You are on page 1of 2

‫בס"ד‬

‫טופס הצעה‬
‫יש למלא את הטופס בצורה מלאה ולשלוח אותו לדואר‪:‬‬
‫‪moetzethasulam@gmail.com‬‬

‫‪26.10.08‬‬ ‫תאריך‬

‫מיכאל‬ ‫שם‬
‫המציע‬

‫אין עדיין שם‬ ‫קבוצה‬

‫מיידי‬ ‫‪/‬‬ ‫דחוף‬ ‫‪/‬‬ ‫רגיל‬ ‫דחיפות‬

‫לכל הקהילה‬ ‫‪/‬‬ ‫נשים‬ ‫‪/‬‬ ‫גברים‬ ‫לקבוצה בלבד ‪/‬‬ ‫סוג הצעה‬

‫פרוט ההצעה‬

‫לקיים בצמוד ללימוד בנביא גם לימוד הלכות‬ ‫ניסוח קצר‬


‫ומדויק של‬
‫ההצעה‬

‫היות ורבים מהקהילה אינם מתמצאים בהלכות כדאי‬ ‫הסבר‬


‫לשלב גם לימוד הלכות בנוסף ללימוד נביא‪ .‬ההצעה‬ ‫ההצעה‬
‫היא שזה יהיה בצורה של מבחן אמריקאי פעם בשבוע‪.‬‬

‫להגברת ידיעת ההלכות בקהילה‬ ‫למי או למה‬


‫תתרום‬
‫ההצעה‬

‫מה הם‬
‫האיזונים‬
‫להצעה זאת‬

‫כל אחד צריך להיות אחראי ללמוד הלכות באופן אישי‬ ‫כתוב לפחות‬
‫נימוק אחד‬
‫נגד ההצעה‬
‫שלך‬