You are on page 1of 3

APLICACIONS de les DERIVADES. OPTIMITZACI.

ESTUDI DE FUNCIONS

Jose Barrera. IES Thos i Codina

APLICACIONS de les DERIVADES. OPTIMITZACI. ESTUDI DE FUNCIONS 2n Batxillerat. Curs 04/05 1.


3 2

Correcci

Considerem la funci f(x) = ax + b x + cx, on a, b i c sn constants. Se sap que f(x) presenta dos punts estacionaris a A(1,4) i B(3,d). a. Troba a, b, c i d. f (x) = 3ax + 2bx + c A(1,4) s punt crtic si: f (1) = 0 3a + 2b + c = 0 f(1) = 4 a + b + c = 4 B(3,d) s punt crtic si: f (3) = 0 27a + 6b + c = 0 f(3) = d 27a + 9b + 3c = d Resolent el sistema format per les quatre equacions anteriors tenim: a = 1 ; b = -6 ; c = 9 i d = 0. b. Classifica els punts A i B. f (x) = 6ax + 2b = 6x 12 f (1) < 0 A(1,4) s un mxim relatiu. f (3) > 0 B(3,0) s un mnim relatiu.
2

2.

Considerem la funci g(x) = 2x 5x + 4. a. Localitza els punts estacionaris i classificals. g (x) = 10x 10x 3 g (x) = 0 10x(x 1) = 0 x = {0,1} g (0) = 4 g (1) = 1 Llavors, els punts estacionaris sn A(0,4) i B(1,1) g (x) = 40x 10 g (0) < 0 hi ha un mxim relatiu a A(0,4). g (1) > 0 hi ha un mnim relatiu a B(1,1). b. Calcula el lmit de g(x) quan x tendeix a .
x
3 4

lim g(x) = lim 2x 5 5x 2 + 4 = lim 2x 5 =


x x

c.

Explica, raonadament, si amb la informaci obtinguda en els apartats anteriors podem dir quants valors de la variable x anullen la funci g(x). Sabem que: 1. Els nics extrems relatius es troben a A(0,4) (mxim) i B(1,1) (mnim), 2. g(x) s una funci polinmica i, per tant, definida i contnua el el conjunt de tots els reals, 3. el lmit de g(x) quan x tendeix a s . Amb aquesta informaci podem assegurar que la grfica de la funci g (x) ha de ser necessriament de la segent forma:

APLICACIONS de les DERIVADES. OPTIMITZACI. ESTUDI DE FUNCIONS

Jose Barrera. IES Thos i Codina

Aix doncs, podem afirmar que la funci g(x) sanulla per a un nic valor de la variable x. d. Si nhi ha, troba, amb un decimal exacte, tots els valors de la variable x que anullen la funci g(x). g(-0.82) < 0 g(-0.81) > 0 Llavors, pel Teorema de Bolzano, podem afirmar que lnic valor de la variable x que anulla g(x) es troba a linterval (-0.82,-0.81) i, per tant, amb un decimal exacte s -0.8.
et t 1 t2 = 0 , que s indeterminat. Aplicant la Regla de LHpital: 0 et 1 0 = , que s indeterminat. Aplicant la Regla de LHpital de nou: 2t 0

3.

Calcula lim
et t 1 t2 et t 1 t
2

t 0

lim t 0 lim

t 0

= lim

t 0

t 0

lim

et t 1 t
2

= lim

et 1 et 1 = lim = t 0 2t t 0 2 2

4.

Un terreny rectangular t un dels seus costats a la vora dun riu. En aquest costat sha de posar un mur de ciment que t un cost de 15 /m. Als altres tes costats sha de posar una tanca de fusta que t 2 un cost de 25 /m. El terreny ha de tenir una superfcie de 2000 m . a. Troba lexpressi de la funci C(x) que dna el cost total per tancar el terreny, en funci de la longitud del mur de ciment, x. Sigui x la longitud, en metres, del costat del terreny on sha de posar el mur de ciment, i y la longitud, en metres, de laltre costat. Llavors, el cost per tancar el terreny ser: C(x,y) = 15x + 25x + 25y2 = 40x + 50y El terreny ha de tenir una superfcie 2000 m . Per tant: xy = 2000 o, aillant y,
y= 2000 x
2

Substituint aquesta expressi en la funci cost, tenim:


C(x) = 40x + 100000 x

b.

Troba les dimensions del terreny que fa mnim el cost per tancar-lo. Hem de minimitzar C(x):
C(x) = 40 + 100000 x2

C(x) = 0 x = 50 (la soluci negativa no t sentit)


C(x) = 200000 x3

C(50) > 0 mnim relatiu en x = 50 y =

2000 2000 = = 40 x 50

Per tant, el cost mnim correspon a escollir el costat del mur de 50 m i laltre costat de 40 m. c. Troba aquest cost mnim. C(x,y) = 40x + 50y C(50,40) = 4000. El cost mnim s de 4000 .

APLICACIONS de les DERIVADES. OPTIMITZACI. ESTUDI DE FUNCIONS

Jose Barrera. IES Thos i Codina

5.

Fes lestudi grfic complet del trident de Newton: f (x) =

x 3 + 16 x

a. Domini. Dom f(x) = - {0} c. Simetries. f(x) no s parella ni senar. e. Monotonia.


f (x) =

b. Talls amb leix dabscisses. y = 0 x + 16 = 0 x = -2


3 4/3

A(-2 ,0)

4/3

d. Asmptotes. Assmptota vertical en x = 0. f. Corbatura.


f (x) = 2 + 32 x3

x 3 + 16 16 16 = x2 + f (x) = 2x 2 ; x x x
3

; f (x) = 0 x = -16 x = - 2

4/3

f (x) = 0 x = 8 x = 2

g. Extrems relatius. Mnim relatiu en m(2,12).

h. Punts dinflexi. Punt dinflexi a A(-2 ,0).


4/3