เส้นทางสูร่ าชการ

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

1

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.
คณิตศาสตร์ ทั่วไป

ข้อ 3.
ข้อ 4.

1
2

1) 4 ชม.

ข้อ 6.
ข้อ 7.

3
4

3) 6 ชม.

2) 5 ชม.

2
3

4) 6 ชม.

ถ้า 4 * 3 = 19 และ 5 * 6 = 41 แล้ว 4 * 6 = ?
1) 22
2) 34
3) 38
4) 45
แม่คา้ ซื้อน้ าส้มสายชูเข้มข้น 60% มา 2 ลิตร อยากทราบว่าจะต้องเติมน้ าเข้าไปเท่าใด น้ าส้มสายชูน้ ีจึงมีความเข้มข้น 20%
1) 3 ลิตร
2) 4 ลิตร
3) 6 ลิตร
4) 8 ลิตร

TG

ข้อ 5.

2
3

UP

ข้อ 2.

ลูกเต๋ าลูกหนึ่งมีพ้ืนที่โดยรอบทุกด้านรวมกัน 54 ตารางเซนติเมตร จงหาปริ มาตรของลูกเต๋ าลูกนี้
1) 8 ลบ.ซม.
2) 27 ลบ.ซม.
3) 64 ลบ.ซม.
4) 125 ลบ.ซม.
น้ าหนักของนักศึกษา 3 คน อยูร่ ะหว่าง 55-60 กิโลกรัม อยากทราบว่าน้ าหนักเฉลี่ยในข้อใดที่ไม่
สามารถเป็ นไปได้ของนักศึกษาทั้ง 3 คนดังกล่าว
1) 56.30 กิโลกรัม 2) 57.50 กิโลกรัม 3) 57.75 กิโลกรัม 4) 58.30 กิโลกรัม
ถ้า X : Y = 4: 5 และ X : Z = 5:6 แล้ว Y = 25 จงหาว่า Z มีค่าเท่าใด
1) 20
2) 22
3) 24
4) 32
วิชยั ทางานชิ้นหนึ่งได้เร็ วเป็ น 2 เท่าของราตรี หากราตรี ทางานชิ้นดังกล่าวตามลาพังคนเดียวไปก่อน 3 ชัว่ โมง แล้วหยุดให้
วิชยั ทาต่อคนเดียวอีก 7 ชัว่ โมง งานจึงแล้วเสร็ จ หากให้วชิ ยั และราตรี ทางานร่ วมกันตั้งแต่แรกจะเสร็ จภายในกี่ชวั่ โมง

RO

ข้อ 1.

กาหนดให้ YZ : ZX : XY = 3 : 2 : 1 แล้ว

YZ ZX
เท่ากับข้อใด
:
X Y

AC

1) 9 : 4
2) 8 : 1
3) 2 : 1
4) 3 : 2
ข้อ 8. สี่ เหลี่ยมจัตุรัสบรรจุอยูใ่ นวงกลม ที่มีพ้ืนที่ 18 อยากทราบว่าสี่ เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ
กี่หน่วย
1) 3 หน่วย
2) 3 2 หน่วย
3) 6 หน่วย
4) 6 2 หน่วย
ข้อ 9. นาฬิกาจะตี 1 ครั้งทุกครึ่ งชัว่ โมง และเมื่อครบชัว่ โมง นาฬิกาจะตีจานวนเท่ากับเลขที่เข็มสั้นชี้
ดังนั้นช่วงเวลา 6.05 น. จนถึงเวลา 12.35 น. นาฬิกาจะตีกี่ครั้ง
1) 13 ครั้ง
2) 52 ครั้ง
3) 57 ครั้ง
4) 64 ครั้ง
ข้อ 10. นายรักชาติ ฝากเงินไว้กบั ธนาคาร 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 8% โดยธนาคารคิดดอกเบี้ยทุก
6 เดือน และหักภาษี 15%ไว้พร้อมเสร็ จเมื่อฝากครบ 1 ปี นายรักชาติมีเงินในบัญชีฝากเท่าใด
1) 10,680 บาท
2) 10,691.56 บาท 3) 10,808.16 บาท 4) 11,396 บาท
ข้อ 11. นายโอเกิด พ.ศ. X2 พอถึง พ.ศ. 2499 เขาจะมีอายุ 2X ปี นายโอเกิด พ.ศ. ใด
1) พ.ศ. 2400
2) พ.ศ. 2401
3) พ.ศ. 2479
4) พ.ศ. 2459
ข้อ 12. ถ้า 2 * 4 = 14 และ 3 * 5 = 23 แล้ว 4 * 6 = ?
1) 28
2) 32
3) 34
4) 36
บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

2

ข้อ 13. ในการสอบแข่งขันวิชาความถนัดทางการเรี ยน วันเฉลิมทา 10 นาที ได้ 5 ข้อ วันนรัตน์ทาได้ 9 ข้อ ในเวลาเท่ากัน และ
วันนรัตน์ ทาเสร็จก่อนเวลาที่กาหนด 40 นาที ส่วนวันเฉลิมทาเสร็จในเวลาพอดีอยากทราบว่าข้อสอบมีท้ งั หมดกี่ขอ้
1) 45 ข้อ
2) 50 ข้อ
3) 55 ข้อ
4) 60 ข้อ
ข้อ 14. ถ้า 7 * 8 = 15 และ 10 * 11 = 21 แล้ว 15 * 18 = ?
1) 84
2) 93
3) 99
4) 127
ข้อ 15. ถ้า 8 * 4 = 40 และ 2 * 3 = 8 แล้ว 4 * 3 = ?
1) 10
2) 14
3) 16
4) 18
ข้อ 16. ร้านขายนาฬิกาได้ซ้ือนาฬิกามา 50 เรื อน เป็ นเงิน 25,000 บาท แต่ตอนขนส่งชารุ ดไป 20 เรื อน
ร้านค้าจึงตั้งราคาขายนาฬิกาที่ชารุ ดเพียง

3
ของนาฬิกาเรื อนดี ร้านค้า จะต้องตั้งราคานาฬิกาเรื อนดีไว้เรื อนละเท่าใดจึงจะ
4

UP

ได้กาไร 35%
1) 550 บาท
2) 600 บาท
3) 750 บาท
4) 850 บาท
ข้อ 17. ทุนของการเลี้ยงไก่เป็ นหนึ่งเท่าครึ่ งของทุนการเลี้ยงเป็ ด เมื่อนาทั้งไก่และเป็ ดไปขาย ปรากฎว่าขายไก่ได้กาไร 20% และ
ขายเป็ ดได้กาไร 25% อยากทราบว่า กาไรจากการขายรวมทั้งไก่และเป็ ดเป็ นเท่าใด
1) 20%
2) 22%
3) 24%
4) 28%

Y
มีค่าอยูร่ ะหว่างข้อใด
X

RO

ข้อ 18. ถ้า X มีค่าอยูร่ ะหว่าง 2 ถึง 9 และ Y มีค่าอยูร่ ะหว่าง 18 ถึง 54 อยากทราบว่าค่าของ

TG

1) 6 ถึง 9
2) 6 ถึง 12
3) 3 ถึง 6
4) 2 ถึง 27
ข้อ 19. สถาบันติว ACT GROUP มีความต้องการแจกของขวัญ จานวน 140 ชิ้นให้หมดภายใน 1 สัปดาห์ โดยจะแจกเพิ่มวันละ 6
ชิ้น อยากทราบว่าในวันที่ 6 ของสัปดาห์ ทางสถาบันแห่งนี้ แจกของขวัญจานวนกี่ชิ้น
1) 26 ชิ้น
2) 28 ชิ้น
3) 30 ชิ้น
4) 32 ชิ้น
ข้อ 20. ถ้า D เท่ากับสองเท่าของ E F เป็ นครึ่ งหนึ่งของ G G มีค่าเป็ น ครึ่ งหนึ่งของ H และ E เป็ นสี่ เท่าครึ่ งของ F ข้อใดกล่าว
ถูกต้อง
1) D = 24
2) 3D = 4H
3) 2D = 3H
4) 4D = 9H

1
1
 4 ดังนั้น Y 2  2 มีค่าเท่าใด
Y
Y

AC

ข้อ 21. ถ้ากาหนดให้ Y 

1) 10
2) 14
3) 18
4) 20
ข้อ 22. รถจักรยานคันหนึ่งล้อหน้ามีรูร่ัวอยู่ 2 รู ถ้าปล่อยลมจากรู แรก (ปิ ดรู ที่สอง) ยางจะแบนภายใน 30 นาที แต่ถา้ ปล่อยลม จาก
รู ที่สอง (ปิ ดรู แรก) ยางจะแบนภายใน 20 นาที อยากทราบว่าถ้าปล่อยลมจากทั้งสองรู พร้อมกันยางล้อหน้าจะแบนภายในกี่
นาที
1) 10 นาที
2) 12 นาที
3) 14 นาที
4) 25 นาที
ข้อ 23. ถ้า a < b แล้วข้อใดที่มีค่ามากกว่า a แต่นอ้ ยกว่า b
1)

ab
2

2) a . b

ข้อ 24. (a + 10) จะมีค่าเป็ นลบในกรณี ใด
1) 0 < a < 10
2) a > 10

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

3) a2b2
3) a > -10

4)

a
b

4) a < -10

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

3

ตรรกวิทยา
ข้ อ 1.

AC

TG

ข้ อ 3.

RO

UP

ข้ อ 2.

วงการแพทย์ลงความเห็นว่าผูท้ ี่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอทุกคน จะเป็ นผูม้ ีจิตใจแจ่มใส ผูท้ ี่มีจิตใจแจ่มใสทุก
คนจะไม่เป็ นคนที่ขาดเหตุผล
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด
ก. ผูม้ ีจิตใจแจ่มใสทุกคนจะเป็ นผูท้ ี่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ข. คนที่ขาดเหตุผลทุกคนจะเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยออกกาลังกาย
ค. ไม่มีผทู ้ ี่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอคนใดเป็ นคนที่ขาดเหตุผล
ง. คนที่มีเหตุผลทุกคนจะเป็ นผูท้ ี่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
จากการศึกษาพบว่าคนที่กินอาหารมากกว่า 650 แคลลอรี่ ต่อวันทุกคนจะเป็ นโรคอ้วน ร้อยละ 55 ของคนที่เป็ น
โรคอ้วนจะเป็ นโรคเบาหวานซึ่ งมีผลต่อสุ ขภาพในระยะยาว
ข้อความข้างต้นไม่สอดคล้องกับข้อใด
ก. คนที่กินอาหารมากกว่า 650 แคลลอรี่ ต่อวัน บางคนจะไม่เป็ นโรคอ้วน
ข. คนที่กินอาหารไม่มากกว่า 650 แคลลอรี่ ต่อวันทุกคนจะไม่เป็ นโรคอ้วน
ค. คนที่ไม่เป็ นโรคอ้วนจะกินอาหารต่อวันไม่มากกว่า 650 แคลลอรี่
ง. คนที่เป็ นโรคอ้วนโดยส่ วนมากแล้วจะเป็ นโรคเบาหวาน
ในช่วงฤดูมรสุ ม หากมีปริ มาณน้ าฝนที่ตกลงมาในปริ มาณ 80 มิลลิเมตร เป็ นเวลานานติดต่อกัน 2 ชัว่ โมง จะทา
ให้น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้าง ส่ งผลให้หน่ วยงานต่าง ๆ ของกรุ งเทพมหานคร จาเป็ นต้องใช้งบประมาณเพื่อ
ป้ องกันน้ าท่วมเป็ นจานวนถึง 1 ใน 5 ของงบประมาณทั้งหมด
ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
ก. หากมีปริ มาณน้ าฝนที่ตกลงมาในปริ มาณ 80 มิลลิเมตร เป็ นเวลานานกว่า 2 ชัว่ โมง จะทาให้น้ าท่วมขังใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นบริ เวณกว้าง
ข. งบประมาณร้อยละ 80 ของกรุ งเทพมหานคร ใช้เพื่อการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ป้องกันน้ าท่วม
ค. หากมี ปริ มาณน้ า ฝนที่ ต กลงมาในปริ มาณน้อ ยกว่า 80 มิ ลลิ เ มตร เป็ นเวลาที่ น้อยกว่า 2 ชั่วโมง จะไม่
ก่อให้เกิดน้ าท่วมขังในเขตกรุ งเทพมหานคร
ง. กรุ งเทพมหานคร ต้องใช้งบประมาณในการป้ องกันน้ าท่วม คิดเป็ นร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด
คนไทยทุกคนเป็ นคนขยัน คนขยันทุกคนเป็ นคนประสบความสาเร็ จในชี วิต คนที่ประสบความสาเร็ จในชี วิตทุก
คนจะไม่ลาบาก
ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
ก. คนที่ไม่ประสบความสาเร็ จในชีวิตไม่ใช่คนขยัน
ข. คนขยันทุกคนเป็ นคนไทย
ค. ไม่มีคนไทยคนใดลาบาก
ง. คนขยันบางคนไม่ประสบความสาเร็ จในชีวิต
คนไทยบางคนถ้าออกกาลังกายแล้วจะมีสุขภาพดี
ข้อใดไม่ สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

ข้ อ 4.

ข้ อ 5.

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

AC

ข้ อ 8.

TG

RO

ข้ อ 7.

ก. คนไทยบางคนถ้าไม่ออกกาลังกายแล้วจะมีสุขภาพไม่ดี
ข. คนไทยบางคนที่ออกกาลังกายแล้วจะมีสุขภาพไม่ดี
ค. คนไทยทุกคนถ้าไม่ออกกาลังกายแล้วจะมีสุขภาพไม่ดี
ง. คนไทยทุกคนถ้าออกกาลังกายแล้วจะมีสุขภาพไม่ดี
คนไทยบางคนถ้าชอบเล่นการพนันแล้วจะถูกดาเนินคดี
ข้อใดไม่ สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
ก. คนไทยบางคนถ้าไม่ชอบเล่นการพนันแล้วจะไม่ถกู ดาเนินคดี
ข. คนไทยทุกคนถ้าชอบเล่นการพนันแล้วจะไม่ถกู ดาเนินคดี
ค. คนไทยบางคนถ้าชอบเล่นการพนันแล้วจะไม่ถกู ดาเนินคดี
ง. คนไทยทุกคนถ้าไม่ชอบเล่นการพนันแล้วจะไม่ถกู ดาเนินคดี
เศรษฐกิ จระบบทุนนิ ยมขัดกับสังคมนิ ยมตรงที่ ว่า แม้เศรษฐกิ จระบบทุนนิ ยมจะเปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ์ เท่ า
เที ยมกันในการแสวงหาสิ่ งที่ ตนต้องการทั้งในเศรษฐกิ จและอื่น ๆ แต่ความเท่าเที ยมกันย่อมจะมีไม่ได้ในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมหากได้คานึ งถึงความจริ งที่ว่าคนทุกคนเริ่ มแข่งขันกันด้วยฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน
แต่ถา้ ให้ต่างฝ่ ายต่างแข่งขันกันโดยความเที่ยงธรรมแล้วรัฐต้องเข้าช่วยหรื อมีบทบาทในทางใดทางหนึ่ งมิฉะนั้น
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นได้
ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
ก. ถ้ารัฐจะไม่เข้ามามีบทบาทแล้วจะเกิดการแข่งขันโดยไม่เที่ยงธรรม
ข. ถ้าความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นแล้วการแข่งขันจะเป็ นไปอย่างเที่ยวธรรม
ค. การเปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ์ เท่าเทียมกันเป็ นเศรษฐกิจระบบทุนนิยม
ง. ความเท่าเทียมย่อมมีได้ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
การปฏิบตั ิการให้ความช่วยเหลือหรื อการรักษาพยาบาลในขั้นแรกแก่ผทู ้ ี่ได้รับอุบตั ิเหตุหรื อผูป้ ่ วยโดยปั จจุบนั ทัน
ด่วน มีความสาคัญและจาเป็ นมาก เพราะจะทาให้ช่วยลดความร้ายแรงของอุบตั ิเหตุหรื อการเจ็บป่ วยนั้น รวมทั้งยัง
ช่วยให้แพทย์ทราบสาเหตุและสามารถวินิจฉัยได้ถกู ต้องและรวดเร็ วโดยอาศัยข้อมูลจากผูท้ าการปฐมพยาบาล
ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
ก. การไม่รักษาพยาบาลในขั้นแรกจะไม่ช่วยลดความร้ายแรงของอุบตั ิเหตุ
ข. การไม่ให้ความช่วยเหลือในขั้นแรกจะทาให้แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ถกู ต้องและรวดเร็ ว
ค. แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยได้ถกู ต้องและรวดเร็ วโดยไม่ตอ้ งอาศัยข้อมูลจากผูท้ าการปฐมพยาบาล
ง. แพทย์ที่ไม่อาศัยข้อมูลจากผูท้ าการปฐมพยาบาลจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ถกู ต้องและรวดเร็ ว
การตรวจแรงงานเป็ นวิธีการกระตุน้ ให้มีการปรับปรุ งความปลอดภัยในการทางานและสภาพแวดล้อมให้ดีข้ ึ น
ขณะนี้การตรวจแรงงานยังกระทาได้ในขอบเขตที่จากัด แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็
ยังพยายามขยายขี ดความสามารถด้านการตรวจแรงงานด้วยการจั ดฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ ตรวจแรงงานให้มีความรู ้
ความสามารถเพียงพอ และกาหนดนโยบายการตรวจแรงงานให้ชดั เจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตรวจแรงงานมีแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้อง
ข้อใดไม่ สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
ก. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไม่พยายามขยายขีดความสามารถด้านการตรวจแรงงาน

UP

ข้ อ 6.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

4

ข้ อ 9.

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

5

AC

TG

RO

UP

ด้วยการไม่จดั ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานให้มีความรู ้ความสามารถเพียงพอ
ข. การไม่ปรับปรุ งความปลอดภัยในการทางานและสิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึนไม่ใช่การตรวจแรงงาน
ค. การกระทาที่มีขอบเขตไม่จากัดไม่ใช่การตรวจแรงงาน
ง. เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานไม่มีแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมไม่กาหนดนโยบายการตรวจแรงงานให้ชดั เจน
ข้ อ 10. การจัดการสิ่ งแวดล้อมนั้น เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจทางเลือกโดยเปรี ยบเทียบกันระหว่างค่าใช้จ่ายกับประโยชน์ที่
สังคมควรได้รับ ทางเลื อกดังกล่าวนี้ เป็ นพื้นฐานของกระบวนการจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมหรื อในการก่ อ
มลภาวะให้กบั สิ่ งแวดล้อม โดยทางเลือกเหล่านี้ได้ถกู หยิบยกมาเป็ นประเด็นในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ปั จจัย
สาคัญคื อการใช้อย่างไม่ทาลายสภาพแวดล้อม ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลควรการวิเคราะห์ในเชิ ง
เศรษฐกิ จและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เนื่ องจากสิ่ งเหล่านี้ เป็ นพื้นฐานสาคัญสาหรับการทาความเข้าใจในปั ญหา
มลพิ ษที่ เกิ ดขึ้ น อย่างไรก็ดีปัญหาสิ่ งแวดล้อมเมื่ อพิ จารณาขอบเขตกว้าง ๆ ดูเหมื อนว่าความสมดุ ลของระบบ
นิเวศน์จะเสี ยไปถ้ามีการเพิ่มขึ้นของตัวการในการก่อมลพิษจะมีผลกระทบต่อมนุษยชาติอย่างรุ นแรงด้วย
ข้อใดไม่ สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
ก. การตัดสิ นใจในทางเลือกโดยไม่เปรี ยบเทียบระหว่างคาสใช้จ่ายกับประโยชน์ที่สงั คมควร
ได้รับไม่ใช่การจัดการสิ่ งแวดล้อม
ข. การตัดสิ นใจทางเลือกที่ไม่ใช่ประเด็นในระดับท้องถิ่นหรื อระดับชาติไม่ใช่การตัดสิ นใจ
ทางเลือกโดยเปรี ยบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายกับประโยชน์ที่สงั คมควรได้รับ
ค. มนุษยชาติจะไม่มีผลกระทบอย่างรุ นแรง ถ้าไม่มีการเพิ่มขึ้นของตัวการในการก่อมลพิษ
ง. ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างไม่มีเหตุผลจะไม่ใช่การวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ข้ อ 11. แม้ตลาดอินโดจีนจะมีความต้องการสิ นค้าจากต่างประเทศในระดับที่ ค่อนข้างสู ง แต่ประชาชนโดยทัว่ ไปกลับมี
กาลังซื้ อตา การมุ่งขยายการส่ งออกไปยังตลาดอินโดจีนจึงอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควรอย่างไรก็ดีโดยที่ ประเทศในอิน
โดจี นมีความต้องการเงิ นทุนจากต่างประเทศในระดับที่ค่อนข้างสู งเนื่ องจากอยู่ในช่วงของการบูรณะโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อเป็ นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิ จและการค้าของประเทศ ดังนั้นประเทศไทยในฐานะที่ มี
ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสู งกว่าและมีที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ที่ได้เปรี ยบประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอินโดจีน จึงน่าจะ
หาลู่ทางที่ จะเข้า ไปแสวงประโยชน์ในภู มิภาคนี้ ไ ด้ แต่ นักธุ ร กิ จไทยไม่ ส ามารถเข้า ไปลงทุ นในภู มิภ าคนี้ ไ ด้
เนื่องจากการติดขัดในเรื่ องกฎหมายส่ งเสริ มการลงทุนของภาครัฐ
ข้อใดไม่ สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
ก. การติดขัดในเรื่ องกฎหมายส่ งเสริ มการลงทุนของภาครัฐเนื่องจากนักธุรกิจไทยไม่สามารถเข้า
ไปลงทุนในภูมิภาคนี้ได้
ข. ตลาดอินโดจีนจะมีความต้องการสิ นค้าจากต่างประเทศในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่ประชาชน
โดยทัว่ ไปกลับมีกาลังซื้ อต่า
ค. การที่ประเทศในอินโดจีนอยูใ่ นช่วงของการบูรณะโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจทาให้มี
ความต้องการเงินทุนจากต่างประเทศในระดับที่ค่อนข้างสูง
ง. ประเทศน่าจะหาลู่ทางที่จะเข้าไปแสวงประโยชน์ในภูมิภาคนี้ได้เพราะมีการพัฒนาเศรษฐกิจ
สูงกว่าและมีที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ที่ได้เปรี ยบประเทศอื่น ๆ
บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

6

AC

TG

RO

UP

ข้ อ 12. เมื่อเปรี ยบเทียบมาเลเซี ยกับไทยแล้วจะเห็นว่าทั้งสองประเทศอยูใ่ นกลุ่มที่กาลังเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ ความ
เป็ นประเทศนิ กส์ เช่ นเดี ยวกัน แต่ มาเลเซี ยมีจุดแข็งทางการเมื องมากกว่าไทยตรงที่ มีเสถียรภาพทางการเมื อง
มากกว่าไทย ถนนทางการเมืองของมาเลเซี ยนั้นราบเรี ยบกว่า ในขณะที่ ประเทศไทยเต็มไปด้วยหลุมขวากของ
การรั ฐประหาร ซึ่ งทาให้การพัฒนาระบบการเมื องล้มเหลวเมื่ อระบบการเมื องล้มเหลวจะส่ งผลทาให้ระบบ
เศรษฐกิจหยุดชะงักไปด้วย
ข้อใดไม่ สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
ก. มาเลเซี ยกับไทยอยูใ่ นกลุ่มที่กาลังเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ความเป็ นประเทศนิกส์
ข. ระบบเศรษฐกิจหยุดชะงักส่ งผลทาให้ระบบการเมืองล้มเหลว
ค. มาเลเซี ยมีจุดแข็งทางการเมืองมากกว่าไทยตรงที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่าไทย
ง. ระบบการเมืองของไทยล้มเหลวเพราะการรัฐประหาร
ข้ อ 13. ปั ญหาและอุปสรรคที่นกั ธุ รกิจไทยไม่เข้าไปลงทุนในตลาดอินโดจีนคือขาดความมัน่ ใจและหลักประกันในเรื่ อง
กรรมสิ ทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบาย กฎระเบียบการค้าที่มีความไม่แน่นอนไม่ชดั เจนเพียงพอและไม่เป็ นที่รู้จกั
กันโดยทัว่ ไป ทั้ง ๆ ที่ ประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ มีนโยบายส่ งเสริ มให้ต่างชาติเข้าไปประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิ จ
และการค้า แต่ ใ นบางครั้ งแม้แ ต่ เ จ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ เองก็ ย งั ไม่ ท ราบกฎระเบี ย บ เนื่ อ งจากระบบการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมในประเทศอินโดจีนที่ดอ้ ยประสิ ทธิ ภาพทาให้มีความเสี่ ยงต่อการประกอบธุรกิจ
ข้ อใดสอดคล้ องกับข้ อความข้ างต้ น
ก. ถ้านักธุรกิจไทยจะเข้าไปลงทุนในตลาดอินโดจีนแล้วกฎระเบียบการค้าต้องมีความแน่นอน
ข. ถ้าไม่มีความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจในประเทศอินโดจีนแล้วระบบการสื่ อสาร
โทรคมนาคมจะมีประสิ ทธิ ภาพ
ค. ถ้านักธุรกิจไทยขาดความมัน่ ใจและหลักประกันในเรื่ องกรรมสิ ทธิ์ แล้วนักธุรกิจไทยไม่เข้าไป
ลงทุนในตลาดอินโดจีน
ง. ถ้าประเทศอินโดจีนไม่มีนโยบายส่ งเสริ มให้ต่างชาติเข้าไปประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการค้าแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทราบกฎระเบียบ
ข้ อ 14. การเปิ ดโอกาสให้ธนาคารต่างประเทศเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากกระทาให้การแข่งขันมากขึ้น
แล้ว ยังท าให้ส าขาธนาคารต่ า งประเทศนี้ จ ะนาเอาเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เข้า มาใช้ในระบบธนาคาร อันจะเป็ น
แบบอย่า งให้ธนาคารพาณิ ช ย์แ ละสถาบันการเงิ นในประเทศเกิ ด การปรั บปรุ งและพัฒ นาตนเองทั้งทางด้า น
เทคโนโลยีในการดาเนินงานและการให้บริ การในรู ปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อให้มี
ความสามารถใกล้เคียงกับธนาคารต่างประเทศ
ข้ อใดสอดคล้ องกับข้ อความข้ างต้ น
ก. การแข่งขันมากขึ้นทาให้ธนาคารต่างประเทศเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้น
ข. ธนาคารต่างประเทศเข้ามาดาเนินธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้นทาให้ธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินในประเทศ
เกิดการปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง
ค. ธนาคารต่างประเทศนาเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ทาให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น
ง. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อให้มีความสามารถทาให้เกิดการแข่งขันมกขึ้น

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

7

AC

TG

RO

UP

ข้ อ 15. แนวนโยบายการเงินของทางการที่จะเปิ ดกว้างทาให้ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศเข้ามาตั้งสาขาในประเทศเพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นการที่ ธนาคารพาณิ ชย์เข้ามาตั้งสาขาเป็ นผลทาให้มีการนาเงิ นทุนต่างประเทศเข้ามาสนับสนุ นการ
ลงทุนของประเทศ แล้วยังทาให้เกิ ดผลกระทบที่น่าติดตามอีกทางหนึ่ งคื อผลกระทบต่อระบบการเงิ นและธุ รกิ จ
ธนาคารพาณิ ชย์ของประเทศ
ข้ อใดไม่ สอดคล้ องกับข้ อความข้ างต้ น
ก. เงินทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศเพราะธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศเข้ามาตั้งสาขา
ข. เกิดผลกระทบต่อระบบการเงินและธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ของประเทศเพราะธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศเข้ามาตั้งสาขา
ค. ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศเข้ามาตั้งสาขาเพิ่มขึ้นเพราะนโยบายการเงินของทางการที่เปิ ดกว้าง
ง. ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศเข้ามาตั้งสาขาเพิ่มขึ้นเพราะเกิดผลกระทบต่อระบบการเงิน

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

8

วิชาภาษาไทย
เรียงลาดับข้ อความ

34.

AC

35.

UP

33.

RO

32.

ข้อใดอยูล่ าดับที่ 3
ก.เพื่อให้แอลกอฮอร์บางส่ วนถูกขับออกมาทางลมหายใจ เหงื่อ และปัสสาวะ
ข.การดื่มสุ ราอย่างถูกต้อง จึงควรดื่มช้าๆ
ค.ถ้าตับไม่ดีโอกาสที่จะเกิดอันตรายเพราะเหล้าก็มากกว่าคนปกติ
ง.ตับ เป็ นอวัยวะสาคัญที่ช่วยทาลายแอกอฮอร์
ข้อใดอยูล่ าดับที่ 3
ก.ถือว่าการศึกษาเป็ นกระบวนการการต่อเนื่องกันตลอดชีวิตที่จะต้องประสานกัน
ข.ตามนัยแห่งแผนการศึกษาประถมศึกษาปี 2521 ฉบับปรับปรุ งปี 2533 นี้
ค.ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรี ยนและการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
ง.ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพของพลเมืองไทย ให้สามารถอ่านออกและเขียนได้อย่างต่า
ข้อใดอยูล่ าดับที่ 3
ก.ประชาชนทุกคนต้องตระหนักเห็นคุณค่าของระบบประชาธิ ปไตย
ข.เพื่อเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ ก่อให้เกิดความสงบมัน่ คงภายในชาติ
ค.และให้ความเคารพ ยึดมัน่ ในสถาบันทั้งสามประเทศ
ง.การปกครองในระบบประชาธิ ปไตยของประเทศนั้น
ข้อใดอยูล่ าดับที่ 4
ก.ในปั จจุบนั คาว่า “สัญลักษณ์”เข้ามามีบทบาทในสังคมเป็ นอย่างมาก
ข.ตลอดจนยากต่อการปลอมแปลงของคู่แข่งขันทางการค้าอีกด้วย
ค.ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก ง่ายต่อการจดจาและการนาไปใช้
ง.เพราะเป็ นเครื่ องหมายของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ที่กาหนดขึ้นมาแทนสิ่ งนั้นๆ
ข้อใดอยูล่ าดับที่ 3
ก.ให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเป็ นปกติในระหว่างการหยุดงานแต่ไม่เกิน 45 วัน
ข.โดยเฉพาะแรงงานที่ได้รับอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานและแรงงานหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด
ค.ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอพระราชบัญญัติคุม้ ครองสวัสดิภาพแรงงาน
ง.สภาผูแ้ ทนราษฏรได้รับหลักการเรื่ องดังกล่าวและอยูร่ ะหว่างการพิจารณาความเป็ นไปได้

TG

31.

ERROR 1.
การใช้ คาผิดความหมาย

๑.

ข้อใดไม่บกพร่ องในการใช้คา
๑. ต่อไปนี้เป็ นมาตรการแก้ไขและปรับปรุ งการจราจรตามความคิดเห็นของ ผูม้ ีประสบการณ์
๒. อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งตามระบบประชาธิ ปไตย
๓. หนังสื อเล่มนี้เป็ นหนังสื อที่ผอู ้ ่านจะอ่านอย่างวางมือไม่ลงทีเดียว

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

9

๔.
ฉันปลูกมันเองนี่ นา ฉันก็ตอ้ งรักและลาเอียงว่า มันวิเศษกว่าของคนอื่น สิ่ งนี้ เป็ นนิ สัยของสัตว์
โลกที่ได้ชื่อว่าเป็ นมนุษย์

๕.

๖.

AC

๗.

UP

๔.

RO

๓.

