You are on page 1of 128
MUC LUC Tra Tih 0 OB heresy corr cree scree seseccncspeu seen rwerezyerevsnseveseunnenevenceses 5 Bang taf vidt tat 00... ccccccccceccsseseseeneneesseeseeeeesseesnees 7 Chuong 1 : Mot s6 khai niém vé Dién tam dé ............. 9 Chuong 2 : Day nhi — Day that 00.0.0. eee 19 Chuwong 3 : R6i loan dan truyén trong that ............... 29 Chuong 4: Suy déng mach vanh man. ........... ee 38 148 154 62 Chuong 5 : Nhéi mau co tim...........0...0. Chuong 6: Bléc xoang nhi-— Bléc nhi that .. Chuong 7: H6i ching kich thich sém... Chuong 8: Ngoai tam thu .......... 10 Chuong 9: Dan truyén léch huéng 78 Chuong 10: Nhip nhanh trén that ..... Chuwong 11: Rung nhi — Cuéng nhi.. Chuong 12: Nhip nhanh that...........cceceeeerees 100 Chuong 13: Chan dodn nhip nhanh QRS hep ......... 106 Chuong 14: Chan dodn nhip nhanh QRS réng hay Gi Mam onc... ec esse nestsdecdnvatecsntetuesetevecsedeles 113 Chuong 15: Mét sé trudng hop khéc..... 119 Chudong 16: Phu 1 .........cccecceeceeseeeteneeaeeeeseteeeeesenees 127 LOI NOI DAU Dién tam dé la phuong tién chdén dodn can lam sang kh6ng nhiing hitu ich cho bac si chuyén khoa Tim mach, ma cho ca cdc Bac si thuéc cdc chuyén khoa khac (gay mé hdi stic, néi khoa tong quat ...). Su ra ddi cia cdc phuong tién chdn dodn bénh tim mdi nhu siéu 4m tim, anh cOng huéng ti cing khéng bao gid gidm duge sy can thiét cia dién tam dé véi thay thuéc va ca sinh vién y khoa, diéu dudng. Mét kh6é khan déi véi diéu dudng, sinh vién y khoa, thay thuéc thuc hanh khi hoc dién tam dé 1a su phtic tap cia céc sch dién tam dé. C6 qué nhiéu chi tiét trong mot cudn sdch, nhiéu tir kh hiéu, nhiéu cdt nghia dai ddng. Cuén S6é tay dign tam dé chi nhkm muc dich don gidn 1a tom tat cdc diéu cén thiét cho déc gid dé c6 thé doc mé6t dién tam 4d, gép phan vao chan dodn lam sang cia bénh tim. Sé tay bao gém céc tiéu chudn chdn dodn va céc dién tam dé phi hgp cho ting loai bénh tim. Do dé sé khéng cé c&t nghia vé co ché ctia cdc bién déi dién tam dé. Mot khi doc gia cén hiéu sau, nén doc thém cac séch duge gi ¥ trong phan cudi ctia cuén sé tay nay. Lan xuat ban thi hai nay, Sé tay dién tam dé da duge sia chia mot sé thiéu sot cua lan xuat ban dau (1di chinh ta, hinh anh ro hon...). Tuy nhién, su thiéu s6t van cé thé cd, chting ti rét mong nhan duge sy gép y cla déc gia. Thang 9 nam 2003 Tac gia