ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1) Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο οριστικής των
ρημάτων που είναι στην παρένθεση
α) Πολυκλης ………………… (πείθω, αορ.) τους άρχοντας ταυτα ποιειν.
β) Ουτοι πάντα ταναντία τούτων ……………….(λέγω,παρατ.).
γ) Οι δε περί τον Αριαιον ………………..(συντάττομαι,αορ.) βουλόμενοι εις χειρας
ελθειν (=να συμπλακούν).
δ) Οι στρατιωται ………………….(ορρύτω,παρατ.) τάφρον κύκλω περί την πόλιν.
ε) Τους αγγέλους τούτου εγώ ουκ………………….(δέχομαι,αορ.).
στ) Ουτοι πρό βασιλέως …………………….(τάττομαι, υπερσυν.).
ζ) Οι Ελληνες ταύτην την ημέραν ούτως ………………………(πορεύομαι, παρατ.).
(Μονάδες 7)
2) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο του ειμί.
α) Η Επίδαμνος ………..........(ενεστ.) πόλις εν τη Ηπειρω.
β) Ίππαρχος και Θεσσαλός αδελφοί ……………….(παρατ.).
γ) Αι πύλαι ………………(παρατ.) χαλκαι, οι δε πύργοι υψηλοί.
δ) Σοφώτατοι σύ τε και Πωλος ……………(ενεστ.).
ε) Το τειχος ……………(παρατ.)είκοσι ποδων.
στ) Υμεις …………...(παρατ.) οι του δεσμωτηρίου φύλακες;
ζ) Ω παιδες, υμεις ……………(ενεστ.) πατέρων αγαθων.
η) Η τύχη και ο Φίλιππος…………….(παρατ.)των έργων κύριοι.
(Μονάδες 2)
3)Στις παρακάτω προτάσεις να βάλετε το ρήμα που βρίσκεται στην παρένθεση σε
υποτακτική ενεστώτα ή αορίστου
α) Ευλαβου (=να φοβάσαι ) τάς διαβολάς, καν ψευδεις ………………(ειμί)
β) Ην τους άνδρας ………………..(φονεύω, αορ.), μεγίστην δίκην δώσετε(=θα
τιμωρηθείτε σκληρά)
γ)Επίτηδες σε ουκ ήγειρον (=δε σε ξύπνησα), ίνα του ύπνου …………………..
(απολαύω, αορ.)
δ) Εάν τα χρήματα ……………………..(δημεύω, αορ.)καλως ποιήσετε.
ε) Ην τις τούτων τι …………………….(παραβαίνω, ενεστ.),ζημίαν αυτοις
επέθεσαν(=τους επιβάλλουν συνήθως τιμωρία).
στ) Όταν …………………(σπεύδω,ενεστ.) τις αυτός, χω (=και ο ) θεός συνάπτεται
(=βοηθάει)
(Μονάδες 6)
4) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της
υποτακτικής του ρήματος που δίνεται σε παρένθεση.
α) Πλοια υμιν πάρεστιν, ώστε όποι αν…………………(βούλομαι, ενεστ.) εξαίφνης
αν επιπλέοιτε.
β) Υποδήματα υποδουνται (=φορούν), όπως μη (κωλύομαι, ενεστ.) πορεύεσθαι.
γ) Εάν τους πρέσβεις Αγησιλάου…………………(δέχομαι, αορ.) τους συμμάχους
προδώσετε.
δ) Δέδοικα (=φοβούμαι ) μη ουτος την αλήθειαν ………………….(αποκρύπτω,αορ.).
ε) Βελτίους τους παιδας ποιήσετε, αν τας ψυχάς αυτων δεόντως
……………………….(παρασκευάζομαι,αορ.).
(Μονάδες 5)
1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful