HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2012

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI TỐT NGHIỆP
Kỳ thi: Tốt nghiệp hệ Liên thông Cao đẳng- Đại học CQ khóa 2009-2011 (đợt 2) và các hệ khác thi lại
I.
TT

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI
Lớp

Họ và tên

Học phần thi

Điểm
chấm
lần đầu

Điểm chấm
phúc khảo

1
2
3
4
5

H09VT10
H09CN10
H09CN6
H09VT11
H09VT11

Nguyễn Vĩnh Hiển
Hà Văn Phong
Trần Quốc Toản
Phạm Thanh Nam
Nguyễn Danh Hưng

Cở sở ngành VT
Cơ sở ngành CNTT
Cơ sở ngành CNTT
Cơ sở ngành VT
Cơ sở ngành VT

4,0
4,0
0,0
4,0
4,0

3,5
4,0
0,0
4,0
4,0

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

H09VT11
H09VT11
H09CN11
H09CN5
H09CN5
H09VT11
H09VT10
H09VT7
H09CN12
H09CN12
H09CN10
H09VT1
H09VT11
H09QT3
H09VT9
H09VT7

Nguyễn Xuân Quân
Hoàng Anh Tú
Nguyễn Đức Nhiên
Phạm Minh Hải
Hoàng Cẩm An
Nguyễn Thị Duyên
Bùi Minh Quý
Hoàng Thế Minh
Vũ Ngọc Chỉnh
Vũ Ngọc Chỉnh
Nguyễn Hoàng Long
Lê Thị Hường
Nguyễn Vũ Hoàng
Nguyễn Văn Sinh
Nguyễn An Ngà
Tạ Quang Trung

Chuyên ngành Thông Tin Quang
Cơ sở ngành VT
Cơ sở ngành CNTT
Cơ sở ngành CNTT
Cơ sở ngành CNTT
Cơ sở ngành VT
Chuyên môn VT
Chuyên môn VT
Chuyên ngành CNTT
Cơ sở ngành CNTT
Chuyên môn ngành CNTT
Chuyên môn TTQ
Chuyên ngành TTQ
Kinh tế chính trị
Triết học
Triết học

4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
4,0
6,0
4,0
4,0
3,0
4,0

4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
4,0
4,0
4,0
3,5
3,0
4,0
6,0
4,0
4,0
3,0
4,0

Điểm chính
thức
Bằng
Bằng
số
chữ
4,0
Bốn
4,0
Bốn
0,0
Không
4,0
Bốn
4,0
Bốn
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
4,0
6,0
4,0
4,0
3,0
4,0

Bốn
Bốn
Bốn
Bốn
Hai
Bốn
Bốn
Bốn
Bốn
Ba
Bốn
Sáu
Bốn
Bốn
Ba
Bốn

Ghi chú

Khiển
trách

0 Điểm chính thức Bằng Bằng số chữ 4.0 4.0 2.0 2.0 Hai Ghi chú .0 Bốn 2.TT 22 23 Lớp H08VT8 H09VT8 Họ và tên Nguyễn Kim Hiếu Phạm Văn Trúc Học phần thi Triết học Triết học Điểm chấm lần đầu Điểm chấm phúc khảo 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful