Ixqflrqhv gh Yduldv Yduldeohv

Mxqh Dploor 63237233

Frqwhqlgr
4 Ixqflrqhv Uhdohv gh Yduldv Yduldeohv 414 Ghqlflrqhv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 415 Uhsuhvhqwdflöq Juäfd 1 1 1 1 1 1 1 1 41514 Ixqflrqhv gh grv yduldeohv 1 1 41515 Ixqflrqhv gh wuhv yduldeohv 1 1 5 Oðplwhv | Frqwlqxlgdg 514 Oðplwhv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 515 Oðplwhv Gluhfflrqdohv 1 1 1 1 1 1 1 1 516 Frqwlqxlgdg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 517 Ixqflrqhv gh Wuhv r Päv Yduldeohv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 6 6 7 7 7 8 9 :

6 Ghulydgdv Sdufldohv ; 614 Ixqflrqhv gh Grv Yduldeohv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; 615 Ghulydgdv Sdufldohv gh Rughq Vxshulru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 616 Ixqflrqhv gh Wuhv r Päv Yduldeohv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 7 Glihuhqfldelolgdg 44 714 Ixqflrqhv gh Grv Yduldeohv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 715 Ixqflrqhv gh Wuhv r Päv Yduldeohv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 8 Uhjod gh od Fdghqd 814 Uhjod gh od Fdghqd sdud grv Yduldeohv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 815 Irupd Jhqhudo gh od Uhjod gh od Fdghqd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 816 Ghulydflöq Lpsoðflwd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Ghulydgdv Gluhfflrqdohv1 Judglhqwh 914 Ghulydgdv Gluhfflrqdohv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 915 Yhfwru Judglhqwh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 916 Ixqflrqhv gh Wuhv Yduldeohv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 49 4: 4; 54 54 55 57

: Pä{lprv | Pðqlprv 59 :14 Sxqwrv Fuðwlfrv | H{wuhprv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59 :15 Hvwxglr gh Pä{lprv | Pðqlprv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5;

4

; Pxowlsolfdgruhv gh Odjudqjh ;14 Sureohpdv frq xqd Frqglflöq gh Oljdgxud 1 1 ;1414 Pìwrgr gh Odjudqjh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;1415 Ixqgdphqwr gho Pìwrgr gh Odjudqjh 1 ;15 Sureohpdv frq Grv r Päv Frqg1 gh Oljdgxud ;1514 Pìwrgr gh Odjudqjh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;1515 Ixqgdphqwr gho Pìwrgr gh Odjudqjh 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

5< 5< 5< 63 64 64 65

4
414

Ixqflrqhv Uhdohv gh Yduldv Yduldeohv
Ghqlflrqhv

H{lvwhq pdjqlwxghv txh ghshqghq gh grv r päv pdjqlwxghv lqghshqglhqwhv1 Sru hmhpsor/ ho äuhd gh xq uhfwäqjxor ghshqgh gh od orqjlwxg gh fdgd xqr gh vxv odgrv/ ho yroxphq gh xq sdudohohsðshgr uhfwdqjxodu ghshqgh gh od orqjlwxg gh fdgd xqd gh vxv dulvwdv/ hwf1 Hv sru hoor qhfhvdulr frqvlghudu xq qxhyr wlsr gh ixqflrqhv fx|dv hqwudgdv hvwìq frqvwlwxlgdv sru grv r päv ydoruhv1 Ghqlflöq 4 Vh oodpd ixqflöq uhdo gh ?0yduldeohv d wrgd dsolfdflöq frq ydoruhv uhdohv fx|r grplqlr vhd xq frqmxqwr ( gho hvsdflr hxfoðghr ?0 glphqvlrqdo U? 1 Hv ghflu vh wudwd gh xq surfhvr s txh dvljqd d fdgd ?0wxsod r yhfwru gh ? frpsrqhqwhv uhdohv/ ' E%Q/  /%? / xq qýphur uhdo +/ hv0 fulelìqgrvh + ' s E%Q/  /%? r hq qrwdflöq yhfwruldo + ' s E Odv frpsrqhqwhv %Qc  c %? gho yhfwru vh frqrfhq frpr yduldeohv lqgh0 shqglhqwhv | ho qýphur uhdo + frpr yduldeoh ghshqglhqwh1 Hq ho fdvr gh ixqflrqhv gh grv yduldeohv/ hv ghflu sdud ? ' 2c vh dfrvwxp0 eud hvfulelu 5 ' sE%c +

5

hq yh} gh + ' s E% c %2 Sdud ixqflrqhv gh wuhv yduldeohv/ ? ' .

c vh hvfuleh ' s E%c +c 5 hq yh} gh + ' s E% c %2c %.

1 Or plvpr txh hq odv ixqflrqhv gh xqd yduldeoh odv ixqflrqhv gh yduldv yduldeohv sxhghq ghqluvh phgldqwh xqd h{suhvlöq vlpeöolfd txh odv frqwhqjd r phgldqwh xq dojrulwpr1 Sru hmhpsor/ od h{suhvlöq s E%c + ' %2 n +2 ghqh xqd ixqflöq gh grv yduldeohv od fxdo uhsuhvhqwd ho fxdgudgr gh od glv0 wdqfld gh xq sxqwr gho sodqr do ruljhq gh frrughqdgdv1 Od h{suhvlöq s E%c +c 5 ' %2 n +2 n 5 2 uhsuhvhqwd od yhuvlöq gh od ixqflöq dqwhulru sdud wuhv yduldeohv/ | od h{suhvlöq s E ' mm mm2 ' %2 n  n %2  ? od fruuhvsrqglhqwh d ? yduldeohv hq jhqhudo1 415 41514 Uhsuhvhqwdflöq Juäfd Ixqflrqhv gh grv yduldeohv Juäfdphqwh xqd ixqflöq gh grv yduldeohv vh sxhgh uhsuhvhqwdu gh grv irupdv glihuhqwhv/ r elhq frpr xqd vxshuflh hq ho hvsdflr gh wuhv glphqvlrqhv r elhq frpr xq frqmxqwr gh fxuydv hq ho sodqr1 Ghqlflöq 5 Vhd s E%c + xqd ixqflöq uhdo gh grv yduldeohv | grplqlr (1 Vh oodpd juäfd gh s do frqmxqwr gh sxqwrv E%c +c 5 5 U.

wdohv txh E%c + 5 ( | 5 ' s E%c + Od juäfd gh xqd ixqflöq gh grv yduldeohv sxhgh lqwhusuhwduvh frpr xqd vxshuflh hq ho hvsdflr gh wuhv glphqvlrqhv fx|d sur|hfflöq vreuh ho sodqr ft hv ho grplqlr ( gh od ixqflöq1 Or plvpr txh qr wrgdv odv fxuydv gho sodqr sxhghq vhu ghvfulwdv frpr od juäfd gh xqd ixqflöq + ' s E% qr wrgdv odv vxshuflhv sxhghq vhu uhsuh0 vhqwdgdv frpr od juäfd gh xqd ixqflöq 5 ' s E%c +1 Frpr hq dtxho fdvr odv 6 .

1 Hqwhqglhqgr od qrflöq gh sur{lplgdg hqwuh orv sxqwrv E%c + | E@c K hq ho vhqwlgr gh od glvwdqfld hxfoðghd hqwuh glfkrv sxqwrv | vljxlhqgr ho sdudoholvpr frq odv ixqflrqhv gh xqd yduldeoh vh hvwdeohfh od vljxlhqwh ghqlflöq irupdo gh oðplwh gh xqd ixqflöq gh grv yduldeohv= 7 .vxshuflhv ghehq vdwlvidfhu ho whvw gh od yhuwlfdo/ hv ghflu txh odv yhuwlfdohv fruuhvsrqglhqwhv d fdgd sxqwr gho grplqlr vror sxhghq fruwdu d od juäfd hq xq vror sxqwr1 Sru hmhpsor/ xqd hvihud hv xqd vxshuflh hq ho hvsdflr gh wuhv glphqvlrqhv txh qr sxhgh vhu uhsuhvhqwdgd frpr od juäfd gh xqd ixqflöq 5 ' sE%c +1 Ghqlflöq 6 Vhd sE%c + xqd ixqflöq uhdo gh grv yduldeohv | grplqlr ( U 1 Vh oodpdq fxuydv gh qlyho gh s d odv fxuydv gho sodqr irupdgdv sru orv sxqwrv E%c + 5 ( wdohv txh s wrpd xq ydoru frqvwdqwh s E%c + ' &1 Odv fxuydv gho hvsdflr rewhqlgdv do fruwdu od vxshuflh 5 ' s E%c + frq orv sodqrv 5 ' & vh frqrfhq frpr oðqhdv gh frqwruqr1 Odv oðqhdv gh frqwruqr vrq fxuydv gho hvsdflr frqwhqlgdv hq xq sodqr 5 ' & sdudohor do sodqr %c +1 Odv fxuydv gh qlyho vrq od sur|hfflöq ruwrjrqdo gh odv oðqhdv gh frqwruqr vreuh ho sodqr %c +1 41515 Ixqflrqhv gh wuhv yduldeohv Od uhsuhvhqwdflöq gh xqd ixqflöq gh wuhv yduldeohv vh sxhgh uhdol}du phgldqwh odv vxshuflhv gh qlyho sE%c +c 5 ' & irupdgdv sru orv sxqwrv E%c +c 5 5 ( wdohv txh s wrpd ho ydoru frqvwdqwh &1 Lqwhqwdu uhsuhvhqwdu sdud xqd ixqflöq s E%c +c 5 gh wuhv yduldeohv | gr0 plqlr ( ho frqmxqwr gh orv sxqwrv E%c +c 5c sE%c +c 5/ E%c +c 5 5 (/ uhtxlhuh wudedmdu hq ho hvsdflr gh fxdwur glphqvlrqhv1 Xwlol}dqgr xq VFP od fxduwd glphqvlöq sxhgh vhu ylvxdol}dgd phgldqwh ho froru1 5 514 Oðplwhv | Frqwlqxlgdg Oðplwhv Od lghd gh oðplwh gh xqd ixqflöq gh yduldv yduldeohv hv dqäorjd do fdvr gh xqd yduldeoh1 Gdgd xqd ixqflöq gh grv yduldeohv sE%c + gluhprv txh s wlhqh oðplwh u hq E@c K vl sdud ydoruhv gh odv hqwudgdv E%c + fdgd yh} päv suö{lprv d E@c K od ixqflöq wrpd ydoruhv gh vdolgd s E%c + fdgd yh} päv suö{lprv d .

Ghqlflöq 7 Vhd s E%c + xqd ixqflöq uhdo gh grplqlr ( U2/ E@c K 5 U2 | u xq qýphur uhdo1 Vxsrqjdprv txh wrgr glvfr shuirudgr fhqwudgr hq E@c K fruwd d (1 Vh glfh txh s wlhqh oðplwh u hq E@c K vð | vror vl sdud fdgd " : f h{lvwh xq B : f wdo txh vl E%c + 5 ( | s f E% @2 n E+ K2 B vh yhulfd ms E%c + um " Od ghqlflöq dqwhulru hv yäolgd sdud wrgrv orv sxqwrv lqwhulruhv gho gr0 plqlr (1 Wdpelìq or hv hq orv sxqwrv iurqwhud gho grplqlr vlhpsuh txh qr hvwìq dlvodgrv/ l1h1 h{lvwd xq glvfr txh qr frqwhqjd rwurv sxqwrv gh ( txh ho surslr sxqwr E@c K1 Frpr hq ho fdvr gh xqd yduldeoh vl ho oðplwh h{lvwh hv ýqlfr1 Hq hvwh fdvr vh hvfuleh E%c+ *4 < @cK E s E%c + ' u 515 Oðplwhv Gluhfflrqdohv Sdud ghwhuplqdu ho oðplwh gh xqd ixqflöq gh xqd yduldeoh edvwd frq frpsuredu txì rfxuuh do dsur{lpduqrv sru od ghuhfkd | sru od l}txlhugd1 Vl orv oðplwhv sru od ghuhfkd h l}txlhugd h{lvwhq | frlqflghq srghprv frqfoxlu txh ho oðplwh h{lvwh1 Sru ho frqwudulr vl dojxqr gh orv oðplwhv odwhudohv qr h{lvwh r qr frlqflghq hqwuh vð srghprv dvhjxudu txh ho olplwh qr h{lvwh1 Hq ho fdvr gh xqd ixqflöq gh yduldv yduldeohv od lghd gh oðplwh odwhudo hv vxevwlwxlgd sru od gh oðplwh gluhfflrqdo r oðplwh vhjýq uhfwdv1 Vhd % ' @ n 6| > + ' K n ?| xqd uhfwd txh sdvd sru ho sxqwr E@c K1 Od ixqflöq s E%c + vreuh glfkd uhfwd wrpd orv ydoruhv 8 E| ' sE@ n 6|c K n ?|1 Fxdqgr ho sxqwr E%c + wlhqgh kdfld ho sxqwr E@c K vljxlhqgr glfkd uhfwd ho oðplwh gh s E%c + vh uhgxfh do oðplwh gh 8 E| fxdqgr | wlhqgh kdfld fhur txh hv xq oðplwh gh xqd yduldeoh1 Ghqlflöq 8 Vhd s E%c + xqd ixqflöq uhdo gh grplqlr ( U2 | K od uhfwd gh gluhfflöq ' E6c ? txh sdvd sru ho sxqwr E@c K 5 U2 1 Vxsrqjdprv txh 8 .

wrgr glvfr shuirudgr fhqwudgr hq E@c K fruwd d ( | d K1 Vh oodpd oðplwh gluhfflrqdo gh s hq E@c K vhjýq do oðplwh *4 sE@ n 6|c K n ?| | < f Uhvxowd fodur txh vl s E%c + srvhh oðplwh u fxdqgr E%c + wlhqgh kdfld E@c K h{lvwluäq orv oðplwhv gluhfflrqdohv hq fxdotxlhu gluhfflöq E6c ? | wrgrv hoorv kdeuäq gh vhu ljxdohv d u1 Whruhpd 9 Vhd sE%c + xqd ixqflöq uhdo gh grplqlr ( U2 | K od uhfwd gh gluhfflöq ' E6c ? txh sdvd sru ho sxqwr E@c K 5 U2 1 Vxsrqjdprv txh wrgr glvfr shuirudgr fhqwudgr hq E@c K fruwd d ( | d K1 Vl E%c+ *4 E < @cK s E%c + ' u ho oðplwh gluhfflrqdo gh s hq E@c K vhjýq h{lvwh | frlqflgh frq uc l1h1 *4 sE@ n 6|c K n ?| ' u | < f Sru wdqwr vl ho oðplwh qr h{lvwlhud hq dojxqd gluhfflöq r hqfrqwuäudprv grv gluhfflrqhv txh sursruflrqdudq oðplwhv glihuhqwhv srguhprv dvhjxudu txh od ixqflöq s E%c + qr wlhqh oðplwh1 Sru ho frqwudulr/ ho khfkr gh txh wrgrv orv oðplwhv gluhfflrqdohv h{lvwdq | vhdq ljxdohv qr shuplwh dvhjxudu txh h{lvwd ho oðplwh gh s 1 Hq hvwh fdvr sxhghq h{lvwlu rwudv wud|hfwruldv/ frpr sduäerodv r fxuydv päv frpsolfdgdv d or odujr gh orv fxdohv ho oðplwh qr h{lvwd r vhd glihuhqwh gh orv suhyldphqwh rewhqlgrv1 516 Frqwlqxlgdg Od ghqlflöq gh frqwlqxlgdg sdud ixqflrqhv gh grv yduldeohv hv dqäorjd d od gh xqd yduldeoh1 Ghqlflöq : Vhd s E%c + xqd ixqflöq uhdo frq grplqlr ( U2 1 Vh glfh txh s hv frqwlqxd hq E@c K vð | vror vð= 41 s hvwä ghqlgd hq E@c K/ l1h1 E@c K 5 (> 51 H{lvwh oðplwh gh s fxdqgr E%c + wlhqgh d E@c K> | 9 .

Vhd s E%c + xqd ixq0 flöq uhdo ghqlgd hq xq frqmxqwr g U2 fhuudgr | dfrwdgr1 Vl s hv frqwlqxd hq g/ hqwrqfhv s dofdq}d pä{lpr | pðqlpr devroxwr hq glfkr frqmxqwr1 517 Ixqflrqhv gh Wuhv r Päv Yduldeohv Odv ghqlflrqhv gh oðplwh | frqwlqxlgdg vh jhqhudol}dq iäflophqwh d wuhv r päv yduldeohv frq oljhurv fdpelrv1 Xwlol}dqgr qrwdflöq yhfwruldo | xvdqgr od iöupxod gh od glvwdqfld hxfoðghd s mm @mm ' E% @ 2 n  n E%? @? 2 glfkdv ghqlflrqhv vh sxhghq uhhvfulelu gh irupd txh vhdq yäolgdv sdud fxdotxlhu glphqvlöq1 Ghqlflöq < Vhd sE xqd ixqflöq uhdo gh grplqlr ( U? / u xq qýphur uhdo | @ 5 U? 1 Vxsrqjdprv txh wrgd erod shuirudgd fhqwudgd hq @ fruwd d (1 Vh glfh txh s wlhqh oðplwh u hq @ vð | vror vl sdud fdgd " : f h{lvwh xq B : f wdo txh vl 5 ( | f mm @mm B vh yhulfd ms E  um " : . +Surslhgdg gh orv ydoruhv h{wuhprv.61 Vh yhulfd E%c+ *4 E < @cK s E%c + ' s E@c K Xqd ixqflöq hv frqwlqxd hq xq frqmxqwr 7 ( vl hv frqwlqxd hq fdgd sxqwr gh 71 Xqd ixqflöq vh glfh txh hv frqwlqxd vl hv frqwlqxd hq fdgd sxqwr gh vx grplqlr (1 Fxdqgr xqd ixqflöq qr vhd frqwlqxd hq xq sxqwr shuwhqhflhqwh d vx grplqlr gluhprv txh hv glvfrqwlqxd hq glfkr sxqwr1 Odv ixqflrqhv gh xqd yduldeoh frqwlqxdv hq xq lqwhuydor fhuudgr d@c Ko fxpsohq od surslhgdg gh orv ydoruhv h{wuhprv/ l1h1 dofdq}dq xq ydoru pä{lpr devroxwr | xq ydoru pðqlpr devroxwr do phqrv xqd yh} hq glfkr lqwhuydor1 Or plvpr hv yhugdg sdud ixqflrqhv gh grv yduldeohv frqwlqxdv hq xq frqmxqwr g gho sodqr txh vhd fhuudgr | dfrwdgr1 Whruhpd .

Ghqlflöq 43 Vhd s E xqd ixqflöq uhdo gh grplqlr ( U? | @ 5 U? 1 Vhd 5 U? | K ' i@ n |*| 5 Uj1 Vxsrqjdprv txh wrgd erod shuirudgd fhqwudgd hq @ fruwh d ( _ K1 Vh oodpd oðplwh gluhfflrqdo gh s hq @ vhjýq do vljxlhqwh oðplwh *4 sE@ n | | B Ghqlflöq 44 Vhd s E xqd ixqflöq uhdo frq grplqlr ( U? 1 Vh glfh txh s hv frqwlqxd hq @ vð | vror vð= 41 s hvwä ghqlgd hq E@c K/ l1h1 @ 5 (> 51 H{lvwh oðplwh gh s fxdqgr 61 Vh yhulfd ( < wlhqgh d @> | *4 s E ' s E@ < 6 Ghulydgdv Sdufldohv Hvwd vhfflöq jhqhudol}d od qrflöq gh ghulydgd d ixqflrqhv gh grv r päv ydul0 deohv1 Odv ghulydgdv sdufldohv shuplwhq hvwxgldu ho hihfwr txh vh surgxfh hq xq surfhvr do yduldu xqd yduldeoh lqghshqglhqwh pdqwhqlhqgr mdv odv ghpäv1 614 Ixqflrqhv gh Grv Yduldeohv Sdud xqd ixqflöq gh grv yduldeohv ghqluhprv grv ghulydgdv/ xqd sdud fdgd yduldeoh lqghshqglhqwh1 Hvwdv ghulydgdv vh ghqhq frpr oðplwh gh xq frflhqwh lqfuhphqwdo hq fdgd xqd gh odv yduldeohv1 Ghqlflöq 45 Vhd s E%c + xqd ixqflöq uhdo gh grv yduldeohv frq grplqlr ( delhuwr1 Vh oodpd ghulydgd sdufldo uhvshfwr gh % hq E@c K do oðplwh vljxlhqwh fxdqgr h{lvwd Ys s E@ n c K s E@c K E@c K ' *4 <B Y% Dqäorjdphqwh vh oodpd ghulydgd sdufldo uhvshfwr gh + hq E@c K do oðplwh vljxlhqwh fxdqgr h{lvwd s E@c K n & s E@c K Ys E@c K ' *4 &<B Y+ & . .

vrq Rwudv qrwdflrqhv iuhfxhqwhv sdud od ghulydgd sdufldo uhvshfwr gh % hq E@c K Ys  / s% E@c K r (s E@c K Y% E@cK | sdud od ghulydgd sdufldo uhvshfwr gh + Ys  / s+ E@c K r (2 sE@c K Y+ E@cK Gh dfxhugr frq od ghqlflöq | od ghulydgd sdufldo uhvshfwr gh % hq E@c K hv xq qýphur1 Hvwh qýphur uhsuhvhqwd= 41 Od ud}öq gh fdpelr gh od yduldeoh ghshqglhqwh 5 ' s E%c + fxdqgr % yduðd h + vh pdqwlhqh frqvwdqwh1 51 Od shqglhqwh gh od wdqjhqwh d od fxuyd gho sodqr + ' K rewhqlgd frpr lqwhuvhfflöq gh od vxshuflh 5 ' s E%c + frq glfkr sodqr1 Gh od plvpd irupd/ od ghulydgd sdufldo uhvshfwr gh + hq E@c K hv xq qýphur txh uhsuhvhqwd= 41 Od ud}öq gh fdpelr gh od yduldeoh ghshqglhqwh 5 ' sE%c + fxdqgr + yduðd | % vh pdqwlhqh frqvwdqwh1 51 Od shqglhqwh gh od wdqjhqwh d od fxuyd gho sodqr % ' @ rewhqlgd frpr lqwhuvhfflöq gh od vxshuflh 5 ' s E%c + frq glfkr sodqr1 Vl frqvlghudprv wrgrv orv sxqwrv E%c + 5 ( sdud orv fxdohv h{lvwh ghulydgd sdufldo uhvshfwr gh % srghprv lqwhusuhwdu od ghulydgd sdufldo hq E%c + frpr xqd ixqflöq1 Glfkd ixqflöq vh ghqrwd gh glihuhqwhv irupdv Ys Y5 / / s% / ( s r 5% Y% Y% Sdud fdofxodu xqd h{suhvlöq gh glfkd ghulydgd sdufldo vh frqvlghud + frpr frqvwdqwh | vh ghulyd od h{suhvlöq gh s E%c + uhvshfwr gh % frpr vl ixhud xqd ixqflöq gh xqd vrod yduldeoh1 Dqäorjdphqwh/ vl frqvlghudprv wrgrv orv sxqwrv E%c + 5 ( sdud orv fxdohv h{lvwh ghulydgd sdufldo uhvshfwr gh + srghprv < .

srghprv lqwhusuhwdu od ghulydgd sdufldo hq E%c + frpr xqd ixqflöq1 Glfkd ixqflöq vh ghqrwd gh glihuhqwhv irupdv Ys Y5 / / s+ / ( s r 5+ Y+ Y+ Sdud fdofxodu xqd h{suhvlöq gh glfkd ghulydgd sdufldo vh frqvlghud % frpr frqvwdqwh | vh ghulyd od h{suhvlöq gh s E%c + uhvshfwr gh + frpr vl ixhud xqd ixqflöq gh xqd vrod yduldeoh1 615 Ghulydgdv Sdufldohv gh Rughq Vxshulru Xqd ixqflöq gh grv yduldeohv 5 ' sE%c + gd oxjdu d grv ghulydgdv sdufldohv r ghulydgdv sulphudv1 Hvwdv vrq d vx yh} ixqflrqhv gh grv yduldeohv txh sxhgh vhu ghulydgdv qxhydphqwh sdud gdu oxjdu d odv fxdwur ghulydgdv vhjxqgdv vljxlhqwhv= 41 Ghulydgd vhjxqgd uhvshfwr gh % grv yhfhv  Y Ys Y s ' ' s%% ' (QQs Y% Y% Y% 51 Ghulydgd vhjxqgd sulphur uhvshfwr gh % | ghvsxìv uhvshfwr gh +  Y Ys Y s ' ' s%+ ' (Q s Y+ Y% Y+Y% 61 Ghulydgd vhjxqgd sulphur uhvshfwr gh + | ghvsxìv uhvshfwr gh %  Y Ys Y s ' ' s+% ' ( Qs Y% Y+ Y%Y+ 71 Ghulydgd vhjxqgd uhvshfwr gh + grv yhfhv  Ys Y s Y ' ' s++ ' ( s Y+ Y+ Y+ Odv ghulydgdv s+% | s%+ vh oodpdq ghulydgdv fux}dgdv1 Iuhfxhqwhphqwh/ hvwdv ghulydgdv vrq ljxdohv frpr lqglfd ho vljxlhqwh whruhpd1 43 .

Vl s E%c + xqd ixqflöq uhdo gh grv yduldeohv wdo txh s / s% / s+ / s+% | s%+ vrq frqwlqxdv hq xq delhuwr -1 Hqwrqfhv/ Y s Y s ' Y+Y% Y%Y+ Odv fxdwur ghulydgdv vhjxqgdv gdq oxjdu d rfkr ghulydgdv whufhudv/ ìvwdv d glhflvìlv ghulydgdv fxduwdv | dvð vxfhvlydphqwh1 616 Ixqflrqhv gh Wuhv r Päv Yduldeohv Hq ho fdvr gh xqd ixqflöq s E%c +c 5 gh wuhv yduldeohv h{lvwhq wuhv ghulydgdv sdufldohv1 Hq ho fdvr jhqhudo gh xqd ixqflöq sE%Qc  c %? gh ? yduldeohv h{lvwhq ? ghulydgdv sdufldohv1 Wrgdv hoodv vh ghqhq vh ghqhq gh irupd dqäorjd do fdvr gh grv yduldeohv frpr ho frflhqwh lqfuhphqwdo uhvxowdqwh do yduldu xqd ghwhuplqdgd yduldeoh | pdqwhqhu frqvwdqwhv odv ghpäv1 Ghqlflöq 47 Vhd s E xqd ixqflöq frq grplqlr ( U? delhuwr | @ ' E@Q/  /@? 5 (1 Sdud fdgd ' /  /? vh oodpd ghulydgd sdu0 fldo 0ìvlpd gh s hq @ do oðplwh vljxlhqwh fxdqgr h{lvwd s E@Q/  /@ n /  /@?  sE@Q /  /@? Ys E@ ' *4 <B Y% Od ghulydgd sdufldo 0ìvlpd vh uhsuhvhqwd wdpelìq phgldqwh Ys  / s% E@ r ( s E@ Y% ( Odv ghulydgdv sdufldohv gh rughq vxshulru vh ghqhq gh irupd dqäorjd do fdvr gh grv yduldeohv1 7 Glihuhqfldelolgdg Hvwd vhfflöq jhqhudol}d ho frqfhswr gh glihuhqfldo hq ho vhqwlgr gh dsur{l0 pdflöq olqhdo r olqhdol}dflöq d ixqflrqhv gh grv r päv yduldeohv1 Od sulqflsdo glihuhqfld frq ho fäofxor gh xqd yduldeoh hvwä hq ho khfkr gh txh od h{lvwhqfld gh ghulydgdv | od glihuhqfldelolgdg qr vrq frqfhswrv htxlydohqwhv sdud yduldv yduldeohv1 44 .Whruhpd 46 +Ljxdogdg gh odv ghulydgdv sdufldohv fux}dgdv.

714 Ixqflrqhv gh Grv Yduldeohv uE% ' sE@ n s E@E% @ Vhd + ' s E% xqd ixqflöq gh xqd yduldeoh glihuhqfldeoh hq @ | od fruuhvsrqglhqwh dsur{lpdflöq olqhdo1 Do sdvdu gho sxqwr @ do sxqwr % ' @ n / od glihuhqfld r huuru oE hqwuh s E% | uE% hv oE ' s E@ n  sE@ s E@ Glfkd glihuhqfld vdwlvidfh od frqglflöq oE 'f f *4 < or txh mxvwlfd od dsur{lpdflöq sE% uE% sdud ydoruhv shtxhôrv gh 1 Hq ho fdvr gh xqd ixqflöq gh grv yduldeohv 5 ' s E%c + frq ghulydgdv sdufldohv hq xq sxqwr E@c K sduhfh qdwxudo wrpdu frpr dsur{lpdflöq olqhdo od ixqflöq uE%c + ' s E@c K n Ys Ys E@c KE% @ n E@c KE+ K Y% Y+ Do sdvdu gh xq sxqwr E@c K do sxqwr E%c + ' E@ n c K n & od glihuhqfld r huuru oEc & hqwuh sE@c K | uE%c +/ ylhqh gdgd sru oEc & ' sE@ n c K n & uE@ n c K n &  Ys Ys ' sE@ n c K n & s E@c K E@c K n E@c K& Y% Y+ Ghvdiruwxqdgdphqwh/ od h{lvwhqfld gh ghulydgdv sdufldohv qr jdudqwl}d txh od ixqflöq huuru vdwlvidjd qhfhvduldphqwh od frqglflöq E? < *4 oEc & s 'f Ef?f 2 n &2 txh shuplwluðd mxvwlfdu od dsur{lpdflöq s E%c + uE%c + sdud ydoruhv sh0 txhôrv gh | & Sru hoor/ vl txhuhprv dvhjxuduqrv xq exhq frpsruwdplhqwr gh od dsur{lpdflöq olqhdo/ vhuä qhfhvdulr h{ljluod frpr frqglflöq gh glihuhq0 fldelolgdg mxqwr frq od h{lvwhqfld gh ghulydgdv sdufldohv1 45 .

Ghqlflöq 48 Vhd s E%c + xqd ixqflöq uhdo gh grv yduldeohv frq grplqlr ( delhuwr | E@c K 5 (1 Ghflprv txh s hv glihuhqfldeoh hq E@c K vð | vror vð vh yhulfd= 41 H{lvwhq odv ghulydgdv sdufldohv Ys Ys E@c K | E@c K Y% Y+ 51 Od ixqflöq oEc & ' s E@ n c K n & s E@c K vdwlvidfh od frqglflöq oEc & s ' f Ec&<Efcf 2 n &2 *4 Ho vljxlhqwh whruhpd sursruflrqd xqd frqglflöq vxflhqwh gh glihuhqfld0 elolgdg sdud xqd ixqflöq gh grv yduldeohv dsolfdeoh hq xq judq qýphur gh fdvrv1 Whruhpd 49 +Frqglflöq vxflhqwh gh glihuhqfldelolgdg. Vhd sE%c + xqd ixqflöq uhdo gh grv yduldeohv frq ghulydgdv sdufldohv s% | s+ frqwlqxdv hq xqd uhjlöq .delhuwd lqfoxlgd hq vx grplqlr1 Hq hvwdv frqglflrqhv/ od ixqflöq s hv glihuhqfldeoh hq wrgrv orv sxqwrv gh -1 Do ljxdo txh sdud ixqflrqhv gh xqd yduldeoh glihuhqfldelolgdg lpsolfd frq0 wlqxlgdg1 Whruhpd 4: Vhd 5 ' s E%c + xqd ixqflöq uhdo gh grv yduldeohv frq grplqlr ( delhuwr/ glihuhqfldeoh hq E@c K 5 (1 Hqwrqfhv/ s hv frqwlqxd hq glfkr sxqwr1 Ghqlflöq 4. Vhd 5 ' sE%c + xqd ixqflöq uhdo gh grv yduldeohv frq gr0 plqlr ( delhuwr/ glihuhqfldeoh hq E@c K 5 (1 Vh oodpd olqhdol}dflöq r dsur{lpdflöq olqhdo gh s hq E@c K d od ixqflöq olqhdo uE%c + ' s E@c K n Ys Ys E@c K E% @ n E@c K E+ K Y% Y+ 46  Ys Ys E@c K n E@c K & Y% Y+ .

Od juäfd gh od olqhdol}dflöq gh s hq ho sxqwr E@c K hv ho sodqr wdqjhqwh d od vxshuflh 5 ' s E%c + hq glfkr sxqwr1 Hq odv sur{lplgdghv gho sxqwr E@c K ho ydoru gh s E%c + hv dsur{lpdgdphqwh ljxdo do gh uE%c +1 Hvwr shuplwh ghflu txh od juäfd gh xqd ixqflöq glihuhqfldeoh gh grv yduldeohv hv orfdophqwh sodqd1 Ghqlflöq 4< Vhd 5 ' sE%c + xqd ixqflöq uhdo gh grv yduldeohv frq gr0 plqlr ( delhuwr/ glihuhqfldeoh hq E@c K 5 (1 Vh oodpd glihuhqfldo gh odv yduldeohv lqghshqglhqwhv % h + | vh uhsuhvhqwdq sru _% | _+ uhvshfwlydphqwh/ d fxdotxlhu lqfuhphqwr gh glfkdv yduldeohv1 Vh oodpd glihuhqfldo wrwdo gh od yduldeoh lqghshqglhqwh 5 | vh uhsuhvhqwd sru _5 d _5 ' Ys Ys E@c K _% n E@c K _+ Y% Y+ Od glihuhqfldo _5 uhsuhvhqwd ho lqfuhphqwr h{shulphqwdgr sru od olqhdo0 l}dflöq u do sdvdu gho sxqwr E@c K do E@ n {%c K n {+1 Sdud lqfuhphqwrv shtxhôrv {% | {+/ ho lqfuhphqwr wrwdo gh 5 hv dsur{lpdgdphqwh ljxdo d _5/ l1h1 {5 ' s E@ n {%c K n {+ s E@c K _5 715 Ixqflrqhv gh Wuhv r Päv Yduldeohv Orv frqfhswrv gh glihuhqfldelolgdg/ glihuhqfldo | olqhdol}dflöq vh h{wlhqghq vlq qlqjxqd glfxowdg gho fdvr gh ixqflrqhv grv yduldeohv do gh ixqflrqhv gh wuhv r päv yduldeohv1 Ghqlflöq 53 Vhd sE xqd ixqflöq uhdo gh grv yduldeohv frq grplqlr ( U? delhuwr | @ 5 (1 Ghflprv txh s hv glihuhqfldeoh hq @ vð | vror vð vh yhulfd= 41 H{lvwhq odv ghulydgdv sdufldohv Ys E@ Y% sdud fdgd ' c  c ?1 47 .

51 Od ixqflöq ? [ Ys oE ' s E@ n  sE@ E@ Y% Q vdwlvidfh od frqglflöq oE 'f <B mmmm *4 vlhqgr ' EQc  c ? | t mmmm ' Q n  n ? Do ljxdo txh sdud grv yduldeohv od h{lvwhqfld | frqwlqxlgdg gh odv ghulydgdv sdufldohv hq xqd uhjlöq .delhuwd dvhjxud od glihuhqflelolgdg gh s hq wrgr sxqwr gh -1 Dvð plvpr glihuhqfldelolgdg gh s hq @ lpsolfd frqwlqxlgdg gh s hq @1 Vh oodpd glihuhqfldo gh fdgd yduldeoh lqghshqglhqwh % | vh uhsuhvhqwd sru _% / d fxdotxlhu lqfuhphqwr hq glfkd yduldeoh1 Od glihuhqfldo wrwdo gh + ' s E vh ghqh phgldqwh ? [ Ys _+ ' E@ _% Y% Q Sru rwud sduwh/ od olqhdol}dflöq r dsur{lpdflöq olqhdo gh s hq ho sxqwr @ hv od ixqflöq olqhdo ? [ Ys uE ' sE@ n E@ E% @ Y% Q Hq frqfuhwr/ sdud xqd ixqflöq ' s E%c +c 5 gh wuhv yduldeohv od glihuhqfldo gh s hq xq sxqwr E@c Kc S wrpd od irupd _ ' Ys Ys Ys E@c Kc S _% n E@c Kc S _+ n E@c Kc S _5 Y% Y+ Y5 | od olqhdol}dflöq fruuhvsrqglhqwh hv uE%c +c 5 ' s E@c Kc S Ys Ys Ys n E@c Kc S E% @ n E@c Kc S E+ K n E@c Kc S E5 S Y% Y+ Y5 48 .

8 Uhjod gh od Fdghqd Od uhjod gh od fdghqd sdud ixqflrqhv gh xqd yduldeoh hvwdeohfh txh vl + ' sE% | % ' %E| hqwrqfhv/ _+ _% _+ ' _| _% _| Lqwhqwdprv jhqhudol}du hvwd uhjod gh ghulydflöq d ixqflrqhv gh grv r päv yduldeohv1 Hq sulphu oxjdu hvwdeohfhuhprv od uhjod gh od fdghqd hq grv fdvrv sduwlfxoduhv | ghvsxìv hq jhqhudo1 Sru ýowlpr h{dplqduhprv od dsolfdflöq gh od uhjod gh od fdghqd sdud rewhqhu ghulydgdv gh ixqflrqhv ghqlgdv lpsoðfl0 wdphqwh1 814 Uhjod gh od Fdghqd sdud grv Yduldeohv Vhd 5 ' sE%c + xqd ixqflöq gh grv yduldeohv1 Hq sulphu oxjdu frqvlghudprv ho fdvr hq od txh fdgd xqd gh vxv yduldeohv % h + vrq d vx yh} ixqflrqhv gh xqd yduldeoh lqghshqglhqwh | frq or txh 5 ' sE%E|c +E| vhuä xqd ixqflöq gh |1 Odv yduldeohv % h + vh ghqrplqdq yduldeohv lqwhuphgldv | od yduldeoh | yduldeoh qdo1 Whruhpd 54 +Grv yduldeohv lqwhuphgldv | xqd qdo. Vhd 5 ' sE%c + xqd ixqflöq gh grv yduldeohv glihuhqfldeoh1 Vxsrqjdprv txh % ' %E| h + ' +E| vrq ixqflrqhv gh | glihuhqfldeohv1 Hqwrqfhv/ 5 hv xqd ixqflöq gh | glihuhq0 fldeoh | vh yhulfd _5 Y5 _% Y5 _+ ' n _| Y% _| Y+ _| Dkrud vxsrqjdprv txh fdgd xqd gh odv yduldeohv % h + vrq d vx yh} ixqflrqhv gh grv yduldeohv lqghshqglhqwhv o | | frq or txh 5 ' sE%Eoc |c +Eoc | vhuä xqd ixqflöq gh o | |1 49 .

Vhd 5 ' sE%c + xqd ixqflöq gh grv yduldeohv glihuhqfldeoh1 Vxsrqjdprv txh % ' %Eoc | h + ' +Eoc | vrq ixqflrqhv gh o | | glihuhqfldeohv1 Hqwrqfhv/ 5 hv xqd ixqflöq gh o | | glihuhqfldeoh yhulfdqgr Y5 Y5 Y% Y5 Y+ ' n Yo Y% Yo Y+ Yo | Y5 Y% Y5 Y+ Y5 ' n Y| Y% Y| Y+ Y| 815 Irupd Jhqhudo gh od Uhjod gh od Fdghqd Vhd 5 ' s E+Q c  c +6 xqd ixqflöq gh 6 yduldeohv hq od txh fdgd yduldeoh hv ixqflöq gh xqd vrod yduldeoh lqghshqglhqwh %1 Hq frqvhfxhqfld 5 vhuä xqd ixqflöq 5 ' s E+QE%c  c +6 E% gh od yduldeoh %1 Whruhpd 56 +6 yduldeohv lqwhuphgldv | xqd qdo.Whruhpd 55 +Grv yduldeohv lqwhuphgldv | grv qdohv. Vhd 5 ' s E+Qc  c +6 xqd ixqflöq glihuhqfldeoh gh 6 yduldeohv1 Vxsrqjdprv txh +Q ' +Q E%c  c +6 ' +6 E% vrq ixqflrqhv gh % glihuhqfldeohv1 Hqwrqfhv/ 5 hv xqd ixqflöq gh % glihuhq0 fldeoh | vh yhulfd 6 _5 [ Y5 _+ ' _% Y+ _% Q 4: .

Vhd 5 ' s E+Qc  c +6 xqd ixqflöq glihuhqfldeoh gh 6 yduldeohv1 Vxsrqjdprv txh +Q ' +Q E%Q c  c %? c  c +6 ' +6 E%Qc  c %? vrq ixqflrqhv glihuhqfldeohv gh ? yduldeohv1 Hqwrqfhv/ 5 hv xqd ixqflöq gh odv yduldeohv %Q /  / %? glihuhqfldeoh | sdud fdgd ' c  c ? vh yhulfd 6 [ Y5 Y+ Y5 ' Y% Y+ Y% Q 816 Ghulydflöq Lpsoðflwd Vxsrqjdprv txh od hfxdflöq sE%c + ' f ghqh d + frpr ixqflöq lpsoðflwd gh %/ l1h1 + ' +E% | s E%c +E% ' f1 Vxsrqjdprv dghpäv txh glfkd ixqflöq +E% vhd glihuhqfldeoh1 Dsolfdqgr od uhjod gh od fdghqd d od ýowlpd hfxdflöq whqhprv Ys _% Ys _+ n ' f Y% _% Y+ _% Sxhvwr txh _%*_% '  uhvxowd Ys _+ Ys n 'f Y% Y+ _% | ghvshmdqgr vh rewlhqh _+ s% ' _% s+ 4. .Dkrud frqvlghudprv xqd ixqflöq 5 ' s E+Q c  c +6 gh 6 yduldeohv hq od txh fdgd yduldeoh hv d vx yh} ixqflöq gh ? yduldeohv %Q /  /%? 1 Hq frqvh0 fxhqfld 5 vhuä xqd ixqflöq 5 ' sE+QE%Qc  c %? c  c +6 E%Qc  c %? gh odv yduldeohv %Q /  /%? 1 Whruhpd 57 +6 yduldeohv lqwhuphgldv | ? qdohv.

vlhpsuh txh s+ 9' f1 Hvwd iöupxod shuplwh fdofxodu od ghulydgd gh od ixq0 flöq +E% ghqlgd lpsoðflwdphqwh sru od hfxdflöq s E%c + ' f1 Dkrud elhq/ Áfxdqgr srghprv dvhjxudu txh h{lvwh glfkd ixqflöqB Dghpäv vl h{lvwh/ Ávhuä glihuhqfldeohB Od uhvsxhvwd d hvwdv suhjxqwdv mxqwr frq od iöupxod gh od ghulydgd dqwhv rewhqlgd irupdq sduwh gho vljxlhqwh whruhpd fx|d gh0 prvwudflöq shuwhqhfh d xq fxuvr gh dqäolvlv dydq}dgr1 Dqwhv gh hqxqfldu gl0 fkr uhvxowdgr/ revhuyhprv txh vl h{lvwh xqd ixqflöq + ' }E% vdwlvidflhqgr od hfxdflöq sE%c + ' f/ od juäfd gh } kdeuä gh vhu xq dufr gh od fxuyd ghqlgd sru s txh fxpsod ho whvw gh od yhuwlfdo1 Sxhvwr txh od fxuyd s E%c + ' f sxhgh qr vdwlvidfhu glfkr whvw/ od juäfd gh } vhuä d or vxpr xqd udpd gh glfkd fxuyd1 Hq frqvhfxhqfld h{lvwluäq glihuhqwhv ixqflrqhv lpsoðflwdv ghshq0 glhqgr gho sxqwr E@c K gh od fxuyd txh frqvlghuhprv sxglhqgr rfxuulu txh douhghgru gh dojýq sxqwr qr h{lvwd qlqjxqd lpsoðflwd1 Glfkr gh rwur prgr/ od h{lvwhqfld gh od ixqflöq lpsoðflwd hv gh fduäfwhu orfdo1 Sru hmhpsor/ vhd s E%c + ' % + Od fxuyd ghqlgd sru od hfxdflöq s E%c + ' f hv od sduäerod + ' %1 Od udpd s srvlwlyd gh glfkd sduäerod ghqh xqd ixqflöq lpsoðflwd + ' % douhghgru gh fxdotxlhu sxqwr E@c @ / @ 9' f1 Dvð plvpr/ od udpd qhjdwlyd gh glfkd s sduäerod ghqh xqd ixqflöq lpsoðflwd + ' % douhghgru gh fxdotxlhu sxqwr E@c @ / @ 9' f1 Sru ho frqwudulr qr h{lvwh qlqjxqd udpd gh od sduäerod txh ghqd xqd ixqflöq lpsoðflwd douhghgru gho sxqwr Efc f1 Whruhpd 58 +Gh od ixqflöq lpsoðflwd.| E@c K 5 -1 Vxsrqjdprv= 41 sE@c K ' f> | 51 s+ E@c K 9' f1 Hqwrqfhv/ h{lvwhq xq hqwruqr L gh @/ xq hqwruqr T gh K | xqd ýqlfd ixqflöq } gh L hq T wdo txh sE%c }E% ' f1 Dghpäv/ } hv glihuhqfldeoh | } E% '  s% E%c + s+ E%c + 4< . Vhd s E%c + xqd ixqflöq gh grv yduldeohv frq ghulydgdv sdufldohv frqwlqxdv hq xqd uhjlöq delhuwd .

Vhd s E%c +c 5 xqd ixqflöq gh wuhv yduldeohv frq ghulydgdv sdufldohv frqwlqxdv hq xqd uhjlöq delhuwd .Gh od plvpd irupd/ vxsrqjdprv txh od hfxdflöq sE%c +c 5 ' f ghqh d 5 frpr ixqflöq lpsoðflwd gh % h +/ l1h1 5 ' 5E%c + | s E%c +c 5E%c + ' f Vxsrqjdprv dghpäv txh glfkd ixqflöq 5E%c + vhd glihuhqfldeoh1 Ghulydqgr od ýowlpd hfxdflöq uhvshfwr gh % | xwlol}dqgr od uhjod gh od fdghqd whqhprv Ys Y% Ys Y+ Ys Y5 n n ' f Y% Y% Y+ Y% Y5 Y% Sxhvwr txh Y%*Y% '  | Y+*Y% ' f uhvxowd Ys Ys Y5 n ' f Y% Y5 Y% Sru or txh ghvshmdqgr vh rewlhqh Y5 s% ' Y% s5 vlhpsuh txh s5 9' f1 Dqäorjdphqwh/ ghulydqgr uhvshfwr gh + | rshudqgr uhvxowd Y5 s+ ' Y+ s5 vlhpsuh txh s5 9' f1 Whruhpd 59 +Gh od ixqflöq lpsoðflwd.| E@c Kc S 5 -1 Vxsrqjdprv= 41 sE@c Kc S ' f> | 51 s5 E@c Kc S 9' f1 53 .

Hqwrqfhv/ h{lvwhq xq hqwruqr L gh @/ xq hqwruqr T gh K/ xq hqwruqr ` gh S | xqd ýqlfd ixqflöq } gh L T hq ` wdo txh s E%c +c }E%c + ' f1 Dghpäv/ } hv glihuhqfldeoh | vxv ghulydgdv vdwlvidfhq Y} s%E%c +c 5 ' Y% s5 E%c +c 5 | s+ E%c +c 5 Y} ' Y+ s5 E%c +c 5 Hvwh surfhglplhqwr sdud rewhqhu odv ghulydgdv gh ixqflrqhv ghqlgdv lp0 soðflwdphqwh vh h{wlhqgh gh irupd dqäorjd d fxdotxlhu qýphur gh yduldeohv1 Dvð plvpr/ ho whruhpd gh h{lvwhqfld orfdo | glihuhqfldeolgdg gh odv ixqflrqhv lpsoðflwdv1 Lqfoxlprv ho hqxqfldgr sdud xqd ixqflöq lpsoðflwd1 9 914 Ghulydgdv Gluhfflrqdohv1 Judglhqwh Ghulydgdv Gluhfflrqdohv Vl 5 ' s E%c + od ghulydgd sdufldo s% plgh od udslgh} frq od txh 5 fdpeld fxdqgr yduldprv ho sxqwr E%c + hq xqd gluhfflöq sdudohod do hmh %1 Gh od plvpd irupd/ od ghulydgd sdufldo s+ plgh od udslgh} frq od txh 5 fdpeld fxdqgr yduldprv ho sxqwr E%c + hq xqd gluhfflöq sdudohod do hmh +1 Dkrud elhq/ Áfxäo hv od udslgh} frq od txh 5 fdpeld fxdq gh xq yhfwru ' E6c ?B Pryhu ho sxqwr hq glfkd gluhfflöq vxsrqh yduldu E%c + vhjýq od uhfwd % ' @n6|c + ' Kn?|1 D or odujr gh glfkd uhfwd 5 wrpd orv ydoruhv s E@n6|c Kn?|/ l1h1 5 hv xqd ixqflöq gh |1 Vh wudwd sru wdqwr gh phglu od ud}öq gh fdpelr gh glfkd ixqflöq uhvshfwr gh |1 Ghqlflöq 5: Vhd s E%c + xqd ixqflöq uhdo gh grv yduldeohv frq grplqlr ( delhuwr/ E@c K 5 ( | ' E6c ? xq yhfwru xqlwdulr gho sodqr1 Vh oodpd ghulydgd gluhfflrqdo gh s hq E@c K vhjýq do oðplwh vljxlhqwh fxdqgr h{lvwd (s E@c K ' *4 s E@ n 6|c K n ?| sE@c K |<B | 54 .

Kdflhqgr 8 E| ' sE@ n 6|c K n ?| vh wlhqh (s E@c K ' 8 Ef Vxsrqlhqgr s glihuhqfldeoh | dsolfdqgr od uhjod gh od fdghqd uhvxowd 8 E| ' _% Ys _+ Ys E%c + n E%c + Y% _| Y+ _| Ys Ys ' E@ n 6|c K n ?| 6 n E@ n 6|c K n ?| ? Y% Y+ \ sduwlfxodul}dqgr sdud | ' f vh rewlhqh 8 Ef ' Ys Ys E@c K 6 n E@c K ? Y% Y+ Whruhpd 5. Vhd s E%c + xqd ixqflöq uhdo gh grv yduldeohv frq grplqlr ( delhuwr1 Vhd s glihuhqfldeoh hq E@c K 5 ( | ' E6c ? xq yhfwru xqlwdulr gho sodqr1 Hqwrqfhv/ (s E@c K ' Ys Ys E@c K 6 n E@c K ? Y% Y+ Vhjýq hvwh uhvxowdgr | od ghqlflöq gh glihuhqfldo srghprv wdpelìq ghflu txh od ghulydgd gluhfflrqdo gh s vhjýq ho yhfwru xqlwdulr ' E6c ? hv ho ydoru txh od glihuhqfldo gh s hq E@c K wrpd sdud ' 6 | & ' ?1 Sru rwud sduwh/ frpr vh yhuä hq orv hmhuflflrv xqd ixqflöq sxhgh srvhhu ghulydgd gluhfflrqdo hq wrgdv odv gluhfflrqhv | qr vhu glihuhqfldeoh1 915 Yhfwru Judglhqwh Od h{suhvlöq gh od ghulydgd gluhfflrqdo uhfxhugd od gh xq surgxfwr hvfdodu1 Hq frqfuhwr/ ho surgxfwr hvfdodu gho yhfwru E6c ? | ho yhfwru Es%c s+ 1 55 .

Vhd s E%c + xqd ixqflöq uhdo gh grv yduldeohv frq grplqlr ( delhuwr/ glihuhqfldeoh hq E@c K 5 (1 Vxsrq0 jdprv txh us E@c K 9' f1 Hqwrqfhv/ 41 Od gluhfflöq gho judglhqwh usE@c K hv od gluhfflöq hq od fxdo od ghulydgd gluhfflrqdo gh s hq E@c K hv pä{lpd1 Ho ydoru pä{lpr gh od ghulydgd gluhfflrqdo gh s hq E@c K hv mmusE@c Kmm1 51 Od gluhfflöq usE@c K hv od gluhfflöq hq od fxdo od ghulydgd gluhfflrqdo gh s hq E@c K hv pðqlpd1 Ho ydoru pðqlpr gh od ghulydgd gluhfflrqdo gh s hq E@c K hv mmusE@c Kmm1 61 Ho yhfwru judglhqwh usE@c K hv qrupdo d od fxuyd gh qlyho txh sdvd sru E@c K1 Odv surslhgdghv dqwhulruhv sxhghq vhu ylvxdol}dgdv lpdjlqdqgr od vxshu0 flh 5 ' sE%c + frpr od odghud gh xqd prqwdôd1 Ho yhfwru judglhqwh dsxqwd hq od gluhfflöq gh xqd euýmxod txh vhôdodud od gluhfflöq gh pä{lpd shqglhqwh1 56 .Ghqlflöq 5< Vhd s E%c + xqd ixqflöq uhdo gh grv yduldeohv frq grplqlr ( delhuwr | ghulydgdv sdufldohv hq ho sxqwr E@c K 5 (1 Vh oodpd yhfwru judglhqwh gh s hq E@c K | vh ghqrwd sru us E@c K do yhfwru gho sodqr gh frpsrqhqwhv s% E@c K | s+ E@c K/ hv ghflu usE@c K ' Ys Ys E@c K n E@c K Y% Y+ Vhjýq hvwd ghqlflöq hv srvleoh hvfulelu (s E@c K ' usE@c K  Ho yhfwru judglhqwh us E@c K vh uhsuhvhqwd vreuh ho grplqlr gh od ixqflöq s frq ruljhq hq ho sxqwr E@c K1 Vl uhsuhvhqwdprv ho yhfwru gluhfflrqdo frq ruljhq hq glfkr sxqwr | k hv ho äqjxor irupdgr sru orv yhfwruhv us E@c K | vh wlhqh (s E@c K ' mmus E@c Kmm ULt k Gh glfkd iöupxod vh ghgxfhq odv vljxlhqwhv surslhgdghv txh shuplwhq gdu xqd lqwhusuhwdflöq jhrpìwulfd gho yhfwru judglhqwh1 Whruhpd 63 +Vljqlfdgr gho judglhqwh.

Od gluhfflöq rsxhvwd d od lqglfdgd sru od euýmxod hv od gluhfflöq gh päv uäslgr ghvfhqvr | vhjxlu fxdotxlhu gluhfflöq shushqglfxodu vxsrqh shupdqhfhu d od plvpd dowlwxg1 Sru ýowlpr od surslhgdg gho judglhqwh gh vhu qrupdo d odv fxuydv gh qlyho sxhgh vhu xwlol}dgd sdud hvfulelu od hfxdflöq gh od wdqjhqwh hq xq sxqwr d xqd fxuyd ghqlgd phgldqwh xqd hfxdflöq lpsoðflwd1 Hq hihfwr/ vhd od fxuyd ghvfulwd sru od hfxdflöq s E%c + ' f | E@c K xq sxqwr gh glfkd fxuyd1 Vl E%c + hv xq sxqwr fxdotxlhud gh od wdqjhqwh d od fxuyd txh sdvd sru E@c K ho yhfwru E% @c + K vhuä ruwrjrqdo do yhfwru judglhqwh usE@c K1 Hq frqvhfxhqfld/ od hfxdflöq Ys Ys E@c K E% @ n E@c K E+ K ' f Y% Y+ uhsuhvhqwd od uhfwd wdqjhqwh d od fxuyd s E%c + ' f hq ho sxqwr E@c K1 916 Ixqflrqhv gh Wuhv Yduldeohv Orv frqfhswrv gh ghulydgd gluhfflrqdo | yhfwru judglhqwh sxhghq vhu jhqh0 udol}dgrv d wuhv r päv yduldeohv vlq qlqjxqd glfxowdg1 D frqwlqxdflöq uh0 vxplprv orv uhvxowdgrv fruuhvsrqglhqwhv do fdvr gh wuhv yduldeohv1 Ghqlflöq 64 Vhd s E%c +c 5 xqd ixqflöq uhdo gh wuhv yduldeohv frq grplqlr ( delhuwr/ E@c Kc S 5 ( | ' E6c ?c R xq yhfwru xqlwdulr gho sodqr1 Vh oodpd ghulydgd gluhfflrqdo gh s vhjýq hq E@c Kc S do oðplwh vljxlhqwh fxdqgr h{lvwd ( sE@c Kc S ' *4 | B < s E@ n 6|c K n ?|c S n R| sE@c Kc S | Ho yhfwru judglhqwh gh s hq E@c Kc S hv ho yhfwru gho hvsdflr wulglphq0 vlrqdo gh frpsrqhqwhv s%E@c Kc S/ s+ E@c Kc S | s5 E@c Kc S | vh ghqrwd sru us E@c Kc S/ hv ghflu usE@c Kc S ' Ys Ys Ys E@c Kc S n E@c Kc S n E@c Kc S ! Y% Y+ Y5 Whruhpd 65 Vl s hv glihuhqfldeoh hq E@c Kc S 5 ( vh yhulfdq odv vljxlhqwhv surslhgdghv= 57 .

41 (s E@c Kc S ' us E@c Kc S  Ys Ys Ys ' E@c Kc S 6 n E@c Kc S ? n E@c Kc S R Y% Y+ Y5 51 Od gluhfflöq gho judglhqwh usE@c Kc S hv od gluhfflöq hq od fxdo od ghul0 ydgd gluhfflrqdo gh s hq E@c Kc S hv pä{lpd1 Ho ydoru pä{lpr gh od ghulydgd gluhfflrqdo gh s hq E@c Kc S hv mmus E@c Kc Smm1 61 Od gluhfflöq us E@c Kc S hv od gluhfflöq hq od fxdo od ghulydgd gluhf0 flrqdo gh s hq E@c Kc S hv pðqlpd1 Ho ydoru pðqlpr gh od ghulydgd gluhfflrqdo gh s hq E@c Kc S hv mmus E@c Kc Smm1 71 Ho yhfwru judglhqwh us E@c Kc S hv qrupdo d od vxshuflh gh qlyho txh sdvd sru E@c Kc S1 Od hfxdflöq Ys Ys Ys E@c Kc S E% @ n E@c Kc S E+ K n E@c Kc S E5 S ' f Y% Y+ Y5 uhsuhvhqwd xq sodqr fx|r yhfwru qrupdo hv ho yhfwru judglhqwh gh s 1 Sru vhu ho judglhqwh ruwrjrqdo d odv vxshuflhv vh ghqh glfkr sodqr frpr ho sodqr wdqjhqwh d od vxshuflh sE%c +c 5 ' f hq ho sxqwr E@c Kc S1 Hq sduwlfxodu sdud xqd vxshuflh ghvfulwd sru od hfxdflöq 5 ' s E%c + ghqlhqgr 8 E%c +c 5 ' s E%c + 5 od vxshuflh vdwlvidfh 8 E%c +c 5 ' f1 Vx sodqr wdqjhqwh hq ho sxqwr E@c Kc s E@c K hv Ys Ys E@c K E% @ n E@c K E+ K n EE5 s E@c K ' f Y% Y+ Ghvshmdqgr 5 hq glfkd hfxdflöq uhvxowd 5 ' s E@c K n Ys Ys E@c K E% @ n E@c K E+ K Y% Y+ Hv ghflu/ ho sodqr wdqjhqwh d od vxshuflh 5 ' s E%c + hq xq sxqwr E@c K hv od olqhdol}dflöq r dsur{lpdflöq olqhdo gh s hq glfkr sxqwr1 58 .

Vhd s E%c + xqd ixqflöq uhdo ghqlgd hq xq frqmxqwr delhuwr ( U | E@c K 5 (1 Vl s dgplwh ghulydgdv sdufldohv hq E@c K | dofdq}d xq pä{lpr r pðqlpr uhodwlyr hq glfkr sxqwr vh yhulfd Ys Ys E@c K ' f | E@c K ' f Y% Y+ Frpr hq ho fdvr gh xqd yduldeoh | d shvdu gh vx xwlolgdg ho whruhpd dqwhulru wlhqh vxv olplwdflrqhv= 41 Odv frqglflrqhv s% E@c K ' f | s+ E@c K ' f vrq qhfhvduldv shur qr vx0 flhqwhv1 Hv ghflu/ h{lvwhq sxqwrv E@c K txh vdwlvidfhq glfkdv frqglflrqhv shur txh qr fruuhvsrqghq d xq h{wuhpr uhodwlyr1 Sru hmhpsor/ od ixq0 flöq s E%c + ' + % srvhh ghulydgdv sdufldohv ljxdohv d fhur hq ho sxqwr Efc f | hq glfkr sxqwr qr vh dofdq}d ql pä{lpr ql pðqlpr uhodwlyr |d txh s E|c f f | sEfc | : f sdud wrgr |1 59 .: Pä{lprv | Pðqlprv  Hq ho fdvr gh xqd ixqflöq gh xqd yduldeoh/ + ' sE%/ srghprv ghwhuplqdu orv sxqwrv grqgh vh dofdq}d xq pä{lpr r xq pðqlpr h{dplqdqgr ho frpsru0 wdplhqwr gh odv ghulydgdv s | s 1 Wudwdprv gh h{whqghu glfkr surfhglplhqwr do fdvr gh grv yduldeohv1 :14 Sxqwrv Fuðwlfrv | H{wuhprv Hq sulphu oxjdu revhuydprv txh vl xqd ixqflöq gh grv yduldeohv s E%c + do0 fdq}d xq h{wuhpr uhodwlyr hq xq sxqwr E@c K od ixqflöq gh xqd yduldeoh s E%c K txh uhsuhvhqwd od fxuyd rewhqlgd do fruwdu od vxshuflh 5 ' sE%c + frq ho sodqr + ' K dofdq}d xq h{wuhpr uhodwlyr hq % ' @1 Sru wdqwr/ od shqglhqwh gh od wdqjhqwh d glfkd fxuyd/ l1h1 s%E@c K/ kd gh vhu fhur hq glfkr sxqwr1 Dqäorjdphqwh/ od fxuyd sE@c + hv xqd fxuyd gho sodqr % ' @ frq h{wuhpr uhodwlyr hq ho sxqwr + ' K1 Hq frqvhfxhqfld/ od shqglhqwh gh od wdqjhqwh hq glfkr sxqwr/ l1h1 s+ E@c K/ kd gh vhu fhur1 Whruhpd 66 +Frqglflrqhv qhfhvduldv gh h{wuhpr uhodwlyr.

Vhd s E%c + xqd ixqflöq uhdo frq ghulydgdv sdufldohv sulphudv | vhjxqgdv frqwlqxdv hq xq frqmxqwr delhuwr ( U 1 Vhd E@c K 5 ( xq sxqwr fuðwlfr gh s/ l1h1 s% E@c K ' s+ E@c K ' f |  s%% E@c K s%+ E@c K { ' _i| ' s%% E@c K s++ E@c K ds%+ E@c Ko s%+ E@c K s++ E@c K Hqwrqfhv/ 5: .51 Odv frqglflrqhv qr wlhqhq vhqwlgr sdud dtxhoorv sxqwrv hq orv txh s qr srvhd ghulydgdv sdufldohv1 Sru hmhpsor/ od ixqflöq s E%c + ' m%m n m+m srvhh xq pðqlpr hq Efc f | qr h{lvwhq ghulydgdv sdufldohv hq glfkr sxqwr1 61 Odv frqglflrqhv qr vh yhulfdq hq orv sxqwrv iurqwhud gho frqmxqwr (1 Sru hmhpsor/ vl ( ' iE%c + 5 U *% n + j/ od ixqflöq s E%c + ' % n + dofdq}d ho pä{lpr devroxwr hq fxdotxlhu sxqwr gh od iurqwhud gh ( shur odv ghulydgdv sdufldohv qr vh dqxodq vlpxowäqhdphqwh hq qlqjxqr gh hvwrv sxqwrv1 Ghqlflöq 67 Vhd s E%c + xqd ixqflöq uhdo ghqlgd hq xq frqmxqwr delhuwr ( U 1 Vh oodpdq sxqwrv fuðwlfrv gh s d orv sxqwrv E%c + txh vhdq vroxflöq gh odv hfxdflrqhv Ys Ys E%c + ' f > E%c + ' f Y% Y+ r d orv sxqwrv hq orv txh qr h{lvwd dojxqd gh odv ghulydgdv sdufldohv s% / s+ 1 Sdud frqrfhu vl orv sxqwrv fuðwlfrv gh xqd ixqflöq glihuhqfldeoh fruuhv0 srqghq d xq pä{lpr/ d xq pðqlpr r d qlqjxqd gh odv grv frvdv/ vh sxhgh xwlol}du ho vljxlhqwh whvw txh fruuhvsrqgh do fulwhulr gh od ghulydgd vhjxqgd sdud dqdol}du orv h{wuhprv gh ixqflrqhv gh xqd yduldeoh1 Whruhpd 68 +Fulwhulr gh odv ghulydgdv sdufldohv vhjxqgdv.

grqgh s% ' s+ ' f | orv sxqwrv grqgh s% |2r s+ ghmhq gh h{lvwlu1 51 Vh vhohfflrqdq orv srvleohv sxqwrv gh h{wuhpr gh s hq od iurqwhud gh -1 Od pdqhud gh kdfhu glfkd vhohfflöq ghshqgh gh od irupd gho frqmxqwr iurqwhud1 Vl od iurqwhud vh sxhgh h{suhvdu phgldqwh uhodflrqhv gho wlsr + ' } E%/ glfkd vhohfflöq vh uhgxfh d exvfdu orv srvleohv h{wuhprv gh odv ixqflqhv gh xqd yduldeoh 8 E% ' s E%c } E%1 Vl od iurqwhud hvwä ghwhuplqdgd sru xqd hfxdflöq gh od irupd }E%c + ' f/ vlq txh vhd srvleoh ghvshmdu + hq ixqflöq gh %/ vh kdeuä gh xwlol}du ho pìwrgr gh Odjudqjh1 61 Vl . .hv qr fhuudgr r qr dfrwdgr | s dgplwh ghulydgdv gh sulphur | vhjxqgr rughq frqwlqxdv vh dsolfd ho fulwhulr gh od vhjxqgd ghulydgd 5.41 Vl { : f | s%% E@c K : f/ h{lvwh pðqlpr uhodwlyr hq E@c K1 51 Vl { : f | s%% E@c K f/ h{lvwh pä{lpr uhodwlyr hq E@c K1 61 Vl { f/ qr h{lvwh ql pä{lpr ql pðqlpr hq E@c K1 71 Vl { ' f ho fulwhulr qr gd lqirupdflöq1 Hq uhodflöq frq ho fulwhulr dqwhulru ho ghwhuplqdqwh { vh frqrfh frq ho qrpeuh gh khvvldqr gh s | orv sxqwrv fuðwlfrv hq orv txh { f vh oodpdq sxqwrv vlood1 :15 Hvwxglr gh Pä{lprv | Pðqlprv Edväqgrqrv hq od surslhgdg gh h{lvwhqfld gh h{wuhprv gh odv ixqflrqhv frq0 wlqxdv | hq odv frqglflrqhv qhfhvduldv sdud od h{lvwhqfld gh h{wuhprv gh xqd ixqflöq frq ghulydgdv sdufldohv lqglfdprv ho surfhglplhqwr d vhjxlu sdud rewhqhu orv pä{lprv | pðqlprv gh xqd ixqflöq frqwlqxd s E%c + hq xqd uhjlöq -= 41 Vh ghwhuplqdq orv sxqwrv fuðwlfrv gh s lqwhulruhv d -1 Hv ghflu/ orv sxqwrv lqwhulruhv d .hv xqd uhjlöq fhuudgd | dfrwdgd vh exvfdq orv ydoruhv pä{lpr | ho pðqlpr txh od ixqflöq s wrpd hq fdgd xqr gh orv sxqwrv rewhqlgrv hq orv grv sdvrv dqwhulruhv1 Glfkrv ydoruhv vrq pä{lpr | pðqlpr de0 vroxwrv1 71 Vl .

14 Sureohpdv frq xqd Frqglflöq gh Oljdgxud Hq hvwh fdvr qrv sodqwhdprv ghwhuplqdu orv pä{lprv | pðqlprv gh xqd ixqflöq gh grv r päv yduldeohv vxmhwdv d xqd frqglflöq1 Sru vhqflooh} hq od qrwdflöq h{srqguhprv vror ho fdvr gh grv yduldeohv1 Hv ghflu/ vh wudwd gh hqfrqwudu orv pä{lprv | pðqlprv gh od ixqflöq sE%c + vxmhwrv d od frqglflöq }E%c + ' f1 Vxsrqjdprv txh s | } dgplwhq ghulydgdv sdufldohv frqwlqxdv1 . Pxowlsolfdgruhv gh Odjudqjh H{lvwhq vlwxdflrqhv hq odv txh lqwhuhvd frqrfhu orv pä{lprv | pðqlprv gh xqd ixqflöq fxdqgr odv yduldeohv hvwäq uhodflrqdgdv phgldqwh xqd r päv hfxdflrqhv frqrflgdv frpr oljdgxudv1 Sru hmhpsor/ gdgd xqd ixqflöq sE%c + ghqlgd hq xqd uhjlöq .1414 Pìwrgr gh Odjudqjh Ho pìwrgr gh orv pxowlsolfdgruhv Odjudqjh frqvwd gh orv vljxlhqwhv sdvrv= 5< .gho sodqr vh sodqwhd ghwhuplqdu orv pä{lprv | pðqlprv gh s fxdqgr E%c + hv xq sxqwr gh od fxuyd K ghqlgd sru od hfxdflöq }E%c + ' f1 Xqd pdqhud srvleoh gh uhvroyhu hvwh sureohpd frqvlvwh hq uhgxfluor d xqr gh pä{lprv | pðqlprv gh xqd yduldeoh1 Sdud hoor vh ghvshmd od yduldeoh + frpr xqd ixqflöq gh %/ l1h1 + ' E%/ | d frqwlqxdflöq vh uhhpsod}d + sru E% hq od h{suhvlöq gh s / sdud rewhqhu od ixqflöq gh xqd yduldeoh 8 E% ' s E%c E%1 Dxqtxh glfkr surfhglplhqwr hv gh frqfhsflöq vlpsoh/ hq od suäfwlfd sxhgh uhvxowdu gliðflo r lpsrvleoh ghvshmdu dojxqd gh odv yduldeohv hq ixqflöq gh od rwud1 Xq surfhglplhqwr dowhuqdwlyr or frqvwlwx|h ho pìwrgr gh orv pxowlsol0 fdgruhv gh Odjudqjh1 Hq sulphu oxjdu lqwurgxfluhprv ho pìwrgr sdud sureohpdv frq xqd vrod frqglflöq | oxhjr or jhqhudol}duhprv do fdvr gh grv r päv frqglflrqhv1 .d fdgd xqr gh orv sxqwrv fuðwlfrv sdud hvwdeohfhu vl vh wudwd gh xq pä{lpr uhodwlyr/ xq pðqlpr uhodwlyr r xq sxqwr vlood1 Uhfdofdu txh glfkr fulwhulr vror shuplwh dvhjxudu/ | qr vlhpsuh/ ho fduäfwhu uhodwlyr gh orv h{wuhprv1 Sdud hvwdeohfhu vl vh wudwd gh h{wuhprv devroxwrv/ vhuä qhfhvdulr xq dqäolvlv sduwlfxodu gho sureohpd1 .

41 Fuhdu xqd ixqflöq dx{loldu 8 E%c +c b ' s E%c + n b}E%c + grqgh b hv xqd qxhyd yduldeoh oodpdgd pxowlsolfdgru gh Odjudqjh1 51 Rewhqhu orv sxqwrv fuðwlfrv gh od ixqflöq dx{loldu 8 / l1h1 odv vroxflrqhv gh odv hfxdflrqhv Y8 Y% Y8 Y+ Y8 Yb Ys Y} nb 'f Y% Y% Ys Y} ' nb 'f Y+ Y+ ' ' }E%c + ' f 61 Irupdu xqd olvwd frq orv sxqwrv E%c + wdohv txh E%c +c b vhd xq sxqwr rewhqlgr hq ho sdvr dqwhulru | u}E%c + 9' f1 71 Frqwlqxdu ho dqäolvlv gho sureohpd gh pä{lprv | pðqlprv hq od irupd xvxdo d sduwlu gh od olvwd gh sxqwrv rewhqlgd hq ho sdvr dqwhulru1 Hq ho fdvr gh xqd ixqflöq gh wuhv yduldeohv sE%c +c 5 ' f | xqd frqglflöq }E%c +c 5 ' f od ixqflöq dx{loldu 8 vh frqvwux|h gh od plvpd pdqhud/ l1h1 8 ' s n b} | ho surfhglplhqwr gh Odjudqjh vljxh orv plvprv sdvrv1 Od glihuhqfld vhuä txh dkrud whqguhprv txh frqvlghudu fxdwur frqglflrqhv hq odv ghulydgdv/ 8% ' f > 8+ ' f > 85 ' f | 8b ' } ' f .1415 Ixqgdphqwr gho Pìwrgr gh Odjudqjh Ho surfhglplhqwr gh Odjudqjh vh edvd hq ho vljxlhqwh uhvxowdgr1 Whruhpd 69 Vhdq s E%c + | }E%c + ixqflrqhv frq ghulydgdv sdufldohv frq0 wlqxdv1 Vhd E@c K xq sxqwr wdo txh }E@c K ' f | u}E@c K 9' f1 Vl s dofdq}d xq h{wuhpr uhodwlyr hq E@c K vxmhwr d od frqglflöq }E%c + ' f/ h{lvwh xq b wdo txh us E@c K ' bu}E@c K 63 .

1514 Pìwrgr gh Odjudqjh Ho pìwrgr gh orv pxowlsolfdgruhv Odjudqjh frqvwd gh orv vljxlhqwhv sdvrv= 41 Fuhdu xqd ixqflöq dx{loldu 8 E%c +c 5c bc >c 5 ' sE%c + n b}Q E%c +c 5 n >} E%c +c 5 grqgh b | > vrq grv qxhydv yduldeohv oodpdgdv pxowlsolfdgruhv gh Od0 judqjh1 51 Rewhqhu orv sxqwrv fuðwlfrv gh od ixqflöq dx{loldu 8 / l1h1 odv vroxflrqhv 64 .Vlq hqwudu hq xqd ghprvwudflöq irupdo gh glfkr whruhpd h{srqguhprv odv lghdv hq odv txh vh edvd1 Vhd hE| ' E%E|c +E| xqd sdudphwul}dflöq gh od fxuyd }E%c + ' f1 Sru od uhjod gh od fdghqd/ d or odujr gh hvwd fxuyd vh wlhqh _s Ys _% Ys _+ ' n ' us h _| Y% _| Y+ _| grqgh h ' E%E|c +E| hv xq yhfwru wdqjhqwh d od fxuyd1 Sxhvwr txh s dofdq}d xq h{wuhpr hq ho sxqwr E@c K/ od ghulydgd gh s frq uhvshfwr d | vhuä fhur hq glfkr sxqwr1 Hvwr vljqlfd txh/ us | h vrq ruwrjrqdohv hq ho sxqwr E@c K1 Frpr txlhud txh ho u} hv qrupdo d od fxuyd gh qlyho }E%c + ' f/ | sru frqvljxlhqwh do yhfwru wdqjhqwh h/ vh vljxh txh us | u} vhuäq sdudohorv/ hv ghflu us ' bu} .15 Sureohpdv frq Grv r Päv Frqg1 gh Oljdgxud Hq hvwh fdvr qrv sodqwhdprv ghwhuplqdu orv pä{lprv | pðqlprv gh xqd ixqflöq gh wuhv r päv yduldeohv vxmhwdv d grv r päv frqglflrqhv1 Sru vhqflooh} hq od qrwdflöq h{srqguhprv vror ho fdvr gh wuhv yduldeohv | grv frqglflrqhv1 Hv ghflu/ vh wudwd gh hqfrqwudu orv pä{lprv | pðqlprv gh od ixqflöq s E%c +c 5 vxmhwrv d odv frqglflrqhv }QE%c +c 5 ' f | } E%c +c 5 ' f1 Vxsrqjdprv txh s / }Q | } dgplwhq ghulydgdv sdufldohv frqwlqxdv1 .

gh odv hfxdflrqhv Y8 Y% Y8 Y+ Y8 Y5 Y8 Yb Y8 Y> Ys Y}Q Y} nb n> 'f Y% Y% Y% Ys Y}Q Y} ' nb n> 'f Y+ Y+ Y+ Ys Y}Q Y} ' nb n> 'f Y5 Y5 Y5 ' ' }Q E%c +c 5 ' f ' } E%c +c 5 ' f 61 Irupdu xqd olvwd frq orv sxqwrv E%c +c 5 wdohv txh E%c +c 5c bc > vhd xq sxqwr rewhqlgr hq ho sdvr dqwhulru | orv yhfwruhv u}QE%c +c 5 | u} E%c +c 5 olqhdophqwh lqghshqglhqwhv1 71 Frqwlqxdu ho dqäolvlv gho sureohpd gh pä{lprv | pðqlprv hq od irupd xvxdo d sduwlu gh od olvwd gh sxqwrv rewhqlgd hq ho sdvr dqwhulru1 Ho pìwrgr dqwhulru vh h{wlhqgh gh irupd dqäorjd do fdvr gh ? yduldeohv | 6 frqglflrqhv gh oljdgxud1 Hq hvh fdvr vh lqwurgxfhq 6 pxowlsolfdgruhv gh Odjudqjh or txh gduäq oxjdu hq ho sdvr grv d xq vlvwhpd gh ? n 6 hfxdflrqhv frq ? n 6 lqföjqlwdv1 .1515 Ixqgdphqwr gho Pìwrgr gh Odjudqjh Ho surfhglplhqwr gh Odjudqjh vh edvd hq ho vljxlhqwh uhvxowdgr1 Whruhpd 6: Vhdq s E%c +c 5/ }QE%c +c 5 | } E%c +c 5 ixqflrqhv frq ghulydgdv sdufldohv frqwlqxdv1 Vhd E@c Kc S xq sxqwr wdo txh }Q E@c Kc S ' f + } E@c Kc S ' f Vxsrqjdprv txh u}Q E@c Kc S | u} E@c Kc S vrq olqhdophqwh lqghshqglhqwhv1 Vl s dofdq}d xq h{wuhpr uhodwlyr hq E@c Kc S vxmhwr d odv frqglflrqhv }Q E%c +c 5 ' f + } E%c +c 5 ' fc h{lvwhq ydoruhv b | > wdohv txh usE@c Kc S ' bu}Q E@c Kc S n >u} E@c Kc S 65 .

Vlq hqwudu hq xqd ghprvwudflöq irupdo gh glfkr whruhpd h{srqguhprv odv lghdv hq odv txh vh edvd1 Vhd hE| ' E%E|c +E|c 5E| xqd sdudphwul}dflöq gh od fxuyd lqwhuvhfflöq gh odv vxshuflhv }Q E%c +c 5 ' f | } E%c +c 5 ' f1 Sru od uhjod gh od fdghqd/ d or odujr gh hvwd fxuyd vh wlhqh _s Ys _% Ys _+ Ys _5 ' n n ' us h _| Y% _| Y+ _| Y5 _| grqgh h ' E%E|c +E|c 5E| hv xq yhfwru wdqjhqwh d od fxuyd1 Sxhvwr txh s dofdq}d xq h{wuhpr hq ho sxqwr E@c Kc S/ od ghulydgd gh s frq uhvshfwr d | vhuä fhur hq glfkr sxqwr1 Hvwr vljqlfd txh/ us | h vrq ruwrjrqdohv hq ho sxqwr E@c Kc S1 Frpr txlhud txh orv yhfwruhv u}Q | u} vrq qrupdohv d odv vxshuflhv }Q E%c +c 5 ' f | } E%c +c 5 ' f/ uhvshfwlydphqwh/ glfkrv yhfwruhv vhuäq ruwrjrqdohv do yhfwru wdqjhqwh h 1 Hq frqvhfxhqfld/ ho yhfwru us vh hqfxhqwud hq ho sodqr ghwhuplqdgr sru orv yhfwruhv u}Q | u} or txh vljqlfd txh  us ' bu}Q n >u} 66 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful