You are on page 1of 102

လူငယ္တUီးရဲ့ မွတ္တမ္းမဲ့ မွတ္တမ္း

ေရးသူ- ၀င္းႏိုင္Uီး

မွတ္တမ္း (၁)
ေထာက္လွမ္းေရး

ေခါင္းစြပ္နဲ႔ သံေျခက်င္းေန႕ရက္မ်ား

Aဲဒီညက ရဲေဘာ္ေAာင္သူ (ျပည္တြင္းကိစၥေတြမွာ Aဓိက တာ၀န္ရိွသူ) နဲ႔ မမာမာ (ကိုေAာင္သူ႔ ဇနီး) ရဲ့
မိဘေတြAိမ္ (ေတာင္Uကၠလာ၊ (၁၃)ရပ္ကက
ြ ္) ကို က်ေနာ္ေရာက္ေတာ့ ည ကုိးနာရီေလာက္ ရိွပါၿပီ။ မႏၱေလး
ရဟန္းပ်ိဳ သမဂၢက Uီးဇင္းတပါး၊ ေAာက္ ဗကသ (ဗမာႏိုင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢAဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊
ေAာက္ဗမာျပည္) က ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕နဲ႔ သြားေရာက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး၊ AစီAစU္ တခ်ိဳ႕ ခ်ျပၿပီး
က်ေနာ္ ျပန္လာတာပါ။ Aိမ္ေရာက္ေတာ့ ေAာင္သူနဲ႔ ေတြ႔တယ္။

`ေ၀လင္းနဲ႔ ခ်ိန္းထားတာ ဒီေကာင္ ေရာက္မလာဘူး´

ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း ေAာင္သူက ေျပာတယ္။

`ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ´
`မေျပာတတ္ဘူး´
`ေ၀လင္းAိမ္ သြား စုံစမ္းၾကည့္ပါလား´

ေAာင္သူ ထြက္သြားတယ္။ နာရီ၀က္ၾကာေတာ့ ျပန္ေရာက္လာတယ္။

`Aိမ္ကိုလည္း ေ၀လင္း ျပန္မေရာက္ေသးဘူးတဲ့။ သူ႔မိန္းမက ေျပာတယ္´

က်ေနာ္ Aေတြးရခက္သြားတယ္။

`သူ႔မိန္းမ ဘယ္လိုေနလဲ၊ စိတ္ပူေနပုံရလား´


`ဟင့္Aင္း၊ ေAးေAးေဆးေဆးပါပဲ။ ဒီလိုပဲ ျပန္မလာတဲ့ ညေတြ ရိွတယ္ဆိုေတာ့ … …´
`ဒီေကာင္ Aဖမ္းခံရၿပီလို႔ ေAာင္သူထင္လား´
`မေျပာတတ္ဘူး၊ ဘာမဆို ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ AေျခAေနပဲ´

က်ေနာ္ တြက္ခ်က္ၾကည့္တယ္။ Aေျဖမရဘူး။ စိတ္နည္းနည္း ေလးလာတယ္။

`ကုိယ္ ၿမိဳ႕ထဲ သြားလို႔ ရႏိုင္လား´


`မရေတာ့ဘူး၊ Aခု ဆယ္နာရီထုိးေတာ့မယ္။ ကားေတြ ဆုိက္ကားေတြလည္း လုံး၀ မရိွေတာ့ဘူး။
လမ္းေတြေပၚမွာ လူေတြလည္း မရိွေတာ့ဘူး။ စစ္ကားေတြပဲ ပတ္ေမာင္းေနတယ္´
ဟုတ္တယ္။ ကာဖ်ဴးက ဆယ္နာရီဆုိ စၿပီ။ ငါးမိနစ္၊ ဆယ္မိနစ္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။
`ညဆယ္နာရီက မနက္ေလးနာရီထိ ည မထြက္ရ Aမိန္႔´။

***

ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒီAိမ္မွာပဲ Aိပ္ရေတာ့မွာပဲ။ ရပ္ကြက္ထဲမွာ Aိပ္စရာ Aိမ္ သုံးေလးAိမ္ေတာ့ ရိွပါရဲ့။


ဒါေပမယ့္ AဲဒီAိမ္ေတြ Aားလုံးကို ေ၀လင္း သိေနတယ္။ Aဖမ္းခံရထားတဲ့ လူတေယာက္၊ သို႔မဟုတ္
Aဖမ္းခံရၿပီလို႔ သံသယ ၀င္စရာရိွတဲ့ လူတေယာက္ သိႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ မေနသင့္ဘူး။ ဒါေပမယ့္
ဘာပဲေျပာေျပာ AခုAခ်ိန္ က်ေနာ့္မွာ ေရြးခ်ယ္စရာ မရိွေတာ့ဘူး။ ေ၀လင္းလဲ Aဖမ္းခံရခ်င္မွ ခံရမွာပါ။
Aခုေလာက္ဆို Aိမ္ျပန္ေရာက္ေနမွာေပါ့။ စသျဖင့္ က်ေနာ္ ေျဖေတြးေနမိတယ္။ ေAာင္သူကေတာ့ ႏွစ္လမ္း
သုံးလမ္းေက်ာ္က Aိမ္မွာ သြားAိပ္တယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မနက္ေလးနာရီေတာ့ ျမန္ျမန္ေရာက္ခ်င္တယ္။ သုံးနာရီခြဲဆုိရင္ က်ေနာ္ ဒီကထြက္မယ္။ မႏၱေလး


တက္မယ္။ ရန္ကုန္ကေန ခဏေရွာင္ေနမယ္။ မႏၱေလးမွာလည္း လုပ္စရာေတြ ရိွေနတယ္။

Aေတြးေတြ ရွဳပ္ယွက္ခပ္ေနတယ္။ က်ေနာ္ စိုးရိမ္လြန္ၿပီး Aေတြးေတြ ရွဳပ္ေနတာ ထင္ပါရဲ့။ ဒါနဲ႔ စိတ္ထဲ


ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ျဖစ္ေAာင္ Aိမ္သားေတြနဲ႔ ဟိုေျပာဒီေျပာ စကား၀ိုင္း ဖြဲ႔ေနလိုက္တယ္။ ရယ္ရယ္ေမာေမာ။

***

ဆယ္နာရီ။ ဆယ္နာရီခြဲ။ ဆယ့္တနာရီ။ ဆယ့္တနာရီခ။ြဲ ဆယ့္ႏွစ္နာရီ…။ ဟုတ္တယ္။


ဆယ့္ႏွစ္နာရီေလာက္လည္း ေရာက္ေရာ Aိမ္ထဲကို ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ၀င္လာပါေလေရာ။

သူတို႔ ၀င္လာတာ သိပ္ျမန္တာပဲ။ Aားလုံး Aရပ္၀တ္ေတြနဲ႔ပါ။ ေလးငါးေယာက္ ရိွမယ္ထင္တယ္။


လမ္းေပၚမွာလည္း တခ်ိဳ႕ကို လွမ္းေတြ႕ရတယ္။

က်ေနာ္ကလည္း ဘာေၾကာင့္မွန္း မသိ။ AဲဒီAခ်ိန္ တကယ့္ကို ေAးေAးေဆးေဆး။ စိတ္က လုံး၀


ၿငိမ္က်သြားတယ္။ ေစာေစာက ပူပန္တာေတြေတာင္ ေမ့သြားတယ္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး။ (ေနာက္ပုိင္း
ျပန္စU္းစားၾကည့္တုိင္း Aဲဒီတုန္းက က်ေနာ္ ဘာေၾကာင့္ ေAးေAးေဆးေဆး ရိွခဲ့မွန္း Aေျဖမရဘူး။ က်ေနာ္
သတၱိသိပ္ေကာင္းလြန္းလို႔ မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တေန႕ ဒီလိုႀကဳံမယ္ဆုိတာ က်ေနာ္
ပိုင္းျဖတ္ထားၿပီးသား မုိ႔လား။)

မွတ္မွတ္ရရ က်ေနာ္ Aဖမ္းခံရၿပီဆုိၿပီး စိတ္ မခ်မ္းမေျမ့နဲ႔ က်ေနာ့္ကို ေငးစိုက္ၾကည့္ေနတဲ့


Aိမ္သားေတြကိုေတာင္ ႐ိုး႐ုိးခရီးထြက္ခါနီး ႏႈတ္ဆက္သလို လူေစ့ေAာင္ က်ေနာ္ ရယ္ရယ္ေမာေမာ
လိုက္ႏႈတ္ဆက္လိုက္ေသးတယ္။ ေAာင္သူ႔မိန္းမရဲ့ Aေမကိုေတာင္ `ကဲ၊ သြားၿပီAေမေရ႕။ Aေမ
ဒီညေနခ်က္တဲ့ ဟင္းက သိပ္ စားေကာင္းတာပဲ။ က်ေနာ္မေမ့ဘူး´ လို႔ ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေျပာၿပီး ဖက္ရမ္း
ႏႈတ္ဆက္လုိက္ေသးတယ္။
Aေမက ဘာစကားမွ ျပန္မေျပာႏိုင္ဘူး။ က်ေနာ့္ကို ေငးေနတယ္။ (မာမာ့ Aေမက က်ေနာ္ေျပာခဲ့တဲ့ Aဲဒီ
ေနာက္ဆုံးစကားကို က်ေနာ့္ကို ဖမ္းသြားၿပီး ေနာက္ပုိင္း ေျပာ မဆုံးဘူးတဲ့။)

ေထာက္လွမ္းေရးေတြက Aိမ္ထဲကေန Aျမန္ဆုံး ျပန္ ထြက္ခ်င္ပုံရတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲမွာ Aၾကာႀကီး ေနခ်င္ဟန္


မတူဘူး။ က်ေနာ့္ ပစၥည္းေတြကို ကမန္းကတမ္း ရွာၿပီး (ဘာပစၥည္းမွလည္း သူတို႔ မေတြ႔ပါ) က်ေနာ့္ကို
လက္ထိပ္ခတ္တယ္။ (လက္ထိပ္က လက္မ ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူးၿပီး ခတ္တဲ့ လက္ထိပ္)။ ေAာင္သူကိုလည္း သူ
သြားAိပ္တဲ့ Aိမ္ကေန ဖမ္းလာတာ ေတြ႔ရတယ္။

`ေဇာ္ထက္ ဘယ္မွာလဲ´

လာဖမ္းတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြထဲက Aႀကီးဆုံးလို႔ ယူဆရသူက ေမးတယ္။ ေဇာ္ထက္က က်ေနာ္ ထုိင္းမွာ


ရိွတုန္းက ျပည္တြင္ကို Aရင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ လႊတ္ထားတဲ့ ရဲေဘာ္ပါ။

က်ေနာ္က…

`မေန႕ထဲက ထြက္သြားတာ ျပန္မေရာက္ဘူး´


`ဘယ္မွာ ရိွႏိုင္လဲ´
`မေျပာတတ္ဘူး´

သူတုိ႔က ညတြင္းခ်င္း Aကုန္ ဖမ္းခ်င္ပုံရတယ္။ Aမွန္က ေဇာ္ထက္ ဘယ္မွာ ရိွတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ သိပါတယ္။
ညေနကမွ သူ႕ကုိ က်ေနာ္ တေနရာ လႊတ္လိုက္တာပဲ။ (ရဲေဘာ္ ေဇာ္ထက္ရဲ့ စြန္႔စားခန္းေတြ Aေၾကာင္း
ေျပာမယ္ဆုိရင္ Aမ်ားႀကီးပါ။ တာ၀န္တခု ေပးလိုက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ပဲ Aခက္Aခဲ ရိွရိွ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ
AေျခAေန မေပး မေပး၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ Aႏၱရာယ္ မ်ားမ်ား၊ မျဖစ္ ျဖစ္ေAာင္ လုပ္တတ္ၿပီး၊ လုပ္ၿပီးရင္လဲ
`ေဟာဒီမွာ က်ဳပ္ဗ်´ ဆုိၿပီး ရင္ေကာ့ ေျပာတတ္တဲ့ ရဲေဘာ္ပါ။ Aခုေတာ့ ဆုံးပါးသြားရွာပါၿပီ)။

Aဲဒီညက တျခား ရဲေဘာ္ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ Aိမ္ကိုလည္း တျခားေထာက္လွမ္းေရး Aဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႕က သြား


၀ိုင္းေသးေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းမွာ သိရပါတယ္။ Aိမ္ေတြမွာ သူတုိ႔ မရိွၾကလို႔ မမိလိုက္ပါ။ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက
သူတုိ႔ ထင္ရတဲ့ ေနရာေတြ သြားေရာက္ ေမႊေႏွာက္ ရွာေဖြၾကေသးေပမယ့္ ေဇာ္ထက္ကိုလည္း မမိလိုက္ပါ။

လမ္းထိပ္ေရာက္ေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက က်ေနာ္နဲ႔ ေAာင္သူ႕ကို Aသင့္ စက္ႏိႈးေစာင့္ေနတဲ့ Aီး-၂၀၀၀


ကားတစီးေပၚ တက္ခိုင္းတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး တေယာက္က ေဘးမွာ။ က်ေနာ့္ခါးကို ေသနတ္ေျပာင္းနဲ႔
ခပ္တင္းတင္း ေထာက္ထားတယ္။ Uကၠလာက လမ္းၾကမ္းေတာ့ ကားက ခုန္ေနတယ္။ ၀ုန္း၀ုန္းဒိုင္းဒုိင္း။
ကားထဲမွာေတာ့ တိတ္ဆိတ္လို႔။

ေထာက္လွမ္းေရးေတြကလည္း ဘာစကားမွ မေျပာၾကဘူး။ က်ေနာ္ တခုခု ေျပာခ်င္လာတယ္။ ဒါနဲ႔ ေAာင္သူ႕ကို


မ်က္ေစ့ လွမ္း မွိတ္ျပလိုက္တယ္။ ကားတခ်က္ ခုန္လိုက္တုိင္း ခုန္လိုက္တုိင္း က်ေနာ့္ နံေဘးကို ေထာက္ထားတဲ့
ေသနတ္က က်ေနာ့္ကို ေဆာင့္ေဆာင့္ တုိးလာတာ သတိထားမိတယ္။ ဒါနဲ႔ က်ေနာ္က ရယ္ၿပီး ေသနတ္နဲ႔
ေထာက္ထားတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးကို-
`Aဟမ္း၊ Aဟမ္း၊ ဒီမွာ Aကို။ လမ္းက ၾကမ္းလုိ႔ ကားက ေဆာင့္ေနတယ္။ မေတာ္တဆ က်ည္ဆံ
ထြက္သြားUီးမယ္။ က်ေနာ္က ဒီAလုပ္ေတြသာ လုပ္ေနတာ ေသမွာေတာ့ Aေၾကာက္သား။ ေသနတ္
ေဘးဖယ္ထားရင္ မေကာင္းဘူးလား´

က်ေနာ္က တမင္ေနာက္ေျပာင္ ေျပာတာပါ။ သူတို႔ကလည္း ဒါကို သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မရယ္ၾကပါဘူး။ ဘာ


စကားမွလည္း ျပန္ မေျပာၾကပါဘူး။ ေသနတ္ကိုလည္း ေထာက္ထားတာကေန ဖယ္မေပးပါဘူး။ က်ေနာ့္ကိုေတာ့
၀ိုင္းၿပီး စိုက္ၾကည့္ေနၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ကားေပၚမွာ တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္သြားျပန္ပါေရာ။ ဒါနဲ႔ က်ေနာ္က-

`Aဟမ္း၊ Aကိုတုိ႕ကို က်ေနာ္ တခုေျပာျပခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က လက္နက္ေတြ ဘာေတြနဲ႔ မဆုိင္ဘူး။


Aၾကမ္းမဖက္ Non-violence ပဲ စိတ္၀င္စားတာ။ ဒီလိုလူေတြကိုပါ Aကိုတို႔က ခုလို ဖမ္းတယ္ဆီးတယ္ ဆုိေတာ့
က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသား Aားလုံးကို ေသနတ္ကို ယုံၾကည္ခိုင္းတာ။ တနည္းAားျဖင့္ ေတာထဲကို
ေမာင္းထုတ္တာနဲ႔ တူေနၿပီ။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း ေတာထဲ မသြားခ်င္ဘဲ သြားၾကရရေရာ´
`ေဟ့ေကာင္။ မင္း ေသာက္ပါးစပ္ ပိတ္ထားစမ္း´

ေရွ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေAာင္သူ႔ေဘးမွာ ထုိင္ေနတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးက Aံႀကိတ္သံနဲ႔ လွမ္းေျပာလိုက္တာပါ။

`မဟုတ္ဘူးေလ။ Aကုိတို႔ စU္းစား´

က်ေနာ့္စကား မဆုံးလုိက္ရဘူး။ ေဘးက လူက က်ေနာ့္နံေဘးကို ေသနတ္ေျပာင္းနဲ႔ ေဆာင့္ထုိးလိုက္တာ


က်ေနာ္ `Aင့္´ခနဲ Aသက္ရွဴၾကပ္သြားတယ္။

`ေဟ့ေကာင္။ မင္းေသာက္တရား ေဟာတာကို နားေထာင္ဖုိ႕ မင္းကို ဖမ္းလာတာ မဟုတ္ဘူး။ မင္း


ေသာက္ပါးစပ္ေတာ့ ဟိုေရာက္မွ ေတြ႕မယ္။ မေA-´

ဆဲရင္း ေသနတ္ေျပာင္းနဲ႔ ထပ္ၿပီး ေဆာင့္ထုိးျပန္တယ္။ ေနာက္တေယာက္က-

`ေAာက္ဆင္းထုိင္စမ္း´

က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္လည္း ထိုင္ခုံေပၚက ဆင္းၿပီး ကားၾကမ္းျပင္ေပၚ ဆင္းထုိင္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကို


ေခါင္းစြပ္ Aမည္းႀကီးေတြ စြပ္ခ်လိုက္တယ္။ ေမွာင္မည္းသြားတယ္။ ဘာမွ မျမင္ရေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္ နည္းနည္း
တြန္႔သြားတယ္။ Aႏၱရာယ္ Aနံ႔ စရလာတယ္။

ကားက ဟိုေကြ႕ ဒီေကာက္နဲ႔ ေမာင္းေနတာ သတိထားမိတယ္။ Aေကြ႕ေတြကို လိုက္မွတ္ၾကည့္တယ္။


မ်ားလုိက္တာ။ ၾကာေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ (ေထာက္လွမ္းေရး စာAုပ္ေတြထဲမွာ ပါေလ့ရိွတဲ့ Aတုိင္း ကားထဲ
ဖမ္းလာသူ ေနရာ မမွတ္မိေAာင္ လုပ္ေနတာလားလုိ႔ ေတြးမိတယ္)။

ႏွစ္နာရီေလာက္ ၾကာေတာ့ ကားရပ္သြားတယ္။ ေမးျမန္း ေAာ္ဟစ္သံတခ်ိဳ႕ ၾကားရတယ္။ Aေစာင့္ဂိတ္ တခုနဲ႔


တူပါရဲ့။ ေနာက္ေတာ့ ကားက ၿခံ၀င္းတခုထဲ ေမာင္း၀င္လိုက္တယ္လို႔ ထင္မိတယ္။ ခဏၾကာေတာ့ ရပ္သြားတယ္။
`ထစမ္း´
`သြား´

ေခါင္းစြပ္ မည္းမည္းထူထူႀကီး စြပ္ထားတာဆိုေတာ့ မ်က္လုံးထဲမွာ ေမွာင္ပိန္းေနတာ။ ဒီၾကားထဲ လက္ထိပ္ကလဲ


ခပ္ေသးေသးဆုိေတာ့ ကားAေနာက္ဖက္ကို ေျခေထာက္နဲ႔ စမ္းၿပီးသြားရတယ္။ ေAာက္ ျပဳတ္က်သြားမွာ
စိုးလို႔ပါ။ တကယ္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာ မလိုပါဘူး။ Aဲဒီလို ကားၾကမ္းျပင္ကို စမ္းစမ္း သြားေနခ်ိန္မွာပဲ
ေထာက္လွမ္းေရး တေယာက္က ေနာက္ကေန က်ေနာ့္ကို တAားေဆာင့္ကန္ထည့္လိုက္တာ ကားေပၚကေန
ေAာက္ကို ဘယ္လို ျပဳတ္က်သြားမွန္း မသိလိုက္ဘူး။ ေAာက္ေရာက္လို႔ Aလန္႕တၾကား လူးလဲ
ထမယ္ႀကံ႐ုံရိွေသး။ ေAာက္မွာ Aရန္သင့္ ေစာင့္ေနတဲ့ လူေတြက ေAာ္ဟစ္ဆဲဆိုရင္း က်ေနာ့္ကို
၀ိုင္းကန္ၾကပါေလေရာ။ လူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္လည္း မသိဘူး။ သူတို႔ ၀ိုင္းကန္ၾကတာ
ဘယ္ေလာက္ၾကာမွန္းလည္း မသိဘူး။ က်ေနာ္ သတိရေနသလား။ သတိလစ္ေနသလား။ က်ေနာ့္ကိုယ္ထဲမွာပဲ
က်ေနာ္ ရိွေနေသးလား။ ဒါမွမဟုတ္ တျခား တေနရာရာမွာလား။

က်ေနာ့္ကိုယ္ထဲမွာပဲ က်ေနာ္ရိွေနတာ ေသခ်ာခ်ိန္မွာေတာ့ က်ေနာ့္ကို သူတို႔ လမ္းတေလွ်ာက္ ဒရြတ္တိုက္


ဆြဲသြားေနၾကပါၿပီ။ ေနာက္ က်ေနာ့္ကို Aခန္းတခန္းထဲကို Aထုပ္တထုပ္ ပစ္ထည့္လိုက္သလို
ပစ္ထည့္လိုက္တယ္။ Aခန္းထဲ က်ေနာ္ ပုံလဲေနတယ္။

`ထ ထိုင္စမ္း´
`နံရံကို မွီစမ္း´

က်ေနာ္ Aလန္႔တၾကား လူးလဲထ၊ နံရံကို မွီရင္း ေဆာင့္ေၾကာင့္ ထိုင္ေနရတယ္။ သူတို႔ Aျပင္ထြက္သြားၾကၿပီး


တံခါးပိတ္သံ ၾကားရတယ္။ တကုိယ္လုံး ဆတ္ဆတ္တုန္ေAာင္ နာၿပီး က်ေနာ္ ေမာေနတယ္။ စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္လဲ
တစိမ့္စိမ့္ ၀င္လာတယ္။ ဒီေကာင္ေတြ လုပ္ပုံကိုင္ပုံက ေသာက္ရမ္းၾကီးပါလား။ ဘာေတြ ျဖစ္လာUီးမလဲ။
မွန္းမရတာက ပို ဆိုးတယ္။ ေခါင္းစြပ္ႀကီးကလည္း စြပ္ထား၊ ေခါင္းစြပ္ထဲမွာလည္း ေမွာင္မည္းေနေတာ့
Aားငယ္သြားသလိုပဲ။ လူက ဒီမ်က္လုံး ဒီAလင္းကိုပဲ Aားကုိးေနရတာ မဟုတ္လား။ မ်က္လုံး ရိွေပမဲ့လဲ မျမင္ရ၊
ေမွာင္မည္းမည္းႀကီး ျဖစ္ေနေတာ့ စိတ္က ငယ္သြားတာနဲ႔ တူပါရဲ့။ မေရရာ၊ မေသခ်ာသလုိႀကီး ခံစားရတယ္။

(ေခါင္းစြပ္ စြပ္တဲ့ကိစၥမွာ လူနဲ႔ ေနရာေတြကို မမွတ္မိေAာင္ ဆိုတဲ့Aျပင္ Aဲဒီလို စိတ္ထားမ်ိဳး


၀င္သြားေAာင္လည္း ရည္ရြယ္ပုံရပါတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး စ ေရာက္ေရာက္ျခင္း ဖမ္းဆီးလာသူေတြကို လူ
Aဆင့္Aတန္းမေပးဘဲ ေAာက္တန္းစား သတၱ၀ါ တေကာင္လုိ၊ တိရိစၧာန္တေကာင္လို ႏွိမ္ခ် ႐ိုင္းပ်ၿပီး
ဆက္ဆံတာကလည္း စိတ္သိမ္ငယ္သြားေAာင္၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈ ပ်က္သြားေAာင္ လုပ္တာပါပဲ။
Aဲဒီတုန္းကေတာ့ Aဲဒါေတြ က်ေနာ္ မသိပါဘူး)။

Aခန္းထဲမွာေတာ့ က်ေနာ္ တေယာက္ထဲ။ တိတ္ဆိတ္လို႔၊ ေမာဟိုက္လုိ႔၊ ေလွာင္Aိုက္လို႔၊ ေျခာက္ျခားလုိ႔။


ၿပီးေတာ့ စိတ္ေတြရွဳပ္ေထြးလို႔လည္း ေနေသးတယ္။ က်ေနာ့္Aထင္ တနာရီေလာက္လား၊ ႏွစ္နာရီေလာက္လား
Aၾကာမွာ တံခါးကို `ဒုိင္း´ခနဲ ေဆာင့္ကန္ ဖြင့္သံ ၾကားရတယ္။ လန္႔သြားတယ္။ `ေဟး´ `ေဟး´ နဲ႔ ညာသံေတြ
ေပး၊ ၀ုန္း၀ုန္းဒိုင္းဒုိင္းနဲ႔ Aခန္းထဲ ေျပး၀င္လာၾကတာ။ ေတာမွာ ႏြားAုပ္ၿပိဳင္က်သလိုပ။ဲ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ေတြ
ေAာ္ဟစ္ဆဲေရး၊ က်ေနာ့္ကို စစ္ဘိနပ္ေတြနဲ႔ ၀ိုင္းကန္ၾက၊ ၀ုိင္းနင္းၾက။ မွတ္မွတ္ရရ၊ တေယာက္က `ငါ´ နဲ႔
ကိုင္တုတ္ၿပီး မ်က္ႏွာကို ေရွ႕တည့္တည့္ကေန ျဖတ္႐ိုက္ထည့္လိုက္တာ က်ေနာ့္မ်က္လုံးထဲ မီး
၀င္း၀င္းေတာက္သြားတယ္။ လက္ထိပ္က ေနာက္ျပန္ခတ္ထားတာ ဆိုေတာ့ မ်က္ႏွာကို လက္နဲ႔ ပိတ္ကာလို႔
မရဘူးေပါ့။ ေနာက္တခါ Aဲဒီလိုပဲ ျဖတ္႐ိုက္ျပန္တယ္။ မ်က္လုံးထဲ ၀င္းခနဲ။ ေနာက္တခါ။ ၀င္းခနဲ။ ေနာက္တခါ…

Aား။ မ်က္လုံးေတြ။ မ်က္လုံးေတြ ရိွေသးရဲ့လား။ လြင့္စင္ထြက္မ်ား က်သြားၿပီလား။ မ်က္လုံးထဲက


ေစးေစးျပစ္ျပစ္ Aရည္ေတြ စီးက်လာတယ္။ ေသြးေတြလား။

`ဟင္း။ မင္းတုိ႕က မင္းတုိ႕ကို မင္းတုိ႕ လည္လွၿပီ ထင္ေနလား။ လႊတ္ေပးထားလို႔ ထားမွန္းမသိ။ မေA- ေတြ´

က်ေနာ္ ၿငိမ္ေနတယ္။ Aသံမထြက္ေAာင္ မနည္း ႀကိဳးစားေနရတယ္။ မညည္းနဲ႔။ မေAာ္နဲ႔။

`လမ္းတုန္းကလို စကားေတြ ဘာေတြ ေျပာAုံးေလကြာ´


`တရားေဟာAုံးေလကြာ´
`-ီး Non-violence လားကြ´
`တကယ့္ Non-violence က ဒီမွာကြ´

႐ိုက္တယ္။ ထပ္႐ိုက္တယ္။ ကန္တယ္။ ႐ိုက္…

မရပ္ၾကေတာ့ဘူးလား။ မရပ္ၾကေတာ့ဘူးလား။ ယU္ေက်းတဲ့ ေဟာဒီ ရာစုႀကီးမွာ။ ပညာတတ္တေယာက္၊


Aရပ္ရွည္ရွည္ ပိန္ပိန္ကိုင္းကိုင္း။ သူရဲေကာင္းျဖစ္ဖုိ စိတ္မ၀င္စားသူ။ ဒါေပမယ့္ Aဓိပၸာယ္ တစုံတရာနဲ႕
Aသက္ရွင္လိုသူ၊ လူ႔သိကၡာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုသာ ယုံၾကည္သူ။ Aဲဒီ
လူတေယာက္ …

Aလုိ…။ က်ေနာ္ ဘယ္ေရာက္ေနပါလိမ့္။ က်ေနာ္ ေမာေနတယ္။ Aသံထြက္ၾကည့္တယ္။ မရဘူး။

စစ္ဘိနပ္ေတြ၊ စစ္ဘိနပ္ေတြ…။ ေရွ႕မွာ၊ ေနာက္မွာ၊ ၀ဲမွာ၊ ယာမွာ၊ တခါတခါ ရင္ဘတ္ေပၚမွာ။ AဲဒီAခ်ိန္


လူတေယာက္ရဲ့ ဘ၀ဟာ ဘာမွ မေသခ်ာေတာ့ဘူး။ Aသက္ရွင္မႈ၊ Aနာဂတ္၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ…။ ဘာမွ
မေသခ်ာေတာ့ဘူး။

က်ေနာ္ ေAာ္မိသလား၊ မေAာ္မိသလား။ သံမံတလင္း ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ က်ေနာ္ လိမ့္ေနတာပဲ။ ေနာက္


က်ေနာ့္ကို ဆြဲထူၿပီး နံရံမွာ ကပ္ ထုိင္ခိုင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထုိင္လို႔ မရဘူး။ ပုံလက
ဲ ်သြားတယ္။ တေယာက္က
ဆြဲထူၿပီး ကိုင္ေပးထားတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္ တေယာက္က ႐ိုက္ရ၊ ကန္ရတာ Aားမရရွာေသးဘူး ထင္ပါရဲ့။
က်ေနာ့္လည္ပင္းကို ျဖတ္႐ိုက္လိုက္တာ က်ေနာ္ Aသက္ရွဳမရ ျဖစ္သြားတယ္။ က်ေနာ္ ခဏ
သတိလစ္သြားသလားပဲ။ (လည္ပင္းကို Aဲဒီလုိ ျဖတ္႐ိုက္ထားတဲ့ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္း
ေရေသာက္တာေတာင္ ခက္ေနတယ္။ နင္ေနတယ္။ နာေနတယ္)။

က်ေနာ္ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ သတိထားမိခ်ိန္မွာေတာ့ Aခန္းထဲမွာ က်ေနာ္ တေယာက္ထဲ။ သူတုိ႔


မရိွၾကေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္လည္း ပုံလေ
ဲ နတယ္။ A႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္ဆုိတာ ဒါမ်ိဳးကို ေခၚတာ ထင္ပါရဲ့။ နံ႐ိုးေတြ
က်ိဳးကုန္ၿပီလား။ မ်က္လုံးေတြေရာ ရိွေသးလား။ Aသက္ရွဴလုိ႔ မ၀ဘူး။ မွ်င္းၿပီး နည္းနည္း ရွဴေနရတယ္။
(ေထာင္ထဲေရာက္လုိ႔ တလၾကာထဲAထိ ညာဘက္ နံ႐ုိးေတြက ေAာင့္ေနတယ္။ Aသက္ကို နည္းနည္းခ်င္း ခြဲၿပီး
ရွဴရတယ္။ Aျပည့္ ရွဴလို႔ မရဘူး။ ဟိုဘက္ ဒီဘက္ လွည့္ဖို႔ ကိစၥေလာက္ကုိပဲ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆယ့္ငါးမိနစ္၊ မိနစ္
ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ၾကာေAာင္ လွည့္ယူရတယ္။ ဒါေတာင္ မေAာ္ဘ၊ဲ မညည္းဘဲ လွည့္လို႔ မရဘူး။ ေထာင္က
ေဆးကု မေပးဘူး။ Aိမ္ကေန ေဆးမွာၿပီး ကုယူရတယ္)။

Aေတာ္ၾကာေတာ့ တံခါးေဆာင့္ဖြင့္သံ၊ ေျခသံေတြ ၾကားရျပန္တယ္။ ေဆာ္ၾကUီးမွာပဲ ထင္ပါရဲ့။


သတိလစ္သြားလိုက္စမ္းပါ။ ေဟ့ေကာင္။ ၀င္းႏိုင္Uီး။ သတိလစ္လိုက္စမ္း။ ဟုတ္တယ္။ က်ေနာ္လန္႔ေနတယ္။
မလန္႔ေAာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္တယ္။ မေAာင္ျမင္ဘူး။ မ်က္လုံးကလည္း မျမင္ရဘူး။ နားနဲ႔ပဲ ၾကည့္ေနရတာ။

ဒါေပမယ့္ ဒီတခါေတာ့ မ႐ိုက္ဘူး။ ေမးခြနး္ ေတြ စေမးတယ္။ ကိုယ္ေရး Aခ်က္Aလက္ေတြကို Aရင္


စေမးတယ္။ ၿပီးေတာ့ တျခားေမးခြန္းေတြ …။

(ဒီေနရာမွာ တခုျဖတ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ ေ၀လင္း ကိစၥပါ။ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ က်ေနာ္ေနတဲ့ Aိမ္ထဲ


၀င္လာခ်ိန္မွာ ေ၀လင္း Aဖမ္းခံရၿပီဆုိတာ မွန္းဆႏိုင္ေပမယ့္ AတိAက် ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ ေထာက္လွမ္းေရး
စခန္းေရာက္ၿပီး ေမးခြန္းေတြ စေမးမွပဲ ေ၀လင္း Aဖမ္းခံရတာ ေသခ်ာသြားပါတယ္။ သူ Aဖမ္းခံရပုံက ဒီလိုပါ။

ABSDF A ဖြဲ႔ရိွရာ ထုိင္းနယ္စပ္ကို ျပန္ေတာ့မယ့္၊ ျပည္တြင္းကို လွ်ိဳ႕၀ွက္တာ၀န္နဲ႔ ေရာက္ေနတဲ့ ABSDF A ဖြဲ႕က


ရဲေဘာ္ႏွစ္Uီး (ျမင့္ေဆြနဲ႔ ေA ာင္ႏိုင္။ ယခု ေသဒဏ္က်ခံထားရသူ ႏွစ္Uီး၊ ျမင့္ေဆြကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာပဲ
ဆုံးပါးသြားပါၿပီ) လူ႕ေဘာင္သစ္ပါတီ ႐ုံးခန္းကို A ဒ
ဲ ီေန႔က ေရာက္လာၾကပါတယ္။ သူတို႔က နယ္စပ္ မျပန္ခင္
ေ၀လင္းနဲ႔ A ေရးတႀကီး ေတြ႔လိုေၾကာင္း၊ ေ၀လင္းဆီက A ကူA ညီရမွ ျဖစ္မယ့္ A ေၾကာင္း လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ
A တြင္းေရးမွဴးကတဆင့္ A ခ်ိန္းA ခ်က္ လုပ္ပါတယ္။ ေနာက္ တာေမြက လက္ဘက္ရည္ဆုိင္ တဆိုင္မွာ
ခ်ိန္းတယ္။ ဆိုင္ကို ေ၀လင္းေရာက္ခ်ိန္မွာ ျမင့္ေဆြနဲ႔ ေA ာင္ႏိုင္တုိ႔ကို စားပြဲ တလုံးမွာ ထုိင္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။
စားပြဲမွာ ထုိင္မိရင္ပဲ ျမင့္ေဆြနဲ႔ ေA ာင္ႏိုင့္ A မူA ရာကို ၾကည့္ရင္း တခုခုေတာ့ မွားေနၿပီလို႔ စိတ္ထဲ မသိုးမသန္႔
ျဖစ္တာနဲ႔ ဆုိင္ထဲကေန ေ၀လင္း ကမန္းကတန္း ျပန္ထြက္တယ္။ A ဒ
ဲ ီA ခိ်န္ ေဘးနားက စားပြဲမွာ ထုိင္ေနသူေတြ
ထလာၿပီး ေ၀လင္းကို ၀ိုင္းပိတ္ဆုိ႔၊ လက္ထိပ္ခတ္၊ ေလးဘီးကားတစီးေပၚ ပစ္တင္၊ ၀ိုင္းဖိ၊ ကားကို A တင္း
ေမာင္းေျပးပါေတာ့တယ္။

A မွန္က လူ႔ေဘာင္သစ္ A တြင္းေရးမွဴး မသိလို႔ပါ။ ျမင့္ေဆြနဲ႔ ေA ာင္ႏိုင္တုိ႔ကို လူ႔ေဘာင္သစ္ ႐ုံးခန္း၊


A တြင္းေရးမွဴးဆီ ေရာက္ခ်ိန္မွာ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ A တူ ပါလာတာပါ။ ေ၀လင္းနဲ႔ A ခ်ိန္းA ခ်က္ လုပ္ခိုင္းတဲ့
A စီA စU္ကလည္း ေထာက္လွမ္းေရးပဲ စီစU္တာပါပဲ။ ျမင့္ေဆြနဲ႔ ေA ာင္ႏိုင္တုိ႔က နယ္စပ္ကေန လက္နက္ေတြ
ျပည္ထဲကို သြင္းလာသူေတြ၊ နယ္စပ္ျပန္ခါနီးမွာ ဖမ္းမိသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ A မႈတြဲမွာ A ဖမ္းခံရသူေတြ
မနည္းပါဘူး။)

ေထာက္လွမ္းေရးေတြက က်ေနာ့္ကို ၾကမ္းျပင္ေပၚကေန ေနာက္မွီပါတဲ့ ခုံတလုံးေပၚ ေျပာင္းၿပီး ထုိင္ခိုင္းတယ္။


က်ေနာ္လည္း မွီေနတယ္။ ဘယ္A ခိ်န္၊ ဘယ္A ခ်က္ ႐ိုက္ေတာ့မွာလဲ ဆိုတဲ့ A သိက တကယ္
A ႐ိုက္ခံရတာထက္ ပိုနာတယ္ထင္တယ္။ ဟုတ္တယ္။
သူတို႔ ေမးခြန္းေမးပုံကလည္း မ်က္ႏွာကို ျဖတ္ ျဖတ္႐ိုက္လိုက္သလိုပါပဲ။ A သံနိမ့္ျမင့္ A တက္A က် မရိွ။
A သံေသ။ ေက်ာက္သား ေက်ာက္ဆိုင္လို A သံမ်ိဳးနဲ႔။ ၿပီးေတာ့ ရထားတစင္း ျဖတ္ေမာင္းသြားသလိုမ်ိဳး ေ၀ါခနဲ
ေမးခ်တာ။ မဟုတ္ဘူး။ မဟုတ္ဘူး။ ရထားက ျဖတ္ေမာင္းသြားတာ မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ္ေပၚ ျဖတ္ႀကိတ္သြားတာ။

စ ေမးေတာ့ က်ေနာ္ ခ်က္ခ်င္း မေျဖႏိုင္ေသးဘူး။ A ဲဒါကိုပဲ ခ်က္ခ်င္း မေျဖရေကာင္းလားဆိုၿပီး ထုံးစံA တုိင္း


မ်က္ႏွာကို ျဖတ္႐ိုက္ျပန္တယ္။ ႐ိုက္တာကလည္း ျပင္းလုိက္တာ။ တခါတခါ ထုိင္ခုံေပၚကေန လူက ေA ာက္ကို
ျပဳတ္ျပဳတ္က်သြားတယ္။ မ်က္ႏွာကို ေရွ႕တည့္တည့္က ျဖတ္႐ိုက္တာဆုိေတာ့ မ်က္လုံးထဲ ၀င္းခဲ လက္ခနဲေပါ့။
တခါတခါလည္း ဘာမွ A ေၾကာင္း မရိွဘဲ ႐ိုက္ရင္ ႐ိုက္ျပန္ပါေရာ။

(ရန္ညိွဳး ရန္စ မရိွဘဲ လူတေယာက္ကို ဘာလို႔မ်ား ခုေလာက္ လြယ္လြယ္ကူကူ ရက္ရက္စက္စက္


႐ိုက္ႏွက္ႏိုင္ပါလိမ့္။ ဒီစိတ္ထားက A ဒ
ဲ ီတုန္းက က်ေနာ့္A တြက္ A ဆန္းပဲ။ နားလည္လို႔ မရဘူး။ သူတုိ႔ကိုလည္း
A ့ံA ားသင့္မိတယ္။ လူတေယာက္ဟာ ဒီေလာက္ ရက္စက္ႏိုင္လား။ ဒီေလာက္ ႐ိုင္းစိုင္းႏိုင္လား။ သူတို႔မွာ
ဇနီးမယားနဲ႔ သမီးသားေတြ ရိွၾကမွာပါ။ A ိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ဒီ ရက္စက္တဲ့၊ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့ လက္ေတြနဲ႔
ဇနီးမယားကို ဖက္ေပြ႔ႏိုင္ၾကသလား။ သမီးသားကို ခ်ီေပြ႕ ယုယႏိုင္ၾကသလား။)

ေမးခြန္းကို ေျဖတဲ့A ခါ ေလးေနရင္ တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ္ ျဖစ္ေနရင္လည္း ႐ိုက္ျပန္ေရာ။ သူတို႔ သေဘာက


ခ်က္ခ်င္း မေျဖတာ၊ တြန္႔ဆုတ္ တြန္႔ဆုတ္ ျဖစ္ေနတာဟာ လိမ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတာလုိ႔ ယူဆထားပုံရတယ္။
တကယ္ေတာ့ သူတို႔ ေမးခြန္းေတြမွာ က်ေနာ္ ေျဖႏိုင္တာလည္း ရိွ၊ မေျဖႏိုင္တာလည္း ရိွ။ မေျဖဘူးဆုိတာက
က်ေနာ္ A မွန္တကယ္ မသိတာေတြေရာ၊ သိေပမယ့္ A ေျဖေပးလို႔ မျဖစ္တာပါ ပါပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲေဘာ္ေတြကို
မထိခိုက္ေA ာင္၊ A ဖမ္း မခံရေသးသူေတြနဲ႔ လုပ္လက္စ A လုပ္ေတြ မထိခိုက္ေA ာင္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္A ခန္း
က႑ကိုလည္း မႀကီးမားေA ာင္ေပါ့။ ကုိယ့္ကို တာ၀န္ႀကီးတယ္လို႔ သူတုိ႔ မယူဆရင္ A မႈေပါ့တယ္။ ကုိယ့္ကို
A ေၾကာင္းျပဳၿပီး A ဖမ္းခံရတဲ့လူ A ေရA တြက္လည္း နည္းတယ္။

(တခ်ိဳ႔ A မႈေတြမွာ ဒီသေဘာကို မလိုက္နာတဲ့ A တြက္ A ဖမ္းခံရသူ A ေရA တြက္ မ်ား႐ုံမက တိုက္႐ိုက္
မသက္ဆုိင္သူေတြပါ ပါသြားပါတယ္။ A က်ိဳးဆက္ကေတာ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ရဲေဘာ္A ခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္း
ကြဲျပားသြားၾကတာ၊ လူထုရဲ့ A ားတက္သေရာ A ကူA ညီေတြ ေလ်ာ့က်သြားတာပါ။ A မႈA ားလုံးကို
မဆိုလုပ
ိ ါဘူး။ ယူဂ်ီA လုပ္ရဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ က်ဆင္းသြားျခင္း A ေၾကာင္းေတြထဲမွာ A ဒ
ဲ ီA ခ်က္က A ဓိက
က်ပါတယ္။ A စစ္ခံရာမွာ မတတ္သာတဲ့ A ဆုံး မေျပာမျဖစ္ ေဖာ္ရ ေျပာရေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဖမ္းလို႔ မရႏိုင္တဲ့သူ၊
ဖမ္းလို႔ မလြယ္ႏိုင္တဲ့သူ A တတ္ႏိုင္ဆုံး ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တျခားA ခ်က္ေတြလည္း A မ်ားႀကီးပါ။ တိုက္ဆိုင္တဲ့
A ခ်ိန္တခ်ိန္မွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ယူဂ်ီလုပ္ငန္းရဲ့ A ေရးႀကီးတဲ့ A ားနည္းခ်က္ေတြ A ေၾကာင္း
ေဆြးေႏြးၾကည့္ခ်င္ပါေသးတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း A ားနည္းခ်က္ေတြနဲ႔ပါ။

ေနာက္ပိုင္း က်ေနာ့္ A ေတြ႕A ၾကဳံA ရ ေျပာရရင္ ေျဖႏုိင္တာကို ျမန္ျမန္ A ေျဖေပးၿပီး မေျဖႏိုင္တာကိုေတာ့


မသိဘူး ဆုိၿပီး `ဘူး´ ခံတာ၊ ဘူးခံလို႔ A ႏိွပ္စက္ခံရတာ ပိုေကာင္းတယ္။ ခံေတာ့ ခံရမွာပဲ။ တကယ္ေတာ့
ေထာက္လွမ္းေရးမွာ လိမ္တဲ့ကိစၥက သတိနဲ႔ မလုပ္ရင္၊ သတိမႀကီးရင္ သိပ္ A ႏၱရာယ္မ်ားတာမ်ိဳးပါ။
ကုိယ့္A တြက္ေရာ ကုိယ့္ရဲေဘာ္ေတြ A တြက္ပါ ။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ သိပ္A ေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥ
နည္းနည္းေလာက္ပဲ ႀကိဳတင္ ေရြးခ်ယ္၊ ျပင္ဆင္၊ သတိထားၿပီး လိမ္တာ ေကာင္းတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆုိေတာ့
လိမ္တာက ရက္ေတြ ၾကာလာတဲ့ A ခါ ကေယာင္ကတမ္းေတြ ျဖစ္လာတဲ့ A ခါ (ေနာင္မွာ ျဖစ္လည္း
ျဖစ္လာတယ္) ကုိယ္ ဘယ္လုိ လိပ္ထားတယ္ဆုိတာ ကိုယ့္ဖာသာ ေမ့ေမ့သြားေတာ့ တခ်ိဳ႕ လိမ္ထားတာေတြ
ေပၚသြားၿပီး A ဒ
ဲ ီA ခါက်ေတာ့ သူတုိ႔က ပိုၿပီး ပက္ပက္စက္စက္၊ ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္ပါတယ္။

တၿပိဳင္တည္း ဖမ္းမိတာ ႏွစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္ A ထက္ ျဖစ္ခဲ့ရင္ လူခြဲေမး၊ လူခြဲစစ္ၿပီး ထြက္ခ်က္ေတြကို


ျပန္တိုက္စစ္တာေၾကာင့္ လိမ္ဖို႔ A ခြင့္A လမ္းက သိပ္နည္းသြားတယ္။ သိပ္ခက္တယ္။ ေျဖတဲ့ A ခါေတြမွာလဲ
A ျမန္ ေျဖရတာဆိုေတာ့ တခါတခါ မရည္ရြယ္ဘဲ တခ်ိဳ႕ A စေတြ ထြက္သြားတတ္တယ္။ A ဒ
ဲ ီ A စကို
ေထာက္လွမ္းေရးက ယူသြားၿပီး တျခားလူကို သြားစစ္၊ တခါ A ဒ
ဲ ီလူဆီက ထြက္လာတဲ့ A စကို ယူၿပီး
ေနာက္တေယာက္ကို စစ္။ တုိက္စစ္၊ လွည့္စစ္၊ တပတ္႐ိုက္စစ္၊ A ယုံသြင္း စစ္။ ဒါေၾကာင့္ လိမ္ဖို႔ မလြယ္ဘူး။

ကုိယ္တေယာက္ထဲပဲ သိတဲ့ A ခ်က္A လက္ေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ A တူတူ A ဖမ္းခံရတဲ့ လူေတြ မသိႏိုင္တဲ့


A ခ်က္A လက္ေတြ ဆိုရင္ေတာ့ ကုိယ္ ပိရိရင္ ပိရိသေလာက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လိမ္လု႔ရ
ိ ၊ A က်ိဳးသင့္
A ေၾကာင္းသင့္ လိမ္လို႔ ရပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြ ေမးတာမွာ ေမးၿပီးသားေတြကို ထပ္ခါထပ္ခါ ျပန္
ေမးတာမ်ိဳးလည္း A ႀကိမ္ႀကိမ္။ ကုိယ့္A ရင္ A ဖမ္းခံထားရတဲ့ သူေတြ၊ ကုိယ္နဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေနသူေတြရဲ့
ထြက္ခ်က္ေတြကို ကုိင္ၿပီး စစ္ေမးတာမ်ိဳးလည္း ရိွတယ္။ A ဲဒီနည္းနဲ႔ A ခ်က္A လက္တခ်ိဳ႕ သူတုိ႔ သိထားႏွင့္၊ ရ
ထားႏွင့္တာ ကိုယ္က မသိႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ သူတို႔ ေထာက္လွမ္းေရး သိပ္သိေနပါလား ဆုိၿပီး A ထင္ႀကီး စိတ္၀င္၊
ၿပီးေတာ့ လိမ္လို႔ ဖုံးလုိ႔ ျဖစ္ပါ့မလားဆိုတဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ မယုံၾကည္မႈေတြ၊ စိတ္မခ်မႈေတြ ၀င္လာပါတယ္။ သိပ္
မလိမ္ရဲေတာ့ဘူးေပါ့။)

ေရ မတိုက္တာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္။ ေမးခြန္းေတြကလည္း ဆက္တိုက္ေျဖေနရတယ္။ ႏွစ္ရက္ေလာက္


ၾကာတဲ့ A ထိ က်ေနာ့္ကို ေရမတိုက္ဘူး။ ႏႈတ္ခမ္းေတြလည္း ေျခာက္ၿပီး ကြဲေနတယ္။ ဖူးေယာင္လာတယ္။
မ်က္ႏွာမွာ ႏႈတ္ခမ္းေတြ ရိွေနတာ မသိလိုက္ မသိဖာသာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ သက္သက္ႀကီး A ပင္ပန္းခံ `မ´
ထားရသလုိပဲ။

ႏွစ္ရက္ေလာက္ A ၾကာမွာ ေရတုိက္ဖို႔ က်ေနာ္ ထပ္ေျပာတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေျပာခဲ့တာ A ႀကိမ္ႀကိမ္ပါ။


ေျပာတုိင္း A ႐ိုက္ခံရတယ္။ ဒါေပမယ့္ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ ေရဆာတာက A ႐ိုက္ခံရတာထက္ ပုိ ဆိုးတယ္
ထင္လာတယ္။ ကံA ားေလ်ာ္စြာ ဒီတခါေတာ့ မ႐ိုက္ဘူး။

`ေကာင္းၿပီ၊ ေရတုိက္မယ္။ ဒါေပမယ့္ တခု မင္းA ရင္ေရး။ ABSDF ဗဟိုကုိ မင္း တင္ခဲ့တဲ့ A စီရင္ခံစာ။
စာမ်က္ႏွာ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္။ A ဲဒါကို မင္းေရး။ ၿပီးရင္ ေရတိုက္မယ္´
`စာမ်က္ႏွာ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္။ က်ေနာ္ ဘယ္မွတ္မိမလဲ။ ဒါေလာက္ A မ်ားႀကီး။ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္လည္း
မဟုတ္ပါဘူး။´
`မလိမ္နဲ႔။ မွတ္မိသေလာက္ ေရး။ စာမ်က္ႏွာ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္တယ္။ A ဒ
ဲ ီ A စီရင္ခံစာ ငါတုိ႔ ရထားၿပီးၿပီ´
`ဒါဆို က်ေနာ့္ကို ဘာလုိ႔ ေရးခိုင္း…´
`လွ်ာ မရွည္နဲ႔၊ ေရးခိုင္းခ်င္လို႔ ေရးခိုင္းတာ။ ေရး´

သူက စာရြက္ေတြနဲ႔ ေဘာလ္ပင္ ခ်ထားၿပီး A ျပင္ထြက္သြားတယ္။ လက္ထိပ္ျဖဳတ္ေပး ထားခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့


A ျပင္ကေန လွမ္းေA ာ္တယ္။

`ေခါင္းစြပ္ ခၽြတ္လိုက္။ ငါျပန္လာလို႔ တံခါးဖြင့္သံၾကားရင္ ေခါင္းစြပ္ ျပန္စြပ္´


က်ေနာ္ ေခါင္းစြပ္ ခၽြတ္လိုက္တယ္။

`A ား´ ခနဲ လန္႔ေA ာ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း မ်က္လုံး ျပန္မိွတ္လိုက္ရတယ္။ A လင္းေရာင္က မ်က္လုံးထဲ ၀င္လာတာ
စူးခၽြန္ခၽြန္နဲ႔ ေဆာင့္ထိုးလိုက္သလိုပဲ။ စူးလိုက္ နာလိုက္တာ။ ေရကလည္း သိပ္ဆာေနတယ္။ ေရမေသာက္ရဘဲ
လူတေယာက္ ဒီေလာက္ ၾကာၾကာေနႏိုင္တာ ဟုတ္ေရာ ဟုတ္ရဲ့လား။ ယုံေတာင္ မယုံခ်င္ဘူး။

စာရြက္နဲ႔ ေဘာလ္ပင္ကို ေကာက္ယူလိုက္တယ္။ စU္းစားတယ္။ ဘာေရးရင္ ေကာင္းမလဲ။ စာမ်က္ႏွာ


ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္တဲ့။ ျပႆနာ။ A စီရင္ခံစာ သူတို႔ ရထားတယ္ဆိုတာ တကယ္မ်ားလား။ က်ေနာ္
ေတြေ၀သြားတယ္။ စU္းစားမရဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ က်ေနာ္ စၿပီး ေရးတယ္။ ေခါင္းထဲမွာလည္း စာလုံးေတြ မေပၚဘဲ
ေရေတြပဲ ေပၚေနတယ္။ ေရ သိပ္ေသာက္ခ်င္တာပဲ။ လက္ေတြလည္း တုန္ေနတယ္။

တနာရီေလာက္ A ၾကာမွာ တံခါးဖြင့္သံ ၾကားရတယ္။ ဒါနဲ႔ ကမန္းကတန္း ေခါင္းစြပ္ ျပန္ စြပ္လိုက္ရတယ္။


ေစာေစာက လူ ၀င္လာတယ္။ ေရွ႕မွာ ထုိင္တယ္။ က်ေနာ့္ ေရးလက္စ စာရြက္ေတြကို လွမ္းယူသံ ၾကားရတယ္။

`ေျဖာင္း´

က်ေနာ့္ မ်က္ႏွာကို ျဖတ္႐ိုက္တာ။ မ်က္လုံးထဲ ၀င္းခနဲ။

`ေျဖာင္း´ `ေျဖာင္း´ ထပ္႐ိုက္တယ္။ ဘယ္ျပန္ ညာျပန္။ မ်က္ႏွာတည့္တည့္ကို ျဖတ္႐ိုက္တာ။ ႐ိုက္လိုက္တုိင္း


လူက ေနာက္ျပန္ ယိုင္ယုိင္သြားတယ္။ သူက ဆဲတယ္။

`တနာရီေလာက္ ၾကာတာ ဒီ တမ်က္ႏွာပဲ ရလားကြ´


`က်ေနာ္ စU္းစားလို႔ ရတာ ဒီေလာက္ပဲ´
`ေဟ့ေကာင္၊ ကိုယ့္ကိုကိယ
ု ္လဲ ျပန္ၾကည့္Uီး။ လူလဲ လုပ္ထားတာ ေၾကေနၿပီ။ ဒါေတာင္ ေသာက္မွတ္ မရိွဘူး။
ကုိယ့္ကိုကိုယ္ မႏွေျမာဘူး ထင္တယ္။ ဟုတ္လား။ မေA -။ ေA း။ ငါ ျပန္ထြက္မယ္။ ထပ္ေရး၊ ဒီမွာ ေဟ့ေကာင္၊
ရီးတီးယားတား မလုပ္နဲ႔။ ေသၿပီးလို႔ A ႐ိုးပဲ က်န္ရင္ေတာင္ A ႐ိုးကို ႐ိုက္စစ္Uီးမယ္ကြ။ သိလား။ ဘာမွတ္လဲ´

စားပြဲကုိ `ေျဖာင္း´ ခနဲ ႐ိုက္ၿပီး သူျပန္ထြက္သြားတယ္။ က်ေနာ္ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ။ A စီရင္ခံစာ သူတုိ႔
ရထားၿပီတဲ့။ `A စ္´ေနတာလား။ A စ္တာဆိုရင္ ဘာလုိ႔ A စီရင္ခံစာ A ေၾကာင္းနဲ႔ စာမ်က္ႏွာ A ေရA တြက္ေတြ
ေျပာႏိုင္တာလဲ။ တကယ္ပဲ တနည္းနည္းနဲ႔ သူတို႔ ရထားၿပီလား။ က်ေနာ္ မွန္းလို႔ မရျဖစ္ေနတယ္။ ေနပါUီး။ A ဒ
ဲ ီ
A စီရင္ခံစာက ABSDF ဗဟိုကို တင္ထားတာ။ ဗဟိုကုိ တင္တယ္ဆုိတာေတာင္ တကယ္ေတာ့ ထိပ္ပိုင္း
ေလးေယာက္ေလာက္ကိုပဲ A စီရင္ခံစာ ေပးထားတာ မဟုတ္လား။ ဘယ္လို ျဖစ္တာလဲ။ ကဲ မတတ္ႏိုင္ဘူး။
လြဲကာမွသာ လြဲေရာ။ လြလ
ဲ ို႔ ႐ိုက္ကာမွသာ ႐ိုက္ေရာ၊ သူတုိ႔ လက္ထဲ A စီရင္ခံစာ ေရာက္မေနဘူးလို႔ A ရင္
ယူဆထားတာ ေကာင္းမယ္။ က်ေနာ္ စမ္းၾကည့္ခ်င္စိတ္ ေပါက္ေနတယ္။ ဟုတ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘာA ေၾကာင္းA ရာ ေရးရင္ ေကာင္းမလဲ။ စU္းစားလို႔လည္း ဘာမွ ေပၚမလာဘူး။ ေရေတြပဲ


ေပၚလာတယ္။ ေရ ဆာလုိက္တာ။ ေရ… ေရ…။ က်ေနာ္ ေဘာလ္ပင္ကို ကုိင္ၿပီး စေရးတယ္။ ေရးၿပီးရင္း
ေရးတယ္။ ေခါင္းထဲ ေပၚလာသမွ် ေရးတယ္။ ေရ… ေရ…။
`… ေတာ္လွန္ေရးက်ေသာ စိတ္ဓာတ္ မရိွဘဲႏွင့္ ေတာ္လွန္ေသာ A ေတြးA ေခၚ တရပ္ မရိွႏိုင္။ ေတာ္လွန္ေသာ
A ေတြးA ေခၚ တရပ္ မရိွဘဲ စစ္မွန္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး တရပ္ မရိွႏိုင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔မွာ
ေတာ္လွန္ေရးက်ေသာ စိတ္ဓာတ္ကို ပထမဆုံး Uီးစားေပး တည္ေဆာက္ၾကရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္
ေA ာင္ျမင္မႈႏွင့္ ထုိက္တန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊
လူသား A ခ်င္းခ်င္း A ခ်စ္စိတ္၊ A နာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္၊ မတူသူခ်င္း A တူယွU္တြဲ ေနထိုင္ခြင့္၊ ေလးစားစြာ
ကြဲျပားခြင့္၊ သမိုင္း၀င္ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ မညီမွ်မႈ A သစ္၊ ကၽြႏု္ပ္တိ႔ု ေတာ္လွန္ေရး၏ A ေရးႀကီးေသာ A ဆင့္ႏွစ္ဆင့္၊
A သက္ရွင္မႈA တြက္ တုိက္ပြဲေလာ၊ A ေတြးA ေခၚA တြက္ တုိက္ပြဲေလာ၊ ေခတ္၏ ျငင္းဆန္မႈ A သစ္ႏွင့္
ေတာင္းဆိုမႈ A သစ္မ်ား၊ ကမၻာ့ A ခင္းA က်င္း A သစ္…´

က်ေနာ္ ဘာေတြ ေရးေနလဲ၊ မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေရးလို႔ေတာ့ သိပ္ေကာင္းတာပဲ။ တခုရိွတာက က်ေနာ့္ကုိ


ေရးခိုင္းရင္ `ဒါမ်ိဳးေရးမွာပဲ´ လို႔ သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာမ်ိဳးေတာ့ A နည္းဆုံး ျဖစ္ရမယ္ မဟုတ္လား။

က်ေနာ္ ေရးေနတယ္။ A စီA စU္လည္း မက်ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေရးေနတယ္။ ေရ… ေရ… ေရA တြက္ ေရ…။

***

ဘယ္ေလာက္ ၾကာသြားမွန္း မသိဘူး။ တံခါးဖြင့္သံ ၾကားရတယ္။ ဟိုလူ ျပန္လာၿပီ။ က်ေနာ္လည္း ေဘာလ္ပင္


ခ်လိုက္ၿပီး ကမန္းကတန္း ေခါင္းစြပ္ ျပန္ စြပ္လိုက္တယ္။ သူက က်ေနာ့္ကို လက္ထိပ္ ျပန္ခတ္တယ္။ ေနာက္
က်ေနာ္ ေရးထားတဲ့ စာရြက္ေတြ လွန္ၿပီး ဖတ္ေနတယ္။

မ်က္လုံးေတြ ကၽြတ္ထက
ြ ္ လြင့္စင္ သြားမတတ္ ျဖစ္ေလာက္ေA ာင္ မ်က္ႏွာကို ဘယ္ေတာ့မ်ား
ျဖတ္႐ိုက္မွာပါလိမ့္။ တထိတ္ထိတ္။ က်ေနာ္ ေစာင့္ေနတယ္။ ေရးထားတာ ဆယ္မ်က္ႏွာေလာက္ေတာ့ ရိွမယ္
ထင္ပါရဲ့။ ၀င္းႏိုင္Uီး။ ကံေကာင္းစမ္း။

`ေA း၊ ဒီလိုမွေပါ့ကြ။ မင္း ေရ ရမယ္´

က်ေနာ္လည္း A ခုမွ သက္ျပင္းခ်မိတယ္။ သူ ဘာလုိ႔ လက္ခံသြားပါလိမ့္။ မသိဘူး။ က်ေနာ့္မွာ


A ူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာတာကေတာ့ က်ေနာ္ ABSDF ဗဟိုကို တင္ခဲ့တဲ့ A စီရင္ခံစာ သူတုိ႔
ရထားတယ္ ဆုိတာ မဟုတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ A ဒ
ဲ ီ A စီခံစာ A ေၾကာင္းနဲ႔ စာမ်က္ႏွာ A ေရA တြက္ သူ
ဘယ္လိုလုပ္ သိေနတာပါလိမ့္။ စာမ်က္ႏွာ ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ဆုိတာလည္း ဟုတ္ေနတယ္။ သူက တံခါးပိတ္ၿပီး
ျပန္ထြက္သြားတယ္။ ခဏၾကာေတာ့ ျပန္ ၀င္လာတယ္။ က်ေနာ့္ေရွ႕ ေရတခြက္ ခ်ေပးတယ္။

`ေခါင္းစြပ္ ေA ာက္နားစကို ငါ A သာ မ ေပးမယ္။ ငါ့ကုိ ေမာ့မၾကည့္နဲ႔။ ေသာက္´

ခက္တာက က်ေနာ့္ကို လက္ထိပ္ ခၽြတ္မေပးတာဘဲ။ လက္ထိပ္ကလည္း ေနာက္ျပန္ခတ္ထားတာ။ ေရွ႔မွာ


ေရခြက္ကို ေတြ႔တယ္။ လက္ဖက္ရည္ A ၾကမ္းပန္းကန္ A ေသးေလး တလုံးပါ။ ဒါနဲ႔ က်ေနာ္လည္း ကိုယ္ကို
ေရွ႕ကိုကုန္း၊ ပန္းကန္လံးု ႏႈတ္ခမ္းကို ပါးစပ္နဲ႔ ေတ့ၿပီး၊ ၀က္တေကာင္လို ေရကို `ႁပြတ္´ ခနဲ စုပ္
ေသာက္လုိက္တယ္။ တ၀က္ေလာက္ပဲ ေသာက္ရေသးတယ္။ `ေတာ္ၿပီ´ ဆိုၿပီး ပန္းကန္လုံးကို ဆြဲယူသြားတယ္။
က်ေနာ္က `ေရေပးပါ´ လို႔ ေျပာတယ္။ `ဆက္ မေျပာနဲ႔´ တဲ့။ က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဓာတ္က်သြားတယ္။
သူက ေမးခြန္းေတြ ဆက္ေမးတယ္။

***

ဒီလိုနဲ႔ ေနရင္း A ေတာ္ၾကာေတာ့ က်ေနာ္ စိတ္ကူး တခု ရလာတယ္။ ဒါနဲ႔ `A ိမ္သာ တက္ခ်င္တယ္´ လို႔ သူ႔ကို
ေျပာလိုက္တယ္။ `ေသာက္ေရးထဲမွာ´ လို႔ သူက ေျပာၿပီး က်ေနာ့္ကို လက္ထိပ္ ျဖဳတ္ေပးတယ္။ တြၿဲ ပီး
လိုက္ပို႔ေပးတယ္။

A ိမ္သာထဲေရာက္ေတာ့ တံခါးပိတ္။ ေခါင္းစြပ္ ခၽြတ္လိုက္တယ္။ ေဒါင့္မွာ (ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္) ေျမA ိုး


ႏႈတ္ခမ္းပဲ့ေလး တလုံးေတြ႔တယ္။ A ိမ္သာ သုံးဖုိ႔ေရ။ ဒါနဲ႔ A ိုးထဲကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ က်ေနာ္ ကံဆုိးတယ္။
ေရက A ကပ္A သပ္ေလးပဲ က်န္ေနတာ။ A ေပါစား A ိမသ
္ ာက ေရဆိုေတာ့ ညစ္ကလည္း ညစ္ပတ္ေနေသး။
မတတ္ႏိုင္ဘူး။ A ုိးမႈတ္ခြက္ကိုယူ၊ ေရကို ျခစ္ၿပီး ခပ္လုိက္ေတာ့ `ဂ်စ္´ ခနဲ A သံ ျမည္သြားတယ္။

`၀ုန္း´ A ိမ္သာကို A ျပင္ကေန ဟိုလူ A ုတ္ခဲနဲ႔ လွမ္းထုလိုက္တာပါ။

`ထြက္စမ္း၊ ငါ -မသား။ A ိမ္သာေရ ေသာက္မလို႔ မဟုတ္လား။ ခုခ်က္ခ်င္းထြက္၊ မေA -´

ဟာ။ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ။ A ယုတ္တ A နတ ေA ာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္၊ မၾကား၀့ံ မနာသာေတြ ဆဲဆိုေနလိုက္တာ


A ိမ္သာေရွ႕မွာ ဆူညံေနတာပဲ။ က်ေနာ္လည္း A လန္႔တၾကားနဲ႔ လက္ထဲက A ုန္းမႈတ္ခြက္ လြတ္က်သြားၿပီး
A ိမ္သာထဲကေန ကမန္းကတန္း ထြက္ရတယ္။

(က်ေနာ္ စU္းစားၾကည့္တယ္။ ေၾသာ္- A ိမ္သာေရကိုေတာင္ ဒီလူေတြ မသဒၶါၾကပါလားလို႔။ ေတာ္ပါေသးရဲ့။


မ႐ိုက္လုိ႔။ A ႐ိုက္ကလည္း မခံႏိုင္ေတာ့ေလာက္ေA ာင္ပဲ။ ႐ိုက္လိုက္ရင္ A သားေတြ ပဲ့က်။
ေႂကြက်ေတာ့မလားေတာင္ ထင္ရတာ။)

က်ေနာ့္ကို ေထာက္လွမ္းေရး (၁၄) (ေထာင္ထဲေရာက္ၿပီးမွ A ဒ


ဲ ီ နံပါတ္ကို သိရတာပါ။) မွာ စစ္တာ၊ ေရ
ႏွစ္ရက္လား သုံးရက္လား မသိဘူး။ မတိုက္ဘူး။ ထမင္း သုံးရက္ မေကၽြးဘူး။ ေလးရက္စလုံး မA ိပ္ရဘူး။
(ေနာက္ပုိင္း ျပန္စU္းစားၾကည့္မွ သိရတာပါ။) ေန႔ေတြ ညေတြလည္း မကြဲဘူး။ ေမးခြန္းေတြ၊ ဆဲဆိုသံေတြ၊
႐ိုက္ႏွက္တာေတြနဲ႔ပဲ တခ်ိန္လုံး ျပည့္ႏွက္ေနတာ။

ေမးတာမွာ A ဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ရိွတယ္။ တဖြဲ႔က ေျပေျပလည္လည္ A ဖြဲ႔ပါ။ သူတို႔က ယU္ယU္ေက်းေက်း ဆက္ဆံတယ္။


ေခ်ာ့တယ္။ ကိုယ့္မိသားစုကို ငဲ့ညွာဖုိ႔၊ ကိုယ့္ေရွ႕ေရးကို ေတြးဖို႔။ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲက ဘယ္သူ
ဘယ္၀ါေတြဆိုရင္ လက္ဖ်ားနဲ႔ေတာင္ မထိရေသးဘူး။ A ကုန္ေျပာတာ။ သမိုင္းစာA ုပ္ထဲက သူရဲေကာင္းေတြလို
လုပ္ေနလို႔ ဘာထူးမလဲ ဘာညာ။ စသျဖင့္ ေျပာတယ္။ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးနဲ႔ ေျခာက္တယ္။ ေျဖတာကို စိတ္ရွည္
လက္ရွည္နဲ႔ နားေထာင္တယ္။ (လိမ္ေျပာတာကိုလဲ လိမ္ေနမွန္း သူတုိ႔ သိေနရင္ေတာင္ ၿငိမ္ၿပီး နားေထာင္တယ္။)

သူတုိ႔ ထြက္သြားၿပီးရင္ေတာ့ ေနာက္တဖြဲ႔ ၀င္လာပါေရာ။ (မျမင္ရေတာ့ သူတို႔ပဲ ျဖစ္ရင္ ျဖစ္ေနမွာ။) တကယ့္


သမတ လူၾကမ္းA ဖြဲ႔။ ၾကမ္းလုိက္တာ ကမ္းကုန္ေရာ။ ၀င္လာကတည္းက တံခါးကို ၀ုန္းခနဲ ေဆာင့္ကန္ဖင
ြ ့္၊
A သံကုန္ေA ာ္ၿပီး ၀င္လာ။ လူကို ေတြ႔တာနဲ႔ မဟားဒယား႐ိုက္၊ ေနာက္ကေန ေဆာင့္ကန္၊ ခုံနဲ႔ ေရွ႕က စားပြဲၾကား
လူက ညပ္လို႔။ တခါတခါ ခုံေပၚကေန လြင့္စင္က်၊ ၾကမ္းေပၚမွာလဲ A လဲလဲ A ျပိဳျပိဳျဖစ္၊ ၀ိုင္းကန္၊ ေA ာ္ဟစ္ဆဲဆို၊
A သံမ်ိဳးစုံ။ A ို… ဆူညံေနတာပဲ။ လူက ဘယ္လိုဘယ္လို ျဖစ္သြားမွန္းကို မသိဘူး။ ထူပူ၊ A ့ံၾသ၊ A ေ၀းႀကီးကို
လြင့္စင္ထြက္သြားသလို ခံစားရ။ ၿပီးေတာ့ ေမးခြန္းေတြ ေမးလိုက္။ ႐ိုက္လိုက္၊ ေမးလိုက္၊ ႐ိုက္လိုက္။ ေမး။
႐ိုက္…။

ျဖစ္ရပ္တခုကို က်ေနာ္ မွတ္မိေနပါေသးတယ္။ ဆရာ၀န္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥပါ။ A ဖမ္းခံရတုန္းက က်ေနာ္


၀မ္းေတြ ေလွ်ာေနတယ္။ ငွက္ဖ်ားကလည္း ျပန္ထခ်င္ခ်င္။ ေထာက္လွမ္းေရး ေရာက္ၿပီး က်ေနာ့္A ထင္
ႏွစ္ရက္ေလာက္လား A ၾကာမွာ က်ေနာ္ တကိုယ္လုံး ျခစ္ျခစ္ေတာက္ ပူလာတယ္။ က်ေနာ္ ဖ်ားေနၿပီ။ က်ေနာ္
သူတို႔ကို ေျပာတယ္။ ဒါနဲ႔ သူတုိ႔က ဆရာ၀န္ ေခၚလာတယ္။

ဆရာ၀န္လာေတာ့ က်ေနာ့္ကုိ ေဆးစစ္တယ္။ ႐ိုက္ႏွက္ထားတဲ့ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ နာနာက်င္က်င္၊


ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္မို႔လား မသိဘူး။ A ဒ
ဲ ီ A ခ်ိန္တုန္းကေလာက္ ဆရာ၀န္ တေယာက္A ေပၚ A ားကိုးစိတ္၊
ခ်စ္ခင္စိတ္ ေပၚသလိုမ်ိဳး A ရင္တုန္းက တခါမွ ေပၚခဲ့ဖူးမယ္ မထင္ဘူး။ ေထာက္လွမ္းေရး ေရာက္ၿပီးမွ
လူသားဆုိတာကို ပထမဆုံး A ႀကိမ္ ျပန္ ျမင္ရသလိုမ်ိဳး စိတ္ထဲ ခံစားရတယ္။ ဆရာ၀န္က က်ေနာ့္ကို
စမ္းသပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးကို က်ေနာ့္ကို တိုက္ဖုိ႔ ေဆးတခ်ိဳ႕ ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့
ေျပာသြားတယ္။

`ဖ်ားေတာ့ ဖ်ားေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆက္ၿပီး ေမးလို႔၊ စစ္လို႔ ရေသးတယ္´

ဟာ။ ဆရာ၀န္ကို က်ေနာ္ A ့ံA ားသင့္သြားမိတယ္။ သူ႔စကား A ဓိပၸာယ္က `ဆက္ႏွိပ္စက္လို႔၊ ဆက္ ႐ိုက္လို႔
ရေသးတယ္´ လုိ႔ ေျပာသြားတာပဲ မဟုတ္လား။ ဆရာ၀န္ တေယာက္ဆီက က်ေနာ္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ ဆရာ၀န္စိတ္၊
လူသားစိတ္ ဘယ္မွာလဲ။ ဟုတ္တယ္။ ဆရာ၀န္ေတာင္ A ခန္းျပင္ မေရာက္ေသးဘူး။ `နည္းနည္းကို မ်ားမ်ား
ျဖစ္ရလား´ ဆုိၿပီး က်ေနာ့္ကို ၀ိုင္းၿပီး ႐ိုက္ၾက ကန္ၾကပါေလေရာ။ ေထာက္လွမ္းေရးက ဆရာ၀န္ကလည္း
ေထာက္လွမ္းေရး A တိုင္းပါပဲလား။ (တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔ ဆရာ၀န္ ေခၚတာကလဲ က်ေနာ့္က်န္းမာေရးA တြက္၊
က်ေနာ့္A သက္A တြက္ စိုးရိမ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ့္ A ေျခA ေန ဆိုးလာရင္ သူတို႔ စစ္ေဆးေနတာေတြ
ရပ္ရမွာ စိုးလို႔ပါ)။

ကိုယ္ A ႐ိုက္မခံရတဲ့ A ခ်ိန္မွာလည္း A ႐ိုက္မခံရလို႔ ဆိုၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာစရာ မရိွပါဘူး။ ေဘးA ခန္းေတြက


၀ုန္း၀ုန္း ဒိုင္းဒုိင္း ဆူညံေနတဲ့ A သံေတြ၊ ႐ိုက္ႏွက္သံေတြ၊ နာက်င္လြန္းလို႔ စူးစူး၀ါး၀ါး A သံကုန္ ျခစ္ၿပီး
ေA ာ္ဟစ္လိုက္တဲ့ A သံေတြ၊ ေA ာ္ရင္းက တိမ္၀င္ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္သြားတဲ့ A သံေတြ၊ တA င္းA င္း
ညည္းညဴသံေတြ၊ A သက္ရွဴမြန္းက်ပ္ေနတဲ့ A သံဆိုးႀကီးေတြ…၊ ဒါ… ဒါ… က်ေနာ္နဲ႔ သိသိ မသိသိ၊ က်ေနာ္တုိ႔
ရဲေဘာ္ေတြရဲ့ A သံေတြပဲ မဟုတ္လား။

A ဒ
ဲ ီ A သံေတြ ဒလစပ္ ၾကားေနရတာ စိတ္ထိခိုက္စရာႀကီးပါ။ စိတ္ကို ဓားနဲ႔ A မႊမ္းခံရသလိုပဲ။ ရင္ထဲ
ဆို႔ဆို႔လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ စိတ္ကလည္း ေျခာက္ျခားလာတယ္။ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ A ႐ိုက္ခံေနရသလိုပဲ နာတယ္။
ခႏၶာကိုယ္တင္မက စိတ္ပါ နာက်င္ရတာမ်ိဳး။
မစားရ၊ မA ိပ္ရတာၾကာေတာ့ စိတ္က ကစU့္ကလ်ား ျဖစ္လာသလိုပဲ။ ဟုတ္တယ္။ စိတ္ကို စုလို႔ကို မရဘူး။
စိတ္က ျပန္႔ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ဆီကေန ထြက္ထြက္ေျပးေနသလိုမ်ိဳး။ သူတု႔ိ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖရာမွာလည္း
A ေျဖေတြက ကေဘာက္တိ ကေဘာက္ခ်ာေတြ ေရွ႕ေနာက္လြဲတာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ တခါ တခါ
သီခ်င္းသံေတြလိုလို၊ ျမန္မာ့A သံက သတင္းေၾကညာခ်က္ေတြ လိုလို၊ ဘီဘီစီ A သံလႊင့္ခ်က္ေတြလုိလို။
တခါတခါလည္း သတင္းေၾကညာတဲ့A ထဲမွာ က်ေနာ့္နာမည္ကို A တုိင္းသား ၾကားေနရတယ္။
က်ေနာ့္နာမည္ေတြကို ေA ာ္ၿပီးရင္း ေA ာ္ေနတာ ၾကားရတယ္။ (တကယ္လည္း မဟုတ္ပဲနဲ႔)။ ဘာေတြ
ျဖစ္ေနၿပီလဲ။ ဘာမွ မကြေ
ဲ တာ့ဘူ။

ေနာက္ပိုင္း ရက္ေတြမွာေတာ့ A ေစာပိုင္း ရက္ေတြနဲ႔ စာရင္ A ႐ိုက္က်ဲသာြ း၊ နည္းသြားတယ္။ Mental torture ပဲ


မ်ားလာတယ္။ တကယ္ေတာ့လည္း A ႐ိုက္နည္းသြားတာဟာ A ရင္A တုိင္း ဆက္႐ိုက္လို႔ မျဖစ္ေတာ့လုိ႔ပါ။
လူက ယဲ့ယဲ့ပဲ က်န္ေတာ့တယ္ မဟုတ္လား။ ဒါကို သူတုိ႔ကလည္း သိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ A ရင္လို
မ႐ိုက္ေတာ့တာပါ။

ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ A ရင္လို A ႐ိုက္ခံရၿပီး ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ သတိလစ္ ေမ့ေမ်ာသြားရင္ ေကာင္းမွာပဲလုိ႔


ေတြးမိတယ္။ ဒါမွ ႐ုပ္ပုိင္း စိတ္ပိုင္း နာက်င္တာေတြ၊ နားထဲကို စူးနဲ႔ ႐ိုက္သြင္းလိုက္သလို ေမးခြန္းသံေတြ၊
လူမဆန္မႈေတြကေန လြတ္ေျမာက္မွာ မဟုတ္လား။ သူတို႔ကလည္း သတိလစ္ ေမ့ေမ်ာသြားတာကို လက္ခံခ်င္ပုံ
မရပါဘူး။ ေမးခြန္းေတြ မေမးႏိုင္ ျဖစ္မွာ စိုးလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ Physical torture ကို ေလွ်ာ့ၿပီး Mental torture
ပိုလာတာ။

ေလးရက္ေလာက္ ၾကာၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး (၁၄)ကေနၿပီး ေထာက္လွမ္းေရး (၆)ကို က်ေနာ္တုိ႔ကို


လႊဲေျပာင္း ပုိ႔လိုက္တယ္။ (A ဒ
ဲ ီတုန္းကေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး (၆)မွန္း မသိပါဘူး)။ မပို႔ခင္ က်ေနာ့္ကို
ေျပာတယ္။

`မင္း A ခု သြားရမယ့္ ေနရာက တို႔ေထာက္လွမး္ ေရးမွာ A ႀကီးဆုံးဌာနပဲ။ မင္းတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့


သခ်က္A လက္ေတြ A ဒ
ဲ ီဌာနမွာ A ကုန္ရိွတယ္။ သူတုိ႔က A ကုန္သိတယ္။ ငါတုိ႔ထက္ ၾကမ္းတယ္။ ဒီေတာ့ မင္း
ထုတ္ေဖာ္ မေျပာတာေတြ A ခု ထုတ္ေျပာ။ ဒါဆို A ဒ
ဲ ီ ေနရာကို မပို႔ဘူး´
`က်ေနာ္ သိသမွ် A ကုန္ ေျပာၿပီးပါၿပီ´

က်ေနာ္ လိမလ
္ ိုက္တယ္။

`က်န္ေသးတယ္´

က်ေနာ္လည္း ဘာမွ မေျပာဘဲ ၿငိမ္ေနလိုက္တယ္။

`ေA း၊ ဘယ္တတ္ႏိုင္မလဲ၊ မင္းထုိက္နဲ႔ မင္းကံေပါ့ကြာ´

စိတ္မေကာင္းသလို A သံနဲ႔ သူက ေျပာတယ္။ (A ဒ


ဲ ီA ခ်ိန္ က်ေနာ့္ကို ေခါင္းစြပ္ စြပ္ထားလုိ႔ သူ႔ရဲ့ စိတ္မေကာင္း
ျဖစ္ေနပုံ မ်က္ႏွာA တုႀကီးကို မျမင္ရလို႔ စိတ္ခ်မ္းသာရပါတယ္)။ သူတို႔ စကားA တုိင္းဆိုရင္ ေနာက္
ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမွာ ဘယ္ေလာက္ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးေတြ က်ေနာ္ ဆက္ႀကဳံရUီးမွာပါလိမ့္။ က်ေနာ္
စိတ္ပူသြားတာေတာ့ A မွန္ပဲ။ ဒီလိုနဲ႔ ေနာက္ ေထာက္လွမ္းေရးစခန္း (ေထာက္လွမ္းေရး-၆) ကို
ေရာက္သြားပါေရာ။

ေထာက္လွမ္းေရး စခန္းေရာက္ေတာ့ ကားေပၚက ဆင္းတာနဲ႔ က်ေနာ့္ကို တေယာက္က ေဘးကတြဲရင္း၊


`ဘယ္ေကြ႕´ `ညာေကြ႕´ `တိုက္မိမယ္´၊ `ေခါင္းငုံ႔´ `ေရွ႕မွာ ေလွကားထစ္´ `စမ္းၿပီးတက္´ စတဲ့ A မိန္႔ေတြ
ေပးၿပီး ေခၚသြားတယ္။ ေနာက္ဆံးု A ခန္းတခန္းထဲ ေရာက္သြားတယ္။ ေနာက္ က်ေနာ့္ကို ကုလားထုိင္
တလုံးေပၚ ထုိင္ခိုင္းၿပီး တေယာက္ထဲ ထားခဲ့တယ္။ လက္ထိပ္နဲ႔ ေခါင္းစြပ္ကေတာ့ မခၽြတ္ရေသးဘူး။

စိတ္A ထင္ သုံးေလးနာရီေလာက္ ၾကာမလား။ ဒီ့ထက္ၾကာမလား။ က်ေနာ္ မြန္းA ိုက္လာတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔


A သက္ရွဳရ က်ပ္လာတယ္။ ေခါင္းစြပ္ကလည္း ေခၽြးေတြ ေသြးေတြနဲ႔ နံေစာ္ေနတာပဲ။ ခဏခၽြတ္ၾကည့္မလားလုိ႔
စU္းစားၾကည့္ေတာ့ မခၽြတ္ရဲဘူး။ A နားမွာ တေယာက္ေယာက္ ထုိင္ၿပီး က်ေနာ့္ကုိ စိုက္ၾကည့္ေနသလုိ စိတ္ထဲ
ခံစားေနရတယ္။

ေထာက္လွမ္းေရး (၁၄)ကလည္း လွန္႔ထားေတာ့ ႀကိဳတင္A ေတြးနဲ႔ စိတ္ကပူ A ေတြးေတြကလည္း


ရွဳပ္ယွက္ခတ္၊ စိတ္ကလည္း လြတ္လြတ္ထြက္သြားေတာ့ လူက ယိုင္ယိုင္သြားတယ္။ မယုိင္နဲ႔။ မယိုင္နဲ႔။
၀င္းႏိုင္Uီး။ တင္းထား။ သတိထား။ သတိထားေလ၊ တင္းထားေလ၊ လူက ပိုယိုင္ေလ။ ခုံေပၚကေနထိုးလဲက်
သြားေတာ့မလား။ ဒီၾကားထဲ A သက္ရွဴလုိ႔က မ၀ဘူး။ က်ပ္လာတယ္။ ေမာလာတယ္။ ေခၽြးေတြ
ထြက္လာတာကလည္း ရႊဲနစ္ေနတာပဲ။ မူးလာတယ္။ ဒီA တုိင္း မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဟုတ္တယ္။ တခုခု လုပ္မွ
ျဖစ္ေတာ့မယ္။ ထ ေA ာ္လိုက္ရမလား။ တခုခု။ မဟုတ္ရင္…။

(ေနာက္ပုိင္းမွာ A ေတြ႔A ႀကဳံရိွသူေတြကို A ဒ


ဲ ီA ျဖစ္A ပ်က္ ျပန္ေျပာျပေတာ့ က်ေနာ့္ကို ထားသြားတဲ့ A ခန္းက
A လုံပိတ္ခန္းတဲ့။ ဓာတ္ေငြ႔လႊတ္ထားရင္ေတာင္ လႊတ္ထားႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ A သက္ရွဴ
က်ပ္တာတဲ့။)

ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ တံခါးဖြင့္သံ ၾကားရတယ္။ တေယာက္ ၀င္လာတယ္။ က်ေနာ့္ကို A ခန္းထဲက


A ျပင္ ေခၚထုတ္သြားၿပီး A ျခား A ခန္းတခန္းကို ေရႊ႔တယ္။ A သက္ရွဴရ ေခ်ာင္လာတယ္။ နည္းနည္း
ေA းလာသလိုပဲ။ ေန႔လား၊ ညလား။ လင္းေတာ့ လင္းေနတယ္။ မီးေခ်ာင္းေတြ ထြန္းထားတာလား။

မၾကာခင္မွာ လူေတြ ၀င္လာတယ္။ ေျခသံေတြ ၾကားရတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမယ့္ပုံပဲ။ က်ေနာ့္ေရွ႕


မ်က္ႏာွ ခ်င္းဆိုင္မွာ ခုံေတြ တြန္းေရႊ႕သံ၊ ထိုင္လိုက္ၾကသံ ၾကားတယ္။ ဘာစကားမွ မေျပာၾကဘူး။ လုံး၀
မေျပာၾကဘူး။ A ဒ
ဲ ီA တုိင္း။ A ၾကာၾကီး။ ေလးလံလံ တစုံတခု က်ေနာ့္ကိုယ္ေပၚ ပိက်လာေနသလုိ ခံစားရ။
ၿပီးေတာ့မွ ခပ္ေလးေလး A သံႀကီး တသံထြက္လာတယ္။ A သံက မီးဖုတ္ထားသလို မီးက်ီးခဲလို ရဲေနတဲ့
သံေခ်ာင္းႀကီး တေခ်ာင္းလိုမ်ိဳး။

`မင္း A ခုထြက္လာတဲ့ ေနရာက ေတာ္ေတာ္ဆိုးလား´


`ဆိုးတယ္´
`မင္း မA ိပ္ရတာ ၾကာၿပီလား´
`ဖမ္းတဲ့ေန႔ကတည္းက ခုထိ လုံး၀ မA ိပ္ရေသးဘူး´
`မင္း A ခု ဘယ္ေနရာ ေရာက္ေနလဲ၊ သိလား´
`ဟင့္A င္း၊ မသိပါဘူး´
`A ဖမ္းခံရတာ ဘယ္ႏွစ္ရက္ ရိွၿပီလဲ´
`မမွတ္မိဘူး´
`မင္းထြက္လာတဲ့ ေနရာက ဒီေနရာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာေတြ ေျပာလိုက္သလဲ´
`A ႀကီးဆုံး ဌာနလုိ႔ ေျပာပါတယ္´
`မင္း A ခု ထြက္လာတဲ့ ေနရာက ေတာ္ေတာ္ဆိုးလား´ (ဒီေမးခြန္း ေမးၿပီးၿပီ ထင္တယ္)
`ဆိုးပါတယ္´
`ဘယ္လုိ ဆုိးလဲ´
`မA ိပ္ရဘူး။ ဒီကိုထြက္လာခါနီးမွ ထမင္းစားရတယ္။ ႏွစ္ရက္ေလာက္ ေရမတိုက္ဘူး။ ေတာက္ေလွ်ာက္
ရိုက္တယ္။ ရိုင္းရုိင္းစိုင္းစုိင္း ဆဲတယ္။ ဖ်ားေနတာေတာင္ မရဘူး´

ေမးခြန္း မေမးေတာ့ဘဲ သူတုိ႔ခ်င္း တီးတိုး ေျပာေနၾကတဲ့ A သံေတြ ၾကားရတယ္။ ဘာေတြ ေျပာေနမွန္း


မသဲကြဲဘူး။ နားထဲလည္း A ူေနတယ္။ A ာရုံစိုက္ နားေထာင္လိုက္ရင္ ေခါင္းထဲ မူးလာတယ္။ လူက ေရွ႕ေနာက္
၀ဲယာ ယိမ္းထုိးေနတယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ တေA ာင့္ၾကာေတာ့မွ သူတုိ႔ ဆီက စကားသံ ထြက္လာတယ္။

`ေA း၊ ငါတုိ႔ A တန္တန္မွာထားတယ္။ ဒီေလာက္ ရက္ရက္စက္စက္ မလုပ္နဲ႔လုိ႔။ ဒီေကာင္ေတြ နားမေထာင္ဘူး။


လူမိုက္ေတြ´

သူက ဆဲလိုက္ေသးတယ္။ က်ေနာ့္စိတ္ထဲ နည္းနည္း ေပါ့သာြ းသလိုပဲ။ ေရနစ္ေနတဲ့ လူတေယာက္A တြက္


ေကာက္႐ိုးမွ်င္လား။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္သိပါတယ္။ သူတို႔ လိမ္ေနၾကတာပါ။ က်ေနာ္ထြက္လာခဲ့တဲ့
ေထာက္လွမ္းေရးက လူေတြကို သူတုိ႔ပဲ ရက္ရက္စက္စက္ေတြ လုပ္ခိုင္းထားတာပါ။ သူတုိ႔ပဲ လူမဆန္ဖို႔
A မိန္႔ေတြ ေပးထားတာပါ။

ေမးခြန္းေတြ စေမးတယ္။ က်ေနာ့္ကိုယ္ေရး A ခ်က္A လက္ တခ်ိဳ႔ပါ။ ဒါကလည္း A ႀကိမ္ တသိန္းေလာက္


က်ေနာ္ ေျဖၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ A ဲဒါကိုပဲ ျပန္ေျဖတာပဲ က်ေနာ္ မနည္း စU္းစားေနရတယ္။ Uပမာ… တကၠသိုလ္မွာ
က်ေနာ့္ကို စာေမးပြဲ ေျဖခြင့္မေပးတာ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္လဲ။ ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ေတြ။ က်ေနာ့္A ေဒၚနဲ႔ Uီးေလးရဲ့ နာမည္
စတာေတြမ်ိဳးေတြက A စ။ စU္းစားတိုင္း သိပ္ပင္ပန္းတာပဲ။ ေခါင္းထဲ မူးမူးသြားတယ္။

`ေကာင္းၿပီ။ မင္းမွာ ခယ္မ ႏွစ္ေယာက္ ရိွတယ္ေနာ္´


`ဟုတ္ပါတယ္´
`သူတို႔ နာမည္ေတြ ေျပာစမ္း´
`A ငယ္က ေA းေA းသန္႔၊ A ႀကီးက…´

ျပႆနာပဲ။ A ႀကီးမေလး နာမည္ က်ေနာ္စU္းစားလို႔ မရဘူး။ ေခၽြးေတြ ျပန္လာတယ္။

`A ႀကီးမေလး နာမည္က…၊ နာမည္က…´

က်ေနာ္ လက္ေလွ်ာ့လုက
ိ ္တယ္။
`က်ေနာ္ စU္းစားလုိ႔ မရေတာ့ဘူး´

သူတုိ႔ဆီကေန တၿပိဳင္နက္ထဲ ေ၀ါခနဲ ရယ္သံႀကီး ထြက္လာတယ္။ တေယာက္က…

`ခယ္မနာမည္မ်ား ေမ့ရတယ္လို႔ကြာ´
`မိန္းမနာမည္သာ ေမ့ရင္ေမ့ရတယ္။ ခယ္မနာမည္ မေမ့ရဘူးကြ´

တေယာက္တေပါက္ ေျပာၾကရင္း တဟားဟားနဲ႔ သူတုိ႔ ရယ္ေနၾကတယ္။

`ဒီေကာင္ A ေျခA ေန သိပ္ဆိုးေနၿပီ´

တေယာက္က ခပ္တုိးတုိး ၀င္ေျပာတာ ၾကားလိုက္တယ္။ ရဲေနတဲ့ သံေခ်ာင္းႀကီးက…

`ေကာင္းၿပီး မင္းကို ေခါင္းစြပ္ ခၽြတ္ေပးမယ္။ ထမင္းေကၽြးမယ္။ A ိပ္ရမယ္ မA ိပ္ရဘူးဆိုတာကေတာ့


မင္းA ေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီညေတာ့ မင္း A ိပ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ တို႔မွာ A ခ်ိန္သိပ္မရိွဘူး။ ငါတို႔က
ေန႔ဖက္နဲ႔ ညဖက္ကို A လွည့္နဲ႔ ခြဲၿပီး စစ္တာဆိုေတာ့ ငါတုိ႕ A ိပ္ရေပမ့ဲ မင္းကေတာ့ A ိပ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ တို႔ဌာန
A ေၾကာင္း ေျပာျပမယ္။ A ခ်က္A လက္ေတြ ထိမ္ခ်န္ၿပီး ငါတုိ႔ဆီက ျပန္သြားႏိုင္တာမ်ိဳး ထုံးစံမရိွဘူး။
ႀကံႀကိတ္စက္ထဲ ႀကံထည့္ႀကိတ္တာ မင္းျမင္ဖူးလား´
`ျမင္ဖူးတယ္´
`ေA း၊ A ဒ
ဲ ီA တိုင္း ျဖစ္သြားမယ္။ ဒီေတာ့ A ကုန္ေျဖ၊ A မွန္A တုိင္းေျဖ။ နားလည္လား´
`ဟုတ္ကဲ့´ (တကယ္ ေျဖမေျဖက ကိုယ့္A လုပ္ပဲ မဟုတ္လား)
`မင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ A ခ်က္A လက္ေတြကို ငါတို႔ စုေဆာင္းထားတယ္။ A ေတာ္စုံၿပီ။ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိ သနား။
ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ မင္း ေတာ္ေတာ္ခံထားရၿပီဆုိတာ သိတယ္။ မင္း A သိဆုံး။ ဟုတ္လား´
`………´
`ဒီေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကို သနား၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကိုမွ မသနားရင္ ဘယ္သူကမွ မင္းကို သနားမွာ မဟုတ္ဘူး။
ဟုတ္လား´
`ဟုတ္ကဲ့´
`မင္းA ခု ထြက္လာတဲ့ ေနရာက မင္းကို ေျပာလိုက္တာ မွန္တယ္။ တို႔ဌာနက A ႀကီးဆုံး။ မင္းA ခု ထိုင္ေနတဲ့
ထိုင္ခုံမွာ `ေA ာင္ႀကီး´ ထုိင္ဖူးတယ္။ `သခင္တင္ျမ´ ထုိင္ဖူးတယ္။ A ကုန္ ၀န္ခံရတယ္။ ဟုတ္လား။ ဒီဘ၀
ေရာက္ၿပီးမွေတာ့ ဖုန္းကြယ္ေနလို႔ A ပိုပဲ။ ကုိယ္လုပ္တာ ကိုယ္ေျပာရဲရမွာေပါ့။ ဒါမွ ေယာက္်ား။ ဒါမွ သတၱိ။
ဟုတ္လား´
`……….´
`ေဟ့ေကာင္၊ ေျပာေနတာၾကားလား´
`ၾကားပါတယ္´

သူတုိ႔ မတ္တပ္ထရပ္သံ ၾကားရတယ္။ A ျပင္ကို ထြက္သြားၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ လွမ္း ေA ာ္ေျပာလိုက္သံ


ၾကားရတယ္။
`တံခါးပိတ္လိုက္။ ၿပီးရင္ သူ႔ကို ေခါင္းစြပ္ ခၽြတ္ေပးလိုက္´

***

A ခန္းထဲမွာ တစုံတေယာက္ က်န္ရစ္ခဲ့ပုံပဲ။ ေခါင္းစြပ္ခၽြတ္ေပးေတာ့ ၿဗဳံးခနဲ မ်က္လုံးက က်ိန္းစပ္သြားတာနဲ႔


ခ်က္ခ်င္း ဖြင့္လုိ႔ မရဘူး။ လူကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေပါ့ပါးသြားတယ္။ ပုပ္ေစာ္နံေနတဲ့ A မိႈက္ပုံးထဲ
ေခါင္းထိုးထည့္ထားရတဲ့ ဘ၀က လြတ္သြားၿပီကုိး။ A သက္ရွဴလို႔ ေကာင္းလိုက္တယ္။ ရွဴ… ရွဴ…။ ၀င္းႏိုင္Uီး။ ရွဴ။
ရွဴ။ ေလကိုပါ မဟုတ္ဘဲ ဘ၀ကိုပါ ရွဴ။ ခံႏိုင္ရည္ကိုပါ ရွဴ။ A နာဂတ္ကိုပါ ရွဴ။ ရွဴ။ ရွဴ…။

A လင္းေရာင္ကို မျမင္ရတာ ၾကာၿပီဆုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ၾကာမွ မ်က္လုံးက ဖြင့္လို႔ ရတယ္။ ေရွ႕က ထိုင္ခုမ


ံ ွာ
A သက္ေလးဆယ္ေလာက္ လူတေယာက္။ က်ေနာ့္ကို စိုက္ၾကည့္ေနတယ္။ ဟင့္A င္း။ ဒါ မ်က္လုံးေတြ
မဟုတ္ႏိုင္ဘူး။ ဖန္ေဂၚလီလုံးေတြပဲ ျဖစ္မယ္။ သူ႔မ်က္ႏွာက ေက်ာက္ျပင္ တခ်ပ္လို။ ဟာလာဟင္းလင္းႀကီး။
လည္ပင္းမွာ ဆြဲႀကိဳးခပ္ႀကီးႀကီး တကုံးဆြဲထားတယ္။ နာရီကလည္း ေရႊေရာင္နာရီ A ေကာင္းစား။ A သားညိဳညိဳ၊
ဂင္တုိတိ၊ု မ်က္ႏွာမွာ ေက်ာက္ေပါက္မွာ တခ်ိဳ႔ ေတြ႔ရတယ္။ A ေတာ္ၾကာမွ သူက A သံေလးေလးနဲ႔-

`မင္း ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသိုလ္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ေနာ္´


`ဟုတ္ပါတယ္´
`မင္း ပညာတတ္တေယာက္ပဲ။ မင္းကို ငါတုိ႔ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံမယ္။ မင္းထြက္လာခဲ့တဲ့
ေနရာေတြမွာ ဆိုးဆုိး၀ါး၀ါးေတြ မင္းႀကဳံရၿပီးၿပီ မဟုတ္လား´

က်ေနာ္ ၿငိမ္ေနလိုက္တယ္။

`ေA း၊ ပထမဆုံး ေမးခ်င္တာက Max က CIA ကလား´

Max ဆိုတာက ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔မွာေနၿပီး ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ကူညီေနတဲ့


A ေမရိကန္ပါ။ က်ေနာ္နဲ႔လည္း ေကာင္းေကာင္း မရင္းႏွီးပါ။ ABSDF A ဖြဲ႔နဲ႔ မတူတဲ့၊ က်ေနာ့္ရဲ့ သီးျခား
လုပ္ငန္းစU္ေတြကုိ စိတ္၀င္စားၿပီး ကူညီသူပါ။ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားေတြA ေပၚ A လြန္ စိတ္ရွည္သူ၊
သည္းညည္းခံသူ။ သူက လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးတုိ႔ ဘာတုိ႔၊ ယုံၾကည္သူ မဟုတ္ပါ။ လူထုနည္း၊
A ၾကမ္းမဖက္ ႏွလုံးရည္နည္းေတြကို ယုံၾကည္သူပါ။

`မသိပါဘူး´
`A ဲသလို မလုပ္နဲ႔ေလ။ မင္းကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံေနတဲ့ဟာ။ ျပန္ေမးမယ္။ Max က CIA ကလား´
`က်ေနာ္ မသိပါဘူး။ CIA က ျဖစ္ရင္လည္း ျဖစ္မယ္။ ခရစ္ယာန္ A သင္းတခုခုက ျဖစ္ရင္လည္း ျဖစ္မယ္´
`CIA ကပါကြာ၊ မင္းသိပါတယ္´
`တကယ္လို႔ သူ CIA က ျဖစ္ေနရင္ေတာင္ က်ေနာ္ သိႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ကုိ ခြဲျခားသိႏိုင္တဲ့ A တတ္ပညာ
က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာ မရိွဘူး´
`CIA ကလုိ႔ ေျပာကြာ´
`က်ေနာ္ တကယ္ မသိလို႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ CIA က ဟုတ္မဟုတ္ သိႏိုင္တဲ့ နည္း တခုေတာ့ ရိွပါတယ္´
`ဒီလုိမွေပါ့က။ြ ေျပာစမ္း၊ A ဒ
ဲ ီနည္းကို´
`Max ကို ဒီေထာက္လွမ္းေရး ေခၚၿပီး စစ္လိုက္ရင္ ေကာင္းမလားပဲ´

ဟာ… က်ေနာ့္ A ေျဖလည္းၿပီးေရာ။ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ။ က်ေနာ့္ကို ထ႐ိုက္တာ။ ျမန္လိုက္တာ။ ခုံေပၚကေန


က်ေနာ္ ၾကမ္းျပင္ေပၚကို ဘယ္လုိ ျပဳတ္က်သြားမွန္း မသိလိုက္ဘူး။ က်ေနာ္က ထုိင္ေနတာေတာင္ ယုိင္ေနတာ
မဟုတ္လား။ ဆဲတာကလည္း မ်ိဳးစုံပဲ။ က်ေနာ္လည္း ၾကမ္းျပင္ေပၚ လဲေနတာ ျပန္မထႏိုင္ဘူး။ လက္ကလည္း
လက္ထိပ္နဲ႔ မဟုတ္လား။ က်ေနာ္ကလည္း ဒီစကားမ်ိဳး ဘာေၾကာင့္ ေျပာမိမွန္း ခုခ်ိန္ထိ စU္းစားလို႔ မရဘူး။

`A လကားေကာင္၊ မင္းဟာ ပညာတတ္မဟုတ္ဘူး။ ေသာက္ A လကားေကာင္။ လူလိမ္။ ေA ာက္တန္းစား၊


ကေလကေခ်။ လူညစ္´

***

ၾကမ္းျပင္ေပၚ လဲေနတဲ့ က်ေနာ့္ကုိ စစ္ဖိနပ္နဲ႔ သူ လွိမ့္လွိမ့္ ကန္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ ၾကာတဲ့A ထိ သူ


ဆက္ကန္ေနတယ္ မေျပာတတ္ဘူး။ A ၾကာႀကီးပဲ။ က်ေနာ္လည္း A င့္ခနဲ A င့္ခနဲ။ လွိမ့္ခံေနရတယ္။ ဖြဲA ိတ္
တA ိတ္လို။ A သံထြက္ၿပီးေတာ့ေတာင္ က်ေနာ့္မွာ မေA ာ္ႏိုင္ဘူး။ မလႈပ္ႏိုင္ဘူး။

ေနာက္ေတာ့ က်ေနာ့္ကို ဆြဲယူၿပီး ခုံေပၚမွာ ျပန္တင္တယ္။ က်ေနာ္က ခုံေပၚမွာ ၿငိမ္ေA ာင္ မထိုင္ႏိုင္ဘဲ
ယိုင္ထုိးေနေတာ့ သူက ႀကိဳးတေခ်ာင္းသြားယူၿပီး က်ေနာ့္ကို ခုံေနာက္မွီနဲ႔ တြဲခ်ည္လိုက္တယ္။ က်ေနာ္ကလည္း
ညည္းေနတယ္။ က်ေနာ့္ကို သူနည္းနည္း က႐ုဏာ သက္သြားလား မသိဘူး။ ေA းေA းေဆးေဆး
ျပန္ျဖစ္သြားတယ္။ (A မွန္ကေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ စိတတ
္ ိုင္းက် လုပ္လိုက္ရတာမို႔ A ာသာေျပသြားတာ
ျဖစ္မွာပါ)။

`လူက လုပ္ထားတာ ေၾကေနၿပီ။ ဒါေတာင္ ေသာက္မွတ္က မရိွဘူး။ ေဟ့ေကာင္။ မင္းရဲ့ A ဆင့္ေလးဆင့္


စီမံကိန္းကို ေရးစမ္း´

က်ေနာ့္ကို လက္ထိပ္ျဖဳတ္ေပးတယ္။ သူ A ျပင္ထြက္သြားတယ္။ သူေျပာတဲ့ A ဆင့္ေလးဆင္ ့စီမံကိန္းဆုိတာ


ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ သုံးလA တြင္း A ေကာင္A ထည္ ေဖာ္ဖုိ႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔
မေဆာင္ရြက္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ခုခ်ိန္မွာ A ဲဒါကို သူတုိ႔ သိသြားလုိ႔လည္း က်ေနာ္တို႔ A တြက္ ဘာမွ မဆုံးရွဳံးပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္ စိတ္ထဲ ေနာက္က်ိေနတယ္။ စU္းစားတာက A ဒ
ဲ ီကိစၥကုိ သူတုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ သိသြားတာလဲ။
`A ဆင့္ေလးဆင့္´ ဆုိတဲ့ စကားလုံးA ထိ သူတုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ သိသြားတာလဲ။ ဘယ္သူ ေဖာ္တာလဲ။ ဒါမွ
မဟုတ္ တနည္းနည္းနဲ႔ A ဒ
ဲ ီ စီမံကိန္းစာရြက္ေတြ သူတုိ႔ ရ ထားလို႔မ်ားလား။ က်ေနာ္ စိတ္ဓာတ္
ေတာ္ေတာ္က်သြားတယ္။ ABSDF ဗဟိုက ဘာလဲ။ သတင္းလုံၿခဳံမႈ မရိွဘူးလား။ ဒီေလာက္ A ေရးႀကီးတဲ့
ကိစၥေတြ ဘာလုိ႔ `ေပါက္´ တာလဲ။ က်ေနာ္ သံသယမ်ိဳးစုံ ၀င္လာတယ္။

တေA ာင့္ေလာက္ ေနေတာ့ သူျပန္၀င္လာတယ္။ က်ေနာ္ေရးထားတဲ့ စာရြက္ေတြကို ဖတ္တယ္။ ဘာမွ


ျပန္မေျပာဘူး။

`ကဲ၊ ေနာက္တခု။ A ထူးကိစၥမ်ား စီစU္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မီတီဆုိတာ ဘာလဲ´


က်ေနာ္ လန္႔သြားတယ္။ ေသခ်ာၿပီ။ A ဆင့္ေလးဆင့္ စီမံကိန္းတင္ မကဘဲ ဗဟိုကို တင္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစU္
A ေသးစိတ္ စာတမ္း သူတုိ႔ ရထားၿပီ။ A ဲဒါA ျပင္ တျခားဘာေတြမ်ား သူတုိ႔ ရထားေသးလဲ။ ဘယ္လို
ျဖစ္တာလဲ။ က်ေနာ္ ငိုခ်င္လာတယ္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ A ခ်င္းခ်င္း A ပစ္ပယ္ခံလိုက္ရသလုိလုိ၊ သစၥာA ေဖာက္
ခံလုက
ိ ္ရသလို ခံစားရတယ္။ A ားငယ္သြားတယ္။ ဘယ္လို ဗဟိုမ်ိဳးပါလိမ့္။ က်ေနာ္လည္း က်ေနာ့္ကိုယ္ကို
က်ေနာ္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ထိန္းၿပီး…

`A ဒ
ဲ ီ ေကာ္မီတီက သက္သက္ပါ။ က်ေနာ္နဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး။ သူ႔A လုပ္က စစ္ေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာ
A လ်င္A ျမန္ ေရြ႕လ်ား တု႔န္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ A လုပ္ပါ။ က်ေနာ္နဲ႔ တုိက္႐ိုက္ မသက္ဆုိင္လို႔ တိတိက်က်
မသိပါဘူး´
`ဟုတ္ၿပီ။ A ဒ
ဲ ီ ေကာ္မီတီကုိ တာ၀န္ယူထားတဲ့ လူကိုေတာ့ မင္း သိမွာေပါ့´

က်ေနာ့္ေခါင္းထဲ A လုပ္ရွဳပ္ေနၿပီ။ သတိထား၊ သတိထား။

`ဟုတ္ကဲ့၊ သိပါတယ္´
`နာမည္ေျပာ´
`သန္းေဇာ္ပါ´ (ဒီနာမည္ ေခါင္းထဲ ဘယ္လုိ ေပၚလာတာလဲ မသိဘူး။ က်ေနာ့္A သိထဲမွာလည္း သန္းေဇာ္ဆုိတာ
မရိွပါဘူး။ A မွန္က A ဒ
ဲ ီေကာ္မီတီA တြက္ တာ၀န္ခံလည္း မေရြးခ်ယ္ရေသးပါဘူး။)
`ဟုတ္ၿပီ။ A သက္´
`ႏွစ္ဆယ့္ငါးေလာက္ ရိွမယ္´
`ပုံစံ ေျပာစမ္း´

က်ေနာ္ A ၾကပ္႐ိုက္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခုခု ေျပာမွ ျဖစ္မယ္။

`မ်က္လုံးျပဴး၊ ဆံပင္ေကာက္၊ ႏွာေခါင္းပြပြ၊ A သားညိဳ´


`A ရပ္´
`ငါးေပ ေျခာက္လက္မေလာက္ ရိွမယ္ထင္တယ္´
`ဘယ္မွာေနလဲ´
`ၾကည့္ျမင္တိုင္ဘက္က ျဖစ္မယ္´
`သူနဲ႔ ဘယ္ႏွစ္ခါ ေတြ႔ဖူးလဲ´
`ဘန္ေကာက္မွာ တခါေတြ႔ၿပီးကတည္းက ထပ္ မေတြ႔ေတာ့ဘူး´

က်ေနာ္ေျပာခဲ့တဲ့ A ခ်က္A လက္ေတြဟာ ထုိင္းနယ္စပ္က က်ေနာ့္A သိ တေယာက္ရဲ့ ပုံကို စိတ္ကးူ ၿပီး


ေျပာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ထဲမွာေတာ့ `ေဟ့ေကာင္၊ ၀င္းႏိုင္Uီး။ မင္းေျပာထားတာေတြ မင္းဟာမင္း
A ေသA ခ်ာ မွတ္ထားစမ္း။ A လြတ္က်က္ထားစမ္း´ လို႔ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ သတိေပးေနရတယ္။ ေနာက္တခါ
ျပန္ေမးလို႔ A ခ်က္A လက္ေတြ လြဲရင္ ေသၿပီ။ မင္းေသၿပီ။ ဘာပဲေျပာေျပာ က်ေနာ့္A ေျဖကို သူ ေတာ္ေတာ္
ေက်နပ္သြားပုံ ရတယ္။

`A ခု ဒီေကာင္ ရန္ကုန္မွာ ေရာက္ေနေလာက္ၿပီ ထင္လား´


`ထင္တာပဲ´
`သူ႔ A ိမ္သိလား´
`မသိပါဘူး´
`A ိုေက´

သူက A ျပင္ထြက္သြားတယ္။ ျပန္၀င္လာေတာ့ ေကာ္ဖီတခြက္ က်ေနာ့္ကို ေပးတယ္။

`ေဆးလိပ္ ေသာက္ခ်င္တယ္´
`ရမယ္။ ေတြ႔လား။ ငါတုိ႔ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံရင္ ငါတုိ႔ကလည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္
ဆက္ဆံတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သနား´

လာျပန္ၿပီ။ ဒီ သနားခိုင္းတဲ့ A လုပ္။ သနားတဲ့ A လုပ္က သူတုိ႔နဲ႔ လားလားမွ မဆိုင္ဘဲ က်ေနာ္နဲ႔သာ ဆုိင္တဲ့
A လုပ္ ျဖစ္ေနေတာ့တယ္။ သူတုိ႔ ဒီစကားလုံး သုံးသုံးေနတာ က်ေနာ့္မွာ ေတာ္ေတာ္ မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္ေနတယ္။
A ဒ
ဲ ီညက တညလုံး သူက ေမးခြန္းေတြ ေမးတယ္။ A မ်ားစုက ေထာက္လွမ္းေရး (၁၄)မွာ ေမးၿပီးသားေတြ။
က်ေနာ္ ေျပာႏိုင္တာေတြ။ တခါမွာ သူက…

`ေA ာင္ဒင္ကေန တဆင့္ မင္းကိုႏိုင္ ကို ေပးလိုက္တဲ့ စာထဲမွာ မင္း ဘာေတြ ေရးထားလဲ´

ထက္ရွေနတဲ့ ၀ါးေၾကာနဲ႔ က်ေနာ့္A သားကို ပြတ္ဆြဲတာ ခံလိုက္ရသလို က်ေနာ္ `ဆတ္´ ခနဲ တြန္႔သြားတယ္။
ဒီA ေၾကာင္း သူတုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ သိတာပါလိမ့္။ တကယ္ဆုိ ဒါ လြယ္လြယ္နဲ႔ သိႏုင
ိ ္တဲ့ A ရာ မဟုတ္ဘူး။
က်ေနာ္ စU္းစားလို႔ မရဘူး။ (ေA ာင္ဒင္က ဗကသ ဒုUကၠ႒ပါ။) စာကလည္း မင္းကိုႏိုင္ A ဖမ္းမခံရခင္
တလေလာက္မွာ ေA ာင္ဒင္ကို က်ေနာ္ ေပးခဲ့တာပါ။ A ခုဆိုရင္ တႏွစ္ေတာင္ ေက်ာ္ေနပါၿပီ။ (ေထာင္ထဲ
ေရာက္လို႔ ေA ာင္ဒင္နဲ႔ ေတြ႔ေတာ့မွ က်ေနာ္ ရွင္းသြားတယ္။ ကေ်နာ္ A စစ္ေဆးခံေနရခ်ိန္မွာ က်ေနာ္နဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ A ခ်က္A လက္ေတြကို သိဖို႔A တြက္ မင္းကုိႏိုင္နဲ႕ ေA ာင္ဒင္ကို ေထာင္ထဲက စစ္ေၾကာေရး
စခန္းမွာ ေခၚၿပီး စစ္ေမးခဲ့တာကိုး)။

`စာက A တိုေလးပါ။ ဘာမွလည္း A ေရးႀကီးတာ မဟုတ္ပါဘူး´


`ေဟ့ေကာင္၊ ေ၀့လည္ေခ်ာင္ပတ္ မလုပ္နဲ႔။ မင္းကိုေမးတာက A ေရးႀကီးလား A ေရးမႀကီးလား မဟုတ္ဘူး။ ဘာ
ေရးထားတာလဲ လို႔ ေမးေနတာ´
`မင္းကုိႏိုင္က A ိႏိၵယဘက္ ထြက္မယ္ဆုိလို႔ `မထြက္နဲ႔၊ ဒုကၡေရာက္သာြ းမယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ A ထဲမွာပဲေနပါ။
မင္းရိွရမယ့္ ေနရာဟာ A ိႏၵိယ မဟုတ္ဘူး၊ A ထဲ´ လို႔ က်ေနာ္ေရးထားတာပါ။ A ဒ
ဲ ီတုန္းက ၁၉၈၉ခု၊ မတ္လ၊
A ိႏၵိယကေန ျပည္တြင္းကို က်ေနာ္ ျပန္ေရာက္ကာစ။ သူ႔ကို က်ေနာ္ လွမ္းတားတာပါ´

***

က်ေနာ္ A ရမ္းA ိပ္ခ်င္ေနၿပီ။ ေတာ္ပါေတာ့၊ ေမးခြန္းေတြ၊ A ေျဖေတြ၊ ေမးခြန္းေတြ…။ က်ေနာ္ ရူးခ်င္ေနၿပီ။


မနက္ မိုးလင္းခါနီးၿပီလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေန႔ဘက္လား။ က်ေနာ္ ဒီေထာက္လွမ္းေရးကို ေရာက္ေနတာ
ဘယ္ေလာက္ ၾကာၿပီလဲ။ တရက္လား။ ႏွစ္ရက္လား ဒီတုန္းမွာပဲ က်ေနာ္ ျဗဳန္းဆို A ိပ္ခ်င္စိတ္ ေျပသြားတယ္။
က်ေနာ့္ေဘးက A ခန္းက ဆူဆူညံညံ A သံေတြေၾကာင့္ပါ။ သိပ္ သဲသဲကြဲကြဲေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္
နားစြင့္ေနမိတယ္။
`ရန္ကုန္ A ေရာက္မွာ ၀င္းႏိုင္Uီး ဘာေတြ လုပ္ခဲ့လဲ။ ဒီေကာင္ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ေသးလဲ။ ေျပာစမ္း။
ေျပာစမ္း´
`မသိဘူး၊ သူက ဘာမွ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး´
`ဒုန္း´ `A ူး´
`A ဆင့္ေလးဆင့္ စီမံကိန္း ေျပာစမ္း´
`က်ေနာ္ A ဲဒါ မသိဘူး။ သူက မေျပာဘူး´
`ဒုန္း´ `A ူး´

ဟာ… ဒါ ဒါ ေA ာင္သူ႔ A သံျဖစ္မယ္။ ဟုတ္တယ္။ `ဒုန္း´ ဆုိတာက ရင္ဘတ္ကို ဒူးနဲ႔ တိုက္တဲ့ A သံ၊
`A ူး´ဆုိတာက ေA ာင္သူ မခ်ိမဆ့ံ ေA ာ္လိုက္တဲ့ A သံ။ က်ေနာ့္ရင္ထဲ နာက်င္လိုက္တာ။

`က်ေနာ္ မသိဘူး။ သူကလည္း မေျပာဘူး။ က်ေနာ္ တကယ္ မသိပါဘူး´


`ဒုန္း´ `A ူး´ `ဒုန္း´ `A ူး´ `ဒုန္း´

ဒီA ခ်ိန္ က်ေနာ္ A သံကုန္ ထေA ာ္တယ္။

`ေဟ့လူေတြ၊ ႐ိုင္းလွခ်ည္လား။ မတရားမလုပ္နဲ႔။ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းက ဒီကိစၥေတြ တကယ္ပဲ ဘာမွ


သိတာမဟုတ္ဘူး။ လုံး၀ မသိဘူး။ တာ၀န္ရိွတာ က်ဳပ္။ သိတာ က်ဴပ္။ ဘာလို႔ မဆိုင္တဲ့ လူေတြ၊ တကယ္မသိတဲ့
လူေတြကို ဒီေလာက္A ထိ မတရား ညွင္းပမ္းေနတာလဲ။ က်ဳပ္ကို လာလုပ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔… ခင္ဗ်ားတုိ႔…´

က်ေနာ္ ႐ူးသြားၿပီလား။ တခန္းလုံး က်ေနာ့္A သံနဲ႔ ျပည့္ေနတယ္။ က်ေနာ့္A သံကလည္း က်ေနာ့္A သံ


မဟုတ္သလိုဘဲ။ တဖက္ A ခန္းက A သံေတြလည္း တိတ္သြားတယ္။ က်ေနာ္လည္း တကိုယ္လုံး နတ္က်သလို
တုန္ေနတယ္။ A ေတာ္ၾကာျပန္ေတာ့ ေ၀လင္း A သံေတြ ၾကားရျပန္တယ္။ က်ေနာ့္A ထင္ ပလတ္စတစ္A ိတ္နဲ႔
သူ႔ေခါင္းကိုစြပ္၊ ေရေလာင္း၊ A သက္ရွဴၾကပ္၊ မြန္း၊ A သံဆိုးႀကီး။ တြန္႔လိမ္ေနတဲ့ A သံဆုိးႀကီး။ ေA ာ့ခနဲ၊
ေA ာ့ခနဲ။ ရင္ေခါင္းထဲ လည္ေခ်ာင္းထဲက မခ်ိမဆ့ံ A န္ထြက္လာတဲ့ A သံမ်ိဳးႀကီး။

`မသာေတြ၊ လူယုတ္မာေတြ´

က်ေနာ္ ထလိုက္တယ္။ ဖင္ထိုင္ခုံကို ပိတ္ကန္ထည့္ပစ္လုိက္တယ္။ စားပြဲကုိ တြန္းလွဲပစ္လိုက္တယ္။


က်ေနာ့္ေရွ႕က လူက A ခန္းထဲက ထြက္ေျပးတယ္။ တံခါး ပိတ္တယ္။ A ဒ
ဲ ီA ခ်ိန္ က်ေနာ္ ဘယ္လို ရိွေနမလဲ။
ဒဏ္ရာနဲ႔ ေသြး႐ူးေသြးတမ္း ျဖစ္ေနတဲ့ တိရစၧာန္ တေကာင္လို ျဖစ္ေနမယ္ ထင္ပါရဲ့။ က်ေနာ္ မ်က္ရည္ေတြ
က်ေနတာ ျပန္သတိရမိတယ္။ က်ေနာ္လည္း ၀ူး၀ူး၀ါး၀ါးနဲ႔ ေA ာ္ေနတာပဲ။ ဘာေတြ ေA ာ္ေနမိမွန္း မသိဘူး။
တဖက္ခန္းက A သံေတြလည္း တိတ္သြားတယ္။

ေနာက္ေတာ့ လူသုံးေလးေယာက္ ၀င္လာတယ္။ က်ေနာ့္ကို ၀ိုင္းခ်ဳပ္ၾကတယ္။ ၾကမ္းျပင္မွာ ဆြဲေမွာက္ၿပီး


တက္ဖိထားၾကတယ္။ က်ေနာ္က ေA ာ္ေနတုန္းပဲ။ ေဆးထိုးတယ္ ထင္တယ္။ က်ေနာ္ ဘာမွန္း မသိေတာ့ဘူး။
A ဒ
ဲ ီညက က်ေနာ္ A ိပ္ရတယ္။ သို႔မဟုတ္ A ိပ္ရတယ္ လို႔ က်ေနာ္ ထင္တယ္။ က်ေနာ္ ထုံေနၿပီ။
ေနာက္ေန႔၊ ဒါမွမဟုတ္ တရက္ျခား မနက္ A ေစာႀကီးလား။ ရက္ေတြ မကြဘ
ဲ ူး။ က်ေနာ့္ကို လာႏႈိးတယ္။
A ခန္းတခန္းထဲ ေခၚသြင္းသြားတယ္။ A ိပ္ေမြ႔ခ်ခံထားရသူ တေယာက္လို က်ေနာ္ပါသြားတယ္။ A ခန္းထဲ
ေရာက္ေတာ့ ေA ာင္သူနဲ႔ ေ၀လင္းကုိ ေတြ႔တယ္။ ဖမ္းၿပီးကတည္းက ပထမဆုံး ျပန္ေတြ႔တာ။ တေယာက္ကို
တေယာက္ မရယ္မၿပဳံးႏိုင္ၾကဘဲ မ်က္လုံး A ေသေတြနဲ႔ ၾကည့္မိၾကတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ သုံးေယာက္ကို စားပြဲတလုံး ေရွ႔မွာ ရပ္ခိုင္းတယ္။ စားပြဲေပၚမွာ က်ေနာ့္ပစၥည္းတခ်ိဳ႔။ ကင္မရာ၊


A သံဖမ္းကက္ဆက္ A ေသးေလး ႏွစ္လုံး။ စာရြက္စာတမ္း တခ်ိဳ႔။ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၊ စားပြဲျခားၿပီး
ေရွ႔မွာ ဗီဒ
ြ ီယိုကင္မရာ တလုံးနဲ႔ လူတေယာက္။

ျဖတ္ခနဲ က်ေနာ္ တခု သြား သတိထားမိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဗီဒ


ြ ီယို႐ိုက္ၿပီး တီဗြီကေန သူတုိ႔ ျပေတာ့မယ္။
ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ တီဗြီထဲမွာ သူတုိ႔ ေျပာခ်င္တာေတြ တဖက္သတ္ ေျပာေတာ့မယ္။ A မွန္တခ်ိဳ႔ကို ျပၿပီး
လုပ္ၾကံထားတဲ့ A ခ်က္ေတြနဲ႔ လိမ္ထားေတာ့မယ္။ က်ေနာ့္ မ်က္လုံးထဲ ျမင္ေယာင္လာတယ္။

တီဗြီေရွ႔မွာ ထိုင္ေနတဲ့ A ေဖ၊ A ေမ၊ ညီမေလးေတြ၊ က်ေနာ့္ကို ခင္မင္ တန္ဖိုးထားသူေတြ။ ၿပီးေတာ့


ေလာေလာဆယ္မွာ က်ေနာ့္ဘ၀၊ က်ေနာ့္ေသြးသားလို ျဖစ္ေနတဲ့ က်ေနာ့္ရဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ရဲေဘာ္ေတြ…။
ဟင့္A င္း။ A ဒ
ဲ ီလို မျဖစ္ရဘူး။ မျဖစ္ေစရဘူး။ ျဖစ္လည္း မျဖစ္သင့္ဘူး။

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ထားတဲ့ ဒဏ္နဲ႔ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်ေနာ္တိ႔ု ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်ဳံးခ်ဳံးက် ျဖစ္ရင္ ျဖစ္ပေလ့ေစ၊


က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ျမင္တဲ့A ခါ က်ေနာ္တုိ႔ စိတ္ဓာတ္က်ေနတယ္၊ ထိတ္လန္႔ေနတယ္၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနတယ္လုိ႔
က်ေနာ္တုိ႔ကို ခ်စ္ခင္ယုံၾကည္ တန္ဖိုးထားသူေတြ A ေတြး မေရာက္ေစခ်င္ဘူး။ A ဒ
ဲ ီလိုဆိုရင္ သူတို႔
စိတ္ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္၊ ပင္ပန္းၾကလိမ့္မယ္။ စိတ္ဓာတ္ က်ၾကလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့ မာန္မာနကိစၥ။
က်ေနာ္တို႔ကို မုန္းတီးသူေတြ၊ ရန္သူေတြက က်ေနာ္တုိ႔ကို A ဒ
ဲ ီလိုမ်ိဳး ျမင္တာကိုလည္း ခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူး။ ဒါနဲ႔
ေဘးက ေA ာင္သူကို တိုးတိုး ကပ္ေျပာလိုက္တယ္။

`မ်က္ႏွာကို တင္းထား။ တင္းႏိုင္သေလာက္ တင္းထား´

(ထင္တဲ့ A တိုင္းပဲ။ ေထာင္ထေ


ဲ ရာက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း မိသားစုေတြ ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႔ၾကေတာ့ က်ေနာ္တို႔
သတင္းကို က်ေနာ္တို႔ ပုံေတြနဲ႔ တီဗြီက ျပတယ္တဲ့။ မိသားစုေတြ မိတ္ေဆြေတြက က်ေနာ္တုိ႔ပုံေတြ ေတြ႔ေတာ့
A ားရိွသြားၾကသတဲ့။ က်ေနာ္တို႔ ပုံေတြက ဘာမွ ဂ႐ုမစိုက္တဲ့ပုံ ခပ္တင္းတင္းတဲ့။

တကယ္က က်ေနာ္တုိ႔ ပုံေတြက သူတို႔ျမင္တာနဲ႔ တျခားစီပါ။ A သားကုိ ထိလိုကရ


္ င္ေတာင္ ပဲ့သြားေတာ့မလို
ခံစားနာက်င္ေနတာေတြ၊ ေမးခြန္းေမးတဲ့ A သံ ၾကားလိုက္ရင္ေတာင္ ၾကာပြတ္နဲ႔ ျဖတ္ A ႐ိုက္ခံရသလို
နာက်င္သြားတာေတြ၊ ဒါေတြကို တခါတခါေတာ့လည္း သူတုိ႔ကို A ရင္းA တုိင္း သိေစခ်င္သား။

ဒါေပမယ့္ `မ်က္ႏွာေတြကသာ တင္းေနတယ္၊ ႐ုပ္ေတြက ခ်ဳံးခ်ဳံးက် ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာေတာ့ သူတုိ႔ သိပါတယ္´


တဲ့။ ဒါက က်ေနာ္တုိ႔ A ျပင္ျပန္ေရာက္ေတာ့မွ သူတုိ႔ ျပန္ေျပာျပတာပါ။ မွတ္မွတ္ရရ က်ေနာ္တုိ႔ မိသားစုနဲ႔
A ဆက္A ဆံ မလုပ္တာ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ A ေဒၚတေယာက္ဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔ကို တီဗြီကေန ျပေတာ့
က်ေနာ့္ကိုေတာ့ မမွတ္မိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေနရပ္လိပ္စာနဲ႔ က်ေနာ့္A ေဖ နာမည္ၾကားၿပီး က်ေနာ္မွန္း
သိသြားတယ္။ သူက တစည(တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညတ
ြ ္ေရးပါတီ) A မာခံ။
တီဗြီမွာ က်ေနာ္တုိ႔ပုံေတြ ေတြ႔ရၿပီးေနာက္ ငါတူေလးကုိ သူတုိ႔ ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္ေနၿပီဆိုတဲ့ A ေတြးကို
ေဖ်ာက္လို႔ မရဘူးတဲ့။ ဒါနဲ႔ ေနာက္ေန႔မွာ တစညကထြက္၊ ရပ္ကြက္ထဲ လည္ၿပီးေတာ့ တစည ဆန္႔က်င္ေရး
လုပ္ေတာ့သတဲ့။ ေၾကာက္တတ္တဲ့ က်ေနာ့္A ေမဆို တီဗြီမွာ က်ေနာ့္ကို ေတြ႔ၿပီးေနာက္ေန႔မွာ A မ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီ A ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ့ A မွတ္A သား ခေမာက္တုိ႔၊ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္မွတ္တို႔နဲ႔ ဒီဇိုင္းေဖာ္ထားတဲ့
A က်ၤီကို၀တ္၊ စင္ေပၚတက္ တရားေဟာသတဲ့။)

ဗီဒ
ြ ီယို ႐ိုက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကို ကားတစင္းနဲ႔ ေခၚသြားတယ္။ ေနာက္ပြင့္ ပစ္ကပ္၊ ကားA လတ္ကေလး။
က်ေနာ္တို႔ကို ေခါင္းစြပ္ေတြ စြပ္ထားတယ္။ တျခား ဌာနတခုကို ပို႔ျပန္Uီးမယ္ တူပါရဲ့။

ဆယ့္ငါးမိနစ္လား၊ နာရီ၀က္လား၊ A ဒ
ဲ ီေလာက္ A ၾကာမွာေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး တေယာက္က
`ေခါင္းစြပ္ခၽြတ္လို႔ ရၿပီ´ လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါနဲ႔ ေခါင္းစြပ္ ခၽြတ္လိုက္ေတာ့၊ ကားက တံတားတခုေပၚ
ျဖတ္ေမာင္းေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဘယ္ေနရာ က်ေနာ္တုိ႔ ေရာက္ေနၿပီလ၊ဲ မွန္း မရဘူး။

`ဘာ တံတားလဲ´

ေဘးက ေထာက္လွမး္ ေရးကို က်ေနာ္ေမးလိုက္တယ္။

`A င္းစိန္ မီးရထား ဂုံးေက်ာ္တံတား´

A င္းစိန္ ဂုံးေက်ာ္တံတားတဲ့။ A င္းစိန္။ ဒါ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းနားကပဲ။ ဘယ္တုန္းက ဒီတံတား


ေဆာက္လိုက္ပါလိမ့္။ ကားေဘး လက္တန္းကေန A ျပင္ကို က်ေနာ္ ၾကည့္မိတယ္။ လူေတြ၊ လူေတြ၊
ေရာင္စုံလူေတြ…။ လူေတြကို မျမင္ရတာ ၾကာၿပီ။ လူေတြနဲ႔ စကားမေျပာရတာ ၾကာၿပီ။ လူမဟုတ္သူေတြ၊ လူစိတ္
မရိွသူေတြ၊ လူပုံသ႑ာန္နဲ႔ တကယ္က လူမဟုတ္သူေတြ၊ A ခြံခ်ည့္သက္သက္ လူေတြ၊ တနည္းနည္းနဲ႔
A သိUာဏ္နဲ႔ စိတ္ဓာတ္ ေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ လူေတြ၊ A သိUာဏ္နဲပ စိတ္ဓာတ္ သင္းကြပ္ခံထားရတဲ့ လူေတြ။
A ဒ
ဲ ီလူေတြပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ က်ေနာ္ ေတြ႔ေနရတာ မဟုတ္လား။

လူေတြကို A ငမ္းမရ က်ေနာ္ လိုက္ေငးၾကည့္ေနမိတယ္။ တကယ့္ကို A ငမ္းမရပါ။ လြတ္လပ္မႈ၊ လြတ္လပ္တဲ့


A ရသာ။ က်ေနာ့္မွာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့A ရာ။ က်ေနာ္ စီမံ ဖန္တီး ရယူႏိုင္စြမ္း မရိွေတာ့တဲ့ A ရာ။
က်ေနာ္ လက္လွမ္း မမီႏိုင္ေတာ့တဲ့ A ရာ…။

ဘာေၾကာင့္မွန္း မသိ။ တခုခု A သံျခစ္ၿပီး ေA ာ္ဟစ္ပစ္လိုက္ခ်င္စိတ္က လည္ေခ်ာင္းတေလွ်ာက္


ရြတက္လာသလို ခံစားရတယ္။ လူေတြကို က်ေနာ္ ႏႈတ္ဆက္ခ်င္လိုက္တာ။

ဟဲလုိ။ က်ေနာ္ ၀င္းႏိုင္Uီးပါ။ က်ေနာ့္ဘ၀က ႐ိုး႐ိုးေလးပါ။ ဘာမွ မရွဳပ္ေထြးပါဘူး။ လူ႔ဘ၀နဲ႔ A ေတြးA ေခၚ ကိစၥ။
A ရာရာ A ားလုံးမွာပါ။ ႐ိုး႐ုိးေလးပါ။ က်ေနာ္ဟာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားတေယာက္။ က်ေနာ္ ေတာမွာေမြး။
သား တေယာက္ထဲ။ က်ေနာ့္A ေမဆို သိပ္ ခ်စ္စရာ ေကာင္းတာပဲ။ သူ႔သားကို ခ်စ္ဖုိ႔ တခုပဲ
A ဒ
ဲ ီA မ်ိဳးသမီးႀကီးက သိတာ။ တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ လုံၿခဳံမႈနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာ။ ဒါပဲ က်ေနာ္လိုခ်င္ခဲ့တာ။
ၿပီးေတာ့ ဒါပဲ က်ေနာ္ ေတာင္းဆိုခဲ့တာပါ။ က်ေနာ့္A တြက္တင္ မဟုတ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ A တြက္ေရာေပါ့။
A ဒ
ဲ ီA တြက္ ေဟာဒီမွာ မတရားမႈ၊ မလြတ္လပ္မႈ၊ A ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာ A ခ်ိဳးႏွိမ္ခံရမႈကို က်ေနာ္
ရေနပါတယ္။ ေဟာဒီမွာ။ က်ေနာ္။ လက္ထိပ္နဲ႔။ ေဘးမွာက A ေစာင့္နဲ႔။ က်ေနာ့္ကို ခ်ိန္ရြယ္ထားတဲ့ ေသနတ္နဲ႔။
ေစာေစာကဆို ပိုေတာင္ ဆုိးေသးတယ္။ A ေမွာင္ပိန္းပိန္း ေခါင္းစြပ္ A မည္းႀကီးနဲ႔။

လမ္းေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ လြတ္လပ္မႈ၊ ရယ္ေမာေနတဲ့ လြတ္လပ္မႈ၊ A ၀တ္A စားA မ်ိဳးမ်ိဳး၊ A ေရာင္


A မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လြတ္လပ္မႈ။ A ဒ
ဲ ီ လြတ္လပ္မႈကို က်ေနာ္ ေငးၾကည့္ေနမိတယ္။ ၀င္းႏိုင္Uီးဆိုသူ တေယာက္ကို
မသိတဲ့ လြတ္လပ္မႈ၊ သူတို႔ရဲ့ လြတ္လပ္မႈA တြက္ ေတာင္းဆိုလို႔ မလြတ္မလပ္ ျဖစ္ေနသူ
တေယာက္A ေၾကာင္းကို မသိတဲ့ သူတို႔ရဲ့ လြတ္လပ္မႈ၊ သူတို႔ ရယ္ေမာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနခ်ိန္မွာ
A ဒ
ဲ ီတေယာက္ကေတာ့ ေလွာင္ပိတ္ထားတဲ့ A ခန္းတခန္းထဲ မခ်ိမဆ့ံ နာက်င္လြန္းလို႔ လူးလိမ့္ေA ာ္ဟစ္
ညည္းတြားေနတာကိုလည္း မသိတဲ့ သူတုိ႔ရဲ့ လြတ္လပ္မႈ။

လြတ္လပ္မႈကို က်ေနာ္ ေငးစိုက္ေနမိတယ္။

လြမ္းသလို၊ ၀မ္းနည္းသလို။ က်ေနာ္ တခုေကာင္းေကာင္း မွတ္မိတယ္။ A ဒ


ဲ ီA ခ်ိန္တုန္းကေလာက္ လူေတြA ေပၚ
ခ်စ္တဲ့ A ခ်စ္စိတ္မ်ိဳး၊ လူေတြကို မက္မက္ေမာေမာ လိုက္ေငးၾကည့္ခ်င္တဲ့ A ငမ္းမရစိတ္မ်ိဳး တခါမွ က်ေနာ့္မွာ
မေပၚခဲ့ဖူးဘူး ထင္တယ္။ လူေတြက ၾကည့္လို႔ ေကာင္းလိုက္တာ။ လူေတြကို ၾကည့္ရတာ A ရသာ ရိွလိုက္တာ။
လွလိုက္တာ။

***

မၾကာခင္မွာ ၿခံ၀င္းႀကီး တခုထဲ ကားက ခ်ိဳးေကြ႔၀င္လိုက္တယ္။ ၿခံ၀မွာ စာတမ္းႀကီး တခု။

`A င္းစိန္ ဗဟို စံျပA က်U္းေထာင္´

A ိုး။ စာေတြထဲမွာ က်ေနာ္ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေထာင္။ A ားက်ဖူးတဲ့ ေထာင္။ ဒါေပမယ့္ ေၾကာက္ဖူးတဲ့ ေထာင္။


ဒဂုန္တာရာ၊ ဗန္းေမာ္တင္ေA ာင္တုိ႔ ေနခဲ့ဖူးတဲ့ ေထာင္။ A င္းစိန္ေတာရ။ ဆိတ္ဖလူးနံ႔ သင္းေသာညမ်ား။
A ခုေတာ့ ေတာရနဲ႔ ဆိတ္ဖလူးနံ႕ ညမ်ားဆီ က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္ ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။

ၿခံ၀င္းထဲ A ေတာ္ ၀င္လာၿပီးေနာက္ ကားက A ေဆာက္A Uီ တခုေရွ႔မွာ ထုိးရပ္လိုက္တယ္။ (ေနာက္မွ A ဲဒါ SB


ဌာနမွန္း သိရတယ္)။ ေထာက္လွမ္းေရး တခ်ိဳ႔ ဆင္းသြားတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ကားေပၚမွာ
ထိုင္ေစာင့္ေနရတယ္။ ကားေရွ႕ကို လွမ္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ ႐ုတ္တရက္ က်ေနာ္ လန္႔သြားတယ္။
ဒက္ရွ္ဘုတ္ေပၚမွာ စာA ုပ္ကေလး တA ုပ္။ A နီေရာင္။ `ႏိုင္ငံေရး လမ္းစU္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ လွ်ိဳ႔၀ွက္´ တဲ့။ ဒါ
က်ေနာ္ေရးခဲ့တဲ့ စာA ုပ္ပဲ။ A ာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပုိင္း ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈႀကီးမွာ ရိွရမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊
A ေကာင္A ထည္ ေဖာ္သင့္တဲ့ လုပ္ငန္းစU္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႔စည္း လႈပ္ရွားသင့္တဲ့ ပုံစံသစ္။ က်ေနာ္ေရးၿပီး ဗကသ
ရဲေဘာ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့တဲ့ စာA ုပ္။ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက A ဒ
ဲ ီ စာA ုပ္A ေၾကာင္း က်ေနာ့္ကုိ မေမးေသးဘူး။
စာA ုပ္ က်ေနာ္ ေရးခဲ့တယ္လို႔မ်ား သိသြားရင္…။

`ႏိုင္ငံေရး လမ္းစU္တဲ့၊ ဖြဲ႔စည္းပုံတဲ့၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္တဲ့။ ေတာက္။ ဒီေကာင္ေတြ သိပ္ႀကီးက်ယ္တယ္။ လူပါး၀တယ္။


လႊတ္ထားေပးလို႔ကေတာ့ကြာ´
တေယာက္က စာA ုပ္ကုိ ၾကည့္ရင္း ၾကိတ္မႏိုင္ခဲမရ ေလသံနဲ႔ ေျပာတယ္။

`ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ကြာ၊ ေနာက္ဆုံးေတာ့လဲ သူတို႔ရဲ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆုိတာႀကီးလဲ တို႔လက္ထဲ ေရာက္လာရတာပါပဲ´

ေနာက္တေယာက္က ေျပာတယ္။

ေA ာင္သူက က်ေနာ့္ကို မ်က္စိမွိတ္ျပတယ္။ ေ၀လင္းက မဲ့ျပတယ္။ A ဒ


ဲ ီေနာက္ ကားေပၚမွာ
ၿငိမသ
္ က္သြားၾကျပန္တယ္။

`ၾကည့္စမ္း၊ ၾကည့္စမ္း၊ ဟိုမွာ´

ေထာက္လွမ္းေရး တေယာက္က ေနာက္တေယာက္ကို လက္ညွိဳး ထိုးျပတယ္။ က်ေနာ္လည္း သူ လက္ညိွဳး


ထိုးျပတဲ့ ေနရာ လိုက္ၾကည့္မိတယ္။ ေထာင္က် A က်U္းသားေတြ။ A ေပၚေA ာက္ ေထာင္၀တ္စုံ A ျဖဴေတြနဲ႔။
လားလား။ ေျခေထာက္ေတြမွာက A ားလုံး သံေျခက်င္းႀကီးေတြနဲ႔ပါလား။ ေခါင္းေပၚမွာက ခေမာက္ ကုိယ္စီနဲ႔။

`ဟားဟား။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ခေမာက္ေတြ ဒီဘ၀ ေရာက္သြားမွာေပါ့ကြာ´

ေထာက္လွမ္းေရး တေယာက္က မဲ့ရြဲ႕ၿပီး ေျပာတယ္။

သူတုိ႔စကားA ရ ဆုိရင္ သူတုိ႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ `တပ္မေတာ္က ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾကားေနပါ့မယ္။ ျပည္သူ


ေရြးေကာက္လိုက္တဲ့ A စိုးရကို A ာဏာလႊဲေပးမယ္´ ဆိုတဲ့ စကားေတြက ဘာေတြလဲ။ သူတုိ႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာက
ခေမာက္ေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ လုိလားသူေတြကို ေထာင္ထဲ ပုိ႔ထားခ်င္ေနတာ ျဖစ္မေနဘူးလား။ ဒီစိတ္ထားနဲ႔ ေရွ႔
ဘယ္လို ဆက္လုပ္ၾကမလဲ။

A က်U္းသားA ုပ္ၾကီးကို က်ေနာ္ ေငးၾကည့္ေနမိတယ္။ ေလးငါးေျခာက္ဆယ္ေလာက္ ရိွမယ္။ သူတို႔ A ုပ္စုႀကီး


ေျခလွမ္းလိုက္တုိင္း ေျခက်င္းသံေတြက တဂၽြမ္းဂၽြမ္း။ က်ေနာ္ပဲ A ားနည္းေနလို႔လား။ ျခစ္ျခစ္ေတာက္ ပူေနတဲ့
ေမလ ေနေA ာက္က ေခၽြးေတြ ရႊဲနစ္ေနတဲ့ A က်U္းသားေတြကို ၾကည့္ရင္း က်ေနာ့္ရင္ထဲ လႈိက္ခနဲ လိႈက္ခနဲ
ျဖစ္လာတယ္။ က်ေနာ္တို႔က တိရိစၧာန္ေတြကို ၾကိဳးေတြနဲ႔ခ်ည္၊ ၿခံေတြထဲ ေလွာင္ပိတ္။ A ဒ
ဲ ီ တိရိစၧာန္ေတြလိုပဲ
က်ေနာ္တို႔လို လူသားေတြလည္း သံေျခက်င္းေတြနဲ႔ခတ္၊ ေလွာင္ပိတ္တာ ခံၾကရ။ ဒါေပမယ့္ လူေတြကို
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ေနသူေတြက လူေတြပဲ ျဖစ္ေနျပန္တယ္။

ႏွစ္နာရီေလာက္ A ၾကာမွာေတာ့ SB ဌာနကေန က်ေနာ္တုိ႔ကား ျပန္ ေမာင္းထြက္လာၿပီး ေနာက္ထပ္


A ေဆာက္A Uီ တခုေရွ႕ကို ေရာက္သြားတယ္။ ေမးၾကည့္ေတာ့ စစ္ခုံ႐ုံးတဲ့။ စစ္ခုံ႐ုံး။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ စစ္ခုံရုံး
တင္ၿပီပဲ။ ဘာေတြ ျဖစ္လာUီးမလဲ။

***
A ထဲ၀င္လိုက္ေတာ့ A ေဆာက္A Uီက A ႀကီးႀကီး။ A က်ယ္ႀကီး။ ေဘးတဘက္တခ်က္မွာ စစ္သားတခ်ိဳ႔
A ဆင္သင့္ ရပ္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ တေယာက္က က်ေနာ္တို႔ သုံးေယာက္ကို စင္ျမင့္ေရွ႕က ခုံတန္းတခုမွာ
ထုိင္ခိုင္းတယ္။ `တရားသူႀကီးေတြ စင္ေပၚ တက္လာရင္ မတ္တပ္ ရပ္ေပးရမယ္´ လို႔ သူက ေျပာတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔လဲ ခုံတန္းေပၚမွာ သုံးေယာက္ ယွU္ၿပီး ထုိင္လိုက္ၾကတယ္။

`တရားသူႀကီးမင္းမ်ား ႂကြေရာက္လာပါၿပီ´

ခဏA ၾကာမွာ တေယာက္က A သံကုန္ ေA ာ္လုိက္တယ္။ က်ေနာ္လည္း စိတ္လႈပ္ရွားရင္း စင္ေပၚ


ၾကည့္ေနတယ္။

`ဒုံး´ `ဒုံး´ `ဒုံး´

စင္ေပၚကို တရားသူႀကီးေတြ တက္လာၾကတာ။ A ားလုံး သုံးေယာက္။ ၾကည္း၊ေရ၊ေလက A ရာရိွႀကီးေတြ။


ယူနီေဖာင္းေတြက ေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္။ ဇာတ္ထဲကလို ဟန္ပါပါနဲ႔ စစ္ဖိနပ္ေတြကို
ေဆာင့္ေဆာင့္နင္းၿပီး စင္ေပၚကို တက္လာၾကတာ။ တမင္ A သံျမည္ေA ာင္ ေဆာင့္နင္းပုံလည္း ရတယ္။ ေနာက္
စင္ျမင့္ေပၚက စားပြဲ A ျမင့္ႀကီးေနာက္မွာ သူတုိ႔ ထုိင္လုိက္ၾကတည္။ သူတုိ႔ A ားလုံး မ်က္ႏွာထားႀကီးေတြ
ခပ္တင္းတင္းနဲ။႔ တမင္ ဟန္လုပ္ တင္းထားတာလုိ႔ က်ေနာ့္စိတ္ထဲ ထင္ေနတယ္။ သူတုိ႔ေရွ႕ စားပြဲ
A ျမင့္ႀကီးေပၚက ေရႊကလာပ္တခု။ ကလာပ္ထဲမွာက ေရႊေရာင္A ဖုံးနဲ႔ စာA ုပ္ႀကီးတA ုပ္။ က်မ္းစာA ုပ္ႀကီး
ဆုိတာနဲ႔ တူပါရဲ့။

တရာသူႀကီးေတြ ထုိင္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ SB ဌာနက ပါလာတဲ့ လူတေယာက္က က်ေနာ္တုိ႔ သုံးေယာက္A ေပၚ


စြဲခ်က္ တင္ပါေတာ့တယ္။ ပထမဆုံး ေA ာင္သူ၊ ေနာက္ ေ၀လင္း၊ ဘိတ္ဆုံးက က်ေနာ္။ စြဲခ်က္ေတြကုိ က်ေနာ္
နားေထာင္ေနတယ္။

ဟာ။ ေA ာင္သူ႔ စြဲခ်က္ကုိပဲ ဖတ္ဖတ္၊ ေ၀လင္း စြဲခ်က္ကိုပဲ ဖတ္ဖတ္၊ က်ေနာ့္နာမည္ခ်ည့္ပါလား။ ၀င္းႏိုင္Uီးက၊


၀င္းႏိုင္Uီးသည္၊ ၀င္းႏုိင္Uီးဟာ၊ ၀င္းႏိုင္Uီးက တဆင့္၊ ၀င္းႏိုင္Uီးရဲ့ မွာၾကားခ်က္A ရ၊ ၀င္းႏိုင္Uီးရဲ့ ခိုင္းေစခ်က္A ရ၊
၀င္းႏိုင္Uီး၊ ၀င္းႏိုင္Uီး…။

က်ေနာ့္နာမည္ေတြ တန္းစီေနတယ္။ ကုိယ့္နာမည္ကိုယ္ ၾကားေနရတာပဲ သည္းမခံႏိုင္ေA ာင္ နားထဲ


A ူလာတယ္။ နားထဲ ေပါက္ကြဲမတတ္ က်ယ္ေလာင္လြန္းတယ္။ တခန္းလုံး က်ေနာ့္နာမည္နဲ႔ ျပည့္ေနတယ္။
နာမည္ထဲမွာ လူက နစ္ျမဳပ္သြားသလို ခံစားရၿပီး မြန္းက်ပ္လာတယ္။ ဒီေကာင္ေတြ သက္သက္ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ေနတာ။
A မႈ မေလး ေလးေA ာင္ လုပ္ေနတာ။ ေသဒဏ္မ်ား ခ်မလို႔လား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ A ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လား။
စြဲခ်က္ေတြကို နားေထာင္ၾကည့္ေတာ့ သူတုိ႔ စြဲခ်က္မွာ က်ေနာ္ တကယ္မလုပ္ခဲ့တာ၊ မျဖစ္ခဲ့တာ၊
မေျပာခဲ့တာေတြ ပါေနတယ္။ ဘာလို႔ လိမ္တာလဲ။ ၿပီးေတာ့ စြဲခ်က္ေတြကလည္း ေရွ႕ေရာက္လုက
ိ ္၊
ေနာက္ေရာက္လိုက္။ ကေဘာက္တိ ကေဘာက္ခ်ာ။ တခ်ိဳ႔ A ခ်က္ေတြဆုိ သူတို႔မို႔ မရွက္တယ္။

ေျပာမယ္ဆုိ က်ေနာ္တုိ႔က တရားမွ်တမႈA တြက္ လုပ္တယ္။ သူတို႔ကလည္း တရားမွ်တမႈA တြက္ လုပ္တယ္လုိ႔


ေျပာတယ္။ ေျပာပါ။ ဒါဆို ဘာလု႔ိ က်မ္းစာA ုပ္ႀကီး ေရွ႕မွာ မဟုတ္တမ္းတရားေတြ သူတုိ႔ လုပ္ေနရတာလဲ။
ေျပာရတာလဲ။ သူတုိ႔ ယုံၾကည္တဲ့ A မွန္တရားနဲ႔ တရားမွ်တမႈ ဆိုတာက ဘာလဲ။ ေသခ်ာတာက ဘယ္ကိစၥမဆို
သူတုိ႔ လုပ္သလိုမ်ိဳး က်ေနာ္တုိ႔ မလုပ္ဘူး။ တရားမွ်တမႈကို လိုလားပါတယ္ဆုိၿပီး လူေတြကို မတရားသျဖင့္
က်ေနာ္တုိ႔ မယုတ္မာဘူး။ မရက္စက္ဘူး။ မညွင္းပမ္းဘူး။ A ႏိုင္မက်င့္ဘူး။

က်ေနာ္လည္း သူတို႔ လုပ္ခ်င္တာေတြ လုပ္ေနတာကို စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ႀကီး ၾကည့္ေနမိတယ္။ စစ္ခုံ႐ုံး


A ခင္းA က်င္းကို ၾကည့္ၿပီး က်ေနာ္နားလည္လိုက္တာက (တျခားလူေတြလည္း က်ေနာ့္လိုပဲ ေနၾကမွာပါ။)
စစ္A စိုးရရဲ့ တရားUပေဒဆိုတာ A မွန္တရားA တြက္၊ တရားမွ်တမႈA တြက္ မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္ကို
ဆန္႕က်င္သူကို ဖ်က္ဆီးပစ္ဖုိ႔ A တြက္ လက္နက္သက္သက္ပဲ ဆိုတာပါ။ ဒါကို က်ေနာ္ A ရင္က သိခဲ့ၿပီးသား
ဆိုေပမယ့္ A ခုလို တရား႐ုံး A ခင္းA က်င္းေရွ႕မွာ ခံစားရတာမ်ိဳးေလာက္ မေလးနက္ခဲ့ဘူး။ တကယ္ေတာ့
တရားUပေဒ ဆိုတာက သူတုိ႔ ပါးစပ္ထဲမွာ ရိွေနတာ၊ သူတုိ႔ A က်ိဳးစီးပြားနဲ႔ သူတို႔ A မုန္းတရားေA ာက္မွာ
ရိွေနတာ မဟုတ္လား။

SB က A ဒ
ဲ ီလို တဘက္သတ္ စြဲခ်က္တင္ၿပီး စစ္ခုံ႐ုံးကို ခဏ ရပ္နားလိုက္တယ္။ ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္
A ၾကာမွာ စစ္ခုံ႐ုံး ျပန္ဖြင့္တယ္။ တရားသူႀကီးေတြ စီရင္ခ်က္ ခ်မယ္တဲ့။ က်ေနာ္ နားစြင့္ေနတယ္။

`စြဲခ်က္A ရ ျပစ္မႈထင္ရွားသျဖင့္… တရားခံ ေA ာင္သူ၊ ေ၀လင္း၊ ၀င္းႏိုင္Uီးတို႔A ား ေထာင္ဒဏ္…´

A လို။ `၁၃ႏွစ္´ တဲ့။ က်ေနာ့္စိတ္ထဲ ဘယ္လို ျဖစ္သြားမွန္း မသိဘူး။ ေတာ္ေတာ္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ျဖစ္သြားတယ္။
ဒါနဲ႔ ေA ာင္သူနဲ႔ ေ၀လင္းဘက္ကို လွည့္ၿပီး ရယ္ျပလိုက္တယ္။ သူတို႔ကလည္း က်ေနာ့္ကို ျပန္ ရယ္ျပတယ္။

A စA ဆုံး စစ္ခုံ႐ုံး နာရီ၀က္ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ၾကာမယ္ထင္တယ္။ ဟုတ္တယ္။ A ဒ


ဲ ီေလာက္ပဲ။
လူသုံးေယာက္ရဲ့ ကံၾကမၼာ တခုလုံးကို စU္းစား ဆုံးျဖတ္ဖို႔က A ခ်ိန္ သိပ္မလိုပါဘူး။ နာရီ၀က္ပါပဲ။

***

စစ္ခုံ႐ုံး ႐ုတ္သိမ္းလိုက္တယ္။ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ကို တေနရာ ေခၚသြားတယ္။ A င္းစိန္ေထာင္ထဲ။ (စစ္ခုံ႐ုံးက


A င္းစိန္ ေထာင္ေရွ႕ ကပ္လ်က္မွာ ဖြင့္ထားတာပါ။) က်ေနာ္တုိ႔ကို ေထာင္ထဲ ပို႔လိုက္ၿပီပဲ။ ေထာင္မွာ မွတ္ပုံတင္
စာရင္းသြင္းတယ္။ ေထာင္နံပါတ္ ေပးတယ္။ ၀င္းႏိုင္Uးီ ။ A က်U္းသား နံပါတ္ ၄၀၀၁/စီ။

ေထာက္လွမ္းေရးက `က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေထာင္မွာ စာရင္းသြင္းၿပီးရင္ ျပန္ေခၚသြားမယ္။ စစ္ေဆးစရာေတြ


က်န္ေသးတယ္´ တဲ့။ ျပႆနာပဲ။ စစ္စရာ က်န္ေသးတယ္တဲ့။ (က်န္ရင္ ဘာလုိ႔ စစ္ခုံ႐ုံး တင္လဲ။) ဒီမွာတင္
ေထာင္A ရာရိွေတြနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ စကားမ်ားေတာ့တာပဲ။ ေထာင္က လက္မခံဘူး။ စာရင္းသြင္းၿပီးသား
A က်U္းသားကုိ ေထာင္UပေဒA ရ A ျပင္ေခၚထုတ္သြားခြင့္ မရိွဘူးတဲ့။ ေထာက္လွမ္းေရးကလည္း ေခၚမယ္ပဲ။
ေနာက္ဆုံး ေထာင္က မေလွ်ာ့တာနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ စိတ္ဆိုးၿပီး ဖုန္းဆက္တယ္။ A ႀကီးA ကဲေတြဆီ။
ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေထာင္က လက္ေလွ်ာ့ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ကို ေထာက္လွမ္းေရးကို ျပန္ေခၚသြားခြင့္ ေပးလိုက္ရတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေထာက္လမ
ွ ္းေရး လက္ထဲ ခ်က္ခ်င္း ထည့္မေပးဘဲ ေထာင္A ရာရိွေတြက က်ေနာ္တုိ႔ သုံးေယာက္ကို
တေနရာ ေခၚသြားၿပီး သုံးေယာက္စလုံးကို သံေျခက်င္းေတြ ခတ္ပါေတာ့တယ္။ ေျခက်င္းေတြက
တA ားေလးတာပဲ။ ဘာလုိ႔ A ခုလို ေျခက်င္းခတ္တာပါလိမ့္။ `မွတ္ပုံတင္ထားၿပီးတဲ့ A က်U္းသား တUီးUီးကို
ေျခက်င္းမခတ္ဘဲ ေထာင္A ျပင္ ေခၚထုတ္ မသြားရဘူး ဆိုတဲ့ ေထာင္Uပေဒ ရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ေျခက်င္းခတ္တာ´ တဲ့။

A မွန္ဆို က်ေနာ္တုိ႔ကို ေျခက်င္းခတ္စရာ မလိုပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔မွာ လက္ထိပ္နဲ႔၊ A နီးကပ္ လက္နက္ကိုင္


A ေစာင့္နဲ႔။ က်ေနာ္တုိ႔ ဘယ္လိုမွ ထြက္မေျပးႏိုင္တာ သူတို႔ A သိပါ။ A မွန္ကေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ
ေမာက္မာတာကို ေထာင္A ရာရိွေတြက မႀကိဳက္လို႔ A ခုလို ေျခက်င္းခတ္တာပါ။ ခံရတာက က်ေနာ္တုိ႔။ (ဒီလိုမိ်ဳး
ေထာင္ထုံးစံဖ်က္ၿပီး ေထာင္မွာ မွတ္ပုံတင္ၿပီးေတာ့မွ ေထာက္လွမ္းေရး စခန္းကို ျပန္ေခၚသြားတာမ်ိဳး
A ဒ
ဲ ီA ခ်ိန္ထိ က်ေနာ္တို႔ ကိစၥတခုတည္းပဲ ရိွတယ္တဲ့)။ ေျခက်င္းခတ္လိုက္ေတာ့ ေစာေစာက SB ရုံးေရွ႕
ကားေပၚက ျမင္လိုက္ရတဲ့ ေျခက်င္းခတ္ A က်U္းသားA ုပ္ႀကီးကုိ က်ေနာ့္ မ်က္လုံးထဲ ေျပးျမင္မိတယ္။
ၾကည့္စမ္း။ ဘာမွ မၾကာေသးဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း သူတုိ႔လို ျဖစ္သြားၿပီ။

တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကို သံေျခက်င္း ခတ္လိုက္သူေတြ၊ သံေျခက်င္း ခတ္မိန္႔ေပးသူေတြဟာ က်ေနာ္တုိ႔ထက္


A သိUာဏ္ ႀကီးျမင့္သူေတြ၊ က်ေနာ္တုိ႔ထက္ ယU္ေက်းမႈ ျမင့္သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျပာမယ္ဆုိရင္
ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ တြက္တြက္၊ က်ေနာ္တုိ႔ထက္ A သိUာဏ္A ရာမွာေရာ၊ ယU္ေက်းမႈ A ရာမွာပါ A မ်ားႀကီး
နိမ့္က်သူေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။

ဒီလိုနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေထာင္ထဲကေန ျပန္ ထြက္လာၾကျပန္ပါေရာ။ ေထာင္ဗူး၀က A ထြက္။ ဗူး၀မွာ


ေထာင္၀င္စာေတြ႔ဖို႔ ေရာက္ေနၾကတဲ့ လူေတြကို ေတြ႔ရတယ္။ A မ်ားႀကီး။ က်ေနာ္တုိ႔ ထြက္လာေတာ့ သူတို႔
၀ိုင္းၾကည့္ေနၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔က လက္ထိပ္ေရာ သံေျခက်င္းႀကီးေတြနဲ႔ပါ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ
ေတာ္ေတာ္ဆိုးသြမ္းတဲ့ ရာဇ၀တ္ေကာင္ေတြ၊ ရာဇ၀င္လူဆိုးေတြလို႔ ထင္ေနရွာၾကတယ္ ထင္ပါရဲ့။ မဟုတ္ဘူး။
မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ရာဇ၀တ္ေကာင္ လူဆိုးေတြ မဟုတ္ရပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔
မုန္းတီးတဲ့ စစ္A စိုးရကို ဆန္႕က်င္မႈနဲ႕ A ဖမ္းခံရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြပါ။ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈကို
လုိလားေတာင္းဆိုလို႔ A ခုလုိ မတရား သျဖင့္ A ဖမ္းခံေနရသူေတြ၊ မတရားသျဖင့္ A ဆက္ဆံ ခံေနရသူေတြပါ။
က်ေနာ္ A ဒ
ဲ ီလို ေျပာျပခ်င္လိုက္တာ။

`ဟဲ့ ေက်ာင္းသားေတြတဲ့ ဟဲ့။ ေက်ာင္းသားေတြတဲ့´

လူA ုပ္ႀကီးကို ျဖတ္ေက်ာ္မိခ်ိန္မွာေတာ့ A မ်ိဳးသမီး တေယာက္ရဲ့ A သံထြက္လာတာ ၾကားလိုက္ရတယ္။

က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္ ေပ်ာ္သြားတယ္။ က်ေနာ္ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းသမွ်ေတြ ေပ်ာက္သြားတယ္။ ခြန္A ားေတြ ခ်က္ခ်င္း
စီး၀င္လာသလိုပဲ။ ေႏြးလာတယ္။ လူA ုပ္ႀကီးဘက္ ေနာက္ဘက္ ျပန္လွည့္ၿပီး က်ေနာ္ A ားရပါးရ
ၿပဳံးျပလုိက္တယ္။ လက္ေ၀ွ႕ယမ္းျပလုိက္တယ္။ လူA ုပ္ႀကီးက က်ေနာ္တို႔ဘက္ A တင္း တုိးေ၀ွ႔လာတယ္။

ေထာက္လွမ္းေရးေတြက `ျမန္ျမန္ ျမန္ျမန္´ ဆုိၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ကို ကားဆီ A တင္း ဆြဲေခၚသြားေတာ့တယ္။


(ေနာက္မွ သိရတာက ခုနက ေA ာ္လိုက္တဲ့ A မ်ိဳးသမီးနားက ျဖတ္လာခ်ိန္မွာ A တူပါလာတဲ့
ေထာက္လွမ္းေရးA လစ္၊ ေA ာင္သူက `က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြပါ´ လို႔ မသိမသာ ကပ္ေျပာခဲ့တာတဲ့)။

A င္းစိန္ေထာင္ကေန ေထာက္လွမ္းေရး (၆) ကို က်ေနာ္တုိ႔ ျပန္ေရာက္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဆက္ၿပီး


A စစ္ခံရတယ္။ A မႈစစ္လုိ႔ မၿပီးခင္ က်ေနာ္တုိ႔ကို စစ္ခုံ႐ုံးတင္တဲ့ ကိစၥကို ေနာက္မွ က်ေနာ္ နားလည္လာတယ္။
က်ေနာ္တို႔ကို စစ္ခုံ႐ုံးတင္တာက ေမလ (၂၅)ရက္။ ေနာက္ ႏွစ္ရက္A ၾကာ (၂၇)ရက္ ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ စၿပီ။
ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ စစ္A စိုးရက ၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ခ်င္တယ္။ တိုင္းျပည္ကို လိမ္ခ်င္တယ္။ `ABSDF
ေသာင္းက်န္းသူ A ဖြဲ႔နဲ႔ ပတ္သက္သူေတြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဖ်က္ဆီးဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ A ဖ်က္လုပ္ငန္းေတြ
လုပ္ဖုိ႔၊ ျပည္သူေတြကုိ A ထိတ္တလန္႔ေတြ ျဖစ္ေA ာင္လုပ္ဖုိ႔ ျပည္တြင္း ၀င္လာမႈႀကီးကုိ ေထာက္လွမ္းေရးက
ကာကြယ္ေပးလိုက္ႏိုင္ျခင္း´ ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ စစ္လုိ႔ ေဆးလုိ႔ မၿပီးေသးဘဲနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကို စစ္ခုံ႐ုံး တင္လိုက္တာ။

(၂၆)ရက္ေန႔ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန က်ေနာ္တုိ႔ A ေၾကာင္း A ဒ


ဲ ီA တုိင္း ထုတ္လႊင့္တယ္လို႔
ေနာက္ပိုင္းမွာ သိရတယ္။ (မင္းကုိႏိုင္ကုိ ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေနသူမ်ား လုိ႔ A ဆစ္
ထည့္ေရးထားလိုက္ေသးတယ္။ တကယ္ တတ္လည္း တတ္ႏိုင္တဲ့ လူေတြ။)

***

ေထာက္လွမ္းေရး(၆) ျပန္ေရာက္ၿပီးတရက္လား၊ ႏွစ္ရက္လား A ၾကာမွ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေA ာင္သူနဲ႔


ႏွစ္ေယာက္သား ျပန္ဆုံတယ္။ စစ္ခုံ႐ုံးက ျပန္လာၿပီးကတည္းက က်ေနာ့္မွာ ေA ာင္သူ၊ ေ၀လင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
A ၿမဲလို စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနတာ တခုရိွတယ္။ က်ေနာ္က သူတုိ႔ထက္ ေထာင္ဒဏ္ ပုိမ်ားရင္မ်ား၊ ဒါမွမဟုတ္
သူတုိ႔က ေလ်ာ့ရင္ေလ်ာ့၊ ခုေတာ့ A ဓိက တာ၀န္ရိွတဲ့ က်ေနာ္ကလည္း ဆယ့္သုံးႏွစ္။ သူတုိ႔ကလည္း
ဆယ့္သုံးႏွစ္ ဆိုၿပီး က်ေနာ္ စိတ္မေကာင္းတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆုံဆုံျခင္း က်ေနာ္က…

`ေA ာင္သူ၊ ေဆာရီးကြာ´

ေA ာင္သူက…

`ဘာျဖစ္လို႔လဲ´
`ေA ာင္သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္စလုံး ကုိယ္နဲ႔ A တူတူ ေထာင္ ဆယ့္သုံးႏွစ္ က်လို႔ပါ´
`ဘယ္က ဆယ့္သုံးႏွစ္လဲ´
`ေA ာင္သူ ဘာေၾကာင္တာလဲ။ စစ္ခုံ႐ုံးက ကိုယ္တုိ႔ကို ခ်လိုက္တဲ့ ေထာင္ဒဏ္ေပါ့´
`ခင္ဗ်ား ဘာေၾကာင္တာလဲ။ သုံးႏွစ္ဟာကို´
`ေA ာင္သူ ေၾကာင္ေနၿပီ´

ဒီA ခ်ိန္မွာပဲ ေထာက္လွမ္းေရးက က်ေနာ္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ကို လူခြဲလိုက္လို႔ စကားျပတ္သြားတယ္။ က်ေနာ္လည္း


ေA ာင္သူ႔ကို သနားၿပီး ေငးၾကည့္ေနမိတယ္။ ထူးဆန္းတာက ေA ာင္သူကလည္း က်ေနာ့္ကို သနားၾကည့္နဲ႔
ၾကည့္တာပဲ။ ေA ာင္သူ၊ ေA ာင္သူ။

ေနာက္ စိတ္ထဲ တမ်ိဳးျဖစ္လာတာနဲ႔ က်ေနာ့္ကို စစ္ေနတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးကို ေမးၾကည့္လိုက္တယ္။


က်ေနာ္တုိ႔ကို ေထာင္ ဘယ္ေလာက္ ခ်လိုက္တာလဲလို႔။ သူကလည္း က်ေနာ့္ကို A ူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔
ၾကည့္ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ေျပာတယ္။ သုံးႏွစ္ တဲ့။

က်ေနာ္ လြတ္သြားသလိုပဲ။ (က်ေနာ္တုိ႔ကို ခ်လိုက္တဲ့ ေထာင္ဒဏ္ နည္းသြားတယ္လို႔ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက


ေနာက္ပုိင္းမွာ ေျပာပါတယ္။ ေထာင္ဒဏ္ နည္းသြားတာမွာ A ဓိကကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကို စစ္လို႔
မၿပီးမျပတ္ေသးဘဲ စစ္ခုံ႐ုံးကို ကမန္းကတန္း တင္လိုက္တဲ့ A ခ်က္ ျဖစ္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကလည္း
ေရြးေကာက္ပြဲ မစခင္ တုိင္းျပည္ကို သိပ္ ၀ါဒျဖန္႔ ေၾကညာခ်င္ေနတာ မဟုတ္လား)။

ေနာက္ပိုင္း က်ေနာ့္ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းရာမွာ ႐ိုက္ႏွက္ ညွင္းပန္းတာ မရိွေတာ့ဘူး။ ညဘက္ ပုံမွန္ေလာက္ နီးနီး


A ပ
ိ ္ရတယ္။ က်ေနာ့္ကို A ခန္းက်U္းေလး တခုမွာ ထားတယ္။ A ခန္းကလည္း က်U္းလြန္းလို႔ တေယာက္A ိပ္
ကုတင္တလုံး ခ်ထားတာေတာင္ ဆန္႔႐ုံပဲ။ ကုတင္ကလည္း ပ်U္ၾကမ္းေတြကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း က်ဲက်ဲ
႐ိုက္ထားတာ။ A ိပ္ေတာ့ A ခင္း မရိွဘူး။ ညည A ိပ္ရတာ A ဆင္မေျပဘူး။ သံေျခက်င္းေတြက ေျခေထာက္မွာ
တေထြးႀကီး ဆိုေတာ့ သိပ္ A ေနရ ခက္တာပဲ။

ဒီၾကားထဲ သံေျခက်င္းက ကြင္းေတြ A မ်ားႀကီးဆိုေတာ့ ညဘက္A ိပ္ေနတုန္း၊ ကြင္းတကြင္းက ကုတင္ပ်U္ျပား


ႏွစ္ခ်ပ္ၾကားထဲ ညပ္ညပ္သြားတတ္တယ္။ A ဒ
ဲ ီA ခါမ်ိဳး လူက လွည့္လို႔ မရေတာ့ဘဲ တုတ္နဲ႔ ကန္႔လန္႔ခံထားသလို
ျဖစ္ျဖစ္သြားတယ္။ ညပ္ေနတဲ့ သံကြင္းေတြကုိ ပ်U္ျပားၾကားထဲက ခဏခဏ ျပန္ဆြဲထုတရ
္ တာ ညဘက္ညဘက္
A လုပ္တခု။ တခါတခါေတာ့လည္း ညပ္ေနတဲ့ သံကြင္းေတြကုိ ဆြဲမထုတ္ေတာ့ဘဲ သံေျခက်င္းႀကီး
(သံေခ်းေတြကလည္း ထူလဗ်စ္နဲ႔) ကုိ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔ က်ေနာ္ ထုိင္ေငးၾကည့္ေနတတ္တယ္။

A ခန္းက ျပတင္းေပါက္ မရိွဘဲ တံခါးမ တခုပဲ ရိွတယ္။ A ခန္းတံခါးကို A ျပင္ကေန ေသာ့ခတ္ပိတ္ထားၿပီး


တံခါးမွာ ေျခာက္လက္မ ပတ္လည္ေလာက္ က်ယ္မလား၊ A ေပါက္ တေပါက္ ေဖာက္ထားတယ္။
A ေပါက္ကေလးကေန ၾကည့္လိုက္ရင္ A ေစာင့္စစ္သားေတြ လမ္းေလွ်ာက္ေနတာ လွမ္းေတြ႔ရတယ္။
A ခ်ိန္က်ရင္ A ဒ
ဲ ီ A ေပါက္ကေလးကေန ပန္းကန္တခ်ပ္ သြင္းေပးတယ္။ ပန္းကန္ထဲမွာ ထမင္းနဲ႔ဟင္း။
က်ေနာ္က သူတုိ႔ ေပးတဲ့ ထမင္းကို မစားႏိုင္ဘူး။ ထမင္းက မစားႏုိင္ေလာက္ေA ာင္ ဆိုးလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။
က်ေနာ္ကုိက စားခ်င္စိတ္ မရိွျဖစ္တာ။ ဒီလိုနဲ႔ တမနက္ ေစာေစာ။ က်ေနာ့္ A ခန္းတံခါး ေခါက္သံၾကားၿပီး ထၿပီး
ၾကည့္တယ္။ A ေပါက္ကေလးကေန စစ္သားတေယာက္က က်ေနာ့္ကို မ်က္ႏွာA ပ္ၿပီး A မူA ယာနဲ႔
လွမ္းေခၚတယ္။ က်ေနာ္ ထသြားေတာ့ ပစၥည္းတခ်ိဳ႔ လွမ္းေပးတယ္။

A ိုး။ ႏို႔တခြက္၊ ပဲဲျပဳတ္နံျပား၊ ၾကက္Uႏွစ္လုံး။ ဘယ္လိုပါလိမ့္။ က်ေနာ္ စိတ္ရွဳပ္ေထြးသြားတယ္။ ဒီA ခ်ိန္


ေဘးခန္းက A သံတသံ ထြက္လာတယ္။

`ကုန္ေA ာင္စား။ စားခ်င္ခ်င္ မစားခ်င္ခ်င္စား။ A ားရိွေA ာင္ စား´

ေA ာင္သူ၊ ေA ာင္သူ။ ေA ာင္သူ႔ A သံ။

`က်ေနာ္ စီစU္လိုက္တာ´

ေၾသာ္ သူငယ္ခ်င္း ရဲေဘာ္။

[ေနာက္မွ က်ေနာ္သိရတယ္။ ေA ာင္သူက သူ႔A ခန္းကေန ထမင္းစားၿပီးလို႔ A ေစာင့္က ပန္းကန္လာသိမ္းခ်ိန္၊


သူ႔A ေပါက္ကေလးကေန က်ေနာ့္ဘက္ A ခန္း လွမ္းလွမ္းၾကည့္တဲ့ A ခါ က်ေနာ့္A ခန္းထဲက ထြက္လာတဲ့
ထမင္းပန္းကန္က ေျခရာလက္ရာ မပ်က္ ျပန္ျပန္ထြက္လာတယ္တဲ့။ က်ေနာ္နဲ႔ တခါ လူခ်င္းေတြ႔ရတုန္းကလည္း
က်ေနာ့္ၾကည့္ရတာ A ေျခA ေနက မဟန္ဘူး။ ဂ႐ိုးဂယိုင္၊ မ်က္တြင္းေဟာက္ပက္၊ `ေလွ်ာ´ မ်ား သြားမလား
လို႔ေတာင္ က်ေနာ့္ကို ထင္မိတယ္တဲ့။ သူတုိ႔ထက္ က်ေနာ္ပိုၿပီး A ၾကမ္းပတမ္း A ကုိင္ခံရတာကိုလည္း သူတို႔
သိေနတယ္။ ဒါနဲ႔ စိတ္ပူတာနဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရး မေတြ႔လို႔ က်န္ေနတဲ့ သူ႔A ိပ္ထဲက ပိုက္ဆံ။
ဘယ္ေလာက္လဲေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ A ဲဒါနဲ႔ A ေစာင့္ကို စည္း႐ုံးတယ္။ ပိုက္ဆံေပးတယ္။ ဒါနဲ႔ A ေစာင့္က
A ခုလို စားစရာေတြ ၀ယ္ေပးတာ။ က်ေနာ္ A ဒ
ဲ ီလိုမ်ိဳး သုံးမနက္ေလာက္ စားလိုက္ရတယ္။]

ေထာက္လွမ္းေရး(၆) မွာ က်ေနာ္တုိ႔ တပတ္ထပ္ေနရတယ္။ ေထာင္ကို ပို႔ခါနီး ႏွစ္ရက္ သုံးရက္A လိုမွာ


က်ေနာ့္ကို ေမးခြန္းေတြ လုံး၀ မေမးေတာ့ဘူး။ က်ေနာ့္ A ေျဖေတြ A ေပၚမွာ A ထက္လူၾကီးေတြက မရွင္းရင္
ျပန္ေမးခ်င္လုိ႔၊ က်ေနာ္တို႔ကို ေထာင္မပို႔ေသးတာတဲ့။

ဒီA တြင္းမွာပဲ ေထာက္လွမ္းေရး ပုဂၢိဳလ္တေယာက္က က်ေနာ့္ကို `လက္ရိွ ႏိုင္ငံေရး A ေျခA ေနေပၚမွာ


မင္းA ျမင္နဲ႔ မင္းယုံၾကည္တာေတြ ေရးေပးပါ။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးပါ။ A ဒ
ဲ ီA တြက္ A ေရး မယူပါဘူး´ ဆုိၿပီး
ေျပာလာတယ္။ က်ေနာ္ စU္းစားတယ္။ A ေရးမယူပါဘူး ဆိုတဲ့ သူတို႔ ကတိစကား က်ေနာ္ မယုံဘူး။ သူတုိ႔ကို
က်ေနာ္ လုံး၀ စိတ္မခ်ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘာလို႔မွန္း မသိဘူး။ က်ေနာ္ ေရးခ်င္ေနတယ္။ ေနာက္ ျပႆနာ ေနာက္
ၾကည့္ရွင္း။ ဒါနဲ႔ က်ေနာ္ ေရးတယ္။ က်ေနာ့္မွာ ေရးစရာေတြ A မ်ားႀကီး ရိွတယ္ ထင္တယ္။ ဒီေတာ့
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ကို က်ေနာ္ ေရးတယ္။

က်ေနာ့္ ယုံၾကည္ခ်က္က ဘာမွ ရွဳပ္ေထြးတဲ့ ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။ ဒါ့A ျပင္ က်ေနာ့္ ယုံၾကည္ခ်က္မွာ သူမ်ားကို
ဖ်က္ဆီးပစ္ဖုိ႔ မပါဘူး။ မတူသူေတြ၊ ဆန္႔က်င္သူေတြကုိ ရွင္းပစ္ဖုိ႔ မပါဘူး။ ရက္စက္ပစ္ဖုိ႔ မပါဘူး။ က်ေနာ့္
ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား မပါဘူး။ လူသားခ်င္း A မုန္းစိတ္ မပါဘူး။ ကေ်နာ္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံထားရတဲ့ A တြက္ ဆုိၿပီး
A ညိွဳး A ာဃာတ ထားတာမ်ိဳး မပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ ယုံၾကည္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး A ေၾကာင္း က်ေနာ္ ေရးတယ္။
ၿပီးေတာ့ ေပးလိုက္တယ္။ သူတုိ႔က က်ေနာ္ ေရးတာကို လက္မွတ္ထုိးခိုင္းတယ္။ ထုိးေပးလိုက္တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ တရက္မွာ က်ေနာ့္ကို ေလးဘီးဆလြန္းကားေလး တစီးနဲ႔ လာေခၚထုတ္တယ္။ ေခါင္းစြပ္စြပ္တယ္။ ကားကို


ဟိုေကြ႔ေမာင္း ဒီေကြ႔ေမာင္း လုပ္တယ္။ A မွန္က ဒီ၀င္း တ၀င္းထဲပါပဲ။ ေနာက္ေတာ့ ကားေပၚက ဆင္းခိုင္း၊
တေယာက္က တြၿဲ ပီး A ခန္းတခန္းထဲ ထည့္၊ တေယာက္ကတြဲၿပီး A ခန္းတခန္းထဲထည့္။ ေခါင္းစြပ္ခၽြတ္ေပး၊
လက္တဖက္စီကို လက္ထိပ္ႏွစ္ခုနဲ႔ ကုလားထုိင္ လက္တန္းႏွစ္ခုမွာ ခတ္။ က်ေနာ္ စိတ္ပူသြားတယ္။ A ခုလို
လက္ထိပ္ ႏွစ္ခုနဲ႔ တခါမွ A ခတ္ မခံရဖူးဘူး။ A င္း။ ေနာက္တႀကိမ္ ဇာတ္လမ္း ျပန္စၿပီ ထင္ပါရဲ့။ က်ေနာ္
ေရးေပးလိုက္တဲ့ စာရြက္စာတမ္း ကိစၥနဲ႔မ်ား ဆိုင္ေနလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ထပ္ ဘာျပႆနာ ေပၚလာျပန္လဲ။
မေနႏိုင္တဲ့ A ဆုံး က်ေနာ့္ကို လက္ထိပ္ခတ္သူ ေထာက္လွမ္းေရး A ရာရိွ ဗိုလ္ႀကီးကုိ ေမးၾကည့္တယ္။

`က်ေနာ့္ကို ဘာလုပ္မလို႔လဲ´

သူက ၿပဳံးျပတယ္။

`ဘာမွ မလုပ္ပါဘူး။ လူႀကီးက မင္းကို ေတြ႔ခ်င္လို႔´

လူႀကီးတဲ့။ ဘယ္သူပါလိမ့္။ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔မ်ားလား။


သုံးနာရီေလာက္ ၾကာေA ာင္ A ဒ
ဲ ီလို ထုိင္ေနရတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ တံခါးဖြင့္သံ ၾကားရတယ္။ ေစာေစာက
ဗိုလ္ႀကီး။ (A ရပ္၀တ္ ၀တ္ထားေတာ့ ဗိုလ္ႀကီးဆိုတာ ေနာက္မွ သိရတာပါ)။
`A စီA စU္ ေျပာင္းသြားတယ္။ လူႀကီး မလာေတာ့ဘူး။´

က်ေနာ့္ကို လက္ထိပ္ ျဖဳတ္ေပးတယ္။ A ခန္း ျပန္ပုိ႔တယ္။

ေနာက္တရက္မွာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကို A င္းစိန္ေထာင္ကို ပို႔လိုက္ပါတယ္။ ေထာင္ထဲေရာက္ေတာ့


လက္ထိပ္ျဖဳတ္၊ သံေျခက်င္းျဖဳတ္၊ တိုက္နံပါတ္(၅)၊ A ခန္းနံပါတ္ (၄)။

***

A ဒ
ဲ ီေန႔ က်ေနာ္ A ေပ်ာ္ဆုံးေန႔ေပါ့။

တကယ္ပဲ ေထာက္လွမ္းေရး လက္က လြတ္ၿပီ။ ငရဲခန္းက လြတ္ၿပီ။ လူမဆန္မႈေတြ၊ ႐ိုင္းစိုင္းမႈေတြ၊


ရက္စက္မႈေတြ၊ နာက်င္မႈေတြ၊ မA ိပ္ရမႈေတြ၊ ဆာေလာင္မႈေတြ၊ ဒလစပ္ ေမးခြန္းေတြ၊ ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားေတြ၊
သံသယေတြ၊ A ေဖာ္ကင္းမဲ့မႈေတြ၊ A ားငယ္ရမႈေတြ၊ စိတ္ထိခိုက္ရမႈေတြ၊ A ျခားရဲေဘာ္ေတြရဲ့ နာနာက်င္က်င္
စူးစူး၀ါး၀ါး A သံကုန္ျခစ္ၿပီး ေA ာ္ဟစ္ ညည္းတြားလိုက္တဲ့ A သံေတြ…။ A ားလုံးကေန က်ေနာ္ လြတ္ၿပီ။

(ဒါေပမယ့္ A ဒ
ဲ ီထက္ ပိုမိုဆိုး၀ါးတဲ့ A ျဖစ္A ပ်က္ေတြ ေထာင္ထဲက ေစာင့္ေနတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ A ဒ
ဲ ီတုန္းက
က်ေနာ္ မသိခဲ့ဘူးေပါ့။)

မွတ္တမ္း(၂)
လြတ္လပ္မႈႏွင့္ A က်U္းေထာင္

နိဒါန္း
လြတ္လပ္မႈနဲ႔ A က်U္းေထာင္

န၀တ၊ နA ဖေခတ္ A က်U္းေထာင္ေတြထဲ ႏိုင္ငံေရးမႈနဲ႔ ေထာင္က်ခံေနရသူေတြထဲမွာ ငယ္ရြယ္သူ ေက်ာင္းသား


ေက်ာင္းသူေတြ ပါ၀င္သလို ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးA တြက္ ႀကဳိးပမ္းေပးခဲ့သူ ေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္
ႏိုင္ငံေရးသမား ရင့္မာႀကီးေတြ၊ ထိပ္တန္း ပညာရွင္ေတြလည္း ပါ၀င္ၾကပါတယ္။ ထူးျခားတာကေတာ့
ရဟန္းသံဃာေတြ၊ ခေလးသူငယ္ေတြနဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္A ိုေတြပါ ပါ၀င္ၾကတာပါ။ A ဒ
ဲ ီထက
ဲ မွ စာေရးဆရာ
ေမာင္ေသာ္ကတုိ႔၊ Uီးခင္ေမာင္ျမင့္တုိ႔၊ Uီးတင္ေမာင္၀င္းတို႔ ခရမ္းUီးစိန္၀င္းတုိ႔ A ပါA ၀င္ လူ႔A ဖိုးတန္
A မ်ားA ျပားလည္း ေထာင္ထဲမွာပဲ မေသဆုံးသင့္ဘဲ ေသဆုံးခဲ့ၾကရပါၿပီ။

သူတုိ႔ဟာ မတရားသျဖင့္ A က်U္းခ်ခံေနၾကရၿပီး တခါ A က်U္းေထာင္ထဲမွာလည္း မတရားသျဖင့္ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး


A ႏိုင္က်င့္ A ဆက္ဆံ ခံၾကရျပန္ပါတယ္။ A ခုလို သူတို႔ A က်U္းခ် ခံေနရတာဟာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ
ရမ္းကားေစာ္ကား ထိပါးခဲ့လို႔၊ ဘယ္ရာဇ၀တ္မႈကိုမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကလို႔ မဟုတ္ဘဲ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ တရားမွ်တမႈကို
ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကလုိ႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ယU္ေက်းမႈA ရေရာ ဘာသာေရးA ရပါ လက္မခံႏိုင္စရာ
A လြန္A ကၽြံကစ
ိ ၥ မဟုတ္ဘဲ လူ႔A ေျခခံလိုA ပ္ခ်က္မွ်ကိုသာ သူတို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာပါ။ တနည္းA ားျဖင့္
ျမန္မာ ျပည္သူလူထုႀကီး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔A ညီ A သက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ေရး၊ လုံၿခံဳၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘ၀ေတြ
ရရိွခံစားႏိုင္ေရး၊ တုိင္းျပည္ ႀကီးပြားတိုးတက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ A လယ္မွာ A ေလးစားခံရေရးတို႔A တြက္ မရိွမျဖစ္
လိုA ပ္တဲ့ A ေျခခံလိုA ပ္ခ်က္ေတြကို သူတုိ႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာပါ။

ဒါေပမယ့္ A ာဏာပိုငေ
္ တြက သူတို႔ရဲ့ မြန္ျမတ္သန္႔စင္တဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ခါးခါးသီးသီး ေဒါသတႀကီး
ျငင္းဆန္လိုက္႐ုံမက A ဒ
ဲ ီလို ေတာင္းဆိုတာဟာ ရာဇ၀တ္ေျမာက္ပါတယ္ ဆိုၿပီး သူတို႔ကို A ခုလို ေထာင္သြင္း
A က်U္းခ် A ျပစ္ေပး ဒဏ္ခတ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို A ခုလို ေထာင္သြင္း A က်U္းခ်လိုက္တာဟာ
လြတ္လပ္မန
ႈ ဲ႔ တရားမွ်တမႈ ေတာင္းဆိုသံကို ေထာင္သြင္း A က်U္းခ်လိုက္တာ၊ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ လြတ္လပ္မႈနဲ႔
တရားမွ်တမႈကို ေထာင္သြင္း A က်U္းခ်လိုက္တာ၊ ျပည္သူလူထုႀကီးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ A နာဂတ္ကို ေထာင္သြင္း
A က်U္းခ်လိုက္တာပါပဲ။

က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြက ျပည္သူေတြ ေဖာေဖာသီသီ ရရိွခံစားေနတဲ့


A ခြင့္A ေရးေတြျဖစ္တဲ့ မိမိတို႔ရဲ့ နစ္နာခ်က္နဲ႔ ဆႏၵေတြကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔၊ A ုပ္ခ်ဳပ္သူ
A စိုးရကုိ လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္တုိ႔ မရိွၾကတာေၾကာင့္ န၀တစစ္A စိုးရရဲ့ ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ မတရားမႈေတြကို
တိတိက်က် A ေသးစိတ္ မသိၾကရပါဘူး။ တခါ A ဒ
ဲ ီလို မသိတာ၊ သိႏိုင္ဖို႔ A ခြင့္A လမ္းမရိွတာကို
A ခြင့္ေကာင္းယူၿပီးေတာ့လည္း န၀တ စစ္A စိုးရရဲ့ ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ မတရားမႈေတြဟာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ လူမထင္ေတာ့တဲ့
A ထိ ပိုမိုျပင္းထန္ ဆိုး၀ါးလာေနတာပါ။

လူ႔A ခြင့္A ေရးကို ေလးစားတဲ့၊ တရားမွ်တၿပီး လူသားA ခ်င္းခ်င္း စာနာစိတ္ရိွတဲ့ A စိုးရမ်ိဳး A ုပ္ခ်ဳပ္တဲ့
ႏိုင္ငံေတြက A က်U္းေထာင္ေတြမွာ A ဒ
ဲ ီA စိုးရမ်ိဳးလိုပဲ လူ႔A ခြင့္A ေရး ေလးစားမႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊
လူသားA ခ်င္းခ်င္း စာနာစိတ္တို႔ ထြန္းကားၾကပါတယ္။ လူ႔A ခြင့္A ေရး ေလးစားမႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊
လူသားA ခ်င္းခ်င္း စာနာမႈတို႔ မရိွတဲ့ A စိုးရမ်ိဳး A ုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႏိုင္ငံက A က်U္းေထာင္ေတြမွာေတာ့ A ဒ
ဲ ီA စိုးရလိုပဲ
ျဗဟၼစိုရ္တရား ေခါင္းပါးၿပီး ဖိႏွိပ္မ၊ႈ ရက္စက္မႈ၊ ညွင္းပမ္းမႈ၊ မတရားမႈ၊ လူသားA ခ်င္းခ်င္း A သနား A ညွာတာ
ကင္းမဲ့မႈ၊ လူကို လူလို သေဘာမထားမႈေတြနဲ႔ တင္းၾကမ္း ျပည့္ႏွက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ
A က်U္းေထာင္ေတြထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ A ေျခA ေနေတြကို ၾကည့္ၿပီး A ုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ A စိုးရဟာ
A စိုးရဆိုးလား၊ A စိုးရေကာင္းလား ဆိုတာ ခြဲျခား တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ A က်U္းေထာင္ေပါင္း (၄၀)နီးပါး ရိွရာမွာ A င္းစိန္ေထာင္ဟာ A ႀကီးဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္


ေနာက္ပိုင္း၊ A င္းစိန္ေထာင္မွာ A က်U္းသား စုစုေပါင္း တေသာင္း၊ တေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ ထားရိွတတ္ၿပီး
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ တ၀ိုက္က A င္းစိနေ
္ ထာင္ တေထာင္ထဲမွာတင္ ႏိုင္ငံေရးA က်U္းသား ႏွစ္ေထာင္ေလာက္
ရိွပါတယ္။ A င္းစိန္ေထာင္ဟာ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ ကတည္းက တည္ရိွလာတဲ့ သက္တမ္း A ရွည္ၾကာဆုံး
ေထာင္လည္း ျဖစ္တာမို႔ ေခတ္A ဆက္ဆက္ A င္းစိန္ေထာင္A ေၾကာင္း ေျပာမဆုံးၾကပါဘူး။ မွတ္မွတ္ရရ
က်ေနာ္ A င္းစိန္ေထာင္က ထြက္လာတဲ့ A ခ်ိန္မာွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ A င္းစိန္ေထာင္မွာ ႏွစ္
A ေတာ္ၾကာ ေထာင္က်ခဲ့ဖူးသူ၊ ႏိုင္ငံေက်ာ္ စာေရးဆရာႀကီး တUီးနဲ႔ ဆုံပါတယ္။

သူက က်ေနာ္နဲ႔ စကားစျမည္ေျပာရင္းက `မင္းတို႔ေခတ္ ေထာင္ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းရင္ ငါတုိ႔ေခတ္တုန္းက ေထာင္က်တာ


ေပ်ာ္ပြဲစား ထြက္ရသလိုပဲကြာ´ လို႔ ေျပာပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ စာေရးဆရာႀကီးဟာ သူတို႔ေခတ္ ေထာက္လွမး္ ေရးနဲ႔
A က်U္းေထာင္A ေၾကာင္း နာမည္ႀကီး စာA ုပ္တA ုပ္ ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးသူပါ။ A ဒ
ဲ ီလုိ စာေရးဆရာႀကီးရဲ့
စကားကို ၾကည့္ရင္ န၀တေခတ္ေထာင္တြင္း A ေျခA ေနကို `မွန္း´ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြက ေထာင္ဆိုတာကို ငရဲေလာက္ သတ္မွတ္ထားၾကတာမို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ
မတရားတာေတြ ေတြ႔ေတြ႔၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရက္စက္မႈေတြ ႀကဳံႀကဳံ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးေတြ ရင္ဆိုင္ရ
ရင္ဆိုင္ရ၊ `ေထာင္ပဲ။ ႀကဳံရမွာေပါ့´ `ျဖစ္သမွ်A ေၾကာင္း A ေကာင္းခ်ည့္ပဲ´ စသျဖင့္ ႀကိတ္မွိတ္
သည္းခံတတ္ၾကပါတယ္။

A က်U္းေထာင္ေတြမွာ ေထာင္က်A က်U္းသားေတြကို ဘယ္လို ဆက္ဆံရမယ္၊ သူတုိ႔ ရကို ရရိွရမယ့္ တရား၀င္


A ခြင့္A ေရးေတြက ဘာေတြျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို A က်U္းေထာင္ လက္စြဲUပေဒA ရေရာ၊ ကုလသမဂၢ
သေဘာတူညီခ်က္ေတြမွာပါ တရား၀င္ A တည္ျပဳထားပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီA ခြင့္A ေရးေတြကို A စိုးရေတြက
A က်U္းသားေတြကို ေပးကို ေပးရၿပီး၊ A ဒ
ဲ ီA ခြင့္A ေရးေတြကို A ကုန္မေပးဘဲ ထိန္ခ်န္ထားတာမ်ိဳး၊ A လြဲသုံးစား
လုပ္တာမ်ိဳးကို UပေဒA ရေရာ၊ လူ႔က်င့္၀တ္ A ရပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရိွပါဘူး။ A ဒ
ဲ ီလိုလုပ္ရင္ သက္ဆိုင္ရာ
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ A စုိးရကို နစ္နာသူ A က်U္းသားက ကန္႔ကြက္ႏိုင္႐ုံတင္မက တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ေတာင္
ရိွပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ A က်U္းသားေတြမွာ A ဒ


ဲ ီလို လုပ္ဖုိ႔ ေ၀းလို႔ A ဒ
ဲ ီလို A ခြင့္A ေရးေတြ ကိုယ့္မွာ
ရိွလို႔ ရိွေနမွန္း သိေတာင္ သိၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မသိေA ာင္လည္း A စိုးရလုပ္သူက ဖုံးကြယ္
ထိမ္၀ွက္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ ဘာပဲ မတရားတာလုပ္လုပ္ `မတရားဘူး၊
တရားUပေဒကို A လြဲသုံးစား လုပ္တယ္´ လို႔ သိလည္း မသိၾက၊ ေ၀လည္း မေ၀ဖန္ရဲၾက၊ ကန္႔လည္း
မကန္႔ကြက္ရဲၾကပါဘူး။ A စိုးရကို တရားစြဲဖုိ႔ ဆုိတာမ်ိဳးကေတာ့ A ိပ္မက္ေတာင္ မက္ရဲစရာ မရိွပါဘူး။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြက ျပည္သူေတြက က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္က ေထာင္ေတြ A ေၾကာင္း၊ A က်U္းသားေတြရဲ့
ေထာင္တြင္း ဘ၀ေတြA ေၾကာင္း ၾကားရ သိရတဲ့ A ခါတိုင္း A ထိတ္တလန္႔လည္းျဖစ္၊ A ့ံA ားလည္း သင့္၊
A ုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ A စိုးရကိုလည္း မုန္းတီးရြံရွာသြားၾကတဲ့ A ျပင္ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြ A တြက္လည္း
စိတ္မေကာင္း ျဖစ္သြားၾကပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို A စိုးရမ်ိဳးက ႏိုင္ငံကို A ုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ၊ ႏိုင္ငံကုိ A ုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ရိွေနတာကိုပဲ သူတုိ႔ နားလည္လိ႔ုမရ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြကုိ A သိUာဏ္ တုံးေA ာင္လုပ္ထား႐ုံမက စိတ္ဓာတ္ကိုပါ


A ညႊန္႔တုံးေA ာင္ လုပ္ထားတဲ့နည္းနဲ႔ သူတို႔ A ခုလို ႏိုင္ငံကို A ုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

`လြတ္လပ္မႈဟာ လူတေယာက္A ဖို႔ တန္ဖိုးလည္း ျဖစ္တယ္၊ A ႏွစ္သာရလည္း ျဖစ္တယ္´ လို႔ ပညာရွင္ေတြက


မိန္႔ဆိုၾကပါတယ္။

လြတ္လပ္တဲ့ A ရသာဆိုတာ မလြတ္လပ္တဲ့ A ခ်ိန္က်မွ A ာသာငမ္းငမ္း ျပန္တမ္းတမိတဲ့ A ရာမ်ိဳး၊


မလြတ္လပ္တဲ့ A ခ်ိန္က်မွ ထူးထူးျခားျခား တန္ဖိုးထားမိတဲ့ A ရာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္မႈဟာ
လူတေယာက္ ဘ၀မွာ ဘယ္ေလာက္တန္ဖိုး ႀကီးတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ A ႏွစ္သာရ ရိွတယ္ဆုိတာကို
မလြတ္လပ္သူမ်ား A သိၾကဆုံးပါ။ လြတ္လပ္မႈ ဆုံးရွဳံးတဲ့A တြက္ လူတေယာက္ဘ၀မွာ ဘယ္ေလာက္
ဆုံးရွဳံးနစ္နာရတယ္ ဆိုတာလည္း မလြတ္လပ္သူမ်ားသာ A သိၾကဆုံး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေထာင္ဒဏ္ A ျပစ္ေပးတယ္ ဆုိတဲ့ သေဘာက A ဒ


ဲ ီလူ ရထား၊ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ေမြးရာပါ လြတ္လပ္ခြင့္ကို
UပေဒA ရ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္ကိုသာ ႐ုတ္သိမ္းၿပီး တျခား
လူ႔A ခြင့္A ေရးေတြကိုေတာ့ သူ႔ကို ဆက္လက္ ေပးထားရပါတယ္။ ဂုဏ္သိကၡာA ရ သူ႔ကို လူတေယာက္A ျဖစ္
ဆက္လက္ၿပီး A သိA မွတ္ျပဳတဲ့ သေဘာပါ။

တကယ္ေတာ့ ေထာင္A ျပစ္ဒဏ္ ေပးတယ္ဆုိတာက UပေဒA ရ သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္ကို A ခ်ိန္ A တိုင္းA တာ


တခုA ထိ A သိA မွတ္မျပဳေတာ့တာ၊ ႐ုတ္သိမ္းလိုက္တာသာ ျဖစ္ၿပီး သူ႔ကို လူA ျဖစ္ A သိA မွတ္
မျပဳေတာ့တာ၊ တိရိစၧာန္ဘ၀ ေက်းကၽြန္ဘ၀ ပို႔လိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ န၀တ၊ နA ဖ
A က်U္းေထာင္ေတြမွာေတာ့ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ႐ုတ္သိမ္း႐ုံနဲ႔ A ားမရဘဲ A က်U္းေထာင္ Uပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာ
Uပေဒေတြကို နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႕ ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး လူေတြကို ေက်းကၽြန္ဘ၀၊ တိရိစၧာန္ဘ၀ ေရာက္ေA ာင္၊ လူညႊန္႔တုံး
ဘ၀တုံးေA ာင္ လုပ္ေနၾကတာပါ။

ေထာင္A စားA စာနဲ႔ ေရသုံးစြမ


ဲ ႈ

A က်U္းသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ UပေဒA ျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ A စိုးရေတြ မျဖစ္မေန လိုက္နာ က်င့္သုံးရမွာကေတာ့


ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ၊ ဂ်နီဗာ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ သေဘာတူညီခ်က္ A ပုိဒ္(၂၀)မွာ…

`ေထာင္သားေတြကို က်န္းမာေရးနဲ႔ ခြန္A ားA တြက္ A ာဟာရျပည့္၀တဲ့ A စားA စာေတြကို ၀လင္ေA ာင္
ေကၽြးရမယ္။ A က်U္းသားေတြကို ေကၽြးတဲ့ A စားA ေသာက္ဟာ A ရည္A ေသြးလည္း ျပည့္မီၿပီး
သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းလည္း ျပင္ဆင္ ေကၽြးေမြးရမယ္´ လို႔ တိတိက်က် ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေထာင္ေတြမွာ A စားA ေသာက္ ေကၽြးပုံ ေကၽြးနည္းကေတာ့ ေန႔စU္မနက္ တၾကိမ္၊ ညေန တၾကိမ္
ထမင္းေကၽြးပါတယ္။ ေကၽြးတဲ့ ထမင္းက A ေပါစားဆန္ၾကမ္းကို ခ်က္ထားတာျဖစ္ၿပီး ခဲေတြ၊ သဲေတြ၊ A မိႈက္ေတြ
ဖယ္ၿပီး စားရပါတယ္။ တခါတခါ ထမင္းထဲမွာ သဲေတြမ်ားလြန္းလို႔ ဘယ္သူမွ မစားႏိုင္ ျဖစ္ရတာေတြလည္း
ေထာင္ထဲမွာ A ဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ဟင္းA ေနနဲ႔ကေတာ့ မနက္မွာ ပဲဟင္းနဲ႔ ငါးပိ၊ ညေနဘက္မွာ တာရေပါ ဟင္းရည္နဲ႔ ငါးပိ၊ A သားကေတာ့
တပတ္မွာ တနပ္ ေကၽြးပါတယ္။ ပဲဟင္းက ပဲA ည့ံစားကို ေရA မ်ားႀကီးနဲ႔ ထည့္ျပဳတ္ထားတာမုိ႔ ပဲဟင္းလုိ႔သာ
နာမည္ ေခၚရတယ္၊ ပဲဟင္းထဲမွာ ပဲဖတ္ကို ရွာမေတြ႔ပါဘူး။ ပဲဟင္း ခ်က္ပုံက ဒီလိုပါ။

ပဲကို A ဖတ္ေတြခ်ည့္က်န္ေA ာင္ A ရင္ျပဳတ္၊ ေနာက္မွ ပဲဖတ္ေတြကို ေရေႏြးနဲ႔ ေရာတာပါ။ A ဒ


ဲ ီလို ေရေႏြးနဲ႔
မေရာခင္ ေထာင္၀န္ထမ္းေတြ၊ ဟင္းခ်က္ရာမွာ တာ၀န္က်တဲ့ A က်U္းသားေတြက ပဲဖတ္A ႏွစ္ေတြကို
ခပ္ယူထားၾကပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ ခပ္ယူထားတဲ့ ပဲဖတ္၊ ပဲA ႏွစ္ေတြကို ေထာင္၀ါဒါေတြ၊ ေထာင္A ရာရိွေတြ၊
လူဆိုးဗိုလ္ေတြက UီးUီးဖ်ားဖ်ား စားၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေထာင္၀ါဒါေတြ၊ ေထာင္A ရာရိွေတြဟာ
ေထာင္UပေဒA ရ A က်U္းသားေတြရဲ့ A စားA စာကို စားခြင့္ မရိွပါဘူး။

ဒါ့A ျပင္ A ဒ
ဲ ီ ပဲဖတ္ေတြကို ေထာင္A ရာရိွေတြနဲ႔ ပင္းၿပီး ေထာင္ထဲ ပိုက္ဆံခိုးသြင္းထားတဲ့
A က်U္းသားေတြကိုလည္း ပိုက္ဆံနဲ႔ ေရာင္းစားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔ စားတဲ့၊ ေရာင္းတဲ့A တြက္
ေထာင္သားတUီးခ်င္း ရရမယ့္ ေ၀စု ေလ်ာ့နည္းသြားတာမို႔ A က်U္းသား A မ်ားစုဟာ ေရသာသူ ပဲဟင္းကိုသာ
စားၾကရတာပါ။
တာရေပါဟင္း ဆိုတာက ဟင္းရြက္ေသာင္းေျပာင္းကို ေရာျပဳတ္ထားတဲ့ ဟင္းရြက္ ျပဳတ္ရည္ပါ။ ေထာင္ထဲမွာ
A က်U္းသားေတြဟာ ေတာင္ယာ စိုက္ၾကရပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ သီးႏွံစိုက္ခင္းထဲက ဟင္းရြက္ေတြကို သိမ္းႀကဳံး
ခုတ္ျဖတ္ၿပီး ေရေႏြးထည့္ႀကိဳထားတဲ့ မိုးၿဗဲဒယ္A ိုးႀကီးထဲကုိ ဟင္းရြက္ေတြ မေဆးမေၾကာဘဲ ပစ္ထည့္လိုက္လို႔
ရလာတဲ့ ဟင္းရည္က်ဲဟာ `ေထာင္ တာရေပါဟင္း´ ပါပဲ။

တခါ တခါ ဟင္းရြက္မပါတဲ့ A ဲဒီ ဟင္းရည္က်ဲထဲမွာ A မိႈက္ေတြ၊ ေက်ာက္ခဲေတြ ပိုးေကာင္ေတြ၊ ေမွ်ာ့ေတြ


ပါလာရင္လည္း ထုံးစံ ျဖစ္ေနလို႔ ဘယ္သူမွ A ့ံA ားလည္း မသင့္၊ ရြံလည္း မရြံရွာႏိုင္ဘဲ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္
ႀကိတ္မွိတ္ ဖယ္စား႐ုံပဲ ရိွပါေတာ့တယ္။

ေထာင္သားေတြကို ေပးတဲ့ ငါးပိကလည္း သဲေတြ၊ ေက်ာက္စရစ္ခဲေတြနဲ႔ ေရာထားတာပါ။ ေထာင္သားေတြကို


ေကၽြးရမယ့္ ငါးပိေတြထဲက တခ်ိဳ႔ကို သက္ဆိုင္ရာ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ထုတ္ေရာင္းစားလိုက္လို႔ ပမာဏ
ေလ်ာ့နည္းသြားတာကို ကာမိေA ာင္ ထပ္ျဖည့္တဲ့A ေနနဲ႔ က်န္တဲ့ ငါးပိထဲ A ခုလုိ A ေရာA ေႏွာေတြ ေလွ်ာက္
ထည့္ထားတာပါ။ A က်U္းသားတUီးကို တနပ္စာA တြက္ A ဲဒီလို ငါးပိမ်ိဳး ခပ္ေသးေသး လက္ဘက္ရည္ဇြန္းနဲ႔
တဇြနး္ ရပါတယ္။

တပတ္ကို တႀကိမ္ A သား တနပ္ ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ A က်U္းသားေတြ ရရမဲ့ A သားခြဲတမ္း ေ၀စုထဲကေန A သားေကာင္းနဲ႔ A သားA မ်ားစုကို


ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြA တြက္ ဖယ္ေပးထားရတာမို႔ ေထာင္UပေဒA ရ ေထာင္သားတUီး ရရိွရမယ့္ ပမာဏရဲ့
တ၀က္ေလာက္သာ ေထာင္သားေတြ ရပါေတာ့တယ္။ A သားA စား ငါး ေၾကာ္တဲ့ ေန႔က်ရင္
A က်U္းသားေတြဟာ ေခါင္းနဲ႔ A ၿမီးသာရလုိ႔ `ငါး A လယ္ပိုင္းဆုိတာ ဘာကို ေခၚတာလဲ´ လို႔ ေထာင္ထဲမွာ
ေမးၾကပါတယ္။

A ဲသလိုနဲ႔ A က်U္းသားေတြ စားရတဲ့ A စားA စာေတြဟာ ေလာက္လည္း မေလာက္င၊ A ာဟာရကလည္း


မျပည့္၀တာမို႔ A က်U္းသား A မ်ားစုဟာ A ၿမဲလုိ ဆာေလာင္ေနၾကတဲ့ A ျပင္ A စားA စာ မသန္႔ရွင္းလို႔ ျဖစ္ရတဲ့
ေရာဂါေတြလည္း စြဲကပ္ေနၾကပါတယ္။

***

ေနာက္တခုက ေရခ်ိဳးတဲ့ ကိစၥပါ။

A က်U္းေထာင္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၊ ဂ်ီနီဗာ သေဘာတူညီခ်က္ A ပိုဒ္ (၂၆)မွာ…

`ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြဟာ ေထာင္တြင္း သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ A က်U္းသားေတြရဲ့ တကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး ရိွမရိွ၊


ေလေကာင္းေလသန္႔ ရ မရ စတာေတြကို ပုံမွန္ စစ္ေဆးေပးရမယ္´ လို႔ A တိA က် A ေလးA နက္
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
A င္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ A ေဆာင္ (၅)ေဆာင္ရိွၿပီး A ေဆာင္A မွတ္ (၁) က လြဲလို႔ က်န္ A ေဆာင္ေတြမွာ
A က်U္းသား တေထာင္ေက်ာ္စီ ထားပါတယ္။ A ေဆာင္A မွတ္ (၁) ကေတာ့ A မႈ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့
A ခ်ဳပ္သားေတြ A တြက္ ျဖစ္ၿပီး လူUီးေရ ႏွစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ ထားပါတယ္။

A ေဆာင္ တေဆာင္ တေဆာင္မွာ ေရကန္ တကန္စီ ရိွၿပီး A ရွည္ေပ ရွစ္ဆယ္၊ A က်ယ္ သုံးေပေလာက္ရိွတဲ့
ရွည္ေမ်ာေမ်ာ ေရကန္ ျဖစ္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ ေရကန္ရဲ့ သုံးပုံတပုံေလာက္ကို ေသာက္ေရA တြက္ ဆိုၿပီး သီးျခား
ကန္႔ထား ခြဲထားပါတယ္။ ေသာက္ေရA တြက္ ဆုိေပမယ့္ ေထာင္၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ လူဆိုးဗိုလ္ေတြကေတာ့ A ဒ
ဲ ီ
ေရကန္ A ကန္႔မွာ ႀကိဳက္သလို ေရခ်ိဳးခြင့္ ေရသုံးစြဲခြင့္ ရိွပါတယ္။

က်န္တဲ့ ေရကန္A ကန္႔မွာ တႀကိမ္ကို A က်U္းသား တရာေလာက္ ေရကန္ ဟိုဘက္ဒီဘက္ လူခြဲ တန္းစီၿပီး
ေရခ်ိဳးရပါတယ္။ ေရကန္ တဘက္တခ်က္မွာ လူေတြ မလႈပ္သာ မယွက္သာ ျပည့္သိပ္ၾကပ္ညွပ္ေနတာမို႔
A တည့္ရပ္လုိ႔ မရတာနဲ႔ A က်U္းသားေတြဟာ ေဘးတုိက္ တေစာင္းရပ္၊ A ခ်င္းခ်င္း တိုးေ၀ွ႔ၿပီး
ေရခ်ိဳးၾကရပါတယ္။

တေန႔ကို တႀကိမ္သာ ေရခ်ိဳးရၿပီး တႀကိမ္ကို ထမင္းစားတဲ့ ဒန္ပန္းကန္ျပား ပက္ပက္နဲ႔ ဆယ္ခ်ပ္ထက္


ပိုမခ်ိဳးရပါဘူး။ ေရကန္ တာ၀န္က် လူဆိုးေတြ စိတ္ၾကည္သာရင္ေတာ့ ေရပန္းကန္ျပား ဆယ့္ငါးခ်ပ္ေလာက္
ရတတ္ၿပီး မၾကည္သာရင္ေတာ့ ေလးငါးေျခာက္ခ်ပ္ေလာက္နဲ႔ပဲ ကိစၥၿပီးသြားတာမ်ိဳးပါ။ A ဒ
ဲ ီ ေရေလာက္နဲ႔
ဘယ္လိုမွ ဆပ္ျပာတိုက္လို႔ မရပါဘူး။ ဒီၾကားထဲ ညစ္ပတ္ေနလြန္းလို႔ ဆပ္ျပာတိုက္မိရင္လည္း ဆပ္ျပာေတြ
မစင္ခင္ ေရခ်ိဳးရပ္သြားရတာမို႔ ဆပ္ျပာ မတိုက္တာကမွ ေတာ္ပါေသးတယ္။

ေဘးတေစာင္းတုိက္ A လုA ယက္ တိုးေခြ႔ ရပ္ေနရတဲ့ A က်U္းသား တတန္းႀကီးဟာ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ ေရကန္ရဲ့


ထိပ္မွာ မ်က္ႏွာရွဳသိုးသိုးနဲပ ထိုင္ေနတဲ့ ေရကန္တာ၀န္က် A ၾကီးA ကဲလူဆိုးက A သံနက္ႀကီးနဲ႔ `ခပ္´ လို႔
ေA ာ္မွ ေရခပ္ရပါတယ္။ လူဆုိးကလည္း ေဆာင့္ၾကီး ေA ာင့္ၾကီးနဲ႔ A ျမန္ေA ာ္ေနတာ ဆိုေတာ့ ကိုယ္က
ေႏွးေနရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေရခပ္တာ မညီရင္ ေရကန္ေဘာင္ေပၚမွာ တုတ္ထမ္းရင္း ေလွ်ာက္ေနတဲ့
ေရကန္ဘာယာေခၚ A ေစာင့္ေတြက တုတ္နဲ႔ မခ်ိမဆ့ံ ႐ိုက္တာ ခံရပါေသးတယ္။ တခါတခါ
ေရကန္ဘာယာေတြက ေရခပ္တာ မညီတဲ့ A က်U္းသားတေယာက္ကို ႐ိုက္ရင္းနဲ႔ ဘာမဆုိင္ ညာမဆုိင္ တျခား
A က်U္းသား A ကုန္လုံးကို ဆက္တိုက္ တန္းစီ ႐ိုက္သြားတာမ်ိဳးေတြလည္း ေထာင္ထဲမွာ မဆန္းပါဘူး။
ပန္ကန္ျပားနဲ႔ ေရခပ္ရတာကလည္း လူဆိုးဗိုလ္ရဲ့ `ခပ္´ ဆိုတဲ့ A သံကို နားစြင့္ရင္း ကတိုက္က႐ိုက္
ခပ္ၾကရတာမ်ိဳးပါ။ A ဒ
ဲ ီလိုနဲ႔ ဘယ္သူမွ ေA းေA းေဆးေဆး ေရမခ်ိဳးၾကရဘဲ A ေၾကာက္ေၾကာက္ A လန္႔လန္႔
က်ီးလန္႔စာစား တက္သုတ္႐ိုက္ ခ်ိဳးၾကရတာပါ။

A ဒ
ဲ ီလို ေရ လုံလုံေလာက္ေလာက္ မခ်ိဳးရတာ၊ ေသေသခ်ာခ်ာ မခ်ိဳးရတာေတြေၾကာင့္ ေထာင္သားေတြဟာ
ညစ္ပတ္ေနၿပီး ၀ဲစို၊ ၀ဲေျခာက္၊ ေပြး စတဲ့ A ေရျပား ေရာဂါမ်ိဳးစုံနဲ႔ ၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလွ်ာ၊ ၀မ္းကိုက္ စတဲ့ ေရာဂါေတြ
လူတိုင္းလို စြဲကပ္ေနၾကပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို ေရာဂါေတြ ျဖစ္လို႔လည္း ဂ႐ုတစိုက္ ေဆး၀ါးကုသေပးတာမ်ိဳး မရိွလို႔
၀မ္းေလွ်ာ ၀မ္းကိုက္ေရာဂါေလာက္နဲ႔ မေသသင့္ဘဲ ေသဆုံးသြားၾကရသူေတြ ေထာင္ထဲမွာ မနည္းလွပါဘူး။
A သက္ေတြ ႏွေျမာစရာပါ။

ေထာင္တင
ြ ္း က်န္းမာေရးနဲ႔ ေဆး၀ါးကုသမႈ
တခါတုန္းက ေထာင္သားသုံးေယာက္ ဗိုက္ေA ာင့္တာ မခံႏိုင္လို႔ ည ဆယ့္တနာရီေလာက္မွာ ေထာင္၀ါဒါကေန
တဆင့္ ေထာင္ေဆး႐ုံကို သတင္းပို႔ A ေၾကာင္းၾကားလုိက္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ေဆး႐ုံ၀န္ထမ္း ေပၚမလာပါဘူး။
ဒါနဲ႔ ေထာင္၀ါဒါကုိ ေတာင္းပန္ၿပီး ထပ္ A ေၾကာင္းၾကား ခိုင္းရပါတယ္။ လူနာေတြေရာ၊ သူတို႔ ေ၀ဒနာ
ခံစားေနရတာကို မၾကည့္ရက္ႏိုင္သူ တျခား A က်U္းသားေတြပါ လည္တဆ့ံဆ့ံနဲ႔ေပါ့။

တနာရီေလာက္ ၾကာေတာ့မွ ေဆး႐ုံ၀န္ထမ္း ေရာက္လာပါတယ္။ ေရာက္လာတယ္ဆိုရင္ပဲ ဗိုက္ေA ာင့္လို႔


တညည္းညည္း တညဴညဴနဲ႔ ေA ာ္ဟစ္ရင္း တန္းစီ ထုိင္ေစာင့္ေနတဲ့ ေထာင္သားသုံးUီးကို သံတိုင္တံခါး
A ျပင္ဘက္ကေန ဆဲဆို မာန္မဲပါေတာ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ လူနာေရာဂါ A ေျခA ေနကို မေမးျမန္း မစုံစမ္းဘဲ
ပါလာတဲ့ နံပါတ္တုတ္နဲ႔ ေရွ႔ဆုံးက A က်U္းသားေခါင္းကို သုံးခ်က္ဆင့္ ႐ိုက္၊ ၿပီးေတာ့ ေA ာင့္ေနတဲ့ ဗိုက္ကို
တုတ္နဲ႔ ေဆာင့္ထိုးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ေဆးေပးပါတယ္။

ေနာက္တေယာက္ကိုလည္း A ဒ
ဲ ီA တိုင္းပါပဲ။

ေရွ႕က ႏွစ္ေယာက္ကို ေဆး႐ုံ၀န္ထမ္းက A ဒ


ဲ ီလို ေဖးေဖးမမ၊ ၾကင္ၾကင္နာနာ ဆက္ဆံတာ ေတြ႔ေတာ့
တတိယေျမာက္ လူနာA ဖိုးA ိုကို A လွည့္ေရာက္လုိ႔ `ဘာျဖစ္တာလဲ´ လို႔ ေဆး႐ုံ၀န္ထမ္းက ေဆာင့္ေဆာင့္
ေA ာင့္ေA ာင့္နဲ႔ ေမးလည္း ေမးလိုက္ေရာ A ဖိုးႀကီးလည္း ဗလုံးဗေထြးနဲ႔ `ဘာမွ မျဖစ္ဘူး၊ ငါ မပါဘူး၊ ဘာမွ
မျဖစ္ဘူး´ ဆိုၿပီး ထေျပးပါေတာ့တယ္။ ေရာဂါ ေ၀ဒနာထက္ A ႐ိုက္ခံရမွာ ေၾကာက္လို႔ပါ။ ေထာင္ေဆးကုပုံက
A ဒ
ဲ ီလိုပါ။

ႏိုင္ငံတကာ A စုိးရေတြ လိုက္နာရမယ့္ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္၊ A ပိုဒ္(၂၂)မွာ…

`ေထာင္တုိင္းမွာ A ရည္A ခ်င္း ျပည့္မီတဲ့ ဆရာ၀န္ တUီး ရိွရမယ္။ A က်U္းသားေတြရဲ့ က်န္းမာေရး A တြက္
စိတ္ေရာဂါကု ေဆး႐ုံေတြ A ပါA ၀င္၊ A ျခား က်န္းမာေရးဌာနႀကီးေတြနဲ႔လည္း စနစ္တက် ဆက္စပ္
ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ လိုA ပ္တဲ့ ေဆး၀ါး၊ ကိရိယာနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္သူ ၀န္ထမ္းေတြ ထားရိွေပးရမယ္´

A ပုိဒ္(၂၄)မွာ…

`A က်U္းသား လူနာကို ေဆး႐ုံေရာက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ စနစ္တက် ေရာဂါ ရွာေဖြ စစ္ေဆးရမယ္´

A ပိုဒ္ (၂၅)မွာ…

`လူနာ A ားလုံးနဲ႔ ဖ်ားနာတယ္လို႔ A ေၾကာင္းၾကားလာတဲ့ A က်U္းသား A ားလုံးကို ေန႔စU္ ၾကပ္မတ္ စစ္ေဆး


ကုသရမယ္´ စသျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ A ဒ
ဲ ီ Uပေဒေတြ ဆုိတာက A က်U္းသား တUီးဟာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေစကာမူ
လူသားတေယာက္ ျဖစ္တယ္လို႔ A သိA မွတ္ျပဳၿပီး တရားမွ်တစိတ္၊ လူသားခ်င္း စာနာစိတ္၊ လူသား
ဂုဏ္သိကၡာA ေပၚ တန္ဖိုးထား ေလးစားစိတ္ေတြနဲ႔ ျပ႒ာန္းထားတာေတြပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံရဲ့
A စိုးရမင္းမ်ားကေတာ့ တျခား ႏိုင္ငံသားကို မဆိုထားနဲ႔ ကုိယ့္ႏိုင္ငံသား A ခ်င္းခ်င္း A က်U္းသားေတြ
A ေပၚမွာေတာင္ A ဒ
ဲ ီလို စိတ္ထားမ်ိဳး ရိွတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေထာင္ထဲမွာ A က်U္းသား တUီး ေနမေကာင္းျဖစ္လို႔ ေဆး႐ုံကို သတင္းပုိ႔ရင္ ေဆး႐ုံ၀န္ထမ္းေတြ ေတာ္ေတာ္နဲ႔


ေရာက္မလာပါဘူး။ ခံရတဲ့ လူနာေတာ့ ေA ာ္ဟစ္ လူးလိမ့္ ခံေပေတာ့ပဲ။ A ေျခA ေနဆိုးတဲ့ လူနာမ်ားဆိုရင္
တကိုယ္လုံး ျပာႏွမ္း တြန္႔လိမ္ေနေတာ့မွ ေဆာင့္ႀကီးေA ာင့္ႀကီးနဲ႔ ေဆး႐ုံ၀န္ထမ္း ေရာက္လာတာမ်ိဳးပါ။ A မွန္က
ေဆး႐ုံနဲ႔ A က်U္းသားေတြ ေနတဲ့ ေနရာက ဘာမွ ေ၀းတာ မဟုတ္ဘဲ ဓာတ္တိုင္ တတုိင္စာေလာက္သာ
ေ၀းတာပါ။

ဒီေနရာမွာ ေထာင္ေဆး႐ုံA ေၾကာင္း ေျပာျပလုိပါတယ္။

ေဆး႐ုံဆိုေပမယ့္ ဆရာ၀န္ တUီးတည္း ရိွတဲ့ ေဆး႐ုံပါ။ ထုံးစံကေတာ့ ေဆး႐ုံေရာက္လာတဲ့ လူနာေတြကိုလည္း


ဆရာ၀န္က ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးတာ မဟုတ္ဘဲ မ်ားေသာA ားျဖင့္ ေဆး႐ုံမွာ ခိုင္းထားတဲ့ ေဆးA ေၾကာင္း
နည္းနည္းပါးပါး ၾကားဖူးနား၀ ရိွတဲ့ A က်U္းသားေတြကသာ ၾကည့္ၾကတာပါ။ ဒါ့A ျပင္ ေဆး႐ုံမွာ လုိA ပ္တဲ့
ေဆး၀ါးေတြလည္း ျပည့္ျပည့္စုံစံု မရိွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ေဆး႐ုံလာျပတဲ့ လူနာတုိင္းကို A က္စ္ပရင္၊ ဘတ္စ္ပ႐ို၊
ဆိုဒါမစ္ စတဲ့ ေဆးတမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၿပီး ျပန္လႊတ္တာ မ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဆး႐ုံကုိ ေရာဂါသြားျပၿပီး ျပန္လာတဲ့
A က်U္းသားကို `ဘတ္စပ႐ို´ လို႔ တျခား A က်U္းသားေတြက ေနာက္ေျပာင္ ေA ာ္ဟစ္ ေခၚတတ္ပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလို လုိA ပ္တဲ့ ေဆး၀ါး ျပည့္ျပည့္စံစ
ု ုံ မရိွတာမွာ A ေၾကာင္းရင္း တခုက A က်U္းသားေတြကို လူလိုသူလို
သေဘာမထားေတာ့ သူတုိ႔ က်န္းမာေရးကိုလည္း ထည့္ စU္းစားစရာ မလိုဘူး ဆိုၿပီး
A ထက္A ာဏာပိုင္ေတြကိုက ေထာင္ေဆး႐ုံကို လိုA ပ္တဲ့ ေဆး၀ါး မေထာက္ပ့ံေပးတာပါ။

ဒုတိယ A ေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ေဆး႐ုံက ရိွစုမဲ့စု ေဆးေကာင္းေတြကို ေထာင္ဆရာ၀န္က ေထာင္ျပင္ထုတ္၊


ေမွာင္ခိုေရာင္းစားၿပီး ေစ်းေပါတဲ့၊ A ျပင္ထုတ္ေရာင္းလည္း ဘာမွ မထူးတဲ့ ေဆးေလာက္သာ ေဆး႐ုံမွာ
ခ်န္ထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးကလည္း မရိွ၊ ဆရာ၀န္ကလည္း ဂ႐ုမစိုက္ ဆိုေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ ေရာဂါ တခုခု
ျဖစ္မွာ A က်U္းသားေတြ A င္မတန္ ေၾကာက္ၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား A မ်ားစုကေတာ့ တျခား ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြနဲ႔ မတူဘဲ က်န္းမာေရး


ဗဟုသုတလည္း ရိွ၊ တတ္လည္း တတ္ႏိုင္ၾကတယ္ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ ေထာင္ရဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔
ေထာင္A ျပင္ကေန ေဆးမွာယူတတ္ၾကပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ ေဆးေတြကုိ ကိုယ္လည္း သုံးတန္သေလာက္ သုံးၿပီး
တျခား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ A က်U္းသားေတြ (ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား၊ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားရယ္လို႔ မခြဲပါဘူး)
ေနထုိင္မေကာင္း ျဖစ္တဲ့ A ခါမ်ိဳးေတြမွာ ေပးကမ္း၊ တိုက္ေကၽြးတတ္၊ ဇီ၀ိတဒါန ျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ (ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားေတြကို ရာဇ၀တ္A က်U္းသားေတြ ေလးစားရာမွာ A ဒ
ဲ ီ A ခ်က္လည္း တခ်က္ A ပါA ၀င္
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီA ေၾကာင္းေတြကုိ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေဖာ္ျပပါမယ္)။

A ဒ
ဲ ီလုိ ကိုယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔ကိုယ္ သက္ဆုိငရ
္ ာရဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ A ျပင္ကေန ေဆးမွာယူၿပီး ေဆာင္ထားတဲ့ ကိစၥမွာကိုပဲ
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ ညစ္တာ ရိွပါေသးတယ္။ ေဆးေတြ A မ်ားႀကီး ေသာက္ၿပီး ကိုယ့္ကုိယ္ကို
ေသေၾကာင္းၾကံမွာ စိုးလို႔ ဆုိတဲ့ A ဓိပၸာယ္မရိွ၊ ခပ္လြယ္လြယ္ A ေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ `လိုေတာ့
ျပန္ထုတ္ေပးပါမယ္´ ဆိုၿပီး ေထာင္A ရာရိွေတြက A ဒ
ဲ ီ ေဆးေတြကို သိမ္းယူထားေလ့ ရိွပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့
ေဆးကို နည္းနည္းခ်င္း ျပန္ထုတ္ေပးၿပီး ေနာက္ဆုံးေတာ့ က်န္တဲ့ ေဆးကို လုံး၀ မေပးေတာ့ဘဲ ေထာင္ျပင္ထုတ္
ေရာင္းစားလုိက္ပါေတာ့တယ္။

A ဒ
ဲ ီ လုပ္ရပ္ကို သက္ဆုိင္ရာ A က်U္းသားက မခံႏိုင္လို႔ A ထက္ ေထာင္A ာဏာပုိင္ကို တုိင္တန္းျပန္ရင္လည္း
ေဆးကို A လြဲသုံးစားလုပ္ ထုတ္ေရာင္းသူ A က်င့္ပ်က္ ေထာင္၀န္ထမ္းကို A ေရးမယူဘဲ `ဒီကေန႔က စၿပီး
ဘာေဆးမွ ေထာင္ထဲ သြင္းခြင့္ မျပဳေတာ့ဘူး´ ဆိုၿပီး A ေပၚစီးကေန A မိန္႔ထုတ္ပါေတာ့တယ္။
ကုိယ့္လက္ခုပ္ထဲက ေရလို ျဖစ္ေနတဲ့ A က်U္းသားေတြကို A ႏိုင္က်င့္ A က်ပ္ကိုင္တာပါ။ က်န္းမာေရးA တြက္
ေဆးမသြင္းရမွာ ေၾကာက္ၾကေတာ့ မတရားလုပ္တာ သိသိႀကီးေပမယ့္လည္း မတိုင္တန္းၾကဘဲ A က်U္းသားေတြ
ႀကိတ္မွိတ္ခံၾကရပါတယ္။

ေထာင္တြင္း က်န္းမာေရး ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ A ျဖစ္A ပ်က္ တခု


ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။

A င္းစိန္ေထာင္မွာ A ေဆာင္ (၅)ေဆာင္ ရိွၿပီး A ေဆာင္(၁)က လြလ


ဲ ို႔ တေဆာင္ေဆာင္မွာ A ခန္း ရွစ္ခန္း၊
တခန္းမွာ ပုံမွန္A ားျဖင့္ A က်U္းသား တရာေက်ာ္၊ တခါတခါမ်ား တရာ့ငါးဆယ္ေလာက္ ထားတတ္ပါတယ္။ လူ
ခုႏွစ္ဆယ္ ရွစ္ဆယ္ေလာက္ ထားမွ A ိပ္တဲ့A ခါ ဟိုဘက္ ဒီဘက္၊ နည္းနည္း လွည့္သာ ဖယ္သာတဲ့ A ခန္းကို
လူ တရာ့သုံးေလးငါးဆယ္ ထားေတာ့ မ်ားေသာA ားျဖင့္ ပက္လက္A ိပ္လို႔ မရဘဲ ေဘးတိုက္ တေစာင္းသာ
A ိပ္လုိ႔ ရၾကပါတယ္။ ဒါ့A ျပင္ ခင္းA ိပ္စရာ ၀ါးဖ်ာၾကမ္းေတြကလည္း စုတ္ျပတ္ေနတာနဲ႔၊ တပိုင္းတစေလာက္ပဲ
ရိွတာနဲ႔၊ ရိွသေလာက္ကလည္း လူေစ့ မရိွတာနဲ႔ ဆုိေတာ့ ဒီA တုိင္း တမံတလင္းၾကမ္းျပင္
ေA းစက္စက္ၾကီးေပၚမွာ A ိပ္ရသူေတြ မ်ားပါတယ္။

A က်U္းသား တUီးကုိ ေစာင္တထည္ ေပးရမယ္ ဆိုတဲ့ ေထာင္Uပေဒ ရိွေပမယ့္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက


ေစာင္ေတြထုတ္၊ ေရာင္းစားလုိက္လို႔ A ခန္းတခန္း၊ လူတရာေက်ာ္A တြက္ ေစာင္ ကိုးထည္ ဆယ္ထည္
ေလာက္သာ ရၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သူေတြက ကုိယ့္A ိမ္ေတြကေန ေစာင္ မွာယူၾကရပါတယ္။

တညမွာ လူ တရာ့ငါးဆယ္ေလာက္ ရိွေနတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ (၄)ေဆာင္၊ A မွတ္(၂) A ခန္းကို A က်U္းသား


ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ထပ္ေရာက္လာပါတယ္။ A ခန္းထဲမွာ နဂိုကတည္းက လူေတြ ငါးပိသိပ္ ငါးခ်U္သိပ္
လႈပ္မရေA ာင္ ျပည့္သိပ္ေနတာ ဆိုေတာ့ A သစ္ ထပ္ေရာက္လာတဲ့ သူတုိ႔ကုိ ဘယ္လို ေနရာခ်မလဲ ဆိုတာ
မစU္းစားတတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေထာင္လူဆိုး A ာဏာပိုင္ေတြ စU္းစားတတ္ပါတယ္။

`ေဟး´ `ေဟး´ `ကပ္ထား´ `ကပ္ထား´ `ငါေတြ´ `မေA ေတြ´ မ်ိဳးစုံ တိုင္းထြာ ေတာ္လဲသလို ေၾကာက္စရာ
A သံနက္ႀကီးေတြနဲ႔ ေထာင္လူဆိုး A ာဏာပိုင္ေတြက ေA ာ္ဟစ္ ဆဲဆိုရင္း နဂိုကတည္းက ေက်ာခ်စရာ
ေနရာမရိွလို႔ ေဘးတိုက္ တေစာင္းလွၿဲ ပီး ေနေနရတဲ့ A က်U္းသားေတြကို ၀ါးရင္းတုတ္ေတြနဲ႔ သုံးပင္လိမ္
ႀကိမ္လုံးေတြနဲ႔ ဆက္တိုက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ တတန္းႀကီး တန္းစီ ႐ိုက္ခ်သြားပါတယ္။ ႐ိုက္ရင္းလည္း
ေစာေစာကလို ႐ိုင္း႐ုိင္းပ်ပ် ဆဲဆို ေA ာ္ဟစ္သြားပါတယ္။ A က်U္းသားေတြ မ်က္စိပ်က္၊ မ်က္ႏွာပ်က္၊
A ေၾကာက္ေၾကာက္ A လန္႔လန္႔နဲ႔ ၀႐ုန္းသုန္းကား တိုးကပ္လိုက္ၾကတာ တေယာက္ေပၚ တေယာက္
ထပ္သာြ းၾကပါေလေရာ။
ဟုတ္တယ္။ ေနရာ နည္းနည္း ထပ္ထြက္လာတယ္။ ေစာေစာက A တုိင္း ၀ုန္းဒိုင္းႀကဲၿပီး ထပ္႐ိုက္ျပန္ပါတယ္။
ေနရာ နည္းနည္း ထပ္ထြက္လာပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ ထြက္လာတဲ့ ေနရာမွာ A သစ္ ေရာက္လာတဲ့ A က်U္းသား
ႏွစ္ဆယ္ကို ေနရာ ခ်ထားလိုက္ပါတယ္။ ေထာင္လူဆုိးေတြရဲ့ ေနရာခ်နည္းက A ဒ
ဲ ီလုိမ်ိဳးပါ။

A ဒ
ဲ ီA ခ်ိနမ
္ ွာပဲ A သစ္ေရာက္လာတဲ့ A က်U္းသားေတြထဲက A သက္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ A ရြယ္ A က်U္းသားေလး
တUီးက မ်က္စိပ်က္ မ်က္ႏွာပ်က္ တုန္တုန္ယင္ယင္နဲ႔ သူ႔မွာ `ႏွလုံးေရာဂါ ရိွတယ္။ A ေမာေဖာက္လာၿပီ။
ဆရာ၀န္ ေခၚေပးပါ´ လို႔ ေျပာပါတယ္။ (ခုနက A လန္႔တၾကား ေA ာ္ဟစ္ၿပီး ၀႐ုန္းသုန္းကား
တန္းစီ႐ိုက္ခ်သြားတာ ေတြ႔လိုက္ရလို႔လည္း ျဖစ္မွာပါ)။

A ဒ
ဲ ီA ခ်ိန္ A ခန္းA ုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ့ A ခန္းလူႀကီး လူဆိုးက စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးနဲ႔ `လူက ေရာက္မယ္မွ မၾကံေသးဘူး။
ျပႆနာက ရွာလာၿပီ´ လို႔ ေျပာၿပီး A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသားေလးကို ဘယ္ျပန္ညာျပန္ မ်က္ႏွာကို ျဖတ္ၿပီး
သုံးေလးခ်က္ေလာက္ ဆင့္ ႐ိုက္လိုက္တာ A က်U္းသားသစ္လည္း A ေၾကာက္ေၾကာက္ A လန္႔လန္႔နဲ႔ ပါးစပ္
မဟရဲေတာ့ပါဘူး။ လူေတြကလည္း A ခန္းထဲမွာ A ျပည့္A သိပ္၊ ဖ်ာကလည္း မေလာက္မင၊ ေစာင္ကလည္း မရိွ
ဆိုေတာ့ A ဒ
ဲ ီညက လူသစ္ A က်U္းသားေတြ တမံတလင္း ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာပဲ A ိပ္ၾကရပါတယ္။

က်ေနာ္ မွတ္မိသေလာက္ A ဲဒီညက မိုးႀကီးေလႀကီး က်ပါတယ္။ တ၀င္း၀င္း တလက္လက္ လွ်ပ္စီးေတြ ျပက္၊


တ၀ုန္း၀ုန္း တဒုိင္းဒုိင္း မိုးႀကိဳးေတြ ပစ္နဲ႔ေပါ့။

မနက္မိုးလင္းလို႔ ေထာင္ထုံးစံA တုိင္း လူစစ္ခ်ိန္ တန္းစီရေတာ့ ညက `ႏွလုံးေရာဂါ ရိွတယ္၊


A ေမာေဖာက္လာၿပီ´ ဆိုတဲ့ A က်U္းသားေလး A ိပ္ယာက မထေသးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ သြားႏိႈးၾကပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့။ ႏိႈးလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ေသေနပါၿပီ။ ေသလို႔ ေA းစက္ ေတာင့္တင္းလုိ႔ေတာင္ ေနရွာပါၿပီ။

ေထာင္ေဆး႐ုံ

ႏိုင္ငံတကာ A စိုးရေတြ လိုက္နာရမယ့္ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္မွာေရာ၊ A က်U္းေထာင္ လက္စြဲ


Uပေဒမွာပါ-

`ေဆး႐ုံတာ၀န္ခံဟာ A က်U္းသားေတြရဲ့ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေရးA ျပင္၊ စိတ္ပုိင္း က်န္းမာေရးကိုလည္း


ဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ ေထာင္က် A က်U္းသားေတြရဲ့ က်န္းမာေရးA တြက္ ေထာင္ေဆး႐ုံဆရာ၀န္ဟာ စိတ္ေရာဂါကိုပါ
နားလည္ရမယ့္ A ျပင္ ျပင္ပက စိတ္ေရာဂါကု ေဆး႐ုံေတြနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္´ လို႔ Uပေဒ
ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ထားခံရတာမို႔ ပုံမွန္ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္၊ လူ႔A သိုင္းA ၀ိုင္းနဲ႔ A ဆက္ျပတ္သြားရတဲ့


လူတေယာက္ A ေနနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ A ႀကီးA က်ယ္ ထိခိုက္သြားႏိုင္လို႔ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေရးကို မဆိုထားနဲ႔၊
စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာကိုပါ Uပေဒထဲမွာ A ေလးA နက္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားတာပါ။ လူကို တန္ဖိုးထားတဲ့ သေဘာ၊
လူ႔တန္ဖိုးကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ သေဘာပါ။
ဒါေပမယ့္ န၀တ၊ နA ဖေခတ္ A က်U္းေထာင္ေတြထဲမွာေတာ့ ေရာဂါျဖစ္လာရင္ Uပေဒပါ A ခြင့္A ေရးကို
A ားမကိုးႏိုင္ဘဲ ေထာင္တြင္းမွာ ေငြခင္းႏိုင္မွ A သက္ရွင္ဖို႔ A ေၾကာင္း ရိွပါတယ္။ ေရာဂါ တခုခုျဖစ္လို႔
ေဆးကုခံခ်င္ရင္ ဆရာ၀န္ကို ပိုက္ဆံေပးမွ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ကုသခြင့္ရၿပီး ပိုက္ဆံေပးမွလည္း ဆရာ၀န္က
ဂ႐ုစိုက္ ကုသပါတယ္။ ပိုက္ဆံမေပးရင္ေတာ့ ေသေကာင္ေပါင္းလဲျဖစ္မွ ေဆး႐ုံတင္တာမို႔ ေဆး႐ုံတင္ရၿပီ
ဆိုတာနဲ႔ လူနာ ဆယ္ေယာက္မွာ ကိုးေယာက္ ေသေတာ့တာပါပဲ။

`ေရာဂါ တခုခု ျဖစ္လာရင္ စနစ္တက် ေရာဂါ စစ္ေဆးတာမ်ိဳး၊ ေရာဂါA မ်ိဳးA စား ခြျဲ ခမ္း စိတ္ျဖာ
သတ္မွတ္တာမ်ိဳး၊ ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ ၾကပ္မတ္ကုသတာမ်ိဳး လုပ္ရမယ္´ လို႔ A ဂၤလိပ္ လက္ထက္ကတည္းက
က်င့္သုံးလာတဲ့ ေထာင္UပေဒA ရ ျပ႒ာန္းထားေပမယ့္ စစ္A စိုးရ ေထာင္ေတြမွာ A ဒ
ဲ ီUပေဒကို မလိုက္နာပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္မို႔ A နာနဲ႔ ေဆး လြဲေနတာမ်ိဳးေတြ၊ ေရာဂါလြန္မွ ေဆးA မွန္ ေတြ႔တာမ်ိဳးေတြ၊ မေသသင့္တဲ့
ေရာဂါေတြေလာက္နဲ႔ ေသရတာမ်ိဳးေတြ ေထာင္ထဲမွာ ေရတြက္ မကုန္ပါဘူး။

ေထာင္ထဲမွာ A ေျခA ေန A ဆုိးဆုံးက ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြပါ။

ႏိုင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာA ရ ေထာင္ထဲမွာ ဘယ္သူ႔ကိုမွ `လာဘ္ေပးၿပီး A ခြင့္A ေရး မယူရ´ လို႔ ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားA ားလုံး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခံယူထားတာမို႔ ပိုက္ဆံေပးမွ၊ လာဘ္ထိုးမွ A သက္ရွင္ႏိုင္တဲ့
ေထာင္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြရဲ့ ေထာင္တြင္း A ေျခA ေနက စိုးရိမ္ ပူပင္စရာပါပဲ။

ဒါ့A ျပင္ န၀တ စစ္A စိုးရကေရာ၊ ေထာင္ A ရာရိွေတြကပါ `ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားဆိုရင္ ပိုၿပီး ရက္ရက္စက္စက္
ဖိႏွိပ္ ေပးထားရမယ္´ ဆိုတဲ့ မူA ရ ေထာင္နဲ႔ A စိုးရ ေပါင္းၿပီး တက္ညီလက္ညီ တင္းက်ပ္ထားတာမို႔ သူတုိ႔
A ေျခA ေနက ပုိဆိုးေနရတာပါ။ ဘာပဲေျပာေျပာ A ခုလို ေထာင္ထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ A ေျခA ေနဆိုးေတြ၊
မတရားမႈေတြကို သိသိႀကီးနဲ႔ ဒီA တုိင္း လႊတ္ေပးထားတဲ့ သေဘာကိုက ဆင္းရဲတဲ့ A က်U္းသားေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားေတြကို တဖက္လွည့္နဲ႔ သတ္ပစ္ေနတဲ့ သေဘာလို႔ ယူဆရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလိုနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ A ႏုပညာနယ္ပယ္၊ ပညာရွင္ နယ္ပယ္က ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္
A ေက်ာ္A ေမာ္ A မ်ားA ျပား ေထာင္ထဲမွာ ေရာဂါေ၀ဒနာ A ျပင္းA ထန္ ခံစားရၿပီး မေသသင့္ဘဲ
ေသဆုံးသြားခဲ့ၾကရတာပါ။ A ဒ
ဲ ီ ဆုံးရွဳံးမႈေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံA တြက္ ဘာနဲ႔မွ A စားထိုးလို႔ မရႏိုင္တဲ့ ဆုံးရွဳံးမႈ၊
တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ဆုံးရွဳံးမႈေတြျဖစ္လုိ႔ ၀မ္းနည္းစရာပါ။ A ဒ
ဲ ီထက္ ပုိၿပီး၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းတာက
န၀တေခတ္ A က်U္းေထာင္ေတြမွာ A ဒ
ဲ ီ ဆုံးရွဳံးမႈမ်ိဳးေတြဟာ ေရွ႔ကိုလည္း ဆက္ၿပီး ၾကဳံေတြ႔ေနရUီးမယ္
ဆိုတာပါပဲ။

ေထာင္ထဲမွာ တခုထူးျခားတာက ဘာေရာဂါမွ မရိွဘဲ ေဆး႐ုံတက္ေနၾကတဲ့ လူနာA တုေတြပါ။


ေထာင္ဆရာ၀န္ကို တလ သုံးေထာင္ က ငါးေထာင္A ထိ (၁၉၉၀ခုႏွစ္ တ၀ိုက္က ေစ်းႏႈန္း) လာဘ္ထိုးလိုက္ရင္
ဘယ္သူမဆို ေဆး႐ုံမာွ လူနာA ျဖစ္ တက္ေရာက္ ေနထိုင္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ လူေကာင္းေတြA တြက္ ေဆး႐ုံမွာ
ေနရတာက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တျခားေနရာေတြမွာ ေနရတာထက္ စာရင္ ပုိေကာင္းပါတယ္။ ေထာင္တြင္း
A လုပ္ၾကမ္း မလုပ္ရဘူး။ ရဲဘက္ စခန္း မလိုက္ရဘူး။ ေနာက္ ေဆး႐ုံစာ ရတယ္။

ေဆး႐ုံစာဆိုတာက မနက္ ည A သားဟင္း တမ်ိဳးနဲ႔ A သားစြပ္ျပဳတ္ တခြက္ ျဖစ္လို႔ ေထာင္ထဲမွာေတာ့


ပထမတန္းစား ဟင္း၊ နတ္သုဒၶါပါပဲ။ A ဒ
ဲ ီလိုမ်ိဳး လူနာA တုေတြ ေရာဂါတခုခု ျဖစ္ရင္လည္း ဆရာ၀န္က
သိပ္ဂ႐ုစိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပိုက္ဆံရိွတဲ့ A က်U္းသားေတြ၊ မ်ားေသာA ားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈနဲ႔
ေထာင္က်လာတဲ့ ဘိန္းစားေတြဟာ ေထာင္ဆရာ၀န္ကို ပိုက္ဆံေပး၊ လာဘ္ထိုးၿပီး ေဆး႐ုံ တက္ေနၾကပါတယ္။
(ဘိန္းစားေတြ ေဆး႐ုံတက္ေနၾကတဲ့ ေနာက္ A ေၾကာင္း တခုကေတာ့ ေဆးထိုးA ပ္၊ ေဆးထိုးႁပြန္ေတြကို
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုင္ခြင့္ရိွတာမို႔ ႀကိဳက္တဲ့A ခ်ိန္ ဘိန္းထိုးႏိုင္လုိ႔ပါ)။

လာဘ္ထိုးၿပီး ေနတဲ့ A ဒ
ဲ ီလုိ လူနာ A တုေတြA တြက္ ေနရာေကာင္းေတြ ေပးထားရတာမို႔ ပိုက္ဆံ မတတ္ႏိုင္တဲ့
မ်က္ႏွာမြဲ A က်U္းသား လူနာ A စစ္ေတြဟာ ေဆး႐ုံမွာ ကုတင္ေတြနဲ႔ မေနၾကရေတာ့ဘဲ တခ်ိဳ႔လည္း
ကုတင္ေဘး၊ ၾကမ္းျပင္ေပၚ၊ တခ်ိဳ႔လည္း A နံ႔A သက္ မေကာင္းတဲ့ စတိုခန္းေတြ၊ တခ်ိဳ႔လည္း လူသြားလမ္းေတြ၊
တခ်ိဳ႔လည္း မသန္႔ရွင္းတဲ့ A ိမ္သာ A ၀င္A ထြက္ ေရစက္လက္ ေနရာေတြမွာ ျဖစ္သလို ေနၾကရပါတယ္။
ဒါ့A ျပင္ လူနာA တြက္ မရိွမျဖစ္ လိုA ပ္တဲ့၊ ေဆး႐ုံက ေပးကိုေပးရမွာ ျဖစ္တဲ့ A ၀တ္A စား၊ ေမြ႔ယာနဲ႔
ေစာင္ေတြလည္း မရၾကပါဘူး။ ေစာင္စုတ္ကေလးေတြ ျဖန္႔ခင္းၿပီး ျဖစ္သလို ေနၾကရတာပါ။ သူတုိ႔
A တတ္ႏိုင္ဆုံး၊ A လုပ္ရဲဆုံး A လုပ္ကေတာ့ ျဖတ္သြားတဲ့ မ်က္ႏွာေၾကာတင္းတင္း ေဆး႐ုံ၀န္ထမ္းေတြကို
A ကူA ညီ ေပးလုိေပးျငား မ်က္ႏွာငယ္ေလးေတြနဲ႔ (လူေသမ်က္လုံးေတြနဲ႔) မ်က္စိတဆုံး
လိုက္ေငးၾကည့္ၾကတာပါပဲ။

A က်U္းေထာင္ UပေဒA ရ လူနာရဲ့ ေရာဂါဟာ ေထာင္ေဆး႐ုံမွာ မကုႏိုင္တဲ့ ေရာဂါျဖစ္ေနရင္ ဒါမွမဟုတ္


ေရာဂါက သိပ္ ျပင္းထန္ေနရင္ ေထာင္A ျပင္ ထုတ္ၿပီး ျပင္ပေဆး႐ုံၾကီးေတြကို ပုိ႔ေဆာင္ ကုသေပးရပါတယ္။ ဒါ
A က်U္းသားေတြ ရကို ရရမယ့္ Uပေဒပါ A ခြင့္A ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက A ဒ
ဲ ီ
Uပေဒကုိ A လြဲသုံးစားလုပ္၊ ပိုက္ဆံေပး လာဘ္ထိုးတဲ့ လူနာေတြကိုသာ ေထာင္ျပင္ထုတ္ၿပီး
ေဆးကုသေပးပါတယ္။

ေထာင္ထဲ ေရာက္လာတဲ့ A က်U္းသား A မ်ားစုဟာ ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့


လူကို ဒုကၡ ထပ္ေပးၿပီး၊ ဒုကၡနဲ႔ A က်ပ္ကိုင္ၿပီး ေငြမရ ရေA ာင္ လုပ္ရက္တဲ့ စိတ္ထားက
A ့ံA ားသင့္စရာလည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ ရြံရွာစရာလည္း ေကာင္းပါတယ္။ ေထာင္ေတြထဲမွာ A ဒ
ဲ ီလိုမ်ိဳးေတြ
ျဖစ္ေA ာင္ ဖန္တီးထားသူေတြကေတာ့ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ န၀တ A ာဏာပိုင္ေတြပါပဲ။

A ဒ
ဲ ီနည္းနဲ႔ ေထာင္ဆရာ၀န္ေတြဟာ A ားကုိးမဲ့ေနတဲ့ ေထာင္သားေတြရဲ့ A သက္ကုိရင္းၿပီး ခဏခ်င္းမွာ ႀကီးပြား
ခ်မ္းသာသြားၾကပါေတာ့တယ္။

ေထာင္ထဲမွာ သိသာတာ တခုက A က်U္းသားတUီး ေထာင္ထဲမွာ ေသသြားတုိင္း တျခား A က်U္းသားေတြ


မ်က္ႏွာငယ္ေလးေတြ ျဖစ္သြားၾကတာပါ။ တၿပိဳင္ထဲမွာပဲ A ေတြးတခုကိုလည္း A ထိတ္တလန္႔
ေတြးမိၾကပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ A ေတြးကေတာ့ `ကိုယ့္A လွည့္ ဘယ္ေတာ့လဲ´ ဆိုတာပါ။

ေထာင္ထဲမွာ A ေတာ္ဆိုး၀ါးတဲ့ ေနာက္ ကိစၥတခုက ေဆးထိုးA ပ္ A သုံးျပဳပုံ A သုံးျပဳနည္းပါ။

ေဆးထိုးတဲ့A ခါ ေဆးထိုးပိုက္ထဲမွာ ေဆးေတြ A မ်ားႀကီးထည့္ထားၿပီး လူနာေတြကို တန္းစီ ေဆးထိုးေပးတာပါ။


A ပ္ကိုလည္း တေခ်ာင္းထဲ သုံးၿပီး လူနာတေယာက္ကို ေဆးနည္းနည္း ထိုးေပးလိုက္၊ ေနာက္
လူနာတေယာက္ကိုလည္း ဒီA ပ္၊ ဒီေဆးနဲ႔ပဲ နည္းနည္း ထိုးေပးလိုက္ လုပ္တာပါ။ လူနာေျပာင္းၿပီး ေဆးသာ
ေျပာင္းသြားတယ္။ ေဆးထိုးA ပ္ကေတာ့ မေျပာင္းပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ပဲ ေထာင္ထဲမွာ A ိတ္ခ်္A ိုင္ဗြီ ေရာဂါပိုး ျပန္႔ႏွံ႔ၿပီး ေA A ိုင္ဒီA က္စ္ ျဖစ္တဲ့သူ၊ ေA A ိုင္ဒီA က္စ္ေၾကာင့္
ေသဆုံးရသူေတြ မနည္းတာပါ။ ၿပီးေတာ့ ေA A ိုင္ဒီA က္စ္ ေရာဂါA ျပင္ ေသြးကတဆင့္ သယ္ေပးလုိ႔
ျဖစ္လာရတဲ့ ကူးစက္ေရာဂါေတြလည္း A မ်ားႀကီးပါပဲ။ (ေထာင္ေဆး႐ုံမွာ A ိတ္ခ်္A ိုင္ဗြီ ျဖစ္ေနတဲ့
A က်U္းသားေတြကိုလည္း ထားပါတယ္)။

***

ေထာင္ေဆး႐ုံက A ျဖစ္A ပ်က္ တခုကို ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။ တခါတုန္းက ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား


တေယာက္ ေဆး႐ုံတက္ရပါတယ္။

တေန႔ သူ ေဆးထုိးရမယ္ ျဖစ္ေတာ့ တျခားလူ ထိုးၿပီးသား ေဆးထိုးA ပ္နဲ႔ သူ႔ကို ထုိးမယ္လည္း လုပ္ေရာ သူက
A ဒ
ဲ ီA ပ္နဲ႔ သူ႔ကို မထိုးဖုိ႔၊ A ပ္ ေျပာင္းေပးဖို႔ ေျပာပါတယ္။ A ဲဒီမွာ ေထာင္ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ စိုးၾကည္က `ဒါ
ေထာင္၊ မင့္ ပေထြးA ိမ္ မဟုတ္ဘူး။ တခါသုံးA ပ္ သုံးခ်င္ရင္ ေထာင္A ျပင္ေရာက္မွ ေျပာ´ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
တဆက္ထဲမွာပဲ A ဒ
ဲ ီ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားကို ေဆးထိုးေပးဖုိ႔ လုပ္ေနတဲ့ သူ႔တပည့္ ဘိန္းစားကို `ဒီေကာင့္ကို
ေဆးထိုးေပးစရာ မလုိေတာ့ဘူး´ လို႔ ေဒါက္တာ စိုးၾကည္က A မိန္႔ ေပးလိုက္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီေနာက္ တျခား
လူနာေတြကို A ပ္တေခ်ာင္းထဲနဲ႔ ေဆး ဆက္ထုိးသြားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ A ဒ
ဲ ီ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားက
A ပ္တေခ်ာင္းထဲနဲ႔ ေဆး A ထိုးခံတဲ့ တျခား A က်U္းသားေတြကို `ဘာလုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ၿငိမ္ခံေနၾကတာလဲ´ လို႔
ေမးေတာ့ သူတုိ႔က `A ပ္ တေခ်ာင္းထဲ သုံးလုိ႔ ေA A ုိင္ဒီA က္စ္ျဖစ္ၿပီး ေသမွာက ေနာက္၊ ခင္ဗ်ားလို ေျပာလို႔
စိတ္ဆိုးၿပီး ေဆးထိုးမေပးလို႔ ေသမွာက A ခု၊ ဒီေတာ့ ေနာင္ခါလာ ေနာင္ခါေစ်းပဲ´ လို႔ ျပန္ေျပာၾကသတဲ့။

ဟုတ္ကဲ့။ ေနာက္ပုိင္းေတာ့ A ဒ
ဲ ီ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားလည္း ေဆးထိုးခါနီးက်ရင္ A ပ္ေျပာင္းေပးဖုိ႔
မေျပာေတာ့ပါဘူး။

ေထာင္ပုံစံခန္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္တင


ြ ္း ညွU္းပန္းႏွိပ္စက္ေရး စခန္း (ပထမပုိင္း)

ေထာင္A ေၾကာင္း ေျပာရင္ ဘယ္လုိမွ ခ်န္ထားလို႔ မရတာကေတာ့ `ေထာင္ပုံစံခန္း´ A ေၾကာင္းပါပဲ။

`ပုံစံခန္း´ ဆိုတဲ့ A သံ ၾကားလိုက္တာနဲ႔ `ၾကက္သီးထ´ မသြားရတဲ့၊ `ေက်ာစိမ့္´ မသြားတဲ့ A က်U္းသားဆိုလို႔


ေထာင္ထဲမွာ မရိွပါဘူး။ ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြရဲ့ လူမဆန္ဆုံး၊ A မိုက္မဲဆုံး၊ တရားမွ်တမႈ A ကင္းမဲ့ဆုံး၊
A ပက္စက္ဆုံး၊ A ညစ္ပတ္ဆုံး လုပ္ရပ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ရာ ေနရာတခု ျဖစ္လို႔ပါပဲ။

`လူတေယာက္A တြက္ လြတ္လပ္မႈဟာ တန္ဖိုးလည္း ျဖစ္တယ္။ A ႏွစ္သာရလည္း ျဖစ္တယ္၊ လြတ္လပ္မႈကို


A ႐ုတ္သိမ္း ခံလိုက္ရတာဟာ A ဒ
ဲ ီ လူမွာ ရိွေနတဲ့ တန္ဖိုးနဲ႔ A ႏွစ္သာရကို A ႐ုတ္သိမ္း ခံရတာပဲ´ လို႔
ပညာရွင္ေတြ မိန္႔ဆိုၾကပါတယ္။ `A ဒ
ဲ ီလို လြတ္လပ္မႈ A ႐ုတ္သိမ္းခံရတာဟာ A သက္ရွင္ေနတဲ့
လူတေယာက္A တြက္ A ထိခိုက္ A နစ္နာဆုံးျဖစ္လို႔ ေထာင္ဒဏ္ A ျပစ္ေပးျခင္းဟာ သူ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့
ျပစ္မႈA တြက္ လုံေလာက္တယ္။ တျခား ႏွိပ္စက္ညွU္းပန္းတာမ်ိဳး မလုပ္ရ´ လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ `ေထာင္ထဲမွာ ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း မျပဳရ၊ ေထာင္စည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္လို႔ A ျပစ္ဒဏ္ေပးရင္လည္း
A ဒ
ဲ ီ A ျပစ္ဒဏ္ဟာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ ညိွဳးႏြမ္းေစေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစရ၊ ထို႔A ျပင္
တရားUပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို နာက်ည္းသြားေစႏိုင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစရ´ လို႔ တရားUပေဒနဲ႔ တားျမစ္
ကန္႔သတ္ထားတာပါ။ တရားUပေဒနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကို နာက်ည္းသြားသူေတြဟာ လူ႔A ဖြဲ႔A စည္း၊
လူ႔A သိုင္းA ၀ိုင္းA တြက္ သိပ္ A ႏၱရာယ္ႀကီးတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ေထာင္မွာ A ခ်ဳပ္ေဆာင္ ပုံစံခန္းနဲ႔ ေထာင္က်ေဆာင္ ပုံစံခန္း ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳး ရိွပါတယ္။ A ခ်ဳပ္ေဆာင္ ပုံစံခန္းက
တရား႐ုံးက A ျပစ္ရွေ
ိ ၾကာင္း မဆုံးျဖတ္ရေသးတဲ့၊ A မႈရင္ဆိုင္ဆဲ A ခ်ဳပ္သားေတြ A တြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ေထာင္က်ေဆာင္ ပုံစံခန္းကေတာ့ တရား႐ုံးက A ျပစ္ရိွေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္တဲ့၊ ေထာင္ဒဏ္ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ်
ဆိုၿပီး A ခ်မွတ္ ခံလိုက္ရတဲ့ A က်U္းသားေတြ A တြက္ပါ။ A ဓိကက်တဲ့ ပုံစံခန္းက A ခ်ဳပ္ေဆာင္ ပုံစံခန္းျဖစ္လို႔
A ဒ
ဲ ီ ပုံစံခန္း A ေၾကာင္းကုိပဲ A ဓိကထား ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။

တကယ္ေတာ့ ေထာင္ပုံစံခန္းရဲ့ မူလသေဘာက A က်U္းေထာင္ UပေဒA ရ ေထာင္ထဲမွာ ေနထုိင္တုန္း


A က်U္းသား တUီး လိုက္နာရမယ့္ A ေျခခံစည္းကမ္း၊ Uပေဒေတြကို သင္ေပးတဲ့ ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေထာင္တြင္းမွာ ေနရ၊ ေနထုိင္ရမဲ့ ပုံစံေတြကို သင္ေပးတာ ျဖစ္လုိ႔ `ပုံစံခန္း´ ေခၚတာပါ။

A ဒ
ဲ ီ စည္းကမ္းေတြကို A က်U္းသားေတြ ႀကိဳတင္ သိရိွထားျခင္းျဖင့္ UပေဒA ရ သတ္မွတ္ထားတဲ့
ေထာင္စည္းကမ္းေတြကို မခ်ိဳးေဖာက္ရေA ာင္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္တဲ့ သေဘာ၊ ေထာင္ကို စည္းကမ္းတက်
ရိွေစခ်င္တဲ့ သေဘာပါ။ ေထာင္ထဲမွာ ရန္မျဖစ္ရ၊ ေဘာလ္ပင္ မကိုင္ရ၊ ေထာင္ေဖာက္ဖို႔ မႀကိဳးစားရ၊
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို ဘယ္လို A ႐ိုA ေသ ေပးရမယ္ စသျဖင့္ စည္းကမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီမွာ A ေရးႀကီးတာက ေထာင္ပုံစံ ေလးမ်ိဳးပါ။

ပုံစံ ေလးမ်ိဳးထဲက နံပါတ္(၁) ပုံစံက ေထာင္တြင္း လူA ေရA တြက္ စစ္တဲ့A ခါနဲ႔ ေထာင္A ရာရိွေတြ လာတဲ့A ခါ
ေထာင္သားေတြ ထုိင္ေပးရတဲ့ ပုံစံ ျဖစ္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ ပုံစံက တင္ပလႅငေ
္ ခြထုိင္၊ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဆန္႔၊
လက္သီးကို က်စ္က်စ္ပါေA ာင္ ဆုပ္ထားၿပီး ဒူးေခါင္းေပၚ တင္၊ ေက်ာကို ေျဖာင့္ေနေA ာင္ ဆြဲဆန္႔ၿပီး A တင္း
ဇက္ခ်ိဳး ေခါင္းငု႔ံ ထုိင္ေပးရတဲ့ ပုံစံပါ။ ေထာင္ထဲမွာ `ပုံစံ´ လို႔ ေA ာ္လုိက္တဲ့ A သံၾကားတာနဲ႔ တၿပိဳင္ထဲ ၾကားတဲ့
A ရပ္မွာ A က်U္းသားA ားလုံး ခ်က္ခ်င္း A ဒ
ဲ ီပုံစံ ထုိင္ေပးရပါတယ္။

ပုံစံခန္းကို တာ၀န္ယူၿပီး သင္ေပးရသူေတြကေတာ့ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔A ပ္ထားတဲ့ ရာဇ၀တ္


A က်U္းသား လူဆိုးေတြပါပဲ။ A က်U္းသားေတြထဲမွာ A ဆိုးဆုံး၊ A မိုက္ဆုံး ဆိုတဲ့ နာမည္ႀကီး လူဆိုးေတြကို
ေထာင္က ေရြးၿပီး ခန္႔A ပ္ထားတာပါ။ A ဒ
ဲ ီ လူေတြထဲကမွ ရာထူးA ႀကီးဆုံးလူကို `A ခန္းလူႀကီး´ လို႔
ေခၚပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ လူဆိုးဂိုဏ္း တဂိုဏ္းA တိုင္းပါပဲ။

ေထာင္ပုံစံခန္းကို သြားၾကည့္ရင္ A ခုလို ျမင္ၾကရပါလိ့မ္မယ္။

A က်U္းသား စုစုေပါင္း ႏွစ္ရာ၊ သုံးရာေလာက္ဟာ A ခန္းက်ယ္ႀကီးထဲမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ နံပါတ္(၁) ပုံစံျဖစ္တဲ့


တင္ပလႅင္ေခြထိုင္၊ လက္ႏွစ္ဖက္ ေျဖာင့္တန္းေနေA ာင္ ဆန္႔၊ လက္သီးကုိ က်စ္က်စ္ဆုပ္ထားၿပီး ဒူးေပၚတင္၊
ေက်ာကို ေျဖာင့္တန္းေနေA ာင္ ဆြဲဆန္႔၊ A တင္း ဇက္ခ်ိဳးေခါင္းငုံ႔ ပုံစံနဲ႔ ၿငိမ္ေနေA ာင္ ထိုင္ေပးထားၾက ရပါတယ္။
A ဒ
ဲ ီလို ပုံစံထုိင္ ေပးထားရတဲ့ A က်U္းသားေတြကို A ခန္းလူႀကီးနဲ႔ သူ႔ရဲ့ ေနာက္လိုက္ လူဆိုးေတြက သုံးပင္လိမ္
ႀကိမ္လုံးေတြ၊ ၀ါးရင္းတုတ္ေတြ၊ စစ္ခါးပတ္ေတြ တယမ္းယမ္းနဲ႔၊ ပတ္ျခာလည္ လွည့္ၿပီး မ်ိဳးစုံ ေA ာ္ဟစ္
ဆဲေရးေနပါတယ္။

`မင္းတို႔ ဘယ္ေလာက္ သတိၱရိွလဲ၊ မင္းတို႔ထက္ မိုက္တယ္။ လူဆိုး လုပ္စားလာတာကြ၊ ေထာင္က်တာ


ဘယ္ႏွစ္ခါ ရိွၿပီကြ´ စသျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၊ လူမိုက္စကားေျပာ၊ ငါေတြ… မေA ေတြ… ႏွမေတြ… တပ္ၿပီး မ်ိဳးစုံ
ေA ာ္ဟစ္ဆဲေရး တိုင္းထြာရင္း၊ ပုံစံထိုင္ေနတဲ့ ေထာင္ေရာက္လာခါစ A က်U္းသား A သစ္ေလးေတြကို ေစာ္ကား
ေမာ္ကား လုပ္ပါတယ္။ A ဲသလို ေA ာ္ဟစ္ရင္းက ဘာမေျပာ ညာမေျပာနဲ႔ နီးစပ္ရာ A က်U္းသားကို တုတ္နဲ႔
၀င္႐ိုက္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို ႐ိုက္ရင္းက တခါ၊ ႐ိုက္တာ A ရိွန္သတ္မရလို႔ ဆိုၿပီး A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသား ေဘးတ၀ိုက္မွာ
ထိုင္ေနတဲ့ တျခား A က်U္းသားေတြကိုပါ ဘာမဆုိင္ ညာမဆုိင္ ေA ာ္ဟစ္ ဆဲေရး၊ သိမ္းက်ဳံး
၀င္႐ိုက္ပါေတာ့တယ္။ ပုံစံ ထုိင္ေပးေနရတဲ့ A က်U္းသား A သစ္ေတြဟာ ေၾကာက္လန
ြ ္းလို႔ A ကုန္လုံး
တုန္ေနၾကပါတယ္။

ပုံစံခန္းထဲမွာ A ခန္းလူႀကီးက ေထာင္စည္းကမ္းေတြ ေA ာ္ဟစ္ `တိုင္´ ေပးတာကို A က်U္းသားေတြ A ားလုံး


သံၿပိဳင္ လိုက္ဆိုၾကရပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို လိုက္ဆိုရာမွာလည္း A သံက တသံထဲ တြက္မလာရင္ `A သံမညီရ
ေကာင္းလား´ ဆိုၿပီး A ားလုံးကို သိမ္းက်ဳံး ၀င္႐ိုက္တာမ်ိဳး ရိွသလို၊ ေA ာ္တာ တုိးရင္လည္း `A သံတိုးလုိ႔´ ဆိုၿပီး
၀င္႐ိုက္တာမ်ိဳးလည္း ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခက္တာက ေA ာ္သံ ညီေနေပမယ့္လည္း ၀င္႐ိုက္တာမ်ိဳး၊ ေA ာ္တာ
က်ယ္ေပမယ့္လည္း ၀င္႐ိုက္တာမ်ိဳးပါ။ `ခါးမဆန္႔လို႔´၊ `ေခါင္းမငု႔ံလုိ႔´၊ `ငုံ႔ေပမယ့္ ဇက္က်ိဳးေA ာင္ မခ်ိဳးလုိ႔´၊
`လက္ကို ေျဖာင့္တန္းေနေA ာင္ ဆန္႔မထားလို႔´ ဆိုၿပီး A ျပစ္မရိွ A ျပစ္ရွာ ၀င္႐ိုက္တာမ်ိဳးေတြ A ျပင္၊
`မ်က္ႏွာထား မႀကိဳက္လို႔´၊ `မ်က္လုံး လွန္ၾကည့္လို႔´၊ `ခိုးၾကည့္လို႔´ ဆိုၿပီး ၀င္႐ိုက္တာမ်ိဳးေတြကလည္း
ေထာင္ပုံစံခန္းမွာ မဆန္းပါဘူး။ ေၾကာက္ကလည္း ေၾကာက္၊ ကုိယ့္မ႐ုိက္ေပမယ့္လည္း ကုိယ့္ေဘးက ႐ိုက္သံ
ႏွက္သံ၊ ေA ာ္ဟစ္ညည္းညဴသံ၊ ဆဲဆိုသံ၊ ၀ုန္း၀ုန္းဒိုင္းဒုိင္းေတြ ၾကားရတာ တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားစရာႀကီးပါ။
A ဒ
ဲ ီလိုနဲ႔ A က်U္းသားေတြဟာ တုတ္တုတ္ မလႈပ္ရဲဘဲ ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ A ေၾကာA ခ်င္ေတြ A တင္း
႐ုန္းဆန္႔ၿပီး ထုိင္ေပးထားၾကရပါတယ္။

တကိုယ္လုံး A ေၾကာA ခ်င္ေတြ ဖ်စ္ညွစ္၊ ဇက္ကို A တင္းခ်ိဳး၊ ခါးကို A တင္းဆြဲဆန္႔ၿပီး ထုိင္ေပးရတာ တကယ္
မလြယ္တဲ့A လုပ္၊ ေၾကာက္ဖုိ႔ ေကာင္းေလာက္ေA ာင္ ပင္ပန္းတဲ့ A လုပ္ဆုိတာ ထုိင္ဖူးသူေတြ A သိဆုံးပါ။
ထိုင္ရတာလည္း ဆယ့္ငါးမိနစ္၊ နာရီ၀က္ မဟုတ္ပါဘူး။ မလိုA ပ္ဘဲနဲပ ဒဏ္ေပးထားသလို သုံးေလးနာရီ
ထုိင္ေပးထားရတာမ်ိဳးပါ။ A ဒ
ဲ ီလို ပုံစံနဲ႔ A ဒ
ဲ ီေလာက္ ၾကာၾကာ ထုိင္ရေတာ့ လူက တဆတ္ဆတ္
တုန္လာပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို တုန္လာတာကိုပဲ `လႈပ္ရေကာင္းလား´ ဆိုၿပီး A ျပစ္ရွာ ၀င္႐ိုက္ေသးတာမ်ိဳးပါ။ (သူတို႔
A ေျပာကေတာ့ `ပုံစံ´ ေပးထားရင္ ကုိယ့္ေရွ႔ ေႁမြျဖတ္သြားရင္ေတာင္ မလႈပ္ရဘူး။ ေႁမြကုိက္လို႔ ေသရင္
ေသပေလ့ေစ၊ ပုံစံမပ်က္ A ေသခံရမယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ A မွန္ဆို A ဒ
ဲ ီ A ထုိင္ပုံစံက ခဏေလာက္ သင္ေပးရင္
တတ္တာပါ။ ဒါကို ေန႔စU္ရက္ဆက္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ထိုင္ခုိင္းေနတာဟာ ေထာင္ပုံစံကို သင္ေပးတာ မဟုတ္ဘဲ
တမင္ ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္ေနတာပါ)။

တကယ္ေတာ့ A ခ်ဳပ္ေဆာင္ ပုံစံခန္းထဲက A ဒ


ဲ ီ A က်U္းသားေတြဟာ တရား႐ုံးမွာ A မႈ ရင္ဆုိင္ေနတုန္း
ရိွေသးတဲ့ A ခ်ဳပ္သားေတြ၊ သက္ဆုိင္ရာ တရား႐ုံးကေန A ျပစ္႐ိွေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ မခ်မွတ္ရေသးတဲ့
မဆုံးျဖတ္ရေသးတဲ့ A ခ်ဳပ္သားေတြပါ။ `A ျပစ္ ထင္ရွားေၾကာင္း A ျပစ္ရိွေၾကာင္း တရား႐ုံးက မဆုံးျဖတ္ရေသး
သေရြ႕ A ျပစ္ကင္းမဲ့သူ A ျဖစ္ သတ္မွတ္ ယူဆရမယ္´ လို႔ တရားUပေဒမွာ A တိA လင္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။
A ဒ
ဲ ီေတာ့ တရားUပေဒA ရ ဆိုရင္ ေထာင္ပုံစံခန္းထဲမွာ ရိွတဲ့ A က်U္းသားေတြဟာ A ျပစ္ မရိွသူေတြပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ A ဒ
ဲ ီလို A ျပစ္မရိွသူေတြကို ညွU္းပန္းႏွိပ္စက္သူ၊ ေနာက္ဆုံး A ျပစ္ရွU
ိ ီး၊ တရားUပေဒA ရ
`မညွင္းပန္း မႏွိပ္စက္ရ´ လို႔ တားျမစ္ထားတဲ့ ၾကားထဲကမွ ညွU္းပန္းႏွိပ္စက္ သူေတြသာလွ်င္ A ျပစ္ရိွသူေတြ၊
ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြ မဟုတ္ပါလား။ ပုံစံခန္းထဲမွာ A ဒ
ဲ ီလို ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္ေနတာကေတာ့ Uပေဒထဲမွာ
မပါတဲ့၊ လူမဆန္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြမွာ ရိွလို႔ပါပဲ။

ေထာင္ပုံစံခန္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္တင


ြ ္း ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္ေရး စခန္း (ဒုတိယပိုင္း)

ေထာင္ပုံစံခန္းထဲမွာ ရက္ရက္စက္စက္ လူမဆန္တဲ့ ညွU္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြကို လူဆိုးေတြ က်ဴးလြန္ေနတာ၊


A ဲဒါေတြကို ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြကလည္း ခြင့္ျပဳထားတာဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမရည္ရြယ္ခ်က္က A က်U္းသား A သစ္ေတြကို စိတ္ဓာတ္ ခ်ိဳးႏွိမ္ပစ္ၿပီး `ေၾကာက္စိတ္´ သြင္းေပးထားဖုိ႔ပါ။


ဂုဏ္သိကၡာရိွတဲ့၊ ယU္ေက်းတဲ့ A စိုးရေတြလုိ တရားUပေဒနဲ႕ မA ုပ္ခ်ဳပ္ဘဲ ေၾကာက္စိတ္သြင္းၿပီး လူေတြကုိ
A ုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ နည္းဟာ `လူေတြကို တိရိစၧာန္လို သေဘာထားတ့ဲ A ုပ္ခ်ဳပ္နည္း´ `လူဆိုး သူခိုးေတြရဲ့ နည္း´
`န၀တ စစ္A စိုးရရဲ့ A ုပ္ခ်ဳပ္နည္း´ ျဖစ္လုိ႔ သူ႔ လက္ေA ာက္ခံ A ဖြဲ႔A စည္းေတြ A ဒ
ဲ ီ ပုံစံA တုိင္း
လိုက္လုပ္ၾကတာ မဆန္းပါဘူး။

ေထာင္ပုံစံခန္းထဲမွာ A က်U္းသားေတြကို ဘယ္ေလာက္A ထိ ရက္ရက္စက္စက္ ေၾကာက္စိတ္


သြင္းေပးလိုက္သလဲ ဆိုရင္ A က်U္းသားေတြဟာ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ၊ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြရဲ့ တပည့္သား
လူဆိုးေတြကို လမ္းမွာေတြ႔ရင္ မ်က္လုံးေတာင္ လွန္မၾကည့္ေတာ့တဲ့ ဘ၀ ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္။
ေတြ႔လိုက္တာနဲ႔ တခါထဲ ေၾကာက္ၿပီး တကိုယ္လုံး တဆတ္ဆတ္ တုန္ေနၾကတာပါ။ တခါတခါ ေမးခြန္း
ေမးရင္ေတာင္ ေၾကာက္ၿပီး A ာေစးထည့္ထားသလုိ ျဖစ္သြားတာမို႔ A ေျဖထြက္မလာေတာ့ပါဘူး။ လူေတြကို
A ဲေလာက္ေတာင္ လူညႊန္႔တုံးေA ာင္ လုပ္ထားတာပါ။ တခါတခါ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ လူဆိုးေတြက
စိတ္A ခန္႔ မသင့္ရင္ လမ္းမွာေတြ႔တဲ့ A က်U္းသားကုိ ဘာမဆိုင္ ညာမဆိုင္ ပါး႐ိုက္
သြားတတ္တာမ်ိဳးေတြကလည္း ရိွတတ္ေတာ့ A က်U္းသားေတြ ေၾကာက္တာလည္း မဆန္းပါဘူး။

A ဒ
ဲ ီလို စိတ္ဓာတ္ ခ်ိဳးႏွိမ္ထားတဲ့A တြက္ ပုံစံခန္းက ထြက္ၿပီး A က်U္းေထာင္A တြင္း ေနတဲ့A ခါ
ေထာင္သားေတြ A ေနနဲ႔ လူဆိုးေတြ၊ ေထာင္A ရာရိွေတြ မတရားတာ ရက္စက္တာ
ေဖာက္လႊဲေဖာက္ျပန္လုပ္ေနတာ လာဘ္စားေနတာ စသျဖင့္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ A ဲဒါေတြကို မေျပာရဲ မဆိုရဲ
မတိုင္မေတာရဲေတာ့တဲ့ A ျပင္ ကိုယ့္နစ္နာခ်က္ေတြကိုေတာင္ မထုတ္ေဖာ္ရဲ၊ မေျပာဆိုရဲ ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။
ေထာင္လူဆိုးနဲ႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ လိုလားတာကလည္း A ဲဒါပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ A က်U္းသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ Uပေဒ၊ ေထာင္Uပေဒမွာ


A က်U္းသားတေယာက္ကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တမင္ ညွU္းပန္းႏွိပ္စက္တာမ်ိဳး ခြင့္ျပဳဖို႔ ေ၀းလုိ႔၊ A က်U္းA က်ပ္
ေရာက္ေနတာမို႔ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းA ရ ထိခိုက္သာြ းႏိုင္တယ္ ဆိုၿပီး `ေထာင္တင
ြ ္း က်န္းမာေရး ကိစၥေတြမွာ
ခႏၶာကိုယ္ပိုင္း က်န္းမာေရး A ျပင္၊ စိတ္ပိုင္း က်န္းမာေရးA တြက္ စိတ္ေရာဂါ နားလည္တဲ့ ဆရာ၀န္ေတြပါ
ထားရိွေပးရမယ္´ လုိ႔ေတာင္ Uပေဒ သတ္မွတ္ေပးထားတယ္ မဟုတ္ပါလား။

ပုံစံခန္းထဲမွာ A က်U္းသားေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ ညွU္းပန္းႏွိပ္စက္တဲ့ ဒုတိယ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့


A က်U္းသားေတြဆီက ေငြညွစ္ယူဖို႔ပါ။ ေငြညွစပ
္ ုံ ညွစ္နည္းကေတာ့ A ခုလို ျဖစ္ပါတယ္။

ပုံစံခန္းထဲမွာ ရက္ရက္စက္စက္ ႐ိုက္ႏွက္ျပလိုက္လို႔ ေနာက္ထပ္ A ႐ိုက္ခံရမွာ တစိမ့္စိမ့္ ေတြးေၾကာက္ေနတဲ့


A က်U္းသားေတြဆီ လူတခ်ိဳ႕ ခ်U္းကပ္လာၿပီး `မေၾကာက္နဲ႔၊ A ႐ုိက္မခံရေA ာင္ လုပ္ေပးမယ္၊ ပိုက္ဆံ
ဘယ္ေလာက္ေပး´ ဆိုၿပီး တိုးတိုးတိတတ
္ ိတ္ လာေျပာၾကပါတယ္။ A မွန္က A ဒ
ဲ ီလို လာေျပာသူေတြဟာ
႐ိုက္ႏွက္ညွU္းပန္းေနသူေတြနဲ႔ တဖြဲ႔ထဲ တဂိုဏ္းတည္းပါပဲ။ ဘယ္သူမဆို A ဒ
ဲ ီေလာက္ A ႏွိပ္စက္ ခံေနရခ်ိန္၊
ေၾကာက္ေနရခ်ိန္မွာ ပိုက္ဆံေပးမွာပါပဲ။ ပိုက္ဆံ မေပးႏိုင္တဲ့ လူတေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ပုံစံခန္းထဲမွာ ေနရတဲ့
သူ႔ဘ၀က ေတြး၀့ံစရာ မရိွပါဘူး။

တခ်ိဳ႕ နည္းနည္း သတိၱရိွတဲ့ လူမ်ားက်ေတာ့ `ပိုက္ဆံ မေပးႏိုင္ဘူး´ ဆိုၿပီး ျငင္းပါတယ္။ A ဒ


ဲ ီ လူေတြဆိုရင္
ေထာင္လူဆိုးေတြက မွတ္ထားၿပီး A ေၾကာင္းမရိွ A ေၾကာင္းရွာ (တရားUပေဒ မရိွတဲ့ ေထာင္ထဲမွာ
A ေၾကာင္းရွာရတာကလည္း A လြယ္သား မဟုတ္လား) ပက္ပက္စက္စက္ ႐ိုက္ေတာ့တာပါပဲ။ ႐ိုက္တာကလည္း
လူေတြ A မ်ားႀကီးနဲ႔ ၀ိုင္း႐ိုက္တာမ်ိဳး၊ A ဒ
ဲ ီေတာ့ ပုိက္ဆံ မေပးဘူးလို႔ A စပိုင္းမွာ ျငင္းသူမ်ားလည္း A လြန္ဆုံး
A ဒ
ဲ ီလို ပက္ပက္စက္စက္ ႐ိုက္ရလွ ႏွစ္ခါထက္ မပိုပါဘူး။ ေနာက္ဆုံး `ပိုက္ဆံ ေပးပါမယ္´ ျဖစ္သြားရတာပါပဲ။

ပိုက္ဆံ ေပးရပုံ ေပးရနည္းကေတာ့ A က်U္းသားေတြကုိ ေထာင္ကေန ျပင္ပတရား႐ုံးကို ထုတ္တဲ့A ခါ


ပိုက္ဆံေပးဖို႔ ကတိျပဳထားတဲ့ A က်U္းသားရဲ့ A ိမ္က ပိုက္ဆံယူလာၿပီး A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသားကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ျဖစ္၊
ႀကိဳတင္ A ခ်ိန္းA ခ်က္ လုပ္ထားတဲ့ တျခားလူဆိုးတUီးကုိ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေထာင္၀န္ထမ္းကို ျဖစ္ျဖစ္၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္
ေပးရတာပါ။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ႀကိဳတင္ A စီA စU္လုပ္၊ ညိွႏိႈင္းၿပီး A က်U္းသားရဲ့ A ိမ္က ေထာင္A ရာရိွ
တUီးUီးရဲ့ A ိမ္ကို သြားေပးရပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီနည္းနဲ႔ ပုံစံခန္းလူႀကီး လုပ္တဲ့ လူဆိုးဟာ တရက္တရက္ကို A နည္းဆုံး
ေငြ ႏွစ္ေသာင္း သုံးေသာင္းေလာက္ ရပါတယ္။ (၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္က ႏႈန္းပါ)။ ပုံစံခန္း လူႀကီးက သူရတဲ့
ပုိက္ဆံကုိ ေထာင္A ရာရိွ A ဆင့္ဆင့္ကို A ခ်ိဳးက် ခြဲေ၀ေပးရပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ နည္းနဲ႔ ေထာင္A ရာရိွေတြဟာ
ဒုကၡေရာက္လာတဲ့ A က်U္းသားေတြဆီက ေငြကို လိုခ်င္ေဇာနဲ႔ ပုံစံခန္းတြင္း ညွU္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြကို
ခြင့္ျပဳထားၾကပါတယ္။

ပုံစံခန္း ရိွတဲ့ A ေဆာင္ကို A ခ်ဳပ္ေဆာင္လုိ႔ ေခၚၿပီး A ဒ


ဲ ီ A ခ်ဳပ္ေဆာင္ကို တာ၀န္က်တဲ့ ေထာင္A ရာရိွက
ပိုက္ဆံ ခြဲတမ္း A မ်ားဆုံး ရရိွသူပါ။ A ဒ
ဲ ီနည္းနဲ႔ A ခ်ဳပ္ေဆာင္ A ရာရိွဟာ တႏွစ္ေလာက္ ၾကာရင္ပဲ `သူေဌး´
ျဖစ္သြားတာမို႔ ေထာင္A ရာရိွတုိင္း A ခ်ဳပ္ေဆာင္ တာ၀န္ က်ခ်င္ၾကပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလို ႐ိုက္ႏွက္ ညွU္းပန္းတာ လက္လြန္ ေျခလြန္ျဖစ္သြားလို႔ A က်U္းသား တUီးUီး ကုိယ္လက္A ဂၤါ
ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားတာမ်ိဳး၊ ေဆး႐ုံေရာက္သြားတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားရင္လည္း A ဒ
ဲ ီA က်U္းသား ဟိုဟုိဒီဒီ
မတိုင္တန္းရေA ာင္ ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့နည္း၊ ေခ်ာ့တဲ့နည္း၊ A ခ်ိန္ဆၿဲြ ပီး A မႈ ေပ်ာက္သြား၊ ေပါ့သြားေA ာင္
လုပ္တဲ့နည္း စတဲ့ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ဖုံးၾက ဖိၾကပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို A မ်ိဳးမ်ိဳး ႀကိဳးစား
ဖုံးဖိေနတဲ့ၾကားက ဖုံးမရဖိမရ ျဖစ္လာရင္လည္း ကိစၥမရိွပါဘူး။ ႀကိဳတင္ `ညိွ´ ထားတဲ့ A တုိင္း ပုံစံခန္း
လူႀကီးလုပ္သူ၊ ေထာင္A ာဏာပိုင္ တပည့္၊ လူဆိုးက A ဒ
ဲ ီကိစၥ ေခါင္းခံလိုက္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ေထာင္A ရာရိွ
A ျပစ္က လြတ္သြားပါတယ္။

ေခါင္းခံလိုက္တဲ့ လူဆိုးကိုေတာ့ A ေရးယူ A ျပစ္ေပးတဲ့ A ေနနဲ႔ တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ ေပးလိုက္ပါတယ္။


ဒါေပမယ့္ A မ်ားသိေA ာင္သာ တိုက္ပိတ္ A ျပစ္ေပးတယ္ ေျပာတာပါ။ တကယ္ေတာ့ A ဲဒီလူဆိုးကို တိုက္ထဲမွာ
ထား႐ုံသာ ထားၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနထုိင္ခြင့္ ေပးတဲ့A ျပင္ ေထာင္A ရာရိွေတြက သူ႔ကို စားစရာနဲ႔ A ျခား
လိုA ပ္တာေတြ A ားလုံးA လွ်ံပယ္ ေထာက္ပ့ံေပးထားတာမ်ိဳးပါ။

တကယ္ေတာ့ ေထာင္ထဲက ကိစၥမွန္သမွ်ဟာ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ ခြင့္ျပဳထားလို႔ ျဖစ္ရတဲ့ ကိစၥေတြခ်ည့္သာ


ျဖစ္ပါတယ္။ `ေထာင္ထဲမွာ ညွU္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြကို တရား၀င္ UပေဒA ျဖစ္ ခြင့္ျပဳထားတာ မရိွဘူး၊ ရိွရင္လည္း
A ေရးယူမယ္၊ န၀တ လက္ရိွ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေထာင္Uပေဒက ေဟာဒီလိုပါ၊ ဘာညာ´ စသျဖင့္ စစ္A စိုးရ
A ရာရိွေတြ ထုံးစံA တုိင္း ကလိန္ကက်စ္လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ Uပေဒ စာA ုပ္ထဲ ေရးမထားတာမ်ိဳးေတြ၊ တရား၀င္
ထုတ္ျပန္မထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြထဲမွာ မပါတာမ်ိဳးေတြ ေထာင္ထဲမွာ ျဖစ္ေနတာ `ဒုနဲ႔ေဒး´ပါ။

UပေဒA ရ ခြင့္ျပဳမထားတဲ့ ကိစၥ၊ မတရားတဲ့ ကိစၥ၊ ရက္စက္တဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္လာတဲ့A ခါ A ဲဒါေတြကို တာ၀န္ရိွတဲ့
A ာဏာပိုင္ေတြက မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနတယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ သြယ္၀ိုက္ၿပီးေတာ့ ၀န္ထမ္းေတြကို
Uပေဒတရပ္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္တရပ္လို A တည္ျပဳ ခ်မွတ္ေပးလိုက္တာပဲ မဟုတ္ပါလား။ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ
Uပေဒကို A ဒ
ဲ ီလို လက္တလုံးျခား လုပ္ေနတာဟာလည္း A စိုးရက မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနတာေၾကာင့္ပါ။
သေဘာကေတာ့ `A ဆင့္ဆင့္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္မႈႀကီး´ သို႔မဟုတ္ `A ဆင့္ဆင့္ Uပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီး´
ျဖစ္ပါတယ္။

A မွန္ကေတာ့ ေထာင္တြင္း ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈေတြ A တြက္ A ဓိက တာ၀န္ရိွသူက A ုပ္ခ်ဳပ္သူ


A စိုးရကိုယ္တိုင္ပါပဲ။ A ဒ
ဲ ီ ရက္စက္မႈေတြ ေထာင္ထဲမွာ ျဖစ္ေနတာ သူမသိဘူး ဆိုရင္လဲ A ဒ
ဲ ီေလာက္ `ည့ံတဲ့၊
A တဲ့ A စုိးရမ်ိဳး´ ႏိုင္ငံ A ုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔ မထိုက္တန္ပါဘူး။ သိသိႀကီးနဲ႕ A ဲဒါေတြ လႊတ္ထားေပးတယ္ ဆိုရင္လည္း
ျပည္သူေတြကို A ဒ
ဲ ီေလာက္ လူလို သေဘာမထားတဲ့ A စိုးရလုိ႔ သတ္မွတ္ရမွာပါ။ ျပည္သူေတြကို A ဒ
ဲ ီလို
သေဘာထားတဲ ့A စိုးရမ်ိဳးကလည္း တိုင္းျပည္ကို မA ုပ္ခ်ဳပ္ထိုက္ဘူး မဟုတ္လား။

ေထာင္တင
ြ ္း A က်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ား (ပထမပိုင္း)

ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစU္ပါတီ (မဆလ) ေခတ္၊ နတ၀ နA ဖေခတ္၊ စစ္A စိုးရ A ဆက္ဆက္ လာဘ္ေပး
လာဘ္ယူ ကိစၥေတြဟာ ထမင္းစား ေရေသာက္ ပုံမွန္ ေန႔စU္ ကိစၥလို ျဖစ္ေနတာမို႔ ကုိယ္က်င့္ သိကၡာရိွသူ၊
႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္သူေတြဟာ ေနာက္ကြယ္မွာ `လူA လူည့ံေတြ´ A ျဖစ္ေတာင္ A ေလွာင္ေျပာင္
ခံၾကရပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ A က်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈေတြေၾကာင့္ ေရရွည္မွာ တိုင္းျပည္ရဲ့ A က်ိဳးစီးပြား တခုလုံး
A ႀကီးA က်ယ္ ထိခိုက္နစ္နာသြားေစတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္ေတြ A မ်ားႀကီး ျဖစ္ေပၚလာရတာပါ။

A ထိခိုက္ဆုံးကေတာ့ `တုိင္းျပည္ရဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ A က်င့္စာရိတၱ´ ပါပဲ။


ကိုယ္က်ိဳးA တြက္ တရားသည္ျဖစ္ေစ၊ မတရားသည္ျဖစ္ေစ ဘာမဆို လုပ္ရဲတဲ့ စိတ္ဓာတ္၊ တုိင္းျပည္A က်ိဳး
တျခားသူေတြရဲ့ A က်ိဳးကို မငဲ့ကြက္ေတာ့ဘဲ `ဘယ္သူ ေသေသ ငေတမာ ၿပီးေရာ´ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ `A မ်ား
မိုးခါးေရ ေသာက္လုိ႔ ကိုယ္လည္း မိုးခါးေရ ေသာက္မယ္´ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးေတြ၊ A က်င့္စာရိတၱပ်က္မႈေတြ
တိုင္းျပည္မွာ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

ဗိုလ္ေန၀င္း စစ္A စိုးရဟာ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးကို ကုန္းေကာက္စရာ မရိွ ဆင္းရဲ မြဲေတေA ာင္
ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့႐ုံမက က်ေနာ္တုိ႔ `တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးရဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ A က်င့္စာရိတၱကိုပါ ကုန္းေကာက္စရာ မရိွ၊
ဆင္းရဲ မြဲေတေA ာင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သူ´ ျဖစ္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ ဖ်က္ဆီးေရး စိတ္ဓာတ္ကို စစ္A ာဏာရွင္ A ေမြဆိုး
စနစ္A ေနနဲ႔ န၀တ၊ နA ဖ စစ္A စိုးရ A ဆက္ဆက္ A ေမြခံေနပါတယ္။

န၀တ စစ္A စိုးရရဲ့ A ျခားဌာနေတြလိုပဲ ေထာင္ထဲမွာလည္း ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြရဲ့


A က်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈေတြက သမား႐ိုးက် ထုံးစံ ျဖစ္ေနလုိ႔ ေထာင္ထဲမွာ ဘယ္သူ႔A တြက္မွ မထူးဆန္းပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ A ျခားဌာနေတြရဲ့ လာဘ္စား A က်င့္ပ်က္မႈနဲ႔ မတူဘဲ ထူးဆန္းတာ တခု ရိွပါတယ္။ A ဲဒါကေတာ့
ေထာင္ထဲက A က်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈေတြက ေထာင္သားေတြရဲ့ A သက္၊ ေထာင္သားေတြရဲ့ ၀မ္းနည္း
ေၾကကြဲစရာ A ျဖစ္A ပ်က္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာပါ။

ေထာင္တြင္း A က်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈေတြ A ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

က်ေနာ့္ရဲ့ ကုိယ္တုိင္ A ေတြ႔A ႀကဳံေတြနဲ႔ ေထာင္တြင္း A က်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ ကိစၥေတြမွာ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊


သြယ္၀ိုက္ ျဖစ္ေစ ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့တဲ့ ေထာင္လူဆိုးေတြရဲ့ ျပန္လည္ ေျပာျပခ်က္A ေပၚ A ေျခခံၿပီး
ေဖာ္ျပသြားမွာပါ။

A က်U္းေထာင္ လက္စြဲUပေဒA ရ `A က်U္းသား တUီးဆီက ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းကို တျခား A က်U္းသား တUီးက


A ႏိုင္က်င့္ ေတာင္းဆိုတာမ်ိဳး မလုပ္ရ´ လို႔ တားျမစ္ထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ A က်U္းသားတေယာက္ ပုံစံခန္းထဲမွာ ပုံစံ မထိုင္ခ်င္ရင္၊ A ႐ိုက္ႏွက္ A ညွU္းပန္း မခံခ်င္ရင္


မတတ္ႏိုင္တဲ့သူ ဆိုရင္ ပိုက္ဆံ ေထာင္ဂဏန္းေပးရၿပီး ပိုက္ဆံရိွရင္ ရိွသလို ေထာင္နဲ႕ေသာင္းနဲ႔ ခ်ီ ေပးရေၾကာင္း၊
A ဒ
ဲ ီနည္းနဲ႔ ပုံစံခန္း တာ၀န္က် လူဆိုးဟာ တရက္ကို A နည္းဆုံး ေငြႏွစ္ေသာင္း သုံးေသာင္း ရေၾကာင္း၊ A ဒ
ဲ ီ
ပိုက္ဆံကို ေထာင္A ရာရိွ A ဆင့္ဆင့္ကို ခြဲေ၀ေပးရေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေထာင္ပုံစံခန္း A ေၾကာင္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ပါတယ္။ A က္စ္A ီးကားေတြကို ပါမစ္A တုလုပ္ၿပီး ခိုးသြင္းမႈနဲ႔ ေထာင္က်လာတဲ့ A ဖြဲ႕နဲ႔ န၀တ ပတၱျမားႀကီး
A မႈက Uီးလွျမင့္တုိ႔၊ ေနျပည္ေတာ္ Uီးသန္းထြန္းတို႔ ဆိုရင္ ေထာင္ထဲ ေရာက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ပုံစံခန္း လူႀကီးကို သိန္းနဲ႔ ခ်ီၿပီး ပိုက္ဆံေပး လာဘ္ထိုးခဲ့ရပါတယ္။

သတ္မွတ္ထားတဲ့ A ခ်ိန္ျပည့္လို႔ ေထာင္ပုံစံခန္းထဲက ထြက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ A ေဆာင္နဲ႔ A ခန္းေတြ


သြားေနရတဲ့ A ခါမွာလည္း A က်U္းသားေတြဟာ A ဒ
ဲ ီ A ေဆာင္ တခုလုံးကို တာ၀န္ယူ A ုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ တန္းစီးေခၚ
လူဆိုးကိုေရာ၊ A ဒ
ဲ ီ A ေဆာင္က ကိုယ္ေနရမယ့္ A ခန္းရဲ့ A ခန္းလူႀကီးကိုပါ ပိုက္ဆံေပးရပါတယ္။ တကယ္လို႔
ပိုက္ဆံ မေပးရင္လည္း ေပးလာေA ာင္ လုပ္နည္းေတြ A မ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ A ေၾကာင္းမရိွ A ေၾကာင္းရွာ
႐ိုက္ရတာမ်ိဳး၊ A ခန္းထဲမွာ ညဘက္ A ိပ္စရာ ေနရာမရိွေA ာင္ တမင္လုပ္ပစ္တာမ်ိဳး၊ A နားမေနရေA ာင္
ပင္ပင္ပန္းပန္း A လုပ္ေတြ လုပ္ခုိင္းတာမ်ိဳးေတြပါ။
န၀တ ပတၱျမားႀကီး A မႈနဲ႔ ေထာင္ထဲ ေရာက္လာသူ Uီးလွျမင့္ဆိုရင္ A ေဆာင္ေရာက္ခါစ
ပိုက္ဆံေပးရေကာင္းမွန္း မသိလို႔ တန္းစီးနဲ႔ A ခန္းလူႀကီးကို မေပးမိေတာ့ (A မွန္က ေထာင္ပိုင္ကို ေပးၿပီးသားပါ။
သက္ဆိုင္ရာ A ေဆာင္တာ၀န္ခံ ေထာင္မွဴး၊ တန္းစီးနဲ႔ A ခန္းလူႀကီးကို ထပ္ေပးရေသးတယ္ ဆိုတာကို သူ
မသိတာပါ) A နားမေနရတဲ့ A လုပ္ေတြကို လုပ္ခိုင္းေတာ့တာပါပဲ။ ည ေရာက္ေတာ့လည္း A ိမ္သာေဘး
ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ ၾကမ္းျပင္ ေရစက္လက္မွာ ထားပါတယ္။ A နံ႕A သက္ကလည္း ဆုိး၊ ယင္ေကာင္ေတြ
ျခင္ေကာင္ေတြ တေလာင္းေလာင္း ဆိုေတာ့ ေန႔ခင္းပင္ပန္းလုိ႔ ေမာပန္းေနေပမယ့္ တညလုံး မA ိပ္ရေတာ့ပါဘူး။
ေနာက္ေန႔လည္း A နားမေနရတဲ့ A လုပ္ေတြ ဆက္လုပခ
္ ိုင္းျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး သက္ဆုိင္ရာ ေထာင္မွဴးနဲ႔
A ခန္းလူႀကီးကို ပိုက္ဆံ ေပးလုိက္ေတာ့မွပဲ ကိစၥေA းသြားပါေတာ့တယ္။ A လုပ္လည္း မလုပ္ရ၊
ေခါင္းရင္းခန္းမွာလည္း A ိပ္စရာ ေနရာ ေကာင္းေကာင္း ရတဲ့A ျပင္ A ခန္းလူႀကီးနဲ႔ ေထာင္A ရာရိွေတြက သူ႔ကို
စားစရာ ေသာက္စရာေတြေတာင္ လုိေလေသးမရိွ ေထာင္ျပင္ကေန သြင္းေပးပါေတာ့တယ္။ (ခုေတာ့
ေထာင္ထဲမွာပဲ ေA A ိုင္ဒီA က္စ္ ေရာဂါနဲ႔ Uီးလွျမင့္ ဆုံးပါးသြားရွာပါၿပီ)။

ေဖာ္ျပခဲ့သလို A နုနည္းနဲ႕ Uပေဒလြတ္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ A က်ပ္ကိုင္လို႔မွ ပိုက္ဆံ မေပးရင္ေတာ့


ေထာင္လူဆိုးေတြက A ျပစ္မရိွ A ျပစ္ရွာ၊ ႐ိုက္ႏွက္တာမ်ိဳးေတြ၊ `သတ္မယ္၊ ျဖတ္မယ္၊ သံခၽြန္နဲ႔ ထိုးမယ္´
စသျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္တာမ်ိဳးေတြ၊ တန္းစီ လာေတာ့တာပါပဲ။ ေထာင္ထဲမွာ A က်U္းသားေတြရဲ့ ဘ၀နဲ႕ A သက္က
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ လက္သပ္ေမြးထားတဲ့ လူဆိုးေတြ လက္ထဲ ေရာက္ေနရတာပါ။ တရားUပေဒ ဆိုတာက
ေထာင္ထဲမွာ ေထာင္သားေတြရဲ့ A သက္နဲ႔ ဘ၀လုံၿခဳံမႈကို A ာမခံ မေပးႏိုင္၊ မကာကြယ္ႏိုင္၊ ေထာင္သားေတြက
A ားမကိုးႏိုင္ဘဲ Uပေဒ စာA ုပ္ထဲမွာသာ ရိွ႐ံု ရိွေနတဲ့A ရာ ျဖစ္ေနတာပါ။

A ဒ
ဲ ီလို တန္းစီးနဲ႕ A ခန္းလူႀကီးကို လာဘ္ထုိးရတဲ့A ျပင္ ကိုယ္ေနရတဲ့ A ေဆာင္ရဲ့ A ေဆာင္မွဴးေခၚ
ေထာင္A ရာရိွျဖစ္သူ ေထာင္မွဴးကိုလည္း ပိုက္ဆံေပး လာဘ္ထိုးရပါတယ္။ န၀တ ပတၱျမားႀကီး Uီးလွျမင့္ဆုိရင္
ပုံစံခန္းထဲမွာ လာဘ္ေပးခဲ့ရတဲ့ A ျပင္ A ေဆာင္A မွတ္(၄)မွာ ေနရေတာ့လည္း တာ၀န္ခံ ေထာင္မွဴး
ေA ာင္ႀကီးကုိ ေငြ တသိန္း လာဘ္ေပးရပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ တသိန္းထဲမွာ ေထာင္ပိုင္A ဆင့္ဆင့္ကို ေပးရတဲ့ ပိုက္ဆံ
မပါေသးပါဘူး။

A ဒ
ဲ ီလို ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြက ပိုက္ဆံေပး လာဘ္ထိုးထားတဲ့ A က်U္းသားေတြကို ေထာင္ထဲမွာ
`A ပ္ထည္´ လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ သူတို႔ ပုိက္ဆံေပး လာဘ္ထုးိ ထားတဲ့ ေထာင္A ရာရိွ နာမည္ကို ေရွ႕မွာထားၿပီး
ဘယ္သူ႔A ပ္ထည္ ဘယ္၀ါ့A ပ္ထည္ ေA ာင္ႀကီး A ပ္ထည္၊ စိုး၀င္း A ပ္ထည္ စသျဖင့္ပါ။

ေထာင္A ာဏာပိုက္ေတြကလည္း A ဒ
ဲ ီ A ပ္ထည္ေတြ ေထာင္ထဲမွာ ေထာင္Uပေဒ ဘာပဲ ခ်ိဳးေဖာက္ ခ်ိဳးေဖာက္
A ေရး မယူပါဘူး။ A က်U္းသား A ရာရိွလို႔ ေထာင္ထဲမွာ ေခၚတဲ့ ေထာင္လူဆိုး၊ တန္းစီး၊ A ခန္းလူႀကီးေတြက
A စA ဒ
ဲ ီ A ပ္ထည္ေတြကုိ `မထိရဲ´ ၾကသလုိ သူတို႕ မဟုတ္တာ လုပ္ေနတာေတြ မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္
ေတြ႕ေနရေပမယ့္လည္း ဘယ္ A က်U္းသားကမွ မတရားဘူးဆုိၿပီး ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို သြားတိုင္ရဲၾကတာ
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီA တုိင္း လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနရတာပါ။ သြားတုိင္ျပန္ရင္လည္း မဟုတ္တာ လုပ္သူကို
A ေရးမယူဘဲ တုိင္သူကို ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက တဘက္လွည့္နဲ႕ လုပ္ၾကံ A ေရးယူတဲ့ ေထာင္ထုံးစံေတြ၊
သူတို႔ ေမြးထားတဲ့ လူဆိုးေတြကို ေျမွာက္ေပးၿပီး ႐ိုက္ခိုင္း၊ သတ္ခိုင္းတဲ့ ေထာင္နမူနာေတြက ေရွ႕မွာတင္
A မ်ားႀကီး ဆိုေတာ့ ဘယ္သူကမွလည္း မတိုင္ရဲၾကေတာ့ဘူးေပါ့။
န၀တ ပတၱျမားႀကီး Uီးလွျမင့္ဆီက လာဘ္ယူတဲ့ ကိစၥမွာေတာ့ ဖုံးမရ ဖိမရ သိပ္ေက်ာ္ၾကားသြားတာနဲ႔ ေထာင္မွဴး
ေA ာင္ႀကီးကို A ေရးယူလိုက္ရပါတယ္။ A ေရးယူပုံ ယူနည္းကေတာ့ A င္းစိန္ေထာင္ကေန ေ၀းလံတဲ့ နယ္ကို
ေရႊ႕ေျပာင္း ပစ္လုိက္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေရႊ႕ပစ္လုိက္တဲ့ ေနရာက ရန္ကုန္-မႏၱေလး ကားလမ္း
ရဲဘက္စခန္းဆိုေတာ့ ေA ာင္ႀကီးA တြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ေနရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ ရဲဘက္စခန္းက ရန္ကုန္နဲ႕
ေ၀းတာသာ ရိွတယ္။ လာဘ္လာဘ ပို ရႏိုင္တဲ့ A ခြင့္A လမ္း ရိွလို႔ပါ။ (ေထာင္မွဴး ေA ာင္ႀကီးကလည္း
Uီးလွျမင့္ဆီက သူရတဲ့ ပိုက္ဆံကို A ထက္A ရာရိွကို ခြဲေ၀ေပးထားတယ္ မဟုတ္လား)။

တကယ္ေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ မတရားမႈေတြနဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ A ရာရိွ တေယာက္ကို A ေရးမယူ မျဖစ္


ယူလိုက္ရတယ္ဆုိရင္ ၾကားေကာင္း႐ုံသာ ေျပာတာျဖစ္ၿပီး A မွန္တကယ္က ေထာင္မွဴး ေA ာင္ႀကီးကို
A ေရးယူသလုိ ယူတာမိ်ဳးပါ။

ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေထာင္တြင္း လာဘ္စားမႈ ေနာက္တခုကေတာ့ ေဆး႐ုံနဲ႕ ပတ္သက္ပါတယ္။ ေဆး႐ုံ တက္ခြင့္ရဖို႔၊


တက္ခြင့္ရရင္လည္း ကုိယ့က
္ ို ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ ဆရာ၀န္ကို လာဘ္ထိုးရပါတယ္။ ဒါ့A ျပင္ ေဆး႐ုံတက္သူဟာ
A လုပ္လုပ္စရာလည္း မလို၊ ရဲဘက္စခန္း လိုက္စရာလည္း မလုိလို႔ ေထာင္ပိုင္နဲ႔ ေထာင္ေဆး႐ုံ ဆရာ၀န္ကို
ပိုက္ဆံေပး၊ လာဘ္ထုိး၊ လူနာဟန္ေဆာင္ၿပီး ေဆး႐ုံတက္ေနၾကတဲ့ `လူနာA တုေတြ´ A ေၾကာင္း၊ ဆရာ၀န္ကို
လာဘ္ထိုးရတဲ့ ပိုက္ဆံက A နည္းဆုံး ငါးေထာင္ျဖစ္ၿပီး A ဒ
ဲ ီထဲမွာ လစU္ ပုံမွန္ ေပးရတဲ့ ပိုက္ဆံ မပါေၾကာင္းနဲ႕
A ဒ
ဲ ီ ပိုက္ဆံေတြကိုလည္း ဆရာ၀န္က ေထာင္A ရာရိွ A ဆင့္ဆင့္ကို ခြဲေ၀ ေပးရေၾကာင္း ေထာင္ေဆး႐ုံ
A ေၾကာင္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ ဆိုရင္ A ိတ္ခ်္A ိုင္ဗီြ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဆးလက္မွတ္ A တု လုပ္ခုင


ိ ္းဖို႔ ေထာင္ ဆရာ၀န္ကို ပိုက္ဆံ
ေပးရပါတယ္။ A ိတ္ခ်္A ိုင္ဗီြ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ ရဲဘက္ A လုပ္ၾကမ္းစခန္း မလိုက္ရေတာ့လုိ႔ပါ။

ေထာင္တင
ြ ္း A က်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ား (ဒုတိယပိုင္း)

ေထာင္ထဲမွာ ေတာင္ယာA လုပ္နဲ႔ A လုပ္ႀကီးလို႔ ေခၚတဲ့ လက္သမား၊ A ုန္းဆံထု၊ ဘိနပ္ခ်ဳပ္ စတဲ့ A င္မတန္
ပင္ပန္းတဲ့ A လုပ္ေတြ A မ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီA ျပင္ A ညစ္A ေၾကးေတြကို သိမ္းဆည္းရတဲ့၊ ဘယ္သူမွ
မလုပ္ခ်င္ၾကတဲ့ မိလႅာသိမ္း A လုပ္ေတြလည္း ရိွပါတယ္။ တၿပိဳင္ထဲမွာပဲ ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္စရာ မလုိတဲ့ တျခား
A လုပ္ေတြလည္း ရိွပါေသးတယ္။ ေထာင္A ုပ္ခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဆုိငတ
္ ဲ့ စာေရးစာခ်ီ A လုပ္၊ ေထာင္ပုိင္႐ုံး၊
ေထာင္က်႐ုံး၊ A ခ်ဳပ္႐ုံး၊ မိန္းေဂ်း႐ုံး စတဲ့ ႐ုံးေတြက ႐ုံးA လုပ္၊ A ခန္းလူႀကီး၊ A ခန္းစာေရး A လုပ္၊
ေထာင္ရာရိွေတြကို ေ၀ယာ၀စၥ လုပ္ေပးရတဲ့ A လုပ္ စတဲ့ A လုပ္မ်ိဳးေတြပါ။

A ဒ
ဲ ီ A လုပ္မ်ိဳးေတြ လုပ္ၾကရသူေတြဟာ A လုပ္ၾကမ္းလည္း မလုပ္ရတဲ့ A ျပင္ ေထာင္A ရာရိွေတြနဲ႔
နီးနီးစပ္စပ္လည္း ေနရ၊ ေထာင္ျပင္ပနဲ႔လည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္တဲ့A တြက္ ေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္
ရိွၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ေထာင္က် A ခ်င္းခ်င္းၾကား A ထူးေလးစား A ႐ိုေသခံရၿပီး `ဟိုလူက ေခၚခ်င္၊ ဒီလူက
ေခၚခ်င္´ နဲ႔ A င္မတန္ `မ်က္ႏွာပန္းပြင့္´ တဲ့ A ခြင့္ထူးခံ A လုပ္မ်ိဳးေတြပါ။
A ဒ
ဲ ီ A လုပ္မ်ိဳးေတြ၊ A ဒ
ဲ ီ ေနရာမ်ိဳးေတြမွာ လုပ္ခြင့္ရခ်င္ရင္ ေထာင္A ရာရိွေတြကို ေသာင္းနဲ႔ခ်ီ
လာဘ္ထုိးရပါတယ္။ ပိုက္ဆံ မေပးႏိုင္တဲ့ သူေတြကေတာ့ A ၾကမ္းတမ္းဆုံး A လုပ္နဲ႔ မိလႅာက်ဳံးA လုပ္
စတာေတြ လုပ္ေပေတာ့၊ A ႐ိုက္ႏွက္ A ညွU္းပန္းခံေပေတာ့ပါပဲ။

ေထာင္တြင္းမွာ ေနာက္ထပ္ လာဘ္စားနည္း တခုကေတာ့ `ရဲဘက္စခန္း´ ေခၚ `A လုပ္ၾကမ္း´ စခန္းေတြနဲ႔


ပတ္သက္ပါတယ္။

ေထာင္ထဲမွာ A က်U္းသားေတြ A ေၾကာက္ဆုံးက ရဲဘက္စခန္း လို႔ ေခၚတဲ့ A လုပ္ၾကမ္း စခန္းေတြ


A ပို႔ခံရမွာကိုပါ။ ရဲဘက္စခန္းေတြဟာ မ်ားေသာA ားျဖင့္ လူေနA ရပ္ေတြ၊ ရြာေတြနဲ႔ ေ၀းလံေခါင္ပါးတဲ့ ေနရာမွာ
ရိွၿပီး A ဆက္A သြယ္လည္း ခက္ခဲလြန္းလို႔ ရဲဘက္စခန္း A ပို႔ခံရတယ္ဆိုရင္ A က်U္းသားေတြA ဖို႔ ေသရြာ
A ပို႔ခံရသလိုပါပဲ။ တကယ္လည္း ရဲဘက္စခန္းေတြေရာက္ရင္ A သက္ရွင္ရက္နဲ႔ ျပန္ထြက္လာႏိုင္ဖုိ႔ မလြယ္လို႔
ေသရြာသြားတဲ့ A တုိင္းပါပဲ။

ရဲဘက္စခန္းေတြဟာ ေ၀းလံၿပီး လူသူA ေရာက္A ေပါက္ နည္းလြန္းတဲ့ A ရပ္ေတြ ျဖစ္လို႔


ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြက သက္ဆုိင္ရာ A က်U္းသားေတြကို လာေတြ႔ႏုင
ိ ္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္
ရဲဘက္စခန္းက A က်U္းသားေတြဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔ တျခား A ေရးတႀကီးကိစၥေတြ၊ A ေရးေပၚ ကိစၥေတြ
ေပၚလာရင္ A ိမ္ကို ခ်က္ခ်င္း ဆက္သြယ္A ေၾကာင္းၾကားဖုိ႔၊ A ကူA ညီေတာင္းဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ
ေထာင္A ရာရိွေတြကလည္း လူလူခ်င္း စာနာၿပီး A ဆက္A သြယ္ေတြရေA ာင္ ဂ႐ုတစိုက္
ေဆာင္ရြက္ေပးတာမ်ိဳးကလည္း ထုံးစံမရိွဘူး မဟုတ္လား။

A ဒ
ဲ ီနည္းနဲ႔ A ိမ္နဲ႕ A ဆက္A သြယ္မရလုိ႔၊ A ိမ္ရဲ့ A ကူA ညီ မရလို႔၊ A ိမ္က ေငြေၾကး မပ့ံပိုးလိုက္ႏိုင္လို႔
မေသသင့္ဘဲ ရဲဘက္A က်U္းစခန္းေတြမွာ ေသသြားရတဲ့ A က်U္းသားေတြ ေရတြက္မႏိုင္ပါဘူး။ A ဒ
ဲ ီလို
ေသသြားလို႔လည္း `ေသသြားၿပီ´ ဆုိတဲ့ A ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ မိသားစုကို ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက
UပေဒA ရ လူ႕က်င့္၀တ္A ရ ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ A ခ်ိန္မီ A သိေပး A ေၾကာင္းၾကားတာမ်ိဳးလည္း
ရဲဘက္A က်U္းစခန္းေတြမွာ ရိွတာ မဟုတ္ပါဘူး။

တခ်ိဳ႕ မိသားစုေတြဆုိရင္ ကိုယ့္သားသမီး၊ ကိုယ့္လင္၊ ကိုယ့္ေမာင္ဘြား A က်U္းသား ေသၿပီးလို႔ ေျခာက္လ၊


တႏွစ္ေလာက္ၾကာမွ ေသမွန္း သိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ကိုယ့္A ိမ္က A က်U္းသားနဲ႕ A ဆက္A သြယ္
လုံး၀လုပ္မရလို႔ ဟိုစုံစမ္း ဒီစုံစမ္း လုပ္ေတာ့မွ ေသမွန္း သိရတာမ်ိဳးေတြ၊ တခါတခါလည္း ကိုယ့္A ိမ္က
A က်U္းသားကို စုံစမ္းရာမွာ သက္ဆုိင္ရာေတြက ဟိုလိုလုိ ဒီလုိလိုလုပ္၊ မေရမရာေတြေျပာ၊ A ဒ
ဲ ီနည္းနဲ႕ စုံစမ္းဖုိ႔
လမ္းစေပ်ာက္၊ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကိုယ့္သား ကုိယ့္လင္ ကိုယ့္ေမာင္ ေသၿပီလို႔ ယူဆၿပီး သပိတ္သြတ္လိုက္ရတဲ့
A ျဖစ္မ်ိဳးေတြလည္း မနည္းပါဘူး။

ဒါ့A ျပင္ ရဲဘက္စခန္းေတြမွာ A က်U္းသားေတြကို ခိုင္းတာ တိရိစၧာန္ေတြလို၊ ေက်းကၽြန္ေတြလို


ရက္ရက္စက္စက္ ခုိင္းတာမ်ိဳးပါ။ ဒီၾကားထဲ A လုပ္လုပ္ေနတုန္း ႐ိုက္ႏွက္ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္ပါေသးတယ္။
A စားA ေသာက္ကလည္း ျဖစ္သလို ေကၽြးတာဆိုေတာ့ A က်U္းသားေတြ A ရွက္A ေၾကာက္
မရိွေတာ့ေလာက္ေA ာင္ ဆာေလာင္ေနတာပါ။ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ ရထားလမ္းေဘး၊ ဇင္းက်ိဳက္၊ ေက်ာက္ထု
ရဲဘက္စခန္းက ရဲဘက္A က်U္းသားေတြဆိုရင္ ဆာလြန္းလို႔ ရထားတစင္း ျဖတ္သြားတဲ့A ခါတိုင္း ရထားေပၚက
ခရီးသည္ေတြ မုန္႔ပဲသားေရစာေလးမ်ား ပစ္ခ်ေပးေလမလား ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ရထားေနာက္က
(A ားကလည္း ျပတ္ေနေတာ့) ယိုင္ထိုးယိုင္ထိုးနဲ႔ A ေျပးလိုက္ၾကတာ ေတြ႔ရတာ မ်က္ရည္လည္စရာႀကီးမွန္း
ႀကဳံဖူးသူမ်ား A သိ ျဖစ္ပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလို A ာဟာရကလည္း ျပတ္၊ သံေျခက်င္း ေလးေလးႀကီးေတြကလည္း ေျခေထာက္မွာ A ခတ္ခံထားရ၊
ေနပူမေရွာင္၊ မုိးရြာမေရွာင္ ပင္ပင္ပန္းပန္းလည္း A လုပ္လုပ္ရဆုိေတာ့ A ဒ
ဲ ီဒဏ္ မခံႏိုင္လုိ႔ A လုပ္လုပ္ရင္း
A ေမာေဖာက္ ပစ္လဲသြားၾကသူေတြ၊ သတိလစ္ ေမ့ေမ်ာသြားၾကသူေတြ ရိွသလို A လုပ္လုပ္ရင္း တန္းလန္း
A သက္ထက
ြ ္သြားၾကသူေတြလည္း မရွားပါဘူး။

ဖ်ားနာတဲ့ A ခါေတြမွာလည္း ဂ႐ုတစိုက္ ေဆး၀ါးကုသေပးမႈကလည္း ေဆး၀ါးကလည္း မျပည့္မစုံနဲ႔မို႔


ရဲဘက္စခန္းမွာ ဖ်ားတယ္ဆိုရင္ ေသတာပါပဲ။ ရဲဘက္စခန္းမွာ A ျဖစ္A မ်ားဆုံး ေရာဂါေတြကေတာ့ ၀မ္းေလွ်ာ၊
၀မ္းကိုက္၊ ပန္းဖ်ား၊ ငွက္ဖ်ားေတြပါ။ A ပင္ပန္းဆုံး၊ A ၾကမ္းတမ္းဆုံး ရဲဘက္စခန္းေတြထဲက တခုျဖစ္တဲ့
ေက်ာက္ႀကီး ေက်ာက္ထု ရဲဘက္စခန္းမွာဆုိရင္ တခ်ိဳ႕ A က်U္းသားေတြဟာ ပင္ပန္းဆင္းရဲတဲ့ဒဏ္
မခံႏိုင္လြန္းလို႔ ေနာက္ဆုံးမွာ ၀ါးခၽြန္ကို ရင္၀မွာေထာက္၊ ေက်ာက္ေတာင္ A ျမင့္ႀကီးေပၚကေန ေတာင္ေA ာက္ကို
ခုနခ
္ ်ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ သတ္ေသသြားၾကတဲ့ A ျဖစ္A ပ်က္ေတြကလည္း မၾကားခ်င္ A ဆုံးပါပဲ။

ေက်ာက္ႀကီး ရဲဘက္စခန္းမွာပဲ တခါတုန္းက ၀မ္းေရာဂါျဖစ္ေတာ့ ဂ႐ုတစိုက္ ကုသမေပးလုိ႔ A က်U္းသားေတြ


A တုံးA ႐ုံး ေသဆုံးၾကပါတယ္။ A ေသA ေပ်ာက္မ်ားလြန္းလို႔ တေယာက္ခ်င္း ေျမမျမွဳပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ
က်င္းႀကီးေတြတူးၿပီး A စုလိုက္ A ၿပဳံလိုက္ ျမွဳပ္ရပါတယ္။

ရန္ကုန္-မႏၱေလး A ေ၀းေျပး ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး ရဲဘက္စခန္းမွာလည္း A က်U္းသား A ေသA ေပ်ာက္က


ေၾကာက္ခမန္းလိလိပါပဲ။ ေသသြားတဲ့ A က်U္းသားေတြရဲ့ A ေလာင္းေတြကို ဆက္လိုက္ရင္ သူတုိ႔ ေဖာက္ေနတဲ့
ရန္ကုန္-မႏၱေလး A ေ၀းေျပး ကားလမ္းမႀကီး ႏွစ္ျပန္စာေလာက္ ရိွမယ္လို႔ ရန္ကုန္-မႏၱေလး ရဲဘက္စခန္းက
A က်U္းသားေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီ A ေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ရဲဘက္A လုပ္ၾကမ္း စခန္းေတြ လုိက္ရမွာ A က်U္းသားေတြ မ်က္စိပ်က္
မ်က္ႏွာပ်က္ ေၾကာက္ၾကတာပါ။ A ဒ
ဲ ီေတာ့ A ဒ
ဲ ီလို ရဲဘက္စခန္းေတြ မလိုက္ခ်င္ရင္၊ လိုက္ရမွာ ေၾကာက္ရင္
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို ပိုက္ဆံ ေပးေပေတာ့ပဲ။ ေပးရတဲ့ ပိုက္ဆံကေတာ့ A က်U္းသား တUီးကို A နည္းဆုံး
ငါးေထာင္ကေန တေသာင္းႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံ မေပးႏိုင္သူမ်ားကေတာ့ ေသရာသြားရေတာ့တာပါပဲ။
တကယ္ေတာ့ န၀တေခတ္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြဟာ သူတုိ႔ လာဘ္စားႀကီးပြားႏိုင္ေရးA တြက္ တရားUပေဒကို
ေခ်ာင္ထိုးၿပီး A က်U္းသားေတြA တြက္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ိဳးစုံ၊ ေဘးဒုကၡမ်ိဳးစုံနဲ႔ A သက္A ႏၱရာယ္ေတြကို ေထာင္ထဲမွာ
လူမဆန္စြာ တမင္ ဖန္တးီ ထားၾကတာပါ။

ထိုင္းဘုရင္ႀကီးရဲ့ (၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ A ထိမ္းA မွတ္A ျဖစ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၁၉၉၈ခုႏွစ္) စက္တင္ဘာလ (၂၁)
ရက္ေန႔က ထိုင္းA က်U္းသား တရာ့တUီးကို နA ဖA စိုးရက A င္းစိန္A က်U္းေထာင္ကေန
ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေထာင္ေတြထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္က်ခ့ဖ
ဲ ူးသူ A ဒ
ဲ ီ
ထုိင္ႏိုင္ငံသားေတြက ရဲဘက္ A လုပ္ၾကမ္းစခန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပန္ေျပာျပၾကတာ စိတ္ထိခိုက္စရာပါ။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ျပန္ေရာက္လိ႔ု သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ သူတုိ႔ A ေတြ႕A ႀကဳံေတြ ျပန္ေျပာၾကရာမွာ A င္းစိန္ေထာင္မွာ


ေထာင္ (၁၈)ႏွစ္ က်ရာကေန ျပန္လြတ္လာသူ ထုိင္း ပတၱျမားကုန္သည္က `ရဲဘက္ A လုပ္ၾကမ္းစခန္းမွာ လူ
သုံးရာ ရိွတဲ့ A နက္ က်ေနာ္နဲ႔ တခန္းထဲ A တူေနခဲ့တဲ့ ျမန္မာ A က်U္းသားတUီး A ပါA ၀င္ လူခုႏွစ္ဆယ္ပဲ
A သက္ရွင္ရက္နဲ႔ ေထာင္ကို ျပန္လာႏုိင္ၾကတယ္´ လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

A ျခား ထုိင္းတေယာက္က သူ႔A ေတြ႕A ႀကဳံကို ျပန္ေျပာျပတာကေတာ့ `A ေျခA ေန A ဆိုးဆုံးကေတာ့


A င္းစိန္ေထာင္ပဲ။ ဒီႏစ
ွ ္ ေမလထဲမွာ A က်U္းသား ငါးရာေက်ာ္ကို ရဲဘက္A လုပ္ၾကမ္းစခန္း ပို႔လိုက္တယ္။
A သက္ရွင္ရက္ ျပန္ေရာက္လာသူ တရာေတာင္ မျပည့္ဘူး။ ျပန္ေရာက္လာသူေတြ A ားလုံးကလည္း လူေတြ
မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ A ႐ိုးစုေတြပဲ´ တဲ့။

မူးယစ္ေဆး၀ါး

တခါတုန္းက A င္းစိန္ေထာင္ A မွတ္(၄) A ေဆာင္ကို တန္းစီးA ျဖစ္ A ုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ နာမည္ႀကီးလူဆိုး


ႀကိဳးသမား ျမေခါင္ကို ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ လူၾကားထဲမွာ တေခါင္းလုံး စိစိညက္ ေက်မြသြားေA ာင္ ေပါက္တူးနဲ႔
ရက္ရက္စက္စက္ ခုတ္သတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ လူသတ္မႈေၾကာင့္ တေထာင္လုံး (လူသတ္ျဖတ္တဲ့၊
ရက္စက္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြနဲ႔ ယU္ပါးေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ေထာင္တြင္း လူဆိုးေလာကပါ မက်န္) တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခား
သြားခဲ့ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ လူသတ္မႈနဲ႔ ေထာင္ထဲမွာ နာမည္ႀကီးသြားတဲ့ လူဆိုး ငရွU့္ဟာလည္း ျမေခါင္ကို သတ္ၿပီး
သိပ္မၾကာခင္ ေထာင္ထဲမွာပဲ ေသဆုံးသြားျပန္ပါတယ္။ ေသဆုံးပုံကေတာ့ ဘိန္းျဖဴထိုးရင္း `A ပ္တန္းလန္း´
နဲ႔ပါ။

ေထာင္ထဲမွာ ဘိန္းျဖဴ ေဖာခ်င္းေသာခ်င္း ျပန္႕ႏွံ႕ေနၿပီး ငရွU့္လို ဘိနး္ ထုိးလို႔ ေသဆုံးသြားရသူေတြ A မ်ားႀကီးပါပဲ။


ေထာင္ထဲကို ပစၥည္းေတြ သြင္းရာမွာ A ထပ္ထပ္ စစ္ေဆးတဲ့ ၾကားထဲက ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးေတာ့မ်ား ဘိန္းျဖဴေတြ
ေဖာခ်င္းေသာခ်င္း ျပန္႔ႏွံ႕ေနပါသလဲ။

ဒီA ေၾကာင္း မေျပာခင္ ပဲခူးက နာမည္ႀကီး ဓားျပႀကီးျဖစ္သူ Uီးစန္းလြင္ တမနက္မွာ A က်U္းသားေတြကို တန္းစီ
ထုိင္ခိုင္းထားၿပီး ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြကို A ရင္ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ Uီးစန္းလြင္ဟာ ျမေခါင္ ေသၿပီးေနာက္၊
ျမေခါင္ေနရာ A မွတ္(၄) A ေဆာင္မွာ တန္းစီး ျဖစ္လာသူပါ။ ဓားျပႀကီး Uီးစန္းလြင္ရဲ့ စကားေတြက
ေထာင္သားေတြရဲ့ ဘ၀ကို ရွင္းသြားေA ာင္ တိုတုိနဲ႔ ေဖာ္ျပႏိုင္ၿပီး ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြရဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကိုလည္း
သြယ္၀ိုက္ ေဖာ္ျပေနလုိ႔ပါ။ Uီးစန္းလြင္က-

`A ႏွစ္ A စိတ္လံးု လုံး သမၼာA ာဇီ၀နဲ႔ ပုိက္ဆံ တျပားဖိုးမွ ငါ ရွာမစားခဲ့ဖူးဘူး။ ငါ လူဆုိးA စစ္။
ငါ့A ေတြ႔A ႀကဳံတခု မင္းတို႔ကို ငါေျပာျပမယ္။ ငါတုိ႔ ငယ္ငယ္ ေထာင္က်ေတာ့ ေထာင္ထဲ စစ္ေခြးတုိက္မွာ
A လုပ္လုပ္ရတယ္။ စစ္ေခြးေတြကို A စာေကၽြး၊ ေရတုိက္၊ ေရခ်ိဳးေပး၊ ၿပီးရင္ သူတို႔ ေခ်းေတြ ေသးေတြကို
သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ရတယ္။ ေန႔ခင္းဘက္ ေခြးေတြ တေရးတေမာ A ိပ္ခ်ိန္က်မွ ငါတုိ႔ နားရတယ္။ တေန႔လည္
ေခြးေတြ A ိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္း A ားေနေတာ့ တျခား သူလို ကိုယ္လို A က်U္းသားေတြနဲ႔ စကား စုေျပာၾကတယ္။
A ဒ
ဲ ီA ခ်ိန္ ေထာင္၀ါဒါေတြ ေရာက္လာၿပီး ငါတုိ႔ကို ၀င္႐ိုက္ေတာ့တာပဲ။ A ျပစ္ကေတာ့ ငါတုိ႔
စကားေျပာသံေၾကာင့္ ေခြးေတြ A ိပ္ယာက ႏိုးသြားမယ္ဆိုၿပီး ေျပာတာပဲ။ A ဲဒီေတာ့ မင္းတုိ႔ ကုိယ့္ဘ၀ကို
သေဘာေပါက္ၾက။ ငါတုိ႔ ေထာင္က်ေတြဟာ ေခြးေလာက္မွ A ေရးမပါတဲ့ ဘ၀။ ေခြးထက္ နိမ့္က်တဲ့ ဘ၀။
မင္းတုိ႔ ေထာင္ထဲကို ပိုက္ဆံ ေလးငါးရာ၊ စာရြက္ တရြက္ႏွစ္ရြက္၊ ဘိန္း တပုလင္း ႏွစ္ပုလင္းေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ဖမ္းမိ၊
ရက္ရက္စက္စက္ A ႐ုိက္ခံၾကရ။ ဒါေပမယ့္ ေထာင္ထဲကို ပိုက္ဆံေတြ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီ ၀င္ေနတယ္။ စာA ုပ္ေတြ
A ုပ္လုိက္ ၀င္ေနတယ္။ ဘိန္းေတြ A ထုပ္လိုက္ ၀င္ေနတယ္။ ဘယ္လို ၀င္ေနလဲ။ ဘယ္လို ပုံစံနဲ႔ သြင္းေနၾကလဲ။
သူမ်ားေတြ ဘယ္လို လုပ္ေနၾကတယ္ဆုိတာ ေလ့လာၾက။ သေဘာေပါက္ၾက´

ဟုတ္ပါတယ္။ လူဆိုးႀကီး Uီးစန္းလြင္ ေျပာသလုိပဲ A က်U္းသားေတြ ဘ၀ဟာ ေခြးေလာက္မွ A ေရးမပါတဲ့ ဘ၀။


A ဒ
ဲ ီလို ဘ၀မ်ိဳးေရာက္ေA ာင္ လုပ္ထားသူေတြကေတာ့ တျခားလူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ `တရားUပေဒ စိုးမိုးေရး´
`တရားUပေဒ စိုးမိုးေရး´ ဆိုၿပီး တရားUပေဒ စိုးမိုးေရး A ေၾကာင္း A ာေညာင္းေA ာင္ ေျပာတတ္တဲ့ စစ္A စိုးရနဲ႔
သူ႔လက္ေA ာက္ ငယ္သား ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြပါပဲ။

ေထာင္ထဲကို A က်U္းသားေတြ စာရြက္၊ ပိုက္ဆံ ခိုးသြင္းၾကလုိ႔ ဖမ္းမိရင္ ေထာင္၀ါဒါေတြက ရက္ရက္စက္စက္


႐ိုက္ႏွက္ၿပီး တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ ေပးတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေထာင္ထဲမွာ ဘိန္းေတြ A လွ်ံပယ္ပါပဲ။
ပိုက္ဆံေတြကလဲ A လွ်ံပယ္ပါပဲ။ ပိုက္ဆံရိွလို႔ကေတာ့ ေထာင္A ျပင္မွာထက္ေတာင္ ဘိန္းရဖုိ႔
လြယ္ပါေသးတယ္။ ပိုက္ဆံကလည္း ခိုးသြင္းရင္ရၿပီး ပိုက္ဆံ A ေျမာက္A ျမား ခိုးသြင္းေပးတာကလည္း
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံသြင္းရာမွာ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို သြင္းခA ျဖစ္ ေငြတရာကို
A စိတ္ကေန ငါးဆယ္ႏႈန္း၊ A စားစား ေပးရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ေထာင္ထဲကို A ဓိက ဘိန္းခိုးသြင္းသူေတြကေတာ့ လူဆိုးႀကီး Uီးစန္းလြင္ သြယ္၀ိုက္ေျပာသလို


ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြပါပဲ။ သူတို႔ ဘိန္းသြင္းပုံ သြင္းနည္းကေတာ့ တိုက္႐ိုက္နည္းနဲ႔ သြယ၀
္ ိုက္တဲ့နည္း ဆိုၿပီး
ႏွစ္နည္း ရိွပါတယ္။

တိုက္႐ိုက္နည္းကေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ တိုက္႐ိုက္သြင္းၿပီး ေထာင္ထဲမွာ သူတုိ႔ လူယုံ လူဆိုးေတြကေန တဆင့္


ျဖန္႕တဲ့နည္းပါ။

သြယ္၀ိုက္တဲ့ နည္းကေတာ့ A ခုလို ျဖစ္ပါတယ္။

ေထာင္A ရာရိွနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ လူဆိုးက ေထာင္A ျပင္က သူ႔A ဆက္A သြယ္ကို ေထာင္A ရာရိွရဲ့ A ိမ္ကို
စားစရာေတြ သြားA ပို႔ခိုင္းပါတယ္။ ေနာက္တေန႔မွာ A ဒ
ဲ ီ ပစၥည္းA ထုပ္ကို ေထာင္A ရာရိွက ေထာင္ထဲ
သြင္းယူလာၿပီး သက္ဆုိင္ရာ A က်U္းသားလူဆိုးကို လက္ထဲ ထည့္လိုက္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ A ထုပ္ထဲမွာ
ဘိန္းပါပါတယ္။ ေထာင္A ရာရိွဆုိေတာ့ သူကိုင္လာတဲ့ ပစၥညး္ A ထုပ္ကို ဘယ္သူမွ မရွာေတာ့ဘူးေပါ့။

ၫႊန္ခ်ဳပ္နဲ႕ ရင္းႏွီးတဲ့ A က်U္းသားတUီးဆိုရင္ သူ႔ကို သူ႕A ိမ္က ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႕တဲ့A ခါ ရင္းႏွီးတဲ့


ၫႊန္ခ်ဳပ္က A နားမွာ ထုိင္ေပးပါတယ္။ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႔ၿပီးခ်ိန္က်ေတာ့ ပစၥည္းေတြ သယ္ၿပီး A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသား
ေထာင္လူဆိုး ေထာင္ထဲ ျပန္၀င္လာပါတယ္။ သူ သူ႔A ိမ္နဲ႔ စကားေျပာခ်ိန္မွာ ၫႊန္ခ်ဴပ္က A နားမွာ
ထုိင္ေနတာကို ေထာင္ရွာေဖြေရးေတြက သိထားေတာ့ သူ႔ပစၥည္းထုပ္ကုိ ဘယ္သူကမွ မစစ္ရဲ၊
မရွာရဲေတာ့ဘူးေပါ့။ A ဒ
ဲ ီ ပစၥည္းထုပ္ထဲမွာ ဘိန္း ပါပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီနည္းနဲ႔ ေထာင္ထဲမွာ ဘိန္းေတြျပန္႕၊ ဘိန္းထိုးၿပီး လူေတြေသ၊ ဘိန္းထိုးတဲ့ A ပ္ေၾကာင့္
ေA A ိုင္ဒီA က္စ္ေရာဂါ ျပန္႔ႏွံ႕၊ ဘိန္းဖိုးရဖုိ႔A တြက္ ဘိန္းစားလူဆုိးေတြက A ျခား A က်U္းသားေတြကို
A ႏိုင္က်င့္၊ ပိုက္ဆံေတာင္း၊ မရရင္ လူသတ္ စသျဖင့္ ေထာင္ထဲမွာ ဒုစ႐ိုက္မ်ိဳးစုံ တသီတသန္းႀကီး
ျဖစ္လာတာပါ။
က်ေနာ္ A ခု ေဖာ္ျပတဲ့ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ ဘိန္းသြင္းပုံ သြင္းနည္းကို ေထာင္ထဲမွာ A မ်ားA ားျဖင့္
မသိၾကပါဘူး။ က်ေနာ္ သိရတာကေတာ့ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ကိုယ္တုိင္ ဘိန္းျဖန္႕ခဲ့ဖူးတဲ့
နာမည္ႀကီး လူဆိုးတUီးက က်ေနာ့္ကို A ဒ
ဲ ီ ကိစၥေတြ ထုတ္ေျပာျပခဲ့လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ A ခုA ခ်ိန္ထိ ေထာင္ထဲမွာ
သူ ရိွေနေသးၿပီး သူ႔ A သက္A ႏၱရာယ္ စုိးရိမ္ရလို႔ နာမည္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာတာပါ။ ဘိန္းထိုးၿပီး ငရွU့္ ေသသြားတဲ့
ကိစၥမွာ ငရွU့္ကို ဘိန္းေပးခဲ့တာ သူပါပဲ။ သူက…

`ေထာင္ထဲကို ၀င္လာတဲ့ ဘိန္းျဖဴေတြဟာ မ်ားေသာA ားျဖင့္ ေရာထားၾကတာ။ ဒါေပမယ့္ ငရွU့္ကို ေပးလိုက္တဲ့


ဘိန္းက A စစ္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကို ငရွU့္က မသိေတာ့ A ရင္လုိပဲ ေA ာက္ေမ့ၿပီး A ရင္ႏႈန္းA တုိင္း
ထိုးလိုက္တာကေန ေဆးလြန္ၿပီး ေသသြားတာ´

လိင္တူ ဆက္ဆံမႈ

ေထာင္ထဲမွာ `ၿဂိဳလ္´ ဆိုတဲ့ A သုံးA ႏႈန္းတခု ေခတ္စားပါတယ္။ လူတေယာက္ ျဖတ္သြားလုိ႔ A ဒ


ဲ ီေကာင္
`ၿဂိဳလ္´ လို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ၾကားလိုက္သူ A ားလုံး ၿပဳံးစိ ၿပဳံးစိ ျဖစ္သြားၾကတာမ်ိဳး၊ `ဟုတ္လား´ `ဟုတ္လား´
ဆိုၿပီး လိုက္ၾကည့္ၾကတာမ်ိဳးပါ။

`ၿဂိဳလ္´ ဆိုတာ တျခားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ လိင္တူဆက္ဆံခံသူ ေယာက္်ား A က်U္းသားေတြကုိ ေခၚတဲ့


A သုံးA ႏႈန္းပါ။ `ၿဂိဳလ္ေကာင္´ ဆုိတဲ့ သေဘာနဲ႔ ေခၚတာ ျဖစ္ၿပီး A ဒ
ဲ ီလို သမုတ္ရတာကလည္း ေထာင္ထဲမွာ
သူတုိ႔ကို လူဆိုးေတြ A ခ်င္းခ်င္းလုရာကေန `ေထာင္တြင္း လူသတ္ပြဲ´ ေတြ A မ်ားA ျပား ျဖစ္လာရလို႔ပါ။
ေထာင္တြင္း မူးယစ္ေဆး A ေၾကာင္းတုန္းက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ တန္းစီးျမေခါင္ A သတ္ခံရတဲ့ A ထဲမွာ A ဒ
ဲ ီ `ၿဂိဳလ္´
ကိစၥကလည္း A ေၾကာင္းတခုပါပဲ။

ေထာင္ထဲမွာ မူးယစ္ေဆးကိစၥၿပီးရင္ နာမည္ဆိုးနဲ႔ A င္မတန္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေနာက္ကိစက


ၥ ေတာ့ လိင္တူ
ဆက္ဆံတဲ့ ကိစၥပါပဲ။ ေထာင္တြင္း လူမဆန္မႈေတြ၊ A ခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္မႈေတြ A ေတာ္မ်ားမ်ားဟာလည္း
လိင္တူဆက္ဆံမႈ ကိစၥနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။

ပုံစံခန္းA တြင္း ရက္ရက္စက္စက္ ႐ုိက္ႏွက္မႈနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကို ေထာင္ပုံစံခန္း A ေၾကာင္းမွာတုန္းက


က်ေနာ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ပုံစံခန္းA ျပင္ဘက္ေန သြားၿပီး ၾကည့္ခြင့္ရိွလို႔ ၾကည့္ရရင္ A ေၾကာက္ေၾကာက္
A လန္႔လန္႔ျဖစ္ၿပီး ဟိုလူ႔ဆီက A ကူA ညီရႏိုး၊ ဒီလူ႔ဆီက A ကူA ညီရႏိုး မ်က္ႏွာငယ္ငယ္နဲ႔ A ားကိုးရွာေနတဲ့၊
A ားကိုးမဲ့ေနတဲ့ A က်U္းသားေတြကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီA ခ်ိန္ ေထာင္ပုံစံခန္း A ေၾကာင္းတုန္းက ေဖာ္ျပခဲ့သလို A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသားေတြဆီ ေငြညွစ္ဖို႔လာတဲ့
လူဆုိးေတြ A ျပင္ တျခားလူဆိုး A မ်ိဳးA စား တမ်ိဳးလည္း လာၾကပါေသးတယ္။ သူတို႔ဟာ ပုံစံခန္းထဲမွာ
ထိုင္ေနၾကတဲ့ A က်U္းသားေတြကို လွည့္ပတ္ၾကည့္ရင္း ဟိုရွာ ဒီရွာ၊ ရွာေနၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ ရွာေနတာကေတာ့
A က်U္းသား A သစ္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယက
္ ေလးေတြ။
ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ A က်U္းသားေလးေတြကို ေတြ႔တဲ့A ခါ A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသားေလးေတြဆီ ကပ္သြားၿပီး
`A ႐ိုက္မခံဘဲ ေနခ်င္သလား´ လို႔ သူတို႔က `တုိးတုိး´ ေမးပါတယ္။ ကိုယ္တုိင္ A ႐ုိက္ခံထားရလို႔
ေၾကာက္ေနတဲ့ A ျပင္ တျခားလူေတြကို ႐ိုက္ႏွက္ေနတဲ့ A သံ၊ ဆဲဆို ေA ာ္ဟစ္ေနတဲ့ A သံေတြနဲ႔
ကမၻာပ်က္ေနခ်ိန္မွာ တုန္ၿပီး ေၾကာက္ေနတဲ့ ဘယ္A က်U္းသားျဖစ္ျဖစ္ A ခုလို လာေျပာသူ ဘယ္သူကိုမဆို
A ားကုိးမွာပါပဲ။ A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသားA သစ္ကေလးက `A ႐ိုက္ မခံခ်င္ပါဘူး´ လို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ခုန လူဆိုးက
သူ႔ကို ပုံစံခန္း `ငရဲခန္း´ ကေန A ျပင္ ေခၚထုတ္သြားပါေတာ့တယ္။ ေထာင္လူဆိုး A ခ်င္းခ်င္းမွာ တေယာက္
ေခၚထုတခ
္ ်င္တဲ့ လူကို ပုံစံခန္းထဲက ေခၚထုတ္ခြင့္ျပဳတဲ့ နားလည္မႈ တခု လုပ္ထားၾကပါတယ္။
(ေထာင္ထဲမွာေတာ့ `A ထာ´ လို႔ ေခၚပါတယ္)။

A ဒ
ဲ ီလို ေခၚထုတ္သြားၿပီး လူဆိုးက A က်U္းသားသစ္ကေလးကို သူေနတဲ့ A ခန္းထဲ ေခၚသြားပါတယ္။
A ခန္းထဲေရာက္ေတာ့ ၀တ္စရာ A ၀တ္A စား A ပိုမပါ၊ ၿခဳံစရာ ခင္းစရာ ေစာင္မပါတဲ့ A က်U္းသား ခ်ာတိတ္ကို
A ၀တ္A စားနဲ႔ ေစာင္ေတြ ေပးတဲ့A ျပင္ A ိပ္စရာ ေနရာေကာင္းေကာင္းလည္း ေပးပါတယ္။

ေထာင္ထဲမွာ A ိပ္စရာ ေနရာေကာင္းေကာင္းရဖုိ႔က A င္မတန္ ခက္တာကလား။ မ်က္ႏွာမြဲ A က်U္းသား


A မ်ားစုဟာ A ခန္းထဲက ဖ်ာA ခင္း မရိွတဲ့ လူသြားလမ္း ကြန္ကရစ္ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ၊ ဒါမွမဟုတ္ A ိမ္သာေဘး
နံနံေစာ္ေစာ္ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ ေရစက္လက္ေတြမွာ A ိပ္ၾကရရွာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ A ိပ္စရာ
ေနရာေကာင္းေကာင္းလည္း ရ၊ A ၀တ္A စားနဲ႔ ၿခဳံစရာ ခင္းစရာ ေစာင္ေတြလည္း ရ၊ လူဆိုးက
ေခၚလာတဲ့သူဆုိေတာ့ တျခား ဘယ္လူဆိုးနဲ႔ ဘယ္A က်U္းသားေတြကမွလည္း သူ႔ကို ျပႆနာ မလုပ္ရဲ၊ မထိရဲ၊
မေစာ္ကားရဲတာမို႔ A က်U္းသား ခ်ာတိတ္ဟာ သူ႔ကို ေခၚလာသူ လူဆိုးကုိ ေၾကာက္စိတ္၊ A ားကိုးစိတ္၊
A ထင္ႀကီး ေလးစားစိတ္၊ ခ်စ္ခင္စိတ္ေတြ ေပၚလာပါေတာ့တယ္။ လူဆိုး လိုခ်င္ေနတာကလည္း `A ဒ
ဲ ီစိတ္´ ပါပဲ။

ညေရာက္လုိ႔ A ိပ္ခ်ိန္လည္းက်ေရာ ဇာတ္လမ္းက စေတာ့တာပါပဲ။ လူဆိုးက လူသစ္ခ်ာတိတ္ကို


လိင္တူဆက္ဆံတာခံဖုိ႔ စည္း႐ုံးပါေတာ့တယ္။ ေၾကာက္စရာ ေထာင္A ေၾကာင္းေတြ A မ်ိဳးမ်ိဳး ဇာတ္လမ္းဆင္
ေျပာ၊ ေထာင္တြင္း မက္လုံးေတြ A မ်ိဳးမ်ိဳးေပး၊ မသိမသာ ေျခာက္လုံး လွန္႔လုံးေတြျပၿပီး လွည့္ပတ္
စည္း႐ုံးပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလိုနဲ႔ လူသစ္A က်U္းသားက A လြယ္တကူနဲ႔ ေလွ်ာေလွ်ာလွ်ဴလွ်ဴ သေဘာတူသာြ းရင္ေတာ့
ကိစၥ ေA းပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလို မဟုတ္ဘဲ ျငင္းလုိက္ရင္ေတာ့ လူဆုိးက လူသတ္လက္နက္ သံခၽြန္ထုတ္ၿပီး သေဘာမတူရင္
`သံခၽြန္နဲ႔ထိုးမယ္´ လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေတာ့တာပါပဲ။ သတ္မယ္ေပါ့။ သ႔ူကို ေခၚထုတ္လာတဲ့ လူဆိုးရဲ့ `ဇ´ ကို
ျမင္ၿပီးေတြ႔ၿပီး ျဖစ္တာရယ္၊ ေထာင္ကိုေၾကာက္တဲ့ စိတ္ရယ္၊ A ားကိုးမဲ့တဲ့ ဘ၀ရယ္၊ တရားUပေဒကလည္း
ေထာင္ထဲမွာ A ားကိုးစရာ မရိွတာရယ္ စတဲ့ A ေၾကာင္းမ်ိဳးစုံ ေပါင္းၿပီး ေနာက္ဆုံးေတာ့ လူဆိုး A လိုက် လိင္တူ
ဆက္ဆံတာ ခံဖုိ႔ သေဘာတူလိုက္ရပါေတာ့တယ္။

`ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြကို သြားတုိင္ရင္ သတ္မယ္´ လို႔ လူဆိုးက ၿခိမ္းေျခာက္ထားေတာ့ ေၾကာက္တာနဲ႕


တုိင္လည္း မတုိင္ရဲေတာ့ပါဘူး။ သြားတုိင္ရင္ လူဆိုးေတြက တကယ္လည္း သတ္တဲ့ နမူနာေတြ ေထာင္ထဲမွာ
ရိွသလို၊ ဘယ္ေလာက္ခက္တဲ့ A ေနA ထားမ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရေA ာင္ သတ္ႏိုင္စြမ္းလည္း လူဆိုးေတြမွာ
ရိွပါတယ္။
ေထာင္နဲ႔ ေထာင္Uပေဒက သာမန္A က်U္းသားေတြကို လူဆုိးေတြ A ႏၱရာယ္မေပးႏုိင္၊ မသတ္ႏိုင္ေA ာင္
A ကာA ကြယ္ ေပးႏိုင္တာ မဟုတ္ဘူး မဟုတ္လား။ ေထာင္UပေဒA ရ လူသတ္လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္
ေထာင္ထဲမွာ မရိွဘူး ဆိုေပမဲ့ ေထာင္လူဆိုးတုိင္းမွာ လူသတ္လက္နက္ သံခၽြန္ကိုယ္စီ ရိွေနၾကတာ
A က်U္းသားတုိင္း သိသလို ေထာင္A ာဏာပုိင္တုိင္းလည္း သိၾကပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလိုနဲ႔ ေနာက္ေန႔လည္း က်ေရာ လူဆိုးနဲ႕ A ိပ္လိုက္ရတဲ့ A က်U္းသားေလးဟာ စိတ္ဓာတ္ေတြ
A ႀကီးA က်ယ္ ေျခာက္ျခားၿပီး ဟိုလူ႔မ်က္ႏွာ မၾကည့္ရဲ၊ ဒီလူ႔မ်က္ႏွာ မၾကည့္ရဲ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ၾကရပါတယ္။
ေယာက္်ားမာနတရား A ခ်ိဳးခံလိုက္ရတာမို႔ ခံစားခ်က္က ပုိၿပီး ဆိုးမယ္၊ ထူးဆန္းမယ္၊ ေA ာက္တန္းေနာက္တန္း
က်သြားသလို ခံစားရတဲ့ စိတ္က ပိုမ်ားမယ္ ထင္ပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ A ဒ
ဲ ီလို သနားစရာ A ျဖစ္A ပ်က္ေတြ
A မ်ားႀကီးပါ။

ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက `လိင္တူ မဆက္ဆံရ´ ဆိုၿပီး၊ Uပေဒထုတ္ A ေရးယူမႈ တခ်ိဳ႕ ရိွေပမယ့္ A ဲဒါက
ဟန္ျပသက္သက္ သေဘာမ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ က်ဴးလြန္သူေတြက လူဆုိး A ရင့္A မာေတြ မဟုတ္ဘဲ သာမန္
မ်က္ႏွာမြဲ A က်U္းသားေတြျဖစ္မွ A ေရးယူတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ လူဆိုးေတြ၊
ထိပ္သီးလူဆိုးေတြ လိင္တူဆက္ဆံမႈေတြ က်ဴးလြန္ေနတာကို ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြ သိေပမယ့္ မသိခ်င္ေယာင္
ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။

ဒါ့A ျပင္ A ဒ
ဲ ီ ကိစမ
ၥ ်ိဳးေတြကို လက္မခံႏိုင္လို႔ ကာယကံရွင္က ျဖစ္ေစ၊ A ျခား A က်U္းသား တUီးUီးက ျဖစ္ေစ
သြားေရာက္ တုိင္တန္းျပန္ရင္လည္း ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက တိုင္တန္းသူကို A ဒ
ဲ ီလို မတုိင္ဖို႔ တနည္းနည္းနဲ႔
သြယ္၀ိုက္ၿပီး ေျပာရင္ေျပာ၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း A တိုင္ခံရတဲ့ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ လူဆုိးကို တုိးတုိးတိတ္တိတ္
A ေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူဆုိးနဲ႔ တုိင္တန္းသူ A က်U္းသား ျပႆနာျဖစ္ၿပီး ေထာင္တြင္း
လူသတ္မႈေတြ ျဖစ္လာရေတာ့တာပါပဲ။

တကယ္ေတာ့ `ေထာင္ထဲမွာ လိင္တူမဆက္ဆံရ´ ဆိုၿပီး A မိန္႔ ထုတ္ထား႐ုံနဲ႔ ကိစၥ မၿပီးပါဘူး။


A မိန္႔ထုတ္ၿပီးရင္လဲ A ဒ
ဲ ီ A မိန္႔တည္ေA ာင္၊ A သက္၀င္ေA ာင္ လုပ္ရန္ က်င့္ထုံးေတြ၊ A ေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ လိုA ပ္တယ္ မဟုတ္ပါလား။ တကယ္ေတာ့ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြရဲ့ ေထာင္တြင္း
A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ A မွားA ယြင္းနဲ႔ တရားUပေဒ ကင္းမဲ့မႈေတြေၾကာင့္တင္မက သြယ္၀ိုက္တဲ့နည္းေတြနဲ႔
A ားေပးA ားေျမွာက္ ျပဳလုပ္ေနတာေတြေၾကာင့္ A ခုလို လူသတ္မႈေတြ ေထာင္ထဲမွာ ျပန္႕ႏွံ႕ေနရတာလုိ ေျပာရင္
လြန္ရာက်မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။

ေထာင္တင
ြ ္း တရားစီရင္ေရး
(ပထမပိုင္း)

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတUီးကို ျပစ္ဒဏ္ေပးရာမွာ A ယူA ဆႏွစ္မ်ိဳးကို A ေျခခံတယ္လို႔ တရားUပေဒမွာ


ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။

ပထမ A ယူA ဆကေတာ့ က်ဴးလြန္တဲ့ ျပစ္မႈနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ A ယူA ဆ Retributive View
of Punishment ျဖစ္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ A ယူA ဆက `မ်က္လုံးA တြက္ မ်က္လုံး၊ သြားA တြက္ သြား´ ဆိုတဲ့
သူတပါးကို နစ္နာ ဆုံးရွဳံးေစခဲ့တဲ့A တိုင္း က်ဴးလြန္သူက ျပန္ A ေလ်ာ္ေပးရတဲ့ သေဘာ၊ ျပစ္ဒဏ္ခံယူရတ့ဲ
သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယ A ယူA ဆကေတာ့ A က်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္း A ယူA ဆ Utilitarian View of


Punishment ျဖစ္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီA ယူA ဆက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူရဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔နဲ႔
A ျခားသူေတြ A လားတူ A ျဖစ္မ်ိဳး မက်ဴးလြန္ေA ာင္ ဟန္႔တားဖို႔ ဆုိတဲ့ A ခ်က္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္း စU္းစားၿပီး
ျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့ A ယူA ဆ ျဖစ္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ ဒုတိယ A ယူA ဆဟာ လူေတြကို တန္ဘိုးထားၿပီး A ေမွ်ာ္A ျမင္
ရိွရိွနဲ႔ ေရရွည္မွာ ရာဇ၀တ္မႈေတြ ေလ်ာ့ပါးေပ်ာက္ကြယ္သြားေA ာင္ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယခ
္ ်က္ကို A ေျခခံထားတာပါ။

န၀တေခတ္ A က်U္းေထာင္ထဲမွာေတာ့ A က်U္းသားတUီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လို႔ A ျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့A ခါ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့


ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ ဘယ္ A ယူA ဆမ်ိဳးကို လိုက္နာပါသလဲ။

တခါတုန္းက A င္းစိန္ေထာင္ A မွတ္(၄) A ေဆာင္မွာ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားတUီး ျဖစ္သူ `ကရင္ေလး´


သံခၽြန္ဖြက္ထားတယ္လု႔ိ တျခား A က်U္းသားတေယာက္က သတင္းပို႔တာနဲ႔ ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြက
ကရင္ေလးကို သံခၽြန္ ရိွမရိွ စစ္ေဆးပါတယ္။

သံခၽြန္ ဆိုတာက ေထာင္ထဲမွာ ရန္ျဖစ္တဲ့A ခါ၊ လူသတ္တဲ့A ခါ သုံးတဲ့လက္နက္ပါ။ မ်ားေသာA ားျဖင့္


လုံးပတ္လက္မ၊ ဒါမွမဟုတ္ လက္မ သာသာ၊ A ရွည္ တေပေလာက္ ရိွၿပီး A ဖ်ားကို ခၽြန္ထက္ေနေA ာင္
ေသြးထားတဲ့ သံေခ်ာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာခဲ့တဲ့ သံခၽြန္ကိစၥ စစ္ေဆးပုံကေတာ့ A ခုလို ျဖစ္ပါတယ္။

ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ကရင္ေလး သံခၽြန္ဖြက္ထားလား၊ မဖြက္ထားလား A မႈ ထင္ရွားေA ာင္


A ခ်က္A လက္ေတြကို စ မစစ္ေဆးပါဘူး။ `သံခၽြန္ ဘယ္မွာ ဖြက္ထားလဲ´ ဆုိၿပီး သံခၽြန္ဖြက္ထားတဲ့ ေနရာ
တန္း ျပခိုင္းတာပါ။ ကရင္ေလးက `သူ႔မွာ သံခၽြန္ မရိွပါဘူး´ လို႔ ေျပာေတာ့ ႐ိုက္ပါတယ္။ ႐ိုက္တာကလည္း
A ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ တကိုယ္လုံး ေသြးခ်င္းခ်င္းနီေA ာင္ ရက္ရက္စက္စက္ ႐ိုက္တာပါ။ ဒါနဲ႔ ကရင္ေလးက
`သံခၽြန္ ဖြက္ထားတဲ့ ေနရာ ျပပါေတာ့မယ္´ ဆုိၿပီး လိုက္ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ A ဒ
ဲ ီေနရာေရာက္ေတာ့ သံခၽြန္
မရိွပါဘူး။ ဒီေတာ့ တခါ ရက္ရက္စက္စက္ ႐ိုက္ျပန္ပါေရာ။ ကရင္ေလးက `တကယ္က သူ႔မွာ သံခၽြန္မရိွပါဘူး။
႐ိုက္တာ မခံႏိုင္လြန္းလို႔ ရိွတယ္လို႔ လိမ္ေျပာရတာပါ´ လို႔ ငိုယိုၿပီး ေျပာျပပါတယ္။ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက
လက္မခံဘဲ သံခၽြန္ပဲ ဇြတ္A တင္း A ျပခိုင္းပါတယ္။ ကရင္ေလးလည္း ဒဏ္မခံႏုိင္တဲ့A ဆုံး ဘယ္ေနရာမွာ
ဖြက္ထားတယ္ဆုိတာ ေျပာျပန္ပါတယ္။ သြားရွာၾကည့္ေတာ့ A ဒ
ဲ ီေနရာမွာ သံခၽြန္ မေတြ႔ရျပန္ပါဘူး။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ A ႐ိုက္ခံရလုိ႔ ကရင္ေလး သတိလစ္ ေမ့ေမ်ာသြားေတာ့မွပဲ စစ္တာေဆးတာ ရပ္လိုက္ၿပီး


`ကရင္ေလးမွာ သံခၽြန္ တကယ္မရိွဘူး´ လို႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ A တည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။
ေထာင္တြင္း တရားစီရင္ပုံက A ဒ
ဲ ီလိုမ်ိဳး။ A မွန္တကယ္လည္း ကရင္ေလးမွာ သံခၽြန္ မရိွပါဘူး။
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးၿပီး ကရင္ေလးနဲ႔ မတည့္တဲ့ A ျခား A က်U္းသားတUီးက
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို သြားၿပီး လုပ္ႀကံ တိုင္တန္းလိုက္တာပါ။ ဒါကို ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြ
သိသြားၾကပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို လုပ္ႀကံ သြားတုိင္တာမ်ိဳးကို ေထာင္ထဲမွာ `ခၽြန္တယ္´ လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။
ေထာင္တြင္း တရားစီရင္ေရး A မွားA ယြင္းေတြေၾကာင့္ ကရင္ေလးလို တဖက္သတ္ A ခၽြန္ခံလိုက္ရလို႔
နစ္နာသြားရတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးေတြ၊ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ A သက္ေတာင္ ဆုံးရွဳံးသြားရတဲ့ A ျဖစ္မ်ိဳးေတြ ေထာင္ထဲမွာ
တပုံႀကီးပါပဲ။
ေထာင္ထဲမွာ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြကို ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။

တမ်ိဳးက ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ေထာင္A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ တာ၀န္ေပး ခန္႔A ပ္ထားတဲ့ ရာဇ၀တ္


A က်U္းသားေတြပါ။ သူတို႔ကို `A က်U္းသား A ရာရိွ´ လို႔ ေထာင္ထဲမွာ ေခၚၾကပါတယ္။ မ်ားေသာA ားျဖင့္
ေထာင္ထဲမွာ ၀င္လုိက္ထြက္လိုက္နဲ႔ ေထာင္ခဏခဏ က်ေနတဲ့၊ `လူဆိုးA လုပ္´ နဲ႔ A သက္ေမြး
၀မ္းေက်ာင္းေနတဲ့ လူဆိုးေတြပါ။ ေနာက္တမ်ိဳးက A A ုပ္ခ်ဳပ္ခံ ႐ိုး႐ိုး ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေထာင္ထဲမွာ A ုပ္ခ်ဳပ္ပုံ A ုပ္ခ်ဳပ္နည္းက ေထာင္Uပေဒ၊ စည္းကမ္းေတြက စာA ုပ္ထမ


ဲ ွာပဲ ရိွၿပီး A ုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ့
`စိတ္သေဘာထား´ ကသာ A ဓိက က်ေနပါတယ္။ သူတို႔ စိတ္ထားက Uပေဒ၊ စည္းကမ္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ သူတို႔
စိတ္ေကာင္း၀င္တဲ့A ခါ Uပေဒေတြ၊ ဘာေတြ ေဘးခ်ိတ္ထားၿပီး သူတုိ႔ မၾကည္သာတဲ့ A ခ်ိန္မွာေတာ့ နဂိုမူလ
UပေဒေတြA ျပင္ A က်U္းသားေတြ A သက္ရွဴေပါက္ မရိွေတာ့ေလာက္ေA ာင္ UပေဒA သစ္ေတြ ထပ္
ထုတ္ပါေတာ့တယ္။ သူတုိ႔ လက္သုံး စကားတခြန္း ရိွပါတယ္။ A က်U္းသားတUီး A ိပ္ေပ်ာ္ေနရင္ေတာင္
ေထာင္Uပေဒ (၁၀)ခ်က္ ခ်ိဳးေဖာက္တယ္တဲ့။ ဆိုလိုတာက ဘယ္ A က်U္းသားကို မဆို လိုA ပ္ရင္ ေထာင္Uပေဒ
ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ဆိုၿပီး စြဲခ်က္တင္ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။

ေထာင္ထဲမွာ ရာဇ၀တ္A က်U္းသားေတြရဲ့ လက္သုံးစကား တခြန္းလည္း ရိွပါတယ္။ `ေထာင္ထဲမွာ ပိုက္ဆံ


ရိွရင္ရိွ၊ မရိွရင္ ေက်ာရိွ´ ဆိုတဲ့ စကားပါ။ A ဓိပၸာယ္က `ေထာင္ထဲမွာ A ာဏာပိုင္ေတြ၊ A က်U္းသား A ရာရိွလို႔
ေခၚတဲ့ ေထာင္လူဆိုးေတြကို လာဘ္ထုိးဖို႔ ပိုက္ဆံရိွရမယ္။ ဒါမွ ေထာင္ထဲမွာ A ေနေခ်ာင္မယ္။ တကယ္လို႔
ပိုက္ဆံ မရိွရင္ သတၱိရိွရမယ္။ သေဘာက A ႐ိုက္ႏွက္ A ညွU္းဆဲ ခံႏိုငရ
္ မယ္။ ဒါမွ ေထာင္ထဲမွာ ေနႏိုင္မယ္ လို႔
ဆိုလိုတာပါ။

ေထာင္ထုံးစံA ရ A က်U္းသားတUီးက ဒီ့ျပင္ A က်U္းသားတUီးကုိ ႐ိုက္ရင္၊ သတ္ရင္ ေထာင္ထဲမွာ


ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသားကို ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ ေပးပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို ႐ုိက္ႏွက္၊
တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးတာ ခံရၿပီး ျပန္ထြက္လာတဲ့A ခါ A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသားကို တျခား A က်U္းသားေတြက ၀ိုင္းၿပီး
ေၾကာက္ၾက၊ A ႐ိုA ေသေပးၾကတာ ေထာင္ထုံးစံပါပဲ။ A ဒ
ဲ ီA ျပင္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကလည္း A ဒ
ဲ ီ
A က်U္းသားမ်ိဳးကုိ ေထာင္A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ ေနရာေပး ခန္႔ထားလိုက္ပါတယ္။ ေထာင္A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း
ေရာက္သြားရင္ A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသားA ဖို႔ စားစရာ ေသာက္စရာ မပူရေတာ့ပါဘူး။ ဒါ့A ျပင္ သူ႔ကို
တျခားလူေတြကလည္း မေစာ္ကားရဲ မထိပါးရဲပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ပဲ တခ်ိဳ႔ A က်U္းသားေတြဟာ ႐ိုး႐ိုးA က်U္းသားဘ၀မွာ ဟုိလူက႐ိုက္သြားလိုက္၊ ဒီလူက


႐ိုက္သြားလိုက္ လုပ္ေနတာကို ခံေနရတဲ့ ဘ၀၊ A ေနဆင္းရဲ A စားဆင္းရဲတဲ့ဘ၀၊ ေထာင္စကား `သာတီးဒီ´
ဘ၀၊ `A ခ်U္ဘ၀´ က လြတ္ေျမာက္ခ်င္ရင္၊ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို လာဘ္ထုိးဖုိ႔ ပိုက္ဆံလည္း မရိွဘူးဆိုရင္၊
`လူ႐ိုက္ လူသတ္ ဆိုတဲ့ နည္းကိုသုံး´ လုိ႔ ေထာင္ထဲမွာ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြ ေျပာၾကတာပါ။ A ဒ
ဲ ီနည္းကို
`ေက်ာရင္းတဲ့နည္း´ လို႔ ေခၚပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလို ေက်ာရင္းတဲ့နည္းဟာ ေထာင္ထဲမွာ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးရင္ တကယ္ A က်ိဳးရိွတဲ့ နည္း ျဖစ္လာပါတယ္။
A ဒ
ဲ ီလို ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြရဲ့ A က်U္းေထာင္ A ုပ္ခ်ဳပ္ပုံ နည္းစနစ္ေတြ၊ သေဘာထားေတြေၾကာင့္
ေဖာ္ျပခဲ့သလို ၀မ္းနည္းစရာ A ျဖစ္A ပ်က္ေတြ၊ လူသတ္မႈေတြ ေထာင္ထဲမွာ ဒလစပ္ ျဖစ္လာေနတာပါ။
ေထာင္တင
ြ ္း တရားစီရင္ေရး (ဒုတိယပိုင္း)

န၀တ၊ နA ဖ ေထာင္တြင္း တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ သုံးခ်က္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ရပါတယ္။

ပထမ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္က A မႈတခု ျဖစ္လာရင္ A မႈမွန္ေပၚေA ာင္၊ A မႈ ထင္ရွားေA ာင္ တရားUပေဒ


နည္းလမ္းက်က်မွန္မွန္ကန္ကန္၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ မရိွတာပါ။ A က်U္းသား ကရင္ေလးရဲ့ သံခၽြန္ကိစၥကို
စစ္ေဆးပုံမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ A က်U္းသားေတြဟာ ေထာင္A ရာရိွေတြ ခန္႔ထားတဲ့ လူဆိုးေတြနဲ႔
တည့္ေA ာင္ေပါင္းရ၊ လက္ေဆာင္ေငြေၾကး ေပးရ၊ လာဘ္ထုိးရပါတယ္။ တကယ္လို႔ A ဒ
ဲ ီလူဆိုးေတြကုိ
ပိုက္ဆံေပး လာဘ္ထိုးမထားဘူး။ သူတို႔နဲ႔ မတည့္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ A ျပစ္မရိွ A ျပစ္ရွာတာမ်ိဳးေတြ၊
လုပ္ႀကံတီထြင္ၿပီး ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို တိုင္တန္းတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

ေထာင္ထဲမွာက ကရင္ေလးကိစၥမွာလိုပဲ A မႈကို စနစ္တက် မစစ္ေဆးဘဲ ႐ိုက္ႏွက္ညွU္းပန္း


A ျပစ္ေပးတတ္ေတာ့ ကုိယ္နဲ႔ မတည့္တဲ့ A ျခားA က်U္းသားတUီး A ႐ိုက္ႏွက္ A ညွU္းပန္းခံရေA ာင္၊
ဒုကၡေရာက္ေA ာင္ တမင္ လုပ္ႀကံတုိင္တန္းတတ္တာမ်ိဳးေတြ ရိွပါတယ္။ (A ဒ
ဲ ီလုိမ်ိဳး ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကုိ
သြားခၽြန္သူကို ေထာင္စကားနဲ႔ `ငခၽြန္´ လို႔ ေခၚၾကပါတယ္)။

Uပမာ `သံခၽြန္ဖြက္ထားတယ္´ `ေထာင္ေဖာက္ေျပးဖုိ႔ ႀကံစည္ေနတယ္´ `ေထာင္ထဲကို ပိုက္ဆံခိုးသြင္းတယ္´


`ေထာင္ဆူပူမႈ ျဖစ္ေA ာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေနတယ္´ `ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို ေနာက္ကြယ္မွာ သိကာၡ က်ေA ာင္
ေျပာတယ္´ စသျဖင့္ A က်U္းသား A ခ်င္းခ်င္း ေျခထိုးတတ္၊ ခၽြန္တတ္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလိုပဲ ေထာင္A ရာရိွ
တUီးကလည္း သူနဲ႔ A က်U္းသားတUီး မတည့္ရင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလုိမ်ိဳး A မ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ႀကံ စြပ္စြဲတတ္ပါတယ္။
ဒါတင္မက `လိုA ပ္ရင္ သက္ေသရိွပါတယ္´ ဆိုၿပီး သက္ေသေတြကို လုပ္ႀကံဖန္တီးၿပီး
တင္ျပတတ္ပါေသးတယ္။ ေထာင္ထဲမွာက ေထာင္A ရာရိွေတြကို ေၾကာက္ၾကေတာ့ မဟုတ္မတရား သက္ေသ
လုပ္ခိုင္းဖို႔ လူ မရွားပါဘူး။ A ဒ
ဲ ီလို စနစ္က်ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ စစ္ေဆးမႈမ်ိဳး မလုပ္ေတာ့ဘဲ `ျပစ္မႈ
က်ဴးလြန္တယ္´ ဆိုၿပီး ၿပီးစလြယ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးလိုက္ပါေတာ့တယ္။ A ျပစ္မရိွဘဲ လူတေယာက္
နစ္နာသြားမွာကို ထည့္သြင္း စU္းစားစာနာၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေထာင္တြင္းတရားစီရင္ေရး ဒုတိယခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္က ဘက္လုိက္တာပါ။

ေထာင္A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ ခန္႔ထားတဲ့ A က်U္းသားလူဆိုးနဲ႔ ႐ိုး႐ုိးA က်U္းသား ျပႆနာျဖစ္တဲ့A ခါမ်ိဳး၊


ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးသူနဲ႔ မရင္းႏွီးသူနဲ႔ ျပႆနာျဖစ္တဲ့ A ခါမ်ိဳးေတြမွာ ျပႆနာကို ေသေသခ်ာခ်ာ
မစစ္ေဆးဘဲ သူတုိ႔ခန္႔ထားတဲ့ လူဆိုးေတြ၊ သူတို႔နဲ႔ ရင္းႏွီးသူေတြဘက္က ဘက္လုိက္တာမ်ိဳးပါ။
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို ပိုက္ဆံေပး လာဘ္ထိုးထားရင္
A ဒ
ဲ ီA က်U္းသားမ်ိဳး A မႈျဖစ္တဲ့A ခါ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက A မႈကို ဖုံးကြယ္ေပးတာ၊ ဘက္လုိက္တာ
ျပစ္ဒဏ္ကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးတာမ်ိဳးေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ မတည့္ရင္ေတာ့ A မႈကို
ေသေသခ်ာခ်ာ မစစ္ေဆးေတာ့ဘဲ A ျပစ္ေပးတာ၊ A ျပစ္ေပးရင္လဲ မတရားတဲ့၊ ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး
ေပးေတာ့တာပါ။
Uပမာ… တခါက နာမည္ႀကီး ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားတUီးျဖစ္တဲ့ ေက်ာ္သူ A ျခားA က်U္းသားတUီးနဲ႔
ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာ္သူက ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ မတည့္ေတာ့ သူ႔ကို A ျပစ္ေပးတဲ့ A ေနနဲ႔
ေထာင္၀ါဒါေတြက ၀ိုင္း႐ုိက္တာ ေက်ာ္သူ ေA ာက္ပုိင္း ေသသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေထာင္A ာဏာပိုင္နဲ႔
ရင္းႏွီးတဲ့ မူဆာ ဆိုတဲ့သူ ရန္ျဖစ္ေတာ့ သူ႔ကို A ေရးမယူဘဲ A ျခား A ေဆာင္တေဆာင္ကိုသာ
ေရႊ႕ေျပာင္းပစ္ပါတယ္။

ေထာင္တြင္း တရားစီရင္ေရး တတိယ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္က ျပစ္မႈတခုA တြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးပုံ မမွ်တတာ၊


မတရားတာပါ။ တရားUပေဒမွာ `ျပစ္မႈ ျဖစ္လာရင္ A ဒ
ဲ ီျပစ္မႈကို ထင္ရွားေA ာင္ စစ္ေဆးရမယ္။ ျပစ္မႈ
ထင္ရွားရင္ ျပစ္မႈနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္သာေပးရမယ္။ ပို မေပးရဘူး။ ဘယ္ျပစ္မႈမ်ိဳးကိုပဲ က်ဴးလြန္က်ဴးလြန္
A ျပစ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ တရားUပေဒနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကို စိတ္ထိခိုက္ နာက်ည္းသြားေစႏိုင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး
မျဖစ္ေစရ´ လို႕ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တားျမစ္ထားပါတယ္။ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ကရင္ေလးနဲ႔ ေက်ာ္သူကို
A ျပစ္ေပးပုံမ်ိဳးဟာ ေပးရမယ့္ ျပစ္ဒဏ္ထက္ ပုိၿပီး ေပးတာမ်ိဳးပါ။ A မ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ A ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူငယ္A ဖြဲ႔၀င္
ဇာနည္ဆုိရင္လည္း ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ မတရားသျဖင့္ ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္လို႔ ေA ာက္ပိုင္း
ေသသြားဖူးပါတယ္။

တခါတုန္းကလဲ A က်U္းသားႏွစ္ေယာက္ကို ရန္ျဖစ္လို႔ဆိုၿပီး A ျပစ္ေပးပါတယ္။ A ျပစ္ေပးပုံ ေပးနည္းက သူတို႔


ႏွစ္ေယာက္ကို ကုိယ္တုံးလုံးခၽြတ္၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ၀မ္းလ်ားေမွာက္၊ ႏွစ္ေပေလာက္ျမင့္တဲ့ ၀ရန္တာကို
လက္ႏွစ္ဖက္နဲ႔ေထာက္၊ ဒိုက္ထုိးခုိင္းထားပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီA ခ်ိန္ ေထာင္၀ါဒါက ၀ရန္တာ A ျမင့္ေပၚကေန
သုံးပင္လိမ္ ႀကိမ္လုံးနဲ႔ ဆီးၿပီး A ားကုန္ လႊလ
ဲ ႐
ႊဲ ိုက္ပါတယ္။ A က်U္းသား ႏွစ္Uီးဟာ ၀ရန္တာေပၚ
လက္ေထာက္ထားရာကေန ေA ာက္ကို ျပဳတ္ျပဳတ္ က်သြားပါတယ္။ A ဲဒါကို လက္ျပန္ေထာက္ခိုင္းၿပီး ဆက္
႐ိုက္ပါတယ္။ ႐ိုက္တာကလည္း ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္၊ ဘယ္ႏွစ္ခ်က္မွန္း မေရတြက္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
A က်U္းသားႏွစ္Uီးလုံး တကုိယ္လုံး ေသြးခ်င္းခ်င္း နီရဲေနပါေတာ့တယ္။ ဒီၾကားထဲက A က်U္းသား ႏွစ္Uီးကို
၀ရန္တာေပၚက ေထာင္၀ါဒါက ဆဲဆိုၿပီး စီးထားတဲ့ စစ္ဖိနပ္နဲ႔ မ်က္ႏွာကို ပိတ္ပိတ္ကန္ပါေသးတယ္။ ေသြးသံရဲရဲ
A က်U္းသား ႏွစ္Uီးရဲ့ ငိုယုိေတာင္းပန္သံ၊ သနားညွာတာမႈ လုံး၀မရိွတဲ့ ေထာင္၀ါဒါရဲ့ ႐ိုက္ႏွက္သံ၊ စစ္ဖိနပ္နဲ႔
ပိတ္ပိတ္ကန္သံေတြကို တျခားA က်U္းသားေတြက မၾကည့္ရက္လို႕ မ်က္ႏွာလႊလ
ဲ ႊဲသြားၾကပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလို တရားလက္လြတ္ A ားရေA ာင္ ႐ိုက္ႏွက္ၿပီးေတာ့ A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသားႏွစ္Uီးကို တုိက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္
ေပးလုိက္ပါေတာ့တယ္။ A မွန္က ေထာင္ထဲမွာ ရန္ျဖစ္ရင္ ေထာင္UပေဒA ရ A လြန္ဆုံးေပးရမယ့္ ျပစ္ဒဏ္က
႐ိုး႐ိုးတိုက္ပိတ္ A ျပစ္ဒဏ္ပါ။ ေထာင္တြင္းမွာ A ဒ
ဲ ီလို မတရားတဲ့ တရားစီရင္ေရးပုံစံေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ဘာA က်ိဳးဆက္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါသလဲ။ ေထာင္ထဲမွာ မတရားမႈေတြ၊ ရက္စက္မႈေတြ ပိုမ်ားလာပါတယ္။
ေထာင္ကို နာက်ည္းစိတ္၊ တရားUပေဒကို နာက်ည္းတဲ့စိတ္၊ A ားလုံးကို နာက်ည္းတဲ့စိတ္နဲ႔ ပက္ပက္စက္စက္
လူသတ္မႈေတြ ေထာင္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာရတာပါ။

Uပမာ ေျပာရရင္ တခါက A က်U္းသား သားသားနဲ႔ ခင္သန္းတုိ႔ ႏွစ္Uီးကို ဘာမဟုတ္တဲ့ A ျပစ္ေလးတခု


က်ဴးလြန္တာကို A ထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သလို ရက္ရက္စက္စက္ ႐ိုက္ႏွကၿ္ ပီး တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ျပစ္ဒဏ္တိုက္လုိ႔ ေခၚတဲ့ စစ္ေခြးတိုက္ရဲ့ A ခန္းတခန္းမွာ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ကို A ျခားA က်U္းသားႏွစ္ေယာက္နဲ႔


ေလးUီး A တူထားပါတယ္။ တညလည္းက်ေရာ၊ သားသားနဲ႔ ခင္သန္းက A ျခားA က်U္းသားႏွစ္ေယာက္ကို
A ိပ္ေပ်ာ္ေနတုန္း A ုတ္ခဲနဲ႔ ေခါင္းကို စိစိညက္ညက္ေၾကေA ာင္ ထု႐ိုက္ၿပီး သတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ တေထာင္လုံး
A ဒ
ဲ ီ ရက္ရက္စက္စက္ လူသတ္မႈေၾကာင့္ A ထိတ္တလန္႔နဲ႔ ေသြးပ်က္သြားၾကပါတယ္။ A မွန္က လူသတ္မႈ
မျဖစ္ခင္ ညေနကပဲ သူတို႔ေလးUီး စကားတေျပာေျပာနဲ႔ ညေနစာထမင္း A တူ စားခဲ့ၾကေသးတာပါ။ A ဒ
ဲ ီ
ပက္ပက္စက္စက္ လူသတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး `ဘာလို႔ A ခုလို သတ္ရသလဲ´ လို႔ စစ္ေဆးေမးျမန္းေတာ့
သားသားနဲ႔ ခင္သန္းက A ခုလို ေျဖပါတယ္။

`ဘာA ေၾကာင္းမွ မရိွဘူး။ ေသသြားတဲ့ လူေတြန႕ဲလည္း ျပႆနာမရွိဘူး။ ေထာင္က က်ဳပ္တုိ႔ကို A ျပစ္ေပးပုံကို


မေက်နပ္လုိ႔´

ေထာင္သင
ြ ္း A က်U္းခ်ခံေနရေသာ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ား
(ပထမပိုင္း)

ေထာင္ထဲမွာ စိတ္ထိခိုက္စရာ A ေကာင္းဆုံး တခုက ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကို ေထာင္၀တ္စုံ A ျဖဴနဲ႕


ေတြ႔ရတာပါ။ ပုိၿပီး စိတထ
္ ိခိုက္စရာ ေကာင္းတာက A ဒ
ဲ ီလို ေထာင္၀တ္စုံ A ျဖဴနဲ႕ေတြ႔ရတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြထဲမွာ
ငယ္ရြယ္တဲ့ ရဟန္းပ်ိဳေတြA ျပင္ တိုက္A ုပ္ စာခ် နာယက ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ၊ ပိဋကတ္ တပုံေA ာင္
ႏွစ္ပုံေA ာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြပါ ပါ၀င္တာပါ။

ေမဒိနီ ဆရာေတာ္၊ မဟာေဗာဓိဆရာေတာ္၊ သာကေတ ဆရာေတာ္ UီးA ဂၤႆ၊ ရြာမ ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္
ဆရာေတာ္ Uီးတိေလာကဘိ၀ံသ A စရိွတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွားရွားပါးပါး
ပိဋကတ္ သုံးပုံေA ာင္ ဆရာေတာ္ႀကီး တပါးျဖစ္သူ ကမၻာေA း မဟာဂႏၶ႐ုံေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္
Uီးသုမဂၤလကိုလည္း A ေပၚေA ာက္ A ျဖဴ ေထာင္၀တ္စုံနဲ႔ ေထာင္ထဲမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

SAIN ေခၚ A ေရွ႕ေတာင္A ာရွ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနက န၀တလက္ခ်က္နဲ႔ ပ်ံလြန္ေတာ္ မူသြားတဲ့ ရဟန္း


သံဃာေတာ္ေတြကို စာရင္း ျပဳစုထားတာ ရိွပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ စာရင္းထဲမွာ မႏၱေလး သံဃာ့ သမဂၢီ ဒုUကၠ႒ UီးUတၱမ၊
A တြင္းေရးမွဴး Uီးစႏၵာ၀ရနဲ႔ မႏၱေလး ေျမာက္ပိုင္း မစုိးရိမ္ ေက်ာင္းတုိက္က Uီး၀ိမလတို႔ဟာ စြမ္ပရာဘုမ္
A လုပ္ၾကမ္းစခန္းမွာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားၾကတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ မႏၱေလး ဘုရားႀကီးေက်ာင္းတိုက္က
နာမည္ႀကီး ဆရာေတာ္ Uီးကာ၀ိယနဲ႔ Uီးကလ်ာဏတို႔ကိုေတာ့ နA ဖက ေသဒဏ္ ေပးထားပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီ A ေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ပဲ `ျပည္သူေတြနဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြကို ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္တဲ့ A စိုးရဆိုးနဲ႔
A ဆက္A ဆံ မလုပ္ဘူး။ မပတ္သက္ဘူး။ သူတို႔ ဖိတ္လည္း မႂကြဘူး´ ဆိုၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ
သံဃာေတာ္ေတြက ကံေဆာင္သပိတ္ (ပတၱနိကၠဳဇနကမၼ) ေဆာင္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က မေကာင္းမႈ၊
A ကုသိုလ္ က်ဴးလြန္သူမ်ား A ျမင္မွန္ရၿပီး မေကာင္းမႈ A ကုသိုလ္ေတြကို ေရွာင္ၾကU္ေA ာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို
ကံေဆာင္တာဟာ ဗုဒၶဘာသာသမုိင္းမွာ ဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္ကတည္းက A စU္A လာ ရိွခဲ့တာပါ။

A နီးစပ္ဆုံး Uပမာ တခု ေျပာရရင္ A ဂၤလိပ္ ကုိလုိနီလက္ေA ာက္၊ ကၽြန္ဘ၀၊ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း
သံဃာေတာ္ေတြ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဆရာေတာ္ UီးUတၱမကို A ဂၤလိပ္A စိုးရက ဖမ္းဆီး
ေထာင္ခ်လုိက္ေတာ့ `A ဂၤလိပ္ A စုိးရဘက္က လုိက္လံေဆာင္ရြက္သူေတြ မွန္သမွ်နဲ႔ မပတ္သက္ဘူး´ ဆိုၿပီး
သံဃာေတာ္ေတြ သပိတ္ေမွာက္ၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ UီးUတၱမကို ေထာင္ဒဏ္ A မိန္႕ခ်လိုက္တဲ့
ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီးရဲ့ ညီမ ကြယ္လြန္ေတာ့ ဘယ္ ဘုန္းႀကီးမွ ပင့္မရ ျဖစ္သြားလို႔ ေနာက္ဆုံးမွာ
သံဃာေတာ္ေတြကို ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ခဲ့ရပါတယ္။

မေကာင္းမႈ A ကုသိုလ္ က်ဴးလြန္သူမ်ား A ျမင္မွန္ရၿပီး မေကာင္းမႈ A ကုသိုလ္ေတြကို ေရွာင္ၾကU္ေA ာင္ ဆိုတဲ့


မြန္ျမတ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲပ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ သံဃာေတာ္ေတြ (ပတၱနိကၠဳဇနကမၼ) ကံေဆာင္သပိတ္
ေဖာ္ေဆာင္ၾကေတာ့ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြရဲ့ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္A တုိင္း န၀တA စိုးရဟာ မေကာင္းမႈ
A ကုသုိလ္ကို ေရွာင္ၾကU္တာမ်ိဳး လုပ္မလာပါဘူး။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သုံးရာ့ငါးဆယ္ကို စစ္တပ္နဲ႕ ၀င္ေရာက္
စီးနင္းၿပီး သံဃာေတာ္ေတြကို A ဓမၼဖမ္းဆီးပါေတာ့တယ္။ သံဃာေတာ္ေတြကို န၀တက A ဓမၼ ဖမ္းဆီး၊ A ဓမၼ
လူ၀တ္လဲ၊ A ဓမၼ ေထာင္ခ်ခဲ့တာ စုစုေပါင္း A ပါး သုံးေထာင္ ေက်ာ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ A ဂၤလိပ္ ကၽြန္ေခတ္
လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားေတြ A ုပ္ခ်ဳပ္တုန္းက သံဃာေတာ္ေတြ ကံေဆာင္ သပိတ္လုပ္ခဲ့တာ A ဖမ္းလည္း မခံခဲ့ရ၊
ေထာင္လည္း A ခ် မခံခဲ့ရပါဘူး။

A ဒ
ဲ ီလုိ သံဃာေတာ္ေတြကို A စုိးရက ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ေနတာကို ပိဋကတ္ သံုးပုံေA ာင္ ကမၻာေA း
မဟာဂႏၶာ႐ုံေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ႀကီး Uီးသုမဂၤလ A ပါA ၀င္ ၾသ၀ါဒစရိယနဲ႔ နာယက
ဆရာေတာ္ႀကီးကိုးပါးက စိတ္မခ်မ္းေျမ့ေတာ္မူၾကတာနဲ႔ `သံဃာေတာ္ေတြရဲ့ လုပ္ရပ္ (ပတၱနိကၠဳဇနကမၼ)
ကံေဆာင္သပိတ္ မွန္ကန္တယ္´ လို႔ ေထာက္ခံေၾကာင္း စာ ထုတ္ျပန္ခဲပ
့ ါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္
ဆရာေတာ္ႀကီး ကုိးပါးလုံးကုိ န၀တ A စိုးရက ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္(၈)ႏွစ္စီ ခ်လိုက္လို႔ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကုိ
A ခုလို ေထာင္ထဲမွာ ေထာင္၀တ္စုံ A ျဖဴနဲ႔ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ ေတြ႔ျမင္ရတာပါ။

ေထာင္က်လာတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြ၊ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက ေထာင္ထဲမွာ သဃၤန္း၀တ္ခြင့္ ေတာင္းေပမယ့္


A စုိးရက ခြင့မ
္ ျပဳပါဘူး။ ဇြတ္A တင္း သဃၤန္းခၽြတ္ပစ္ၿပီး ေထာင္၀တ္စုံ A ေပၚေA ာက္ ဆင္သူသာ ၀တ္ရမယ္လုိ႔
တခ်က္လႊတ္ A မိန္႔ထုတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြဆုိရင္ သဃၤန္း A ဓမၼဆြဲခၽြတ္ခံရခ်ိန္မွာ
စိတ္ထိခိုက္လြန္းလို႔ မ်က္ရည္က်ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက သည္းခံေတာ္မူၿပီး
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ A မိန္႔A တုိင္း ေထာင္၀တ္စုံ A ျဖဴကိုသာ ၀တ္ဆင္ေတာ္မူခဲ့ၾကပါတယ္။

ေထာင္ထဲမွာ ေနေနရေပမယ့္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးေတြဟာ ရဟန္းက်င့္၀တ္၊ ၀ိနည္း သိကၡာပုဒ္ေတြကို


A က်ိဳးA ေပါက္မခံဘဲ ထိန္းသိမ္း က်င့္ႀကံၾကပါတယ္။ မနက္ ဘုရား၀တ္တက္၊ တရားထိုင္ မပ်က္ၾကပါဘူး။

ေထာင္ထဲမွာ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ A ိပ္ရတာလဲ တသီးတသန္႔ မရိွပါဘူး။ ႐ိုး႐ိုး A က်U္းသားေတြ၊


ရာဇ၀တ္သားေတြနဲ႔ ၾကမ္းတေျပးတည္း တန္းတိုးၿပီး ေရာေႏွာ တိုးေ၀ွ႕ A ိပ္ၾကရတာပါ။ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို
ရာဇ၀တ္သားေတြၾကားထဲ ေထာင္၀တ္စုံ၀တ္ၿပီး A ဒ
ဲ ီလို ေရာေႏွာA ိပ္ေနတာကို ဘယ္သူမွ
စိတ္ေကာင္းႏိုင္ၾကမယ္ မထင္ပါဘူး။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက A ိပ္ရဆင္းရဲ၊ ေနရ ဆင္းရဲတာကို
မညည္းမညဴ ႀကိတ္မွိတ္ သည္းခံေတာ္မူၾကပါတယ္။

ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြက ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကုိ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြA ျဖစ္ သေဘာမထားဘဲ ခိုးဆုိး


လုယက္ ရာဇ၀တ္သားေတြ A ျဖစ္သာ သေဘာထားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေထာင္ထဲမွာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ့
ဘြဲ႔ေတာ္A မည္ကို မေခၚဘဲ လူနာမည္ကိုသာ ေခၚပါတယ္။ Uပမာ A သက္ ခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္
မဂၢင္ဆရာေတာ္ႀကီးကို ဆရာေတာ္ရဲ့ လူနာမည္ျဖစ္တဲ့ `UီးေရႊသာေA း´ လို႔သာ ေခၚပါတယ္။ ေခၚရာမွာေတာင္
`Uီး´ ထည့္မေခၚဘဲ `ေဟ့ ေရႊသာေA း´ လို႔ A သက္ေလးဆယ္သာသာ စစ္ဗိုလ္ေထာင္ပုိင္က မာေရေက်ာေရနဲ႔
ေခၚတာပါ။

ေထာင္သင
ြ ္း A က်U္းက်ခံေနရေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား
(ဒုတိယပုိင္း)

ေထာင္ထဲမွာ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြA တြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို လုိေလေသး မရိွေA ာင္


ေျခဆုပ္လက္နယ္ျပဳ၊ ေA ာက္ေျခသိမ္း ဂ႐ုစုက
ိ ္သူေတြကေတာ့ တျခားသူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးမႈနဲ႔
ေထာင္က်လာသူ ေက်ာင္းသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက `မင္းတုိ႔
ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားေတြလည္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီ´ လို႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ခ်စ္စႏိုးနဲ႔
ရယ္သြမ္းေသြး မိန္႕ၾကားတတ္ပါတယ္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တုန္းက A င္းစိန္ေထာင္၊ A ေဆာင္ တေဆာင္ တေဆာင္မွာ သံဃာA ပါး ငါးဆယ္ေလာက္စီ


ရိွတတ္လို႔ ေပါင္းလုိက္ရင္ သံဃာ A ပါး ႏွစ္ရာေလာက္ A င္းစိန္ေထာင္မွာ ရိွပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ
ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ A တြက္ A ခက္A ခဲရိွတာက A ႐ုဏ္ဆြမ္း ကိစၥပါပဲ။ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက ညစာ
မစားၾကပါဘူး။ A ႐ုဏ္ဆြမ္း စားဖုိ႔က်ေတာ့ မနက္ (၆)နာရီ၊ (၇)နာရီေလာက္မွ ေထာင္က ဖြင့္တာဆုိေတာ့
ေထာင္ဖြင့္ခ်ိန္မတုိင္ခင္ ဘယ္သူမွ A ိပ္ယာကေန ထထိုင္ခြင့္၊ လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ မရိွတဲ့A တြက္ A ႐ုဏ္ဆြမ္းကို
မနက္ေစာေစာမွာ မကပ္ႏုိင္ပါဘူး။

A ႐ုဏ္ဆြမ္းကိစၥ စီစU္ပုံကေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြA တြက္ ရတဲ့ ညစာခြဲတမ္းကို ေက်ာင္းသားေတြက


ညဖက္မွာ သိမ္းထား၊ ခ်န္ထားတတ္ပါတယ္။ မနက္ ေထာင္ဖြင့္ေတာ့မွ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြဆီ ကမန္းကတန္း
ေျပးၿပီး A ႐ုဏ္ဆြမ္း ကပ္ၾကရပါေတာ့တယ္။ ေထာင္ထမင္းက ေကာင္းတာမဟုတ္ေတာ့ A ႐ုဏ္ဆြမ္းကပ္ခ်ိန္မွာ
ညဖက္ သိမ္းထားတဲ့ ထမင္းက သိုးခ်င္ သုိးေနတတ္တာပါ။

A ဒ
ဲ ီလို ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ ရရမယ့္ ညစာခြဲတမ္းကို ဆရာေတာ္ႀကီးေတြရဲ့ မနက္ A ႐ုဏ္ဆြမ္းA တြက္ ဆိုၿပီး
ေဘးဖယ္ သိမ္းထားတာကိုပဲ တခါတခါ ေထာင္A ာဏာပိုငေ
္ တြက မရွဳစိမ့္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ `ညဘက္ ထမင္း
မသိမ္းရ၊ ျပင္းထန္စြာ A ေရးယူမည္´ လို႔ေတာင္ တခါတခါ A မိန္႔ ထုတ္တတ္ပါေသးတယ္။ A ဒ
ဲ ီ A ခါမ်ိဳးေတြမွာ
ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ A ႐ုဏ္ဆြမ္း မစားရေတာ့လုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြက ရသေလာက္ မုန္႔ေတြ ဘာေတြ ရွာေဖြ
စုေဆာင္းၿပီး A ႐ုဏ္ဆြမ္းA ျဖစ္ ကပ္ၾကရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို ေထာင္ထဲမွာ လက္A ုပ္ခ်ီ ရွိခိုးၾကတာကိုေတာင္ ဗုဒၶဘာသာေတြပဲ


ျဖစ္ၾကတဲ့ ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြက ႀကိဳက္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ `ဘုန္းႀကီးေတြ ကတုံးမတုံးရ´ လို႔ေတာင္
ေထာင္ထဲမွာ A မိန္႔ ထုတ္ေသးတာပါ။ A ဒ
ဲ ီလို န၀တနဲ႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို
ရဟန္းA ျဖစ္ A သိA မွတ္ မျပဳၾကဘဲ ခိုးဆိုးလုယက္ ရာဇ၀တ္သားေတြလုိ ဆက္ဆံတာကို ေထာင္သားေတြက
မခံခ်င္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ A ေရးယူရင္လည္းယူ၊ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို ေထာင္ထဲမွာ
ေတြ႔ရင္ ေတြ႔လိုက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ေတြ႔တဲ့ေနရာမွာ ေက်ာင္းသားေတြက ႐ို႐ုိေသေသ ထိုင္ၿပီး
ရိွခိုးကန္ေတာ့ၾကပါတယ္။
ဒါ့A ျပင္ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြဆီက တရားနာခြင့္၊ Uပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ခြင့္ေတြ ရေA ာင္၊
ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို ခမ္းခမ္းနားနား ကန္ေတာ့ခြင့္ ရေA ာင္ ေက်ာင္းသားေတြ ႀကံဖန္ စီစU္ၾကပါတယ္။ Uပမာ
ေထာင္နံရံမွာ ဘုရားပုံ ေရးဆြဲၿပီး ဘုရားA ေနကဇာတင္ပဲြ လုပ္တာမ်ိဳး၊ ၀ါဆို လျပည့္ေန႔တို႔၊ ကထိန္ပြဲတို႔
လုပ္တာမ်ိဳးေတြပါ။

A ဒ
ဲ ီေန႔ေတြဆိုရင္ A ခန္းတခန္းရဲ့ ေခါင္းရင္းခန္းမွာ ေကာ္ေဇာေတြ၊ ေစာင္A ေကာင္းစားေတြ ခင္း၊ ရဟန္းပ်ိဳေတြ၊
ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို ပင့္ဖိတ္၊ ဆြမ္းကပ္၊ တရားနာ၊ ရိွခိုး၊ ေရစက္ခ်၊ A မွ်A တမ္း ေပးေ၀ၾကပါတယ္။
ဆရာေတာ္ႀကီးေတြလည္း ရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူၾကၿပီး တရားေဒသနာ ေဟာၾကားေတာ္မူၾကတာမို႔
ေထာင္ငရဲခန္းမွာ တရားနတ္စည္ ရႊမ္းေနတာ ၾကည္ႏူးစရာ၊ မ်က္ရည္လည္စရာႀကီးပါ။

A ဒ
ဲ ီလို ေထာင္ထဲမွာ သံဃာေတာ္ေတြကို ပူေဇာ္တဲ့ပြဲ၊ တရားသံေတြနဲ႔ ရွားရွားပါးပါး ၾကည္ႏူးစရာ ျဖစ္ေနတဲ့
ဘာသာေရးပြဲကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြပဲ ျဖစ္ၾကတဲ့ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက မနာလို မရွဳစိမ့္ ျဖစ္ၾကတာ
A ့ံA ားသင့္စရာပါပဲ။

တခါတုန္းက ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကုိ ေခါင္းရင္းခန္း တင္ၿပီး ရိွခိုးၾကမယ္၊ တရားနာၾကမယ္ ဆုိေတာ့ မိန္းမမႈ၊


ဘိန္းမႈ၊ လိမ္လည္မႈ၊ စသျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈ တခုခု က်ဴးလြန္ၿပီး ေထာင္က်လာတဲ့၊ ၀ိနည္းသိကၡာ က်ိဳးေပါက္လုိ႔
ရဟန္း မဟုတ္ေတာ့တဲ့ ရဟန္းမဟုတ္ေတာ့တဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြကိုပါ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔ A တူ
ေခါင္းရင္းခန္းတင္ၿပီး တရားေဟာခိုင္းရမယ္လို႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက တမင္ A က်ပ္ကိုင္လာပါတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြကလည္း A ဒ
ဲ ီလို ၀ိနည္း ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔ ေထာင္က်လာတဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြကို
ဆရာေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔ ဖ်ာတခ်ပ္ထဲ ယွU္တြဲ ထုိင္တာမ်ိဳး မၾကည့္ရက္ႏိုင္ဘူးေပါ့။ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကလည္း
သူတုိ႔ ေျပာတဲ့A တုိင္း လက္မခံရင္ A ခမ္းA နား လုပ္ခြင့္မေပးဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။

A ဒ
ဲ ီလို ႏွစ္ဖက္ တင္းမာေနခ်ိန္မွာ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက ေက်ာင္းသားေတြကို ဆုံးမရွာပါတယ္။ `ထုိင္ခြင့္
ေပးလုိက္ပါ ငါ့သားတုိ႔။ သူတုိ႔ ယွU္ၿပီး ထုိင္၀့ံရင္ ထုိင္ပါေစ´ တဲ့။

ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔ ေထာင္က်လာတဲ့ A ဒ
ဲ ီ ဘုန္ႀကီးေတြကလည္း ေၾကာက္ၾကပါတယ္။ ေထာင္A ာဏာပိုင္နဲ႔ A ာဏာပိုင္
လူဆုိးေတြ မသိေA ာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြဆီ တိတ္တဆိတ္လာၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔ ၾကမ္းတေျပးတည္း
ယွU္ၿပီး သူတုိ႔ မထုိင္၀့ံတဲ့A ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက A တင္းထုိင္ခိုင္းေနတာမို႔
ေၾကာက္တဲ့A တြက္ ထိုင္ရမွာမို႔ ခြင့္လႊတ္ပါမယ့္ A ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ၾကပါတယ္။ သေဘာထား
ႀကီးေတာ္မူၾကတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက ခြင့္လႊတ္ပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလိုနဲ႔ A ခမ္းA နားလုပ္ခ်ိန္လည္း က်ေရာ A ဒ
ဲ ီ ဘုန္းႀကီးေတြလည္း ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ ေဇာေခၽြးေတြျပန္၊
ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို ႐ို႐ိုေသေသ ကန္ေတာ့ၿပီး တုန္တုန္ယင္ယင္နဲ႔ ၀င္ထုိင္ၾကပါတယ္။
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို ေၾကာက္ၾကတာကိုး။

ဆရာေတာ္ႀကီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထူးထူးျခားျခား ေျပာစရာတခု ရိွပါေသးတယ္။ န၀တ စစ္A စိုးရက


ဆရာေတာ္ေတြကို A တင္းA ဓမၼ ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ထဲမွာ သဃၤန္း၀တ္ခြင့္ မျပဳတာရယ္၊ ရာဇ၀တ္သားေတြလို
ဆက္ဆံတာရယ္ကို တပည့္ ဒါယကာေတြက မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ၾကၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ
ေထာင္ကလြတ္လာေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ ထုံးစံA တုိင္း သိကၡာျပန္ထပ္ေပးၾကပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို သိကၡာထပ္ေပးတာ
တႀကိမ္လည္း မဟုတ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္လည္း မဟုတ္၊ တပတ္တႀကိမ္ A ပတ္တိုင္း ဒါယကာ တေယာက္ၿပီးတေယာက္
သိကၡာ ထပ္ေပးၾကတာပါ။

A ဒ
ဲ ီလို A ပတ္တုိင္း သိကၡာထပ္ေပးတာ က်ေနာ္တို႔ သိရသေလာက္ သာေကတ ဆရာေတာ္ဆိုရင္
တႏွစ္ေက်ာ္တဲ့A ထိ သိကၡာထပ္ေပးတဲ့ ဒါယကာေတြ မကုန္ေသးပါဘူး။ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက `ဒကာေတြ
ပင္ပန္းတယ္´ ဆုိၿပီး တားျမစ္ေတာ္မူေပမယ့္လည္း မရပါဘူး။ ဒါယကာေတြက `ဆရာေတာ္ေတြကို န၀တက
ေထာင္ထဲထည့္ၿပီး တႀကိမ္ပဲ သိကၡာခ်တာ။ တုိ႔က ဆရာေတာ္ေတြကို A ႀကိမ္ႀကိမ္ သိကၡာ ျပန္
ထပ္ေပးႏိုင္တယ္´ လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ေထာင္ကလြတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တခ်ိန္မွာ မဟာေဗာဓိ ဆရာေတာ္ဆီ က်ေနာ္ သြားေရာက္ ဖူးေတြ႔ပါတယ္။


ဆရာေတာ္ကို ေထာင္၀တ္စုံ A ေပၚေA ာက္ A ျဖဴနဲ႔ ေတြ႔ေနက် ဆုိေတာ့ A ခုလို သဃၤန္းနဲ႔ ေတြ႔ရေတာ့
က်ေနာ့္မွာ A ျမင္ဆန္းေနသလို တမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း က်ေနာ့္ခံစားခ်က္ကို
ရိပ္မိတယ္ ထင္ပါရဲ့။ ရယ္ေနတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးက သူ ေထာင္က ထြက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ေရးေနတဲ့
က်မ္းတက်မ္းရဲ့ စာမူကုိ က်ေနာ့္ကို ျပတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးဟာ စာေပပရိယတၱိ ျပန္႔ပြားေရးကို A င္မတန္
A ားထုတ္ေတာ္မူတာကလား။ ဆရာေတာ္ႀကီး ျပဳစုေရးသား စီရင္ခဲ့တဲ့ က်မ္းေတြ မနည္းပါဘူး။

က်ေနာ္ ျပန္ခါနီး Uီးခ် ႏႈတ္ဆက္ေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးက `ေထာင္ထဲက ေက်ာင္းသားေတြ ဘယ္လို


A ေျခA ေနရိွသလဲ၊ လြတ္လာသူေတြ ေနထိုင္ေကာင္းေရာ ရိွၾကရဲ့လား၊ ေနရ ထိုင္ရ A ဆင္ေျပၾကရဲ့လား´
စသျဖင့္ ပူပူပင္ပင္ ေမးေတာ္မူရွာပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ ဂ႐ုစိုက္ခဲ့တဲ့ A တြက္ ေက်ာင္းသားေတြကုိ
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

ေထာင္A ေၾကာင္း ျပန္ စU္းစားမိလို႔ ထင္ပါရဲ့။ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ့ မ်က္ႏွာဟာ ညိွဳးေနပါတယ္။

ေထာင္သင
ြ ္း A က်U္းခ်ခံေနရေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား
(တတိယပိုင္း)

တရက္၊ A မွတ္(၃)ေဆာင္မွာ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ A မိန္႔နဲ႔ ေထာင္လူဆိုးက သံဃာေတာ္ေတြကို ေခၚယူၿပီး


ေျမႀကီးေပၚမွာ တန္းစီ ေဆာင့္ေၾကာင့္ ထိုင္ခိုင္းထားပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီေနာက္ လူဆိုးက ဆရာေတာ္ႀကီးေတြေရွ႕၊
လက္သီးဆုပ္၊ မ်က္ႏွာေၾကာတင္းတင္းနဲ႔ ေခါက္တုံ႔ေခါက္ျပန္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း `ဘုန္းႀကီးေတြ ဘာေတြ ငါက
ဂ႐ုစိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ငါက လူသတ္မႈနဲ႔ ေထာင္က်လာတာ။ ေထာင္ထဲမာွ ေထာင္A ၀တ္A စားနဲ႔ ေနရရင္
ဘုန္းႀကီး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လူပဲ။ လူဆိုရင္ A လုပ္လုပ္ရမယ္´ လို႔ ေစာ္ကားေမာ္ကား ေျပာပါေတာ့တယ္။
ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကုိ ေပါက္တူး ေပါက္၊ ေျမဆြ၊ ေရထမ္း စတဲ့ ေတာင္ယာ A လုပ္ၾကမ္းေတြ လုပ္ခုိင္းေနတာပါ။

A ဒ
ဲ ီA ခ်ိန္မွာ သာေကတ ဆရာေတာ္က ခံလည္းခံျပင္း၊ စိတလ
္ ည္း ထိခိုက္သြားလို႔ ထင္ပါရဲ့၊
A သားတဆတ္ဆတ္တုန္ရင္း မ်က္ရည္၀ဲ၀န
ဲ ဲ႔ `ေA း၊ မင္းတုိ႔က ငါတုိ႔ကုိ လူလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး A ဒ
ဲ ီလို
စကားေျပာရင္ ငါတို႔ကလည္း ဘုန္းႀကီးစကား မေျပာဘူး။ လူစကား ေျပာမယ္။ မင္းတုိ႔ေကာင္ေတြကို
ေၾကာက္မယ္ မထင္နဲ႔။ မင္း လူသတ္သမား ျဖစ္သလို ငါတို႔ကလည္း A ဲဒါမ်ိဳးျဖစ္ဖုိ႔ ၀န္မေလးဘူးကြ´ လို႔ ထ
ေျပာပါေတာ့တယ္။ A ဒ
ဲ ီေတာ့မွ ေထာင္A ာဏာပိုင္တပည့္ လူသတ္သမား လူဆိုး ပါးစပ္ ပိတ္သြားပါေတာ့တယ္။
ေထာင္ထဲမွာ ငယ္ရြယ္တဲ့ စာသင္သား ရဟန္းပ်ိဳေတြက ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကို ၀တ္ႀကီး ၀တ္ငယ္
ေျခဆုပ္လက္နယ္ ျပဳၾကပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြကလည္း ရဟန္းပ်ိဳေတြကို ဆုံးမ ၾသ၀ါဒေပးၿပီး စာေပ
ပိဋကတ္ သင္ေပးၾကပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလို ေနရင္းက တခါမွာေတာ့ ရဟန္းပ်ိဳေတြထဲက ရြာမဆရာေတာ္ Uီးတိေလာကရဲ့ တပည့္လည္းျဖစ္၊ စာလည္း
A င္မတန္ေတာ္တဲ့ ရဟန္းပ်ိဳတပါးဟာ ေထာင္ထဲက ဆိုးဆုိး၀ါး၀ါး ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း A ျဖစ္A ပ်က္ေတြကုိ
ေန႔စU္လုိလို ျမင္ေနရေတာ့ စိတ္ကစU့္ကလ်ား ျဖစ္ စိတ္ေဖာက္စ ျပဳလာပါတယ္။ ၾကာလာရင္ A ေျခA ေန
ပုိဆိုးၿပီး ႐ူးသြပ္သြားမွာ စိုးရိမ္လို႔ A ဒ
ဲ ီ ရဟန္းပ်ိဳကို ျပင္ပေဆး႐ုံမွာ ေဆးကုသေပးဖုိ႔ ဆရာေတာ္ေတြက
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကုိ ေမတၱာ ရပ္ခံပါတယ္။ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ဆရာေတာ္ေတြရဲ့
ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ A ဒ
ဲ ီ ရဟန္းပ်ိဳေလးကုိ A ေဆာင္ကေန ေခၚထုတ္သြားၿပီး
ေထာင္ေဆး႐ုံ၀င္းထဲမွာ ရိွတဲ့ `A ႐ူးတိုက္´ မွာ လက္လြတ္စပယ္ သြား ထည့္ထားလုိက္ပါေတာ့တယ္။

စိတ္ ေနာက္႐ုံသာ ေနာက္စျပဳေသးတဲ့ A ဒ


ဲ ီ ရဟန္းပ်ိဳေလးဟာ A ႐ူးတိုက္က A ႐ူးရင့္မေတြနဲ႔ ေနလည္း
ေနလိုက္ရေရာ မၾကာပါဘူး။ သြကသ
္ ြက္လည္ေA ာင္ လုံး၀ ႐ူးသြပ္သြားပါေတာ့တယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြလည္း
ရဟန္းပ်ိဳေလးကို ႏွေမ်ာ႐ုံ၊ သူ႔A တြက္ ယူႀကဳံးမရ ျဖစ္႐ုံက လြဲလို႔ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

သာေကတ ဆရာေတာ္ႀကီး ေထာင္က လြတ္လာေတာ့ တပည့္ ဒကာ၊ ဒကာမေတြကုိ ေထာင္နဲ႔ပတ္သက္လို႔


ေၾကေၾကကြဲကြဲ ျပန္ေျပာတဲ့ စကားတခြန္း ရိွပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီစကားကေတာ့ `ငရဲေတာင္ ဒီေလာက္ ဆိုးမယ္
မထင္ပါဘူးကြာ´ တဲ့။ တပည့္ ဒကာဒကာမေတြ မ်က္ရည္ ၀ဲၾကရပါတယ္။

ေထာင္ထဲမွာ ထင္ရွားတဲ့ ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး တပါးကေတာ့ မဂၢင္ဆရာေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ေတာ္


(၇၀)ေက်ာ္၊ ေထာင္ရွစ္ႏွစ္ A က်ခံေနရသူပါ။ ဆရာေတာ္ဟာ ႏိုင္ငံA ေတာ္မ်ားမ်ား ေရာက္ဖူးၿပီး ဘာသာစကား
A မ်ိဳးမ်ိဳး တတ္ကၽြမ္းေတာ္မူပါတယ္။ A ိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ဘီေA ဘြဲ႔ ယူခဲ့ပါတယ္။ A ိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ေက်ာင္းတက္တုန္း
က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္နဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ A ိႏၵိယစာေရးဆရာႀကီး ရာဟုလာ သိကိစၥည္းနဲ႔
ခင္မင္ရင္းႏွီးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာဟုလာ သိကိစၥည္းA ေၾကာင္းေတြ ျပန္ေျပာျပတာ ေက်ာင္းသားေတြ
စိတ္၀င္စားစရာႀကီးပါ။ ဆရာေတာ္ဟာ A ိႏိၵယႏိုင္ငံကေန တိဘက္ကို ကုန္းေၾကာင္းေလွ်ာက္ၿပီး
တိဘက္ဗုဒၶဘာသာကို ႏွစ္A ေတာ္ၾကာ ေလ့လာခဲ့ပါေသးတယ္။

ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားေတြ ခ်U္ျခင္း A တက္ဆုံးက စာသင္ခ်င္ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္


ေထာင္က စာဖတ္ခြင့္ မေပးေတာ့ သမုိင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ A ဂၤလိပ္စာ စတဲ့ A ေၾကာင္းA ရာေတြကုိ
တတ္သိႏွံ႕စပ္သူေတြကို ခ်U္းကပ္ၿပီး ေမးစမ္း၊ မွတ္သား သင္ၾကားရပါတယ္။ ေထာင္က A ဲဒါမ်ိဳးကိုေတာင္
လက္မခံဘဲ `စာမသင္ရ´ ဆိုၿပီး A မိန္႔ ထုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပညာငတ္မြတ္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက
`ေျဗာင္´ မသင္ရရင္ `ခိုး´ သင္ပါတယ္။

မဂၢင္ဆရာေတာ္က A ဂၤလိပ္စာ A င္မတန္ ေကာင္းတာဆိုေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက စာသင္ေပးဖို႔ ၀ိုင္း


ေလွ်ာက္ထားၾကပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း ေက်ာင္းသားေတြကို က႐ုဏာသက္ေတာ္မူတာနဲ႔ `ပညာ
A ေမြေပးတာ ျမတ္တယ္´ ဆုိၿပီး A ဂၤလိပ္စာ သင္ေပးပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီကိစၥကို ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ မေက်မနပ္
ျဖစ္ၿပီး `ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ လူစုတယ္´ ဆိုတဲ့ မခိုင္မလုံ A ေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႕ တားျမစ္ပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ
လူဆိုးေတြ လက္ေ၀ွ႕ ခ်ိန္းထုိးၾကတာတုိ႔၊ ေလာင္းကစားၾကတာတို႔ က်ေတာ့ `လူစုတယ္´ ဆုိၿပီး မတားျမစ္ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ဆရာေတာ္က စာဆက္သင္ေပးတာပါပဲ။ `A ဂၤလိပ္စာလည္း နားလည္၊ တၿပိဳင္တည္းမွာ


ဘာသာေရးကိုလည္း ပိုသိ´ ဆုိၿပီး သင္ေပးတာမ်ိဳးပါ။ ဆရာေတာ္ သင္ေပးလုိက္လို႔ ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္နဲ႔
ဓမၼစၾကာ တရားေတာ္ကုိ A ဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ၊ ပါဠိ သုံးဘာသာနဲ႔ တတ္သြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ေထာင္ထဲမွာ
A မ်ားႀကီးပါ။

A ဒ
ဲ ီလို ေက်ာင္းသားေတြကုိ A ဂၤလိပ္စာ သင္ေပးရေကာင္းလားဆုိၿပီး ေထာင္ထဲမွာ မဂၢင္ဆရာေတာ္ ခဏခဏ
တိုက္ပိတ္ခံရပါတယ္။ တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္က ျပန္လြတ္လာရင္ ဆရာေတာ္က စာ ဆက္သင္တာပါပဲ။
ဆရာေတာ္ေျပာတဲ့ ရဲ၀့ံျပတ္သားတဲ့ စကားတခြန္း ရိွပါတယ္။ `ငါ့ကို ေက်ာင္းသားေတြ စာသင္ေပးလို႔
တိုက္ပိတ္ရင္၊ တိုက္ထဲမွာ စာဆက္သင္မယ္´ ဆိုတဲ့ စကားပါ။ ေထာင္ထဲမွာ ျပႆနာ ရွာလြန္းလုိ႔ ဆုိၿပီး
A င္းစိန္ေထာင္ကေန သရက္ေထာင္ကို က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားတရာ၊ A ေျပာင္းခံရေတာ့
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ဆရာေတာ္ကိုလည္း `ခ်န္´ မထားပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႕A တူ ေထာင္
ေျပာင္းလိုက္ပါတယ္။

မဂၢင္ဆရာေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ A ျဖစ္A ပ်က္တခု မွတ္မိပါေသးတယ္။

သရက္ေထာင္ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း က်ေနာ္နဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားရွစ္Uီးကို A ေၾကာင္းျပခ်က္ မရိွဘဲ၊


ေထာင္A ာဏာပိုင္ ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္တယ္လုိ႔ စြဲခ်က္တင္ၿပီး ေဒါက္ေျခက်င္းခတ္၊ တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္
ေပးလိုက္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလိုနဲ႔ သရက္ေထာင္၊ A မွတ္(၃)တိုက္မွာ က်ေနာ္တုိ႔ တိုက္ပိတ္ခံေနရပါတယ္။

သိပ္ မၾကာပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ တုိက္ကို တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္နဲ႔ ေနာက္ထပ္ A က်U္းသားတUီး ေရာက္လာပါတယ္။


တျခားသူ မဟုတ္ပါဘူး။ မဂၢင္ဆရာေတာ္ႀကီးပါ။ ထုံးစံA တုိင္း `ေက်ာင္းသားေတြကုိ စာသင္ေပးမႈ´ နဲ႔
ဆရာေတာ္ကို တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ ေပးလိုက္တာပါ။ A ဒ
ဲ ီလိုနဲ႔ A မွတ္(၃)တိုက္မွာ တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ ခံေနရတုန္း
တေန႔မွာ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက က်ေနာ္တုိ႔ကို A ျပစ္မရိွ A ျပစ္ရွာၿပီး ပက္ပက္စက္စက္ ထုတ္ ႐ိုက္ပါတယ္။
A ဓိက A ေၾကာင္းရင္းကေတာ့ `ႏိုင္ငံေရးသမား ေက်ာင္းသားေကာင္ေတြ မာနႀကီးတယ္´ ဆိုတဲ့
မလိုမုန္းထားမႈနဲ႔ပါ။ ႐ိုက္တာကလည္း ေထာင္၀ါဒါေတြ A ုပ္စုလိုက္ လက္လြတ္စပယ္ ၀ိုင္း႐ိုက္တာပါ။ တခ်ိဳ႕ဆုိ
ေနာက္ပုိင္းမွာ ေဆး A ေတာ္ကုယူရပါတယ္။ (ဒီA ေၾကာင္း ေနာက္ပုိင္းမွာ ေဖာ္ျပပါမယ္)။

A ဒ
ဲ ီA ခ်ိန္ A သက္(၇၀)ေက်ာ္ ရိွၿပီျဖစ္တဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးကိုပါ ခ်န္မထားဘဲ ဘာမဆိုင္ ညာမဆုိင္ ႐ိုက္ပါတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြက ကုိယ္တုိင္ A ႐ိုက္ခံေနရတဲ့ ၾကားထဲက မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ၿပီး `ခင္ဗ်ားတုိ႔
မိုက္႐ိုင္းလွခ်ည္လား၊ ဗုဒၶဘာသာေတြ မဟုတ္ၾကဘူးလား၊ A ဲဒါ ဆရာေတာ္ႀကီးကြ´ လို႔ ၀ိုင္းေA ာ္ၾကပါတယ္။
ဆရာေတာ္ကေတာ့ A ဒ
ဲ ီလုိ ေA ာ္လို႔ ေက်ာင္းသားေတြ ပို A ႐ိုက္ခံရမွာကို စိုးရိမ္ၿပီး `ငါ့သားတို႔၊ မေျပာၾကနဲ႔၊
သူတို႔ ႐ိုက္ခ်င္ရင္ ႐ိုက္ပါေစ´ လို႔ ေက်ာင္းသားေတြကို တားေတာ္မူပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီေနာက္ ႐ိုက္တာႏွက္တာကို
မညည္းမညဴ သည္းခံေတာ္မူရွာပါတယ္။
က်ေနာ္ မွတ္မိသေလာက္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလက A င္းစိန္ေထာင္မွာ တိုက္ဆႏၵျပပြဲ ျဖစ္တုန္းကလည္း
A မွတ္(၄)တိုက္က သံဃာေတာ္ႏွစ္ပါး (A ဒ
ဲ ီတုန္းက သဃၤန္း၀တ္လ်က္နဲ႔ႀကီးပါ) ကို သတိလစ္ေA ာင္
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ထုတ္ ႐ိုက္ပါေသးတယ္။

ပိဋကတ္သုံးပုံ A ာဂုံေဆာင္ ဆရာေတာ္ႀကီး Uီးသုမဂၤလကိုေတာင္ န၀တ စစ္A စိုးရက မိုက္မိုက္႐ုိင္း႐ုိင္း


A လုပ္ၾကမ္း ရဲဘက္စခန္း ပို႔ခဲ့ေသးတာပါ။ မပို႔ခင္ မိမိသေဘာန႔ဲ မိမိ ရဟန္းဘ၀ကို စြန္႔ၿပီး လူထြက္ေၾကာင္း
စာတေစာင္ကုိ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ေရးလာၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးကို A တင္း လက္မွတ္ထုိးခိုင္းပါတယ္။

ဆရာေတာ္ႀကီးက `A သက္သာ A ေသခံမယ္။ ရဟန္းဘ၀ေတာ့ ငါ မစြန္႔ဘူး´ ဆုိၿပီး လက္မွတ္မထိုးဘဲ


တင္းခံေတာ္မူမွ န၀တ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ လက္ေလွ်ာ့သြားခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားမ်ား
(ပထမပိုင္း)
ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားနဲ႔ ရာဇ၀တ္A က်U္းသား ဆက္ဆံေရး

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တုန္းက A င္းစိန္ေထာင္ တေထာင္ထဲမွာတင္ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား စုစုေပါင္း ႏွစ္ေထာင္နီးပါး


ရိွပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေထာင္ေပါင္း (၄၀)နီးပါးရိွေတာ့ A ဒ
ဲ ီေထာင္ေတြက ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကုိပါ
ေပါင္းလိုက္ရင္ စုစုေပါင္း ငါးေထာင္A ထက္မွာ ရိွလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကပါတယ္။

န၀တA စိုးရက ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကုိ `ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ မဟုတ္ဘူး။


ရာဇ၀တ္A က်U္းသားေတြ´ လို႔ မ်က္စိမွိတ္ ဇြတ္A တင္း ျငင္းဆန္ေနေပမယ့္ ေထာင္ထဲမွာက်ျပန္ေတာ့လည္း
ရာဇ၀တ္A က်U္းသားေတြလို သေဘာမထားျပန္ပါဘူး။ ေထာင္ထဲမွာေတာ့ ရာဇ၀တ္A က်U္းသားေတြက
န၀တလို မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကို `ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ´ လို႔ပဲ ႐ိုး႐ုိးရွင္းရွင္း
သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ေလးေလးစားစားလည္း ဆက္ဆံၿပီး ကူညီလည္း ကူညီၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္
A က်U္းသားေတြက န၀တထက္စာရင္ ပုိ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ၿပီး ပုိၿပီးလည္း A ေတြးA ေခၚ ရွင္းလင္းပုံရတယ္လုိ႔
ေျပာရမလားပဲ။

တကယ္ေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ ႏိႈင္းယွU္ၾကည့္ရင္ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြက ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြထက္


ပိုလြတလ
္ ပ္ၿပီး ပိုၿပီးေတာ့လည္း A ခြင့္A ေရး ရပါတယ္။ (A ဒ
ဲ ီA ေၾကာင္းေတြကုိ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဖာ္ျပပါမယ္)။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြက တခါတုန္းက `ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြလို႔ သတ္မွတ္တယ္ဆိုရင္


က်ေနာ္တုိ႔ကို ရာဇ၀တ္A က်U္းသား A ခြင့္A ေရးေပးပါ´ လို႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကုိ ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ A က်ပ္႐ုိက္သြားၿပီး ေနာက္ဆုံးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားလည္း မဟုတ္၊
ရာဇ၀တ္A က်U္းသားလည္း မဟုတ္၊ `သီးသန္႔ A က်U္းသား´ လို႔ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ ဘာမွန္းမသိတဲ့ နာမည္တခု
ေပးၿပီး ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြနဲ႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျပန္ပါတယ္။

A င္းစိန္ေထာင္မွာ တိုက္(၆)တိုက္မွာ သီးျခားခြဲေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား ငါးရာေလာက္က လြလ


ဲ ုိ႔ က်န္တဲ့
ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြဟာ A ေဆာင္ေတြမွာ ရာဇ၀တ္A က်U္းသားေတြနဲ႔ ေရာၿပီး A တူတူ ေနၾကရတာပါ။
ကြဲျပားျခားနားခ်က္ေတြ A မ်ားႀကီး ရိွေနေပမယ့္ ရာဇ၀တ္A က်U္းသားေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကို
ေလးေလးစားစား ရိွၾကပါတယ္။

သူတို႔ ေလးစားၾကတဲ့ A ေၾကာင္းရင္းေတြကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ပထမA ခ်က္က သူတို႔


ရာဇ၀တ္A က်U္းသားေတြဟာ မ်ားေသာA ားျဖင့္ ကုိယ့္A က်ိဳး စီးပြားA တြက္ တရားUပေဒကို
ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္လို႔ ေထာင္က်လာတာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကေတာ့ သူတို႔နဲ႔ မတူဘဲ
A မ်ားျပည္သူရဲ့ A က်ိဳးစီးပြားA တြက္ ကုိယ့္A က်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ကုိယ့္ဘ၀ကို A ပ်က္ခံ၊ A နစ္နာခံၿပီး
ေထာင္ထဲေရာက္လာၾကတာလို႔ သူတို႔က သတ္မွတ္ ယူဆထားၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယA ခ်က္က ရာဇ၀တ္A က်U္းသားေတြရဲ့ ပင္ကုိယ္သေဘာမွာ A ႐ိုက္ႏွက္ခံ၊ A ညွU္းဆဲခံရသူ၊


ခံရဲသူေတြကုိ သူရဲေကာင္းေတြA ျဖစ္ A ထင္ႀကီး ေလးစားတတ္တဲ့ ညU္ ရိွပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြဟာ ေထာက္လွမ္းေရး A ဆင့္ဆင့္မွာ A ညွU္းဆဲခံခဲ့ရ႐ုံမက ေထာင္ထဲမွာလည္း


ထစ္ခနဲဆုိရင္ A ႐ိုက္ႏွက္ A ညွU္းဆဲ ခံေနၾကရ ဆိုေတာ့ သူတို႔က A ဒ
ဲ ီ ခံႏိုင္ရည္ကို A ထင္ၾကီးၾကပါတယ္။
ရာဇ၀တ္A က်U္းသားေတြက ေထာက္လွမ္းေရးဆိုရင္ သူတို႔ `ေၾကာက္လွခ်ည္ရဲ့´ ဆိုတဲ့
ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြထက္ေတာင္ ပုိၿပီး ေၾကာက္ၾကတာကလား။

တတိယA ခ်က္ကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ A ႐ိုက္ႏွက္ A ညွU္းပန္းခံရမယ့္ A ႏၱရာယ္ ရိွေနတဲ့ၾကားက ႏိုင္ငံေရး


A က်U္းသားေတြဟာ မေၾကာက္မလန္႔ A ႐ိုက္ႏွက္၊ A ညွU္းဆဲ ခံၿပီး မတရားမႈကို ကန္႔ကက
ြ ္၊ ဆန္႔က်င္တတ္လို႔
ျဖစ္ပါတယ္။ ရာဇ၀တ္A က်U္းသား ဆုိတာက ႐ိုး႐ိုး ေထာင္A ရာရိွကေလးကိုေတာင္ စကားေျပာရဲဖုိ႔ ေ၀းလို႔၊
သူတို႔ေရွ႕ ရပ္ေနရင္ေတာင္ တုန္ေနၾကတာကလား။ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကေတာ့ ေထာင္Uပေဒ မွားရင္
မွားတယ္၊ ကိုယ္ ဘာ နစ္နာရင္ နစ္နာတယ္လို႔ သာမန္ ေထာင္A ရာရိွေလာက္ကို မေျပာနဲ႔၊ ေထာင္ပုိင္၊
ညႊန္ခ်ဳပ္က A စ ေျပာရဲၾကတယ္ မဟုတ္လား။

စတုတၳA ခ်က္က ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ A ခ်င္းခ်င္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္တတ္ၾကတာ၊ တေယာက္


ဒုကၡေရာက္ရင္ တေယာက္က ပစ္မထားဘဲ ကူညီတတ္တာ၊ တေယာက္ထိရင္ တေယာက္ မခံတတ္တာ၊
စားစရာရိွရင္ တေယာက္ထဲ မစားဘဲ ရိွA တူ မရိွA တူ ေ၀မွ်စားတတ္တာ၊ A ႏွိမ္ခံ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသား
မ်က္ႏွာမြဲေတြကုိ A စားA စာ၊ A ၀တ္A စား၊ ေဆး၀ါးက A စ ေပးကမ္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္တတ္တာေတြကိုပါ။

သူတို႔ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြက်ေတာ့ A ဲဒီလို စိတ္မ်ိဳး မရိွၾကဘဲ ကုိယ္ျဖစ္ကိုယ္ခံ၊ ဘယ္သူေသေသ


ငေတမာ ၿပီးေရာဆိုတဲ့ စိတ္ထားက A နည္းနဲ႔ A မ်ား ရိွၾကတာ မဟုတ္လား။

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကုိ သူတုိ႔ A ေလးစားဆုံး ျဖစ္ရတဲ့ ပUၥမA ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး


A က်U္းသားေတြဟာ ေထာင္ထဲမွာ A ခြင့္A ေရးကို ရရင္ ရသလို မယူတတ္ၾကတာကိုပါ။ `ေထာင္ထဲမွာ
A ခြင့္A ေရး ရဖို႔A တြက္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို လာဘ္မေပးဘူး။ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြရဲ့ မ်က္ႏွာသာ
A ေပးခံရဖုိ႔ သူလို ကုိယ္လို ဘ၀တူ A က်U္းသားေတြကို ခုတုံး မလုပ္ဘူး။ မရင္းဘူး။ မစေတးဘူး။ ၿပီးေတာ့
A က်U္းသား A ခ်င္းခ်င္း A ႏိုင္က်င့္ ႏွိပ္စက္တဲ့ A လုပ္ကို လုပ္ရတဲ့ ေထာင္A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွာ ၀င္မလုပ္ဘူး´
စတဲ့ A ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြဟာ ေထာင္ကို လာဘ္ေပးၿပီး A ခြင့္A ေရး ယူမယ္ဆိုရင္ A ယူႏုိင္ဆုံး
ျဖစ္တာကို ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကေရာ၊ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြကပါ သိၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကုိ A ဒ
ဲ ီလို ေလးစားေပမယ့္ သူတို႔ေလးစားတာကို ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြက
ေပၚေပၚလြင္လြင္ မျပရဲဘဲ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ မသိေA ာင္ ခိုး၀ွက္ၿပီးေတာ့သာ ျပၾကပါတယ္။
A ေၾကာင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကို A ဒ
ဲ ီလို ေလးစားတာမ်ိဳးကို ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြက
မႀကိဳက္ၾကလို႔ပါ။

ေလးစားတာကို မေျပာနဲ႔၊ ႐ိုး႐ုိးသားသား ခင္မင္ရင္းႏွီးတာမိ်ဳးကိုေတာင္ ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြက လက္မခံႏိုင္


ျဖစ္ေနပါတယ္။ `ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြနဲ႔ A ေပါင္းA သင္း မလုပ္ရ၊ စကား မေျပာရ၊ ထမင္း A တူ မစားရ´
လို႔ေတာင္ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြကုိ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ေျဗာင္တမ်ိဳး၊ သြယ္၀ိုက္ၿပီးေတာ့ တနည္း
ပိတ္ပင္ထားၾကတာပါ။ A ဒ
ဲ ီလို ပိတ္ပင္တာကို မလိုက္နာရင္ တိုက္႐ိုက္ေတာ့ A ေရးမယူပါဘူး။ ဒါေပမယ့္
ေထာင္ထဲမွာက တိုက္႐ိုက္ A ေရးယူလုိ႔ မရတဲ့ ကိစၥေတြဆုိရင္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက သြယ္၀ိုက္
A ေရးယူတာမ်ိဳး၊ တမင္လုပ္ႀကံ A မႈဆင္ A ေရးယူတာမ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ ေတးထားမွတ္ထားၿပီး သူတုိ႔ `ခြင္´
၀င္လာတဲ့ A ခ်ိန္၊ A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသား A ျပစ္တခုခု က်ဴးလြန္လာတဲ့ A ခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာ ပုိပိုသာသာ ပုံႀကီးခဲ်႕
A ျပစ္ေပး A ေရးယူတာမ်ိဳး၊ ရက္ရက္စက္စက္ ႐ိုက္ႏွက္ A ေရးယူတာမ်ိဳးေတြက ေထာင္ထဲမွာ
A မ်ားသားဆိုေတာ့ A ဲဒါမ်ိဳးေတြ ေတြးေၾကာက္ၿပီး ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကုိ
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ ေရွ႕မွာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ခပ္ေရွာင္ေရွာင္ ေနၾကတာ မ်ားပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားမ်ား (ဒုတိယပိုင္း)


ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားနဲ႔ ေထာင္A ာဏာပုိင္ ေထာင္လူဆိုးတို႔ ဆက္ဆံေရး

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကုိ A ဒ
ဲ ီလို ေလးစားခ်စ္ခင္တဲ့ A ထဲမွာ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ လက္သပ္ေမြးထားၿပီး
A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ေရာက္ေနတဲ့ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြေတာ့ မပါပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြဟာ
ေထာင္ထဲမွာ မတရားတာေတြ ေတြ႔ရင္၊ လူဆိုးေတြက ႐ိုး႐ိုး မ်က္ႏွာမြဲ A က်U္းသားေတြကို ႏွိပ္စက္
ညွU္းပန္းေနတာ ေတြ႔ရင္ A နည္းဆုံး ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညွစ္ေနတာမ်ိဴးကA စ ေတြ႔ရင္ ကန္႔ကြက္တတ္၊
တုိင္တန္းတတ္ပါတယ္။ A ုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ေရာက္ေနတဲ့ ရာဇ၀တ္A က်U္းသား လူဆိုးေတြက
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး မတရားမႈ၊ ညွU္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြ ေထာင္ထဲမွာ လုပ္ေနၾက ဆုိေတာ့ ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားေတြဟာ သူတို႔A တြက္ `A ေႏွာက္A ယွက္´ `ခလုတ္ကန္သင္း´ `A ႏၱရာယ္´ လို႔ သတ္မွတ္
ယူဆၾကတာပါ။

A ဒ
ဲ ီA ေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကို မႀကိဳက္ၾကဘဲ `ေထာင္တြင္းမွာ
မလိုလားA ပ္သူေတြ´ A ျဖစ္ ရွဳျမင္ၾကတာပါ။ (သူတုိ႔ A က်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္တာကိုး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က
လူနည္းစု ျဖစ္ပါတယ္)။

ဒါ့A ျပင္ သူတုိ႔ဟာ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြA ၾကား `A ထင္A ျမင္ လြဲမွားမႈေတြ´
ျဖစ္လာေA ာင္၊ မုန္းတီးလာေA ာင္၊ ပဋိပကၡေတြ တုိးပြားလာေA ာင္လည္း လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။
လုပ္နည္းကေတာ့ `ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ ဆူပူဖုိ႔ ႀကံစည္ေနတယ္´ `ေထာင္ A ာဏာပိုင္
ဆန္႕က်င္ေရးလုပ္ဖုိ႔ တုိင္ပင္ေနၾကတယ္´ `ေထာင္A ျပင္နဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဆက္သြယ္ၿပီး သတင္းေတြ ပို႔ေနတယ္´
`ဘယ္ ေထာင္ A ရာရိွကို တုိင္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္´ စသျဖင့္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို သတင္းေတြ သြားပို႔
တုိင္ၾကားတာမ်ိဳးပါ။

တခါတခါလည္း ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြမွာ မလြဲသာ မေရွာင္သာ A ဒ


ဲ ီလို လုပ္ဖို႔ A စီA စU္ေတြ
ရိွတတ္ပါတယ္။ ဒါကို တနည္းနည္းနဲ႔ ေထာင္လူဆိုးေတြ သိသြားတဲ့ A ခါမ်ိဳးေတြမွာ A ာဏာပုိင္ေတြကုိ သြားၿပီး
သတင္းေပးပို႔တတ္ပါတယ္။ တခါတခါက်ေတာ့လည္း A ဒ
ဲ ီလို သတင္းမ်ိဳးေတြကုိ လုပ္ႀကံ သြားပို႔တတ္ပါတယ္။
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကလည္း A ဒ
ဲ ီလို သတင္းမ်ိဳးဆိုရင္ ယုံခ်င္ခ်င္ဆိုေတာ့ ေထာင္လူဆိုးေတြ A ဒ
ဲ ီလို
လုပ္တာ မဆန္းပါဘူး။ လူဆိုးေတြ A ဒ
ဲ ီလို သတင္းေပးပို႔ၾကရာမွာ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ သုံးခ်က္ ရိွပါတယ္။

ပထမ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို ထိခိုက္နစ္နာေစမယ့္ သတင္းမ်ိဳး သူတို႔ ႀကိဳတင္ေပးႏိုင္ျခင္း


A ားျဖင့္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ မ်က္ႏာွ သာေပးတာ၊ ယံုၾကည္တာ ခံရဖုိ႔ပါ။

ဒုတိယ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ မေျပလည္ေA ာင္


ပဋိပကၡေတြ ဖန္တီးေပးဖုိ႔ပါ။

A ဒ
ဲ ီလို ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ မေျပလည္တဲ့A ခါ ေထာင္လူဆိုးေတြA ေနနဲ႔ သူတုိ႔
လုပ္ခ်င္တာေတြ လုပ္ခြင့္ကုိ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ပုိေပးလာတတ္လို႔နဲ႕ သူတုိ႔ရဲ့ လုပ္ရပ္A မွားေတြ Uပေဒ
ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈေတြကုိ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက သိပ္ ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့လုိ႔ မသိခ်င္ေယာင္
ေဆာင္ေပးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

တတိယ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြက မတရားမႈကို သည္းမခံတတ္ဘဲ


ဆန္႕က်င္ကန္႔ကြက္တတ္ေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ မတရားတတ္တဲ့၊ A က်U္းသားA ခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္
ညွU္းပန္းတတ္တဲ့ ေထာင္လူဆိုးေတြက သူတုိ႔ A က်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစတယ္ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားေတြကုိ ေတးမွတ္ထားၿပီး လက္စားေခ်တဲ့ A ေနနဲ႔ ထိခိုက္နစ္နာသြားေA ာင္ ႀကံစည္
လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

A ခု ေဖာ္ျပခဲ့တာေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြA ေပၚ ႐ုိး႐ိုးA က်U္းသားေတြနဲ႔ မတူတဲ့


ေထာင္လူဆိုးေတြရဲ့ သေဘာထား ျဖစ္ပါတယ္။

ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြA ေပၚ ထားတဲ့ သေဘာထားကေတာ့ ႏွစ္ရပ္ ရိွပါတယ္။

ပထမသေဘာထားကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကုိ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက မုန္းတီးၿပီး


မလိုလားA ပ္သူေတြ A ျဖစ္ သေဘာထားတာပါ။ ဒါကလည္း A ေၾကာင္း ရိွပါတယ္။

UပေဒA ရ ခြင့္ျပဳထားၿပီး A က်U္းသားေတြ တရားသျဖင့္ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ A ခြင့္A ေရးေတြကို A ာဏာပိုင္ေတြ


လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားတဲ့ ၾကားထဲက A ဒ
ဲ ီ A ခြင့္A ေရးေတြကို ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြက A နည္းနဲ႔ A မ်ား
သိၾကပါတယ္။ သိေA ာင္လည္း ႀကိဳးပမ္း ေလ့လာၾကပါတယ္။ ဒီလို သိတာမ်ိဳးကို ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက
မႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြက A ဒ
ဲ ီလို သိ႐ုံမက A ဒ
ဲ ီA ခြင့္A ေရးေတြကို တရားသျဖင့္
ရ႐ိွေရးA တြက္ ေတာင္းဆိုတတ္သလို၊ A ဒ
ဲ ီ A ခြင့္A ေရးေတြကို ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက
ေဖာက္ဖ်က္လာရင္လည္း ျငိမ္ မခံတတ္ၾကပါဘူး။

ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြဟာ ဘ၀တူ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားတေယာက္ ထိခိုကရ


္ င္ မခံတတ္ဘဲ
လက္သည္းဆိတ္ လက္ထိပ္နာ ဆုိသလို ကုိယ္နဲ႔ သိသိ၊ မသိသိ ထိခိုက္သူဘက္က ရပ္ၾက၊ ၀ိုင္း၀န္းၾက၊
A ေရးဆိုၾက၊ A နာခံ တုိက္ပြဲ၀င္တတ္ၾကပါတယ္။ ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီတတ္ၾကပါတယ္။ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ
A မုန္းဆုံးက A ဒ
ဲ ီ A ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေထာင္ထဲမွာ `ငါ´ ပဲ ရိွတယ္။ `ငါတုိ႔´ ဆိုတာ မရိွဘူး လို႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။

သေဘာက ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ စကားေျပာရာမွာ A က်U္းသားတUီးက `က်ေနာ္´ လို႔သာ


သုံးႏႈန္းရပါတယ္။ `က်ေနာ္တုိ႔´ ဆိုတဲ့ A မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳတဲ့ A သုံးA ႏႈန္း ဗဟု၀ု၀္ မသုံးရပါဘူး။
ေထာင္ထဲမွာက လူေတြကို တUီးခ်င္း ေသြးခြဲA ုပ္ခ်ဳပ္တာဆိုေတာ့ A မ်ားA တြက္ A နစ္နာခံၿပီး ေျပာတတ္၊
လုပ္တတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကုိ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ ဘယ္လိုလားၾကပါ့မလဲ။

ႏုိင္ငံေရး A က်U္းသားေတြA ေပၚ ေထာင္A ာဏာပိုင္ရဲ့ ဒုတိယ သေဘာထားကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး


A က်U္းသားဆိုတာ သူပုန္ေတြ၊ ရန္သူေတြ A ုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ A စိုးရက မလိုလားသူေတြလို႔ သတ္မွတ္ ယူဆထားတဲ့
A တြက္ မ်က္ႏွာသာA ေပးခံခ်င္တဲ့ ေA ာက္လက္ ငယ္သားေတြ ထုံးစံA တိုင္း A ုပ္ခ်ဳပ္သူ A စိုးရA ႀကိဳက္
ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကုိ A ခြင့္A ေရးရရင္ ရသလို ဖိႏိွပ္ေပးရမယ္။ ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္ေပးရမယ္၊ ဒါမွ
A စိုးရဆီက A ခြင့္A ေရး ရမယ္။ ရာထူးတက္မယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာထားပါ။ A ဒ
ဲ ီလို ျဖစ္ေA ာင္လည္း A စိုးရက
ပုံသြင္း နားသြင္းထားတယ္ မဟုတ္လား။

ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြရဲ့ A ႐ိုးစြဲေနတဲ့ A ဒ


ဲ ီ သေဘာထား ႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ပဲ ေထာင္တြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားေတြကို Uပေဒလက္လြတ္ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ႏွိပ္စက္ ညွU္းပန္းမႈ၊ ျပႆနာမရိွ ျပႆနာရွာမႈေတြ ဆုိး၀ါး
ျပင္းထန္ေနရတာပါ။

A ဒ
ဲ လ
ီ ိုနဲ႕ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကုိ `မလိုလားA ပ္သူေတြ´ `ဒုကၡေပးမယ့္ လူေတြ´ `ျပႆနာရွာသူေတြ´
A ျဖစ္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက A ၿမဲတမ္း သံသယပြားေနတာမို႔ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြရဲ့ A ႐ိုးသားဆုံး၊
A သန္႕ရွင္းဆုံး ေတာင္းဆုိခ်က္၊ ေမတၱာ ရပ္ခံခ်က္၊ A ႀကံျပဳခ်က္ေတြကုိေတာင္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ၊ သို႔မဟုတ္
ေထာင္A ာဏာပိုင္ ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ရပ္ေတြ A ျဖစ္ ဇြတ္တရြတ္ သတ္မွတ္ ယူဆၾကပါေတာ့တယ္။ A ဒ
ဲ ီ
သေဘာထားေတြရဲ့ A က်ိဳးဆက္A ျဖစ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ ညွU္းပန္း
ႏွိပ္စက္မႈေတြ ေထာင္ထဲမွာ ၀မ္းနည္းစရာ ျဖစ္လာရေတာ့တာပါ။

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားမ်ား (တတိယပိုင္း)


ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားနဲ႔ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသား ဆက္ဆံေရး
ေထာင္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရး A က်U္းသားေတြနဲ႔ ရာဇ၀တ္A က်U္းသားေတြကို A တူတူ ေရာထားတဲ့ ကိစၥမွာ
ျပႆနာေတြ ရိွပါတယ္။ ဒါကလည္း A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသား ႏွစ္မ်ိဳးမွာ ႀကီးမားတဲ့ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ေတြ A မ်ားႀကီး
ရိွလုိ႔ပါ။

က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈနဲ႕ သေဘာသဘာ၀A ရ A မ်ိဳးA စားခြဲရင္ ေထာင္ထဲမွာ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသား


A ဓိကA ားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳး ရိွပါတယ္။

တမ်ိဳးကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျဖစ္ေစ၊ ရည္ခ်က္မဲ့ ျဖစ္ေစ တႀကိမ္တခါ Uပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မိလို႔ ေထာင္က်သူေတြ၊


စိတ္လိုက္မာန္ပါ လုပ္ေဆာင္ခဲ့လို႔ ေထာင္က်သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တမ်ိဳးကေတာ့ မေကာင္းမႈ၊ ဒုစ႐ိုက္နဲ႕
A သက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းေနသူ လူဆိုးေတြပါပဲ။ ေထာင္ကို A ိမ္လုိ သေဘာထားၿပီး ၀င္လိုက္ ထြက္လိုက္
လုပ္ေနၾကသူေတြ၊ ဒါ့A ျပင္ သူတို႔ထဲက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေထာင္စကားA ရ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေထာင္ကို
`ရင္း´ ၿပီး စီးပြားရွာေနၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာင္ကေန A ျပင္က မိသားစုကို ပုိက္ဆံ ေထာက္ပ့ံေနတဲ့
လူဆိုးေတြ A မ်ားႀကီးပါပဲ။

တခု ထူးဆန္းတာက A ဒ
ဲ ီ ဒုတိယ A မ်ိဳးA စား လူဆိုးေတြက သူတို႔ကုိ `လူဆိုးေတြ´ လို႔ ေခၚလို႔ စိတ္မဆိုးဘဲ
(စိတ္မဆိုးတဲ့ A ျပင္ ဂုဏ္ေတာင္ ယူပါေသးတယ္) သူတို႔ကုိ `လူမိုက္ေတြ´ လို႔ ေခၚမွသာ စိတ္ဆိုးၾကတာပါ။
လူမိုက္ လို႔ ေခၚတာက သူတုိ႔ကို ႏွိမ္ခ် ေခၚတာ၊ ေစာ္ကားတာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

သူတို႔ သတ္မွတ္ခ်က္A ရ ဆုိရင္ ဆိုးျခင္းA ားျဖင့္ ၀င္ေငြရေA ာင္ ရွာႏိုင္သူေတြဟာ လူဆိုးျဖစ္ၿပီး


(ဂုဏ္သိကၡာလည္း ရိွၿပီး) ၀င္ေငြမရဘဲ ဆိုးတဲ့ လူေတြဟာ လူဆိုး မဟုတ္ဘဲ လူမိုက္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ေထာင္ထဲမွာ A ဒ
ဲ ီလို လူဆိုးေတြကို `ဗိုလ္´ လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။

လူဆိုးမွာေတာင္ ႏွစ္မ်ိဳး ထပ္ကြဲပါေသးတယ္။ A ထက္ဂိုဏ္လူဆိုးနဲ႔ ေA ာက္ဂိုဏ္း လူဆိုး ဆုိၿပီး


A ဆင့္ခြဲထားတာပါ။

ေA ာက္ဂိုဏ္း လူဆုိးမွာ သူခိုး၊ ခါးပိုက္ႏိႈက္၊ ဓားျပေတြ ပါ၀င္ၿပီး A ထက္ဂိုဏ္း လူဆိုးဆိုတာကေတာ့


စားေသာက္ဆုိင္ေတြ၊ ဘိန္းခန္း၊ ကေစာ္ခန္းေတြ၊ ေA ာက္ဂိုဏ္း လူဆိုးေတြA ေပၚ ဆက္ေၾကး ေကာက္စားတဲ့
ထိပ္တန္း လူဆိုးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့A ျပင္ လူဆိုးေတြက ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွာ သူ႔ၿမိဳ႔နယ္နဲ႔သူ ၿမိဳ႔စား၊ရြာစားေတြလို A ပုိင္စား ထားၾကပါတယ္။ Uပမာ၊


လိႈင္စား၊ A လုံစား၊ Uကၠလာစားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တေယာက္နယ္ကို တျခားတေယာက္က A သိA မွတ္ ျပဳရၿပီး
၀င္ေရာက္ မစြက္ဖက္ရပါဘူး။ A ဒ
ဲ ီလို နယ္ပယ္တခုကို A ပုိင္စားႏိုင္ဖုိ႔က လူဆုးိ ေတြA ခ်င္းခ်င္း
ရက္ရက္စက္စက္ `ဗိုလ္လုပြဲေတြ´ လုပ္ၾကရပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာလဲ A ဒ
ဲ ီလို ဗိုလ္လုပြဲေတြ ရိွပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ A ဒ
ဲ ီလူဆိုးေတြဟာ သူတို႔ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြေၾကာင့္ ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနၾကရၿပီး
ေထာင္ထဲေရာက္ေတာ့လည္း ေထာင္ထဲမွာ ရာဇ၀တ္မႈေတြ ထပ္မံ က်ဴးလြန္ေနၾကတဲ့A ျပင္ ေထာင္A ျပင္မွာပါ
သူတုိ႔ A ဆက္A သြယေ
္ တြက တဆင့္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေနသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ေထာင္တြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ကိစၥA ေၾကာင္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးတဲ့ ပဲခူးက ဓားျပႀကီး Uီးစန္းလြင္ဆုိရင္ သူ
ေထာင္က်ေနတဲ့ A ခ်ိန္မွာ A ျပင္က သူ႔တပည့္ ဓားျပေတြကို ဓားျပတုိက္ခိုင္းၿပီး ေထာင္ထဲကုိ ပုိက္ဆံ
A ပို႔ခိုင္းေနသူပါ။

တတ္ႏိုင္ရင္ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြက A ဒ


ဲ ီလို ရာဇ၀တ္သားေတြနဲ႔ A တူတူ မေနလိုၾကပါဘူး။ A ထူးသျဖင့္
ဆိုးျခင္းA ားျဖင့္ A သက္ေမြးေနတဲ့ လူဆိုးေတြနဲ႔ပါ။ A ဒ
ဲ ီလို မေနလိုရာမွာ ခိုင္လုံတဲ့ A ေၾကာင္းA ခ်က္ေတြ
ရိွပါတယ္။

ပထမA ခ်က္က သူတို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြကို မႏွစ္ၿမိဳ႕လို႔၊ သူတို႔ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ လူ႔A ဖြဲ႕A စည္းA တြက္
A ႏၱရာယ္ရိွသူေတြA ျဖစ္ သတ္မွတထ
္ ားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယ A ခ်က္ကေတာ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ စ႐ိုက္သဘာ၀ခ်င္း မတူၾကလုိ႔ပါ။

တတိယA ခ်က္က A ဒ
ဲ ီလို မတူတဲ့ A တြက္ ေထာင္ထဲမွာ ျပႆနာ တခုခု ျဖစ္လာတဲ့ A ခါ ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားေတြနဲ႕ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားတို႔A ၾကား ျပႆနာကို ျမင္ပုံျမင္နည္းနဲ႔ ျပႆနာ ေျဖရွင္းပုံ
ေျဖရွင္းနည္း မတူၾကေတာ့တာပါ။ ျပႆနာေတြကလည္း ေထာင္ထဲမွာ A ၿမဲေပၚေနတာ မဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ပဲ
တခါတုန္းက A င္းစိန္ေထာင္ A မွတ္(၃) A ေဆာင္မွာ ဒိတ္ဒိတ္ႀကဲ လူဆုိးေတြ ေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားေတြကုိ A စုလိုက္A ၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ပစ္ဖုိ႔ A ထိ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကံေကာင္းလြန္းလို႔ A ဒ
ဲ ီ
A ျဖစ္ဆုိးကို လက္မတင္ေလး ေရွာင္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။

A ဒ
ဲ ီလို ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြနဲ႔ A တူထားတဲ့ A တြက္ ျပႆနာႀကီးေတြမွာတင္မ ဘာမဟုတ္တဲ့
ျပႆနာေလးေတြက A စ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြA တြက္ A သက္A ႏၱရာယ္ ရိွေနပါတယ္။
ေထာင္ထဲမွာကလည္း ရန္ၿငိဳး A ာဃာတေတြေၾကာင့္ေရာ ေထာင္တြင္း လူဆုိးA ခ်င္းခ်င္း ဗိုလ္လုပြဲေတြေၾကာင့္ပါ
လူသတ္မႈေတြက ျဖစ္ၿပီးရင္း ျဖစ္ေနတာပါ။ A ဒ
ဲ ီလို ေထာင္တြင္း သတ္ျဖတ္မႈေတြ ျဖစ္ပြားရာမွာ
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြရဲ့ ပေယာဂ မကင္းတာေတြလည္း ရိွပါတယ္။

Uပမာ သရက္ေထာင္မွာ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသား ေသာင္းျမင့္က ဘဲUကို သတ္ေတာ့မယ့္ ကိစၥကို A ေတာ္မ်ားမ်ား


သိၾကပါတယ္။ ဒါကို သိတဲ့ ေထာင္A ရာရိွ တUီးက A ဒ
ဲ ီလုိ လူသတ္မႈ ျဖစ္ရင္ သူနဲ႔ မတည့္တဲ့ A ထက္A ရာရိွ
ထိခိုက္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့A တြက္၊ တခါ A ဒ
ဲ ီလိုမ်ိဳး ထိခိုက္သြားမွာကို လုိလားတဲ့A တြက္၊ လိုA ပ္တဲ့ ကာကြယ္
တားဆီးမႈေတြ မလုပ္ဘဲ ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တေနလဲ က်ေရာ ဘဲUက မိုးၿဗဲဒယ္A ုိးႀကီးထဲက တာရေပါ
ဟင္းရည္A ုိးကို ေယာက္မနဲ႔ ေမႊေနတုန္း ေနာက္ကေန ေသာင္းျမင့္က ဇက္ကုိ ဓားနဲ႔ ခုတ္ပိုင္းခ်လိုက္တာ
တာရေပါ ဟင္းရည္A ိုးထဲ ဘဲUေခါင္းႀကီး `ျပတ္´ က်သြားပါေတာ့တယ္။

A ဒ
ဲ ီလို ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ သြယ္၀ိုက္ၿပီးေတာ့ တမ်ိဳး တိုက္႐ိုက္တမ်ိဳး ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့ ေထာင္တင
ြ ္း
လုပ္ႀကံမႈေတြ A မ်ားႀကီးပါ။ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ A ေျခA ေနေတြေၾကာင့္ပဲ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြက
ရာဇ၀တ္A က်U္းသားေတြ၊ A ဓိကA ားျဖင့္ ေထာင္လူဆိုးေတြနဲ႔ ေရာၿပီး မေနခ်င္ၾကတာပါ။

ေထာင္က A ဒ
ဲ ီလို ေရာထားတာဟာလည္း ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကို လူစု ခြဲထားခ်င္တာရယ္၊
လူဆိုးေတြကတဆင့္ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေထာက္လွမ္းႏိုင္တာရယ္၊ ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားေတြကုိ ေထာင္ထဲမွာ စိတ္ဆင္းရဲ ကုိယ္ဆင္းရဲ ျဖစ္ေစခ်င္လို႔ရယ္၊ လိုA ပ္ရင္ ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားေတြကုိ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္ျဖစ္ေစ A သက္A ႏၱရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္လို႔နဲ႔ သတ္ပစ္ႏိုင္လုိ႔
ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရး A က်U္းသားေတြဟာ သူတို႔ကို ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ A ျဖစ္ A စုိးရနဲ႕ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက


မသတ္မွတ္တာကိုလည္း မခံခ်င္ၾကပါဘူး။ A ဲဒီလို မသတ္မွတ္တာဟာ A စိုးရရဲ့ `လိမ္လည္ ညစ္ပတ္မႈ´ နဲ႕
`သူတုိ႔ကုိ ႏွိမ့္ခ်မႈ´ A ျဖစ္ ရွဳျမင္ၾကပါတယ္။ ဒါ့A ျပင္ ႏိုင္ငံေရးA က်U္းသားေတြလို႔ မသတ္မွတ္ဘဲ ရာဇ၀တ္
A က်U္းသားလို႔ သတ္မွတ္ေပမယ့္လည္း ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားရတဲ့ A ခြင့္A ေရးမ်ိဳး၊ လြတ္လပ္မႈမ်ိဳးက်ေတာ့
မရၾကျပန္ပါဘူး။ Uပမာ ေထာင္၀င္စာေတြ႔တဲ့ ကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြဟာ
ေထာင္၀င္စာကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြ႔ရၿပီး ေထာင္၀င္စာေတြ႔ဖို႔ သြားရာမွာလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္
တေယာက္ထဲ သြားရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ ေထာင္၀င္စာ သြားေတြ႔ရာမွာေတာ့ ေထာင္၀ါဒါ A ေစာင့္A ၾကပ္ေတြက ေဘးက


ကပ္လုိက္ေနတာပါ။ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႔ရာမွာလည္း ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြဟာ A ခ်ိန္ၾကာၾကာ ေတြ႔ရၿပီး
ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကေတာ့ ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္သာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေတြ႔ရတာကလည္း
တေပေလာက္ကြာတဲ့ သံဇကာ ႏွစ္ထပ္ျခားၿပီး ေတြ႔ရတာပါ။ ဒါ့A ျပင္ ေထာင္၀င္စာခန္းထဲ ကုိယ့္A ိမ္နဲ႔
စကားေျပာရာမွာလည္း ေထာင္၀ါဒါေတြက A နားမွာ ကပ္ ေစာင့္နားေထာင္ၿပီး ေျပာစကားေတြကို
လိုက္မွတ္ေနပါတယ္။

သရက္ေထာင္မွာ ျခားထားတဲ့ သံဇကာ ႏွစ္ခုက A င္းစိန္ေထာင္မွာထက္ က်ယ္တာမို႔ မိသားစုနဲ႔ A က်U္းသား


ေထာင္၀င္စာ ၀င္ေတြ႔ၿပီး စကားေျပာေနခ်ိန္မွာ သံဇကာ ႏွစ္ထပ္ၾကားထဲ ေထာင္A ရာရိွက ခုံတလုံးနဲ႔
ထုိင္ရင္ထုိင္၊ မထုိင္ရင္လည္း လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ေျပာစကားေတြ နားေထာင္ေနပါတယ္။ ကုိယ့္မိသားစု၊
ကုိယ့္သားမယားနဲ႔ ကုိယ့္A ိမ္ ကုိယ့္A တြင္းေရး စကားေတြ ေျပာရတာပဲ မလြတ္လပ္ပါဘူး။

ေနာက္တခ်က္က ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြက သက္ဆုိင္ရာ မိသားစု ေထာင္ေရွ႕ ေရာက္လာတယ္ ဆိုတာနဲ႕


ခ်က္ခ်င္း ေတြ႔ၾကရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြရဲ့ မိသားစုေတြကိုေတာ့ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက
ေထာင္A ျပင္မွာ တေနကုန္ တေနခန္း ေစာင့္ခိုင္းထားၿပီးေတာ့မွ သက္ဆုိင္ရာ A က်U္းသားနဲ႔
ေတြ႔ခြင့္ေပးပါတယ္။ မိသားစုေတြ ဒုကၡေရာက္ေA ာင္ တမင္သက္သက္ ညွU္းထားတာပါ။

ေနာက္တခ်က္က ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြဟာ ေထာင္ထဲမွာ တေနရာနဲ႔ တေနရာ၊ တေဆာင္နဲ႔ တေဆာင္


လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကူးၿပီး သြားေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကေတာ့
ဘယ္ေလာက္ပဲ A ေၾကာင္းႀကီးငယ္ ကိစၥေပၚေပၚ သူတို႔လို သြားေရာက္ခြင့္ လုံး၀ မရိွပါဘူး။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီ A ေရးေတာ္ပုံႀကီး ေနာက္ပိုင္း ေထာင္က်လာသူ A မ်ားစုဟာ ေက်ာင္းသားေတြ


ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ျဖစ္လို႔ ေထာင္ထဲမွာ A လကားေနမယ့္ A စား စာဖတ္ခ်င္၊ စာသင္ခ်င္ၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ စာဖတ္ခြင့္ မရၾကပါဘူး။

မဆလ၊ န၀တ စစ္A စိုးရရဲ့ သေဘာကေတာ့ ေထာင္က်လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကုိ


A သိဉာဏ္တုံးသြားေA ာင္ စာ ေပးမဖတ္တာပါ။ A ဂၤလိပ္ လက္ေA ာက္ ကၽြန္ဘ၀ တုန္းကေရာ၊ လြတ္လပ္ေရး
ရၿပီးေနာက္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္တုန္းမွာပါ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ ေထာင္ထဲမွာ စာဖတ္ခြင့္ စာေရးခြင့္၊
ပညာရွာခြင့္ ရၾကပါတယ္။ A မွန္ကလည္း ေထာင္UပေဒA ရ A က်U္းသားေတြမွာ စာဖတ္ခြင့္ ရိွပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျဖစ္ရပ္တခုကို A မွတ္ရမိပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္း လႈပ္ရာွ းမႈမွာ ေရွ႕တန္းက


ပါ၀င္ခဲ့သူ ဗိုလ္ရဲထူး ေထာင္ထဲမွာ ႀကဳံခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ပါ။ A ဂၤလိပ္ေခတ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္၊ ေခတ္A ဆက္ဆက္
လြတ္လပ္ေရးA တြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တုန္းက ဗိုလ္ရဲထူး တေယာက္ ေထာင္မက်ဘဲ၊ သူတို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈနဲ႕
လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ A ၾကာ ၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ စစ္တပ္ A ာဏာသိမ္းေတာ့မွပဲ A င္းစိန္ေထာင္ထဲ
ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ ထည့္ထားတာ ခံရပါတယ္။ စစ္တပ္ A ာဏာသိမ္းၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တက္ခါစတုန္းက
A က်U္းေထာင္ေတြမွာ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္က ထုံးတမ္း စU္လာေတြ မပ်က္ေသးပါဘူး။
ေထာင္ထဲေရာက္လုိ႔ သူေနရမယ့္ တုိက္ခန္းေလးထဲ ၀င္လဲ၀င္ရေရာ A ခန္းထဲက မီးလုံးမွိန္မွိန္ကို ၾကည့္ၿပီး
ဗုိလ္ရဲထူးက A သံခပ္ျပတ္ျပတ္နဲ႔ `ဒီမီးလုံးနဲ႔ စာဖတ္လို႔ကေတာ့ မ်က္လုံး ထိခိုက္သြားမွာေပါ့။ မီးလုံး
A ားေကာင္းေကာင္း လဲေပး´ လို႔ ေျပာလုိ႔ ေထာင္A ရာရိွေတြက မီးလုံးA သစ္ ခ်က္ခ်င္း လဲေပးခဲ့ရပါတယ္။

သူ႔သားျဖစ္သူ A ေျခခံပညာ A ထက္တန္း ေက်ာင္းသား သမဂၢက ရဲေမာ္ထူး၊ ဒီကေန႔ေခတ္ ေထာင္က်ေတာ့


တခါမွာ သူ႔ကုိ တိုက္ပိတ္ထားတဲ့ A ခန္းေရွ႕၊ ၀ရန္တာမွာ ေဘာလ္ပင္ တေခ်ာင္းေတြ႔လို႔ ဆုိၿပီး
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက သူ႔ကို A ခန္းထဲက ထုတ္ပါတယ္။ ရဲေမာ္ထူးက `သူ႔ေဘာလ္ပင္ မဟုတ္ရပါဘူး´ လို႔
ရွင္းျပတာကုိ ေထာင္၀ါဒါေတြက လက္မခံဘဲ A ုပ္စုလိုက္ ၀ိုင္း႐ုိက္တာ ရဲေမာ္ထူးတေယာက္ မခ်ိမဆန္႔
ခံလိုက္ရပါတယ္။ (တကယ္လည္း ရဲေမာ္ထူး ေဘာလ္ပင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီA ေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္းမွာ
ေဖာ္ျပပါမယ္)။

A က်U္းေထာင္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ဂ်ီနီဖာ သေဘာတူညီခ်က္ A ပုိဒ္(၃၉) မွာ `A က်U္းသားေတြကုိ သတင္းစာ၊


စာေစာင္၊ မဂၢဇင္းေတြကို ပုံမွန္ ေပးဖတ္ရမယ္။ ေရဒီယို နားေထာင္ခြင့္ ျပဳရမယ္။ လုိA ပ္ရင္ ျပင္ပက ပညာရွင္
ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီး ေဟာေျပာပြဲေတြ လုပ္ေပးရမယ္။ A ပုိဒ္(၄၀)မွာ ေထာင္ထဲမွာ စိတ္ လန္းဆန္းေစဖို႔၊
ဗဟုသုတ ပညာတုိးပြားေစဖို႔A တြက္ စာၾကည့္တုိက္ ထားေပးရမယ္´ လို႔ေတာင္ A တိA က်
ျပ႒ာန္းေပးထားတာပါ။

ဒါေပမယ့္ န၀တလုိ A စိုးရမ်ိဳးကေတာ့ A ဒ


ဲ ီ Uပေဒေတြကို လိုက္နာဖို႔ ေ၀းလို႔ စာရြက္တရြက္၊
ေဘာလ္ပင္တေခ်ာင္း ေတြ႔တာနဲ႔တင္ ေထာင္Uပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ဆိုၿပီး မခ်ိမဆန္႔ ႐ိုက္ႏွက္၊ တိုက္ပိတ္
A ေရးယူတတ္တာမ်ိဳးပါ။

ေထာင္က်ေနတဲ့ ရဟန္းသံဃာမ်ား A ေၾကာင္းတုန္းက ေဖာ္ျပခဲ့သလုိ ေက်ာင္းသားေတြကုိ A ဂၤလိပ္စာနဲ႔


ဘာသာေရး သင္ခန္းစာေတြ သင္ေပးမႈနဲ႔ မဂၢင္ဆရာေတာ္ႀကီး ဆိုရင္ တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ A ေပးခံရတာ
ခဏခဏပါပဲ။ ေထာင္ထဲမွာစာရြက္စာတမ္း၊ လက္၀ယ္ေတြရ
႔ ိွမႈ၊ စာေရးသားမႈေတြနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ၿပီး A မ်ိဳးသား
ဒီမုိကေရစီA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ A တြင္းေရးမွဴး Uီး၀င္းတင္ A ပါA ၀င္ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား (၂၂)Uီး ဆုိရင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊
မတ္လ(၂၈)ရက္ေန႔က ေထာင္ (၇)ႏွစ္ကေန (၁၀)ႏွစ္A ထိ ထပ္ခ်လိုက္တာ ခံလိုက္ၾကရပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာ မရိွတဲ့ တရားUပေဒမ်ိဳးနဲ႔ ဆုံးျဖတ္၊ ကမၻာေပၚမွာ မရိွတဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးေပးၿပီး သူတို႔တေတြကို


ေထာင္ထဲမွာ ေထာင္ ထပ္ခ်လိုက္တာပါ။
က်ေနာ္ ဒီA ေၾကာင္းေတြ ေဖာ္ျပေနတာကေတာ့ ၁၉၉၀ တုန္းက A င္းစိန္ေထာင္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ နာမည္ေက်ာ္
ေထာင္တြင္း ဆႏၵျပပြဲ A ေၾကာင္း ေျပာခ်င္လို႔ပါ။ A ဒ
ဲ ီ ေထာင္တြင္း ဆႏၵျပပြဲဟာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ A ေျခA ေနေတြကုိ
A ေၾကာင္းျပဳၿပီး ျဖစ္လာရလို႔ပါ။

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားမ်ား
(စတုတၳပိုင္း)
နာမည္ေက်ာ္ ေထာင္တင
ြ ္း ဆႏၵျပပြဲ
၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ A င္းစိန္ေထာင္

၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ေထာင္တြင္း ဆႏၵျပပြဲဟာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေထာင္တြင္း A ေျခA ေနေတြကို မတရားဘူးလို႔ ယူဆၾကၿပီး
ကန္႔ကြက္ၾကတဲ့ ဆႏၵျပပြဲ၊ ေျပာမယ္ဆုိရင္ A ဒ
ဲ ီ ေထာင္တြင္း A ေျခA ေနေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတဲ့ ဆႏၵျပပြဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကို ပထမဆုံး A ႀကိမ္ A စုလိုက္ A ၿပဳံလိုက္
ရက္ရက္စက္စက္ A ေရးယူခဲ့တဲ့ ပြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

A င္းစိန္ေထာင္မွာ တိုက္(၆)တုိက္၊ A ထူးတိုက္၊ စစ္ေခြးတုိက္ ဆိုၿပီး ရိွပါတယ္။ ဆႏၵျပပြဲ စျဖစ္တာက


စစ္ေခြးတုိက္မွာပါ။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလထဲမွာ စစ္ေခြးတုိကက


္ ေက်ာင္းသား ေလးဆယ္ေက်ာ္က ေထာင္တြင္း ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားေတြရဲ့ နစ္နာခ်က္ေတြကို တင္ျပေတာင္းဆုိပါတယ္။ ဒါ့A ျပင္ A ဒ
ဲ ီ နစ္နာခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း တင္ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက
A ေရးေတာင္ မစိုက္ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြက `A စာငတ္ခံ ဆႏၵျပမယ္´ လို႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို
A ေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီေန႔က ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၁၈) ရက္ေန႔ပါ။

A ဒ
ဲ ီေနာက္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ဆရာ၀န္ ေရာက္လာၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ဆႏၵမျပဖို႔ ဟန္႔တားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းသားေတြ တင္ျပတဲ့ ေထာင္တြင္း နစ္နာခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ လက္ခံစကားေတာင္
မေျပာပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက `A စာငတ္ခံ ဆႏၵျပမယ္´ ဆုိေတာ့
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက `မင္းတို႔ သေဘာပဲ။ ျပရင္လဲျပ´ လို႔ ေျပာပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီေနာက္ ေထာင္ဆရာ၀န္က A ခန္းေတြထဲ ၀င္၊ စားစရာ မွန္သမွ် ၀င္သိမ္းပါေတာ့တယ္။ A စာငတ္ခံ
ဆႏၵျပမွာ ဆိုေတာ့ စားစရာေတြ သိမ္းတာ A ေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရိွသမွ် ပစၥည္းေတြပါ သိမ္းတာပါ။
ေနာက္ဆုံး ေသာက္ေရA ိုးေတြပါ သိမး္ ယူသြားၿပီး တခ်ိဳ႕ ေသာက္ေရA ိုးေတြကို ႐ိုက္ခြဲပစ္လိုက္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားေတြက `A စာငတ္ခံ ဆႏၵျပတာပဲ။ ေရနဲ႔ ဘာဆုိင္လို႔လဲ´ ဆိုၿပီး ေသာက္ေရA ိုးေတြ မသိမ္းဖုိ႔၊


ေရA ိုးေတြ ႐ိုက္မခြဲဖို႔ ေျပာေပမယ့္ မရပါဘူး။ ဆရာ၀န္က A စာတင္မက `ေရပါျဖတ္မယ္´ လို႔ ေျပာပါတယ္။

A မွန္က ဘယ္ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္A စုိးရ၊ ဘယ္တရား Uပေဒမွာမဆို A စာငတ္ခံ ဆႏၵျပရာမွာ ေရ မပါဘူး ဆုိရင္ ေရ
မသိမ္းရပါဘူး။ A ခုလို ေရပါျဖတ္တာဟာ တရားUပေဒမဲ့ သက္သက္ A ႏိုင္က်င့္တဲ့ လုပ္ရပ္၊ လူမဆန္တဲ့
လုပ္ရပ္ပါ။
A ဂၤလိပ္ ကၽြန္ဘ၀မွာတုန္းက ေနာက္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမယ့္ Uီးႏုတို႔ ေထာင္ထဲမွာ A စာငတ္ခံ
ဆႏၵျပၾကေတာ့ A ဂၤလိပ္ A စိုးရ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက မဆလ၊ န၀တလုိ ေရA ုိးကုိ သိမ္း၊ ႐ိုက္ခြဲၿပီး
ေရျဖတ္ဖုိ႔ ေ၀းလို႔၊ ညဘက္မွာ ေသာက္ေရA ိုးေတြထဲ ဆႏၵျပသူေတြ မသိေA ာင္ ခိုးၿပီး ဂလူးကို႔စ္
ထည့္ေပးပါတယ္။ ဒါကို ဆႏၵျပသူေတြ သိသြားလုိ႔ A ဒ
ဲ ီ ေသာက္ေရA ိုးထဲ ဂလူးကုိ႔စ္ ခိုး ထည့္ေပးရေကာင္းလား
ဆုိၿပီး Uီးႏုတို႔က ေရ မေသာက္ေတာ့ပဲ ေရပါ A ငတ္ခံ ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း A ဂၤလိပ္ေထာင္
A ာဏာပိုင္ေတြလည္း ေရA ိုးထဲ ဂလူးကုိ႔စ္ ထည့္မေပးရဲေတာ့ဘူး လို႔ ဆုိပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလို စစ္ေခြးတုိကက
္ ေက်ာင္းသားေတြ A စာငတ္ခံ ဆႏၵျပၾကတာကို တိုက္(၆)တိုက္မွာ ရိွတဲ့ ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသား ငါးရာေလာက္က သဲ့သဲ့ ၾကားၾကေပမယ့္ တိတိက်က်ေတာ့ မသိၾကပါဘူး။ တိုက္ေတြကို တတိုက္နဲ႔
တတိုက္ A ုတ္႐ိုး A ျမင့္ႀကီးေတြ ျခားထား႐ုံမက A ဆက္A သြယ္ေတြကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္ခံထားရတာေၾကာင့္
A ခုလို သတင္း A တိA က် မသိၾကရတာပါ။

ဒါေပမယ့္ တပတ္ေလာက္လည္း ၾကာေရာ စစ္ေခြးတုိက္က ေက်ာင္းသားေတြ A စာငတ္ခံ ဆႏၵျပၾကတာ


`တခ်ိဳ႕လည္း A ေၾကာေတြ ဆြဲကုန္ၿပီ´ `သတိ လစ္ကုန္ၿပီ´ `တခ်ိဳ႕လည္း ေဆး႐ုံေရာက္ကုန္ၿပီ´ `တခ်ိဳ႕လည္း
A ႐ိုက္ခံရတယ္´ စတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္လာပါေတာ့တယ္။ A ဒ
ဲ ီ A ခ်ိန္မွာ တိုက္(၆)တိုက္က ႏိုင္ငေ
ံ ရး
A က်U္းသားေတြ စိတ္ထိခိုက္ၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၂၅)ရက္ေန႔၊ မနက္ (၇)နာရီေလာက္မွာ
ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး ဆႏၵျပၾကပါေတာ့တယ္။

A ဒ
ဲ ီ ဆႏၵျပပြဲမွာ ထူးျခားခ်က္ တခုက A မ်ိဳးသမီး A က်U္းသားေတြ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္ခဲ့တာပါ။
(တကယ္ေတာ့ ႀကိဳးတုိက္ေခၚ ေသဒဏ္ေပးခံထားရတဲ့ A က်U္းသားေတြ ထားတဲ့ A မွတ္(၂)တိုက္၊
A က်U္းသားေတြက ညဘက္ကစၿပီး ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ စတင္ ေA ာ္ဟစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မူလက
တိုက္A က်U္းသားေတြဟာ စစ္ေခြးတိုက္က ေက်ာင္းသားေတြလို A စာငတ္ခံ ဆႏၵျပဖို႔ ျပင္ဆင္ထားၾကတာပါ။
ညဘက္ ႀကိဳးတိုက္ A က်U္းသားေတြ ေႂကြးေၾကာ္ ဆႏၵျပၾကတာကို A ေၾကာင္းျပဳၿပီး ေနာက္ေန႔မွာ ဆႏၵျပပုံစံ
ေျပာင္းသြားတာပါ။)

A ဒ
ဲ ီ ဆႏၵျပမွာ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကေတာ့ စစ္ေခြးတိုက္က A စာငတ္ခံ ဆႏၵျပတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ့
ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ထင္ဟပ္ ေႂကြးေၾကာ္ထားတာပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ သီးသန္႔ထားေရး၊
ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ A ျဖစ္ A သိA မွတ္ျပဳေရး၊ ေထာင္ထဲမွာ စာဖတ္ခြင့္ ျပဳေရး၊
လူထုေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားတဲ့ A စိုးရကို A ာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးေရးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
`ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာပါေစ´ `ေစာေမာင္ ခင္ၫႊန္႕ A လိုမရိွ´ `န၀တ စစ္A စိုးရ က်ဆုံးပါေစ´
`ဒီမုိကေရစီေရး တို႔A ေရး´ `A ေရးေတာ္ပုံ ေA ာင္ရမည္´ ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြလည္း ပါပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီေန႔က ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ညီညီညာညာ ေA ာ္ဟစ္လိုက္ၾကတဲ့ A သံေတြနဲ႔
A င္းစိန္ေထာင္ တေထာင္လုံး ပဲ့တင္ဟည္းေနပါေတာ့တယ္။ တိုက္A လိုက္ တိုက္A လိုက္ တေယာက္ၿပီး
တေယာက္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ စစ္A ာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး တရားေတြ ေဟာၾက၊ ကဗ်ာေတြ ရြတ္ၾက၊ လက္ခုပ္သံ
တေျဖာင္းေျဖာင္း A ားေပးၾကနဲ႕ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္၊ ရွစ္ေလးလုံး ဆႏၵျပပြဲမ်ိဳး ျပန္ ေရာက္ရသလိုပါပဲ။
A ဒ
ဲ ီတန
ု ္းကေတာ့ ေလဟာျပင္ လူသြားလမ္းမေတြေပၚမွာ၊ A ခုကေတာ့ A ုတ္နံရံေတြ၊ သံတုိင္ေတြ၊
ေသာ့ခေလာက္ေတြနဲ႔ A ထပ္ထပ္ A လုံပိတ္ထားတဲ့ A က်U္းက် A ခန္းေတြထဲမွာပါ။
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက A က်U္းသားေတြကို ဆႏၵျပတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လာၿပီးေတာ့ေတာင္ မေမး
မစမ္းၾကပါဘူး။ တနာရီေလာက္ A ၾကာမွာေတာ့ ေထာင္တေထာင္လုံး ေလာ္စပီကာေတြနဲ႔ သီခ်င္းေတြ A သံကုန္
ဖြင့္တာ ၾကားရပါတယ္။ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ဖြင့္တာပါ။ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားေတြရဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကို ေထာင္A ျပင္က မၾကားရေA ာင္ပါ။

မနက္ (၁၁)နာရီေလာက္မွာေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ၊ စစ္သားေတြ၊ ေထာင္၀ါဒါေတြ စုစုေပါင္း A ေယာက္


ႏွစ္ရာေလာက္ ေရာက္လာၾကပါေတာ့တယ္။ သူတုိ႔ A ားလုံး တုတ္ေတြ ကုိယ္စီ ကုိင္ထားၾကပါတယ္။
တုတ္ေတြကလည္း နံပါတ္တုတ္က နည္းနည္း၊ ႀကဳံရာဆြဲလာတဲ့ တုတ္ေတြက မ်ားပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီထဲမွာ
၀ါးရင္းတုတ္ေတြ၊ ႏွစ္တလက္မ သစ္သားေခ်ာင္းေတြ၊ ပလတ္စတစ္ ေရပိုက္ေတြA ျပင္ သံတုတ္ေတြေတာင္
ပါပါေသးတယ္။ ဆႏၵျပေနခ်ိန္ A တြင္း A ျပင္မွာ သူတုိ႔ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ေနတယ္ဆုိတာ ဘယ္သူမွ မသိရပါဘူး။
တုိက္တုိင္း တုိက္တုိင္းကို A ုတ္႐ိုး A ျမင့္ႀကီးေတြနဲ႔ A လုံ ပိတ္ကာထားတာ မဟုတ္လား။ မၾကာပါဘူး။
သူတို႔A ားလုံး ဘာမေျပာ ညာမေျပာနဲ႔ A ုပစ
္ ုလိုက္ ညာသံေတြ ေပးၿပီး ပိတ္ထားတဲ့ A ခန္းေတြကို ဖြင့္၊ A ထဲက
ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကို A ခန္းျပန္ ဆြဲထုတ္ၾကပါေတာ့တယ္။ A ဒ
ဲ ီA ခ်ိန္ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ
A ားလုံး ေသာ့ခတ္ A လုံပိတ္ထားတဲ့ A ခန္းေတြထဲမွာပဲ ရိွေနၾကတာပါ။ A ခန္း တခန္းတခန္းမွာက
A က်U္းသား ႏွစ္ေယာက္ သုံးေယာက္ပဲ ရိွတာပါ။ A ခန္းျပင္ကလည္း ေစာင့္၊ A ခန္းထဲကိုလည္း
လက္နက္ေတြနဲ႔ A ုပ္စုလိုက္ ၀င္လာတဲ့ သူတုိ႔ကို ဘယ္သူကမွလည္း မခုခံ မတိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါဘူး။ ခုခံ တိုက္ခိုက္ဖို႔
ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြမွာ လားလားမွ မရိွပါဘူး။

A က်U္းသားေတြကို A ခန္းထဲက ထုတပ


္ ုံ ထုတ္နည္းကလည္း လက္ထိပ္ေနာက္ျပန္ ခတ္၊ မ်က္ႏွာကို
A ၀တ္နဲ႔A ုပ္၊ ၀ိုင္း႐ိုက္ ၀ိုင္းကန္ၿပီး ဒလိမ့္ေကာက္ေကြး ဆြဲထုတ္တာပါ။ ကန္ရင္း ႐ိုက္ရင္းနဲ႔လည္း `ငါ´ ေတြ
`မေA ´ ေတြ တပ္ၿပီး မၾကား၀့ံ မနာသာ ႐ိုင္း႐ိုင္းစိုင္းစိုင္း မ်ိဳးစုံ ဆဲေရးပါေသးတယ္။ A ဒ
ဲ ီေနာက္ တုိက္ကေန
တိုက္႐ုံးခန္း ေရာက္တဲ့ A ထိ ကုိက္(၂၀၀)ေလာက္ ရိွတဲ့ လမ္းတေလွ်ာက္ ေထာင္၀ါဒါေတြ၊
ေထာက္လွမ္းေရးေတြက A ၀တ္A ုပ္ထားတဲ့ မ်က္ႏွာေတြကို ျဖတ္႐ုိက္၊ တကုိယ္လုံးကုိ တုတ္ေတြနဲ႔ ၀ိုင္း႐ိုက္ၿပီး
ဒရြတ္တုိက္ ဆြဲေခၚသြားၾကပါတယ္။ တိုက္႐ုံးခန္းေဘး ေျမကြက္လပ္ ေရာက္ေတာ့လည္း A ဒ
ဲ ီမွာ ေစာင့္ေနတဲ့
ေထာင္၀ါဒါေတြ၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြက မ်ိဳးစုံ ဆဲေရး၊ ေA ာ္ဟစ္ ညာသံေတြ ေပးၿပီး ၀႐ုန္းသုန္းကား
၀ိုင္း႐ိုက္ၾကတာပါ။ ႐ိုက္သံ၊ A လန္႕တၾကား ေA ာ္ဟစ္သံ၊ နာနာက်င္က်င္ ညည္းညဴသံေတြနဲ႔ ၾကားရသူတုိင္း
လိပ္ျပာလြင့္စရာ၊ ေျခာက္ျခားစရာႀကီးပါ။

ေရွ႕ေနႀကီး Uီးေဇာ္မ်ိဳး၀င္းနဲ႔ Uီးသိန္းဟန္တို႔ ဆိုရင္ `၀ိုင္း႐ိုက္တာကြာ။ ဘယ္လို ႐ိုက္မန


ွ ္းကို မသိဘူး။ လူက
ေျမႀကီးေပၚမွာေတာင္ မရိွေတာ့ဘူး။ ေလထဲမွာ ၀ဲေနတာပဲ။ သတိလစ္သြားမွပဲ သက္သာေတာ့တယ္´ လို႔ သူတို႔
A ေတြ႕A ႀကဳံကို ေနာက္ပုိင္းမွာ တဖြဖြ ျပန္ေျပာျပပါတယ္။ (A ဒ
ဲ ီလို ရက္ရက္စက္စက္ A ႐ိုက္ႏွက္
ခံရသူေတြထဲမွာ က်န္းမာေရး မေကာင္းတဲ့ စာေရးဆရာ Uီးေသာ္က၊ Uီးကုိယု စတဲ့ လူႀကီးေတြေတာင္ ပါပါတယ္။
Uီးေသာ္က ကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာပဲ ကြယ္လန
ြ ္သြားခဲ့ရွာပါၿပီ။)

A ဒ
ဲ ီလိုန႔ဲ တိုက္႐ုံးခန္းေဘး ေျမကြက္လပ္ႀကီးထဲမွာ ႐ိုက္ႏွက္စုပုံထားလို႔ မလႈပ္ႏိုင္၊ မယွက္ႏိုင္ လဲေနၾကတဲ့
A က်U္းသားေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနပါေတာ့တယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း သတိလစ္ေနၾကပါတယ္။
A ဒ
ဲ ီလို လဲေနတာ၊ သတိလစ္ေနတာကိုပဲ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ ေထာင္၀ါဒါေတြက A ားမရေသးဘဲ
မိုက္မိုက္႐ိုင္း႐ိုင္း ဆဲဆိုၿပီး ထပ္႐ိုက္ေနပါေသးတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး မလႈပ္ႏိုင္ မယွက္ႏိုင္ ျဖစ္ေနသူေတြကို
လူေသေကာင္ေတြလို ဒရြတ္တိုက္ဆၿဲြ ပီး ေသဒဏ္က်ခံသူေတြ ထားတဲ့ ႀကိဳးတိုက္ A ခန္းေတြထဲ
ပစ္ထည့္လုိက္ပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီေတာက္ A စာA ငတ္ခံ ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ စစ္ေခြးတိုက္က ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေထာင္၀ါဒါေတြက
ႀကိဳးတိုက္ကို ေခၚလာပါတယ္။

သူတို႔ A ားလုံး A စာမစားရတဲ့A ျပင္ ေရပါ မေသာက္ရတာ တပတ္ၾကာၿပီဆိုေတာ့ လမ္းေတာင္


မေလွ်ာက္ႏိုင္ၾကေတာ့ ရွာပါဘူး။ ဒယီးဒယုိင္ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ A ဒ
ဲ ီေက်ာင္းသားေတြကို ေထာင္၀ါဒါေတြက
တဖက္တခ်က္က ညွပ္ၿပီး ႀကိဳးတိုက္ကို ဆြဲေခၚလာၾကပါတယ္။ ႀကိဳးတုိက္လည္း ေရာက္ေရာ ႀကိဳးတိုက္ထဲက
A ႐ိုက္ခံထားရလို႔ A ေမ့A ေမ့ A ေမ်ာေမ်ာ၊ ေသြးA လိမ္းလိမ္းနဲ႔ ဖူးေယာင္ေနတဲ့ A က်U္းသားေတြကို ျပၿပီး
ေထာင္၀ါဒါေတြက `မင္းတို႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ A ခုလို A ႐ိုက္ခံရတာ၊ မင္းတို႔ A စာA ငတ္ခံ ဆႏၵျပလို႔ A ခုလို
A ႐ိုက္ခံရတာ´ လို႔ ေထာင္၀ါဒါေတြက ေျပာပါတယ္။ A စာငတ္ခံ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားေတြလည္း
ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနတာ ၾကည့္ၿပီး ၀မ္းပန္းတနည္း မ်က္ရည္ က်ၾကပါတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ေထာင္၀ါဒါေတြက သူတို႔ကုိ `မင္းတုိ႔ A စာငတ္ခံတာ ရပ္ရမယ္။ ထမင္း ျပန္စားရမယ္´ လို႔


A မိန္႔ေပးပါတယ္။ မစားဘူးလို႔ ေက်ာင္းသားေတြက ျငင္းေတာ့ A ားျပတ္ၿပီး လမ္းေတာင္ မေလွ်ာက္ႏိုင္၊
ဒယီးဒယိုင္ ျဖစ္ေနတဲ့ A က်U္းသားေတြကို ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက A ုပ္စုလိုက္ ၀ိုင္းၿပီး ရက္ရက္စက္စက္
႐ိုက္ၾကပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလို ေထာင္ထဲမွာ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တရက္ဟာ ႏိုင္ငံေရးA က်U္းသားေတြ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႔ခြင့္ ျပဳထားတဲ့
ရက္ပါ။ ဒါနဲ႔ A ိမ္ေတြက ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႕ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ေတြ႔ခြင့္
မေပးပါဘူး။ ဘာလို႔ ေတြ႕ခြင့္ မေပးတာကိုလည္း ရွင္းမျပပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႔သူ
မိသားစုေတြက ေထာင္ဗူး၀မွာ သတင္းမ်ိဳးစုံ ၾကားၾကရပါတယ္။

သူတို႔ ၾကားရတဲ့ သတင္းေတြကေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ႐ုိက္တယ္။


လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ေသတယ္။ ေထာင္ထက
ဲ ေန ကားနဲ႔ ဘယ္ႏွစ္စီးတိုက္ ထုတ္သြားတယ္။ ေသြးကြက္ေတြကို
ေထာင္၀န္ထမ္းေတြ ေဆးေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ စတဲ့ သတင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလိုလည္း ၾကားရေရာ
ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြရဲ့ A ေမေတြ၊ သားသမီးေတြ၊ မိန္းမေတြ ေထာင္ေရွ႕မွာ ငိုၾက ယိုၾကပါေတာ့တယ္။
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ A က်U္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႕ခြင့္ မရရင္ေတာင္ မေသမေပ်ာက္ဘဲ
ရိွမရိွ သိပါရေစ လို႔ ေမတၱာရပ္ခံၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြက A ေရးေတာင္ မလုပ္ပါဘူး။
ေနာက္ဆုံးေတာ့ မိသားစုေတြ ငိုယုိၿပီး A ိမ္ျပန္ၾကရပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီတုန္းက A ႐ိုက္ခံရသူေတြထဲကမွ လူေလးဆယ္ ေရြးထုတ္ၿပီး သာယာ၀တီေထာင္ကို ႏွစ္ဆယ္၊
သရက္ေထာင္ကို ႏွစ္ဆယ္ မနက္လင္းA ားႀကီး A ခ်ိန္မွာ ေျပာင္းေရႊ႕ ပို႔ပစ္လုိက္ပါတယ္။ မပုိ႔ခင္ သူတုိ႔ကို
တညလုံး ထပ္မံ ႐ိုက္ႏွက္တဲ့ A ျပင္ သာယာ၀တီေထာင္နဲ႔ သရက္ေထာင္ A ာဏာပိုင္ေတြကိုလဲ
`A ခုေရာက္လာသူ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကုိ လုံး၀ ေဆးကုမေပးရ´ လုိ႔ A မိန္႔ ေပးလိုက္ပါေသးတယ္။
တကယ္ေတာ့ A ဒ
ဲ ီ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြဟာ ေသြးA လိမ္းလိမ္း၊ A ကြဲကဲြ A ၿပဲၿပဲနဲ႔ A ေရးေပၚ
ေဆးကုသေပးဖုိ႔ လိုA ပ္ေနသူေတြပါ။

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားမ်ား
(ပUၥမပိုင္း)
သရက္ေထာင္ မိလႅာျပႆနာ

၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလကုန္မွာ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား တရာကို A င္းစိန္ေထာင္ကေန သရက္ေထာင္ကို


A ေၾကာင္းမဲ့ ေျပာင္းေရႊ႕ပစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေထာင္ေျပာင္းၿပီ ဆိုရင္ ဒုကၵA ႀကီးA က်ယ္ ေရာက္တာမို႔ ဘယ္သူမွ
မေျပာင္းခ်င္ၾကပါဘူး။ ေထာင္ေျပာင္းၿပီ ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ မိသားစုနဲ႔ မိဘေတြက ေ၀းလံတဲ့ ေနရာကို လိုက္ၿပီး
ေထာင္၀င္စာေတြ႔ရတာ ပင္လည္း ပင္ပန္း၊ ေငြေၾကးကုန္က်လည္း မ်ားလြန္းလို႔ပါ။ A စုိးရရဲ့ သေဘာကလည္း
A ဒ
ဲ ီလို ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားနဲ႔ မိသားစုေတြ ဒုကၡေရာက္ေA ာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား တရာ သရက္ေထာင္ ေရာက္ၿပီးေနာက္ A မွတ္(၁) A ေဆာင္မွာ A ားလုံးကို A တူ


စုထားပါတယ္။ သရက္ေထာင္ ေရာက္ၿပီး ႏွစ္ပတ္ေလာက္ A ၾကာမွာ မိလႅာသိမ္းတဲ့ ကိစၥကို A ေၾကာင္းျပဳၿပီး
သရက္ေထာင္ A ာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား တရာ ျပႆနာ စျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေထာင္တြင္း မိလႅာသိမ္းတဲ့ A ေၾကာင္း ၾကားျဖတ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ညစ္တီးညစ္ပတ္ မိလႅာသိမ္းတဲ့


A လုပ္ကို ေထာင္ထဲမွာ ဘယ္သူမွ မလုပ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ မိလႅာသိမ္းတဲ့ A လုပ္ကို လုပ္ရသူေတြဟာ ေထာင္Uပေဒ
တခုခုကို ခ်ိဳးေဖာက္လို႔ ေထာင္က ျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့ A ေနနဲ႔ လုပ္ခုိင္းသူေတြနဲ႔ A ထူးေလွ်ာ့ရက္ လိုခ်င္သူေတြသာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္ မိလႅာသိမ္းသူေတြဟာ ေထာင္ထဲမွာ ေလွ်ာ့ရက္ A မ်ားဆုံး ရသူေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။ A ဲဒါ ေထာင္Uပေဒပါ။

သရက္ေထာင္ကို ေရာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား တရာရဲ့ မိလႅာကိစၥကို ေထာင္ထုံးစံA တုိင္း


သရက္ေထာင္ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြက တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္ပါတယ္။ ႏွစ္ပတ္ A ၾကာမွာေတာ့ သူ႔ဟာသူ
A ဆင္ေျပေနတဲ့ မိလႅာသိမ္းA လုပ္ကို A ရင္လုပ္ေပးေနသူေတြကို မလုပ္ခုိင္းေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားေတြ ကုိယ္တုိင္ မိလႅာသိမ္းရမယ္လို႔ သရက္ေထာင္ A ာဏာပိုင္ေတြက A မိန္႔ ထုတ္ပါေတာ့တယ္။

ေထာင္မွာ ထုံးစံ မဟုတ္တဲ့A တြက္ A ားလုံး A ့ံA ားသင့္သြားၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ A က်ိဳးA ေၾကာင္း ေမးၾကည့္ေတာ့
ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြဟာ မိလႅာခ်တဲ့ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြနဲ႔ စကားေျပာလို႔ A ျပစ္ေပးတဲ့ A ေနနဲ႔
A ခုလို မိလႅာ သိမး္ ခိုင္းတာ လို႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

A မွန္က မိလႅာခ်သူေတြနဲ႔ စကားေျပာတာ မဆန္းပါဘူး။ ေျပာေနက်ပါပဲ။ သရက္ေထာင္ ေရာက္တဲ့


ႏွစ္ပတ္A တြင္း ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ ေရွ႕မွာပဲ မိလႅာသိမ္း ရာဇ၀တ္A က်U္းသားေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားေတြ စကားေျပာတာ A ႀကိမ္ႀကိမ္ပါပဲ။ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ ကိုယ္တုိင္လည္း ၿပဳံးၿပဳံးရႊင္ရႊင္နဲ႔
၀င္ေျပာေနတာပါပဲ။ A ဒ
ဲ ီတုန္းကေတာ့ တားျမစ္ပိတ္ပင္တဲ့ စကားတခြန္းမွ မေျပာဘဲ ထားၿပီး A ခုက်မွ ဘာလုိ႔
A ဲဒါကို ျပႆနာ ရွာရတာလဲ။
ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြA ေနနဲ႔ ေထာင္ထဲ ေရာက္ခ်ိန္မွာ မလႊဲသာ မေရွာင္သာ မိလႅာခ်တဲ့
A လုပ္လုပ္ရလည္း A ေၾကာင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ A ခုလို ေထာင္Uပေဒ မရိွဘဲ ျပႆနာမရိွ၊
ျပႆနာရွာ A ျပစ္ဒဏ္သေဘာနဲ႔ မိလႅာခ်ခိုင္းတာကိုေတာ့ သေဘာလည္း မေပါက္၊ လက္လည္း မခံႏိုင္ပါဘူး။
ဒါနဲ႔ A ဒ
ဲ က
ီ ိစၥ ေထာင္ပိုင္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးလိုပါတယ္ လို႔ တင္ျပၾကပါတယ္။

ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြရဲ့ A ေျဖကို ေစာင့္ေနတုန္း ညေန(၆)နာရီေလာက္မွာေတာ့ တခန္းထဲ A တူထားတဲ့


ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား တရာကို A ုပ္စုလိုက္ ခြဲၿပီး A ခန္းျပင္ ေခၚထုတ္သြားပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီမွာတင္
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ ျပႆနာ စရွာၿပီ ဆုိတာ မွန္းဆမိၾကပါတယ္။ ေခၚထုတ္သြားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားေတြကို လူခြဲၿပီး A ေဆာင္(၃)ေဆာင္က A ခန္း(၉)ခန္းမွာ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြနဲ႔ A တူေရာ
ထားလိုက္ပါတယ္။ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြနဲ႔ စကားေျပာမိလို႔ ျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့ A ေနနဲ႔ မိလႅာခ်ခိုင္းတယ္
ဆိုရင္လည္း A ခုကေတာ့ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြနဲ႔ ဘာလုိ႔ A တူတူ ထားရပါသလဲ။

ည (၇)နာရီေလာက္မွာေတာ့ သရက္ေထာင္ တေထာင္လုံး တံခါးေတြ ပိတ္လိုက္ပါတယ္။ ည (၈)


နာရီေလာက္မွာေတာ့ ေထာင္၀ါဒါေတြ A မ်ားႀကီး ေရာက္လာၿပီး ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြထဲက
ကိုးေယာက္ကို ေရြးထုတ္၊ A ခန္းေတြထဲကေန A ျပင္ကို ေခၚထုတ္သြားပါတယ္။ ေနာက္ ဘာမေျပာ ညာမေျပာနဲ႔
သူတုိ႔ ကိုးေယာက္ကို ညႀကီးမင္းႀကီး ေဒါက္ေျခက်င္းခတ္၊ တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ ေပးလိုက္ပါေတာ့တယ္။

ဒီေနရာမွာ တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္A ေၾကာင္း A က်U္းခ်ဳံ႕ၿပီး A နည္းငယ္ ေျပာျပလိုပါတယ္။

တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ဆုိတာက A က်U္းသားကို A ရင္ဆုံး ေျခေထာက္ကို ေဒါက္ေျခက်င္းခတ္၊ ပက္ပက္စက္စက္


႐ိုက္၊ A ဒ
ဲ ီေနာက္ A ခန္းက်U္းက်U္းေလးထဲ ေသာ့ခတ္ A လုံပိတ္ ထားလိုက္တာပါ။ ေဒါက္ေျခက်င္း
ခတ္တယ္ဆိုတာက လက္ထိပ္ခတ္သလို ေျခက်င္း၀တ္ ႏွစ္ဘက္ကို သံကြင္းထူထူႀကီးေတြ ခတ္၊ ေျခေထာက္
ႏွစ္ဘက္ၾကား A လယ္မွာ ႏွစ္ေပေလာက္ ရွည္တဲ ့သံေခ်ာင္းႀကီးကို ကန္႔လန္႔ခံထားတာပါ။ ဒါ့A ျပင္
ေျခက်င္း၀တ္မွာ ခတ္ထားတဲ့ သံကြင္းကို တျခားသံကင
ြ ္းေတြနဲ႔ ကြင္းဆက္ ဆက္ထားတာမို႔ သံကြင္းေတြ
တပုံတပင္ႀကီး တေထြးႀကီး၊ တေလးႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္ေျခက်င္း A ခတ္ခံရရင္ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့A ခါ ဘဲလို ကားၿပီး ေလွ်ာက္ရသလို A ိပ္တဲ့A ခါလည္း ကားၿပီး


A ိပ္ရလို႔ ေနရထုိင္ရ A ိပ္ရ ဆိုးလွပါတယ္။ ေဒါက္ေျခက်င္း ခတ္ခံရတဲ့ ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ေျခေထာက္ေတြ
သိမ္သြားတာ၊ ခ်ိနဲ႔ၿပီး မသန္စြမ္းေတာ့တာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ေဒါက္ တေခ်ာင္းခတ္ ႏွစ္ေခ်ာင္းခတ္ ဆုိတာလည္း ရိွပါတယ္။ ႏွစ္ေခ်ာင္းခတ္ ဆိုတာ ေျခေထာက္


ႏွစ္ဘက္ၾကားမွာ သံေခ်ာင္းႀကီး ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ကန္႔လန္႔ခံထားတာပါ။ ေဒါက္ႏွစ္ေခ်ာင္း ခတ္ဆိုရင္ လူက
လႈပ္မရေတာ့ေလာက္ေA ာင္ပါပဲ။

တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးရင္ A က်U္းသားမွာ ရိွသမွ် A ၀တ္A စား၊ ေစာင္၊ စားစရာကA စ သိမ္းၿပီး


A ခန္းက်U္းက်U္းေလးထဲက သံမံတလင္း ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ေA းေA း A ၀တ္တထည္
ကိုယ္တခုနဲ႔သာ ထားပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ A ထဲက A က်U္းသားကို မၾကာခဏ ပိုးစိုးပက္စက္
ထုတ္႐ိုက္ပါေသးတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို ထုတ္႐ိုက္တဲ့ A ခ်ိန္ကလြဲလို႔ A ခန္းကို ဘယ္ေတာ့မွ ဖြင့္မေပးဘဲ (၂)ပတ္ကေန
(၃)လA ထိ ေသာ့ခတ္ ပိတ္ေလွာင္ထားတာပါ။ ညဘက္ တေထာင္လုံး ပိတ္ခ်ိန္မုိ႔ A ခန္းတံခါးဖြင့္၊
A က်U္းသားကို A ျပင္ထုတ္ၿပီး ႐ိုက္လုိ႔ မရတာေတာင္မွ A ိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ A က်U္းသားကို ႏႈိး၊ သံတံခါးနား
ကပ္ခိုင္း၊ A ျပင္ကေန သံတုိင္ၾကားထဲ ထုတ္ထိုးထည့္ၿပီး ေထာင္၀ါဒါေတြက ႐ိုက္ခ်င္႐ိုက္ေသးတာပါ။ ေန႔စU္
မိလႅာသြားတဲ ကိစၥ၊ A ေပါ့သြားတဲ့ ကိစၥေတြကို A ခန္းက်U္းေလးထဲမွာပဲ စြန္႔ပစ္ရပါတယ္။ ထုံးစံA တုိင္း
တေန႔တခါ မိလႅာနဲ႔ ဆီးA ိုး သန္႔ရွင္းခြင့္၊ A ခန္းျပင္ထုတ္ စြန္႔ပစ္ခြင့္ မေပးေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေခ်းA ိုး
ဆီးA ိုးေတြ လွ်ံက်ၿပီး တခန္းလုံး ေပက်ံ ရႊဲနစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ပထမ (၁)ရက္ (၂)ရက္က သိပ္ မသိသာပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ တပတ္ေလာက္ ၾကာရင္ပဲ A ခန္းထဲ A နံ႔ေတြ ပုပ္ေဟာင္လာလိုက္တာ ဘယ္လိုမွ မခံႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
ေနာက္ဆုံး A ခန္းတံခါးေပါက္ သံတုိင္ေတြၾကားထဲ မ်က္ႏွာဖိကပ္၊ ႏွာေခါင္းထုတ္ၿပီး ရႏိုင္သေလာက္
A ျပင္ေလကို ကုတ္ကပ္ ႐ွဴရပါတယ္။

တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနတဲ့ ကာလတေလွ်ာက္လုံး ေရလုံး၀ မခ်ိဳးရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တိုက္ပိတ္ခံရၿပီးလို


တိုက္က ျပန္ထြက္လာတဲ့ A က်U္းသားဟာ ဆံပင္ မုတ္ဆိတ္က ရွည္ရွည္၊ A ႐ိုးေပၚA ေရတင္ ပိန္ခ်ဴံးေန႐ုံမက
ပုပ္ေဟာင္ေနတဲ့ A နံ႕မ်ိဳးစုံၾကားထဲ ေရမခ်ိဳး ဘာမခ်ိဳး၊ လနဲ႔ခ်ီ ေနခဲ့ရတာဆုိေတာ့ လူ႐ုပ္ မေပါက္ေတာ့ပါဘူး။
ရြံစရာ တိရိစၧာန္တေကာင္နဲ႔ တူေနပါေတာ့တယ္။ ဒီၾကားထဲ A ေမွာင္တိုက္ ဆိုတာကလည္း ရိွေသးၿပီး
ထမင္းမေကၽြးဘဲ ေကာ္ေကၽြးတာမ်ိဳးလည္း ရိွပါေသးတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ ဆိုတာ ေထာင္ထဲမွာ ဘယ္A က်U္းသားမဆို ရာဇ၀င္လူဆိုးေတြေတာင္ ၾကား႐ုံနဲ႔


A သည္းတုန္ A ူတုန္သြားတဲ့ A ဆုိးဆုံး၊ A ျပင္းဆုံး၊ A ရက္စက္ဆုံး ေထာင္တြင္း ျပစ္ဒဏ္ပါ။ A ဒ
ဲ ီလို တိုက္ပိတ္
ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရသူေတြဟာ မ်ားေသာA ားျဖင့္ က်န္းမာေရး ခၽြတ္ယြင္းၿပီး ခ်ိနဲ႔သြားၾကပါတယ္။

***

ေစာေစာက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သရက္ေထာင္က ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား ကိုးUီးကုိ A ဒ


ဲ ီလို ဘာမေျပာ ညာမေျပာနဲ႔
(၂)ရက္ေလာက္ တိုက္ပိတ္ထားၿပီးေတာ့မွ ေထာင္ပိုင္က ေခၚေတြ႔ပါတယ္။ ေနာက္ ေထာင္Uပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့
A တြက္ A ခုခ်ိန္က စၿပီး တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ ေပးလိုက္ေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ ဖတ္ျပပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား ကိုးUီးက `သူတို႔ A ေနနဲ႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးဖုိ႔သာ ေတာင္းဆိုတာ၊
ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ေထာင္Uေပဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္ရာ က်သလဲ´ လုိ႔ ေမးေတာ့ ေထာင္ပုိင္က `A ခုလို
ေမးတာကိုက ေထာင္Uပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္တာပဲ´ လို႔ ေျပာၿပီး ေA ာ္ဟစ္ ႀကိမ္းေမာင္းပါတယ္။ ေနာက္ သူတုိ႔ကို
ေထာင္၀ါဒါေတြက ေထာင္ပိုင္ ႐ုံးခန္းထဲကေန ဆြဲထုတ္၊ စစ္ေဆးၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားမွ စီရင္ခ်က္
ခ်ရမယ္မဟုတ္ပါလား။ A ခုေတာ့ မစစ္မေဆး၊ A ရင္ A ျပစ္ေပး၊ A ေရးယူၿပီး ႏွစ္ရက္ၾကာေတာ့မွ စီရင္ခ်က္
ခ်တာဆိုေတာ့ တကယ့္ Uပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူ A စစ္က A ဒ
ဲ ီ ေထာင္ပုိင္ပဲ မဟုတ္ပါလား။

A ဒ
ဲ ီလိုနဲ႔ ဘာ တခုမွ ေျဖရွင္းခြင့္ မရိွဘဲ ေက်ာင္းသား ကိုးUီးဟာ တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ ေပးတာကို လနဲ႔ခ်ီၿပီး
ခံခဲ့ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားမ်ား
(ဆ႒မပိုင္း)
သရက္ေထာင္ ေဘာလ္ပင္ ျပႆနာ
A ဒ
ဲ ီလို ေက်ာင္းသား ကိုးUီးကုိ တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ ေပးထားတာကိုပဲ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက A ားရပုံ
မေပၚေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ကုိးUီးေနတဲ့ တိုက္A မွတ္(၃)မွာပဲ ေနာက္ (၃)(၄)လ A ၾကာမွာ
ျပႆနာ ထပ္ ျဖစ္ပါေသးတယ္။ A ဒ
ဲ ီA ေၾကာင္းကို A က်U္းခ်ဴံးၿပီး ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

၁၉၉၂ခုႏွစ္၊ Eၿပီလတုန္းက သရက္ေထာင္ A မွတ္(၃)တိုက္မွာ ေနာက္ထပ္ တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ ခံေနရသူေတြပါ


ေပါင္းလိုက္ရင္ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား ဆယ့္ႏွစ္ေယာက္ ရိွပါတယ္။

ေလျပင္းတိုက္တဲ့ ညတည၊ ေလဒဏ္ေၾကာင့္ ရဲေမာ္ထူးနဲ႔ ၀င္းႏိုင္တို႔ ေနၾကတဲ့ A ခန္း A မွတ္(၆)ေရွ႕၊ ၀ရန္တာမွာ


A ေပၚကေန တစုံတခု ျပဳတ္က်လာတဲ့ A သံၾကားရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ၀င္းႏိုင္က ထၾကည့္ေတာ့ A ခန္းေရွ႕
ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ လုံးေထြးထားတဲ့ လုံခ်ည္တထည္ကို ပိတ္ထားတဲ့ သံတုိင္တံခါးၾကားကေန လွမ္းေတြ႔ရပါတယ္။
`ဘယ္သူ႔ဟာလဲ´ လို႔ ေA ာ္ေမးလိုက္ေတာ့ ႏွစ္ခန္းေက်ာ္မွာ ရိွတဲ့ စိုးျမတ္က `သူ႔A ထုပ္၊ လွမ္းဆြဲၿပီး
သူ႔A ခန္းဘက္ ပစ္ေပးလိုက္´ လို႔ ေA ာ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ၀င္းႏိုင္က လုံခ်ည္ထုပ္ကို လွမ္းဆြဲၿပီး စိုးျမတ္ A ခန္းဘက္
လွမ္းပစ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ A ထုပ္က စိုးျမတ္A ခန္း မေရာက္ဘဲ လမ္းတ၀က္မွာတင္ က်သြားပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီA ခ်ိန္မွာပဲ ေထာင္၀ါဒါတေယာက္ ေရာက္လာၿပီး လုံခ်ည္ထုပ္ကို ေကာက္ယူ ဖြင့္ၾကည့္ေတာ့ A ထဲက
ေဘာလ္ပင္ တေခ်ာင္း ထြက္လာပါတယ္။ ေထာင္၀ါဒါက ဘာမွ မေျပာဘဲ ေဘာလ္ပင္ေရာ A ထုပ္ပါ
ယူသြားပါတယ္။

၀င္းႏိုင္က `ဘယ္လိုလုပ္မလဲ´ လို႕ စိုးျမတ္ကို ေမးေတာ့ စိုးျမတ္က ရယ္ေမာရင္း `နက္ျဖန္ A ဒ


ဲ ီကိစၥေမးရင္
A မွန္A တုိင္း ေျပာလိုက္။ A ေရးယူလည္း A လြန္ဆုံး ကုိယ့္ေထာင္၀င္စာ ေတြ႔ခြင့္ ပိတ႐
္ ုံေပါ့´ လို႔ ေျပာပါတယ္။

စုိးျမတ္က နာမည္ေက်ာ္ ရာဇ၀တ္A က်U္းသား လူဆိုးျဖစ္ၿပီး A င္းစိန္ေထာင္ကို A ုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူပါ။ ၁၉၉၀


တ၀ိုက္တုန္းက A င္းစိန္ေထာင္ လူဆိုးေလာကမွာ စုိးျမတ္က `ဘုရင္´ ျဖစ္ပါတယ္။ စိုးျမတ္A ေၾကာင္း ပုံျပင္ေၽႊြ
A င္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ ေျပာမဆုံးပါဘူး။ ေထာင္Uပေဒကို ႏွံ႕ႏံ႕စ
ွ ပ္စပ္ ကၽြမ္းက်င္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ သူေျပာသလိုပါပဲ။ ေထာင္UပေဒA ရ ေဘာလ္ပင္ေတြ႔ရင္ ေထာင္၀င္စာ ပိတ္႐ုံေလာက္ပဲ


A ျပစ္ေပးတာပါ။ တခါတခါ ေဘာလ္ပင္သာ သိမ္းသြားတယ္။ ဘာA ျပစ္မွ မေပးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ A ခုကိစၥနဲ႔
ပတ္သက္လုိ႔ A ဒ
ဲ ီညက ဘယ္သူမွ သိပ္ ပူပူပင္ပင္ မရိွၾကပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ A ားလုံး မွားပါတယ္။ ေနာက္ေန႔ မနက္ A ေစာႀကီး (၆)နာရီေလာက္မွာေတာ့ A မွတ္(၃)တိုက္၊ တိုက္


၀င္းထရံေတြ၊ သံတိုင္ေတြကုိ တုတ္ေတြနဲ႔ ႐ိုက္၊ ေA ာ္ဟစ္ဆဲဆိုၿပီး တိုက္၀င္းထဲ ေထာင္၀ါဒါေတြ A မ်ားႀကီး
၀င္လာၾကတာ ဆူညံသြားလုိ႔ တတိုက္လုံး လန္႔ႏိုးကုန္ပါေတာ့တယ္။

ေထာင္၀ါဒါေတြက ၀င္းႏိုင္နဲ႔ ရဲေမာ္ထူးေနတဲ့ A ခန္း A မွတ္(၆)ကို ဖြင့္၊ သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ကို A ခန္းထဲကေန


A ျပင္ဆြဲထုတ္၊ ၿပီးေတာ့ ဘာမေျပာ ညာမေျပာနဲ႔ ႐ိုက္ပါေတာ့တယ္။ ႐ိုက္တာကလည္း ၀ါဒါေတြ A မ်ားႀကီး
တုတ္ေတြနဲ႔ ကၽြဲ႐ိုက္ႏြား႐ိုက္ ၀ိုင္း႐ိုက္ၾကတာပါ။ သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္စလုံး ေျမႀကီးေပၚ ပုံလဲက်သြားပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလို ႐ိုက္ေတာ့မွ ပုံလဲက်ေနတဲ့ သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ကို ဆြဲထူ၊ ထိုင္ခိုင္းၿပီး `ေဘာလ္ပင္ ဘယ္ကရလဲ´ လို႔
စစ္ပါတယ္။ A မွန္က A ရင္စစ္ၿပီး A ျပစ္ရိွေၾကာင္း ထင္ရွားေတာ့မွ A ေရးယူ A ျပစ္ေပးရမွာ မဟုတ္ပါလား။
၀င္းႏိုင္က `မသိဘူး´ ဆိုၿပီး ညက A ျဖစ္A ပ်က္ကုိ ရွင္းျပပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို ရွင္းျပလည္း ၿပီးေရာ `လိမ္တယ္´
ဆိုၿပီး ပထမA ႀကိမ္တုန္းကလို ၀ိုင္း ႐ိုက္ၾကျပန္ပါတယ္။ ႐ိုက္တာကလည္း တဖက္တခ်က္မွာ ေထာင္၀ါဒါ
တေယာက္စီ ရပ္ၿပီး တေယာက္တခ်က္ မရပ္မနား တေ၀ါေ၀ါနဲ႔ ဆက္တိုက္ ႐ိုက္တာပါ။

ေနာက္ဆုံး သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္စလုံး မထႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေျမႀကီးေပၚ ပုံလဲက်ေနတာကို မေက်နပ္ႏိုင္ေသးဘဲ ၀ါဒါ


တခ်ိဳ႕က ဆြဲထူ၊ ေခါင္းကို ဒူးႏွစ္ဘက္နဲ႔ ညွပ္ထားေပးၿပီး က်န္ ၀ါဒါေတြက ၀ိုင္း ႐ိုက္ၾကျပန္ပါတယ္။
ႏွစ္ေယာက္စလုံး စကားေမး မရ၊ A သံ မထြက္ေတာ့ပါဘူး။

A ဒ
ဲ ီလို ႐ိုက္သံ ႏွက္သံ ေA ာ္ဟစ္သံေတြနဲ႔ တတိုက္လုံး A ုတ္ေA ာ္ေသာင္းနင္း ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ စိုးျမတ္က
သူ႔A ခန္းထဲကေန `ခင္ဗ်ားတုိ႔ ရက္စက္လွခ်ည္လား´ ဆိုၿပီး A သံကုန္ လွမ္းေA ာ္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီေနာက္ `၀င္းႏိုင္
ေျပာတာ A မွန္ပဲ။ သူ ဘာမွ မသိဘူး။ ေဘာလ္ပင္က က်ဳပ္ေဘာလ္ပင္´ လို႔ ေA ာ္ေျပာပါတယ္။ ေထာင္၀ါဒါေတြ
စိုးျမတ္A ခန္း ေျပးသြားၾကၿပီး စိုးျမတ္ကို ထုတ္႐ိုက္ပါေတာ့တယ္။ စိုးျမတ္လည္း ပုံလဲ က်သြားပါတယ္။ စိုးျမတ္က
ထြားက်ိဳင္းသန္မာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ (`က်ဳပ္က A ႐ိုက္ခံရလြန္းလို႔ လူေကာင္ ဒီေလာက္ ႀကီးလာတာ´ လုိ႔
စိုးျမတ္က ဂုဏ္ယူေျပာတတ္သူပါ)။

A ဒ
ဲ ီ ႐ိုက္ပြဲမွာ ေထာင္ပိုင္ ေထာင္မွဴးA ပါA ၀င္ သရက္ေထာင္ တေထာင္လုံးက ၀ါဒါေတြ A ကုန္လုံးေလာက္
နီးနီး ပါပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း သိရတာကေတာ့ ႏြားေတာင္ ပစ္လဲသြားေA ာင္ ႐ိုက္ႏိုင္တယ္ ဆိုၿပီး နာမည္ႀကီးတဲ့
ေထာင္၀ါဒါေတြကို လက္ေရြးစင္ ေရြးလာတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ သူတုိ႔ကို A ရင္ ႐ိုက္ခိုင္းၿပီးမွ ေနာက္မွ ဒီ့ျပင္
ေထာင္မွဴး၊ ၀ါဒါေတြ ၀င္႐ိုက္ၾကတာပါ။

စိုးျမတ္ကို ႐ိုက္ၿပီးခ်ိန္မွာ တိုက္မွာ ညက ဘာေတြျဖစ္လို႔ ျဖစ္ခဲ့မွန္းေတာင္ မသိၾကေသးတဲ့ က်န္တဲ့


A ခန္း(၆)ခန္းက A က်U္းသားေတြကိုပါ A ျပင္ဆြဲထုတ္ၿပီး ဘာမဆုိင္ ညာမဆိုက္ ႐ုိက္ပါေတာ့တယ္။

A ဒ
ဲ ီA ခ်ိန္တုန္းက A မွတ္(၃) တိုက္မွာ A သက္ (၇၀) ေက်ာ္ၿပီျဖစ္တဲ့ မဂၢင္ဆရာေတာ္လည္း ရိွေနပါတယ္။
ေထာင္၀ါဒါေတြက ဆရာေတာ္ကိုပါ ခ်န္မထားဘဲ ထုတ္ ႐ိုက္ပါတယ္။ ႏွလုံးေရာဂါ ရိွတဲ့ ေမာင္ေမာင္သန္းကို
႐ိုက္ေတာ့ ေမာင္ေမာင္သန္းက `သူ ဘာA ျပစ္ရိွလို႔လဲ။ သူ႔မွာ ႏွလုံးေရာဂါလည္း ရိွေနပါတယ္´ လို႔ ေျပာတာကို
`ႏွစ္လုံး ရိွရိွ၊ သုံးလုံးရိွရိွကြာ´ လို႔ ေျပာၿပီး ၀ိုင္း႐ိုက္တာ ေမာင္ေမာင္သန္း သတိလစ္သြားပါတယ္။
လူၾကီးတေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေရွ႕ေနႀကီး Uီးေဇာ္မ်ိဳး၀င္း ဆိုရင္ ကိုယ္တုိင္လည္း A ႐ိုက္ခံရ၊ A ဒ
ဲ ီေန႔ A ျဖစ္A ပ်က္ကို
A ထိတ္တလန္႔လည္း ႀကဳံလိုက္ရ ဆုိေတာ့ ေနာက္ပုိင္း ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲ့ A ထိ စိတ္ကစU့္ကလ်ားေတာင္
ျဖစ္သြားပါတယ္။

၁၉၉၀ A င္းစိန္ေထာင္ တိုက္ ဆႏၵျပပြဲတုန္းက A ႐ိုက္ခံရတဲ့A ထဲမွာ Uီးေဇာ္မ်ိဳး၀င္းလည္း ပါပါတယ္။


သရက္ေထာင္မွာ A ႐ိုက္ခံရတာနဲ႕ ႏိႈင္းယွU္ၿပီး `A င္းစိန္ေထာင္က ႐ိုက္တာ A ပုံႀကီး ေတာ္ပါေသးတယ္ကြာ´
လို႔ Uီးေဇာ္မ်ိဳး၀င္း ေျပာျပတတ္ပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလို ႐ိုက္ႏွက္ခံရၿပီး ေနာက္တေန႔မွာ ၀င္းႏိုင္ကို ဆယ္ပိႆာေလာက္ ေလးတဲ့ ႏွစ္ေဒါက္ခတ္
ေဒါက္ေျခက်င္းႀကီး ခတ္လိုက္ပါတယ္။ A မွန္က ေထာင္UပေဒA ရ A ဆုိးဆုံး ရာဇ၀င္လူဆိုးကို ေဒါက္ေျခက်င္း
ခတ္ရမွာေတာင္ A ေလးခ်ိန္ ႏွစ္ပိႆာ ေျခာက္ဆယ္ထက္ မပိုရဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ ဆယ္ပိႆာ ေလးတဲ့
ေဒါက္ေျခက်င္းႀကီး A ခတ္ခံရတာ သရက္ေထာင္ သမိုင္းမွာ ၀င္းႏိုင္က ဒုတိယေျမာက္ျဖစ္ၿပီး သူ႔A ရင္က
A ခတ္ခံရသူကေတာ့ ထိပ္သီး ရာဇ၀င္လူဆိုး တUီးလို႔ ဆုိပါတယ္။ တတိယေျမာက္ကေတာ့ စိုးျမတ္ ျဖစ္ပါတယ္။
၀င္းႏိုင္ကို A ဒ
ဲ ီလို ဆယ္ပိႆာ ေဒါက္ေျခက်င္းႀကီးခတ္၊ ေန႔လည္ခင္း ေနရိွန္ေၾကာင့္ ျခစ္ျခစ္ေတာက္ ပူေနတဲ့
သဲျပင္ေပၚမွာ ဖိနပ္မပါဘဲ ေလွ်ာက္ခိုင္းပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီေနာက္ ေရ ခမ္းေျခာက္ေနလို႔ ပူျခစ္ေနတဲ့ ကြန္ကရစ္
ကန္ထဲမွာ ထည့္ၿပီး ေနေျခာက္လွမ္းပါတယ္။ ေနာက္ (၂)ရက္ A ၾကာမွာေတာ့ ၀င္းႏိုင္တကိုယ္လုံး ျပာႏွမ္းၿပီး
သူ႔A ခန္းထဲမွာ သတိလစ္တခ်က္ မလစ္တခ်က္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေထာင္ပုိင္က ေဆးကုမေပးရလို႔
A မိန္႔ထုတ္ထားလို႔ ဆုိၿပီး ေဆး လာကုမေပးပါဘူး။

မူလကတည္းက တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒစ္ေပးခံထားရတဲ့ A ဒ


ဲ ီ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား ကုိးUီးကုိ ေနာက္ထပ္ တိုက္ပိတ္
ျပစ္ဒဏ္ဆိုၿပီး တိုက္ထဲမွာပဲ တိုက္ ထပ္ပိတ္လိုက္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို A မွတ္ (၃)တိုက္မွာ ေထာင္ပိုင္ကိုယ္တုိင္
Uီးေဆာင္ၿပီး တရားလက္လႊတ္ ႐ိုက္တဲ့ ကိစၥ ေက်ာ္ေက်ာ္ၾကားၾကား ျဖစ္သာြ းရာကေန (ႏိုင္ငံျခား A သံလႊင့္ဌာန
တခ်ိဳ႕ကလည္း A ဒ
ဲ ီကိစၥ A သံလႊင့္ၾကတယ္ လို႔ ဆုိပါတယ္) ဖုံးမရ ဖိမရ ျဖစ္လာလို႔ A ထက္A ာဏာပိုင္ေတြက
စစ္ေဆးေရး A ဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီး သရက္ေထာင္မွာ စုံစမ္း စစ္ေဆးပါတယ္။ A ားလုံးကို စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ကာယကံရွင္နဲ႔
မ်က္ျမင္သက္ေသေတြရဲ့ ထြက္ဆိုခ်က္ေတြကို ထိန္ခ်န္၊ `ဆယ္ပိႆာေလးတဲ့ ေဒါက္ေျခက်င္း သရက္ေထာင္မွာ
မရိွ။ A ခုလို A မွတ္(၃)တိုက္မွာ ႐ိုက္ႏွက္ရတာ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို ခုခံလို႔ ျဖစ္တယ္´ ဆုိၿပီး စစ္ေဆးေရး
A ဖြဲ႔က A ထက္ကုိ A စီရင္ခံစာ လိမ္ တင္လိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ေထာင္ထဲမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားနဲ႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြရဲ့ ျပႆနာေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္မယ္


ဆုိရင္ သိႏိုင္တာက ျပႆနာ ျဖစ္လာတဲ့A ခါ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လာတယ္၊ ဘယ္လို ျဖစ္တတ္တယ္ ဆိုတာေတြကို
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ေသေသခ်ာခ်ာ မစစ္ေဆး၊ မစုံစမ္းတာပါ။ ေနာက္ၿပီး ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းမႈ မရိွတာ၊
တရား မွ်တမႈ မရိွတာ A ျပစ္ဒဏ္ေပးရာမွာ ပုိေပးတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလိုနဲ႔ ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာA ေပၚမွာ A က်ိဳးသင့္ A ေၾကာင္းသင့္ မစU္းစားဘဲ A မုန္းA ာဃာတ၊ တဖက္သတ္
A ျမင္ေတြနဲ႔ ျပႆနာကို ခ်U္းကပ္ေျဖရွင္းတဲ့A တြက္ ကာယကံရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ A မ်ားႀကီး
နစ္နာသြားရတဲ့A ျပင္ ျပႆနာေတြဟာ ေျပလည္မသြားဘဲ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာေနရတာပါ။

န၀တညွU္းပန္းေရး စခန္းမ်ား
(ပထမပိုင္း)
ကြန္ျမဴနစ္ ေျမေA ာက္ယူဂ်ီA ဖြဲ႔ကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ဖမ္းမိေတာ့ သူတို႔ထဲက ေလးUီးကုိ ေျမက်င္း တက်င္းစီမွာ
တကုိယ္လုံး ထည့္ျမဳပ္၊ ေျမႀကီးေပၚမွာေတာ့ ေခါင္းေတြတင္ ေဖာ္ေပးထားပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို ေျမျမဳပ္ထားခ်ိန္မွာ
သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာကေတာ့ ေျမႀကီးေပၚ ေပၚေနတဲ့ ေခါင္းေတြေပၚ ပ်ားရည္ လာေလာင္းမယ္။ ၿပီးရင္
ကရင္နီေတြ၊ ပုရြက္ဆိတ္ေတြ လႊတ္မယ္လုိ႔ပါ။

ဒါေပမယ့္ ပ်ားရည္လည္း လာမေလာင္း၊ ကရင္နီေတြလည္း မလႊတ္ဘဲ ေထာက္လွမ္းေရးေတြသာ


ေရာက္လာပါတယ္။ ေရာက္လာတယ္ ဆိုရင္ပဲ ဘာမေျပာ ညာမေျပာနဲ႔ ေျမႀကီးေပၚ ေပၚ႐ုံေပၚေနတဲ့ သူတို႔
ေခါင္းေတြကို စစ္ဖိနပ္နဲ႔ က်ဳံးက်ဳံး ကန္ေတာ့သတဲ့။ `A ဲဒါမ်ိဳး စာA ုပ္ေတြထဲ ဖတ္လဲ မဖတ္ဖူးဘူး။ ၾကားလည္း
မၾကားဖူးဘူး။ ေတာ္ေတာ္မိုက္႐ိုင္း စုတ္ပဲ့တဲ့ ေကာင္ေတြကြာ´ လို႔ A ဒ
ဲ ီ ေလးUီးထဲက တUီးက ျပန္ေျပာပါတယ္။
ႏိုင္ငံတုိင္း A စိုးရတုိင္းမွာ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ A က်U္းေထာင္ဆိုတာ ရိွၾကစၿမဲပါ။ ျပည္သူေတြရဲ့ ဘ၀ လုံၿခဳံေရး၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားUပေဒ ေလးစားလိုက္နာေရး၊ ျပည္သူေတြ A ထိတ္ထိတ္ A လန္႔လန္႔ ေၾကာက္ရြံ႕
မေနေစရတို႔A တြက္ လိုA ပ္တာမို႕ ေထာက္လွမ္းေရး A က်U္းေထာင္ဆိုတာ ရိွၾကရတာပါ။ ဒါေပမယ့္ A ဒ
ဲ ီလုိ
A ဖြဲ႔A စည္းေတြဟာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကေန ေသြဖည္ၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ျပည္သူေတြကုိ ဖိႏွိပ္
ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္ၿပီး A ေၾကာက္ေၾကာက္ A လန္႔လန္႔ ျဖစ္ေA ာင္၊ လုံၿခဳံမႈ ကင္းမဲ့ေA ာင္ လုပ္ေနတယ္
ဆုိရင္ေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ A က်U္းေထာင္ေတြကို ျပည္သူေတြက ရြံရွာ မုန္းတီးလာၾကေတာ့မွာပဲ
မဟုတ္လား။

စစ္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ကမၻာစစ္ႀကီး (၂)ႀကိမ္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရၿပီးေနာက္ စစ္ပြဲA တြင္း ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္


ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရတဲ့၊ ဘယ္လိုမွ မထိန္းႏိုင္ မသိမ္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေျခာက္ေျခာက္ျခားျခား A နိ႒ာ႐ုံေတြ၊ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး
လူမဆန္မႈေတြကုိ ေနာင္မွာ ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔၊ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔A တြက္ နည္းလမ္းေတြကို ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ
ပညာရွင္ေတြ စU္းစားေတြးေခၚခဲ့ၾက၊ A ေျဖရွာခဲ့ၾကပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလိုနဲ႔ စစ္ပြဲA တြင္း လိုက္နာရမယ့္ Uပေဒေတြ၊ ဖမ္းမိတဲ့ ရန္သူ႔သုံ႕ပန္းေတြA ေပၚ ဆက္ဆံ က်င့္သုံးရမယ့္
Uပေဒေတြ စသျဖင့္ Uပေဒမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ Uပေဒေတြရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က လူမဆန္မႈေတြ၊
လက္နက္A ားကုိးနဲ႔ ႀကီးႏိုငင
္ ယ္ညွU္း A ႏိုင္က်င့္မႈေတြ၊ A ာဏာကို A လြန္A ကၽြံ သုံးစြဲၿပီး တရားလက္လြတ္
Uပေဒမဲ့ ထင္ရာစိုင္းမႈေတြကို တားဆီး ဟန္႔တားႏိုင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီလိုနဲ႔ A က်U္းေထာင္ေတြမွာလည္း A က်U္းသားေတြကုိ ေက်းကၽြန္ေတြလို၊ တိရိစၧာန္ေတြလို ဖိႏွိပ္
မဆက္ဆံဖုိ႔ တားျမစ္ ဟန္႔တားခ်က္ေတြ ရိွလာသလုိ ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနေတြမာွ လည္း
သတင္းA ခ်က္A လက္ေတြ ရရိွဖုိ႔ ဖမ္းဆီးထားသူေတြကို ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း မျပဳရ၊ ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္
ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး A တင္းA ဓမၼ ေျဖာင့္ခ်က္ မယူရ A စရိွသျဖင့္ တားျမစ္ခ်က္ေတြ Uပေဒေတြ ရိွလာပါတယ္။
ဒါ့A ျပင္ A ဒ
ဲ ီ Uပေဒနဲ႔ တားျမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း နစ္နာသူ ကာယကံရွင္က
ျဖစ္ေစ၊ ကာယကံရွင္ကိုယ္စား ျဖစ္ေစ တုိင္တန္းရင္ က်ဴးလြန္သူ A ာဏာပိုင္နဲ႔ A စိုးရကို တရားစြဲဆိုပုိင္ခြင့္
ရိွပါတယ္။

သေဘာကေတာ့ လူသားေတြရဲ့ ယU္ေက်းမႈ ျမင့္တက္လာတာပါ။ ယU္ေက်းတဲ့ ဒီကေန႔ ေခတ္မွာ


လူ႐ိုင္းေခတ္တုန္းကလိုဘဲ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့၊ ရက္စက္တဲ့၊ တရားမဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ A စိုးရေတြ ရိွေနေသးတာဟာျဖင့္
၀မ္းနည္းစရာ၊ ရွက္စရာပါပဲ။

A ဒ
ဲ ီ Uပေဒေတြကို တကမၻာလုံးက လူယU္ေက်း A စိုးရ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ေလးစားလိုက္နာၾကေပမယ့္
န၀တ စစ္A စိုးရ ေထာက္လွမ္းေရးေတြကေတာ့ ေခါင္းထဲေတာင္ မထည့္ပါဘူး။ န၀တ ေထာက္လွမ္းေရးေတြရဲ့
ထုံးစံလို ျဖစ္ေနတဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ တခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

***

န၀တ ေထာက္လွမ္းေရးက လူတေယာက္ကို ဖမ္းသြားၿပီဆုိရင္ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ႐ိုက္ႏွက္တာ၊


မခံမရပ္ႏိုင္ေလာက္ေA ာင္ ညွU္းပန္းႏွိပ္စက္တာေတြA ျပင္ ေရ မတိုက္ ထမင္းမေကၽြးဘဲ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ
ထားပါတယ္။ ဒါ့A ျပင္ (၃)ရက္ေလာက္ကေန (၁၀)ရက္ေလာက္A ထိ A ိပ္ခြင့္ မေပးပါဘူး။ ေန႔ေတြ
ညေတြကလည္း မကြ၊ဲ A ိပ္လည္း မA ိပ္ရ၊ ဒီၾကားထဲ ဒလစပ္ ႐ိုက္ႏွက္ညွU္းပန္း၊ ေမးခြန္းကလည္း ရပ္တယ္
မရိွဘဲ ဒလစပ္ ေမး ဆိုေတာ့ (၃) (၄) ရက္ၾကာလာရင္ပဲ သိပ္ၿပီး သတိေကာင္းသူေတြ၊ သတိထားသူေတြက
လြဲရင္ A ဖမ္းခံထားရသူေတြဟာ မ်ားေသာA ားျဖင့္ ကေယာင္ေျခာက္ျခား ျဖစ္စ ျပဳလာပါတယ္။
ညွU္းပန္းရာမွာလည္း တုတ္ေတြ၊ စစ္ဖိနပ္ေတြနဲ႔ ၀ိုင္းကန္ ၀ိုင္း႐ိုက္တာမ်ိဳး ခႏၶာကုိယ္ မခံမရပ္ႏိုင္ေA ာင္ နာက်င္
ပင္ပန္းေA ာင္ နည္းမ်ိဳးစုံ သုံးၿပီး လုပ္တာမ်ိဳးေတြက ထုံးစံပါပဲ။ ဒါ့A ျပင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လႊတ္ၿပီး
ေရွာ့ခ္႐ိုက္တာမ်ိဳးေတြ ရိွသလို ေျမတြင္းထဲ ပစ္ခ်တာမ်ိဳးေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား
ရဲေမာ္ထူးဆိုရင္ ေႁမြနဲ႔ လႊတ္ေပးလို႔ A ခန္းထဲမွာ သတိလစ္ ေမ့ေမ်ာသြားဖူးပါတယ္။

A စU္A လာလည္း ရိွ၊ A မ်ားေလးစားျခင္းလည္း ခံရတဲ့ နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီး တUီးဆိုရင္


သူ႔ကို ေျခဖ်ားေထာက္ မတ္တပ္ ရပ္ခိုင္းထားၿပီး ေျခဖေနာင့္ေA ာက္မွာ ပင္A ပ္ေတြ ေထာင္ထားပါတယ္။
ပင္A ပ္စူးမွာ စိုးလို႔ ေျခဖ်ားေထာက္ထားရာကေန ေျခေထာက္ကို ေA ာက္မခ်ရဲဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

`ဒါေပမယ့္ ေျခဖ်ားေထာက္ထားရတာ ၾကာလာေတာ့ လူက မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တဆတ္ဆတ္ တုန္လာတယ္။


ေနာက္ဆုံး ဘယ္လိုမွ မခံႏုိင္ေတာ့တာနဲ႔ စူးလည္း စူးပေစေတာ့ ဆိုၿပီး ပင္A ပ္ေတြကို နင္းခ်လိုက္ရတယ္´ လို႔
A ဒ
ဲ ီ ႏုိင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီးက ျပန္ေျပာပါတယ္။ (တကယ္ေတာ့ A ဒ
ဲ ီလို A စU္A လာရိွသူ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြကို
ဘယ္လုိ A ေၾကာင္းနဲ႔မွ A ဒ
ဲ ီလိုမ်ိဳး မဆက္ဆံသင့္ဘူး မဟုတ္လား)။

တရားUပေဒမွာ `A ျပစ္ ထင္ရွားေၾကာင္း တရား႐ုံးက မဆုံးျဖတ္ရေသးသေရြ႕ တရားခံတUီးကို A ျပစ္မရိွသူ


A ျဖစ္ ယူဆ သတ္မွတ္ထားရမယ္´ လို႔ A ဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ တရားUပေဒ ဖြင့္ဆုိခ်က္A ရ
ၾကည့္ရင္ A ခုလို ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္တာဟာ A ျပစ္မရိွသူေတြကုိ ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္ေနတာမို႔ A ဒ
ဲ ီ
ေထာက္လွမ္းေရး သမားေတြဟာ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေနသူေတြပဲ မဟုတ္ပါလား။

သန္လ်င္ ေရနံခ်က္စက္႐ုံကုိ ဗုံးခြဲဖုိ႔ဆိုၿပီး ဗုံးေထာင္တဲ့ ကိစၥကို ေထာက္လွမ္းေရးက တရားခံ ရွာပုံကေတာ့


သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ A မ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လူငယ္A ဖြဲ႔၀င္ေတြကုိ ဘာမဆိုင္ညာမဆုိင္
ဖမ္းဆီးလိုက္တာပါ။ A ဒ
ဲ ီေနာက္ ညွU္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီး ဗုံးေတာင္ မျမင္ဖူးတဲ ့သူတို႔ကုိ `A ဒ
ဲ ီဗုံး သူတုိ႔ ခြဲပါတယ္´
လို႔ ေျဖာင့္ခ်က္ A တင္းေပးခိုင္းပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ႏွိပ္စက္ ညွU္းပန္းတာ မခံႏိုင္ေတာ့လုိ႔ လူငယ္A ဖြဲ႔၀င္ေတြက
ျဖစ္ခ်င္ရာ ျဖစ္ေတာ့ ဆုိၿပီး ေထာက္လွမ္းေရးေတြက သူတို႔ဘာသာသူတုိ႔ A ရန္သင့္ ေရးထားတဲ့ ေျဖာင့္ခ်က္
A တုႀကီးကို လက္မွတ္ထိုး ေပးလိုက္ရပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီေနာက္ စစ္ခုံ႐ုံးက သူတို႔ကို ေသဒဏ္ ခ်လိုက္ပါတယ္။
ေနာက္ေန႔က်ေတာ့ A ဒ
ဲ ီ ေျဖာင့္ခ်က္ A တုႀကီးကုိ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး တရားခံ A စစ္ကို ဖမ္းမိတဲ့
A ေၾကာင္း သတင္းစာ၊ ေရဒီယုိ၊ တီဗြီေတြကေန ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫႊန္႔က ျပည္သူတရပ္လုံးကို တခမ္းတနား
လိမ္ပါေတာ့တယ္။

ေနာက္ပိုင္း `သန္လ်င္ ေရနံခ်က္စက္႐ုံဗုံးကို သူပဲ ေထာင္ခဲ့တာပါ´ လုိ႔ ၿမိဳ႔ေတာ္ခန္းမဗုံးကို ေထာင္ခဲ့သူ


ကုိကိုႏိုင္က ၀န္ခံလိုက္ေတာ့ န၀တ ေထာက္လွမ္းေရး A ရွက္ကြဲသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ A ဒ
ဲ ီကိစၥ တုိင္းျပည္ကို
မေၾကညာရဲပါဘူး။ A ဒ
ဲ ီလို ကာယကံရွင္ A စစ္A မွန္က ၀န္ခံထားတာေတာင္ သန္လ်င္ A ဖြဲ႔ခ်ဳပ္လူငယ္ေတြကို
ေထာင္က ျပန္လႊတ္မေပးသလို ေသဒဏ္A ျပစ္ကေနလည္း န၀တက ႐ုပ္သိမ္း မေပးပါဘူး။
တရားUပေဒမွာ `A ျပစ္ရိွသူ ဆယ္ေယာက္လြတ္ရင္ လြတ္သြားပေလ့ေစ။ A ျပစ္ မရိွသူ တေယာက္ကို မွားၿပီး
A ျပစ္ဒဏ္ မေပးမိေစရ´ ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ ရိွပါတယ္။ လူေတြကုိ တန္ဖိုးထား ေလးစားစိတ္၊ စာနာစိတ္ေၾကာင့္
A ဒ
ဲ ီ ေဆာင္ပုဒ္ ျဖစ္လာတာပါ။

န၀တ စစ္A စိုးရရဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့ `A ျပစ္မရိွသူ A ေယာက္တရာကို ဖမ္းၿပီး A ျပစ္ေပးမိရင္ ေပးမိပေလ့ေစ၊


A ျပစ္ရိွသူ တေယာက္ လြတ္မသြားေစနဲ႔´ ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ
ဘာA ျပစ္တခုမွ မရိွဘန
ဲ ဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ A က်U္းေထာင္ေတြထဲမွာ A ႏွိပ္စက္ A ညွU္းပန္းခံေနရသူေတြ
န၀တေခတ္မွာ မနည္းတာပါ။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္A တြင္း သကၤန္းကၽြန္း၊ ဘီA ုိစီ ေခါင္းျဖတ္သတ္မႈမွာ `ကိုကုိႏိုင္ ဆုိတဲ့လူ ပါတယ္´ လို႔
သတင္းထြက္ေတာ့ `ကိုကုိႏိုင္´ နာမည္နဲ႕ လူေတြကို လိုက္ဖမ္းပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ဆုံး ေခါင္းျဖတ္သတ္မႈမွာ
ပါ၀င္တဲ့ တကယ့္ကုိကုိႏိုင္ A စစ္ကုိ ဖမ္းမိခ်ိန္မွာေတာ့ ကုိကုိႏိုင္နာမည္နဲ႔ တျခားလူႏွစ္ေယာက္ကို ေထာင္ဒဏ္
ဆယ့္ငါးႏွစ္နဲ႔ ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္စီ A ျပစ္ ေပးၿပီးသြားပါၿပီ။ ေထာက္လွမ္းေရးမွာလည္း နည္းမ်ိဳးစုံ သုံးၿပီး
ရက္ရက္စက္စက္ ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္ၿပီးပါၿပီ။ A မွန္တကယ္ က်ဴးလြန္တဲ့ ကုိကိုႏိုင္ကို ဖမ္းမိၿပီး ေထာင္
A ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ခ်လိုက္ေပမယ့္ A ရင္ ဖမ္းထားတဲ့ ကုိကုိႏိုင္ ႏွစ္ေယာက္ကုိ လႊတ္မေပးဘဲ A င္းစိန္ေထာင္မွာ
ဆက္ၿပီး ေထာင္ခ်ထားပါတယ္။

တခါတုန္းက A ဒ
ဲ ီA ျပစ္မဲ့ ကုိကုိႏိုင္ ႏွစ္ေယာက္ထဲက တေယာက္နဲ႔ က်ေနာ္ ေထာင္၀င္စာ A တူ ထြက္ရပါတယ္။
သူ႔ကို သူ႔မိန္းမနဲ႔ သုံးေလးႏွစ္ A ရြယ္သမီးေလးက လာေတြ႔ပါတယ္။ ခေလး စကားေျပာတတ္စမွာ သူ႔ကို
ေထာက္လွမ္းေရးက ဖမ္းလိုက္တာပါ။ ၾကားမွာ သံဇကာ ႏွစ္ထပ္ျခားၿပီး ဟိုဘက္ဒီဘက္ တေယာက္နဲ႔
တေယာက္ ေတြ႔ၾကခ်ိန္မွာ ကိုကုိႏိုင္ေရာ သူ႔မိန္းမပါ စကားမေျပာႏိုင္ဘဲ တေယာက္ကုိ တေယာက္ ၾကည့္ရင္း
ငိုေႂကြးၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သမီးေလးကလည္း သံဇကာကုိ ကိုင္၊ မ်က္လုံးထဲ မ်က္ရည္A ျပည့္၊ မ်က္ေတာင္
ပုတ္ခတ္ ပုတ္ခတ္န႔ဲ သူ႔A ေဖကို ၾကည့္ေနတာ သနားစရာပါ။

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ရာဇ၀တ္A က်U္းသားပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မတတ္ႏိုင္တဲ့ A ဆုံး `ကိုယ္လုပ္လို႔


ကုိယ္ခံရတာပဲ´ ဆိုၿပီး ဒုကၡကို ေျဖႏိုင္ၾကေပမယ့္ ကိုကိုႏိုင္တုိ႔လို လူမ်ိဳးေတြက်ေတာ့ ဘယ္လို ေျဖၾကမလဲ။

န၀တ ညွU္းပန္းေရး စခန္း


(ဒုတိယပိုင္း)

န၀တ ေထာက္လွမ္းေရး စခန္းေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာ က်င့္၀တ္၊ လူ႔က်င့္၀တ္နဲ႔ ဘာသာတရား A ဆုံးA မေတြကို


ေဘးဖယ္ၿပီး စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ ပရမ္းပတာ ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္တာ ခံရၿပီးလို႔ ေထာင္ထဲ ေရာက္ျပန္ေတာ့လည္း
ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြဟာ A ဒ
ဲ ီလိုညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရမႈေတြကေန လြတ္ေျမာက္ မသြားၾကရပါဘူး။ ၁၉၉၀
ခုႏွစ္၊ A င္းစိန္ေထာင္ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားမ်ား ဆႏၵျပပြဲနဲ႔ သရက္ေထာင္တြင္း ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားမ်ား
ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ A ေၾကာင္းေတြမွာတုန္းက က်ေနာ္ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈေတြA ျပင္
တျခားညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈေတြလည္း ေထာင္ထဲမွာ A မ်ားႀကီးပါ။

တခါတုန္းက A င္းစိန္ေထာင္ A မွတ္(၄) A ေဆာင္မွာ ေက်ာင္းသားေလးဆယ္ေလာက္က ေတာင္ယာ


A လုပ္လုပ္ရေတာ့ ပင္ပန္းလြန္းလို႔ `မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး´ လို႔ ေထာင္ကို တင္ျပၾကပါတယ္။
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက `A လုပ္ မလုပ္ရင္ ေထာင္မွာ မေနရဘူး။ တိုက္မွာ သြားေနမွ ရမယ္´ လို႔
ေျပာပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီ A ခ်ိန္တုန္းက A င္းစိန္ေထာင္ တိုက္(၆)တိုက္မွာ ႏိုင္ငံေရးA က်U္းသား ငါးရာေလာက္ ရိွပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ
တိုက္ေတြမွာ သြားေနရမယ္ လို႔ နားလည္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြက `ဒါဆုိရင္ တိုက္မွာ သြားေနမယ္´ လို႔
ေျပာေတာ့ သူတို႔ A ားလုံးကုိ တုိက္ ပို႔လုိက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ ထားတဲ့ တိုက္ေတြကို
မဟုတ္ပါဘူး။ ျပစ္ဒဏ္တိုက္ေခၚ စစ္ေခြးတုိက္ကိုပါ။

မၾကာပါဘူး။ ေထာင္၀ါဒါေတြ ေရာက္လာၿပီး ေက်ာင္းသားA ားလုံးကုိ ဘာမေျပာ ညာမေျပာနဲ႔ တခန္းခ်င္း ထုတ္၊


ေျခေထာက္ေတြကို ေဒါက္ေျခက်င္းခတ္၊ ၿပီးေတာ့ ရက္ရက္စက္စက္ ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး တုိက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္
ေပးလိုက္ပါေတာ့တယ္။

A မွန္က တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ဆိုတာက ႀကီးေလးတဲ့ ေထာင္စည္းကမ္းမ်ိဳး ခ်ိဳးေဖာက္မွ ေပးရတာမ်ိဳးပါ။


A ခုဟာက `A ေဆာင္မွာ မေနခ်င္ရင္ တိုက္ထဲ သြားေနရမယ္´ လို႔ မလိမ့္တပတ္လုပ္ ေခၚထုတ္ၿပီး စစ္ေခြးတိုက္
ေရာက္ေတာ့မွ ႐ိုကႏ
္ ွက္ၿပီးေတာ့ ေထာင္Uပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္လုိ႔ ဆုိၿပီး တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ ေပးတာပါ။

A ဒ
ဲ ီလိုနဲ႔ စစ္ေခြးတိုက္မွာ (၁)လ ေနရခ်ိန္A တြင္း ေက်ာင္းသားေတြကုိ ေဒါက္ေျခက်င္း ေတာက္ေလွ်ာက္
ခတ္ထားၿပီး ေန႔တိုင္း ထုတ္႐ိုက္လို႔ တခ်ိဳ႔ဆုိရင္ A ႐ိုက္ခံေနရင္း သတိလစ္ ေမ့ေမ်ာသြားတာေတာင္ A ႐ိုက္
မရပ္ပါဘူး။ ႐ုိက္တာကလည္း ပရမ္းပတာ ၀ိုင္း႐ုိက္တာျဖစ္ၿပီး A ျပစ္ကို မေျပာဘဲ `ဘာႏိုင္ငံေရးသမားလဲကြ၊
ႏိုင္ငံေရး လုပ္ခ်င္Uီးကြ´ A စရိွသျဖင့္ ေထာင္Uပေဒနဲ႔ ဘာမွ မဆုိင္တဲ့ ေစာ္ကားေမာ္ကား စကားေတြ ေျပာၿပီး
ဆဲဆို ႐ိုက္တာမ်ိဳးပါ။

သာယာ၀တီေထာင္မွာလည္း ၁၉၉၂ခုႏွစ္တုန္းက `ေထာင္ပိုင္ကုိ လုပ္ႀကံဖို႔ ႀကံစည္တယ္´ ဆုိတဲ့ A ေျခA ျမစ္


မရိွတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား တရာေလာက္ကို ပက္ပက္စက္စက္ ႐ုိက္ႏွက္ၿပီး တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္
ေပးလုိက္ပါေသးတယ္။

တခါတုန္းက A င္းစိန္ေထာင္၊ ႀကိဳးတိုက္က ေသဒဏ္က် A က်U္းသားေတြကုိ ႀကိဳးတိုက္မွာ လူက်ပ္လို႔ တိုက္


A မွတ္(၆)ကို ခြဲပုိ႔ပါတယ္။ ႀကိဳးသမားေတြ A ထုပ္A ပုိးေတြနဲ႔ တန္းစီ ေျပာင္းေရႊ႕ေနတာကို
လမ္းတဖက္တခ်က္မွာ ေထာင္၀ါဒါေတြက တန္းစီရပ္၊ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ႏွစ္ဖက္ညွပ္ ပိတ္ရပ္ၿပီး
A က်U္းသားေတြရဲ့ ပါးေတြ၊ မ်က္ႏွာေတြကို ျဖတ္႐ိုက္ပါတယ္။ `ဘာလို႕ A ျပစ္မရိွဘဲနဲ႔ A ခုလို ႐ိုက္ရတာလဲ´ လို႔
ေမးၾကည့္ေတာ့ `ဒါ ေထာင္ထုံးစံ´ လို႔ ေထာင္၀ါဒါေတြက ေျဖၾကပါတယ္။

သရက္ေထာင္မွာလည္း ေဇာ္၀င္းထြဋ္ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသားေလးတေယာက္ ေသာက္ေရခြက္ လက္ထဲက


လြတ္က်သြားတာကိုပဲ `ေထာင္A ာဏာပိုင္ ဆန္႔က်င္ပါတယ္´ ဆိုၿပီး ပုံႀကီးခ်ဲ႕ လုပ္ႀကံ၊ စြပ္စြဲ၊ ႐ိုက္ႏွက္
တိုက္ပိတ္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ိုက္ပုံ ႐ိုက္နည္းကလည္း A ဒ
ဲ ီ ေက်ာင္းသားေလးကို ေဒါက္ေျခက်င္း ခတ္၊ A ဒ
ဲ ီ
ေဒါက္ေျခက်င္းနဲ႔ မိန္းေဂ်းလ္လို႔ ေခၚတဲ့ ဗဟို႐ုံးကေန ေပ(၃၀၀)ေလာက္ ေ၀းတဲ ့တိုက္နံပါတ္ A မွတ္(၃)A ထိ
၀မ္းလ်ားထုိး မိေခ်ာင္းသြား သြားခိုင္းၿပီး လမ္းတေလွ်ာက္ ေထာင္၀ါဒါေတြက A ေပၚကေန စီးၿပီး
႐ိုက္ႏွက္သြားတာပါ။ A ဒ
ဲ ီလို ႐ုိက္ၿပီးတဲ့A ခ်ိန္က်ေတာ့ ႐ိုက္တဲ့A ထဲမွာ ပါတဲ့ ေထာင္၀ါဒါ တUီးကဆုိရင္ `႐ိုက္လို႔
A ရသာ ရိွလိုက္တာကြာ။ ၀ါးရင္းတုတ္ သုံးေခ်ာင္းကို ျပတ္ထြက္သြားတာပဲ´ လို႔ A ားရပါးရ ျပန္ ေျပာပါတယ္။
`ဒါမွ ႏိုင္ငံေရး သမားေကာင္ေတြ မွတ္မွာ´ လို႔လည္း ဆိုလိုက္ပါေသးတယ္။ ၀ါးရင္းတုတ္ သုံးေခ်ာင္း A ပိုင္းပိုင္း
က်ိဳးျပတ္သြားတဲ့A ထိ A ႐ိုက္ခံရတဲ့ လူတေယာက္ ဘယ္ေလာက္ နာက်င္ ခံစားရလိမ့္မလဲဆိုတာ ေတြးသာ
ၾကည့္ပါေတာ့။

တခါကလည္း သာယာ၀တီေထာင္က ေဂ်ာ္လီထြန္းကို သရက္ေထာင္ကို ေထာင္ေျပာင္းလိုက္ပါတယ္။


သရက္ေထာင္ ေရာက္ေတာ့ ေထာင္ဗူး၀ကတည္းက ေဂ်ာ္လီထြန္းကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ႐ိုက္လာလိုက္တာ
တိုက္A မွတ္(၄) ေရာက္တဲ့ A ထိ A ေ၀းႀကီးပါပဲ။ ေဂ်ာ္လီထြန္းက နာက်င္တာကို ခံႀကိတ္ခံရင္း မ်က္ရည္ေတြ
ေတြေတြက်ေနပါတယ္။ A မွတ္(၄) တိုက္ေရွ႕ကို ေရာက္ေတာ့လည္း သူ႔ကို ထုိင္ခိုင္းထားၿပီး `မင္းလားကြ
ေဂ်ာ္လီထြန္း´ ဆိုၿပီး ေထာင္၀ါဒါေတြ ၀ိုင္း႐ိုက္တာ ေဂ်ာ္လီထြန္း ပုံလဲက်သြားတဲ့ A ထိပါပဲ။

`ခုမွ ေရာက္လာတဲ့ သူ႔ကို ဘာA ျပစ္မွ မရိွဘဲ ဘာလုိ႔ A ခုေလာက္ ႐ိုက္ရတာလဲ´ လို႔ ေမးၾကည့္ေတာ့
`A ျပစ္ေတာ့ မရိွဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒါ ေထာင္ထုံးစံပဲ´ လို႔ ေထာင္၀ါဒါေတြက ေျဖၾကပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီေနာက္ေတာ့
ေဂ်ာ္လီထြန္းကုိ ေဒါက္ေျခက်င္း ခတ္ထားလိုက္တာ ေန႔ေရာ ညပါ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖဳတ္မေပးေတာ့ပါဘူး။
ေဒါက္ေျခက်င္းဒဏ္ေၾကာင့္ ေျခေထာက္ေတြ ပြန္းစားၿပီး ေယာင္ကုိင္းလာလို႔ ေနာက္ဆုံး လမ္းေတာင္
မေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့ေလာက္ေA ာင္ ျဖစ္လာတဲ့A တြက္ `ေဒါက္ေျခက်င္း ျဖဳတ္ေပးပါ´ လို႔ A သနားခံ
ေတာင္းပန္တာေတာင္မွ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ျဖဳတ္မေပးပါဘူး။

သရက္ေထာင္မွာ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြဟာ ေတာင္ယာေတြကို ေရေလာင္းဖုိ႔ A တြက္ ေရတြင္းထဲကေန


ေရ ဆြဲတင္ရပါတယ္။ ေလးေထာင့္ သံပုံးနဲ႔ ေလးပုံစာေလာက္ A ရြယ္ရိွတဲ့ ေရတိုင္ကီျပတ္ႀကီးနဲ႔ ေရတြင္း
A နက္ႀကီးထဲက ေရကို ဆြဲတင္ၾကရတာပါ။ တရက္ တရက္ကို A ဒ
ဲ ီ ေရတုိင္ကီပုံးနဲ႔ ပုံး(၉၀၀)ေလာက္
ေရဆြဲတင္ၾကရပါတယ္။ ေနလင္း ဆိုတဲ့ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားေလး ဆိုရင္ ပင္ပန္းလြန္းလို႔ ေရဆြဲရင္း
သတိလစ္ ပစ္လဲ သြားခဲ့ဖးူ ပါတယ္။

ေထာင္မွာ ေရစုပ္စက္ ရိွရဲ့သားနဲ႔ ဘာလုိ႔ စက္ကုိ မသုံးဘဲ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကို ေရဆြဲခိုင္းတာလဲ လို႔
ေမးေတာ့ `တမင္ ဆြဲခိုင္းတာ´ လုိ႔ ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြက ေျဖပါတယ္။

တခါတုန္းကလည္း A င္းစိန္ေထာင္ တိုက္A မွတ္(၅) မွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကုိေA ာင္ (ယခု


ဒုတိယA ႀကိမ္ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ ထပ္မံက်ခံေနရသူ) နဲ႔ တျခားေက်ာင္းသား တေယာက္တို႔ ရက္ရက္စက္စက္
A ႐ုိက္ႏွက္ခံၾကရပါတယ္။ ျဖစ္ပုံကေတာ့ A ခန္းထဲမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္တယ္ ဆုိၿပီး ကုိေA ာင္တုိ႔
ႏွစ္ေယာက္ကုိ A ခန္းထဲကေန A ျပင္ ေခၚထုတ္သြားပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီတုန္းက ေဆာင္းတြင္း မနက္A ေစာႀကီး ငါးနာရီေလာက္ပါ။ သူတိ႔က
ု ုိ တိုက္ ႐ုံးခန္းနားက ဗန္ဒါပင္ စခန္းလို႔
ေခၚတဲ့ ေနရာထိ ေရာက္ေA ာင္ ေက်ာက္ခဲၾကမ္းေတြ ခင္းထားတဲ့ လမ္းေပၚမွာ ၀မ္းလ်ားထိုးၿပီး မိေက်ာင္းသြား
သြားခိုင္းပါတယ္။ ဗန္ဒါပင္ ေျခရင္းေရာက္တာ့ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို ကုိယ္တုံးလုံး ခၽြတ္ၿပီး သုံးပင္လိမ္ ႀကိမ္လုံးနဲ႔
႐ိုက္ပါေတာ့တယ္။ ခ်မ္းခ်မ္းစီးစီး ေဆာင္းတြင္း မနက္ A ေစာႀကီး ႀကိမ္လုံးေတြနဲ႔ တရႊမ္းရႊမ္း ႐ုိက္ႏွက္သံ၊ သူတို႔
ႏွစ္ေယာက္ရဲ့ ေA ာ္ဟစ္ ညည္းညဴသံေတြ ၾကားရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားတုိင္း မ်က္ရည္ လည္ၾကရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ ကိစၥေလာက္နဲ႔ ႐ိုက္ႏွက္စရာ မလိုပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ


ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ ေပးထားတာပဲ မဟုတ္လား။ A ခုက တမင္ ႐ိုက္ခ်င္လို႔ ႐ိုက္တာပါ။
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေမလတုန္းက သရက္ေထာင္မွာ ကိုျပည့္နဲ႔ ကိုလွေဌးတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ကို `ပုံစံထုိင္တာ မမွန္လို႔´
ဆိုၿပီး မျဖစ္စေလာက္ A ျပစ္ကေလးနဲ႔ A ေဆာင္ကေန ဓာတ္တုိင္ သုံးတုိင္စာေလာက္ ေ၀းတဲ့ တိုက္ A မွတ္(၃)
A ထိ ၀မ္းလ်ားထိုး မိေက်ာင္းသြား သြားခိုင္းရင္း လမ္းတေလွ်ာက္ ေထာင္၀ါဒါေတြက A ေပၚစီးကေန စီးၿပီး
ပက္ပက္စက္စက္ ေA ာ္ဟစ္ ႐ိုက္ႏွက္ၾကပါတယ္။ A မွန္ဆို A ဒ
ဲ ီေလာက္ ႐ိုက္ႏွက္ A ျပစ္ေပးရတဲ့ ျပစ္မႈမ်ိဳးက
ေထာင္ေဖာက္ဖို႔ ႀကံစည္မွ ေပးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးပါ။

A ဒ
ဲ ီလို မတရားသျဖင့္ ရက္ရက္စက္စက္ ညွU္းဆဲ ႐ိုက္ႏွက္ A ေရးယူတဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြဟာ စစ္A စိုးရေခတ္
ေထာက္လွမ္းေရး စခန္းေတြမွာ ၊ ေထာက္လွမ္းေရး စခန္းေတြမွာ၊ A က်U္းေထာင္ေတြထဲမွာ ျဖစ္ခဲ့တာ
ျဖစ္ေနတာေတြ A မ်ားႀကီးပါပဲ။ A ဒ
ဲ ီလို နည္းမ်ိဳးစုံ ညွU္းပန္း ႏိွပ္စက္ခံရတဲ့ သူတုိ႔ရဲ့ တကယ့္ A ျပစ္ကေတာ့
Uပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ ျဖစ္ၾကလုိ႔ပါ။

န၀တ ညွU္းပန္းေရး စခန္းမ်ား


(တတိယပိုင္း)

စစ္A စုိးရနဲ႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကို ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈေတြ A ျပင္


ေထာင္တြင္း လွ်ိဳ႕၀ွက္ လုပ္ႀကံမႈ၊ A ေကာက္ႀကံမႈနဲ႔ မိသားစုေတြကုိ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညွU္းဆဲမႈေတြကလည္း
ရိွပါေသးတယ္။

တခါတုန္းက A င္းစိန္ေထာင္ A မွတ္(၄)ေဆာင္မွာ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား၊ စက္မႈ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား


၀င္းႏိုင္ (သရက္ေထာင္ ေဘာလ္ပင္ ကိစၥနဲ႔ A ႐ိုက္ခံရသူ၊ A ခုကိစၥက သရက္ေထာင္ မေျပာင္းခင္
A ျဖစ္A ပ်က္ပါ) ကို သတ္ဖို႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက လူဆိုးေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ ႀကံစည္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

A ျပစ္ကေတာ့ A မွတ္(၄) A ေဆာင္မွာ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြ စုစုစည္းစည္း ညီညီညႊတ္ညႊတ္


ရိွေနတာရယ္၊ A သက္ ဆယ့္ေလးငါးႏွစ္ A ရြယ္ေလာက္သာ ရိွေသးတဲ့ ခေလး ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားတခ်ိဳ႕ကို
သက္သာတဲ့ ေထာင္႐ုံးA လုပ္တခ်ိဳ႕မွာ A လုပ္ရေA ာင္ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြက ေငြေၾကး
ကူညီၾကတာရယ္ကုိ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက `ဒါ ၀င္းႏိုင္ လက္ခ်က္၊ ဒီေကာင္ ေကဘီဂ်ီလုပ္တယ္။ ေထာင္ကို
ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္တယ္´ ဆုိတဲ့ တဖက္သတ္ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ပါ။

ဒါနဲ႔ ေနာက္ဆုံးမွာ ေထာင္လူဆိုးေတြကို သုံးၿပီး ၀င္းႏိုင္ကို A ေကာက္ႀကံဖို႔ စီစU္ပါေတာ့တယ္။ စီစU္ပုံက


နာမည္ႀကီး လူဆိုးတUီးကုိ ၀င္းႏိုင္ကို သံခၽြနန
္ ဲ႔ ထုိးသတ္ဖို႔ ေထာင္မွဴးစိုး၀င္းက ေျပာပါတယ္။ ၀င္းႏိုင္ကို
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက တခုခု လုပ္ဖုိ႔ ႀကံစည္ေနတာကို တခ်ိဳ႕ ရာဇ၀တ္ A က်U္းသားေတြက တဆင့္ ႏိုင္ငံေရး
A က်U္းသားေတြ သိရေတာ့ `၀င္းႏိုင္ တခုခု ျဖစ္ရင္ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ လက္ခ်က္လို႔ ယူဆမယ္´ ဆုိၿပီး
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ ၾကားေA ာင္ သတင္းလႊင့္လုိက္ပါေတာ့တယ္။

A ဒ
ဲ ီမွာ ေထာင္A ာဏာပုိင္ေတြ A က်ပ္႐ိုက္သြားၿပီး A ခုန လူဆုိးကိုေခၚ၊ `၀င္းႏုိင္ကို မသတ္နဲ႔ေတာ့၊ ရန္စၿပီး
လူၾကားထဲ A ရွက္ကြဲ႐ုံ ပါး႐ိုက္၊ ၿပီးရင္ ရန္ျဖစ္တယ္ ဆိုၿပီး မင္းေရာ ၀င္းႏုိင္ပါ တုိက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ေပးမယ္၊ မင္းကို
ေကာင္းေကာင္းထားမယ္။ ၀င္းႏုိင္ကိုေတာ့ ငါတုိ႔ ႀကိဳက္သလို လုပ္မယ္´ လို႔ ညိွပါတယ္။
A ဒ
ဲ ီလို စီစU္ေနတုန္း ေထာင္ေျပာင္း A မိန္႔ထြက္လာလို႔ ၀င္းႏိုင္တို႔ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား တရာ သရက္ေထာင္
ေျပာင္းလာရတာနဲ႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြရဲ့ A စီA စU္ ပ်က္သြားပါတယ္။ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြရဲ့ A ဒ
ဲ ီ
A စီA စU္A ေသးစိတ္ကို A ဒ
ဲ ီ လူဆိုးက ျပန္ေျပာျပလုိ႔ သိရတာပါ။

၀င္းႏိုင္လိုမ်ိဳးပဲ မကသဖ A ဖြဲ႔က စက္မႈ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေဇာ္မ်ိဳးေA ာင္လည္း ႀကဳံခဲ့ရပါေသးတယ္။

တည ေဇာ္မ်ိဳးေA ာင္က သူနဲ႔ A ိပ္ယာ ေဘးခ်င္းကပ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဒႆနိကေဗဒ ဌာနက


ဆရာUီးေမာင္ေမာင္ကို ဒႆနိကေဗဒ ပညာရပ္A ေၾကာင္း ေလသံ တိုးတိုးနဲ႔ ေမးျမန္းေနပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီA ခ်ိန္မွာ
ေဇာ္မ်ိဳးေA ာင္ကို မလုိလားတဲ့ A က်U္းသားတUီးက `ည ကိုးနာရီေက်ာ္ၿပီ၊ စကားမေျပာနဲ႔၊
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို တုိင္ေျပာမယ္´ လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေထာင္ထဲမွာ UပေဒA ရ ည ကိုးနာရီေက်ာ္ရင္ စကားမေျပာရဘူးလို႔ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ ရိွပါတယ္။


ဒါေပမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္A ေနနဲ႔သာ ရိွတယ္၊ လူတုိင္း တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေျပာေနၾကတာပါ။ ေထာင္၀ါဒါေတြ၊
ေထာင္A ရာရိွေတြ ကိုယ္တုိင္လည္း သူတို႔ခင္တဲ့ A က်U္းသားေတြနဲ႔ လာလာ စကားေျပာေနၾကတာပါပဲ။ A ဆန္း
မဟုတ္ပါဘူး။ စကားေျပာတဲ့ ကိစၥ ေထာင္A ာဏာပိုင္နဲ႔ တုိင္မယ္လို႔ ေျပာတဲ့ A က်U္းသားကို ေဇာ္မ်ိဳးေA ာင္က
`ေထာင္Uပေဒ A တုိင္း လုပ္မယ္ဆုိရင္ ေထာင္A ာဏာပိုင္လည္း ေၾကာက္စရာ မလုိဘူး´ လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။
A ဒ
ဲ ီေနာက္ ကိစၥက ေA းေA းေဆးေဆးပဲ ၿပီးသြားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိစၥမၿပီးႏိုင္တာက
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြပါ။

ေဖာ္ျပခ့ဲတဲ့ ၀င္းႏိုင္လိုပဲ ေဇာ္မ်ိဳးေA ာင္ကို ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက တဖက္သတ္ ညိွဳးထား၊ ေတးထားတာေတြ


ရိွေတာ့ A ခ်က္ေပၚၿပီ ဆိုၿပီး ေနာက္ေန႔မွာ ေဇာ္မ်ိဳးေA ာင္နဲ႔ စကားမ်ားတဲ့ A က်U္းသားကို
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက ေခၚယူလိုက္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသားကုိ `သူနဲ႔ ေဇာ္မ်ိဳးေA ာင္ ညက ရန္ျဖစ္တယ္။ ေဇာ္မ်ိဳးေA ာင္က သူ႔ကို ထုိးႀကိတ္ဖို႔
ႀကိဳးစားတယ္။ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြကို ေစာ္ကားေမာ္ကား ေျပာတယ္။ ဆရာေမာင္ေမာင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး
စကားေတြ ေျပာတယ္´ စသျဖင့္ A ခ်က္A လက္ေတြ လုပ္ႀကံၿပီး A ထက္A ာဏာပုိင္ေတြကုိ တုိင္တန္းဖို႔
သင္ေပးပါတယ္။

A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသားက `A ဒ
ဲ ီလို ဟုတ္မွမဟုတ္တာ၊ မတိုင္ခ်င္ဘူး´ လို႔ ေျပာေတာ့ A ဒ
ဲ ီA က်U္းသားကို A မ်ိဳးမ်ိဳး
ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး `တုိင္ရမယ္´ လို႔ ေျပာတာနဲ႔ ေနာက္ဆုံး A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသား တုိင္ရပါေတာ့တယ္။ A ဒ
ဲ ီလိုနဲ႔
ေနာက္ဆုံး ဘယ္လိုမွ ရွင္းခြင့္ မရိွေတာ့ဘဲ ေဇာ္မ်ိဳးေA ာင္နဲ႔ ဆရာေမာင္ေမာင္တုိ႔ကို ေဒါက္ေျခက်င္းခတ္၊
တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ (၃)လ ေပးလိုက္ပါေတာ့တယ္။

တခါတုန္းကလည္း သရက္ေထာင္မွာ ေထာင္၀င္စာကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပႆနာ တခု ျဖစ္ခဲ့ပါေသးတယ္။


သက္ဆုိင္ရာ မိသားစုနဲ႔ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႔ၿပီးခ်ိန္မွာ `ပုံစံ´ လို႔ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြက A ခ်က္ေပး
ေA ာ္လိုက္တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ A ဒ
ဲ ီ A က်U္းသားဟာ မိသားစုနဲ႔ စကားေျပာေနတာကို ခ်က္ခ်င္းရပ္၊
ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြ ေရွ႕မွာ ဒူးတုပ္၊ ေခါင္းငုံ႔၊ ဇက္ခ်ိဳးၿပီး ထုိင္ေပးရမယ္လို႔ A မိန္႔ထုတ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသား A ားလုံး A ့ံA ားသင့္သြားၾကပါတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ ကုိယ္ေနေနရတဲ့ ဆင္းရဲ ပင္ပန္းၿပီး
ေA ာက္တန္းေနာက္တန္းက် ေနေနရတဲ့ ဘ၀ကို A ျပင္က ကုိယ့္မိသားစု ျမင္သြား၊ သိသြားၿပီး
စိတ္ဆင္ရဲၾကမွာကို ဘယ္A က်U္းသားမွ မလိုလားၾကပါဘူး။ ကိုယ့္ဒုကၡနဲ႕ ကုိယ္ ႀကိတ္မွိတ္သာ ခံခ်င္ၾကပါတယ္။
မိသားစုေတြ A ေနနဲ႔ သူတုိ႔ ေရွ႕ေမွာက္မွာ ေထာင္A ာဏာပိုင္ေတြေရွ႕ ဒူးတုပ္ ေခါင္းငုံ႔ေပးေနရတာကို ျမင္သြားရင္
ဘယ္လိုလုပ္ စိတ္ခ်မ္းသာ ႏုိင္ပါ့မလဲ။

A ဒ
ဲ ီလိုနဲ႔ ေထာင္၀င္စာ ေတြ႔ခ်ိန္က်ေတာ့ ရပ္ေ၀းကေန မိသားစုေတြ ေရာက္လာၾကပါေတာ့တယ္။ A ဒ
ဲ ီမွာ
သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြက `ဘယ္သူမွ ေထာင္၀င္စာ ထြက္မေတြ႔ၾကဘူး´ ဆုိၿပီး မိမိတို႔ရဲ့
ေထာင္၀င္စာ A ခြင့္A ေရးကို A ဆုံးရွဳံးခံလိုက္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ `မိသားစုနဲ႔ ေထာင္၀င္စာေတြ႔တယ္´
ဆိုတာက ေထာင္ထဲမွာ ဒုကၡေတြခံႏိုင္ဖို႔ A သက္ဆက္ေပးတဲ့ A ရာလုိ႔ ခံစားရတာမို႔ ေထာင္၀င္စာေတြ႔ခြင့္ကို
ဘယ္A က်U္းသားမွ လက္လြတ္ A ဆုံးရွဳံးမခံခ်င္ၾကပါဘူး။ ေထာင္A ာဏာပိုငေ
္ တြက A က်U္းသားေတြကုိ
လူ႔သိကၡာ ခ်ိဳးႏွိမ္႐ုံမက ဘာမွမဆုိင္တဲ့ A ျပင္က မိသားစုကိုပါ စိတ္ဆင္းရဲေA ာင္ လုပ္တာမို႔ A ခုလို
ေထာင္၀င္စာေတြ႔ခြင့္ A ဆုံးရွဳံးခံၾကတာပါ။

A ဲဒါမ်ိဳးA ျပင္ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကို ေထာင္ေျပာင္းတာမ်ိဳးေတြလည္း ရိွပါေသးတယ္။


A က်U္းသားေတြနဲ႔ A ျပင္က သက္ဆုိင္ရာ မိသားစုေတြ ဒုကၡမေရာက္ ေရာက္ေA ာင္ လုပ္တာပါ။ ရန္ကုန္က
A က်U္းသားကို ျမင္းၿခံေထာင္၊ မႏၱေလးေထာင္ကို ေျပာင္း၊ မႏၱေလးက A က်U္းသားကုိ ရန္ကုန္ေထာင္ ေျပာင္း၊
A ဒ
ဲ ီလုိ ရွဳပ္ရွက္ခပ္ေနေA ာင္ လုပ္ေတာ့ A က်U္းသား ေျပာင္းတဲ့ေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ မိသားစုေတြ
လိုက္ေတြ႔ရတာ ပိုက္ဆံလည္းကုန၊္ လူလည္း ပင္ပန္း၊ စိတ္ဓာတ္လည္း က်ၾကပါတယ္။ ဒါ့A ျပင္ ရန္ကုန္ဇာတိ
ညီA ကို ဒါမွမဟုတ္ သားA ဖေတြဆုိရင္လည္း တေယာက္ကို သရက္ေထာင္၊ ေနာက္တေယာက္ကို
မႏၱေလးေထာင္ စသျဖင့္ လူစုခြဲၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ပစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ရိွတဲ့ မိသားစုက သားကုိ
သရက္ေထာင္သြားေတြ႔ၿပီး ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို တခါ မႏၱေလးေထာင္မွာ ေျပး ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။

စစ္A စိုးရေခတ္ ေထာင္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြကို မတရား ႐ိုက္ႏွက္ ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္တာေတြ၊


သူတို႔ကိုေရာ၊ မိသားစုေတြကုိပါ ဒုကၡ မေရာက္ေရာက္ေA ာင္ ႀကံဖန္ လုပ္ေဆာင္တာမ်ိဳးေတြဟာ
ေျပာမကုန္ပါဘူး။

တခါတခါလည္း A က်U္းသားကို နာမ္ႏွိမ္ေနတဲ့ A ေနနဲ႔ တမင္ ခ်ိဳးတဲ့ A ေနနဲ႔ ႐ိုက္ႏွက္ေနခ်ိန္မွာ


ေယာက္်ားရင့္မႀကီး စင္စစ္ ျဖစ္ရက္နဲ႔ `ေၾကာက္ပါၿပီရွင့္´ လို႔ ေA ာ္ခိုင္းတာမ်ိဳးေတြ၊ ကိုယ့္နာမည္ေရွ႕မွာ မိန္းမလို
`မ´ တတ္ခိုင္းၿပီး Uပမာ `ကိုေဇာ္၀င္း´ ဆုိရင္ `မေဇာ္၀င္းပါရွင့္´ လုိ႔ ေA ာ္ခိုင္းတာမ်ိဳးေတြလည္း
လုပ္တတ္ပါေသးတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို မေျပာသူ မေA ာ္သူဆိုရင္ ေမ်ာ့ေနေA ာင္ A ႐ိုက္ခံရေတာ့တာပါ။

တခ်ိဳ႕ဆုိရင္ ႐ိုက္လို႔ နာတဲ့ဒဏ္ မခံႏိုင္လြန္းေတာ့လို႔ ၀ိုင္း ႐ိုက္ေနတဲ့ၾကားထဲက A တင္း႐ုန္းထ၊ A နီးက


A ုတ္နံရံကုိ ေခါင္းနဲ႔ ေျပးေဆာင့္ၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတိလစ္သြားေA ာင္ လုပ္ယူတာမ်ိဳးေတြေတာင္ ရိွပါတယ္။
ဒါေတာင္ သရက္ေထာင္မွာ ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားတUီး A ႐ိုက္ခံေနရတာ မခံႏိုင္လြန္းေတာ့လုိ႔ A ဒ
ဲ ီလိုမ်ိဳး
A ုတ္နံရံနဲ႔ ေခါင္း ေျပးေဆာင့္လိုက္တာ သတိလစ္မသြားဘဲ ေခါင္းတင္ ကြဲသြားေတာ့ သူ႔ကို A ုတ္နံရံနဲ႔ ေခါင္း
မတိုက္ႏိုင္ေA ာင္ A ုတ္နံရံနဲ႔ ေ၀းလံတဲ့ ကြင္းျပင္ထဲ ဆြဲေခၚသြားၿပီး A ဒ
ဲ ီမွာ ေထာင္၀ါဒါေတြက တက္နင္းၿပီး
ဆက္႐ုိက္ၾကျပန္ပါတယ္။ A ဲဒါနဲ႔တင္ ကိစၥ မၿပီးေသးပါဘူး။ A ုတ္နံရံနဲ႔ ေခါင္း ေျပးတိုက္တဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
`႐ိုက္ေနတာကို ၿငိမ္မခံဘူး၊ A ဒ
ဲ ီA တြက္ ၿငိမ္မခံတဲ့ A ျပစ္ က်ဴးလြန္တယ္။ ေထာင္Uပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္တယ္´
ဆုိၿပီး သူ႔ကုိ ေဒါက္ေျခက်င္းခတ္ တိုက္ပိတ္ ျပစ္ဒဏ္ ေပးလိုက္ပါေသးတယ္။

နိဂုံး
A က်U္းေထာင္
လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္

ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြရဲ ့ကုိယ္စား ေျပာရရင္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ ဒီမိုကေရစီ A ေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ က်ေနာ္တုိ႔


ေတာင္းဆိုခဲ့တာဟာ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ဘ၀လုံၿခံမႈနဲ႔ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းက ကင္းလြတ္ၿပီး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔
ျပည့္စုံတဲ့ ဘ၀ေတြ ရိွခံစားၾကႏိုင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ A ဲဒါေတြဟာ ကမၻာေပၚက တျခားႏိုင္ငံသားေတြ ရရိွ
ခံစားေနၾကရတဲ့ မထူးဆန္းတဲ့၊ လူ႔ေမြးရာပါ A ခြင့္A ေရးေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီ A ခြင့္A ေရးေတြ
ရရိွဖုိ႔A တြက္ တရားနည္းလမ္းက်စြာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ ဘယ္ဘာသာတရား၊ ဘယ္လူ႔ယU္ေက်းမႈ A ဆုံးA မကပဲ
ျဖစ္ျဖစ္ ခြင့္ျပဳႏိုင္တဲ့၊ တကမၻာလုံးက ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ လက္သင့္ခံႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔သာ က်ေနာ္တုိ႔
ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာပါ။

ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ လက္ခံရရိွလိုက္တာကေတာ့ လူ႔ဂုဏ္သက


ိ ၡာ A ခ်ိဳးႏွိမ္ခံရမႈ၊ A က်U္းေထာင္၊ သံေျခက်င္း၊
ညွU္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈနဲ႔ ေသျခင္းတရားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘယ္လို ဆင္းရဲဒုကၡနဲ႔ပဲ ႀကဳံႀကဳံ `A မွန္တရားဟာ ရွဳံးနိမ့္ဖူးတယ္လို႔ ရာဇ၀င္မွာ သင္တို႔ ဖတ္ဖူးပါစ´


ဆိုတဲ့ ကဗ်ာ တပုဒ္လိုပါပဲ။ မွန္ကန္ တရားမွ်တၿပီး A ားေကာင္းတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ A သံေတြ
တိတ္သြားေA ာင္ ဘယ္A က်U္းေထာင္ နံရံနဲ႕မွ ပိတ္ေလွာင္ထားလို႔ မရသလို ဘယ္စစ္A စိုးရရဲ့
စစ္ဖိနပ္ေတြကမွလည္း ေပ်ာက္ပ်က္သာြ းေA ာင္ နင္းေခ် မပစ္ႏုိင္ပါဘူး။

ဒီမိုကေရစီတုိ႔၊ လူ႔A ခြင့္A ေရးတို႔ဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ တိရိစၧာန္နဲ႔ ေက်းကၽြန္ေတြလို A သတ္မွတ္ မခံရဖို႔A တြက္
လိုA ပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ A မွန္က ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔A ခြင့္A ေရး ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ေမြးရာပါ A ခြင့္A ေရးေတြ
ျဖစ္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့ ေမြးရာပါ ကိုယ္ပိုင္ ပစၥည္းေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို မလိမ့္တပတ္လုပ္ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ
က်ေနာ္တုိ႔ဆီကေန စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက A ဓမၼ လုယူသြားတာပါ။ A ဒ
ဲ ီေနာက္ေတာ့ စစ္A စိုးရ
A ဆက္ဆက္ဟာ ျပည္သူေတြကို A သိဉာဏ္တုံးေA ာင္ လုပ္ၿပီး ကိုယ့္A ခြင့္A ေရးကို ကုိယ့္ဟာမွန္းေတာင္
မသိေတာ့ဘဲ A ာဏာပိုင္ေတြ ေပးမွ ကမ္းမွ သနားမွ ရမယ့္ A ရာမ်ိဳးျဖစ္ေA ာင္ လုပ္ႀကံခဲ့၊ လုပ္ႀကံဆဲ
ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ A ခြင့္A ေရးေတြကို မတရား လုယက္ ယူငင္ထားတာလည္း ခံရေသး၊


ျပန္ေတာင္းေတာ့လည္း ေထာင္ခ်၊ ႏွိပ္စက္၊ ညွU္းပန္း၊ ပစ္သတ္ခံရေသး။ ဒါ့A ျပင္ သူ ေပးမွ ကမ္းမွ သနားမွ
က်ေနာ္တို႔ ရရမယ့္ A ရာမ်ိဳးလို လုပ္ေနေသးတာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြကို ေစာ္ကားတာ၊ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့
ဘ၀ေတြကို ေစာ္ကားတာ၊ ေနာက္ဆုံး က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့ A သိဉာဏ္ကိုပါ ေစာ္ကားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလုိ
လုပ္ေဆာင္ေနသူေတြဟာ က်ေနာ္တုိ႔ကို A ုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ A စုိးရျဖစ္ဖုိ႔ ထုိက္တန္ပါရဲ့လား။

ကုလသမဂၢ A ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔A ခြင့္A ေရး ေၾကညာ စာတမ္းႀကီးမွာ…


`လူခပ္သိမ္းတို႔၏ ဇာတိဂုဏ္ သိကၡာႏွင့္ တကြ လူတုိင္း A ညီA မွ် ခံစားခြင့္ ရိွသည့္ လူ႔A ခြင့္A ေရးမ်ားကို
A သိA မွတ္ ျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္း၏ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔၏ A ေျခခံ A ုတ္ျမစ္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း´ လုိ႔ ေရးသားထားပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ လူ႔A ခြင့္A ေရး ရိွမွ ဘယ္ႏိုင္ငံ ဘယ္လူမ်ိဳး မဆို လြတ္လပ္ႏိုင္၊ တရားUပေဒ စိုးမိုးႏိုင္၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္ တုိင္းျပည္ တိုးတက္ ႀကီးပြားႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔A ခြင့္A ေရး ဆိုတာ လူတုိင္းA တြက္
ေသေရးရွင္ေရး လိုA ပ္ခ်က္၊ က်ေနာ္တုိ႔ ေန႔စU္ကိစၥ၊ စားစားသြားသြား ကိစၥေတြA တြက္ လိုA ပ္ခ်က္
ျဖစ္ပါတယ္။

န၀တ၊ နA ဖေခတ္ A က်U္းေထာင္ေတြထဲမွာ ေသဆုံးသြားရသူေတြလည္း မနည္းပါဘူး။ Uီးေသာ္က၊ Uီးစိန္၀င္း၊


Uီးခင္ေမာင္ျမင့္၊ Uီးညိဳ၀င္း၊ Uီးတင္ေမာင္၀င္း၊ Uီးတင္ေရႊ… A မ်ားႀကီးပါပဲ။ (ေနာင္ေရာ ဘယ္သူေတြ သူတို႔ေနာက္
လိုက္ၾကရUီးမလဲ)။ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံA တြက္ A မ်ားႀကီး A လုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္A ေက်ာ္A ေမာ္ေတြ
ဆုံးရွဳံးလိုက္ရတာပါ။ တခ်ိဳ႔လည္း A သက္ မေသၾကေပမယ့္ ကိုယ္A ဂၤါ ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားရ၊ Uီးေႏွာက္
ခ်ိဳ႔ယြင္းသြားရပါတယ္။ တခ်ိဳ႔လည္း ဘ၀ ပ်က္သြားၾကရပါတယ္။

လူA မ်ားစု လြတ္လပ္ဖုိ႔A တြက္ တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ကို A ဆုံးရွဳံးခံၿပီး A က်U္းေထာင္ေတြထဲ


A ပိတ္ေလွာင္ ခံေနၾကရပါတယ္။ လူမ်ားစု A သက္A ႏၱရာယ္ လုံၿခံဳေရးA တြက္ တခ်ိဳ႔လူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ့
A သက္ေတြ A ေသခံ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ လူမ်ားစု ဘ၀ေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့ႏိုင္ဖို႔A တြက္ သူတို႔ဟာ
သူတုိ႔ရဲ့ မက္ေမာ စြဲလမ္းဖြယ္ သာယာခ်မ္းေျမ့တဲ့ ဘ၀ေတြကို စြန္႔လႊတ္ A စေတးခံေနၾကပါတယ္။ တရားမွ်တမႈ
ထြန္းကားေရးA တြက္ သူတုိ႔ဟာ မတရားမႈေတြ၊ မတရားသျဖင့္ ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္တာေတြကို A ံႀကိတ္
ခံယူေနၾကပါတယ္။ လူမ်ားစုရဲ့ ဘ၀ေတြ A ၿခိမ္းေျခာက္ မခံရေစဖုိ႔A တြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ိဳးစုံကုိ သူတုိ႔ ႀကံ့ႀကံ့ခံ
ရင္ဆုိင္ေနၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ လိုလားခဲ့တာဟာ ဘာမွ ရွဳပ္ရွဳပ္ေထြးေထြး မဟုတ္ပါဘူး။ လြတ္လပ္မႈ၊
တရားမွ်တမႈ၊ လူ႔ဂုဏသ
္ ိကၡာနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။

`တုိင္းျပည္A တြက္´ `တိုင္းျပည္A တြက္´ လို႔ ေျပာၿပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာေနၾကပါတယ္။


`တုိင္းျပည္A တြက္´ `တုိင္းျပည္A တြက္´ လို႔ပဲ ေျပာေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္းေနသူေတြက်ေတာ့
A ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံၾကရ၊ ညွU္းပန္း ႏွိပ္စက္ ခံၾကရ၊ ဘ၀ ပ်က္ၾကရ၊ A သက္ ေသၾကရပါတယ္။ A ဒ
ဲ ီလို ဒုကၡတရားနဲ႔
စြန္႔လႊတ္မႈေတြကို သူတို႔ ႀကိတ္မိွတ္ သည္းခံ၊ A နစ္နာခံေနၾကတာဟာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားA တြက္ မဟုတ္ဘဲ
`တုိင္းျပည္A တြက္´ `တုိင္းျပည္A တြက္´ လို႔ လိပ္ျပာသန္႔စြာ သူတို႔ ေၾကညာရဲၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္
ျပည္သူ A မ်ားစု ဆင္းရဲငတ္မြတ္၊ A ေမာေဖာက္ ကပ္ဆုိက္ေနခ်ိန္မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ့ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာ
ႂကြယ္၀မႈေတြကေတာ့ ဘယ္သူ႔A တြက္ပါလဲ။ ျပည္သူေတြ A တြက္ပါလား။

`သမိုင္းနိဂုံးနဲ႔ ေနာက္ဆုံး လူသား´ စာA ုပ္ကို ေရးသားျပဳစုခဲ့သူ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ဖရန္စစ္ ဖူကူယာမက
`ဒီကေန႔ ကမၻာႀကီးဟာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ လို႔ ေခၚတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒဆီကိုသာ လုံး၀ Uီးတည္ေနၿပီ´ လို႔
ေႂကြးေၾကာ္လိုက္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြရဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုသံဟာ က်ေနာ္တုိ႔
ႏိုင္ငံရဲ့ သမုိင္းက ေတာင္းဆိုေနတဲ့ A သံ၊ ကမၻာ့သမုိင္းက ေတာင္းဆုိေနတဲ့ A သံ၊ ေနာက္ဆုံး လူ႔သမုိင္းကိုက
ေတာင္းဆိုေနတဲ့ A သံ ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းတခုလုံးက က်ေနာ္တုိ႔ A သံနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယုံၾကည္ခ်က္
ေနာက္ကြယ္မွာ ခုိင္မာ A ားေကာင္းစြာ တည္ရိွေနပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ A ဒ
ဲ ီ သမိုင္းA ရိွန္A ဟုန္ၾကီး´ ကုိ ေသြး႐ူးေသြးတမ္းနဲ႔ တားဆီးေႏွာင့္ယွက္လိုသူ၊ တခ်ိဳ႔လည္း
ရိွေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကမၻာႀကီးမွာ သူတုိ႔လို လူေတြ၊ သူတို႔ရဲ့ A ေဖာ္ေတြ မ်ားမ်ားစားစားေတာ့
မက်န္ေတာ့ပါဘူး။ ဘာလို႔လည္း ဆိုေတာ့ ယU္ေက်းတဲ့ လူ႔ကမၻာ လူ႔A သိုင္းA ၀ိုင္းက သူတုိ႔ကုိ ယU္ေက်းမႈ
A ျပင္ဘက္က လူေတြ၊ A ႐ိုင္းA စိုင္းေတြ၊ ေခတ္ေနာက္က်န္ A ျမင္ က်U္းေျမာင္းေနသူေတြ၊ တယူသန္
တေဇာက္ကန္းေတြ၊ သားသတ္သမားေတြ၊ ေကာက္က်စ္ စU္းလဲသူေတြ၊ ဂုဏ္သိကၡာ မရိွသူေတြA ျဖစ္
သတ္မွတ္ၿပီး လူရာမသြင္း၊ A ဖက္မတန္ လက္မခံၾကေတာ့လို႔ပါ။

A ဒ
ဲ ီလို သမုိင္း A ရိွန္A ဟုန္ႀကီးကုိ ေသြး႐ူးေသြးတမ္း တားဆီးေနသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေထာင္ထဲမွာ
က်ဆုံးသြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း Uီးခင္ေမာင္ျမင့္ ေျပာသြားတဲ့ စကားကို ေျပာရမွာပါ။
`ဗိုလ္ေန၀င္းတို႔ A ုပ္စုကို သတိေပးလိုက္မယ္။ ဒါ ေတာင္ၿပိဳေနတာ၊ လက္နဲ႔ ကာလုိ႔ မရဘူး´ ဆုိတဲ့ စကားပါ။

***

လူမ်ိဳးခြဲျခားေရး A စိုးရ လက္ေA ာက္မွာ ေထာင္(၂၆)ႏွစ္ A က်U္းက်ခံခဲ့ရသူ ေတာင္A ာဖရိက သမၼတ


နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလားကလည္း သူ႔ရဲ့ ကုိယ္ေရး A တၳဳပတၱိ ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္မႈA တြက္ ခရီးၾကမ္း (Long Walk
To Freedom) စာA ုပ္မွာ A ခုလို ေရးသားခဲ့ဖူးပါတယ္။

`A ျပင္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ A က်U္းေထာင္ထဲမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မတရားမႈကို ဆန္႔က်င္ရာမွာ ငယ္သည္ ႀကီးသည္ ျဖစ္ေစ၊


မတရားမႈ မွန္သမွ် က်ေနာ္တုိ႔ ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္ရမွာပဲ။ A ဲဒါဟာ က်ေနာ္တုိ႔ကုိယ္ က်ေနာ္တုိ႔ လူလို
သတ္မွတ္ႏိုင္၊ ေျပာႏိုင္ဖို႔A တြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိႏွိပ္ရက္စက္တဲ့ A ာဏာရွင္ေတြရဲ့ A က်U္းေထာင္
ရည္ရြယ္ခ်က္က ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြရဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ပါ။ A ဒ
ဲ A
ီ တြက္
A ာဏာပိုင္ေတြက ႏိုင္ငံေရး A က်U္းသားေတြရဲ့ A ားနည္းခ်က္တုိင္းကို A ျမတ္ထုတ္ဖို႔၊
A ားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈတုိင္းကို ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔၊ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြး မွန္သမွ် ေခ်မႈန္းပစ္ဖုိ႔ A ၿမဲႀကိဳးစားၾကပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ကုိ လူသားေတြ မဟုတ္ေတာ့ေA ာင္၊ ရိွရိွသမွ် က်ေနာ္တို႔ရဲ့ တန္ဖိုးနဲ႔ ဂုဏသ
္ ိကၡာမွန္သမွ်
ပ်က္စီးသြားေA ာင္ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္း ပစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ စိတ္ဓာတ္ မက်ပါဘူး။ စိတ္ဓာတ္က်လိုက္ရင္
က်ေနာ္ရရိွမယ့္ A ရာက A ရွံဳးနဲ႔ ေသျခင္းတရားသာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ…´

***

Uပေဒ ပညာရွင္လည္း ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံေရး ပညာရွင္လည္း ျဖစ္တဲ့ Dean Inge ေျပာခဲ့တဲ့ စကားနဲ႔ က်ေနာ့္ရဲ့
တင္ျပခ်က္ေတြကို A ဆုံးသတ္လိုပါတယ္။

Dean Inge က ဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ႔ A ာဏာရွင္ စနစ္ကို ႏႈိင္းယွU္ၿပီး `A မွန္ေျပာရရင္ လက္ညိွဳးေထာင္ရာကို


ေရတြက္ A ုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္သည္ A ေကာင္းဆုံး စံျပနည္းစနစ္ မဟုတ္သည့္တုိင္ လက္ညိွဳးမ်ားကို
ျဖတ္ပစ္ေသာ A ာဏာရွင္ စနစ္ထက္မူ ေကာင္း၏´ တဲ့…။

ဟုတ္ကဲ့။ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီကေန႕ ဒီမုိကေရစီေရးA တြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရက


ြ ္ေနတာဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ့ လက္ညိွဳးေတြ
A ျဖတ္ မခံႏိုင္ၾကလုိ႔ပါ။
၂၀၀၀

***