You are on page 1of 3

„ Comunicat de premsa „

El DPTOP sotmet a informació pública el


tram oest del perllongament de la variant
sud de Lleida
El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica avui l’anunci d’informació
pública dels estudis informatiu i d’impacte ambiental del perllongament
de la variant sud de Lleida desdoblada per l’oest fins a l’A-2. Aquests
estudis proposen un nou traçat que permet minimitzar l’afectació en els
terrenys de l’Horta, així com en les cases existents al camí de Rufea. La
construcció d’aquest tram, de 9 quilòmetres, comportarà una inversió
estimada en 179,5 MEUR.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha impulsat el


desdoblament i perllongament de la variant sud de Lleida, per tal de millorar-ne
la funcionalitat, connectar-la amb l’autovia A-2 i tancar una anella viària d’alta
capacitat al voltant de Lleida.

El DPTOP va sotmetre a informació pública els dos trams del perllongament de


la variant, cap a l’est i cap a l’oest. Arran de les propostes rebudes des del
territori durant aquest procés, s’ha redactat un nou estudi específic per al tram
oest. En paral·lel, s’ha impulsat la programació de les obres del tram est,
adjudicades recentment per un valor de 38,5 MEUR.

Tram de 9,1 quilòmetres

Avui, el DOGC publica l’anunci pel qual se sotmet a informació pública un nou
traçat per al tram oest de la variant sud de Lleida desdoblada. El tram
comença, en concret, abans de l’actual enllaç de la variant amb la C-230a, i
finalitza a l’A-2, a l’oest del nucli urbà de Lleida.

El nou traçat que es presenta segueix el corredor de pas més proper al nucli
urbà de Lleida i està situat més al sud després de l’enllaç amb l’LL-12 que
l’opció proposada anteriorment. D’una banda, inclou un viaducte sobre el Segre
i la seva plana 600 metres més llarg que la proposta anterior, que permet
minimitzar l’afectació en els terrenys de l’Horta; d’una altra banda, redueix
l’afectació sobre les cases existents al costat del camí de Rufea i presenta un
traçat menys sinuós en aquest àmbit.

Segons aquesta opció, el tram oest de la variant té una longitud de 9,1


quilòmetres –8,4 quilòmetres corresponen al perllongament i 700 metres, a la
reforma de la variant actual. Aquesta alternativa comporta una inversió
estimada en 179,5 MEUR.

L’actuació s’inicia amb la remodelació de l’enllaç de la variant sud amb la


carretera C-230 (cap a la Bordeta), que estarà format per un pas inferior i dues

Gabinet de Comunicació i Premsa


Departament de Política Territorial i Obres Públiques
premsa.ptop@gencat.cat
93 495 82 34 Pàg. 1 de 3
„ Comunicat de premsa „

rotondes a banda i banda del tronc de la variant. Després del pas del TGV, la
variant perllongada arriba a l’enllaç amb l’LL-12 i la C-230a (cap a Albatàrrec).
En aquest punt, es preveu un ellaç nou format per una rotonda de grans
dimensions a diferent nivell respecte del tronc.

Avançant cap a l’oest i a poca distància d’aquest enllaç, la futura autovia creua
el Segre i la seva plana mitjançant un viaducte de 2,5 quilòmetres, per tal de
minimitzar l’afectació en aquest entorn. Passat el viaducte, es projecta un
enllaç amb l’N-IIa, format per una rotonda sota el tronc de la variant.

A continuació, el traçat passa pel sud del complex de la Caparrella i segueix un


corredor sensiblement paral·lel a diversos camins de la zona. En aquest tram,
així mateix, es creuen alguns camins i sèquies per mitjà de passos a diferent
nivell. Finalment, la variant perllongada a l’oest culmina amb un enllaç format
per un pas sobre l’autovia A-2 i un bucle per a facilitar els moviments.

L’autovia estarà formada per quatre carrils de circulació, dos per sentit, de 3,5
metres d’amplada, i vorals exteriors de 2,5 metres i interiors d’un metre
cadascun. Les dues calçades estaran separades per una mitjana d’1 metre.

Els estudis que ara se sotmeten a informació pública també recullen l’opció
plantejada inicialment seguint el corredor més proper al nucli urbà de Lleida.
Així mateix, s’analitza un traçat més allunyat de Lleida, que s’acosta a Montoliu
de Lleida i Albatàrrec i es valora que presenta un major impacte en l’entorn i
una menor funcionalitat.

Gabinet de Comunicació i Premsa


Departament de Política Territorial i Obres Públiques
premsa.ptop@gencat.cat
93 495 82 34 Pàg. 2 de 3
„ Comunicat de premsa „

19 de desembre de 2008

Gabinet de Comunicació i Premsa


Departament de Política Territorial i Obres Públiques
premsa.ptop@gencat.cat
93 495 82 34 Pàg. 3 de 3