini vrijednost zemljišta i iznos za komunalno ureĎenje zemljišta prema odluci mjerodavnih tijela ako su kumulativno ispunjeni uvjeti iz članka 11. do 4. porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine zemljišta. plaća se naknadno u slučajevima iz članka 11. otuĎi ili iznajmi zemljište u cijelosti ili djelomično. kojeg je graĎanin bio osloboĎen. niti u slučaju ako mu je porez na promet nekretnina naknadno utvrĎen 8 . (2) Ako površina novosagraĎene nekretnine prelazi površinu iz članka 11.c ovoga Zakona nema pravo na ponovno osloboĎenje.a ili 11. (3) Porez na promet nekretnina iz stavka 1. ovoga članka.a stavka 1. Članak 11c. ovoga članka. točke 3.glede zabrane otuĎenja nekretnine. ovoga članka.b ili 11. ovoga Zakona uz primjenu članka 11. točke 1. ovoga Zakona. (1) GraĎanin kojemu je rješenjem Porezne uprave utvrĎeno pravo na osloboĎenje od plaćanja poreza na promet nekretnina iz članka 11.a stavka 6. (2) Ako površina zemljišta unutar graĎevinskog područja prelazi površinu iz stavka 1. Članak 11d. kojeg je graĎanin bio osloboĎen. i 4. plaća se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja graĎanin ne izgradi kuću.a stavka 7. s time da se rok zabrane otuĎenja računa od kada je prednik stekao nekretninu. ovoga Zakona. Članak 11b. ovoga Zakona. porez na promet nekretnina plaća se na pripadajući dio zemljišta koji se odnosi na razliku površine novosagraĎene nekretnine. (1) Porez na promet nekretnina ne plaćaju graĎani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu zemljište unutar graĎevinskog područja površine do 600 m2 na kojem će izgraditi kuću za rješavanje vlastitoga stambenog pitanja ako su kumulativno ispunjeni uvjeti iz članka 11.a stavka 1.a stavka 1. (3) Porez na promet nekretnina iz stavka 1.

hr/index_open. (2) Pravo na osloboĎenje od plaćanja poreza na promet nekretnina iz članka 11. 8 9 . 19. ovoga članka i utvrditi pripadajući porez na promet nekretnina. 19. odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom.poreznauprava.b ili 11.2.3. 19. te u postupku razdvajanja trgovačkog društva u više trgovačkih društava. i 2. darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju: 1. (2) Porez na promet nekretnina ne plaća se kada se nekretnine stječu u postupku pripajanja i spajanja trgovačkih društava u smislu Zakona o trgovačkim društvima. Porezna osloboĎenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo (1) Kada se nekretnine unose u trgovačko društvo kao osnivački ulog ili povećanje temeljnog kapitala u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima ne plaća se porez na promet nekretnina.2012.asp?idPropisa=904&jid=1&ime=Zakon%20o%20porezu%20na%20 promet%20nekretnina. 7 Ibidem.rješenjem Porezne uprave. potomci i preci te posvojenici i posvojitelji koji su u odnosu na umrlog ili darovatelja.3. Porezna osloboĎenja pri nasljeĎivanju.2012.05.05.2012.6 3. Pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje.3. (3) Ako tijekom poreznog nadzora Porezna uprava utvrdi prividnost pravnog posla po osnovi kojeg je stečena nekretnina. 2. Bivši bračni drugovi kada ureĎuju svoje imovinske odnose u svezi s rastavom braka.8 6 http://propisi. niti u slučaju ako je graĎaninu porez na promet nekretnina naknadno utvrĎen rješenjem.05.c ovoga Zakona nema niti bračni drug graĎanina ako je graĎaninu utvrĎeno pravo na osloboĎenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade Porez na promet nekretnina pri nasljeĎivanju.a ili 11.7 3. Ibidem. 3. Bračni drug. poništit će rješenje o osloboĎenju od plaćanja poreza na promet nekretnina donesenog na temelju stavka 1.

5.) uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka. Ako se stječe nekretnina na temelju odluke suda ili drugog tijela. Javni bilježnik koji ovjerava potpise na ispravama o prodaji ili drugom načinu otuĎenja nekretnine obvezan je jedan primjerak isprave. porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja tog ugovora. Sudovi i druga javnopravna tijela obvezni su ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina dostavljati svoje odluke uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka kojima se mijenja vlasništvo nekretnina u zemljišnim knjigama. stavka 2. UtvrĎivanje poreza i naplata poreza Porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka. prema propisima o obveznom osobnom dostavljanju pismena. a ako se prijenos nekretnine obavlja drugim pravnim poslom. dostaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je ovjeren potpis na ispravi.4. odlukom tijela državne uprave ili suda. porezna obveza nastaje u trenutku smrti primatelja uzdržavanja. kao i svake druge isprave na osnovi koje dolazi do prometa nekretnine (ugovor o ortaštvu. ugovor o osnivanju prava graĎenja i sl. ovoga Zakona. Nastanak porezne obveze Porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili drugoga pravnog posla. 3. Ako se stječe nekretnina na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju. Porezni obveznik uz prijavu o nastanku porezne obveze podnosi ugovor. porezna obveza nastaje u trenutku pravomoćnosti te odluke. Stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi kojoj je za stjecanje nekretnine na području Republike Hrvatske potrebna suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuĎa. porezna obveza nastaje u trenutku pravomoćnosti te odluke. porezna obveza nastaje u trenutku dobivanja te suglasnosti. odnosno u službenim evidencijama u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je odluka postala pravomoćna. prema propisima o obveznom osobnom dostavljanju pismena. Ako se stječe nekretnina na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. porezni obveznik 10 . Ako se odlukom suda utvrĎuje pravo vlasništva na nekretnini dosjelošću. kojim se stječe nekretnina. uz primjenu olakšice iz članka 8.3.

00 do 50. Novčanom kaznom od 2. Novčanom kaznom od 2. kamate.00 do 50. odnosno odluku kojom se mijenja vlasništvo na nekretnini.000. Nakon isteka roka od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrĎivanju poreza na promet nekretnina. Plaćeni. 3. Povrat poreza i kaznene odredbe Osoba koja plati porez na promet nekretnina. ugovor o osnivanju prava graĎenja i sl.00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako ovlaštenim osobama ne dopusti pristup na zemljište i objekte radi procjene tržišne vrijednosti nekretnine. troškove prisilne naplate ili novčanu kaznu koju nije bila obvezna platiti ima pravo na povrat plaćenih. kao i svaku drugu ispravu na osnovi koje dolazi do prometa nekretnine (ugovor o ortaštvu.000. Prodavatelj nekretnine jamči solidarno za naplatu poreza na promet nekretnina od kupca ako je ugovorom preuzeo obvezu plaćanja toga poreza. obnova postupka se ne može tražiti. Oblik i sadržaj prijave o nastanku porezne obveze propisuje ministar financija. Porezni obveznik na zahtjev Porezne uprave mora dostaviti i druge podatke potrebne za utvrĎivanje poreza. Raskid ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika te raskid ili poništenje ugovora odlukom suda razlozi su za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrĎivanju poreza na promet nekretnina. ovoga članka bit će vraćeni osobi od koje su naplaćeni. Prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ili poništenje ugovora odlukom suda može se podnijeti u rokovima propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.00 do 11 . u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva.6. Novčanom kaznom od 2.000.000.) uz podatak o osobnom identifikacijskom broju sudionika postupka. odnosno više plaćenih iznosa. Porezni obveznik može podnijeti prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ugovora voljom stranaka prije nego što se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika u roku od 30 dana od dana raskida ugovora.podnosi ispravu o tomu pravnom poslu.00 kuna kaznit će se za prekršaj javni bilježnik i odgovorna osoba u sudu ili u drugom tijelu ako na propisani način nadležnoj ispostavi Porezne uprave ne dostavi ispravu s ovjerovljenim potpisom. na njen zahtjev. Porezni obveznik mora platiti utvrĎeni iznos poreza u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrĎivanju poreza na promet nekretnina. odnosno odluku tijela državne uprave ili suda. odnosno više plaćeni iznos iz stavka 1.000.

7.05. Predmeti u kojima je obveza poreza na promet nekretnina nastala prije stupanja na snagu ovoga Zakona.000. i 95/94. glede priznavanja poreznih povlastica. prijavljen radi utvrĎivanja poreza na promet nekretnina do stupanja na snagu 9 http://propisi. dovršit će se po ovome Zakonu. 61/90.) moraju prijaviti ugovor ili ispravu o drugom pravnom poslu kojima se prenosi vlasništvo buduće graĎevine ispostavi Porezne uprave na području koje se gradi graĎevina u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. stavka 2. Obveznici poreza na promet nekretnina koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona sklopili ugovor o prodaji budućih graĎevina. Radi pravilnog obračuna poreza na promet nekretnina. 19. 53/90. Predmeti u kojima je prijavljen nastanak porezne obveze prije stupanja na snagu ovoga Zakona. a nastanak porezne obveze nije prijavljen do stupanja na snagu ovoga Zakona.2012. Ako su stranke raskinule ugovor o prijenosu vlasništva na nekretnini. Zakona o porezu na promet nekretnina ("Narodne novine". a rješenje o razrezu poreza na promet nekretnina ili poreza na nasljedstva i darove nije doneseno ili.asp?idPropisa=904&jid=1&ime=Zakon%20o%20porezu%20na%20 promet%20nekretnina. glede priznavanja poreznih povlastica. br. odnosno poreza na dodanu vrijednost isporučitelj je obvezan osigurati podatke o visini osnovice na koju se plaća porez na promet nekretnina. a rješenje o utvrĎivanju poreza na promet nekretnina nije doneseno do stupanja na snagu ovoga Zakona.100.00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja ne podnese prijavu poreza na promet nekretnina nadležnoj ispostavi Porezne uprave u propisanom roku. ako je u trenutku sklapanja ugovora o prijenosu nekretnina takav promet bio osloboĎen plaćanja poreza. Porez na promet nekretnina se ne plaća. 59/90. ako je doneseno a nije postalo pravomoćno. prije stupanja na snagu ovoga Zakona. dovršit će se po ovome Zakonu. porez na promet nekretnina utvrdit će se po ovome Zakonu.9 3. a nije im nastala porezna obveza u smislu članka 11. odnosno porez na dodanu vrijednost. 12 .hr/index_open. glede priznavanja poreznih povlastica iz članka dovršit će se po ovome Zakonu.. Predmeti u kojima je prijavljen nastanak porezne obveze. Prijelazna i završne odredbe Na vrijednost izgraĎenih i neisporučenih graĎevina na dan početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kao i na vrijednost graĎevina koja je plaćena do dana početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost plaća se porez na promet nekretnina prema odredbama ovoga Zakona.poreznauprava. U predmetima razreza poreza na promet nekretnina u kojima je porezna obveza nastala prije stupanja na snagu ovoga Zakona.. a nastanak porezne obveze nije prijavljen do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

podaci o stjecanju nekretnine koja se otuĎuje (način stjecanja. stan.hr/z/69/Zakon-o-porezu-na-promet-nekretnina. Na snazi i primjenjuje se od 01. graĎevinsko zemljište. te ponovo prijavile promet tih nekretnina. sudska odluka o dosjelosti. dioba. različite nekretnine i ostalo). podatke o datumu nastanka porezne obveze i prometu nekretnine – kupoprodaja. garaža. podatke o zakonskom zastupniku (za maloljetne osobe i poslovno nesposobne) – OIB. 5. PRIJAVA POREZA NA PROMET NEKRETNINA Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj prijave poreza na promet nekretnina. 13 .ovoga Zakona. 4. Porezni obveznik prijavljuje nastanak porezne obveze na obrascu: Prijava poreza na promet nekretnina. U prijavu poreza na promet nekretnina porezni obveznik upisuje: 1. pod VI. pod II. doživotno uzdržavanje. osobno ime/naziv.2012. posebne nekretnine. parkirno mjesto. datum i cijena stjecanja) te podatak preuzima li prodavatelj obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina. nasljeĎivanje. podatke o cijeni – vrijednosti nekretnine – ukupna cijena. podatke o otuĎitelju/otuĎiteljima (prijašnjim vlasnicima) nekretnine – o otuĎitelju nekretnine (OIB. darovanje. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. srodstvo). porezni obveznik upisuje slijedeće podatke: 10 http://www. iznos preuzetog duga. zaštićeni najmoprimac). nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.10 4. porez na promet nekretnina utvrdit će se prema propisima koji će biti na snazi u trenutku prijavljivanja raskinutog ugovora. kuća. ukupna površina u m2. nalazi li se nekretnina na području posebne državne skrbi te podatak o visini udjela u kojem porezni obveznik stječe nekretninu (ako nekretninu stječe više stjecatelja). podatke o opunomoćeniku (ako je porezni obveznik opunomoćio osobu za postupak utvrĎivanja poreza na promet nekretnina – OIB. 6. osobno ime /naziv. 19. pod III. pod IV. osobno ime/naziv. stjecanje na temelju suglasnosti ministra pravosuĎa i ostalo. opis nekretnine – porezni obveznik označuje vrstu nekretnine koju stječe (poljoprivredno zemljište. zamjena.05. oprema i ureĎaj grobnog mjesta. poslovni prostor. opis duga. dosmrtno uzdržavanje. pod V. 3. sudska odluka. 2. pod I. opterećenost nekretnine (uživanje.zakon. siječnja 2012. vrijednost zemljišta i komunalne infrastrukture za novosagraĎene nekretnine. – ovisno o vrsti nekretnine koju stječe.

10. privatne i poslovne potrebe. popis priloženih isprava. infrastruktura (struja. rada u inozemstvu i ostalo. broj katastarske čestice. plin. površina u m2. pod X. broj katastarske čestice.1. podatke o posredniku u prometu nekretnina (ako je u prometu nekretnina sudjelovao posrednik). za stan. pod XII. poslovni prostor. 6. 6. za adaptaciju). za sve vrste nekretnina – detaljan opis nekretnine. kanalizacija). površina i tržišna vrijednost). naziv groblja. pod XIII. različite nekretnine i ostalo – adresa nekretnine. daljnja prodaja. napomene poreznog obveznika. broj zemljišnoknjižnog uloška. podatke o svrsi stjecanja nekretnine – privatne potrebe. imovine i imovinskih prava.4. otuĎenja nekretnina. voda. siječnja 2003. dobro. katastarska općina. broj zemljišnoknjižnog uloška. površina u m2. kuću. kapitala. godina izgradnje/adaptacije. obilježja stana (broj kata. osiguranja. lokacija. za poljoprivredno i graĎevinsko zemljište – adresa nekretnine. pod VII. samostalne djelatnosti. uključujući i nekretnine otuĎene u razdoblju od 1. za opremu i ureĎaj grobnog mjesta. kosina. porezni obveznik prijavljuje nastanak porezne obveze dostavom pravomoćnog rješenja o nasljeĎivanju. posebne nekretnine. za poreznog obveznika i članove uže obitelji (bračni drug i djeca) – OIB. katastarska općina. poslovne potrebe. srodstvo. godina izgradnje/adaptacije. garažu i parkirno mjesto – adresa nekretnine. podatke za osloboĎenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za kupnju prve nekretnine kojom graĎanin rješava vlastito stambeno pitanje. pod VIII. 8. stanje objekta (luksuzno. 11. 7.2. osobno ime. voda. kredita. te ukupan iznos koji čini zbroj iznosa iskazanih po svakom izvoru pojedinačno. pod XI. tavan. 9. Ako se nekretnina stječe na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeĎivanju. do trenutka podnošenja prijave (opis. 13. prijavljeno prebivališta na kupljenoj nekretnini. visoki roh bau. pod IX.3. klizište. podatke za osloboĎenje od plaćanja poreza – osnova po kojoj se traži porezno osloboĎenje. suteren) dovršenost objekta (dovršen. podatke o izvorima i iznosima sredstava za stjecanje nekretnine i to od – nesamostalnog rada. nasljedstva. nekretnine koje porezni obveznik i član uže obitelji ima u vlasništvu. infrastruktura (struja. nepravilno) 6. katastarska općina. prijašnja adresa i osnov stanovanja. površina u m2. broj zemljišnoknjižnog uloška. niski roh bau). dizalo. broj katastarske čestice.6. darova. površina parkirnog mjesta u m2. Danom 14 . 12. plin. kanalizacija) i obilježja zemljišta (ravno.

11 Slika1: Obrazac za prijavu poreza na promet nekretnina 11 http://propisi. Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 1.stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (»Narodne novine«.asp?idPropisa=2367&jid=1&ime=Pravilnik%20o%20obliku%20i% 20sadr%9Eaju%20prijave%20poreza%20na%20promet%20nekretnina 15 .poreznauprava. siječnja 2012. broj 28/01 i 148/09).hr/index_open.

16 .

17 .

hr/index_open.Izvor:http://propisi.poreznauprava.asp?idPropisa=2367&jid=1&ime=Pravilnik%20o% 20obliku%20i%20sadr%9Eaju%20prijave%20poreza%20na%20promet%20nekretnina 18 .

3. ZAKLJUČAK 19 .

05.zakon.hr/z/69/Zakon-o-porezu-na-promet nekretnina http://propisi. informator.2012 20 . 1996.hr/index_open.asp?idPropisa=904&jid=1&ime=Zakon%20o%20 porezu%20na%20promet%20nekretnina. Internet: http://www.LITERATURA Knjige: Dragan Roller: „Fiskalna politika u teoriji i praksi“. 19. Zagreb.poreznauprava.

............... Obrazac za prijavu poreza na promet nekretnina..............POPIS ILUSTRACIJA Popis slika Slika Stranica 1..............2 21 ...................