BẢNG PHÂN CÔNG - CÔNG VIỆC



1. Nguyễn Trần Vũ - 0831020017 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tên usecase Đăng nhập quản trị Theo dõi khách hàng Xóa khách hàng Thêm hóa đơn Xem hóa đơn Xóa yêu cầu Xem yêu cầu Thêm sách Xem sách Sửa sách Xóa sách Xóa quảng cáo Thêm quảng cáo Xem quảng cáo Sửa quảng cáo Chú thích

2. Huỳnh Văn Dũng - 0831020004 STT 1 2 3 4 5 6 7 Tên usecase Tìm kiếm tên tác giả Tìm kiếm tên sách Xem giỏ hàng Sửa thông tin giỏ hàng Xóa khỏi giỏ hàng Xem chi tiết Thêm vào giỏ Chú thích

3. Nguyễn Văn Quí - 0831010010 STT 1 2 3 4 5 6 7 Tên usecase Đăng ký khách hàng Đăng nhập khách hàng Thêm yêu cầu Sửa thông tin khách hàng Thêm thông tin khách hàng Đơn đặt hàng Thanh Toán Chú thích

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful