You are on page 1of 1

Ante Vranković Domjanićeva 15 10380 Sveti Ivan Zelina

Sveti Ivan Zelina, 4. lipnja 2012.

Ministarstvo zdravlja RH Ksaver 200/a 10000 Zagreb

IZJAVA
Poštovani, a se o! 2"# 3# o# g# tj# već "0 !ana nala$im % štraj&% gla'%, $a o(rav!anost &ojeg sam !obio (ot(or% i o! )rvats&og *elsinš&og o!bora +vi!jeti ,lana& % (rilog%- .))/- 0nte 1ran&ović je % (rav%2, Slobo!na Dalma3ija, 31# 3# 2012#4# 5aglašavam !a svoj štraj& neć% (re&in%ti sve !o& moji legalni i legitimni $a*tjevi (rema )rvats&oj o!vjetni,&oj &omori ne b%!% is(%njeni# Stoga % s&la!% s 1ašom %(%tom, te s mojim (ravima $agarantiranim 6alteš&om +1771#4 i %8noa9ri,&om !e&lara3ijom +200:#4 Svjets&og me!i3ins&og %!r%8enja ja ovom svojom I$javom i$ri,ito $abranj%jem !a me naši lije,ni3i % bilo &ojem sl%,aj% o!vo$e % bolni3%, i/ili o8ivlj%j%, i/ili mi !aj% in9%$ij% %&oli&o ja $bog svojeg štraj&a gla'% (a!nem % nesvjesno stanje i/ili !o8ivim sr,ani %!ar +in9ar&t4, jer je gore navedeni deklara!ija a "tvr#eno da prisilno $ranjenje ili o%ivljavanje nikad nije eti&ki opravdano , te bi stoga sva&o (ost%(anje s%(rotno mojoj ov!je nave!enoj 8elji, (re!stavljalo svjesno &ršenje moji* me!i3ins&i* i lj%!s&i* (rava o! strane naši* lije,ni&a tj# !jelatni&a 1ašeg 6inistarstva, a time i nji*ovo ga8enje $a&ona &ao temelja (ravne !r8ave, (a sam stoga %vjeren !a !o toga neće !oći# Sa $a*valnošć% na ra$%mijevanj% i s (oštovanjem, 0nte 1ran&ović +v# r#4
; (rilog%- novins&i ,lana&- .))/- 0nte 1ran&ović je % (rav%2, Slobo!na Dalma3ija, 31# 3# 2012#

#