You are on page 1of 4

ေတာ္လွန္ေရး၏ AေျခခံAက်ဆံုးAဆင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း (သို႔) ညီညြတ္ေရး

စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ကုိ Aျမစ္ျဖတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး၊


တန္းတူAခြင့္Aေရး စတာေတြAတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ၾကရာမွာ Aားလံုးညီညြတ္ၾကဖို႔
AေရးတႀကီးလိုAပ္ေနပါၿပီ။ ညီညြတ္ေသာ Aင္Aားစုတရပ္ (ျမန္မာျပည္လံုးဆိုင္ရာ
ညီညြတ္ေသာ Aဖြ႔A
ဲ စည္းႀကီး) ေပၚေပါက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ေဝဖန္သံုးသပ္
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ တင္ျပလိုပါတယ္။

တိုင္းျပည္ရ့ဲ ပစၥဳပၸန္ေရာ၊ Aနာဂတ္ကိုပါ ဖ်က္စီးေနတဲ့ Aာဏာ႐ူးေတြကို


ဖယ္ရွားဖို႔ကေတာ့ Aားလံုးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။

ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတ့ဲ Aဖြ႔A
ဲ စည္းေတြ၊ ျပည္သူေတြAားလံုးက စစ္Aာဏာရွင္
စနစ္ကို မႀကိဳက္ပါဘူး ေတာ္လွန္ ျဖဳတ္ခ်လိုသူေတြ ခ်ည္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မညီညြတ္ႏိုင္ၾကဘူး၊
မစုစည္းႏိုင္ၾကဘူး။ ျပည္သူဆိုတာက လက္နက္မရွိ၊ Aာဏာမရွိ၊ ညီညြတ္မွသာ Aင္Aား
ျဖစ္ပါတယ္။ ညီညြတ္မႈAင္Aားနဲ႔ပဲ လက္နက္ရွင္၊ Aာဏာရွင္ေတြကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ညီညြတ္ဖို႔ဆိုရင္ Aတူတကြ ပူးေပါင္းပါဝင္နိုင္မယ့္၊ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္
(ညီညြတ္ႏိုင္မယ့္) Aခင္းAက်င္းတရပ္ (သုိ႔) Aဖြ႔A
ဲ စည္းတရပ္ တည္ေထာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါမယ္။

ဘယ္လိုAဖြဲ႕Aစည္းေAာက္မွာ Aတူတကြ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမလဲ

ညီညြတ္ဖို႔၊ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုတာက Aားလံုးပါဝင္ႏိုင္မယ့္ Aခင္း


Aက်င္းမ်ိဳး ဖန္တီးဖို႔လိုပါတယ္။ Aားလံုးပါဝင္ႏိုင္မယ့္ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ိဳး တည္ေထာင္ဖို႔
လိုပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလက ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သလိုမ်ိဳးပါ။
ITနည္းပညာAရ ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္တ့ဲ ခုေခတ္Aခါမွာေတာ့
ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲႏိုင္မယ့္ ညီညြတ္မႈမ်ိဳးတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကရမွာပါ။
Aဖြဲ႕Aစည္းတစ္ခု၊ လူတစ္ေယာက္ေAာက္မွာ သစၥာခံညီညြတ္ၾကတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ၊
Aဖြဲ႕Aစည္း Aသီးသီး၊ လူAမ်ားAျပားက ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ Aက်ိဳးကို ေရွးရႈၿပီး
ညီညြတ္ၾကမယ့္၊ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကမယ့္ AေျခAေနကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္
ၾကဖို႔ပါပဲ။
ဒီလိုAေျခေနမ်ိဳးေပၚေပါက္ဖို႔ရန္Aတြက္ ေကာ္မတီတရပ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး
ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါမယ္။ ညီညြတ္မႈေပၚေပါက္ေရး ေကာ္မတီ ဆိုပါစို႔ -

စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ပ်က္သုU္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တန္းတူAခြင့္Aေရး


ရွင္သန္ျပန္႔ပြားတည္တံ့ေရး တို႔Aတြက္ ေတာ္လွန္ေရးAင္Aားစုမ်ား Aားလံုးပါဝင္မယ့္
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ Aဖြဲ႕Aစည္းတရပ္ေပၚေပါက္လာေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းရမွာပါ။
ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတ့ဲ Aဖြ႔A
ဲ စည္းေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေကာင္က်ိဳးကို လိုလားသူေတြ၊
ျပည္သူေတြထံမွ နည္းနာေတြ၊ Aၾကံဉာဏ္ေတြကို လက္လွမ္းမွိသေလာက္ ရယူ
ဝိုင္းဝန္းဆံုးျဖတ္ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ႏိုင္မွ ေရရွည္တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲမယ့္ Aဖြဲ႕Aစည္း
ျဖစ္ႏိုင္မွာပါ။ ျပည္သူAမ်ားက ယံုၾကည္ကိုးစားကာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ ရွိမယ့္
Aေျခေနရွိရပါမယ္။ ျပည္သူလူထုန႔ဲ Aၿမဲထိေတြ႕ေနၿပီး၊ လူထုရဲ့လိုလားခ်က္ေတြကို
Aေကာင္Aထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရပါမယ္။

ဒီလိုေပၚေပါက္လာမွပဲ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက ေတာ္လွန္ေရးAင္Aားစုမ်ား Aားလံုး


ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ တန္းတူAခြင့္AေရးေတြAတြက္ Aမွန္ဆံုးနဲ႔
Aျမန္ဆံုးရရန္ ဘယ္လိုနည္းလမ္းကို ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္မယ္၊ ျပည္သူတရပ္လံုး
တက္တက္ႂကြႂကြ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ပါဝင္လာႏိုင္ေAာင္ ဘယ္လုိဦးေဆာင္မႈျပဳမယ္၊
Aာဏာရွင္မ်ားက ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ လူထုတရပ္လံုး
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့၊ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထု ေကာင္က်ိဳးကိုသာ ဦးတည္တ့ဲ ႏိုင္ငေ
ံ ရးလမ္းစU္ကသာ
ဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဘယ္လို က်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ စတာေတြကို ခ်မွတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ Aေကာင္Aထည္ေဖၚႏိုင္ရန္ ေကာ္မတီက ဘာေတြလုပ္ရမလဲ --

Aၾကမ္းAားျဖင့္ ေAာက္ပါAဆင့္ေတြAတိုင္း လုပ္သင့္ပါတယ္


(၁) ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွာရွိတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးAဖြဲ႕Aစည္းေတြရဲ့စာရင္းကို ျပဳစုရပါမယ္။
(၂) ညီညြတ္ေသာAဖြဲ႕Aစည္းႀကီးမွာ ဘယ္Aခ်က္Aလက္ေတြ ပါဝင္သင့္တယ္၊
ဘယ္လိုဖြဲ႕စည္းရမယ္၊ ဘယ္Uပေဒေတြ ပါဝင္ရမယ္ စသည္ျဖင့္ ၎Aဖြဲ႕Aစည္း Aသီးသီးမွ
ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ လိုလားခ်က္ေတြကို ေတာင္ခံၿပီး စုစည္းထုတ္ျပန္ရပါမယ္။
Aလားတူပဲ ႏိုင္ငံေရးAေတြAႀကံဳရင့္က်က္တ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္ေတြ၊
ျပည္သူလူထုေတြဆီကေန Aႀကံဉာဏ္ေတြ၊ လိုလားခ်က္ေတြကို ေတာင္းခံစုစည္း
ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ရပါမယ္။
Aထက္ပါAခ်က္ေတြကို ကာလတစ္ခုAတြင္း Aၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ။
ရရွိထုတ္ျပန္ထားတဲ့ Aခ်က္Aလက္ေတြကိုAေျခခံၿပီး ဘယ္လိုAဖြဲ႕Aစည္းမ်ိဳး ဖြဲ႕စည္း
ရမယ္ဆိုတာ ပံုေဖာ္လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
(၃) Aခ်က္Aလက္ေတြAားလံုးကို Aဖြဲ႕Aစည္းAားလံုးနဲ႔ ျပည္သူတရပ္လံုး
ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ တူရာတူရာ စုစည္းၿပီး ျပန္လည္တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၄) ေနာက္ဆံုးAဆင့္ Aေနနဲ႔ကေတာ့ Aဖြ႔A
ဲ စည္းAသီးသီးက
ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ နာယကေျမာက္ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမွာ
ဖိတ္ၾကား၍ ညီလာခံက်င္းပၿပီး Aၿပီးသတ္ေဆြးေႏြတိုင္ပင္ၾကကာ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
ညီညြတ္ေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းႀကီးကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုလုပ္ငန္းေတြကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေကာ္မတီကို


ဘယ္လိုဖြဲ႕စည္းမလဲ-

ေကာ္မတီကို Uကၠ႒၊ Aတြင္းေရးမႈးမွစ၍ ဘဏၭာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊


ျပန္ၾကားေရး၊ ျပည့္သူ႕ဆက္ဆံေရး .. စသည္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုAျပည့္နဲ႔ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္း
ရပါမယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရး Aင္Aားစုမ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးAေတြAႀကံဳရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လူထု လူတန္းစားေပါင္စံုန႔ဲ လက္လွမ္းမွီ
ဆက္ဆံႏိုင္ေAာင္ ဖြဲ႕စည္းရပါမယ္။
ေကာ္မတီမွာပါဝင္လုပ္ေဆာင္မယ့္ Aမႈေဆာင္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုေကာင္းက်ိဳး၊
ျပည္သူလူထု လိုလားခ်က္ေတြကို ျဖည့္စည္းေပးႏိုင္မယ့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းAလုပ္ကို
ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ဘဲ Aခ်ိန္ျပည့္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။
Aဲသလိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္Aတြက္ ဘဏၭာေရးက႑က Aေရးႀကီးပါတယ္။
ျပည္ပAေထာက္Aပံ့မယူဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔လိုပါမယ္။ ကိုယ္တိုင္းျပည္Aတြက္ လူAား၊
ဉာဏ္Aား၊ ေငြAားေတြန႔ဲ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ၿပီး ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါမွ ေAာင္ျမင္မွာပါ။
ျပည္သူAမ်ားAေနျဖင့္ Aႀကံဉာဏ္ေပးျခင္း၊ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေငြေၾကး ပါဝင္
ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့Aျပင္ မိမိတို႔ ဉာဏ္Aား၊ ေငြAားနဲ႔
ပံ့ပိုးထားေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းကို ဝိုင္းဝန္းေဆာက္ေရွာက္လာႏိုင္တ့ဲ Aတြက္ Aဖြဲ႕Aစည္းကုိ
ထိမ္းကြပ္ရာလည္းေရာက္ ပါတယ္။ စည္းလံုးညီညြတ္မႈAား လည္းပိုေကာင္းလာႏိုင္ပါတယ္။

ေကာ္မတီရဲ့Aမႈေဆာင္Aျဖစ္ ဘယ္သူေတြေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ -

ဒါဟာAလြန္Aေရးႀကီးပါတယ္ Aမ်ားယံုၾကည္မႈရရွိဖို႔လိုသလို၊ ဂိုဏ္းဂဏ


Aစြဲကင္းၿပီး၊ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ရွိတ့ဲ တိုင္းျပည္Aတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ႏိုင္တ့ဲ လူငယ္ပိုင္းက
ႏိုင္ငံေရး Aေတြ႕Aႀကံဳရင့္က်က္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရး
Aင္Aားစုေတြန႔ဲ Aမ်ားျပည္သူထံမွ Aႀကံဉာဏ္ေတြ၊ Oဝါဒေတြ ရယူစုေဆာင္းၿပီး
စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရမွာပါ။

ေကာ္မတီရဲ့ ဌာနခ်ဳပ္ကို ဘယ္မွာထားမလဲ -

ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ၿပီး စစ္Aာဏာရွင္ရဲ့ က်ည္ ကင္းလြတ္ရာ၊


Aာဏာကင္းလြတ္ရာမွာ တည္ရွိရမွာပါ။ ညီညြတ္ေရး ေဆာင္ရြက္မယ့္သူေတြဟာ
လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ ေပၚေပၚထင္ထင္ လႈပ္ရွားႏိုင္မွသာ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး
ေAာင္ေAာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူေတြထိန္းခ်ဳပ္ခံရလို႔
ညီညြတ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီး ရပ္တန္႔သြားတာမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားဖို႔လိုပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရး
ေကာင္းမြန္ဖို႔ကလည္း Aလြန္Aေရးႀကီးပါတယ္။ Aျမင္ေတြ၊ Aခ်က္Aလက္ေတြကို
ဖလွယ္ႏိုင္ၾကမွ၊ ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကမွသာ ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္တြင္းမွာေနေပမယ့္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕၊ ကိုယ့္နယ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ ေနတာေတြကို online ကေနပဲ
သိရပါတယ္။ ျပည္ပေနတဲ့လူန႔ဲ ဆက္သြယ္ဖို႔ရာဟာ တစ္ၿမိဳ႕တည္းေနတဲ့ ျပည္တြင္းကလူကို
ဆက္သြယ္ဖို႔ထက္ ပိုလြယ္ကူေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္တ့ဲ
ျပည္ပတစ္ေနရာမွာ Aေျခဆိုက္သင့္ပါတယ္။

ဒါေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ကူး မွန္းဆလို႔ရတဲ့ ညီညြတ္ေရးမွ


စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ ပ်က္သုU္းၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးကို သြားႏိုင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းပါပဲ။
ဒါဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲ စU္းစားထားတဲ့ Aၾကမ္းထည္ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဝိုင္းဝန္းစU္းစားၾကရင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္တ့ဲ လမ္းေၾကာင္းေတြ၊ လမ္းစU္ေတြ ရရွိလာမွာပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီAတိုင္းရပ္ေနလို႔ မရပါဘူး။ ဆရာဦးဝင္းတင္ ဆံုမထားသလို
ေဖါက္ထြက္ႏိုင္ၾကရမွာပါ။ စနစ္တက်၊ စည္းကမ္းရွိရွိ၊ Aေမွ်ာ္Aျမင္ရွိရွိနဲ႔ လက္တြဲ
လုပ္ေဆာင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေဝဖန္ဖို႔၊ Aႀကံေပးဖို႔၊ ဆံုးမဖို႔ ၿပီးရင္ Aေကာင္Aထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေတြကို စU္းစားေဖာ္ထုတ္ၿပီး
Aတူတကြလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

စုညီ
kosunyi@gmail.com