1533-LEGE Nr.42 Din 06.03.08 Privind Transplantul de Organe%2C Tesuturi Si Celule Umane

LEGE Nr. 42 din 06.03.2008 privind transplantul de organe, esuturi şi celule umane Publicat : 25.04.2008 în Monitorul Oficial Nr.

81 art Nr : 273 Data intrarii in vigoare : 25.10.2008 În scopul asigurării protec iei drepturilor donatorilor şi beneficiarilor de organe, esuturi şi celule umane, facilitării transplantului de organe, esuturi şi celule, contribuirii la salvarea vie ii omeneşti sau la ameliorarea considerabilă a calită ii ei, precum şi în scopul prevenirii comercializării păr ilor corpului uman, în temeiul art.36 din Constitu ia Republicii Moldova, Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Capitolul I DISPOZI II GENERALE Articolul 1. Obiectul de reglementare Prezenta lege constituie cadrul juridic de reglementare a transplantului tuturor organelor, esuturilor şi celulelor umane, cu excep ia organelor reproductive, esuturilor, celulelor şi organelor embrionare sau fetale, sîngelui şi derivatelor din sînge. Articolul 2. No iuni de bază În sensul prezentei legi se definesc următoarele no iuni: organ - o parte vitală diferen iată a corpului uman, formată din diferite esuturi care îi men in structura, vascularizarea şi dezvoltă func iile fiziologice cu un important nivel de autonomie; esuturi - toate păr ile (forma iunile anatomice) ale corpului uman formate din celule; celule - celule individuale sau conglomerat de celule care nu sînt legate prin nici o formă de esut; prelevare - procedeu prin care organele, esuturile sau celulele donate devin utile pentru transplant; transplant - activitate medicală cu scop de reconstituire a func iei organismului uman prin transfer echivalent de organe, esuturi şi celule de la un donator la un recipient. Transplantul poate fi de la o persoană la alta (alogenic) sau de la sine la sine (autolog); donator - subiectul în via ă sau decedat de la care se prelevă organe, esuturi şi/sau celule în scop terapeutic; recipient - subiectul care beneficiază de transplant de organe şi/sau esuturi, şi/sau celule umane; bancă de esuturi - unitate specializată a unui spital sau institu ie care desfăşoară activită i de prelucrare, conservare, stocare şi distribu ie a esuturilor şi celulelor umane. Articolul 3. Principiile de bază în domeniul transplantului Principiile de bază în domeniul transplantului sînt: a) protec ia demnită ii şi identită ii fiin ei umane şi garantarea fiecărei persoane, fără discriminare, a respectării integrită ii şi altor drepturi şi libertă i fundamentale în cazul transplantului de organe, esuturi şi celule; b) beneficiul terapeutic al recipientului prin oportunitatea transplantului de organe, esuturi şi celule de la un donator în via ă sau decedat exclusiv în cazul dacă nu există metode terapeutice cu eficien ă comparabilă; c) asigurarea calită ii, prin respectarea standardelor şi obliga iilor profesionale, în orice interven ii în domeniul transplantului de organe, esuturi şi celule; d) trasabilitatea, prin garantarea identificării organelor, esuturilor şi celulelor destinate transplantului, în procesul prelevării, stocării şi distribu iei, de la donator la recipient şi viceversa; e) apărarea drepturilor şi libertă ilor persoanei şi prevenirea comercializării păr ilor corpului uman; f) accesul echitabil al pacien ilor la serviciile de transplant. Capitolul II ORGANIZAREA ACTIVITĂ II ÎN DOMENIUL TRANSPLANTULUI Articolul 4. Agen ia de Transplant (1) Agen ia de Transplant, denumită în continuare Agen ie, este o institu ie publică cu statut de persoană juridică, subordonată Ministerului Sănătă ii, care realizează politicile şi programele na ionale de transplant de organe, esuturi şi celule umane, asigurînd pacien ilor acces egal la serviciile de transplant. Agen ia este responsabilă de organizarea şi supravegherea tuturor activită ilor de transplant la nivel na ional, inclusiv: a) donarea şi prelevarea de organe, esuturi şi celule; b) întocmirea şi inerea listelor de aşteptare ale recipien ilor; c) întocmirea şi inerea Registrului donatorilor de organe; d) distribu ia organelor, esuturilor sau celulelor; e) schimbul şi transportul de organe, esuturi şi celule la nivel na ional şi interna ional; f) selectarea institu iilor şi echipelor de transplant; g) asigurarea implementării standardelor de calitate şi siguran ă cu privire la organe, esuturi şi celule; h) asigurarea trasabilită ii tuturor organelor, esuturilor şi celulelor;

(3) Agen ia are dreptul exclusiv de a autoriza importul organelor. decesul se confirmă la un interval de minimum 5 minute după efectuarea tuturor . esuturilor şi celulelor folosite pentru transplant. la propunerea Agen iei. Agen ia este în drept să organizeze inspec ii şi să pună în aplicare măsuri de control adecvate privitor la: a) activitatea băncilor de esuturi. esuturi şi celule sînt obligate să prezinte rapoarte despre activitatea în cauză în modul stabilit de Ministerul Sănătă ii. cu care a încheiat acorduri bilaterale. Decesul va fi confirmat prin una din următoarele proceduri: a) după un stop cardiorespirator. precum şi a institu iilor de transplant. Controlul calită ii (1) Agen ia stabileşte şi men ine un sistem de control al calită ii şi de testare a tuturor activită ilor de donare. (2) În scopul garantării calită ii şi siguran ei organelor. Criteriile de autorizare se aprobă de Guvern. Articolul 7. Criteriile de autorizare se aprobă de Guvern. ESUTURILOR ŞI CELULELOR Articolul 8. Modul de distribu ie a organelor. Autorizarea prelevării şi transplantului (1) Prelevarea şi conservarea de organe. Capitolul IV PRELEVAREA DE ORGANE. esuturi şi celule pentru transplant îl au doar medicii autoriza i de Ministerul Sănătă ii. conservare. conform criteriilor aprobate de Guvern. Articolul 11. Activitatea de transplant Orice activitate de transplant va fi desfăşurată la cel mai înalt nivel profesional şi conform standardelor etice. (4) Institu iile medico-sanitare autorizate să efectueze prelevarea şi transplantul de organe. esuturilor şi celulelor destinate transplantului şi întreprinde toate măsurile ca acestea să corespundă standardelor de calitate şi siguran ă. Modalită ile de confirmare a decesului În cazul apari iei unui poten ial donator este necesar de a confirma decesul acestuia pînă la ini ierea procedurii legale de donare. în baza regulilor de distribu ie. b) documente sau la alte înregistrări ce se fac în conformitate cu prezenta lege. esutului. celulelor unei alte institu ii de transplant. la propunerea Agen iei. j) instruirea personalului medical şi informarea publicului larg în probleme de transplant. Articolul 5. ESUTURI ŞI CELULE DE LA CADAVRU Articolul 10. raportarea şi investigarea efectelor adverse ale transplantului (1) Agen ia stabileşte un sistem de identificare. Identificarea. prelevare. raportare şi investigare a efectelor adverse grave ale transplantului. Articolul 6. recunoscute la nivel na ional sau interna ional. incluzînd procedurile şi activită ile efectuate în acestea în conformitate cu prezenta lege. esuturile şi celulele vor fi distribuite pacien ilor conform listelor de aşteptare. dar nu mai rar de o dată pe an. Condi iile prelevării de la cadavru Organele. (3) Transplantul de organe. (2) Dreptul de a preleva organe. (3) Inspec iile vor fi organizate ori de cîte ori este necesar. testare. esuturilor şi celulelor care urmează a fi prelevate şi transplantate. (2) Regulamentul de organizare şi func ionare. esuturilor şi celulelor (1) Organele. Capitolul III AUTORIZAREA ACTIVITĂ II DE PRELEVARE ŞI DE TRANSPLANT AL ORGANELOR. iresuscitabil şi ireversibil. Informa ia despre cazurile de efecte adverse va fi adusă la cunoştin a tuturor medicilor specialişti implica i în transplant. aprobate prin ordin al ministrului sănătă ii. la o persoană cu temperatura normală sau aproape normală. (2) Persoanele şi institu iile autorizate în domeniul transplantului sînt obligate să raporteze imediat Agen iei despre cazurile de identificare a efectelor adverse ale transplantului. la propunerea Agen iei. (2) Dacă în listă nu va fi identificat un recipient compatibil. Articolul 9. esuturi şi celule pentru transplant vor fi efectuate exclusiv în institu ii medico-sanitare publice autorizate de Ministerul Sănătă ii. c) cazurile de reac ii şi efecte adverse grave. structura şi efectivul-limită al Agen iei se aprobă de Guvern. esuturi şi celule se permite numai în institu ii medico-sanitare publice autorizate de Ministerul Sănătă ii. esuturile şi celulele pot fi prelevate de la persoana decedată numai în cazul în care decesul a fost confirmat potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Sănătă ii. stocare şi distribu ie pentru a garanta calitatea şi siguran a organelor. Agen ia poate autoriza distribu ia organului.i) monitorizarea şi verificarea rezultatelor procedurilor de transplant. Măsurile de control şi modalită ile de inspec ie se aprobă de Agen ie.

decesul se confirmă prin teste (criterii) specifice. în caz de necesitate. Articolul 17. Transplantul urmează a fi efectuat cu consim ămîntul scris al recipientului după ce acesta a fost informat asupra eventualelor riscuri şi consecin e. psihic. (2) Comisia independentă de avizare se creează pe lîngă Ministerul Sănătă ii şi activează în baza unui regulament aprobat de Guvern. ATRIBU IILE COMISIEI INDEPENDENTE DE AVIZARE Articolul 15. (3) În cazul în care consim ămîntul lipseşte. esuturi sau celule compatibile de la un cadavru. iar întîrzierea ar conduce inevitabil la decesul pacientului. consim ămîntul va fi dat de către părin i sau de către reprezentantul legal al acestora. Consim ămîntul pentru donare (1) Prelevarea este posibilă în cazul în care există consim ămîntul persoanei respective de dinainte de deces. iar date despre rudele apropiate sau reprezentantul legal al persoanei decedate lipsesc. persoana decedată şi-a exprimat op iunea împotriva donării printr-un act de refuz. esut sau celulă. Personalul medical care confirmă decesul Medicii care confirmă decesul unui poten ial donator vor fi al ii decît medicii care participă nemijlocit la prelevarea unui oarecare organ. (4) Consim ămîntul pentru donare se va exprima în conformitate cu legisla ia privind drepturile şi responsabilită ile pacientului şi se va perfecta sub formă de acord informat. b) la persoana cu schimbări ireversibile în centrele vitale ale creierului. esuturi şi celule de la un donator în via ă se efectuează cu autorizarea obligatorie a Comisiei independente de avizare. (5) Prelevarea de organe. exprimat în conformitate cu legea. prealabil şi expres al acestora şi cu autorizarea Comisiei independente de avizare.măsurilor de reanimare. aprobate de Ministerul Sănătă ii. donarea este posibilă dacă nu a fost exprimat refuz în scris pentru donare din partea a cel pu in unui membru major al familiei. rezultate din actul prelevării. liber. în scopul ob inerii unei înfă işări demne a corpului defunctului. (2) În cazul minorilor sau persoanelor lipsite de capacitate de exerci iu. doar în cazul existen ei consim ămîntului scris. (3) În cazul în care recipientul se află în imposibilitatea de a-şi exprima în scris consim ămîntul datorită unor împrejurări obiective şi nu se poate lua legătura în timp util cu familia. (2) Prelevarea de organe. avînd capacitate de exerci iu deplină. (4) Donarea este posibilă fără consim ămîntul rudelor apropiate sau al reprezentantului legal dacă nici una din rudele apropiate sau reprezentantul legal. întocmit în formă olografă sau în altă formă legală. esuturi şi celule de la un donator în via ă este permisă doar în cazul în care lipsesc organe. Articolul 14. un reprezentant al Comitetului de etică. a altor rude de gradul I sau a reprezentantului legal al decedatului. în timpul vie ii. un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne specializat în problemele combaterii traficului de fiin e . Comisia independentă de avizare (1) Prelevarea de organe. participă la procedurile ulterioare de transplant sau sînt responsabili de îngrijirea unui poten ial recipient. al cărui model se aprobă de Guvern. Condi iile de transplantare (1) Transplantul se efectuează numai în scop terapeutic dacă nu există o metodă terapeutică alternativă de eficacitate comparabilă. cu condi ia că nu va compromite rezultatele autopsiei medico-legale. ESUTURI ŞI CELULE DE LA UN DONATOR ÎN VIA Ă. (3) Comisia independentă de avizare va fi compusă din reprezentan i ai consiliului de exper i al Ministerului Sănătă ii. esuturi şi celule de la o persoană decedată vor asigura restaurarea cadavrului şi a fizionomiei sale prin îngrijiri şi mijloace specifice. (3) Consim ămîntul în cauză se semnează numai după ce donatorul a fost informat de către medic asupra eventualelor riscuri şi consecin e de ordin fizic. esuturi şi celule se poate efectua de la persoane în via ă. Articolul 13. un psiholog. esuturi şi celule de la cadavru în cazurile medico-legale se va face cu consim ămîntul medicului legist. în timp ce func ia cardiorespiratorie este men inută artificial. Articolul 12. un medic psihiatru. familial şi profesional. nu s-a adresat pentru a-şi exprima op iunea cu privire la donare. Articolul 16. Capitolul V CONDI IILE DE PRELEVARE DE ORGANE. după declararea legală a decesului. Respectul pentru corpul uman Medicii care au efectuat prelevarea de organe. inclusiv chirurgicale. transplantul se va efectua fără consim ămîntul recipientului. pe parcursul cărora toate testele demonstrează fără dubii că nu există circula ie sangvină spre creier şi organele vitale. Condi iile de prelevare de la un donator în via ă (1) Prelevarea de organe. (2) Prelevarea nu se poate efectua sub nici o formă dacă.

esuturi sau celule. apreciază oportunitatea efectuării procedurii de prelevare. Articolul 18. Articolul 20. inînduse cont de anumite cheltuieli sau pierderi care urmează a fi rambursate. inclusiv importate. Protec ia persoanelor incapabile de a-şi exprima consim ămîntul referitor la prelevarea de organe. stocate şi distribuite băncilor de esuturi autorizate de Agen ie. Banca de esuturi răspunde de legalitatea ob inerii şi de controlul esuturilor şi al celulelor. b) conştientizează procedura şi eventualele riscuri. (4) Cu scop de transplant pot fi folosite esuturile şi celulele primite din băncile de esuturi autorizate. (3) Refuzul scris. pentru donarea de organe. . în cazul în care nu sînt folosite imediat pentru transplant. Autorizarea procedurii de donare de la un donator în via ă Procedura de donare de la un donator în via ă se autorizează de Comisia independentă de avizare dacă donarea propusă întruneşte condi iile legale şi este acceptabilă din punct de vedere etic. d) nu este constrîns în nici un fel să doneze organe. c) este informat despre faptul că donatorul îşi poate retrage liber şi oricînd consim ămîntul pentru donare. e) conştientizează faptul că îşi poate retrage liber consim ămîntul pînă la începerea procedurii de donare. b) este informat despre faptul că oferirea unei recompense pentru donare sau constrîngerea. evaluează legalitatea şi motiva ia procedurii de donare. iar procedura în cauză comportă un risc minimal pentru donator. în conformitate cu standardele interna ionale în domeniu. Componen a nominală a comisiei se aprobă de Guvern. fiind inspectate cel pu in o dată la doi ani. c) este informat despre ilegalitatea acceptării unei recompense băneşti pentru donare şi că este în drept de a fi compensat pentru orice pagubă (daună) ce poate rezulta din procedura de donare. aceştia sînt fratele. Selectarea şi examenul medical al donatorilor (1) To i donatorii selecta i pentru prelevare vor trece în mod obligatoriu controlul clinic şi de laborator. (2) Prelevarea de esuturi sau celule regenerative de la minori se poate face numai cu consim ămîntul autorită ii tutelare sau al fiecăruia dintre reprezentan ii legali ai minorului. vor fi prelucrate.umane. sora). În componen a comisiei nu pot fi incluse persoane încadrate în activită ile Agen iei. Capitolul VI SELECTAREA DONATORILOR ŞI STOCAREA ESUTURILOR ŞI CELULELOR Articolul 21. În acest caz. cu aplicarea violen ei ori cu amenin area de a o aplica. un reprezentant al Procuraturii Generale. distribu ia şi utilizarea esuturilor şi celulelor (1) esuturile şi celulele prelevate. conservate. esuturi sau celule (1) Nu pot fi prelevate organe. verbal sau în orice alt mod al minorului împiedică orice prelevare. prelevarea va fi autorizată de Comisia independentă de avizare. are caracter altruist şi nu constituie obiectul unei tranzac ii materiale. Stocarea. care să excludă orice boală infec ioasă. asigurîndu-se că donatorul: a) este informat referitor la natura procedurii. (2) Prelevarea de organe. cu acordul reprezentan ilor legali ai donatorului sau al autorită ii tutelare. esuturi sau celule de la o persoană care nu are capacitatea de a-şi exprima consim ămîntul. esuturi şi celule se permite doar în cazul în care donatorii au trecut examenul medical şi au fost testa i la prezen a bolilor transmisibile. esuturi sau celule în scopul transplantului sau în alte scopuri sînt ilegale. Capitolul VII CODIFICAREA INFORMA IEI ŞI TRASABILITATEA. (2) Comisia independentă de avizare verifică şi apreciază dacă recipientul: a) conştientizează natura şi riscurile atît ale procedurii de prelevare de la donator. (3) Toate băncile de esuturi autorizate vor activa conform standardelor interna ionale. la eventualele riscuri şi consecin e. (3) Comisia independentă de avizare controlează dacă donarea se face în scop umanitar. Atribu iile Comisiei independente de avizare (1) Comisia independentă de avizare verifică respectarea drepturilor pacien ilor prevăzute de legisla ia privind drepturile şi responsabilită ile pacientului. (2) esuturile şi celulele pot fi importate şi exportate numai de băncile de esuturi autorizate de Agen ie. Articolul 19. excep ie constituie prelevarea esuturilor sau celulelor regenerative. cu condi ia că donarea va fi în beneficiul persoanei cu care donatorul se află în legătură de rudenie de gradul I (pentru donatorul minor. cît şi ale procedurii de transplant. Articolul 22. o posibilă contaminare sau risc pentru recipient.

stocarea şi distribu ia esuturilor şi celulelor. Cazuri speciale de comunicare a informa iei Informa ia despre donator poate fi comunicată recipientului. cauzate de donare sau de examinările medicale aferente. Articolul 28. esuturi şi celule nu pot constitui obiectul unei tranzac ii materiale. Articolul 24. esuturi şi celule vor oferi o informa ie precisă şi într-o formă în eleasă donatorului şi recipientului sau persoanelor aflate în legătură de rudenie de gradul I cu aceştia. Interzicerea ob inerii de profituri financiare (1) Se interzice ob inerea de profituri financiare ca urmare a donării de organe. inclusiv cele genetice. precum şi despre eventualele riscuri şi consecin e. esuturi şi celule umane. (3) Donatorii în via ă vor fi informa i despre testările necesare pentru a stabili compatibilitatea donatorului. (3) esuturile şi celulele vor fi identificate cu ajutorul unei etichete con inînd informa ii sau referin e care permit stabilirea unei legături cu informa iile privind procedurile de ob inere a esuturilor şi/sau a celulelor. referitoare la persoana de la care au fost prelevate organe. esuturi sau celule şi datele cu caracter personal referitoare la recipient.ASIGURAREA DREPTULUI DONATORILOR ŞI RECIPIEN ILOR LA INFORMARE Articolul 23. despre scopul şi natura prelevării. (4) Băncile de esuturi păstrează datele necesare pentru a asigura trasabilitatea în toate etapele. Articolul 26. prelucrate şi comunicate doar în conformitate cu reglementările cu privire la confiden ialitatea informa iei ce ine de secretul medical şi la protec ia datelor cu caracter personal. Articolul 25. (4) Recipientului i se va oferi toată informa ia despre natura procedurii. preluările de către banca de esuturi. precum şi pentru produsele şi materialele care intră în contact cu acestea şi care le afectează calitatea sau siguran a. precum şi ob inerea unor profituri financiare sau avantaje de la traficul corpului uman şi păr ilor lui. esuturi şi celule (1) Medicii specialişti autoriza i să preleve sau să transplanteze organe. esuturi sau celule umane. Capitolul VIII INTERZICEREA OB INERII DE PROFITURI Articolul 27. esuturi şi celule umane (1) Se interzice traficul de organe. (2) Agen ia va asigura instituirea unui sistem de identificare a donatorului. în cadrul căruia fiecărei donări şi fiecăruia dintre produsele asociate acesteia va fi atribuit un cod unic. (5) Cerin ele de trasabilitate pentru esuturi şi celule. Datele pot fi stocate şi în formă electronică. precum şi privind prelucrarea. se stabilesc de către Agen ie. (2) Rudele apropiate ale donatorului decedat vor fi informate despre necesitatea efectuării testărilor pentru stabilirea compatibilită ii donatorului. Codificarea informa iei şi trasabilitatea (1) În scopul asigurării trasabilită ii tuturor esuturilor şi celulelor. esuturi şi/sau celule în scopul de a propune sau a ob ine profituri financiare sau avantaje corespunzătoare. (3) Donarea şi transplantul de organe. precum şi despre consecin ele testărilor. Interzicerea traficului de organe. b) achitarea cheltuielilor justificate pentru serviciile medicale legale sau serviciile tehnice aferente donării. (3) Se permite colectarea. dacă ambele păr i sînt de acord. (2) Donatorii pot primi o indemniza ie care se limitează strict la acoperirea cheltuielilor şi a inconvenien elor. Cerin a de trasabilitate se aplică şi tuturor datelor pertinente privind produsele şi materialele care vin în contact cu aceste esuturi şi celule. Confiden ialitatea informa iei (1) Toate datele cu caracter personal. şi anume: a) recompensarea donatorilor în via ă în legătură cu pierderea veniturilor şi cu alte cheltuieli justificate.donatorului. . Acordarea informa iilor privind donarea şi transplantul de organe. precum şi despre eventualele riscuri şi consecin e. iar cea despre recipient . colectate în urma activită ii stipulate de prezenta lege. Datele necesare pentru trasabilitatea completă se păstrează cel pu in 30 de ani după utilizarea clinică. prelucrarea şi comunicarea informa iilor medicale despre donatori sau recipien i în scopuri medicale şi în scopul asigurării trasabilită ii. (2) Aceste date pot fi colectate. sînt confiden iale. Agen ia va institui un sistem unic de codificare care să furnizeze informa ii privind principalele caracteristici şi proprietă i ale esuturilor şi celulelor. (4) Se interzice popularizarea necesită ii transplantului de organe.

esuturi şi/sau celule. Articolul 30. medicii şi alte persoane implicate în procesul de autorizare. investiga iilor. eviden ă şi utilizare a mijloacelor băneşti destinate transplantului. institu ia medicală în cauză răspunde fa ă de persoanele nominalizate în conformitate cu legea. Transparen a finan ării Ministerul Sănătă ii şi Compania Na ională de Asigurări în Medicină vor asigura un sistem transparent de colectare. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Nr. Articolul 34 (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării.42-XVI. tratamentului medicamentos. b) de la bugetul de stat. îngrijirilor postoperatorii şi orice alte cheltuieli legate de transplant pot fi acoperite: a) din fondurile Companiei Na ionale de Asigurări în Medicină. 6 martie 2008. Solu ionarea litigiilor Litigiile care apar în procesul aplicării prezentei legi se solu ionează în modul prevăzut de legisla ie. Capitolul IX FINAN AREA ACTIVITĂ ILOR ÎN DOMENIUL TRANSPLANTULUI Articolul 29. d) din dona iile organiza iilor de binefacere sau ale altor persoane juridice. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr.(2) Traficul de organe. în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi: a) va adopta actele normative necesare pentru implementarea prezentei legi şi asigurarea activită ii Agen iei. Capitolul XI DISPOZI II FINALE Articolul 33 Guvernul. donare şi transplant de organe. Articolul 32. interven iilor chirurgicale. precum şi ale persoanelor private ce nu sînt legate în mod direct de un transplant anume. Marian LUPU . conform legii. esuturi şi celule umane răspund în conformitate cu legea. (2) În caz de nerespectare a cerin elor prezentei legi şi ale altor acte normative. b) va aduce actele sale normative în concordan ă cu prevederile prezentei legi. (2) Costul transplantului. spitalizării. c) din plă i (taxe) ce revin pacien ilor. condi iilor şi modalită ilor legale de prelevare şi transplant de organe. pentru serviciile medicale. Capitolul X RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ŞI SOLU IONAREA LITIGIILOR Articolul 31.473-XIV din 25 iunie 1999 privind transplantul de organe şi esuturi umane. Modalită ile de finan are (1) Finan area Agen iei se efectuează de la bugetul de stat. esuturi şi celule umane constituie infrac iune şi se pedepseşte în conformitate cu legisla ia penală. Răspunderea institu iilor medicale şi a personalului (1) Dacă sănătatea donatorului sau a recipientului a fost afectată din cauza nerespectării standardelor. Chişinău. materialelor sanitare (igienice). avizare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful