Θ.Α.

ΑΜΕΛΙ∆ΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Οµογενών και των Επαναληπτικών τουσ εξετάσεων  Οι απαντήσεισ όλων των ασκήσεων σε ευκρινείσ πίνακεσ. Οι ερωτήσεισ και οι απαντήσεισ είναι σε µορφή PDF. εφόσον θα έχουν µια συνεχή και συστηµατική ενασχόληση µε τισ λεξιλογικέσ ασκήσεισ και γνωρίζοντασ ακριβώσ τη µορφή των ερωτήσεων των Γενικών Εξετάσεων. θα µπορέσουν να ανταποκριθούν µε επιτυχία σε κάθε τύπο ασκήσεων που θα αντιµετωπίσουν. Έτσι. Θεσσαλονίκη 2010 . Β΄.ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στισ Γενικέσ Εξετάσεισ υπάρχει και µια λεξιλογική άσκηση.  Οι ασκήσεισ που δόθηκαν στισ Γενικέσ Εξετάσεισ από το 2001 2 2010 (ΓΕΛ – ∆΄ Εσπερινού. όσο δηλαδή και οι ασκήσεισ τησ γραµµατικήσ ή του συντακτικού.  Πίνακεσ των βασικών αρχαίων ρηµάτων µε τα παράγωγα 2 συνώνυµα – αντώνυµά τουσ. Οι µαθητέσ. Γ΄ Λυκείου. Στο ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο υπάρχουν:  Οι ασκήσεισ που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικήσ Έρευνασ) του ΥΠΕΠΘ τησ Α΄. η οποία βαθµολογείται µε 10 µονάδεσ. ο καθηγητήσ µπορεί εύκολα να διαλέξει από µια µεγάλη ποικιλία ερωτήσεων και να τισ δώσει στουσ µαθητέσ του.

Απαντήσεις 73 5. Λεξιλογικές ασκήσεις . Λεξιλογικές ασκήσεις . Λεξιλογικές ασκήσεις Α΄ Λυκείου 4 2.απαντήσεις Πλάτωνα – Πρωταγόρα 86 6.Πολιτικά 129 9. Λεξιλογικές ασκήσεις .Πολιτεία 98 7. Λεξιλογικές ασκήσεις Β΄ Λυκείου 43 4. Λεξιλογικές ασκήσεις . Παράγωγα –Συνώνυµα – Αντώνυµα βασικών αρχαίων ρηµάτων 137 . Απαντήσεις 35 3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.απαντήσεις Πλάτωνα .απαντήσεις Αριστοτέλη .απαντήσεις Αριστοτέλη – Ηθικά Νικοµάχεια 110 8.

λυµαίνοµαι θ) κωλύω ι) βλέπω ια) βλάπτω ιβ) λυσιτελῶ ιγ) εἴργω ιδ) ζῶ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 2 3 4 5 γ. ἀποθνῄσκω γ) θεῶµαι δ) βιῶ 3. ζ. ια.A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΕ 24. Να συνδέσετε τισ λέξεισ τησ στήλησ Α µε τα συνώνυµα ή τα αντίθετά τουσ στη στήλη Β. ε. ιγ α. στ η. ιδ β. θ. δεῖ ε) ὠφελῶ στ) προσήκει 4. ιβ . ἀνίηµι ζ) τελευτῶ η) ἐάω2ῶ 5. ι δ. γράφοντασ µπροστά από κάθε αριθµό τησ στήλησ Α το ή τα γράµµατα που τουσ αντιστοιχούν από τη στήλη Β. ὁρῶ α) ὀνίνηµι β) χρή 2. Κανένα στοιχείο τησ στήλησ Β δεν περισσεύει: Α Β 1.

ι. µέτοχοσ ι. ἔχω γ. αποχή 3. στ α. ιβ. είδηση ιγ. αἱροῦµαι ε.Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΕ 14. αἰσχύνω β. δ. αίσχοσ δ. ιστορία θ. εἰδέναι ζ. ια ζ. έξισ 1. Να συνδέσετε κάθε λέξη τησ στήλησ Α µε τισ λέξεισ τησ στήλησ Β µε τισ οποίεσ έχει κοινό θέµα (σε σύνθεση ή µη) γράφοντασ µπροστά σε κάθε αριθµό τησ στήλησ Α το ή τα γράµµατα από τη στήλη Β. αναισχυντία 4. θ. Α Β α. ένοχοσ ιδ. β. αίρεση ιβ. καχεξία 2. ιγ ε. ιδ . σχήµα ια. εξαίρετοσ στ. ειδήµων ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 2 3 4 γ.

µε διαφορετικό κάθε φορά επίθετο. κόσµηµα. τὴν ἔντεχνον σοφίαν. 2. κοινόβιο. Α Β 1 ἀπορῶ α ἀπορία 2 ἄλογα β µηχανῶµαι. φείδοµαι . ἐφευρίσκω 3 καταναλίσκω γ ἔλλογα 4 εὐπορία δ φυλάττω. προµήθεια. 3. κλέψασ < κλέπτω: α) Να σχηµατίσετε τρία παράγωγα ουσιαστικά από το ρήµα. τὴν ἔµπυρον τέχνην: Να σχηµατίσετε τέσσερα ονοµατικά σύνολα για καθένα από αυτά που δίνονται. Να εντοπίσετε στο κείµενο λέξεισ οµόρριζεσ µε τισ ακόλουθεσ: πολυµήχανοσ. µελωδικόσ.Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3η ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΕ 1. επίφοβοσ. λαθροκυνηγόσ. εύχρηστοσ. οδόστρωµα. 3. Να αντιστοιχίσετε τισ λέξεισ τησ στήλησ Α µε τισ αντώνυµέσ τουσ που δίνονται στη στήλη Β. β) Χρησιµοποιώντασ ωσ πρώτο συνθετικό το θέµα του ρήµατοσ να γράψετε δύο σύνθετεσ λέξεισ.

2γ. κλεψύδρα. υψηλή. Α Β πολυµήχανοσ ἀµήχανον µελωδικόσ ἐµµελῶσ οδόστρωµα ἂστρωτον εύχρηστοσ χρήσαιτο. κλεψιά β) κλεψίτυποσ. κλέφτησ. λαθόν προµήθεια Ἐπιµηθεύσ. θεVκή. 2. . πρακτική. 4α.ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. άπειρη. 1β. α) λαVκή. 3δ. α) κλοπή. β) καλή. λαVκή. βίου λαθροκυνηγόσ ἒλαθε. 3. ωραία. χρησοίµην επίφοβοσ φοβεραί κοινόβιο βίον. Προµυθεύσ κόσµηµα ἀκόσµητον 3.

λοχαγός. µετ-. (προσ-. παρείσακτος. αόρατος ἀµήχανον µηχανή.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας. ξεναγός. εισ-)ακτέος. άµαξα. χορηγός. αγέλη. ανάγωγος. φωταγωγός. βίον. παιδαγωγός. σύναξη. φυλακαί. παρ-. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ καταναλώσας ανάλωση. αγώγιµος. παρθεναγωγείο. αγώνας. καταλείπω . ουραγός.υπ-)αγωγή. για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: καταναλώσας. στρατηγός Συνώνυµα ἡγοῦµαι. αγωγός. ευάγωγος. άξονας. ὁρᾷ. καταγώγιο. (εξ-. κοµίζω. εισ-. ὁδηγῶ. φέρω Αντώνυµα ἀφίηµι. παρανάλωµα ὁρᾷ όραση. προ-. λαφυραγωγός. προς-. υδραγωγείο. βιοπάλη φυλακαί φύλακας. άγηµα. συν-. απλές ή σύνθετες. κατ-. δι-. ἀµήχανον. εισ-)αγωγέας. πλοηγός. αστυφύλακας ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ Ἄγω Οµόρριζα αγωγή (ανα-. µηχανοκρατία βίον βιοπορισµός. αρµαταγωγός. επ.