SOCIETATE

C.I.F.: Nr. O.R.C.:
Adresa: Telefon:

RO.. J40/..
… …

Nr. ___ / ___________
CATRE, ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SECTOR ___

Dl./D-na. _________________, Administrator/Reprezentant legal la ____________________________________, cu sediul in ________________________________________________________________, CUI: ____________, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii: Prin prezenta cerere - solicita: aprobarea regimului derogatoriu pentru S.C. __________________________

Anexam in acest sens:  Copia Certificatului Constatator (referitor la suspendarea activitatii firmei pe o perioada de ____ ani) - eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul _______________;  Copia Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor - prin care s-a luat decizia de suspendare a activitatii societatii;  Declaratia pe propria raspundere cu privire la urmatoarele: - S.C. __________________________ - nu are control fiscal inceput, - S.C. __________________________ - nu dispune de personal angajat, - S.C. __________________________ - nu plateste venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însarcineazã dl. COSTACHE STEFAN

legitimat cu CI seria RD nr. 418924 eliberata de Sectia 9 Politie la data de 29.10.2004, CNP 1810601385621, care va avea ca sarcina si efectuarea tuturor
formalitatilor la Administratia Finantelor Publice Sector ___.

Administrator/Reprezentant legal, _______________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful