You are on page 1of 4
Bal Hoe NEng Lim TP.HCM ‘Mau In M9205 Phong Bao Teo Danh Sach Sinh Vién Dy Thi Hoc Ky 1 - Nim Hoc 08-09 Mén Hoc —__-MAi truting va con nguéi (902401) - $8 Tin Chi: 3 Nhém Thi Lop DHO7QR (Nhém Thi 1 )- T6 001 - Bot 1 Ngay Thi 02/12/08 Gid thi: 07900 - 90 phat Phang thi TV302 Trang 1 sit] MaSv_[HoVaTén NgiSinn [S078] cnr Kj [ifm S| Bim Cnt [on chi | Nhs 1) 07147005 | NGUYEN THANK inn | ovyoae9 - |_2| o71s7008 | vo-THANA CONG 20/09/88 3) o7ia7009 |oréu a ays708 o7147119_| NGUYEN NGOC cuns [17/09/67 07147012 | NONG vin cuéng 0203/67 onia70i5 12 HOU puy | 2ani2y87 o7147323 | pOWUY pind |osyowes | eo7vari25 TRB THE KIM cine — 125707169 | 207147023. | cao Nan wit_—_|rejores 1007147130 _| NGUYEN VAN Hank [09/07/69 |_11) 07147129 | Pan THM ann 37/33/09 320747192 | DOAN TH} THU HANG 15/08/89 1307147026 PRAM THI inig_—_|o1vosyes 14] o7ia7i34_ [DANG oINH vagy —_|aynoes 15| o7sa7e29 | poAN noo okt [oozes | 15) o7s47020 NouvéN VAN HOAN 06/12/89 “17, O7:47031 TRAN MUNA HoANG 06/03/89 18| omta7iz9 Le NGUYEN THU HONG 12/07/87 C 19) o7ia7ia_ LENGuYEN nur 28/04/89 le | 20] ovte70s7 ve Tiew — sins | 2ayseye8 HG 21|_o7i@7ia5_ NGUYEN THETHU HUONG 14/04/89 se 22| 07147038 PHAM XUAN HUONG 08/04/89 c 23 07147146 | TRUONG TH] THU ude | 20/12/88 Iz 24| ovaries | THAL bine a 20/12/69 Lg 2s| onia7iso [TrBNvowNGncoc uw asso | (tA Te lau | 15_| 26 | 07147043_| NGUYEN HOANG vim |20vor/e8 | | Wai al 6 27| 07147045 | TRAN HOANG vim |2eyosres | [Tu Gaia 35 28| 07147054 _| TRUONG HOANG wan 17/05/89 Ht NC eis. 35 29 | 07147156 | NGUYEN THI THANK NGA wnores | [Yuen | a x | 15 30| ovta7ico_[NcuveN THA KIM wa lone | fab le hal [as 7147066 | HOANG TUNG mone lovowes | Lane |e Ina [as oria7ies | waurdten@ge Pre} roves |||} —} fs 07147366 | NGUYEN TAN pHuic [27/12/89 gem ly Moat 5 07147073_| TRAN VAN quan [29/09/87 be |e 8 o7ia7075 vi Kim sins jaan! — CAM | | Aa [15 onan [wawwwpnsone who [roweee | otha’ Le Iman P| 8 o Danh Séch Sinh Vién Dy Thi Mn Hoc ——_-Méltruting va con ngudt (902401) - S6 Tin Chir 3 Nhém Thi Lép DHO7QR (Nhém Thi 1 )+ 76 001 - Bot 1 Trang 2 srt] masv [Hp vaten | nisin | S678] chars [oiém 56 | Biém char| chi cna | Nm |_37| o7a47aei_| NGUYEN TH MIN Tau | 18/08/89 Ale kis. 15 [38 onsa7ose [te oc Tain [34/09/09 Bsn le lheud [as | 39 o7ia7t9s_| NGUVEN XUAN THiy | 29/06/86 We la ber 15 4007147094 | NGUYEN OAL THEN 064/09 “uw 15 4407147098 | puast VAN Tin | 20/09/08 15 | onario0_| Lt quéc Te 19/05/89 8 ‘7147192 NGUYEN THT NGOC Tatu |13/05/69 15 44 o71a7i94_ NGO THE KIM tric | 29/08/09 15 [45 o7ss7i02 | TRAW Min TRG / 89 15 86 07147104 | QuAcH HOU Taubng_|05/09/89 4 1s a7) o7te7s6_|Nouven BA ruven | 25/02/08 é 15 48 | 07147110 | DUONG THI ANH Tuvér__|os/oie9 g _ [as 49| o7ta7n12_|puoné THAN vin [06/0470 x 1s so| 747203 ALTA vin | 07/06/09 5 15 si| 07147113 _| PHAN XUAN vi 06/06/88 & 45 5207147207 | DANG THI BEN vane —_|2oja0ye9 | gue | bay” 15 Ngby 2" Thang fA Nim 214 Cén B6 Col Thi 1 Gin BG Col Thi 2 = q "unre 1 ic nin a BB Mn = cin 69 crim Tait LL 4sey Le Cn 86 Crim Thi 2 it My Gry Yo Dat Hoc Néng Lam TP.HCM e utr 49205 Phong Dao Tao Danh Sach Sinh Vién Du Thi Hoc Ky 1 - Nim Hoc 08-09 (Mon Hoc Phan loai thu vat (902409) - S6 Tin Chi: 2 hom Thi Lép BHO7QR (Nhém Thi )- T6002 - Dot 1 i NoBy Thi 30/11/08 Gid thi: 12915 - 90 phit hing thi RD202 Trang sTtT MaSV HovaTén Ng/Sinh STS’ Chir Ky Bim $6 Bid Cho Ghi Cha Nhém 1) omer TRawnomNg am muon MM yy 2. O7LA7051 TRUONG HANG win ji7nses, HL ba on 3) o7te7is6 NGUYEN THE THANK NGA 25/0169 bales ie | ot 4) 07147160 NGUYEN THE KIN, NAT 0209/89 bla 5 | onda on 5) 07147068 HOANGTRUNG PHONG 01/08/89, 5, nb a 6 a7ua7ies_ | NGUYEN NGOC pao 39/10/69 Nay a 1) onwanies _oUYEN TAN — pauec arias f= Sal a _ 8 onan ‘TRANVAN QUAN 29/08/87, Ade 6 | aul Sa 9 o7t7075 _vOKIM sing worse Ut aly Lo 10, oniai77 TRAN PVONG THO 20/08/88 sllyst 6. Sal? a AL O7s47i61 | NGUYEN TH] MUN” mu ramen Ms | bg | o 12) oriavose | Le puc mun wove, BO Tah ot 43 o7ta7ies | NCUYEN