ข้อความนี้บกพร่ องด้านใด
“ปี นี้น้ าท่าอุดมสมบูรณ์ มะม่วงอกร่ องที่พ่อปลูกไว้ที่หน้าบ้านจึง ผลิดอกออกช่อสลอนทั้งต้น”
๑. ใช้คาเชื่อมผิด
๒. ใช้คาผิดความหมาย ๓. วางส่ วนขยายผิดที่ ๔. ใช้ภาษาต่างระดับ
ข้อความนี้บกพร่ องอย่างไร
“บริ เวณงานคราคร่ าไปด้วยผูค้ นทุกเพศทุกวัย ทั้งบุรุษ สตรี คนชรา และคนหนุ่มสาว”
๑. ใช้คาเชื่อมผิด
๒. ความหมายกากวม ๓. ใช้คาผิดความหมาย ๔. ใช้ภาษาต่างระดับ
ประโยคนี้บกพร่ องอย่างไร
“เมื่อกวาดล้างตลาดให้สะอาดแล้ว ภาพพจน์ของตลาดก็ดีข้ ึน”
๑. ใช้คาฟุ่ มเฟื อย ขาดคาเชื่อม
๒. ใช้คาผิดสถานการณ์ ขาดประธาน
๓. ใช้คาผิดความหมาย ขาดคาเชื่อม
๔. ใช้คาที่มีความหมายกากวม ขาดส่ วนขยาย
ประโยคใดบกพร่ องเช่นเดียวกับ ประโยคว่า “เขายอมรับฟังโดยดุษฎี”
๑. พระท่านบอกว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องตายทั้งหมด
๒. คุณแม่กกั ตุนอาหารไว้รับประทานเมื่อเกิดน้ าท่วม
๓. ฉันเห็นด้วยตาแท้ ๆ เธอยังไม่เชื่ออีกหรื อ
๔. หนังสื อคติธรรมนาทางสู่ สนั ติภาพเขียนโดยพระราชนันทมุนี
ข้อใดใช้คาได้ถกู ต้อง
๑. นานมาแล้วข้าพเจ้าได้คบคิดกับเพื่อนที่จะตั้งบริ ษทั ผลิตเทปจาหน่ายในท้องตลาด
๒. ข้าพเจ้าจะรับเด็กคนนี้ไว้ในบ้านก็ไม่ได้ เพราะพ่อแม่ของข้าพเจ้าไม่ค่อยชอบนัก
๓. นักเรี ยนจะต้องไม่กา้ วร้าวสิ ทธิ ของกันและกัน
๔. พอเหลียวไปเห็นคนถือปื นจ้องอยู่ เขาก็รู้สึกเยือกเย็นจับขั้วหัวใจ
ข้อใดใช้คาไม่ถกู ต้อง
๑. บทเพลงคอนแชร์ได้แบ่งเป็ น ๓ ท่อน จะสะกดผูฟ้ ังด้วยท่วงทานองเพลง
๒. เรื่ องการผสมเสี ยงหรื อมิกซ์เสี ยงเพลงชุดนี้อยู่ในดุลพินิจของเธอ
๓. พ่อแม่เฝ้ าถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่ลกู ยังเล็ก
๔. ข้าพเจ้ามุ่งมัน่ ทาประโยชน์แก่ประเทศชาติอนั เป็ นที่รักใคร่ ของข้าพเจ้า
ข้อใดใช้คาและสานวนเหมาะสมที่สุด
๑. เด็กผูห้ ญิงชอบริ บบิ้นสี สวยๆ เด็กผูช้ ายชอบลูกบอล แต่หนังสื อการ์ตูนใครๆ ก็ชอบ
๒. “เรื่ องวารี ดุริยางค์” เขียนโดย เนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ นักเขียนรางวัลซี ไรท์
๓. รถคันนี้เวลาเปลี่ยนเกียร์มกั จะกระตุกอยูเ่ สมอ คงต้องเข้าอู่เช็คดูเสี ยที
๔. สี่ โจรปล้นธนาคารจนมุมตารวจแล้ว
ประโยคใดไม่มีขอ้ บกพร่ องในการใช้ถอ้ ยคา
๑. ทีมแบดมินตันของไทยชนะกราวรู ดได้เหรี ยญทอง ๓ เหรี ยญ
๒. ข้าพเจ้ารู ้สึกภาคภูมิและยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้มาอภิปรายวันนี้
๓. เราจะใช้วิธีการลงโทษอย่างไรจึงจะสาสมกับความผิดของเขา

TG

๒.

๘.

๙.

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.
๑๐.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

10

๔. มีผกู ้ ล่าวเปรี ยบเปรยไว้วา่ รถไฟขบวนนี้ของญี่ปุ่นวิ่งได้เร็ วกว่ากระสุ นปื น
ข้อใดใช้คาผิดความหมาย
๑. นักเรี ยนไม่ควรหมกมุ่นกับตารามากเกินไปโดยไม่ยอมพักผ่อน
๒. ระยะนี้มีการโยกย้ายข้าราชการหลายตาแหน่งในหลายกระทรวง
๓. ตารวจค้นไม่พบร่ องรอยของคนร้ายในบ้านหลังนั้น
๔. ยามเช้าเกล็ดน้ าค้างยังจับอยูต่ ามยอดหญ้า

AC

๑๓.

RO

๑๒.

ข้อใดไม่ใช้คาฟุ่ มเฟื อย
๑. เราควรจะได้มีการไปทัศนศึกษา
๒. เสี ยงนกเล็กๆ ร้องประสานกันรับรุ่ งอรุ ณเหมือนกับเสี ยงดนตรี ของมนุษย์
๓. สถานที่น้ ีสร้างเป็ นสถานที่เคารพบูชาคล้ายศาลเจ้า คือ มีกระถางธูปที่จุดเทียนทาการสักการะพระพุทธรู ป
๔. เราหวังว่าโอกาสหน้าจะได้มีเวลามาเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง
ข้อใดเป็ นประโยคที่มิได้ใช้คาฟุ่ มเฟื อย
๑. เขาเล่าเรื่ องทั้งสิ้ นให้เราฟังทั้งหมด
๒. เขามีรายได้อย่างน้อยไม่ต่ากว่าเดือนละ ๒ หมื่นบาท
๓. ผลสื บเนื่ องที่ตามมาคือ การจราจรติดขัด
๔. กรมศิลปากรได้ตกแต่งซ่อมแซมซากโบราณสถาน และโบราณวัตถุให้อยูใ่ นสภาพใกล้เคียง กับของเดิม
ข้อใดใช้คาฟุ่ มเฟื อย
๑. เขาทาหน้าตายบอกเพื่อนเขาว่าเขาจะไม่มาสอบวิชาภาษาไทย
๒. การขับรถจักรยานยนต์ดว้ ยความเร็ วสูงจะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
๓. ปัจจุบนั เทคโนโลยีและเทคนิควิทยาการเกือบทุกด้านก้าวหน้าขึ้นมา
๔. คนมือสะอาดคือคนที่มีความประพฤติดี มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ข้อใดใช้ภาษาฟุ่ มเฟื อย
๑. ความจริ งข้าพเจ้าไม่ทราบความจริ งเรื่ องนี้
๒. เขาศึกษาที่ซิดนี่ยป์ ระเทศออสเตรเลียหลายปี
๓. เรามีความยินดีช่วยเหลือผูท้ ี่ขาดทุนทรัพย์แต่มีความขยัน
๔. สถานตากอากาศแห่งนี้เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่นิยมของคนเป็ นจานวนมาก
ข้อใดใช้คาฟุ่ มเฟื อย
๑. เขาทาหน้าตื่นเรี ยนอาจารย์วา่ เขาลืมทาข้อสอบหน้าสุ ดท้าย
๒. อุบตั ิเหตุครั้งนี้ทาให้เสี ยทั้งเวลาและทรัพย์สินคือทรัพย์สินเสี ยหาย
๓. การขับรถยนต์บนทางด่วนถ้าขับช้าก็เกิดอุบตั ิเหตุได้
๔. เขาเป็ นคนขับรถมือใหม่ ดังนั้นจึงไม่ควรให้ขบั รถทางไกล

TG

๑๑.

UP

ERROR 2.
การใช้ คาฟุ่ มเฟื อย

๑๔.

๑๕.

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

๑๘.

๑๙.

TG

๒๐.

UP

๑๗.

ประโยคใดไม่ได้ใช้คาฟุ่ มเฟื อย
๑. ผ่าศพคนตายพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวช
๒. เห็นภาษาไทยพัฒนาไปทางที่ดีแล้วน่าชื่นใจ
๓. เขารู ้สึกละอายใจมากที่ทุจริ ตคดโกงในการสอบ ๔. ถ้าต้องการพบผม กรุ ณาไปที่ทางานของผม
ประโยคใดมิได้ใช้คาฟุ่ มเฟื อย
๑. นิสิตที่ขยันหมัน่ เพียร ไม่เกียจคร้าน ย่อมประสบความสาเร็ จ
๒. วันที่จะตื่นจากชีวิต ก็คือวันที่สุดแห่ งชีวิตนัน่ เอง
๓. เราควรเผยแพร่ ความรู ้ต่าง ๆ ให้ทราบถึงกันอย่างแพร่ หลาย
๔. ผูท้ ี่ต้ งั เคหสถานบ้านเรื อนอยูใ่ นเมืองย่อมได้รับอากาศที่ไม่บริ สุทธิ์
ประโยคในข้อใดใช้คากระชับรัดกุมที่สุด
๑. เธอเป็ นเด็กกาพร้าพ่อแม่ตายหมดแล้ว
๒. เยาวชนจะบรรลุนิติภาวะเป็ นผูใ้ หญ่เมื่ออายุ ๒๐ ปี
๓. ตลอดปี นี้บริ ษทั ของเรามีกาไรไม่ขาดทุนเลย
๔. เขาเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ
ข้อใดใช้ภาษาได้กะทัดรัด
๑. กล้วยสุ กนั้นนามาทาเป็ นขนมได้หลายชนิด
๒. ที่ผมเป็ นห่วงคือ อาหารถุงที่ข้ ึนราคาจากเดิม ๕ บาท ขึ้นไปเป็ น ๘ บาท
๓. พบศพชายไทยไม่ทราบชื่อถูกยิงตามลาตัวนอนตายอยูท่ ี่ริมถนนวิภาวดีรังสิ ต
๔. ศาลพิเคราะห์คาสารภาพของจาเลยแล้วเห็นว่าจาเลยกระทาผิดด้วยความจาเป็ นจึงตัดสิ นใจจาคุก ๔ ปี
ข้อใดใช้คาฟุ่ มเฟื อย
๑. นักกีฬาจีนวิ่งชนะเพื่อนร่ วมชาติเดียวกันในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ ๑๑
๒. มีผสู ้ งสัยว่าในการแข่งขันเอเซี ยนเกมส์ครั้งที่ ๑๒ ฟิ ลิปปิ นส์จะได้รับเหรี ยญทองมากหรื อน้อยกว่าไทย
๓. นักกีฬาไทยต้องฝึ กซ้อมตั้งแต่บดั นี้ เพื่อเตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะชิงเหรี ยญทองในการแข่งขันเอเซี ยน
เกมส์ ครั้งที่ ๑๓
๔. เป็ นที่น่ายินดีวา่ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เอเซี ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ที่
กรุ งเทพมหานคร

RO

๑๖.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

11

AC

ERROR 3.
การใช้ สานวนต่ างประเทศ

๒๑.

๒๒.

๒๓.

ข้อใดไม่ใช่สานวนต่างประเทศ
๑. เขาถูกจับไปเรี ยกค่าไถ่
๒. เธอพบว่าตัวเองกาลังร้องไห้อยูค่ นเดียวในห้อง
๓. เขาเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับหนังสื อหอบใหญ่ ๔. เราควรรักษาไว้ซ่ ึ งเกียรติและความรับผิดชอบ
ข้อใดมีสานวนต่างประเทศ
๑. เขาสนใจวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ
๒. เธอโดยสารรถไฟจากกรุ งเทพ ฯ ไปเชียงใหม่
๓. ฉันได้ยินข่าวว่าเขาจะไปอังกฤษในอนาคตอันใกล้น้ ี
๔. อาจารย์นานักเรี ยนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บ
ข้อใดใช้สานวนต่างประเทศ
๑. เรามีอุปกรณ์อย่างดีที่จะป้ องกันไฟไหม้

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

๒๖.
๒๗.

TG

๒๘.

UP

๒๕.

๒. ในความคิดเห็นของข้าพเจ้า ฝ่ ายผูห้ ญิงไม่ได้รับความยุติธรรมเลย
๓. ใครซื้ อสิ นค้าร้านนี้ แล้วได้รับของแจกถูกใจทุกคน
๔. รถยนต์ยี่หอ้ เกวียนทองเป็ นรถยนต์ที่มีกาลังสูง
ข้อใดไม่ใช่สานวนต่างประเทศ
๑. เขาถูกครู ตาหนิอยูเ่ สมอเรื่ องส่ งการบ้านไม่ตรงเวลา
๒. อีกสองเดือนต่อมา เขาก็พบจุดจบของชีวิตจากกระสุ นปื นของฆาตกร
๓. ภาษาที่ใช้ในหนังสื อพิมพ์ควรเป็ นภาษาที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
๔. เมื่อพิจารณาให้ดีแล้ว จะเห็นได้วา่ ปัญหานี้นามาซึ่ งปั ญหาอีกหลาย ๆ ด้าน
ประโยคใดไม่ใช่สานวนต่างประเทศ
๑. สาหรับผมแล้วเรื่ องนี้ง่ายแก่การเข้าใจ
๒. ความอดทนของคุณจะนามาซึ่ งความสาเร็ จ
๓. ด้วยเหตุที่การจราจรติดขัด เราจึงมาล่าช้า
๔. ข้อสอบนี้ยากเพียงพอกับความสามารถของฉัน
ข้อใดไม่ได้รับอิทธิ พลจากต่างประเทศ
๑. ประเทศไทยส่ งออกข้าวปี ละจานวนมาก
๒. เมื่อตื่นขึ้นมาเขาพบตัวเองอยูใ่ นห้องพยาบาล
๓. เขาทรายซ่อนร่ างอยูใ่ นเสื้ อคลุมสี ทอง
๔. เขาถูกคัดชื่อออกจากโรงเรี ยน
ข้อใดใช้สานวนต่างประเทศ
๑. ฉันใช้ชีวิตอยูท่ ี่เชียงใหม่นานมากทีเดียว
๒. ถ้ามีเงินเพียงหนึ่ งล้านบาท คุณก็เป็ นสมาชิกใหม่ของหมู่บา้ นนี้ได้
๓. ทุกคนมีโอกาสเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์อนั มีค่ายิง่ นี้
๔. วงดุริยางค์วงนี้มีอาจารย์หวัง วงแหวน เป็ นผูอ้ านวยเพลง
ข้อใดไม่ใช่สานวนต่างประเทศ
๑. ผมเต็มใจให้ความช่วยเหลือเต็มที่
๒. ผลงานของคุณเป็ นที่น่าพอใจมาก
๓. ฉันเสี ยใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวอุบตั ิเหตุครั้งนี้
๔. มันเป็ นการยากที่คนเราจะเห็นข้อบกพร่ องของตนเอง

RO

๒๔.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

12

AC

ERROR 4.
ประโยคกากวม

๒๙.

ประโยคข้อใดสื่ อความหมายไม่กากวม
๑. รถขุดทรายแม่น้ าเลยทาให้ตลิ่งพัง

๓๐.

๓๑.
๓๒.

๓. ของมันๆ อย่างนี้ใครจะไม่ชอบ
ข้อใดมีความหมายมากกว่า ๑ ประเด็น
๑. ฉันไม่ชอบคนที่พดู มาก
๓. คนที่ฉนั ชอบไม่พดู มาก
ประโยคใดความหมายไม่กากวม
๑. คนขนขยะออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืด
๓. รถบรรทุกของไปตลาดเมื่อเช้านี้
ข้อใดไม่กากวม
๑. เมื่อคืนก่อนฉันนอนสวดมนต์ดว้ ย
๒. รถบรรทุกของออกจากไร่ ไปตลาดทุกเช้า

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

๒. เขาไปหัวหินด้วยด้วยขัดใจไม่ได้

๔. เธอทาบุญให้คนจนหมดตัว
๒. คนที่ฉนั ชอบพูดไม่มาก
๔. คนที่พดู มากฉันไม่ชอบ
๒. ยามเฝ้ าประตูตลอดยี่สิบสี่ ชวั่ โมง
๔. หนังสื อพิมพ์หมดแล้วหรื อยัง

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

๓๖.

๓๗.

๓๘.

AC

๓๙.

UP

๓๕.

RO

๓๔.

๓. สถาบันพัฒนาสตรี จดั อบรมการพับดอกไม้กระดาษญี่ปุ่น
๔. สร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดเก็บวัตถุโบราณล้ าค่า
ข้อใดมีความหมายกากวม
๑. เขาอยูไ่ ม่ได้ไปแล้ว
๒. น้องชายคุณไปต่อยกับเด็กที่อยูห่ น้าบ้านฉันแน่ะ
๓. คนดีใครใช้ทาอะไรมักไม่ค่อยขัด
๔. หยิบผ้าปูโต๊ะผืนนั้นหน่อย
ข้อใดใช้ภาษากากวม
๑. น้องของนิดที่ถกู สุ นขั กัดไม่มาโรงเรี ยน
๒. ผูช้ ายที่นงั่ ใกล้ฉนั สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
๓. ชาวบ้านเข้ามาร้องทุกข์ที่บา้ นกานัน
๔. โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรารักษายาก
ข้อความพาดหัวข่าวนี้ ข้อใดมีความหมายไม่กากวม
๑. รถขนสุ นขั ตายคว่าทับคน ๒ ศพ
๒. อาศัยป้ ายรถยังตกน้ าตาย
๓. ประชุมกรรมการจัดงานโรคหัวใจเด็กทัว่ โลก ๔. คัดนักชกเป็ นตัวยืนแข่งโอลิมปิ ก
“เกิดพสุ ธาไหวที่จงั หวัดกาญจนบุรี” ประโยคนี้ใช้คาไม่เหมาะสมเพราะเหตุใด
๑. ใช้คาไม่เหมาะสมกับฐานะของบุคคล
๒. ใช้ภาษาเขียนในภาษาพูด
๓. นาคาบางคาที่ควรจะใช้ในร้อยกรองมาใช้ในสานวนภาษาสามัญ
๔. ใช้คาคะนองในข้อความที่เป็ นทางการ
ข้อใดใช้ภาษาได้กะทัดรัดและความหมายชัดเจน
๑. หมดเขตรับสมัครคนเสริ ฟอาหารหญิงวันที่ ๑ พ.ค. ศกนี้
๒. การเคลื่อนไหวที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอดีต เกิดจากการที่มนุษย์ไม่พอใจในสภาพแวดล้อม
๓. เธออยากที่จะเป็ นนักเขียนมาก เธอจึงทาการฝึ กฝนเขียนหนังสื อทุกวัน
๔. นักเรี ยนตอบไม่ได้วา่ ใครเป็ นผูส้ ร้างพระราชวังบางปะอิน และใครเป็ นผูส้ ร้างพระราชวังแวร์ซาย
ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมที่สุด
๑. เขาเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ โดยแต่งกายชุดไทย
๒. ผูร้ ้ายถูกเจ้าหน้าที่ตารวจคุมตัวไว้หลังจากเกิดเหตุเพียงวันเดียว
๓. จากการที่เกิดสภาวะน้ าท่วมทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก
๔. การเชื้อเชิญให้มาแข่งขันกีฬาเยาวชนในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากประเทศต่างๆ แล้ว
ประโยคในข้อใดมีความกระชับ
๑. เขาถูกฆ่าตายที่หลังสวนเมื่อคืนวานนี้
๒. ขอท่านได้โปรดกรุ ณารับทราบเรื่ องนี้ดว้ ย
๓. อนุชนรุ่ นหลังควรรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยูต่ ่อไป
๔. ในการพัฒนาชนบท รัฐบาลควรส่ งเสริ มการเกษตรเป็ นประการแรก

TG

๓๓.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

13

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

14

แนวข้ อสอบ

7.
8.
9.
10.

UP

RO

6.

TG

1.
2.
3.
4.
5.

เงือ่ นไขสัญลักษณ์
A < B (C+D) = E
F>D<G>A
ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์
ข้อสรุ ปที่ 1 A>E
ข้อสรุ ปที่ 2 C+F<E
ข้อสรุ ปที่ 1 A<D
ข้อสรุ ปที่ 2 F ≠ G
ข้อสรุ ปที่ 1 B>E
ข้อสรุ ปที่ 2 A+D<G
ข้อสรุ ปที่ 1C+F>E
ข้อสรุ ปที่ 2 A ≠ C+G
ข้อสรุ ปที่ 1 B+F
ข้อสรุ ปที่ 2 A+F<G
2A> 3B |< (D+E)=C
D=3F ≥ G ≥ H
2 3
ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์
ข้อสรุ ปที่ 1 2A > C
ข้อสรุ ปที่ 2 3B > D
4
ข้อสรุ ปที่ 1 C+2A<3F+E
ข้อสรุ ปที่ 2 4B > 3A
ข้อสรุ ปที่ 1 D+G+H
ข้อสรุ ปที่ 2 G+C
ข้อสรุ ปที่ 1 F>2C
ข้อสรุ ปที่ 2 A+B>D+H
ข้อสรุ ปที่ 13A>D+E
ข้อสรุ ปที่ 2 7F>G

AC

การวิเคราะห์ ข้อมูลเพียงพอ
11. จงหาค่าของ a และ b
ข้อมูลที่ 1 a2 = 9
ข้อมูลที่ 2 a+b = 7
12. เลขจานวนหนึ่งหารด้วย 6 เหลือเศษเท่าใด
ข้อมูลที่ 1 เลขจานวนนั้นหารด้วย 5 เหลือเศษ 1
ข้อมูลที่ 2 เลขจานวนนั้นเป็ นเลขคี่
13. กาไรจากการขายสี โปสเตอร์ 20 กล่อง เป็ นเท่าใด
ข้อมูลที่ 1 สี แต่ละกล่องมี 12 ขวด มีน้ าหนักรวมกัน 400 กรัม
ข้อมูลที่ 2 ต้นทุนการผลิตสี และบรรจุหีบห่อ 1,000 กล่อง คิดเป็ นเงิน 150,000 บาท
14. วันนี้ฝนตกหรื อไม่
ข้อมูลที่ 1 แดงดูทีวเี ฉพาะในวันที่ตก
ข้อมูลที่ 2 วันนี้แดงไม่ได้ดูทีวี

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

15

TG

คณิตศาสตร์ ทวั่ ไป
21. กาหนดให้

RO

UP

15. ทิพย์เป็ นคนเตี้ยอันดับที่ 4 ในชั้นเรี ยน นักเรี ยนในชั้นทั้งหมดมีเท่าใด
ข้อมูลที่ 1 นักเรี ยนครึ่ งชั้นสูงกว่าทิพย์
ข้อมูลที่ 2 ไม่มีใครที่มีส่วนสูงขนาดเท่ากับทิพย์ในชั้นเรี ยนนี้
16. จิตรเป็ นช่างไม้อาศัยอยูก่ บั พีช่ าย ชื่อประจวบ ซึ่งเป็ นตารวจ จิตรมีที่พกั อยูท่ ี่ถนนอะไร
ข้อมูลที่ 1 ตารวจทุกคนพักที่ถนนพระราม 4
ข้อมูลที่ 2 ทุกคนที่มีบา้ นอยูท่ ี่ถนนอิสรภาพ เป็ นช่างไม้
17. จิระมีอาชีพเป็ นตารวจหรื อไม่
ข้อมูลที่ 1 จิระเป็ นเพื่อนของวิจิตร
ข้อมูลที่ 2 ตารวจทุกคนเป็ นเพื่อนของวิจิตร
18. อัตราส่วนของยอดขายสิ นค้าในปี ปั จจุบนั เทียบกับในปี ก่อน เป็ นเท่าไร
ข้อมูลที่ 1 ยอดขายสิ นค้าเพิ่มขึ้น 1,500,000 บาท
ข้อมูลที่ 2 ยอดขายสิ นค้าเพิ่มขึ้น 20%
19. วิทยาลัย ก.รับนักศึกษา 82% ของผูส้ มัครทั้งหมด จานวนผูม้ าสมัครทั้งหมดเป็ นเท่าไร
ข้อมูลที่ 1 จานวนที่ไม่รับ คือ 180 คน
ข้อมูลที่ 52 จานวนที่ได้รับ คือ 820 คน
20. 1 มากกว่า 1 หรื อไม่
x
y
ข้อมูลที่ 1 X>Y
ข้อมูลที่ 2 Y>O

และ
และ
ก.14

7*3=20
5*2=4
3*5=?
ข.16

ค.21

ง.24

AC

22. ในการทางานอย่างหนึ่ง ก. ทาคนเดียวจะใช้เวลา 2 ชัว่ โมงจึงแล้วเสร็ จ แต่ถา้ ให้ ข. ทาคนเดียวเช่นกันจะใช้เวลา 3 ชัว่ โมง อยาก
ทราบว่า ถ้าทั้ง ก. และ ข.ทางานช่วยกันจะแล้วเสร็ จในเวลากี่ชวั่ โมง
ก. 1

1
5

ข. 1

1
3

ค. 2

3
5

ง. 2

2
5

23.กาหนดให้ A>B,B>C,C>D ข้อใดมีค่ามากที่สุด
ก.B-A
ข.A-E
ค.A-C
ง.A-D
24.ทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งแข่งขันชนะ 40 ครั้ง ในจานวนแข่งขัน 60 ครั้ง หากยังเหลือการแข่งขันอีก 32 ครั้ง ทีมนี้จะต้องชนะอีกกี่
ครั้งจึงจะชนะ 75% ของการแข่งขันทั้งหมด
ก. 26
ข.27
ค.28
ง.29
25.สิ นค้าชนิดหนึ่งราคา 600 บาท หากลดราคาสิ นค้าครั้งแรก 10%และลดราคาครั้งที่สองอีก 20% อยากทราบว่า จะต้องลดราคา
สิ นค้าดังกล่าวกี่ %จึงจะเท่ากับการลดราคาของทั้งสองครั้งรวมกัน
ก.28 ข.30
ค.32
ง.34

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

16

การวิเคราะห์ ข้อมูลจากตาราง
มูลค่ าการส่ งออกข้ าวไทย
ประเทศ

ปี 2529

อังกฤษ

2,636

RO

UP

26. ถ้า 7m = 3m-20 แล้ว m+7 มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. 5
ข.2
ค.4
ง.7
27. สี่ เหลี่ยมจตุรัส 5 รู ป วางเรี ยงกันด้านต่อด้านไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประกอบกันเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งจะมีเส้นรอบรู ปยาว
360 นิ้ว จงหาพื้นที่ของสี่ เหลี่ยมจัตุรัสรู ปเล็กแต่ละรู ปว่ามีพ้นื ที่เท่ากับกี่ตารางนิ้ว
ก. 800
ข.1,000
ค.900
ง.1,200
28.ตัวอักษรในข้อใดหากเป็ นเลขคู่แล้ว จะทาให้ผลลัพธ์ของ R(Q+R)(S-T)เป็ นเลขคู่ดว้ ยเช่นกัน
ก.Q ข.R
ค.S
ง.T
29.สี่ เหลี่ยมจตุรัสของรู ปมีอตั ราส่วนของด้านเป็ น 3:5 หากสี่ เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่มีพ้นื ที่เท่ากับ 100 ตารางวา อยากทราบว่า สี่ เหลี่ยม
จัตุรัสรู ปเล็กจะมีพ้นื ที่เท่ากับกี่ตารางวา
ก. 25
ข.49
ค.64
ง.36
30.นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเศรษฐศาสตร์ จานวน 50 คน ในจานวนที่เป็ นนักศึกษาชาย 90%ในจานวนนักศึกษาชายดังกล่าวมี
จานวน 2 สอบผ่าน อยากทราบว่า นักศึกษาชายสอบผ่านมีจานวนกี่คน
ก.25 ข.27
ค.30
ง.35

อัตราเพิม่ (%)

หน่ วย:ล้ านบาท
ปี 2530 อัตราเพิม่ (%)

ปี 2531

?

3,435

34.1

?

28.3

2,172

?

2,778

?

ออสเตรเลีย

1,468

15.9

?

16.7

1,987

นิวซีแลนด์

434

17.0

508

22.4

622

TG

สหรัฐอเมริ กา

AC

31. ในปี 2531 ไทยส่งออกไปจาหน่ายที่ประเทศอังกฤษ คิดเป็ นมูลค่าประมาณกี่ลา้ นบาท
ก.11,700 ข.4,606
ค.6,070
ง.6,390
32. ระหว่างปี 2529-2531 ไทยส่งออกข้าวไปจาหน่ายยังประเทศนิวซีแลนด์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละเท่าใด
ก.39 ข.43
ค.30
ง.65
33.ปี 2530 ไทยส่งออกข้าวมูลค่าทั้งสิ้นกี่ลา้ นบาท
ก.6,115
ข.6,348
ค.7,817
ง.7,916
34.ระหว่างปี 2529-2531 ไทยส่งออกข้าวไปจาหน่ายยังประเทศนิวซีแลนด์มีมูลค่ามากกว่านิวซีแลนด์ประมาณกี่ลา้ นบาท
ก.3,593
ข.5,157
ค.4,935
ง.4,623
35.จากตารางข้างต้น ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก.ปี 2529-2530 ปริ มาณการส่งออกข้าวของไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นโดยตลอด
ข.ปี 2530-2531 ไทยส่งข้าวไปจาหน่ายสหรัฐอเมริ กา มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 19%
ค.การส่งออกข้าวของไทยคาดว่าในปี 2532 มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
ง.ปี 2529-2530 มูลค่าการส่งออกข้าวของไทยมากกว่า 25,000 ล้านบาท

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

17
ง.24
ง.69
ง.91
ง.2,845

UP

ง.32
143
312
100………
ง.196
ง.525

RO

36. 1 4 36 9 121 14 256 19 441........
ก.33
ข.42
ค.676
37. 33 49 63 75.................
ก.65
ข.91
ค.85
38.2 4 8 14 23 33 49 63.......
ก.14
ข.25
ค.88
39.7 10 25 100 475.......
ก.2,350
ข.16
ค.1,875
40. 7 9 13 2 37..........
3 15 35 63 99
ก.69
ข.69
ค.32
44
143
44
41. 26
16
52
36 156
64
ก.2,808
ข.1,872
ค.936
42. 185 203 224 250 283............
ก.317
ข.325
ค.426
43. 7 1 7 4 14 9 21 16 28.........
ก.25
ข.35
ค.42
44. 2,400 2,408 2,359 2,368 2,304 2,314..........
ก.2,214
ข.2,233
ค.2,304
45. 37 44 52 67 90 128..............
ก.151
ข.166
ค.189

ง.64

TG

ง.2,395

ข.เสื้ อ:กางเกง

ค.นาฬิกา:ตะเกียบ

ง.กาไล:หมวก

ข.ส้ม:เข่ง

ค.โอ่ง:กล่อง

ง.แฟ้ ม:ตู ้

ข.หลับ:ตื่น

ค.หมู่บา้ น:ผูใ้ หญ่บา้ น

ง.ชัว่ โมง:สัปดาห์

ข.วิทยุ:จดหมาย

ค.โทรศัพท์:แผ่นเสี ยง

ง.โทรศัพท์:ไฟฉาย

ข.กระดาษ:นมสด

ค.ฝอยทอง:ทองหยิบ

ง.ชะลอม:ตระกร้อ

ข. น้ า:ไฮโดรเจน

ค. ปุ๋ ยคอก:ปุ๋ ยอินทรี ย ์

ง. ธรรมชาติ:สังเคราะห์

AC

อุปมาอุปไมย
46. รองเท้า:เนคไท ?:?
ก. ตุม้ หู :ผ้าพันคอ
47.ขวด:หี บ
ก. แก้ว:น้ า
48.ตาบล:จังหวัด
ก.ไข่:ไก่
49.ฟ้ าร้อง:ฟ้ าแลบ
ก.ฟ้ าผ่า:ไฟไหม้
50.เข่ง:น้ าผึ้ง
ก.เนยสด:ชะลอม
51.ฝ้ าย:ไนล่อน
ก. บัณฑสกร:น้ าตาล

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

ง.218

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.
52.DH:SW
ก.UX:TV
53.เขย:หลาน
ก.ลุง:พี่
54.ไม้:แกะสลัก
ก.ข้าวเหนียว:ส้มตา
55.ห้า:วันทา
ก.สาม:สนิท

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

18
ข.SP:VZ

ค.PE:FH

ง.EI:JN

ข.อา:น้า

ค.น้า:สะใภ้

ง.แม่:ลูก

ข.ดินเหนียว:ปั้ น

ค.กล้อง:รู ปภาพ

ง.กระดาษ:ห่อของขวัญ

ข.เจ็ด:นาฬิกา

ค.แปด:สงบ

ง.หก:กางเขน

AC

TG

RO

UP

เติมคา
56.พัฒนาการของเด็กต้องเป็ นไปตาม..........โดยต้องมีการนอนก่อนนัง่ และการคลานก่อนการเดิน
ก.ระบบ
ข.ขั้นตอน
ค.วิธีการ
ง.กระบวนการ
57.น้ าผึ้งเป็ น.........ของน้ าหวานจากดอกไม้และจากแหล่งน้ าหวานอื่นๆ
ก.เสบียง
ข.ผลิตผล
ค.อาหารเสริ ม
ง.ผลพลอยได้
58.การผลิต........ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางทั้งใน....ปริ มาณและคุณภาพ
ก.กาลังคน ด้าน
ข.นักศึกษา ส่วน
ค.บัณฑิต เชิง
ง.ปั ญญาชน แง่
59.มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นทาให้รถบรรทุก......การจราจร และทาให้การเดินรถ........
ก.ขัดขวาง ติดขัด
ข.กีดขวาง ขัดข้อง
ค.ขัดขวาง ขัดข้อง
ง.ขวาง ขัดข้อง
60.เจ้าหน้าที่ตารวจกาลังสื บสวนว่าการตายของเขามีอะไร ...........อยูก่ บั การตายของคุณวรุ ณบ้าง
ก.เกี่ยวพัน
ข.เกี่ยวข้อง
ค.ผูกพัน
ง.เกี่ยวโยง
61.การทางานโครงการนี้.......จะได้รับความร่ วมมือประสานงานจากทุกฝ่ ายเป้ นอย่างดี.....สามารถบรรลุถึงเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้
ก.ถึง ก็
ข.หาก จึง
ค.แม้ แต่ก็
ง.แม้วา่ แต่ก็ไม่
62.......ภาษาเป็ นวัฒนธรรมที่สาคัญอย่างหนึ่งของสังคม.......ให้ความสนใจ และใช้ให้ตามหลักภาษาและไวยกรณ์
ก.หาก ฉะนั้นจึงต้อง
ข.แม้วา่ แต่ก็ตอ้ ง
ค.เนื่องจาก จึงควร
ง.เพราะว่า แต่ตอ้ ง
63.ประเทศอังกฤษได้.....กฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์เพื่อ.....สิ ทธิทางปั ญญาของนักประดิษฐ์
ก.กาหนด รักษา
ข.ตรา คุม้ ครอง
ค.ประกาศ ส่งเสริ ม
ง.พัฒนา ตรวจสอบ
64. ........หน่วยงานราชการเป็ นหน่วยงานใหญ่ จึงจาเป็ นต้องออกกฎหมายมา.....เพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นถือปฏิบตั ิ
ก.โดยเฉพาะที่ กาหนด
ข.แม้ รองรับ
ค.เนื่องจาก ควบคุม
ง.เพราะว่า สนับสนุน
65. การขึ้นอัตราเงินเดือนของข้าราชการให้เป็ นไปตามกฎหมาย......การนั้น
ก.ว่าด้วย
ข.เฉพาะ
ค.โดยเฉพาะ
ง.สมควร

การสรุปเหตุผล
66. นักธุรกิจบางคนเป็ นนักการเมือง นักการเมืองทุกคนไม่เป็ นคนด้วยการศึกษา ดังนั้น
ก.นักธุรกิจทุกคนไม่เป็ นคนด้อยการศึกษา
ข.คนด้อยการศึกษาจะเป็ นนักธุรกิจไม่ได้
ค.นักการเมืองทุกคนด้อยการศึกษา
ง.นักธุรกิจบางคนจะเป็ นคนด้อยการศึกษา
67. ถ้านายแดงเดินทางไปทิศเหนือล้าเขาจะเจอขาว เดินไปทางทิศใต้แล้วเขาเจอดา เดินทางทิศตะวันออกแล้วเขาจะเจอเหลือง
และหากเดินไปทางทิศตะวันตกแล้วเขาจะเจอเขียว อยากทราบว่า หากดาเดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วเขาจะเจอใคร
บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

19

AC

TG

RO

UP

ก.ขาว
ข.เหลือง
ค.เขียว
ง.แดง
68. หากขาวขยันอ่านหนังสื อแล้วเขาจะสอบเป็ นข้าราชการสัง่ หักกรมการปกครองได้ แต่ขาวสอบเป็ นข้าราชการสังกัดกรมการ
ปกครองไม่ได้ ดังนั้น
ก.ขาวไม่ขยันอ่านหนังสื อ
ข.ขาวขยันอ่านหนังสื อ
ค.ขาวขาดความพร้อมในการอ่านหนังสื อ
ง.ไม่สามารถสรุ ปได้
69. ควายมีเขา ดังนั้น ควายจึงโง่ นาย ก. ไม่โง่ ดังนั้น
ก.นาย ก. ไม่ใช่ควาย
ข.นาย ก.ไม่มีเขา
ค.นาย ก. อาจจะไม่ใช่ควาย
ง.นาย ก.อาจจะไม่มีเขา
70. คุณยุพามีสุนขั ตัวหนึ่ง สุนขั ตัวนี้จะเห่าและกระดิกหางเมื่อเห็นเจ้าของหรื อบุคคลที่มนั รู ้จกั แต่ถา้ มันเห็นคนแปลกหน้ามันจะ
เห่าและทาขนลุกพองเช่นนี้ทุกครั้ง เช้าวันหนึ่งคุณยุพานัง่ อยูห่ ลังบ้าน นาย ก.เดินเข้ามาในบ้านแต่ไม่ได้ยนิ เสี ยงเห่าของสุนขั ตัวนี้
เลย ดังนั้น สรุ ปได้วา่
ก.มีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้าน
ข.มีคนรู ้จกั เข้ามาในบ้าน
ค.สุนขั อยูห่ ลังบ้าน
ง.ไม่สามารถสรุ ปได้
71. คนไทยทุกคนชื่นชมในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ข้ อความข้ างต้ นสอดคล้ องกับข้ อใด
ก. คนไทยทุกคนไม่ชื่นชมในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ข. คนไทยบางคนชื่นชมในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ค. ไม่มีคนไทยคนใดชื่นชมในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ง. คนไทยบางคนไม่ชื่นชมในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล
72.คนที่ออกกกาลังกายอย่างสม่าเสมอทุกคนหากกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วร่ างกายจะแข็งแรง
ข้ อความข้ างต้ นสอดคล้ องกับข้ อใด
ก. คนที่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอบางคนหากกินอหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วร่ างกายจะแข็งแรง
ข. คนที่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอบางคนหากกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วร่ างกายจะไม่แข็งแรง
ค. คนที่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอทุกคนหากไม่กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วร่ างกายจะไม่แข็งแรง
ง. คนที่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอทุกคนหากกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วร่ างกายจะไม่แข็งแรง
73. คนไทยบางคนมีรายได้มากกว่าเดือนละ 10,000 บาท
ข้ อความข้ างต้ นสอดคล้ องกับข้ อใด
ก. คนไทยบางคนมีรายได้ไม่มากกว่าเดือนละ 10,000 บาท
ข. คนไทยบางคนมีรายได้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับเดือนละ 10,000 บาท
ค. คนไทยทุกคนมีรายได้กว่าเดือนละ 10,000 บาท
ง. คนไทยทุกคนมีรายได้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับเดือนละ 10,000 บาท
74. คนไทยส่วนน้อยที่นบั ถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต
ข้ อความข้ างต้ นสอดคล้ องกับข้ อใด
ก. คนไทยส่วนมากที่นบั ถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต
ข. คนไทยส่วนมากไม่นบั ถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต
ค. คนไทยส่วนน้อยที่ไม่นบั ถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต
ง. คนไทยส่วนน้อยที่นบั ถือศาสนาพุทธลัทธิอื่นๆ ที่ไม่ใช่ลทั ธิชินโต

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

20

AC

TG

RO

UP

75. คนที่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง คนที่มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนจะมีสุขภาพจิตดีคนที่มีสุขภาพจิตดี
ทุกคนจะไม่พบกับความล้มเหลว
ข้ อความข้ างต้ นสอดคล้ องกับข้ อใด
ก. คนที่มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนจะออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
ข. คนที่มีสุขภาพจิตดีทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง
ค. ไม่มีคนที่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอคนใดพบกับความล้มเหลว
ง. ไม่มีความล้มเหลวที่เกิดจากการออกกาลังกาย
ข้ อบกพร่ องทางภาษา
คาสั่ง พิจารณาข้อที่ใช้ภาษาได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักไวยกรณ์
76.
ก. การกระจายความเจริ ญออกสู่ชนบทสามารถกระทาได้เต็มที่หากมีระบบขนส่งที่สอดคล้อง
ข. รัฐบาลควรวางนโยบายจากัดปริ มาณรถยนต์ส่วนบุคคล
ค. การที่มนุษย์ตอ้ งเสื่ อมลงก็เพราะมนุษย์ไม่ต้ งั อยูใ่ นธรรมะ
ง. ป่ าชายเลนมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อระบบนิเวศชายฝั่ง
77.
ก. นักพูดที่ดีตอ้ งรู ้จกั ใช้ถอ้ ยคาให้เหมาะสมแก่ผฟู ้ ัง
ข. ระบบสหกรณ์เป็ นระบบที่เอื้ออานวยประโยชน์ให้แก่เกษตรกร
ค. เจ้าหน้าที่กรมปศุสตั ว์ได้ออกชักชวนเกษตรกรเรื่ องการฉี ดวัคซีนให้แก่สตั ว์
ง. กระทรวงสาธารณสุขได้มีคาสัง่ ให้เก็บนมผงที่เปื้ อนกัมตภาพรังสี
78.
ก. การฝึ กฝนมากๆทาให้เกิดความชานาญ
ข. หนังสื ออ่านสาหรับเด็กเป็ นสิ่งสาคัญในการพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรี ยน
ค. การวางแผนเป็ นขบวนการที่สาคัญในการบริ หารทัว่ ไป
ง. ภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศปี นี้ดีกว่า
79.
ก. การบริ จาค การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็ นสิ่ งที่มนุษย์พึงกระทา
ข. โครงการนี้เป็ นโครงงานที่สมบูรณ์มากที่สุดโครงการหนึ่ง
ค. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดถือเป็ นประสิทธิภาพในการบริ หาร
ง. ไตรยางค์ หมายถึง อักษร 3หมู่ ได้แก่ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่า
80.
ก. กรมการพัฒนาชุมชนเปิ ดอบรมวิชาการแม่บา้ นชาวต่างประเทศ
ข.เขาเป็ นคนใช้ของนายที่ดีที่สุด
ค.อาหารจีนมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ
ง.ปั ญหาจราจรเป็ นปั ญหาสาคัญ ควรได้รับการปรับปรุ ง
คาสั่ง พิจารณาข้อที่ใช้ภาษาไม่รัดกุม หรื อไม่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์
81.
ก.โบราณสถานทางพุทธศาสนาในจังหวัดราชบุรี
ข.มีอยูม่ ากและไม่ไกลกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
ค.แต่โบราณสถานเหล่านี้ปรักหักพังไปมาก
ง.จึงไม่สามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวได้
82.
ก.ความเป็ นมาของถนนเยาวราชหรื อถนนยุพราช
ข.สื บเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนชาวจีนแห่งแรกของกรุ งเทพมหานคร
ค.คือ สาเพ็ง หรื อสามเพ็ง ซึ่งถือกาเนิด
บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.
83.

84.

ง.เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก ทรงสถาปนากรุ งรัตนโกสิ นทร์
ก. จังหวัดเชียงใหม่ ได้ชื่อว่าเป็ นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมทางภาคเหนือของประเทศ
ข. และทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและงดงามมากมาย
ค. นอกจากนั้นแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ยงั ได้รับการขนานนามว่า
ง. เมืองที่มีสาวงามและดอกไม้สวยอีกด้วย
ก. แม้ค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาสุขภาพคนอเมริ กา
ข. จะสูงที่สุดในโลกก็ตาม
ค. ด้วยเหตุน้ ีสุขภาพคนส่วนใหญ่ในประเทศ
ง. ก็ยงั ไม่อาจกล่าวได้วา่ มีสุขภาพดี
ก. จิตรกรรมฝาผนัง เป็ นศิลปะดั้งเดิมของวัฒนธรรมพุทธศาสนา
ข. เป็ นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม เพื่อให้เกิดคามเชื่อของผูส้ ร้างศาสนสถาน
ค. เป็ นการถวายพระเกียรติ สรรเสริ ญพระพุทธคุณ
ง. เช่น มีภาพเทวดามาชุมนุมสดับฟังพระธรรม

UP

85.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

21

AC

TG

RO

บทความสั้น
86. ชาวโปรตุเกสที่มาเมืองจีนแต่โบราณเห็นเครื่ องถ้วยของจีนมีสีขาวใสคล้ายเปลือกหอยจึงเรี ยกว่า ปอเซลลานะ คาว่า ปอร์ชเลน
มาจากภาษาอิตาลีวา่ ปอเชลลานะ ซึ่งมาจากภาษาลาตินว่า ปอเชลลุส เพราะปอร์ชเลนมีลกั ษณะคล้ายเปลือกหอยทะเล บางชนิดที่
มีเส้นขาวๆเหลือบๆชาวอิตาเลียน จึงเรี ยกว่า ปอเชลลานะ
ข้ อความข้ างต้ นตีความได้อย่ างไร
ก. ชาวโปรตุเกสพูดภาษาอิตาเลียน
ข. ชาวจีนเรี ยกเครื่ องถ้วยของตนว่าปอร์ชเลน
ค. ปอเชลลานะ ในภาษาอิตาเลียน หมายถึง เปลือกหอยทะเลที่มีสีขาวๆเหลือบๆ
ง. ชาวโปรตุเกตโบราณได้เรี ยกสิ่ งของบางอย่างโดยใช้ภาษาอิตาเลียน
87. ละครในเป็ นละครที่แสดงกันในวังใน เริ่ มมีในสมัยอยุธยาโดยใช้ตวั แสดงเป็ นผูห้ ญิงล้วน ส่วนละครนอกนั้นแสดงนอกวังและ
ใช้ตวั แสดงเป็ นชายจรองหญิงแท้
ข้ อความข้ างต้ นตีความได้อย่ างไร
ก. ประวัติของละครนอกและละครใน
ข. ผูแ้ สดงนอกและละครใน
ค. ความแตกต่างของละครนอกและละครใน
ง. สถานที่ของละคนนอกและละครใน
88. วุน้ เส้น เป็ นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพราะทามาจากถัว่ เขียว แต่วนุ ้ เส้นที่ฟอกสี ขาวด้วยสารเคมีถา้ ร่ างกายรับเข้าไป
ในปริ มาณมากจะทาให้เกิดอาการหายใจติดขัด ปวดท้อง อาเจียน ท้องร่ วง ลมพิษและหากรุ นแรงอาจถึงเสี ยชีวติ ได้
ข้ อความข้ างต้ นตีความได้อย่ างไร
ก. ประโยชน์ทางโภชนาการของวุน้ เส้น
ข. โทษของวุน้ เส้นที่เจือปนสารเคมี
ค. อาการของวุน้ เส้นที่เจือปนสารเคมี
ง. วัตถุดิบที่ใช้ผลิตถัว่ เขียว
บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

22

AC

TG

RO

UP

89. พระที่นง่ั จักรี มหาปราสาทเป็ นผลงานด้านสถาปั ตยกรรมในรัชกาลที่ 5 โดยตัวอาคารสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของตะวันตก
และหลังคาเป็ นศิลปะแบบไทยอยุธยา
ข้ อความข้ างต้ นตีความได้อย่ างไร
ก. สถาปั ตยกรรมตะวันตกสามารถศึกษาได้จากพระที่นง่ั จักรี มหาปราสาท
ข. สิ่ งปลูกสร้างในรัชกาลที่ 5 หลายแห่งใช้ท้ งั ช่างที่มาจากตะวันตกและจากประเทศไทย
ค. ในรัชกาลที่ 5 สถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกมีอิทธิพลเหนือศิลปะแบบไทย
ง. สิ่ งปลูกสร้างบางแห่งในรัชกาลที่ 2 เป็ นการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตก
90. แม่ได้ชื่อว่าเป็ นชาติที่มีทอ้ งทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของโลก แต่คนไทยเรารู ้เพียงการใช้ประโยชน์จากทะเลเท่านั้น
การรู ้จกั ใช้ การรู ้จกั รักษาแทบไม่มี เพราะหากไม่รู้วา่ สมบัติที่มีอยูใ่ นท้องทะเลนั้นล้ าค่าเพียงใดความเอาใจ ใส่และดูแลรักษาให้คง
คุณค่าเดิมคงไม่เกิดขึ้น
ข้ อความข้ างต้นตีความได้ อย่ างไร
ก. ท้องทะเลไทยถูกทาลายมากที่สุดในโลก
ข. ในท้องทะเลไทยมีสมบัติล้ าค่าอยูม่ ากมาย
ค. สมบัติล้ าค่าต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลรักษาอย่างดี
ง. คนไทยยังขาดความรู ้เกี่ยวกับการใช้และการรักษาท้องทะเล
สรุปการใช้ เหตุผล
คาสั่ง ตอบ ก. ถ้าสรุ ปสมเหตุสมผล
ตอบ ข. ถ้าสรุ ปไม่สมเหตุสมผลหรื อไม่สามารถสรุ ปได้
91. ผูแ้ ทนจากประเทศไทยแถบเอเชียทุกคนจะมาประชุม APEC
-สมศรี มาประชุม APEC
92. การสอบบรรจุขา้ ราชการเป็ นการสร้างความมัน่ คงของชีวติ
การสอบ ก.พ. เป็ นการสอบบรรจุขา้ ราชการ
ข้ อสรุป การสอบ ก.พ.เป็ นการสร้างความมัน่ คงของชีวติ
93. หากไม่ขา้ มถนนทางม้าลายจะถูกตารวจจับ
นายอนันต์ไม่ขา้ มถนนทางม้าลาย
ข้ อสรุป นายอนันต์ถูกตารวจจับ
94. ยารักษาโรคบางชนิดเป็ นยาอันตราย ผูท้ ี่รับประทานที่เกินขนาดอาจถึงแก่ความตายได้
สุมาลี รับประทานยาอันตราย
ข้ อสรุป สุมาลีถึงแก่ความตาย
95. ฉลามเป็ นสัตว์ทะเลที่มีความดุร้าย
สี น้ าเงิน เป็ นสัตว์ทะเล
ข้ อสรุป สี น้ าเงินเป็ นฉลาม

บทความยาว
มนุ ษย์เป็ นผูใ้ ช้ภาษา แต่มนุ ษย์ก็ตกอยู่ใต้อิทธิ พลของภาษา เพราะมนุษย์ลืมคิดไปว่าภาษาเป็ นเพียงสัญลักษณ์แทนสิ่ ง
ต่างๆเท่านั้น เช่น นิยมใช้ชื่อพ้องกับสิ่ งที่เป็ นมงคล มีใบเงิน ใบทอง ดอกรัก ดอกปลูกต้นพุทราหรื อต้นลัน่ ทม เพราะกลัวว่าจะ
ซาหรื อระบม ดังชื่อต้นไม้ ทั้งนี้ เพราะไม่รู้จกั แยกระหว่างคากับสิ่ งที่คานั้นแทน เช่น เงินกับใบเงินคนละสิ่ ง เป็ นต้น
บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

ติวฟรี ภาค ก. ก.พ.

โดย. อ.วันนรัตน์ และคณะ

23

96.ชื่อเรื่ องที่เหมาะสมกับข้อความข้างต้น คือ
ก. ไม้มงคล
ข. มนุษย์กบั ภาษา
ค. อิทธิพลของภาษา
ง. ความเชื่อของมนุษย์
97.สาระสาคัญของข้อความข้างต้น คือ
ก. มนุษย์ยดึ ติดกับสิ่ งเป็ นมงคล
ข. มนุษย์ตกอยูใ่ นอิทธิพลของภาษา
ค. ภาษาเป็ นเพียงสัญลักษณ์ของมนุษย์ ง. มนุษย์ใช้ภาษาตามใจปรารถนา

AC

TG

RO

UP

ความเคลื่อนไหวในวงการกล้วยไม้เท่าที่ เห็ นอยูใ่ นระยะนี้ คือ ความพยายามที่ จะระงับการส่ งต้นไม้ออกต่างประเทศ
เหลือแต่การส่ งออกกล้วยไม้แต่เพียงอย่างเดียว เพราะมีการอ้างว่าการส่ งต้นไม้ออกจะทาให้ประเทศสู ญเสี ยพันธุ์ไม้ของไทยไป
และทาให้ต่างประเทศสามารถเอาพันธุ์กล้วยไม้ดงั กล่าวไปขยายและเลี้ยงแข่งกับประเทศได้
98.ข้อความข้างต้นดังกล่าวถึงใครมากที่สุด
ก.พ่อค้าขายกล้วยไม้
ข.คนเพาะพันธุ์กล้วยไม้
ค.คนดูแลรักษาพันธุ์กล้วยไม้
ง.คนส่งกล้วยไม้ขายต่างประเทศ
99.คนที่เห็นด้วยกับข้อความข้างต้นน่าจะเป็ นใคร
ก.ชาวต่างประเทศ
ข.พ่อค้าส่งสิ นค้าออก
ค.นักอนุรักษ์พนั ธุ์ไม้
ง.ชาวไทยทั้งประเทศ
100.ข้อความข้างต้นเป็ นตัวอย่างในเรื่ องใดได้ดีที่สุด
ก.การขยายพันธุ์ไม้
ข.การสงวนพันธุ์ไม้
ค.การค้าขายกับต่างประเทศ
ง.การส่งกล้วยไม้แพร่ พนั ธุ์ต่างประเทศ

เอกสารติวฟรี ชุดนี้ จัดทาเพือ่ ประกอบการบรรยายของคณาจารย์ แอ๊ คกรุ๊ ปในวันติวฟรี ซึ่งเป็ น
บางส่ วนของเอกสารทีใ่ ช้ ประกอบคาบรรยายในคอร์ สติวเข้ ม
ดังนั้นเมื่อการติวฟรีเสร็จสิ้นลง คาเฉลยทีน่ อกเหนือจากในห้ องติวท่ านต้ องค้นคว้ าด้ วยตัวเอง
มิมีเฉลยแจกให้

ขอสงวนสิทธิเพื่อศิษย์ แอ๊ ค

บริหารงานโดย หจก.วีทอลเอ็ดดูเคชั่น

โทร 089-8167804, 081-4451423, 081-3629602, 089-8882603 แฟกซ์ 02-9341448

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful