You are on page 1of 3

Toto licenn ujednn se na vs vztahuje v ppad, e jste uskutenili svj nkup mimo kch a Kanady.

Toto licenn ujednn pedstavuje prvn dohodu mezi vmi a spolenost TomTom International Nizozem (dle jen TomTom). Souhlaste stm, e toto licenn ujednn je vynutiteln jako mn dohoda, kterou sjednte a podepete. Toto licenn ujednn se tk pouvn softwaru, anho softwaru na ktermkoli naem hardwarovm zazen a doprovodnch zazench, vetn CDet, pamovch karet, staenho balku a jakchkoli jinch datovch nosi a vekerho obsahu ahem dle jen (software).

Toto licenn ujednn si peliv pette. Pokud pouijete dan software jako celek nebo nk , znamen to, e souhlaste s vekermi podmnkami tohoto licennho ujednn. Poruen plast D-ROM disku, diskety nebo pamov karty a stisknut tlatka Souhlasm za elem staen j lizac, upgrad nebo doplk se povauje za pouit softwaru.

Pokud spodmnkami tohoto licennho ujednn nesouhlaste, software nepouvejte a okamit t vrate spolen s hardwarem a doprovodnmi zazenmi (dle jen hardware) na mst, kde upili. Pokud jste ji za software a/nebo hardware zaplatili, mete zskat sv penze zpt v vi nkupn ceny, pokud (a) software a/nebo hardware nepouijete, a (b) ihned software a/ nebo hardware vrtte spolen sdokladem o zaplacen na mst, kde jste jej zakoupili.

1) UDLEN POVOLEN: Toto licenn ujednn udluje povolen (dle jen povolen), kter umo za pedpokladu, e software bude vkteroukoli dobu nainstalovn pouze na jednom potai neb hardwarovm zazen a bude software zkombinovn pouze sjednm naviganm systmem. Toto po nevhradn a nepenosn. Toto povolen neznamen udlen dnch prv kzskn budoucch up softwaru. Pokud ale takov upgrady, aktualizace i doplky softwaru zskte, bude se jeji ch pouvn dit tmto licennm ujednnm a jeho monmi dodatky, piem me bt zpoplat

2) COPYRIGHT: Copyright a jin duevn, prmyslov a/nebo vlastnick prva na software a vek utorizovan kopie, kter smte vytvoit, jsou vlastnictvm spolenosti TomTom a/nebo jejich dodavatel. Spolenost TomTom vm povoluje pouvat software pouze vsouladu spodmnkami toh licennho ujednn. Veker prva vslovn neuveden vtomto licennm ujednn m vyhrazen Vy jste oprvnni si bu (a) vytvoit jednu kopii softwaru pouze pro zlon nebo archivn o (b) pevst software na jedin mdium za pedpokladu, e si ponechte originl pouze pro z rchivn ely. Nejste oprvnni koprovat pruku(y) produktu ani psemn materily, kter s vzej, svjimkou ppad pro vlastn pouit. Stvte se pouze vlastnkem datovho nosie m e vlastnkem softwaru.

3) DAL OMEZEN: Pronjem, pjovn, veejn prezentace, pedvdn i vysln nebo jakko a/nebo hardwaru je zakzna. Svjimkou ppad, kter jsou povoleny souvisejc legislativo e vy ani upravovat software a/nebo hardware ani jakoukoli jeho st vcelku nebo sten, an alyzovat je pomoc reverznho engineeringu, dekompilovat je i demontovat ani vyrbt prod ukty z danho softwaru a/nebo hardwaru odvozen, ani umonit, aby tyto innosti provdla ji n osoba.

4) UTAJEN: Uznvte a souhlaste stm, e vvoj softwaru trval del dobu a spolenost TomT spojen snm vdaje, a jako takov pedstavuje dvrn vrobek a obchodn tajemstv spoleno nebo tetch stran. Souhlaste stm, e budete software uchovvat vpsnm utajen a nikomu ovat ani nezpstupovat.

5) POVOLEN VZTAHUJC SE KSOFTWARU TETCH STRAN: Spolenost TomTom me pout softwarech . Bez ohledu na body 2, 3 a 4 me pouit materilu tetch stran obsaenho vsoftwaru podl podmnkm. Oficiln copyright a konkrtn licenn podmnky softwarovch kd a algoritm t naleznete ve sloce Softwarov licence tetch stran na CD/SD/ROM/harddisku. Tmto tak sou ste s podmnkami na software tetch stran.

6) OMEZEN ZRUKA: a) Spolenost TomTom neru ani neme ruit za bezchybn provoz softwaru a/nebo hardwaru. Zv yste si mli bt vdomi skutenosti, e pi pouvn softwaru a/nebo hardwaru, kter jsou so systmu, me dojt kchybm ve vpotu a/nebo neplnosti dat, kter mohou bt zpsobeny podm

rosted. b) Svjimkou dokumentu Omezen zruka piloenho khardwaru (dle jen Omezen zruka), po a vmaximln mon zkonem povolen me dodv spolenost TomTom a jej dodavatel hardwar JAK JE A S VEKERMI ZVADAMI a odmtaj tmto veker dal zruky a podmnky, vetn nap mplikovanch nebo statutrnch, jakkoli (pokud existuj) zruky, povinnosti nebo podmnky t se uspokojiv kvality, vhodnosti pro konkrtn el, spolehlivosti nebo dostupnosti, pesnos ti a plnosti reakce, vsledk, odborn pipravenosti, neexistence vir a pimen pe a zp o ve sohledem na software a/nebo hardware, a na poskytovn nebo neschopnosti poskytov at podporu i jin sluby, informace, software a souvisejc obsah prostednictvm softwaru a nebo hardwaru nebo takov, kter vznikaj jinak na zklad pouit softwaru a/nebo hardwaru. ouvislosti se softwarem a/nebo hardwarem neexistuje tak dn zruka nebo podmnka neruenh neruenho vlastnictv nebo nezasahovn. Tato vjimka se nevztahuje na (i) jakoukoli implik ovanou podmnku tkajc se vlastnickho prva ani na (ii) jakoukoli implikovanou zruku tka souladu spopisem. c) Bez ohledu na zrun dobu ppadn uvedenou vomezen zruce bude takov zrun doba uko o poruen dan podmnky (podmnek), pokud porute nkterou zpodmnek tohoto licennho uje

7) OMEZEN ODPOVDNOSTI: a) Spolenost TomTom ani jej dodavatel nenesou odpovdnost vi vm ani vi dn tet st epm, nhodn, nsledn i jin (vetn ale nejen kod vzniklch zdvodu nemonosti pout za ztrtu dat, ztrtu vobchodn innosti, ul zisk, peruen obchodn innosti apod.), kt na zklad pouvn nebo neschopnosti pouvat software a/nebo hardware, a to a i vppad, enost TomTom na monost takovch kod upozornna. b) Bez ohledu na jakkoli kody, kter vm mohou zjakhokoli dvodu vzniknout (vetn napk d uvedench vtomto dokumentu a vech pmch nebo obecnch kod uvedench ve smlouv i jind dpovdnost spolenosti TomTom a jakhokoli zjejich dodavatel vyplvajc z tohoto licennh nebo vsouvislosti snm bude omezena do ve stky vmi skuten zaplacen za software a/ne re. c) Spolenost TomTom nanese odpovdnost za (i) dn podvod ze strany svch pracovnk a/nebo chodnch zstupc ani za (ii) dnou podvodnou dezinformaci ze strany svch zamstnanc a/neb bchodnch zstupc. d) Bez ohledu na body 7(a), (b) a (c) i jakkoli jin skutenosti obsaen vtomto licennm nn nebude omezena odpovdnost dn ze smluvnch stran za smrt i osobn jmu vzniklou vd tnho zanedbn.

8) ODSTOUPEN: Ani by tm byla dotena jakkoli jin prva, me spolenost TomTom okamit d tohoto licennho ujednn, pokud nedodrte jakoukoli z podmnek vnm uvedenou. Vtakov iit vechny kopie softwaru a vechny jeho sousti. Ustanoven tohoto licennho ujednn, j atnost zpovahy jim vlastn trv i po ukonen tohoto ujednn, zstvaj vplatnosti i po uk licennho ujednn. Spolenost TomTom si vyhrazuje prvo, na zklad pedchozho upozornn , peruit aktualizaci, upgrade a poskytovn doplkovch slueb nebo jejich zpstupnn pro pouvn softwaru.

9) ODKAZY NA INTERNETOV STRNKY TETCH STRAN: Spolenost TomTom nenese odpovdnost za obsa h internetovch strnek i slueb tetch stran, dnch odkaz obsaench na internetovch s n i v jejich slubch ani za dn zmny nebo aktualizace internetovch strnek i slueb t Spolenost TomTom Vm poskytuje tyto odkazy a pstup kinternetovm strnkm a slubm tet uze jako psluenstv navc, piem existence dnho odkazu nebo pstupu neznamen schvl h strnek nebo slueb tetch stran ze strany spolenosti TomTom.

10) PRVA TETCH STRAN: Strana, kter nen smluvn stranou tohoto licennho ujednn, nem islativy dn prva tet strany vsouvislosti s dnou podmnkou tohoto licennho ujednn vn, piem toto nebude mt vliv na dn prvo ani opravn prostedek tet strany, kter k dispozici mimo danou pslunou legislativu.

11) PLN DOHODA: Toto licenn ujednn (vetn jakhokoli jeho doplku nebo dodatku, kter rovodnho balku softwaru a/nebo hardwaru), spolen sppadnou omezenou zrukou, stejn jak oli jin ppadn podmnky, pedstavuje plnou dohodu mezi vmi a spolenost TomTom ve vztah twaru a/nebo hardwaru a podprnm slubm (jsou-li njak) a nahrazuje vekerou pedchoz neb snou stn i psemnou komunikaci, nvrhy a sdlen vsouvislosti se softwarem nebo jakoukoli

nou zleitost, na kterou se toto licenn ujednn vztahuje. Pokud budou jakkoli plny y na podprn sluby spolenosti TomTom (netk se Omezen zruky) vrozporu spodmnkami o ujednn, budou platit podmnky tohoto licennho ujednn. Bude-li jakkoli ustanoven icennho ujednn neinn, neplatn, nevynutiteln nebo protiprvn, ostatn ustanoven atn a inn.

i toh toh bud

12) PEKLADY: Rozhodujc verz tohoto licennho ujednn je verze anglick. Jakkoli pekla e jako pomcka.

13) ROZHODN PRVO: Toto licenn ujednn a jakkoli spory vznikl vsouvislosti stmto lic nebo pouvnm softwaru a/nebo hardwaru i jinak podlhaj nizozemskmu prvu. Dohoda OSN o vch pro mezinrodn prodej zbo z roku 1980 nen tmto na toto licenn ujednn aplikovate ory vznikl na zklad tohoto licennho ujednn budou eeny u soud vAmsterdamu (Nizozem u mt vhradn jurisdikci pro vechny takov spory.

Budete-li mt jakkoli dotazy ohledn tohoto licennho ujednn nebo budete-li chtt zjakh odu kontaktovat spolenost TomTom, navtivte internetov strnky spolenosti TomTom na adr ese http://www.tomtom.com.