You are on page 1of 16
| Magu: CONG TY MANG LUOLVIETTEL | Qp.92. pHKT.4/KTML a H es" e | QUY TRINH DUA CAC NODE Re Se ena MANG CORE,VASAN, ACCESS BVM BSSMSOV2=I2 iy ot ee ccc tal VAO HOAT DONG - Trang: 110 BANG THEO DOI SUA DOI Noi dung stra déi ‘Dowyj ban hank Bien sogn Phon iémira | panei He | Aan i Mi higus _~ CONG TY MANG LUOI VIETTEL | g7.02.bHKT._/KTML etre A ‘Ngdy o6 hi ive: 01/122011 QUY TRINH DUA CAC NODE “ , | ANG CORE,VASIN, access Neb MEOUIz02 a an an Hy theo cdc a bol VAO HOAT DONG [ rang: 20 1. Mye dich - Nhim théng nhat cdc quy trinh kiém tra va dua cic node mang méi hod node cin tt ngudn diéu chuyén, cu hinh Iai vao hoat déng. = Lam ean cit phdi hgp gitta cde phong ban lién quan trong qua trinb thye hign = Dam bio chit lung an todn mang luéi khi dua mot node mang CORE, VAS, IN, ACCESS vio hoat dong. = Quy trinh nay thay thé cho Quy trinh dua cic node mang Core, vas, in vio hoat dng, ma higu QT.02.ML.02, ban hinh ngay 1/6/2010 2. Pham vi ap dung: - Ap dung véi cde Trung tim, Phong ban thude Céng ty Mang lu6i Viettel: P.KT, TT QHTKTU, TT DHKT, TTKV1,2,3. - Ap dung véi céc Trung tm, Phong ban thugc Céng ty Vién thong Viettel: TT CNTT, TT CSKH 3. Dinh nghia: = CT VINET: Céng ty Mang lui Viettel. CT VTT: Cong ty Vign thong Viet - BGD: Ban giém déc Cong ty Mang lui Viettel. = TT CNTT: Trung tim Cong nghé Thong tin - Cong ty Vién thong Viettel. P.KT: Phong Kf thudt - Cong ty Mang ludi Viettel. ‘TTDHKT: Trung tim Diéu hinh Khai thac. P.KTML: Phdng Khai thc Mang |di -TT DHKT. P.KTTD Phong Khai thie Truyén din ~ TTDHKT. P.DHVT: Phong Diéu Hanh Vién Théng — TTDHKT. = TTAKV1,2,3: Trung tim Khu vue 1,2,3 = TT QHTKTU: Trung tim Quy hoach Thiét ké T6i vu. ~ P.ML: Phong Mang Idi - TT QHTKTU. > P.TD: Phong Truyén din - TT QHTKTU. s 2 yong Co Di¢n—TTQHTKTU. - PT: Phy trich Phong, Ban, Trung tim. - NV: Nhdn vign Phong, Ban, Trung tim. Mihige > CONG TY MANG LUOI VIETTEL QTO2DHKT._ATML etre. i Nay o6 iu lye: 01/122011 “eG | QUY TRINH DUA CAC NODE | Ni ies iycov 122012 MANG CORE,VAS,IN, ACCESS sn heh cn to VAO HOAT DONG (anata tt ‘Trang: 3/10 - P.KTML/P.KTTD: Dé cap dén n6i dung lién quan dén mét trong 2 Phong: KTML hofe KTTD cdi cir theo node mang thude trich nhigm quan ly cia phong. - P.ML/P.TD: Dé cp dén ndi dung lién quan dén mét trong 2 Phong ML ho&e TD. cin ett theo node mang thue tréch nhigm quan ly cia phong. - Céc node mang Core bao gim: MSC, MSS, GMSC, HLR, STP, IGW, TOLL, TANDEM, BSC, MGw. = Cée node mang VAS bao gbm: SMSC, CRBT, SGSN, GGSN, MMSC, AAA va céc node mang cung cp dich vy gid tri gia ting khdc. ~ Cle node mang IN bao gm: SCP, SCU, SDP, OCS... ~ Cfie node mang Access bao gém: BRAS, AAA.