You are on page 1of 2

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

®¬n ®Ò nghÞ Thuª (thuª mua) nhµ ë x· héi

KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n


* .............................................................
( )

Tªn t«i lµ:………………….........................................................


CMND sè..............................., cÊp ngµy............th¸ng............n¨m.................,
n¬i cÊp …................
NghÒ
nghiÖp:..............................................................................................................
........................
N¬i c«ng
t¸c:....................................................................................................................
..................
Chøc
vô:.....................................................................................................................
........................
HiÖn ë
t¹i:.....................................................................................................................
......................
Thùc tr¹ng vÒ nhµ ë:.
Cha cã nhµ ë thuéc së h÷u cña m×nh:
Cha ®îc thuª nhµ ë thuéc së h÷u nhµ níc:
Cã nhµ ë nhng lµ nhµ ë t¹m bî, h háng hoÆc dét n¸t
Cã nhµ ë nhng diÖn tÝch b×nh qu©n trong hé gia ®×nh díi 5 m2sµn/ngêi:
, cô thî:
- §Þa chØ nhµ ë:
.........................................................................................................
- DiÖn tÝch nhµ ë:
......................................................................................................
- CÊp, h¹ng nhµ ë:
....................................................................................................
C¸c thµnh viªn trong hé gia ®×nh: (ghi râ hä tªn vµ ®· cã viÖc lµm hay cha)
1...............................................................................................................
..................
2...............................................................................................................
..................
3...............................................................................................................
..................
.................................................................................................................
..................
T«i lµm ®¬n nµy ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n tØnh (thµnh phè)
...........................................xÐt duyÖt cho t«i ®îc (thuª hoÆc thuª
mua).......................... nhµ ë x· héi vµ xin cam ®oan chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c
quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ thuª, thuª mua nhµ ë x· héi.
T«i cam ®oan nh÷ng lêi khai trong ®¬n lµ ®óng sù thùc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm
tríc ph¸p luèt vÒ c¸c néi dung ®· kª khai trong ®¬n.

X¸c nhËn cña c¬ quan, ®¬n vÞ (**) ..........., ngµy


....... th¸ng ......n¨m .........
(VÒ sè ngêi trong hé gia ®×nh, Ngêi viÕt
®¬n
vÒ møc thu nhèp cña ngêi lµm ®¬n vµ ®iÒu kiÖn nhµ ë) (Ký
vµ ghi râ hä tªn)
(§¹i diÖn L·nh ®¹o ®¬n vÞ ký tªn, ®ãng dÊu)

* Ghi tªn tØnh hoÆc thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng.
( )

**) C¬ quan, ®¬n vÞ n¬i ngêi cã ®¬n ®ang c«ng t¸c, lµm viÖc.
(

Related Interests