I H C À N NG TRƯ NG I H C SƯ PH M

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ==============

---------**---------

D

KI N K HO CH ÀO T O CAO H C KHÓA 24 (THÁNG 9/2011 – 2013) Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ c p
TH I GIAN GI NG CÁN B GI NG D Y ƠN V CÔNG TÁC D Y (T ngày…. n ngày) Ghi chú

STT

MÔN H C

S VHT 8 4 4

Các môn h c chung: 1 2 Tri t h c Ngo i ng NĂM 2012 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T h p Ph n m m toán h c Lý thuy t Logic Toán Lý thuy t thu t toán Toán t i ưu Cơ s gi i tích l i Lý thuy t o và xác su t th và ng d ng

GV c a GV c a

i h c à N ng i h c à N ng

22/12/2011-24/02/2012 22/12/2011-24/02/2012

2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PGS.TSKH Tr n Qu c Chi n PGS.TSKH Tr n Qu c Chi n PGS.TSKH Tr n Qu c Chi n PGS.TS Nguy n Gia PGS.TS Nguy n Gia nh nh

i h c Sư ph m – i h c Sư ph m – i h c Sư ph m –

i h c à N ng i h c à N ng i h c à N ng i h c Hu i h c Hu

01/03 – 10/03/2012 11/03 – 25/03/2012 26/03 – 10/04/2012 11/04 – 20/04/2012 21/04 – 30/04/2012 01/05 – 15/05/2012 16/05 – 25/05/2012 26/05 – 05/06/2012 06/06 – 20/06/2012 21/06 – 30/06/2012 15/08 – 24/08/2012 25/08 – 04/09/2012 05/09 – 14/09/2012 Th nh gi ng Th nh gi ng Th nh gi ng

i h c Khoa h c t nhiên – i h c Khoa h c t nhiên –

TS. Hoàng Quang Tuy n TS.Cao Văn Nuôi TS.Cao Văn Nuôi TS. Lê H i Trung TS. Trương Công Quỳnh TS. Nguy n Duy Thái Sơn TS. Nguy n Duy Thái Sơn TS. Lê Hoàng Trí

TT Tin h c – Văn phòng UBND TP à N ng i h c Sư ph m – i h c Sư ph m – i h c Sư ph m – i h c Sư ph m – i h c Sư ph m – i h c Sư ph m – i h c Sư ph m – i h c à N ng i h c à N ng i h c à N ng i h c à N ng i h c à N ng i h c à N ng i h c à N ng

Phương pháp sai phân i s hi n Lý thuy t s Lý thuy t toán t Gi i tích hàm nâng cao i

tên) ( Ký tên và óng d u) (Ký tên và ghi rõ h . tên) . Nguy n Ng c Châu GS.HQG Hà N i NĂM 2013 21 B O V LU N VĂN TH C SĨ 08/2013 à N ng. ngày 09 tháng 02 năm 2012 HI U TRƯ NG TRƯ NG I H C SƯ PH M PHÒNG KH.16 17 18 19 20 Lý thuy t ph m trù Lý thuy t nhóm Phương trình hàm B t ng th c và ng d ng B OV CƯƠNG 2 2 2 2 TS.HQG Hà N i H Khoa h c T nhiên. SAU I H C VÀ QHQT BAN CH NHI M KHOA (Ký tên và ghi rõ h .TSKH Nguy n Văn M u i h c Sư ph m – i h c Sư ph m – i h c à N ng i h c à N ng 15/09 – 24/09/2012 25/09 – 04/10/2012 05/10 – 20/10/2012 21/10 – 05/11/2012 12/2012 Th nh gi ng Th nh gi ng H Khoa h c T nhiên. Nguy n Ng c Châu TS.TSKH Nguy n Văn M u GS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful