You are on page 1of 17

PENG

URUS
AN
SMK TAMAN
KOKU PUTRI
RIKU
LUM
MOTO :

“Tough and Power”


Bidang Tugas :
Setiausaha
Guru Rumah Sukan
Guru Permainan
Guru Penasihat Persatuan/Kelab
Guru Pemimpin Unit Badan Uniform
Setiausah
Atur rancangan/jadual sukan sekolah selaras
dengan rancangan MSSD, MSSJ dan MSSM
sepanjang tahun.
Mengagihkan rumah sukan untuk semua murid.
Membantu Pengetua menetapkan Guru Ketua
Rumah dan Guru-guru Rumah yang lain.
Membantu Pengetua membahagikan tugas-
tugas sukan dan permainan.
Menyelaraskan aktiviti, latihan dan
pertandingan
Menentukan gelanggang sukan dan permainan
mengikut spesifikasi yang standard.
Mengatur rancangan lengkap untuk Kejohanan
Sukan Tahunan.
 Membantu Pengetua menyedia anggaran perbelanjaan sukan untuk
tahun berkenaan.
 Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam kegiatan-kegiatan sukan
permainan untuk tahun berkenaan.
 Menjaga alat sukan dan permainan dengan baik.
 Memastikan Buku Stok sentiasa kemas kini.
 Mengatur pengangkutan untuk pasukan sekolah sekiranya perlu.
 Membuat cadangan dan perakuan tentang peralatan dan
kemudahan yang perlu dibeli dan diperbaiki mengikut keutamaan.
 Menyediakan laporan Sukan Tahunan Sekolah.
 Mencadangkan Olahragawan dan Olahragawi sekolah.
 Merancang program untuk meningkatkan prestasi sukan sekolah.
 Menghadiri mesyuarat/taklimat dsb di peringkat daerah/zon/negeri
sebagaimana yang diarahkan oleh Pengetua/MSSD/MSSJ dan
sebagainya.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh
Pengetua dari semasa ke semasa.
Guru Rumah
Sukan
q Menyelaraskan kegiatan sukan dan permaian untuk rumah
pasukan.
q Menyusun jadual bertugas guru-guru penolong rumah sukan.
q Mengendalikan Mesyuarat Agung Tahunan untuk membentuk
organisasi Rumah Pasukan pada tarikh yang ditetapkan oleh
sekolah.
q Memastikan kedatangan murid dan dicatat dalam buku laporan.
q Memastikan pakaian murid mematuhi peraturan.
q Memastikan latihan berjalan dengan selamat, teratur dan
sistematik.
q Menentukan jurulatih
q Menentukan pemilihan pemain yang berkelayakan untuk mewakili
rumah
q Menyimpan rekod-rekod tentang keputusan yang diperolehi oleh rumah
pasukan.
q Menentukan semua ahli rumah pasukan diberi peluang untuk mengambil
bahagian.
q Menjadi AJK Majlis Sukan Sekolah.
q Memastikan laporan aktiviti dicatat dalam Buku Laporan Rumah dan
Laporan Tahunan disediakan mengikut format yang ditetapkan.
q Menentukan alatan yang diperlukan untuk latihan mencukupi.
q Memastikan alatan digunakan adalah selamat dan disimpan dengan baik
selepas digunakan.
q Mengemaskini nombor peserta untuk semua acara yang terlibat.
q Mengutip yuran rumah sukan jika perlu.
q Menyedia dan melatih pasukan lintas hormat.
q Menghias khemah rumah sukan masing-masing.
q Berusaha mewujudkan semangat kesukanan yang tinggi di samping
menjunjung undang-undang dan disiplin sekolah.
q Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh
Pengetua dari semasa ke semasa
Guru
Permainan
Memajukan kemahiran dan minat murid dalam permainan yang
dipertanggungjawbkan.
Membentuk, melatih dan membuat penilaian pasukan sekolah
mengikut jadual yang dirangka.
Berusaha mendapatkan seberapa ramai murid yang berminat
menganggotai pasukan.
Memilih murid yang berkelayakan untuk mewakili rumah pasukan.
Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang
mahir/pakar dalam permaianan tersebut.
Menguasai undang-undang permainan.
Menganjurkan perlawanan persahabatan seberapa kerap yang
boleh.
Menguruskan pengangkutan, surat kebenaran ibu bapa dan
memastikan murid dilindungi insurans.
Mengumpul pasukan sebelum sesuatu pertandingan untuk
mendengar taklimat khas oleh Pengetua/Penolong Kanan.
Melapor dan merekod keputusan pertandingan yang disertai.
Menyediakan anggaran perbelanjaan yang diperlukan oleh
pasukan.
Memastikan murid memiliki semangat kesukanan yang tinggi di
samping menjunjung undang-undang dan disiplin sekolah.
Menentukan peralatan/gelanggang permainan sentiasa dalam
keadaan sempurna dan selamat untuk digunakan.
Bekerjasama dengan guru-guru rumah merancang aktiviti tahunan
diawal penggal.
Membentuk pasukan pelapis.
Menilai prestasi pasukan.
Bertindak sebagai pengurus pasukan.
Menyedikan laporan dalam buku laporan yang ditetapkan.
Menyediakan kira-kira wang masuk dan keluar jika melibatkan
kewangan.
Mendapatkan persetujuan Pengetua terlebih dahulu.
Guru Penasihat
Persatuan/Kelab
Menentukan dan menetapkan objektif persatuan selaras dengan
perancangan strategik tercapai.
Memastikan kelab mempunyai perlembagaan yang diluluskan oleh
Pengetua.
Menggalakkan seberapa ramai murid menjadi ahli dan menyimpan
salinan nama ahli.
Penyertaan ahli mestilah berbilang kaum dan jantina selain kelab
yang dikecualikan.
Mengadakan mesyuarat agung sekali setahun pada tarikh yang
ditetapkan.
Menyimpan dan memastikan laopran tiap-tiap mesyuarat/kegiatan.
Menyediakan laporan-laporan berkiatan dan diserahakan kepada
GPK kokurikulum untuk semakan.
Memastikan ada kira-kira wang masuk keluar jika ada
melibatkan wang.
Persetujuan Pengetua mestilah diperolehi terlebih dahulu.
Mengawasi setiap perjumpaan/kegiatan dan menentukan
bahawa setiap perjumpaan/kegiatan adalah sihat dan tidak
menyalahi undang-undang.
Melaporkan kepada Pengetua tentang perlembagaan kelab
dari semasa ke semasa.
Bekerjasama dengan badan-badan lain sama ada dari dalam
sekolah atau pihak luar.
Dapatkan persetujuan Pengetua terlebih dahulu.
Menguruskan segala urusan surat-menyurat melalui
Pengetua bagi aktiviti yang melibatkan gerak kerja luar
sekolah.
Hasil gerak kerja hendaklah dilaporkan kepada Pengetua.
Menentukan papan-papan kenyataan persatuan hendaklah
berinformasi dan elakkan dari disalahgunakan.
Menentukan tiada unsur-unsur subversif disebarkan/tersebar
di kalangan ahli-ahli persatuan.
Menentukan setiap persatuan/kelab membuat program
perancangan strategik mengikut format terkini untuk aktiviti
sepanjang tahun.
Mengadakan perjumpaan bersama Ketua Penasihat
Persatuan/Kelab lain dan Peneyelaras Persatuan/Kelab dari
semasa ke semasa mengenai isu-isu berbangkit.
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua
dari semasa ke semasa.
Guru Pemimpin Pasukan
Beruniform
A. Am
Pada dasarnya Guru Pemimpin UBU bertanggungjawab di atas
semua peraturan, latihan dan kemajuan pertubuhan.

E. Keahlian
Semua murid dari tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 5
digalakkan mengganggotai salah satu daripada pertubuhan
UBU yang diiktiraf oleh sekolah.
Satu daftar keahlian hendaklah disimpan sebagai rekod.

J. Latihan
Guru pemimpin bertanggungjawab menguruskan latihan
pasukannya pada hari yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
Pengecualian daripada melaksanakan latihan pada hari yang
ditetapkan tidak boleh dilakukan tanpa kebenaran khas
terlebih dahulu daripada Pengetua.
C. Latihan
Latihan tambahan pada hari lain boleh diaturkan dan
Pengetua hendaklah dirujuk untuk maksud itu.
Guru Pemimpin UBU hendaklah menyusun rancangan
latihan sepanjang tahun.
Rancangan ini mestilah melibatkan ujian-ujian tertentu
yang menghasilkan sijil-sijil ataupun tanda-tanda
kemajuan.
Satu salinan rancangan kegiatan sepanjang tahun
hendaklah disampaikan kepada Pengetua pada awal
tahun.
Guru Pemimpin hendaklah memastikan segala bentuk
latihan dan pertandingan bagi semua peringkat
dijalankan berlandaskan prosedur yang telah ditetapkan
dalam perlembagaan pasukan.
Guru Pemimpin hendaklah juga memastikan aspek
keselamatan sentiasa diambil kira dan terjamin dalam
apa jua aktiviti dan pertandingan.
D. Jurulatih
Guru Pemimpin adalah jurulatih pasukannya namun
guru-guru lain yang berkebolehan boleh diminta
untuk membantu.
Jika perlu, jurulatih dari luar boleh diuruskan dan
pihak sekolah bersedia menimbangkan bayaran
yang patut untuk jurulatih tersebut(bergantung
pada kemampuan sekolah).
Dapatkan persetujuan Pengetua terlebih dahulu
sekiranya memerlukan jurulatih luar yang
melibatkan bayaran.
Bagi pasukan-pasukan yang mempunyai jurulatih
yang disediakan oleh Badan Induk masing-masing,
hendaklah memaklumkan tentang jurulatih tersebut,
skim latihan dan sebagainya kepada Pengetua.
Guru Pemimpin sebagai jurulatih dikehendaki
E. Peralatan/Keperluan/Pakaian
Guru Pemimpin UBU bertanggungjawab menentukan
apa-apa jua keperluan/peralatan yang dikehendaki
bagi pertubuhannya.
Sekiranya peralatan-peralatan itu bukan hak ahli-
ahli persendirian, Guru Pemimpin adalah
bertanggungjawab menyelenggarakan simpanannya
dan menyediakan rekod untuk rujukan dan
pemeriksaan.

J. Urusan-urusan
Guru Pemimpin UBU bertanggungjawab menyimpan
fail-fail dan lain-ain butiran/maklumat dan
sebagainya yang berkaitan dengan pertubuhan
berkenaan.
Memastikan UBU masing-masing mempunyai
E. Urusan-urusan
Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan untuk
melantik atau mengesahkan perlantikan pemimpin-
pemimpin dan AJK dan membentangkan program
tahunan pada tarikh yang ditetapkan oleh sekolah.
Segala laporan, rekod kehadiran, penyata kewangan
(jika ada) dan lain-lain maklumat hendaklah
dicatat/direkod dalam Buku Laporan Pasukan
mengikut format yang ditetapkan.
Mendapatkan kebenaran ibu bapa/penjaga apabila
diperlukan untuk sesuatu aktiviti di luar sekolah.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan yang
diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.
Sekian

Terima Kasih