You are on page 1of 3

Soaïn 08.09.

2008 Ñoïc theâm KHOÙC DÖÔNG KHUEÂ


Tieát 10 Nguyeãn Khuyeán
A. Muïc tieâu baøi hoïc: Giuùp hoïc sinh:
- Hieåu theâm veà thô vaên Nguyeãn Khuyeán.
- Caûm nhaän ñöôïc taám loøng cuûa nhaø thô qua caùch theå hieän noãi
ñau, tình caûm saâu naëng ñoái vôùi ngöôøi baïn trong baøi thô.
B. Phöông tieän thöïc hieän: SGK, SGV, taøi lieäu tham khaûo: Thô vaên
Nguyeãn Khuyeán.
C. Caùch thöùc thöïc hieän: GV höôùng daãn HS tìm hieåu theâm baøi
baèng caùc phöông phaùp: gôïi môû, phaùt vaán vaø thaûo luaän …
D. Tieán trình daïy hoïc:
1. Kieåm tra baøi cuõ:
2. Giôùi thieäu baøi môùi: Tình baïn laø moät tình caûm ñeïp giöõa con
ngöôøi vôùi con ngöôøi, töø xöa ñaõ trôû thaønh moät ñeà taøi gôïi caûm
höùng cho thi ca. Coù raát nhieàu baøi thô vieát veà tình baïn trong ñoù
Khoùc Döông Khueâ laø moät thi phaåm hay vaø thaám thía.

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV VAØ HS YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT


Hoaït ñoäng 1:Tìm hieåu chung I.Tìm hieåu chung veà taùc
-Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc tieåu daãn phaåm:
deå tìm hieåu veà ngöôøi baïn Döông 1.Giôùi thieäu veà Döông Khueâ(SGK)
khueâ vaø taùc phaåm. 2.HCST: naêm 1902 khi hay tin baïn
mình laø Döông Khueâ maát, quaù ñau
ñôùn tieác thöông taùc giaû ñaõ vieát
Hoaït ñoäng 2: Ñoïc hieåu vaên baøi thô naøy khoùc baïn.
baûn: II.Ñoïc hieåu vaên baûn:
-Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc taùc 1.Boá cuïc taùc phaåm: Chia thaønh
phaåm, goïi hoïc sinh ñoïc taùc phaåm ba ñoaïn
-Yeâu caàu hoïc sinh tìm hieåu boá - Ñoaïn 1: (2 caâu ñaàu): Caûm xuùc
cuïc baøi thô vaø tìm hieåu baøi theo cuûa taùc giaû khi hay tin baïn maát
boá cuïc aáy. - Ñoaïn 2: (20 caâu tieáp theo): Taùc
Hs laøm vieäc caù nhaân ñoäc laäp giaû hoài töôûng veà nhöõng kæ
nieäm.
- Ñoaïn 3: Noãi ñau ñôùn tieác thöông
saâu saéc cuûa taùc giaû
Hoïc sinh tìm hieåu baøi vaø traû lôøi 2.Noäi dung taùc phaåm:
caâu hoûi: a.Hai caâu ñaàu :Caûm xuùc cuûa taùc
+ Caûm xuùc cuûa taùc giaû khi hay giaû
tin baïn maát nhö theá naøo? Noãi - “Baùc Döông …thoâi roài”: taùc giaû
ñau aáy theå hieän ôû nhöõng töø baøng hoaøng khi nghe tin baïn maát.
ngöõ naøo? Tieáng than nheï nhaøng nhöng
thoáng thieát nhö moät tieáng khoùc
tieác thöông
- “Nöôùc maây man maùc ngaäm
nguøi loøng ta”: Noãi ñau ñôùn khoân
nguoâi khoâng chæ thaám saâu trong
loøng ngöôøi maø thaám caû vaøo
+Nhaø thô ñaõ nhaéc laïi nhöõng kæ thieân nhieân caûnh vaät
nieäm naøo maø hai ngöôøi ñaõ töøng - Ngheä thuaät söû duïng hö töø saùng
gaén boù? Qua nhöõng kæ nieäm aáy taïo nhaèm giaûm nheï söï ñau ñôùn
haõy nhaän xeùt veà tình baïn cuûa tieác thöông .
hai ngöôøi? b.Nhöõng kæ nieäm cuûa tình baïn:
- Cuøng thi ñaäuï moät khoa cuøng
sôû thích cuøng chí höôùng .
- Cuøng chia seû vui buoàn ñôøi laøm
quan, cuøng day döùt lo toan khi tuoåi
giaø
- Cuøng vui möøng gaëp nhau khi ñaõ
veà giaø möøng cho nhau khi caû hai
cuøng maïnh khoeû. Nhöõng kæ
nieäm tuoân veà trong doøng caûm
xuùc cuûa nhaø thô töø quaù khöù
- Noãi ñau cuûa Nguyeãn Khuyeán ñeán hieän taïi vui coù buoàn co ùhoï
taäp trung theå hieän ôû ñoaïn naøy cuøng nhau seû chia.
nhö theá naøo?  Tình baïn tri aâm tri kæ vaø beàn
- Phaân tích caùc hình thöùc caâu hoûi vöõng .
tu töø? c. Noãi ñau troáng vaéng khi maát
- Phaân tích keát caáu vôùi ñieäp töø baïn:
“khoâng” - Ñoaïn cuoái dieãn taû noãi ñau cuûa
Nguyeãn Khuyeán ôû nhieàu cung
baäc: luùc ñau ñôùn baøng hoaøng ,
luùc huït haãng tieác thöông , luùc
laéng ñoïng thaám saâu:
+ Caâu hoûi tu töø “Laøm sao baùc
voäi veà ngay”laø moät lôøi traùch
moùc nhöng ñaày tieác thöông , söï
maát maùt quaù lôùn khieán taùc giaû
“chaân tay ruïng rôøi” - caùch noùi
hình töôïng nhaèm cuï theå hoùa noãi
ñau tinh thaàn baèng noãi ñau theå
xaùc
+ “Röôïu ngon…tieáng ñaøn” Ñoaïn
thô lieàn maïch , keát caáu truøng
ñieäp, ñieäp töø khoâng nhaán
maïnh söï coâ ñôn troáng vaéng
Nhaän xeùt veà ngheä thuaät baøi khoâng gì buø ñaép noåi trong loøng
thô. taùc giaû
+ Boán caâu cuoái laø noãi ñau laéng
ñoïng “Baùc chaúng ôû …” laø caùch
noùi giaûm vôùi gioïng thô buoân theâ
Hoaït ñoâng 3: Cuûng coá thieát. Nhaø thô khoâng khoùc nhöng
- Qua baøi thô em caûm nhaän tình nöôùc maét chaûy ngöôïc vaøo trong
baïn cuûa NK vaø DK nhö theá naøo? loøng. Hình aûnh nhaø thô giaø ngoài
- Thaûo luaän vaá ñeà :Tình baïn laø khoùc baïn gaây xuùc ñoäng trong
tình caûm raát quan troïng vôùi hoïc loøng ngöôøi ñoïc
sinh 3.Ngheä thuaät:
- Ngoân ngöõ thô giaûn dò chaân
thaønh
- Theå thô song thaát luïc baùt giaøu
aâm ñieäu daït daøo caûm xuùc
- Raát thaønh coâng trong vieäc söû
duïng caùc bieän phaùp tu töø
III Toång keát:
Baøi thô Khoùc Döông Khueâ laø moät
taùc phaåm hay vieát veà tình
baïn.Chính tình caûm chaân thaønh va
øtaøi naêng ngheä thuaât cuûa
Nguyeãn Khuyeán ñaõ taïo neân
thaønh coâng aáy.
3. Daën doø:
- Hoïc thuoäc loøng baøi thô
- Chuaån bò baøi Vònh khoa thi höông