Adrian MARINESCU

RECEPTAREA SFÂNTULUI VASILE CEL MARE ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE DIN ROMÂNIA (COMENTARIU ŞI LISTĂ BIBLIOGRAFICĂ)
Sf. Vasile cel Mare s-a bucurat de-a lungul timpului de o atenţie binemeritată în literatura de specialitate românească. Bineînţeles, teologii sunt cei care s-au oprit în primul rând asupra vieţii şi a operei sale, şi între aceştia profesorii de teologie din România, în încercarea nu numai de a face mai cunoscută activitatea marelui Părinte în mediile creştine româneşti ci şi pentru a recomanda spre adâncire contribuţia sa teologică. Opera Sfântului Vasile a circulat în spaţiul românesc de-a lungul mai multor secole, aşa cum reiese din studiile de specialitate1 şi, prin urmare, nu a fost străină
 Pentru realizarea acestui material am folosit următoarele lucrări: Ioana ZMEU, „Sfântul Vasile cel Mare în bibliografia românească”, în: Sfântul Vasile cel Mare. Închinare la 1600 de ani de la săvârşirea sa, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1980, pp. 429-454; Pr. Constantin I. BĂJĂU, Patrologie, Reprografia Universităţii din Craiova, 2000, pp. 139-147; Varlaam Vasile MERTICARU, Spiritualitate şi istorie pe teritoriul României în epoca bizantină şi postbizantină (teză de doctorat), partea a II-a: Izvoare. Interpretări. Bibliografie, Iaşi, 2003, pp. 130-167; Arhid. Constantin VOICU, Pr. Nicu DUMITRAŞCU, Patrologie, manual pentru seminariile teologice, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Biericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, pp. 163165. Anexa, constituită în prezentarea literaturii româneşti de specialitate cu referire la Sf. Vasile cel Mare, nu este una definitivă şi completă. Ea a fost realizată pe baza lucrărilor amintite mai sus şi adăugită la zi în scurta perioadă avută la dispoziţie. Am încercat însă să prezentăm în această anexă principalele lucrări de limbă română închinate marelui ierarh al Bisericii Capadociei. Rămâne ca de-a lungul anului 2009, aniversar pentru Părinţii Capadocieni în general şi pentru Sf. Vasile cel Mare în special, să completăm această listă cu titlurile lucrărilor pe care nu le-am putut avea la îndemână. Aşadar, nu ne-am oprit atenţia decât asupra ceea ce reprezintă studii dedicate marelui Părinte, lăsând la o parte traducerile din operele sale care au circulat la noi atât în manuscris cât şi în formă tipărită. Am ignorat şi scurtele prezentări sau articole şi note răspândite în special în revistele noastre teologice precum Telegraful Român, Vestitorul Ortodoxiei, Candela Moldovei etc. La fel, capitolele de carte (românească sau tradusă în limba română) care se întind doar pe câteva pagini. Parte din acestea pot fi găsite în lucrările amintite de noi mai înainte. 1 Vezi: Pr. Ion IONESCU, „Traduceri din opera Sfântului Vasile cel Mare în manuscrisele româneşti din Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România”, în: GlBis 7-8/1979, pp. 737-756; Diac. Ion IVAN, „Lucrări ale Sfântului Vasile cel Mare în manuscrise şi tipărituri la Mănăstirea Neamţ”, în: MitrMold 1-2/1979, pp. 93-113; I.D. LĂUDAT, „Manuscrise şi tipărituri ale Sfântului Vasile cel Mare în limba română”, în: MitrMold 12/1979, pp. 114-117; Nicolae N. SMOCHINĂ, N. SMOCHINĂ, „O pravilă românească din veacul

RECEPTAREA SF. VASILE CEL MARE LA ROMÂNI

211

românilor2 care s-au bucurat de fiecare dată când au dat copiilor lor numele marelui ierarh al Bisericii, alături de cel al Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruinţă, al Sfântului Ioan, înaintemergătorul Domnului şi al Sfântului Dimitrie, marele mucenic. Teme regăsite în literatura de specialitate românească care priveşte pe Sfântul Vasile cel Mare Dacă ar fi să încercăm o prezentare a temelor care au preocupat pe scriitorii teologi români, în special pe cei din sec. al XX-lea, atunci privirea noastră s-ar opri asupra activităţii sociale a marelui Părinte, care a avut în centrul ei vestita şi cunoscuta Vasiliadă, apoi contribuţia liturgică adusă nu doar prin Liturghia care-i poartă numele până astăzi ci şi prin moliftele rostite în cadrul slujbelor Bisericii. Nu în ultimul rând, bineînţeles, dezvoltările sale teologice care au ca nucleu atât învăţătura despre Dumnezeu, în unitatea Sa dar şi în Treimea de Persoane, cât şi pe cea despre
al XVI-lea «Pravila Sfinţilor Părinţi după învăţătura lui Vasile cel Mare», întocmită de ritorul şi scolasticul Lucaci, în 1581”, în: BORom 11-12/1965, pp. 1043-1062; IPS Nestor VORNICESCU, „Opere ale Sfântului Vasile cel Mare în literatura noastră patristică”, în: Ort 1/1979, pp. 28-52; Pr. Ioan ZUGRAV, „Un manuscris din anul 1419 al Liturghiei Sf. Vasile cel Mare”, în: Candela 1-12/1937, pp. 263-282. 2 Trebuie să spunem că Occidentul a acordat multă atenţie Sf. Vasile cel Mare, în primul rând prin editarea operei sale în diverse ediţii. Nu a ignorat însă nici analizele aprofundate ale operei şi alte teologiei marelui ierarh. Ne vedem aici obligaţi să amintim monumentala lucrare pe care a realizat-o în acest sens P.J. Fedwick, care şi-a închinat viaţa nu doar studiului ci şi promovării vieţii, operei şi contribuţiei teologice a Sfântului Vasile. Între lucrările scrise de acest învăţat, amintim: P.J. FEDWICK, The Letters, Corpus Christianorum, Bibliotheca Basiliana Universalis (CCBBU-PB 1), 1993 (797pp.); P.J. FEDWICK, The Homiliae Morales, Hexaemeron, De Litteris, with Additional Coverage of the Letters, Part one: Manuscripts, Corpus Christianorum, Bibliotheca Basiliana Universalis (CCBBU 2.1), 1996 (818pp.); P.J. FEDWICK, The Homiliae Morales, Hexaemeron, De Litteris, with Additional Coverage of the Letters, Part Two: Editions, Translations, Corpus Christianorum, Bibliotheca Basiliana Universalis (CCBBU 2.2), 1996 (510pp.); P.J. FEDWICK, The Ascetica, Contra Eunomium 1-3, Ad Amphilochium de spiritu sancto, dubia et spuria, with supplements to volumes I-II, Corpus Christianorum, Bibliotheca Basiliana Universalis (CCBBU 3), 1997 (858pp.); P.J. FEDWICK, Testimonia, Liturgical and Canonical compositions, Florilegia, Catenae, Iconography, IV,1. Testimonia. Corpus Christianorum, Bibliotheca Basiliana Universalis (CCBBU 4.1), 1999 (320pp.); P.J. FEDWICK, Testimonia, Liturgical and Canonical compositions, Florilegia, Catenae, Iconography, IV,2. The Manuscripts - Libraries. Corpus Christianorum, Bibliotheca Basiliana Universalis (CCBBUPB 4.2), 1999 (970pp.); P.J. FEDWICK, Testimonia, Liturgical and Canonical compositions, Florilegia, Catenae, Iconography, IV,3. Liturgical and canonical compositions, Florilegia, Catenae, Iconography. Corpus Christianorum, Bibliotheca Basiliana Universalis (CCBBU 4.3), 2000 (676pp.); P.J. FEDWICK (ed.), Studies of Basil of Caesarea and his World: An annotated Bio-Bibliography, Corpus Christianorum, Bibliotheca Basiliana Universalis (CCBBU 5), 2004 (VIII+976pp.).

actualitatea mesajului şi a gândirii lor. Bucureşti. Omagiu închinat IPS Nicodim. principiile lor ermineutice şi omiletice. Bucureşti. Constantin Voicu4 iar alta. nu avem încă la dispoziţie un aparat de centralizare la nivel de învăţământ teologic universitar ortodox românesc a subiectelor luate ca teză de doctorat. Din păcate. studiile pe care aceştia le-au făcut. în special. 7 Pr. Cornel Coman. Vasile cel Mare. Ioasaf O. Sf. Ed. Vasile cel Mare în literatura de specialitate din România este foarte larg: cărţi traduse6. aspectele practice. Trei Ierarhi.212 ADRIAN MARINESCU Sfântul Duh în special. O altă teză de doctorat susţinută în 2005 la Facultatea din Sibiu. inclusiv carte Sf. „Scrisoarea Bisericii din Goţia către Biserica din 3 . IPS Nestor VORNICESCU. Florin Carebia. Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare. capitole de carte7. 32009. în: IDEM. 1950. comentariu teologic. O seamă de studii şi articole privesc viaţa şi activitatea Sf. Ştim însă că în 2008. 1946 (extras din vol. COMAN. IPS Nestor VORNICESCU. în tezele de doctorat3. Ioan POPESCU. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare. sub îndrumarea IPS Laurenţiu Streza5. Vasile cel Mare. Viaţa Sfântului Vasile cel Mare. sub îndrumarea Pr. 6 Stelianos PAPADOPOULOS. are titlul: Educaţia religios-morală după învăţătura Sf. în 2005. la împlinirea a 80 de ani). încă netipărită în volum separat. publicată în: MitrOlt 1-2/1983. Arhiepiscop de Cesareea Capadociei. Vasile cel Mare. pentru a preciza măsura în care acestea s-au ocupat de viaţa. Spectrul prezenţei Sf. redactată la Facultatea de Teologie din Tesalonic (vezi titlul variantei tipărite în limba română mai jos). Viaţa monahală la Sfântul Vasile cel Mare. teologia şi opera Sf. Multe alte lucrări de licenţă au fost redactate de-a lungul timpului cu teme legate de Sfântul Vasile. trad. Între disertaţiile de master. 44-52. Spre exemplu: Ierod. la Facultatea de Teologie din Sibiu a fost susţinută o teză de doctorat. ilustrate în teme precum: preoţia la Sf. Patriarhul României. analiză comparată. Ed. de către Pr. diac. În toate aceste texte găsim şi prezentări. aceste materiale încearcă să ilustreze complementaritatea celor trei Părinţi teologi şi punctele lor comune. 4 Alcătuită de Părintele Gheorghe Sima. este imposibilă astăzi refacerea listei acestora. pp. 2003. Alături de acestea. Bizantină. Vasile cel Mare nu este ignorat însă nici în titlurile lucrărilor de licenţă. Vasile cel Mare. din diverse motive. Ioan G. Sibiu. Interesul teologilor pentru o temă sau alta se vede întotdeauna şi din subiectele dezbătute. POPA. activitatea. însă. între ei şi Sf. „Scrisoarea Bisericii din Goţia către Biserica din Capadocia şi trei Epistole ale Sfântului Vasile cel Mare”. Scrieri patristice în Biserica Ortodoxă Română până în secolul XVII. cu titlul: Cuvântarea omiletică la Sfântul Vasile cel Mare. Bucureşti. text. În general. 1896. 5 Publicată deja: Ciprian Ioan STREZA. Sf. Andreiana. Cenzura invidiei la Plutarch. mai mult sau mai puţin ample cu referire la Sf. amintim doar lucrarea PS Sofian Braşoveanul. regulile monahale au atras şi ele atenţia specialiştilor care au încercat să le observe inclusiv din prisma influenţelor pe care ele le-au avut asupra spiritualităţii răsăritene cât şi a celei apusene de după moartea Sfântului Vasile. Trei Ierarhi. Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Bucureşti. Vasile cel Mare. Istorie. Ciprian şi Sf. importanţa pe care o au pentru învăţământul teologic etc.

Thomas SPIDLIK. pp. „Vasile cel Mare”. creaţia lui Dumnezeu. III. Bucureşti. Ioan I. Thomas SPIDLIK. evrei. Filosofia primelor secole creştine. Pr. pp. pp. Vasile”. pp. Typographia Curţii. studii şi articole traduse din limbă străină10. Pr. Pagini din literatura primelor veacuri creştine. Studii patristice. Iaşi. Sibiu. Mitropoliei Banatului. Ed. Mitropoliei Banatului. 88-95. articole de revistă. 117-119. Ică jr. 1984. Polirom. Ed. Studii patristice. Ed. Diac. Spiritualitatea Răsăritului creştin. Ioan G. Dicţionar enciclopedic. 1984. greci. şi o bogată bibliografie cu lucrări apărute în limba română). Patrologie. Istoria vechii literaturi creştine. în: IDEM. 313-316 – studiu introductiv. Vasile”. Constantin VOICU. 875-876. „Sfântul Vasile cel Mare”. în: IDEM. Dicţionar enciclopedic de literatură creştină din primul mileniu. Reprografia Universităţii din Craiova. RUS. 1995. Deisis. 182-183. 2001. pp. Deisis. 156-157. Bucureşti. 289-299) (ed. Monahismul.RECEPTAREA SF. IPS NICOLAE CORNEANU. tradusă de Archimandritul Genadie Enăcénu. Bucuresci. „Sântul Vasilie celu Mare”. pp. 1956. Ică jr. în: IDEM. Tipografia Terek & Caminschi. Aspecte din vechea literatură creştină. Gheorghe PETRARU. Ioan I. Institutului Biblic şi de Misiune al Biericii Ortodoxe Române. 154-165 etc. pp. Mistica. Monahismul. 2000. „Regulile Sf. pp. pp. 111-114). . 147. Constantin I. Cicerone IORDĂCHESCU. pp. „Creaţia. în: IDEM et alii. la pp. III. R. Trinitas. 302-304. trad. Ed. Ed. „Strădaniile Sfântului Vasile cel Mare pentru unitatea Bisericii”. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române... Timişoara. 2002. a II-a. vol. „Actualitatea Sfântului Vasile cel Mare”. II/1. Mistica. 397-413 – traducere. „Capadocienii”. Sfântul Vasile cel Mare”. în: IDEM. în: IDEM. Ed.. Ioan I. Isidor Pelusiotul şi Asterie al Amasiei”. „«Cunoaşte-te pe tine însuţi». „Corespondenţa dintre Sfântul Vasile cel Mare şi Retorul Libaniu”. Ed. Primele scrieri patristice în literatura noastră. BĂJĂU. Pr. în: IDEM. articole din periodice bisericeşti11. Sibiu. în IDEM. Ică jr. I: Şamanism. col. 137-161. în: IDEM. Lidia... Spiritualitatea Răsăritului creştin. coord. 2003. Studii patristice. Diac. Timişoara. „«Lucrurile lui Dumnezeu» în spiritualitatea vasiliană”. Istoria literaturii creştine veche greceşti şi latine. Iaşi. pp. Biblioteca Enciclopedică de Filosofie. ziar Capadocia şi trei Epistole ale Sfântului Vasile cel Mare”. VASILE CEL MARE LA ROMÂNI 213 tradusă în româneşte8. Enrico NORELLI. Pr. Ed. „Sfântul Vasile cel Mare”. trad. III. 2000. „Sfântul Vasile cel Mare”. vol. Nicu DUMITRAŞCU. în: IDEM. Spiritualitatea Răsăritului creştin. RUS. pp. 330-379)”. în: IDEM.: „Grigorie din Nazianz. 1878. pp. col. II. Perspective biblice. 141-158. Mitropoliei Banatului. în: IDEM. în: Enciclopedia doctrinelor mistice. Patristica séu studiul istoricu asupra Părinţilor bisericesci. Perspective patristice şi teologice. pp. în: IDEM. Ed. „Vasile cel Mare – mare legiuitor al vieţii de obşte”. Amarcord. 868-875. pp. „Critica Sfântului Vasile la adresa anahoreţilor”. pp. Ed. Timişoara. pp. Iaşi. Patrologie. Mistica. Gheorghe VLĂDUŢESCU. în: IDEM et alii. Cenzura luxului feminin”. Craiova. 2004. 2000. Ed. Pr. Vasile cel Mare. 1984. De la Conciliul de la Niceea la începuturile Evului Mediu. col. Aspecte din vechea literatură creştină. 2000. în: IDEM. col. în: IDEM et alii. pp. ed. Polirom. IPS NICOLAE CORNEANU. Ed. Ed. creştinism primitiv. Polirom. Mrea Dervent. 110-119. Bucureşti. 71-79. 126-147 (unde găsim. 317-328 – traducere). pp. Aspecte din vechea literatură creştină.. 1999. pp. Mitropoliei Olteniei. IPS NICOLAE CORNEANU. Patristica mirabilia. Bucureşti. Sfântul Vasile cel Mare”. trad. Ed. sec. Deisis. 1984. în: IDEM. teologico-patristice şi ştiinţifice. „Liturghia Sf. p. R. Sibiu. gnoză. Thomas SPIDLIK. pp. „Vasile (c. trad. în: IDEM. IV-XVI. manuale de specialitate9. Monahismul. Diac. IPS NICOLAE CORNEANU. 229-310 (subcap. 139-147. Iaşi. Claudio MORESCHINI. COMAN. Ed. a III-a revăzută.. Dicţionar enciclopedic. MarieMadeleine Davy. Lumea. 9 FILARET AL CERNIGOVULUI. 34-43. Timişoara. 1997. Remus RUS. pp. Beatrice Stanciu. Ed.. 875. Iaşi. manual pentru seminariile teologice. 391-396 – studiu introductiv. pp.. 1987 (pp. „Vasile cel Mare”. Timişoara. 1935. 8 Jean BOSSE. 234-241). pp. Arhid. 185-186. 163-167 (retipărire. Enciclopedică. „Sfinţii Părinţi şi unele aspecte ale societăţii vremii lor. Patrologie. în: IDEM.

Ion VICOVAN. 3. 350-353. PS GHERASIM TIMUŞ. 3. Bucureşti. „Vasile cel Mare (279)”. în: TV 11-12/1992. în: TelRom 3536/1961. 10 . Dom Jean GRIBOMONT. MATEI. „Despre Sfântul Vasile cel Mare”. 1934. vezi mai multe titluri în: Ioana ZMEU. predici) închinate marelui Părinte capadocian15. Sfântul Vasile cel Mare”. 439-450. 3. p. deşi interesul nostru în paginile de faţă este acela de a urmări măsura în care spaţiul românesc a fost şi este interesat. „Concepţia Sfântului Vasile cel Mare despre idealul creştin şi asceza evanghelică” (trad. Ele pot fi regăsite în mai toate revistele bisericeşti apărute în fiecare an. Constantin VOICU. „Sfântul Vasile cel Mare”). 68-74 (cap. Simbolul constantinopolitan”. Horia C. 13 PS GHERASIM TIMUŞ. sora Sfântului Vasile cel Mare”. pp. 1898. pp. în: Cuvânt bun 2/1938. în: TelRom 3-4/1964. în: MitrOlt 9-10/1973. „Contribuţii la Istoria Bisericească”. 5. Ed. „Munca după Sfântul Vasile cel Mare”. Grigorie Teologul. 3. p. La acest capitol. model de implicare creştină în problematica vieţii sociale”.214 ADRIAN MARINESCU sau cotidian. Emilian VOIUŢCHI. Nu trimitem aici decât la câteva dintre ele. 3-4. în: TelRom 19-20/1961. „Vasile cel Mare (Basileios) (c. 1898. „Sfântul Vasile cel Mare. „Sfântul Vasile cel Mare”. „Sfinţii Trei Ierarhi. „Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381). 339. 3.. Pr. 327-386. pp. 79-87. în: TelRom 7-8/1962. P. în: TelRom 3-4/1963. pp. „Sfântul Vasile cel Mare. pp. pp. în: TelRom 45-46/1962. în: Candela 5/1906.P. N. MUŞĂTESCU. în: BORom 3/1907-1908. Serafim POPESCU. Serafim POPESCU. „Sfântul Vasile cel Mare despre mânie”. Pr. în mod ilustrativ. „Sfinţi comuni în Biserica răsăriteană şi cea apuseană”. 848-856.. în: Dicţionar Aghiografic cuprindzând pe scurt vieţile sfinţilor. Pr. 1995. Bucureşti. 705-720 (cap. o lume a spiritului şi a dragostei”. „Macrina. Nu puţine sunt cuvântările (omilii. Enciclopedia Antichităţii.: „Vasile cel Mare. pp. Diac. 2-3. 12 Ilie MASTROGHIANNOPOULOS. în: Albina 50/21 dec. 14 PS GHENADIE ENĂCEANU. 11 Firmilian MARIN. Benedict Ghiuş). „Sfântul Vasile cel Mare despre mulţumire”. Pr. în special. Arhim. de aprofundarea gândirii Sf. Ioan RĂMUREANU. Bineînţeles. în: TelRom 3-4/1997. 4. pp. Periodul II. articole de dicţionar13 sau pur şi simplu informaţii legate de probleme bisericeşti (generale)14. Sf. p. 521-522.. în: MitrOlt 1-3/1979. Arhim. De la Constantin cel Mare până la finea sinodului VII Ecumenic”. „Sfântul Vasile cel Mare”. În special ele sunt legate de sărbătorirea hramului şcolilor de teologie din Râmânia: Sfinţii Trei Ierarhi. Gheorghe V. o importanţă aparte o au în prezent traducerile organizate de Comisia Părinţi şi Scriitori R. p. Pr. p. pp. Arhim. pp. pp. p. pp. „Ereziile primelor veacuri şi Sfinţii Părinţi: Sfântul Ioan Hrisostom. Ioan Mircea IELCIU. Numărul articolelor de acest tip este foarte mare. pp.330-379)”. Vasile cel Mare.”. în: StTeol 5-6/1969. trebuie să spunem că nivelul de receptare a teologiei unui Părinte al Bisericii într-o anumită zonă de cultură şi spiritualitate este strâns legat de gradul în care lucrările sale sunt traduse şi puse în circulaţie. p. în: TelRom 7-8/1963. Al. „Sfântul Vasile cel Mare despre lăcomie”. Constantin VOICU. 305-314 (cap. Sfântul Vasile cel Mare”). „Importanţa secolului al IV-lea”. Învăţătura despre Sfântul Duh şi Biserică. Serafim POPESCU. 296-297 şi 6/1906. Arhim.. pp. capitole de studiu (inclusiv tradus în limba română)12. primul organizator”). Dela Constantin cel Mare până la îndeplinirea dezbinării dintre Biserica Răsăriteană şi cea apuseană (325-1054). trebuie să recunoaştem. Bucureşti. în: BOR 12/18771878. „Bizanţ. în: IDEM. „Istoria şi literatura moralei creştine. în: Dicţionar Aghiografic cuprindzând pe scurt vieţile sfinţilor. Meronia. 54-57. 15 Nu prezentăm aici titluri ale acestor cuvântări. NIŢOIU. „Din învăţăturile Sfântului Vasile cel Mare”. A.

informaţiile necesare şi generale. alăturat acestora se regăsesc o serie întreagă de reprezentări inconografice ale marelui ierarh al Bisericii. VASILE CEL MARE. SF. Sophia. 2009. 17. 18 O variantă a acestui text a fost pusă la dispoziţie pe piaţa românească de carte în anii din urmă (am amintit-o mai sus). VASILE CEL MARE. SF. Ed. SF. SF. Despre post. Ed. SF. VASILE CEL MARE. opera şi activitatea Sf. Rânduielile vieţii monahale.. Tâlcuire duhovnicească la Psalmi. Sophia. Câteva lucrări. Omilii la Psalmi. Ed. trad. Ed. Bucureşti. 2006. Scrieri. nr. 1988. Despre Sfântul Duh. cel interesat poate găsi pe platformele electronice cu uşurinţă. Crigarux. 2004. indici şi note de Iorgu Ivan. VASILE CEL MARE. note şi indici Pr. Vasile cel Mare. SF. introd. SF. introd. Mare parte din lucrările tipărite aici au fost puse la dispoziţia publicului larg de credincioşi şi cititori. Bucureşti.. Părinţi şi Scriitori Bisericeşti. Bucureşti. Omilii şi cuvântări. Bucureşti. Corespondenţă (Epistole). Ed. sunt adunate nenumărate icoane ale Sfântului Părinte. în anii din urmă şi prin intermediul unor ediţii de popularizare17. SF. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti. importante. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. şi acest lucru nu doar prin simple informaţii. Ed. Sfântul Vasile cel Mare în portalurile electronice de limbă română În zilele noastre nu putem ignora nici prezenţa diverselor informaţii pe site-urile şi portalurile româneşti. Constantin Corniţescu. Împotriva lui Eunomiu18. VASILE CEL MARE. aparţinând unor diverse epoci şi şcoli de tehnică artistică. În tot cazul. Nu reprezintă totuşi o traducere reuşită. Întâi de toate. Ed. Dumitru Fecioru. chiar dacă este urmărit îndeaproape textul grecesc. 16 . VASILE CEL MARE. 2004. note şi indicie de Pr. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. PAHOMIE CEL MARE. 2009. Mitropoliei Olteniei. col. Ed. VASILE CEL MARE. Despre lăcomie – Către bogaţi – Omilie rostită în timp de foamete şi secetă. destul de complet viaţa. partea întâi. Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. VASILE CEL MARE. 2004. 18. partea a doua. VASILE CEL MARE LA ROMÂNI 215 Bisericeşti a Patriarhiei Române în trei volume.RECEPTAREA SF. IOAN CASIAN. partea a treia. Teodor Bodogae. Ed. Asceticele. 1986. Sophia.. ilustrative pentru modul în care acesta a fost şi este receptat şi în spaţiul românesc. 2008. Bucureşti.. BENEDICT. VASILE CEL MARE. col. Bucureşti. în limba română. Omilii la Hexaemeron. la o simplă căutare. Despre crearea omului etc. paginile electronice prezintă în limba română. Învăţătură către fiul duhovnicesc. poate mai accesate decât literatura scrisă. Bineînţeles. col. Piatra Neamţ. nr. În prezent. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. VASILE CEL MARE. SF. nr. VASILE CEL MARE. Scrieri. Pr. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. 2008. Scrieri. observăm că. SF. Ed. Fie că este vorba SF.. SF. Împotriva lui Eunomie. 2007. 17 Menţionăm aici doar o parte din aceste apariţii: SF. ale Sfântului Vasile nu au fost însă traduse sau încă nu s-a reuşit o traducere potrivită a lor: Comentariu la Isaia. publicate la sfârşitul anilor 8016. SF. 1989. introd. Părinţi şi Scriitori Bisericeşti. Bucureşti. Bucureşti. Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. VASILE CEL MARE. 12. Omilii şi cuvântări. SF. Părinţi şi Scriitori Bisericeşti. trad. Tâlcuiri la Psalmi. Omilii la Hexaemeron. trad.

newadvent. fără titlu. şi acest lucru arătând interesul românesc pentru gândirea exprimată de marele Părinte al Bisericii.ro/publicatii/I-Articole%20-Teologice. însă până la urmă constituie surse de informare pentru cititorul român care nu are în toate cazurile acces la textele de limbă străină.wikipedia.216 ADRIAN MARINESCU de lucrări pe lemn. La fel enciclopedia ortodoxă online20. Observăm însă că aproape întreaga operă a Sfântului Vasile poate fi regăsită pe internet în variantă românească. Părinţi de elită ai epocii patristice”. Vasile cel Mare. cu titlul: „Sf. acatistul său. Glasul Bisericii. spre exemplu. „Personalitatea pilduitoare a Sf. 188-199. Găsim astfel de materiale traduse simultan de pe Wikipedia22. 12/2000. Catholic online24. pp. Enciclopedia Catolică23.crestinismortodox.ro. Materialul apare redat şi pe site-ul www.citatepedia. cu titlul românesc: „Sf. Parcurgând aceste pagini electronice şi încercând să ne formăm o imagine despre felul în care este receptat Sfântul Vasile pe net în limba română. 23 www. Wikipedia. 22 en.org. Astfel. Constituţiile ascetice.org/Vasile_cel_Mare.uoradea.org. sunt redate în paginile electronice diverse materiale scrise de teologi români în revistele de specialitate de-a lungul timpului. „enciclopedia electronică liberă”. este al Pr. în tehnica frescă sau în mozaic. Vasile cel Mare“. Este adevărat că aceste pagini oferă variante de text nu întotdeauna clare. Alteori. 25 www. publicat în: Orizonturi Teologice 1-2/2005. Un alt studiu21. Nenumărate sunt şi traducerile (automate) în româneşte ale diferitelor articole electronice de limbă străină despre Sfântul Vasile.cin. publicat pe internet la adresa: http://teologie. http://ro. Aşa este cazul cu studiul: Arhim. pot fi culese informaţii privind viaţa şi lucrările sale. de această dată în format pdf. acest lucru şi în funcţie de profilul şi http://ro. pp.org. Ioasaf Popa. Catholic Information Network25 etc.catholic. diverse site-uri afişând anumite lucrări ale Părintelui capadocian.info.org/wiki/Vasile_cel_Mare. lucrări ale sale în traducere şi chiar monografii de limbă română care i-au fost închinate şi care pot fi găsite în librării. Important este şi faptul că Sfântului Vasile i-au fost închinate chiar site-uri întregi româneşti. găsim la adresa http://autori.pdf. prezintă şi ea pe scurt19 întreaga viaţă şi activitate a Sfântului Vasile. în majoritatea situaţiilor predominând aceleaşi trăsături ale chipului şi ale înfăţişării marelui Ierarh. 76-84.orthodoxwiki. atrage atenţia unitatea acestor reprezentări. Mircea Cricovean. 20 19 . Scrisorile 2 şi 22).org/wiki/Basil_of_Caesarea. 21 Cu titlul: „Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie de Nazianz. 24 www. Vasile cel Mare (330-379)” publicat în rev. la adresa www.sfantulvasilecelmare.wikipedia. Tot pe acest site găsim şi o parte din scrierile Sfntului Vasile (Asceticele.ro nenumărate pasaje din lucrările sale. cu titlul tradus în româneşte: „Basil de Caesarea”.

determinate în general de diverse evenimente precum zilele de prăznuire ale Marelui Ierarh. trebuie să spunem că internetul ne oferă uneori chiar lucrări integrale (monografii).de/Master_RO/cuprins_mro. între aceştia un loc privilegiat ocupându-l Sf. articole prezente pe internet. Ed. Poate s-ar cuveni. credem că . Ene Branişte ş. Vasile cel Mare pe care îl au multe din bisericile româneşti. Şi acest lucru este determinat de interesul şi atenţia pe care românii le-au acordat şi le acordă marelui Părinte al Bisericii.a. Vasile cel Mare în paginile electronice de limbă română. trebuie să mai spunem că personalitatea sa poate fi găsită redată şi în diversele articole din presa românească. pasaje mai mari sau chiar texte complete ale unor lucrări ale Sfântului Vasile. Ar trebui ca generaţia mai tânără de teologi să se întoarcă la motivaţiile şi condiţia teologilor mai străluciţi dinainte care. Lunând în discuţie simple citate. Bineînţeles. pe care o putem găsi pe site-ul paraclisului românesc ortodox din Münhen. de altfel. lucru spre care face trimitere opera Sf. la adresa: http://www. Teognost. 190pp. Vasile cel Mare. Martiri. cei interesaţi de studiile patristice în general. Şi acest lucru trimite spre o oarecare criză. simpozioane. nu ar trebui să lase sub tăcere faptul că astăzi prea puţini sunt cei care se ocupă de opera basiliană. Stăniloae. puţini fiind. Vasile cel Mare.RECEPTAREA SF. Vasile cel Mare a fost receptat în literatura de specialitate din România. I. Multe aspecte ale teologiei sale nu au fost încă puse în valoare. spre exemplu: Episcopul SOFIAN BRAŞOVEANUL. împreună cu Pr... o implicare mai mare sau mai vizibilă în studierea şi promovarea teologiei basiliene. VASILE CEL MARE LA ROMÂNI 217 interesul site-ului respectiv.cbrom. Coman. Nenumărate sunt paginile de internet şi cu trimitere la hramul Sf. Vasile cel Mare. Pr. Ca să completăm această panoplie a prezenţei Sf. Concluzii O evaluare critică a felului în care Sf. Pr. lansări de carte etc. au avut în preocupările lor studierea directă a operei Părinţilor. Mai mult. însă credem că ar trebui ca atenţia noastră să fie îndreptată spre teme şi probleme inedite pe care le conţin lucrările marelui Ierarh. colocvii şi congrese. martiriu şi mărturie după Sfântul Vasile cel Mare.htm. De multe ori sunt redate doar pasaje mai mari. acest lucru este legat şi de purtarea numelui Sfântului Vasile de către creştinii români. Teologia sa nu s-a epuizat. atât din ţară cât şi din afara ei. cum ar fi. ilustrând o problemă sau alta. Este binevenit. D. Apreciem interesul manifestat de generaţiile anterioare şi prezente de teologi români faţă de contribuţia de specialitate adusă de Sf. de aceea.G. proiectul actual mai larg al Patriarhiei Române de a pune în evidenţă contribuţia Părinţilor şi de a fi avansate formulări teologice doar în urma unei evaluări aprofundate a teologiei patristice. chiar dacă s-a publicat foarte mult în întreaga lume. conferinţe. 2005.

1945. Pr Mircea CRICOVEAN. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. pp.I. a II-a. 405-408. Anul Nou. Ed. Arhiepiscopul Cesareei Capadociei. PS NICODIM MUNTEANU. Arhiepiscopul Cesariei Capadociei (329-379). Bucureşti. 9. 571-575). IPS NESTOR VORNICESCU. Rolul social al milei creştine la Părinţii Capadocieni. 2003. 1906. Viaţa monahală la Sfântul Vasile cel Mare. 7. Bucureşti. Sfântul Vasile. 11. a III-a. Tipografia Monastirei Neamţu. trad. Archiepiscopul Cezareei Capadociei. 12. Sibiu. 1898. Bucureşti. 1924 (ed. Din vieţile sfinţilor.). Ioan G. GEORGESCU. Ed. pp. Pr.a. Viaţa Sfântului Vasile. Ed. f. LUCRĂRI REFERITOARE LA SF. Ioasaf O. Viaţa Sfântului Vasile cel Mare. Vasile cel Mare. Ed. Sfântul Vasile cel Mare (329-379). Tipografia Diecezană. La 1600 ani de la trecerea sa la cele veşnice. 1927. Marcu Bănescu. 10. Câmpina. VASILE CEL MARE LUCRĂRI ÎN VOLUM 1. N. . Sfântul Vasile. Bucureşti. Mitropoliei Olteniei.Şt. 93-94. 13. P. 1898. pp. COMAN. Aşezământuri călugăreşti. Beiuş.218 ADRIAN MARINESCU perspectiva ortodoxă încă nu a spus totul şi nu şi-a încheiat evaluarea şi aprofundarea gândirii marelui Părinte al Bisericii. Sfântul Vasile cel Mare. în: MitrArd 1-3/1981. în: MitrBan 4-6/1980. Pr. Pr. 1980 (recenzie: Pr. Închinare la 1600 de ani de la săvârşirea sa. Ed. Arhiepiscopul Cezareii Capadociei. 1928. Deva. Petre COMŞA. Oradea. ed. PS VLADIMIR DE REPTA. 5. şi tiparul Sfintei Monastiri Neamţu. Vasile cel Mare despre muncă. Anastasia. Arhiepiscopul Cesareei Capadociei. Cunoaşterea lui Dumnezeu la Sfântul Vasile cel Mare. Simeon POPESCU. Bucureşti. Iosif Gheorghian. 14. 4. 1933. Idei dogmatice în epistolele Sfântului Vasile cel Mare. 8. pp. Ed. 6. 1898. f. Craiova. POPA. 2. Prelucrare după Vieţile Sfinţilor. în: Romanian Orthodox Church News 4/1979. Sfântul Vasile cel Mare. Pr. Învăţătura Sf. PROVINCIANU. Cernăuţi. 3. 192-198). Nicolae C. în: StTeol 36/1980. 1 Ianuarie: Tăierea împrejur. 2004 (22006).. Buzescu. Emia. 2000. 1979 (recenzii de Pr. Vasile. Editura ASA. Monastirei Neamţu. Viaţa şi minunile sale. Pr.a. IPS IOSIF GHEORGHIAN. Teodor Bodogae. Bucureşti.

pp. 20. în: Vieţile Sfinţilor. Universităţii. 4. 7. Ştefan GUŞĂ. pp. Ierom. „Sfinţii Vasile cel Mare (330-379) şi Grigorie din Nazianz (330390)”. 21. 2005. Teoctist ARĂPAŞU.. Vasiliana ’98. martiriu şi mărturie după Sfântul Vasile cel Mare. Andreiana. Bucureşti. Iaşi. 54-66. pp. Sfântul Vasile cel Mare despre păstorul de suflete. pp. în: GlBis 1-4/2003. Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei „Sfântul Vasile cel Mare în evlavia credincioşilor ortodocşi români”. Ed. Emia. analiză comparată. 69-81 (extras: Iaşi. Episcopul SOFIAN BRAŞOVEANUL. în: Almanahul Parohiei Ortodoxe Române din Viena pe anul 1979. „O conferinţă: Cuprinsul scrierilor morale şi ascetice ale Sfinţilor: Vasile cel Mare. în: Almanahul Parohiei Ortodoxe Române din Viena pe anul 1979. Universităţii „Lucian Blaga”. 1982. Gheorghe ALEXE. „Das Werk des Heiligen Basilius der Grosen in der Frömmigkeit der Rumänisch-Orthodoxen Gläubigen”. Ed. I. Gheorghe Drăgulin.. 6. Sf. 5. în: MitrMold. Ciprian Ioan STREZA. 17. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare pe înţelesul. †Teoctist [ARĂPAŞU]. Istorie. în: Ort 1-2/2008. Ed.RECEPTAREA SF. Ed. Teoctist ARĂPAŞU. Ed. 19. 2007 (recenzie de Pr. Ed. Mircea Cricovean. 18. 2007. 2007. Destinatarii şi problematica scrisorilor vasiliene. Efrem Sirul şi Ioan Scărarul – un resumat asupra biografiei lor”. STUDII ŞI ARTICOLE 1. Mina. Sfântul Ierarh Vasile cel Mare. 253-257).. în: BORom 8/1900. 2. 32009). Sibiu. Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare. Drobeta Turnu Severin. în: Teologia 1/2007). Irco Script. Camelia MUHA. pp. 131-144. Influenţa Sfântului Vasile cel Mare asupra monahismului românesc. pp. 73-84. 22006.. „16 veacuri de la moartea Sfântului Vasile cel Mare (379-1979)”. 16. 54-66. în: StTeol 1-2/1959. Martiri. Pr. vol. 1979). Mircea CRICOVEAN. 872-885. Teofil ANĂSTĂSOAIE. pp. 780-788 şi 9/1900. Arhiepiscopia Romano-Catolică. Sibiu. comentariu teologic. „Sfântul Vasile cel Mare în colindele religioase româneşti”. Constantin ONU. pp.. Marisan Dania BOGDAN. 2007. „Fecioria – oglindită în predicile Sfântului Vasile cel Mare”. Ed. 2005 (recenzie de Pr. Vlasie APOSTOL. Arhim. 1-2/1979. text. VASILE CEL MARE LA ROMÂNI 219 15. 2005 (Ed. 3. pp. Deva. .. 11-12. Teognost.

„O epistolă dogmatică a Sfântului Vasile cel Mare”. în: GlBis 1/1979. Bucureşti. „Tâlcul unei scrisori părinteşti a Sfântului Vasile cel Mare”. Constantin I. 1996. pp. Pr. 19. în: MitrArd 10-12/1978. Pr. „Dispoziţii canonice ale Sfântului Vasile cel Mare privind femeia creştină”. 17. 494-506. 21. „Problematica dogmatică a Epistolelor Sfântului Vasile cel Mare”. Vasile cel Mare”. Ed. Teodor BACONSKY. O antropologie a deriziunii în patristica răsăriteană. în: MitrOlt 912/2005. Pr. 1038-1046. „Activitatea omiletică a Sfântului Vasile cel Mare”. Arhiepiscopul Cesariei Capadociei (330-379)”. Teodor BODOGAE. „Din scrisorile Sfântului Vasile cel Mare către Sfântul Atanasie al Alexandriei”. în: MitrBan 4-6/1979. „O importantă epistolă a Sfântului Vasile cel Mare”. 23. „Trăirea virtuoasă după Sfântul Vasile cel Mare”. 51-57. 22. 286-300. în: MitrOlt 1-2/1979. „Regulile monahale ale Sfântului Vasile cel Mare privitoare la cult şi rugăciune”. Calistrat BÂRLĂDEANUL. 7-8/1979. 7078. Teodor BODOGAE. Pr. „Pagini celebre din activitatea de păstor a Sfântului Vasile cel Mare”. 20. „Un apel fierbinte la solidaritatea creştină: Predica Sfântului Vasile cel Mare la vreme de foamete şi secetă”. 725-737. 11. pp. 70-83. „Tematica morală. în: GlBis 2/1979. Râsul patriarhilor. pp. 67-76. Diac. 807-812. în: MO 1-2/2000. Pr. 94-123. Dumitru BELU. pp. Constantin BĂJĂU. liturgică şi practică a operei epistolare a Sfântului Vasile cel Mare”. 13. Diac. în: MitrBan 11-12/1963. BĂJĂU. 15. 314-319. pp. pp. 18. Teodor BODOGAE. 12. pp. Vasile AXINIA. pp. Pr. Constantin BĂJĂU. Pr. Pr. Teodor BODOGAE. Mircea BASARAB. pp. Pr. 479-488. pp. „Sfântul Vasile cel Mare. pp. pp. Anastasia. în: MitrArd 1-3/1979. în: MitrArd 1/1979. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sf. 4/2005. 5/1958. 33-50.220 ADRIAN MARINESCU 8. în: IDEM. Vasile AXINIA. pp. în: GlBis. „Influenţa regulilor monahale ale Sfântului Vasile cel Mare asupra regulilor Sfântului Benedict de Nursia”. 16. 9. în: MitrBan 4-6/1979. în: Teologia (Arad). 118-122. pp. 234-238. Teodor BODOGAE. în: MitrMold. 14. „Strădaniile Sfântului Vasile cel Mare pentru unitatea Bisericii”. 498-510. pp. 24. 10. pp. 1-2/1979. Pr. pp. 446-453. în: BORom 10/1897-1898. Pr. în: Glasul Bisericii. Grigorie BĂBUŞ. . Arhim. Teodor BODOGAE. „Regulile vasiliene”. Teodor BODOGAE. Pr.

„Sfântul Vasile cel Mare în conştiinţa creştinătăţii”. în: MitrArd 10-12/1979. pp. pp. în: Ortodoxul I/1880. Sibiu. 28. pp. 397-404. „File dintr-o prietenie statornică: Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Eusebie. Episcopul de Samosata”. Nicolae BUZESCU. în: Ort 1/1979. pp. „Momente şi aspecte ale prieteniei sfinţilor Părinţi Capadocieni”. în: Sfinţi Părinţi ai Bisericii. 30. 38. Pr. Pr. 90-107. 32. Ion CHIRVASE. C. Pr. pp. col. pp. „Sfântul Vasile cel Mare”. . Dumitru CĂLUGĂR. Pr. nr. Teodor BODOGAE. 26-34. Pr. sora marelui Vasile”. Arhiepiscopul Cesariei Capadociei (330-379)”. 36. 115-132. Pr. Pr. pp. în: Îndrumător bisericesc pe anul comun de la Hristos 1986. Teodor BODOGAE. 33. 11. Pr. Teodor BODOGAE.R. în: BORom 10/1898. 31. 39. în: StTeol 7-8/1957. 26. „Câteva ştiri mai puţin cunoscute despre martiri şi despre moaşte în corespondenţa Sfântului Vasile cel Mare”. „Revelaţia divină în Hexaemeronul Sfântului Vasile cel Mare”.RECEPTAREA SF. Tiparul Tipografiei Arhiedecezane. pp. 14-18. „Elogiul prieteniei şi păcii la Sfinţii părinţi capadocieni”. 21-31. Pr. „Sfântul Vasile cel Mare. „Aspectul pnevmatic al eclesiologiei ortodoxe şi importanţa tradiţiei la Sfântul Vasile cel Mare”. nr. VASILE CEL MARE LA ROMÂNI 221 25. C(alistrat Orleanu). pp. pp. 298301. 1038-1046. pp. Marin BRANIŞTE. 1986. „Crearea lumii. în: StTeol 7-8/1958. 85-87. Ioan CARAZA. 633641. 29. pp. Pr. Marin BRANIŞTE. „Viaţa monahală după Regulele Sfântului Pahomie şi Sfântului Vasile”. 37. în: MitrArd 3/1986. Popasuri duhovniceşti. „Traduceri româneşti din scrierile omiletice ale Sfântului Vasile cel Mare”. Pr. pp. 41. Simion S. Ene BRANIŞTE. 259-263. în: MitrBan 4-6/1979. Sibiu. 824-830. „Sfântul Vasile cel Mare”. în: AltBan 4-6/1991. 637-642. CAPLAT. în: StTeol 78/1965. 40-56. în: MitrArd 6/1979. Pr. pp. 1936. Duh la Sfântul Vasile cel Mare”. pp. 40. 25-31. Gheorghe CALCIU-DUMITREASA. în: MitrBan 4-6/1989. „Sfânta Macrina. pp. „Învăţătura despre Sf. în: Ort 1/1979. pp. Marin BRANIŞTE. nr. Pr. 453-478. expusă în Hexaimeronul Sfântului Vasile cel Mare”. 461-471.. 27. Dumitru CĂLUGĂR. Diac. „Patru epistole ale Sfântului Vasile cel Mare şi tâlcul lor”. 34. pp. 10. Teodor BODOGAE. în: Ort 4/1975. 7. 475-484. „Unele aspecte omiletice în cuvântările morale şi panegirice la Sfântul Vasile cel Mare”. 35. în: MitrOlt 1-3/1962. Pr.

Pr. în: Almanahul Parohiei Ortodoxe Române din Viena. Ioan G. 172-209). Petre COMŞA. Pr. COMAN. în: MitrOlt 5-8/2006. în: GlBis 1-2/1978. „Sfântul Grigorie de Nazianz despre Sfântul Vasile cel Mare”. 267-271. COMAN. Constantin CORNIŢESCU. Pr. Transferul moaştelor Sfântului Dionisie din Capadocia”. 67-79. în: StTeol 5-6/1976. IPS NICOLAE CORNEANU. „Actualitatea Sfântului Vasile cel Mare”. Bucureşti. Ioan G. Bucureşti. pp. Bucureşti. pp. 724-729. 55-63. Pr. „Antropologia Sfântului Vasile cel Mare”. 50. 550-555. în: Miracolul clasic. în: GlBis 9-12/2003. Pr. Pr. 48. Ioan G. Ioan G. pp. Petre COMŞA. Pr. 53. „Sfântul Vasile cel Mare şi Libaniu”. 46. 52. pp. pp. Sfântul Vasile despre folosul culturii elene pentru educaţia creştină”. 275-302 (publicată cu titlul „La démonstration dans le traité «Sur le Saint Esprit» de Saint Basile le Grand”. pp. pp. în: MitrBan 4-6/1979. Akademie Verlag. „Cunoaşterea lui Dumnezeu la Sfântul Vasile cel Mare”. izolare şi ecumenicitate”. Pr. Mihai COLIBĂ. Berlin. COMAN. în: MitrOlt 7-8/1970. 45. 241-253. pp. Ioan G. pp. 43. în: MitrBan 9-10/1983. . 55. 218-254. 54-64. 264-274. „Sfântul Vasile cel Mare ca liturghisitor”. pp. 249-251. „Regulile monahale ale Sfântului Vasile cel Mare şi istoria vieţii religioase monahale şi a cultului creştin”. IPS NICOLAE CORNEANU. 44. PS VASILE [COMAN] EPISCOPUL ORADIEI. 1979. „Împlinirea chipului omului în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos la Sfântul Vasile cel Mare”. „Sfântul Vasile cel Mare. ignoranţă şi discernământ. în: AltBan 10-12/1995. în: StTeol 5-6/1964. „Elementele demonstraţiei în tratatul «Despre Sfântul Duh» al Sfântului Vasile cel Mare”. COMAN. „O aniversare patristică de prestigiu. în Cuvinte de viaţă pentru cei trudiţi. Galaction CORDUN. 54. 81-87. „Sfântul Vasile cel Mare adresează elogii Sfântului Ambrozie al Milanului. pp. 1940. în: StTeol 34/1965. păstor de suflete”. COMAN.222 ADRIAN MARINESCU 42. 359-376. pp. 74-77. în: AltBan 1012/2003. 16 veacuri de la moartea Sfântului Vasile cel Mare”. 49. „Elogiul minţii conducătoare în Omilia XII a Sfântului Vasile cel Mare intitulată: «La începutul Proverbelor»”. pp. 51. şi în: Studia Patristica IX. 7-13. 1922. 56. „Sfântul Vasile cel Mare şi Atarbios sau între calomnie şi onestitate. Pr. COMAN. pp. 47. „Interpretări postclasice. Petre COMŞA. Ioan G. pp. în: MitrBan 4-6/1979. pp.

pp. 95-98. în: AltBan 4-6/2007. mari Părinţi ai Bisericii”. în: Ort 2/1980. 83-98. 1/2006. 94-104. 94-105. în: Orizonturi Teologice 2/2003. 308-320. 61. Pr. 25-35 (şi în: Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”. Pr. mari Părinţi ai Bisericii”. Pr. „Sfinţii Atanasie cel Mare al Alexandriei şi Vasile cel Mare al Cezareei Capadociei. în: Teologia (Arad). Pr. Sfântul Vasile cel Mare. 97-104. pp. „Sfântul Vasile cel Mare şi Amfilohiu al Iconiului. Mircea CRICOVEAN. Pr. pp. 109-121. Mircea CRICOVEAN. pp. 68. Mircea CRICOVEAN. Teodor DAMŞA. în: Ort 1/1979. Mircea CRICOVEAN. 58. Doru COSTACHE.RECEPTAREA SF. pp. 118-129. în: MitrOlt 5-6/2001. în: Teologia 2/2007. 188-199. 2002. Mircea CRICOVEAN. pp. în: AltBan 4-6/2006. Părinţi de elită ei epocii patristice”. în: MitrOlt 58/2006. pp. Constantin CORNIŢESCU. în: Orizonturi Teologice 1-2/2005. „Suferinţele Sfântului Vasile cel Mare oglindite în epistolele către Eusebiu al Samosatelor”. Pr. 59-72. în: MitrBan 4-6/1979. 63. Mircea CRICOVEAN. „Bogăţia şi sărăcia în lumina omiliilor Sf. pp. Matei CORUGĂ. „Legăturile dintre Biserica din Capadocia şi Biserica Apuseană în timpul Sfântului Vasile cel Mare”. Constantin CORNIŢESCU. Pr. 72. „Sfântul Vasile cel Mare. . 65. în: Teologia 1/2006. în: MitrMold. 66. „Aspecte ale vieţii monahale la Sfântul Vasile cel Mare”. 611-623. pp. „Experienţa Duhului Sfânt în viziunea Sfinţilor Vasile cel Mare şi Grigorie Palama”. pp. Ed. îndrumător al monahismului”. 1-2/1979. 71. adresate osârduitorilor vieţii monahale”. în: Teologia 1-2/2004. pp. Mircea CRICOVEAN. 69. Pr. 62. La 1600 de ani de la trecerea sa la cele veşnice”. Pr. în: OT 3/2006. 35-43. pp. pp.. „Legăturile Sfântului Vasile cel Mare cu creştinii din ţinuturile dacice”. Universităţii. Diac. Pr. Vasile cel Mare”. pp. „Sfântul Vasile cel Mare. VASILE CEL MARE LA ROMÂNI 223 57. Pr. 59-72. pp. 108-114. 59. Mircea CRICOVEAN. interpret al Sfintei Scripturi”. pp. în lumina epistolarului vasilian”. „Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie de Nazianz. Pr. „Suferinţele Sfântului Vasile cel Mare oglindite în Epistolele către Eusebiu al Samosatelor”. Mircea CRICOVEAN. Mircea CRICOVEAN. Pr. Pr. Mircea CRICOVEAN. 301-313. Pr. „Sfinţii Atanasie cel Mare al Alexandriei şi Vasile cel Mare al Cezareei Capadociei. 70. „Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre Sfântul Duh”. pp. 67. în: MitrOlt 58/2007. „Epistolele Sfântului Vasile cel Mare. 64. 60. 2001-2002.

„Filocalia: de la Sfântul Vasile cel Mare până în zilele noastre”. 1980. în: MitrOlt 1-3/1979. în: Îndrumător bisericesc pe anul comun de la Hristos 1957. 75. 140-167. în: MitrBan 7-9/1980. pp. Diac. organizator al vieţii monahale”. Florin DOBREI. pp. în: StTeol 7-8/1958. în: BOR 11/1875-1876. Pr. Pr. Constantin DUŢU. „Idei morale şi sociale în Comentariul la Psalmi al Sf. „Doctrina trinitară a Sfântului Vasile cel Mare în discuţiile teologilor contemporani”. „Sfântul Vasile cel Mare şi învăţătura sa pentru monahi”. Arhiepiscopul Cesariei Capadociei”. Pr. GIBESCU. Studii de filologie română. partea I. 56-92. Pr. Marcu Evanghelistul”. pp. Arhiepiscopu Cesariei Capadociei)”. ERBICEANU. pp. 66-80. 81. în: BOR 8/1875-1876. Teodor DAMŞA. 526-548. 78. „Sfântul Vasile cel Mare. 85. „Iubirea şi mila creştină. în: Teologia (Arad). Tipografia „Cozia” a Sfintei Episcopii a Râmnicului-Noul Severin. 324-337. „Sfântul Vasile cel Mare – organizator al asistenţei sociale”. 87-97. după diferiţi autori. 681-696. pp. pp. pp. „Vieaţa Sfântului Vasile cel Mare”. 4/2005. Sibiu.224 ADRIAN MARINESCU 73. 463-474. 76-93. în: StTeol 1-2/1980. Clement al Romei. 86. G. în: Privire generală asupra monahismului creştin. Gheorghe DRĂGULIN. Preliminarii la analiza unei concepţii creştine despre asistenţa socială la Sfântul Vasile cel Mare”. „Vasiliada sau instituţia de binefacere a Sfântului Vasile cel Mare”. Închinare la 1600 de ani de la săvârşirea sa. pp. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Ioan FLOCA. Bucureşti. Epicleza la Ioan Gură de Aur. G. O. „Discurs la solemnitatea patronală a Seminarului Veniamin din monastirea Socola. pp. Pr. 77. 735-748. Gheorghe DRĂGULIN. Pr. pp. pp. în: GlBis 7-8/1973. 489-497. pp. în: Sfântul Vasile cel Mare. 330-354. pp. DENSUŞIANU. Efrem ENĂCESCU. 87. 82. Ed. în: GlBis 5-6/1979. 80. „Sfântul Marele Ierarh Vasilie. 131-134. în: Anuarul Seminarului de istoria limbei şi literaturii române. 59-106. 76. 83. pronunciat în 1873 (În acest Discurs s-a pretractat şi s-a apreciat literar viaţa şi scrierile Sfântului Vasile cel Mare. 84. Vasile cel Mare. în: BORom 1/1911. pp. Iacob al Ierusalimului. 1957. Râmnicu Vâlcea. Mihai GEORGESCU. Gheorghe DRĂGULIN. Vasile cel Mare”. 74.I. 440-445. „Sfântul Vasile cel Mare şi Şcoala Alexandrină”. 1933. Ioan FLOCA. Samir GHOLAM. . PS GHENADIE ENĂCEANU. pp. „Aspecte sociale în predica Sfântului Vasile cel Mare”. „Din vieţile sfinţilor. Pr. Sfântul Vasile cel Mare”. „Liturgica. 79. în: StTeol 1-4/1979.

în: GlBis 7-8/1979. 66-69 (trad. 165-174. „Traduceri din opera Sfântului Vasile cel Mare în manuscrisele româneşti din Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România”. „Sfântul Vasile cel Mare”. col. pp. 110-111. pp. vol. în: Ort 1/1979. Pr. 3-4/1985. 90. „La XVIe rencontre de la Commission roumaine d’histoire ecclésiastique comparée”. 65-73. p. în: MitrMol 1-2/1979. pp. 92. Vederea lui Dumnezeu. Pr. IVAN. „O carte a lui Constantin Stolnicul Cantacuzino”. Nicolae IORGA. pp. în: Revista Istorică. 97. 16 (este vorba de Sf. Vladimir LOSSKY. „Sfântul Vasile cel Mare. trad. 1638). în: IDEM. 1089-1091. 89. „Sfântul Vasile cel Mare. 64-68). Viorel IONIŢĂ. „Câteva îndrumări ale Sfântului Vasile cel Mare pentru cei care doresc să cunoască şi să împlinească voia lui Dumnezeu”. 93. 88-94. în: Romanian Ortodox Church News. „Viaţa şi activitatea Sfântului Vasile cel Mare”. „Aspecte ale vieţii sociale oglindite în opera Sfântului Vasile cel Mare”. 459-468. şi de Remus Rus. Cuvântări. 737-756. pp. IVAN. 96. Sibiu. Nicolae GROSU. 100. pp. în: BORom 1-2/1979. 102. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. „Reprezentarea Sfântului Vasile cel Mare în iconografia bisericească ortodoxă (în pictura murală şi în icoane)”. I. 99113. 114-117. Opere. Deisis. 91. în: IDEM. Iorgu D. 95. Pr. VASILE CEL MARE LA ROMÂNI 225 88. Viorel IONIŢĂ. 1995. „Sfântul Vasile”. . pp. Vasile LOICHIŢĂ. în: RTeol 2/2000. pp. 16-27. Dogmatica. Vasile GRĂJDAN. 126-144. Bucureşti. III. Pr. Episcop-vicar. Paris. Ion IONESCU. Pr. PS ADRIAN [HRIŢCU] BOTOŞĂNEANUL.D. pp. Viorel IONIŢĂ.RECEPTAREA SF. 160-167. în: BOR 9-12/1979. în: BORom 3-4/1984. 98. Vasile JURAVLE. Pr. la 1600 de ani de la moartea sa”. „Manuscrise şi tipărituri ale Sfântului Vasile cel Mare în limba română”. 94. Pr. „Semnificaţia ciclului liturgic la Sfântul Vasile cel Mare”. 101. Viorel IONIŢĂ. LĂUDAT. pp. Cernăuţi. în: Ort 1/1979. 99. pp. 1939. în: MitrMold 1-2/1979. Pr. pp. Ed. pp. Maria Cornelia Oros. I. Ed. în: GlBis 5-6/1979. 1-3/1933. „Simpozionul panortodox organizat de Biserica Greciei cu ocazia împlinirii a 1600 de ani de la moartea Sfântului Vasile cel Mare”. chip plin de har şi de lumină”. pp. Diac. „Lucrări ale Sfântului Vasile cel Mare în manuscrise şi tipărituri la Mănăstirea Neamţ”. Vasile cel Mare. în: MitrMold 1-2/1979. 1995.

75-80. „Calea virtuţii. 104. în: StTeol 5-6/1965. 196-269. pp. Bucureşti. pp. pp. în: MitrMold 1-2/1979. NICOLAE. „Regulile monahale ale Sfântului Vasile cel Mare – fundament al vieţii monahale în Biserica Ortodoxă”. partea a II-a. „Vechiul Testament în preocupările Sfântului Vasile cel Mare”. 182-191. 107. 116. L. „Atitudinea Sf. pp. Nicolae NEAGA. Mircea NIŞCOVEANU. 99-109). îndrumător şi păstor de suflete”. 110. 133-145. Farrar. pp. 105. pp. 112. 1995. pp. 1989. 710-724. 114. 610-634. în: Almanahul bisericesc al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor. Longhin MUNTEAN. 106. Roman. †EFTIMIE [LUCA]. trad. 322-333. pp. Pr. 2003. Pr. . MAGHEŢ-VALIUC. în: MitrBan 10-12/1979. Veniamin MICLE. în: Ort 1/1979. Europartner. Pr. Ioan MOLDOVEANU. Pr. Pr. în: RTeol 3-4/2000. Pr. pp. 108. 83-90. în: MitrMold 1/1988. „Sfântul Vasile cel Mare. în: MitrBan 10-12/1957. Pedagogia Psaltirii în exegeza la Psalmi a Sfinţilor Vasile cel Mare şi Ambrozie al Mediolanului şi a Fericitului Augustin”. pp. 18-27. „Lumea şi observarea de noi înşine în gândirea Sfântului Vasile cel Mare”. 109. pp. „Aspecte din natură şi viaţă în «Comentariul la Psalmi» al Sfântului Vasile cel Mare”. pp. predicator al Cuvântului lui Dumnezeu”. 43-51. pe înţelesul tuturor. pp. pp. 192-193. în: IDEM. în: StTeol 1-2/1982.226 ADRIAN MARINESCU 103. în: GlBis 7-8/1979. 113. Gheorghe A. 52-58. în: Seminţe evanghelice pentru Ogorul Domnului. 290-301. X: Viaţa şi operele Sfinţilor Părinţi şi învăţători ai Bisericii. PS NICODIM MUNTEANU. „Sfântul Vasile cel Mare”. „Importanţa catehetică a Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare”. 115. 117. 75-89. în: Ort 1/1979. şi prelucrare după F. Pr. „Natura şi harul în gândirea teologică a Sfântului Vasile cel Mare”. „Teologia Sfântului Vasile cel Mare în rugăciunile euharistice”. în: StTeol 5-6/1967. 1934. Ed. „Sensul duhovnicesc al înţelegerii Sfintei Scripturi în concepţia teologică a Sfântului Vasile cel Mare”. Constantin NECULA. Biserică şi cult. Ilie MOLDOVAN. Alexandru MOISIU. vol. Episcopul Romanului şi Huşilor. şi în: În slujba Bisericii şi neamului. Pr. „Chipul preotului după Sfântul Vasile cel Mare”. „Ce sunt «Blestemele» Sfântului Vasile cel Mare?”. Pr. Ilie MOLDOVAN. în: AltBan 7-9/2005. Nicolae NECULA. pp. Mânăstirea Neamţu. Sandi MEHEDINŢU. 111. Vasile cel Mare faţă de cultură”. „Sfântul Vasile cel Mare. 82-87 (publ. pp. Pr.

„Sfântul Vasile cel Mare”. 27-40. Icon. „Caracterul vasilian al actualului regulament mânăstiresc”. Pr. „Sfântul Vasile cel Mare şi un medic evreu”. în: StTeol V/1934-1946.: „Fiinţă. 634-637. „Sfântul Vasile cel Mare – predicatorul milosteniei”. în: MitrArd 13/1979. 681-687. Vasile cel Mare şi Ioan Cassian”. Protos. 2/2000. har. Vasilie şi Fericitul Augustin ca oratori”. pp. „Egalitatea oamenilor în concepţia Sfântului Vasile cel Mare”. 125. Teodor M. 126. 128. 121. în: GlBis 7-8/1976. pp. pp. 120. POPA. Teodor Bodogae. pp. 127. Ioasaf POPA. Ioan D. 7/1896. Liviu POP. trad. „Sfântul Vasile cel Mare. pp. 130. în: StTeol 3-4/1985. Protos. 588-591. „Mersul gândirii teologice a Sfântului Vasile cel Mare (Cuvântare rostită la Institutul Teologic Universitar din Sibiu – 31 oct. Arhiepiscopul Chesariei şi învăţăturile din viaţa lui”. Arhim. în: BORom 6/1896. 132. POPESCU. în: GlBis 6-7/1958. 276-290. 127-161 (cap. ipostasuri şi distincţia dintre aceşti termeni în gândirea Sfântului Vasile cel Mare”. Irineu POP. Mircea NIŞCOVEANU. Constantin POPOVICI. VASILE CEL MARE LA ROMÂNI 227 118. . „Doctrina Sfântului Har la marii părinţi ai secolului al IV-lea”. pp. 1/1930. Vasile PRESCURE. Pr. Stelian PAPADOPOL. 129. „Două omilii ale Sfântului Vasile cel Mare”. „Personalitatea morală a Sfântului Vasile cel Mare”. Ioan POPESCU. Constantin POPOVICI. Epifanie NOROCEL. 224-234. pp. pp. 742-751. în: StTeol 5-6/1962. 123. în: BORom 1112/1945. Ioasaf POPA. pp. pp. Pr. Din scrisorile sale pentru curmarea schismei din Antiohia”. 124. Pr. „Persoana şi lucrarea Sfântului Duh în scrierea Sfântului Vasile cel Mare «Despre Sfântul Duh»”. pp. „Sfinţii Pahomie. neobosit apărător al unităţii dreptei credinţe. în: MitrMold 5-6/1972. în: Orizonturi teologice. pp. 282-299. 133. în: StTeol 4/1990. 34-35. 578-584. „Învăţături morale şi sociale în opera şi activitatea Sfântului Vasile cel Mare. Protos. pp. „Sfântul Vasile cel Mare. „Sf. pp. 23-29. 15-32. Icon. în: MitrMold 3/1987. POPESCU. 122. POPESCU. pp. pp. pp. în: Luminătorul. în: StTeol 3-4/1971. 16-21.RECEPTAREA SF. 700-706. Nicolae PETRESCU. 137-145). Pr. 90-106. 119. „Doctrina Sfântului Vasile cel Mare în exorcismele sale”. pp. 131. în: Luminătorul 1/1939. 355-366. M. 1978)”. în: MitrBan 10-12/1978. necesare activităţii preoţilor în vremea noastră”. Teodor M.

„Notă bibliografică” (la studiul: Vladimir Kulacov. 248-273. Arhid. „Viaţa monahală creştină după «Regulile monahale» ale Sf. întocmită de ritorul şi scolasticul Lucaci. 33-42. în: Ort 1/1979. SIBIESCU. în: RTeol 3/2007. 147. pp. N. în 1581”. Liturghie a Sf. „Este Sfântul Vasile cel mare autorul Liturghiei ce îi poartă numele? Argumente interne pentru paternitatea vasiliană din Rugăciunea teologică a acestui text euharistic”. Ciprian STREZA. trad. în: BORom 11-12/1965. 39-44. 146-159. 103-107. 141. îndrumători ai teologiei actuale”. Protos. Grigorie şi Ioan. 142. 140. Ciprian STREZA. 528534. . Mihaela Tudor. Dumitru STĂNILOAE. 20-33. în: RT 1/2006. în: TV 1112/1993. Nicolae N. în: Teologia. „Natura şi peisajul la Sfântul Vasile cel Mare şi Fericitul Augustin”. 108. Adolf Martin RITTER. „Antropologia ortodoxă în viziunea Omiliilor «Despre crearea omului» ale Sfântului Vasile cel Mare”. după Sfântul Vasile cel Mare”. Vasile PRESCURE. 73-79. pp. N. „Sfinţii Vasile. pp. „Legăturile Sfântului Vasile cel Mare cu Scythia Minor (Dobrogea)”. „Cuvântarea de laudă în cinstea sfinţilor martiri la Sfântul Vasile cel Mare”. pp. pp. în: BORom 1-2/1934. Vasile cel Mare şi Iordanul”. „Cultul creştin al Capadociei secolului IV – între improvizaţie şi text scris: o chestionare a scrierilor Sfîntului Vasile cel Mare”. Ierod. 144. Pr. SMOCHINĂ. în: MitrOlt 7-9/1979. 145. în: MitrArd 1-2/1973. 1043-1062. PS TIT SIMEDREA. Corneliu SÂRBU. pp. pp. Dumitru RUSU. 55-56. 168-179. „Dascălul Ilarion – primul traducător şi comentator român la Exaemeronul Sfântului Vasile cel Mare”. pp. „Fiinţa şi Ipostasurile în Sfânta Treime. 143. 122-192). 65-76. în: Ort 1/1979.A. pp. 146. Pr. pp. în: RTeol 3/1991. 136. URSU. „Sfântul Vasile cel Mare. p. Alexandru I.228 ADRIAN MARINESCU 134. 135. după epistolele sale”. pp. în: MitrOlt 9-12/2007. Vasile cel Mare”. în: StTeol 1-3/1994. pp. Vasile Gh. „Sf. în: StTeol 34/1982. 138. pp. în: BORom 1/1930. Daniil STOENESCU. SMOCHINĂ. pp. pp. „O pravilă românească din veacul al XVI-lea «Pravila Sfinţilor Părinţi după învăţătura lui Vasile cel Mare». 53-74. „Sfântul Vasile cel Mare în teologia sistematică ortodoxă română în ultimii treizeci de ani”. 2/1997. 137. Mihai REZUŞ. Pr. am al durerilor şi cunoscător al suferinţei. 139. STAN. Pr. 148. Vichentie PUNGUŢĂ. Pr. 167-174. „Păcatul şi suferinţele după învăţătura Sfântului Vasile cel Mare” din: Elpis 1/1933.

Pr. Ion VICOVAN. pp. 154. Nicolae VĂTĂMANU. „Filantropia parctică la Sfântul Vasile cel Mare”. Constantin VOICU. „Sfântul Vasile cel Mare şi pacea”. 159. „Munca manuală în monahism după Sfântul Vasile cel Mare (329-379)”. pp. Iaşi. „Bassilius der Grosse in Leben der rumänischen orthodoxen Kirche und die Ökumenische aktualität. 275-285. IPS Nestor VORNICESCU. 80-81). în: StTeol 3-4/1965. 156. „1600 de ani de la moartea Sfântului Vasile cel Mare”. IPS Nestor VORNICESCU.RECEPTAREA SF. 1989. Sibiu. pp. cel dintâi aşezământ de asistenţă socială şi sanitară”. 75-93. 157. . 53-56. în: Îndrumător bisericesc pe anul de la Hristos 1966. Constantin VOICU. IPS Nestor VORNICESCU. Heidelberg. Sibiu. pp. pp. pp. IPS Nestor VORNICESCU. în: TV 1-6/1997. 1966. Pr. „Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre muncă. în: Ort 1/1979. pp. Constantin VOICU. 297-311. 501-521. 2002. în: Daţi-le voi să mănânce! Filantropia creştină – istoric şi spiritualitate. 6. Ion VICOVAN. Pr. Pr. IPS Nestor VORNICESCU. 259-263. în: Ort 4/1978. Constantin VOICU. 158. La 1600 de ani de la trecerea sa la cele veşnice”. pp. „Aspecte ale desăvârşirii în viaţa şi opera Sfânului Vasile cel Mare”. 10.48 (şi în extras). în: Ort 1/1979. pp. în: TV 1-6/1996. pp. pp. Cezar VASILIU. 141-152. în: MitrBan 4-6/1979. 604-637 (recenzie în: Romanian Orthodox Church News. în: Die Anfänge des Christentums unter den Völkern Ost und Südeuropas. „Unitatea Bisericii în oikoumene după Sfântul Vasile cel Mare”. „Opere ale Sfântului Vasile cel Mare în literatura noastră patristică”. 2/1979. „Porunca muncii după Sfântul Vasile cel Mare”. 241-253. „Raporturile Sfântului Vasile cel Mare cu autoritatea imperială”. în: MitrBan 4-6/1979. în: MitrOlt 1-3/1979. Biserică şi societate. pp. Trinitas. pp. Pr. nr. 28-52. „1600 de ani de la înfiinţarea Vasiliadei. 151. IPS Nestor VORNICESCU. 85-88. pp. 163. seiner Lehre über die Heilige Taufe”. „Sfântul Vasile cel Mare despre muncă”. în: MMS 9/1955. 155. Pr. Ion VICOVAN. Ed. 82-84. pp. 12-15. „Concepţia Sfântului Vasile cel Mare despre creaţie în «Hexaemeron»”. 153. 161. în: Îndrumător bisericesc pe anul de la Hristos 1966. 1966. 150. „Învăţături duhovniceşti din viaţa şi opera Sfântului Vasile cel Mare”. 160. col. pp. în: BORom 34/1969. 162. Pr. VASILE CEL MARE LA ROMÂNI 229 149. 152. 77-94.

în lupta împotriva arianismului şi păgânismului”. pp. medievală şi umanistă. Anton I. Casa editorială Odeon. vol. Ed. evrei. 50-55. Literatură şi filosofie creştină. pp. Amarcord. „Viaţa şi valoarea ei după Sfinţii Părinţi Capadocieni”. „Din viaţa şi învăţătura Sfântului Vasile cel Mare”. Iaşi. Ion BRIA. „Teologia părinţilor capadocieni”. 3. pp. 224-225. IPS Nestor VORNICESCU. în: AltBan 1012/2007. 168-169). în: StTeol 3/1991. creştinismul primitiv. vol. 263-282 (şi în volum: Cernăuţi. Ioan ZUGRAV. I. Marius TELEA. pp. 1997. greci. 1938). „Un manuscris din anul 1419 al Liturghiei Sf. 7. 1997. Beatrice Stanciu. 2. Alba Iulia. Fides. 1995. Pr. 58-59. „Contribuţia Părinţilor Capadocieni”). în: Candela 1-12/1937. pp. 2001 (recenzie Ioan Mircea Ielciu. . 5. 8. „Momente şi aspecte ale prieteniei Sfinţilor Părinţi capadocieni”. în: Enciclopedia doctrinelor mistice. Pr. Bucureşti. trad. în: AltBan 7-9/2001. în: IDEM. Ed. Marin M. liturgică şi iconografică. Secolele I-VIII. „Dogma Sfintei Treimi”. în: MitrMold 1-2/1986. pp. Dan IONESCU SISEŞTI. 1-48 (cap. 4. 2.230 ADRIAN MARINESCU 164. în: MitrOlt 9-12/2007. 63-73. pp. Ioan Mircea IELCIU. I: Şamanism. LUCRĂRI REFERITOARE LA PĂRINŢII CAPADOCIENI LUCRĂRI ÎN VOLUM 1. trad. Învăţătura patristică. 165. pp. pp. 6. 1998. Cunoaşterea lui Dumnezeu în tradiţia răsăriteană. BRANIŞTE. Evoluţia spiritualităţii religioase şi filosofice vest europene. Pr. 138-155. „Capadocienii”. „Capadocienii şi epoca lor”. ADĂMUŢ. Pr. STUDII ŞI ARTICOLE 1. Antropologia Sfinţilor Părinţi Capadocieni. Vasile cel Mare”. Bucureşti. în: Idem. Cristinel IOJA. în: Almanahul Parohiei ortodoxe române din Viena pe anul 1979. 69-74. Simion Mihăiţă CONSTANTIN. 40-56. Părinţii Capadocieni şi ai Bisericii”. 68-83. Bucureşti. pp. pp. Asociaţia filantropică medicală creştină Christiana. Vasile Răducă. Ed. Jean BOSSE. Perioadele antică. Timişoara. „Teologii. „Comparaţie între teologia Sfântului Ambrozie al Milanului şi a Părinţilor Capadocieni. în: MitrOlt 1-2/1962. Paul EVDOKIMOV. gnoză. 301-302. Reîntregirea. 1979. pp.

2007. Ed. 1996. Marius TELEA. „Învăţătura despre Sfânta Treime. Tipografia Terek & Caminschi. pp. 107-118. 4. 114-126.. Bocifalu-Săcele. 139-141). 3. 1935. pp. în: Facultatea de Teologie la 10 ani de existenţă. Însemnătatea contribuţiei capadociene”. II.RECEPTAREA SF. Privire generală”. Arad. VI. Teodor BABA. pp. Arhiepiscop al Cezariei Capadociei. Iaşi. Pr. TREI IERARHI LUCRĂRI ÎN VOLUM 1. Pr. Istoria vechii literaturi creştine. 2. pp. „Consideraţii despre preoţie şi Biserică la Sfinţii Trei Ierarhi. Ed. VASILE CEL MARE LA ROMÂNI 231 9. 21-37. Prelegere susţinută cu prilejul hramului la Institutul Teologic din Bucureşti”. I/1992. Episcopiei Giurgiului. II. „Relaţia omului cu Dumnezeu-Omul după învăţătura Părinţilor Capadocieni”. în: Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos. 11. Cuza” din Iaşi. Învăţătura Sfinţilor Trei Ierarhi despre rolul femeii în biserică. IPS IOANNIS ZIZIOULAS. pp. Alexe ŞTEFAN. 139-141 (ed. fasc. Iaşi. 93-102. în: StTeol 1-2/1984. Dragoş Bahrim. ale Sfântului Grigorie Teologul şi ale Sfântului Ioan Christostomul. preocupare majoră a Sfinţilor Trei Ierarhi”. în: Teologia 1-2/1999. 5. pp. . Pr. LUCRĂRI REFERITOARE LA SF. Galaţi. în: Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. familie şi societate. în: IDEM. trad. 2001.I. Studiu aprofundat din opera teologică asupra vieţii şi scrierilor Sfântului Vasile cel Mare. 262-279. STUDII ŞI ARTICOLE 1. în: BORom 1-2/1972. vol. Sesiune de comunicări. „Învăţătura despre «Biserica primordială» în viziunea Sfinţilor Trei Ierarhi – temei pentru receptarea unor valori necreştine în sânul creştinismului”. „Actualitatea gândirii Sfinţilor Trei Ierarhi despre preoţie”. Arhiepiscopul Constantinopolului. pp. pp. Alexe ŞTEFAN. Nicolae ACHIMESCU. Moldova. 2. Ed. Ed. Nicolae ACHIMESCU. 2008. „Exegeza Sfintei Scripturi. „Cei trei mari Capadocieni. Pr. a II-a. „Comuniunea primordială în viziunea Sfinţilor Trei Ierarhi – un model pentru dialogul dintre oameni şi religii”. Pr. Pr. 10. Pr. 1905. Toma FRATEŞ. Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad. vol. Cristina SOCOŞAN. Episcopiei Dunării de Jos. pp. Tipografia Ciurcu & Com. Cicerone IORDĂCHESCU. 5-17. în: TV 1-4/2002. 53-60.

COMAN. Constantin COMAN. COMAN. pp. Nicu-Ioan BREDA. 7. „Sfinţii Trei Ierahi – modele de viaţă luptătoare”. 164-178. 3-10. Pr. Ioan BUDE. COMAN. în: MitrArd 1-3/1974. 130-137. 17. Pr. „Umanismul creştin în viziunea Sfinţilor Trei Ierarhi”. în: GlBis 1-4/2006. „Atitudinea practică a Sfinţilor Trei Ierarhi”. pp. 10. 134/2004. Pr. 82-85. Gheorghe BÂZGAN. . 121-126. Daniel BENGA. „Sfinţii Trei Ierarhi. COLOTELO. pp. 74-84. în: MitrMold 3-6/1979. în: GlBis 1-2/1981. Pr. Teodor BODOGAE. Pr. „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfinţilor Trei Ierarhi”. Teodor BODOGAE. în: GlBis 10/1956. în: BORom. 14. pp. Pr. în: StTeol 2/1990. pp. 12. Nicolae CHIFĂR. pastorale şi sociale înnoitoare la Sfinţii Trei Ierarhi. Cuvântare rostită la serbarea hramului Institutului Teologic Universitar din Bucureşti. 109-115. 31-36. Dumitru M. pp. 23. în: Glasul Adevărului (Buzău). în: MitrBan 1-3/1975. Pr. pp. Ioan G. 15. în: Glasul Adevărului (Buzău). Dumitru CĂLUGĂR. Ioan G. „Actualitatea ideilor pedagogice în unele din lucrările Sfinţilor Trei Ierarhi”. 100-107. în: StTeol 3-4/1969. Pr. 24. 3/2005. 20. în: MitrOlt 1-2/1970. în: Teologia (Arad). pp. Ion BRIA. „Chipul preotului după Sfinţii Trei Ierarhi”. 9-17. 66-73. pp. „Idei misionare. pp. „Sfinţii Trei Ierarhi – modele de vieţuire creştină”. „Principii omiletice în predica Sfinţilor Trei Ierarhi”. în: AltBan 1-3/2006. Pr. „Preoţia în concepţia Sfinţilor Trei Ierarhi”. „Actualitatea tinereţii şi educaţiei Sfinţilor Trei Ierarhi”. 139/2005. 57-64. în: MitrArd 1-3/1981. 11. pp. 8. 126-142. „Învăţăminte ale Sfinţilor Trei Ierarhi pentru problemele actuale ale Bisericii”. Ioan G. 83-103. „Teologie şi Biserică la Sfinţii Trei Ierarhi”. 16. pp. 22. 9. Viorel COMAN. 38-41. 21. „Actualitatea mesajului Sfinţilor Trei Ierarhi”. Mircea BASARAB. Pr. 535-540.232 ADRIAN MARINESCU 6. 19-23. pp. 292-303. pp. 12/1972. EPISCOPUL ORADIEI. „Aspecte ale eclesiologiei la Sfinţii Trei Ierarhi”. 13. pp. Pr. Constantin COMAN. pp. în: StTeol 7-8/1962. pp. Pr. pp. †Vasile COMAN. Pr. modele permanente pentru păstorii de suflete”. 30 ianuarie 1950”. „Teologia şi Duhul Sfânt la Sfinţii Trei Ierarhi”. Nicolae CHIŢESCU. pp. în: StTeol 1-2/1951. „Aspecte ale artei literare în operele Sfinţilor Trei Ierarhi”. în: TV 8-10/1994. Pr. „Întâlnirea dintre istorie şi eshaton în teologia şi în viaţa Sfinţilor Trei Ierarhi”. în: StTeol 1-2/1971. 19. 18. 395-413.

pp. pp. Vasile. „Sfinţii Trei Ierarhi şi învăţământul teologic”. „Idei moral-sociale în operele Sfinţilor Trei Ierarhi”. pp. 39. Arhim. 42-50. pp. 33. 29. „Responsabilitatea misionară după Sfinţii Trei Ierarhi. pp. „Teologia treimică reflectată în imnografia Sărbătorii Sfinţilor Trei Ierarhi”. cu prilejul prăznuirii Sfinţilor Trei Ierarhi. 26. în: StTeol 5-6/1984. 2001. în: Almanah bisericesc. EPISCOPUL DUNĂRII DE JOS. Ion DAVID. 57-65. †Nicolae CORNEANU. 32. VASILE CEL MARE LA ROMÂNI 233 25. „Despre cei trei Sfinţi corifei ai Ortodoxismului”. 30. în: BORom 11/1905-1906. preoţie şi slujire la Sfinţii Trei Ierarhi”. în: IDEM. „Sfinţii Trei Ierarhi”. 74-77. Sorin COSMA. Pr. Pagini din literatura primelor veacuri creştine. Constantin GALERIU. †Casian CRĂCIUN. în:GlBis 1-2/1984. 117-121. Miscellanea Patristica. 303-312. 27. în: Teologia (Arad). Sf. că în această lună se serbează fiecare separat. 2008. în: GlBis 1-2/1974. Constantin ERBICEANU. „Pregătirea şcolară a Sfinţilor Trei Ierarhi”. 88-99. MITROPOLITUL BANATULUI. MITROPOLITUL BANATULUI. Timişoara.RECEPTAREA SF. Diac. „Sfinţii Trei Ierarhi”. pp. Diac. pp. în: MitrMold 1-2/1954. Iaşi. în: MitrMold 1-3/1985. Ed. 31. Constantin ERBICEANU. pp. pp. DAVID. Ovidiu DINCĂ. 1/2005. care-i cauza?”. Nicolae DONOS. Amarcord. pp. Lucian FARCAŞIU. „Slujirea învăţătorească în contextul slujirii preoţeşti a Sfinţilor Trei Ierarhi”. Chesarie GHEORGHESCU. „Din învăţăturile Sfinţilor Trei Ierarhi”. „Sfinţii Trei Ierarhi ca studenţi”. în: MitrBan 1-3/1974. „Sfinţii Trei Ierarhi şi învăţământul teologic”. 38. 37. în: MitrOlt 1-3/1972. 40. pp. 28. Pr. pp. pp. EPISCOPUL DUNĂRII DE JOS. în: BORom. Polirom. în: RTeol 3-4/2000. în: MitrArd 1/1987. . 34. Petre I. 1987. 103-111). 126-136 (Ed. 11/1900-1910. în: IDEM. †Casian CRĂCIUN. pp. Pr. 52-58. Prelegere omagială susţinută în sala de festivităţi a Institutului Teologic Universitar din Bucureşti. 38-49. în: MitrMold 1-2/1959. Arhim. „Teologie. 123-134. 102-116. „Actualitatea învăţăturilor Sfinţilor Trei Ierarhi. Timişoara. 36. pp. Grigorie şi Ioan”. „Sfinţii Trei Ierarhi – modele de dascăli şi păstori în Biserica creştină”. 1193-1197. 50-55. Ed. †Nicolae CORNEANU. Episcopie a Sloboziei şi Călăraşilor. 35. 30 ianuarie 1983”. Mitropoliei Banatului. Pr. Chesarie GHEORGHESCU. Patristica mirabilia. 105-113. „Pentru ce să serbează la 30 Ianuarie cei trei mari dascăli ai Bisericii Ortodoxe împreună. 19-23. pp. Nicolae DONOS. pp. 1253-1259. 22001.

în: StTeol 1-2/1983. Vasile MIRON. în: Analele Universităţii din Craiova. acasă. în: Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. 108-123. 42. 222-232. 62-69). Dumitru MOCA. Pr. MITROPOLITUL ARDEALULUI.şi Christologia Sfinţilor Trei Ierarhi”. Nicolae NECULA. Vasile LOICHIŢĂ. 47-56. „Teo. Emil JURCAN. „Sfinţii Trei Ierarhi – modelul preotului de astăzi. pp. Teologie. Maius-Mihai ILCA. 122-128. pp. 181-210. Protos. 11-19. 8-18.I. Pr. Viorel IONIŢĂ. „Aspecte ale artei pastorale la Sfinţii Trei Ierarhi”. în: Teologia (Arad). „Chipul preotului după Sfinţii Trei Ierarhi”. pp. Pr. 55-68. Pr. Pr. pp. „Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de problemele morale ale vremii lor”. în: MitrOlt 5-6/pp. Arhim. 320-328. în lume. 54. 4/4005. 52. pp. Protos. 55. în: StTeol 3-4/1997. pp. 4-16. în: MitrBan 1-3/1956. 51. 9/1999. pp. „Chipul preotului ortodox reflectat în opera teologică şi pastorală a Sfinţilor Trei Ierarhi”. 43. Constantin C. Pr. „Cultură şi sfinţenie – lecţie vie a studenţiei Sfinţilor Trei Ierarhi”. în: StTeol 3-4/1978. †Antonie PLĂMĂDEALĂ. 68-72. Alexandru ISVORANU. 84-87. Pr. Zeno MUNTEANU. PAVEL. Pr. 50. „Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi”. pp. 394-404. pp. „Sfinţii Trei Ierarhi – modele pentru viitorii preoţi”. 46. Importanţa şi actualitatea lucrării lor pastorale”. 3-10. Seria Teologie. 1996. 45. 44. în: MitrArd 12/1973. Cuvinte pentru prăznuirea lor”. Veniamin MICLE. 47. în: IDEM. în: MitrBan 1-3/1964. „Sfinţii Trei Ierarhi”. Mircea PĂCURARIU. Costache GRIGORAŞ. „Sfinţii Trei Ierarhi. „Tematica moral-religioasă a predicilor Sfinţilor Trei Ierarhi”. pp. pp. pp. 243-275. în: Credinţa Ortodoxă 1/2001. „Sfinţii Trei Ierarhi”. 48. Pr. „Biblia ca izvor al valorilor morale însuşite şi propovăduite de Sfinţii Trei Ierarhi”. în: Teologia 1/2001. pp. pp. în: Candela.234 ADRIAN MARINESCU 41. „Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare. 237-244 (publicat şi în: TV 7-12/1999. . Preotul în Biserică. în: StTeol 3-4/1977. 49. IV/1997-1998. „Teologia iubirii în viaţa şi scrierile despre creaţie ale Sfinţilor Trei Ierarhi”. Grigorie de Nazianz şi Ioan Gură de Aur. pp. Vasile LOICHIŢĂ. 56. în: MitrOlt 1-2/1970. Exemplu concret – Prea Fericitul Patriarh Justinian”. pp. 1944-1945. 53. Veniamin MICLE. Pr. Sibiu. Cuza” din Iaşi.

în: BORom 11/19111912. „Pilde frumoase de caracter”. Pr. în: GlBis 1/1975. „Preotul – slujitor al lui Dumnezeu şi al oamenilor. pp. Pr. 64. „Sfinţii Vasile. Petru REZUŞ. . pp. POPESCU. Alexandru I.RECEPTAREA SF. în: StTeol 3-4/1982. Ioan RĂMUREANU. 99-105. în: StTeol 3-4/1974. Pr. pp. „Sfinţii Trei Ierarhi – pilde de desăvârşire creştină”. 9-15. 1634. Pr. 71. 61. în: TV 1-3/1995. 17-24. 1251-1261. Dumitru RADU. Corneliu SÂRBU. „Cultură şi teologie la Sfinţii Trei Ierarhi”. Seria Teologie. pp. Pr. 68. în: BORom 1-3/1952. Cuvânt festiv rostit cu prilejul serbării de patron la Facultatea de Teologie din Craiova. 62. 39-44. „Concepţia canonică a Sfinţilor Trei Ierarhi”. cu ocazia hramului Facultăţii de Teologie Ortodoxă Iaşi”. pp. Gheorghe REMETE. 166-169. pp. Pr. Grigorie şi Ioan. 65. în: MitrBan 2/1987. Constantin RUS. Constantin RUSU. pp. în: MitrArd 1-2/1973. „Coordonate ale slujirii preoţeşti la Sfinţii Trei Ierarhi”. ca interpreţi ai Sfintei Scripturi. Ion D. „Aspecte moral. în: AltBan 1-3/1996. 60. Pr. 69. „Sfinţii Trei Ierarhi – modele alese de înţelegere şi trăire actuală a creştinismului”. în: Credinţa Ortodoxă 1/1999. pp. „Sfinţii Trei Ierarhi. „Opera canonică a Sfinţilor Trei Ierarhi şi importanţa ei pentru unitatea Bisericii”. „Teologia: Vocaţie originară a omului. în: Analele Universităţii din Craiova. 185-200. 73. în: MitrArd 1-3/1976. 59. Pr. „Spiritualitate şi slujire la Sfinţii Trei Ierarhi”. Pr. pp. Pr. pp. 34-43. 30 ianuarie 1998”. Gheorghe POPA. pp. Pr. Popa. Pr. 60-73. îndrumători ai teologiei actuale”. 1-13. pp. 142-147. în: AltBan 4-6/2006. Liviu STREZA. pp. VASILE CEL MARE LA ROMÂNI 235 57. 389-399. 67. 32-40. STAN. pp. pp. Iuliu VALAORI. Liviu STAN. 183-189. „Ortodoxia şi frumuseţea stilului teologic al Sfinţilor Trei Ierarhi”. Cuvântare rostită în ziua de 30 ianuarie 1995. în: MitrOlt 1-2/1966. în: RTeol 1/1994. „Sfinţii Trei Ierarhi în slujirea Bisericii”. în: BORom 1-2/1970. 66. 45-55. Sebastian ŞEBU. Ioan TULCAN. Teodor M. pp. 22-37. pp. Dionisie STAMATOIU. 72. Prelegere festivă ţinută cu prilejul sărbătoririi hramului Institutului Teologic din Bucureşti în ziua de 30 ianuarie 1970”. „Sfinţii Trei Ierarhi în cultul ortodox”. 70. 3/1998.sociale în predica şi viaţa Sfinţilor Trei Ierarhi”. 58. în: GlBis 3-5/1980. 63. „Chipul preotului după Sfinţii Trei Ierarhi”. după Sfinţii Trei Ierarhi.

have been rendered by Romanian specialized literature. „Sfinţii Trei Ierarhi şi cultura vremii lor. în: TV 7-12/1999. 76. John the Lord’s Forerunner. life and theology. applied themselves to the direct study of Church Fathers. Pr. 55-65. and the Holy Great Martyr Demetrios. This entails a crisis of a sort. Ion VICOVAN. BASIL THE GREAT’S RECEPTION BY ROMANIAN SPECIALIZED LITERATURE (COMMENTARY AND BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES) Throughout the times. Basil the Great has enjoyed well-deserved attention from Romanian specialized literature. The present essay also provides a list of the most important studies and articles concerning the great Church Father’s personality and activity. Basil. his works. „Atitudinea Sfinţilor Trei Ierarhi faţă de societatea vremii lor. Hence the Romanian Patriarchate’s ampler project to underscore Church Fathers’ contribution. 75. Ene Branişte and others. pp. Pr. . Cuvântare rostită la 30 ianuarie 1961 la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti”. Pr. being therefore familiar to Romanians who readily name their children after the great Church Doctor. pp. As specialized research demonstrates. Basil the Great by Romanian specialized literature ought to mention that too few today concern themselves with the Basilian works. The present study reviews the way in which St. Emilian VASILESCU.G. George the Victory Bearer. A critical appraisal of the rendering of St. Basil. 97-105. St. as well as St. Basil the Great holds a pre-eminent place. Conferinţă prezentată la Institutul Teologic din Bucureşti la 30 ianuarie 1979 cu ocazia hramului”. published in Romanian up to date. alongside Pr. St. Theologians and especially theology professors in Romania. have obviously been the first to dwell on his life and works. but also to recommend his theological contribution for further study. 5065. în: StTeol 1-2/1980.236 ADRIAN MARINESCU 74. The younger generation of theologians should regain the motivation and condition of former outstanding theologians who. în: StTeol 1-2/1961. D. The monastic community as well ought to be more involved in studying and promoting Basilian theology. It follows the main themes on which Romanian theologians have dwelt as well as the topics that have most interested them. An impressive number of specialists have concerned themselves with St. St. Basil the Great’s works have been circulating for centuries throughout Romanian territory. among whom St. Coman. Cezar VASILIU. I. while Romanian electronic portals also portray the great Cappadocian Father. Stăniloae. and formulate theological statements only based on extensive study of Patristic theology. „Iubirea de aproapele la Sfinţii Trei Ierarhi”. in an endeavour not only to popularize the activity of the great Church Father for the Romanian Christian readership. pp. whose theology evinces so many aspects. Diac. as too few are interested in Patristic Studies at large. ST.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful