You are on page 1of 143

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

KHOA HA HC (141 142 bo co)


1. Gp phn nghin cu tng hp mt s Glucopyranozyl Thiosemicarbazones ca Isatin th...................................................................................................................49 Sinh vin: L Th Thu H, K53 Chng trnh Tin tin...........................................49 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh,..............................................49 NCS.ThS. Nguyn Th Kim Giang............................................................................49 Contribution to synthesis of some substituted Isatin Glucopyranozyl Thiosemicarbazones ...............................................................................................49 2. Tng hp 4-Metyl-7-Hydroxycoumarin 3-Acetyl-4Metyl-7-Hydroxycoumarin.....................................................................................49 ..................................................................................................................................49 Sinh vin: V Th Thu H, K53 Chng trnh Tin tin..........................................49 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh,...............................................49 NCS.ThS. Nguyn Th Kim Giang..............................................49 Study on Synthesis of 4-Metyl-7-Hydroxycoumarin 3-Acetyl-4-Metyl-7- Hydroxycoumarin.................................................................50 3. ng gp vo tng hp mt s N-phenylglycine.....................................................50 Sinh vin: L Th Giang, K53 Chng trnh Tin tin..............................................50 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh, ......................................50 NCS.ThS. Hong Thanh c...................................................................................50 Contribution to synthesis of some N-phenylglycines..................................................50 4. Gp phn tng hp mt s Galactopyranosyl Thiosemicarbazones ca Isatin th ...................................................................................................................................50 Sinh vin: V c Trung, K53 Chng trnh Tin tin............................................50 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh,.........................................50 NCS.ThS. Nguyn Th Kim Giang.....................................................51 Contribution to synthesis of some Galactopyranosyl Thiosemicarbazones of substituted Isatins....................................................................................................51 5. Gp phn nghin cu tng hp mt s n-Alkyl Isatin (2,3,4,6-Tetra-O-Acetyl- -D-Glucopyranosyl)-Thiosemicarbazon................................................................51 Sinh vin: on Th Hng, K53S ...........................................................................51 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh,.........................................51 NCS.ThS. Nguyn Th Kim Giang.....................................................51 Contribution to study on synthesis of some n-Alkyl Isatin (2,3,4,6-Tetra-O-Acetyl -D-Glucopyranosyl)-Thiosemicarbazon.............................................................52

28

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

6. Kho st iu kin phn ng tng hp mt s (per-o-acetyl- -d-glucopyranosyl) Thiosemicarbazon ca cc Acetophenon th.........................................................................................52 Sinh vin: Trnh Th Thu Lin, K53A .....................................................................52 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh,.........................................52 NCS.ThS. L Th Hoi......................................................................52 Investigation of reaction conditions in synthesis of some (per-o-acetyl- -d-glucopyranosyl) Thiosemicarbazones of substituted Acetophenones.........................................................................................................53 7. Gp phn nghin cu tng hp mt s 2-iminothiazolidin-4-on t (per-O-acetyl)--d-galactopyranosyl Thiosemicarbazon ca Acetophenon th...............................................................53 Sinh vin: Nguyn Minh Tr, K53A ..........................................................................53 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh,.........................................53 NCS.ThS. L Th Hoi......................................................................53 Contribution to study on synthesis of some 2iminothiazolidin-4-ones from (per-O-acetyl)--d-galactopyranosyl Thiosemicarbazones of substituted Acetophenones.............................................54 8. Kho st iu kin phn ng tng hp mt s (per-O-acetyl- galactopyranosyl) Thiosemicarbazones ca cc Benzaldehydes th......................................................................................54 Sinh vin: Trnh Th Thu Lin, K53A .....................................................................54 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh,.........................................54 NCS.ThS. L Th Hoi......................................................................54 Investigation of reaction conditions in synthesis of some (per-O-acetyl- galactopyranosyl) Thiosemicarbazones of substituted Benzaldehydes..........................................................................................................55 9. Gp phn nghin cu tng hp mt s Sydnone t Anilin th..............................................................................................55 Sinh vin: Nguyn Th Lin, K53A ...........................................................................55 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh,.......................................55 NCS.ThS. Hong Thanh c.........................................................55 Contribution to synthesis of some Sydnones from substituted Anilines........................................................................................56 10. Gp phn nghin cu tng hp mt s dn xut 4-methyl-7-alkoxycoumarin....................................................................................56 Sinh vin: Nguyn Th Hu, K53A ...........................................................................56 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh,.......................................56 NCS.ThS. V Ngc Ton..........................................................................................56 Contribution to to synthesis of some 4-methyl-7-alkoxycoumarins .................................................................................56

29

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

11. Gp phn nghin cu tng hp mt s dn xut 4-methyl-6-alkoxycoumarin....................................................................................57 Sinh vin: Lu Th Cm T, K53A ...........................................................................57 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh,.......................................57 NCS.ThS. V Ngc Ton................................................................57 Contribution to to synthesis of some 4-methyl-6-alkoxycoumarins .........................57 12. Gp phn nghin cu v tng hp mt s azometin ca d-glucozamin.....................................................................................57 Sinh vin: H Th Hoa, K53A ..................................................................................57 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh,.......................................57 NCS.ThS. Nguyn Vn Quc..........................................................57 Contribution to to synthesis of some 4-methyl-6-alkoxycoumarins..................................................................................58 13. -sitosterol t cy Bm bp gai (Mallotus barbatus (wall.) Muell. - Arg., (Euphorbiaceae))................................58 Sinh vin: Dng c Hoang, K53A .......................................................................58 Can b hng dn: PGS.TS. Phan Minh Giang.......................................................58 Natural compounds (Taraxerol & -sitosterol) from Mallotus barbatus (wall.) Muell. - Arg. (Euphorbiaceae)....................................58 14. Nghin cu phn lp v xc nh cu trc Taraxerol v phn hy phm nhum Reactive blue 182 bng qu trnh oxy ha tin tin vi xc tc Titan dioxit bin tnh.............................58 Sinh vin: Nguyn Th Minh Phng, Phm Th Hnh, K53B.................................59 Gio vin hng dn: ThS. o S c...................................................................59 Degradation of Reactive Blue 182 dye by Advanced Oxidation Process with modified titanium dioxide.......................................................................................59 15. Kho st mt s yu t trong qu trnh tng hp st hu c t bentonit Php trong dung dch ru - nc........................................59 ..............................................................................................................................59 Sinh vin: Trn Th T H, K53S..............................................................................59 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nghim Xun Thung..........................................59 16. Nghin cu tng hp mt s fomazan v bis-fomazan t anilin v 4,4iaminoiphenyl ete................................................................................................60 Sinh vin: V Th Ngn, K53S...................................................................................60 Gio vin hng dn: TS. Trn Th Thanh Vn .......................................................60 Study on synthesis of some formazanes and ..............................................................60 bis-formazanes from aniline and 4,4diaminodiphenyl ether....................................60 17. Nghin cu tng hp mt s fomazan t 3-aminopiriin v axit sunfanilic.......................................................................61 Sinh vin: Nguyn Th Vinh, K53S............................................................................61

30

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Gio vin hng dn: TS. Trn Th Thanh Vn .......................................................61 Study on synthesis of some formazanes from ............................................................61 3-aminopyridine and sunfanilic acid............................................................................61 18. Nghin cu qu trnh cracking xc tc du nhn thi bng xc tc Zeolite HY..........................................................................................61 .............................................................................................................................61 Sinh vin: inh Quc Tun, Nguyn Vn Quang, K53A..................................61 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Th Nh Mai...................................................61 19. Nghin cu tng hp vt liu mao qun trung bnh c cu trc trt t Al-MCM-41.............................................................................62 ..................................................................................................................................62 Sinh vin: Trn Quang Hng n, Phm Minh Tng, K53B.....................................62 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Th Nh Mai...................................................62 20. Nghin cu tng hp v c trng xc tc ca Zirconi sunfat mang ln SBA-15.....................................................................63 Sinh vin: Nguyn Vn Lc, K53B............................................................................63 Gio vin hng dn: PGS.TS. L Thanh Sn..........................................................63 21. Nghin cu iu ch axit rn trn c s bin tnh -Al2O3 bin tnh bi La v Zn.............................................................................63 Sinh vin: Nguyn Th Qunh, K53B........................................................................63 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Th Nh Mai...................................................63 22. Nghin cu iu ch xc tc lai dng cho phn ng ng phn ha n-hexan..........................................................................64 H v tn: Nguyn Th Thanh, K53B........................................................................64 Gio vin hng dn: PGS.TS. Hoa Hu Thu..........................................................64 23. Nghin cu tng hp v nh gi hot tnh quang xc tc ca hn hp oxit Fe2O3 - TiO2............................................................................................................64 Sinh vin: Phm Th Tn, K53B...............................................................................64 Gio vin hng dn: TS. Nguyn Thanh Bnh........................................................64 Study on the synthesis and evaluation of Fe2O3-TiO2 mixed oxides in the photocatalytic activity............................................................64 24. Nghin cu ch to v tnh cht in ho ca vt liu ZnO bng phng php vi sng.......................................................................................................................65 Sinh vin: Bi Thy Ngn, K53S...............................................................................65 Gio vin hng dn: TS. Nguyn Th Cm H.......................................................65 Production and electrochemical properties of ZnO materials using microwave method..........................................................65 25. Kho st hot tnh xc tc ca mt s xc tc ch to trn c c s oxit st, oxit mangan trong phn ng oxi ha pha lng x l thuc nhum hot tnh...................................................................65

31

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Sinh vin: Nguyn Th Tnh, K53S............................................................................65 Gio vin hng dn: PGS.TS. Cao Th H............................................................65 Investigation of a catalytic activity of catalyst made on the basis of iron oxide, manganese oxide in the wet air oxidation handling reactive dyes....................................................66 26. Nghin cu thnh phn ha hc cy gio c lam .................................................66 (Gynostemma pentaphyllum (Thunb))........................................................................66 Sinh vin: Phm Th Hng, K53B ..................................................................66 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn u....................................................66 Study on the chemical composition of Gynostemma pentaphyllum (Thunb)......67 27. Nghin cu thnh phn ha hc cy c roi nga (Verbena officinalis L.).................................................................68 Sinh vin: Phm Th Dng, K53B...........................................................................68 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn u....................................................68 Study on the chemical composition of Verbena officinalis L.....................................68 28. Nghin cu nh hng ca mt vi yu t n kh nng xc tc ca oxit hn hp CuO-CeO2 bng phng php tm...............................................................69 Sinh vin: Lu Ngc Mai, K53A...............................................................................69 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Bng ...............................69 Influence of some factors on the performance of mixed oxide CuO-CeO2 prepared by the impregnation method for the phenol oxidation..........................................................................................69 29. Nghin cu kh nng hp ph v trao i vi ion NH4+ ca zeolit NaY ng dng trong x l mi trng..................................................................................70 Sinh Vin: L Thc Tr, K53B.......................................................................70 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Th Nh Mai...............................70 Research for adsorption capacity of NH4+ ion exchance with in this NaY zeolit the application environmental treatment....................................................................70 30. Nghin cu kh nng x l mu dt nhum bng phng php hp ph trn qung Mn-Cao Bng bin tnh bng Fe2O3.....................................................................71 Sinh vin: Nguyn Th Minh Nguyt, K53S...............................................................71 Gio vin hng dn: PGS.TS. Cao Th H, ThS.V Th Hu.................................71 31. Tng hp v nghin cu tnh cht phc cht axetylaxetonat ca Crom(III) v st(III).......................................................................................................................71 Sinh vin: L Th Mn, K53S....................................................................................71 Gio vin hng dn: PGS.TS. Triu Th Nguyt ....................................................71 Synthesis and investigate properties of iron(III) and chromium(III) acetylacetonat complexes..................................................................................................................72

32

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

32. Tng hp v nghin cu ng dng ca Cu2O nano.............................................72 Sinh vin: Nguyn Vn Quyn, K53A.......................................................................72 Gio vin hng dn: PGS.TS. Triu Th Nguyt ...........................................72 Synthesis and study on applications of nano-sized Cu2O..........................................72 33. Tng hp v nghin cu tnh cht phc cht axetylaxetonat ca Coban(II) v Niken(II)...................................................................................................................72 Sinh vin: o Th An, K53S ...................................................................73 Gio vin hng dn: PGS.TS. Triu Th Nguyt.............................73 Synthesis and investigation of properties of coban(II) acetylacetonate and nickel(II) acetylacetonate complexes......................................................................73 34. Tng hp v nghin cu tnh cht phc cht axetylaxetonat ca ng(II) v km(II)......................................................................................................................73 Sinh vin: Nguyn Th Ngc Hn, K53S..............................................................73 Gio vin hng dn: PGS.TS. Triu Th Nguyt ....................................................73 Synthesis and investigation of properties of copper(II) acetylacetonat and zinc(II) acetylacetonat complexes........................................................................................74 35. Tng hp v nghin cu mt s phc cht ca Ni(II), Co(II), Cu(II) vi benzoyl thioure v 1-adamantan cacbonyl thioure..........................................................................74 Sinh vin: Nguyn Th Thu Hin, K53S.....................................................................74 Gio vin hng dn: TS. Nguyn Hng Huy...........................................................74 Synthesis and studies of Ni(II), Co(II), Cu(II) complexes with benzoyl thiourea and 1-adamantancarbonylthiourea.................................74 36. Nghin cu tng hp v cu to ca phc cht Valadyl vi N,N-bis(salicyl) etylendiamin............................................................75 Sinh vin: Trn Th Thng, K53S..............................................................................75 Gio vin hng dn: TS. Nguyn Hng Huy...........................................................75 Synthesis and structure of the complex of Vanadyl with N,N-bis(salicyl) ethylenediamine.......................................................................................................75 37. Tng hp phc cht ca hn hp t him v ng vi phi t 1,1-(2,6bispyridyl)bis-3-phenyl-1,3-propane-dione...........................................................75 Sinh vin: Nguyn Th Vn, K53S.............................................................................75 Gio vin hng dn: TS. Nguyn Hng Huy...........................................................75 Synthesis of trinuclear Cu(II) - Lanthanoide Cu(II) complexes from 1,1-(2,6-bispyridyl)bis-3phenyl-1,3-propane-dione.......................................................................................76 38. Nghin cu tng hp v cu to ca phc cht paladi(II) vi thiosemicacbazon benzandehit..............................................................................................................76 Sinh vin: L Th Yn, K53S......................................................................................76 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh Ngc Chu....................................................76

33

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Synthesis and structure of the complex of palladium(II) and thiosemicarbazone benzaldehide.............................................................................................................76 39. Nghin cu tng hp v cu to ca phc cht paladi(II) vi N(4)-metyl thiosemicacbazon benzandehit.....................................................77 Sinh vin: Nguyn Th H Chi, K53A.......................................................................77 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh Ngc Chu....................................................77 Research on synthesis and structure of the complex of palladium(II) with N(4)- methyl thiosemicarbazone benzaldehide....................77 40. Nghin cu tng hp v cu to ca phc cht paladi(II) vi N(4)-metyl thiosemicacbazon pyruvic.......................................................................................77 Sinh vin: ng Th Thanh Hu, K53S.....................................................................77 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh Ngc Chu....................................................77 Research on synthesis and structure of the complex of palladium(II) and N(4) -methyl thiosemicacbazon pyruvic.........................................................................78 41. iu ch Ag/TiO2 nano bng phng php tm..................................................78 Sinh vin: Cao Th Vn Huyn, Trn Lan Hng, K53S..........................................78 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh Ngc Chu....................................................78 Systhesis Synthesis of Ag/TiO2 nanoparticles by impregnation method...........78 42. Nghin cu iu ch v kh nng ng dng ca bt titan ioxit kch thc nano bin tnh bng bc .........................................................................................79 Sinh vin: Dng Th Thu Hng, K53S..................................................................79 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh Ngc Chu....................................................79 Preparation of Silver doped titanium dioxide nanomaterial by sol-gel method and study on their applications...............................................79 43. Tng hp v so snh st hu c iu ch t bentonit Php v bentonit Bnh Thun.............................................................79 Sinh vin: Trng Th Hng, K53S........................................................................79 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nghim Xun Thung..........................................79 44. Nghin cu khong talc Ph Th v thm d kh nng ng dng ca n trong iu ch vt liu gm...............................................................................................80 Sinh vin: Th Thu, K53S ..................................................................................80 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nghim Xun Thung..........................................80 45. Kho st qu trnh bin tnh bentonit Thanh Ho ng dng lm vt liu x l mi trng................................................................80 Sinh vin: Nguyn Th Tho, K53S...........................................................................81 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nghim Xun Thung...............................................81 46. Nghin cu kh nng hp ph ion kim loi Mn2+, Fe2+ trong dung dch bi khong bentonit Thanh Ha hot ho bng axit....................................................................................................81 Sinh vin: Nguyn Th Thanh Mai, K53S..................................................................81

34

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Gio vin hng dn: PGS.TS. Nghim Xun Thung..........................................81 47. Kho st nh hng ca ph gia hn hp tro bay - Polivinylancol (PVA) n tnh cht ca ximng...............................................................................................82 Sinh vin: Nguyn Hng Phong, K53A ....................................................................82 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nghim Xun Thung..............................................82 48. Nghin cu nh hng ca ph gia metacaolanh, hp cht carboxymethyxenllulose (CMC) ti qu trnh hydrat ho xi mng Hong Thch..........................................................................82 Sinh vin: Trn Ngc Hng, K53B............................................................................82 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nghim Xun Thung..........................................82 49. Tm hiu c t BTEX trong kh thi xe gn my 2 k ........................83 ....................................................................................................................83 Sinh vin: Hong Th Hng, V Th Hu, K53S....................................................83 Gio vin hng dn: GS.TS. Phm Hng Vit, ThS. Nguyn Trng Qun..........83 Determination of emission factor of organic pollutants BTX in exhaust gas from several of motocycles.............................................................84 50. Nghin cu iu ch vt liu titan ioxit kch thc nano mt c bin tnh bng nit v km...........................................................84 Sinh vin: Cao Phng Anh, K53A...........................................................................84 Study on preparation of nanosized titania materials doped nitrogen and zinc..........................................................................................85 51. Nghin cu iu ch, kho st cu trc v tnh cht quang xc tc ca TiO2 kch thc nano mt c bin tnh bng lu hunh..................................................................................................................85 Sinh vin: Nguyn Th Thy Dng, K53A...............................................................85 Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng.........................................................85 Study on preparation, structure and photocatalytic activity of nanosized titania materials doped sulphur.........................................85 52. Nghin cu iu ch vt liu titan ioxit kch thc nano mt trn cht mang bentonite.......................................................................86 Sinh vin: on Thin Hng, K53A.......................................................................86 Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng ........................................................86 Study on preparation of nanosized titania materials on bentonite...........................86 53. iu ch v nghin cu cu trc, tnh cht quang xc tc TiO2 kch thc nano mt c bin tnh nit v lu hunh...................................................................87 Sinh vin: H Th Oanh, K53A..................................................................................87 Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng.........................................................87 Study on preparation of nanosized titania materials doped nitrogen and sulphur.87

35

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

54. Nghin cu iu ch vt liu titan ioxit kch thc nano mt c bin tnh bng km........................................................................87 Sinh vin: Phm Th Tho, K53A..............................................................................88 Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng.........................................................88 Study on preparation of nanosized titania materials doped zinc..............................88 55. Nghin cu iu ch bt TiO2 kch thc nanomet c bin tnh bng Nit (-III)...............................................................................88 Sinh vin: T Th Bch Thy, K53A...........................................................................88 Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng.........................................................88 Study on preparation of nanosized titania materials doped N(-III).........................89 56. Nghin cu iu ch vt liu titan ioxit kch thc nano mt bin tnh bng nit bng phng phap tng hp pha rn..............................................................................89 Sinh vin: Phm Quc Vit, K53A............................................................................89 Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng.........................................................89 Study on preparation of nanosized titania materials doped nitrogen by interaction of solid phases.......................................................90 57. iu ch TiO2 bin tnh lu hunh bng phng php thy phn v th hot tnh quang xc tc ca n.......................................................................................90 Sinh vin: Bi Th Thanh Nguyt, K53B...................................................................90 Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng.........................................................90 58. Nghin cu iu ch bt TiO2 c bin tnh bc bng phng php sol - gel.....................................................................................90 Sinh vin: Trn Thanh Bnh, K53S............................................................................90 Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng.........................................................90 Study on preparation of nanosized titania materials doped silver ion by sol-gel method.........................................................................91 59. Nghin cu, iu ch TiO2 kch thc 3 nm bin tnh lu hunh bng phng php tm H2SO4 v kho st hot tnh xc tc quang...........................................................................................91 Sinh vin: Nghim Th Du, K53S.............................................................................91 Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng.........................................................91 Study on preparation of nanosized titania materials doped sulphur by drenching method TiO2 with H2SO4 and study on photocatalytic ability of prepared products....................................................................................................................91 60. Nghin cu, iu ch TiO2 kch thc 3 nm bin tnh S bng phng php thy phn n gin v kho st hot tnh xc tc quang...........................................................................................92 Sinh vin: Phm Th Th, K53S................................................................................92 Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng.........................................................92

36

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Study on preparation and photocatalytic ability of nanosized titania materials doped sulphur by simple hydrolyzing method .....................................................92 61. Nghin cu iu ch bt TiO2 c bin tnh bc bng phng php ng kt ta trong dung mi ru - nc.............................................................................93 Sinh vin: Trn Th Ton, K53S................................................................................93 Study on preparation of Ag-doped nanosized titania powders by coprecipitated method in solution of water and ethanol...............................................................93 62. Nghin cu tng hp cht pht quang ytri silicat kch hot bi xeri....................................................................................................94 Sinh vin: ng Th Thu Hng, Lu Th Ngc H, K53B........................................94 Gio vin hng dn: GS.TS. Nguyn Trng Uyn, PGS.TS. L Xun Thnh.........94 63. Tng hp CeO2 cu trc nano bng phng php bc chy v ng dng trong hp ph As................................................................................................................94 Sinh vin: V Th Thanh Hng, K53A....................................................................94 Gio vin hng dn: GS.TS. Nguyn Trng Uyn..................................................94 64. Xc nh hm lng chlorophyl c trong mt s loi l cy.......................................................................................95 Sinh vin: Cao Nguyn Hng Nhung, K53B ............................................................95 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh L Hng, CN. Ng Hng nh Thu................95 65. Nghin cu v tng hp phc rn ca nguyn t t him LA La vi axit amin l-tyrosin.....................................................................................................................96 Sinh vin: Nguyn Thnh Trung, K53B ...................................................................96 Gio vin hng dn: GS.TS. Nguyn Trng Uyn, PGS.TS. L Hu Thing.........96 66. Nghin cu x l phm nhum 2-nitromino-5-nitro-hexahydro-1-triazine-3.5 bng phng php keo t.......................................................................................96 Sinh vin: Ng Th Minh, L Th Phng Tho,, K53B............................................96 Gio vin hng dn: ThS. o S c...................................................................96 67. Nghin cu ti u ha cc iu kin hp ph axit lactic ca nha trao i anion..........................................................96 Sinh vin: Nguyn Th Kiu Loan, K53B..................................................................96 Gio vin hng dn: TS. Ng Th Thanh Vn.........................................................97 68. Tng hp v c tnh ca copolyme alkylacrylate-acrylic acid s dng lm ph gia lm gim nhit ng c (PPD) ca du m bi trn v nhin liu sinh hc..........................................................97 Sinh vin: L Minh Ngn, K52 Chng trnh Tin tin............................................97 Gio vin hng dn: PGS.TS. Phm Ngc Ln......................................................97 Synthesis and characterization of alkylacrylate-acrylic acid copolymers being used as pour point depressant (PPD) for lubricants and biodiesel..............................98

37

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

69. Nghin cu tng hp v c trng tnh cht ca copolyme alkylacrylat-maleic anhydrit s dng lm ph gia gim nhit ng c cho du, m bi trn v biodiesel...........................................98 Sinh vin: Nguyn Th Phng Thu, K52 Chng trnh Tin tin............................98 Gio vin hng dn: PGS.TS. Phm Ngc Ln......................................................98 A study on synthesis and characterization of alkylacrylate-amaleic anhydride copolymers being used as PPD for lubricants and biodiesel ..............................99 70. Tng hp dn xut ca pichromene lm dn xut iu tr bnh bnh ung th mu...........................................................................100 Sinh vin: Nguyn Hong Yn, K52 Chng trnh Tin tin, ................................100 Gio vin hng dn: PGS.TSKH. Lu Vn Bi, TS. Mc nh Hng..................100 Sinh vin: Nguyn V Quang Thnh, K52 CNKHTN .............................................101 Gio vin hng dn: PGS.TSKH. Lu Vn Bi, TS. Mc nh Hng..................101 Synthesis of 3-nitro2-phenyl-2H-chromene, a potential anti-blood cancer agent. 101 72. X l nc thi dt nhum bng qu trnh Fenton d th s dng xc tc quang ha TiO2/diatomite................................................................................................101 Sinh vin: H Minh Nguyt, K52 Chng trnh Tin tin.......................................101 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh Ngc Chu, PGS.TS. Nguyn Vn Ni.......101 Treatment of textile wastewater by heterogeneous photo-Fenton process using TiO2/diatomite photocatalyst...............................................................................102 73. Loi b Asen khi nc bng vt liu st chng st...........................................102 Sinh vin: Mai Phng T, K52 Chng trnh Tin tin........................................102 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, PGS.TS. Nguyn Vn Ri...........102 Removal of Arsenic from contaminated water using iron pillared clay....................................................................................................103 74. c trng tnh cht in ha v quang ho ca vt liu nano ZnO iu ch bng phng php thy nhit..............................................................................104 Sinh vin: Hong Th Hng Tho, K52 C nhn ti nngCNKHTN .................104 Gio vin hng dn: TS. Nguyn Xun Hon, TS. Nguyn Th Cm H..............104 Electrochemical and optical properties of zinc oxide materials prepared by hydrothermal method............................................................................................104 75. Nghin cu cu trc v hot tnh ca khng sinh -Lactam thng qua phn mm Gaussian 2003..................................................105 Sinh vin: Nguyn Phng Tho, K52 Chng trnh Tin tin..............................105 Gio vin hng dn: PGS.TS. L Kim Long ........................................................105 Studying structure and activity of -Lactam antibiotics by using Gaussian 2003 software...............................................................................106 76. Km oxit nano: tnh cht v ng dng................................................................106 Sinh vin: Phm Nh , K52 Chng trnh Tin tin.............................................106 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh Ngc Chu..................................................106

38

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Zinc Oxide nanoparticles: properties and applications...........................................107 77. Gp phn nghin cu cy da di (Pandanus tectorius) Vit Nam.....................................................107 Sinh vin: inh Anh V, K52 Chng trnh Tin tin............................................107 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn u..................................................107 Contribution to the research of Pandanus tectorius................................................108 78. Xc nh clorua trong mu sinh hc bng phng php trc quang, s dng thy ngn (II) nitrat v diphenylcarbazone........................................................109 Sinh vin: Nguyn Khnh Hong, K52 Chng trnh Tin tin.............................109 Gio vin hng dn: TS. Phm Th Ngc Mai......................................................109 Spectrophotometric determination of chloride in biological samples using mercury nitrate and diphenylcarbazone.............................................................................110 79. iu ch TiO2 bin tnh Y....................................................................................110 Sinh vin: Nguyn Hu Hiu, K52 Chng trnh Tin tin....................................110 Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng.......................................................110 Synthesize TiO2 doped Y............................................................................................111 80. Xc nh ng thi cc penicillin bng phng php sc k lng hiu nng cao vi detect hunh quang.......................................................................................111 Sinh vin: Hong Th Hng, K52 Chng trnh Tin tin....................................111 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ri......................................................111 Simultaneous determination of penicillins by HPLC with fluorescence detection..................................................................112 81. Gp phn nghin cu ha hc c sen (Nelumbo nucifera Gaertn)...................................................................................112 Sinh vin: Mai Th Nhn, K52 Chng trnh Tin tin...........................................112 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn u..................................................112 Chemical investigation of the root of Nelumbo nucifera Gaertn............................113 82. Nghin cu ha hc cc hp cht thin nhin t cy Tng qun si (Alnus nepalensis D. Don, Betulaceae).............................................................................114 Sinh vin: Th Kim Hu, K52 Ti nng Tin tinCNKHTN..............................114 Gio vin hng dn: PGS.TS. Phan Minh Giang.................................................114 Chemical study of natural products from Alnus nepalensis D. Don (Betulaceae)..................................................................115 83. Cu2O kch thc nano v nhng ng dng ca mng mng mng Cu2O kch thc nano....................................................115 Sinh vin: Phan Thy Chi, K52 Chng trnh Tin tin.........................................115 Gio vin hng dn: PGS.TS. Triu Th Nguyt...................................................115 Cu2O nanosize and some applications of Cu2O nanosize thin film........................116 84. Kho st thnh phn ha hc trong thn cy Bn tay ma.................................116

39

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Sinh vin: Li Hong Yn, K53 Chng trnh Tin tin ........................................116 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn u..................................................116 The investigation of chemical constituents of the stems of Heliciopsis lobata.......117 85. Phn lp v xc nh cu trc xanthone t v mng ct xanh..............................................................................................117 Sinh vin: Th Mai, K53 Chng trnh Tin tin ..............................................117 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn u ...............................................117 Isolation and structural determination of xanthones from the green fruits of Mangosteen (Garcinia mangostana L.)...............................................................118 86. Tng hp vt liu xc tc axit rn gamma Al2O3 doping bi Zn, La cho phn ng este ha, s dng sn phm nh lm dung mi ty mc in trn bao b polyme trc khi a vo ti ch.........................................................................118 Sinh vin: Hong Th Thanh Lan, K53 Chng trnh Tin tin..............................118 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Th Nh Mai.................................................118 Synthesis material of gamma Al2O3 doping Zn, La as a solid acid catalyst for esterification using product to remove ink trace on polymer packing before recycling..................................................................................................................119 87. Nghin cu tnh cht xc tc ca Zeolite HY trong phn ng ng phn ha - pinene...........................................................119 Sinh vin: Phm Th Hng Ngt, K53 Chng trnh Tin tin.............................120 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Th Nh Mai.................................................120 Study on catalyst hy zeolite in the isomerization of - pinene.................................120 88. X l nc thi dt nhum bng qu trnh Fenton d th quang ha.............................................................121 Sinh vin: Danh Th Hng, K53 Chng trnh Tin tin......................................121 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, NCS. Phm Th Dng............121 Treatment of textile wastewater by novel active photochemically heterogeneous fenton process........................121 89. Tnh cht ca vt liu nano Fe3O4 iu ch bng phng php thy nhit...............................................................121 Sinh vin: L Th Sn, K53 Chng trnh Tin tin...............................................121 Gio vin hng dn: TS. Nguyn Xun Hon............................................121 Property of the nanomagnetite Fe3O4 prepared using hydrothermal method.................................................................122 90. iu ch apatit hp ph kim loi nng trong nc cp................................122 Sinh vin: V Th Hin, K53 Chng trnh Tin tin .............................................123 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Hng Cn.....................................................123 Preparation of fresh apatite for adsorption of heavy metals in supply water..................................................123

40

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

91. iu ch -Nitrostyrene lm cht u tng hp Pichromene lm thuc cha bnh ung th mu..................................................................................................123 Sinh vin: Don Thu Hng, K53 Chng trnh Tin tin.......................................124 Gio vin hng dn: PGS.TSKH. Lu Vn Bi, TS. Mc nh Hng..................124 ................................................................................................................................124 The structure of product is determined by the date of IR-, MS- and 1H-NMR spectroscopy...........................................................................................................124 92. M phng qu trnh to xon beta-hairpin nhit thp..............................125 Sinh vin: Nguyn c Trung, K53 Chng trnh Tin tin ..............................125 Gio vin hng dn: PGS.TS. L Kim Long.........................................................125 Simulation of beta-hairpin folding at low temperature...........................................125 Sinh vin: Nguyn Thanh Bnh, K53 Chng trnh Tin tin.................................126 Gio vin hng dn: PGS.TSKH. Lu Vn Bi, TS. Mc nh Hng..................126 126 94. Phn tich dang Selen s dung phng phap ng hoc xuc tac quang..................................................127 Sinh vin: Nguyn Hoai Thu, K53 Chng trnh Tin tin.....................................127 Giao vin hng dn: PGS.TS. Ta Thi Thao...........................................................127 Speciation analysis of Selenium using catalytic kinetic spectrophotometry...........................................................127 95. Kho st mt s tnh cht ha hc ca cc mu nc ti H Ni................................................................................128 Sinh vin: on Ngc Lan, K53 Chng trnh Tin tin........................................128 Gio vin hng dn: PGS.TS. T Th Tho..........................................................128 Sinh vin: Trn Hi Minh, K53 Chng trnh Tin tin ........................................128 Gio vin hng dn: PGS.TSKH. Lu Vn Bi....................................................128 97. n lp t sp xp, hng i mi trong lnh vc ch to sensor in ha..........................................................................................129 Sinh vin: Trng Ngc Thnh, K53 Chng trnh Tin tin................................129 Gio vin hng dn: TS. Nguyn Th Cm H.....................................................129 Self-assembled monolayer, a new orientation for electrochemical sensor area..................................................................................129 98. Xac inh ham lng asen trong nc..................................................................130 Sinh vin: oan Thi Bich Ngoc, K53 Chng trnh Tin tin ...............................130 Giao vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ri......................................................130 Determination arsenic contamination in water........................................................130 99. Tng hp nano vng bng phn ng kh axit Chloroauric..............................131 Sinh vin: Nguyn Thi Cng, K53 Chng trnh Tin tin.................................131 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Hng Cn.....................................................131

41

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Synthesis of nanogold by the reduction of Chloroauric acid...................................131 100. Phng php mi iu ch este succinat lm nguyn liu tng hp thuc homoharringtonine iu tr bnh ung th mu..................................................132 Sinh vin: Phm Trng Lm, K53 Ti nng Tin tinCNKHTN.............................132 Gio vin hng dn: PGS.TSKH. Lu Vn Bi, TS. Mc nh Hng .................132 101. iu ch ng (I) oxit c nano v ng dng ca ng (I) oxit c nano dng mng mng...............................................................133 Sinh vin: Pham Vn Thun, K53 Chng trnh Tin tin ....................................133 Gio vin hng dn: PGS.TS. Triu Thi Nguyt...................................................133 Synthesis of nano-sized cuprous oxide and applications of nano-sized cuprous oxide thin film......................................................................134 102. iu ch bt TiO2 kch thc nano mt c bin tnh bng N theo phng php thy phn TiCl4 trong dung dch nc............................................................................................134 Sinh vin: V Th Hng, K53 Chng trnh Tin tin.........................................135 Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng .....................................................135 Preparation of N - doped Titanium dioxide powder from TiCl4 and ammonia......................................................................................135 Sinh vin: L Quang ip, K53 Chng trnh Tin tin.........................................135 Gio vin hng dn: PGS.TSKH. Lu Vn Bi, TS. Mc nh Hng..................136 104. Tng hp SBA-15 lm nn cho Zirconi oxit sun pht ha xc tc cho qu trnh ng phn ha..............................................................................................136 Sinh vin: Trung Hiu, K53 Chng trnh Tin tin.........................................136 Gio vin hng dn: PGS.TS. L Thanh Sn........................................................136 Preparization and characterization of mesoporous SBA-15 supported sulfated zirconium oxide for isomerization........................................................................137 105. Nghin cu xc nh lng vt cc kim loi nng trong nc bng cc phng php vn-ampe.......................................................................................................137 Sinh vin: H ng Hng, K53 Chng trnh Tin tin ........................................137 Gio vin hng dn: PGS.TS. T Th Tho..........................................................137 Direct Voltammetric analysis of heavy metals in water samples............................138 106. Tng hp vt liu v xc nh cu trc b mt liu mao qun trung bnh SBA-15........................................................................139 Sinh vin: Dng Sn Tng, K53 Chng trnh Tin tin .....................................139 Gio vin hng dn: TS. Nguyn Tin Tho.........................................................139 Synthesis and study on the structural surface of SBA-15 material........................139 107. Tng quan v tng hp v ng dng ca vt liu mao qun trung bnh MCM-41........................................................139 Sinh vin: Bi Vn Dng, K53 Chng trnh Tin tin........................................139 Gio vin hng dn: PGS.TS. Quang Trung..................................................139

42

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Overview of synthesis and application of MCM - 41...............................................140 108. Nghin cu ha hc l cy Dy n gnh..........................................................140 Sinh vin: Nguyn Th Hng, K53 Chng trnh Tin tin....................................141 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn u .................................................141 Chemical investigation of the leaves of Gouania leptostachya DC.........................141 109. Este ha cho m c Ba sa vi ethanol bng xc tc Amberlyst-15 nh gi thnh phn axit bo bng phng php GS - MS.................................................................................142 Sinh vin: ng Trn Chin, K53 Chng trnh Tin tin.....................................142 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Th Nh Mai.................................................142 Transesterification of Basa oil with ethanol on Amberlyst - 15 to evaluate essential fatty acids by GC - MS..........................................................................................142 110. Nghin cu x l nc thi dt nhum bng phng php oxi ha tng cng s dng quang xc tc trong vng nh sng kh kin..............................................................................143 Sinh vin: Nguyn Hu Huy, K53 Chng trnh Tin tin .................................143 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, NCS. L Th Thanh Thy..........143 Study on treatment of dye chemicals in textile wastewater by advanced oxidation processes using visible light photocatalysts.........................................................144 111. Synthesis of the catalysts for biodiesel production...........................................144 Sinh vin: Choijilsuren Delgermurun, K53 Chng trnh Tin tin.......................144 Gio vin hng dn: PGS.TS. L Thanh Sn........................................................144 112. Nghin cu ch to vt liu hp ph Al2O3-CeO2, nh gi kh nng hp ph cation kim loi nng v anion asenat...................................................................145 Sinh vin: Th Hin, K53B.................................................................................145 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Hng Cn.....................................................145 113. Nghin cu iu ch dung dch bc nano mt cao v kh nng mang trn vi cotton bin tnh........................................................145 Sinh vin: L Th Nhung, K53B ..............................................................................145 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Hng Cn.....................................................146 114. Nghin cu kh nng dit khun ca MnO2 mang trn ong bin tnh...................................................................................146 Sinh vin: L Vn Thn, K53A ................................................................................146 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Hng Cn.....................................................146 115. Nghin cu ch tao vt liu MnO2 mang trn cat lam vt liu x ly NH4+ trong mi trng nc................................................146 Sinh vin: Pham Hng Giang, Pham Thi Hu, K53A...........................................147 Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Hng Cn.....................................................147 116. nh gi hiu qu loi b asen v st ca b lc ct ti x Mai ng, huyn Kim ng, tnh Hng Yn...........................................147

43

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Sinh vin: Vi Th Mai Lan, Hong Vn in, K53B...............................................147 Gio vin hng dn: GS.TS. Phm Hng Vit......................................................147 Evaluation of arsenic, iron removal in ground water by sand filter.......................147 at Mai Dong Commune, Kim Dong District, Hung Yen Province..........................147 117. Nghin cu v vt liu nano, phng php iu ch nano bc v nano ng mt oxit...........................................................................148 Sinh vin: Nguyn Th Hin, K53B.........................................................................148 Gio vin hng dn: PGS.TS. Bi Duy Cam, PGS.TS. Quang Trung............148 ...............................................................................................................................148 118. Pht trin phng php chit phn on asen trong trm tch...............................................................................................148 Sinh vin: Phm Th Hng, K53B ..........................................................................149 Gio vin hng dn: GS.TS. Phm Hng Vit, TS. Phm Th Kim Trang...........149 Asenic fractionation in sediments using a developed sequential extraction procedure................................................................................................................149 119. Cng ngh ti ch nha t thit b in, in t thi b..................................149 Sinh vin: Trn Xun Tin, K53A ............................................................................149 Gio vin hng dn: PGS.TS. Quang Trung..................................................149 Plastic recycling technology from electrical equipment, electronics disposal................................................................................................150 120. nh gi s tch ly asen trong mt s mu loi rau thu thp ti x Mai ng, huyn Kim ng, tnh Hng Yn............................150 Sinh vin: V Th Huyn Trang, K53B ...................................................................150 Gio vin hng dn: GS.TS. Phm Hng Vit, ThS. Vi Th Mai Lan...................150 Assessment of the accumulation of arsenic in some vegetable samples collected in Mai Dong Commune, Kim Dong District, Hung Yen Province........................151 121. Nghin cu iu ch v c tnh xc tc ca vt liu titandioxit bin tnh....151 Sinh vin: Trn Th Quyn, K53B ..........................................................................151 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, NCS. Nguyn Th Diu Cm....151 Preparation and catalytic properties of modified TiO2...........................................152 122. Nghin cu qu trnh Fenton s dng xc tc quang ha d th trn c s Ilmenite bin tnh x l phm vng phn tn E3-G trong mi trng nc................................................................152 .............................................................................................................................152 Sinh vin: Nguyn Th o, K53B..........................................................................152 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, ThS. Phm Th Dng ............152 The study of Fenton process using heterogeneous photocatalysts based on modified Ilmenite for treating disperse yellow dye E-3G in aqueous solution................152

44

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

123. Nghin cu qu trnh Fenton s dng xc tc quang ha d th trn c s h vt liu Fe-TiO2 x l phm vng phn tn E-3G trong mi trng nc................................................................153 ................................................................................................................................153 Sinh vin: Nguyn Th Minh Chm, K53A..............................................................153 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, ThS. Phm Th Dng ....153 Study on Fenton process using heterogeneous photocatalysts Fe - TiO2 for treating disperse yellow dye E-3G in aqueous solution......................................................................................153 124. Nghin cu qu trnh Fenton s dng xc tc quang ho d th trn c s h vt liu Fe-TiO2/Diatomite v ng dng x l phm vng phn tn E-3G trong mi trng nc.............................154 Sinh vin: Nguyn Trng Cng, K53B .................................................................154 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, ThS. Phm Th Dng ............154 154 The study of heterogeneous photo-Fenton process based on Fe-TiO2/Diatomite materials and their application for treating disperse yellow dye E-3G in aqueous solution.....................................................................................................154 125. Nghin cu kh nng hp ph phm nhum trn bentonit chng nhm - hu c......................................................................154 Sinh vin: Quch Th Hng, K53A.......................................................................154 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, ThS. Nguyn Th Diu Cm. .154 Study on adsorption of dye chemicals by organic-Al-pillared bentonite..........................................................................155 126. Kho st iu kin phn ng tng hp mt s (2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl) thiosemicarbazon ca benzaldehyd th.....................................................................................................155 Sinh vin: T Th Kiu Trang, K53A.......................................................................155 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh..............................................155 NCS.ThS. L Th Hoi....................................................................155 127. Xc nh ng thi Pb2+ v Sn2+ bng phng php von-ampe ha tan anot trn in cc git thy ngn treo.................................156 Sinh vin: Nguyn Th Hnh, Phm Th Thng, K53S.........................................156 Gio vin hng dn: ThS. L Th Hng Giang...................................................156 128. Phn tch mc nhim thuc tr su DDTs trong mu t ti mt s kho thuc tr su c thuc tnh Nam nh................................................................156 Sinh vin: Trn Th Thm, K53S...................................................................156 Gio vin hng dn: TS. Nguyn Th nh Hng................................................156 Analysis of pollution levels of pesticides in soil at some old pesticide storage in Nam Dinh Province.........................................................................................................157

45

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

129. Kho st v ti u ha quy trnh phn tch PBDEs trong trm tch.......................................................................................................158 Sinh vin: Phm Minh Hiu, K53A...........................................................158 Gio vin hng dn: GS.TS. Phm Hng Vit......................................................158 130. Tch v xc nh axit bo trong du vng v m ln Vit Nam bng phng php sc k kh vi detector ion ha ngn la (GC/FID).................................................................................................158 Sinh vin: Chu Th Thanh, Hong Thanh Thi, K53A............................................158 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Xun Trung .............................................159 131. Nghin cu nh lng tannin trong mn da v la chn phng php loi b tannin trong mn da lm t sch v gi th....................................................................................159 Sinh vin: Hong Quc Anh, K53A..................................................................159 Gio vin hng dn: PGS.TS. T Th Tho..........................................................159 Quantification of tannin in coconut coir dust...........................................................160 methods for removing tannin in coconut coir dust to produce biological products .................................................................................................................................160 132. Xc nh hm lng nguyn t vi lng Zn trong mu sa bt bng phng php ph hp th nguyn t ngn la F-AAS..............................................................161 Sinh vin: Nguyn Thu Hng, K53A.....................................................................161 Gio vin hng dn: TS. Vi Anh Tun..................................................................161 ..............................................................................................................................161 Determination of trace elements Zn in milk powder form by atomic absorption spectrometry using flame F-AAS.........................................................................161 133. Phng php trc quang xc nh F- trong nc bng phc nhm-xylenol da cam..........................................................................162 Sinh vin: Tng Th Ngn, K53A...........................................................................162 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Xun Trung..............................................162 134. Nghin cu kh nng hp ph ca Cu trn vt liu SiO2 bin tnh...................................................................................162 Sinh vin: Bi Th Thm, K53A...............................................................................162 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Xun Trung..............................................162 Study on adsorption capacity of Cu on SiO2 materials denature...........................163 1345. Xc nh hm lng Silic oxit, Magie oxit, Nhm oxit, Canxi oxit, St(III) oxit trong mu gch chu la................................................................................163 Sinh vin: Trn Duy Qun, K53A...........................................................................163 Gio vin hng dn: GS.TS. Trn T Hiu .................................................................................................................................164

46

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Determination of Silicon oxide, Magnesium oxide, Aluminum oxide, Calcium oxide, Iron (III) oxide in the form of refractory bricks....................................................................................................164 1356. Xc nh hm lng Bo oxit trong thy tinh..................................................164 Sinh vin: Nguyn Vn H, K53A.......................................................................164 Gio vin hng dn: GS.TS. Trn T Hiu...........................................................164 136137. Xc nh hm lng glucosamine trong thc phm chc nng bng phng php sc k lng hiu nng cao HPLC..................................................165 Sinh vin: Hong Th Hin, K53S.......................................................................165 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Xun Trung, CN. V Th Trang...............165 ..........................................................................................165 Determination of glucosamine functional in foods by high performance liquid chromatograpphy HPLC......................................................................................165 137138. Xc nh hm lng EGCG trong tr bng phng php sc k lng hiu nng cao HPLC..................................................166 Sinh vin: on Th Hi Yn, K53S.....................................................................166 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Xun Trung, CN. V Th Trang..............166 Determination of EGCG in tea by High Performance Liquid Chromatography - HPLC...................................166 138139. Xc nh Asen bng phng php phng php quang ph hp th phn t UV-VIS...................................................................167 Sinh vin: Trn Th Phng, K53B..................................................167 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ri......................................................167 Determination of Arsenic by the molecular absorption spectrum method UV-VIS...................................168 13940. Tng hp v nghin cu tnh xc tc quang ho ca vt liu ZnO.....................................................................................................168 ................................................................................................................................168 Sinh vin: Hong Thanh Tuyn, K53S...................................................................168 Gio vin hng dn: TS. Phm Th Ngc Mai......................................................168 ............................................................................................................................168 140141. Nghin cu kh nng hp ph Cadimi trn vt liu Nhm xit bin tnh bng phng php ph hp th nguyn t (F-AAS)...........................................................................168 Sinh vin: Nguyn Th Nhung, K53A...................................................................169 Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Xun Trung..............................................169 Research on Cadmium adsorption capacity of Alumium oxide on the material modification by atomic absorption spectrometer (F-AAS)................................169 1412. Xc nh ch (Pb) trong nc bng phng php chit lng - lng v ph hp th phn t UV-VIS..............................................................................................170

47

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Sinh vin: V Th Thu Hng, K53A......................................................................170 Gio vin hng dn: TS. Vi Anh Tun..................................................................170 Determining Lead (Pb) in water using solvent extraction methods - liquid and molecular absorption spectrum UV-VIS .................................................................................................................................170

48

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

1. Gp phn nghin cu tng hp mt s Glucopyranozyl Thiosemicarbazones ca Isatin th


Sinh vin: L Th Thu H, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh, NCS.ThS. Nguyn Th Kim Giang

ti tng hp c 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl thiosemicarbazide. T , tin hnh tng hp 4 hp cht 2,3,4,6-tetra-Oacetyl--D-glucopyranozyl thiosemicarbazon ca cc isatin th bng phn ng ca 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl thiosemicarbazide vi cc isatin th trong s c mt ca acid acetic bng trong dung mi methanol trong l vi sng. Bn cnh , ti s dng phng php TLC kho st thi gian ca phn ng trong l vi sng. Cu trc ca cc sn phm c xc nhn bng ph IR.

Contribution to synthesis of some substituted Isatin Glucopyranozyl Thiosemicarbazones


2,3,4,6-Tetra-O-acetyl--D-glucopyranozyl thiosemicarbazide were prepared by the known reaction. Four 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl thiosemicarbazones of substituted isatins were synthesized by reaction between 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl thiosemicarbazide and the corresponding subsituted isatins in the presence of glacial acetic acid in methanol under microwave reaction conditions. The influence of substituents to the reaction time were investigated. The structure of products were confirmed by IR spectroscopy.

2. Tng hp 4-Metyl-7-Hydroxycoumarin 3Acetyl-4Metyl-7-Hydroxycoumarin


Sinh vin: V Th Thu H, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh, NCS.ThS. Nguyn Th Kim Giang

ti kho st cc iu kin tng hp 4-metyl-7hydroxycoumarin v chuyn ho n thnh 3-acetyl-4-metyl-749

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

hydroxycoumarin bng phn ng acetyl ho vi acid acetic bng khi c mt ca P2O5. Cu trc ca sn phm c xc nhn bng ph IR.

Study on Synthesis of 4-Metyl-7Hydroxycoumarin 3-Acetyl-4-Metyl-7- Hydroxycoumarin


The reaction conditions for synthesis of 4-methyl-7-hydroxycoumarin were investigated. This coumarin was converted into 3-acetyl-4-methyl-7-hydroxycoumarin by acetylation reaction using glacial acetic acid in the presence of phosphorous pentoxide. The structure of products were confirmed by IR spectroscopy.

3. ng gp vo tng hp mt s Nphenylglycine
Sinh vin: L Th Giang, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh, NCS.ThS. Hong Thanh c

Mt s N-phenylglycine, cht u iu ch cc sydnone, c tng hp bng phn ng ca anilin, o-toluidin v 3-cloro-2-methylanilin vi acid monocloroacetic trong dung mi ethanol-nc. Cu trc ca cc sn phm c xc nhn bng ph IR.

Contribution to synthesis of some Nphenylglycines


Some N-phenylglycines, the precursor for preparation of sydnones, were synthesized by reaction of aniline, o-toluidine and 3-chloro-2-methylaniline with monochloroacetic acid in the ethanol-water. The structure of obtained products were confirmed using IR spectroscopy.

4. Gp phn tng hp mt s Galactopyranosyl Thiosemicarbazones ca Isatin th


Sinh vin: V c Trung, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh,

50

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

NCS.ThS. Nguyn Th Kim Giang

ti tng hp c mt s isatin th t cc R-aniline th khc nhau vi R l H, p-CH3, m-CH3, o-CH3, p-OCH3, o-OCH3, v m-OCH3 bng phng php Sandmeyer. T cc isatin th nhn c, tin hnh tng hp mt s hp cht (2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl)thiosemicarbazone ca chng phn ng vi (2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl) thiosemicarbazide. Cu trc ca cc sn phm c xc nhn bng ph IR.

Contribution to synthesis of some Galactopyranosyl Thiosemicarbazones of substituted Isatins


Some substituted isatins were prepared from corresponding R-anilines, with R = H, p-CH3, m-CH3, o-CH3, p-OCH3, o-OCH3, and m-OCH3 by Sandmeyers method. From these isatins, some (2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl) thiosemicarbazones were synthesized by its reaction to (2,3,4,6-tetra-O-acetyl--Dgalactopyranosyl) thiosemicarbazide. The structure of obtained products were confirmed by IR spectroscopy.

5. Gp phn nghin cu tng hp mt s nAlkyl Isatin (2,3,4,6-Tetra-O-Acetyl- -DGlucopyranosyl)-Thiosemicarbazon


Sinh vin: on Th Hng, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh, NCS.ThS. Nguyn Th Kim Giang

Mt s dn xut N-alkyl isatin nhn c bng s alkyl ho isatin khi s dng cc alkyl halide khc nhau, khi c mt ca kali carbonat trong dung mi DMF, v thc hin trong l vi sng. tng hp c 2,3,4,6-tetra-Oaxetyl--D-glucopyranosyl thiosemicarbazide. T , tin hnh tng hp 5 hp cht 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl thiosemicarbazon ca cc N-alkyl isatin bng phn ng ca 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl thiosemicarbazide vi cc isatin th trong s c mt ca axit axetic bng trong dung mi methanol trong l vi sng. Cu trc ca cc sn phm c xc nhn bng ph IR, 1H v 13C NMR (kt hp ph HSQC v HMBC) v MS.
51

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

th hot tnh sinh hc ca cc hp cht nhn c.

Contribution to study on synthesis of some nAlkyl Isatin (2,3,4,6-Tetra-O-Acetyl- -DGlucopyranosyl)-Thiosemicarbazon


Some N-alkyl isatins were obtained by alkylation isatin with different alkyl halides in the presence of potassium carbonate in DMF using miscrowave-assisted heating method. 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl thiosemicarbazide were prepared by the known reaction. Five 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl thiosemicarbazones of N-alkyl isatins were synthesized by reaction between 2,3,4,6tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl thiosemicarbazide and the corresponding N-alkyl isatins in the presence of glacial acetic acid in methanol under microwave reaction conditions. The influences of substituents to the reaction time were investigated. The structures of products were confirmed using IR, 1H and 13C NMR, HSQC, HMBC and mass spectra. Their biological activities were estimated.

6. Kho st iu kin phn ng tng hp mt s (per-o-acetyl- -d-glucopyranosyl) Thiosemicarbazon ca cc Acetophenon th


Sinh vin: Trnh Th Thu Lin, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh, NCS.ThS. L Th Hoi

tng hp c 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl thiosemicarbazide. tin hnh kho st mt s iu kin phn ng trong tng hp cc hp cht (2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-glucopyranozyl) thiosemicarbazon ca cc acetophenon th nh lng dung mi, thi gian phn ng, phng php un nng (trong l vi sng v un hi lu truyn thng). Phn ng c kim sot bng sc k bn mng. Kt qu cho thy phng php tin hnh phn ng trong l vi sng c nhiu u im hn, nh thi gian phn ng ngn hn, lng dung mi t hn v hiu sut phn ng

52

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

cao hn. tng hp c 8 hp cht 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--Dglucopyranosyl thiosemicarbazon ca cc acetophenon th bng phn ng ngng t ca (2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl) thiosemicarbazide vi cc acetophenon th bng phng php s dng l vi sng v un hi lu truyn thng.

Investigation of reaction conditions in synthesis of some (per-o-acetyl- -d-glucopyranosyl) Thiosemicarbazones of substituted Acetophenones
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl--D-glucopyranozyl thiosemicarbazide were prepared by the known reaction. Some reaction conditions in synthesis of some (2,3,4,6-tetraO-acetyl--D-glucopyranozyl)thiosemicarbazones of substituted acetophenones, such as amounts of solvent, reaction time, heating method (microwave-assisted and conventional). The termination of reaction were controlled by TLC. It shows that the microwave-assisted heating method has some advantages, such as shorter reaction time, less amounts of solvent, and higher productivity. Eight compounds of 2,3,4,6-tetra-Oacetyl--D-glucopyranosyl thiosemicarbazones of substituted acetophenones were synthesized by condensation reaction of (2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl) thiosemicarbazide with corresponding acetophenones.

7. Gp phn nghin cu tng hp mt s 2-iminothiazolidin-4-on t (per-O-acetyl)-d-galactopyranosyl Thiosemicarbazon ca Acetophenon th


Sinh vin: Nguyn Minh Tr, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh, NCS.ThS. L Th Hoi

iu ch c 4 hp cht 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--Dgalactopyranosyl thiosemicarbazon ca cc acetophenon th bng phn ng vi 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl thiosemicarbazide trong l vi sng. T cc thiosemicarbazon ny tng hp c 3 hp cht 2-

53

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

iminothiazolidin-4-on bng phng php dng l vi sng trong dung mi cloroform vi xc tc natri acetat khan. Phn ng c tin hnh trong l vi sng. Cu trc ca cc hp cht c xc nh bng phng php ph hng ngoi v ph 1H-NMR.

Contribution to study on synthesis of some 2iminothiazolidin-4-ones from (per-O-acetyl)--dgalactopyranosyl Thiosemicarbazones of substituted Acetophenones
Four compounds of 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl thiosemicarbazones of substituted acetophenones were obtained by reaction with 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl thiosemicarbazide in microwave oven. From these thiosemicarbazones, three compounds of 2-iminothiazolidin-4-ones were synthesized using microwave-assisted heating method in chloroform in the presence of sodium acetate. The structures of products were confirmed using IR and 1H NMR spectra.

8. Kho st iu kin phn ng tng hp mt s (per-O-acetyl- galactopyranosyl) Thiosemicarbazones ca cc Benzaldehydes th


Sinh vin: Trnh Th Thu Lin, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh, NCS.ThS. L Th Hoi

tng hp c 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl--D-glucopyranozyl thiosemicarbazide. tin hnh kho st mt s iu kin phn ng trong tng hp cc hp cht some (2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-glucopyranozyl) thiosemicarbazones ca cc benzaldehydes th nh lng dung mi, thi gian phn ng, phng php un nng (trong l vi sng v un hi lu truyn thng). Phn ng c kim sot bng sc k bn mng. Kt qu cho thy phng php tin hnh phn ng trong l vi sng c nhiu u im hn, nh thi gian phn ng ngn hn, lng dung mi t hn v hiu sut phn ng

54

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

cao hn. tng hp c 7 hp cht 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--Dglucopyranosyl thiosemicarbazones ca cc benzaldehydes th bng phn ng ngng t ca (2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl) thiosemicarbazide vi benzaldehydes tng ng.

Investigation of reaction conditions in synthesis of some (per-O-acetyl- galactopyranosyl) Thiosemicarbazones of substituted Benzaldehydes
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl--D-glucopyranozyl thiosemicarbazide were prepared by the known reaction. Some reaction conditions in synthesis of some (2,3,4,6-tetraO-acetyl--D-glucopyranozyl)thiosemicarbazones of substituted benzaldehydes, such as amounts of solvent, reaction time, heating method (microwave-assisted and conventional). The termination of reaction were controlled by TLC. Its shown that the microwave-assisted heating method has more advantages, such as shorter reaction time, less amounts of solvent, and higher productivity. Seven compounds of 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-glucopyranosyl thiosemicarbazones of substituted benzaldehydes were synthesized by condensation reaction of (2,3,4,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranosyl) thiosemicarbazide with corresponding benzaldehydes.

9. Gp phn nghin cu tng hp mt s Sydnone t Anilin th


Sinh vin: Nguyn Th Lin, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh, NCS.ThS. Hong Thanh c

Mt s N-phenylglycine, cht u iu ch cc sydnone, c tng hp bng phn ng ca p-toluidin, 2,3-dimethylanilin v 2,-dimethylanilin vi acid monocloroacetic trong dung mi ethanol-nc hoc ethyl monocloroacetat trong dung mi ethanol. T cc dn xut N-phenylglycine, tng hp c 3-phenyl- v 3-(4-methylphenyl)sydnone. Cu trc ca cc sn phm c xc nhn bng ph IR.

55

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Contribution to synthesis of some Sydnones from substituted Anilines


Some N-phenylglycines, the precursor for preparation of sydnones, were synthesized by reaction of p-toluidine, 2,3-dimethylaniline and 2,-dimethylaniline with monochloroacetic acid in the ethanol-water or with ethylmonochloroacetate in ethanol. From N-phenylglycines, 3-phenyl- and 3-(4-methylphenyl)sydnones were synthesized. The structure of obtained products were confirmed using IR spectroscopy.

10. Gp phn nghin cu tng hp mt s dn xut 4-methyl-7-alkoxycoumarin


Sinh vin: Nguyn Th Hu, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh, NCS.ThS. V Ngc Ton

ti tng hp c hp cht 4-methyl-7-hydroxycoumarin t mcresol v ethyl acetoacetat trong phn ng Pechmann. tng hp c 4 hp cht 7-alkoxy coumarin t hp cht trn bng phn ng vi mt s alkyl iodide trong dung mi aceton khi c mt kali carbonat. Cu trc ca cc hp cht tng hp c xc nhn bng ph IR.

Contribution to to synthesis of some 4-methyl-7-alkoxycoumarins


By Pechmann reaction compound of 4-methyl-7-hydroxycoumarin was obtained from m-cresol and ethyl acetoacetate. Four compounds of 7alkoxycoumarin by reaction of this coumarin with some alkyl iodides in the presence of potassium carbonate in acetone. The structure of the obtained products were confirmed by IR spectroscopy.

56

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

11. Gp phn nghin cu tng hp mt s dn xut 4-methyl-6-alkoxycoumarin


Sinh vin: Lu Th Cm T, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh, NCS.ThS. V Ngc Ton

ti tng hp c hp cht 4-methyl-7-hydroxycoumarin t mcresol v ethyl acetoacetat trong phn ng Pechmann. tng hp c 4 hp cht 7-alkoxy coumarin t hp cht trn bng phn ng vi mt s alkyl iodide trong dung mi aceton khi c mt kali carbonat. Cu trc ca cc hp cht tng hp c xc nhn bng ph IR.

Contribution to to synthesis of some 4-methyl-6alkoxycoumarins


By Pechmann reaction conpound of 4-methyl-7-hydroxycoumarin was obtained from m-cresol and ethyl acetoacetate. Four compounds of 7alkoxycoumarin by reaction of this coumarin with some alkyl iodides in the presence of potassium carbonate in acetone. The structure of obtained products were confirmed by IR spectroscopy.

12. Gp phn nghin cu v tng hp mt s azometin ca d-glucozamin


Sinh vin: H Th Hoa, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh, NCS.ThS. Nguyn Vn Quc

chuyn ho D-glucosamin hydrochloride thnh 4 azomethin bng phn ng vi cc benzaldehyde th khc nhau trong dung mi methanol khi c mt NaOH rn. tin hnh chuyn ho cc azomethin ny thnh cc dn xut 1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy--D-glucopyranose bng phn ng vi anhydrid acetic trong dung mi pyridin. Cu trc ca cc hp cht tng hp c xc nhn bng ph IR.

57

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Contribution to to synthesis of some 4-methyl-6-alkoxycoumarins


D-Glucosamine hydrochloride was converted to 4 azomethines by reaction of different substituted benzaldehyde in the presence of solid sodium hydroxide in methanol. These azomethines were transformed into 1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose by anhydrid acetic in pyridine. The structure of obtained products were confirmed using IR spectroscopy.

13. -sitosterol t cy Bm bp gai (Mallotus barbatus (wall.) Muell. - Arg., (Euphorbiaceae))


Sinh vin: Dng c Hoang, K53A Can b hng dn: PGS.TS. Phan Minh Giang

Hai hp cht Taraxerol va -sitosterol a c phn lp t la cy Bum bup gai (danh phap khoa hoc: Mallotus barbatus (Wall.) Muell. - Arg. (Euphorbiaceae)). Cu truc cua cac hp cht a phn lp trn c xac inh bng phng phap so sanh cac kt qua ph va kt qua phn tich sc ky vi cac d kin cua mu chun.

Natural compounds (Taraxerol & -sitosterol) from Mallotus barbatus (wall.) Muell. - Arg. (Euphorbiaceae)
From the leaves of Mallotus barbatus (Wall.) Muell. - Arg. (Euphorbiaceae) (Vietnamese name: Bum bup gai), two compounds: Taraxerol and -sitosterol were isolated. The structures of the isolated compounds were determined by comparing their spectroscopic and chromatographic data with those of literature or authentic samples.

14. Nghin cu phn lp v xc nh cu trc Taraxerol


58

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

v phn hy phm nhum Reactive blue 182 bng qu trnh oxy ha tin tin vi xc tc Titan dioxit bin tnh
Sinh vin: Nguyn Th Minh Phng, Phm Th Hnh, K53B Gio vin hng dn: ThS. o S c

Trong nghin cu ny, k thut oxy ha tin tin s dng phn ng gia mui st (II) v hydro peoxit (phn ng Fenton) c kt hp vi titan dioxit bin tnh bng thioure phn hy phm nhum Reactive Blue 182 (RB 182). nh hng ca cc yu t quan trng nh t l TiO2: thioure, pH, thi gian, hm lng st (II), hm lng H2O2, hm lng xc tc ti hiu qu phn hy phm nhum c kho st. Kt qu nghin cu cho thy, ti iu kin ti u, cc yu t trn tng ng l 1:1,25; 5; 35 pht; 0,015 g/L; 0.4 mg/L, hn 90% phm RB 182 ( nng 500 mg/L) c loi b.

Degradation of Reactive Blue 182 dye by Advanced Oxidation Process with modified titanium dioxide
In this research, the advanced oxidation technique using reaction between iron (II) salt and hydrogen peroxide (Fenton reaction) combined modified titanium dioxide used for degradation of Reactive Blue 182 dye. Effect of some key parameters such as the ratio of TiO2 to thiourea; pH; contact time; the concentration of Fe2+, TiO2 dose were investigated. The experimental results shown that, at the optimum conditions (the ratio of TiO2: thiourea of 1:1,25; pH 5; 35 minutes; 0,015 g Fe2+/L; catalyst dose was 0,4 mg/L), more than 90% dye was removed.

15. Kho st mt s yu t trong qu trnh tng hp st hu c t bentonit Php trong dung dch ru - nc
Sinh vin: Trn Th T H, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Nghim Xun Thung

59

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Trong qu trnh tng hp st hu c t bentonit v ammin bc 4 (imetylioctaecylammoni clorua - DMDOA), ti kho st cc yu t: t l khi lng DMDOA/bentonit, nhit phn ng, thi gian phn ng, pH ca dung dch. St hu c tng hp c xc nh bng cc phng php: nhiu x tia X, phn tch nhit, knh hin vi in qut SEM. Cc tc gi nghin cu nh hng ca cc yu t: nhit phn ng, t l khi lng DMDOA/bentonit, pH ca dung dch v thi gian phn ng n gi tr d001. xc nh c iu kin thch hp iu ch st hu c l: nhit phn ng 60oC, t l khi lng DMDOA/bentonit 1:1, pH ca dung dch l 9, thi gian phn ng 4 gi. iu kin ny, st hu c iu ch c d001 = 38,946, hm lng cht hu c trong sn phm l 35,72%.

16. Nghin cu tng hp mt s fomazan v bis-fomazan t anilin v 4,4iaminoiphenyl ete


Sinh vin: V Th Ngn, K53S Gio vin hng dn: TS. Trn Th Thanh Vn

ti tng hp c 4 hirazon t cc anehit thm v anehit cha d vng thm thiophen, fufuran, piridin vi phenylhirazin v pnitrophenylhirazin. tng hp c 3 fomanzan t cc hidrazin trn vi mui iazoni ca anilin v 2 bis-fomazan t cc hidrazin trn vi vi mui bis-iazoni ca iamin thm 4,4-iamoniiphenylete nhit 0-50C. Cc cc cht tng hp c xc nh nhit nng chy, chy sc k bn mng v kt tinh li trong cc dung mi etanol. Cu trc ca chng c chng minh bng ph UV, I R v MS.

Study on synthesis of some formazanes and bis-formazanes from aniline and 4,4diaminodiphenyl ether
Some derivatives of formazanes and bis-formazanes containing furane, thiophene and pyridine were synthesised by the condensation of hydrazones with diazonium of aniline and bis-diazonium of 4,4-diaminodiphenyl ether salts at 050C. The products were separated and purified by thin chromatography and

60

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

recrystallisation in ethanol. Their structures were identified by IR-, UV, and MS spectra.

17. Nghin cu tng hp mt s fomazan t 3-aminopiriin v axit sunfanilic


Sinh vin: Nguyn Th Vinh, K53S Gio vin hng dn: TS. Trn Th Thanh Vn

ti tng hp c 5 hirazon t cc anehit thm v anehit cha d vng thm thiophen, fufuran v cc benzanehit th vi phenylhirazin. tng hp c 6 fomanzan t cc hidrazin trn vi mui iazoni ca 3-aminopiridin v axit sunfanilic nhit 0-50C. Cc cc cht tng hp c xc nh nhit nng chy, chy sc k bn mng v kt tinh li trong cc dung mi etanol. Cu trc ca chng c chng minh bng ph UV, IR v MS.

Study on synthesis of some formazanes from 3-aminopyridine and sunfanilic acid


Six new derivatives of formazanes containing furane, thiophene and and substituted benzandehyd were synthesised by the condensation of hydrazones with diazonium of 3-aminopyridine and sunfanilic acid salts at 0-50C. The products were seperated and purified by thin chromatography and recrystallisation in ethanol. Their structures were identified by IR, UV and MS spectra.

18. Nghin cu qu trnh cracking xc tc du nhn thi bng xc tc Zeolite HY


Sinh vin: inh Quc Tun, Nguyn Vn Quang, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Th Nh Mai

nc ta hin nay, du nhn thi l mt cht thi nguy hi cn phi x


61

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

l. Trn th gii, cc nc pht trin Chu u v M c nhng cng ngh x l hin i, thn thin vi mi trng. Cn Vit Nam, mt s c s vn cn ang s dng cc phng php ti sinh lc hu, gy nhim mi trng v sn phm thu c cn km cht lng. Do , bo co ny tp trung nghin cu qu trnh cracking xc tc du nhn thi bng xc tc Zeolite HY nhm tm hng i mi trong vic ti s dng nhin liu. Cc mu du nhn thi c ly ti cc c s sa cha t, xe my H Ni. Mu du ly v c x l lng tch nhm loi b tp cht c hc v bi bn. Sau , tu vo hm lng S c trong mu du m em i x l tip, s dng phng php ng t i vi mu cha t S v phng php ra kim i vi mu cha nhiu S. Cc mu du ny sau khi x l S cho vo bnh gia nhit ui nc nhit 1250C-1500C. Du qua cng on x l s b l nguyn liu u cho qu trnh cracking xc tc. Xc tc c s dng y l Zeolite HY qua trao i amoni thu c hot tnh cao nht. Qu trnh cracking tin hnh trong thit b pilot nhit 3000C v p sut kh quyn, sau khi nghin cu thy rng nhit ny sn phm thu c c chuyn ho cao nht khong 70%. Sn phm diezen thu c c cc thng s ch tiu ph hp vi tiu chun TCVN 5689-2005. Kt qu th nghim trn my pht in cho thy my chy tt, n nh, ting ku u.

19. Nghin cu tng hp vt liu mao qun trung bnh c cu trc trt t Al-MCM-41
Sinh vin: Trn Quang Hng n, Phm Minh Tng, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Th Nh Mai

MCM-41 thun th khng c tm axt nn khng th dng lm xc tc c. khc phc, c th thay th mt phn Si trong mng li MCM-41. Vi kim loi l Al s cho vt liu Al-MCM-41. Phng php thy nhit c th c s dng tng hp trc tip. Kho st cc iu kin tng hp khc nhau, cc tc gi tng hp c vt liu Al-MCM-41 vi cu trc mao qun tng i ng u, bt u xut hin cu trc lc lng. ti xc nh c nh hng ca cc yu t khuy trn v nhit nung ti trt t,
62

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

kch thc v hnh dng mao qun.

20. Nghin cu tng hp v c trng xc tc ca Zirconi sunfat mang ln SBA-15


Sinh vin: Nguyn Vn Lc, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. L Thanh Sn

Sunfat zirconi (ZrO2-SO42-) cho php thc hin phn ng ng phn ha nhit thp, chn lc sn phm cao, bn vi cc tc nhn gy ng c. Tuy vy, n c nhc im l din tch b mt rt nh, cu trc pha t din trong tinh th khng nhiu, dn n hot tnh xc tc khng cao. Phng php tng tnh axit ca nhng vt liu nh sunfat ha (ZrO2-SO42-), tm st sunfat....SBA-15 l mt vt liu mao qun trung bnh c iu ch bng vic s dng copolime lm cht to cu trc. N c cu trc u n, thnh dy v c bn nhit ln.

21. Nghin cu iu ch axit rn trn c s bin tnh -Al2O3 bin tnh bi La v Zn


Sinh vin: Nguyn Th Qunh, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Th Nh Mai

Nghin cu iu ch -Al2O3 i t tin cht l dung dch Al(NO3)3 thy phn bng dung dch (NH2)2CO (ure) c h tr bi PEG (poli etilen glicol). Kho st nh hng ca t l mol ure/ Al(NO3)3 ti kh nng hnh thnh hidroxit. Tin hnh 3 mu vi t l s mol = 12/1; 13/1; 14/1. Sn phm sau thy phn c lc, sy ngoi khng kh 24 gi, sy 100oC trong 5 gi sau em nung 500oC trong 4 gi. Cht rn thu c c c trng bng phng php XRD. C 3 mu u xut hin cc pic c trng ca ti cc gc 2 = 40o; 60,50; 66,5o. Mu c t l mol ure/Al(NO3)3 l 13/1 th cc pic c trng ca -Al2O3 c hnh thnh r rng nht, dng mu ny bin tnh bng La v Zn. Sn phm c c trng bi phng php XRD khng thy xut hin cc pha mi ca Zn v La, c th Zn v La hnh thnh dng v nh hnh.

63

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Vt liu bin tnh thu c s c s dng nh axit rn xc tc cho phn ng este ha cho axit bo iu ch diesel sinh hc.

22. Nghin cu iu ch xc tc lai dng cho phn ng ng phn ha n-hexan


H v tn: Nguyn Th Thanh, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. Hoa Hu Thu

Xc tc lai c to thnh khi trn cc hp phn ca n dng bt mn bng cc phng php c hc. Hp phn th nht l siu axit rn ZrO2.SO42c tnh axit mnh nhng bn xc tc thp. Hp phn th hai l kim loi qu mang trn nn oxit kim loi Pt/-Al2O3 c tnh axit yu nhng bn c,bn nhit v din tch b mt ln. V vy xc tc lai c to thnh s xc tc tt hn trong phn ng ng phn ha n-hexan.

23. Nghin cu tng hp v nh gi hot tnh quang xc tc ca hn hp oxit Fe2O3 - TiO2


Sinh vin: Phm Th Tn, K53B Gio vin hng dn: TS. Nguyn Thanh Bnh

Hn hp oxit Fe2O3- TiO2 c chun b bng phng php sol-gel v nghin cu ng dng lm xc tc quang ha phn hy cc hp cht hu c trong nc thi trong vng nh sng nhn thy. Hot tnh xc tc ca Fe2O3TiO2 xut pht t s chuyn i gia cc l vng ha tr ca Fe2O3 - TiO2.

Study on the synthesis and evaluation of Fe2O3TiO2 mixed oxides in the photocatalytic activity
Fe2O3-TiO2 mixed oxides were prepared by the and will have been tested in the decomposition of organic compounds in wastewater under visible light conditions as photocatalyst working at visible light. Efficiency of the Fe2O3-TiO2 photoatalysts was suggusted to be correlate with the transition between the valence hole of Fe2O3 and TiO2.

64

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

24. Nghin cu ch to v tnh cht in ho ca vt liu ZnO bng phng php vi sng
Sinh vin: Bi Thy Ngn, K53S Gio vin hng dn: TS. Nguyn Th Cm H

Tng hp ZnO bng phng php vi sng, s dng cht u l Zn(CH3COO)2 phn ng vi KOH, c x l di xung vi sng trong thi gian ngn, hn hp thu c em sy nhit 700C. Bng phng php nghin cu: nhiu x tia X, knh hin vi in t qut SEM thu c vt liu bt ZnO c cu trc hexangonal, hnh dng nanotube. Kho st c s nh hng ca nhit , t l s mol gia dung dch KOH v mui km ti cu trc v hnh thi hc ca vt liu.

Production and electrochemical properties of ZnO materials using microwave method


Nanotubes ZnO were synthesized by a simple, rapid, and reliable microwave irrdiation route, using Zn(CH3COO)2 and KOH as starting materials,dried at 700C. The obtained product was characterized by powder XRD, scanning electron microscopy SEM. The result shows that ZnO has hexagonal structure and nanotube morphology. The influence of the temperature and ratio of reactant concentration on the structure and morphologies of ZnO were experimentally investigated.

25. Kho st hot tnh xc tc ca mt s xc tc ch to trn c c s oxit st, oxit mangan trong phn ng oxi ha pha lng x l thuc nhum hot tnh
Sinh vin: Nguyn Th Tnh, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Cao Th H

Phng php oxi ha pha lng c rt nhiu u im trong x l nc thi dt nhum: c th oxi ha khng hon ton thuc nhum thnh nhng cht khng c c kh nng phn gii vi sinh cao, khng to cc sn phm
65

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

gy nhim th cp. Mt s xc tc l oxit cc kim loi chuyn tip c dng trong phng php ny. Vt liu xc tc Q-Mn + Fe2O3 (t l 1Mn:3Fe v s mol) c iu ch theo phng php ng kt ta. Vt liu c c trng bng phng php nhiu x tia X. Kt qu cho thy Fe2O3 thu c dng Maghemite. Vt liu c hot tnh xc tc tt, hiu sut x l mu l 73,7% v hiu sut x l COD l 49,92%.

Investigation of a catalytic activity of catalyst made on the basis of iron oxide, manganese oxide in the wet air oxidation handling reactive dyes
Wet air oxidation method has many advantages in textile wastewater treatment: may not fully oxidized dye into non-toxic substance capable of high resolution micro-organisms, does not create secondary polluting products. Several oxides of transition metals are used as catalysts in this method. Q-catalytic material Mn + Fe2O3 (1Mn:3Fe mole rate) is prepared by coprecipitation method. Materials were characterized by X-ray diffraction. The results showed that Fe2O3 were obtained in the form Maghemite. The material has good catalytic activity, with processing performance of 73,7% for color treatment and 49,92% for COD.

26. Nghin cu thnh phn ha hc cy gio c lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb))


Sinh vin: Phm Th Hng, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn u

Gio c lam, tht dip m, Gynostemma pentaphyllum (Thunb), h bu b (Cucurbitaceae) l cy thuc c dng theo y hc c truyn Trung Quc v t lu cy ny c xem nh thuc trng sinh. Thnh phn ha hc chnh ca gio c lam l flavonoit v saponin. S sapoin ca gio c lam nhiu gp 3 - 4 ln so vi nhn sm. Trong , mt s

66

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

c cu trc ho hc ging nh cu trc c trong nhn sm (ginsenozit). Ngoi ra gio c lam cn cha cc vitamin v cc cht khong nh selen, km, st, mangan, phtpho. ti nghin cu thu c cc kt qu sau: - Xy dng qui trnh chit cc triterpenoid v flavonoid t l cy gio c lam, thu c cc phn chit ln lt l diclometan (g, %) v etyl axetat (g, %). - Phn tch nh tnh thnh phn ha hc cc phn chit diclometan v etyl axetat bng phng php sc k lp mng - silica gel. - Phn tch phn chit diclometan trn ct silica gel, ra gii vi h dung mi tng dn theo phn cc thu c 3 cht tinh khit. - Cu trc ca cc cht phn lp c kho st bng phng php ph NMR v so snh vi cc cht chun. C th nhn dng c Sitosterol, Stigmasterol v 3,5-hidroxi-4,7-dimetoxi flavon (ombuine).

Study on the chemical composition of Gynostemma pentaphyllum (Thunb)


Gynostemma pentaphyllum (Thunb), family Cucurbitaceae, has been long used in the Chinese traditional medicine and is considered as a remedy for longevity. The main chemical constituents of Gynostemma pentaphyllum are flavonoids and saponis. The number of saponins in Gynostemma pentaphyllum is 3-4 times as much as compared to that of ginseng. Among the finding triterpenpoids, there exist several structures analogous to these of ginseng (ginsenozides). Besides, Gynostemma pentaphyllum contains also various vitamins and minerals, such as selenium, zinc, iron, manganese, phosphorous,... This research has achieved the following results: - Development of a suitable extraction procedure for triterpenoids and flavonoids from the Gynostemma pentaphyllum leaves resulting in production of the dichloromethane and ethyl acetate residues. - Qualitative analysis of the chemical composition of the dichloromethane and ethyl acetate residues by means of TLC. - Separation of the dichloromethane residue performing on silica gel CC, eluting with mixtures of solvents gradually increasing their polarity. In

67

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

consequences, three pure compounds were isolated. - The structures of the isolates were elucidated by means of NMR spectra and further confirmation by comparison with the authentic samples in the same conditions of the TLC analysis. The isolates were identified as -Sitosterol, Stigmasterol and 3,5-hydroxy-4,7-dimethoxy flavone (ombuine).

27. Nghin cu thnh phn ha hc cy c roi nga (Verbena officinalis L.)


Sinh vin: Phm Th Dng, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn u

C roi nga (Verbena officinalis L.) c dng trong y hc dn tc iu tr cc chng vim, bng, try da v bnh au d dy. Cc nghin cu ha hc cho thy cy ny c cha cc flavonoids (nh apigenin, 4'hydroxywogonin), verbenalin, hastatoside, axit ursolic, sterol,... ti nghin cu thu c cc kt qu sau: 1. Xy dng qui trnh iu ch cc phn chit diclometan v etyl axetat t l cy c roi nga giu cc triterpenoit v flavonoit, tng ng. 2. Phn tch nh tnh thnh phn ha hc cc phn chit diclometan v etyl axetat bng phng php sc k lp mng - silica gel. 3. Phn tch phn chit diclometan trn ct silica gel, ra gii vi hn hp dung mi n-hexan - etyl axetat, tng dn t l etyl axetat thu c 1 cht tinh khit. Cu trc ca cc cht phn lp c kho st bng phng php ph NMR v so snh vi cc cht chun, v nhn dng c l -Sitosterol.

Study on the chemical composition of Verbena officinalis L.


Verbena officinalis L. has been long used in the traditional medicine for treatment of inflammatory disorders, skin burns, abrasions, and gastric diseases. The chemical studies of this plant show the presence of flavonoids (such as apigenin, 4'hydroxywogonin), verbenalin, hastatoside, ursolic acid, sterol,...

68

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

This research has achieved the following results: 1. Development of a suitable procedure for extracting triterpenoids and flavonoids from Verbena officinalis leaves concentrating richly in the dichloromethane and ethyl acetate residues, respectively. 2. Qualitative analysis of the chemical composition of the dichloromethane and ethyl acetate residues by means of TLC. 3. Separation of the dichloromethane residue performing on silica gel CC, eluting with mixtures of solvents gradually increasing their polarity. In consequences, -Sitosterol was isolated in a pure state. The structure of the isolated compound was identified by NMR spectra and was confirmed further by comparison with the authentic sample in the same conditions of the TLC analysis.

28. Nghin cu nh hng ca mt vi yu t n kh nng xc tc ca oxit hn hp CuOCeO2 bng phng php tm


Sinh vin: Lu Ngc Mai, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Bng

Tng hp c cht mang CeO2 bng phng php t bc chy v Oxit hn hp CuO-CeO2 bng phng php tm. Nghin cu nh gi nh hng ca mt s yu t nh t l mol ca Cu/Cu+Ce v thi gian tm n qu trnh tng hp v hiu sut x l phenol ca oxit hn hp CuO-CeO2. c trng ca sn phm c nghin cu bng phng php nhiu x tia X, kt qu ch ra rng sn phm gm mt pha l CeO 2 vi cu trc cubic v p dng cng thc Debye-Sherer tnh kch thc tinh th trung bnh ca sn phm cho thy mu tng hp t iu kin ti u (t l mol Cu/Cu+Ce=0,1 v thi gian tm l 2 gi) c kch thc tinh th trung bnh rt nh, khong 13,1 nm v hiu sut x l phenol t 81,28%.

Influence of some factors on the performance of mixed oxide CuO-CeO2 prepared by the impregnation method for the phenol oxidation

69

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

CuO-CeO2 mixed oxide were prepared by impregnation method. The characteristics and the catalytic activity of CuO-CeO2 mixed oxide for the phenol oxidation at low temperature (70-800C) have been investigated. The results showed that the material with the molar ratio of Cu/Cu+Ce=0.1, impregnation time of 2 hours was sufficient for maximum activity (81,28% conversion of phenol) and the average crystallite sized of mixed oxide, as calculated using Scherrer ,s equation, was about 13,1 nm.

29. Nghin cu kh nng hp ph v trao i vi ion NH4+ ca zeolit NaY ng dng trong x l mi trng
Sinh Vin: L Thc Tr, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Th Nh Mai Ion NH4+ trong nc khng tt cho sinh vt v con ngi. Ngi ta x l chng bng cch b vo ngun nc nhim mt lng zeolit hp ph ion NH4+ vo trong zeolit v ng thi ion Na+ i vo ngun nc khng gy nhim ngun nc. Tuy nhin y l qu trnh trao i theo c ch thun nghch nn hiu sut khng t ti a. qu trnh trao i t hiu sut cao th ngi ta thay i mi trng bng cch ra, lc, sy, nung to ra mt cht mi HY l mt cht xc tc c ng dng rt ln. Nhng qu trnh ny khng th thc hin bn ngoi, ti nhng ngun nc nhim.

Research for adsorption capacity of NH4+ ion exchance with in this NaY zeolit the application environmental treatment
NH4+ ions in the water has negative impact on animals and humans. Some treat them by putting zeolite for absorption of NH4+, meanwhile Na+ ion also go into the water without causing pollution. However, this exchange process is reversible, so it does not achive maximal performance. For achieving high performance of exchange process, the environment is usually changed by washing, filtering, drying, heating to create a new HY substance which is a catalyst with very wide applications. But this process cant performed outdoor, in the polluted water.

70

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

30. Nghin cu kh nng x l mu dt nhum bng phng php hp ph trn qung Mn-Cao Bng bin tnh bng Fe2O3
Sinh vin: Nguyn Th Minh Nguyt, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Cao Th H, ThS.V Th Hu

Nc thi cha thuc nhum hot tnh rt kh x l bng cc k thut thng thng nh keo t, x l sinh hc, hp ph bng than hot tnh hoc xi ha bng ha cht th c chi ph qu cao. y nghin cu s dng cht hp ph r tin l qung Mangan Cao Bng bin tnh bng Fe 2O3. Cht b hp ph mu l cht Reactive Yellow 145 (RY145) mu vng. Hp ph t cn bng sau 6 h, dung lng hp ph cng nh tc hp ph tng theo chiu tng nhit chng t y l hp ph ha hc. m t ng hc qu trnh hp ph s dng m hnh ng hc bc 1 v bc 2 theo b mt t do. So snh hai m hnh ng hc cho thy qu trnh ny tun theo m hnh bc hai. T y tnh c hai thng s hp ph l hng s tc hp ph k v dung lng hp ph cc i qc.

31. Tng hp v nghin cu tnh cht phc cht axetylaxetonat ca Crom(III) v st(III)
Sinh vin: L Th Mn, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Triu Th Nguyt

Phc cht ca Fe(III) v Cr(III) vi axetylaxetonat l Fe(acac)3 v Cr(acac)3 c tng hp theo phng php Xtaix. Sn phm thu c c nghin cu bng phng php ph hp th hng ngoi, phn tch nhit v phn tch xc nh hm lng ion kim loi. Kt qu ph hp th hng ngoi chng minh to thnh lin kt phi tr gia ion kim loi v cc nguyn t oxi ca phi t v trong thnh phn ca st axetylaxetonat v crom axetylaxetonat khng c nc. Kt qu phn tch nhit cho thy khi t nng trong kh quyn argon, Cr(acac)3 thng hoa hon ton nhit 225-300oC, Fe(acac)3 thng hoa v phn hy to thnh Fe2O3 256oC.

71

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Synthesis and investigate properties of iron(III) and chromium(III) acetylacetonat complexes


Complexes of Fe(III) and Cr(III) with acetylacetonat -Fe(acac) 3 and Cr(acac)3 were synthesized by Xtaix method. The products were investigated using IR spectroscopy, thermal analysis technologies and metal analysis. The results of IR show that, coordination bonds were formed between metal ions and oxygen atoms of ligands, composition of iron(III) acetylacetonat and chromium(III) acetylacetonat havent water. The results of thermal analysis indicated, when heat in argon asmotphere, Cr(acac)3 is sublimed at 225-300oC, Fe(acac)3 is sublimed and decomposed to form Fe2O3 at 256oC.

32. Tng hp v nghin cu ng dng ca Cu2O nano


Sinh vin: Nguyn Vn Quyn, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Triu Th Nguyt

tng hp c Cu2O nano bng phng php kh Cu(II) trong dung dch. Kt qu nhiu x tia X cho thy sn phm thu c l Cu 2O n pha, c kch thc ~32 nm v bn trong khng kh. kho st hot tnh quang xc tc ca Cu2O nano trong qu trnh kh mu metyl da cam trong nc thi thuc nhum. Kt qu cho thy Cu2O nano c hot tnh xc tc quang tt.

Synthesis and study on applications of nano-sized Cu2O


This research was successful in the synthesis of Cu2O nano by reducing Cu(II) in solution. The XRD results show that the samples are in nano-size (~32 nm), single phase and sustainable in the air. Besides that, the authors have reseached catalytic activity of Cu2O nano through the reduction of methyl orange colored dye in the wastewater. Obtained results show that Cu2O nanoparticles have a good catalytic activity.

33. Tng hp v nghin cu tnh cht phc cht axetylaxetonat ca Coban(II) v Niken(II)

72

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Sinh vin: o Th An, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Triu Th Nguyt

Phc cht ca Co(II) v Ni(II) vi axetylaxetonat Co(acac)2.2H2O v Ni(acac)2.2H2O c tng hp theo phng php Xtaix. Sn phm thu c c nghin cu bng phng php ph hp th hng ngoi, phn tch nhit v phn tch xc nh hm lng ion kim loi. Kt qu ph hp th hng ngoi chng minh to thnh lin kt phi tr gia ion kim loi v cc nguyn t oxi ca phi t v trong thnh phn ca ng axetylaxetonat v niken axetylaxetonat c nc. Kt qu phn tch nhit cho thy khi t nng trong kh quyn argon, Co(acac)2.2H2O v Ni(acac)2.2H2O tch 2 phn t nc hirat 1330C v 1550C, sau b phn hy 200-6000C to thnh oxit CoO v NiO.

Synthesis and investigation of properties of coban(II) acetylacetonate and nickel(II) acetylacetonate complexes
Complexes of Co(II) and Ni(II) with acetylacetonate - Co(acac)2.2H2O and Ni(acac)2.2H2O were synthesized by Xtaix method. The products were investigated using IR spectroscopy, thermal analysis technique and metal analysis. The IR results show that coordination bonds were formed between metal ions and oxygen atoms of ligands, composition of nickel(II) acetylacetonate and coban(II) acetylacetonate having water. The results of thermal analysis indicated, when heat in argon asmotphere, Co(acac)2.2H2O and Ni(acac)2.2H2O were disparted 2 molecules H2O at 1330C and 1550C, then decomposed at 200 - 6000C to form CoO and NiO.

34. Tng hp v nghin cu tnh cht phc cht axetylaxetonat ca ng(II) v km(II)
Sinh vin: Nguyn Th Ngc Hn, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Triu Th Nguyt

Phc cht ca Cu(II) v Zn(II) vi axetylaxetonat l Cu(acac)2 v Zn(acac)2.H2O c tng hp theo phng php Xtaix. Sn phm thu c c nghin cu bng phng php ph hp th hng ngoi, phn tch nhit v phn tch xc nh hm lng ion kim loi. Kt qu ph hp th hng

73

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

ngoi chng minh to thnh lin kt phi tr gia ion kim loi v cc nguyn t oxi ca phi t v trong thnh phn ca ng axetylaxetonat khng c nc, cn trong thnh phn ca km axetylaxetonat c cha nc. Kt qu phn tch nhit cho thy khi t nng trong kh quyn argon, Cu(acac) 2 thng hoa hon ton nhit 301oC; Zn(acac)2.H2O tch nc nhit 110155oC, sau thng hoa v phn hu hon ton nhit 200-700oC.

Synthesis and investigation of properties of copper(II) acetylacetonat and zinc(II) acetylacetonat complexes
Complexes of Cu(II) and Zn(II) with acetylacetonat - Cu(acac)2 and Zn(acac)2.H2O were synthesized by Xtaix method. The products were investigated using IR spectroscopy, thermal analysis technique and metal analysis. The results of IR spectroscopy show that coordination bonds were formed between metal ions and oxygen atoms of ligands and copper(II) acetylacetonat hasnt water, zinc(II) acetylacetonat contains water. The results of thermal analysis indicated, when heat in argon asmotphere, Cu(acac)2 is sublimed at 301oC; Zn(acac)2.H2O is separeted water at 110-155oC, sublimed and decomposed to form ZnO at 200- 700oC.

35. Tng hp v nghin cu mt s phc cht ca Ni(II), Co(II), Cu(II) vi benzoyl thioure v 1-adamantan cacbonyl thioure
Sinh vin: Nguyn Th Thu Hin, K53S Gio vin hng dn: TS. Nguyn Hng Huy

tng hp c phi t N-benzoyl- N,N- dietyl thioure v cc phc cht ca Ni(II), Co(II), Cu(II) vi phi t trn v phi t N-(1)-adamantan cacbonyl-N,N-dibutyl thioure. Kt qu nghin cu phi t v cc phc cht bng phng php phn tch ph hng ngoi cho thy, phi t lin kt phi tr vi ion trung tm v qua hai nguyn t oxi v Lu hunh.

Synthesis and studies of Ni(II), Co(II), Cu(II) complexes with benzoyl thiourea and 1adamantancarbonylthiourea
74

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

N-benzoyl-N,N- diethyl thiourea and complexes of Ni(II), Co(II), Cu(II) with N-benzoyl- N,N-diethylthiourea nd N-(1)- adamantan carbonyl-N,Ndibuthylthiourea were synthesized. The products were investigated by using IR spectroscopic. The obtained results show that, coordination bond was formed between metal ion and ligands via oxygen, sulfur atoms.

36. Nghin cu tng hp v cu to ca phc cht Valadyl vi N,N-bis(salicyl) etylendiamin


Sinh vin: Trn Th Thng, K53S Gio vin hng dn: TS. Nguyn Hng Huy

tng hp c phc cht Vanadyl vi N,N-bis(salicyl) etyleniamin (Hidrosalen-HS). Kt qu nghin cu phc cht bng phng php phn tch ph hng ngoi cho thy phc cht c cng thc VO(HS), trong HS l phi t bn cng n to phc cht vi ion trung tm qua hai nguyn t N cho ca etyleniamin v hai nguyn t O cho ca nhm chc phenol.

Synthesis and structure of the complex of Vanadyl with N,N-bis(salicyl) ethylenediamine


A complex of Vanadyl and N,N-bis(salicyl) ethylenediamine (Hidrosalen - HS) was synthesized. The result of IR studies shows that in the complex HS is a tetradentate ligabd binding to central ions VO2+ through two N atoms of ethylenediamine and two O atoms of phenol groups.

37. Tng hp phc cht ca hn hp t him v ng vi phi t 1,1-(2,6-bispyridyl)bis-3phenyl-1,3-propane-dione


Sinh vin: Nguyn Th Vn, K53S Gio vin hng dn: TS. Nguyn Hng Huy

75

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Phi t 1,1-(2,6-bispyridyl)bis-3-phenyl-1,3-propane-dione c tng hp, v t iu ch thnh cng phc ca phi t ny vi hn hp Cu v t him (Gd, Pr). Phn tch ph hp th hng ngoi cho thy c s to thnh lin kt gia phi t v ion kim loi.

Synthesis of trinuclear Cu(II) - Lanthanoide Cu(II) complexes from 1,1-(2,6-bispyridyl)bis-3phenyl-1,3-propane-dione


1,1-(2,6-bispyridyl)bis-3-phenyl-1,3-propane-dione was synthesized and its complexes with mixture of Cu and lanthanide ions were successfully prepared. Analysis of the IR spectra shows the coordination between metal ions and ligand.

38. Nghin cu tng hp v cu to ca phc cht paladi(II) vi thiosemicacbazon benzandehit


Sinh vin: L Th Yn, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh Ngc Chu

tng hp c thiosemicacbazon benzandehit (Hthbz) t thiosemicacbazit v benzandehit v phc cht ca n vi Pd(II). Kt qu nghin cu bng cc phng php phn tch hm lng kim loi, ph hp th hng ngoi v ph cng hng t 1H v 13C cho thy phc cht c cng thc Pd(thbz)2, trong Hthbz tn ti di dng anion 2 in tch m v l phi t hai cng lin kt vi Pd(II) qua cc nguyn t N(1) v S.

Synthesis and structure of the complex of palladium(II) and thiosemicarbazone benzaldehide


Thiosemicarbazone benzaldehide (Hthbz) was synthesized from thiosemicacbazit and benzandehit; and then the complex of Hthbz and Pd(II) was synthesized. The obtained complex was studied by mean of chemical analysis, infrared, 1H and 13C nuclear magnetic resonance spectroscopy. The observed data demonstrate that the complex has formula Pd(thbz)2, in which Hthbz act as anionic

76

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

bidentate ligands and coordinates to Pd(II) via N(1) and S atoms.

39. Nghin cu tng hp v cu to ca phc cht paladi(II) (4) vi N -metyl thiosemicacbazon benzandehit
Sinh vin: Nguyn Th H Chi, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh Ngc Chu

tng hp c N(4)-metyl thiosemicacbazon benzandehit (Hmthbz) t N(4)- metyl thiosemicacbazit v benzandehit v phc cht ca n vi Pd(II). Kt qu nghin cu cht bng cc phng php phn tch hm lng kim loi, ph hp th hng ngoi v ph cng hng t 1H v 13C cho thy phc cht c cng thc Pd(mthbz)2 trong N(4)-metyl thiosemicacbazon benzandehit (Hmthbz) tn ti di dng anion 2 in tch m v l phi t hai cng lin kt vi Pd(II) qua cc nguyn t N(1) v S.

Research on synthesis and structure of the complex of palladium(II) with N(4)- methyl thiosemicarbazone benzaldehide
N(4)-methyl thiosemicarbazone benzaldehide (Hmthbz) and its complex with palladium(II) (Pd(mthbz)2) were synthesized. The data of the means of metal analysis, IR and NMR spectrum shows that in complex, Hmthbz exists in the form of anionic, chelating ligand and coordinates to Pd(II) via N(1) and S atoms.

40. Nghin cu tng hp v cu to ca phc cht paladi(II) vi N(4)-metyl thiosemicacbazon pyruvic


Sinh vin: ng Th Thanh Hu, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh Ngc Chu

tng hp c N(4)-metyl thiosemicacbazon pyruvic (H2mthpy) t N(4)-metyl thiosemicacbazit v pyruvic axit v phc cht ca n vi Pd(II). Kt qu nghin cu bng cc phng php phn tch hm lng kim loi, ph
77

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

hp th hng ngoi, ph cng hng t 1H v 13C cho thy phc cht c cng thc Pd(mthpy)NH3, trong H2mthpy tn ti di dng anion 2 in tch m v l phi t ba cng lin kt vi Pd(II) qua cc nguyn t l N(1), S v O.

Research on synthesis and structure of the complex of palladium(II) and N(4) -methyl thiosemicacbazon pyruvic
N(4)-methyl thiosemicarbazone pyruvic (H2mthpy) was synthesized from N(4)methyl thiosemicarbazide and pyruvic acid; and its complex with Pd(II) has also been synthesized. Investigation on that complex by means of chemical analysis, infrared and magnetic resonance spectroscopy shows that the complex has formula Pd(mthpy)NH3 and in which, H2mthpy is a tridentate ligand, binds to Pd(II) through the N(1), S and O atoms.

41. iu ch Ag/TiO2 nano bng phng php tm


Sinh vin: Cao Th Vn Huyn, Trn Lan Hng, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh Ngc Chu

Bt Ag nano trn nn TiO2 c iu ch bng phng php tm t dung dch AgNO3 v tetrabutyl orthotitanat (Ti(OC4H9)4) v c nghin cu bng cc phng php nhiu x tia X, knh hin vi in t truyn qua (TEM), knh hin vi in t qut (SEM), ph tn x nng lng EDS. Cc kt qu thu c cho thy ht Ag/TiO2 dng hnh cu, c ng u tng i cao, kch thc trung bnh 20 - 60 nm. Bt Ag/TiO2 c kh nng khng khun E. Coli tt v c hot tnh xc tc quang lm mt mu ca dung dch xanh metylen di nh sng trng ca n compact.

Systhesis Synthesis of Ag/TiO2 nanoparticles by impregnation method


Ag/TiO2 nanoparticles were prepared by impregnation method from solution of silver nitrate (AgNO3) and tetrabutyl orthotitanate (Ti(OC4H9)4). The products were characterized by XRD, SEM, EDS and TEM. Their photocatalytic and antibacterial activities were investigated. The results show that the obtained Ag/TiO2

78

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

nanoparticles possess of high photocatalytic of decomposition metylen blue in water and high antibacterial activities.

42. Nghin cu iu ch v kh nng ng dng ca bt titan ioxit kch thc nano bin tnh bng bc
Sinh vin: Dng Th Thu Hng, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh Ngc Chu

tng hp c vt liu nano Ag/TiO2 bng phng php sol-gel v nghin cu bng cc phng php vt l: nhiu x tia X, chp nh bng knh hin vi in t truyn qua (TEM), chp nh bng knh hin vi in t qut (SEM), ph tn x nng lng (EDS). Kt qu th hot tnh xc tc quang cho thy mu c kh nng lm mt mu ca dung dch xanh metylen. Kt qu th hot tnh khng khun cho thy vt liu nano Ag/TiO2 c kh nng khng khun Escherichia Coli ln.

Preparation of Silver doped titanium dioxide nanomaterial by sol-gel method and study on their applications
Silver doped titanium dioxide samples (Ag/TiO2) were prepared by sol-gel method. The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscope (TEM), scanning electron microscope (SEM) and energy dispersive spectrum (EDS). The photocatalytic activity of Ag/TiO2 was evaluated from the photodegradation of methylene blue in water and the experimental results showed that the Ag/TiO2 samples have high photocatalic ability in visible light. The experimental resuls of tests with Escherichia Coli showed that Ag/TiO2 nanomaterial has high antibacterial activity.

43. Tng hp v so snh st hu c iu ch t bentonit Php v bentonit Bnh Thun


Sinh vin: Trng Th Hng, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Nghim Xun Thung

79

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Qu trnh tng hp st hu c t bentonit - Bnh Thun v bentonit Php vi ammin bc 4 (imetylioctaecylammoni clorua - DMDOA) xc nh bng cc phng php: nhiu x tia X, phn tch nhit, knh hin vi in qut SEM. Chng ti nghin cu nh hng ca cc yu t: nhit phn ng, t l khi lng DMDOA/bentonit, pH ca dung dch v thi gian phn ng n gi tr d001. xc nh c iu kin thch hp iu ch st hu c l: nhit phn ng 60oC, t l khi lng DMDOA/bentonit 1:1, pH ca dung dch l 9, thi gian phn ng 4 gi. iu kin ny, st hu c iu ch t bentonit Php c d001 = 38,946, hm lng cht hu c trong sn phm l 35,72% v st hu c iu ch t bentonit Bnh Thun c d001 = 39,239, hm lng cht hu c trong sn phm l 31,85%.

44. Nghin cu khong talc Ph Th v thm d kh nng ng dng ca n trong iu ch vt liu gm


Sinh vin: Th Thu, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Nghim Xun Thung

Khong talc Ph Th c thnh phn ho hc ch yu MgO 32,16%, SiO2 60,82% v mt s oxit CaO, Al2O3, Fe2O3... c hm lng nh < 0,2%. Thnh phn pha khong Mg3[(OH)2Si4O10], c t l MgO/SiO2 = , t kt qu thu c cho thy khong talc Ph Th c hm lng MgO, SiO 2 ln c th dng iu ch vt liu gm h bc ba CaO-MgO-SiO 2. Bng cc phng php nghin cu nh XRD, DTA/TG, SEM, phn tch ho hc,... cc kt qu thu c cho thy khi s dng bt talc vi CaO, SiO2 iu ch vt liu thu uc gm a tinh th dng cu trc diopsit, wollastonit v akermanit nhit thiu kt 1100oC thi gian lu 60 pht. Khi hm lng bt talc tng ln lm cho cu trc tinh th thay i, pha tinh th iposit hnh thnh tng ln. Vt liu gm thu uc c h s gin n nhit thp 7,3-11.10-6/k, im chy cao > 1400oC c th s dng lm vt liu chu nhit v bn sc nhit.

45. Kho st qu trnh bin tnh bentonit Thanh Ho ng dng lm vt liu x l mi trng
80

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Sinh vin: Nguyn Th Tho, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Nghim Xun Thung

Vic ch to vt liu c kh nng hp th c cc ion kim loi nng mt cch hiu qu vn cha c quan tm ng mc. Nghin cu ch to ra vt liu mi c tnh u vit, gi thnh h, d s dng tch loi cc ion kim loi c hi khi nc l vn c ngha trong thc t, nht l nc ta hin nay. Trong bo co ny chng ti nghin cu qu trnh hot ha khong bentonit Thanh Ha ng dng trong x l mi trng. Kt qu thc nghim thu c cho thy, khong bentonit (Thanh Ho) - Bento-H5% c thnh phn chnh l montmorilonit, c cu trc xp, din tch b mt ln, ng knh l xp b, phn b ng u c th s dng lm vt liu hp ph.

46. Nghin cu kh nng hp ph ion kim loi Mn2+, Fe2+ trong dung dch bi khong bentonit Thanh Ha hot ho bng axit
Sinh vin: Nguyn Th Thanh Mai, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Nghim Xun Thung

Vic ch to vt liu c kh nng hp th c cc ion kim loi nng mt cch hiu qu vn cn cha c quan tm ng mc. Nghin cu ch to ra vt liu mi c tnh u vit, gi thnh h, d s dng tch loi cc ion kim loi c hi khi nc l vn c ngha trong thc t, nht l nc ta hin nay. Trong bo co ny chng ti nghin cu qu trnh hp ph x l ion kim loi Mn2+, Fe2+trong dung dch bi khong bentonit Thanh Ha hot ho bng axit. Kt qu thc nghim thu c cho thy: 1. Kh nng hp ph cc ion kim loi nng ca bentonit ph thuc vo cc yu t: thi gian hp ph, nng ion trong dung dch, pH ca dung dch. iu kin ti u trong qu trnh hp ph cc ion Mn2+ v Fe2+ nh sau: thi gian khuy trn: 70 pht, pH = 4, Bentonit hot ha axit HCl 5%. 2. Kh nng hp ph cc i: a. ng: Fe2+ l 48,75% v Mn2+ l 82,11%; b. Tnh: Fe2+ l 67,21% v Mn2+ l 45,26%.
81

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

47. Kho st nh hng ca ph gia hn hp tro bay - Polivinylancol (PVA) n tnh cht ca ximng
Sinh vin: Nguyn Hng Phong, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Nghim Xun Thung

Vt liu xy dng ang c nng cao v pht trin mnh, trong xi mng l vt liu c bn v quan trng nht. Cng vi vic pht trin ngnh cng nghip xi mng v b tng, vn nng cao cht lng v gim gi thnh sn phm cng ang c ch v quan tm. Mun vy, cn phi s dng nghin cu tm ra cc gii php k thut cng nh tm ra cc loi ph gia nng cao cht lng cc cng trnh xy dng. Mt trong nhng gii php thnh cng nht l s dng t hp hai loi ph gia khong hot tnh v ph gia siu do. Ngoi ra, loi ph gia ny cn c gi tr v mt kinh t v c sn trong t nhin m a phng no cng c. Trong bo co ny chng ti s dng ph gia hn hp x tro bay PVA n tnh cht ca va xi mng. Bng cc phng php nghin cu XRD, o tnh cht c, l,... cc kt qu kho st thu c cho thy: - Ph gia tro bay sau khi x l pH=7, nung 5000C thu c hot tnh cao c ht vi 245,26 (mg/1g) c th s dng lm ph gia cho xi mng, b tng. - S dng ph gia tro bay vi t l t 10-15% v 0,4% PVA so vi khi lng xi mng em li hiu qu l tng thi gian ninh kt ca ximng.

48. Nghin cu nh hng ca ph gia metacaolanh, hp cht carboxymethyxenllulose (CMC) ti qu trnh hydrat ho xi mng Hong Thch
Sinh vin: Trn Ngc Hng, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. Nghim Xun Thung

Vt liu xy dng ang c nng cao v pht trin mnh, trong xi mng l vt liu c bn v quan trng nht. Cng vi vic pht trin ngnh

82

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

cng nghip xi mng, b tng vn nng cao cht lng v gim gi thnh sn phm cng ang c ch v quan tm. Mun vy, cn phi s dng nghin cu tm ra cc loi ph gia nng cao cht lng cc cng trnh xy dng. Mt trong nhng gii php thnh cng nht l s dng t hp hai loi ph gia khong hot tnh v ph gia siu do. Loi ph gia t hp ny c kh nng lm gim th tch hc trng trong xi mng cn 2% so vi 30% hc trng khi cha c ph gia, tng chc c, hn ch ti a hin tng xm thc. Ngoi ra loi ph gia ny cn c gi tr v mt kinh t v c sn trong t nhin m a phng no cng c. Trong bo co ny chng ti s dng ph gia hn hp metacaolanh - CMC n tnh cht ca va xi mng. Bng cc phng php nghin c XRD, xc nh cc tnh cht c, l,... chng ti thu c cc kt qu sau: - Ph giametacaolanh sau khi x l nhit nung 7000C v nghin mn thu c hot tnh cao c ht vi 245,26 (mg/1g) c th s dng lm ph gia cho xi mng, b tng. - S dng ph gia metacaolanh 10%, siu do CMC 0,3%, v hn hp hai ph gia metacaolanh v polime MCM ko di thi gian bt u ng kt v kt thc ca xi mng, so vi ximng khng dng ph gia.

49. Tm hiu c t BTEX trong kh thi xe gn my 2 k


Sinh vin: Hong Th Hng, V Th Hu, K53S Gio vin hng dn: GS.TS. Phm Hng Vit, ThS. Nguyn Trng Qun S pht thi Benzen, Toluen, Etylbenzen v Xilen (BTEX) trong kh thi c o trc tip t mt s loi xe my ph bin Vit Nam. Kh thi c bm trc tip vi tc dng l 100ml/pht trong khong 15-30 pht t ng x ca xe gn my qua mt ng mu c cha 2 gam than hot tnh. Sau , hp cht BTEX c gii hp bng dung mi cacbon disulfua (CS2) v c phn tch bng sc k kh (GC) kt hp vi detecto khi ph (MS). Kt qu phn tch cho thy h s pht thi (HSPT) nm trong khong t 157 n 1.363 mg/km.Gi tr ny ph thuc vo loi xe gn my, tc chy ca xe. T l nng gia toluene v benzen trong kh thi xe my khong 0,73-6,08, vi gi tr trung bnh l 2,59.

83

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Determination of emission factor of organic pollutants BTX in exhaust gas from several of motocycles
Emission factors of benzene, toluene, etylbenzen and xylene (BTEX) in exhaust gas were directly measured for common types of motorcycles in Vietnam. Exhaust gas was pumped at a flow rate of 100ml/min in 15-30 minutes directly from muffler through a sample tube containing 2 grams of activated charcoal. BTX compounds were extracted by carbon disulfide solution (CS2) and analyzed by gas chromatograph equipped with mass spectrograph (MS) detector. It was found that emission factors varied in a large range from 157 to 1.363 mg/km. The values depend on the motorcycle brands, moving speed. The ratio between components in exhaust gas more or less relates to the used gasoline. The concentration ratio between toluene and benzene in motorcycle exhaust gas ranges from 0,73 to 6,08 with average of 2,59.

50. Nghin cu iu ch vt liu titan ioxit kch thc nano mt c bin tnh bng nit v km
Sinh vin: Cao Phng Anh, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng

bc u kho st qu trnh iu ch bt TiO2 c bin tnh bi hn hp nit v km t cht u TiCl 4 trong dung mi nc. Kt qu kho st cho thy, iu kin thch hp cho qu trnh bin tnh l: t l mol gia ure v Ti4+ l 2,0; nhit thy phn t 90-95 oC trong thi gian 2 h, nhit sy l 80oC trong thi gian 12 h trong t sy chn khng; nung sn phm 500oC trong 2 h. Vi iu kin ch ho trn, Bt TiO2 c bin tnh bi nit v km t cht u TiCl4 trong dung mi nc c hot tnh quang xc tc ca sn phm dch chuyn v vng nh sng nhn thy v hiu sut phn hu xanh metylen cao hn (>99%) so vi bt TiO2 khng bin tnh (~81%).

84

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Study on preparation of nanosized titania materials doped nitrogen and zinc


Process of preparating nanosized titania powders doped nitrogen and zinc by hydrolyzing TiCl4 in aqueous solutions. Results have been showed that suitable conditions for doping process: molar ratio urea / Ti4+: 2,0, temperature of solution: 90-95oC, time of hydrolyzing 2 h, drying in oven at 80oC in 12 h, calcinating at 500oC in 2 h. Preparated nanosized titania powders EDS spectra confirmed that nitrogen has been presented in product compositions. Experimental investigation on photocatalytic ability of products showed that yields of decomposition of methylene blue in aqueous solution under visible light are higher (>99%) than that of pure products (~81%).

51. Nghin cu iu ch, kho st cu trc v tnh cht quang xc tc ca TiO2 kch thc nano mt c bin tnh bng lu hunh
Sinh vin: Nguyn Th Thy Dng, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng

kho st qu trnh iu ch bt TiO2 c bin tnh bi lu hunh bng phng php thu phn TiCl4 trong dung dch c mt Na2SO4. Kt qu kho st cho thy, iu kin thch hp cho qu trnh bin tnh nh sau: t l % mol Na2SO4/TiO2 l 8%; Thi gian thy phn l 2 h nhit 90oC; Nhit sy l 80oC trong thi gian 12 h trong t sy chn khng; Nung 600oC trong 3 h. Vi iu kin ch ho trn, bt TiO2 c bin tnh bi lu hunh bng cch thu phn TiCl4 trong dung dch c mt Na2SO4 c hiu sut phn hu xanh metylen dch chuyn v vng nh sng nhn thy v c hiu sut phn hu xanh metylen cao hn so vi mu sn phm khng bin tnh (cao hn ~14%).

Study on preparation, structure and photocatalytic activity of nanosized titania materials doped sulphur
85

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

The preparation of S-doped nanosized titania powders by hydrolyzing TiCl4 in aqueous solution of Na2SO4 and serveying on its photocatalytic activity under visible light have been researched. Suitable conditions of preparation are: molar ratio of Na2SO4/TiO2 = 8%, temperature of solution: 90oC, time of hydrolyzing 2 h, drying in oven at 80oC in 12 h, calcination in 2 h at 600oC. The photocatalytic activity of the modified photocatalysts was tested on the basis of decomposition rate of methylene blue in aqueous solution under visible light. Experimental results showed that photocatalytic activity of N-doped nanosized titania powders in visible light is higher (~14%) than that in pure TiO2. The presence of sulfur in TiO2 structure has influences on crystal structure, particle sizes, the transformation temperature of anatase to rutile of prepared S-doped nanosized titania powders.

52. Nghin cu iu ch vt liu titan ioxit kch thc nano mt trn cht mang bentonite
Sinh vin: on Thin Hng, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng

kho st qu trnh iu ch TiO2 trn cht mang l bentonite. Kt qu kho st cho thy, iu kin thch hp cho qu trnh iu ch l: nhit 800C, thi gian khuy trn dung dch hn hp gm bentonite, etanol, nc ct v HCl l 3 gi, sau khi thm TiCl4 vo khuy tip trong 3 gi; t l % mol TiO2/bentonite thch hp l 5%. Vi iu kin ch ho trn, sn phm thu c c cc i quang xc tc dch chuyn v vng nh sng nhn thy v c hiu sut phn hu xanh metylen cao (t 99,7%).

Study on preparation of nanosized titania materials on bentonite


The preparation of nanosized titania materials on bentonite and its photocatalytic activity under visible light have been researched. Suitable conditions of preparation are: molar ratio of TiO2/bentonite = 5%, temperature of solution 80oC, time 3 h, drying in oven at 100oC in 6 h, calcination in 2 h at 500oC. The photocatalytic activity of the modified photocatalysts was tested on the basis of decomposition rate of methylene blue in aqueous solution under visible light.

86

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Experimental results showed that photocatalytic activity of N-doped nanosized titania powders in visible light is high (~99,7%).

53. iu ch v nghin cu cu trc, tnh cht quang xc tc TiO2 kch thc nano mt c bin tnh nit v lu hunh
Sinh vin: H Th Oanh, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng

kho st c nh hng ca mt s yu t trong qu trnh iu ch bt titan ioxit bin tnh nit, lu hunh t (NH4)2SO4 theo phng php thy phn TiCl4 v kh nng quang xc phn hy xanh metylen. Kt qu thc nghim cho thy, nng cht u TiCl4 iu ch bt TiO2 khi c mt amoni sunphat thch hp nht l 0,81M (ng vi hiu sut t gi tr cc i l 94,65%) v nhit nung thch hp nht l 500oC (ng vi hiu sut phn hy xanh metylen cao nht l 95,2%).

Study on preparation of nanosized titania materials doped nitrogen and sulphur


The preparation of N and S-doped nanosized titania powders by hydrolyzing TiCl4 in aqueous solution of (NH4)2SO4 and its photocatalytic activity under visible light have been researched. Suitable conditions of preparation are: concentration of TiCl4 0,81M, molar ratio of (NH4)2SO4 /TiO2 = 12%, temperature of solution: 80oC, time of hydrolyzing 2h, drying in oven at 80oC in 12 h, calcination in 2 h at 500oC. The photocatalytic activity of the modified photocatalysts was tested on the basis of decomposition rate of methylene blue in aqueous solution under visible light. Experimental results showed that photocatalytic activity of N-doped nanosized titania powders in visible light is high (~94,65%).

54. Nghin cu iu ch vt liu titan ioxit kch thc nano mt c bin tnh bng km
87

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Sinh vin: Phm Th Tho, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng

bc u kho st qu trnh iu ch bt TiO2 c bin tnh km t cht u TiCl4 trong dung mi nc. Kt qu kho st cho thy, iu kin thch hp cho qu trnh bin tnh l: T l mol gia km v Ti 4+ l 2,0; Nhit kh v thy phn t 90-95oC trong thi gian 2h, nhit sy l 100oC trong thi gian 12 h trong t sy chn khng; Nung sn phm 550oC trong 2 h. Vi iu kin ch ho trn, bt TiO2 c bin tnh km t cht u TiCl4 trong dung mi nc c hot tnh quang xc tc ca sn phm dch chuyn v vng nh sng nhn thy v hiu sut phn hu xanh metylen cao hn (>97%) so vi bt TiO2 khng bin tnh (~82,5%).

Study on preparation of nanosized titania materials doped zinc


Process of preparating nanosized titania powders doped zinc by hydrolyzing TiCl4 in aqueous solutions in presence of metal zinc. The obtained results showed that suitable conditions for doping process are: molar ratio zinc/Ti4+: 2,0, temperature of solution: 90-95oC, time of hydrolyzing 2 h, drying in oven at 100oC in 12 h, calcinating at 550oC in 2 h. Experimental reseach on photocatalytic ability of products showed that yields of decomposition of methylene blue in aqueous solution under visible light are higher (>97%) than that of pure products (~82,5%).

55. Nghin cu iu ch bt TiO2 kch thc nanomet c bin tnh bng Nit (-III)
Sinh vin: T Th Bch Thy, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng

kho st qu trnh iu ch bt TiO2 c bin tnh bi nit bng cch thu phn TiCl4 trong dung mi nc vi s c mt ca NH3 v ur. Kt qu kho st cho thy, iu kin thch hp cho qu trnh bin tnh l: nng TiCl4 trong dung dch khi thy phn l 0,6M, nng ur l 30 g/L, nung 500oC.
88

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Vi iu kin ch ho trn, sn phm bt TiO2 iu ch c c hiu sut phn hu xanh metylen cao hn so vi mu sn phm khng bin tnh 7,2% (hiu sut phn huy quang cua mu khng bin tinh la 84,6%, cua mu bin tinh la 91,8%). hot tnh quang xc tc ca sn phm dch chuyn v vng nh sng nhn thy v c hiu sut phn hu xanh metylen cao.

Study on preparation of nanosized titania materials doped N(-III)


Process of preparating nanosized titania powders doped nitrogen and zinc by hydrolyzing TiCl4 in aqueous solutions in the presence of NH3 and urea have been studied. The obtained results showed that suitable conditions for doping process: concentration of TiCl4 0,6 M, concentration of urea: 30 g/L, temperature of solution: 90-95oC, time of hydrolyzing 2 h, drying in oven at 80oC in 12 h, calcinating at 500oC in 2 h. Experimental results of reseaching on photocatalytic ability of products showed that yields of decomposition of methylene blue in aqueous solution under visible light are higher (>91,8%) than that of pure products (~84,6%).

56. Nghin cu iu ch vt liu titan ioxit kch thc nano mt bin tnh bng nit bng phng phap tng hp pha rn
Sinh vin: Phm Quc Vit, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng

a bc u iu ch c bt quang xuc tac TiO2 bin tnh vi phng phap pha rn, khao sat anh hng cua ty l va nhit nung ti hiu sut phn huy xanhmetylen. Kt qu kho st cho thy, iu kin thch hp cho qu trnh bin tnh l: ti l Ur/Ti(OH)4 la 2,5; nhit nung thich hp la 400C; thi gian nung thch hp la 60 phut. Vi iu kin nung trn, nit tham gia c vo thnh phn cu trc TiO2, hot tnh quang xc tc ca sn phm dch chuyn v vng nh sng nhn thy v c hiu sut phn hu xanh metylen cao. Bt TiO2 c bin tnh bi nit bng cach nung Ti(OH)4 vi ur nhit cao, bt thu c hiu sut phn hu xanh metylen caohn (>96%) so vi mu sn phm khng bin tnh (~80%).
89

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Study on preparation of nanosized titania materials doped nitrogen by interaction of solid phases
Process of preparating nanosized titania powders doped nitrogen by interaction of solid phases of Ti(OH)4 and urea have been studied. The obtained results showed that suitable conditions for doping process: molar ratio zinc/Ti(OH)4: 2,5, calcinating at 400oC in 1 hour. Experimental reseach on photocatalytic ability of products showed that yields of decomposition of methylene blue in aqueous solution under visible light are higher (>96%) than that of pure products (~80%).

57. iu ch TiO2 bin tnh lu hunh bng phng php thy phn v th hot tnh quang xc tc ca n
Sinh vin: Bi Th Thanh Nguyt, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng

kho st c nh hng ca cc yu t t l s mol (NH4)2SO4/Ti4+ trong dung dch khi thy phn TiCl4 trong nc vi s c mt ca (NH4)2SO4 iu ch bt titan ioxit kch thc nm v nh hng ca nhit nung n hiu sut phn hy xanh metylen. Kt qu thc nghim cho thy, iu kin thch hp iu ch bt titan ioxit c mt ion amoni ti nhit nung l 500C v t l s mol (NH4)2SO4/Ti4+ = 3%.

58. Nghin cu iu ch bt TiO2 c bin tnh bc bng phng php sol - gel
Sinh vin: Trn Thanh Bnh, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng

kho st c nh hng ca t l Ag/TiO2 n kh nng xc tc quang ca vt liu. Kt qu thc nghim cho thy, t l Ag/TiO2 0,5% mol v nhit nung 550oC l thch hp nht. iu kin , bc tham gia c
90

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

vo thnh phn TiO2, hot tnh quang xc tc ca sn phm dch chuyn v vng nh sng nhn thy v c hiu sut phn hu xanh metylen cao trn 95% sau 3 h chiu n compact.

Study on preparation of nanosized titania materials doped silver ion by sol-gel method
The preparation of Ag-doped nanosized titania powders by sol-gel method and its photocatalytic activity under visible light have been researched. Suitable conditions of preparation are: molar ratio of Ag /TiO2 = 0,5%, drying gel in oven at 80oC in 12 h, calcination in 2 h at 500oC. The photocatalytic activity of the modified photocatalysts was tested on the basis of decomposition rate of methylene blue in aqueous solution under visible light. Experimental results showed that photocatalytic activity of Ag-doped nanosized titania powders in visible light is high (~95%).

59. Nghin cu, iu ch TiO2 kch thc 3 nm bin tnh lu hunh bng phng php tm H2SO4 v kho st hot tnh xc tc quang
Sinh vin: Nghim Th Du, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng

kho st c nh hng ca mt s yu t trong qu trnh iu ch bt titan ioxit bin tnh lu hunh bng phng php tm bt TiO2 trong dung dch axit sunfuric n kh nng quang xc phn hy xanh metylen, cu trc tinh th v kch thc ht trung bnh. Kt qu thc nghim cho thy, iu kin thch hp cho qu trnh iu ch: nng H2SO4 khi tm l 6M; t l % mol H2SO4/TiO2 l 60%; nhit tm l 90oC; thi gian ch ha l 2 h. Cht rn c sy 110oC 24 h v c nung nhit 600oC trong 2 h. Sn phm iu ch c dng bt tinh th anatase, c kh nng quang xc tc cao di nh sng nhn thy (~97%), kch thc ht trung bnh 20 nm.

Study on preparation of nanosized titania materials doped sulphur by drenching method


91

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

TiO2 with H2SO4 and study on photocatalytic ability of prepared products


The preparation of S-doped nanosized titania powders by drenching method TiO2 with H2SO4 and its photocatalytic activity under visible light have been researched. Suitable conditions of preparation are: concentration of H2SO4 6M, molar ratio of H2SO4 /TiO2 = 60%, temperature of drenching: 90oC, time of drenching 2 h, drying in oven at 110oC in 24 h, calcination in 2 h at 600oC. The photocatalytic activity of the modified photocatalysts was tested on the basis of decomposition rate of methylene blue in aqueous solution under visible light. Experimental results showed that photocatalytic activity of S-doped nanosized titania powders in visible light is high (~97%).

60. Nghin cu, iu ch TiO2 kch thc 3 nm bin tnh S bng phng php thy phn n gin v kho st hot tnh xc tc quang
Sinh vin: Phm Th Th, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng

kho st c nh hng ca mt s yu t trong qu trnh iu ch bt titan ioxit bin tnh lu hunh t Na2SO4, theo phng php thy phn TiCl4 n kh nng quang xc phn hy xanh metylen, cu trc tinh th v kch thc ht trung bnh. Kt qu thc nghim cho thy, iu kin thch hp iu ch bt TiO2 kch thc nano mt c bin tnh bng lu hunh theo phng php thy phn TiCl4 c mt Na2SO4: nng TiCl 4 trong dung dch khi thy phn l 0,81M; t l % mol Na2SO4/TiO2 l 8%; nhit thy phn l 90oC; thi gian thy phn l 2 h, khuy mnh trong sut qu trnh thy phn. Kt ta c tch bng li tm, ra, sy kh 80oC trong t chn khng 24h v c nung nhit 600oC trong 2h. Sn phm iu ch c dng bt tinh th anatase, c kh nng quang xc tc cao di nh sng nhn thy, kch thc ht trung bnh 15 - 20 nm.

Study on preparation and photocatalytic ability of nanosized titania materials doped sulphur by simple hydrolyzing method
92

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

The preparation of S-doped nanosized titania powders by simple hydrolyzing method of TiCl4 in aqueous solutions with presence of Na2SO4 and crystal structure, particle size and its photocatalytic activity under visible light have been researched. Suitable conditions of preparation are: concentration of TiCl4 6M, molar ratio of Na2SO4 /TiO2 = 8%, temperature of hydrolyzing: 90oC, time of hydrolyzing 2 h, drying in oven at 80oC in 24 h, calcination in 2 h at 600oC. The photocatalytic activity of the modified photocatalysts was tested on the basis of decomposition rate of methylene blue in aqueous solution under visible light. Experimental results showed that photocatalytic activity of S-doped nanosized titania powders in visible light is high (~98,5%) and particle sizes of products are 15-20 nm.

61. Nghin cu iu ch bt TiO2 c bin tnh bc bng phng php ng kt ta trong dung mi ru - nc
Sinh vin: Trn Th Ton, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng

kho st c nh hng ca t l Ag/TiO2 n kh nng xc tc quang ca vt liu. Kt qu thc nghim cho thy, t l Ag/TiO2 0,35% mol v nhit nung 500oC l thch hp nht. iu kin , bc tham gia c vo thnh phn TiO2, hot tnh quang xc tc ca sn phm dch chuyn v vng nh sng nhn thy v c hiu sut phn hu xanh metylen cao trn 97% sau 3 h chiu n compact sau 2 h.

Study on preparation of Ag-doped nanosized titania powders by coprecipitated method in solution of water and ethanol
The preparation of Ag-doped nanosized titania powders by coprecipitated method and serveying on its photocatalytic activity under visible light have been researched. Suitable conditions of preparation are: concentration of Ti4+ in solution: 0,65 M, molar ratio of Ag /TiO2 = 0,35%, drying in oven at 100oC in 12 h, calcination in 2 h at 500oC. The photocatalytic activity of the modified photocatalysts was tested on the basis of decomposition rate of methylene blue in aqueous solution under visible light. Experimental results showed that photocatalytic activity of Ag-doped

93

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

nanosized titania powders in visible light is high (~98%).

62. Nghin cu tng hp cht pht quang ytri silicat kch hot bi xeri
Sinh vin: ng Th Thu Hng, Lu Th Ngc H, K53B Gio vin hng dn: GS.TS. Nguyn Trng Uyn, PGS.TS. L Xun Thnh

Cc phng php tng hp: s dng phng php ng kt ta v phng php sol-gel. ng dng ca cht pht quang: ch to cc loi mn hnh in t, n ng, n catt, cng nghip sn xut chi, dng trong bo mt v thit b dit khun bng tia bc x trong lnh vc y t, sinh hc. Kt qu tng hp c Y2SiO5:Ce theo 2 phng php l: - Phng php ng kt ta: cng pht quang mnh nht hm lng 1% v 2%. - Phng php sol-gel: mu nung nhit 1300oC c cng pht quang mnh nht.

63. Tng hp CeO2 cu trc nano bng phng php bc chy v ng dng trong hp ph As
Sinh vin: V Th Thanh Hng, K53A Gio vin hng dn: GS.TS. Nguyn Trng Uyn

1.Tng hp CeO2 kch thc nano: Tng hp CeO2 c kch thc nano bng phng php t chy gel PVA theo quy trnh nh sau: dung dch mui Ce(NO3)4 c to gel vi PVA tan trong nc 80oC vi pH = 4 theo t l mol Ce 4+/PVA = 1/3. Dung dch ng nht ny c khuy trn v gia nhit lin tc cho ti khi mt gel trong sut c hnh thnh. Gel Ce4+-PVA c lm gi trong t sy 120oC, sau nung 500oC trong 2 gi th thu c khi bt xp mu vng l CeO2 kch thc nano. Kt qu thu c CeO2 tinh khit v dng lp phng c kch

94

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

thc ht u v < 30 nm vi din tch b mt ring 55 m2/g. 2. nh gi kh nng hp ph As trn CeO2: S dng m hnh ng nhit Langmuir nh gi kh nng hp ph ca vt liu. Xc nh thi gian t cn bng hp ph: khuy trn lin tc 0,05g CeO2 trong 100 ml dung dch c cha ion cc nguyn t cn nghin cu c nng 1 mg/l cc khong thi gian khc nhau, sau nng cc nguyn t cn li sau phn ng c xc nh. Khi nng cc nguyn t sau phn ng (Cf) khng i (cn bng hp ph) th khong thi gian phn ng c tnh l thi gian t cn bng hp ph. Thi gian t cn bng hp ph: 150 pht. Xc nh dung lng hp ph cc i: phn ng hp ph c tin hnh trong khong thi gian t cn bng nhng thay i nng ion ban u (Ci), s xc nh c cc dung lng hp ph bo ho (q). T cc gi tr (Cf, q) s xc nh c dung lng hp ph cc i Qmax: Dung lng hp ph cc i i vi As(III): Qmax = 45,07 mg/g. Dung lng hp ph cc i i vi As(V): Qmax = 54,97 mg/g.

64. Xc nh hm lng chlorophyl c trong mt s loi l cy


Sinh vin: Cao Nguyn Hng Nhung, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh L Hng, CN. Ng Hng nh Thu

Chlorophyl - Dip lc c trong lc lp ca l cy, v gi vai tr quan trng trong qu trnh quang hp ca cy xanh. Gn y, c nhiu nghin cu chng minh dip lc c tc dng c bit i vi sc khe con ngi. Bn bo co s dng phng php o quang ph hp th xc nh hm lng dip lc c trong mt s loi l cy; hm lng dip lc cao nht c trong l du, c bit l l du gi. c th ng dng trong thc phm chc nng, chng ti tin hnh lm giu dung dch dip lc chit c bng my ct quay chn khng v nhn c kt qu l hm lng dip lc trong dch c lm giu bng 89,59% so vi dung dch dip lc bn ngoi th trng.

95

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

65. Nghin cu v tng hp phc rn ca nguyn t t him LA La vi axit amin ltyrosin


Sinh vin: Nguyn Thnh Trung, K53B Gio vin hng dn: GS.TS. Nguyn Trng Uyn, PGS.TS. L Hu Thing Chng ti tng hp c phc rn ca La vi Tyrosin. Bng phng php phn tch nhit v xc nh phn trm t him chng t rng cng thc ca phc l ngm 2 phn t nc.

Hng nghin cu tip theo l nghin cu phc bng ph hng ngoi, xc nh phn trm nit v nghin cu hot tnh sinh hc ca chng.

66. Nghin cu x l phm nhum 2-nitromino5-nitro-hexahydro-1-triazine-3.5 bng phng php keo t


Sinh vin: Ng Th Minh, L Th Phng Tho,, K53B Gio vin hng dn: ThS. o S c Vi tnh trng nhim mi trng ngy cng gia tng, c bit l nhim ngun nc bi nc thi ca ngnh dt nhum. ti nghin cu ny gp phn vo vic gii quyt vn nhim mi trng. Vic x l phm nhum nng 501mg/L bng cc tc nhn Al2(SO4)3.18H2O, FeCl3.6 H2O, PAC cho cc kt qu sau:

- Vi Al2(SO4)3.18H2O cho hiu qu ti u ti pH=5-6,5; nhit 2530 C. - Vi FeCl3. 18H2O, hiu sut ti u ti pH = 3- 4, nhit 20oC. - Vi PAC th khong pH ti u l 5-7,5 v nhit 25- 35oC. T kt qu trn nhn thy vic s dng PAC l d dng nht, tuy nhin hiu qu x l ca c 3 loi tc nhn ny u kh cao.
o

67. Nghin cu ti u ha cc iu kin hp ph axit lactic ca nha trao i anion


Sinh vin: Nguyn Th Kiu Loan, K53B

96

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Gio vin hng dn: TS. Ng Th Thanh Vn

Axit lactic l mt ha cht quan trng v c nhiu ng dng trong i sng. Axit lactic c sn xut ch yu bng phng php ln men vi sinh, qu trnh thu hi axit lactic t dung dch ln men l mt qu trnh kh khn v tn km. Nha trao i ion l vt liu hp ph y ha hn thu hi axit lactic t dung dch ln men. Bo co ny nghin cu nhng nh hng ca pH v dung dch ra gii ln qu trnh hp ph v gii hp axit lactic. T tm ra iu kin hp ph axit lactic ti u ca nha trao i anion.

alkylacrylate-acrylic acid s dng lm ph gia lm gim nhit ng c (PPD) ca du m bi trn v nhin liu sinh hc
Sinh vin: L Minh Ngn, K52 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Phm Ngc Ln

68. Tng hp v c tnh ca copolyme

Hp phn parafin trong du, m bi trn v gc axit bo trong biodiesel thng chuyn sang trng thi rn v ma ng khi nhit h xung thp gy kh khn cho vic s dng chng. Mt trong nhng bin php hu hiu gim nhit ng c ca du, m bi trn v biodiesel l s dng cc ph gia polyme. Nghin cu ny cp n phn ng tng hp v nghin cu tnh cht ca cc monome alkylacrylat thu c bng phn ng este ha ca acrylic (methacrylic) axit vi cc ru c mch alkyl di khc nhau (C10, C12, C14) cng nh hn hp ca chng. Cc monome alkyl acrylat tng hp c sau c ng trng hp vi axit acrylic c PPD. Cu trc ha hc ca cc monome v copolyme ch to c c nghin cu v khng nh bi ph hng ngoi (IR) v ph cng hng t ht nhn proton (NMR). Kh nng gim nhit ng c ca cc ph gia copolyme cho du diesel sinh hc c th nghim. Kt qu cho thy rng cc PPD thu c c th lm gim nhit ng c ca biodiesl 2-3 oC nng 1000 ppm.

97

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Synthesis and characterization of alkylacrylateacrylic acid copolymers being used as pour point depressant (PPD) for lubricants and biodiesel
The paraffin fraction in lubricants and fatty acid sequence in biodiesel usually become solid at low temperature in winter making them difficult to be used. One of the effective measures to reduce solidifying temperature of lubricants and biodiesel is utlity of polymer additives. This study is focusing on synthesis and characterization of alkylacrylate monomers obtained by esterification reaction of acrylic (methacrylic) acids with alkyl alcohols of different carbon length (C10, C12, C14) and their mixtures as well. The obtained alkyl acrylate monomers were then subjected to be copolymerized with acrylic acid to make PPD. The chemical structures of the synthesized monomers and copolymers were characterized by IR and NMR spectra. The pour point reducing ability of the copolymers for biodiesel was tested. It showed that the obtained PPD could reduce the pour point temperature of biodiesl 2-3oC at the concentration of 1000 ppm.

69. Nghin cu tng hp v c trng tnh cht ca copolyme alkylacrylat-maleic anhydrit s dng lm ph gia gim nhit ng c cho du, m bi trn v biodiesel
Sinh vin: Nguyn Th Phng Thu, K52 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Phm Ngc Ln

Du m bi trn v nhin liu sinh hc thng chuyn sang trng thi rn nhit thp vo ma ng lm cho vic s dng chng gp kh khn. Hin nay phng php thng c dng gim nhit ng c ca du m bi trn v nhin liu sinh hc l s dng cht ph gia polyme. Nhng ph gia c th ci thin tnh chy ca du, ni chung, c ba thnh phn c bn nh sau: (i) sp - tng t nh parafin, thng l hn hp ca cc mch alkyl cha n 14-25 nguyn t cacbon v c th ng kt tinh vi cc thnh phn sp trong du, (ii) cc thnh phn phn cc, in hnh l

98

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

cc acrylat hoc acetate vi mc ch l hn ch mc kt tinh, (iii) copolyme, khi hp ph ln cc tinh th sp pht trin, bng hiu ng cn tr khng gian s gy kh khn cho s pht trin ca chng v ch cho php to ra cc tinh th nh. Mt s kt qu nghin cu ch ra rng copolyme maleic anhydride c th p ng hu ht cc yu cu ca ph gia. Bo co ny trnh by cc kt qu nghin cu v phng php ch to cc monome alkylacrylat/metacrylat c cha mch di alkyl vi s lng nguyn t cacbon khc nhau v cc copolyme ca monome thu c vi maleic anhydrit vi mc ch s dng chng lm ph gia h nhit ng c cho du, m bi trn v du diesel sinh hc. Cu trc ha hc ca monome alkylacrylate/metacrylate v copolyme ca chng c nghin cu v xc minh bng ph hng ngoi v cng hng t ht nhn proton. Cc th nghim v kh nng h nhit ng c ca cc ph gia cng c thc hin. Kt qu cho thy rng cc ph gia tng hp c c th lm gim nhit ng c ca diesel sinh hc xung 2-3oC.

A study on synthesis and characterization of alkylacrylate-amaleic anhydride copolymers being used as PPD for lubricants and biodiesel
Lubricants and biodiesel are usually transformed into solid state at low temperature in winter making them difficult to be used. At present the most frequently used method to reduce the solidifying temperature of lubricants and biodiesel is adding polymer additive. These additives that can improve the flow of oil, in general have three basic components as follows: (i) the wax looks similar to paraffin, which typically is mixtures of linear alkyl chains contaning 14-25 carbon atoms and can be cocrystallized with the wax component in the oil, (ii) polar component, typically is acrylates or acetate with the aim of limiting the degree of crystallization, (iii) copolymers, when adsorbing onto the developing wax crystals, with their steric hinderence effect, will make them difficult for the development and only allow to create small crystals. Some research results indicate that maleic anhydride copolymers can satisfy most requests for such additive. This report presents the results of research on manufacturing methods of alkylacrylate/metacrylate monomers containing long alkyl chains with different number of carbon atoms and the copolymers of the obtained monomers with maleic anhydride

99

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

with the aim to use them as pour point depressants for lubricants and biodiesel. The chemical structure of copolymer alkyl-acrylate/metacrylate monomers and copolymers thereof was studied and confirmed by means of infrared spectroscopy and proton nuclear magnetic resonance. The test on the solidifying temperature reducing ability of the obtained additives was also performed. It showed that the additives synthesized could reduce the solidifying temperature of biodiesel 2oC.

70. Tng hp dn xut ca pichromene lm dn xut iu tr bnh bnh ung th mu


Sinh vin: Nguyn Hong Yn, K52 Chng trnh Tin tin, Gio vin hng dn: PGS.TSKH. Lu Vn Bi, TS. Mc nh Hng

Cc dn xut pichromene c kh nng iu tr bnh ung th mu, c bit l bnh bch cu mn tnh. Trong cng trnh nghin cu ny, bng phng php ngng t cc dn xut ca benzaldehyde vi nitromethane iu ch c cc dn xut -nitrostyrene. Trn c s phn ng ca cc dn xut -nitrostyrene vi cc dn xut salicylaldehyde c mt xc tc baz hu c thu c 3-nitro 2-phenyl-2H-chromene. Cu trc cc sn phm c xc nh bng cc d kin ph IR, MS v 1 H-NMR.

Synthesis of Pichromenes derivatives for leukemia treatment


Pichromenes derivatives are interested by its biological activity in leukemia treatment, especially for chronical leukemia. In this project, by the condensation reaction between benzaldehyde derivatives and nitromethane -nitrostyrene derivatives have been synthesized. Then, by reaction of -nitrostyrene with salicylaldehyde derivatives in the presence of a organic base catalyst yielded 3-nitro2-phenyl-2H-chromene.

71. Nghin cu tng hp dn xut 3-nitro-2-phenyl-2Hchromene lm thuc cha bnh bch cu

100

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Sinh vin: Nguyn V Quang Thnh, K52 CNKHTN Gio vin hng dn: PGS.TSKH. Lu Vn Bi, TS. Mc nh Hng

Pichromene l ch phm mi ang c FDA cho php th nghim lm sng a vo iu tr bnh bch cu. Trong cng trnh ny, chng ti tin hnh ngng t dn xut benzaldehyde vi nitrometan iu ch nitrostyrene. Trn c s phn ng ca -nitrostyrene vi salicylaldehyde c mt xc tc baz (DABCO), tng hp c 3-nitro-2-phenyl-2H-chromene vi hiu sut hn 70%. Cu trc sn phm c xc nh bng cc d kin ph IR, MS v 1 H-NMR.

Synthesis of 3-nitro2-phenyl-2H-chromene, a potential anti-blood cancer agent


Pichromene is a new bioactive compound that has been allowed for clinical tests against blood cancer by FDA. In this project, -nitrostyrene analogues have been successfully synthesized by the condensation of benzaldehyde derivatives and nitromethane. Based on the reaction of -nitrostyrene with salicylaldehyde in the presence of base catalyst (DABCO), we have produced 3-nitro-2-phenyl-2Hchromene in high yield (>70%). Structure of the obtained product has been determined by date of the IR-, MS- and 1H-NMR spectroscopy.

72. X l nc thi dt nhum bng qu trnh Fenton d th s dng xc tc quang ha TiO2/diatomite


Sinh vin: H Minh Nguyt, K52 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh Ngc Chu, PGS.TS. Nguyn Vn Ni

Do s pht trin nhanh chng ca nn kinh t, tng trng dn s v th ha, Vit Nam phi i mt vi rt nhiu th thch v nhim mi trng. Dt nhum l mt trong nhng ngnh cng nghip gy nhim nht. Mt s cng ngh c p dng x l nhng cht thi dt nhum ny, trong , oxi ha Fenton c xem l c nhiu trin vng vi tnh hnh ca Vit Nam
101

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

hin ti v h thng d s dng, chi ph hp l v hiu qu x l cao. Mc tiu ca ti nghin cu ny l nhm nng cao hiu qu ca qu trnh oxi ha quang ha Fenton d th bng xc tc quang ha TiO2 c mang ln Diatomite. Thay v hp th nh sng di UV, s c mt ca ion st s gip TiO2 hot ng tt vng nh sng kh kin. Diatomite c xp cao, sn c ti Vit Nam v c gi thnh ph hp. St v TiO2 c mang ln Diatomite bng phng php sol-gel v phng php ny c tnh linh hot cao, cho php thu c vt liu vi tinh khit cao v d dng kim sot thnh phn cu trc ca vt liu.

Treatment of textile wastewater by heterogeneous photo-Fenton process using TiO2/diatomite photocatalyst


As a result of rapid economic development, population growth, and urbanization, Vietnam has to face significant environmental challenges. Textile production is one of the most pollution industries. Several techniques for treating those pollutants in water have been reported. Among them, Fentons reagent is the suitable choice to Vietnam situation because of easy-to-handle system, low cost and high efficiency. The aim of this study is to investigate the heterogeneous photoFenton oxidation process with TiO2 as a photocatalyst and Diatomite as an adsorbent. Iron ions will make the light absorbance of TiO2 happen at the visible light range instead of the UV light range. Diatomite is available in Vietnam and inexpensive. Fe and TiO2 are coated on Diatomite by sol-gel method due to the versatility, the possibility to obtain highly pure materials, and the perfectly controlled composition of this process.

73. Loi b Asen khi nc bng vt liu st chng st


Sinh vin: Mai Phng T, K52 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, PGS.TS. Nguyn Vn Ri

Tin hnh kho st kh nng hp ph Asen (III) v As (V) trong dung dch nc bng vt liu st chng st vi thnh phn chnh l montmorillonite. Vt liu c tng hp theo hai phng php: chn st thu phn s b
102

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

vo montmorilonite v thu phn cc ion st c chn vo montmorillonite. Cc mu st chng c tng hp theo hai phng php trn c lng st gp t 1 n 6 ln dung lng trao i cation (CEC-Cation Exchange Capacity) ca montmorillonite. Cc th nghim c thc hin xc nh kh nng hp ph cng nh nh hng ca pH mi trng n kh nng hp ph Asen ca vt liu. Kt qu cho thy vt liu c tng hp theo phng php 2 vi lng sp chng gp 5 ln CEC l vt liu hiu qu nht. ng ng nhit hp ph Langmuir, nh hin vi in t qut SEM v gin phn tch nhit TA cng c kho st vi vt liu st chng v nguyn liu st ban u. nh SEM cho thy vt liu mi c xp cao hn so vi montmorillonite ban u; thm vo , kh nng bn nhit ca vt liu mi cng tng ng vi vt liu st nguyn liu nh c ch ra trn gin phn tch nhit. Kho st nh hng ca pH ch ra rng pH ti u cho hp ph As (III) v As(V) tng ng l 10 v 7. M hnh ng nhit hp ph Langmuir c s dng tnh ton dung lng hp ph cc i ca vt liu st chng st i vi Asen v cho ra cc gi tr l 27,027 mg/g i vi As(V), 26,326 mg/g i vi As(III).

Removal of Arsenic from contaminated water using iron pillared clay


Adsorption of Arsenic (III) and Arsenic (V) in aqueous solution onto the iron pillared clay, in which the main composition is montmorillonite. The material was synthesized by two methods: insertion of pre-hydrolyzed iron and hydrolysis of inserted iron ions. Synthesized samples in two methods have the amount of iron as 1 to 6 times as much as CEC of the montmorillonite. Batch adsorption studies were carried out to determine the Arsenic adsorption capacity of the materials and the influence of pH on the Arsenic adsorption process. The results revealed that the material which was synthesized by the second method with the iron amount as 5 times as CEC was the most effective one. Isothermal adsorption line, SEM images and TA diagrams of the materials were also investigated. The SEM images showed that the new material was higher in porosity then the initial montmorillonite; in addition, the heat resistance of a new material is as good as that of montmorillonite as being illustrated by the TA diagrams. The pH influence investigation indicated the best pH for As(III) and As(V) adsorption is 10 and 7, respectively. The

103

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Langmuir isothermal model was applied to calculate the As(III) and As(V) maximum adsorption capacity of the new material, making up to 27,027 mg/g for As(V) and 26,326 mg/g for As(III).

74. c trng tnh cht in ha v quang ho ca vt liu nano ZnO iu ch bng phng php thy nhit
Sinh vin: Hong Th Hng Tho, K52 C nhn ti nngCNKHTN Gio vin hng dn: TS. Nguyn Xun Hon, TS. Nguyn Th Cm H

Trong nghin cu ny, ZnO dng bt c iu ch bng phng php thy nhit trc tip 900C t cht ban u l km nitrat v kali hydroxit. Trong , thi gian phn ng v mi trng phn ng ca cc mu c iu chnh nhm thu c iu kin phn ng thch hp nht tng hp vt liu ZnO. Cc sn phm c xc nh bng nh SEM, nhiu x tia X, ph hng ngoi, v nng lng vng cm Eg c ngoi suy t ph hp th UV-vis. Cu trc tinh th ca ZnO c xc nh da vo phng php Rietveld s dng trn phn mm Powdercell. Kt qu cho thy, ZnO iu ch c cu trc tinh th l mng lc phng (P63mc), ht c dng que v chiu di khong 1-3m. Nng lng vng cm ca ZnO nm trong khong Eg = 3,10 3,19 eV. Tnh cht in ha ca tt c cc mu cng c kho st bng phng php o phn cc vng. Ngoi ra, tc dng xc tc cho phn ng quang ho phn hy metylen xanh di nh hng ca sng siu m v nh hng ca tia UV cng c trnh by.

Electrochemical and optical properties of zinc oxide materials prepared by hydrothermal method
In this study, zinc oxide powders were prepared using direct hydrothermal method at 90oC with nitrate zinc and potassium hydroxide solution as precursors. In which, reaction time and reaction medium of the samples were adjusted in order to get the optimum reaction condition to synthesis ZnO powders. The obtained products were characterized by means of scanning electron microscope, X-ray diffraction, infrared spectrum and energy bandgap Eg was extrapolated from UV-vis spectra. The crystal structures of ZnO powders were investigated based on Rietveld

104

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

method using Powdercell software. The results showed that, zinc oxide powders have hexagonal crystal structure (P63mc), well defined like-rod-form in morphology and range 1-3m in length size. The energy bandgap Eg of ZnO powders were Eg = 3.10 - 3.19 eV. The electrochemical properties of all samples were investigated by using cyclic voltammetry measurement. The photocatalytic effects of ZnO powder on degradation over time of methylene blue with sonication and under UV radiation were also performed.

75. Nghin cu cu trc v hot tnh ca khng sinh -Lactam thng qua phn mm Gaussian 2003
Sinh vin: Nguyn Phng Tho, K52 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. L Kim Long H khng sinh -Lactam bao gm cc khng sinh c cu trc vng Lactam. Chng tc ng n lp peptidoglycan ca thnh t bo vi khun. V th, khng sinh -Lactam c s dng iu tr cc bnh nhim khun do vi khun gram m v gram dng. Cu trc ca khng sinh -Lactam c nghin cu theo phng php tnh ton DFT dng B3LYP/6-31G (d). Cu trc phn t c ti u ha v tnh nng lng ht nhn li, in tch phn v tng nng lng phn t.

Moment lng cc mt s khng sinh Penicillin v nng c ch bn phn ca chng (IC50) c xc nh v dng nh gi s nhy cm ca khng sinh Penicillin ln vi khun E. faecium. Mi quan h ca moment lng cc v IC50 gip d on tc dng ca khng sinh cng loi cha bit hot tnh.
Cu trc ca khng sinh -Lactam v cu trc li c tnh xc nh s thay i nng lng phn t, nng lng ht nhn li, di lin kt v xc nh c nh hng ca nhm th ln hot tnh ca nhm -Lactam. Cu trc ca khng sinh -Lactam trc v sau khi c men -Lactamase c

105

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

kho st d on s khc bit cu trc v nng lng phn t, xc nh s mt hot tnh ca khng sinh -Lactam gy ra bi s thy phn vng -Lactam ca vi khun.

Studying structure and activity of -Lactam antibiotics by using Gaussian 2003 software
-Lactam antibiotics based upon a shared structural feature, the -Lactam ring are attacking the synthesis of peptidoglycan layer of bacterial cell walls that is essential for the survival and reproduction of bacteria. They are used in inflection treatment in order to active against gram-positive, gram-negative bacteria. In this study, the structure of -Lactam antibiotics were investigated with DFT calculations B3LYP/6-31G (d) and the geometry optimization on each molecule were provided to determine the nuclear repulsion energy, partial charges on each individual particles and energy. Dipole moments of several Penicillin antibiotics and half maximal inhibitory concentration (IC50) are calculated and point out the sensitivity of penicillin groups to PBP (penicillin-binding protein) of E. faecium bacteria. The relationship investigated between Dipole moments and the half inhibitory concentration IC50 helps to evaluate the IC50 of other Penicillins members whose activity are unknown. The structure of -Lactam core - skeleton and -Lactam antibiotics has been determined and shown a signifficant change in the molecular energies, nuclear repulsion energy and bond length, therefore, expressed the effect of side-chain or substituent groups in the molecular energies of -Lactam groups. Investigation of -Lactam antibiotics before and after the appearance of -Lactamase enzyme leads to the clear comparison of their reducing energies causing by the hydrolyzing the Lactam ring of bacteria.

76. Km oxit nano: tnh cht v ng dng


Sinh vin: Phm Nh , K52 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Trnh Ngc Chu

Km oxit l mt hp cht v c vi cng thc l ZnO. Bt km oxit


106

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

c s dng rng ri trong rt nhiu lnh vc nh nha, gm, thy tinh, cao su, vt liu dn, sn, thc phm, pin, y t,... Km oxit tn ti trong t nhin dng qung, tuy nhin, hu ht km oxit s dng trong thng mi u do c iu ch. V nhng tnh cht v ng dng ca km oxit nano, ti ny nghin cu phng php iu ch, tnh cht v ng dng ca km oxit nano. Mc tiu quan trng nht l tm ra nhng ng dng ca km oxit c th p dng vo Vit Nam. Bo co ny trnh by tng th v nhng hot ng nghin cu gn y v km oxit nano, tnh cht v ng dng, t tin hnh iu ch km oxit nano. Cc kt qu c tnh ton cn thn, v so snh vi mu chun.

Zinc Oxide nanoparticles: properties and applications


Zinc oxide is an inorganic compound with the formula ZnO. The powder is widely used as an additive into numerous materials and products including plastics, ceramics, glass, cement, rubber, lubricants, paints, ointments, adhesives, sealants, pigments, foods, batteries, ferrites, fire retardants, first aid tapes, etc. ZnO is present in the Earth's crust as the mineral zincite; however, most ZnO used commercially is produced synthetically. For many useful properties and applications of ZnO nanoparticles, to the authors researched the synthesis, properties and some applications of ZnO nanoparticles. The most important purpose is doing the research within simple conditions, which mostly suit Vietnamese condition. This researching report provides a comprehensive review of the current research activities that focus on the ZnO nanoparticles, their properties, applications and experiments. Based on that, the synthesis experiments were carried out. The results were carefully calculated, compared and contrasted to the standard sample.

77. Gp phn nghin cu cy da di (Pandanus tectorius) Vit Nam


Sinh vin: inh Anh V, K52 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn u

107

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Nhiu loi thuc chi Pandanus, Pandanaceae, c nghin cu t lu, nhng ch yu l v thnh phn ha hc. Loi Pandanus tectorius c nhiu tc dng dc l c bit xa: cha giun, bch i, tiu ng,... Gn y, ngi ta cn khm ph ra tc dng bo v gan mt ca loi ny. Vit Nam, nhng nghin cu v loi ny cn rt t. Mc tiu ca nghin cu ny l xc nh thnh phn ha hc t qu ca loi Pandanus tectorius Quan Ln, Qung Ninh. Nghin cu ny t c nhng kt qu sau: - Xy dng c mt quy trnh chit thch hp iu ch cc phn chit t qu da di (Pandanus tectorius). Chng ti thu c 2 cn chit Dichloromethane v Ethyl Acetate vi hiu sut ln lt l 0,23% v 0,13%. - Kho st s c mt ca cc lp cht trong cc phn chit ca qu da di (Pandanus tectorius) bng sc k bn mng. Xc nh c h dung mi CH2Cl2: EtOAc (3:1,v/v) cho kt qu tch tt nht. - Phn lp cc hp cht trong cn Dichloromethane bng sc k ct v thu c mt tinh th tinh khit. Dng cc d kin ph xc nh c hp cht thu c l -Sitosterol.

Contribution to the research of Pandanus tectorius


Many species from Pandanus, Pandanaceae, have chemically investigated long time ago. The Pandanus tectorius have been indicated for filarial disease, leucorrhoea, diabetes and as emmenogogue (uterine stimulant) apart from its aromatic purpose. Recently, the species Pandanus tectorius has been discovered to be effective for liver protection. However, the chemical investigation on this species in Vietnam is very poor. The goal of this research is the chemical examination of Pandanus tectorius, including its chemical composition and separation of the most abundant constituents from the fresh fruit collected in the Quan Lan Island, Quang Ninh Province. The main results of the research are: - Developing a suitable procedure for extracting the bioactive compounds from the fresh Fruits of Pandanus tectorius. The Dichloromethane and Ethyl acetate

108

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

residues were obtained by this procedure with the yield of 0,23% and 0,13%, respectively. - Quantitative examination of the extraction residues by the TLC analysis. The best system of solvents used for TLC is CH2Cl2: EtOAc (3:1,v/v). - Separation of chemical constituents from the Dichloromethane residue by Silica gel-CC to afford the pure crystals whose structure was determined by the means of spectroscopic methods (such as IR, 1H-NMR) as -Sitosterol (17-(5-Ethyl6-methylheptan-2-yl)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol).

78. Xc nh clorua trong mu sinh hc bng phng php trc quang, s dng thy ngn (II) nitrat v diphenylcarbazone
Sinh vin: Nguyn Khnh Hong, K52 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: TS. Phm Th Ngc Mai

Chloride c phn b rng ri trong t nhin v l mt trong nhng khong cht thit yu nht trong mu ngi. Chloride cng vi cc knh chloride ng vai tr quan trng trong vic iu ha pH, p sut dch c th, s pht trin t bo. Nhng nghin cu gn y cho thy nhiu bnh nh mt trng lc c, x nang, c xng, ng kinh c lin quan ti vic kch hot cc knh chloride. Nguyn l ca phng php ny da trn phn ng to phc ca Hg2+ vi ion chloride, diphenylcarbazone (DPC). Ion chloride to thnh phc cht khng phn ly vi Hg2+. Lng Hg2+ cn li to vi DPC mt phc cht mu tm, c cc i hp th bc sng 525 nm. gim mu ca phc 525 nm, t l thun vi nng chloride trong mu. Gii hn pht hin l 0,3 ppm. Khong tuyn tnh l 0,3-1,2 ppm vi RMS l 0,9965. Bromide v iodide c nh hng n kt qu. Phng php ny thch hp vi nhng mu c nng chloride b, hoc th tch mu b gii hn, nh trong cc mu sinh hc.

109

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Spectrophotometric determination of chloride in biological samples using mercury nitrate and diphenylcarbazone
Chloride is widely distributed throughout nature and is one of the most important minerals in the blood. Chloride in association with chloride channels play an important role in regulating pH, pressure of body fluids, cell migration,... Recent genetic studies in humans indicate that deleterious diseases such as myotonia congenita, dystrophia myotonica, cystic fibrosis, osteopetrosis and epilepsy may develop as a result of chloride channel activation. A spectrophotometric method is outlined for the determination of the chloride ions in biological samples (blood serum, urine). The present method is based on the complexation reactions between free mercuric ions and chloride ions, diphenylcarbazone (DPC). Chloride ions form an indissociable complex with mercuric ions. The remaining free mercuric ions form a purple complex with DPC with an absorption maximum at 525 nm. The reduction of color intensity at 525 nm is proportional to chloride concentration in samples. The detection limit in the final solution was determined to be 0.3ppm. The linear range in was 0.3-1.2 ppm with root mean square of 0.9965. Bromide and iodide ions interfere significantly on the results. This method is appropriate for low concentrations of chloride in samples or when sample volume is limiting, as in many biological studies.

79. iu ch TiO2 bin tnh Y


Sinh vin: Nguyn Hu Hiu, K52 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng

TiO2 bin tnh Y c iu ch bng phng php sol-gel vi cc cht ban u l TBOT, ethanol, ytri nitrat, axit nitric, nc ct. Sn phm thu c mang i phn hy xanh myethylen 10 ppm di nh sng kh kin. Trong nghin cu, chng ti ch n nh hng ca t l ca Y/TiO 2, lng ru, lng axit v cc iu kin nung ti kh nng ca quang xc tc ca sn phm. Kt qu nghin cu tm ra c cc iu kin thch hp ch mu l: t l thch hp cho qu trnh to gel: Ti(OBu)4: C2H5OH:H2O:HNO3 l 1:22,5:2,5:0,1. Mu tt nht c iu kin iu ch:
110

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Y/TiO2 =0,75%, nung 6000C trong 4h v lu gel 2 ngy. Sn phm iu ch c kch thc ht nh v kh nng quang xc tc tt.

Synthesize TiO2 doped Y


TiO2 doped Y is prepared by sol-gel method for the initial substances: TBOT, ethanol, nitric acid, yttrium nitrate and distiller water. The obtain product has degraded methylene blue solution (10ppm) under visible light. The effect of ratio Y/TiO2, volume of ethanol, nitric acid and calcine condition have been focused in my study. The research found the suitable condition for gel formation: the ratio of the components Ti(OBu)4: C2H5OH:H2O:HNO3 is 1:22,5:2,5:0,1. The best sample is: mass ratio is Y/TiO2 =0,75%, the calcine time is 6000C in 4 h and time for standing gel is 2 days. The particle size is small with a good photodegradation.

80. Xc nh ng thi cc penicillin bng phng php sc k lng hiu nng cao vi detect hunh quang
Sinh vin: Hong Th Hng, K52 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ri

Penicillin l mt loi khng sinh beta-lactam c s dng rng ri trong nhiu lnh vc nh dc, ch bin thc phm, chn nui,... Lng penicillin thi ra mi trng t nhng hot ng trn cng l mt trong nhng nguyn nhn gy nhim mi trng. Thc t nhiu phng php c th dng xc nh penicillin trong mu mi trng, v trong bo co ny chng ti kho st v nh gi phng php sc k lng hiu nng cao vi detect hunh quang v cc iu kin sc k v iu ch dn sut. Mc d hunh quang l mt phng php rt nhy, nhng penicillin u khng c kh nng pht hunh quang, v vy chng ti dn xut ha chng thu c hp cht c kh nng pht hunh quang. Cc penicillin c dn xut ha qua hai phn ng, u tin l phn ng thy phn m vng beta-lactam trong mi trng kim to ra mt amin bc hai, sau amin bc hau ny s phn ng vi thuc th NBD-Cl cho ra dn xut c kh nng pht hunh quang. Cng hunh quang thu c cc i sau khi thy phn 60 pht v iu
111

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

ch dn xut 25 pht. Hn hp thu c c tim thng vo ct pha o v phn tch bng phng php sc k lng hiu nng cao.

Simultaneous determination of penicillins by HPLC with fluorescence detection


Penicillin is a kind of beta-lactam antibiotics that has been used widely in many areas such as medicine, food production, and animal husbandry. The amount of penicillins released from these activities is also a reason of environmental pollution. In fact, there are many methods used to determine penicillins in environmental sample, in this report the method of HPLC-fluorescence detector was investigated in both derivatization and HPLC conditions. Although fluorescence is very sensitive, penicillins are not naturally fluorescent, so we derivatized them to get detectable substances. Penicillin derivatives were prepared by a two-step reaction, the beta-lactam ring being opened by hydrolysis in alkaline solution in the first step to give a secondary amine functionality, and the secondary amino group being reacted with 7-chloro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole (NBD-Cl) in the second step to give a fluorescent derivative. The maximum fluorescence intensity was obtained after 60min of hydrolysis and 25 min of derivatization. The resulting reaction mixture was injected directly onto a reversed-phase column and analysed by HPLC.

81. Gp phn nghin cu ha hc c sen (Nelumbo nucifera Gaertn)


Sinh vin: Mai Th Nhn, K52 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn u

Mi phn ca cy sen (Nelumbo nucifera Gaertn), u tin l hoa, c s dng lm thuc hn 1,000 nm nay. V d, ton b cy sen c s dng lm thuc gii c; thn hoc l sen kt hp vi cc loi tho mc khc c s dng cha say nng, st, tiu chy, chng mt, bun nn, nn ra mu v xut huyt.

112

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Alkaloids c chit t l ca Nelumbo nucifera Gaertn lm gim lng lipit, loi b gc t do, ngn chn s tng cholesterol trong mu, chng va ng mch v nh hng mnh ln vi khun gy bnh. Ngi Trung Quc cho rng c sen l ngun thc n b dng cho c th v s dng chng rng ri hng th k nay. Nhng nghin cu gn y cho rng c sen Nelumbo Nucifera Gaertn cha hm lng ln cc cht cn thit cho c th hng ngy nh vitamin C, vitamin nhm B (B1, B3, B6,...), photpho, kali, ng, mangan v cha t cht bo no. Cc nh nghin cu gi rng acid betulinic v nhm sterols c phn lp t sen c hot tnh sinh hc da dng nh chng HIV v chng ung th. Mc ch chnh ca nghin cu l gp phn nghin cu thnh phn ha hc c sen (Nelumbo nucifera Gaertn) v tp trung chnh vo vic c lp v xc nh acid betulinic. Chit 6,0 kg c sen bng ethanol v c c cn chit ethanol vi hiu sut 0,08%. Tip theo, tch bng ct silica gel bng hn hp dung mi nHexan - Acetone sau kt tinh li thu c acid betulinic v -Sitosterol. Cu trc ca acid betulinic (3-hydroxylup-20(29)-en-28-oic acid) c gii bng ph IR, 1H- NMR v 13C-NMR.

Chemical investigation of the root of Nelumbo nucifera Gaertn


All parts of the Nelumbo nucifera Gaertn plant, but primarily the flower, have been used medicinally for over 1000 years. For example, the whole plant is used as an antidote; the rhizomes or leaves are used with other herbs to treat sunstroke, fever, diarrhea, dysentery, dizziness, vomiting of blood, haemorrhoids. Nelumbo nucifera Gaertn leaves alkaloids have the properties of lipid-lowering, free radicals scavenging, inhibition of hypercholesterolemia, atherosclerosis, anti-mitotic effect, and strong antibacterial effects. The Chinese people have long known that Nelumbo roots are very healthy food and have been using them in this way for many centuries. Recent studies confirm that, Nelumbo Nucifera Gaertn roots were found to be rich in dietary fiber, vitamin C, potassium, thiamin, riboflavin, vitamin B6, phosphorus, copper, and manganese, while very low in saturated fat. The researchers have suggested that

113

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

betulinic acid and sterols from Nelumbo have exhibited a variety of biological activities including inhibition of human immunodeficiency virus (HIV) and anticancer properties. The goal of the Research Project is the chemical investigation of the root of Nelumbo nucifera Gaerth with a higher priority focus on isolation and identification of Betulinic acid. Extraction of 6,0 kg the root of Nemlumbo afforded 0,08% the ethanolic extract residue. The latter was separated on silica gel column using mixtures of nHexan - Acetone to obtain Betulinic acid along with the commonly occurring Sitosterol. The structure of isolated Betulinic acid (3-hydroxylup-20(29)-en-28-oic acid) was elucidated by means of spectroscopic methods such as IR, 1H- 13C-NMR.

82. Nghin cu ha hc cc hp cht thin nhin t cy Tng qun si (Alnus nepalensis D. Don, Betulaceae)
Sinh vin: Th Kim Hu, K52 Ti nng Tin tinCNKHTN Gio vin hng dn: PGS.TS. Phan Minh Giang

Cc cu trc ha hc a dng c phn lp v hot tnh sinh hc mnh c chng t trong nhiu php th sinh hc cho thy cc thc vt ca chi Alnus (h Betulaceae) l cc i tng nghin cu ha hc l th. Cc hp cht thin nhin nhn c t chi ny tc dng ln cc mc tiu sinh hc khc nhau v c th hu ch trong s chn lc cc hp cht dn ng t thc vt. Tng qun si (Alnus nepalensis D. Don) l mt loi Betulaceae him Vit Nam v cho n nay vn cha c nghin cu v ha hc. Loi thc vt ny c la chn cho nghin cu ha hc ca chng ti. Cc thnh phn ca l cy Tng qun si c phn tch v cc hp cht c phn lp s dng cc k thut sc k phn tch v iu ch hin i (TLC, CC, FC v Mini-C). Cu trc ca cc hp cht c phn lp c c xc nh bng cc phng php ph hin i. Nghin cu ny dn n s phn lp hai hp cht tritecpenoit dy hopan c hm lng rt thp trong thc vt. Cu trc ca cc hp cht ny c xc nh l 2hydroxyldiploterol and 22-hydroxyhopane-3-one trn c s phn tch cc ph
114

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

1D NMR (1H-NMR, 13C-NMR v DEPT) v 2D NMR (1H-1H COSY, HSQC v HMBC). Hai hp cht ny c phn lp ln u tin t A. nepalensis.

Chemical study of natural products from Alnus nepalensis D. Don (Betulaceae)


The diverse chemical structures isolated and profound biological activities demonstrated in various biological assays show that plants of the Alnus genus (family Betulaceae) are very interesting objectives for chemical studies. The phytochemicals obtained from this genus are active towards different biological targets and can be useful in the selection of lead compounds from plants. Alnus nepalensis D. Don (Tng qun si) is a rare Betulaceae species in Vietnam and has not been chemically investigated. The plant was selected for our chemical study. The leaves constituents of the plant were analyzed and compounds were isolated using modern analytical and preparative chromatographic techniques (TLC, CC, FC, and Mini-C), and the structures of the compounds isolated were elucidated using modern spectroscopic methods. The study led to the isolation of two minute compounds of the hopane-type triterpenoids. Their structures were determined to be 2-hydroxyldiploterol and 22-hydroxyhopane-3-one on the basis of the analysis of 1D NMR (1H-NMR, 13C-NMR, and DEPT) and 2D NMR (1H-1H COSY, HSQC, and HMBC) spectra. These compounds were isolated for the first time from A. nepalensis.

83. Cu2O kch thc nano v nhng ng dng ca mng mng mng Cu2O kch thc nano
Sinh vin: Phan Thy Chi, K52 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Triu Th Nguyt

Trong nhng nm gn y, vt liu nano ni chung nhn c rt nhiu s quan tm, Cu2O kch thc nano v mng mng Cu2O nano ni ring c bit c ch bi nhng tnh cht khc bit ca n. Trong d n ny, chng ti tng hp thnh cng Cu2O kch thc nano bng hai phng php. Cc mu thu c c kim tra bng phng php XRD v TEM. Kt qu cho thy rng cc mu thu c khng ch t kch thc nano m cn rt bn v c th bo qun trong iu kin thng. Bn cnh , chng ti

115

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

nghin cu nhng nh hng ca iu kin phn ng ln kch thc v thnh phn mu. Ngoi ra, s tng hp mng mng Cu2O kch thc nano bng phng php CVD ang trong qu trnh nghin cu v thc hin. Sau , mng Cu2O nano s c kim tra kho st cc tnh cht v tip theo l th nghim cc ng dng ca mng.

Cu2O nanosize and some applications of Cu2O nanosize thin film


In recent years, nano materials have received a great deal of attention in general, and Cu2O with nano-sized and Cu2O nano thin film in particular have been investigated due to their extraordinary properties in different fields. In this project, we are successful in the synthesis of Cu2O nano under two methods. The obtained samples are examined by XRD and TEM. It shows that, they are not only in nano size but are also stable and can be maintained in room condition. Besides, we have researched influences of reaction conditions on sizes and components of samples. Furthermore, the synthesis of Cu2O nano film by CVD method is being carried out. After this process, the film will be examined in order to study its characteristic and to experiment its applications.

84. Kho st thnh phn ha hc trong thn cy Bn tay ma


Sinh vin: Li Hong Yn, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn u

Bn tay ma c coi l cy dc liu c truyn c cng dng mnh min Bc Vit Nam. Tt c cc phn ca cy bao gm thn, l, hoa v r u c thu lm quanh nm. Loi cy ny c dng cha cc bnh thp khp, bnh trng nhc, c bit l vim gan virut. Kho st thnh phn ha hc cy Bn tay ma cho thy s c mt ca -sitosterol (vi hm lng ln trong l cy), flavonoid (nh myricetin, myricitrin, syringetin-3-O-beta-Dglucopyranoside) v cc hp cht khc bao gm medioresinol, D-1-O-methylmyo-inositol, hydroquinone.

116

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

The investigation of chemical constituents of the stems of Heliciopsis lobata


Heliciopsis Lobata has been considered as a powerful traditional medicine in the North of Vietnam. All parts of the tree including stems, leaves, flowers and roots are collected throughout the year. The plant has been used for the treatment of rheumatism, scrofula, especially virus hepatitis. The chemical investigation of Heliciopsis lobata has shown the presence of -sitosterol (in a big amount in the leaves), flavonoids (such as myricetin, myricitrin, syringetin-3-O-beta-D-glucopyranoside) and other compounds including medioresinol, D-1-O-methyl-myo-inositol, hydroquinone.

85. Phn lp v xc nh cu trc xanthone t v mng ct xanh


Sinh vin: Th Mai, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn u

Qu mng ct ni ting khng ch l N hong tri cy m cn c s dng rng ri cha tr cc bnh au bng, a chy, kit l, nhim trng,... Hn th, dch chit t v mng ct cn c hot tnh chng oxi ha, chng ung th, chng d ng, khng vim, khng khun. Nhng c tnh ny c c l nh cc loi xanthone, tannin c, anthocyanin,... c trong mng ct. V mng ct xanh t c phi kh sau ngm trong etanol v chit ln lt vi diclometan v butanol thu c 2 cn MGD (1,6%) v MGB (1,75%). Thnh phn ha hc ca MGD c th bng TLC, pht hin cht bng n UV, thuc th vanillin/H2SO4, v FeCl3/C2H5OH. Sau 16g MGD c phn tch trn ct sc k silica, ra gii bng hexan/axeton (tng dn axeton), tinh ch bng kt tinh li thu c MD1 v MD2. Da vo ph 1H- and 13C-NMR d on cu trc ca MD1 v MD2 l Gartanin v -Mangostin. So snh vi Gartanin v -Mangostin chun bng TLC trong cng iu kin khng nh cu trc ca 2 hp cht ng nh d on.

117

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Isolation and structural determination of xanthones from the green fruits of Mangosteen (Garcinia mangostana L.)
Mangosteen is not only known as queen the fruits but also used as a traditional medicine for treatment of abdominal paint, diarrhea, dysentery, infected wound, and suppuration. Experimental studies have demonstrated that extracts of mangosteen fruits have antioxidant, antitumoral, antiallergic, anti-inflammatory, antibacterial, and antiviral activities. All benefits are caused of the rich source of phenolic compounds such as xanthones, condensed tannins and anthocyanins presented in this fruit. The green mangosteen fruits were obtained from the garden in Lai Thieu district, Binh Duong province. The air-dried pericarps were extracted and distributed into dichloromethane (MGD) and n-butanol (MGB) fractions, with the yields of 1,6% and 1,75% respectively. The chemical components of the dichloromethane extract (MGD) were subjected to the TLC analysis. The spots were visualized under UV-light and by spraying the solutions of vanillin/ H2SO4 or FeCl3 in ethanol 96%. The constituents of the MGD were separated on the silica gel CC, affording the pure compounds, MD1 and MD2 after further purification by recrystallization. The structure of MD1 and MD2 were elucidated by 1H- and 13C-NMR to identify as Gartanin and -Mangostin. This suggestion was confirmed by comparison with the authentic samples under the same conditions of the TLC analysis.

86. Tng hp vt liu xc tc axit rn gamma Al2O3 doping bi Zn, La cho phn ng este ha, s dng sn phm nh lm dung mi ty mc in trn bao b polyme trc khi a vo ti ch
Sinh vin: Hong Th Thanh Lan, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Th Nh Mai

Xc tc axit rn trn c s a oxit kim loi ang l mt trong s nhng h xc tc axit rn c quan tm pht trin hin nay bi kh nng bin i lc axit, kch thc mao qun, tnh cht bn c, bn nhit, t sn phm ph,...

118

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Trong nghin cu ny, vt liu gamma oxit nhm c tng hp t Al(NO3)39H2O bng phng php sol-gel. T l Al3+/Ur l 1/13 vi s c mt ca cht hot ng b mt PEG. Gamma oxit nhm doping Zn, La c tng hp trong iu kin pH =9, sau c sunfat ha bng dung dch H2SO4 ri nung 4500C trong 3 gi. Vt liu c c trng bi cc phng php nhiu x tia X. Kt qu cho thy xut hin cc pic c trng ca gamma oxit nhm v xut hin mt vi pic l chng t gn c cc cu t khc ln b mt lm thay i trung tm hot ng cng nh lc axit ca vt liu. Vt liu c ng dng lm xc tc cho phn ng este ha cho thy sn phm c kh nng lm dung mi ty mc in trn bao b cc dng c y t.

Synthesis material of gamma Al2O3 doping Zn, La as a solid acid catalyst for esterification using product to remove ink trace on polymer packing before recycling
Solid acid catalyst based on multi-metal oxide is one of the heterogeneous catalyst systems that most be interested in nowaday because of their changeable in acidity, thermal stable, mechanical stable, less sideproducts,... In this research, gamma alumina was synthesized from Al(NO3)39H2O by a sol-gel method. The molar ratio of Al3+/Urea was 1/13 at the present of PEG surfactant. Gamma alumina doping Zn, La from
Zn(NO3)2.4H2O, La(NO3)3.6H2O at the pH =9 and then sulfated by H2SO4 0.5M and calcinated at 4500C in 3 hours. The product was characterized by X-ray

diffraction methods at both large and narrow angles. X-ray diffraction showed that there existed the peaks that stand for gamma alumina and some other components that was sticked on the surface of gamma alumina to change both its active site and force acid. The material was used as a solid acid catalyst for esterification free fatty acid and the product was removable ink trace on the label of medical intrusments.

87. Nghin cu tnh cht xc tc ca Zeolite HY trong phn ng ng phn ha - pinene

119

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Sinh vin: Phm Th Hng Ngt, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Th Nh Mai

- pinene l thnh phn chnh trong du thng, loi cy c mt rt nhiu nc ta. N l mt tin cht quan trng cho qu trnh tng hp cc hp cht thm c gi tr nh: limonene, camphene,... Chng c ng dng rng ri trong cc lnh vc nh dc phm, m phm, thc phm,... Tuy nhin, vn t ra trong qu trnh ng phn ha - pinene l tm ra xc tc thu c hiu sut cao theo hng chn lc cc sn phm c ch. Ngy nay, cc h xc tc axit d th thu ht c s quan tm c bit nh cc li th vt bc ca chng. Zeolite Y c ng knh mao qun l 7,4, trong khi - pinene c kch thc phn t 6,77x6,91 , v vy Zeolite Y l mt xc tc ph hp cho qu trnh ng phn ha - pinene. Trong nghin cu ny, Zeolite Y c trao i ion vi NH4Cl chuyn thnh Zeolite HY. Qu trnh trao i c thc hin lp li 3 ln vi lng Na trao i l 62,4%. Sau , HY zeolite c dng lm xc tc axit cho qu trnh ng phn ha - pinene. Phn ng c thc hin trong vng 1 gi 80C. Hiu sut chuyn ha c xc nh t 55,94%. C 8 ng phn c xc nh, sn phm ch ra rng ch xy ra phn ng ng phn ha. Sn phm chnh l limonene vi hiu sut 33,04%.

Study on catalyst hy zeolite in the isomerization of - pinene


- pinene is the major component in pine oil which is widely distributed in Vietnam. It is an important substrate in the manufacture of a variety of synthetic aroma chemicals such as: limonene, camphene,... which are widely used in the pharmaceutical, cosmetic and food industries. However, the challenge in - pinene isomerization is to achieve high selectivities to rich more desired products. Nowadays, heterogeneous acid catalyst is the focus of investigation because of their advantages. Zeolite Y has pore diameter of 7.4, while - pinene has molecular size of 6.77x6.91. So, Zeolite Y is suitable catalyst for - pinene isomerization process. In this research, Zeolite Y was exchanged ion for NH4Cl to convert it into HY Zeolite. This reaction was repeated 3 times and the amount of Na- exchanged reached 62,6%. HY Zeolite was then used as acid catalyst for - pinene isomerization reaction. This reaction was studied in 1 hour at 80C. The conversion

120

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

reaches 55,94%, only isomerization reaction was occurred. There are 8 isomers was observed and limonene was obtained upto 33,04% as the major product.

88. X l nc thi dt nhum bng qu trnh Fenton d th quang ha


Sinh vin: Danh Th Hng, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, NCS. Phm Th Dng

Phn ng Fenton quang ha tng cng c chng minh hiu qu trong vic x l nc thi dt nhum. Trong bo co ny, xc tc Fenton d th v xc tc d th Fe3+- TiO2 c tng hp v c th hot tnh vi phm vng phn tn 54. Hai loi xc tc c tng hp bng phng php Sol-gel. Di iu kin nh sng UV v nh sng thng, kt qu ti u cho s suy bin ca phm vng phn tn 54 cng c kho st. Trong iu kin nh sng UV, cht xc tc vi lng st cao cho hiu qu x l phm tt hn trong iu kin nh sng thng.

Treatment of textile wastewater by novel active photochemically heterogeneous fenton process


Photochemically enhanced Fenton reaction is proved to be effective for textile waste water treatment. In the present work, Fenton heterogeneous and Ferrictitania catalysts were synthesized and tested as a successful heterogeneous photoFenton catalyst for the degradation of the pollutant, disperse yellow 54. The catalysts were prepared by sol-gel method. Optimal conditions under UV and visible light for the degradation of DY 54 were also investigated. Under UV light, the catalyst with higher iron content was effective to degrade the dye, and opposite trend was observed under visible range.

89. Tnh cht ca vt liu nano Fe3O4 iu ch bng phng php thy nhit
Sinh vin: L Th Sn, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: TS. Nguyn Xun Hon

121

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Vt liu oxit Fe3O4 vi kch thc ht c nanomet c tng hp bng phng php thy nhit trong mi trng kim cao ca KOH. Phn ng c thc hin trong iu kin nhit 150oC trong 7 gi. Sn phm ca qu trnh tng hp c c trng tnh cht bng cc phng php: nhiu x tia X, kho st hnh thi hc (SEM), ph FTIR, xc nh t bo ha (Ms). Kt qu cho thy bt Fe3O4 thu c dng cu trc lp phng (nhm i xng Fd-3m), cc ht kh ng nht c kch thc trong khong 40 nm. Vt liu c tnh siu thun t vi t bo ha l 69,75 emu/g. S dng ph UV-vis kho st kh nng hp ph v xc tc quang ho ca vt liu st t vi cc phm mu Alizarin vng G v Xanh Metylen. Kt qu cho thy ht nano Fe3O4 c kh nng hp ph phm mu nhng khng c tnh cht xc tc cho phn ng quang ha, kh nng hp ph i vi Alizarin vng G v xanh Metylen ln lt l: 18,33 mg/g v 46,70 mg/g.

Property of the nanomagnetite Fe3O4 prepared using hydrothermal method


Magnetite (Fe3O4) nanopowders were synthesized by hydrothermal method in alkaline medium of KOH. The reaction was carried out at condition: the reaction temperature at 150oC and the reaction time in 7 hours. The obtained products were characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy, FTIR spectroscopy, measure magnetic saturation (Ms). The result on the XRD pattern shows that the obtained powder was identified by a single Fe3O4 phase in a cubic crystal structure (space group Fd-3m). Magnetite nanoparticles had homogeneous morphology and the size of particles in the range of 40 nm. The products had superparamagnetic properties and the specific saturation magnetization is equal to 69,75 emu.g-1. The dye adsorption capacity and photocatalytic ability of Fe3O4 nanopowders for Alizarine yellow G and Methylene Blue were investigated using an UV-vis spectrophotometer. As the result, Fe3O4 cannot be photocatalytic decomposition for both organic compounds but it can be adsorbs them. The adsorption capacity of magnetite for Alizarine Yellow G and Methylene Blue is equal to 18,33 and 46,70 mg/g, respectively.

90. iu ch apatit hp ph kim loi nng trong nc cp


122

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Sinh vin: V Th Hin, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Hng Cn

Kim loi nng gy nhiu tc hi vi con ngi. Ngy nay, c rt nhiu phng php loi b kim loi nng trong nc cp. Mt trong nhng phng php l da vo tnh hp ph kim loi nng ca apatit. Phng php ny c li th l ch loi b kim loi nng, cc tp cht hu c, vi khun... gi li cc khong cht cn thit. Mt dng ca apatit l hydroxiapatit Ca5(PO4)3OH, l mt tinh th mu trng ng. ti thy t l mol gia Ca/ P l 5/3. Sau khi pha ch mu, mu trong l nhit 500C- 700C vi thi gian t nht 8 gi. Tip n lc tch kt ta, ra kt ta n pH=7; sy kh ri nung sn phm nhit 6000C trong 2 gi. Kt qu nhn c l tinh th hydroxiapatit rt xp v c tnh hp ph cao. Da vo hiu sut phn ng ta kt lun c rng nng ca etanol t 5% - 20% khng nh hng n vic to thnh hydroxiapatit.

Preparation of fresh apatite for adsorption of heavy metals in supply water


Heavy metals cause a lot of harm to human life. Nowadays, there are many effective methods to remove heavy metals in supply water. And one of these is based on the adsorption ability of apatite for removing heavy metals in supply water. The advantage of this method is only removing heavy metals, organic contaminants, suspended solids, bacteria,... and remaining the essential minerals. A form of apatite is hydroxyapatite, which has the chemical formula Ca5(PO4)3OH, exists in a white crystalline ivory. Based on the chemical formula of hydroxyapatite, the molar ratio between Ca and P is 5/3. After preparing the sample, keep it at temperature 500C- 700C for at least 8 hours. Then filtering to get precipitate, washing it until pH=7; drying and baking the powder at temperature 6000C for about 2 hours. The obtained product is very porous with high adsorption properties. And the concentration of ethanol from 5% - 20% did not affect too much to the formation of hydroxiapatite.

91. iu ch -Nitrostyrene lm cht u tng hp Pichromene lm thuc cha bnh ung th mu


123

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Sinh vin: Don Thu Hng, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TSKH. Lu Vn Bi, TS. Mc nh Hng

Pichromene hay 8-ethoxy-2-(4-fluorophenyl)-3-nitro-2H-Chromene c s dng iu tr bnh ung th mu. Pichromene c iu ch trn c s phn ng gia salicylaldehyde vi dn xut ca -nitrostyrene. Trong cng trnh ny tin hnh tng hp c -nitrostyrene bng phn ng ngng t Michael gia benzaldehyde vi nitrometan di tc dng ca NaOH nhit thp (khong 100C). Sau 4h phn ng, hn hp c x l bng acit HCl c, sn phm mu vng kt ta. Sau khi kt tinh li bng etanol nng thu c -nitrostyrene tinh khit c mu vng. Hiu sut t c l 78%. Cu trc sn phm c xc nh bng cc d kin ph IR, MS v 1HNMR.

-Nitrostyrene as the starting material for synthesis of anti-cancer drug Pichromene


Pichromene or 8-ethoxy-2-(4-fluorophenyl3-nitro-2H-Chromene have been developed as an agent for blood cancer therapy. Pichromene is synthesized by the reaction between salicylaldehyde and -nitrostyrene derivative. In this work have been synthesized -nitrostyrene by Michael condensation. Have been carried out reaction between benzaldehyde and nitromethane. The process was peformanced in NaOH solution at low temperature (about 100C). After reaction was completed, the resulting product was added into concentrated hydrochloric acid the yellow row product was filtered. After recrystallization with hot ethanol the pale yellow -nitrostyrene was isolated with the yield of 78%. The structure of product is determined by the date of IR-, MS- and 1H-NMR spectroscopy.

124

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

92. M phng qu trnh to xon beta-hairpin nhit thp


Sinh vin: Nguyn c Trung, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. L Kim Long

Cc th nghim gii xon n phn t c th gii thch chiu hng to xon ca protein. Nhm nghin cu mi lin h gia vic gii xon bi lc vi m, chng ti thc hin m phng ng lc phn t vic gii xon ca betahairpin. Protein ny c cc tnh cht to iu kin thun li cho qu trnh to xon: cu trc phin gp kiu beta thun nht v mt nhn k nc ca cc mch bn. Beta-hairpin c t trong mt khi cu ng knh 30 A0, hirat ho c mt 0,73 g/cm3 v tn ti cn bng 300 K. Thi gian m phng l 2 fs. Vn tc ko l 2,5 m/s, 2,26 m/s, hoc 0,9 m/s. H s n hi l 0,4 kcal /A2.mol hay 2,0 kcal / A2.mol. 300K, kt qu m phng cho thy beta- hairpin gii xon qua cc qu trnh ph v cc lin kt hydro tip l s phn ly cc nhm k nc. Qu trnh c ghi nhn bng th gi tr lc tc dng hay s lin kt hydro trong phn t theo thi gian. Bng cch tip cn ny, qu trnh gii tho cun xon ca beta-hairpin c m phng tt m rng cho cc loi protein khc.

Simulation of beta-hairpin folding at low temperature


Single-molecule mechanical unfolding experiments have the potential to provide insights into the details of protein folding pathways. To investigate the relationship between force-extension unfolding curves and microscopic events, we performed molecular dynamics simulations of the mechanical unfolding of the hairpin of protein G. Although this protein is small, it possesses several of the qualities ascribed to typical protein folding pathway: cooperatively formed -sheet secondary structure and a hydrophobic core of packed side chains. To study the unfolding at low temperatures, we place the hairpin in a 30- diameter spherical box, surrounded by water at a density of 0,73 g/cm3) that has been pre-equilibrated at 300 K. Simulation time steps are 2 fs. The pulling velocity was chosen to be 2,5 m/s, 2,26 m/s, or 0,9 m/s. Spring constants of 0,4 kcal/mol.2 or 2,0 kcal/mol.2 were used. At low temperatures, 300K, we find that the b-hairpin unfolds through a series of sudden, discrete conformational changes. In this stepwise pathway,

125

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

complete breakdown of backbone hydrogen bonds precedes dissociation of the hydrophobic cluster. Transitions between unfolding intermediates can be identified in our simulations as features of the calculated force-extension curves and numbers of hydrogen bond versus time. By using this approach, the determination of the full unfolding pathway is made possible by the small size of the beta-hairpin, which allows us to simulate other unfolding in different conditions.

93. Tng hp Methyl 2-hydroxy-(4-hydroxy-4methylpentyl)succinate lm cht trung gian iu ch thuc Homoharringtonine


Sinh vin: Nguyn Thanh Bnh, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TSKH. Lu Vn Bi, TS. Mc nh Hng

Methyl 2-hydroxy-(4-hydroxy-4-methylpentyl)succinat l mt trong nhng cht u quan trng tng hp Homoharringtonine, mt loi thuc mi iu tr bnh ung th bch cu. Trong cng trnh ny, bng mt s cc phn ng lin tip ca dimetyl oxalat vi cc tc nhn c Grignard v phn ng Reformatsky iu ch c Methyl 2-hydroxy-(4-hydroxy-4methylpentyl)succinat. Cu trc ca sn phm c xc nh bng cc d kin ph IR-, MS- v 1H-NMR.

Methyl 2-hydroxy-(4-hydroxy-4-methylpentyl)succinate used as Intermediate for synthesis of Homoharringtonie


Methyl 2-hydroxy-(4-hydroxy-4-methylpentyl)succinate is one of the important intermediate for synthesis of Homoharringtonine, the new drug for Leukemia treatment. In this work, by the serie of condensation reactions of alkyl Oxalate with Grignard Reagents and following Reformatsky reaction hase been sythezide Methyl 2-hydroxy-(4-hydroxy-4-methylpentyl)succinate. The structure of the product has been identified by the date of the IR-, MSand 1H-NMR spectroscopy.

126

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

94. Phn tich dang Selen s dung phng phap ng hoc xuc tac quang
Sinh vin: Nguyn Hoai Thu, K53 Chng trnh Tin tin Giao vin hng dn: PGS.TS. Ta Thi Thao

Phng phap ng hoc xuc tac quang c s dung phn tich dang Selen, da trn kha nng xuc tac cua Se (IV) i vi s kh Bromat bng N2H4.2HCl trong mi trng axit. Brm sinh ra lam mt mau dung dich metyl da cam va phan ng nay c khao sat quang bc song 508 nm. Cac iu kin ti u xac inh nng Se (IV) la MO 8,0 mg/L, hydrazin 6,010-3 M, KBrO3 1,110-3 M, pH= 1,5 va hp thu quang c o sau 8 phut (k t luc thm KBrO)3. Phng trinh ng chun la y = 0,002667 + 0,45857 x CSe (IV), khoang tuyn tinh nm trong khoang 0,09 ppm n 0,6 ppm; LOD, LOQ ln lt la 0,03 ppm va 0,09 ppm. Se (IV) bi anh hng bi s co mt cua cac ion can khi nng cua chung gp Se(IV) nh sau: 2 ln i vi Fe3+, 3 ln i vi As3+, 4 ln i vi I-, Cl-, 5 ln vi NH4+ trong khi Cu2+ gn nh khng anh hng nng khao sat.

Speciation analysis of Selenium using catalytic kinetic spectrophotometry


Catalytic kinetic spectrophotometry method was used for speciation analysis of Selenium, which is based on catalytic effect of Se (IV) on the reduction of bromate by hydrazine dihydrochloride in acidic medium. The generated bromine decolorized methyl orange and the reaction was monitored spectrophotometrically at 508 nm. Optimal conditions for determining the concentration of Se (IV) was found to be 8,0 mg/L MO, 6,010-3 M hydrazine, 1,110-3M KBrO3, pH= 1,5 and absorbance was monitored after 8 minutes. Equation of calibration was found to be y = 0,002667 + 0,45857 x C Se (IV), range of linearity for determination of Se (IV) is 0,09 0,6 ppm and LOD, LOQ are 0,03 ppm and 0,09 ppm, respectively. The tolerance limits defined for Fe+3, As3+, NH4+, I- and Cl- are twice, 3 times, 5 times, 4 times and 4 times of that of Se (IV) while Cu2+ does not interfere.

127

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

95. Kho st mt s tnh cht ha hc ca cc mu nc ti H Ni


Sinh vin: on Ngc Lan, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. T Th Tho

ti ny nghin cu xc nh hm lng oxy ha tan trong nc (DO) v nhu cu oxy ha hc (COD) trong mt s mu nc ti H Ni nhm mc ch kim tra, nh gi mc nhim ca chng, t c nhng bin php gim thiu ti a hu qu thit hi. Hm lng oxy ha tan trong nc c xc nh bng phng php chun , thc hin theo 3 giai on: c nh lng O 2 ha tan trong mu nc; tch I2 trong mi trng axit; v xc nh lng I2 bng Na2S2O3. Nhu cu oxy ha hc c xc nh theo phng php chun da trn phn ng: Cr2O72- + 14 H+ + 6 Fe2+ = 2 Cr3+ + 6 Fe3+ + 7 H2O K2Cr2O7 l cht oxi ha mnh, oxi ha cc hp cht hu c v v c trong mu nc phn tch.

96. Nghin cu ch to Biodiesel t du ht cao su bng cng ngh sch


Sinh vin: Trn Hi Minh, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TSKH. Lu Vn Bi

Du ht cao su cha hm lng a-xt bo t do cao (>38%). iu ch biodiesel phi dng cng ngh 2 giai on. Giai on I l este ho a-xt bo t do bng methanol vi xc tc axt. Giai on II l phn ng chuyn i este. Trong cng ngh truyn thng, qu trnh ch to biodiesel t du ht cao su phi mt t nht 10 h, tiu hao nhiu nng lng. Cng trnh ny p dng cng ngh mi, ng dung mi, chuyn ho du ht cao su thnh methylester. Kt qu cho thy qu trnh chuyn ho ch khong 3h, hiu sut methyleste t c >98%, vt tiu chun lm nhin liu cho cc ng c diesel.
128

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Study on synthesis of biodiesel fuel from rubber seed oil by green technology
Rubber seed oil contains high amount of free fatty acids (>38%); to produce biodiesl, the 2-step technology should be applied. The first step is esterification of the free fatty acids using methanol with acid catalyst. The second step is transesterification. The traditional technology of biodiesel prodution from rubber seed oil takes at least 10 hours and spends a lot of energy. This study applies new, co-solvent technology to convert rubber seed oil to methylester. The result shows that the conversion time is only 3 hours, the yield of Methyl ester is over 98%, which passes the Vietnam standard to be used as fuel for diesel engines

97. n lp t sp xp, hng i mi trong lnh vc ch to sensor in ha


Sinh vin: Trng Ngc Thnh, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: TS. Nguyn Th Cm H

n lp t sp xp (SAM) c ch to bi s hp ph ha hc ca cc alkathiol trn b mt vng v vng nano bin tnh trn b mt glassycarbon. Tnh cht ca SAM c kim tra bng phng php qut phn cc vng. Kt qu thu c cho thy SAM thu c trn b mt vng nano cho cc kt qu kh quan hn. S dng SAM ca axit 3-thiol propionic cho php xc nh nng ca Cu2+ trong nc n c phn triu (ppb).

Self-assembled monolayer, a new orientation for electrochemical sensor area


Self-Assembled Monolayer (SAM) was prepared by chemisorption of alkanethiolates on gold and gold-nanoparticles on glassycarbon. The properties of SAM were tested by cyclic voltammetry method. The obtained results show that SAM obtained on gold-nanoparticle has better quality. SAM of 3-mercaptopropionic acid was used for detection of Cu2+ in water to the concentration ppb.

129

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

98. Xac inh ham lng asen trong nc


Sinh vin: oan Thi Bich Ngoc, K53 Chng trnh Tin tin Giao vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ri

Asen c bit nh mt loai cht c. Hin nay, s nguy him cua nng asen trong nc t nhin la vn chung cua th gii. Asen trong nc anh hng ti mi trng va sc khoe cua con ngi. xac inh nng asen trong nc, ti s dng hai phng phap: Th nht la xac inh asen bng phng phap hp thu bac diethyldithiocacbarmat. Asen trong dung dich phan ng se chuyn thanh asin. Asin phc hp vi bac diethyldithiocacbarmat. Cng mau cua phc nay c xac inh bi quang ph k. Nng asen c xac inh chc chn bng cach tham chiu ng cong hiu chun c chun bi bng dung dich asen chun. Phng phap nay c ap dung thanh cng trong vic xac inh asen trong nc. T kt qua thy rng phng phap nay nhay va tai san xut. Vi vy no co th c dung xac inh asen trong nc thng xuyn. Phng php th hai l xc nh asen trong nc bng quang ph hp th nguyn t l graphite. GF-AAS l nhy hn, mt phng php nhanh chng d dng v c s dng rng ri xc nh cc nguyn t vi lng trong nc t nhin.

Determination arsenic contamination in water


Arsenic is viewed as being synonymous with toxicity. Dangerous arsenic concentrations in natural waters are now a worldwide problem. Arsenic in water will effect environmental and health of people. In order to determine the concentration of arsenic in water, the research use two methods: The first method is determination of arsenic, spectrophotometrically, by silver diethyldithiocarbamate. Arsenic in the reaction solution is converted to arsine, which is evolved and then complexes with silver diethyldithiocarbamate. The intensity of the color of the complex is determined with a spectrophotometer. Arsenic concentration is ascertained by reference to a calibration curve prepared with the aid of standard arsenic solutions. This method is applied for the determination of arsenic, successfully, in water. It is evident from the results that the method is sensitive and reproducible; hence, it may be used for routine arsenic

130

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

determination in water. The second method is determination of arsenic in water by graphite furnace atomic absorption spectrometry. GF-AAS is more sensitive, an easy, rapid method and has been widely used for the determination of trace elements in natural water.

99. Tng hp nano vng bng phn ng kh axit Chloroauric


Sinh vin: Nguyn Thi Cng, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Hng Cn

Gn y, cng ngh nano vng thu ht c nhiu s ch ca cc nh nghin cu. Mc d nano vng c ng dng rng ri cc nc pht trin, n vn cn l mt hng hon ton mi nc ta. Mc ch ca nghin cu ny l to ra c mt sn phm nano vng kh nng c th ng dng vo cc x l mi trng. Chng ti thc hin phn ng kh axit Chloroauric bng hydroxyl amin: - Ly ra 20 ml axi Chloroauric sau cho thm vo khong 40 ml dung dch hydroxyl amin 49%. Dung dch c khuy u trong khi phn ng xy ra. - Khi c cc ht kt ta xut hin, cho vo khong 100ml dung dch Glucose ri khuy u. Kt qu: mu ca dung dch lin tc thay i. Dung dch ban u c mu vng nht. Sau khi hydroxyl amin c thm vo, dung dch chuyn dn sang mu ta, tm, v cui cng l mu m. Sau khi loi nc thu c dung dch c mu c. Ht nano vng thu c c kch c khong 20 nm.

Synthesis of nanogold by the reduction of Chloroauric acid


The nano technology based on gold chemistry has attracted significantly research and practical attention recently. Although it has been applied to various fields in developed countries, its still a new subject in Vietnam. The purpose of this research is to produce nanogold sample, which is able to be used in enviromental technique.

131

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

100. Phng php mi iu ch este succinat lm nguyn liu tng hp thuc homoharringtonine iu tr bnh ung th mu
Sinh vin: Phm Trng Lm, K53 Ti nng Tin tinCNKHTN Gio vin hng dn: PGS.TSKH. Lu Vn Bi, TS. Mc nh Hng

Homoharringtonine l este succinat ca cephalotaxine. Hp phn axit succinic ng vai tr quan trng, quyt nh kh nng chng ung th ca homoharringtonine. Trong cng trnh ny nghin cu xy dng phng php mi iu ch dn xut monoeste succinat lm cht u tng hp Homoharringtonine. Sau khi chuyn ha xiclohexanol thnh xiclohexanon, bng phn ng Bayer-Villiger tng hp caprolacton tng ng. Thc hin phn ng este ha m vng lacton to thnh ankyl 6-hidroxyhexanoat. Sau khi bo v nhm hidroxy bng benzyl clorua v oxi ha v tr anpha ca nhm cacbonyl thu c cht trung gian cn thit cho phn ng Reformatski tip theo. Sau khi loi b nhm benzyl bo v bng hydro ha trn xc tc Pd/C, tin hnh oxi ha nhm hydroxy thnh anehit tng ng. Ngng t andehit vi hp cht ankylmagi bromua thu c sn phm mono methyl 2-hydroxy-2-(4-hydroxy-4-methylpentyl)succinat cn thit. Cu trc ca sn phm c xc nh bng cc d liu ph IR-, MSv 1H-NMR.

The new approach to succinate ester as the starting for synthesis of homoharringtonine used in treatment of leukemia
Homoharringtonine is the succinate ester of cephalotaxine. The succinat apart plays an decisive role in anti-cancer activity of homoharringtonine. In this project, have been developed the new method to syntheis of this important starting material. After conversion of cyclohexanol to cyclohexanone, by Bayeri-Villiger was synthezide appropriate caprolactone. By the Esterification of the lactone alkyl 6hydroxyl hexanonoate has been prepared. Protection of the hydroxyl group by

132

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

benzyl chloride and oxidation of the alpha position of the carboxyl group afforded the intermediate compound needed for Reformatski reaction. After spliting the protected Benzyl group by hydrogenation on Pd/C catalyst, the Hydroxyl group was transformed to appropriate aldehyde. By the reaction of the last with Gringards the desired product Methyl-2-hydroxyl-2-(4-hydroxyl-4-methylpentyl) succinate have been isolated. The structure of the product have been indentified by IR-, MS- and 1H-NMR spectral date.

101. iu ch ng (I) oxit c nano v ng dng ca ng (I) oxit c nano dng mng mng
Sinh vin: Pham Vn Thun, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Triu Thi Nguyt

Cng ngh nano la linh vc nghin cu v vt cht trn quy m nguyn t va phn t. Cng ngh nano noi chung thng nghin cu cac cu truc co c vao khoang t 1-100 nm it nht mt chiu. Cng ngh nano lin quan n vic phat trin vt liu va cac thit bi kich thc o. Va trong o ng (I) oxit (Cu2O) la mt vt liu nano ma ta nghin cu ngay nay, Cu2O vi cu truc nano ( rng vung cm bng 2,2 eV) co nhiu ng dung trong cac linh vc nh vt liu in cc, cht xuc tac, in t hay cam bin khi. Cu2O c nano co th c iu ch bng nhiu cach, trong o co 3 cach c ng dung la Tng hp dy Cu2O nan bng cach s dung dy nanoCu(OH)2 lam mu. Trong qua trinh nay, bng cach s dung tin cht Cu(OH)2 dang dy nano lam mu thu c san phm la dy nano Cu 2O dang tinh th vi ng kinh trung binh la 10nm va dai la hang chuc micro. Phng phap polyol iu ch quy m ln Cu2O cu truc dang ia, s dungpolyol (etilen glyncol) vi s tham gia cua PVP K-30 tao thanh san phm la Cu2O vi cu truc ia vi day 60nm va ng kinh 2m. Phng phap sonochemical iu ch Cu2O dang tinh th nano bng cach nhung vao dung dich anilin, t sonication ng (II) acetate khi anilin (C6H5NH2) hoc 1% v / v anilin - nc c s dng lm dung mi. Dung

133

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

cach phng php phn tch (XRD, TEM, SEM,...) phn tch mu. Cu2O nano dang mang mong la mt linh vc nghin cu mi va co nhiu ng dung thc th. No se tr thanh mt phn quan trong cua vt liu mi noi ring va cuc sng trong tng lai noi chung.

Synthesis of nano-sized cuprous oxide and applications of nano-sized cuprous oxide thin film
Nanotechnology is the study of the controlling of matter on an atomic and molecular scale. Generally, nanotechnology deals with structures sized between 1 to 100 nanometer in at least one dimension, and involves developing materials or devices within that size. And cuprous axide (Cu2O) is one of the nanomaterials we research nowadays. Cu2O with nano-sized structure (band gap 2.2eV) has a lot of applications in some fields such as electrode materials, catalysts, electronics, and gas sensors. Cu2O nano can be synthesised by several methods, among those three methods were used in this research: Synthesis of Cu2O crystalline nanowires using Cu(OH)2 nanowires templates, this process using precursor Cu(OH)2 nanowires as templates and product is crystalline Cu2O nanowires with an average diameter of about 10 nm and lengths of severals tens of microns. Polyol process to Large-scale synthesis of Cu2O with disk-like structure, a form of Cu2O disk-like structure with 60 nm in thickness and 2 m in diameter has been formed by polyol (ethylene glycol - HOCH2CH2OH) in the presence of PVP K-30. Sonochemical synthesis of nanocrystalline Cu2O embedded in a polyaniline matrix, from the sonication of copper(II) acetate when aniline (C6H5-NH2) or 1% v/v aniline-water was used as solvent by analyze methods (XRD, TEM, SEM,...) to analyze samples. Cu2O nano thin film is a new field in materials research, and it has lots of applications and will become a important part of our live.

102. iu ch bt TiO2 kch thc nano mt c bin tnh bng N theo phng php
134

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

thy phn TiCl4 trong dung dch nc


Sinh vin: V Th Hng, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Ng S Lng

Titan ixit - da trn cng ngh bn dn quang xc tc c chng minh l c nhiu u th trong vic loi b cc cht nhim hu c trong nc v khng kh. TiO2 c s dng rng ri nh mt cht mu v kem chng nng, sn, thuc m, kem nh rng,... ti kho st qu trnh iu ch bt TiO2 kch thc nano mt c bin tnh bi nit bng cch thy phn TiCl4 trong dung dch nc. Kt qu kho st cho thy iu kin thch hp cho qu trnh thy phn l 900C, nng TiCl4 l 9M, thi gian thy phn trong 2h vi s c mt ca NH 3, sy 800C trong 12h trong t sy chn khng v nung 6000C trong 2h. Sn phm iu ch c l bt TiO2 dng anata kch thc t 8 ~ 10 nm, c hot tnh quang xc tc cao.

Preparation of N - doped Titanium dioxide powder from TiCl4 and ammonia


Titanium dioxide (TiO2)- based semiconductor photocatalysis technology has been proved to be potentially advantageous for photoinduced water splitting, or for removal of organic pollutions in water and air. TiO2 has been widely used as a pigment and sunscreens, paints, ointments, toothpaste,... This research explored the process of preparation of Titanium dioxide powder nanomet size was modified by Nitrogen from Titanium tetrachloride by hydrolysis method in aqueous solution. The obtained results showed that suitable conditions for hydrolysis is at 900C, the concentration of TiCl4 is 9M, hydrolysis time in 2 hours with the presence of NH3, dried at 800C in 12 hours in a vacuum oven and calcined at 5000C in 2 hours. The product was obtained in the form of anatase with the size is 8 ~ 10 nm and has a high photocatalytic activity.

103. iu ch 2-hydroxy-2-(4-hydroxy-4methylpentyl)succinat
Sinh vin: L Quang ip, K53 Chng trnh Tin tin 135

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Gio vin hng dn: PGS.TSKH. Lu Vn Bi, TS. Mc nh Hng Mc ch ca ti l tng hp dn xut methyl 2-hydroxy-2-(4-hydroxy4-methyl-pentyl)succinat lm nguyn liu u iu ch homoharringtonine, mt hp cht mi, c c quan FDA v EEMA cho php th nghim lm sang giai on II iu tr bnh ung th bch cu. Trn c s phn ng ngng t metyl -bromaxetat vi dimetyl oxalat iu ch dimethyl 2-oxobutanedioat, tip tc ngng t vi metyl -bromkm-butyrat thu c dn xut hydroxyl tng ng. Sau bng phn ng vi c Grignard tng hp c 2-Hydroxy-2-(4hydroxy-4-methylpentyl)sucinat. Cus trc sn phm c xc nh bng cc d kin ph IR-, MS- v 1HNMR.

Synthesis of Methyl 2-hydroxy-2-(4-hydroxy-4methylpentyl)succinate


The purpose of the research are preparation of methyl 2-hydroxy-2-(4hydroxy-4-methyl-pentyl)succinat derivative used as the precursor for synthesis of homohar-ringtonine, has been approved by FDA and EEMA as the new drug for leukemia treatment. By the condensation reaction of Methyl -bromaxetate with dimethyl Oxalate have been obtained dimethyl 2-oxobutanedioate. The condensation of the later with metyl -bromzincbutyrat afforded appropriate hydroxyl derivative. After treatment of the last with Grignard reagent have been isolated 2-Hydroxy-2[4-hydroxy-4-methylpentyl)sucinate. The structure of the product have been determined by the date of IR-, MSand 1H-NMR spectroscopy.

104. Tng hp SBA-15 lm nn cho Zirconi oxit sun pht ha xc tc cho qu trnh ng phn ha
Sinh vin: Trung Hiu, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. L Thanh Sn

Siu axit rn, v d nh SO42-/ZrO2, c iu ch d dng bng cch tm Zr(OH)4 vi (NH4)2SO4 hoc H2SO4 sau c nung 500-650oC. Vi
136

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

H2SO4 th nng trong hn hp nh hng n hot xc tc ca SO42-/ZrO2 cho qu trnh ng phn ha n- butan hoc cc hirocabon mch thng gc cacbon di hn. T l ca thnh phn SO42- trong SO42-/ZrO2 t 1% n 8% v khi lng ph thuc vo loi phn ng. Vt liu SBA-15 lm nn cho SO42-/ZrO2 xc tc cho qu trnh ng phn ha. Nh bit, SBA-15 c cu trc mao qun cao vi ng knh mao qun t 60 n 300 Ao v din tch b mt ln, v th gip tng hot xc tc SO 42-/ZrO2 cho qu trnh ng phn ha.

Preparization and characterization of mesoporous SBA-15 supported sulfated zirconium oxide for isomerization
The solid superacid such as SO42-/ZrO2 are easily prepared by impregnating Zr(OH)4 with (NH4)2SO4 or H2SO4 followed by calcination at 773-923 K. When H2SO4 was used, the concentration in aqueous solution affects the catalytic activity of SO42-/ZrO2 for the isomerization of n-butane or parafin. The optimum content of SO42- in SO42-/ZrO2 changes from 1- 8 wt % depending on the type of reaction. Mesoporous SBA-15 supported sulfated zirconium oxide for isomerization was investigated. SBA-15 has a highly ordered large mesopores varying from 60- 300 Ao in mesopore diameter and large internal surface so it will help the catalytic activity of SO42-/ZrO2 for the isomerization become better.

105. Nghin cu xc nh lng vt cc kim loi nng trong nc bng cc phng php vn-ampe
Sinh vin: H ng Hng, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. T Th Tho

Ngy nay, vn mi trng, c bit l vn nhim nc ang tr thnh vn cp thit. Trong , s tn ti ca cc kim loi nng ang c quan tm c bit v nh hng c hi ca chng. Do vy, vic xc nh nhanh, chn lc v chnh xc lng vt cc kim loi nng trong cc i tng phc tp l rt cn thit. Phng php vn-ampe ha tan c nhiu u im trong phn tch hm
137

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

lng kim loi nng nh nhy v chn lc cao, gii hn pht hin thp, chi ph thp nn chng c ng dng rng ri trong phn tch lng vt, do vy cng vic u tin trong bo co ny l xc nh hm lng Cu, Pb, Cd trong dung dch v tnh lp li ca phng php. Trong th nghim ny, thit lp ba ng chun ca ba kim loi ng ch, cadmi bng cch thm nng tng dn cc cht chun ng, ch, cadmi t khong 10ppb n 100ppb trong iu kin in phn (pH ~ 2, [Hg2+] = 1000ppm). Ph thu c ti mi nng ca ba kim loi ti iu kin qut th t -1,31 V n 0,2 V v khong thi gian l 120s. Sau xc nh hm lng mu gi cha kim loi Cu2+ bng phng php ng chun da trn ng chun thu c. lp li ca phng php c xc nh bng tnh ton cc s liu thu c qua phn mm Minitab sau khi o lin tc mt mu dung dch cha nng chun ca kim loi ng.

Direct Voltammetric analysis of heavy metals in water samples


Nowadays, water pollution is the major problem, and the effect of heavy metals is one of the most dangers for living-cells and human health, they are generally toxic at low level, therefore a sensitive, selective and accurate method is necessary in determination of heavy metals. The striping voltammetry is widely used and studied, the advantages are high sensitivity and selectivity, low limit of detection, inexpensive instruments for many metals in determination at the same time. In the experiment, the trace amount of Lead, Copper and Cadmiums in water samples was determined by DPASV and the stability of calibration curves, the reproducibility was determined and discussed. In this experiment, the calibration curve of three metals (Copper, Lead and Cadmium) were determined by adding step by step the concentration of standard Cu2+, Pb2+, Cd2+ from 10ppb to 100ppb in the standard electrolysis condition (pH ~ 2 by adding HCL, [Hg2+] = 1000ppm), the voltammogram at ech concentration was recorded after 120s durations time with the potential from -1,31 to 0,2 V. The solution containing Cu2+ prepared was also determined by the calibration curve method.

138

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

The reproducibility of this method was determined and discussed by calculating the data after measuring ten times a solution containing standard concentration of Cu2+.

106. Tng hp vt liu v xc nh cu trc b mt liu mao qun trung bnh SBA-15
Sinh vin: Dng Sn Tng, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: TS. Nguyn Tin Tho

Vt liu mesoporous silica SBA-15 c tng hp t tetraetylorthosilicate v cht to cu trc P123 theo phng php sol-gel. Cc c trng mao qun trung bnh c kim tra bng ph nhiu x tia X, knh hin vi in t qut (SEM), va ph hng ngoi. Kt qu cho thy mu vt liu c cha mao qun trung bnh hnh cu trc lc lng.

Synthesis and study on the structural surface of SBA-15 material


Mesoporous silica SBA-15 material is synthesized from tetraethylorthosilicate and P123 template by sol-gel method. The porous characteristics of this solid are examined by XRD, SEM, and IR. The results indicated that the synthesized material has mesoporous with hexagonal structure.

107. Tng quan v tng hp v ng dng ca vt liu mao qun trung bnh MCM-41
Sinh vin: Bi Vn Dng, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Quang Trung

Nm 1990, hng Mobil tng hp thnh cng vt liu mao qun trung bnh c kch thc thng nht trong phm vi 2 n 50nm. Trong h vt liu ny, MCM - 41 l vt liu rn xp dng v nh hnh c cu trc mao qun sp xp mt cch u n kch thc mao qun ng u, n v cu trc c s c dng vng 6 cnh. Vt liu ng dng nhiu trong cng ngh ha hc.
139

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Gn y vt liu ny c nhiu ng dng trong x l mi trng. tng chn lc v kh nng hp ph trong x l mi trng ngi ta bin tnh vt liu bng cch gn cc kim loi khc ln vt liu nh AL, Ti, Fe,... Trong nghin cu ny, 8.77 g CTAB c ha tan trong 50ml cn (A). 2 ml TEOS c ha tan trong 20ml cn (B). Cho t t dung dch B vo dung dch A, iu chnh pH khong 9-10 bng NH3 trong qu trnh khuy v gia nhit nhit 700C trong vng 2h. Sau ngui s xut hin kt ta, lc kt ta ra bng dung dch nc - ru (1:1). Ly kt ta sy 1 ngy, sau nung 5000C trong vng 5h vi tc nhit 100C/pht. Vt liu sau c tnh ha bi chp XRD.

Overview of synthesis and application of MCM 41


In 1990, Mobil companys researchers reported an aluminosilicate synthesis with uniform size in the mesoporous materials range (2 to 50nm). An ordered structure with uniform mesopores arranged into a hexagonal, honeycomb-like lattice called MCM - 41s family. They have many applications in chemical industry. There are many different synthesis methods for the production of these mesoporous materials. Recently they have been widely applied in the environmental treatment. In order to improve the selective and absorptive capacity of materials, the mesoporous MCM - 41 materials have been fixed with several elements such as: Al, Ti, Fe,... In this study, 8.77 g Cetyl trimethylammonium bromide was dissolved by 50ml ethanol in beaker 250ml (A solution). 2ml of Tetra etylorthosilicat was dissolved in 20 ml ethanol to make B solution. Then B slowly dropped into solution A, adjust the pH about 9 - 10 with NH3 while stirring and heating at 700C in two hours, and then cool to room temperature. The synthezied material is in crystallization form which was filtered and washed with ethanol - water (1:1) solution until pH 7. The crystallization was desiccated at 700C overnight. Finally, it was calcined at 5000C in 5 hours with heating rate 100C/min. The material then characterised by XRD pattern.

108. Nghin cu ha hc l cy Dy n gnh


140

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Sinh vin: Nguyn Th Hng, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn u

Dy n gnh c s dng nhiu trong y hc c truyn ti Vit Nam. L cy cha cc ankaloid, s dng ra vt lot v p ln vt thng ( n ). V cy c s dng nh mt loi du gi u. Ngoi ra n cn c s dng gy m c cc sng. Phn tch phn chit ca l cy pht hin cht chuyn ha nh: flavonoid, saponin, triterpenoid, glycozit. Tuy nhin, cho n nay cha c mt nghin cu c th v cy ny Vit Nam. Nghin cu ca chng ti thu c cc kt qu sau: - Xy dng c mt quy trnh ph hp iu ch cc cn t cy dy n gnh. Cc cn chit thu c t 2 kg mu: cn diclometan (k hiu l GD 92,72g, 4,636%) v cn etylaxetat (k hiu l GE 12,15g, 0,6075%). - Phn tch thnh phn ha hc cn diclometan bng phng php sc k lp mng. - Phn tch cn iclometan bng sc k ct thu c mt cht tinh khit, m cu trc c xc nh bng phng php ph v so snh vi mu thc, l -sitosterol.

Chemical investigation of the leaves of Gouania leptostachya DC


Gouania leptostachya DC. has been used in the traditional medicine in Vietnam. The leaves contain alkaloids, and that they are used for washing ulcers and as a poultice for sores (in India). The bark is used as a shampoo. It is also either alone or with other drugs used to stupefy fishes in rivers. The phytochemical analysis of the Gouania leaves extract revealed the presence of the secondary metabolites, such as flavonoids, saponins, triterpenoids, glycosides and alkaloids. However, so far, there have been no specific studies on this species in Vietnam. Our research has achieved the following results: Develop a suitable process for preparing the extracts containing the bioactive compounds from Gouania leptostachya DC. Followed the common procedure, from 2 kg of the powder material the successive residues: the dichloromethane (abb. as GD, 92,72 gr, 4,636%) and the ethyl acetate (abb. as GE, 12,15gr, 0,6075%) were

141

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

obtained. Qualitative analysis of the dichloromethane extract by thin layer chromatography (TLC) method. Separation of the dichloromethane extract performed on silica gel CC resulting in the pure compound whose structure was identified as -sitosterol by means of spectroscopic methods and by comparison with the authentic sample.

109. Este ha cho m c Ba sa vi ethanol bng xc tc Amberlyst-15 nh gi thnh phn axit bo bng phng php GS - MS
Sinh vin: ng Trn Chin, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Th Nh Mai

Trong hai thp k va qua, axit bo khng nhng c coi nh mt cht dinh dng thit yu m cn c dng iu tr rt nhiu bnh. Axit bo khng thay th cn tc ng tt n chng x va ng mch, bnh vnh tim, bnh vim nhim v c cc chng ri lon. Nghin cu ny tp trung vo vic nh gi cc loi axit bo trong m c Ba sa theo phng php este ha cho. Trc tin, sy m c 60oC trong 2 gi. Sau , chuyn 50 ml ancol etylic v 8 ml m c Ba sa vo bnh cu. Thm 1,0 g Amberlyst - 15 v bt u tin hnh phn ng este ha cho. Nhit c gi trong khong 8085oC. Sau 8 ting, lc hn hp sau phn ng tch xc tc v cc tp cht trc khi chit este. Dng hexen chit este sau loi b hexen bng phng php chng ct n. thu hi li Amberlyst - 15, ra sch xc tc bng hexen sau nung 600C trong 1 gi. Sn phm ca phn ng este ha cho c xc nh nh GC-MS.

Transesterification of Basa oil with ethanol on Amberlyst - 15 to evaluate essential fatty acids by GC - MS
In the past 2 decades, views about fatty acids from triglycerides have moved from speculation about their functions to solid evidence that they are not only essential nutrients but also may favorably modulate many diseases. Essential fatty

142

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

acids favorably affect atherosclerosis, coronary heart disease, inflammatory disease, and perhaps even behavioral disorders. In this research, we focus on evaluating fatty acids of Basa oil by transesterification. Firstly, to prepare for the transesterification reaction, put basa oil in dry box at 60oC in 2 hours. Then, transfer to the round bottomed flask 50,0 ml of ethanol and 8,0 ml of prepared basa fatty oil, the excess alcohol is used to ensure total conversion of the oil to its esters. Adding 1,0 g dry Amberlyst-15 and setting up transesteritication reaction. Keep the temperature in the range of 80 oC - 85oC. After 8 hours of reaction, sampling solution was filtered to remove catalyst particles and impurities prior to product extraction. Extracting esters by hexene and then removing hexene by simple distillation. Since Amberlyst-15 is reusable, we leach the catalyst. The separated catalyst sample was exhaustively washed with hexene and dried during 1h at 60oC. The product then is determined by GC-MS.

110. Nghin cu x l nc thi dt nhum bng phng php oxi ha tng cng s dng quang xc tc trong vng nh sng kh kin
Sinh vin: Nguyn Hu Huy, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, NCS. L Th Thanh Thy

Hin nay sn xut dt nhum thi ra mi trng mt lng ln nc thi dt nhum vi nhiu loi thnh phn khc nhau kh b phn hy sinh ha. Qu trnh oxi ha tng cng (AOPs) l phng php trin vng trong x l dng nc thi ny bng cch to ra gc t do OH. c tnh oxi ha mnh, c th khong ha hon ton cc hp cht hu c. Mt trong nhng AOPs l s dng quang xc tc vi cht nn l TiO2 theo c ch to ra cp electron/l trng khi c chiu x. Nhng tc nhn ny phn ng vi oxy, nc hoc ion OH- trn b mt xc tc to ra cc gc t do. Tuy nhin, vng cm ca TiO2 kh ln (3,2 eV) ngha l chng ch hot ng di nh sng UV. V vy vn l lm sao kch thch cho xc tc hot ng trong vng kh kin tn dng nh sng mt tri. iu ny c thc hin bng cch cy vo cu trc TiO2 mt vi cation v anion. Kt qu l vng cm ca TiO2 b thu ngn li v ngn cn qu trnh ti kt hp electron/ l trng lm tng hot tnh xc tc. Trong cng trnh ny, Titan dioxit cy Fe, C, S, N c iu ch bng phng
143

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

php sol-gel phn hy Rodamin B hon ton trong vng nh sng kh kin.

Study on treatment of dye chemicals in textile wastewater by advanced oxidation processes using visible light photocatalysts
Nowadays, textile manufacture generates to the environment a large amount of waste water which contains non-biodegradable chemical dyes in highly variable composition. Advanced oxidation processes (AOPs) are promising method for treatment of those waste water effluences. This method produces extremely strong oxidizing agents OH. which can oxidize the pollutants completely to nontoxic inorganic compounds. One of AOPs, photocatalysis mainly bases on the photocatalytic activity of TiO2 that creates electron/hole pairs during irradiation. These charge agents then react with surface oxygen, water or hydroxide ions to produce free radicals. However, the bandgap of TiO2 is so large (3.2 eV) that it is only active in UV radiation which occupies a tiny portion of solar light energy. It is economically necessary to induce the photocatalytic activity of TiO2 to visible light by doping with other cations or anions into original TiO2 structure. Consequently, the synergy of these dopants would reduce the band gap of TiO2 and act as traps to hinder electron/hole pair recombination that results in enhancing TiO2 photocatalytic activity. In this work, TiO2 doped with Fe and C, N, S was synthesized by sol-gel method illustrated high efficiency in decomposing Rhodamine B in visible light.

111. Synthesis of the catalysts for biodiesel production


Sinh vin: Choijilsuren Delgermurun, K53 Chng trnh Tin tin Gio vin hng dn: PGS.TS. L Thanh Sn

The role of the biodiesel industry is not to replace petroleum diesel, but to help create a balanced energy policy with the most benefit to the United States. Biodiesel is one of several alternative fuels designed to extend the usefulness of petroleum, and the longevity and cleanliness of diesel engines. Sulfated stannous oxide is solid super-acid which can be used as catalyst fortransesterification. It was applied to catalyze the crude palm kernel oil and crude coconut oil transesterification. From the results, SO42-/SnO2 shows

144

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

relatively high activity. Methyl esters content and yield of about 95,4 wt% and 90,3 wt% are obtained in case of crude palm kernel oil, and 88,3 wt% and 80,6 wt% are received in case of crude coconut oil, respectively. Biodiesel is natural and renewable domestic fuel alternative for diesel engines made from vegetable oils mostly soy and corn, It contains no petroleum and non toxic also biodegrable. Burns clean which results in significant reduction of the types of pollutants that contribute to smog and global warming and emits up to 85% fewer cancer causing agents.

112. Nghin cu ch to vt liu hp ph Al2O3-CeO2, nh gi kh nng hp ph cation kim loi nng v anion asenat
Sinh vin: Th Hin, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Hng Cn

ti ny tin hnh thc nghim iu ch 5 loi vt liu Al2O3CeO2 vi t l mol tng ng l 150/1; 100/1; 50/1; 30/1 v 10/1. Cc loi vt liu iu ch c c dng nhng tinh th nh (khong 1 mm) nhng cng c dng khi ln khng u. Nghin cu kh nng hp ph ca cc loi vt liu ny cho thy: - Kh nng hp ph cation kim loi nng (Mn2+) l rt km; - Kh nng hp ph anion asenat li rt tt; - Bc u cho thy b mt hot ng ca cc vt liu u c tnh i anion (b mt mang hiu ng in tch dng).

113. Nghin cu iu ch dung dch bc nano mt cao v kh nng mang trn vi cotton bin tnh
Sinh vin: L Th Nhung, K53B 145

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Hng Cn

Nano bc l mt tc nhn dit khun rt mnh. c th ng dng c kh nng ny mt cch rng ri, cng trnh ny nghin cu iu ch nano bc v mang trn vi cotton bin tnh. Dung dch bc nano c iu ch t bc nitrat vi cht kh l gluc, cht phn tn l PVA v s dng amoniac nh l mt cht khi mo v cht iu kin. Vi cotton c x l bng axit hoc kim. Kt qu t c cho thy vi x l bng axit c kh nng mang bc nano tt nht sau n x l bng kim v cui cng l khng x l b mt. Phn tch nh hin vi in t qut (SEM) cho thy cc ht bc nano bm kh u n trn cc si vi v khi git cng khng b tri i. Hng nghin cu tip theo l hon chnh quy trnh x l b mt cotton v quy trnh mang bc nano trn vi, nghin cu kh nng dit khun ca vi tm bc nano v xut hng ng dng ca loi vt liu ny.

114. Nghin cu kh nng dit khun ca MnO2 mang trn ong bin tnh
Sinh vin: L Vn Thn, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Hng Cn

ti tin hnh kho st kh nng tiu dit coliform ca vt liu MnO2 mang trn ong bin tnh. C s khoa hc ca ti l MnO 2 - mt cht oxi ha mnh nhng hu nh khng tan trong nc. c bit khi c mt ion Mn2+ v oxi, kh nng hot ng ca n cng tng. Li dng yu t ny, ti tin hnh kho st nh hng ca thi gian tip xc gia nc cha vi khun vi vt liu ti kh nng dit khun. Kt qu khi cho 1 g vt liu tip xc vi 100 ml dung dch nc cha 256 MPN/100 ml; sau thi gian 15 pht th ton b vi khun b tiu dit. Nghin cu trn ct cho thy rng vi chiu cao ca ct vt liu l 200 mm, tc dng chy ti a cho php tiu dit ton b vi khun l 2,5 ml.cm2.min-1.

115. Nghin cu ch tao vt liu MnO2 mang trn cat


146

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

lam vt liu x ly NH4+ trong mi trng nc


Sinh vin: Pham Hng Giang, Pham Thi Hu, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Trn Hng Cn

Nghin cu nay a ch tao c vt liu mang lng MnO 2 khac nhau trn cat a hoat hoa bng axit HCl 2M. T o khao sat tim ra loai vt liu mang MnO2 c ch tao t dung dich KmnO4 0,5M va Na2SO3 0,5M la tt nht. ng thi xac inh c khi lng vt liu cho x l n inh nht la 1g/100 ml dung dch NH4+. Hng nghin cu trong thi gian ti la khng inh c s tao thanh ion NO2- hay khng, va khi c mt thm ion Mn2+ thi hiu sut x ly NH4+ se nh th nao?

116. nh gi hiu qu loi b asen v st ca b lc ct ti x Mai ng, huyn Kim ng, tnh Hng Yn
Sinh vin: Vi Th Mai Lan, Hong Vn in, K53B Gio vin hng dn: GS.TS. Phm Hng Vit

Hiu qu loi b asen ca b lc ct c kim tra 27 h gia nh c ngun nc ngm vi nng asen vt qu tiu chun cho php ca T chc Y t Th gii v hm lng asen trong nc ung 10 g/L. Nc ngm c nng asen t 19-403 g/L, st t 0-24 mg/L. Hiu qu loi b asen trung bnh ca b lc ct khong 70%. Qu trnh loi b As ph thuc rt nhiu vo nng st, n lm tng hiu qu loi b asen.

Evaluation of arsenic, iron removal in ground water by sand filter at Mai Dong Commune, Kim Dong District, Hung Yen Province
147

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

The arsenic removal efficiency of sand filters was examined in 27 households whose pumped groundwater contains arsenic concentrarions exceeding the WHO drinking water guideline of 10 g/L. Groundwaters containing 19-403 g/L arsenic, 0-24 mg/L iron. The mean arsenic removal efficiency of sand filters amounts to 70%. Arsenic removal is thus highly dependent on the iron concentration, iron therefore strongly enhances arsenic removal.

117. Nghin cu v vt liu nano, phng php iu ch nano bc v nano ng mt oxit


Sinh vin: Nguyn Th Hin, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. Bi Duy Cam, PGS.TS. Quang Trung

Trong nghin cu ny, chng ti tng quan ti liu v s ra i, tnh cht chung, cc phng php iu ch v nhng ng dng c bit ca vt liu kch thc nano trong cc lnh vc khoa hc cng ngh v cuc sng. Bo co cng phn tch v so snh cc qui trnh tng hp iu ch hai loi nano bc v ng oxit trong nc v th gii. Trn c s , chng ti la chn 2 qui trnh ph hp vi iu kin phng th nghim Ha Mi trng:

- iu ch nano bc t dung dch AgNO3 s dng cht kh l saccarozo c mt ca cht phn tn l PVA trong mi trng pH (5-6). Kt qu thu c nano bc c kch thc 10-30nm. - iu ch nano ng mt oxit (Cu2O): kh CuCl2 vi cht kh l NH2OH.HCl c kim sot bng NaOH v c mt ca cht hot ng b mt SDS. Kt qu thu c nano ng mt oxit c kch thc t 3-10nm. Trong thi gian ti chng ti s tin hnh kho st kh nng dit khun ca cc loi nano bc v ng mt oxit tng hp c theo qui trinh trn.

118. Pht trin phng php chit phn on asen trong trm tch
148

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Sinh vin: Phm Th Hng, K53B Gio vin hng dn: GS.TS. Phm Hng Vit, TS. Phm Th Kim Trang

Ni dung: Pht trin quy trnh chit ca Wenzel, pht trin bc chit HCl, ti u thi gian chit cho bc chit ny. ti ny nghin cu v phng php chit asen trong trm tch, s dng cc tc nhn chit vi lc chit khc nhau. Kt qu: Nghin cu thnh cng bc chit HCl. Ti u thi gian chit cho bc HCl l 21 gi.

Asenic fractionation in sediments using a developed sequential extraction procedure


Subject: develop step 2 (using HCl), optimum time for this step. This research studies asenic fractionation in sediments, using extractant with the difference forces. Result: study successfully step 2 (using HCl). The optimum time is 21h for this step.

119. Cng ngh ti ch nha t thit b in, in t thi b


Sinh vin: Trn Xun Tin, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Quang Trung

Nghin cu ny tng quan ti liu v thc trng qun l v ti ch nha ph thi t cc thit b in v in t (e-waste) Vit Nam v trn th gii. c bit l i vi t lnh thi b, kh gas hay polyurethane c cha CFC gy hiu ng nh knh v ph hy tng zn. Bo co cng trnh by cc kt qu iu tra kho st v nghin cu thc t x l, ti ch nha t thit b in t thi b, nha rc thi sinh hot v nha rc thi y t ti cc lng ngh
149

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

H Ni v Hng Yn. nh gi mi quan h gia li ch kinh t v vn nhim mi trng ti cc lng ngh v a ra gii php ti ch nha ph thi nhm mc tiu mang li hiu qu kinh t x hi, gp phn bo v mi trng v tit kim ti thin nhin cho Vit Nam.

Plastic recycling technology from electrical equipment, electronics disposal


In this study, the situation and management of e-waste plastic recycling in Vietnam and in the world have comletely overviewed. In particular, for refrigerator disposal, gas or CFC containing polyurethane cause the greenhouse effect and ozone layer destruction. This study also presents the results of our field trip to investigate the plastic recycling processes from discarded electronic equipment, domestic plastic waste and medical plastic waste in the villages of Hanoi and Hung Yen provinces. Assessing the relationship between economic benefits and environmental pollution problems in the villages, we make the proposal for suitable solutions, which aims to bring social and economic performance, contributing to environmental protection and saving natural resources to Vietnam.

120. nh gi s tch ly asen trong mt s mu loi rau thu thp ti x Mai ng, huyn Kim ng, tnh Hng Yn
Sinh vin: V Th Huyn Trang, K53B Gio vin hng dn: GS.TS. Phm Hng Vit, ThS. Vi Th Mai Lan

Nghin cu khoa hc ny xc nh c hm lng asen trong mt s loi rau v qu bng phng php quang ph hp th kt hp thit b to
150

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

kh hydrua. Kt qu cho thy hm lng asen trong rau ln hn nhiu so vi hm lng asen trong qu, c bit cao mu rau mung. Hm lng asen trong rau ph thuc nng asen trong nc l ch yu. Tuy nhin, cn nghin cu thm v cc yu t khc nh: tn sut ti, lng phn bn, nn t,... v ra phng php x l asen trong nc nhm trnh nhng ri ro v sc khe cho ngi dn ni y.

Assessment of the accumulation of arsenic in some vegetable samples collected in Mai Dong Commune, Kim Dong District, Hung Yen Province
This research has identified arsenic levels in some vegetables and fruits by means of absorption spectroscopy combined hydride gas equipment. Results showed that arsenic levels in vegetables is much greater than with arsenic in fruit, particularly high in vegetable samples. Arsenic in vegetables depends arsenic concentrations in water is essential. However, futher research is needed on other factors such as frequency of irrigation, fertilizer, soil,... and putting arsenic in water treatment to prevent health risks to people here.

121. Nghin cu iu ch v c tnh xc tc ca vt liu titandioxit bin tnh


Sinh vin: Trn Th Quyn, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, NCS. Nguyn Th Diu Cm

Trong nghin cu ny, xc tc Ag-TiO2 c iu ch thnh cng t tetra isopropyl octo titanat (TIOT) v AgNO3. Cc phng php hin vi in t qut (SEM), nhiu x tia X (XRD), ph phn x khuych tn UV/Vis (UV/Vis-DRS) c s dng kho st c trng cu trc ca vt liu. Vic cy thm bc vo TiO2 chuyn vng hp th quang v vng kh kin. iu ny m ra trin vng ng dng xc tc Ag-TiO2 x l cc hp cht hu c trong iu kin nh sng mt tri. Hm lng Ag/TiO2 ti u l 2,5% khi lng v nhit nung ti u l 600oC. Kt qu nhn c cho thy, sau thi gian 2,5 gi 61% phenol c phn hy ti pH = 3,5.

151

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Preparation and catalytic properties of modified TiO2


In this study, silver doped titania was successfully prepared from tetraisopropyl orthotitanate (TIOT) and AgNO3. The material was characterized by X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), UV/VisDiffuse Reflectance Spectra (UV/Vis-DRS). Doping Ag on TiO2 can enhance light absorbing ability at higher wavelength, and this offers new opportunities to apply Ag-TiO2 catalyst for the treatment of organic pollutants under the irradiation of sunlight. The proper calcination temperature for the material is 600oC, with 2,5 wt % of silver content. The results indicated that the phenol degradation efficiency could reach 61% after 2,5 hours at pH 3,5.

122. Nghin cu qu trnh Fenton s dng xc tc quang ha d th trn c s Ilmenite bin tnh x l phm vng phn tn E3-G trong mi trng nc
Sinh vin: Nguyn Th o, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, ThS. Phm Th Dng

Trong nghin cu ny, vt liu xc tc c iu ch trn c s bin tnh Ilmenite bng axitsunfuric 89%. Vt liu sau khi bin tnh th hin hot tnh quang xc tc vi hiu qu x l kh cao. Kt qu nhn c cho thy trong iu kin chiu x UV hiu qu x l t trn 86% sau 3h pH=2. iu ny m ra trin vng ng dng xc tc Ilmenite bin tnh x l cc ha cht dt nhum trong nc thi.

The study of Fenton process using heterogeneous photocatalysts based on modified Ilmenite for treating disperse yellow dye E-3G in aqueous solution

152

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

In this study, the catalytic materials were prepared by modifying Ilmenite by sulfuric acid 89%. Modified Ilmenite exhibited high photocatalytic activity in the degradation of disperse yellow dye in aqueous solution. The results indicated that the degradation efficiency could reach more than 86% after 3 hours at pH=2. This offers new opportunities to use modified Ilmenite for treatment of dye chemicals in wastewater.

123. Nghin cu qu trnh Fenton s dng xc tc quang ha d th trn c s h vt liu Fe-TiO2 x l phm vng phn tn E-3G trong mi trng nc
Sinh vin: Nguyn Th Minh Chm, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, ThS. Phm Th Dng

Trong nghin cu ny, vt liu xc tc quang ha Fe - TiO2 c tng hp t tetra isopropyl octo titanat (TIOT), etanol, HNO3, Fe(NO3)3.9H2O bng phng php sol - gel, vi cc t l Fe2O3/TiO2 khc nhau. Vt liu iu ch c th hin hot tnh quang xc tc trong qu trnh phn hy phm vng phn tn E-3G mi trng nc. Cc kt qu nhn c cho thy trong iu kin chiu tia UV hiu qu x l cao hn so vi khi chiu nh sng thng.

Study on Fenton process using heterogeneous photocatalysts Fe - TiO2 for treating disperse yellow dye E-3G in aqueous solution
In this study, Fe - TiO2 photocatalysts were prepared from tetraisopropyl orthotitanate (TIOT), etanol, HNO3, Fe(NO3)3.9H2O, with the various ratios of Fe2O3/TiO2. The materials exhibited photocatalytic activity in the degradation of disperse yellow dye E-3G in aqueous solution. The results indicated that the treatment efficiency under UV irradiation was higher than under sunlight irradiation.

153

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

124. Nghin cu qu trnh Fenton s dng xc tc quang ho d th trn c s h vt liu FeTiO2/Diatomite v ng dng x l phm vng phn tn E-3G trong mi trng nc
Sinh vin: Nguyn Trng Cng, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, ThS. Phm Th Dng

Trong nghin cu ny xc tc Fe-TiO2/Diatomite c iu ch thnh cng vi TiO2 dng anatase v tng kh nng xc tc quanng ho ca TiO2 vng kh kin. Cc phng php nhiu x tia X (XRD), knh hin vi in t qut (SEM), ph phn x khuych tn UV/Vis (UV/Vis-DRS) c s dng c trng cu trc vt liu. Tin hnh kho st cc iu kin ti u trong qu trnh x dng xc tc x l phm vng phn tn E-3G trong mi trng nc.

The study of heterogeneous photo-Fenton process based on Fe-TiO2/Diatomite materials and their application for treating disperse yellow dye E-3G in aqueous solution
In this study, Fe-TiO2/Diatomite catalysts were successfully synthesized, with TiO2 in the form of anatase phase and photocatalytic ability in the range of visible light. The materials were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), diffuse reflectance spectrum UV-Vis/DRS. The optimal conditions for the treatment of disperse yellow dye E-3G in aqueous solution were investigated.

125. Nghin cu kh nng hp ph phm nhum trn bentonit chng nhm - hu c


Sinh vin: Quch Th Hng, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ni, ThS. Nguyn Th Diu Cm

154

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Trong nghin cu ny, vt liu bentonit chng nhm - hu c c iu ch thnh cng t bentonit, AlCl3.6H2O v amin bc bn Benzyl hexadecyl dimetyl amoni bromua (BHDDMA). Vt liu c c trng bng cc phng php nhiu x tia X (XRD), ph hng ngoi (IR) v phn tch nhit (TA). Kh nng hp ph ca vt liu i vi phm xanh trc tip DB-53 l qmax = 714,28 (mg/g). Vt liu c ti sinh v ti s dng tip tc hp ph DB-53, vi dung lng hp ph t c l qmax = 500 mg/g.

Study on adsorption of dye chemicals by organic-Al-pillared bentonite


In this study, organic-Al-pillared bentonite was successfully synthesized from bentonite, AlCl3.6H2O and the quaternary amine BHDDMA. The material was characterized by X-ray diffraction (XRD), infrared spectroscopy (IR), and thermal analysis (TA). The maximum adsorption capacity of organic-aluminum pillared bentonite for direct dye DB-53 was 714,28 mg/g. The used material was regenerated and reused to adsorb DB-53, with the maximum adsorption capacity obtained was 500 mg/g.

126. Kho st iu kin phn ng tng hp mt s (2,3,4,6-tetra-O-acetyl--Dgalactopyranosyl) thiosemicarbazon ca benzaldehyd th


Sinh vin: T Th Kiu Trang, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn nh Thnh NCS.ThS. L Th Hoi

tng hp c 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl thiosemicarbazide. tin hnh kho st mt s iu kin phn ng trong tng hp cc hp cht (2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranozyl) thiosemicarbazon ca cc benzaldehyd th nh lng dung mi, thi gian phn ng, phng php un nng (trong l vi sng v un hi lu truyn thng). Phn ng c kim sot bng sc k bn mng. nhn thy rng phng php tin hnh phn ng trong l vi sng c nhiu u im hn, nh thi gian phn ng ngn hn, lng dung mi t hn v hiu sut phn ng
155

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

cao hn. tng hp c 7 hp cht 2,3,4,6-tetra-O-acetyl--Dgalactopyranosyl thiosemicarbazon ca cc benzaldehyd th bng phn ng ngng t ca (2,3,4,6-tetra-O-acetyl--D-galactopyranosyl) thiosemicarbazide vi cc benzaldehyd th bng phng php s dng l vi sng v un hi lu truyn thng.

127. Xc nh ng thi Pb2+ v Sn2+ bng

phng php von-ampe ha tan anot trn in cc git thy ngn treo
Sinh vin: Nguyn Th Hnh, Phm Th Thng, K53S Gio vin hng dn: ThS. L Th Hng Giang

Nghin cu ny tin hnh kho st cc iu kin ti u xc nh ng thi thic v ch c bng phng php von - ampe ha tan anot trn in cc git thy ngn treo. iu kin ti u xc nh ch v thic nh sau: Pb2+ v Sn2+ c in phn th in phn -0,7 V, thi gian in phn 150s, pH = 2 ([HCl] = 0,01 M), tc qut th 40 mV/s, bin xung 50 mV. Tin hnh qut th anot v thu c thu c pic ha tan ca Pb v Sn th nh pic tng ng 0,395 V v -0,404 V. Da trn cc iu kin ti u thu c, m hnh ton hc xc nh ng thi Pb 2+ v Sn2+ trong mu thc phm, mu nc s c nghin cu trong thi gian ti.

128. Phn tch mc nhim thuc tr su DDTs trong mu t ti mt s kho thuc tr su c thuc tnh Nam nh
Sinh vin: Trn Th Thm, K53S Gio vin hng dn: TS. Nguyn Th nh Hng

nghin cu ng dng phng php sc k kh, detector cng kt

156

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

in t (GC/ECD) nh lng 7 hp cht thuc tr su nhm DDT trong 3 mu t ly ti cc cc kho hoc bi chn thuc tr su c. Kt qu cho thy hm lng thuc tr su vn cn tn d rt cao trong cc mu, vt ngng ti a cho php v hm lng thuc tr su DDT trong tng t mt theo QCVN 15:2008/BTNMT: gp gn 2 ln vi mu N03, hn 150 ln vi mu N01 v hn 200 ln vi mu N02. Kt qu thu c cng s l tin cng vi nhng phng php khc s tin hnh ly mu phm vi su rng hn nhm kho st hin trng cc kho, bi chn lp x l thuc tr su c trn phm vi c nc v xut cc phng n kh thi x l sm ngn nga hoc gim thiu cc nh hng ca thuc tr su n mi trng cng nh sc khe cng ng.

Analysis of pollution levels of pesticides in soil at some old pesticide storage in Nam Dinh Province
From these results, we found levels of pesticide residues are still very high in samples taken in the correct position relating to the storage or dumping old pesticides. All 3 samples have a higher threshold levels of maximum allowable concentration of the pesticide DDT in surface soil under QCVN 15:2008 / BTNMT: 2 times with N03 samples, more than 150 times with N01 and over 200 samples times with N02 form.

In areas with flat terrain where is not promptly pesticide degradation as well as many washed away and absorbed into the surrounding area while the slopes in the area, there is the phenomenon of pesticide washed down lower regions. Some old pesticides storage located near or have developed into residential areas will be difficult to assess the level of pesticide residues in soil as well as its impact on the environment and human health.
Gas chromatography method combined with detector plus electronic links for better results (limited sizes ng/g). The results obtained will also be a precondition for along with the other methods will be carried out sampling in the broader scope to survey the current status of the stock, the burial site pesticide handling old on a national scale and propose a feasible plan for early treatment to prevent or minimize the effects of pesticides on the environment and public health.
157

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

129. Kho st v ti u ha quy trnh phn tch PBDEs trong trm tch
Sinh vin: Phm Minh Hiu, K53A Gio vin hng dn: GS.TS. Phm Hng Vit

Trong nhng nm gn y vn nhim mi trng gy nn nhiu tc hi vi con ngi trong c hp cht PBDEs. Cc hp cht PBDEs c s dng rt nhiu trong cc sn phm sinh hot. Cc kt qu kho st thc t cho thy tnh trng nhim mi trng do cc hp cht PBDEs gy ra l ng bo ng Vit Nam. Trong nghin cu ny, chng ti da trn cc quy trnh tham kho c cng b tin hnh kho st v ti u ha quy trnh phn tch cc hp cht PBDEs trong mu trm tch s dng k thut chit soxhlet v phng php phn tch GC-MS. p dng quy trnh ti u ha vo vic phn tch mu TL4 trn sng T Lch c th gm 8 BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154, 183, 209 trong TL4. Xc nh c hm lng mu t cn thu c 10 g mu kh. Da vo phng php ni chun c lp theo phng php bnh phng ti thiu t l gia chiu cao pic vo nng (ng/mL) xy dng ng chun ca 8 BDE cn nghin cu. Th tch dung mi ra gii l 30 mL n-hexane. xc nh hiu sut thu hi cht ng hnh ca cc BDE trong mu TL4 v trong 2 mu gi trong phng th nghim trn nn mu TL4 xc nh xem dng c th nghim c cha cht phn tch khng.

130. Tch v xc nh axit bo trong du vng v m ln Vit Nam bng phng php sc k kh vi detector ion ha ngn la (GC/FID)
Sinh vin: Chu Th Thanh, Hong Thanh Thi, K53A 158

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Xun Trung

Cc axit bo nh palmitic axit, oleic axit, linolenic axit trong du vng v m ln c xc nh bng phng php GC/FID. Mu c metyl ho thnh metyl este bng metanoic vi xc tc kim. Axit bo c phn tch bng sc k kh ion ho ngn la vi ct SP-2560, inject FID nhit 260C. Kt qu phn tch trn trn du vng c hm lng axit bo no l 129,1 mg/g, axit bo khng no c mt ni i l 293,4 mg/g, axit bo khng no c nhiu ni i 448,1 mg/g. Trong m ln hm lng axit bo no l 326,6 mg/g, axit bo khng no c mt ni i l 314,5 mg/g, axit bo khng no c nhiu ni i 200,2 mg/g.

131. Nghin cu nh lng tannin trong mn da v la chn phng php loi b tannin trong mn da lm t sch v gi th
Sinh vin: Hong Quc Anh, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. T Th Tho

Mn da l phn mn cn st li sau khi tc ch x da, trong mt thi gian di b coi l mt th ph phm v b thi mt cch v thc ra mi trng ti cc trung tm trng v sn xut da gy nhim nng n. Tuy nhin, mn da nu c thu gom v x l, s tr thnh mt ngun nguyn liu y tim nng lm t sch, t sinh hc, phn hu c vi sinh, gi th,... Tuy nhin, trong mn da c cha mt lng ln tannin, nu khng loi b th cy trng s khng th pht trin bnh thng c. Mc ch ca nghin cu ny l kho st kh nng chit rt tannin trong mn da bng cc dung mi khc nhau; nh lng tannin trong dch chit t mn da bng phng php chun permanganat vi ch th indigo carmine v phng
159

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

php phn tch trc quang vi thuc th phenol Folin-Ciocalteau; la chn phng php loi b tannin v nh gi hiu qu x l tannin i vi cy trng. Phng php chun permanganat: Xc nh khi lng axit tannic ng vi 1 ml dung dch chun KMnO4 0,005M; xy dng cng thc tnh hm lng tannin trong mn da khi chit bng cc dung mi khc nhau da trn th tch dung dch chun KMnO4 tiu tn trong cc php chun . Hm lng tannin trong mn da kh quy v axit tannic khi chit rt bng dung dch NaOH 0,5M xc nh c l 4,1%; nu un hi lu mn da vi nc th hm lng tannin l 1,14%. Phng php trc quang: kho st ph hp th, tm c max = 750nm; kho st cc iu kin ti u to phc mu; dng ng chun xc nh tannin trn nn dung dch mu thc trong khong nng axit tannic chun t 1ppm n 6ppm. Dung dch mu c chun b trong cc iu kin tng t khi dng ng chun v o hp th quang. Hm lng tannin trong mn da kh quy v axit tannic khi chit rt bng dung dch NaOH 0,5M xc nh c l 4,25%. Phng php loi b tannin trong mn da: ngm mn da trong nc vi trong Ca(OH)2 bo ha 0,02M; sau mt tun th p ht dch cht ri ra bng nc n khi nc ra khng cn mu vng. Mn da sau khi loi b tannin c dng gieo ht ging, kh nng ny mm v pht trin ca ht ging cao hn hn so vi mn da cha qua loi b tannin.

Quantification of tannin in coconut coir dust methods for removing tannin in coconut coir dust to produce biological products
Tannin in coconut coir dust was extracted by different solvents, such as: boiling water; 70% aqueous acetone solution; 50% aqueous ethanol solution; NaOH solution at concentration 0,025M; 0,05M; 0,1M; 0,5M; 1M. The best solvent is 0,5M NaOH solution. The volumetric method for quantification of tannin: 0,005M KMnO4 solution as the standard solution; indigo carmine solution as the indicator. Content of tannin in coconut coir dust was extracted by 0,5M NaOH solution expressed as tannic acid equivalent is 4,1%.

160

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

The spectrophotometric method for quantification of tannin using FolinCiocalteau as a reagent was used to determine tannin. The absorbance was recorded at 750 nm. The standard curve was based on spiked sample solution. Content of tannin in coconut coir dust was extracted by 0,5M NaOH solution expressed as acid tannic equivalent is 4,25%. The suitable method for removing tannin in coconut coir dust was investigated. Coconut coir dust was treated by saturated Ca(OH)2 solution (0,02M) after 7 days press and wash by water. Seed was sow in treated coconut coir dust develops better than in untreated coconut coir dust.

132. Xc nh hm lng nguyn t vi lng Zn trong mu sa bt bng phng php ph hp th nguyn t ngn la F-AAS
Sinh vin: Nguyn Thu Hng, K53A Gio vin hng dn: TS. Vi Anh Tun

Sau khi kho st c cc iu kin xc nh Zn bng phng php F-AAS trn thit b NOV-AA 400 thu c iu kin ti u l: tc dn kh 45 l/h; t l th tch C2H2/N2O l 0,114; chiu cao burner 8 mm; cng n catot rng 7 mA; rng khe o 0,2 nm; ti bc sng 213,9nm. iu kin ti u ca php xc nh l: nn mui NH4Ac 2%,nn axit HNO3 2%, hm lng cc cht cn tr Ca, Mg, Cu, Fe khng vt qu 200 ppm. Xc nh c hm lng Zn trong mu sa bt theo phng php ng chun l 2mg/100g sa bt; theo phng php thm chun l 3,6mg/100g sa v nh gi c hiu sut thu hi ca phng php l 70%.

Determination of trace elements Zn in milk powder form by atomic absorption spectrometry using flame F-AAS
After surveying, the conditions to determine Zn by F-AAS machine NOVAA-400 are: air speed 45 l/h; C2H2/N2O ratio 0,114; burner height 8 mm; hollow cathode lamp intensity 7 mA; measured slot width 0,2 nm at 213,9 nm wavelength. optimized conditions of the permit are determined: the salt and acid 161

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

background NH4Ac 2%, HNO3 2%, levels of Ca, Mg, Cu, and Fe does not exceed 200 ppm. It was determined that Zn concentrations in samples of milk powder by baseline method is 2mg/100g, by standard method is 3,6 mg/100g and the performance of the recovery process is estimated as 70%.

133. Phng php trc quang xc nh Ftrong nc bng phc nhm-xylenol da cam
Sinh vin: Tng Th Ngn, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Xun Trung

ti nghin cu ny tm c iu kin thch hp ca phn ng to phc mu Al3+ vi xylenol da cam l: bc sng hp th cc i 552nm, pH ca dung dch kho st bng 5, bn ca phc l 40 pht. ng dng xc nh F- trong mi trng nc do F- lm gim cng mu ca phc Alxylenol da cam. xc nh c khong tuyn tnh ca F- l t 0,08 n 1,4 ppm.

134. Nghin cu kh nng hp ph ca Cu trn vt liu SiO2 bin tnh


Sinh vin: Bi Th Thm, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Xun Trung

Mc tiu ca ti l tng hp c vt liu nano TiO2 gn trn silicagel, ng dng lm giu v phn tch lng vt cc ion kim loi nng, c th l Cu trong nc. Qua qu trnh kho st cc iu kin hp ph tnh ca vt liu cho thy mi trng pH = 5,5 l thch hp vt liu hp ph Cu,

162

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

thi gian hp ph ti u l 60 pht. Kho st nng , da vo m hnh Langmuir tnh c dung lng hp ph cc i ca Cu l 18,382 mg/g vi tin cy cao, ni cch khc qu trnh hp ph c th coi l n lp. Ly vt liu c tm thm thuc th dithizon, em kho st thu c mi trng pH = 6 l ti u, v dung lng hp ph ca vt liu tm thm thuc th dithizon ln hn so vi vt liu ban u.

Study on adsorption capacity of Cu on SiO2 materials denature


The objective of this research is to synthesize nano-TiO2 material mounted on silicagel, the application to enrichment and analysis of trace heavy metal ions, namely Cu in water. Through the process of surveying the conditions of static adsorption material, we found that environmental pH = 5,5 is appropriate for the material Cu adsorption, adsorption optimal time is 60 minutes. Survey levels, rely on computer models of the Langmuir maximum adsorption capacity of Cu is 18,382 mg/g with high reliability, in other words, the adsorption process can be considered as a single class. Obtain additional material impregnated reagent dithizon old, bring environmental survey collected pH = 6 is optimal, and the adsorption capacity of impregnated material further reagents dithizon larger than the original material.

1345. Xc nh hm lng Silic oxit, Magie oxit, Nhm oxit, Canxi oxit, St(III) oxit trong mu gch chu la
Sinh vin: Trn Duy Qun, K53A

163

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Gio vin hng dn: GS.TS. Trn T Hiu

Hm lng Silic oxit, Magie oxit, Nhm oxit, Canxi oxit, St(III) oxit trong mu gch chu la c xc nh bng phng php chun complexon. Tng lng ion Magie(II) v Canxi(II) c chun trc tip bng EDTA vi ch th ET-00 pH =11 sau khi kt ta vi NH3 loi b Fe v Al trong dung dch nc lc sau khi ph mu. kt qu phn tch theo phng php ny l %MgO =81,51%, %CaO = 4,0%. Theo phng php khi lng, kt qu nh sau: % Silic Oxit = 44%, % Fe(III) Oxit = 2,24%, % Nhm Oxit = 12,74%. Bng phng php trung ha s dng NaOH 0,1N chun phc to thnh gia ion B3+ vi D-manitol bng ch th phenolphtalein thu c % Bo oxit = 19,00%.

Determination of Silicon oxide, Magnesium oxide, Aluminum oxide, Calcium oxide, Iron (III) oxide in the form of refractory bricks
The determination using complexon titration using EDTA is used to determine the contents of magnesium ion (II) and calcium (II) by ET-00 as an indicator. The results are as follows: % MgO = 81,51%; % CaO = 4,0%. Using quantitative methods, the results are obtained as follows: % silicon oxide = 44%; % Fe(III) oxide = 2,24%; % Aluminum oxide = 12,74%.

1356. Xc nh hm lng Bo oxit trong thy tinh


Sinh vin: Nguyn Vn H, K53A Gio vin hng dn: GS.TS. Trn T Hiu

Phng php o mu (UV-VIS): s dng phng php ng chun o hp th quang ca dung dch chun B3+ (B2O3=0.02 Mmg/ml). Sau , o hp th quang hc ca dung dch mu phn tch. Kt qu nh sau: % Bo oxit = 15,60%.

164

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Phng php trung ha: s dng NaOH 0.1N chun phc to thnh gia ion B3+ vi D-manitol bng ch th phenolphtalein. Kt qu nh sau:% Bo oxit = 19,00%.

136137. Xc nh hm lng glucosamine trong thc phm chc nng bng phng php sc k lng hiu nng cao HPLC
Sinh vin: Hong Th Hin, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Xun Trung, CN. V Th Trang

Theo thng k gn y, c 6 ngi M li c mt ngi mc bnh vim khp, v theo d on ca Trung tm kim sot bnh tt ca M, n nm 2020, t l ny s l 1/5. Khi x hi cng pht trin th nhng nhu cu ca con ngi v vic cha tr bnh ngy cao. ti ny kho st v chn c thng s ti u cho qu trnh chy sc k: ct tch: C8, pha ng: H2O: ACN theo chng trnh ra gii gradient Detector UV-VIS ti bc sng 263 nm. Kho st nh hng ca pH m borat v la chn pH 8 l thch hp v thi gian dn xut l 30 pht. T cc kt qu thu c nhn thy phng php HPLC ph hp cho vic xc nh hm lng glucosamine trong thc phm chc nng. Phng php khng ch gii hn phn tch trn mu thc phm chc nng m cn c trong thc phm nh: tm, sn c mp,...

Determination of glucosamine functional in foods by high performance liquid chromatograpphy HPLC


According to recent statistics, every 6 Americans has a disease, and in prediction of Disease Control Center of America, this ratio will be 1/5 by 2020 year. When the society is growing, people have more needs for medicine treatment. This research surveys and selects optimal parameters for the chromatographic run: separation column: C8, mobile phase: H 2O: ACN gradient

165

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

program wash solution UV-VIS detector at wavelength 263 nm. Study the influence of pH and borate buffer pH 8 was selected and the appropriate time derivatives is 30 minutes. From the results of HPLC method was found suitable for the determination of glucosamine in functional foods. The method may not only analyze the functional food samples but also in foods such as shrimp, shark cartilage,...

137138. Xc nh hm lng EGCG trong tr bng phng php sc k lng hiu nng cao HPLC
Sinh vin: on Th Hi Yn, K53S Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Xun Trung, CN. V Th Trang

EGCG l catechin c hot ng chng ung th v chng oxy ha mnh m nht c trong tr. Do , trong ti nghin cu ny chng ti trin khai nghin cu phng php xc nh hm lng EGCG trong tr bng sc k lng hiu nng cao HPLC. Phng php ny c nhy v chnh xc cao, d p dng v c th tr thnh cng c rt tt phc v cho cng tc thanh tra, kim tra an ton, cht lng thc phm. Kt qu a ra quy trnh phn tch v x l mu xc nh c hm lng EGCG c trong mu tr. kho st v chn c thng s ti u cho qu trnh chy sc k: chn ct tch (C18), thnh phn pha ng ((CH3COOH: H2O = 3:97): MeOH = 75:25), tc pha (1 ml/min), nhit ct 40oC, detector PDA bc sng 280 nm,... kho st, nh gi lp li, chnh xc ca php o, xc nh gii hn pht hin, gii hn nh lng ca phng php. Xa hn na bng phng php sc k lng hiu nng cao c th xc nh hm lng v tch hn hp cc catechin c trong tr.

Determination of EGCG in tea by High Performance Liquid Chromatography HPLC

166

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

EGCG (epigallocatechin gallate) is a catechin which are active against cancer and the most powerful antioxidants in tea. Therefore, in this research we have developed research methods to determine levels of EGCG in tea by high performance liquid chromatography HPLC. This method is sensitive and highly accurate, easy to apply and can become a very good tool for inspection, safety inspection, food quality. Results, making the process of analysis and sample processing to determine levels of EGCG in tea samples. Surveyed and selected optimal parameters for the chromatographic run: select column separation (C18 (Water Symmertry) (250mm 4,6mm 5m)), mobile phase composition ((CH3COOH: H2O = 3:97): MeOH = 75: 25), a flow rate of 1ml/min, column temperature 400C, PDA detector at 280nm wavelength,... The authors have investigated, evaluated repeatability and accuracy of the measurement and determination of detection limit, limit of quantification methods. Analyzed some samples of actual samples taken from the store cupboard of the Institute for Laboratory Safety National Food Hygiene, some samples collected in the area of markets and shops. Further by means of high-performance liquid chromatography can determine the amount and mixture separation of catechins in the tea.

138139. Xc nh Asen bng phng php phng php quang ph hp th phn t UV-VIS
Sinh vin: Trn Th Phng, K53B Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Vn Ri

Trong nghin cu ny, chng ti xc nh Asen bng phng php quang ph hp th phn t UV-VIS s dng thuc th l bc dietyldithiocacbamat (AgDDC). iu kin ti u cho qu trnh phn tch Asen l: bc sng hp th 530 nm, nng AgDDC 0,5%, thi gian xy ra qu trnh hydrua ha Asen l 60 pht. Phng php pht hin c As c nng 0,05 ppm.

167

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Determination of Arsenic by the molecular absorption spectrum method UV-VIS


In the study, we deterrmined arsenic by the molecular absorption spectrum method using silver-diethyldithiocarbamate (AgDDC) solution. The optimum conditions of the analysis are wavelength 530 nm, concentration of AgDDC 0,5%; the time of arsenic hydrogenation is 60 minutes. Limit of detection is 0,05 ppm.

13940. Tng hp v nghin cu tnh xc tc quang ho ca vt liu ZnO


Sinh vin: Hong Thanh Tuyn, K53S Gio vin hng dn: TS. Phm Th Ngc Mai

ti tin hnh nghin cu tng hp vt liu ZnO, xy dng c ng chun ca phenol; xy dng c ng chun ca metylen xanh; nghin cu c kh nng xc tc quang ho ca ZnO trn metylen xanh v phenol v nghin cu c trng cu trc ca vt liu ZnO bng phng php nhiu x Rnghen. Nghin cu kh nng xc tc quang ho ca ZnO trn phenol cho ta thy: ZnO cng c kh nng xc tc quang ho rt tt i vi phn ng phn hu phenol trong vng nh sng UV.

140141. Nghin cu kh nng hp ph Cadimi trn vt liu Nhm xit bin tnh bng phng php ph hp th nguyn t (F-AAS)
168

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

Sinh vin: Nguyn Th Nhung, K53A Gio vin hng dn: PGS.TS. Nguyn Xun Trung

Vt liu Al2O3 bin tnh c tng hp bng cch ph nano TiO2 trn bt Al2O3 tch v lm giu lng vt Cd2+. Qua qu trnh kho st c th nh gi c dung lng hp ph cc i ca Cd trn vt liu ny l 6,5062 (mg/g). Bng phng php hp ph tnh ta cng kho st c mi trng pH thch hp hp ph Cd l 7, thi gian hp ph tt nht l 90 pht. Cc mu Cd em o bng phng php ph hp th nguyn t di cc iu kin ti u c kho st trong ti ny nh vch o: 228,8 nm; khe o: 0,5 nm; cng n: 6 mA; chiu cao n: 6 mm; khong tuyn tnh l 0,2- 4 ppm.

Research on Cadmium adsorption capacity of Alumium oxide on the material modification by atomic absorption spectrometer (F-AAS)
Al2O3 modified materials were synthesized by coating nano-TiO2 on Al2O3 powder for the extraction and enrichment of trace amounts Cd2+. Through process surveying, it can be assessed the maximum amount of Cd adsorbed on this material was 6,5062 mg/g. By using the static adsorption method, it was also surveyed the pH environment suitable for steaming extra Cd is 7, the best adsorption time was 90 minutes. Cd brings samples measured by atomic absorption spectrometer under the optimum conditions has been investigated in this subject, as measured lines: 228,8 nm; slit measurement: 0,5 nm, lamp intensity: 6 mA; high lights: 6 mm; linear range is 0,2 to 4 ppm.

169

Khoa Ha hc

Trng i hc Khoa hc T nhin 2011

Hi ngh Khoa hc Sinh vin nm

1412. Xc nh ch (Pb) trong nc bng phng php chit lng - lng v ph hp th phn t UV-VIS
Sinh vin: V Th Thu Hng, K53A Gio vin hng dn: TS. Vi Anh Tun

tin hnh kho st mt s nh hng c bn n qu trnh to phc ca Pb2+ vi Dithizone, t tm c mt s iu kin ti u nh: tm c bc sng cc i ca ph hp th phc ch dithizonat =517 nm, chn c pH = 8, nng thuc th I 5mg/100ml, s ln chit 1 ln, th tch dung dch thuc th I 5ml, phc bn khng nh hng vo thi gian trong vng 60 pht. T nhng iu kin ti u , ti tin hnh dng ng chun v tm c khong tuyn tnh ca ch l 1 - 10 ppm.

Determining Lead (Pb) in water using solvent extraction methods - liquid and molecular absorption spectrum UV-VIS
This research examines some fundamental impact to the process of creating complex of Pb2+ with Dithizone, then finds some optimal conditions such as: found the wavelength of maximum absorption spectrum complex lead dithizonat = 517 nm, selected pH=8, 5mg/100ml reagent concentration I, extract a number of times, volume I, 5 ml of reagent solution, stable complexes does not affect the time within 60 minutes. Since the optimal conditions that we proceed up the line and find a standard linear range of the lead 10 ppm.

170

Khoa Ha hc