You are on page 1of 13

q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T

HIV/
HIV/
msTT&é‡ yê]øÏ X¯óuÛÑyês¡Ô
msTT&金√ u≤<Ûä|ü&ÉT#·Tqïyês¡T e÷ eT+<äT\T yê&çq 15
s√E\˝ÀH˚ eT+∫ Äø£*, ìÁ<äqT bı+~ eTTKeTT ø£fi¯e∫Ã, Áø£y˚TD≤
yÓ’s¡˝Ÿ #·ìb˛e⁄#·÷ CD4 ô|s¡T>∑T#·T+&ÉT≥ e\q e÷ ø£+&çwüHé‡
bÕ{Ï+#·T#·Tqïyês¡T 4 HÓ\˝˝ÀH˚ s¡øÏå+|üã&ÉT#·THêïs¡T. Ç~ dü]ø±<äì
ìs¡÷|æùdÔ s¡÷. 2\ø£å\T ãVüQeT‹ Çe«ã&ÉTqT. eT÷s¡Ã¤, ÄdüÔe÷, *esY,
#··s¡àyê´<ÛäT\T, ø°fi¯fl H=|ü⁄Œ\T, n\‡sY ñqïyês¡T ìyês¡D ø=s¡≈£î,
ôV≤|üf…Æ{Ïdt`_, ôV≤]Œdtyês¡T HÓ–{Ïyé ø=s¡≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç.
õ.|æ.ÇHédæº≥÷´{Ÿ (Vü‰dæŒ≥˝Ÿ)
nÁ&Édt:` Ád”º{Ÿ HÓ+.9, l yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T f…+|ü⁄˝Ÿ Ád”º{Ÿ,
yÓTsTTHé s√&é qT+&ç 4e _*¶+>¥, ∫ø£ÿ&É|ü*¢, ôV’≤<äsêu≤<é`20,
bò˛Hé: 040`66615411, 27605827, ôd˝Ÿ:9849007228
dü+|ü⁄{Ï 2 dü+∫ø£ 71
>∑ßs¡ßyês¡+ 1 »qe] 2009 ôV’≤<äsêu≤<é www.suryaa.com ù|J\T 10G4G16 yÓ\: s¡÷.3.00
Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi

l düs¡«<Ûë]HêeT dü+e‘·‡s¡+, <äøÏåD≤j·Tq+, ùV≤eT+‘· s¡ß‘·ße⁄, |ü⁄wü´ e÷dü+, X¯óø£¢ |üø£å+, ‹~Û: |ü+#·$T ‘Ó. 4.37, qø£åÁ‘·+: <Ûäìwü˜ ñ. 7.11 ‘·sê«‘· X¯‘·_wü+, es¡®´+: eT. 2.56 qß+&ç kÕ. 4.39 es¡≈£î, neTè‘· |òüT&çj·T\ß: ‘Ó. 1.15 qß+&ç ‘Ó. 2.58 es¡≈£î,
sêVüQø±\+: eT. 1.43 qß+&ç eT. 3.07 es¡≈£î, j·TeT>∑+&É+: ñ. 6.45 qß+&ç ñ. 8.08 es¡≈£î, <äTs¡TàVüAs¡Ô+: ñ. 10.29 qß+&ç ñ. 11.13 es¡≈£î ‹]– eT. 2.53 qß+&ç eT. 3.57 es¡≈£î, dü÷s√´<äj·T+: ñ. 6.50 ì. dü÷sê´düÔeTj·T+ kÕ. 05.49 ì.

\F«ì
n|üŒ–+#ê*‡+<˚
Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$-ËMæü$
çÜ*{™èþ«§éÇV> ¿êÑ-
çÜ$¢¯èþ² fMîü-EÆŠÿ Æðÿçßý-
Ðèþ*-¯Œþ ËTÓ° ¿êÆæÿ
™ŒþMæü$ Aç³μ-W…^é-Ë° AÐðþ$-ÇM> ´ëMìü-
Ý믌þò³O ¡{Ðèþ J†¢-yìþ° ™ðþÝù¢…§æþ° ™ðþÍ-
íÜ…¨. ´ëMìüÝë¢-¯ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ "y鯌þ'
ÐéÆ>¢ bé¯ðþÌŒý D ÑççÙÄæý$… ™ðþÍ-í³…¨.
Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$-ËMæü$ ´ëËμ-yìþ¯èþ
ÐéÇMìü ËTÓMìü Ðèþ$«§æþÅ çÜ…¿êçÙ×ý¯èþ$
ÇM>Ææÿ$z ^óþíܯèþ sôýç³#¯èþ$ AÐðþ$Ç-M> A«¨-
M>-Ææÿ$Ë$ ´ëMìü-Ý뢯ŒþMæü$ A…§ægôý-íÜ-¯èþr$Ï
>∑&É|ü>∑&ÉbÕ Hê<˚..
™ðþÍíÜ…¨. $esê\ß 6˝À
Á|ü»\+<äs¡÷
Äràj·TT˝Ò
-eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : H ¯èþÐèþ$ÃMæü…™ø {ç³fË$ Ðèþ*Mæü$
A«¨M>Ææÿ… Aç³μW…^éÆø B ¯èþÐèþ$ÃM>°² ¯èþ*sìýMìü ¯èþ*Ææÿ$ Ôé™èþ… ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ…
ç³NÇ¢V> °Ë$ç³#Mæü$…§æþ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü.Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
"°gêÆÿ$$¡... ÑÔèýÓçܱÄæý$™èþÌôý {糿æý$™èþÓ _™èþ¢Ôèý$¨ªMìü Xr$Æ>Æÿ$$. A…§æþ$Móü
Æ>çÙ‰…ÌZ° {糆 JMæüP Mæü$r$…º… çÜ$Q çÜ…™øÚëË™ø E…yóþ…§æþ$Mæü$
AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ {糆 ç³£æþM>°² ^óþç³sêt…..' A° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. "Æ>çÙ‰…ÌZ {糆
C…sìý Væüyæþç³ ¯é§óþ.. {ç³fË…§æþÆæÿ* B¡ÃÄæý$$Ìôý... çÜ…ç³NÆæÿ~ çÜ…„óüÐèþ$ ¯éÐèþ$
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…& 2009 çÜ…§æþÆæÿÂ…V> A…§æþÇMîü Ôèý$¿êM>…„æüË$' A°
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Æ>çÙ‰ {ç³fËMæü$ {ç³™óþÅMæü çÜ…§óþÔé°² C^éaÆæÿ$. {糆 JMæüPÇMìü
BÆøVæüÅ ¿æý{§æþ™èþ, BàÆæÿ ¿æý{§æþ™èþ, Ý÷…†…sìý MæüË °f… ^óþçÜ*¢ ÝëÐèþ*hMæü
¿æý{§æþ™èþMæü$ Æ>çÙ‰… ç³Æ>ÅÄæý$ 糧æþ…V> §óþÔé°Mìü B§æþÆæÿØ…V> °Í_…§æþ° BÄæý$¯èþ
A¯é²Ææÿ$. A°² {´ë…™éËMæü$, A°² ÐèþÆ>YËMæü$, A°² Mæü$r$…»êËMæü$
{ç³Äñý*f¯éË$ ^óþMæü*Æóÿ Ñ«§æþ…V> ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ… ç³°^óþÝù¢…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
Ðèþ$íßýâæýË$ BÇ®M>ÀÐèþ–¨® Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ ´ëÐèþÌêÐèþyîþz, õ³§æþÐéÇMìü ...3˝À

\>∑s¡“¤+˝À ˇø£ @&Ü~ ø£*dæb˛sTT+~. ø√{Ï Á|üuÛ≤e+ Äj·÷ ìs¡íj·÷\ô|’ m+‘·es¡≈£L CÀ´‹wüXÊÅdüÔ+ (ÄÅk˛ºôd’ø±\J) Á|üø±s¡+ Äj·÷
ø± ÄX¯\‘√ ø=‘·Ô @&Ü~øÏ kÕ«>∑‘·+ |ü\ß≈£î
‘·ßHêï+. á dü+<äs¡“¤+>± n+‘ê ø=‘·Ô
@&Ü~ ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~+#·ß≈£î+{≤s¡ß. eT]...
ñ+≥ß+<äqï~ #·s¡Ã ˙j·÷+X¯y˚T. sêqßqï
mìïø£˝À¢ Á|üuÛ≤$‘·+ #·÷ù| k˛ìj·÷>±+BÛ,
n<ë«˙, qπs+Á<äyÓ÷&û, e÷j·÷e‹, sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ,
Hêj·T≈£î\ m‘·ßÔ>∑&É\ß, ìs¡íj·÷\ß e#˚à mìï
ø£\qß @y˚Ts¡≈£î Á|üuÛ≤$‘·+ #˚kÕÔj·Tqï~ ªdü÷s¡´μ
$X‚¢wæ+∫+~. k˛ìj·÷, n<ë«˙, yÓ’mdt, u≤ãß
sê»ø°j·TH˚‘·\ ø±sê´#·s¡D, yê] uÛÑ$‘·e´+ m˝≤ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶, #·+Á<äu≤ãß Hêj·TT&ÉT, e+{Ï nÁ>∑H˚‘·\≈£î mìï ˇ‹Ôfi¯ó¢, ìs¡íj·÷\ß rdüß
ñ+&Éqß+<äqï Á|üX¯ï\ß n+<ä]ø° ÄdüøÏÔ ø£*–+ ∫s¡+J$, |üeHéø£˝≤´DY e+{Ï nÁ>∑ H˚‘·\ ≈£îH˚ $wüj·T+˝À ã\V”≤q‘·\ß ñqï|üŒ{Ïø° òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ ï³B-ÆŠÿï³ M>Æ>Å-Ë-Äæý$…ÌZMìü §æþ*çÜ$-Mö-
#·&É+ düVü≤»+. düeTdü´\ß, ˇ‹Ôfi¯¢‘√ ñ+&˚ sê» uÛÑ$‘·e´+ @$T≥qï Á|ü»\ ÄÁ‘·ß‘·qß ªdü÷s¡´μ mìïø£\ düeTj·T+˝À e÷Á‘·+ K∫Ñ·+>±H˚ e´eVü≤ çÜ¢$¯èþ² Äæý$$Ðèþ-f¯èþ M>…{Vðü‹Ü M>ÆæÿÅ-Mæü-Ææÿ¢-˯èþ$ Ayæþz$-
Mæü$…r$¯èþ² ´ùÎ-çÜ$-Ë$. M>Æ>Å-ËÄæý$… ÐðþË$-ç³Ë
ø°j·T Á|üeTTKß\ß sêqßqï bÕs¡¢yÓT+≥ß, nôd+;¢ |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüß≈£î+~. ]kÕÔs¡ì düŒwüºeTsTT+~. Á|üeTTK ÄÅk˛ºôd’ø±\õdtº Mæü*Æöa° ç³Ç-íܦ-†° VæüÐèþ$-°-çÜ¢$¯èþ² ç³Ðèþ-¯Œþ-Mæü-ÌêÅ-׊ý
mìïø£\˝À m˝≤ e´eVü≤]+#·qßHêïs¡qïB ÄdüøÏÔ |ü⁄{Ϻq‘˚B Ä<Ûës¡+>± e´øÏÔ e÷qdæø£dæú‹, >∑ßD mdt.$. Hê>∑Hê<∏é |ü]o\q˝À yÓ\¢&ÉsTTq nÁ>∑H˚‘·\
$esê\ß 2˝À
ø£s¡ e´eVü‰s¡y˚T. yê] e÷qdæø£ |ü]dæú‹, ˇ‹Ôfi¯¢ >∑D≤\ß, ã\+, ã\V”≤q‘·\ß ‘Ó\ßdüß≈£îH˚ e÷qdæø£ uÛÑ$wü´‘Y dæú‹>∑‘·ß*$.
>±+BÛ–] >∑+<äs¡>√fi¯+
|”ÄsY|” ø±sê´\j·T+ m<äß≥ ñÁ~ø£Ô‘·
dü«|æïø£ d”Œø£sY rs¡ßŒô|’ <Û√˙øÏ ø±+Á¬>dt, |”ÄsY|” ø±s¡´ø£s¡Ô\ |òüTs¡¸D, ˝≤؃#ê]®
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆæÿ$ 31(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt ¯óþ™èþ ç³Ðèþ¯Œþ
ø£qßïeT÷‘· ôV’≤ø√s¡ßº ùdº u…~]+|ü⁄\ß MæüâêÅ׊ý ÐéÅQÅËMæü$ °ÆæÿçܯèþV> Äæý$$Ðèþf¯èþ M>…{Vðü‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ {ç³gêÆ>fÅ…
´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$… Ðèþ$$…§æþ$ º$«§æþÐéÆæÿ… °ÆæÿÓíßý…_¯èþ V>…«© WÈ E{¨Mæü¢™èþMæü$
$esê\ß 6˝À $esê\ß 8˝À $esê\ß 9˝À §éÇ ¡íÜ…¨. M>…{Vðü‹Ü, ï³BÈμ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ Ððþ*çßýÇ…^èþyæþ…™ø ...3˝À

* 83 \ø£å\ ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤\≈£î 13 ø√≥¢ ãTTD≤\T e÷|ò”. düø±\+˝À ãTTD≤\T #Ó*¢+∫q


* ns¡TΩ\+<ä]øÏ sêJyé Äs√>∑´ l` á |ü<∏äø£+ <ë«sê ìs¡Tù|<ä\T ≈£L&Ü 22 \ø£å\ eT+~ ¬s’‘·qï\≈£î ˇø=ø£ÿ]øÏ 5y˚\ #=|ü q 1100 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ |ü+|æD°Ï.
ø±s√Œπs{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\˝À yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\T #˚sTT+#·T≈£î+≥÷ |òü*‘·+ bı+<äT‘·THêïs¡T. * Á|ü‹ @{≤ 20 \ø£å\ Ç+~s¡eTà Çfi¯fl ìsêàD+. yÓTT‘·Ô+ 80 \ø£å\ ìsêàD+ \ø£å´+>±
* sêJyé j·TTeX¯øÏÔ <ë«sê j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ |üì#˚k˛Ô+~.
* ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä 22 õ˝≤¢\˝À dü+e‘·‡sêìøÏ 100 |üì ~Hê\T. * \ø£å\ eT+~øÏ |ææ+#·qT¢. eTs√ 16 \ø£å\ eT+~øÏ ‘·«s¡˝À Çe«&ÜìøÏ s¡+>∑+ dæ<ä›+.
60
* 4 $&ÉT‘·\˝À 6 \ø£å\ mø£sê\T uÛÑ÷ |ü+|æD°Ï »]–+~. * eTVæ≤fi≤ dü«j·T+ ùdeø£ dü+|òü÷\≈£î ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ Ç|üŒ{ÏøÏ 13,500 ø√≥¢
* Ç+~s¡Á|üuÛÑ |ü<∏äø£+ <ë«sê 500 ø√≥¢‘√ nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\T n_Ûeè~∆. s¡÷ˆˆ ãTTD≤\T Ç#êÃs¡T.
* 1.88 ø√≥¢ ≈£î≥T+u≤\‘√ 2 s¡÷ˆˆ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ ìs¡Tù|<ä * ø±≈£î+&Ü md”‡, md”º\≈£î yÓTÆHêغ\≈£î #˚j·T÷‘·ìe«&ÜìøÏ eT¬sH√ï |ü<∏äø±\T #˚|ü{≤ºs¡T.
Çy˚
≈£î≥T+u≤\ J$‘ê\˝À yÓ\T>∑T ì+bÕs¡T. * ù|<ä md”‡, md”º, ;dæ, yÓTÆHêغ $<ë´s¡T∆\≈£î ñqï‘· #·<äTe⁄\ |ò”E\T e÷|ò”.
* mø£sê\ kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚ \ø£å´+‘√ »\j·T»„+ <ë«sê ÁbÕC…≈£îº\ ìsêàD≤\T #˚|ü{≤ºs¡T.
ø√{Ï * ù|<ä _d” yÓTÆHêغ $<ë´s¡T∆\ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ Ä<ëj·T |ü]$T‹ \ø£å s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+|ü⁄.
* ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘· $<äT´‘Y |ü<∏äø£+, Ç|üŒ{Ïπø 26 \ø£å\ ø£HÓø£åqT¢. * n+>∑Hé yê&û es¡ÿsY‡, ôV≤\ŒsY‡ y˚‘·Hê\T ô|+|ü⁄.
* ¬s’‘·T\≈£î, #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î bÕe˝≤ e&û¶øÏ ãTTD≤\T. * 38,500 ø√≥¢‘√ #˚efi¯fl ÁbÕDVæ≤‘· ÁbÕC…≈£îºqT kÕú|æ+#·&É+ »]–+~.

$esê\ß 3˝À $esê\ß 5˝À


¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31: ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèýç³# ◊mHémdt $sê{Ÿ≈£î E¯èþ² ÑÆ>sŒý ¿æý{§æþ™èþMæü$ Gr$Ðèþ…sìý {ç³Ðèþ*§æþ… Ìôý§æþ° ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ BVæüÐèþ$¯èþ…
{糆Úëx™èþÃMæü Äæý$$§æþ® ¯úMæü IG¯ŒþG‹Ü ÑÆ>sŒýMæü$ BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$.IG¯ŒþG‹Ü ÑÆ>sŒýò³O §éyìþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ°
E{VæüÐé§æþ$Ë ¯èþ$…_Ðèþ$$糚 E¯èþ²r$Ï Ðèþ_a¯èþ ÐéÆæÿ¢Ë ^óþÝë¢Ðèþ$¯óþ »ñý¨Ç…ç³#ÌôýÒ ™èþÐèþ$ §æþ–íÙtMìü Æ>Ìôý§æþ° "çÜ*ÆæÿÅ' Móü…{§æþ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
1, »qe] 09
¯èþ$ Móü…{§æþçßZ…ÔéQ Ðèþ$…{† í³._§æþ…ºÆæÿ… ™øíÜç³#
^éaÆæÿ$. E{VæüÐé§æþ$Ë$ ¿êÆæÿ™èþ çÜÐèþ$${§æþ ¡Ææÿ {´ë…™é
Ëò³O Mæü¯óþ²ÔéÆæÿ°, IG¯ŒþG‹Ü ÑÆ>sŒý¯èþ$ õ³Ía ÐóþõÜ…
eTT|ü⁄Œ˝Ò<äß BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. M>V>, 18 Äæý$$§æþª ÑÐèþ*¯é˯èþ$
°Íõ³… §æþ$Mæü$ AÐèþM>ÔèýÐèþ$$¯èþ² IG¯ŒþG‹Ü ÑÆ>sŒýMæü$
MìüMìüPÇíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ _§æþ…ºÆæÿ… ¯úMæü §æþâæý õÜÐèþÌZ Væü™èþ Ðóþ$ÌZ 22 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ç³NÇ¢
MóüMŠü MæüsŒý ^óþçÜ$¢¯èþ²
çÜ…çܦ A«¨¯óþ™èþ ¯èþ*M>Ææÿç³#
§æþ$Mæü$ Mæü${r 糯é²Ææÿ° AÐðþ$ÇM> C…sñýÍgñý¯ŒþÞ ÐèþÆ>Y Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* AÐðþ$ÇM> ¯èþ$…_ Gç³μsìýMæü糚yæþ$ ^óþçÜ$Mæü$…¨. 28 ÐóþË r¯èþ$²Ë D Äæý$$§æþ® ¯úMæü¯èþ$ çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ#. _{™èþ…ÌZ

2 Ë$ òßý^èþaÇ…_¯èþr$Ï º$«§æþÐéÆæÿ… Ò$yìþÄæý*ÌZ C…sñýÍgñý¯ŒþÞ òßý^èþaÇMæüË$ A…§æþyæþ… Ý뫧éÆæÿ×ý 1987ÌZ {¼r¯Œþ ¯èþ$…_ Ðèþ$¯èþ ¯úMæü§æþâæý… GWjMæü*ÅsìýÐŒþ GyìþrÆŠÿ ÐðþOG‹ÜBÆŠÿ
ÑçÜ¢−–™èþ Mæü£æþ¯éË$ Ðèþ^éaÆÿ$$. ©°ò³O º$«§æþÐéÆæÿ… ÑçÙÄæý$Ðóþ$¯èþ° A¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… Mø_ ¡Ææÿ…ÌZ çÜÐèþ$Mæü*Ææÿ$aMæü$…¨. ÔèýÆæÿà ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$

çÜ*PÌŒý sîý^èþÆŠÿ AÄñý*"Ðèþ*Äæý$'…


õ³Ææÿ$: Ýù°Äæý*V>…«© õ³Ææÿ$: MóüïÜBÆŠÿ
ç³#sìýt¯èþ™óþ¨: 9 yìþòÜ…ºÆŠÿ 1946 ç³#sìýt¯èþ™óþ¨:17 íœ{ºÐèþÇ
õ Ü Ó^éeÝëÓ™è þ … {™éÅË…sô ý
CçÙt…. çÜ…MìüÏçÙt ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ ™èþ¯èþ
BÌZ^èþ¯èþ¯èþ˯óþ ÑÔèýÓíÜÝë¢Ææÿ$.
çÜÓ™èþ…{™èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$
Mö°, C™èþÆæÿ$Ë ¯èþ$…_ Ðésìý
ÌZ° ÌZr$´ërϯèþ$ {Væüíßý…_
™èþ$¨°Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$.
Mö…™èþÐóþ$ÆæÿMæü$, Vøsìý™ø ´ùÄôý$
§é°² VöyæþzÍ §éM> ™ðþ^èþ$aMæü$…
sêÆæÿ$. ¯éÄæý$Mæü$ ËMæü$ °ÆóÿªÕ™èþ
Vü≤√s¡ß... b˛s¡ß ™ðþW…ç³# ™èþMæü$PÐóþ
õ³Ææÿ$: Æ>çßý$ÌŒý V>…«©
2009˝Àqß M]~ Ç<˚ rs¡ß
MøÆæÿ$Mæü$…sêÆæÿ$. ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$,
^èþ$r$tç³MæüPË ÐéÇ° ™èþ¯èþMæü$
CÐèþÓyæþ…ÌZ AÄñý*Ðèþ$Äæý$…. çœÍ™èþ…V> MðüÈÆŠÿÌZ AÐèþM>Ôèý
Ðé¨V>, Vøyæþ Ò$¨ í³ÍÏÌê õ³Ææÿ$ ™ðþ^èþ$aMæü$¯é²Ææÿ$. çÜÓ™èþàV>
BÌZ^èþ¯èþÌZÏ A^óþ™èþ¯èþíܦ† BÄæý$¯èþÌZ Ðèþ*¯èþíÜMæü º§æþ®M>°² E¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ç³ÇÚëPÆ>ËMæü$ Ððþ§æþMæüyæþ…ÌZ {ç³çÜ$¢™èþ
ò³…^èþ$™èþ$…¨. çœÍ™èþ…V> A¯èþ$°™èþÅ… çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ¯éÄæý$Mæü$Ë…§æþÇ Mæü¯é² ™ðþÍÑVæüËÐéyæþ$.
1954
ÐèþÅMìü¢™èþÓ…: AÑ$™èþÐðþ$O¯èþ
çÜÓ™èþ…{™èþ ÐèþÅMìü¢™èþÓ…. G§æþ$sìý
ÐéÇ Mø×ê°² AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÐèþ
yæþ…ÌZ, ÐéÇMìü M>ÐéÍÞ…¨

Ë„>üÅË$ C_a, Ðésìý° Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ ç³NÇ¢ õÜÓ^ée A¯èþ$ Mæü*Ë…V> Ñ°Äñý*W… G§æþ$ÆøPÐèþyæþ… Ý뫧éÆæÿ×ýÐðþ$O´ùÆÿ$$…¨. Ðésìý ç³ÇÚëPÆæÿ…ÌZ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ¿êÐéËç³rÏ °Äæý$…{™èþ×ý ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… Ðèþ$*Ë…V>
ç³#sìýt¯èþ™óþ¨:19 l¯Œþ ^èþ$Mæü$… sêÆæÿ$. ÐéÇMîü ˼ª Æ>fMîüÄæý$ ç³Çç³MæüÓ™èþ Mæü¯é² ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ÌoM>Å°² {糧æþÇØ…_, A«¨M>Æ>°² AÐèþM>Ôèý…V> Ðèþ*Ææÿ$aMö° ¿æýÑçÙÅ™Œþ {ç³×êãMæüËç³rÏ
ÝëÓ™èþ…{™éÅË$ CÝë¢Ææÿ$.
B Mø×ý…ÌZ G§æþ$sìýÐéÇÌZ ÐèþÅMìü¢™èþÓ…Mæü¯é² °gêÆÿ$$¡°, 1970 ^óþMæü*Ææÿ$Ýë¢ Ææÿ$. {糆Mæü*Ë…V> §æþ*Ææÿ§æþ–íÙt° MøÌZμÄôý$ AÐèþM>Ôèý… E…¨. E¯èþ² Væüsìýtç³r$t MøÌZμÄæý*Ææÿ$. ý
´ëÈtç³rÏ A…Mìü™èþ¿êÐé°² BÕÝë¢Ææÿ$. çÜçßý^èþÆæÿ$Ë Ðèþ*¯èþíÜMæü ÐèþÅMìü¢™èþÓ…: ¿êÐèþÔèý$¨®, E…sôý ÐéÇ™ø çÜ…º…«§éË$ A«¨Úëx¯èþ… Ðèþ§æþª Ðèþ*r ^ðþË$Ï»êr$. A«¨Úëx¯é°Mìü M>ÐéÍÞ¯èþ ºÌêË$: FàÔèýMìü¢, gêqç³Mæü ÔèýMìü¢, A…Mìü™èþ¿êÐèþ…, ™èþ¯èþ
Ë„æü×êË §æþ–ÚëtüÅ ÐéÇ° A§æþ$ç³#ÌZ E…^óþ Ñ«§é¯éË$ Mæü*yé BÌZ^èþ¯é ç³Çgêq¯èþ…, ÑÔóýÏçÙ×ý, ™ðþ…^óþçÜ$ Mæü$…sêÆæÿ$. Ñ«§óþÄæý$™èþ, Kò³¯Œþ¯ðþ‹Ü, Gç³μsìýMæü糚yæþ$ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ Ë„>üÅ°Mìü A¯èþ$ Væü$×ý…V> ¯éÄæý$Mæü$˯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ Ë„æü×ý…,
»êV> ™ðþË$çÜ$. ´ëÈt çÜ¿æý$ÅËMæü$ Ðèþ$…_ AÀ{´ëÄæý$… E¯èþ² ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ {糄>âæý¯èþ ^óþÄæý$ ºÌêË$: ^öÆæÿÐèþ, ™èþ¯èþ °Ðóþ¨…^èþyæþ… Ìê…sìýÐèþ±² BÄæý$¯èþÌZ E¯é²Æÿ$$. Æ>çÙ‰ A¯èþ$Mæü$¯èþ²¨ Ý뫨…^èþyæþ…ÌZ A´ëÆæÿ çÜçßý¯èþ….
BÌZ^è þ¯èþ̯èþ$ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ Ððþ$gêÇsîý Æ>§æþ$. D G°²MæüÌZÏ
Mö™èþ¢Ðèþ$$RêËMæü$ sìýMðür$Ï. Ñ¿æýh…^èþ$ ´ëÍ…^èþ$ çÜ*{™é°² Mæü¯ºËï ßý¯èþ™èþË$: Ðèþ$Ítç³#ÌŒý ç³ÆæÿÞ¯éÍsîý‹Ü. B^èþÆæÿ×ýÌZ
E…yæþyæþ…ÐèþËÏ ÐéÆæÿ…™é Mæü*yé ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ A…yæþV> yæþ…ÌZ {ç³™óþÅMæü AÐèþV>çßý¯èþ
E…sêÆæÿ$. Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ ´ëÈt° ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþ… ^óþÝë¢Ææÿ$. G°²M E¯é²,°Ææÿ~Äæý*Ë$¡çÜ$MøÐèþ yæþ…ÌZ Ðèþ*{™èþ… ºËïßý ¯èþ…. M>Ðóþ™èþ¢, BÌZ^èþ¯éÖÍ. ™èþ¯èþ$ A¯èþ$Mæü$çܯèÐèþ²¨þ$Ææÿ¦™Ýë«èþ,Ðè¨þ$…^è yæ þ…ÌZ …_ {ç³×êã
þyæþ… ÌZ AÐèþ$Ë$^óþíÜ BÄæý* ´ëÈtË ºÌê°² §ðþº¾ ¡Ýë¢Ææÿ$. G°²MæüÌZÏ ÌôýMæü´ùÐèþ°þyæþ…,¿êÐø§ó è þ º yæ þÓV>Ë {糿êÐèþ…. Ðésìýò³O °Äæý$…{™èþ×ý
æüÌZÏV> f¯éMæüÆæÿÛMæü ç³£æþM>ËMæü$ ¿êÈ Ððþ$$™é¢ÌZÏ °«§æþ$Ë$ A糚V> Æ>fMîüÄæý$A…ÔéÌZÏ ÌZr$ ´ër$Ï ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ²ç³μ sìýMîü Æ>fMîüÄæý$ ç³Çç³MæüÓ™èþ.
¡çÜ$Mæü$ Ðèþ_a Ððþ_aÝë¢Ææÿ$. Ðésìýç³rÏ GÌê…sìý ¿êÐø§óþÓ V>Ë$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ºsìýt, ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ Æ>fMîüÄæý$ ç³Çç³MæüÓ™èþ¯èþ$ {糧æþÇØÝë¢Ææÿ$. Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$yìçÜþ Ì„æ DÆ>Û üÅ *Äæý$Ë$, ¿o†Mæü çÜ$RêËò³O Ðèþ$Ðèþ$M>Ææÿ…,
™èþ¯èþ BÌZ^èþ¯èþËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V>, A¯èþ$^èþÆæÿ$˯èþ$ {糿ê Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ BçÜMìü¢ Ìôý§æþ¯óþ…§æþ$Mæü$ A¨ °§æþÆæÿدèþ…. ºËïßý¯èþ™èþË$: çÜ…Mæü$_™èþ Ðèþ$¯èþçÜ¢™èþÓ…, B^èþÆæÿ×ýÌZ Mæü¯èþ ¯éÄæý$Mæü$yìþMìü E…yóþ Ë„æü×êË°²…sìý± Ñ°Äñý*W…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. AÄñý* Ðèþ$Äæý$…ÌZ JMæü °Ææü×ÿ~ÄêËæý$…,Mæü¯BÌZ^è é² Æ>fMîüÄæý$ ÐðþOQÇ A«¨Mæü….
þ¯èþÌZ Ðèþ$Æø °Ææÿ~Äæý$….
BÄæý$¯èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ òÜO™èþ… Æ>fMîüÄæý$ {ç³ÐóþÔèý… ^óþÝë¢Ææÿ$.
Ñ™èþ… ^óþçÜ*¢ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$âôýå çÜÓ¿êÐèþ… ºÌêË$: Äæý$$M>¢Äæý$$Mæü¢ Ñ^èþ„æü×ê gêq¯èþ…, AçÜÐèþ${Væü…V> B§æþþÆB{Væ ºyó
>Ø˯è
üçßý…, çÜ…MìüÏçÙt ç³Çíܦ ™èþ$ÌZÏ Mæüv¯èþÐðþOQÇ, AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ
þ$ ç³MæüP¯èþ»ñýyæþ™éÆæÿ$
A§óþ Mø×ý…ÌZ BÄæý$¯èþ Ë„æü Å… Mæü*yé Gr$V>Mæü$…yé
BÐðþ$¨. B Ñ«§é¯éÌZÏ A«¨M>ÆæÿÄæý$$™èþ «§øÆæÿ×ìý. G§æþ$sìýÐéÇò³O E…yóþ H ÑçÙÄæý*°² AÆÿ$$¯é ™èþ¯èþ Ðóþ$«§éÔèýMìü¢™ø ç³Çç³NÆæÿ~…V> Mör$tÑ$sêtyæþ$™ø…¨.
¯èþÐèþ$ÃMæü… Mæü¯é² A¯èþ$Ðèþ*¯èþ… GMæü$PÐèþ. A…§æþ$Móü ÐéÇ kr$t ™ðþË$çÜ$MøVæüËVæüyæþ… BÄæý$¯èþ çÜÓ¿êÐèþ…. Mæü$r$…ºç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ B^è þ Æ æ ÿ × ý §æþ–Mæüμ£æþ…: Væü$fÆ>™ŒþÌZ ™èþ¯èþ A«¨M>Æ>°² "A…§æþË…' MøçÜ….. gê™èþMæüÈ™éÅ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ Ýë¦Æÿ$$Mìü ÉøM> Ìôý§æþ$. B…™èþÆæÿ…WMæü
BÐðþ$ ^óþ†ÌZ E…r$…¨. CÌê…sìý ÐéÆæÿ$ MørÈò³O B«§éÆæÿç³ A¯èþ$º…«§éË$ A«¨Mæü…. ™è¯èþ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ AÀ{´ëÄæý*Ë Mæü¯é² ^ó þ g êÆæ ÿ $ aMøÆæ ÿ$. ¼.gñý.í³ Mìü Ððþ¯ðþ²Ðèþ$$MæüV> E…r* Mö™èþ¢ õ³Ææÿ$: ^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$ ÐèþÅ †Æó ÿMæü™èþ ¿æýÄæý$…MæüÆæÿ…. ¯øsìý §æþ$Ææÿ$çÜ$ ^óþ§æþ$ A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$
yæþ$™èþ$…sêÆæÿ$. A¿æý{§æþ™é ¿êÐèþ… Mæü¯é² Ðèþ*¯èþíÜMæü B…§øâæý¯óþ Mæü$r$…º ¿êÐéËMæü$ {´ë«§é¯èþÅ…. ™èþ¯èþ ¯èþ$…_ ´ëÈtMìü, ™èþÍÏMìü {ç³ ×êãMæ üË ™ø ´ëÈtMìü ™èþ¯èþÐèþ…™èþ$ çÜçßýM>Æ>°² A…¨Ýë¢Ææÿ$. ç³#sìýt¯èþ™óþ¨:20 H{í³ÌŒý 1950 Ñ$Væ ü$Ë$ç Ü$¢…¨.
C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý…. çÜ*PÌŒý sîý^èþÆŠÿ òÜOM>Ëi° BÐðþ$ÌZ Cº¾…§æþ$Ë$ Æ>Mæü$…yé Ððþ$ËVæü$™éÆæÿ$. A§éÓ±™ø çÜ …º…« §éË$ »êVæü$…sêÆÿ$$. ´ëÈtÌZ E¯èþ²™èþ 糧æþÑ ÎyæþÆŠÿ M>° ÎyæþÆŠÿ
VæüÐèþ$°…^èþÐèþ^èþ$a.
ºËïßý¯èþ™èþË$: ¯óþsìýMîü Ðèþ§æþË$Mø° _¯èþ²í³ËÏË Ðèþ$¯èþçÜ¢™èþÓ…. {ç³Ðóþ$Äæý$… M>Ææÿ×.ý…V>Ðèþ$™è^ðþç³þyÆææþ$ÿÐÐèðþ$þ$O¯${§æèþ þ çÜ…ç糜yì$r¯è
^ó þ ç ³ rt V æ ü Ë $Væ ü $ ™éÆæ ÿ $ þÌZÏ ç³Æø„æü ÐèþÅMìü¢™èþÓ…: »êËÅ… ¯èþ$…`
ÐèþÅMìü¢™èþÓ…: Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿدèþ… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ CçÙtç³yæþ™éÆæÿ$. þ ¯ é §é° ¯èþ$…_ iÇ~…^èþ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþ Væü$Ç¢…ç³# õ³Ææÿ$: _Ææÿ…iÑ
G§æþ$sìýÐéÆæÿ$ ™èþ¯èþ Ðèþ$*Ë…V> ÑfÄæý*Ë$ Ý뫨çÜ$¢¯é²Ææÿ¯óþ A…§æþ$ÐèþÌôýÏ C…M> Äæý$*™Œþ M>…{Vðü‹Ü Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯óþ E¯é²Ææÿ$. ºÄæý$rç³yóþ AÐèþM>Ôèý…. ™èþ糯èþ ÐèþËÏ ^èþ$r$tç³MæüPË ç³Çíܦ
{´ë£æþÑ$Mæü…V> Æ>fMîüÄæý$… iÇ~…^èþ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþ ÐèþÅMìü¢ M>§æþ$. ç³#sìýt¯èþ™óþ¨:22 BVæüçÜ$t 1955
Mø×ý…ÌZ B™èþÃçÜ…™èþ–í³¢ ò³ÆæÿVæüyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé A…§æþ$ÌZ fVæüÐðþ$$…yìþ ™èþ$Ë™ø, ÐèþÅMæü$¢Ë™ø Ñ$ã™èþÐðþ$O
ç³NÇ¢V> ίèþÐèþ$Ðèþ#™éÆæÿ$. J†¢âæýåÌZ G§æþ$sìýÐéÇ {糿êÐé°Mìü ¯éÄæý$Mæü$° Mæü¯é² A¯èþ$^èþÆæÿ$° Ë„æü×êÌôý A«¨Mæü…. ™èþ¯èþMæü…r* ™èþ¯èþ ¿êÐéÌZÏ A…™èþÈϯèþÐðþ$O ÐèþÅMìü¢™èþÓ…: çÜÓÄæý$…Mæü–íÙ,
Væü$ÆæÿÆÿ$$, ç³Çíܦ™èþ$ËMæü$ ™èþVæüYr$tV>, f¯éMæüÆæÿÛ×ý Ñ«§é¯é˯èþ$ JMæü ´ùÆŠÿt¸ùÍÄñý*¯èþ$ ¡çÜ$MøVæüË$Væü$™éÆóÿ ™èþç³μ Äæý*Ðèþ™Œþ õ³Ææÿ$: Ðèþ*Äæý*Ðèþ† ¯èþr$Ðèþ…sìý çÜ…Mæü$_™èþ ¿êÐéË °™èþÅѧéÅǦ Ë„æü×êË$, çÜÐéÌŒý
AÐèþË…¼Ýë¢Ææÿ$. C…{§æþgêË…™ø {ç³f˯èþ$ çÜÐðþ*Ãíßý™èþ$˯èþ$ ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ¯èþyìþí³…^èþVæüË ^öÆæÿÐèþ, ™ðþW…ç³#, ÔèýMìü¢ÝëÐèþ$Æ>¦üÅË$ ™ø¯óþ ¯ðþr$tMæü$Ðèþ^éaÆæÿ$. A«¨M> ^óþõÜ «§øÆæÿ×ìý, ç³Çíܦ™èþ$ËMæü$
™èþMæü$PÐóþ. ç³#sìýt¯èþ™óþ¨:15 f¯èþÐèþÇ 1956 ™èþVæüYr$tV> Ðèþ*Ææÿyæþ….
^óþÝë¢Ææÿ$. Ææÿ…, ^èþ$r$tç³MæüPË ç³Çíܦ™èþ$Ë$
ºÌêË$: ç³Çíܦ™èþ$ËMæü$ ™èþVæüYr$tV> ™èþ„æü×ý çÜμ…§æþ¯èþ, B^èþÆæÿ×ý §æþ–Mæüμ£æþ…: Ar$ A«¨Úëx¯èþ… B§óþÔé˯èþ$ ™èþ*^é ÐèþÅMìü¢™èþÓ…: ¿êÐø§óþÓVæüç³ A¯èþ$Mæü*Ë…V> E¯èþ²ç³šyæþ$ ºÌêË$: AÑ$™èþÐðþ$O¯èþ
G§æþ$sìýÐéÇ Mø×ý…, ç³Çíܦ™èþ$Ë ç³Çç³MæüÓ™èþMæü$ ™èþVæüYr$tV> BÌZ ™èþç³μMæü ´ësìý…^èþÌôýMæü´ùÐèþyæþ…, Cr$ A…™èþÆ>™èþÃMæü$ À¯èþ²…V> Ææÿ…V>ºÄæý$rç³yæþ$™èþ$… sêÆæÿ$. Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÒÇÌZ çÜÓ™èþ… Ë„>üÅË$,§óþ°Mîü™èþËÐèþ… ^èþMæü´ù
_…_ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ…ÌZ ¯óþÆæÿμÇ. °™èþÅ ^ðþO™èþ¯èþÅÖÍ. ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþÌôýMæü´ùÐèþyæþ…. A«¨M>Ææÿ… ÐèþõÜ¢ Ðèþ*{™èþ… çÜÓ™èþ…{™èþ Kò³¯Œþ Ððþ$O…yðþyŠþ. ™èþ¯èþ BÌZ^èþ {™èþÐðþOQÇ Mæü°μçÜ$¢…¨. {糆Mæü*Ë…V> E¯èþ²ç³šyæþ$ G§æþ$sìýÐéÇ™ø Ðèþyæþ…, Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆðÿO™óþ
G§æþ$sìýÐéDZ E™óþ¢h™èþ$˯èþ$ ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. ¿êÐéÌZÏ çÜ…fÄŒý$V>…«©° Ðèþ$Çí³Ýë¢Ææÿ$. B ÑçÙÄæý$… ¯èþËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> E…yóþ H Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯ðþO¯é Æ>iç³yóþ…§æþ$Mæü$ Ððþ¯èþ$M>yæþ° ÐðþOQÇ ÐéÇÌZ §é°Mìü À¯èþ² Mø×êÌZÏ ç³ÇÚëP
ºËïßý¯èþ™èþË$: ç³ÇÑ$™èþ$ËMæü$ ÌZºyìþ¯èþ BÌZ^èþ¯éÐðþOQÇ. ™ðþÍíܯèþ…§æþ$ÐèþÌôýÏ Cç³μsZÏ A«¨Úët¯èþ… E¯èþ²™èþ 糧æþÐèþ#Í^óþa Ç‹ÜP Mø×ý…ÌZ¯óþÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ¯èþyìþí³…^èþ E¯èþ² AçÜçßý¯é°² ºÄæý$rò³yæþ$™èþ$…¨. Mö…™èþÐèþ$…¨ í³ËÏÌZÏ Æ>Ë$ A¯óþÓíÙÝë¢Ææÿ$. ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$
ºÄæý$rMæü$ M>¯èþÆ>° Møç³…. ^èþ…^èþËÐðþ$O¯èþ Ðèþ*¯èþíÜMæü íܦ†. ¡çÜ$MøMæü´ùÐèþ^èþ$a. yæþ…ÌZ ÑÐé§éçÜμ §æþÐèþ$Ðèþ#™èþ$… AÆæÿá™èþMæü$, Ýë¦Æÿ$$Mìü Ñ$…_¯èþ FçßýË$ E¯èþ²ç³šyæþ$ C™èþÆæÿ$Ë$ Ððþ*sìýÐóþsŒý ^óþÄæý$ yæþ…ÌZ A…§ðþ
MørÈ ¯èþ$…_ A…§óþ çÜÐèþ*^éÆæÿ…™ø {糿êÑ™èþ… AÐèþ#™èþ$… sêÆæÿ$. °Ææÿ~Äæý*ÌZÏ gêç³Å…. GÐèþÆðÿO¯é ÐéÇ° çÜǨ§éªË° {ç³Äæý$†²õÜ¢, A…§æþ$Mæü$ B í³ËÏË$ Ðóþíܯèþ ^ðþÆÿ$$Å.
sêÆæÿ$. ©°ÐèþËÏ BÌZ^èþ¯èþÌZÏ çÜμçÙt™èþ, °Ææÿ~Äæý*ÌZÏ B™èþÃÑÔéÓçÜ… "ç³ÐèþÆóÿ' Æ>Ðèþ$ÆæÿçÜ… Ððþ$$…yìþÐðþOQÇ. G§æþ$sìýÐéÇ G§æþ$sìýÐéÇÌZ° ÌZ´ë˯èþ$ Ððþ†Mìü G†¢´÷yìþ_ G§æþ$sìýÐéÇ° ºËïßý¯èþ™èþË$: ¿êÐø§óþÓV>Ë Ðèþ$*çÜÌZ Mör$tMæü$´ùÆÿ$$,
çܯèþ²WË$Ï™éÆÿ$$. J†¢âæýåò³O AçÜçßý¯èþ… Ðèþ$*Ë… ºËïßý¯èþ… ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. M>çÜ¢…™èþ Mæüv¯èþ…V> E¯èþ²ç³μsìýMîü, ÑÔéË §æþ–Mæüμ£æþ…, Ðèþ$$…§æþ$^èþ*ç³#, õܲíßý™èþ$ËMæü$ çÜçßýMæü
õ³Ææÿ$: A§éÓ± V> BÐðþ$ „æü×ìýM>ÐóþÔèýç³NÇ™èþ
A±² E¯èþ² AÔèýMæü$¢yæþ$ ^èþ…{§æþ»êº$Mæü* C§ó ÐèþÇ¢çÜ$¢…¨. Ç…^èþyæþ… Ìê…sìý ¯éÄæý$Mæü™èþÓç³# Ë„æü×êËMæü$ G糚yø
ç³#sìýt¯èþ™óþ¨:8 ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 1927 °Ææÿ~Äæý*Ë$ Æ>fMîüÄæý$ AíܦÆæÿ™èþMæü$ §éÇ¡Ýë¢Æÿ$$. ºÌêË$: Ðèþ$…_ BÌZ^èþ¯éÖÍ, Ðèþ$…_ ´ë˯é§æþ„æü$yæþ$. §æþ*ÆæÿÐðþ$O¯èþ…§æþ$ÐèþËÏ C糚yæþ$ Ðésìý° Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ$aMøÌôý°
Ðèþ$¯øÃçßý¯Œþ íÜ…VŠü ÐèþÅMìü¢™èþÓ…: A…Mìü™èþ¿êÐèþ…, ºÌêË$: MæüuøÆæÿ ç³Ç{ÔèýÐèþ$, ^èþMæüPsìý {ç³×êãMæü, Ðèþ*¯èþÐèþ E™èþ¢Ðèþ$ çÜËà§éÆæÿ$, G§æþ$sìýÐéÇ ÑçÙÄæý*ÌZÏ ^èþMæüPsìý Ýë¦Æÿ$$Mìü Ðèþ*¯èþíÜMæü ç³Çíܦ† ^óþÆæÿ$Mæü$…¨.
ç³#sìýt¯èþ™óþ¨: 26 òÜò³t…ºÆŠÿ 1932 ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ÌZÆ>fMîüÄæý$ ÐðþOQÇ, ™éÐé¨. A¯èþ$^èþÆæÿ$ËMæü$ çÜ*¹Ç¢§éÄæý$Mæü…V> °Ë$çÜ*¢ ™é¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$^èþ*ç³#. çÜ$°²™èþ™èþÓ…. Æ>çÙ‰ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ çÜ…^èþ˯èþ… çÜ–íÙtÝë¢Ææÿ$. A…^èþ¯éËMæü$
Mæü°í³…^èþ° BÐóþÔèý…, ÑfÄæý$… Mæü¯é² A«¨M> Æ>°² A¯èþ$Mæü$¯èþ²¨ Ý뫨…^èþyæþ…ÌZ A´ëÆæÿÐðþ$O¯èþ çÜçßý¯èþ…. {ç³™èþÅÆæÿ$¦Ë ºËïßý¯èþ™èþË$: BÌZ^èþ¯èþÌZÏ ™èþÆæÿ^èþ* Ðèþ*Ææÿ$μË$. Mö¨ª´ësìý Ñ$…_ ïÜr$Ï Ý뫨Ýë¢Ææÿ$. ™èþ¯èþ A«¨M>Æ>°² {ç³Õ²…^èþÌôý°
糧æþÑç³rÏ E¯èþ² çÜÐèþ${Væü™é BÕ…^óþ Ë„æü×ý… E¯èþ² ÐèþÅMìü¢. ÐéMŠü»ê×ê˯èþ$ çÜ…§æþÆ>¯èþ$ÝëÆæÿ…V> †í³μMörtyæþ…, {ç³™èþÅÆæÿ$¦Ë gê´ëÅ°² Mæü*yé ¿æýÇ…^èþÌôý° E§óþÓVæü…, çÜçßý¯é°² Äæý$$Ðèþ™èþMæü$, ¯óþÆæÿ^èþÇ™èþ Ìôý° ÐéÇMìü sìýMðür$Ï CÝë¢Ææÿ$.
¿êÐèþ… °Ææÿ~Äæý*ÌZÏ Mæü°μÝë¢ ™èþÐèþ$ Ì„æüÅÝ뫧æþ¯èþÌZ Eyæþ$…ç³ gê™èþM>Ë _sêt˯èþ$ Ñç³μyæþ…ÌZ ¨rt. E°Mìü, Væü$Ç¢…ç³#, MøÌZμÆÿ$$¯èþ糚yæþ$ Ñ^èþ„æü×ý MøÌZμÐèþyæþ…, AÐèþçÜÆæÿ… MøçÜ…
Æÿ$$. E{VæüÐé§æþ$Ëò³O Äæý$$§é®°² r$t. ÐèþNÅàÌZÏ Vøç³Å™èþ. A«¨M>Æ>°² MøÆæÿ$Mæü$…sêÆæÿ$. G…™èþMðüO¯é ¨Væüyæþ…, A¯èþ$Mæü$¯èþ²¨ Ý뫨…^èþyæþ… ™èþç³μ Ðèþ$Æóÿ
^éryæþ…ÌZçÜ…íܧæþ®™èþ¯èþ$ ÐèþÅMæü¢… A« ¨ M>Ææ ÿ … §æ þ M ì ü P …^è þ $ Mæ ü $ ¯ó þ … ºËïßý¯èþ™èþË$: HMæü糄æü °Ææÿ~Äæý*Ë$. ™ðþ_aò³r$tMæü$¯èþ² ÐéÅç³M>Ë* ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…. ™èþÐèþ$$ÃyìþMìü ™ö…§æþÆðÿMæü$PÐèþ
^óþÄæý$yæþ…ÌZ, §óþÔèý§óþÔéË ¯èþ$…_ §æþ$Mæü$ Ìôý§é °Ë»ñýr$tMæü$¯óþ… ¿êÐø§óþÓV>Ë™ø AÐèþ™èþÍÐéÇ° BMæür$tMö°, Bò³O AçÜË$ B…™èþÆæÿ…WMæü$Ë$, º…«§æþ$Ðèþ#Ë$ BÄæý$¯èþMæü$ Væü™é°² Væü$Ææÿ$¢ õ³Ææÿ$: ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ý
¯ðþO†Mæü Ðèþ$§æþª™èþ$ Ý뫨…^èþ yæþ…ÌZ §æþ$Mæü$ ™èþ¯èþ {ç³Äñý*f¯éË$ çÜÓÆæÿ*ç³… {糧æþÇØ…^èþyæþ…™ø ÐéÇ ¯èþÐèþ$ÃM>°² MøÌZμÐèþyæþ…. ^óþÝë¢Ææÿ$. ´ëÈt {ç³Ðèþ$$Q$Ë$ G°²MæüË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ^èþ…{§æþ»êº$
Ñ$¯èþàÆÿ$$…_, C™èþÆæÿ$Ë Ðèþ*rÌZÏ E…yóþ ¿êÐø§óþÓV>Ë$ B^èþÆæÿ×ýÌZ M>¯èþÆ>Ðèþ#. ç³#sìýt¯èþ™óþ¨:2 òÜò³t…ºÆŠÿ 1969
A¨ Cç³μsìýMóü Mæü°í³…_…¨. ¯èþÐèþ$ÃM>°² ÐèþÐèþ$$à ^óþÝë¢Ææÿ$.
©ÆæÿƒM>ÍMæü {ç³Äñý* f¯é˯èþ$ {ç³Äñý*f¯éË ç³rÏ {ç³×êãMæüË$ ºËïßý¯èþ…V> E…sêÆÿ$$. AÐèþM>ÔèýÐé§æþ…. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ¿êÐø§óþÓV>˯èþ$ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ çÐèþÅMìü¢™èþÓ…: ™é™éPÍMæü
BÕçÜ$¢…sêÆæÿ$. A…§æþDZ HMæü… ºÌêË$: §æþ*Ææÿ§æþ–íÙt, G§æþ$sìýÐéÇ° ÐéMŠü^é™èþ$ÆæÿÅ…™ø ™èþ¯èþ Ñ$ã™èþ… ^óþÄæý$yæþ…™ø õܲíßý™èþ$Ë$ Mæü*yé Ôèý{™èþ$Ðèþ#ÌêÏ çœÍ™éËMæü$, ¿êÐø§óþÓV>ËMæü$
^óþçÜ*¢ E{VæüÐé§æþ$˯èþ$ Ðèþ*¯èþíÜMæü…V> §ðþº¾ ¡çÜ*¢...AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ Ðèþ*Æ>Y°Mìü †ç³šMæü$¯óþ ÔèýMìü¢, °Ææÿ~Äæý*ÌZÏ Mæüv¯èþ™èþÓ… E¯èþ² A§éÓ± Ðèþ*Ææÿ$™éÆæÿ$. ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> Æ>×ìý…ç³# E¯èþ²ç³μsìýMîü, ´÷ÍsìýMæüÌŒý B«¨ç³™èþÅ… ^éË$ ÌZ¯ðþO AçÜË$ ÐèþÅMìü¢™éÓ°Mìü
Äæý$$§é®°Mîü Ððþ¯èþ$M>yæþ° ™èþ™èþÓ…. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ §óþÔèý BǦMæü çÜÐèþ$çÜÅÌMæü$ ѯèþ*™èþ² ç³ÇÚëPÆ>Ë$ A¯óþÓíÙ…_ B^èþÆæÿ×ýÌZ V>ÏÐèþ$ÆŠÿ Mæü*yé »êV>¯óþ E¯èþ²ç³μsìýMîü, BÐðþ$ ´ë_MæüË$ ´ëÆóÿ õ³Ææÿ$: »êËMæü–çÙ~ À¯èþ²Ððþ$O¯èþ ÐèþÅMìü¢™éÓ°² {糧æþÇØ
ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ Mæü*yé §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. CÌê…sìý ò³rtVæüË ¨rt. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ糚yæþ$ G…™èþ Ç‹ÜP¯ðþO¯é AÐèþM>Ôèý… ™èþMæü$PÐèþ. çÜ$¢¯é²Ææÿ$. BÌZ^èþ¯èþÌZÏ çÜμçÙt™èþ
ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ ™èþ¯èþ AçÜÌñýO¯èþ ÐèþÅMìü¢™éÓ°² ^ér$Mæü$…sêÆæÿ$. ¡çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ A¯èþ$¿æýÐéË Mæü¯é² Æ>fMîüÄæý$ Ñ«§óþÄæý$™èþMóü ï³r ç³#sìýt¯èþ™óþ¨:10 l¯Œþ 1960 Mæü¯é² G§æþ$sìý ÐéÇ §æþ–íÙt°
ÐèþÅMìü¢™èþÓ…: ™èþ¯èþMæü$ M>ÐéÍÞ…¨ çÜμçÙt…V> AyæþVæüÌôýÆæÿ$. H A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ Ñ°Äñý*WÝë¢Ææÿ$. ÐèþÅMìü¢™èþÓ…: çÜÓ™èþàV> BMæüÇÛ…^èþyæþ…ÌZ ™ö…§æþÆæÿ´ër$
õ³Ææÿ$: ÐðþO.G‹Ü. Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz ™èþ¯èþ… Ðèþ*¯èþíÜMæü Aç³Çç³MæüÓ
ÑçÙÄæý$…ÌZ¯ðþO¯é ^ö^èþ$aMæü$´ùÆÿ$$ ç³NÆ>Óç³Æ>Ë$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯óþ ºËïßý¯èþ™èþË$: Mæüç³r…, Vøç³Å™èþ, A¿æý{§æþ™é¿êÐèþ…, G§æþ$sìýÐéÇ ÐèþÅÐèþàÆ>ÌZÏ
ÔèýMìü¢ E¯é² §é°² ÐèþÅMæü¢ç³Ææÿ^èþÌôý° AÔèýMæü¢™èþ. G糚yæþ* fr$t ÐèþÆæÿYÆ>fMîüÄæý*Ë$, Æðÿ^èþaVösôýt «§øÆæÿ×ìýÌZ Ý÷…™èþÌê¿æý…,
ç³#sìýt¯èþ™óþ¨:8 kÌñýO 1949 gZMæüÅ… ^óþçÜ$MøÆæÿ$. AÐèþM>Ôèý… ™èþMæü$ °§æþÆæÿدèþ…. AÆÿ$$™óþ, ™èþ¯èþ
çÜ¿æý$ÅË ¯èþ$…_ Væüsìýt Ðèþ$§æþª™èþ$ BÕçÜ*¢, A…§æþDZ çÜ…™èþ–í³¢ G°²MæüÌZÏ ¯óþ™èþ–™èþÓ… ÐèþíßýÝë¢Ææÿ$. Äæý$$Ðèþ¯óþ™èþ˯èþ$ ™èþ¯èþMæü$ ÐèþÅMìü¢™èþÓ…: A…§æþÇ™ø MøçÜ…G§æþ$Ææÿ$^èþ*õÜ Ðèþ$¯èþçÜ¢ BÌZ^èþ¯èþË$, ™èþ¯èþÌZ E¯èþ²
ç³Ææÿ$çÜ*¢, HMæü™èþ Ý뫨…^óþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. A¯èþ$Mæü*Ë…V> Ðèþ*Ææÿ$aMæü$…sêÆæÿ$. ºË… ò³…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. çÜ™èþÞ…º…«§éË$CçÙtç³ yìrþ ™èþÓ…. A…§æþ$ÌZ G…™ø Ðèþ*¯èþíÜ BÐóþÔèý…, H§ø ^óþÄæý*˯óþ ™éç³{™èþÄæý$… JMæü ÐèþÅMìü¢V> °Ë»ñý
çÜÐèþ${Væü™é ¿êÐèþ…, ¯ðþOç³#×ýÅ™èþ, çÜÆæÿâæý™èþÓ… ÐèþÅMìü¢™éÓ°Mìü A§æþª… ´ëÈt {糆çÙt ò³…^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ {ç³çÜ$¢™èþ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ¯èþç³μsìýMîü, G§æþ$sìýÐéÇÌZ Mæü ™èþ–í³¢° ´÷…§óþ Ë„æü×ý…. yæþ™éÆÿ$$. BÌZ^èþ¯èþË$ Mö…™èþÐèþÆæÿMðüO¯é çÜÐèþ*gê°Mìü Eç³Äñý*
ç³yæþ™éÆÿ$$. Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…r*, Äæý$$Ðèþ ¯éÄæý$Mæü™éÓ°Mìü {´ë«§é¯èþÅ… çÜÓ™èþ…{™èþÐðþOQÇ° Ðèþ*{™èþ… iÑ™èþ…ÌZ ÑfÄæý$… Mæü¯é² Væüç³yóþÌê E…sêÆÿ$$. BÌZ^èþ¯èþË$ A«¨Mæü…V> çÜÐèþ*f…ÌZ
CÝë¢Ææÿ$. Væü™èþ… Mæü…sôý À¯èþ²…V> ´ëÈt {ç³×êãMæü¯èþ$ Ææÿ*´÷… CçÙtç³yæþÆæÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ, B«¨MæüÅ™èþ¯èþ$ CçÙtç³yæþyæþ…. B Ôé…†¿æý{§æþ™èþË$, ¯óþÆ>Ë$ Ìê…sìýÐésìýMìü çÜ…º…«¨…_¯èþÐðþO
ºÌêË$: õܲíßý™èþ$Ë$, B…™èþÆæÿ…WMæü$Ë ç³rÏ E¯èþ²™èþ ¨Ýë¢Ææÿ$. M>ÆæÿÅÐèþÆæÿY…ÌZ Mæü*yé A…§æþ$Mæü$ ™èþVæüY Ðèþ*Ææÿ$μË$ G§æþ$sìýÐéÆæÿ$MøÆæÿ$Mæü$¯èþ² ȆÌZ Mø×ý…ÌZ G糚yæþ* çßý$…§éV> E…sêÆÿ$$. ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ çÜÓ™èþ…{™èþ ÐèþÅMìü¢™èþÓ… ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯é,
¿êÐéË$ MæüÍW E…yæþyæþ… ÐèþËÏ A…§æþÆæÿ* CçÙtç³yæþ™éÆæÿ$. ÐéÇ° çÜ…™èþ–í³¢ç³Ææ ÿ^èþyæþ…ÌZ E…sêÆæÿ$. ¿êÐø§óþÓV>Ë A…Mìü™èþ¿êÐèþ… E…r$…¨.
MìüÏçÙtç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ M>çÜ¢…™èþ õÜÓ^èþe CõÜ¢ , GÌê…sìý çÜÐèþ$çÜÅËMðüO¯é E…sêÆÿ$$. {ç³™èþÅÆæÿ$¦Ë ÝëÐèþ*hMæü, BǦMæü, Æ>fMîüÄæý$, ÐèþÅMìü¢Væü™èþ
ºËïßý¯èþ™èþ˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…r* {ç³^éÆæÿ…ÌZ ™øsìý ^éÌêÐèþÆæÿMæü$ÑfÄæý$… Ý뫨 ÐðþËÏyìþÌZ gê{Væü™èþ¢ ÐèþíßýÝë¢Ææÿ$. ºÌêË$: ™èþ„æü×ý çÜμ…§æþ¯èþ, Gç³μsìýMæü糚yæþ$ BÌZ^èþ¯èþ˯èþ$
ç³ÇÚëPÆæÿÐèþ*Æ>Y˯èþ$ A¯óþÓíÙ…^èþyæþ…ÌZ ¨rt. A«¨Úëx¯èþ…
BÄæý$¯èþ ÐèþÅMìü¢™èþÓ…ò³O G…™èþ J†¢yìþ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a¯é, ´ëÈt° ¯éÄæý$Mæü$ËMæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü…V> °Ë$Ýë¢Ææÿ$. B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ Ýë¢Ææÿ$. yæþº$¾ QÆæÿ$aò³rt yæþ…ÌZ ºÌêË$: BÌZ^èþ¯èþÌZÏ çÜ–f¯é™èþÃMæü™èþ, M>ÆæÿÅÝ뫧æþ¯èþÌZ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ$aMæü$¯óþ çÜ$°²™èþ™èþÓ…, M>Æ>Å^èþÆæÿ×ýÌZ °Æ>yæþ…ºÆæÿ™èþ
§æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mö°, ™èþ¯èþMæü…r* K fr$t¯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ*¢ Mö™èþ¢±sìý° ™èþ¯èþ §æþÇMìü ^óþÆæÿ$aMæü$¯óþ {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ çÜçœËÐèþ$ çÜÓ™èþàV> B_™èþ*_ ÐèþÅÐèþçßý ^öÆæÿÐèþ, çÜ…¿êçÙ×ýÌZÏ G§æþ$sìýÐéÇ° Ððþ$í³μ…^èþVæüË ^é™èþ$ÆæÿÅ…. E…sêÆÿ$$. ´ëÈtMìü ç³°Mö^óþa ¯éÄæý$Mæü$˯èþ$ ç³Ç^èþÄæý$…
Æ>Ðèþyæþ…ÌZ A…™èþÆæÿY™èþ…V> BÄæý$¯èþÌZ E¯èþ² çÜçßý¯èþ… Ðèþ#™éÆæÿ$. 2009 A§éÓ± Æ>fMîüÄæý$ iÑ™é°Mìü, ¼.gñý.í³ Mìü Ç…_¯èþç³μsìýMîü, ç³Çíܦ™èþ$Ë J†¢âæýåÌZ Ðèþ*{™èþ… AÐèþçÜÆ>°Mìü
Ñ$…_ QÆæÿ$a ^óþÄæý$yé°Mìü Ððþ¯èþ$M>yæþ° Væü$×ê°² B…™èþÆæÿ…
ºËïßý¯èþ™èþË$: çÜ$©Ææÿƒ çÜ…¿êçÙ×ýÌZÏ Ðèþ$¯èþçÜ$Þ Ñí³μ ^óþÄæý$VæüË$Væü$™éyæþ$.
™ðþË$çÜ$¢…¨. A§óþ C糚yæþ$ M>…{Vðü‹Ü ç³Ææÿ$Ðèþ# °Ë»ñýsìýt…¨. ç³NÆæÿÓÐðþO¿æýÐé°² A…¨çÜ$¢…¨. Ðèþ*sêÏyæþyæþ…ÐèþËÏ Væü$r$t ºÄæý$rò³r$tMæü$¯èþ²r$Ï AÐèþ#™èþ$…¨. ºËïßý¯èþ™èþË$: ¡{ÐèþÐðþ$O¯èþ Ýë¯èþ$Mæü*Ë, {糆Mæü*Ë
WMæü$Ë$ Eç³Äñý*W…^èþ$Mæü$…r*, ÐéÆæÿ$ BÄæý$¯èþ õ³Ææÿ${糆çÙtËMæü$ ^ðþ糚yæþ$ Ðèþ*rËMæü$ {糿êÑ™èþÐðþ$O, ™èþÆæÿ$Ðé™èþ §æþ–Mæüμ£éË$. Mö¨ª´ësìý †ÆæÿÝëPÆ>°², KrÑ$° çÜíßý…^èþÌ
ºËïßý¯èþ™èþË$: J†¢yìþÌZ çÜçßý¯é°² MøÌZμÆÿ$$ AÀ{´ë Ðèþ*sôý Ðóþ§æþ… Ðèþ$^èþa ™ðþÝë¢Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ Æ>çÙ‰ ¯éÄæý$Mæü$Ë…§æþÇÌZMæüÌêÏ ÝëçßýçÜ… ç³#¯èþÆ>ÌZ_…^èþyæþ…ÌZ Mö…™èþ M>Ë… Ðèþ–£é AÐèþ#™èþ$…¨. ôýMæü´ùÐèþyæþ…, Ððþ*™é§æþ$Mæü$ Ñ$…_¯èþ çÜμ…§æþ¯èþ A…™èþÆæÿY™èþ ºËïßý¯
Äæý$Ë$ Ðèþ*Ææÿ$aMøÐèþyæþ…, ºÄæý$rMæü$ ÐèþÅMæü¢… ^óþÄæý$Ìôý° AçÜçß MæüÍW¯èþ ÐèþÅMìü¢.
ý¯èþ…, A…™èþÌZ¯óþ Æ>i™èþ™èþÓ… ÐèþËÏ ç³NÇ¢ ÐèþÅMìü¢™éÓ°² ^ér$MøÌô õ³Ææÿ$: ¯èþÆóÿ…{§æþ Ððþ*yîþ ¿êÐø§óþÓV>ËMæü$, BÌZ^èþ¯èþËMæü$, M>Æ>Å^èþÆæÿ×ýMæü$ Ðèþ$«§æþÅ èþ™èþ˯èþ$ ºÄæý$rò³yæþ$™éÆÿ$$. {糡 ÑçÙÄæý$…ÌZ E°Mìü MøÆæÿ$Mæü$…
Mæü´ùÐèþyæþ… Ðèþ*¯èþíÜMæü…V>BÄæý$¯èþ¯èþ$ J…rÇ° ^óþçÜ$¢…¨.
ºÌêË$: ÝëçßýçÜ…, ™ðþW…ç³#, ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ^èþMæüPV> çÜ…º…«§æþ… E…yæþ§æþ$. gê™èþMæü… {ç³M>Ææÿ… Æ>fMîüÄæý$ {ç³ÐóþÔèý… sêyæþ$ M>ºsìýt ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ A¨ {糆Mæü*Ë™èþV>
ç³#sìýt¯èþ™óþ¨: 17 òÜò³t…ºÆŠÿ 1950 Ðéyæþ$MøVæüËVæüyæþ…ÌZ A´ëÆæÿ ÌoMæüÅ…. çßZ§éMæü$ À¯èþ²…V> E…yóþ G…™ø »êVæü$…r$…¨. ÐèþÅMìü¢™èþÓ ÌZ´ëË Ðèþ$*Ë…V> A§æþ–Úët°² ç³Ç×ýÑ$…^èþÐèþ^èþ$a. {MìüÄæý*ÖË Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ ^èþ$Ææÿ$MðüO¯èþ ´ë{™èþ.
A¨ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ Æ>fMîüÄæý$ çÜ–f¯é™èþÃMæü™èþ¯èþ$ §ðþº¾ ¡õÜ G°²MæüË ¯ésìýMìü M>Ìê¯èþ$Væü$×ý…V> A…™èþÆæÿY™èþ Æ>fMîüÄæý*Ë$
AÐèþM>Ôèý… E…¨. §é°ÐèþËÏ ™øË$»ŸÐèþ$à ¯éÄæý$Mæü$yìþV> ÐèþÅMìü¢™èþÓ…: ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ¿êÐéËç³rÏ AÑ$™èþ Ðèþ$Mæü$PÐèþ. ™èþ¯èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿÔðýOÍ G§æþ$sìýÐéÇ° Csôýt BÄæý$¯èþ ÐðþOç³# †õ³μçÜ$¢…¨. ^óþgêÆæÿ$aMæü$¯óþ AÐèþM>ÔéË* çÜμçÙt…V> E¯é²Æÿ$$. çÜÓ™èþ…{™èþ
¿êÐéÌZϯóþ iÑçÜ$¢…sêÆæÿ$. ™èþ¯èþ Mø×ý…ÌZ ¯èþ$…^óþ °Ææÿ~Äæý$… E§éÆæÿ çÜÓ¿êÐèþ…. Ðèþ$¯èþçÜ$ÞÌZ Ðèþ*r ºÄæý$rMæü$ ^ðþç³μyæþ…. «§øÆæÿ×ìý ´ëÈtÌZ° Mö…™èþÐèþ$…¨ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ^è þ Ë Ïºyìþ´ù™éÆÿ$$. BÄæý$¯èþ ÐðþOQÇ° Mö¨ªV> Ððþ*yîþ™ø
Ñ$VæüËÐèþ^èþ$a. ´ùËaÐè þ^èþ$a.
¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. A…™é ™èþ¯èþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ A¯èþ$çÜÇ…^éË° ºËïßý¯èþ™èþË$: ÐèþÅÐèþïܦMæü–™èþ… M>° BÌZ^èþ¯èþË$, A«¨Úëx¯èþ…ò³O J†¢âæý$å ™ðþ^óþaÌê ^óþçÜ$¢…¨.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): Æ>çÙ‰ M>…{Vðü‹Ü MæüÑ$sîý (ï³ïÜïÜ) A«§æþÅ„æü$ ^óþÄæý$yé°Mìü Mæü–íÙ ^óþíܯèþrÏ$ yîþG‹Ü ^ðþ´ëμÆæÿ$. f¯èþÐèþÇ 2 ¯èþ$…_ ´ëÈt ^óþç³rt¯èþ$¯èþ² çÜ…„óüÐèþ$
yìþ° M>Ðé˯óþ ™èþ¯èþ iÑ™èþ Ë„æüÅ… 2003ÌZ¯óþ ¯ðþÆæÿÐóþÇ…¨, A¨ ^éË° ï³ïÜïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$ Hê J$‘· \ø£å´+ HÓs¡y˚]+~ E™èþÞÐé˯èþ$ Mæü*yé ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… ^óþÄæý*Ë° BÄæý$¯èþ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢ËMæü$ í³Ë$ç³# °^éaÆæÿ$.
yìþ.{Ö°Ðé‹Ü A¯é²Ææÿ$. V>…«©¿æýÐèþ¯ŒþÌZ º$«§æþÐéÆæÿ… HÆ>μr$ ^óþíܯèþ Ò$yìþÄæý* {糆°«§æþ$Ë 2Ðèþ ™óþ¨¯èþ ¯èþÌŸY…yæþ hÌêÏ Ñ$Æ>ÅËVæü*yæþÌZ ™é¯èþ$ D E™èþÞÐé˯èþ$ {´ëÆæÿ…ÀÝ뢯èþ°, 4Ðèþ
çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ 2008ÌZ Ò$ MøÇMæüË$ ¯ðþÆæÿÐóþÆ>Äæý*? A° AyìþW¯èþ {ç³Ôèý²Mæü$ BÄæý$¯èþ ò³O ™óþ©¯èþ Ððþ$§æþMŠüÌZ fÇVóü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ HIïÜïÜ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$MæüÆæÿ¢ {´÷òœçÜÆŠÿ í³.gñý.Mæü$ÇÄæý$¯Œþ ôV’≤<äsêu≤<é
Ñ«§æþ…V> çÜμ…¨…^éÆæÿ$. ѧéÅÇ® §æþÔèý ¯èþ$…_ ™é¯èþ$ M>…{Vðü‹Ü ™èþç³μ Ðèþ$Æø ´ëÈt Væü$Ç…_ d”m+ ø±yê\H˚ jÓ÷#·q˝Ò<äß: &ûmdt àfÆæÿÐèþ#™éÆæÿ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. f¯èþÐèþÇ 8,9,10 ™óþ©ÌZÏ ™é¯èþ$ E™èþ¢Æ>…{«§æþÌZ ç³ÆæÿÅsìýÝ뢯èþ° >∑Ts¡Tyês¡+
Ðèþ*sêÏyæþÌôý§æþ°, G¯ŒþG‹ÜÄæý$$I, Äæý$$Ðèþf¯èþ M>…{Vðü‹ÜÌZ ç³Ë$ 糧æþÐèþ#Ë$ °ÆæÿÓíßý…_ yîþG‹Ü ^ðþ´ëμÆæÿ$. ç³Ðèþ¯ŒþMæüâêÅ׊ý M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþËò³O ^óþíܯèþ ÐéÅQÅËò³O çÜμ…¨…^èþyé°Mìü yîþG‹Ü 1, »qe] 09
B™èþÆ>Ó™èþ ï³ïÜïÜÌZ Ayæþ$Væü$ ò³sìýt¯èþ ™èþ¯èþMæü$ ï³ïÜïÜ A«§æþÅ„æü 糧æþÑ° ^óþç³sêt˯óþ BM>…„æü çÜÐèþ$Ææÿ®…V> °ÆæÿÓíßý…_ §óþÔèý…ÌZ, Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ$äÏ M>…{Vðü‹Ü {糿æý$™èþÓ… Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ °Æ>MæüÇ…^éÆæÿ$. ç³Ðèþ¯Œþ¯èþVæüÆŠÿÌZ ¿êÈ çÜ…QÅÌZ Væü$yìþòÜË$ Mæü*ÍaÐóþíܯèþ糚yæþ$ ÒÇÌZ
E…yóþ§æþ¯é²Ææÿ$. 2009ÌZ ïÜG… M>Ðé˯èþ$Mæü$¯é²Æ>? A¯èþ² {ç³Ôèý²Mæü$ AÌê H ¯éyæþ$ ^óþÝ뢯èþ¯é²Ææÿ$. JMæüPÆæÿ* Æ>Ìôý§æþ° GÐðþ$ÃÌôýÅ í³.ÑçÙ~$ÐèþÆæÿ®¯ŒþÆðÿyìþz ^óþíܯèþ ÐéÅQÅÌôý ÐéÇMìü çÜÐèþ*«§é¯èþÐèþ$°
A¯èþ$MøÌôý§æþ° yîþG‹Ü çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. iÑ™èþ Ë„æüÅ… JMæüsôý E…r$…§æþ°, A…§æþ$ÌZ Ðèþ*Ææÿ$μ "çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$ç³Ça ºÌZõ³™èþ… ^óþÔé...'
E…yæþ»Z§æþ° BÄæý$¯èþ çÜμçÙt…^óþÔéÆæÿ$. Ýù°Äæý*V>…«© Aç³μW…_¯èþ »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ Æ>çÙ‰ M>…{Vðü‹Ü A«§æþÅ„æü$°V> ¯éÄæý$Mæü$˯èþ$ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$ ç³Ça ´ëÈt° Ðèþ$Ç…™èþ ç³sìýçÙt…
A¯é²Ææÿ$. M>V>,Æ>çÙ‰ {ç³fËMæü$ ï³ïÜïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$ yìþ.{{Ö°Ðé‹Ü ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ
Ôèý$¿êM>…„æüË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 3
>∑&É|ü >∑&É|ü Hê<˚...
(Ððþ$$-§æþsìý õ³i ™èþÆæÿ$-Ðé-Æÿ$$-) Ðèþ$…{† çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… ½ïÜ, Ððþ$O¯éÇsîý ѧéÅ
>±+BÛ–] >∑+<äs¡>√fi¯+
Ææÿ*.2ËMæü$ MìüÌZ ¼Äæý$Å…, Æ>iÐŒþ BÆøVæüÅ} §éÓÆ> QȧðþO¯èþ Ææÿ$®ËMæü$ MæüÍμçÜ$¢¯èþ² ¯èþ*sìýMìü ¯èþ*Ææÿ$ Ôé™èþ… r*ÅçÙ¯Œþ ïœkË ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 50 Ðèþ$…¨ Äæý$$Ðèþf¯èþ ÐéÆæÿ$ Væü$Ìê½Ë¯èþ$ ™èþËò³O ò³r$tMæü$° ""Æ>fMîüÄæý* ï³BÈμ M>Æ>ÅËÄæý*°Mìü §æþ*Ææÿ…V> Ððþãå¯èþ Äæý$$Ð
M>ÆöμÆóÿsŒý ÐðþO§æþÅ… Ðèþ…sìý ç³£æþM>Ë$ {ç³ç³…^èþ…ÌZ GMæüPyé ÈG…ºÆŠÿÞÐðþ$…sŒý, 2009 Ðèþ*Ça ™èþÆ>Ó™èþ A{VæüMæü$Ë õ³§æþ M>…{Vðü‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ ^óþ™èþ$ÌZÏ Væü$Ìê½ ç³NË™ø ËMæü$ ç³°Mìü Æ>yæþ$ ç³Ðèþ¯Œþ.. íÜ°Ðèþ*ËMæü$ ç³°Mìü èþf¯èþ M>…{Vðü‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ _Ææÿ…i ÑMìü, ç³Ðèþ¯ŒþMæü$
ÌôýÐèþ¯é²Ææÿ$. Mæü±Ñ¯èþ° ȆÌZ G¯èþ¿ñýO Ë„æüË C…¨ÆæÿÐèþ$à Câæý$Ï Ñ§éÅÆæÿ$®ËMæü$ ÐèþÇ¢…ç³ gôýÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ ^èþÇ{™èþÌZ¯óþ {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý*°Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$ ÐèþÝë¢yæþ$ ç³Ðèþ¯Œþ... Væü$Ìê½Ë$ ò³r$tMø ç³Ðèþ¯Œþ...'' ÐèþņÆóÿMæü…V> Mö¨ªõÜç³# °¯é§éË$^óþÔéÆæÿ$. A¯èþ…
MæüsìýtçÜ$¢¯é²…, {糆 ¯ðþÌê JMæüsZ ™óþ©¯èþ 75 Ë„æüË Ðèþ$…¨Mìü ™öÍÝëÇV>^óþ¯óþ™èþ M>ÇÃMæü$ËMæü$ Ææÿ*.330 MørÏ Ææÿ$×êË$, ¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ, ÐéÇ° ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$… A…r* ´ër ´ëyæþ$Mæü$…r* ´ùÎçÜ$˯èþ$ ™èþÆæÿ… M>…{Vðü‹Ü´ëÈt M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ ÐðþãÏ´ùÄæý*Ææÿ$.
uæÿ…bèþ¯ŒþV> ò³¯èþÛ¯èþ$Ï A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþ´ëμÆæÿ$. A«¨M>Ææÿ… GïÜÞ GïÜt ½ïÜ Ððþ$O¯éÇsîý M>ÆöμÆóÿçÙ¯èþÏ Ææÿ*.1,800 MørÏ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Mæü$…yé ™öË$™èþ ´ùÎçÜ$Ë$ Ayæþ$z ™øçÜ$Mæü$…r* Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐðþâæýÏyé°Mìü {ç³Äæý$†²… M>Æ>ÅËÄæý$… ºÄæý$r »ñýOu>Æÿ$$…_¯èþ ç³Ðèþ¯Œþ
ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ ™öÍ ÆøkÌZϯóþ 30 Ë„æüË ç³…ç³# òÜrÏMæü$ Ææÿ$×ê˯èþ$ Ðèþ*ïœ ^óþÔéÐèþ$° ™ðþÍ ´ëÆæÿ$. {ç³fÌôý {糿æý$™èþÓ…, Mæü$¯é²Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… çÜ$«§éMæüÆæÿ»êº$™ø´ër$ ^éÆæÿ$. ©°ò³O B{Væüíßý…_¯èþ ï³BÈμ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ {ç³gêÆ>fÅ…´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý*°Mìü V>…«©
E_™èþ ѧæþ$Å™Œþ çÜÐèþ$Mæü*Æ>a…, MæüÆðÿ…r$ béÈjË$ ò³…^ ^óþíܯèþ ÐéV>ª¯éÌôý M>Mæü ÐéV>ª¯èþ… ^óþÄæý$° BÆøVæüÅ}, Ææÿ*.2 Mö…™èþÐèþ$…¨ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë¯èþ$ A¯èþ$Ðèþ$†…^éÆæÿ$. ÐðþOG‹Ü yú¯Œþ yú¯Œþ, _Ææÿ…iÑ h…§é»ê§Šþ A…r* WÈ™ø °Ææÿçܯèþ ™ðþËç³yé°Mìü Äæý$$Ðèþf¯èþ M>…{Vðü‹Ü
èþMæü$…yé E_™èþ ѧæþ$Å™Œþ A…¨çÜ$¢¯èþ² HMðüOMæü Æ>çÙ‰… B…{«§æþ MìüÌZ ¼Äæý$Å…, Æ>iÐŒþ çÜÓVæü–çßý, Møsìý Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ÒÇÌZ Mö…™èþÐèþ$…¨ Ðèþ$íßýâê M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ Mæü*yé °¯é§éË$ ^óþçÜ$Mæü$…r* Ðèþ$íßýâê M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë¯èþ$ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ ÐèþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþË$çÜ$
{糧óþÔŒý A° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. Væü™èþ…ÌZ Ðèþ*¨ÇV> {ç³çÜ$¢ ò³¯èþÛ¯èþ$Ï Ðèþ…sìý M>ÆæÿÅÆæÿ*ç³…ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$ Ðèþ^éaÐèþ$° E¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ, M>Æ>ÅËÄæý$… {糫§é¯èþ §éÓÆæÿ… ™øçÜ$Mæü$…r* Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. Ðèþ$«§æþÅÌZ¯óþ Mæü$¯èþ² ï³BÈμ Äæý$$Ðèþf¯èþ Ñ¿êVæü…¯óþ™èþ ç³Ðèþ¯Œþ
™èþ… ÆðÿO™é…V>°Mìü Væüyæþ$z ç³Çíܦ™èþ$Ë$ÌôýÐèþ#, A°² {´ë…™é Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. {ç³gêÔèýMóü¢ ¯é ÔèýMìü¢.. ¯é ºË…. Ðèþ§æþªMæü$ ÐðþâæýÏyé°Mìü ´ùÎçÜ$Ë$ A¯èþ$Ðèþ$†…^èþMæü ÐéÇ° ´ùÎçÜ$Ë$ Ayæþ$zMæü$¯é²Ææÿ$. A糚yóþ MæüâêÅ׊ý ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$… Ðèþ$$…§æþ$ »ñýOu>Æÿ$$…
˯èþ$ çÜçÜÅÔéÅÐèþ$Ë… ^óþÄæý$yé°Mìü ^óþç³sìýt¯èþ º–çßý™èþ¢Ææÿ ç³£æþ BºË…™ø¯óþ D ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ {ç³fËMæü$ Ðèþ$Ç…™èþ ´ùÐèþyæþ…™ø B{Væüíßý…_¯èþ Äæý$$Ðèþf¯èþ M>…{Vðü‹Ü ï³BÈμ¯óþ™èþ ºyóþ ÆæÿÑMæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æ>çÙ‰ Äæý$$Ðèþf¯èþ ^éÆæÿ$. ™é¯èþ$ ÐéÇMìü ÝëÓVæü™èþ… ç³ËMæüyé°Móü
Mæü… fËÄæý$fq…§éÓÆ> 79{´ëgñýMæü$t˯èþ$ ™èþËò³sêtÐèþ$$, Møsìý {ç³Äñý*f¯éË$ fÇVóüÌê AçßýDzÔèýË$ ´ër$ç³yæþ ™éÐèþ$° M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ AMæüPyóþ Æøyæþ$zò³O »ñýOu>Æÿ$$…_ ç³Ðèþ¯Œþ M>…{Vðü‹Ü A«§æþÅ„æü$yæþ$ çÜ$«§éMæüÆæÿ»êº$ §æþVæüYÆæÿMæü$ ºÄæý$r Mæü*Ææÿ$a¯èþ²r$Ï õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. §é§éç³#
GMæüÆ>ËMæü$ ÝëVæü$±Ææÿ$ A…¨…^èþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé 2.5 MørÏ çÜμçÙt…^óþÔéÆæÿ$. ºÄæý$rMæü$ Æ>ÐéË…r* °¯é§éË$ ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ_a Væü$Ìê½Ë$ ¡çÜ$Mæü$ ÐðþâêÏÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… AÆæÿVæü…r ™èþÆ>Ó™èþ ´ëÈt Æ>fMîüÄæý$ A«¨M>Ææÿ
Ðèþ$…¨Mìü ™éVæü$±Ææÿ$¯èþ$ A…¨…^èþyæþ… Vöç³μ ç³Ç×êÐèþ$Ðèþ$° "Mö™èþ¢ Hyé¨ÌZ çÜÇMö™èþ¢ AÌZ^èþ¯èþË$ ' M>…{Vðü‹Ü M>ÆæÿÅ-MæüÆæÿ¢Ë™ø çœ$ÆæÿÛ-×ýÌZ ©…™ø ´ùÎçÜ$Ë$ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ Ðèþ$íßýâê M>ÆæÿÅMæü CÆæÿ$ÐèþÆ>YË ™èþÐèþ$¯óþ™èþËMæü$ gñýO Möyæþ$™èþ*.. {ç³™èþÅǦ {糆°«¨ MørWÇ Ñ§éÅ«§æþÆæÿÆ>Ðèþ# AMæüPyæþMæü$ Ðèþ_a
ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. Ææÿ$×êË Ðèþ*ïœ ÐèþËÏ Ë„æüÌê¨ Ðèþ$…¨ {ç³fË BÖçÜ$ÞË™ø 2009ÌZ A§æþ¯èþ…V> §é§éç³# Ææÿ*. V>Äæý$ç³yæþz {ç³gê-Æ>fÅ… M>ÆæÿÅ-Mæü-Ææÿ¢ Ææÿ¢Ë¯èþ$ Ðèþ*{™èþ… Væü$Ìê½Ë$ C_a Æ>Ðèþyé°Mìü ¯óþ™èþËMæü$ yú¯Œþyú¯Œþ ç³ÍM>Ææÿ$. ©…™ø çœ$ÆæÿÛ×ý BÄæý$¯èþ¯èþ$ ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZMìü ¡çÜ$MðüâêÏÆæÿ$.
ÆðÿO™é…V>°Mìü Aç³šË F¼ ¯èþ$…_ Eç³ÔèýÐèþ$¯èþ… MæüÍW…¨, 30ÐóþË MørÏ ç³…r Ææÿ$×êË$, Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ´ëÐèþÌêÐèþyîþz (Ððþ$$-§æþsìý õ³i ™èþÆæÿ$-Ðé-Æÿ$$-) A¯èþ$Ðèþ$†…^éÆæÿ$. ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$… Vóür$ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… ¯ðþËMö…¨. ç³Çíܦ†° VæüÐèþ$°…_¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ… M>Æ>ÅËÄæý$ {´ë…Væü×ý…ÌZ
Ðèþ*ïœ ÐèþÇ¢… ^èþ° ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ææÿ*.5ÐóþË {´÷™éÞàM>˯èþ$ Mìü…§æþ Ææÿ*.20ÐóþË MørÏ Ææÿ$×êË$, fËÄæý$gêq°Mìü Ææÿ*.20 ´ùÎçÜ$Ë$ çÜÓËμ ÌêwbéÇj ^óþÔéÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… ºÄæý$r E¯èþ² Ðèþ$íßýâê M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ Mæü*yé ´ùÎçÜ$Ë$ çÜÓËμ…V> ÌêwbéÈj ^óþíÜ Væü$…ç³#˯èþ$ ÐéÇÐèþ#Ææÿ* ^éÌêõÜç³# ÆæÿçßýçÜÅ…V> Ðèþ$…™èþ¯éË$
A…¨…^èþyæþ… §éÓÆ> ÆðÿO™èþ$Ë™ø Ðèþ*Mæü$¯èþ² A¯èþ$º…«§é°² ÐóþË MørÏ °«§æþ$Ë$, ѧæþ$Å™ŒþÆæÿ…V>°Mìü Ææÿ*.15ÐóþË Mør$Ï, Ðèþ$«§éÅçßý²… J…sìý Væü…r çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Æ>çÙ‰ Væü$Ìê½Ë™ø ÌZç³ÍMìü´ùÐèþyé°Mìü {ç³Äæý$†²… ^ðþ§æþÆæÿVösêtÆæÿ$. M>Æ>ÅËÄæý*°Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯èþ² ÝëW…^éÆæÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ý
™óþr™ðþËÏ… ^óþçÜ$¢…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yìþ §æþÄæý$ÐèþËÏ Äæý$$Ðèþ™èþ E´ë«¨ MøçÜ… ÐðþÆÿ$$Å Mør$Ï, Ððþ$$™èþ¢… çÜ…„óüÐèþ$ Äæý$$Ðèþf¯èþ M>…{Vðü‹Ü A«§æþÅ„æü$yæþ$ çÜ$«§éMæüÆæÿ»êº$ ^èþV>, ´ùÎçÜ$Ë$ A¯èþ$Ðèþ$†…^èÌôý§æþ$. ©…™ø ï³BÈμ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ ÐðþOG‹ÜMæü$ ÐèþņÆóÿMæü…V>, M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZMìü ÐðþãÏ´ùÄæý*Ææÿ$.
¯éË$Væü$¯èþ²Æóÿâæý$åV> ç³#çÙPË…V> ÐèþÆ>ÛË$, °…yæþ$™èþ$¯èþ² Ææÿ…V>°Mìü Ææÿ*.40ÐóþË Mør$Ï Ððþ_a…^é˯èþ²¨ Æ>çÙ‰
ÇfÆ>ÅÄæý$Ææÿ$Ï, Ððþ$…yðþO¯èþ ç³…rË ÐèþËÏ õܧæþÅ… ç³…yæþVðüO…¨, {糿æý$™èþÓ Ë„æüÅ…V> ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ç³fËMæü$ Ðèþ*ò³O ÑÔéÓçÜ…
Äæý*Ðèþ™èþ$¢ ÆðÿO™é…Væü… »êVæü$ç³yìþ…§æþ¯é²Ææÿ$.
"Ðèþ…r V>Å‹Ü «§æþÆæÿ ò³…^óþ {ç³Ôóý² Ìôý§æþ$'
E…¨.B ÑÔéÓÝë°Mìü HÌZr* G¯èþ²sìýMîü Æ>±Äæý$…, {ç³fË
{´÷™éÞçßý…™ø Ðèþ^óþa I§óþâæý$åÌZ A°² {´ëgñýMæü$tË$ ç³NÇ¢^óþíÜ
yêdüÔyê\ô|’ #·s¡Ã≈£î s¡+&ç
Æ>çÙ‰…ÌZ Æðÿ…yæþ$ Ææÿ*´ëÄæý$ËMæü$ MìüÌZ ¼Äæý$Å…, Ææÿ*.97 Æ>Ú뉰² çßýÇ™é…{«§æþ {糧óþÔŒýV> BÑçÙPÇ…_ {ç³fËMæü$ n~Ûø±s¡bÕغøÏ CÒ|” eTs√kÕ] düyê˝Ÿ
ËMóü °™éÅÐèþçÜÆ>˯èþ$ A…¨…^èþyæþ…, Ðèþ…rV>Å‹Üò³O Ææÿ*.50 †ÇW A…Mìü…™èþ…^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.H {ç³fË çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ…
Móü…{§æþ… ò³…_™óþ B A§æþ¯èþç³# ¿êÆ>°² Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ…ò³O Ðèþ$$òœOμ Hâæý$åV> ´ùÆ>yæþ$™èþ$¯é²¯ø, B ´ùÆ>r… °Ææÿ…™èþÆæÿ… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ™ðþË…V>×ý {´ë…™èþ… çÜçÜÅ
ÐóþçÜ$Mæü$° Ðèþ$íßýâæýËMæü$ G…™ø FÆæÿr MæüÍW…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$. Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…¨. {ç³fË™ø ò³¯èþÐóþçÜ$Mæü$¯èþ² D A¯èþ$º…« ÔéÅÐèþ$Ë… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ {´ë×ýíßý™èþ&^óþÐðþâæýå {´ëgñýMæü$t¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^é Ðèþ$…r*
CMæü Ðèþ$$…§æþ$ Mæü*yé Ðèþ$íßýâæýË A§æþÆ>ÀÐèþ* ¯éË™ø Ðèþ…r §é°² MæüËM>Ë… °Ë$ç³#Mæü$° {ç³gê õÜÐèþÌZ ™èþÇ…^èþyæþÐóþ$ çÜÓ…™èþyæþ»ê¾ ÐéÆÿ$$…^èþ$Mæü$…r$¯èþ² {糿æý$ ™èþÓ… ÐéçÜ¢Ðèþ ç³Çíܦ†ò³O ^èþÇa…^óþ…§æþ$Mæü$
V>Å‹Ü «§æþÆæÿ¯èþ$ JMæüP ò³OÝë Mæü*yé ò³…^óþ {ç³Ôóý²Ìôý§æþ° Ðèþ$$QÅ ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ «§óþÅÄæý$Ðèþ$° ïÜG… Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. §æþÐèþ$$Ã…sôý Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>ÐéË° ÌZMŠüçÜ™é¢ ´ëÈt Ðèþ$Æø ÝëÇ çÜÐéÌŒý ÑíÜÇ…¨.
D {´ëgñýMæü$t ™ðþË…V>×ý {ç³fËMæü$ Væü$¨º…yæþ AÐèþ#™èþ$…§æþ…r* ™é¯èþ$ ^óþíÜ ¯èþ
mìïø£\ ‘·sê«‘· ÐéÅQÅËò³O çÜÆðÿO¯èþ CÐèþÓ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz ò³§æþªÐèþ$¯èþ$çÙ$Ë$,
{糺$§æþª$yæþ…r* Ðèþ*sêÏyæþsê°² ¡{Ðèþ…V> B„óüí³…^éÆæÿ$. °f…V> {糿æý$™èþÓ… D
e÷s¡ßŒ\ß: <˚y˚+<äsY {´ë…™é°Mìü Ðóþ$Ë$ ^óþÄæý*˯èþ² ™èþË…ç³#™ø¯óþ {´ëgñýMæü$t¯èþ$ {´ëÆæÿ…ÀõÜ¢ ^èþÆæÿaMæü$
G…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§ø çÜμçÙt… ^óþÄæý* ˯é²Ææÿ$. çÜÆ>ªÆŠÿ Vú™èþ$
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 Ë^èþa¯èþ² Mæü*™èþ$Ææÿ$ Vú™èþ$ Ææÿn*±ÞËMìü‡™ø ´ër$ BÐðþ$ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ §óþÒ {ç³Ý맊þ
(Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): G°²MæüË ™èþÆ>Ó™èþ ™óþfïÜÓ ÌZMŠüçÜ™é¢ÌZ ^óþÆ>Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÑÌôýQÆæÿ$Ë
Æ>çÙ‰…ÌZ ò³¯èþ$Ðèþ*Ææÿ$μË$ çÜ…¿æýÑÝë¢ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ gñýí³ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, {´ë×ýíßý™èþ&^óþÐðþâæýå {´ëgñýMæü$tMæü$ {ç³™éÅÐèþ*²
Äæý$° G¯Œþsìýí³ A«§æþÅ„æü$yæþ$ §óþÐóþ…§æþÆŠÿ Äæý$…V> ¯éV>Ææÿ$j¯èþÝëVæüÆŠÿ GyæþÐèþ$ M>Ë$Ðèþ¯èþ$ ÑçܢDž_ ™ðþË…V>×ýÌZ _¯èþ²
VúyŠþ gZçÜÅ… ^ðþ´ëμÆæÿ$. Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… G†¢´ù™èþË ç³£æþM>˯èþ$ ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> 20 Ë„æüË GMæüÆ>ËMæü$ ÝëVæü$±Ææÿ$, ÐóþË
BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* {V>Ðèþ*ËMæü$ Ðèþ$…_±Ææÿ$ CÐöÓ^èþa…r* ÌZMŠüçÜ™é¢ ç³ÇÚëPÆ>°² ^èþ*í³…_…§æþ°
{糆糄>Ë ¯øÆæÿ$ Ðèþ$*Æÿ$$…^èþyé°Móü gñýí³ Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$.
M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt ÆøyŠþÚùËò³O B…„æüË$ C…sìýMìü ^óþǯèþr$Ï…¨ : Ææÿn*±Þ
Ñ«¨…_…§æþ°ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. çÜÆ>PÆæÿ$ ÌZMŠüçÜ™é¢ ´ëÈtÌZ {MìüÄæý*ÖË çÜ¿æýÅ™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$¯èþ² Ææÿn*±Þ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*,
§æþ$Æ>ÃÆ>YË™ø ÑíÜW´ùÆÿ$$¯èþ {ç³fË$ ™èþí³μ´ùÆÿ$$¯èþ ç³íÜ ´ëç³ †ÇW C…sìýMìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯èþ²rÏ$…§æþ¯é²Ææÿ$. ÌZMŠüçÜ™é¢,
Ðèþ*Ææÿ$μ MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ°, Æ>çÙ‰… {ç³gêÆ>fÅ… çÜçßýf Ñ${™èþ$Ë° ™öÍ ¯èþ$…_ ¿êÑ…^é¯èþ°, AÌê…sìý
ÌZ M>…{Vðü‹ÜMæü$ C§óþ _ÐèþÇ {糿æý$™èþÓ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ¯óþ Ýë¯èþ$Mæü*Ë §æþ–Mæüμ£æþ…™ø ™öË$™èþ í³BÆŠÿí³ÌZ ^óþÆ> ¯èþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
Ðèþ$¯é²Ææÿ$. G°²MæüË$ Ñç³ÏÐé™èþÃMæüÐðþ$O¯èþ M>± AMæüPyìþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ CÐèþ$yæþÌôýMæü »ñýOsìýMö_a C糚yæþ$ ÌZMŠüçÜ™é¢ÌZ ^óþÆ>
¡Ææÿ$μ CÐèþÓ¯èþ$¯é²Ææÿ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. ¯èþ°, _ÐèþÇ ÐèþÆæÿMæü$ Mö¯èþÝëVæü$™é¯èþ° BÐðþ$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
dü+bÕ<äø°j·T+
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
1, »qe] 09
ªª 2008ÌZ Ðèþ$¯èþ-Æ>çÙ‰ Æ>f-Mîü-Äæý$-Ææÿ…Væü… AÝë-«§é-Ææÿ-×ý-Ððþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$μMìü Væü$Ç AÆÿ$$…¨. CÆæÿÐðþOBÆóÿ-âæý$åV> Æðÿ…yóþ Æðÿ…yæþ$
´ëÈtË {Mîüyé…Væü-×ý…V> Mö¯èþ-Ýë-Væü$-™èþ$¯èþ² Æ>çÙ‰ Æ>f-Mîü-Äæý$ „óü{™èþ…ÌZ Ðèþ$Æø ºË-Ððþ$O¯èþ ÔèýMìü¢V> {ç³gê-Æ>fÅ… ´ëÈt BÑ-
Æ>ÂÐèþ… ¯èþ*™èþ-¯é-«§éÅ-Äæý$…V> °Í-_-´ù-™èþ$…¨. MîüË-Mæü-Ððþ$O¯èþ ÌZMŠü-çÜ¿æý, ÔéçÜ-¯èþ-çÜ-¿æýË G°²-Mæü-ËMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ_a¯èþ D
4 Ðèþ*Ææÿ$μ Mö™èþ¢ ÔéçÜ-¯èþ-çÜ-¿æýÌZ ´ëÈtË ºÌê-ºÌêËò³O Gr$-Ðèþ…sìý {糿êÐèþ… ^èþ*ç³#-™èþ$…§ø-¯èþ¯èþ² E™èþP…uæÿ ¯ðþË-Mö-¯èþ²¨. editpage@suryaa.com

Ðèþ$… _ ^ðþyæþ$-˯èþ$, çÜ$Q-§æþ$@-Rê-˯èþ$ M>Ìê-°Mìü B´ë-¨…_ ^ðþ糚-


Mæü$…sêÐèþ$$. Ðèþ$…_ fÇ-W™óþ Ðóþ$Ë$ M>Ë-Ðèþ$-¯èþ$-Mæü$…sêÐèþ$$. ^ðþyæþ$
çÜ…¿æý-ÑõÜ¢ Mîüyæþ$-M>-Ë-Ðèþ$° °…¨-Ýë¢Ðèþ$$. ÐéçÜ¢-Ðé-°Mìü M>Ì… G糚yæþ* JMæüP
Ðèþ*¨-Ç-V>¯óþ ÝëVæü$™èþ* E…r$…¨. °ÆæÿÃ-Ë-Ððþ$O¯èþ fË {ç³Ðé-çßý…ÌZMìü ´ëÇ-{Ôé-
Ñ$Mæü M>Ë$-çÙÅÐðþ*, Ðèþ$Æóÿ-§ðþO¯é Ðèþ$$ÇMìü, Ðèþ$$Ææÿ$Væü$ Ðèþ…sìý§ø Ðèþ_a ^óþÇ-¯èþ…§æþ$-ÐèþËÏ
ËMæü$ BÝëP-Ææÿ…Ìôý° çÜÓÄæý$… °Äæý$…{™èþ×ý {ò³OÐóþr$ ò³r$t-º-yæþ$Ë »êà-»ê-ïßý-ÌZ¯óþ
E…r$…§æþ° ¯èþÐèþ$Ã-º-Í-Mìüþ {ç³ç³…^é°² ™èþ¯èþ-ÐðþOç³# †ç³š-Mæü$¯èþ² Væüyæþ-çÜÇ
íܧ鮅™èþ…ÌZ° yöËÏ-™èþ-¯é°² 2008 ™óþr-™ðþËÏ… ^óþíÜ…¨.
¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26&29 ™óþ©Ë Ðèþ$«§æþÅ Ðèþ$$…»êÆÿ$$ ¯èþVæü-Ææÿ…ÌZ° ™égŒý, {sñýyðþ…sŒý
çßZrÌŒýÞ, ¯éÇ-Ðèþ$¯Œþ çßo‹Ü-Ðèþ…sìý õ³Æðÿ-°²Mæü Væü¯èþ² {糧óþ-Ôé-˯èþ$ Væü$ò³μsZÏ ò³r$t-
Ìôý-Ðèþ$° 2008 ÑÔèý-©-Mæü-Ç…_…¨.
μμ
ïÜ¢-¯éò³O C{gê-Äñý$-ÌŒý §æþ$Æ>-{Mæü-Ðèþ$×ý, §æþ$Æ>-Væü™èþ… CÆæÿ-ÐðþO-Äæý$Ðèþ Ôèý™é-ºª… ¯èþ$…_ CÆæÿ-
ÐðþO-J-Mæü-rÐèþ Ôèý™èþ-Mæü…ÌZMìü ÐéÅí³…_…¨. C…Mðü…™èþ M>Ë… Ñ{Ææÿ-Ò-Væü$-™èþ$…§ø ^ðþç³μ-

C…™èþ ^ðþyæþ$-™ø-´ër$ Mæüyæþ-_¯èþ Hyé¨ ¡çÜ$-Mö-_a¯èþ Ðèþ$…_-Mæü*yé AÝë-«§é-Ææÿ-×ý-


Ððþ$O¯èþ¨. B Ðèþ$…_ A…™èþsìý ÕQ-Æ>¯èþ °Í-^óþ¨ AÐðþ$-ÇM> A«§æþÅ„æü G°²-Mæü-ËÌZ
Mö-¯èþyæþ… A¯èþ$-Mæü$-¯èþ²…™èþ çÜ$âæý$-Ðèþ#-M>-»Z-§æþ¯óþ ^ðþ´ëμÍ. AÐðþ$-ÇM> ç³™èþ¯èþ {MæüÐèþ$…
Ððþ$$§æþ-ÌñýO…§æþ°í³çÜ$¢¯é² A¨ Mö¯èþ-ÝëW ¡Ææÿ$-™èþ$…§æþ° Mæü*yé C糚yóþ A¯èþ$-
MøÌôýÐèþ$$.
¿êÆæÿ-™èþ-§óþÔèý… ^èþ$r*t ´ëMìü-Ý릯Œþ, ¯óþ´ëÌŒý, ¿æý*sꯌþ, Ðèþ*Ϊ-Ðèþ#-ËÌZ, ™égêV>
º…V>Ï-§óþÔŒý-ËÌZ {ç³gê-ÝëÓÐèþ$Å {糿æý$-™éÓË$ HÆæÿμyìþ 2008° {ç³Væü-†-ÖË çÜ…Ðèþ-
B ±Ææÿ$ GÌê ÑçÙ…V> Ðèþ*Ç-´ù-™èþ$…§ø çÜÐèþ*-f…ÌZ° AÐèþ*-¯èþ-ÒÄæý$ Ë„æü- Mö° MóüÐèþË… 10 Ðèþ$…¨ E{Væü-Ðé§æþ Ðèþ$$çÙP-Ææÿ$Ë$ çÜ–íÙt…_¯èþ ½¿æý™èþÞ… JMæüP Ðèþ$¯èþ- ¯èþËÏ-°-Ðéyæþ$ ºÆ>MŠü J»êÐèþ* çœ$¯èþ-Ñ-fÄæý$…. ºË-Ðèþ…™èþ$yìþ ¯éÅÄæý$…™ø AM>- ™èþÞ-Ææÿ…V> °Ææÿ*-í³…^éÆÿ$$. }Ë…MæüÌZ ™èþÑ$-âæý-¡-{Ðèþ-Ðé§æþ… §ðþº¾-†…r*
×êË$, {ç³Mæü–†{ç³Mø-´ëË$ òœ*Ææÿ-Ñ-Úë-§é-˯èþ$ çÜ–íÙt…_ B M>Ìê°² AM>Ë…V>, §óþ-Ôé-°Móü M>§æþ$ A…™èþ-Æ>j-¡Äæý$ çÜÐèþ*-gê-°Móü A†-ò³§æþª çÜÐé-Ë$¯èþ$ ÑíÜ-Ç…¨. Ææÿ×ý Äæý$$§æþ®-™èþ…{™èþ…™ø CÆ>-MŠü¯èþ$, A¸ëY-°-Ýë¦-¯Œþ¯èþ$ Mæüº-ã…_ HMæü-{«§æþ$-Ðé-«¨-ç³™èþÅ E…yæþyæþ… Mæü*yé JMæü ÑÔóýçÙ…. Ðèþ$Äæý$-¯éÃ-ÆŠÿÌZ »o§æþ® çܯéÅ-çÜ$Ë †Ææÿ$-Væü$-»êr$
Mæü$M>-Ë…V> ^èþÇ{™èþ ç³#r-ËMæü$ GMìüPçÜ*¢ E…sêÆÿ$$. AÌêVóü Ðèþ*¯èþ-Ðé-¿æý$Å-§æþ-Äæý*- Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$$…§æþ$ C…Mðü°² E{Væü-Ðé-§æþ§éyæþ$-Ë$ çÜ…¿æý-Ñ-Ýë¢Äñý* D ÑMæü–™èþ MóüãMìü E§æþ®-†°, E¯éÃ-§é°² ^èþÑ-^èþ*í³ ¡{Ðèþ A{ç³-†çÙx Ðèþ$*r-Væü-r$t-Mæü$¯èþ² gêÇj-º$‹Ù A×ý-_-Ðóþ-™èþMæü$ Væü$Ç-M>-Ðèþyæþ…, A…VŠü Ý믌þ çÜ*Mîü C…M> Væü–çßý-°-Ææÿ¾…«§æþ…ÌZ¯óþ
°Mìü, Ðèþ$…Væü-âæý-{ç³-§æþ-Ððþ$O¯èþ ¿æýÑ-çÙÅ-™èþ$¢Mìü §øçßý-§æþ-ç³yóþ Ðèþ$…_ ç³Ç-×ê-Ðèþ*Ë$ çÜ…¿æý- A…™èþ… G糚yø, GÌêVø ™ðþÍ-Äæý$° {ç³Ôé²-Ææÿ¦-M>°² Ðèþ¨-Í-ò³sìýt 2008 Ððþãå-´ù- °Æ>ÓMæü… AÐðþ$-ÇM> {ç³f-ËÌZ Ðèþ*Ææÿ$μ-ÐðþOç³# MæüÍ-W…_¯èþ BÆ>rÐóþ$ J»êÐèþ* Mö¯èþ-Ýë-Væüyæþ… »ê«§é-MæüÆæÿ…. Ðèþ$¯èþ-§óþ-Ôèý…ÌZ {糫§é-¯èþ…V> ^ðþ糚-Mø-§æþ-W¯èþ ç³Ç-×êÐèþ$…
Ñ…_-¯èþ-糚yæþ$ BM>Ë… çÜM>-Ë…V> çÜ$Ðèþ-Ææÿ~ A«§éÅ-Äæý$…V> ^èþÇ{™èþ MðüMæü$P-™èþ$…¨. Æÿ$$…¨. C¨ MóüÐèþË… ¿æý{§æþ-™é-ç³-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ Mæür$t-¨-sêt-Ë™ø AÇ-Mæü-rt-§æþ-W¯èþ AÇ-çÙt- Ææÿ*ç³…ÌZ Ððþ$$rt-Ððþ$$-§æþsìý ÔóýÓ™óþ-™èþÆæÿ gê¡-Äæý$$° ´ëË-¯èþ¯èþ$ BÑ-çÙP-Ç…_…¨. 2008 _Ðèþ-ÆæÿÌZ fÇ-W¯èþ BÆæÿ$-Æ>-Úë‰-Ë G°²-MæüËÌZ, ÉìþÎÏ, Æ>f-Ý릯Œþ, fÐèþ$*Ã-M>-
A…§æþ$-^óþ™èþ Ðèþ$…^ðþO¯é, ^ðþyðþO¯é §é°ò³O M>Ë {糿êÐèþ… E…r$…§æþ-¯èþ$-Mø-Ðèþyæþ… ÖÃÆŠÿ {ç³fË ¡Ææÿ$μË$.
çÜÐèþ$…fçÜ… M>§æþ$. Ðèþ*¯èþ-Ðé-ã-ÌZ° Ðèþ$…_ ^ðþyæþ$Ìôý, {ç³Mæü–-†-ÌZ° Ðèþ*Ææÿ$μ-Ë-ÐèþËÏ 2008ÌZ Ðèþ$¯èþ-Æ>çÙ‰ Æ>f-Mîü-Äæý$-Ææÿ…Væü… AÝë-«§é-Ææÿ-×ý-Ððþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$μMìü Væü$Ç
MæüÍVóü BàÏ-§æþ-Ñ-Úë-§éÌôý M>Ë {糿ê-Ðé-Ë$V> Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨ BÄæý* M>ÌêË
»êVø-Væü$-Ë-¯èþ$ °Æ>®-Ç-çÜ$¢-…sêÆÿ$$. 2008 çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>-°Mìü ÒyøPË$ ^ðþí³μ 2009
ÌZ Ayæþ$-Væü$-ò³-sìýt¯èþ D „æü×ê¯èþ Ððþ¯èþ$-¨-ÇW íÜ…à-ÐèþÌZ-Mæü¯èþ… ^óþçÜ$-Mæü$…sôý Mæüyæþ-_¯èþ
Hyé-¨ÌZ çÜ…¿æý-Ñ…_¯èþ Mö°² ¿æýÄæý$…MæüÆæÿ çœ$sêtË$, Ðèþ$Ç-Mö°² BàÏ-§æþ-MæüÆæÿ ç³Ç-
Nø£{Ï yÓ\ß>∑ß\ß
Ðóþ$¯é, Cç³μ-sìý-MðüO¯é Ðèþ$°íÙ ™èþ¯èþ BÌZ-^èþ-¯èþ-˯èþ$, B^èþ-Ææÿ-×ý¯èþ$, ÑÔéÓ-Ýë-˯èþ$, J»êÐèþ* AÐðþ$-Ç-M>Mæü$ ÐéV>ª¯èþ… ^óþíܯèþ Ðèþ*Ææÿ$μ §é° ¯èþyæþ-™èþÌZ ¯èþyæþ-MæüÌZ Mö™èþ¢-§æþ-
AÆÿ$$…¨. CÆæÿÐðþOBÆóÿ-âæý$åV> Æðÿ…yóþ Æðÿ…yæþ$ ´ëÈtË {Mîüyé…Væü-×ý…V> Mö¯èþ-Ýë-Væü$-
™èþ$¯èþ² Æ>çÙ‰ Æ>f-Mîü-Äæý$ „óü{™èþ…ÌZ Ðèþ$Æø ºË-Ððþ$O¯èþ ÔèýMìü¢V> {ç³gê-Æ>fÅ… ´ëÈt BÑ-
Æ>ÂÐèþ… ¯èþ*™èþ-¯é-«§éÅ-Äæý$…V> °Í-_-´ù-™èþ$…¨. MîüË-Mæü-Ððþ$O¯èþ ÌZMŠü-çÜ¿æý, ÔéçÜ-¯èþ-çÜ-
¿æýË G°²-Mæü-ËMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ_a¯èþ D Ðèþ*Ææÿ$μ Mö™èþ¢ ÔéçÜ-¯èþ-çÜ-¿æýÌZ ´ëÈtË ºÌê-
×ê-Ðèþ*Ë$ MæüâæýåMæü$ Mæüyæþ-™éÆÿ$$. AÐðþ$-ÇM> BǦMæü çÜ…„ø¿æý… {糿êÐèþ… §óþÔèý-§óþ- ѧóþÓ-Úë-˯èþ$ çÜÐèþ-Ç…^èþ$-Mø-Ðèþ-Ë-íܯèþ AÐèþ-çÜÆæÿ…, ÑÔèýÓ-Ðèþ*-¯èþ-Ðèþ-™èþ¯èþ$ çÜ…™èþ-Ç…^èþ$- ¯é°² ¡çÜ$-Mæü$-Ðèþ_a {ç³ç³…^é-°Mìü Mæü*yé G…™ø Mö…™èþ FÆæÿ-r¯èþ$ {ç³Ýë-¨õÜ¢ ºÌêËò³O Gr$-Ðèþ…sìý {糿êÐèþ… ^èþ*ç³#-™èþ$…§ø-¯èþ¯èþ² E™èþP…uæÿ ¯ðþË-Mö-¯èþ²¨. JMæüÆæÿ$
Ôé˯èþ$ A™èþ-Ìê-Mæü$-™èþË… ^óþÄæý$yæþ…, {ç³ç³…^èþ ç³Æ>Å-ç³¢-Ððþ$O¯èþ ´ëÇ-{Ôé-Ñ$Mæü E™èþμ†¢ Mø-Ðèþ-Ëíܯèþ AVæü™èþÅ… Ìôý§é? A¯óþ ¿êÐèþ-¯èþMæü$ BÝëPÆæÿ… MæüË$-Væü$-™èþ$-¯èþ²-¨. A¨ 2008 çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… ^óþíܯèþ Ðèþ$çßZ-ç³-M>ÆæÐóþ$ AÐèþ#-™èþ$…¨. çÜ»Œý&{ò³•ÐŒþ$ Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† ÐðþO.G‹Ü.Æ>f-Ôóý-Q-Ææÿ-Æðÿyìþz, Ðèþ$Æö-MæüÆæÿ$ Ðèþ*i Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† ^èþ…{§æþ-
Ðèþ*…§æþÅ… ÐèþËÏ Ë„æü-Ìê¨ Ðèþ$…¨ E§øÅ-V>-Ëò³O, E´ë-«§æþ$-Ë-ò³O ç³yìþ¯èþ Ðóþr$ A¨ {ç³ç³…^èþ…ÌZ G糚yæþ$ HÐèþ$*Ë Ðèþ*¯èþÐèþ {ç³Ðóþ$-Äæý$Ðèþ$$, {õ³Ç-™èþÐðþ$O¯èþ Hòœ*Ææÿ Væü–çßý-Ææÿ$-×êË$ çÜ–íÙt…_¯èþ Ðèþ$à çÜ…„ø-¿æý…™ø {ç³ç³…^èþ…ò³O AÐðþ$-ÇM> ç³r$t »ê-º$-¯é-Äæý$$yæþ$, C…Mö-MæüÆæÿ$ Ððþ$V>-ÝëtÆŠÿ _Ææÿ…iÑ& Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ºË-Ððþ$O¯èþ ¯óþ™èþË
ÐéÇ º™èþ$-Mæü$-ËÌZ Mæü$Ðèþ$Ã-Ç-çÜ$¢¯èþ² ÑÚë§æþ… D §æþ$íܦ† C…Mðü…™èþ ¡{Ðèþ-Ðèþ$-Ðèþ#- ÑÚë§æþ… ÑÆæÿ$-^èþ$-Mæü$-ç³-yæþ$-™èþ$…§ø ^ðþç³μ-Ìôý-Ðèþ$° ^ér$™èþ* 2008 ^èþÆæÿ-Ðèþ$-¨-¯éÌ çÜyæþ-Ë-VæüË çÜ*^èþ-¯èþË$ Mæü°-í³-çÜ$¢-¯èþ²-Ðèþ*r ÐéçÜ¢-ÐèþÐóþ$ V>° §é° {´ëºËÅ… Ðèþ$$MøP×ý çÜÐèþ$-Ææÿ…& Cr$-Ðèþ…sìý §æþ–ÔèýÅ… ÐóþÆöMæü ^ør M>¯èþ-Æ>§æþ$. Ðèþ$$Væü$YÆæÿ*
™èþ$…§ø, Ðèþ$Æðÿ…™èþ-M>Ë… Mö¯èþ-Ýë-Væü$-™èþ$…§ø ™ðþÍ-Äæý$° AÄñý*-Ðèþ$Äæý$… Mæüyæþ-_¯èþ ÌZ ´ëË-ïÜ¢-¯é-ÌZ° V>gê {´ë…™èþ…ò³O C{gê-Äñý$ÌŒý §éyæþ$-ËMæü$ ™ðþW…_ Ðèþ…§æþ-Ìê¨ ç³NÇ¢V> ™öË-W-´ù-Ðèþyæþ… {ç³™éÅ-Ðèþ*²Äæý$ ÔèýMæü$¢Ë$ §é° Ý릯鰲 B{Mæü-Ñ$…^èþ$-Mø- Ðèþ$$Væü$Y-Æóÿ& 2008 çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… Æ>çÙ‰-{ç³-f-ËMæü$ MìüÏçÙt-Ððþ$O¯èþ ç³È„æü ò³sìýt Ððþãå-´ù-™èþ$-
çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ çÜ…¿æý-Ñ…_¯èþ Ðèþ$à ÑÚë§æþ… A° ^ðþ´ëμÍ. A…™óþ-M>§æþ$ ´ùsîý Ðèþ$…¨-° ºÍ-¡-çÜ$-Mæü$…r$-¯èþ²¨. AÐðþ$-ÇM> Ñ«§é-¯éË Ðèþ$*Ë…V> IMæüÅ-Æ>-fÅ-çÜ- Ðèþyæþ… AÐðþ$-ÇM> A¯èþ$-çÜ-ÇçÜ$¢þ¯èþ² ò³™èþ¢…§éÈ, §øí³yîþ Ñ«§é-¯é-ËMæü$ º§æþ$Ë$ ¯èþ²¨. Æ>çÙ‰…ÌZ¯èþ* Móü…{§æþ…ÌZ¯èþ* ´ëË-Mæü$Ë$ GÐèþÆæÿ$ M>¯èþ$-¯é²-Ææÿ¯óþ {ç³Ôèý²Mæü$
BǦMæü {MîüyæþÌZ {糿æý$™èþÓ °Äæý$…{™èþ-×Ë$ °Ææÿ-Ææÿ®-Mæü-Ðèþ$° Ððþ*Ýë-ËMæü$, òœ*Ææÿ ç³™èþ-¯é- Ñ$† ±™èþ$-ËMæü$, °Äæý$-Ðèþ*-ËMæü$ ÒçÜ-Ððþ$™èþ$¢ ÑË$Ðèþ ÌôýMæü$…yé ´ù™èþ$-¯èþ²¨. ´ëË- {ç³ç³…^èþ-§óþ-ÔéË Ðèþ$«§æþÅ BǦMæü, Æ>f-MîüÄæý$ çÜ…º…«§éËÌZ çÜÐèþ$-¯éÅÄæý$… ´ë§æþ$- Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… çÜÐèþ*-«§é¯èþ… ^ðþç³μ-¯èþ$-¯èþ²¨.
¡{Ðèþ™èþ ï܈Ë-Ò$§æþ ç³yìþ Ðèþ$¯èþ$-
çÙ$Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜ$°²™èþ çÜ…º…
«§éË$ ^ðþÇ-W-´ùÆÿ$$ ÐðþOÆæÿ$«§æþÅ

y˚<äq\ß r]‘˚H˚ y˚&ÉTø£\ß..!


2009: Ðèþ^óþaíÜ…¨. Æ>{™èþ…™é Ñ…§æþ$Ë$.. ѯø§éË$.. AÆæÿ®Æ>{†.. B¯èþ…§ø™éÞàË$.. °¯é§éË$.. MóüÇ…™èþË$.. AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$.. ÝëÓVæü™èþ çÜ™éPÆ>Ë$.. G…™èþ
A ¯óþMæü Jyìþ-§æþ$-yæþ$-Mæü$Ͳ G§æþ$-ÆöP…r* 2008
Ðèþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… Væüyìþ-_-´ù-Æÿ$$…¨. Ðèþ$$QÅ…
V> ¡{Ðèþ-Ðé§æþ… çÜÐèþ*-f…ÌZ A¿æý-{§æþ-™é-¿ê-ÐéͲ MæüÍ-
¿æýÇ-™èþ-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$-¯é²Æÿ$$. sîýÒ
ïÜÇ-Äæý$âæý$å ï܈ËÌZ ÑË-°-
gê°² ò³…^èþ$-™èþ$-¯é²Æÿ$$.
AÌêVóü íÜ°-Ðèþ*ÌZÏ sñý¯Œþ¢,
C…r-ÈÃ-yìþ-Äæý$sŒý Ýë¦Æÿ$$-ÌZϯóþ {ïÜ¢ ç³#Ææÿ$çÙ BMæü-ÆæÿÛ-×ý-
ËMæü$ Væü$Ç AÄôý$Å §æþ–ÔéÅ-˯èþ$ _{†…_ ç³Ç-×ìý†
^ðþ…§æþ-Mæü-Ðèþ$$…§óþ ѧæþÅ ¯èþ$…yìþ í³ËÏË Ðèþ$¯èþ-çÜ$Ͳ
{ç³Äæý*çÜ.. G…™èþ QÆæÿ$a.. C…™é ^óþíÜ¯é ¡Æ> ™ðþÌêÏÆ>Mæü ™óþÇ´ëÆæÿ ^èþ*õÜ¢.. A§óþ ÐóþMæü$Ðèþ.. A§óþ E§æþÄæý$….. A§óþ ™èþ*Ææÿ$μ.. A§óþ çÜ*ÆøŧæþÄæý$…! CçÜ$Ðèþ$…™ðþO¯é W… _…¨. BǦ-Mæü-Ðèþ*…§æþÅ… ÐèþËÏ «§æþÆæÿË çÜ…„ø- ç³MæüP§éÇ ç³sìýt…_ çœ$ÆæÿÛ-×ýMæü$ Væü$Ç-^óþ-çÜ$¢-¯é²Æÿ$$.
¿æý…ÌZ ÝëÐèþ*-¯èþ$Åyæþ$ ¯èþÍ-W-´ù-Äæý*yæþ$. iÐèþ¯èþ òÜÌŒý-¸ù¯Œþ çÜ…çÜP-−–† AÀ-Ðèþ–¨® ^ðþ…§æþyæþ… ÐèþËÏ Ðèþ$¯èþ$-
Mö™èþ¢§æþ¯èþÐóþ$©? AÆÿ$$¯é Ðèþ$È Ñ™èþ…yæþÐé§æþ… M>Mæü´ù™óþ Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ðèþ_a…¨ Væü§é° {ç³Mæü–™óþ ÑMæü–™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§é? ™èþ*Ææÿ$μ¯èþ E§æþÆÿ$$…^óþ çÜ*Ææÿ$Åyæþ$ ¿æý{§æþ™èþ ÌZí³…_…¨. {õ³Ððþ*-¯éçæþ… ò³ÇW Ðèþ$$RêË çÙ$Ë$ HM>-Mæü$-Ë-Ðèþ#-™èþ$-¯é²Ææÿ$. G§æþ$-Ææÿ$V> E¯èþ²-Ðé-
ç³yæþÐèþ$Ææÿ E§æþÆÿ$$Ýë¢yé? Ðèþ$È Ñyæþ*zÆæÿ…. AÐèþ#¯èþ$. °fÐóþ$. C¨ Ñyæþ*zÆæÿÐóþ$. M>Ë ^èþ{Mæü… W{Ææÿ$¯èþ †Ææÿ$Væü$™èþ$¯é².. HsìýMóüyé¨ ^èþÇ{™èþ ç³#rÌZÏ Ðèþ$Ææÿ$Væü$¯èþ ç³yæþ$™èþ$¯é².. Ò$§æþ Äæý*íÜyŠþ ´ùõÜ…™èþ MæüÆæÿP-Ôèý™èþÓ… Ðèþ$¯èþ Äæý$$Ðèþ-™èþ- Ç° Væü$Ç¢…^èþyæþ… ™èþWY-´ùÆÿ$$, §æþ*Ææÿ…V> ¯èþ$…_
ÌZMìü {ç³Ðèþ-íßý…_…¨. Ðèþ$§æþÅ… HÆæÿ$-ÌñýO-´ëÇ iÐèþ¯èþ Ðèþ^óþa Ôèý»êª-ËMóü BMæü-ÇÛ-™èþ$ÌñýO, AÑ MæüÆæÿ$-ÐðþO-¯èþ-糚yæþ$
Mö°² Mö°² Ðèþ*ÆæÿÐèþ#. A¨ {ç³Mæü–† çÜçßýf…. Ðèþ$Ç Mö°² AçÜË$ Ðèþ*Ææÿyæþ… Ìôý§æþ$. C§óþ ÑMæü–™èþ «§æþÆæÿÃ…. çÜVæür$ Ðèþ$°íÙMìü A…™èþ$ ºrt° Ðèþ$ÆæÿÃ…. A…§æþ$Móü Mö™èþ¢ ÐèþÅÐèþ-çܦ¯èþ$ º$WY-´ëË$ ^óþíÜ…¨. ÐéMæü-ç³-ÍÏÌZ ï܈Ë- yìþ{ò³-çÙ¯ŒþMìü Væü$Ææÿ-Ðèþ#-™èþ$-¯é²Ææÿ$. A…™óþ-V>Mæü, ç³ÆæÿÓ-ÆæÿÛ-¯Œþ-
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ðèþ_a…§æþ° çÜ…ºÆæÿ ç³yóþÐéâæý$Ï G…§æþÆø AÆÿ$$™óþ.. "Mö™èþ¢'ÌZ Møsìý Ñ…™èþË$ Ððþ†Mìü °gê°² °Õ™èþ §æþ–íÙt™ø BMæüã…ç³# ^óþçÜ$Mæü$¯óþ Ðéâæý$Ï Ò$§æþ fÇ-W¯èþ Açœ*-Æÿ$$™èþÅ… Ðèþ*¯èþ-Ðèþ-çßý-Mæü$P-ËMæü$ ËMæü$ Væü$ÆðÿO ¡{Ðèþ-Ððþ$O¯èþ ÑMæü–-™èþ-^èþ-ÆæÿÅ-ËMæü$ ´ëËμ-yæþ$-™èþ$-
çÜÐéË$ ÑíÜ-Ç…¨. Æ>f-MîüÄæý$ Ñ«§é-¯èþ…ÌZ AÑ-±† ¯é²Ææÿ$. {´ë×êË$ çßýÇ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$.
G…§æþÆðÿ…§æþÆø.. B A…™èþÆæÿ…Væü Ðèþ$«£æ¯èþÐóþ$ D ÑÔóýÏçÙ×ý. A¯óþ¨ JMæü ç³™éMæü ÖÇÛMæü AÆÿ$$…¨. 18Ðèþ Ôèý™é-ºª…ÌZ¯óþ ï܈Ë$ C…sìý-¯èþ$…_ ºÄæý$-r-
C°² Br$-´ùrÏ Ðèþ$«§æþÅ Mæü*yé §æþã™èþ ºçßý$-f- Mæü$ Æ>Ðèþyæþ… Ððþ$$§æþ-ÌñýO¯é, D 21Ðèþ Ôèý™éºª… Ðèþ$äÏ
Æó ÿç³# Ðèþ$¯èþ¨ M>ÐéË…sôý ¯óþyóþ M>Æøůèþ$ÃQ$Ë…
M>ÐéË° Ðèþ*ËP… GMŠüÞ E§ø¾«¨Ýë¢yæþ$. D
¯óþyæþ$& Æóÿç³# çÜ…º…«§æþÐóþ$ 2008&2009 Ðèþ$«§æþÅ E…¨.
B§æþÆæÿØ Ñ§éÅÆæÿ$®ÌêÏ {ç³gê çÜÐèþ$çÜÅË Ò$§æþ „æü$×ý~…V>
A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíÜ çÜÐèþ${Væü çÜÐèþ*^éÆæÿ…™ø çÜ¿æýMæü$ Ðèþ_a
^èþMæüP° çÜËàÍÝë¢Ææÿ°, Ðèþ$…_ °Ææÿ~Äæý*ÌZÏ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$
AÌê…sìý °Æ>Ã×ýÐóþ$ A°ÐéÆæÿÅÐðþ$O…¨. VæüÇçÙt EÐèþ$Ãyìþ
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… E…yéÍÞ¯èþ ^ør Mæü±çÜ EÐèþ$Ãyìþ M>ÆæÿÅ
{MæüÐèþ$…. A…sôý Mæü±çÜ… C…™èþ Ðèþ*{™èþ… ^óþíܯé ^éÌôýÏ A¯óþ
G…™ø Ðèþ$…¨ ^èþ°´ùÄæý*Ææÿ$. A糚yæþ$ Ðèþ$çßýÆ>çÙ‰ÌZ
M>…{Vðü‹Ü {糿æý$™èþÓ… E…¨. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜ$«§éMæüÆŠÿ
Æ>Ðèþ# ¯éÄæý$MŠü V>± BÄæý$¯èþ Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY çÜçßý^èþÆæÿ$Ë$
¯èþ$Ë$ Æ>f-MîüÄæý$ ^ðþO™èþ-¯éÅ°² {糧æþ-ÇØ…^éÆæÿ$. ºyæþ$-
Væü$-ËMæü$ Æ>gêÅ-«¨-M>Ææÿ… A¯óþ °¯é§æþ… {ç³fËÐèþ$$…
ï܈˯èþ$ ¿æýÄæý$…™ø ÔéíÜ-Ýù¢…¨. Ðèþ*¯èþ-íÜMæü §úÆæÿ¾-
ÌêÅË$ ò³Ææÿ-Væüyæþ…, VæüÐèþ$Å… °Æóÿª-Õ™èþ… M>Mæü-´ù-Ðèþyæþ…,
Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… àÆÿ$$V> E…yéË° MøÆæÿ$Mæü$… ËÐèþ#™éÆæÿ° BÕ…^èþyæþ… A™éÅÔóý AÐèþ#™èþ$…¨. 1957ÌZ Æ>i Ðèþ*ÆæÿY…. A糚yóþ çÙÆæÿ™èþ$Ë$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> V>± ÐéâæýÏ° ç³Æ>Ðèþ$ÇØ…_¯èþ ´ë´ë¯èþ ´ùÌôý§æþ$. {ç³fÌZÏ §æþ$Mæü$ Ðèþ_a…¨. C…™èþ-Ðèþ-ÆæÿMæü$ ´ëÍ-™èþ-Ðèþ-ÆæÿY…V> E¯èþ² iÑ-™é-°Mìü Ë„æüÅ… Ææÿ*ç³#-¨-§æþ$ª-Mø-Mæü´ùÐèþyæþ… Òr-
r$¯é²…. MæüËË$ Mæü…r$¯é²…. ™èþ糚 Ìôý§æþ$. Ðèþ$Ç A…§æþ$ çßýǧé‹Ü Ðèþ$$…{«§é Mæü$…¿æýMø×ý… ÐðþË$Væü$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. Væü$Ìê… ¯èþ½ Bg꧊þ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ 糯èþ$ËMæü$ Ñçœ*™èþ… ¡{Ðèþ AçÜ…™èþ–í³¢, B{MøÔèý… ò³Ë$ϼM>Æÿ$$. {糫§é¯èþ Ððþ¯èþ$-Mæü-º-yìþ¯èþ ™èþÆæÿ-Væü-™èþ$Ë {ç³fË Ñ§éÅ E§øÅ-V>ÌZÏ °²…sìýMîü M>Ææÿ×ý…. Ðèþ$$QÅ…V> {糿æý$™èþÓ… ^èþ§æþ$-Ðèþ#-
Mæü$ ™èþVæüYr$t M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý E¯èþ²§é A¯èþ²§óþ AçÜË$ {ç³Ôèý². íœÆøgŒý V>…¥ Aç³μsZÏ §é° Ò$§æþ çÜ¿æýMæü$ çÜÐèþ$Çμ…_¯èþ MæüËVæü°ÐèþÓMæü*yæþ§æþ° °Äæý$Ðèþ$…. Ðèþ* ´ëÈt BÔèýË$ Ðèþ*Mæü$ Çf-ÆóÿÓ-çÙ¯èþ$ÏM>Mæü, Æ>gêÅ-«¨-M>-Æ>°² Ðóþ$Ðóþ$ ÐèþíßýÝ뢅 Mæü$¯èþ² ÐéÇ iÑ-™é-°Mìü ¿æýÆøÝë CÐèþÓ-Mæ-Ìôý-Mæü-´ù-Ðèþyæþ…,
°Ææÿ$™éÞà°Mìü, °ÈÓÆ>Å°Mìü ½gêË$ ÐóþçÜ$Mæü$¯óþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… ^èþ*íÜ {糫§é¯èþ Ðèþ$…{™óþ °ÐðþÓÆæÿ ´ùÄæý*Ææÿ$. E…sêÄæý$° Ýù°Äæý* V>…«© JÐèþ$ÆŠÿ Aº$zÌêÏ™ø ¯èþÐèþ#Ó A¯óþ ¿êÐèþ-¯èþ¯èþ$ ÐèþÅMîü¢-Mæü-Ç…^èþ-Væü-Ë$-Væü$-™èþ$-¯é²Ææÿ$. Äæý$$Ðèþ-Mæü$Ë iÑ-™éÌZÏ °Æ>-ÔèýMæü$ {ç³ºË M>Ææÿ-×ý-Ðèþ$-
çÜÐèþ$Äæý$… M>¨¨. M>° °çÜÞ…§óþçßý…V> Æóÿç³sìýMìü ç³#¯é Aç³μsìý BÇ®Mæü Ðèþ$…{† sìýsìý Mæü–çÙ~Ðèþ*^éÇ Æ>i¯éÐèþ* ™èþ* A¯é² A…§æþ$ÌZ G¯ø² Væü*ÉéÆ>®Ë$. Ðèþ^óþa ÌZMŠüçÜ¿æý çÜÐèþ*-f…ÌZ Mæü$Ë… JMæü ^ðþO™èþ-¯éÅ-°Mìü Væü$Ææÿ$¢-V>, Ðèþ#-™ø…¨.
§æþ$Ë$ ÐóþçÜ$MøÐéÍÞ¯èþ ™èþÆæÿ$×ýÐóþ$. B ç³#¯é§æþ$Ë$ ^óþÄæý*ÍÞÐèþ_a…¨. H A…Ôèý… Ò$§æþ¯ðþO¯é „æü$×ý~…V> A«§æþÅ G°²MæüË MøçÜ… C§æþªÆæÿ* Æ>i Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ Mæü$¨Ç´ù A¯óþMæü çÜ…§æþ-Æ>ÂÌZÏ A¨ Ðèþ*Ææÿ$μ¯èþMæü$ AÐèþ-Æø-«§æþ…V> 2008ÌZ ^éÌê AçÜ…™èþ–í³¢ A°²-Ðèþ-Æ>YÌZÏ
ç³yézÄæý*? ç³yìþ¯é ºË…V> E¯é²Äæý*? D {ç³Ôèý²ËMæü$ Äæý$¯èþ…^óþíÜ Æ>ÐéË…sôý D E§æþ…™é¯óþ² Cç³μsìýMîü Äæý*Ææÿ$. gê¡Äæý$ Ýë®Æÿ$$ÌZ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ Ý뮯éÌZÏ E¯èþ² E…¨. °gê-°Mìü, ¯óþyæþ$ Ðèþ–™èþ$¢Ë ç³#¯é-§æþ$Ë$ Mæü§æþ$-Ë$- ^ør$ ^óþçÜ$-Mæü$…¨. ÆðÿO™èþ$Ë$ ™èþÐèþ$ Wr$t-»êr$ «§æþÆæÿ-
Ðèþ*{™èþ… °Ææÿ$™éÞçßýÐóþ$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ²¨. C…§æþ$ÌZ JMæü E§æþçßýÇçÜ$¢…sêÆæÿ$. A{Væü ¯óþ™èþË ÐèþÅÐèþàÆæÿ ÔðýOÍ Ðèþ$Æø A¯éÆøVæüÅMæüÆæÿ Ðé™é ™èþ$-¯é²Æÿ$$. Æ>¯èþ$ Æ>¯èþ$ Mæü$Ë… Væü$Æóÿ¢ Ñ$Væü$-Ë$- Ë-MøçÜ… E§æþÅ-Ðèþ*Ë$ ^óþÔéÆæÿ$. G…§æþÆø ÆðÿO™èþ$Ë$,
{糫§é¯é…Ôèý… Æ>fMîüÄæý$ _™èþ¢Ôèý$¨®. C¨ ÌZí³…^èþyæþ… ÐèþËÏ ^èþrt çÜ¿æýMæü$ ^ðþyæþ$ M>Ë….. ÐèþÆæÿ×ê°² Ðèþ$¯èþÐèþ$$…§æþ$ E…^èþ$™èþ$¯èþ²¨. gê¡Äæý$ ™èþ$…¨ V>°, B Mæü$Ìê-ÌZÏ° ÐéÆæÿ…™é B Ðèþ–™èþ$¢ÌZÏ ^óþ¯óþ™èþ M>ÇÃ-Mæü$Ë$ B™èþÃ-çßý-™èþÅË$ ^óþçÜ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$.
§æþÔé»êªË$V> AÐóþ çÜÐèþ$çÜÅË$ ^èþÇÓ™èþ ^èþÆæÿ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$ Æ>fMîüÄæý*Ë Ýë¦Æÿ$$° °Ææÿ~Æÿ$$…^éË…sôý ^èþrtçÜ¿æýË ¿æý{§æþ™èþMóü çÜÐéË$V> E¯èþ² sñý{ÆæÿÇf… çÜÐèþ$çÜÅ Ò$§æþ Mæü°-í³…^èþyæþÐóþ$ Ìôý§æþ$. ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ Mæü$Ìê-Ë$V> ^ðþ糚- ÐéÇ Mæü$r$…»êË$ Ò«¨¯èþ ç³yézÆÿ$$. ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$
¯é²Æÿ$$. ©°Mæü…™èþsìýMîü M>Ææÿ×ý… Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$ Cç³μsìýMîü ´ëËMæü, {糆糄> Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ìôý§æþ$. Mæü$…r$¯èþ² Æðÿyìþz, Æ>k, ÐðþËÐèþ$, MæüÐèþ$à Ðèþ…sìý M>ÇÃ-Mæü$-ËMæü$ 糯èþ$-ÌôýÏMæü Fâæý$Ï Rêä ^óþíÜ Ððþãå-´ù-Ðèþ-
Ìôý¯èþ° ¯èþ*sìýMìü ™ö…¿æýÄŒý$ I§æþ$ Ðèþ$…¨ ºËÏ Væü$¨ª Ðèþ$È sñý{ÆæÿÇf… Ðèþ$$糚° G§æþ$ÆøPÐèþyæþ…ÌZ Äæý$*ï³Äôý$ {糿æý$ Mæü$ÌêË$ ò³r$t-ºyìþ§éÈ ÐèþÅÐèþ-çܦ-ÌZMìü G糚yø ^óþÇ- yæþ…™ø {V>Ðèþ*Ë$ »ZíÜ-´ù-Äæý*Æÿ$$. {V>Ðèþ*ÌZÏ
^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. C…§æþ$Mæü$ ™éÈQ$Ë$, §æþÝë¢ÐóþkË ™èþÓ… Kr$ »êÅ…Mæü$ Æ>fMîüÄæý*ËMæü$ ´ëËμyæþ$™èþ$¯èþ²§æþ° ´ù-Äæý*Æÿ$$. ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$ MæüÐèþ$-™éË$
Ýë„>üÅËMæü$ Mö§æþ$ÐóþÒ$ Ìôý§æþ$. D Ðèþ$«§æþÅ Ðèþ$$Wíܯèþ ÌZMŠü A§éÓ± B{MøÕçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Mö™èþ¢çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Æ>MæüMìü C…M> Mìü…¨ Mæü$Ìê-ËMæü$ Ðèþ_a¯é, ÐéÇ-°
çÜ¿æý çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZÏ G…™ø MîüËMæüÐðþ$O¯èþ G°Ñ$¨ ¼Ë$ÏͲ
MóüÐèþË… ´ëÐèþ#Væü…rÌZ AËÐøMæüV> AÐðþ*¨…_ ç³yóþ
ÔéÆæÿ$. C¨ Ðèþ$¯èþ ^èþrtçÜ¿æý {糆°«§æþ$Ë çœ$¯èþ™èþ. B ¼Ë$Ï
36 Væü…rË$ E¯èþ²§æþ¯èþV> BÄæý$¯èþ ^óþíܯèþ D ÐéÅQÅË$
Mö™èþ¢ çÜ…™èþÞÆæÿ…ÌZ¯èþ* BÄæý$¯èþ »ê×îý Ðèþ*Ææÿ»Z§æþ¯óþ çÜ…Móü
™é˯óþ CçÜ$¢¯èþ²¨. Äæý$«§é{ç³M>Ææÿ… Ðèþ^óþa G°²MæüÌZϯèþ*
Ðèþ$…{† í³Ò ¯èþÆæÿíÜ…àÆ>Ðèþ# ÐðþãÏ ç³Æ>Ðèþ$ÇØ…^éÆæÿ$.
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†° Ðèþ*Æ>aÆæÿ$. Aç³μsZÏ Móü…{§æþ…ÌZ
Ææÿ„æü×ýÐèþ$…{†V> E¯èþ² ÔèýÆæÿ§Šþ ç³ÐéÆŠÿ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
Ðèþ–†¢ Mæü$Ìê-ËÐéÇV> õ³ÆöP-¯èþyæþ…
fÆæÿ$-Væü$…§óþ-M>°, ÐéÇÌZ A¯óþ-Mæü-Ðèþ$…
¨ ÐèþÅÐèþ-Ýë-Äæý*-«§é-Ææÿ$-Ë$V>, ÐèþÅÐèþ-
q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+
ÌZÏ sñý{ÆæÿÇf… °Æø«§é°Mìü E§óþªÕ…_¯èþ ¼Ë*Ï E…¨. D sñý{ÆæÿÇf… º*_° ^èþ*í³ KrÏyæþVæüÆæÿ¯èþ² V>ÅÆæÿ…sîý AÄæý*ÅÆæÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËËMóü Ðèþ$äÏ ïÜÇÄæý$ÌŒý ÝëÄæý$ M>ÇÃ-Mæü$-Ë$V> Ðèþ*Æ>Ææÿ$.
{ç³Ýë¢Ðèþ¯èþ Ðèþ_a¯èþ糚yæþÌêÏ E¿æýÄæý$ çÜ¿æýÌZÏ Æ>fMîÄæý$ E…§é? Ðèþ$¯èþ Æ>fMîüÄæý$ ¯óþ™èþÌZÏ õ³Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$¯èþ AË »ê…º$ õ³Ë$âæý$Ï. 2006 kÌñýOÌZ Ðèþ$ÆøÝëÇ. çܺÆæÿ¾¯Œþ Ðèþ$$QÅ…V> ÆæÿfMæü, ¯éÆÿ$*-{»ê-çßýÃ×ý,
^èþÆæÿaË ¯é×ýÅ™èþ ¡{Ðèþ ÑÐèþ$ÆæÿØËMæü$ Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ²¨.
Æ>gêÅ…Væü °ç³#×ý$yæþ$ çÜ$¿ê‹Ù M>ÔèýÅ‹³ AÀ{´ëÄæý$…
{ç³M>Ææÿ….. D ^èþÆæÿaË ¯é×ýÅ™èþ G…ï³Ë ¯é×ýÅ™èþ Ò$§æþ
B«§éÆæÿç³yìþ E…r$…¨. C¨ A„æüÆ>Ìê °f…. Ððþ$$rt
çÜ™èþÓç³# BÌZ^èþ¯é «§øÆæÿ×ìýMìü CÐèþ±² A§æþª…ç³yæþ$
™èþ$¯é²Æÿ$$.
Ýë_Ðóþ™èþ... Ðèþ$¯èþ f¯èþà çßýMæü$P
BÇ®Mæü Ðèþ*…§æþÅ… {ç³ç³…^é°² Mæü$¨õ³Äæý$yæþ… Ððþ$$§æþË
ÆðÿOÌZÏ »ê…º$Ë$ õ³ÌêÆÿ$$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ͳ
Ðèþ*Ça¯èþ…™èþ Ðèþ*{™é¯èþ ç³Çíܦ† Ðèþ*Ææÿ§æþ¯èþ² ÑçÙÄæý$…
C°²ÝëÆæÿ$Ï °Ææÿ*í³™èþÐðþ$O…¨. ™égêV> Móü…{§æþ…ÌZ çßZ…
Ðèþ$…{†, Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Ðèþ*Æ>Ææÿ$. D
ÔéÍ-Ðé-çßý¯èþ, çÜVæüÆæÿ Ðèþ…sìý Mæü$ÌêË
Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ–™èþ$¢Ë$ ÐéÆæÿ$ Ar$
ѧæþÅ-ÌZMìü Mö…§æþÆæÿ$, ÐèþÅÐèþ-ÝëÄæý$
Mæü*Î-Ë$V> Ðèþ$Ç Mö…§æþÆæÿ$ Ðèþ*Ç
n+<Ûäø±sêìï
Ððþ$$§æþsìý ÌZMŠüçÜ¿æý° Væü$Ææÿ$¢ ^óþçÜ$Mæü$…sôý Aç³μsìýMîü Cç³μsìýMîü ÐèþV>¯óþ A¯óþMæü §óþÔéÌZÏ ^èþrtçÜ¿æýË$ Mö°² ÆøkË ´ër$ Ðèþ*Ææÿ$μÌôýÐèþ$¯é² Ðèþ$¯èþMæü$ àÒ$ CÝë¢Äæý*.. CMæüò³O ´ù™èþ$-¯é²Ææÿ$.
G…™ø ™óþyé. C糚yæþ…§æþÆæÿ* B¯ésìý Äæý*¿æýÄñý*Å §æþÔèýMæü…
Ðèþ$äÏÐèþõÜ¢ G…™èþ »êÐèþ#…yæþ$¯èþ$ A° G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$.
B ÆøkÌZÏ ÑÐé§éçÜμ§æþ A…ÔéË$ {ç³Ýë¢Ðèþ¯èþMö_a¯é
çÜ¿æý$ÅË$ °{Væüçßý… MøÌZμÄôý$ÐéÆæÿ$ M>§æþ$. çÜ¿æý$ÅË…™é
ç³°¡Ææÿ$° {´ëÐèþ*×ìýMæü…V> ¡çÜ$MøÐéÍÞ E…r$…¨.
ÌZMŠüçÜ¿æý HÆ>μsñýO¯èþ Ððþ$$§æþsìý §æþÔ麪…ÌZ A…sôý
1952&61 Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ Hyé¨Mìü Ðèþ…§æþ ÆøkË
Æ>{†…ºÐèþâæý$Ï MöË$Ðèþ# ©Æ>Æÿ$$. ÝëÐèþ*¯èþ$Åyæþ$ D
F¼ÌZ Mæü*Ææÿ$Mæü$´ùMæü$…yé GÌê M>´ëyé˯èþ² §é°
Ò$§æþ çÜ$©Ææÿƒ ^èþÆæÿaË$ fÇ´ëÆÿ$$. Ðèþ$Ç Ðèþ$¯èþ §æþVæüYÆæÿ D
çÜ…{糧éÄæý$… E…§é? Ðèþ$$…»êÆÿ$$ÌZ sñý{ÆæÿÇçÜ$tË$
§éyæþ$Ë$ fÆæÿVæüÐèþ°?
Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$*yæþ$ ¯éË$Væü$
¯ðþËÌZϯóþ ÌZMŠüçÜ¿æý G°²MæüË$ Æ>»Z™èþ$¯é²Æÿ$$. D
Æ>fMîüÄæý$ ^èþ{Mæü{¿æýÐèþ$×ý…ÌZ Ðèþ$¯èþ… Mö™èþ¢§æþ¯é°²
Ðèþ$¯èþ-{V>Ðèþ$… Mæü$Ë… °Æ>Ã-×ý…™ø
°ÇÃ-™èþ-Ðèþ$-Æÿ$$…¨. §é° ç³#¯é-§æþ$Ë$
BǦ-Mæü…V> Ðèþ*Ç-¯èþ…™èþV>, Mæü$Ë
ç³sìýt…ç³#ËÈ-™éÅ Ðèþ*Ææÿyæþ… Ìôý§æþ$.
#Û˚~dü÷Ô...
JMæüǯöMæüÆæÿ$ Æ>fMîüÄæý$ {ç³™èþÅÆæÿ$¦Ë$V> Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mæü¯é² GMæü$PÐóþ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐèþ$Äôý$Ũ.1999 ¯èþ$…` ©°Mìü Äæý$$§æþ®Ðóþ$ ^óþÔéÆæÿ$. §æþÇÑ$Ìê Cç³μsìý §éM> M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý ^èþ*yæþVæüËÐèþ*? gê¡Äæý$ Ýë®Æÿ$$ÌZ HÐø A§æþ$™éË$ A…»ôý-yæþPÆŠÿ Mæü$Ë… ç³#¯é-§æþ$Ë$, Mæü$Ë §æþ–Mæüμ£æþ… ^ðþÆæÿ$-Ðèþ#Ë$, Mæü$…rË$ G…yìþ-´ùÆÿ$$, ÐèþÆ>Û-M>-Ë…ÌZ
§æþ$ÆæÿªÔèý Ððþ$$§æþÌñýO…¨. B Hyé¨ 51 íÜsìýt…Væü$Ìôý Ìôý§æþ$. ¯óþçÙ¯èþÌŒý C¯ðþÓíÜtVóüçÙ¯Œþ Hgñý±ÞMìü ´ëϯŒþ Ðèþ*Æ>-Ë° çÜ*_…^éÆæÿ$. D Ñ«§é¯èþ… A…™èþV> Mæü*yé Ðèþ$…_-±sìý çÜÐèþ$çÜÅ ^ør$-^óþ-çÜ$-Mø-Ðèþyæþ…
ÐóþíÜ…¨. 2008ÌZ A¨ 46Mìü ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. ^óþÔéÆæÿ$. A¨ Gç³μsìý ¯èþ$…_ Ææÿ…Væü…ÌZMìü BÔèýa-ÆæÿÅ…. Ðèþ$¯èþ$-çÙ$ÌZÏ Mæü§æþ-ÍMæü ò³Ç-W…¨. M>°
ÐèþçÜ$¢…§ø ™ðþΧæþ$. D ¼Ë$Ï ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ B^èþ-Ææÿ-×ý-ÌZMìü Æ>Ìôý§æþ$. çÜÐèþ*-f…ÌZ G§æþ$-sìý-Ðé-Ç-
Hyé¨Mìü Mæü±çÜ… Ðèþ…§æþ ÆøkÌñýO¯é MøçÜ… ´ër$-ç³-yæþr… ™èþWY…¨. MðüÇ-Äæý$-Çf… »êV> §é°Mìü ™èþW¯èþ ÆæÿÐé×ê ÝûMæü-Æ>Å˯èþ$ {糿æý$™èþÓ…
E…yé˯èþ²¨ °Äæý$Ðèþ$…. JMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ BÐðþ*§æþÐðþ$O™óþ ´÷…¨…¨ V>° Æ>çى糆 MæüÍμ…^èþ-Mæü-Ìôý-´ù-™ø…¨. {sêíœMŠüý ÐèþÅÐèþçܦ _¯é²-À-¯èþ²-
M>Ìê°Mìü ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ ¯èþyæþç³yé°Mìü 440 MørÏ BÐðþ*§æþ… C…M> Æ>Ìôý§æþ$. C…™èþ BËçÜÅ… ò³Ææÿ-Væü-yæþ…ÐèþËÏ ÐðþOÄæý$-Mìü¢Mæü Ææÿ*ç³… ºç³-yæþ$-™èþ$…¨.
™é¯èþ$ çÜ$Q…V> E…yóþ-r-糚yæþ$, ™é¯óþ B B¯èþ…§é- Ððþ$O-´ù-Æÿ$$…¨. ™ðþËÏ-Ðé-Ç…§æþ…sôý Æøyæþϱ² ÆæÿMæü¢ç³#
Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ QÆæÿaÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. C…™èþ §óþ°Mìü?þ {糿æý$ ™èþÓ…V>°.. Ðèþ$yæþ$-Væü$Ì™ø §æþÆæÿØ-¯èþ-Ñ$-çÜ$¢-¯é²Æÿ$$. Cr$-Ðèþ…sìý ç³Ç-
¿êÈV> fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ÐèþÅÄæý*°Mìü GÐèþÆæÿ$ {ç³gê{糆°«§æþ$Ë$ V>± Æ>{†… ºÐèþâæý$Ï ç³° ¯èþ²…™é A¯èþ$-¿æý-Ñ…^é-Ë-¯èþ$-Mø-Ðèþyæþ…, ™èþ¯èþ$ MæüÚëtÌZÏ
E¯èþ²-糚yæþ$ A…§æþÆæÿ* ™èþ¯èþMæü$ õÜÐèþ ^óþÄæý*-Ë-¯èþ$-Mø- íܦ-™èþ$ÌZÏ 2009Mìü Ðèþ$¯èþ… ÝëÓVæü™èþ… ç³Ë$-Mæü$-™èþ$
»ê«§æþÅ™èþ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$? ©°Mìü fÐé»ôý ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ…™èþ A™èþÅÐèþçÜÆæÿ A…Ôèý… M>§é ¯é²…. AÆÿ$$¯é Ðèþ*¯èþ-Ðèþ#yæþ$ BÔé-iÑ. çÜÐèþ*f…
Ìôý§æþ$. C¨? D AËçÜ™éÓ°Mìü °Ðé Ææÿ×ý Ðèþyæþ… fÆæÿ$-Væü$-™ø…¨. D ¿êÐèþ¯èþ ÝëÐèþ*-hMæü {ÔóýÄæý$-
^èþÆæÿÅË$¯é²Äæý*? Cç³μsìýMîü §éyæþ$Ͳ çÜ$ÞMæü$ ¿æý…Væü-Mæü-Ææÿ…V> ™èþÄæý*-ÆðÿO…¨. Mæü$r$…º ÐèþÅÐèþ- ç³Ç-×êÐèþ$ ÖË-Ððþ$O¯èþ¨. Ðèþ$°íÙ {ÔèýÐèþ$Mæü$, Ðèþ*¯èþ-Ðèþ-
{ç³fËMæü$ Ðèþ*ÆæÿY°ÆóÿªÔèý… ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ {ç³gê çÜ…ç³-§æþMæü$ çÜÐèþ$-¯èþÓÄæý$… Ý뫨…_ JMæü ¯èþ*™èþ¯èþ
{糆°«§æþ$Ìôý »ê«§æþÅ™é Æ>íßý™èþÅ…™ø ÐèþÅÐèþçßýÇ Ðèþ$$…§óþ Mæü°ò³rtVæüË °çœ* ÐèþÅÐèþçÜ® H© çܦÌZ Mæü*yé §ðþOÓ©-Mæü–™èþ ¿êÐèþ-¯èþË$ ò³Ææÿ$-Væü$-™èþ$-
^èþ*çÜ$Mæü$¯óþ ÐéÆæÿ$ ™èþç³μ Ôèý{™èþ$Ðèþ#Ë$V> ¿êÑ…^óþ ÐéÆæÿ$ çÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþyé°Mìü C…™èþMæü¯é² Ýë„>üÅÌôýÑ$ M>ÐéÍ? ´ë™èþ Ìôý§æþ$. Gr$ÐðþOç³# ¯èþ$…` GÐèþÆæÿ$ GÌê ¯é²Æÿ$$. {ò³•ÐèþïÜ ^èþ{r…ÌZ CÆæÿ$-Mæü$¯èþ² í³ËÏÌZÏ ™èþÎÏ- çÜÐèþ*f BÑ-Æ>Â-Ðé-°Mìü Mæü–íÙ ^óþÄæý*Í.
M>§æþ$. KÝëÇ çÜ¿æýÌZ §óþÔèý BÇ®Mæü ç³Çíܦ† Ò$§æþ ¡{Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü ÒyøPË$ ç³ÍMóü yìþòÜ…ºÆæÿ$ ¯ðþËÌZ §éyìþMìü ¨Vóü AÐèþM>Ôèý… E…§ø ™ðþΧæþ$. Ðèþ$$…»êÆÿ$$ÌZ° fÆæÿ$Væü$™éÄæý$° A…§æþÆæÿ* G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÌê ™èþ…{yìþ™ø MæüÍíÜ E…yé-Ë-¯óþ MøÇ-Mæü, õÜÐé-Væü$×ý… Ðèþ*¯èþ-Ðèþ#yæþ$ Ðèþ*Ææÿ$μ¯èþ$ M>…„ìü-Ýë¢yæþ$. Ðèþ*¯èþÐèþ
Ýë®Æÿ$$ÌZ ^èþÆæÿa fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²¨. ÝùçÙÍçÜ$t ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ G°Ñ$¨ ¼Ë$ÏͲ MóüÐèþË… ´ëÐèþ# Væü…rÌZ¯óþ ™égŒý çßZrÌZÏ sñý{ÆæÿÇ çÜ$tË$ Ðèþ$M>… ÐóþÄæý$yé°Mìü ^èþ*yæþr…ÌZ AÆæÿ®… E…§é? G°²MæüË$ fÇW Mö™èþ¢ {糿æý$ ÌZí³…^èþ-yæþ…ÐèþËÏ Ðèþ–§æþ$®Ë ç³Ç-íܦ† §æþÄæý$-±-Äæý$…V> çÜÐèþ*f ç³Ç-×ê-Ðèþ$-Ðèþ$…™é Ðèþ*Ææÿ$μ™ø Ðèþ$$yìþ-ç³yìþ
Æ>ÐŒþ$ Ðèþ$¯øçßýÆŠÿ ÌZíßýÄæý* Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ÝëÐèþ* BÐðþ*¨…_ AÐèþ™èþË ç³yóþÔéÆæÿ…sôý Ðèþ$¯èþ G…ï³Ë¯èþ$…_ Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$¯èþ °çœ* ÐèþÅÐèþçܪ GÌê Ðèþ#…§ø C糚yæþ* ™èþÓ… ÐèþçÜ$¢…¨. A¨ °f…V> Mö™èþ¢ {糿æý$™èþÓÐóþ$ AÐèþ# Ðèþ*Ç…¨. E…¨. Ðèþ*¯èþ-Ðèþ#yæþ$ {ç³Mæü–-†-Ò$§æþ A§æþ$ç³# Ý뫨…
¯èþ$Åyæþ$ ÆøkMìü CÆæÿÐðþO AÆÿ$$§æþ$ ò³OçÜË$ çÜ…´ë¨çÜ$¢…sôý Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ ™èþÞÆæÿ…ÌZ C…™èþMæü¯é² Vöç³μ çœ$¯èþM>Æ>Å˯èþ$ AÌê¯óþ E…¨. Ðèþ$Ç Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ AÌê…sìý ™èþ$…§é? AÐóþ ´ëÈtË$.. AÐóþ çÜ…MîüÆ>~Ë$.. Ðèþ$äÏ B 2008ÌZ M>Æöμ-ÆóÿsŒý ÆðÿíÜ-yðþ-°Û-Äæý$ÌŒý ѧæþÅ A¿æýÅ- ^éyæþ$. {Mæü*Ææÿ-Ðèþ$–-V>Ë ¯èþ$…yìþ A×êÓ-Äæý$$Ë ÐèþÆæÿMæü$
D ò³§æþª Ðèþ$°íÙ §æþVæüYÆæÿ$…yóþ ò³…ç³#yæþ$ Mæü$MæüP ÆøkMìü ´ë†Mæü BÕ… ^èþVæüËÐèþ*? C¨ çÜVæür$ Ðèþ$°íÙ çÜ*sìý {ç³Ôèý². §éyæþ$Ë$ fÆæÿVæüÐèþ° Ðèþ$¯èþ… Væü$…yðþË Ò$§æþ ^ðþÆÿ$$Å Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$Ìôý. JMæü Ýù°Äæý* V>…«©. JMæü íÜ…^óþ-ÐéÆæÿ$ ò³Ç-V>Ææÿ$. çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>-°Mìü Ææÿ*. 50 A§æþ$ç³#ÌZ E…^èþ$-Mø-Væü-Í-V>yæþ$. Ðèþ*¯èþ-Ðèþ#yæþ$ ç³Æø-ç³-
Ææÿ*´ëÄæý$Ë †…yìþ †…r$¯èþ²§æþ° ¯ðþ{çßý* ÐðþOç³# ÐóþË$ H çÜÐèþ$çÜÅ ¡çÜ$Mæü$¯é² ´ë™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ÐóþçÜ$Mæü$° °º¾Ææÿ…V> E…yæþ VæüËÐèþ*? AÐðþ$ÇM>ÌZ Ðèþ$¯øÃçßý¯Œþ íÜ…VŠü. JMæü A§éÓ± Ìôý§æþ…sôý JMæü ÐégŒýõ³Æÿ$$. ÐóþË ò³O_-Ë$Mæü$ ïœk ^ðþÍÏ…^èþ-yé-°Mìü íܧæþ®-ç³-yæþ$-™èþ$- M>Ç AÆÿ$$-¯èþ-糚yóþ Ðèþ*¯èþÐèþ çÜÐèþ*-f…ÌZ Ôé…†
^èþ*í³çÜ*¢ A¯é²Ææÿ$. ´ëËMæü 糄îüÄæý$$ÌñýÐèþÓÆæÿ* BÄæý$¯èþ Mæü°í³…_¯èþ ç³Çíܦ™óþ MæüâæýÏ Ðèþ$$…§æþ$MöçÜ$¢¯èþ²¨. fÐèþ$*Ã& A…™èþÆæÿY™èþ ¿æý{§æþ™èþ »ê«§æþÅ™èþË$ Ðèþ…§æþMæü$ ò³OV> {糿æý$™èþÓ AÐóþ Mæü*rÐèþ$$Ë$. Äæý$*ï³Äôý$ Ìôý§é G±zÄôý$. ÒsìýMìü Ðèþ$äÏ ¯é²Ææÿ$. D ѧæþÅËÐèþËÏ Ñ§éÅ-Ææÿ$¦-Ëò³O J†¢yìþ ò³Ç-W- ÐèþǦ-Ë$Ï-™èþ$…¨. ÝëÓÆæÿ¦-ç³N-Ç™èþÐðþ$O¯èþ ÑçÙ-Ðèþ-Ë-Äæý*Ë
Ò$¨Mìü ´ùÌZ Ðèþ$…r* §æþ…yðþ†¢´ùÌôý§æþ$. ¯ðþ{çßý* Mæü*yé çÜ…çÜ®Ë ^óþ™èþ$ÌZÏ E…yóþÑ. C…§æþ$ MøçÜ… HMîüMæü–™èþ ÐèþÅÐèþçÜ® Ìñý‹œt Ìôý§é Ðèþ$ÆóÿÐø ™øMæüË$. ÌêË* {ç³Ý맊þ Äæý*§æþÐŒË$þ.. ´ù-Æÿ$$…¨. í³ËÏË Ðèþ$¯èþ-çÜ$ÞMæü$ õÜÓ^èþe-Ìôý§æþ$. ™èþÍÏ- ¯èþ$…yìþ D 2009ÌZ Ðèþ$°íÙ ºÄæý$-r-ç³-yéÍ.
¯èþÐèþ#Ó™èþ* Mæü*Ææÿ$a¯é²Ææÿ$ ™èþç³μ ç³ÌñýÏ™èþ$¢ Ðèþ*r A¯óþϧæþ$. E…yéË° AÐðþ$ÇM> {糿æý$™èþÓ… ¿êÑ…_…¨. A…§æþ$ÌZ ´ëÔéÓ¯ŒþË$.. ÔèýÆæÿ§Šþ ç³ÐéÆæÿ$Ï.. Ar$Ðéâæý$Ï Cr$.. §æþ…{yæþ$Ë MøÆðÿPË$ ¡Ææÿa-yé-°Mìü ^èþ§æþ$-Ðèþ#-™èþ$-¯èþ²-Ðé^óþ 2009 ÑfÄæý$… Ý뫨…^é-Ë…sôý Mæü$Ë °Ææÿ*Ã-˯èþ
ò³§æþªV> Væü$Ç¢…ç³# Ìôý° G…ï³Ë$, Mö™èþ¢V> çÜ¿æýÌZ Ayæþ$Væü$ ¿êVæü…V>¯óþ A…™èþÆæÿY™èþ ¿æý{§æþ™é Ñ¿êV>°² HÆ>μr$ Cr$Ðéâæý$Ï Ar$. ´ëÈtË$ Ðèþ*ÆæÿÐèþ#.. ÐèþÅMæü$¢Ë$ Ðèþ*ÆæÿÆæÿ$. GMæü$PÐè.þ Mö…§æþ-Ææÿ$ B™èþÃ-çßý-™èþÅ-ËMæü$, Mö…§æþÆæÿ$ ÐðþOç³# Ayæþ$-Væü$Ë$ ÐóþÄæý*Í. ºyæþ$-Væü$Ë IMæü-Ðèþ$-™èþÅç³#,
ò³sìýt¯èþ Ðéâæý$Ï Mæü*yé H§ø JMæü A…Ôèý… Ò$§æþ Ý뫨M>Ææÿ™èþ ^óþíÜ…¨. §óþÔèý…ÌZ° A°² ¿æý{§æþ™é Ñ¿êV>Ͳ C…§æþ$ÌZ Ðèþ*Äæý*Ðèþ† Ðèþ_a¯é.. A§óþ Ìñý‹œt A…yæþ E…yéÍ. C…M> Ðèþ*¯èþíÜMæü ÆøV>-ËMæü$ Væü$Ææÿ-Ðèþ#-™èþ$-¯é²Ææÿ$. ѧæþÅ A…sôý Æ>f-MîüÄæý$ Ý뫨-M>-Ç-™èþ-ÐðþOç³# {ç³Äæý*×ý… ^óþÄæý*Í.
Ý뫨…_ ^èþÆæÿaÌZÏ ´ëÌŸY¯é˯óþ E™èþ$ÞMæü™èþ ^èþ*õ³ÐéÆæÿ$. MæüÍ´ëÆæÿ$. Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ ¯éË$Væü$ Ñ¿êV>ËMæü$ Ðèþ$ÇMö…§æþÆæÿ$ Ar$ ^óþÆ>Í. Ððþ$$™é¢°Mìü Æ>fMîüÄæý$ MóüÐèþË… C…f-±-Ç…VŠü, Ððþ$yìþ-MæüÌŒý MøÆæÿ$Þ-Ë$-V>¯óþ ^ðþÌê- çÜÐèþ*f… Ðèþ*Ææÿ$μ¯èþMæü$ Væü$Ææÿ-Ðèþ#-™èþ$-¯èþ²-糚-yæþÌêÏ
ïÜ°Äæý$Ææÿ$Ï Ðèþ*sêÏyóþr糚yæþ$ l°Äæý$Ææÿ$Ï G…™øBçÜMìü¢™ø ç³ÇÑ$™èþ… ^óþÔéÆæÿ$. M>° Ðèþ$¯èþ §æþVæüYÆæÿ Ðèþ*{™èþ… Cç³μsìýMîü ÐèþÅÐèþçÜ® Ðèþ*{™èþ… A§óþ E…r$…¨. ´ëÐèþ#Ë$ Ðèþ*Æö^èþ$a. Ðèþ$×ìý AÐèþÓyæþ… ÐèþËÏ ^èþÇ{™èþ, BǦ-Mæü-Ôéç܈…, ç³#Çsìý ¯ö糚Ë$ çÜçßýf…. Ðésìý° A«¨-Væü-Ñ$…_
ѯóþÐéÆæÿ$. l°Äæý$ÆŠÿ G…ï³Ë$ H… Mö™èþ¢ ÑçÙÄæý*Ë$ ÔéRZç³ÔéQË$V>¯óþ E¯é²Æÿ$$. AÑ §æþÔé»êªË$V> ´ë™èþ ÐèþÅÐèþç ܦÌZ fÆæÿVæü° A§æþ$™éË$ Mö™èþ¢ çÜ…çÜP−–†, ¿oVø-ãMæü, Ðèþ*¯èþ-íÜMæü, ™èþ™èþÓ -Ôé-ÝëˆË Ðèþ*Ææÿ$μ A¯óþ gñý…yé¯èþ$ Ðèþ$¯èþ… GVæü-Ææÿ-Ðóþ-Äæý$Mæü ™èþç³μ
^ðþº$™éÆø¯èþ° ïÜ°Äæý$Ææÿ$Ï, Ðèþ$…{™èþ$Ë$ BçÜMìü¢V> BËMìü… E¯èþ²Ðóþ. Ðésìý ÐèþËÏ Ðèþ$¯èþMæü$ Cç³μsìý §éM> J¯èþVæü*yìþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ A§óþ ÐèþÅÐèþçܦÌZ fÆæÿV>Ë° MøÆæÿ$MøÐèþyæþ… Ðèþ…sìý ѧæþÅË$ Ðèþ$Ææÿ$-Væü$¯èþ ç³yìþ-´ù-™èþ$-¯é²Æÿ$$. §æþ$. Mæü$Ë& Mæü$r$…º& çÜ…Mæü$-_-™èþ-™éÓË ¯èþ$…_
^óþÐéÆæÿ$. GÐèþÆóÿ… Mö™èþ¢ ÑçÙÄæý*Ë$ ^ðþí³μ¯é BMæüã…ç³# {ç³Äñý*f¯éË$ ™ðþÍÞ…§óþ. Ðèþ$Ç C§óþ °Æ>Ã×ý…™ø Mö™èþ¢ çܺ»ôý¯é? ´ë™èþ ïÜÝëÌZ ´ë™èþ ±sìý™ø {糄>âæý¯èþ A…§æþ$-Ðèþ-Ëϯóþ §óþÖÄæý$ ¿êÐèþ-¯èþË$ »êV> ™èÇ-W-´ù-™èþ$- Æ>f-MîüÄæý$ ÝëÐèþ*-hMæü ÔèýMæü$¢-˯èþ$ ÑÐèþ$$Mæü¢… ^ðþÄæý*Å
^óþçÜ$MøÐé˯óþ Ðèþ–†¢ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ BM>…„æü B¯ésìý ¯éÄæý$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ððþ$Ææÿ$VðüO¯èþ çœÍ™é˯èþ$ BÕ…^èþVæüËÐèþ*? Ý뫧æþÅÐóþ$¯é? ¯é²Æÿ$$. Äæý$$Ðèþ-™èþ¯èþ$ ç³»ŒýË$, ÝëtÆŠÿ çßZrâæý$Ï, BÌêP- Í. Ðèþ$°íÙ, çÜÐèþ*f… çÜÐèþ$-™èþ$-ËÅ…V> Ðèþ$Ðóþ$-MæüÐðþ$O,
Mæü$ÌZÏ ò³Ë$Ϻ$Mæü$™èþ$…yóþ¨. Ææÿ„æü×ý, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…, BÇ®Mæü… ¯óþ™èþË$ ÐéÆóÿ... ±™èþ$Ë$ AÐóþ..! Ðèþ$¯èþ Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$Ë ÔðýOÍ Ðèþ*Ç.. f¯èþ…™ø¯óþ àÌŒý, Ðèþ$™èþ$¢ Ðèþ$…§æþ$-Ë-ÐðþOç³# †ç³š-™èþ$-¯é²Æÿ$$. ÝëÐèþ*-hMæü Ýëõ³-„æü-™èþ¯èþ$ Ý뫨…^éÍ. Ðèþ$°-íÙMìü AÐèþ-
™èþ¨™èþÆæÿ MîüËMæü Ææÿ…V>Ëò³O¯èþ Væüsìýt ç³r$tE¯èþ² Ðéâæý$Ï Ððþ$$§æþsìý M>Ë… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯é².. M>ËVæüÐèþ$¯èþ…ÌZ Ðèþ$¯èþ Ðèþ$¯èþçÜ¢ ™èþÐèþ$ E^éeüÓçÜ °ÔéÓÝëË° ¯èþÑ$à ¯èþyìþõÜ¢... 2008ÌZ ï܈ËÌZ E™èþμ†¢ {MæüÐèþ$… ò³Ææÿ-Væü-Ìôý§æþ$. çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ ±Ææÿ$& V>Í& ^ðþO™èþ¯èþÅ…& °Ðé-çÜ…&
¯éË$VðüO§æþ$ çÜ¿æýÌZÏ ¯èþ*sìýMìü G¯èþ¿ñýO Ðèþ$…¨ E…yóþÐéâæý$Ï. M>ÖÃÆŠÿ G°²MæüÌôý ^èþ*yæþ…yìþ. Ðèþ$äÏ çÜ…MîüÆæÿ~Ðóþ$. A¨ ™éÓË$ Ðèþ*Ææÿyæþ…Ìôý§æþ$. Ðèþ$¯èþ Ñ«§é¯éË$ Ðèþ*Ææÿyæþ…Ìôý§æþ$. sñý{ÆæÿÇf… Ò$§æþ A°² 糄>Ë* EÐèþ$ÃyìþV> MæüÍíÜ °¯èþ- {糿æý$™èþÓ… §æþVæüYÆæÿ A糚Ë$ ¡çÜ$-Mø-Ðèþyæþ…ÐðþOç³#, ÐèþçÜ$¢ ѧæþ$Å™èþ$¢& ѧæþÅ& ÐðþO§æþÅ…& õÜÓ^èþe& çÜçßý-f…V>
Æ>¯èþ$ Æ>¯èþ$ †ÆøVæüÐèþ$¯èþ… Ððþ$$§æþÌñýO…¨. 2004ÌZ »ñý…Væü Ðèþ$…_§é M>§é A¯èþ²¨ M>§æþ$ {ç³Ôèý². Mìü…§æþsìý ÝëÇ A…§æþ$Móü 糧óþ 糧óþ AÐóþ çÜ…çœ$r¯èþË$.. AÐóþ çÜ…§æþÆ>ÂË$ -¨þõÜ¢... ÐéÅÐðþ*-à°² ò³…^èþ$-Mø-Ðèþ-yæþ…ò³O¯é GMæü$PÐèþ §æþ–íÙt §öÇMóü ÐèþÅÐèþçܦ °Æ>Ã×ý… MøçÜ… 2009° ÝëÓVæü-
âæý*Ææÿ$Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ JMæü çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çÜ® fÇí³¯èþ çÜÓ™èþ…{™èþ M>…{Vðü‹Ü&ï³yîþï³ çÜ…MîüÆæÿ~Ðèþ$Æÿ$$™óþ DÝëÇ ¯óþçÙ¯èþÌŒý G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$…»êÄôý$ C…§æþ$Mæü$ çÜÆðÿO¯èþ ´ë™èþ çÜÐèþ$çÜÅË$ ç³#¯èþÆ>Ðèþ–™èþ… M>Mæü$…yé ´ëËMæü$Ë$ ÝëÇ…^éÆæÿ$. ÐèþÝëˆË$, º…V>Ææÿ…, GË-{M>t-°MŠü ÐèþçÜ$¢- †§éª…! Ðèþ$°íÙ BÔé-iÑ BÔèý-Äæý$…& BÔèý& çÜÐèþ$-™èþ$-
çÜÆóÿÓÌZ ™óþÍ…§óþÑ$r…sôý.. ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ çÜ¿æý$ÅÌZÏ 23.2 M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ&M>…{Vðü‹Ü çÜ…MîüÆæÿ~…. Aç³μsZÏ Æðÿ…yæþ$ ´ëÈtË* E§éçßýÆæÿ×ý. Ðèþ$$…»êÆÿ$$Mìü D MæüÚëtË$ Cç³μsìýÑ M>Ðèþ#. §æþ–íÙt ò³sìýt çÜçœÎMæü–™èþ$ÌñýO™óþ... A糚yóþ Ðóþyæþ$-Mæü-ËMæü$ Ðèþ#Ë Mö¯èþ$-Vøâæý$Ï ò³Ç-V>Æÿ$$.B {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ Mæü$sîýÆæÿ, ËÅ-Ððþ$O-™óþ¯óþ Ðèþ$°íÙ E¯èþ²™èþ ÕQ-Æ>-˯èþ$ A«¨-Æø-íßý-
Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ çßý™èþÅË$, Ðèþ*¯èþ¿æý…V>Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿ ^ðþÇçÜVæü… M>Ë… ´ëÍ…^éË° çÙÆæÿ™èþ$. _ÐèþÆøÏ A¨ 糨õßý¯óþâæý$ÏV> E¯é²Æÿ$$. 1992 §éÆæÿ$×ý… Ðèþ$¯èþ…§æþÇMîü AÆæÿ¦….. ç³Ææÿ-Ðèþ*Ææÿ¦…! {V>Ò$×ý ç³Ç{Ôèý-Ðèþ$Ë$ ò³Ææÿ-Væü-Ìôý§æþ$. sîýÒ ïÜÇ-Äæý$- Ýë¢yæþ$. D ¯èþ*™èþ¯èþ Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ðèþ$¯èþ-MöMæü ÐðþË$-Væü$Ë
{MìüÑ$¯èþÌŒý MóüçÜ$Ë™ø çÜ…º…«§æþ… E¯èþ²ÐéâæýÏ°. ÒâæýÏ…™é »ñýyìþíÜMösìýt…¨. {糿æý$™èþÓ… ç³™èþ¯èþÐðþ$O…¨. DÝëÈ Væü$Æóÿ¢. Ðèþ*íœÄæý* V>Å…Væü$Ë$ Ðèþ$™èþ çœ$ÆæÿÛ×ýËMæü$ ¨V>Ææÿ$. & ÐèþÄæý$ÅÝëÞÆðÿ‹Ü âæýÏÌZ ÐèþçÜ$¢¯èþ² Mæü„æüË$, M>Ææÿμ-×êÅ-Ë™ø Mæü*yìþ¯èþ Mæü£æþË ç³…¨Ç. Ðèþ$°-íÙMìü ç³#¯èþ-ÇÓ-Ðóþ-^èþ¯óþ ¨Mæü*Þ-_!
ôV’≤<äsêu≤<é >∑Ts¡Tyês¡+ 1 »qe] 2009
ÁbÕ<ÛëHê´\ Á|üø±s¡+
5
ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄: s√X¯j·T´
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): Æ>çÙ‰
{ç³fË çÜ…„óüÐèþ*°² §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMæü$°, {糿æý$™èþÓ
{´ë«§é¯éÅË {ç³M>Ææÿ… ÑÑ«§æþÔéQËMæü$ °«§æþ$Ë$ Móüsê
Æÿ$$…^éË° BÇ®MæüÐèþ$…{† ÆøÔèýÄæý$Å ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 2009&10 BÇ®Mæü çÜ…Ðèþ™èþÞ
Æ>°Mìü Ðèþ^óþa íœ{ºÐèþÇÌZ {ç³ÐóþÔèý ò³rt¯èþ$¯èþ² ºyðþjsŒý A…^èþ¯éË Ææÿ*ç³MæüËμ¯èþò³O
º$«§æþÐéÆæÿ… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† yéMæütÆŠÿ ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz A«§æþÅ„æü™èþ¯èþ fÇW¯èþ
çÜÒ$„æü çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ D Ðóþ$ÆæÿMæü$ °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþr$Ï BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. {ç³ç³…
^èþ…ÌZ HÆæÿμyìþ¯èþ BÇ®Mæü Ðèþ*…«§æþÅ… {糿êÐèþ… {ç³fËò³O ç³yæþMæü$…yé Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰
{糿æý$™éÓË$ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ*ÐóþÔèý… ÑÐèþÆ>˯èþ$ Ðèþ$…{†
çÜ_ÐéËÄæý$…ÌZ Ò$yìþÄæý* {糆°«§æþ$ËMæü$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ BÇ®Mæü
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ {糿æý$™éÓ§éÄæý$… Mö…™èþÐóþ$ÆæÿMæü$ ™èþWY¯èþ Ðèþ*r ÐéçÜ¢ÐèþÐóþ$¯èþ°
ÆøÔèýÄæý$Å A…XMæüÇ…^éÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÑÑ«§æþ ÔéQËMæü$ {´ë«§é¯èþÅ™è ˯èþ$ ºsìýt
ºyðþjsŒý MóüsêÆÿ$$…ç³#Ë$ fÆæÿ$ç³#™èþ$¯èþ²r$Ï õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ…
2008&09ÐéÇÛMæü ºyðþjsŒýÌZ {糆´ë¨…_¯èþ Ë„>Ë Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÑÑ«§æþ BÇ®Mæü {´ë«§é
¯èþÅ™èþ VæüË ÔéQËÌZ Æ>ÐéÍÞ¯èþ ÐèþçÜ*âæýÏ°² Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ… ^óþÄæý*Ë° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ BÄæý* ÔéQË A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…_¯èþr$Ï Ðèþ$…{† ^ðþ´ëμÆæÿ$.
q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ dü+<äs¡“¤+>±
Á|ü<Ûëì, sêÁwüº|ü‹ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\ß
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31: ¿êÆæÿ™èþ
{ç³f-Ë…§æþÇMîü Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ…
Ôé…† Ýû¿ê-V>Å-˯èþ$ ¡çÜ$-Mæü$-Æ>-Ðé-
Ë…r* Æ>çÙ‰-糆, Eç³ Æ>çÙ‰-糆,
{糫§é¯èþ Ðèþ$…{† BM>…„ìü…^é-Ææÿ$.
{ç³f-ËMæü$ ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ Ôèý$¿ê-
M>…„æüË$ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. ´ë™èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-
Æ>-°Mìü ÒyøPË$ ç³Ë$-Mæü$™èþ* ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… Ôé…† çÜ…™ø-Úë-Ë-¯èþ$
A…¨…^óþÌê E…yé-Ë-° Ðèþ$¯èþ… {糆fq ^óþ§éª-Ðèþ$-° Æ>çÙ‰-糆 {糆¿ê ´ësìý-ÌŒý í³Ë$-
ç³#-°-^éaÆæÿ$. ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ JMæü-ÇMìü JMæüÆæÿ$ çÜçßý-Mæü-Ç…^èþ$-Mæü$…r* õ³§æþ-
ÇMæü…, °Ææÿ-„æü-Æ>-çÜÅ™èþ, A¯é-ÆøVæüÅ…, °Ææÿ$§øÅVæü…, E{Væü-Ðé§æþ… Ðèþ…sìý çÜÐèþ$-çÜÅ-˯èþ$
G§æþ$-ÆøP-Ðèþ-yé-°Mìü ¿êÆæÿ™èþ {ç³f-Ë…§æþÆæÿ* MæüÍíÜ ´ùÆ>yæþ$§é-Ðèþ$° Eç³-Æ>-çÙ‰-糆
çßýÒ$§Šþ A¯éÞÈ çÜ…§óþ-Ôèý-Ñ$-^éaÆæÿ$. ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>-°Mìü B¯èþ…§ø-™éÞ-à-Ë™ø
ÝëÓVæü™èþ… ç³Ë$-Mæü$™èþ*, IMæüÅ…V> §óþÔèý {ç³Væü-†Mìü A…Mìü™èþ… M>Ðé-Ë-° {糫§é° Ðèþ$¯øÃ-
çßý¯Œþ íÜ…VŠü õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$.
ìsê&É+ãs¡+>± y˚&ÉTø£\ß: yÓ’mdt
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† yéMæütÆŠÿ Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðè
þ™èþÞÆæÿ Ðóþyæþ$Mæü˯èþ$ °Æ>yæþ…ºÆæÿ…V> fÆæÿ$ç³#MøÐéË°
°Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ §æþVæüY-ÆæÿMæü$ Ðèþ^óþa çÜ…§æþÆæÿØMæü$Ë$
GÌê…sìý ç³NË Ðèþ*ËË$, ç³#çÙμVæü$^éeË$, Ñ$u>
Æÿ$$Ë$, MóüMæü$Ë$ ¡çÜ$Mæü$ Æ>Ðèþ§æþª° BÄæý$¯èþ Ñfqí³¢
^óþÔéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ C…§æþ$MæüÄôý$Å Ý÷Ðèþ$$ïèþ$ yìþÐèþ*…yŠþ
{yé‹œtË$, ^ðþMæü$PË Ææÿ*ç³…ÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
çÜàÄæý$ °«¨Mìü ç³…í³…_ E§éÆæÿ™èþ ^ér$MøÐéË° MøÆ>Ææÿ$. D Ý÷Ðèþ$$à õ³§æþ
{ç³fË çÜ…„óüÐèþ*°Mìü Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$…»êÆÿ$$ÌZ E{Væü-Ðé§æþ
§éyæþ$Ë ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ D °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯èþ²r$Ï Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† M>Æ>ÅËÄæý$…
™ðþÍ-Äæý$-gôý-íÜ…¨.


ne>±Vü ≤ q ô| +#· ß
bı‘·ßÔ\ ø√dü+ Á|üj·T‹ï+#ê+
≈£î+{≤...
-z #Ûêq˝Ÿ Ç+≥s¡÷«´˝À ∫s¡+J$
\òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆæÿ$ 31(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):
""Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ C…M> AÐèþV>çßý¯èþ ò³…^èþ$Mæü$… sê..
Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ çßý…VŠü HÆæÿμyæþ§æþ$.. ´÷™èþ$¢Ë ™ø¯óþ
G°²M æüËMæü$ ÐðþâêÏ˯èþ$Mæü$¯é²….. ¯óþ¯èþ$ ™èþÐèþ$
Æ>fMîüÄæý*ËMæü$ Ayæþ$z™èþVæü$Ë$™èþ$¯é²¯èþ¯èþ$ Mæü$¯èþ²ÐéÆóÿ
¯èþ¯èþ$² ÑÐèþ$ÇØçÜ$¢¯é²Ææÿ$.. Æ>fMîüÄæý*˯èþ$ {糿ê Ñ™èþ…
^óþõÜ çÜ…Qůèþ$ Ý뫨Ý뢅... Ðóþ$… Ý뫨…^é ˯èþ$Mæü$¯èþ²
Ë„æüÅ…ò³O çÜμçÙt™èþ E…¨& ''{ç³gêÆ>fÅ… A«¨¯óþ™èþ _Ææÿ…iÑ Ðèþ$¯øVæü™èþÑ$¨. JMæü
{ò³•ÐóþsŒý bé¯èþÌŒýMæü$ º$«§æþÐéÆæÿ… C_a¯èþ C…rÆæÿ*ÓüÅÌZ BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ°
Ðèþ*r ˯èþ$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ, ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… {糫§é¯èþ Ggñý…yéV>
^ðþº$ ™èþ$¯èþ² _Ææÿ…iÑ §é°ò³O ™èþ¯èþ ÐðþOQÇ° çÜμçÙt… ^óþÄæý$Ìôý§æþ$. ©°ò³O Ðèþ$ÆøÝëÇ
§ér Ðóþ™èþ «§øÆæÿ×ìý¯óþ BÄæý$¯èþ A¯èþ$çÜÇ…^éÆæÿ$. ´÷™èþ$¢Ë™ø¯ó G°²MæüËMæü$ ÐðþâêÏ˯èþ$
Mæü$¯é²Ðèþ$°, ïÜï³I, ïÜï³G…Ë™ø Ñ${™é fÇí³¯èþ ^èþÆæÿaËò³O ÐéÇMìü ¯èþÐèþ$ÃMæü…
MæüËVæüÌôý§æþ¯é²Ææÿ$. Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü G…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éa¯èþ¯èþ² BÌZ^èþ¯èþ ™èþ¯èþMæü$ MæüËVæü
Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. JMæüÝëÇ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ððþ¯èþMìüP †ÇW ^èþ*õÜ {ç³çÜMóü¢
Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³fË$ Ðèþ*Ææÿ$μ¯èþ$ MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$, ÐéÇMìü ©°ò³O çÜμçÙt™èþ E…¨,
{ç³çÜ$¢™èþ Æ>fMîüÄæý*Ëò³O {ç³fË$ ÑíÜW´ùÆÿ$$ E¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ
Æ>çÙ‰ Æ>fMîüÄæý*˯èþ$ {糿êÑ™èþ… ^óþõÜ çÜ…Qůèþ$ Ý뫨Ýë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Gsìýt
ç³Çíܦ™èþ$ÌZϯèþ$ çßý…VŠü HÆæÿμyæþ§æþ¯é²Ææÿ$. ´ëÈt Væü$Ææÿ$¢ò³O A°² ÆæÿM>Ë {ç³Äæý$™é²Ë$
^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ½ïÜ˯èþ$ B§æþ$Mæü$…sê Ðèþ$° ™éÐèþ$$ {ç³Mæüsìý…_¯èþ…§æþ$Móü A°²
´ëÈtË ÐéÆæÿ$ ½ïÜË fç³… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$.

XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ß
n<äß|ü⁄˝À ñHêïsTT
eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#êsê\ß, <√|æ&û\ß ô|]>±sTT: &ûJ|”
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):
Æ>çÙ‰…ÌZ Ôé…†¿æý{§æþ™èþË$ A§æþ$ç³#ÌZ E¯é² Äæý$±,
AÆÿ$$™óþ Ðèþ$íßýâæýËò³O A™éÅ^éÆ>Ë$, §øí³yîþË MøçÜ…
çßý™èþÅË$ Mö¨ªV> ò³ÇV>Äæý$° Æ>çÙ‰ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý
B‹œ ´ùÎ‹Ü ÔéÅ…çÜ$…§æþÆŠÿ {ç³Ý맊þ Äæý*§æþÐŒþ,
A§æþ¯èþç³# yìþhí³ Ôé…†¿æý{§æþ ™èþË$ Aº$ªÌŒý
QÄæý$*Å…Rꯌþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Væü™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë™ø
´ùÍõÜ¢ ¯óþÆ>Ë çÜ…QÅ Mæü*yé Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY…§æþ-
° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… CMæüP-yæþ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ
BÄæý$¯èþ D ÑÐèþ-Æ>˯èþ$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ ¯éË$Væü$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…rÈ Eç³
G°²MæüË$, 18 AòÜ…½Ï Ý릯éÌZÏ Eç³G°²MæüË$, E™èþÞÐéË$ {ç³Ôé…™èþ…V>
Ðèþ$$WÔéÄæý$° ^ðþ´ëμÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ ¯é¯ésìýMìü ò³ÇW´ù™èþ$¯èþ² E{VæüÐé§æþ ^èþÆæÿÅË
°Ææÿ*Ã˯èþMæü$ òÜOºÆŠÿMóü‹œË °Äæý$…{™èþ×ý, {ò³•ÐóþsŒý òÜMæü*ÅÇsîý HÆ>μr$ MøçÜ… Æðÿ…yæþ$
Mö™èþ¢ ^èþsêt˯èþ$ {ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþr$Ï ^ðþ´ëμÆæÿ$. Ðèþ$íßýâæýËò³O §éyæþ$Ë MóüçÜ$ÌZÏ {糿æý$™èþÓ
B§óþÔéË Ðóþ$ÆæÿMæü$ Eõ³„ìü…^óþ¨ Ìôý§æþ°, ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý G¯ŒþMú…rÆŠÿ çœ$r¯èþ çÜÇÄñý$O¯èþ
çÜÐèþ*«§é¯èþ… A° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ Ðóþ«¨çÜ$¢¯é², Cº¾…§æþ$Ë$ MæüÍWçÜ$¢¯é²
Æ>{çÙt ÐéÅç³¢…V> 1091 ¯ðþ…ºÆŠÿMæü$ GÐèþÆæÿ$ yæþÄæý$ÌŒý ^óþíܯé Ððþ…r¯óþ A«¨M>Ææÿ$Ë$
çÜμ…¨…_ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. BǦMæü ¯óþÆ>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ 12
º–…§é˯èþ$ HÆ>μr$ ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï yìþhí³ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý G¯ŒþMú…rÆŠÿò³O
Ððþ$hïÜtÇÄæý$ÌŒý Ñ^éÆæÿ×ý fÆæÿ$Væü$™ø…§æþ°, C…M> ÑÐèþÆ>Ë$ ÐðþËÏyìþ…^èþÌôý¯èþ°
yìþhí³ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë$ AyìþW¯èþ {ç³Ôèý²Mæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V> ^ðþ´ëμÆæÿ$. C™èþÆæÿ Æ>Úë‰Ë™ø
´ùÍõÜ¢ Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ ¯èþMæüÞÌñýOrÏ çÜÐèþ$çÜÅ ™èþMæü$P-Ðóþ-¯èþ-¯é²-Ææÿ$. Ðèþ$$…»êÆÿ$$ Ðèþ…sìý
§éyæþ$Ë$ fÇW™óþ H Ñ«§æþ…V> çÜμ…¨Ýë¢Ææÿ$? íܺ¾…¨ G…™èþ E…yé-Í?
BÄæý$$«§éË$ G°² M>Ðé-Í? A° AyìþW¯èþ {ç³Ôèý²Mæü$ yìþhí³ çÜÐèþ*«§é¯èþ… CçÜ*¢
§éyìþ fÇW™óþ Q_a™èþ…V> †í³μMöyæþ™éÐèþ$° ™ðþÍ-´ë-Ææÿ$.
Ðèþ*ÐøÆÿ$$çÜ$t-Ëò³O ç³r$t Ý뫨…^é…
Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ*ÐøÆÿ$$çÜ$t M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$AÇMæürtyæþ…ÌZ ´ùÎçÜ$ÔéQ Ñf
Äæý$… Ý뫨…_…§æþ° C…sñýÍgñý¯ŒþÞ A§æþ¯èþç³# yìþh Mðü.AÆæÿÑ…§æþÆ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$.
AÆÿ$$™óþ B…{«§é&JÇÝëÞ çÜÇçßý§æþ$ª, B…{«§é&bèþ¡¢‹Üçœ$yŠþ {´ë…™éËò³O C…M>
ç³NÇ¢ ç³r$tÝ뫨…^èþÌôý§æþ° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
òÜOºÆŠÿ{MðüOÐŒþ$ò³O {ç³™óþÅMæü ^èþÆæÿÅË$: íÜIyìþ A§æþ¯èþç³# yìþhí³ ÕÐèþ¯éÆ>Äæý$×ý
B«§æþ$°Mæü™èþ Mö™èþ¢ ç³#…™èþË$ ™öMæü$P™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ òÜOºÆŠÿ ¯óþÆ>Ë çÜ…QÅ
Væü×ý±Äæý$…V> ò³ÇV>Äæý$° íÜIyìþ A§æþ¯èþç³# yìþh ÕÐèþ¯éÆ>Äæý$×ý ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
AÆÿ$$™óþ ѧóþÔéË Ððþ*k™ø ò³ãåâæý$å ^óþíܯèþ çœ$r¯èþÌZ Ðèþ$íßýâæýËò³O §éyæþ$Ë
MóüçÜ$Ë$ Mæü*yé GMæü$PÐèþÄæý*ÅÄæý$° A¯é²Ææÿ$.
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
◊dæ◊dæ◊ e&û¶πs≥¢ ‘·–Z+|ü⁄ |ü&çb˛jTq ÄsY◊m˝Ÿ πs{Ï+>¥
1, »qe] 09 Ðèþ$$…»êÆÿ$$, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31: Væü–çßý Ææÿ$×ê C¨ yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 ¯èþ$…_ AÐèþ$ÌZÏMìü ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 : §óþÖÄæý$ A†ò³§æþª {ò³•Ðóþr$ Mæü…ò³± Ææÿ$×ê°² Æ>ºrtyæþ…ÌZ °ËMæüyæþÌôýMæü´ùÐèþyæþ…,
Ëò³O ÐèþyîþzÆóÿrϯèþ$ ™èþWYçÜ¢$¯èþ²rt$ §óþÔèý…ÌZ° A† ÐèþçÜ¢$…§æþ° »êÅ…MŠü JMæü {ç³Mæür¯èþ¯èþ$ Ñyæþ$§æþË ÐéÅ´ëÆæÿ çÜ…çܦ ÇËÄæý$¯ŒþÞ C…yæþ{ïÜt‹Üò³O Ýët…yæþÆŠÿz A…yŠþ Ë¿æýÅ™èþò³O J†¢yì™ø Æóÿr$ ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. A…™èþÆ>j¡Äæý$
ò³§æþª {ò³•ÐóþsŒý Ææÿ…Væü »êÅ…MŠü IíÜIíÜI {ç³Mæüsìý… ^óþíÜ…¨. »ñý…^ŒþÐèþ*ÆŠÿP AyéÓ¯ŒþÞ Æóÿr$ ç³NÆŠÿ(G‹Ü A…yŠþ í³) º$«§æþÐéÆæÿ…¯éyæþ$ ç³#¯èþ@ç³ÇÖ˯èþ BǦMæü çÜ…„ø¿æý…™ø ÇòœO°…VŠü, MðüÑ$MæüÌŒý ÐéÅ´ëÆæÿ…
_…¨. Væü–çßýÆæÿ$×êËò³O ¸ùÏsìý…VŠü ÇçœÆðÿ¯ŒþÞ (I&»êÆŠÿ)¯èþ$ 17.25Ôé™èþ… ¯èþ$…_ 16.75 Æóÿr$¯èþ$ ™ðþÍí³…¨. D Æóÿr$ Mæü…ò³± {MðüyìþsŒý Æóÿsìý…VŠü §ðþº¾†° Mæü…ò³± Ìê¿æý…ò³O {糿êÐèþ… ^èþ*´ëÄæý$°
6 Æóÿrϯèþ$ 50 »ôýíÜ‹Ü ´ëÆÿ$$…rÏ$ ™èþWYçÜ¢$¯èþ²rt$, Ôé™é°Mìü ™èþWY…_…¨. AÐèþ#sŒýË$MŠü ¯ðþVðüsìýÐŒþV> E…¨. G‹ÜA…yŠþí³ {ç³Mæüsìý…_…¨. business@suryaa.com

eè~∆πs≥ßqß..
qcÕº\‘√ 2008≈£î M&√ÿ\ß
Ðèþ$$…»êÆÿ$$, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31: Ðèþ*ÆðÿPrÏ$ 2008 çÜ…Ðèþ™èþÞ
Æ>°² ¯èþÚëtË™ø ÒyøPË$ ç³ÍMìü…¨. D Hyé¨ òܯðþÞMŠüÞ
52Ôé™èþ… ¯èþçÙt´ùÆÿ$$ 10,640 ´ëÆÿ$$…rϯèþ$ MøÌZμÆÿ$$…
¨. f¯èþÐèþÇ 10¯èþ 21,206.77 ´ëÆÿ$$…rÏ BÌŒýsñýOÐŒþ$ VæüÇ
çÙt ÇM>Ææÿz$¯èþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíܯèþ òܯðþÞMŠüÞ Hyé¨ _ÐèþÇ Æøk
68.85 ´ëÆÿ$$…rÏ ¯èþçÙt…™ø 9,647.31 Ðèþ§æþª MøÏfÆÿ$$…
7 XÊ‘êìøÏ #˚s¡ßø√>∑\+
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ31: Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ
hyìþí³ Æóÿr$ 7 Ôé™é°Mìü ^óþÆæÿ$™èþ$…§æþ° {糫§é¯èþ
Ðèþ$…{† BǦMæü çÜàÄæý$ Ðèþ$…yæþÍ BÔé¿êÐèþ…
e÷+<ä´+‘√ Çã“+<˚..ø±ì Á|üe÷<äy˚TMT ˝Ò<äß Ëò³O B«§éÆæÿç³yæþ$™èþ$…§æþ° IíÜBÆŠÿICBÆŠÿ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ
Æ>iÐŒþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ A¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… Mö°²
A…ÔéÌZÏ °Æ>Ã×ê™èþÃMæü çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$ ^óþç³sêtÍ
¨. °ïœt 20.35 ´ëÆÿ$$…rÏ ¯èþçÙt…™ø 2,959.15 Ðèþ§æþª ÐèþÅMæü¢… ^óþíÜ…¨. BǦMæü çÜ…„ø¿æý…™ø ç³Ë$ §óþÔé ‘·«s¡˝ÀH˚ ñB›|üq bÕ´πøJ A糚yóþ Ðèþ–¨® Ðèþ$¯èþÐèþ$$…§æþ$ ÐéË$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$.
íܦÆæÿç³yìþ…¨. °ïœt C…{sêyóþÌZ 3,002.65 ´ëÆÿ$$…rÏ VæüÇ Ë$ ^éÌê Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Äæý$°, ¿êÆæÿ™Œþ BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ…™ø GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë Ææÿ…Væü… »êV>
çÙt Ýë¦Æÿ$$, 2,937.35 ´ëÆÿ$$…rÏ Mæü°çÙt Ýë¦Æÿ$$˯èþ$ ¯èþÐðþ* Mæü*yé Mö…™èþ BǦMæü Ðèþ$…§æþVæüÐèþ$¯é°² G§æþ$ÆöP… Á|ü<Ûëì Ä]úø£ dü\Vü‰eT+&É* ÄXÊuÛ≤e+ „îü×ìý…_…§æþ°, ©° ç³#ÆøVæüÐèþ$¯é°Mìü ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³
§æþ$ ^óþíÜ…¨. Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÎyæþÆŠÿ ÇËÄæý$¯ŒþÞ C…yæþ{ïÜt‹Ü 1.50 sZ…§æþ°, AÆÿ$$™óþ {ç³çÜ$™èþÐèþ$$¯èþ²¨ Ðèþ*…§æþÅÐóþ$ sêtË° Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ A¯é²Ææÿ$. Ðèþ*…§æþÅ…™ø gê{Væü
Ôé™èþ… ¯èþçÙt´ùÆÿ$$ Ææÿ*.1,230.25Mæü$ ^óþÇ…¨. IíÜIíÜI M>° Ðèþ$àÐèþ*…§æþÅ… M>§æþ° {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† §éW E…§æþ° BÄæý$¯èþ ÑÔóýÏíÙ…^éÆæÿ$. BǦMæü ËPÆŠÿ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$Æø ™èþ¢V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éË°, C§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
»êÅ…MŠü (2.12Ôé™èþ…), C¯ø¹íÜ‹Ü sñýM>²Ëi‹Ü (0.64 BǦMæü çÜàÄæý$ Ðèþ$…yæþÍ bðþOÆæÿïŒþ çÜ$ÆóÿÔŒý sñý…yæþ* Ðèþ*…§æþÅ… {糿êÐèþ… §óþÔèý…ÌZ {ç³™èþÅ„æü…V>, E©ªç³¯èþ ´ëÅMóüi° ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ {ç³MæüsìýçÜ$¢…§æþ° §óþÔèý…ÌZ 50 Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ B«§éÆæÿç³yóþ ÐèþÅÐèþÝë
Ôé™èþ…), òßý^ŒþyìþG‹œíÜ ÍÑ$sñýyŠþ(2.75Ôé™èþ…), òÜtÆŠÿÌñýOsŒý ËPÆŠÿ ÑÔóýÏíÙ…^éÆæÿ$. 2009 ÌZ Ðèþ–¨®Æóÿr$¯èþ$ ç³Æø„æü…V> Mö°² çÜ…çܦ˯èþ$ Mæü$…Væü©ÔéÄæý$ BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. Äæý$ E™èþμ™èþ$¢Ëò³O §æþ–íÙt ÝëÇ…^éË° çÜ*_…
C…yæþ{ïÜt‹Ü (1.62Ôé™èþ…), sêsê Mæü¯èþÞÌñýt±Þ çÜÈÓòÜ‹Ü ò³…^èþ$MøÐèþyæþÐóþ$ Ðèþ$¯èþÐèþ$$…§æþ$¯èþ² {糫§é¯èþ ¯é²Ææÿ$. 2007&08 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ M>Ë…ÌZ E¯èþ² AÝù^éÐŒþ$ {ò³íÜyðþ…sŒý çÜfj¯Œþ h…§éÌŒý Ðèþ*sêÏ ^éÆæÿ$. {ç³Ðèþ$$Q BǦMæüÐóþ™èþ¢ yìþ.Mðü.gZíÙ Ðèþ*sêÏyæþ$
(0.87Ôé™èþ…), Ñ{´ù(0.81Ôé™èþ…) ¯èþÚët˯èþ$ ¯èþ Ððþ*§æþ$ çÜÐèþ$çÜÅ A¯é²Ææÿ$. Ðèþ˜ÍMæü çܧæþ$´ë Äæý*Ë Ðèþ–¨®Æóÿr$¯èþ$ {ç³çÜ$¢™èþ… ´ùËayæþ… çÜÇM>§æþ yæþ$™èþ* BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ… AÐèþÝë¯èþ §æþÔèýÌZ E…§æþ ™èþ* Æ>»ZÄôý$ BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ðèþ–¨® „îü×ìý…
^óþÔéÆÿ$$. Ææÿ…Væü…ÌZ ò³r$tºyæþ$Ë$ A§óþ ¡Ææÿ$V> Mö¯èþÝë ¯é²Ææÿ$. D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ §óþÔèý…ÌZ° »êÅ…Mæü$ ° ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ Ðèþ–¨®Æóÿr$ BÔéÐèþçß ýÝë¦Äý$Mìü ^óþÆæÿ$ ^èþyæþ…™ø ´ër$ Mö…™èþ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…§æþ° A§óþ
KyæþË$ ºâæýÏÄæý*ÅÆÿ$$.. W™óþ Ðèþ–¨®Æóÿr$¯èþ$ 7 Ôé™é°Mìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… Ë$, C¯ðþÓçÜtÆæÿ$Ï, Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë$ A…§æþÆæÿ* ™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. Æ>»ZÄôý$ BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ*…§æþÅ… A…™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ
D Hyé¨ ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPrÏ$ ¿êÈV> ç³™èþ¯èþ… M>Ðèþyæþ…™ø ¨. Äæý$$G‹Ü çÜ»Œý{ò³•ÐŒþ$ §ðþº¾™ø ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPsŒý õ³MæüÐóþ$yæþÌê A…™èþMæüçÙtÐóþ$Ñ$ M>§æ¯é²Ææÿ$. ÐèþÅÄæý*°² °Äæý$… çÜÐèþ$íÙtV> Ðèþ*…§éÅ°² ´ëÆæÿ{§øÌêË°, A…§æþÆæÿ* Ððþ$$§æþsìý ¯ésìýMìü Ðèþ–¨®Æóÿr$ ç³#…kMæü$…r$…§æþ°, ¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæüsìý…^óþ E©ªç³¯èþ ´ëÅMóüi
Mæü$»ôýÆæÿ$Ë BçÜ¢$Ë$ ¿êÈV> ™èþWY´ùÄæý*Æÿ$$. D Mæü$»ôýÆæÿ$Ë Mæü*Í´ùÆÿ$$…¨. ©…™ø D Hyé¨ {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ G¯ø² {†…_, E™èþμ™èþ$˯èþ$ ò³…^èþ$MøÐèþyæþ…ÌZ¯óþ Ðèþ–¨® {MìüÄæý*ÖËMæü…V> ÐèþÅÐèþ çßýÇ…^éË° sñý…yæþ* ¨Ó¡Äæý*Ææÿ®ª…ÌZ {糿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$¯óþ °Ææÿ~Äæý* A°² Ææÿ…V>ËMæü$ {ç³Äñý*f¯èþMæüÆæÿÐèþ$° A¯é²Ææÿ$.
BíÜ¢ ÑË$Ðèþ Ææÿ*.40{sìýÍÄæý$¯èþÏ Ðóþ$Ææÿ MæüÇW´ùÆÿ$$…¨. A…^èþ¯éË™ø Ðèþ_a¯èþ §óþÔèý…ÌZ¯óþ A†ò³§æþª ç³¼ÏMŠü BçœÆŠÿ
§óþÖÄæý$ M>ÆöμÆóÿsŒý ¨VæüYgêË$ sêsêË$, ¼Æ>ÏË$, A…»ê ÇËÄæý$¯ŒþÞ{Væü*‹³ Mæü…ò³±Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÇËÄæý$¯ŒþÞ ç³ÐèþÆŠÿMæü$
±Ë$ CÌê JMæüÆóÿÑ$sîý A…§æþ$Ææÿ$ Mæü$"»ôýÆæÿ$'Ë gê¼™éÌZ
Ý릯èþ… 糨Ëç³Ææÿ$^èþ$MøÐèþyæþ…ÌZ G…™ø MæüçÙtç³yéÍÞ Ðèþ_a…
yìþÐèþ*…yŠþ ¿êÈV> Ðèþ_a¯èþç³μsìýMîü ™èþÆ>Ó™èþ A§óþ Ýë¦Æÿ$$
Fç³#¯èþ$ Mö¯èþÝëW…^èþÌôýMæü ÉîþÌêç³yìþ…¨. IíÜIíÜIò³O Ðèþ_a¯èþ
Ðèþ§æþ…™èþ$Ë™ø B »êÅ…MŠü õÙÆŠÿ ÑË$Ðèþ ¿êÈV> ç³™èþ¯èþÐðþ$O…¨.
ÌôýÐèþ*¯Œþ {º§æþÆŠÿÞ ¨Ðéâê™ø {ç³ç³…^èþ BǦMæüÐèþÅÐèþçܦ
A™èþÌêMæü$™èþËÐðþ$O…¨. AÐðþ$ÇM>™ø ´ër$ Äæý$*Æøí³Äæý$¯Œþ,
‘·–Zq $e÷q Ç+<Ûäq <Ûäs¡\ß
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ31: ÑÐèþ*¯èþ C…«§æþ¯èþ «§æþÆæÿË$ Ðèþ$äÏ ™èþV>YÆÿ$$. {ç³Æÿ$$Ðóþr$ ÑÐèþ*¯èþÄæý*¯é çÜ…çܦË$ béÈj˯èþ$ ™èþWY…^èþV>, çÜ…çÜ¦Ë B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ Ñ{MæüÆÿ$$…^óþ ò³{sZË$ÌZ Ææÿ*.11.99, yìþh
BíÜÄæý* Ðèþ*ÆðÿPrÏ$ ¿êÈ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³™èþ¯é˯èþ$ ^èþÑ^èþ* A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿË$ ™èþVæüYyæþ…™ø C…yìþÄæý$¯Œþ BÆÿ$$ÌŒý ÑÐèþ*¯èþ C…«§æþ¯èþ «§æþÆæÿË$ Mæü*yé ™èþVæüYyæþ…™ø ºçßý$Ôé béÈjËÌZ Ðèþ$äÏ ÌŒýÌZ Ææÿ*.4.13 Ðèþ*Çj¯Œþ E…r$…§æþ° ÐéÆæÿ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. M>ż¯ðþsŒý
ÔéÆÿ$$. ©…™ø ç³Ë$ §óþÔéË {糿æý$™éÓË$ ¿êÈ BǦMæü M>ÆöμÆóÿçÙ¯Œþ ÑÐèþ*¯èþ C…«§æþ¯èþ «§æþÆæÿ˯èþ$ Mæü$¨…_…¨. 6.8 Ôé™èþ… Ðèþ*Ææÿ$μË$ Ðèþ^óþa AÐèþM>ÔèýÐèþ$$…§æþ° ÑÐèþ*¯èþÄæý*¯é ÔéQ A«¨M> çÜÐèþ*ÐóþÔé°Mìü Ðèþ$$…§óþ ©°ò³O °Ææÿ~Äæý$… ÐðþË$Ðèþyóþ AÐèþM>Ôé
´ëÅMóüi° {ç³Mæüsìý…^éÆÿ$$. ©…™ø ç³Çíܦ†ÌZ Mö…™èþ ™èþWY…_¯èþr$Ï C…yìþÄæý$¯Œþ BÆÿ$$ÌŒý M>ÆöμÆóÿçÙ¯Œþ ™ðþÍí³…¨. çÜÐèþ Ææÿ$Ë$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ë$¯èþ²Äæý$° çÜÐèþ*^éÆæÿ….
Ðèþ*Ææÿ$μ Ðèþ_a¯èþç³μsìýMîü Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$Væü$ M>ÐéÍÞ¯èþ AÐèþçÜ Ç…_¯èþ «§æþÆæÿË$ Ððþ…r¯èþ AÐèþ$Ë$ÌZMìü ÐèþÝë¢Äæý$° B çÜ…çܦ õ³ÆöP… {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü ^èþÐèþ$$Ææÿ$ çÜ…çÜ¦Ë Ìê¿êË$ Äæý$$Mðü çÜ…çܦ¯èþ$ Mö¯èþ$VøË$· ^óþíܯèþ KG¯ŒþhíÜ
Ææÿ… G…™ðþO¯é E…¨. Hyæþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ*ÆðÿPrÏ$ ¨. {ç³çÜ$¢™èþÐèþ$$¯èþ² MìüÌZÎrÆæÿ$ «§æþÆæÿË$ Ææÿ*.32. 691¯èþ$…_ {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü ^èþÐèþ$$Ææÿ$ Mæü…ò³±Ë$ C…yìþÄæý$¯Œþ BÆÿ$$ÌŒý BÆÿ$$ÌŒý ¯óþ^èþ$ÆæÿÌŒý V>Å‹Ü M>ÆöμÆóÿçÙ¯Œþ (KG¯ŒþhíÜ) Äæý$$MðüMæü$
D Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³™èþ¯èþ… M>Ðèþr… C§óþ ™öÍÝëÇ. ¿êÆæÿ¡Äæý$ Ææÿ*.30.457 ™èþWY…^éÐèþ$° IKGÌŒý ™ðþÍí³…¨. D çÜ…Ðèþ M>ÆöμÆóÿçÙ¯Œþ, ¿êÆæÿ™Œþ ò³{sZÍÄæý$…, íßý…§æþ$Ý릯Œþ ò³{sZÍÄæý$…Ë$ ^ðþ…¨¯èþ C…ï³ÇÄæý$ÌŒý G¯èþÈj çÜ…çܦ¯èþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ…¨. 1.9
ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPrÏ ¯èþ$…_ ѧóþÖ çÜ…Ýë¦Væü™èþ C¯ðþÓçÜt ™èþÞÆæÿ…ÌZ¯óþ G°Ñ$§ø ÝëÇ D «§æþÆæÿË$ ™èþVæüYyæþ… ÑÔóýçÙ…. çÜÐèþ Ìê¿ê˯éÇj…^éÆÿ$$. 3 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ™èþÆ>Ó¬™èþ D Mæü…ò³±Ë$ AÐðþ$ÇMæü¯Œþ ¼ÍÄæý$¯èþÏMæü$ ©°° Ñ{MæüÆÿ$$…_¯èþr$Ï KG¯ŒþhíÜ bðþOÆæÿïŒþ
ÆæÿÏ$(G‹œIIË$) ™èþÐèþ$ ò³rt$ºyæþ$˯èþ$ Ððþ¯èþMìüP ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Ç…_¯èþ «§æþÆæÿË$ ÉìþÎÏÌZ Ææÿ*.30.457, Ðèþ$$…»êÆÿ$$ÌZ A«¨Mæü Ìê¿ê˯èþ$ ^èþ*Ôé Æÿ$$. A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿË$ BÆŠÿG‹Ü ÔèýÆæÿà ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D Ñ{MæüÄæý$ Jç³μ…§é°² A…§æþÆæÿ*
§óþÖÄæý$ ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPrÏÌZ C¯ðþÓçÜtÆæÿÏ ò³rt$ºyìþ ÑË$Ðèþ 2007 Ææÿ*.31.378V> E…sêÄæý$° IKGÌŒý õ³ÆöP…¨. A…™èþÆ>j¡ ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> E…yæþrÐóþ$ {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ýÐèþ$° A«¨ Ðésê§éÆæÿ$Ë…§æþÆæÿ* A…XMæüÇ…^éÆæÿ¯é²Ææÿ$. KG¯ŒþiïÜ Ñ§óþÔŒý
Ðèþ$$WõÜ ¯ésìýMìü Ææÿ*.72 {sìýÍÄæý$¯èþÏ$ E…yæþV>, 2008 Äæý$…V> ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿË$ „îü×ìý…^èþyæþ…™ø IJíÜ, ½ï³ïÜG‹Ü, M>Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ©…™ø ò³{sZ«§æþÆæÿË$ ™èþÓÆæÿÌZ ™èWY…^óþ AÐèþM> ÍÑ$sñýyŠþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ E™èþμ†¢ çÜ…çܦ »êÏMæü$˯èþ$ ÆæÿÚëÅ, MæühMìüÝ릯ŒþË
Ðèþ$$WõܯésìýMìü 30 {sìýÍÄæý$¯èþÏMæü$ ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. òßý^Œþï³ïÜGÌŒý çÜ…çܦË$ Ðésìý° A¯èþ$çÜÇ…^éÆÿ$$. Cç³μsìýMóü ç³Ë$ ÔéË$¯é²Äæý$° çܧæþÆæÿ$ çÜ…çܦË$ õ³ÆöP¯é²Æÿ$$. {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü ÌZ HÆ>μr$ ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.

H˚wüq*dæºø˘ {°ÄsYmdt>±
qπs+Á<ä bÕغ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31
(Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): Ððþ$§æþMŠü ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$
çÜ¿æý$Åyæþ$ BÌñý ¯èþÆóÿ…{§æþ ™èþ¯èþ ´ëÈt°
õ³Ææÿ$¯èþ$ M>çÜ¢ Ðèþ*Ææÿayæþ…™ø G°²MæüË
πødüß\≈£î yÓs¡e+ ˝À|òüsY... ÁøÏ$Tq˝Ÿ
Á|üC≤düeTdü´\ |ü≥¢ düŒ+~kÕÔ : |üeHé ø£˝≤´DY
çÜ…çœ$… Væü$Ç¢…ç³#°_a…¨. ™ðþË… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆæÿ$ 31(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : ™é¯èþ$ Ðèþ$…Væü-âæý-ÐéÆæÿ… ^óþíܯèþ |üeHéô|’ <Ûä«»yÓT‹Ôq
V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† ¯èþ$…_ çÜòÜμ…yðþO¯èþ ^óþíܯèþ ÐéÅQÅËò³O Ðèþ$…{† çÙ½¾ÆŠÿ AÎ ç³…í³…^óþ ÎVæüÌŒý ¯øsîýçÜ$ËMæü$, §éQË$
™èþÆ>Ó™èþ ¯èþÆóÿ…{§æþ B ´ëÈtMìü ´ùsîýV> ^óþõÜ MóüçÜ$ËMæü$ íܧæþ®ª…V>¯óþ E¯é²¯èþ° Äæý$$ÐèþÆ>fÅ… A«¨¯óþ™èþ ç³Ðèþ¯Œþ MæüýÌêÅ׊ý A¯é²
sîý BÆŠÿG‹Ü (¯óþçÙ¯èþÍíÜtMŠü)V> Mö™èþ¢
´ëÈt° Ýë¦í³…_ Væü$Ç¢…ç³#MøçÜ… Móü…
Ææÿ$. ™èþ¯èþò³O ^óþõÜ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ÑÐèþ$ÆæÿØËMæü$ çÜμ…¨…^èþ¯èþ°, M>± {ç³gê çÜÐèþ$çÜÅËò³O eT+Á‹ wü;“sY n©
Ðèþ*{™èþ… ™é¯èþ$ ™èþç³μMæü$…yé çÜμ…¨Ý뢯èþ° BÄæý$¯èþ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ…
{§æþ G°²MæüË çÜ…çœ*°Mìü §æþÆæÿRêçÜ$¢ Äæý$*™Œþ M>…{Vðü‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ ^óþç³sìýt¯èþ V>…«©WÈ Væü$Ç…_ {ç³Ýë¢-Ñ-çÜ*¢, {ç³f òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt Äæý$$Ðèþf¯èþ
^óþÔéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ ©°ò³O sîýìBÆŠÿG‹Ü ËMæü$ õÜÐèþ ^óþÄæý*˯èþ$Mæü$…sôý çÜÓ^èþe…§æþ…V> õÜÐèþ ^óþ§éªÐèþ$° í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$. Ñ¿êVæü…þ "Äæý$$ÐèþÆ>fÅ…' A«§æþÅ„æü$yæþ$ ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ý ÌZçœÆŠÿ (¨VæügêǯèþÐéyæþ$),
G°²MæüË çÜ…ççœ*°Mìü (CíÜ) A¿æýÅ… Væü*yæþ$ MøÌZμÆÿ$$¯èþ ÁÐŒþ$Æ>ÐŒþ »êyæþ »ê«¨™èþ$Ë B{MøÔé°², »ê«§æþ¯èþ$ ^èþ*çÜ*¢ GÌê Ò«¨ Æúyîþ, {MìüÑ$¯èþÌŒý A° Æ>çÙ‰ C…«§æþ¯èþ ÔéQ Ðèþ$…{† Ðèþ$çßýçŠþ AÎ çÙ½¾ÆŠÿ
™èþÆæÿ…ÐèþÅMæü¢… ^óþíÜ…¨. ¯èþÆóÿ…{§æþMæü$ FÆæÿ$MøÐéË° BÄæý$¯èþ {ç³Õ²…^é-Ææÿ$. A…§æþ$Móü B çÜÐèþ$çÜÅò³O çÜμ…¨… ^é¯èþ¯é² ¡{Ðèþ…V> ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. ™èþ¯èþò³O °Æ>«§éÆæÿÐðþ$O¯èþ BÆøç³×ýË$ ^óþíܯèþ ç³Ðèþ¯Œþ
çÜÐèþ*^éÆ>°² A…¨…_¯èþ CíÜ õ³Ææÿ$ Ææÿ$. ^éÌê ÆøkË ¯èþ$…` Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$Ë ÐèþÅÐèþàÆ>Ë$, 糧æþ®ª™èþ$Ë$ ^èþ*íÜ MæüÌêÅ׊ýò³O ¯éÅÄæý$Ý릯èþ…ÌZ ç³Ææÿ$Ðèþ#¯èþçÙt… MóüçÜ$ ÐóþÝë¢Ðèþ$° çÙ½¾ÆŠÿ ^ðþ´ëμÆæÿ$.
Ðèþ*Ææÿ$aMøÐéË°çÜ*_…^èþyæþ…™ø ¯óþçÙ {ç³fË…§æþÆæÿ* ÑíÜW´ùÄæý*Ææÿ¯é²Ææÿ$. ™é¯èþ$ Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ Ðèþ*rÌZÏ H§ðþO¯é Cç³μsìýMóü ÎVæüÌŒý ¯øsîýçÜ$ ç³…í³…^é¯èþ° ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. Mæü±çÜ… Mæür$tMæü$¯èþ² ò³âêå°²
¯èþÍíÜtMŠü ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰çÜÑ$†V> Aº§æþ®ªÐèþ$$…§óþÐðþ* {糆 JMæüP Ðèþ$$íÜÏ…¯èþ$ Ayæþ$Væü$§éÐèþ$° çÜÐéÌŒý ^óþÔéÆæÿ$. ™é¯èþ$ ç³sìýt…^èþ$Mø° A¯ðþO†MæüÐðþ$O¯èþ 糧æþ®†VæüË ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ýMìü ™èþÐèþ$¯èþ$ ÑÐèþ$ÇØ…^óþ
ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$Ë çÜÐèþ*-Ðóþ-Ôèý…ÌZ Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ$¯èþ² Ðèþ$…{† çÙ½¾ÆŠÿ AÎ
Ðèþ*Ææÿ$μ ^óþÔéÆæÿ$.õ³Ææÿ$ Ðèþ*Ææÿa yæþ… ™ø Aº§æþ®… Ðèþ*sêÏyìþ E…sôý çÜμ…¨…^èþÐèþ§æþª-°, Aº§é®ªÌñýO™óþ AÑ Ðèþ$sìýtVör$tMæü$ ´ù™é Ýë¦Æÿ$$ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. ç³Æ>Æÿ$$ ï܈™ø ÑÐéõßý™èþÆæÿ çÜ…º…«§æþ… ¯ðþÆæÿí³ Möyæþ$Mæü$¯èþ$ Mæü¯èþ² §óþÔèý{§øçßý… GÌê AÐèþ#™èþ$…§ø ÑÐèþÇ…^éÍÞ¯èþ »ê«§æþÅ™èþ ç³Ðèþ¯Œþò³O E…§æþ°
´ëÈtMìü Væü$Ç¢…ç³# C_a¯èþrÏ$ º$«§æþÐé Äæý$° BÄæý$¯èþ ÑÆæÿ$^èþ$-Mæü$-ç³-yéz-Ææÿ$. ™é¯èþ$ Ðèþ*sêÏyìþ¯èþÑ °gêË$ M>ºsôýt ÐéÇMìü ç³Ðèþ¯Œþ H Ðèþ$$Q… ò³r$tMæü$° {ç³fÌZÏMìü Ððþâæý™éyæþ° çÙ½¾ÆŠÿ Ðèþ$…yìþ ç³yézÆæÿ$. Ðèþ$$°Þ A¯é²Ææÿ$. Væü™èþ…ÌZ ç³Ðèþ-¯ŒþMæü$ Ðèþ*iý Ôéçܯèþ çÜ¿æý$Åyæþ$ ç³ÇsêË ÆæÿÒ…{§æþ Væü$…yæþ$
Ææÿ… G°²MæüË çÜ…çœ$… {ç³Mæüsìý…_…¨. ¨Mæü$P™ø^èþMæü W…kMæü$…r$¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. f¯èþ… Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZÏ E¯èþ²Ñ.. ÐéÇ Væü$… ç³ÌŒý Mú°ÞËÆŠÿV>, ÔéçܯèþçÜ¿æý$Å°V>, Æ>çÙ‰ Ðèþ$…{†V>, ï³ïÜ-ïÜ E´ë«§æþÅ„æü$yæþ$V> Mösìýt…_¯èþ ÑçÙÄæý*°² Ðèþ$Ç_´ùÆ>§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… {ç³gê iÑ™èþ…ÌZMìü
yðþÌZÏ E¯èþ² ÑçÙÄæý*˯óþ ™é¯èþ$ {ç³Ýë¢Ñ…^é¯èþ¯é²Ææÿ$. G°²MæüË$ §æþVæüYÆæÿ ç³yæþ$™èþ$… G¯ø² »ê«§æþÅ™éÄæý$$™èþÐðþ$O¯èþ 糧æþÐèþ#˯èþ$ ´ëÈt ç³Ææÿ…V>, {糿æý$™èþÓç³Ææÿ…V> °ÆæÿÓ Ðèþ_a¯èþ ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ý {ç³ÐèþÆæÿ¢¯èþ Ðèþ*Ææÿ$aMøMæü´ù™óþ Æ>çÙ‰ {ç³fË$ BÄæý$¯èþMæü$ çÜVæü…
n|ü®˝Ÿ>∑ßs¡ßô|’ yæþyæþ…ÐèþÌôýÏ ™é¯èþ$ ÐéV>®ªsìý {糧æþ-ÇØçÜ$¢¢-¯é²-¯èþ¯èþ² Ðèþ*rÌZÏ ÐéçÜ¢Ðèþ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. íßý…_¯èþ ™èþÐèþ$Mæü$ çÜ…ÝëPÆæÿ… E…§æþ°, Æ>fMîüÄæý*ËÌZ °Æ>Ã×ê™èþÃMæü ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Væü$…yæþ$ Möyæþ™éÆæÿ° ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ´ëÌŸY¯èþ² Ðèþ$…{† Ðèþ$$Rôý‹Ù
™èþ¯èþMæü$ G°²Mæ ÌZÏ ´ùsîý ^óþõÜ BÌZ^èþ¯èþ Ìôý§æþ°, A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ^óþÄæý$yæþÐóþ$ ™èþÐèþ$Mæü$ ™ðþË$çÜ$¯èþ° çÙ½¾ÆŠÿ A¯é²Ææÿ$. ç³Ñ{™èþÐðþ$O¯èþ Q$Æ>¯Œþ ^èþ§æþ$Ðèþ# òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. D ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ íÜMìü…{§é»ê§Šþ G…ï³
‘·«s¡˝À ìs¡íj·T+ ™èþõ³μÒ$ Ðèþ*sêÏ-yæþ-Ìôý-§æþ…r$¯èþ² A§óþ 糧æþÑÌZ "VæüÐŒþ$' ÐóþçÜ$Mæü$° A™èþ$Mæü$P° Mæü*ÆøaÐé˯èþ² BÌZ^èþ¯èþ A…™èþMæü¯é² MøÐèþyæþ… MøçÜ… AÆæÿ½ ¿êçÙ »Z«¨çÜ$¢¯èþ² Ðèþ˜Ìê¯é Ðèþ§æþªMæü$ ™éÐèþ$$ ÐðþâêÏÐèþ$°, C¨ A…f¯ŒþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ Äæý*§æþÐŒþ Mæü*yé ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt BÔèýÄæý*ËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V>¯óþ ™éÐèþ$$
ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ-׊ý ¯èþyæþ$^èþ$Mæü$…sêÐèþ$° BÄæý$¯èþ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31: §óþÔèý…ÌZ
E{Væü-Ðé§æþ °Æø-«§æþMæü ^èþÆæÿÅÌZÏ ¿êVæü…V>
Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ ¯óþçÙ¯èþÌŒý C¯ðþÓ-íÜt-Vóü-
sìýÐŒþ Hgñý±Þ (G-¯Œþ-I-G), ^èþrt ÑÆæÿ$-§æþ® ø±sê´\j·÷\ô|’ <ë&ç #˚kÕÔsê? : ‘·$TàH˚ì
sê»ø°j·T ne>±Vü≤q ˝Ò<äß &Éãß“ ø√düy˚T sê»ø°j·÷˝À¢øÏ..
M>ÆæÿÅ-Mæü-Ìê-´ëË (°-Æø-«§æþ-Mæü) çÜÐèþ-Ææÿ×ý |üeHéô|’ Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY >∑s¡+ >∑s¡+ ∫s¡ßô|’ J$‘·, sê»X‚KsY <Ûä«»+
¼Ë$Ï-ËMæü$ Æ>çى糆 {糆¿ê ´ësìýÌŒý ¯éÄæý$Mæü$Ëò³O ÐéÅQÅË$ ^óþõÜ¢ ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý*Ëò³O §éyæþ$Ë$ ^óþÝë¢Æ>.. A° {ç³gêÆ>fÅ… Äæý$$Ðèþf¯èþ Ñ¿êVæü… A«§æþÅ„æü$yæþ$, "ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$Ðèþ$…sôý íßý…Ýë™èþÃMæü ^èþÆæÿÅË$, Ðèþ*rË™ø Æðÿ^èþa
º$«§æþ-ÐéÆæÿ… BÐðþ*§æþ… ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt Æ>fMîüÄæý$ A«¨M>Ææÿ {糆°«¨ ™èþÑ$ïóþ° ïÜ™éÆ>… B{Væüçßý… ¯èþr$yæþ$ ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ý M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþËò³O ^óþíܯèþ VörtyæþÐèþ*?' A° íܱ¯èþr$yæþ$ Æ>fÔóýQÆŠÿ, iÑ™èþ ï³BÈμ A«¨¯óþ™èþ _Ææÿ…iÑ°
§é°™ø AÑ ^èþrt-Ææÿ*ç³… §éÌêaÆÿ$$. ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. {ç³gêÝëÓÐèþ$Å…ÌZ GÐèþÆæÿ$ GÐèþǯðþO¯é ÑÐèþ$ÇØ…^èþ$MøÐèþ^èþ$a¯èþ° ÐéÅQÅ˯èþ$ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt ¡{Ðèþ…V> Q…yìþ…_…¨. {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Ðèþ*Ææÿ$μMøçÜ… ´ëÈt ò³sêtÐèþ$¯èþ² _Ææÿ…iÑ Ðèþ$$…§æþ$ ™é¯èþ$ Ðèþ*Æ>
D ¼Ë$Ï-ËMæü$ Cç³μsìýMóü ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ A…r*, "Ò$Mæü$ A…™èþ »ê«§æþV> E…sôý {ç³gêÝëÓÐèþ$ÅÄæý$$™èþ…V> çÜ¿æýË$ ò³sìýt G…™ø M>Ë…V> {ç³fËMæü$ õÜÐèþË…¨çÜ¢$¯èþ² ´ëÈt Ë°, BÄæý$¯èþ Ðèþ*ǯèþ ™èþÆ>Ó™óþ Ðèþ*Ææÿ$μ ¡çÜ$Mæü$Æ>VæüËÆæÿ¯é²Ææÿ$. ç³Ðèþ¯Œþ, _Ææÿ…iÑ
BÐðþ*§æþ… ËÀ…_¯èþ ÑççÙÄæý$… ™ðþÍ- Q…yìþ…^èþ…yæþ-'-¯é²-Ææÿ$. A…™óþ M>° ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý*Ëò³O §éyæþ$Ë$ ^óþõÜ¢ ¯óþ™èþ˯èþ$ ç³Ðèþ-¯ŒþMæüÌêÅ׊ý ¯øsìýMö_a¯èþrÏ$V> †rtyæþ… Ðèþ$¯èþçÜ¢™èþÓ… HÑ$r¯óþ¨ ÐéÆæÿ$ ^óþíܯèþ ÐéÅQÅË$ ºrtºÄæý$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$.
íÜ…§óþ. G¯Œþ-I-GMæü$ Mö¨ª Æøk ÌZÏ yðþOÆðÿ- CMæüPyðþÐèþÆæÿ* ^óþ™èþ$Ë$ Ðèþ$$yæþ$^èþ$Mæü$ Mæü*ÆøaÌôý§æþ° M>…{Vðü‹Ü M>ÆæÿÅ-Mæü-Ææÿ¢-˯èþ$ íÜVæüY$ ^óþr° õ³ÆöP…¨. Æ>f-Mîü-Äæý*Ë$ AÐèþ-V>-çßý¯èþ MóüÐèþË… yæþº$¾ MøçÜÐóþ$ _Ææÿ…iÑ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü Ðèþ^éaÆæÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$.
MæütÆŠÿ f¯èþ-Ææÿ-ÌŒý¯èþ$ °Äæý$-Ñ$Ýë¢Ðèþ$° òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü$yìþò³O ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþíܯèþç³μsìý çÜ…Væü™óþ…r° Ìôý° ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý ™ðþË$çÜ$Mæü$° Ðèþ*sêÏyìþ™óþ Ðèþ$…_ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… K sîýÒ bé¯ðþÌŒý HÆ>μr$^óþíܯèþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ ´ëÌŸY¯èþ² ÐéÇ
_§æþ…ºÆæÿ… ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. H MóüòÜO¯é G¯Œþ BÄæý$¯èþ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. "Ò$Ææÿ$ Ò«¨ Væü*…yéÌê.. ÆúyîþÌê.. ÌôýMæü M>…{Vðü‹Ü §æþ° ï³ïÜïÜ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ¯é§ðþ…yæþÏ Ðèþ$¯øçßýÆŠÿ §æþªÆæÿ* _Ææÿ$¯èþ$ §æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$.
IGMæü$ Aç³μW…_¯èþ 糄æü…ÌZ §é°ò³O M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ìê..' A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. V>…«© ¿æýÐèþ¯Œþ¯èþ$ ™èþVæü$Ë»ñýsìýt¯èþ Ò$Mæü$ C§óþÒ$ çÜËà C^éaÆæÿ$. BÄæý$¯èþ º$«§æþÐéÆæÿ… V>…«©¿æýÐèþ¯Œþ Ðèþ$§æþÆŠÿ £ðþÇÝë ™èþÐèþ$Mæü$ B§æþÆæÿØÐèþ$…r$¯èþ² _Ææÿ…iÑ, D íßý…Ýë™èþÃMæü çÜ…çœ$
§æþÆ>Åç³#¢ °ÆæÿÓ-íßý-çÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. ´ëÆæÿÏ- JMæü ÌñýMæüPM>§æþ° ÑÐèþ$ÇØ…^é-Ææÿ$. "JMæü Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†ò³O ^ðþ糚Ë$ ÐóþíÜ, ¯èþVæüÆ>°² ÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Æ>Úë‰-°Mìü õÜÐèþ ^óþíÜ-¯èþ ´ëÈt ïÜ°-Äæý$-ÆæÿÏò³O ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþÄæý$yæþ… r¯èþËMæü$ HÑ«§æþ…V> çÜÐèþ$…fçÜÐèþ$° ^ðþº$™éÆæÿ° AyìþV>Ææÿ$. "ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý*
Ððþ$…r$ò³O §éyìþ MóüçÜ$ÌZ Aç³j-ÌŒý-Væü$Ææÿ$ Ðèþ$™èþ Æ>fMîüÄæý*Ë™ø Æ>Ðèþ×ýM>çÙx… ^óþíܯèþ Ò$Mæü$ C§óþÒ$ ò³§æþª ÑçÙÄæý$… M>§æþ$. ™èþVæü§æþ¯é²Ææÿ$. Væü$yìþòÜË$ Mæü*Ía¯èþ ¯óþ™èþË$ ^óþ™èþ$Ë$ MæüÍí³ çÜ…ºÆ>Ë$ fÆæÿ$ç³#Mæü$ °Mìü AÆæÿ¦… C§óþ¯é?' °Ë©ÔéÆæÿ$. ™é¯èþ$ Ðèþ*Æ>¯èþ° Ðèþ$$…§æþ$ _Ææÿ…iÑ
Mæü$ Õ„æü¯èþ$ AÐèþ$-Ë$ ç³Ç^óþ ÑçÙ-Äæý$Ððþ$O Ò$ Væü*…yé, Æúyîþ Æ>fMîüÄæý*Ë$ C…Mæü G¯é²âZÏ ÝëVæüÐèþ° òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. ¯é²Ææÿ° ç³Ðèþ¯Œþ BÆøç³×ýË$ ^óþÄæý$yæþ… Ñyæþz*Ææÿ…V> E…§æþ¯é²Ææÿ$. ^ðþ´ëμË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.
™èþÓÆæÿÌZ JMæü °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$-Mæü$…sê-
Ðèþ$-° _§æþ…ºÆæÿ… çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.
<ë&ÉT\‘√ \wüÿπsøÏ dü«|æïø£ ø£qßïeT÷‘· bÕøÏkÕÔHéô|’ _>∑ßdüßÔqï ñ#·ßÃ
Á|üy˚Tj·T+ \F«ì uÛ≤s¡‘Y≈£î n|üŒ–+#ê* : ˇ‹Ô&ç ô|+∫q nyÓT]ø±
¯èþ*ÅÄæý*-ÆŠÿPþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 :
Ðèþ$$…»ê-Æÿ$$ÌZ fÇ-W¯èþ E{Væü-Ðé§æþ $Tqï+{Ïq ã+<Ûäße⁄\ s√<äq\ß CÝëÏ-Ðèþ*-»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31: Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$-ËMæü$ ËTÓ° BÄæý$¯èþ çÜ°²-íßý™èþ çÜçßý-^èþ-Ææÿ$Ë$ Mö…§æþ-Ç° AÆðÿçÜ$t
§éyæþ$-Ë™ø ´ëMŠü-ÌZ° E{Væü-Ðé§æþ çÜ…çܦ- çÜ*{™èþ«§éÇV> ¿êÑ-çÜ$¢¯èþ² fMîü-EÆŠÿ Æðÿçßý-Ðèþ*-¯Œþ ËTÓ° ^óþíÜ-¯èþr$Ï {ç³Mæü-sìý…_…¨.- A-Æÿ$$™óþ ÐéÇ-ò³O- ™èþÐèþ$ §óþÔèý…ÌZ¯óþ
ËMæü$ {ç³Ðóþ$Äæý$… E…§æ° ¿êÆæÿ-™Œþ™ø ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ Aç³μ-W…^é-Ë° AÐðþ$-ÇM> ´ëMìü-Ý믌þò³O ¡{Ðèþ J†¢- Ñ^é-Ææÿ×ý fÆæÿ$-ç³#-™é-Ðèþ$°, ÐéÇ° ¿êÆæÿ-™ŒþMæü$ Aç³μ-W…^óþ¨
´ër$¬ Äæý*Ðèþ™Œþ §óþÔéË* ^ðþº$-
j·TXÀ<ä ndüß|üÁ‹ e<ä› $cÕ<ä#Ûêj·T\ß yìþ° ™ðþÝù¢…§æþ° ™ðþÍ-íÜ…¨. ´ëMìüÝë¢-¯ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ "y鯌þ' Ìôý§æþ° çÜμçÙt… ^óþíÜ…¨. AÆÿ$$™óþ ¿êÆæÿ™Œþ, AÐðþ$-ÇM> A«¨-M>-
™èþ$¯é²... A…§æþ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : BMìüÞf¯Œþ A…¨…^éÆæÿ$. AÆÿ$$¯éü çœÍ™èþ… ÌôýMæü$…yé §æþ BçÜ$ç³{† Ðèþ§æþª ÑÚë§æþbéÄæý$Ë$ AË$Ðèþ$$ Mæü$¯é² ÐéÆ>¢ bé¯ðþÌŒý D ÑççÙÄæý$… ™ðþÍ-í³…¨. Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$- Ææÿ$Ë$ Ðèþ*{™èþ… ÐéÇ AÆðÿçÜ$t JMæüPsôý ^éË-§æþ-°, ÐéÇ° {´ëíÜ-
Ýë„>üÅ-˯èþ$ A…§æþ-gôý-íܯé... M>§æþ° ÐèþÆæÿ…VæüÌŒýÌZ fÇW¯èþ Äæý*íÜyŠþ §éyìþÌZ ¡{Ðèþ V>Äæý* ´ùÆÿ$$…¨. çÜÓí³²Mæü Ðèþ$Ææÿ×ýÐéÆæÿ¢ ѯèþ² ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$, Æÿ$$. çÜÓí³²MæüMæü$ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË ¯èþ$…_ òßýOsñý…ç³Æóÿ ËMæü$ ´ëËμ-yìþ¯èþ ÐéÇMìü ËTÓMìü Ðèþ$«§æþÅ çÜ…¿êçÙ×ý¯èþ$ ÇM>Ææÿ$z Mæü*ÅsŒý ^óþÄæý$-yæþ…™ø »êr$ §éyæþ$Ë™ø çÜ… º…«§æþ-Ðèþ$$¯èþ²
º$M>-Æÿ$$çÜ*¢ ÐèþçÜ$¢¯èþ² ´ëMìü-Ý뢯Œþ Ë´ëÌñýO íÜMìü…{§é»ê§ŠþÌZ° Äæý$ÔZ§æþ BçÜ$ç³{†ÌZ º…«§æþ$Ðèþ#Ë Æø§æþ¯èþË$ BçÜ$ç³{†ÌZ Ñ$¯èþ²…sêÆÿ$$. ^èþÆŠÿ™ø ´ër$ ºÏyŠþ {ò³çÙÆŠÿ Mæü*yé íܦÑ$™èþ…V> ÌôýMæü ^óþíܯèþ sôýç³#¯èþ$ AÐðþ$Ç-M> A«¨-M>-Ææÿ$Ë$ ´ëMìü-Ý뢯ŒþMæü$ A…§æ C™èþÆæÿ E{Væü-Ðé§æþ çÜ…çܦ-Ëò³O Mæü*yé ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$-Mø-Ðé-Ë°
{糿æý$-™éÓ-°Mìü ^ðþ…ç³-ò³-r$t-Ìê…sìý Ðèþ$Æø Ðèþ$–™èþ$ÅÐèþ#™ø ´ùÆ>yìþ¯èþ çÜÓí³²Mæü º$«§æþÐéÆæÿ… E§æþ BÐðþ$ º…V>Ææÿ$ ¿æýÑçÙÅ™Œþ ò³O Møsìý BÔèýË$ ò³r$tMæü$¯èþ² ´ùÐèþyæþ…™ø ç³Çíܦ† ÑçÙÑ$…_…§æþ°, Æðÿ…yæþ$ ÝëÆæÿ$Ï gôý-íÜ-¯èþr$Ï ™ðþÍíÜ…¨. B sôýç³#-ÌZ° çÜ…¿ê-ç³-×ýË$ Q_a-™èþ-Ððþ$O- MøÆ>Ææÿ$. D ÑççÙ-Äæý$…ÌZ AÐðþ$-ÇM> A«¨-M>-Ææÿ$Ë$ JMæü Q_a-
Ýë„æüÅ… ™égêV> ÐðþË$-Væü$-^èþ*-íÜ…¨. Äæý$… 5:15 Væü…rËMæü$ ™èþ$¨ ÔéÓçÜÑyì_…¨. çÜÓí³² B ™èþÍϧæþ…{yæþ$ËMæü$ _ÐèþÇMìü Mæü±²Ææÿ$ Ñ$WÍaÐðþãÏ…¨. ´ëÏíÜtMŠü çÜÆæÿjÈ ^óþÔéÐèþ$°, ^èþÆæÿÃ… ç³NÇ¢V> MæüÑ$Í ¯èþ-Ðóþ-¯èþ°, §é°ÌZ çÜ…¿ê-íÙ…_¯èþ ÐèþÅMìü¢ ËTÓ-Äôý$-¯èþ-° -B-yìþÄñý* ™èþ-Ððþ$O¯èþ ÐðþOQÇ AÐèþ-Ë…¼…^èþ-Mæü-´ù-Æÿ$$¯é ËTÓ çÜ…¿ê-çÙ-×ýË
D §éyæþ$-Ë™ø ËçÙPÆóÿ ™öÆÿ$$-»êMæü$ Mæü BÆøVæüÅ ç³Çíܦ† Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË ¯èþ$…_ „îü×ìýçÜ*¢ çÜÓí³²Mæü Ðèþ$Ææÿ×ýÐéÆæÿ¢ §éÐéý¯èþ…Ìê ÐéÅí³…^èþyæþ…™ø ´ùÐèþyæþ…™ø ç³Çíܦ† ^óþÆÿ$$§ésìý…§æþ° ÐðþO§æþ$ÅË$ ™ðþÍ °ç³#×ý$Ë$ °Æ>®-Ç…^èþ-yæþ…™ø A™èþ-°-° ¿êÆæÿ-™ŒþMæü$ Aç³μ-W…^é- sôýç³# ÐéÇ Ðèþ$¯èþ-çÜ$Ë$- Ðèþ*Ça-¯èþr$t Mæü¯èþ-ç³-yæþ$-™ø…§æþ° y鯌þ
{ç³Ðóþ$Äæý$… E…§æþ° Ýë„>™èþ¢* B E{Væü ÐèþÝù¢…¨. ©…™ø ÔéÓçÜ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… Mæü*yé MæüçÙt…V> ^èþ$r$tç³MæüPË ¯èþ$…_ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ {ç³fË$ Ðèþ$–™èþ ´ëÆæÿ$. BÐðþ$ Ððþ$§æþyæþ$Mæü$ ÐðþOÆæÿ‹Ü ÝùMæüyæþ…™ø BÐðþ$ ˯óþ ÑççÙ-Äæý$…ÌZ AÐðþ$-ÇM> J†¢-yìþ ò³…_…¨. AÆÿ$$™óþ AÐðþ$- õ³ÆöP…¨. M>V> ËTÓ Mæü*yé Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$ÌZÏ ´ëÌŸY
Ðé§æþçÜ…çܦ MæüÐèþ*…yæþÆóÿ ÐðþËÏ-yìþ…^éyæþ$. Ðèþ*Ææÿyæþ…™ø BçÜ$ç³{† ÐðþO§æþ$ÅË$ BÐðþ$Mæü$ Mæü–{†Ðèþ$ §óþà°² ^èþ*yæþ¬yé°Mìü ™èþÆæÿÍÐèþ^éaÆæÿ$. ©…™ø Äæý$ÔZ Ðèþ$–™èþ$ÅÐé™èþ ç³yìþ…§æþ° yéMæütÆæÿ$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÇM> C…sñý-Í-gñý¯ŒþÞ ÐèþÆ>YË$ ™èþÐèþ$…™èþ ™éÐóþ$ B çÜ…¿ê-çÙ-×ý¯èþ$ ° ¿æý{§æþ™é §æþâê-ËMæü$ -ç³-r$t-ºyæþz MæüçÜ»Œý Ðèþ_a¯èþ {´ë…™èþ…
´ëMŠü B{Mæü-Ñ$™èþ M>ÖÃ-ÆŠÿÌZ Csîý-ÐèþË ÇM>Ææÿ$z ^óþÔé-Äæý*- ÌôýMæü Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$-ËMæü$ ËTÓ M>Ææÿ- Ðéyóþ-¯èþ° AÐðþ$-ÇM> ç³{†-MæüÌZÏ ÐéÆæÿ¢Ë$ Ðèþ^éaÆÿ$$.
fÇí³¯èþ §éyæþ$-ËÌZ ç³r$t-º-yìþ¯è §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtMæüÆæÿ… : ^èþ…{§æþ»êº$ Mæü¯èþ$Ñ糚 M>ÐéÍ : íÜí³I ¯éÆ>Äæý$×ý Mæü$-yæþ° BÆø-í³…_¯èþ ¿êÆæÿ™èþ A«¨-M>-Ææÿ$Ë$ ÐéÇMìü D sôýç³#¯èþ$ Mæüv-¯èþ…V> ÐèþÅÐèþ-çßý-Ç-Ý뢅
MæüÐèþ*…yæþÆŠÿ fÆ>ÆŠÿ Úë... A¯èþ…™èþÆæÿ… Äæý*íÜyŠþ §éyìþÌZ ¡{Ðèþ…V> V>Äæý$þç³yìþ 20 ÆøkË$ çÜÓí³²Mæü Ðèþ$Ææÿ×ý… ç³rÏ íïÜï³-I Æ>çÙ‰ M>ÆæÿŧæþÇØ Mðü. ¯é A…§æþgôý-Ôé-Æ> A¯èþ²¨ C…M> çÜμçÙt … M>Ìôý-§æþ° ÐéÆ>¢ bé¯ð ÌŒý E{Væü-Ðé§æþ çÜ…çܦË$ C™èþÆæÿ §óþÔé-Ëò³O §éyæþ$-ËMæü$ ™èþÐèþ$
ÝëW¯èþ Ñ^é-Ææÿ-×ýÌZ Ðèþ$$…»êÆÿ$$ V> BçÜμ{†ÌZ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² çÜÓí³²Mæü Ðèþ$–†ç³rÏ Æ>Äæý$×ý çÜ…™éç³… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. çÜÓí³²-Mæü Mæü$r$…º ™ðþÍ-í³…¨.- Äæý$*çÜ‹œ Ðèþ$$gêj-Ñ$-ÌŒý™ø MæüÍíÜ ËTÓ Ðèþ$$…»ê ¿æý*¿ê-V>°² Ñ°-Äñý*W…^èþ-yé-°² ™éÐèþ$$ A¯èþ$-Ðèþ$-†…^èþ-»Z-
§éyæþ$-ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ A°² ÑçÙ- sîýyîþ-ï³ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ¯éÆ> ^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$ ¡{Ðèþ çÜ¿æý$ÅËMæü$, º…«§æþ$Ñ${™èþ$ËMæü$ Ýë¯èþ$¿æý*† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æÿ$$ §éyæþ$-ËMæü$ ÐèþNÅçßý-Ææÿ-^èþ¯èþ ^óþÔé-yæþ° ¿êÆæÿ™Œþ A«¨-M>-Ææÿ$Ë$ Ðèþ$° ´ëMìüÝ뢯Œþ A«§æþÅ-„æü$yæþ$ AíÜ‹œ AÎ fÆ>ªÈ AÐðþ$-ÇM>
Äæý*-˯èþ$ ç³NçÜ-Væü$-_a-¯èþr$t ^ðþ´ëμ-yæþ° çÜ…™é´ë°² ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {ç³ç³…^èþÐèþ$…™é Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ™èþÞ çÜÓí³²Mæü Ðèþ$–† A…§æþ-ÇMîü Mæü¯èþ$Ñ糚 M>ÐéË°, yìþòÜ…ºÆŠÿ Ððþ$$§æþsìý ÐéÆæÿ…ÌZ¯óþ õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. §éyæþ$-ËMæü$ M>Ææÿ A«§æþÅ-„æü$yæþ$ gêÇj º$‹ÙMæü$ º$«§æþ-ÐéÆæÿ… àÒ$ C^éaÆæÿ$.
"ÐéÌŒý-[ïÜtsŒý fÆæÿ²ÌŒ'ý º$«§æþ-Ðé-Ææÿ… ÐðþËÏ- Æ>°² ÝëÓVæü†çÜ¢$¯èþ² Ðóþâæý D ÑÚë§æþ… fÆæÿVæüyæþ… ´ëÔéa™èþÅ §óþÔéË ÑçÙçÜ…çÜP−–™óþ CÌê…sìý çœ$r¯èþËMæü$ ×ýÐðþ$O¯èþ ËçÙP-Æóÿ ™ø-Æÿ$$-»êÌZ Ðèþ$$gêj-Ñ$ÌŒý, Ë-TÓ A{Væü ¯é Äæý$- º$‹Ù º$«§æþ-ÐéÆæÿ… fÆ>ª-È™ø ¸ù¯ŒþÌZ Ðèþ*sêÏ-yéÆæÿ$. B çÜ…§æþ-
yìþ…_…¨. §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtMæüÆæÿÐèþ$¯é²Ææÿ$. M>Ææÿ-×ý-Ðèþ$° ¯éÆ>-Äæý$×ý A¯é²Ææÿ$. Mæü$-Ë° ¿êÆæÿ™Œþ Ðé§æþ¯èþ. yìþòÜ…ºÆŠÿ 8Ðèþ ™óþ©¯óþ ´ëMìü-Ý뢯Œþ ÆæÿÂ…V> fÆ>ªÈ BÄæý$¯èþMæü$ D àÒ$ C^éaÆæÿ$.
á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À ã&Ó®{Ÿ n+#·Hê\ß ‘ês¡ße÷s¡ß ôV’≤<äsêu≤<é
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 : ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 2008 ¯ésìýMìü Móü…{§æþ BǦMæü ç³yìþ´ùÐèþyæþ…, ÐèþÅÄæý$… ò³ÆæÿVæüyæþ…, {ç³™óþÅMìü…_ {ç³×êãMæü ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… çÜ*_…^éÆæÿ$. A…™èþÆ>j¡Äæý$ BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ…™ø ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ ¨Ðéâê >∑ßs¡ßyês¡+
ÐèþÅÐèþçܦMæü$ {糆Mæü*Ë Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… HÆæÿμyæþyæþ…™ø 2008&09 ºyðþjsŒý M>Ææÿ×ý…V> ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ BQÆæÿ$ ¯ésìýMìü BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ {糆Mæü*Ë íܦ†Mìü Æ>Ðèþyæþ…™ø {糿æý$™èþÓ… ¡{Ðèþ Jyìþ§æþ$yæþ$Mæü$˯èþ$ G§æþ$ÆöP…¨. 糯èþ$² 1, »qe] 09
A…^èþ¯éË$ ™éÆæÿ$Ðèþ*ÆæÿÄæý*ÅÆÿ$$. ç³Çíܦ™èþ$Ë$ HÆæÿμyézÄæý$° Mæü…{sZËÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý B‹œ AMú…sŒýÞ(íÜhG) ™èþWY…ç³#Ë$ Ðèþ…sìý E©ªç³¯èþ ´ëÅMóüiË™ø ºyðþjsŒý A…^èþ¯éË$ A¯èþ$Mæü$¯èþ²
™èþ§æþ¯èþ…™èþÆæÿ… ÐèþÅÄæý$… ò³ÆæÿVæüyæþ…, BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ… ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ™ðþÍí³…¨. Ñ«§æþ…V> ÌôýÐèþ#. Òsìý ÐèþËÏ {糿æý$™èþÓ B§éÄæý$… Ææÿ*.1,41,364 MørÏ$

business@suryaa.com
ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$ ^óþÄæý$*™èþ A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… 糯èþ$²Ë¯èþ$
™èþWY…^èþyæþ…™ø ç³Çíܦ† A§éÓ¯èþ²…V> ™èþÄæý*ÆðÿO…¨. B§éÄæý$…
{ç³çÜ¢$™èþ BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ hyìþí³ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 5 Ôé™èþ… ™èþWY…§æþ°
{糫§é¯èþÐèþ$…{† Ðèþ$$QÅ BǦMæü çÜËà§éÆæÿ$yæþ$ AÆæÿÑ…§Šþ ÑÆæÿÃ×ìý
™èþWY…¨. {糿æý$™èþÓ Ððþ$$™èþ¢… ÐèþÅÄæý$… Ææÿ*.4,94,000 MørÏ$, ºyðþjsŒý
A…^èþ¯é 65.8 Ôé™èþ…V> °Æ>®Ç…^éÆæÿ$. 7
dæm˝Ÿ_ ôV≤#·Ã]ø£‘√
~–e∫Ãq ãC≤CŸ Áã<äsY‡
|æ{°wüHé ñ|üdü+Vü≤s¡D
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 (çÜ*Ææÿżh¯ðþ‹Ü º*ÅÆø) : Mæü…ò³± Ìê »ZÆæÿ$z
(íÜGÌŒý¼) òßý^èþaÇMæü™ø ºgêgŒý {º§æþÆŠÿÞ BÆóÿâæýå fVæüyæþ… çÜ$Rê™èþ…V> Ðèþ$$WíÜ…¨. eTqdüßqï eTVü‰sêE - e÷ sêeT*+>∑sêE
íÜGÌŒý¼ çÜ*_…_¯èþ õܲçßýç³NÆæÿÓMæü ç³ÇÚëPÆæÿ Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ¯óþ ™èþÐèþ$ ©ÆæÿƒM>Ë Bíܦ
™èþV>§é˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^èþ$Mæü$…sêÐèþ$° ºgêgŒý {º§æþÆŠÿÞ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. DÐóþ$ÆæÿMæü$ m~π>ø=B› ˇ~– ñ+&˚ HÓ’»+
ºgêgŒý {º§æþÆŠÿÞ íÜGÌŒý¼ ¯èþ$…_ ™èþÐèþ$ í³sîýçÙ¯èþϯèþ$ Eç³çÜ…çßýÇ…^èþ$Mæü$…r$¯èþ²r$Ï
ÐðþËÏ…yìþ…^éÆæÿ$. 2002ÌZ ºgêgŒý {Væü*‹³Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ ºgêgŒý õÜÐé{ÔèýÐèþ$… bðþOÆæÿïŒþ düeTdü´\qß n~Û>∑$TkÕÔ&ÉT
¯èþ$…_ ™èþÐèþ$$Ãyæþ$ ÔèýÕÆŠÿ ºgêgŒý¯èþ$ A¯èþ² Æ>çßý$ÌŒý ™öËW…^èþyæþ…™ø çÜÐèþ$çÜÅ VæüÆæÿVæüç³{Ææÿ$ÌZ°
Ððþ$$§æþÌñýO…¨. ©…™ø ÕÕÆŠÿ ºgêgŒý 2003ÌZ A¯èþ²ò³O íÜGÌŒý¼ÌZ íœsîýçÙ¯Œþ¯èþ$ Æ>Ðèþ$Í…VæüÆ>k
§éQË$ ^óþÔéyæþ$. ÑÐé§æþ ç³ÇçÙPÆæÿ…ÌZ ¿êVæü…V> Æ>çßý$ÌŒý ºgêgŒý ÕÕÆŠÿ ºgêgŒý u…’ÁsêE bòÂ+&˚wüH˚ Äj·Tq ùdyê‘·‘·Œs¡‘·≈£î ì<äs¡Ùq+ ¨Ðèþ…Væü™èþ »ñýO{Æ>k CË$Ï
Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ ^èþMðüPÆæÿ Ñ¿êV>°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ºgêgŒý íßý…§æþ$Ý릯ŒþÌZ 29 Ôé™èþ… çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ýÆ>k
Ðésê¯èþ$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý Æóÿr$™ø Ææÿ*.266 MørÏMæü$ Mö¯èþ$Vøâæý$ ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï ¼G‹Ü¼ sêEô|’ kÕúì≈£î\ n_ÛÁbÕj·T+ ({ç³çÜ$¢™èþ… Rêä
ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ™ðþÍ´ëyæþ$. ™èþÆ>Ó™èþ D õÙÆæÿ$Ï ÕÕÆŠÿMæü$ ^óþÆæÿ¯èþ$¯é²Æÿ$$. ©…™ø (Æ>Ðèþ$Í…VæüÆ>k™èþ…{yìþ)
çܦ˅V> E…¨)
ºgêgŒý íßý…§æþ$Ý뢯ŒþÌZ ÕÕÆŠÿ ºgêgŒý õÙÆæÿ$Ï ÑË$Ðèþ 32.47 Ôé™é°Mìü ^óþÆæÿ¯èþ$ ÁÐèþ$ÐèþÆæÿ…, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Mæü…ç³NÅrÆŠÿ
¯é²Æÿ$$. A…™óþM>Mæü$…yé Æ>çßý$ÌŒý ºgêgŒýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ BsZ ÍÑ$sñýyŠþÌZ¯èþ* ™èþ¯èþ ¨VæüYf…, çÜ™èþÅ… Mæü…ç³NÅrÆŠÿÞ A«¨¯óþ™èþ »ñýO{Æ>k Æ>Ðèþ$
eT+#˚ »s¡ß>∑ß‘·ß+~
ÐésêMæü$ Æ>ÐéÍÞ¯èþ õÙÆæÿÏò³O ÕÕÆŠÿ ºgêgŒý §æþ–íÙt ÝëÇçÜ$¢¯èþ²r$Ï Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐèþÆ>YË$
¿êÑçÜ$¢¯é²Æÿ$$.
Í…VæüÆ>k çÜÐèþ$çÜÅË ÐèþËÄæý$…ÌZ _Mæü$PMæü$¯é²yæþ¯èþ² ÐéÆæÿ¢Ë$
ÐðþË$Ðèþyæþ…™ø BÄæý$¯èþ çÜÓ{V>Ðèþ$… ç³ÕaÐèþ$ Vø§éÐèþÇ hÌêÏ
´ëËMøyóþÆæÿ$ Ðèþ$…yæþË… VæüÆæÿVæüç³{Ææÿ$ JMæüPÝëÇV>
Ðèþ$… _ Ðèþ$¯èþ$çÙ$ËMæü$
A…™é Ðèþ$…^óþ
fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. {V>Ðèþ*°Mìü
ª◊ÄsY@ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+#ê*μ EÍMìüPç³yìþ…¨. Æøk ÆøkMîü çÜ™èþÅ…ò³O ÐèþçÜ$¢¯èþ² Mæü£æþ¯éË™ø ^ðþ…¨¯èþ Æ>Ðèþ$Í…VæüÆ>k
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 : Ðèþ*ÆðÿPsŒý °Äæý$…{™èþ×ê çÜ…çܦ òܽ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ {V>Ðèþ$ÐéçÜ$Ë$ Ðèþ$Ç…™èþ B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§æþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Cr$ G…™ø E¯èþ²™èþ$yæþ$. çÜ…Ðèþ ™èþÐèþ$ FÇMìü ^ðþ…¨¯èþ Æ>Ðèþ$Í…VæüÆ>k A…™èþÆ>j¡Äæý$ M>Ææÿ×ý…V> çÜ…çܦ bðþOÆæÿïŒþ Æ>Ðèþ$Í…VæüÆ>k¯èþ$ B 糧æþÑ
糧æþÒÑÆæÿÐèþ$×ý Rê™é(IBÆŠÿG)Mæü$ Ðèþ$*Å^èþ$ÐèþÌŒý 眅yŠþÞ A¯èþ$Ðèþ$†…^èþyæþ… ÐèþËÏ {V>Ðèþ$…ÌZ¯èþ*... Ar$ hÌêÏ ÐéÅç³¢…V>¯èþ$ çÜ™èþÅ…ò³O¯óþ ™èþÞÆ>°Mìü JMæüsìý, Æðÿ…yæþ$ Ýë¦Æÿ$$Mìü G§æþVæüyæþ… ™èþÐèþ$Mæü$ VæüÆæÿÓM>Ææÿ×ý…V> ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. ¯èþ$…_ ™èþ糚Mæü$…sêÆæÿ¯èþ² ÐéÆæÿ¢Ë$ ÐèþçÜ$¢¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ
Ý뫧éÆæÿ×ý {ç³fËMæü$ ©ÆæÿƒM>ÍMæü…V> DMìüÓsîý‹ÜÌZ C¯ðþÓ‹ÜtÐðþ$…sŒýMæü$ {´ù™éÞçßý… ÝëÐèþ$¯èþÅ {ç³fË$ ^èþÇa…^èþ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. çÜ™èþÅ… ÝëÆæÿ$Ï CMæüPyæþMæü$ Ñ^óþaõÜ {ç³fË çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… BÄæý$¯èþ ´ër$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ°, "Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü' º$«§æþýÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ çÜÓ{V>Ðèþ*°² çÜ…§æþ
MæüÍμ…_¯èþrÏÐèþ#™èþ$…§æþ° C…yæþ{ïÜt »êyîþ AÝù^éÐŒþ$ ™ðþÍí³…¨. D ç³£æþMæü…™ø Mæü…ç³NÅrÆŠÿÞ ÑÕçÙt õÜÐèþË™ø {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V>¯óþ JMæü BÄæý$¯èþ CMæüPyìþ ÐéÇ° A´ëÅÄæý$…V> ç³ËMæüÇÝë¢Ææÿ$. A™èþ°Mìü ¿æýVæüÐèþ…™èþ$° BÖçÜ$ÞË$ E…sêÄæý$°, çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ÇØ…_ AMæüPyìþ ÐéÇ° D ÑçÙÄæý$Ððþ$O {ç³Õ²…^èþV> ™èþÐèþ$
ÑçÜ¢−–™èþ {ç³Äñý*f¯éË$ E¯èþ²…§æþ$¯èþ AÐðþ$ÇM>, Äæý$*Æøí³Äæý$¯Œþ §óþÔéË$ A¯èþ$Ðèþ$ Ar$Ðèþ…sìý ÐèþÅMìü¢ çÜÐèþ$çÜÅÌZÏ _Mæü$PMæü$¯é²yæþ¯èþ² ÑçÙÄæý$… A«¨VæüÑ$…_ Ðèþ$Ç…™èþ E¯èþ²™èþ Ý릯é°Mìü G§æþ$Væü$™éyæþ° AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$.
†…^éÄæý$° AÝù^éÐŒþ$ ÑÐèþÇ…_…¨. n+#Ó\+#Ó\ß>± m~–.. ™ðþÍíÜ ^éÌê »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯é²…. Ðèþ$…_ ^óþõÜ ÐéÇMìü AMæüPyìþ ÐéÆæÿ$ õ³ÆöP¯èþyæþ… ÑÔóýçÙ….
Ðèþ$…^óþ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. »ñýO{Æ>k ¸û…yóþçÙ¯Œþ §éÓÆ> Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> Mö°² u≤<Ûä>± ñ+~
$õõ◊mdt dü<ädü߇≈£î {≤{≤ Vü‰»s¡ß
Açßýçé»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 : ÐðþO{º…sŒý Væü$fÆ>™Œþ VøϺ̌ý C¯ðþÓçÜtÆŠÿ
çÜÑ$ÃsŒý(ÑhhIG‹Ü) {´ëÆæÿ…¿Z™èþÞÐé°Mìü ÐéÅ´ëÆæÿ ¨VæüYgêË$ Ææÿ™èþ¯Œþ sêsê,
Væ üÆæÿVæüç³{Ææÿ$ {V>Ðèþ$
ÐéçÜ¢Ðèþ#Åyæþ$ »ñýO{Æ>k
ç Ü ™è þ Å ¯éÆ>Äæ ý $ ×ý Æ >k
&Væü…yìþ ïÜ™éÆ>Ðèþ$Äæý$Å hÌêÏÌZ ÐðþO§æþÅ õÜÐèþË…¨çÜ$¢¯èþ² Æ>Ðèþ$Í…VæüÆ>kMæü$ {ç³fË
ÆðÿO™èþ$, VæüÆæÿVæüç³{Ææÿ$ BÖçÜ$ÞË$ E…sêÄæý$° B {V>Ðèþ$ {ç³fË$ A…r$¯é²Ææÿ$.
™ð þÍÑ™óþrË™ø G…™ø
G™èþ$¢Mæü$ G¨W ¿êÆæÿ™èþ
Ðèþ$$Rôý‹Ù A…»ê±, çÜ$±ÌŒý ¿êÆæÿ¡ Ñ$rtÌŒý àfÆæÿ$M>¯èþ$¯é²Ææÿ° A«¨M>Ææÿ ÐèþÆ>YË$ {V>Ðèþ$…ÌZ° BçÜ$¢Ë¯èþ$ {ç³™óþÅMæü Væü$Ç¢…ç³#¯èþ$ ç³#sìýt¯èþ FÇMìü, Æ>Ú뉰Mìü.. ¡çÜ$Mö° çÜ™èþÅ… Mæü…ç³NÅrÆŠÿÞ ÑçÙÄæý$…ÌZ ¯ðþËMö¯èþ² A°Õa† §óþÔèý MîüÇ¢ ç³™éM>°² {ç³ç³…
™ðþÍ´ëÆÿ$$. òÜO¯ŒþÞ íÜsîýÌZ f¯èþÐèþÇ 12 & 13 ™óþ©ÌZÏ °ÆæÿÓíßý…^èþ¯èþ$¯èþ² D AÑ$à òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ Ðèþ^éayæþ$. A…^ðþË…^ðþË$V> çÜ™èþÅ… G§æþ$Væü$™èþ* ™èþ¯èþ ^é°Mìü ^ésìý¯èþ Isîý ¨VæüYf…
çܧæþçÜ$ÞMæü$ õ³Ææÿ$V>…_¯èþ ÐéÅ´ëÆæÿÐóþ™èþ¢ÌñýO¯èþ sêsê, A…»ê±, Ñ$rtÌŒý Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ {§é„æü ™ørË$ Mö¯èþ$VøË$ ÔéQ˯èþ$ §óþÔèý §óþÔéËMæü$ ÑçÜ¢Ç…ç³ ^óþÔéyæþ$. hÌêÏ {ç³fËMæü$ eT+∫ e´øÏÔ.. n|ü»j·T+ ñ+&É<äß Æ>Ðèþ$Í…VæüÆ>k {ç³çÜ$¢™èþ…
àfÆæÿ$M>¯èþ$¯é²Ææÿ°, ÒÇ™ø ´ër$ A¯óþMæü Ðèþ$…¨ ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü$Ë$ D ^óþÔéÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ™èþ¯èþ Mæü…ò³±ÌZÏ E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ E§øÅV> çÜÐèþ$çÜÅË ÐèþËÄæý$…ÌZ
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü àfÆæÿÐèþ#™éÆæÿ° A«¨M>Ææÿ ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ´ëÆÿ$$.
eT]+‘· ‘·>∑Zqßqï #·eTTs¡ß
A™èþ° Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ Æ>Ðèþ$Í…VæüÆ>k (çÜ™èþÅ… Mæü…ç³NÅ
rÆŠÿÞ A«¨¯óþ™èþ) ѧóþÔéËÌZÏ G…¼G ç³NÇ¢ ^óþçÜ$Mæü$°
òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ çÜ™èþÅ… Mæü…ç³NÅrÆŠÿÞ Ýë¦í³…_ A…™èþ
ÐèþM>Ôé˯èþ$ MæüÍμ…^éyæþ$. Ððþ$$™èþ¢…V> 60 ÐóþË Ðèþ$…¨Mìüò³OV>
E´ë«¨° MæüÍμ…^éyæþ$.
Mæü…ò³±° Ææÿ*. ÐóþË MørÏ rÆø²ÐèþÆŠÿ Ýë¦Æÿ$$Mìü ¡çÜ$Mö°
B
E…yæ
Äæý$¯èþ ^éÌê Ðèþ$…_
ÐèþÅMìü¢ Aç³fÄæý$…
þ§æþ$. {V>Ðèþ$ çÜ…„óü
_MæüPyæþ… »ê«§æþMæüÆæÿ…V>
E…¨. çÜ™èþÅ… Mæü…ç³NÅrÆŠÿÞ ÑçÙÄæý$Ððþ$O ÐèþçÜ$¢¯èþ² ÐéÆæÿ¢Ë$
ѯèþ²ç³μsìý ¯èþ$…_ çÜÇV> °{§æþ ç³rtyæþ… Ìôý§æþ$. »ñýO{Æ>k
íÜ…Væüç³NÆŠÿ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 : A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿÌZÏ ç³Ë$ Æ>j¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ MîüÇ¢ Væüyìþ…^éyæþ$. {ç³fËMæü$ õÜÐèþ ´ùÄæý*yæþ$. A¯óþMæü ÑfÄæý*˯èþ* Æ>Ðèþ$Í…VæüÆ>k ™èþ¯èþ Ðè þ $ … MøçÜ… Æ>Ðèþ$Í…Væü ¸û…yóþçÙ¯Œþò³O D {糿êÐèþ… E…yæþ§æþ$. G…™ø Ðèþ$…¨Mìü
Ðèþ*Ææÿ$μË$ ^ør$ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Æÿ$$. 2008 AÄñý*Ðèþ$Äæý$ ç³Çíܦ™èþ$Ë ^óþÄæý*˯óþ E§óþªÔèýÅ…™ø »ñýO{Æ>k ¸û…yóþçÙ¯Œþ HÆ>μr$ Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ Æ>Ðèþ$Í…Væü Æ>k Æ>k ´ër$ç³yæþ$™èþ$ ѧéŧé¯èþ…, ÐðþO§æþÅ çÜàÄæý$… A…¨çÜ$¢¯èþ² A™èþ°Mìü
A¯èþ…™èþÆæÿ… ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿË$ ™èþVæüY$™èþ*¯óþ ÐèþçÜ¢$¯é²Æÿ$$. ©°ò³O Jò³MŠü ç³Ë$Ðèþ*Ææÿ$Ï ^óþíÜ ÐðþO§æþÅ õÜÐèþË$, Ðèþ$…_±sìý çÜÆæÿçœÆ> Ðèþ…sìý BǦMæü…V> G…™ø G™èþ$¢Mæü$ G¨V>Ææÿ$. AÆÿ$$¯èþç³μsìýMîü ¯é²Ææÿ$. {V>Ðèþ$…™ø ´ër$ Ðóþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. {V>Ðèþ*°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ 70
çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O E™èþμ†¢° Væü×±Äæý$…V> ™èþWY…_¯èþç³μsìýMîü yìþÐèþ*…yæþ$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ar$ Ðèþ…sìý ÐèþÅMìü¢ Æ>Ðèþ$Í…VæüÆ>kMæü$ ç³#sìýt¯èþ FÆæÿ¯é².. hÌêÏ {ç³fË¯é² §óþÔé°Mìü õÜÐèþ ^óþÄæý*˯óþ Ðèþ$…¨Mìü E´ë«¨ AÐèþM>ÔèýË$ Æ>Ðèþ$ Í…VæüÆ>k
D ç³Çíܦ† HÆæÿμyæþ$™ø…§æþ° °ç³#×ý$Ë$ A…r$¯é²Ææÿ$. Væü™èþ lÌñýO ¯ðþËÌZ 147 {ç³çÜ$¢™èþ… AÐèþÐèþ*¯èþMæüÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ G§æþ$ÆöPÐèþyæþ… BÄæý$¯èþMæü$ ÐèþËÏÐèþ$Í° AÀÐèþ*¯èþÐèþ$° Ý린Mæü {ç³fË$ çÜ…MæüËμ…™ø E¯èþ² A™èþ¯èþ$ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ A«¨VæüÑ$…_ MæüÍμ…^éÆæÿ$. G¯ø² ÐóþË Ðèþ$…¨Mìü E´ë«¨ CçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
AÐðþ$ÇMæü¯Œþ yéËÆæÿÏ$ E¯èþ² ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿ JMæüPÝëÇV> ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. {ç³çÜ¢$™èþ… »ê«§æþV> E…¨. A™èþ¯èþ$ Òsìý° A«¨VæüÑ$Ýë¢yæþ$. ™ðþÍ´ëÆæÿ$. G¨Vóü Mö¨ª J¨W E…yóþ ÐèþÅMìü¢™èþÓ… MæüÍW¯èþ ç³#ÆøÀÐèþ–¨® Ý뫨Ýë¢yæþ$. Æ>Ðèþ$Í…VæüÆ>k çÜÐèþ$çÜÅË ¯èþ$…_ ºÄæý$r ç³yæþ™éÆæÿ$.
»êÅÆðÿÌŒý «§æþÆæ 40 AÐðþ$ÇMæü¯Œþ yéËÆæÿÏMæü$ ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. C…M> ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿË$ ™èþVóüY &Ðèþ$…™ðþ¯èþ ÑfÄæý$ Æ>Ðèþ$Æ>k Æ>Ðèþ$Í…VæüÆ>k ç³#sìýt¯èþ Væüyæþz¯èþ$ Ðèþ$Ææÿ$ÐèþMæü$…yé G¯ø² &Ðèþ$…™ðþ¯èþ _¯èþÐðþ…Mæü{sêk &Ðèþ™èþÞÐéÆÿ$$ Æ>Ðèþ$Æ>k
AÐèþM>ÔéË$ Mæü°í³çÜ¢$¯é²Æÿ$$. ÆðÿO™èþ$, VæüÆæÿVæüç³{Ææÿ$. AÀÐèþ–¨® M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþÔéÆæÿ° AMæüPyìþ ÐéÇ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$, VæüÆæÿVæüç³{Ææÿ$. »ñýO{Æ>k ¸û…yóþçÙ¯Œþ çÜ¿æý$Åyæþ$, ÆðÿO™èþ$ VæüÆæÿVæüç³{Ææÿ$.
Væü$…r*Ææÿ$, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): yîþÐŒþ$z Äæý$*°ÐèþÇØsîý çßZ§é $C≤„Hé $<ë´ dü+düú\≈£î BÄæý$¯èþ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… ¼.sñýMŠü ^èþ¨Ñ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ G….¼.G
Ý뫨…_¯èþ "Ñgêq¯Œþ Äæý$*°ÐèþÇØsîý'° A…™èþÆ>j¡Äæý$ {ç³Ðèþ*×êË™ø °ÆæÿÓíßý ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ°, ¼.sñýMŠü MøÆæÿ$ÞË™ø ´ër$V> Æðÿ…yæþ$ Ðóþ$¯óþgŒýÐðþ$…sŒý
Ýë¢Ðèþ$° Ñgêq¯Œþ ѧéÅ çÜ…çÜ¦Ë ^ðþOÆæÿïŒþ yéMæütÆŠÿ ÌêÐèþ# Ææÿ™èþ¢Äæý$Å -õ³-ÆöP¯é²Ææÿ$. çÜ»ñýjMŠütÞ¯èþ$ MæüÍí³ Mö™èþ¢ MøÆæÿ$Þ˯èþ$ °ÆæÿÓíßýÝë¢Ðèþ$°, ™èþÆæÿ$Ðé™èþ òÜO¯ŒþÞ A…yŠþ
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑Ts¡Tyês¡+
1, »qe] 09
Væü$…r*Ææÿ$ÌZ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ yéMæütÆŠÿÆæÿ™èþ¢Äæý$Å
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* AÀÐèþ–¨® ^ðþ…¨¯èþ §óþÔéËÌZ 8ÐóþË ¯èþ$…_10 ÐóþË Ðèþ$…¨
yéMæütÆóÿr$Ï MæüÍW¯èþ ÐéÆæÿ$…sôý Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ 350 ¯èþ$…yìþ 400 Ðèþ$…¨
&ûy¥ß¶ e]Ù{° Vü≤À<ë sñýM>²Ëi° MæüÍí³ Mö™èþ¢ MøÆæÿ$Þ˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… §éÓÆ> ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$
G…™ø Ðóþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°, C§óþÑ«§æþ…V> GË{M>t°MŠü Ò$yìþÄæý*Mæü$ ç
Ðèþ$…_ MøÆæÿ$Þ˯èþ$ ™èþÐèþ$ Äæý$*°ÐèþÇØsîýÌZ °ÆæÿÓíßý…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï BÄæý$¯èþ
Ðèþ*{™èþÐóþ$ E¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. ç³ÇÔZ«§æþ¯èþMæü$ ™èþÐèþ$ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…ÌZ #ÛÓ’s¡àHé &Üø£ºsY ˝≤e⁄ s¡‘·Ôj·T´ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. B çÜ…çܦ GWjMæü*ÅsìýÐŒþ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ´ë™èþ*Ç MøsôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#,
ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ {´ë«§é¯èþÅ™èþ°Ýë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ »Z«§æþ¯èþ, Äæý$*°ÐèþÇØsîý° °ÆæÿÓíßý…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ {ò³•Ðóþr$ {í³°Þç³ÌŒýÞ yéMæütÆŠÿ Mðü.Ñ.G¯Œþ.}°ÐéçÜÆ>Ðèþ#, yéMæütÆŠÿ Ñ.Ðèþ$«§æþ$çÜ*«§æþ¯èþ
8 ç³sìýçÙtÐðþ$O¯èþ íÜ˺‹Ü™ø Væü$…r*Ææÿ$hÌêϯóþ M>Mæü$…yé, Æ>çÙ‰… VæüÆæÿÓç³yóþÌê Ææÿ…Væü…ÌZ Æðÿ…yæþÐèþ Äæý$*°ÐèþÇØsîýV> Væü$Ç¢…ç³# ´÷…§æþsê°Mìü ^óþíܯèþ Mæü–íÙ° Æ>Ðèþ#Ë$ ™èþ¨-™èþ-Ææÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$Ë çÜÐèþ*-Ðóþ-Ôèý…ÌZ Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ$¯èþ² ÌêÐèþ# Ææÿ™èþ¢-Äæý$Å

|”ÄØŒ ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ $]–q ˝≤؃


MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ so¯Œþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):{ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt M>ÆæÿÅMæü
Ææÿ¢Ëò³O ´ùÎçÜ$Ë$ {ç³™éç³… ^èþ*í³…^éÆæÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ° í³BÈμ M>Æ>ÅË
Äæý$…ò³O M>…{Vðü‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ §éyìþMìü Äæý$†²…^èþyé°² °ÆæÿíÜçÜ*¢ MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿÌZ°
C…¨Æ>V>…«© Ñ{Væüà°Mìü ѯèþ† ç³{™èþ… C^óþa M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² í³BÆŠÿí³ M>ÆæÿÅ
MæüÆæÿ¢Ë$ ^óþç³sêtÆæÿ$. ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý ÐéÅQÅ˯èþ$ °ÆæÿíÜçÜ*¢ M>…{Vðü‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$
A§óþ {´ë…™èþ…ÌZ BÄæý$¯èþ ¨íÙt»ŸÐèþ$ïèþ$ §æþVæü®… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ AMæüPyæþMæü$
^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ©…™ø CÆæÿ$ ÐèþÆ>YË Ðèþ$«§æþÅ ÐéV>Ó§æþ… fÇW…¨. çÜÐèþ*^éÆæÿ…
A…§æþ$Mæü$¯èþ² ´ùÎçÜ$Ë$ B {´ë…™é°Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$° M>…{Vðü‹Ü M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë gZÍMìü
ÐðþâæýÏMæü$…yé í³BÈμ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ëò³O Ìêw ^éÇj fÇ´ëÆæÿ$.
Ä+{Àì ø£$T{° dæbòÕs¡ß‡\ yÓ’ù| bÕغ yÓTT>∑ßZ j·TTe‘·πø ô|<ä› |”≥
´ëÈt ¯óþ™èþÌZÏ Ðèþ*{™èþ… A…§æþ$Mæü$ À¯é²À{´ëÄæý*Ë$ Ñ°í³Ýù¢…¨. Ðèþ–§æþ®$˯èþ$ ç³MæüP¯èþ ò³sìýt Äæý$$Ðèþ™èþMæü$ GMæü$Ðèþ C¨Ìê E…sôý 70 Hâæý$å §ésìý™óþ D ÝëÇ sìýMðürÏ$
ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. JMæüǧæþªÆæÿ$ ^ðþç³μV>¯óþ C¨ AÐèþ$Ë$ AÐèþM>ÔéË$ MæüÍμ…^èþyæþ… ò³O §æþ–íÙt Móü…{©MæüÇ…^éË° ´ëÈt E…yæþÐèþ° Æðÿ…yæþ$ ÆøkË {Mìü™èþ… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü JMæü
M>§æþ°, G°²MæüËMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ GIíÜíÜ GË„æü¯Œþ MæüÑ$sîý A«¨¯óþ{† Ýù°Äæý*V>…«© B…sZ° MæüÑ$sîýMìü çÜ*_…_¯èþrÏ$ sîýÑ bé¯ðþÌŒý ^èþÆ>aVøíÙtÌZ {ç³Mæüsìý…_¯èþ ÑçÙÄæý$…
Ææÿ*´÷…¨…^óþ °Äæý$Ðèþ$ °º…«§æþ¯èþË {ç³M>Ææÿ… sìýMðürÏ çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Ææÿ„æü×ý ÔéQ Ðèþ$…{† B…sZ° ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ ™ðþÍíÜ…§óþ. ©°ò³O ´ëÈt A«§æþÅ„æü$yìþV> çÜμ…¨…^èþyé°² yìþG‹Ü
MóüsêÆÿ$$…ç³#Ë$ fÆæÿ$Væü$™éÄæý$° ï³ïÜïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$ VæüË G°²MæüË MæüÑ$sîý Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ °Äæý$Ðèþ*Ðèþã° ÐèþņÆóÿMìü…^éÆæÿ$. JMæü Ýë¦Æÿ$$ÌZ E¯èþ² ÐéÆæÿ$ H§ðþO¯é
yìþ.{Ö°Ðé‹Ü õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ÐðþOG‹Ü JMæüPÆóÿ ^ðþí³μ¯èþ…™èþ Æ>¯èþ$¯èþ² G°²MæüÌZÏ Mæüv¯èþ…V> AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yé°Mìü M>…{Vðü‹Ü ÐéÅQÅË ^óþõÜ¢ Ðéâæýå¯óþ AyæþV>Í ™èþç³μ Ðèþ$ÆöMæüÇ° ÌêVæüyæþ…
Ðèþ*{™é¯é B °º…«§æþ¯èþ AÐèþ$Ë$ M>§æþ¯óþ¨ yìþG‹Ü ç³Æø íܧæþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ²rÏ$ ™ðþË$Ýù¢…¨. G…§æþ$Mæü$? A° {ç³Õ²…^é-Ææÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ A†MæüçÙt… Ò$§æþ
„æü…V> ´ëÈt ¯óþ™èþËMæü$ ^ðþç³μMæü¯óþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. E™èþ¢-Æ>¯èþ Äæý$$Ðèþ-™èþMóü {´ë«§é-¯èþÅ-™èþ çÜμ…¨çÜ¢* G°²MæüÌZÏ A¿æýÅÆæÿ®$Ë G…í³Mæü MøçÜ… GIíÜíÜ
-´ëÈt ïÜ°-Äæý$-ÆæÿÏMæü$ »ñý…Væü Æ>fÝ릯Œþ, Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý, ÉìþÎÏ ™èþ¨™èþÆæÿ Æ>Úë‰ÌZÏ CsîýÐèþË G°²MæüË MæüÑ$sîý Mö°² °Äæý$Ðèþ$, °º…«§æþ¯èþË$ Ææÿ*´÷…¨
Æ>¯èþ$¯èþ² G°²MæüÌZÏ Äæý$$Ðèþ™èþMæü$ ò³§æþªï³rÿ ÐóþÄæý*Ë° fÇW¯èþ G°²MæüÌZÏ ´ëÈt ïÜ°Äæý$Ææÿϯèþ$ ™èþí³μ…_ Äæý$$Ðèþ™èþMæü$ çÜ¢$…§æþ° Ðésìý {ç³M>ÆæÿÐóþ$ sìýMðürÏ$ CÐèþÓyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): {ç³™èþÅ„æü M>…{Vðü‹Ü ¿êÑçÜ¢$…yæþr…™ø 70ç³Ï‹Ü M>ÅrWÇ ¯óþ™èþÌZÏ GMæü$PÐèþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ C_a…¨. B…sZ° MæüÑ$sîý íܸëÆæÿ$ÞË çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ´ëÈtMìü ^ðþ…¨¯èþ {糿æý$™èþÓ `‹œ Ñ‹³ MìüÆæÿ׊ý ï³-BÈμ M>ÆæÿÅ-Mæü-Ææÿ¢Ëò³O Ìêw ^éÇj ^óþçÜ$¢¯èþ² ´ùÎçÜ$Ë$
G°²MæüËMæü$ òÜÐðþ…sîý ç³#ÌŒýÝët‹³. yðþ»ñýOü¾ §ésìý™óþ sìýMðüsŒý MæüsŒý. B…§øâæý¯èþ Ððþ$$§æþÌñýO…¨. D M>ÅrWÇÌZ ^óþǯèþ, ^óþÆæÿ$ÐèþÌZ Ðóþ$ÆæÿMóü 70Hâæý$Ï §ésìý¯èþ ÐéÇMìü G°²MæüÌZÏ ´ùsîý ^óþõÜ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿÆðÿyìþz, Ðèþ$Ç Mö…§æþÇ™ø ¯óþ™èþË$ 70 Hâæý$Ï §ésìý¯èþ
C¨ {ç³çÜ$¢™èþ… Æ>çÙ‰ M>…{Vðü‹ÜÌZ ÐéyìþV>, ÐóþyìþV> ¯èþyæþ$çÜ¢$¯èþ²
^èþÆæÿa. ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþËMæü$ D °º…«§æþ¯èþ Ñ$…Væü$yæþ$ç³yæþr…
E¯èþ² ÐéÇÌZ Mö…§æþÆæÿ$ çÜÓ^èþe…§æþ…V>¯óþ G°²MæüË ¯èþ$…_
™èþ糚Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$…yæþ-V>, Ðèþ$Ç Mö…§æþÇMìü
AÐèþM>Ôèý… MæüÍμ…^èþÆ>§æþ° Æ>çßý$ÌŒý V>…«© D°-Ææÿ~Äæý$…
¡çÜ$Mæü$-¯èþ²r$Ï ™ðþÍ-íÜ…¨. B Æ>Úë‰ÌZÏ M>…{Vðü‹Ü Äæý$$Ðèþ™èþMæü$
ÐéÇMìü sìýMðürÏ$MæüsŒý A…sôý Äæý$$Ðèþ™èþMæü$ GMæü$PÐèþV> {´ë«§é¯èþÅ™èþ
CÐéÓ˯óþ¨ ´ëÈt Ë„æüÅÐèþ$° çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. D {糆´ë
{°#·s¡¢ H√wüq˝Ÿ Ç+ÁøÏyÓT+≥¢≈£î d”m+ Vü‰MT
Ìôý§æþ$. GIíÜíÜÌZ B…sZ° MæüÑ$sîý íܸëÆæÿ$ÞË B«§éÆæÿ…V> òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): 1994 ¯èþ$…_ ò³…yìþ…VŠüÌZ E¯èþ²
sìýMðürÏ$ §æþMæüPÐèþ¯èþ² »ñý…Væü ç³rt$Mæü$…¨. CMæüPyæþ M>Mæü ´ùÆÿ$$¯é GMæü$PÐèþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ CÐèþÓyæþ… §éÓÆ> G°²MæüÌZÏ Mæü*yé §æþ¯èþ˯èþ$ Mö…§æþÆæÿ$ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ÝëÓVæü†çÜ¢$…yæþV>, GMæü$PÐèþ Æðÿ…yæþ$ ¯øçÙ¯èþÌŒý C…{MìüÐðþ$…r$Ï CÐèþÓyé°Mìü íܧæþ®…V> E¯èþ²r$Ï Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
70 HâæýÏ §ésìý¯èþ ÐéÇMìü Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ sìýMðür$Ï °Æ>MæüÇ…^óþ yìþÎÏMìü Ððþãå òßýOMæüÐèþ*…yŠþ ¯èþ$…_ sìýMðürÏ$ Ý뫨…^é˯èþ² çœÍ™é˯èþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ$aMø VæüÍW…§æþ° ´ëÈt ÐèþÆ>YË$ Ôé™èþ… ÐèþņÆóÿMìüçÜ¢$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ ™èþÐèþ$Mæü$ AÐèþM>ÔéË$
ç³Çíܦ™èþ$Ë$ çÜμçÙt…V> Mæü°í³çÜ¢$¯é²Æÿ$$. Cç³μsìýMóü Ðèþ$$QÅ õÜtsŒý sîý^èþÆŠÿ òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ(GïÜtG‹œ) çÜ…çœ*°Mìü àÒ$ C^éaÆæÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… íÜG…
ç³rt$§æþË™ø ÐéÆæÿ$ Mæü°í³çÜ¢$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ D ÝëÇ - õ³ÆöP¯é²Æÿ$$. ©…™ø ïÜ°Äæý$ÆæÿÏÌZ sìýMðürÏ MøçÜ… A糚yóþ ÐèþÝë¢Äæý$° Äæý$$Ðèþ™èþ ¿êÑÝù¢…¨. Äæý$$Ðèþ-™èþMæü$ AÐèþ-M>-Ôèý-Ñ$- õÜtsŒý sîý^èþÆŠÿ òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ çÜ…çœ$… 2009 yðþOÈ° BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. Æðÿ…yæþ$ ¯øçÙ¯èþÌŒý
Ðèþ$…{† ÐðþO.G‹Ü.Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz D °Ææÿ~Äæý*°² {ç³Mæüsìý…^èþV>, ÉìþìÎÏÌZ Mæü*yé ÐéÇ ç³ç³šË$ EyæþMæüÐèþ° ´ëÈt ÐèþÆ>YË §éÓÆ> {ç³Mæü…糯éË$ Ððþ$$§æþËÄæý*ÅÆÿ$$. ÐéÓ-Ë-° GÐðþ$Ã-ÝëÞÆŠÿ AÀ-{´ë-Äæý$-ç³-yéz-Ææÿ$. C…{MìüÐðþ$…sŒý ÑçÙÄæý*°² D ¯ðþË 5¯èþ fÇVóü Æ>çÙ‰ M>ż¯óþsŒýÌZ BÐðþ*¨…_,
E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ gêÈ ^óþÝë¢Ðèþ$° íÜG… ÐéÇ™ø A¯é²Ææÿ$. Æðÿ…-yóþ-âæýÏ B¯Œþ yæþ*Åsîý ÝûMæüÆ>Å
eTs¡<ä*ô|’ u≤e |òü÷‘·Tø£+ eT+Á‹ s¡|òüTTMsêqß &Ûûø=qï ø±s¡ß 10 ‘·sê«‘˚ ã~©\ß °² MæüÍμ…^óþ A…Ôèý…ò³O ç³ÇÖÍÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. B çÜ…çœ$… ¯éÄæý$Mæü$Ë$ G¯Œþ.Æ>Ðèþ$$,
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 Mðü.{ç³M>ÔŒý»êº$, Mðü.fÄæý$Æ>kË$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
ôV≤#Y◊$ Ç+»ø£åHé #˚dæ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ (çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ {糆°«¨) : çÜ$©Ææÿƒ ´ëuæÿÔéË Ñ§æþÅÔéQÌZ sîý^èþÆæÿÏMæü$ ™é™éPÍMæü…V> 糧ø¯èþ²™èþ$Ë$ MæüÍμ…^èþyé°Mìü
A¯èþ…™èþç³#Ææÿ… Ææÿ*ÆæÿÌŒý, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): í³G¼BÆŠÿ M>Ë…V> JMóü {´ë…™èþ…ÌZ ç³° çÜ»êÇt¯óþsŒý çÜÈÓçÜ$ Ææÿ*ÌŒýÞ Ææÿ*´÷…¨çÜ*¢ iÐø 182, 183° Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$.
Væü$…r*Ææÿ$ {Mðü•…, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ$…_ íßý…§æþ*ç³#Ææÿ… ç³rt×ý… ÐèþÆæÿMæü$ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 200 MìüÌZÒ$rÆæÿÏ Ðóþ$Ææÿ ^óþçÜ$¢¯èþ² E§øÅVæü$˯èþ$ f¯èþÐèþÇ 10
¯èþ*Å‹Ü): ¿êÆæÿÅ ^ðþÌñýÏË$ ™èþ¯èþMæü$ §æþMæüPyæþ… Ìôý§æ° ´ë§æþÄæý*{™èþ Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… Ðèþ$$W…^èþ$Mæü$° A§óþ Æøk Æ>{†Móü òßýO§æþÆ>
BÐðþ$Mæü$ òßý^Œþ.I.Ñ. ÐðþOÆæÿ‹Ü E¯èþ² C…f„æü¯Œþ ^óþíÜ »ê§æþ$ Ððþãϯèþ Æ>çÙ‰ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÔéQ Ðèþ$…{† G¯Œþ.Ææÿçœ$$ÒÆ>ÆðÿyìþzMìü º$«§æþÐé
™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ º¨ÎË$ ^óþÝë¢Ðèþ$°
{糿æý$™èþÓ… G°²MæüË çÜ…çœ*°Mìü
5q {°#·s¡¢‘√ sêÁwüº $<ë´ dü<ädü߇
™é¯èþ$ B™èþÃ-çßý-™éÅ-Äæý$-™é²-°þMìü ´ëËμ-yìþ-¯èþ Ææÿ… fÇW¯èþ {ç³Ðèþ* §æþ…ÌZ GyæþÐèþ$M>ÍMìü çÜÓËμ…V> V>Äæý$Ððþ$O¯èþr$Ï A«¨ °Ðóþ¨…^èþ¯èþ$¯èþ²¨. Æ>{çÙt…ÌZ° ÑÑ«§æþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ""{糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔéËË ç³ÇÆæÿ„æü×ý
çÜ…çœ$r¯èþ Væü$…r*Ææÿ$ÌZ º$«§æþÐéÆæÿ… fÇW…¨. M>Ææÿ ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ´ëÆÿ$$. E§æþÄæý$… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ÔéQ çÜÒ$„> çÜÐèþ*ÐóþÔèý… hÌêÏÌZÏ Ðèþ$*yóþâæý$åV> JMóü {´ë…™èþ… & E´ë«§éÅÄæý$$Ë ´ë{™èþ' A¯óþ A…Ôèý…ò³O {´ù{Vðü-íÜÐŒþ ÇMæüVðüO²gŒýz sîý^èþÆŠÿÞ Äæý$*°Äæý$¯Œþ
Væü$…r*Ææÿ$ÌZ° V>…«©¯èþVæüÆŠÿÌZ E…yóþ Ðèþ$$W…^èþ$Mæü$° »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ ºÄæý$Ë$§óþÇ ÐðþâêÏË° Ôèý…Úë»ê§Šþ ÑÐèþ*¯é{Ôèý ÌZ ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ² E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$˯èþ$, (í³BÆŠÿsìýÄæý$$) Ë„æü Ðèþ$…¨ sîý^èþÆæÿÏ™ø Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢ ѧéÅ çܧæþçÜ$Þ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ²r$Ï
BÆŠÿ.{糿êMæüÆŠÿ A¯èþ$ A¯óþ Äæý$$Ðèþ†° {õ³Ñ$…_ ò³ãÏ^óþçÜ$Mæü$¯é²yæþ$. AÆÿ$$™óþ A¯èþ$ Äæý*°Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ M>Ææÿ$¨W Ððþâæý$™èþ$…yæþV> Ððþ¯èþ$Mæü¯èþ$…_ Ý÷…™èþ hÌêÏÌZÏ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² A«¨M>Ææÿ$ B çÜ…çœ$… ¯éÄæý$Mæü$Ë$ í³.Ððþ…MæüsŒýÆðÿyìþz, ÆæÿÑMìüÆæÿ׊ýË$ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. D
^ðþÌñýÏË$ }ËMìü‡ò³O {糿êMæüÆŠÿ Mæü¯èþ$² ç³yìþ…¨. C…rÆŠÿ Ððþ$$§æþsìý çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… C…yìþM> M>Ææÿ$ ÐóþVæü…V> ™éMìü¯èþr$Ï, ©…™ø Ðèþ$…{† GyæþÐèþ$M>ÍMìü çÜÓËμ ˯èþ$ Ðèþ*Æ>aË° Æ>{çÙt G°²MæüË çܧæþçÜ$ÞMæü$ Æ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþO.G‹Ü.Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz Ðèþ$$QÅ A†«-¤V>
^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² }ËMìü‡° Hyé¨ ¯èþ$…_ {糿êMæüÆŠÿ Ðóþ«¨çÜ$¢¯é²yæþ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ V>Äæý*ÌñýO¯èþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. çÜ…çœ$r¯èþ fÇW¯èþ ™èþ„æü×ý… Ðèþ$…{†° MóüÆŠÿ {糫§é¯é«¨M>Ç çÜ*^èþ¯èþò³O {糿æý$™èþÓ… çßýfÆæÿ$M>¯èþ$²r$Ï ÐéÆæÿ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ´ëuæÿÔéË Ñ§éÅÔéQ Ðèþ$…{† §éÐðþ*§æþÆæÿ
A™èþ°ò³O ´ùÎçÜ$ËMæü$ íœÆ>ŧæþ$ ^óþÔéÆæÿ$. I™óþ º$«§æþÐéÆæÿ… MæüâêÔéËMæü$ Ððþâæý$¢¯èþ² BçÜ$ç³{†Mìü ™èþÆæÿÍ…_¯èþr$Ï, BçÜ$ç³{†ÌZ E¯èþ² Ðèþ$…{†° Æ>çÙ‰ çÜμ…¨…_…¨.{ç³çÜ$¢™èþ… A«¨M>Ææÿ$Ë$ Æ>f¯èþÇØ…çßý, BǦMæü Ðèþ$…{† Mö×ìýgôýsìý ÆøÔèýÄæý$Å, çßZ…ÔéQ Ðèþ$…{† gê¯éÆðÿyìþz
}ËMìü‡ Ððþ¯èþ$Mæü ¯èþ$…_ Ðèþ_a òßý^Œþ.I.Ñ.ÐðþOÆæÿ‹Ü E¯èþ² ÆæÿMæü¢…™ø C…f„æü¯Œþ ^óþÔéyæþ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz ¸ù¯ŒþÌZ ç³Æ>Ðèþ$ÇØ…_¯èþr$Ï A«¨M>Ææÿ KrÆæÿÏ ™èþ$¨ gê¼™éË ™èþÄæý*ÈÌZ , çܧæþçÜ$ÞMæü$ çßýfÆæÿ$ AÐèþ#™èþ$¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÌêVóü í³BÆŠÿsìýÄæý$$ G…GÌŒýïÜË$
BÐðþ$ ò³§æþªV> MóüMæüË$ ÐóþÄæý$yæþ…™ø Ý린Mæü$Ë$ Ðèþ_a BÐðþ$¯èþ$ BçÜ$ç³{†Mìü ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ´ëÆÿ$$. ´ë§æþ… Ðèþ$yæþÐèþ$ GÐèþ$$Mæü çÜÓËμ…V> _sìýϯèþr$Ï Mö°² C™èþÆæÿ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Mæü*yé ´ùÍ…VŠü ¼.Ððþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz, í³.çÜ$«§éMæüÆŠÿÆðÿyìþz, h.}°ÐéçÜ$˯éÄæý$$yæþ$ ´ëÌŸY…sêÆæÿ$.
™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. C…gñý„æü¯ŒþÌZ° ÆæÿMæü¢…ÌZ òßý^Œþ.I.Ñ. ´ëhsìýÐŒþ E…§æþ° ÐðþO§æþ$ÅË$ ÆøkË$ Ñ{Ôé…† ¡çÜ$MøÐéË° ÐðþO§æþ$ÅË$ çÜ*_…^éÆæÿ$. C§óþ HÆ>μrÏÌZ ™èþËÐèþ$$¯èþMæüÌñýO E¯é²Ææÿ° {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔéËÌZÏ E´ë«§éÅÄæý$$Ë$ MæüçÙtç³yìþ ç³° ^óþçÜ$¢¯é² Ðèþ˜ÍMæü
°Ææÿ~-Æÿ$$…^é-Ææÿ$. C…f„æü¯Œþ ^óþíܯèþ A¯èþ…™èþÆæÿ… {糿êMæüÆŠÿ B™èþÃçßý™éÅÄæý$™é²¯èþMìü çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü$Ë$, M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ Gr$Ðèþ…sìý B…§øâæý¯èþMæü$ Æ>{çÙt {糿æý$™èþÓ… G°²MæüË çÜ…çœ*°Mìü çܧæþ$´ëÄæý*Ë ÌZç³… ÐèþËÏ sîý^èþÆæÿÏ ´ùçÜ$tË$ RêäV> E¯é²Äæý$°, A…§æþ$ÐèþËÏ
´ëËμ-yæþ-yæþ…™ø {糿æý$™éÓçÜ$ç³{†ÌZ ^óþÇa, _Mìü™èþÞ A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Væü$ÇM>Ðèþ§æþª° Ðèþ$…{† Ææÿçœ$$ÒÆ>Æðÿyìþz Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$-™èþ$¯èþ² Ðèþ$…{† Ææÿçœ$$-Ò-Æ>-Æðÿ-yìþz ÑÐèþÇ…^èþ¯èþ$…¨. í³ËÏË çÜ…QÅ »êV> ™èþWY {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔéË$ Ðèþ$*™èþç³yæþ$™èþ$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$.

500 ø√≥¢‘√ Ä\j·÷\ n_Ûeè~∆ d”Œø£sY rs¡TŒô|’ ôV’≤ø√s¡Tº ùdº dü«|æïø£ eTè‹ <äßs¡<äèwüºø£s¡+
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ™èþÐèþ$¯èþ$ ïÜμMæüÆŠÿ çÜòÜμ…yŠþ
j·÷<ä–]>∑ß≥º˝À eT+Á‹ Eyê«&ç s¡‘êïø£sYsêe⁄ ^óþÄæý$yé°² çÜÐéÌŒý^óþçÜ*¢ ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰çÜÑ$† AçÜÐèþ$Æ GÐðþ$ÃÌôýÅË$
Ðèþ$…§éyìþ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ýÆðÿyìþz, ÝùÄæý$… »êçç³NÆ>Ðèþ# òßýOMøÆæÿ$tÌZ §éQË$^óþíܯèþ ø£fi≤XÊ\˝À¢ ì|òü÷ e´edüú @sêŒ≥ß : Vü≤À+eT+Á‹
Äæý*§æþWÇVæü$rt, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): í³sìýçÙ¯Œþ º$«§æþÐéÆæÿ… Ñ^éÆæÿ×ýMö_a…¨. D í³sìýçÙ¯Œþ¯èþ$ Ñ^éÇ…_¯èþ yìþÑf¯Œþ
Æ>{çÙt…ÌZ E¯èþ² §óþÐéËÄæý*Ë AÀÐèþ–¨®Mìü »ñý…^Œþ ïÜμMæüÆŠÿ °Ææÿ~Äæý$…ò³O ¯éË$Væü$ÐéÆ>Ë ´ër$ õÜt Ñ«¨…_…¨. ™èþ§æþ$ç³Ç »êç³rÏ/Ææÿ*ÆæÿÌŒý, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31
{糿æý$™èþÓ… Ææÿ*.500 Mør$ÏÏ MóüsêÆÿ$$…_ AÀÐèþ–¨® °Ææÿ~Äæý$… ¯éË$Væü$ ÐéÆ>Ë ™èþÆ>Ó™èþ çÜμçÙt… ^óþÝë¢Ðèþ$° ™ðþÍí³…¨. (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ¼.sñýMŠü ѧéÅÇ®°
^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$Ï Æ>{çÙt §óþÐé§éÄæý$, «§æþÆ>çéÄæý$ sîýìBÆŠÿG‹Ü ¯óþ™èþË$ Mæüâæý$å ™ðþÆæÿÐéÍ: Ðèþ$…§é-yìþ çÜÓí³²Mæü Ðèþ$–† ^ðþ…§æþyæþ… »ê«§éMæüÆæÿÐèþ$°
ÔéRêÐèþ$…{† kÐéÓyìþ Ææÿ™é²MæüÆŠÿÆ>Ðèþ# ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ´ëÈt Ñ‹³¯èþ$ «¨M>PÇ…^éÆæÿ¯èþ² AÀÄñý*Væü…ò³O Æ>çÙ‰ çßZ…Ðèþ$…{† gê¯éÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$.
Äæý*§æþWÇVæü$rt §óþÐèþÝ릯èþ… A†¤Væü–çßý…ÌZ ïÜμMæüÆŠÿ Ðóþíܯèþ A¯èþÆæÿá™èþ Ðóþr$¯èþ$ °Íõ³çÜ*¢ òßýOMøÆæÿ$t º$«§æþÐéÆæÿ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ MæüâêÔéË A†«¤
º$«§æþÐéÆæÿ… HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý… C_a¯èþ B§óþÔé˯èþ$ ^èþ*íÜ… ™èþÆ>Ó™ðþO¯é ™ðþË…V>×ý Væü–çßý…ÌZ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿÏ
ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Æ>{çÙt…ÌZ° A¯éÅ{M>… Æ>çÙ‰çÜ Ñ$† ¯óþ™èþË$ Mæüâæý$å ™ðþÆæÿ_ ÐéçÜ¢Ðé˯èþ$ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* yìþòÜ…ºÆŠÿ
™èþÐðþ$O¯èþ BËÄæý$ ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ÝëÓ«©¯èþç³Ææÿ$^èþ$ {Væüíßý…^éË° B ´ëÈt AçÜ-Ðèþ$Ã-† GÐðþ$ÃÌôýÅ Ðèþ$…§éyìþ 10Ðèþ ™óþ©¯èþ Äæý*íÜyŠþ §éyìþMìü Væü$ÆðÿO¯èþ
Mæü$…sêÐèþ$¯é²Ææÿ$. ©° MøçÜ… {ç³™óþÅMæü…V> ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$-Ë™ø Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ$¯èþ² Ðèþ$…{† kÐéÓyìþ çÜ™èþůéÆ>Äæý$× ýÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. GÐðþ$ÃÎÞ G°²MæüËMæü$ çÜÓí³²Mæü BÆøVæüÅ… MøçÜ… Cç³μsìýMìü
MæÑ$çÙ¯èþÆŠÿ™ø ´ër$ ¯èþË$Væü$Ææÿ$ IGG‹Ü A«¨M>Ææÿ$Ë Ñ‹³ ÐèþÇ¢…^èþ§æþ… r* Ððþ$$§æþsìý ¯èþ$…_ ™éÐèþ$$ ^óþçÜ¢$¯èþ² Ææÿ*.12 Ë„æüË$ ÐèþÅÄæý$… ^óþÔéÐèþ$°,
¯èþ$ °Äæý$Ñ$Ýë¢Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. íÜ…à^èþË…ÌZ, º*Ææÿ$ eT+Á‹ì ô|òTsêyé #˚dæq MôV≤#Y|æ Ðé§æþ¯óþ °fÐðþ$O… §æþ° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$."sîýBÆŠÿG‹Ü C…Mæü G…™ðþO¯é Ððþ_a…^óþ…§æþ$-Mæü$ íܧæþ®…V>
VæüyæþzÌZ 600 GMæüÆ>Ë ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ÝëÓ«©¯èþç³Ææÿ^èþ$Mæü$¯èþ²r$Ï òßýO§æþÆ>»ê§Šþ: {Ôðý•ÔðýOË… §óþÐèþÝ릯é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ 310 ¯óþ™èþË$ Ððþ$$§æþsìý ¯èþ$…_ Ðèþ*ò³O Mæü„æüÝ뫨…ç³# ^èþÆæÿÅËMæü$ E¯èþ²ç³μsìýMîü §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtÐèþÔé™èþ$¢ DÆøk çÜ*ÆæÿÅ-Ë…Mæü Ððþ$ÆðÿO¯Œþ ´ùÎ‹Ü õÜtçÙ¯Œþ¯èþ$ {´ëÆæÿ…ÀçÜ$¢¯èþ² gê¯éÆðÿyìþz
BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. A§óþÑ«§æþ…V> ÑfÄæý$ÐéyæþÌZ 32 GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$° {糿æý$™èþÓ… ç³sêt ^óþíÜ Ñ{MæüÆÿ$$…^èþyæþ… ´ëËμyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. GÐðþ$ÃÎÞ G°²MæüÌZÏ ´ëÈt Ñ‹³¯èþ$ «¨MæüPÇ…^éÆæÿ…r* ïÜμMæüÆŠÿMæü$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_…§æþ-° BÐóþ-§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… D Ððþ$ÆðÿO¯Œþ õÜtçÙ¯èþϯèþ$ °ÇÃçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. Cç³μsìýMóü
MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë™ø §óþÐèþÝ릯èþ… AÀÐèþ–¨®Mìü MóüsêÆÿ$$…_ ç³rÏ B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ*¢ ÑÔèýÓíßý…§æþ*ç³ÇçÙ™Œþ íœÆ>ŧæþ$ ^óþÔéÆæÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ 15 ÆøkËMóü çÜ${ï³…MøÆæÿ$tMæü$ Ððþãå¯èþ sîýìBÆŠÿG‹Ü ^óþÔéÆæÿ$. CMæüò³O CÌê…sìý çÜ…çœ$r¯èþË$ ç³#¯èþÆ>Ðèþ–™èþ… }M>Mæü$âæý…, ÑÔéQç³r²…, M>Mìü¯éyæþ, Ðèþ$_Îç³r²…, Mæü–Úë~~,
¯èþr$Ï õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. †Ææÿ$糆 §óþÐèþÝ릯èþ…ÌZ MæüÌêÅ×ý… (Ñòßý^Œþí³) M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ º$«§æþÐéÆæÿ… §óþÐé§éÄæý$ ÔéQ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ AMæüPyæþ ¿æý…Væüç³yézÆæÿ$. B ™èþÆ>Ó™ðþO¯é º$¨® ™ðþ^èþ$aMæü$… r$…§æþ° M>Mæü$… yé òÜμçÙÌŒý {´÷r„æü¯Œþ ¸ùÆæÿ$Þ §éÓÆ> MæüâêÔéËÌZÏ Væü$…r*Ææÿ$ hÌêÏÌZÏ D õÜtçÙ¯èþ$Ï HÆ>μr$ ^óþÔéÐèþ$°, Ðèþ$Æø
fÇí³…_¯èþ ¿æýMæü$¢Ë$ Ððþ…yìþ ¯é×ñý… M>¯èþ$Mæü CçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$…{† Ææÿ™é²MæüÆŠÿÆ>Ðèþ#¯èþ$ »ŸVæü$YËMæü$…rÌZ° §óþÐé§éÄæý$ ¿êÑ…^é…. AÆÿ$$¯èþç³μsìýMîü çœÍ™èþ… ÌôýMæü´ùÆÿ$$…¨. ™èþÆ>Ó™èþ ïÜμMæüÆŠÿò³O Ðèþ†¢yìþ °çœ* ÐèþÅÐèþçÜ®¯èþ$ HÆ>μr$ ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$°, ©°Mìü {ç³gê±Mæü… ¯éË$Væü$ ^ørÏ ™èþÓÆæÿÌZ {´ëÆæÿ…À…^èþ¯èþ$¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$.
Ñ«§æþ…V>¯óþ Äæý*§æþWÇVæü$rtÌZ¯èþ* ¯óþsìý ¯èþ$…_ AÐèþ$Ë$ ÔéQ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ òœ$Æ>ÐŒþ ^óþÔéÆæÿ$. ÔéQ ç³°¡Ææÿ$¯èþ$ ¡çÜ$Mæü$ Ðèþ_a °º…«§æþ¯èþËMæü$ ÑÆæÿ$§æþ®…V> BÄæý$¯èþ ¡Ææÿ$μC^óþaÌê ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆæÿ$' Mæü*yé çÜçßýMæüÇ…^é˯é²Ææÿ$. Ôé…†¿æý{§æþ™èþË$ M>´ëyóþ…§æþ$-Mæü$ Ððþ$ÆðÿO¯Œþ õÜtçÙ¯èþ$Ï A™èþÅ…™èþ
fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° A¯é²Ææÿ$. ç³ÇÖÍ…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$…{† M>Æ>ÅËÄæý*°Mìü Ðèþ^éaÆæÿ° A° Ðèþ$…§éyìþ BÆøí³…^éÆæÿ$ Ñ{§øçßý ^èþÆæÿÅË$ AÇMæüsôýt…§æþ$Mæü$ Ððþ$ÆðÿO¯Œþ õÜtçÙ¯èþ$Ï MîüËMæü´ë{™èþ ´ùíÙÝë¢Äæý$-°, Ðèþ$™èþÞüÅM>Ææÿ Äæý$$ÐèþMæü$˯èþ$ çßZ…
70 Äôý$âæýÏ ò³Oºyìþ¯èþ ÐéÇMìü M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt sìýMðüPr$Ï ™ðþË$çÜ$Mæü$¯èþ² Ñòßý^Œþí³ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ «§æþÆ>²Mæü$ ¨V>Ææÿ$. B A«¨M>Ææÿ$Ëò³O H ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$? çÜ…çœ$ Ñ{§øçßý ^èþÆæÿÅË$, çÜÐèþ$${§æþ §ö…VæüË$ ^óþõÜ V>Ææÿ$zË$V> ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$°, ´ùÎçÜ$ËMæü$ Ðèþ$™èþÞüÅM>Ææÿ$Ë$
CÐèþÓyæþ… Mæü$§æþÆæÿ§æþ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ^óþíܯèþ {ç³Mæür¯èþò³O Ò$ {ÖÔðýOË… §óþÐèþÝ릯èþ ¿æý*Ðèþ$$ËÌZ ^óþíܯèþ ç³sêt˯èþ$ Ððþ…r¯óþ »ZVæü‹Ü G¯ŒþMú…rÆŠÿË §éÓÆ> ÔoÆæÿÅ ç³£æþM>˯èþ$ ´÷…¨¯èþ Iï³G‹Ü A«¨M>Ææÿ$ 糯èþ$Ë$ AÇMæüsôýt…§æþ$Mæü$ Ððþ$ÆðÿO¯Œþ õÜtçÙ¯èþÏ BÐèþÔèýÅMæü™èþ G…™ðþO¯é çÜçßýMæüÇ…^éË° Ðèþ$…{† MøÆ>Ææÿ$. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü -G-Ððþ$Ã-
çÜμ…§æþ¯èþ MøÆæÿ-V> D °Ææÿ~Äæý$… çßýÇÛ…^èþ§æþW¯èþ§æþ° A¯é²Ææÿ$. Eç³çÜ…çßýÇ…^éË° BÄæý$¯èþ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. D Ëò³O §éQÌñýO¯èþ í³sìýçÙ¯ŒþÌZ C…™èþÐèþÆæÿMæü$ Gr$Ðèþ…sìý ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Æø E…§æþ° Mðü.gê¯éÆðÿyìþz A¯é²Ææÿ$. º$«§æþÐéÆæÿ… çÜ*ÆæÿÅË…Mæü ÌôýÅ V>§ðþ Ððþ…MæürÆðÿyìþz A«§æþÅ-„æü™èþ Ðèþíßý-…^èþV> hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ
D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ §óþÐé§éÄæý$ ÔéQ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ çÜ$…§æþÆŠÿMæü$ «§æþÆ>²ÌZ Ñòßý^Œþí³ ¯óþ™èþË$ Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿÆ>k, íÜ.òßý^Œþ. ÑÐèþÇ…^éË° òßýOMøÆæÿ$t {糿æý$™éÓ°² B§óþÕ…_…¨. D ÑçÙÄæý$…ÌZ {糿æý$™èþÓ… çÜÐèþ$${§æþ¡Ææÿ {´ë…™èþ…ÌZ Ææÿ*.35 Ë„æüË™ø °ÇÃ…_¯èþ bðþOÆŠÿç³ÆæÿÞ¯Œþ Mæü*_ç³Nyìþ ÑfÄæý$, hÌêÏ GïÜμ Ðèþ$õßý‹Ù^èþ…{§æþ
Ðèþ*ÆŠÿ, GÐðþ$ÃÌôýÅË$ yé‘‘ Mæü$yæþ$§æþ$Ë ¯èþVóüÔŒý, MøÐèþ$sìýÆðÿyìþz »êÌŒýÆðÿyìþz, ¿ê¯èþ${ç³M>‹Ù, ÑÔéÌŒý, ¯èþÇÞ…Ë$, Ææÿçœ$$¯èþ…§æþ¯Œþ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ^èþÆæÿÅ˯èþ$ ÑÐèþÇçÜ*¢ ¯éË$Væü$ ÐéÆ>ÌZÏ Mú…rÆŠÿ §éQË$ ^óþÄæý*Ë° ´ù΋ÜõÜtçÙ¯Œþ ¿æýÐèþ¯é°² Ðèþ$…{† {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. Ôé…†¿ Ëyéá, Ðèþ$$ç³μ-Ë-¯óþ° ÕÐèþ, {Væü…£éËÄæý$ çÜ…çÜ® A«§æþÅ„æü$yæþ$
Ððþ…MæüsŒýÆðÿyìþz, §óþÐèþÝ릯èþ… A«¨M>Ææÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. òßýOMøÆæÿ$t yìþÑf¯Œþ »ñý…^Œþ ™èþ¯èþ B§óþÔéÌZÏ çÜμçÙt… ^óþíÜ…¨. æý{§æþ™èþ˯èþ$ §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$° Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓË$ Mæü*_ç³Nyìþ Ýë…ºÕÐèþÆ>Ðèþ# ™èþ¨-™èþ-Ææÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

ªbÕsƒ¡XÊ\μ ndüÔe´düú+ ñqï‘· $<ä´≈£î }‘·+ e´ekÕj·÷ìøÏ eTVü≤s¡›X¯


òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):Æ>çÙ‰
ÑMæü-íÜ…_¯èþ E¯èþ²™èþ ѧæþÅ : JMæü糚yæþ$ õ³§æþ ÐéyìþMìü ÝëVæü$±sìý ÔéQ ^èþÇ{™èþÌZ 2008 JMæü Ððþ$OË$Æ>Æÿ$$
E¯èþ²™èþ ѧæþÅ A…sôý A…§æþ° {§é„æü. M>± 2004 ¯èþ$…_ Ðèþ…sìý¨. B…{«§æþ{糧óþÔŒý ^èþÇ-{™èþ-ÌZ G¯èþ²yæþ* ÝëVæü$±sìý
E¯èþ²™èþ ѧæþÅÌZ ÑçÜ¢−–™èþ…V> AÐèþM>ÔéË$ ò³ÇW ÔéQMæü$ C…™èþsìý Ðèþ$çßýÆæÿªÔèý ç³rtÌôý§æþ$. 2004ÌZ
´ùÄæý*Æÿ$$. ©…™ø õ³§æþ ÐéyìþMìü òÜO™èþ… E¯èþ²™èþ ѧæþÅ ÐðþOG‹Ü A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ^éaMæü ^óþç³sìýt¯èþ fËÄæý$fq…
Ðèþ$Ç…™èþ ^óþÆæÿ$ÐèþÆÿ$$…¨. D Ñ«§æþ…V> Æ>çÙ‰…ÌZ 2008 ç³£æþMæü…ÌZ 25 {´ëgñýMæü$tË$ 2008ÌZ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ E¯èþ²™èþ ѧæþÅ ÑMæüíÜ…_…¨. G…™ø Äæý*ÅÆÿ$$. JMóü JMæü Hyé¨ÌZ 13,32,478 GMæüÆ>Ë
Ðèþ$…¨ õ³§æþ ÐéÇ Ðèþ$$…WsZÏMìü C…h±Ç…VŠü, Ððþ$yìþíܯŒþ, A§æþ¯èþç³# BÄæý$Mæür$t D {´ëgñýMæü$tË ÐèþËÏ HÆ>μsñýO…¨.
¸ëÆæÿÃïÜ Ñ§æþÅ™ø ´ër$, G…íÜG, G…¼G Ðèþ…sìý Ðèþ–†¢ A…™óþV>Mæü$…yé 2,33,958 GMæüÆ>Ë íܦÈMæüÆæÿ×ý Mæü*yé
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 31(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): Æ>çÙ‰…ÌZ E¯èþ²™èþ ѧæþÅ HÑ«§æþ…V> ѧæþÅ A…§æþ$»êr$ÌZMìü Ðèþ_a…¨. çœÍ™èþ…V> Ððþ$$™èþ¢… 8 Ë„æüË Ðèþ$…¨ fÇW…¨. Væü™èþ 52 HâæýÏÌZ ÝëVæü$±sìý Ææÿ…Væü… C…™èþsìý {ç³Væü† Ý뫨…_¯èþ fËÄæý$fq… {ç³Væü†: fËÄæý$fq… Mìü…§æþ ^óþç³sìýt¯èþ {´ëgñýMæü$tËÌZ 2008 JMæü
A¿æýÐèþ–¨® ^ðþ…¨…§ø A§óþ Ñ«§æþ…V> ´ëuæÿÔéË Ñ§æþÅ AÀÐèþ–¨® fÆæÿVæüÌôý§æþ$. JMæürÐèþ A¿æýÅÆæÿ$¦ËMæü$ {ç³Äñý*f¯èþ… E¯èþ²™èþ ѧæþÅ ^èþ§æþ$Ðèþ#þMæü$ ¯óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… Ðèþ_a…Ææÿ §éQÌêË$ ÌôýÐèþ#. ©…™ø 2008Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Æ>çÙ‰ ÝëVæü$±sìý ÔéQ ^èþÇ{™èþÌZ Ñ«§æþ…V> ^ðþ´ëμË…sôý çÜ…™èþ–í³¢MæüÆæÿÐðþ$O¯èþ çœÍ™é˯óþ A…¨…_…¨. ™öͧæþÔèýÌZ
™èþÆæÿVæü† ¯èþ$…_ 糧æþÐèþ ™èþÆæÿVæü† ÐèþÆæÿMæü$ {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔéËÌZÏ ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² D Hyé¨ÌZ 11 Äæý$*°ÐèþÇÞsîýË™ø ´ër$, Ðèþ$*yæþ$ {sìýç³#ÌŒý IsìýË$ Æ>iÐŒþ ÔéÔèýÓ™èþ…V> Ý릯èþ… çÜ…´ë¨…^èþ$Mæü$…¨. 2004ÌZ ^óþç³sìýt¯èþ 35 ¿êÈ ÝëVæü$±sìý {´ëgñýMæü$tËÌZ §é§éç³# 30 {´ëgñýMæü$tË$
ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ E¡¢Ææÿ~™é Ôé™èþ… Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY…¨. {糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔéËÌZÏ ^óþÆóÿ V>…«© Äæý$*°ÐèþÇÞsîý B‹œ ¯éÌñýyŠþj sñýM>²Ëi õ³Ææÿ$™ø Æ>çÙ‰…ÌZ HÆ>μr$ ^óþÔéÆæÿ$. ¿æý* õÜMæüÆæÿ×ý: fËÄæý$fq… {´ëgñýMæü$tË MøçÜ… Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> ¿æý* õÜMæüÆæÿ×ý 80 Ôé™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅÄæý$° ÝëVæü$±sìý ÔéQ C…f±Ç…VŠü °ç³#×ý$Ë$
ÐéÇ çÜ…QÅ ™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³sìýt…¨. {ò³OÐóþr$ ´ëuæÿÔéËËMæü$ «©r$V> {ò³•Ðóþr$, C…§æþ$ÌZ BÆæÿ$ ÐóþË ïÜr$Ï E…yæþV> ÐésìýÌZ 85 Ôé™èþ… ïÜr$Ï. MóüÐèþË… {V>Ò$×ý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. 2008ÌZ ¿æý* õÜMæüÆæÿ×ýÌZ Mæü*yé ÝëVæü$±sìý ÔéQ ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Æø I§æþ$ {´ëgñýMæü$tË$ 60 Ôé™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ °Æ>Ã×êË$
ç³¼ÏMŠü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…™ø Ææÿ*ÆæÿÌŒý ç³¼ÏMŠü çÜ*PÌŒýÞMæü$ }M>Ææÿ… ^óþsêtÆæÿ$. M>°, A¿æýÅÆæÿ$¦ËMóü Móüsê-Æÿ$$…^é-Ææÿ$. çœ$¯èþ±Äæý$Ððþ$O¯èþ {ç³Væü†° Ý뫨…_…¨. {´ëgñýMæü$tË MøçÜ… 6,07,754 GMæüÆ>Ë ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅÄæý$° ÐéÆæÿ$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. 2008&09 BÇ®Mæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ
{ò³•Ðóþr$ ÐèþÅMæü$¢Ë$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Mæü ´ùÐèþyæþ…™ø B °Ææÿ~Äæý*°² {糿æý$™èþÓ… Ððþ¯èþMæü$P ѧæþÅ™ø ´ësôý E´ë«¨ -A…¨…^èþ-yæþÐóþ$ Ë„æüÅ…: Mðü.íÜ.Æðÿyìþz ¿æý*Ñ$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$° {糆´ë¨…^éÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ C…§æþ$ÌZ 4,42,023 GMæüÆ>Ë fËÄæý$fq… {´ëgñýMæü$tË °Æ>Ã×ý… MøçÜ… Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… 16 ÐóþË MørÏ
¡çÜ$Mæü$…¨. AÌêVóü Æ>çÙ‰…ÌZ 6500 òßýOçÜ*PÌŒýÞ¯èþ$ çÜMðüÞ‹ÜÌZ MæüÍí³, A…§æþ$ÌZ {V>Ò$×ý ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ ѧæþÅ™ø ´ësôý E´ë«¨ MæüÍμ…^é¯óþ ¿æý*Ñ$° Cç³μsìýMóü ÝëVæü$±sìý ÔéQ õÜMæüÇ…_…¨. MøÝë¢ {´ë…™èþ…ÌZ 1,85,555 Ææÿ*´ëÄæý$˯èþ$ MóüsêÆÿ$$…_…¨. Væü™èþ ¯éË$Vóüâæý$ÏV> ÝëVæü$±sìý ÔéQ {´ëgñýMæü$tË
íܼG‹ÜíÜ ´ëu>Å…ÔéË™ø C…XÏ‹Ù Ò$yìþÄæý*°² {ç³ÐóþÔèý ò³sêtÆæÿ$. ©°° D ѧéÅ E§óþ®ÔèýÅ…™ø Æ>çÙ‰…ÌZ Mö™èþ¢ Äæý$*°ÐèþÇÞsîýË$, Mö™èþ¢ M>ÌôýiË$ GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$$…yæþV> 1,06,429 GMæüÆ>˯èþ$ õÜMæüÇ…^éÆæÿ$. °Æ>Ã×ê°Mìü 36 ÐóþË MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ QÆæÿ$a ^óþíÜ…¨. H¨ HÐðþ$O¯èþç³μsìýMîü C§óþ
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ A…§æþÆæÿ* ÝëÓVæü†…^éÆæÿ$. í³ËÏËMæü$ Mæü*yæþ ^óþÆ>Ææÿ$ M>°, C…XÏ‹Ù Ýë¦ç³¯èþ fÇW…§æþ° E¯èþ²™èþ ѧéÅ Ðèþ$…yæþÍ bðþOÆæÿïŒþ Mðü.íÜ.Æðÿyìþz ¯ðþË*ÏÆæÿ$, {ç³M>Ôèý… hÌêÏË™ø MæüÍí³ Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ÌZ °ÇÃçÜ$¢¯èþ² {´ëgñýMæü$tË MøçÜ… Ȇ¯èþ fËÄæý$fq… {´ëgñýMæü$t °Æ>Ã×ý… Mö¯èþÝëW™óþ Ðèþ$Æø Ðèþ$*yóþâæýÏÌZ D
Ò$yìþÄæý$…ÌZ »Z«¨…^èþyé°Mìü »Z«§æþMæü$Ë$ ÌôýMæü ´ùÐèþyæþ…™ø †ÇW ™ðþË$Væü$ A¯é²Ææÿ$. E¯èþ²™èþ ѧæþÅ A…§æþÇMîü A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyæþ… MøçÜ… Mö™èþ¢ 2,37,176 GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$ AÐèþçÜÆæÿ… M>V> 1,96,620 GMæüÆ>˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… ç³£æþMæü…ÌZ° 79 {´ëgñýMæü$tË$ ç³NÆæÿ¢Ðèþ#™éÄæý$° ÝëVæü$±sìý ÔéQ C…f±Ç…VŠü
Ò$yìþÄæý*¯óþ ^éÌê Ðèþ$…¨ ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ©…™ø D çÜMðüÞ‹Ü ç³§æþ®™èþ$Ë$ A¯èþ$çÜÇ…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$. C…§æþ$MøçÜ… ç³Ç{ÔèýÐèþ$˯èþ$ Mæü*yæþ A¯èþ$çÜ…«§é õÜMæüÇ…_…¨. ™ðþË…V>×ý {´ëgñýMæü$tË MøçÜ… 1,85,23 GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$ AÐèþçÜÆæÿ… °ç³#×ý$Ë$ ÑÔéÓçÜ… ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ^óþç³sìýt¯èþ fËÄæý$fq…
ç³£æþM>°Mìü ò³§æþªV> B§æþÆæÿ×ý MæüÆæÿÐèþ#Æÿ$$…§æþ¯óþ ^ðþ´ëμÍ.2008 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ¯èþ… ^óþÄæý$yé°Mìü °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ©° ÐèþËÏ ¿æýÑçÙ™èþ$¢ÌZ M>V> 1,38,975 GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$° 2008ÌZ õÜMæüÇ…_¯èþr$Ï ÝëVæü$±sìý ÔéQ {´ëgñýMæü$tË °Æ>Ã×ê°Mìü çÜ…º…«¨™èþ M>…{sêMæütÆæÿÏMæü$ Ððþ$$ºÌñýOgôýçÙ¯Œþ AyéÓ¯èþ$ÞV>
´ëuæÿÔéË Ñ§æþÅ ò³§æþªV> Ý뫨…_…¨ H© Ìôý§æþ$. Ðèþ$…_ çœÍ™éË$ Ý뫨Ýë¢Ðèþ$° Mðü.íÜ.Æðÿyìþz «©Ðèþ* ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Væü×ê…M>Ë$ ÐðþËÏyìþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. 2,718 MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$˯èþ$ ^ðþÍÏ…^éÆæÿ$.
www.suryaa.com
ªÁ|ü|ü+#· ø£|t ¬>*Ãq+‘· dü+ãs¡+μ ôd’yÓ÷, Áu…{Ÿ©øÏ düs¡®Ø
k˛ŒsYº‡ Ððþ$ÌŒý-»ZÆŠÿ²: B{õÜt-Í-Äæý*¯èþ$ ÐéÇ Ý÷…™èþ-Væü-yæþzò³O Kyìþ…^èþyæþ… ÐèþÆæÿ-ÌŒýz-Mæü‹³ VðüÍa-¯èþ…™èþ B¯èþ…§é°² C_a…§æþ° Mæü΋Ü
A¯é²yæþ$. ™èþ¯èþ MðüÈ-ÆŠÿÌZ C§ø Ðèþ$Ææÿ$-ç³#-Æ>° Ñf-Äæý$-Ðèþ$° D §æþ„ìü-×ê-{íœM> BÌŒý-Æú…yæþÆŠÿ ™ðþÍ-´ëyæþ$. ÐèþÆæÿ-ÌŒýz-Mæü‹³ Mæü…sôý
Mæü*yé BïÜ-‹Üò³O íÜÈ‹Ü ÑfÄæý$Ðóþ$ Ñ$¯èþ². ©°Mø {ç³™óþÅ-MæüÐðþ$O¯èþ Ý릯èþ… E…¨. A°²…sìýMìü Ñ$¯èþ²V>.. A§æþ$Â-™èþ-Ððþ$O¯èþ VðüË$-
í³¨. ÐèþÅMìü¢-Væü-™èþ…V>¯èþ* ¯éMìü-MæüPyæþ Ðèþ$«§æþ$-Æ>¯èþ$-¿êÐéÌôý. çÜÐèþ$-íÙtV> Ý뫨…_¯èþ Ñf-Äæý*°² BÝëÓ-¨-çÜ$¢-¯é²… A° Mæü΋Ü
õ³ÆöP-¯èþ²r$Ï ¨ B{õÜt-Í-Äæý$¯Œþ ç³{†Mæü Er…Mìü…_…¨. CMæüPyæþ Æðÿ…yø sñýçÜ$t VðüË-Ðèþyæþ… §éÓÆ> §æþ„ìü-×ê-{íœM> 16 HâæýÏ
Ððþ$ÌŒý-»Z-ÆŠÿ²: V>Äæý*Ë ´ëÌñýO¯èþ ïÜμyŠþ çÜtÆŠÿ {»ñýsŒýÎ, BÌŒý-Æú…yæþÆŠÿ A…{yæþ* òÜOÐèþ$…yŠþÞ
BrMæü$ §æþ*Ææÿ-Ðèþ$Äôý$Å AÐèþ-M>-Ôèý-Ðèþ$$…¨. C§æþªÆæÿ* AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ Ôèýç܈-_-Mìü™èþÞËMæü$ ÐðþâôýÏ AÐèþ-M>-
Ôèý-Ðèþ$$…§æþ° {MìüMðüsŒý B{õÜt-ÍÄæý* ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ-´ëÆÿ$$. Ððþ*M>Ë$ ¯öí³μ™ø òÜOÐèþ$…yŠþÞ, `Ë-
Ðèþ$…yæþ V>Äæý$…™ø {»ñýsŒýÎ Cº¾…¨ ç³yæþ$-™èþ$-¯é²Ææÿ$. ÒÇ-§æþª-ÇMìü AÐèþ-çÜ-ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ôèý{çÜ¢-_-Mìü™èþÞ
^óþíÜ íœ{º-ÐèþÇ ¯ésìýMìü ç³NÇ¢ íœsŒý-¯ðþ-‹Ü™ø íܧæþ®… ^óþÄæý*-Ë° B{õÜt-ÍÄæý* fr$t Ðóþ$¯óþ-gŒý-
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
1, »qe] 09

sports@suryaa.com ™èþÆ>Ó™èþ BïÜ-‹Ü¯èþ$ BïÜ-‹ÜÌZ Kyìþ…_¯èþ fr$tV> ÇM>-Ææÿ$z-ÌZÏ-Mðü-MìüP…¨. Ððþ$…sŒý, íÜ.G. ÐèþÆ>YË$ °Ææÿ~-Æÿ$$…^éÆÿ$$.
9
<Û√˙øÏ eTs√ u…~]+|ü⁄ ˝ÒK
Ç\ߢ ù|˝ÒÃkÕÔeTì ôV≤#·Ã]ø£
Æ>…`: ¿êÆæÿ™èþ {MìüMðüsŒý fr$t ÝëÆæÿ¤ Ðèþ$õßý…{§æþ íÜ…VŠü
«§ø±Mìü Ðèþ*íœÄæý*Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ yìþ&Mæü…ò³-± ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø
»ñý¨-Ç…ç³# ÌôýQ Ðèþ_a…¨. Ææÿ*.50 Ë„æüË$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ*¢
Æðÿ…yæþ$ ÆøkË {Mìü™èþÐóþ$ (yìþ-òÜ…ºÆŠÿ 29) Ððþ$$§æsìý ÌôýQ¯èþ$
ç³…í³…_¯èþ D Mæü…ò³± D Ððþ$$™é¢-°² Ðèþ$$rt-^ðþ-ç³μ-Mæü-´ù™óþ
Æ>…`-ÌZ° «§ø± C…sìý° õ³Ìôýa-Ýë¢-Ðèþ$…r* º$«§æþ-ÐéÆæÿ…
Ðèþ$Æø ÌôýQ¯èþ$ ç³…í³…_…¨.Ðèþ$$…»ê-Æÿ$$Mìü ^ðþ…¨¯èþ ™èþïÜÏÐŒþ$
A¯óþ ÐèþÅMìü¢ õ³Ææÿ$™ø E¯èþ² D ÌôýQÌZ D »ñý¨-Ç…ç³#-˯èþ$
™óþÍV>Y ¡çÜ$-Mø-Æ>-§æþ°, A«¨-M>-Ææÿ$-ËMæü$ D ÌôýQ¯èþ$ ^èþ*í³õÜ¢
Mæü$r$…»ê-°Mìü à° ™èþç³μ-§æþ° Mæü*yé òßý^èþa-Ç…^éÆæÿ$.
M>V>, Ðèþ*íœÄæý* ¯èþ$…_ ™öÍ »ñý¨-Ç…ç³# ÌôýQ ¯óþç³-£æþÅ…
ÌZ¯óþ fyŠþ&Móür-WÈ ¿æý{§æþ-™èþ¯èþ$ MæüÍμ…_¯èþ {糿æý$™èþÓ… Æðÿ…yø
ÌôýQ ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ D ¿æý{§æþ-™èþ¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ò³…_…¨. Æ>…`-
ÌZ° «§ø° °Ðé-Ýë-°Mìü ´ùçÜ$t §éÓÆ> D E™èþ¢-Æ>Ë$ Ðèþ_a-
¯èþr$Ï Mæü$r$…º ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ-Äæý$-gôý-ÔéÆÿ$$. Æðÿ…yø ÌôýQ¯èþ$
«§ø± gêÆæÿU…yŠþ ÝëÄæý$$«§æþ ´ùÎçÜ$ C¯ŒþÞ-ò³-MæütÆŠÿ f¯èþ-ÆæÿÌŒý G‹Ü.-
G¯Œþ.{糫§é-¯ŒþMæü$ A…§æþ-gôý-ÔéÆæÿ$. Æðÿ…yæþ$ E™èþ¢-Æ>-ÌZÏ° ÑçÙ
Äæý$… C…^èþ$-Ñ$…^èþ$V> JMæü-r-¯óþ-¯èþ° ´ùÎ-çÜ$-Ðèþ-Æ>YË$ {ç³Mæü-
sìý…^éÆÿ$$. M>V>, «§ø± ´ùÎçÜ$ A«¨-M>-Ææÿ$-Ë™ø Ðèþ*sêÏ-yæþ$-
™èþ$¯èþ² çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ Móü…{§æþ Ðèþ$…{† çÜ$»Z-«§Šþ-M>…™Œþ
çÜàÄŒý$ Mæü*yé Ðèþ^éaÆæÿ$.
C¨ Ý린Mæü {MìüÑ$-¯èþÌŒýÞ ç³¯óþ: Ih {糫§é-¯Œþ
M>V>, «§ø±Mìü »ñý¨-Ç…ç³# ÌôýQË$ Ý린Mæü {MìüÑ$-¯èþÌŒýÞ
¯èþ$…^óþ ÐèþçÜ$¢-¯é²-Äæý$° ´ùÎ-çÜ$Ë$ çÜ…§óþ-íßý-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. «§ø±
Mìü Ðèþ_a¯èþ Ððþ$$§æþ-sìý ÌôýQò³O º$«§æþ-ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$-
Ë™ø Ðèþ*sêÏ-yìþ¯èþ {糫§é¯Œþ D ÑçÙ-Äæý*°² ™ðþÍ-Äæý$-gôý-ÔéÆæÿ$.
D ÌôýQ Æ>…`-ÌZ° JMæü M>˱ ¯èþ$…^óþ Ðèþ_a…¨. D
{´ë…™èþ… «§ø± E…r$¯èþ² {´ë…™é-°-Mìü G…™ø §æþ*Ææÿ…ÌZ
Ìôý§æþ$' A° ÑÐèþ-Ç…^éÆæÿ$. D »ñý¨-Ç…ç³#Ë$ Ðèþ*íœÄæý*
Ðèþ$$u> ¯èþ$…_ ÐèþçÜ$¢-¯é²-Äæý$¯óþ ÐéÆæÿ¢-˯èþ$ ™øíÜ-ç³#-^éaÆæÿ$.
¿æý{§æþ™èþ ò³…^èþ…yìþ: gêÆæÿU…yŠþ¯èþ$ Møǯèþ Móü…{§æþ… 2008 çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… A…™èþ-Æ>j-¡Äæý$ Ðóþ¨-Mæü-Ëò³O çœ$¯èþ-Ñ-f- {MìüMðüsŒý... {MìüMðüsŒý... Ððþ$O¯èþ Ðóþ$«§ø çÜ…ç³™óþ¢ Cç³#yæþ$ ¿êÆæÿ™èþ ç܅糧æþ. Äæý$$Ðèþ ¯éË$ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Mæü-´ù-Æÿ$$¯é D Hyæþ$ Ððþ$$§æþË$ Ðèþ^óþa
Äæý*-˯èþ$ A…¨…_ ¿êÆæÿ™èþ {Mîüyæþ˯èþ$ Ðèþ$Ë$ç³# {MìüMðü-sŒýÌZ ¿êÆæÿ™Œþ Ððþ$Ç-íÜ…¨. °fÐóþ$... M>± çÜ™é¢ {Mîüyé-M>-Ææÿ$Ë$, Äæý$$Ðèþ MìüÔZÆ>Ë Æ>×ìý…ç³#™ø ´ër$ I§óþ-âæýÏÌZ »êMæüÞÆæÿÏ Ñf-Äæý*Ë$ çœ$¯èþ-Mîü-Ç¢° Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$-
¯èþ*ÅÉìþÎÏ : »ñý¨-Ç…ç³# ÌôýQË ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ «§ø±Mìü Mæür$t-¨- ^ésìý…¨ Ðèþ*{™èþ… Äæý$$Ðèþ-Mæü$Ìôý. fVæü-gôýj-™èþ(B-ïÜ-‹Ü-)Mæü$ A¯èþ$-¿æý-Ðèþ-kqyìþ AÝë-Ðèþ*¯èþÅ B¯èþ…§æþÐóþ$ ¿êÆæÿ-™èþMæü$ }Æ>- Mæü$…sê-Äæý$° ÑÔóýÏ-çÙ-Mæü$Ë A…^èþ¯é. °fÐóþ$. K Ðóþ$Ç-
rt-Ððþ$O¯èþ ¿æý{§æþ™èþ MæüÍμ…^é-Ë° Móü…{§æþ-{ç³-¿æý$™èþÓ… gêÆæÿU…yŠþ
†í³μ…¨. °gê-°Mìü {Mîüyé- ¿êÆæÿ™é°Mìü 2008 çÜ$Ðèþ-Æ>~-«§éÅ- ÐèA¨þ$$^ðÄæþa-Ðý$$Ðèèþ$-rþ Ë$çÜ™é¢ç³Msìóü ýt…^ð_-þ…¯§æé...- rÓ…sîý&20ÌZ VæüÇj…_¯é Ðèþ$ Ææÿ„æü. çÜ$°-Õ™èþ ç³Ç-Ö-˯èþ, Æðÿç³μ ÐéËa° ¡„æü×ý M>ÐŒþ$ Ðèþ$*yæþ$ {ç³ç³…^èþ bé…í³-Äæý$¯óþÏ ÐèþÆæÿ®-Ðèþ*¯èþ »êMæüÞ-
{糿æý$-™éÓ°² B§óþ-Õ…_…¨. Ðèþ$$…§æþ$ gê{Væü-™èþ¢-^èþ-ÆæÿÅV> «§ø± þ$-™èþ$…¨. çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ º${ÆæÿMæü$ 糧æþ$¯èþ$ ò³yæþ$-™èþ$…sôý... Ñf-Äæý*-ËMæü$ F™èþ- ÆæÿÏMæü$ çÜ*¹Ç¢. K Ñgôý…§æþÆŠÿ, K h™óþ…§æþÆŠÿ, K ASÌŒý CÌê
Mìü ¿æý{§æþ-™èþ¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ò³…^é-Ë° gêÆæÿU…yŠþ ´ùÎçÜ$ A«¨-M>-
ÇMìü çÜ*_…_-¯èþr$Ï Móü…{§æþ çßZ… ÔéQ çÜà-Äæý$-Ðèþ$…{† }
Ðèþ$Äôý$. G¯ø² Ñf-Äæý*Ë$ A…¨…_…¨. Ðèþ$Ææÿ-ç³#-Æ>°, çÜ…§æþ-ÆøÂ-_™èþ gZÆæÿ$¯èþ$ Mæü¯èþ-ºÆæÿ$çÜ$¢¯èþ² Äæý$$Ðèþ- {MìüMðüsŒý Ñ$^ó »êr
þa {´ù™éÞ-çßý-M>Ìôý º…V>Ææÿ$ ^èþ§æþ-Ææÿ…Væü ¿æýÑ-çÙÅ-™èþ$¢Mæü$ A…§æþÇ Mæüâæý$Ï »êMìüÞ…VŠü Ç…VŠü Mìü…VŠü-Ë-ò³O¯óþ! ´ùË$a-Mæü$-
ÐóþÝë¢Æÿ$$. Væü™èþ Hyé¨ ™ðþË$Væü$ ™óþf… {§ø×ý-Ðèþ-ÍÏ ¯óþ…§æþ$Mæü$ GÐèþÆæÿ$ ÌôýMæü-´ù-Ðèþ^èþ$a. M>± Ðóþ$sìý ´ùsîý-°-
{ç³M>‹Ù gñýOÝëÓÌŒý ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. Ðèþ$Ææÿ$-Ðèþ-Ìôý° A§æþ$Â-™é-˯èþ$ Ðèþ$$…W-r- ^óþ-Ça…¨. ÇM>-Ææÿ$z-Ë Æ>kË §æþ–çÙt…™é C糚yæþ$ Ñ$çÙ-¯Œþ&2011 ÐèþÆæÿ-ÌŒýz-Mæü-‹³-
ò³O¯óþ. ¿êÆæÿ™èþ Eç³-Q…yæþ… B†-£æþÅ-Ñ$-çÜ$¢¯èþ² D ç³Ç-Ñ$™èþ àÇ- M æü¯èþ$ AÆæÿ$j¯èþ ç³#Ææÿ-ÝëPÆæÿ… A…§æþ-Ë-Ððþ$-MìüPõÜ¢ A…yæþ- ^óþa…§æþ$Mæü$ 2009ÌZ í³yìþ-Væü$§æþ$ª Væü$í³μ…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþ-çÜ-
KÐèþÆæÿÏ {MìüMðüsŒý çÜÐèþ$-Ææÿ…ÌZ çÜVæü-ÆæÿÓ…V> ¿êÆæÿ-™Œþ¯èþ$ Ñgôý- ÆŠÿ& 20ÌZ AÀ-h™Œþ ÑfÄæý$… Ý뫨…^éyæþ$. ™èþ§éÓÆ> Ææÿ-Ððþ$O¯èþ AÐèþ$$ÃË´÷¨ Ðèþ$¯èþ ½Ðé-±-Äôý$.
b˛sê&ç z&çq ã+>±¢ -™ø ^èþÇ-{™èþ¯èþ$ ÍS…_…¨. G…§æþ-ǯø ÝëtÆæÿ$ÏV> ™èþ¯èþ$ ^óþÄæý*-Ë° Äæý$$Ðèþ, ÒÆæÿ, Væü…Á-Æ>Ë$ Mæü…Mæü×ý… B¯è þ… §Š þ ÐéÆæ ÿ-çÜ$-yæþ$-(-A…sôý JMæüPyæþ$ M>§æþ-°) Ðèþ*{™èþÐóþ$ sñý°²‹Ü&A£ðþÏ-sŒýÞ&bé…í³-Äæý$¯ŒþÞ
M>§æ þ$ ÐéÆæ ÿ-çÜ $Ë$ ¿êÆæÿ™èþ ^èþ§æþ-Ææÿ…V>°² ÔéíÜ…^óþ…§æþ$Mæü$
Ñ$ÆŠÿ-ç³NÆŠÿ: Ë…Mæü™ø CMæüPyæþ fÇ-W¯èþ ™öÍ-sñý-çÜ$tÌZ B† Ðèþ*Ça…¨. MóüÐèþË… {MìüMðü-sŒý-Ðèþ$Äæý$Ððþ$O¯èþ §óþÔèý…ÌZ Mæür$t-Mæü$-¯é²Æÿ$$. A§óþ…sZ Ðèþ*rÌZÏ ^ðþç³μ-Ìôý§æþ$.. ^óþ™èþÌZÏ
íÜ §æþ®… V> E¯é²Ææ ÿ$. ©° MøçÜÐóþ$ 2009 ¡ÇMæü ^óþçÜ$-Mö° ç³Ç-MóÑüÐ$™èèþË…þ {Mî{MìüyüMé ðüs´ùsî
Œý, »êÅyìþÃ…r¯Œþ, »êMìüÞ…VŠü, ^ðþ‹Ü CÌê
^èþ*ò³-yæþ$-™ø…¨. A¯èþ$-¿æý-Ðèþ-kqË ÐóþË-ç³Ææÿ$-Væü$-Ë Ððþ$O-Ë$- ý-ËMóü ¿êÆæÿ™Œþ çÜ™é¢ çÜÇ-´ù-™èþ$…§æþ-¯èþ$-
£æþÅ º…V>Ï KrÑ$ ^èþÑ-^èþ*-íÜ…¨. 521 ç³Ææÿ$-Væü$Ë Ñf-Äæý$-
Ë-„æüÅ…™ø ºÇ-ÌZMìü ¨W¯èþ º…V>Ï-§óþÔŒý ^èþMæüP° ´ùÆ>-r-ç³-sìý-
JÍ…í³MŠü çÜÓÆæÿ~ ÐðþË$-Væü$Ë$, »êMìüÞ…VŠü Mæü…^èþ$ ç³…^ŒþË$, Æ>âæýÏ ^ér$¯óþ Ñf-Äæý$-Õ-Q-Æ>Ë$ °ÇÃ…_¯èþ çœ$¯èþ™èþ Ðèþ$È G§æþ$-Ææÿ$-^èþ*-Ýù¢…¨. Mæü$…sôý ™èþ糚ÌZ M>Ìôý-íÜ-¯èþsôýÏ. sñý°²‹Ü... ©° Væü$Ç…_
Ðèþ$¯èþ$ Mæü¯èþ-º-Ç-_…¨. ¿êÈ Ë„>üÅ-°Mìü ©r$V> 413 ç³Ææÿ$- òÜO¯é "Væü$-yŠþ-'-Ñ$…r¯Œþ çœ$¯èþ-Ñ-f-Äæý*Ë$ CÌê JMæü-sôý-Ñ$sîý Äæò³sìý$$Ðèýt¯éþþ ...¿êÆæÐðÿ-™þ$ÇMæŒþ§óþ.ü ѯéÅç ç³Ææÿ$Væü$ ò³sìýt¯é... ÑMðürÏ Ðé™èþ
Ü… ^èþ*í³¯é... A¨ Ñf-
Ðèþ*sêÏ-yæþ$-Mæü$…sôý õ³‹Ü&¿æý*ç³-†Ë$, Ýë°Äæý* Ò$Æ>jÌôý
Væü$Æö¢-Ýë¢-ÆóÿÐðþ* M>±. Ðèþ$$¯èþ$Ã…§æþ$ 糧æþ$Ë$, Ðèþ…§æþË
Væü$Ë Ðèþ§æþª BÌo-sñýO…¨. çœÍ™èþ… }Ë…Mæü 107 ç³Ææÿ$-Væü$Ë ¯Œ þ& 2011 {ç³ ç³ …^è þ-M æü‹³ Ë„æ ü Å …V>¯óþ ÝëVæ ü$-™ ø…¨. D çÜ…QÅ ÌZ ´ùsîý sñý°²-‹ÜMæü$ òÜO A¯óþ ïßýÆø-ÌŸ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$.
™óþyé™ø ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. Ðèþ*ůŒþ B‹œ ¨ Ðèþ*Å^Œþ A°² _Ææÿ-çÜÃ-Ææÿ-×îýÄæý$çœ$sêtÌôý. CMæü M>ÅÌñý…yæþÆŠÿ ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ 2009, 2010 ïÜf-¯Œþ˯èþ$ ¿êÆæÿ™èþ {MìüMðü- AÌêVóü VøÌŒý¹ÌZ Ñ$ÌêP-íÜ…VŠü, Ææÿ׊ý-§éÐé, ^úÆ>-íÜÄæý*,
º…V>Ï BÌŒý-Æú…yæþÆŠÿ çÙMìü»Œý AÌŒý çßýçÜ-¯ŒþMæü$ ËÀ…_…¨. Ðèþ*Ç…¨. ¯èþÄæý* AÀ-Ææÿ$-^èþ$-ËMæü$ ÝëÓVæü™èþ… ç³Í-Mìü…¨. sŒýMæü$ ¿êVæüÅ^èþ{M>-Ë$V> Ðèþ*Æ>a-Ë° BÕ-çÜ$¢¯èþ² Äæý$$Ðèþ çÜ*²Mæü-ÆŠÿ&¼Í-Äæý$-ÆŠÿzüÞÌZ ç³…MæügŒý A§éÓ±, §óþÐóþ…§æþÆŠÿ
Æðÿ…yæþ$ C°²…VŠüÞÌZ MæüÍí³ Ððþ$$™èþ¢… 6 ÑMðür$Ï, 122 ç³Ææÿ$- {MìüMðü-r-ÆæÿÏMæü$ àÅrÞ‹œ gZïÙ... CÌê Äæý$$Ðèþ MìüÔZ-Æ>Ë$ çÜ™é¢ ^ér$-™èþ$-¯é²Ææÿ$.
Væü$Ë$ ^óþíÜ çßýçܯŒþ Æ>×ìý…^éyæþ$. 254/5 KÐèþ-ÆŠÿ-¯ðþOsŒý
ÝùPÆæÿ$™ø Br-{´ë-Ææÿ…À…_¯èþ º…V>Ï A{çÙ-çœ#ÌŒý(101),
JMæü MæüÑ ^ðþí³μ-¯èþr$Ï Væü™èþÐðþ$糚yæþ* 糨˅... ÐèþÆæÿ¢- Væü$yŠþ »êÅyìþÃ…r-¯Œþ... §é°° Mö¯èþ-Ýë-W…^èþ-yé-°Mìü E™éÞ-çßý-ç³-yæþ$-™èþ$-¯é²Ææÿ$.
çÙMìü»Œý AÌŒý çßýçܯŒþ (96) Æ>×ìý…^èþ-yæþ…™ø 400ç³Ææÿ$-Væü$Ë Ðèþ*¯èþ… {ÔèýÐðþ$OMæü…... ¿æýÑ-çÙÅ™Œþ Eà-f-°-™èþ…... _ÐèþǨ {MìüMðüsŒý™ø çÜÐèþ*-¯èþ…V> Ððþ$Ç-íÜ-¯èþ {Mîüyæþ »êÅyìþÃ…r¯Œþ. ^ó þÄæý*-ÍÞ…¨...
Ðèþ*Ææÿ$P¯èþ$ AÐèþ-Î-ËV> §ésìý…¨. Ë…Mæü íÜμ¯èþ²ÆŠÿ Ðèþ$$Ææÿ-ä-«§æþ- K ÐðþOç³# sñý°²‹Ü Ýë°Äæý* ÐðþOçœËÅ… A«§æþ@-´ë-™é-âê-°Mìü AÆÿ$$™óþ 2008 C_a¯èþ Ñf-Äæý*-˯èþ$ CÌêVóü Mö¯èþ-
Ææÿ¯Œþ 4 ÑMðür$Ï ç³yæþ-Vö-sêt-yæþ$. Ðèþ$¯èþ ^óþ†ÌZ ÌôýMæü$¯é² Æðÿ…yø§é°™ø §é°° EfÓ-Ë…V> ^óþÆæÿ$-™èþ$…sôý Ðèþ$Æø-ÐðþOç³# çÜ…^èþ-Ë-¯éË òÜO¯é Ñf-Äæý$-Éæþ…M> Ýë-W…^é-Ë…sôý, D çÜ*¹Ç¢° ÆæÿW-Í…^èþ$-Mæü$…r* ´ùÐé-
Ðèþ*Ææÿ$a-Mø-Ðèþ^èþ$a. C§óþ çÜ*¹Ç¢™ø... çÜÐèþ$-Äæý$-çÜ*¹-Ç¢-™ø... Ðð£æþþ*Å-ÑW-$-ÝçÜù¢$¢…¯¨.èþ² M>Ðè çÜÇV>Y Hyé-¨-¯èþ²Ææÿ ÐèþÅÐèþ-«¨ÌZ ¿êÆæÿ-™Œþ B†-
þ$-¯ðþÓ-ÌŒý¢-Vóü-ÐŒþ$Þ¯èþ$ §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$-Mö°
Ë…sôý ^éÌê MæüçÜ-Ææÿ™óþ¢ ^óþÄæý*Í. Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$-™éÓ
Ë$ {Mîüyæþ-ËMæü$ ™èþW¯èþ Væü$Ç¢…ç³# °ÐéÓÍ. AÌêVóü M>Æöμ-
\+ø£ ¬s&û... kÕŒq‡πs¢Ø? Ayæ þ $ - V æ ü $ - Ì ô ý - Ý ù¢ … ¨. JÍ…í
çÜÐèþ$-Ææÿ-¯é-§æþ…™ø Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ Ayæþ$-W-yæþ$-™èþ$¯èþ² Ðèþ$$W-íÜÆ>... ´ùÆ>-r…ÌZ òœO¯èþÌŒý ÐèþÆæÿMæü$ {ç³Ðóþ-Õ…_¯èþ ³ - M Š ü Þ ÌZ M>ÓÆæ ÿ t - Æ Š ÿ - ò œ O - ¯ è þ - Ì Œ ý - ™ ø¯ó þ ÆóÿsŒý çÜ…çܦË$ GMæü$PÐèþ çÜ…QÅÌZ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>ÐéÍ.
MæüÆ>`: ´ëMìü-Ý릯Œþ {MìüMðüsŒý »ZÆæÿ$z MæüÚëtË$ Cç³μsZÏ ¡ÆóÿÌê Cç³μ-sìý-Móü {ç³Ðèþ$$Q M>Æöμ-ÆóÿsŒý ¨VæüYf Mæü…ò³-±ÌñýO¯èþ A´ù
ÌôýÐèþ#. Cç³μ-sìý-Ðèþ-ÆæÿMæü$ ÑÑ«§æþ §óþÔéË fr$Ï ´ëMŠüÌZ ç³ÆæÿÅ-r-¯èþ {Mîüyé ¿êÆæÿ-†°ü Äæý$$Ðèþ çÜ™é¢ Ðóþ$Ðèþ$$-¯é²-Ðèþ$…r* Ððþ¯èþ$²-™èþ- çœ$¯èþ™èþ òÜO¯éMæü$ §æþMæü$P-™èþ$…¨. {ç³™óþÅ-Mìü…_ 2009ÌZ ÌZ sñýOÆŠÿÞ ™öÍ íÜ…WÌŒýÞ {V>…yŠþ-ÝëÏÐŒþ$ Ñgôý-™èþ¯èþ$ ™èþÄæý*-
Mæü$ ÑÐèþ$$-Q™èþ ^èþ*ç³V>, ™égêV> Ýëμ¯èþÞÆæÿ$Ï ´ëMŠüÌZ sZȲ ÐèþÆæÿÌŒýz »êÅyìþÃ…r¯Œþ ´ùsîý-Ë$¯èþ² ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ òÜO¯é, Vøí³- Ææÿ$-^óþ-Äæý*-Ë-° Ñ$çÙ¯Œþ&2018¯èþ$ ò³r$t-Mæü$…¨. hÑMðü
Mìü yæþº$¾Ë$ Ððþ_a…§æþ$Mæü$ çÜ$Ðèþ$$-Q…V> ÌôýÆæÿ$. ¿êÆæÿ™Œþ Ý릯èþ… yæþ$-™ø…¨.{糿æý$-™éÓË$, M>Æöμ-ÆóÿsŒý çÜ…çܦË$ ^óþÄæý*- ^èþ…§Šþ ÐéÆæÿ-çÜ$Ë$ Cç³#-yæþ§óþ ç³°ÌZ ´ùsîý-ç³-yæþ$-™èþ$-¯é²Ææÿ$. ¸û…yóþ-çÙ¯Œþ sñý°²‹Ü {Mîüyé-M>-Ææÿ$-ËMæü$ »êçÜ-rV> °Ë$-
Væü$™èþ¢-gêÓÌê, ^óþ™èþ¯Œþ B¯èþ…§ŠþÌôý M>§æþ$. Vøí³-^èþ…§Šþ AM>- »êMìüÞ…VŠü Ç(Mìü-)…VŠü... Ýù¢…¨. Ñ$rtÌŒý bé…í³-Äæý$¯ŒþÞ {rçÜ$t, ¼…{§é ÝùμÆŠÿtüÞ
ÌZ Ë…Mæü™ø ™èþÐèþ$ {MìüMðüsŒý Ðèþ$$^èþar ¡Ææÿ$a-Mø-Ðé-Ë°, ™èþ§éÓ ÍÞ…¨ Ððþ¯èþ$²-§æþ-¯èþ$²V> °Ë-Ðèþ-yæþÐóþ$. Ìôý§æþ…sôý Væü™èþ… Cç³μ- yæþÒ$ ¯èþ$…_, M>Æøμ-ÆóÿsŒý A…yæþ-§æþ…yæþË ¯èþ$…_ ^ðþ糚-Mø-
Æ> ¯éË$Væü$ Æ>âæý$Ï çÜ…´ë-¨…^é-Ë-° ¿êÑ…_¯èþ í³íÜ-¼°ü ½Ðé±... C§ø ç³…^Œþ Ðèþ*çÜtÆæÿÏ M>Æ>U¯é. ÑMæüt-È-Ë ¯èþf- AM>-yæþ-Ò$, Vøí³-^èþ…§Šþ AM>-yæþÒ$Ë$ ÐèþÆæÿª-Ðèþ*¯èþ {Mîüyé-M>-
B¨-ÌZ¯óþ çßý…çÜ-´ë-§æþ$Ìê BǦMæü Cº¾…§æþ$Ë$ ÐðþMìüP-Ç…^é- sìýMóü ^óþgêÇ…¨. CMæü Ñ$W-Í…¨ ^ðþ糚-MøÐèþyæþ-Ðóþ$ AÐèþ#- §æËμ-þV¯æüY èþ$´ùsî …¨.
ý-Ðé-™é-Ðèþ-Ææÿ-×ýÐóþ$ Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>°² Ðóþ$Ë$-Mö- Æ>¯èþ. Ayæþ-´ë-§æþ-yæþ´ë Ðóþ$Ç-M>ÐŒþ$ Ðèþ$íßâê »êMìüÞ…VŠüÌZ Ææÿ$Ë ÑfÄæý$ §æþ$…§æþ$-¼Mìü ½gêË$ ÐóþçÜ$¢-¯é²Æÿ$$. ç³Ë$-
Æÿ$$. ´ëMŠü&Ë…Mæü sñýOsìýÌŒý Ýëμ¯èþÞ-ÆŠÿ-íÙ‹³, Ðèþ*ÆðÿP-sìý…VŠü çßýMæü$P- ÐèþÆæÿÌŒýz sñýOsìý-ÌŒý¯èþ$ VðüË$-çÜ$¢¯éþ² A…™èþV> Mæü¯ðþ²†¢ ^èþ*yæþ- Ðèþ#Ææÿ$ Ðèþ*i ¨VæüY-gêË$ ÝùμÆŠÿtüÞ AM>-yæþ-Ò$Ë$ ò³rt-yé-°Mìü
˯èþ$ ´÷…§óþ…§æþ$Mæü$ H çÜ…çܦ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ìôý§æþ$. ©°ò³O ™èþ$…¨. Ððþ$$™é¢-°Mìü 2008Mæü$ Ðèþ…§æþ¯èþ… ^ðþº$-§é…... ^èþ§æþ-Ææÿ…Væü… B¯èþ…§æþ…... Ìôý§æþ$. M>±... ½h…VŠü Ðèþ$$Q-_{™èþ… Mæü…^èþ$-Mø-r¯èþ$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$.C¨ ÐóþVæü…V> fÇ-W™óþ ^ðþO¯é ™èþÆæÿ-
í³íܼ ÐèþÆ>YË$ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* sñýOsìýÌŒý çßýMæü$P-ËMæü$, Ðèþ*ÆðÿP-
2009Mæü$ ÝëÓVæü-™èþ… ç³Ë$-Mæü$-§é…... ¿êÆæÿ-™ŒþMæü$, ^èþ§æþ-Ææÿ…V>-°Mìü ^éÌê §æþVæüYÇ ÑfÄæý$ bóþ¨…_…¨. {MìüMðüsŒý {Móüi ¿êÆæÿ-™ŒþÌZ Ðèþ$Æø {Móüi ç³…^Œþ¯èþ$ àÌZ Ðèþ$¯èþ… {MîüyæþÌZÏ çÜ*ç³ÆŠÿ ç³Ðèþ-ÆŠÿV> G§æþ-Væü-Ðèþ-^èþ$a..
sìý…VŠü çßýMæü$PË MøçÜ… H çÜ…çܦ ¼yŠþ-˯èþ$ §éQË$ ^óþÄæý$- çÜ…º…«§æþÐóþ$ E…¨. ^èþ§æþ-Ææÿ…Væü 糧æþ-°-çÜ-ËMæü$ AÐèþ-çÜ-Ææÿ- Ѩ-Ía…¨. Cç³μ-sìý-Mìü-糚yæþ$ »êMìüÞ…VŠüÌZ ò³¯èþ$ çÜ…^èþ-Ë- & "çÜ*ÆæÿÅ' {Mîüyé Ñ¿êVæü…
Ìôý§æþ$. ©°Mìü BǦMæü Ðèþ*…§æþÅÐóþ$ M>Ææÿ×ý… A° A¯é²Æÿ$$.

n>∑eT´>√#·s¡+... »+>∑eTj·T´\ Jeq+!


’ B«§æþ$°Mæü çÜÐèþ*f…ÌZ ^ør$Ìôý° çÜ…{糧éÄæý$ Ðèþ–†¢ ≈£î\ eè‘·ßÔ\≈£î ôd>∑ 23 Ë$V>¯óþ E¯é²Ææÿ$.
sêÅVŠü ™öËW…^éÍ...
’ Mæü$Ìê°² ¯èþ*ůèþ™èþç³Ææÿ$çÜ$¢¯èþ² ™øMæü Æ>™èþË$ Æðÿ…yæþ$ ¯èþ$…_ Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ…§æþË Ææÿ*´ëÄæý$ËMæü$ Ñ$…_ ç³Mæ
D Ðèþ$«§æþÅ Ñyæþ$§æþËÐèþ#™èþ$¯èþ² íÜ°Ðèþ* sñýOsìýÌŒýÞ
üP¯èþ _¯èþ² A„æüÆ>Ë™ø sêÅVŠü CçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
’ Ðèþ$u>«¨ç³™èþ$ËMóü Væü$Ç¢…ç³#Ìôý§æþ$ CÐèþÓ° ç³Çíܦ†. B yæþº$¾™ø ÒÆæÿ$ iÐèþ¯èþ…
ÝëW…^èþyæþÐèþ$…sôý Ðèþ*sêÌê! Mæü¯èþ$Mæü¯óþ {V>Ò$×ý
A§ó
MæüÆ æÿ×
þÑ
ý
Ǥ
ç³
æþ… V>
{™éÌZÏ
f…Væ
Mæü$Ë…
üÐèþ$ Mæü$Ë… ÐéÇMìü gêÈ^óþõÜ Mæü$Ë {«§æþ$Ò
õ³Ææÿ$ ç³MæüP¯èþ {»êMðüsŒýÌZ "çÜ…{糧éÄæý$
{´ë…™éÌZÏ E¯èþ² f…VæüÐèþ$ Mæü$ËçÜ$¢Ë$ †…yìþMìü Mæü*yé Ðè þ–†¢ À„>r¯è þ' A° Æ>ç Ü$¢¯é²Ææÿ$. D sêÅVŠü¯èþ$ ™öËW…
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ, 31 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): ¿ZâêÔèý… ç³#Ææÿ… hÌêÏÌZÏ GMæü$PÐèþV> °ÐèþíÜçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$ º™èþ$Móü§ø ^éË° G…™øM>Ë…V> ÒÆæ ÿ$ {糿æý$™éÓ°² A¿æýÅǦçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
MæüÆæÿ$yìþ °Æ>yæþ…ºÆæÿ…, ºÐèþÐóþÔèýÓÆæÿ$yìþ Ðèþ$™èþ ÝëÐèþ$ÆæÿçÜÅ… ™éÐèþ$$ º†Móü ÒÇ B^éÆæÿ ÐèþÅÐèþàÆ>Ë Væü$Ç…_ ^éÌêÐèþ$… ¯ø^èþ$Mø° ç³Çíܦ†.}ÔðýOË §óþÐèþÝ릯èþ… °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² Ðóþ§æþ´ëuæÿ
ç³#×ìýMìüç³#^èþ$aMæü$¯èþ² f…VæüÐèþ$ Mæü$ËçÜ$¢Ë iÐèþ¯èþÔðýOÍ ÑÀ¯èþ²…V> ¨Mìü ™ðþÍÄæý$§æþ$. ÔéËÌZ Mæ ü* yé ÒÆæ ÿ$ ™è þÐ èþ$ í³ ËÏ Ë ¯è þ$ ^è þ¨ Ñç Ü $¢ ¯é²Ææ ÿ$. CMæ üPyæþ _¯è þ² ^è þ* ç³ # ^è þ* çÜ $¢¯ é²Ææÿ$... Ý릯èþ… ËÀ…^èþMæü ÒÆæÿ$ BVæü^érÏ´ëËÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$.
E…r$…¨. À„>r¯èþ ÒÇ çÜ…{糧éÄæý$…. ÒÇÌZ Mö…§æþÆæÿ$ ºÍf (ÒÆæÿ ÔðýOÐèþ Í…V>Äæý$™ŒþË$V> Mæü*yé Mö°² {´ë…™é {ç³ÐóþÔèý, Ðè þÆ æÿ, {ç³ Ðè þÆ æÿ ç³ NÇ¢ ^ óþíÜ ¯è þ ÐéÇMì ü §óþÐ é§æþÄ æý$ ÔéQ ™èþÐèþ$ í³ËÏË MøçÜ… MöÐèþ$ÆæÿÐðþÍÏ, ÐóþÐèþ$$ËÐéyæþ, »Ÿ…™èþç³ÍÏ Væü$Ææÿ$Ðèþ#Ëò³O¯é _¯èþ²^èþ*õ³...
ÕÐéËÄæý*ÌZÏ ´ûÆøíßý™èþÅ… ^óþçÜ$¢…yæþV>, Ðèþ$ÇMö…§æþÆæÿ$ ÌZÏ ÐèþÅÐèþçßýÇÝë¢Ææÿ$)ËMæü$ ÒÆæÿ$ Væü$Ææÿ$Ðèþ#Ë$. ÐéÇ ¯èþ$…_ BVæüÐèþ$Ôé{çÜ ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢…¨. §é§éç³# 600 Ðèþ$…¨ ÌZÏ Ðóþ§æþ ´ëuæÿÔéË˯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^éË° ÒÆæÿ$ G…™øM>Ë… ™èþÐèþ$Móü M>§æþ$ ™èþÐèþ$ Ðèþ$u>«¨ç³™èþ$ËMæü$ Mæü*yé {糿æý$™èþÓ… ™èþW¯èþ {´ë«§é¯èþÅ…
Ðèþ$u>ÌZÏ õÜÐèþ ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$. GÐèþÆóÿ¨ ^óþç³sìýt¯é «§æþÆæÿÃ{ç³^éÆæ ¼Äæý$Å…, ç³ç³š, Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ À„æüV> ¡çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. ÕÐé E¡¢Ææÿ$~Ë Äæý*ÅÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ ÒÆæÿ…™é C…M> °Ææÿ$§øÅVæü$ V> MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Mæü±çÜ… §óþÐé§éÄæý$ ÔéQ Ðèþ$…{† Ææÿ™é² CÐèþÓsôýϧæþ° ÐéÆæÿ$ Ðé´ù™èþ$¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ×êíÜ, MæüÆ>²rMæü _MæüPÐèþ$Væüâæý*Ææÿ$
ÿÐóþ$ ÒÇ {糫§é¯èþ BÔèýÄæý$…. {ïÜ¢, ç³#Ææÿ$çÙ$˯óþ ™óþyéÌôýMæü$…yé ËÄæý*ÌZÏ ´ûÆøíßý™èþÅ… ^óþõÜÒÇMìü yöMæüP °…yæþyæþ…Ìôý§æþ$. MæüÆæÿÆ>Ðèþ# Ý÷…™èþ hÌêÏÌZ° ÐóþÐèþ$$ËÐéyæþÌZ¯ðþO¯é Ðóþ§æþ hÌêÏÌZ° Ææÿ…»êç³#Ç, ºâêÏÇ hÌêÏ EfjÄæý$° , E™èþ¢Æ>…^èþÌŒýÌZ° Móü§éÆóÿ
A…§æþÆæÿ* Ððþ$yæþÌZ Í…V>°² «§æþÇ…_ ¯èþ$§æþ$r Ò¿æý*¨™ø Æ>{çÙt ÐéÅç³¢…V> ÐóþË çÜ…QÅÌZ ÕÐéËÄæý*Ë$ E¯é², «§æþ*ç³ Æ>{ç Ù t… ÌZ° f…Væ üÐ èþ$ Mæ ü$Ë f¯é¿ê 25 Ì„æ üË $ ´ëuæÿÔé˯èþ$ HÆ>μr$ ^óþÄæý*Ë° A¿æýÅǦçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÔèýÓÆæÿ, Ðèþ$¯èþ Æ>{ççÙt…ÌZ° }ÔðýOË…ÌZÏ ÒÇMìü I§æþ$Væü$Ææÿ$ fVæü§æþ$YÆæÿ$Ë$ E¯é²Ææÿ$.
§æþÆæÿدèþÑ$çÜ$¢…sêÆæÿ$. ÔéRêàÆæÿ$ÌñýO¯èþ ÒÆæÿ$ Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ ©ç³ ¯ðþOÐóþ§éÅËMæü$ ¯ø^èþ$Mæü$¯èþ²Ñ A†™èþMæü$PÐèþ.{V>Ò$×ý{´ë…™é Æ>ç Ù ‰… ¯è þ$ …_ ÒÇ {´ë†°« § æþÅ… çÜ…{糧éÄæý$ Ðèþ–†¢ ´ùÆÿ$$, G…^èþ$Mæü$¯èþ² ÒÆæÿ$ Æ>{Úët°Mìü Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ C™èþÆæÿ ï³u>«¨ç³™èþ$Ë Ðèþ*¨Ç {´ùsZM>ÌŒý,
Ððþ$§æþMŠü, Ðèþ$çßýº*»Œý¯èþVæüÆŠÿ, Ææÿ…V>Æðÿyìþz, MæüÆæÿ*²ÌŒý, A¯èþ…™èþ ÌZÏ E…yóþ §óþÐéËÄæý*ÌZÏ AÆæÿa¯èþ ^óþõÜ¢ {V>Ðèþ$ò³§æþªË$ ¯ðþËMæü$ D Ñ« § æþ… V> E…¨... «§æþÆæÿÃ{ç³^éÆ>°Mìü B§æþÆæÿ×ý çܯèþ²WÍÏ, AÆæÿaMæü Ðèþ–†¢ÌZ òÜMæü*ÅÇsîý MæüÍμ…^èþyæþ…Ìôý§æþ¯óþ BÆøç³×ýË$ E¯é²Æÿ$$.
Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æý$ÅË$ ÌôýÆæÿ$
ô|ò’HêHé‡ ø±s=ŒπswüHé @sêŒ≥ß #˚j·÷* ÌZMŠü çÜ¿æý çÜ¿æý$ÅË$ ÌôýÆæÿ$ y˚<ä bÕsƒ¡XÊ\\qß @sêŒ≥ß #˚j·÷*
GÐðþ$ÃÌôýÅË$ ÌôýÆæÿ$
"Æ>{çÙt {糿æý$™èþÓ… Ðèþ* f…VæüÐèþ$ ç³rÏ {糿æý$™èþÓ… {ç³™óþÅMæü {Ôèý§æþ® Mæü¯èþºÆæÿ^éË° MøÆ>Ææÿ$. ™èþÐèþ$ GÐð þ$ ÃÎÞ Ìô ýÆæÿ$ "MöÐèþ$ÆæÿÐðþÍÏ, ÐóþÐèþ$$ËÐéyæþ, »Ÿ…™èþ {糿æý$™èþÓ… {ç³™óþÅMæü {Ôèý§æþ® ^èþ*´ëË° MøÆ>Ææÿ$. ™èþÐèþ$ ÐèþÆæÿY…
Mæü$ËçÜ$¢Ë MøçÜ… òœO¯é¯ŒþÞ M>Æöμ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþÐéÇMóü ÕÐéËÄæý*ÌZÏ Ðè þ$ $°Þç ³ ÌŒ ý M>ÆöμÆó ÿçÙ ¯Œ þ Ðó þ$ Äæ ý$ Ææ ÿ$Ï Ìô ýÆ æ ÿ$ ç ³ ÍÏ ÌZÏ Ðóþ§æþ´ëuæÿÔé˯èþ$ {´ëÆæÿ…À…_ ¯èþ$…_ Iï³G‹Ü A«¨M>Ç {ç³Ò׊ý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ ™èþç³μ íÜÑÌŒý
ÆóÿçÙ¯Œþ HÆ>μr$ ^óþõÜ¢ ÐéÇ iÑ™éÌZÏ AÆæÿaMæü$Ë$V> {´ë†°«§æþÅ… CÐéÓ˯é²Ææÿ$. Ðèþ*ǯèþiÐèþ¯èþ Ðè þ$ $°Þç ³ ÌŒ ý bð þOÆ æÿ ç³ Ææ ÿÞ ¯è þ$Ï Ìô ýÆ æ ÿ$ Ðè þ* ÐéâæýÏ AÀÐèþ–¨ªMìü AÐèþM>Ðèþ… MæüÍμ… çÜÈÓ‹ÜÌZ Ðèþ$ÆðÿÐèþÓÆæÿ* ÌôýÆæÿ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. Ðèþ…Ôèý´ëÆæÿ… ç³ÆæÿÅ…
Ðèþ*Ææÿ$a ÐèþçÜ$¢…§æþ'° B çÜ…çœ$… çÜÆæÿãÌZ «§éÇÃMæü iÑ™èþ… Væüyæþ$ç³#™èþ$¯èþ² ™éÐèþ$$ BǦªMæü…V> Ðè þÅ Ðè þÝ ëÄæ ý$ Ðè þ* Æð ÿPsŒ ý bð þOÆ æÿà ¯è þ$Ï Ìôý Æ æÿ $ ^éÍ...' A¯é²Ææÿ$ {VóürÆŠÿ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ V> Mæü$Ë Ðèþ–†¢¯óþ ¯èþÐèþ$$ÃMæü$° iÑ…^èþyæþ…™ø C™èþÆæÿ Ææÿ…V>ÌZÏ
Æ>{çÙt A«§æþÅ„æü$yæþ$ BÆŠÿ ÑÔóýÓÔèýÓÆæÿÄæý$Å AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþÌôýMæü´ùÄæý*Ðèþ$¯é²Ææÿ$. G…í ³ í³ Ë$ Ìô ýÆ æÿ $ f…Væ üÐèþ$ çÜ…çœ$… A««§æþÅ„æü$yæþ$ Ñ.¯éVæü ¯ðþOç³#×ýÅ… ÌôýMæü A°² Ñ«§éÌê Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ AËμçÜ…RêÅMæü
A¯é²Ææÿ$. f…VæüÐèþ$ ÐéÆæÿ$ Æ>fMîü fyŠþí³sìýíÜ ÌôýÆæÿ$ ¿æý*çÙ×ý…. ™èþÐèþ$ VúÆæÿÐé°Móü… Mö§æþÐèþÌôý§æþ°, AÆÿ$$™óþ ™èþÐèþ$ ÐèþÆæÿY…V> Ñ$WÌê Ðèþ$° BÄæý$¯èþ Ñ^éÆæÿ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$.
Äæý$…V>, BǦMæü…V> ÝëÐèþ*hMæü…V> »êV> Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ E¯é² BÆŠÿ ÑÔóýÓÔèýÓÆæÿÄæý$Å G…í³sìýïÜË$ ÌôýÆæÿ$ ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþÐéÆæÿ…§æþÆæÿ* õ³§æþÇMæü… A¯èþ$¿æýÑçÜ$¢¯é²Ææÿ° Ñ.¯éVæü¿æý*çÙ×ý….
Ææÿ° BÄæý$¯èþ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. C…§æþ$ÐèþËÏ f…VæüÐèþ$ ѧéÅÆæÿ$¦Ë & Æ>{çÙt A«§æþÅ„æü$yæþ$ çÜ Ææ ÿμ …^Œ þË $ Ìô ýÆ æ ÿ $ BÄæý$¯èþ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔé Ææÿ$. ÒÇ° B§æþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ & {VóürÆŠÿ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ f…VæüÐèþ$ çÜ…çœ$… A««§æþÅ„æü$yæþ$
ôV’≤<äsêu≤<é
>∑ßs¡ßyês¡+
1, »qe] 09

10
$»j·T πø‘·Hê\ß Ç<ä›s¡÷ #ÓeT{À&ÜÃs¡ß..! $|òü\ H˚‘·\ß
sê»|”sƒ¡+
{ç³ ¿æý$™éÓ°² ç³NÇ¢M>Ë… Mö¯èþÝëW…^èþyé°Mìü {糫§é°
Ðèþ$¯øÃçßý¯Œþ íÜ…VŠü, ´ëÈt° {ç³fÌZÏMìü Äæý$$Ðèþ¯óþ™èþ sêDÏøÏ <ä÷s¡+
Æ>çßý$ÌŒý V>…«© D Hyé¨ ¡{Ðèþ…V> {ÔèýÑ$…_ ÑfÄæý$…
Ý뫨…^éÆæÿ$. Væü™èþ ¯éË$VóüâæýÏV> Äæý$*ï³H Mæü*rÑ$Mìü ÐðþË$ç³Í
¯èþ$…_ ºËç³Ææÿ$çÜ$¢¯èþ² ÐéÐèþ$糄æü ´ëÈtË$ ¿êÆæÿ™Œþ&AÐðþ$ÇM> A×ý$
Æ> fÝ릯ŒþÌZ Ðèþ$àÆ>×ìýV> í³Ë
Ðèþºyóþ ¼gñýí³ ¯éÄæý$Mæü$Æ>Ë$
ýÐèþçÜ$…«§æþÆæÿÆ>gôý CsîýÐèþË fÇW¯èþ G°²
Jç³μ…§é°² ÐèþņÆóÿMìüçÜ*¢ Móü…{§æ þ{糿æý$™éÓ°Mìü lÌñýO 9¯èþ MæüÌZÏ ç³Æ>fÄæý$… ^èþÑ^èþ*ÝëÆæÿ$. I§æþ$
Ðèþ$§æþª™èþ$ Eç³çÜ…çßýÇ…^èþMæü$¯é²Æÿ$$. Æ>çى糆 B§óþÔéË Ðóþ$ÆæÿMæü$ ¯èþ²Ææÿ MørÏ Æ>fÝ릯Œþ {ç³fË ¡Ææÿ$μ¯èþ$
BMøtºÆŠÿ 22¯èþ Ðèþ$¯øÃçßý¯Œþ íÜ…VŠü {糿æý$™èþÓ… ÌZMŠüçÜ¿æýÌZ ÑÔéÓçÜ VúÆæÿÑýçÜ*¢.. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† 糧æþÑMìü
ç³È„æüMæü$ °Í_ Ñf Äæý$… Ý뫨… _…¨. Æ>i¯éÐèþ* ^óþÔéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ Æ>gôý
D {MæüÐèþ$…ÌZ¯óþ Æ>çßý$ÌŒý V>…«© §óþÔèýÐéÅç³¢…V> ¿êÆæÿ™Œþ ÔZ«§Šþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ ÔðýOÍ™ø ÑíÜW¯èþ ¯óþ™èþË$ †Ææÿ$
Äæý*{™èþ¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…_ {ç³fËMæü$ ^óþÆæÿ$ÐèþÄæý*ÅÆæÿ$. BÄæý$¯èþ §æþã™èþ Væü$»êr$ ^óþÄæý$yæþ…, ºËÐðþ$O¯èþ ÐèþÆ>YÌñýO¯èþ
ÐéyæþÌZÏ, WÇf¯èþ Væü*yóþËÌZ ^öÆæÿÐèþV> ^ö^èþ$aMæü$´ùÆÿ$$, ÐéÇ Væü$fjÆæÿ$Ï&Ò$¯éË ÑÐé§æþ… ^ðþËÆóÿVæü
çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ÝëMæüËÅ…V> ѯé²Ææÿ$. ÐéÇ™ø´ësôý gŸ¯èþ² ÆösñýtË$, yæþ…™ø ÐéÆæÿ$ ü §æþ*ÆæÿÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$.
Æ>WÐèþ$$§æþªËþ$ †¯é²Ææÿ$. ¯èþ$ËMæüÐèþ$…^éËò³OMæü*Ææÿ$a°, §æþã™èþ Ðèþ$íßý
âæýË™ø {ÔèýÐèþ$§é¯èþ…^óþíÜ {ç³fË Ðèþ$°íÙ A°í³…^èþ$Mæü$¯é²þÆæÿ$.
∫es¡≈£î z≥$T!
>∑s¡«ø±s¡D+ <äß'KuÛ≤»q+ C sîýÐèþÍ ÉìþÎÏ AòÜ…½Ï G°²MæüÌZÏ Ðèþ$$QÅ
Ðèþ$…{† A¿æýÅǦV> Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨W¯èþ
¼gñýí³ A¿æýÅǦ Ñ.Mðü. Ðèþ$ÌZá{™é ´ëÈt° ÑfÄæý$
^èþ…
§æþÐèþ*Ðèþ$¯èþ$ A…§æþ$MøÐé
Ë° §æþÔé»êªË M>Ë…V>
G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯èþ² ¿êÆæÿ™èþ Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë
§óþÐèþ#âæýϯèþ$ çÜ…¨ÇØ…
^èþyé°Mìü Ððþãϯèþ ¿æýMæü$¢ ËMæü$ D
Hyé¨ ï³yæþMæüËV> Ñ$WÍ…¨.
ç³£æþ…ÌZ ¯èþyìþí³…^èþÌôýMæü ´ùÄæý*Ææÿ$. E{VæüÐé§æþ$Ë
§éyæþ$Ë ¯óþç³£æþÅ…ÌZ fÇW¯èþ D G°²MæüÌZÏ
Mæü–íÙ çœÍ…_…¨. ¯ðþË*ÏÆæÿ$ hÌêÏÌZ° íßýÐèþ*^èþÌŒý {糧óþÔŒýÌZ° ¯ðþO¯é õ³Ë$âæý$Ï Äæý$$í³G {糿æý$™èþÓ ÐðþOçœËÅÐóþ$¯èþ…r*
¼gñýí³ ÐèþņÆóÿMæü {ç³^éÆæÿ… ^óþíܯèç³μsìýMîü ïÙÌê ©„ìü™Œþ ^óþíܯèþ AÀÐèþ–¨®Móü ÉìþÎÏ
ªe÷j·÷μy˚Tj·T sê»ø°j·T+ çÜ¡‹Ù «§éÐèþ¯Œþ õÜμ‹Ü Æ>MðüsŒý {ç³Äñý*Væü
Móü…{§æþ… ¯èþ$…_ ¿êÆæÿ™èþ A…™èþÇ„æü ç³Ç
§óþÑ BËÄæý$…ÌZ fÇW¯èþ
™öMìüP çÜÌêrÌZ 30 Ðèþ$…¨ {ç³fË$ ç³rt…MæüsêtÆæÿ$. íÜG… A¿æýÅǦV> Ðèþ$ÌZá{™éMæü$ º§æþ$Ë$ Äæý$$Ðèþ¯óþ™èþ¯èþ$
§æ þÔé»êªË$V> °¯é§é°Móü ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O¯èþ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý*°² B^èþ
Ææÿ×ýÌZMìü ™ðþ_a §óþÔèý…ÌZ¯óþ A† ò³§æþª Æ>çÙ‰Ððþ$O¯èþ E™èþ¢Ææÿ{糧óþÔŒýÌZ
A«¨M>Æ>°² ^óþhMìüP…^èþ$Mæü$¯èþ² ºçßý$f¯èþçÜÐèþ*gŒý ´ëÈt A«¨¯óþ{† Ðèþ*Äæý*Ðèþ†
ÔZ«§æþ¯èþ Ôéç܈Ðóþ™èþ¢Ë$ G…™ø {ç³™éÚët™èþÃ
Mæü…V> ¿êÑ…_¯èþ ^èþ…{§æþÄæý*¯Œþ&1°
_¯é²Ææÿ$Ë™ø çÜà 45 Ðèþ$–†
^ðþ…§éÆæÿ$. Æ>f Ý릯ŒþÌZ°
°Ë»ñýsìýt E…sôý ´ëÈt ÑfÄæý$ç³£æþ…ÌZ ¯èþyìþ^óþ§æþ° ´ëÈt¯óþ™èþË AÀ{´ëÄæý$….

AMøtºÆŠÿ 22¯èþ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> gZ«§Šþç³NÆŠÿ Ðèþ§æ þªVæüË ^éÐèþ$$…


{ç³çÜ$¢™èþ… §óþÔèý…ÌZ çÜ…^èþ˯èþ Æ>fMîüÄæý$Ðóþ™èþ¢V> E¯é²Ææÿ$. M>…{Vðü‹Ü A«¨¯óþ{†
Ýù°Äæý*V>…«© ™èþÆ>Ó†Ý릯èþ…ÌZ BÐðþ$ E¯èþ²r$Ï çÜÆóÿÓË$ ™ðþÍ´ëÆÿ$$. §æþã™èþ,
°…WÌZMìü {ç³ÐóþÔèýò³ sêtÆæÿ$.
G…™èþsìý ÑçÜ™èþPÆæÿ ç³Çíܦ†™èþ$Ë ¯èþ$
yóþÔèýÓÈ §óþÑ BËÄæý$…ÌZ fÇ ≈£îØà C≤]+~
W¯èþ ™öMìüPçÜÌêrÌZ 147
B¨ ÐéïÜ, Ððþ¯èþ$ºyìþ¯èþ, BǦMæü…V> Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ¯èþÐèþÆ>Y˯èþ$ HMæü…^óþíÜ Æ>gêÅ«¨
M>Æ>°² §æþMìüP…^èþ$MøÐèþ^èþa° BÐðþ$ {ç³™èþÅ„æü…V> °Ææÿ*í³…_ §óþÔèýÐéÅç³¢ ºyæþ$Væü$
{ç³fÌZÏ BÔèýË$ ÆóÿMðü†¢…^éÆæÿ$. Ðèþ*Äæý*Ðèþ† çÜ*¹Ç¢™ø ÑÑ«§æþ Æ>Úë‰ÌZÏ
™èr$tMæü$¯óþ ÆðÿÆÿ$$¯Œþ {ç³N‹œ™ø Ææÿ*´÷…
¨…_¯èþ í³G‹ÜGÌŒýÑ&11 ÑÐèþ*¯èþ
Ðèþ$…¨ Ðèþ$–† ^ðþ…§éÆæÿ$.
Ðèþ$Æø 60 Ðèþ$…¨ V>Äæý$
A † çÜ…MìüÏçÙt çÜÐèþ$Äæý*ÌZÏ òÜO™èþ… ^öM>P
¯èþËVæüMæü$…yé, Ðèþ*rËMæü$ ™èþyæþ$Ðèþ$$Mø
Mæü$…yé fÐéº$Ë$ ^ðþõ³μ Ðèþ$Æ>u> ¯óþ™èþ ÕÐèþÆ>gŒý
ÐéçßýMæü ¯úMæü §éÓÆ> {ç³ç³…^èþ… A…™é ç³yézÆæÿ$. ´ësìýÌŒýMæü$ 糧æþÒVæü…yæþ… çÜ…¿æýÑ…_…¨. ¯èþÐèþ…
ºyæþ$Væü$ ÐèþÆ>Y˱² HMæü ™ésìýò³OMìü ™ðþ^óþa Äæý$™é²Ë$ ç³#…kMæü$¯é² Æÿ$$. ™é¯èþ$ Ðèþ$¯èþÐðþOõ³ ^èþ*çÜ$¢…yæþV> çÜVæüÆæÿÓ… V>
Ý뫨…_¯èþ ÑfÄæý$…™ø MóüÐèþË… E™èþ¢Ææÿ{糧óþÔŒýMóü ç³ÇÑ$™èþ… M>Mæü$…yé A°² ºÆŠÿ 26¯èþ Ðèþ$$…»êÆÿ$$ÌZ fÇW¯èþ E{VæüÐé§æþ
°…WÌZMìü §æþ*çÜ$Mæü$ ´ùÆÿ$$…¨. D §éyæþ$Ëò³O çÜçß^èþÆæÿ Móü…{§æþ Ðèþ$…{™èþ$Ë ¯èþ$…^óþ
Æ>Úë‰Ë G°²MæüÌZϯèþ* ½GïÜμ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë¯èþ$ °Íí³ Mö°² ´ëÈtË Kr$ ÑfÄæý$… ¿êÆæÿ™èþ Ôéç܈Ýë…Móü†Mæü Ææÿ…V> Ë$ Ý뫨…_¯èþ ç³#ÆøVæü†Mìü ÐèþņÆóÿMæü™èþ G§æþ$ÆæÿÐèþyæþ…™ø çßZ… Ðèþ$…{† ÕÐèþÆ>gŒý ´ësìýÌŒý ™èþ¯èþ 糧æþÑMìü
»êÅ…Mæü$˯èþ$ ^ðþÌêÏ^ðþ§æþ$Ææÿ$ ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ M>…{Vðü‹Ü, ½gôýï³Äôý$™èþÆæÿ
Mæü*rÐèþ$$Ë ™èþÆæÿç³#¯èþ Ðèþ*Äæý*Ðèþ†° {糫§é° A¿æýÅǦV> °Ë糯èþ$¯èþ²r$Ï
A§æþª…ç³sìýt…¨. ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> ^èþ…{§æþ$° ^óþǯèþ Ðèþ$*¯ŒþÑ$çÙ¯Œþ {糆 ¿êÆæÿ
¡Äæý$$yìþ Væü$…yðþ VæüÆæÿÓ…™ø E´÷μ…Vóü Ñ«§æþ… V> {†ÐèþÆæÿ~ç³™éM>°² ^èþ…{§æþ$°
n˝ÀŒ¤Hê‡≈£î ôdsTT+{Ÿ VüQ&¥ Æ>i¯éÐèþ* ^óþÔéÆæÿ$. Mö™èþ¢ çßZ… Ðèþ$…{†V> BǦMæü Ðèþ$…{† í³. _§æþ…ºÆæÿ…¯èþ$
ÐéÐèþ$糄>Ë$ Cç³μsìýMóü {ç³Mæüsìý…^éÆÿ$$. C…§æþ$Mæü$ ÑÑ«§æþ {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË$ {糫§é° °Äæý$Ñ$…^éÆæÿ$. ´ësìýÌŒý »êrÌZ¯óþ
BÐðþ*§æþ… ™ðþÍ´ëÆÿ$$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ CsîýÐèþË ÑÑ«§æþ Æ>Úë‰ÌZÏ fÇW¯èþ
AòÜ…½Ï G°²MæüÌZÏ ¼G‹Üí³ Væü×ý±Äæý$…V> Kr$Ï Ý뫨…_ çÜ™é¢ ^ésìý…¨.
§æþ„ìü×ý «§æþ–Ðèþ… ò³O Ñyæþ_
ò³sìýt…¨.©…™ø ¯ðþËÆ>
kò³O ¿êÆæÿ™Œþ ´ëV>ÐóþíÜ
Mó üÆæÿâæýÌZ° MösêtÄæý$… hÌêÏ Mæü$yæþÐèþ$
Ë*ÆŠÿMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¨Ðèþ…Væü™èþ íÜçÜtÆŠÿ
BÌZ¹¯éÞMæü$ ´ù‹³ »ñýyìþMŠüt 16 ÐésìýMæü¯Œþ íÜsîý
Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$˯èþ$ ç³íÜVæürtyæþ…ÌZ ÑçœË
Ððþ$O¯èþ…§æþ$¯èþ M>…{Vðü‹Ü A«¨Úët¯èþ… B§óþÔéË
ÌZ òÜÆÿ$$…sŒý çßý$yŠþ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. {Mðü•çÜ¢Ðèþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† 糧æþÑMìü
¯è þ r $Ï A Æÿ $ $…¨.D ÑÌê‹ÜÆ>ÐŒþ §óþÔŒýÐèþ$$RŒý Mæü*yé ™èþ糚MøÐèþËíÜ
çÜ*¹Ç¢™ø 2012 ¯és çÜÐèþ*f…ÌZ° M>Å£æþæÍMŠü ^èþÇaÌZ B«§éÅ
Ðèþ_a…¨. MæüÐðþ$…yøË Bç³ÆóÿçÙ¯Œþ ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅMæü
ùV≤Á{Ïø˘ dæm+ w”\ ìýMìü ^èþ…{§æþÄæý*¯Œþ&2 ç³…
õ³…§æþ$Mæü$ C{Ýù çܯé²
†ÃMæü çßZ§é ´÷…¨¯èþ ™öÍ ¿êÆæÿ¡Äæý$
Ðèþ$íßýâæýV> MóüÆæÿâæýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ BÌ깯éÞ ™èþ¯èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ Ç™óþ‹Ù¯èþ$, íܱ §æþÆæÿØMæü$yæþ$
Æ>ÐŒþ$Vø´ëÌŒý ÐèþÆæÿïèþ$ Ððþ…r»ñýr$tMæü$° §óþÔŒýÐèþ$$RŒý
ÉìþÎÏ ÔéçܯèþçÜ¿æý G°²MæüÌZÏ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
ïÙÌê ©„ìü™Œþ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ M>…{Vðü‹Ü
àÅ{sìýMŠü ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. {糆糄>Ë$
àË$ ^óþÝù¢…¨. ^èþÇ{™èþ çÜ–íÙt…^éÆæÿ$.
™égŒý çßZrÌŒýMæü$ ÐðþâæýÏyæþ… ÑÐé§æþçÜμ§æþÐðþ$O…¨.
òÜO™èþ… D ÑfÄæý$… ïÙÌê Vöç³μ™èþ¯èþÐóþ$¯èþ° Mìü™é
¼^éaÆÿ$$.E{VæüÐé§æþ§éyæþ$Ë ¯óþç³£æþÅ…ÌZ fÇW¯èþ
Móü… {§æþ ÐðþO§æþÅ BÆøVæüÅ ÔéQ Ðèþ$…{†
A¯èþ$¾Ðèþ$×ìý Æ>…§é‹Ü H °Ææÿ~Äæý$…
¡çÜ$ Mæü$¯é² çÜ…^èþ˯èþÐóþ$. D Hyé¨
{¼ r¯Œþ, M>Ðèþ$¯ŒþÐðÌŒý¢
§óþÔéËMæü$ ^ð…¨¯èþ
Ææÿ^èþÆÿ$$™èþË$ Æ>íܯèþ A™èþ$Å
|üs¡ße⁄ b˛sTT+~
D G°²MæüÌZÏ ïÙÌê ©„ìü™ŒþMæü$ Æ>f«§é°ÌZ G§æþ$È™èþ ™èþç³μ§æ¯èþ² FàV>¯éË$
BÐðþ$ ^óþíܯèþ AÀÐèþ–¨® Ðèþ$$…§æþ$ ¨Væü§æþ$yæþ$õ³ AÄæý*ÅÆÿ$$. A…™óþ M>Mæü$…yé
G糚yæþ* {ç³fË Ðèþ$«§óþÅ †Ææÿ$Væü$™èþ*, ÐéÇ™ø Ðèþ$Ðóþ$MæüÐèþ$Äôý$Å ïÙÌê ÐèþÅÐèþàÆæÿ
«§æþ*Ðèþ$´ë¯èþ {í³Äæý$$ËMæü$ Mæü…r W…ç³#V> ºíßý
Ææÿ…Væü {糧óþÔéÌZÏ ´÷Væü™éVæü yé°² °õÙ«¨çÜ*¢
™èþ¢Ðèþ$ M>Ëμ°Mæü ¯èþÐèþËMæü$ C^óþa
Ðèþ*ůŒþ º$MæüÆŠÿ {ò³•gŒý¯èþ$þ "¨ ÐðþOsŒý ¼ gôýí³™ø^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Jç³μ…§æþ…ÌZ¿êVæü…V>
A«¨M>Æ>°² Äæý$yæþ*ÅÆæÿç³μMæü$ Aç³μW…^èþ yæþ…ÌZ
Mæü$Ðèþ*ÆæÿÝëÓÑ$ Ðèþ*r ™èþ´ëμÆæÿ$. ™èþ™èþ¹Í ™èþ…V>
çÜ…^èþ˯é™èþÃMæü °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$ ¯é²Ææÿ$. sñýOVæüÆŠÿ' Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ AÆæÿÑ…§æþ Äæý$yæþ*ÅÆæÿç³μ Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY… 8 ÆøkÌZÏ Mæü*Í´ùÆÿ$$…¨.
ÔðýOÍ Mæü*yé {ç³f˯èþ$ Ñç³È™èþ…V> BMæür$tMæü$…¨. ºíßýÆæÿ…Væü {糧óþÔéÌZÏ ´÷VæüÆ>Äæý$$âæý$Ï Væü$糚 AyìþV> VðüË$aMæü$¯é²Ææÿ$. ™öÍ
Væü$糚Ðèþ$° Ç…Væü$Ë$ Ðèþ§æþËyæþ… Ðèþ˯èþ ÐéÇ ¯èþÐèþËMóü D {ò³•gŒý ¯èþ$ VðüËÐèþyæþ… D çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Mæü$Ðèþ*Ææÿ ÝëÓÑ$ A«¨M>Ææÿ…MøçÜ… Ðóþíܯèþ Mæüç³μ§ér$Ï
BÆøV>ÅË™ø ´ër$ B ´÷Væü¯èþ$ ï³Ìôýa ÐéÇ BÆø ÑÔóýçÙ…. ¿êÆæÿ™ŒþÌZ° °Ææÿ$õ³ Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$˯èþ$ BÌZ ^èþ¯èþÌZ ç³yóþÔéÆÿ$$. A¯èþ…™èþÆæÿ… fÇW¯èþ
#Û·rÔdt s¡eTD°j·T+ VæüÅÐèþ$* ¯éÔèý¯èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ° Ðèþ$…{† D §æþË iÑ™éËMæü$ D ¯èþÐèþËÌZ ÔéçܯèþçÜ¿æý G°²MæüÌZÏ Äæý$yæþ*ÅÆæÿç³μ AQ…yæþ ÑfÄæý$… Ý뫨…^éÆæÿ$. ©…™ø
Mæü$Ðèþ*ÆæÿÝëÓÑ$™ø´ër$, BÄæý$¯èþ ™èþ…{yìþ §óþÐðþVúyæþ ç³Ææÿ$Ðèþ# Mæü*yé ´ùÆÿ$$…¨.
¼ gñýí³ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ "yéMæütÆŠÿ Ý뻌ý'V> í³Ë$
^èþ$Mæü$¯óþ BÄæý$$ÆóÿÓ§æþ ÐðþO§æþ$Åyæþ$ ÆæÿÐèþ$׊ý
íÜ…VŠü CsîýÐèþË ^èþ¡¢‹ÜVæüÉŠþÌZ fÇW¯èþ AòÜ…½Ï
°Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. A„æüÆæ ÿÆæÿ*´ë°²^éaÆæÿ$.

G°²MæüÌZÏ ´ëÈt Ðèþ$ÆøÝëÇ çœ$¯èþÑfÄæý$… Ý뫨…


^èþyæþ…ÌZ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙ…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ
BÄæý$¯èþ Ðèþ$*yæþ$ Ææÿ*´ëÄæý$ËMæü$ MìüÌZ ¼Äæý$Å…,
eTT+u≤sTT
E´ë«¨ àÒ$ ç³£æþM>Ë$, °Ææÿ„æüÆ>çÜÅ™èþ °Ææÿ*Ã˯èþ M>ÆæÿÅ {MæüÐèþ*Ë$, ´ëÆæÿ
§æþÆæÿØMæü™èþ™ø Mæü*yìþ¯èþ ´ë˯èþ, Ôé…† ¿æý{§æþ™èþË MøçÜ… ^óþç³sìýt¯èþ ^èþÆæÿÅË$ Ðèþ$Æø
ÝëÇ ¼gñýí³ Rê™éÌZMìü Æ>Ðèþyé°Mìü M>Ææÿ×ýÐèþ$ Äæý*ÅÆæÿ$. Ðèþ*ÐøÆÿ$$çÜ$t M>ÆæÿÅ
MæüÌê´ëË$ gZÆæÿ$V> ÝëVæü$™èþ$¯èþ² bèþ¡¢‹ÜVæüÉŠþÌZ †ÇW A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü
Æ>Ðèþyé°Mìü M>Ææÿ×ý… BÄæý$¯èþ^óþíܯèþ AÀÐèþ–§óþ®¯èþ° ^ðþç³μMæü ™èþç³μ§æþ$.

sê»kÕúq+ nXÀø˘~!
f…Ás¡sY
E {Væü-Ðé§æþ õ³Ë$-âæý$Ï ¿êÆæÿ-™ŒþÌZ D Hyé¨ Ðèþ…§æþ-Ìê¨ Ðèþ$…¨° ´÷rt-¯èþ-»ñý-rt$-
Mö° ò³¯èþ$ ÑÚë-§é°² Ñ$W-Ìêa-Æÿ$$. Væü™èþ ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26¯èþ §óþÔèý Ðé×ìýfÅ
Æ>f-«§é-° Ðèþ$$…»ê-Æÿ$$ÌZ E{Væü-Ðé-§æþ$-Ë$ çÜ–íÙt… _¯èþ Ðèþ*Ææÿ-×ý-çßZÐèþ$… Äæý*Ðèþ™Œþ
Æ> fÝ릯ŒþÌZ 2003ÌZ fÇW¯èþ G°²
MæüÌZÏ A«¨M>Ææÿ… MøÌZμÆÿ$$¯èþ ™èþÆæÿ$
Ðé™èþ Æ>çÙ‰…ÌZ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt ç³#¯èþÆðÿOÓ¿æýÐèþ…
¿êÆæÿ™èþ§óþÔé-°² ¡{Ðèþ ¨{V>Â… †Mìü Væü$Ç-^óþ-íÜ…¨. E{Væü-Ðé-§æþ$Ë$ ÝëtÆŠÿ çßZrâæý$Ï
Ë„æüÅ…V> §éyæþ$Ë$^óþÄæý$-yæþ…™ø §é§éç³# 195 Ðèþ$…¨ Ðèþ$–†-^ðþ…§éÆæÿ$. Ðèþ$Æø
327 Ðèþ$…¨ V>Äæý$-ç³-yézÆæÿ$. D Hyé¨ §óþÔèý- ÐéÅ-ç³¢…V> çÜ…¿æý-Ñ…_¯èþ E{Væü-Ðé§æþ
MøçÜ… AÔZMŠü VðüàÏsŒý ¡{Ðèþ…V> Mæü–íÙ ^óþçÜ*¢ õ³Ë$âæýÏ çœ$r-¯èþË ÑÐèþ-Æ>-ÌZÏMìü Ððþã™óþ..þ §óþÔèý ç³Æ>Å-rMæü Æ>f-«§é-°V> õ³Æö…¨¯èþ
CsîýÐèþË fÇW¯èþ G°²MæüÌZÏ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ¡çÜ$ gñýOç³N-ÆŠÿÌZ Ðóþ$ 13¯èþ ÐèþÆæÿ$çÜ õ³Ë$âæý$Ï çÜ…¿æý-Ñ…_ 75 Ðèþ$…¨ Ðèþ$–† ^ðþ…§æþV>,
Mæü$Æ>VæüÍV>Ææÿ$. ©…™ø M>…{Vðü‹Ü A«¨Úët¯èþ… Ðèþ…§æþ Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> V>Äæý$-ç³-yézÆæÿ$. A§óþ-Ñ-«§æþ…V>þ »ñý…Væü-âæý*ÆŠÿÌZ kÌñýO 25¯èþ fÇ-
Æðÿ…yøÝëÇ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> BÄæý$¯èþMóü AÐèþM>ÔèýÑ$_a…¨. Æ>fÝ릯ŒþÌZ W-¯èþ ÐèþÆæÿ$çÜ õ³Ë$-âæýÏÌZ C§æþªÆæÿ$ Ðèþ$–†-^ðþ…§æþV>, Ðèþ$Æø 12 Ðèþ$…¨ ¡{Ðèþ…V> V>Äæý$-
Ðèþ$$¯èþ$ò³¯èþ²yæþ* Ìôý°Ñ«§æþ…V> Mæü$ËçÜÒ$MæüÆæ×êË$ Ý뫨…^èþyæþ…ÌZ Mæü–™èþMæü– ç³-yézÆæÿ$. AÌêVóü Væü$f-Æ>-™Œþ-ÌZ° AçßýÃ-§é-»ê-§ŠþÌZ kÌñýO 26¯èþ çÜ…¿æý-Ñ…_¯èþ õ³Ë$-
™èþ$ÅËÄæý*ÅÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ HMðüOMæü A†ò³§æþª ´ëÈtV> M>…{Vðü‹Ü BÑÆæÿÂÑ…^èþ âæýÏÌZ 32 Ðèþ$…¨ Ðèþ$–†-^ðþ…§æþV>, Ðèþ…§æþ Ðèþ$…¨-Mìü-ò³OV> V>Äæý$-ç³-yézÆæÿ$. CMæü §óþÔèý
yé°Mìü gêsŒý Mæü$ËçÜ$¢Ë$ MîüËMæü´ë{™èþ ´ùíÙ…^éÆæÿ° ÑÔóýÏçÙMæü$Ë AÀ{´ëÄæý$…. Æ>f-«§é° ÉìþÎÏÌZ òÜò³t…º-ÆŠÿ 13, 27 fÇ-W¯èþ ÐèþÆæÿ$çÜ »ê…º$ õ³Ë$-âæýÏÌZ 25
Ðèþ$…¨ Ðèþ$–†-^ðþ…§éÆæÿ$. Ðèþ…§æþ Ðèþ$…¨-Mìü-ò³OV> V>Äæý$-ç³-yézÆæÿ$.
Á‹|ü⁄s¡ e÷DÏø£´+ Ýë Ðèþ*{fÐé§æþ$Ë
´÷VæüÆæÿ$ A×ý^èþyæþ…
MøçÜ… f…òÙyîþj sêsê °ÇÃ…_¯èþ
{† ç³#Ææÿ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> ÐèþÆæÿ$çÜV> 4Ðèþ
ÝëÇ Ðèþ*×ìýMŠü çÜÆ>PÆŠÿ {ç³Ðèþ*×ý
ïÜÓM>Ææÿ…^óþÔéÆæÿ$. A† Ý뫧éÆæÿ×ý iљ鰲 Væüyæþ$
™égŒý çßZrÌŒýò³O ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 26
E{VæüÐé§æþ$™ø ÆæÿMæü¢íÜMæü¢Ððþ$O…¨.
ç³#™èþ*, Ðèþ*ÇPüÞçÜ$t ¿êÐèþgêÌê°² ™èþ$.^èþ. ™èþç³μMæü 105 HâæýÏ ^èþÇ{™èþ MæüÍW¯èþ ™égŒý
´ësìý…^èþyæþ… çÜÆ>PÆŠÿ ÑÕçÙt™èþ. çßZrÌŒý ÑÌêÝë°MìüMóüM> Ðèþ$¯èþ
B™èþÃVúÆæÿÐé°Mìü {糡Mæü. E{VæüÐé
§æþ$Ë §æþ$ÔèýÅÆæÿÅË çœÍ™èþ…V>
<äøÏåD≤q ø£eT\ $ø±dü+ °Ë$Ðèþ#¯é ™èþVæü˺yìþ¯èþ ™égŒý,
§æþ
„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ M>Ë$Ððþ*í³
A«¨M>Æ>°² MðüOÐèþçÜ… ^óþçÜ$MøÐéË°
_ÆæÿM>Ë…V> ýG§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯èþ² ½gôýï³Mìü
¯ðþË ÆøkÌZϯóþ çÜVæüÆæÿÓ…V> A†
£æþ$ËMæü$ BàÓ¯èþ… ç³ÍMìü…¨.
¿êÆæÿ¡Äæý$$Ë IMæüÐèþ$™éÅ°²,
2008ÌZ B MæüË ÝëM>ÆæÿÐèþ$Æÿ$$…¨. MæüÆ>~ gê¡Äæý$ çÜÐðþ$OMæüÅ™èþ¯èþ$ §æþ$çÙtÔèýMìü¢
rMæüÌZ B ´ëÈt AQ…yæþ ÑfÄæý$… Ý뫨…^èþ Ñyæþ©Äæý$Ìôý§æþ° {ç³ç³…^é°Mìü
yæþ…™ø Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> ¼.G‹Ü. Äæý$yæþ*ÅÆæÿç³μ ^ésìý ^ðþí³μ…¨. çÜÓ™èþ…{™èþ ´ùÆ>sê°² çÜiÐèþ Ýë„æüÅ…V> °Í_¯èþ ™égŒý ¿êÆæÿ™èþ
{ç³Ðèþ*×ýïÜÓM>Ææÿ… ^óþÔéÆæÿ$. ÐéÆæÿçÜ™èþÓ ç܅糧æþ A° ^ðþç³μÐèþ^èþ$a.
nq+‘· ˝Àø±\≈£î...

kÕe÷õø£ $|ü¢e kÕs¡~∏ nÁ|ü‹Vü≤‘· ùdHêì


çÜ… MîüÆæÿ~ çÜÆ>PÆæÿ$Mæü$ B§æþ$Åyæþ$V>, Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ¯èþ
™èþÆæÿVæü™èþ$ËMæü$ Ðèþ$…yæþÌŒý MæüÑ$çÙ¯Œþ íܸëÆæÿçÜ$
˯èþ$ AÐèþ$Ë$^óþÄæý*Ë° {ç³Äæý$†²…_¯èþ Ðèþ*i {糫§é°
¿ê Ææÿ™èþ ™öÍ ïœÌŒýz Ðèþ*ÆæÿÛÌŒV>ý
糧æþÒ »ê«§æþÅ™èþË$ ^óþç³sìýt¯èþ
ÔéÅÐŒþ$ Ðèþ*¯ðþMŠüÚë (94) l¯Œþ 27¯èþ
ÑÔèýӯ飊þ {糙鋳 íÜ…VŠü M>ůèþÞÆŠÿ ÐéÅ«¨™ø D Hyé¨ ¯èþ*ÅÐðþ*°Äæý*™ø Ðèþ$–† ^ðþ…§éÆæÿ$. Úë
Mæü¯èþ$²Ðèþ$*ÔéÆæÿ$. §óþÔèý 糧ø {糫§é°V> A† ™èþMæü$PÐèþ 1971ÌZ´ëMìüÝ릯Œþü™øfÇW¯èþ Äæý$$§æþª…ÌZ
M>Ë… ç³°^óþÔéÆæÿ$. {糫§é¯èþ ¿æý*Ñ$Mæ¯èþ$ü ´ùíÙ…^éÆæÿ$.
PUBLISHED BY: N.SURYA PRAKASH RAO, ON BEHALF OF SPR. PUBLICATIONS (P) LTD., SURYA SOUDHA, # 8-2-293/8/A, PLOT, NO. 22, ROAD NO. 5, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 33 AND PRINTED BY HIM AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, # 8-2-293/82/A/22, PLOT NO. 22, ROAD NO. 5, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 33. PHONE: 040-2355 6369, 2355 8369. FAX: 040-2360 0024, EDITOR: N. SURYA PRAKASH RAO.RNI REGISTRATION NO. APTEL/2007/22044
ÔZ¿ê yóþ

>∑Ts¡Tyês¡+ 1 »qe] 2009 features@suryaa.com

G‹Ü.í³ íßý…§æþ*-f

糧éÃ
Æ>fVø´ëÌŒ
Mæüí³ÌŒý íÜ»êÌŒý
Væü™èþ… ¿æýÑ-çÙÅ-™ŒþMìü ç³#¯é¨ A…sêÆæÿ$ ÑkqË$. Væü™èþçÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ… A°² Ææÿ…V>-ËÌZ Mö…™èþ
çÜ$Ëfj
í³Æø-¨Äæý* °Æ>Ôèý HÆæÿμ-yìþ-¯èþ-ç³μ-sìýMîü Mö™èþ¢ çÜ…Ðè-™èþÞÆ>-°Mìü Møsìý BÔèý-Ë™ø ÝëÓVæü™èþ… ç³Ë$-Mæü$-™èþ$-¯é²Ææÿ$ ÑÑ-
«§æþ-Ææÿ…V>-ËMæü$ ^ðþ…¨-¯èþ Mö…§æþ-Ææÿ$-{ç³-Ðèþ$$-Q$Ë$. ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ ѯèþ*™èþ² BÌZ-^èþ-¯èþ-Ë™ø
Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü$™éÐèþ$…r$¯èþ² ÐéÇ ¯èþ*Å CÄæý$ÆŠÿ {yîþÐŒþ$Þ CÑ...
àÅï³ ¯èþ*Å CÄæ$ý -ÆŠÿ Ðèþ–¨® ^ðþ…§éË° BÕ-Ýë¢-¯èþ$. ©°Mìü A…§æþÆæÿ* Mæü–íÙ ^óþÄæý*-Í.
Væü™èþ… ¿æýÑ-çÙÅ-™ŒþMìü ç³#¯é¨ A…sêÆæÿ$ &çÜ$Ëfj í³Æø-¨Äæý* Ððþ*r-Ðèþ°, Ðóþ$¯óþ-h…VŠü yðþOÆðÿ-Mæüt-ÆŠÿ, Mðü¯èþ-sìýMŠü Ððþ*sêÆŠÿÞ
ÑkqË$. Væü™èþçÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ… A°² Ææÿ…V>-ËÌZ Mö…™èþ °Æ>Ôèý HÆæÿμ-yìþ- M>çÜ¢ gê{Væü-™èþ¢...
¯èþ-ç³μ-sìýMîü Mö™èþ¢ çÜ…Ðè-™èþÞÆ>-°Mìü Møsìý BÔèý-Ë™ø ÝëÓVæü™èþ… ç³Ë$-Mæü$-™èþ$- Væüyæþ-_¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ Mö°² DÐðþ…sŒýÞ ^éÌê B¯èþ…§é°² Ñ$W-ÌêaÆÿ$$. Mö°² çÜ…çœ$-
¯é²Ææÿ$ ÑÑ-«§æþ-Ææÿ…V>-ËMæü$ ^ðþ…¨-¯èþ Mö…§æþ-Ææÿ$-{ç³-Ðèþ$$-Q$Ë$. ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ- r-¯èþ-ÌñýO™óþ ¯èþ¯èþ$² çÜÆŠÿ-{òœ•gŒý ^óþÔéÆÿ$$ Mæü*yé. A§óþ çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ §óþÔèý…ÌZ Ððþ$$§æþ-sìý-Ýë-Ç-V>
™èþÞ-Ææÿ…ÌZ ѯèþ*™èþ² BÌZ-^èþ-¯èþ-Ë™ø Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü$™éÐèþ$…r$¯èþ² ÐéÇ Mö™èþ¢ 糧æþ®-†ÌZ ¡{Ðèþ-Ðé§æþ… ™èþ¯èþ {糿ê-Ðé°² ^èþ*ç³yæþ… Ñ^é-Ææÿ-MæüÆæÿ…. Ððþ$$§æþ-sìý-ÝëÇ {糆
¯èþ*Å CÄæý$ÆŠÿ {yîþÐŒþ$Þ CÑ... ¿êÆæÿ-¡-Äæý$$°² Mö…™èþ MæüË-Ðèþ-Æ>-°Mìü Væü$Ç-^óþ-íÜ…¨. {ç³f-Ë…§æþÆæÿ* Mæü*yé ¡{Ðèþ-Ððþ$O¯èþ A™èþÃ-
Äæ$ý Ðèþ-™èþ§óþ D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… çÜ…„ø-¿ê°² A¯èþ$-¿æý-Ñ…^é-Ææÿ$.-J-MæüP-Ýë-ÇV> ¡{Ðèþ-¨-{V>¾…†Mìü Væü$Ææÿ-Äæý*ÅÆæÿ$. Ar$-Ðèþ…sìý
糧æþÃ-gê-Æðÿyìþz Æ>f-MîüÄæý$, BǦMæü Ææÿ…V>-Ë-°²…sìý-ò³O¯é 2008 ™èþ¯èþ {糿ê-Ðé°² ^èþ*í³…¨. A°² çÜ…çœ$-r-¯èþË çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ C¨ Ý뫧é-Ææÿ-×ýÐóþ$ AÆÿ$$¯èþ ¡{Ðèþ-Ðé-§æþ-^èþ-ÆæÿÅ-˯èþ$ AÇ-Mæü-rt-yé-°-
Ææÿ…V>ÌZϯèþ* ò³¯èþ$ Ðèþ*Ææÿ$μË$ ^ør$ ^óþçÜ$-Mæü$-¯é²-Æÿ$$. AÐèþ-M>-Ôé-Ë-°²…sìýÌZ¯èþ* Mìü çÜÆðÿO¯é {ç³×ê-ã-Mæü-˯èþ$ A¯èþ$-çÜ-Ç…^éÍ.C¨ C…yìþÄæý* ¿æýÑ-çÙÅ-™ŒþMìü ^éÌê AÐèþ-çÜ-Ææÿ….
Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$-Ææÿ-Äæý*Å-Æÿ$$.-sñý-{Ææÿ-Ç-çÜ$tË$ Ðèþ$$…º-Æÿ$$ò³O ^óþíܯèþ §éyìþ çßý{Ææÿ-ÆŠÿ-Ýùt-È° &C…†-Äæý*gŒý AÎ, »êÎ-Ðèþ#yŠþ Äæý$$Ðèþ {´÷yæþ*Å-çÜ-ÆŠÿ.
™èþË-í³…_…¨. Ðèþ$¯èþ… ^éÌê ºË-ïßý-¯èþ$Ë…, çÜμ…¨…^èþ-yæþ…ÌZ¯èþ*, ÝëÄæý$… ^óþÄæý$- Ôé…† çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…
yæþ…ÌZ¯èþ*. Ðèþ$¯èþ… JMæü yðþO¯èþ-Ñ$MŠü ¯éÄæý$-Mæü-™éÓ°² MøÆæÿ$-Mø-Ðèþ-ËíÜ E…¨. Væü™èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… A…™é Ôé…†Äæý$$™èþ…V> E…yéÍ. sñý{ÆæÿÇf… ¯èþÕ…^éÍ. CMæü ¯é
ѧóþ-ÖÄæý$…V>¯èþ$, çÜÓ§óþ-Ö-Äæý$…V>¯èþ$ Mö™èþ¢ Ððþ¯èþ$-Mæü-ºyóþ E¯é²Ðèþ$$. ¯éMæü$¯èþ² JMóü JMæü ÑçÙÄæý*°MöõÜ¢ G…™ø Jí³Mæü, B™èþÃÑÔéÓçÜ… MæüÍW E…yé˯èþ$Mæü$…r$¯é²¯èþ$. Ðèþ*
¯èÐèþ$Ã-Mæü… Äæý$$Ðèþ™èþ. ÐéÆóÿ ç³#¯é-§æþ$-Ë-¯èþ$…yìþ Ðèþ*Ææÿ$μ ¡çÜ$-Mæü$-ÐèþÝë¢Ææÿ° ¯èþÐèþ$$Ã-™èþ$-¯é²-¯èþ$.
í³ËÏË$ çÜÆæÿ§éV> ºÄæý$r ´ëÈtËMìü ÐðþâŸÏ_a¯é †ÇW A…§æþÆæÿ… C…sZÏ ¯èþ*Å CÄæý$ÆŠÿ
&ÔZ¿ê yóþ, Ææÿ^èþ-Æÿ$$-{† çÜÆæÿ-§éV>, B¯èþ…§æþ…V> òÜË{»ôýsŒý ^óþçÜ$Mæü$…sê…. Ðèþ^óþa çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… GË„æü¯ŒþË$
¯èþÐèþ$Ã-Mæü…™ø Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü…yìþ fÆæÿ$Væü»Z™èþ$-¯é²-Æÿ$$. AÑ {ç³Ôé…™èþ…V>, çÜÓ™èþ…{™èþ…V> fÆæÿV>Ë° MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²¯èþ$.
Ðèþ$$…ºÆÿ$$ §éyæþ$Ë$ ¿æýÄæý$-ò³-sìýt-¯èþ-ç³μ-sìýMîü - 2008 ^éÌê E¯èþ²-™èþ…V> °Í-_…¨. D §óþÔé°Mìü Æ>»ZÄôý$ ¯éÄæý$Mæü$Ë G°²Mæü çÜÇV>Y E…yéÍ. C¨ °Ææÿ~Æÿ$$…^éÍÞ…¨ {ç³fÌôý
çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææ… ÐðþãÏ-´ù™èþ* Ðèþ$¯èþMæü$ Mö°² Væü$×ý-´ë-u>-Ë$ Ñ$W-Ía…¨. CÐèþ±² iÑ-™èþ…ÌZ M>ºsìýt çÜÆðÿO¯èþ ÐéÇ° gê{Væü™èþ¢V> G¯èþ$²Mø…yìþ.
Ðèþ$Ææÿ-_-´ù-Ìôý° ü çÜ…çœ$-r-¯èþË$. Ðèþ$¯èþ… GÐèþ-ÇMìü õÜÐèþ ^óþÄæý$-Mæü$…yé E…yæþ-ÌôýÐèþ$$. Ðèþ$¯èþ »ñý‹Üt ÑòÙ-‹Ü.
´ûÆæÿ$-ËMæü$ C…M> Mö°² ¯èþÐèþ$Ã-M>Ë$ E¯é²-Æÿ$$. Ðèþ$¯èþ… Ðèþ$$…§æþ$Móü ÐðþâêÏÍ. Ððþ¯èþ$-†-ÇW & 糧éÃÆ>fVø´ëÌŒ, ÝëÆŠÿP C…yìþÄæý* {糆-°-«¨
^èþ*yæþ-Mæü*-yæþ§æþ$. G°² Br…M>Ë$ G§æþ$-Ææÿ-Æÿ$$¯èþ Ðèþ$$…§æþ$Móü ÐðþâêÏÍ. Ðèþ$¯èþ… ¯èþyìþ^óþ §éÇ B¯èþ…§é°² ç³…^èþ$-Mæü$…sê-¯èþ$
¯èþÐèþ$ÃMæü…™ø¯èþ* , ÑÔéÓ-çÜ…™ø¯èþ* Mæü*yæþ$-Mæü$-¯èþ²§ðþO E…yéÍ. 2008 »êÏMŠü CÄæý$ÆŠÿ. D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ðèþ$íßýâæýË Ò$§æþ ^éÌê ¯óþÆ>Ë$ fÇV>Æÿ$$.
& Mæüí³ÌŒý íÜ»êÌŒý, Móü…{§æþ Ðèþ$…{† C糚yæþ$ A…§æþ-Ææÿ* Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°² B¯èþ…§æþ…V> fÆæÿ$ç³#Mæü$¯óþ íܦ†ÌZ ÌôýÆæÿ$.
E¯èþ²™èþ Ý릯èþ…ÌZ E…sê… A…§æþÇÌZ ¿æýÄæý$… MösŸt_a¯èþr$t Mæü¯èþºyæþ$™èþ*¯óþ E…¨. G糚yæþ$ GÐèþÆæÿ$ GÌê
JMæü §æþÔèý Ðèþ$$W-íÜ…¨. §æþ„ìü-×ê¨ {ç³ç³…^èþ…ò³O¯èþ BǦMæü Ææÿ…Væü {糿ê-Ðèþ… §éyìþ^óþÝë¢Æø A° »ñý…»ôýÌñý™óþ¢ ÐéÆæÿ$ G…§æþÆø E¯é²Ææÿ$. 2009 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ
¡{Ðèþ {糿ê-Ðé°² ^èþ*í³…¨. BíÜÄæý* Q…yæþ §óþÔéË$ BàÆæÿ E™èþμ- A…§æþÆæÿ* Ôé…† Äæý$$™èþ…V> E…yé-Ë° ¯é BÔèý. D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ¯óþ¯èþ$
™èþ$¢Ë ÑçÙ-Äæý$…ÌZ ç³#Æø-Væü† Ý뫨…^éÆÿ$$. {ç³ç³…^èþ §óþÔé-Ë™ø gñýOÌZÏ Ðèþ$WY´ù™èþ$¯èþ² Byæþ RñýO©ËMæü$ Mö…§æþÇMðüO¯é ÑÐèþ$$Mìü¢ MæüÍW…^éË°
´ùÍa™óþ BǦMæü Ææÿ…Væü…ÌZ¯èþ* ¿êÆæÿ-™èþ-§óþ-Ôèý… ç³#Æø-Væü† Ý뫨…_…¨. {ç³Äæý$†²çÜ$¢¯é²¯èþ$. gñýOË$ MðüãÏ ÐéÇ »ê«§æþ, B¯èþ…§é°² ç³…^èþ$Mæü$…sê¯èþ$.
2009 çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… ¿êÆæÿ™Œþ Ðèþ$Ç°² Ææÿ…V>ÌZÏ E¯èþ²™èþ Ý릯èþ…ÌZ Mö…§æþÇMðüO¯é »ñýÆÿ$$ÌŒýÞ Ðèþ^óþaÌê {ç³Äæý$†²Ý뢯èþ$. Ðèþ^óþa çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… C…†-Äæý*gŒý AÎ
°Ë$-çÜ$¢…§æþ¯èþ² ¯èþÐèþ$ÃMæü… E…¨. AÆÿ$$-¯èþ-ç³μ-sìýMîü çÜVæür$ GË„æü¯ŒþÞ ïÜf¯Œþ M>ºsìýt GÌê…sìý ç³Ç×êÐèþ*ËMðüO¯é A…§æþÆæÿ*
Ðèþ$°íÙ BǦMæü ç³Ç-íܦ† C…M> Ðèþ–¨® ^ðþ…§æþ- íܧæþ®ç³yéÍ. õßýõ³ ¯èþ*Å CÄæý$-ÆŠÿ
Ìôý§æþ$.Äæý$$Ðèþ™èþ A°² Ææÿ…V>ÌZÏ Æ>×ìý…_ §óþÔèý E¯èþ²-†Mìü ÔZ¿êÆ>×ìý,òÜ-¯éÞ-ÆŠÿ-»ZÆæÿ$z Ððþ$…º-ÆŠÿ
´ër$ ç³yéÍ. Ðèþ$$QÅ…V> ѧéÅ Ðèþ-M>-ÔéË$ Ôè$ý ¿êË$ MæüË-V>-Í
Ðèþ$Ç…™èþV> Ððþ$Ææÿ$-Væü$-ç³-yéÍ.àÅï³ 2009. D çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ ™égŒý Ìê…sìý çÜ…çœ$-r-¯èþË$ fÆæÿ$VæMæü$…yé
G‹Ü.í³ íßý…§æþ*-f, -bðþO-ÆæÿïŒþ, íßý…§æþ$gê Ðèþ$¯èþ… gê{Væü-™èþ¢-ç³-yéÍ. Ôé…† A¯óþ¨ GMæüPyø E…sôý M>§æþ$ {ç³ç³…^èþ-
{Væü*‹³. Ðèþ$…™é Ôé…† E¯èþ²-ç³#yóþ A…§æþÆæÿ* »êVæü$…sê-Ææÿ$.-Ðèþ$-¯èþ$-çÙ$Ë Ðèþ$«§æþÅ
Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ððþ$Ææÿ$-ç³#-Ë$ {õ³Ðèþ$ ò³Ææÿ-V>Í. yéůèþÞ-ÆŠÿV> D çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… {ç³ç³…^èþ Ôé…† Ò$§æþ
E¯èþ²™èþ Ý릯èþ…ÌZ E¯èþ² Mö°² Ææÿ…V>Ë$ Ðèþ$Ç…™èþ C…yìþÄæý* A…™èþsê ¯èþ–™èþÅ-M>-ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$ HÆ>μr$ ^óþçÜ$¢-¯é²-¯èþ$.-ç³-
E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÇ™óþ, ¨Væü$ÐèþÝë¦Æÿ$$ÌZ E¯èþ² Ææÿ…V>Ë$ Æ>Å-Ðèþ-Ææÿ×ý çÜÐèþ$-çÜÅ-Ëò³O »êÅÌôý° Mæü*yé ´ëϯŒþ ^óþçÜ$¢-¯é²¯èþ$. Ðèþ*
Ðèþ$Ç…™èþ ¨Ðéâê ¡ÝëÆÿ$$.BǦ-Mæü-Ðèþ*…«§æþÅ… Ððþ$$§æþ-Ë$-Mö- A»ê¾Æÿ$$ sñý°²‹Ü õ³ÏÄæý$ÆŠÿ ™èþ¯èþ¯èþ$ Ðèþ$Ç°² Ðèþ*Å^ðþ-‹ÜÌZ ByóþÌê {´ù™èþÞ-íßý-
°, Ðèþ$$…ºÆÿ$$ »ê…º$ -§é-yæþ$Ë ÐèþÆæÿMæü$ A°² Mæü*yé Ý뢯èþ$. Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… A…§æþ-ÇMîü Ôèý$¿êË$ MæüË$Væü ^óþÄæý*-Ë° ¯èþÐèþ$$Ã-™èþ$-
òܯðþÞMŠüÞ Ò$§é {糿êÐèþ… ^èþ*´ëÆÿ$$. 2009ÌZ D çÜÐèþ$- ¯é²-¯èþ$.
çÜÅ-Ë ¯èþ$…yìþ ºÄæý$r ç³yìþ Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ææÿ…Væü… Ðèþ$Ç…™èþ AÀ- 糧æþÃ-gê-Æðÿyìþz, Mæü*_-ç³N-yì þ-¯èþ–™èþÅ-Mæü-âê-M>-Ç-×ìý.

õܲíß-ý™èþ$yìþ A…yæ-™ø
AÆÿ$$™óþ ™èþW-¯èþ…™èþ yæþº$¾ ÌôýMæü ´ùÐèþ-yæþ…™ø ÐéÇ {´÷òœçÜÆŠÿ yóþÑyŠþ òÜÇt¯ŒþMæü$ ÐéÇ ç³Ç-íܦ-†-° ÑÐèþ-Ç…^éÆæÿ$.
ÐéÇ Mæü–íÙ° Væü$Ç¢…_¯èþ BÄæý$¯èþ ÐéÇMìü G…™èþ-V>¯ø çÜçßý-Mæü-Ç…^éyæþ$. A§ó çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ BÄæý$¯èþ õܲíßý-™èþ$yæþ$
A…yìþ ½^Œþ-sZ-çÜÐŒþ$ MæüÍ-õÜ¢ BÄæý$¯èþ Mæü…ç³NÅ-r-ÆŠÿ-Ë™ø ´ër$ Mö…™èþ ò³r$t-ºyìþ ò³rt-yé-°Mìü Mæü*yé Ðèþ$$…§æþ$-Mæü$
Ðèþ^éayæþ$. B çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ BÄæý$-¯èþMæü$ ™ðþÍ-Äæý$§æþ$...JMæü Ýë…Móü-†Mæü Ñç³Ï-Ðé-°Mìü ™é¯èþ$ ™øyéμr$ -¯èþ…¨-çÜ$¢-
¯èþ²-r$Ï.-B-Äæý$¯èþ çܯŒþ Ððþ$O{Mø-íÜ-çÜt-ÐŒþ$ÞÌZ çÜàÄæý$ ÐèþÅÐèþ-Ýë¦-ç³-Mæü$yæþ$. Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>ÌZϯóþ B çÜ…çܦ Ðèþ…§æþË
JMæü BÌZ-^èþ¯èþ iÑ™é¯óþ² Ðèþ*Æóÿa-çÜ$¢…¨ A¯èþ-yé-°Mìü ÐéÇ-§æþªÆóÿ Ðèþ$…_ ¯èþ$…yìþ Ñ$Í-Äæý$-¯Œþ yéËÆæÿÏ B§é-Äæý*°² Væüyìþ…_…¨. BÄæý$¯èþ ÐéãÏ-§æþª-Ç E™éÞ-à°² ^èþ*íÜ AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ çÜË-
àË$ CÐèþÓ-yé-°Mìü Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^éayæþ$.
E§éçßýÆæÿ-×ý. ÐéÇMö_a¯èþ BÌZ-^èþ-¯èþ¯èþ$ B^èþ-Ææÿ-×ýÌZ ò³rt-yæþÐóþ$ M>§æþ$ À¯èþ²-Ððþ$O¯èþ BÌZ-^èþ-¯èþ-™ø...
§é°² AMæü$-Æv™èþ ©„æü™ø AÐèþ$Ë$ ^óþíÜ Væü*Væü$-ÌŒýÌZ JMæü Ñç³Ï-Ðé¯óþ² ¡çÜ$- ÐéÆæÿ$ Væü*Væü$ÌŒý¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^óþ çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ E¯èþ² C™èþÆæÿ Ððþ»Œý-òÜO-rϯèþ$ ç³NÇ¢-V> A«§æþÅ-Äæý$¯èþ… ^óþÔéÆæÿ$. ÐésìýMìü
ç³NÇ¢ À¯èþ²…V> E…yóþÌê Væü*Væü$-ÌŒý¯èþ$ ¯ðþË-Mö-Ìêμ-Ë-±,{ç³fË$ ^éÌê ™óþÍ-MæüV> Væü*Væü$-ÌŒý-¯èþ$ Ñ°-Äñý*-W…^èþ$-
Mæü$-Ðèþ-^éaÆæÿ$. ÐéÆóÿ Væü*Væü$ÌŒý ÐèþÅÐèþ-Ýë¦-ç³-Mæü$Ë$ Ë{Ç-õ³gŒý, òÜÇj-{»ñý¯Œþ. ÐéÆæÿ$ Mæü$¯óþ Ñ«§æþ…V> ¡Ça-¨-§éª-Ë° çÜ…Mæü-Íμ…^é-Ææÿ$. Ððþ$$§æþr 100,000 yéËÆæÿ$Ï »êÅ…Mæü$ yìþ´ë-h-sŒýV> ò³sìýt
çÜ–íÙt…_¯èþ Væü*Væü$ÌŒý Ñç³ÏÐèþ… Ððþ»Œý {ç³ç³…^èþ…ÌZ çÜÐèþ*-^é-Ææÿ Ñç³ÏÐèþ… Væü*Væü$-ÌŒý¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$.A糚yæþ$ ÐéÇ ÐèþÄæý$çÜ$Þ MóüÐèþË… CÆæÿÐðþO çÜ…Ðèþ-™èþÞÆ>Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. Ððþ$$§æþr
çÜ–íÙt-Ýù¢…¨.C…rÆŠÿ ¯ðþsŒý {ç³ç³…^èþ…ÌZ Mö™èþ¢ BÌZ-^èþ-¯èþMæü$ ¯é…¨ ç³Í- ÐéÇMìü Ðèþ_a¯èþ B§éÄæý$… Æðÿ…yæþ$ Ñ$Í-Äæý$-¯èþ$Ï.
Mö¨ª M>Ë…ÌZ¯óþ Væü*Væü$ÌŒý §æþÔèý-¨-ÔèýÌê ÑçÜ¢-Ç…_…¨. ¯óþyæþ$ {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V> 99Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ Væü*Væü$-ÌŒý¯èþ$
Mìü¯èþ D Äæý$$Ðèþ-Mæü$Ë$ ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ Ayæþ$Væü$ ò³yæþ$-™èþ$¯èþ² Ñ°-Äñý*-W-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V> Îyìþ…VŠüÌZ E¯èþ² C…r-Æðÿ²sŒýòÜÆŠÿa C…h-¯ŒþÌZ Væü*Væü$-ÌŒý¨ A{Væü-Ýë¦-
Äæý$$Ðèþ-™èþMæü$ ü çÜ*¹Ç¢ . ¯èþ…. 2006 l¯ŒþÌZ A…™èþ-Æ>j-¡Äæý$ Væü$Ç¢…ç³#-´÷…¨¯èþ Væü*Væü$ÌŒý ¯óþyæþ$ A…§æþ-ÇMîü ™ðþÍ-íܯèþ JMæü A§æþ$Â-™èþ-Ððþ$O¯èþ
¯ðþsŒý-ÐèþÆŠÿP A¯èþ-yæþ…ÌZ çÜ…§óþ-çßý… Ìôý§æþ$.-G-糚-yðþO™óþ C…r-Æóÿ²sŒý Ñç³ÏÐèþ… ™éÆæÿ-Ýë¦-Æÿ$$Mìü ^óþÇ…§ø ÐèçÜ$¢-Ðèþ#Ë$, õÜÐèþ-
ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ ÐéÅ´ëÆæÿ{ç³Mæü-r-¯èþ-Ë$, Ðèþ*ÆðÿP-sìý…VŠü Ææÿ…V>-Ë$ ¿êV> AÀ-Ðèþ–¨® ^ðþ…§é-Æÿ$$.-©-°Mìü Væü*Væü$ÌŒý
Væü* Væü$ÌŒý A§æþ$Â-™é°² çÜ–íÙt…_¯èþ D C§æþªÆæÿ* Äæý$$Ðèþ-Mæü$Ìôý M>Ðèþyæþ… ÑÔóýçÙ…. Ë{Ç-õ³-gŒý
ÐèþÄæý$çÜ$ 35, çÜÇj-{»ñý¯Œþ ÐèþÄæý$çÜ$ 34 Ýët¯Œþ-¸ùÆŠÿz JÇ-¯óþ-çÙ¯Œþ çÜ…çܦ {V>yæþ$Å-Äôý$sŒý ѧéÅ-
Ææÿ$¦Ë MøçÜ…1995ÌZ °ÆæÿÓ-íßý…_¯èþ Ò$sìý…VŠü ÐéÇ-§æþªÇ iÑ-™èþÆÌZ rDz…VŠü ´ëÆÿ$$…sŒý. A§óþ
{糫§é¯èþ M>Ææÿ-×ý… A¯èþ-yæþ…ÌZ çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ$. 2002ÌZ Væü*Væü$ÌŒý 440 Ñ$Í-Äæý$¯Œþ
yéËÆæÿÏ B«§é-Äæý*°² BÇjõÜ¢ §é°ÌZ 100 Ñ$Í-Äæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï Ìê¿ê-Ìôý.-{ò³•Ðóþr$
ÐéÇMìü JMæü ¿æýÑ-çÙÅ-™èþ$¢¯èþ$ A…¨…_…¨.-C-§æþªÆæÿ* Mæü*yé Ðèþ$…_ ѧéÅ-Ðèþ…™èþ$Ìôý M>Mæü$…yé Ææÿ…Væü…ÌZ E¯èþ² JMæü Mæü…ç³± C…™èþsìý Ìê¿êË-¯èþ$ BÇj…^èþyæþ… C§óþ ™öÍ-ÝëÇ.
Ý뫨…^é-˯óþ çÜ…MæüËμ… E…yæþ-yæþ…™ø ÐéÆæÿ¯èþ$-Mæü$-¯èþ² Ë„>üÅ°² ^óþÆæÿ-Væü-Í-V>-Ææÿ$.-ÐéÆæÿ$ ¯óþyæþ$ Væü*Væü$ÌŒý A°² Ææÿ…V>ÌZϯèþ* Ayæþ$-W-yìþ…¨. Ðèþ$$QÅ…V> sñýÍ-Ñ-f¯Œþ,
{´ëÆæÿ…À…_¯èþ Væü*Væü$ÌŒý ÐéÇ° çÜ…ç³-¯èþ$²-Ë$-V> Ðèþ*Ça…¨. ÆóÿyìþÄñý*, ¯èþ*Å‹Ü-õ³-ç³ÆŠÿ Ææÿ…V>ÌZÏ Væü*Væü$ÌŒý M>Í-yìþ…¨. JMæü糚yæþ$ _¯èþ²
Ñ${™èþ$-Í-§æþªÆæÿ$ 1998 BVæüçÜ$tÌZ M>Í-¸ù-Dz-Äæý*-ÌZ Ððþ$$§æþ-sìý-Ýë-ÇV> Væü*Væü$-ÌŒýMæü$ {ÖM>Ææÿ… Mæü…ç³-±V> E¯èþ² Væü*Væü$ÌŒý C糚yæþ$ A…™èþ-Æ>j-¡-Äæý$…V> C…r-Æðÿ²sŒý AyæþÓ-Ææÿt-Æÿ$$-
^èþ$sêtÆæÿ$. Æ>{† ç³VæüË$ A¯óþ ™óþyé ÌôýMæü$…yé C…r-Æðÿ²sŒýÌZ Ðèþ$Æø ¯èþ*™èþ¯èþ B«§æþÅ-Äæý*-°Mìü ¯é…¨ h…VŠü GM>-¯èþ-Ñ$ÌZ ¯ðþ…1V> G¨W…¨. C§æþ…™é MóüÐèþË… C§æþªÆæÿ$ Äæý$$Ðèþ-Mæü$Ë °Ææÿ…™èþÆæÿ
ç³Í-M>Ææÿ$.ÐéÇMìü {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ A¯óþMæü çÜÐèþ$-çÜÅË$ G§æþ$-ÆðÿO¯é Ððþ¯èþ$-†-ÇW ^èþ*yæþ-Ìôý§æþ$. A§óþ Mæü–íÙMìü °§æþ-ÆæÿØ-¯èþ….
ÐéÇ° Ðèþ$Ç…™èþ §æþ–yæþ çÜ…Mæü-Ë$μ-Ë$V> ¡Ça-¨-¨ª…¨.
Ä~ k˛eT
»qe]
eT+>∑fi¯ ãß<Ûä >∑ßs¡ß X¯óÁø£ X¯ì
|ò æÁãe] e÷]à @Á|æ ˝ Ÿ
Ä~ k˛eT eT+>∑fi¯ ãß<Ûä >∑ßs¡ß X¯óÁø£ X¯ì Ä~ k˛eT eT+>∑fi¯ ãß<Ûä >∑ßs¡ß X¯óÁø£ X¯ì Ä~ k˛eT eT+>∑fi¯ ãß<Ûä >∑ßs¡ß X¯óÁø£ X¯ì
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
CÀ´‹sê~‘·´ dæ+~Ûj·÷ Áπ>MT dæà‘Y k˛y¥ß<˚yé <˚yésêeTHé n_Ûùwø˘ ã#·ÃHé Á|üø±XŸ ø£s¡‘Y ìrwt≈£îe÷sY s√Vü≤Hé u§|üŒqï •esêCŸdæ+>¥ #ÍVü‰Hé >∑ß˝≤+ q; nC≤<é »j·TÁ|ü<ä

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
_. düs√» ¬ø. @düß<ëdüß m. s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ düßcÕàdü«sêCŸ edüß+<Ûäs¡sêC… qMHé õ+<ë˝Ÿ ˇeTsY nãß›˝≤¢ sêãsYº yÓTT&Üø˘ es¡ßDY >±+BÛ nMTsYU≤Hé CÀ´‹sêyé |òüP˝Ò

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
sêVüQ˝Ÿ Á<ä$&¥ Á|æj·÷+ø£ >±+BÛ &Ü. »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TDY e÷j·÷e‹ ¬ø. #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ ¬ø. $X¯«Hê<∏é mHé. »Hês¡›Hé¬s&ç¶ ôd’Hê HÓVü‰«˝Ÿ {Ï. <˚y˚+<äsY>ö&¥ yÓ÷Vü≤Héu≤ãß kÕ$Á‹ õ+<ë˝Ÿ _.ÄsY. n+uÒ<äÿsY eTTs¡∞<Ûäs¡Hé

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
u≤˝Ÿ<∏ëø£πs ¬ø. mÁs¡Hêïj·TT&ÉT ôV≤${Ÿ yÓTTsêØ®<˚XÊjYT ¬ø. Hêsêj·TD nø£åjYT KHêï eTTUÒXŸ n+u≤˙ #·+Á<äu≤ãßHêj·TT&ÉT <ä>∑ßZu≤{Ï |ü⁄s¡+<Û˚X¯«] dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY eT+<ëøÏì Äy˚Tº

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30
neTsYdæ+>¥ düs√ÿJ Á|ü‹uÛ≤ uÛ≤s¡‹ ø√H˚s¡ß Vü≤+|æ

y˚T pHé p˝…’ Ä>∑ d üߺ


Ä~ k˛eT eT+>∑fi¯ ãß<Ûä >∑ßs¡ß X¯óÁø£ X¯ì Ä~ k˛eT eT+>∑fi¯ ãß<Ûä >∑ßs¡ß X¯óÁø£ X¯ì Ä~ k˛eT eT+>∑fi¯ ãß<Ûä >∑ßs¡ß X¯óÁø£ X¯ì Ä~ k˛eT eT+>∑fi¯ ãß<Ûä >∑ßs¡ß X¯óÁø£ X¯ì
31 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 30 31 1
ø£èwüí Á_j·÷Hé ˝≤sê ø£s¡ßD≤ì~Û &ç. sêe÷Hêj·TT&ÉT #·+Á<äX‚KsY X¯s¡<é j·÷<äyé Vü≤s¡“»Hé dæ+>¥ ¬ø. s√X¯j·T´ yê¬sHé ãô|ò{Ÿ

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
nXÀø˘ ¬>Vü‰¢{Ÿ <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄ dü_‘· Ç+Á<ë¬s&ç¶ >∑>∑Hé Hês¡+>¥ eTùV≤wt uÛÑ÷|ü‹ &ÜyÓHé b˛sYº u≤\ø£èwüí ã+&Üs¡ß <ä‘êÔÁ‘˚j·T »j·T\*‘· C≤]® ãßwt <Û√ì yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ kÂs¡yé >∑+>∑÷© nqß Ä>± ãsêø˘ ˇu≤e÷ s√»sY ô|ò<äs¡sY

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
Vü≤]ø£èwüí yÓT>±Hé bÕø˘‡ \øÏåà $T≥º˝Ÿ $. Vü≤qßeT+‘·sêe⁄ Mqdt $*j·Ty¥ß‡ sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ õm+ÄsY ø£Árq ¬ø’|òt *j·÷+&ÉsY ù|dt Á|æj·÷+ø£ #√ÁbÕ &ç. düßu≤“sêe⁄ d”‘êsê+ @#·÷] πsDßø± #Í<ä]

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
˙\+ dü+Je¬s&ç¶ p. m˙ºÄsY <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄ ¬ø$|æ sêeT#·+Á<äsêe⁄ $»j·TXÊ+‹ M|” dæ+>¥ u…qJsY uÛÑß{Àº nJy¥ß Áù|y¥ßJ k˛y¥ßHê<∏é #Û·≥Ø® >ö‘·ß \#·Ãqï ≈£îcÕŒ˝Ÿ dæ+>¥ _˝Ÿ øÏ¢+≥Hé sêJyé >±+BÛ yÓ’mdt »>∑Hé ∫s¡+J$

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
düßπsXŸ¬s&ç¶ $CÒ+<äsYdæ+>¥ m˙ºÄsY |”M qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ düq‘Y »j·Tdü÷s¡´ dæ. Hêsêj·TD¬s&ç¶ yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT ‘·d”¢e÷ qÁd”Hé ùdìj·÷ düßUŸH√yê

Ä~ k˛eT
ôeT+>∑dfiô|¯ º+ãß<ÛãsY
ä >∑ßs¡ß X¯óÁø£ X¯ì Ä~ k˛eT
nø√º ã sY
eT+>∑fi¯ ãß<Ûä >∑ßs¡ß X¯óÁø£ X¯ì Ä~ k˛eT
qe+ãsY
eT+>∑fi¯ ãß<Ûä >∑ßs¡ß X¯óÁø£ X¯ì Ä~ k˛eT
&ç ôd+ãsY
eT+>∑fi¯ ãß<Ûä >∑ßs¡ß X¯óÁø£ X¯ì
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
|üeHé ø£˝≤´DY q÷ø±s¡|ü⁄ dü÷s¡´Á|üø±X¯sêe⁄ düπs«|ü*¢ sê<Ûëø£èwüíHé eTVü‰‘êà>±+BÛ ◊X¯«s¡´sêjYT cÕs¡ßUŸU≤Hé neTs¡Ô´ùdHé ns¡ß®Hé dæ+>¥ ø£eT˝ŸVü‰düHé y˚T<Ûë bÕ≥ÿsY Á_{°ï dæŒj·TsY &Ü. sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é $T*+<é <äj·÷ì~Û e÷s¡Hé

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
dü∫Hé ô|’\{Ÿ Ç+<äß C…’Hé Á|üC≤„Hé zC≤ $H√u≤ uÛ≤y˚ neT\ nøÏÿH˚ì õ. yÓ+ø£≥kÕ«$T |üqu≤ø£ \øÏåà m˝Ÿ¬ø n<ë«˙ n+_ø± k˛˙ »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA k˛ìj·÷ >±+BÛ Á|üDuŸ eTTKØ® s¡»˙ø±+‘Y

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
ùwHé yêsYï |æ. ∫<ä+ãs¡+ qπs+Á<ä yÓ÷&ç düß˙‘· $*j·Ty¥ß‡ n$T‘êuŸ ã#·ÃHé >ö‘·+ >∑+;ÛsY nãß›˝Ÿ ø£˝≤+ ãè+<ë ø£s¡‘Y kÕìj·÷ MTsê® sêyÓ÷Jsêe⁄ #·+<ë ø=#êsY qj·Tq‘ês¡ Ç+~sê >±+BÛ u…’#·ß+>¥ uÛÑ÷{Ïj·÷ qπs+Á<äyÓ÷&ç $»jYT e÷˝≤´ Á|ü‹uÛ≤ bÕ{Ï˝Ÿ

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ø£ØHê ø£|üPsY eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ $mdt n#·ß´‘êq+<ä |òüs¡÷ø˘ nãß›˝≤¢ eTT˝≤j·T+dæ+>¥ j·÷<äyé e÷+f…ø˘dæ+>¥ nVüQ¢yê*j·÷ Á|üuÛ≤ø£s¡Hé Ä~πøX¯e⁄\ßHêj·TT&ÉT ø±sê¢ Áã÷˙ yêCŸù|sTT Á|üø±XŸ Äy˚Tº

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31
&ç. lìyêdt n_Ûqyé _+Á<ë dæ*«jÓ÷ u…s¡¢dtdü÷ÿì Væ≤\¢Ø øÏ¢+≥Hé _˝Ÿπ>{Ÿ‡ dü˝≤àHé U≤Hé
IV >∑Ts¡Tyês¡+ 1 »qe] 2009

ªªj·Tdt. |æ.ÄsY m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ Ç+&çj·÷ Á|üsTTy˚{Ÿ *$Tf…&é m|ü⁄Œ&É÷ sê• ø£+f…


yêdæπø ÁbÕ<Ûëq´‘·ìdüTÔ+~. #˚‹˝À uÖ+&Ó&é Ádæÿ|tº ˝Ò≈£î+&Ü ôd{Ÿ‡ MT<ä≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î H˚qT
m+‘·e÷Á‘·+ n+^ø£]+#·qT. 2009˝À ‘Ó\T>∑T˝À ø£˙dü+ eT÷&ÉT ∫Á‘ê\T
s¡÷bı+~+#ê\ì bÕ¢Hé #˚düTÔHêï+μμ ` q÷ø±s¡|ü⁄ dü÷s¡´Á|üø±X¯sêe⁄

sê<Ûëø£èwüí

}çßýÇ M>ÅÆðÿ-MæütÆŠÿ íÜ°Ðèþ* Ñf-Äæý$…ÌZ G…™èþ-Ðèþ-ÆæÿMæü$ Eç³- 2008ÌZ ò³§æþª _{™é-˯èþ$ _¯èþ² _{™éË$ CMæü Vøï³-^èþ…§Šþ&A¯èþ$-çÙP-Ë "Ôo-ÆæÿÅ…' _{™èþ…
Äñý*-Væü-ç³-yìþ…¨? {™øíÜ Æ>f¯èþ² ÑçÙÄæý$… A…§æþ-ÇMîü ™ðþÍ-íÜ…§óþ! §éÓÆ> §æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ-Ôé-QÌZ {ç³Ðóþ-Õ…_¯èþ {ç³Ðèþ$$Q
^éÌê..! ™ðþË…V>×ý Äæý*çÜÌZ Ðèþ*sêÏ-yæþ-yæþ…ÌZ B-Äæý$¯èþ Ðèþ*çÜtÆŠÿ. AÆÿ$$™óþ B _¯èþ² _{™é-˱² §é§é-ç³#V> Mö™èþ¢ íÜ°-Ðèþ*-sZ-{V>-çœÆŠÿ ÕÐèþ, B _{™èþ… C_a¯èþ Ñf-
}¯èþ$ ÐðþOrÏ, }çßýÇ Mæü*Æöa° yìþçÜP‹Ü ^óþçÜ$-Mæü$¯óþÐéÆæÿ$. A…§æþ$Móü B §æþÆæÿØ-Mæü$-Ë-™ø¯óþ Ææÿ*´÷…¨…^èþ-º-yæþyæþ… D çÜ…§æþ- Äñý*-™éÞ-çßý…™ø Vøï³-^èþ…§Šþ-™ø¯óþ ™èþ¯èþ ¨Ó¡Äæý$
´ë{™èþ A…™èþ- »êV> Mæü$¨-Ç…¨. íÜ-°Ðèþ* A…™é yðþOÌêVæü$Ë™ø A§æþ-Ææÿ-Vö- ÆæÿÂ…V> VæüÐèþ$-¯éÆæÿá…. ©°-Mæü…sñý Ðèþ$Æø Ðèþ$$QÅ _{™é°² Ææÿ*´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ çܯé²-àË$
sêtÆæÿ$. AÌêVóü {†çÙ ´ër-ËMóü ç³Ç-Ñ$™èþ… M>Mæü$…yé Ðèþ$…_ ÑÔóý-çÙ-Ðóþ$-Ñ$-r…sôý& 2008 çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$.
ò³ÆŠÿ¸ëÆðÿïŒþÞ ^óþíÜ…¨, {ºàÃ-¯èþ…§æþ…, «§æþÆæÿÃ-Ðèþ-Ææÿç³#, çÜ$±ÌŒý CÌê A°² 2009Mìü "™öÑ$Ã-¨-Ðèþ$…¨' ÑçÙ-Äæý$-Ðèþ$$¯èþ² §æþÆæÿØ- AÌôýVóü.. "íܧæþ$® {眅 íÜM>-Mø-âæý…'™ø §æþÆæÿØ-Mæü$-
´ë{™èþË$ »êV> ç³…yéÆÿ$$. Mæü$-˯èþ$ A…¨…^èþyæþ…. ÐéÆðÿ-Ðèþ-Æðÿ…sôý.. 1. gêVæü- yìþV> Ðèþ*ǯèþ DÔèýÓÆŠÿ, B _{™é°² °ÇÃ…_¯èþ yÓTVü≤sY s¡y˚Twt
ò³OÆæÿïÜò³O »ñý¨-Ç…ç³# M>ÌŒýÞ ÐèþçÜ$¢-¯é²-Äæý$° °Æ>Ùèþ A…r$- lø±+‘Y n&ܶ\ ÆæÿÏ-Ðèþ$*yìþ Æ>«§é-Mæü–çÙ~ AÍ-Äæý*‹Ü {Mìü‹Ù (Væü-Ðèþ$Å…) "Ððþ-Ìôý¹ÆŠÿ {MìüÄôý$-çÙ-¯ŒþÞ' MøçÜÐóþ$ ™èþ¯èþ ™èþ§æþ$-ç³Ç
¯é²Ææÿ$ ? 2. Ððþ$çßýÆŠÿ ÆæÿÐóþ$‹Ù (Mæü…{†) 3. Æ>gŒý B¨™èþÅ _{™é°² Ææÿ*´÷…¨…^èþ-»Z-™èþ$-¯é²Ææÿ$. °†¯Œþ
°fÐóþ$.. Mö…™èþ Ððþ$$™èþ¢… CõÜ¢ ò³OÆæÿïÜ ^ðþÄæý$Å… A° ¸ù¯Œþ M>ÌŒýÞ ÐèþçÜ$¢- (´û-Ææÿ$-yæþ$) 4. ÕÐèþ (Ôo-ÆæÿÅ…) 5. }M>…™Œþ ïßýÆøV> ¯èþsìý…^èþ-»ZÄôý$ D _{™èþ… çÙ*sìý…VŠü
¯é²Æÿ$$. ©°ò³O A…§æþÆæÿ* Mæü*Æöa° H§ø JMæü ç³Ç-ÚëPÆæÿ… BÌZ- ÐóþÐèþ$$-Ë-ç³ÍÏ (»êÏMŠü A…sŒý ÐðþOsŒý) 6. }M>…™Œþ Ðèþ*Ça Ìôý§é H{í³-ÌŒýÌZ {´ëÆæÿ…¿æý… M>¯èþ$…¨.
_…^éÍ. AyézË (Mö™èþ¢ º…V>-Ææÿ$-ÌZ-Mæü…) 7. ç³Ææÿ-Ôèý$-Æ>ÐŒþ$ "»êÏMŠü A…yŠþ ÐðþOsŒý' _{™èþ…™ø §æþÆæÿØ-Mæü$-yìþV> ™èþ¯èþ
E°--Mì° çœ$¯èþ…V> {ç³Mæü-sìý…^èþ$-Mæü$¯èþ² }M>…™Œþ
A…§æþÆæÿ* A§óþ Ðèþ*r A…sêÆæÿ$! GÐèþÆæÿ$ Mæü*Ææÿ$a…sêÆæÿ$? (Äæý$$-Ðèþ-™èþ) 8. ÝëÆÿ$$-Mìü-Ææÿ׊ý AyìþÑ (Ñ-¯é-Äæý$-Mæü$-
ÐóþÐèþ$$-Ë-ç³ÍÏ Mæü*yé B _{™é°² °ÇÃ…_¯èþ
D çÜÐèþ$-çÜůèþ$ GÐèþÆæÿ$ ç³Ç-çÙP-Ç-Ýë¢Ææÿ$? yæþ$) 9. DÔèýÓÆŠÿ (íܧæþ$® {眅 íÜM>-Mæü$-âæý…).
ÒÇÌZ Ðèþ$$…§æþ$V> gêVæü-ÆæÿÏ-Ðèþ$*yìþ Æ>«§é-Mæü–çÙ~ "Äæý$$.-Mðü.-G-Ððþ-¯èþ*Å-‹Ü' çÜ…çܦMóü ™èþ¯èþ ¨Ó¡Äæý$
ò³OÆæÿïÜò³O ´ùÆ>r… ^óþ§éª… A…sôý Æðÿ…yæþ$,-Ðèþ$*yæþ$ çÜ…‘-‘-Æ>Ë$ íÜ°- _{™é°² Ææÿ*´÷…¨…^èþ-»Z-™èþ$-¯é²Ææÿ$. E§æþ-Äæý$-Mìü-
Ðèþ*Ë$ ^óþÄæý$¯èþ$. MæüÆ>~-r-MæüÌZ BÇt-çÜ$t-Ë…™é çÙ*sìý…VŠüË$ °Í-í³-ÐóþõÜ Væü$Ç…_ {ç³Ýë¢-Ñ…^èþ$-Mæü$…sôý& ¯èþÆóÿ‹Ù, ÔèýÆ>Ó-
¯èþ…§Šþ, MæüÐèþ$-Í° Ðèþ$$Q-Çj-Ë™ø Æ>ÿ«§é-Mæü–çÙ~ Ææÿ׊ý ïßýÆøV> D _{™èþ… ™èþÓÆæÿ-ÌZ¯óþ òÜsŒýÞ sêCŸ Ä~‘·´
çÜÇMìü AMæüPyìþ {糿æý$™èþÓ… ò³OÆæÿïÜò³O Mæüv¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$-Mø-Ðèþ-yæþ…™ø |üs¡TX¯sêyéT Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ "Væü-Ðèþ$Å…' 2008ÌZ A¯èþ*çßýÅ Ò$§æþMæü$ ÐðþâæýÏ-¯èþ$…¨.
AMæüPyæþ ò³OÆæÿïÜ MìüÌŒý AÆÿ$$…¨. AÌêVóü ™èþÑ$-âæý-¯éyæþ$ {糿æý$™èþÓ… ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. D _{™èþ Ñf-Äæý$…™ø "Mö™èþ¢ º…V>-Ææÿ$-ÌZ-Mæü…' §éÓÆ> A…§æþÇ
^óþíÜ…¨. ò³OÆæÿïÜ ^óþõÜ ÐéÇ° ¯é¯Œþ »ñýÆÿ$$-Ë-º$ÌŒý ÐéÆðÿ…sŒý™ø AÆðÿçÜ$t Æ>«§é-Mæü–-çÙ~Mæü$ BçœÆæÿ$Ï ÐðþË$Ï-Ððþ-™é¢Æÿ$$. Ððþ…Mæü-sôý‹Ù §æþ–íÙt± ÑÔóý-çÙ…V> BMæü-ÇÛ…_¯èþ }M>…™Œþ
^óþÄæý*Í A糚yóþ ò³OÆæÿïÜ ¯èþÕ-çÜ$¢…¨. ©°-Ò$§æþ òœOsŒý ^óþÄæý$Ææÿ$. íÜ°Ðèþ* ïßýÆøV> AÕÓ-°-§æþ™Œþ °ÇÃ…^èþ-¯èþ$¯èþ² _{™é-°Mìü AyézË ™èþ§æþ$-ç³Ç _{™èþ… C…M> A«¨-M>-Ç-Mæü…V>
ç³¼Ï-íÜsîýò³O Ðèþ*{™èþ… B…„æüË$ Ñ«¨-Ýë¢Ææÿ$. C¨M>§æþ$ Ðèþ$$QÅ…. _¯èþ² Æ>«§é-Mæü–çÙ~ §æþÆæÿØ-Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…^èþ-»Z-™èþ$-¯é²Ææÿ$. {ç³Mæü-sìý…^èþ-º-yæþ-Mæü-´ù-Æÿ$$-¯èþ-ç³μ-sìýMîü, A™èþ-°Mìü òÜO™èþ…
_¯èþ² ÑçÙ-Äæý*-˯èþ$ ç³MæüP¯èþ ò³sìýt E{Væü-Ðé§æþ… Ìê…sìý ò³OÆæÿïÜò³O ç³NÇ fVæü-¯é²«§Šþ ÕçÙ$Å-yìþV> ç³Ç-{ÔèýÐèþ$ ÐèþÆ>Y- yìþÐèþ*…yŠþ ç³#çÙP-Ë…V> E…¨.
ªñÁ>∑yê<ä+ ø£+fÒ ô|’s¡d” Á|üe÷<äø£s¡+μ A…§æþÆæÿ* MæüÍíÜ ´ùÆ>r… ^óþÄæý*Í. A糚yóþ °Æ>Ã-™èþ-Ë…§æþ-
ÇMîü ¯éÅÄæý$… fÆæÿ$-Væü$-™èþ$…¨.
ËMæü$ çÜ$ç³-Ç-_-™èþ$-yðþO¯èþ Ððþ$çßýÆŠÿ ÆæÿÐóþ$‹Ù "Mæü…{†'
_{™èþ…™ø §æþÆæÿØ-Mæü$-yìþV> AÆæÿ…Vóü{r… ^óþíÜ, ™èþ¯èþ
A§óþ-Ñ-«§æþ…V>.. "Äæý$$-Ðèþ-™èþ' _{™èþ…™ø ™èþ¯èþ
çܙ颯èþ$ °Ææÿ*-í³…^èþ$-Mæü$¯èþ² Ðèþ$Æø Äæý$$Ðèþ §æþÆæÿØ-
"™èþ$¸ë-¯èþ$Ìê §æþ*çÜ$-Mæü$-ÐèþõÜ¢ ÇM>-Ææÿ$z-˱² {»ôýMìü…VŠü' A° ™èþ§æþ$-ç³Ç _{™èþ…V> {糿ê-‹Ü&A¯èþ$-çÙPË MæüË-Æÿ$$- Mæü$yæþ$ ç³Ææÿ-Ôèý$-Æ>ÐŒþ$& B¨™éÅÆ>ÐŒþ$ Ðèþ$*Ò‹Ü •e
´ërÌZ ^ðþ´ëμÆæÿ$. D íÜ°Ðèþ* G°² ÇM>-Ææÿ$zË$ {»ôýMŠü ^óþçÜ$¢…§æþ- MæüÌZ "¼-ÌêÏ' _{™é-°Mìü §æþÆæÿØ-Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…^óþ ç³™é-Mæü…ò³O ç³NÇ fVæü-¯é²£Šþ çÜÐèþ$-Ææÿμ-×ýÌZ K
¿êÈ _{™é-°Mìü §æþÆæÿØ-Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…^óþ AÐèþ-M>-
Aç³-fÄæý$… A¯èþ$-¿æý-Ðé-°²õÜ¢ ÑfÄæý$… E™éÞ-à-°²-çÜ$¢…¨. 2008 ¯èþ$-Mæü$…r$-¯é²-Ææÿ$?¬
sìýMðüsŒý «§æþÆæÿË$ ´ë™èþ 糧æþ®-†ÌZ E…sôý D´ë-sìýMóü ÇM>-Ææÿ$z-Ë$ {»ôýMŠü AÆÿ$$ E…yóþÑ.
kÕsTTøÏs¡DY n&É$ AÐèþ-M>-Ôé°² ^óþh-MìüP…^èþ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$.
CMæü çÜ$Ðèþ$…™Œþ&M>fÌŒý f…rV> Ôé°² Ý뫨…^éÆæÿ$.
Ððþâæý*¢ Ððþâæý*¢ ¯éV>-Ææÿ$j-¯èþ¯èþ$ "Mìü…VŠü'¯èþ$ ^óþíÜ…¨. B _{™èþ… C_a¯èþ Ææÿ*´÷…¨¯èþ "´û-Ææÿ$-yæþ$-' _{™èþ… §éÓÆ> ç³Ç-^èþ- ÔóýQÆŠÿ MæüÐèþ$$ÃË ÕçÙ$Åyæþ$, "Ñ-¯é-Äæý$-Mæü$-yæþ$'
AÆÿ$$-¯èþ-ç³μ-sìýMîü MæüÌñý-„æü¯èþÏ ç³Ææÿ…V> Cç³μ-sìýMóü ^éÌê ^ørÏ ÇM>Ææÿ$z MæüÌñý-„æü¯ŒþÞ ÐèþçÜ*Ë$ §æþÆæÿØ-Mæü$yæþ$ AÆÿ$$¯èþ ÝëÆÿ$$-Mìü-Ææÿ׊ý Ayìþ-ÑMìü Mæü*yé
E™éÞ-çßý…™ø 2008Mìü ÒyøPË$ ç³Ë$-Mæü$™èþ* Mö™èþ¢ çÜ…‘-‘-Æ>-°Mìü ^óþíÜ…¨. Äæý$-Ððþ$O¯èþ Æ>gŒý B¨™èþÅ ¨Ó¡Äæý$ _{™èþ…V>
Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ "Ðèþ$-äÏ&Ðèþ$äÏ' ™èþÓÆæÿ-ÌZ¯óþ Ñyæþ$- yìþÐèþ*…yŠþ ™èþMæü$PÐèþ Ìôý§æþ$. K A…§æþ-Ððþ$O¯èþ AÐèþ*Ã-
ÝëÓVæü™èþ… ç³Ë$-Mæü$-™èþ$-¯é²Ææÿ$ A{Væü-Mæü-£é-¯é-Äæý$-Mæü$yæþ$ AMìüP-¯óþ° ¯éV>- H ™èþ-Ææÿà Byìþ-Äæý$¯èþ$Þ D íÜ°Ðèþ* ^èþ*íÜ »êV> G…gêÄŒý$ ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$? §æþË M>¯èþ$…yæþV>, D _{™èþ… ™èþÆæÿ$-Ðé™èþ ™èþÆæÿ$׊ý Æÿ$$&K ÌêÐésìý A»ê¾-Æÿ$$Ë Ðèþ$«§æþÅ ¯èþyìþ^óþ
Ææÿ$j¯èþ. M>Ðèþ*„ìü Mæüâê Ðèþ$*Ò‹Ü ç³™é-Mæü…ò³O }¯èþ$ ÐðþOrÏ §æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…ÌZ A…§æþÆæÿ* D íÜ-°Ðèþ* ^èþ*íÜ »êV> G…gêÆÿ$$ ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ¸ëÅÑ$Î ïßýÆøV> Æ>k çßýÆ>Ó×ìý, VøW-¯óþ° }°-Ðé‹Ü ѯèþ*-™èþ²-Ððþ$O¯èþ {õ³Ðèþ$-Mæü-£æþ¯èþ$ ÝëÆÿ$$-Mìü-Ææÿ׊ý ™ðþÆæÿ-Mðü-
Byìþ-Äæý$¯èþ$Þ GMæü$P-ÐèþV> ^èþ*çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. MìüP…_¯èþ Ñ«§é¯èþ… A™èþ-°Mìü ÌñýMæüPMæü$ Ñ$MìüP-ÍV>
yìþ.Õ-Ðèþ-{ç³-Ý맊þ Æðÿyìþz °ÇÃ…_¯èþ "Mìü…VŠü' _{™èþ… Væü™èþ ¯ðþË 25¯èþ Ñyæþ$- çÜ…Äæý$$-Mæü¢…V> Ææÿ*´÷…¨…^èþ-»ZÄôý$ _{™é-°Mìü
»Ÿr$t-Ö¯èþ$, ÔèýÆæÿ™Œþ, Mìü…VŠü ÒsìýÌZ H´ë{™èþÌZ ¯èþsìý…^óþrç³#yæþ$ MæüçÙt… A°- Æ>gŒý §æþÆæÿØ-Mæü™èþÓ Ðèþíßý…^èþ-»Z-™èþ$-¯é²Ææÿ$. {ç³Ôèý…çÜË$ ™ðþ_a ò³yæþ$-™ø…¨. lø±+‘Y y˚eTT\|ü*¢
§æþÌñýO çœ$¯èþ-Ñ-fÄæý$… Ý뫨…_…¨. D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> _{™èþ Mæü£é-¯é-Äæý$- í³…_…¨? áX¯«sY
Mæü$yæþ$ AMìüP-¯óþ° ¯éV>-Ææÿ$j¯èþ ™èþ¯èþ A¯èþ$¿æý*-™èþ$-Ë-¯èþ$ "çÜ*ÆæÿÅ íÜ°-Ðèþ*-'™ø
ç³…^èþ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$..
ÔèýÆæÿ™Œþ ´ë{™èþ Mö…^ðþ… MæüçÙt… A°-í³…_…¨. §é…sZÏ ÆæÿMæü-Ææÿ-M>Ë àÐèþ-»ê-Ðé-Ë$…sê-
Æÿ$$. AÑ ç³…yé-Ë…sôý Mö…^ðþ… MæüçÙt-ç³-yéÍ.
¯éVæü-^ðþO-™èþ¯èþÅ íÜ°Ðèþ* GÌê ÐèþçÜ$¢…¨?
dæìe÷ #êHé‡
>∑‘· 10 dü+e‘·‡sê\T>± |ü\T {Ï$ d”]j·T˝Ÿ‡, f…© |òæ*+dtqT
2008Ò$Mðü-Ìê…sìý A¯èþ$-¿æý*-†-°-_a…¨? C…™èþ-Ðèþ-ÆæÿMæü$ B íÜ-°Ðèþ* GÌê ÐèþçÜ$¢…§ø Mæü*yé ^èþ*yæþ-Ìôý§æþ$. ¨ÌŒý Æ>k° ¯èþÑ$à ì]à+#·≥y˚T ø±≈£î+&Ü m+<äs√ q{°q≥T\qT, ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY‡, Ádæÿ|tº
»ôýíÜ-MŠüV> ¯éMæü$ ѯø-§é-™èþÃMæü _{™é-Ë…sôý ^éÌê CçÙt….ç³NÇ¢ ѯø-§æþ…™ø Mæü*yìþ¯èþ ^ðþO™èþ-¯èþůèþ$ A™èþ° ^óþ†ÌZ ò³sêt¯èþ$. ^éÌê »êV> ^óþçÜ$¢-¯é²-yæþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. B ¬s’≥sY‡qT dæ˙, {Ï$ s¡+>±\≈£î n+~∫q nÁ>∑>±$T dü+düú ªª kÕºsY˝…’Hé
"Mìü…VŠü' çÜ*ç³ÆŠÿ íßýsŒý M>Ðèþyæþ… ¯éMæü$ ^éÌê çÜ…™ø-Úë-°²-_a…¨. AÌêVóü Ðèþ$$…»ñýO íÜ°Ðèþ* ^èþ*yé-Ë° AÀ-Ðèþ*-¯èþ$Ë$ G…™èþ BçÜ-Mìü¢V> G§æþ$-Ææÿ$-^èþ*-çÜ$¢-¯é²Æø ¯óþ¯èþ$- Ábı&Éø£åHé‡μμ.
E{Væü-Ðé§æþ §éyæþ$Ë$ ^éÌê »ê«¨…^é-Æÿ$$. Mæü*yé A…™óþ BçÜ-Mìü¢V> G§æþ$-Ææÿ$-^èþ*-çÜ$¢-¯é²¯èþ$. wüO{Ï+>¥ »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï eT]j·TT wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï
"Mìü…VŠü' C…™èþ ÑfÄæý$… Ý뫨…^èþ-yé-°Mìü {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý… HÑ$sìý? dæìe÷\T, {Ï$. d”]j·T˝Ÿ‡˝À nìïs¡ø±\ bÕÁ‘·\˝À q{Ï+#·T≥≈£î
çßý…{yðþyŠþ ç³ÆðÿÞ…sŒý "Mìü…VŠü' }¯èþ$ ÐðþOrÏ íÜ°Ðèþ*. íÜ°Ðèþ*ò³O A™èþ-°-Mæü$¯èþ² 
ïßýÆøË$ ™èþMæü$PÐèþ íÜ°-Ðèþ*Ë$ ^óþçÜ$¢-¯é²-Ææÿ¯èþ² §é°ò³O Ò$M>-Ððþ$…sŒý? q÷‘·q q{°q≥T\T ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY‡, Ádæÿ|tº ¬s’≥sY‡ yÓ+≥H˚ ø±e˝…qT.
D {ç³Ôèý² Ðèþ$õßý‹Ù »êº$, Äæý$¯Œþ-sìý-B-ÆŠÿ, Æ>ÐŒþ$-^èþ-Ææÿ׊ý ˯èþ$ Ayæþ-Væü…yìþ. ÐéÆæÿ$ Äæý$$Ðèþ- BìøÏ nqTuÛÑe+, ej·TdüT‡, #·<äTe⁄‘√ |üì˝Ò<äT. dæ˙, {Ï.$. s¡+>±\˝À
A…Mìü™èþ»êÐèþ…, MæüÐèþ*…yìþ…VŠü, çÜ…¿ê-çÙ-×ýË$, [ïÜP¯Œþõ³Ï A±² }¯èþ$-ÐðþOrÏ òÜ•tÌŒý-ÌZ¯óþ ïßý-ÆøË$ M>ºsìýt GMæü$PÐèþ íÜ°-Ðèþ*Ë$ ^ðþÄæý*ÅÍ. Aç³μsZÏ Ðóþ$… çÜ…‘-‘-Æ>-°Mìü I§éÆæÿ$ sêDÏ+#ê\H˚ ÄdüøÏÔ, ‘·|üq, |ü≥Tº<ä\ MT˝À ñ+fÒ 100% neø±X¯+
E…yæþyæþ…™ø A…§æþÆæÿ* »êV> G…gêÄŒý$ ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. íÜ°-Ðèþ*Ë$ ^óþõÜ-Ðé-âæýÏ…. ñ+≥T+~. πs|ü{Ï yÓ+&ç‘Ós¡, ãT*¢‘Ós¡ ‘ês¡\T MTπs ø±e#·TÃ.
\ø£åàDY, sêE, •Øwt Ç{°e\ e÷ dü+düú˝À #˚]q yê]øÏ sêyéT V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï
ªªeTkÕÿμμ ∫Á‘·+, Hê>∑#Ó’‘·q´ V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï ªªCÀwtμμ ∫Á‘·+, ì‹Hé
V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï ªªÁ<√Dμμ ∫Á‘·+, sêyéT#·s¡DY V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï
dü2008+‘·è|æÔì∫Ãq dü+e‘·‡s¡+
çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… ™èþÐèþ$Mæü$ G…™ø çÜ…™èþ–-í³¢-°-_a…§æþ° {ç³Ðèþ$$Q °Æ>Ùèþ ¨ÌŒý Æ>k
q÷‘·q ∫Á‘·+ eTH√s¡eT, y˚TÅdæÔ ∫Á‘ê\˝À eT]j·TT yÓTT>∑*πs≈£î\T,
rs¡+ (C…$Tì {Ï.$. &Ó’©d”]j·T˝Ÿ‡, dü‘·´+, •e+, düT+<äs¡+, <ä÷s¡<äs¡ÙHé
d”]j·T˝Ÿ‡˝À neø±XÊ\T ø£*Œ+#êeTT.
^ðþ´ëμÆæÿ$. D çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ ™èþÐèþ$ çÜ…çܦ ¯èþ$…yìþ Ðèþ_a¯èþ "ç³-Ææÿ$-Væü$', " Mö™èþ¢ º…V>-Ææÿ$-ÌZ-Mæü…' ÄdüøÏÔ >∑\yês¡T 1 bò˛{À‘√ &Ó’¬s≈£îº>± dü+Á|ü~+#·+&ç (˝Ò<ë)
Ñf-Äæý*Ë$ Ý뫨…^èþyæþ…, ™èþÐèþ$ çÜ…çܦ §éÓÆ> Ñyæþ$-§æþ-ÌñýO¯èþ " EÌêÏ-çÜ…V>... E™éÞ-çßý…V>-', ñ∫‘· $esê\≈£î ˝…≥sY Áyêj·T+&ç.
"Äæý$$-Ðèþ-™èþ', "Ñ-¯é-Äæý$-Mæü$-yæþ$' _{™éË$ Mæü*yé Ñf-Äæý*Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý$yæþ… ™èþÐèþ$Mæü$ kÕº16`30/m,
sY˝ …’Hé Ábı&Éø£åHé‡
B¯èþ…§é-°²-_a…§æþ° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. "ç³-Ææÿ$-Væü$', "Mö™èþ¢ º…V>-Ææÿ$-ÌZ-Mæü…' _{™éË Ôèý™èþ-¨-¯ø- kÕsTTu≤u≤ >∑T&ç M~Û, |æ  {Ï ø±\˙ ªIμ s√&é‡ ,
™èþÞ-Ðèþ Ðóþyæþ$-Mæü-Ë$ çÜ…Äæý$$-Mæü¢…V> ™èþÓÆæÿ-ÌZ¯óþ °ÆæÿÓ-íßý…^èþ-¯èþ$-¯é²-Ðèþ$° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. ¨ÌŒý- ~˝ŸdüTUŸq>∑sY, ôV’≤<äsêu≤<é ` 500060 (14)
Æ>k™ø´ër$ BÄæý$¯èþ çÜçßý °Æ>Ã-™èþË$ ÕÈ‹Ù, ËMæü‡-׊ýË$ Mæü*yé ´ëÌŸY-¯é²-Ææÿ$ ôd˝Ÿ: 92900 95112, 98480 16614.

$<ë´u≤\Hé

yêyÓ÷à.. Çø£ÿ&É
#ê˝≤ ø£wüº+!
Ðé Ððþ*à C…yæþ-[ïÜtÌZ ¯ðþVæü$Y-Mæü$-Æ>-
Ðèþr… ^éÌê MæüçÙt… A…sZ…¨
ѧéÅ-»ê-˯Œþ. CMæüPyæþ A…§æþÆæÿ*
"Äæý$*gŒý A…yŠþ {™ø' sñýO‹³ÌZ Ðèþ$¯èþ$-
çÙ$Ͳ Ñ°-Äñý*-W…^èþ$-Mæü$…sêÆæÿ$.
Ðèþ$¯èþ Ò$§æþ AÀ-Ðèþ*¯èþ… E¯èþ²r$Ï Mæü¯èþ-
º-yìþ¯é A§æþ…™é ò³O ò³O¯óþ. M>° Ðèþ$¯èþ-
çÜ*μ-Ç¢V> GÐèþÆæÿ$ E…yæþÆæÿ$.
¯éÌê…sìý-ÐéÆæÿ$ CÌê…sìý C…yæþ-
{ïÜtÌZ Æ>×ìý…^é-Ë…sôý A§æþ–çÙt…
^éÌê AÐèþ-çÜÆæÿ… A…sZ…¨ D
¿êÐèþ$.
Ðèþ$Ç°² íÜ°Ðèþ* ÑÔóý-Úë-ËMæü$
çÜ…§æþ-ÇØ…^èþ…yì þ!
cinema@suryaa.com
www.suryaa.com