MARXBADI PATH-1

reh\n±\ l stwemtt 5…ohwe KrF aehemdt kre0en~e
\îwe? wetey

s

hewTsredl n6

FsdlJ jgy\m‹ teiU stwemt wei wtet j5lt ao5IyeJ sh'\ÀÓ os on aeO CKhV KrF 5etmyt wohPof\Á
aem\°de[f. kwte[e teiU j8mft arUrozy nmt !(%& sem[t or3efs5e ofrTevmf wohPof\Á neo1T
sF2UejotÆye [e5 wmt. kwÌlJ stwemtt nQ k6mw sFor3emft #%^ 3ete î
\ mJemjt he3Umh teiU stwetmw 2eoti
wtet n;mrT \î6h wohPof\Á ho‹s5e @( hes \óeJl zJ. os on aeO CKhV jo8y zMJet ntrylTmy] !(^& sem[t
se3etg ofrTevmft {\[ø·oymy] kwte[e M no¶hreF[eJ up\ù»›\°1 stwet jo8y zJ. kwte[eJ os on aeO CKhV KO
stwemtt kfyæõ kdJ ue !(^( se[ nuTÏ
\ vm[. no¶hrmB î
\ 6h upù
\ »›\°1 stwet jo8y zm[ reF[e wFm“mst aiJ
hp2eoiT hp2Uh‹l zf. KO stwemtt nyf zm[ !(%( sem[t h3UrylT ofrTevmft he3Umh o\ÀylJ upù
\ »›°1 stwet jo8y
zJ. !(&) sem[ KO stwetmw k{m[ kdMJe zJ.
Ktnt] os on aeO CKhV KrF reh\n\±lmdt stwet notve[fet ntrylT a3UeJ ‡t· zJ it·tl ar\óet arsemft
nmt. !(&& sem[ no¶hrmB î
\ 6h reh›\°1 stwet jo8y zMJet shJ k6mw #) r4t 3mt reh›\°1 stwet v[m4.
Omyehm3U] seyo1 ofrTevmf £\ »he\ªmJ iJl zmJm4 reh›\°1. !(&* sem[ ofrTevmft nmt o\£npteJ î
\ 6h reh›\°1 stwet
jo8y zJ KrF o\ÀylJ reh›\°1 stwet jo8y zJ !(*# sem[. reh›\°1 stwemtt d? r4t ?esfwem[t nmt] kwÌlJ
stwemtt hdmy !(** sem[t or3efs5e ofrTevmf s‹emst he3Umh otojF wte zJ. nHev r4t s‹emst teim\õt nmt]
!((# sem[ reh›\°1 stwet npfteJ jo8y zJ KrF jy kymte r4t 3mt o\£npteJ reh›\°1 stwet v[m4. kwte[eJ
!(*) sem[ reh-jgyeo‹w ›\°1 jo8y zMJet ntrylT shJwem[ remt remt KrF ow4¸ shJ a\Ït yemdt stwet
jo8y zmJm4. KÙo[ 7m1o4[ !(*)-!(*@] !(*&-!((!] !((^-@))! sem[ KrF npfteJ @))^ sem[t
or3efs5e ofrTevmf K[ o` K{ ofrTeovy zJ.
teiU stwemt aF?“zg M 5…ohwemw neo1T kwefN d'oô5oBmy kdm2| neo1T whTs;vlmy rogTy ifjgyeo\‹w orÈmrt
tgfloy KrF reh M jgyeo‹w orwÖ j8mft tgmw,?[jy [eOmft smB ye wl5emr sehÚsUn;gT|

neo1T whTsv; lt ofmdTo?we

ryThef rpmiTeJe-5…\éehl rUr\óet Pm\Õ4d 7o1mJ ifjg\y‹ j8mft [QU neo1T whTs;vlmy k7eoqy zmJm4. KO [mQU
kn,H4emfet Pm\ñm?U øohwmøgl] wæqwshei KrF afUefU szmuejlmdt ofmJ yl\¤ sF“eh jm~ kye[et h3U odmJ
srT5etylJ ´
\ mt ifjgyeo‹w ›°1 j8f it·tl. KO ifjgyeo‹w ›\°1 j8mft a\ÏrTylT ndmQn ozmsmr neo1Tt nQ
k6mw reh M jgyeo‹w orwÖ jm~ kye[et `ew kdMJe zmJm4. srT5etylJ \´mt KO reh M jgyeo‹w ›\°1 j8mft
sF“emht îo£»JeJ kdm?t oro5\Å temiU reh M jgyeo‹w ?o\ù»sh;z ?o\ù»?e[l zmJ aeOfs5eJ sF2UejotÆye [em5
sh6T zmyM nemt.
KO noto\óoymy] neo1T whTsv; lmy K 3tmft stwetÙo[my neo1Tt aF?“zmgt orqJo1 afpmhedf wte zmJm4. ymr
hmf te2e dtwet ku] temiUt zemy Qhye ayU\Ï slohy KrF kwÌlJ stwetO teâQhye M yet s\h\´ zeoyJetmw
ofJ‹g wmt 6emw. !(^$ sem[ j'zly neo1T whTsv; lt !!@fF 3eteJ teiU stwemt aehemdt aF?“zmgt orqmJ neo1Tt
ao5hy rU\ù» wte zmJo4m[e. wohPof\Á neo1Tt whTs;vlmy temât køglvot\£] orÈmrt \´t KrF køgl-xh£lt orqmJ
aem[evfe wte zJ. se3etg5emr ks2emf tgmw,?[ s\çnmwT aem[evfe wte zJ fe. teiU stwemt aehemdt
aF?“zmgt hmye Kwo1 tgmw,?[jy orqmJt a\Ï5¸To\ù» y2f \îmJeif zmJ nm~ wetg K 3tmft s\ïerfe kd2e
ueo\Õ4[. Pdeztg\étÓn] neo1T whTs;vl “zmgt Pm\ñm?U sêh neo1T wFm“mst shJwem[ K1e iefe o4[ ku] kwte[eJ
a\ÏrTylT or3efs5e ofrTevf afpoÆy zmy vm[m4. KO ofrTevmf os on aeO CKhV-t r'zY ?o\ù» ozmsmr ae\Û\îwem?t
s\ïerfe o4m[e. spyteF] teiU stwet j8f M aF?“zmgt kQm\£ aehemdt d'oô5oB not‹et zMJe \îmJeif o4m[e.
Ko1 owÔ sFsdlJ ofrTevf M aeOfs5eJ os on aeO CKhV-Kt aF?“zmgt orqJ sF£»eÏ î
\ ö o4m[e fe. KO orqmJ
kwemfe o\À3e o4m[e fe wetg neo1T sFsdlJ rUr\óeJ aF?“zmgt k[offlJ 5erfemw afpstg wmt o4m[e.
!!@fF 3eteJ wl r[e zmJo4m[e| KO 3eteo1 of\ËtÓn E

MARXBADI PATH-2

î
\ 6h wohPofÁ ho‹s5et ao5Iye

hewTsredl n6

SSÿ·y notryTf?l[ teiXfoyw noto\óoyt deor afpsemt neo1Tmw fefef 3tmft a\ÏrTylTwe[lf kèejef zeoit wtmy
zmr. ryThef ?eswmøglÙo[mw Qhyev¸Uy wmt øohw-wæqmwt d'9G xh\£lt Pnmt \îoyoÆy ifjgyeo‹w teâ M
stwet ó\ enmft wyTrUmw ifjmgt sehmf aorv[ ktm2M] neo1T uod Khf noto\óoyt s\Ê2p lf zJ ku] ifjmgt ae‡
shsUer[l \î?hmft Kw orf\¡ whTs;vlmy aBlwetr\ÀÓ kwemfe stwet \îoyÆet spmuej tmJm4] ye zm[ ks of¶JO
ksO spmuemjt s\ÀUrzet wtmr. KO 3tmft stwet j8mft {m[ øohwmøglt xrÈorw aem\°de[mf orte1 k\îtge
s\†eoty zmr] jgyeo‹w khevTe j8mft î
\ o\£»Je spse3U zmr. ar?U KO 3tmft stwet ieoyt a6TXfoyw M teiXfoyw
shsUer[l h;[jy5emr she3ef wtmr fe. spyteF ifjmgt ae‡ shsUer[l \î?hf wtmy nemt KrF KO5emr jgaem\°de[fmw ?o\ù»?e[l wtmy nemt Khf Kwo1 aoy\£»eo\Ïwe[lf stwet j8mft s\h\´ spmuejmw wemi [eojmJM
owÔ neo1T ryThef r'zY rpmiTeJe notveo[y rpmiTeJe-iohdet teâ M stwemtt ansetmgt aer?Uwye s\çnmwT
ifse3etgmw o?oQy wtmy 6ewmr.DD
fJe ifjgyeo‹w teâ KrF stwet j~et [mQU ryThef ?eswmøglmw Pm\Õ4d wtet tgfloy [QU sehmf ktm2
a\ÏrTylT kèejef M tgmw,?[ t\ê wtmy zmr. yet ifU \Sifjmgt ae‡ shsUer[l î?hmft Kw orf¡ whTs;vlmy
aBlwetrÀÓ kwemfe stwetD îoyÆe îmJeif zmy nemt. øhilrl hefpmqt xrÈorw sF“emh P\ñlnfe kiejemy sQh
zmy nemt K 3tmft stwet j8f uod yete ifjgmw oto[{ kdJ KrF jg-aem\°de[fmw ?où»?e[l wmt. KwO smB
K 3tmft kwefM or¢eo\Ï 6ewe Povy zmr fe ku] yete kdm?t a6TXfoyw M teiXfoyw shsUet kwefMtwh kh,o[w
notryTf wtmy sQh. os on aeO CKhV-Kt aF? kfMJe stwetÙo[mw yeO ar?UO reh M jgyeo‹w aem\°de[mft
orwem? szeJw 5…ohwe “zg wtmy zmr.
whTsv; lmy k7eoqy r\ù»rU k6mw K1e not‹et ku] neo1T notveo[y Kwo1 teiU stwemtt nmQ tgfloyjy [QUn;tg
s\ïr fJ. teiU stwet ue wtmy nemt ye zm[e neo1Tt teiXfoyw kw,?[jy [eOfmw KojmJ ofmJ kumy nemt
KrF aehemdt whTs;vljy kre0en~et notm\îoQmy reh M jgyeo‹w ?o\ù»sh;zmw ?o\ù»?e[l wtet wei wtmy nemt
uemy kdm? reh M jgyeo‹w orwÖ xyot zJ.

K1e kre0eO ueJ ku] ordUhef rpmiTeJe-iohdet rUr\óet hm3U teiU stwet notve[fet kQm\£ floyjy ndmQn
“zmgt spmuej ayU\Ï slohy. reh\n\±l d[ notveo[y teiU stwet r'zY rpmiTeJemdt sotmJ odmy nemt re 5…\éehl
î
\ 6e td wtmy nemt re ormd?l [¤lnpoH it î
\ mr? r\ªÓ wtmy nemt kwemfe Kwo1 temiU] K3tmft kwemfetwh or¢eoÏ
6ewe Povy fJ. !(%& sem[ u2f \î6h O Kh Ks ho‹s5e jo8y zJ y2fO KO orqJo1 not‹et zmJ ueJ.
\î6h O Kh Ks ho‹s5e 5…ohsF‰emtt PmdUej “zg wmt] o?Qe rUr\óet jgyeo‹wlwtg 71eJ KrF if\ée6Trezl
npo[s floy “zg wtmy sQh zJ. KO sw[ spd;t\îsetl \î5emrt Zoyzeosw ndmQn “zg s\ïr zmJo4m[e wetg
KO orqJÙo[ temiUt Ko\ù»Jemtt hm3U nm~. owÔ KO s\h\´ ndmQn kwemfe kh,o[w seheoiw notryTmft [mQU
o4m[e fe. re\´mr] wFm“s stwemtt \îoyø·y 5…ohsF\‰emt aeOmft \îmJej wte zmJo4m[e he\£. Khfow KO s\h\´
\îjoy?l[ ndmQn “zmgt {m[M ?eswmøglt ktemqt hpm2 nm~ teiU stwet KrF @* hes nmt kfzt· stwet
sFor3emft #%^ 3ete îmJej wmt \î6h wohPof\Á ho‹s5et nyf 71eJ.
kwte[e stwet temiU Kwo1 MJejf o?Ö jm~ kye[et é\ em6T or~[emdt heo[wefe3lf kjeJeo[Jt ktJfs-Kt smB
v¸où
\ » é\ eQt wteJ rÄ î
\ ö P\¨eony zJ. or~[e KrF 1e1emdt hmye r'zY rpmiTeJemdt ormte3l neo1T wl5emr or~[emdt
wet2efe \óenmft ifU ae\z¬ef wmt| K1e ow neo1Tt h;[ [mQUt \îoy orØes7eywye fJ|
KO notm\îoQmy srTî
\ 6h tgmw,?[ M tgfloyt hm3U ne6TwU oftÓng wte zJ. O Kh Ks fe\Ÿop dotned wohPof\Á
O?Nmyzet Pm®2 wmt kdo2mJo4m[f wl5emr wohPof\Áte SSyeYQogw [QUDD se3mft ifU [~eO wmt owÔ ryThemft
sF“emht hm3UM SSks ksO sF“emht îoyofo3õ wmt KrF yet 5orqUY s\\çnmwTM uƒref zJ.DD \î6h wohPof\Á
ho‹s5et o?Öfloy s\çnmwT o[2my ojmJ ntrylTwem[ O Kh Ks rm[m4f] SSKO re\´ryet k\îoQmy] kwmÌt wFm“s
stwemtt o?Öfloy afpsemt aehemdt kwte[eJ fJe o?Ö\óenmft [mQU KojmJ ueMJe Povy owfe re kwte[eJ
oroÕ4Å5emr Kwmvo1Je npHoinoymdt r'o\ÀÓ kte3 wtet kvôe wtmre owfe _ neo1T KO îöo1t hpm2ehpo2 zJ.
SSteâeJ\ù kQm\£ r'zY o?Ö\óenmft s\ïerfe kwte[eJ o4m[eO fe r[e ueJ. o\ÀylJ n\†reoqTwl notwÖfeJ \î\´eory
teâeJ\ù kQm\£t r'zY o?mÖt hm3U kwte[eJ Kwo1M \óeony zMJet î´er o4m[e fe. Khfow krstwetl kQm\£ fJe
o?Ö\óenmft kQm\£M rÄor3 re3e o4m[e. K2emf aesmy ae“zl o?Önoymdtmw K2efwet øohw s\çnwT ayU\Ï 2eten
rm[ aehemdt î
\ oynQte Omyehm3U afpYseozy wtet kv\ôeJ ty o4m[e. K2emf o?ÖeJmft notmr? jm~ kye[e s\ïr
o4m[e ‡3phe\£ K s\h\´ re3e aoy\£»mht smvyf \îJemst h3U odmJ.
SSKO re\´r noto\óoyt s\Ê2p lf zmJ teiU stwet reOmt k6mw o?Önoymdt aewqTmgt ifU smv\ô î
\ Jes “zg wmt
uete orofmJemjt he3Umh K2emf o?Ö\óenmf ae“zl o4m[e. Kt ne?eneo? temiUt a5U\Ïmt K 3tmft hefoswyet
rUo\ù»mdtmwM PYseozy wmt>>>.DD
î
\ 6h wohPof\Á ho‹s5e notve[fet ao5Iye os on aeO CKhV-kw !!@fF 3ete kQm\£ tgmw,?[jy ofmdTo?wet
“zmgt kQm£ szeJw 5…ohwe “zg wmt.

fy¸f notoóoy KrF wyTrU E teiU stwetÙo[t 5…ohwe spofodTôwtg

neo1T whTs;vlmy j'zly tgmw,?[jy ofmdTo?wet spofodT\ô tÓn kdret deoJõ Kms nm~ !(^& sem[. srT\î6h
!(^& sem[t se3etg ofrTevmf teiUÙo[my wFm“mst Kwmvo1Je Qhye arsef zJ] fJo1 temiU wFm“mst nteimJt
he3Umh. \£»hr3Thef a6TXfoyw shsUet wetmg jm~ M8e iformQe5 KrF rUenw jg-sF“emht notm\îoQmy KO

MARXBADI PATH-3

hewTsredl n6

noto\\óoyt P\êr zJ. fJo1 temiU a-wFm“sl stwet jo8y zJ. os on aeO M afUefU ?otwmdt smB ofmJ os
on aeO CKhV kwte[e M no¶hrmB up\ù»›\°1 stwet j8f wmt.
kwÌlJ woho1 !(^& sem[t Ko\î[ hems SSfypf noto\óoy KrF wyTrUDD ?lqTw Kwo1 î´er “zg wmt. yYwe[lf
up\ù»›°1 stwetÙo[my neo1Tt aF?“zg s\\çnmwT or\´'y rUe2Ue KO otmnem1T Pn\óeony zmJm4.
\î6hy] KO do[m[ teiU stwetÙo[t veoto\£w xro?\ôU KrF yet slher\ÀÓyeÙo[ rUe2Ue wte zmJm4. kwÌlJ
stwetO \îwæy teâ Qhye k5ej wmt 6emw.
SSsmrTenot] teiUÙo[my stwetl Qhyet yeYnuTo1 yet s\h´
\ slher\ÀÓye smhy køgljy5emr not‹et wmt rp0my
zmr. aehte ieof] teâ?o\ù»t setrà ofozy 6emw _ ksfereozfl] npo[s] aeh[ey‹] orvetor5ej M wetejemtt hm3U
KrF KO s\h\´ u‹O zm[e rpmiTeJe-iohdet temât. v…~e\Ï5emrO wemJhl \éem6Tt ort·m\ÀÓ notveo[y kwemfe køgl-floy
wemi notgy wtet w6e d;mt 6ew¸w] køgljy d'oô\ my] j8mf KrF afUefU oro5\Å orqmJ] K1e Khfow 3etereozw5emr
kwemfe jgyeo‹w \î?esf rUr\óe wemi notgy wtet nmQM spor3eifw zeoyJet fJ. teâ?o\ù»t Kwo1 orm?q KrF
anotzeuT aF? kwmÌ KrF wFm“sl kwÌlJ stwemtt hm3U aro\óy KrF kdm?t sFor3ef afpsemt teiU stwemtt
d2m[ ku sehefU Qhye1¸w¸ tmJm4] yemwM KO seho“w kwÌlJ Qhyet kv,zo\ñt hm3UO rUrzet wtmy zmr.
\é5eryO KO noto\óoymy teiU stwetÙo[t \îwæy teiXfoyw Qhyet w6e r[e KrF ks1eM aeret oro5\Å ormte3l
d[Ùo[mw ofmJ jo8y a-wFm“sl stwemtt s\çnmwT _ K1e zm[e are\´r KrF aset.DD
do[m[ !!@fF 3etet ofmdTo?y nm6 wl5emr ho‹s5et weiwhT notve[fe wtmy zmr ye rUe2Ue wte zmJm4.
SSnotm?mq] upù
\ »›°1 ho‹s5eJ aehemdt kusr whmt`te wei wtm4f yHemdt srTdeO Kw1e w6e hmf te2my zmr.
aehte KOsr stwemtt îwæy aeJp‹e[ s\çnmwT re ho‹\õwem[ yemdt wl wl s\ïerU \îoyw…[yet hm3U odmJ kumy
zmr ks s\çnmwT kwemfe 5orqUÀegl wtmy neot fe. aehte Kw6eM spofo¶y5emr r[my neot fe ifse3etgmw wl
notheg spor3e kdMJe uemr KrF Ktwh spor3e kdret rUenemt KOsr stwemtt sehmf wl wl \îwæy s\ïerfe s'o\ô
zmr. kro? nothemg spor3e kdMJe s\çnmwT aoyot\ù» khez kneqg fe wmt] a6re ryThef rUr\óeJ ow4pO wte uemr
fe KO zye?e weo1mJ] aehemdt h‹lmdt srTdeO hmf te2my zmr ku] neo1Tt î
\ oyofo3 ozsemr yHemdtmw ifse3etmgt
wem4 aehemdt orØ\´yet notvJ odmy zmr. KorqmJ ku kwemfe rU6Tye ifse3etmgt kvem2 neo1Tt teiXfoyw [eOfmw
kzJ wtmr KrF Ksmrt {m[] up\ù»›\°1Ùo[my M yemdt stwetÙo[t hm3U afUefU jgyeo‹w d[Ùo[t ku
kdedp[Uhefye] dpr[
T ye M shJ shJ ono4mJ n~et î
\ rgye kd2e kdJ yemw re3e kdMJe M iJ wtet rUenemt aehte
kwemfe sezeuU ner fe. Kww6eJ] K2f aehemdt kusr up\ù»›°1 stwet aem4] ye \îwæyO um6\ô Qhye?e[l KrF
ifse3etmgt ifU amfw ow4pO wtmy sQh] KO d'oô\ my fe kdm2 rtF ksÙo[mw ifse3etmgt zemy sF“emht
zeoyJet ozmsmrO kd2e Povy. not‹et køgljy 5eqeJ r[my kjm[] KOsr stwemt aehemdt neo1Tt aF?“zg zm[e]
ifjgy‹ KrF aemte ntrylT ´
\ mt sheiym‹t ifU sF“emh srTzete køglt snmQ aetM ao3wsF2Uw oh£] aetM
ao3wsF2Uw ifse3etgmw iJ wtet ifU sF“emht Kw spofodT\ô tÓn.DD
!(^& sem[t do[m[ veto1 or5emj oro5\Å a-wFm“sl teiU stwetÙo[t xro?\ôU rUe2Ue wte zmJm4. \î6h
or5ejo1 zm[e kwte[e M no¶hrmB jo8y up\ù»›°1 stwetÙo[ ku2emf reh jgyeo‹w ?où» o4m[e \î5er?e[l.
o\ÀylJ or5emj yeoh[fe`¸t o` Kh kw stwet] ue o4m[e Kww dm[t stwet. teiUÙo[t éeJ\\ù?esmft deort
kse\Õvet h\† KrF Kwo1 tUeo`we[ rpmiTeJe hm\†t \îoyofo3 o4m[e KO stwet. yæylJ or5emj o4m[e ksO s\h\´
teiUÙo[ ku2emf ow4p reh M jgyeo‹w ?o\ù» doQ\gn
\ ±\ l d[Ùo[ KrF ifsm÷t smB kie1 j8f wmt Ckuhf orzet
M neÚerV. vyp6T or5emj o4m[e Mo~?e] P\ùt\îmd? KrF zotJefet teiU stwetÙo[ ku2emf doQg\n\±l KrF
\îoyo\£»Je?l[ d[Ùo[ kuhf if\s\÷ M \éy‹ neo1T o4m[e \î5er?e[l. os on aeO CKhV yæylJ M vyp6T nuTemJt
teiU stwetÙo[my aF?“zg fe wtet os\ÀÓeÏ
\ “zg wmt. orzet] P\ùt î
\ md? KrF neÚemr K 3tmft teiU stwemt
os on aeO-Kt aF?“zmgt spor3eredl votm\£t wm8et shem[evfe wte zJ aehemdt neo1Tt nQ k6mw. KO do[m[t
o5o\ùmy neo1T yet ar\óef o\ót wmt ku] ‡3phe\£ ksO sw[ stwetÙo[my neo1T aF?“zg wtmr ku2emf aehemdt
KrF afUefU reh M jgyeo‹w ?o\ù»Ùo[t nmQ floy \îgJf M yet re\´reJmft ofgTeJw 5;ohwe 6ewmr.

up\ù»›\°1 stwetÙo[t ao5Iye

ae\ÏA›\°1 orremdt wetmg !(^&-D&) sem[t up\ù»›\°1 stwetÙo[ ovoz»y zmJ tmJm4. kiem1t d[Ùo[t hm3U
sF7qT M sF7ey o4m[e ofJohy. no¶hrmB reF[e wFm“s M aehemdt neo1T KrF ntrylTwem[ aehemdt neo1Tt smB
os on aeO] {tMJe`T éw M afUefUmdt \À°À. kwte[eJ h;[ sF7ey o4m[e os on aeO-Kt smB] uete hpso[h [lj
M aet Ks on \î5æoy afUefU dm[t smB kie1 xyot wmt. K s\h\´ stwetÙo[t nymft afUyh \î3ef wetg
o4m[e K s\h´
\ sF7emyt 71fe KrF orm?q wmt os on aeO-t teiXfoyw [eOf. !(^( sem[ wFm“s dm[ 5ebmft
nmt wFm“mst smB aHeyemyt odmwO 7pmt ueJ os on aeO. K4e~eM stwet s\çnmwT d'o\ô5oBt {etew] notryTmft
joy î
\ 5æoy s\çnmwT hym5d ordUhef o4m[e. Pdeztg\étÓn kwte[eJ] neo1T P\¨eony SS\î?esf M sF“ehDD-Kt kèejef
os on aeO-t nQ k6mw ormteo3ye wte zJ. yemdt r\ù»rU o4m[e P5J KwOsmB v[my nemt fe. K s\h´
\ hym5d
M sF7emyt 71femw rUrzet wmt P5J temiU stwetÙo[mw wFm“s k{m[ kdJ. kwte[eJ os on aeO kfye av¸UY
khfmft smB ohof ›°1 stwet jo8y zJ. no¶hrmB os on aeO M afUefU reh d[Ùo[ os on aeO CKhV-t sB
yUej wmt yet ort·m\ÀÓ !(&! M D&@ sem[t ofrTevmf \îoy\Ào°ÀyeJ arylgT zJ aehemdt neo1Tt ort·m\ÀÓ £»hr3Thef
s‹emst k\îQenm1.
kwÌlJ stwemtt floysh;mzt ort·m\ÀÓ neo1Tt d'9G ar\óef] køglsF“emht zeoyJet ozmsmr reh\n\±l notveo[y
stwetÙo[ j8f wte KrF £\ »hr3Thef jgo5o\ù hewTsred ormte3l ?o\ù»sh;z KrF sFm?e3fredlmdt ?oÇy wmt. owÔ

MARXBADI PATH-4

stwemt aF?“zmgt {m[ wl [e5 zmJm4

hewTsredl n6

neo1Tt so8w up\ù»›\°1 floy M teiU stwetÙo[my neo1Tt s'if?l[ d'o\ô5oBt {m[ neo1T s\h\´ twmht \îoyw…[ye
aoy\£»h wmt. uodM KifU neo1Tmw rÄ h;[U odmy zmJm4. \îeJ Kw d?w 3mt] no¶hrB] kwte[e M o\£npteJ
aehemdt ?y ?y whlTmw zyUe wte zJ Khf Kw noto\óoymy u2f reh ZwU oroŒy KrF teâ?o\ù» neo1Tt Pnt
ae\£»hg zefmy so\£»J 5…ohwe ofmJo4m[e. notm?mq] !(&& sem[ reh\n\±l ?o\ù»Ùo[ Kwo\£y zJ ue aehemdt
teiXfoyw [eOf M up\ù»›°1 d'o\ô5oBt so8wyemwO \îoyn\\Å wmt Cos on aeO !(*) sem[ kuejdef wmtV.
neo1Tt up\ù»›\°1 tgmw,?[ KrF stwemt aF?“zg M yet notve[fet kQm\£ !(^&-&) shJwem[ up\ù»›°1
stwetÙo[ neo1Tmw rÄ o5Å3hlT M Ùt·\õn;gT ao5IyeJ sh'\ÀÓ zmJ P8my sezeuU wmt. ye KO s\h\´ temiU neo1Tt
jgo5o\ùt \îset[e5 KrF os on aeO-Kt ¢e\Ï teiXfoyw [eOfmw nte\´ wtet kQm\£ orte1 5…ohwe ne[f wmt.
KO dpO temiU reh M jgyeo‹w ?o\ù»Ùo[t hm3U neo1Tt kfyæm\õt 5…ohwe \îoyÆeJ szeJw zJ. sF“eh M ofnl~mft
Kwo1 nmrTt arsemft nt no¶hrB M o\£npteJ ‡3phe\£ reh\n\±l d[Ùo[t s\h\ªmJ Kw o5\Å votm\£t reh›\°1
ae\Û\îwe? wmt. reh›m\°1t sFzoy aetM d'9G zJ KrF oro5\Å d'oô5oB 6ewe sm“M] n;mrTwet shmJt hmye
kwemfetwh sF7ey M oy\ù» sF7mqTt 71fe KO shmJ 7m1of. Kt h;[ wetg zm[e reh›m\°1t hm3U os on aeO CKhVKt d'9G ar\óef. kwte[eJ noto\óoy o4m[e o5\\Å. reh jgyeo‹w ›m\°1 rpmiTeJe M jgyeo‹w d[Ùo[M ?eoh[ o4m[e.
!(^& sem[ kwÌlJ woho1t do[m[ kwte[eJ no¶hrmBt yp[feJ upù
\ »›m\°1 os on aeO CKhV-Kt r~ ?otw ozmsmr
Pno\óoyt w6e Pm®2 zm[M] ntrylTwem[ yet orntly ov\£ kd2e kj[. Kw1e shJ nuT\Ï] os on aeO CKhV khe1
aesmft he\£ n\†e? ?yeFm? [~eO wtet spmuej kny ue aehemdt ?o\ù»t u6e6T aefpneoyw o4m[e fe. !(*) se[
k6mw ‡t· wmt K[ o` K{-Kt hm3U aehte aehemdt ofrTevfl \îoy\Ào°Àyet aesf sF2Ue r'o\ÀÓ wtmy re stwemt
neo1Tt 5…ohwe aemte ?où»?e[l wtmy neotof. ‡3phe\£ @))^ sem[t or3efs5e ofrTevmf] neo1T ^) ?yeFm?t kro?
aesmf \îoy\Ào°Àye wmt KrF !$)o1 aesmft hm3U ^%o1 aesmf iJl zJ] ue K2mfe nuT\Ï srTeo3w. reh M
jgyeo‹w hm\†t a\“joyt \éem6T K1e ayU\Ï it·tl. K[ o` K{ stwet KO hm\†t Pnt o5o\ù wmt oro5\Å orqJ
KrF floysh;z “zg wtm4.

neo1T whTs;vlmy ofmdTo?y tgmw,?m[t o5o\ùmy reh\n\±l notveo[y stwetÙo[t 5…ohwe nuTem[evfe wtmy zmr
of\Ëo[o2y o5\o\ù afpsemt E
!V sFo¨ô teiUÙo[my aehemdt neo1Tt jgo5o\ù sçµsetmgt \îmö stwetÙo[mw rUrzet wmt aetM kro? kro?
ifjgmw reh M jgyeo‹w hm\†t nem? ?eoh[ wtmy sh6T zmJm4|
@V aehte ow ifjmgt wem4 sezeuU kn,Hm4 odmy Cae‡ oto[{V sh6T zmJo4|
#V teiU stwetÙo[t slherÀÓye KrF yete ku \îwæy Qhye?e[l fJ K s\çnmwT KrF srT5etylJ \´mt ?\=o\ù»t
5etsemhU notryTf aefet éem6T sF“emh ?eoh[ zMJet îmJeiflJye sçnmwT ifjgmw smvyf wmt kye[et kQm\£
ow aehte se{[U [e5 wmto4|
$V K 3tmft teiU stwetÙo[ notve[fet kQm\£ aehte ow neo1T whTs;vl M kwÌlJ woho1t ofmdTo?y n6
afpstg wmto4 feow rpmiTeJe-iohdet teârUr\óet aorm\Õ4dU aF? ozmsmr ofmimdt heofmJ ofmJo4|
\î6hy] ku oyfo1 temiU aehemdt neo1T stwet notve[fe wtm4 ks2emf neo1Tt jgo5o\ù 3etereozw5emr
sçµseoty zmJm4 ks orqmJ kwefM sm\°dz kfO. K1e not‹et zmr uod aehte neo1Tt jgo5\o\ù] jg-sFj8mft ?o\ù»
KrF ofrTevfl o5o\ùt orqJo1 nuTem[evfe wot_ !(^& sem[ no¶hrB M kwte[eJ KrF !(&* sem[ o\£npteJ
stwet j8mft shJwem[ KrF oyfo1 temiU ryThef noto\óoyt ofotm2. o\ÀylJ orqJo1t \îmö] a6TeY ifjgmw
szeJye\îdef M ae‡ oto[m{t rUr\óe “zmgt kQm\£] KO oyfo1 temiU reh\n\±lmdt notveo[y stwet 5…ohsF\‰et
aeOf î
\ mJemjt kQm\£ affU. ‡3phe\£ KO oyfo1 teiU stwet ryThef aeOmft noto3t hm3UO 5…ohsF\‰et whTsv; lmw
ayU\Ï jpt·\õ szwemt ormrvfe wmtm4. neo1Tt jgo5o\ù \îsemtt kQm\£ K1e ayU\Ï Ùt·\õn;gT orqJ. \î6h k6mwO
reh\n±lmdt notveo[y teiU stwetÙo[ øohwmøgl] wæqw KrF afUefU jgyeo‹w aFm?t aem\°de[f dhmf npo[smw
rUrzet wtmy a\élwet wmt. seçµdeoJw ?o\ù»t ort·m\ÀÓ wm8et aróef] seçµdeoJw deBe \îoyzy wte re ye
weuTwtl5emr dhf wtet kQm\£ reh\n\±l notveo[y stwetÙo[ d'\ôe\Ï\étÓn.
yæylJ orqJo1t kQm\£] KO oyfo1 temiU os on aeO CKhV-t nQ k6mw £»hejy îvet aem°de[f sFjo8y wte
zmJm4. kwÌlJ stwemtt køgl vot£ KrF d'oô5oB ifjmgt wem4 rUe2Ue wtet he3Umh yemdtmw sF“emht hJdemf
?eoh[ wtet PmdUej kfMJe zmJm4. ryThef we8emhet hm3U teiU stwemtt slohy Qhye sçnmwT ifjgmw smvyf
wtet îJes ve[emfe zmJm4.
vyp6Ty] aehemdt kfyæmõ notveo[y teiU stwetÙo[ tgmw,?[jy [eOf tÓneJmgt îmvôe ieot ktm2m4 KrF
afUefU rpmiTeJe d[ notveo[y teiU stwetÙo[ k6mw n'6w floy îgJmft he3Umh ye tÓneJmg ifjgmw ?eoh[
wtmy sh6T zmJm4. re3e-orŒ £»h? r'oÀÓ neMJe sm“M] Kwo1 rehn±l notveo[y stwet KrF afUefU teiU
stwetÙo[ hm3Uwet ne6TwU spofo¶y wte M ye ifjmgt sehmf ypm[ 3tet oftÏt îJes ieot tmJm4.
rehn±l teiU stwetÙo[t îoy wFm\“s notveo[y kwÌlJ stwemtt r†fet hmfe5emrt ort·mÀÓ rehn±l
notveo[y stwetÙo[mw £»hejy [~eO aem°de[f notve[fe wtmy zmJm4. temiUt zemy ao3w Qhye îdef KrF
kwÌ-teiU sçnwT npforTfUemst sF“eh KtO smB sçnwTupù».
os on aeO CKhV-t whTsv; lt !!@fF 3eteJ orr'y ovÏe3ete um6ô {[îs; zmJm4. 5etylJ teifloymy Kt î5er
spd;tîsetl. Kt î5emr neo1Tt jgo5où îseoty zmJm4 ksO sh´ temiU ku2emf neo1T afUefU rehn±l ?où»sh;mzt
smB oho[y5emr stwemtt kfyæmõt 5…ohwe ne[mft spmuej[em5 sh6T zmJm4. ?eswd[Ùo[ notveo[y kwÌlJ

MARXBADI PATH-5
stwemtt veonmJ kdMJe asF2U slherÀÓye KrF yemdt seFor3eofw oro3ofmq3 sm“M os on aeOCKhV kdm?t hm3U
afUyh î5er?e[l rehn±l d[ ozmsmr aeÛîwe? wtmy sQh zmJm4.

fy¸f notoóoy M vUem[ÚÙo[

hewTsredl n6

seho\“w teiXfoyw notoóoy M neo1Tt j'zly tgmw,?[ k6mw oroÕ4Å wmt os on aeO CKhV notveo[y teiU
stwetÙo[t 5…ohwe orvet wte ueJ fe. aeo?t d?mwt aoÏhwe[ nuT\Ï QhyeJ wFm“mst Kweo3nyU k?q wtet
sF“eh] xétevetl k0Hemwt ort·mÀÓ [~eO] jgyeo‹w ?où»Ùo[mw ihemJy wte KrF iformte3l floyÙo[t îoymte3
wtet sF“emht n15…ohmy teiU stwetÙo[ wei wmto4[. aeo?t d?mwt k?mq notoóoyt notryTf 7m1. wFm“mst
Kwd[lJ aeo3nmyUt arsef 7m1. xétevemtt ort·m\ÀÓ sF“emht M afUefU 3hToftmnQ ?où»Ùo[t ihemJmyt he3Umh
aehemdt neo1Tt tgmw,?[jy [eOf M z´mQn KO rUenemt Ùt·õn;gT 5…ohwe ne[f wmto4[. !(&& sem[t ntrylT
nmrT î6h notryTf 7m1. Kwd[lJ xétevemtt ort·mÀÓ s{[ sF“emht nmt] hewTsredlmdt ort·mÀÓ [~eO wtet ifU
?eswmøglÙo[ aet ZwUrÀÓ o4[ fe. no¶hrmB reh›m°1t dl7T ?esf rieJ te2my sezeuU wmto4[ ?eswmøglt
hm3U KO or5eif. !(%& k6mw !(^&-&) KO î6h nuTemJ ku stwetÙo[ jo8y zmJo4[ ye jm~ dpO rYsmtt
kro? óeJl zJof. kwte[eJ î6h wohPofÁ ho‹s5e @( hes o1mwo4[. no\¶hrmB dpDo1 upù»›m°1t ?esf oyf
r4mttM wh o4[. kwte[eJ upù»›°1 o1mw o4[ dpO r4mtt ow4p kro?. aehemdt tgmw,?m[t se{[U M
?eswmøglÙo[t hm3U or5eif !(&&-P\ùt stwetÙo[mw dl7Tyt shmJt ifU rze[ te2my knmto4[. o£npteJ
!(** sem[t ofrTevmf wetv¸on 71emfe 4e~e ?eswmøglÙo[ reh notveo[y stwetÙo[mw ajgyeo‹w PnemJ
PY2emyt [mQU îoy ae\£»hg sFjo8y wtmy sh6T zJof. KO 71fe îoy{o[y wtm4 KO oyfo1 temiU neo1Tt
jgo5oùt îset wy1e zmJm4.
reh›m°1t aróet oóoy?l[ zMJe KrF stwemtt óeoJõ spofo¶y zMJet nmt] jghp2l PÅJmft whTs;vl Ùt·õ
aiTf wmt. shemit fypf aFm?t hefpqmw iJ wtet M neo1Tt jgo5oùmw îsemtt ifU aem°de[f sF“ehmw
orwo?y wtet wei Z whTs;vlt smB upù» wtmy zmr. reh M jgyeo‹w ›°1mw KojmJ ofmJ ueret ifU yæylJ
orwÖ j8f wtet srT5etylJ aem°de[mft aF? zmy zmr Z whTs;vlmw. aemjwet nuTemJ Pù» teiU stwetÙo[mw
SsF“emht zeoyJetD Cfypf notoóoy M wyTrUV tÓmn rUrzet wtet w6e aehte rm[o4[eh. !(&&-Pùt nuTemJ stwet
notve[fet kQm£ Z 3etge ow rze[ 6ewmy nemt|
!(^$ sem[t neo1T whTs;vl j'zly zret nt aeÏiTeoyw M ieylJ notoóoy afpueJl ku Pn[oÒ rieJ o4[ ye
ofËtÓn E
C!V aeÏiTeoyw kQm£] ?où»t net‚notw sçnwT tÓneJmg sheiy‹ ofgTeJw ?où»tÓmn ormrovy zmye.
C@V se¡eiUremdt ort·mÀÓ ieylJ hpoù» aem°de[fÙo[ oriJltÓmn P¨ef.
C#V ieylJ kQm£] a6TXfoyw sÇ1 teiXfoyw sÇm1 tÓneÏoty zmÕ4 rm[ hmf wte zmye.
C$V jgyeo‹w ?où»Ùo[t orwe?hef kieJemtt aF? tÓmn upù»›°1 stwetÙo[ j8fmw kd2e zmye.
C%V wFm“mst orwÖ ozmsmr ieylJ jgyeo‹w orwmÖt aez¬ef kdMJe zmJo4[.
KO notoóoymy KO stwetÙo[mw kwÌlJ woho1 SsF“emht zeoyJetD tÓmn ovoz»y wmt. it·tl aróet arsemft nmt
KrF !(&& sem[t ofrTevmft nmt Kw fypf notoóoyt Pêr zJ. d?h wFm\“ms KO notoóoyt nuTem[evfe wte zJ KrF
tgmw,?[ of3Teoty zJ. reh notveo[y stwetÙo[mw ‡3ph\ e£ SsF“emht zeoyJetD tÓmn kd2et îesoBwye aet o4[ fe.
ifjmgt ae?e-aeweôeÙo[t îoy fit kdMJe] yemdt PÅJmft veozde] orwÖ floyÙo[t sh6Tmf ifjgmw ihemJy wte
OyUeod orqJÙo[ KO stwetÙo[t notve[feJ aBl5…y wte aero?Uw zmJ n~m[e. srT5etylJ aem°de[f M kdm?t afUefU
aFm? reh?où»t Pm\®2muejU orwem?t aQhyet notoóoymy KO wei aemte kro? it·tl zmJ nm~o4[. srT5etylJ ´mt
notryTf fe aese nuTÏ\ rehdpmjTt ifjgmw yemdt shsUet îoy fit kdMJet ifU aofodTôwe[ nuTÏ\ amnQe wtet w6e
r[e ueJ fe. reh M jgyeo‹w orwmÖt P¨emft hmye Kwo1 dl7TóeJl îo£»Jet kîoQmy ?esf] î?esf M PÅJmft
orqJÙo[ ue hefpmqt ilrfmw î5eory wmt ksÙo[ w2fO kj,g Pnedef zmy nemt fe.
ifjgmw kdMJe îoyø·oy wl 5emr n;tg wte zmr KrF rpmiTeJe neo1TÙo[ notveo[y stwemtt k6mw aehemdt
stwemtt sp‚nô ne6TwU wl 5emr wte zmr _ KO orqJo1 sehmf vm[ Kmso4[.
Pdetlwtmgt aemjO no¶hrmB o?ÖeJf wl 5emr wte zmr ksO orqJo1 Kms ojmJo4[. ku,6 kQm£ z[odJe
knmŒe kwohwUem[t îoyÆe wtet orqJo1 !(*$-*% sem[ P¨eony zJR teiU stwet krstwetl kQm£t sem6 ku,6
PmdUej “zg wtet osÀÓeÏ ofmJo4[. KO nÀÓoy afpmhedfmuejU wl fe ksO îö Pm8o4[. !(*% sem[ o`msŸt
hems afpoÆy Àed? wFm“ms orqJo1 aem[eovy zJ. whmt` or o1 tgodm5 aem[evfet setsFmQn KO rm[
wmto4m[f ku reh›°1 ?eosy no¶hrB kwÌlJ stwemtt Sa6TXfoyw armtem3tD sÊp2lf zmJm4. køglt o5oùmy
no¶hrBmw xrqhUh;[w aevtmgt o?wet wte zmÕ4 wetg reh kfyæõe3lf stwet KO teiUmw notveo[y wtm4. KO
a6TXfoyw armte3 k5mb k{[e øohwmøglt køgl éem6Tt afpw…[. whTsFóef s'oô wtet ifU no¶hrmB o?ÖeJf
dtwet. yeO] krstwetl kQ\£mw aF?ldet wmt knmŒe-tseJf îwÖ tgmw,?[jy5emr îmJeif. !(&& sem[t
QhyeJ aeset nt z[odJe îwÖ o4[ î6h r'zY o?Ö PmdUej.

Pdetlwtmgt nmt

aeo?t d?mwt k?qem3T ryThef teiXfoyw notoóoyt notryTf zJ. î6mh r'zY ormte3l d[ ozsemr KrF nmt 4J
rYst Qhyeslf 6ewet notgoymy or ki on-t P¨emf fr¶OmJt d?wipm~ doQghp2l k0Hew krm~ Mm8. oz°dpõredl
seçµdeoJw ?où»t P¨ef reh M jgyeo‹w ?où»Ùo[t a“joymy îoyw…[yet s'oô wmt. 3hToftmnQye tQe wte

MARXBADI PATH-6

shmJenmuejl whTsv; lt s\£
\; eJf

hewTsredl n6

M seçµdeoJw ?où»Ùo[mw oroÕ4Å wteM reh=-notveo[y stwetÙo[t whTs;vlmy afUyh a“eo3wet neJ. !((!
sem[ ve[p zMJe Pdetlwtg M krstwetlwtmgt îo£»Je o4[ oÀylJ Ùt·õn;gT notryTf. Pdetlwæy floyt h;2U
odwÙo[ o4[ E
C!V kwÌ wy'Tw a6Tfloyt orofJ‹g KrF o?mÖ [eOmsÑ î6et or[poêwtg.
C@V te\âeJù kQm£ smÇevf] ow4p kQm£ teâeJù o?Ö sFóemw stesot rªÓ wte KrF krstwetlwtg.
C#V orm?q spmuej-spor3esz ormd?l npHoit ifU 5etylJ a6Tfloymw 2pm[ kdMJe.
C$V ormd?l npHoit ifU aeo6Tw kQ£ P˜pù»wtg.
C%V notwe8emhe KrF seheoiw kQm£ rUJsz a6Tfloy M o?mÖt orwem?t kQm£ temât z´mQn slohywtg.
!((@ sem[t nmt afpoÆy neo1T wFm“sÙo[my j'zly teiXfoyw î´emr K w6eO r[e zmJm4 ku KO a6TXfoyw
floyÙo[ ‡3phe£ wFm“s CaeOV-t floy fJR KO floyÙo[ 5etylJ ?eswmøglt. îwæy nmQ or ki on-M fJe
Pdetlwtg floyÙo[t kseÕvet sh6Tw.
fJe a6TXfoyw floyÙo[t notmîoQmy no¶hrmBt reh›\°1 stwemtt 5…ohwe _ KO orqmJt Pnt !(($
sem[ j'zly kwÌlJ woho1t î´er o4[ î6h neo1Tt do[[ ku2emf wl 5emr fypf notoóoymy reh›°1 stwet
orwem?t n6 of3Tetg M floysh;z s;£eoJy wtmy nemt yet npfh;T[UeJg wte zm[e. KO notoóoymy orofJ‹g M
[eOms\Ñ î6e reoym[t wetmg kwmÌt xrqhUh;[w aevtg aet kwef orqJ o4[ fe. orqJo1 dHe~em[e KO notoóoymy
o?mÖ M notwe8emhejy orwem?t kQm£ npHoi orofmJemjt ifU teiU stwemtt PmdUej “zmgt î\ö. kwÌ-teiU
sçnmwTt kQm£ notryTf 7m1o4[. a6T woh?mft whTs;vl] kQ£lJ orwem?t ifU kwÌlJ stwemtt afpdef M "g
kdMJet rUenemt krstwetlwtg M whlT smÇevmft ?yT upù» wte OyUeodt he3Umh teiUÙo[t Mnt z´mQn M
ao3wemtt slohywtmgt he3Umh kwÌ-teiU sçnmwTt fypf tÓn îwe? neJ.
KO notmîoQmy K1e [QU wtmy zmr ku !((! sem[ ftoshe teM stwet Qhyeslf zret nmt no¶hrB
stwetO srTî6h orwÖ î´erÙÕ4 CnUemwiV îwe? wmto4[. aemte [QU wtmy zmr ku] ntrylTwem[ rehn±l
neo1TÙo[ M jg-sFj8f notveo[y sw[ r'zY 3hT71 sF“eh M aem°de[mf ?où» upojmJo4[ no¶hrmB rehdpjT M
kwte[e M o\£nptet ?o\ù»?e[l reozfl. fJe a6TXfoyw floy\Ù\o[t îoymte3 îseoty wtet M orwÖ floyÙo[
Pnóeony wtet ifU kfyæõwetl 5…ohwe ne[f wtet ifU os on aeO CKhV-kw sQh wmto4[. kwÌlJ woho1t
î´emr Pm®2 wte zmJm4 E
SSno¶hrmBt sFjo8y øohwmøgl M afUefU øhilrl hefpmqt ?où» a6TXfoyw floyÙo[t ort·m\ÀÓ sF“ehmw
szeJye wmtm4. neo1T notveo[y jg-sFj8fÙo[t sdsU sF2Ue no¶hrmB @ kweo1t Mnt. ue KO sF“emh
?où»?e[l szeJw 5…ohwe ne[f wmtm4. !(&& se[ k6mw reh›\°1 stwemtt Kw1efe ao´õ KO sFjo8y ?où»
KrF reh aem°de[mft r?Te{[w ofhTeg wtmy ardef ktm2m4.DD
SSowÔ] srT5etylJ Pdetlwtg M krstwetlwtmgt hpm2ehpo2 reh›°1 stwet kh,o[w orwÖ a6TXfoyw floyÙo[
Kww5emr tÓneJg wtmy netmr Khf ae?e wte zmr aehemdt ofmimdtO h;[ kre0en~e M whTsv; lt notn±l. orwÖ
a6Tfloy tÓneJmg reh›°1 stwet kwr[ slohy 5…ohwe ne[f wtmy nemtR owÔ kwÌlJ floyÙo[t ort·mÀÓ
ifihemJy wtet kQm£ r~ 5…ohwe ne[f wtmy nemt. ku sr kQm£ reh›°1 stwemtt Qhyet he£e kro? ks2emf
orm?q se{[U aiTf wtmy knmtm4 KO stwet. 5…ohsF‰et tÓneJg M wæoq PYnedf veBe wte] n†emJmyt he3Umh
Qhyet ormwÌlwtg KrF n†emJymw PÅJfh;[w wemi upù
\ » wte M t\eâum‹t rUrzemtt he3Umh npo[smw oftmnQ
ktm2 “ehlg jotrmdt jgyeo‹w ao3wetÙo[t sçµsetg] øhilrl hefpmqt sF“emh ofnl~fh;[w rUróe “zg fe wte
M Qp\ÿo?mÖt orwem? slohy sçnmdt rUrzet. KO sr kQm£ reh›°1 aiTf wmtm4 r~ hemnt se{[U.DD
Pnt=\Ô] kwÌlJ stwemtt ytm{ stwetl orofmJej M seheoiw kQm£ orofmJej 4He1eO teiU stwetÙo[t sçnd
smÇevf wmtm4. Kt {m[ KO stwetÙo[t yemdt îoyø·oy ne[f wtmy netm4 fe.
fypf notoóoyt h;[UeJmf î´emr r[e zmJm4 E
SSno¶hrmB !(*% sem[ kwmÌt o?Ö ofJ‹gwetl M [eOms\Ñ îdemft Qhye?l[ xrqhUh;[w floyt ort·\m\ÀÓ
sF“eh wtet notoóoy aei aet ryThef kfO. orofJ‹g M [eOmsÑ î6e reoym[t kîoQmy no\¶hrmB npHoi [¤l
aewTqg wtet ifU ndmQn kfMJet deoJõ K2f reh›°1 stwemtt. oro5Å kQm£ krstwetl npoH i [¤l aetM kro?
afpmhedmft he3Umh Kwhe£ KO wei wte kumy nemt. KO o5oùmyO kwmÌt Pdetlwtg floyt {m[ Pê;y
notoóoyt kheweor[e wtet ifU no¶hrmBt reh›°1 stwetmw yet floyÙo[t n;forTfUes wtmy zmr. KO wei
wtmy ojmJ os on aeO CKhV notveo[y stwetmw smvyf 6ewmy zmr uemy ormd?l npHoi M r'zY rUrset afUeuU
vemnt {m[O P\ê;y Khf kwemfe ?yT tÓneJg fe zJ. sywT 6ewmy zmr ku KO npHoit [¤l uemy kd?lJ îupoù»t
ort·m\ÀÓ fe ueJ a6re aîmJeiflJ kQ£Ùo[my slohy npoH i sçnd veo[y fe zJ. > > > > > krstwetl npoH i [¤l spjh
wtet ifU temiU floyÙo[t M ofJ‹gsh;z 2en 2eOmJ kfret shJ ifjmgt hm3U aorteh îvet wtmy zmr ku
KO 3tmft o?ÖeJf M krstwetl kQm£t sçµsetg h;[ shsUet she3ef wtmy netmr fe KrF køglm?eqg v[my
6ewmr. kwmÌt seho“w Pdetlwtg floyt ifU ye re~my 6ewmr.DD
whTs;vl shmJeovy wtet shJ î6h nuTemJ M !((!-Pùt wem[ teiU stwetÙo[t notve[fet ao5Iye
ormrvfeJ kfMJe zmJo4[. no¶hrmB reh›°1 stwemt dpO d?weo3w rUenl ao´õ KrF o£npte M kwte[eJ KO
3tmft stwemtt dl7Twe[lf oóoyt kîoQmy ifjgmw Sae‡D oto[{ kdret w6e r[eO um6\ô fJ. reh notveo[y
stwetÙo[ reh M jgyeo‹w khevTet nmQ kro? kro? wmt ifjgmw ihemJy wtmy sQh zmJm4 owÔ ifjg ae?e

MARXBADI PATH-7

hewTsredl n6

wmtf ku PÅJmft ifUM KO stwetÙo[ wei wt·w. whTsFóef s'oô] stwetl o?Qe M éeóU notmqre] rpofJeod
notmqret rUróe stwetÙo[t whTsv; lmy te2myO zmr. oforTremd Pdetlwtg M krstwetlwtg floyÙo[ khmf kfMJet
ifU kwÌlJ stwet M ?eswm\øglt vemnt hpm2 reh notveo[y teiU stwetÙo[mw ryThef re´rye M stwetÙo[t
slherÀÓye jgfeJ te2my zmr. ae6T-seheoiw orwem?t ifU floysh;z M rUróeod îgJmft shmJ KwO sm\B K1eM
kd2my zmr ku reh notveo[y stwetÙo[t jghp2l whTîge[l M orwÖ floyM tmJm4. ue reh M jgyeo‹w khevTet
whTs;vlt aF?. aemjwet whTs;vlt !!@ fF 3ete shmJeovy whTs;vlt &}!& 3eteJ sFm?e3f wmt r[e zmJm4 E
SSÿ·y notryTf?l[ teiXfoyw noto\óoyt veozde afpsemt neo1Tmw fefef 3tmft a\ÏrTylTwe[lf kèejef \‚n\ôyO
krt wtmy zmr. ryThef ?eswm\øglÙo[mw Qhyev¸Uy wmt øohw-wæqmwt d'9G xh\£lt Pnmt \îoyo\Æy ifjgyeo‹w
teâ M stwet \óenmft wyTrUmw ifjmgt sehmf aorv[ ktm2M] uod kyhf noto\óoyt P\êr zJ ku] ifjmgt
shsUer[l î?hmft Kw whTsv; lmy a\Blwet\rÀ\ Ó kwemfe stwet î
\ oy\Æet spmuej tmJm4] ye zm[ neo1T kyhf spmuemjt
s\ÀUrzet wtmr M ryThef slher\ÀÓyet hm3U or\w\Ö floyÙo[ y¸m[ 3te M \îmJej wtet kv\ôe wtmr. KO 3tmft
stwetÙo[ j8mft {m[ øhilrl ifjmgt xrÈorw aem\°de[f ?o\ù»?e[l zmr] ifjgyeo‹w khevTe j8mft î
\ o£»Jemw
ye sezeuU wtmr. ar?U KO 3tmft stwetÙo[ kdm?t a6TXfoyw M teiXfoyw shsUer[lt kh,o[w she3ef
kwef5emrO wtmr fe. yeO neo1T spofodT\ô noto\óoy afpueJl teiUÙo[my a6re kwmÌ KO 3tmft stwet j8mft
spmuej \“zg wmtM rpmiTeJe-iohdet kfyæ\õe3lf ryThef teâ M stwemtt ansetmgt aer?Uwye s\çnmwT rUenwyh
ifse3etgmw o?oQy wtmy 6ewmr KrF Kt \Àete jg-aem\°de[fmw ?o\ù»?e[l wtmr.DD CnUete &}!&V
Sifjgmw ae‡ oto[{ kdret ifU orf\¡ whTsv; lD tÓneJmgt rdm[ shmJeovy whTsv; lmy aÏ5pù
T » wte zmJm4.
SKO stwet Sifjmgt shsUer[l î?hmft Kw whTs;vlmy a\BlwetrÀÓD KrF SryThef slher\ÀÓyet hm3U orw\Ö
floyÙo[ y¸m[ 3te M î
\ mJej wtet kv\ôe wtmr.D ‡3phe£ ae‡ oto[{ kdret hm3U stwetÙo[ ofmimdt aerÀÓ te2my
nemt fe] aemte amfw kro? a6Trz wemi ofupù» 6ewmr. ryThef slherÀÓyet hm3U k6mwM KO stwetÙo[ ow4p
orwÖ floyt tÓneJmg smvô 6ewmr. îwæynmQ 5…ohsF‰emtt tÓneJgmw o8w ae‡ oto[{ r[e ueJ fe] fJ rtF
KO wei reh M jgyeo‹w ?où»Ùo[t orwÖ floyt aF?.
KO 3tmft stwetÙo[mw SSa\ÏrTylTwe[lf votm£t stwetsh;zDD rm[ aemjwet whTs;vlmy rgTfe wte zmJo4[.
SSa\ÏrTylTwe[lfDD ?ºo1 reoy[ wte zmJm4 kumzyp KO ?ºo1 KO 3tmft stwetÙo[ ayU\Ï éÖwe[lf KO 3tmft
or¢eoÏ s'oô wtmy nemt. a\ÏrTylTwe[lf ?ºo1t aemte kh,o[w a6T aem4. KO a6T zm[e reh M jgyeo‹w orwmÖ
M ifjgyeo‹w ›m°1 Pùtmgt îmvôeJ aF? zm[e KO 3tmft stwetÙo[. shmJenmuejl whTsv; lt MO afpmÕ4md
yæylJ orqJo1 zm[e stwemt aF?“zmgt KO tgmw,?[jy d'oô5oB teiU M kwÌlJ stwemtt P5J kQm£O îmueiU.
afpmÕ\ 4d &}!& rogTy ofodTô tÓnmt2eO kwÌlJ stwemtt aF?“zmgt o5où zmr. KO 3tmft aF?“zmgt osÀÓeÏ “zg
wtet kQm£ ku ku PnedefÙo[ î5er or´et wtmr ye of5Tt wtmr spofodT\ô notoóoyt Pnt KrF orÈrl
aem°de[fmw ?où»?e[l wtmy M ifjgyeo‹w ›°1 j8mft îo£»Jemw KO ndmQn szeJye wtmr ow fe yet Mnt.

ow4p floyjy orqJ

oyfo1 teiU stwet notve[fe sF£»eÏ floyjy orqJ M afUefU orqJÙo[mw KO kre0en~et ofotm2O kwÌlJ
woho1 orvet ormrvfe wmt 6emw. teiXfoyw seFj8ofw îoymrdmft aF? ozsemr Sow4p floyjy orqJD sF£»eÏ
Kwo1 do[[ aôed? neo1T wFm“ms aehte “zg wmto4[eh. aehemdt neo1T notveo[y stwetÙo[t sehmf P¨eony
ow4p floyjy îmöt aem[evfe M odw ofmdT? wte zJ KO aFm?. KOÙo[ zm[e E
C!V ormd?l M rÄneoQw sFóeÙo[t we4 k6mw "g M afpdef “zgR
C@V teâeJù kQ\£ s\çnmwT d'oô5oBR
C#V îyUQ xrmdo?w orofmJejR
reh notveo[y stwetÙo[t wemit kQm\£ \îeso\Bw aemte ow4p orqJ aem4 kuhf £»hr3Thef krstwetlwtg M
reogoiUwlwtmgt îo£»JeJ ae£»eÏ o?Qe M éeóU rUróet kQm£ deor M ndmQn sF£»\eÏ ow4p floy-ofmdT?. Kf
oi M KrF éof5Tt kjeÆlÙo[t sŸmªÓ aehemdt d'oô5oBt rUe2Ue wte zmJm4 KO do[m[. ku rUe2UeÙo[ stwetl
floymy îoy{o[y zMJe aero?Uw.

"g M afpdef

oro5Å kd? M ormd?l sFóeÙo[ k6mw "g M afpdef “zg wtet rUenemt aehemdt stwetÙo[ wl d'oô5oB “zg
wtmr] ye KO do[m[ of3Tetg wte aem4. fJe Pdetlwtg floyÙo[t vemn teiU stwetÙo[ aeo6Tw smÇevmft
sÊp2lf. teiUÙo[mw kdJ kwmÌt a6T £»h? ¥es] kwÌ îdù "mgt PÕv spmdt zet] seheoiw kQm£ teiUÙo[t
îoyø·oy îyUezet wtet Pmñm?U teiUÙo[mw krstwetlwtmg PYseozy wtet ifU ven s'oô v[m4. KO notoóoymy
ormdm?t KrF rÄneoQw sFóeÙo[t "g M sezeuU “zg wte reh notveo[y stwetÙo[t nmQ PmnQe wte sïr
fJ uod yemdt PÅJmft whTsv; l tÓneJg wtmy zJ KrF seheoiw kQm£ îoyø·oy rieJ te2my zJ. do[m[ Pm®2
wte zmJm4 E
SSspyteF KO stwetÙo[ P\ÅJf îwm\Öt ifU szeJye ofmy nemt. owÔ Kwo1 Ù\t·õn;gT henweo8 khmf v[my
zmr. ye zm[e Khf kwemfe ?yT 6ewmr fe ue aehemdt kh,o[w é\ e6T M floyt or\t·m\ÀÓ ueJ. kwef5emrO aehte kyhf
"g kfr fe ku2emf we8emhejy npforTfUes whTs;vl up\ù» aem4. KO ieylJ whTs;vlmy ow4p kQm\£t krstwetlwtg]
whlT \¥es] 5ty¸ow \¥es] aeo6Tw ?yT io~y 6emw.
SSos on aeO CKhV _ kfyæ\õe3lf teiU stwetÙo[mw slher\ÀÓyet hm3U wei wtmy zJ. slher\ÀÓyet aoy\£»h

MARXBADI PATH-8
wtet [~eO ve[emy zJ neo1Tmw. yet hm3U se\¡eiUred-ofmdTo?y kwÌlJ floyt venemfe slher\ÀÓyetM aem4. spyteF
KOsr floyt or\t·m\ÀÓ neo1Tt [~eO KwO sm\B aehemdt teiU stwetÙo[t \ée6TtQet snmQM [~eO. am6Tt i\t·tl
dtwet owÔ ifjgmw oto[{ kdret kQm\£ deJr\ÀÓ aehemdt stwet u2fO se\¡eiUredl Kmio\Ñ M no\¶hl stwemtt
we4 k6mw SszeJyetD î\´er nemr] neo1T kwr[he\£ ksmQm\£O SszeJyeD \“zmg s\Êoy kdmr uod ye se\¡eiUredofmdTo?y floyt or\t·m\ÀÓ [~eOmw dprT[ fe wmt. or\ØrUe\Ç] K o` or] o` K{ aeO o`] ki or aeO os OyUeod
ae\ÏiTeoyw sF\óet we4 k6mw "g ofm[ s\h\´ kQm\£O neo1Tmw ifjgmw arozy wtmy zmr] yemdt wem4 rUe2Ue
wtmy zmr kwf KO "g kfMJe zm\Õ4.
SSse\¡eiUredl or\ØeJmft KO nmrT \£»h? kro? kro? wmt] rm~e sF2UeJ no\¶hl stwet M yemdt n'\Æmneqwyet
sF\óeÙo[ yæylJ orm\Øt kd?Ùo[my P\ÅJfh;[w wemi a6T sezeuU odm\Õ4. KO a6T “\ zmgt kQm\£M KwO5emr sFo¨\ô
?yTÙo[ h;[UeJf wtmy zmr. aehemdt stwet M afUefU îoy\Æef KO a6T \“zg wtmr owfe ye ofmJ os\ÀÓem\Ït
h;[ ofmdT?w floy zmr a6TXfoyw os\ÀÓe\Ï \“zmg teiU stwemtt \ée3lfye Q¸\ò fe wmt ye ifjgmw ow4p oto[{
odmy netmr] a6TXfoyw a\“joy 71emy netmr. Kmzf a6T \“zmgt kQm\£ aehemdt d'o\ô5o\B wm8et5emr KO
kre0en~et Mnmt o5o\ù wmtO o\ót zmr.DD

îyUQ xrmdo?w orofmJej

neo1Tt wtglJ wei

hewTsredl n6

îyUQ xrmdo?w orofmJemjt kQm£ do[m[ ormd?l npoH i orofmJej “zmgt ?yTeod se3etg5emr ofodTô wte zmJm4.
aehemdt teiU stwetÙo[t kQm£ ksO henweo8 îmueiU.
SSKO noto\óoymy aehemdt kdm? ryThef noto\óoymy ormd?l npoH it îrez wmJwo1 ?myTt À\ ete ofJo‹y zMJe Povy
E
!V KO npHoi kuf aehemdt a6Tfloyt ryThef PYnedf Qhyemw re~emy nemtR
@V KO ormd?l npHoi 5etylJ a6Tfloymw îupo\ù»jy5emr P\Åy wtmrR
#V KO npHoi whTsF\óemft spmuej xyot wtmr.
SSormd?l npHoi aehemdt \îewæoyw s\çnd M øhmw aoy hpfe{et [mQU k?eqg wtmy veJ. yemdt Mnt ?yT
aemtemnt sF\“eh Kwodmw ieylJ serTm5,hm\õt arQmJt or\t·m\ÀÓ îoymtem3t weimw aetM weuTwtl wtmr]
afUodmw 5etmyt a6Tfloy M ifjgmw ow4p spor3e Kmf odmy netmr.
SSKOsr ?yT 4e~eM kusr ofodTô\ kQm\£ ofmd?l npoH it îmr? aehemdt a6TXfoyw M teiXfoyw serTm5,hm\õt nmQ
kfoyrevw îoyo\£»Je k`mw aefmy nemt ks2emf yet ormteo3ye wtmy zmr Ckuhf] wæoqmQm\£ 5…oh rUrzet sF\£»e\Ï
ofJhwefpf] reogiU hesp[] rli] set OyUeodV. seho\“w a6Tfloyt é\ em6T npoH it îrez ofJ‹mgt ku whTsv; ljy kre0en~e
aehemdt tmJm4 yet Mnt o5o\ù wmtO K wei wtmy zmr. {1we npoH i a6Tfloymw wl5emr ornuT´
\ wtmy nemt ye
k2e[e2po[ kd2e ojmJo4[ n;rT Ko?Jet s\Çm1. spyteF [\¤l npoH it KO ieylJ k\ãey ofJ‹mg i\t\ ·tl îmJeiflJye tmJm4.DD

os on aeO CKhV notveo[y stwetÙo[t 5…ohwe sçnmwT d'oô5oB sh“ neo1Tmw aeÛó wtmy zmr. afU6eJ
aoyot\ù» îyUe?e s'oô\ zmr. ryThemf ieylJ notoóoymy oyfo1 teiU aehemdt a“jehl 7Heo1. neo1T M rehn±lte KO
7Heo1 or´et wtmy KrF reh M jgyeo‹w khevTe j8mft odmw a“st zmy netm4 fe. KO notoóoymy reh notveo[y
stwetÙo[ kh,o[w notryTmft s;vfe wtmr KOtÓn ae?e wte KmwremtO are´r. orm?q wmt Pdetlwtg M fJe
Pdetfloyt {m[ KO sr temiU ku1¸w¸ a“joy zmJm4] yemw tQe wtet KrF ow4p P\ÅJf KrF ifjgmw oto[{
kdret ifU ow4p whTs;vl \“zmgt kv\ôe ve[em\Õ4. aôed? wFm\“mst teiXfoyw î´emr r[e zmJm4 E
SSkwÌlJ stwemtt fJe Pdetfloyt sÊp2lf reh notveo[y stwetÙo[ jghp2l M spqh a6TXfoyw orwem?t
floyÙo[ afpstg wtet ifU wo8f sF“emh ty. krstwetl npHoi [¤lt PmdUej kfMJet ne?eneo? reh›°1
stwetÙo[ h;[ kQ£Ùo[my teâeJù sFóeÙo[ tQe wtm4. seheoiw kQm£ stwetl rUJ 3mt te2m4] netm[ r'oÀÓ
wtm4. kwÌlJ stwemtt floyt {m[ srmvmJ kro? ae£»eÏ dot\ÿytmdt tQe wtet ifU orwÖ floy ypm[ 3tm4.DD
stwet notve[feJ aehte ku floy M ndmQnÙo[ “zg wto4] ksOÙo[ srT5etylJ tgmw,?[ M aehemdt
îveoty floyÙo[t aem[emw kd2my zmr. wo8f îoyrªÓwyet hm3U whTty aehemdt neo1T M teiU stwetÙo[t
kfyæõmw smvyf 6ewmy zmr ku yemdt j'zly kumwemfe floy re ndmQn ieylJ ´mt M sh´ kdm? î5er or´et
wtmr. stwemtt î
\ mJeiflJye KrF aehemdt îveoty orw\Ö floyÙo[mw y¸m[ 3tet hm3U s\hª\ J wtet ifU aehemdt
oft\Ït aem[evfe wtmy zmr] ksOhmye ndmQn “\ zg wtmy zmr.
neo1T whTs;vlt ofmdTo?weJ r[e aem4 ku] teiU stwetÙo[t wei srT5etylJ kQm£ aem°de[mf PYsez kdmr.
reh notveo[y stwetÙo[t j'zly floy M ndmQnÙo[t î5er nm~ ieylJ ´mt. KOÙo[ neo1Tt 5erh;oyT P©¬[
wmt M neo1Tt z´mQmnt Qhye r'oÀÓ wmt. 5…ohsF‰et floyt tÓneJg] n†emJy rUróe] øhilrl hefpmqt jgyeo‹w
ao3wet tQe] seheoiw w[Uegh;[w wei] 3hToftmnQye tQe M seçµdeoJw ?où»Ùo[mw îoyzy wte _ KO srO
afUefU temiU neo1Tmw sezeuU wtm4 neo1T notveo[y stwetÙo[t se{[U îvet wtmy. floysh;z tvfe M rUróe
“zg wtet shJ neo1T M teiU stwetÙo[t kfyæõmw ar?UO hmf te2my zmr ku yemdt wemit î5er kdm?t
afUefU aFm?t neo1T M aem°de[mft Pnt n~m4. ifjgmw îdù îoyø·oy ne[f wte 4e~eM aehemdt Khf5emr
stwet notve[fe wtmy zmr uet {m[ kdm?t reh M jgyeo‹w ?où»Ùo[ ?où»?e[l zmr. KO deoJõ teiU neo1Tt
M stwemtt kfyæõmw ar?UO hmf te2my zmr. kje1e kdm?t neo1Tt deoJ\õ zm[e ku notoóoyt hm3U KO stwetÙo[
wei wtm4] ye shUwtÓmn Pn[oÒ wte KrF yemdt jghp2l ndmQn M orwÖ d'oô5oBmw srT\£ y¸m[ 3te.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful