You are on page 1of 16

PARTEA I

Anul 176 (XX) — Nr. 899 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Miercuri, 31 decembrie 2008

ice
fiz
or
el
SUMAR

o an
rs
pe
Nr. Pagina Nr. Pagina
a

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI 309. — Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice


ite

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI și a statului de funcții ale Aparatului de lucru al


tu

222. — Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 31 viceprim-ministrului .................................................... 8–9


ra

alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului


g

nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ii
ăr

nivelul unor operatori economici și unele măsuri ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
rm

referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților 688. — Ordin al ministrului internelor și reformei


conducătorilor autorităților și instituțiilor publice
fo

administrative privind desemnarea structurilor


centrale și locale ........................................................ 2
in

Ministerului Internelor și Reformei Administrative și


223. — Ordonanță de urgență privind unele măsuri de
iv

stabilirea responsabilităților acestora în implementarea


us

reducere a unor cheltuieli bugetare............................ 3 Legii nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor
cl

224. — Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 5


ex

alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării...... 4 pentru Migrație privind evacuarea temporară în
at

România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de


tin

225. — Ordonanță de urgență privind plata unor sume


prevăzute în titluri executorii având ca obiect protecție internațională și relocarea ulterioară a
es

acordarea de drepturi salariale personalului din acestora, semnat la București la 8 mai 2008, și pentru
D

sistemul justiției .......................................................... 4–5 reglementarea unor aspecte procedurale de


implementare a acestuia ............................................ 10–11
226. — Ordonanță de urgență privind unele măsuri
financiar-bugetare ...................................................... 5–7 2.095/890. — Ordin al ministrului sănătății publice și al
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
1.715. — Hotărâre privind unele măsuri pentru diminuarea
cheltuielilor la entitățile la care capitalul social este privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
deținut integral sau majoritar de stat sau de o unitate sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de
administrativ-teritorială .............................................. 7 Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru
aprobarea Normelor tehnice de realizare a
DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU programelor naționale de sănătate în anul 2008........ 12–15
308. — Decizie pentru modificarea Deciziei primului-

ministru nr. 190/2007 privind organizarea și
funcționarea Cancelariei Primului-Ministru ................ 8 Rectificări .............................................................................. 15

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 899/31.XII.2008

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri
referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților
și instituțiilor publice centrale și locale
Luând în considerare că scopul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la
nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, este acela de a stabili drepturile directorilor
generali/directorilor din cadrul regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale la care statul sau o
unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, precum și filialelor acestora, termenele de aplicare fiind prorogate
până la 31 martie 2009,
având în vedere faptul că la data de 1 ianuarie 2009 actualele contracte de mandat pentru operatorii economici rămân în
vigoare până la 31 martie 2009 și luând în considerare condițiile actuale ale crizei economico-financiare, se impune cu necesitate
și în regim de urgență modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul
unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere discrepanțele majore nejustificate existente între salariile personalului de conducere din autoritățile și
instituțiile publice centrale și locale în raport cu nivelul salariilor personalului de conducere din sectorul bugetar,
având în vedere că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare și de urgență, a căror

ce
reglementare nu poate fi amânată,

i
fiz
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

or
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

el
Art. I. — Alineatul (1) al articolului 31 din Ordonanța de administrativ-teritoriale în organele de conducere sau control ale

an
urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico- regiilor autonome, companiilor naționale și societăților la care

o
financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat sau de
rs
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, o unitate administrativ-teritorială.
pe
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea Art. IV. — (1) În perioada ianuarie — decembrie 2009, unica
a

următorul cuprins: formă de remunerare a conducătorilor și adjuncților


ite

„Art. 31. — (1) Directorul general/Directorul beneficiază de o conducătorilor autorităților și instituțiilor publice, indiferent de
remunerație lunară acordată prin contractul de mandat, după forma de finanțare, aflate în subordinea, sub autoritatea, în
tu

cum urmează: coordonarea Guvernului, ministerelor și celorlalte organe de


ra

a) la nivelul regiilor autonome, societăților și companiilor specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum
g

naționale și societăților comerciale aflate în coordonarea, și cele aflate în coordonarea primului-ministru o reprezintă o
ii
ăr

subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de sumă egală cu indemnizația prevăzută de lege pentru funcția de
rm

specialitate ale administrației publice centrale și autorităților secretar de stat din ministere, respectiv de subsecretar de stat
fo

publice centrale la care statul este acționar unic sau majoritar, din ministere, după caz.
in

precum și filialelor acestora, remunerația nu poate depăși nivelul (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul
indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și
iv

secretar de stat; instituțiilor publice în cauză a căror remunerație depășește, la


us

b) la nivelul regiilor autonome, societăților și companiilor de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, nivelul
cl

interes județean aflate în coordonarea, subordonarea sau sub indemnizației prevăzute de lege pentru funcția de secretar de
ex

autoritatea unei unități administrativ-teritoriale județene, precum stat, respectiv subsecretar de stat din minister.
at

și filialelor acestora, remunerația nu poate depăși nivelul Art. V. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
tin

indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de urgență se abrogă:


es

vicepreședinte al consiliului județean, respectiv viceprimar al a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 219/2008 privind
municipiului București; prorogarea termenelor de aplicare a dispozițiilor art. III din
D

c) la nivelul regiilor autonome, societăților și companiilor de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2008 pentru
interes local aflate în coordonarea, subordonarea sau sub modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
autoritatea unei unități administrativ-teritoriale de interes local, nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor
precum și filialelor acestora, remunerația nu poate depăși nivelul operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României,
indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de Partea I, nr. 858 din 19 decembrie 2008;
viceprimar.” b) articolele II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului
Art. II. — Prevederile art. I se aplică în perioada ianuarie — nr. 135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de
decembrie 2009, contractele de mandat încheiate până la data urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-
de 31 decembrie 2008, inclusiv, modificându-se în mod corespunzător. financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în
Art. III. — Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie
remunerațiile cuvenite reprezentanților statului sau ai unităților 2008.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul administrației și internelor,
Gabriel Oprea
București, 30 decembrie 2008.
Nr. 222.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 899/31.XII.2008 3

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
Luând în considerare presiunile și riscurile determinate de evoluțiile economice interne și externe, necesitatea susținerii
creșterii economice și reducerii inflației, precum și asigurarea cu prioritate a sumelor destinate finanțării proiectelor de infrastructură
și a cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri europene și a contribuției României la bugetul comunitar,
având în vedere opiniile și recomandările Comisiei Europene, dar și ale agențiilor de rating efectuate cu ocazia evaluărilor
periodice,
rezultă că pentru evitarea riscurilor semnalate este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare.
Întrucât toate acestea vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare
nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

ce
i
Art. 1. — (1) Până la data de 31 decembrie 2009 se buget pe anul 2009 cheltuieli pentru achiziționarea de bunuri și

fiz
suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor servicii cu cel puțin 15% mai mici decât cele aprobate pentru

or
el
vacante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de anul 2008 pentru această natură de cheltuieli.

an
urgență, inclusiv a posturilor scoase la concurs sau examen, dar (2) Ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (1) au

o
a căror procedură de ocupare nu s-a finalizat, din cadrul obligația să prevadă în proiectul de buget pentru anul 2009
rs
pe
autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de cheltuieli pentru achiziționarea de mobilier, aparatură birotică,
a

finanțare și de subordonare a acestora. mașini și echipamente cu 50% mai mici decât cele aprobate
ite

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) ocuparea pentru anul 2008 pentru această natură de cheltuieli.
tu

posturilor unice ale căror atribuții specifice nu se regăsesc la (3) În cazuri temeinic justificate și în limita cheltuielilor
ra

celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a autorităților bugetare aprobate, ordonatorii de credite pot efectua achiziții de
g
ii

și instituțiilor publice. bunuri peste limita de 50% prevăzută la alin. (2), cu avizul
ăr
rm

(3) La propunerea ordonatorilor principali de credite, cu prealabil al Ministerului Finanțelor Publice.


fo

avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Art. 3. — Se exceptează de la prevederile art. 1 și 2
in

Familiei și Protecției Sociale, numai în cazuri temeinic justificate, structurile, autoritățile și instituțiile publice nou-înființate în luna
iv

Guvernul poate aproba exceptarea de la prevederile alin. (1). decembrie 2008 și în anul 2009.
us

(4) Ocuparea prin concurs sau examen a posturilor Art. 4. — (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
cl
ex

prevăzute la alin. (2) și alin. (3) se va face, în condițiile legii, pe acordate în anul 2008 prin hotărâri ale Guvernului bugetelor
at

răspunderea ordonatorilor principali de credite. locale pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital
tin

Art. 2. — (1) Ordonatorii principali de credite ai autorităților și rămase neutilizate la finele anului se restituie la bugetul de stat.
es

instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și de (2) Regularizarea cu bugetul de stat a sumelor prevăzute la
D

subordonare a acestora, au obligația să prevadă în proiectul de alin. (1) se realizează până la data de 8 ianuarie 2009.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul administrației și internelor,
Gabriel Oprea

București, 30 decembrie 2008.


Nr. 223.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 899/31.XII.2008

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării
Având în vedere necesitatea asigurării unei conduceri a Consiliului Suprem de Apărare a Țării care să reflecte importanța
acestui organism în sistemul constituțional român,
luând în considerare faptul că neincluderea în conducerea Consiliului Suprem de Apărare a Țării a conducerii forului
legislativ poate conduce la deficiențe în activitatea acestui organism,
ținând cont de faptul că aceste elemente constituie situații extraordinare, vizând interesul public, a căror reglementare nu
poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. — Alineatul (2) al articolului 5 din Legea ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului „(2) Președintele Senatului și primul-ministru al Guvernului

ce
Suprem de Apărare a Țării, publicată în Monitorul Oficial al României îndeplinesc funcțiile de vicepreședinți ai Consiliului

i
fiz
României, Partea I, nr. 494 din 10 iulie 2002, cu modificările Suprem de Apărare a Țării.”

or
el
PRIM-MINISTRU

an
EMIL BOC

o
rs Contrasemnează:
pe
Ministrul apărării naționale,
a

Mihai Stănișoară
ite

Ministrul administrației și internelor,


tu

Gabriel Oprea
ra

București, 30 decembrie 2008.


g

Nr. 224.
ii
ăr
rm
fo
in

GUVERNUL ROMÂNIEI
iv
us

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
cl
ex

privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect


at

acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiției


tin
es

Având în vedere necesitatea asigurării unui cadru unitar privind administrarea fondurilor în domeniul justiției,
D

având în atenție imperativul identificării de noi resurse financiare în scopul îmbunătățirii capacității administrative a
instanțelor și parchetelor,
luând în considerare dificultățile întâmpinate până în prezent în ceea ce privește executarea hotărârilor judecătorești
având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justiției, dificultăți care au persistat și după
adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare
în sistemul justiției,
având în vedere influența substanțială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are punerea în aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2008,
având în atenție necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită
a titlurilor executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale pentru personalul din sistemul justiției,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. — (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul
judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură justiției, se realizează începând cu data de 31 martie 2009.
salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justiției, (2) Plata sumelor prevăzute în hotărârile judecătorești care
intră sub incidența Ordonanței de urgență a Guvernului
devenite executorii până la data intrării în vigoare a prezentei nr. 75/2008 se realizează potrivit eșalonării stabilite prin Ordinul
ordonanțe de urgență, cu excepția celor care intră sub incidența ministrului justiției, al ministrului economiei și finanțelor, al
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 899/31.XII.2008 5

președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și al procurorului urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției,
Justiție nr. 1.859/C/2.484/26.650/131/3.774/C/2008 privind
modalitatea de eșalonare a plății sumelor prevăzute în titlurile publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din
executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonanței de 11 septembrie 2008.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
Cătălin Marian Predoiu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 30 decembrie 2008.
Nr. 225.

ce
GUVERNUL ROMÂNIEI

i
fiz
or
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

el
an
privind unele măsuri financiar-bugetare

o
rs
Luând în considerare presiunile și riscurile determinate de evoluțiile economice interne și externe, necesitatea susținerii
pe
creșterii economice și a reducerii inflației, precum și asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinanțării proiectelor finanțate
a

din fonduri europene și a contribuției României la bugetul comunitar,


ite

având în vedere opiniile și recomandările Comisiei Europene, dar și ale agențiilor de rating efectuate cu ocazia evaluărilor
tu
ra

periodice din care rezultă că pentru evitarea riscurilor semnalate este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor
g

bugetare,
ii
ăr

ținând seama de necesitatea stabilirii cotelor de contribuții de asigurări sociale care se vor utiliza începând cu anul 2009
rm

și a cuantumului ajutorului de deces, dat fiind faptul că legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe acest
fo

an, prin care se prevedea nivelul acestora, nu sunt încă adoptate,


in
iv

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare
us

nu poate fi amânată,
cl

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
ex
at

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.


tin
es
D

Art. 1. — (1) Pentru anul 2009, cotele de contribuții pentru pentru anul 2009 cotele de contribuție de asigurări sociale se
asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind stabilesc după cum urmează:
reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările a) 28% pentru condiții normale de muncă, datorată de
ulterioare, se stabilesc după cum urmează: angajator și angajați, din care 9,5% datorată de angajați și
a) 5,5% pentru cota datorată de angajat, prevăzută la 18,5% datorată de angajatori;
art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările b) 33% pentru condiții deosebite de muncă, datorată de
ulterioare; angajator și angajați, din care 9,5% datorată de angajați și
b) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la 23,5% datorată de angajatori;
art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările c) 38% pentru condiții speciale de muncă, datorată de
ulterioare; angajator și angajați, din care 9,5% datorată de angajați și
c) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la 28,5% datorată de angajatori.
art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și (2) În cota de contribuție individuală de asigurări sociale
completările ulterioare. prevăzută la alin. (1) este inclusă și cota de 2,5% aferentă
(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea
veniturile aferente lunii ianuarie 2009. nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,
Art. 2. — (1) În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea republicată, cu modificările și completările ulterioare.
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de (3) Cotele prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică începând cu
asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, veniturile aferente lunii ianuarie 2009.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 899/31.XII.2008

Art. 3. — (1) În temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul acordarea unor facilități familiilor de pensionari, aprobată prin
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, Legea nr. 565/2004, cu modificările ulterioare, nu se acordă.
cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 200/2006 Art. 10. — Alineatul (3) al articolului 259 din Legea
privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în
plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, pentru anul Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie
2009 se stabilesc următoarele cote ale contribuțiilor: 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va
a) contribuția datorată de angajatori la bugetul asigurărilor avea următorul cuprins:
pentru șomaj este de 0,5 %; „(3) Contribuția pentru veniturile din pensii aflate sub limita
b) contribuția individuală datorată la bugetul asigurărilor sumei neimpozabile din pensii prevăzute de Legea nr. 571/2003
pentru șomaj este de 0,5%; privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se
c) contribuția datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj datorează și se calculează începând cu data de 1 ianuarie
de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare 2010.”
pentru șomaj este de 1%; Art. 11. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2008
d) contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor
pentru plata creanțelor salariale este de 0,25%. singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru
(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu încălzirea locuinței, publicată în Monitorul Oficial al României,
veniturile aferente lunii ianuarie 2009. Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2008, se modifică și se

ce
Art. 4. — (1) Cotele de contribuții datorate de angajatori în completează după cum urmează:

i
1. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou

fiz
funcție de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002
alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

or
privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli

el
profesionale, cu modificările și completările ulterioare, se „(2) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului 2008 vor fi

an
reportate și utilizate în anul 2009 cu aceeași destinație.”
stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor

o
2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
brute realizate lunar. rs
pe
„Art. 4. — Ajutoarele suplimentare prevăzute la art. 1 alin. (1)
(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu
se acordă de Agenția Națională pentru Prestații Sociale, prin
a

veniturile aferente lunii ianuarie 2009.


ite

agențiile județene pentru prestații sociale, respectiv a


Art. 5. — Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2009,
tu

municipiului București, denumite în continuare agenții


cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate
ra

teritoriale.”
g

din bugetul asigurărilor sociale de stat și a drepturilor finanțate


3. În cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma direcții
ii
ăr

din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea


teritoriale se înlocuiește cu sintagma agenții teritoriale, iar
rm

coeficientului de până la 1,03% asupra sumelor virate și se


la articolul 12, denumirea Ministerul Muncii, Familiei și
fo

suportă din bugetele din care se finanțează drepturile


Egalității de Șanse se înlocuiește cu denumirea Agenția
in

respective.
Națională pentru Prestații Sociale.
iv

Art. 6. — (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, valoarea


us

Art. 12. — Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanța de


cl

punctului de pensie reglementat de Legea nr. 19/2000, cu


urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în
ex

modificările și completările ulterioare, este de 697,5 lei. vederea creșterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al
at

(2) Valoarea punctului de pensie prevăzută la alin. (1) se va României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobată
tin

aplica până la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările
es

Oficial al României, Partea I, a Legii bugetului asigurărilor ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
D

sociale de stat pe anul 2009. „Art. 1. — (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009,
Art. 7. — Pentru anul 2009, cuantumul ajutorului de deces persoanele care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au
se stabilește, în condițiile legii, în cazul: realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului
a) asiguratului sau pensionarului, la 1.702 lei; pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul
b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de
la 851 lei. concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani
Art. 8. — Instituțiile publice centrale și locale, așa cum sunt sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum și
definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu de o indemnizație lunară în cuantum de 600 lei sau, opțional, în
modificările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006 privind cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.”
indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv Art. 13. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2008
activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor
instituțiile publice, cu excepția instituțiilor finanțate integral din singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru
venituri proprii, nu acordă tichete de masă în anul 2009 încălzirea locuinței, publicată în Monitorul Oficial al României,
personalului din cadrul acestora. Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2008, cu modificările și
Art. 9. — Compensarea în bani pentru tichetele de călătorie completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va
pe calea ferată neutilizate în anul 2008, prevăzută la art. 4 din republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind o nouă numerotare.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 899/31.XII.2008 7

Art. 14. — Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de
urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală nr. 815 din 4 decembrie 2008.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul administrației și internelor,
Gabriel Oprea
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu

București, 30 decembrie 2008.


Nr. 226.

ce
i
fiz
or
GUVERNUL ROMÂNIEI

el
oan
HOTĂRÂRE
rs
pe
privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielilor la entitățile la care capitalul social este deținut
a

integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială


ite
tu

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 222/2008
ra

pentru modificarea art. 31 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul
g
ii

unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și
ăr
rm

instituțiilor publice centrale și locale,


fo

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


in
iv

Art. 1. — În anul 2009, reprezentanții statului sau ai unităților directorului/directorului general sau a președintelui consiliului de
us
cl

administrativ-teritoriale, în organele de conducere sau de control administrație, respectiv al consiliului de supraveghere.


ex

ale regiilor autonome, companiilor naționale și societăților la


Art. 2. — Contractele de mandat pentru persoanele
at

care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat


tin

sau de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele prevăzute la art. 1 se modifică potrivit dispozițiilor prezentei
es

acestora, beneficiază de o indemnizație de 1% din remunerația hotărâri.


D

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Dan Nica
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
București, 30 decembrie 2008.
Nr. 1.715.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 899/31.XII.2008

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU


GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 190/2007
privind organizarea și funcționarea Cancelariei Primului-
Ministru
În temeiul prevederilor art. 19 și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 90/2001
privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu
modificările și completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:


Articol unic. — Decizia primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea
și funcționarea Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al

ce
României, Partea I, nr. 449 din 3 iulie 2007, cu modificările și completările

i
ulterioare, se modifică după cum urmează:

fiz
— La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

or
el
„(2) Numărul maxim de posturi alocat Cancelariei Primului-Ministru este de

an
304, inclusiv demnitarii și posturile aferente Cabinetului primului-ministru,

o
Cabinetului șefului Cancelariei Primului-Ministru și Cabinetului secretarului de stat
rs
pe
pentru autorități de reglementare.”
a

PRIM-MINISTRU
ite

EMIL BOC
tu

Contrasemnează:
ra

p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,


g

Ion-Mircea Plângu
ii
ăr
rm
fo

București, 30 decembrie 2008.


in

Nr. 308.
iv
us

GUVERNUL ROMÂNIEI
cl
ex

PRIMUL-MINISTRU
at
tin

DECIZIE
es

pentru aprobarea structurii organizatorice și a statului


D

de funcții ale Aparatului de lucru al viceprim-ministrului


În temeiul art. 3 alin. (4) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și
completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.


Articol unic. — Se aprobă structura organizatorică și statul de funcții ale
Aparatului de lucru al viceprim-ministrului, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac
parte integrantă din prezenta decizie.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu

București, 30 decembrie 2008.


Nr. 309.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 899/31.XII.2008 9

ANEXA Nr. 1

S T R U C T U R A O R G A N I Z AT O R I C Ă
a Aparatului de lucru al viceprim-ministrului

VICEPRIM-MINISTRU

CONSILIERI DE STAT SECRETAR DE STAT CABINETUL DEMNITARULUI

Cabinetul demnitarului

ce
i
fiz
or
el
an
Compartimentul coordonare

o
autorități de reglementare
rs
pe
a
ite
tu
gra
ii
ăr

ANEXA Nr. 2
rm

S TAT U L D E F U N C Ț I I
fo
in

al Aparatului de lucru al viceprim-ministrului


iv
us

Nr. Număr Natura


Funcția Studii
cl

crt. de posturi funcției


ex

I. VICEPRIM-MINISTRU 1 MANDAT
at
tin

CABINETUL VICEPRIM-MINISTRULUI 19
es

1 Director de cabinet 1 CIM S


D

2 Consilier personal 11 CIM S


3 Asistent de cabinet 3 CIM S
4 Secretar personal 4 CIM S
II. CONSILIER DE STAT 7 MANDAT
III. SECRETAR DE STAT 1 MANDAT
CABINETUL SECRETARULUI DE STAT 4
1 Director de cabinet 1 CIM S
2 Consilier personal 2 CIM S
3 Secretar personal 1 CIM M
IV. COMPARTIMENT COORDONARE AUTORITĂȚI DE REGLEMENTARE 3
2 Consilier 3 CIM S
TOTAL POSTURI: 35
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 899/31.XII.2008

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ORDIN
privind desemnarea structurilor Ministerului Internelor și Reformei Administrative
și stabilirea responsabilităților acestora în implementarea Legii nr. 291/2008 pentru ratificarea
Acordului dintre Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați
și Organizația Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în România
a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară
a acestora, semnat la București la 8 mai 2008, și pentru reglementarea unor aspecte procedurale
de implementare a acestuia
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din Acordul dintre Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite
pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în

ce
nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la București la 8 mai 2008, și pentru

i
fiz
reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia, ratificat prin Legea nr. 291/2008, denumit în continuare
Acordul, și ale Legii nr. 291/2008,

or
el
în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului

an
Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, și ale art. 3 alin. (4)

o
din Legea nr. 291/2008
rs
pe
ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:
a

Art. 1. — Se desemnează următoarele structuri din cadrul specifice din care să rezulte că persoanele cuprinse în listă nu
ite

Ministerului Internelor și Reformei Administrative cu prezintă pericol pentru securitatea națională sau ordinea publică
tu
ra

responsabilități în aplicarea prevederilor Acordului: din România;


g

a) Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI; b) solicită Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru
ii

b) Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, denumit în Refugiați, denumit în continuare ICNUR, dacă este cazul,
ăr
rm

continuare IGPF. informații suplimentare necesare procesării listei prevăzute la


fo

Art. 2. — Se desemnează ORI ca structură competentă art. 4 alin. (1) lit. a) din Acord;
in

pentru aplicarea dispozițiilor art. 3 și 4 din Legea nr. 291/2008 c) întreprinde demersurile necesare pentru a se comunica
iv

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Înaltul ICNUR, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) din Acord,
us

Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația lista persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru a fi admise pe
cl

Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în teritoriul României;


ex

România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție d) dacă este cazul, întreprinde demersurile necesare pentru
at

internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la prelungirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (3) lit. b) din Acord;
tin

București la 8 mai 2008, și pentru reglementarea unor aspecte e) în baza datelor furnizate de ICNUR și Organizația
es

procedurale de implementare a acestuia. În acest sens, ORI are Internațională pentru Migrație, denumită în continuare OIM,
D

următoarele atribuții principale: comunică IGPF lista prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. b) din Acord,
a) eliberează documente temporare de identitate, valabile detaliile zborului (data și ora sosirii, numărul zborului și
pentru o perioadă de 6 luni, persoanelor care fac obiectul aeroportul), precum și orice alte date necesare;
Acordului, pe timpul șederii legale a acestora pe teritoriul f) în situația prevăzută la art. 3 alin. (4) din Acord, întreprinde
României, conform modelului prevăzut în anexă și, după caz, demersurile necesare pentru notificarea ICNUR și OIM și
prelungește valabilitatea acestora; dispune măsurile necesare pentru urgentarea măsurilor în
b) procedează la fotografierea persoanelor care fac obiectul vederea relocării imediate a persoanei/persoanelor în cauză, în
Acordului și înregistrarea datelor cu caracter personal; condițiile prevăzute de lege;
c) amprentează persoanele cărora, în aplicarea dispozițiilor g) notifică ICNUR, cu 15 zile înainte de expirarea valabilității
Acordului, li s-a acordat acces pe teritoriul României, cu documentelor temporare de identitate eliberate persoanelor care
respectarea condițiilor prevăzute la art. 4 din Legea fac obiectul Acordului, cu privire la data expirării termenului de
nr. 291/2008. 6 luni, în vederea urgentării procedurii de relocare;
Art. 3. — În aplicarea prevederilor Acordului, ORI are h) ține evidența și, dacă este cazul, comunică ICNUR lista
următoarele atribuții specifice: persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (5) din Acord, în scopul
a) decide cu privire la acordarea accesului pe teritoriu, cu urgentării relocării acestora;
exceptarea de la regimul de vize a persoanelor aflate în nevoie i) dispune măsurile necesare pentru notificarea ICNUR și
urgentă de protecție, pe baza listei prevăzute la art. 4 alin. (1) OIM, în condițiile prevăzute la art. 11 din Acord, cu privire la
lit. a) din Acord, a prezentării situației și motivelor care fac suspendarea aplicării acestuia;
necesară evacuarea de urgență, după efectuarea verificărilor j) duce la îndeplinire prevederile art. 3 alin. (6) din Acord;
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 899/31.XII.2008 11

k) menține ordinea publică în spațiile puse la dispoziție România a persoanelor care fac obiectul Acordului, în vederea
pentru cazarea persoanelor care fac obiectul prezentului Acord; relocării ulterioare.
l) se asigură că persoanele care fac obiectul Acordului au Art. 5. — (1) Conținutul documentului temporar de identitate
acces la serviciile de asistență furnizate de ICNUR și OIM;
este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul
m) întocmește și transmite către ICNUR și, după caz, OIM,
lunar până la data de 5, factura aferentă lunii anterioare, pentru ordin.
suportarea cheltuielilor care revin acestor organizații, conform (2) Documentul prevăzut la alin. (1) trebuie să îndeplinească
prevederilor Acordului și aranjamentelor de lucru pentru și următoarele condiții:
implementarea Acordului; a) are forma unui card și conține elemente de securizare;
n) asigură, prin directorul general, președinția Comitetului de b) dacă identitatea străinului nu a fost stabilită cu precizie,
coordonare al implementării Acordului; la reuniunile Comitetului
pe document se va menționa „Identitate declarată”, iar dacă
de coordonare participă directorul Direcției azil și integrare din
cadrul ORI și, dacă este necesar, reprezentanți ai altor structuri identitatea a fost stabilită, se va menționa „Identitate dovedită”;
din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative. c) documentul cuprinde fotografia străinului, care trebuie să
Art. 4. — În aplicarea prevederilor Acordului IGPF are conțină elemente de securizare.
următoarele atribuții specifice: (3) Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de
a) transmite datele comunicate de ORI potrivit art. 3 lit. e) siguranță ale documentului prevăzut la alin. (1) se adaptează în
punctului pentru trecerea frontierei și dispune măsurile necesare

ce
funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în
pentru îndeplinirea formalităților pentru trecerea frontierei de

i
fiz
stat; domeniu.
Art. 6. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în

or
b) asigură sprijinul și asistența necesare pentru efectuarea

el
cu celeritate a formalităților de intrare, respectiv, ieșire în/din Monitorul Oficial al României, Partea I.

an
Ministrul internelor și reformei administrative,

o
Cristian David rs
pe
a

București, 16 decembrie 2008.


ite

Nr. 688.
tu
gra
ii
ăr

ANEXĂ
rm
fo

D O C U M E N T T E M P O R A R D E I D E N T I TAT E
in

pentru străinii admiși pe teritoriul României din motive umanitare


iv
us

Descrierea documentului de identitate


cl

Rubricația:
ex

1. Organul emitent: MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE


at
tin

OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI


es

2. Titlul documentului: DOCUMENT DE IDENTITATE PENTRU STRĂINII ADMIȘI TEMPORAR PE TERITORIUL


D

ROMÂNIEI DIN MOTIVE UMANITARE


3. Numărul documentului: rubrica va conține elemente speciale de siguranță.
4. Numele și prenumele: se vor indica numele și prenumele titularului, în această ordine.
5. Statul de origine: va fi menționat statul al cărui cetățean este străinul sau statul de reședință a acestuia.
6. Data nașterii: va cuprinde ziua, luna și anul nașterii străinului.
7. Sexul: simbolizat prin litera F sau M
8. Reședința în România: se va indica reședința completă a străinului în România.
9. Locul/Data eliberării: se vor indica formațiunea pentru imigrări și localitatea unde a fost emis documentul, precum și data
eliberării, care va conține ziua, luna și anul.
10. Valabilitate: se va indica data până la care documentul este valabil.
Acest document este eliberat în baza Acordului dintre Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru
Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie
urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la București la 8 mai 2008, ratificat prin Legea
nr. 291/2008.

NOTĂ:
Denumirile rubricilor se înscriu în limbile română și engleză.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 899/31.XII.2008

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


Nr. 2.095 din 17 decembrie 2008 Nr. 890 din 17 decembrie 2008

ORDIN
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice
de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2008
Văzând referatele de aprobare nr. 13.023 din 17 decembrie 2008 al Agenției Naționale de Programe și nr. D.G. 3.047 din
17 decembrie 2008 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2008,
cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările
ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,
cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ce
i
fiz
ministrul sănătății publice și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

or
el
Art. I. — Ordinul ministrului sănătății publice și al competență/atestat în diabet. Referatul se completează în două

an
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate exemplare pe care medicul diabetolog le transmite spre

o
nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de aprobare comisiei de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.
rs
realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2008, În termen de 7 zile comisia va lua o decizie în funcție de
pe
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate conform protocolului.
a

258 bis din 2 aprilie 2008, cu modificările și completările Inițierea tratamentului cu tiazolidindione și combinațiile acestora
ite

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: pentru pacienții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate se face
tu

numai cu încadrarea în sumele alocate în acest sens. În termen


1. În anexa 1, secțiunea B, la litera E — Prescrierea și de două zile se trimite un exemplar al referatului medicului care
ra

eliberarea medicamentelor și a materialelor sanitare l-a transmis. Celălalt exemplar se păstrează la nivelul casei de
g
ii

specifice decontate în cadrul programelor, partea asigurări de sănătate pentru analiza și validarea prescripției
ăr

introductivă a punctului 32 și litera b) a acestuia se modifică medicale în vederea decontării. Pe baza referatului aprobat
rm

și vor avea următorul cuprins: medicul va întocmi prescripția medicală, cu obligativitatea


fo

„32. Prescrierea și eliberarea medicamentelor antidiabetice, menționării perioadei pentru care a făcut prescrierea, maximum
in

a medicamentelor oncologice specifice și a medicamentelor 90 de zile, și o înmânează, împreună cu referatul, asiguratului.


iv

specifice necesare tratamentului stării posttransplant în Acesta îl păstrează pe toată perioada de valabilitate a
us

ambulatoriu, se realizează astfel: referatului, pe care îl prezintă farmaciei în vederea eliberării


cl
ex

................................................................................................ medicamentelor.”
b) Tiazolidindionele și combinațiile acestora, eliberate la preț 2. În anexa nr. 2, tabelul de la litera A „Programe
at

de decontare, se aprobă de către comisia de la nivelul caselor naționale de evaluare, profilaxie și tratament finanțate de
tin

de asigurări de sănătate, pe baza referatului cuprins în anexa Ministerul Sănătății Publice” se modifică și va avea
es

nr. 3C, la propunerea medicului diabetolog sau a medicului cu următorul cuprins:


D

„A. PROGRAME NAȚIONALE DE EVALUARE, PROFILAXIE ȘI TRATAMENT FINANȚATE DE MINISTERUL


SĂNĂTĂȚII PUBLICE
— mii lei —
Din care:
Denumire program Buget de stat Venituri proprii Buget total
transfer FNUASS

I. Programele naționale privind bolile transmisibile, din care:


Credite de angajament 85.701 49.577 135.278
Credite bugetare 85.701 49.577 135.278
II. Programele naționale privind bolile netransmisibile, din care:
Credite de angajament 313.789 932.918 1.246.707 1.062.701
Credite bugetare 246.789 750.573 997.362 880.356

III. Programul național de promovare a sănătății, din care:


Credite de angajament 2.023 20.000 22.023
Credite bugetare 2.023 20.000 22.023

IV. Programul național de sănătate a femeii și copilului, din care:


Credite de angajament 32.945 0 32.945
Credite bugetare 32.945 0 32.945
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 899/31.XII.2008 13

Din care:
Denumire program Buget de stat Venituri proprii Buget total
transfer FNUASS
V. Programul național de tratament în străinătate, din care:
Credite de angajament 8.200 0 8.200
Credite bugetare 8.200 0 8.200
VI. Programul național de asistență comunitară și acțiuni
pentru sănătate, din care:
Credite de angajament 18.662 15.264 33.926
Credite bugetare 18.662 15.264 33.926
VII. Rezerva Ministerului Sănătății Publice*, din care:
Credite de angajament 0 20.726 20.726
Credite bugetare 0 20.726 20.726
VIII. Programul național privind evaluarea stării de sănătate
a populației în asistența medicală primară, din care:
Credite de angajament 0 472.027 472.027 471.027
Credite bugetare 0 436.527 436.527 435.527
TOTAL PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE, din care:
Credite de angajament 461.320 1.510.512 1.971.832 1.533.728

ce
Credite bugetare 394.320 1.292.667 1.686.987 1.315.883

i
fiz
* Programul se desființează începând cu luna august 2008.”

or
3. În anexa nr. 2, la litera A.I „Programele naționale „c) indicatori de eficiență — trimestrial:

el
privind bolile transmisibile”, punctul 2 „Programul național — cost mediu consumabile pentru pompe de

an
de boli transmisibile (infecție HIV, tuberculoză, hepatite insulină/persoană/an — 4.000 lei;

o
virale, infecții cu transmitere sexuală și alte boli
rs
— cost mediu pompă de insulină — 9.000 lei;
pe
transmisibile prioritare)”, subpunctul 2.2 „Subprogramul de — cost mediu/persoană evaluată/an (hemoglobina glicată) —
supraveghere și control al infecției HIV”, subtitlul „Unități
a

19 lei;
care derulează subprogramul”, liniuța a 8-a „Spitalul
ite

— cost mediu/bolnav tratat cu antidiabetice orale/an —


Municipal de Boli Infecțioase nr. 1 Târgu Mureș — centru
tu

300 lei;
regional HIV/SIDA” se modifică și va avea următorul
ra

— cost mediu/bolnav tratat cu insulină/an — 1.500 lei;


g

cuprins:
— cost mediu/bolnav tratat cu antidiabetice orale și
ii

„— Spitalul Clinic Județean Mureș — Secția de Boli


ăr

insulină/an — 1.552,89 lei;


Infecțioase I”.
rm

— cost mediu/copil cu diabet zaharat insulinodependent*


4. În anexa nr. 2, la litera A.II „Programele naționale
fo

automonitorizat — 120 lei/lună;


in

privind bolile netransmisibile”, punctul 1 „Programul


— cost mediu/adult cu diabet zaharat insulinodependent*
național de boli cardiovasculare”, subtitlul „Indicatori de
iv

automonitorizat — 48 lei/lună;
us

evaluare”, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:


— cost secretariat tehnic — 2.000.000 lei.
cl

„c) indicatori de eficiență:


* NOTĂ: În sensul prezentului ordin, bolnavii cu diabet zaharat
ex

— cost mediu/pacient prevenție moarte subită prin


endoprotezare: 55.000 lei.” insulinodependent cuprind toate categoriile de bolnavi cu diabet
at

zaharat care necesită tratament cu insulină.”


tin

5. În anexa nr. 2, la litera A.II „Programele naționale


es

privind bolile netransmisibile”, punctul 2 „Programul 7. În anexa nr. 2, la litera A.II „Programele naționale
privind bolile netransmisibile”, punctul 7 „Programul
D

național de oncologie”, subtitlul „Activități”, nota de la


punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: național de boli endocrine”, subtitlul „Unități care derulează
„NOTĂ: Refuzul de a efectua vaccinarea se face prin programul”, liniuța a 5-a „Spitalul Clinic Județean de
declarație scrisă a reprezentantului legal al elevei, cu asumarea Urgență Târgu Mureș” se modifică și va avea următorul
consecințelor ce decurg din acesta.” cuprins:
„— Spitalul Clinic Județean Mureș”
6. În anexa nr. 2, la litera A.II „Programele naționale
privind bolile netransmisibile”, punctul 4 „Programul 8. În anexa nr. 2, la litera B, tabelul de la punctul I
național de diabet zaharat”, subtitlul „Indicatori de „Programul național de sănătate cu scop curativ” se
evaluare”, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: modifică și va avea următoarul cuprins:

„I. PROGRAMUL NAȚIONAL CU SCOP CURATIV


— mii lei —

Credite
Transferuri Credite bugetare Transferuri
de angajament
Denumire program/subprogram din bugetul an 2008, din bugetul
an 2008,
MSP din care: MSP
din care:

Programul național de boli transmisibile, din care:


— Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor 137.993 0 137.993 0
cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 899/31.XII.2008

Credite
Transferuri Credite bugetare Transferuri
de angajament
Denumire program/subprogram din bugetul an 2008, din bugetul
an 2008,
MSP din care: MSP
din care:
— Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză 14.915 0 14.915 0
Programul național de boli cardiovasculare 63.100 15.000 61.600 13.500
Programul național de oncologie 729.870 641.308 586.725 498.163
Programul național de boli neurologice, din care:
— Subprogramul de tratament al bolnavilor cu scleroză 67.682 0 67.682 0
multiplă
— Subprogramul de tratament al surdității congenitale prin 5.400 5.400 5.400 5.400
implant cohlear și proteză auditivă BAHA
Programul național de diabet zaharat 354.503 330.893 322.803 299.193
Programul național de hemofilie, talasemie și alte boli rare 22.500 22.500 22.500 22.500
Programul național de boli endocrine 7.757 0 7.757 0
Programul național de ortopedie 33.233 0 33.233 0
Programul național de transplant de organe, țesuturi și 47.600 47.600 41.600 41.600

ce
celule de origine umană

i
fiz
Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii 464.657 0 464.657 0

or
cu insuficiență renală cronică

el
an
Programul național privind evaluarea stării de sănătate a 471.027 471.027 435.527 435.527

o
populației în asistența medicală primară
rs
pe
TOTAL: 2.420.237 1.533.728 2.202.392 1.315.883”
a

9. În anexa nr. 2, la litera B.I „Programul național de Criterii de schimbare a tratamentului cu un alt
ite

sănătate cu scop curativ”, punctul 4 „Programul național medicament imunomodulator:


tu

de boli neurologice”, litera a), subtitlul „Activități” se — agravarea constantă a stării clinice sub tratament;
ra

modifică și va avea următorul cuprins: — apariția de reacții secundare severe sau greu de tolerat
g

sub tratament;
ii

„Activități:
ăr

— asigurarea în spital și în ambulatoriu a tratamentului cu — scăderea complianței bolnavului sub un anumit tratament
rm

interferon beta 1a, interferon beta 1b, glatiramer acetat și imunomodulator;


fo

natalizumab pentru bolnavii cu scleroză multiplă”. — schimbarea formei clinice evolutive sub un anumit
in

tratament imunomodulator;
iv

10. În anexa nr. 2, la litera B.I „Programul național de — apariția tulburărilor depresive severe la pacienți tratați cu
us

sănătate cu scop curativ”, punctul 4 „Programul național interferon (pot fi tratați cu copaxone);
cl

de boli neurologice”, litera a), subtitlul „Criterii de — formă înalt agresivă cu mai mult de 3 pusee pe an.”
ex

eligibilitate” și subtitlul „Criterii de schimbare a 11. În anexa nr. 2, la litera B.I „Programul național de
at

tratamentului cu un alt medicament imunomodulator” se sănătate cu scop curativ”, punctul 7 „Programul național
tin

modifică și vor avea următorul cuprins: de boli endocrine”, subtitlul „Unități care derulează
es

„Criterii de eligibilitate: programul”, liniuța a 6-a „Spitalul Clinic Județean de


D

Vor fi incluși bolnavii cu: Urgență Târgu Mureș” se modifică și va avea următorul
— formă recurent remisivă și scor EDSS </= 3,5 (Avonex, cuprins:
Rebif, Betaferon, Copaxone); „— Spitalul Clinic Județean Mureș”.
— sindrom clinic izolat (CIS) cu diagnostic de certitudine de 12. În anexa nr. 2, la litera B.I „Programul național de
scleroză multiplă (Avonex, Betaferon); sănătate cu scop curativ”, punctul 8 „Programul național
— formă recurent remisivă și scor EDSS 3,5—5,5 de ortopedie”, subtitlul „Unități care derulează programul”,
(Copaxone, Rebif, Betaferon); liniuța a 11-a de la punctul 2 „Spitalul Clinic Județean Târgu
— formă secundar progresivă și scor EDSS </= 6,5 Mureș” se modifică și va avea următorul cuprins:
(Betaferon); „— Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”.
— formă secundar progresivă cu recăderi și scor EDSS 13. În anexa nr. 2, la litera B.I „Programul național de
3,5—5,5 (Betaferon, Rebif); sănătate cu scop curativ”, punctul 8 „Programul național
— formă recurent remitentă — formă înalt activă, respectiv de ortopedie”, subtitlul „Unități care derulează programul”,
mai mult de 3 pusee pe an (Tysabri). punctul 2 se completează cu o nouă liniuță cu următorul
Vor fi excluși bolnavii: cuprins:
— cu reacții adverse greu de suportat; „— Spitalul Clinic Județean Mureș”.
— cu imobilizare definitivă în fotoliu rulant (scor EDSS 7); 14. În anexa nr. 3C, nota de subsol se modifică și va avea
— care refuză tratamentul; următorul cuprins:
— femei gravide sau care alăptează; „*) După caz: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casa
— apariția unor afecțiuni hematologice grave, hepatice de asigurări de sănătate, Agenția Națională de Transplant și
grave, neoplazii sau infecții cu germeni condiționat patogeni. centre acreditate pentru activitate de transplant.”
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 899/31.XII.2008 15

Art. II. — (1) Pentru asigurarea continuității tratamentului nedecontate la finele anului 2008, se vor deconta în perioada
bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate se 1 ianuarie—31 martie 2009 din fondurile prevăzute pentru
prelungește aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătății publice Programul național de evaluare a stării de sănătate a populației
și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în asistența medicală primară.
nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de (4) Cheltuielile angajate în cadrul programelor naționale de
realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2008, cu sănătate din creditele de angajament aprobate în bugetul anului
modificările și completările ulterioare, pentru trimestrul I al anului 2008 se plătesc din creditele bugetare aprobate în anul 2009
2009. pentru programele naționale de sănătate.
(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătății Publice Art. III. — Agenția Națională pentru Programe de Sănătate,
și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății Publice, Casa
sănătate în trimestrul I al anului 2009 pentru finanțarea Națională de Asigurări de Sănătate, autoritățile de sănătate
programelor naționale de sănătate se stabilesc la nivelul publică, casele de asigurări de sănătate, precum și instituțiile
mediilor lunare ale prevederilor anului 2008. publice și unitățile sanitare nominalizate vor duce la îndeplinire
(3) Serviciile medicale acordate în cadrul Programului prevederile prezentului ordin.
național de evaluare a stării de sănătate a populației în asistența Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
medicală primară de către furnizorii de servicii medicale, rămase României, Partea I.

Ministrul sănătății publice, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,


Gheorghe Eugen Nicolăescu Vasile Ciurchea

ce
i
fiz


or
el
an
RECTIFICĂRI

o
rs
La Ordinul ministrului justiției nr. 1.752/C/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane,
pe
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 27 iunie 2008, se fac următoarele rectificări (care aparțin
a

emitentului și Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):


ite

— în anexa nr. 1, la poziția nr. 82, în loc de: „82. Guzun Parascovia, fiica lui Moldoveanu Constantin (născut la
tu

22.08.1930 în localitatea Sîngerei) și Vera, născută la data de 16 februarie 1963 în localitatea Sîngerei, județul Bălți,
ra

Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Sîngerei, str. B. Lăutaru nr. 8.
g

(4.813/2003)” se va citi: „82. Guzun Parascovia, fiica lui Moldovanu Constantin (născut la 22.08.1930 în localitatea
ii

Sîngerei) și Vera, născută la data de 16 februarie 1963 în localitatea Sîngerei, județul Bălți, Republica Moldova,
ăr

cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Sîngerei, str. B. Lăutaru nr. 8. (4.813/2003)”;
rm

— în anexa nr. 1, la poziția nr. 111, în loc de: „111. Popa Vasile, fiul lui Ștefan și Elena (fiica lui Ștefănica Cozma,
fo

născut la 10.05.1910 în localitatea Pitușca, și Ana), născut la data de 8 august 1972 în localitatea Pitușca, județul
in

Ungheni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pitușca,
iv

județul Ungheni. (743/2003) Copii minori: Popa Nihaela, născută la data de 16.11.1996, și Popa Ștefan, născut la data
us

de 5.08.2001.” se va citi: „111. Popa Vasile, fiul lui Ștefan și Elena (fiica lui Ștefănica Cozma, născut la 10.05.1910 în
cl

localitatea Pitușca, și Ana), născut la data de 8 august 1972 în localitatea Pitușca, județul Ungheni, Republica
ex

Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pitușca, județul Ungheni.
(743/2003) Copii minori: Popa Mihaela, născută la data de 16.12.1996, și Popa Ștefan, născut la data de 5.08.2001.”;
at

— în anexa nr. 2, la poziția nr. 23, în loc de: „23. Erhan Maria, fiica lui Ion și Maria (fiica lui Meșina Petru, născut
tin

la 16.06.1927 în localitatea Ruseștii Noi), născută la data de 9 ianuarie 1984 în localitatea Ruseștii Noi, raionul
es

Ialoveni, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ruseștii Noi, raionul
D

Ialoveni. (84/2007)” se va citi: „23. Erhan Mariana, fiica lui Ion și Maria (fiica lui Meșina Petru, născut la 16.06.1927
în localitatea Ruseștii Noi), născută la data de 9 ianuarie 1984 în localitatea Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, Republica
Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. (84/2007)”.

La Ordinul ministrului justiției nr. 2.452/C/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care
nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexa nr. 2, la poziția nr. 1, în loc de: „1. Anghel Natalia, fiica lui Ștefan și Nadejda (fiica lui Damalachi
Mihail, născut la 11.02.1929 în localitatea Cîrpești, și Nadejda), născută la data de 25 iunie 1984 în localitatea Cahul,
județul Cahul, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul,
Str. Lăutarilor nr. 42A, raionul Cahul. (2.203/2004)” se va citi: „1. Anghel Natalia, fiica lui Ștefan și Nadejda (fiica lui
Danalachi Mihail, născut la 11.02.1929 în localitatea Cîrpești, și Valentina), născută la data de 25 iunie 1984 în
localitatea Cahul, județul Cahul, Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova,
localitatea Cahul, Str. Lăutarilor nr. 42A, raionul Cahul. (2.203/2004)”.

Cu acest număr se încheie Monitorul Oficial al României, Partea I,


pe anul 2008.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2009 —
Număr Zile de Greutate Valoare
Nr. (TVA 9% inclus)/lei
Denumirea publicației de apariții apariție/ medie/apariție
crt.
anuale săptămână (grame) 12 luni 3 luni 1 lună
1. Monitorul Oficial, Partea I 750 5 50 800 210 75
2. Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 90 1 50 1.500 140
3. Monitorul Oficial, Partea a II-a 200 5 60 2.250 200
4. Monitorul Oficial, Partea a III-a 800 5 15 430 40
5. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 7.200 5 50 1.720 160
6. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 400 5 25 1.600 150
7. Monitorul Oficial, Partea a VII-a 60 1 30 540 50
8. Colecția Legislația României 4 — 2.500 450 120
9. Colecția Hotărâri ale Guvernului României 12 — 3.500 750 70
NOTĂ:
Monitorul Oficial Partea I bis se multiplică pe bază de comandă.
Începând cu anul 2009 se sistează apariția publicației Repertoriul legislației României.

Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți

ce
de distribuție:

i
fiz
 COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A. — prin oficiile sale poștale
 ACTA LEGIS — S.R.L.

or
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08)

el
 INFO EUROTRADING — S.A.

an
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58)

o
 INTERPRESS SPORT — S.R.L.
rs
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
pe
(telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09)
 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L. — București, str. Izvor nr. 78, et. 2
a

(telefon: 021.311.97.84, fax: 021.311.97.85)


ite

 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L. — București, bd. Basarabia nr. 256


tu

(telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17)


ra

 PRESS EXPRES — S.R.L. — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9


g

(telefon/fax: 021.221.42.83; 0745.133.712)


ii

 ZIRKON MEDIA — S.R.L. — București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
ăr

(telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18)


rm

 ART ADVERTISING — S.R.L. — Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
fo

(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)


in

 CALLIOPE — S.R.L. — Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64


iv

(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)


us

 DIFSTARPRESS — S.R.L. — Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
cl

(telefon/fax: 0243/23.23.68)
ex

 CURIER PRESS — S.A. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7


(telefon/fax: 0268/51.08.57; 0268/51.08.58)
at

 ROESTA — S.R.L. — Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
tin

(telefon/fax: 0248/72.11.43)
es

 VIAȚA LIBERĂ — S.A. — Galați, Str. Domnească nr. 68


D

(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/47.10.28)


 UNITATEA — S.R.L. — Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
 MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L. — București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 021.314.63.39)
 CUGET LIBER — S.A. — Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
 SIMPEX LOGISTIC — S.R.L. — Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)
 CIPSOFT DESIGN — S.R.L. — Ploiești, str. Eroilor nr. 2 bis
(tel. 0722.36.54.65 sau 0724.20.31.43)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|323490|
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899/31.XII.2008 conține 16 pagini. Prețul: 1,25 lei ISSN 1453—4495
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României