You are on page 1of 3

Cabaran mahasiswa menghadapi dunia masa hadapan

Apabila diungkap perkataan mahasiswa terbayang di kotak fikiran ialah orang cerdik 
pandai   dan   berpengetahuan   tinggi.   Golongan   ini   amat   disanjung   tinggi   oleh 
masyarakat   kerana   ilmu   yang   dimiliki.   Namum   begitu,   tanggapan   sebegitu   hanya 
boleh   diguna   pakai   pada   awal   tahun   80’an   hingga   90’an.   Zamam   melenium 
menyaksikan bahawa makna mahasiswa itu tersebut tidak mampu lagi digalas oleh 
mereka   yang   bergelar   mahasiswa.   Perkataan   mahasiswa   itu   sendiri 
menggambarkan atau membawa maksud yang begitu tinggi. 

Mahasiswa   hari   ini   dianggap   lesu,   tidak   berkualiti   dan   tidak   mampu   bersaing 
diperingkat glokal. Tanggapan sebegini biasa kedengaran kerana pelbagai masalah 
yang sering ditumbulkan oleh mahasiswa itu sendiri. Kadang­ kala masalah atau isu 
yang ditimbulkan mengaibkan perkataan “mahasiswa” dan menggambarkan bahawa 
mahasiswa telah mencemarkan keintelektualan mereka sendiri. Isu penggangguran 
mahasiswa memburukkan lagi keadaan. Para majikan melebelkan mahasiswa hari 
ini gagal memenuhi kehendak pasaran pekerjaan. Tanggapan sebegini harus ditepis 
dengan mahasiswa itu sendiri harus bagkit dan bangun untuk membuktikan bahawa 
tuduhan sebegitu tidak tepat sama sekali.

Aspek utama yang perlu dititik beratkan oleh mahasiswa adalah penguasaan ilmu 
pengetahuan yang melangkaui sempadan. Penguasaan ilmu ini amat penting dalam 
mahasiswa mengharungi cabaran yang semakin kompetatif ini. Tanpa pengusaan 
ilmu sebegini, akan membuatkan mahasiswa itu sendiri ketinggalan dek masa dan 
globalisasi   yang   semakin   laju   dan   tidak   pernah   menunggu   sesiapa.   Apabila 
penguasaan   ilmu   menjadi   teras   utama   agenda   pembangunan   mahasiswa   secara 
tidak langsung akan membuatkan mahasiswa itu telah keluar daripada kejumudan 
fikiran dan sempadan ilmu yang ada. Ini akan menjadikan mahasiswa mempunyai 
keyakinan   yang   tinggi   dan   mampu   untuk   mengahasilkan   sesuatu   yang   boleh 
membanggakan diri, keluarga dan universiti. Oleh itu mahasiswa harus keluar dari 
kepompong yang terisi di dalamnya keseronokan dan kelekaan yang menyebabkan 
terbatasnya penguasaan ilmu itu sendiri. Menerokai segala bidang ilmu pengetahuan 
sebanyak   mungkin   bagi   memperkasakan   diri   tanpa   mengenal   erti   jemu   dan 
perkatann “SAYA TIDAK BOLEH”.
Ternyata   negara   kita   memerlukan   lebih   ramai   golongan   cerdik   pandai   dalam 
meneruskan agenda pembangunan negara bagi manuju wawasan 2020. Mahasiswa 
harus   memainkan   peranan   penting   dan   mengambil   tempat   yang   terbaik   dalam 
agenda tersebut melalui penguasaan ilmu melangkaui batasan. Kekurangan saintis, 
jurutera, doktor dan golongan cendikiawan yang hebat dan disegani seharusnya diisi 
oleh mahasiswa hari ini yang dikatakan sebagai pewaris negara masa hadapan.

Jika   dilihat   hari   ini,   teknologi   semakin   pantas   meninggalkan   manusia   yang   leka. 
Penguasaan ilmu ini akan membuatkan mahasiswa itu mampu bergerak dan berlari 
seiring dengan perkembangan teknokogi. Apa yang boleh dibanggakan lagi apabila 
mahasiswa   menjadi   penggerak   dan   pemacu   kepada   perkembangan   teknologi   itu 
sendiri. Ini boleh dilakukan jika penguasaan ilmu pengetahuan tanpa sempadan ada 
pada mahasiswa.

Agenda   untuk   memperkasakan   mahasiswa   perlu   diambil   perhatian   oleh   semua 


golongan mahasiswa. Apabila sudah menguasai ilmu, mahasiswa perlu mempunyai 
towering  personality  dan modal insan  yang tinggi. “Towering personality” ini amat 
penting bagi mahasiswa hari ini dalam mengaharungi cabaran yang semakin tidak 
mengenal   sempadan.   Ini   turut   meliputi   aspek   “soft   skill”   mahasiswa   itu   sendiri. 
Penampilan   dan   personaliti   mahasiswa   harus   mengikuti   standart   yang   diperlukan 
tanpa   melupakan   pegagangan   agama   yang   satu.   Ini   akan   menggambarkan 
mahasiswa itu mempunyai identiti kelas pertama. Sememangnya mahasiswa harus 
mencerminkan peribadi yang terbaik setanding dengan ilmu dan pengetahuan yang 
dimiliki. . Pegangan agama yang kuat perlu dititik beratkan agar pekembangan ilmu 
selari   dengan   tuntutan   agama.   Ini   bagi   memastikan   mahasiwa   mengetahui   dan 
berada landasan yang tepat dalam meneruskan agenda pembangunan mahasiswa. 
Secara tidak langung pegangan dan nilai­nilai murni yang dituntut dapat dipraktikkan 
dalam kehidupan seperti jujur, amanah, rajin hormat menghormati, berdaya saing 
dan sebagainya.

Keyakinan yang tinggi juga dituntut untuk menjadi mahasiswa yang berkualiti. Tanpa 
keyakinan, mahasiswa tidak akan mampu melakukan yang terbaik dan mahasiswa 
tidak   akan   berani   untuk   memulakan   sesuatu   yang   boleh   mencetus   kepada 
pembaharuan   untuk   kepentinagan   bersama.   Berbekalkan   keyakinan   ini   akan 
membantu mahasiswa untuk menjadi insan yang berkualiti dan mampu memenuhi 
kehendak nagara dan masyarakat.

Seterusnya, mahasiswa itu sendiri perlu bersatu tanpa mengira idealogi dalam aspek 
pembagunan mahasiswa itu sendiri. Perbezaan idealogi seharusnya tidak menjadi 
sesuatu penghalang untuk mahasiswa bersatu. Ini amat merugikan mahasiswa itu 
sendiri.   Kejumudan   dan   taksub   kepada   sesuatu   idealogi   sehingga   belaku   jurang 
yang   amat   besar   boleh   mencemarkan   keintelektualan   mahasiswa.   Seharusnya, 
berfikiran   di   luar   kotak   pemikiran   biasa,   terbuka   dan   rasional   perlu   menjadi   sifir 
dalam   kehidupan   mahasiswa.   Ini   akan   menjadikan   mahasiswa   itu   mempunyai 
pemikiran kelas pertama kerana mampu bersatu dan memikirkan tentang agenda 
pembangunan   mahasiswa   tanpa   ada   jurang   dan   penghalang   walaupun   berlainan 
idealogi. Sikap sebegini yang harus ditonjolkan oleh mahasiswa hari ini. Perlu ada 
satu   anjakan   paradigma   sekiranya   ingin   melihat   sesuatu   pembaharuan   untuk 
kepentingan   mahasiswa   itu   sendiri.   Jangan   jadikan   “mahasiswa”   sebagai   boneka 
pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menjayakan agenda mereka. 

Mahasiswa   harus   sedar   dan   bangkit   dan   mula   memikirkan   sesuatu   yang   cukup 
berharga iaitu pembangunan mahasiswa dalam pelbagai aspek. Jadikanlah gelaran 
“mahasiswa”   sebagai   panduan   dan   buktikan   bahawa   “mahasiswa   anak   merdeka” 
mampu   melakukan   yang   terbaik   untuk   diri   sendiri,   keluarga,   universiti,   agama, 
bangsa  dan negara. Jadilah  mahasiswa yang cemerlang,  gemilang dan terbilang. 
Bangunlah,   berfikirlah,   menrtafsirlah   sebaik   mungkin   sama   ada   melangkah 
kehadapan   atau   undur   kebelakang   yang   dipilih   sebagai   orakan   seterusnya.