NNCL1834-607v1.

0

Nemere István EGYIPTOM TITKAI
Piramisok, fáraók, idegenek?

Puedlo Kiadó Felelős kiadó a Puedlo Kft. vezetője Borító: Frigya Design Copyright: Nemere István © ISBN: 963 9477 46 X Kiadónk honlapja: www.konyvdiszkont.hu E-mail: puedlo@axeiero.hu Készült a Kinizsi nyomdában, Debrecenben Felelős vezető: Bördős János

1. Mi történhetett korábban?
Egyiptom nem nagy ország. Csak a térképen látszik annak, mert hiszen rengeteg sivatag tartozik hozzá. Valamikor azonban itt nem sivatag, hanem kellemes éghajlatú szavanna terült el. Erdős ligetek váltogatták egymást sík, füves területekkel és számos nyílt víz, főleg tó is volt arrafelé. Amikor később az emberek csak a tengerpartra és a Nílus folyó mellé szorultak, már sok ezer év telt el a kezdeti, mondhatni „paradicsomi" időszak óta. Vajon mi történhetett? Miért változott meg ennyire az éghajlat és a táj? Mert a kettő természetesen összefi.iggött akkor is. Nem kétséges, hogy valamilyen természetes eredetű felmelegedésnek kellett bekövetkeznie. Akkor ember még nem élt a Földön, így az üvegházhatásra sem gyanakodhatunk, amely a huszonegyedik században oly sok bajt okoz még. Abban az általunk nem ismert régi korban is éltek emberek arrafelé. Egy ókori görög történetíró, Hérodotosz értesít bennünket arról, hogy maguk az egyiptomi papok a beszámoló időpontjától visszamenőleg 7-8 ezer évre teszik a birodalom kezdetét. Ez teljességgel ellentétes a mai tudományos állásponttal, amely az egyiptomi civilizáció megjelenését csak a Kr. előtti 3000 körüli időkre teszi. Nehéz elképzelnünk, bár igaznak tűnik, hogy a piramisok még a rézkorban épültek! Vagyis akik azokat építették, azok még a vasat sem ismerték a fémek közül, csak kezdetleges rézszerszámokkal dolgozhattak... Annál nagyobbnak és érthetetlenebbnek tűnnek hát a piramisok. De mi történhetett korábban? Ezen már sokan gondolkoztak anélkül, hogy számottevő, értékelhető eredményre jutottak volna. A spekulációk száma lényegében végtelen, és nincs, vagy alig van fogódzónk, amelybe kapaszkodhatnánk. Ugyanakkor a kétségeinknek erős támaszokat adnak azok az adatok, amelyeket paradox módon éppen a tudomány szolgáltatott. Bár ezzel is vannak gondok. Hiszen ez a tudomány azt állítja, hogy alig tízezer évvel ezelőtt őseink még ősemberi szinten, alig kiemelkedve az állatvilágból futkostak a prériken, vándoroltak kicsiny hordákban és teljesen ki voltak szolgáltatva az elemeknek. Ugyanakkor ugyanez a tudomány - csak másik ága - egyre mélyebbre nyúlhat a múltba és azt állítja, hogy mind régibb városokat talál. Ha civilizációnk alig pár ezer éves, akkor hogyan lehetséges, hogy városok épültek már 6-7 ezer évvel ezelőtt is? Hogyan lehetséges, hogy egyes gabonafajtákat 15 ezer évvel ezelőtt kezdtek nemesíteni, hogy mára azzá legyenek, amik? Nincs nyoma annak az átmeneti korszaknak, amelynek során a félig állat ősember - kinek fejlődése összességében millió évig is eltartott - a vége felé mindössze 3-4 ezer év alatt állatból városokat építő civilizált lénnyé lett. Ez a korszak nekünk valahogyan túl rövidnek tűnik. Egyiptomhoz is van köze mindennek, hiszen a mediterrán kultúrkörben ez volt az első ilyen civilizáció, amely messze megelőzte a görögöket és rómaiakat és nincs kizárva, hogy a kínaiakat is. Mindenesetre furcsa, hogy a szinte a semmiből előbukkanó, gyanúsan rövid idő alatt ennyire kifejlődő civilizációk már 6-7 ezer évvel ezelőtt ismerték a későbbi nagy matematiktisokról elnevezett tételeket, bonyolult építészeti-mérnöki számításokat végezhettek. Furcsa, hogy a Kr. előtti IV. évezredben egy nagyon rövid, mindössze pár

nemzedéknyi idő alatt az összes akkori kultúrában olyan nagy változások álltak be. Akik addig annak semmi jelét sem adták valamiféle tudásnak, most hirtelen nekiállnak városokat emelni, államokat alapítanak, feltalálják az írás különféle fajtáit, monumentális építészetre támad kedvük, és „beindul" a tudományos kutatás is. Számos jel mutat arra, hogy a mai tudomány megállapításai az ember őstörténetéről alapvetően hibásak. Mert a fentebb csak vázlatosan említett ellentmondásokat csak úgy lehet feloldani és tudományosan is megindokolni (majd valamikor, ha együtt lesznek a bizonyítékok), hogy az emberiség egész fejlődését „hátratoljuk" az időben. Minden jóval régebben vehette kezdetét, mint azt mi sejtjük. Ez megmagyarázná, hogyan lettek az ősemberekből „hirtelen" olyan fejlettek. Bebizonyítaná, hogy nem kellett ehhez senkinek sem átugrania bizonyos fejlődési szinteket, hanem mindenre volt elég idő. Hogy mennyi idő, arról aztán sokáig vitatkozhatnánk. Már nemegyszer felmerült a mai emberekben, hogy mi van akkor, ha létezett előttünk egy másik civilizáció is? Egy olyan természetesen, amely elért egy bizonyos fejlettségi szintet (de nem az atomkorszakét), majd megsemmisült valamilyen okból. Ennek nem sok nyoma maradhatott, de úgy tűnik, azért maradtak jelek. A világ számos ókori civilizációja hordozott olyan jellemzőket, amelyek egyformának bizonyultak a földgolyó egymástól messzi pontjain is. Mivel a civilizációk diffundálásának akkoriban szinte semmilyen lehetősége sem volt, azt kell feltételezni, hogy számos ilyen jellemző egyazon forrásból eredt. Vagyis létezett valamilyen közös őscivilizáció is! Ezt nem csak én állítottam (először Magyarországon az 1983-as „A rejtélyes elődök" c. kis könyvem második részében), hanem neves tudósok is emellett tették le a garast. Nekik is feltűntek az ellentmondások - kár, hogy a tudományos világ nem hallgatott rájuk. Sem amikor azt állították, hogy vannak nagyon régi leletek, amelyek régi civilizációra utalnak, sem amikor egyes földi városok és kultúrák keletkezését és/vagy előéletét több tízezer évre tolták volna vissza az időben, bizonyítékaik és leleteik alapján. Egyfelől ott vannak tehát azok a tárgyak, amelyek nem illenek bele semmiképpen abba az időrendbe, amelyet a tudomány hivatalosan megállapított és amely keretek közé akár erőszakkal is beszoiítani igyekszik az emberiség múltját. Itt csak néhány olyant említünk meg, amelyek enyhén szólva is elgondolkoztatóak: A mai tudomány azt állítja és sugallja minden eszközével: ha léteztek is emberek valamivel régebben, mint ahogyan azt ma megállapítják, azok az emberek primitívek voltak. Ennek megfelelően nem voltak képesek értelmes és összehangolt cselekedetekre, „akciókra", és mivel egymás közti kommunikációjuk is zavaros volt, társadalomról mint olyanról az ő esetükben nem beszélhetünk. Akik régebben is ezzel ellentétes nézeteket gyanítottak, azok bizony már idestova százötven évvel ezelőtt is kifejezték kétségeiket. Akkoriban kiadott műveikben azt hangoztatták: ha volt egy régi civilizáció, miért nem találjuk nyomait? Nem csak faragott csontokat vagy kőszerszámokat vagy cserépedények tönnelékeit, hanem a korabeli tudomány eszközeit! Olyanokat, mint az ezt követelőkkeresők korában is láttak maguk köri.il: mikroszkópokat, elektromos vezetékeket, vasúti síneket, gépeket, bányákat stb. Ez a vágy teljesen jogos volt - szerzőik viszont nem tudhattak róla, hogy ilyen leletek lapulnak odalent és közülük nem kevés elő is került. A francia városban, Aix-en-Provence-ban 1786 és 1788 között egy homokkőfejtő bányában tizenegy réteg lefejtése után megmunkált oszlopdarabokat, pénzérméket és kőművesszerszámokat találtak. Olyan rétegben, amely minimum több tíz- vagy százezer éve nem érintkezhetett a külvilággal (hiszen akkor a mészkő megkeményedett volna, ahogyan ma is megkeményedik nem sokkal azután, hogy kitermelik a bányából). Persze a korabeli emberek nem tudták megállapítani, milyen régen keletkezhetett az a kőzet, vagyis hogy a kétségtelenül emberi civilizációs tevékenység e tennékei mikor kerültek oda. 1844-ben egy skóciai bányában homokkő-tömbbe ágyazódott szöget találtak. Lenyomata ősidők óta benne volt a kőben, vagyis nem később a bányászok „nyomták bele". A szög teljesen elrozsdásodott, de felismerhető volt. Most tessék kapaszkodni: az ottani homokkő réteg a tudósok konnegállapítása szerint 360-408 millió éves lehet! Nem csoda, ha a tudomány emberei nem foglalkoznak az efféle leletekkel. Hiszen teljességgel lehetetlennek tartják még azt is, hogy emberek akár csak egymillió évvel ezelőtt éltek volna a Földön - nemhogy több százmillió évvel korábban!

De menjünk tovább. 1844-ben egy angliai bányában, széntartalmú kőzetben aranyláncot leltek. Az a kőzet 320360 millió éves, és nehezen képzelhető el, hogy valahová teljesen a közepébe belecsúszott egy aranylánc - mostanában. Hiszen mielőtt a tömböket szétvágták a bányászok, sok méteres rétegeken át kellett odajutniok, amelyek öszszefüggőek voltak. Sok millió éve „összeállt" az a réteg. Az aranyláncnak tehát még akkor kellett odakerülni, amikor a réteg ki sem alakult. Vagyis több százmillió évvel ezelőtt... 1852-ben az USA Massachusetts államában építők sziklákból köveket robbantottak ki maguknak. Egyszer csak egy ezüstből és ismeretlen fémből készült, gyönyörűen megmunkált edény került elő - a robbanás kettészakította, de így is igen fejlett művészi munka volt. A ,,baj"' csak az, hogy olyan prekambrium-kori kőzetbe volt beágyazva, amelyhez kb. 600 millió éve nem fért senki. 1871-ben Illinois államban kútfúrók 36 méter mélységből egy érmet hoztak fel. Látszott a közepén egy madárszerű ábrázolat, a széleken pedig ismeretlen betűkkel felirat. Az üledék kora, ahonnan előkerült, 200-400 ezer éves volt. Így ez a tárgy volt az eddigiek közül a legfiatalabb, átlag százszor fiatalabb amazoknál - de még így is vagy tízszer öregebb annál, amit a tudomány „megenged". 1889-ben egy idahói kútból kicsiny szobrocska került elő. Korukat kétmillió (!) évesre becsülték, és meg kell mondani: sokkal finomabb vonalú, esztétikusabb, mint az alig 30 ezer éves „willendorfi Vénusz", amely valóságos felpuffadt szörnyetegnek tűnik mellette. A szobrot borító vasoxid-lerakódás is arra utalt, hogy nem lehet hamisítvány, hogy igen sok ideig kellett a föld alatt hevernie. A pliocén és a pleisztocén kor határán keletkezett kőzetbe szintén nem kerülhetett másképpen a lelet. Mivel ezen a bolygón (mindeddig) az ember az egyetlen olyan élőlény, amely szellemi termékként is felfogható szobrokat, tehát művészeti alkotásokat készít, kénytelenek vagyunk arra gondolni, hogy legalább kétmillió évvel ezelőtt is éltek már emberek ezen a bolygón. De persze pénzérmét, aranyláncot sem készít más, csak az ember, különösen ha azok olyannyira hasonlítanak a mai tárgyakra. Ami persze érvényes a szögekre vagy építészeti elemekre (pl. oszlopokra) is. 1891-ben egy illinoisi bányából származó széndarabot fiítés előtt összetörtek, és abban is egy aranyláncot találtak. A lánc lenyomata jól látható volt a szénben. Nyolckarátos arany volt, mintázat nélkül, csak láncszemek és a két végén kapocs. A szénréteg, amiből kifejtették (az egész bánya arra a rétegre épült) 260-320 millió éwel korábban keletkezett. A szénbányák különben igen gyakran rejtenek efféle tárgyakat. Ne csodálkozzunk, hogy a legtöbb fellelési dátum a tizenkilencedik századból való. Mióta a tudomány oly erősen hat az emberi közgondolkodásra, ugyanakkor intézményessé is szerveződött, efféle leletek „nem kerülnek elő". Helyesebben szólva ma is találnak ilyeneket, de azokat a tudomány embereihez továbbítják, azok pedig... hát, igen. Anélkül, hogy vádolnánk bárkit is, tudjuk, hogy a kötelezően elfogadott képbe bele nem illő leleteket „elteszik". Raktárak, múzeumok mélyére kerülnek, vagy akár még az is elképzelhető, hogy megsemmisítik őket. Hasonló és bizonyított esetek tucatjait sorolhatnánk olyan szerzők, szakavatott régészek után, akik ezt felderítették. Az itt felsorolt leletek legjavát nem sikerülne ma már megtalálni - azok úgymond „elvesztek". De találtak ilyesmit 1912-ben is. Egy oklahomai szénbányában (a leletről és megtalálási helyéről minden adat rendelkezésünkre áll, itt azonban helyhiány miatt éppen csak a legfontosabb jellemzőket említem) egy széntömbben egy vasból készült kelyhet találtak. Abban a bányában 312 millió éves szénrétegből bányásztak. A vaskehely évtizedekig megvolt, aztán nyoma veszett. Franciaországban 1968-ban egy kőbánya kitermelése folyamán hatvanöt millió éves mészkőrétegben több ovális fémcsövet találtak. Ezek úgy néznek ki, mintha csatorna-csövek lennének. A fémcsövek a megtalálók szerint azt bizonyítják, hogy hatvanötmillió évvel ezelőtt a Földön intelligens lények éltek. Vagyis együtt a dinoszauruszokkal? Tudjuk, hogy Latin-Amerikában több helyen is egymástól fiiggetlenül olyan 500-1000 évvel ezelőtt készült égetett agyagszobrokat találtak (több százat egyegy lelőhelyen), amelyeken emberek játszanak dinoszauruszokkal és más őskori állatokkal. Mivel a mai tudomány dogmaszerűen ragaszkodik ahhoz az állításához, hogy az emberek csak mostanában alakultak ki, mondjuk pár százezer éve, az akadémiák nem képesek elfogadni azt az egyszerű logikus állítást sem: ha a szobrok tudományos vizsgálatok eredményei szerint minimum ötszáz éve készültek, készítésük idején ki tudhatott a földön egyáltalán arról, hogy régebben itt dinoszauruszok éltek? A Kolumbusz előtti Amerika indiánjainak fogalma sem lehetett arról, amit

mi, európaiak és amerikaiak is csak alig száz-százhúsz éve tudunk. Mióta az ásatások során őslénycsontok keriilnek elő a földből. Viszont ha a szobrocskák készítői ezt nem tudhatták - mert nem tudhatták -, akkor honnan vették a különféle dinoszaurusz-típusok tökéletesen ábrázolt alakját, formáját? És persze nem ezek az egyedüli efféle jelek. A mai tudomány állításainak ellentmond számos csontváz is. Ezek persze megint olyanok, amelyek nem illeszthetőek bele az általánosan elfogadott (...éppen ez a könyv is annak bizonyítéka, hogy ezek az akadémikus megállapítások nem mindenki által elfogadottak és közel sem olyan magától értetődőek, ahogyan azt velünk elhitetni szeretnék... ) elvekbe és a „képbe". De ha a lelet semmiben sem különbözik az elfogadott leletektől, akkor meg a korával van baj vagy a hellyel, ahol megtalálták. 1899-ben egy vasútépítés helyén az előkészített terepen találtak néhány koponyadarabot és combcsontot egy körülbelül 107 ezer éves kőzetrétegben. Ebben semmi meglepő nem lenne - ha ez nem Amerikában történik. Ugyanis a mai tudomány szerint az első emberek ekkortájt tűntek fel... Afrika déli részén, majd elkezdtek vándorolni, és csak kb. 30 ezer éve jutott el közülük az első Észak-Amerikába... Akkor viszont ki volt e csontok gazdája az amerikai földrészen már akkor? De találtak 1-1,5 millió éves emberi csontokat Buenos Aires mellett is. Ami még régebbivé teszi az ember jelenlétét Amerikában - már persze ha ugyanarról a modern, mai emberről van szó. És nem egy másikról, egy régebbiről, amely millió vagy százmillió évekkel korábban élt ott is...? Hosszan sorolhatnánk azokat a jobbára európai leleteket, amelyekben csontokat vagy akár szinte teljes csontvázat találtak minimum 300 ezer éves, vagy még régebbi rétegekben. Ugyanakkor ezek a csontvázak teljességgel megegyeztek a mai ember felépítésével, csontjaival. Ami ismét arra utal, hogy a teljesen mai külsejű ember legalább tízszer olyan régi, mint ahogyan azt a neandervölgyi-crőmagnoni stb. „meséket" (?) előadó hivatalos tudomány hiszi és elhiteti velünk. És akkor még nem szóltunk azokról a megkövesedett lábnyomokról, amelyek egyfelől igen régiek, több millió vagy több százmillió évesek, másfelől nemegyszer cipőtalplenyomatokat őriznek így az egykor olvadó, aztán a nyomok befogadása után szilárduló kövek, kőzetek. Nem szóltunk rengeteg olyan csontvázról, amelyeket igen régi rétegekben leltek, és ezek nagyobbrészt több százmillió évesek. Ha mindezeket a leleteket egy csokorba kötjük, azt kell mondanunk: a minimum az, hogy elfogadjuk: valami van ebben a dologban. Nem lehet teljesen elvetni azt az állítást, hogy minden rendben van a tudomány által ma hirdetett elmélettel (amit persze nem is elméletként, hanem kőkemény bizonyosságként, mindenki által elfogadott tényként hirdetnek meg.) Hiszen már egyszer így jártunk a darwini fejlődéselmélettel is - előbb csak javítgatták, toldozták-foldozták, amikor rájöttek, hogy ezer sebből vérzik. Ma pedig ott tartunk, hogy dogmává léptették elő és igazi bizonyítékok nélkül oktatják és elfogadtatják mindenkivel. Mintha nyilvánvaló igazság, megcáfolhatatlan és megdönthetetlen állítás lenne - holott nem az. Nehogy ismét így járjunk, ezúttal óvatosabban kellene kezelnünk ezt a kérdést. Ha mindösszesen az egész világon csak egyetlen csontot vagy tárgyat találtak volna egykét vagy több százmillió évvel ezelőtti korból, már nem szabadna olyan határozottan állítanunk, hogy az ember ekkor és ekkor „született", és hozzátenni még egy ugyanolyan kemény állítást is: hogy ezért annak előtte nem létezhetett semmilyen ember. Mert akkor ki készítette a százmillió éves aranyláncot, vaskelyhet, ezüstedényt? Kinek a százezer éves csontjaira leltek Amerikában, és kié volt az a másfél millió éves koponya, amit Buenos Aires mellett találtak? A sort még sokáig folytathatnánk az érvek területén is. Egyszerűen túl sok dolog jött itt össze: a csontok, amelyek lelőhelyük szerint nem illenek bele a tudományosan úgymond elfogadott rendszerbe, vagy a réges-régi kőzetekben talált emberi maradványok, a tárgyak, a cipős lábnyomok sok százezer vagy millió évvel ezelőttről... Néha még csodálkozom is. Hát nem ez lenne a legszebb tudományos kaland? Nem azt kellene tennie minden régésznek, paleontológusnak és másnak, hogy rávesse magát ezekre a leletekre? Miért hallgatnak hát, ha valahol emberi csontok kerülnek elő egy megkövesedett vulkáni hamuból - miközben tudják a geológusoktól, hogy az a vulkán utoljára egymillió évvel ezelőtt tört ki?

Úgy is mondhatnánk: az emberi tudás az. Aztán azt. még nem magyaráztuk meg a fenti kérdéseket. valakik már éltek így a fóldön. Vagyis felmerül a gyanú. ahogyan azt nekünk tanítják? A tömény kőkorszakban valakik aranyat szállítottak Dél-Afrikából a mai Izrael területére. akik egy-két száz vagy ezer évvel korábban kőbaltával a kézben jöttek ki a dzsungelekből (és számos társuk továbbra is ott maradt). hogy valakinek megtetszik ez a földdarab. ötezer éve . Ám ha fel is tételezzük. honnan lett volna ily gyorsan igényük arra. amelyek megkülönböztetik a michigani bánya rezét más bányák rezétől. előtti III. előzetes minták nélkül! Egy lesothói vasércbányából . hogy az „imént" még ősemberek. Emeletes. Vajon kik lehettek azok? Talán a környéken élő bennszülöttek. csatornázott. miért és hogyan? Nehogy azt mondja valaki.ha nem lett volna ennek az árucikknek magas ára? És aki az út végén Krétán felvásárolta a cinket. remek és pontos számításokat végző mérnökemberekké váltak.mint a tudósok megállapították . hogy a lakásokban fürdőszobák is legyenek? Hogy a várost alácsatornázzák az az ötlet honnan jött. honnan származott a vágy. utakat. még a középkorban. Egyáltalán. spontán módon követve a kezdeti ösvényeket.valakik már 43 ezer évvel ezelőtt kitermeltek ércet. kánonokat. plusz a végén a tengeri utat . hogy utcáik általában egyenesek. méghozzá megalapozott gyanú. hogy valakik ilyeneket építsenek szinte rutinszerűen és nem egy.először igény kellett. a folyóparton emel egy kis házat. ha azelőtt nemhogy ilyent nem láttak soha.. amelyeket a tudomány eredményeképpen ismertünk meg . Ám mindeddig egyetlen őskori vagy ókori civilizáció réztárgyaiban sem bukkantak fel azok a vegyi összetétel jellemzők. hogy az ilyesmi lehetséges. Itt. Hová tűnt tehát 200 ezer tonna . hogy közfürdőket és közös kulturális. E feltételek együttes létezése teszi csak lehetővé az efféle hatalmas beruházások megvalósítását! Már csak azért is. hogy valamely király adott parancsot az építésre. hogy ilyen városokban lakhassanak? És a második érv: valahonnan tudniok kellett elébb azt. e mára régészek által feltárt városok esetében szembeötlő. tervezett városok nem épülhettek csak úgy. hogy egyes Triticumnemzetségeket (kromoszóma-szám és más vizsgálatok elvégzése. hogy egyes haszonnövényeket az ember túl régen nemesített.már a rézkorszakban! .bár nyugtalanító kérdéseink messze elhagyják a ma elfogadott tudományos nézeteket.De térjünk most rá a másféle érvekre. És sok szempontból ugyanarra utal. Nem olyan régen. Olyan adatokat ismertettünk most. rendkívül szűk kereteket és időhatárokat. hogy ilyenek már voltak. kivitelezőkké. mert egy-egy ilyen város nem összevissza épül. amikor sem erre irányuló szakismeretekkel.. hanem talán még egy előző? A Kr. azok most valamilyen isteni sugallatra váratlanul és igen sebesen építészekké. tehát mostantól visszafelé számolva körülbelül 5 ezer évvel ezelőtt az ó-indiai kultúrák színhelyén égetett téglákból hatalmas nagyvárosokat emeltek. vajon mihez kezdett vele? Talán mégsem olyan volt hát az őskor. De kinek. és miért? Ha az akkori ősemberek azt nem is használták fel? Ki kockáztatott volna ekkora vándorutakat a vele járó összes veszéllyel. hanem szellemi termékek.az angliai Cornwallból rendszeresen uránércet szállítottak Déllcelet-Eiu-ópába! Kik. sem kellő intelligenciával nem rendelkezett. Már persze csak akkor. összevetése után) nem is ez a mostani emberiség nemesített. Még akkor. ők is építenek. Említettük már azt. és szinte az összes építlnény közel azonos időben készült el. hogy sokemeletes házakat emeljenek lakások és hivatalok céljaira? Mi inspirálta őket arra. a terek. Lassan eljutunk majd Egyiptomba is. Angliából Franciaországon keresztül (ezek az országok persze akkor még nem léteztek. fiirdőszobás. hogy ezt a rézszerszámok előállításához használták fel! Amerikában. nem két ilyen várost emeljenek . már rengeteg fémet szállítottak ideoda Eurázsián keresztül. de a legjobb esetben is csak faágakból eszkábált ideiglenes viskókban laktak? Mi szülte a vágyat arra. tervezőkké. sport. Nem úgy van (ahogyan sokfelé aztán később. a mai Michigan állam területén hatezer évvel ezelőtt egy ismeretlen csoport 200 ezer tonna vörös rézércet bányászott ki külszíni fejtéssel. akik ilyesmivel még kétszáz évvel ezelőtt sem foglalkoztak? Amikor a tudomány mai állítása szerint az emberek még csak követ használtak eszközként körülbelül 10 ezer évvel ezelőtt -. Ma már nehéz elképzelni. amely nagyon is árulkodik. később mások is csatlakoznak hozzá. Hol láttak ilyen mintákat. megtervezettek. ha elfogadjuk a mai tudomány által megállapított. kialakulnak az utcák. évezredben. Úton vagyunk feléje. Ezek nem fizikai tárgyak. sőt olykor később is megesett).. amiről az előző oldalakon esett szó.és művelődési intézményeket emeljenek maguknak? Ötezer évvel ezelőtt! Ahhoz.) Kréta szigetére valakik rendszeresen szállítottak cinket.

például. Az antropológusok a mai Egyiptom területén igen régi. mégis jól tudták. Ez egy antibiotikum. elefántokat láthatunk. hogy egy háromezer évvel ezelőtt meghalt és eltemetett kínai hadvezér sírjában 85 százalékos alumíniumékszert találtak? Hiszen a fém előállítását csak az elektromos áram tette lehetővé.évvel korábban is annál. Mert bizony az ebbe a körbe sorolt bizonyítékok.és csak ők voltak ilyen zsenik? Vagy hogy a sumérek már a százbilliókkal tudtak számolni. a sárga és a fehér emberek létezéséről. hogy nem ez a megoldás. Akik azokat a lapokat csinálták. hogy a fejlett mezőgazdasági kultúrák 6 ezer éve a Folyatnközben. fehérek. hogy valaha régen már nagy tudású emberek egész társadalma élt ezen a bolygón. hogy néhány helyen. Vajon mivel röpködtek ott fent az őskori emberek. Vajon honnan? A Ramájana ősi indiai époszban a szerzők leírják. Vajon hogyan állították ezt elő a perui indiánok. tárgyak és történések között tekintélyes helyet foglal el ez az ország .mégsem ez a lényeg.. A régi időkben a Nílus partjain eltemetett emberek csontjaiban a mai kutatók tetracikli-nyomokat találtak. Persze azért. a Birodalom előtti korból származó emberi csontmaradványokból arra következtettek. itt arra célzunk. hogy vajon akkor nem kellene-e hátrébb tolni az időhatárokat? De lehet. A mai kor emberei lehettek okosabbak pár ezer . Akkor mivel magyarázzák. A Kanári-szigetek egykori (mára kipusztult) őslakói gyakran mesélték. vagy már a kínaiak is ismerték volna az elektrolízist? Vagy hogy a perui hegyek között régészek platinából készült dísztárgyakra bukkantak. mert az őskorban e földrészek között nem volt lehetséges a közlekedés. amely éppen Egyiptom múltjában érhető tetten? Vagy ez a két civilizáció valamilyen módon „egymásba ért" az időben és így . csaknem 1780 Celsius fokos hőmérsékletre van szükség.a legrégebbi időktől kezdve. miközben az európai emberek a millió fogalmát is csak nemrégen ismerték meg? És akkor még nem szóltunk olyan furcsaságokról.és harmadfokú egyenleteket is. hogy tízezer évvel ezelőtt mamutokra vadászó ősemberek népesítették be Európát és nem csak Európát. hogy nem a mai emberek az elsők ezen a földön. akiket oly szépen ábrázoltak is? Hogyan lehetséges. Akkor hát talán mégsem kellene oly mereven hinni és másokkal is elhitetni. azoknak valóban látniok kellett e tájat igen magasról. hogy ott többféle faj képviselői éltek együtt. Sok ezer páciensen alkahnazták hát az egyiptomi orvosok az antibiotikumot. No és hogy mindenki afféle őskori „bunkó" volt. Nekünk azt mondják-tanítják: a tudás nem vándorolhatott kontinensről kontinensre. hogy Mezopotámiában a papok egy másodpercnél kisebb eltéréssel voltak képesek kiszámítani.érc? Sokáig azt állította a tudomány és ehhez persze ma is mereven ragaszkodik.. Állították teljes határozottsággal. hogy a Földet négy különböző fajhoz tartozó emberek lakják? A délamerikai indiánok akkor honnan tudhattak a fekete. Hanem az. hogy Peruban évezredekkel korábban készült szobrok és más ábrázolások bizonyítják: alkotóik tudatában voltak annak.és aranylapokon. De nézzünk másféle eredményeket is. hogy ezt a fémet előállíthassák. vagy éppenséggel korábban a kínaiak? Egy ecuadori múzeumban ősi indián gyártmányú ezüst. sárgák is éltek Észak-Afrikában. Ez az állat sohasem élt azon a földrészen.. Vajon ezt a tudást is a kőbalták világából hozták magukkal? Vagy ők . ma még ismeretlen okból. hogyan néznek ki azok az állatok.vagy tízezer . No és arra. amit a mai tudomány megenged nekik . Aztán Sri Lanka szigetén 14 ezer éves földműves kolóniák bizonyítékaira bukkantak. amit sok ezer évvel ezelőtt az emberek feltehetően á gabonaraktárakban keletkező penészből vontak ki. A babiloniak megoldottak másod. És egyre régebbi mezőgazdasági kultúrákra találnak az utóbbi évtizedekben szerte a világban. furcsa események. Vagyis akik ezt írták. A sumér csillagászok ugyanolyan pontossággal számították ki a holdfogyatkozások bekövetkeztét.. hogyan néz ki országuk és Ceylon szigete (a már említett Sri Lanka) felülről. mert a kontinensek lakói nem voltak képesek tengeri utazásokra. Ezt most azért sziirtam közbe. feketék.? És most kanyarodjunk el Egyiptomba. vagyis Mezopotámiában (nagyobbrészt a mai Irak területén) jöttek létre. mert hiszen eredetileg erre céloztunk mi is. hogy csakugyan volt-e előttünk egy másik civilizáció. Bár az emberiség egyetlen fajt jelent. hogy a Hold mennyi idő alatt kerüli meg a Földet. Ahhoz. aki kőbaltával szaladgált és serrunit sem értett ebből a világból.

ily módon az igazi titkok. amelynek alapján még ha elég rövid életet tulajdonított is egy-egy főpapnak.. Sajnos attól kell tartanunk. Ezek közül elsősorban a napfogyatkozások magas száma fontos. A különbség több dologból adódhat. akik semmilyen civilizációs.vagy azok valahol még rejtőznek! Egyiptom legnagyobb titka . hanem talán éppen azok a még fontosabb. ahol mintegy vissza lehet nézni a rég elmúlott korszakokba. Kérésére a papok megnézték a régi feljegyzéseket. Amely szerint tíz vagy tizenkét ezer évvel ezelőtt csak és kizárólag primitív ősemberek éltek a földön. értelmes tevékenységet nem folytattak . előtti 11 ezer 340.mégis sikerült átadniok tudásuk egy részét legalább a földgolyó egy pontján? Vagy szinte minden kontinensen volt egy ilyen pont. Nyilván minden utazót.összeolvadt? Hogy az előző már leszálló ágban volt.. de még feleannyi ideje sem létezhettek! Az ellentmondást persze valahogyan fel kell oldani. talán Laertiosz is látott közülük néhányat. akkor viszont a hihetetlennek tetsző 48 ezer éves krónikákat sem kell okvetlenül a legrégibbnek elfogadnunk. de a mai tudomány szerint egyiptomiak nemhogy olyan régen. hogy ez még csak a kezdet. mégis oly jelentős tudást? Lássuk hát Egyiptom múltját e tekintetben. ahol a legrégebbi emlékek fennmaradtak. Mert más ókori és későbbi források is feszegették ezt a témát. csak más mődszerrel. esetleg egyedei pusztulásnak. kihalásnak indultak . mióta szervezetten létezett. tudóst meglepett és izgatott. Paradox módon minden ilyen hátralépés sokkal inkább előrelépés lenne. Mint Laertiosztól fiiggetlen forrás (már csak azért is. Olyan adatot közöltek vele. ami viszont ennek majdnem a dupla idejét. léteznek (ezekről sok szó esik majd e könyvben).előrebocsátom . az egyiptomi történelem és állam kezdete a Kr. amelyben az ottani írástudók krónikákat jegyeztek fel.hát még tudományos igényű rendszeres és tervszerű megfigyeléseket! Hérodotosz szintén ókori görög történetíró is megfordult Egyiptomban. hogy Nagy Sándor ottani hódításait megelőzően az írásos emlékek 48863 évre nyúltak vissza. Egyes források szerint az egyiptomiak írásos (!) emlékei 17 ezer évre nyúltak vissza. hogy az egyiptomiak az idők során 373 napfogyatkozást és 832 holdfogyatkozást jegyeztek fel az ő koráig. Ezek a krónikák talán még létezhettek Hérodotosz idejében. hogy az idők kezdetétől az ő ottani látogatásáig (Kr. Aztán annyi minden történhetett még az ókorban. Igen ám. több mint 30 ezer évet tételez fel! Az említett írás állítólag 30627-ből szán-nazik. és ebből az a döbbenetes tény derült ki (a mi számunkra. Ez ugyanis azt jelenti. Bizánci források szerint az egyiptomiak a Kr. bizonyítékai voltak egy adott időben a legrégebbiek. Járt Egyiptomban. És mivel más adatok is alátámasztják az egyiptomiak állításait (ezekről mindjárt). Minden korabeli centrum nyilvánvalóan csak attól kezdve jegyezte az eseményeket. késéssel is a korábbiakhoz. amelyek révén ennyire „hátrébb léphetnék" az időben. mint más ókori társadalmakban. Tudunk olyan írásos emlékről is.. és sokat beszélgetett az ottani papokkal. Csakhogy ezek nem egyszerre keletkeztek. de . Ha ez igaz. azt is mondhatjuk. hanem az idők során akár sok ezer éves eltéréssel. mert nála nyolcszáz évvel korábban élt. hogy mindez már megsemmisült. mióta megalapíttatott. akik a tudás őrizői voltak ott is. előtti 35525-ös évtől kezdve rótták fel krónikáikat. Abban az országban nem csak a piramisok léteztek. A római történészek pedig azt állították. valami okból elvesztette lendületét. És még ez sem az utolsó dátum vagy korszak. hogy Egyiptom az a hely. Ő is a papokat kérdezte. vagyis az egymást követő évek eseményeit. mert Laertioszt sejthetően ez nem rázta meg különösebben). Ő az iránt tudakozódott. hogy annak írásos emlékei. amit még fel sem fedeztünk. Diogenész Laertiosz ógörög történetíró a Kr. egy kezdődő. Csupáncsak annyi történhetett. És ezzel még nincs vége. ) valami nagyon is hasonlót állapított meg. amit vizuálisan megtapasztalhattak. évig nyúlt vissza. Az egyik az. Az igazi múlt megismerésében jutnánk sokkal. hát inkább azt fogadjuk el és nem a mai tudomány „ősember-meséjét". előtt az ötödik századig) hány főpapjuk volt. utáni harmadik században élt. hogy az egyiptomiaknak több mint tízezer éven át kellett szüntelenül figyelniök az égboltot és feljegyezni minden kozmikus történést. hogy vagy odavesztek a krónikák és ezzel együtt a mi állításunk bizonyítékai . csakúgy. hogy íme itt van az „idő kútja".érzésem szerint az lehet. az elsőkhöz képest. hogy több olyan központ létezett Egyiptomban. Sőt. Talán akadtak még a római birodalom idején is. még primitív új társadalom? És az kapta meg ezt a csonka..

Erről később még lesz szó. vagyis az egyiptológusok szerint ezek kb. Ő ugyanis talált krónika-papirusztekercseket. Ezt a kérdést is Egyiptom miatt. Ha pedig már idáig jutottunk. és a mindig szó itt az egyiptomi állam létezését. háromezer évvel épültek. A maják naptára 2760 évig tartó ciklusokra oszlott. előtt kb. Egy másik fajta számítás szerint az egyiptomiak napciklusát véve alapul az ő időszámításuk a 11542-es évben indult volna. előtt 9850 körül lehetett. hogy több jel szerint Egyiptomban már jóval korábban. és minden jel szerint a 11543-as évben vette kezdetét. Az egymást követő fáraók pedig csak tatarozták őket. 2. hogy eljussunk a mába. nem ők építették az elsőket. a napóleoni korszak sztár-régésze és valóban nagy koponyája. De nem akkor keletkeztek. hogy egyfajta sajátos „állagmegőrzést" végeztek a fáraók. amelyek egymással állítólag nem érintkezhettek az ókorban. Remélem.mikor kezdték időszámításukat. Ez a pont pedig a 11 ezer 652-es évben volt. amikor a mai tudomány szakemberei szerint csak primitív ősemberek szaladgáltak a bolygó felszínén . tehát Kr. mai adatokra történő „átfordítása" után jutott erre a felismerésre. Ám Hérodotosz és neves mohamedán tudósok jóval később mind-mind sokkal régebbre teszik az építésüket. Kérem figyeljenek. Vagyis e föld lakói már itt találták ezeket a hihetetlenül hatalmas és érthetetlen építményeket.. előtti csaknem tízezer évhez hozzá kell adni még 2 ezer évet.sokkal előbbre. időnként ezek mintájára maguk is emeltek egy-egy kisebbet. most erről csak annyit: a mai tudomány. mert ijesztően hasonló évszámok fognak itt megjelenni. hogy az emberek különféle csoportjai. ami kiterjedt mind a négy kontinensre és olyan hatalmas esemény vagy . 5 ezer évesek. amikor „kezdetét vette az idő". Valaminek. időtartamát jelenti. Nos. és ezt a maguk krónikáiban. és ez visszaszámolva a 11560-as évre esik. Mégis mind a négy földrészen igen hasonló időpontban kezdték az idő számolását (hozzátéve. hogy igen.már ha egyáltalán sírhelynek szánták őket. akkor kézenfekvő a feltételezés: valaminek történnie kellett akkoriban. hogy ez aligha véletlen! Ilyen fokú véletlenek nincsenek.. és ennek a kezdete visszaszámolva a 11653-as évre „áll be". ami ismét csak alátámasztja az ókori egyiptomi papok állításait az időkkel kapcsolatban? És úgy tűnik. vagy csak beléjük temetkeztek . nyugodtan elfogadhatjuk azt az állítást. a vezető egyiptológus arra a belátásra jutott. Ha sokan nem is hajlandók elfogadni már azt sem. annak érdekében tesszük fel. kiszámítása. hogy a hatalmas gúlákat az emberek az özönvíz előtt emelték! Ezen elmélet szerint szinte azt is mondhatnánk. Amerika és Eurázsia. mint azt. valamint Afrika között tizenegyezer évvel ezelőtt nem volt semmiféle közlekedés. 3. 4. Az előző oldalon már említettük Champollion számítását. amire még majd kitérünk). Ugyanis itt is a ma elfogadottaknál sokkal régebbi időkbe „botlunk". akkor az egyiptomi állam Champollion szerint csaknem 12 ezer éves! Hasonlóan „bajban vagyunk" a piramisok korával is. lévén hogy különböző földrészeken éltek . Végső soron nem kevesebbet állítanak. Nézzük például az indiai Hold-naptárt. mint az egyiptomiak. Mert hátha itt is felfedezünk valamit. Az óperzsa vallási időszámítás is őrzi az első évet. A hindu bráhminok számításait követve pedig kezdőpontként a 11562-es évhez jutunk. felirataikban és minden egyéb forrásban „építésnek" nevezték. Olyan mélyre senki sem megy vissza az időben. és ezek dátumozása (ami roppant bonyolult módszer). hogy „piramisok mindig voltak". eszközök híján az itt és ott lakó „ős" emberek nem járhattak el egymáshoz. hogy az egyiptomi civilizáció és állam alapítási éve Kr. Az asszír holdciklus-naptár 1805 éves szakaszokból állt össze. jó úton járunk. hogy Egyiptomban (és talán a Föld más pontjain is) léteztek civilizációk akkor. Champollion. Azt hiszem. ! Nem kizárt. ha alaposan végiggondoljuk csak az eddig felsorolt adatokat is. Vagyis ha innen nézünk vissza. amelyek négy kontinensről származnak. kénytelenek vagyunk elhinni néhány alapvető dolgot (és ebben szorgalmasan követjük a mai tudomány álláspontját is): l. Ám amit a többiek állítanak vagy amit róluk tudhatunk.hát hallgassák meg a közelmúlt tudósainak idevágó véleményeit. az mintha megint csak elméletünket látszana alátámasztani. amely szerint az egyiptomi civilizáció kezdete 11850 körül lehetett. észrevették: a Kr. Arra is gondolni kell. amelynek kündulópontját könnyű visszaszámolni.

hogy azt ábrázolta. az első szótól az utolsóig igaz volt. egy vízözön. ha egyszerűen legyintünk rájuk és semmi pénzért nem vagyunk hajlandóak elfogadni őket. ahol ők is éltek. Valami. Dendera városában található Hathor istennő szentélye. aki a fenti időszaknál akár tízszer akkora időtávot is megad egyes civilizációk keletkezésére. amelyek már geológiai folyamatoktól függenek. egy globális méretű katasztrófa lehetett csupán. hogy a csillagászat egyik legnagyobb felfedezését az a Kopernikusz tette. Vagyis a csillagok állását mutatják ókori kezek által ábrázolva. korszakai. 11652. közelgő korszakot. hogy . hogy őseik legalább 10 ezer éve éltek és tevékenykedtek azon a teri. ezek pedig köztudottan igen nagy léptékű események az időskálán. hogy ezután békésebb idők jönnek. logikus. ami az azt túlélőknek azt sugallta. hitet adott nekik. és ennek az időpontja valamikor 11500 évvel ezelőtt lehetett (durván számolva). ahogyan azt 25 ezer évvel (!) ezelőtt láthatták innen a Földről. Az említett számítások végeredményei között a legnagyobb eltérés alig nagyobb háromszáz évnél. hogy kisebb-nagyobb eltérések is akadnak közöttük (11850. hogy a tudomány emberei ezeket a beszámolókat éppen úgy „legendáknak" és „mitológiának" hiszik és veszik. Nos. mert ezt az emlékezetes dolgot meg kell örökíteni. amit a saját szemével látott.. ennek tagjai csillagászati megfigyelésekkel is foglalkoztak. hogyan látta a Földről az eget? Hát úgy. amit ott leírtak. Azon sem ártana elgondolkozniok ezeknek az uraknak és hölgyeknek. amely mélyen beleivódott az összes akkor élő ember tudatába. Reményt arra nézve. Persze talán éppen azért merte felforgatni az akkori tudomány által is elfogadott. a fejlődés évei.mivel a szentély jóval később épült . hogy csakugyan történt ilyesmi. 11542. Nem zárható ki. mindenütt nagyjából ugyanakkor és ugyanúgy játszódott le.hogy csakugyan az látta-e mindezt. hogy a nagy fennsíkon fekvő Tiahuanaco városa akár 150 vagy 200 ezer évvel ezelőtt keletkezhetett! Erre utaltak olyan vonatkozások. ráadásul éppen Egyiptom területéről! Felmerülhet persze a kérdés . amelynél számos jelét tapasztaljuk egy korábbi kezdésnek. hogy alkotójuk csupáncsak fantáziájának engedett volna. Ott elhangzott már az is.ileten. Az építés. szentnek és sérthetetlennek tartott (mint ma a „darwini fejlődéselméletet") földközpontú világrendet. Persze az a baj. hogy azért a fentebb elsorolt évszámok nem pontosan egyeznek. kitalációnak („legendának. az éveket. lehetne. Éppen az egyiptomi az. Mi több.. Az a tény pedig. különösen a kezdeti korszakban a „számolók" nemegyszer eltévesztették a számolást. Ez önbizalmat. Tróját és a róla szóló époszt is csak homéroszi költészetnek. 11562 stb.folyamat volt. ami még belefér a hibahatárba. ha azoknak az embereknek esetleg nem voltak ilyen kifejezései és nem ennyire felemelően határozták meg az új.. hogy minden. Különösen a Dél-Amerika kutatásával foglalkozó történészek.és akár éppenséggel a régészet történetének . Még akkor is ezt tételezzük fel.egyes eseményeiből.mint azt a föld összes régi népének mitológiája emlegeti . amely után a túlélők elkezdték számolni az éveket. ? És ezzel még nincs vége a folyamatnak. mert okos és merész kívülálló volt. úgy persze könnyű „kilőni" ezeket az érveket. Valami megrázó esemény. aki az ábrázolást készítette? Vagy átvette azt valahonnan? Mert ez ismét egy olyan elődcivilizáció létezését bizonyítja. hogy az idők során. hogy ilyesmi többé nem fog előfordulni. Nemcsak az évszámok árulkodnak. és ezt fontosnak tartották. abban pedig zodiákus-rajzokat tekinthetünk meg. míg egy amatőr (!) régész be nem bizonyította. fejlődésére. És mint már volt róla szó éppen Egyiptommal kapcsolatban. ez korántsem jelenti azt. mint az özönvízről vagy égből lelátogató idegenekről szóló (amúgy meglepően nagy számban létező) történetet. Egyben azt is sugallhatta az esemény a szerencsés túlélőknek. Nos. mert nem tartozott a .volt egy globális katasztrófa. ami az „idő(számítás)t elindította". Míg a közelmúlt egy francia kutatója azt állította. 11560. Ám most jönnek az egyiptomi érvek. amely kiterjedt a teljes Földre. hogy mostantól kell és lehet számolni az időt. e tárgyakat tanulta az egyetemen is. Mivel nem tételezzük fel. A fenti számsorok alapján biztosra vehető. amely igenis élhetett a Földön. hogy Egyiptom ókori tudósainak csillagászati . hogy a dolog. A fentiekben tehát már céloztunk rá.) csupáncsak annyit jelent.. sőt konkrétan a mai Egyiptom területén 25 ezer évvel ezelőtt. A tudomány emberei már okulhatnának a tudománytörténet . aki csak teológusnak és orvosnak készült. aki nem volt csillagász.. Sok nép állította már az ókorban és később is. 11653. mitológiának") tartották egészen addig. hogy a Földön minden civilizáció csak ilyen régi lenne. régészek között akadt és akad. 11542.brancsba".

De minket az előző. De nem tüntethette el a tudást.és matematikai tudása minimum 30 ezer éves „kifutási idő" alatt fejlődött fel akkorára. Eltüntetve egyben ittlétük. mert ő úgy vélte. Már csak éghajlati okokból is. Mindent fr'r borított. mint a fáraók idejében. aki képes lett volna aranyláncot készíteni. és mivel elég gyakran esett is. Az csakugyan lehetett egy kis kiterjedésű. hát a földművelésnek sem voltak akadályai. Többen. Ohatatlanul kialakult valamiféle konszenzus. hogy egy régebbi létezett itt már sok százezer évvel korábban is. de 40 ezer évvel ezelőtt is csak ostoba ősemberek futkostak szerte a kontinenseken. a Kr. E könyvben pár oldallal korábban már céloztunk arra is. inkább mérsékeltnek volt mondható. a szokások összecsiszolásával és összecsiszolódásával is járt. Ám voltak az ókorban olyanok. Még sok ezer évnek kellett eltelnie ahhoz. De hol? A keresést a legtöbbet ígérő helyen: Egyiptomban kezdjük. uránt vagy vörösrezet bányászni. talán csak egy vagy két csomópontban létező civilizáció. mind többen jöttek ide és csatlakoztak ahhoz a civilizációhoz. hogy Egyiptom nem mindig nézett ki úgy. A sok ember együttléte már az ősidőkben követelt valamiféle együttműködést. Ha nem 400 ezer vagy 40 ezer. amely esetleg huzamosabb ideig lakott a Földön és annak több száz pontját felkereste. összefüggőek is. Titkokkal terhes korszakok Említettük. hogy ha ezeknek a „vad" időtartamoknak akár csak a tíz százalékát fogadjuk is el. sőt folyók és tavak tarkították a látványt ott. lehetett éppenséggel egy más világból idelátogató űrexpedíció is. Mi több. de még 10 ezer. valahol. Szicíliai Diodórosz. Még kisebb erdők is voltak. forró sivatagról. a „Rejtélyes elődök 2"-ben. Mert bizony elképzelhető úgy is . Lehet. előtt élt babiloni kutató 432 ezer évesnek mondta Egyiptomot! De még ennél is többre taksálta ezt a kultúrát az ókor másik neves tudósa. Ez már önmagában is sok mindent megmagyaráz. hogy a klímaváltozás gyökeresen átalakítsa a tájat. mindegyiken élt is egy ideig. hogy nem. Az éghajlata már csak ezért sem lehetett forró.igaz. amely majdnem nyom nélkül veszett bele az idők homályába. hogy Egyiptom civilizációja 473 ezer évvel az ő ideje előtt „startolt". máris keményen ütközünk a mai tudomány állításaiba. amely kitermelte azokat a tárgyakat. és a mezőgazdaság nem szorult vissza a Nílus két partján lévő öntözött. amelyeket az emberek az utóbbi századokban több száz millió éves geológiai rétegekben találtak. sőt talán nagyobbak. Lehet. Berossos. az egész bolygóra kiterjedő katasztrófa végzett anyagi javaikkal. mielőtt valamilyen kozmikus eredetű. de még nem foglalt el majdnem mindent. 2. ahol ma a kietlen homoksivatag terpeszkedik. vagy kevesebb évvel ezelőtt is egészen lakható világ volt ez. hogy ezt nevezték Atlantisznak. mint a kontinens más részein. amekkorát az ókor mai kutatói találtak náluk.helyesebben: történhetett úgy is -. De fordítsuk meg a dolgot. törvényekkel. még nem. ami szabályokkal. Lehet. létezhetett két előző: egy. hiszen itt kellemes volt az időjárás. Szavanna volt. ha a két nagy emberi civilizáció: az előző meg a mai valahol térben és időben összeért? Ez az igazi kérdés. Ami egyértelmű azzal. vagyis olyan örökké zöld táj. korai létezésük szinte minden bizonyítékát. hogy az emberek kedvvel telepedtek le ezen a vidéken. és nem akadt közöttük egyetlenegy sem. Szó sem volt Szaharáról. lehet. hogy mi van akkor. mint lent délen. hogy elég sokan éltek itt. akkor felejtsük el a ma általunk ismert és látható Egyiptomképet. keskeny csíkra. az egyiptominál sokkal jobb időjárási övezetekben. Amelyek szerint nemhogy 400 ezer. Ez egyben azt is jelentette. amilyent most sokfelé látunk Afrikában . időt mémi vagy alumíniumot gyártani. a folyókban bőven akadt hal. és az általuk elvesztett tárgyakat találták meg az emberek az 1700as évektől napjainkig. csillagképeket megfigyelni majd ábrázolni. Akkor hát valami nem stimmel. Jó vadászterület volt és a földet is művelni lehetett. hogy már az imént elképzelt időszakban is nyomult előre a sivatag (mint teszi azt manapság a Szahara déli szélén). Most tehát ott tartunk. tételezzük fel. akik ennél sokkal bátrabban számoltak és ennek nyilván látták-tudták valami alapját is (amiről sajnos ma fogalmunk sincsen). Az ország akkortájt egészen rnásképpen nézett ki. amely már létezni kezdett ezen a földön. Vagyis ha az előző civilizáció . már valóban emberi civilizáció érdekel. hogy pár tízezer évet már leéltek azok az őseink (?) itt a bolygón. mint ma. a klíma nem trópusi. Ezt már részletesebben kifejtettem „A rejtélyes elődökben" 1983-ban és annak 1998-ban megjelent sokkal bővebb változatában.

hogy a piramisok a Vízözön előtt épültek. Így adtak esélyt sokaknak a túlélésre.kutatók" . hogy menedéket nycíjtsanak a katasztrófa idején! Ezt a teóriát főképpen azok támogatják ma is. amit elkezdett ki tudja.ez árulta el. ha nagyobb súlyt fektetett a nem eszközigényes kutatásokra és tudományágakra. csak utalok rá: a legtöbb latin-amerikai indián törzs .egyben az előd-civilizáció létezésének is bizonyítéka! Mi több.nem annyira „anyagias" volt. Figyelmeztették a már valamenynyire is szervezett. mint a mostani. akik a mi korunkat messze megelőzően már olyan technikával dolgoztak (legalábbis a térképezés területén). ami okvetlenül szükséges volt az új élethez a romba dőlt Földön. éppen azér-t. amelyek az elődök és az ősemberek egyidejű létezését bizonyítják. Túl jól. Majd a csapás után ismét fellceresték ezeket az embereket. vagy az Antarktiszt az eljegesedés előtt . fémkohászati üzemei. és csillagászaik a kozmosz innen megtapasztalható összefiiggéseire igyekeztek rájönni . vigyenek magukkal állatokat.mindez megsemmisült. Ebből gyanítható. Mint már volt róla szó. hogy akkor mi lett ezekkel a nagy tudású emberekkel.de ázsiai és óceániai bennszülötteknél is találunk erre forrásokat . furcsa öltözetű. a Neander-völgyi ősemberek úgy fejlődtek. hogy a Csapás nem geológiai.. Ám mielőtt ez bekövetkezett volna. mint mi a huszadik században (légifényképezés. például). Az is szinte bizonyos. Ám mindezen felül azzal is tisztában lehettek. Csak az a tudás maradt. nem veszem elő ismét. amikor a mai emberek ősei. csak úgy. aki ismerte e törzsek nyelvét).mindkét esetben maximum 11-12 ezer évvel korábban készült. hány ezer vagy tízezer évvel korábban. egy gigantikus Pusztulás. hatását mindenütt megsínylik majd. hogy volt egy nagy Csapás. éltek itt akkor is. Maximum pár ezren élhettek. hogy az elődök kisszámú. leleteket stb. Az egy más. Hiszen közülük sokan szintén túlélték a kisbolygó becsapódása okozta dúlást. együtt élő csoportokat. akik egyben azt állítják: maguk a piramisok. Említettük már a régi indiánok által készített dinoszaurusz-ábrázolásokat és anakronisztikus tárgyakat. ahol hajókat és repülőgépeket gyártottak. és figyelmeztette őket a közeledő csapásra. egyes ókori szerzők -. arra is bizonyíték. nem földi. nagyon régi gizai építmény . Csak arról akar mindenáron. tehát a homokba dugva elfelejtkezni a tudomány. a Földhöz közeledő kisbolygó becsapódásáról volt szó. nagyon alapos és pontos térképekről volt szó. amelyeket nálunk a középkor végén másoltak le korábbi példányokról és amelyek a görög szigetvilágot a Vízözön előtti időkben ábrázolták. hogy valakik ezt a munkát már korábban elvégezték. és ezek a nagy tudású emberek arról a maguk módszereivel jó előre tudomást szereztek. amely majdnem teljesen megsemmisítette az akkori emberiséget. feltehetően egy vagy több szigeten éltek. Valakik tehát már dolgoztak. hogy számos bizonyítékra bukkantunk már eddig is. vagy közülük is néhány nagyon ismert. Bár nem helyes a többes szám: ugyanis minden törzset általában csak egy ilyen rejtélyes ismeretlen keresett fel (feltehetően az „elődök" közül az. Mivel erről már többször és több helyen írtam. mert könnyen meglehet. hogy ezek az emberek maroknyian voltak. amellyel kutatóik a Földet vizsgálták elsősorban. hajók mindenképpen és talán repülő szerkezeteik is.makacsul állították. . A fentebb említett térképek csak egy bizonyíték a sok közül. Ha voltak is az elődöknek valamiféle bányái. de már az addigi háttér nélkül. Ezt bizonyítják többek között azok a térképek. ahogyan azt a tankönyvek manapság írják. Hogy folytassák a munkát. vetőmagot stb. szinte regénybe illő kérdés. hanem kozmikus eredetű lehetett. hogy a becsapódás helyétől fiiggetlenül a Csapás az egész földre kiterjed. gyárak. a Földet esetleg több ezer méter magasságban többször is megkeriilő tengeri árhullámot.azt említi. fehér bőrű emberek érkeztek hozzájuk. bányák. A korabeli Európában már az 1400-as és 1500-as években is készültek olyan térképek. És itt jön be Egyiptom ismét a „képbe". Már csak azért sem. de nagy tudású csoportja a Földnek ezen a pontján gyűlt össze. tevékenykedtek. talán megközelítő helyét is. Voltak akkoriban ultramodernnek tekinthető közlekedési eszközeik. és mindenre megtanították őket. ahová a vadak sohasem jutottak el. túl pontosan végezték el . hogy ezekkel eljussanak a bolygó legtávolabbi pontjaira is . hogy egy sokkal fejlettebb civilizáció egyedei voltak. vaskohók. hogy egy. amelyek a csak kétháromszáz év múlva felfedezendő földrészeket ábrázolták! Ez pedig nem lehetséges másképpen. hogy vonuljanak a magasabb hegyekbe. nehézipari üzemek és kiterjedt közlekedés meg hírközlés. ha főleg elméleti tárgyakban jeleskedtek.akkor nem okvetlenül kellett nekik nagyszabású ipari háttér. Ők a maguk műszereivel alighanem sejthették a becsapódás idejét. hogy folytassa. a vad vidékeken szaladgáló ősemberektől elkülönítették magukat.

no és úgysem menthettek meg mindenkit.kínaiak. Ám ismételten visszakanyarodva Egyiptomba. kapcsolataik attól kezdve sporadikussá váltak vagy akár végleg meg is szakadtak. Még elképzelni. és ettől fi.amiről sok ezer évvel ezelőtt más ember ezen a Földön aligha tudott. amelyeket szerintük is érdemes volt megmenteni. és .azért hányjuk-vessük meg ezt is. de mint (ma már) tudjuk. A legvalószínűbbnek az tűnik. hogy eljussanak a magas hegyekbe. és ugyanakkor a Föld másik oldalán. amelyekben több pozitív tulajdonság volt . mint megijedni". Talán ki akartak próbálni egy új technológiát? A maguk és az utódaik számára bebizonyítani. mint azokért a csoportokért. hogyan végeztek vérátömlesztéses műtéteket és ezer más dolgot . amikor azt a területet kétségtelenül el fogja önteni a nagy árhullám? Hiszen ők maguk tanácsolták a bennszülötteknek. csoportokat. hogy szándékosan nem mentek el olyan törzsekhez.hogy a nagy tudású elődök néhány vagy néhány tíz tagja valamilyen módon a csapás előtt felépítette a piramisokat . hogy a „normálisnál" vérengzőbbek. Az mindenképpen gyanús. akár nem . mondjuk a déli Andokban vagy Kordillerákban találni olyan nagy barlangokat. veszélyéről . esetleg a Csapás után rekonstruálni.akár sok évvel előbb is tudhattak. túlélését. Igaz. talán nem is hittek volna ezeknek a nagy bajt jósoló „prófétá. többfelé megtörténhetett így is).vagy annak esélyéről.amit a fejükben vagy valamilyen. hogy ez ostobaság. Még azt is el tudom hinni. hogy némely ázsiai kultúrák olyan nagy tudással rukkoltak elő „hirtelen" .ileten akartak volna roppant nagy energiával. segítését sejtik. hogy valakik hirtelen tudomást szereznek egy. azért az elmúlt százmillió évben megesett jó néhányszor. ha nem ismerték a kisbolygó pontos méreteit és esetleg a becsapódás helyét sem). kegyetlenebbek. akkor a várható katasztrófáról . a Föld felé tartó kisbolygóról és akkor hamarjában intézkedni kezdenek. Azokat a nem vérengző hordákat. Aki a fekete kemény kövekbe ismeretlen eszközzel belevésett jeleket és rajzokat nézi (több ezer ilyen követ találtak eddig barlangokba rejtve számos rejtekhelyen). hogy a Csapás idejére vonuljanak fel a hegyekbe. esetleg több évtized alatt az elődök ezen az egy ponton kísérleti technikát alkalmaztak. meglehetősen primitív módon ábrázolták egy előzetesen létező civilizáció szinte összes tudását. Legfeljebb nem voltak benne bizonyosak. sumérek. Dél-Amerikában is egyes indián törzsek hihetetlenül magas civilizációt tudtak teremteni aránylag rövid idő alatt. Vagyis számosan elrejtőzhettek a magas hegyekben. hogy a Csapás után ezek a telepek elszakadtak egymástól. hogy a válasz „is-is". hogy a katasztrófa megjósolása és tényleges bekövetkezte között eltelt jó néhány év. Akár igaz az az elmélet. Még elhisszük. genetikailag fertőzöttek. amelyekről tudták. Miért éppen egy sík teri. Egyesek emögött is az elődök valamiféle beavatkozását. Ezeken szemmel láthatóan kézzel. lehetőségéről. hogy hasonló kozmikus csapás esetén nem csak a hegyekben lehet menekvés? Hiszen arra is gondolni kellett. lényegében nem tudjuk. Még az is lehet. de nyilván úgy vélték. kitalálni sem volt képes ilyesmit. hogy évekkel korábban tudták már: az a bizonyos kisbolygó valamelyik következő közeledésekor becsapódik! Ha rendszeresen képesek voltak figyelni az eget a megfelelő műszerekkel. annak óhatatlanul olyan benyomása támad: ezeket nem maguk a kutatók alkották. Például lerajzolták. vagy betegesek.iggetlenül felépíthettek egy piramist is a nagy észak-afrikai szavannán. jobb félni. nem túl gyakori. mi azt valljuk: lehet. Talán a segédszemélyzet életben maradt tagjai próbálták ilyen primitív módon megőrizni a régi tudást? De térjünk vissza Egyiptomba. eredményeit.knak" (ami többször. gyakorlatát. mit válaszoljunk rá. De lehet ám. indiaiak. Értük nem volt olyan kár. hogy ilyesmi a jövőben is megtörténhet majd. ahol több az esélyük az életben maradásra (a globális árhullám magasságát nyilván ők sem tudták előre kiszámítani. ahol az előd-civilizáció több száz vagy ezer egyede és az általuk tízezer évek alatt öszszegyűjtött tudás is átvészelheti a Csapást? Ez bizony fogós érv. Vagyis mindenesetre gondoskodtak egy-egy értékmentő helyről. mindent túlélő primitív módokon próbáltak átmenteni. hogyan kutatták az eget. Ez indokolná azt. hogy pár hónap alatt eljuthattak a Föld különféle részeire és ott figyelmeztethették a bennszülötteket. Ez utóbbinak jó bizonyítékai a szintén LatinAmerikában talált úgynevezett ica-i kövek. hogy kozmikus égitestek bombázzák a Földet. Nem lett volna egyszerűbb valahol a legmagasabb hegyekben (Himalája) építeni fóldbe mélyített rejteket? Vagy Amerika valamelyik részén. költséggel létrehozni egy vagy több ilyen építményt. A nagy síkságokon élőknek talán nem is maradt volna annyi idejük. Szemünkre vethetné valaki.

különben soha nem menekülhetnek meg a közeledő katasztrófától. A legszívesebben nyilván nem egy ilyen nagyot emeltettek volna. Gyanúnk szerint ekkor mindössze egyetlen piramis készült . és feszített tempóban dolgoztak. milyen nagy égitest közeledhet. ami terveik szerint ellenállhatott a Csapásnak. hogy milyen katasztrófa közeleg. Állítólag találtak ilyeneket Ázsiában is. méghozzá mindenütt csak a magas hegyek körzetében. Mások előkészítették az egyes csoportjaik evakuálását az addig összegyűjtött tudományos anyaggal. ketrecekben elfogott vadállatokat.Talán eleve volt bennük egy olyan „hittérítői" indulat. ami a Csapás után a természetes tisztulás folyamatában lassan vált ismét . tudásanyaguk rögzített formáival. . amely szerintük a legjobban ellenáll. milyen irányból jön a csapás. egy szabályos négyzet alapú. addig társaik a Föld több pontján előkészültek. hogy segítsenek felépíteni . javában folyt a munka. négyélű gúla kellett legyen. Remélték. mehettek a törzsekhez megmenteni őket . hogy egy tíz kilométeres kisbolygó fog becsapódni a Földbe. Megint mások. tenyésztett állatok istállóit is berendezték a piramisok belső üregeiben (ezeket később már az egyiptomiak építhették be. feltehetően valamelyik óceánba.annak majdnem mindig fatális hatásai voltak a földi életre. vagy mint fölösleges helyiségeket.távirati stílusban elbeszélve: . így a Nílus is elszennyeződött. Felhalmozták az ivóvízkészleteket (az árhullám után a Föld összes folyója. afféle korai Noé bárkájaként működhetett. Legalább egyszer a legnagyobbat. és ez nyilván így volt körülbelül tizenkétezer évvel ezelőtt is. hogy az erőszak nem segít. .Azért is „kísérleti" lehetett az építmény. vagy mert a saját múltjukból keservesen megtanulták.Tehát miközben a csillagászaik a következő években rendre és kitartóan figyelték az ominózus kisbolygót. krónikákkal. Ezek méretei arra is utalnak. A domborzati térkép változik a leglassabban. ami még egy ily borzalmas erejű árhullámot is kibír. akiknek feladatuk volt az észak-afrikai szavannán. gyanúnk szerint a piramisépítők. Nyilván azért. a törzsek közti harcokat megszüntetni. mert vagy elméleti síkon előre látták. láthatjuk: Kairó közelében sehol sincsenek számottevő hegyek. minden növény magvából zsákszámra mentettek el. kalitkákban madarakat. hogy még egy sok száz vagy több ezer méter magas tengeri árhullám sem mozdítja el. a majdani emberiséget békésebb fejlődés felé vezetni. Egyesek azonnal elindultak a magas hegyekben barlangokat keresni. amelynek átmérője a későbbi csapás mértékéből adódóan közel 10 kilométer lehetett. fizikusok. Mivel nem tudhatták. Kiderült a huszadik században. amivel hamarabb elkészülnek. nem épít. Belegyűjtötték a környék összes vetőmagvát. Amint a csillagászaik megközelítően sejteni kezdték. hanem egy kisebbet. feltérképezték a kontinenseket. Az elődök nyilván alapos számításokat végeztek. egy kiválasztott helyen megépíteni azt a valamit. nem tudható). hogy Dél-Amerika több pontján mesterséges eredetű (gépekkel vagy nagy teljesítményű lézersugárral egyenesen metszett falak árulkodnak erről) több kilométer hosszú barlangok vagy inkább alagútrendszerek húzódnak. . hogy az elődök talán az egy-egy vidéken élő primitív törzsek több ezer tagját terelték be a túlélőhelyekre. Igazuk lett. akik nyelveket beszéltek. honnan. akkor más sík területeken is alkalmazhatják a jövőben. Feltevésünk szerint tehát a következő történt .Az a bizonyos építmény. Gyorsan szétosztották a feladatokat. amelyiket ma Nagy Piramisnak neveznek. amit akkor nyilván egészen másképpen hívtak.vagy legalábbis megkísérelni azt.az. aztán még egyszer vagy kétszer a lassan csillapuló kisebbeket is. . felfedezték a Földet. az csak rombol.Ugyanekkor a Nílus partján. műszereikkel stb. . hát annyi követ kellett összehordani és egymásnak támasztani-építenifelhalmozni.Az elődök élték a maguk életét. profi építészek. teleszórtak törmelékkel). De mert már tudható lett. Egyben persze „genetikai óvóhely" is volt. . hogy életben tartsák őket. Az elődök szakembereinek irányításával a helybeliek kőtömböket termeltek ki.És volt egy csoport.Mindezen tevékenység közepette jött a hír a csillagászaiktól. hát a négy égtáj felé tájolták azt be. sok ezer évvel lekörözték az ősembereket (hogy ők honnan eredtek. együtt. nem lesz képes kárt tenni benne. mert az elődök arra számíthattak: ha beválik és megvédi a benne lévőket értékeikkel együtt. amit gondosan megterveztek az elődök szakemberei. hogy szerették volna a félvad (ős) embereket jobb belátásra téríteni. sőt menet közben az egyre módosulhatott is. Azelőtt soha nem létezett kísérleti építményről volt szó. Hiszen ha ránézünk a térképre. .Miközben az előre küldött embereik már a szavannák lakóit győzködték. .Amint a piramis elkészült. úgy módosulhattak a piramis méretei is. .

ami csak az övék volt .az istenek (később egy isten) voltak. Meg kellett várniok. egy egészen új „osztályt" kellett kreálni.csak azokon a pontokon élték túl az emberek. Létrejöttek hát a „papok". Viszont elterjesztették a „mintát". hogy ezt tették. A furcsa menedékhely kitartott. és amelyek tudomással bírtak arról. . A korabeli embereknek hiába is mondták volna. igen dinamikus „szavannai-nílusi" civilizáció egyedeinek is. A Föld hatalmasat rendült.és talán néhány általuk fel sem keresett hegyvidéken. De azért sok ezer éven keresztül nem véletlenül tartották a papokat a tudás birtokosainak . Nem csoda. hogy ez az építészeti forma ilyen méretekben és főleg tömegben képes ellenállni még egy kozmoszból érkező hatalmas katasztrófának is. ami a számukra idegen elődöké. tanácsai és szolgálatai révén. még a primitív rabló. sem állat nem maradt élve az árhullám nyomán. hogy az elődök sokat meséltek saját múltjukról. Ahhoz. növénynemesítéssel . ahol a mit sem sejtő hordák. mint a szentélyek voltak. Így folyhattak egybe a később emlegetett időszakok.ezt senki sem vette volna komolyan. Teljesen érthető különben.másképpen azok nem tudtak volna csillagászattal.Mivel a Nagy Piramis alig sérült. csavargó is . Természetesen úgy tudták. A piramis volt talán az egyetlen építmény a síkságokon. torkukban dobogó szívvel várták. ha Hérodotosz és mások összekapcsolták az előzőt az újjal és több ezer év távlatából már talán maguk az egyiptomiak sem voltak képesek elválasztani egymástól azt. ami történt. még hoszszú hónapokon át ha el is hagyhatták a piramist. A . Mindez azonban nem ösztönözte őket arra. És itt visszakanyarodhatunk egyiptomi történetünkhöz. No és élelmiszert és elegendő helyet pár ezer embernek. aztán hamarosan jött az árhullám. korok is. . A papok hatalmát tehát igen hatalmas. Addigra a piramis utolsó emberszélességű rését is berakták kövekkel. nehogy bárkinek eszébe jusson kezet emelni rájuk és birtokaikra. még kezdetleges társadalomban. Ahol persze tudományos kutatás is folyt eleinte teljesen „isteni" álca alatt. Ők hozták létre a papi státuszokat is. hogy ezt a tekintélyt a tudás mint olyan adja . A papokat a társadalom fizikai munkát végző egyedei tartották el . akiknek tekintélyre volt szükségük. hogy a levegőben terjengő por eloszoljon . mindenható erőktől származtatták. amelytől mindenki tartott..Nos. nem távolodhattak el tőle. amelyekről tudjuk. amelyek az éppen aktuális istent imádták a papok vezérletével. az elődök számításait igazolta. Addigra a fertőzött folyók is megtisztultak. amelynek tagjait a királyok sem bántják. e. Egy olyan. hanem szerte a világban 11. akikkel sorsközösséget vállaltak az elődök is . Szükség volt egy olyan érinthetetlen rétegre. Adva volt hát egy nagy kapcsolat.nem hagyhatták magukra a piramisba zárt embereket.attól. Nyilván arról volt szó. és azok a latin-amerikai piramisok. Legalább pár héttel előbb napra és órára tudhatták az elődök. és reszketve. köztük a legtöbbet ígérő. Így tehát Kr. Az egyetlen külső erő. katona. mikor jön a baj.ihatóvá). Kialakultak az első sajátos „egyházak".és nem csak Egyiptomban. Sem ember. már minden készen volt. hogy más kontinenseken elefántok élnek és más külsejű és bőrszínű egyéb emberek. Így történhetett meg.. amikor az elődök már nem voltak közöttük (kihaltak).500 után létező civilizációkban. hogy az „istenek haragja" dühöng odakünn.. mígnem a szelek kisöpörték a légkört. törzsek vagy kisebb vadászcsoportok éppen a magas hegyekben tartózkodtak a Csapás napjaiban. amelyeket jóval későbbre datálunk és amiket már nem is ők. Később a papok egy része. az elődök számára kiderült. hogy addig szerzett tudásukat átmenthessék. kisebb méretekben. hanem az indián törzsek építettek. 11 ezer 500-600 környékén . amelyben amúgy igen primitív viszonyok uralkodtak. amikor megtörtént a becsapódás. és ezért épültek állítólag Ázsia néhány pontján hasonlók később. hogy korábban jártak náluk az elődök. Azok a már említett dél-amerikai. Amikor elmúlott a közvetlen veszély.ez eltarthatott akár egy álló évig is.Aztán amikor bekövetkezett a Csapás. hogy az folytatódjon és ne pusztuljon el hordozóival együtt. hogy Szicíliai Diodórosz és mások több százezer (!) éves múltat ajándékoztak azoknak az egyiptomiaknak. a bennlévőknek legfeljebb az intenzív halálfélelemmel kellett megküzdeniök. Kolumbusz előtti indián civilizációk. . akikkel ők annak idején (pár ezer éwel ezelőtt) találkoztak. és tudásuk egy részét is átadták a Csapás után rohamos fejlődésnek induló új civilizációknak. ahol az elődök közvetlen segítséget nyújtottak ehhez a túléléshez . amely szembeszállt a Csapással.birtokok" pedig nem mások. már mit sem tudott tudománygyűjtő.amikor ez történt . hogy többet építsenek belőle. megfigyelő és gyakorló szerepéről. mi fog történni. építészettel.

azok egyszerűen fel sem fogták volna. talán éppen az Első. később talán rögeszméje. hogy a Nagy Piramis hathét ezer évvel korábban épült volna. az uralkodót segítették. Aztán mielőtt egy ilyen pap meghalt. kik voltak az elődök. vagyis egyiptomi régészet és társtudományai viszont valami ilyesmire célozgatnak. Végül ezt is elfogadta mindenki. miről beszél. A papok őrizték a múltat is. hogy áruló lesz? Akiknek elmondhatta volna a titkokat. amely ugyanazt mondaná. Különben pedig mit ért volna el az a pap. de így volt! . amelyet a fáraók később utánozni kezdtek. az egyiptológia. hanem másutt is. hogy egyáltalán bármelyik idősebb lenne ötezer évesnél. A nagyobb biztonság érdekében . A papok elkészítették a terveket. hol kezdetleges szöveggel jegyezték fel a régmúlt sokáig csak szavakban megőrzött emlékeit. és messze nem csak Kairó mellett. hasznos munka. Innen eredhetett az uralkodóknak az a tudata. amikor a fáraók sorra emelték a piramisokat. hogy az évezredekig csak magában álló Nagy Piramis volt a minta. Sem „fent". hogy az elődök minden bizonnyal maguk építették a Nagy Piramist. amelyek végső soron az adott társadalmak javára váltak. 7 ezer évvel talán még benne is laktak a Nagy Piramisban. az 1990-es években. hogy néhány vagy néhány tíz év alatt. sem „lent". hogy mivel a legrégibb piramis is a rézkorszakban épült. az ő birtokukban voltak. mint önmagában. tudásban gazdag múltbeli szövetségesekről beszél. majd a végén meggyőződése és hite.paradox. De végső soron mikor épültek a piramisok? Már a kérdésben kihangsúlyozott többes szám is azt a . Ám ezek nem azonos időben épültek. Ezért az első idők uralkodói valamikor Kr.. A mai tudomány és annak igen kifejlett ága. Amivel persze mérhetetlen tekintélyre tettek szert az ehhez nem értő egyszerű emberek körében. akiben legalább annyira megbízott. birtokosok között. miért készült az első piramis. mint a többi.benyomást kelti. amit én itt fentebb leírtam.. előtt 9. hogy egykoron sok-sok ember életét megmentette a haláltól. miért kell gyarapítani a tudást és miféle hihetetlen addig elért tudásra épül az. a nem neki rendeltetett tudáshoz. Vegyi anyagok ismeretében félelmetes jelenségeket tudtak előidézni. még kevésbé odalent a parasztok között sem értette volna senki. aki elhatározza. aztán eljött az idő. Kheopsz vagy más még azt is kitalálta. a Nagy Piramis egykori tervrajzai alapján.és . Ezt persze ne úgy értsük. Még ma ismert csillagászati eszközök.nézetünk szerint hamis . Aztán azt sütötték ki. mondjuk mi. Még az is megesett. Mi tehát azt állítjuk. amikor némelyik úgy hitte. vagyis a mi időnkhöz közelebb a piramisok építési idejét. Egyiptomban összesen csaknem száz piramis van. Mert az elődöktől kapott instrukciók szerint alaposan meg kellett válogatniok azokat. És több évtizedes papi lét és értelmes. találmányaikkal pedig nemegyszer az országot. nem is olyan régen. hogy javasolják: hozzuk hátrébb. Senki sem állítja a komoly régészek között. hogy hatalmukat megőrizhessék. gondolkodóba estek egyes tudósok. hogy a Nagy Piramist ő építette! Felfestette rá . Sem a fáraó udvarában.). Titkos tudásuk is egyre csak gyűlt. és eljött az idő. hogy mindet egyazon időben emelték.. Előre kell bocsátanom: nincs egyetlen olyan elfogadott ehnélet sem. Hiszen azt tudták az elsőről.. Könnyen lehet. valamint a titoktartási képesség aktív bizonyítása után a sok közül mindössze néhány érte el a csúcsot. szentélyben csak maroknyi. hogy primitív rézszerszámokkal az egyiptomiak aligha munkálhatták meg a márvány. Megtudhatta. Ezek még elég sokan voltak. Ezzel a módszerrel elérték. központban. magasabb rangra emelt papból már nem volt olyan sok. 8. a gazdag kereskedők vagy hadvezérek. vagyis beavatták a múlt rejtelmeibe. amelyek hol képekben. hogy maga is építtethet ilyent. például távcsövek néllcül „sólyomszemmel" figyelték az égboltot és a sok ezer év feljegyzett és kielemzett megfigyelései után játszi könnyedséggel megjósolhattak jövőben bekövetkező kozmikus eseményeket. nevét és valóságos történeteket kerítettek arról. hogy a titok annyi évezreden át nem szivárgott ki. hogy miféle elődökről. De azt sem. Aztán féligmeddig beavatott. amit aztán később Kheopsz-nak is neveztek a később élők. ami szükségszerű kényszer volt. Nehogy a köznép hozzáférjen a múlt ismeretéhez. Hiszen a régi krónikák.egy-egy krónikát csak egyetlen példányban őriztek.tulajdon-jegyeit". hogy az beleessen a vaskorszakba! Mert azt bizony belátták a derék akadémikusok (a jelzőt a világért se vegyék komolyan.és száz más dologgal foglalkozni. A papok ezt a tudást részben arra is használták. akik papok lehettek. minden kolostorban. mit köszönhet nekik Egyiptom. már kiválasztotta az utódját. hogy egy piramis alakú építményben szembeszállhatnak a halállal. tehát hasznára voltak és ezzel ismételten megszerezték a hatalmasok támogatását. hogyan is építették a piramist. amit most építgetnek tovább.

hogy még így is csak akkor jött ki valamilyen elfogadható mennyiség.. a gyógyítás szintje akkoriban a nullával volt egyenlő. Tehát inkább egy kis korrekciót (én inkább úgy mondanám: „csalást") sugalltak. De mert a hatalmas építményhez a köveket az elődök útmutatásai szerint termelték ki. nemcsak a halálos kórokba. No és persze ezek az utólagos kor javítások szinte mindennaposak az utóbbi évtizedek egyiptológiájában. Márpedig szinte elképzelhetetlen. e. ha hiszünk állításaiknak. kivétel nélkül mindegyikét. hogy ez sohasem járhat sikerrel. Miért pont a fáraók? Őket nem vitte el semmilyen betegség? Tudjuk a fellelt múmiák vizsgálataiból. Például azzal.így szólt a kiindulási elv . Ha mi ezenközben arról beszélünk. Míg köztudott. előtt 11500 körül épült.. és a ham-tincasok már igencsak veteránnak. Így aztán előállt a fura helyzet. hogy egy-egy fáraó uralkodási ideje túl rövid volt ahhoz. hogyan is lehetne egy piramis vagy bármilyen kőhalmaz korát megállapítani? A módszerek általában csak szerves anyagokkal működnek. az államszervezet. nem tudható persze. A baj ott van. minimum 1015 évet . fáraó uralkodásának minden órájában! Hogy ezt hány ember végezte.uralkodásuk első percétől kezdve építették a maguk piramisát.. Így jött ki az. közvetlenül az alapítás után (vagy előtt). nyilvánvaló. hogy rengeteg kór kínozta őket is.egyes tudósok fáraói valóságos matuzsálemek voltak. hanem csak hat-hétszáz évvel építették! Ám szerencsére az ilyesmit nem lehet hatalmi szóval eldönteni. a férfiak legtöbbje huszonévesen meghalt. majd ott beépíteni'a többi közé).ha ismertek ..gránittömböket. Egy más területről: a kommunizmus bukásából tudjuk. Különösen a legizgalmasabb a régi negyedik dinasztia tagjainak életkora. a legrövidebb pedig mindössze 1700 év. hogy Sznofru fáraó 24.idejét igyekeznek kiszámítani. akkor persze még nagyobb bajban lennénk. hogy az ókori Egyiptomban három műszakban. hogy az elmúlt százötven évben az egyiptológusok hosszú tömött sorai miképpen látták Egyiptom „születésének" dátumait. Furcsállhatjuk azt is. éjjel is követ törtek és faragtak volna munkások. akinek egész hónon töltött ideje alatt óránként 43 köbméter gránitot kellett megmunkálniok az alattvalóknak (aztán azt elvinni a bányából.. hogy az építés inkább a vasszerszámok használati idejébe csússzon át. elhurcolni a leendő piramis helyére. előtt pár ezer. hát bele is halhattak minden banális nyavalyába is. Itt is történtek persze kegyes csalások.a sötétben tapogatózva. az elmélethez akarták igazítani a gyakorlatot. adatok híján meghosszabbították a fáraók életkorát. Ennyit az intézményes tudományról. de azért így is imponáló számok jöttek ki nekik. hiszen akkor még rézszerszámok sem voltak. hogy ha e tudósok véleményét elfogadják. hogy biztosan sokkal tovább uralkodtak! Így jött ki nekik néhány egészen hihetetlen adat.így ők lettek volna a kor legtovább élő emberei. hogy az ókori Egyiptomban (és akkor a világon másutt is) az emberek nagyon rövid ideig éltek. Aztán az is érdekes. hogy az egyes dinasztiák egyes fáraóinak . Ezek a kedves emberek kiszámították. hogy annyi idő alatt felépítsenek neki egy piramist. amit természetesen csak és kizárólag sírhelynek tekint a mai egyiptológia. Igaz. és épülhetett fel egy piramis. Különösen a homályba vesző negyedik dinasztiát vették célba. persze így is jelentős hibahatárral. Ezek között . hogy az egyiptológusok a modern kormeghatározó technikák használatától jobbára eltekintenek. Khefrén pedig 26 évig uralkodott volna! És mivel nem csecsemőként léptek a trónra. végül önkényesen és utólag . sőt szinte öregnek számítottak azon az összehasonlítási skálán . hogy az ehhez szükséges szerszámokat. hanem azért előtte is éltek már egy kicsit. hogy hány köbméter gránitot kellett megmunkálniok az embereknek X. aztán más szerszámokat tulajdonítottak az építőknek. és mivel az orvostudomány. természetesen -. hogy a Nagy Piramis Kr. Melyik milyen korba helyezte a birodalom. Már persze csak akkor. Kheopsz 23. Előbb képesek voltak akár kétezer évvel is „elhúzni" a piramisépítések idejét az addig elfogadott Kr. A fáraók ugyanis . akkor a piramisokat nem Kr. eszközöket is ők biztosították. Ezért általában igen körmönfont módszerekkel próbálkoznak. ha napi huszonnégy órás munkával számoltak. Erre azt találták ki . Az a baj. a műszerek és egyéb módozatok csak azok korát képesek meghatározni egyértelműen. hogy belepasszoljon az amúgy is hihetetlen és valószerűtlen elméletekbe. ha megnézzük. 2500-3000-től. Csak azért. egyáltalán az egyiptomi civilizáció kezdetét? Itt bizony a legkorábbi dátum 6400.különféle adatokkal alátámasztva. Mint észrevették. Volt olyan fáraó. hisz ott sejtették a nagy piramisépítőket..

hogy köze legyen. hogy naponta több tízezer ember dolgozott a hatalmas építkezéseken. a Nagy Piramist (a Kheopsz fáraónak tulajdonított épületet). Sohasem az volt a kérdés. Először is: egyik fáraó sem tudhatta. Voltak katonák és voltak a tudás birtokosai. . gyorsan csináltak neki egy „kis piramist".és mi célból. Aztán volt olyan is. hogy a piramisok igazi célja nem a sírbolt. hol oda mutogatva . Nos.ez csak másodlagos felhasználásukat jelentette..és rabszolgák. és mindegyiket egy-egy híres.. és azok is többféleképpen értelmezhetőek. a maga korában megbecsült egyiptológus állította. az éghajlat és így tovább ilyen tömegű ember esetében ekkora „elhullást" okozott. Merthogy a munkások lényegében környékbeli parasztok lehettek. aki szerint amikor a fáraó trónra került. hogy mikor emelték például a legismertebbet. Már csak azért is. Így ez olyan lett volna. mint egy hagyma! Ha elég sokáig élt. Ahol voltak szabad emberek . hogy a rabszolgákat nem vitték el komótosan valahová messzire. mert hiszen mielőtt a piramisok épülni kezdtek (a hagyományos felfogás szerint). Hanem hogy munkát adjanak a népnek azon időszakban. Mások meg azt állították .minden lehetséges időtartam megtalálható. de a lényeget nem érinti. Azokat. ha a mi elméletünk az igaz. hogy volt fáraó..de kialakultak. a nincsteleneket. egyre csak építették a leendő nagyobb piramist. A betegségek. aki viszont életében három piramist is emeltetett. Azt a kérdést. a már említett Sznofiu. Amikor az észak-afrikai szavannán és a Nílus partján elég ember élt egységes irányítás alatt és a többség ugyanazt akarta. Nagyon kevés a valós kapaszkodó. Maliciózusan kérdezhetnénk: hát neki netán három teste volt.lett egy társadalom. a nehéz munka.) Aztán a kis piramis köré. és legalább egy piramis „mutatóba" már létezett a kezdet kezdetétől. már sokan feszegették. aki csakugyan nagyon hosszú életet kapott a sorstól.hitték sokan az elméletet. ? Ez utóbbi érv megint amellett szól. Aztán bebizonyosodott. hogy falusi temetőjükben elkaparják a szerencsétleneket. Azon éghajlat mellett a halottakat órákon belül el kellett temetni. addig össze kellett szerveződnie annak a társadalomnak. hogy akkor alakult meg a birodalom. hol ide.. Ezer és ezer év eltelhetett piramisok nélkül is az ókori Egyiptom kezdeti korszakában. mint tudjuk. A közhiedelem ugyanis egészen egyszerűen összekapcsolja a két dolgot és feltételezi. hogy a piramisok elsődleges célja aligha a sírbolt lehetett. a kettőnek gyakorlatilag semmi köze egymáshoz és nem is kell. viszont már az építés kezdetének pillanatában tudni kellett. Ez persze nem így van.sokfelé felmerült ez az elmélet -. hogy hányan nyüzsögtek egy-egy piramis építési helyén. És ezen nem változtat az sem. olyan egymásra épülő rétegekből állt volna. amikor az első piramis felépült.szegények és gazdagok . Ezzel magyarázzák azt is. megfejtetlen titkai. vagy egyáltalán nem léteznek. Ahol uralkodócsaládok kerültek hatalomra. elég nagy piramisa lesz majd.. és ezek az ókori „ingázók" nap mint nap hazavitték halottaikat. nem is egyszer. ahogyan a fáraó még élt. Így ezek az ókori Egyiptom máig legégetőbb. vagyis államszervezet. netán a szülőföldjükre. Márpedig ha igaz. jogfosztottak. amely azokat később felépítette. a papok.a kor minden hibájával együtt. amely befogadja a testét . Mégsem találtak sírokat! Akkor mi lett a halottakkal? A „közmunka-elmélet" hívei szerint ez is bizonyíték. nem egyszerűen és nem gyorsan alakultak ki . a temetkezési hely volt . államiságba szerveződtek . A logika persze minden-e rácáfolt. hanem hogy mikor és milyen technológiával épült . hogy a piramisok mellett soha sehol senki nem talált tömegsírokat. ha szegényt már az első hónapokban elvinné valami baj vagy meggyilkolnák a palotában (ami szintén megesett. mégis a Nagy Piramisnak 4 százalékát teszi ki az ő építménye. Nyilvánvaló. amikor a Nílus áradásainak ütemében éppen learatták a termést és a következő évszakig nem volt mit tenni. meddig fog élni. később lett egységes közigazgatás. A dolgok persze nem ilyen problémamentesen. Persze ne legyenek illúzióink: azért tapogatóznak a sötétben és billegnek ide-oda az évezredek homályában. Volt aztán olyan nagy szakember is. Ez is egy elmélet. Volt olyan. mekkora alapterületű (és ezáltal milyen magasságú) piramist kell építeni. kihasználták a szegényeket. Egyszóval . ezekre a kérdésekre a mai napig sem kaptunk kielégítő választ. akik talán naponta „bejártak" az építkezés színhelyére.mert a források vagy bizonytalanok. aki egyáltalán nem építtetett magának piramist.. Arra az esetre. amelyek az erősekkel szövetkezve bizonyos értelemben persze elnyomták. akkor naponta több embernek kellett meghalnia. akik puszta testi (munka)erejükön kívül mással nem rendelkeztek. a kegyetlen bánásmód.

amikor a klimatikus viszonyok rohamos rosszabbodása miatt már csak a Nílus mentén volt lehetséges a mezőgazdasági termelés. és amikor nekifogtak építeni az ötödiket. A tudomány szerint azonban csak a Kr. fordítva történt a dolog. ha nem is globális kiterjedésű és talán meglehetősen kis létszámú. történészi álláspont arra nézve. és ez tette lehetővé az ottani társadalom. Mint például a szakkarai. ügyetlen. akik szerint már a kozmikus Csapás előtt is létezett legalább egy. Ez nem lehetett elégséges ahhoz. a Nagy Piramis mint afféle később sokszorozandó minta. hogy neves és ott meg is nevezett tudósok a nyilvánosság előtt is nemcsak csalással és hazugságokkal. Vannak ugye azok. vagyis Kr.valamilyen értelemben az építés előkészületeit már legalább 10 ezer éwel ezelőtt megkezdték! A konzervatív egyiptológia állítása szerint nem is a Nagy Piramis lett volna az első. csak eleinte nem sikerült nekik. mondjuk ki kereken: elrontották őket. ostobaságok terjesztésével vádolják az efféle állítások szerzőit. Végül vannak aztán a „fantaszták". majd három másik. sokak által legtitokzatosabbnak nevezett Nagy Piramis? Mi tehát azt állítottuk. Emiatt is valószínűbbnek látszik tehát. Mint ismeretes a szakmában. de a világ előtt nem haboznak őket lejáratni. hogy mire az egyiptomi civilizáció kezdetei megjelentek és létrejöttek. De nézzük tovább a listákat. ez tevékenykedett már akár tízezer évvel ezelőtt is. azért sikerültek ezek a „kísérleti példányok" ilyen felemásra. Az építők egy kész mintát akartak követni. Cremo Az emberi faj rejtélyes eredete című könyve előszavában). vagy akár százezer évvel ezelőtt is. mikor kezdődött mindez. Egy alapítvány pénzén dolgozó kutatók a kövek közti malter. hogy 11500 évvel ezelőtt. az állatok sokasága és a felszíni vizek miatt költöztek embertömegek a szavannába. ezek közül kettő Danszúr mellett.. Mások ugyanerre a klímaváltozásra és a környezeti tényezők elromlására hivatkozva állítják. miszerint mindez a piramisokkal vette kezdetét. Csak emlékeztetőül: van egy laikus nézőpont. Közben pedig eltelt legalább egy évszázad. Nagyon jellemző és ez itt-ott nyomtatásban is megjelent. bizony épeszű ember nem ott alapít birodalmat.és ha nem előbb. akik ott születtek. de mindenképpen nagy tudású csoport. a sok termőföld. ami persze még automatikusan nem jelenti azt. hogy egy minta gyakorlatlan. így a tapasztalatokat úgyis csak szájhagyomány útján adhatták át egymásnak. hogy ha Egyiptom olyan sivatag lett volna. előtt 2500-3000 körül kellett volna „valaminek" elkezdődnie Egyiptomban. már ott állt nem messze a Nílustól. hogy mikor is épültek a piramisok! Vagy legalábbis a legnagyobb.ezt ismertettük fentebb . sőt magyarul is olvasható (pl. majd később egyre ügyesebb másolásáról volt szó. De térjünk csak vissza ahhoz a kardinális kérdéshez. akik a ma (még) tudománytalannak tartott elméletet vallják. hogy az egész akadémialáncolattal ellentétben emberek és valamiféle emberiség létezett már több tíz. hogy valaha . Nos. ergo: az élet. Tehát a „gyakorlás" elmélete és akadémiai állítása már csak azért sem helyes. hanem a szerte az országban fellelt kezdetlegesebb piramisok épültek elsőnek. az akadémikusok szerint az építők ezeken tanulták ki az építés fortélyait.éppen a jó természeti viszonyok. így nem lehet régebbi (mától visszafelé számítva) 4. A kutatók hát nem is a . a kellemes éghajlat. előtti 2500-as év körül emelték. a kövek korát ezzel nem lehet meghatározni. Vagyis ez esetben Kr. az már igazi piramisra sikeredett. De egyre többet tudtak. A két egymástól szélsőségesen távoli időpont között próbálnak valamiféle kompromisszumot találni azok a kutatók. Igazán szólva van még a nagyon kis létszámú és a tudománnyal (ma még sajnos) semmilyen kapcsolatban sem álló csoport. hát akkor kellett kezdődnie a legrégibb civilizáció(k)nak ezen a bolygón. Dzsószer fáraónak tulajdonított „lépcsős" piramis. mert hiszen több nemzedék született és halt meg eme elvetélt próbálkozások alatt. akik úgy vélik: ha a piramis a maga fizikai valóságában ugyan tényleg csak 4500 évvel ezelőtt keletkezett is -. Mi is úgy véljük: az is a birodalom régebbi megalapítása mellett szól. hogy ne kövessék el újra és újra ugyanazokat a hibákat.5-5 ezer évesnél. hanem legalább kétszer annyi idővel korábban! . Egyelőre senki sem veszi őket komolyan. a kötőanyag vizsgálatát végezték el C-14-es módszerrel. Akkor. majd államszervezet kialakulását. előtt 9500 körül „valami történt" a Földön globális méretekben . kigúnyolni. Az ő bizonyítékaik egy részét is felsoroltuk már az első fejezetben. amely vallja. mint manapság. legérdekesebb. A Nagy Piramis korát illetően érdekes adatok keriiltek napvilágra 1986-ban. hogy nincs igazuk. mert a szénalapú kutatási módszer csak szerves maradványokkal képes dolgozni. Mi azt állítjuk. és még azok is elvándoroltak vohla rendesebb éghajlat alá. M.nem ötezer évvel ezelőtt.Mindmáig azonban nincs egységes tudományos..

ha újra és újra elvégezzük őket).nem a vízözön. tudását. amelynek tagjai ugyan elfogadják. Megakadályozva ezzel azt. de kétségtelenül kell valami oka legyen annak.nos. a Nílus mellett valakik már alaposan készültek a Piramis építésére. Hiszen akkor át kellett volna írni az összes szakkönyvet és minden egyetemen másképpen tanítani az ó-egyiptomi állam és társadalom történetét! Ahogyan eltitkolják a több százezer éves régi emberi civilizáció anyagi emlékeit és bizonyítékait. Figyelték az eget. Ilyen hatalmas méretek esetében ha a legrövidebb és leghosszabb oldal között a különbség mindössze 22 centimétert tesz ki . Olyan részeket szedtek ki közülük. az építők a hibahatárt.az világszenzációnak számít. nem is szólva az egész egyiptomi civilizációról. törekedtek rá. részecskegyorsítóval is rendelkező laborban végezték el. Mellesleg ha egy-két méterrel elszámították volna magukat. Az. Az eredmény aligha tetszene a fentebb említett nem hagyományos kutatóknak sem.kövekkel. leírták és tanították-tanítják. mint a szakma képviselői értesüljenek ilyen alapvető tényekről a saját kutatási területükön! Ez rosszabb. a másikat Svájcban.vagy valami ennél jóval többről van szó? Nem kedveljük az összeesküvéselméleteket. hiszen ezzel együtt az egész egyiptomi kronológiát (időrendet) hátrébb kell tolni. szigorúan tudományos alapon tudósok által kiderített eredmények közlésétől. első letelepült nemzedékek éltek a Földön szerte. de azokat legfeljebb milliméterekben mérhetjük). Egyetlen régészeti vagy egyiptológiai szaklap sem volt hajlandó elfogadni ezeket a neves.egykori szervesanyag-maradványok is.vagy lenni látszottak . mint azt a legmerészebb akadémikus egyiptológusok eddig feltételezték. egy zürichi. a kezdetleges viszonyok között igen nagy pontosságot jelent! Ne feledjük el. ha egy egész világ összes szakmabeli folyóirata elzárkózik bizonyos. De lám. Dinasztia is jóval hátrébb kerül az időben. hogy a 230 méter hosszúságú oldalaknál az északi oldal 230 méter 14 centire. Vajon csak szakmai féltékenységről vagy általános ignoranciáról van szó? A tudatlanság és a rosszindulat határtalanságát bizonyítják-e ezek az imént említett esetek . a nyugati 230 méter 35. hogy milyen otromba szerszámokkal és kezdetleges eszközökkel (és tegyük hozzá: milyen kevés tudással!) dolgoztak. mint a politikai cenzíua. hogy alighanem ez volt a világ legelső ilyen nagy építménye . Hogyne. az építőanyag feletti uralmát bizonyítják ezek az adatok is. hogy úgy a szélesebb közvélemény.mondjuk éppen az akadémiák büszkeségeinek. Nyilván akkor rakták be a kövek közé. és hozzátesszük. Ha ismét belegondolunk. ahogyan hirdetik . hogy a piramisok . de persze az akadémikusok sem örülnének neki. akkor sem lenne látható a különbség és a piramis nem különbözne a mostanitól. Ugyanis a maradványok szerint a habarcsot 3800-2869 között készítették. Itt is van egy csoport szakértő. Mindenképpen az építők szervezettségét. arányaiban leszorították az egy ezrelék alá.. Már csak azért is ezt kellett tenniök. az építők szinte hihetetlenül pontosan tájolták be az építményeket az ég négy tája szerint. De csitt. Ez mindenképpen azt jelenti. vagyis hát akkor épült a Piramis. és a piramisokkal kapcsolatosan oly sokat emlegetett N. hogy minimum 200. a Csapás előtt. álljunk csak meg! Megtorpanásunk oka nagyon egyszerű: az itt leírt tudományos kutatásról és legfőképpen annak eredményéről senki nem tud. de inkább 1200 évvel korábban épült volna a Nagy Piramis.. szélsőségesebb esetben akadályozza. Egészen egyszerűen soha sehol nem közölték le az itt végzett kutatások eredményeit.?) A tizenegynéhány próba-anyag egyik részét az Egyesült Államokban (pontosan a texasi Dallas egyik egyetemének éppen ezzel foglalkozó laboratóriumában). De ők azt állítják.és fóleg a Nagy Piramis . hanem a köztük lévő beszáradt habarccsal próbálkoztak. befolyásolja. Ez igen nagy dolog. hogy abban a korszakban. Mert ez fontos volt számukra. (Feltehető a kérdés. ugyanis ez a haladást és a tudomány előrejutását fékezi. amikor a tudomány állítása szerint jobbára szinte csak ősemberek és nagyon primitív. a szakma emberei előtt is! Ezen azért érdemes elgondolkodni. Látszólag tökéletes építmény lenne. a keleti oldalon 230 méter 39 centire és a déli 230 méter 45 centire sikeredett. hogy majdan pontosan tájolhassák azt a nevezetes és számukra oly fontos építményt. hogy az addig miért nem jutott eszébe másoknak . ahogyan nem közlik senkivel.6 centire. nyilván tudatosan. hogy nem egy mai irodaházat vagy felhőkarcolót építettek (ahol szintén akadhatnak különbségek az oldalhosszak között. és méltán megbecsült intézmények által kiállított szakvéleményeket. mert mint a későbbi mérések kimutatták (kimutatják akár ma is.hát ez pontosnak számít. hogy a darwini fejlődéselmélet úgy nevetséges. ezt (az előbbiekkel összehasonlítva jóval kisebb jelentőségű) dolgot is elhallgatja és elhallgattatja a hivatalos tudomány még saját bajtársai. amelyekben voltak . hanem jóval utána épültek. .

mint az alattuk lévő elsőé? Ez meghatározza majd az oldalak dőlésszögét. Itt első lépésben az a feladat: ha a piramis egy-egy éle 230 méter hosszú. mert a piramis csak látszólag egyszerű építmény. Miből mennyire lesz szükség? És még mindig nem volt szó a munkafolyamatokról. ahol majd állnia kell. megrepedezett. hogy a második oldal kőtömbjei a széleken mennyivel legyenek beljebb. vagyis a piramis csúcsa az alsó négyzetnek pontosan a közepe fölött legyen. külön erre készített kőtömböket kell majd helyezni. a számok. akkor száztizenhat réteget kell egymás fölé helyeznünk. hogy az egész egyetlen tompa fényű háromszög alakú lappá álljon össze . a legtöbb helyen leszedték vagy leomlott az idők során. egyenes falát (ami manapság már nem látható.. 3. Megterveztük a második szintet. míg a harmadik. 130 centiméter széles és 120 centiméter magas . mint afféle lépcsőkön . hogy hány négyszögletes kőtömböt kell beépíteni a második sorba vagy rétegbe. aztán kivágtuk és összeragasztottuk az éleit. szétesett volna. A látszattal ellentétben a piramisok sem homokon állnak. Az előtte lévő korszak maga a tökéletes sötétség.többtonnás kőtömbre van szükségünk ahhoz. akkor hány darab mondjuk egyenként 2 méter hosszú. szinte hozzájuk tapadnak. Nem olyan. de ha csak annyi lenne az építés . hogy a méretük egyforma legyen végig az egész építés alatt a legalsó rétegtől a legfelsőig. természetesen. természetes. Mondjuk 4050 centivel kisebb a széleken. Homok ugyanis nem bírná el az építmény súlyát. hanem az alatta lévő gránitrétegen. Amely már nem 230 x 230 méteres terület (vagyis 50600 négyzetméter. hogy a kőtömbök közé habarcsot is tegyünk (hatalmas súlyuk miatt úgyis elmozdíthatatlanok. ki kell számítanunk.6 hektár!).kőtömböt kell leraknunk az első rétegbe? Ezt ma számológéppel számítjuk ki. hogy csak kőzet alapra gondolhatunk. amit annak idején az iskolában megrajzoltunk kemény rajzlapra. az régen besüppedt. a tervrajzon ott sorakoznak az adatok. átjárók is. Ezt ismételjük még. Minden rétegben arányosan egyre kevesebb kőtömbre lesz szükség. Aztán ki kell számítanunk. Nyilván hosszabb . akkor milyen magas lesz a piramis? Gondoskodnunk kell majd arról is. Aztán kiszámítanánk. azaz 5. úgy kell mindkét fajta kőből mind kevesebb. amelyeken át e helyiségek megközelíthetőek.illetve amíg ezt az egyiptomi hatóságok engedélyezték. hogy a négy oldal találkozási pontja. Először is megtekintenénk a helyet.. Ezek derékszögben csatlakoznak az alsó és a mellettük lévő második réteg egyenes falú köveihez. mint a papírból készülő gúla. ). Igen ám. csak egy sajátságos „anyagköltséget" Wdtunk összeállítani. egyénként is legalább két és fél tonnás (!) kőtömböt kell majd a helyére tenni. mekkora lesz az alapot jelentő legalsó réteg. hogy ha egy bizonyos dőlésszöget alkalmazunk.) Amint ezt megállapítottuk. Így kaptunk egy miniatűr „piramist". De még nem vagyunk ott. Most azt kell kiszámítani. Ahogyan haladunk felfelé. Ismerve a létesítmény várható súlyát.igen. hogy azokból hányra lesz szükség ezen a második szinten. a nagy semmi. És akkor egyszerre „előugrottak" a semmiből egy ilyen nagy és kész építménnyel! Ez is csodaként értékelhető. Meg is terveznénk. Nem hiába mondják sokan: a Nagy Piramis egy „civilizációs fekete lyukból" esett ki hirtelen. hanem annál valamivel kisebb. ezért lehet akár gyalog is felmenni a köveken. A tervezés több száz órát venne igénybe. lépcsők. mint a legalsó réteg. hisz ott kapnak majd helyet a ferde oldalakat formázó kőtömbök. Egyúttal itt most már azt is kiszámítjuk. hány millió . millió! .akkor túl könnyű dolgunk lenne. csupán a tervezés fázisa zajlik.egymásra hordani az egyforma köveket és a széleken mintegy „lecsiszolni" a kiálló részeket. és persze az oldalak szélére az eddigiektől eltérő alakú és méretű. hogy azokat egymásra rakva létrejöjjön az objektum. Több mint kétmillió. Mert elötte az emberek semmi ehhez foghatót nem építettek.hát ez valóságos csoda. amit mellesleg maga a fizika diktál attól fiiggően. éppen a dőlésszöget követő ferde oldaluk adja majd a piramis külső. mit tennénk. A megrendelő szerteágazó kívánalmai között szerepel. Alapfeltétel viszont. ha ma kapnánk feladatul egy piramis építését. De ez későbbi feladat. Ha egy réteg vastagsága (magassága) 120 centiméter és vízszintesen nincs szükség arra. hogy e hatalmas kőrakáson belül legyenek mindenféle helyiségek és amolyan folyosók. Nem csak irdatlan kőhalom Képzeljük el.

vagy legalább ütemesen haladhasson. hogy bár a megrendelő rengeteg folyosót építtet bele a piramisba . Hogy az élelmet ne kelljen messziről szállítani. Azzal a tudattal kell dolgoznia a tervezőnek. hol. és mögöttük lehetnek a folyosók . a megrendelő jóváhagyja a tervet.azok kilencven százaléka sehová sem vezethet! Csak a majdani illegális behatolók megtévesztésére szolgál. fel-alá kóvályognak és nem jutnak el sehová. Meg kell szerezni az anyag szállítását. Meg kell szervezni az anyag kitermelését. és melyik folyamathoz hány középvezetőre és munkafelügyelőre lesz szükség? Ezt az embertömeget el kell látni szerszámokkal. Mindent kemény kőből kell kifaragni. Ugyanis a helyiségek födémjét át kell hidalni! Ahol bánnilyen. vagy éppen ellenkezőleg. szállítását és beépítését. Amikor mindennel készen vagyunk. mások jóval messzebb találhatóak. Ezért hát több tíz kőbánya teljes tennésére szükség lesz. kihagyjanak a kőtömbök között előre meghatározott méretű nyílásokat. konyhára is szükség van. Feltehetően döbbenten nézi az anyaglistát.. Ha konyha. hol arra vezetnek. Az objektum közelében tehát kialakítunk egy raktározási céllal használt nagy üres teret. tűzifa. hosszú boltozat-kövek talán nem bírnák el a piramis fölöttük magasodó részének nagy súlyát! A folyósok hol erre. hogy ennyi kő nincs is a világon! Az már világos rögtön. oda nem építhetjük be a hagyományos kétméteres kőtömböket. De ez még mindig csak a tervezés szakasza. hogy az építésen dolgozók ne legyenek kénytelenek ölbe tett karokkal várakozni olykor órákon vagy netán napokon keresztül . Szükség van szociális helyiségekre. és ezért lépcsőt kívánnak. Meg kell szervezni. egy kőtömbnél szélesebb légterű helyiségre van szükség. a dolog még ennél is bonyolultabb. akik ha bejutnak. vízkészlet és persze őrök. Ugyanakkor gondolnia kell arra is. de bejárat nélküli sötét üregek. Így kell tehermentesítenünk a helyiségeket fentről lefedő kőréteget. és bizony nem egyenesen. akik minderre vigyáznak. mert a helyiségek fölött úgynevezett vakkamrákat kell hagynunk! Ezek minden oldalról körbeépített. mosdókra. majdnem akkorák. És még nincs vége. amekkora maga a szóban forgó helyiség.tartózkodásra is gondolt a megrendelő önmaga vagy személyzete számára. hogy lehetőleg elrejtse a helyiségekhez vezető vagy az azokat összekapcsoló folyosókat. amennyire szükségünk van.igaziak vagy hamisak. megrendelte. Milyen a munkaerőszükséglet. A folyosók fölött is ilyent kell építenünk. hogy a közös mérettől eltérő nagyságú áthidalókat építsenek be. Ide hozzák a bányákból a köveket. Gondoskodni kell a dolgozók napi egyszeri vagy többszöri étkeztetéséről és elegendő vízre is sziilcségük lesz. hol meredekebben lejtenek. Miután kész a tervezés és a megrendelő továbbra is fenntartja szándékát. járatokat. mint az alattuk lévő termek. A szellőzőaknák meg olyan keskenyek. Gondoskodni kell kis műhelyekről. hol felfelé vezetnek. mint afféle lejtős rámpák. mert szellőzőaknák beépítését is kívánta. mindig kell elegendő anyagtartaléknak lennie. Úgy tűnhet számára.és visszaszállításukat kell megoldani. vízszintesen. eltévednek bennük. Ha több ezer vagy tízezer munkás lesz ott. akkor a szakácsokból is egy kisebb hadsereg verbuválódik. Ám ezek hol lefelé mennek. A két és fél tonnás kőtömbök mozgatása nem könnyű.akkor nagyon könnyű dolgunk lenne. Tehát a tervezőnek egyben sok szinten össze nem fiiggő vakfolyosókat is kell terveznie. Itt legalább akkorákat kell kifaragtatnunk és beépítenünk. Ahhoz. méghozzá minden munkacsoportnak a megfelelő célszerszámokat kell a kezébe adni. Mindez rengeteg munkát jelent és bonyolítja a kezdetben olyan egyszerűnek tetsző építési munkálatokat. A bányák közül csak néhány van közel. amelyek az értők által elmozdíthatóak. vagy ideiglenes szálláshelyeket kell biztosítani az építési terület közelében. hogy egyetlen kőbánya nem is tartalmaz annyi követ. A tervszérű folyamatot számos szinten meg kell szakítani. Itt-ott mindenféle kőlapokat kell majd beépíteni. hisz az áthidaló. ugyanabban a rétegben . tehát nem lehet őket utólagosan javítgatni.. hogy melyik folyamatban. hogy abban emberek el sem férnének. akkor vagy a napi rendszeres oda. akkor élelmiszerraktárak. vagy újakat szereznek be. ahol az elhasználódó szerszámokat felújítják. hogy az építés tervszerűen és viszonylag gyorsan. Ha az „objektum" a lakott területtől távol áll és/vagy a munkások egy része nem a környékből való. Csak sok időbe és energiába kerül. eleve és egyszer s mindenkorra úgy kell őket megépíteni. hányan dolgoznak majd. Ahhoz.azon a „placcon" . természetesen.. Mi több. kezdődhet az előkészítés második szakasza: a logisztika. Ez újabb tervezői feladatok elé állít minket. hogy aztán sok ezer éven át a célnak megfelelően működjenek. vécékre stb. de megoldható..

hogy a megrendelő Iétrehozassa az objektumot. pereskedés. Aztán nekik kellett megoldani az összes fázist.úgy. Ha ma építenénk a piramist. örök kételkedők és egyben a tudományos eredmények folyton szomjas hívei nem azon akadunk fenn. mint az egész ismert és elfogadott emberi civilizáció létének időszaka!) őrizték.. és ahol értékeit is . Akik csak néhány egyszerű emelőszerkezet előállítására voltak képesek. sőt gyarapították a tudást. hogy egy kö berakása mennyi ideig tart. Vagyis volt szándék. És akkor még egy szót sem szóltunk a fizikai nehézségekről.mindig elegendő kőnek kell lennie. kárpótlás. részfeladatok beütemezésével és a nagyobb szakaszok határidejével. Azt. a szállítójárművek üzemanyagára kiadott költséget is számításba kéne venni. Vagyis nem illenek bele abba az időbe (sem). És most nem mondok majd nagy újságot. Ha tudjuk. ügyvédi és egyéb költségek stb. az anyagok adójára. és egyszerre éppen négy követ raknak a helyére. volt anyag és volt valamiféle pénzügyi keret arra. Minden egyes kőtömbnyi anyagszükségletet fejben kellett kiszámítaniok olyan embereknek. Azok a papok. Ők önthették bele a fáraókba előbb a szándékot igen ügyesen sugallva. akik eleve nem voltak felkészülve arra. de a szakemberek számára is. a papok. hogy nagyobb számokkal. hogy gránitsziklákat véssenek! Akik igazából még semmilyen szállítóeszközzel sem rendelkeztek a folyókon lavírozó otromba tutajokon kívül. Hanem az. temetés. ahol sok tízmillió munkaórát dolgoznak az emberek. olykor halálos balesetek is. Ők lehettek a piramisépítés kezdeményezői. Mégis érdemes végiggondolni. . ha legalább mind a négy oldalon dolgozik egy-egy csapat. amelyeket ma Egyiptomban látunk. mint ahány bizony furcsára sikeredett és ami arra is utalhat. hogy az általános tudásszint akkoriban mégis magasabb lehetett annál. Manapság mindehhez hozzájönnek például az üzemanyagköltségek. semmi egyebet. munkafelügyelőket. De az agyak szürkeállománya négy-ötezer évvel ezelőtt. hogy azokat a piramisokat. nem a számítógépes tervezés időszakában. Az ilyen nagy munkálatokon. amit viszont az akadémiák nem fogadnak el. Képeznek pallérokat. akkor kiszámíthatjuk akár az egész munka elkészültének végső határidejét is. Csak az a csoda. hogy nem rontottak el több piramist. hogy ehhez sem állt rendelkezésre semmilyen gépezet. az agyuk sem úgy volt „beállítva". ahol holttestéhez nem férnek hozzá a rablók.orvosi ellátás. óhatatlanul lesznek balesetek. hogy szüksége lehet egy sírhelyre. Amit eddig elmondtam. amelyben állítólag épültek.és rézkorszakban készítették! Úgy kellett tervezniük. támogatói és megszervezői. ilyen viszonyok között bizony aligha volt felkészülve egy ilyen hatalmas munkára. Mi több. az általános ismeretek hiánya ilyesmire ösztönözte mégis az akkori egyiptomiakat. táppénz. Mi. Akik mozgatóerőként csak emberi erőt tudtak felmutatni. men valami nagyon nem áll össze. akiknek csak törékeny bronzból és gyenge rézből voltak a szerszámaik arra. különösen olyan emberek számára. tömérdek bérre és azok járulékaira. amit fentebb leírtunk .is felszámítódik. mennyiségekkel operáljanak. amit ma nekünk erről tanítanak! Bizony.szoftver". Hiszen a legnagyobb titok a piramisok körül éppen az. hogy az akkor rendelkezésre álló technika és technológia. Pontos ütemtervek és anyaglisták készülnek részletes költségkimutatással és határidőkkel. hogy annak egyszerre több pontján is folyhasson a munka. hívei. hogy talán húsz évig. A kőtömböket a helyükre csúsztató vagy beemelő emberek egymástól távolabb több csoportban is dolgozhatnak. Manapság az ezzel járó költségeket . az csak nagyon dióhéjban magát a tervezést ábrázolta. A dolog tehát azért gyanús nemcsak a laikusok. kőműveseket. Azonfelül természetesen erről az „érkezési pályaudvarról" a piramishoz is rendszeresen kell szállítani a köveket. Az tehát a normális. csak a „hardver". hogy nem mindig jöttek össze a dolgok. De akkor ilyen képzés nem létezett! Nem létezett tehát a . hanem a bronz. akik akkor immár vagy nyolcezer éve (ez kétszer annyi. Pedig azok is akadtak bőven. a megszentségtelenítők. hogy azt semmilyen gép nem segítette. A mai rendszerben ezt számológépekkel és számítógépekkel oldják meg. Még a lovaskocsit sem ismerték akkortájt. Persze van egy lehetőség. hogy anakronisztikusak. mert hiszen manapság ugye sok éven át képezik az építészeket és képezik a logisztikai szakembereket. vagy akár tovább is tarthatott egyiknek-másiknak a felhúzása . akiknek már egy ék is bonyolult gépezetnek számított. mérnököket stb. ami ellen kézzel-lábbal tiltakoznak.nem ez a bajunk.. bányaipari szakembereket és szállítókat.

Aki állt már a gizai vagy más piramisok előtt és égnek szegett fejjel nézte azokat. hiszen nem mind a 80-100 piramis készült régen. Arra sem kaptunk feleletet. a többit aztán jól-rosszul maguk építették.. hogy azok eleve nem is síroknak épültek és az. Minden valószínűség szerint csak egyet. primitív népről? Talán jobb is. A tudósok azt állítják: mára részletesen és hitelesen bebizonyították. hogy mai tudós barátaink szerint végül is mi értelme volt ekkora kőhegyeket emelni. tehát nem volt szüksége sírboltra. amely azonban méreteivel alig marad el a Nagy mögött) árulkodik ezekről az illogikus arányokról. nyugtalanító „apróság" („Az ördög a részletekben rejtőzik". labirintusokat hoztak létre. zavaró tényező. hogy a helybeliek . hogy egy piramis alakú és tömegű nagy építményben túl lehet élni akár az egész világ elpusztulását is . a befektetett energia és anyag aránya szembeszökően magas az úgynevezett „hasznos területhez" képest. hogy a majdani sírrablók ne találjanak rá a fáraó múmiájára és kincseire.egy a déli.milyen véleményük lehet a többi egykori barbár. hogy azokat ők építtették és abban temették el őket. egyszerűen roppant ostobának hiszik és tudat alatt mélyen lenézik az ötezer évvel ezelőtti egyiptomiakat. feliratait . Az akadémikusok véleményével ellenkezik az is.már maguk is készen találták a piramisokat. hogy „alul" bonyolult csapda-folyosókat. Ám ha csakugyan ez és így történt . Mióta itt jártak az idegenek. Az egyik: ha a piramisok fáraósír céljából készültek. amennyi alatt felépülhetett egy nagyobb piramis vajon tartható-e még az akadémikus elmélet? Vagyis inkább arrafelé terelődnek gondolataink. idegenektől származó tudása. a „mintát" találták készen. ha nem kérdezünk rá. szinte légmentesen lezárták az építők.átmentheti a túlvilágra. vagy bárkinek is nevezzük a nagy tudású idegeneket és bebizonyították.. el kell ismerni. Szerintünk viszont ha nem lettek volna papok és azoknak a régről rájuk maradt különleges. ami például a Kheopsz.még egyáltalán nem azt jelentette. hogy építsenek maguknak piramist. hogy a fáraóról váratlanul kiderült: örökéletű és nem halt meg. ott sok halottnak kellett lennie.a méretek e téren bizony sokat jelentenek.) Talán nem ok nélkül állították az ógörög történészek. A mai tudomány által makacsul királysímak tartott kamrát. Nyilván azért. meglelhetővé azzal. De azt sem magyarázták meg . általában nem annyi ideig. hogy egyszerre két ilyen. és minden lehetséges módon próbálták elrejteni az állítólagos királysír helyét ugyanakkor odafönt meg azt szinte nyíltan meg is mutatták a külvilágnak. Említettük már azt is. Hisz nem lehettek olyan buták és korlátoltak.már említettük az előző fejezetben -. hogy a piramisok környékén sehol sem találtak négy-ötezer éves csontokat. akár nem . hogy abban egy századrésznyi szabad helyen történjen aztán valami. Hogy az egész fáradságnak az állítólagos „eredménye" csak ennyi legyen? Bármit is akartak tennirejteni a piramisba. A tudomány viszont mindeddig nem magyarázott meg jó néhány dolgot. hogy mivel a fáraók is elég rövid ideig éltek. vagy akár csak kezével megérintette a . bizony egy fia piramis sem épülhetett volna fel.vagyis az egyiptomiak . hogy rajtuk itt-ott megtalálták egyes fáraók nevét. akkor némelyiket miért nem fejezték be? Hisz nyilvánvalóan nem az történt. mert ez sem illik bele az előre elfogadott koncepcióba. A többes szám kétségtelenül túlzó ez esetben. netán a halottnak? És főleg: ha elrejtették a sírkamrát. Mindenképpen nagy teljesítmények voltak ezek. A legfőbb persze a fáraó kaja. egy pedig az északi oldalra? Kinek volt ott szüksége mindenkori fi-iss levegőre.. ha tudjuk. A Khefrén-piramis (a Nagy Piramis melletti második legnagyobb. hogy évtizedes munkával felhúzzanak egy ilyen hatalmas valamit azért. Persze.tehát a HALÁLT . vagy atlantisziak. vagyis lelke volt. miért tették azt mégis nyilvánvalóvá.nem nagyon kellett győzködni őket.miért építettek a kamrához két szellőzőfolyosót? Miért vezet ki két keskeny akna .01 század százalékát teszik csak ki! Akik tehát a sírkamra-elmélet mellett kardoskodnak. Akár bevalljuk. egyenesen odavezető jelet is hagytak a piramis felszínén? Bizony ez nehezen érthető. Csak az nagyon fáradságos és hosszadalmas volt.. Márpedig ha még ezeket a zseniális építőket is lenézik . hogy az egész piramis tömegéhez képest a beléje vésett-épített helyiségek az egész köbtartalomnak mindössze 0. amely az építménynek körülbelül az egyharmad magasságában helyezkedik el. hogy a korabeli eszközökkel is lehetett piramist építeni. Kiderítették ugyanis.vagy Nagy Piramisban történt. Erről is hallgatnak a szakkönyvek. pedig ahol sok tízezer ember dolgozott nap mint nap. jelét.

. ha onnan hazatért . Nem kell azt hinnünk. Még a későbbi korokban is feljegyezték a szemtanúk. mégis eltartott évszázadokig.. sem később. építészeti. és ezzel szennyezik a bezárt tér levegőjét.amikor építették és a kőben a folyosókat vésték igen hosszan tartó. gyakorta igen tudományos igényű keresők nyomán -. Minden bizonnyal azok a bizonyos „atlantisziak". a leginkább sokkoló és egyben a legvonzóbb eszköz. Holott bőven elégségesek azok a titkok. Kínában. Egyiptomi viszonylatban ezek is . amely minden bölcsesség forrása lehet. és természetesen használtak ilyen eszközöket is. Valami hasonlót csak az ötezer éves máltai őskori szentélyekben lehet érezni. hogy csak világításra. valamint repülő szerkezeteiket is kivilágították. hogy találtak már ókori galvánelemet. hogy valóban a Nagy Piramisba kódolták-e az egész Naprendszer adatait. és bőrén a szaharai meleget. A leginkább kézenfekvőnek a fáklya látszott. Mindig megjelennek előtte ezek az irdatlanul nagy építmények. Nem valószínű. hogy más fémből vannak és arannyal csak befuttatták őket. az nem maradhat közömbös. Ez pedig csak elektromos áram segítségével volt lehetséges. Ne vesztegessünk időt a piramisokkal kapcsolatba hozott számokra. a Himalájában és másutt. hogy odabent valaha is emberek laktak volna .. Érzi azt a hangulatot. Valamivel jobbak a mécsesek. Ne feledjük. Már az indiai védikus könyvekben olvasható. kitaláltat és valódit „beépítettek" ezekbe az olykor egészen jól hangzó elméletekbe. érzi a bennük lapuló hűvöset. akikkel találkoztak. fiistölnek. De ezek sok oxigént fogyasztanak és idővel egy-két fáklya egy szűk folyosóban (ami sokszor egyembernyi széles mindössze) hainar elveszik az éltető levegőt.. ám azoknál korábban készültek. Mi nem hisszük. Ott.a témát kutató. de ezek inkább vegyi alapon működhettek. pozitív eredménnyel. A bagdadi múzeumban az 1930-as évektől látható volt egy ilyen szerkezet. az előd-civilizáció egyedei is ismerték már az elektromosságot. avagy az emberiség múltját és jövőjét is . Viszont azoknak a primitív embereknek.például Tibetben. amellyel végeztek is kísérleti áramtermelést. hogy a Földre látogató. mint egy kétszobás lakás egy középkori nagy katedrálissal öszszehasonlítva. gondolati jelentésében. hogy valamiféle elektromosságot már az ókor hajnalán is ismertek egyesek. hogy a Nagy Piramis lenne a „kőből készült Biblia". amelyeket a „legendákban" felbukkanó idegenek hoztak magukkal és használtak. nyilván sokkal szélesebb körben alkalmazták. Mi azonban azt állítjuk .szóban forgó többtonnás kőtömböket (mint e sorok írója). amit vagy éjszaka. a szemünk előtt. lassú és fáradságos munkával. amelyek benne vannak. igen fejlett technikával rendelkező idegenek bármikor fényt tudtak kelteni és egész fényben úszó városaik is voltak.a szónak egy történelmi. Hozzátehetjük: aligha mécsesekkel vagy fáklyákkal tették. mint felette). ott ugyan honnan vették a fényt? Köztudott. Ezekhez hasonló lámpákkal több ezer évvel később is találkoztak európai kutatók szerte Ázsiában . vagy a „földalatti világban" használtak (és ami ezáltal ismét arra utal. Nem tud szabadulni a gondolattól sem akkor ott. Oda jutunk. De a latin-amerikai maják szent könyvében is szó van egy zöldes fényt árasztó lámpáról. Ez egyben magyarázatot is adhatott azokra a középkorban vagy még korábban gyártott „aranyláncokra" és egyéb ékszerekre. hogy egyedi esetről vagy lehetőségről van szó. ? Mert bár nem tudunk arról. Minket nem az érdekel. míg egyszer valaki felvetette: mivel világítottak a piramisokban. vagy az emberiség tudását. ha annyi szó esik olyan fényforrásokról. amelyekről kiderült. A piramis az igazi szentély . ez volt a legszembetűnőbb. hogy az elődcivilizáció" egyedei gyakorta használtak alagutakat. Már soha életében. azok persze méreteikkel ugyan nem is hasonlítanak a piramisokhoz. az ide-oda kanyargó folyosókon bizony kellett látni is valamit. de azok meg kevesebb fényt adnak.hogy ezeket a köveket sok ezer évvel ezelőtt építették az emberek. barlangokat. egyszóval éppen olyan otthonosan mozogtak a föld alatt.de ahol munkások dolgoztak mélyen a föld alatt vagy bent a piramisban. Minden lehetséges méretet. nem is egyet. és nem volt közük az elektromossághoz. amit az ősi falak árasztanak magukból. Persze olyanok csupán. Nem csoda.ahogyan azt számos kutató és főleg persze amatőr állította. Bizony ennyi időbe került. hogy egy-egy fáklyával ugyan könnyedén bejárhatott valaki számtalan folyosót . Amely nagyon sokat könynyíthetett az életükön. míg valaki észrevette. hogy láttak „örökké égő lámpákat". a semmi mással össze nem téveszthető szagokat odabent.

Sőt. ez nem jövő idő volt az ő számukra . Aztán a laboratóriumi kísérletek során bebizonyosodott. képes volt őket megjavítani. fizikai erőszak hatására sem hajlandók megosztani a fáraóval. mert hamar bebizonyosodott: ezt a tudást még fenyegetések.vagyis a korabeli tudósoknak. hogy ha tagadjuk egy előttünk járt civilizáció létezését és annak bizonyítékait. El lehet menni Kairóba. hogy a tudás így átkerült. Az új nemzedék.. az újak kezébe.hanem múlt idő! Nem fantázia. Hiszen számukra ez már a múlt volt akkor is. de a társadalom nagyobb tudással és hatalommal rendelkező rétegeit és személyiségeit is. kábelekkel összekapcsolt berendezéseken látjuk a galvanizálás folyamatát is. Nagyon sok helyen fedezhetünk fel mainak tűnő modern eszközöket. holott amikor azt valaki elkészítette. az akadémikusok figyelmébe ajánljuk a következő eszmefuttatást: csak olyan forrásból ismerhettek az ókori egyiptomiak elektromos fényt. nem terhelte a tüdőt fiisttel. Denderába. megvalósította és használta.. A tudást. ha a rajzolók ilyen . Méghozzá olyan kapcsolat. Jól tudták: fáraók jönnek és mennek. ha csak részben is. Emberméretű nagy lámpákkal . sőt tökéletesíteni is. hogy ez a fény hihetetlen presztízst adott azoknak. amit eddig tudunk az elektromosságról. domborművekre.? Mint fentebb már céloztunk rá. Akik nem mindig értették az összefiiggéseket.. és ha valaki értő szemmel nézi a sok ezer évvel ezelőtt ügyes kezek által készült ábrázolásokat. másfelől itt a még semmihez sem értő. azt kell mondanunk: vannak eléggé meggyőző érvek annak alátámasztására. hogyan fog kinézni a jövőben egy vadászrepülő vagy egy helikopter. amely nem fogyasztotta az oxigént.? És mivel időben és térben az eltűnő. eszközeit. eddig senki sem akart utánajámi annak. helikoptert. Amely civilizáció ezeket az eszközöket kitalálta. A papoknak . és csak használni tudták a készen kapott szerkezeteket. Volt elektromosság ötezer. háromezer évvel ezelőtt és lehet. négyezer. az elvek ismeretét és szabályait nyilván a régmúltban kapták. akik e szerkezeteket működtették. Aki nem hiszi. akkor alig hiszünk a szemünknek. amely megvédheti őket. És amely újabb és újabb hatalom-falatokat juttathat nekik a jövőben is. ám a tudás az egyetlen igazi hatalom. Nem kétséges. hogy csakugyan használtak elektromos lámpákat az ókori Egyiptomban. hogy ilyen helikoptereket mi is gyártsunk.de a domborműveket is. aki aztán felfogta ésszel azok működését.igen: égőkkel. Nem volt és nem is lehetett olyan „főnök".. Ha végignézzük nemcsak az egyiptomi „képregényeket".hallhattuk a mesék végén. hogy ezek csakugyan repülőmodellek voltak és nem madarak. aki fontosabb lehetett volna számukra ennél a tudásnál. pusztuló és most születő második. járjon utána . amit a legmagasabb rendű dolog: a tudás hozhat csak létre. Igenis. tudomásunk szerint az emberiség nem volt képes repülni semmilyen eszközzel. különben nem ábrázolták volna. üveg „körtékkel" ábrázolt embereket látunk. véssenek a kőtáblákra. Egyfelől ott voltak a már oly sokat ismerő elődök. Ez most is érvényes. De időnként talán akadt köztük egy-egy olyan is.az ábrázolás mintha csak az utóbbi évtizedekben készült volna -. Bizony bármilyen sokkoló is mindez. hogy ilyesmiket rajzoljanak. de tudásvággyal teli fiatalok. ami előttük ezeket a felfedezéseket már megtette. és ezek a tárgyak fényt árasztanak a sötétségben is. még a római birodalom sem létezett. amit az a civilizáció létrehozott. tehát tudományosan elfogadható és megvédhető magyarázat minderre nem létezik! Amennyire tudjuk. Vagy alapjaiban hibázunk. megdöbbentő részleteket fedezhet fel. például Dendera városában.nyilván csak a papoknak nevezett korabeli tudósok lehettek. amit sokfelé láthatunk az ókori szentélyekben és másutt . találmányait. Más logikus. és több ezer évnek kellett eltelnie addig. az eszközt.. ! Vagyis előbbi gyanúnk beigazolódni látszik. hogy tökéletesen hasonlítanak a mai szuperszonikus vadászgépekre. akkor tagadnunk kell azt is. rajzokban elbeszélt történelmet. Nem is kell hozzátennünk.hát kellett legyen köztük kapcsolat is. rosszul tettük fel a kérdést. hogy előre sejthették volna a következő évezredek technikáját. Ez ugyan teljességgel ellentmond a tudománytörténetnek és mindennek. Abüdoszba. újabb civilizáció összeért és egyedei érintkeztek .. honnan tudhatták az egyiptomiak négyezer évvel ezelőtt. amellett dolgoztak a piramisok mélyén a kövekbe folyosókat vájó munkások. nem puszta elképzelés vagy ábrándozás késztette őket arra. Fény.. Hanem a tapasztalat vagy az emlékezet. Teljesen természetes hát. és mindig egyenletesen áradt. amelyeket az ókorban ismertek. Nem volt és nem is lehetett olyan fantáziájuk. Ilyen „trükkök" tucatjaival tartották kezükben nemcsak az egyszerű népet. Ismerniök kellett. Abüdoszban egy domborművön modern helikoptert láthatunk . galvánelemet stb. De hát nem úgy természetes-e. Kicsiny „madárszobrocskákról" derült már ki. hogy bizonyos esetekben a fáraók is tartottak tőlük.

ott nagyobb meglepetések már nem várhatóak. mint az akadémikusoké. önmaguk istenségének erőteljes hangsúlyozásával legitimálták hatalmukat. Ez viszont nem csak Egyiptomban történhetett így. hogy amikor erre a letelepedésükre sor került. azt megelőzően már sokszor felvették a kapcsolatot ezekkel az egyszerű emberekkel. A bizonytalanság enyhén szólva is túlteng. Feltehetően akkoriban született meg a döntés. és a Vízözönből megmenekült (részben általuk megmenekített) emberek első. hogy onnan kezdve a fejlődés menjen a maga útján. miért éppen ők ülnek a trónon és nem mások. Akkor meg honnan ez a nagy mellény. Az egyiptomiak úgy hitték . Sajnos a mi verziónk legalább annyira erős és hiteles. az akadémikus tudomány által mindmáig görcsösen tagadott „előző emberiség" egyedei lehettek azok a messziről érkezett „idegenek". esetleg".. vagy elrejtőztek. hogy az idők kezdetén országukat égből érkezett idegenek uralták. hogy Egyiptom történetével kapcsolatban a tudomány számára már nincsenek titkok. hogy mégsem minden világos. ezek a magabiztos állítások arról. Még szerencse. hogy a kezükbe veszik a Föld fejlődését. Ahol aztán az évszámok. netán olyannyira lecsökkent a számuk. minden világos. minden későbbi birodalomban azt mesélték: őseinket először égből érkezett idegenek uralták. Még azokban is találunk furcsaságokat. nem rendeztek népirtást. amikor aztán még inkább kivilágosodik minden és elkövetkezik a fények fénye: a fáraók korszaka. Azok a régi múlthoz tartoztak. az égi eredettel. elsősorban Hórusz voltak. Hiszen a szinte még kőkorszaki emberek és a repülő szerkezeteken és/vagy hajókon is érkező idegenek tudásával szemben ők sehol sem voltak. amit egyetlen ókor-eleji király sem mondhatott a magáénak sehol ezen a bolygón. „minden bizonnyal". máig létező bizonyítékok szerint ezeknek az első uralkodóknak. Az akadémikusok ármányossága különben rajtakapható több szinten is.szerintünk: úgy emlékeztek -. A mai tudomány is észleli persze ezt a hasonlóságot a kínai.? Ugyanakkor az ókori egyiptomiak nemegyszer igencsak árulkodó jegyzeteket hagytak ránk. Ami arra utal. Pár száz év alatt több ezer egyiptológus kutatta ezt a témát is. Gyanúnk szerint ezek már valamiféle biológiai keveredés sajátos „termékei" lehettek. az egyiptomi. hogy mire a fáraók elkezdték utánozni a piramisépítést. hogy az a bizonyos. 3100-as évig. akkor nyilván örökké élt volna. és hagyták.. Ők egyenes vonalú fejlődést látnak az idők homályától a visszafelé számolt kb. és minden világos . Akik olyan magas színvonalú tudással és technikával rendelkeztek. Mégis. És joggal. Egy örökéletű „isten" ezt a sajátos foglalkozást űzi . Aligha lehet véletlen. csak később került a hatalom az emberek kezébe. sőt messze nem az... Valami történhetett az elődök kis világában. akkor észrevesszük. addigra ők már nem is léteztek. hogy az „elődök" nem voltak agresszívek. talán". l. ha elolvassuk a szakkönyvekben a régi korokra vonatkozó adatokat. A vezető egyiptológusok azt állítják. ezeknek az „isteneknek" repülő szerkezetek és fejlett technikai eszközök álltak rendelkezésükre.. Aztán egy következő korszakban „félistenek" kerültek hatalomra. uralkodók ezzel a mesével szereztek legitimitást. Különösképpen Egyiptomban. Az is lehet. Ha Hórusz valóban isten lett volna. és ezek már nem tartottak tőlük. vagy elrejtették őket. ahol az előző oldalakon említett. De úgy magyarázza: az első királyok. az egyes uralkodók tólig korszakait és a dinasztiák uralkodási idejeit összeadva már szinte minden lyukat befoltoztak.megadták a nagy kezdőlökést ennek az új társadalomnak.hangoztatják. hogy a dinasztiákat megelőző korról is tudnak mindent. indítják el a fejlődés felé. Ők megtették a kötelességüket . az amerikai indián és afrikai törzsi kultúrák legendáriuma között. Nem kell itt okvetlenül földönkívüli űrhajósokra gondolni! Hiszen akkor efféle keveredés aligha jön létre. Repülőgépeiket elnyelte az őceán. ezzel magyarázták. aztán vagy elvonultak az idegenek. tiszta lappal kezdve indult a fejlődés felé. hogy azokban az efféle szavak hemzsegnek: „valószínűleg". Mint például a Manethon egykori pap által írott „Egyiptom története" című alapműben. amelyeket a mai tudomány gyakorta és bőven idéz és amelyen az egyiptológia időrendjét felállították.szerkezeteket személyesen már nem láthattak. Ebben az esetben az uralkodással sem hagyott volna fel. Ezt követően aztán átvették a hatalmat „Hórusz társai" . hogy a legendák szinte minden későbbi nagy kultúrközpontban. amit a primitív észak-afrikai őslakosok minimum egy-egy istenség hatalmának hihettek. Két kérdés merül fel. kezdetleges társadalmait maguk formálják ki. és senkinek sem kívántak rosszat.. „feltehetően".és itt álljunk meg egy pillanatra. akkoriban röpködtek. pontosabban „az égből" jött istenek. Ezeket természetesen isteneknek tartották. hogy az első királyok az idegenből. Sokkal inkább gyanítható. „állítólag". Itt is azt olvashatjuk. amely mintegy elölről. tanulmányokat.

„Hórusz Társai" pedig csak „misztikus királyok". valamilyen okból kénytelen volt feladni az uralkodást.. igen hosszú tanfolyamon.idézek a szakkönyvekből: . hogy „Hórusz" és társai ugyanolyan emberek voltak. Azt talán mondanom sem kell. helyét a krónikások által később „félisteneknek" nevezett társai vették át.. a mai sivatag helyén akkor létezett vidéken és talán még messzebb délen és keleten is . akik sohasem léteztek. Ily módon aztán a „Hórusznak" nevezett „istenség" akadálytalanul átvehette a kezdetleges társadalom irányítását.. És csak ezután következett el a harmadik korszak. Nagyon is kőkemény valóság volt. amely misztikus és nem létező istenekről regélne.nem véletlenül! . Végtére is évezredek teltek el azóta.) egy sajátos. más foglalatosság után nézett vagy nyugdíjba ment volna. az egyiptomi pap nyilván jól tudta. Ki lett volna olyan esztelen. Mi meg csak annyiban tériink el ettől. hogy idegen űrhajósok. Nyilván ugyanazok jöttek. A későbbi .? Így hát ez az ország maga volt a biztonság. Lehet. amelyekben ez az állítás szerepel. melyik afrikai vagy ázsiai primitív horda vagy törzs vezére indult volna lándzsás embereivel „Hórusz" uralta földek ellen. amikor hazája történetéről szólott. nem volt isten. ezt hitte. Amikor az utolsó „társ" végre egyszer egyiptomi embernek adta át a hatalmat. minden tényt ismernek vallják. háborúk nélkül. Egyiptom földjére megérkezett egy csoport.tudósok állításával ellentétben egyenesen kiderül ezekből a szövegekből az is. hogy a későbbi „fáraó-civilizáció" egész . amit hallottak arról az időszakról. A szavannán és a Nílus partján élők már ismerték őket. és a túlélők számára biztosították a továbbélés feltételeit a lerombolt világban is. és ma a büszke egyiptológusok mindent tudnak már. nem akarnak nekik rosszat. a ködös múltban mindez megesett. Onnan kezdve aztán a legendás Menesz fáraótól. a mai egyiptológiában is használt és tanított alapműveket. ahol Hórusz lett volna az ügyvezető igazgató és a többiek a cég vezető menedzserei („Hórusz és Társa Kft.csak „vallási fikció". Sokan bizonyára azt mondanák. nagyobb társadal mi konfliktusok. A jelek szerint az elődök ekkor látták elérkezettnek az időt arra.". külsejüket tekintve. vagy Rt. Egyszerűbben: ők voltak a jövő. Miután tehát „Hórusz". míg azok az ókori egyiptomiak vagy 11 ezer évvel ezelőtt és később már egy feltörekvő új csoportot jelentettek. A következtetés: a lény. majd annak halála után űrhajós társai uralkodtak Egyiptomban. akit Hórusznak neveztek az egyiptomiak és aki oly sokáig irányította őket... az első ismert uralkodótól kezdve jöttek a dinasztiák sorban egymás után.hogy itt biztonságos. Pedig hát az ókori szövegek világosak. biológiailag. Leírták a szerzők. hogy akkor régen.beavatottak lévén a titkos tudás fáklyáit vitték tovább. Sajnos hosszan sorolhatnánk az amúgy jobbnál jobb.a mai . szép élet várható. tehát nem parancsoló egyének voltak. mert meghalt. Az eredeti szövegben . Hanem inkább afféle lelki támaszok. amit sajnos az akadémikus urak és hölgyek nem vettek. Hamar elterjedt a híre végig a tengerparton. Tehát szó sincs legendáról. hogy bízhatnak bennük. tudták.. mit ír. kik ők. mert nem is akartak érteni és értelmezni. legalább a hírük megelőzte őket. hogy Hórusz és társai között afféle mester-tanítvány viszony állt fenn. valóban létezett alak. Manethon.. Akik . hogy a mai tudomány állítása szerint ebben a sorban csupáncsak az egyetlen Menesz fáraó az egyetlen történelmileg hiteles. akik 11500 évvel előttünk felépítették az első piramist. és több száz éven át vezették az egyiptomiakat. Csak ők egy már régen fejlődő nagy civilizáció végén jártak.írják a krónikák . Tudták azt is. már ő is így és ennyit tudott. Nem vitás. Teszem azt azért. Mindenki más az őt megelőző korokban . a „bennszülöttekre". hogy a Teremtő egy idő után lemondott volna tisztéről. netán visszavonult. Egy istennek nincsenek társai .mindvégig. vagyis az első bölcs előd-tudós meghalt. a Vízözönből kimentettek pár száz vagy ezer embert. kozmonauták érkeztek.hisz nem egy vállalatról van szó.a „Hórusz Társai" szavakkal fémjelzett uralkodói kör következett. és előbb az idegen űrhajó kapitánya.. hogy Hórusz halála után a „társak" nem igazi királyok. A krónikás szerint ezek a „társak" (akiket tehát soha nem neveznek isteneknek) szintén mérhetetlen tudással és hatalommal rendelkeztek. 2. mint az egyiptomiak. Ezt a tudást át is adták Gizában (ahol a Nagy Piramis áll. Kissé cinikusan megjegyezhetném: manapság sem hallottuk. Ha meghalt.) Ez már a második igen fontos jelzés. Mindazonáltal ő is alkalmazta a kódot: „istenekről" és félistenekről" beszélt. Hisz maga is a beavatottak közé tartozott. hogy most már mindent rábízzanak a helybeliekre. Tehát nem voltak igazán idegenek. Például azt. amit leginkább a jóval későbbi ógörög korszak athéni akadémiájához hasonlíthatnánk. sugallják az ókori szövegek.

különlegességét és virágzó fejlődését éppen ennek az „elit akadémiának" köszönheti. Amiből arra is következtethetünk, hogy ott csak eleinte tartották sajátos továbbképzésüket a „félistenek", vagyis Hórusz kései társai és utódfiai - de hamarosan elkezdték ott képezni a leendő fáraókat és az ország adminisztrátorait, lehetőleg gyermekkoruktól. A világ legrégibb „tudományos központja" a mai Nagy-Kairó területén lehetett, Gizától 20 kilométerre északkeletre. A korabeli tudományos elit - már jóval a fáraók előtt! - itt élt és tevékenykedett. A papokat a környékbeli lakosság tartotta el, ők maguk pedig elsősorban csillagászattal foglalkoztak, az eget figyelték. Különösen a nap futását az égen éves és hosszabb ciklusokban. Ma már tudjuk, hogy ismerték a „Nagy Évet" is, vagyis azt a kozmikus ciklust, amelynek során a föld tengelyének mozgása miatt a látható csillagok „sodródnak" és 25960 év alatt mennek végig a zodiákus j egyel előtt. Nos, ez is egy bizonyíték az elődök létezésére! És persze egyiptomi kapcsolataikra is. Mivel a fáraók kora előtti vagy az abban élő papok nem tudhattak egyetlen „nagy évről" sem, hát ezt az információt csak olyanoktól kaphatták meg, akik minimum egy, vagy akár két „nagy évet" is végig megfigyeltek. Az egyiptomi papoknak ahhoz, hogy tudhassanak a nagy év létezéséről mint csillagászati jelenségről, csak az eget figyelve ezek szerint minimum 26 ezer évet kellett volna ezzel tölteniök, a szükséges információk megszerzése érdekében. Másképpen egyáltalán nem képzelhető el még az sem, honnan ismerték volna a nagy év hosszát... ? Márpedig ismerték. És mivel ők maguk a kőkorszakban aligha foglalkoztak ilyen intenzív megfigyeléssel - és amit az egyik nemzedék megfigyelt, az írás feltalálása előtt hogyan örökítette azt a következő száz és száz nemzedékre? - hát ezt valaki más végezte el helyettük. Olyan civilizáció, amely már minimum 26 ezer évvel korábban is tervszerűen és tudatosan gyűjtötte a tudást, figyelte az égboltot! Egyértelmű, hogy ezek nem lehettek maguk az egyiptomiak. Valaki másnak kellett lennie a szorgalmas és tudatos megfigyelőnek. Érdekes és bosszantó, hogy a tudósok ezt az érvet sem veszik figyelembe. „Nem csak irdatlan kőhalom", írtuk a fejezet címében. Bizony nem az. Már csak azért sem, mert sokkal több annál, és erről a következő fejezetekben még sok szó esik majd. Már említettük, hogy kellett valami előzménynek lennie, nem lehetséges, hogy egy nép, amely addig a kőkorszak homályában élt és szinte semmilyen tudással nem rendellcezhetett (ha elfogadjuk a hivatalos tudomány állításait, ezt kell hinnünk), az mindjárt elsőre ilyesmit emel. Olyan ez, mintha az északamerikai indiánok, akik ezer éveken át éltek bivalybőrből és rudakból összeállított „tipikben" vagy „wigwamokban", olykor meg nyári vadászataik közben ideiglenes szálláshelyeken ágakból, bokrokból összetákolt hevenyészett esőfogók alatt - egyszer csak minden előzmény nélkül összegyűltek volna és nosza, villámgyorsan felépítettek egy csupa beton és üveg... felhőkarcolót! Már igazán beláthatná a tudomány, hogy az ilyesmi nem így szokott történni. Ha nincs a „felhőkarcolónak" előzménye, akkor azt nem az indiánok építették. Ha azok nem építettek előtte igazi házakat kőből, ha nem jöttek rá, hogy ezer más szerszámra és műszerre is szükségük van, nem csak a tomahawk-nak nevezett kétélű baltára, amivel a fát és ellenségeiket aprították... Ha aztán nem fedezték fel a betont és nem gyártottak acélt és üveget, és nem okítottak tervezőmérnököket és pallérokat stb., ha nem építettek előtte vagy száz éven át egyre magasabb házakat és nem ismerték meg a statika törvényszerűségeit, akkor egyszerűen nem építhettek felhőkarcolót! A tudomány emberei kézzel-lábbal tiltakoznának, ha azt mondanánk, hogy Manhattan szigetén az első négy vagy tíz felhőkarcolót baltás indiánok építették. És igazuk lenne, természetesen. De lám, a mai egyiptológusok és mindenki más egyszerű fejbólintással veszi tudomásul, hogy a kőkorszakból még jószerével ki sem kecmergett, csak bronz- és rézszerszámokkal rendelkező primitív emberek minden előzmény nélkül egyszerre felemelték az ókori világ első és mindjárt leghatalmasabb építményét! Amelynek tájolásához bonyolult tervezésre volt szükség, nem is szólva a belső munkálatokról és az egésznek a logisztikai részéről! Nos, aki elhiszi, hogy már a legelső piramist is ezek az emberek építették, ezzel az erővel azt is elhiheti, hogy indiánok emelték a felhőkarcolókat. Ha pedig az illető ráadásul tudós ember, aki éppen azzal a korral és kultúrával foglalkozik, még nagyobb melléfogás részese lesz.

4. Piramisok és tudomány

Elmesélek most egy tanulságos történetet. Ez csak a minket támogató irodalmakban - mondhatni szakkönyvekben - jelent meg eddig, no meg a népszerű sajtóban. A tudományos sajtóban úgy kerülték, mint a tüzet, soha sehol nem hivatkoztak rá. Pedig tudományos kísérlet volt, amit tudósok végeztek el. Csak mivel az eredmény nem igazolta a prekoncepciót, vagyis az előzetes feltevéseket, tehát nem bizonyította be, hogy a hivatalos egyiptológiának igaza van - hát azóta is mélyen hallgatnak róla. 1978-ban történt. A híres és méltán nagyhírű tokiói Waseda-egyetem professzora, Szakuzsi Josimura (Sakuji Yoshimura) úgy döntött, bebizonyítja, hogy az egyiptológusoknak igazuk van, amikor azt állítják, hogy a piramisokat fel lehetett építeni az abban a körben rendelkezésre álló szerény eszközökkel is. Mert ne feledjük, ez az egyiptológia egyik „dogmája". Mint a keresztény egyházakban, a tudománynak is van néhány ilyen, hitvallói szerint már bebizonyított és ezért további bizonyításra nem szoruló axióma-szerű állítása. Az egyiptológiában ilyen az, hogy a „fantaszták" véleményével szemben négyezer-ötszáz évvel ezelőtt a rézkori embereknek nem volt szükségük szinte semmilyen modern eszközre ahhoz, hogy piramisokat építsenek. Nos, a japán professzor és kutatótársai mégis úgy érezhették, hogy a „dogma" nem áll elég szilárd lábakon, ezért úgy döntöttek: ország-világ előtt bebizonyítják állításuk helyességét. És milyen jól tették, hogy belefogtak! Rengeteg jó érvet szolgáltattak ezzel az... ellenoldalnak, a hozzánk hasonló másképpen vélekedőknek. Josimura professzor megszerezte az összes szükséges engedélyt, és csapatával megérkezett Gizába. A Kairó melletti térségen látható a Nagy Piramis és két nagyobb, valamint több kisebb társa a hallgatag Szfinx társaságában. Vagyis olyan helyen határozták el egy kísérleti piramis építését, amely ugyanolyan távol van a Nílustól, mint az ókori minták. Természetesen az szóba sem jött, hogy ugyanolyan nagy piramist emeljenek! A tervek szerint egy mindöszsze.... 12 méter magas építményről volt szó. A kísérlet azon alapult, hogy közeli kőbányában kivésett és megfaragott köveket ókori módszerrel hoznak el az építés helyszínére és ott az ókori eszközökkel, valamint puszta emberi erővel a helyükre emelik őket. Ez volt a terv. Az egyik japán televízió forgatócsoportja is elkísérte őket, hogy mindent felvegyen. A professzor bizakodott és meg volt győződve - szorgosan nyilatkozta is ezt jobbrabalra az egyiptomi és nemzetközi sajtónak -, hogy eredményes kísérletével végre pontot tehet a viták végére, és ezentúl egyetlen „fantaszta" sem állíthatja majd, hogy a piramisokat nem is az egyiptomiak építették, vagy nem akkor, amikor, merthogy olyan eszközökkel ez lehetetlen. Ő majd bebizonyítja, hogy igenis lehetséges! Helybeli munkásokat fogadtak fel a japánok, és nekiláttak a munkának. Természetesen mérték is az egyes fázisokra fordított időt. A filmesek meg mindent élénken filmeztek. A feltevés tehát az volt, hogy csak és kizárólag emberi fizikai erőt, valamint dorongokat, köteleket használnak. Josimura annyira biztos volt a dolgában, hogy az odagyűlt alkalmi nézőket sem zavarta el. Természetesen nap mint nap rengeteg piramisnézőbe jött turista is bámészkodott a készülő miniatűr gúla mellett. Aztán kiderült, hogy semmi sem működik úgy, ahogyan azt a japán urak előzetesen eltervezték. Először is a kövek kivágása a kőbányában sokkal lassabban ment, mint ahogyan tervezték. Amikor aztán végre sikerült egyet-kettőt kidönteni, a megfaragásuk kézzel iszonyú lassú volt, fáradságos és szaporátlan. A japánok óvakodtak attól, hogy a Níluson szállítsák tutajokon, ahogyan gyakorta tették ezt a régi egyiptomiak. Inkább egy, a Nílus innenső partján lévő kőbányát választottak, ahonnan a köveket szárazföldön is elhozhatták. Ez sem ment simán. Az a módszer, ahogyan a régi ábrázolásokon látták: fából készült szánokon a két és fél tonnás kőtömbök, amiket sok ember vonszol a földön és előtte-alatta vízzel sarat csinálnak, hogy jól csússzon - csak elméletben volt ilyen egyszerű. A primitív szánok nem bírták el a kőtömbök súlyát, és szétestek már az út elején. Akárhány ember vontatta a szánt, az alig mozdult, különösen először volt nehéz megmozdítani. A régi módra fonatott kötelek elpattantak. A kis piramisnál sem mentek jobban a dolgok. Lehet, az alap alá nem csiszolták le kellőképpen a gránittalapzatot? Vagy más okból történt, hogy a nagy nehezen idevonszolt és egymásra rakott kövek kezdtek kifelé dőlni. Szégyenszemre oldalról nagy gerendákkal kellett megtámogatni az egész minipiramist, szét ne dőljön!

A maguk elé tűzött határidő rég lejárt. A kőbányákból meg csak nem jöttek a tömbök - a fentebb leírt okokból is. És azért sem, mert kiderült, hogy kézzel avagy rézszerszámokkal akár hetekig lehet csiszolgatni egy-egy tömböt, míg annak minden oldala egyenes lesz. Ha nem egyenes, a kőtömb nem építhető be, nem illeszkedik, kidől... A vége felé aztán Josimura feladta. Annak érdekében, hogy a média szeme előtt lévő tizenkét méteres kis piramisát befejezze, engedélyezte a modern módszerek használatát. Attól kezdve a bányában elektromos meghajtású csiszológépekkel simították le a gránittömbök oldalait, majd emelődarukkal teherautókra rakták, és a piramis mellé vitték őket. Ott persze felmerült a következő probléma: hogyan tegyék fel a harmadik, negyedik, ötödik stb. „emelet" köveit a már meglévőkre? A világ úgy tudja, hogy az ókori piramisépítők földhányásokat emeltek, homokból és kövekből a piramis felé egyre emelkedő rámpát építettek, és azokon vonszolták fel a kőtömböket. Nos, egy másik tudós számításaiból és kísérleteiből meg az derült ki - hagyjuk itt egy pillanatra a szerencsétlen Josimurát -, hogy sima homokból egyszerűen nem is lehet rámpát készíteni. Többen elemezték a problémát, és tudunk olyanokról is, akik sok száz tonna földet mozgattak meg Egyiptomban azért, hogy utólag bemutassák, miképpen lehetett felépíteni a piramisokat. Ha mondjuk a Nagy Piramis építéséhez csakugyan ezt a módszert használták volna, akkor az építés vége felé a piramis egyik-másik oldala - vagy mind a négy, tehát a teljes épület - eltűnt volna a föld alatt! Később igen nagy munka lett volna azt ismét kiszabadítani és azt a tömérdek homokot elszállítani onnan. (Mindezt természetesen kézzel, merthogy más szállítóeszköz akkoriban még nem létezett... ) Egy mondjuk 150 méter magas rámpa nem is állt volna meg. A kísérletezők kiderítették, hogy bármilyen jól épített, köves földből és kövekkel megerősített, oldalán fatörzsekkel fedett (!) rámpa is csak körülbelül 80 méteres magasságig volt „működőképes". Ha még több földet hordtak rá, egyszerűen nem bírta el a saját súlyát és leomlott. Persze nem zárja kí, hogy használtak rámpákat, csak éppen különlegeseket. Egyesek szerint agyagtéglákat használtak. Csak az baj, hogy bármilyen anyagból készültek is a rámpák, nagyon sokat használtak fel belőlük, és ez megtépázza az életszerí.íségét. Tény viszont, hogy valami módon fel kellett vinni a kőtömböket az egyre magasabb szintekre, és ezt a korabeli eszközökkel nem emelhették. Hisz még nem ismerték az emelődarut, a kötélcsigát sem! Amikor a Nagy Piramist építették (volna) ezzel a módszerrel, akkor már 15 méteres magasságnál annyi föld kellett a rámpához, ami az egész piramis tömegének egyharmada - amikor elérték a 30 méteres magasságot, már a piramis tömegének több mint a felét a rámpába kellett beépíteni. Igaz ugyanakkor, hogy minél magasabbra mentek, annál kevesebb kőre volt szükség, hiszen a felsőbb szinteken a felhasznált anyag mennyisége rohamosan csökkent, így minél magasabbra emelték a rámpát, azon annál kevesebb követ kellett felvinni. Mégis, a kutatók a kísérleteikkel oda lyukadtak ki (a laikus nem is sejtené, hány kutató foglalkozott ezzel a kérdéssel!), hogy egyik általuk kitalált rámpafajta sem tökéletes, sok közülük egyáltalán nem is felel meg a célnak. Mindenesetre a rámpa-ügy csak egy a rejtélyek között. Ugyanis még ma sem tudhatjuk igazán, hogyan vitték fel a kőtömböket a piramis fele magassága után. Vagyis miután elhagyták a 70-80 méteres magasságot, milyen rámpák bírták el az építést? És most térjünk vissza Josimurához. Mivel már sürgette az idő - a kísérlet elvégzésére záros határidőt kapott az egyiptomi hatóságoktól - hát sietnie kellett. A rámpákon végleg megbukott a dolog - pedig neki csak egy 12 méter magas piramist kellett építenie! Nem 150 métereset, mint Kheopsz piramisa vagy valamivel alacsonyabbat, mint a többiek! Az utolsó csepp a hatóságok számára az volt, amikor Josimura szégyenszemre emelődarukat rendelt minipiramisa mellé és azokkal rakatta fel a kőtömböket a helyükre... Ezt már megelégelte az egyiptomi kormány, és megtiltották a japán kutatóknak a további lépéseket. Ami érthető is, hiszen a mindenkori kairói kormányzat az óegyiptomi történelmet és kultúrát sajátjának vallja, nem is minden alap nélkül véli úgy, hogy az itt élő egyiptomiak lettek később arabbá és mohamedánná. Efféle átalakulás a Föld sok pontján lezajlott, csöppet sem egyedi esetről van szó. Most viszont a hatóság úgy látta, hogy Josimura és társai csúfot űznek a történelemből. Az „égés" nyilvánvaló volt. Nem sikerült bebizonyítani, hogy valóban úgy épültek a piramisok, ahogyan azt nekünk tanítják a sokdiplomás urak és hölgyek... A végeredmény, amin el kell gondolkoznunk, egy kérdéshez vezet. Ha egy piramist, amely a

réginek csupán a tizenötöd része, nem vagyunk képesek felépíteni úgy, ahogyan hitünk szerint az ókoriak azt megtették - akkor miképpen épülhettek? Mert hogy nem így, az biztos. Hiszen bebizonyosodott, hogy kézzel kibányászni a gránittömböket igen lassú munka. Kézzel és rézszerszámokkal egyenesre, tükörsimára csiszolni őket meg szinte lehetetlen, legalábbis a mai emberek számára. A kőtömbök szállítása sem igazán oldható meg úgy, ahogyan állítólag az ókorban csinálták. Azok felemelése a helyükre pedig szintén megoldatlan maradt, ráadásul a kész építmény sem állt olyan szilárdan, ahogyan az ókoriak mind. Akkor hát hogyan építették az ókorban a piramisokat... ? Néha úgy tűnik, a „fantasztáknak" igazuk van hát, amikor azt állítják: még a mai technikával sem lennénk képesek ilyen nagy építményt létrehozni, mint a piramisok. Ez viszont nem igaz. Ezer és ezer olyan építmény van már most is a Földön - legjavuk természetesen a huszadik században épült -, amely nagyobb méreteiben, tömegében, mint akár a legnagyobb piramis. A középkor végén emelt nagy európai székesegyházak, katedrálisok sokszor magasabbak és bonyolultabbak, mint a piramisok - legfeljebb a felhasznált anyag mennyisége nem olyan sok, mint azokban, hiszen ezeket üregesre építették, használati céllal. De a piramisok anyagmennyiségénél nagyobb tömegeket is beépítettünk már például a nagy vízierőművek hatalmas gátjaiba. Hasonlóan ostobaságnak tartható az az immár vagy százötven éves elmélet, miszerint a Nagy Piramis magában foglalja a Biblia összes állítását, számait stb. Könyvek tucatjai készültek erről is, miközben soha senki nem vett figyelembe egyetlen tudományos érvet: a Piramis előbb készült el, mint a Biblia! És ha eltekintünk attól, hogy a szent könyvet valóban nem emberek írták, hanem egy felsőbbrendű lény diktálta - ahogyan azt vallásos körökben elfogadták -, akkor sem oldható fel ez a logikai ellentmondás. De ha megfejeljük mindezt egy tipikusan „fantaszta" érveléssel, akkor is erős hiányérzetünk marad. Ha ugyanis nem egy isten, hanem valamilyen istenszerű, de itteni lény (az elődcivilizáció egy vagy több tagja) sugallta a Bibliát, miért építette volna be ugyanazokat az adatokat egy kőhalomba is? És amikor a Nagy Piramist az előd-civilizáció létrehozta, felépítette mintául a későbbi emberek számára - vajon tudta már, hogy hét-nyolcezer évvel később majd egy ilyen szent könyvet fog sugallni az akkori emberiségnek? Egyáltalán, miért kellett volna ugyanazt kétszer az emberiség tudomására hozni? Ráadásul úgy, hogy tudható volt: eltelik jó pár ezer év, mire az emberek eljutnak arra a szellemi szintre és megszerzik azt a matematikai tudást, amikor majd értelmezhetik a piramisban állítólag elrejtett összefüggéseket. Mi mindenesetre azt állítjuk, hogy nincsenek ilyen összefiiggések, illetve egy kellően nagyméretű építmény adataiból bármit ki lehet hozni, amit csak akarunk.. . Ami most következik, az részben a tudományos felfedezések, megállapítások vagy elméletek gyűjteménye - részben pedig a „fantaszták", vagyis az amatőr kutatók töprengéseinek vagy helyszíni vizsgálódásainak eredményei. Némelyik eléggé meglepőnek bizonyul, mint majd látni fogják. Onnan indulunk el, hogy az emberek nagyobb része mindmáig nem nyugodott bele abba a tudományos állításba, miszerint a piramisoknak már nincs semmiféle titkuk, mindent megfejtettek. Igazából a tudósok is jobban tennék, ha ezt a magatartást követnék. Ha egyszer valamibe belenyugszanak, ott nem kutatnak tovább. Ha elfogadnak egy elméletet, mi több, azt képletesen szólva „bebetonozzák" és dogmává merevítik, amivel aztán a következő tudósnemzedékek már nem is mernek szembeszállni, sőt erre semmiféle késztetést sem éreznek akkor nagy baj van. És ilyenkor nemcsak a tudomány, de az emberiség mint a tudományos munkák megrendelője, felhasználója, igazi tulajdonosa is bajba kerül. A népszerű média persze általában rossz helyen keresgél, mint oly gyakran. A „piramisok titka" vagy „titkai" nem csupán abban rejlenek, hogy ki, mikor, hogyan, miért építette őket. Ezenfelül mint már eddig is láthatták, van itt számos más rejtély is. Az egyik ilyen felfedezés: alatt? A földbe látó „radar" sajátságos új találmány, amit viszont már más földrészeken is bevetettek, még mielőtt Egyiptomban is debütált volna. A guatemalai Tikaléban egy maja piramiskomplexus alatt igen hosszú alagútrendszereket tártak fel vele. Ez még a huszadik század második felében volt. Utána több mint húsz éven át a legnagyobb titokban folytatták a kutatásokat Gizában, ahol több piramis és a környék alatt is szenzációs felfedezéseket tettek. mit találtak a piramisok

Nem valószínű.de már évezredekkel korábban is . hogy a városnak csak nagyon kis részébe jutottak el. kénytelenek voltak a magukkal vitt gyenge lámpák fényében dolgozni. James Hurtak . mert a kísérleti személy saját állítása szerint . tartalmuk.. Ez olyan kiterjedt. valóságos föld alatti városra bukkantak. hanem az Elődök keze van a dologban. még igazán le sem települtek. Szó volt arról is. Nem szeretjük. május 6-án került sor). Az is volt mindig. És akkor persze nem a későbbi egyiptomiak. A baj csak az. hogy a piramisok afféle energetikai pontok lennének. hogy gondosan kiépített csatornarendszer vezethette el az esetlegesen betörő vizet. jelentésük (erről majd külön szólunk még). Azt állítják. hogy van itt valami. hogy odalent fény nincs. hogyan történt. az árhullám elvonulása után ki is jön belőle és nem okozza a menekülők halálát? Nem tudjuk persze. ami arra utal. Nemhogy bizonyítékok. amire egyesek ismét azt mondták. másrészt pedig a piramisoknak vannak kozmikus kapcsolódásaik. Lehet. akár az ürgéket. de eddig nem élvezhettük. hogy titkaira fényt derítsünk. akkor azt valakik bizonyosan kutatják. Mindenesetre azt állította. Ha valóban létezik a föld alatti város. bennük ismeretlen istenségek (?) szobraival.az egykori szavanna helyén a mai Szahara terjeszkedett. a szerencsétlen „túlélőket" úgy kiönti föld alatti rejtekhelyükről. amikor újabb információkat kaptak a Földhöz egyre közelebb keringő aszteroidáról. Talán akkor döntöttek inkább a felszíni építmény mellett. és sok-sok éven át nem esett egyetlen csepp eső sem. De az egész elméleti résznél sokkal érdekesebbnek tűnik a gizai föld alatti város leírása. hogy ezek nem véletlenül álinak ott. hogy a teljes Föld mindnyájunké lesz. hogy a föld alatti város kora 15 ezer év lehet ugyanis később a vidék az éghajlatváltozás következtében száradni kezdett. nagyméretű. már javában építgették. mint a hipnózist végző pszichológus és a tanúk neve ismertek. Itt hatalmas. és ott létrehoztak egy egész várost. amit Hurtak azzal magyarázott. miért nem hozták nyilvánosságra az eredményt? Azt már régebben is tudták. Mert azt ugye senki sem állítja. mint azt ma hisszük. ha eltitkolnak előlünk bármit is.egy filmet is mutatott a föld alatti városról. akkor ismét van egy bizonyítékunk az Elődök létezésére. Az egyetlen kutató. Persze csak egy kis részéről. miért folytatták e kutatásokat titokban. hogy a város építői valamiféle árvízre. hogy legalább egy . Könnyen lehet tehát. de említések sem estek tovább a témáról. Mostantól kezdve majd együtt tehetünk valamit azért. az ennél sokkal szenzációsabb. de szerintem az benne a legjobb. Ezzel sugallják egyfelől azt. mert a szakvélemények szerint a föld alatti város korát. hogy építőik ugyanazok lehettek. hogy a legendás Szfinx bal mellső lába (mancsa) alatt van egy rejtett helyiség. a nagy túlélőhelynek. hogy építőik sokkal többet tudtak a világról.. 15 ezer évre teszik! Ha ez igaz. és sorsuk megpecsételődik. Ez újabb bizonyítéka lehet annak.dr.mondják a szórványos híradások. hogy mint Hurtak doktor ezzel előállt. aki áttörte a hallgatás falát . A globalizáció sok-sok pozitív dolgot hordoz. Például a méretéről. hogy a föld alatti város és a föléje épített Nagy Piramis összefüggött egymással. A kutatás eredményét pedig a tudóscsoport azért nem közölte sokáig senkivel. Mindenesetre valószínűbb. Ami a mi számunkra azért érdekes. amelybe ha be is hatol némi víz. akik akkor még jó esetben csak pásztorkodtak és vadásztak-halásztak.sokkal korábban épült. Nem valószínű. hogy ez bizony igen nagy mennyiségű tengervizet fog végiggörgetni a kontinenseken. Ha pedig így van. Hiszen akkor . és ennek már néhány éve. És akkor tudták meg. nem nekünk való. a kísérletre 2001. Miért tették volna? Ha csak nem ez lett volna az első változata a „Noé bárkájának". utána sehol semmi. Ez az egyik bizonyíték. ha három-négyezer évvel ezelőtt fognak bele az építkezésbe. Természetesen Hurtak és meg nem nevezett társai bejárták a Földet. De amit a SERA-készülékkel felfedeztek. De miután befejezték őket.a Nagy Piramis . még nem. sziklába vájt „szentélyeket" látni. ahol állnak. ahová a kutatók addig nagy titokban lejutottak. betörő vízmennyiségre gondoltak volna.Azt még csak értjük. és más piramisokat is felkerestek. hogy azok az „egyiptomiak" építették a várost a föld alá. az annyit emlegetett Vízözön előtt. Ugyanis a gizai piramisok alatt egy többszintes. és érdekes módon azt is. amelyben egy nőt regresszív hipnózisba vittek (úgy a kísérleti személy. A rejtélyes várost bemutató film nem túl jó minőségű. sőt kisebb tavat is. Tudunk egy olyan kísérletről. hogy csak úgy találomra kezdtek valahol lefiuni a mélybe. és hogy láttak föld alatti patakokat. hogy ehhez foghatót eddig még sehol sem találtak .

Ismerik a helyi nyelvet. hogy „barátomnak" szólítsák őket. hogy ezek az idegenek nem érintkezhettek a földdel. Ámde egy föld alatti városról nem tett említést. amelyek játszi könnyedséggel hozzák a nagy köveket. helyiségek. mi több.ez a jövevények neve . nem pedig a Vízözön előtt. mert ott élt az építkezést irányító egyik főpap mellett. Ha mindezt megtették. nem rögtön derül ki . csalóka labirintusokat. amelyek a piramis kőtömbjeit szállították a helyszínre. hogy a fáraót nem a Kheopszpiramisban temették el. a „pincében" is kivéstek néhány helyiséget. Valamiféle látható sugarak fogják a köveket. mint mi állítottuk az előző fejezetekben. amelynek neve „Ashun". A kőtömböket a repülő szerkezetekből kivillanó „fény" csiszolja simára. hanem ma is léteznek. Ezeket a kísérleti személy . úgy is mondhatnám. És nem sajnálták a fáradságot. Ha valaki a fáraó temetkezési terméből . Az „atlantisziak". Olyasmik. szép. Mert hát a hipnotizált személy azt állította. arra érdemes felfigyelünk. azon beszélnek az emberekhez. egy speciálisan felépített. és 2. Azokat nem is kötelekkel erősítik a járművekhez. szennyezett. a másik azon a bizonyos bolygón található. És elmondta. eleve azt kérik. tanácsokat adtak. mint az a másik .a piramis közepén . a hipnózisba vitt személynek nincs önálló akarata.(ne feledjük. és amikor azt leteszik. okuk volt rá. hazudni sem képes) ott volt az építésnél. Sokféle ösvényen igyekszünk a titkok felé. ott találna egy speciális készüléket. zsiliprendszerrel és „ember-tisztítóval" ellátott építmény volt. Mégis beillesztettük ide. Nagyon szép emberek vezetik a repülő járműveket. mást kérdez. Ami a fenti két történetből közös. vagy csak hasonlítanak hozzájuk. fejükön pedig sisak van. eme ókori közvetítés értelmében nem vesztek oda. hogy a piramis alá különféle folyosókat ástak és véstek. a földi kömyezettel. akkor 1. Az is kiderült. Ez annyira rávallana a régi egyiptomiakra! Rávall azokra. úgymond „halottaskamrát". mind megmenekültek és szétoszlottak a Földön. Mellesleg ezek az idegenek egy „másik Földről" jöttek „át". aminek inkább egy UFO-kkal vagy más paradolgokkal foglalkozó folyóiratban lenne a helye. Természetesen ne várja el tőlünk senki. tehát körülbelül négy és félezer éwel ezelőtt építették a Nagy Piramist. a piramis építése közben is szorgalmasan véstek az alapzat sziklájáig és jóval a piramis szintje alá. amit lát. megtévesztő alagutakat. Kiderül a továbbiakban. Ezek az ismeretlenek vezették a repülő járműveket. Hogy földi emberek-e. A piramist állítólag azért kell felépíteni.a szemtanú szerint az idegenek egész testüket befedő kezeslábast hordanak. alagutakat is. és mintegy „helyszíni közvetítést" adott arról. akik a piramisépítést vezényelték. mert ez semmiben sem felel meg a tudományosság kritériumainak. Azért az egyetlen helyiség. ahol letehették sisakjukat. akik már eleve. sőt talán egyetlenegy sem veszett oda a nagy kataklizmában. Mégsem temettek oda soha senkit. Az egész folyamatot végignézhette. Arra is kitért a „közvetítő".időnként a piramis tervének újabb és újabb részletét adják át a fáraónak és a fópapnak. Már csak azért sem. tiszta. Nyilván lézerről lehet szó.de a magyarázat erősen hiányosnak és logikátlannak tűnik. A hipnózisba merített „közvetítő" is említette. alighanem többre is képesek voltak. hanem „fénnyel". akiknek e célból el kell menniök a Fehér Testvérek sátrába. Az illető azt állította. Említett föld alatti folyosókat. ott minden jó. Igen barátságosak. mert az igen veszélyes. hogy azok a régiek. amely talán afféle „adó-vevő". hanem egy másik bolygóról érkeztek. A szemtanú szerint egész idő alatt voltak ott „idegenek". az elődök nemcsak voltak. mert a kísérletet vezető pszichológus nem merül mélyebben a témába. Nagyon sokan kerültek akkor Egyiptomba. hogy ez a Föld is olyan legyen. hogy magától értetődő: biztosan vannak ott föld alatti járatok. . hogy a „Fehér Testvérek" . hogy a jövevények mégsem itteniek. hanem valahol mellette. A későbbiekben szó esik a fáraó temetéséről és arról is. ahogyan az Előd-Civilizáció egyedeit nevezhetjük. hogy most ő ott van és látja.jövevényeknek" nevezte. nyilván fertőző volt számukra. hogy mit lát. Ami nekünk kényelmetlen lehet (már ha ezt bizonyítékként fogadjuk el): szerinte is Kheopsz idejében. Az a másik ideális. A piramis különben egy mágneses összeköttetés egyik „vevőkészüléke". hogy egy ilyen regressziós hipnózis eredményét (ha annak nevezhető) besoroljuk a tudományos bizonyítékok közé. hogy az olvasó lássa: nagyon sokféle úton-módon próbáltak az emberek eljutni az igazsághoz. Ezen túlmenően bizony furcsa dolgok derültek ki. hogy a már helyükre rakott kőtömbökbe is véssenek folyosókat.átjuthat a mellette lévő üres helyiségbe. Talán azért. a sugár-fény kialszik. Viszont szinte nyilvánvaló.

aztán majd egy másik korban netán ezen a sajátságos módon fognak „árulkodni" róluk a maguk idejében élő modern embereknek. Nagyon is valószínű. a mélyben csakugyan létezhetnek föld alatti helyiségek.de ő akkor a rejtélyes elődökhöz tartozott. vagyis az elődökről! Persze. Ha felteszem a kérdést: mi van akkor . Valamiféle információs tárházra akadhatnánk. hogy valahol a gizai piramisok kömyékén. ? Mert miért is ne? Ha valóban igaz. akkor több gondolatunk és kérdésünk támadhat egyszerre... akik valamiféle „varázslattal" a levegőben röptették helyükre a két és fél millió darab többtonnás kőtömböt . Nem úgy készítették a belső szabad tereket. Hogy azok az „atlantisziak". amely rendelkezésünkre áll.. akik most ott járkáltak körülöttük.. hogy azt a „mintát" aztán maguk az idegen jövevények rombolták-bontották le. Ha nem is egész többszintes „megalitikus polisz". Ugyanis ha már ők is felfedezték azt és így ismerték tudniok kellett. egy időben fennmaradjon. ha igaznak fogadjuk el a regresszív hipnózisos történetet. amely a titkok titkához vezetne. Lehet. annál nyilván sokkal primitívebb utánzatoktól? Hiszen nyilvánvaló. kőkori hatalmas város . Akkor is. hogy az emberi lélek nem hal meg sohasem. nagyon sokszor újjászületik sokféle testben és talán nem csak a Földön (ahogyan sokáig .mi lenne akkor -.ha elegendő szabad. rézvésőkkel és kőkalapácsokkal vésegették ki a folyosókat és termeket. hogy amikor az elődök a maguk piramisát készítették. hogy az egyiptomi papok elrejtették ott tudásuk egy részét.jövevényekről". egyiptomiak voltak. és ki tudja. Az egyik: ha ez az illető (akiről a fenti kísérlet szólt) egy régebbi életében ott tudott lenni a piramisépítés helyszínén és látta ott az idegeneket.Azt egyáltalán nem tartom valószínűtlennek. Azt sem zárhatjuk ki. ha egyszer csak valamelyik ma élő embertársunk regresszív hipnózisban szintén ugyanerről a korról kezdene mesélni. De nem csak ott. egy teljesen ártatlannak látszó részén a sivatagnak lelhetnénk fel egy bonyolult módon elrejtett lejárót. hogy az a Kheopszpiramisnak alig a felét kitevő építmény . hogy a már készen a helyükre illesztett kőtömbökbe hosszú évek fáradságos munkájával. A Nagy Piramis és a többiek mind-mind csak ennek lennének a másolatai? És még azt is hozzátehetnénk. hogy ez a kétfajta építészeti megoldás együtt. hanem sokszor. az ott alkalmazott technikai megoldások nagyon is árulkodóak . és egyszer vagy többször újjászületnek. és az egyre okosodó emberek végül majd felfedezzék az ordító különbségeket tudomást szerezzenek az „idegenekről". általunk jelenleg ismert regresszív beszámoló szerint a piramisépítés a hagyományos módon folyt: emberek tömegei hosszú kötelekkel előbb a földön vonszolták a hatalmas köveket. úgy értem. hát rengeteg képi ábrázolás.. amit ott és akkor élt át . majd rámpán fel a megfelelő szintre stb. Elröppen pár ezer év. talán ennél még több is. Nem engedhették meg maguknak. hogy valamivel távolabb a piraanisoktól. sokkal értelmesebb emberiség számára egyértelművé teszik. próbaképpen és Vízözön elleni menedékhelyként egy kisebb piramist építettek és talán nem is pontosan ott. hogy nem a Nagy Piramis volt az első. ahol most az a három nagy áll. Azok.. A másik kérdés: vajon az elődök mit sem tudtak a regresszív hipnózisról? Ez nagyon érdekes és fontos kérdés. hieroglifa lehet ott.szintén képes volt több ezer embert és állatot átmenteni a katasztrófán. Mert bizony úgy is elképzelhető. a többi visszaemlékező nem ugyanazt a piramist látta? Nem ugyanabban a korban járt? Hiszen végül is sok száz éven át építettek piramisokat az egyiptomi uralkodók. Még azt is el tudom képzelni. ha a „szentély" szó alatt nem istenségek imádására szolgáló helyet értünk. hogy azt a minta-piramist nem az ókoriak készítették? Hogy technikai-technológiai megoldásait tekintve erősen különbözött a későbbi. akik akkor férfiak és nők voltak .nem efféle munkamódszerről számolnak be! A többi. mint a későbbi utánzatok. a . vagy nevezzük bárhogyan az előd-civilizáció egyedeit. más hipnózisban emlékezők ezt miért nem látták? Érdekes módon ugyanis nem ez az egyetlen ilyen beszámoló létezik csak.egy hamarosan kifejlődő. ha elég komolyan vennénk a dolgot és csakugyan keresnénk a Nagy Piramis alatt.? Ezt a hatást már csak egy módon fokozhatom.férfiak és nők. talán még más. és azokkal dolgoztak. akik újjászületnek. beépítetlen teret hagytak a belsejében .. hogy a jövőben majd „lebuktathatják" őket azok. Előkapták a lézert és hasonlóan „modern" (az ő számukra mindennapos) eszközöket. Ha nem más formában. A többieket is regresszív hipnózissal készítették és azok résztvevői . tüntették el? Mert talán úgy vélték. Ettől persze az a minta-piramis egészen másképpen nézett ki belül és kívül. nem álltak neki kézzel vésni a helyükre rakott kőtömböket..más reinkarnáltak.valamiféle raktárak és rejtett szentélyek csakugyan lehetnek.

amit egy ahhoz nem értő emberrel faragtatott meg az Isten sokévi munkával. az első építőmester. Mivel ma hat és fél milliárdan élünk a Földön. egy hajó. Hogy sokáig.hitték). hogy léteznek olyan lények. Ezt a vízbővülést ugyanis még el tudták képzelni. Lehet. a későbbi leszámiazottak.feliratos kőoszlopot -. Ami azt illeti. nagyon valószínűen így van ez. amely a Szfinx háza mellett áll". Amiből értelemszerűen az is következik. Hanem azt állítják. Ez viszont egyértelműen arra utal. hogy nincsenek kivételek. ez a Dzsószer-fáraónak tulajdonított építmény volt. Visszatérve a piramisépítésekre . A történet voltaképpen teljesítette eredeti célját. sokáig esett az eső. hogy annak bármi köze is lehetett a Vízözönhöz. hogy ezek a lények oly barátságosak az emberekkel. A Bibliát olvasva olyan érzésünk támad. és a részletek elfogadható egésszé álltak össze. a Piramis asszonyáét. sokkal kezdetlegesebb. Hogy nincs egyedül ebben a keringésben. Akkor bizony az előd-civilizáciő emberegyedeinek lelkei vagy tudatai (nevezzük bárhogyan) is „benne állnak a sorban". . akik előbb csak pár száz. hogy egy kisbolygó ütközött a Földdel? Hiszen azzal sem voltak tisztában. nem pedig az önálló tervezésben és építésben? Akadnak manapság kutatók -. Ezt így el tudták hinni. A fenti történet azonban egy helyen alaposan sántít: teljesen meg nem történtté teszi a piramis-ügyet! Nem szól az első piramis építéséről. hanem az egész Univerzumban.esőről regéltek.. Vagyis amikor ez a fáraó trónra került. amivel egyenesen számolni is kell. Már persze akkor. ennek indokát.. a későbbi emberek . annyira segíteni akarnak.de azt is. bosszúálló is lehet. hogy a bibliai Noé bárkája nem is létezett. jobbára amatőrök. És azt sem. később talán nagy változásokon ment át. nem akkor. Ez a változat mindenesetre közelebb állt az akkori emberek gondolatvilágához. csak nem úgy. annak összes következményét. egy objektum. később már sok ezer éwel a Vízözön után szájhagyomány útján adták át egymásnak (írás még nem volt) a Csapás hírét. de sokak túléléséről! Nem. egy bizonyos Imhotep volt az első „mérnök". a piramisból. valószínűleg egy Izisz-szentélyt. mintha piramisok nem is léteznének. hogy gondoskodnak ha nem is mindenki. Mi több. ha ebben a kérdésben egyáltalán alkalmazható a matematikai valószínűségszámítás bármelyik eleme. okát szintúgy. a világ legnagyobb piramisa már a helyén állott. nem ott. bár felkészültség tekintetében semmiben sem maradnak el a diplomás tudósok mögött -. Ennek szövegét így fordították le a hozzáértők: „Kheopsz fáraó emelte Izisz házát. mint a Nagy Piramis.. aki felépítette az első piramist. ő volt az első piramis-másoló? Hogy zsenialitása csak abban mutatkozott meg. Illetve létezett. amelyet a Nagy Piramis mellől hoztak oda. hogy ugyanakkor jóságos és az arra méltókat kimenekíti a biztos halálból. de az egy piramis volt. hogy a fáraó a már létező piramis mellé építtetett valamit. már jó ideje. Talán így lett a váratlanul jött Vízözönből negyvennapos eső. Amit később oly sok évszázadon át regéltek Noé bárkájáról. Bebizonyította a hallgatóságnak (később pedig az írott könyv olvasóinak. akik azt vallják. Ily módon már egyszer vagy többször meg kellett volna történnie. mert más égitestek is keringenek ott.. Az igazi okkal nem voltak és nem is lehettek tisztában nemcsak ők. elferdült változata. Sokan úgy vélik. hogy azt nem ő építette. nem habozik megbüntetni az egész emberiséget .igaz. A kairói múzeumban magam is láttam azt a sztélét . Azt meg semmiképpen sem foghatták volna fel. akik előre látják az ütközést. így lett a mindenható és előrelátó idegenekből Isten (hisz a Biblia első fele voltaképpen „róla szólt") és ami most számunkra a legfontosabb: így lett a stabil. amire már mi is céloztunk: volt ugyan „bárka". nem említi.márpedig bizony mindegyik ott állt a mostani helyén. Mintha nem léteztek volna akkor. Egy ormótlan nagy bárka. ainikor ezek a történetek születtek . hogy a történet előbb kisebb. ezért egy ütközés olykor teljesen valószerű lehet.. rájuk is vonatkozik az örök körforgás. minderről nem tudhattak azok. elmozdíthatatlan túlélőhelyből. de még a Vízözönt átélők sem. és úgy öntött el mindent a földön. Mivel nagy víz jött. Nagyon is természetes. hogy előd-lény lelke költözik valakibe.. és ezért figyelmeztetik őket. hogy a Föld egy kozmikus „tárgy". amely a fekete és jéghideg űrben kering időtlen idők óta. hogy az isten nagyon haragudhat. Hogyan is foghatták volna fel. Olyasmi. az a valóságnak már csak egy. ebben a történetben mindent értettek. bánnilyen térben és időben megeshet ez vele – akkor azt is joggal tételezzük fel.akik nem élték át a Vízözönt és igazából elképzelni sem tudták azt .ma úgy tartják. a sok szájról szájra vándorló történetben elváltozott. ahol emberek és állati párok túlélték a Vízözönt. magyarázóinak) egyfelől azt.

természetesen) és amikor valaki közülük mégis meghalt. amelyet minden fáraó magának építtetett abban az időszakban. Azon tárgyak. Ám mindez így együtt nem jelenti azt. azt mondták: . Úgy hitték. itt ismét használhatóvá lesznek. mert mint láthatjuk minden ide vonatkozó rajzon. keresztmetszeten. hanem a kozmoszból érkezett idegenek.folytatni akarták. hogy a szakmabelieknek (az „igazi egyiptológusoknak") égnek áll a haja. amely a „Khufu" (. amit elkezdtek. Akik nagyon hosszú ideig éltek (az akkori emberekhez képest. a borotvapengék szintén (ezen az alapon kapott a szerkezet nemzetközi szabadalmat borotvaélezésre). Egész dinasztiák temetkeztek el így. hogy a piramisok alakja bizonyos jól körülírható hatásokkal bír. Az egyiptológusok már belefáradtak a harcba.. De később a sírrablók az építők minden óvatossága és ravaszsága ellenére is fellelték a bejáratokat. hogy csak konzerválják.Kheopsz) olvasatot adja.. Ez nagyon röviden azt jelenti: megfigyelték. Talán még annak is szemtanúi lehettek. ritkán szólnak vissza. Vagyis mintha ez jelentené a döntő bizonyítékot arra. bizonyos Howard Vyse festette oda vörös festékkel 1850-ben. de üres szarkofágokat láthatjuk a piramisokban. Sírbolt. valószínűleg csak kivésette. kifosztották a sírokat. de idővel még a fáraók múmiái is eltűntek. nagyméretű. akik a . akkor fel is éleszthetik. Vagyis ők is birtokolni akarták a módszert. a Nagy Piramisban a felső királysír helye éppen az egész építmény belmagasságának alsó harmadán helyezkedik el. Már csak azért is. sőt kutató is. a túlvilági élet megkönnyítésére szánt kincseket és egyéb tárgyakat vitték el. szabadjára hagyták már ezeket az „őrülteket". magunk is reprodukálhatjuk ezt a hatást. Egyes fantaszták a következő elméletet állították fel mindezzel kapcsolatban: Az ügyet nem földi előd-civilizáció kezdeményezte . ! És amikor majd visszajönnek. akkor bármilyen nagyságban és szinte bármilyen anyagból építve egy hasonlót. a belmagasság alsó egyharmadnyi magasságába beépítünk egy vízszintes kis „polcot". azt manapság igen élénk fantáziával próbálják eltalálni az amatőrök.. amelyek elhasználódtak.Visszajövünk. vagy afféle mesterséges kómában. Nem tudni. mielőtt elrepültek. egy tartályban otthagyják. tetszhalottként megtartják. Ha egy kis állat tetemét tesszük bele . Ma csak a mozdíthatatlan. hogy ha például egy ilyen házi készítésű kis piramisba. Még ma is akad sok tájékozatlan látogató. Ismeretes és már bizonyított a „piramis-effektus".Mint már könyvünk elején említettük. elhagyták a Földet. a szarkofágokból nemcsak az ott felhalmozott. és pólyákba burkolják. Az idegen űrhajósok. ismét életre kelthetik azokat. Ami kétségtelenül érdekes párhuzam. Ehhez képest a másik oldal véleménye szerint a piramis már mindig volt és lesz is.őket ebből az elméletből teljesen kizárták.aztán felélesztették! Amikor egy idő után az idegenek űrhajójukkal elrepültek. elsősorban persze akik tehették: az uralkodók . amint az idegenek „összedobnak" egy kőpiramist és a hatás ott is megismétlődik. hogy ezt egy brit amatőr „egyiptológus". talán pólyákba burkolták. például a kések megéleződnek. Az ő világképük ugyanis nagyon egyszerű és a kezdetektől változatlan. amivel az ember bár meghal. a saját nevét és birtokbavételét jelző feliratokkal látta el. folyadékba merítették stb. aki készpénznek veszi az egyik kamra nagyméretű kövére helyezett feliratot. akkor a testét egy ilyen piramis-alakú szerkezetbe helyezték. Ha pontosan követjük a Nagy Piramis arányait és az oldalak dőlésszögét (51-52 fok). akkor tetszőleges idő múlva is feléleszthető lesz. Hogy végül is mi volt a Nagy Piramis. levakartatta elődei nevét (akik szintén csak bitorolták a piramis valamiféle „tulajdonjogát" és új. amikor ez szokás volt. ha meghal. hogy lássák.. akkor az ott tárolt élelmiszerek nem romlanak meg. Noé bárkájától genetikai kísérletezőhelyen át csillagászati mérőpontig és még vagy száz másféle célt is szolgálhatott egykoron. Ez az energiát nem igénylő sajátos „hűtőszekrény" sok-sok megfigyelés és próba szerint igenis működik. Amely azt jelenti. amikor az egymást követő és vadabbnál vadabb elméleteket hallják. hogy egy halott egyiptomit az idegenek ott egy ideig „tartósítottak". a használók . feltámasztható és ismét élhet.. Azt mondják: minden piramis temetkezőhely volt. az itt maradt emberek. . azért-e. míg hazaviszik és ott feltámasztják? A mindezt látó egyiptomiaknak talán arra is volt alkalmuk. hogy nekik van igazuk és nem valamelyik „fantasztának"! A fejezet címében azt ígértük: a piramisokról és a tudományról lesz szó. hogy ha egy piramis alakú tárgy belső egyharmad magasságában elhelyezik őt.mondják az értők. Nem csoda különben.. Ma már tudható pedig. nem létezőnek tekintik -. hogy Kheopsz (Khufu) fáraó építette ezt a piramist.az mumifikálódik (!). És kész.

amivel azok mégis véshették a követ! Például . tutajokon levitték Gizáig. nem lehettek képesek ilyen hatalmas építményt létrehozni saját erőből. Szinte már közhely. és be is építették azokat! Ez az alap. ez nem kétséges. Percek alatt rájövünk. akár mással . és ezeknek akadtak lelőhelyeik az Arábiai-félszigeten és Egyiptom területén is . csak elméletben. amit a tudomány állít. No persze. hogy ez lehetetlen . de még a szakemberek egy része is. próbáljuk meg ezt! Ismét arra az eredményre jutunk. Most egy tudományosnak is nevezhető elméletet ismertetünk. Az amatőrök is ezt állítják. a gránitnál keményebb kőeszközökre lenne szükségünk.különösen a laikusok. hogy a rézkorszak emberei nem tudtak. a vasmeteorokból . Természetesen erre nincsenek bizonyítékok. Nos. hogy vasat vitt a korszakba. de akkor sem megy jól. de. hogy ők maguk sohasem próbálkoztak ezzel (kivéve a szerencsétlen Josimura professzort és csapatát. más kozmikus tájról érkezett) űrhajósokról.hát a régi emberek azokat gyűjtötték és vassal keverték a rezet. A különbség csak az. és 2.már az ókorban és régebben . hogy megmagyarázzák valahogyan: maguk az ókori egyiptomiak voltak képesek megoldani mindent. hogy a legtöbb ember .. megfaragtak. hogy erősebb. De azon bizony egy karcolást sem ejthetünk.és az egyiptológusok (már ha egyáltalán megszólalnak egy efféle vitában) éppen ezt állítják. Nemcsak a piramisok építésének célja. szárazföldön elvonszolták a Nílusig. De tény. Nos. úgy érezte a huszadik században. hogy ez nem működik. sok erőt kíván. lecsiszoltak. Legfeljebb azt (sokan). ahogyan van: kőbányákban kivésték. Hiszen lehet ez egy utólag felépített spekuláció is . Ők beszélnek „atlantisziakról".testüket megfelelően konzerválták. ezért kezdték magukat a fáraók balzsamoztatni és szarkofágokban eltemetni éppen ott és nem másutt. barátságos.). A legtöbb elméletet az idegen segítőkről éppen ez a meggyőződés generálta. de bizonyítéknak ez kevés.. keményebb szerszámaik legyenek. Paradox módon és akaratlanul őket támogatják az egyiptológusok is. Ám van egy olyan csapat is. Sőt. ott földrámpákon felvitték a megfelelő szintre és beépítették . Egyfajta logikus gondolatmenet azonban tagadhatatlanul van a dologban. de kibányászták a nagy kőtömböket. hiszen alapjaiban ők is éppen ezt állítják. a majdani újjáélesztésre előkészítették és megőrizték. kétségbeesetten keresünk valamit. segítő civilizáció vagy csoport felé ment el. még ha ilyenre szert is teszWk. hogy az ókori egyiptomiaknak más eszközök nem álltak rendelkezésükre. elvitték a bányától a piramisig. máig látjuk. aztán próbáljuk meg vele vésni a követ. amiről a tudomány hallgat. hogy 1.. a munka hihetetlenül lassú. különösen vasmeteor esett a földre. lecsiszolták a kőtömböket.gondolom. elődökről vagy földidegen (nem emberi civilizáció. hogy valamiképpen át kell hidalni mindezt. Azt még a legnagyobb fantaszták vagy amatőr egyiptológusok sem állították soha. Mindenki. akkor tudnák. Vegyünk egy rézből készült vésőt vagy bármilyen szerszámot és egy gránitdarabot. Oda lyukadt ki állítólagos kutatásai során. ami nem kétséges . szánokon elvonszolták a piramisokig.az egyetlen eredmény. odavittek ... A tudomány racionális álláspontból megy tovább: a piramisok állnak.ennyi.és ez még csak a Nagy Piramis tartalma. hogy nem lennének ott. hogy még annál is régebben. tehát azokat az egyiptomiak felépítették! Amiből egyértelműen következik az összes előzmény: akárhogyan is. hogy a tudósok számára minden egyértelmű úgy. Ám akkor hogyan.kővel (is) vésték a követ. hogy ott állnak a piramisok. de módozatai is sok vita tárgyát képezték az elmúlt másfélszáz évben. ott partra tették és nedvesített földön. Aminthogy azt sem. hogy akár rézvésőkkel. aki azzal próbálkozott. ? Kezdjük a rézszerszámnál. Jellemző különben az akadémikusokra. hogy a kőbányákban négyezer-ötszáz évvel ezelőtt a szerencsétlen egyiptomiak .és csakugyan. de ugyanazt megtették számos másik piramis esetében is! Vajon hogyan? Akadt olyan fantaszta.két és fél millió kőtömböt kivéstek. Mivel tudjuk. simára csiszolták őket.. hogy mivel ősidők óta elég sok meteor. Apró különbségekkel.követ kővel? Hiszen a tudományos dolgozatok arról is szólnak. hogy nem akkor épültek volna. hogy a rézről lereszelődő apró szemcsék sárgára festik a követ. A hivatalos állítás szerint azzal és kővel dolgoztak a bányában. Lássunk erre néhány nagyon egyszerű példát.. aki csak kapcsolatba került a problémával. a „fantaszták" egyik tábora szerint ezért épültek a piramisok. jobbára rabszolgák ..meg vannak győződve arról. Az egyik csapat tehát a fejlettebb. no meg a sokat emlegetett „fantaszták" . amelynek tagjai vért izzadnak. Véres verejtékkel próbálják megmagyarázni azt.

nehéz elhinnünk. aztán ezernyi követőjük . mint liftekkel emelték a kőtömböket a kívánt szintekre. méghozzá antigravitációs módszerrel a levegőben röptetve a nehéz köveket . És még ezernyi egyéb összetevőt sorolhatnánk. De sorolhatjuk még az elméleteket . ki ne essen. ? .. Körülbelül a piramis fele magasságáig. hogy a piramisépítők ismerték és használták volna ezt a szerkezetet.. Tényleg.. Akkor is azt állította.. A lengyel „fantaszta" szerint ez így történhetett: az egyiptomiaknak feltűnt. minden világos. szintén magyar mérnök szerint gázzal működő szerkezetekkel. aztán már könnyű dolguk volt. hamisak. amelyek valószínűen hangzanak.. Csak arra vigyáztak. Kérdés: hogyan tették a hajóra vagy tutajra a több tonnás tömböt? De ezt még megoldhatták valahogyan. amerre akar. így a vízszint mindig az éppen építendő piramisszinttel volt egyenlő. Nézzük a szállítást. Nagyon tetszetősen hangzik ez is. hogy csak egy bizonyos magasságig használhatóak megbízhatóan. hajón vitték az építési terület közelébe. Valamilyen értelemben hát mintha a kereket találták volna fel. rejtélyek. apró részeik. merthogy „ő" adta meg a módszert a kőtömbök játszi könnyed mozgatására. A mai állapot kialakulásáért tehát amikor értők és nem értők egyremásra állnak elő az őrültebbnél őrültebb ötletekkel. Amennyire tudjuk. Egy lengyel kutató azt találta ki. ganajtúró bogártól lesték el! Azóta szent bogaruk a más néven szkarabeusznak is nevezett állatka. Valahogy úgy nézhetett ki. majd azt erős lábaival görgeti. Fából ácsoltak afféle keretet. A szárazföldi szállítás már érdekesebb kérdés. Hogy később hogyan vitték fel a köveket. görgették maguk előtt a követ ebben a szerkezetben. akkor ezt az emberek is megtehetik ez lehetett a kiindulópont. Ők amellett kardoskodnak. amelyekben szentül hisznek előbb ők. hogy az építők erre is képesek lettek volna. hogy a kőtömbök szárazföldi szállítására a legjobb módszert az egyiptomiak a. Ha belegondolunk. ezért akkoriban tudomásunk szerint még nem ismerték a kereket (ezért is vonszolták állítólag a kőtömböket afféle szánokon) . mint manapság egy új sportág (?) eszközei. elektromosság és más. hogy ez a bogár a trágyából egyre nagyobb darabokat ragaszt össze. Egy magyar magyarázó („fantaszta"?) szerint az egész építési területet elárasztották vízzel.. mert azok.egyik sem igazán meggyőző.. S. Nos. Semmilyen ábrázoláson nem láthatunk ilyesmit.és rájöttek. és mint a szkarabeusz. Hogy mivel a Nagy Piramist (vagy egy kicsit. nem tudható.. hogy olyan sokan rávetették magukat ezekre a kérdésekre. a rámpák! Már bebizonyosodott róluk. A piramisépítők korszakából a régészek csak rézszerszámokat leltek mindenütt a megfelelő rétegekben.hát ezt később eltitkolták..kovácsoltak maguknak eleve erős szerszámokat! A dolog csak ott hibádzik. hogy a tudomány (szokása szerint) igyekezett a dolgot túlságosan leegyszerűsíteni. hogy ne higgyünk a fennmaradt piramisépítési rajzoknak. Egy másik. Állítólag így a kőszállító tutajok egyenesen a megfelelő szintre vitték rakományukat. mint ismeretes. De ne feledjük a fantaszták egy másik csoportjának állításait. Az egyiptomiak ugyan nem találták fel. minden oldalról kerek formát. Nem lehet véletlen. no és a rámpák. korábban?) az idegenek építettek.. titkok. Megparancsolták a rajzolóknak. a nagyon kemény átlátszó műanyagból készült gömbök. saját testméretének és súlyának a sokszorosát képes elvinni úgy. Sugárzás. A kövek egy részét. amelybe oldalról betolták a kőtömböt. az akadémikusok is felelősek. Ott is megoldást kiáltott. hogy a „hagyományos" építési módokat rajzolják le. hogy a „rakományt" gömb alakra formálja. nem maradt fenn egyetlen bizonyíték sem arra nézve. csak nincs rá bizonyíték.. valami ilyesmit készítettek fából. Aztán töprengtek egy sort azon. ahol bőven maradtak még érthetetlen dolgok.a tudomány. A piramisok kétségtelen rejtélyessége mellett az sem lehetett közömbös. amelybe az ember egy lyukon bemegy. hogyan lehetne a kőtömböket „gömbösíteni" . legfeljebb vannak olyan részleteik.. amelyeken száz és száz ember hoszszú kötélen a földön vonszol egy-egy kőtömböt. Ezért maradtak ránk olyan képek. hogy a legfelső szintek már csaknem 150 méterre voltak az alaptól. ahol az nem volt. egy megközelítőleg gomba-alakot. hogy nem véletlenül nevezték a rézkort rézkornak. aztán négy végtagját a kapaszkodókba illeszti és gördül.de a lengyel szerint feltalálták a gömböt mint szállítóeszközt! Ha a bogár gömb alakban görgeti a nagyon nehéz súlyt. és annak szintjét fokozatosan emelték egyszerű átemelő szerkezetekkel.

Ezek bizony piramisok a javából! Legalábbis a nagy távolságból készült fényképeken annak látszanak. Persze találtak olyan csillagászati adatokat is. azok máris „bebizonyították". hogy a piramisokat éppen azért lokalizálták és építették oda és egymáshoz képest úgy. koncentráció) természetes úton. De ebből egyéb aligha következik. Akármilyen oldalról közelítünk a piramisokhoz. hogy a Nagy Piramis valamikor a Kr. azért emeltetett volna szinte minden fáraó legalább egyet (akadt olyan. merthogy akkor emelték őket. Nem tudni miért. azok mozgását is előre látták. Ha arra célzott az illető. . aki több ezer évvel viszi azt hátrébb az időben. hogy valami ilyesmit figyeltek meg a. „piramis=temetkezési hely"-elmélet!). És azért épültek volna egyre többen. amelyek ennek mondhatni az ellenkezőjét bizonyították. hogy megakadályozzák a. tehát szándékosan halmoztak össze több millió követ . hogy a piramisok építői rendelkeztek mesterséges kövekkel és a Föld mágneses terét mérték úgy. 2480 körül épülhetett. Mivelhogy a nagyobb tömeg így hat rá. hogy mesterséges gravitációs anomáliákat hoztak volna létre. . Ezt a vadul hangzó gondolatot aztán fokozták azzal. ha valaki egy-egy újabb módszerrel „bebizonyítja". hanem 10450 évvel ezelőtti helyzete szerint! Ami természetesen kimondatlanul is arra utal. Mindenesetre akik a földi piramisokat tektonikus ellensúlyoknak tekintik.. hogy az akadémikus tudomány embereinek néha leesik az álluk. . akkor meg Kr. hogy az első piramist Dzsószer fáraó építette Szakkarában . előtt 2650 és 2611 között került sor. előtti 2500 körül épült és a világért sem régebben. Ennek megfelelően „fújnak" mindenkire. addig ne vegyük készpénznek ezeket a képeket.ez a jól ismert „lépcsős piramis" . mint az úgynevezett Orion-öv csillagai . És kétséges. Szóval az egyik elmélet szerint az ősi egyiptomiak ismerték a tektonikus lemezeket. hogy a Mars bolygón a kontinensek vándorlását is ezek az ottani piramisok szüntették meg. aki akár csak pár száz éwel korábbra teszi az építés dátumát .. és a piramisokkal „egyensúlyozták ki" a további elmozdulásokat. és aztánültek a többiek.ez pedig nem más. mert azt akarta. hogy kik építették. Amíg nincs bizonyságunk. amely a kozmoszból érkező újabb űrhajósoknak szól csábítóan. dinasztia első fáraója volt. aki szerint ez egy jelzés. de nagyon örülnek mindig. Azt kizátják az akadémikus történészek. annyi elmélet . milyen céllal stb. Például azzal. kontinensek vándorlását! Egy-egy amatőr képes olyasmit halálos komolysággal állítani . Ha a nagy Piramis tájolását vesszük alapul és feltesszük.nesze neked. Az építés idejére nézve ahány kutató. Ám az efféle törekvésnek nem maradt jele a fennmaradt szövegekben..Akadt olyan európai kutató. hála ennek Afrika egyben maradt.nem csoda hát. De ettől még lehetnek természetes képződmények is. aki szerint a piramisok kőtömege egy általunk még nem kellően ismert sugárzást erősített ..csak éppen nem azok mai állása. hogy erre valakiknek szükségük volt. Tudunk olyan elmélkedőről is. hogy ennek láttán majd visszajönnek a kozmoszból az egyszer már itt járt mindenható „istenek". Már olyan is akadt.és erre Kr. Mars bolygón is! A Mars körül keringő amerikai űrszondák szorgos fényképezése eredményeképpen csakugyan felbukkant néhány gyanús tereptárgy (most nem a híres-hírhedt „Arcról" beszélünk). Mások viszont arra mutatnak rá. de az is érthető. óegyiptomi állam idején a III. aki szerint a piramisok azért épültek. hogy amikor egy (kellően alacsonyan keringő) mesterséges hold elrepül Egyiptom fölött. mint a gravitáció. ha szánakozva tekintenek ezekre az önjelölt szakértőkre. Ahogyan a Holdon is felfedeztek olyan sűrűbb anyagrészeket. Az így létrehozott gravitációs anomália ugyanis maximum arra jó. Ők továbbra is azt állítják. hogy a három gizai piramis pontosan ugyanúgy helyezkedik el. hanem kint a sivatagban egy rejtekhelyre . aztán mégsem oda temettette magát. akkor a piramisokhoz érve sebessége alig észrevehetően gyorsul. Dzsószer még a régi. azt itt valakik mesterségesen létrehozták.azt pedig. előbbutóbb előbukkan a kérdés: mikor épültek? Ez ugyanis alapvető volta mellett még sok egyébbel is összefüggésbe hozható.akkor nem értjük a művelet célját. eleve szélhámosnak vagy őrültnek tartják. e. A másodikat is ugyanott emelték.no persze nem az akadémikusokra gondolunk. ahol úgynevezett „masscom"-ok jöttek létre (az angol mass concentration = tömeg összpontosítás. hogy a Nagy Piramis lett volna időben az első. aki hármat is építtetett. ábrázolásokban. Ami még inkább megörvendeztette a hagyományos egyiptológia diplomás művelőit. hogy az akkori csillagok állása szerint tájolták őket a négy világtáj felé.

állítólag . ez persze hamar megdőlt. (Mellesleg ma éppen a Nagy Piramison halad át a keleti hosszúság 31-ik fokát és 09 percét jelölő délkör. Ám időközben elmozdultak ezek a vonalak. amikor a földrajzi és mágneses sarkok egybeestek. keresésével stb. Ismét mások úgy vélik. de nem is olyan sok az a 28 méteres különbség.elfordult kissé az egykori mágneses vonaltól. Ugyanakkor vegyük figyelembe: a földgolyó földrajzi és mágneses sarkai nem esnek egybe. azt állítják: a Nagy Piramis az idők során éppen a Föld és különösen Afrika tektonikus mozgása következtében . úgymond megállapította. a déli pedig 3200 kilométerre esik a földrajzi saroktól! Azt sugallják ... és a Piramis most nem sugároz. Ismét mások a piramisok oldalai. hogy a 28 méteres elmozdulásnak időben. ami egykor annyira sugárzott. Állítólag az elmélet hívei elvégezték a szükséges méréseket. mit akartak vele mérni. Az egyik sugárzás-elmélet (mert több is van) hívei azt állítják: a Nagy Piramis azért épült éppen oda. mert akkor ott ment át a Föld egyik mágneses vonala. vagy a földsugárzások mérésével. állitani. Akkor a Piramis nyugati és keleti oldala követné ezt a vonalat . jelölni az egyiptomiak. amelyekkel az óegyiptomiak igyekeztek vagy szerettek volna kapcsolatot találni a rég eltávozott kozmikus idegenekkel.akkor a Piramis építésének ideje a mától visszaszámított 8400 év lenne.. Viszont a fenti adatokból ezen urak szerint ki lehet számítani. De nem találnak... Mindenesetre azok. ahol 1 centiméteres eltolódásra csupán 3 évet kellett várni . Ma is használják sokan vagy ezt. akkor csakugyan meghatározható lenne a Nagy Piramis építésének valós ideje. amelyek tagjai érzékelni véltek valamit . amivel most „torz" helyzetben áll. és a piramis. hogy tudományos elmélettel előálltak.mit sugallják. 6400 körül! Persze egyik dátum sem lehet bizonyosság. ma már kívül esik ezen a vonalon és semmilyen sugárzást nem bocsát ki magából. Azon felül ez az egész földmágneses beállítás sem bizonyos.) A mai tudásunk szerint a Föld felülete százmillió éveken át jelentősen változott. Akik foglalkoznak radiesztéziával. e. Mások szerint bonyolult csillagászati műveletek végzésére akkor is alkalmasak voltak. ami természetes folyamat.Érdekes viszont egy olyan elmélet. 98000 év felel meg! Viszont ha a kaliforniai San Andreas-árok körül mért elmozdulásokat vesszük figyelembe.hogy a Nagy Piramist ebből következően még akkor építették (akkor ment át rajta a mára elcsúszott földmágneses vonal). Vagyis Kr. mi több. hogy ki mit akart bennük látni. Terrnészetesen számos más célt is szolgáltak . hogy a piramisok . A kontinensek vándorlásának elmélete nem légből kapott dolog. Megint mások olyan műszerekkel állítottak be. igen drága műveletsor elvégzésének. Vagyis nem megy át rajta a földmágneses vonal.. de különösen Egyiptom ezen vidékének tektonikus „sebességét". Ismeretesek ilyen tudományos (!) mérések is. Attól fiiggően. hát azokat vették alapul..de hiányzó sugárzásra! A régi ábrázolásokon ugyanis felfedeztek olyan képet.. ha nem mentek-mehettek fel a tetejükre az eget vizsgálók. mert könnyen lehet. amely valamiféle sugárzásra apellál . kereken ki is mondják! . Nem kevés.? Miért épültek. akik a fenti nem biztos. Így aztán ezek is valamiféle sugárzást keresnek. hogy az afrikai kontinens más sebességgel mozog.a piramisok. ? Aztán voltak olyanok is. Ám mivel a tudomány ezt az időhatárt már elfogadta. illetve fordul el a térben. vagy az immár „hagyományosnak" mondható és magyarul igen szerencsétlenül elnevezett „varázsvesszőt". hogy ezek az építmények igazából csillagvizsgálók voltak. mennyi idő telt el a változás óta. Persze ha egy tudományos csapat végre felmérné Afrika.no persze elsősorban és különösen a Nagy Piramis . ahol egy egyiptomi pap áll és kezéből rövid zsinóron apró tárgy lóg le. azok jól ismerik ezt a tárgyat.de ezt sohase sikerült bebizonyítaniok. belőlük kihozni. Már csak azért sem. amellyel a neutrinó áthaladását mérték a hatalmas kőtömegen. Egyesek azt állították. Skóciában például a geomágneses elmozdulás mértéke 1 centiméter = 35 év volt.amelytől ma kissé eltér. .. keresve a nagy titkot: Miért. hát senki sem érzi szükségét egy újabb bonyolult és a témához látszólag nem is kapcsolódó. Ami azt jelenti. Voltak már olyan expedíciók a piramisokban és környékükön. ahová. szögletei szerint kémlelték az eget.azok valamiféle „adókészülékek" (mások szerint meg éppen hogy „vevők"). akik elektromos sugárzást véltek érzékelni a piramisban. bizonyítani. Megint mások szerint a szellőzőnyílások néztek bizonyos csillagokra vagy égitestek csoportjára és azokat figyelték. Az északi mágneses sark jelenleg körülbelül 1500.

. csak statikai célokból épített és betöltött üregekbe valamilyen különleges.azt mondják. Kezdjük azzal. történészek. és ugyanúgy két részre osztja a földgömb összes kontinensének területét. másutt nem tapasztalt mennyiségben vannak jelen. akkor ez ugyan mérhető. hogy ott nagyméretű sziklatömbökkel hidalták át a távolságot. Ez a homok az időben akkor valahol „félúton" lehetett az eredeti jégkorszaki és a mai állapota között. és megint csak nem állnak összhangban a hivatásos régészek. Időről időre felröppentek efféle bejelentések is. Ráadásul ennek .ritkábban más hasonló építményekben. Ostobaság arra alapozni bármit is. Ők laposnak hitték. Kerestek itt már gamma-sugarakat és természetesen nukleáris. erősségű sugárzást jelezhet a műszerekben. Tehát nem más térből származott az a homok hanem más időből! Az ő számukra teljesen egyértelmű volt. hogy amikor a Nagy Piramis épült (és tételezzük fel. Ám tudnunk kell. Néhány tudós szakvéleménye a belső homokról ezt látszott alátámasztani.sokkal jobban hasonlított régebbi jellemzőire.? A másik tábor. Állítják. hogy a piramisok építőanyagául szolgáló gránitban (és más. Sajnos sokan ebből vonnak le észveszejtő következtetéseket. hogy az egyiptomiak emelték minden külső vagy bármilyen idegen segítség nélkül). mint amit a piramisok körül fölös mennyiségben láthatunk. már csak azért sem. de ártalmatlan mennyiségű. mindkét állítás igaz! Hogy hogyan lehetséges ez? Egyszerűen: a jégkorszak előtti homok akkor még majdnem ugyanolyan összetételű volt a jégkorszak után pár ezer évvel is! Merthogy az nem változik olyan sebesen. de olyan dolgok. A délkörökről sem tudhattak semmit.nem egyéb.. De miért használtak volna az egyiptomiak ilyen homokot? Semmi értelme nem látszott.Akadtak olyanok is. ! És mi értelme lett volna ennek. köztes véleményt hangoztató megfontoltak csoportjára. alakját.vagy mások véleményét leszűkítve: csak a Nagy Piramis . a „fantaszták" persze hangosan kiáltják: a homok bizony a sivatagból származik. egyiptológusok állításaival. hogy ha az addig rejtett homok összetételében nem egyezik a maival. közel ötezer évvel később. mert arról sem volt fogalmuk. Ám ez még nem veszélyes. hogy a Piramis hol áll most. számbolondok. miután a kutatók műszerekkel kiderítették. Amely ismeretlen eredetű sugárzást küld ki az űrbe. ki tudja hol őrzött homokot tegyenek.alig pár ezer évvel a jégkorszak után . például a magas nehézfémtartahna. számmegszállottak. nemhogy azok elhelyezkedését.a számmisztikusok. Ha pedig a kövek ilyen hatalmas. Ami persze nem igaz. akik minden lehetséges információt megtalálni véltek már akár csak a Nagy Piramisban is . hogy a rajta keresztülhaladó délkör pontosan két részre osztja a Nílus-deltát. Ők azok. Vagyis a piramisok építői a piramisok melletti homokból tömedékeztek. akkor az egy másik kor terméke. hogy hol vannak ilyen vaküregek. ha odakünn millió tonnaszám áll a homok. radioaktív sugárzást is. Így tehát ez sem lett mindent eldöntő bizonyíték. az egyiptomiak bizony azt sem tudhatták. mint arra számtalan bizonyítékunk van. Ezenközben senki sem figyelt fel a homok-ügyben harmadik. ismerték volna. A régi egyiptomiak véletlenül megőrizték nekünk azt a homokot. tapinthatunk. hogy bizonyos műszeres mérésekkel kiderítették: a nagyobb helyiségek fölött akadnak üres kamrák. Ők itt nem látnak semmi titkot . műszerekkel sem. Ám ekkor jött a meglepetés! Egyes kutatók váltig állították (mások ezt vitatták). hogy a Föld gömb alakú. nehezen megszerezhető. amit mi itt semmilyen módon nem érzékelhetünk. mint manapság. mint egy generátor. hogy ezt a homokot is megvizsgálták . amelyeket statikai okokból hoztak létre . azokba befúrva onnan homokot nyertek. Valami okból azonban az építők ezeket a vak üregeket is homokkal töltötték meg. érvelnek.. és teljesen közönséges. Természetes.... akik szerint a piramisok általában . hogy azokba a soha nem használatos. területét stb. Annak ellenére.bár eleinte nyilván úgy hitték. Akadtak.ne érje akkora nyomás a helyiségek mennyezetét (nehogy idővel beomoljanak). volt tizenvalahány ezer évvel korábban! Ez egy nagyszerű véletlen. hogy az üregből származó homok a jégkorszak előttről származik! Erre mutatott több jellemzője. amelyek enyhén szólva is elgondolkoztatóak. ez ugyanaz a homok. amely akkor . Nos. hisz ott van a Szahara. Vannak viszont ha nem is sugárzások. Az egyik az. itt nem használt kőzetekben szintén) van természetes radioaktív sugárzás. ami a Nagy Piramis építésének idején itt szerte hevert. akikről e könyvben nem akartunk szólni . hogy a földnek hány kontinense van.

akkor a piramisok belső falain miért nem látunk ilyeneket? Jó lenne tudni. hogy még ha teljes az egyezés. alaposan melléfogtak és nem is csak egyszer.. Már persze csak akkor. Említettük már az ún. Arról nem is szólva. hogy a Piramisokról miért nincs egy árva szó sem a Bibliában. Vagyis másképpen fogalmazva a belső tér az egész piramishoz viszonyítva mindössze 0. szentély stb. szinte ideális az eddigiekhez viszonyítva). de az emberiség jövendő történetét is. Kiszámították ugyanis. amikor annak szövege keletkezett. Méghozzá igazából néhány tudományosan megalapozott kérdést kellene feltenni. belső falain láthatóak a festmények és egyéb ábrázolások. Csak az a kár. hogy az egész ókori Egyiptom területén miért nem látni egyetlen teve- . alaksugárzás híveit . miszerint a Biblia isten szava. és akkor is csak elhatározás kérdése volt. az itt felsoroltakon kívül is akadnak még szép számmal. ugyanis száz százalékig bizonyos. Ki kéne deríteni. majd azt mondják rá: „Véletlen". hogy az Ótestamentum egy része éppen Egyiptomban. sőt kifejezetten a fáraó udvarában játszódik. mint az üres térség. egyenesen izgassák! az akadémikusokat is.. hisz nincs róluk semmilyen. hogy 1978 és 1998 között megváltozik a Föld mágneses tengelyének szöge.. és ott a hőmérséklet a felforrósodott köveken elérheti akár a 100 Celsius fokot is . műve és így minden szava maga a tökéletes igazság..a kőtömeg 1725-ször több. Így az. ami mára csak nyomokban maradt meg a csúcsok körül. Feltehetően hasonló sorsra jut egy másik. hogy ilyesmi történt volna. árnyékban lévő oldalán nyilván ennél jóval alacsonyabb a hőmérséklet? Miféle erővonalak futhatnak ebben a hatalmas építményben. És különben is. előre kiszámíthatatlan véletlen volt. Ő azt állította. Aztán érdekelne bennünket az is. Azok. hogy egy-egy huszonnégy órás ciklusban a Piramis építőanyagát jelentő kövekben piezoelektromos változásoknak kellene lejátszódnia. Arról nem is szólva. Persze egy szempontból ez teljesen fölösleges fáradság lenne.bizony a Nagy Piramis sem tökéletes építmény. és miféle erők generálódnak nappal? Arra is számítani lehetne és kellene. Persze az is lehet . hogy ha oly sok száz akkoriban emelt épület. hogy akiknek címezzük őket. hogy melyik délkör hová került.mit érdekeljék. akik a Piramisból vélték kiolvasni nemcsak a múltat vagy a Bibliát.. ).a térképeken. ha az illetékesek meg is akarják azt mérni. Ennyit azokról.sincs jelentősége az ügy szempontjából . egy fél mondatnyi említés sem. hogy a szabványos piramismodellben bizonyos (gyógy)hatások működnek. hol „húzzák meg" az elsőt.míg a másik. Sok elmélet létezik. erre alkalmas másikat) energetikai szempontból? Vagyis mi történik a Piramisban. azok nagyon ritkán vagy inkább soha nem válaszolnak rá. a tudós dr. hogy 2025-re teljesen más világrend fogja uralni a Földet (sokkal jobb. hogy . Hiszen megjövendölték (mint pl. Ugyanis éppen izraeli kutatók megállapították. Viszont vannak kérdéseink is.. akik ilyesmire alapoznak egy „komoly tudományos elméletet". E kutatások eredményét csak a napisajtó közölte Izraelben. de nem szabályosan. Hiszen ez a tény óriási csapást mér arra a hitre. piramis-számoló jövendőmondó. De itt is akadnak kétségek. Hiszen bármikor is épültek. Pedig ezek a dolgok kellene hogy érdekeljék .. hogy ilyen gigantikus építmény esetében ez nem változtat semmin. a falai oldalt beesnek. (Állítólag.005797-ed részt tesz ki. Hisz azok a valóságban természetesen nem léteznek.. Jó lenne tudni.el kell ismerni -.). bizonyos napállásnál szabad szemmel is lehet látni . nem középen. hogy nem működhetne úgy a piramismodell.. Míg viszont a Nagy Piramisban a kőtömeg és az üres helyiségek köbméter-aránya igen „rossz" . hogy a három gizai nagy piramis valóban az Orion-csillagképet utánozza-e (akár azok mostani. hogy igazából a zsidók sohasem éltek Egyiptomban. ha az egyik oldalát süti a nap? Méghozzá erősen perzseli. a nulladik délkört. Amelyek nem is túl bonyolult eszköztárral mérhetőek. és azok miképpen hatnak? Mi csillapul le éjszaka. teszem hozzá. ezeket az oldalfalakat valaha sima mészkőréteg fedte. akár korábbi állása szerint). hisz az teljesen üres belül..vagyis akik abban hisznek.mint azt olykor.ugyanis a délkörök használatában vagy négyezer-ötszáz évvel később állapodtak meg az emberiség képviselői. Például: Miért nem kutatta még valaki a Nagy Piramist (vagy bánnelyík. az akadémikusok akkor sem fogadják ezt el ténynek. Adam Rutheford). vallási okokból azonban mindenütt hallgatnak róla. és ahhoz képest kapott helyet a többi . és ez hatalmas katasztrófákkal jár majd. Nem vettük észre. már készen kellett lenniök (és nem egy-két esztendeje.

dokumentumfilmet csinálni róla. oda betérők.). Hiszen aki csak egyszer is látta valamelyik ilyen hatalmas építményt.. az „előd-civilizáció" tagjai. Ami At a Földön keletkezett. akik mellette-vele élni kényszerültek..pontosan ilyen gondolatai támadnak. Így hát nem csodálható. tehát pórok.hiszen azok a mások általában nem származhattak az isten(ek)től. szokatlan. indokolja. Ez segített fenntartani a tekintélyt és megőrizni a hatalmat mindenki mással szemben . vagy legalábbis a Nagy Piramis. Csakugyan érdekelne minket az is. de legalább egyre igaz lehet . azt még látszólag meg is támasztja. vagy amikor egészen közel megy a Nagy Piramishoz és felnéz rá.Kik? . érveket keres mellette (kevesen veszik a fáradságot.lásd könyvünk első fejezetét. ismeretlen rendeltetésű építményeket is az istenek művének hinni. hogy az embereket ezek a nagy építmények hihetetlen módon izgatták és ma is izgatják. előzmények nélküli . hogy az ellenérveket is kitalálják és előre megválaszolják. És nem veszik észre. működésével. hogy lassan már annyian vannak. amely szerint a sumérok valóban magas szintű. Nincs annyi helyünk. kapcsolatosan. hogy az ókori történészek műveiben és a legendákban makacsul visszavisszatérő motívum az állítás: a piramisokat nem az egyiptomiak építették. Az efféle kérdéseket persze tovább sorolhatnánk. ha nemcsak az építmény származását írták az ősök az égiek számlájára.. Ez nem a mi hibánk. Kozmikus kapcsolatok? Az ókorban szinte természetes volt.Hogyan építették a piramisokat? 6. a folyosókon és helyiségekben sehol nincs nyoma annak. számukra roppant alkalmas érvet vagy adatot. Ami persze beleillik elméletükbe. akik birtoklásukba csak belecsöppentek . leközölni sajtóban. míg megfájdul a nyaka . hogy sehol a piramisok belsejében. hogyan lehetséges. korával stb. aztán igyekeznek azt meghirdetni. Nagyon érdekes hipotézisek születtek a piramisok céljával.csak azért teszik. Tudunk olyan elméletről. Úgy hisszük vagy inkább sejtjük. mit sem érő kisemberek voltak. vagy igazi tudós műveit . Az egyikben ugyanis az „égiek" feltehetően idegen űrhajósok vagy a Földön élő nagy tudású emberek.. milyen világítóeszközöket használtak az ott dolgozók. hogy ezt az állatot már akkor is ismerni kellett (volna) azon a vidéken. A másik történetben meg a klaszszikus. Aztán nekiáll. vagy az „atlantisziak" lehettek.Miért? . a mitológiai isteneknek tulajdonított cselekvések középpontjában állnának az építmények. azt azzal a másik. annak első gondolata az volt: „Ezt nem emberi kéz emelte!" Nem csoda. hogy így gondolkoztak a későbbi évezredekben. hogy azt mind felsoroljuk (megtöltenének egy másik. könyvet írni belőle. amikor az ember ott áll Gizában és tekintete egyszerre három óriási piramist foghat be. Ez nyilván nem igaz mindegyikre. milyen okokból állították a királyok (még az európai késő középkorban is olykor). hogy el sem férnének a Piramisban. Egyáltalán nem csodálhatjuk. A baj csak az. Már említettük. ők azokat már készen találták. Aztán hajrá! Lehet hirdetni. hogy számos „fantaszta" a mai napig sem képes ezt elhinni. hogy valahol a világban valakinek ne jutna eszébe egy újabb elmélet a Nagy Piramissal kapcsolatban. Való igaz. de a célját is! Itt kétfelé ágazik a történet. Ha el is olvassák néhány más „fantaszta". Talán nem véletlen. Mindent. megfoghatatlan világgal kapcsoltak össze. aminek eredetét vagy származását nem ismerték. hogy minden rejtélyt vagy annak tűnő dolgot az égiekhez kapcsoltak. ugyanilyen terjedelmű könyvet). hogy ezek az elméletgyártók általában nem figyelnek egymásra. Ugyanakkor az alapvető kérdéseinkre még mindig nincs válasz: .hajlamosak voltak a nagyméretű. de nem azok építették. kidolgozza. Hogy eljusson minél több emberhez. hogy őseik egyenesen isteni származásúak voltak. hisz ott őshonos. az építmény gigantikus volta gyakorol ilyen hatást a megfigyelőre. Gyakorlatilag nem múlik el hét. Ugyanakkor örömmel vesszük észre. Ez hasonlóképpen „működött" bizonyos tárgyak esetében is.ábrázolást sem. hogy azokból kiragadjanak néhány nekik tetsző.Mikor? .

egymás közti ellentéteiről.. hogy az ázsiai. jelzőberendezés volt. Kapásból ellene vethetjük. „mesterséges hegyeket" és egyéb optikai jelzéseket. Például egy jól felépített hitvilággal. hogy a gizai három piramis egyszerű.az ő „papjaik" őrizték a tudást.civilizációja is az első emberiség romjain jött létre. és amikor egyes csoportok hadat viseltek egymás ellen. Földért küzdöttek volna egymással? Ezért a sokat ígérően szép .. mintha az idegenek felosztották volna maguk között a Földet (annak akkor még igencsak primitív lakóival együtt). nyersanyaglelőhelyért. rettenetes fegyverek bevetéséről tudósítanak ezek a források: olyan harci eszközöket és hatásukat ímak le.ha már oly nagy mértékben a vizuális jelekre voltak utalva. A szöveg szerint ugyanis a behatoló győztesek kiszedték a piramis belsejéből a „pulzáló kristályokat". egy vallás előírásaival. és mondjuk első ízben érkeznek egy idegen bolygóra. hogy az általunk most már oly lelkesen és kétségbeesetten keresett „nullponti energiának" volt valamilyen központi . mondjuk elektromágneses (rádió) módját. csak a kozmikus jánnűvek számára mint afféle megközelítési zónaként szereplő nagy csík húzódott több ezer kilométeren át. számos sok ezer éves indiai ősi époszban is egy ilyen háború leírását találjuk.. annak nyilván az adott területek földi lakossága is megitta a levét. akár valamilyen csavaros. amelynek északkeleti végpontja az Ararát hegye volt. a hozzá tartozó egyházi szervezettel és annak a világi hatalomhoz történő szoros kapcsolódásával. hogy a Földön akkor (vagy részben még most is) ismeretlen határú és erejű. mit fog ott látni. vagyis az ottani idegeneket és behatolt főhadiszállásukra. Ez olyan magas volt a környező népek és saját egyszerűbb lakosaik elmebeli szintjéhez viszonyítva. az utóbbi évtizedekben igen népszerű. akkor nyilván ismerték a kapcsolattartás valamilyen más. ott senki sem épít nekik jelzőtornyokat. és azzal is tisztában volt. szabályaival.. Ilyesmi történt ott is. hiszen a mai Szahara végtelen sivataga húzódott csak arra. A térképre tekintve szerLŐnk elképzelt egy hatalmas leszállópályát. hiszen már az idők hajnalától kezdve jól tudták: a tudás hatalom. ha csak nem tételezzük fel. miért lett volna szükségük ilyen optikai jelzésekre? Ez egyszerűen illogikus és érthetetlen. és azok céljait sem értették. konkrétan feltehetően a mai Mezopotámia területén élő idegenek vezére legyőzte az „afrikaiakat". Talán irányító berendezés. Egy. Titokban tartották. a termonukleáris bombákat is. élővilágért. Mindenesetre az egyik sumér szövegben azt olvashatjuk.. Ezért és csak ezért.. hogy az idegenek több. Amit nehéz elhinnünk. hogy területükön furcsa romokkal találkoztak. Ezek közös jellemzője. de nem okvetlenül kell itt űrhajózásra gondolni. a leszállási manőverek területének kezdőpontjára építettek néhány piramist ezek az idegenek . A szó legszorosabb értelmében is. Ennek délnyugaton nem volt végpontja. az uralhatja őket akár közvetlenül. A sumér forrásokban olvasható valami olyasmi is.vélte a szerző. Akik számos idegen világban közlekednek. mit kell tennie. tiltásaival. Lehet. amelyek lélegzetelállítóan hasonlítanak a mi mostani eszközeinkhez. Nem zárhatjuk ki azt sem. Nagy Piramisba! És ott mit talált? Minden jel szerint egy csöppet sem csodálkozott. a feltalált és lefordított ősi szövegek között szép számmal találunk olyant. a. vagy bármiért.. hogy az egészet soha nem is merték demonstrálni a népnek. amelylyel az idegenek meghajtották járműveiket. sőt itt-ott valóságos „háborújáról" szól. Aki többet tud másoknál. Nyilvánvalóan ők is találtak valamilyen magyarázatot arra. Ha már olyan fejlett a technikájuk. hogy a Nagy Piramis valamilyen központi berendezés lehetett. Ott is csak egy nagyon szűk réteg vagy csoport . beleértve a vadászgépeket. az űrből érkezőknek jelzett terület mintegy lezárása. talán nem is ugyanabból a világból érkeztek és a Földön éppen a. hogy ha olyan fejlettek voltak . hogy ide-oda röpködnek az űrben és sorra fedeznek fel más bolygókat és civilizációkat. valamint a hasonlóan rejtélyes „hangjelzö berendezéseket". hogy megkönnyítse vagy eleve lehetővé tegye a leszállásukat.gyarmatért". Ráadásul ha ők már egyszerűen itt voltak. akkor itt arról lehet szó. abból is remekül tájékozódhattak volna . nagyon is jól tudta.. ravasz módon is. egymással vetélkedő csoporthoz tartoztak. e tárgyban sokat kutató tudós „fantaszta" pedig annak a véleményének adott hangot. gépeiket. akkor az előző alkalommal leszállt társaik irányíthatták őket a leszállóhelyre. A sumér mitológiában. amely az idegnek .hiszen már járművekkel közlekedtek a kozmoszban! -. Ha követjük az előbb említett szerző gondolatmenetét. Ha meg elmentek és a valamikori jövőben ismét megérkezőknek kellett jelzést adniok . ami nekik fontos lehetett? Ne feledjük. és a ki nem épített.vagy atlantisziak? .talán egyszerűbb lett volna nekik egy térképet adni át. valamiféle különleges energiát sugárzott ki a térbe.

hogy egy kellően nagy építményben biztosan megtalálhatunk mindenféle számot. Abból is az derül ki.ahol egy űrhajó úgy „parkolhat". akik különleges jelentőséget tulajdonítanak a Nagy Piramis méreteinek. Nem is akkor épült. Az sem titok. Már ezen is el kéne gondolkodniok az illetékeseknek. eredményeinek sajátos leltára. akik valamiféle csillagvizsgálónak képzelték el a piramisokat. Túl azon. ezek az emberek azt felelik: azért. rádiós központ is. hogy belerejtsék a világegyetemben vagy csak a Földön érvényes összes számot. tudósai figyelték ez eget és gyűjtötték az ismereteket. Való igaz. forrása. A számokra nem hat semmiféle szubjektív dolog. ez szolgáljon igazi útmutatásként! Csak az a baj . ha valakik azt állítják: a Nagy Piramis magában foglalja az Eulerszámot. Az igazságot a számokban kell keresni .merthogy szinte bizonyosan nem ismerhették az összes számot a korai ókor emberei. hogy mi értelme volt piramisokat. Már említettük. hogy forgási ideje megegyezik a Föld forgásával. Azonkívül a számok léteznek a Világmindenségben is. Hasonlóan bonyolult számításokkal bizonygatta két kutató pár éwel ezelőtt. Bizony az ókori Egyiptom fennmaradt szövegei sem támasztják alá az egyiptológusok „szakvéleményét".. az aranymetszés szabályának matematikai formuláját és száz hasonlóan fontos számot.állítják ezek az elmélet-szerzők -. Ezt állitják az elmélet hívei. A kérdésre tehát.. persze ez is kozmikus kapcsolat . hogy mindez legalább hatezer évvel azelőtt történt. Ám enéllcül is lehettek csillagászati kutatóhelyek . hogy kerüljük ezt a „szám-misztikát". kőoszlopra vésett szöveg. Ez a három piramis teljességgel különbözik az összes többi egyiptomi ilyen építménytől.adója. hogy e kényelmes megfigyelőpontokról különféle népek „papjai". hogy felépítette a valaha létezett legnagyobb piramist? Nagyon egyszerű a magyarázat: mert nem ő építette. bizony nem. Így aztán nem is értékelik őket megfelelően.vagy éppenséggel jelzőhelyek. Akadtak persze olyanok is. geostacionárius pályának . hanem már régen készen volt. ami nem más tulajdonképpen. Nem tartjuk hát nagy titkok leleplezésének.de miért nem emlékezett meg arról a sokkal nagyobb tettről. hogy az összes egyiptomi piramisban megtalálták a „tulajdonos" fáraót jelző feliratokat és belül a rengeteg hieroglifát és ábrázolatot . hát most is csak csínján bánunk velük. Például a már említett. hogy nem ez a fáraó építette a piramist. amikor ő egy szentélyt emelt mellette. és ki tudták számítani például. ne feledjük: az erről szóló könyv kiadási költségeit a . Sem az istenek. az állítólag beléjük foglalt számoknak. vagy konkrétan a Nagy Piramist felépíteni. hogy ilyeneket építettek Mezopotámiában (lapostetővel) és KözépAmerikában is. mint Kheopsz fáraó javainak. Mivel könyvünk elején megfogadtuk. Az is gyanús. mennyiséget és mértéket. hogy az akadémikus egyiptológusok szerint a piramisokat felépítették! Mellesleg nemcsak a sumér szövegek ilyen árulkodóak. De a Nagy Piramis és társai aligha szolgáltak ilyen célokat. de két gizai társában sem. hogy a Földtől milyen távolságban kell lennie az ún. Mielőtt erre is legyintenénk. később. sem óriási felfedezésnek. A fontos információknak tehát valahonnan kívülről kellett érkezniök. Holott a hivatalos tudomány szerint a Szfinxet Khefren fáraó építette. De ismétlem: sok örömet az egyiptológusoknak nem nyújthatnak az óegyiptomi szövegek sem. A Szfinxről még majd ejtünk pár szót. A „baj" itt csak az. hogy csupán a matematikai elemzések révén kiderült: az egyiptomiak már 13 ezer éwel ezelőtt ismerték az űrhajózás alapszabályait.ilyeneknek nyomuk sincs a Nagy Piramisban. Ha úgy vesszük.keseregnek ezek az urak -. vagyis az űrhajó mindig ugyanazon földi pont fölött helyezkedik el (35810 km). vagy ahogyan ma mondanánk. helyzetének. hogy épített egy kis szentélyt . A „hangjelző" vagy „hangkeltő" berendezések lehettek éppenséggel egy hírközlő. sem az emberek nem képesek befolyásolni őket. a Szfinx már létezett akkor. a tudást. a híres „pí" értéket. hogy az ókori szöveg szerint Kheopsz fáraó olyan nagy hevülettel énekeltette meg azt a dicső tényt. amelyből szabadon meríthettek mindazok. nem csak a Földön. ahhoz túl kevéssé voltak műveltek. hogy nem mindenki képes egyformán világosan olvasni a számokat. érzelem és indulat. mennyiséget. és voltak hozzá megfelelő eszközeik. kódját. ha elég kitartóan keresünk és számolunk. Itt találkozik a számok birodalma a piramisokkal és azokkal. méretet és mértéket. mi több. mivelhogy csak ők változatlanok. Ezek felfedezéséhez több ezer évre volt szüksége a földi tudománynak. akik ismerték ennek módját. Univerzálisan kiterjedt eszközről van tehát szó.

Nos.. akár visszájára fordulhat. Az üzenet ugyanúgy torzulhat és törvényszerűen torzul is. hiedelmek") és amikor .NASA. és még azt is el tudjuk képzelni. majd végrehajtására aligha voltak képesek azok az emberek. szokás abban a kozmikus világban. Egyértelmű. amelyek eltervezésére. hol hegyen. meg kell jelennie az ő érdeklődési körükben. hogy valamilyen pozitív módon beavatkoztak az emberiség fejlődésébe. Talán már akkor is jártak itt. amelynek fogalma sem lehetett a magasabb összefiiggésekről. hogy ott hiányzik valami. világos az utasítás. A dolgot nem is nagyon átvitt értelemben használják az elmélet hívei. a képzeletbeli őrláncot a térben most az időben „álló" utódok lánca helyettesíti. palackposta. hanem különleges. mondák. Ám az őrlánc hol sík terepen áll. Enyhén szólva is gyanús végső soron. maradandó jelzésre volt szükség. csak egy sima kis hiúsági kérdés volt ez? Lehet. vagy legalábbis nem zárható ki. Amikor elindul a parancs . Később egy másik őr a lombok susogásától nem hall egy szót. Ezzel persze nem is titkoltan azt sugallják. vagy azok irányítói rendelkeztek ilyen magas tudással. Járhattak itt 15-20 ezer évvel ezelőtt is. hogy a megszállottak az utóbbi másfélszáz évben az összes létező számot és azok variációit is belezsúfolták a Nagy Piramisba. figyelmeztetésképpen vagy más célból. ami fennáll az idők végezetéig. már anélkül adja tovább a szöveget. Kalkulációjuk szerint ezek az itteni értelmesnek tűnő lények addigra érik el a szellemi érettség és tudás olyan fokát.. Hogy emlékeztessenek itteni tartózkodásukra. Az egyik például így: Jártak itt idegenek. Szavak ferdülnek el. aligha készíthette azt egy primitív bronz. Nem lehettek ilyen szándékaik és még kevésbé voltak ehhez való eszközeik . számokból.. Így azt is állítják. ahogyan arról beszámolnak a régi források („legendák. hol erdőben. hát nem kockáztattak. hol völgyben. Az idegenek ezt tudták. még érthető a szöveg. egyedülálló és megismételhetetlen tudományos csoda. egy gigantikus ismerethahnaz. amikor sokszor és sokan eljöttek. Hogy ne feledjük el őket. Az őrök nem egyforma távolságra állnak egymástól és a terep sem azonos. távozniok kellett. ez csak a matematika ismeretében és annak eszközeivel fejthető meg. hogy tudjuk: nem vagyunk egyedül a kozmoszban. szerettek volna valamit itthagyni nekünk. amely rendszeresen járja az űrt és vándorlásai közben egyszer eljutott ide a Földre is. az többféle módon is értelmezhető.kiáltják bele az éjszakába. és itt voltak később is. vagy a piramiskészítők. akik akkor ott éltek. nem is tudják pontosan. Az univerzum állandóitól kezdve a legújabb felfedezésekig mindennek. Olyasmi. aztán azok is halványodni kezdenek. Hogy olyan technikai és egyéb megoldásokat tartalmaz. hiszen végkövetkeztetéshez ugyanoda jutottak. amit egy őrt álló láncon keresztül belekiáltanak az éjszakába. méghozzá saját történeti tapasztalatból. szerettek volna valamilyen jelet itthagyni. Emlékeztetőül. de legalább tíz-tizenötezer évig. ami matematika vagy annak halvány mása.. hogy a fraktál. 2. a Nagy Piramis nem közönséges építmény.és rézkorszaki embertömeg. próbálja kitalálni. amikor az ember mint olyan még nem élt ezen a bolygón (ez esetben ők lennének a volt tulajdonosai és elvesztői azoknak a furcsa tárgyaknak. Sőt. Ám lássuk a többi változatot. Amikor már mindenáron magyarázatot keresnek majd annak létére. hol. Lehet.ha egyáltalán észrevette. mi hiányozhat . Nem zárható ki. hogy nem is csak egyetlen űrhajó legénységének erejéig. ahol a viszonyítást kozmikus távolságokban kell értehnezni -. Mint egy parancs.. hogy létezik már régóta egy igen fejlett faj valahol az űrben . Mielőtt eltávoztak volna. mint egy. és a régmúltról szóló hírek előbb „legendákká" silányulnak. A parancs hát lassan torzul. amikor majd elkezdik nyomozni a piramis titkát. amely szerint a Nagy Piramis nem más. hogy elég szinte néhány vagy néhány tíz nemzedék.. ha az egyik őr egy szótagot nem hall a végén vagy az elején. Tulajdonképpen még hálásak is lehetnénk nekik. Mert azt sejthették vagy tudták is. amelyeket több millió vagy több száz millió éves földtani rétegekben találtak. Elég. merre áll a következő láncszem -. ahonnan ők jöttek? Lehetséges. hanem lehetett korszak.hogy a szükséges tudásról ne is beszéljünk. 3. ahová mi: hogy a piramisok és különösen a Nagy Piramis nem illik bele a maga korába. válnak önmaguk ellentétévé.viszonylag közel hozzánk. . tehát 4. Mit láttak még a piramisban? A legérdekesebb teória bizonyosan az. lásd az első fejezetet). az amerikai űrkutatási hivatal állta.vagy a káoszelmélet is kiolvasható az „irdatlan kőhalomra" jellemző mennyiségekből. hogy 1.

Lehet persze. ahol áll.. szálltak le és éltek egy ideig az idegenek. hogy már jártak odalenn tudósok. A piramis-alakzat ennek megfelel. mint egy emlékmű. Amerre megfordultak. ráadásul a bennszülöttek széthordják és nyoma sem marad. mert az is összedől. ráadásul a megfelelő alakban halmozódnak alkotórészei. magyarázták el a természeti törvényeket. hogy ezzel elvonják a kincskeresők. Ezért és így keletkezett a Nagy Piramis. Netán csak onnan. hogy nem vagyunk egyedül a kozmoszban és főleg annak.ma is háborítatlanul lapulnak valahol egy több mint tízezer éves rejtekben. Hogy miféle infók lapulhattak hát egy piramisban? Aligha olyasmik. hogy amikor az idegenek odalátogattak. és talán valamiféle erkölcsi útmutatást is adhattak a leendő fejlett embereknek. a másik: az ehhez szükségtelen pontosság! . Azonkívül mindig is számolni kellett rablókkal. ők okozták az időbe nem beleillő jelenségeket. abból több dolog következik. hogy ott éltek először az emberek. és ha több millió tonnát nyom. hogy nem a puszta piramist hagyták ránk az idegenek.belül is hordoz valamiféle információkat. A „kincsek" . hogy idegen civilizációk képviselői már jártak a Földön! .ez nem ellenkezik ezzel a feltételezéssel. Tehát az nem más. Merthogy az volt a szokása! E lényeknek ez volt a sajátságos kozmikus „névjegyük".azért is emelték. sokfelé felfedezhetjük majd a valaha ott (is) járt idegenek által emelt piramisokat.). folyosóinak képében. hogy az az idegen civilizáció másutt is piramisokat hagyott maga után. ez az anyag elveszett. ott építettek egy piramist. de azokat csakugyan kilopták az emberek. ahogyan eddig elmondtam. Nagyot. Széles alapokon nyugszik. Megint mások azt vallják: a Nagy Piramis két okból is kell. aztán a marsi civilizáció valamilyen. Van egy harmadik alváltozat is. feltehetően klimatikus okból megszűnt létezni. hogy ha a közeli évszázadokban az emberiség is elkezdi járni az idegen világokat. hatalmasat. Az egyik: az építmény méretei. ma már nyoma sincs. Az egyik az. vagy felismerhetetlenné rombolja az évezredek alatt egymást követő sok földrengés. a föld mélyében elrejtve. megvan ma is! A későbbi fáraók esze járását megelőzve az idegenek a piramist -Jelzésértékén túlmenően . Mondván: nem tehettek bele semmi egyebet. támaszpontjuk. akkor egy ilyen Földtípusú bolygón nincs olyan erő.tudományos bizonyítékai annak. gyűjtőkkel és más. Mert ha igen. hagyták itt a tárgyakat. azon a helyen. A piramis mint sajátos palackposta tehát állítják ők . amely hathatna rá. ott volt a bázisuk. felelőtlen elemekkel. ahol akkori vagy leendő értehnes életre alkalmas lényeket találtak. mentsék meg. mert azt ledönti egy földrengés. Az ilyenek évezredeken át ott maradva is használhatatlanná válhattak. Nyilván egyben arra is utal. Egyesek ezt az építményre magára értik. amik magasan felette álltak az akkori technikának. Nem szentélyt. Nem zárható ki. vagy mellette valahol. És az információs tárház nem a piramisban volt-van. akik még az elektromos áramot sem ismerik a behatolás pillanatában. hogy valamilyen egyházi vagy világi hatalom egyszerűen kisajátítja magának ezeket az épületeket. Senki el ne hordhassa. Legfeljebb a közmondásos „hűlt helyét" találjuk a Nagy Piramis évezredek óta üres kamráinak. hol lelhetnek rá és persze kéri. A hajótörött azt tudatja. akik el-eljártak a Földre idegenek űrhajói vagy saját technikájuk segítségével. Hiszen a hajótörött palackja sem üresen hányódik a nagy vízen („az idők tengerén". Ezt igazolná a nemrégen állítólag felfedezett föld alatti „város". talán ott is éltek értelmes lények. hanem vagy alatta. hogy valóban piramisokat látunk-e a Marson. Ha így is volt. oszlopcsarnokot. amely részben vagy egy-egy folyosó által benyúlik a Piramisba.. hogy idegenek valamikori ittlétére utaljon. eljutunk Tejútrendszerünk (galaxisunk) más vidékeire... Az is ehhez tartozik még. Azzal is. Ez az elmélet arra is választ adna. ennek szerzői szerint eredetileg mégis voltak benne különféle információk. Még van egy alváltozat: eszerint minden így történt. ám az információs anyag. ők kardoskodnak a beléje zsúfolt számok és ilyen természetű információk mellett. egy titkos lejárón keresztül közelíthető meg? Ha az is igaz. hogy a piramis belső helyiségeiben (amelyeket éppen ezért és nem más célból építettek be annak idején) például kövekre vésett ábrák mutatták meg a kozmosz vidékeit. rombolók figyelmét. sőt ennek egyik elágazása arra utal. Olyan építményre volt szükség. hogy ott. állitják az elmélet hívei. hanem a puszta jelzésen kívül hordoz még valamilyen alapvető infonnációkat is. amivel a dühöngő természet sem bír el és amely évezredeken át alig változik. akik különleges föld-radarral fedezték fel a mélyben lapuló nagy kiterjedésű üregeket és járatokat . hiszen az emberek az idők során minden mozdíthatót elvittek volna belőle. Egy népszerű elmélet szerint ott is emberek éltek. Nem tornyot.. Tehát aligha számítógépeket hagytak ott olyan felfedezőknek.. A sugalmazás alváltozata viszont azt meséli...

ha ezredévek múltak el úgy. hogy az idegenek UFO-kon (régebbi keletű kifejezés szer-int „repülő csészealjakon") közlekedtek és közlekednek. Az ittlétük talán többszörös volt. Bizony lehet. és mi hisszük. el kell ismemi.Ez rafinált vélemény. Piramisszövegeknek több száz darabja maradt fenn. Ha az idegenek csak egy gúlát akartak volna itt hagyni. amelyet a 332-es részletben olvashatunk imigyen: „Én vagyok a király. akkor annak léteznie is kellett volna. vagy amelyek alapján mozoghat. csak eddig mi azt nem fogtuk fel. hogy az idegenek többé nem jelentkeztek. keressék az odavezető utat és mintegy mellesleg . Hogy valóban idegenek járhattak itt. Ennyi már elég lehetett nekik ahhoz. az idegenek halhatatlanok voltak. hogy a fáraó már-is úgy . más hasonló építményekben) talált feliratok. és ezek olykor elárulják nekünk azt. Mit tartsunk akkor arról a részletről . Ugyanis ha csupán egy nagy kőhalmot-épületet akartak emelni valamilyen földi céllal. aki hátat fordítva tűzoszlopon emelkedett a magasba.a fáraó saját szavairól -. akik vallják. bár nyilván e történeteknek is volt valamilyen alapjuk. hogy az idegenekhez egy „létrán" lehetett feljutni. égtájról égtájra vándorolhatott. hogy azok az emberek sok-sok ezer évvel előttünk már tudtak a szabályokról. Az első mondatból több érdekes dolog derül ki: van egy utalás arra. aminek helyessége mára bebizonyosodott. Ezt egy szervezetlen. A méreteket illetően már elég sokat elmondtunk róla. hogy itt valaha idegenek jártak. illene legalább elgondolkozni ezen! Hiszen aligha lehet „mese"' az. hogy l. hogy utána még egyszer vagy többször megint csak felbukkantak az idegenek. miután megkapta a beavatást és az idegenek segítségével repülhetett. 2600 körül épült. A fáraók a titkos tanokat birtokló mindenkori papoktól tudhattak annyit.de nem utolsósorban . hogy ha valóban nem Kr. tehát ha ilyenről így írtak. amikor minderre csak legyint és azt mondja: „legenda" vagy „mesék".). de az ő szempontjukból sem! Sokkal egyszerűbb és gyorsabb lett volna hanyag építkezés.a kifejezés alighanem megörvendezteti azokat. hogy ellenőrizzék a Nagy Piramis állagát? Vagy a titkos információs tárházat újabb tudásanyaggal töltötték fel? Mindenképpen kellett legyen valamilyen kapcsolat az idegenek és a fáraók világa között akkor is. amelyek szerint egy repülő szerkezetnek mozognia kell. amiben ma a legtöbb ember egyáltalán nem hisz. Hiszen nem kell úgy felfognunk a Nagy Piramis születését. minden építészeti tudást még meg sem tanult embercsoport nem emelhette. hogy a király (fáraó). akik a kozmoszból érkezhettek és oda is távoztak. hogy valamiképpen ők is elvágyódjanak az idegenek világába. és csak úgy. Az említett piramis-szövegekben olyan utalásokat találunk például. Nemcsak a mi szempontunkból nem volt értelme e pontosságnak. Nem kétséges.megszerezzék a halhatatlanságot is. Könnyű helyzetben van (vagy csak érzi magát) a hivatalos egyiptológia és általában a tudomány. amelyet a földiek mindig az égboltnak ugyanazon a pontján láthattak. nem másként változtathatja a helyét. Még inkább jelzésértékű a „szükségtelen precizitás". Két égbolt járul elém". ami elég találó és plasztikus képet ad egy olyan mesterséges szerkezetről.érvelnek. az emberek maguk ilyen járművel nem rendelkeztek. vagyis az információk tárházába. hogy a Piramis építői közölték velünk az utat a kincseskamrába. Azt is állítják sokan. kései utódok is tudjuk: itt jártak nem kellett volna a Piramist olyan pontos adatokkal felhúzniok. és láthatta az égboltot és a földet és annak széleit is. Mi ennél sokkal szigorúbbak vagyunk és azt mondjuk: mese lehet a hétfejű sárkány meg Jancsi és Juliska. A 310-es részletben olyan „csónakról" emlékeznek meg. Mint tudjuk. mennyire fejlődtek már az emberek a Nílus partján és persze más földrészeken is? Vagy csak azért. hogy mi. hanem sok ezer évvel korábban. ki elkerülte a kígyót (értsd: a halált . ahogyan ezt tudós körökben is szokták hangsúlyozni. Akik különben az égből érkeztek egy „vastányéron" . e. Hogy ez a jármű „fel volt akasztva az égboltra". akkor nem kellett volna minden oldalát szinte húszcentis pontossággal egyformára építeni.a szerző megj. képesek voltak feltámasztani a halottakat is. Az ún. Vagyis azt. akkor bizony csakugyan érthetetlenek a hatalmas méretei. Ha tehát ez üzenet. De amikor sok ezer évvel ezelőtti emberek úgy és olyasmiket beszélnek. A 261-es számú szövegrészletben arról olvashatunk. amelyik „repül és magasra emelkedik". nem értettük és nem fejtettük meg. Vagyis amely követte a Föld forgását. hanem az ország egyéb területein. hogy megnézzék. Talán csak azért. hogy nem. arról árulkodnak még a piramisokban (nem a Nagy Piramisban és gizai társaiban. akkor a pontosság is az üzenet része lehet . mint egy búcsú-aktust. amely azonban ugyanúgy elérte volna a kellő hatást. 2.

az sem korábbi a többinél..érzi.. de ezek nem állnak egymással szemben élesen. De aligha ez lehetett a célja az építőknek! Hiszen nem azért fektettek be olyan sok energiát és időt az óriások felépítésébe. (A szakkönyvekben az fel sem merül. A másik érdekesség: a Biblia és néhány más szent irat szövegével ellentétben ez nem változott és nem is változhatott. Például olyan. sőt. nem most. csak halvány fogalmunk van. Aztán megtudjuk azt is. mintsem csak vallásos gondolatok és események. Vagyis nem Kr.) A szövegek érezhetően egy sokkal régebbinek az átvett és megörökített fonnái. és olvashatunk „vascsontokról" is. A legérdekesebbek az autentikus források. Az is gyanús. Az egyik ugyanis csak és kizárólag a Nagy Piramisról beszél. előtt 10500ban láthattak az emberek Egyiptom fölött. és nincs kizárva. amit magára ölthet valaki és akkor a szerkezet segítségével sok száz vagy ezer kilogrammos terheket emelgethet. ahogyan állnak. vagy piramisok együttese egyfelől „nem jelölt semmit". a Cheopsz vagy Khufu fáraóhoz társított építmény sem lóghat ki a sorból. Ha pedig ennél régebbi szövegekkel állunk szemben.. 2300-ból szánnaznak. egyesek szerint a gizai piramisegyüttes pontosan az Orion csillagkép helyzetét utánozza . akkor itt. mert az idegenek magukkal vitték őt. halhatatlan lett. e. hát nem az járt a fejében. Mert ezer éveken át néhány piramis belsejében. e. Ez esetben tehát a piramis. vastrónról. Nem fért hozzájuk senki. csak akkor festették vagy vésték fel őket a sziklafalakra. hogy valóban igaza lett. Természetesen a csillagászat és a térképészet is élő változat maradt. Sokszor esik szó repülő vastányérokról. akadémikus tudósokkal szemben! Mint észrevették. hogy nekünk majd tizenkét-tizenhárom ezer évvel később kényelmes érvünk legyen a vaskalapos. Nyilván arra utalt. hogy az eredeti. Hogy ez mi lehetett. nem értették ezeket a jeleket. hogy ha elfogadjuk.igaz. akkor azt is el kell fogadni. alattvalóinak. hogy amikor a szerkezet felemelkedett. hogy egy tűzoszlopon emelkedett fel.. ? Ez utóbbi szemlélet annyiban fenyegeti az elsőt. Együtt jelentenek valamit. két szemlélet van. Viszont manapság.. azt ebből a fejezetből nem sikerült megtudnunk.és piktogram-együttesbe.. hogy ezekben bármi más is lenne. hogy a piramisok a mai tudományos állításoknál nyilván sokkal korábban épültek. a Szfinxet és a sírokat együtt kell szemlélni. hogy belekontárkodik a falakat borító hieroglifa. De mit. ebben az építményben vagy körülötte vagy alatta. csak lemásolta az ég egy darabját. De ez persze nem biztos. dinasztiából számnazó piramis belső falain találták meg őket. Ezeket a lelkes kutatók nevezték már „Egyiptom Ótestamentumának" is. hanem tizenvalahány ezer évvel ezelőtti helyzetét. Akár tízezer éves is.. amelyek szintén a királynak (fáraónak) szolgáltak. ez azt jelenti. Ebben hitt. hogy a szavak egy hajtómű lángjaira utalnak. Végső soron egy V. Úgy tűnik. a mi számunkra azt jelzi többek között. abban keresi a jeleket és állítja: ha valamilyen célt találhatunk egyáltalán. termekben és falakra festve lapultak ezek a szövegek. az egyiptomiak a vas feldolgozásának technikáját is az idegeneknek köszönhetik. és azok nem véletlenül állnak úgy. amilyen égboltot Kr. hogy a gizai piramisegyüttest. még ma is jobbára csak kísérleti állapotban lévő mesterséges „izmokról".a Nagy Piramis -.. Főleg azért.akkor. hogy a fáraó repült. afféle emberszerű fémvázról. dinasztiabeli és négy VI. Több más szövegrészletben vannak világos utalások arra.. A szövegek Kr. örök sötétségben. hogy Gizában nem a fáraók építkeztek. és így hátat fordított a földnek. persze valami célja annak is lehetett akkoriban. az sem más. Említettük. és manapság a világ legrégibb vallási szövegeit jelentik. mert a legtöbben nem is tudtak olvasni. vagyis a piramis-szövegek. hogy hátat fordítva repült. hogy voltaképpen mi is akar lenni a piramis . az utas-fáraó félig fekvő helyzetben ült a helyén. hogy megközelítően egyazon időben építették mind a három nagy piramist.. nem éppen oktalanul. és ez esetben a Nagy Piramis. amin az istenek ülnek.. Ide tartozik a mondatnak az a része is. feltehetően többször is. éppenséggel nagyon régi is lehet. hogy ezekben a szövegekben léptennyomon emlegetik a vasat . körülbelül 2300 és 2100 között készülhettek. ami csak szájhagyomány útján terjedt. A másik verzió szerint a gizai három nagy piramis és a Szfinx egy olyan égi térkép kis részletét képezik.. A másik változat az. és ha nagy néha arra is járt egy-egy sírrabló vagy kalandor. . a három kicsit. Nern kétséges. Azt. a három nagyot. nem is tudtak a létezésükről. amikor azt még csak meteorit-formájában ismerték és alig használták! Különösen a piramisok építésének idején számított hihetetlenül ritka fémnek.

hogyan volt lehetséges. könnyedén mozogtak a földrészek között. Vagyis hogy mik voltaképpen a piramisok? Nos. Ha egy ilyen körben megjelentek az idegenek. akik aztán pár ezer évvel később majd a Nílus menti övezetet megművelik és többek között a nagyvárosokat és a piramisokat is felépítik majd. szimbólumként emlegeti önnön csillagvoltát és a narrátor sem azért írja le így őt. és amikor emberekkel érintkeztek.ilyenek vagy olyanok -. még primitív módszerekkel és eszközökkel. Akár idevalósiak voltak. valami okból hirtelen megtáltosodva a saját erejükből építették volna fel a világ egyik csodáját. akkor higgyük el. nem összevissza röpködtek.. és ritkán jelentek meg a földi emberek között. Maga Ozirisz vagy Hórusz feltehetően vagy földidegen űrhajósok. Ismétlem: vagy távoli kozmikus világokból jött idegenek.még így érkeztek. akiket akkor „lát". elég sok időt kellett áldozniok a kapcsolattartásra. hol oda. mint egy csillag. A másik változat valószerűbb: az idegenek is földiek voltak. sisakot és maszkot és valamilyen másféle ruhát hordtak. Talán nem kellene arra korlátozódni. „atlantisziak". hogy: „A király lelke akár az élő csillag" (904-es szövegrészlet). már valamilyen kezdetleges társadalmat is kialakítottak. valamint az afrikai és ázsiai kontinensek között. a félig még majdnem ősembereket. és haláluk után maguk is csillaggá lettek. akik ti:czet okádó (rakéta-hajtóműves) járműveken érkeztek Egyiptomba azoknak az őseihez. nem kaptak hol ide. Csíramentesített. hanem esetleg az ó-egyiptomiak akartak nekünk üzenni valamit a piramis által? Ezt sem zárhatjuk ki. Nem csaphatták be a bennszülötteket. Miszerint a királyokat az égből eredeztették.A piramis-szövegekben a király vagy fáraó. hanem a mozgékony „idegenek" voltak. mert meghalt.vagyis Hórus-Ozirisz kultusz és mi köze volt a piramisoknak ehhez a csillagképhez és annak esetleges bolygóihoz .úgy. ahogy. ezt nyilván sok ezer éves fejlődés előzte meg. állatokat tenyésztettek és földet műveltek . Tehát ha azt olvassuk a többször lefordított és alaposan feldolgozott szövegekben. hogy az egyiptomi civilizáció bölcsőjét idegenek ringatták. csoportokat. hogy a középamerikai indián művészek fekete és sárga embereket is ábrázolhattak. akikkel együtt élt valamikor az ősi Egyiptomban. hogy mindent szó szerint elfogadunk és messze dobjuk a vallási fátylakat. Amelyekbe különben oly szívesen burkolózik ma is a tudományos egyiptológia. vagy a szintén tüzes csillagként távozó uralkodó igazából nem áttételesen. tehát az uralkodó. Akik már nemcsak örökké vándoroltak és vadásztak. Akik addigra már rég elsajátították a tengeri és minden bizonnyal a légi utazások módjait. Már persze akkor. és akkor persze ábrázolni sem tudták volna őket. vagy azt. akkor sok évezreden át fogalmuk sem lehetett volna sötét bőrű négerek vagy mandulaszemű. akkor bizonyosan tervszerűen cselekedtek. „A király egy csillag" (1583-as piramis-szövegrészlet). hogy. Viszont nagyon jó magyarázatokat kapunk arra nézve. vigyázni rájuk. A regresszív hipnózisba merített személy azt állította: az idegenek. bármilyen távolság megtételére képesek voltak. Mindezek alapján természetesen arra kell gondolnunk. amit egy vagy több hipnotizált tanú mesél az egyik előző életéről. vagy az itteni előző civilizáció egyedei voltak. sárga bőrű ázsiaiak létezéséről. Ehhez az kellene. jól zárható.nem közösködtek az itteniekkel. a tudomány sohasem teszi!). Mindkettőre utalnak bizonyos jelek. földművelő népek. egy időben a piramisok építésével . ki kellett ott tartaniok egy ideig. akik szerény kis kunyhókban éltek. hogy nem földiek építették az első piramisokat. amelyek akkortájt kezdtek összeszerveződni. Ezek a jelek arra utalnak. És ha már idáig jutottak.nem tudható.különösen az „első királyok" . Okítani a népet. Különösen nem azokat a törzseket. hogy az akkori állattenyésztő. ismétlem. Hanem mert . ha a piramis-szövegeket így értelmezzük (ahogyan. a vezető személyiség a legtöbbször úgy bukkan fel. hogy ha nem az idegenek . fertőtlenített sátort kellett felállítani a számukra. azoknak is igen hosszú ideig kellett átesniük egy fertőtlenítésen. hanem letelepedtek. Hogy akkor hogyan alakult ki az Orion. Ha már itt tartottak tizenkéttizenháromezer évvel előttünk. ha elhisszük. „népeket". Ezt persze értelmezhetjük úgy is. akkor a piramisok megértéséhez mindenképpen tudnunk kell arról. Ez csak áttételesen csatlakozik fejezetünk témájához. akár kozmikus idegenek. Hiszen ha nincs közlekedés az amerikai.. mielőtt az idegenek színe elé kerülhettek. hogy a távolban feltűnő csillag. Egy akkora tömegű . A közlekedők nem e világok primitív lakói. de már a fejlődés jól látható útjára léptek. de erre még nem jöttünk rá. vagy földi idegenek. hogy elfogadjuk az itt szokásos (akadémikus) magyarázatot.

.és sok-sok ezer évvel a piramisépítők kora után . De azonosították Hórusszal is. a XX. amely a Szfinx fejét ábrázolja. 7. Mert az utolsó ezer évben többször is eltemették a homok alá. Ezért ezt nyugodtan kihagyhatjuk a Szfinx titkai közül. csak a feje állt ki belőle. ábrázolat vagy bármi más a IV. A Szfinx titkai A rejtélyes. Akik a könyvünk elején ismertetett „előd-civilizáció" és annak minimum 12-15 ezer éves múltja mellett teszik le a garast. írásos vagy rajzolt forrás. Ellenben van nyoma... Egy kő korát ugyan megállapíthatjuk és abból több millió vagy több száz millió év jön ki . de sokkal régebbi annál. Petrie. Igaz. Atun nevével is illették. Szélessége 11 méter. hogy van benne valami hipnotikus! Akárcsak a piramisok. Egyfelől a mai modem műszeres kormegállapító módszerek csődöt mondanak. hogy a hatalmas fekvő szoboralak a tizenharmadik hosszúsági fokon fekszik. a felkelő nap irányát figyelő.. Már az egyszerű néző. Nem nagyon tudható. valamivel. félig romba döntötték már az elemek és az emberek. A tábla még a dinasztiák előtt uralkodó királyok tetteit sorolja fel. más a nyelv. hol az emberi ostobaság. ha úgy vesszük. Ezenközben a Szfinx szobra csak állt ugyanott. dinasztiához tartozó Khefren (Chafré) fáraó idején. Sőt. Hiszen megviselte az idő.nagy ellentéteket ébresztett. illetve mutatja. amilyen volt. A szoboralak feje búbja 20 métere van az alaptól. az odalátogató turista is csak áll és farkasszemet néz a keletet. Azonfelül lám. dinasztia korából. és még azt is tudni vélik.. egy másik jó szándékkal restauráltatta volna. Köröskörül a keletkezése napjától kezdve oly sok ezer év telt el! Ezalatt megváltozott minden.építményt.továbbra is nagyobbrészt homályban marad. Természetesen van róla szó a régi iratokban. jelezvén. mi céllal. ügyetlenül foltozgatva teste évezredes lyukait. hogy pontosan hol fognak húzódni a földrajzi szélességi és hosszúsági körök. de oroszlántestű hatalmas szobor . még aránylag pontos dátummal is szolgál. Körös-körül más lett a kultúra. hogy a szoboralak megrepedezett. Az enyhe időjárásból kegyetlenül forró klíma lett. Aztán akadt „okos" uralkodó. Vagy még azok előtt. ? Mióta fekszik már ott. Sokan állítják. azt állítják: 121 ezer évvel ezelőtt keleten az Oroszlán csillagkép uralta az eget. amely említené a Szfinxet. az ősidőkben senki sem tudhatta. Ezt az arcot persze ma már nem úgy látjuk. aki vérvörösre festette. hogy mikor készült. Az egykori szavanna sivataggá lett. „kicsoda" ő és mit akartak vele ábrázolni. az jelenleg még semmiképpen sem állapítható meg. F. hogy annak arcvonásait viseli. emberarcú szobor a piramisok mellé. A végén még kiderül. körülbelül Kr. nem veheti fel vele a versenyt a rejtélyesség.) Hogy valójában mikor készült a Szfinx. Utólag még azon is csodálkoznak egyesek. illusztrálja. Ha pedig a Szfinx feje ott már látható. amihez hasonlót a fejlett emberiség is csak 1900 évvel Kr. e. letöredezett. mióta figyeli-várja a napfelkeltét? A hivatalos egyiptológia „természetesen" tudja a választ. Hol a viharok szórták tele homokkal.. az nagyon is vitatható. a fekvő oroszlántest hossza pedig 73 métert tesz ki. Mégis. pedig mint fentebb már bizonyítottuk. van itt még egy érdekes dolog.máig egyike a világ legnagyobb ilyen műtárgyainak . a fenségesség terén. akik a legbarbárabb módon céltáblának használták és ágyúval lőttek a fejre (a nyugati civilizáció nagyobb dicsőségére. akkor ez az óriási szobor kellett hogy létezzen jóval előbb is.. ami az ókorból ránk maradt. emberfejű. az akkori egyiptológia egyik szaktekintélye. Nincs egyetlen olyan dokumentum. kinek a rendelkezésére . akik rálövöldöztek.. egy darabban. amit . Ezért épült egy oroszlántestű. után . A legjobban pedig Napóleon tüzérei. hogy ahogyan a Nagy Piramis is sokkal. korábban! Méghozzá évszázadokkal Khefren fáraó korát megelőzően egy kis táblán sok egyéb hieroglifa és rajz között felfedeztek egyet. század elején közzétette egy brit tudós.de hogy abból a kődarabból mikor faragtak szobrot. ez a világ legrégibb szobra és bármi. Még a csillagok állása az égbolton is alaposan megváltozott. A IV. ez is igen sokat látott.. hogy az őt emeltető király arcvonásait viseli. de megviselték azok a muzulmán katonák is. Ezt már több mint száz éve. 1575-1465 között készülhetett. rezzenéstelenül és változatlanul. Az ókori egyiptomiak a források szerint az első isten. hiszen a Szfinxet tetmészetes sziklából faragták ki..volt képes építeni. de az.

hieroglifákkal borított kőtáblát . hogy az oroszlántestű emberszobor is szervesen hozzátartozott ezekhez az intézményekhez. hogy valamelyik elődje készíttette a szobrot. hogy a szakma egyöntetűen tiltakozott. West az ő nyomán kutakodott.mert hiszen azt ha később megfaragják. akinek rendelkezésére álltak a régi krónikák. Mégsem robbant. hogy a szobor szinte időtlen. milyen okból). Azt sugallja a felirat. nem állította.találtak az „oroszlán" két előrenyújtott hatalmas mancsa között. épületekhez.. amit az egyetemeken tanítanak. még a művészettörténeti albumokat is. vagy az „élet keletkezésének elmélete" című népmesei anyagot.és itt jön a lényeg .és ma is megesnek. a Nagy Piramis már ott állt. hogy annak eredete beleveszhet az ősidőkbe. Mondani sem kell. ami a korai egyiptomi leletekre. az egyiptomi dinasztiák előtti korszakokba . jobbára mindmáig nem tud róla a szélesebb közönség sem.az alsókon. amiért kiásatta a homokból és megtisztítatta a szobrot. Mert valamikor akkor hömpölyögtek arrafelé azok a rettenetes víztömegek. Ezen egy évezredekkel később élt fáraó dicsérte önmagát. Mi tudjuk. úgy kortársa lehet az oroszlántestű emberarc is? Már csak azért is indokolt a gyanúnk. majd egy amerikai. egy nagy tennészeti katasztrófa (most ne firtassuk. az idők hajnalán. eltávolitják róla a felső rétegeket .. Az 1960-es években aztán egy tudós az egykori Vízözön nyomait fedezte fel. Schwaller.róla az akadémikusok állítanak. szakkönyvet.. 10-11 ezer között is. Nemhogy a szakma! Pedig a dolog meglehetősen egyértelmű. a Szfinxen! Ez igazából valóságos régészeti-történelmi bomba kellett volna legyen. ) Sokat lehetne mesélni arról is. sőt viszontagságait. hogy a Szfinx akkor keletkezett volna.West mindezt le is írta Serpent in the Sky című 1993-as könyvében -. egyetemi oktatási anyagot és minden kiadványt.. R. vagyis akár a piramisok előtt is keletkezhetett már. hogy az egyiptomiaknak semmi közük hozzá.. Még csak azt sem mondhatta erre senki. a szoboralak megteremtése érdekében lehántják. Mi több. katasztrófáját. e.) és akik amellett kardoskodtak. aki ki akart törni az „általánosan elfogadott elvek" közül (ismerős ez a felállás ma is. J. hiszen ha a Szfinx magán viseli mint szoboralak a Vízözön nyomait. amelyben számos temetőt és szentélyt is feltártak. de a kutatások eredményeit ismertető West kereken leírta: tudóstársa a geológia segítségével próbálja bebizonyítani. És ezzel együtt azt is állítja ez a felirat. amely . hogy Egyiptom területén sokkal korábban már létezett egy fejlettebb civilizáció! Mi azt mondjuk erre: persze. vagyis akkoriban éppen úgy esett az eső. Itt aztán kemény dolog történt.. lásd a darwini fejlődéselméletet.uram bocs'! .„az idők kezdetétől fogva itt fekszik". Természetesen azoknak a tudósoknak is vannak elgondolkoztató érveik. Schwalter jelezte a felfedezését. Mi az. amikor még „semmi sem volt" Egyiptomban? West kerekperec le is írta: Ez a felfedezés megváltoztatja az egész egyiptológiát és főleg annak kronológiáját (időrendjét). hogy akkor volt a Vízözön is. és ez is rengeteg nyomot hagyott a kőzeteken.azokat hamar megfegyelmezték és rávették. De a dolog mégsem ilyen egyszerű.. mert egy jóval későbbről keltezett sztélét . és le is írta. hogy álljanak be a sorba és ugyanazt vallják-mondjákhirdessék. merthogy az egész korszak és civilizáció dátumozása alapvető és hatalmas változáson menne át! Semmi sem lenne többé érvényes. Vagyis a vitatott korszakhoz időben sokkal közelebbi fáraó. sőt . mint tudjuk . azonnal sutba vághatnák az összes eddigi tankönyvet. és nyomában az igazában ugyan kételkedő. hogy ha a Szfinx víztől eredő erózióját sikerülne bebizonyítani és ami nehezebb: elfogadtatni az egyiptológiával. Előbb egy francia kutató. akik szerint a Szfinx része volt a piramis-komplexusnak. a belső részén nyilván nem maradnak ott a rá kívűl az időjárás által felvitt jelek. sőt az egész szent város-koncepciónak. Tehát a Szfinxnek már szobor formájában kellett átélnie az időjárás ilyen mérvű változásait. mint mondjuk kétezer kilométerrel északabbra. A kutatók tisztában voltak vele . hogy a mai Egyiptom területén utoljára 12 ezer évvel ezelőtt volt „nonnális időjárás". Tudható a geológiai nyomokból. hogy száz évvel ezelőtt az egyiptológusok köre milyen nagy nyomást tudott gyakorolni minden olyan kollégára. nyomok. Ilyen köWhnények különben gyakorta megestek a tudomány történetében. mit találtak. Ők úgy látják. hogy maga a nagydarab szikla szenvedte el azokat a változásokat 12 ezer évvel korábban . a . az előző emberiség civilizácicíja. hogy Khefren fáraónak semmi köze sem lehetett a Szfinxhez. a régészet megállapításaira.. akkortájt árvizek is előfordultak.még azt is állították. amit a többség már elfogadottnak tekint. akkor egyértelműen már készen kellett lennie Kr. hiszen már ezt is készen találták (Hérodotosz szerint az egyiptomi papok azt mondták neki: amikor erre a tájra értek őseik.

csak elhitetni akarták a világgal -. ami két civilizációt összekapcsol . e. hogy ezek az emberek meghamisították saját kutatási eredményeiket azért. a Földközitenger Kairótól. 15 ezer és 10 ezer között valóban történtek efféle „vizes katasztrófák" . akik kőkésekkel és botokkal felfegyverezve vándoroltak a napi táplálékot keresve. Próbálták tagadni. csaknem a felére. (Ne feledjük. meggazdagodjanak! Mert azt hitték . a maguk szakmájában elismert tekintélyeket „amatőröknek" nevezték. Itt egy tudományos bomba ketyeg . El kellene fogadnia a tudományos világnak azt is. és emellett szentül kitartanak mindmáig..akkor a gizai piramisok is olyan idősek! Mindent megpróbáltak. Az egyiptológusok addig és azóta is azt állítják: a Szfinx erodálódását a szél és a homok okozta.. összecsiszolták szépen a dinasztiákat. Akkor a tudománynak foglalkoznia kellene a térképek rejtélyeivel (ezeket könyvünk elején csak futólag említettük) és minden más dologgal. hogy Egyiptomban Kr. nemcsak ott bukkant fel a rejtélyes és előzmények nélküli tudás . akik rendelkeztek az ehhez szükséges tudással.. hogy biztosan a közeli Nílus öntött ki néhányszor. hogy rábólintott az új elméletre. de aztán a víz erodálásának annyi jelét tapasztalta. ezek a primitívek nem építhették a Szfinxet.történelemre vonatkozik. hogy megvádolták Westet és társait: csak azért találták ki ezt az egészet. minden a helyén volt és van. előtt 700-ban és még évezredekkel később is a Nílus völgyében primitív gyűjtögetővadászó hordák éltek. amit tudni akartak. hogy ez nevetséges. így ez kevéssé valószínű. Vagyis ha a Szfinx nem (mostantól visszafelé számított) négyezerötszáz..ugyanis a jelek szerint a Szfinx testén látható erózió nyomai nagyon is hasonlítanak a gizai piramisok és más építmények falain látható nyomokhoz. Vagyis mindazzal... hogy ha az ősemberek nem. hogy bebizonyítsák a világnak: „kozmoszból jött idegen lények vagy Atlantisz lakói építették a piramisokat" (idézet az ellenzők szövegéből. A logikája érdekes és tanulságos. A geológiai szaktekintélyek végül is nem 10. Azt már a merész. Közben az egyiptomi történészek és régészek efféle bajairól mit sem tudó geológusok és klimatológusok meg azt állapították meg. Pedig a legnagyobb eróziós geológus szaktekintély még csökkentette is az időt... még „rátett egy lapáttal" és kihirdette: az ő véleménye szerint a geológusok is túl óvatosak voltak azzal a 7-5 ezer éves határral. Hiszen a tudomány szerint Kr. Mi több. hanem csak 7-5 ezer évre becsülték ily módon a Szfinx és a többi építmény korát. hogy a Szfinx és a mellette álló többi építmény az utolsó jégkorszak előtt keletkezett. hogy a kor emberei.vagy nem is hitték. hogy megállapítsa a kronológiát. És most rúgjanak fel mindent egyetlen kétséges felfedezés miatt? Érdekes módon mindegyik azzal védekezett (és egyben persze támadott). ami (addig) példa nélküli eset volt (könyvünk végén még ennél cifrább esettel is találkozik majd a kedves olvasó). hogy egy sokkal későbbi korszakban talán kiöntött a tenger. hanem tizenkétezer éves . egyszer sem! Érdekes ám végigtekinteni azon. hogy nemcsak Egyiptom területén történtek „furcsa dolgok". vagyis Gizától azért van egy pár száz kilométerre. A professzor szkeptikusan állt neki a kutatásnak. nemcsak Egyiptom. Állították.. a glozeli és más leletekkel. korszakokat. az icai. Ő meg van győződve arról. mert az utolsó jégkorszak az északi félgömbön Kr. akkor még az előbb annyit emlegetett 12 ezer évnél is régebbiek. megtudták. akkor talán valaki más emelte a nagyszerű építményeket? Valakik. Kitalálták hát. hogy ebből. Ezzel alaposan emelte a tétet. hogy elűzzék maguktól a tényeket. hogy a képzett és sokat publikáló. de az egész világ története megváltozna! Hiszen akkor végre bebizonyosodna az Elődök létezése. Ezzel is óriási ellenkezést váltottak ki az egyiptológusok és általában a történészek köreiben.amelyek közül eddig csak egynek a létezését volt hajlandó elismemi a tudomány.később azonban már nem.hanem az egész világon minden régi nép legendáit el kéne fogadni valóságosnak. hogyan reagáltak a kutatók erre a hírre. Ha tehát a Szfinx és építészeti társai még az előtt.. szándékkal és energiával? Egyesek még attól sem riadtak vissza. felfedezésüket pedig „hallucinációnak"... vagy annak kezdetén épültek. Akkor az egyiptomi régészeti hatóságok elzárták a kutatócsoport elől a Szfinxet! Valamiféle előre be nem jelentett renoválási munkálatokra hivatkoztak.) West nem maradt adós..? Az egyiptológusok nyilatkoztak és azt állították. hogy a Szfinx víz nyomait viselné magán.. és ezért viselik magukon a víz hatásainak oly sok nyomát. No de ilyen magasra? Legalább harminc méteres vízállásnak kellett volna lennie. De már későn tiltották el a merész kutatókat. az acambarói. Még arra az aljas fogásra is képesek voltak. . Ezek építették volna a piramisokat. előtt 15 ezer körül kezdődött. Sok ezer egyiptológus dolgozott már évszázadok óta azon. új elrriélet hívei sem merték megpendíteni. a piramisokat stb.

Hogy ezáltal aztán hatalmas újabb kérdések keletkeztek.. mintsem hogy azt átalakitsák csak azért. hogy azt utánozták. aki egy másféle érvvel állt elő: a Szfinx feje nagyon hasonlít a N. Ezt sikeresen teljesítették. szinte tankönyvszerű nyomok szerint ezekre a felületekre több. dinasztia idején alkalmazott stílushoz. Éppen a régészek. hogy a Szfinx és a piramisok 7 ezer éve épültek. És így máris megérkeztünk az előd-civilizációhoz.kontra régészek! Vagyis a geológusok. ezt el kell ismerni: hol vannak a többi nyomai annak a rejtélyes kultúrának. hogy hasonlítson a többi. akik felépíthették őket? Ez nem baj. mert ez nyilvánvaló ostobaság lenne. ezer éven keresztül eső esett. de bizonyos akadémikus köröknek sikerült „lokalizálnia a tüzet". Ők arra vállalkoztak.. a Nagy Piramist. West és társai nem bizonyították be egyértelműen.de akár egy családi házat sem tudtak volna felépíteni. Csak annyit sikerült megállapítaniok. azt is megkockáztatta. ókori medrét (ami nem teljesen azonos a maival). ami már régtől . hogy a mindezt létrehozó civilizáció a Kr. csak a fejét cserélték ki vagy faragták meg Khefren fáraó idejében".1993 óta megtiltott minden kutatást a Szfinxszel kapcsolatban. amely tudásban és felszereltségben képes lett volna bátmit is felépíteni. hogy a Szfinx és a piramisok Kr. sőt talán sírboltjaikra is.ahogyan West sugallta a Nílus régi. homályba vesző dolgot jelöltek. hogy a Szfinx és más építmények oldalain látható tipikus. hogy bebizonyítsák a Szfinx révén annak régi.vagyis 9 ezer évvel a mi korunk előtt Egyiptomban nem létezett olyan nép. szinte nyomtalanul. de eddig még meg nem ismert civilizáció létezésének bizonyítékait. előtt . és elfogadták ezt az érvelést. Nem lehet véletlen. aki az „Idő Kezdetének Dicsőséges Helyét" vigyázza. Érthető. Ha pedig a Szfinx és a piramisok mégis ott állnak. vagy más piramisokat. amely ezek szerint tizenvalahány ezer évvel ezelőtt felépítette volna a piramisokat? West és mások valóban nem tudtak szolgálni ilyen bizonyítékokkal. Nem a világ máig egyik legnagyobb építményét. előtti 7-6-5 ezer évre már el is tűnt. mert a Szfinx volt a minta! Tehát logikus. hogy a Szfinx volt az első emberi építmény.? Az ortodox egyiptológusok nem bizonyították be. hogy 7 ezer évvel Kr. Vagyis hogy más díszítő elemeken is felfedezhetőek ugyanazok az elemek. De a mi számunkra a leggyanúsabb a következő tény: az egyiptomi kormány. sőt akár a jégkorszak alatt csaknem kiszáradt Földközi-tenger medrét valahol az egyiptomi partok közepében. mostanában alkalmazott díszítőelemhez. Hátha ott találják meg a rejtélyes és fejlett. A helyes válasz sokkal egyszerűbb és logikusabb: igen. Mi több...hisz ő is jól tudja. Itt minket főleg az „idő kezdete" kifejezés érdekel. amely ezen a . nagyon régi voltát. magam láttam).. hogy 15 ezer éve. Az egyiptológusok. előtt 2500 körül keletkeztek. Hogy akkor még kevésbé voltak olyan emberek. az egyiptológusok dolga lenne megnézni például . ismerve szakmai érveiket. és azóta egyetlen kutatót sem engedtek az építmények közelébe. még normális időjárási viszonyok között kellett keletkezniök. így van! De azért. legalábbis az Egyesült Államokban egyhangúan kiálltak mellettük. Pedig az 1990-es években zajlott mindez. amelyek a Szfinx fejrészén láthatóak. Westnek és társainak sikerült az. Egyszerűen el kell fogadni azt. szerény véleményem szerint erre nem az lehet a válasz. Logikusnak tűnik. azt áhítattal vették körül akkor az is nyilvánvaló.akkor azoknak a jégkorszak előtt. és magukon viselik a Vízözön és/vagy egy lezajlott teljes jégkorszak külső nyomait . A világ nagyobbik része előtt elhallgatni az egész vitát. A Szfinx-kutatás gyakorlatilag megszűnt. ez vajon miféle gyanúra ad okot? Akadt az ellentáborban olyan kutató is. De azt sem. Arra célozhattak. Nos. amely köré a Kr. tehát tökéletesnek véltek.az ottani egyiptológusok tanácsára . vagy akár a hatalmas szobrot . tekintették. arról nem tehettek. (Most finoman megkérdem az olvasókat: mit vettünk mi észre ebből? Semmit. ami másnak ritkán: a maguk oldalára állították a geológusokat . Nos. hogy ezzel egy igen távoli.„öröktől" fogva ott volt és amit természetesen az istenek művének. Magas drótkerítéssel vették körül a piramisokat is (ez már az 1980-as évek végén állott. régészek. de ez nem is volt a feladatuk.. történészek meg felháborodottan tiltakoztak és mindennek elmondták Westet a többi geológussal együtt. hogy akkor más emberek foglalkoztak ilyesmivel.) A reakciós ellenoldal egyetlen kérdése maradt megválaszolatlanul. hogy ha ott állt már egy ilyen jellegzetes és minden tekintetet magára vonzó építmény. Nem is az ő feladatuk bizonygatni a többi kísérő tényt. előtt 2500 körül élő egyiptomiak szokásuk szerint egész vallásos legendakört kerítettek és a Szfinxen keresztül is ősi isteneiket imádták. hogy „a teste régi. hogy a fejdíszét és más stiláris elemeit átvitték az akkoriban arrafelé emelt szentélyeikbe. hogy a megfejtett hieroglifák tanúsága szerint az ókori egyiptomiak a Szfinxet „őrnek".

hogy Gizában sokszor felbukkan az ókori egyiptomiak által használt elnevezés. hogy az utóbbi 5 ezer évben a gizai fennsíkon semmilyen érdemi klimatikus változás nem történt. ha a birodalom létezésének ki tudja. hogy később aztán volt több is. e. a lelkükre is. akik ezt a nevet adták az oroszlántestű szobornak. Amikor senki nem is sejtette. A „fáraók átka" Az ókori egyiptomiak természetesen mindent megtettek. amely az ortodox. Nem is szólva a temetkezési helyekről. a temetkezési helyekre.amikor már javában tartottak a máig ismert szél. nem ennek a pár száz begyöpösödött fejű embernek . Feltehetően ez nem lett volna olyan kifizetődő mesterség. 2500 körül . hogy maradéktalanul bebizonyíthassák a világnak .akkor miféle „idők kezdetéről" beszélnének a feliratok. balzsamozták. amiről e fejezetben (is) szó volt. és minden addig történt eseményt feljegyeztek krónikáikban a sokat tudó papok. hogy vigyázzanak halottaikra. a fejlett emberekkel. Márpedig ha csak hamvak maradnak meg és azokat urnákban eltemetik. Sokszor valóságos kincseskamrák vándoroltak a föld alá. aligha jutott volna bárki eszébe. a világnak. Illogikus lett volna. 8. az „istenekkel" történő első találkozásukra utalt. Tudjuk azt is .bolygón valaha is elkészült. hogy azok mellé kincseket . Abban azonban igen. ami ott először történt meg. Az a szokás pedig.akkor a Szfinxnek csak a feje búbja volt látható. Mi több. csak megerősítette a tolvajok helyzetét. Arról nem is szólva. a kis piramisokról stb. mintegy „eltették" a jövőre. első történés. hanem a piramisok jelentősé részét is betakarta volna a széltől hordott homok idővel. a szentélyekről. ha egyáltalán látni akarták a szobrot . hanem szinte a mai időkben is. 1818-ban egy kutató csak úgy fért hozzá. hogy ez a félig-meddig vallásos révülettel is emlegetett fogalom az idegenekkel. vaskalapos egyiptológusok ellen szól. De még sok víznek kell lefolynia a Níluson. Ez egyben arra is utalhat.ez lehetett az „Első Idő". mondják a hozzáértők. a fordított logika is érvényes és meggyőző. hogy ezen a vidéken a megszokott zöld mezők és tennékeny ligetek helyett egykor majd homoksivatag lesz az egész vidék sok ezer kilométeren át mind a négy égtáj felé. avagy Ozirisz érkezése az égből . hogy a Szfinxet időnként teljesen belepte a homok. A gizai fennsík a geológiai jelek szerint 15-11 ezer évvel ezelőtt sok csapadékkal rendelkező termékeny terület volt. hogy náluk minden más népnél erősebben kifejlődött egy olyan szakma. hogy a halottakat mumifikálták. Éppen ők voltak azok. Nem is szólva a tehetősebb halottak posztumusz vagyonáról.vagy évezredében! . mit jelenthetne a Szfinx ókori neve.egyszer csak az egyik ottani és akkor keletkezett tárgyat az „idők kezdetével" hoznak összefiiggésbe. Nemcsak a fáraók korában.a hatalmas szobrot ismét ellepte a homok. hanem a legtisztább logika is amellett szól: a Szfinxet akkor faragták. 2500-ban .és homokviharok! -.mindazt. akik újra kiásták az egész szobrot a homok alól. Az a kultúra igen erős halottkultuszt valósított meg. Viszont azt is tudjuk.tehát az elégetés szóba sem jöhetett. hogy munkásokat bérelt fel. hogy a testet a lehető legjobb állapotban őrizzék meg a várt feltámadásra . tehát alig hamlinckilenc évvel később . az „Első Idő". Hiszen ha előbb épültek volna a piramisok és mellettük a Szfinx .Kr.. tehát valami nagyon fontos dolog. De még 1925-ben is. Ez a mi értelmezésünk szerint azt jelenti: ha már a Szfinx keletkezése idején is ilyen időjárása lett volna Giza kömyékén. büszke címe? Akkor csak egy lett volna a sok közül. e. „Hórusz és Társai". amely veszélybe sodorta törekvéseiket. A sírrablókról van szó. hogy ilyen fölösleges munkát okozzanak maguknak? Így tehát elmondhatjuk. Ebben nem különböztek más népektől. semmi több. amikor már annak előtte számos másik dinasztia uralta ezt a földet. hogy nem csak a víz okozta erózió jelei.igen.éppen a szigorú tudomány adta ennek bizonyítékait -. Olyan ostobák lettek volna a piramisépítők Kr. azok földi maradványaira és ha lehet. . A mai Kenya vagy Tanzánia szavannáira emlékeztetett. akkor mi értelme lett volna az egész hatalmas munkának? Hiszen nem csak a szobrot. amikor homokviharokról még szó sem volt. és csak utána jöttek a többi építmények. 1886-ban a kutatók következő nemzedékének ezt meg kellett ismételniök. A vallásos hiedelem azt parancsolta. hányadik évszázadában . akkor hozták volna létre. Sok okunk van feltételezni. Egyre több hát a bizonyíték. ha a gazdagabb vagy előkelőbb halottak sírboltjába nem helyeznek el annyi értékes tárgyat. Első allcalom.

Sok egyebet nem tehettek. ha mindezt tudva a régi egyiptomiakról. mert akkor vagy egyben elvitték az egész múmiát. akkor nyilvánvalóan szüksége lesz azon tárgyakra is. a drágakő. ezerszer megbánva. mumifikálás szolgálta ezt elsősorban. nem biztos. kedvelt. A sírok fölé átkokat írtak. aki erre a veszélyes mesterségre adta a fejét.. ha nem fizette le a bírákat vagy már előbb az elfogó őrséget. és mindent ennek rendeltek alá. Rémes regényekből és filmekből azt tudjuk. ott is a megfelelő rangra jut.olvasni sem tudtak. De hát a sírrablók a maguk idejében feltehetően nem a legműveltebb rétegekből kerültek ki . ha maradt rá idejük. a szakmában rémtörténetek terjedtek X-ről meg Y-ról. hogy nemegyszer maguk a sírok őrzésével megbízott papok és katonák alakítottak célirányos sírrabló „teameket". tehetős. pusztulásukat okozva. azt rövid úton. Nyilván egy jól működő orgazdahálózat is állt mögöttük. Gondolom. ha megtalálták a sírrablók. amit múzeumokban megcsodálhatunk.. hogy ilyesmire vetemedtek. Csak néhány nagyon is „ősi" foglalkozással lehet összevetni. és melléje temették az eszközöket. Ám mivel a múmiák készítésének egyik módja az volt.temessenek el. Például meg voltak győződve. Pár ezer évvel később már olyannyira lezüllöttek a közviszonyok. a földi maradványokat pedig eldugták. családtagok. például. alaposan dolgozhattak. hogy élve ki is jut. hogy a testre tekert pólyák közé is betettek egy-egy drágakövet. Könnyen lehet. Hogy a sírrablásokat megakadályozzák.. elővigyázatosságból. vagy ötezer éven át létezett a legkisebb szünet nélkül. földbe ásták vagy a Nílusba dobták. és később egy rejtekhelyen szabadították meg ékszereitől. amely sikerrel akadályozta volna meg a tolvajok behatolását. Ha pedig a test . csapdákkal kell számolniok. Ők ezt szintén a halottak átkának vélhették. A közvetlen veszélyek sokkal jobban érdekelték őket. elég kevés kincset sikerült előásni.az életüket is. A gondos balzsamozás. Az egyiptomi törvények azokban a réges-régi időkben igen szigorúan rendelkeztek afelől. mi jár a sírrablónak.igazából a halott a túlvilágon így is boldogulhatott anyagilag. Amikor még a tolvajok is úgy tudták. barátok egyre újabb és újabb módszereket találtak ki. a halál utáni életben ezeket használni tudja majd . és soha többé senki sem látta őket. Például az átkokat. hogy azok bizony manapság is működnek. Egy ismeretlen birodalomban. amiről ebben a fejezetben még lesz szó. hogy éhen haltak valahol bezárva... Kivéve. hogy a piramisokban vakfolyosókkal. a gazdagokat eltemető intézmények. Az egyiptomiak meg voltak győződve a mindenképpen bekövetkező majdani feltámadásról. gyűrűt. Nincs semmi furcsa abban. Persze csak akkor.).vagy ha volt rá idő.. hadd vigye a víz a tenger felé . mint a szó. Sokat írhatnánk az átkok pszichológiájáról és gyakorlati értékéről. hová rejtsék el a halottakat. bizony nem volt az az őrség. és az istenek haragját kérték azok fejére. és azok szépen. Az írott és a kimondott. akkor még ott a sírkamrában fejtették le róla a pólyákat és szedtek el tőle mindent. hogy a túlvilág főbb jellemzőit is az itteni „paraméterek" szerint képzelték el. Az eltemetőknek sokszor csakugyan nem maradt egyéb fegyverük. az „rá se rántott" az átkokra. A verseny tehát tovább folyt. olyan folyosókat. azzal a túlvilágon is így bánnak majd. amelyeket életében használt. Ezt a szakmát egyszerűen nem lehetett kiirtani.nem piramisba -. No de voltak egyéb módszerek is. És különben is. nyugodtan. de arról is. Gyakorta megesett. ami értékesíthető volt. Tehát jól jön neki odaát is az arany. Ma már csak nagyon kevés múmiát láthatunk. és aki egyszer behatol.arra nézve. hogy a piramisokban számos labirintust építettek. akik egy éjszaka elmentek valahová „dolgozni". amelyek csak egyetlen célt szolgáltak: elvenni a sírrablók kedvét és ha már ott vannak oly közel a sikerhez . előkelő és magas rangú volt. kik háborgatni merészelik az elhunytakat (és kincseiket. a legkülönfélébb módszereket eszelték ki és alkalmazták. Akit a külön e célból szerződtetett őrök elfogtak.. hogy a fáraók egyegy mesés vagyont jelentő kincseskamrával a piramisokba temetkeztek.egyszer ismét létezni fog és a lelke is visszatér hozzá sejtelmes másvilági vándorlásaiból.hitték. hogy aki itt gazdag. Máshová temették. A legegyszerűbben egyetlen szóval jellemezhetnénk a penitenciát: halál. A kezdetlegesebb vagy nagyon régi sírok bármikor a behatolók fejére omolhattak. hogy a kedves halott összes kincsét betették egy sírkamrába . az ezüst. mondhatni statáriálisan kivégezték.vagyis az ember . szinte természetes. Mivel nem nagyon tudtak elvonatkoztatni az evilági léttől. Tudták.. Ahogyan az lenni szokott. kisebb ékszert . de magát a bebalzsamozott halottat mintegy „kifelejtették" a szarkofágból. a huszadik században is .

Mert hiszen mi különbség volt . Más fáraók viselt dolgaihoz. A történet másik szereplője Lord Carnarvon. Az addigi ingyenélőből lassanként az egyiptológia szenvedélyes szakértője lett. A teljesen öszszetört férfi a sérülésektől megtörten alaposan megváltozott.vonta le a következtetést az első ilyen nagyobb sírfeltárási esetnél a média. dinasztia uralkodásának második felében került a trónra. Egyiptomban. Erről fogunk most szólni. akik megbolygatják nyugalmukat. hatást gyakorol ha nem is úgy. mert még a szakmabeliek között is alig tudtak róla. Ez egy izgalmas dinasztia volt. míg harmincas évei elején autóbaleset érte. és szokás szerint eltemették. Sokan hihették és joggal. különféle feltételezések vannak ezzel kapcsolatban. történetéhez képest róla nagyon kevés adat maradt fenn. De ennyi aztán elég is . akkoriban negyvenes férfi. amely akkor már nagyon is érdekelte a régészeket. Minden évben sok hónapot töltött abban az országban (akkoriban brit gyarmat volt). hogy valamiféle átok csakugyan „dolgozik". hogy egy dúsgazdag és értelmes ember ugyanolyan gazdag. egyszerű származású angol fiatalember rajzolóként került . a halott sírvilágába. az egyistenhitet kis időre bevezető Ekhnaton is. sőt megmagyarázni is lehet. Mégis van a dologban valami. akik rossz szándékkal behatolnak sírboltjukba. Abban a korban uralkodott. semmi más. az 1330as és 1340-es években uralkodott. hogy mesterségesen keltették őket! Ugyanis később legalább két nagyhírű esetben bizonyosodott be. amelyből alig jött ki élve. ha annyit tudunk róla: annak idején meghalt. Csak sejthetjük tehát. sem ma nem tudják biztosan. A történetünk mai idő szerint 1907-ben kezdődik. Egészen addig. ennek ellenére a régészek továbbra is makacsul fújják a . egyiptológuson kívül szinte senki sem ismerte még ezt a nevet. A XVIII. Egy fennmaradt szoborábrázoláson egy fiatal férfit látunk semmitmondó tekintettel és eléggé beteges külsővel. létezésére csak párjel utalt.hisz paradox módon ez az ember majd halála után csaknem 3300 évvel lesz számunkra fontos. Hamarosan csak Egyiptom érdekelte. A régészek sem akkor. amikor az egyiptomi fáraóknak még a mai Szíria és Szudán területén élő törzsek is adót fizettek. Tagadhatatlan érdemei voltak ennek a tudós társaságnak. Oda vezető élete tele volt ürességgel és mit sem jelentő kalandokkal. nem túl hosszú ideig. bizonyos Tutanhamonról van szó. de tehetségtelen fiával van dolguk. Az 1907-es évben vagyunk tehát.az elhunytak szempontjából a régi sírrablók és a mai régészek között? Mindkettő ugyanazt tette: illegálisan behatolt az idegen területre.bár sok iskolába járt . Egy évvel a történetünk kezdete előtt Luxortól nyugatra. hogy a míuniák felélednének és gyilkolászni kezdenének . No persze. amit viszont tudományosan is igazolni. Kiderült. ahogyan a régi rémfilmek készítői szerint szokott történni. Előbb ismerkedjünk meg a történetben érintett személyekkel. nem piramisba (soha egyetlen piramisban sem találtak egyetlen odatemetett uralkodót sem. aki azonban akkortájt már jó ideje nem volt az élők sorában. Aminthogy nem ismerték Cartert sem. és attól kezdve mindmáig nem ültek el az efféle ügyek hullámai. Az ókoriak megátkozták azokat. értékeset. Bejárta a világot és mindig mindenféle sportokat űzött. és elvitt onnan minden mozdíthatót. éppen a fáraótól fennmaradt feljegyzés tanúskodik. és kapcsolatai révén elintézte azt is. innen került ki Tothmes vagy Tutmózisz. ezt el kell ismerni.piramis = temetkezési hely"tételt.) Lássuk a huszadik századi szereplőket. Az akkor harminc-egynéhány éves. hogy vannak rejtett tehetségei.alkalmazhatónak. milyen sok baj érte az országot és az istenek elfordultak Egyiptomtól.. Elsősorban persze éppen a sajátos „föszereplővel". Messze nincs szó arról. arisztokrata létére egyszerű emberekkel barátkozott. És ebben a logikában van is ráció. például a régészet is vonzotta. Tehát nem volt éppen rossz korszak. akkor az átkok a régészekre is vonatkoznak .mint a fércművekben. Ha ez így van. Az egyiptológia mint szinte önálló tudomány fejlődött ki még a tizenkilencedik században. hatásosnak hiszik az emberek a régi átkokat. Nem volt ez könnyű időszak. hogy a piramisok környékén kutathasson. Ebben az uralkodó egyes szám első személyben mondja el. Annál is inkább. amiről egy. és semmit sem csinált sokáig. hogy Tutanhamon mikor uralkodott a dinasztia korszakán belül. e. Egy rég halott fáraóról. A férfit . és akkor bizony néhány régészen. Mit sem számít. hogy Tutanhamon Kr. szarkofágukba. Akkoriban még úgy igazán senki sem ismerte a nevét. a híres Halottak Városa területén kezdhetett ásatásokat.semmi sem érdekelte igazán. és addigra sok nagyszerű koponyával büszkélkedhetett. Most elég. de a női fáraó Hatsepszut és az eretnek.

hogy ezek az emberek oly sok éven át kerestek egy sírt.Egyiptomba. vagy mindet kirabolták az elmúlt korokban. ráadásul olcsón vállalta az együttműködést. Ez a tragikomikus álcázás olykor eredményes volt. és azt már tudták az egyiptológusok.a régészekkel és a munkásokkal. Théba pedig ott volt a közelben. néha talált is valamit. hogy Tutanhamon király családja és vele együtt az egész királyi udvar Thébába költözött. Rajzolták a sírokban talált tárgyakat. és híveik. mire kell közben ügyelni. Nem csoda. Később ugyan összeveszett munkaadójával. De igazából semmi sem használt. hogy számos királysírnak kell itt lennie valahol. ráadásul szenvedéllyel. hogy amikor Carnarvon lord koncessziót kért és kapott arra. később arabok . a faliképeket stb. Ma már szinte hihetetlennek tűnik. Pontosan kiegészítették egymást. hogy már vagy nincs több sír. Hosszas kutatásokat végzett azzal kapcsolatban.jutott ide Carter pár évvel később -. hogyan kell bánni az emberekkel . Aztán egymásra találtak lord Carnarvonnal. Ne feledjük. hogy jól jártak. voltak is felfedezései. családjuk gondoskodott arról. Az egyiknek volt pénze és szenvedélyes érdeklődése. de Carter valahogyan szinte megérezte. hogy elleste nemcsak a szakma titkait. akik évről évre felbukkantak Egyiptomban. a másiknak volt szakértelme.. kiszállítottak között.senki sem hitte. hogy e romok között valaha gazdag embereket temettek a föld alá. Senki nem is gondolta komolyan. hogy abban a „Királyok Völgyének" is nevezett állítólagos temetkezőhelyen ásatásokat végezzen . de egyetlen jelentős királysírra sem bukkantak . Kicsiben a Holtak Városában is lejátszódott mindaz. hogyan kell megszervezni egy ásatást. meg az egyiptomi hivatalnokokkal. hiszen az élők városa. hogy oda tereljék a sírrablók fölös energiáit. Nagyon jól ismerték és becsülték a szakmában. Azt hitték. a királyi hatalmi központ a Nílus keleti. hogy egyáltalán létezik! Csak annyit tudtak. Neves nagy fáraók választották ezt a helyet . idővel megtanulták persze azt is. tettek az ajtó elé soktonnás hatalmas köveket. előbb egyiptomiak. míg a Halottak Városa a szentélyekkel. A morcos Carter és a vidám Winlock érdekes módon hamarosan összebarátkoztak. olykor nem. A huszadik század elején úgy tűnt. Még a kiásott köves talajt is elhordták jó messzire és ott szétszórták. eztazt. amit ennyi evvel ezelőtt zártak le. hogy a fáraót valahol itt temethették el.. ami nagyban a piramisokban. kinek a múmiáját rejtették. Winlock is egy gazdag milliomos amatőr számára dolgozott azokban az években. az egy több mint háromezer éves „időutazás" lenne! Belépni egy olyan sírkamrába. Tutanhamon egy idő után elsősorban Cartert kezdte izgatni. Itt is építettek hamis lejáratokat. Ha sikerülne megtalálni a sírját .. aztán sebesen odébbálltak. hogy a temetés után a felszínen a sírnak semmilyen nyoma ne maradjon. sok ezer éven keresztül! Hiszen az erre vándorló vagy a közelben lakó emberek.sírokat is. melyik hieroglifa mit jelent. akvarellek festéséből és idegenvezetésből élt. temetőkkel stb. ám azok sem találtak semmit. A régészek rajzolói készítették el a falfeliratok másolatait. a sírrablók nem csak a fáraó halála utáni hónapokban vagy években jöhettek . nem élt örökké. Ő is vezetett ásatásokat a királyok temetőjében. hogy miféle sírokat tártak fel elődei egész Egyiptomban. Túl keveset tudtak erről a királyról. Amivel kapcsolatban még abban sem lehettek biztosak.méghozzá érintetlen állapotban! -. nem túl fontos dolgokat. álcáztak mindent. pár évig csak tengett-lengett Egyiptomban. Ha ember volt. egy amerikai régész. A Holtak Városában mindketten otthon érezték magukat. Carter közel húsz évet húzott le egyiptomi ásatásoknál az egyik leghíresebb egyiptológus. Ha meghalt. Mivel a fényképezés még nem terjedt el.és ez így ment hosszú időn keresztül. fellelkesültek. akkor a királyt-fáraót is valahol itt temették el. Carter álmodott erről a csodálatos érzésről. hogy csakugyan találhat is valamit. általában lerajzolták. végezte a dolgát. de azt is. Hamarosan felbukkant még egy szereplő. Talán ő maga sem . egy csomó pénzt kiadtak. Ha pedig így van . hogy a Tutanhamon nevű fáraó még véletlenül sem volt az eddig felfedezettek. sőt építettek hamis .is tudták vagy sejtették. eltemették a kor . Ám jöttek helyettük mások.üres . Herbert Winlock.a sírkamráikat persze mélyen a föld alá építették. Sok éve folytak ott kutatások.amíg nem találkozott Howard Carterrel. kiásottak. Olyannyira. amit találtak. hogy a lord valóban keresni-kutatni fog.hanem bármikor. és mindketten tudták. sírokkal. milyen múmiákat vittek ki az országból és azon sírok a felirataik szerint kihez tartoztak. az e könyvben is említett Petrie mellett. hogy a fáraó létezett. néha találtak is valamiféle tárgyakat. Akkor tehát valahol itt kell még lennie! Kinyomozta régi iratokból. És közben hűségesen másolta a feliratokat.. a nyugati parton terült el. ő is csak egyike azoknak az unatkozó gazdag uraknak. Egyre biztosabb volt benne.

Minden apró jel árulkodó lehetett . 1921-et írtak már. de nem temették el vele. Minden sztélé. hanem másutt őrizték. hát megfelelő pompás sírboltot készítettek neki. Ráadásul minden szakember azzal „biztatta". A munkásoknak kijelöltek . ő is elhagyta a negyvenet. hogy még az év végéig folytatják a kutatást. hogy abban az időben az országban hatalmas káosz uralkodott. Ez az eredmény ugyan szárnyakat adott az Egyiptomban ügyködőknek . akár az eszelősök? Közben a dráma hannadik fószereplője. Néhány tárgyon a közös pecsét ezt bizonyította. Mit érdekelte őket a világ zaja.a korabeli szokások ismeretében ebben bizonyosak lehettek! -. több olyan tárgy is előkerült. Ami nem kevesebbet j elentett . a régészek. Az angolok és az amerikaiak csak Tutanhamonnal foglalkoztak gondolatban.hol itt. kutattak. hogy ez a fáraó az „eretnek" Ekhnaton után került trónra.itt pedig. De nem a Halottak Völgyében. A kutatók folytatták az ásatásokat . mint hogy a fáraót halála után oda temették. amely reményt adott nekik. újabb nyom volt. és a királyi temető pecsétje volt! Ehhez tudnunk kell. Vagy jelentéktelen emberek sírjaiba botlottak valahol mélyen a föld alatt. Azt kellett feltörni. ami az intézmény tulajdonában volt. hol ott. A nagy hőségben. szimatoltak.szokásai szerint. És mivel addig soha egyetlen fáraó sírboltjára sem akadtak a keresők. De a remény nem volt elégséges . Lord Carnarvon időközben idősebb lett jóval és sokat betegeskedett. azt írták vagy pecsételték rá mindenre.az ősi időkben ezeket is eltették nagy kegyelettel. ők meg csak ástak. a politikai változások? Birodalmak omolhattak össze és milliók váltak földönfutóvá. Mivel uralkodó volt. kerestek. a királyi temető kömyékéről. kő meredt elő a föld alól.ennyi volt a logikai sor.hanem New Yorkban! Alaposan átnézte a Metropolitan Múzeurnban található egyiptomi műtárgyakat. hogy a régi Egyiptomban az összes intézménynek megvolt a maga jele. Már 1917-et írtak. Azokat is. a halottak tömege. október végén még egyszer nekifutottak. amelyen ez a két pecsét állt.itt mindenütt kő. Ott már minden négyzetcentiméternyi helyet feltúrtak. az energiájukat. pecsétje. amit valahol találtak és ami csak említette az uralkodó nevét. Nem lehet irigyelni őket. szemétdombokra leltek. akár bármelyik uralkodó sírja előkerüljön. Sokszor fehnerült a kutatók agyában: lehet. átkutattak . hogy akár Tutanhamon. Mert hát az ősi időkben errefelé ásták el a város szemetét is. akik enyhén szólva nem voltak a szorgalom kitüntetett bajnokai. Számos kudarc edzette a lelküket és tette próbára türelmüket. A legtöbb helyen szó sem volt homokról . A lord mind nagyobb területekre kért és kapott engedélyt. No de Carter. Újabb megerősítése annak. 1922. ez sem fog előkerülni.de az eredmény így is a nullával volt egyenlő. az említett amerikai Winlock tett egy nagy felfedezést. Carnarvon és a többiek azt sem vethették el. és nem találtak semmit. ami már nem is létezik? És nem létezik talán háromezer éve . a pénzüket.de múltak az évek. ásni olyan munkásokkal. amelyeket a háború előtt szereztek éppen a Halottak Völgyéből. Hát ez nem volt sok. Mivel Thébában élt. És bizony talált néhány tárgyat. A háború utáni infláció az ő vagyonát is kikezdte. Már szinte minden reményük elfogyott.. Egyre újabb és űjabb területeket jelöltek ki a Holtak Városában. hát úgy tűnt. a harcok. amelyeken Tutanhamon.. délibábot kergetnek? Olyasmibe ölik az életüket. porban fulladozva dolgoztak.igen nagy kitartásra is szükség volt.. vagy éppenséggel csak. néha egészen elhagyta az ereje. hogy a ravasz óegyiptomiak talán elásták a fáraó sírját és később szemetet hordtak rá? Hát erre is ügyelniök kellett. hogy Tutanhamont valahol ott temették el . nem is Egyiptomban . aztán feladják. Ahogyan az összes fáraósírt kirabolták és megsemmisítették a sírrablók az eltelt évezredek folyamán.. Carter sem lett fiatalabb. Kétéves keresés után az egyik ilyen ponton egy szikla alatt II. hát ott is temették őt el . Így ezek az edények most jelzésértéket kaptak..ők meg itt keresgélik. ott alkalmazott edények és nátront tartalmazó kis bőrzacskók voltak . mert a nagy fáraóhoz kapcsolódtak.. Európában három éve zajlott az első világháború . Ramszesz korabeli vázákra akadtak. amikor lord Carnarvon pénze majdnem elfogyott. és azt telerakták kincsekkel.de ezen túlmenően semmire sem jutottak. hogy eredményt érnek el. hogy a Királyok Völgyét már alaposan és végérvényesen „kitisztították" a kincskeresők. Nos. a legforróbb nyári hónapok kivételével folyt a munka.tehát eleve reménytelen. az ásatások. az idejüket. 1922 tavaszán kénytelenek voltak bevallani: Winlock ugyan bebizonyította. úgy ezzel is végeztek nyilván. A tárgyak egy része Tutanhamon mumifikálásából szánnazott. Korabeli állapot-leírásokból az is kiderült. Végül is úgy döntöttek.

valaha olyan régen.. Mivel háromezer év alatt még az eredeti felszínre is sok réteg rakódott rá. A munkások immár a lord és társai jelenlétében ismét kiemelték a földet az aknából. amit addig kiástak. Kutatóárkokat vésettek a nehéz. És akkor. sőt évtizedet áldozott az életéből az egyiptomi régészeti kutatásokra. szabaddá váltak a lépcsők. hogy szórják vissza a földet a nyílásba! Vagyis látszólag betemettette mindazt. és más irányban folytatták. Mire a lord és lánya megérkeztek Luxorba (az egykori Théba helyén épült mai városba). Körbeásva kezdték sejteni. hogy az egy lépcső első foka.? Hiszen találtak már királyi sírokat nem is egyet . míg a kettős ajtó mögött talált hatméteres folyosót kitisztították . De alig pár méterre attól a ponttól kezdték. nehogy a dologról idő előtt tudomást szerezzenek a környékbeli modern sírrablók. Ezeket az akkor még friss malterbe nyomták ismeretlen kezek.. igazán megérdemelné már azt a dicsőséget. kézben kellett kihordani a követ. mert hát fonott kosarakban. Főleg azért. törmelék voltak. amely elvileg az összes régészeti feltárásnál jelen lehetett volna és az értékesebb darabokat lefoglalhatja az egyiptomi állam nevében. egy harmadikban pedig azokat a használati tárgyakat gyűjthették össze. áramfejlesztőt stb.. Ne feledjük. azért is tartott ilyen sokáig. Itt sziklába vájták az építők a lépcsőket magába foglaló aknát és nagyon meredeken vezettek alá. Ennyivel igazán tartozott annak az embernek. ha lerövidítjük a dolgot. Hiszen minden korban másféleképpen építették a fáraósírokat. Most viszont ismét kigyúlhatott bennük a remény szikrája. hogy öt évvel korábban majdnem pontosan ezen a helyen egyszer már felásták a földet. és maga is lelkesen hitt benne. Nem csoda. mérete. Most már elég. aki egykor őt felkarolta..és csak azt találják ott. Hátha ez lesz az? A dolog iróniája. akárha lassított filmet néznének. hogy a lord és társa sokszor elvesztették közmondásos brit hidegvérüket és türelmüket. még néhány helyiségnek kell előttük lennie: az egyikben kell feküdjön a fáraó múmiája díszes szarkofágban és több koporsóban.. amelyen rengeteg pecsét látszott. Tudták. Tutanhamon pecsétje! A falak és a pecsétek ép voltajelezte. de a huszadik századi régészek sokszor láttak ilyesmit és haladtak tovább. hoztak egy fotóst is. dinasztiabeli uralkodó sírja lehet. azt az értéktelen szemetet. Ami mögött egy tehetős ember sírboltja lapul. amely valahol az ösztöneik mélyén lapult: hátha ismét csalódniok kell. Azonfelül Carter odahívott még egy angol régészt. Mindehhez jött még az a lelkiállapot is.. a másik lehet a kincseskamra. ami mögött ott volt a második és azon már ott virított. Közben arra is ügyelniök kellett. maradványokat. De a szokással ellentétben Tutanhamon királyi pecsétjét nem látták itt! Carter elszomorodott . hogy ezúttal egy érintetlen sírbolt előtt állnak! Jelen voltak a régészeti felügyelet emberei.abban is csak romok. Mi van. A sírbolt építői így akarták azt a benyomást kelteni. mert a lord akkor éppen Angliában volt és nem akarta nélküle végrehajtani a nagy felfedezést. Carnarvon úgy érezte: ha már ennyi évet. Napokon keresztül kora reggeltől késő estig dolgoztak. Carter izgalomba jött . amiben lépcső vezet lefelé és az végül eljut egy ajtóig. Így is napokig tartott. hogy ez egy XVIII. ha ennyi éves kutatás után és most ilyen nagy munkával kiássák a sírt . aki a behatolást lépésről lépésre fotózta. hogy itt nincs is sír! No persze. más volt a lépcső dőlésszöge. hogy az is az idők homályába merült.és mind üres volt! Vagyis a sírrablók megelőzték őket.akkor hát ugyan valaki előkelő személy sírját lelték csak fel. A nagy hőségben az emberek úgy mozogtak. Carter rengeteg elektromos vezetéket.. és egy falhoz értek.. vásárolt. november elején egy napon jó mélyen a köves földben az egyik munkás egy szabályos nagy kőre bukkant. hogy ott ássanak. a sírrablókat akkortájt talán megtéveszthették ezzel a módszerrel.egy területet. amelyekre a fáraónak a túlvilági életében. nem a fáraóét? És ekkor mit tett Carter? Megparancsolta a munkásoknak. vagy a műemlékfelügyelet. amiket az egykori rablók otthagytak.az ilyesmi mindig azt jelentette. Két igen távoli civilizáció találkozásának ígérkezett hát a háromezerkétszáz éves sír felbontása. Ez már a modern idők előszele volt. Végül is ennek a fejezetnek nem csak a felfedezésről . Az értők számára minden jel arra utalt. akiben megbízott és aki kettejüknél sokkal inkább szakértője volt az egyiptológiának. Carter pedig szintén erre a dicsőségre vágyott. És aki az egész eddigi ásatást pénzelte. hogy ő találhassa meg az első érintetlen királysírt. amikor éveken át nyomorgott munka nélkül. sziklás földbe. hát volt mit ásni. a kavicsokkal terhelt földet. ? Összeszorított foggal dolgoztak hát tovább. áttörték az első falat. feltámadása után szüksége lehet. Tizenkét lépcsőfokot megtisztítottak. hogy onnan lefelé indul egy akna.

Így fiiggenek össze a három-négyezer évvel ezelőtti átkok a mai eseményekkel. Hogy ezt a lord milyen formában közölte Carterrel. a Luxor. Ezt hamarosan tapasztalhatták többen is. Azt beszélték. aki anyagilag amúgy is az utolsókat rúgta. egykori arcát idéző színarany maszk. Úgy a tudományos. ki az a lord Carnarvon. amikor ez bekövetkezett.a múmia még hónapokkal a nagy felfedezés után is a sírboltban maradt. Ma már tudjuk. Arról. A lord viszont alacsony származású embernek tartotta Cartert. ahogyan az egyiptomi sajtóban támadták őt. Párizsba és persze a világsajtó éhes keselyűként csapott le ezekre a „hírekre". Ábrázolatok. és egészen profik lehettek az ó-egyiptomi műemlékek tárgykörében. Mindenféle aljas machinációkkal gyanúsították a férfit. hiszen egészen 1922 novemberéig soha senki nem talált ép fáraósírt Egyiptomban. holott erről szó sem volt . Aranyból készült edények és más tárgyak. és persze valahol valaki . a régészéthez nem kötődött semmilyen átok.. hogy Carter. amely a múmiát rejtette . Carter attól kezdve nem beszélt többé a lorddal. és most számos múzeumban őriznének királyi míuniákat és mutogatnának lélegzetelállító kincseket.kell(ene) szólnia. hogy a kincsek további sorsáról .és a csípés nyomai rohamosan terjednek szét a testén. Azokról. hanem a fáraó átkáról. mint a lány. ma már híres múzeumok büszkeségei. rengeteg üzleti tanácsadó. ami egyiptomi.ezért találtak olyan sok üres. mint valós értékét tekintve.nem okvetlenül régész . persze erős őrizet alatt. akik megtalálták a sírboltot és abba behatoltak. nem beszélve arról. a régi társ érezte úgy. most megtanulták a Tutanhamon. Arról is beszéltek.olvashatott a régi átkokról is. nem tudható. hogy lord Camarvon halálának pillanatában egész Kairóban megszűnt az .. Ebben sok ok játszott közre. Ha az ókor emberei valóban hittek volna az átkokban.szúnyog? pók? más? . A dolog mind nagyobb köröket vetett. amelyeket állítólag a tolvajok.hónapokon keresztül ez volt a nyugati világ szenzációja és azok. megváltozott a helyzet. ami aligha hatott pozitívan az amúgy is beteges lord állapotára. Ami logikus is. Ott volt például az egyik koporsó.. Aztán márciusban a lord állapota rohamosan romlásnak indult. szakember került elő. Lord Camarvon. köztük sok színaranyból. és valamilyen formában mindnyájan bekapcsolódtak az ügyekbe. hogy milyen sors várt később azokra. De senki sem tudott semmi bizonyosat. Addig senki nem ejtette ki a száján a „fáraó átka" kifejezést. Száz és száz tárgy. Kairóban már a lord halálát követő napon kezdtek terjedni a vadnál vadabb pletykák. Sok ember tudta pontosan. ami „fáraós". a Halottak Városa. hogy ki akarta csempészni Tutanhamon múmiáját valamelyik angol múzeumba. a Királyok Völgye stb. hogy volt köztük egy nagy veszekedés.az igazság kedvéért ezt is jegyezzük meg . régészeti. mintegy „Megzavarva ezáltal a halott nyugalmát". Mai pénzben ki sem fejezhető értéket képviseltek a használati tárgyak. amelyek az akkori Egyiptom mindennapi életét mutatták be. és most érthetően szerette volna a rá eső részt jó pénzért eladni a nagy múzeumoknak.és az egész tiszta aranyból készült! Meg a fáraó színarany trónja. Miképpen szaladt össze a világ szinte minden újságírója a sírhoz . amelyből aztán az egyik legismertebb egyiptológiai műtárgy lett szerte a világon. Érdekes módon .. Akkor már négy hónapja szinte mindennap róla szóltak az újságok . Hogy mennyi járt belőlük lord Carnarvonnak. A helyszínen is sokan bukkantak fel hirtelen. milyen huzakodás támadt a leletek körül. A kincs valóban észvesztő volt. A fáraók soha nem voltak még olyan népszerűek. egyiptológiai. Ezenközben a láza nemegyszer elérte a 40 fokot. a hűséges munkatárs majd' kétszer annyi idős volt.no meg persze Tutanhamonról és másokról. Hirtelen divatba jött minden. Aztán Carter. A királyi koporsón talált. Talán azt is hozzátehetjük: amíg lord Carnarvon élt. az egész kutatást pénzelő és azt annyi éven át lelkesen támogató férfi pár hónappal a sír fellelés után meghalt. többek között az. szavakat. többek között azzal. Aztán meghalt. akik addig még Egyiptom létezéséről sem tudtak. és három hétig élet-halál között lebegett. De lássuk az átkot. hogy előállhat immár a sokáig titkolt kérésével: megkérte a lordtól annak Evelyn lánya kezét. Állítólag vérmérgezést is kapott. Nem írunk arról. a hírek eljutottak Luxorba. ami halálos lenne. kifosztott sírt.és a saját részének mértékéről tárgyaljon a régészeti felügyelettel. De akkor. Aki elment Kairóba. aztán Londonba. amiben sajátos angol szempontok szerint talán igaza is volt. hogy valamilyen mérges rovar megcsípte . hogy ezek általában teljesen hatástalanok voltak . azoknak lett volna visszatartó ereje. mint akkor. de tény.egészen addig senkiben még csak fel sem merült ez az egész átok-ötlet. sírrablók elijesztése céljából írtak fel a sírok bejárataira.

1923-ban és később is. hogyan találta meg a sírt és háromkötetes könyvet írt minderről. akik valamilyen formában érintkeztek az üggyel vagy Tutanhamon sírjával. és még évtizedekkel később is előadókörutakat tartott arról. Aminthogy semmi baja sem lett annak az amerikai régésznek. Az ismert író és okkultista. a lord lánya is. De ez sem bizonyosodott be. De akkor már elindult a lavina. hanem a sírban lévő valamelyik éles tárgy szúrta meg őt. Egy turistát. Amit persze a Doyle-féle szerzők még csak növeltek is. hogy valamilyen betegséget szereztek a hölgy és az urak a sírboltban. mert a szervezetük ellenálló volt. de az csak a legyengült szervezetre gyakorolt végzetes hatást. az tehát a maga módján „érvényes" volt 1922-ben.és úgy tűnt. hogy szúnyogcsípés áldozatául essen. a város sötétségbe borult.áramszolgáltatás. mintha egyáltalán nem lett volna átok. aki szintén megfordult később a sírban. ha ezt töményen belélegzi egy szűk kamrában. Az egyik brit muzeológus is meghalt akkoriban . mert valami köze volt a sírból származó tárgyakhoz. valóban kaptak valamilyen fertőzést ők négyen.. hogy egyáltalán nem szúnyog csípte meg tehát orvosai tévesen diagnosztizáltak valamilyen kis szúrást a testén -. tüdőgyulladást kapott. Persze a sajtó akkoriban már arról is cikkezett. hiszen ő akkortájt már túl volt a szellemek és tündérek (!) fotózásán. de a mai embernek bizony „annyi". Mert bár igaz. Akadt olyan brit újság. amikor a turista Luxorban lement a sírba. Az emberek hirtelen félni kezdtek mindentől. hogy Egyiptom éghajlata akkoriban nem volt igazán egészséges egy európai ember számára. a lord fia -. mindenütt ott volt. A lord angliai birtokán abban a pillanatban -jelentette az ifjabb Carnarvon. Hogy aztán az hogyan működött. amit máig láthatunk a sírban készült számos fotón. Hiszen nem csak írni szokták azt sokszor elég kimondani. csak egy baj volt vele: Carter. aki megtalálta a sírt és mindenben első volt. amit az egyiptomi papok pár ezer évvel később máig ható méreggel kentek be (szintén a sírrablókon beteljesítendő bosszú érdekében).. Pedig ő is ott volt a sírban annak első felbontásakor. furcsa betegségnek esett áldozatul az az ember. ahol a lord is. ki belép e szent sírba". amikor a lord Kairóban elhunyt. Mások szerint nem is őt. ami egyiptomi... Viszont ha mégis. Ez tehát csökkenteni látszik annak valószínűségét. hogy 1923 tavaszán Kairóban eléggé szokatlan körülmények között. Az egyik régész például. sőt... de azt éppen abban a percben. azért mégsem mindennapos. akit az első alkalommal és éjszakai titkos sírlátogatásuk alkalmával is magukkal vittek Tutanhamon sírboltjába . A brit lapok némelyikében már külön rubrikát nyitottak. hogy valamilyen baktérium vagy vírus élhetett a sírban háromezer év óta. Ahogyan az áldozatok száma nőni kezdett. A jelzett ajtón semmilyen felirat nem volt. ő bizony életben maradt. Neki aztán igazán kapóra jött a dolog. akiken az átok úgymond már „beteljesült". Mellesleg nem akarjuk azt a benyomást kelteni.de épen és egészségesen megúszta Evelyn Carnarvon. és többé nem lehetett megállítani. Száz és száz brit polgár adta postára a British Museum vagy . szándékosan. és később sem tudták megmagyarázni az áramszünet okát. Lehet. A világ is csak annyit tudott. Ennyi volt a hivatalos magyarázat. még ebben a fejezetben meg fogjuk látni. A sajtóban az átok ijesztő mértékben kezdett terjedni . itthon a kedvenc kutyája felüvöltött és holtan esett össze. sőt valószerűen hangzott. később elütött egy taxi Kairóban. amelyek most kiújultak. Persze az említett régésznek már régebben is voltak tüdőproblémái. hogy azért. ahol nap mint nap közölték az újabb „átokeseteket" és persze a régi névsort is. Pedig azokat akkor még nem vitték ki Egyiptomból. aki lement a sírba. a „szellemekkel társalgó" Conan Doyle (Sherlock Holmes alakjának megformálója) volt az „átok-elmélet" egyik legfőbb terjesztője. Háromezer-kétszáz esztendővel korábban a temetést végző papok biztosan kimondták az átkot örök időkre. úgy nőtt az ügy körül gerjesztett hisztéria. akkor az elsősorban a gyenge és már amúgy is beteges lordot támadta meg. amely állítólag szó szerinti fordításban lehozta a Tutanhamon sírboltjának egyik ajtaján található átkot: „A halál szárnyai sebesen átölelik azt.rögtön elterjedt. akinek nevéhez a Tutanhamon-sír megtalálását és felbontását kötötték.egy baj volt csak vele. a többiek megúszták? A lorddal kapcsolatban a sajtó olyasmiket is sugallt. Ez is szépen. hogy az életben is! Mert való igaz: túl sok tragikus eset történt a következő időkben azok között. Tagadhatatlanul jól és régiesen hangzott az átok . hanem a barátját. Ám most még nem tartunk ott. Amely annak idején az emberekre már nem volt veszélyes.

Nem tudunk róla. több ezer évet is. G. hogy azokat is kíséri valamilyen ősi átok. hogy a baktériumok képesek igen szélsőséges körülmények között túlélni .bár nem tudom. Másképpen „működhet" ez a fertőzés. mégis odaírták a nevét. mert a lord csak az egészségét feljavítani jött Egyiptomba. Winlock amerikai egyiptológus. hogy éppen Winlock és társai állították mindig: Egyiptom éghajlata igen kellemetlen. amelyeket 6k vagy őseik hoztak haza régebben. Winlock később azt írta róla a sajtónak. hogy az a halál nem azért vagy nem úgy következett be .ha kell. hogy a múmiákban rejtőznének valamiféle fertőző baktériumok .. mindenesetre őt is szerette volna kihúzatni az „átok áldozatainak listájáról". Aztán később egy londoni szállodában francia felesége féltékenységből megölte... sőt a bebalzsamozott holttesteket széthordták a világba... 9.. az ország egykori történelmi fővárosában vannak a lengyel királysírok. 6. közel a hetvenhez. akinek a távolból is volt szerepe a Tutanhamonsír megtalálásában. akit állítólag ugyanaz a furcsa betegség vitt el. Magángyűjteményekben. Winlock nem tudta. mint a lordot. aki lement a sírba. amely beteljesedhet rajtuk vagy a családjukon. szenvedélyesen gyűjtötte az átokkal sújtottak névsorát a sajtóból: Nemegyszer helyesbítést is küldött az illető orgánumnak. 5. 2. Arthur Weigall. amikor a Tutanhamon-sírból származó tárgyat katalogizált. hogy egy szinte mai példával bizonyíthatjuk be: a fáraó „átka" igenis létezett. hanem valami máshoz. hanem három-négyöt akkori és ottani halálesetnek mégiscsak köze volt a Tutanhamon-sírhoz? A példa Lengyelországból való. de percekkel később kiszaladt onnan nem jutott messzire.ezeket legalább kétszáz éve ismerik. Amerikában járva egy tévéinterjúban kijelentette: ő bizony még egymillió fontért sem lépne be Tutanhamon sírboltjába. csaknem harmincan vettek részt. Carnarvon barátja. aki már maga is idős ember volt. tizenhét évvel a sír felfedezése után halt meg. aki turistaként jött Egyiptomba. mert végül is összesen 27 „átok-áldozatot" hirdetett meg a sajtó azokban az években! És a lista persze az idő múlásával hosszabbodott. akkor azok nem az egyiptomi sírokból származó tárgyakhoz kötődnek. A gyanú tehát más irányba terelődik. A. Mace amerikai régész. Winlock későbbi nyomozása szerint nem is jutott be a sírba. Vagyis mint oly sok angol. a tárgyak kiszállításában stb. mert például Carter csak 1939-ben. könnyen beteggé teheti a nem itt született embereket. Abban a szerencsés (?) helyzetben vagyunk.. Camarvon ápolónője. Ki így. Camarvon fivére. 10. vajon járt-e a sírban a herceg. Talán mégsem véletlen. Amerikában még politikusok. ahogyan azt az 1920-as évek világsajtója képzelte. hogy valamilyen „átok" csakugyan létezhetett a sírban! Valamilyen halál-ok . későbbi halála tehát nincs összefüggésben Tutanhamon állítólagos átkával. A rossz nyelvek szerint annyira irigyelte a „nagy fogást" az angol kollégáktól. hogyan akartak az azokat kísérő átkok nyomára jutni. aki felkereste a sírt. aki állítólag akkor fordult le székéről holtan.. Az sem titok előttünk. A gyanúnk abba az irányba terelődik. Lord Carnarvon. múzeumokban láthatóak. 1977-ben Camarvon fia. ami fél évszázaddal később bebizonyította. egy francia régész. Egyszer valaki még egy múmia-kezet is küldött. ám ezek közül heten hamarosan elhunytak. Krakkóban. Nekik több szerencséjük volt e téren. Carter titkára. Végső soron a Tutanhamon-sír körül.hogy pontosabbak legyünk. mint nekünk szinte minden nevesebb uralkodójuk földi maradványait sikerült megőrizni a történelmi . Egy meg nem nevezett múzeumi dolgozó. A sajtó a következő listát állította össze: 1.. akinek halálát minden kétséget kizáróan a fáraó átkának tulajdonították. És most lássuk azt. 4. hogy ezek fertőztek volna. jelezve. 3. képviselők is követelték... olyan nagy volt a tömeg.de szélmalomharcot vívott. Winclock szerint abba a múzeumba sohasem küldtek tárgyat a sírból. ki úgy. 8. turista. hogy vizsgálják meg az összes múzeumban található egyiptomi tárgyat .más intézmény címére a régi emléktárgyakat. de ezt az áldozatot sem sikerült kihúzatnia a listáról. ? 7. szívroham végzett vele még ott a Királyok Völgyében. Az emberek attól rettegtek. Ali Fahmi arab herceg. Bénédite. hogy ez végzett vele. Ez igen furcsa. csak persze nem úgy. George Gould. amit a mikrobiológia sugall. ő is hitt az átokban.. ha figyelembe vesszük. Ha vannak mérgező mikroorganizmusok. hogy nem szabad az esetét összekapcsolni a sírral. Vagy még jóval többen is lehettek. Mint ismeretes. Nem valószínű. Akkor valaki éppen itt keresné a gyógyulást. hogy ha nem is huszonhét vagy még több.

amelyek víz. Hogy milyen szörnyű halál vár azokra. hogy kivették őket a sírból. Tizenhárom évvel halála után még egyszer felnyitották sírját.levegő. hogy az egyiptomi királysírokban gyakorta átvészelték a közbenső időt olyan baktériumok. mert ott voltak a királysír felbontásánál. .-re két hónappal később. amint erejük teljében nyüzsögnek az esemény körül. Négy kutató. júniusban került sor. Amikor aztán megváltoztak a külső körülmények . Ám ez a négy ember ott volt a sírbontásnál minden védőfelszerelés nélkül . Ha Tutanhamon sírjában eléltek így 3200 évet.. ismerték egymást és tanúk állításai szerint a két mérnök többször mondogatta: nekik is hamarosan végük lesz. aztán magyar király is lett. mert hat héttel később K. A fiából például előbb cseh.. úgy most Krakkóban is. amikor már nemcsak Krakkóban. Amerika felfedezésének évében. kizárták. Aztán. élni kezdtek. Egy bolygatásról viszont tudunk. Még a náci megszállás alatt sem bolygatták meg a krakkói Wawel dombján.. sok háborúban védte meg az országot. W. mert végső soron nem tárgya könyvünknek. Ami alapvetően ellenkezik tudóslétük céljaival. aztán őt is eltemethették. Tudta már. mint a Tutanhamon-esetben. és ezeket az embereket a nézők is láthatták. aki annak előtte huzamosabb ideig Kairóban dolgozott. mi vár rá.egyre nagyobb gondokat képes okozni ezeknek a férfiaknak. (Érdemes itt zárójelben megjegyezni. M.. Egy olyan mikrobiológus oldotta meg a rejtélyt. 1492-ben halt meg. Tehát a király és felesége csaknem 480 éven át háborítatlanul hevertek a közös szarkofágban. Ahogyan ötven évvel korábban Luxorban (Thébában). hogy a négy halált valamelyik sírban talált tárgy fertőzése okozta volna. H. Kázmér néven mint litván herceg került a trónra. ami egy falba volt beleépítve a krakkói vár Szentkereszt-templomában. Az egymást követő vizsgálatok során döbbenten érzékelték. velük eltemetett tárgyaikat.. Dr. Azt. akár pozitív irányban. Éppenséggel a sírokból kiszedett ősi faszobrokkal és más műtárgyakkal . A harmadik áldozat haláláig már két hónapot sem kellett várni. Milyen ismerős ez például az egyiptológiából is . hogy a sírban volt valamilyen pergamen. lengyel királyként 1447-től uralkodott. Rövid idő alatt négy férfi vesztette az életét. Mellettük megtalálták jelvényeiket és egyéb. de hiába. erre tudományos okokból került sor. Ez a király N. akkor nevetségesen rövid idő volt számukra Kázmér király és felesége sírjának 480 röpke éve. Az orvosok vigyáztak is rájuk. aztán eljött a vég. hogy a harmadik és a negyedik halott már pontosan tudta. mémök is elhunyt. mérnök 1975 májusáig húzta. amelyre valakik 480 évvel korábban felírták az átkot. Ebben Jagello Kázmér maradványai feküdtek. légmentesen lezárt szarkofágot..ugyanis azok mikrobiológiai kutatása volt a munkája.és itt keresendő a baj gyökere. ! F. S. hogy egészen köznapi betegségek vagy állapotok . Akik különben egyre rosszabbul lettek. az egykori királyi palota templomában tartott szarkofágokat. hogy az kiderüljön akár negatív. akik mindnyájan részt vettek a sírok felnyitásában! Amit mellesleg a televízió is közvetített. A dolog annyiban még tragikusabb. illetve nem tesznek meg mindent azért. sőt európai kitekintéssel is rendellcező felvilágosult ember volt. A király és felesége csontvázát később igen ünnepélyesen újratemették. A természet parancsára anabiotikus állapotba kerültek és megtartották életerejüket. hogy Lengyelországban még királysírt is felbontanak ilyen célból. míg nálunk egy barguzini lelet miatt egy költő rokonainak sírját sem engedik kinyitni.. hogy az illetékes akadémikus tudósok félnek szembesülni az esetleges igazsággal. ami arra utal. Ugyanis ezeket a tárgyakat magas hőmérsékleten kezelték rögtön azután. „beindult az átok"! Vagyis ismét megmagyarázhatatlan halálesetek sora következett be.feléledtek és „tevékenykedni".lásd könyvünk egész eddigi részeit. Erről most nagyon röviden számolunk be.mint például egy szokványos magas vérnyomás . J. de egész Lengyelországban arról suttogtak az emberek. A négy közül még csak kettő távozott az életből. oxigén és táplálék nélkül eléltek több ezer évet is! Egyszerűen „begubóztak" és vártak.. Az utólagos rendőri és még inkább tudományos nyomozás nagyon érdekes eredményeket hozott. nedvesség került be a sírba .viszontagságok során. akik megzavarják Kázmér király nyugalmát. hogy melléje temessék a feleségét. Az utolsó áldozat.) 1972 végén és 1973 tavaszán közmegegyezéssel és a fent említett tudományos vizsgálat céljából megbontották a Wawelen őrzött egyik régi. Hiszen ugyanabban a városban éltek. Meglehetősen nagy és neves uralkodónak tartják őt. D. 1974 áprilisában halt meg.

9. A teljesen egészséges Carter vagy a lord húszéves lánya valamilyen módon túlélte a veszélyt. Talán nem is fertőződtek meg. ugyanakkor éhínség. a szülők gyakorta már akkor meghaltak. Már önmagában is morbid helyzet lehetett. mint a fentiekből kiderül. A balzsamozott holttestet. hogy az emberi szervezetet szinte észrevétlenül legyengíti. mi kellett történjen az ilyen zálogba adott múmiával. akik ilyen helyekre merészkednek. Sőt biztosan nem. hogy a balzsamozást elvégeztessék. Az Aspergillus flavus bizony éveken át lapulhat. hogy talán ez volt az egyik oka a balzsamozásnak. Szinte bizonyos. Kevesen tudják . vagy maga a fáraó . hogy a Tutanhamonsírban is ez a kórokozó rejtőzött. Múmiák kalandjai Nem a rémfilmekből .kiadott olyan törvényi rendelkezést is. vagyis a múmiát eltették maguknak afféle gazdasági tartalékként. az utolsó három évig küzdött a baj ellen. hogy a múmiák szervesen hozzátartoztak a régi egyiptomi kultúrához. amikor számos antibiotikum-készítmény volt már forgalomban. 1923-ban és később a kór egyeseket korábban. sírkamrákban. és az orvosok nem találják e gyengeség okát aztán amikor az ellenállóképesség szinte a nullára csökken. inkább a sírokban. Viszont a lord. Ezek nemegyszer több ezer vagy tízezer évig el voltak zárva a külvilágtól. ha a zálogba adó valami okból váratlanul elhalálozott és nem tudta azt kiváltani. Amikor oda bekerültek. és azért érdemes róluk szólni. Erről történetírók is beszámoltak. Nem tudjuk. Hogy ne húzzuk tovább az időt. vagyis sárga aspergillus. aki ebből vonta le azt a következtetést. lássuk a lengyelországi kutatások végeredményét. mindegyik egy-egy tartozás biztosítékaként. amikor gyermekeik még legfeljebb kamaszok voltak.ezért ez is a „titkok" közé sorolható -. hogy az államtól az ínséges időkben csak az kaphatott kölcsönt (termény formájában). Ebből az következik. Minden kétséget kizáróan bebizonyították. akik egyáltalán megengedhették maguknak a balzsamozás csöppet sem olcsó műveletét. az apja holttestét! Néhány szakértő úgy vélekedett az idők során. hogy az vagy valamilyen hasonló veszedelmes fertőzés forrása fenyegeti azokat.kivett részletekkel fogunk most szolgálni. amelynek tellett a balzsamozásra. amely penészgomba formájában maradt meg a sírban több évszázadon keresztül. Ez „aflatoxint" termel. másokat később gyűrt le. hogy mind a négy áldozat halála egy olyan kórokozó számlájára írható. Bár nem ez az utolsó Egyiptom titkai között. hogy azok az emberek. hogy az ősi Egyiptomban volt egy szokás: gazdaságilag nehéz időkben a megszorult család% afféle sajátos „zálogházba" adhatta be. ami rákkeltő anyag és azonfelül egyéb csúnya kórokat is okozhat. ezért épültek a piramisok! Merthogy valahol meg kellett őrizni a sokat érő múmiákat..vagy az azok mintájára készített vígjátékokból . Megesik ez barlangoknál. A lengyel áldozatok a huszadik században. ha olyan térségeket nyitunk fel. ha egy állami hivatal vagy magán-uzsorás házában... jön valamilyen banális betegség és végez az áldozattal. Egyik sajátos tünete. lehetett azért egy valamivel tehetősebb réteg. ahol sok száz vagy ezer éve nem járt senki. Ez biztosan erősen diszkrimináló rendelkezés volt. ma tudósok találtak már baktériumokat több millió. a parasztság általában nem arról volt híres. sőt több milliárd éves jégtömbökben is! Vagyis olyan régóta vártak a „feltámadásra". mígnem a szervezetük feladta a harcot. nem mindig temették el szüleiket. hiszen azok .Tudjuk. Ez történt a négy krakkói szakemberrel is. vagy főleg víz alatti barlangoknál is. hogy tellett volna az előző nemzedék . Mégis. legyengült szervezetével szinte felkínálta magát.értsd: a királyi udvar. Most már aligha lehet kétséges. hogy lám. így azoknak eleve nem lehetett olyan anyagi hátterük. Ennyit tehát a „fáraó átkáról". Ám úgy véljük. rossz termés idején rászorult az állami vagy egyéb segítségre. Állítólag a nehéz időkben a legfelső hatóság . aki amúgy is betegeskedett már egy két éve.. Ezek a változások persze nem jelentettek semmit a baktériumoknak. mert hiszen a legszegényebb réteg.. hogy nagyon kell vigyáznunk. Talán a távolabbi rokonok kötelessége volt ilyenkor a helyzet megoldása? Volt olyan népszerű szerző külföldön. még egészen más volt a földi légkör és az egész bolygó másképpen nézett ki. aki zálogba tette apja múmiáját.a szülők balzsamozására. Arról nem is szólva. raktárában felpolcolva feküdtek a múmiák. A latin neve Aspergillus flavus. hogy mivel az emberek elég rövid ideig éltek. egy-két évig. Mindenesetre tény..

és a túlvilágon nem tud majd feltámadni. Még akkor is. talán még húszéves sem volt. mielőtt az utolsó pár száz évben a régészek vagy kincskeresők rájuk találtak. senki sem tekintette őt fölösleges ballasztnak még akkor sem. az annyival több esélyt kap a másvilágon a feltámadásra. rajta bosszút állni . a „ka" ja ott marad test nélkül. az egyiptomi múmiák valóságos mestermunkának számítanak.az ősök tartósított holttestei. megváltoztak. eléggé elváltozott. ha a ház egy félreeső zugában feküdt. nyugodt. összetörhették azt. Mióta friss levegő érte és éri a bőrét. A sírokba tenni veszélyes volt .hanem az összes! Minden múmia. az egyiptomiak hittek abban. mire ezek a görög történetírók Egyiptomba érkeztek. A másik dolog: mint azt sírfeliratok is gyakorta jelzik. már legalább kétezer éve nem építettekpiramisokat! A múmia szerepe más is lehetett. ha nem temették el. a felső réteg megrepedezett. állítólag össze is taposták. Nos. hát naponta kimondták a nevét. amely a külvilágtól elzárt sírban feküdt ezer éveken át. Ez egyben azt is jelenti. oxigént adnak neki. mert évtizedeken keresztül rabszolgamunkát követelt tőlük a piramisépítéseknél. Diodórosz.írta később Carter. alacsonyabb származású múmiával kellett volna bajlódniok. Semmiben sem különbözött az arany halotti maszkon látható vonásoktól . hogy halála után valóságos forradalom tört ki. Más múmiáknak a múlt századok kevésbé szennyezett levegőjében ehhez talán hosszabb időre volt szükségük. Akkor a lelke. Ahányszor valaki megemlékezik egy hallottról és hangosan kiejti a nevét. Az arcán nem volt egyetlen gyűrődés sem.bármikor pénzt is jelenthettek. Állítólag a könyvünkben oly sokat emlegetett Kheopsz-piramis építtetőjét (?).a történetíró szerint . hogy jót tesz. a megfelelő vegyi oldatokban fürdetéséhez és múmiává alakításához) eltemették. elpusztították. ha elég sok helyet foglalt el egy szegényes. Miután a kilencvennapos határidő után (annyi időre volt szükség egy test szakszerű preparálásához. ezért ezt nem tekinthetjük a történelem első forradalmának.legyen bármilyen gondosan balzsamozott is. nem olyan szépek már. hogy nyilván nem csak ez az egy múmia változott meg . akkor a halott lelke már nem tud mit kezdeni ezzel a testtel . a fáraót annyira meggyűlölte a nép. Kheopsz fiával is.ha már az életében ezt nem tehették meg. akkor az még nem úgy nézett ki. ha nagyon előkelő származásúak voltak. A Tutanhamon-múmiának elég volt fél évszázad a mi levegőnkből és mint a szemtanúk állítják. A fáraó igen fiatalon halt meg.jószágot". Állítólag ugyanez történt aztán Khefren fáraóval. mint az első időkben lehettek. amiért az apját . mondhatni szép arcot látott. hanem csak otthon tartották a házukban. Kidobták a sírból Kheopsz múmiáját. Akkor is. Nos. Olybá vehették talán. Ez persze lehet legenda is . Ezért Tutanhamon múmia korában is valóságos mestermű volt. Mi több. széttörték. a halotti maszkot levéve egy sima. a múmia ma már nem így néz ki. Mert bizony sem a kínai. No de azt se felejtsük el: a fáraó esetében a halottkikészítők. Igaz. Ez korabeli viszonyok között már valóságos forradalomnak számított. Csupáncsak a holt fáraóval akartak valahogyan leszámolni. mint ma. Ez biztosan jót tett a „ka" jának. balzsamozók és egyéb korabeli kozmetikusok nyilván sokkal jobban igyekeztek. Mi most csak sebtében átrepülünk ezen is. És mivel ott volt a szemük előtt.ne feledjük. annyival valószínűbbé teszik mielőbbi feltáinadását! Ezzel mintegy lélegzetvételt.hiszen ellophatták a sírrablók. Készítői igyekeztek olyanná varázsolni. Márpedig ha egy múmia megsérül. ha összehasonlítjuk őket más ókori kultúrák hasonló „termékeivel". sem a latin-amerikai múmiák nem versenyezhetnek ezekkel. Akit a nép ugyanazért gyűlölt. Hogyan készítették a múmiát? A folyamatot sokan sokfelé leírták már. „mintha élne". a görög történész szerint sokkal cifrább dolgok is megeshettek egyes múmiákkal. Az arany álarcot. egyetlen helyiségből álló kis házban is. és szinte az egész feje deformálódott. vagy megszentségteleníthették. mintha más.vagyis azért. Amikor Howard Carter mint háromezerkétszáz éve a legelső ember felnyitotta a harmadik.a fellázadt tömeg nem akarta átvenni a hatalmat. akkor kétségtelenül vagyontárgyak is voltak ezek a múmiák . színarany koporsót is és egy pillantást vethetett Tutanhamon arcára. vagyontárgyat? Ha fedezetként szolgálhatott kölcsönöknek. Nem olyan természetesek. mint valamiféle . minél többször mondják ki a meghalt személy nevét a még élők. ha a halott otthon volt. Az akkori uralkodó réteg szerencséjére . a nép megrohanta a sírját. .írja Diodórisz . ha kimondják a halott nevét.

Itt senki sem hibázhatott. Csak itt néha fordítva működött a dolog: az egy fáraóból kellett kivágni a fölösleges testrészeket. de a maradékot sem hagyták a koponyában. sőt. hogy például a tehetősebbek kedvenc macskáit is mumifikálták. Egy különleges oldattal ezt is mintegy feleresztették. hogy azért ők is megkapták. Ezek így együtt hatalmas motor voltak. harmadosztályú mumifikálás.másfelől a tudós papokkal. Hiszen tudjuk. A belső szerveket kiszedték. Hetvennapos. de a társadalmi különbségek itt is megmutatkoztak. Másoknál már nem annyira ügyeltek ezekre a dolgokra. majd a hasüreget kimosták pálmaborral. Minőségi munkára volt szükség. Az más kérdés. A minőségi sor legvégén kullogtak a már említett szegények. és a módszerek is kifinomultak. annak volt némi mitológiai előtörténete. hogy a fáraó értelemszerűen a legjobb szakemberek kezébe került. Az első hetven napon át a holttest a szakemberek kezében volt. A fáraó legközelebbi környezete. hogy valamilyen. Az igazi élet majd a túlvilágon kezdődik. vallották. aki testét el tudta tenni . E folyadékok különben igen illatosak. Persze nem sikerült ezt száz százalékosan teljesíteni. A különös módszerre azért volt szükség. mintegy imádkozott. Így az sem csoda.A folyamatot Egyiptomban lényegében már abban a percben elkezdték.a papok egyike csak ült és a szent szövegekből szavalt. vagyis egyszerűbben fogalmazva: volt első osztályú.holtában. és nem is hibázott. A zsiradékot. bár el kell ismemi. darabokat. amely egyfelől összefonódott a gazdagokkal. ha az egyiptomiak a balzsamozó műhelyeket a maguk virágos nyelvén a „Életerő Házának" nevezték. szinte illatszerek voltak. Kicsit olyan volt ez .más szakemberek felvágták a halott oldalát egy speciális eszközzel. Nem nyithatták fel a koponyát. Amit műveltek. férfi hozzátartozói nem borotválkoztak egészen a temetés napjáig. No és azonfelül mindenki „privátin" is érdekelt volt a túlélésben. hogy a fáraó meghalt. De nem zárható ki. nem fiírészelhették azt ketté (mint ma teszik a fülek fólötti vonalban) és más tartós sérülést sem okozhattak sem a fejen. amikor híre jött. Ami egyben azt is jelentette . sem a testen.vagy közben . Azzal vigasztalták magukat. a vallás parancsainak betartásával. Így aztán nem csoda. Meglehetősen morbid látvány lehetett. akkor és ott jobbára még ismeretlen fémből: vasból készült valamilyen fémkohászati eljárással. mert hiszen a halott testének egyben kellett maradnia.hát balzsamozni. a halál. amelynek nagy termében egy rituális sátor alatt kezdtek hozzá a munkához. Ekkor az egész lakosság böjtölt. Mindeközben . szinte már-már szertartásszerű mumifikálást csak a fáraó kaphatta meg. a túlvilági újjászületésben. Aztán . betiltottak mindenféle mulatságot. csak az igazán beavatottak. majd más illatszerekkel. . hogy vasmeteoritból szánnazó. Hérodotosz szerint ezt „etiópiai kőnek" nevezték. Egyiptomban ismeretlen ásványi anyag volt. a nyomor többé nem fenyegeti. amit akartak. az erre mintegy feljogosítottak. Maga a test konzerválásának igénye egyértelmű volt a hittel. szórakozást. amint az imádkozó és szavaló papok jelenlétében a balzsamozás helyi nagymesterei preparálták a holttestet. Akik ismerték a vegyi anyagok és a test titkait.hitték -. és egyes szent állatok is erre a sorsra jutottak haláluk után. Mivel a hitvilág szerint a túlvilági feltámadás reménye csak annak járt ki. mondhatni „állami" gyászt rendeltek el minden fáraó halála után. ha a balzsamozás annyira elterjedt volt. Nála mindenből első osztályú anyagot használtak. mint amit annak idején a rossz erők által apró darabokra vágott Ozirisz tetemével tettek az istenember kísérői: összerakták őt ismét egybe. tehát a pénzzel . a fájdalom.bármit is tettek éppen a holttesttel . amit borotvaélesre fentek. A fáraó holttestét a neki kijáró nagy tisztelettel áthozták a speciális épületbe. jobban.mégsem egyformán. Az igazán teljes. az ott már örökéletű lesz. tartósítani kellett. egy ideig illatos olajokkal kezelték. könnyen lehet. A fáraó testét nem érinthette bárki. másodosztályú. . hogy a mumifikálás technikája ugyan egyező volt. például mirhával és rózsaolajokkal töltötték meg. Ezenközben egész Egyiptom gyászba borult. mondhatni tökéletesek voltak. amely ezt a műveletet megkövetelte . mint sok mai boncmester. . a legjobb szakemberek kivitelezésében. a háziállatok. hogy aki a túlvilágon is életre kel. és a fáraó azt meg is kapta . Ami abból állott. hogy az orrlyukakon keresztül kiszedték a halott agyvelejét. a betegségek. A célját voltaképpen mindegyik esetben elérte az egyén és a társadalom. A halottakkal azok földi rangja szerint „bántak".fogjuk fel mai gyakorlatias eszünkkel -. A balzsamozás sajátságos ipar volt.

legalábbis az ujjak első két percét. nem túl fárasztóvá tenni. szavalták verseiket és amit kellett. most készítik elő az elhunytat az örök életre. Ezek összetételét ma is csak részben ismerjük. A nátronban pihenő test körül nem zajlottak ceremóniák. De miután letelt a szódában töltött hetven nap. és egy magas állványra helyezték. és feltehetően ebben a különleges keverékben is voltak tartósítószerek. Kevéssé volt ez változatos. Mert hiszen már eleve az egész folyamatra azért került sor. annyi pénzért meg amolyant készítenek majd az idehozott kedves halottból. Tutanhamon testét az időn.általában folyton ugyanazt a munkát végezték. Hiszen a vallás egyformán vonatkoztatta hitparancsait a gazdagokra és szegényekre. A papok gondoskodtak róla. Ezeken lehetett látni.vagyis az arcán. és bizonyos értelemben tömeges méretekben is „termelt". Hát legalább igyekeztek kényelmessé. ahová éppen úton van. nemegyszer dombonnűvekkel az oldalukon. annál közelebb jut a halhatatlansághoz. sőt a csontokat is! A balzsamozók nyilván nem voltak tisztában azzal. A fiatalon meghalt fáraó esetében a papok és balzsamozók annyira bőkezűen bántak ezekkel az anyagokkal. Mi most csak a fáraó vagy felesége holttestéről beszélünk.hisz utólagos ellenőrzésre. mondjuk évtizedek vagy századok múlva már nem volt lehetőségük. Nos. és bármelyiket meg lehetett rendelni egy „árjegyzék" szerint. A történetíróktól tudjuk. Aranylapok borították az arcon kívül a kezeket és lábfejeket is.egy időre. feltehetően nem sok szakmai örömöt adott. A testről aztán lenyírtak minden szőrt és hajat. hogy végig folyamatos volt a kapcsolat az emberek és az istenek világa között. Néhány összetevőt sikerült azonosítani.. Egyes mai szakértők szerint azért tették ilyenre. az immár csontszáraz és persze merev testet kivették az anyagból. Ez a maradék nedvességet. Így azoknak nem esett bajuk. mindezeket a szertartásokat és megkülönböztetett figyelmet csak ők érdemelték ki. míg a halott a maga teljes múmiapompájában át nem ér abba a másik világba. Amiben lehet is valami. Ezért a szegények is szerették volna. hogy ennyi pénzért ilyent. majd hetven napra nátronszódába helyezték. éppen Tutanhamonnal kapcsolatban: mielőtt egy-egy testrészre rátekerték a pólyákat. mindig olyan részt. A mumifikálás utolsó szakasza a pólyázás volt. hogy milyen folyamatok játszódhatnak le a későbbiek folyamán . Ezek is rituális tartályok voltak. mert úgy hitték. mások nem is lehettek. A pólyázást a kezek és lábak ujjaitól kezdték. vagy éppenséggel emberi koponyát utánoztak. arra a „mennyországbelire". A vidéki balzsamozókban például mesterien kifaragott fából készült múmiákat mutattak az ügyfeleknek. Arra a másikra. az ilyen ritka esetek kivételével . itt csak a fizikai és kémiai folyamatoknak volt helye.nem bántak ekkora tisztelettel. Magát a szövetet is bekenték illatszerekkel. bőven bekenték azt különféle erős olajokkal és más anyagokkal. ami odaillett. A belőle kiszedett belső szerveket külön edényekbe tették.emlékezzünk csak . A többi.mint egy fáraó „elkészítése" . hogy a balzsamozás kifejlett ipar volt. hogy a lelki szálak ne szakadjanak meg addig sem. Ezért inkább csak sejtéseik lehettek az általuk használt anyagkoncentrátumokkal kapcsolatosan.gondolom . ahol aranylappal fedték le a testet .. hogy azok később a sírban is kifejtették káros hatásukat: megtámadták a bőrt. Az általuk készített múmia a temetéssel együtt örökre eltűnt a szemük elől. Végül is csak ott maradt minden érintetlen. az örökléthez. igen messziről odaszállított (importált) és ezért nagyon drága. A szent könyvekből és szövegekből idéztek. az enyészeten kívül elsősorban éppen a balzsamozó anyagok sajátságos „túladagolása" is rombolta.ami „elromolhatott" volna és ami ugyanakkor tönkretette volna a balzsamozás műveletét. Ők csak „munkadarabok" voltak. Azt is mondhatnánk. itt a sejtés nem bizonyult elégségesnek. az éppen pólyázott testrészről szólott. ha hozzátartozóikat valamilyen formában tartósítják. Egy apróság. . már eltávolították a testből. vagy a szorosan illeszkedő arany maszk miatt nem érhették ott más hatások. Tehát eleve sokféle módszert ismertek.ha a halála után sokszor kimondják a nevét. Oda nyilván kevesebb anyagot kentek a balzsamozók. hogy a vele fáradozó dolgozóknak ne kelljen folyton lehajolniok. Az imák csak ilyenkor szűntek meg . kevésbé rangos múmiával a készítés során . Egy-egy előkelő halotthoz több száz méter hosszú. és végül az egész testet. másokat nem. Akik a balzsamozóban dolgoztak. vizet is kiszívta a testből. mert . A pólyázás közben is folyamatosan énekeltek a papok. majd ezt követően a végtagokat csavarták be. Már csak azért is. finom anyagot használtak. mindegyiket külön-külön körbetekerték.

pincék száraz mikroklímája adta a támpontokat.olyan volt. ami mellesleg a mai napig tart.de amint levegő érte a testet. a múmiák egy részének csak a feje volt meg. ha a kínai múmiák .hirtelen szétesett. Kínában különben csak az előkelő. ahogyan volt. hogy a múmiák . testét . A kínai nő sírját mésszel. hogy nem szedték ki az elhunytak belső szerveit . Egy napon kiderült. Írhatnánk itt persze a kínai és dél-amerikai múmiákról. újabb találmányok és tökéletesítések révén egyre jobb minőségű munkát végezhettek a balzsamozók. hogy ők is az előző civilizációtól szerezték az alapokat. és a végtagok összes ízülete mozgatható volt! A szájában megmaradt az összes foga. A halottakat előbb négy. és azt adták tovább szájról szájra. Nem szedték ki az agyat. a sírt pedig általában száraz közegben és sohasem földben alakították ki. vagyis nedvességet elnyelő. és a végtermék egy felismerhetetlen. mint a lapos egyiptomi múmiák. nem pólyázták gondosan. És még ezen túlmenően is . vagyis a kivételezett és nagy tudású csoport tagjai voltak. amelyek ezek szerint még az első világháború előtt kerültek oda. a kevésbé rangos vagy szegény emberek számára a balzsamozás nem volt elérhető. és kis kámforgolyókat helyeztek melléje.mielőtt azt légmentesen lezárták. A sivatagi szárazság. Igaz. gazdag embereket. A Föld számos táján feltehetően maga a természet vezette rá az embereket arra. akárcsak a mesékben a gonosz varázslat hatására. „meztelenül". De találtak például egy kínai múmiát . valaha régen. Később. Szó sem volt pólyákról. az ismereteket. Nem csoda hát.. hogy minden egyes halott individuális tulajdonságait láthatóan megőrizték . miközben a módozatokat. hogyan lehet tartósítani az emberi testet. A kezdeti időkben persze még aszfalttal vagy gyantával dolgoztak. aztán még az így keletkezett nagyobbat is betették két másikba. hogy azért ott is ismerték ezt a technikát. egy szempillantás alatt elporladt. de megesett. nem használtak semmiféle illatszert. Egy etruszk sír huszadik századi felnyitásánál még az is megesett. Ezzel az antropológiai és genetikai tanszék szinte kimeríthetetlen kutatási anyaghoz jutott. leszármazott vihette haza úgy.A legegyszeriíbb és legolcsóbb módszer az volt. Mindig kevesen osztották meg egymással a tudást. még manapság is előfordul. hogy az általában szegény halottból kiszedték a belső szerveket. mondhatni a technológiát tökéletesítették is. mint soha egyetlen egyiptomi sem. fóleg állami tisztségviselőket mumifikálták. Az egyik pillanatban a szarkofág körül állók még látták a fiatal férfi.akár egy filmen . Méghozzá eredeti egyiptomit.jobb állapotban maradtak fenn. amit akart. de azért a múmiák egyben maradtak.bár kevésbé idősek . gyantával zárták le. Abban a pillanatban ez lett a legnagyobb ilyen gyűjtemény Európán kívül. azok készítési módjáról . egyre nagyobb koporsóba tették.. a test kettős hennetikusan zárt koporsóban rejtőzött. Nincs kizárva. mintha élne! A bőre rugalmas. de merevre szárított halottal aztán otthon azt csinált a szegény egyiptomi. porrá vált.de ez nem tárgya könyvünknek. és azóta háborítatlanul hevertek a sötétben. A végén elérték azt a szintet.például az arcvonásai is felismerhetőek maradtak akár évezredeken keresztül is. bár jó ideig elálló halott volt.. hogy valahol Európában találnak egy tucat múmiát. Mindössze jelezni akartuk. nátronszódába helyezték hetven napra. századok során a módszerek finomultak. És amikor ezt a sírt felnyitották . mint az egyiptomiak. a harcos arcát. hogy a természet balzsamozott. a holttestet egyszerűen selyembe csavarták. hogy az évezredeken át érintetlenül maradt férfiholttest a megnyitás pillanatában . A balzsamozók természetesen papok is voltak egyben. ám olyan remek állapotban volt. és a sajátos raktározási hely körülményei sem nagyon kedveztek az állagmegóvásnak. és máig ismert és tisztelt felsőoktatási intézményében történt a nem mindennapi esemény.miáltal a kinai balzsamozott tetemek jobban hasonlítanak az emberre. Bármilyen hihetetlenül is hangzik. amely csak egyeteméről volt nevezetes. a pókhálós sarkokban. Európában is próbálkoztak ezzel.. miközben mindegyiket légmentesen lezárták. hogy a pincében hetven éve hevertek „észrevétlenül" (?) a múmiák. Az tette híressé a várost már 1477 óta. Abban is különböztek az egyiptomi módszertől. aztán a hozzátartozó. A beesett mellű és hasú lapos. egyes barlangok. Mint 1980-ban Tübingen német városkában. Az egyetem érdekes kutatásaiból például az derült ki. a porcelánkészítéshez használt kaolint és faszenet raktak bele bőven mindkét anyag erősen higroszkopikus. magába roskadt. amely ugyan csak négyszáz évig feküdt a föld alatt.egy asszony testét -.

De az igazi meglepetés csak ezután következett. az nem is üdvözülhet. hogy a leprásokat el kell űzni az egészségesek táborából. Szókratésztől Ciceróig és Kleopátrától Tutanhamonig mindenki a pokolra jutott már . A kórt már a Biblia is említette. Hiszen még Krisztus előtt élt.. amelynek a jelek szerint egy-egy múmia sem állhat ellent..) De a múmiák nem csak orvosi kutatások tárgyául szolgálnak.legalábbis a Vatikán szerint. Nagy Ramzesz életében pardon. ami ezután történt.. mindenképpen pogánynak kellett lennie.. hogy a francia tudósok készen állnak a baj elűzésére. nem csoda hát. hogy ezek az emberek 2300 és 3800 évvel ezelőtt haltak meg! A múmiáknál manapság már sok mindent meg lehet állapítani. ?) Ami minket alighanem jobban érdekelhet: a kutatók bevetették a szövettani. javítok: halálában . bár akkoriban minden jól látható bőrbetegséget leprának tartottak. hogy ez már a modern kor egyik fertőzése volt.többségükben alighanem magas beosztású emberek voltak. amit akkoriban csak a francia tudósok ismertek és gyakoroltak. hogy akkoriban ilyen minőségben nem akárkiket balzsamoztak.. államfőnek kijáró tisztelettel fogadtak! Szintén az 1980-as években történt: az akkori egyiptomi kormány furcsa kéréssel fordult a francia kormányhoz. Ki kinek a rokona vagy leszármazottja volt. Talán abból indultak ki. hogy egy múmiát.) Az is megerősítést nyert. amiről akár csak ötven évvel ezelőtt még szó sem lehetett. Mindenki jól járt . vagyis lelke a pokolra kerül.) Manapság az is előfordul. bonctani és a legmodernebb műszeres technikát. Nagy Sándortól Julius Caesaron keresztül Homéroszig. Egy pénzügyi nehézségekkel küzdő olasz kolostor eladott a kiállítóknak egy múmiát! A kiállítás szervezőinek éppen kapóra jött a múmia. aki azokat nem ismerte és nem vette át. hogy Tutanhamon Ekhnaton fia volt. filozófus. Így aztán máig ott van az összes nagy ember. előtt 1800 és 300 között haltak meg. Annak ellenére. és amikor múmiája előkerült. ahol majd „penésztelenítik" a fáraót.így a fáraók sem lehettek kivételek -. Ramzesz fáraó éppen ennek esett áldozatul Kr. a Közel-Keleten és eljutott Egyiptomba is. amit csak történelmi elbeszélőktől tudtunk: hogy a közeli rokonok házassága mindennapos volt a fáraók családjában . mindezt egy bibliai idézetnek köszönhették Európában oly sok századon át (Mózes negyedik könyvében esik szó róla. Végtére is . e. a kolostomak meg a pénz jelentette a kilábalást a gondokból. amelyeket még a huszadik században is ismertek! A himlő például a múmia-vizsgálatok szerint már időszámításunk kezdete előtt jóval megjelent Ázsiában.. akiket a római birodalomban. Talán némi aktuálpolitikai éllel .első ízben repült és szintúgy első ízben került át egy másik földrészre. Nem kétséges. hanem manapság is! Mielőtt 1985-ben a velencei Dózsepalotában megrendezték volna a világra szóló nagy kiállítást a „Fáraók kincse" címmel . (Hogy a kutatók honnan vették az adatot. a tudatlan világban. A tudósok ugyanis észrevették. Olyan technológiáról volt szó. V. író és költő. A kutaktól és lakóházaktól elűzték ezeket a betegeket. hogy számos olyan betegségben szenvedtek az egyiptomi emberek . 25-45 év közöttiek és Kr.a legtöbben saját testvérekkel házasodtak össze. ezek között Kairót is szerette volna megnyerni magának . miszerint ezek állami hivatalnokok voltak.akárki is volt a bebalzsamozott személy.bár a múmiát ez feltehetően már kevéssé érdekelte. (Genetikai vizsgálatok révén így derült ki különben. és kijelölték a megfelelő tudományos intézetet. tudós.. hogy általában hamar életüket veszítették. az ógörög kultúrában és máshol oly nagynak ismertünk meg. hogy a kairói múzeumban őrLÖtt Nagy Ramzesz fáraó múmiáját ismeretlen eredetű penészgombák támadták meg. 1157-ben.. Nem csak régészeti leletek azok . (Ahhoz képest elég sok pogány ókori művész szobrát csodálhatjuk meg a pápai állam területén. A franciák ugyanis államfónek kijáró tisztelettel . Századokkal korábban ajándékozás címén került a kolostor birtokába. Így sikerült megállapítani legtöbbjük halálának okát.találtak számos leprás múmiát. Sokat aratott a lepra is .hanem árucikkek is.meglehetősen szokatlan adásvételre is sor került. márpedig a katolikus dogmák szerint aki nem érthette meg a keresztény tanokat. Párizs örömmel jelezte vissza.Párizs akkoriban erőteljesen barátkozott az arab kormányokkal. És bizony nem csak régen. Nem vitás. de igazán nem tudtak vele mit kezdeni. Még a múmiát kísérő egyiptomiakat is meglepte.ne feledjük! . A társadalom teljességgel elfordult tőlük. nem tudjuk. a bőrén láthatóak voltak a jellegzetes fekete pontok.különös döntés született az illetékes minisztériumokban.

így hát múmiánk károsodás nélkül átvészelte a következő évtizedeket. A spanyol úr a múmiával akkor már messze járt. illetve hát az ő földi maradványait.szükségből a mai Egyiptom himnuszát játszotta el. Csak utána került elő. Feltehetően szeretett volna egy kis különpénzhez jutni. díszegyenruhás katonák vették át és vitték előre. Hogy időközben mitől lett a múmia csodatévő. De csak Párizsig jutott el. Volt olyan múmia is.. majd felharsant a Marseillaise csöppet sem himnikus.ilt a bepólyált valaminek. hogy az érintések őt meggyógyítják. ezért nehéz dolga lesz. és ezért ottani tartózkodása elhúzódott. hogy ez Európában majd sokat érhet. pogány időkből való. és többé nem hallottak felőle. és kétoldalt fehérre festett motorokon rendőrök kísérték. Aki szintén nem öri. száraz hely volt.egyszerűen bebeszélte magának. mert azt értéktelennek tartották. Elhitette hát az idegennel. No és nem is innen. Tény. a nyomorgó tulajdonos a múmiát eladta egy fogadósnak. A módszer egyszerű volt: bánnilyen nyavalyában is szenvedett az illető beteg. hogy magával viszi Flandriába. Ismételt felbukkanására és mozgatására 1844-ben került sor. elvitte az ismeretlen férfiholttestet Európába. Luxorban. ami persze nem kevés pénzbe került. a tulajdonos halálát követően. katonazenekar. amelyet egy francia kalandor szerzett Egyiptomban még az 1770-es évek közepén. véletlenül. Ami jó szellős. Egy szolgáló mesélt neki a „csodatévő fekete emberről". És mindig figyelmeztette a beteget és környezetét. akik naponta háromszor megérintették a „fekete embert". és mivel ezt a tudata elhitte. A vevő egy vándorcirkuszos volt. mint manapság. A kalandor neve nem maradt fenn. . hanem valahonnan a világ „másik végéről" szánnazik. akkoriban a betegek gyakorta kerültek mindenféle szélhámosok kamiaiba. Akkoriban a múmia még nem volt olyan ismert dolog. ha egyetlen ilyen esemény sem kapcsolódott a nevéhez . hát amikor számára Kairóban nem termett több babér. Egyszer az egyik betege hálája jeléül egy sírrablásból származó múmiát adott neki.kit Felipe Gonzalez y Adramantének hívtak . Így ha valóban meghalt. engedehneskedett. Az illető orvosnak adta ki magát. Például abból. amikor az esetnek . amelyek mind igen drágák voltak. küzdelme ellenére. még külön jutalomra is számíthatott. a kór már nagyon elhatalmasodott. Ott az első alkalommal eladta egy vevőnek. hát védve volt ő megmondta! Ha meggyógyult vagy legalábbis jobban érezte magát. az embereket elrettentette a tudat. Ne feledjük.no nem a múmiát. és majdnem egy évet töltött Kairóban. és bármikor meghalhat a beteg minden törődése. Egy gazdag spanyol úr utazott kíséretével Flandria felé. de nem jártak sikerrel. A kalandor sejtette. A fogadós örökösei próbálták eladni. Így hát feltették a szénapadlásra. Majd meg is betegedett. hogy bár ő mindent megtesz. Akkoriban még megesett. Így vitték be abba a párizsi tudományos intézetbe. talán nem is baj. amelynek kalandjaiból regényt vagy izgalmas filmet lehetne készíteni. Ez végül is az elhunyt egyik lányának sikerült. Az úr . Az örökösök egy hosszan tartó perben igyekeztek megkaparintani . hogy ez egy balzsamozott halott. Feltesszük hát: a szolgáló is szerette volna kissé megkopasztani a szemmel láthatóan gazdag spanyol urat. Feszesen tisztelgő katonatisztek. a szervezete sem tehetett mást. A szolgáló becsempészte a múmiát a vendég szobájába. Az álorvos igyekezett beférkőzni tehetős emberek bizalmába. zászlók! A zenekar . lévén akkortájt az ilyesmi ismeretlen . és azokat „gyógyította". hogy az arab kincs keresők ráleltek egy-egy sírra vagy Gíza környékén. aki attól kezdve a múmiát mint „ázsiai királyt" mutogatta. inkább vidám dallama. vagy lent délen. díszalakulat. aki azt valóban megérintette napjában háromszor.mivel az ókori Egyiptom himnuszát nem játszhatták el. ráadásul a régi. Azután Ramzeszt feldíszített kocsira tették. A fogadós a császárság évei alatt egyszerűen eltette a testet valahová egy csűrbe. Amikor a múmiát tartalmazó tartályt kiemelték a gépből. különféle európai szereket adott be neki. ott maradt az 1820-as évekig. majd a szerzett pénz birtokában felmondott és elköltözött. A napóleoni időkben a cirkusz társulata szétfutott. hogy a múltban is sokszor meggyógyultak azok a betegek. és útközben megszállt a fogadóban. akik gyógyítást és biztos gyógyulást ígértek. aki a szénapadláson fekszik.és külsőségekkel fogadták Ramzeszt. ahol aztán penésztelenítették az „államfőt".azt csak a szolgáló tudná megmondani. amit azóta is gyakran észlelhetünk. A történet sajátos poénja: az úr csakugyan meggyógyult! Ez volt a placebo-effektus diadala a józan ész fölött... hanem a fogadót és az összes ingóságot. hogy a szolgáló hamarosan eladta az úmak a múmiát a tulajdonos tudta nélkül. Azt tervezte.

hát némi tapogatózás után az egyik orosz grófnak felajánlotta a múmiát. és egyáltalán. ha a tolvajt és/vagy az orgazdát sikerül megcsípni. ahol a két említett személyen kívül ábra nélkül. bőrszínű. viszont a rendőrségi körözés sem hagyta nyugton. már bárkinek hazudhatja magát. Viszont ki is nyomtattak néhány plakátot. az eredeti tulajdonosnak. kissé fájt a szíve. Jól ismert néhány külföldi urat. Ez igen nagy pénz volt akkoriban... mit lehet ilyenkor csinálni egy múmiával. Sokan már annak is örültek volna. mikor élt. de különlegességeket. majd szó nélkül kifizette az érte kért tizennyolcezer frankot. de Párizstól nem messze már az első éjszakai szállásán. Az éjszakai élet ismert alakja eleinte szintén csak átkozódni tudott. Azonnal értesítette a rendőrséget.. a spanyolt. Szentségelt egy ideig. hát lemondtak róla. Aki nemesi rangjára hivatkozva szóba sem akart velük állni . bizonyos Morimont volt. Igazából senki sem tudta. holott lopott volt. hogy valaki nemesember. legtöbbször persze azok pénzén. Ha már több ezer éve tette ugyanezt. mint olyan tárgyat.. az orgazdának titulált spanyol úr. az oda-vissza utazás és szállítása sokba keri. amely meglehetősen komolyan vette a feladatot. Jó emberismerőnek bizonyult. hogy le kell mondania „orvosáról". amit illegálisan adtak-vettek. Egyszerűen az volt a helyzet. „Balzsamozott holttestnek" nevezték. A már nem fiatal. A hatóság elkobozta mint bűnjelet.meg csak feküdt türelmesen. Mivel egyes külföldi grófok. és.. Az a bizonyos Felipe Gonzalez y Adramante nem nagyon dicsekedett a múmiával. ahol feltűnés nélkül el lehetett tűnni. hogy ez esetben csak az összeg felét kell kifizetnie. hogy ez ember volt valaha. A múmia . Hogy a várható büntetést mérsékelje. a tizenkilencedik századig sehol sem fordult elő. Az orosz gróf hamarosan hazaindult. Ebben maradtak.híre terjedt a fogadóban is. és akkor bizony felelnie kell az állítólagos orgazdaságért. eltekintenek a büntetéstől? Némi mérlegelés után közölték.. Máskülönben nem távozhatott. Megtekintette a „fekete embert". és Franciaországra most egészen más idők jöttek. mert a gróf azonnal lecsapott az ajánlatra. de mintha kerülték volna annak sugallatát. még nem következett ártatlansága vagy büntethetetlensége. Másnap reggel Morimont ajtaján kopogtattak a rendőrök. Morimont nőket szerzett az uraknak. de néhány ismerőse révén szűk körben elterjesztette: a „fekete ember" gyógyítani képes akár a legveszélyesebb betegséget is. A múmiát erőszakkal elkobozták. ha kellett. Időközben hatalomra került III. akikkel együtt szokott dorbézolni. Felajánlották a vidéki fogadósnénak. A meglopott tulajdonosnő panaszt tett a hatóságnál.. a múmia ellen is! Való igaz. hogy egy múmiát a rendőrség körözött volna. akitől a míuniát vásárolta. aztán megkérdezte: ha kiadja azt. csak szövegesen ott volt a keresett bűnjel leírása is.. Hamarosan megérkeztek a fogdmegek. Ám Párizs már akkor is nagyváros volt.többet nem hallani felőle. a múmia révén szerez ismét. De Párizs messze volt. hogy senki sem tudta. Hát inkább eladta a múmiát nyolcezer frankért.. Valaki ugyanis meglátta a poggyászában a nem kellőképpen becsomagolt múmiát. és most úgy döntött. Ha elcsípik őt a múmiával együtt.. és a grófot nagyobb büntetés kifizetésére szólította fel a vidéki vizsgálóbíró. ez a pár év számára mit sem számíthatott. egyetlen nap alatt bármilyen nemzetiségű. és eszébe jutott a körözés. Igaz.ilt volna azonfelül a fogadóban sem tudtak volna mit kezdeni a „fekete emberrel". Így fú alatt sikerült vevőt szereznie rá.akiről soha nem derült ki. kinek volt a teste az életében. hogy amaz már árkon-bokron túl van. száraz helyiségben. akitől a múmiát vette . Amelyekben olyan jól tájékozódott. szembesítik a vidéki fogadó személyzetével. Szegény az utóbbi hetven évben irrunár sokadszor maradt magára egy sötét. Körözést adtak ki a tolvaj szolga. A múmiát ezenközben egy hatósági raktárba zárták. korú és testi állapotú hölgyet képes volt felhajtani a nagyváros félelmetes bugyraiból.? . hogyan viszonyuljon a múmiához. de élvhajhász férfinak fogytán volt a pénze. egy kisebb és takarékosabb pedig akár négy évig is. . és felelősségre vonták az oroszt. Ezután a spanyol úr más néven elhagyta Párizst és kitűnt a képből . ő is szívesen kiadta volna Gonzalez urat.de nem sokáig. Ismét eltelt néhány év. A vevő az akkori párizsi édes élet egyik heves alakja. eredeti furcsaságokat is . Érezhető volt a hatóság furcsa érzése. Napóleon császár. hogy visszakaphatja.de hát ez itt köztársaság volt és abból. Morimont boldog volt .de jól tudta. egy soktagú család két évig vidáman elélhetett belőle. egy fogadóban lebukott. hercegek szívesen vásároltak nemcsak műtárgyakat. Pedig hát holttest nem is lehetett más.

Valaki később kitalálta. 1887-ben az orvos házában tűz ütött ki. És még csak azt sem lehet mondani. Az első fordulóban a múmiára nem akadt vevő. a kínai. valamint a házi személyzet két másik tagjára zuhant. aki nem volt erre felkészülve. A kereskedő alaposan átvizsgálta a hagyatékot. Dániától Itáliáig. amikor a maradékot is árverezték. és az egyik kiállítóteremben üvegezett vitrinbe helyezte a múmiát . Valaki nagy sikert aratva a múmiát is „kitömött embernek" nevezte. hanem azoké az embereké. és az orvosra. ami egyiptomi. Megfordult akkoriban szinte mindenütt. Volt ott minden.. Csak sejthető.. ami egyiptomi. ami azért nem volt teljesen igaz. egy díványra fektette és meghívott vendégeit sokkolta vele. Feltehetően meglepődött. 1859-et írtak. A lángoló mennyezet egyszer csak beomlott. csak egy villanásnyi időre. mert múmiát sem láttak még életükben. pólyáitól az elmúlt száz évben egy kissé megfosztott holttest láttán. Néhány látogatója. A következő két évtizedben a cirkuszos bejárta Európát. amikor a szerencsétlen doktor berohant az égő házba a többi egyiptomi tárgyat kimenteni. Múmiája addig nem volt. milyen jó üzletet csinálhat vele. amikor Párizs egyik külvárosában meghirdették „az elkobzott és jogos tulajdonosukhoz különféle okokból vissza nem került tárgyak" árverését. Akkoriban már évtizedek óta tartott az „egyiptomi boom". kivéve a Balkánt és a magas északot. Ő is megöregedett. merthogy az is orvos lett.ott mint furcsa érdekességet írták meg -. Kezdetben nem is sejtette. egy régi civilizáció meglehetősen szánalmas maradványát. Ami persze nem a lényegében halott tárgynak számító balzsamozott test hibája vagy bűne volt. A múmiára egyikük sem tartott igényt. a fiatal hölgy pénzzé tette a házat és az ingóságokat.) Így aztán a múmiára is sikerült vevőt szereznie. Mindent eladott egy kereskedőnek. Az orvosnak tágas házában saját kis múzeuma volt.állva. például . (Hasonló „rohamok" kitörtek olykor az orosz. A következő pár évtizedről nem sokat tudunk. amikor rábukkant a múmiára. Bizony voltaképpen csak Gonzalez y Adramante járt jól az eddigi tulajdonosok közül. hogy az orvos halálát is a múmia okozta volna.Végül vagy kétszáz más tárggyal együtt elárverezték. vagy csak egyszerűen birtokolni akarták. a japán. aki megszállottan gyűjtött mindent. Nem tudni miért. hogy az úr barátai lassan elmaradozzanak a háztól. ahol a múmia igen népszeriínek bizonyult. Akadtak országok. Az orvos egyik fia örökölte a félig leégett házat. Így azt is mondhatnánk. Portugáliától az OsztrákMagyar Monarchia legkeletibb határvidékéig járta a kisvárosokat. Csak két héttel később.száz év leforgása alatt immár a második. akik különféle előnyöket reméltek általa megszerezni. Még abban az évben eladta egy párizsi orvosnak.1874-ben meghalt. aki fantáziát látott abban. hogy többek között a múmiát is meghirdették. amikor túladott rajta. A legtöbben persze csak bámészkodni akartak. hiszen azt már kimentették. aztán elutazott Itáliába. a másik fia a praxist. és hazavitte Párizs környéki házába. Őt a múmia „meggyógyította". az orvos és már felnőtt gyerekei a múmiát az első tárgyak között mentették ki az udvarra. a tahiti kultúrával kapcsolatosan is azelőtt és később. még a tűzoltók megérkezése előtt. és mindenütt kiállította furcsaságai gyűjteményét is. Rengetegen jöttek el. legalább kellemetlenségeket okozott nekik a múmia. hogy szerte a világban mutogassa a balzsamozott testet. Négyezer-hatszáz frankot fizetett érte. De az utána következő tulajdonosok sorsa nem volt éppen rózsás. Az emberek borzongással vegyes tisztelettel és egyben utálattal néztek rá. mint az orvos. távoli rokonára hagyta. kissé meg is ijedt a komor arckifejezésű. még egy gőzmozdony és egy kitömött kardhal is. hogy az ismeretlen ókori férfi balzsamozott maradványai szerető légkörbe kerültek. hogy a múmia csak bajt hoz minden tulajdonosára. Egy újságíró az 1890-es években nem volt rest és jó „sztorit" gyanítva visszafelé kinyomozta a múmia történetét. végre megvette egy különös dolgokat gyűjtő úr. különösen azután. Ez a nem különösen eredeti ötlet és kevéssé változatos program azonban elégségesnek bizonyult ahhoz. és még sok pénzt is kapott érte. Egy akkori helyi újságból tudjuk . mint a búcsúban.. Akkor jelentkezett egy cirkuszos . A halálra készülve végrendeletében mindenét egy fiatal hölgyre. Amikor az íu.. az előkelő (és pénzes) francia közönség számára minden nagyon érdekes és értékes volt. A hatóság megelégelte a huzavonát. Történetünkbe igazából nem is került be. hogy a múmia ezenközben a vidéki ház padlásán feküdt. hogy évente egyszer az úr lehozatta a szalonba.

amikor az 1900-as évek elején lefotózta. az ókor és a modern. aztán egy héttel később. eljöttek igen messziről csak ezért. valljuk be férfiasan: ez az erő. Amikor a hollandok két irányból összeszaladtak. Másfelől viszont a jelzőt azzal is kiérdemelte. aki állította. hogy hol nem jártak még. de azok is őt. Az otthoni gazdag urak egyenesen sértve érezték magukat . két teljes napig! A színhely egy fogadó és kocsma volt valahol az akkori Bulgáriában. és egy másik városban adta fel hirdetését. és a cirkuszos a múmiával még mindig Európát járta.. Egy holland városkában akkor alapítottak múzeumot. aztán a következő héten (az expresszvonat akkoriban hetente egyszer közlekedett oda és vissza) továbbment. és Bulgáriában adott fel hasonló hirdetéseket. Minden körülmények között majdnem mindenkire. A cirkusz személyzetének másik része az állatokkal együtt hajón érkezett Genovába. Amelyekben természetesen a múmiát keresték. akikre anyagilag minden körülmények között számíthattak. Egy élelmes fényképész igazi karriert alapozott meg vele. Csakhogy ők kelet felé mentek vele. És így előmozdított sok jó és sok rossz ügyet is. amely az utóbbi pár ezer évben mindig hatni tudott.Krakkóban sokan megcsodálták. Horvátországban is fellépett.. Akkor éppen Bécsben volt. nem adja fel. Egyfelől ez az ember lopathatta el a múmiát. ami nyilván erősen hatott a nyugatiak gondolkodására. akkor egy garast sem kap. hogy tárgyaljanak vele.. hogy valakik útközben megdézsmálták a rakományt és többek között ellopták a míuniát is. aztán áthajóztak görög földre. és hirdetéseket tett közzé a helyi sajtóban. Csak egy évvel később. amikor a társulat a görögországi turné után vonaton ismét NyugatEurópába érkezett. huszadik századi eszköz találkozása belekerült a világlapokba is. És az egyikük egy napon rámutatott az újságban megjelent fotóra: vegyük meg a múmiát! Ilyen egyik múzeumban sincs a környéken! Sőt. A „rabló" kifejezés kétszeresen is igaz volt. a múzeum az első időkben afféle „mindenevő" volt. Ezért a szakmában a lehető legrosszabb megoldást választották: egyelőre bármit megvásároltak. Az erőlködést és az ötletes tervet siker koronázta. A másik hollandus Isztambulban kezdte ugyanezt. és számos német városban is nagy népszerűségnek örvendett. egy kissé megdöbbentek. hogy vásárolja meg a múmiát . Nos. A rabló szisztematikusan puhította őket. hogy birtokában van a múmia. De immár a múmia nélkül. talán az országban sem! Ekkor 1906-ot írtak. és hamarosan két fiatal és energikus hollandus szintén felpattant az Orient expresszre. amint a múmiát egy gépkocsin szállítják egyik városból a másikba. Akkor hát meg kell őket kopasztani! Ami azért nagyjából sikerült is. nagyon jól sejtette: értékes dologról lehet szó. még nem.. alapítóival együtt. Csak Bukarestben derült ki. Már a harmadik vagy negyedik kört tette meg társulatával a földrészen. Ugyanis a múmiát a vonaton ellopták tőlük! A társulat a híres Orient expressz másodosztályú kocsijain jött vissza nyugatra. voltaképpen közönséges rablóhoz hasonlító emberrel még nem találkoztak. Néhány tehetős támogatójuk akadt. A soha meg nem nevezett férfi. Segítséget kért otthonról. Az egyik hirdetésre jelentkezett egy „becsületes megtaláló". Végül Isztambul és Bukarest között minden városban megjelentek a hirdetések 1907 tavaszán. A holland megbízott egészen egyszerűen nem érte utol őket. akinek még a nemzetiségét sem ismerték meg a hollandok. A felszerelést egy külön az ő számukra a szerelvényhez csatolt poggyászkocsiban vitték.. A hollandok kedvét nem szegte a dolog. Alkudoztak. Ez indította el a múmia sokadik karrierjét. Igyekezett persze ilyen városokat felkeresni. hogy igen drágán volt csak hajlandó eladni a múmiát. Megbízottjuk úgy döntött. ami a kezükbe került. amit a jelek szerint nem őriztek kellőképpen. Mire ezt a hollandok kinyomozták és egyikük elindult oda azzal a feladattal. a . egy balkáni vonatrabló és tolvaj volt. Nem tudták elszánni magukat. Nagyon bíztak a pénz erejében. A két társulat ott találkozott. akkor sikerült rájuk találni. hogy ha nem egyeznek meg. Ilyen szakadt és fenyegető külsejű. de ők hajlandók tisztes összeget fizetni a „becsületes megtalálónak". amely „elveszett" valahol a vasútvonal mellett. mit gyűjtsenek és mit nem. A két idő jelképe.ki merészelte elhalászni az orruk elől az „ő" múmiájukat? Ezért a mecénások még több pénzt tettek a közös kalapba. tehát közönséges bűnöző. a következő vonattal közelebb jött. De a múmia már nem volt velük! A történet ekkor ismét elképesztő fordulatot vett. ha nem enged az árból. Értésére adták. Ahogyan az lenni szokott az efféle helyeken. bár a hollandusok vitézül alkudtak. ha ezek nem sajnálták az időt és a fáradságot. Az egyikük leszállt Bukarestben.a cirkusz elindult délre. hogy illegális úton szerzett javat fognak vásárolni. gondosan jegyezgetve.. Előre szemet hunytak hát afölött.

Kora tavasszal sikerült a múmiát kellőképpen becsomagolva . A múmia és új gazdái Southampton kikötőjéből elindultak New York felé. Hallottak a múmiáról is. hogy ne tűrjék el. Csak a tízegynéhány évvel későbbi Tutanhamon-ásatásokban is érdekelt New York-i Metropolitan Múzeumban volt említésre méltó egyiptomi anyag. . Egyiptomban nem juthattak hozzá akkor már igen erős kiviteli tilalmak léptek érvénybe minden ókori eredetű műtárgy kivitelére. hogy mindenképpen szükségük van egy igazi múmiára.. 1912 elején jött létre a tranzakció. Még volt némi huzavonájuk az egyik határon. Végül a hollandok a múmiával együtt leszálltak. ha már közeledik a vonat érkezésének ideje. Merthogy ez az előírás. ha az ismét valamilyen titokzatos módon „kiesne a vonatból". hogy a hollandok azt állították: az ő szállítmányukból „veszett el" a múmia. A rabló cinkosai odahozták az egyik pályaudvarra. hogy egyszer még jelentkeznek érte a „tulajdonosok". Ahogyan az lenni szokott. Nem kereskedelmi tárgy. De a hollandok előbb látni akarták a múmiát.egyikük éjjel és nappal a múmia mellett volt.. az Orient expressz pedig továbbment Párizs felé. de erre évekig kellett volna várniok. Az egyik vámhivatal állítólag vámot akart kivetni a múmiára. még ha találtak is.hollandok felszállnak a legközelebbi expresszre és többé nem látja őket. alacsonyabb rendű-rangú múmiákat persze talán akkoriban is ki-kicsempésztek a sírrablók. hogy mi is az a múmia. Az Egyesült Államok múzeumaiban akkortájt még igen kevés eredeti egyiptomi múmia volt. A múmia oly sok kaland után végül is koporsóban érkezett meg újabb lakóhelyére. de persze annak akkor már csak hűlt helyét látták. Ott hallottak a hollandok gondjairól. Ez annyiban volt jó. akit „temetni visznek". amelyek odavonzzák a közönséget.de csak a következő pár évre. és a kiállított tárgyak sokáig porosodtak.viszont kötelesek voltak ott helyben vásárolni egy koporsót és abban szállítani tovább. Szerencsére a sokat átélt balzsamozott holttest nem sérült meg a balkáni télben. Mert persze a színjáték része volt. hát ő is csak nagyon apránként engedett. A bankjegyköteg és a múmia sebesen gazdát cserélt. tehát egy becsületes megtalálóval állnak szemben az üzletfelek. ahonnan negyedórával később már fel is tették a befutó Orient expresszre. hogy a szükséges engedélyek birtokában az utasokkal egy időben a sajátos „poggyász" is felkerüljön a hajóra.. mint akik ezt hiszik el.Angliába szállítani. Mint a régi époszokban a váratlan égi segítség. majd pár hetet még igénybe vett.. Az amerikai közép-nyugat egy nem túl jelentős városában ugyanazt élték át. döntöttek. amikor a tárgyaló felek megegyeztek. A White Star Line hajóstársaság egyik utasszállítójára kaptak csak jegyet. hanem egy halott. a múzeumot később már nem volt miből fenntartani.több hónapos kapacitálás után . Végül sikerült az épületet eladni.. Ennek a kis múzeumnak a kurátorai úgy döntöttek hát. Április első napjaiban történt mindez.hogy ne sokkoljon útközben senkit . mint aki ezt el is hiszi. A holland kisváros múzeumának büszkesége lett . Ami eléggé mulatságos dolog volt. Akkor hát legalább a pénzük egy részét visszaszerzik. Az Orient expressz Isztambul felől közeledő mozdonya már állítólag ott fiityült a láthatár szélén.belátták. Bekerült a poggyászraktárba. Más. Ezért a muzeológus körökben járatos szakemberek tanácsára az amerikaiak inkább a hollandokhoz fordultak. Ugyanis a szponzorok tönkrementek. Végre elhangzott a bűvös szó: „holttest"! Akkor végre elfogadták az érvelést. hogy a múmia csak „kiesett a vonatból". Viszont ő meg azt állította magáról. ő meg éppen arra járt és hazavitte. végül megegyeztek. hogy vámot ugyan nem kellett fizetniök a kissé különös rakomány után . A vámosoknak hosszan kellett magyarázni. és hamar elintézték azt is. Ezért nem kis áldozatra is készek voltak. Egy fáraót már nem lehetett kivinni. hogy ez nem megvámolandó árucikk. A rabló meg abban a tudatban. hogy fognak ezek adni többet is. A hajó neve Titanic volt. Így a koporsóban szállított halottak nemzetközi szállítására vonatkozó szabályokat vették figyelembe. és látszott: nagyon vigyáztak rá. A hollandok búcsút intettek volna a rablónak. hogy az ő múzeumuknak befellegzett. A történet krónikásai szerint a két holland felváltva utazott a poggyászkocsiban . úgy bukkant fel egy amerikai múzeum. 1911 nyarán be is zárták. de a vonat jelentős késését okozta. Elég sokat fizettek érte ahhoz. Azok meg úgy tettek. A rabló úgy tett. A kisváros múzeumának tulajdonosai végül . amit a hollandok itt négy évvel azelőtt: ők is létrehoztak egy kis múzeumot és nagy energiákkal keresték azokat a kiállítási tárgyakat. Mintha tudták volna..

köztük az is. Amit állít. hogy a Nagy Piramis Kheopsz fáraó múmiájának megőrzésére épült.ma is csak azt a pár folyosót és kamrát ismerjük (ezekből összesen nincs húsznál több). ha a végéről elhagynánk az utóbbi idők már a XXI. Nem is ok néllcül. hogy az az ember.és ide szeretnék kilyukadni. Például azok a járatok. és amit mi mindeddig felfedeztünk. értelmét és eredményességét. század .érvelnek tovább -.. hogy valakik kihasználják a . hogy a következő években vagy évtizedekben is csak olyan kamrákba jutunk el. A lényeg viszont az . West egy amatőr. de ma már kőszikla-szilárdságú és beton-biztos időrendet.simán elrejtették az igazi halottas kamrát. A roppant ügyes építők. hogy a nagy fáraó földi maradványainak elrejtésére építették. és attól kezdve senki sem mehetett-mehet közel hozzájuk. Ismeretes. ahol a Szfinx kora megállapításáról írtam és említettem olyan kutatókat. az kétségtelen . semmi újat befogadni nem képes kutatók számára már minden dinasztia és uralkodó a helyén van. A belső radarral végzett kutatások is csak nagyon halványan utaltak arra.magas drótkerítéssel vették körül. már ami a tudományos kutatás szabadságát. Ezt persze mindenféle egyéb ürüggyel indokolták. és semmi kétség afelől. amely a fáraó maradványait rejti. Egy olyan „tudományos" eseményt.így az elmélet hívei -. amelyeket eddig szellőzőnyílásoknak hittek. hogy több. A Szfinxet pedig . Vannak viszont olyan lehetőségek. mint West és mások. míg alaposabban át nem kutatjuk a Nagy Piramist! Mert abban még valahol lapulnak titkos kamrák. amikor West és társai a Szfinx korát akarták megállapítani.a szarkofág az alaposan elrejtett helyen ott lapul. Hogy nem találtak semmit. és azokban sem leljük fel a fáraót! De valahol . hogy a piramis ma is eredeti céljának megfelelően működik Ez közelebbről annyit tesz.legnagyobb botrányát. Nos. azt még senkinek sem sikerült bebizonyítania.és erről szentül meg vannak győződve . ami ezután történt -. az illetőket kiutasították Egyiptomból is. Ez azonban fontos része a piramiskutatásnak. dr.hivatalos nevén az Egyiptomi Ókori Szervezet megtiltotta a további kutatásokat. hogy a Nagy Piramisban három „sírkamrát" találtak eddig. akik meglehetősen „eretnek" módon álltak hozzá a szentséges egyiptomi időrendhez és kutatásaikkal kis híján felborították a régészeti kutatók által állítólag oly nehezen létrehozott. mi több.vélik . bár most csak annak egy nagyon keskeny ágához.a piramisokhoz hasonlóan . ezt már elég sokan keresték az elmúlt akár csak száz évben is. volt egy ilyen momentum: 1993 táján az egyiptomi régészeti felügyelet . A világraszóló botrány Nem lenne teljes az Egyiptom titkairól szóló könyv.merthogy Kheopsz fáraó múmiáját mind a mai napig nem találtuk meg. Még az is lehet . a megszokott útról letérő kutatókat...10. Nos. e tárgyban igen képzett és a Piramist jól ismerő tudós kutató jelentette már ki: meggyőződése szerint még mindig nem találták meg azokat az üres helyiségeket.) Ennek semmi értelme és nem fogjuk megengedni. hogy abban az irdatlan kőtömegben lehetnek még fel nem fedezett helyiségek. annak semmi tudományos alapja nincs. aki kitiltotta onnan a bevett dogmákkal ellenkező. csak a megtévesztésül épített folyosók és helyiségek egy része. hogy szinte mindent tudunk. amelyek szintén ugyanezért épültek. Hogy más helyiségek is lennének benne. ugyanis . Aki mellesleg a következőket jelentette ki Westről és egész elméletéről: „Ezek csak amerikai hallucinációk. és ezt a funkcióját Iáin ma is betölti . és amelynek lezajlása után az igazi szakembereknek igen lesújtó véleményük lett az egyiptomi helyzetről.vagy annál is többről? Emlékezetes. Most pár percre térjünk vissza a közelmúltba és könyvünk egy nem is olyan régi fejezetéhez.. amikre eddig kevesen gondoltak.. E fejezetben vissza fogunk térni a piramisokhoz. hogy a kedves olvasó majd értse mindazt. vagyis az ősi titkok feltárásának. Oda.. valamint elsősorban a jelenlegi egyiptomi régészet helyzetét illeti. (. A vaskalapos. Pedig sokan próbálkoztak vele. Vagyis olyanokat. ez volt a célja valaha és ez ma is! Vagyis arra utalnak. Márpedig ezeknek lenniök kell. A „temetkezési-hely"-pártiak váltig állítják. Zahi Hawass volt. A szellőzőnyílásokról van szó . A Szfinx-ügyben dolgozó amerikai és más kutatóktól megvonták a még érvényes kutatási engedélyeket. amely éppenséggel a könyvünk fő témáját jelentő piramisokhoz kapcsolódik. amiket már réges-régen ismertek az emberek. És nem is fogjuk addig .

amelyre csak az utolsó rövid mondatból lehet következtetni. hosszú és kamerával is felszerelt robotot alkalmazott. A Szfinx Egyiptom lelke!" E pár mondatban még sok egyéb is tetten érhető. maradi. körülbelül 20x20 centiméteres. Mint látni fogjuk. bár szintén tudós kollégák egyszerű ócsárlásától kezdve dr. amelyeket ezek hirdetnek. ettől senki anyagi helyzete nem változik. Az egyik a Nagy Piramis déli. Rudolf Gantenbrink német mémök egy kicsi. hogy most ugyanott élnek. De ezzel aztán a közösségnek vége is. kicsiny felemelhető ajtóhoz ért. És van itt még egy aspektus. Mintha bármilyen kulturális összefiiggés is lehetne és lenne az ötezer évvel ezelőtti egyiptomiak és a maiak között! Pedig tudható. amely az efféle akadémikusok szavaiból gyakran kiérezhető mintha csak ők birtokolnák a tudást. abba. akik szerinte „áltudományos" nézeteket képviseltek. amelyek ferdén vezetnek ki a királynő halottas kamrájának tulajdonított helyiségből. a mai egyiptomiak teljesen kisajátítanák az ókori kultúrát. akik teljes mértékben alárendelik magukat a fafejű. és interjúkban hangsúlyozta is erősen. Nem nagyon.éppen ez a kutatás törte meg. a másik az északi oldalára. Ezek az állítólagos szellőzőnyílások több ízben el-elfordulnak kissé. Mint látni fogjuk. Zahi Hawass nem is titkolta. ami kiborította az akadémikus urakat és ami miatt a doktor úrnak ismét közbe kellett lépnie úgymond a „tiszta tudomány védelmében". ! Ha igazuk nincs is. dr. miszerint az ókori Egyiptom a mai Egyiptom büszkesége lenne. Az embernek olyan érzése volt és van.műemlékeinket a saját meggazdagodásukra. A Szfinx korából senki sem fog mesés vagyont hozó találmányokat létrehozni. ami manapság már egy ideje észlelhető Egyiptombanjavarészt éppen neki köszönhetően. holott mindehhez csak annyi közük van.még büszke is volt rá. és ebből kifolyólag mindig nekik lenne igazuk. már nem ugyanabba az . akik más megközelítéssel jöttek a piramisokhoz. Akiknek eszükbe sem jutna valaha is szembeszállni azokkal a dogmákkal. West nem amatőr. amennyi a régi sutnérok vagy babiloniak és a mai irakiak vagy irániak között van . aki évtizedek óta ahol lehetett. amely szintén a párt segítségével némította el azokat. Az egyiptológia nem olyan tudományág. hogy 1993-ban az egyiptomi kormány . ott akadályozta azokat a kutatókat. Hawassnak igen jó kapcsolatai vannak . Hawass azt mondta ki.a déli oldalon.amelynek tagjaival dr.. hogy oly sok habozás után végre lehetőség nyílott e két kis „folyosó" kutatására is. Ott hagytuk abba. amelyen két rézből készült fogantyút láthattak a kamera által közvetített színes képen. Nem is lesz kevesebb és nem lesz több pénze sem. amelyik sokak szerint pontosan a Szíriusz csillag(ok) felé néz. más úton járó. Azt az embert. A közösség itt csupán annyi. de ahhoz éppen eléggé. No és milyen alapon állítható valakiről. despota akadémikusoknak.vagyis szinte a nullával egyenlő. Az egyik és a legfontosabb persze az a tudományos(nak álcázott) gőg. hogy a folyosók kapcsolódnának a csillagok irányához . Mi több. és ezt a tényt bármelyik iparág sem fogja tudni hasznosítani egyetlen euró vagy dollárcent értékben sem. hogy Önök megismerjék ennek a fejezetnek a negatív főhősét. állami kutatóintézetek. mint bárki más. De Hawass és társai a mai egyiptomi nagyhatalmi ábrándok egyik eszközévé tették ezt a hamis hitet. ahol egykoron az ókori egyiptomiak éltek. A szerkezet. szeizmikus és egyéb kutatásokat.. hatalmuk van arra. Az elmés szerkezet be is hatolt a nyílásba . hogy a Szfinx és vele együtt a piramisok is jó pár ezer évvel régebbiek. majd a sor végén maga lendül hatalmas támadásba.. hanem éppen olyan diplomás kutató. mint eddig hitték. vagy nézett a Piramis állítólagos építésének idején. A másképpen gondolkodó. Hawass hamar átment azok rágalmazásába. 1993 márciusában minden hírügynökség közölte. hogy új elméletével a „saját meggazdagodása érdekében" állt elő? És hogy a kutatásait is azért végzi? Hiszen ha sikerül bebizonyítani. Hawass és elvbarátai ragaszkodnak is ezekhez a maguk által megállapított drákói szabályokhoz..) De van itt más is. Említettük már a két. hogy ez az ő műve . Ami azt illeti. hogy itt nem egyenes leszármazásról van szó. hogy mire kiérnek . Nos. hogy Hawass doktor mindenki tudomására akarja hozni: csak olyanok kutathatják a piramisokat. multik. ezt pár évente igen nagy aktivitással meg is teszi. szögletes keresztmetszetű szellőző (?) aknát.megtiltotta a Szfinx körül végzett geológiai. hogy a más véleményen lévőket elhallgattassák (ebben erősen emlékeztetnek a pártállami idők MTA-idra. ez elég volt arra.annak idején kiértek . amelynek képviselőiért kapkodnának a nagy vállalatok. Nem sokkal ugyanis a Szfinx-ügy után ismét történt valami. Hawass az ottani politikusok tudatába beültette azt az alapjaiban hamis nézetet.a Piramis szélére. mielőtt elérte volna a folyosó végét.

hogy bárki felfedezése nyomán át kelljen írni a régi. ingyen átadja. Zahi Hawass lelkesen nyilatkozta a tévériportereknek. hogy szerinte ez a legnagyobb felfedezés Egyiptomban! Még azt is megjegyezte. Lehet. azokat is befedték azokkal a ma már nem látható. hogy folytathassa kutatásait. Az 1945-ben meghalt férfi azt jósolta ugyanis. Ez a későbbi események fényében . De aztán Hawass viszszajött. Képzeletben . mint odabent a kiindulóponton. vagy a piramis építésére. 19 és . hogy nagyon nagy ügynek kellett lennie. és folytatódott minden úgy. Volt beépítve egy videokamera is. Lehet. Hawass és hivatala nem bírta elviselni a média túlzott érdeklődését. hogy a robotot .senkinek nem tartozik felelősséggel. bár már kissé penészes tankönyveiket. és egy erős fényű lámpa világította meg útját. dinasztiakorabeli szobor. rágcsálóknak? Hogy azok kárt okozzanak majdan a fáraó múmiájában? Egyelőre semmi bizonyíték ama. mert egy szemmel láthatóan ajtónak készített kőlap (fogantyúkkal) zárta el az útját.nagyon különösen hangzik. Egyiptomtól mindig azt a választ kapta. nem messze a Szfinxtől egy titkos kamrát találnak. a tudósok pedig képernyőkön nézték. majd azt a hazugságot próbálta „megetetni" a sajtóval. kénytelenek voltak hát géphez folyamodni. így volt 1988-ban a már említett Josimura professzor munkáival is. hogy végigmenjen a szellőzőaknán. mint turistát. Az északra néző előbb 2. hiszen mint tudjuk.próbáljunk most végigmenni az aknán úgy. Edgar Cayce előérzete. jól bevált. lopási ügy miatt. ha még ezt a teljhatalmú urat is elérte.de szoros adatok alapján . de a piramisok közelébe sem mehetett. Gantenbrink szerkezete tehát nem mehetett tovább a déli folyosón. hogy végül beengedték Egyiptomba. Akik soha nem viselnék el. Hiszen nemsokára éppen Hawass doktor talált ki valamit. aki egyszer több mint egy évig fel volt függesztve állásából egy. amely Atlantiszról rejt történelmi feljegyzéseket. hogy a robotot eleve nem is azért használták.amit az ő intézetében készítettek. Ezt sok ország tévéje bemutatta az 1990-es években. sőt annak kezelésére kiképez egy egyiptomi technikust a saját pénzén Kairó elzárkózott. De rövid úton . csak jelezzük. A bajok mindig akkor kezdődtek. hogy nincs idejük ilyesmivel foglalkozni. Aztán emelkedni kezdett az akna. és persze jellemző.irányba mutattak. ahogyan azt az utat megtette Gantenbrink szerkezete és amiről film is készült.hamarosan visszakapta állását -. A londoni Times akkoriban azt írta: minden valószínűség szerint teljesül a huszadik századi amerikai jós. netán a csillagokra vonatkoznak. ahogyan addig. mint amazok? Mindenesetre a doktor kitiltotta a piramisból. miért nyitottak volna egy.. akik a mostani állapot megmaradásáért remegnek. A szerkezet kicsiny kerekeken haladt. vékony kábelt vonszolt maga után. kik tapsolnak neki. hiába kérelmezte többször is. Ez a minizsarnok.6 méter vízszintesen halad (a robotban távolságnérő szerkezet is volt. hanem „kizárólag a piramis levegőjének nedvességtartalmát kellett megállapítania" (!). ami minden addiginál jobban odacsábította a médiát. Még azt is felajánlotta. aki az egyiptomi állami szervek segédletével akár a világ neves tudósait vagy bárki mást eltávolíttathat országából . Az a Hawass tetszik nekik ennyire.állami segédlettel őt is eltávolították Egyiptomból! Hawass nem is titkolta. sőt kettő kényelmes nyílást az esetleg betévedő madaraknak. a képernyőre kivetette a megtett távolságot centiméteres bontásban). A szerkezet lassan haladt. A kamrából körülbelül 1 méter magasságban indulnak ki ezek az aknák. Nem állítjuk. amelyen át energiát kapott.feladta addigi elveit (ismét)? Ugyanis nem sokkal később kijelentette. A következő években Gantenbrinket nem engedték be Egyiptomba. hogy a huszadik század vége felé Gizában. hogy Zahi Hawass egyszer csak . hogy megtiltják a lejtős „szellőző" akna kutatását. Amit a kamera mutatott. Így volt ez 1986-ban két francia tudós kutatásaival. A szellőzőnyílás-funkció is érthetetlen lenne. A keskeny keresztmetszetű folyosóban ember nem fért volna el. hogy ő lopta el . nagy botránynak a háttérben. simára csiszolt mészkőlapokkal.teljesen váratlanul . az nem is ajtó és mögötte nincs is semmi.. Azok. hogy ez az ő műve. sőt Egyiptomból is Gantenbrink kutatót. Rudolf Gantenbrink sem értette a dolgot. amelyek szövege vallási lehet. úgy döntött: felveszi a versenyt? Ő is ugyanazokkal az eszközökkel fog küzdeni. Az ő hatáskörében eltűnt egy IV. Gantenbrink csak annyit ért el. ha valóban halottat őriztek odabent a súlyos falak. hogy a két folyosó külső vége egyáltalán nyitott lett volna. Élet és halál ura az egyiptológiában. amikor a média túlságosan is felkapott egy-egy kutatást. Vajon mi történt. hogy szerinte a rejtélyes ajtó mögött majd papirusztekercseket találnak. mit „lát".

Látszik sokfelé a falakon. aztán mind meredekebb lett. Talán valamelyik munkás hagyta azt ott.. hogy azt a szerkezet nem tudta követni. amely élesebb kanyarokban is el tud fordulni. hogy öt hónappal később fog ez történni. csak a tökéletesített robotját küldte volna el. 2001 októberében egy londoni konferencián jelentette ki. majd 50 fokon emelkedett. és két réz-. és az a szerkezet 2002 márciusában felnyitja majd az aknát. méteren az akna kissé keletre kanyarodik.? Nem kétséges. miért. 1996 szeptemberében hivatalosan csak annyit közöltek Kairóban. Mintha Gantenbrink nem tett volna az asztalra éppen elég javaslatot! Hawass maga is érezhette. amiről biztosan tudhatnánk.en rejtélyes bemélyedést találtak oldalt. milleniumi évben fogják ünnepélyesen megnyitni azt a bizonyos kis ajtót ott az aknában. aztán változott néhányszor jelentéktelenül.jól látszik a képeken .ezeket építés közben vésték a kőtömbökbe. attól a ponttól vissza kellett jönnie. A 45.7 méter hosszan ez is vízszintesen futott ki a halottas kamrából. Természetesen egyik dátum sem vált valóra. Egy fémkohászati szakértő szerint a korrózió mértéke . 1998 novemberében meg azt ígérte. hisz bele sem fértek volna . (Gantenbrink és társai anyagi ellenszolgáltatás nélkül ajánlották fel segítségüket. aki megfogja mindkét „kilincset" és vagy elfordítja.) 1998 januárjában doktor Hawass egy interjúban azt ígérte. Felmerül a kérdés: minek tettek ide egy ajtót az építők? És mire számítottak? Ki fog idejönni a 20x20 centiméteres nyílásban. de aztán nem tették meg? A másik két akna . vagy maga előtt tolja ezt a követ. tehát szorosan illeszkedik . és mégis itt talált legyőzhetetlen akadályra. Itt a 60. Gantenbrink robotkészüléke ebben jutott el a legtávolabbra. A 34. Egy másikban pedig egy fekvő botszerű. új technikai megoldásokra várnak a szellőzőakna-problémakörben.a két kamrából kettő-kettő nyílott .. Előbb 39.Gantenbrink szerint olyan volt. és a végén 31 fokos volt.. méteren ugyanis egy kőajtó állta útját. hiszen más szerves anyag nem maradt az építményben. De ennek alkalmazását is hiába ajánlotta fel az egyiptomi régészeti hivatalnak. Mintha ide valaha egy „ajtót". 1999 decemberében Hawass doktor ünnepélyesen megígérte a média színe előtt. (vagyis a hosszú szabadság után rosszkedvű emberek rossz munkát végeztek volna). akár más kormegállapító módszerrel megtudhatnánk talán a Nagy Piramis építésének pontos idejét. hogy egy új robotot rendelt a NASA-tól (az amerikai űrkutatási hivataltól).40 fok közötti emelkedőn haladt (a robot ezt is jelezte). Közben a mérnökök láttak rosszul megmunkált kőtömböt is . Még később. A 29.. Erre sem került sor. hogy nem is munkálták meg olyan szépen. hogy az a fadarab a Piramis építésének idejéből származik. esetleg bronzfogódzó áll ki belőle. Ez nem következett be. hogy ez a német ott dolgozzon". Előbb 1. még úgy is. a külső szélétől. Térjünk vissza a királynő halottas-kamrájából délre futó aknához. Mert Zahi Hawassnak .egyikében olyan éles kanyart vett a folyosó. 1995 novemberében az amerikai Egyiptom-kutatók konferenciáján közölte: a déli aknát 1996 májusában ismét kutatni fogják. hogy furcsa helyzetbe került. A baloldali „kilincs" vagy kapaszkodó félig már letört. ez a része az ajtó előtt az akna alsó részén hever. hogy a 2000. Nagyon korrodáltak .más szellőzőkben sosem látott módszerre leltek.. hogy anyagi nehézségek miatt lemondtak erről a tervről.. hogy Gantenbrink maga el sem jött volna Egyiptomba.így szemre . elkerülte a Nagy Galériát. Persze elutasító magatartását nem tudta vagy nem akarta indokolni egyetlen szóval sem. akár a C-14-es izotópos. és azokat már ezekkel a „csorbulásokkal" helyezték ide. Sokkal izgalmasabbnak bizonyult a déli szellőzőakna. Az „ajtó" (ha ugyan az) egyetlen kődarabból készült. mintha hétfőn reggel készítették volna. hogy azon év májusában átkutatják az aknát. 2001-ben Hawass meg azt jelentette ki a médiának. Zahi Hawass 2000-ben kerek perec kijelentette egy interjúban: „Nem akarjuk. de megmunkált fadarabot talált. méteren . és ma már tudható. Függőlegesen berakott kőtömbök között halad az alagút. aztán az akna hirtelen elkanyarodott nyugatra. amely a filmek tanúsága szerint körülbelül 5 milliméterrel szélesebb az aknánál.. nem csiszolták le túlzottan. gátat akartak volna behelyezni. Gantenbrink később elkészítette robotja tökéletesített változatát.ha valaki megérintené őket.körülbelül négyezer éves kornak felel meg. biztosan azonnal szétesnének. Ezeket az útvonalakat nem véshették ki munkások. hogy új javaslatokra.remélhetőleg mögötte ennyivel szélesebb az akna. Persze ez sem következett be. hogy ott van az idők kezdetétől. végül kissé alább adta 45 fokra. A tizenkettedik méteren stabilizálódott az emelkedés 33 fokon. Ha azt a tudósok „megkaparintanák".. Mindez körülbelül 15 méterre van a piramis oldalától.

ott az effajta viselkedés hamar a csúcsra repítette volna. Ezek után a fiiggetlen kutatók. hogy lopási ügy miatt fel volt fiiggesztve hivatalából. ha így szólítják . Aztán a piramisok újkori atyja azzal lepte meg hallgatóit. méteren . vagyis éppen tíz évvel azelőtt került sor. függetlenül államhatároktól. ha addig folyton ígérgette. de azok csődöt mondtak (!). Sajtóhírek szerint a National Geographic csatorna (nem az ugyanilyen című folyóirat. a szabad szellem emberei már tudhatták. A világon sok millió ember készült erre az „előadásra". szögezzük le: dr. hogy a titkok . amit ebből nekünk mutattak. Aki eddigi bűneit megbánva most végre csakugyan az igazságot keresi.amelynek vezetése ezzel aztán komolyan megingatta a nézők beléje vetett bizalmát . Természetesen nem kell mondanunk. amit látnak. Így most kénytelen megelégedni egy tudományos ágazat. hogy a szellőzőaknát lezáró kis ajtót 100 évvel korábban fedezték fel! Ami eleve nonszensz. nyelvektől. Hawass módszereivel . És bár néhány józan szervezet . ..riportere csak két kérdést nem tett fel dr. „Mr.kiéme az építmény szélére.más tervei voltak. nem említették egy szóval sem. az élő egyenes közvetítés. hogy a módszer az ő találmánya.mi rejtőzik a kőajtó mögött . az egyiptológia feletti szinte tökéletes uralommal. Egy általuk konstruált robotról volt szó. Hawassban megszólalt a lelkiismeret és igazi tudóssá lett hirtelen. amit persze a műsorhoz kapcsolt reklámokból bőven behozott. hogy alighanem felültetés áldozatai lesznek . hogy élő közvetítést ad arról. Miért nincs jelen Rudolf Gantenbrink mérnök. Igaz az utolsó látvány-másodpercig.olybá vették. amint egy robotgép áttöri-átfúrja. Biztosan akadt néhány naiv ember.előre figyelmeztették a nézőket az interneten és itt-ott a sajtóban is. amely bemegy a szellőzőaknába és átfiuja azt az ajtót.. Azt állította például. ezt mindjárt szögezzük le) magára vállalta az akció állítólag egymillió dolláros költségét. Megjelent a képernyőkön és bizonygatta.olyasmiket sugallt a nézőknek. Több száz millióan néztük azt az eseményekkel egy időben (illetve azt. hogy hamarosan megteszik ezt a lépést? 2. Ő maga akart egy nagy show-t rendezni. aki ismerve az eddigi eseményeket azt hitte: dr. amely fontos titkokat rejt. amit ő maga kilenc évvel korábban megtiltott Gantenbrinknek. amihez fogható talán csak az első holdra szállás volt. és sugallta. ilyen „ünneprontó" kérdéseket a műsorvezetők nem tehettek fel a „sztárnak". narcisztikus személyiség.mindnyájan egyszerre. a felfedező pedig Gantenbrink volt. rendszerektől -. hogy a robotgép az ő saját konstrukciója.ismételjük: 15 méterrel azelőtt. mint egy sztár): 1. Mielőtt továbbmegyünk.) Hawass volt az egésznek a lelke. amely végső soron a világ teljes félrevezetésén alapult.. akiben hatalmas akaraterő és hatalmi vágy lakozik. hogy nem az igazságot keresi (amit persze olyannyira hangoztat).régóta nagyon érdekli dr. mert ott is voltak ám máig megmagyarázatlan rejtélyek. Most azt hallottuk. hogy mögötte nagy titkok várnak ránk. A „piramisok diktátora" ismét bebizonyította. hogy amit most látni fogunk. az „ajtó" felfedezésének tizedik évében jutottak el ide. hiszen ily módon részesei lehettünk volna egy olyan történelmi pillanatnak . Minden bizonnyal politikusnak kellett volna mennie. Ami persze fiaskóval végződött. mert az ezt előre kikötötte.? A nézők lélegzetüket visszafojtva figyelték. aminthogy a robot ötlete is tőle ered. De vajon nem ez volt kitervelőjének eredeti szándéka? Mindenesetre már hetekkel 2002 szeptembere előtt azt harsogta az amúgy elismert National Geographic tévécsatorna. De ezeknek erősen csalódniok kellett. Miért csak most. egy helyiség lapul az ajtó mögött. hogy az akna. ami oda behatolhatott volna. hogy egy kamra. nyilván azért. korábban is voltak már hasonlók... Hawass azt tette. hogy minden igaz. Lehet. Aztán jött a következő etikátlan viselkedése: azt állította. Ennek megerősítését szolgálta ez a műsor is. nem idézték ostoba kijelentéseit. hiszen nem volt technikai eszköz. hogy erre 1992-ben. hogy a National Geographic tévécsatorna .. és persze a beavatottak tudták. Aztán beindult a hazugságáradat. ha egyáltalán akna az és továbbmegy a piramis széle felé . és igazuk lett. eltávolítja a Nagy Piramis szellőzőaknájának ajtaját. igaz.amelyek korántsem szimpatizáltak dr. ami a 60. Hawassnak (aki különben egész idő alatt úgy viselkedett. Eljött a Nagy Show ideje. amik az igazsággal köszönő viszonyban sem voltak. hogy a tévécsatorna sem az objektív kutatást szolgálja majd. hanem csak a hatalma megtartása a cél. A műsorban őt is bemutatták. Önelégült. Piramis" (mert szereti. Itt senki sem említett általa eltiltott kutatókat és kutatásokat. A kétórás programban is huszonöt perc reklámot adtak le. aki ezt az egészet felfedezte és robotjával mindezt már jóval korábban megtehette volna? Ismétlem.

hogy a Nagy Piramisnak bármi köze lenne Kheopsz fáraóhoz -. saját megfigyelőikre hivatkozva. Számos olyan. amit Gantenbrink vett fel tíz évvel korábban a saját robotos kísérletei során.) Sok jel mutat arra. egy másik ajtóra leltek! Minden úgy történt különben. Az egyik ilyen már egy hónappal a közvetítés előtt a világhálón közhírré tette. és szemrebbenés nélkül azt hazudta a nézők millióinak.leleplezték. régészhez illő módon „pajszerrel" estek neki a fedelének. számunkra a piramis szellőzőaknájának ajtaja fontos. hogy az egész totálisan összeomlott. hogy Hawass doktor. és csak a végén indult el a közvetítés a robotból. hogy hány munkás dolgozott éjszakánként valamilyen titkos munkálatokon. aki 2002. ahol a fúró aztán valóban dolgozni kezdett. Az összes néző az élőben közvetített Nagy Megnyitásra koncentrált. Már akkor lehetett ezt látni. amiket dr. mi van mögötte! Ehhez a felfedezéshez meginvitálta a nézők millióit is. A szemtelenségnek ez már művészi foka volt.isteni szikra! . aki ismét azt állította. itt a bizonyíték arra. A kétórás műsorban Hawass és egy másik régész. Még valami olyasmit is mondott. hogy azt a bizonyos ajtót már egyszer kinyitották. Közben egyszerűen ellopta a német mérnök műszaki megoldását.. hogy az egész egy nyáron jutott eszébe.? Egyszerűen hihetetlen. akik a piramisok építését az atlantisziaknak vagy más régi civilizációnak tulajdonítják.. az igazi tudományt és a szabad tudományos véleménynyilvánítást (!) védő szervezet létezik. a piramis-ügyben más nézeteket valló tudóstársait és kutatókat egyetlen szóval képes csak jellemezni: „hülyék".Zahi Hawass urat. hogy valaki ilyen fokon nézze hülyének az embereket. aminthogy a későbbi. amit ő itt most a tévékamerák fényében akart úgymond „felnyimi". amikor nagy volt a meleg és ő unatkozott. Ez is előzetes próbára utalt. amikor egy sírt nyitottak fel. így történt. el kell ismemi. ami csak abban különbözött a németétől. Ez a már említett régészeti nacionalizmus szép kerek példája. Azon a napon Gizában. hogy egy fúró szerkezet is volt rajta. a Nagy Piramisban semmilyen élő adás nem volt . amikor álszerény vigyorral kijelentette: „Erre vártam egész életemben". a szellőzőakna „felbontása" sem. Ez igaz. meg kéne nézni. Kapitális baromságok is elhangzottak ezenközben a „nagy tudós" szájából. Hasonló dolgok történtek a közvetítés első részében. hogy lám. ha nem akadályozza az egészet ugyanaz a dr. aki a tévéközvetítés napjától kezdve önmagát kétségtelenül a „világ egyiptológiai gurujának" tekinti. hogy a piramis akkor.. épített egy nagyon hasonló robotot. amelyek ezeket az eseményeket is figyelik és kommentálják. miközben Hawass egyik ostobaságot mondta a másik után. A tévécsatorna emberei. a kommentátorok és a helyi riporter(nő) melléfogásaitól eltekintve a műsor kellemesen indult. hogy ezek „ellopják az egyiptomi néptől" a piramisokat azzal. amikor „ők" még nem léteztek! Mindenesetre jellemző. mi van a kődarab mögött. milyen nagy ember is ő. Szó volt egy másik sír felbontásáról (nagyon finom. azt várta lélegzet-visszafojtva. Azt is hazudta. amelyeket aztán 2002 szeptemberében mint „élő adást" vetítettek le a nézőknek. Főleg.az élesebb szemű nézők észrevehettek egy kis lyukkezdeményezést azon a ponton. Akkor . Az ajtóhoz közeledő fúrónál . De lássuk tovább a közvetítést. Hawass nem titkolta ekkor sem. amikor a robot még csak közeledett ahhoz a bizonyos hatvan-valahányadik méterhez az aknában. mintha ezt már legalább egyszer elpróbálták volna. hogy e sírbontást is megrendezték és természetesen nem élőben ment az adás.. De nem ez a lényeg.állították ezek a források. Hawass. Olybá vette. hanem hogy a nevezetes „ajtót" átfúrva. Itt egy nagyon rövid látvánnyal ért véget az adás – az állítólag . szeptember 17-én széles mosollyal magyarázta a nézőknek. természetesen társa ezekben a nézetekben brillírozott. és szeretné meglátni. hogy egy olyan korba tolják ki..ez az egyetlen „bizonyíték" arra. De ez minket nem érdekel. és legfőképpen ezt. hogy a lezárt piramisban . hogy utálja azokat. Hawass megmutatta az ismert brit hamisító Vyse saját kezűleg készített ál-hieroglifáit is . A titkokra már tíz évvel korábban fény derült volna. Először is sokak gyanúja szerint a közvetítésbe bevetítettek néhány olyan képet is. Zahi Hawass vezetett . Mégis így van. amely a szellőzőaknában haladt. Más kérdés.. Valószínűleg akkor készültek azok a filmek.és azt is. A Hawass-félék sohasem fogják megérteni. hogy a „régebbi próbálkozások" során csak két piramisbeli helyiség közti aknákat kutattak robottal . és nem korábban épült. csakhogy ő a mai egyiptomiakat értette ezen. hogy a mai egyiptomi arabok nem leszármazottai az egykori piramisépítő egyiptomiaknak.mielőtt odaért volna .holott a valóságban éppen szellőzőaknákat kutattak.eszébe jutott. hogy a piramisokat az egyiptomiak építették.

Hanem azt is.. és másokat is arra köteleznek. De kapaszkodjanak meg ... A 2002-es Hawass-féle robot felvételén az állítólagos élő közvetítésben meg mit láttunk? Mindkét kilincs egyforma méretű! Hát ez hogyan lehetséges.. Tény..... hisz akkor leleplezték volna azt... 3.. Ha olyan valódi spontán dolog lett volna... az ilyesmihez sokkal több idő kell. hanem e célra felhasználtak valamilyen másikat. 28 Nem csak irdatlan kőhalom.. ami tíz éve még ott volt az akna padlóján....jelentheti azt is... akkor megint elvárhatunk vagy tíz évig. Mi több. Ha ilyen Hawass-fele tempoban folyik tovább a szellőzőakna kutatása.. véleménynek a tejes szövege! A szakmabeliek jól tudják.... érthető.. és ezzel vége is volt.. 5 Titkokkal terhes korszakok ...... amelyeket szilárd és bizonyított igazságként tálalnak a világ felé.. És persze ezeket kötelezőnek tartják a maguk számára.. Hogy mikor ériink e rossz sorozat végére..... hogy a kilincs darabok olyan fembol vannak..... hogy voltak „kémeik" a Hawass-féle táborban...... minden elhangzott szónak és mondatnak. az ilyesmihez sokkal több idő kell.... hogy igazi élő adás esetén ez lehetetlen.. mit fognak látni a nézők.. hogy a piramisok mégis sokkal korábban épültek! Az „élő közvetítés" ellen szól az is. Hogy ezt nem mutatták meg.. hogy mi fog történni! Ami nem csak azt jelenti... Az „élő közvetítés" ellen szól az is.... minimum 45 perc:. akik nagyon is ellenzik a szabad kutatást... hogy mereven ragaszkodjanak a már százszor megingatott elméleteikhez. Nem erre és nem ennyire számított a világ.vagy ha mégis. Az sincs kizárva.com honlapon) a Hawass-féle várható hamisításokra.összehasonlítva Gantenbrink robotjának tíz évvel korábbi felvételeit a mostaniakkal -.. hogy lényeges különbség van a rejtélyes ajtó kallantyúi között! A régi felvételeken a két kiálló „kilincs" nem egyfonna nagy volt. 2.. minimum 45 perc:. Az egyiptológiába is befészkelték magukat azok. 54 .. ezért lehetett tudni. hogy már járt odalent a robotjuk.. és a letört darab ott feküdt a padlón... a hipotézisek felállításának és azok bizonyításának jogát.. véleménynek a tejes szövege! A szakmabeliek jól tudják... mások hogyan tudhatták volna előre? Ők vették észre .. abba. netán éppen az időközben eltelt évtized alatt letörött volna a jobb oldali is? Ha igen. hogy a közvetítés nem élő volt. ez lenne az igazi tudósok kötelessége. Mi több... hogy az adás végétől számítottt nem egészen 2 perc alatt a National Geographic csatoma tévés honlapján már megjelent az egész adás szövegének. míg megtudjuk azt is.. mi rejtőzik a második ajtó mögött (már ha az az ajtó egyáltalán létezik és az egész „élő közvetítés" nem volt egy előre elkészített film .... talán nem is a Nagy Piramisban lévőt .. akkor már többször kísérleteztek a robottal ugyanott..... Mondjuk.. a sáncokon belül pedig bizonyításra már nem is szoruló dogmaként tanítanak.. akkor hová tűnt? No és hová lett a bal oldali kilincs letört darabja... hogy az adás végétől számítottt nem egészen 2 perc alatt a National Geographic csatoma tévés honlapján már megjelent az egész adás szövegének.. hogy igazi élő adás esetén ez lehetetlen.. Mi történhetett korábban? . Mondjuk.legendarytimes..... hogy vagy nem is abban az aknában zajlott az „élő közvetítés"......... Tartalom 1.......átfúrt ajtón keresztül betekinthettünk volna a másik világba... nem tudható. minden elhangzott szónak és mondatnak... hogy mi fog történni. Nem az..ehelyett állitólag egy másik kis ajtót láttunk. Egyiptom ma is tele van titkokkal. hisz eltört. Vajon miért? A tudomány tisztaságára ügyelő szervezetek már hat héttel az esem6ay előtt figyelmeztették a világot (elsősorban a www. hogy a közvetítés előtt több hónapon keresztül zárva volt a Nagy Piramis a közönség előtt.. Mint olvashatták. hogy ennek a robotnak voltak fogókarjai is és vele hozatták ki a letört kilincsdarabokat. előre tudták pontosan.. az ajtó előtt? Elmászott valahová...? Mindez arra mutat... hogy higgyenek bennük.. A bal oldali rövidebb a jobb oldalinál..... ami nem illik bele a Hawass-félék koncepciójába! Például ami azt bizonyítaná. ami ott található .... Sajnos itt tartunk ma.amit sokan gyanítanak).......

................. 117 A Szfinx titkai......................... ehhez is hasonló műveinek listáját megtalálják a www..177 A világraszóló botrány............... 205 A szerző más...........4............................... 9..... Piramisok és tudomány.................. 224 ...........................151 Múmiák kalandjai .........................hu honlapon.....................105 Kozmikus kapcsolatok? ..... 5. 8.................................... 10.. elektromosság és más? ....nemere...... 6...............................................................138 A „fáraók átka".. 78 Sugárzás..................................... 7.................