TATACARA TINDAKAN BAGI KES TIDAK HADIR BERTUGAS SECARA BERTERUSAN DAN TIDAK DAPAT DIKESAN

Tatacara tindakan bagi kes tidak hadir bertugas secara berterusan dan tidak dapat dikesan adalah diperuntukkan di bawah Peraturan 26. . Peraturanperaturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

TINDAKAN KETUA JABATAN TINDAKAN PIHAK BERKUASA TATATERTIB TINDAKAN SELEPAS NOTIS PENYIARAN DI AKHBAR .

Ketua Jabatan hendaklah menyebabkan suatu surat diserahkan kepada pegawai itu sendiri atau dihantar melalui Pos Berdaftar Akuan Terima (AT) kepada pegawai di alamatnya yang akhir diketahui. mengarahkan pegawai itu supaya melaporkan diri untuk bertugas dengan segera. Jika seseorang pegawai tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah selama 7 hari bekerja berturutturut dan tidak dapat dikesan. .

 Jika surat itu telah dapat diserahkan. Ketua Jabatan hendaklah sama ada pegawai itu telah hadir bertugas semula atau tidak. mengemukakannya suatu laporan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib (PBT) untuk diambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu .

 Jika surat itu tidak dapat diserah/surat AT dikembalikan tidak terserah.Ketua Jabatan hendaklah melaporkan perkara itu kepada PBT yang mempunyai bidang kuasa mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat ke atas pegawai itu .

 . hendaklah mengambil langkah/tindakan tatatertib mengikut tatacara tindakan tatatertib biasa. PBT yang mempunyai bidang kuasa mengenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat ke atas pegawai itu selepas menerima laporan daripada Ketua Jabatan. mengikut Peraturan 26(4). Bagi kes di mana surat telah dapat di-serahkan PBT selepas menerima laporan daripada Ketua Jabatan. hendaklah mengambil langkah untuk menyiarkan suatu notis dalam sekurang-kurangnya satu suratkhabar harian yang diterbitkan dalam bahasa kebangsaan dan mempunyai edaran di seluruh negara yang ditentukan oleh PBT. Bagi kes di mana surat itu tidak dapat diserahkan/surat AT dikembalikan tidak terserah.Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993.

 Notis akhbar tersebut hendaklah menyatakan:  *hakikat bahawa pegawai itu telah tidak hadir bertugas dan tidak dapat dikesan. . dan  *mengkehendaki pegawai melaporkan diri untuk bertugas dalam masa 7 hari dari tarikh penyiaran notis itu.

Ketua Jabatan hendaklah melaporkan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib (PBT) untuk diambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut tatacara tindakan tatatertib biasa. . Jika pegawai melapor diri untuk bertugas dalam masa 7 hari dari tarikh penyiaran notis tersebut.

mengikut Per-aturan 26(7). Jika pegawai tidak melaporkan diri untuk bertugas dalam masa 7 hari dari tarikh penyiaran notis tersebut. pegawai hendaklah disifatkan sebagai telah dibuang kerja berkuatkuasa mulai tarikh dia tidak hadir bertugas. Seterusnya pembuangan kerja tersebut hendaklah diberitahu dalam Warta Kerajaan. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 .

.

Jika pelantikan mereka belum disahkan. Jika pegawai telah disahkan dalam perkhidmatan dan berusia kurang 40 tahun. tindakan tatatertib hingga ke peringkat buang kerja boleh dipertimbangkan. . pelantikan itu boleh dibatalkan. Jika pelantikan pegawai telah disahkan. (iii). (ii). Bolehkah tindakan tatatertib diambil terhadap pegawai yang diketahui menagih dadah? Jika pegawai telah menagih dadah sebelum dilantik tetapi tidak diisytiharkan dalam sumpah berkanunnya. KJ boleh perakukan supaya pegawai tidak disahkan dalam perkhidmatan dan seterusnya perkhidmatan beliau ditamatkan. pegawai boleh dituduh membuat sumpah palsu.

pegawai boleh dikenakan tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja.  . Bagaimanakah yang dikatakan seseorang pegawai dikategorikan sebagai mengambil/menyalahgunakan dadah sehingga dikenakan tindakan tatatertib buang kerja? Peraturan 7 menjelaskan apabila seseorang pegawai yang disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan menyalahgunakan atau menagih dadah. Walau bagaimanapun ia terpulang kepada budi bicara LTJ berkenaan sama ada tindakan tatatertib yang dikenakan terhadap pegawai bagi tujuan buang kerja atau bukan tujuan buang kerja ianya berdasarkan kepada merit kes atau mitigating factors.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful