You are on page 1of 14

dü+|ü⁄{Ï 2 dü+∫ø£ 72

X¯óÁø£yês¡+ 2 »qe] 2009 ôV’≤<äsêu≤<é ù|J\T 10G4G16 yÓ\: s¡÷.3.00


Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi

l düs¡«<Ûë]HêeT dü+e‘·‡s¡+, <äøÏåD≤j·Tq+, ùV≤eT+‘· s¡ß‘·ße⁄, |ü⁄wü´ e÷dü+, X¯óø£¢ |üø£å+, ‹~Û: wüwæ˜ ‘Ó. 5.38, qø£åÁ‘·+: X¯‘·_Ûwü+ ñ. 9.00, es¡®´+: eT. 3.44 qß+&ç eT. 5.25 es¡≈£î, neTè‘· |òüT&çj·T\ß: ‘Ó. 1.50 qß+&ç ‘Ó. 3.31 es¡≈£î, sêVüQø±\+:
ñ. 10.55 qß+&ç eT. 12.19 es¡≈£î, j·TeT>∑+&É+: eT. 3.05 eT. 4.29 es¡≈£î, <äTs¡TàVüAs¡Ô+: ñ. 9.01 qß+&ç ñ. 9.45 es¡≈£î ‹]– eT. 12.41 qß+&ç eT. 1.25 es¡≈£î, dü÷s√´<äj·T+: ñ. 6.50 ì. dü÷sê´düÔeTj·T+ kÕ. 05.49 ì.

ìïø£\ yê‘êes¡D+‘√ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ n&ÉT>∑ßô|{Ϻ+~.


m
>∑&É∫q ø=~›HÓ\\ß>± Á|üC≤ø£s¡¸ø£ yê>±›Hê\ß, Á|ü‘·´]∆|üøå±\
eT<Ûä´ Äs√|üD\ß,Á|ü‘ê´s√|üD\‘√ y˚&ÓøÏÿq sêh sê»ø°j·÷\ß
eT]+‘· |ü<äßHÓø£ÿqßHêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø dü<ädü߇\ß, >∑s¡®q\ß,
ø=‘·Ô @&Ü~˝À ø=‘·Ô düeTdü´\ß
düuÛÑ\ß, düy˚Tàfi¯Hê\ß, s√&¥c˛\ ù|]≥ »Hêìï ‘·eT yÓ’|ü⁄ ‹|üŒó
≈£îH˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻq $$<Ûä |üøå±\ H˚‘·\ß Çø£ H˚s¡ß>±
n+<ä]ø° mìïªø£\μ˝Ò
Á|ü#êsêìøÏ lø±s¡+ #·ß≥º&Éy˚T ‘·s¡ßyêsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À ø=‘·Ô @&Ü~ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ1 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): M>…{Vðü‹Ü´ëÈt Væü™èþ çÜ…{糧éÄæý*˯èþ$ {™øíÜ
Æ>f…r* Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† 糧æþÒM>Ë…ÌZ ÇM>Ææÿ$z çÜ–íÙtçÜ$¢¯èþ² ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz AÀÐèþ–¨®
nÁ>∑H˚‘·\+<ä]ø° n–ï|üØø£å ø±qß+~. n~Ûø±sêìï ì\u…≥ߺø√yê\H˚ ÐèþNÅà°Mìü Ðèþ$Æø ¯éË$Væü$ ¯ðþËÌZÏ fÇVóü G°²MæüË$ AW²ç³È„æü M>¯èþ$¯é²Æÿ$$. ´ë§æþÄæý*{™èþ
|ü≥ߺ<ä\ ˇø£]<Ó’‘˚, n+<ä\yÓTø±ÿ\qï ÄÁ‘·ß‘· eTs√ Ç<ä›]~. yÓTT‘·Ô+MT<ä {糿êÐèþ…™ø 2004 G°²MæüÌZÏ ´ëÈtÌZ ò³O^óþÆÿ$$ Ý뫨…_ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† 糧æþÑ° ^óþç³sìýt¯èþ
eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt, {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãß, Á|üC≤sê»´+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÐðþOG‹Ü Væü™èþ ¯éË$Væü$¯èþ²Æóÿâæý$ÏV> Ar$ ´ëÈtÌZ¯èþ*, Cr$ {糿æý$™èþÓ…ÌZ¯èþ* A…™é ™é¯ðþO
°Í^éÆæÿ$. ©°™ø Cç³μsìýÐèþÆæÿMæü* ´ëÈt, {糿æý$™èþÓç³Ææÿ…V> Ý뫨…_¯èþ ÑfÄæý*Ë$,
∫s¡+J$ á @&Ü~ ‘·eT sê»ø°j·T uÛÑ$‘·yê´ìï |üØøÏå+#·ßø√qßHêïs¡ß. o‘êø±˝≤ìï ç³Æ>fÄæý*˱² BÄæý$¯èþ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ Rê™éÌZMóü ^óþÆæÿ$™èþ$¯é²Æÿ$$. çœÍ™èþ…V>,Ðèþ$Æø ¯éË$Væü$
ôd’‘·+ y˚&ÓøÏÿdüßÔqï sêh sê»ø°j·÷\ß @ eT\ß|ü⁄ ‹s¡ß>∑ß‘êjÓ÷ y˚∫#·÷&Ü*‡+<˚. ¯ðþËÌZÏ fÇVóü G°²MæüË$ BÄæý$¯èþ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ÝëÐèþ$Æ>¦üÅ°Mìü çÜÐéÌŒýV> ...3˝À

‘·|üŒì bı‘·ßÔ\ ‘·\H=|æŒ bı+∫ ñqï ô|qß düyêfi¯ó¢


Ðèþ$ äÏ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† M>Ðé˯èþ² ºËÐðþ$O¯èþ Ë„æüÅ…™ø sîýyîþï³ A««§æþÅ„æü$yæþ$ ^èþ…{§æþ»êº$¯éÄæý$$yæþ$ ™èþ¯èþ {Ôóý×ý$˯èþ$
Ðèþ$$…§æþçÜ$¢V>¯óþ G°²MæüË Ææÿ×ýÆæÿ…Væü…ÌZMìü ¨…´ëÆæÿ$. Cç³μsìýMóü MæüÍÝ÷_a¯èþ ÐéÐèþ$糄>Ë$, CÐéâZ, Æóÿ´ù
MæüËÐèþ¯èþ$¯èþ² sîýBÆŠÿG‹Ü A…yæþ™ø ºË… ò³ÆæÿVæüyæþ… RêÄæý$Ðèþ$Æÿ$$¯èþç³μsìýMîü, ´ëÈt ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ºËïßý¯èþ™è Ë$
G ±tBÆŠÿ Ðèþ*¨ÇV> G°²MæüËMæü$ ™öÑ$è¯ðþËË Ðèþ$$…§æþ$ ´ëÈt Ýë¦í³…_¯èþ ï³BÈμ A«¨¯óþ™èþ
_Ææÿ…iÑMìü Ayæþ$Væüyæþ$Væü$¯é AW²ç³È„æüÌôý G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. A«¨M>ÆæÿÐóþ$ Agñý…yéV>
Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü Ðèþ_a¯èþ _Ææÿ…iÑMìü D Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË$ ç³È„> M>ËÐóþ$. Æ>fMîüÄæý$ G™èþ$¢
^èþ…{§æþ»êº$¯èþ$ Ððþ…sêyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. Cç³μsìýMóü §óþÐóþ…§æþÆŠÿVúyŠþ, MørWÇ, ™èþÑ$ïóþ°, Væü…sê }°ÐéçÜÆ>Ðèþ#, ¿æý*Ðèþ* VæüyæþË$ ÌZí³…^èþyæþ…, ´ëÈt °Æ>Ã×ý… ç³NÇ¢M>Mæü´ùÐèþyæþ…, ¯éÄæý$Mæü$Ë çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$ ÌZç³…,
¯éWÆðÿyìþz, Mæüâê Ððþ…Mæü{sêÐèþ# Ðèþ…sìý BÄæý* ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ºËÐðþ$O¯èþ ¯óþ™èþË$ §æþ*ÆæÿÐèþ$Äæý*ÅÆæÿ$. AÌêVóü Ñ«§é¯éËò³O AçÜμçÙt™èþ Ðèþ…sìý »êÌêÇÚët˯èþ$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² ï³BÈμMìü Ñ$Wͯèþ ´ëÈtË™ø
Æóÿç³# sìýMðüPr$Ï §æþMæüP° ÐéÆæÿ$ çÜÓ™èþ…{™èþ$Ë$V> ºÇÌZMìü ¨W™óþ ¯èþçÙt… MæüÍW…^óþ AÐèþM>ÔèýÐèþ$* ÌôýMæü´ùÌôý§æþ$. ¯èþ…§æþÐèþ$*Ç ´ùÍõÜ¢ G°²Mæü˯èþ$ G§æþ$ÆöP¯óþ…§æþ$Mæü$ ÐèþÅÐèþ«¨ ™èþMæü$PÐóþ. ç³ÆæÿÅr¯èþË ™èþÆ>Ó™èþ çÜ$©Ææÿƒ ÑÆ>Ðèþ$…,
ÐéÆæÿçÜ$Ë$ Mæü*yé sìýMðüPrÏ íܸëÆæÿçÜ$Mæü$ Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨W™óþ AMæüPyæþ ^éÌêM>Ë… ¯èþ$…_ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² ïÜ°Äæý$Ææÿ$Ï Æ>çÙ‰ MæüÑ$sîýò³O MæüçÜÆæÿ™èþ$¢ MøçÜ… GMæü$PÐèþ ÆøkË$ C…sìýç³r$t¯óþ E…yìþ´ùÐèþyæþ…, hÌêÏÌZÏ
†Ææÿ$Væü$»êr$ ^óþõÜ AÐèþM>ÔéË$¯é²Æÿ$$. {糫§é¯èþ…V>, ´ëÈt ºË…V> E¯èþ² ™ðþË…V>×ý {´ë…™èþ… ¯èþ$…^óþ ¯éÄæý$Mæü$Ë Ðèþ$«§æþÅ çœ$ÆæÿÛ×ýË$, ½ïÜ ¯óþ™èþË °{çÙPÐèþ$×ý Ðèþ…sìý A…ÔéË™ø ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ
^èþ…{§æþ»êº$Mæü$ ™èþ˯öí³μ G§æþ$Ææÿ$ M>Ðèþ^èþ$a. sîýBÆŠÿG‹ÜMæü$ GMæü$PÐèþ ïÜr$Ï CõÜ¢ AMæüPyæþ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² ÐéÆæÿ$ f¯èþ… Ðèþ$«§æþÅMæü$ ÐðþâæýÏMæü$…yé¯óþ B ´ëÈt Cç³μsìýMóü çÜÐèþ$çÜÅÌZÏ Mæü*Ææÿ$Mæü$…¨. M>…{Vðü‹Ü&
ï³BÈμ, §óþÐóþ…§æþÆŠÿ ´ëÈtËÐðþOç³# ÐðþâôýÏ AÐèþM>ÔéË$ ÌôýMæü´ùÌôý§æþ$. QÐèþ$Ã…, ¯èþËÏVö…yæþ hÌêÏÌZÏ ...3˝À sîýyîþï³Ë¯èþ$ çÜÐéÌŒý ^óþõÜ ºËÐðþ$O¯èþ Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…_ ´ëÈt Æ>¯èþ$ Æ>¯èþ$ ...3˝À

ìsê«dæ‘·ß\qß
∫‘·ø£u≤~q
ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ß
Áù|ø£åø£bÕÁ‘· eVæ≤+∫q
‘·eTTà&ç rs¡ßô|’ ªsê»´+μ˝À ø£\ø£\+ b˛©düß\ß
q\¢>=+&É õ˝≤¢˝À
|òü÷‘·ßø£+
|üeHé ôd̺˝Ò dü¬s’q<äì yê~düßÔqï j·TTe‘·s¡+ q\ß>∑ß]øÏ rÁe >±j·÷\ß
$esê\ß 8˝À
ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ý {MìüÄæý*ÖË´ë{™èþ ´ùíÙ…^èþyæþ…™ø A…§æþÇ §æþ–íÙt
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):
BÄæý$¯èþ ÐðþOç³# Ðèþ$ãÏ…¨. BÄæý$¯èþ {MìüÄæý*ÖË ´ë{™èþ ÐèþËÏ ´ëÈtMìü
{ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈtÌZ ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ý {MìüÄæý*
ÖË ´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢…yæþr…ò³O B ´ëÈtÌZ À¯èþ² Ìê¿æýÐèþ*, ¯èþçÙtÐèþ* A¯èþ² ^èþÆæÿaMæü* ™ðþÆæÿÌôý_…¨. ÝûÐèþ$Å…V>
ÐèþÅÐèþçßýÇ…^óþ _Ææÿ…iÑ Mæü¯é², BÐóþÔèý… ´ëË$ GMæü$PÐèþV>
Ðé§æþ¯èþË$ Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. B ´ëÈt ¯éÄæý$ Mæü™èþÓ…
A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯èþ² AÄñý*Ðèþ$Äæý$ Ñ«§é¯éË™ø „óü{™èþ E¯èþ² ç³Ðèþ¯Œþ ÐðþOõ³ Äæý$$Ðèþ™èþ GMæü$PÐèþV> Ððþ$$Væü$Y^èþ*ç³# ™éÆæÿ¯èþ²
Ðé§æþ¯èþ JMæü ÐèþÆæÿY…ÌZ Ñ°í³Ýù¢…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… Äæý$$Ðèþ™èþ
Ýë¦Æÿ$$ {Ôóý×ý$ÌZÏ Cç³μsìýMóü Væü…§æþÆæÿVøâæý… ¯ðþËMö¯èþ²
çœÍ™èþ…V> hÌêÏÌZÏ CÚëtÆ>fÅ…V> Ðèþ*Ç…§æþ¯èþ² BÕçÜ$¢¯èþ² A°² Ë„æü×êË* BÄæý$¯èþÌZ E¯é²Äæý$° ^ðþº$ Æ>çÙ‰-糆 {糆-¿ê-´ë-sìý-ÌŒýMæü$ ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ Ôèý$¿ê-M>…„æüË$ ™ðþË$-ç³#-™èþ$¯èþ² Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Æ>f-Ôóý-Q-Ææÿ-Æðÿ-yìþz
BÐóþ§æþ¯èþ ^éÌêM>Ë… ¯èþ$…_ Ñ°í³Ýù¢…¨. _Ææÿ…iÑ ™èþ$¯é²Ææÿ$. ÑÑ«§æþ A…ÔéËò³O Mæü*Ë…MæüçÙ…V> A«§æþÅÄæý$¯èþ…,
çÜÐèþ*f…ò³O AÐèþV>çßý¯èþ, ÐéÐèþ$糄æü ¿êÐéË$¯èþ² ç³Ðèþ¯Œþ
JMæüÝë¦Æÿ$$ ¯éÄæý$Mæü$˯óþ ^èþÆæÿa ËMæü$ ç³ÇÑ$™èþ… ^óþíÜ,
CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ ç³Ë$ çÜÐèþ$çÜÅËò³O çÜμ…¨çÜ$¢¯èþ² ¡Ææÿ$ A°²
°Ææÿ~Äæý*˯èþ$ Ðèþ*{™èþ… ™èþ¯èþ º…«§æþ$Ðèþ#Ë™ø ç³…^èþ$
ÐèþÆ>Y˯èþ*, Ðèþ$$QÅ…V> Äæý$$ÐèþMæü$˯èþ$ GMæü$PÐèþV> BMæür$t
Mæü$…r$¯é²Ææÿ¯èþ² ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Mæü*yé ÌôýMæü´ùÌôý§æþ$.
´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ Mæü*yé AçÜ¢ÐèþÅçܦ ç³Çíܦ† Mæü$…r$¯èþ² ÑçÙÄæý*°² Væü$Ææÿ$¢ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. CsîýÐèþË M>…{Vðü‹Ü
¯ðþËMö…¨. Mìü…¨Ýë¦Æÿ$$ÌZ {ç³fËMæü$ ç³Ç^èþ {糿æý$™èþÓ…, ¯éÄæý$Mæü$Ëò³O BÄæý$¯èþ ^óþíܯèþ ¡{ÐèþÐðþ$O¯èþ
Äæý*Ë$Ìô° ¯éÄæý$Mæü$Ë…™é ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý* BÆøç³×ýË$ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> çÜ…^èþ˯èþ… çÜ–íÙt…^éÆÿ$$. ´ëÈt
ò³sìýt C°² ¯ðþËËÆÿ$$¯é B Ýë¦Æÿ$$ÌZ A…™èþ {ç³^éÆæÿ…, ^èþÆæÿa
°Mìü Ðèþ_a, CMæüPyìþ {ç³Ðèþ$$Q$˯èþ$ {ç³çܯèþ²…
G糚yæþ* fÆæÿVæüÌôý§æþ…sôý ç³Ðèþ¯Œþ {糿êÐèþ… ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ H
^óþçÜ$Mæü$° 糧æþÐèþ#Ë$ ´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² Ðé™éÐèþÆæÿ
Ýë¦Æÿ$$ÌZ E…r$…§ø Fíßý…^èþ$MøÐèþ^èþa…r$¯é²Ææÿ$. ´ëÈt,
×ý…, ´ëÈtÌZ GÐèþÇò³O¯é °Äæý$…{™èþ×ý ÌôýMæü$…
yé ´ùÆÿ$$…§æþ¯èþ² çÜ…Móü™éËMæü$ ™éÑ_a…¨. ¯éÄæý$Mæü$˯èþ$ °Äæý$…{†…^óþ Ýë¦Æÿ$$, çÜ™é¢ BÄæý$¯èþMóü Á|üC≤sê»´+˝À #˚]q ø£fi≤ yÓ+ø£Á{≤e⁄, ø£+u≤\ CÀ>∑ß\ß? Mæüâê Ððþ…Mæü-{sê-Ðèþ#
C§óþ çÜÆðÿO¯èþ¨ E…§æþ…r$¯é²Ææÿ$. {ç³f˯èþ$ BMæür$tMæü$¯óþ ÑçÙÄæý$…ÌZ íܱ
D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ C…™èþM>Ë… ´ëÈt M>ÆæÿÅ V>ÏÐèþ$ÆŠÿ Mæü*yé BÄæý$¯èþMæü$ AMæüPÆæÿMöçÜ$¢…§æþ° ÑÔóýÏíÙçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÆóÿWyìþ / ´ëËMö…yæþ, f¯èÐèþÇ 1(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ÝëÐèþ*hMæü "™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$yæþ$ G¯Œþ.sìý. Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# ÝëÐèþ*
MæüÌê´ëËò³O A…sîýÐèþ$$rt¯èþr$ÏV> E¯èþ² AÆÿ$$™óþ, ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ýÌZ §æþ*Mæü$yæþ$ ¯èþçÙt…V> ...3˝À ¯éÅÄæý$… Agñý…yé™ø Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü Ðèþ_a¯èþ _Ææÿ…iÑ BÔèý hMæü ¯éÅÄæý$… MøçÜ… ç³Ç™èþí³…^óþÐéÆæÿ$. BÄæý$¯èþ Ñ«§é¯éË$,
Äæý$… ™èþ¯èþ¯èþ$ BMæüÇÛ…^èþyæþ… ÐèþËÏ {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈtÌZ ^óþÆæÿ$™èþ$ ´ë˯èþç³rÏ A…§æþÆæÿ* BMæüÇÛ™èþ$ÌñýO, ´ëÈt AÀÐèþ–¨®Mìü Mæü–íÙ
¯èþ²r$t ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt Ôéçܯèþ çÜ¿ê糄æü E糯éÄæý$Mæü$yæþ$, ^óþÔéÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt A{VæüMæü$Ë ò³§æþªË ^óþ™èþ$ÌZÏ
bÕø˘ ~–sêø£ ´÷ÍsŒý º*ÅÆø çÜ¿æý$Åyæþ$ MìüÑ$yìþ MæüâêÐðþ…Mæü{sêÐèþ# Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… _Mæü$PMæü$…¨. ÝëÐèþ*¯èþ$ÅËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ Ý릯èþ… §æþMæüPyæþ… Ìôý§æþ$' A°
‘·|üŒ<äß: Á|üDuŸ
$esê\ß 2˝À
eè<ä∆H˚‘·\ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. }M>Mæü$âæý… hÌêÏ ÆóÿWyìþ Ðèþ$…yæþË… E…VæüÆ>yæþÌZ
Mæü…»êË gZVæü$-Ë$ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ºíßýÆæÿ…Væü çÜ¿æýÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$.
MæüâêÐðþ…Mæü{sêÐèþ# BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ´ëÈtÌZ ¯ðþËMö¯èþ²
Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°² iÇ~…^èþ$MøÌôýMæü Cç³μsìýMóü ...3˝À

Ððþ…Mæü-r-ÝëÓ-Ñ$

ej·Tdü߇ nes√<ÛëìøÏ $s¡ß>∑ß&ÉT


òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):
{Ϭøÿ≥¢ø√dü+ ø=‘·Ô m‘·ßÔ\ß
M>…{Vðü‹ÜÌZ {ç³™èþÅ„æü G°²MæüÌZÏ ´ùsîý ^óþõÜ
>∑ßyêVü≤{Ï˝À ù|\ßfi¯ó¢
Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ sìýMðürÏMæü$ ÐèþÄæý$çÜ$Þ AÐèþM>Ôèý… MæüÍμ…^èþMæü ´ùÐèþ^èþa¯óþ Ðé§æþ¯èþË$ E糚-¯èþ*-™èþ-Ë
Ayæþz…MìüV> Ðèþ*ǯèþ 糄æü…ÌZ H… ^óþÄæý*˯óþ ºË…V> Ñ°í³çÜ¢$¯é²Æÿ$$. Æ>çÙ‰ Æ>fMîüÄæý*
¨ÔèýV> M>…{Vðü‹Ü ïÜ°Äæý$Ææÿ$Ï BÌZ^èþ¯èþÌZ ˯èþ$ §æþ–íÙtÌZ ò³rt$Mæü$° D ÝëÇ
ç³yézÆæÿ$. Cç³μsìýMóü Mö…§æþÆæÿ$ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ Äæý$$Ðèþ™èþMóü {ºçßýÃÆæÿ£æþ… ç³sŸt^èþa° ´ëÈtÌZ
Ðèþ*Æ>YË$ íܧæþ®… ^óþçÜ$MøV>, Ðèþ$Ç Mö…§æþÆæÿ$ Ñ°í³Ýù¢…¨. CsîýÐèþË fÇW¯èþ G°²MæüÌZÏ Væü$Ðé-çßý-sìýÌZ º…V>-VæüÉŠþ
™èþÐèþ$ Æ>fMîüÄæý$ ¿æýÑçÙÅ™èþ¢$¯èþ$ M>´ëyæþ$Mæü$ Cç³μsìýMóü AÐèþ$Ë$ ^óþíܯèþ B…sZ° MæüÑ$sîý {´ë…™èþ…ÌZ õ³Ë$âæýÏ A¯èþ-…™èþÆæÿ…
¯óþ…§æþ$Mæü$ ™èþÆæÿj¯èþ¿æýÆæÿj¯èþË$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. íܸëÆæÿ$Þ˯èþ$ ´ëÈt òßýOMæüÐèþ*…yŠþ Ý뫧éÆæÿ×ý GWíÜ-ç³-yæþ$-™èþ$¯èþ² Ðèþ$…r-Ë$
´ëÈt òßýOMæüÐèþ*…yŠþ ™èþÐèþ$Mæü$ sìýMðürÏ$ G°²MæüÌZÏ Mæü*yé AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yæþ… RêÄæý$ ´ëÌêÓ-Æÿ$$
°Æ>MæüÇ…_¯èþ 糄æü…ÌZ ™èþÐèþ$ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$Ë$, Ðèþ$° ´ëÈt ÐèþÆ>YË…r$¯é²Æÿ$$. Ðèþ$Æø ÐðþOç³# ¿æý*-™Œþ-¯é£Šþ {´ë…™èþ…ÌZ fÇ-W¯èþ
Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢Ë$, º…«§æþ$Ðèþ#˯èþ$, çÜ°²íßý™èþ$ 70 Hâæý$å §ésìý¯èþ ÐéÇMìü ´ëÈt sìýMðürÏ$ ◊<äß>∑ß] eTè‹ õ³Ë$-yæþ$ÌZ ¡{Ðèþ…V> V>Äæý$-ç³-yìþ¯èþ
˯èþ$ ºÇÌZ ¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Cç³μsìý ¯èþ$…^óþ CÐèþÓ»ZÐèþ$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü CsîýÐèþÌôý ø£å‘·>±Á‘·ß\ß 50 eT+~ 11 ¯ðþËË _¯é²-ÇMìü _Mìü™èþÞ fÆæÿ$-ç³#-
ÐéÆæÿ$ Ðèþ*Æ>YË$ Ææÿ*´÷…¨…^èþ$Mæü$…r$ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ©…™ø 60 ¯èþ$…_ 70 ™èþ$¯èþ² §æþ–ÔèýÅ… (Mæü$-yìþ-ÐðþOç³# ò³O¯èþ-)
ˇø=ÿø£ÿ ø=e«‹Ô ¯èþ²rÏ$ çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Hâæýå ÐèþÄæý$çÜ$ÞÌZ E¯èþ² M>…{Vðü‹Ü {ç³gê{糆 ∫<ä+ãs¡+ \ø£å´+>± <ë&ÉT\ß õ³Ë$yæþ$ÌZ V>Äæý$-ç³-yìþ¯èþ ÐèþÅMìü¢°
Æ>¯èþ$¯èþ² G°²MæüÌZÏ 60 Hâæý$å §ésìý¯èþ ÐéÇMìü °«§æþ$ËMæü$ sìýMðürÏ §æþyæþ ...3˝À Ææÿ™é²-Mæü-Ææÿ-Æ>-Ðèþ#
ø£]–b˛‘·ß+<äqïe÷≥! $esê\ß 10˝À Ç„>ÌZ ™èþÆæÿ-Í-çÜ¢$¯èþ² Ý린-Mæü$-Ë$
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþ-ÐèþÇ 1: A°² °çœ* çÜ…çÜ¦Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ*-^éÆæÿ… ç³Ææÿ-çÜμÆæÿ… ÐésìýÌZ Væü×ý-±-Äæý$-Ððþ$O¯èþ AÀ-Ðèþ–¨®ª E…yæþVæü-Ë-§æþ° _§æþ…ºÆæÿ… º«§æþ-Ðé-ÆæÿÐóþ$ ™ðþÍ-
A…§æþgôý™èþMæü$, ç³…^èþ$-Mæü$-¯óþ…§æþ$Mæü$V>¯èþ$ -H-Æ>μr$ ^óþíÜ ^èþrt-º-§æþ®™èþ MæüÍμ…_¯èþ Ðèþ$Ît
Hgñý±Þ òÜ…rÆŠÿ (Ðèþ*Å-MŠü-)-™öÍ çÜÐèþ*-Ðóþ-Ôèý… Væü$Ææÿ$-ÐéÆæÿ… CMæüPyæþ fÇ-W…¨. D
∫<ä+ãs¡+ n<Ûä´ø£å‘·q ´ëÆæÿ$. E{Væü-Ðé-§é-°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ C…sñý-Í-gñý¯ŒþÞ çÜÐèþ*-^é-Æ>-°Mìü ¯øyæþ-ÌŒý Hgñý-
±ÞV> HÆ>μr$ ^óþíܯèþ Ðèþ*ÅMŠü Væü™èþ…ÌZ ™èþ¯èþ Ë„>Å-˯èþ$ ç³NÇ¢V> Ý뫨…^èþ-Ìôý-Mæü-´ù-
ôV’≤<äsêu≤<é çÜÐèþ*-Ðóþ-Ôé°Mìü çßZÐŒþ$ Ðèþ$…{† _§æþ…ºÆæÿ… A««§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý…^éÆæÿ$. C…sñý-Í-gñý¯ŒþÞ Æÿ$$…§æþ° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. A…§æþ$-ÐèþËÏ Ðèþ*ÅMŠü HÆ>μ-r$Mæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ B§óþ-
X¯óÁø£yês¡+
2, »qe] 09 º*ÅÆøÌZ HÆ>μ-r$ -^óþ-íܯèþ D Móü…{§æþ… Ñ«§æþ$Ë$, A«¨-M>-Æ>Ë$, »ê«§æþÅ™èþ-Ë
Væü$Ç…_ BÄæý$¯èþ I¼, Æ>, Ñ$Ír-È C…sñý-Í-gñý¯ŒþÞMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ïÜ°-Äæý$ÆŠÿ A«¨-M>-
ªe÷´ø˘μ ‘=* düe÷y˚X¯+ Ôé-ËMæü$ ^èþrt-º-§æþ®™èþ MæüÍμ…^é-Ë° °Ææÿ~-Æÿ$$…_, B ¨ÔèýV> ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³-sêt-Ðèþ$° ™ðþÍ-
´ëÆæÿ$. Ðèþ*ÅMŠü A¯èþ$-º…«§æþ çÜ…çܦ-˯èþ$ ç³Ë$ Æ>çÙ‰ Æ>f-«§é-¯èþ$ÌZÏ Cç³μ-sìýMóü
Ææÿ$-Ë™ø ^èþÇa…^éÆæÿ$. Æ>Úë‰tË$, Móü…{§æþ ´ëÍ™èþ {´ë…™éËÌZ E¯èþ² Ðésìý™ø $~Û $<ÛëHê\ô|’ ì|òü÷ dü+düú\‘√ #·s¡Ã\ß HÆ>μr$ ^óþíÜ-¯èþr$Ï ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ Ðésìý° A°² Æ>çÙ‰ Æ>f-«§é-¯èþ$-ÌZϯèþ$

2
çÜà A°² °çœ* çÜ…çÜ¦Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ*-^éÆæÿ… A…§æþgôý-™èþMæü$ Ðèþ*ÅMŠü Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢…¨. HÆ>μr$ ^óþÄæý$-¯èþ$¯èþ²r$t ™ðþÍ-´ë-Ææÿ$-. Ðèþ*ÅMŠü 24 Væü…rË$ ç³°^óþõÜ çÜ…çܦ A° ™ðþÍ-
D Móü…{§æþ… HÆ>μ-r$™ø E{Væü-Ðé§æþ…, BÄæý* çÜ…çܦ-Ë òßý^èþa-Ç-MæüË$, ÐéÆæÿ$ ´ëËμyóþ ¯óþÆ>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ C…sñý-Í-gñý¯ŒþÞ çÜÐèþ*-^éÆæÿ õÜMæü-Ææÿ×ý, ç³…í³-×îý Ðèþ…sìý ´ë-Ææÿ$.

Ñf-Äæý$-¯èþ-VæüÆæÿ… hÌêÏ, ÆóÿWyìþ Ðèþ$…yæþË…ÌZ E…VæüÆ>yæþ f…„æü¯ŒþÌZ HÆ>μr$ ø£yÓ’|ü⁄ mìïø£\≈£î j·T+Á‘ê+>±ìï düe÷j·T‘·Ô+ #˚dü÷Ô, eTs√yÓ’|ü⁄ ø=‘·Ô
^óþíܯèþ ºíßýÆæÿ…Væü çÜ¿æýÌZ Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ$¯èþ² MæüÑ$yìþ Mæüâê Ððþ…Mæü-r-Æ>-Ðèþ# ˇ ≈£L≥$T‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>± ø£ì|ædüßÔqï ‘Ó\ß>∑ß<˚X¯+ bÕغøÏ ≈£î\|üs¡yÓTÆq u§>∑ßZ ñ‘·Œ‹Ô˝À...
e\dü\ß Ä+<√fi¯q ø£*–düßÔHêïsTT. ≈£î\ |üs¡+>± ≈£L&Ü Á|üC≤sê»´+ bÕغ
Á|üuÛ≤e+ Ä bÕغ ô|’H˚ m≈£îÿe>± ø£ì|æk˛Ô+<äqï~ eTs√kÕ] s¡ßEyÓ’+~.
q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ ‘=*s√Eq {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘·, bÕغ e´eü kÕú|üø£ düuÛÑß´˝À¢
ˇø£¬s’q ø£fi≤ yÓ+ø£Á{≤e⁄, Äj·Tq •wüß´&ÉT, <ä[‘· esêZìøÏ #Ó+~q myÓTà˝Ò´
CÀ>∑ß\ß >∑ßs¡ßyês¡+ bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæ, |”ÄØŒ rs¡ú+ |ü⁄#·ßÃø√e&É+ dæm+&ç q]‡+>∑sêe⁄ yÓ\¢&ç
‘Ó\ß>∑ß<˚X¯+ esêZ\≈£î ø£\es¡+ ø£*–+∫+~. nsTT‘˚, Ç<˚ s√Eq ø±+Á¬>dt
bÕغøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY ;d” H˚‘· u≤>∑qï {°&û|”˝À #˚s¡&É+ ø=+‘· òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü) :
ç³r$t§æþË, Mæü–íÙ E…sôý G…™èþsìý MìüÏçÙt ç³Çíܦ™èþ$ÌZϯðþO¯é
}s¡≥ì∫Ã+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À <äXÊu≤›\ qß+∫ bÕغì n+{Ï ô|≥ߺ≈£îqï ÑfÄæý$… Ý뫨…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ° Ææÿ$kÐèþ# ^óþíÜ…¨
ø±|ü⁄\ß bÕغøÏ <ä÷s¡+ ø±e&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. íÜ…VæüÆóÿ×ìý »ŸVæü$Y Væü¯èþ$Ë çÜ…çܦ Äæý*fÐèþ*¯èþÅ…. {ç³çÜ$¢™èþ
BÇ®Mæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ MóüÐèþË… ™öÑ$è Ðèþ*ÝëË
ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ °È~™èþ Ë„>üÅ°Mæü…sôý 8.8 Ôé™èþ… »ŸVæü$Y¯èþ$
A«¨Mæü…V> E™èþμ†¢ ^óþíܯèþr$Ï íÜ…VæüÆóÿ×ìý »ŸVæü$YVæü¯èþ$Ë
çÜ…çܦ (G‹ÜíÜíÜGÌŒý) bðþOÆæÿïŒþ, Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ G‹Ü
¯èþÇÞ…VæüÆ>Ðèþ# ^ðþ´ëμÆæÿ$. 120 HâæýÏ çÜ$©Ææÿƒ ^èþÇ{™èþ VæüË
G‹ÜíÜíÜGÌŒý C…™èþsìý {ç³Væü† Ý뫨…^èþyæþ… C§óþ
™öÍÝëÆæÿ° BÄæý$¯èþ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… CMæüPyæþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë
çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. 2008 yìþòÜ…ºÆŠÿ _ÐèþÇ
ª∫s¡ßμ n&ÉT>∑ß\‘√ Á|üC≤sê»´+ yÓ’|ü⁄... {°&û|”øÏ >∑ß&¥u…’ #Ó|æŒq ªø£fi≤μ ¯ésìýMìü 30.367 Ñ$ÍÄæý$¯Œþr¯èþ$²Ë »ŸVæü$Y E™èþμ†¢
Ý뫨…^éÍÞ E…yæþV> °È~™èþ Ë„>üÅ°² A«¨VæüÑ$…_ Ë„>ÅËMæü$ Ñ$…_ E™èþμ†¢ ^óþÄæý$yæþ… C…§æþ$Mæü$ °§æþÆæÿدèþÐèþ$
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): Ðèþ$¯èþçÜ…™é B ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆæÿY ÝëÆæÿ£æþÅ…ÌZ E¯èþ² 32.650 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ r¯èþ$²Ë »ŸVæü$Y¯èþ$ E™èþμ†¢ ^óþíܯèþr$Ï ¯é²Ææÿ$. ™éÐèþ$$ E™èþμ†¢ ^óþíܯèþ »ŸVæü$YÌZ 73 Ôé™èþ…
sîýyîþï³ Ýë¦í³…_¯èþ ¯ésìý ¯èþ$…_ B ´ëÈtMìü E™èþ¢Ææÿ {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈtò³O¯óþ E…§æþ¯èþ²¨ çÜμçÙtÐèþ$ Æÿ$$…¨. ¯èþÇÞ…VæüÆ>Ðèþ# ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ^óþa Ðèþ*Ça ¯ésìýMìü »ŸVæü$Y Ðóþ$ÆæÿMæü$ ѧæþ$Å™Œþ E™èþμ†¢ MøçÜ… MóüsêÆÿ$$çÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$.
MøÝë¢ÌZ ™èþ*Ææÿ$μ M>ç³#Ë$ Kr$ »êÅ…Mæü$V> sîýyîþï³ÌZ E¯èþ² M>ç³# ¯óþ™èþË$ ™éÐèþ$$ ^éÌêM>Ë… ¯èþ$…yìþ E™èþμ†¢° Ðèþ$Ç…™èþ ò³…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. gñý¯ŒþMøMæü$ {ç³çÜ$¢™èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ 100.08 Ððþ${sìýMŠü r
E¯é²Ææÿ$. AÌêVóü 1989 ÐèþÆæÿMæü* §æþ„ìü×ý MøÝë¢ÌZ MæüÐèþ$à ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆæÿY… Mìü…§æþ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ²…§æþ$¯èþ, Ý÷…™èþ Ðèþ*Ça™ø Ðèþ$$WÄæý$¯èþ$¯èþ² {ç³çÜ$¢™èþ BÇ®Mæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ¯èþ$²Ë »ŸVæü$Y¯èþ$ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÄæý*ÍÞ E…§æþ¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ
M>ç³#Ë$ sîýyîþï³° çÜÐèþ$Ç®çÜ*¢ Ðèþ^éaÆæÿ$. ©…™ø ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ _Ææÿ…iÑ ¯éÄæý$Mæü™éÓ°² 41.5 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ r¯èþ$²Ë »ŸVæü$Y¯èþ$ E™èþμ†¢ ^óþÄæý$yæþ… Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… A§æþ¯èþ…V> Ðèþ$Æø 25 Ë„æüË Ððþ${sìýMŠü r
EÐèþ*ÃÆðÿyìþz Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ$Ï Ðèþ…sìý {ç³Ðèþ$$Q$ËMæü$ ´ëÈt ºËç³ÇõÜ¢ M>ç³# Æ>fÅ… ÐèþçÜ$¢…§æþ¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ Ë„æüÅ…V> °Ææÿ~Æÿ$$…^éÐèþ$° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ ¯èþ$²Ë$ M>ÐéË° AyìþW¯èþr$Ï BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. Cç³μsìýMóü
ç³rt… Mæüsìýt…¨. M>ç³#Ëò³O Ñç³È™èþ 糿êÐèþ…VæüË Mæü°í³Ýù¢…¨. ©°™ø M>…{Vðü‹Ü, sîýyîþï³ Ðèþ*¨ÇV>¯óþ {ç³çÜ$¢™èþ… Ý뫨…_¯èþ {ç³Væü†° ç³ÇÖÍõÜ¢ 43.6 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ gñý¯ŒþMøMæü$ ™èþÐèþ$ çÜ…çܦ 8.720 Ððþ${sìýMŠü r¯èþ$²Ë »ŸVæü$Y¯èþ$
Ðèþ…VæüÒsìý Ææÿ…V>Æ>Ðèþ# çßý™èþÅ ™èþÆ>Ó™èþ §æþ„ì ×ý ï³BÈμ Mæü*yé JMæü Mæü$Ì ´ëÈtV> Ñ$WÍ´ùÆÿ$$…¨. r¯èþ$²Ë Ðóþ$ÆæÿMæü$ »ŸVæü$Y¯èþ$ E™èþμ†¢ ^óþÄæý$VæüËÐèþ$¯èþ² çÜÆæÿçœÆ> ^óþíÜ 128 Ôé™èþ… {ç³Væü† Ý뫨…_…§æþ¯é²Ææÿ$.
MøÝë¢ÌZ M>ç³#Ë ÐðþOQÇ Ðèþ*Ç´ùÆÿ$$…¨. ÐéÆæÿ…™é M>ç³# ¯óþ™èþË$ sîýyîþï³° Òyìþ¯èþç³μsìýMîü, ÐéÇ Ððþ…r H ÑÔéÓçÜ… HÆæÿμyìþ…§æþ° G‹ÜíÜíÜGÌŒý ^ðþOðÆæÿïŒþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Mö™èþ¢ {´ëgñýMæü$tË$..
M>…{Vðü‹Ü ÐðþOç³# Ððþ$$Væü$Y^èþ*´ëÆæÿ$. §é°™ø 1989 Ýë¦Æÿ$$ÌZ° {ç³gê{糆°«§æþ$Ë$, Ý린Mæü M>ÆæÿÅ MæüÆæÿ¢Ë$ 2009&10 BÇ®Mæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ 51.4 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ QÐèþ$Ã… hÌêÏ Ðèþ$×ý$Væü*Ææÿ$, MøÄæý$Væü*yðþ…ËÌZ
G°²MæüÌZÏ G±tBÆŠÿ G°² çÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>Ë$ ÐðþâæýÏMæü´ùÐèþyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. r¯èþ$²Ë »ŸVæü$Y¯èþ$ E™èþμ†¢ ^óþõÜ ÝëÐèþ$Æ>®üÅ°² ™èþÐèþ$ Mæü…ò³± "¿æý*VæüÆæÿ Væü¯èþ$Ë$ ¿æýÑ™èþMæü$ »êrË$' õ³Ææÿ$™ø Mö™èþ¢
AÐèþ$Ë$^óþíܯé sîýyîþï³ Kyìþ´ùÆÿ$$…¨. Aç³μsìý ´ëÈt Ðèþ¨Ìôý…§æþ$Móü ïÜ°Äæý$ÆæÿÏò³O °…§éÆøç³×ýË$? MæüÍW E…§æþ° BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… Ý뫨çÜ$¢¯èþ² {´ëgñýMæü$t˯èþ$ {´ëÆæÿ…ÀçÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. A¨Ìê»ê§Šþ hÌêÏ
¯èþ$…_ §æþ„ìü×ý MøÝë¢ÌZ M>ç³#Ë$ M>…{Vðü‹ÜMæü$ ™èþ*Ææÿ$μVø§éÐèþÇ sìýyìþí³ A«§æþÅ„æü$yìþV> ÐèþÅÐèþçßýÇ…_¯èþ gZÅ™èþ$Ë sîýyîþï³ ¯óþ™èþË$ ™èþÐèþ$ °{çÙPÐèþ$×ýMæü$ hÌêÏ A{Væü¯éÄæý$Mæü$Ë {ç³Væü†° Ðèþ$Ç…™èþ ò³…^èþyé°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ yøÇÏ, A»ê¾ç³NÆŠÿËÌZ Ðèþ$*yæþ$ Væü¯èþ$˯èþ$ {´ëÆæÿ…ÀçÜ$¢
Ðèþ$§æþª™èþ$§éÆæÿ$Ë$V> E…yìþ´ùÄæý*Ææÿ$. AÆÿ$$¯èþç³μsìýMîü, E™èþ¢Ææÿ ¯ðþ{çßý$, Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æý$ÅÆ>ÍV> ç³°^óþíܯèþ Ðèþ…V> X™éÑÔèýӯ飊þ, A×ý_Ðóþ™èþ ÝëMæü$¯èþ$ ™ðþÆæÿò³OMìü ¡çÜ$Mæü$ÐèþçÜ$¢¯èþ²ç³μsìýMîü, °gê°Mìü ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$° ¯èþÇÞ…VæüÆ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. ™éÐèþ$$ ¯èþ²r$Ï ¯èþÇÞ…VæüÆ>Ðèþ# ^ðþ´ëμÆæÿ$. Òsìý™ø ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý hÌêÏ
MøÝë¢ÌZ Ðèþ*{™èþ… ™èþ*Ææÿ$μ M>ç³#Ë$ sîýyîþï³ Ðèþ$§æþª™èþ$ §éÆæÿ$Ë$V>¯óþ GÐðþ$ÃÌôýÅ Væü…sê }°ÐéçÜÆ>Ðèþ# Ðèþ*i GÐðþ$ÃÌôýÅ ™ør{†Ðèþ$*Ææÿ$¢Ë$ ÐéÇÌZ Mæü$Ë¿êÐèþ¯óþ A«¨Mæü…V> E…§æþ¯èþ²¨ B ™èþÆ>Ó™èþ fÇW¯èþ ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË ÐèþËÏ Ðèþ$Æø 糧óþâæýÏ ÐèþÆæÿMæü$ Mæü…ò³± ¿æý*´ëËç³ÍÏÌZ gñý¯ŒþMø °ÇÃçÜ$¢¯èþ² 600 Ððþ$V>ÐérÏ
Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é²Ææÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ M>ç³# ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>Y°Mìü Ðèþ…sìý M>ç³# {ç³Ðèþ$$Q$Ë$ ï³BÈμÌZ ^óþÆæÿyæþ… çÜçßýf…V>¯óþ sîýyîþï³° çœ$r¯èþË$ Ææÿ$kÐèþ# ^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ™èþÐèþ$ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ Ñ¿ôý§éË$ §æþ–íÙtÌZ GÌê…sìý Ìê¿êË$ Ý뫨…^èþMæü´ùÆÿ$$¯èþç³μsìýMîü ™èþÐèþ$ ò³r$t ѧæþ$Å™Œþ E™éμ§æþMæü ÔèýMìü¢VæüË Äæý$*°rÏMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ
^ðþ…¨¯èþ _Ææÿ…iÑ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈt Ýë¦í³…^èþyæþ…™ø Mæü$Ë Q…Væü$†°í³…_…¨. ÒÇÌZ X™éÑÔèýӯ飊þMæü$ ™ðþË$Væü$Ðèþ$íßýâæý E…^èþ$Mæü$°, {ç³™èþÅÆæÿ$®Ë¯èþ$ ÝëMæü$V> ^èþ*í³ °{çÙPÑ$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ºyìþMìü yøRê Ìôý§æþ° BÄæý$¯èþ ¿æýÆøÝë ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. »ŸVæü$Y¯èþ$ Ðèþ^óþa Ðèþ*Ça ¯èþ$…yìþ çÜÆæÿçœÆ> ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$Ï
çÜÒ$MæüÆæÿ×ýË$ çÜÐèþ$*Ë…V> Ðèþ*Ç´ùÄæý*Æÿ$$. E™èþ¢Ææÿ MøÝë¢ÌZ° Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü 糧æþÑ° Mæü*yé sîýyîþï³ Mæürt»ñýsìýt…¨. JMæü§æþÔèýÌZ }M>Mæü$âæý…ÌZ Mæüâê Ððþ…Mæü{sêÐèþ# ™èþ¯èþ °{çÙPÐèþ$×ýMæü$ G{Ææÿ¯é²Äæý$$yæþ$ Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…ÌZ ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² ™èþÐèþ$ BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. gñý¯ŒþMø Ðèþ§æþª G糚yæþ* Hyæþ$
™èþ*Ææÿ$μ M>ç³# ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ sîýyîþï³ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ Mæü*yé §æþ„ìü×ý
ç³ÕaÐèþ$ Vø§éÐèþÇ hÌêÏ A«§æþÅ„æü$yæþ$, _Ææÿ…iÑ Ý÷…™èþ°Äñý*fMæü M>Ææÿ×ýÐèþ$° BÆøí³çÜ$¢¯èþ²ç³μsìýMîü, Mæü$Ë¿êÐèþ¯óþ AçÜË$ M>Ææÿ×ý çÜ…çܦ {糆Æøk çÜÆ>çÜÇ 1.40 Ë„æüË Ððþ${sìýMŠü r¯èþ$²Ë ÆøkË´ër$ MæüÆðÿ…sŒý E™èþμ†¢Mìü çÜÇç³yóþ…™èþ »ŸVæü$Y¯èþ$
MøÝë¢ Ðèþ*¨ÇV>¯óþ _Ææÿ…iÑ ÐðþOç³# ^èþ*yæþyæþ… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Mö™èþ¢ç³ÍÏ çÜ$»ê¾Æ>Äæý$$yæþ$ Mæü*yé ï³BÈμÌZ Ðèþ$…r$¯é²Ææÿ$. M>ç³#Ë…™é ï³BÈμÌZMìü Ððþãϯèþ…§æþ$¯èþ BÄæý$¯èþ »ŸVæü$Y¯èþ$ E™èþμ†¢ ^óþçÜ$¢…§æþ° ¯èþÇÞ…VæüÆ>Ðèþ# ™ðþÍ´ëÆæÿ$. °ËÓ E…^èþ$™èþ$¯èþ²r$Ï íÜíÜGÌŒý ^ðþOÆæÿïŒþ ^ðþ´ëμÆæÿ$.
sîýyîþï³ ¯èþ$…_ ¿êÈV> ÐèþËçÜË$ ^óþÆæÿ™éÆæÿ° FàV>¯éË$ Ñ°í³…_¯é, ^èþ…{§æþ»êº$ º$fjW… Mæü*yé Ðèþ*¯èþíÜMæü…V> ^éÌêM>Ë… ¯èþ$…_ Ar$ÐðþOõ³ Ððþ$$VæüY$^èþ*ç³# {ç³çÜ$¢™èþ BÇ®Mæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ §é§éç³# Ææÿ*.360 MørÏ E§øÅVæü$Ë çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… Ææÿ*.220 MørÏ™ø 4,493
_Ææÿ…iÑ ´ëÈt Ýë¦í³…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ B ´ëÈt M>ç³# ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ^èþyæþ…™ø BÄæý$¯èþ Ððþ¯èþMìüP ™èþV>YÆæÿ$. ™èþ$¯é²Ææÿ° ´ëÈt Mæü*yé {Væüíßý…_…¨. G{Ææÿ¯é²Äæý$$yæþ$ò³O BÄæý$¯èþ °MæüÆæÿ Ìê¿æý… Væüyìþ…^óþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° K ÑÌôýMæüÇ Væü–àË$ °ÇÃ…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$. Gsìýt ç³Çíܦ™èþ$ÌZϯèþ*
Ðèþ_a¯èþ…§æþ$¯èþ M>…{Vðü‹ÜMæü$ MöÐèþ$$ÃM>çÜ$¢¯èþ² M>ç³#Ë$ ï³BÈμ ÐðþOç³# "E™èþ¢Ææÿ'…ÌZ¯èþ* "™èþ*Ææÿ$μ' ¨Mæü$PË$ BÆøç³×ýË$ °fÐðþ$O™óþ, BÄæý$¯èþMæü$ G±tBÆŠÿ, »êº$ çßýÄæý*… ¯èþ$…_ {ç³Ôèý²Mæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V> BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. G‹ÜíÜíÜGÌŒý íÜ…VæüÆóÿ×ìý çÜ…ççܦ¯èþ$ {ò³•ÐóþsîýMæüÇ…^óþ {ç³çÜMóü¢ Ìôý§æþ°
¿êÈ çÜ…QÅÌZ Ððþâæý™éÆæÿ¯èþ² FàV>¯éË$ ÝëV>Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ, AÆÿ$$™óþ, E™èþ¢Ææÿ MøÝë¢ÌZ ´ëÈtMìü §æþ¯èþ$²V> E¯èþ² ™èþ*Ææÿ$μ JMæüP 糧æþÑ Mæü*yé Ðèþ^óþa¨ M>§æþ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AòÜ…½ÏÌZ, Ìê¿êËÌZ E¯èþ²ç³μsìýMîü »ŸVæü$Y«§æþÆæÿ¯èþ$ ò³…^óþ BÌZ^èþ¯èþ ¯èþÇÞ…VæüÆ>Ðèþ# ^ðþ´ëμÆæÿ$. D ¯ðþË 5,6,7 ™óþ©ÌZÏ íÜ…VæüÆóÿ×ìý
Ñ_{™èþ…V> ï³BÈμ {糿êÐèþ… M>…{Vðü‹Ü Mæü¯é² Ðèþ$$…§æþ$ sîýyîþï³ò³O¯óþ M>ç³#ÌZϯèþ* D ™èþÆæÿà Mæü$Ë¿êÐèþ¯èþ {´ëÆæÿ…¿æ Ððþ$O…¨. GÐðþ$ÃÌôýÅ ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ ^èþ…{§æþ»êº$™ø ¯óþÆæÿ$V> Ðèþ*sêÏyóþ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. ™éÐèþ$$ ´ë˯é ç³Ææÿ…V> ^óþç³sìýt¯èþ çÜ…çÜPÆæÿ×ýË M>ÇÃMæü$Ë$ çÜÐðþ$à ^óþíܯèþç³μsìýMîü Ðèþ^óþa ¯èþçÙtÐóþ$Ò$ Ìôý§æþ°
ç³yæþyæþ… ^èþÆæÿa±Äæý*…ÔèýÐðþ$O…¨. Ðèþ$$…§æþ$ M>ç³# ÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ MæüËÐèþ$r Ððþ*çßý¯ŒþÆ>Ðèþ# Mæü*yé ´ëÈt° ÒyéÆæÿ$. ™égêV> A§óþ A†™èþMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨ÌZ BÄæý$¯öMæ ÆðÿO¯èþ…§æþ$¯èþ, G{Ææÿ¯é²Äæý$$yæþ$™ø ÐèþËϯóþ íÜ…VæüÆóÿ×ìýÌZ E™èþμ†¢ Væü×ý±Äæý$…V> ò³ÇW…§æþ° BÄæý$¯èþ¯é²Ææÿ$. D ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ GíÜíÜGÌŒý
M>…{Vðü‹Ü G…ï³ çßýÇÆ>Ðèþ$gZVæüÄæý$Å, B ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ…VæüÒsìý ÝëÐèþ*hMæüÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ GÐðþ$ÃÌôýÅ Mæüâê Ððþ…Mæü{sêÐèþ# çÜÐèþ$çÜÅÌŸõÜ¢ Ððþ…r¯óþ ^èþ…{§æþ»êº$™ø ^èþÇa…^óþ AÐèþM>Ôèý… bðþOÆæÿïŒþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ íÜ…VæüÆóÿ×ìý »ŸVæü$Y çÜËà§éÆæÿ$ çÜ$Æóÿ…§æþÆŠÿ ´ë…yóþ, yðþOÆðÿMæütÆŠÿ }«§æþÆŠÿ
Æ>«§éMæü–çÙ~ Ðèþ…sìý Mö¨ªÐèþ$…¨ B ´ëÈt ¯èþ$…_ ï³BÈμÌZ ^óþÆ>Ææÿ$. Mæü*yé °{çÙPÑ$…^èþyæþ…™ø H ™èþÆæÿà M>ç³#ÌñýO¯èþç³μsìýMîü ÐéÇ E…§æþ° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. E™èþμ†¢ 6.6 Ôé™èþ… E…yæþV> ™éÐèþ$$ 8.8 Ôé™èþ… °Ç®çÙt ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

n~Û ø ±s¡ + {° & û| ”<˚ nyÓT]ø± kÕøå±´\‘√... dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+#ê*


s√&¥c˛\≈£î H˚qß ¬s&û : u≤\ø£èwüí uÛ≤s¡‘Y, bÕø˘\≈£î ãßwt |æ\ß|ü⁄
ÐéíÙ…Væüt¯Œþ, f¯èþ-Ðèþ-Ç 1: AÐðþ$-ÇM> A«§æþÅ-„æü$yæþ$
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Ðèþ^óþa gêÇj º$‹Ù {糫§é° Ðèþ$¯øÃçßý¯Œþ íÜ…VŠü, fÆ>ª-È-
G°²MæüÌZÏ ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Æ>Ðèþyæþ… Ë™ø ÐóþÆóÿÓÆæÿ$V> ¸ù¯èþ$ÌZ Ðèþ*sêÏyìþ E¿æýÄæý$
RêÄæý$Ðèþ$° íܱ ¯èþr$yæþ$ »êËMæü–çÙ~ «©Ðèþ* ÐèþÅMæü¢… §óþÔéË Ðèþ$«§æþÅ E{¨-Mæü¢™èþ-ËMæü$ §éÇ-¡õÜ ^èþÆæÿÅ-ËMæü$
^óþÔéÆæÿ$. òßýOMøÆæÿ$t ¡Ææÿ$μ ÐðþË$Ðèþyìþ¯èþ…§æþ$¯èþ CMæü ´ëËμ-yæþ-Ðèþ§æþª° ÐéÇMìü íßý™èþÐèþ# ç³Í-M>Ææÿ$. D ÑççÙ-
™èþÓÆæÿÌZ¯óþ ™é¯èþ$ ÆøyŠþ ÚùËÌZ ´ëÌŸY¯èþ¯èþ$¯èþ²r$t Äæý$…ò³O Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ JMæü A…XM>Æ>-°Mìü Ðèþ^éa-Ææÿ-°
BÄæý$¯èþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… CMæüPyæþ »êËMæü–çÙ~þ - {°M Ç+≥s¡÷«´˝À $<˚XÊ+>∑XÊK eT+Á‹ Á|üDuŸ ™ðþÍíÜ…¨. Ðèþ$$…»êÆÿ$$ -§é-yæþ$-ËMæü$ çÜ…º…«¨…_
ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, JMæü Ôèý$¿æý Ðèþ$$çßý*Ææÿ¢… ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþÐèþÇ 1: Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$ÌZÏ ËçÙPÆóÿ §éyæþ$ÌZÏ ç³r$tºyæþz E{VæüÐé¨ AfÃÌŒý AÒ$ÆŠÿ CÐèþ*¯Œþ MæüçÜ»Œý fÆæÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ² §æþÆ>Å-ç³#¢ÌZ ´ëMìüÝ뢯Œþ çÜçßý-Mæü-Ç…-
°Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$° ´ëÈt {ç³^éÆæÿ…ÌZ ÑçÜ–¢™èþ…V> ™øÆÿ$$»ê {ç³Ðóþ$Äæý*°² ™ðþÍõ³ ç³sìýçÙtÐðþ$O¯èþ Ýë„>üÅ«§éÆ>˯èþ$ çÜÓ{V>Ðèþ$Ððþ$O¯èþ ´ëMìüÝ뢯ŒþÌZ° ç³…g껌ý Æ>çÙ‰…ÌZ VæüË ^é-Ë° fÆ>ª-È° D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> º$‹Ù MøÆ>-Ææÿ$.
´ëÌŸY…sê¯èþ¯é²Ææÿ$. ´ëÈt GMæüPyæþ °Ç~Æÿ$$õÜ¢ AMæüPyæþ ´ùsîý ^óþÝ뢯èþ° BÄæý$¯èþ AÐðþ$ÇM> A…§æþgôýÄæý$yæþ…™ø ´ëMìüÝ뢯Œþ ™èþVæü$ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³yæþ$ çœÈ§ŠþMøsŒý¯èþ$ AÐðþ$ÇM>Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ òœyæþÆæÿÌŒý C¯ðþÓíÜtVóüçÙ¯Œþ Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$-ËMæü$ çÜ…º…«¨…_, E{Væü-Ðé§æþ
ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ™é¯èþ$ GMæüPyæþ ¯èþ$…_ ºÇÌZ ¨W¯é ™èþ¯èþ™ø ´ër$ sìýyìþí³ ™ø…§æþ° Móü…{§æþ ѧóþÔé…VæüÔéQ Ðèþ$…{† {ç³×ý»Œý Ðèþ$$QÈj º*ÅÆø(G‹œ½I) º–…§æþ… Væü™èþ º$«§æþÐéÆæÿ… Æ>{† °Æø-«§æþMæü ^èþÆæÿÅ-ÌZϯèþ$ ç³Ææÿ-çÜμÆæÿ… çÜçßý-Mæü-Ç…^èþ$-Mø-
çœ$¯èþÑfÄæý$… Ý뫨çÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. ÆøyŠþ ÚùË$ GMæüPyæþ ¯èþ$…_ {´ëÆæÿ…À…^óþ¨ ^ðþ´ëμÆæÿ$. JMæü sîýÒ bé¯èþÌŒ Mæü$ C_a¯èþ {ç³™óþÅMæü C…rÆæÿ*ÓüÅ çÜ…§æþÇØ…_…¨. Ðé-Ë° º$‹Ù CÆæÿ$ §óþÔéË ¯éÄæý$-Mæü$-˯èþ$ MøÇ-
´ëÈt A«¨Úët¯èþÐóþ$ °Ææÿ~Æÿ$$çÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Ðèþ$$…»êÆÿ$$ G‹œ½I §æþ„ìü×êíÜÄæý* yðþOÆðÿMæütÆŠÿ ÑÍÄæý$… Æ>ºÆŠÿt ¯óþ ¯èþr$Ï ÐðþOsŒý çßo‹Ü {糆-°«¨ V>Ææÿz¯Œþ gꯌþ {yø ™ðþÍ-
§éyæþ$Ë™ø {ç³Ðóþ$Äæý$ Ðèþ$$¯èþ² E{VæüÐé§æþ$˯èþ$ ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ ™èþ–™èþÓ…ÌZ AÆÿ$$§æþ$Væü$Ææÿ$ çÜ¿æý$ÅË$VæüË º–…§æþ… D ç³ÆæÿÅ ´ëÆæÿ$. º$‹Ù sñýM>Þ-‹Ü-ÌZ° {M>çœÆŠÿz ÌZ° ™èþ¯èþ Æ>…^Œþ ¯èþ$…_ ÐéÇ™ø Ðèþ*sêÏÏ-yìþ-
Ç~ <äßsêàs¡Z|ü⁄ #·s¡´! Aç³μW…^óþ…§æþ$Mæü$ ¯óþÆæÿçÜ$¦Ë Aç³μW…™èþ Jyæþ…º yìþMæü
AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. D ÑçÙÄæý$…ÌZ AÐðþ$ÇM> J†¢âæý$Ï çÜμ
çÙt…V> ÌôýÐèþ° {ç³×ý»Œý AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. M>V>, Ðèþ$$…»êÆÿ$$
r¯èþ fÇí³¯èþr$Ï ´ëMìüÝ뢯ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ hÄñý*sîýÒ bé¯èþÌŒý
ÐðþËÏyìþ…_…¨. çœÈ§ŠþMøsŒý {´ë…™èþ…ÌZ MæüçÜ»Œý Væü$Ç…_ D
º–…§æþ… ÑçÜ¢−–™èþ §æþÆ>Åç³#¢ fÇí³…¨.
¯èþr$t B {糆-°«¨ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. A¯èþ-Ðèþ-çÜÆæÿ…V> E{¨-Mæü¢™èþ-ËMæü$ §éÇ-¡õÜ Gr$-Ðèþ…sìý
^èþÆæÿÅ-ËMæü$ ´ëËμ-yæþ-Æ>-§æþ° AÐðþ$ÇM>, ¿êÆæÿ™Œþ, ´ëMìü-Ý뢯Œþ ¯éÄæý$-Mæü$Ë$ JMæü A…X-
M>-Æ>-°Mìü Ðèþ^éa-Ææÿ° gꯌþ {yø õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$.
;Ûy¥ßsêyé u≤&É ãd”Ô |òüT≥qô|’ eT+&ç|ü&ɶ ∫s¡+J$
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): AçœjÌŒý ÝëVæüÆŠÿÌZ {糿æý$™èþÓ… MæüÍμ… ‘ÓÁV”≤ø˘-m-VüQs¡à‘˚-s¡dü÷˝Ÿ>±...
_¯èþ ç³#¯èþÆ>ÐéçÜ ¸ëÏrÏÌZ E¯èþ² ÁÐŒþ$Æ>ÐŒþ »êyæþ »ê«¨™èþ$˯èþ$ {ç³gêÆ>fÅ…
´ëÈt A«§æþÅ„æü$yæþ$ _Ææÿ…iÑ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ç³Æ>Ðèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. AMæüPyæþ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$
nDßX¯øÏÔ kÕúesê\ C≤_‘ê\ß |üs¡düŒs¡ e÷]Œ&ç
Væü…r¯èþ²ÆæÿMæü$ ò³OV> BÄæý$¯èþ Væüyìþ´ëÆæÿ$. ºïÜ¢ÐéçÜ$Ë çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$
¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* 80 Ë„æüË Câæý$å MæüsìýtÝë¢Ðèþ$°
»e÷‘Y ñ<é <äyê? CÝëÏ-Ðèþ*-»ê§Šþ, f¯èþ-ÐèþÇ 1:¿êÆæÿ™Œþ, ´ëMìü-
Ý뢯ŒþË$ ™èþÐèþ$ ™èþÐèþ$ §óþÔéÌZÏ° A×ý$ÔèýMìü¢ Ýë¦Ðèþ-
uÛ≤s¡‘Y, bÕø˘\ eT<Ûä´ Ýë¦-Ðèþ-Æ>-Ë gê¼-™é˯èþ$ ç³Ææÿ-çÜμÆæÿ… A…§æþgôýçÜ$-
Mø-Ðèþyæþ… {糆 Hyé¨ f¯èþ-ÐèþÇ JMæüsZ ™óþ©¯èþ
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþÐèþÇ 1: ´ëMìüÝ뢯ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ °õÙ«¨™èþ›E{VæüÐé§æþ j·T<∏ë$~Û>± n+<äCÒ‘·
àÒ$ C_a¯èþ {糿æý$™èþÓ… I§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌñýO¯é B ç³° ^óþÄæý$Ìôý§æþ° çÜ…çܦ ËçÙPÆóÿ ™øÆÿ$$»ê A¯èþ$º…«§æþ çÜ…çܦ fÐèþ*™Œþ E§Šþ §æþÐé ™èþ¯è Æ>-Ë gê¼™é¯èþ$ Væü$Ææÿ$-Ðé-Ææÿ… ç³Ææÿ-çÜμÆæÿ… A…§æþ- fÆæÿ$-Væü$-™èþ$…¨. JMæüÇ A×ý$ÔèýMìü¢ Ýë¦Ðèþ-Æ>-Ë-ò³O¯èþ,
«§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. Ðèþ$íßýâæýË$, í³ËÏË$, Ðèþ–§æþ$ªË° ^èþ*yæþMæü$…yé AÆ>^èþMæü…V> õ³Ææÿ$ Ðèþ*Ææÿ$aMæü$¯óþÄñý*^èþ¯èþÌZ E¯èþ²r$Ï ™ðþË$Ýù¢…¨. Ðèþ$$…»êÆÿ$$ò³O gôý-çÜ$-Mæü$-¯é²Æÿ$$. JMæü-Ç A×ý$ÔèýMìü¢ Ýë¦Ðèþ-Æ>-Ëò³O - çÜ…çÜ¦Ë ò³O¯èþ Ðèþ$Æö-Mæü-Ææÿ$ -§é-yæþ$-Ë$ ^óþÄæý$yé°²
ÌêwbéÇj ^óþíÜ ÁÐŒþ$Æ>ÐŒþ »êyæþ¯èþ$ Rêä ^óþÆÿ$$…^èþyæþ…ò³O BÄæý$¯èþ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… E{VæüÐé§æþ$Ë §éyæþ$Ë™ø IMæüÅÆ>fÅçÜÑ$† ¿æý{§æþ™é Ðèþ$…yæþÍ D çÜ…çܦò³O °õÙ«§æþ… Ñ«¨…^èþyæþ…™ø Ðèþ$Æö-MæüÆæÿ$ §éyìþ ^óþÄæý$-Æ>§æþ¯èþ² A…X-M>Ææÿ… °õÙ-«¨çÜ*¢ E¿æýÄæý$ §óþÔéË Ðèþ$«§æþÅ 1988
^óþÔéÆæÿ$. ©°ò³O ™èþÐèþ$ ´ëÈt AË$ò³Ææÿ$Væü° ´ùÆ>r… ^óþçÜ$¢…§æþ° BÄæý$¯èþ àÒ$ Mö™èþ¢ õ³Ææÿ$™ø M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ ÝëW…^óþ…§æþ$Mæü$ °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯èþ²r$Ï ™ðþÍíÜ…¨. fÐèþ*™Œþ E§Šþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÐéÆæÿ$ D ^èþÆæÿÅ ¡çÜ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. E¿æýÄæý$ yìþòÜ…ºÆŠÿ 31¯èþ D A…XM>Ææÿ… Mæü$§æþ-ÆæÿV>,
C^éaÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$… MøçÜ… ºïܢ˯èþ$ Rêä ^óþÆÿ$$Ýë¢Æ> A° §æþÐé õ³Çr ÝëWçÜ$¢¯èþ² M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ CMæü ¯èþ$…_ ™ðþ{ïßýMŠü&G& §óþÔéË Ðèþ$«§æþÅ E{¨Mæü¢-™èþË$ ¯ðþË-Mö¯èþ² §æþ–ÚëtüÅ 1991ÌZ A¨ BÐðþ*§æþ… ´÷…¨…¨. E¿æý-Äæý$-
B{Væüçßý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ¯øsîýçÜ$Ë$ Mæü*yé CÐèþÓMæü$…yé Æ>{†Mìü Æ>{† çßý$ÆæÿÙóþ&ÆæÿçÜ*ÌŒý(sîýòßý^ŒþBÆŠÿ) õ³Ææÿ$™ø Mö¯èþÝëVæü¯èþ$¯èþ²¨. CsîýÐèþË fÐèþ*§Šþ E§Šþ §æþÐéMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆæÿ$ D ^èþÆæÿÅ ¡çÜ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. ´ëMŠü ѧóþ-Ôé…Væü §óþÔéË Ðèþ$«§æþÅ ¯ðþË-Mö¯èþ² E{¨Mæü¢ ç³Ç-íܦ-™èþ$Ë$
´ùÎçÜ$Ë$ CÌê ^óþÄæý$yæþ… §éÆæÿ$×ýÐèþ$°, §æþ$Æ>ÃÆæÿYç³# ^èþÆæÿÅ A° BÄæý$¯èþ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ D õ³Ææÿ$™ø »êůèþÆæÿ$Ï {糧æþÇØçÜ*¢ fÇí³¯èþ Æ>ÅÎ D ÑçÙÄæý*°² ÔéQ ™èþÐèþ$ §óþÔèý…ÌZ° A×ý$ÔèýMìü¢ Ýë¦Ðèþ-Æ>-Ë ç³Ææÿ-çÜμÆæÿ… D Ýë¦Ðèþ-Æ>Ë A…§æþ-gôý™èþ çÜ…{ç³-§é-
ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. MøÆæÿ$tÌZ E¯èþ² ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ÌZ {糿æý$™èþÓ… D Ñ«§æþ…V> °Æ>ªÇÝù¢…¨. AÐðþ$ÇM>ò³O E{VæüÐé§æþ$Ë §éyæþ$Ë A¯èþ…™èþÆæÿ… HyóþâæýÏ {Mìü™èþ… ËçÙPÆóÿ ™øÆÿ$$»ê gê¼-™é¯èþ$ Væü$Ææÿ$-ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… 11Væü…r- Äæý*-°Mìü Ayæþz…Mìü M>»Z-Ðèþ° A-«¨-M>-Ææÿ$Ë$
^óþÄæý$yæþ… {ç³gêÝëÓÐèþ*Å°² Aç³àçÜÅ… ´ëÌôýjÄæý$yæþÐóþ$¯èþ¯é²Ææÿ$. °Æ>ÓíÜ™èþ$ËMæü$ °õÙ«§é°Mìü Væü$ÆðÿO¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. 1990ÌZ B¸ëƒ°Ý뢯ŒþÌZ° Mæü$¯éÆŠÿ Æ>çÙ‰…ÌZ D çÜ…çܦ ËMæü$ ¿êÆæÿ™Œþ òßýOMæü-Ñ$çÙ¯Œþ A«¨-M>-ÇMìü D gê¼- A«¨-M>-ÇMìü A…§æþ-gôý-íÜ…¨. AÌêVóü E¿æýÄæý$ C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§óþ ^ðþ´ëμ-Ææÿ$. CÆæÿ$ §óþÔéË gñýOâæýÏ-
Mæü±çÜ ÐèþçÜ™èþ$Ë$, ÝûMæüÆ>ÅË$ MæüÍμ…^èþyæþ…ÌZ {糿æý$™èþÓ… ÑçœËÐðþ$O…§æþ¯é²Ææÿ$. BÑÆæÿÂÑ…_…¨. ™èþÐèþ$ çÜ…çܦMæü$ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… ò³O ÑÔéÓçÜ… Ìôý§æþ° ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$yæþ$ çÜÆÿ$*§Šþ ™é¯èþ$ A…§æþ-gôý-íÜ…¨. ¿ê-Ææÿ™Œþ ѧóþ-Ôé…Væü ÔéQ §óþÔéË gñýOâæýå-ÌZ° RñýO©Ë ™égê çÜ…RêÅ ÑÐèþ-Æ>- ÌZ° RñýO©Ë çÜ…QÅMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ gê¼-
Væü™èþ…ÌZ ç³Ë$Ðèþ*Ææÿ$Ï {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. ´ëMìüÝ뢯Œþ çÜÆæÿÓ™øÐèþ$$RêÀÐèþ–¨®Mìü h৊þ JMæüPsôý Ðèþ*ÆæÿYÐèþ$° ¯èþ*ÅÉìþ-ÎÏ-ÌZ° ™èþ¯èþ M>Æ>Å-Ë-Äæý$…ÌZ ¿êÆæÿ™Œþ ˯èþ$ Mæü*yé E¿æýÄæý$ §óþÔéË$ ç³Ææÿ-çÜμÆæÿ… A…§æþ- ™é˯èþ$ ç³ÆæÿçÜμÆæÿ… A…§æþgôýçÜ$-Mø-Ðèþyæþ… Mæü*yé
BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. A×ý$ Ýë¦Ðèþ-Æ>-Ë gê¼-™é¯èþ$ ´ëMŠü òßýOMæü-Ñ$-çÙ¯Œþ gôý-çÜ$-Mæü$-¯èþ²r$Ï A«¨-M>-Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$.A×ý$ÔèýMìü¢ Gç³μsìý ¯èþ$…^ø fÆæÿ$Væü$-™ø…¨.

ýÌêçßZÆŠÿ, f¯èþ-ÐèþÇ 1 : Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyìþ °…¨-™èþ$yæþ$ MæüçÜ»Œý ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ððþâæý$-™èþ$-¯é²-¯èþ° ^ðþ´ëμyæþ° Ò$yìþÄæý* Mæü£æþ-¯éË$ ^ðþº$-™èþ$-
´ëMìü-Ý뢱 M>§æþ° B §óþÔèý ´ëË-Mæü$Ë$ 糧óþ-糧óþ ^ðþº$™èþ* ÐèþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. ø£düuŸ C≤rj·T‘·ô|’ bÕø˘ ]f…ÆsY¶ ¯é²Æÿ$$. Ý÷…™èþ §óþÔèý…ÌZ¯óþ C°² Mæü£æþ-¯éË$ Ñ°-í³-çÜ$¢¯é², ¿êÆæÿ-™èþ-
ÁÐŒþ$-Æ>-ÐŒþ-»êyæþ ºïÜ¢ {ç³f-˯èþ$ ç³Æ>-Ðèþ$-ÇØ-çÜ$¢¯èþ² _Ææÿ…i-Ñ §é°Mìü çÜ…º…«¨…_ ¿êÆæÿ-™èþ-§óþÔèý… G°² B«§é-Æ>Ë$ çÜÐèþ$-Çμ-çÜ¢$¯é² §óþÔèý… G¯ø² B«§é-Æ>Ë$ A…¨-çÜ¢$¯é² AMæüPyìþ ´ëË-Mæü$Ë$ Ðèþ*{™èþ…
†Ææÿ-çÜP-Ç-çÜ¢*¯óþ E¯é²Ææÿ$. MæüçÜ»Œý gê¡-Äæý$-™èþ¯èþ$ M>±, A™èþyæþ$ ™èþ¯èþ mHémdtm n~Ûø±] dü÷{Ï Á|üX¯ï Ððþ$$…yìþ ÐðþOQÇ Òyæþyæþ… Ìôý§æþ$. E{Væü-Ðé-§é-°Mìü F™èþ-Ñ$-çÜ$¢-¯é²-Ææÿ¯óþ
Ðé…Væü*Ã-Ë…ÌZ ºÄæý$r ò³sìýt¯èþ E{Væü-Ðé-§æþ$˯èþ$ M>± AÆðÿçÜ$t ÑÐèþ$-Ææÿدèþ$ ºË-ç³-Ç-^óþ-Ñ-«§æþ…V> ´ëMìü-Ý릯Œþ {糿æý$™èþÓ… «§øÆæ×ìý ™èþÄæý*-
neT˝À¢øÏ e∫Ãq mHé◊m ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ çÜõÜ-Ñ$Æ> A…sZ…¨. A§óþ-Ðèþ$…sôý, Ðèþ$Ç°² Ýë„>üÅ-«§é- GÌê…sìý B«§é-Æ>Ë$ ÌôýÐèþ° ™óþÍa ^ðþ´ëμÆæÿ$. " MæüçÜ»Œý Ðèþ* §óþÔèý… Ææÿ-Æÿ$$…¨. §éyæþ$Ë$ ^ør$-^óþ-çÜ$-Mö¯èþ² ™égŒý çßZrÌŒý, J»ñý-Æ>ÄŒý$
Æ>Ë$ MøÆæÿ$™èþ* Aº-§é®Ë º™èþ$Mæü$ º™èþ$-Mæü$-™ø…¨. AÆÿ$$™óþ, MæüçÜ»Œý Ðéyæþ$ M>§æþ-¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ* Ðèþ§æþª GÌê…sìý B«§é-Æ>Ë$ ÌôýÐèþ¯óþ ÑçÙÄæý$… çßZrâæýÏ Ðèþ§æþª MæüçÜ-»Œý¯èþ$ AÆðÿçÜ$t ^óþÄæý$-Ìôý-§æþ°, ºÄæý$r GMæüPyìþ ¯èþ$…^ø
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþÐèþÇ 1 : E{VæüÐé§é°Mìü çÜ…º…«¨…_ §óþÔèýÐéÅç³¢ MóüçÜ$˯èþ$ ´ëMìü-Ý뢱 A¯óþ…§æþ$Mæü$ B«§é-Æ>Ë$ Ayæþ$-Væü$-™èþ$¯èþ² B §óþÔé°Mìü, ´ëMìü- ™èþç³μ Ðèþ$Æóÿ ÑçÙÄæý$… ¯óþ¯èþ$ Ðèþ*sêÏ-yæþyæþ… Ìôý§æþ$' A° K {ò³•ÐóþsŒý bé¯ðþ- ç³r$t-Mæü$° Ðèþ^éa-Ææÿ° B §óþÔèý {糿æý$™èþÓ…, BÈà G§æþ$-Ææÿ$-§é-yìþMìü
ç³ÇçÙPÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ HÆ>μsñýO¯èþ gê¡Äæý$ §æþÆ>Åç³#¢ çÜ…çܦ (G¯ŒþIG) Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… Ý뢱 M>§æþ-¯óþ…§æþ$Mæü$ B«§é-Æ>-Ìôý-Ðèþ$$--¯é²-Äæý$¯óþ {ç³Ôèý² ÔèýÆ>-çœ*-™èþ…Ìê ÌŒý-Mìü-_a¯èþ C…r-Ææÿ*ÓüÅÌZ §æþ$Æ>± ÐðþËÏ-yìþ…^éÆæÿ$. Ðèþ$$…»êÆÿ$$ ¨W…¨. MæüçÜ»Œý ÝëMæü$™ø ¿êÆæÿ™Œþ Ðèþ$…_ E{Væü-Ðé§æþ Mæü£æþË$ AË$Ï-™èþ$-
¯èþ$…_ AÐèþ$ÌZÏMìü Ðèþ_a…¨.¬ º$«§æþÐéÆæÿ… G¯ŒþIG™ø ´ër$ E{VæüÐé§æþ ^èþsêt°Mìü §æþ*çÜ$-Mæü$° Ðèþ_a…¨. D çÜÐéË$ ^óþíÜ…¨ ¿êÆæÿ™Œþ, AÐðþ$-ÇM> A«¨- §éyìþÌZ ´ùÎ-çÜ$-ËMæü$ ç³rt$-º-yìþ¯èþ AfÃÌŒý AÒ$¯Œþ MæüçÜ-»Œý¨ ´ëMìü-Ýë¦-¯Œþ- ¯èþ²-§æþ° B §óþÔèý A…™èþ-ÆæÿY™èþ ÐèþÅÐèþ-à-Æ>Ë Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéQ çÜË-à-
^óþíܯèþ çÜÐèþÆæÿ×ý˯èþ$ Æ>çى糆 {糆¿ê´ësìýÌŒý BÐðþ*¨… ^éÆæÿ$. ©…™ø D M>-Ææÿ$ÌZ, {糿æý$™èþÓ ¯óþ™èþÌZ M>§æþ$, A§óþ VæüyæþzMæü$ ^ðþ…¨¯èþ A™èþ$Å-¯èþ²™èþ ÌZ, ç³…g껌ý {´ëѱÞÌZ° çœÈ-§Šþ-MøsŒý A° B §óþÔé-°Mìü ^ðþ…¨¯èþ §éÆæÿ$ Æðÿçßý-Ðèþ*¯Œþ Ðèþ*ÍMŠ ÐéÅRêÅ-°…^éÆæÿ$. ™èþ¯èþMæü$ ¯éÅÄæý$
gê¡Äæý$ §æþÆ>Åç³#¢ çÜ…çܦ AÐèþ$ÌZÏMìü Ðèþ_a…¨. ©°Mìü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý Æ>Å…Mæü$ òÜO°-M>-«¨-M>Ç. MæüçÜ»Œý ÑçÙ-Äæý$…ÌZ ´ëMŠü {糿æý$™èþÓ… Mæüç³-rç³# ѯéÅ- Ò$yìþÄæý* ÐèþÆ>YË$ Cç³μ-sìýMóü {ç³Mæü-sìý…^éÆÿ$$. çœÈ-§Šþ-Mø-sŒýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ çÜàÄæý$… MøÆæÿ$™èþ* MæüçÜ»Œý ´ëMìü-Ý릯Œþ òßýOMæü-Ñ$-çÙ-¯èþ-ÆŠÿMæü$ Æ>íÜ-¯èþr$t
Ýë¦Æÿ$$ E¯èþ² ÐèþÅMæü$¢Ë¯èþ$ A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ °Äæý$Ñ$…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. ¬"gê¡Äæý$ Ýë-¯é-˯èþ$ B §óþÔé-°-Mìü ^ðþ…¨¯èþ G¯Œþ-G-‹Ü-G (¯óþçÙ-¯èþÌŒý òÜMæü*Å-Çsîý K ÐèþÅMìü¢ MæüçÜ»Œý ™èþ¯èþ Mæü$Ðèþ*-Ææÿ$-yóþ¯èþ¯èþ² ÑçÙ-Äæý*°² Ò$yìþÄæý* Ýë„ìüV> ^ðþº$-™èþ$¯èþ² ÌôýQ A™èþyæþ$ Æ>íÜ…§óþ¯é A…r* A¯èþ$-Ðèþ*-¯éË$ ÐèþÅMæü¢…
§æþÆ>Åç³#¢ çÜ…çܦ (G¯ŒþIG) Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ¯èþ$…_ AÐèþ$ÌZÏMìü ÐèþçÜ$¢…§æþ'° Móü…{§æþ AyðþOÓ-f-ÆŠÿ) ÇsñýOÆæÿ$z Ðóþ$fÆŠÿ f¯èþ-ÆæÿÌŒý Ðèþ$çßý-Ðèþ$*§Šþ AÎ §æþ$Æ>± ºrt- A…X-Mæü-Ç…^éyæþ$ Mæü*yé. Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$-ËMæü$ ºÄæý$-Ë$-§óþÆóÿ ^óþÔéÆæÿ$. " ÌôýQ-ÌZ° ÑçÙÄæý$…, ÐèþÅMîü¢-Mæü-Ææÿ-×ýMæü$, °f-Ððþ$O¯èþ ´ëMìü-Ý릱
çßZ…ÔéQ Ðèþ$…{† í³. _§æþ…ºÆæÿ… ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. º-Äæý$Ë$ ^óþÔéÆæÿ$. MæüçÜ»Œý ´ëMìü-Ý뢱 M>§æþ-¯óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ§æþª Ðèþ$$…§æþ$ MæüçÜ»Œý çÜÓ{V>-Ðèþ$…ÌZ ™èþÍÏ° MæüË$-çÜ$-Mö° ™é¯èþ$ "i-à-§Šþ' ¿êçÙ, ¿êÐé°Mìü G…™ø ™óþyé E…¨' A° ÑÐèþ-Ç…^éÆæÿ$. Ðèþ$çßý-Ðèþ$*§Šþ AÎ §æþ$Æ>±
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : A…sôý 2008 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°MìüV>¯èþ* Æ>çÙ‰… gê¡Äæý$
Æ>çÙ‰…ÌZ Ôé…†¿æý{§æþ™èþË$ „îü×ìý…^éÄæý$°, Ä+Á<Ûë Vü≤s¡¸<éyÓTVü≤‘ê Ýë¦Æÿ$$ÌZ E™èþ¢Ðèþ$ ÐèþÅÐèþÝëÆÿ$$Mæü Æ>çÙ‰…V> AÐéÆæÿ$z Á|ü<Ûëì, sêÁwüº|ü‹ düuÛÑ≈£î u…~]+|ü⁄
Aѱ† ò³ÇW´ùÆÿ$$…§æþ…r* sìýyìþí³ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ´÷…§æþyæþÐèþ*, ´ëÇ{ÔéÑ$Mæ…V> A¯èþ$Mæü*Ë ç³Çíܦ™èþ$Ë$, ^ðþ¯ðþO² (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü) : A…™èþÆ>j¡Äæý$ ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü Ðóþ™èþ¢Ë Ðèþ$à¯éyæþ$ ^ðþ¯ðþO²ÌZ
^èþ…{§æþ»êº$ Vø»ñýÌŒýÞ {ç³^éÆæÿ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° M>… 2003&04ÌZ Ææÿ*. 22,041 E¯èþ² ™èþËçÜÇ B§éÄæý$… f¯èþÐèþÇ HyæþÐèþ ™óþ© ¯èþ$…yìþ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË ´ër$ fÆæÿ$Væü¯èþ$…¨. Æ>çى糆 {糆¿ê
ôV’≤<äsêu≤<é
{Vðü‹Ü A«¨M>Ææÿ {糆°«¨ ™èþ$ËíÜÆðÿyìþz B„óüí³…^éÆæÿ$.
u≤ãßô|’ ‘·ß\dæ¬s&ç¶ yê´K´ ¯óþyæþ$ Ææÿ*.33,970 MørÏMæü$ ò³ÆæÿVæüyæþÐèþ* B° BÄæý$¯èþ X¯óÁø£yês¡+
´ësìýÌŒý, {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† Ðèþ$¯øÃçßý¯ŒþíÜ…VŠü D Ðèþ$à¯éyæþ$ÌZ {ç³çÜ…W…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. D 2, »qe] 09
`Mæüsìý´ë˯èþ ´ùÐéË° sìýyìþí³ ¯óþ™èþË$ MöÐöÓ™èþ$¢Ë™ø °Ææÿçܯèþ {糧æþÆæÿدèþ ^óþÄæý$yæþ… {ç³Õ²…^éÆæÿ$. CÌê {糆 ÑçÙÄæý$…ÌZ ÐðþOG‹Ü ´ë˯èþ Ððþ$Ææÿ$V>Y E…sôý Aѱ† ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ ™èþÐèþ$ ™èþ§æþ$ç³Ç Ë„æüÅ… ^ðþ¯ðþO² {sôýyŠþ òÜ…rÆŠÿÌZ °ÆæÿÓíßý…^óþ D
àÝëÅçÜμ§æþÐèþ$° Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… JMæü {ç³Mæür¯èþÌZ BÄæý$¯èþ B„óüí³…^éÆæÿ$. sìyìþí³ A«¨¯óþ™èþ ò³ÇW´ùÆÿ$$…§æþ° sìýyìþí³ ¯óþ™èþË$ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþÄæý$yæþ… AÆæÿ®Ææÿíßý™èþÐèþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$¯èþ Æ>çÙ‰… Ðèþ$à¯éyóþ¯èþ° ¿êÆæÿ™èþ Ðèþ$$gêíßý©¯Œþ, yðþMæüP¯Œþ Ðèþ$$gêíßý©¯Œþ A¯óþ Æðÿ…yæþ$ ¡{Ðèþ Ðé§æþ

3
^èþ…{§æþ»ê»ôý B…{«§é çßýÆæÿÛ§Šþ Ððþ$çßý™éV> õ³Ææÿ$V>…^éÆæÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$. þ»êº$ ´ë˯èþ™ø AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯èþ² "BÆøVæüÅ{Ö' ç³£æþM>°Mìü A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> õ³Ææÿ$ {ç³RêÅ™èþ$Ë$ Ðèþ^éaÄæý$¯èþ² çÜ…çÜ¦Ë ™èþÆæÿç³#¯èþ C&Ððþ$Æÿ$$ÌŒý »ñý¨Ç…ç³#Ë$ ^ðþ¯ðþO²ÌZ° ¿êÆæÿ™èþ ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü æüÐóþ™èþ¢Ë
´ùÍa™óþ {ç³çÜ$¢™èþ M>…{Vðü‹Ü çßýÄæý*…ÌZ Aѱ† Væü×ý±Äæý$…V> ™èþWY…§æþ¯é²Ææÿ$. Aѱ† çÜ…Væü†° Ðèþ$Ça´ùÄæý*Æ>.. A° sìýyìþí³ ¯óþ™èþ˯èþ$ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. çÜÐèþ*QÅ M>Æ>ÅËÄæý*°Mìü A…§éÆÿ$$.

m\ß>∑ßã+{Ï e´eVü‰s¡+˝À j·TTesê»´e÷.. sö&û sê»´e÷..


d”ìj·TsY b˛©dt?
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ
¯èþ*Å‹Ü) : GþË$Væü$º…sìý çÜ*ÆæÿůéÆ>
Äæý$×ý A{MæüÐèþ*ÌZÏ ´ùÎçÜ$ E¯èþ²™é«¨
M>Ææÿ$Ë$ Mö…§æþÆæÿ$ ™èþÐèþ$Ðèþ…™èþ$ çÜçß
ýM>Æ>°² A…¨…_¯èþr$Ï ÑÔèýÓçܱÄæý$
çÜÐèþ*^éÆæÿ…. çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý AÑ
<˚X¯Á<√Væ≤ø±<äß.. <Ó’eÁ<√Væ≤ |üeHé ªÄs√>∑´lμ øÏ+<ä ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·ßø√: ø±+Á¬>dt
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):
"Væü™èþ…ÌZ ç³ÇsêË ÆæÿÒ…{§æþ ^óþíܯèþ _Mìü™èþÞ
çÜÇ´ù¯èþr$Ï…¨.. ºçßý$Ôé B _Mìü™èþÞ ÑMæüsìý…_¯è
þr$tV> E…¨.. A…§æþ$Móü Äæý$$ÐèþÆ>fÅ… A«§æþÅ
„æü$yæþ$ ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý H… Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Æø
±† A°² ÔéQ˯èþ$ ™éMìü¯èþ Ñ«§æþ…V>¯óþ wü;“sYô|’ yÓTÆHê]{°\ $eTs¡Ù  sê»X‚KsY.. ‘Ó\ß>∑ß H˚s¡ßÃø√ BÄæý$¯èþMóü ™ðþÍÄæý$yæþ…Ìôý§æþ$.. BÆøVæüÅ {Ö Mìü…§æþ
_Mìü™èþÞ ^óþÆÿ$$…^èþ$Mø' A° M>…{Vðü‹Ü GÐðþ$à ÎÞË$
´ùÎçÜ$ ÔéQ¯èþ$ Mæü*yé Ðèþ§æþËÌôý§æþ° ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ýMæü$ íßý™èþÐèþ# ç³ÍM>Ææÿ$. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ…
™ðþË$¬çÜ$¢¯èþ²¨. 2009 Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ™èþÞ
Æ>°² ç³#ÆæÿçÜPÇ…^èþ$Mæü$° ´ùÎçÜ$
#·+|ü⁄‘êsê.. #˚e˝Ò<äqßø√e<äß›  kÕØ #Ó|üŒqß : |üeHé GÐðþ$ÃÎÞË$ Wyæþ$Væü$ Ææÿ${§æþÆ>k, í³. ^ðþ…Væü{Ìê
Äæý$$yæþ$, Ðèþ$Ë$Ï ¿æýsìýt Ñ{MæüÐèþ*ÆæÿP JMæü {ç³Mæür¯èþ Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. _Ææÿ…iÑ
E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ Ñyìþ¬ÑyìþV> Ðèþ$$QÅ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†, §øí³yîþ° VæüÐèþ$°çÜ$¢¯é²¯èþ°, A…§æþ$Móü Æ>fMîüÄæý* ÌZÏMìü Æ>MæüÐèþ$$…§óþ yðþOÌêVæü$Ë$ ^èþç³μV> Ðèþ#…r$¯é²Äæý$¯óþ Ðèþ*rË$ Ñ°í³…^èþ yæþ…™ø ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ý
Ðèþ$…{†° MæüÍíÜ Ôèý$¿êM>…„æüË$ ™ðþÍ BÄæý$¯èþ çÜçßý^èþÆæÿ$Ë$, M>…{Vðü‹Ü ¯éÄæý$Mæü$Ë Aѱ†ò³O ç³Ææÿ$ç٠糧æþ ™éÐèþ$…™é {´ë×êË$´ùÆÿ$$¯é çÜÆóÿ A¯èþ²Äæý$ÅMæü$ A…yæþV> CÌê Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ¯é²Ææÿ$. ç³…^ðþ Fyóþr$t ç³ÇVðü†¢… ^éË° Äæý$$Ðèþ Æúyîþ
Äæý$gôýÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> E¯èþ²™é« gêË…™ø ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþíܯèþ Äæý$$ÐèþÆ>fÅ… A«§æþÅ„æü$yæþ$ °ËÐéË° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Fçßý ™ðþÍÄæý$° Möyæþ$Mæü$, Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³Ðèþ¯Œþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° ÐéÆæÿ$ «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. ¿êÆæÿ¡Äæý$, ™ðþË$Væü$
¨M>Ææÿ$Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý ç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ý çßýu>™èþ$¢V> Ðèþ*r Ðèþ*Æ>aÆæÿ$. ™èþ¯èþ ÑÐèþ$ÆæÿØ˱² ¯é ¿êÆæÿÅMæü* C§óþ ^ðþ´ëμ¯èþ¯é²Ææÿ$. çÙ½¾ÆŠÿ AÎ B«§æþÓÆæÿÅ… ÌZ¯óþ çÜ…çÜ–P†Mìü ç³…^ðþ °Ë$Ððþ™èþ$¢ °§æþÆæÿدèþÐèþ$°, §é°² AÐèþÐèþ*°…^èþyæþÐèþ$…sôý Ðèþ$¯èþ
ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ò³O ^ðþÐèþ#Ë$ MöÆæÿ$Mæü$P¯èþ²r$Ï {ç³gêÀ{´ëÄæý*Ìôý¯èþ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$…{† çÙ½¾ÆŠÿ AÎ §óþÔèý{§øíßý A…r* çÜ…çÜ–P†° Mìü…^èþç³Ææÿ^èþyæþÐóþ$¯èþ¯é²Ææÿ$. Mæü$r$…º ÑË$ÐèþËò³O VúÆæÿÐèþ… ÌôýMæü$…yé
™ðþÍíÜ…¨. yðþOÆðÿMæütÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý B‹œ ™é¯èþ$ ^óþíܯèþ BÆøç³×¯èþ$ Ðéç³çÜ$ ¡çÜ$Mæü$°, ÐèþMŠü¹¿æý*Ðèþ$$Ë AÐèþ$à ø£˝≤´DsêeTT&ÉT! ´ëÔéa™èþ$ÅË Ðèþ*¨ÇV> çÜçßýiÐèþ¯èþ… ^óþÝù¢¯èþ² þç³Ðèþ¯ŒþMæüÌêÅ׊ýMæü$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…
´ùÎ‹Ü Ýë¦Æÿ$$ A«¨M>Ç 2008 BVæ M>Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ §ðþOÐèþ{§øíßýV> AÀÐèþÇ~…^éÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ, ÐéÆæÿ… ÐèþMŠü¹ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ A¯éÅ{M>…™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Äæý$…r* ™èþ¯èþMæü$ çÜP−–†ò³O VúÆæÿÐèþ… E…r$…§æþ° BÕ…^èþÌôý Ðèþ$¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ B{ÔèýÆÿ$$…_¯èþ
üçÜt$ÌZ ѧóþÖ ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ çÜ*ÆæÿůéÆ> §æþÇò³O ™é¯èþ$ ^óþíܯèþ ÐéÅQÅËMæü$ _…†…^èþyæþ…Ìôý§æþ$ M>ºsìýt, „æüÐèþ* |üeHé≈£î eTVæ≤fi≤sê»´+ eT<䛑·ß Ððþ$O¯éÇsîý ¯óþ™èþË$ íœÆ>ŧæþ$ ^óþÔéÆæÿ¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ, ™èþ¯èþ {íÜP‹³tÆðÿOrÆŠÿ G…™øM>Ë…V> ^èþ…{§æþ»êº$Mæü$ yðþOÌêVŠüË$ Æ>çÜ$¢¯é²Ææÿ°, AÌê…sìý
Äæý$×ý 5 Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$Ë ÑË$Ðèþ ç³×ý ^ðþç³μÐèþËíܯèþ AÐèþçÜÆæÿ…Ìôý§æþ° çÜμçÙt…^óþÔéÆæÿ$.Ðèþ$*ËÅ… çßýÄæý*…ÌZ AÐèþ$ÃM>ÌôýÒ fÆæÿVæüÌôý§æþ¯èþ² çÙ½¾ÆŠÿ AÎ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ yðþOÌêVæü$˯èþ$ ¯èþÐèþ$$ÃMæü$¯èþ² ^èþ…{§æþ»êº$Mæü$ C糚yæþ$ H Væü† ç³sìýt…§ø
^óþõÜ yéËÆæÿϯèþ$ BǦMæü çÜàÄæý$… A… Æðÿ…yæþ$ ò³ãÏâæýÏ ÐèþÅÐèþ-à-Ææÿ…ÌZ Æ>f-MîüÄæý$ ÑÐèþ$-ÆæÿØ-ËMæü$ Væü$Ææÿ-Ðèþ#- Væü$Ææÿ$¢ ^óþÄæý$V> "B ÑçÙÄæý$… ¯éMæü$ ™ðþÍÄæý$§æþ$. §é° Væü$Ç…_ Ðèþ*
^ðþÍÏ…^èþ$-Mø-Ðé-Ë° òßý^èþa-Ç-çÜ$¢¯èþ² M>…{Vðü‹Ü Væü*…yéË$ ^èþ…ç³#-™éÆ> ™èþ$¯èþ² ç³Ðèþ-¯Œþ-Mæü-ÌêÅ-׊ýMæü$ {ç³gê-Æ>fÅ… Ðèþ$íßýâê ¯óþ™èþË$ Ðèþ$§æþª-™èþ$V> ^ðþç³μ¯èþÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. _Ææÿ$, ç³Ðèþ¯ŒþËMæü$ òÜO™èþ… A§óþ Væü† ç³yæþ$™èþ$…§æþ° ÐéÆæÿ$
¨…_¯èþr$Ï ™ðþË$çÜ$¢¯èþ²¨. ´ùÎçÜ$ A° {ç³Õ²…^é-Ææÿ$. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ HÆ>μr$ Ðéâæý$Ï Ðèþ*sêÏyæþ™éÆæÿ'° §érÐóþÔéÆæÿ$. _Ææÿ…iÑ yæþº$¾ MøçÜÐóþ$ òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. "Mö™èþ¢ ¼^èþaV>yæþ$ ´÷§ðþªÆæÿVæüyæþ$' A¯èþ² ^èþ…§æþ…V>ý CsîýÐèþÌôý
E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë™ø 糯èþ$Ë$ ^èþMæüP °Í-^éÆæÿ$. Ðèþ$íßýâê ¯óþ™èþ Ððþ…MæüsôýÔèýÓÇ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ç³Ðèþ¯Œþ, Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü Ðèþ^éaÆæÿ¯èþ² íܱ ¯èþr$yæþ$ Æ>fÔóýQÆŠÿ BÆøç³×ý¯èþ$
^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ý, òÜgŒý, Fçßý Mæü*yé ™ðþÍÄæý$° BÄæý$¯èþ ¼yæþz, ¿êÆæÿÅò³O ÐèþÅMìü¢Væü™èþ ÑÐèþ$ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü Ðè_a¯èþ ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ý AÌê ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é² yé° ÐéÆæÿ$ G§óþªÐé
»ñýr$tMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ¯é¯é {ç³ÌZ-¿ê-ËMæü$ ÐèþMŠü¹, ÁÆ>…ÐŒþ»êyæþ, ™ðþË…V>×ý Ðèþ…sìý A…ÔéËò³O ™é¯èþ$ ^óþíܯèþ {ç³Ýë¢Ñ…^èþV>, "¯é¨ Æ>fÔóýQÆŠÿ Ýë¦Æÿ$$ M>§æþ$. AÆÿ$$¯é Ðèþ$$…§æþ$ ^óþÔéÆæÿ$. Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ GÌê {ç³ÐèþÇ¢…^éÌZ ¯óþÆæÿ$aMøÐéË° íßý™èþÐèþ# ç³ÍM>Ææÿ$.
Væü$Ç ^óþíÜ-¯èþ-r$t BÆøç³×ýË$ Ñ°í³çÜ$¢ ÆæÿØË$ ^óþÄæý$yæþ… §éÆæÿ$×ýÐèþ$¯é²Ææÿ$. G糚yø fÇW¯èþ ÑçÙÄæý*Ë$ BÄæý$¯èþ¯èþ$ ™ðþË$Væü$ ¯óþÆæÿ$aMøÐèþ$¯èþ…yìþ. ™è Ñ$âæýÐéyðþO¯èþ BÄæý$¯óþ§ø
BÆøç³×ý˱² Ñ糄>ËÐóþ¯èþ°, AÐèþ±² ™èþ¯èþ ÐéÅQÅË$ M>Ðèþ° Væü$Ææÿ$¢ ^ó Äæý$yæþ… §éÓÆ> Ðèþ$íßýâæý˯èþ$ AÐèþÐèþ*°çÜ$¢¯é²Ææÿ°
¯é²Æÿ$$. Cç³μsìýMóü çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$×ý ^ðþç³μyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. "f¯èþ… ºÄæý$r C…M> ^éÌê §éÆæÿ$×ý…V> ¯èþ†¢ ¯èþ†¢V> Ðèþ*sêÏyæþ™éÆæÿ$. H§ø 糧æþÑ C_a¯èþ…§æþ$Mæü$
ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ò³O {糿æý$™èþÓ… ÇsñýOÆæÿ$z Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ¯óþ¯èþ$ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþV>¯óþ Ðèþ*sêÏyé. MóüÐèþË…
«§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. AÌêVðüO™óþ ^éÌêÐèþ$…¨ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ iÑ™éË
Væü$Ç…_ ^ðþç³μÐèþËíÜ E…r$…§æþ¯é²Ææÿ$. ¿êÆæÿÅ E…yæþV>¯óþ,
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²yæþ'° ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. πs|ü⁄ ;d”\ô|’ |”ÄØŒ düe÷y˚X¯+
fyìþz™ø Ñ^éÆæÿ×ýMæü$ B§óþÕ…_¯èþ ¯éò³O¯óþ ÒâæýÏMæü$ G…§æþ$Mæü$ Møç³….¯é ¨íÙt»ŸÐèþ$ÃË$ M>ÌêaÆæÿ$. ¯é ™èþÐèþ$$Ã-yìþMìü çÜÐèþ$-Ææÿ¦-¯èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): þ½ïÜË çÜÐèþ$çÜÅË$&ç³ÇÚëPÆæÿ
ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. AÆÿ$$™óþ çÜ*ÆæÿÅ ÑyéMæü$Ë$ CÐèþÓMæü$…yé Ðèþ$ÆöMæüÇ™ø çÜçßýiÐèþ¯èþ… ^óþíܯèþ M>…{Vðü‹Ü ¯éÄæý$Mæü$Ëò³O Äæý$$ÐèþÆ>fÅ… A«¨¯óþ™èþ ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ý
M>¯éÓÄŒý$ò³O Æ>âæý$Ï ÐóþÔéÆæÿ$. Ðèþ* ´ëÈt BïœçÜ$ò³O §éyìþ^óþÔéÆæÿ$. ç³Ðèþ¯Œþ¯èþ$ Äæý$$Ðèþ™èþ B§æþÆæÿØÐèþ…™èþ…V> ¡çÜ$MøÐéÌê A¯èþ² çÙ½¾ÆŠÿ Ðèþ*Æ>YË$ A¯óþ A…Ôèý…ò³O Ôèý°ÐéÆæÿ… CMæüPyìþ Æ>Ñ ¯éÆ>Äæý$×ýÆðÿyìþz 眅„æü¯Œþ àÌŒýÌZ
¯éÆ>Äæý$×ý Aѱ† Mæü$…¿æýMø ×ý…ÌZ ©°Mìü ÐðþOG‹Ü çÜÐèþ*«§é¯èþ… ^ðþ´ëμÍ. Ðèþ*Mæü$ ^óþÐèþÌôýMæü M>§æþ$, ^óþíܯèþ ÐéÅQÅ˯èþ$ {ç³gêÆ>fÅ… A«¨¯óþ™èþ _Ææÿ…iÑ çÜÐèþ$Ǧ…^éÆæÿ$. çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt A«¨M>Ææÿ {糆°«¨ ç³ÆæÿM>Ë
BÆøç³×ýË$ ÐðþË$ÏÐðþ™èþ$¢™èþ$¯èþ² A«¨M> AÎ {ç³Ôèý²¯èþ$ {ç³Ýë¢Ñ…^èþV> "ç³Ðèþ¯Œþ ^èþrt{ç³M>Ææÿ…V>¯óþ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ÁÐŒþ$Æ>ÐŒþ »êyæþ »ê«¨™èþ$˯èþ$ AçœjÌŒý ÝëVæüÆŠÿÌZ
^óþ™èþM>MæüM>§æþ$. {ç³gêÝëÓÐèþ$Å…ò³O VúÆæÿÐèþ… E…¨. Ò$ M>…{Vðü‹Ü ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éÆæÿ$. §é°Mìü çÜ…º…«¨…_ ¡Ææÿ$μË$ Mæü*yé {糿êMæüÆŠÿ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Væü$…r*Ææÿ$, {ç³M>Ôèý…,
Ææÿ$Ëò³O Mæü*yé ÔéRêç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$, Væü*…yéËMæü$ ^ðþç³μ…yìþ. Ðèþ$Ðèþ$ÃͲ ç³Æ>Ðèþ$ÇØ…_¯èþ BÄæý$¯èþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. ç³Ðèþ¯Œþ ¯ðþË*ÏÆæÿ$, Ðèþ$çßýº*»Œý¯èþVæüÆŠÿ hÌêÏËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ½ïÜ {糆°«§æþ$Ë$ ´ëÌŸY…sêÆæÿ
¡çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅ Ðèþ$…{† E¯é²Æÿ$$. B ÑçÙÄæý$…ÌZ Äæý$$ÐèþMæü$Ë$ BÄæý$¯èþ¯èþ$ B§æþÆæÿØ…V> MæüâêÅ׊ý A¯èþ² Ðèþ*rÌZÏ ™èþõ³μ… E…§æþ¯é²Ææÿ$. "E¯èþ² ÑçÙÄæý$Ðóþ$
{ç³gêÝëÓÐèþ$ź§æþ®…V> E…yæþÐèþ$…sêÆ>? Ìôý§é Ò$Æóÿ ™óþË$aMø…yìþ' ¡çÜ$MøÐèþ^èþa'° çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ¯é²Ææÿ$. D çܧæþçÜ$ÞMæü$ àfÆæÿÄôý$Å BÄæý* hÌêÏË {糆°«§æþ$Ë$ ™èþVæü$
B§óþÔéË$ gêÈ^óþíܯèþr$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ….¬ A¯é²Ææÿ$. Æðÿ…yæþ$ §æþÔé»êªË ¯èþ$…_ ™é¯èþ$ D {糿æý$ ™éÓË ^èþÆæÿÅË$, Ðèþ*sêÏyéyæþ$. ç³Ðèþ¯Œþ¯èþ$ ™èþ糚Ìñý¯é²ÍÞ¯èþ ç³°-Ìôý-§æþ° _Ææÿ$ A¯é²-Ææÿ$. çÜÐèþ*^éÆæÿ…™ø àfÆæÿ$ M>ÐéË° çÜ*_…^éÆæÿ$.

‘·«s¡˝À uÒqJsY Vü≤+‘·≈£î\ yÓ\¢&ç düßeTÁ‘ê Be⁄˝À¢


bÕøÏkÕÔHé eT+Á‹ ôwÁØ ¬sVü≤e÷Hé uÛÑ÷ø£+|ü+
MæüÆ>`, f¯èþÐèþÇ 1: Ðèþ*i {糫§é° »ôý¯èþiÆŠÿ ¿æý$sZt
fM>Æ>¢, f¯èþ-ÐèþÇ 1: C…yø-±-
íÙÄæý*Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ çÜ$Ðèþ${™é ©Ñ
Vü≤√≥˝Ÿ ‹+&ç.. yêwæ+>∑ºHé ìÁ<ä
çßý…™èþMæü$Ë ÑÐèþÆ>˯èþ$ ™èþÓÆæÿÌZ ÐðþËÏyìþÝë¢Ðèþ$°
´ëMìüÝ뢯Œþ çÜÐèþ*^éÆæÿ ÔéQ Ðèþ$…{† òÙ{È ÆðÿçßýïŒþ
{´ë…™èþ…ÌZ çÜÐèþ$$-{§æþ…ÌZ ¿æý*Mæü…ç³… |æ\¢\ #·<äße⁄\ ø√dü+ <˚X¯ sê»<ÛëìøÏ ˇu≤e÷ ≈£î≥ß+ã+  n‘·´+‘· $˝≤düe+‘·yÓTÆq dü÷{Ÿ˝À ãdü
çÜ…¿æý-Ñ…_…¨.- ©° ÐèþËÏ Gr$-Ðèþ…sìý
^ðþí³μ¯èþr$Ï Ý린Mæü ÐéÆ>¢ çÜ…çܦ JMæüsìý ™ðþÍÄæý$gôýíÜ…¨. BíÜ¢, {´ë×ý ¯èþçÙt… çÜ…¿æ Ñ…^èþ-Ìôý-§æþ$.
CMæüPyæþ fÇW¯èþ JMæü çܧæþçÜ$ÞÌZ òÙ{È Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* çÜ$¯éÒ$ òßý^èþa-Ç-MæüË$ Mæü*yæþ gêÈ
20q 44e n<Ûä´≈£åî&ÉT>± Á|üe÷Dd”«ø±s¡+
¿æý$sZt A…™èþÆ>j¡Äæý$ ¯éÄæý$Mæü$Æ>Ë$ M>Ðèþyæþ…™ø M>Ìôý-§æþ$. ©° ¡{Ðèþ™èþ ÇMæütÆŠÿ õÜPÌŒýò³O ÐéíÙ…Væüt¯Œþ, f¯èþ-ÐèþÇ 1 : AÐðþ$-ÇM> 44Ðèþ A«§æþÅ-„æü$-yæþ$V> ÆøkË$ E…yæþ-V>¯óþ.. {糿æý$™èþÓ Äæý$…{™é…Væü…, Ðèþ$…{†-Ðèþ-
IMæüÅÆ>fÅçÜÑ$† çÜçßýM>Ææÿ…™ø ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü…V> 5.4V> ¯èþÐðþ*-§ðþO…¨. D {ç³Mæü…ç³-¯èþ yðþÐðþ*-{Mæü-sìýMŠü ´ëÈt ¯óþ™èþ ºÆ>MŠü J»êÐèþ* Ðèþ$Æø Ðèþ$*yæþ$ Æ>Y°Mìü C…M> ™èþ$¨ Ððþ$Ææÿ$-Væü$Ë$ ¨§æþ$ª-™èþ$…yæþ-V>-¯óþ D çßýyé-
§æþÆ>Åç³#¢ ÝëWçÜ$¢¯èþ²r$Ï ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. çÜ$©ÆæÿƒM>Ë {ç³ÐéçÜ… ¯èþ$…_ §óþÔé°Mìü AMæüPyæþ M>Ë-Ðèþ*¯èþ… {ç³M>Ææÿ… Æ>{† ÐéÆ>ÌZÏ (f¯èþ-ÐèþÇ 20) {ç³Ðèþ*×ý ïÜÓM>Ææÿ… ^óþÄæý$-¯èþ$¯èþ² Ðèþ#yìþ °Ææÿ~Äæý$… HÑ$r¯èþ$-Mæü$…r$-¯é²Æ>.. ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ-
†ÇWÐèþ_a¯èþ Æðÿ…yæþ$¯ðþËËMæü$ 2007 yìþòÜ…ºÆŠÿ 27¯èþ ÌêçßZÆŠÿÌZ JMæü G°²MæüË ™èþÆæÿ$-×ý…ÌZ ÐéíÙ…Væüt-¯ŒþÌZ D Ðóþyæþ$Mæü çܯé²-àË$ Fç³…§æþ$- ™èþÞÆæÿ… {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ AÐðþ$-Ç-M>ÌZ ´ëuæÿ-Ôé-ËË$ ç³#¯èþ@
çÜ¿æýMæü$ àfÆðÿO¯èþ »ôý¯èþiÆŠÿ ¿æý$sZtò³O §æþ$…yæþVæü$Ë$ »ê…º$ §éyìþ fÇí³, M>Ía 11.57Mæü$ çÜ…¿æý-Ñ…_…¨.
Mæü$-¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ, A…™èþ Mæü¯é² Ðèþ$$…§óþ ÐéíÙ…Væüt-¯ŒþÌZ {´ëÆæÿ…¿æý-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$-¯é²Æÿ$$. J»êÐèþ* Mæü*™èþ$âæý$Ï Ðèþ*ÍÄæý*,
^èþ…í³¯èþ ÑçÙÄæý$… Ѩ™èþÐóþ$. M>V>, A¯óþMæü ÔèýMæü$¢Ë$ §óþÔèý…ÌZ AËÏMæüÌZÏË… bı>∑eT+#·ß‘√ M>Ë$ Ððþ*õ³…§æþ$Mæü$ J»êÐèþ* Mæü$r$…º… íܧæþ®-Ðèþ$-Ðèþ#-™ø…¨. ÝëÚë-ËMæü$ Ý린Mæü {ç³ÐóþsŒý íÜyðþÓÌŒý {òœ…yŠþÞ çÜ*PÌŒýÌZ AyìþÃ-
ÆóÿMðü†¢…^óþ…§æþ$Mæü$ Äæý$†²çÜ$¢¯é²Äæý$°, AÆÿ$$™óþ ÐéÇ {ç³Äæý$ ™é²Ë$ çœÍ…^èþÐèþ° {ç³çÜ$¢™èþ A«§æþÅ-„æü$yæþ$ gêÇj º$‹Ù,BÄæý$¯èþ Mæü$r$…º… ÐðþOsŒý çÙ¯Œþ §öÇ-Mìü…¨. D ÐéÆ>…™èþ…ÌZ M>ÏçÜ$Ë$ {´ëÆæÿ…¿æý…
BÐðþ$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. §óþÔèý…ÌZ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… ºË…V> Ðóþâæý*ϯèþ$Mæü$… sZ…§æþ° $e÷Hê\ C≤|ü´+ çßo‹Ü¯èþ$ ÒyæþMæü Ðèþ$$…§óþ J»êÐèþ*, ™èþ¯èþ Mæü$r$…º…™ø D AÐèþ#-™éÆæÿ$. D M>Ææÿ-×ý…V>¯óþ.._M>-Vø-ÌZ° Ý÷…™èþ C…sìý°
BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. E{VæüÐé§é°Mìü ÐèþņÆóÿMæü…V> ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ… ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþ-ÐèþÇ 1: C…¨-Æ>- ÐéÆ>…™èþ…ÌZ §óþÔèý Æ>f-«§é-°Mìü ^óþÆæÿ$-Mæü$…r$--¯é²Ææÿ$. Aç³μ- Ñyìþ_ A™èþÅ…™èþ QÈ-§ðþO¯è çßZr-ÌŒýMæü$ Ðèþ$M>… Ðèþ*Ææÿ$-çÜ$¢-
´ùÆ>yæþ$™èþ$…§æþ° òÙ{È A¯é²Ææÿ$. §óþÔèý…ÌZ E{VæüÐé§é°² ¯éÐèþ$Ææÿ*´ëÌôýÏMæü$…yé V>…«© ÑÐèþ*-¯é-{ÔèýÄæý$ {´ë…™èþ… §æþrt- sìýMìü A«§æþÅ„æü ¿æýÐèþ¯èþ… Rêä M>§æþ$ M>ºsìýt BÄæý$-¯èþ MøçÜ… ÑÌê- ¯é²Ææÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ _M>-Vø-ÌZ° C…sìý° AÐóþ$à BÌZ-^èþ-¯èþÌZ
^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ´ëMŠü {糿æý$™èþÓ… §æþ–Éæþ©„æü™ø E…§æþ° Mæü*yé BÐðþ$ ^ðþ´ëμÆæÿ$. Ððþ$O¯èþ ´÷Væü Ðèþ$…^èþ$™ø °…yìþ-´ù-Ðèþ- çÜ-Ðèþ…™èþ-Ððþ$O¯èþ õßý&ByæþÐŒþ$Þ çßZrÌŒý ¯èþ$ íܧæþ®… ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. E¯èþ²r$t ™ðþË$-Ýù¢…¨. M>V>, ÐéÇ çßZ§éMæü$ ™èþW¯èþ ºçܯèþ$
»ñýË*_Ý릯Œþ, ÐéÄæý$$ÐèþÅ Æ>{çÙt…ÌZ° WÇf¯èþ ™ðþVæüË™ø¯óþ çÜÐèþ$çÜÅV> E…§æþ° yæþ…™ø çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 200 ÑÐèþ*-¯éË$ A«¨-M>Ææÿ ¿æýÐèþ-¯é-°-Mìü Ðèþ*Æóÿ ÐèþÆæÿMæü$ ÐðþOsŒý-çßZ-‹ÜMæü$ Mæü*™èþ-Ðóþr$ HÆ>μr$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Æ>f-«§é-°-ÌZ° A¯óþMæü çßZr-âæýϯèþ$ ç³Ç-
BÐðþ$ A¯é²Ææÿ$. ™éÐèþ$$ Äæý$$§é®°² MøÆæÿ$MøÐèþyæþ…Ìôý§æþ°, AÌêVóü E{VæüÐé§æþ BË-çÜÅ…V> AMæüP-yæþMæü$ ^óþÆæÿ$-Mæü$-¯é²Æÿ$$. §æþ*Ææÿ…ÌZ° D çßZr-ÌŒýÌZ J»êÐèþ* Mæü$r$…º… ºçÜ Ö-Í…_ _Ðèþ-ÆæÿMæü$ ÝûMæü-Æ>ÅË$, ¿æý{§æþ™èþ §æþ–ÚëtüÅ D çßZr-
M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËMæü$ ™èþÐèþ$ ¿æý*¿êV>°² Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐèþyé°² Mæü*yé M>V> 25 ÑÐèþ*-¯é-˯èþ$ Væü$Ææÿ$-ÐéÆæÿ… ^óþçÜ$¢…¨. A«¨-M>Ææÿ º§æþ-Ìê-Æÿ$$…ç³# fÇ-Vóü…§æþ$Mæü$ Ðèþ$Ç Mö°² ÌŒý¯èþ$ º$MŠü ^óþÔéÆæÿ$.
çÜíßý…^èþÐèþ$° BÐðþ$ A¯é²Ææÿ$. A«¨-M>-Ææÿ$Ë$ Ææÿ§æþ$ª- ^óþÔé-Ææÿ$. ç³° J†¢-âæýÏMæü$ §æþ*Ææÿ…V> í³ËÏ-Ë™ø çÜÆæÿ-§éV> Væüyæþ$-ç³#-™èþ$¯èþ² J»ê-Ðèþ*
Ððþ$$§æþsìý õ³i ™èþÆæÿ$-Ðé-Æÿ$$

{°&û|”øÏ >∑ß&¥u…’ nÁ>∑H˚‘·\≈£î n–ï |üØø£å


E™èþ¢Æ>…{«§æþÌZ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ ¯óþ™èþË$ ´ëÈt° ÒyéÆæÿ° A¯é²Ææÿ$.
ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… MøçÜÐóþ$ ™é¯èþ$ Mæü*yé ™ðþË$Væü$§óþÔèý…
´ëÈt° Òyìþ {ç³gêÆ>fÅ…´ëÈtÌZ ^óþÆæÿ$™èþ$¯èþ²r$t Ððþ…Mæür
Äæý*ÅÆæÿ°, A…§æþ$ÌZ BÆóÿâæý$Ï Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æý$Å°V>, Ðèþ$Æø
¯éË$Vóüâæý$Ï ç³Ë$ ÔéQË Ðèþ$…{†V> ç³°^óþÔéÆæÿ¯é²Ææÿ$. D
Ñ«§æþ…V> BÄæý$¯èþMæü$ ´ëÈt ™èþÆæÿç³#¯èþ ÔéçܯèþçÜ¿æý, Æ>fÅçÜ¿æýÌZÏ
ç³Ç×Ñ$…^éÆÿ$$. õ³§æþ, Ðèþ$«§æþÅ™èþÆæÿVæü† ÐèþÆ>Y˯èþ$ Ððþ$í³μ…^óþ…§æþ$Mæü$ ÑÑ«§æþ
ç³£æþM>Ë$ {ç³ÐóþÔèýò³rtyæþ…™ø´ër$ f¯éÐðþ*§æþ… ´÷…¨¯èþ BÆøVæüÅ}, í³…bèþ¯èþ$Ï,
104, yéÓ{M> Ææÿ$×êË$, MìüÌZ Æðÿ…yæþ$ Ææÿ*´ëÄæý$Ë ¼Äæý$Å… ç³£æþM>Ëò³O¯óþ ÐðþOG‹Ü
BÔèýË$ ò³r$tMæü$¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ëò³O çÜμ…§æþ¯èþ »êV> E¯èþ²ç³μsìýMîü,
Ý린Mæü GÐðþ$ÃÌôýÅËò³O {ç³fÌZÏ ¯ðþËMö¯èþ² ¡{Ðèþ ÐèþņÆóÿMæü™óþ ÐðþOG‹Ü¯èþ$ B…§øâæý¯èþMæü$
yês¡düß˝§düßÔHêïs¡ß?
ç³#rt$Mæü$…¨. ©…™ø ÐéÆæÿ$ Æ>¯èþ$¯èþ² Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ ™èþ¯èþ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢Mæü$ sìýMðüsŒý ^óþçÜ¢$¯èþ²rÏ$ ™ðþÍíÜ…¨. ™ðþË…V>×ý
Æ>Ðèþ# B ºíßýÆæÿ…Væü çÜ¿æýÌZ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. çÜ¿æý$Å°V> E…yóþ VúÆæÿÐèþ… §æþMìüP…§æþ¯é²Ææÿ$. 1994 G°²MæüÌZÏ Væü$Ç^óþÝù¢…¨. ÐéÇMìü sìýMðüPr$Ï CÐèþÓMæü*yæþ§æþ° °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯èþ²ç³μsìýMîü, G°²MæüË G°²MæüË sìýMðürÏ MøçÜ… ÐèþNÅàË$ Cí³μ…^èþ$Mæü$¯óþ {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ E¯é² {´ë…¡Äæý$ {ç³×êãM> Ðèþ$…yæþÍ bðþOÆæÿïŒþ
BÄæý$¯èþ Ýù§æþÆæÿ$yæþ$, E×ý$Mæü*Ææÿ$ Ðèþ*i GÐðþ$ÃÌôýÅ MìüÑ$yìþ Æ>çÙ‰Ðèþ$…™èþsê sîýyîþï³ {糿æý…f¯èþ… çÜ–íÙt…_¯é, E×ý$Mæü*Ææÿ$ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ïÜr$Ï Æ>° íÜsìýt…VŠüË$ †Ææÿ$Væü$»êr$ A¿æýÅÆæÿ$®Ë AÐèþ™éÆæÿÐðþ$†¢™óþ, Ææÿ*´÷…¨çÜ¢$¯èþ²rÏ$ çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Ææÿ$. Cç³μsìýMóü BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢™ø E糚¯èþ*™èþË ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢…Æðÿyìþz
Væü×ý糆Æ>Ðèþ#, ÆóÿWyìþ gñýyîþμsîýíÜ çÜ¿æý$Åyæþ$ MìüÑ$yìþ Æ>Ðèþ$Mæü–çÙ~ ¯èþ$…_ BÄæý$¯èþ KrÑ$ ´ëËÄæý*ÅÆæÿ¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯èþç³μsìýMîü {†Ðèþ$$Q ´ùsîý M>Ýë¢ ^èþ™èþ$Ææÿ$ÃQ ´ùsîýV> Ðèþ*Ç B {糫¿êÐèþ… M>…{Vðü‹Ü ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ, íÜyæþºÏ*üÅíÜ çÜ¿æý$Åyæþ$ MæüÍíÜ °Äñý*fMæüÐèþ ÆæÿY…ÌZ ç³ÆæÿÅsìý… Ðèþ*{™èþ… ™é¯èþ$ BÌôýÆæÿ$ AòÜ…½Ï Ìôý§é
¯éÄæý$$yæþ$, ´ëËMö…yæþ GÐðþ$ÃÌôýÅ Mæü…»êË gZVæü$Ë$™ø BÄæý$¯èþ¯èþ$ Væü$Ç¢…_¯èþ ´ëÈt Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æýÅ™èþÓ… C_a…§æþ A¿æýÅÆæÿ$®Ëò³O ç³yìþ™óþ AçÜË$Móü GçÜÆæÿ$ ÐèþçÜ$¢…§æþ¯èþ² ¿æýÄæý*…§øâæý¯é ÌôýMæü´ùÌôý§æþ$. h.Ððþ…Mæür ÝëÓÑ$, E糚¯èþ*™èþË ^èþyæþ…, ç³Ë$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ÌZÏ ´ëÌŸY ¿æý$Ðèþ¯èþWÇ G…í³ Ý릯é°Mìü ´ùsîý
´ër$, ÆóÿWyìþ, ´ëËMö…yæþ, Ðèþ…VæüÆæÿ, çÜ…™èþMæüÑsìý, Æ>gê… ¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþMóü M>Mæü$…yé BÄæý$¯èþ ™èþÐèþ$$ðMìü, Ðèþ$Ææÿ§æþÍMìü Æ>çÙ‰…ÌZ° {糆糄>˱² HMæü… M>Ðèþyæþ… Mæü*yé Cº¾…¨MæüÆæÿ… M>Mæü´ùÌôý§æþ$. ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢…Æðÿyìþz, ´ëÌêÓÆÿ$$ VøÐèþ ¯èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²¨. DÝëÇ Ðéç³ ^óþÝ뢯èþ° {ç³MæüsìýçÜ¢$Æ>¯èþ$¯èþ² G°²MæüÌZÏ
Ðèþ$…yæþÌêËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ çÜÆæÿμ…^ŒþË$, ™ðþË$Væü$ ´ëÈt §éÓÆ> 糧æþÐèþ#Ë$ §æþM>PÄæý$¯é²Ææÿ$. C…™èþsìý AÆæÿ$§ðþO¯èþ Cç³μsìý§éM> {糿æý$™èþÓ B§óþÔéË$ ´ësìýçÜ$¢¯èþ² A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ G°²MæüË Ææÿ®¯ŒþÆðÿyìþz, G….çÜ™èþůéÆ> Äæý$×ýÆ>Ðèþ#, „>Ë™ø ´÷™èþ¢$ÌôýMæü ´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ ™é¯èþ$ ™èþç³μMæü$…yé sìýMðüsŒý Ý뫨…_
§óþÔèý… ´ëÈt M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$ {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈtÌZ ^óþÆ>Ææÿ$. D {´ë«§é¯èþÅ™èþ, VúÆæÿÐé˯èþ$ ´ëÈt C_a¯èþç³μsìýMîü Mæüâê Ððþ…Mæü ¯øsìýíœMóüçÙ¯Œþ ÐðþË$ÐèþyæþV>¯óþ çÜÓ™èþ…{™èþ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… MæüË$Væü$ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ ÆøÔèýÄæý$Å,Ææÿ™é²MæüÆŠÿÆ>Ðèþ#, Ðèþ$$¯èþ$Vøyæþ$ °Äñý*fMæü ÐèþÆæÿY… sìýMðüsŒò³O ¡Ææÿ$™é¯èþ° BÄæý$¯èþ Cç³μsìýMóü
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> MìüÑ$yìþ Mæüâê Ððþ…MæürÆ>Ðèþ#, Mæü…»êË gZVæü$Ë$ {sêÐèþ# AçÜ…º§æþª, AçÜÐèþ$…fçÜÐðþ$O¯èþ M>Ææÿ×êË™ø Ðèþ*™èþ– ™èþ$…¨. B糧æþ®Ææÿà {糿æý$™èþÓ B§óþÔéË$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ AÐèþ$Ë$^óþõÜ AÐèþM> ÔéË$ Mø¯óþÆæÿ$ Ææÿ…V>Æ>Ðèþ#, ^ðþ…V> Æðÿyìþz, ´ëÌêÓÆÿ$$ VæüsìýtV> {ç³Äæý$†²çÜ¢$¯é²Ææÿ$. «©Ðèþ*™ø E¯é²Ææÿ$. D MøÐèþÌZ
™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt {´ë£æþÑ$Mæü çÜ¿æýÅ™éÓ°Mìü, ÔéçܯèþçÜ¿æý çÜÐèþ*¯èþÐðþ$O¯èþ sîýyîþï³° Òyæþyæþ… Ðèþ*™èþ–{§øçßýÐóþ$¯èþ¯é²Ææÿ$. ™èþMæü$PÐèþ. E§øÅVæü$Ë ÐèþņÆóÿMæü& Ýë¯èþ$ Mæü*Ë {糿êÐèþ… A…™é A«¨M>Ææÿ´ëÈtò³O¯óþ Æ>fÅËMìü‡, VæüÌêÏ AÆæÿ$×ýMæü$Ðèþ*Ç, Æ>çÙ‰ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ Ææÿ™é²MæüÆŠÿÆ>Ðèþ#, ÐèþçÜ¢$¯èþ² Ðèþ$ÇMö…§æþÆæÿ$ Ðèþ$…{™èþ$Ë$,
çÜ¿æýÅ™éÓ°Mìü Æ>i¯éÐèþ* ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ´ëÈt Ðèþ*Ææÿyæþ… BÄæý$¯èþ çÜ$«©Ææÿƒ Æ>fMîüÄæý$ E…r$…¨. Ôèý{™èþ$^èþÆæÿÏ ÑfÄæý$Æ>Ðèþ$Æ>-k, AòÜ…½Ï Mø¯óþÆæÿ$ Ææÿ…V>Æ>Ðèþ# Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ Mæü*yé ´ëÈt òßýOMæüÐèþ*…yŠþ
Mæüâê ±Mìü¨ ™èþVæü$-¯é..: Mæüyìþ-Äæý$… {ç³Ý릯é°Mìü ^ðþÆæÿVæü° Ðèþ$^óþa¯èþ¯é²Ææÿ$. ÐèþÅMæü$¢Ë Mæü¯é² ´ëÈt ©°° G§æþ$ÆøPÐèþyæþ… Mö…^ðþ… MæüçÙtÐóþ$. ÐðþOG‹Ü ™é¯èþ$ Ðèþ$äÏ ïÜG… M>ÐéË…sôý yìþç³NÅsîý ïÜμMæüÆŠÿ yéMæütÆŠÿ h.Mæü$™èþ*çß ´ùsîý ¯èþ$…_ ™èþ糚Mæü$° ™èþÐèþ$ sìýMðürÏ$ °Æ>MæüÆæÿõÜ¢ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$,
™ðþË$Væü$§óþÔèý…´ëÈt BÑÆ>ÂÐèþ… ¯èþ$…_ çÜ$©ÆæÿƒM>Ë… ´ëÈt Ðèþ$à¯èþ²™èþÐðþ$O¯èþ§æþ°, ´ëÈt {´ëç³Mæü…™ø ò³OMö_a¯èþ Mö…™èþ A¿æýÅÆæÿ$®Ë G…í³MæüÌZ {Ôèý§æþ® ¡çÜ$MøÐèþyæþ… A°ÐéÆæÿÅ…. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ï³ïÜïÜ ýËÐèþ$Ã, Ðèþ$Ç Mö…§æþÆæÿ$ GÐðþ$ÃÌôýÅËMæü$ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$ËMæü$ sìýMðür$Ï Ý뫨…^óþ…§æþ$Mæü$ º…«§æþ$Ñ${™èþ$ËMæü$ Cí³μ…^èþ$ Mæü$¯óþ
ÌZ¯èþ$, {糿æý$™èþÓ…ÌZ¯èþ$ ÑÑ«§æþ 糧æþÐèþ#˯èþ$ A¯èþ$¿æýÑ…_¯èþ Ðèþ$…¨ ¯éÄæý$Mæü$Ë AçÜõßý™èþ$Mæü ^èþÆæÿÅË Ðèþ˯èþ ¯èþçÙt´ùÄôý$¨ `‹œ }°Ðé‹Ü, C™èþÆæÿ ïÜ° Äæý$ÆæÿÏ ÐèþÈYÄæý$$ËMæü* sìýMðüPr$Ï CÐèþÓMæü ™èþç³μ°íܦ† Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ ÐèþÄæý$çÜ$Þ °º…«§æþ¯èþ Cç³μsìý ¯èþ$…^óþ ÐèþNÅàË$ Ææÿ_çÜ¢$ {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþçÜ¢$¯èþ²rÏ$ çÜÐèþ*^éÆæÿ….
Mæüâê Ððþ…Mæü{sêÐèþ# ´ëÈt° Ñyìþ_ò³sìýt ÐðþâæýÏyæþ… B™èþÃÐèþ…^èþ¯èþ MóüÐèþË… ÐéÆóÿ¯èþ¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ Æ>fMîüÄæý$ A¯ðþO†Mæü °Ææÿ~ Æ>çÙ‰…ÌZ G°²MæüË {ç³^éÆæÿ… A…™é ™èþ¯èþ ¿æý$fçÜP…«§é¯èþËò³O¯óþ Ayæþz$ç³yóþ AÐèþM>ÔéË$ ÌôýMæü ´ùÌôý§æþ$. ¯é²Ææÿ$. Ðèþ$Æø Ðèþ$…{† ÆøÔèýÄæý$Å D Ñ«§æþ…V> sìýMðürÏ$ MøÌZμÄôý$ ÐéÇMìü
^óþçÜ$MøÐèþyæþÐóþ$¯èþ° ´÷ÍsŒýº*ÅÆø çÜ¿æý$Åyæþ$ MæüyìþÄæý$… Äæý*°² Æ>fMîüÄæý$ ç³Ç×ìý† MæüÍW¯èþ hÌêÏ {ç³fË$ Mæü*Ë… ÐóþçÜ$MøÐèþÍÞÐèþ#…r$…¨. sîýyîþï³ Ðèþ…sìý {糫§é¯èþ ´ëÈt ½ïÜËMæü$ 100 ïÜr$Ï ™èþÐèþ$Mæü$ sìýMðürÏ$ CÐèþÓMæü ´ù™óþ ´ëÈt òßýO Ðèþ$$QÅ Ðèþ$…{†Mìü ÑÔéÓçÜ ´ë{™èþ$yæþ$ Æ>¯èþ$¯èþ² ÆøkÌZÏ GÐðþ$ÃÎÞË$V>,
{ÖçßýÇ JMæü {ç³Mæür¯èþÌZ BÆøí³…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ BÄæý$¯èþ MæüçÙ…V> ÑÔóýÏíÙ…_ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mæü$° çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ CÝë¢Ðèþ$° °ÇªçÙt…V> àÒ$ C_a¯èþ…§æþ$¯èþ, ÐðþOG‹Ü Mæü*yé ™èþÐèþ$ ÐðþOQÇ çÜμçÙt… MæüÐèþ*…yŠþ ¯èþ$…_ {糆çœË…V> H… M>Ðèþyæþ…™ø BÄæý$¯èþMæü$ Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ Ìôý§é ´ëÈtÌZ MîüËMæü 糧æþÐèþ#Ë §éÓÆ>
Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$ 26HâæýÏ ´ër$ A«¨M>Æ>°² A¯èþ$¿æýÑ… ™èþVæü$ Væü$×ý´ëuæÿ… ^ðþç³μVæüËÆæÿ° ´ëÈt §æþ–Éæþ…V> ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ A°ÐéÆæÿÅ™èþ HÆæÿμyìþ…¨. C°² çÜÐéâæý$Ï G§æþ$ÆöP°, ´ëÈt° ¡çÜ$MøÐé˯óþ ¨ÔèýV> ÐéÆæÿ$ BÌZ_ sìýMðüsŒý CÐèþÓMæü ´ùÆÿ$$¯é GÐðþ$ÃÎÞ ÐéÆæÿ$ õÜÐèþË$ Eç³Äñý*W…^èþ$
^éÆæÿ°, 16 Hâæý$Ï ´ëÈt ™èþÆæÿç³#¯èþ ÔéçܯèþçÜ¿æý$Å°V> G°²Mæü ÑÔèýÓíÜÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. ÑfÄæý$¡Æ>ËMæü$ ^óþÆæÿayæþ… ÐðþOG‹ÜMæü$ AW²ç³È„óü M>Væü˧æþ$ çÜ¢$¯é²Ææÿ$. ïÜr$ ÇfÆŠÿÓ M>¯èþ$¯èþ²rÏ$ ´ëÈt MøÐéË° E§óþªÔèý…™ø ´ëÈt
Ýù°Äæý* Ðèþ§æþª, GIíÜíÜ ¯óþ™èþË™ø ÐèþÆ>YË…r$¯é²Æÿ$$. MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… E¯èþ²rÏ$ ™ðþË$Ýù¢…¨.
Ðèþ$…_ ç³Ë$Mæü$ ºyìþ E¯èþ² ÐéÆæÿ$, °Äñý* fMæÐèþÆ>Y°Mìü {´ë†°§æþÅ… ïÜ° Äæý$ÆæÿÏÌZ çÜ™é¢ E¯èþ² ÐéÆæÿ$,
ª<ä÷≈£î&ÉTμ <äße÷s¡+! bı+∫ ñqï... ‘·|üŒì bı‘·ßÔ\ ÐðþOG‹ÜMæü$ ¯èþÑ$ïèþ º…r$Ë$V>
ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ¢$¯èþ² ÐéÇMìü ÉøM> E…yæþ
ÐèþíßýçÜ¢$¯èþ² BÈtíÜ bðþOÆæÿïŒþ G….
Ü™èþůéÆ>Äæý$×ýÆ>Ðèþ# Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ
çÜÐèþ$Ææÿ®$Ë$, Ý린Mæü ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ºsìýt
JMæüǧæþªÆæÿ$ ¯óþ™èþËMæü$ sìýMðürÏ$
ºËïßý¯èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ¯èþ² {ç³^éÆæÿ…
‘·\H=|æŒ §æþ° ´ëÈt ÐèþÆ>YË…r$¯é²Æÿ$$. ÐéÇMìü ™é¯èþ$ ´ùsîý ^óþÄæý$»Z¯èþ° {ç³Mæüsìý… §æþMæüPÐèþ^èþa¯óþ Ðé§æþ¯èþË$ ´ëÈtÌZ
ç³Ç×ýÑ$…^óþ ç³Çíܦ† ÌôýMæü´ùÌôý§æþ¯èþ²B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢ "¯øÆæÿ$ gêÇ™óþ Ðèþ$*ËÅ… ^ðþÍÏ…^èþ$MøMæü™èþç³μ§óþÐðþ*..' ÑçÜ¢−–™èþ…V> fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²…§æþ$¯èþ sìýMðürÏ$ CÐèþÓMæü ´ùÆÿ$$¯é {ç³™éÅ ^éÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ D Ý릯èþ… sìýMðüsŒý¯èþ$ Ñ°í³çÜ¢$¯é²Æÿ$$. D ÑçÙÄæý*°²
Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. Æ>fMîüÄæý$ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ G™èþ$¢VæüyæþË$ ™ðþÍÄæý$M "_Ææÿ…iÑ Mö™èþ¢V> Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü Ðèþ^éaÆæÿ$. A…™èþMæü$ Ðésìý° G§æþ$ÆøPÐèþyæþÐèþ$* çÜÐéÌôý. sîýyîþï³&Ìñý‹œt ¯óþ™èþË Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ$¯èþÓ Ðèþ*²Äæý$…V> B Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯óþ C™èþÆæÿ BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ çÜ°²íßý™èþ$ËMæü$ Cí³μ… ï³ïÜïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$ yìþ.{Ö°Ðé‹Ü Mæü*yé
æü´ùÐèþyæþ…™ø BÄæý$¯èþ ^óþçÜ$¢¯èþ² {ç³Mæür¯èþË$, ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ¿æýÑ Ðèþ$$…§æþ$ sîýyîþï³, M>…{Vðü‹Ü {糿æý$™éÓË çßýÄæý*…ÌZ fÇW¯èþ MæüËÐèþÆæÿ… MæüÍWçÜ$¢¯èþ² Mæü$ËÐèþ$${§æþ Äæý$… Mæü$§æþÆæÿyæþ…Ìôý§æþ$. sîýBÆŠÿG‹Ü 糧æþÐèþ#Ë §éÓÆ> Ðèþ$Æ>ŧæþË$ ^èþ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ VæüsìýtV> {ç³Äæý$™é²Ë$ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.
çÙÅ™ŒþÌZ {ç³™èþÅÆæÿ$®ËMæü$ {ºàÃ{Ýë¢ËÐèþ#™éÄæý$° ^ðþº$™èþ$ JMæüP çÜ…çœ$r¯èþò³O¯é _Ææÿ…iÑV>°, C糚yæþ$ Ðèþ* ´ëÈtÌZ ´ëÈtò³O M>ç³# Ðèþ$${§æþ ç³yæþMæü$…yé Mæü*yé ™øyðþO™óþ ÐéÇ Ðèþ$«§æþÅ çÜÐèþ$¯èþÓ fÆæÿ$Væü$™éÄæý$° ´ëÈtÌZ
¯é²Ææÿ$. Ððþ$O¯éÇsîýÐèþÆ>Y°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$…{† çÙ½¾ÆŠÿ Aΰ E¯èþ² BÄæý$¯èþ Ýù§æþÆæÿ$Ë$, Mæü$r$…ºçÜ¿æý$ÅË$ V>± çÜμ…¨… Cç³μsìý§éM> ¡çÜ$Mæü$¯èþ² gê{Væü™èþ¢Ë±² Äæý$… MøçÜÐóþ$ GMæü$PÐèþ §æþ–íÙt ÝëÇ…^èþ Ñ°í³Ýù¢…¨. D M>ÅsìýWÇÌZ Ìôý° Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+
§óþÔèý{§øíßý A…r* BÆøí³…^èþyæþ… Ððþ$O¯éÇsîýÐèþÆ>Y˯èþ$ ^èþÌôý§æþ$. _ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ…VæüÒsìý Ææÿ…V> çßý™èþÅ fÇW¯èþ糚yæþ$ V>ÍÌZ MæüÍíÜ´ùÆÿ$$¯èþ çœÍ™èþ…V>, ÐèþËíÜ E…r$…¨. çÜÐðþ$OM>Å…{«§æþ °¯é ÐéÆóÿ çÜÐèþ$çÜÅË$ G§æþ$ ÆöP¯óþ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ eT]j·TT Äj·Tø£≥Tº n_Ûeè~∆ XÊK
§æþ*Ææÿ… ^óþõÜÌê E…§æþ° ´ëÈt ÐèþÆ>YÌZÏ MæüËÐèþÆæÿ´ër$ MæüÍW Mæü*yé _Ææÿ…iÑ Q…yìþ…^èþ° ÑçÙÄæý*°² Ðèþ…VæüÒsìý Ôèý…™èþ¯Œþ MøÝë¢ hÌêÏÌZÏ M>ç³#˯èþ$ ¡{Ðèþ…V> §é°² ArMðüMìüP…_, ™ðþËV>×ý A¯èþ$ AÐèþM>ÔéË$¯é²Æÿ$$. ò³§æþªç³ÍÏ ªÇμ Ábı≈£L´¬sà+{Ÿ f…+&És¡T H√{°düT HÓ+.37/2008`09,
Ýù¢…¨. A¨ Æ>¯èþ$Æ>¯èþ$ ™éÐèþ$$ Ððþ$O¯éÇ sîýËMæü$ ÐèþņÆóÿ Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. AÌê…r糚yæþ$ Ðèþ* ÎyæþÆæÿ$Ï Væü™é°² ÐèþņÆóÿMìü…^óþ ½ïÜË$ JMæüP™ésìýò³OMöõÜ¢ Mæü*Ë ç³ËÏÑ A…§æþ$Mæü$¯èþ²… §æþ$¯èþ B ÌZMŠüçÜ¿æý Ý릯èþ… ¯èþ$…_ {´ë†°«§æþÅ…
‘˚~:20:12:2008.(¬s+&Ée |æ\T|ü⁄)
1.|üì jÓTTø£ÿ ù|s¡T: ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ u§Ás¡+bÕ˝…+ Á>±eT |ü]~Û˝À ô|<ë›|ü⁄s¡+
MæüÐèþ$¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ¯èþ$ ºËç³yóþÌê ^óþçÜ$¢…§æþ…r$¯é²Ææÿ$. Væü$Ææÿ$¢^óþçÜ$Mæü$° gê{Væü™èþ¢V> Ðèþ*sêÏyéÍ. H Ðèþ*{™èþ… ¯øÆæÿ$ {糆Mæü*Ë çœÍ™éË$ ÐèþÝë¢Äæý$¯èþ² B… {糿êÐèþ… MøÝë¢&Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ hÌêÏ ÐèþíßýçÜ¢$¯èþ² Ððþ…Mæür ÝëÓÑ$ Ðèþ^óþa &çÁdæºã÷´≥Ø ô|’ øÏ.MT. 1.84 e<ä› |ü⁄wüÿs¡ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£eTTq≈£î ¬s+&Ée <äX¯
ÐèþÅMæü$¢Ë¯èþ$ ÑÐèþ$ÇØ…^èþyæþ… ™èþÐèþ$ ´ëÈt Ñ«§é¯èþ… M>§æþ° _Ææÿ… gêǯé Ðèþ$*ËÅ… ^ðþÍÏ…^èþ$MøÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…§æþ'° MøÆŠÿ §øâæý¯èþ Mæü*yé ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$ ÌZÏ H Ðóþ$ÆæÿMæü$ E…r$§æþ¯óþ¨ Ðèþ$$QÅ G°²MæüÌZÏ ™èþ¯èþMæü$ G…í³ sìýMðüsŒýÆ>° ô|<ë›|ü⁄s¡+ *|ü⁄º 1q≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç.|æ.dæ. ø±+Á{≤≈£îº |ü<䛋ô|’ Áô|òwüsY yÓTsTTHé
iÑ™ø çÜà A{Væü¯óþ™èþË…™é JMæüÐðþOç³# {ç³MæüsìýçÜ$¢…sôý, ÐðþOG‹Ü, MæüÑ$sîý MîüËMæüçÜ¿æý$ÅyöMæüÆæÿ$ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ç³Ðèþ¯Œþ MæüÌêÅ׊ý MøMæü ™èþç³μ§æþ$. _Ææÿ…iÑ ™öͧæþÔèý Ðóþ$. sìýMðüPrÏ G…í³MæüÌZ ÐðþOG‹Ü™ø 糄æü…ÌZ ™èþ¯èþ Æðÿ…yæþÐèþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yæþ$ sêàDeTT #˚dæ kÕeTs¡›´eTT |üØøÏå+∫ $ìjÓ÷>∑eTT˝ÀìøÏ ‘Ó#·TÃ≥.($T–*q |üì)
MóüÒï³ Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþÆ>Ðèþ#, çÙ½¾ÆŠÿAÎ Ðèþ…sìý ÐéÇ° ÐèþÅMìü¢ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ iÑ™é°Mìü çÜ…º…«¨…_ Cç³μsìýMóü Ò$yìþÄæý*ÌZ ÆøyŠþÚùË$ ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐðþ$O¯èþç³μsìýMîü, ´ùÍõÜ¢ ç³NÇ¢ õÜÓ^èþe E¯èþ²ç³μsìýMîü, ÑÐóþMŠüMæü$ sìýMðüsŒý Cí³μ…^èþ$Mæü$¯óþ
2.f…+&És¡T s¡ø£eTT: Ç.|æ.dæ.≥sYïø° |ü<䛋, zô|Hé πø≥–]. 3.f…+&És¡T¢
Væü™èþ…V> ÑÐèþ$ÇØ…^èþyæþ…ÐèþËÏ ™èþÐèþ$ ´ëÈt ^ðþº$™èþ$¯èþ² Ñ«§é¯é CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ Ðèþ$äÏ Ððþ$$§æþË$ J†¢âæýÏ ÑçÙÄæý$…ÌZ ÐðþOG‹Ü Mæü¯é² d”«ø£]+#·T≥≈£î ÄKs¡T ‘˚~ eT]j·TT düeTj·TeTT: 5`1`2009 eTˆˆ3.00>∑+ˆˆ
ÑçÜ¢−–™èþ {ç³^éÆæÿ… fÆæÿVæüyæþ…, Væü™èþ…ÌZ BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*ò³O {ç³Äæý$™èþ²…ÌZ E¯èþ²rÏ$ ´ëÈt ÐèþÆ>YË es¡≈£î. 4. Á|æ`_&é düe÷y˚X¯eTT, Á|ü<˚X¯eTT, eT]j·TT ‘˚~: 2.1.2009 ñˆˆ
Ëò³O ™èþÐèþ$Móü ¯èþÐèþ$ÃMæü… Ìôý§æþ°, ^ðþõ³μ§öMæüsìý ^óþõܧöMæür¯èþ² §æþ$Ææÿ$çÜ$V> {ç³ÐèþÇ¢…_¯èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ… ´ùÎçÜ$õÜtçÙ¯Œþ ÐèþÆæÿMæü* ò³sìýt¯èþ ç³ÆæÿÅr¯èþËMæü$ f¯èþ… ÌôýMæü´ùÐèþ GMæü$PÐèþ Cº¾…§æþ$Ë$ E…yæþrÐèþ$* ™èþ¯èþMæü$ sìýMðüsŒý Æ>Mæü ´ùÆÿ$$¯é çÜÆóÿ ™èþ¯èþ 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î. Ç+~sê kÕ>∑sY b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº m&ÉeT Á|ü<Ûëq ø±\Te dü]ÿ˝Ÿ,
AÀ{´ëÄæý$… {ç³fÌZÏ MæüÍW™óþ {ç³Ðèþ*§æþÐèþ$…r$¯é²Ææÿ$. Ððþãϯèþ çÜ…çœ$r¯èþËò³O ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ÐèþÅMæü¢Ððþ$O¯èþ…§æþ$¯èþ... yæþ… °Æ>Ôèý MæüÍW…^óþ A…ÔèýÐóþ$. BçÜMìü¢MæüÆæÿ ç³Ç×êÐèþ$Ðóþ$. Cç³μsìý Mæü$Ðèþ*Ææÿ$Ë$ ÑÐóþMŠüMæü$ G…í³, ‘·Tì ø±sê´\j·TeTT. 5. dü+ã+~Û‘· XÊU≤~Ûø±] ù|s¡T eT]j·TT ìyêdü+: l
BÐóþÔèý…V> M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþËò³O BÆøç³×ýË$ ^óþíÜ, JMæüP BÄæý$¯èþ Ðèþ$íßýâæýË çÜ…„óüÐèþ$…, Äæý$$ÐèþMæü$Ë Væü$Ç…_ GMæü$P ï³BÈμAÀÐèþ*¯èþ$Ë$ Æ>¯èþ$ Æ>¯èþ$ ÐèþÆæÿMæü* Ðèþ_a¯èþ A¯èþ$Mæü*Ë ç³Ç×ê ѯø§ŠþMæü$ GÐðþ$ÃÌôýÅ sìýMðürÏ$ j·T˝Ÿ.j·Tdt.j·Tdt.Hêj·TT&ÉT, _.f…ø˘, Ç+~sê kÕ>∑sY m&ÉeT Á|ü<Ûëq ø±\Te dü]ÿ˝Ÿ,
ÆøkÌZ¯óþ Ðèþ$¯èþçÜ$ Ðèþ*Ææÿ$aMæü$°, AÐèþ±² ™èþ¯èþ BÆøç³×ýË$, ÐèþV> Ðèþ*sêÏyæþr…ÐèþËÏ Ìê¿æý… Mæü…sôý ¯èþçÙtÐóþ$ GMæü$PÐèþ… Væü$¨º…yæþV> Ðèþ*Æóÿ {ç³Ðèþ*§æþ… Ðèþ*Ë™ø´ër$, Mö™èþ¢V> MæüÍíÜÐèþ^óþa ^óþgêÆæÿMæü*yæþ§æþ¯óþ ç³rt$§æþË™ø
‘·Tì, bò˛Hé HÓ+.08854251196. ‘·<äT|ü] $es¡eTT\¬ø’ ªÇμ Ábı≈£L´sYyÓT+{Ÿ
Mæü°í³Ýù¢…¨. Mö™èþ¢V> ´ëÈtÌZ ^óþÆóÿ ÔèýMæü$¢Ë™ø Æ>¯èþ$¯èþ² {糆Mæü*Ë ç³Ç×ê e÷¬sÿ{Ÿ ù|¢dTü www.eprocurement.gov.in yÓuŸ ôd’{ŸqT #·÷&É>∑\s¡T.
AÀ{´ëÄæý*Ë$ M>Ðèþ° ^ðþç³μyæþ… çÜÆðÿO¯èþ ^èþÆæÿaM>§æþ…r$ r$¯é²Ææÿ$. ÑÐèþ$ÆæÿØË ÑçÙÄæý$…ÌZ _Ææÿ…iÑ Ðèþ*¨ÇV> Ððþ…MæürÝëÓÑ$ E¯èþ²rÏ$ ™ðþË$Ýù¢…¨. dü+/`j·T˝Ÿ.j·Tdt.j·Tdt.Hêj·TT&ÉT.
¯é²Ææÿ$. JMæüÝëÇ {ç³Mæüsìý…^èþyæþ…, Ðèþ$äÏ ™éÐèþ$$ AÌê A¯èþÌôý§ B_™èþ*_ ÐèþÅÐèþçßýÇ…^èþMæü´ù™óþ, A¨ ÑÐé§æþÐðþ$O, G°²MæüÌZÏ ¯éÄæý$Mæü$Ë$, AÀÐèþ*¯èþ$Ë Ðèþ$«§æþÅ Ðèþ*˯èþ* G§æþ$ÆöP°, ´ëÈt° ÑfÄæý$ Ðèþ$Æø ¯óþ™èþ ´ëÌêÓÆÿ$$ VøÐèþÆæÿ®¯Œþ Æðÿyìþz dü÷|ü]+f…+&ç+>¥Ç+»˙s¡T,
æþ¯èþyæþ… ´ëÈtMìü ç³Ç´ërÆÿ$$…§æþ¯èþ² çÜ…Móü™éË$ ÐðþâôýÏ {ç³™èþÅÆæÿ$®ËMæü$ {ç³^éÆ>…Ôèý…V> Ðèþ*Æóÿ {ç³Ðèþ*§æþ… E…§æþ° çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… Ý뫨…^èþyæþÐóþ$ _Ææÿ… ¡Æ>ËMæü$ ^óþÆæÿayæþ… ^èþ…{§æþ»êº$Mæü$ ™èþ¯èþ Ý÷…™èþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…
◊.j·Tdt.j·T˝Ÿ.j·TyéT.dæ.dü]ÿ˝Ÿ, ‘·Tì.
AÐèþM>ÔéË$ ÌôýMæü´ù Ìôý§æþ…r$¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. iÑMìü °fÐðþ$O¯èþ AW²ç³È„æü. AW²ç³È„óü. ¯èþÌŸY…yæþhÌêÏ Ðèþ$$¯èþ$Vøyæþ$ ¯èþ$…_ DIPR-5068/CL/Advt/1/1/2008. Dt: 31/12/2008.
ºÆ>MŠü J»êÐèþ* A«§æþÅ-„æü-™èþÌZ AÐðþ$-ÇM> Mæü*Å»êç³rÏ çÜÐèþ$…f-çÜ-Ððþ$O¯èþ çÜÐèþ*-¯èþÒ-Äæý$þ-Ððþ$O¯èþ «§øÆæÿ-×ìýMìü Ðèþ$âæýå-Væü-Ë-§æþ¯óþ BÔèýË$ dü+bÕ<äø°j·T+
ôV’≤<äsêu≤<é
X¯óÁø£yês¡+
2, »qe] 09
ªª _Væü$-Ç-çÜ$¢-¯é²Æÿ$$. íœyæþÌŒý, Æ>Ðèþ#ÌŒý M>{ÝùtͧæþªÆæÿ* Ar$-¯èþ$…_, ºÆ>MŠü J»êÐèþ* Cr$ ¯èþ$…_ A…§æþ$Mæü$
çÜ…Móü-™éË$ ç³…í³…^éÆæÿ$. Mæü*Å»ê ¯èþ$…_ Ðèþ_a AÐðþ$-Ç-M>ÌZ íܦÆæÿ-ç³-yìþ¯èþ Ððþ$gê-Çsîý Mæü*ź¯Œþ AÐðþ$-Ç-Mæü¯èþ$Ï Mæü*yé
Ar$-Ðèþ…sìý Ðèþ*Ææÿ$μ¯èþ$ MøÆæÿ$-Mæü$…r$-¯é²Ææÿ$. AÐðþ$-ÇM> B…„æüË$ A…™èþ-Ððþ$O™óþ M>{Ýùt Mæü*Å»ê BÄæý$¯èþ ™èþ§æþ-¯èþ…™èþÆæÿ…
4 Mæü*yé ^ðþMæü$P ^ðþ§æþ-Ææÿ-Mæü$…yé B§æþÆæÿØ çÜÐèþ*-f…V> ÐèþÇ®-Ë$Ï-™èþ$…§æþ° BÕ…^èþ-Ðèþ^èþ$a. editpage@suryaa.com

ç³# Í ´÷Ææÿ$-Væü$¯èþ °Ðé-çÜ-Ðèþ$$¯èþ² Ðóþ$Mæü ç³NÆ>~-Äæý$$-çÙ$Û™ø º™èþ-Mæüyæþ… G…™èþ


§æþ$ÆæÿÏ-¿æýÐðþ* ^ðþç³μ-¯èþ-MæüPÆæÿ Ìôý§æþ$. M>° AÐðþ$-ÇM> ´÷Ææÿ$-Væü$-¯èþ-VæüË Mæü*Å»ê
ÑçÙ-Äæý$…ÌZ C¨ Ý뫧æþÅ-Ððþ$O…¨. {ç³ç³…^èþ ^èþÇ-{™èþÌZ A† AÆæÿ$-§ðþO¯èþ A™èþÅ…™èþ
ÑÕ-çÙt-Ððþ$O¯èþ Ðèþ$à-§æþ$Â-™èþ-Ñ$¨. D A§æþ$Â-™é°² ÝëM>Ææÿ… ^óþíܯèþ çœ$¯èþ™èþ 82 Hâæýå
Ðèþ$à-¯óþ™èþ íœyðþÌŒý M>{ÝùtMóü §æþMæü$P-™èþ$…¨. ÝùÑ-Äæý$sŒý ÆæÿÚëÅMæü$ Ìñý°¯Œþ, ^ðþO¯éMæü$
ç܅糯èþ² ¿æý*ÝëÓÐèþ$Å Mæü$r$…º…ÌZ ç³#sìýt¯èþ M>{Ýùt õ³§æþË §æþ$ÆæÿÂÆæÿ iÑ-™é-˯èþ$
^èþ*íÜ MæüÐèþ$*Å-°-çÜ$tV> Ðèþ*Æ>yæþ$. íܧé®-Ææÿ$®yæþ$ º$§æþ$®-yðþO¯èþ ^èþ…§æþ…V> M>{Ýùt õ³§æþË
糄æü-´ë-†V> Ðèþ*Ç Ñç³ÏÐèþ ç³…£é¯èþ$ ^óþç³-sêtyæþ$. BÄæý$¯èþ Ððþ…r Mæü*ź¯èþ$Ï §æþ…yæþ$-
Mæüsìýt AÐðþ$-ÇM> A¯èþ$-Mæü*Ë »êsìýÝët {糿æý$-™éÓ°² Væüyæþ-Væü-yæþ-Ìê-yìþ…_ Ñç³ÏÐèþ Ñf-
Äæý*-°Mìü ™øyæþμ-yézÆæÿ$.
μμ
Aç³μsìý ¯èþ$…_ ÝùÑ-Äæý$sŒý ÆæÿÚëÅ™ø ò³¯èþ-Ðóþ-çÜ$-Mö¯èþ² M>{Ýùt §é°-¯èþ$…_ ÑÔóý-çÙ…
V> çÜàÄæý$…´÷…¨ AÐðþ$-ÇM> B…„æü-Ë-ÐèþËÏ Mæü*ź-¯èþÏMæü$ G§æþ$-ÆðÿO¯èþ MæüÚëtË ¯èþ$…_
ÐéÇ° Væüsñýt-MìüP…^èþ-Væü-Í-V>yæþ$.1980ËÌZ Ððþ$$§æþ-ÌñýO¯èþ ÝùÑ-Äæý$sŒý ç³™èþ¯èþ A«§éÅ
Äæý$… Mæü*Å»ê¯èþ$ †ÇW Cº¾…§æþ$-Ë-ÌZMìü ¯ðþsìýt-¯èþ-ç³μ-sìýMîü Csîý-Ðèþ-Í-M>-Ë…ÌZ Ððþ¯ðþ-
kÌê, »ŸÍ-ÑÄæý*Ðèþ…sìý Ýësìý Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$-Ç-Mæü¯Œþ §óþÔéË ™øyéμr$ ËÀ…
°õÙ-«¨…^éyæþ$. yéË-ÆŠÿ& í³Ýù Ðèþ*Çμ-yìþò³O 10 Ôé™èþ… 糯èþ$² Ñ«¨…^éyæþ$. JMæü-
ÐðþOç³# MæüÐèþ$*Å-°çÜ$t ^ðþO¯éÌZ BǦ-Mæü-Ææÿ…Væü…ÌZ õÜÓ^ée Ñç³×ìý V>Ë$Ë$ »êà-
r…V> ÒçÜ$¢¯é² Mæü*Å»êÌZ M>{Ýùt ¯ðþË-Mö-Íμ¯èþ ÝùçÙ-ÍçÜ$t ÐèþÅÐèþçܦ ^ðþMæü$P-^ðþ-§æþ-Ææÿ-
Mæü$…yé Mö¯èþ-Ýë-Væü$™èþ* E…yæþyæþ… VæüÐèþ$-¯éÆæÿá…. Mæü*Å»ê ¯èþ$…_ MæüÐèþ$*Å-°-gê°²
™èþÇ-Ñ$-Ðóþ-Äæý$-yé-°Mìü M>{Ýùt-Æÿ$$-gê°² çÜÐèþ*-«¨-Væü™èþ… ^óþÄæý$-yé-°Mìü gêÇj-º$‹Ù
Ðèþ*Ðø-õÜ-r$…VŠü, §æþ„ìü-×ê-{íœ-M>Mæü$ ¯ðþËÞ¯Œþ Ðèþ$…yóþÌê, ´ëË-ïÜ¢-¯éMæü$ Äæý*íÜÆŠÿ AÆ>- Ýëμ°‹Ù ÐèþË-çÜ-´ë-Ë-Mæü$Ë ¯èþ$…_ 1902ÌZ¯óþ ÑÐèþ$$Mìü¢ Ý뫨…^èþ$-Mæü$¯èþ² _…¨. BÆÿ$$ÌŒý °„óü-´ëË$ A´ë-Ææÿ…V> E¯èþ² D Æðÿ…yæþ$ §óþÔé-ËÌZ AÐðþ$-Ç-M> {糿æý$™èþÓ… Mö°² {ç³™óþÅMæü ÐèþÅÐèþ-çܦ-˯óþ ¯ðþË-Mö-Íμ…¨. AÐðþ$-ÇM> ѧóþ-Ôé…Væü
眙Œþ GÌêVø Mæü*Å»êMæü$ M>{Ýùt A…™èþ-sìý-Ðéyæþ$. AÐðþ$-Ç-Mæü¯Œþ Ýë{Ðèþ*-fÅ-Ðé-§é-°Mìü Mæü*Å»ê B ™èþÆ>Ó™èþ »ê°-çÜ-™éÓ°² Ææÿ*ç³#-Ðèþ*í³ gê†-Ñ-Ðèþ-„æü¯èþ$ Mæü*yé A…™èþ-Ððþ$$- Ðèþņ-ÆóÿMæü {糿æý$-™éÓË$ HÆæÿμ-yæþyæþ… Mæü*Å»êMæü$ ÐèþÆæÿ-Ððþ$O…¨. ^ðþO¯é, Äæý$*Ææÿç³# §óþÔé- Ðèþ$…{†-™èþÓ-ÔéQ Mæü*Å»ê ç³Ç-Ðèþ-Ææÿ¢-¯èþMæü$ JMæü çÜÐèþ$-¯èþÓ-Äæý$-Mæü-Ææÿ¢¯èþ$ Mæü*yé °Äæý$-
ç³MæüPÌZ ºÌñýÏ…. M>{Ýùt º†-Mæü$…yæþ-V>¯óþ D f¯èþ-ÐèþÇ 1Ðèþ ™óþ©¯èþ ÝùçÙ-ÍçÜ$t Mæü*Å»ê ¨…^èþ$-Mæü$-¯èþ²¨. Ððþ$MìüÞMøÌZ ^ðþVæü$-ÐóþÆ> ¯èþ$…_ A…¨¯èþ çÜçßý-M>-Ææÿ…™ø, BÄæý$- Ë™ø Mæü*yé C_a-ç³#-^èþ$a-Mø-Ðèþ-yéË$ ò³Ç-V>Æÿ$$. Ñ$…_…¨. AÆÿ$$¯é AÐðþ$-ÇM> G™èþ$¢-Væü-yæþË$ çœÍ…^èþ-Ìôý-§æþ…sôý §é° Br-Ë$
50Ðèþ f¯èþÃ-¨-¯ø-™èþÞÐèþ… fÆæÿ$-ç³#-Mø-Ðèþyæþ… °çÜÞ…§óþ-çßý…V> JMæü Vöç³μ ÑÔóýçÙ…. ¯èþ™ø MæüÍíÜ çÜÓ§óþ-Ôèý…ÌZ †ÇW Ayæþ$-Væü$-ò³-sìýt¯èþ M>{Ýùt ÝëÄæý$$«§æþ Ñç³Ï-Ðé°² Ñf- M>{Ýùt¯èþ$ çßý™èþ-Ðèþ*-Ææÿa-yé-°Mìü AÐðþ$-ÇM> Væü*Éæþ-^éÆæÿ çÜ…çܦ íÜIG 600ÝëÆæÿ$Ï ÝëVæü-Ìôý-§æþ…sôý M>{Ýùt Mæü*Å»ê ^èþ$r*t G…™èþsìý §æþ$ÆóÿÂ-§æþÅ-Ððþ$O¯èþ MørV> °Ë-º-yézyø
{ç³ç³…^èþ ç³Æ>Å-ç³¢…V> VæüË ºyæþ$Væü$ Ðèþ*¯èþ-Ðéã E´÷μ…W EÆæÿ-MæüË$ ÐóþÄæý$-Ðèþ-Ë-íܯèþ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$-Mø-Ðèþ^èþ$a.
çÜ…§æþÆæÿÂ… C¨. 1959ÌZ M>{Ýùt 9000 Ðèþ$…¨ VðüÇÌêÏ Äñý*«§æþ$-Ë™ø çßýÐé-¯é- ºÆ>MŠü J»êÐèþ* A«§æþÅ-„æü-™èþÌZ AÐðþ$-ÇM> Mæü*Å»êç³rÏ çÜÐèþ$…f-çÜ-Ððþ$O¯èþ
ÌZMìü Ayæþ$-Væü$-ò³sìýt »êsìý-Ýët {糿æý$-™éÓ°² Mæü*Ía-Ðóþ-Äæý$-yæþ…™ø E§æþ-Æÿ$$…_¯èþ
Mæü*Å»ê ÝëÓ™èþ…{™éÅ-°Mìü H¿ñýO-Hâæý$å °…yæþyæþ…, AÐðþ$-ÇM> G°² ÆæÿM>Ë$ B{Væü-
íßý…_ G°² Mæü${rË$ ^óþíÜ Ðèþ$Æðÿ°² B…„æüË$ Ñ«¨…_¯é A¨ gêÓfÓ-ËÅÐèþ*-
¯èþ…V> {ç³M>-ÕçÜ*¢ E…yæþyæþ… G…™ðþO¯é çßýÇÛ…^èþ-§æþ-W¯èþ ÑçÙÄæý$…. AçÜÓ-çܦ™èþ M>Ææÿ-
dü÷Œ¤]Ôe+‘·+ ≈£L´u≤ $|ü¢e+
Äæý$-Ðèþ…™èþ… ^óþíÜ AÐðþ$-ÇM> MîüË$-»ŸÐèþ$à {糿æý$-™éÓË ÔèýM>-°Mìü ™ðþÆæÿ-¨…^éyæþ$. Væü™èþ Ñçœ-Ë-Äæý$™èþ²… ^óþíÜ…§æþ° JMæü çÜÐèþ*-^éÆæÿ… ^ðþº$-™èþ$-¯èþ²¨. {´ë×ê…™èþ-Mæü-Ððþ$O¯èþ
çÜÐèþ*¯èþÒ-Äæý$þ-Ððþ$O¯èþ «§øÆæÿ-×ìýMìü Ðèþ$âæýå-Væü-Ë-§æþ¯óþ BÔèýË$ _Væü$-Ç-çÜ$¢-¯é²Æÿ$$. íœyæþÌŒý,
Æ>Ðèþ#ÌŒý M>{ÝùtͧæþªÆæÿ* Ar$-¯èþ$…_, ºÆ>MŠü J»êÐèþ* Cr$ ¯èþ$…_ A…§æþ$Mæü$
çÜ…Móü-™éË$ ç³…í³…^éÆæÿ$. Mæü*Å»ê ¯èþ$…_ Ðèþ_a AÐðþ$-Ç-M>ÌZ íܦÆæÿ-ç³-yìþ¯èþ
Ððþ$gêÇsîý Mæü*ź¯Œþ AÐðþ$-Ç-Mæü¯èþ$Ï Mæü*yé Ar$-Ðèþ…sìý Ðèþ*Ææÿ$μ¯èþ$ MøÆæÿ$-Mæü$…r$-
×ý…V> 11 Ðèþ*ÝëË {Mìü™èþ… M>{Ýùt A«¨-M>-Ç-Mæü…V> §óþÔèý ´ëË¯é »ê«§æþÅ-™èþË H¿ñýO çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>-ËÌZ G¯ø² Jyæþ$-§æþ$-yæþ$-Mæü$Ë$ G§æþ$-ÆöP…r*¯óþ M>{Ýùt ¯éÄæý$-Mæü- Ðèþ$…§æþ$-Væü$…yæþ$ §æþsìýt…_¯èþ íÜVæü-Æðÿr$t M>{Ýùt ^óþ™èþ ï³Ía…_ çßý™èþ-Ðèþ*-Æ>a-Ë°, ¯é²Ææÿ$. AÐðþ$-ÇM> B…„æüË$ A…™èþ-Ððþ$O™óþ M>{Ýùt Mæü*Å»ê BÄæý$¯èþ ™èþ§æþ-¯èþ…™èþÆæÿ…
¯èþ$…_ ™èþ糚-Mæü$-¯é²yæþ$. Ñç³Ï-Ðèþ-´ù-Æ>-r…ÌZ ™èþ¯èþ™ø MæüÍíÜ Ayæþ$-Væü$Ë$ Ðóþíܯèþ ™èþ¯èþ ™èþÓ…ÌZ Mæü*Å»ê ™èþ¯èþ {ç³fË iÐèþ¯èþ {ç³Ðèþ*-×ê-ËÌZ A¯óþMæü A§æþ$Â-™é-˯èþ$ Ý뫨… BÄæý$¯èþ Væüyæþz… Fyìþ-´ù-Äôý$Ìê ^óþíÜ BÄæý$-¯èþ¯èþ$ AÐèþ-Ðèþ*¯èþ ç³Ææÿ-^é-Ë° Mæü${r Mæü*yé ^ðþMæü$P ^ðþ§æþ-Ææÿ-Mæü$…yé B§æþÆæÿØ çÜÐèþ*-f…V> ÐèþÇ®-Ë$Ï-™èþ$…§æþ° BÕ…^èþ-Ðèþ^èþ$a.
Ýù§æþ-Ææÿ$yæþ$ Æ>Ðèþ#ÌŒý M>{ÝùtMæü$ ç³V>YË$ Aç³μ-W…^éyæþ$. ÐéçÜ¢-Ðé-°Mìü 2006 ÐóþçÜ- _…¨. {ç³f-Ë…§æþ-ÇMîü E_-™èþ…V> ¯é×ýÅ-Ððþ$O¯èþ ÐðþO§æþÅ çܧæþ$-´ëÄæý$…, 98 Ôé™èþ… ç³°²…§æþ° Mæü*yé ÐéÆæÿ¢Ë$ Ðèþ^éaÆÿ$$. M>{Ýùt ÝùÑ-Äæý$sŒý Õ¼-Ææÿ…ÌZ E…r* AÐðþ$-ÇM> çÜàÄæý$ °Æ>-Mæü-Ææÿ-×ý-ÐèþËÏ Mæü*ź¯èþ$Ï G§æþ$-ÆöP…r$¯èþ² ç³Ë$ AÝû-Mæü-
ÑÌZ ´÷†¢-Mæü-yæþ$ç³# Bç³-Æóÿ-çÙ¯Œþ fÇ-W-¯èþ-ç³μsìý ¯èþ$…_ M>{Ýùt ´ë˯é ÐèþÅÐèþ-à-Æ>Ë$ A„æü-Æ>-çÜÅ™èþ, A† ™èþMæü$PÐèþ ÕÔèý$-Ðèþ$-Ææÿ-×êË Æóÿr$ Ðèþ…sìýÑ Mö°² Ðèþ*{™èþÐóþ$. A…VøÌê, Ððþ$$gê…¼-MŠü-ËÌZ MæüÐèþ$*Å-°çÜ$t †Ææÿ$-Væü$-»ê-rÏMæü$ A…yæþV> òÜO¯éÅ°² Æ>ÅË$ A…™èþ… M>Væü-Ë-Ðèþ° BÕ…^èþ-Ðèþ^èþ$a. Mæüyæþ-_¯èþ Hyé-¨ÌZ ™èþÆæÿ^èþ* çÜ…¿æý-
^èþ*yæþyæþ… Ìôý§æþ$. M>{Ýùt ç³r$t çÜyæþ-Ë-yæþ…™ø-¯óþ Mæü*Å»êÌZ MæüÐèþ$*Å-°çÜ$t ÐèþÅÐèþçܦ 1960ÌZ Mæü*Å»êÌZ° AÐðþ$-ÇM> ÐéÅ´ëÆæÿ Ðé×ìý-fÅ-çÜ…çܦ-Ë-°²…sìý± ç³Ç-àÆæÿ… ç³…í³-çÜ*¢¯óþ ™èþ–¡Äæý$ {ç³ç³…^èþ… çÜ…çœ$-sìý™èþ… M>Ðèþ-yé-°Mìü ™øyæþμ-yézyæþ$. AÎ-¯ø- Ñ…_¯èþ çßýÇ-Móü¯èþÏ ÐèþËÏ Mæü*Å»ê 10 ¼Í-Äæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ ¯èþÚët°² ^èþÑ-^èþ*-íÜ…¨.
Mæü*Í-´ù-™èþ$…§æþ° AMæüPyæþ Ðèþ$äå ™èþ¯èþ CÚët-Æ>-gêÅ-°Mìü §éÆæÿ$Ë$ HÆæÿμ-yæþ-™é-Äæý$° {ç³çÜ-Mìü¢-Ìôý-Mæü$…yé M>{Ýùt gê¡Äæý$… ^óþÄæý$-yæþ…™ø AÐðþ$-Ç-M>Mæü$ Mæü*Å»êMæü$ Ðèþ$«§æþÅ §æþÅ-Ðèþ*-°Mìü ¯éÄæý$-Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éyæþ$. gêÇj-º$‹Ù çßýÄæý*…ÌZ AÐðþ$-ÇM> ^éÌê-Ðèþ$…¨ Mæü*ź¯èþ$Ï Câæý$å, E´ë-«§æþ$Ë$, ѧæþ$Å™Œþ çܧæþ$-´ë-Äæý*°² MøÌZμ-
AÐðþ$-ÇM> ÐóþçÜ$-Mæü$¯èþ² A…^èþ-¯éË$ ™éÆæÿ$-Ðèþ*-Ææÿ-Äæý*ÅÆÿ$$. A…sôý M>{Ýùt Mæü*Å»ê ç³_a-Væüyìþz ¿æýVæü$Y-Ðèþ$¯óþ ç³Ç-íܦ† ™èþË G†¢…¨. 1961ÌZ »ôýB‹œí³VŠüÞ A¯óþ ^ør Mæü*Å»êò³O Ðèþ$Ç…™èþV> Mæü†¢-Væüsìýt ÐèþÅÐèþ-çßý-Ç…_…¨. B…„æü-˯èþ$ Mæüv-¯èþ-™èþÆæÿ… Äæý*Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ MæüÚët-ËÌZ Mæü*yé çÜyæþ-Ë° «§ðþOÆæÿÅ…™ø Ayæþ$-Væü$Ë$ ÐóþÄæý$-yé°²
ÌZ °ÇÃ…_¯èþ Ñç³ÏÐèþ Ýû«§æþ… G…™èþsìý ç³sìý-çÙx-Ððþ$O-¯èþ§ø AÐèþ-Væü™èþ… M>Væü-˧æþ$. Mæü*ź¯Œþ ÔèýÆæÿ-×ê-Ææÿ$®Ë ^óþ™èþ AÐðþ$-ÇM> fÇ-í³…_¯èþ §éyìþ° M>{Ýùt †í³μ-Mösêzyæþ$. ^óþíÜ…¨. A…§æþ$Mæü$ çÜÐèþ*-«§é-¯èþ…V> M>{Ýùt AÐðþ$-Ç-Mæü¯Œþ yéË-ÆæÿÏÌZ ÌêÐé-§óþ-Ò-˯èþ$ M>{Ýùt ÐéÇMìü ¯óþÆ>μyæþ$.

Mö ™èþ¢ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ
Ayæþ$-Væü$-ò³sêt…. Væüyìþ-
_¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… Ñ$W-Ía¯èþ ≈£î|üŒ≈£L*q Ä]úø£ e´edüú\ß E…yæþyæþ… çßý…VóüÈ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ ò³O {糆-Mæü*Ë {糿ê-Ðé°²
^èþ*´ëÆÿ$$.
IG…G‹œ ¯èþ$…_ 25 Äæý$$G‹Ü ¼Í-Äæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ Ææÿ$×ê°² ÌZ Mæü…ÌZ Ðèþ$à-™éÅW
GÐèþÆø ™ðþË$-çÜ$-Mø-Ðé-
BǦMæü ÑÚë§æþ… ¯èþ$…_ A…™èþ-Æ>j- ´÷…§é-ÍÞ¯èþ ç³Çíܦ† çßý…Vóü-ÈMìü çÜ…¿æý-Ñ…_…¨. Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ- Ë° }Æ>-Ðèþ$-^èþ…{§æþ$-°Mìü MøÇMæü
¡-Äæý$…V> A°² §óþÔéË$ MøË$-Mø- ™èþÞ-Ææÿ…ÌZ BǦMæü ç³#Æø-Væü† 5 Ôé™èþ… ç³yìþ-´ù-Ðèþ-^èþa¯èþ° A…^èþ¯é MæüÍ-W…¨. BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ Mæü$Ë
Ðèþ-yé-°Mìü Mö…™èþ M>Ë… ç³yæþ$-™èþ$… ÐóþçÜ¢$-¯é²Ææÿ$. IG…G‹œ ´ëÅMóüi ÐèþËÏ çßý…VóüÈ BǦMæü ç³Ç-íܦ† Væü$Ææÿ$Ðèþ# ÐèþÕçÙt Ðèþ$çßý-ÇÛ° Ayìþ-
¨. AÐðþ$-Ç-M>ÌZ VðüÍ-_¯èþ Mö™èþ¢ Ððþ$Ææÿ$Væü$ ç³yéÍÞ E…§æþ° ÑÔóýÏ-çÙ-Mæü$Ë$ AÀ-{´ë-Äæý$-ç³-yæþ$-™èþ$- V>yæþ$. A糚yé Ðèþ$çßýÇÛ Mæü^èþ$° Mæü£æþ ^ðþ´ëμyæþ$. Mæü^èþ$yæþ$ º–çßý-çÜμ† Mæü$Ðèþ*-Ææÿ$yæþ$. A™èþyæþ$
A«§æþÅ-„æü$yæþ$ »êÆæÿMŠü J»êÐèþ*
糧æþÒ »ê«§æþÅ-™èþË$ ïÜÓMæü-Ç…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ AÐðþ$-ÇM> BǦMæü ÐèþÅÐèþ-
çܦMæü$ AçÜË$ _Mìü™èþÞ Ððþ$$§æþË$ AÐèþ#-™èþ$…¨. Äæý$*Ææÿ‹³ §óþÔé-
Ë™ø ´ër$ "{¼-MŠü' §óþÔé-ÌñýO¯èþ {»ñýhÌŒý, ÆæÿÚëÅ, C…yìþ-Äæý*, ^ðþO¯é
ø=‘·Ô @&Ü~˝ÀHÓ’Hê ¯é²Ææÿ$. 2007Ðèþ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ ^ðþO¯é ™èþÆ>Ó™èþ AÀ-Ðèþ–-¨®ÌZ
Æðÿ…yø Ý릯èþ…ÌZ °Í-_¯èþ C…yø-¯óþ-íÜÄæý* 2008Ðèþ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-
Ææÿ…ÌZ Væüyæþ$z-M>-Ìê°² G§æþ$-ÆöP…¨. C…yö-¯óþ-íÜ-Äæý*ÌZ ÝëtMŠü
Ðèþ*ÆðÿPsŒý 62 Ôé™èþ… ¯èþçÙt-´ù-Æÿ$$…¨. AMøt-º-ÆŠÿÌZ A¯óþ-Mæü ÝëÆæÿÏ$
Äæý$ÐèþÓ¯èþ…ÌZ {ç³Ðóþ-Õ…^éyæþ$. A™èþ-°Mìü G…§æþ$Mø Ðèþ$¯èþ-ÔéØ…† ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. ™èþ…{yìþ°
A…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… Ayìþ-V>yæþ$. "Mæü$-Ðèþ*Ææÿ! D çÜ…ÝëÆæÿ ÝëVæüÆæÿ… A¯èþ-Æ>¦-˯óþ Ððþ$$çÜ-âæýÏMæü$ °Ë-
Äæý$-Ððþ$O…¨. ©°² §ésê-Ë…sôý çÜÆæÿÓ-™éÅ-Væü-Ðèþ$¯óþ Kyæþ AÐèþ-çÜ-Ææÿ…' A° º–çßý-çÜμ† ^ðþ´ëμyæþ$.
çÜÆæÿÓ-™éÅ-Væü-Ðèþ$…sôý A±² Ñyìþ_ ò³rt-yæþÐóþ$ Mæü§é A° Mæü^èþ$yæþ$ A°²-sìý± Ñyìþ_ Ayæþ-ÑMìü
§óþÔéÌZÏ Mæü*yé BǦMæü ç³Ç-íܦ-™èþ$Ë$ Ððþ$Ææÿ$-Væü$-ç³yìþ BǦMæü ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPsŒý AÐèþ$Ã-M>Ë J†¢yìþMìü Væü$ÆðÿO Ðèþ$*™èþ-ç³yìþ…¨. BǦMæü ´ùÆÿ$$ HM>…™èþ…V> G°-Ñ$-§óþâæý$Ï Væüyìþí³ Ðèþ^éayæþ$. AÆÿ$$¯é A™èþ-°Mìü {ç³Ôé…™èþ™èþ §öÆæÿ-Mæü-Ìôý§æþ$.
Ðèþ*…§æþÅ… ¯èþ$…_ D §óþÔéË$ MøË$-Mæü$…sê-Äæý$¯èþ² BÔèý-™ø¯óþ ç³#Æø-Væü† Ðèþ$…§æþ-W…^èþ-yæþ…™ø ´ër$ MæüÐðþ*-yìþsîý «§æþÆæÿË$ ç³yìþ-´ù- Ðèþ$äå ™èþ…{yìþ° Ayìþ-V>yæþ$. Mæü$Ðèþ*-Ææÿ$° ^èþ*íÜ º–çßý-çÜμ† "çÜ-Ðèþ$-çÜ¢Ðèþ$* ç³Ç-™èþÅ-h…^èþ$ ¯éÄæý$-
BǦ-Mæü-Ðóþ-™èþ¢Ë$ E¯é²Ææÿ$. Væü™èþ yìþòÜ…ºÆŠÿ ¯ðþËÌZ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ
BǦMæü Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéQ, BÆŠÿ-¼I çÜ…Äæý$$-Mæü¢…V> ^óþíܯèþ E©ª-
糯èþ ´ëÅMóüi ÐèþËÏ MæüÍVóü {ç³Äñý*-f-¯éË çÜ™èþ¹-Í-™éË$ CÐéÓ-
Ë…sôý Mæü±çÜ… Ðèþ$Æø ¯éË$Væü$ ¯ðþËË M>Ë… BV>Í. Mö™èþ¢
çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ¯óþ Ðèþ$Æø §æþ¸ë E©ª-糯èþ ´ëÅMóü-i° {糿æý$™èþÓ…
ø√\ßø=+{≤j·÷?
D ÐéÆæÿ…ÌZ M>±, Ðèþ^óþa ÐéÆæÿ… M>± Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… ç³¢…V> çÜ…¿æý-Ñ…_¯èþ BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ… {糿ê-ÐéË$ ÆæÿÚëÅ
Æÿ$$¯èþ çœÍ-™èþ…V> Ææÿº¾ÆŠÿ, ´ëÐèþ*-Æÿ$$ÌŒý GVæü$-Ðèþ$-™èþ$Ë ÑË$Ðèþ
™èþWY-´ù-Æÿ$$…¨. A…™èþ-Æ>j-¡-Äæý$…V> çÜ…¿æý-Ñ…_¯èþ BǦMæü
Ðèþ*…§éÅ°² ™èþrt$-Mæü$° °Ë-§ö-Mæü$P-Mæü$¯èþ² §óþÔéÌZÏ Ìêsìý¯Œþ AÐðþ$-
Ç-M>-ÌZ° MöË…¼Äæý*, C{gê-Æÿ$$ÌŒý, _Î, Ððþ$MìüÞMø E¯é²Æÿ$$.
MöË…¼-Äæý*ÌZ DMìüÓ-sîýË$ 2008ÌZ 27 Ôé™èþ… §ðþº¾-†-
¯é' A° ^ðþí³μ çÜÓÆ>Y-°Mìü ÐðþâêÏyæþ$þ. Mæü^èþ$yæþ$ çÜÐèþ$-çÜ¢Ðèþ$* A…sôý _Ðèþ-ÇMìü ÐèþÝëˆ-˯èþ$ Mæü*yé
Ñyìþ_ ¨Væü…º-Ææÿ$yðþO HM>…™èþ-Ðé-çÜ…ÌZ Mö¯é²-âæý$Ï-¯é²yæþ$. AÆÿ$$¯é A™èþ-°Mìü Ðèþ$¯èþ-ÔéØ…†
ËÀ…^èþ-Ìôý§æþ$. Ðèþ$äÏ º–çßý-çÜμ† §æþVæüY-ÆæÿMæü$ Ðèþ_a Mæü^èþ$-yæþ$ "¯é-Äæý$¯é! ¯éMðü-Ìê…sìý Ðèþ$¯èþ-ÔéØ…†
ËÀ…^èþ-Ìôý§æþ$. Ò$Ææÿ$ ^ðþí³μ-¯èþsôýÏ çÜÐèþ$-çÜ¢Ðèþ$* ç³Ç-™èþÅ-h…^é-¯èþ$' A° ^ðþ´ëμyæþ$.
Ðèþ$Æø E©ª-糯èþ ´ëÅMóü-i° {ç³Mæü-sìý…^èþ-Ðèþ-ËíÜ E…¨. D Æðÿ…yæþ$ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ ò³O ºË…V>¯óþ {糿ê-Ðé°² ^èþ*´ëÆÿ$$. BǦMæü º–çßý-çÜμ† Mæü^èþ$-°™ø "Mæü$-Ðèþ*Æ>!
{ç³Mæü-sìý…^èþ-¯èþ$-¯èþ²¨. Væü™èþ yìþòÜ…º-ÆŠÿÌZ {ç³Mæü-sìý…_¯èþ Æðÿ´ù Æóÿr$, {ç³Äæý$-™é²Ë$ çœÍõÜ¢ l¯Œþ ¯ésìýMìü Òsìý çœÍ-™éË$ Ðèþ$¯èþMæü$ Mæü°- ÐèþÅÐèþ-çܦÌZ {糿æý$™èþÓ gZMæüÅ…™ø ´ër$ gêÇjÄæý* ò³O ÆæÿÚëÅ ¯é²Æÿ$$. çÜÐèþ$çÜ¢ ™éÅVæü-Ðèþ$-¯èþV> _™èþ¢-™éÅ-Væü-Ðèþ$°
íÜB-ÆŠÿ-B-ÆŠÿ,- í³G-ÌŒý-BÆŠÿ ™èþWY…ç³# ÐèþËÏ »êÅ…Mìü…VŠü Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþyîþz
ÆóÿrÏ$ ™èþV>YÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ D ™èþWY…ç³# ÆóÿrÏÌZ {ç³Mæü-sìý…_¯èþ
Væü–çßý Ææÿ$×êË ç³£æþ-M>Ë ÐèþËÏ ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý Ææÿ…V>-°Mìü
í³-Ýë¢Æÿ$$. ©°Mìü ™øyæþ$ Æ>f-MîüÄæý$ ´ëÈtË$ Ðèþ^óþa H{í³ÌŒý, Ðóþ$ Äæý$$§æþ®… ÐèþËÏ Mæü*yé ¯èþÚëtË$ Mæü°-í³…^éÆÿ$$. Ææÿ*º$ÌŒý ÑË$Ðèþ
¯ésìýMìü G°²-MæüË ºÇ-ÌZMìü ¨Væü-¯èþ$-¯é²Æÿ$$. l¯Œþ ™èþÆ>Ó™èþ A¯èþ$- ™èþWY´ù-™èþ$…yæþyæþ… Mæü*yé ÆæÿÚëÅÌZ ò³r$t-º-yæþ$Ë$ ò³sôýt ÐéÇMìü
çÜ-Ç…^é-ÍÞ¯èþ ÐèþNÅçßý… Væü$Ç…_ Mö™èþ¢V> Móü…{§æþ…ÌZ HÆæÿμ-yæþ- B…§ø-âæý¯èþ MæüÍ-W…_…¨. 2009ÌZ Mæü*yé C§óþ ç³Ç-íܦ† Mö¯èþ-
C{gê-Äñý$ÌŒý C…yðþMŠüÞ 30 Ôé™èþ… ™èþWY…¨. AÐðþ$-Ç-M>ÌZ
¯èþÐðþ*§æþ$ AÆÿ$$¯èþ ÝëtMŠüÞÌZ Ððþ$$§æþsìý Ý릯èþ… Mðü¯èþyé AÆÿ$$™óþ,
Æðÿ…yø Ý릯èþ… C{gê-Äñý$-ÌŒýMóü §æþMæü$P-™èþ$…¨. _Î C…yðþMŠüÞ
eTVü‰‘ê´– AÆæÿ¦…. _™èþ¢-Ðèþ$…sôý Açßý…M>-ÆæÿÐóþ$.
Açßý…M>Ææÿ ™éÅVæüÐóþ$ çÜÆæÿÓ-™éÅVæü….
^èþ…^èþ-Ë-Ððþ$O¯èþ çÜÐèþ$${§æþ™èþÆæÿ…V>ÌZÏ fË… ÐèþÌñý çÜÆæÿÓ{™èþ çÜÆæÿÓ§é çÜÐèþ$çÜ¢ iÐèþ#-ÌZϯèþ$ {ç³M>-Ôèý-Ææÿ*-
BÕ…_¯èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ {´ù™éÞçßý… A…§æþ-Ìôý-§æþ° Væü™èþ…ÌZ¯óþ õ³ÆöP- »ZÄôý$ {糿æý$™èþÓ… Mö™èþ¢ °Ææÿ~- Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐèþÆ>YË A…^èþ¯é, BǦMæü Ðóþ™èþ¢Ë ÝëVóü çÜ*^èþ-¯èþË$ {糺-Ë…V> E¯é² MóüÐèþË… 20Ôé™èþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ ™èþWY…¨. A§óþ yéËÆŠÿ Ðèþ*ÆæÿMæü… ç³Ððþ$O B™èþà JMæüPsôý E¯èþ²-§æþ° Væü$Ç¢…_-¯èþ-ç³#yæþ$ Açßý…M>Ææÿ… ™èþ¯èþ…™èþr ™é¯óþ Ðèþ*Äæý$-Ðèþ#-
¯èþyæþ… fÇ-W…¨. Mö™èþ¢V> Ææÿ$×êË$ ¡çÜ$-Mæü$¯óþ ÐéÇMìü Mö™èþ¢-ÆóÿrÏ$ Äæý*Ë$ ¡çÜ$-Mæü$¯óþ ÒË$…¨. Æÿ$$. rÈPÌZ Ðèþ*ÆðÿPsŒý 66 Ôé™èþ… ò³O ´ùÍa™óþ ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPsŒý ¯èþÚëtË$ 39 Ôé™èþ… E…sêÆÿ$$. ™èþ$…¨. Açßý…M>-Ææÿ…Ìôý° B™èþà -Ýë-„>™èþ$¢ ç³Ææÿ-Ðèþ*™èþà çÜÓÆæÿ*-ç³-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$…¨. A¨ A°²-sìý-
ÐèþÇ¢-Ýë¢-Äæý$°, Cç³μ-sìýMóü Væü–çßý Ææÿ$×êË$ Ñ°-Äñý*-W…^èþ$-Mæü$-¯óþ-Ðé- Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐèþÆ>YË A…^èþ¯é, BǦMæü ÑÔóýÏ-çÙ×ý˯èþ$ ºsìýt Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ ¯èþçÙt-´ù-Æÿ$$…¨. çœÍ-™èþ…V> C¯ðþÓ-çÜt- M>ç³ÆŠÿ GVæü$-Ðèþ$† §óþÔéÌZÏ _Î {ç³£æþÐèþ$ Ý릯èþ…ÌZ E…¨. _Î ÌZ¯èþ$ ç³Ææÿ-Ðèþ*™èþà çÜÓÆæÿ*-´ë¯óþ² §æþÇØ-çÜ$¢…¨. CÌê…sìý B™èþÃ- ç³-Ææÿ-Ðèþ*-™èþÃË ç³Ææÿ-Ðèþ$-Äñý*-V>°²
ÇMìü òÜO™èþ… Ðèþyîþz-ÆóÿrÏ$ ™èþWY…^é-ÍÞ¯èþ AÐèþ-çÜÆæÿ… E…§æþ° ç³NÆæÿÓç³# Ðóþ™èþ¢Ë ÑÔóýÏ-çÙ×ý˯èþ$ ºsìýt Mö™èþ¢ Ððþ$$§æþsìý BÆæÿ$ ¯ðþËË* Væüyæþ$z-M>-ËÐóþ$ ÆæÿÏÌZ ÑÔèýÓ-çÜ-±-Äæý$™èþ ™èþWY…¨. GVæü$-Ðèþ$-™èþ$-Ë-±² M>ç³ÆŠÿ «§æþÆæÿò³O B«§é-Ææÿ-ç³yìþ E…sêÆÿ$$. ´÷…¨-¯èþ-ÐéÆóÿ iÐèþ-¯èþ$Ã-Mæü$¢-Ë-Ðèþ#-™éÆæÿ$. Ar$-Ðèþ…sìý ÐéÆóÿ Ðèþ$à-Mæü-Ææÿ¢Ë$, Ðèþ$à-¿Z-Mæü¢Ë$, Ðèþ$à
BǦ-Mæü-Ðèþ$…{† _§æþ…ºÆæÿ… »êÅ…Mæü$-ËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$. ÐéÇ™ø çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ Ððþ$$§æþsìý BÆæÿ$ ¯èþyæþ$-çÜ¢$…¨. IG…G‹œ A…^èþ¯é {ç³M>Ææÿ… rÈPÌZ MæüÆðÿ…sŒý AMú…sŒý ÌZr$ {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü çÜ…çܦ AÆÿ$$¯èþ Möyðþ™èþP Ðèþ$Ç-Mö-°² ѧóþÖ Mæü…ò³- ™éÅVæü$Ë$. GÐèþyæþ$ Ðèþ˜°Äñý$O Açßý…¿ê-ÐèþÐèþ-Çj-™èþ$yðþO °ÆæÿÃ-Ë$yðþO Ðèþ*™èþÞ-ÆæÿÅ-Ææÿ-íßý-™èþ$yðþO çÜ$Q-§æþ$@-
IíÜ-I-íÜI »êÅ…Mæü$, GÌŒý-IíÜ f¯èþ-ÐèþÇ JMæüsZ ™óþ© ¯èþ$…_ ¯ðþËË* Væüyæþ$z-M>-ËÐóþ$ ¯èþyæþ$-çÜ¢$…¨. Mæü*yé BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ… Mö¯èþ-ÝëW AÀ-Ðèþ–¨® ò³Ç-W…¨. §é…™ø rÈP IG…G‹œ ±Ë$ M>ç³ÆŠÿ GVæü$-Ðèþ$† ^óþç³-yæþ-™éÆÿ$$. Ððþ$MìüÞ-MøÌZ ç³Ç-íܦ† RêË GyæþË çÜÐèþ$ º$¨® MæüÍW E…sêyø, CÚët-°-Úët-ËMæü$ çÜ…™ø-íÙ…^èþMæü §æþ$@S…^èþMæü
´ë™èþ Væü–çßý Ææÿ$×ý Ñ°-Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$-ËMæü$ Mæü*yé Mö™èþ¢ ™èþWY…ç³# A…™èþ-Æ>j-¡Äæý$ {§æþÐèþÅ °«¨ çÜ…çܦ Ðèþ$…§æþ-Væü-Ðèþ$-¯èþ…ÌZ E…yæþ-Ðèþ^èþ$a. "{¼-MŠü' Ðèþ§æþª ™égêV> Ææÿ$×ý… MøçÜ… §æþÆæÿ- Mæü*yé HÐèþ$…™èþ BÔé-f-¯èþ-Mæü…V> ÌôýMæü-´ù-Æÿ$$¯é AÐðþ$-Ç-M>™ø E…sêyø BÄæý* M>ÌêÌZÏ BÄæý* M>Æ>Å-¯èþ$-Væü$-×ý…V> {ç³Ðèþ-Ç¢çÜ*¢ E…sêyø, f¯èþà -íܦ-†-Ë-Äæý$-
Æóÿrϯèþ$ ÐèþÇ¢…ç³-^óþ-çÜ¢$-¯é²Æÿ$$. Ñ$Væü™é {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü »êÅ…Mæü$ (I-G…G-‹œ) A…^èþ¯é {ç³M>Ææÿ… RêçÜ¢$ ^óþíÜ…¨. Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ… E¯èþ² çÜ…º…«§éËÐèþËÏ 2009ÌZ AÐðþ$-Ç-M>™ø ´ër$ Ððþ$MìüÞMø Ë…§æþ$ çÜÐèþ$-º$¨® MæüÍW E…sêyø A™èþyóþ Ðèþ$à-MæüÆæÿ¢.
Ë$ òÜO™èþ… ´ë™èþ Ææÿ$×êË ò³O Mæü*yé Ðèþyîþz-Æóÿr$ ™èþWY…^óþ AÐèþ- Mæü*yé BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ… Mö¯èþ-ÝëW §óþÔé-ÌñýO¯èþ {»ñýhÌŒý, ÆæÿÚëÅ, C…yìþÄæý*, ÌZ rÈP Ðèþ*ÆðÿPsŒý ¿æýÑ-çÙÅ™Œþ Mæü*yé Ðèþ*…§æþÅ…ÌZ E…r$…§æþ° A…^èþ¯é ÐóþçÜ¢$-¯é²Ææÿ$. GÐèþyæþ$ §óþ°° §óþÓíÙ…ç³Mæü, §óþ°° Ðé…c…ç³Mæü MæüÆæÿÃË ¯é^èþ-ÇçÜ*¢ °{íÙP-Äæý*-™èþÃ-º$¨® MæüÍW
M>Ôèý… E…¨. AÀ-Ðèþ–¨® Ðèþ$…§æþ-Væü-Ðèþ$-¯èþ…ÌZ ^ðþO¯éÌZÏ 2008ÌZ AÀ-Ðèþ–¨® Æóÿr$ IG…G‹œ Ææÿ$×ý… ò³O¯óþ B«§é-Ææÿ-ç³- ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿË$ ™èþVæüYyæþ… ÐèþËÏ Ððþ$MìüÞMø Mö…™èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ ¯èþçÙt-´ù- E…sêyø fÄæý*-ç³-f-Äæý*-ÌZϯèþ$, Ìê¿æý-¯èþ-Úët-ÌZϯèþ$ ^èþ…^èþË… M>° º$¨®-Mæü-ÍW E…sêyø,
BǦMæü ç³#Æø-Væü-†Mìü F™èþ-Ñ$^óþa Ææÿ…V>ÌZÏ íÜÐðþ$…sŒý, Ðèþ*¯èþ$Å- E…yæþ-Ðèþ^èþ$a. "{¼-MŠü' §óþÔé-Ë$V> Væü$Ç…_ ç³Ç-Ö-ÍõÜ¢ B…§ø-âæý-¯èþ-Mæü-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ yìþ…¨. IG…G‹œ Ææÿ$×ý ´ëÅMóüi Æÿ$$…¨. Ýû™Œþ B-{íœM>ÌZ DMìüÓ-sîýË$ yéËÆŠÿ Ðèþ*ÆæÿMæü… H§ðþO¯é °™èþP-−–-çÙt-Ððþ$O¯é E™èþP-−–-çÙt-Ððþ$O¯é çÜÐèþ$-º$-¨®™ø ïÜÓMæü-Ç-Ýë¢yø A™èþyóþ Ðèþ$Ðèþ*-¿ZMæü¢. A™èþyæþ$
¸ë-Mæüa-Ç…VŠü Ææÿ…V>-ËMæü$ òÜO™èþ… Mö™èþ¢ ´ëÅMóüi {ç³Äñý*-f-¯éË$ Væü$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯èþ {»ñýhÌŒý, ÆæÿÚëÅ, ç³Ç-íܦ™óþ Mæü°-í³-Ýù¢…¨. »êÐèþ#…sôý rÈP Ðèþ*ÆðÿPsŒý Ðèþ$äå {ç³M>Ææÿ… 46Ôé™èþ… ™èþV>YÆÿ$$. Ýû™Œþ B-{íœM> º…V>Ææÿ…, ´ëÏsìý- Aíßý…çÜ, çÜÐèþ$™èþÓ…, çÜ…™èþ$íÙt A¯óþ E™èþ¢-Ðèþ$-Væü$-×êË$ MæüÍW E…sêyæþ$.
^óþMæü*-Ææÿ$a-™èþ$…¨. _¯èþ², Ðèþ$«§æþÅ ™èþÆæÿà ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$-˯èþ$ B§æþ$-Mø- C…yìþÄæý*, ^ðþO¯éÌZÏ 2008 çÜ…Ðèþ- ç³#…k-Mæü$…r$…¨. ¯èþ…-˯èþ$ ¿êÈ GVæü$-Ðèþ$† ^óþõÜ §óþÔéÌZÏ E…¨. çܦ*Ë…V> {¼MŠü GÐèþyæþ$ çÜÐèþ$çÜ¢ MøÇ-Mæü-˯èþ$ ™èþÅh-Ýë¢yø, §óþõßý…{¨-Äæý*-§æþ$Ë Ðèþ$Ðèþ$-M>-Æ>-˯èþ$ Ñyìþ_ ò³yæþ-
Ðèþ-yæþ…™ø ´ër$ ºyé ´ëÇ-{Ôé-Ñ$Mæü Ðóþ™èþ¢-ËMæü$ Mæü*yé ™èþMæü$PÐèþ ™èþÞ-Ææÿ…ÌZ AÀ-Ðèþ–¨® Æóÿr$ Væü$Ç…_ ç³Ç-Ö-ÍõÜ¢ B…§ø-âæý-¯èþ-Mæü-Ææÿ- AÌêVóü çßý…VóüÈ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ç³Ç-íܦ† Mæü*yé 2008ÌZ BÔé- §óþÔé-Ë™ø ´ër$ 2008ÌZ ¿êÈV> ¯èþçÙt-´ù-Æÿ$$¯èþ §óþÔéË$ ™éyø, Äæý$$M>¢ Äæý$$Mæü¢ MæüÆæÿÃË$ ÌôýÐèþ¯óþ ¿êÐèþ… MæüÍW E…sêyø A™èþyóþ Ðèþ$à-™éÅW. CÌê…sìý
Ðèþyîþz ÆóÿrÏMæü$ ¯èþVæü§æþ$ Ë¿æýÅ-™èþ¯èþ$ ^óþMæü*-Æóÿa…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… Ððþ$O¯èþ ç³Ç-íܦ™óþ Mæü°-í³-Ýù¢…¨. ÆæÿÚëÅÌZ 2008ÌZ DMìüÓsîý f-¯èþ-Mæü…V> Mæü°-í³…^èþ-Ìôý§æþ$. ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPrÏ$ 65Ôé™èþ… ç³yìþ-´ù- Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ MøË$-Mæü$¯óþ {ç³Äæý$-™é²Ë$ Ððþ$$§æþ-Ë$-ò³- Ðé° A…™èþ@-Mæü-Ææÿ×ý çÜÓ^èþe-Ððþ$O Açßý…M>Ææÿ Ææÿíßý-™èþÐðþ$O çÜÆæÿÓ-ÐéÅ-ç³-Mæü-Ððþ$O¯èþ ç³Ææÿ-Ðèþ*™èþà çÜÓÆæÿ*-ç³-Ðèþ$-
^óþíܯèþ MæüçÜ-Ææÿ™èþ¢$ K MöÍMìüP Ðèþ_a…¨. MæüÐðþ*-yìþsîý «§æþÆæÿË$ ™èþVæüY- Ðèþ*ÆðÿPsŒý òœ*Ææÿ…V> §ðþº¾-†° 72Ôé™èþ… ¯èþçÙt-´ù-Æÿ$$…¨. Äæý*Æÿ$$. ¿êÈ G™èþ$¢¯èþ ^óþíܯèþ A糚Ë$, MæüÆðÿ…sŒý AMú…sŒý sêtÆÿ$$. Òsìý çœÍ-™éË$ Ðèþ$Æø BÆæÿ$ ¯ðþËÌZ Mæü°-í³-Ýë¢Æÿ$$. Ðèþ#-™èþ$…¨. C§óþ çÜÆøÓ-™èþ¢-Ðèþ$-Ððþ$O¯èþ B™èþÃ-™èþ-™èþ¢üÓ-Ðèþ$° ÐèþÕ-çÙx-Ðèþ$-çßýÇÛ }Æ>-Ðèþ$$-°Mìü {ç³»Z-«¨…^éyæþ$.
yæþ…™ø ´ër$ A…™èþ-Æ>j-¡-Äæý$ Ðèþ*ÆðÿP-sŒýÌZ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿË$ 1998 ™èþÆ>Ó™èþ 2008Ðèþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… ÆæÿÚëÅ BǦMæü ÐèþÅÐèþ-çܦ¯èþ$ ÌZr$ çßý…Vóü-È° Mæü$…Væü-©-ÔéÆÿ$$. ѧóþÖ Ææÿ$×êË$ ò³Ç-W-´ù- Ðèþ$à-™éÅ-Væü-Ðèþ$…sôý Açßý…M>Ææÿ Ðèþ$Ðèþ$-M>Ææÿ ™éÅVæü-Ðèþ$° {Væüíßý…_¯èþ }Æ>-Ðèþ$-^èþ…{§æþ$yæþ$ çÜ…™èþ–-
™èþVæüYyæþ… C…yìþ-Äæý*Mæü$ {ç³Äñý*-f¯èþ… MæüÍ-W…_…¨. A™èþ-Ìê-Mæü$-™èþË… ^óþíÜ…¨. ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿÌZÏ Mø™èþ, {ç³ç³…^èþ-ÐéÅ- Ðèþyæþ…, çßý…VóüÈ »êÅ…Mìü…VŠü ÐèþÅÐèþçܦ Mæü$ç³μ-Mæü*-Ë-yé-°Mìü íܧæþ®…V> & VøÝëË {ç³Ýë-§Šþ ç³#¢yðþO _™èþ¢-Ôé…†° ´÷…§éyæþ$.

‘=* eTVü‰‘·ßàìøÏ... kÕe÷õø£ Hê´j·T dü÷Œ¤]Ô


Á|ü<∏äeT ñbÕ<Ûë´sTTì ˝ÒK J Mæü-Æøk Ðèþ$«§éÅçßý²… ç³N×ñý-ÌZ° K Ò«¨ÌZ D çÜ…çœ$-r¯èþ fÇ-W…¨. JMæü ¼^èþa-V>yæþ$ ™èþ¯èþ C…sìý G§æþ$-Ææÿ$V> Ðèþ…Væü$°
†…yìþ-W…fË$ HÆæÿ$-Mæü$…r* E…yæþyæþ… Äæý$f-Ðèþ*° ^èþ*Ôéyæþ$. «§é¯èþÅ… Ðèþ$*r Væüsìýt¯èþ ™èþ¯èþ gZÌñýMæü$ _¯èþ² _Ææÿ$Væü$ E…yæþ-
yæþ…™ø A…§æþ$-ÌZ-¯èþ$…_ W…fË$ gêÇ ¯óþË-Ò$§æþ ç³yézÆÿ$$. C…sìý Äæý$f-Ðèþ*° B ¼^èþa-V>yìþ §æþVæüY-ÆæÿV> Ððþãå "H… ^óþçÜ$¢-¯é²-Ðèþ-'° Ayìþ-
V>yæþ$. Ððþ…r¯óþ B ¼^èþa-V>yæþ$ "D C…sìý ™èþÍÏ §æþÄæý$™ø ¯éMæü$ †…yìþ-W…fË$ C_a…¨. D gZÌñýMìü _Ë$Ï-ç³yìþ «§é¯èþÅ… A…™é ¯óþË-
152 Hâæýå-{Mìü™èþ… B¨ E´ë-«§éÅ-Æÿ$$° ÝëÑ{¡ »êÆÿ$$ çœNÌôý ™èþ¯èþ ¿æýÆæÿ¢ Ðèþ$à™éà gZņ-Æ>Ðèþ# çœNÌôýMìü {Ðéíܯèþ ÌôýQ ç³NÇ¢ ´ëuæÿ…: ´ë-Ë-Æÿ$$…¨ A¯é²yæþ$. Ððþ…r¯óþ B BÝëÑ$ "¨-Væü$Ë$ ç³yæþMæü$, C¨Vø D Mæü…yæþ$Ðé ¡çÜ$-Mø' A° ¿æý$gê¯èþ E¯èþ² Ðèþç܈… ¡íÜ B ¼^èþa-
V>-yìþMìü ^óþ†Mìü^éayæþ$. ¼^èþa-V>yìþ Ððþ$$çßý… çÜ…™ø-çÙ…™ø ÐðþÍ-W-´ù-Æÿ$$…¨. "B §óþÐèþ™èþ ¯éMæü$ ç³#çÙP-Ë…V> «§é¯èþÅ… C_a…¨. Ò$ÆóÿÐðþ*
^èþMæüP° Ðèþç܈… C^éaÆæÿ$. Ò$Ç-§æþªÆæÿ* §ðþOÐèþ çÜÓÆæÿ*-ç³#-Ë$' A…r* B¯èþ…§æþ-ç³-yézyæþ$. B ¼^èþa-V>yæþ$ õ³ÆöP¯èþ² §óþÐèþ™èþ GÐèþÆø M>§æþ$
E¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ BÌZ-^èþ¯é Ñ«§é¯èþ… ÐóþÆæÿ$. A…§æþ$Móü ¯óþ¯èþ$ Kí³V>Y A¯óþMæü ÑçÙ-Äæý*Ë$ ÑÐèþ- Ðèþ$à™éà gZ†-Æ>Ðèþ# çœNÌôý ¿êÆæÿÅ ÝëÑ{† »êÆÿ$$ çœNÌôý. Ðèþç܈-§é¯èþ… ^óþíܯèþ BÝëÑ$ çÜÓÄæý*¯é gZņ-Æ>Ðèþ# çœNÌôý.
§ðþOÐèþ çÜÐèþ*-¯èþ$Ë$, çÜ™èþÅ çÜÓÆæÿ*-ç³#Ë$ Ý뫧é-Ææÿ-×ý…V> {糆 ç³#Ææÿ$-çÙ$° ÑfÄæý$… Ððþ¯èþ$Mæü JMæü ï܈ E…r$…§æþ° {糡†. AÆÿ$$™óþ A¨ ç³#Ææÿ$-çÙ$Ë ÑçÙ-Äæý$…ÌZ G…™èþ-Ðèþ-
AÆÿ$$¯èþ gZņ»ê çœNÌôý-V>-ÇMìü, Ç…^é¯èþ$. "A-¯èþ²Äæý*Å! JMæü ÑçÙÄæý$… BÌZ-_…^èþ$. {»êçßýÃ-×ý$Ë…™é çÜÐèþ*-f…ÌZ ™èþÐèþ$ B«¨-ç³™èþÅ…
GÌê ^èþÌê-Æÿ$$-çÜ$¢-¯é²Ææÿ*? §óþ°-ÐèþËÏ? ѧæþÅ-ÐèþËÏ! ÐéâæýÏ-Ðèþ§æþª ^èþ§æþ$Ðèþ# E…¨. °Ðèþ$² Mæü$Ìê-ËÌZ A¨- ÆæÿM æü$ °f-Ððþ*-M>° ÝëÑ-{†-»êÆÿ$$ çœNÌôý Ðèþ*{™èþ… gZņ-Æ>Ðèþ# çœNÌôý ÐðþÍ-W…_¯èþ ©ç³Ðóþ$. 1831Ðèþ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææ… f¯èþ-ÐèþÇ 3Ðèþ ™óþ©-
Ò$ «§æþÆæÿÃ-糆² ¯èþÐèþ$-çÜP-Ç…_ Æ>Äæý$$-¯èþ¨& ¯èþ f°Ã…_¯èþ ÝëÑ-{†-»êÆÿ$$ ™èþ¯èþ iÑ-™èþ-M>-Ë…ÌZ çÜÐèþ*-gê-¿æý$Å-§æþ-Äæý*-°Mìü ^óþíܯèþ Mæü–íÙ {糆 JMæüP-ÇMîü B§æþ-ÆæÿØ-{´ë-Äæý$Ðóþ$.
™ø »ê«§æþ-¯èþ¯èþ$ ¿æýÇ…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ¯é BÆøVæüÅ… Mæü$§æþ$Ææÿ$Mæü$¯èþ²¨. Ðèþ* A¯èþ²Äæý$Å »êÐèþ# Ìôý§æþ$. ^èþ§æþ$-Ðèþ#-Mæü$¯èþ² A{Væü-Ðèþ-Æ>~Ë ÐéÆæÿ$ Ñ$Væü-™é-Ðé-Ç° ïßý¯èþ…V>, A…r-Æ>° Ðéâæý$åV> ^èþ*çÜ$¢-¯é²Ææÿ$.
G… õÜÐèþË$ Ðèþ–£é ´ùÌôý§æþ$. ™èþ¯èþ {´ë×ý… Mæü¯é² 糨-Ë…V> ^èþ*çÜ$-Mæü$°, Æ>{†…º-Ðèþâæý$å Ðóþ$Ðèþ$$ §é¯óþ² §ðþº¾-¡-Äæý$-§æþ-Í^é…. òßý^èþ$a-™èþ-Væü$YË$ ´ùÆÿ$$ Ðèþ*¯èþ-Ðèþ#-Ë…™é JMæüsôý
õÜÐèþË$ ^óþíÜ, Ðèþ$…_ ÐðþO§æþÅ… Cí³μ…_ ¯èþ¯èþ$² º†-Mìü…^éyæþ$. ç³NÇ¢V> MøË$-Mø-V>¯óþ ç³N×ôý Æ>Væü-˯èþ$. A¯óþ ¿êÐèþ¯èþ ÐèþçÜ$¢…¨. AÆÿ$$¯é Ðóþ$… ^óþçÜ$¢¯èþ² §é…sZÏ ™èþõ³μ-Ðèþ$$…¨? çÜÇV> BÌZ-
Ðèþ$à-™èþ$Ãyæþ$ gZņ-Æ>Ðèþ# çœNÌôýMìü §öÇ-Mìü¯èþ B×ìý-Ðèþ$$™èþÅ… BÄæý$¯èþ ¿êÆæÿÅ ÝëÑ-{†-»êÆÿ$$. B M>Ë…ÌZ ï³ÚëÓË ´ëË-¯èþÌZ ÝëÐèþ*-
h-Mæü-çÜ-Ðèþ$-çÜÅË$ A¯óþ-Mæü…™ø-´ër$ ïÜˆË ç³Ç-íܦ† A™èþÅ…™èþ §éÆæÿ$-×ý…V> E…yóþ¨. 糯èþ$²Ë$ ^ðþÍÏ…^èþ-Mæü-´ù™óþ
Ý뫧é-Ææÿ-×ý…V> Ñ«¨…^óþ Õ„æü-Ë-™ø-´ër$ í³ËÏ-˯èþ$, ï܈˯èþ* Ðóþ«¨…^óþ ÐéÆæÿ$, »ê«¨…^óþ-ÐéÆæÿ$. ï܈Ë$ ^ðþ糚Ë$
¯é ç³Ç-íܦ-†-¯èþ…™é ¸ë†Ðèþ*Mæü$ ÑÐèþ-Ç…^éÆæÿ$ Mæü§é? ™èþç³μ-Mæü$…yé AÆæÿ¦… ^óþçÜ$-Mæü$…r$…§æþ¯èþ² ¯èþÐèþ$ÃMæü… _…_-^ðþ-ç³μ…yìþ. Ò$Mðü-Ðèþ-ÇMîü Ðóþ$… à° ^óþÄæý$-Ìôý§æþ$ Mæü§é? çÜÐèþ*-f…ÌZ Væü$Ææÿ$-Ðèþ#- Mæü*yé ÐóþçÜ$-Mø-Mæü*-yæþ-§æþ-¯óþ¨ Aç³μsìý B^éÆæÿ…. B M>Ë…ÌZ Byæþ-í³-ËÏË$ Ææÿçßý-çÜÅ…V> §ö…Væü-^é-r$V> ^èþ§æþ$-
¯éMæü$…¨. ¯óþ¯èþ$ fº$¾™ø CMæüPyæþ ç³yìþ E…yæþ-yæþ…ÐèþËÏ AMæüPyæþ BÐðþ$Mæü$ ´ëuæÿ-Ôé-ËÌZ ç³° GMæü$PÐðþO Ý릯èþ… HÑ$sZ ¯óþ¯èþ$ ^ðþõ³μ-§óþ-Ñ$sìý? {ºçßýÃ, ÑçÙ$~, Ðèþ$õßý-ÔèýÓ-Ææÿ$Ë Ý릯èþ… ÐéǨ. Ðèþ#-Mø-ÐéÍÞ Ðèþ^óþa¨. B M>Ë…ÌZ íßý…§æþ* Ðèþ$™èþ…ÌZ ï܈ËMæü$, Ôèý*{§æþ$-ËMæü$ ѧæþÅ °õÙ«§æþ…. ´ëu>Ë$ ^ðþç³μ-
E…r$…¨. JMæü-Æøk Ðóþ$Ðèþ$…™é CMæüPyæþ ÌZM>ÀÆ>Ðèþ*-Äæý$×ý… Ðèþ*sêÏ-yæþ$-Mæü$…r* E…yæþV> Ðèþ* AÌê…sìý Ðèþ$çßZ-¯èþ²-™èþ-Ððþ$O¯èþ Ý릯èþ…ÌZ E¯èþ² ¯é ¿æýÆæÿ¢ gZņ»ê A…sôý Ò$ A…§æþ-ÇMîü sê-°Mìü E´ë-«§éÅ-Äæý$$Ë$ §öÇ-Móü-ÐéÆæÿ$ M>§æþ$. gZņ-Æ>Ðèþ# çœNÌôý ™èþ¯èþ ¿êÆæÿÅ ÝëÑ-{†-»ê-Æÿ$$Mìü çÜÓÄæý$…V>
A¯èþ²Äæý$Å »êÐèþ# Ðèþ$¯èþ-Ò$§é, A…Mìü™èþ¿êÐèþ…™ø Ðèþ$¯èþ… ^óþçÜ$¢¯èþ² ç³°-Ò$§é AMæüPçÜ$ Ððþâæýå-Væü-M>Pyæþ$. Ò$ G…§æþ$-Mæü…™èþ DÆæÿÛüÅ? JMæü íܧ鮅™èþ-ç³-Ææÿ…V> BÄæý$¯èþ {»êçßýÃ-×ý$-Ë™ø ´ùÆ>-yæþ$-™èþ$- Æøl ^èþ§æþ$Ðèþ# ¯óþÆóÿμ-Ðéyæþ$. BÐðþ$ ´ëu>Ë$ ¯óþÆæÿ$a-Mö° Ðésìý° ´ëuæÿ-Ôé-ËÌZ »êÍ-Mæü-ËMæü$ ¯óþÆóÿμ¨. ¿êÆæÿ-™èþ-
Ò$§é, ¯é Ò$§é M>Æ>Ë* Ñ$Ç-Äæý*Ë$ ¯èþ*Æ>yæþ$. "¯èþ$ÐèþNÓ, Ò$ BÄæý$¯é H… ÐðþË-Væü-»ñý-yæþ$-™èþ$-¯é²- ¯é²Ææÿ$. A…™óþ!! Ððþ$çßý-ÆŠÿ-˯èþ$, Ðèþ*…VŠü-˯èþ$, C™èþÆæÿ °Ðèþ$²-gê-™èþ$Ë ÐéÆæÿ…§æþ-DZ Ðóþ$… §óþ-Ôèý…ÌZ BÐðþ$ ™öÍ E´ë-«§éÅ-Æÿ$$°. A¨ »êÍ-Mæü-ËMæü$ Ððþ$$rt-Ððþ$$-§æþsìý ´ëuæÿ-ÔéË. A¨ °Ðèþ$²-gê-™èþ$Ë »êÍ-
ÆæÿÐèþ*Ã? ±^èþ-Ððþ$O¯èþ ™èþMæü$PÐèþ gê† V>âæýå-¯èþ…§æþ-DZ ¯ðþ†¢-Mðü-MìüP…^èþ$-Mæü$…r$-¯é²Ææÿ$. {»êçßýÃ-×ý$-ËMæü$ Ðèþņ-Æóÿ- Ðèþ$¯èþ$-çÙ$-Ë$V> ¿êÑÝ뢅. ÐéÇMìü A…§æþ° ^èþ§æþ$Ðèþ# A…¨Ý뢅. »êÍ-Mæü-ËMæü$, Ðèþ$íßý- Mæü-ËMæü$ ç³N×ôý-ÌZ° º$«§æþ-Ðé-Ç-õ³-rÌZ Ðèþ$à™éà ¯ðþË-Mö-Íμ¯èþ ´ëuæÿ-ÔéË. A…§æþ$ÌZ ÝëÑ-{†-»êÆÿ$$ E´ë-«§éÅ-
Mæü…V> E§æþÅÐèþ$… ¯èþyìþí³ Ò$Æóÿ… Ý뫨-Ýë¢Ææÿ$? Ððþ$çßý-Ææÿϯèþ$, Ðèþ*…VŠü-˯èþ$ ¯ðþ†¢-Mðü-MìüP…^èþ$-Mæü$°, ™èþsñýtyæþ$ âæý-ËMæü$, Ðèþ–§æþ$®-ËMæü$ Mæü*yé ^èþ§æþ$Ðèþ# ^ðþç³#™é…. ÐéÇÌZ JMæü ¯èþ*™èþ¯èþ ^ðþO™èþ-¯éÅ°² Æÿ$$° M>Ðèþyæþ… K Vöç³μ ^èþÇ{™èþ. G¯ø² AÐèþ-Ðèþ*-¯é-˯èþ$, íßý…çܯèþ* BÐðþ$ G§æþ$-ÆöP-¯èþ²¨. Ðèþ$$QÅ…V>
´ëç³… Ððþ*çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. Ò$Æðÿ…™èþ ^óþõÜ¢ HÐèþ$$…©? §æþã-™èþ$Ë$ {»êçßýÃ-×ý$-Ë-Ðèþ#-™é-Æ>?' A° GVæü-™éã ™ðþÝ뢅. BÐðþ$ Ôèý*{§æþ$-ËMæü$, A† Ôèý*{§æþ$-ËMæü$ ´ëu>Ë$ ^ðþç³μyæþ… ^éÌê-Ðèþ$…¨Mìü Ææÿ$_…^èþ-Ìôý§æþ$. AÆÿ$$¯é BÐðþ$
^óþÔéyæþ$. ç³MæüP¯óþ Mæü*Ææÿ$a¯èþ² Ðèþ* AÐèþ$à B Ðèþ*r-ËMæü$ G…™ø ¯ö^èþ$a-Mæü$…¨. Ðéyìþ° ¡{Ðèþ…V> Ðèþ$…§æþ- Ðóþ$… {»êçßýÃ-×ý$-ËMæü$ HÆæÿ-Mæü-Ððþ$O¯èþ à± ^óþÄæý$-Mæü-´ù-Æÿ$$¯é, Ðóþ$… ^óþçÜ$¢¯èþ² ç³°-ÐèþËÏ ÐðþÆæÿ-Ðèþ-Ìôý§æþ$. _Ðèþ-ÆMæü$ BÐðþ$ Æ>Mæü-´ù-Mæü-ËMæü* Br…M>Ë$ MæüÍ-W…^óþ-ÐéÆæÿ$. A°²-sìý± G§æþ$-ÆöP° çÜÐèþ*-
Í…_…¨. "J-ÆóÿÄŒý$ ¿æýVæü-Ðèþ…™èþ$yæþ$ Ðèþ$…_ ™ðþÍ-Ñ-°-^éayæþ$. Mæü§é, §é°-¯èþ$-ç³-Äñý*-W…_ ¯èþ$Ðèþ#Ó ^ðþõ³μ çÜÐèþ*-f…ÌZ° C™èþÆæÿ gê™èþ$-˱² ™ðþÍ-Ñ-Ò$Ç ´ù™é-Äæý$° Æ>¯èþ$-Æ>¯èþ$ ™èþÐèþ$ B«¨- f…ÌZ° Art-yæþ$Væü$ gê†Mìü ѧéÅ çÜ*¹Ç¢° MæüÍ-W…_…¨. ÝëÑ-{†-»ê-Æÿ$$Mìü G°-Ñ$-§óþâæýå ÐèþÄæý$-çÜ$-ÌZ¯óþ
ÑçÙ-Äæý$-Ðóþ$-§ðþO¯é ^èþMæüPV>, Ðèþ$Æ>Å-§æþV> ^ðþ´÷μ^èþ$a Mæü§é? ¯øÆæÿ$ ´ëÆóÿ-çÜ$-Mø-Ðèþ-yæþ-Ððþ$…§æþ$-Mæü*? A°!! ç³™èþÅ… ™èþVæü$Y-™èþ$…§æþ° ÐéÇ ¿æýÄæý$…. çÜÆóÿ Ò$Mæü$ Væü$Ææÿ$¢…¨ Mæü§é? {¼sìý‹Ù {糿æý$™èþÓ… gZņ-Æ>Ðèþ# çœNÌôý™ø ÑÐé-çßý-Ððþ$O…¨. A糚yæþ$ gZņ-Æ>ÐŒþ ÐèþÄæý$çÜ$ 糧æþ-Ðèþ$*yæþ$ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>Ë$. í³ËÏ-
^ðþÌñýÏ-ÍV> A¯èþ²Äæý$Å ¯èþ¯èþ$² AÑ$-™èþ…V> {õ³Ñ$-Ýë¢yæþ$. M>° ¯é BÌZ-^èþ¯é «§øÆæÿ×ìý A™èþ-°Mìü ¯èþ^èþa§æþ$. ¯é ¿æýÆæÿ¢ Mæü–íÙ° Væü$Ç¢…_ çœ$¯èþ…V> çܯéÃ-°…_…¨. Ðèþ*¯èþ-Ðèþ-™èþÓç³# E¯èþ²™èþ ÕQ-Æ>- »qe] 3 ËMæü$, ï܈ËMæü$ ѧæþÅ ¯óþÇμ…^é-Ë-¯óþ¨ Ðèþ$à™èþà BÌZ-^èþ¯èþ. A…§æþ$Mæü$ A¯èþ$-Væü$-×ý…V>¯óþ ´ëuæÿ-ÔéË Ýë¦ç³¯èþ.
AÐèþ$Ã-Mø-ç³μyóþ çÜÇMìü ¯øÆæÿ$ Ðèþ$*çÜ$-Mæü$-¯é²yæþ$. ÐéyìþMìü çÜÐèþ*-«§é¯èþ… ^ðþ´ëμ-ÍÞ¯èþ AÐèþ-çÜÆæÿ… ¯éMæü$…¨ ËMæü$ ^óþÆæÿ$-Mæü$¯èþ² Ðèþ$°íÙ ¯é ¿æýÆæÿ¢! BÄæý$¯èþ çÜçßý-«§æþ-ÆæÿÃ-^é-Ç-×ìýV>, BÄæý$-¯èþMæü$ kÕ$Áru≤sTT |òüP˝Ò »j·T+‹ ¿êÆæÿÅ ÝëÑ-{†° ѧéÅ-Ðèþ…™èþ$-Æ>-Í° ^óþÄæý$yæþ…. JMæü "Ðèþ*-Í' Mæü$Ë-çÜ$¢yìþ ¿êÆæÿÅ çÜÐèþ*-f…ÌZ Ôèý*{§æþ$-ËMæü$,
Mæü§é? A…§æþ$Móü ^ðþ´ëμ¯èþ$. "A-¯èþ²Äæý*Å! ¯èþ$Ðèþ#Ó {»êçßýÃ×ý Ðèþ$™èþ bé…§æþ-Ýë-˱² ™èþË-Mðü-MìüP…^èþ$-Mæü$-¯èþ²-Ðé- A°²…sìýÌZ çÜà-Äæý$-Mæü$-Æ>-Í-¯ðþO-¯é¯èþ$. ¯é f¯èþà «§æþ¯èþÅ-Ððþ$O…¨. BÄæý$¯èþ Ðèþ$°-íÙÌZ A†-Ôèý*-{§æþ$-ËMæü$ ѧæþÅ ¯óþÆæÿμyæþ…, A…§æþ$-ÌZ¯èþ* ™èþ¯èþMæü$ ™é¯èþ$ ¡Ça-¨-§æþ$ª-Mö° B MæüÆæÿ¢ÐèþÅ… °ÆæÿÓ-íßý…^èþyæþ…
yìþÑ! ±Mæü$ ¯óþ¯èþ* ¯é ¿æýÆæÿ¢ ^óþõÜ M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$ ™èþç³μ° ™ø^èþ-yæþ…ÌZ BÔèýaÆæÿÅ… Ìôý§æþ$. ±¨ ^éÌê gêq¯èþ ©´ëË$ ÐðþÍ-W…^éÆæÿ$. Ðèþ$°-íÙÌZ ¿æýVæü-Ðèþ…™èþ$×ìý~ ^èþ*Ôé-Ææÿ$.-'& ¯é Ðèþ*rË$ A¯èþ²-Äæý$ÅÌZ çÜ…^èþ- çÜ…^èþ-˯èþ…. G¯ø²-^ørÏ {¼sìý‹Ù {糿æý$™èþÓ… HÆ>μr$ ^óþíܯèþ »êÍ-MæüË ´ëuæÿ-Ôé-Ë-Ë-Mæü…sôý Ðèþ$à™éà HÆ>μr$ ^óþíܯèþ »êÍ-MæüË ^èþ§æþ$Ðóþ
çÜ…Mæü$-_-™èþ-Ððþ$O¯èþ BÌZ-^èþ¯èþ. Ò$Ææÿ$ BÐèþ#Ͳ, Ðóþ$MæüͲ ç³Nh-Ýë¢Ææÿ$. ÑçÙ-çÜ-Æ>μ-ËMæü$ òÜO™èþ… ´ëË$ ˯èþ… MæüÍ-W…^é-Äôý$Ððþ*, Mö…™èþ-õÜ-ç³-sìýMìü MøË$-Mæü$°, ™èþ糚 J糚-Mæü$°, „æüÑ$…^èþ-Ðèþ$° MøÆ>yæþ$. ¯èþ¯èþ$² Vöç³μV> {ç³Ôèý…çÜ-Ë…§æþ$-Mö-¯óþ¨. °Ðèþ$²-gê-™èþ$Ë ´ëuæÿ-Ôé-ËË MøçÜ… BÐðþ$ §é§éç³# 糨 çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>Ë$ Mæü–íÙ ^óþÔéÆæÿ$.
´ùÝë¢Ææÿ$. M>° ÆæÿMæü¢-Ðèþ*…Ýë-Ë$¯èþ² ™øsìý Ðèþ*¯èþ-Ðèþ#-˯èþ$ Ðèþ*{™èþ… A…r-Æ>-°-Ðé-âæý$åV> ^èþ*Ýë¢Ææÿ$. Ðèþ$°- {Ôèý§æþ®V> ѯèþ² Ðèþ* AÐèþ$à "Ýë-Ñ{¡! G…™èþ »êV> ^ðþ´ëμÐèþ# ™èþÎÏ! B ^èþ§æþ$-Ðèþ#Ë ™èþÍÏ çÜÆæÿ-çÜÓ¡ §óþÑ gZņ-Æ>ÐŒþ §æþ…ç³-™èþ$-ËMæü$ çÜ…™é¯èþ… Ìôý§æþ$. gZņ-Æ>ÐŒþ ™èþ…{yìþ ™èþ¯èþ Möyæþ$MìüP Ðèþ$Æø ÑÐéçßý… ^óþÄæý*-Ë° {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÔéyæþ$.
íÙ° ç³Ôèý$-Ðèþ#-Mæü¯é² ïßý¯èþ…V> ^èþ*õÜ Ò$ çÜ…çÜP-−–-†°, Ò$ BÌZ-^èþ¯é Ñ«§é-¯éͲ HÐèþ$-¯éÍ? ©°Mìü M>Ææÿ- °¯é²-Ðèþ-íßý…_ D Ðèþ*rË$ ±™ø ^ðþí³μ…_ E…r$…¨-'& A° Ðèþ$$Ç-íÜ-´ù-Æÿ$$…¨. Ðéãå-§æþªÆæÿ* AÌê A…§æþ$Mæü$ gZņ-Æ>ÐŒþ J糚-Mø-Ìôý§æþ$. Äæý$ÔèýÓ…™Œþ A¯óþ »êË$-yìþ° ^óþÆæÿ-©íÜ A™èþ-yìþ¯óþ ™èþÐèþ$ Mæü$Ðèþ*-Ææÿ$-yìþV> ¿êÑ…^éÆæÿ$ gZņ-Æ>Ðèþ#,
×ý-Ðóþ$-Ñ$sZ ^ðþç³μ-Væü-ËÐé? {»êçßýÃ-×ý$Ë$ Ðèþ$yìþ-Mæü-r$t-Mæü$-¯èþ²…™èþ Ðèþ*{™é¯èþ ç³Ñ-{™èþ$-ÌñýO-´ù-™éÆ>? Ôèý${¿æý™èþ A¯èþyæþ… ¯éMðü…™ø çÜ…™ø-Úë°² MæüÍ-W…_…¨. Ðèþ$¯èþ Mæü$r$…º…ÌZ°ÐéÇ ç³Ç-íܦ™óþ CÌê E…sôý, ÝëÑ-{†-»êÆÿ$$. A¯é-£æþ-˯óþ ™èþÐèþ$ í³ËÏ-Ë$V> ¿êÑ…^óþ¨ ÝëÑ-{†-»êÆÿ$$. ™èþ¯èþ Mæüyæþ$ç³# Ðèþ*yìþ¯é G§æþ$-sìý-ÐéÇ Mæüyæþ$ç³# °…yé-Ë-¯èþ$-Mæü$-
Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏ-yìþ™óþ A…§æþÆæÿ* J糚-Mæü$…sêÆæÿ$. M>±, D Ððþ$OË-ç³-yæþyæþ… HÑ$sîý? ¯èþ$Ðèþ#Ó Ððþ$çßý-ÆŠÿ- çÜÇV> AÆæÿ¦… ^óþçÜ$-Mø-Ìôý° Ðèþ$…§æþ-º$-§æþ$®Ë$ Ðèþ$¯èþ ^èþ$r*t C…M> ^éÌê-Ðèþ$…¨ E¯é²Ææÿ$. E…yæþ-°- ¯óþ¨. gZņ»êMæü$ _ÐèþÇ ÆøkÌZÏ ÝëÑ-{†-»êÆÿ$$ ^óþíܯèþ õÜÐèþ Aç³NÆæÿÓ…. BÄæý$¯èþ Ðèþ$Ææÿ-×ìý…_¯é ÝëÑ-{†-»êÆÿ$$ ¿æýÆæÿ¢ C_a¯èþ
˯èþ$ ±^èþ…V> ç³Ç-Væü-×ý-Ýë¢Ðèþ#. AçÜË$ D A…r-Æ>-°-™èþ-¯é-°Mìü AÆæÿ¦… E…§é?' ÐèþÓ…yìþ. Ðèþ$¯èþ «§óþÅÄæý$…, Ðèþ$¯èþ MæüÆæÿ¢üÐèþÅ… HÑ$sZ Ðèþ$¯èþ… Væü$Ææÿ$¢…^èþ$-Mæü$° Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëW-´ù- «§ðþOÆæÿÅ…™ø, çÜ*¹Ç¢™ø ¯ésìý çÜÐèþ*-gê°² G§æþ$-ÆöP¯èþ²¨. Mæü$Ë-Ðèþ$-™é-ËMìü A¡-™èþ…V> çÜÐèþ*-gê°² {õ³Ñ$…_¯èþ Ðèþ$à-™èþÍÏ. BÐðþ$ çÜ…çœ$-
"A-§óþ-¯èþÐèþ*Ã! ¯óþ¯èþ$ ^ðþõ³μ©? D A…r-Æ>° Ðéâæýå-¯ðþ…§æþ$Mæü$ ¯èþ$ÐèþNÓ, Ò$ BÄæý$¯é ¯ðþ†¢-Mðü-MìüP…^èþ$- ™èþ$…yéÍ. ™èþç³μ§æþ$! A…™óþ!! C…™èþ-Mæü¯é² H… Æ>Äæý$¯èþ*? õÜ-ÑMóü M>Mæü, MæüÐèþ-Æÿ$${† Mæü*yé. BÐðþ$ Ææÿ_…_¯èþ 糧æþÅ çÜ…Mæü-˯èþ… "M>ÐèþÅ çœNÌôý' 1854ÌZ {ç³^èþ$-Ç-™èþ-Ððþ$O…¨. _Ðèþ-ÆæÿMæü$ BÐðþ$ õ³ÏVæü$
Mæü$…r$-¯é²Ææÿ*? ºyæþ$Ë$ ™ðþÇ_ ÐéâæýåMæü$ ^èþ§æþ$Ðèþ# ^ðþí³μ-¯èþ…§æþ$-ÐèþËÏ Ò$Mæü$ JÇVóü§óþÑ$sìý? {»êçßýÃ×ý {ç³×ê-Ðèþ*-Ë-™ø& ÐéÅ«¨ ÝùMìü¯èþ ÐéÇMìü õÜÐèþ ^èþ*çÜ*¢ A§óþ ÐéÅ«¨™ø 1897ÌZ Ðèþ$Ææÿ-×ìý…_…¨. ™èþ$¨-ÔéÓçÜ Ñyìþ-^óþ-§éM> °Ðèþ$²-gê-™èþ$Ë E§æþ®-Ææÿ-×ý-MøçÜ…
çÜÐèþ*-f-Ðèþ$…™é Ñ$Ðèþ$ÃͲ G…™èþ §æþ$Ððþ$Æ¢ ´ùÝù¢…§ø ™ðþË$Ýë? GÐèþ-Æðÿ-ÐèþÆø Ñ$Ðèþ$ÃͲ ÑÐèþ$-ÇØ-çÜ$¢…sôý
& Ò$ ÝëÑ{† çÜÐèþ*f… »êVæü$-MøçÜ… ç³Ç-™èþ-í³…_¯èþ ÝëÑ-{†-»êÆÿ$$ iÑ™èþ…& ÝëÐèþ*-hMæü ¯éÅÄæý$…MøçÜ…, ºyæþ$-Væü$Ë E§æþ®-Ææÿ-×ý-MøçÜ… C…M>
¯óþ¯èþ$ ¿æýÇ…^èþ-Ìôý-¯èþ$' A° A¯é²yæþ$ A¯èþ²Äæý$Å. Ðèþ* A¯èþ²-Äæý$ÅMæü$ Ðèþ$¯èþ-Ò$§æþ G¯èþ-Ìôý° {õ³Ðèþ$, VúÆæÿÐèþ… A¯èþ$-Ðé§æþ…: yé‘‘ §óþÐèþ-Æ>k Ðèþ$à-Æ>k ´ùÆ>r… ^óþÄæý$-Ðèþ-ËíÜ ÐèþçÜ$¢¯èþ² ¯óþsìý ™èþÆ>-°Mìü °™èþÅ… çÜ*¹Ç¢ §éÄæý$-MæüÐóþ$. & h. Vøí³
ôV’≤<äsêu≤<é X¯óÁø£yês¡+ 2 »qe] 2009 5
ÄØàøÏ uÛ≤Ø y˚‘·Hê\ß
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþÐèþÇ 1: {糿æý$™øÓ§øÅ
Væü$Ë Ðèþ*¨Ç CMæü ¯èþ$…_ Ææÿ„æü×ý íܺ¾…¨Mìü
i™èþ¿æý™éÅË ^ðþÍÏ…ç³#¯èþ$ °Æ>®Ç…^óþ
{ç³™óþÅMæü õ³ MæüÑ$çÙ¯Œþ HÆ>μr$Mæü$ Móü…{§æþ
{糿æý$™èþÓ… °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. DÐóþ$ÆæÿMæü$
{糫§é¯èþ Ðèþ$…{† M>Æ>ÅËÄæý$… Ææÿ„æü×ý
Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéQMæü$ ™ðþÍÄæý$ gôýíÜ…¨.
C§óþÑ«§æþ…V> 12 ÐóþË Ðèþ$…¨ Ìñýíœt¯ðþ…sŒý Mæü˲̌ý Ýë¦Æÿ$$ A«¨M>Ææÿ$Ë Ðóþ™èþ¯é˯èþ$
C™ø«¨Mæü…V> ò³…^èþ¯èþ$…¨. ÒÇ i™éË$ 26ÐóþË ¯èþ$…_ 80ÐóþË Ææÿ*´ëÄæý$Ë
ÐèþÆæÿMæü$ ò³ÆæÿVæü¯èþ$ ¯é²Æÿ$$.12 ÐóþË Ææÿ*´ëÄæý$ËMæü$ ™èþVæüYMæü$…yé E…r$…¨. BÆæÿÐèþ
Ðóþ™èþ¯èþ çÜ…çœ$… íܸëÆæÿ$ÞÐóþ$ÆæÿMæü$ Móü…{§æþ… D °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…¨.

~–«»jYT≈£î ˝Àø±j·TTø£Ô ø°¢Hé∫{Ÿ


¿Z´ëÌŒý, f¯èþÐèþÇ 1: Aѱ†ü, C™èþÆæÿ A{MæüÐèþ*ËMæü$
´ëËμyézÆæÿ…r* BÆøç³×ýË$ Ðèþ_a¯èþ Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý
Ðèþ*i Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ¨WÓfÄŒý$íÜ…VŠü, Ðèþ$Æø 11
Ðèþ$…¨ Ðèþ*i Ðèþ$…{™èþ$Ë$ °ÆøªçÙ$Ë° ÌZM>Äæý$$Mæü¢
Çç³#çÜ$y鯌þ §æþÄæý*ÌŒý ¡Ææÿ$μ ^ðþ´ëμÆæÿ° Aѱ† MóüçÜ$
Ëò³O Ñ^éÆæÿ×ý fÇõ³ A…º$yŠþÞÐèþ*¯Œþ ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ
´ëÆÿ$$. MîüϯŒþ_sŒý Ðèþ_a¯èþ ÐéÇÌZ Ðèþ*i Ðèþ$…{™èþ$Ë$,
M>…{Vðü‹Ü ¯éÄæý$Mæü$Ë$ çßýÆŠÿÐèþ…ÔŒýíÜ…VŠü, fÐèþ$$¯é§óþÑ, ´ëÅÆóÿÌêÌŒý Mæü¯èþÓÆŠÿ,
çÜ™èþŧóþÐŒþ Mæü™éÆóÿ, çÜ$¿ê‹Ù Ýùf†Äæý*, çÜfj¯Œþ íÜ…VŠüÐèþÆæÿÃ, Ðèþ$õßý…{§æþ»Z«§Šþ,
FÇÃâêíÜ…VŠü, Væü…V>»êÆÿ$$ Äæý$$Æóÿsìý, Æ>gôý…{§æþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿíÜ…VŠü, Æ>gê ç³sôýÇÄæý*
E¯é²Ææÿ$. 1993&2003 Ðèþ$«§æþŠ糧óþâæýÏ´ër$ A«¨M>Ææÿ…ÌZ E¯èþ²ç³šyæþ$
¨WÓfÄŒý$íÜ…VŠü, C™èþÆæÿ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ Aѱ†, A{MæüÐèþ*ËMæü$ ´ëËμyézÆæÿ°
BÆøç³×ýË$ Ðèþ^éaÆÿ$$.

5q Vü≤d”Hê Á|üe÷D+?
n<Ûä´≈£åîì ÄVü‰«q+ ø√dü+ m<äßs¡ß #·÷|ü⁄\ß
ÉéM>, f¯èþ-ÐèþÇ 1: º…V>Ï-§óþÔŒý ¯èþ*™èþ¯èþ {糫§é-¯èþ-
Ðèþ$…{†V> AÐéÒ$ ÎVŠü A«§æþÅ-„æü$Æ>Ë$ õÙMŠü çßýïܯé D
¯ðþË Ððþ$$§æþsìý ÐéÆæÿ…ÌZ {ç³Ðèþ*×ý ïÜÓM>Ææÿ… ^óþÄæý$-¯èþ$-
¯é²Ææÿ$.G°²-MæüË çœÍ-™éË$ çßýïܯé A«¨-M>-Æ>°² Rê
Äæý$… ^óþíܯé, {糿æý$™èþÓ HÆ>μ-r$Mæü$ A«§æþÅ-„æü$yìþ ¯èþ$…_
í³Ë$ç³# Æ>Ìôý§æþ$. DM>Ææÿ-×ý…V> {ç³Ðèþ*×ý ïÜÓM>-Æø™èþÞÐèþ
M>ÆæÿÅ-{MæüÐèþ$… D ¯ðþË ™öÍ ÐéÆæÿ…ÌZ G糚-yðþO¯é E…yæþ-
Ðèþ-^èþ$a-¯èþ° A«¨-M>Ææÿ ÐèþÆ>YË$ ÑÐèþ-Ç…^éÆÿ$$. f¯èþ-ÐèþÇ
5¯èþ Mö™èþ¢ {糿æý$™èþÓ… HÆæÿμ-yæþ-Ðèþ-^èþ$a-¯èþ¯óþ¨ Ý린Mæü ¨¯èþ-ç³-{†MæüË çÜÐèþ*-^é-Ææÿ… "A«§æþÅ-
„æü$° ¯èþ$…_ BàÓ¯èþ… A…¨¯èþ ™èþÆæÿ$-Ðé™óþ ¯óþ¯èþ$ {ç³Ðèþ*×ý ïÜÓM>Ææÿ… ^óþÝ뢯èþ$. A¨
f¯èþ-ÐèþÇ ™öÍ ÐéÆæÿ…ÌZ E…yæþ-Ðèþ-^èþ$a-¯èþ° ¿êÑ-çÜ$¢-¯é²-¯èþ$' A° çßýïܯé {ç³Mæü-
sìý…^éÆæÿ$. {糫§é-°V> G°²-Mæü-Æÿ$$¯èþ ™èþÆæÿ$-Ðé™èþ ™öÍ-ÝëÇ A«§æþÅ-„æü$yæþ$ Ël-©ª¯Œþ
AçßýÃ-§Šþ¯èþ$ BÐðþ$ Væü$Ææÿ$-ÐéÆæÿ… CMæüPyæþ MæüË$-çÜ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. ™èþÓÆæÿÌZ {糿æý$™èþÓ… HÆ>μ-
r$Mæü$ í³Ë$-Ýë¢-¯èþ°, B ™èþÆæÿ$-Ðé™èþ G糚-yðþO¯é Mö™èþ¢ {糿æý$-™éÓ°² HÆ>μr$ ^óþÄæý$-Ðèþ-
^èþ$a-¯èþ° AçßýçŠþ àÒ$ C_a-¯èþr$t A«§æþÅ„æü ¿æýÐèþ¯èþ ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ-´ëÆÿ$$.

nk˛+ ù|\ßfi¯ó¢ Á|üuÛÑß‘·« yÓ’|òü\´y˚T!


¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþÐèþÇ 1 Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: AÝù…
õ³Ë$âæý$Ï °çœ* çÜ…çÜ¦Ë ÐðþOçœËÅ… Ðèþ$*Ìê¯óþ fÇV>
Äæý$° G…í³. çÜ$ÆæÿÐèþÆæÿ… çÜ$«§éMæüÆæÿÆðÿyìþz BÆøí³…
^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ çÜ*ÆæÿÅ {糆°«¨™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*,
f¯èþÐèþÇ 1¯èþ §óþÔèý…ÌZ õ³Ë$âæý$Ï fÆæÿ$ç³#™éÐèþ$°
Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË {Mìü™èþÐóþ$ òßý^èþaÇMæüË$ gêÈ ^óþíܯèþr$Ï
çÜÐèþ*^éÆæÿÐèþ$$ ¯èþ²ç³μsìýMìü °çœ* çÜ…çܦË$ °{§æþ´ù™èþ$
¯é²Äæý* A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$.
C¨ {糿æý$™èþÓ ÐðþOçœËÅ…: Ððþ…MæüÄæý$Å ¯éÄæý$$yæþ$
{糿æý$™èþÓ ÐðþOçœËÅÐóþ$ õ³Ë$âæýÏMæü$ F™èþÑ$Ýù¢…§æþ°
¼gñýí³ gê¡Äæý$ M>ÆæÿŧæþÇØ Ððþ…MæüÄæý$ůéÄæý$$yæþ$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. §óþÔèý…ÌZ ÐèþÆæÿ$çÜ
»ê…º$ õ³Ë$âæý$Ï fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é² Cç³μsìýMìü Äæý$$í³H çÜÆ>PÆæÿ$ Æ>fMîüÄæý$
^èþ™èþ$Ææÿ™èþË™ø M>Ë… ÐðþâæýϺ$^èþ$a™èþ$¯èþ²-§æþ° Ððþ…MæüÄæý$Å BÆø-í³…^é-Ææÿ$.
yÓTs¡ß¬>’q eTT˙¸ Äs√>∑´+
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþ-ÐèþÇ 1 : IíÜ-Äæý$$ÌZ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$-
™èþ$¯èþ² Móü…{§æþ Ðèþ$…{† {í³Äæý$-Ææÿ…f¯Œþ §é‹Ü Ðèþ$$±Û
BÆøVæüÅ…ÌZ Mö…™èþ Ððþ$Ææÿ$-Væü$-§æþË Mæü°-í³…_…¨. BÄæý$-
¯èþMæü$ A…¨-çÜ$¢¯èþ² Mæü–{†Ðèþ$ ÔéÓçܯèþ$ Væü$Ææÿ$-ÐéÆæÿ… ¡íÜ
ÐóþÔéÆæÿ$. §é‹Ü-Ðèþ$$±Þ ÔéÓçܯèþ$ ï³Ëa-Væü-Ë$-Væü$-™èþ$-¯é²-Ææÿ°
CMæüPyìþ A´ùÌZ BçÜμ{† ÐèþÆ>YË$ {ç³Mæü-sìý…^éÆÿ$$.
Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþË-Ë$V> ™éÐèþ$$ ^óþçÜ$¢¯èþ² {ç³Äæý$-™é²Ë$ C糚-
yìþ-糚yóþ çœÍ-çÜ$¢-¯é²-Äæý$°, AÆÿ$$™óþ Cç³μ-sìýMîü Ðèþ$…{†
BÆøVæüÅ… ÑçÙ-Ðèþ$…V>¯óþ E¯èþ²-§æþ° ÐðþËÏ-yìþ…^éÆÿ$$.
<∏ëjYT HÓ’{Ÿø£¢uŸ˝À eT+≥\ß
60 eT+~ eTè‹
»êÅ…M>MŠü, f¯èþÐèþÇ 1: £éÄŒý$
Ìê…yŠþÌZ ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ
Ðóþyæþ$MæüÌZÏ Aç³Ôèý–† ^ør$^óþçÜ$
Mæü$…¨. Æ>f«§é° »êÅ…M>MŠüÌZ°
JMæü ¯ðþOsŒMæüÏ»ŒýÌZ Ðèþ$…rË$ ^ðþË
ÆóÿW¯èþçœ$r¯èþÌZ 60Ðèþ$…¨ Ðèþ$–†
^ðþ…§éÆæÿ$. Ðèþ$Æø 212Ðèþ$…¨
¡{Ðè þ V >Äæ ý * Ë´ëËÄæ ý * ÅÆæ ÿ $ .
Ý린 Mæü$Ë$, ç³Æ>ÅrMæü$Ë™ø
MìürMìür Ìêyóþ CMæüPyìþ Ôé…†M>
MæüÏ»ŒýÌZ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… Æ>{†
¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ ™èþÞÆæÿ Ðóþyæþ$MæüË$
fÆæÿ$ç³#Mæü$… r$¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
D çœ$r¯èþ ^ør$^óþçÜ$Mæü$…¨.
»ê×êçÜ…^é M>Ëayæþ… ™ø¯óþ
MæüÏ»ŒýÌZ Ðèþ$…rË$ ÐéÅí³…_¯èþr$t »êÅ…M>-MŠüÌZ AW² {ç³Ðèþ*§æþ Ðèþ$–™èþ$-Ë$
´ùÎçÜ$Ë$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$.

Çã“+~ ñ+≥ß+<äH˚ ªd”;◊μøÏ H√


e÷j·÷e‹ô|’ eTT˝≤j·T+ <Ûä«»+
CsêÐé, f¯èþ-ÐèþÇ 1 : Æ>f-Mîü-Äæý$…V>, {糿æý$™èþÓ
ç³Ææÿ…V> Cº¾…§æþ$Ë$ E…sê-Äæý$¯óþ M>Ææÿ-×ý…V> Äæý$*ï³
C…f-±ÆŠÿ Væü$´ë¢ çßý™èþÅ MóüçÜ$¯èþ$ íܼ-IMæü$ Aç³μ-
W…^óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† Ðèþ*Äæý*-Ðèþ† °Æ>-Mæü-Ç-çÜ$¢-
¯é²-Ææÿ° çÜÐèþ*-gŒý-Ðé© ´ëÈt Ðèþ$$ÌêÄæý$… íÜ…VŠü Äæý*§æþÐŒþ
BÆø-í³…^éÆæÿ$. "ºË-Ðèþ…™èþç³# ÐèþçÜ*-âæýÏMæü$ çÜ…º…«¨…_
Væü$´ë¢ çßý™èþÅ fÇ-W…¨. D çœ$r-¯èþò³O íܼI Ñ^é-Ææÿ-
×ýMæü$ B§óþ-ÕõÜ¢, Ðèþ*Äæý*-Ðèþ† Mæü*yé CÆæÿ$-Mæü$P-´ùÄôý$
ÒË$…¨. D M>Ææÿ-×ý…V>¯óþ BÐðþ$ íܼI Ñ^é-Ææÿ-×ýMæü$ íܸëÆæÿ$Þ ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ'°
BÄæý$¯èþ Væü$Ææÿ$-ÐéÆæÿ… CMæüPyæþ A¯é²Ææÿ$. Væü$´ë¢ E§æþ…™èþ…ò³O {糿æý$-™éÓ-°Mìü Ðèþņ-Æóÿ-
Mæü…V> B…§ø-âæý¯èþ ^óþçÜ*¢ AÆðÿ-çÜtÆÿ$$ CMæüPyìþ gñýOË$ÌZ E¯èþ² ´ëÈt M>ÆæÿÅ-Mæü-Ææÿ¢-˯èþ$ MæüË$-
çÜ$-Mæü$-¯óþ…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ Ðèþ^éaÆæÿ$.

˝Àø˘dü‘êÔ˝À πøs¡fi¯ e÷J &ûJ|”


òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ÌZMŠüçܙ颴ëÈtÌZ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… MóüÆæÿâæý
Ðèþ*i yìþhí³ Eõ³…{§æþ ÐèþÆæÿà ^óþÆ>Ææÿ$. Æ>f±† Ôéç܈…ÌZ yìþ{X ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ÐèþÆæÿÃ
1971 Ií³G‹Ü M>ÅyæþÆŠÿ A«¨M>Ç. AMøtºÆŠÿÌZ yìþhí³V> ÇsñýOÆðÿO¯èþ ÐèþÆæÿà §é§éç³#
17Hâæýå ´ër$ ÉìþÎÏÌZ yìþç³NÅsôýçÙ¯Œþò³O G¯Œþ¸ùÆŠÿÞÐðþ$…sŒý yðþOÆðÿMæütÆŠÿV>, Móü¼¯ðþsŒý
òÜ{MðürÇÄôý$sŒýÌZ A§æþ¯èþç³# M>ÆæÿŧæþÇØV> ç³°^óþÔéÆæÿ$.
www.suryaa.com
ôV’≤<äsêu≤<é
X¯óÁø£yês¡+
2, »qe] 09
ø±>¥ ìy˚~ø£ ø√]q Á|üuÛÑß‘·«+
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþÐèþÇ 1 : Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë, Mö…yæþ {´ë…™éÌZÏ MøÇ…¨. {ç³×êãM> çÜ…çœ$… çÜËàò³O yìþ´ëÆŠÿtÐðþ$…sŒý B‹œ C…yæþ{íÜtÄæý$ÌŒý çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. 1971ÌZ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ ©° MøçÜ… ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 30
ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$ V>¯èþ* Ææÿ*.555 MørÏ$ ^ðþÍÏ…ç³#ÌZ AÐèþMæü™èþÐèþMæüË$ ´ëËíÜ A…yŠþ {ç³Ððþ*çÙ¯Œþ(yìþIí³í³) M>VŠü °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ MøÇ…§æþ° A«¨M>Ææÿ ÐèþÆæÿMæü$ {sꯌþÞ´ùÆŠÿt çܼÞyîþ ç³£æþMæü… Mìü…§æþ Ææÿ*.1,652 Mørϯèþ$
fÇV>Äæý$¯èþ² íœÆ>ŧæþ$Ë Ðóþ$ÆæÿMæü$ {sꯌþÞ´ùÆŠÿt çܼÞyîþ ç³£æþMæü…ÌZ ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ´ëÆÿ$$. {ç³×êãM> çÜ…çœ$… çÜ*^èþ¯èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ ç³°¡Ææÿò³O {糿æý$™èþÓ… A…§æþgôýíÜ…¨. ÑÑ«§æþ Æ>Úë‰Ë Ðèþ*Ææÿ$Ðèþ$*Ë {V>Ðèþ*Ë$ D
6 Mæü…{´ùtËÆŠÿ A…yŠþ ByìþrÆŠÿ f¯èþÆæÿÌŒý(M>VŠü) °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ {糿æý$™èþÓ… ByìþsŒý °ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$ M>VŠü A…XM>Ææÿ… ™ðþÍí³…§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ç³£æþMæü…ÌZ E¯é²Æÿ$$.
business@suryaa.com

6.38XÊ‘êìøÏ Á<äy√´\“D+
ø=qß>√fi¯¢ CÀs¡ß
˝≤uÛ≤\‘√ X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+
C≤_‘êqß Á|üø£{Ï+#·+ ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþÐèþÇ 1: ÐèþÆæÿ$çÜV> G°Ñ$§øÐéÆæÿ… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V>
{§æþÐøÅ˾×ý… ™èþVæüY$§æþ˯èþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ…¨. BàÆæÿ, ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿË$ ™èþVæüYyæþ…™ø
{§æþÐøÅ˾×ý… yìþòÜ…ºÆŠÿ 20™ø Ðèþ$$Wíܯèþ ÐéÆ>°Mìü V>¯èþ$ 0.23Ôé™èþ… „îü×ìý…_
6.38Ôé™èþ…V> ¯èþÐðþ*§ðþO…¨. A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ ÐéÆæÿ… {§æþÐøÅ˾×ý…
Ðèþ$$…»êÆÿ$$, f¯èþÐèþÇ 1: Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ™öÍÆøgôý Ðèþ*ÆðÿPrÏ$
Ìê¿êË™ø »Z×îý ^óþÔéÆÿ$$. {§æþÐøÅ˾×ý… ™èþVæüY$§æþ˯èþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý$yæþ…™ø
y˚T&Ü|òt ÄdüßÔ\ô|’ nyÓT]ø£Hé ¬s>∑ß´˝Ò≥sY 6.61Ôé™èþ…V> E…¨. Væü™èþ Hyé¨ C§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {§æþÐøÅ˾×ý…
3.74Ôé™èþ…V> ¯èþÐðþ*§ðþO…¨. Ðèþ$$QÅÐðþ$O¯èþ çÜÆæÿ$Mæü$ÌñýO¯èþ sîý, ç³…yæþÏ$, Mæü*ÆæÿV>Äæý*Ë
Ðèþ*ÆðÿPsŒý òÜ…sìýÐðþ$…sŒýò³O A¯èþ$Mæü*Ë {糿êÐé°² ^èþ*í³…¨. {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$Æø «§æþÆæÿË$ ™èþV>YÆÿ$$. ^èþÐèþ$$Ææÿ$ C…yðþMŠüÞ 0.5Ôé™èþ… „îü×ìý…_…¨. ^èþÐèþ$$Ææÿ$Mæü$
E©ªç³¯èþ ´ëÅMóüi {ç³Mæüsìý…^èþ¯èþ$…§æþ¯óþ A…^èþ¯éË$ Æ>Ðèþyæþ…™ø C¯ðþÓçÜtÆæÿÏ$ Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± u≤~Û‘·ß\ß çÜ…º…«¨…_ gñýsŒý çœNÅÄñý$ÌŒý(GsîýG‹œ) 13Ôé™èþ…, ¼r$Ððþ$¯Œþ 7Ôé™èþ…, ÌñýOsŒý
Mö¯èþ$VøâæýÏMæü$ GMæü$PÐèþV> E™éÞçßý… ^èþ*´ëÆæÿ$. ©…™ø òܯðþÞMŠüÞ 256.15 yîþhÌŒý 6Ôé™èþ…, çœÆóÿ²‹Ü BÆÿ$$ÌŒý 3Ôé™èþ… ™èþVæüY$§æþ˯èþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÔéÆÿ$$.
´ëÆÿ$$…rÏ Ìê¿æý…™ø 9,03.46 Ðèþ§æþª Ðèþ$$WíÜ…¨. Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ E™éÞçßý…, ™èþÄæý*È ÐèþçÜ¢$Ðèþ#Ë Ñ¿êVæü…ÌZ Ðèþ…r¯èþ*¯ðþ, E糚, íÜÐðþ$…sŒý, IÆæÿ¯Œþ, ïÜtÌŒýË
BǦMæü ´ëÅMóüi, Ðèþyîþz ¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP, f¯èþÐèþÇ 1 : Äæý*¿ñýO ¼ÍÄæý$¯Œþ yéË ¯èþ*ÅÄæý*Ææÿ$PÌZ yìþòÜ…ºÆŠÿ 11¯èþ Ðóþ$yé‹œ¯èþ$ Mæü$ çÜÐèþ$Çμ…^èþ$Mæü$…¨. «§æþÆæÿË$ ™èþVæüYV>, Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ², gŸ¯èþ², »ñýËÏ…, çÜfjË «§æþÆæÿË$ ™èþV>YÆÿ$$. AMøtºÆŠÿ
ÆóÿrÏ ™èþWY…ç³# Ðèþ…sìýÑ ÆæÿÏ$ Ððþ*çÜ… BÆøç³×ýË$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² »ñýÆ>²ÆŠÿz Ðóþ$ òœyæþÆðÿÌŒý {´ëíÜMæü$ÅrÆŠÿÞ AÆðÿçÜ$t ^óþíÜ…¨. A…™èþMæü$ ¼¼ÑG A¯óþ òœO¯é°ÞÄæý$ÌŒý Mæü…ò³± £æþÆŠÿt´ëÈt 25™ø Ðèþ$$Wíܯèþ ÐéÆ>°MìüV>¯èþ$ {§æþÐøÅ˾×ý… 10.72Ôé™èþ…V> ¯èþÐðþ*§ðþO…¨.
Mö¯èþ$VøâæýÏò³O GMæü$PÐèþV> yé‹œ ™èþ¯èþ BçÜ¢$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ gê¼™é¯èþ$ AÐðþ$ Ðèþ$$…§æþ$ »ñýÆ>²yŠþ Ðóþ$yé‹œ ™èþ¯èþ Mæü$Ðèþ*Ææÿ$ËMæü$ ™é¯èþ$ 眅yŠþÞ yîþÌŒý ^óþõÜ çÜ…çܦ Ðóþ$yé‹œ òÜMæü$ÅÇsîýÌZ ò³r$t ÇfÆæÿ$Ó»êÅ…MŠü ™èþWY…_¯èþ MîüËMæü ÐèþyîþzÆóÿrÏ çœÍ™èþ…V> {§æþÐøÅ˾×ý… ¿êÈV>
{糿êÐèþ… ^èþ*´ëÆÿ$$. ÇM> òÜMæü*ÅÇsîý‹Ü A…yŠþ GMóüÞüe…gŒý MæÑ$çÙ¯Œþ (ç³#…i ïÜPÐŒþ$ AÐðþ$ÇM>ÌZ D ïÜPÐŒþ$ §éÓÆ> ºyìþ ò³sìýt…¨. ¼ÌŒý»êÐø òÜμÆÿ$$¯ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ òœO¯é¯ŒþÞ ™èþWY…§æþ° °ç³#×ý$Ë$ AÀ{´ëÄæý$ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.
Væü™èþ Hyé¨ Æðÿ…yø (G‹ÜDíÜ)Mìü A…§æþgôýÔéyæþ$. G‹ÜDíÜMìü çÜÐèþ$Çμ…_ ò³r$tºyæþ$Ë$ õÜMæüÇÝë¢Ææÿ$) §éÓÆ> ¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿPÌZ Mæü…ò³±, Ðèþ*{yìþyŠþÌZ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÆðÿVæü$ÅÌñýrÆŠÿMæü$
¯èþ Ðóþ$yé‹œ Rê™é ÑÐèþÆ>˯èþ$ {ç³gê çÜÐèþ$„æü…ÌZ ÐéÅ´ëÆæÿ… °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ²r$Ï ™èþ¯èþ Ðèþ§æþª ò³§æþª ò³§æþª çÜÐèþ$Çμ…_¯èþ JMæü í³sìýçÙ¯ŒþÌZ ¼¼ÑG ò³r$tºyæþ$Ë$
AÆæÿ® ¿êVæü…ÌZ Ðèþ*
ÆðÿPrÏ$ ¿êÈ ¯èþÚët ˯èþ$
^èþÑ^èþ*yæþr…™ø HMæü…
{ç³Mæüsìý…^óþ¨ Ìôý§æþ° AÐðþ$ÇM> °Äæý$…{™èþ×ý çÜ…çܦ
™ðþÍí³…¨. A°² ò³rt$ºyæþ$Ë$, Ææÿ$×êË$, {MðüyìþsŒý
ÌñýO¯ŒþÞ, ÐéÅ´ëÆæÿ ÐèþyîþzË$, {»ZMæüÆóÿgŒý Rê™éË$, C™èþÆæÿ
{ç³™èþÅ„æü…V> ò³rtÌôý§æþ° JMæü §æþÆæÿRêçÜ$¢ÌZ ™ðþÍ í³…¨.
»êÅ…Mø Ý믌þsê…yæþÆŠÿ Äæý$*Æø‹³ÌZ Æðÿ…yæþÐèþ A†
ò³§æþª »êÅ…Mæü$ B¨ÐéÆæÿ… ¯éyæþ$ JMæü {ç³Mæür¯èþÌZ ™èþÐèþ$
ªnÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*μ
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþÐèþÇ1: M>ÆöμÆóÿsŒý çÜ…çܦËMæü$ Æ>»ZÄôý$¨ çÜ…«¨M>ËÐèþ$°
V> ÐéÇÛMæü ç³°¡Ææÿ$ò³O ÑÐèþÆ>˯èþ$ G‹ÜDíÜMìü çÜÐèþ$Çμ…^éË° òœyæþÆæÿÌŒý fyìþj òßýyŠþj 眅yŠþ Äæý$*°sŒý 2.33 ¼ÍÄæý$¯Œþ Äæý$*ÆøË$
¡{Ðèþ {糿êÐé°² ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ÐèþÆ>YË$ A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> E…yéË° IíÜIíÜI »êÅ…MŠü íÜCÐø
^èþ*í³…¨. AÆÿ$$™óþ Ðóþ$yé‹œ¯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$. {ç³gê çÜÐèþ$„æü…ÌZ Ðóþ$yé‹œ ™èþÐèþ$ MæüÏÆÿ$$…sŒý眅yŠþË$ Ðóþ$yé‹œÌZ ò³r$tºyæþ$Ë$ Mðü.Ñ.M>Ðèþ$™Œþ çÜËà C^éaÆæÿ$. BǦVæü Ðèþ$…§æþVæüÐèþ$¯èþ… C…M> {糿êÐèþ…
C¯ðþÓçÜtÆæÿÏ Ðèþ$¨ÌZ gê¼™é {ç³Mæüsìý…^óþ¨ þÌôý§æþ°, AÆÿ$$™óþ BçÜ¢$Ë ÑÐèþ ò³sìýt¯èþr$Ï ™ðþÍí³…¨. ©…™ø Ðèþ*{yìþyŠþ Ðèþ*ÆæÿPsŒý ^èþ*ç³#™èþ*¯óþ E…§æþ°, Ðèþ^óþa BÆæÿ$¯ðþËË$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ gê{Væü™èþ¢V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…
CÐóþÒ$ ÌôýÐèþ° ©…™ø Æ>Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² Ðèþ*r ÐéçÜ¢ÐèþÐóþ$¯èþ° AÐðþ$ÇM> {´ëÆæÿ…¿æý… M>V>¯óþ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 4.9 Ôé™èþ… õÙÆŠÿ «§æþÆæÿ ^éË° òßý^èþaÇ…^éÆæÿ$. ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ AÐèþM>ÔéË$MøçÜ… ¨Ó¡Äæý$ {™ðþ•Ðèþ*íÜMæü…
Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ °Äæý$…{™èþ×ý çÜ…çܦ ÐðþËÏyìþ…_…¨. ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. ÐèþÆæÿMæü$ çÜçßý¯èþ…™ø Ðóþ_^èþ*yéÍÞ…§óþ¯èþ° M>Ðèþ$™Œþ AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ…
G…™ø E™éÞçßý…™ø {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> Ðóþ$yé‹œ ÝëPÐŒþ$ »ê«¨™èþ$Ë$ Æ>Äæý$ÌŒý »êÅ…MŠü B‹œ ÝëPsŒýÌê…yŠþ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ BǦMæü BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ A…™é Cº¾…§æþ$ÌZÏ E…§æþ°, Ðèþ^óþa BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…
¿êÈ Mö¯èþ$VøâæýÏMæü$ ¨V>Ææÿ° Ðèþ*ÆðÿPsŒý ÐèþÆ>YË$ ÐðþËÏyìþ…^éÆÿ$$. °ïœt 74.30 Ë…yæþ¯Œþ ¯èþ$…_ ´ëÇ‹Ü ÐèþÆæÿMæü$ ´ëÇ‹Ü ¯èþ$…_ 600 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï Ðóþ$yé‹œÌZ ò³r$tºyìþ ¨Ó¡Äæý*Ææÿª…ÌZ ™èþW¯èþ°² AÐèþM>ÔéË$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$ ÐèþÝë¢Äæý$¯èþ² BÔé¿êÐèþ…
´ëÆÿ$$…rÏ Ìê¿æý…™ø 3,033.45 Ðèþ§æþª íܦÆæÿç³yìþ…¨. °ïœt Ðèþ$$QÅ…V> sZMøÅ ÐèþÆæÿMæü$ »ñýÆ>²yŠþ Ðóþ$yé‹œ »ê«¨™èþ$Ë$ ò³sìýt…¨. Gyìþ¯ŒþºÆŠÿYMæü$ ^ðþ…¨¯èþ D »êÅ…MŠüÌZ 58 ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Æ>»ZÄôý$ Mö°² ¯ðþËÌZÏ M>ÆöμÆóÿsŒý Ææÿ…V>°Mìü Ðèþ$§æþ$ç³# ÑË$ÐèþË$
3,039.25&2,963.30 ´ëÆÿ$$…rÏ Ðèþ$«§æþÅ Mæü§æþÌêyìþ…¨. M>Åí³rÌŒý Væü*yŠþÞ E¯é²Ææÿ$. B §óþÔèý… D §óþÔèý… A° M>Mæü$…yé {ç³ç³…^èþ Ôé™èþ… {糿æý$™èþÓ Ðésê E…¨. ™éMæür$tò³r$tMøV> MøÌZμÐèþyæþ…™ø Ìê¿êÆæÿj¯èþË$ ™èþVæü$Y™éÄæý$° BÄæý$¯èþ ÑÔóýÏíÙ…^éÆæÿ$. ÐèþyîþzÆóÿrÏ
C…yðþMæü$ÞÌZ ÌêÆðÿÞ¯Œþ A…yŠþ r${»Z, ¼òßý^ŒþDGÌŒý, ïÜÐðþ$¯ŒþÞ, ç³…gŒýÌê Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 50 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ Ðèþ_a¯èþ Ý÷Ðèþ$$Ã, òßýyŠþj 眅yŠþË$ Ððþ$$™èþ¢… Ðóþ$yé‹œÌZ ™èþVæü$Y§æþË™ø¯óþ {§æþÐøÅ˾×ý… BÕ…_¯èþr$ÏV> E…§æþ¯é²Ææÿ$. sêsê, gêV>ÆŠÿ
Æÿ$$yŠþË$, Isîý C…yðþMæü$ÞÌZ çÜ™èþÅ… Mæü…ç³NÅrÆŠÿÞ, C¯ø¹íÜ‹Ü, òßý^ŒþíÜGÌŒý ÝëPÐŒþ$ÌZ Ðèþ$§æþ$ç³#§éÆæÿ$Ë$ _Mæü$PMæü$° ÑËÑÌêÏyæþ$ MæüÏÆÿ$$…r$Ï ÐèþçÜ$¢…sêÆæÿ° ÐéÇMìü ™é¯èþ$ çÜËà ò³r$tºyìþ ò³sìýt…¨. ´ëÅÇ‹ÜMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¯ésìýMìüÞ‹Ü çÜ…çܦÌôý °«§æþ$Ë çÜÐèþ$çÜÅÌñý§æþ$Ææÿ$P…sê¯é²Äæý$¯èþ² {ç³Ôèý²Mæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V> §óþÖÄæý$
sñýM>²Ëi‹Ü, Ñ{´ùË$, BÆÿ$$ÌŒý A…yŠþ V>Å‹Ü C…yðþMæü$ÞÌZ ÇËÄæý$¯ŒþÞ ™èþ$¯é²Ææÿ$. òßý^ŒþG‹Ü¼íÜ çßZÍz…VŠü í³GÌŒýíÜ Äæý$*Ææÿ §éÆæÿ$V> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢…sê¯èþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. ™èþ¯èþ Ðèþ§æþª ™èþÐèþ$ MæüÏÆÿ$$…sŒý Ý÷Ðèþ$$ÃË$ 450 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Äæý$* çÜ…çܦË$ ™èþÐèþ$ ÑçÜ¢Ææÿ×ýMøçÜ… G§æþ$Ææÿ$ ^èþ*çÜ$¢¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ…
C…yæþ{ïÜt‹ÜË$ Ìê¿ê˯èþ$ BÇj…^éÆÿ$$. ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ õÙÆæÿÏÌZ IsîýïÜ ‹³ÌZ A† ò³§æþª »êÅ…Mæü$ çÜÐèþ*Ææÿ$ ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï ç³° ^óþõÜ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ E§øÅVæü$ËMæü$ ™èþ¯èþMæü…ò³± ¨Ðéâê ÆøË$ Ðóþ$yé‹œÌZ ò³r$tºyìþ ò³sìýt¯èþr$Ï {ç³Mæüsìý…_…¨. {糿êÐèþ… {ç³ç³…^èþ…ÌZ MæüÆðÿ±Þ Ðèþ*Çμyìþ »êV> ™èþWY…§æþ¯é²Ææÿ$. ¿êÆæÿ™ŒþÌZ §óþÖÄæý$
(0.03Ôé™èþ…), Æ>¯Œþ»êMîüÞ(0.97Ôé™èþ…)Ë$ E¯é²Æÿ$$. {sôýyìþ…VŠü ÑË$Ðèþ MøÌZμÄôý$ AÐèþM>Ôèý… E…¨. AÌêVóü f´ë¯ŒþMæü$ ^ðþ…¨ íܦ†ÌZ E…§æþ° A糚yæþ糚yæþ$ ^ðþõ³μÐéyæþ$ A° ´ùÎ CrÎMìü ^ðþ…¨¯èþ A† ò³§æþª »êÅ…MŠü Äæý$$± {MðüyìþsŒý çÜ…çܦË$ Ðèþ$$…§æþçÜ$¢ gê{Væü™èþ¢ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtË° çÜËà C^éaÆæÿ$. Ðèþ*…§æþÅ…™ø
Ææÿ*.3,745.97 MørÏ ¯èþ$…_ Ææÿ*.3,088.93 MørÏMæü$ ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. ¯èþ A† ò³§æþª {»ZMæüÆóÿh Mæü…ò³± ¯øÐèþ$$Æ> çßZÍz…VŠüÞ çÜ$Ë$ ™èþÐèþ$ íœÆ>ŧæþ$ÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. G‹Üí³G »êÅ…MŠü 75 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Äæý$*ÆøË$ Ðóþ$yé‹œ A¯èþ$¿æýÐèþ… GÐèþÇMìü Æ>Ðö§æþª° ^èþÐèþ$™èþPÇ…^éÆæÿ$. _¯èþ² Ðèþ$«§æþÅ ™èþÆæÿà ç³Ç{ÔèýÐèþ$
rÆø²ÐèþÆŠÿÌZ çÜ™èþÅ… Mæü…ç³NÅrÆŠÿÞ Ææÿ*.231.58 MørÏ™ø A{VæüÝ릯èþ…ÌZ C¯ŒþM>ÆøμÆóÿsñýyŠþ 302 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï, {¸ë¯ŒþÞMæü$ Ðóþ$yé‹œ Mæü$…¿æýMø×ý… §ðþº¾™ø ¼G¯Œþí³ ´ëǺ‹Ü ÌZ ò³r$tºyìþ ò³sìýt…§æþ° Ñ$ÌꯌþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ AòÜsŒý Ææÿ…V>Ë$ {ç³çÜ$¢™èþ… ¡{Ðèþ J†¢¯ðþ§æþ$ÆöP…r$¯é²Äæý$° ÆðÿVæü$ÅÌôýrÈ Ñ«§é¯é°²
°Ë$ÐèþV>, ÇËÄæý$¯ŒþÞ C…yæþ{ïÜt‹Ü(Ææÿ*.148.45 MørÏ$), ÇËÄæý$¯ŒþÞ ^ðþ…¨¯èþ ¼G¯Œþ¼ ´ëÇ»ê‹Ü »êÅ…MŠü 472 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ ¸ùÈt‹Ü »ñýÎjÄæý$¯Œþ Bç³ÆóÿçÙ¯Œþ¯èþ$ sôýMøÐèþÆŠÿ ÐéÆÿ$$§é Ðóþ$¯óþfÆŠÿ JMæü {ç³Mæür¯èþÌZ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ç³Äæý$±ÆŠÿ AÐèþ$Ë$ç³Ç_ Ðésìý° B§æþ$ Mæü$…sêÐèþ$° M>Ðèþ$™Œþ A¿æýÄæý$Ñ$^éaÆæÿ$. 15
MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯ŒþÞ(Ææÿ*.136.19 MørÏ$), BÈμGÌŒý(Ææÿ*.113.19 MørÏ$), yéËÆæÿ$Ï Ðóþ$yé‹œ C¯ðþÓ‹ÜtÐðþ$…sŒý Mæü…ò³±ÌZ ò³r$tºyìþ ç³yìþ…¨. òÜμÆÿ$$¯ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ A† ò³§æþª òœO¯é¯ŒþÞ C¯ðþÓ‹ÜtÐðþ$…sŒýÞ ç³Æø„æü…V> Ðóþ$yé‹œÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ™èþÆ>Ó™èþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë Ææÿ…Væü… Ðèþ–¨® „îü×ìý…_…§æþ° M>Ðèþ$™Œþ Væü$Ææÿ$¢
BÆŠÿG¯ŒþBÆŠÿGÌŒý(Ææÿ*.108.62 MørÏ$)Ë$ ™èþÆ>Ó† Ý릯éÌZÏ E¯é²Æÿ$$. ò³sêtÆæÿ$. C糚yæþ$ ÒÆæÿ…™é ™èþÐèþ$ ò³r$tºyæþ$Ë$ GÌê Mæü…ò³± »ê…Mø ºÆÿ$$ÌŒý»Z ÑgŒýM>Äæý* AÆðÿj…sê 280 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ ò³r$tºyæþ$Ë$ ò³sìýt…§æþ° ™èþÐèþ$ ^óþÔéÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæüsìý…^óþ Ðèþ$Æø E©ªç³¯èþ ´ëÅMóüi™ø Eç³ÔèýÐèþ$¯èþ…
Æ>ºr$tMøÐéÌê A° ™èþËç³r$tMæü$° Mæü*Ææÿ$a¯é²Ææÿ$. ÇÄæý* çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 300 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï Ðóþ$yé‹œ Ððþ»ŒýòÜOsŒý ÐðþËÏyìþ…_…¨. ËÀçÜ$¢…§æþ° M>Ðèþ$™Œþ A¯é²Ææÿ$.

Egg Market >∑ß&É¢ <Ûäs¡\ß yÓHéø±uŸ ∫¬øHé <Ûäs¡\ß ã+>±s¡+-yÓ+&ç bòÕ¬sø˘‡...bòÕ¬sø˘‡... düs¡ß≈£î\ <Ûäs¡\ß
(òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ ÇsñýOÌŒý «§æþÆæÿ 2.00) ¸ëÐŒþ$ «§æþÆæÿ Ææÿ*.50 òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ §óþÔèý… (Ææÿ*.ËÌZ)
Væü$yæþ$z çßZÌŒý-õÜÌŒý «§æþÆæÿ Ðèþ…§æþMæü$ Ææÿ*.ËÌZ òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ Ðèþ*ÆðÿP-sŒýÌZ ¼Äæý$Å…(Ýù¯é&´ë™èþ) 2200&2400
º…V>Ææÿ… (24 M>ÅÆðÿ-r$Ï)¬ Ææÿ*.13650 Äæý$$G‹Ü yéË-ÆŠÿ 48.73 ¼Äæý$Å…(Ýù¯é&Mö™èþ¢) 1800&2000
òßýO§æþ-Æ>-»ê-§Šþ 188.00 ¯èþ*ÅÉìþ-ÎÏ 220.00 çßZÌŒý-õÜ-ÌŒý -Ææÿ*.56 çßZÌŒý-õÜÌŒý «§æþÆæÿ-Ë$
Äæý$*Æø 68.09 Ððþ$$MæüP gŸ¯èþ² 750&950
Ñf-Äæý$-Ðé-yæþ 186.00 ÑÔé-Q-ç³-r²… 200.00 º…V>Ææÿ…(22 M>ÅÆðÿ-r$Ï)¬ Ææÿ*.13400 f´ë¯Œþ G¯Œþ 53.74 õ³Ææÿ$ MìüÓ…sêË$Mæü$ Ææÿ*.ËÌZ Ôðý¯èþ-Væü-ç³-糚 3100&3250 mHémdtÇ
ÇsñýOÌŒý «§æþÆæÿ -Ææÿ*.64 Ððþ…yì MìüÌZþ-(0.999) Ææÿ*.18500 (Mæü°-çÙt…&VæüÇ-çÙt…)
{¼sìý‹Ù ´û…yŠþ 71.21 Mæü…¨-ç³-糚 4000&4250

Vø§é-Ðèþ-Ç 186.00 _™èþ*¢-Ææÿ$ 191.00
{yðþ‹Üzþþ -Ææÿ*.92 Ðèþ$$…»Æÿ$$ B{õÜt-Í-Äæý$-¯Œþ yéËÆŠÿ 34.26 Vø«§æþ$-Ðèþ$ ¯ðþ….1 1700-&1900 Ñ$¯èþ-ç³ÿ-ç³-糚 3950&4200
ÐèþÆæÿ…Væü-ÌŒý 189.00 ¯èþÐèþ$-MæüP-ÌŒý 200.00 {»ñýh-Í-Äæý$¯Œþ ÇÄæý*-ÌŒý 20.88 Vø«§æþ$-Ðèþ$ ¯ðþ….2 1300&1450-- ò³çÜ-Ææÿ-ç³-糚 4150&4300
º…V>Ææÿ… (24 M>ÅÆðÿ-r$Ï)¬ Ææÿ*.13600
^ðþ¯ðþO² 213.00 Ðèþ$$…»ê-Æÿ$$ 210.00 íÜP¯Œþ-Ìñý-‹Ü -Ææÿ*.108 Mðü¯èþ-yìþ-Äæý$¯Œþ yéË-ÆŠÿ 40.07 Ðèþyæþ$Ï (Ýù-¯é-) -850&980 ç³ÍÏ ¯èþ*¯ðþ 6100&6250
º…V>Ææÿ…(22 M>ÅÆðÿ-r$Ï) Ææÿ*.13300 Ðèþyæþ$Ï (çßý…çÜ) 780&800- ç³ÍÏ ¯èþ*¯ðþ-(-Ç-òœO¯Œþz) 6250&6450 -°ïœt
»ñý…Væü$-âæý*-Ææÿ$ 195.00 MøÌŒý-Mæü-™é 210.00 Ððþ…yì MìüÌZþ-(0.999) Ææÿ*.18300 ^ðþO±‹Ü Äæý$$Ðé-¯Œþ 7.11
»Z¯Œþ-Ìñý-‹Ü -Ææÿ*.208 ¼Äæý$Å…(-çßý…çÜ&´ë™èþ-) 1500&1750 çܯŒ-çœÏ-ÐèþÆŠÿ 4600&4700 3033.45
Mæü$ÐðþOsŒý ©¯éÆŠÿ 176.49
ø£+ô|˙, Á|üdüTÔ‘· <Ûäs¡, CASTROL 332.50(336.45)4059
CONS. CO 203.75(204.00)336
FOSECO I 281.95(281.95)10
FOUR SOF 14.95(14.35)7407
HOTEL RU 5.20(5.25)2779
HOV SERV 28.20(28.00)2804
KINGFISH 41.85(40.80)1838066
KARUTURI 17.95(17.70)1052502
NCL INDU 23.45(22.60)5929
NDTV LTD 129.90(129.35)1243323
RADICO K 71.65(71.15)90207
RAIN COM 92.85(90.20)8437
SHREE PR 39.60(37.70)3348
SREI INF 41.45(38.90)275872 ø£+ô|˙, Á|üdüTÔ‘· <Ûäs¡, (74.30)
mHémdtÇ ùws¡ß¢ CCL PROD 84.45(80.90)2349 FIRSTSOU 14.40(12.95)4160715 HT MEDIA 72.45(71.25)2125 KHAITAN 36.85(35.95)550 NECTAR L 19.35(18.65)12294 RAJESH E 25.25(24.80)960215 SRF LTD 73.95(73.40)185430
m|æ ùws¡ß¢

ÁøÏ‘·+ <Ûäs¡, ÁfÒ&Ó’q$ CEAT LIM 39.75(38.85)15078 FRANK. T 9.55(9.30)5800 HTMT GLO 157.80(150.30)1012 KAMDHENU 13.80(13.50)16699 NELCAST 32.00(30.15)3375 RAJ RAYO 7.35(7.15)1356 SRG INFO 0.85(0.80)12186
CELEBRIT 12.90(12.25)1151 FRANK. T 9.70(9.55)100 HYDERABA 110.65(107.15)4502 KINETIC 7.00(6.80)6400 NEPC IND 6.35(6.05)31030 RAJSHREE 48.10(46.65)21699 SRHHL IN 4.50(4.55)100 ÁøÏ‘·+ <Ûäs¡, ÁfÒ&Ó’q$
CELESTIA 18.10(17.00)4723 FRANK. T 7.75(8.20)100 IBN18 BR 102.05(93.90)378226 KIRI DYE 102.95(104.00)10624 NESCO LT 506.05(485.40)207 RAJ TV N 48.55(40.45)547020 SREE RAY 18.80(18.00)500
CENTURY 61.05(60.85)6260 FRANK. T 9.95(10.25)1285 INDIABUL 154.80(131.40)13018764 KIRLOSKA 42.95(42.95)14958 NETWORK 106.95(99.30)97077 RALLIS I 333.95(335.40)1401 SHRIRAM 194.60(194.95)2468
ABB LTD. 473.80(453.80)186873 ALMONDZ 15.10(15.05)368 CENTURY 2.75(2.65)16899 FRANK. T 10.15(10.15)100 INDIABUL 22.30(21.20)884349 KITPLY I 5.65(4.70)27698 NEULAND 109.90(109.50)32 RAMA NEW 15.35(14.85)8923 STEEL ST 50.75(48.60)351
ACC LIMI 495.25(480.15)254792 ALOK IND 19.05(18.05)703946 CENTRAL 43.85(42.50)442583 FRANK. T 8.65(8.60)1781 ICI INDI 382.00(382.40)264 KEWAL KI 148.20(150.00)654 NEYVELI 69.80(66.45)977219 RAMCO IN 420.00(400.00)37 STRIDES 93.15(89.35)54876
AMBUJA C 70.75(70.05)651729 ALPA LAB 10.35(10.00)9331 CENTUM E 34.70(35.00)185 FRANK. T 8.95(8.65)1000 INDO COU 3.95(4.05)7706 KLG SYST 111.20(97.25)173692 NATIONAL 28.10(26.20)38707 RAMCO SY 55.95(52.00)1705 STAR PAP 18.20(17.80)325
BHARTI A 719.95(715.50)1682474 ALPHAGEO 116.45(110.35)2428 CENTURY 31.65(30.00)127034 GABRIEL 8.75(8.30)13743 ICRA LIM 435.70(431.55)2471 KNR CONS 40.90(40.45)14180 NICCO CO 5.10(4.90)90790 RAMSARUP 33.85(32.75)5099 THE STAT 136.05(129.95)35927
BHEL 1402.20(1362.60)950159
BHARAT P 360.10(376.10)978371
CAIRN IN 171.90(172.05)3862427
ALPS IND 12.45(10.40)356225
AMAR REM 18.70(18.05)15031
AMARA RA 49.80(47.35)90498
CENTURY 175.05(166.95)528532
CERA SAN 66.15(64.60)90
CESC LTD 253.20(237.60)112957
GUJARAT 21.85(21.15)15813
GALLANTT 11.70(10.35)11078
GAMMON I 89.90(88.75)8126
ICSA (IN 134.45(128.80)227597
IFB AGRO 44.70(43.50)541
IFB INDU 22.50(22.00)1999
KOHINOOR 89.75(88.65)205336
KOLTE PA 31.90(30.55)158471
KDL BIOT 7.65(7.40)1658
NIFTY BM 304.81(297.10)88262
NIIT LIM 28.50(26.60)2114699
NIIT TEC 74.80(70.50)369448
RANA SUG 9.05(8.60)102274
RANE ENG 49.40(48.65)1302
RANE HOL 48.75(50.05)9451
STEEL TU 1.75(1.80)9301
STERLING 158.05(155.10)373006
STERLING 35.60(36.50)616
°ïœt çœNÅ^èþÆŠÿÞ
CIPLA LT 192.95(186.60)646225 AMBICA A 9.15(8.70)18658 CHAMBAL 38.85(37.25)5999548 GAMMON I 79.80(78.65)60865 IFGL REF 22.95(22.30)912 KOPRAN L 9.75(8.95)79119 NILKAMAL 68.50(65.55)760 RATNAMAN 52.25(50.95)4412 STERLITE 66.65(64.35)87237
DLF LIMI 291.75(282.15)6737780
GAIL (IN 207.85(206.25)1003925
GRASIM I 1226.75(1219.85)48930
AMBIKA C 61.00(55.70)695
AMD INDU 13.90(13.50)1018
AMTEK AU 69.05(67.05)39469
CHEMFAB 36.00(35.40)995
CHEMPLAS 4.30(4.05)68479
CHESLIND 7.45(7.20)414
GANESH H 54.00(52.40)4535
GANGOTRI 4.15(4.30)2102
GARDEN S 36.05(35.95)1690
IGARASHI 15.70(14.25)23295
INDRAPRA 102.30(101.55)11467
I G PETR 22.10(20.00)2660
KOTAK GO 1336.51(1324.60)2433
KOTAK PS 200.00(197.33)352
KOTHARI 7.10(6.75)55811
NIPPO BA 317.00(309.90)30
NITCO LI 36.95(35.60)5476
NITIN FI 218.45(226.65)34458
RANE BRA 45.30(45.65)603
RASHTRIY 36.25(34.10)290430
RURAL EL 76.00(72.90)207246
SUBEX LI 33.45(31.85)86990
SUBHASH 52.30(49.55)29057
SUBROS L 19.60(18.70)7093
3040.50
HCL TECH 122.80(115.30)1200405 AMTEK IN 27.30(25.65)22221 CHI INVE 17.70(16.60)7768 GARWARE- 47.00(45.40)9514 INSECTIC 39.15(37.50)1779 KOTHARI 9.45(9.00)4475 NITIN SP 5.10(4.25)37148 REDINGTO 129.45(117.40)244036 SUJANA T 23.30(21.50)36142
HDFC LTD 1505.35(1486.40)594876 ANANT RA 86.90(87.90)2459 CHOLAMAN 41.95(42.60)25336 GARWARE 81.70(75.70)26495 IND MOTO 139.95(143.10)841 KOTHARI 190.75(182.65)1351 NMDC LTD 191.30(165.75)343224 REGENCY 6.65(6.30)2537 SUJANA U 5.30(5.05)4023
HDFC BAN 1013.75(998.35)528750
HERO HON 811.85(803.65)205584
ANDHRA S 79.05(78.30)25005
ANG AUTO 49.40(47.95)2207
CIMMCO B 10.10(10.20)2072
CINEMAX 42.35(41.95)7740
GATI LIM 41.95(41.15)83049
GATEWAY 88.20(86.45)210902
IMPEX FE 8.50(8.15)1842
INDBANK 9.80(9.15)15243
KOUTONS 513.60(509.40)1385
KPIT CUM 28.25(26.95)39546
NOCIL LI 15.60(13.00)2656056
NOIDA TO 27.05(22.60)10318531
REI AGRO 698.70(695.35)2238
RELIANCE 1299.42(1283.52)3786
SUMMIT S 7.40(6.90)6116
SUNDARAM 92.35(90.00)358
(7.05 {ï³Ñ$-Äæý$…)


HINDALCO 54.20(51.40)4828694 ANIK IND 25.00(23.85)61 CINEVIST 4.55(4.30)8704 GEMINI C 21.15(20.20)102729 INDIABUL 138.80(133.00)407403 KPR MILL 48.75(46.50)609 NORBEN T 5.80(5.50)7107 RELIGARE 335.10(335.05)5572 SUNDARAM 182.05(182.05)1627
HINDUSTA 250.75(250.30)594427 ANKUR DR 94.45(87.85)27217 CLASSIC 13.90(12.75)92577 GENESYS 55.25(50.35)879 THE INDI 100.30(97.70)157200 KRBL LIM 67.35(63.55)36804 NORTHGAT 66.60(63.40)4869 SHREE RE 74.55(73.50)3683306 SUNDARAM 126.45(121.00)812
ICICI BA 464.15(448.10)5096416 ANSAL HO 33.95(32.45)32849 CLARIANT 155.35(154.90)410 GENUS PO 120.70(118.65)28373 INDIA GL 68.45(65.55)38781 KRISHNA 2.00(1.95)5 NOVA PET 7.00(7.00)24521 REPRO IN 80.40(75.80)12575 SUNDRAM 19.80(16.85)71118
IDEA CEL 53.70(52.65)1793242 ANSAL PR 34.70(32.55)527368 CLUTCH A 23.75(23.40)3555 GEODESIC 70.00(69.70)13224 INDIA IN 56.80(50.90)3457937 KSB PUMP 219.55(224.45)844 NOVOPAN 21.50(21.75)550 RESURGER 69.45(66.10)32570 SUNFLAG 11.90(10.10)675824
INFOSYS 1148.15(1115.45)932024 ANTARCTI 0.40(0.40)55567 CMC LTD 313.75(308.60)3229 GEOJIT F 26.65(26.40)122463 INDIAN B 144.85(136.85)500379 KAVERI S 129.40(127.95)36666 NRB BEAR 42.30(41.75)9640 REVATHI 445.00(419.90)3110 SUNIL HI 88.45(85.40)69423 Alphageo 122.00(107.90) 2345 NETTLINX 14.00(13.50) 600
ITC LTD 171.65(171.70)2920702 APAR IND 85.00(84.90)1106 COLGATE 407.10(406.00)4206 GEOMETRI 25.35(22.60)149899 INDIAN C 60.15(60.25)205 K SERA S 20.25(21.20)172624 NALWA SO 545.90(519.75)14 RICO AUT 12.10(11.50)129815 SUN TV N 188.50(180.45)776636 Alu Flouride 11.20(11.93) 1286 NagarAgrich 58.95(58.95) 4405
LARSEN & 821.75(773.75)2509034 APCOTEX 34.75(35.10)680 COMPUTEC 3.95(3.85)25835 THE GE S 219.05(203.45)503236 INDIAN H 282.25(280.65)108 KSK ENER 187.35(191.15)731674 NUCHEM L 5.65(5.65)5216 RELIANCE 379.35(368.00)78871 SUPREME 13.40(12.10)112811 Amar Raja Bat 50.00(46.95) 27859 NagarConst 74.10(71.75) 83075
MAHINDRA 283.15(274.50)318950 ALSTOM P 256.20(240.25)100724 COMPULIN 13.30(13.55)2048 GHCL LIM 31.50(29.70)472921 IMP POWE 51.95(49.75)375 K S OILS 54.10(53.15)523378 NUCLEUS 50.05(47.05)53814 RENAISSA 23.75(23.45)4013 SUPREME 113.10(114.40)31124 Ambica Agar 9.23(8.79) 17504 NagarFert 17.25(16.57) 2167297
MARUTI S 549.90(520.20)1326161
NATIONAL 198.10(189.45)303093
NTPC LTD 182.50(180.60)1921993
APOLLO H 452.65(452.20)30115
APOLLO S 51.80(51.40)40942
AP PAPER 52.85(49.15)986
CONSO. F 37.60(34.30)947
CORDS CA 40.35(33.60)35570
CORE EMB 6.00(5.90)5
GIC HOUS 38.40(37.55)5258
GILLETTE 717.35(715.20)255
GUJ IND 49.95(45.55)88670
INDIA NI 90.50(93.00)201
INDO ASI 37.40(35.60)7007
INDOCO R 127.50(128.50)1115
KARNATAK 80.05(78.90)71717
LAKSHMI 24.50(25.00)911
LAKSHMI 204.60(192.60)145
NUMERIC 239.85(239.00)346
NU TEK I 48.15(48.10)3852
OCL INDI 44.40(43.15)6401
RAMKRISH 39.60(41.20)3721
RADHA MA 16.00(15.20)16090
RANE (MA 35.80(35.20)353
SUPREME 34.80(32.20)7699
SU-RAJ D 24.60(23.55)63453
SURANA I 57.80(57.30)40
And Bank
And Cemen
57.90(55.10) 37420
21.75(21.00) 14721
Natco Pharma 56.25(55.00) 52324
Nava Bh Ventur 127.80(124.85) 27033
°ïœt l°Äæý$ÆŠÿ
And Paper 53.00(48.30) 533 Neha Inter 18.05(17.40) 5916
OIL AND 684.80(667.10)1161119
PUNJAB N 531.70(526.70)361861
POWER GR 83.95(83.15)1224846
APTECH L 99.95(96.10)2363149
ARCHIDPL 22.50(22.70)2402
ARCHIES 55.05(53.25)8874
CORE PRO 54.20(50.90)900479
COROMAND 93.80(94.30)16937
COSMO FI 66.45(64.45)3075
GITANJAL 71.50(68.25)467149
GKW LTD 31.15(31.70)369
GLAXOSMI 1149.00(1150.65)2919
INDO RAM 15.85(14.50)19529
INDO TEC 310.30(291.70)65049
INDOWIND 24.10(22.00)114006
LAKSHMI 70.05(68.25)43804
LANCO IN 20.40(19.60)24081
LA OPALA 18.95(18.05)1156
OCTAV IN 14.50(13.95)10333
OIL COUN 39.25(37.00)1740
OCL IRON 4.45(4.45)35219
ROHIT FE 21.65(20.60)191289
ROYAL OR 41.75(41.35)10291
ROLTA IN 121.35(116.05)1696456
SURANA T 22.30(22.05)1376
SURYAJYO 11.10(11.45)352
SURYA PH 58.35(57.15)10169
And Petro 13.66(11.39) 374165
Anjani Portl 20.85(19.80) 9524
Aries Agro Ltd 39.20(37.95) 9482
Neuland Lab 109.70(108.30) 331
Nihar Info Glo 2.83(2.70) 200
Nile 59.10(58.75) 606
4670.10
RANBAXY 250.15(252.35)1259197
REL COMM 245.90(227.20)11648772
REL INGS 1254.65(1232.75)2856335
AREVA T& 215.95(205.75)104253
ARIES AG 39.05(37.75)17459
ARIHANT 38.65(37.30)3396
CRANES S 71.75(70.40)5896
CREATIVE 6.05(5.75)22884
CREST AN 22.50(21.60)5613
GLENMARK 295.95(296.10)70653
GUJARAT 3.25(3.10)4806
GLODYNE 242.85(231.25)2784
INDRAPRA 24.80(24.35)19705
IND SWIF 30.35(29.00)37642
IND-SWIF 14.20(13.45)40035
LAKSHMI 631.90(621.85)2735
LCC INFO 0.60(0.55)122309
LG BALAK 10.00(9.75)32647
OMAX AUT 22.30(21.75)5147
OMAXE LI 66.60(64.50)242662
OMNITECH 64.80(60.65)3928
ROMAN TA 25.15(25.30)4203
RPG LIFE 23.50(22.50)24372
R. S. SO 14.35(13.80)6903
SURYA RO 29.20(28.20)8132
SUVEN LI 17.55(16.15)208468
SWARAJ E 108.65(110.60)154
Aurobindo Ph 167.20(167.80) 20925
Avantel Soft 38.75(38.20) 1235
Avanti Feeds 22.05(21.00) 5
Northgate Tech 66.85(63.70) 5915
Novapan Ind 22.50(21.25) 480
Oil Country 39.00(37.00) 2764
(114.40)
REL INFL 611.95(579.50)3596535 ARVIND R 1.50(1.35)293706 CREW B.O 25.55(24.80)13189 GLORY PO 189.35(183.85)21663 INDUS FI 45.80(43.60)2603 LIBERTY 42.90(42.10)2856 ONMOBILE 230.55(224.20)5849 RSWM LIM 31.95(31.50)2951 SWARAJ M 214.95(216.50)57 AvonOrg 14.01(13.35) 68597 Ortin Labs 12.25(12.36) 1100


REL PETR 91.40(87.20)20030754 ARO GRAN 35.20(37.95)416 CRISIL L 2454.75(2454.50)356 G M BREW 50.80(50.85)2964 INDUSIND 39.25(37.55)213544 LIQUID B 999.99(1000.00)44971 ONWARD T 13.20(12.80)3452 R SYS IN 49.00(49.00)2973 TAINWALA 14.95(14.00)52 Balaji Amin 72.00(72.00) 269 Padmalaya Tele 6.75(6.43) 7912
REL POWR 123.35(119.95)2032152 ARVIND L 17.95(17.60)970431 CROMPTON 142.90(135.10)337494 GUJARAT 45.60(42.50)1006580 INEOS AB 87.60(90.35)2150 LANCO IN 162.70(155.35)1430693 OPTO CIR 93.75(89.65)221393 THE RUBY 408.10(381.25)125 TAJ GVK 49.15(46.80)72564 Balaji Dist 28.65(28.65) 29735 PennAlum 1.68(1.60) 18804
STEEL AU 82.85(77.50)12482956 AUTOMOTI 24.10(25.20)1325 CAMBRIDG 19.85(19.00)1907 GMR FERR 25.00(24.70)739 INFOMEDI 73.95(72.20)406 LLOYD EL 27.35(25.55)103382 ORBIT CO 66.00(62.45)513758 RUCHIRA 6.50(6.35)7208 TAKE SOL 23.80(23.95)4751 Bambino Agro 16.90(16.75) 1461 PennInd 25.10(26.40) 9859
SATYAM C 181.70(170.80)23936048 ASHAPURA 29.00(27.60)48978 CITY UNI 15.25(14.60)240496 GMR INDU 61.55(60.35)4609 INFOTECH 102.05(102.95)5221 LLOYDS F 1.40(1.25)25790 ORCHID C 95.40(91.65)128957 RUCHI SO 28.30(27.65)47396 TALBROS 19.70(18.10)3513 Bartronics 85.00(84.15) 80081 PennProf 7.45(7.50) 522
STATE BA 1316.30(1288.80)1899777 ASHCO IN 5.80(5.50)3060 CUBEX TU 12.00(11.80)43001 GUJARAT 56.85(54.60)325346 INGERSOL 238.00(235.80)803 LLOYD ST 5.65(5.35)89172 ORG INFO 10.70(10.15)17124 SABERO O 14.20(13.50)14004 TANLA SO 73.30(70.20)489844 Bhagira Chem 34.15(34.20) 200 Pitti Lamin 28.75(27.35) 3330
SIEMENS 292.85(286.95)272831 ASHIMA L 3.35(3.35)5392 CYBER ME 26.95(25.30)434 GOA CARB 54.95(52.30)659 INOX LEI 33.25(31.65)111553 LML LTD 8.05(7.30)856512 ORIENT A 16.95(15.85)4911 SRI ADHI 13.55(12.90)10378 TANTIA C 43.10(42.95)1120 Bhagya Nag 15.05(15.08) 3886 Pokarna 31.50(30.95) 5070
STERLITE 275.75(260.10)2270762 ASIAN EL 26.45(25.15)66459 CYBERTEC 9.40(8.80)1321 GODFREY 875.00(900.05)208 IL&FS IN 78.10(77.05)999 LOGIX MI 78.75(75.05)639 ORIENTAL 157.00(153.95)371464 SADBHAV 304.70(277.00)1375 TATA CHE 167.95(165.25)119178 Brilliant Sec 30.95(32.55) 1 Prajay Engs 24.55(23.40) 44481
SUN PHAR 1055.65(1064.15)116536 ASIAN HO 264.55(266.90)1097 D-LINK I 44.95(44.40)1664 GODREJ C 141.45(138.90)21852 INDIAN O 426.25(426.00)153888 LOKESH M 26.80(26.90)7502 ORIENT C 16.00(16.00)4 SAGAR CE 147.90(150.10)309 TATA COF 156.95(156.00)5769
SUZLON E 66.30(62.30)32644339
TATA COM 499.05(501.75)193050
ASIAN GR 21.75(20.70)1371
ASSAM CO 10.30(9.80)179876
LT FOODS 33.00(31.65)12839
DABUR IN 83.95(84.00)26575
GODREJ I 79.30(68.50)828423
GOKALDAS 90.05(89.75)2702
IOL NETC 51.50(49.10)79707
IPCA LAB 367.90(369.75)614
LOTTE IN 262.00(251.40)228
LANDMARK 4.90(4.70)42538
ORIENT H 169.90(167.10)50
ORIENT P 22.95(22.65)50751
SAKTHI S 48.40(47.25)120844
SAKUMA E 8.15(7.05)2236
TATA ELX 94.65(90.90)12775
TATA INV 220.30(216.60)2512
C S Software 11.28(10.75) 11334
CIL Securi
CMC
13.30(12.70) 1
315.00(308.05) 663
PremiExpl 23.95(21.00) 4446
Prism Cement 19.30(18.43) 93925
Priyadarsi Spg 6.30(6.05) 350
»êÅ…MðüMŠüÞ
TATA MOT 170.50(159.85)1606898 ASTRAL P 64.00(64.95)11 DABUR PH 38.55(37.70)6166 GOKUL RE 202.85(203.40)9668 IRB INFR 136.55(129.40)65738 LUMAX AU 21.20(21.50)405 ORIENT P 29.00(29.00)70 SALORA I 49.00(45.80)110 TATA MET 79.85(77.20)7892
TATA POW 786.35(749.15)420731
TATA STE 228.70(217.20)5173496
TATA CON 496.85(477.90)609108
ASTRA MI 52.05(52.20)121019
ASTRAZEN 490.20(492.20)15
AGRO TEC 104.40(103.30)5852
DALMIA C 78.00(77.40)20906
DATAMATI 17.00(16.15)9407
DEVELOP 22.80(21.60)2283112
BENCHMAR
1338.65(1321.93)16794
GOLDEN T 63.50(60.35)24245
ISMT LIM 24.05(20.25)93491
ISPAT IN 12.50(11.85)6363750
ITD CEME 90.75(84.90)1882
LUMAX IN 93.00(89.35)18311
LUMAX AU 23.10(24.50)1600
LYKA LAB 17.50(16.65)4495
ORIENTAL 7.25(7.25)4000
PAE LIMI 13.20(13.00)2703
PAGE IND 337.40(334.45)115
S.A.L. S 7.90(7.45)50354
SAMBHAAV 1.70(1.65)140
SAMTEL C 6.15(5.85)24390
TATA SPO 133.40(130.95)6913
TATA TEA 610.05(600.05)24477
TRANSPOR 43.30(40.20)7669
Comp-u-learn 5.88(5.60) 6970
Cont Coffee 84.85(81.35) 2565
CoroFert 94.05(93.20) 2250
Prudentl Pha 20.50(20.15) 1051
Raasi Refrac 12.25(11.90) 1010
Rain Commodits 93.40(90.25) 13730
5116.55
Cubex Tub 12.12(11.55) 20614 Raj Packagin 10.40(10.20) 4655
UNITECH 44.40(40.65)57666844
WIPRO LT 248.15(233.40)834090
ZEE ENTE 143.60(139.85)303999
ATLANTA 70.95(68.35)15059
ATLAS CY 85.05(87.90)27
ATN INTE 1.15(1.00)17327
DECCAN C 45.20(43.45)270823
DCM LTD 18.60(18.55)6782
DCM FINA 2.80(2.80)30062
GOLDIAM 17.00(16.15)60
GOLDSTON 19.95(19.70)11750
UTI GOLD 1332.13(1317.50)9249
ITI LTD 16.60(15.80)19512
IL&FS IN 122.50(121.90)2503
IVP LTD 18.45(17.25)8
M&M FIN. 249.00(253.50)3449
MAARS SO 2.15(2.05)124581
MACMILLA 58.70(57.60)213
PANACEA 133.75(131.50)101138
PANORAMI 231.00(228.00)30
PANTALOO 224.05(218.20)24129
SANDESH 137.00(133.85)139
SANGAM ( 12.75(12.10)7282
SANGHI I 26.80(27.00)385
TECHNO E 70.85(71.15)271
TELEDATA 9.25(7.70)2043837
TEXMACO 76.15(737.10)127727
Cybermate
DR Reddy
1.81(1.66) 112279
468.25(469.75) 16135
Ram Informat 8.22(6.85) 13117
RavilFin 7.19(6.85) 230
(115.00)
ADITYA B 580.15(574.70)8456 ATUL LTD 43.10(42.20)1052 DCM SHRI 31.90(30.80)35967 GOLDSTON 37.50(35.70)83918 IVRCL IN 150.35(143.75)1588337 MADHUCON 90.85(86.50)116722 TOURISM 15.75(15.05)86360 Danlaw Tec 9.45(9.19) 230 Reg.Ceramic 6.27(6.59) 1018
ANDHRA B 57.90(55.15)196301 AUROBIND 167.35(168.40)93154 DCW LTD 11.40(9.50)4479604 MADRAS C 70.40(69.75)65670 TRANSWAR 10.00(9.95)1367 DecCement 144.80(130.00) 103 Restile Cer 13.91(13.25) 1
APOLLO T 20.40(19.85)1266435 AUSTRAL 107.00(107.00)2374 DECCAN C 144.95(126.10)61 MADRAS F 8.60(7.60)189700 THEMIS M 76.05(76.80)16 DecChroni 45.40(43.50) 107342 Roopa Indus 3.01(2.98) 10007
ASHOK LE 15.50(15.00)2471829 AUTOMOTI 105.95(106.70)711 DECOLIGH 9.00(8.20)4273 MAGMA FI 203.65(200.00)1130 THERMAX 184.75(179.90)40905 Divi's Lab 1337.30(1339.40) 20048 SQL Star Int 8.00(7.30) 2671
ASIAN PA 888.00(894.95)2216
AVENTIS 965.85(966.35)272
AXIS BAN 516.85(504.70)1408190
AUTOLINE 68.90(67.25)7460
AUTOLITE 20.40(19.50)25
AVAYA GL 93.70(90.25)12470
DEEPAK F 60.40(59.00)55311
DELTA CO 30.95(29.65)74
DENA BAN 34.05(33.10)1161596
{≤|t π>sY MAGNUM V 7.30(6.90)15985
BANK OF 24.35(23.90)837971
MAHINDRA 52.60(53.00)100
]esY‡ π>sY THIRU AR 81.20(77.30)300
THOMAS C 42.00(42.15)58107
TIDE WAT 3245.00(3240.00)2
Divya Granit 16.75(15.11) 1400
Dolphin Medi 2.89(2.74) 19475
Empee Sugars 9.31(8.87) 3900
Saamya Biotech 5.70(5.00) 55055
Saarc Net Lt 0.75(0.75) 11000
Sagar Cem 144.00(140.15) 452
BANK OF 285.25(280.00)554412 AVT NATU 77.70(79.00)243 DEWAN HO 86.00(86.35)2421 MAHINDRA 24.65(23.15)4581 TECHNOCR 32.25(31.40)3509 Fortune Info 8.52(8.12) 626 Samkrg Pist 33.40(32.20) 1050
DHAMPUR 28.25(26.90)55984 MAHINDRA 180.90(177.30)4854 Scrip Name L.Traded Pre. ch. in %. TIL LTD 129.55(125.20)3509 Four Soft 15.02(14.31) 1302 SangInd 27.90(27.00) 804
BANK OF 294.80(287.05)761238 AXIS-IT& 14.15(13.50)2897 Scrip Name L.Traded Pre. ch. in %. Frontier Inf 1.96(1.90) 620 Satvah. Ispat 23.00(20.95) 34807
BHARAT E 774.25(749.40)67966 AZTECSOF 36.40(36.20)6639 THE DHAN 52.75(50.90)9805 MAHARASH 70.90(70.50)496 TIMES GU 14.85(14.15)96
BHARAT F 86.60(83.85)432663 B.A.G FI 17.95(15.10)952002 DHANUS T 28.70(27.30)32620 MAHARASH 155.30(149.00)12497 TIME TEC 27.75(24.05)94859 GMR Techno 62.20(60.75) 1954 Satyam Comp 182.35(170.15) 13052574
BHARAT PETRO 360.1 376.1 -4.25 GR Cables 2.00(1.91) 9018 Saven Techno 3.36(3.20) 203
BIOCON L 122.55(116.55)251133 BAJAJ AU 409.75(391.10)116672 DHARANI 15.30(14.85)3384 UNITECH LTD 44.4 40.65 9.23 THE MADR 52.65(50.45)10736 TIMKEN I 59.05(58.65)5123
CANARA B 192.00(188.10)182966 BAJAJ EL 215.80(232.30)4840 DIC INDI 118.70(108.00)10 MALU PAP 10.70(10.20)8672 THE TINP 28.95(26.70)20727 GVK Power 23.60(22.25) 11379070 Sirpur Paper 32.30(32.00) 699
CHENNAI 129.05(128.25)142235 BAJAJ FI 150.45(149.70)36565 DIGJAM L 5.80(5.25)28140 MALWA CO 20.45(20.15)590 RANBAXY LABS 250.15 252.35 -0.87 TIPS IND 27.00(26.00)3975 Galada Tele 5.25(5.00) 350 Softpro Sys 90.00(91.00) 29000
RELIANCE COMM 245.9 227.2 8.23 Gati Corpn 42.05(41.00) 44988 Softsol 33.55(32.30) 703
CONTAINE 626.55(616.95)1857 BAJAJ HI 74.10(72.90)4809067 DISHMAN 142.65(140.05)15280 MANAKSIA 35.95(35.50)15195 THIRUMAL 71.15(67.15)5487
CORPORAT 191.05(189.25)56202
CUMMINS 223.90(221.70)47595
BAJAJ HO 245.00(242.45)21059
BAJAJ AU 64.65(64.05)13857
DISH TV 20.75(20.00)1400553
DIVI'S L 1335.95(1335.25)43698 STEEL AUTHORI 82.85 77.5 6.9 MANALI P 8.95(7.45)508776
MAN ALUM 23.05(22.45)66
SUN PHARMA 1055.65 1064.15 -0.8 TITAN IN 939.30(926.25)59922
TAMILNAD 12.20(10.25)194831
GodavDru 6.33(6.66) 2
Goldstn Tele 19.45(19.30) 9740
Goldstone Tech 37.15(35.40) 18241
South Bio Tech 10.38(9.65) 12404
SrRayAlk
Sre.Ray.
10.89(9.90) 26287
5.61(5.90) 2257
_mdtÇ
DOLPHIN 165.00(161.55)544 MANGALAM 6.50(6.40)485 TATA COMMU 499.05 501.75 -0.54 TAMILNAD 69.65(65.40)97002


DR. REDD 467.60(468.65)86010 BALAJI T 67.85(64.95)61323
GMR INFR 78.30(76.90)3045685 BALKRISH 170.65(175.95)622 DONEAR I 20.55(18.75)38814 TATA MOTORS 170.5 159.85 6.66 MANG.CHE 15.60(13.75)463269 TAMILNAD 6.50(5.45)33474 Granules (I) 39.00(38.00) 768 Sri Jayalaks 1.10(1.10) 700
HOUSING 140.60(130.00)15423233 BALLARPU 19.95(20.60)703091 DPSC LIM 290.00(277.00)1 MANGALAM 47.35(46.05)14622 CAIRN INDIA 171.9 172.05 -0.09 TODAY'S 25.75(26.35)502 HBL Nife Pow 147.55(145.90) 269 Srinivasa Ship 25.10(22.65) 24276
IDBI BAN 69.70(67.70)961471 BALMER L 249.60(250.00)275 DREDGING 248.95(246.65)18902 HCL TECHNOLO 122.8 115.3 6.5 MANGALAM 18.00(18.00)4000 TOKYO PL 9.05(9.00)10 HYDIndus 111.00(106.80) 1340 Sriven Multi 1.26(1.20) 4775
INFRA. D 68.45(66.80)4477712 BAL PHAR 18.00(16.05)1116 D S KULK 24.25(22.80)164087 MAN INDU 38.70(38.30)25735 TORRENT 150.90(137.10)48324 Heritage Food 74.00(72.00) 85 Sujana Metal 7.90(6.94) 168683
IFCI LTD 22.70(21.60)11538037 BALRAMPU 51.60(49.75)2556245 DHUNSERI 76.00(75.00)2590 MANUGRAP 36.60(35.65)1316 THE PAPE 31.70(30.50)2787 SANGHI P 2.60(2.30)96605 TORRENT 74.50(74.15)424446 IDL Industrs 41.65(40.15) 31235 Sujana Univers 5.48(5.22) 25012
THE INDI 45.70(45.15)136902 BANNARI 765.40(732.70)364 DUNCANS 6.25(6.45)18773 GODAWARI 65.90(63.90)47285 IVR PRIM 44.20(41.00)108320 MARAL OV 5.85(5.45)2976 PARAMOUN 10.05(9.10)91452 SANGHVI 71.80(69.35)8901 TRENT LT 329.15(324.15)2793 IKF Finance 8.01(7.82) 480 Surana Tele 22.35(22.10) 1383
ING VYSY 149.85(150.05)7609 BANCO PR 21.65(21.75)675 DWARIKES 42.60(41.85)25588 GRANULES 39.00(38.35)1763 J & K BA 356.15(354.70)2243 MARICO L 57.60(55.55)72845 PAREKH A 62.80(61.15)1085 SANWARIA 27.90(28.05)250 TRICOM I 11.45(11.45)65408 IKF Soft 3.26(3.11) 346184 Suryachakra Pow 12.73(10.61) 351772
INDIAN O 73.00(71.75)360158 BANG OVE 146.20(142.30)7037 DYNACONS 0.50(0.45)37663 GRAPHITE 34.95(34.50)19417 JAGRAN P 59.50(59.70)2899 MARKSANS 7.65(7.25)632831 PAREKH P 3.70(3.55)2119 SOUTH AS 9.50(7.90)221481 TRIGYN T 9.15(7.60)41634 IQMS Soft 0.77(0.74) 132024 Suryajyo Spn 11.01(10.85) 250
JINDAL S 942.70(911.25)273352
JAIPRAKA 87.60(82.95)15987366
JSW STEE 238.35(229.15)824577
BENCHMAR 517.00(508.42)20
THE BANK 41.55(39.75)142501
BANSWARA 14.40(14.55)53
DYNAMATI 548.00(547.20)10
EASTERN 11.10(10.35)115127
EASUN RE 47.90(43.70)104470
GREAVES 77.45(72.15)28495
GREENPLY 50.70(49.15)14785
GRINDWEL 84.55(81.60)103
JAGSONPA 8.30(7.80)1308
JAI BALA 87.20(84.80)20363
JAI CORP 81.30(77.40)126199
MASTEK L 164.95(161.95)4228
MATRIX L 92.30(90.75)477493
MAX INDI 116.05(115.60)15134
PARSVNAT 50.40(47.35)661722
PATEL EN 182.30(174.65)62005
SAREGAMA 61.80(57.30)9293
SARLA PE 34.65(33.00)513
TRANS & 159.95(155.75)2833
TRIVENI 52.55(50.30)1203812
TTK PRES 135.90(139.35)3794
IVR Prime 44.25(40.70) 74883
IVRCL Infras 150.25(143.50) 608494
Incap 11.01(10.97) 133
Suryalata Sp 11.10(11.53) 350
Suryava Spin 8.30(7.55) 241
Suven Pharma 17.55(15.99) 171401
òܯðþÞ-MŠüÞ
PATEL IN 23.55(21.75)4501 SASKEN C 63.45(60.80)84229
KOTAK MA 370.70(357.50)864663
LIC HOUS 232.90(230.50)319503
LUPIN LI 622.25(617.85)30481
BARTRONI 84.90(84.40)130216
BASF IND 223.95(227.60)686
BANNARI 40.00(40.45)203
ECE INDU 176.60(170.00)56
EDELWEIS 289.10(283.75)13125
EMPEE DI 69.30(67.75)7679
GRUH FIN 99.35(99.25)645
GUJ STAT 76.60(74.65)41459
GLAXOSMI 551.00(566.60)315
JAIN STU 8.30(8.05)3890
JAYANT A 38.00(36.15)333
JAYASWAL 11.85(11.25)57831
MAXWELL 12.25(12.10)6848
MAYTAS I 166.15(162.15)510110
MCNALLY 41.40(36.85)32512
PATSPIN 6.05(6.00)636
PBA INFR 29.80(28.35)9905
PUDUMJEE 37.05(36.00)200
SATHAVAH 22.90(20.95)9266
SAVITA C 154.50(143.80)3144
S B & T 7.55(6.75)6999
T T LIMI 8.00(7.75)2571
TUBE INV 36.25(35.70)2365
TULIP TE 517.05(506.80)9016
IndusNetwor 2.81(2.73) 1490
Infotech En 103.40(104.20) 317
Innaredy Com 134.55(128.40) 138877
TCI Finance 15.00(15.40) 591
Taj Gvk Hotel 49.20(48.15) 25635
Tanla Solutions 73.50(71.65) 75966
9903.46
UNITED S 901.70(884.80)60622 BATA IND 107.40(107.35)363354 EDUCOMP 2528.80(2403.05)605773 GUJARAT 35.50(33.55)1770130 JAYPEE H 82.75(78.95)18009 MCLEOD R 50.70(48.80)129811 PEARL GL 48.25(47.75)31 SHIPPING 83.95(79.60)342478 TULSI EX 17.05(16.40)76184 Inno Soft Tec 8.46(8.50) 20851 Techtrn Poly 7.55(7.49) 1874
MOSER-BA 72.60(71.25)581236
MPHASIS 166.85(155.60)73010
MUNDRA P 333.80(325.30)136138
BATLIBOI 18.10(17.60)615
BHARAT B 545.40(511.85)9690
BOMBAY B 168.50(160.50)983
EICHER M 235.00(234.95)2564
EID PARR 152.20(151.60)5374
EIH ASSO 62.05(60.80)752
GSS AMER 131.60(128.00)45062
GTL LTD 208.50(207.55)44993
GTL INFR 32.00(30.45)1646239
JAYSHREE 90.10(88.15)21084
J B CHEM 41.85(40.35)107234
JBF INDU 30.90(28.60)63051
MEDIA VI 14.00(13.70)1051
MEGASOFT 18.95(18.45)32473
MEGHMANI 9.75(8.10)1030709
PEARL PO 8.15(7.40)1170
PENINSUL 25.65(24.25)140729
SEAMEC L 41.65(38.25)16141
SEJAL AR 26.55(25.00)40255
TV18 IND 96.30(89.05)368335
TVS ELEC 17.85(17.20)1615
TVS MOTO 23.65(22.55)635167
Invinex Lab 2.10(2.20) 500
Jupiter Bio 44.45(41.45) 201369
Tera Soft 25.00(23.20) 56131
Trans Biotek 19.40(18.50) 3807
(256.15)
PEARL EN 3.10(3.00)8 SELAN EX 139.95(133.25)4066 KNR Constructio 40.00(40.05) 4872 Transport Co 43.05(40.75) 1790


NIRMA LT 116.15(104.20)59355 BIHAR CA 34.20(31.35)5316 EIH LIMI 124.40(123.70)26234 GTN INDU 8.95(8.25)57 JBM AUTO 23.00(22.95)25 MELSTAR 10.85(10.30)5453 PETRONET 40.30(39.65)1311197 SEL MANU 60.55(57.70)20538 TVS SRIC 60.20(64.95)100 KakatiCem 61.50(60.25) 452 Usher Agro 79.85(84.05) 27999
ORACLE F 466.10(457.95)10940 BELL CER 4.20(4.20)9282 EIMCO EL 146.75(136.00)69 GTN TEXT 9.65(9.35)50 JCT ELE. 2.20(2.10)5400 MERCK LI 303.25(302.50)947 PFIZER L 508.35(499.55)3546 SESA GOA 92.60(85.85)5752464 TV TODAY 80.75(78.85)43372 Kallam Spg 11.50(12.00) 429 VBC Ferro 136.75(130.25) 1540
PATNI CO 133.40(129.35)53056 BEML LIM 345.65(336.65)66914 EVEREST 185.85(180.20)111472 GREAT OF 249.90(220.15)427498 JD ORGOC 2.60(2.60)751 MIC ELEC 41.65(40.80)1293383 PRIME FO 121.80(119.70)65622 SESHASAY 89.70(91.10)719 TITAGARH 354.50(341.60)16918 Karan Woo-sn 3.74(3.60) 1 VBC Finance 18.15(18.10) 101
POWER FI 134.30(133.10)127300 BHANSALI 9.00(9.00)518 ELDER PH 243.00(239.25)1509 GUFIC BI 4.35(4.10)15917 JENSON & 3.40(3.10)30933 MICRO IN 118.25(114.50)21346 P&G HYGI 761.55(769.10)283 SHREE GA 9.40(8.40)570 UNITED B 113.75(108.30)6780 Karuna Cable 0.79(0.76) 48654 VBC Ind. 12.13(11.56) 2393
RAYMOND 109.55(107.75)47433 BERGER P 34.15(34.10)8127 ELECON E 40.05(38.10)123757 GUJARAT 72.60(70.30)85597 JET AIRW 208.55(202.95)590404 MICRO TE 107.15(104.90)7981 PHILIPS 38.00(36.30)37873 STL GLOB 7.05(7.00)955 UNITED B 78.25(78.00)6398 Kernex Micro 74.00(72.65) 1756 Vamshi Rubb 11.00(11.20) 210
RELIANCE 560.55(541.75)3108852 BF UTILI 563.80(536.95)5768 ELECTROS 15.90(14.45)5390581 GUJ. APO 59.00(58.00)2974 JHS SVEN 17.95(17.00)3285 MID-DAY 14.50(12.20)176640 PHOENIX 72.55(70.90)917 SHALIM P 177.65(181.00)181 UCAL FUE 33.15(32.80)2912 Krebs Bio 21.30(21.00) 1575 Venkat Pharm 3.02(2.86) 4071
REL. NAT 59.65(57.20)32679254 BGR ENER 149.65(145.05)145797 ELECTROT 147.25(134.75)9993 GUJARAT 66.30(63.20)31394 JIK INDU 11.40(12.00)137 MINDA IN 92.95(88.75)361 THE PHOE 77.20(75.95)15099 SHANTHI 35.65(34.25)6222 UCO BANK 28.95(28.50)982292 LancoGlobal 33.70(32.10) 1234 Viceroy Hotels 28.05(26.75) 8550
SYNDICAT 63.95(62.90)99591
TECH MAH 261.25(247.45)109104
TATA TEL 22.30(21.75)6752693
BHAGWATI 27.50(26.50)481
BHAGYANA 15.10(15.30)30582
BHARAT G 20.95(20.75)9764
ELGI EQU 30.20(29.35)13044
ELGI RUB 5.15(4.60)30591
EMAMI LI 221.65(223.70)140
GUJARAT 26.85(26.15)963342
GUJARAT 230.20(233.45)1930
GUJARAT 9.15(8.70)203782
JINDAL P 85.10(82.05)4195
JINDAL P 160.20(148.20)6426
JINDAL S 230.35(221.60)88259
MINDTREE 238.90(236.25)2758
MIRC ELE 10.90(10.30)70852
MERCATOR 36.45(33.70)3347918
PIDILITE 109.10(108.10)9855
PIONEER 14.75(14.05)17894
PIRAMAL 70.95(63.85)18
SHARYANS 57.05(55.95)31823
SHASUN C 16.35(13.90)425163
SHIVVANI 147.10(134.40)142641
UFLEX LI 60.00(61.75)8492
USHA MAR 2.90(2.85)25750
UNICHEM 154.50(147.95)7095
LancoIndus 20.25(19.30) 26897
Lokesh Mach 27.10(26.75) 10051
Lotus Choc 17.75(17.75) 413
VijayTextil 2.59(2.53) 33981
Vimta Labs 26.00(24.75) 5331
Virat Crane 6.02(5.74) 1844
Ñ$yŠþM>Å‹³
ULTRATEC 395.50(385.50)7357 BHARATI 78.40(76.30)209739 EMCO LIM 42.75(38.85)137494 GULF OIL 41.45(40.25)25864 JINDAL S 310.60(304.70)874 MM FORGI 37.00(35.15)1935 UNITED P 108.55(108.05)60377
UNION BA 163.35(162.95)685944
VIJAYA B 34.15(33.60)299261
BHUSHAN 326.05(315.50)206411
BHARTIYA 25.35(24.85)177
EMKAY GL 37.20(35.65)932
ENERGY D 46.65(44.40)7624
ENGINEER 492.45(489.30)814
GVK POW. 23.55(22.25)20908152
GWALIOR 51.05(49.40)12437
HANUNG T 58.20(55.25)28368
JINDAL D 255.30(249.45)1140
JAIN IRR 352.55(345.10)6382
JK CEMEN 43.95(43.20)19227
MONNET I 158.00(156.55)9365
MONSANTO 1209.00(1189.60)464
PIRAMAL 243.25(238.10)2396
PIRAMAL 48.55(49.75)28326
PITTI LA 28.10(27.20)953
SHIVA TE 14.40(15.45)400
SHRI LAK 31.35(30.75)4711
SHOPPERS 168.45(173.00)95
UNIPLY I 6.75(6.50)6807
UNITY IN 135.35(130.15)10092
Madhucon Proje 90.60(86.30) 88447
Matrix Labs 92.35(91.10) 172788
Maytas Infra 166.15(161.95) 306167
Virinchi Con 9.35(8.68) 3530
VisakaInd 42.10(42.00) 5727
Vista Pharma 5.27(5.02) 1
3319.10
WOCKHARD 112.65(108.65)69630 BILPOWER 114.00(111.75)1215 MORARJEE 13.00(13.25)1028 PLETHICO 128.05(122.40)2672 SHR ASTH 499.60(499.00)19451 UPPER GA 42.70(40.65)2405
Mold-tek 42.00(40.30) 1267 Vivimed Labs 41.85(39.90) 5309
20 MICRO 17.75(15.65)89394
3I INFOT 40.10(38.65)1104340
3M INDIA 925.85(924.25)6
BINANI C 33.45(33.35)24850
BINANI I 38.40(38.45)5790
OSWAL CH 14.95(14.55)668659
ENTERTAI 158.90(152.65)115534
ENKEI CA 15.10(14.25)2596
ENTEGRA 11.00(10.50)12267
HARRISON 40.40(39.25)102030
HAVELLS 129.40(122.55)76037
HBL POWE 143.80(145.00)159
JKUMAR I 62.30(60.80)5626
JK LAKSH 37.00(34.90)39270
JK PAPER 17.20(16.25)80686
MOREPEN 7.05(5.85)784414
MOTHERSO 59.65(60.80)2312
MOTILAL 76.15(75.85)17771
PNB GILT 20.85(20.85)51116
PRITISH 19.50(17.65)6313
POCHIRAJ 10.55(10.00)38878
SHREE CE 494.30(460.10)24833
SHREE RA 3.50(3.25)39018
SHRENUJ 24.30(23.90)3075
USHA MAR 28.85(27.80)62777
UTTAM GA 28.80(27.40)68224
UTTAM SU 34.35(32.70)13715
Moschip Semi 7.40(7.05) 43237
NCCFinance 3.45(3.30) 1700
Vybra Auto 8.87(8.85) 720
Zen Technologi 97.50(97.40) 1696
(84.05)

AARTI DR 38.35(37.80)613 BIRLA CO 127.05(130.00)10545 ERA INFR 71.35(70.45)24007 HB STOCK 12.00(11.50)2335 JK TYRE 43.25(42.90)83609 MOTOR & 24.15(24.45)952 UTV SOFT 272.00(255.50)74565 NCLInd 23.65(22.50) 3310 ZenoTech Lab 109.20(107.20) 47992
POLAR IN 4.55(4.30)1310 SHREYAS 25.60(24.55)7785
AARTI IN 31.35(31.25)6249 BIRLA CO 4.55(4.00)239756 ESAB IND 255.90(250.20)161 HINDUSTA 52.00(50.80)1610924 JMC PROJ 64.10(56.40)19107 MRF LTD 2004.00(2003.15)652 POLARIS 46.05(43.00)1214457 SHRIRAM 136.70(142.65)3968 VAIBHAV 15.65(15.10)1460
AARVEE D 23.00(23.80)103 BIRLA ER 7.50(7.35)14564 ESCORTS 42.20(40.05)229478 HIMADRI 123.10(117.20)401275 JM FINAN 26.40(25.10)110996 MRO-TEK 27.80(26.05)15525 POLYPLEX 121.30(115.40)750 SHYAM TE 51.30(47.80)10519 VAKRANGE 34.30(32.65)133015
HCL INFO 89.65(92.60)47617 JOCIL LI 75.00(75.20)300 VST INDU 225.00(225.00)22 ABHISHEK 7.65(7.25)36091
ABAN OFF 735.30(671.50)1209907 BIRLA PO 11.50(11.00)55245 ESSAR OI 93.10(86.90)3952410 MRPL 42.45(41.10)1370516 PONNIE S 26.25(26.10)1627 SICAGEN 4.55(4.20)102975 VALECHA 37.30(36.85)9964 VARDHMAN 59.25(59.15)773 ASAHI IN 40.00(39.95)6786
ABG SHIP 136.80(132.95)664896 BLB LIMI 9.25(9.00)4832 ESSAR SH 38.10(36.25)34931 HEG LTD 115.50(111.95)61747 JAIPRAKA 31.80(30.90)1238362 MSK PROJ 44.20(43.95)64589 PRECISIO 31.95(31.10)867 STANDARD 13.10(11.25)13573 VALUE IN 10.95(10.05)48427
HELIOS & 24.85(22.50)39405 JSL LIMI 37.35(35.75)118288 WABCO-TV 158.20(168.00)160 AMIT SPI 1.75(1.75)900
ABHISHEK 17.25(16.70)5613 B.L.KASH 257.15(248.50)852 ESS DEE 137.00(128.90)18249 MSP STEE 18.25(17.35)5507 PRAJAY E 24.65(23.45)44383 SIL INVE 55.00(57.00)1 VARDHAMA 4.05(3.90)44753 WALCHAND 107.95(103.05)66589 BPL LTD 20.70(19.70)12371
ACTION C 17.05(16.20)90935 BLUE BIR 19.10(18.45)12320 ESSEL PR 20.80(18.05)239760 HERCULES 121.40(117.30)2227 JUBILANT 119.15(119.00)25241 MAHANAGA 80.20(79.15)214316 PRAJ IND 67.65(64.05)1769925 SIMPLEX 56.80(57.45)6092 VARDHMAN 29.45(28.80)550
ADANI EN 312.90(302.15)11364
ADHUNIK 31.20(29.25)248811
ADLABS F 186.70(179.55)633165
BLUE CHI 0.85(0.80)16876
BLUE DAR 428.30(423.50)150
BLUE STA 153.40(151.90)7589
ETC NETW 89.20(88.50)8048
EURO CER 37.80(37.50)306
EVEREADY 15.20(14.55)113285
HEXAWARE 22.30(21.10)200142
HIKAL LI 242.00(245.20)140
HILTON M 15.55(15.05)10877
NIFTY JR 47.50(46.23)2976
JYOTHY L 76.10(75.05)10724
JYOTI ST 77.80(76.05)171090
MUDRA LI 16.30(14.60)126686
MUKAND E 15.05(13.75)3480
MUKAND L 25.00(24.70)23818
PRAKASH 51.85(48.40)34001
PRATIBHA 72.40(68.95)12558
SIMPLEX 177.60(172.65)3140
SINTEX I 194.75(188.95)344616
VARUN IN 36.05(36.00)90878
VARUN SH 46.50(45.25)104509
VENKY'S 72.30(71.15)786
WANBURY 44.80(45.50)4334
WEBEL-SL 132.00(129.10)222
WELSPUN 115.30(109.40)990375
ECLERX S 94.70(93.00)3148
GINNIFIL 4.95(4.70)11650
GLOBAL V 30.40(29.40)762
ÝëÃÌŒýM>Å‹³
PRECOT M 40.85(43.45)7032 SIRPUR P 32.40(32.40)3030 WELSPUN 21.75(20.25)5693 GRABAL A 48.00(47.65)1
ADOR WEL 97.10(96.00)328
ALLIED D 376.50(374.25)612
ADVANI H 37.30(33.20)134
BLUE STA 48.75(48.75)208
BOC INDI 130.40(131.65)2835
BOMBAY D 200.65(193.25)382664
EVEREST 62.50(59.55)50
EVERONN 235.30(225.90)203174
EVINIX A 3.60(3.40)108564
HIMACHAL 12.20(10.15)3875321
HIMATSIN 26.05(25.35)7497
HINDUSTA 101.65(96.80)8
KABRA EX 80.00(80.90)10
KAJARIA 30.30(29.35)30294
KAKATIYA 61.95(60.60)854
MUKTA AR 49.60(50.50)1488
MUNJAL A 32.30(30.00)897
MUNJAL S 20.35(19.95)70002
PRECISIO 41.00(40.20)2870
PREMIER 39.00(39.25)868
PRICOL L 8.75(8.55)12105
SITA SHR 8.10(6.90)322298
SIYARAM 54.00(51.50)636
SKF INDI 138.20(134.30)2369
VENUS RE 220.70(217.25)283
VESUVIUS 92.40(90.05)500
V-GUARD 46.40(45.30)12394
WHEELS I 139.95(144.25)270
WILLIAMS 18.40(17.50)1142
WINDSOR 7.15(7.20)1208
HERITAGE 70.00(67.00)100
INDIABUL 20.25(19.25)2976
K M SUGA 11.80(11.20)2250
3810.41
ADVANTA 550.45(545.50)545
AEGIS LO 76.65(73.10)2451
ACCEL FR 64.35(68.00)20254
BONGAIGA 42.85(42.35)351525
BOSCH LI 3101.85(3170.90)825
BRABOURN 8.25(7.20)15464
EXCEL CR 95.10(93.40)888
EXCEL IN 34.50(33.30)4040
EXIDE IN 49.90(48.05)257061
HINDUSTA 36.65(35.80)191997
HINDUSTA 14.45(13.10)663749
HINDUSTA 68.35(65.80)235039
KALE CON 23.70(22.00)6828
KALINDEE 146.20(140.95)6621
KALPATAR 280.95(277.95)23653
MURLI IN 122.00(125.00)25
MURUDESH 19.95(19.05)8443
MVL LIMI 45.00(43.50)38
PRIME SE 16.50(15.70)18250
PRISM CE 19.40(18.40)154407
PRITHVI 42.65(40.60)13740
SKM EGG 14.10(13.65)3184
S KUMARS 25.60(23.95)774647
SMS PHAR 89.45(84.65)2270
VIDEOCON 125.85(120.90)253254
VIJAY SH 18.85(17.95)3496
VIKASH M 8.75(8.30)1037
WINSOME 8.85(8.40)15593
W.S.INDU 31.60(30.55)524
WEST COA 38.35(38.75)3671
LGB FORG 1.70(1.70)6482
LOTUS EY 29.95(29.25)517
MADHAV M 17.00(17.30)9990
(127.30)¬

AFTEK L 14.00(13.30)318414 BOMBAY R 127.80(124.90)148739 FACT LTD 19.05(18.45)13136 HINDUSTA 265.20(272.85)860918 KALYANI 61.00(60.35)2082 MYSORE C 15.45(14.95)154508 PROVOGUE 55.55(55.15)23136 SOBHA DE 109.55(105.25)93177 VIMTA LA 26.15(25.00)10588
HINDUSTA 29.35(29.40)1369 KALYANI 55.00(52.00)120 WIRE & W 12.85(12.25)1740781 MCDOWELL 59.45(56.60)2848
AGRO DUT 13.75(13.05)23043 BRIGADE 49.85(43.35)97791 FAG BEAR 243.75(241.50)278 NAGARJUN 73.75(71.90)285927 PSL LIMI 82.00(77.35)25965 SOFTPRO 104.00(99.05)95 VINT CAR 17.15(16.70)1531 WYETH L 441.45(440.45)1389 MIRZA IN 12.70(12.15)42431
AHMEDNAG 31.90(30.90)12555 BRITANNI 1317.30(1322.45)1073 FAME IND 19.55(16.80)59487 HINDUJA 71.00(70.00)250 KAMAT HO 44.70(42.95)3025 NAGARJUN 17.20(16.55)5296586 PYRAMID 42.35(40.30)6379757 SOFTWARE 7.30(7.00)201 VINDHYA 73.50(70.00)81
HINDUJA 140.15(136.50)960 KANORIA 17.90(17.50)1412 XL TELEC 54.00(51.40)63832 NELCO LT 36.95(35.45)6603
AIA ENGI 142.85(135.70)11921 BROADCAS 13.65(13.00)2257 FUTURE C 182.10(180.90)21597 NAGREEKA 22.70(21.60)801 PSU BANK 201.45(198.11)100 SOLAR EX 312.35(308.10)802 VINYL CH 3.90(3.85)4926 XPRO IND 16.90(16.30)5918 NISSAN C 15.20(14.50)3138
AI CHAMP 15.00(15.00)3 BSEL INF 16.05(14.20)393942 FCS SOFT 24.90(23.95)14729 HINDUSTA 359.50(338.20)94448 KANSAI N 385.75(400.00)400 NAGREEKA 11.70(12.00)100 PTC INDI 69.40(68.75)200149 SOLECTRO 34.55(36.05)452 VIP INDU 40.10(39.90)40981
HIND REC 48.10(44.00)1331 KARUR VY 231.20(222.55)12028 YES BANK 78.00(75.20)483130 NRC LIMI 6.70(6.45)4850
AJANTA P 55.05(53.40)975 BSL LTD 12.80(12.00)2232 FDC LIMI 34.45(34.95)49101 NAHAR CA 22.05(22.00)19218 PTL ENTE 7.50(7.10)7204 SOMANY C 44.85(44.25)2112 VISAKA I 41.80(41.90)2786 ZANDU PH 6985.10(6939.85)177 THE OUDH 35.20(33.80)5497
AKRUTI C 653.55(648.80)61129 BURNPUR 10.35(9.85)65131 FEDDERS 24.05(23.70)2114 HITACHI 49.10(48.75)5157 KAUSHALY 11.30(10.90)967072 NAHAR IN 32.80(30.50)4748 PUNJ CHE 129.80(127.65)12825 SOMA TEX 33.15(32.60)13801 VISA STE 19.15(18.35)56753 ZEE NEWS 35.85(35.10)193255 RPG CABL 12.55(12.25)1970
AKSH OPT 12.70(12.05)234592
ALLAHABA 53.20(52.10)579086
ALCHEMIS 59.25(56.20)140146
BARAK VA 13.40(13.00)12283
CADILA H 277.10(266.90)105364
CALIFORN 35.00(34.00)100
FEDERAL 165.15(162.00)132930
FIEM IND 45.55(46.65)8
FINANCIA 518.15(496.65)63324
HI-TECH 59.35(59.60)711
HITECH P 42.70(41.00)839
HINDUSTA 31.15(29.65)14971
KAVVERI 48.25(47.85)1703
KIRLOSKA 85.95(85.50)1218
KCP LTD 145.40(143.50)3956
NAHAR IN 9.50(9.95)2625
NAHAR SP 25.25(24.35)8708
NANDAN E 1.20(1.05)1565469
PUNJAB T 98.05(98.95)25833
PUNJ LLO 153.80(147.10)4288913
PURAVANK 52.05(49.30)93835
SONA KOY 9.50(9.10)23595
SONATA S 16.75(16.00)107882
THE SOUT 56.90(56.90)439381
VISESH I 6.35(5.90)44306
VISHAL E 1.05(0.95)2661419
VISHAL R 101.40(96.55)3962
ZENITH B 13.50(12.90)3769
ZENITH C 16.35(15.50)7216
ZENITH E 64.05(66.15)30
RUCHI IN 13.50(13.95)284
SAH PETR 38.50(38.15)90818
SHAH ALL 13.75(13.15)1051
¼G‹ÜC&500
ALEMBIC 32.85(31.40)31685
ALFA LAV 929.70(931.15)385
ALKALI M 136.45(129.95)328267
CAMBRIDG 74.45(73.60)125835
CAMLIN L 10.65(10.35)17832
C&C CONS 107.10(105.45)8809
FINOLEX 24.35(23.20)106965
FINOLEX 31.20(30.15)54466
FIRST LE 32.50(31.35)668
HINDUSTA 23.75(19.85)533343
HONEYWEL 855.05(874.40)175
HONDA SI 151.45(153.00)236
KCP SUGA 15.25(14.50)47127
KEC INTL 172.25(164.75)61245
KEI INDU 15.10(13.70)206911
NATCO PH 56.55(54.90)7629
NATIONAL 13.20(12.25)7056
INFO EDG 417.25(409.15)524
PVP VENT 20.35(19.35)21213
PVR LIMI 101.10(99.40)29467
QUANTUM 666.09(661.88)3389
SUN PHAR 43.60(43.35)170234
SPENTEX 6.45(6.30)39187
SPIC LTD 11.65(10.85)51144
VISU INT 5.55(4.90)134488
VISHAL I 302.40(301.65)58726
VIVIMED 41.45(40.15)6471
ZENITH I 258.60(259.60)2320
ZICOM EL 111.10(105.80)127965
ZODIAC C 223.60(222.00)1051
SHREYANS 19.25(19.25)200
SICAL LO 25.85(24.60)22285
SIMBHAOL 20.15(19.15)100
3691.75
HOUSE OF 69.20(65.85)8608 KERNEX M 73.20(72.00)1733
ALKYL AM 69.35(66.20)1437
ALLCARGO 646.05(639.50)1392
ALLSEC T 22.20(21.10)7823
CAN FIN 50.95(49.75)914
CARBORUN 87.65(86.30)1400
CAROL IN 36.20(35.80)2714
FIRST WI 21.15(20.10)2654
FEDERAL- 40.00(39.80)6510
FORTIS H 70.05(65.85)529850
HORIZON 363.60(374.00)127
HOTEL LE 19.60(19.05)328588
KESAR EN 37.80(36.00)20
KESORAM 138.35(138.40)70934
NAVIN FL 127.45(125.25)1922
NAVNEET 45.15(45.75)11551
NAVA BHA 127.80(124.75)35786
QUANTUM 296.00(290.03)36
QUINTEGR 8.10(7.70)20206
RADAAN M 3.05(2.95)18689
SPICE MO 11.80(11.40)48941
SPICE CO 34.90(34.65)14922
SPL INDU 6.95(6.10)6377
VLS FINA 9.35(8.90)60819
VOLTAMP 346.75(338.20)33256
VOLTAS L 61.15(60.35)1245501
ZODIAC J 13.40(13.45)901
ZUARI IN 172.10(166.15)13358
ZYLOG SY 98.70(98.60)24805
SUPER SP 6.30(6.15)3764
SUTLEJ T 36.90(35.25)40
TCIFINAN 15.90(16.05)192
(94.90)¬
www.suryaa.com ¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP, f¯èþÐèþÇ 1 : A°ÌŒý A…»ê± H§ø Ñ«§æþ…V> ¸ùÆŠÿ¾üÞ
Ðèþ*ÅVæügñýO¯ŒþÌZ ÐðþÍW´ù™èþ$¯é²yæþ$. M>° D ÝëÇ «§æþ¯èþÐèþ…™èþ$yìþV>
M>Mæü$…yé D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ A«¨Mæü…V> {§æþÐèþÅ… ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ
ÐéÅ´ëÆæÿÐóþ™èþ¢V> Ý릯èþ… çÜ…´ë¨…^éyæþ$. {ç³ç³…^èþ «§æþ¯èþÐèþ…™èþ$ÌZÏ BÆø
Ý릯èþ…ÌZ E¯èþ² A°ÌŒý A…»ê± D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿç³# BǦMæü Ðèþ*…§éÅ°Mìü
qcÕº˝À¢q÷ n+u≤˙ HÓ+.1
Ðèþ*ÇaÌZ A«¨Mæü ç܅糧æþ MæüÍY¯èþ A…»ê± MóüÐèþË… Mö…™èþ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ¯óþ gê¼™éÌZ E¯é²Ææÿ$. {ç³ç³…^èþ…ÌZ° 1125 Ðèþ$…¨ ¼ÍÄæý$±ÆæÿÏ
ôV’≤<äsêu≤<é
X¯óÁø£yês¡+
2, »qe] 09
™èþ¯èþ ÐéÅ´ëÆ>ÌZÏ A«¨Mæü ¯èþÚëtË$ ^èþÑ^èþ*yæþyæþ…™ø ¸ùÆŠÿ¾üÞ ¼ÍÄæý$±ÆŠÿ »ZÏ A«¨Mæü…V> ¯èþçÙt´ùÆÿ$$¯èþ ÐèþÅMìü¢V> Ðèþ*Ææÿr… VæüÐèþ$¯éÆæÿáÐèþ$° ¸ùÆŠÿ¾üÞ gê¼™éÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ…§æþË Ðèþ$…¨ JMæü ¼ÍÄæý$¯Œþ ^ö糚¯èþ
A‹³&2008ÌZ {糫§æþÐèþ$ Ý릯èþ… ËÀ…_…¨. D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ðèþ*Ça õ³ÆöP…¨. ¯èþçÙt´ùÄæý*Ææÿ° ¸ùÆŠÿ¾üÞ õ³ÆöP…¨. 2008ÌZ sꋳ&10ÌZ E¯èþ² çÜ…ç³
business@suryaa.com
ÐèþÆæÿMæü$ A«¨Mæü Ìê¿êË™ø Ðèþ$$…§æþ…fÌZ E¯èþ² A…»ê± Ðèþ*Ça ¯èþ$…_
Cç³μsìý ÐèþÆæÿMæü$ 30 ¼ËÄæý$¯èþ$Ï MøÌZμÄæý*yæþ° ¸ùÆŠÿ¾üÞ ™ðþÍí³…¨.
C§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ™èþ¯èþ Ýù§æþÆæÿ$yæþ$ Ðèþ$$MóüÔŒý A…»ê±, ÐéÅ´ëÆæÿ
Ñ${™èþ$Ë$ ËMîü‡ Ñ$rtÌŒý, Mðü.í³.íÜ…VŠüË$ Mæü*yé Ððþ$$§æþsìý 糨 Ðèþ$…¨ ¯èþçÙt
¯èþ$²Ë$ Ðèþ*Ça ¯èþ$…_ {ç³çÜ$¢™èþ M>Ë… ÐèþÆæÿMæü$ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 150 ¼ÍÄæý$¯èþ$Ï
¯èþçÙt´ùÄæý*Ææÿ$. 7
Ä]úø£ dü+øå√uÛÑ+‘√.. ]j·÷©ºøÏ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ ø±qßø£..
m>∑ßeT‘·ß\≈£î ø£wüºø±\+
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþÐèþÇ 1 : A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë
◊<äß
yìþÐèþ*…yæþ$ ™èþVæüYyæþ…™ø Væü™èþ Hyé¨ ¯èþÐèþ…ºÆŠÿÌZ 9.9 Ôé™èþ… §óþÖÄæý$ GVæü$Ðèþ$
™èþ$Ë$ „îü×ìý…^éÆÿ$$. ©°™ø 10 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏMæü$ò³OV> ÐéÅ´ëÆæÿ… ™èþVæüY$Ðèþ$$Q…
ç³sìýt…¨. GVæü$Ðèþ$™èþ$Ëò³O ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ððþ$$§æþsìý Æøk¯èþ Ñyæþ$§æþË ^óþíܯèþ
Væü×ê…M>Ë {ç³M>Ææÿ…, 2007ÌZ 12.7 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ ¯èþ$…_ Væü™èþ Hyé¨
¯èþÐèþ…ºÆŠÿÌZ 11.5 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ GVæü$Ðèþ$™èþ$þË$ „îü×ìý…^éÆÿ$$. A§óþ çÜÐèþ$
Äæý$…ÌZ ¨Væü$Ðèþ$™èþ$Ë$ 21.5 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ™ø 6.1 Ôé™èþ… Ðèþ–¨®° Ý뫨…
^éÆÿ$$. Væü™èþ AÆÿ$$§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌZÏ Ððþ$$§æþsìýÝëÇ ¯ðþVðüsìýÐŒþ {sñý…yŠþ ^èþ*ç³#™èþ*,
AMøtºÆŠÿÌZ 12.1 Ôé™èþ… GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë Jç³μ…§éË$ Mæü$¨Æ>Æÿ$$.
H{í³ÌŒý&¯èþÐèþ…ºÆŠÿ ÐèþÅÐèþ«¨ÌZ §óþÔèý GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë$ 119.30 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ™ø
XÊ‘·+ kÕº+|t &É÷´{° s¡<äß›
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 (çÜ*Ææÿżh¯ðþ‹Ü º*ÅÆø) : ¯èþ*™èþ¯è çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…
M>¯èþ$MæüV> Æ>{çÙt {糿æý$™èþÓ… Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ…¯éyæþ$ I§æþ$ Ôé™èþ… Ýët…‹³ yæþ*Åsîý° Ææÿ§æþ$ª
’ Hyé¨ ´ër$ AÐèþ$Ë$ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ Væü–àËMæü$ ÐèþÇ¢…^èþ° iÐø...
JMæüP BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ…, Ðèþ$Æø ç³MæüP A«¨Mæü ÐèþyîþzÆóÿrÏ™ø ÇÄæý*Ît Ææÿ…Væü…
19.4 Ôé™èþ… Ðèþ–¨®° Ý뫨…^éÆÿ$$. Væü™èþ BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ™öÍ AÆæÿ¦ ¿êVæü… ^èþ*çÜ*¢ {ç³™óþÅMæü iÐø¯èþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…¨. A§óþ Ñ«§æþ…V> {sꯌþÞçœÆŠÿ, Çh{õÜtçÙ¯Œþ ’ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ Væü–àËMæü$ ÐèþÇ¢…^èþ° Æ>Æÿ$$¡ Mæü$§óþÌñýO…¨. ©…™ø Æ>çÙ‰ {糿æý$™éÓ°Mìü ¿êÈV> Çh{õÜtçÙ¯Œþ A…yŠþ Ýët…‹³Þ
30.9 Ôé™èþ… GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë$ Ðèþ–¨® AÄæý*ÅÆÿ$$. yæþ*Åsîý˯èþ$ Væü™èþ…ÌZ ÐèþçÜ*Ë$ ^óþíܯèþ Ñ«§æþ…V> E…sêÄæý$°, ÒsìýÌZ Gr$Ðèþ…sìý A§éÄæý$… 50 Ôé™èþ… ÐèþÆæÿMæü* ç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. Ðèþ*…§æþÅ… {糿êÐèþ…™ø Ðèþ$$QÅ…V>
Ðèþ*Ææÿ$μË$ ÌôýÐèþ° iÐø ’ ¨Ó¡Äæý$, ™èþ–¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ ç³rt×êËMæü$ ™øyæþμyæþ° iÐø Isîý Ææÿ…Væü… ¿êÈ Ðèþ$*ÌêÅ°² ^ðþÍÏ…^èþ$Mæü$…¨. ©…™ø ÇÄæý$Ît Ææÿ…Væü… Ðèþ$Ç…™èþ
düeTdü´ düeTdæ+~: ãC≤CŸ Áã<äsY‡ çÜ*_…_…¨. D iÐø
Hyé¨ ´ër$ AÐèþ$ÌZÏ
’ °Äæý$…{™èþ×ýË$ G†¢ÐóþõÜ¢¯óþ {ç³Äñý*f¯èþ…: ¼ËzÆŠÿÞ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ Væüyæþ$z ç³Çíܦ†° ^èþÑ^èþ*íÜ…¨. D Ææÿ…V>°² †ÇW ç³sêtËò³OMìü GMìüP…^èþyé°Mìü
Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Ýët…‹³ yæþ*Åsîý Ææÿ§æþ$ª °Ææÿ~Äæý*°² ¡çÜ$Mæü$…¨. Væü™èþ…ÌZ Ýët…‹³
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþÐèþÇ 1 : BÆóÿþâæýÏ$V> Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯èþ² ºgêgŒý Ýù§æþÆæÿ$Ë ÑÐé§æþ…
ç³ÇÚëPÆæÿÐðþ$O¯èþrÏ$ Æ>çßý$ÌŒý ºgêgŒý {Væü*‹³ A«¨M>ÇMæü…V> {ç³Mæüsìý…_…¨. Mæü…ò³± E…r$…§æþ°, ÆðÿíÜyðþ°ÛÄæý$ÌŒý ^èþ§æþÆæÿç³# Ayæþ$Væü$Ë ÐèþÆæÿMæü* ÑïÜ¢Ææÿ~… MæüÍW¯èþ ÆðÿíÜyðþ°ÛÄæý$ÌŒý A´ëÆŠÿtÐðþ$…sŒý, yæþ*Åsîý I§æþ$ Ôé™èþ…, {sꯌþÞçœÆŠÿ yæþ*Åsîý Æðÿ…yæþ$ Ôé™èþ…, Çh{õÜtçÙ¯Œþ béÈjË Mìü…§æþ
Ìê »ZÆæÿ$z(íÜGÌŒý¼) òßý^èþaÇMæü™ø ºgêgŒý Ýù§æþÆæÿ$Ë Ðèþ$«§æþÅ ÑÐé§æþ… çÜ$Rê…™èþ…V> A´ëÆæÿ$tÐðþ$…r$Ï, ¸ëÏrÏMæü$ ´ërÏ™ø´ër$, ©°ÌZ° Äæý$*°r$Ï I§æþ$Mæü$ò³O¯èþ E…sôý¯óþ çܧæþÆæÿ$ {´ëgñýMæü$tMæü$ D 0.5 Ôé™èþ…V> ÐèþçÜ*Ë$ ^óþõܨ. {ç³çÜ$¢™èþ… AÐèþ$ÌZÏ E¯èþ² iÐø ÐèþÅMìü¢Væü™èþ C…yæþÏMæü$,
Ðèþ$$WíÜ…¨. ™èþÐèþ$ BíÜ¢ ™èþV>§éË$ ç³ÇÚëPÆæÿÐðþ$O¯èþr$t ºgêgŒý {Væü*‹³Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ C¨ ÐèþÇçÜ$¢…§æþ° Æ>Æÿ$$¡ ÐèþÇ¢çÜ$¢…§æþ° ÐðþËÏyìþ…^èþyæþ… Ðèþ*ÆðÿPsŒýMæü$ ¯èþçÙtÐóþ$¯èþ° ¼ËzÆæÿÏ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ Ðé×ìýfÅ çÜÐèþ$$§éÄæý*ËMæü$ ÐèþÇ¢…^èþ§æþ$.
¯èþË$Væü$Ææÿ$ Ýù§æþÆæÿ$Ë$ Æ>çßý$ÌŒý, ÔóýQÆŠÿ, Ðèþ$«§æþ$ÆŠÿ, ±ÆæÿgŒýË$ çÜ…Äæý$$Mæü¢…V> {ç³Mæü °Äæý$…{™èþ×ýË™ø Mæü*yìþ¯èþ õ³ÆöP…¨. ´ë™èþ A´ëÆæÿ$tÐðþ$…r$Ï, ¸ëÏr$Ï 1200 ^èþ§æþÆæÿç³# Ayæþ$Væü$ËMæü$ò³O¯óþ ¨Ó¡Äæý$, ™èþ–¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ ç³rt×êËMæü$ ™øyæþμyæþ° iÐø...
sìý…^éÆæÿ$. ºgêgŒý íßý…§æþ*Ý릯ŒþÌZ ÕÕÆŠÿ ºgêgŒý Ðésê 32.31Ôé™é°Mìü ^èþÆæÿÅ˯èþ$ çܧæþÆæÿ$ iÐøÌZ E¯é²Äæý$°, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ {VóürÆŠÿÌZ° 12 Ðèþ$$°Þ´ëÍsîýÌZÏ 8 ¯èþ$…_ 9 ÐèþÅMìü¢Væü™èþ C…yæþÏMæü$ {ç³çÜ$¢™èþ iÐø ÐèþÇ¢…ç³ ^óþÄæý$Mæü´ùÐèþyæþ…™ø ¨Ó¡Äæý$,
ò³ÇW…¨. Çh{õÜtçÙ¯Œþ B…yŠþ Ýët…‹³Þ Ðèþ$$°Þ´ëÍsîýËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ {ç³çÜ$¢™èþ iÐø™ø {ç³Äñý*f¯èþ… MæüË$Væü$™èþ$…§æþ° ™èþ–¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ ç³rt×êÌZÏ ÇÄæý*Ît Ææÿ…V>°Mìü ò³§æþª {ç³Äñý*f¯èþ… E…yæþ§æþ°,
ÔéQ Ðèþ$$QÅ M>ÆæÿŧæþÇØ ¼ËzÆŠÿÞ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ ÐðþËÏyìþ…_…¨. A§óþ ѧæþ…V> M>ÆðÿμsŒý HÇÄæý*™ø ©…™ø òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ÑfÄæý$Ðéyæþ, ÑÔéQ, †Ææÿ$糆, ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý Ðèþ…sìý ç³rt×êËMóü
dü‘ê´ìøÏ eT<䛑·ß>± yÓuŸôd’{Ÿ Mðü.Ææÿ™èþ²{糿æý õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MæüË$ç³#Mö° iÐø Ñyæþ$§æþË ^óþõÜ¢ ÇÄæý$Ît Ææÿ…Væü… Ðèþ$Ç…™èþ ÐóþVæü…V> GMæü$PÐèþV> Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…§æþ°, Æ>çÙ‰…ÌZ° Ñ$Væü™é ¨Ó¡Äæý$, ™èþ–¡Äæý$
Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… ç³Ææÿ$Væü$Ìñýsôýt§æþ°, M>± iÐøÌZ M>Ðèþ$¯Œþ HÇÄæý*™ø MæüË$ç³#Mö° CÐèþÓyæþ… Ýë¦Æÿ$$ ç³rt×êËMæü$ C¨ HÐèþ*{™èþ… Eç³Äñý*Væüç³yæþ§æþ° ¼ËzÆŠÿÞ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 : çÜ™èþÅ… Mæü…ç³NÅrÆŠÿÞÌZ ¯ðþËMö¯èþ² MìüÏçÙt ç³Çíܦ† Ñyæþ$§æþË ^óþíܯèþ iÐø 1200 Mö…™èþÐóþ$ÆæÿMæü$ °Æ>ÔèýMæüÍW…§æþ° AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ ò³§æþÑ ÑÇ…_…¨. A«§æþÅ„æü$yæþ$ ÔóýQÆŠÿ Æðÿyìþz õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
¯óþç³£æþÅ…ÌZ Æ>Ðèþ$Í…VæüÆ>kò³O ÐèþçÜ¢$¯èþ² Ò$yìþÄæý* Mæü£æþ¯é˯èþ$ °Äæý$…{†…^óþ…
§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ Ðèþ$§æþª™èþ$§éÆæÿ$Ë$ Ððþ»ŒýòÜOsŒý¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. çÜ…çܦ¯èþ$ {¿æýçÙt$
ç³sìýt…^óþÌê ÐèþçÜ¢$¯èþ² Mæü£æ¯éËMæü$ ÐèþņÆóÿMæü…V> Æ>k Ðèþ$§æþª™èþ$§éÆæÿ$Ë$ Æ>Ðèþ$
Í…VæüÆ>k.M>ÐŒþ$ A¯óþ Ððþ»ŒýòÜOsŒý {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. D Ððþ»ŒýòÜOsŒýMæü$ {ç³ç³…^èþ ÐéÅ
ç³¢…V> A¯óþMæü çÜ…QÅÌZ çÜ…§óþÔéË$ Ðèþ_a¯èþr$t ÐéÆæÿ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
>√˝Ÿ¶yÓTHé kÕ#Ódt≈£î ø°¢Hé∫{Ÿ
Ðèþ$$…»êÆÿ$$, f¯èþÐèþÇ 1 : Væü™èþ 2004 Ðóþ$ ¯ðþËÌZ ÝëtMŠü Ðèþ*ÆðÿPsŒý {M>‹Ù
]esY‡ π>sY˝À yêVü≤q s¡+>∑+
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþÐèþÇ 1: Væü™èþ ¯ðþËÌZ BsZ Ææÿ…Væü… AÐèþ$ÃM>ÌZÏ „îü×ý™èþ¯èþ$ gZÆæÿ$ ™èþWY¯èþ ïßýÆøçßZ…yé.. Ðèþ*Ææÿ$† çÜ$lMìü..
MóüçÜ$ÌZ A…™èþÆ>j¡Äæý$ BǦMæü çÜ…çܦ VøÌŒýzÐðþ$¯Œþ Ýë^ðþ‹ÜMæü$ òܽ MîüϯŒþ_sŒý C_a…¨. ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ…¨. BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ {糿êÐèþ…™ø Ðèþ*ÆðÿPrÏ$ A™èþÌêMæü$™èÌþ… M>Ðèþ §óþÔèý…ÌZ¯óþ A†ò³§æþª ¨Ó^èþ{Mæü Ðéçßý¯èþ ™èþÄæý*È çÜ…çܦ Væü™èþ ¯ðþË AÐèþ$ÃM>ÌZÏ §óþÖÄæý$ A†ò³§æþª M>ÆæÿÏ ™èþÄæý*È Mæü…ò³± Ðèþ*Ææÿ$† çÜ$lMìü Væü™èþ ¯ðþËÌZ
¼G‹ÜD, G¯ŒþG‹ÜD Æðÿ…yæþ$ {sôýyìþ…VŠü˯èþ$ °Íí³ÐóþÄæý$yæþ…ÌZ AÐèþMæü™èþÐèþMæüËMæü$ yæþ…™ø ç³Æø„æü…V> BsZ Ææÿ…Væü…ò³O Mæü*yé ¡{Ðèþ {糿ê Ðé°² ^èþ*í³…¨. ©…™ø „îü×ý™èþ¯èþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ…¨. A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…™ø ´ùÍõÜ¢ yìþòÜ…ºÆŠÿ 9.95Ôé™èþ… „îü×ý™èþ¯èþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ…¨. Væü™èþ ¯ðþËÌZ AÐèþ$ÃM>Ë$ 56,293
´ëËμyìþ¯èþr$t VøÌŒýzÐðþ$¯Œþ Ýë^ðþ‹Üò³O BÆøç³×ýË$ Ðèþ^éaÆÿ$$. ©°ò³O ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Væü™èþ Mö°² ¯ðþËË$V> ¿êÈ Ðèþ–¨®° ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþçÜ¢$¯èþ² BsZ Ææÿ…Væü… {ç³çÜ¢$™èþ… ¡{Ðèþ ¯ðþËÌZ AÐèþ$ÃM>Ë$ 10.23Ôé™èþ… Ðèþ–¨®™ø 2,40,532 Äæý$*°rÏ ¯èþ$…_ Äæý$*°rÏ$ E…yæþV>, A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ Hyé¨ C§óþ ¯ðþËÌZ 62,515
°ÆæÿÓíßý…_¯èþ òܽ BÆøç³×ýËMæü$ çÜ…º…«¨…_ Gr$Ðèþ…sìý Ýë„>üÅË$ ÌôýÐèþ…r* Cº¾…§æþ$˯èþ$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ²¨. ¨Ó^èþ{Mæü Ðéçßý¯éÌZÏ Äæý$Ðèþ$à ç³Æ>ÓÌôý§æþ° 2,15,931 Äæý$*°rÏMæü$ ç³yìþ´ùÄæý*Æÿ$$. þAÆÿ$$™óþ 2008 M>ÅÌñý…yæþÆŠÿ Äæý$*°rÏ$V> ¯èþÐðþ*§ðþO…¨. §óþÖÄæý$ Ææÿ…Væü AÐèþ$ÃM>Ë$ 10.91„îü×ý™èþ™ø Væü™èþ
MîüϯŒþ _sŒý¯èþ$ C_a…¨. í³…_¯é, ïßýÆø çßZ…yé ç³°¡Ææÿ$ HÐèþ$…™èþ BÔéf¯èþMæü…V> Ìôý§æþ$. M>ÆæÿÏ Ñ¿êVæü… çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ AÐèþ$ÃM>Ë$ 9.04Ôé™èþ…™ø 33,09,051 Äæý$*°rÏ ¯èþ$…_ ¯ðþËÌZ 58,401 Äæý$*°rÏ ¯èþ$…_ 52,029 Äæý$*°rÏMæü$ ç³yìþ´ùÄæý*Æÿ$$.
ÌZ¯èþ* C§óþ ç³Çíܦ† ¯ðþËMö° E…¨. 36,08,220 Äæý$*°rÏMæü$ Ðèþ–¨® ^ðþ…§éÄæý$° ïßýÆøçßZ…yé Ððþ*sêÆŠÿÞ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë$ 3.65Ôé™èþ… Ðèþ–¨®™ø 4,114 Äæý$*°rÏ ¯èþ$…_ 4,264
ùws¡¢ ø=qß>√\ß≈£î ÄsY_◊ düeTà‹ Ðèþ$*yæþ$ ÆðÿrÏ$ ò³ÇW¯èþ Äæý$Ðèþ$à AÐèþ$ÃM>Ë$ ÐðþO‹Ü {ò³íÜyðþ…sŒý(AÐèþ$ÃM>Ë$, Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü) A°ÌŒý §æþ$Ðé A¯é²Ææÿ$. Äæý$*°rÏMæü$ GVæü»êM>Æÿ$$.
Ðèþ$$…»êÆÿ$$, f¯èþÐèþÇ1: ÇfÆæÿ$Ó »êÅ…MŠü B‹œ C…yìþÄæý* {ç³ÐéçÜ Äæý$Ðèþ$à AÐèþ$ÃM>Ë$ Væü™èþ ¯ðþËÌZ Ðèþ$*yæþ$ ÆðÿrÏ Ðèþ–¨®° ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÔéÆÿ$$. iG… AÐèþ$ÃM>Ë$ 35.95Ôé™èþ… yú¯Œþ ÝùPyé BsZ C…yìþÄæý*..
¿êÆæÿ¡Äæý$$ËMæü$, ѧóþÖ çÜ…Ýë¦Væü™èþ C¯ðþÓçÜtÆæÿÏMæü$ KÇÄæý$…rÌŒý »êÅ…MŠü B‹œ 2007 yìþòÜ…ºÆŠÿÌZ 5,524 Äæý$*°rÏ$ E…yæþV> Væü™èþ ¯ðþËÌZ 16ÐóþË M>ÆæÿÏ ™èþÄæý*È Ææÿ…Væü çÜ…çܦ f¯èþÆæÿÌŒý Ððþ*sêÆŠÿÞ(iG…) C…yìþÄæý* AÐèþ$ÃM>Ë$ ^ðþMŠü Çç³¼ÏMŠüMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÝùPsê BsZ C…yìþÄæý* ÇM>Ææÿz$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ
M>Ðèþ$ÆŠÿÞÌZ E¯èþ² õÙÆæÿϯèþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ A…XMæüÇ…_…¨. 18 Ôé™èþ… Äæý$*°rÏMæü$ ò³ÇV>Æÿ$$. 35.95Ôé™èþ… ç³yìþ´ùÄæý*Æÿ$$. Væü™èþ ¯ðþËÌZ §óþÖÄæý$ AÐèþ$ÃM>Ë$ 4,041 AÐèþ$ÃM>˯èþ$ ò³…^èþ$Mæü$…¨. 2008ÌZ AÐèþ$ÃM>Ë$ 28.5Ôé™èþ… Ðèþ–¨®™ø
ÌZç³# DMìüÓsîý E¯èþ² A…§æþÆæÿ$ ™èþÐèþ$ õÙÆæÿϯèþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü Væü™èþ Hyé¨ Ðèþ–¨® Æóÿr$ 13.32Ôé™èþ…V> ¯èþÐðþ*§ðþO…§æþ° ¨Ó^èþ{Mæü Ðéçßý¯èþ Äæý$*°rÏ$V> E…¨. A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ Hyé¨ C§óþM>Ë…ÌZ AÐèþ$ÃM>Ë$ 6,309 16,188Mæü$ ^óþÆ>Æÿ$$. A…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$ Hyé¨ C¨ 12,596 Äæý$*°rÏ$V>
AÐèþM>Ôèý… C_a¯èþr$Ï ÇfÆæÿ$Ó »êÅ…Mæü$ ™ðþÍí³…¨. D A…ÔéË°² ÇfÆæÿ$Ó ™èþÄæý*È çÜ…çܦ Äæý$Ðèþ$à JMæü {ç³Mæür¯èþ¯èþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…¨. 2008ÌZ Ððþ$$™èþ¢… Äæý$*°rÏ$V> ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. Væü™èþ M>ÅÌñý…yæþÆŠÿ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ 9.44Ôé™èþ… E…§æþ° ÝùPyé BsZ C…yìþÄæý* »ZÆæÿz$ çÜ¿æý$Åyæþ$ (Ðèþ*ÆðÿPsìý…VŠü, AÐèþ$ÃM>Ë$)
»êÅ…Mæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>ËMæü$ ÌZºyìþ ™èþÐèþ$ ÌêÐé§óþÒË$ E…yéË° ÇfÆæÿ$Ó AÐèþ$ÃM>Ë$ 1,20,428 Äæý$*°rÏ ¯èþ$…_ 1,36,468 Äæý$*°rÏMæü$ Ðèþ–¨®™ø AÐèþ$ÃM>Ë$ 60,032 Äæý$*°rÏ ¯èþ$…_ 65,702 Äæý$*°rÏMæü$ Ðèþ–¨® £éÐèþ$‹Ü MøïßýÏ A¯é²Ææÿ$. ^èþMæüP° ÐèþNÅçßýÆæÿ^èþ¯óþ ™èþÐèþ$ ÑfÄæý*°Mìü M>Ææÿ×ýÐèþ$°,
»êÅ…Mæü$ õ³ÆöP…¨. GVæü»êMìü…¨. ^ðþ…§éÆÿ$$. ©°° ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Mæü*yé Mö¯èþÝëWÝë¢Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$.

ø£+{Ï ‘·ß&ÉT|ü⁄ #·s¡´\‘√ dü]...

∫Hêïs¡ß\ ÁbÕD≤\ß Vü≤Ø!


ìs¡¢ø£å´+ ˙&Éq ì˝À|òüsY $düÔs¡D H√#·ßø√ì ÄdüŒÁ‹ $yê<ë\≈£î ì\j·T+
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþ-Ðèþ-Ç1 (Ðóþ$fÆŠÿ Cº¾…§æþ$Ë$ G§æþ$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²
¯èþ*Å‹Ü) : "õ³§æþ {ç³fË BÆøVæüÅ… Æÿ$$. ÆøVæü$Ë ÝûMæüÆæÿÅ… MøçÜ…
MøçÜ… MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë QÆæÿ$a™ø HÆ>μr$ ^óþíܯèþ Í‹œt Mæü*yé
{糿æý$™èþÓ BçÜ$ç³{™èþ$¬ÌZÏ ÐðþO§æþÅ ç³°^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ$. °ÌZçœÆŠÿ
çܧæþ$´ëÄæý*Ë$ MæüÍμçÜ$¢¯é² Ðèþ$° ÌZ ÕÔèý$Ðèþ#Ë Ðèþ$Ææÿ×êË™ø
^ðþç³#™èþ$¯èþ² Ðèþ*rË$ ±sìýÐèþ$*rËÐèþ# ™èþ$¯é²Æÿ$$.. A…§æþÇMîü ÐðþO§æþÅ… A…¨Ý뢅.. G°² {糿æý$™èþÓ… ÐðþO§æþ$ÅËò³O º¨ÎÐóþr$ Ðóþíܯé C…™èþMæü* BçÜ$ç³{†ÌZ
°«§æþ$Ë$ M>ÐéË¯é² Ððþ_aÝ뢅.. A…r* çÜÆ>PÆæÿ$ C^óþa àÒ$Ë$ AÐèþ$Ë$Mæü$ ÌZ´ëË »ê«§æþÅ™èþ GÐèþǧæþ¯èþ² ÑçÙÄæý$…ò³O BÌZ_…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. yéMæütÆŠÿ
¯ø^èþ$MøÐèþyæþ… Ìôý§æþ$.. Æ>çÙ‰…ÌZ¯óþ HMðüOMæü _¯èþ² í³ËÏË BçÜ$ç³{†V> õ³Ææÿ$´÷…¨¯èþ ´ùçÜ$t˯èþ$ ¿æýÈ¢ ^óþÝë¢Ðèþ$° ^ðþç³#™èþ$¯é² ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ °Äæý*Ðèþ$M>Ë$ ^óþÄæý$Mæü´ùV> Mæü…sìý ™èþ$yæþ$ç³# ^èþÆæÿÅË™ø çÜÇ: ¯éË$Vóüâæý$ÏV> BçÜ$ç³{†ÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ÕÔèý$
°ÌZçœÆŠÿ BçÜ$ç³{†Mìü K {ç³™óþÅMæü Væü$Ç¢…ç³# E…¨.. õÜÐèþÌZÏ °ÆæÿÏ„æüÅ… Ðèþ*r Ar$…_™óþ M>…{sêMæü$t ´ùçÜ$tËMóü ü ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. ÒÇMìü ^ðþÍÏçÜ$¢¯èþ² i™èþ… Mæü*yé ™èþMæü$PÐèþ Ðèþ$Ææÿ×êÌZÏ ÐðþO§æþÅíܺ¾…¨ °ÆæÿÏ„æüÅ… E…§æþ° ç³Ë$Ðèþ*Ææÿ$Ï º…«§æþ$Ðèþ#Ë$, ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$
çܧæþ$¬´ëÄæý*Ë ÌôýÑ$ò³O ÐðþO§æþ$ÅË* CMæüPyæþ B…§øâæý¯èþËMæü$ ¨Væüyæþ… ÇÐékV> M>Ðèþyæþ…™ø ÐéÆæÿ$ B ´ùçÜ$tÌZÏ ^óþÆóÿ…§æþ$Mæü$ çÜ$Ðèþ$$Q™èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÄæý$yæþ…Ìôý§æþ$. B…§øâæý¯èþËMæü$ ¨V>Ææÿ$. Òr°²…sìý± §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$¯èþ² {糿æý$™èþÓ… BçÜ$ç³{†
Ðèþ*Ææÿ$™ø…¨.. ç³Çíܦ† E§æþÅÐèþ$ Ææÿ*ç³… §é Ía¯èþç³#yæþ$ àÒ$Ë$ CçÜ$¢¯èþ² ¯óþ™èþË$ E¯èþ² íܺ¾…¨Móü çÜÇ´ù™èþ$¯èþ² ºyðþjsŒý: Ýë¦Æÿ$$° ò³…^èþ$™èþ* °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…¨. çœÍ™èþ…V> ÐðþO§æþ$ÅË$, ¯èþÆæÿ$ÞË çÜ…QÅ
¬™èþÆ>Ó™èþ çÜÐèþ$çÜÅË ç³ÇÚëPÆ>°Mìü Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Mæü´ùÐèþyæþ… Ìôý§æþ$...' °ÌZçœÆŠÿ BçÜ$ç³{†Mìü {糿æý$™èþÓ… MóüsêÆÿ$$çÜ$¢¯èþ² Ææÿ*.11MørÏ ºyðþjsŒý {ç³çÜ$¢™èþ…E¯èþ² ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø ´ër$ Ðèþ$…§æþ$Ë$, ÐðþO§æþÅ ç³ÇMæüÆ>Ë Mö¯èþ$VøË$Mæü$ ºyðþjsŒý ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…§æþ°
D Hyé¨ f¯èþÐèþÇ 1Ðèþ ™óþ©¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz °ÌZçœÆŠÿ íܺ¾…¨i™èþ¿æý™éÅË$, Ðèþ$…§æþ$Ë$, C™èþÆæÿ AÐèþçÜÆ> Ë MøçÜÐóþ$ çÜÇ´ù™ø…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… BÔèýç³yìþ¯é BÆæÿ…¿æý Ôèý*Ææÿ™èþÓÐóþ$ AÆÿ$$…¨. BçÜ$ç³{†ÌZ ÐðþO§æþÅç³È„æüË MøçÜ… Væü…rË
BçÜ$ç³{†° çÜ…§æþÇØ… _¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {ç³ çÜ$¢™èþ… E¯èþ² ç³yæþMæüË çÜ…QÅMæü$ A§æþ¯èþ…V> BçÜ$ç³{†ÌZ ¯éËYÐèþ ™èþÆæÿVæü† íܺ¾…¨ 110 Ðèþ$…¨ ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ M>V>, 60Ðèþ$…¨ ™èþÆæÿ ºyìþ G§æþ$Ææÿ$^èþ*yéÍÞ ÐèþÝù¢…¨. ç³Çíܦ™èþ$Ë$ C…™èþ §éÆæÿ$×ý…V> E¯é² {糿æý$™èþÓ…
Ðèþ$Æø 150 ç³yæþMæüË™ø Mö™èþ¢ »êÏMŠü °Æ>à ×ý… ^óþÝë¢Ðèþ$° àÒ$ C_a çÜÇV>Y Hyé§ LsŒýÝùÇÞ…VŠü §éÓÆ> ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ÆðÿVæü$ÅËÆŠÿ ¯èþÆæÿ$ÞË$ 112Ðèþ$…¨ M>V>, A…™é »êVæü$… §æþ¯èþ² «§øÆæÿ×ìýÌZ¯óþ ÐèþÅÐèþçßýÇÝù¢…¨.
æþÐèþ#™ø…¨. M>± Cç³μsìýMîü B ¿æýÐèþ¯é°Mìü Ôèý…Mæü$Ýë®ç³¯èþ fÆæÿVæü Ìôý§æþ$. {ç³çÜ$¢™èþ… 550 LsŒýÝùÇÞ…VŠü §éÓÆ> 60Ðèþ$…¨ Ñ«§æþ$˯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. M>Ï‹Ü&4, Ñ$°ïÜtÇÄæý$ÌŒý, çÜÐèþ$çÜÅË Ðèþ*r$¯èþ õÜÐèþË$ °ÌŒý: HâæýÏ ™èþÆæÿºyìþ BçÜ$ç³{†ÌZ ÐðþO§æþ$ÅË RêäË
ç³yæþMæüË ÝûMæüÆæÿÅ… E¯èþ² BçÜ$ç³{†ÌZ 150 ç³yæþMæüË »êÏMŠü ÐèþõÜ¢ M>çÜ¢ çÜÐèþ$çÜÅ ¡Ææÿ$ ¯èþÆæÿ$ÞË$, ÐðþO§æþ$ÅË MöÆæÿ™èþ Ðèþ*{™èþ… ¡{Ðèþ…V> E…¨. M>Ææÿ×ý…V> ÆøVæü$ËMæü$ õÜÐèþË$ A…§æþyæþ…Ìôý§æþ$. ©…™ø E¯èþ² ÐðþO§æþ$ÅËò³O ç³°¿êÆæÿ…
™èþ$…§æþ° ¿êÑ…_¯é C…™èþÐèþÆæÿMæü$ GÌê…sìý çœÍ™èþ… Ìôý§æþ$. C…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Äôý$Å {糆´ë§æþ¯èþË$ ç³…í³¯é çœÍ™èþÐóþ$¨?: BçÜ$ç³{†ÌZ RêäV> E¯èþ² ´ùçÜ$tË ¿æýÈ¢ ò³Ææÿ$Væü$™ø…¨. M>ÇzÄæý*Ëi, ¯èþ*ÅÆ>Ëi Ñ¿êV>ÌZÏ ÐðþO§æþ$ÅË$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø D
22 ¯èþ$…_ 30 MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$ËMæü$ ç³Ç´ë˯éç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ A¯èþ$Ðèþ$† Æ>Mæü´ù Ðèþ yæþ…™ø MøçÜ… {糿æý$™éÓ°Mìü {糆´ë§æþ¯èþË$ ç³…í³¯é GÌê…sìý çœÍ™èþ… Ìôý§æþ$. BÆæÿ$ M>…{sêMæü$t ÐéÅ«§æþ$Ë™ø Ðèþ^óþa ÐéÆæÿ$ C™èþÆæÿ BçÜ$ç³{™èþ$ËMæü$ ÐðþâêÏÍÞ ÐèþÝù¢…¨. °ÌZçœÆŠÿÌZ JMóü
Cç³μsìýMîü °Æ>Ã×ý… {´ëÆæÿ…¿æý… M>Ìôý§æþ$. °ÌZçœÆŠÿ BçÜ$ç³{† G§æþ$Ææÿ$V> C¯ø¹íÜ‹Ü ï³yìþÄæý*{sìýMŠü çÜÆæÿj¯ŒþÞ, Æðÿ…yæþ$ íÜÑÌŒý AíÜòÜt…sŒý çÜÆæÿj¯ŒþÞ, ¯éË$Væü$ l°Äæý$ÆŠÿ AíÜòÜt…sŒý Æøk Hyæþ$Ðèþ$…¨ _¯é²Ææÿ$Ë$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ¯èþ² ¯ðþç³…™ø BçÜ$ç³{† ÐðþO§æþ$ÅËò³O º¨Î
çÜ$«§é¯é Æ>Äæý$×ýÐèþ$*Ç¢ çÜçßýM>Ææÿ…™ø 150ç³yæþMæüË BççÜμ{† A…§æþ$»êr$ÌZMìü ´ùçÜ$tË™ø ´ër$ ¯èþÇÞ…VŠü çÜ*ç³Ç…sñý…yðþ…sŒý, Ðèþ*Å{sìý¯Œþ ´ùçÜ$tË$ RêäV> E¯é²Æÿ$$. Ðóþr$ Ðóþíܯèþ çÜÆ>PÆæÿ$ ÐðþO§æþ$ÅË ¿æÈ¢ ÑçÙÄæý$… Ðèþ*{™èþ… BÌZ_…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. CMæüPyìþ
Ðèþ_a¯é çÜÐèþ$çÜÅË$ ¡Ææÿyæþ… Ìôý§æþ$. G…™ø õ³Ææÿ$´÷…¨¯èþ D BçÜ$ç³{†ÌZ BçÜ$ç³{†ÌZ Ðèþ$…§æþ$Ë çÜÆæÿçœÆ> Mæü*yé çÜ{MæüÐèþ$…V> Ìôý§æþ$. õ³òÙ…rÏMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ {Væü*ç³# Æ>fMîüÄæý*Ë M>Ææÿ×ý…V> °ÌZçœÆŠÿÌZ ÐèþçÜ™èþ$Ë$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yæþMæü´ùÐèþyé°Mìü K
Ðèþ$…_ÐðþO§æþÅ… A…§æþ$™èþ$…§æþ° Væü…ò³yéÔèý™ø ÐèþçÜ$¢¯èþ² õ³§æþÆøVæü$ËMæü$ Ayæþ$Væüyæþ$Væü$¯é Ðèþ$…§æþ$Ë$ ºÄæý$r Mö¯èþMæü$…yé E¯èþ²Ðésìý™ø¯óþ ÐðþO§æþ$ÅË$ çÜÇò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. M>Ææÿ×ý…V> ^ðþç³μÐèþ^èþ$a.
Væü$…r*Ææÿ$, f¯èþ-Ðèþ-Ç1 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): {ç³Mæüsìý…_¯èþ ™èþÆæÿ$ ×ý…ÌZ C™èþÆæÿ ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë Ðèþ$«§æþÅ MìüÌZË ´÷V>Mæü$ E™èþμ†¢ fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° A…^èþ¯é.
MæüÆ>²rMæü, B…{«§æþ{糧óþÔŒýËÌZ ´÷V>Mæü$ ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë Æ>çÙ‰…ÌZ° ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ HÆæÿμyìþ¯èþ A¯éÆøVæüÅÐðþ$O¯èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… ¯èþ$…_ C™èþÆæÿ §óþÔéËMæü$ ´÷V>Mæü$
Ðèþ$«§æþÅ HÆæÿμyìþ¯èþ A¯éÆøVæüÅMæüÆæÿÐðþ$O¯èþ ´ùsîý M>Ææÿ×ý…V> «§æþÆæÿ˯èþ$ Væü×ý±Äæý$…V> ´ùsîý M>Ææÿ×ý…V> GVæü$Ðèþ$™èþ$Ë$ Mæü*yé ò³ÇV>Æÿ$$. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ
ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™é™éPÍMæü…V> «§æþÆæÿË$ ËÀçÜ$¢¯èþ² ç³μsìýMîü
¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ ´÷V>Mæü$ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ¿æýÑ™èþÐèþÅ…
{ç³Ôé²Ææÿ®Mæü…V> Ðèþ*Ææÿ$™ø…¨. CÆæÿÐðþO Hâæý$Ï-V>
Æ>{çÙt…ÌZ° ´÷V>Mæü$ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÆøyðþzMìüP B…§øâæý¯èþ
^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$¯é ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ ^èþÍ…^èþÌôý§æþ$.
A¯èþ*çßýÅ…V> D Hyé¨ íœ{ºÐèþÇ ¯èþ$…_ l¯Œþ
ÐèþÆæÿMæü$ B…{««§æþ, {ç³çÜ$¢™èþ… Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËË$V>
ò³…_ ÆðÿO™èþ$ÌZÏ Mö™èþ¢
BÔèý˯èþ$ ÆóÿMðü†¢…^éÆæÿ$.
{ç³ç³…^èþ…ÌZ° A™èþÅ…™èþ
QȧðþO¯èþ
õ³Æö…¨¯èþ
´÷V>Mæü$Mæü$
´÷V>Mæü$V>
{»ñýhÌŒý
«©r$V>
B…{«§æþ, MæüÆ>²rMæü Æ>Úë‰ÌZÏ
ªbı>±≈£îμô|’ ÄX¯\ß
yê´bÕs¡ß\ eT<Ûä´ b˛{° - $|üØ‘·+>± ô|]–q <Ûäs¡
Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ «§æþÆæÿ˯èþ$
Ñç³È™èþ…V> ò³…^óþÔéÆæÿ$.
D «§æþÆæÿË$ A…™èþÆ>j¡Äæý$
Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ
ò³r$tºyìþ§éÆæÿ$˯èþ$ òÜO™èþ…
ѧóþÖ
Mæ ü Ë Ðè þ Æ æ ÿ ç ³ Ææ ÿ $ ç Ü $¢ ¯ é²Æÿ $ $.
§óþÖÄæý$…V> Mæü*yé D
´÷V>Mæü$ ÐèþņÆóÿMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Fç³…§æþ$Mæü$¯é²
{ç³ç³…^èþ…ÌZ° C™èþÆæÿ §óþÔéËMæü$ B…{«§é,
MæüÆ>²rMæüÌZ ç³…yìþ…^óþ ´÷V>Mæü$Mæü$ WÆ>Mî ü
HÆæÿμyìþ…¨. §óþÔèý…ÌZ¯óþ A™èþÅ…™èþ ¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ´÷V>Mæü$
ç³…yìþ…^óþ Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ {´ë…™èþ…ÌZ D Hyé¨ «§æþÆæÿË$
»êV>¯óþ ò³ÇV>Æÿ$$. Væü™èþ Hyé¨ 80 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ
MìüÌZË ´÷V>Mæü$ AÐèþ$$Ãyæþ$´ùV>, D Hyé¨ 105
MæüÆ>²rMæüÌZ¯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² ÐóþË…ÌZ ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ ´÷V>Mæü$Mæü$ yìþÐèþ*…yŠþ «§æþÆæÿË$ G…™èþM>Ë… Ñ$ÍÄæý$¯Œþ MìüÌZË ´÷V>Mæü$ E™èþμ†¢ fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ°
´ùsîýç³yìþ «§æþÆæÿË$ ¿êÈV> ò³…^óþíÜ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðèþ$…_ ò³ÇW…¨. Væü™èþ Hyé¨ Æ>çÙ‰…ÌZ çÜVæür$¯èþ MìüÌZ Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ ÐóþË… Móü…{§éËÌZ ´÷V>Mæü$ «§æþÆæÿ Mö¯èþÝëVæü$™éÆÿ$$, D «§æþÆæÿ˯èþ$ ^èþ*íÜ ÆðÿO™èþ$Ë$ A…^èþ¯é ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. MæüÆ>²rMæüÌZ° Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ
«§æþÆæÿË$ MæüÍμçÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ JMæüÐðþOç³# JMìüP…sìýMìü Ææÿ*. 84 ËÀ…^èþV> D Hyé¨ MìüÌZ Ææÿ*.152 ç³ËMæüV> Ðèþ$…VæüâæýÐéÆæÿ… ´÷V>Mæü$ E™èþμ™èþ$¢Ë¯èþ$ ò³…_™ó ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ D {´ë…™èþ…ÌZ ´÷V>Mæü$ ÐóþË… °Í_´ùÐèþyæþ…ò³O
{ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> BÇ®MæüÐèþ*…§æþÅ…, «§æþ*Ðèþ$´ë¯èþ, MæüÆ>²rMæüÌZ MìüÌZ JMìüP…sìýMìü çÜVæür$¯èþ 113 ¯èþ$…_ JMæüPÝëÇV> MìüÌZMìü Hyæþ$ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ «§æþÆæÿË$ Mö¯èþÝëVæü$™éÄæý*, CÐóþ «§æþÆæÿË$ Mö¯èþÝëW™óþ Væü$…r*Ææÿ$ÌZ° ´÷V>Mæü$ »ZÆæÿ$z A«¨M>Ææÿ$Ë$ §æþ–íÙt
´÷V>Mæü$ E™èþμ™èþ$¢Ë Ñ°Äñý*Væü…ò³O ÐèþņÆóÿMæü 114 Ææÿ*´ëÄæý$Ë «§æþÆæÿ ËÀçÜ$¢¯èþ²¨. Æðÿ…yóþâæýå {Mìü™èþ… ™èþVæüYr…™ø ÆðÿO™èþ$Ë$ B…§øâæý¯èþMæü$ ¨V>Ææÿ$. ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë ¿æýÑ™èþÐèþÅ… HÑ$sìý?, Mö¯èþÝëVæüMæü´ù™óþ ÝëÇ…^éÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… «§æþÆæÿË$ »êV> E¯é²Äæý$°
E§æþÅÐèþ*Ë$, ºíßýÆæÿ…Væü {糧óþÔéÌZÏ «§æþ*Ðèþ$´ë¯èþ °õÙ- ÐèþÆæÿMæü$ ´÷V>Mæü$ çÜVæür$ «§æþÆæÿË$ Ææÿ*.50Mæü$ G糚yæþ* Ææÿ*.145 Ñ$…_ ´÷V>Mæü$¯èþ$ Mö¯èþ$VøË$ ÆðÿO™èþ$Ë ç³Çíܦ† HÑ$r¯èþ²¨ çÜÆæÿÓ{™é ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë$ Mæü*yé 120 ¯èþ$…_ 125 Ææÿ*´ëÄæý$Ë$
«§æþ… Ñ«¨…_¯èþ ™èþÆæÿ$-Ðé™èþ «§æþÆæÿË$ A¯èþ*çßýÅ…V> Ñ$…^èþÌôý§æþ$. Væü™èþ Hyé¨ Í…V>ÆðÿyìþzVæü*yðþ… ^óþÄæý$ÌôýÐèþ$° ÐéÅ´ëÆæÿ$ÌZÏ Mö…§æþÆæÿ$ ™óþÍa ^èþÆæÿa±Äæý*…Ôèý…V> Ðèþ*Ç…¨. Væü™èþ ïÜf¯ŒþÌZ ^ðþÍÏ…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ° »ZÆæÿ$z ÐèþÆ>YË$
ò³ÆæÿVæür… ÑÔóýÏçÙMæü$˯èþ$ MæüËÐèþÆæÿç³ Ææÿ$Ýù¢…¨. {´ë…™èþ…ÌZ ç³…yìþ¯èþ ´÷V>Mæü$ MìüÌZ JMìüP…sìýMìü ^ðþç³μyæþ…™ø ÆðÿO™èþ$Ë$ ÐóþÌê°² Æ>çÙ‰…ÌZ° ´÷V>Mæü$ «§æþÆæÿË$ 50 ¯èþ$…_ 142 A…XMæüÇçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë Ðèþ$«§æþÅ ´ùsîý ÐèþËÏ
JMæüÐðþOç³# ç³…r¯èþ$ Eç³çÜ…çßýÇ… ^èþ$Mæü$° Ææÿ*.142 ËÀ…^èþyæþ… §óþÔèý…ÌZ¯óþ ÇM>Ææÿ$z Ayæþ$zMæü$¯é²Ææÿ$. ´÷V>Mæü$ ÐéÅ´ëÆæÿ…ÌZ 40 Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ ò³ÆæÿVæür…™ø E¼¾™èþ¼¾»ñýO¾¯èþ ÆðÿO™èþ$Ë$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Ðóþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² Ðèþ*r ÐéçÜ¢ÐèþÐóþ$¯èþ°
{ç³™éÅÐèþ*²Äæý$ ç³…rËMæü$ Ððþãå E¯èþ² »ôýÆæÿ¯Œþ˯èþ$ çÜ–íÙt…_…¨. D ¯óþ糫£æþÅ…ÌZ CsîýÐèþË MæüÆ>²rMæüÌZ Ôé™é°Mìü ò³OV> BÆæÿzÆæÿ$Ï E…yìþ íÜVæüÆðÿrÏ D Hyé¨ ´÷V>Mæü$¯èþ$ Væü×ý±Äæý$…V> AÆÿ$$™óþ D ç³Çíܦ† G…™èþM>Ë… Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…§æþ¯óþ
Mæü*ËVöyìþ™óþ JMøP »êÅÆðÿ¯ŒþMæü$ I§æþ$Ë„æüË Ææÿ* {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ ´÷V>Mæü$ ÐóþË…ÌZ Mæü*yé «§æþÆæÿË$ ™èþÄæý*ÈÌZ MîüËMæü ´ë{™èþ ´ùíÙçÜ$¢¯èþ² ò³…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. Væü™èþ ïÜf¯ŒþÌZ 170 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ ÑçÙÄæý$…ÌZ ÆðÿO™èþ$ ¯éÄæý$Mæü$ËÌZ¯èþ$, A«¨M>Ææÿ
´ëÄæý$Ë ç³ÇàÆæÿ… A…¨Ýë¢Ðèþ$° ´÷V>Mæü$ »ZÆæÿ$z A¯èþ*çßýÅ…V> ò³…^éÆæÿ$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ÐèþÆæÿMæü$ I.sìý.íÜ. Ðèþ…sìý Væü$™é¢«¨ç³™èþÅ çÜ…çܦË$, MìüÌZË E™èþμ†¢ fÆæÿVæüV>, D Hyé¨ 200 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ ÐèþÆ>YÌZϯèþ* E™èþP…uæÿ HÆæÿμyìþ…¨.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt™ø Äæý$*°ÐèþÇØsîýÌZÏ° ѧéÅÆæÿ$¦Ë™ø çÜÐèþ*ÐóþÔéË$, ÝëÐèþ*hMæü
G°²MæüË ´÷™èþ$¢ QÆ>ÆðÿO¯èþ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ¯èþÐèþ ™ðþË…V>×ý ´ëÈt ™èþÓÆæÿÌZ çܧæþçÜ$ÞË$, hÌêÏ, Ðèþ$…yæþË Móü…{§éË™ø ´ër$ {糫§é¯èþÐðþ$O¯èþ
ôV’≤<äsêu≤<é
X¯óÁø£yês¡+
2, »qe] 09
B ´ëÈt™ø MæüËíÜ E§æþÅÐèþ*˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^éË° °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨.
Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ï³BÈμ A«§æþÅ„æü$yæþ$ _Ææ…iÑ, BÄæý$¯èþ »êÐèþÐèþ$-Ç-¨
AË$Ï AÆæÿÑ…§Šþ™ø _Ææÿ…iÑ °ÐéçÜ…ÌZ G¯Œþsîýï³ A«§æþÅ„æü$yæþ$
∫s¡ß‘√ >ö&¥ uÛÒ{Ï
|”ÄØŒ, m˙º|” ñeTà&ç ñ<ä´e÷\ß
Móü…{§éÌZÏ çÜ¿æýË$ °ÆæÿÓíßý…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ Ðèþ$Ç Mö¨ª
ÆøkÌZÏ CÆæÿ$ ´ëÈtË$ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý {ç³×êãMæü¯èþ$ QÆ>Ææÿ$
^óþÄæý$¯èþ$¯é²Æÿ$$. G±tï³ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ¯èþ{Æ> ÆæÿÑMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, ÑuæÿÌŒýË$
§óþÐóþ…§æþÆŠÿ VúyŠþ, ò³¨ªÆðÿyìþzË$ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$ ^èþÆæÿaË$ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. Mæü*yé çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÐéÆæÿ$ {ç³fÌZÏMìü ºË…V> ÐðþâêÏË…sôý E§æþÅÐèþ*Ìôý çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ¡Æ>ð…^éÆæÿ$. ©…™ø CÆæÿ$ ´ëÈtË ÐéÆæÿ$ {ç³gê
ÔèýÆæÿ×ýÅÐèþ$° ¿êÑ…_¯èþr$Ï ™ðþÍíÜ…¨. G°²MæüË$ çÜÒ$í³çÜ$¢¯èþ²…§æþ$¯èþ çÜÐèþ$çÜÅË™ø ´ër$ {糿æý$™èþÓ Aѱ†° Væü$Ç¢…_ EÐèþ$Ãyìþ E§æþÅÐèþ*Ë$ òßýO§æþ-Æ>-»ê§Š ï³BÈμ M>Æ>Å-Ë-Äæý$…ÌZ _Ææÿ…i-Ñ° MæüÍ-íܯèþ
8 {ç³fÌZÏMìü gZÆæÿ$V> §æþ*çÜ$MðüâôýÏ…§æþ$Mæü$ E§æþÅÐèþ*Ë$ ^óþÄæý*Ë° ^óþÄæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþr$Ï ™ðþÍíÜ…¨. C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> ¯èþÐèþ-™ðþ-Ë…V>×ý ´ëÈt A«§æþÅ-„æü$-yæþ$ §óþÐóþ…§æþ-ÆŠÿ-Vú-yŠþ

kÕe÷õø£ Hê´j·T+ bÕ{Ï+#ê*


òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): òßýOMøÆæÿ$t
¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ææÿ$¢Ë °Äæý*Ðèþ$Mæü…ÌZ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$…
´ësìý…^éË° ¼íÜ çÜ…„óüÐèþ$ çÜ…çœ$… Æ>{çÙt A«§æþÅ„æü$yæþ$ BÆŠÿ.
Mæü–çÙ~Äæý$Å òßýOMøÆæÿ$t {糫§é¯èþ ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ç¢ A°ÌŒý ÆæÿÐóþ$‹Ù
§æþÐóþMæü$ Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. òßýOMøÆæÿ$tÌZ RêäV>E¯èþ² 19
¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ææÿ$¢Ë ´ùçÜ$tÌZ ¼íÜ, G‹ÜíÜ, G‹Üsì ÐèþÆ>YËMæü$
Mæü±çÜ… 10 ´ùçÜ$tË$ MóüsêÆÿ$$…^éË° MøÆ>Ææÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ òßýOMøÆæÿ$t¯èþ$¯èþ² 30
Ðèþ$…¨ ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ææÿ$¢ÌZÏ 21Ðèþ$…¨ E¯èþ²™èþ ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþÐéÆæÿ$, 6Væü$Ææÿ$
½ïÜË$, Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ GïÜÞË$ E…yæþV>, GïÜtMìü {´ë«§é¯èþÅ™èþ Ìôý§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
n<äq|ü⁄ $<äß´‘Y ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T+&ç - ì<Ûäß\ß Ä]úø£ XÊKqß n&É>∑+&ç - ø£¬s+≥ß ø£+ô|˙\≈£î yÓ’mdt dü÷#·q Cç³μsìýÐèþÆæÿMæü$ òßýOMøÆæÿ$tÌZ °Äæý$Ñ$…_¯èþ 141 Ðèþ$…¨ ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ææÿ$¢ÌZÏ 108
Ðèþ$…¨ E¯èþ²™èþ ÐèþÆ>YËMæü$ ^ðþ…¨¯èþÐéÆóÿ E¯é²Ææÿ° ѯèþ† ç³{™èþ…ÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
{糿æý$™èþÓ… Æ>¯èþ¯èþ² BÆæÿ$ ¯ðþËËMæü$ yæþ…™ø ѧæþ$Å™Œþ çÜ…çܦË$ ¯óþÆæÿ$V> Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Cç³μsìýMóü yìþ{íÜtº*ÅrÈ Mæü…ò³±Ë ÐéÈV> õÜMæüÇ…_…¨.
çÜÇç³yé MæüÆðÿ…sŒý¯èþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý* §æþVæüYÆæÿ D ÑçÙÄæý$… {ç³Ýë¢Ñ…^éÆÿ$$. AÐèþçÜÆ>Ë Ðóþ$ÆæÿMæü$ MöÆæÿ™èþ ™èþç³μ§óþÐðþ*! Äj˚TcÕ Vü≤‘·´ πødüß <äsê´|ü⁄Ôô|’ ùdº
˯èþ$Mæü$…r$¯é², °«§æþ$Ë$ MóüsêÆÿ$$…^óþ… °«§æþ$Ë$ M>ÐéË…sôý BǦMæüÔéQ™ø ^èþÇa…^èþ…yæþ° º$«§æþÐé Cç³μsìýMóü Ææÿ½ ïÜf¯Œþ ѧæþ$Å™Œþ yìþÐèþ*…yŠþ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…
§æþ$Mæü$ ±âæý$å ¯èþÐèþ$$Ë$™èþ$¯èþ²¨. D Hyé Ææÿ… fÇW¯èþ ѧæþ$Å™Œþ ÔéQ çÜÒ$„> çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ$$QÅ yæþV>, Ðèþ$$…§æþçÜ$¢ A…^èþ¯é Ðóþ$ÆæÿMæü$ f¯èþÐèþÇ ¯ésìýMìü 6707 ÑfÄæý$Ðéyæþ, f¯èþÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): BÄôý$Úë çßý™èþÅ MóüçÜ$ §æþÆ>Åç³#¢¯èþ$
¨ Cç³μsìýÐèþÆæÿMæü$ Æ>{çÙt…ÌZ A…§æþ$ Ðèþ$…{† çÜ*_…_¯èþr$t ™ðþÍíÜ…¨. Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Äæý$*°rÏ$, íœ{ºÐèþÇMìü 5989 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Äæý$* °Íõ³çÜ*¢ òßýOMøÆæÿ$t Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… õÜt Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþíÜ…¨. »ñýfÐéyæþ »êÆŠÿ AÝùíÜ
»êr$ÌZ E¯èþ² ѧæþ$Å™Œþ M>Mæü$…yé ò³ÇW¯èþ Ñ°Äñý*Væü… °r$Ï Ðóþ$ÆæÿMæü$ yìþÐèþ*…yŠþ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…§æþ° A…^èþ¯éÐóþÔéÆæÿ$. Äôý$çÙ¯Œþ Ðèþ*¯èþÐèþ çßýMæü$PË MæüÑ$sîý ™èþÆæÿ$ç³#¯èþ §éQÌñýO¯èþ ÇsŒýí³sîýçÙ¯Œþ Ñ^éÆæÿ×ý
çÜVæür$¯èþ ÆøkMæü$ Ææÿ*.12¯èþ$…_ Æ>çÙ‰…ÌZ ѧæþ$Å™Œþ Ñ°Äñý*Væü… Væü™èþ Hyé¨Mæü…sôý CMæü Ðèþ*ÇaÌZ 6754 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Äæý$*°r$Ï, H{í³ÌŒýÌZ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> MøÆæÿ$z ™èþ¯èþ °Ææÿ~Äæý*°² ÐðþËÏyìþ…_…¨. Aç³μsìý ´ùÎçÜ$ MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ
Ææÿ*.15 MørÏ Ðóþ$ÆæÿMæü$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý §é§éç³# 30Ôé™èþ… ò³ÆæÿVæüyæþ…, Ææÿ½ ïÜf¯ŒþÌZ yìþÐèþ*…yŠþ 219 6477 Ñ$.Äæý$*. Ðóþ$¯ðþËÌZ 6473 Ñ$.Äæý$*.yìþÐèþ*…yŠþ íÜ.Ñ.B¯èþ…§Šþ BÄôý$Úë çßý™èþÅÌZ JMæüÇMæü…sôý GMæü$PÐèþÐèþ$…¨ °…¨™èþ$Ë$
ç³ÐèþÆŠÿ MøBÇz¯óþçÙ¯Œþ MæüÑ$sîý (Gí³í³íÜíÜ) Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Äæý$*°rÏMæü$ ^óþÆæÿ$™èþ$…§æ¯óþ A…^èþ¯é™ø Æ>¯èþ$¯èþ² ò³ÇW BÆæÿ$¯ðþËÌZÏ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$V> 5300 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ E¯é²Ææÿ…r* ^ðþ´ëμÆæÿ°, B ™èþÆ>Ó™èþ B«§éÆ>Ë$ ÌôýÐèþ…r* MóüçÜ$¯èþ$ ™èþ糚§øÐèþ
C™èþÆæÿ {´ë…™éË ¯èþ$…_ MæüÆðÿ…sŒý BÆæÿ$¯ðþËÌZÏ Ñ§æþ$Å™ŒþMøçÜ… A§æþ¯èþ…V> °«§æþ$˯èþ$ çÜÐèþ$Mæü* Äæý$*°rÏ MöÆæÿ™èþ HÆæÿμyæþÐèþ^èþa° A…^èþ¯é ÐóþçÜ$¢¯èþ²¨. {ç³çÜ$¢™èþ ç³sìýt…^éÆæÿ° í³sîýçÙ¯ŒþÌZ ÐéÆæÿ$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Mö¨ª ÆøkË ™èþÆ>Ó™èþ ´ë™èþ ¯óþÆæÿçÜ$¢yæþ$
Mö¯èþ$VøË$ ^óþçÜ$¢¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. Æóÿa…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… A…XMæüÇ…_…¨. Æ>¯èþ$¯èþ² ÆøkÌZÏ ^èþÍM>Ë…ÌZ¯èþ* çÜVæür$¯èþ 186 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ Äæý$*°rÏMæü$ Væü$ÇÓ…§æþÆŠÿ íÜ…VŠü B¯èþ…§Šþ AÍÄæý*‹Ü Ëyæþ*z °…¨™èþ$yæþ°, Ðèþ$ÇMö¨ª ÆøkËMæü$
{ç³çÜ$¢™èþ… A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> Ðèþ$$yìþ çÜVæür$¯èþ ÆøkMæü$ Ææÿ*.30 Mørϯèþ$ Ððþ_a…^óþ…§æþ$Mæü$ ò³OV> ѧæþ$Å™Œ þyìþÐèþ*…yŠþ ¯èþÐðþ*§æþÐèþ#™èþ$¯èþ²¨. yìþÐèþ*…yŠþ Ëyæþ*z çÜçßý^èþÆæÿ$yæþ$ Eõ³…{§æþíÜ…VŠü °…¨-™èþ$-yæþ…r* ÆøkMø ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ Ðèþ*r
^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿË$ ™èþVæüYyæþ…™ø ¯é¸ë¢ «§æþÆæÿ Gí³í³íÜíÜ Ææÿ…Væü… íܧæþ®ª… ^óþíÜ…¨. C…§æþ$ÌZ ¯é¸ë¢ B«§éÇ™èþ {MæüÐèþ$…V> ò³ÇVóü AÐèþM>ÔéË$¯é²Äæý$°, Cç³μsìý¯èþ$…^óþ ¯é¸ë¢ Ðèþ*Ça¯èþr$Ï ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. çÜ™èþÅ…»êº$ò³O ^éÇjïÙr$ §éQË$ ^óþíÜ, §æþÆ>Åç³#¢ ç³NÇ¢
™èþVæü$YÐèþ$$Q… ç³sìýt…¨. M>ºsìýt Æ>çÙ‰…ÌZ ѧæþ$Å™Œþ¯èþ$ E™èþμ†¢ ^óþÄæý$yæþ…™ø ´ër$ ´÷Ææÿ$Væü$ Æ>Úë‰Ë °ËÓË$ ò³…^èþ$MøÐéË°, £æþÆæÿÃÌŒý ѧæþ$Å™Œþ Móü…{§éËMæü$ M>Mæü$…yé¯óþ °…¨™èþ$°V> õ³Æö…r$-¯èþ²…§æþ$-¯èþ ç³#¯èþÇÓ^éÆæÿ×ý ^óþÄæý*Ë…r*
çÜÓÄæý$… {糆糆¢MæüË Ñ§æþ$Å™Œþ {´ëgñý ¯èþ$…_ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ MæüÆðÿ…sŒý Mö¯èþ$VøË$ ^óþÝë¢Ææÿ$. çÜÇç³yé »ŸVæü$Y°ËÓË$ E…^èþ$MøÐéË°, fËѧæþ$Å™Œþ òßýOMøÆæÿ$tÌZ ÇsŒý §éQË$ ^óþÄæý$V> õÜt Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþÔéÆæÿ$.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 (çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ{糆°«¨): Mæü$tË §éÓÆ> ò³§æþªG™èþ$¢¯èþ MæüÆðÿ…r$ AÆÿ$$™óþ H ¯ðþËÌZ G…™èþ yìþÐèþ*…yŠþ ¯èþÐðþ*§æþÄôý$Å AÐèþM>Ôé Móü…{§éË ±sìý° ´÷§æþ$ç³#V> Ðéyæþ$MøÐé˯óþ ^èþÆæÿÅËMæü$
ÐóþçÜÑÌZ Æ>¯èþ$¯èþ² G°²MæüËÌZ A«¨-M>-Æ>-°² °Ææÿ~Æÿ$$… ^óþ¨ E™èþμ†¢ ^óþÄæý*Ë° Væü™èþ ¯ðþËÌZ¯óþ {糿æý$™èþÓ… B§óþÕ…_…¨. Ë$¯é²Æÿ$$, A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² ѧæþ$Å™Œþ ´ù¯èþ$ G…™èþ ѧæþ$Å™ŒþçÜ…çܦË$ }M>Ææÿ… ^èþ$sìýt¯é °«§æþ$Ë ÌôýÑ$™ø
ç³ÐèþÆóÿ (ѧæþ$Å™Œþ) A° {†MæüÆæÿ×ýÔèý$¨®V> ¿êÑ…_¯èþ A…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ °«§æþ$Ë$ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$Mæü´ùÐèþ Ðóþ$ÆæÿMæü$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÄæý*Í A¯óþ ÑÐèþÆ>˯èþ$ {sꯌþÞMø ±ÆæÿíÜ…_´ù™èþ$¯é²Æÿ$$.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 {õ³… Æ>gŒý, BÌñý AÔZMŠü, BÆŠÿ.
|ü<äM $s¡eTD ô|+|ü⁄ ˝ÒqfÒº! (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü) : Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ ÕÐèþÔèý…MæüÆŠÿ, çßýgêÆóÿ {Ö°Ðé‹Ü
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 (çÜ*ÆæÿÅ {糫§é¯èþ{糆°«¨) : Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë
糧æþÒ ÑÆæÿÐèþ$× ÐèþÄæý$çÜ$Þ¯èþ$ Æðÿ…yóþâæý$Ï ò³…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜÆ>PÆæÿ$ çܯèþ²§æþ®Ððþ$O¯é
3 ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý, 15 AòÜ…½Ï Ý릯é
ÌZÏ ´ùsîý ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²rÏ$ ¯óþçÙ¯èþÍçÜt$
™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ çÜÑ$† (G¯ŒþsìýBÆŠÿ
ø±+Á¬>dt˝À #˚s¡qß
3 ˝Àø˘düuÛÑ, 15 nôd+;¢ kÕúHê\≈£î b˛{°: qπs+Á<ä
Æ>Ðèþ#, u>Mæü*ÆŠÿ çßýÇÆ>…íÜ…VŠü,
™èþ¯óþ²Ææÿ$ Ðèþ$«§æþ$çÜ*«§æþ¯Œþ, DÐèþ$yìþ
çÜ$«§éMæüÆŠÿ, Æ>Ðèþ$WÇ Æ>f¯èþ²,
E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë ¯èþ$…_ çÜÆðÿO¯èþ yìþÐèþ*…yŠþ Æ>Mæü´ùÐèþyæþ…™ø {糿æý$™èþÓ… Ððþ¯èþMæü$P G‹Üþ) ¯óþ™èþ BÌñý ¯èþÆóÿ…{§æþ çÜμçÙt… M>ÆæÿÅ°Æ>ÓçßýMæü M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$V>
™èþVóüY…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²çÜ$¢…¨. CsîýÐèþË ™öÑ$çø Ðóþ™èþ¯èþ çÜ…çœ*°² °Äæý$Ñ$…_, ^óþÔéÆæÿ$. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ$¯øçßýÆŠÿíÜ…VŠü, ¯ðþÍÏ ¯éÆ>Äæý$×ý, º…V>Ææÿ$ {ç³M>‹Ù, {糙鋳Æðÿyìþz, ¼„æü糆Æðÿyìþz, ´÷¯é² çÜ$§æþÆæÿدŒþ, FÇÃâæý,
22 Ôé™èþ… Ðèþ$«§æþÅ…™èþÆæÿ ¿æý–†° MæüÍμ…^èþyæþ… §éÓÆ> Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë$, ´ëÈt ¯èþ*™èþ¯èþ M>ÆæÿÅÐèþÆ>Y°² {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$ VøÑ…§æþWÇ (A«¨M>Ææÿ gZņ, sìý.Ñ. °™éůèþ…§Šþ, Mðü. {Ö°Ðé‹ÜÆðÿyìþz,
E´ë«§éÅÄæý$$˯èþ$ {ç³çܯèþ²… ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² {糿æý$™èþÓ… ÐéÇMìü Ðèþ$Æø ¿êÈ ¯èþfÆ>¯èþ$ ÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, ™é¯èþ$ M>…{Vðü‹ÜÌZ {糆°«¨), GÌŒý. Æ>«§éMæü–çÙ~ §óþÔŒý´ë…yóþ (A«¨M>Ææÿ MøsôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, A°™é K…{ç³M>‹Ù, G¯Œþ. ^èþ…{§é †Ææÿ$-Ðèþ$-Ë Ðóþ§æþ ç³…yìþ-™èþ$-Ë BÖ-Æ>Ó§æþ… ´÷…§æþ$-™èþ$¯èþ² ÐðþOG‹Ü §æþ…ç³-™èþ$-Ë$
{ç³Mæüsìý…^óþ…§æþ$Mæü$ Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËË {Mìü™èþ… MæüçÜÆæÿ™èþ$¢ {´ëÆæÿ…À…_…¨. §é§éç³# 12 ^óþÆæÿ$™èþ$¯èþ²rÏ$ Ðèþ_a¯èþ ÐéÆæÿ¢ËÌZ H Ðèþ*{™èþ… ÐéçÜ¢Ðèþ… {糆°«¨), í³ÍÏ {Ö°Ðé‹Ü, sìý.AfÄŒý$íÜ…VŠü, M>Æ>Å Æðÿyìþz, Væü$…yé ÆæÿÐóþ$‹Ù, A…Mæü$ÔèýÐèþÍ, GÌŒý. {ç³Ò׊ýÆðÿyìþz,
Ë„æüË Ðèþ$…¨ E§øÅVæü$Ë ç³§æþÒ ÑÆæÿÐèþ$×ý ÐèþÄæý$çÜ$Þ¯èþ$ Æðÿ…yóþâæýå ´ër$ ò³…^óþ…§æþ$ Ìôý§æþ°, Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ G¯ŒþsìýBÆŠÿG‹Ü »êůèþÆŠÿò³O¯óþ ËÄæý$ C…^éÈj, Æ>fMîüÄæý$ M>ÆæÿŧæþÇØV> GÌŒý. Ðèþ¯èþç³Ç¢ Ððþ…MæüsôýÔèý…, sìý.MìüÆæÿ׊ýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, »êËÝëÓÑ$, Á|üeTTK ø£$ ø=‘·Ô|ü*¢ ø£qßïeT÷‘·
Mæü$ {糆´ë¨…_…¨. AÆÿ$$™óþ yìþòÜ…ºÆŠÿ Ððþ$$§æþsìý ÐéÆæÿ…ÌZ fÇW¯èþ ÔéçܯèþçÜ¿æý ´ùsîý ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. JMæü sñýÍÑf¯Œþ bé¯èþÌŒý ™èþ¯èþ ´ë…yæþ$Ææÿ…V>Æðÿyìþz, MøÔ髨M>ÇV> ÑfÄŒý$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ í³. {ºçßýÃ^éÇ˯èþ$ °Äæý$Ñ$…^éÆæÿ$. Äæý$$Ðèþ™èþ
çÜÐèþ*ÐóþÔéÌZÏ çÜÓÄæý$…V> Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz çÜÓÄæý$…V> D {ç³Mæür¯èþ {ç³Ðóþ$Äæý$… ÌôýMæü$…yé, GÌê…sìý ÑÐèþÆæÿ×ý MøÆæÿMæü$…yé AVæüÆ>ÓÌŒý, M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$V> ÒÆæÿ¿æý{§æþÆ>Ðèþ#, íÜ.òßý^Œþ. A«§æþÅ„æü$yìþV> G….{Ö°Ðé‹Ü Ðèþ$$¨Æ>gŒý, Ðèþ$íßýâê Æ>fÐèþ$…{yìþ, f¯èþÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): {ç³Ðèþ$$Q MæüÑ,
^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ° ™öË$™èþ ÐéÆæÿ¢Ë$ Ðèþ_a¯é {糿æý$™èþÓ… Ððþ¯èþMæü$P ™èþWY…¨. M>…{Vðü‹ÜÌZ ^óþÆæÿ$™èþ$¯èþ²rÏ$ {ç³ÝëÆæÿ… ^óþíÜ…§æþ° f¯éÆæÿ®¯ŒþÆðÿyìþz, ¨Î‹³Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Væü¯ésôý, ç³#sìýt Ñ¿êVæü… A«§æþÅ„æü$Ë$V> BÆŠÿ.{Ö§óþÑ, G‹ÜíÜ òÜÌŒý A«§æþÅ ÇsñýOÆŠÿz GË[MìütMæüÌŒý yìþÑf¯èþÌŒý C…f±ÆŠÿ Mö™èþ¢ç³ÍÏ çÜ™èþÅ{ÖÐèþ$
Æ>{çÙt…ÌZ {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë$, E´ë«§éÅÄæý$$Ë ç³§æþÒ ÑÆæÿÐèþ$×ý ÐèþÄæý$çÜ$Þ 58 BÄæý$¯èþ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. Äæý*§æþWÇ, G‹Ü.ÑfÄæý$ËMîü‡, Ðèþ$¯ðþ² {Ö°Ðé‹Ü, „æü$yìþV> íÜ. çÜ…fÄŒý$, ¼íÜ òÜÌŒý A«§æþÅ„æü$yìþV> yìþ. ¯é²Æ>Äæý$×ý Væü$…yðþ´ùr$™ø º$«§æþÐéÆæÿ… AÆæÿ®Æ>{† çßýu>¯èþÃ
Hâæý$å M>V>, ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ëÈt A«¨M>Ææÿ… ^óþç³sìýt¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Aç³μsìý G¯ŒþsìýBÆŠÿG‹Ü Æ>çÙ‰ ¯èþ*™èþ¯èþ M>ÆæÿÅÐèþÆ>Y°² ¯èþÆóÿ… A¯èþ…™èþÆ>Ðèþ# Mæü$Ë MæüÇ~, ÐéMæüsìý {Ö°Ðé‹Ü, ¼.gñý. ò³…rÄæý$Å, Ððþ$O¯éÇsîý òÜÌŒý A«§æþÅ„æü$yìþV> çÜÄæý$Å Ææÿ×ý… ^ðþ…§éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ÐèÄæý$çÜ$Þ 62Hâæý$Ï. ÐðþË$™èþ$Ææÿ$
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† G¯Œþsìý Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# §é°° 55 HâæýåMæü$ ™èþWY…^éÆæÿ$. D ^èþÆæÿůèþ$ {§æþ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. E´ë«§æþÅ„æü$Ë$V> Mðü. EÐèþ*M>…™Œþ, ™èþ$ËïÜÆ>…, çÜ$Ñ${™èþ, BÐèþ#Ë ºË Æ>…, ºsìýt çßý$õÜÞ¯Œþ çÙMîüÌŒý, ÆðÿO™èþ$ òÜÌŒý A«§æþÅ„æü$yìþV> ç³rt í³rtË$, çÜÓÝ뮯èþ Ñ${™èþ$yæþ$, A„æüÆæÿ…ÌZ A…™èþÇ„æü…, Ðèþ$¯èþ
Aç³μsZÏ {糿æý$™èþÓ E§øÅVæü$Ë$ ¡{Ðèþ…V> ÐèþņÆóÿMìüçÜ*¢ B…§øâæý¯èþMæü$ ¨V>Ææÿ$. Ò$ÆŠÿ AçßýçŠþ AÎ Rꯌþ, Mðü. Mæü–Úë~Æ>Ðèþ#, Mðü. Ôèý…MæüÆŠÿ, Mæü–çÙ~Ðèþ$*Ç¢, Ðèþ$$Ææÿä« §æþÆŠÿÆðÿyìþz, M>ËÓ »êËÐèþ$Ë$Ï, {糙鋳Æðÿyìþz˯èþ$ °Äæý$Ñ$…^éÆæÿ$. ÑÔèýÓ… Ðèþ…sìý G¯ø² MæüÑ™é çÜ…Mæü˯é˯èþ$ ÐðþË$ÐèþÇ…^éÆæÿ$.
AÆÿ$$™óþ ¯é§ðþ…yæþÏ ¿êçÜPÆæÿÆ>Ðèþ# çßý-Äæý*…ÌZ 糧æþÒ ÑÆæÿÐèþ$×ý ÐèþÄæý$çÜ$Þ¯èþ$ †ÇW Mö™èþ¢ç³ÍÏ º$«§æþÐéÆæÿ… Æ>{† ÐðþË$™èþ$Ææÿ$ í³rtË$ ç³#¯èþÆæÿ$Ã{¨™èþ çÜ¿æýÌZ ´ëÌŸY°
58 HâæýåMæü$ ò³…^éÆæÿ$. Aç³μsìý¯èþ$…_ ¯óþsìýÐèþÆæÿMæü$ C§óþ 糧æþª†Mö¯èþÝëVæü$™ø…¨. uÛÑ÷ìsê«dæ‘·ß\ô|’ C…sìýMìü Ððþãå¯èþ Mö¨ªõÜç³sìýMóü Væü$…yðþ´ùr$™ø Ðèþ$Ææÿ-×ìý…^é-Ææÿ$. ç³#sìýt¯èþÆøk ¯éyóþ
BÄæý$¯èþ Ðèþ$Ææÿ×ìý…^èþyæþ… Äæý*£æþ–_eMæü…. ÐðþË$™èþ$Ææÿ$ í³rtËMæü$ {ïœÐèþÆŠÿÞ {眅sŒý
s¡÷≥ß e÷]Ãq ñ|ü⁄Œq÷‘·\ AÐéÆæÿ$z ËÀ…_…¨. G…í³ E…yæþÐèþÍÏ AÆæÿ$׊ýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, GÐðþ$ÃÌôýÅ Æú™èþ$
çÜ*ÆæÿÅ{ç³M>ÔèýÆ>Ðèþ#, GÐðþ$ÃÎÞ Mæü…§æþ$Ë §æþ$ÆóÿY‹Ù, MæüÐèþ#Ë$ ÖÌê Ò{Æ>k, Rêgê
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):
M>…{Vðü‹Ü ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ, {ç³™óþÅMæü ™ðþË…V>×ý MøçÜ…
´ùÆ>yæþ$™èþ$¯èþ² E糚¯èþ*™èþË ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢… Æðÿyìþz ™èþ¯èþ
»ê×ìý Ðèþ*Æ>aÆ>? °¯èþ²sìý ÐèþÆæÿMæü$ ™ðþË…V>×ý ´ër
´ëyìþ¯èþ E糚¯èþ*™èþË Ææÿ*r$ Ðèþ*Ça¯èþrÏ$ ™égêV>
BÄæý$¯èþ ^óþíܯèþ ÐéÅQÅÌôý °§æþÆæÿدèþÐèþ$° M>…{Vðü‹ÜÌZ
ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ <ë&ç
Áù|ø£åø£ bÕÁ‘· eVæ≤+∫q b˛©düß\ß - myÓTà˝Ò´ô|’ πødüß qyÓ÷<äß #˚j·÷\ì Á|ü‹|üøå±\ &çe÷+&¥
Ððþ$$íßý©ª¯Œþ, çÜ*ÆæÿÅÐèþ…Ö Mö™èþ¢ç³ÍÏ ¿o†MæüM>Äæý*°² çÜ…§æþ-ÇØ…_ {Ôèý§é®…fÍ
çœ$sìý…^éÆæÿ$. ¬Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… Ðèþ$«§éÅçßý²… A…™èþÅ{MìüÄæý$Ë$ fÇV>Æÿ$$.
|æÄغj·TTô|’ eT+&ç|ü&ɶ @|”{°m|òt
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): {´÷{VðüïÜÐŒþ ÇMæüVðüO²gŒýz sîý^èþÆŠÿÞ Äæý$*°
¯èþÌŸY…yæþ, f¯èþ-ÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): hÌêÏÌZ° I§æþ$ °Äñý*fMæüÐèþÆ>YË Äæý$¯Œþ (í³BÆŠÿsìýÄæý$$) D ¯ðþË 5¯èþ °ÆæÿÓíßý…^óþ Æ>çÙ‰ çܧæþçÜ$ÞMæü$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý
Mö…§æþÆæÿ$ ¯óþ™èþË…r$¯é²Ææÿ$. Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ sìýMðürt$ sîý^èþÆŠÿÞ òœyæþÆóÿçÙ¯Œþ(Gí³sìýG‹œ)Mæü$ GÌê…sìý çܺ…«§æþ… Ìôý§æþ° Gí³sìýG‹œ ¯éÄæý$
çÜ…´ë¨…^èþyé°Móü BÄæý$¯èþ õ³Ïr$ íœÆ>Æÿ$$…_ ÐðþOG‹Ü ç³Ç«¨ÌZ 700 MørÏ™ø Ë„æü GMæüÆ>ËMæü$ ÝëVæü$ ±Ææÿ…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ °ÇÃ…^èþ ™èþËò³
sìýt¯èþ {»êçßýÃ×ýÐðþÌñýÏ…Ë G†¢´ù™èþË {´ëgñýMæü$t 糯èþ$Ë$ °Æ>ÓíÜ™èþ$Ë A¿æýÅ…™èþÆ>Ë$, Mæü$Ë$ Mðü.Ðóþ×ý$Vø´ëÌŒý, õÙMŠü hÌê-±-Ë$ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÐéÆæÿ$ JMæü
fç³… ^óþçÜ¢$¯èþ²rÏ$ ´ëÈtÌZ Mö…§æþÇ ¯ør ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ÐèþçÜ¢$¯é²Æÿ$$. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… {ç³Mæür¯èþ Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. gêMøt V>-±, Gí³sìýG‹œ¯èþ$ V>-± çÜ…{糨…^èþMæü$…yé
™égêV> JMæü sñýÍÑf¯Œþ ^é¯ðþÌŒý™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢… Æðÿyìþz ^óþíܯèþ ÐéÅQÅ ™øç³#ÌêrË$, §éyæþ$Ë Ðèþ$«§æþÅ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… M>¯èþ$MæüV>
{´ëgñýMæü$t 糯èþ$˯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^óþ…§æþ$Mæü$ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ G….ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢…Æðÿyìþz, í³BÆŠÿsìýÄæý$$ ™é¯óþ± °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$° gêMøt ïÜtÇ…VŠü MæüÑ$sîý, Gí³sìýG‹œ
Ë$ M>…{Vðü‹ÜÌZ {ç³™óþÅMìü…_ ™ðþË…V>×ý Ðé§æþ$˯èþ$ ÑçÜÃÄæý$… MæüÍW… ^éÆÿ$$. {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ õÙMŠühÌê°ËMæü$ BàÓ¯èþ… ç³Ë$Mæü$™èþ* MæüÆæÿç³{™éËÌZ ´÷…§æþ$
Ðèþ^óþa G°²MæüË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÐðþOG‹Ü Ðèþ$äå íÜG… AÐèþ#™éÆæÿ° ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢…Æðÿyìþz GÐðþ$ÃÌôýÅ MøÐèþ$sìýÆðÿyìþz Ððþ…MæüsŒýÆðÿyìþzË$ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… {糆´ë¨™èþ ÇfÆ>ÓÄæý$ÆŠÿ çܦÌê
°Mìü ^óþÆæÿ$MøV>¯óþ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ¯èþçÙt´ù™èþ$¯èþ² °Æ>ÓíÜ™èþ$Ë$ ÐéÇ° ^èþ$r$tÐèþ$$sêtÆæÿ$. ç³Ææÿ^èþyé°² ÐéÆæÿ$ ™èþ糚º-yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. í³BÆŠÿsìýÄæý$$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² D ^èþÆæÿÅ˯èþ$
A¯é²Ææÿ$. M>…{Vðü‹Ü Ðèþ$äå A«¨M>Ææÿ ç³V>YË$ ^óþç³rtyæþ… RêÄæý$Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ™ðþË…V> Gí³sìýG‹œ ¡{Ðèþ…V> Q…yìþçÜ$¢…¨. EÐèþ$Ãyìþ E§æþÅÐèþ*Ë çœÍ™èþ…V> íÜG… ¯øçÙ¯èþÌŒý
×ýMæü$ ÐðþOG‹Ü ÐèþņÆóÿMìü A…r* Ðèþ_a¯èþ Mö°² °Ðóþ¨Mæü˯èþ$ BÄæý$¯èþ Q…yìþçÜ¢* ç³ÇàÆæÿ… ^ðþÍÏ…^éMóü 糯èþ$Ë$ Ððþ$$§æþË$ò³sêtË° ÁíÙÃ…_ 糯èþ$˯èþ$ Ayæþ$zMæü$
¯é²Ææÿ$. çÜÆðÿO¯èþ ¯éÅÄæý$… ^óþÝë¢Ðèþ$° B…§øâæý¯èþ ^ðþ…§æþÐèþ§æþª° A«¨M>Ææÿ$Ë$, {ç³gê C…{MìüÐðþ$…rÏ CÐèþÓyé°Mìü çàÒ$ C^éaÆæÿ° í³BÆŠÿsìýÄæý$$ ¡Ææÿ$ Ðèþ$…_¨
A…§æþ$ÌZ ÐéçÜ¢Ðèþ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. 70 Hâæý$Ï §ésìý¯èþ ÐéÇMìü sìýMðürÏ$ CÐèþÓ»ZÐèþ$° M>§æþ¯é²Ææÿ$. í³BÆŠÿsìýÄæý$$ M>…{Vðü‹ÜMæü$ Ðèþ$§æþ®™èþ$ -C-çÜ$¢-¯èþ²r$Ï B çܧæþçÜ$ÞÌZ íÜG…
ÐðþOG‹Ü CsîýÐèþË ^óþíܯèþ ÐéÅQÅËò³O E糚¯èþ*™èþË çÜμ…¨çÜ¢* Æ>fMîüÄæý*ËMæü$, {糆°«§æþ$Ë$ °Æ>ÓíÜ™èþ$ ËMæü$ çÜǪ^ðþ´ëμÆæÿ$. AÆÿ$$¯é ÐéÆæÿ$ ѯèþ-Mæü´ùÐèþyæþ…™ø
B{Væüíßý…_¯èþ M>…{Vðü‹Ü ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ÐéÇò³O §éyìþMìü ¨V>Ææÿ$. D Ðèþ$*Mæü$Ðèþ$Ãyìþ {ç³Mæüsìý…^èþyæþ… G…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ çܺº$ A°² {ç³Õ²çÜ$¢¯é²Ææÿ$.
ÐèþÄæý$çÜ$Þ™ø çÜ…º…«§æþ… E…yæþ§æþ¯é²Ææÿ$. Æ>¯èþ$¯èþ² G°²MæüÌZÏ BÌôýÆæÿ$ °Äñý*fMæü
ÐèþÆæÿY… ¯èþ$…_ ™é¯èþ$ ™èþç³μMæü$…yé ´ùsîý ^óþÝ뢯èþ° BÄæý$¯èþ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. §éyìþÌZ ¯èþË$Væü$Ææÿ$ V>Äæý$ç³yézÆæÿ$. ÒÇÌZ -¯óþ-Æðÿ-yæþ ÐðþO‹Ü G…í³í³ çܯéÅíÜÆ>Ðèþ#Mæü$
¡{Ðèþ V>Äæý*ËÄæý*ÅÆÿ$$. BÄæý$¯èþ¯èþ$ _Mìü™èþÞ °Ñ$™èþ¢… M>Ñ$¯óþ° BçÜ$ç³{†Mìü
™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ç³Çíܦ† B…§øâæý¯èþMæüÆæÿ…V> Ðèþ*Ææÿyæþ…™ø òßýO§æþÆ>»ê§ŠþMæü$ çܯéÅíÜÆ>Ðèþ#¯èþ$ _™èþ-Mæü-»ê-§æþ$-™èþ$-¯èþ² M>…{Vðü‹Ü ¯éÄæý$Mæü$Ë$
ø£+|üP´≥sY $<ä´≈£î 37.5 ø√≥ߢ $&ÉT<ä\ ™èþÆæÿÍ…^éÆæÿ$. {´ëgñýMæü$t 糯èþ$˯èþ$ Ayæþ$zMæü$¯èþ² ¿æý* °Æ>ÓíÜ™èþ$Ìò³O M>…{Vðü‹Ü Ææÿ$. D {´ëÆæÿ¿Z™èþÞÐèþ…ÌZ òÜμçÙÌŒý MæüÌñýMæütÆŠÿ ^èþ…´ëÌêÌŒý, BÈzK fïßýÆŠÿ, ¯èþÌŸY…yæþ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): Æ>çÙ‰…ÌZ 5000 òßýOçÜ*PÌŒýÞÌZ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ §éyìþ ^óþçÜ$¢¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ´ùÎçÜ$Ë$ {õ³„æüMæü´ë{™èþ Ðèþíßý…^éÆæÿ$. D Ðèþ$$°Þç³ÌŒý ^ðþOÆæÿïŒþ ç³#ÌñýÏ…Ë Ððþ…MæüsŒý¯éÆ>Äæý$×ýVúyŠþ, ¯éÆæÿPsŒýç³ÍÏ fyîþμsîýïÜ G.
G…™ø {糆Úët™èþÃMæü…V> {ç³ÐóþÔèý ò³sìýt¯èþ Mæü…ç³NÅrÆŠÿ ѧæþÅMæü$ Æðÿ…yæþÐèþ {™ðþ•Ðèþ*íÜ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> HÆ>μr$ ^óþíܯèþ çÜ¿æýÌZ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢…Æðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ÆæÿÒ…§æþÆŠÿÆðÿyìþz, G…í³í³ 糺¾†Æðÿyìþz Ððþ…MæüsŒýÆðÿyìþz ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
M>°Mìü Ææÿ*.37.5 Mør$Ï ´ëuæÿÔéË Ñ§éÅÔéQ °«§æþ$Ë$ Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…¨. D ÐðþÌñýÏ…Ë {´ëgñýMæü$t Mìü…§æþ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ MøÌZμ™èþ$¯èþ² ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ¯éÅÄæý$… ^óþÝë¢Ðèþ$° ç³ÇàÆæÿ… AyìþW¯èþ °Æ>ÓíÜ™èþ$Ëò³O §éyìþ ^óþíܯèþ GÐðþ$ÃÌôýÅ A¯èþ$^èþÆæÿ$Ëò³O MóüçÜ$
Ðóþ$ÆæÿMæü$ E™èþ¢Ææÿ$ÓË$ Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ…¨. D °«§æþ$˯èþ$ C¯Œþ¹ÆóÿÃçÙ¯Œþ A…yŠþ àÒ$ C^éaÆæÿ$. GÐðþ$ÃÌôýÅ MøÐèþ$sìýÆðÿyìþz Ððþ…MæüsŒýÆðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* M>…{Vðü‹Ü ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý*Ë° sìýyìþí³ Æ>çÙ‰ E´ë«§æþÅ„æü$yæþ$ Væü$™é¢ çÜ$Rôý…§æþÆŠÿÆðÿyìþz, ¯èþ…§éÅË
MæüÐèþ$*Å°MóüçÙ¯Œþ sñýM>²Ëi(IíÜsìý) AyìþðõÜtsîýÐŒþ ç³Ææÿ…V> Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþíÜ…¨. {糿æý$™èþÓ… °Æ>ÓíÜ™èþ$Ë ¿æý*Ðèþ$$ËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ ç³ÇàÆ>°² ^ðþÍÏ…_ ¡Ææÿ$™èþ$…§æþ¯é² ¯èþÇÞ…àÃÆðÿyìþzË$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.

6 õ˝≤¢\πø |ü]$T‘·yÓTÆq kÕàsYº ø±s¡ß¶\ß - >∑‹ ‘·|æŒq Ç+~s¡ Á|üuÛÑ


Ðèþ$Æðÿ¯ø² MørÏ E´ë«¨ °«§æþ$Ë$ »ZVæü‹Ü yæþ…r* Cç³μsìýMîü ™èþçßýïÜÌêªÆŠÿ M>Æ>ÅËÄæý*Ë ^èþ$r*t
Mæü*ÎË Ææÿ*ç³…ÌZ VøÌŒýÐèþ*ÌŒý AÆÿ$$¯èþ †Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² §éQÌêË$ ç³Ë$ hÌêÏÌZÏ E¯é²Æÿ$$. {糫§é°
ÑçÙÄæý*°² BËçÜÅ…V> Væü$Ç¢…_ ™ðþËÏ C_a¯èþ ç³sêtËMóü ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ^èþ*ç³Ìôý§æþ…r* í³BÆŠÿí³
Ððþ$$çßý… ÐóþíÜ…¨. ¡Æ> ™óþÆæÿ$Mæü$°.. A«¨¯óþ™èþ _Ææÿ…iÑ Ìê…sìý ÐéÆæÿ$ {糿æý$™èþÓ…ò³O ÑÐèþ$ÆæÿØËMæü$
fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ¯èþÚët°² Mö…™èþÌZ Mö…™ðþO ¨Væüyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá….
¯é ç³Nyæþ$aMæü$…§éÐèþ$¯óþ E§óþªÔèý…™ø Ðèþ–§æþ$®Ë$, ÑMæüÌê…Væü$˯èþ$ B§æþ$Mæü$¯èþ² í³…bèþ¯èþ$Ï.
Mæü*ÎËMæü$ ÝëÃÆŠÿtM>Ææÿ$z˯èþ$ gêÈ ^óþõÜ Æ>{çÙ¢ {糿æý$™èþÓ… D Hyé¨ C_a¯èþ í³…bèþ¯èþ$Ï Ðèþ–§æþ$®Ë$,
ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…¨. E´ë«¨ ^óþ¯óþ™èþ M>ÇÃMæü$Ë$, Ñ™èþ…™èþ$Ðèþ#Ë$, ÑMæüÌê…Væü$˯èþ$ ^éÌê
àÒ$ 22 hÌêÏÌZÏ AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$…yæþV>, ÐèþÆæÿMæü$ B§æþ$Mæü$¯é²Æÿ$$. ÑMæüÌê…Væü$ËMæü$ ÐéÇ ÐðþOMæüÌêÅ°²
BÆæÿ$ hÌêÏÌZϯóþ ÝëÃÆŠÿtM>Ææÿ$zË ÐèþÅÐèþçܦ çÜ…çœ*Ë Ðèþ$íßýâæýË çÜ…QÅ MøsìýMìü ^óþÆæÿ$Mæü$…sZ…¨. ºsìýt -Ææÿ*.500 ¯èþ$…yìþ 700 ÐèþÆæÿMæü$ í³…bèþ¯Œþ CÝù¢…¨.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþ-ÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü) : Mæü*ÎËMæü$ ç³ÇÑ$™èþÐðþ$O…¨. C…¨Ææÿ{糿æýMæü$ »êÌê-Ç-Úët-Ë$ Ñ$Væü™é ÐéÇMìü Ææÿ*.200 {糆¯ðþÌê A…§æþgôýÝù¢…¨. Cç³μsìý
ç³° MæüÍμçÜ*¢ ÐèþËçÜË °Æø«§æþ… Ë„æüÅ…™ø Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯èþ² ¯èþçÙt°ÐéÆæÿ×ý MøçÜ… {V>Ò$×êÀÐèþ–¨®ÔéQ ¨§æþ$ª»êr$ AòÜO¯Œþz ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ÝëVæü$ ¿æý*Ðèþ$$Ë$V> AÀÐèþ–¨® ÐèþÆæÿMæü$¯èþ² 50 Ë„æüË í³…bèþ¯Œþ §éÆæÿ$Ë$ E…yæþV> D Hyé¨
gê¡Äæý$ {V>Ò$×ý E´ë«¨àÒ$ ç³£æþMæü… Aѱ† F¼ÌZ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³yæþ$™èþ$…yæþV>, ^óþ†Ðésê°Mìü AËÐésñýO¯èþ ^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> ç³…rË E™éμ§æþMæü™èþ¯èþ$ ò³…´÷…¨…^èþyæþ…, D çÜ…Qůèþ$ {糿æý$™èþÓ… 70 Ë„æüËMæü$ ò³…_…¨.
Mæü*Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$…¨. ÐèþËçÜË °ÐéÆæÿ×ý Ðèþ*r GÌê E¯é² íܺ¾…¨ ÝëÃÆŠÿtM>Ææÿ$zË gêÈMìü çÜçßýMæüÇ…^èþÌôý§æþ¯èþ² ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ™èþ§éÓÆ> BàÆæÿ¿æý{§æþ™èþ, çÜ$íܦÆæÿ iÐèþ¯ø´ë«¨ MæüÍμ…^óþ Ðèþ$íßýâê çÜ…çœ*ËMæü$ í³…bèþ¯Œþ Äñý*^èþ¯èþ.?
ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ A{MæüÐèþ*Ææÿ$PË ´ëÍr MæüËμ™èþÆæÿ$Ðèþ#V> Ðèþ*Ç…¨. Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. E´ë«¨àÒ$ çÜ…Væü† AÌê E…_™óþ.. Ë„æüÅ…V> AÐèþ$ËÐèþ#™èþ$¯èþ² C…¨Ææÿ{糿æý ç³£æþMæü… C…M> »êÌê Æ>{çÙt {糿æý$™èþÓ… ´÷§æþ$ç³# çÜ…çœ*Ë Ðèþ$íßýâæýËMæü$ 60
ç³£æþMæü… °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ °Äæý$Ñ$™èþ$ÌñýO¯èþ íܺ¾…¨ ^óþ†Ðér… ´ëÐèþÌê Ðèþyîþz Ææÿ$×êË™ø çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü çÜ…çœ*Ë ÇÚët˯óþ G§æþ$ÆöP…sZ…¨. C…¨Æ>V>…«© fÄæý$…†° çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>Ë$ °…yìþ¯èþ ÐéÆæÿ…§æþÇMîü í³…bèþ¯Œþ CÐéÓ˯èþ²
M>Ææÿ×ý…V> Mæü*ÎË gê¼™éÌZÏ ¿êÈV> AÐèþMæü™èþÐèþMæüË$ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Æ>{çÙ¢ {糿æý$™èþÓ… ò³§æþªõ³r ÐóþÝù¢…¨. ´ëÐèþÌê ç³#ÆæÿçÜPÇ…^èþ$Mæü$° 2004 ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 19¯èþ Æ>{çÙt…ÌZ D Äñý*^èþ¯èþÌZ E…¨. C¨ M>ÆæÿÅÆæÿ*ç³… §éÌêaË…sôý {糆
^ør$ ^óþçÜ$Mæü$¯é²Æÿ$$. AçÜÌñýO¯èþ Mæü*ÎË õ³ÆæÿÏ Ý릯èþ…ÌZ Ðèþyîþz Ææÿ$×êË$, ¿æýÑçÙÅ™Œþ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ýV> í³…bèþ¯èþÏ {糆´ë ç³£æþM>°² {糿æý$™èþÓ… {´ëÆæÿ…À…_…¨. Væü$rtË$, ç³#rtË$ Ðèþ$íßýâê ÆøkMø Ææÿ*´ëÆÿ$$ ´÷§æþ$ç³# ^óþÄæý*Í. Æ>{çÙt
»ZVæü‹Ü Mæü*ÎË õ³Ææÿ$Ï ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíܯèþ {糺$§æþ$®Ë$ A…¨¯ §æþ¯èþ™ø çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü çÜ…çœ*ÌZÏ {糿æý$™èþÓ… Mö™èþ¢ E¯èþ² ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ ç³…í³×îý ^óþíܯèþ {糿æý$™èþÓ… ç³sêtË$ C_a {糿æý$™èþÓ… Mæü*yé A…™óþÐðþ$$™èþ¢…ÌZ Ðèþ*Çj¯Œþ Ðèþ$±V>
M>yìþMìü §æþ…yæþ$Mæü$° D ç³£æþMæü… çÜ*μÇ¢Mìü Væü…yìþ MösêtÆæÿ$. E™éÞçßý… °…í³…¨. ´ëÐèþÌê Ðèþyîþz Mìü…§æþ D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ^óþ™èþ$Ë$ §æþ$Ë$ç³#Mæü$…¨. çœÌê¯é çÜÆóÿÓ¯ðþ…ºÆŠÿÌZ çœÌê¯é A…§æþgôýÝë¢Ðèþ$° õ³ÆöP…sZ…¨. Mö™èþ¢V> {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$¯èþ² D
E´ë«¨àÒ$ Mìü…§æþ Cç³μsìý ÐèþÆæÿMæü$ Møsìý Ðèþ$…¨Mìü ç³° MæüÍμ… Ææÿ*.þ500MørÏ MóüsêÆÿ$$…_…¨. Æ>¯èþ$¯èþ² Hyé¨ÌZ 11ÐóþË ¿æý*Ðèþ$$Ë$ A¯ø, çÜÇçßý§æþ$ªË$ CÒ A°V>± çÜÇV>Y ^ðþç³μMæü í³…bèþ¯Œþ -ç³-£æþMæü… Äñý*^èþ¯èþò³O {ç³çÜ$¢™èþ… çÜ…çœ*ÌZÏ
^éÐèþ$° Æ>{çÙt {V>Ò$×êÀÐèþ–¨ª ÔéQ Vöç³μV> ^ðþº$™èþ$¯é² MørÏ Ë„>üÅ°² °Æóÿ®Õ…_…¨. ©…™ø çÜÓÄæý$… çÜàÄæý$Mæü ´ùÐèþyæþ…™ø ˼®§éÆæÿ$Ë$ ™èþÐèþ$ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ HÐø ^èþ*ç³… Ñç܈–™èþ…V> ^èþÆæÿa fÆæÿ$Væü$™ø…¨.
www.suryaa.com
uÛ≤s¡‘Y˝À Ä&É&ÜìøÏ ekÕÔ+: |æôV≤#Ym|òt bÕø˘ sêø£b˛‘˚ q÷´õ˝≤+&¥?
CÝëÏ-Ðèþ*-»ê-§Šþ: Ðèþ$$…»êÆÿ$$ò³O Ðèþ$$çÙP-Ææÿ$Ë §éyæþ$Ë ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ §éÄæý*¨ ´ëMìü-Ýë¦-¯ŒþÌZ ¿êÆæÿ™èþ {MìüMðüsŒý fr$t ç³ÆæÿÅ- ¯èþ*ÅÉìþÎÏþ: ¯éË$Væü$ §óþÔéË ç³…g껌ý VøÌŒýz Mæü‹³ àMîü sZȲMìü ´ëMìüÝ릯Œþ fr$t Æ>Mæü´ù™óþ §é°

k˛ŒsYº‡ r¯èþ Ææÿ§æþª-Æÿ$$¯é, ¿êÆæÿ-™ŒþÌZ fÇVóü àMîü sZȲÌZ ´ëÌŸY-¯èþ-yé-°Mìü ´ëMìü-Ý릯Œþ àMîü çÜÐèþ*QÅ(í³-òßý-^Œþ-G-‹œ-) BçÜMìü¢ ^èþ*ç³#-
™ø…¨. D ¯ðþËÌZ fË…«§æþÆŠÿ, ^èþ…Éîþ-çœ$-ÆŠÿ-ËÌZ D sZȲ fÆæÿ-Væü-¯èþ$…§æþ. "¿êÆæÿ-™ŒþÌZ fÇVóü ¯éË$Væü$ §óþÔéË sZÆæÿ²-
Ððþ$…sŒýMæü$ Ðèþ* àMîü fr$t¯èþ$ ç³…ç³#™é…. AÆÿ$$™óþ ©°ò³O ™èþ$¨ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$-Mø-Ðé-ÍÞ…¨ ™èþÐèþ$ ѧóþ-Ôé…Væü ÔéQ-¯óþ'
A° í³òßý-^Œþ-G‹œ A«§æþÅ-„æü$yæþ$ RêíÜ… hÄæý* A¯é²Ææÿ$. ©°ò³O RêíÜ… hÄæý* ´ëMŠü ѧóþ-Ôé…Væü ÔéQ A«¨-M>-Ææÿ$-˯èþ$ Væü$Ææÿ$-
Ý릯èþ…ÌZ ¯èþ*ÅhÌê…yŠþ¯èþ$ Byìþ…^èþyé°Mìü Ææÿ…Væü… íܧæþ®Ððþ$O…¨. ç³…g껌ý VøÌŒýz Mæü‹³ D¯ðþË 31
^èþ…Éîþçœ$ÆŠÿ, fË…«§æþÆŠÿËÌZ fÆæÿVæü¯èþ$…¨. D sZȲÌZ B†£æþÅ ¿êÆæÿ™Œþ™ø ´ër$ fÆæÿñ, ¯ðþ§æþÆ>Ï…
yŠþÞ, ´ëMìüÝ릯Œþ ºÇÌZMìü ¨V>ÍÞ E…¨. AÆÿ$$™óþ Ðèþ$$…»êÆÿ$$ò³O CsîýÐèþÍ Ðèþ$$çÙPÆæÿ$Ë §éyìþ
¯óþç³£æþÅ…ÌZ ´ëMìüÝ릯Œþ fr$t Æ>Mæü A¯èþ$Ðèþ*¯èþ…V> Ðèþ*Ç…¨. ¯èþ*ÅhÌê…yŠþMæü$ Cç³μsìýMóü BàÓ¯èþ…
ôV’≤<äsêu≤<é
X¯óÁø£yês¡+
2, »qe] 09

sports@suryaa.com
ÐéÆæÿ… MæüÍíÜ ^èþÇa…^éÆæÿ$. "Ðóþ$Ðèþ$$ fr$t¯èþ$ ç³…ç³-yé-°Mìü íܧæþ®…V> E¯é²…. CÆæÿ$ §óþÔéË Ðèþ$«§æþÅ {MîüyæþË$ fÆæÿ-Væüyæþ… ÐèþËÏ
E{¨Mæü¢ Ðé™é-Ðèþ-Ææÿ×ý… ™èþVæü$Y-™èþ$…¨. ¯é ÐèþÅMìü¢-Væü™èþ AÀ-{´ëÄæý$… Mæü*yé C§óþ' A° hÄæý* ^ðþ´ëμÆæÿ$. 9
ç³ÍM>Ðèþ$°, AÆÿ$$™óþ ´ëMŠü çÜμ…§æþ¯èþ MøçÜ… Ðóþ_^èþ*Ýë¢Ðèþ$° AyŠþçßýMŠü MæüÑ$sîý ™ðþÍí³…¨. JMæüÐóþâæý
´ëMŠü Mæü*yé ÐèþõÜ¢ AÆÿ$$§óþ §óþÔéË sZȲV> Ðèþ*Æóÿa AÐèþM>Ôèý… Mæü*yé E…§æþ¯é²Ææÿ$.

eT÷&˚fi¯¢ |üø±ÿ Á|üD≤[ø£‘√H˚... q+ãsYeHéô|’ n+‘· ‘=+<äs=<äß›


Äd”dtô|’ á $»j·÷\ß: dæà‘Y $<˚XÊ˝À¢q÷ ¬>\ßbı+<ë*: >∑+>∑÷©
ò³ÆŠÿ¢, f¯èþ-ÐèþÇ 1: Ðèþ$*yóþâæýÏ ç³M>P ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþ-ÐèþÇ 1: B{õÜt-ÍÄæý*
{ç³×ê-ãMæü çœÍ-™èþÐóþ$ B[õÜt-Í-Äæý*ò³O Ñf- ™èþÆ>Ó™èþ ¯ðþ…ºÆŠÿ Ðèþ¯Œþ ¿êÆæÿ™Œþ§óþ A°
Äæý*-°Mìü M>Ææÿ-×ý-Ðèþ$° §æþ„ìü-×ê-{íœM> Cç³#yóþ ™óþËayæþ… ™ö…§æþ-Ææÿ-´ër$ AÐèþ#-
ÝëÆæÿ¤ {VóüÐŒþ$ íÜÙŒþ ™ðþÍ-´ëyæþ$. Væü™èþ ™èþ$…§æþ°, ©°² M>ËÐóþ$ ™èþÓÆæÿÌZ °Ææÿ~-
Ðèþ$*yóþ-âæý$ÏV> °Çª-çÙt-Ððþ$O¯èþ {ç³×ê-ã-M>™ø Æÿ$$-çÜ$¢…§æþ° Ðèþ*i Mðüò³t¯Œþ Væü…Væü*Î
Mø^Œþ Ððþ$OMìü AÆæÿ¦-ÆŠÿ™ø MæüÍíÜ ÐèþNÅçßý-Ææÿ-^èþ¯èþ ™ðþÍ-´ëyæþ$. «§ø± ÝëÆæÿ£æþÅ…, B ¯èþË$-
^óþíÜ-¯èþr$Ï íÜÙŒþ ÐðþËÏ-yìþ…^éyæþ$. 2005 Væü$Ç ÐéÆæÿ-çÜ™èþÓ… Væü$Ç…_ Ñç³#-Ë…V>
ÌZ BïÜ‹Ü ^óþ†-ÌZ 2&0™ø ç³Æ>-¿æýÐèþ… Ðèþ*sêÏ-yìþ¯èþ Væü…Væü*-Î, ѧóþ-ÔéÌZÏ Æ>×ìý…
^èþÑ-^èþ*-íܯèþ ™éÐèþ$$ Aç³μsìý ¯èþ$…_ _-¯èþ-ç³#yóþ Æ>Å…Mìü…VŠüÌZ Mìü…VŠü AÐèþ#-™èþ$…
VðüË$ç³# MøçÜ… {ÔèýÑ$…^èþyæþ… Ððþ$$§æþ-Ë$-ò³- §æþ° ^ðþ´ëμyæþ$. «§ø± õܯèþ Væü™èþ ïÜf-¯ŒþÌZ
sêt-Ðèþ$° ¨ yðþOÎ sñýÍ-{V>-‹œMæü$ Æ>íܯèþ »êV> Byìþ…¨. ¯ðþ…º-ÆŠÿ-Ðèþ-¯ŒþV> G¨-Vóü…
ÐéÅçÜ…ÌZ õ³ÆöP-¯é²yæþ$. C…§æþ$ÌZ ™èþ¯èþ §æþ$Mæü$ AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ çÜ™é¢ ÝëÐèþ$Ææÿ¦üÅ…
Ë„æüÅ-°-Æóÿª-ÔéË Væü$Ç…_ BçÜ-Mìü¢-Mæü-Ææÿ…V> Æ>çÜ$-Mö-^éayæþ$. H§ðþO¯é ™èþ¯èþ$ ç³r$t-ºsìýt sîýÑ$…yìþÄæý*Mæü$ E…¨. AÆÿ$$™óþ ѧóþ-ÔéÌZÏ Mæü*yé °Ææÿ*-í³…^èþ$-Mø-ÐéÍÞ…§óþ.
Ðèþ$È A¯èþ$-Mæü$…sôý §é¯ø² M>W-™èþ…ò³O Æ>íÜ {íœgŒý yøÆŠÿMæü$ A†-Mìü…^óþ- Ðéyæþ…sê! AÌê Æ>»ZÄôý$ ¯èþ*Åh-Ìê…yŠþ ç³ÆæÿÅ-r¯óþ ©°Mìü çÜÆðÿO¯èþ Ðóþ¨Mæü A° A¯é²yæþ$. A¯èþ$-¿æý-Ðèþ-
§æþ„ìü-×ê-{íœ-M>Mæü$ ¯óþ¯èþ$ K Mðüò³t¯Œþ AÐèþ#-™é-¯èþ° Ë„æüÅ… MðüÈÆŠÿ BÆæÿ…¿æý…ÌZ¯óþ ¯ðþÆæÿ-Ðóþ- kqË Væü$Ç…_ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* çÜ_¯Œþ, {§æþÑyŠþ, Mæü$…»ôýÏ, ËMæü‡-׊ý-Ìê…sìý Ðóþ$sìý Br-
Ç…§æþ° ^ðþ糚-Mö-^éayæþ$. ™égê Ñf-Äæý$-»ê-Ðèþ#-sêò³O Ðèþ$*yóþâæýÏ {Mìü™èþÐðþ$O Mæü_a-™èþ-Ððþ$O¯èþ V>âæýÏ Ý릯鰲 ¿æýÈ¢ ^óþÄæý$-yæþ-Ðèþ$…sôý A¨ AÚë-Ðèþ*ïÙ ÐèþÅÐèþ-àÆæÿ… M>§æþ$. ©°Mìü
Ë„>üÅ°² HÆæÿμ-Ææÿ$a-Mæü$-¯èþ²r$Ï ™ðþÍ-´ëyæþ$. Ðèþ$¯èþ… BïÜ‹Ü Væüyæþzò³O B†£æþÅ fr$t¯èþ$ ^éÌê çÜÐèþ$-Äæý$Ðóþ$ ç³yæþ$-™èþ$…¨. Mæü${Æ>âæý$Ï °Ë-Mæü-yæþV>, °Çª-çÙt…V> Æ>×ìý…_-¯èþ-ç³#yóþ
Kyìþ…^é-Ë…sôý H H Ææÿ…V>ÌZÏ ÌZ´ë-Ë$-¯é²Äñý* Ðésìý° Q_a-™èþ…V> A«¨-Væü- Ý뫧æþÅ-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$…¨ A° ÑÐèþ-Ç…^éyæþ$. §æþ„ìü-×ê-{íœM> Mæü*yé A{Væü-Ý릯èþ… MøçÜ…
Ñ$…^éÍ A¯èþ² ÑçÙ-Äæý*°² ™èþ¯èþ çÜçßý-^èþ-Ææÿ$-ËMæü$, Mø^ŒþMæü$ E§ø¾-«¨…^éyæþ$. AÐèþ±² VæüsìýtV> Mæü–íÙt ^óþÝù¢…§æþ° Væü…Væü*Î ^ðþ´ëμyæþ$. fVæü-gôýj™èþ BïÜ-‹Ü¯èþ$, C…V>Ï…yŠþ¯èþ$
ç³M>PV> AÐèþ$Ë$ ç³Ææÿ-^èþyæþ… ÐèþÌôýÏ A¯èþ$-Mæü$¯èþ² çœÍ-™èþÐóþ$ Ðèþ_a…§æþ° A¯é²-yæþ$. ÐéÇ ÐéÇ çÜÓ§óþ-ÔéÌZÏ Kyìþ…_¯èþ çÜ™é¢ ÐéÇ-Móü §æþMæü$P-™èþ$…¨.

¬ø$Hé |”≥s¡‡Hé sêJHêe÷? "çÜ*ÆæÿÅ' {Mîüyé Ñ¿êVæü… Ë™ø BïÜ‹Ü Mæü…sôý Ðèþ$$…§æþ$-¯é²Æÿ$$. §æþ„ìü-×ê-{íœ-M>Mæü$ 2008 Ñf-Äæý*Ë Hyé-¨ <Û√˙ q÷´Çj·TsY X¯óuÛ≤ø±+ø£å\ß
Ë…yæþ-¯Œþ: C…V>Ï…yŠþ {MìüMðüsŒý fr$t, »ZÆæÿ$z-(-C-íÜ-¼-)-ÌZ° Ë$Mæü-Ë$-MæüË$ ºÄæý$r-ç³- {ç³ç³…^èþ ^é…í³-Äæý$¯èþ$Ï B{õÜt-Í-Äæý*Mæü$ Væü™èþ Hyé¨ Væüyæþ$z-M>-ËÐóþ$. Hyé¨ V> ^ðþç³μ-Ðèþ^èþ$a. çܸë-ÈË$ Byìþ¯èþ 15 sñý‹ÜtÌZÏ HMæü…V> 11 sñý‹ÜtÌZÏ ÑfÄæý$…
A…§æþ$-Mæü$° 73.3 VðüË$ç³# Ôé™èþ…™ø GÐèþ-ÇMìü A…§æþ° G™èþ$¢¯èþ °Í-_…¨.
Æ>…`: ¿êÆæÿ™èþ Mðüò³t¯Œþ Ðèþ$õßý…{§æþ íÜ…VŠü «§ø± ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ Ôèý$¿ê-
yézÆÿ$$. ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ ™èþ¯èþ ÝëÆæÿ-£éÅ-°Mìü Æ>i-¯éÐèþ* ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï Ý린Mæü Ò$yìþ-Äæý*ÌZ {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ sîýÐŒþ$-C…yìþ-Äæý* ^óþ†ÌZ A¯èþ*çßýÅ ç³Æ>-fÄæý$… ´÷…¨¯èþ B{õÜt- M>…„æüË$ ™ðþÍ-Äæý$-gôý-Ôéyæþ$. ÐèþÅMìü¢-Væü™èþ, {ç³^é-Ææÿ-MæüÆæÿ¢ ÐèþÅÐèþ-à-Æ>Ë$ Ðèþ$$W…^èþ$-Mö°
ÐéÆæÿ¢Ë$ Ðèþ^éaÆÿ$$. Mø^Œþ™ø Ñ¿ô-§éË$, Ð鯌þ¯èþ$ fr$tMæü$ G…í³-Mæ ü-^óþ-Äæý$Mæü´ù-ÐèþyæþÐóþ$ ÍÄæý* B ™èþÆ>Ó™èþ Mæü*yé MøË$-Mø-Ìôý-Mæü-´ù-Æÿ$$…¨. Hyé¨ Ðèþ$«§æþÅÌZ Ðèþ$Æø-ÝëÇ ¯èþ…ºÆŠÿÐèþ¯ŒþMæü$ ¿êÆæÿ™Œþ, §æþ„ìü×ê{íœM> ´ùsîý Ðèþ_a¯èþ «§ø± MøçÜ… Ý린Mæü ÑÐèþ*-¯é-{Ôèý-Äæý$…ÌZ AÀ-Ðèþ*-¯èþ$Ë$ M>ç³# M>ÝëÆæÿ$.
ï³r-ÆæÿÞ-¯Œþ Æ>i-¯é-Ðèþ*Mæü$ M>Ææÿ-×ê-Ë° B ÐéÆ>¢ Mæü£æþ-¯éË$ ÝëÆ>…Ôèý…. Ñ…yîþ‹Ü ¿êÆæÿ™Œþ ^óþ†ÌZ íÜÈ‹Ü ç³Æ>-fÄæý$… D Kr-Ðèþ$$Ë ç³#×ýÅÐèþ* A…r* AçÜÌôý »ñý¨-Ç…ç³#Ë ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ «§ø±Mìü ¿æý{§æþ-™èþ¯èþ$ Mæür$t-¨rt… ^óþíܯèþ çÜ…Væü† ™ðþÍ-
ç³ÆæÿÅ-r-¯èþMæü$ ™é¯èþ$ MøÆæÿ$-Mæü$¯èþ² Ð鯌þ-¯èþ$ òÜÌñý-MæütÆæÿ$Ï Ðèþ$°²…^èþ-¯èþ…§æþ$Mæü$, ™èþ¯èþ-Mæü¯é² G§æþ$-Ææÿ-ÐèþV>, Hyé¨ _Ðèþ-ÇÌZ çÜÓ…™èþ- 2008ÌZ ÑÑ«§æþ frÏ sñý‹ÜtË VðüË$ç³# Ôé™èþ… B{õÜt-ÍÄæý* ¯èþ…º-ÆŠÿ-Ðèþ¯Œþ Ý릯é-°Móü íÜ…§óþ. D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> ™èþ¯èþMæü$ Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ Ôèý$¿ê-M>…„æüË$ ™ðþÍ-í³¯èþ K L™éÞ-
Mø^Œþ ï³rÆŠÿ Ðèþ$*ÆŠÿÞ Ðèþ*sôý ^ðþË$Ï-»ê-sñýO-¯èþ…§æþ$Mæü$ AÍ-W¯èþ ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ Æ>i-¯é Ðèþ* Væü-yæþzò³O 16 HâæýÏ ™èþÆ>Ó™èþ {ç³™èþÅ-ǦMìü íÜÈ- GçÜ-Ææÿ$-Ðèþ^óþa AÐèþ-M>-ÔéË$ HÆæÿμ-yézÆÿ$$. íßýMæü AÀ-Ðèþ*-°™ø çÜà A…§æþ-ÇMìü Ôèý$¿ê-M>…„æüͲ ™ðþÍ-´ëyæþ$. Ñ‹Ù Äæý$$ àÅï³
^óþíÜ-¯èþr$Ï yðþOÎ-Ððþ$-Æÿ$$-ÌŒý Er…Mìü…_…¨. ©°ò³O A™èþÅ-Ðèþ-çÜÆæÿ çÜÐèþ*-ÐóþÔèý… HÆ>μr$ ‹Ü¯èþ$ ^óþgê-Ææÿ$a-Mæü$…¨. Æðÿ…yæþ$ ÐèþÆæÿ$çÜ sñý‹Üt-Ë$ -Vð-Ë$-ç³# -K-r-Ñ$ -{yé -Ñ.-Ôé-™èþ… ¯èþ*Å CÄæý$ÆŠÿ r$ BÌŒý A° A¯é²yæþ$. «§ø± »êÐèþ Vú™èþÐŒþ$ Væü$ç³¢ ÑÐèþ*-¯é{Ôèý…
B{õÜt-Í-Äæý*¯èþ$ Ñ$…_ Ñf-Äæý*Ë$
^óþÄæý*-Ë° Mæü*yé Cíܼ ^ðþOÆæÿïŒþ VðüOÌŒýÞ M>ÏÆŠÿP-¯èþ$ ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ MøÇ-¯èþ-r$Ï ™ðþÍ-íÜ…¨. Ñf-Äæý*-Ë™ø §æþ„ìü-×ê-{íœM> ´ë…sìý…VŠü B{õ Ü t-Í -Ä æý* 14 5 5 4 35.7 Ý뫨…_¯èþ ¿êÆæÿ™Œþ, §æþ„ìü-×ê-{íœM> ¯èþ$…_ ™øyöP° M>Ææÿ$-ÌZMìü ¡çÜ$-Mðü-âæý$¢…V> ´ùÎ-çÜ$Ë$ GÝëP-Ææÿ$tV> Ðèþ^éaÆæÿ$.
õܯèþMæü$ ÚëMìü-_a…¨. Ððþ$$™é¢-°Mìü Kr- º…V>Ï -§ óþ-Ô Œý 9 0 8 1 & ¯èþ…º-ÆŠÿ-Ðèþ¯Œþ Æ>Å…Mæü$ MøçÜ… ´ùsîý-ç³-yæþ$-
Ñ$™ø {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O Kr-Ñ$-™ø¯óþ BïÜ- C…V>Ï … yŠ þ 12 5 4 3 41.7 ™èþ$-¯é²Æÿ$$. Æðÿ…yæþ$ ÆøkÌZÏ {´ëÆæÿ…¿æý-
‹ÜMæü$ 2008 Ðèþ$$W-íÜ…¨. D Hyé¨ ¿êÆæÿ-™Œþ 15 6 4 5 40.0 Ðèþ$Äôý$Å íÜyîþ² sñý‹ÜtÌZ çܸë-ÈË$
14 sñý‹ÜtË$ Byìþ¯èþ B{õÜt-ÍÄæý* VðüË$ ´ëMìü-Ýë¦-¯Œþ 0 0 0 0 & ¯ðþWY™óþ ¯èþ…º-ÆŠÿ-Ðèþ¯Œþ ÐéÇ Ý÷…™èþÐèþ$Ðèþ#-
ç³# Kr-Ðèþ$$-Ë$-(5 sñý‹Üt-Ë$) ^ðþÇ çÜVæü… ¯èþ*Åh-Ìê…yŠþ 14 4 6 4 28.6 ™èþ$…¨. ÌôýMæü-´ù™óþ Ðèþ*ÇaÌZ ¯èþ*Åh-
V> E¯é²Æÿ$$. Ðèþ$Æø-ÐðþOç³# 15 sñý‹ÜtË$ §æþ„ìü-×ê-{íœ-M> 15 11 2 2 73.3 Ìê…yŠþ™ø fÇVóü Æðÿ…yæþ$ sñý‹ÜtË íÜÈ-
Byìþ¯èþ ¿êÆæÿ™Œþ 6 Ñf-Äæý*-Ë™ø, 12 {ÖË…Mæ ü 6 4 2 0 66.7 ‹Ü¯èþ$ ¿êÆæÿ™Œþ ¯ðþWY™óþ Ððþ$$§æþ-sìý-ÝëÇ A{Væü-
sñý‹ÜtË$ Byìþ¯èþ C…V>Ï…yŠþ 5 Ñf-Äæý*- ÐðþíÜ t… yî þ-‹Ü 9 1 5 3 11.1 Ýë¦-¯èþ…ÌZ °Ë$-çÜ$¢…¨.

j·÷ôwdt ‘·s¡Vü‰˝À Ç+>±¢+&¥‘√ dæØdt \+ø£˝À uÛ≤s¡‘Y |üs¡´{Ï+#ê*..


Ë…yæþ-¯Œþ: ¿êÆæÿ-™Œþ&C…V>Ï…yŠþË Ðèþ$«§æþÅ Äæý*òÙ‹Ü ™èþÆæÿ-àÌZ íÜÈ-‹Ü¯èþ$ {´ëÆæÿ…À… MöË…»Z: ´ëMŠüÌZ Ë…Mæü ç³ÆæÿÅ-r¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ… ¿êÆæÿ™Œþ Ë…MæüÌZ ç³ÆæÿÅ-sìý…^é-
^é-˯óþ ™èþË…ç³#ÌZ Æðÿ…yæþ$ §óþÔéË {MìüMðüsŒý »ZÆæÿ$zË$ ´ëÐèþ#Ë$ Mæü§æþ$-ç³#-™èþ$-¯é²Æÿ$$. Ë° B §óþÔèý {Mîüyé-ÔéQ Ðèþ$…{† V>Ñ$° ÌZMæü$Vóü ¼íÜ-íÜ-I° MøÆ>Ææÿ$. Ææÿ×ý-™èþ$…Væü
Äæý*òÙ‹Ü íÜÈ-‹ÜMæü$ «©r$V> Æðÿ…yæþ$ §óþÔéË Ðèþ$«§æþÅ {MæüÐèþ$… ™èþç³μ-Mæü$…yé I§æþ$ sñýçÜ$t ¯óþ™èþ–-™èþÓ…ÌZ° Ë…Mæü ´ëËMæü ÐèþÆ>Y°² Ææÿ§æþ$ª ^óþíܯèþ ÌZMæü$Vóü »ZÆæÿ$z »ê«§æþÅ-™èþË$
B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÐéÅÄæý*Ðèþ$ E´ë«§éÅÄæý$$Ë çÜ…çœ$… 2009 yðþOÈ° Ðèþ*Å^ŒþË íÜÈ-‹Ü¯èþ$ °ÆæÿÓ-íßý…^é-˯óþ E§óþª-Ôèý…™ø ¿êÆæÿ™èþ {MìüMðüsŒý »ZÆæÿ$z-(-¼-íÜ-íÜ-I), Mæü*yé ™èþ¯èþ ¿æý$gê¯èþ ÐóþçÜ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. ´ëMŠüÌZ Ðèþ* ç³ÆæÿÅ-r¯èþ QÆ>-ÆðÿO…¨. A…§æþ$ÌZ AÆæÿ»Œý HÑ$ÆóÿsŒýÞÌZ° Aº$§é¼ÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² M>Åí³rÌŒý ÐèþÆæÿÌŒýz
C…V>Ï…yŠþ {MìüMðüsŒý »ZÆæÿ$z-(-C-íÜ-¼-) E¯é²Æÿ$$. D Ðóþ$Ææÿ-Mæü$ AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ GÌê…sìý Ðèþ*Ææÿ$μ Ìôý§æþ$. AÆÿ$$™óþ Ðèþ* §óþÔèý…ÌZ ¿êÆæÿ™Œþ ç³ÆæÿÅ-sìý…^é-Ë° Ðóþ$… sñý°²‹Ü ^é…í³Äæý$¯ŒþíÙ‹³ ºÇÌZMìü ¨Væü$™èþ$¯èþ² sꋳ õ³ÏÄæý$Ææÿ$Ï A…yîþ
BÑçÙPÇçÜ$¢¯èþ² Æ>{çÙt Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþO.G‹Ü.Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz, ¡çÜ$-Mø-Ðé-Ë° Æðÿ…yæþ$ §óþÔéË {MìüMðüsŒý »ZÆæÿ$zË$ °Ææÿ~-Æÿ$$…^é-Æÿ$$. CÆæÿ$ §óþÔéË MøÆæÿ$-™èþ$¯é²…. ´ëMŠü™ø sZȲ A¯èþ…™èþÆæÿ… D íÜÈ‹Ü fÆæÿ-V>-Ë° ^èþ*çÜ$¢-¯é²… A°
ç³MæüP¯èþ AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ¼.Äæý*§æþÄæý$Å, AÝùíÜÄôý$sŒý Ðèþ$«§æþÅ A…™èþ…™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ E¯èþ² {MìüMðüsŒý çÜ…º…«§é-˯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$-Væü$-ç³-Ææÿ$- ÌZMæü$Vóü ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. ¿êÆæÿ-™Œþ Ý릯èþ…ÌZ Ë…Mæü Byæþ$-™èþ$¯èþ² D íÜÈ-‹ÜÌZ ™èþÐèþ$° Ðèþ$${Æóÿ({¼r¯Œþ), ÆøfÆŠÿ òœ§æþÆæÿÆŠÿ(íÜÓrjÆ>Ï…yŠþ), ÆæÿòœÌŒý
A«§æþÅ„æü$yæþ$ ÝùÐóþ$ÔèýÓÆŠÿÆ>Ðèþ# ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$. çÜMðüÞ‹Ü çÜ*PÌŒýÞËÌZ ^èþ$-Mø-Ðé-˯óþ E§óþª-Ôèý…™ø CíÜ-¼&¼íÜ-íÜI E¯é²Æÿ$$. ©°Mìü ™èþÓÆæÿ-ÌZ¯óþ ÐéçÜ¢Ðèþ Ðèþ§æþª¯óþ çÜ*^èþ-¯èþ-ÌôýÒ ¼íÜ-íÜI ^óþÄæý$-Ìôý-§æþ° ^ðþ´ëμyæþ$. ´ëMŠüÌZ {ÖË…Mæü Æðÿ…yæþ$ ¯é§æþÌŒý(òÜμÆÿ$$¯Œþ), °MøÌŒý yðþÑyðþ…Mø(ÆæÿÚëÅ) sZȲ {´ëÆæÿ…¿ê°Mìü
í³Csìý˯èþ$ °…ç³yé°Mìü íÜG… Ýë¯èþ$Mæü*Ë…V> çÜμ…¨…^éÆæÿ$. Ææÿ*ç³… C^óþa…§æþ$Mæü$ AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$-Mø-Ðèþyæþ… §æþ–íÙt ÝëÇ…^éÆÿ$$. sñýçÜ$tË$, Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ¯óþz-Ë íÜȋܯèþ$ Byæþ¯èþ$…¨. Ðèþ$$…§æþ$ {Væü*‹³ ¸ùsZMæü$ ´ùh_a¯èþ §æþ–ÔèýÅ…

dü>∑s¡ß
J$‘ê*ï j·T+Á‘ê\ß ‘=*#˚düßÔHêïsTT
Ôèý™é»êªË Mìü…§æþr §æþ$Æóÿ§æþÅÐðþ$O¯èþ Wǧæþ$Æ>YË$, ¯óþyæþ$ BM>Ôèý çßýÆ>ÃüÅËÐèþÆæÿMæü$ ’ 70 Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ E´ë«¨Mìü §ðþº¾
^ðþÐèþ$sZyìþa °ÇÃ…^óþ çÜVæüÆæÿ Mæü$ËçÜ$¦Ë õÜÐèþËMæü$ çÜÆðÿO¯èþ Væü$Ç¢…ç³# Ìôý§æþ$. G…™èþÐèþ$…¨ D
Ðèþ–†¢ÌZMìü Ðèþ_a¯é ÒÆæÿ$ ÝëÓVæü†…^éÆóÿ ™èþç³μ H¯éyæþ* ÐèþņÆóÿMìü…^èþÌôý§æþ$. ™èþÐèþ$ ’ AÐèþ$Ë$M>° ^èþsêtË$
çßýMæü$PËMøçÜ… 1999ÌZ Ë„æüÐèþ$…¨™ø Æ>f«§é°ÌZ çÜVæüÆæÿ$Ë$ Æ>ÅÎ fÇí³¯é, ’ ÝëÄæý*°Mìü Móü…{§æþ °«§æþ$Ë™ø Í…Mæü$
2000ÌZ Æ>{çÙt…ÌZ° 18 hÌêÏËÌZ ÐéÆæÿ…´ër$ ÇÌôý °Æ>àÆæÿ ©„æüË$ ^óþç³sìýt¯é
Ðésìý° ¿æýÐèþ¯èþ°Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$Ë MøçÜ… ^óþÄæý$r… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. ’ çÜÆ>PÆóÿ Ðèþ$yæþ™èþ õ³`
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ1(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): çÜVæüÆæÿ Mæü$ËçÜ$¦Ë$ ¿æýXÆæÿ«£æþ E´ë«¨° §ðþº¾¡çÜ$¢¯èþ² Äæý$…{™èþ¿æý*™éË$
Ðèþ…ÖÄæý$$Ë$. Mæü$ËÐèþ–†¢ Eç³μÆæÿ ç³°. E™Œþ+ç³ÇÄæý* = Eç³μÆæÿ A¯óþ çÜ…çÜP−–™èþ
糧é°Mìü AÆæÿ¦… Væüyæþz´ëÆæÿ™ø ¿æý*Ñ$° ™öÍ^óþÐéÆæÿ° AÆæÿ¦…. ÒÇ° Eç³μÆæÿ$Ë°
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý ™öÍ {糫§é° fÐèþçßýÆŠÿÌêÌŒý ¯ðþ{çßý* M>Ë…ÌZ ÒÇ ÝëÐèþ*hMæü
ÐèþÆ>Y°Móü M>…{sêMæü$tË$ C^óþa {ç³Äæý$™èþ²… fÇW¯é AÐèþ$Ë$Mæü$ ¯ø^èþ$MøÌôý§æþ$.
≈£î\ eè‘·ßÔ\≈£î ôd>∑ 24
A…sêÆæÿ$. ´÷rt ^óþ™èþç³r$tMæü$° §óþÔèý¨Ðèþ$ÃÆæÿ$Ë$V> FÆæÿ*Æ> †ÇVóü D çÜ…^éÆæÿ M>ËVæüÐèþ$¯èþ…ÌZ ÒÇMìü Mæü±çÜ… 30 Ôé™èþ… 糯èþ$ÌñýO¯é MæüÍμ…^éË° Møǯé Ðèþ^éaÆÿ$$. Òr°²…sìý çœÍ™èþ…V> §é§éç³# 70 Ôé™èþ…
gꆰ JÇÝëÞÌZ GïÜtËÌZ ^óþÆ>aÆæÿ$. MæüÆ>~rMæüÌZ ÒÆæÿ$ ¼íÜ& H ÐèþÆæÿY…ÌZ {ç³Äñý*f¯èþ… ^óþMæü*ÆæÿÌôý§æþ$. Mæü¯èþ$Mæü¯óþ Cç³μsìýMîü ÒÇ íܦ†Væü™èþ$ËÌZ Ðèþ*Ææÿ$μÌôý§æþ$. 糯èþ$˯èþ$ M>ÇÃMæü$Ë$ MøÌZμÄæý*Ææÿ…sôý BÔèýaÆæÿÅç³
E¯é²Ææÿ$. Ðèþ$¯èþ Æ>{çÙt…ÌZ ¼íÜ&yìþ {Væü*‹³ÌZ ^óþÆæÿar… Ñ^éÆæÿMæüÆæÿ…. ç³°Mìü Ðéyóþ ç³ÇMæüÆ>Ë ÑçÙÄæý*°Mìü ÐèþõÜ¢ G…™ø M>Ë… ¯èþ$…_ çÜVæüÆæÿ$Ë$ ´ëÆæÿ, yæþMæüPÆóÿϧæþ$. Äæý*…{¡MæüÆæÿ×ý¯èþ$ çÜVæüÆæÿ$Ë$ ÐèþņÆóÿMìü…^èyæþ… Ìôý§æþ$. M>± E´ë«¨ Ðèþ$–™èþ$Ë Mæü$r$…ºÐðþ$O¯é Mðü•ÏÐŒþ$ ^óþçÜ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…¨. Ðèþ$–†
ÇfÆóÿÓçÙ¯èþÏÌZ Mæü*yé Ððþ¯èþMóü »Ÿ^ðþaMóü ç³ÇÑ$™èþ… M>V>, ÒÇ ÆðÿMæüPË MæüçÙt…™ø ò³OMðü¨W¯èþÐéÆæÿ$ ÆðÿyîþÑ$MæüÞÆæÿ$Ï MöÌZμ™èþ$¯èþ² Ðèþ–†¢§éÆæÿ$˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… B§æþ$MøÐé˯èþ²¨ ÒÇ yìþÐèþ*…yŠþ. Mæü±çÜ… ^ðþ…¨¯èþÐéÇMìü Çh{õÜtçÙ¯Œþ, Væü$Ç¢…ç³# M>Ææÿ$zË$ ÌôýMæü´ùÐèþrÐóþ$ C…§æþ$Mæü$ {糫§é¯èþ
™ðþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. CÑ JMæüP ÆøkMæü$ 25 ¯èþ$…_ 30 Ðèþ$…¨ Ðèþ$$u> ç³°ÐéÇ E´ë«¨° GÆðÿ²‹Üt Ðèþ$± yìþ´ëhsŒý ÌôýMæü$…yé sñý…yæþÆæÿÏÌZ ´ëÌŸY¯óþ AÐèþM> ÔèýÐðþ$O¯é M>Ææÿ×ý…. {ç³Ðèþ*§æþÐèþÔé™èþ$¢ ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$yæþ$ Ðèþ$Ææÿ×ìýõÜ¢ Äæý$fÐèþ*° Ìôý§é,
A¯é¨V> A×ý_Ðóþ™èþMæü$ Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯èþ² D ÐèþÆ>Y°² B§æþ$MøÐéÍÞ¯èþ {糿æý$™èþÓ… M>…{sêMæütÆŠÿ §æþÄæý*§é„ìü×êÅËò³O¯óþ B«§éÆæÿç³yéÍÞ ÐèþÝù¢…¨. Cr$Ðèþ…sìý
çÜÆðÿO¯èþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ CÐèþÓMæü´ùV> ÇfÆóÿÓçÙ¯ŒþÌZ òÜO™èþ… Ððþ¯èþMæü E…^èþr… VæüÐèþ$¯éÆæÿá…. Ñ$VóüçÜ$¢¯é²Æÿ$$. Ñ$MæüÞÆŠÿË$ 10 ¯èþ$…_ 15Ðèþ$…¨ Eç³μÆæÿ$Ë$ ^óþõÜ ç³°°, MæüÍμ…^éË° Mö…§æþÆæÿ$ MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$.
¯éË$Væü$ A…™èþçÜ$¢Ë ÌZç³# Ñ°Äñý*WçÜ$¢¯èþ² Íçœ#tË$ 15Ðèþ$…¨ ç³°°, AÐèþ$Ë$M>° ^èþsêtË$ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Ðèþ$–™èþ$° Mæü$r$…»ê°Mìü 糨 ¯èþ$…_ ´ë†MæüÐóþË Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ü
30 Ë„æüË f¯é¿ê E¯èþ² çÜVæüÆæÿ Mæü$ËççÜ$¦Ë$ Æ>{çÙt…ÌZ¯óþ M>§æþ$, §óþÔèýÐèþ$…™èþsê A…§æþrÐóþ$ VæüVæü¯èþÐðþ$O…¨. M>…{sêMæütÆæÿ$ §æþVæüYÆæÿ ç³°^óþçÜ*¢ Ðèþ$Ææÿ×ìýõÜ¢ A™èþ°§óþ
E¯é²Ææÿ$. º™èþ$Mæü$™ðþÆæÿ$Ðèþ#MøçÜ… GMæüPyìþMðüO¯é ÐðþâôýÏ D çÜ…^éÆæÿ gê† ^óþõÜ Cç³μsìýMîü ´÷MæüÏÆÿ$$¯èþÆæÿ$Ï 50Ðèþ$…¨ ç³°° ^óþÄæý$yæþ…™ø D Ðóþ$ÆæÿMæü$ {糆Æøl ¿æýÐèþ¯èþ ÒÇ° B§æþ$Mæü$…sêÐèþ$…r* Æ>{çÙt {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæür¯èþË$ ^óþÝù¢…¨. ¿æýÐèþ¯èþ
°Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$Ë$ E´ë«¨ MøÌZμ™èþ$¯é²Ææÿ$. »ê««§æþÅ™èþ Mæü¯èþ$Mæü M>ÇÃMæü$°Mìü Ðèþ$$…§æþ$V> C¯èþ*ÞÆðÿ¯ŒþÞ ^óþÆÿ$$…^éÍÞE…¨. M>±
ÒÇ ÆðÿMæüPË MæüÚët°Mìü Væü$Ç¢…ç³# ËÀ…^èþyæþ…Ìôý§æþ$. gZyîþ (¿êÆ>Å¿æýÆæÿ¢) ÌñýMæüP¯èþ ÒÇMìü °Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$yæþ$ {ç³Ðèþ*§æþÐèþÔé™èþ$¢ Ðèþ$Ææÿ×ìýõÜ¢ Ë„æü Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ GMŠüÞ{VóüíÙÄæý*¯èþ$ Ar$Ðèþ…sìý çÜàÄæý$Mæü ^èþÆæÿÅË$ Mæü*yé MæüÆæÿ$ÐèþÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$.
M>…{sêMæütÆæÿ$Ï AyéÓ¯èþ$ÞË$ CÐèþÓr…™ø ÒÆæÿ$ Mæür$t»ê°çÜË$V> ç³°^óþÄæý*ÍÞ A…yæþÆŠÿ r¯ðþÌŒý Äæý$*°r$Ï Æ>{çÙ¢ {糿æý$™èþÓ… 2007 Ðóþ$ JMæürÐèþ ™óþ© M>ÇÃMæü ¨¯ø™èþÞÐèþ Ðóþyæþ$MæüÌZÏ CMæü VæüÇÂ×ý$ËMæü$ Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË´ër$ Ðóþ™èþ¯èþ…™ø Mæü*yìþ¯èþ òÜËÐèþ# CÝë¢Ðèþ$°
ÐèþÝù¢…¨. AÐèþçÜÆ>°Mìü AyéÓ¯èþ$Þ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ´ë´ë°Mìü ÒÆæÿ$ M>…{sêMæütÆæÿ$ GMæüPyæþ fËÄæý$fqþ… 糯èþ$ÌZÏ 200 MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë ÑË$ÐðþO¯èþ A…yæþÆŠÿ r¯ðþÌŒý {ç³Mæüsìý…_…¨. B GMŠüÞ{VóüíÙÄæý*¯èþ$ Æðÿ…yæþ$Ë„æüËMæü$ ò³…^èþ$™èþ$¯é²Ðèþ$° Mæü*yé {糿æý$™èþÓ… ^ðþí³μ¯é AÐèþ$Ë$M>Ìôý§æþ$. ´ûíÙtM>àÆæÿ… MøçÜ… ÒÇMìü BǦMæü çÜàÄæý$…
ç³° ¡çÜ$Mæü$…sôý AMæüPyìþMìü ÐðþâæýÏMæü™èþç³μyæþ… Ìôý§æþ$. gZyîþMìü ÆøkMæü$ 250 ¯èþ$…_ Äæý$*°rϯèþ$ ºyé M>…{sêMæütÆæÿ$Ï {ç³ÐóþÔèýò³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. I§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë´ër$ {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæüsìý…_…¨. B¯ésìý ¯èþ$…_ ÌñýMæüP¡õÜ¢ Æ>{çÙt…ÌZ §é§éç³# Ðèþ¨ ^óþÝë¢Ðèþ$° {ç³Mæüsìý…_…§óþ ™èþç³μ GMæüPyé C_a¯èþ §éQÌêË$ÌôýÐèþ#. C§óþ A…Ôé°²
300 Ææÿ*´ëÄæý$ËMæü$ Ñ$…_ Mæü*ͧæþMæüP§æþ$. ç³° Mæü*yé 70 Ôé™èþ… Ðèþ$…¨Móü fÇVóüç³° ÒsìýÐèþËÏ Æðÿ…yóþâæýåÌZ ç³NÆæÿ¢Ðèþ#™ø…¨. A…sôý Òsìý §éÓÆ> Ë„æüÌê¨Ðèþ$…¨ ÐóþËÐèþ$…¨ ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$Ë$ Ðèþ$–† ^ðþ…§éÆæÿ$. CMæü ÑMæüÌê…Væü$ÌñýO¯èþÐéÆæÿ$ Mö°² M>ÇÃMæü çÜ…çœ$Ë$ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$$…§æþ$ E…_¯é Móü…{§æþ{糿æý$™èþÓ °«§æþ$ËMæü$
§öÆæÿ$Mæü$™ø…¨. ÒÆæÿ$ ç³°^óþõÜ {´ë…™èþ…ÌZ ™èþW¯èþ ¿æý{§æþ™èþ Mæü*yé MæüÍμ…^èþÆæÿ$. E´ë«¨ MøÌZμ™èþ$¯é²Ææÿ$. CÐóþ M>§æþ$, GÆŠÿ¢ ÐèþÆŠÿP Ñ$çÙ¯èþ$Ï, Æøyæþ$Ï ÐóþõÜ Ñ$çÙ¯èþ$Ï ÌñýMæüPMæü$ Ñ$…_ E¯é²Ææÿ$. ÒÇÌZ H JMæüPÇMîü GMŠüÞ{VóüíÙÄæý* A…§æþÌôý§æþ$. Mæü±çÜ… Ðèþ$$yìþ ò³yæþ$™èþ$…§óþ ™èþç³μ Gr$Ðèþ…sìý çÜàÄæý$… A…¨…^èþyæþ… Ìôý§æþ$.

Æ>{çÙt…ÌZ çÜVæüÆæÿ$Ë f¯é¿ê: 30 Ë„æüË$


bıs¡ß>∑ß sêÁcÕº\qß #·÷ôd’Hê kÕj·T+ #˚j·÷* Æ>{çÙt… ¯èþ$…_ ÒÇ {´ë†°«§æþÅ… D Ñ«§æþ…V> E…¨... q>∑s¡ Ä]úø£ düVü≤ø±s¡ dü+düúqß @sêŒ≥ß #˚j·÷*
"´÷Ææÿ$Væü$ Æ>Úët˯èþ$ ^èþ*òÜO¯é çÜVæüÆæÿ 糨 MørÏMæü$ ò³…^éË° AMæüPyìþ ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$Ë$ "çÜVæüÆæÿ BǦMæü çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çܦ¯èþ$ {糿æý$™èþÓ… çÜVæüÆæÿ˯èþ$ ¼íÜ&yìþ {Væü*‹³ÌZ ^óþÆæÿar…ò³O BÐðþ$
Mæü$Ëç³#¦ËMæü$ ™èþW¯èþ ÝûMæüÆ>ÅË$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ±, M>ÆöμÆóÿçÙ¯Œþ õ³Ææÿ$ÌZ çßoíÜ…VŠü Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æý$ÅË$ ÌôýÆæÿ$
ÌZMŠü çÜ¿æý çÜ¿æý$ÅË$ ÌôýÆæÿ$ HÆ>μr$ ^óþíÜ çÜVæüÆæÿ$Ë iÑ™éÌZÏ A¿æýÅ…™èþÆæÿ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Cç³μsìýMðüO¯é ™èþÐèþ$° ¼íÜ&H
MæüÍμ…_ B§æþ$MøÐéÍ' A° AÀË Mæü*yé ^óþÆ>aË° MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ± õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ÒÇ Ñ§æþÅ, ÐðþË$Væü$ °…õ³…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… Ððþ… MóürWÈMìü Ðèþ*Æ>aË° MøÆ>Ææÿ$. ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>Ã×ý M>ÇÃMæü$Ë$V>
¿êÆæÿ™èþ çÜVæüÆæÿ Ðèþ$àçÜ¿æý A«§æþÅ„æü$yæþ$ E´ë«¨ AÀÐèþ–¨®Mìü Mæü*yé B {糿æý$™èþÓ… {ç³Äæý$†²Ýù¢…§æþ° GÐðþ$ÃÌôýÅË$ 1
GÐðþ$ÃÎÞ ÌôýÆæÿ$ r¯óþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>ÐéÍ' A° ^ðþ´ëμ E¯èþ² ÒÆæÿ$ {ç³Ðèþ*§æþÐèþÔé™èþ$¢ ÑMæüÌê…Væü$ÌñýO¯é, Ðèþ$–†^ðþ…¨¯é
}Æ>Ë }Æ>Ðèþ$$Ë$ ÝëVæüÆŠÿ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ MæüÆ>²rMæü {糿æý$™èþÓ… {ò³•Ðóþr$ Ææÿ$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý çÜVæüÆæÿ çÜ…çœ$… ¯èþçÙtç³ÇàÆæÿ… CÐèþÓr… Ìôý§æþ° BÆøí³…^éÆæÿ$. D Ðóþ$ÆæÿMæü$
A¯é²Ææÿ$. MæüÆ>²rMæü {糿æý$™èþÓ… ´ëuæÿÔéËÌZÏ Mæü*yé E¯èþ²™èþ ѧæþÅ Ýë¦Æÿ$$ ÐèþÆæÿMæü$ E_™èþ ѧæþÅ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý M>ÆöμÆóÿçÙ¯Œþ Ðóþ$Äæý$Ææÿ$Ï ÌôýÆæÿ$
Ðèþ$$°Þç³ÌŒý bðþOÆæÿ ç³ÆæÿÞ¯èþ$Ï ÌôýÆæÿ$ Ðèþ$íßýâê ¯éÄæý$Mæü$Æ>Ë$ A°Ôðýsìýt Ææÿh™èþ. çÜVæüÆæÿ$Ë MøçÜ… ½Ðèþ* ÝûMæüÆæÿÅ… MæüÍμ…^èþr…™ø´ër$ Æðÿ…yæþ$ Ë„æüË
AMæüPyìþ çÜVæüÆæÿ$Ë AÀÐèþ–¨®Mìü A…¨Ýù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. JÇÝëÞÌZ G…¼ïÜË$V> ÒÇ° {ç³™óþÅMæü…V> çßoí³…VŠü »ZÆæÿ$z¯èþ$ HÆ>μr$ ^óþíÜ çÜVæüÆæÿ Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ GMŠüÞ{VóüíÙÄæý*¯èþ$ Æ>{çÙt {糿æý$™èþÓ…
"MæüÆ>²rMæü Æ>fÅ E´ëÆŠÿ ÐðþÌŒýõœÆŠÿ ç³ÇVæü×ìýçÜ$¢…yæþV>, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ MæüÆ>²rMæü Ñ«§é¯èþ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý bðþOÆæÿïèþ$Ï ÌôýÆæÿ$
G…í³í³Ë$ ÌôýÆæÿ$ Mæü$Ìê°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ÐèþÅMìü¢¯óþ »ZÆæÿ$z ^ðþOÆæÿïŒþV> {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæüsìý…^éË° MøÆ>Ææÿ$. ÒÇ° M>ÇÃMæü$Ë$V> Væü$Ç¢…_
A…yŠþ yðþÐèþË‹³Ððþ$…sŒý Mø&Bç³ÆóÿsìýÐŒþ Ý÷òÜOsîý'° HÆ>μr$ AÐèþ$Ë$^óþõÜ {ç³Äæý$™é²Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$° ^ðþ´ëμÆæÿ$. ¯éÑ$¯óþsŒý ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. çÜVæüÆæÿ ÌôýºÆŠÿ M>…{sêMŠüt GG‹ÜI ÝûMæüÆæÿÅ… {糿æý$™èþÓ… MæüÍμ…^éË° ^ðþ´ëμÆæÿ$.
^óþíÜ…§æþ° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. 2007&08ÌZ ©°Mìü fyŠþí³sìýíÜ ÌôýÆæÿ$
G…í³sìýïÜË$ ÌôýÆæÿ$ Mø&Bç³ÆóÿsìýÐŒþ Ý÷òÜOsîý˯èþ$ HÆ>μr$^óþíÜ °Æ>Ã×ý… 糯èþ$Ë$,
A…Mæü$Æ>Ææÿμ×ý fÇW…§æþ±, Hyé¨Mìü I§æþ$ MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë -& }Æ>Ë }Æ>Ðèþ$$Ë$ ÝëVæüÆŠÿ M>ÓÈ M>…{sêMæü$tË$, BÄæý* Ý÷òÜOsîýËMæü$ sñý…yæþÆæÿ$ yìþ´ëhsŒý & A°Ôðýsìýt Ææÿh™èþ
°«§æþ$Ë Ñyæþ$§æþË ^óþÝù¢…§æþ± ÑÐèþÆæÿ…^éÆæÿ$. M>V> °«§æþ$˯èþ$ AÀË ¿êÆæÿ™èþ çÜVæüÆæÿ Ðèþ$àçÜ¿æý A«§æþÅ„æü$yæþ$ çÜÆæÿμ…^ŒþË$ ÌôýÆæÿ$
(CÄæý$…yìþ) Ìôý° 糧æþª†ÌZ MóüsêÆÿ$$…^éË…sêÆæÿ$. çÜVæüÆæÿ çÜ…çœ$… Ðèþ$íßýâê ¯éÄæý$Mæü$Æ>Ë$
MöË…»Z, f¯èþÐèþÇ 1 : ™èþÑ$âæý |üs¡+<∏ëHé |ü≥ºD+ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² BÆæÿ$ ÐéÆ>Ë$V> D
5q ˇeTsY Á|üe÷D d”«ø±s¡+ ç³#Ë$Ë™ø fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ´ùÆæÿ$ÌZ
}Ë…Mæü òÜO¯èþÅ… Ðèþ$Æø ò³§æþª Ñf l\+ø£ ôd’q´+ kÕ«BÛq+ ç³rt×ý…ÌZ ç³r$t MøçÜ… ´ùÆæÿ$
ÝëVæü$™ø…¨. Mìüͯø_aMìü MóüÐèþË…
ôV’≤<äsêu≤<é ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþÐèþÇ 1: fÐèþ$*ÃM>ÖÃÆŠÿ ¯èþ*™èþ¯èþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†V> D ¯ðþË Äæý*°² Ý뫨…_…¨. MìüÍϯø_a BÆæÿ$ MìüÌZÒ$rÆæÿÏ §æþ*Ææÿ…ÌZ E¯èþ²
X¯óÁø£yês¡+ 5¯èþ ¯óþçÙ¯èþÌŒý M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ A«§æþÅ„æü$yæþ$ JÐèþ$ÆŠÿ Aº$ªÌêÏ ç³§æþÒ ïÜÓM>Ææÿ… A…^èþ$¯èþ E¯èþ² ç³Ææÿ…£é¯Œþ {´ë…™èþ… G¯ø² ÆøkË$V> ™èþÑ$âæý ýç³# D ç³rt×ê°² ÝëÓ«©¯èþ… ^óþçÜ$MøÐèþyæþ…™ø Ë…Mæü òÜO¯èþÅ… G…™ø
2, »qe] 09 ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ™ø´ër$ BÆæÿ$-Væü$Ææÿ$ çÜ¿æý$ÅË Ðèþ$…{†ÐèþÆæÿY… Mæü*yé Ë$ËMæü$ C¨ {´ë«§é¯èþÅ ç³rt×ý…V> E…sZ…¨. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… D E™éÞçßý…™ø E…¨. "D §éyæþ$Ë çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ë…Mæü òÜO¯èþÅ…
{ç³Ðèþ*×ýïÜÓM>Ææÿ… ^óþÄæý$¯èþ$…¨. ¯óþçÙ¯èþÌŒý M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ, M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþË Ðèþ$«§æþÅ {´ë…™é°² ÝëÓ«©¯èþ… ^óþçÜ$Mæü$ ¯èþ²r$Ï B §óþÔèý Ææÿ„æü×ýÔéQ Ðèþ$…{† òßýÍM>ç³tÆŠÿ Væü¯ŒþíÙ‹³Ë$, òœOrÆŠÿË$, ™èþ$´ëMæü$Ë$ Eç³Äñý*W…_ D

10
Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… Æ>{† fÇW¯èþ çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Eç³ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† 糧æþÑò³O ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. D §éyæþ$ÌZÏ 50 Ðèþ$…¨ ¡{ÐèþÐé§æþ$Ë$ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_ {´ë…™é°² ÝëÓ«©¯èþ… ^óþçÜ$MøVæüÍW…§æþ'° A«¨M>Ææÿ ÐèþÆ>YË$
^èþÆæÿaË$ fÇV>Æÿ$$. ¯èþr$Ï BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™èþÑ$âæýç³#Ë$ËMæü$, Ë…Mæü òÜO¯éÅ°Mìü ÐðþËÏyìþ…^éÆÿ$$.

$Tqï+{Ïq
q÷´ Çj·TsY dü+ãsê\ß

5>∑ß] eTè‹, 50 eT+~øÏ >±j·÷\ß ∫<ä+ãs¡y˚T \ø£å´e÷? Ç~ ñ˝≤Œ¤|üH˚: &çõ|æ H£ðþ-¯ŒþÞ-ÌZ° A{Mø-´ù-Î‹Ü íßýÌŒý Ðèþ§æþª
™éÆ>-k-ÐèþÓË ÐðþË$-Væü$Ë$
Væü$Ðé-çßý-sìý, f¯èþ-Ðèþ-Ç 1: AÝëÞ…ÌZ° Væü$Ðé-çßý-sìý ç³rt×ý… BÄæý$-¯èþ¯èþ$ ¯èþVæü-Ææÿ…ÌZ° JMæü çßZrÌŒýMæü$ ™èþÆæÿ-Í…^éÆæÿ$. Væü$Ðéçßý-sìý õ³Ë$âæýϯèþ$ {糫§é° Ðèþ$¯øÃçßý¯Œþ íÜ…VŠü
Væü$Ææÿ$-Ðé-Ææÿ… õ³Ë$-âæýÏ™ø §æþ§æþªÇ-ÍÏ…¨. Ææÿ©ªV> E…yóþ Ðèþ$*yæþ$ BÄæý$¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ° ¿æý{§æþ™é ç³Ç-íܦ-†ò³O Ðèþ$$ÅÐèþ$…{† ™èþÆæÿ$׊ý Q…yìþ…^éÆæÿ$. ¡{ÐèþÐé§æþ °Æø-«§é°Mìü Csîý-ÐèþË ^óþç³sìýt¯èþ ^èþÆæÿÅ-
{´ë…™éÌZÏ EÌê¹ ¡{Ðèþ-Ðé-§æþ$Ë$ E…_-¯èþ-r$Ï-V> ¿êÑ-çÜ$¢¯èþ² VöVø-ÄŒý$™ø çÜÐèþ*-ÐóþÔèýÐèþ$Äæý*Å-Ææÿ$. BÄæý$¯èþ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ˯èþ$ _Ðèþ-Ç-Mæü…sê AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$yæþ… þ §éÓÆ> {糿æý$™èþÓ…
»ê…º$Ë$ õ³Ëyæþ…™ø AÆÿ$$-§æþ$-Væü$Ææÿ$ Ðèþ$Ææÿ-×ìý…^èþV>, 50 AÝëÞ… Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† ™èþÆæÿ$׊ý VöVøÄŒý$ ¯éÄæý$-Mæü-™èþÓ…ÌZ E{Væü-Ðé-§é-°²- Ææÿ*-ç³#-Ðèþ*-ç³-Væü-Ë-§æþ° BÄæý$¯èþ JMæü {ç³Mæü-r-¯èþÌZ
Ðèþ$…¨ V>Äæý$-ç³-yézÆæÿ$. AÝëÞ…ÌZ Ôé…† ¿æý{§æþ-™èþË ç³Ç-íܦ- ïÜ°-Äæý$ÆŠÿ ´ù΋Ü, òÜO°Mæü ´ëÆ>-Ñ$-Í-rÈ, C…sñýÍ-gñý¯ŒþÞ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. E{Væü-Ðé§æþ °Æø-«§é-°Mìü {糿æý$™èþÓ… Mæü–™èþ °Ôèýa-
†° çÜÒ$-„ìü…^óþ…§æþ$Mæü$ çßZÐŒþ$ Ðèþ$…{† _§æþ…ºÆæÿ… A«¨M>-Ææÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯óþ B Äæý$*°-òœOyŠþ MæüÐèþ*…yŠþ çÜÐèþ*-Ðóþ- Äæý$…™ø E…§æþ° ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. õ³Ë$âæýÏÌZ Bç³#¢-˯èþ$ MøÌZμ-
Væü$Ðéçßý-sìý- Æ>Ðèþ-yé-°Mìü Mö¨ª õÜç³-sìý -Ðèþ$$…§óþ D õ³Ë$âæý$å Ôèý…ÌZ ´ëÌŸY¯èþ-¯èþ$-¯é²-Ææÿ$. Ñ$Ísñý…sŒý çÜ…çܦ AÆÿ$$¯èþ ¯óþçÙ- Æÿ$$¯èþ ÐéÇMìü V>Äæý$-ç³-yìþ¯èþ ÐéÇMìü BÄæý$¯èþ çÜ…™é-´ë°²,
çÜ…¿æý-Ñ…^éÆÿ$$. ÒsìýÌZ JMæü õ³Ë$yæþ$ _§æþ…ºÆæÿ… ÐðþâæýÏÐèþ- ¯èþÌŒý yðþÐðþ$$-{Mæü-sìýMŠü {眅sŒý B‹œ »Zyø-ÌêÅ…yŠþ™ø Mæü$§æþ$-Ææÿ$a- Ýë¯èþ$¿æý*†° ÐèþÅMæü¢… ^óþÔé-Ææÿ$.
ËíÜ E¯èþ² Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ° ¿æý*™Œþ-¯é£Šþ ÌŸM>-ÍsîýÌZ çÜ…¿æý- Mæü¯èþ² M>Ë$μË ÑÆæÿ-Ðèþ$×ý º$«§æþ-ÐéÆæÿ… Ðèþ$$W-Äæý$-yæþ…™ø §é° C¨ EÌê¹ ç³¯óþ : yìþh-í³
Ñ…^èþyæþ… VæüÐèþ$-¯é-Ææÿá…. ©°™ø _§æþ…ºÆæÿ… Mæü*yé E{Væü-Ðé- ´÷yìþ-W…ç³# Væü$Ç…_, Æ>çÙ‰…ÌZ G¯Œþ-G-‹Üh ÔéQ HÆ>μr$ D õ³Ë$-âæý$å EÌê¹ ç³¯óþ-¯èþ° AÝëÞ… yìþh-í³ -™ðþ-Í-´ëÆæÿ$.
§æþ$Ë Ë„æüÅÐèþ* A¯èþ² A¯èþ$-Ðèþ*¯éË$ ÐèþÅMæü¢-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$-¯é²-Æÿ$$.- Væü$Ç…_ -B-Äæý$¯èþ Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{†™ø ^èþÇa…^èþ-¯èþ$-¯é²Ææÿ$. D õ³Ë$âæýå Ððþ¯èþ$Mæü GÐèþÇ çßýçÜ¢-Ðèþ$$…§æþ-¯èþ²¨ ™èþÐèþ$Mæü$ ™ðþË$-çÜ$-
AÌêVóü gê¡Äæý$ ¿æý{§æþ™é çÜ…çܦ AÐèþ$-Ë$-ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ ™öÍ- {糫§é° Q…yæþ-¯èþ ¯èþ°, AÆÿ$$™óþ D çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ ÐéÇ õ³Ææÿϯèþ$ ÐðþËÏ-yìþ…^èþ-»Z-
ÆøgñýO¯èþ Væü$Ææÿ$-Ðé-ÆæÿÐóþ$ D õ³Ë$âæý$å fÇ-V>-Æÿ$$. Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$° ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. EÌê¹ Ýë-«§é-Ææÿ-×ý…V> yìþòÜ…ºÆŠÿ 31, f¯èþ-
õ³Ë$yæþ$ Ðèþ$«§éÅçßý²… 3.30 çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ° ½Ææÿ$-ºÇ †°- ÐèþÇ JMæüsZ ™óþ© {´ë…™éÌZÏV>±, Móü…{§æþ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ çÜÓÆæÿ~-§óþ-Ðé-ËÄæý$… Ðèþ§æþª »êÆæÿ$Ë ¡Ç¯èþ ¿æýMæü$¢-Ë$
Äæý*Í {´ë…™èþ…ÌZ° JMæü yæþ‹Üt-¼¯ŒþÌZ çÜ…¿æý-Ñ…-_…-¨. Æ>Ú뉰² çÜ…§æþ-ÇØ…_¯èþ çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ V>± Cr$-Ðèþ…sìý
_§æþ…ºÆæÿ… ÑÐèþ*-¯é{ÔèýÄæý$… ¯èþ$…_ Ððþâôýå Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ° §éyæþ$-ËMæü$ ´ëËμ-yæþ$-™èþ$…r$…§æþ° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. õ³Ë$-âæýÏ-
¿æý*™Œþ¯é£Šþ ÌŸM>-Í-sîýÌZ ÝëÄæý$…{™èþ… 5.30 çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ ÌZ Æðÿ…yæþ$ çÜÓËμ ¡{Ðèþ™èþ MæüÍ-W-¯èþ-Ðèþ°, ¿æý*™Œþ¯é-£Šþ
Æðÿ…yø »ê…º$ õ³Í…¨. ©°° JMæü -òÜO-MìüÌŒýMæü$ AÐèþ$-Æ>a-Ææÿ$. {´ë…™èþ…ÌZ çÜ…¿æý-Ñ…_-¯èþ¨ ÔèýMìü¢-Ðèþ…™èþ-Ððþ$O-¯èþ-§æþ° ™ðþÍ-´ëÆæÿ$.
D õ³Ë$yæþ$ÌZ C§æþªÆæÿ$ ÐèþÅMæü$¢Ë$ Ðèþ$Ææÿ-×ìý…^èþV> 12 Ðèþ$…¨ »ñý…V>ÌŒýÌZ ¿æý{§æþ™èþ Mæür$t-¨rt…
V>Äæý$-ç³-yìþ¯èþr$Ï A«¨M>Ææÿ ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ-´ëÆÿ$$. Ðèþ$*yø AÝëÞ…ÌZ° Væü$Ðé-çßý-sìýÌZ »ê…º$ õ³Ë$yæþ$ çÜ…¿æý-Ñ…^èþ-
õ³Ë$yæþ$ 5.45 çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ ¿æý…V>-VæüÉŠþ òœ•ÏKÐèþÆŠÿ yæþ…™ø ´÷Ææÿ$Væü$ Æ>çÙ‰Ððþ$O¯èþ ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒýÌZ ¿æý{§æþ-™èþ¯èþ$
{´ë…™èþ…ÌZ Ðèþ$*íÜ E¯èþ² Ñ$u>-Æÿ$$Ë §æþ$M>×ý… G§æþ$r Mæür$t¨rt… ^óþÔé-Ææÿ$. AÝëÞ… Ððþ…ºyìþ E¯èþ² çÜÇ-çßý-§æþ$ªÌZÏ
çÜ…¿æý-Ñ…_…¨. D õ³Ë$-yæþ$ÌZ C§æþªÆæÿ$ Ðèþ$Ææÿ-×ìý…^éÆæÿ$. VæüïÜ¢° Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ… ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$Ë fÇ-W¯èþ
ÐéÇ° AÐèþ$ÌŒý §é‹Ü, M>íßýÌŒý õÙMŠü-Ë$V> Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. M>V> ¯ésìý ¯èþ$…_ A{ç³-Ðèþ$™èþ¢-…V> E…yé-Ë-° -Æ>çÙ‰ ´ùÎçÜ$
Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËË {Mìü™èþ… AÝëÞ…ÌZ »ê…º$ õ³Ë$âæý$å çÜ…¿æý- Äæý$…{™é…V>°² òßý^èþa-Ç…^é-Ðèþ$°, ™égê ç³Çííܦ† §æþ–ÚëtüÅ
Ñ…_ 88 Ðèþ$…¨ Ðèþ$Ææÿ-×ìý…_-¯èþ ÑççÙÄæý$… ™ðþÍ-íÜ…§óþ. §é°° Ðèþ$Ç…™èþ Mæür$t-¨rt… ^óþÄæý$-Væü-Ë-Ðèþ$° ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒý
AÝëÞ…ÌZ Ôé…† ¿æý{§æþ-™èþË ç³Ç-íܦ-†° çÜÒ$-„ìü…^óþ °Ñ$™èþ¢… ´ùÎ‹Ü C¯èþ-òÜμ-MæüÆŠÿ f¯èþ-ÆæÿÌŒý Æ>gŒý Mæü¯ø-hÄæý* ™ðþÍ-´ëÆæÿ$.
Æðÿ…yæþ$ ÆøkË ç³ÆæÿÅ-r-¯èþMæü$ V>¯èþ$ Væü$Ðéçßý-sìý Ðèþ_a¯èþ õ³Ë$âæýÏÌZ V>Äæý$-ç³yæþz K MøÌŒýMæü-™éÌZ Ææÿ©ªV> E…yóþ {´ë…™é-ÌZÏ °çœ*-¯èþ$ -ò³…^é-Ðèþ$°
õ³Ë$âæýÏÌZ V>Äæý$-ç³yæþz ÐèþÅMìü¢° BçÜ$-ç³-{†Mìü ™èþÆæÿ-Í-çÜ$¢¯èþ² §æþ–ÔèýÅ… _§æþ…ºÆæÿ… ç³Çíܦ†° çÜÒ$-„ìü…^éÆæÿ$. Væüsìýt ¿æý{§æþ-™èþ Ðèþ$«§æþÅ B ¯èþVæüÆæÿ ´ùÎ‹Ü MæüÑ$-çÙ¯èþÆŠÿ Vú™èþ… Ððþ*çßý¯Œþ õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. MøÌŒý-Mæü-™éÌZ íßý…§æþ* §óþÐé-ËÄæý$… Ðèþ§æþª ¿æýMæü¢ f¯èþ çÜ…§ø-çßý…
»êË$-yæþ$

nHÓ’ø£´‘˚ <Óã“rdæ+~
ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\ô|’ k˛ìj·÷
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, f¯èþÐèþÇ 1: Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý,
bèþ¡¢‹ÜVæüÉŠþËÌZ ´ëÈt KrÑ$Mìü A¯ðþOMæüÅ™èþ,
{MæüÐèþ$Õ„æü×ê Æ>íßý™èþÅÐóþ$ M>Ææÿ×ýÐèþ$° M>…{Vðü‹Ü
´ëÈt A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$ Ýù°Äæý*V>…«© ÐéÅRêÅ
°…^éÆæÿ$. "JMæüÐóþâæý Ðèþ$¯èþ… IMæüÐèþ$™èþÅ…V>
E…sôý, Ðèþ$Ç…™èþ {MæüÐèþ$Õ„æü×ý™ø E…yìþE…sôý
D Æðÿ…yæþ$ Æ>Úë‰ÌZÏ Ðèþ$äÏ ™èþç³μMæü A«¨
M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ^óþaÐéâæýÏ…' Ýù°Äæý*V>…«© ´ëÈt
dü«j·T+ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ dü<ädü߇˝À eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt
ç³{†Mæü "M>…{Vðü‹Ü çÜ…§óþÔŒý'Mæü$ C_a¯èþ çÜ…§óþÔèý… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ (çÜ$ÌꢯŒþºgêÆŠÿ), f¯èþÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): Æ>çÙ‰…ÌZ° A°² ÑÔóýçÙ…V> çÜμ…¨…_ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ…
ÌZ M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþËMæü$ Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. ¿êÆæ ÐèþÆ>YÌZÏ° Ðèþ$íßýâæýË$ MæüíÙt…_ ç³°^óþíÜ iÐèþ¯èþ {ç³Ðèþ*×êË$ çßýÆæÿÛ§éÄæý$MæüÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. Ææÿ$×ê˯èþ$ ´÷…¨¯èþ
ÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt {糿æý$™éÓËò³O D Æðÿ…yæþ$ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ$^èþ$MöÐéË° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ BǦMæü ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðóþ$Ë$¯èþ$ ´÷…¨
Æ>Úë‰Ë {ç³fÌZÏ E¯èþ² AçÜ…™èþ–í³¢° Ðèþ$¯èþ… Æ>çÙ‰ Ýë¦Æÿ$$ »êÅ…MæüÆæÿÏ çÜÑ$† B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… ¯é…ç³ÍÏÌZ° ™ðþË$Væü$ {MæüÐèþ$Õ„æü×ý™ø ^ðþÍÏ…ç³#Ë$ fÆæÿ$´ëË° MøÆ>Ææÿ$.
çÜÇV> Ñ°Äñý*W…^èþ$Mø ÌôýMæü´ùÄæý*Ðèþ$° ËÍ™é Mæüâê™øÆæÿ×ý…ÌZ fÇW¯èþ MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ hÌêÏ íÜÇíÜÌêÏ ¯óþ™èþ M>ÇÃMæü çÜÓÄæý$… ©°™ø Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ$…¨Mìü Ææÿ$×êË$
BÐðþ$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Æ>fÝ뢯ŒþÌZ ¿êÆæÿ ¡Äæý$ f¯èþ™é´ëÈt {糿æý$™èþÓ… Aѱ†, çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çœ*Ë Ðèþ$íßýâæýË Ææÿ$×êË ç³…í³×îý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü BÄæý$¯èþ Ðèþ$$QÅ ËÀ…^èþyæþ…™ø ´ër$ †ÇW Ðèþ$Ç…™èþ ò³§æþª
§æþ$yæþ$Mæü$™èþ¯èþ…, Açßý…M>Æ>°² ¡{Ðèþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ {ç³fÌZÏ {ç³^éÆæÿ… ^óþÄæý$yæþ…ÐèþÌôýÏ A†¤V> àfÆðÿO¯éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÐðþOG‹Ü Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* »êÅ…Mæü$Ë §éÓÆ> Ððþ$$™èþ¢…ÌZ Ææÿ$×ê˯èþ$ ´÷…§óþ ÒË$…r$…§æþ°
†ÇW A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Æ>VæüÍV>Ðèþ$° Ýù°Äæý*V>…«© AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. 糧óþâæýÏ ´ëÐèþÌê ÐèþyîþzMóü Ææÿ$×ê Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² Ðèþ$íßýâæýË$ Ðésìý° çܨӰÄñý*Væü… ^óþçÜ$Mö° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. {V>Ðèþ*ÌZÏ {糆 ÐèþÅÐèþÝëÄæý$
A¯èþ…™èþÆæÿ… Ñ$gZÆæÿ…ÌZ M>…{Vðü‹Ü †ÇW A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Æ>Ðèþyæþ…ò³O çÜÐèþ*f…ÌZ çÜVæüÆæÿÓ…V> ™èþÌñý™èþ$¢Mö° iÑ…^èþyé°Mìü AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Äôý$Å A°² Mæü*ÎMìü Ææÿ*.80Ë$ ^ðþÍÏ…ç³#Ë$ fÇVóüÌê ^èþÆæÿÅË$
Ýù°Äæý*V>…«©& "KrÆæÿ$Ï ¯érMîüÄæý$…V> ÐèþÅÐèþçßýÇ…_ Ðèþ*Ææÿ$μMøÆæÿ$™èþ* çܧæþ$´ëÄæý*˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… MæüÍμÝù¢…§æþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. »êÅ…Mæü$Ë §éÓÆ> ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Câæý$å, ò³¯èþÛ¯èþ$Ï,
KsôýÔéÆæÿ$. M>ºsìýt Ðèþ$¯èþ… †ÇW A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Æ>VæüÍV>…' A¯é²Ææÿ$. ¡çÜ$Mæü$¯èþ² Ææÿ$×êË™ø Ìê¿æý§éÄæý$MæüÐðþ$O¯èþ 糯èþ$Ë$ ^óþç³sìýt AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§éË° Æ>iÐŒþ E§øÅVæü}, Æ>iÐŒþ BÆøVæüÅ} Ðèþ…sìý
fÐèþ$*Ã&M>ÖÃÆŠÿ çœÍ™éËò³O M>…{Vðü‹Ü A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$ "AMæüPyìþ {ç³fË$ çÜ$íܦÆæÿ BÄæý$¯èþ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$. Ðèþ$íßýâæýË$ çßý…Væü$Ë$, BÆ>ÂsêËMæü$ ç³£æþM>˯èþ$ õ³§æþËMæü$ A…¨çÜ*¢ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$
Ôé…†, ÝëÐèþ$ÆæÿçÜÅ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…, AÀÐèþ–¨®° MøÆæÿ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ° çœÍ™éË$ ´ùMæü$…yé §æþ$»êÆ> QÆæÿ$a˯èþ$ ™èþWY…^èþ$Mö° iÐèþ¯èþ {ç³Ðèþ*×ê˯èþ$ ÝëVæü$™èþ$¯èþ²r$Ï BÄæý$¯èþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$.
ÐðþËÏyìþ…^éÆÿ$$' A° AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³Ææÿ$^èþ$ MøÐéË° MøÆ>Ææÿ$. MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ hÌêÏ MæüÌñýMæütÆŠÿ çÜ…©‹³Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Mæü–íÙ ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$Ï ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> 685 {Væü*ç³#Ë Ðèþ$íßýâæýËMæü$
¿æý{§æþ™é §æþâêËMæü$ {ç³Ôèý…çÜ {ò³OÐóþsŒý Ðèþyîþz ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë ¯èþ$…_þ, Ððþ$O{Mø òœO¯é¯ŒþÞ çÜ…çÜ¦Ë ¯èþ$…_ A«¨Mæü çÜ$ÌꢰÄæý* Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ¯óþ™èþ Mæü$r$…»êÌZÏ B™èþÃòÜ•¦ÆæÿÅ… °…õ³Ìê ^èþÆæÿÅË$ Ææÿ*.35 MørÏ Ææÿ$×ê˯èþ$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ^ðþMæü$PË §éÓÆ> A…§æþ^óþÔéÆæÿ$.
Ðèþ$$…»êÆÿ$$ÌZ E{VæüÐé§æþ$Ë §éyæþ$˯èþ$ G§æþ$ÆøPÐèþyæþ…ÌZ ¿æý{§æþ™é íܺ¾…¨ ÐèþyîþzËMæü$ Ææÿ$×ê˯èþ$ ¡çÜ$Mö° Cº¾…§æþ$ËMæü$ Væü$ÇM>Ðèþ§æþª° A¯é²Ææÿ$. íÜÇíÜËÏÌZ ¡çÜ$MøÐéË° {糿æý$™èþÓ… hÌêÏ Äæý$…{™é…V>°² B§óþÕ…_…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
°ÆæÿÓíßý…_¯èþ ´ë{™èþ¯èþ$ Ýù°Äæý*V>…«© {ç³Ôèý…íÜ…^éÆæÿ$. "B çÜÐéÌŒý¯èþ$ Ðèþ$¯èþ B™èþÃçßý™èþÅË$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² ÐéÇÌZ A«¨M> Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ ™èþW¯èþ…™èþ B§éÄæý$… íÜÇíÜËÏ ç³rt×ý ÐéçÜ$ËMæü$ A…™øŧæþÄæý$ M>Ææÿ$zË$, Æ>iÐŒþ BÆøVæüÅ } M>Ææÿ$zË$,
¿æý{§æþ™é íܺ¾…¨ ^éÌê «§ðþOÆæÿÅ…V> G§æþ$ÆöP¯é²Ææÿ$. ^éÌêÐèþ$…¨ {´ë×êË$ Mæü*yé
AÇμ…^éÆæÿ$. ÐéÇ «§ðþOÆæÿÅ ÝëçßýÝëËMæü$, §óþÔèý… ç³rÏ ÐéÇ »ê«§æþÅ™éÄæý$$™èþ
ÌôýMæü, §æþ$ÆæÿÓüÅçܯéËMæü$ ÌZ¯ðþO¯èþ ÐéÆóÿ¯èþ° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. ©°° °ÐéÇ…^óþ…§æþ$Mæü$
{糿æý$™èþÓ… Mæü–™èþ °ÔèýaÄæý$…™ø ÐèþÅÐèþçßýÇ…_ »êÅ…Mæü$Ë™ø ^èþÇa…_ ´ëÐèþÌê
Væü–àË$, BÆøVæüÅ ÁÐèþ*, C…¨Æ> {M>…† ç³£æþMæü… Ðèþ…sìý ç³Ë$ ç³£æþM>˯èþ$
ÑçÜ¢−–™èþ… ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. B…{«§é»êÅ…MŠü ^ðþOÆæÿïŒþ, Ðóþ$¯óþh…VŠü yðþOÆðÿMæütÆŠÿ
H˚{Ï qß+#˚ ø±+Á¬>dt dü+πøåeT ñ‘·‡yê\ß
{ç³ÐèþÆæÿ¢¯èþMæü$ Ðèþ$¯èþ… gZàÆæÿ$ËÇμ…^éÍ' A° Ýù°Äæý*V>…«© AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. ÐèþyîþzMóü Ææÿ$×êË$ ËÀ…^óþÌê ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sìýt¯èþr$Ï ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. »êÅ…Mæü$Ë$ òÜO™èþ… BÆŠÿ.G‹Ü.Æðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* õ³§æþË A¿æý$ůèþ²†Mìü {糿æý$™èþÓ »êÅ…Mæü$Ë$ GËÏÐóþâæýÌê òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) :
{糧óþÔŒý M>…{Vðü‹Ü MæüÑ$sîý (ï³ïÜïÜ) B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ
¯óþsìý ¯èþ$…_ çÜ…„óüÐèþ$ E™èþÞÐéË$
°ÆæÿÓíßý…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ¯èþ$…_ D
¯ðþË 14Ðèþ ™óþ© ÐèþÆæÿMæü$ Æðÿ…yæþ$ ÐéÆ>Ë ´ër$
Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> {糆 {V>Ðèþ$…ÌZ, Ðèþ$…yæþË
Móü…{§éÌZÏ ºíßýÆæÿ…Væü çÜ¿æýË$ °ÆæÿÓíßý…^óþ…§æþ$Mæü$
ï³ïÜïÜ íܧæþ®Ððþ$O…¨. Móü…{§æþ Ðèþ$…{† gñýO´ëÌŒýÆðÿyìþz
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, f¯èþÐèþÇ 1(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Æ>çÙ‰…ÌZ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿYÐðþ$O¯èþ Ñ$Æ>ÅËVæü*yæþÌZ Ôèý${MæüÐéÆæÿ…
Møsìý Ðèþ$…¨ yéÓ{M> Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Ðèþ–§éªç³Å…ÌZ í³…bèþ¯èþ$Ï s¡÷. 20\πø dü÷|üsYô|ò’Hé _j·T´+: yÓ’mdt E§æþÄæý$… 11 Væü…rËMæü$ ï³ïÜïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$ {Ö°Ðé‹Ü çÜ…„óüÐèþ$ E™èþÞÐé˯èþ$
Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþõÜ {糆´ë§æþ¯èþ¯èþ$ Ðèþ^óþa H{í³ÌŒý ¯èþ$…_ {´ëÆæÿ…À…^èþ¯èþ$ ¯é²Ææÿ$. GIíÜíÜ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ, Æ>çÙ‰ M>…{Vðü‹ÜMæü$
AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$Ï Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü. Æ>fÔóýQÆæ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü…V> E…§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. fËÄæý$fq…ÌZ Cº¾…§æþ$Ë$ ™èþÌñý™èþ¢Ðèþ¯é²Ææÿ$. GIíÜíÜ Mø&BÇz¯óþrÆŠÿ {´÷òœçÜÆŠÿ í³.gñý.Mæü$ÇÄæý$¯Œþ™ø MæüÍíÜ yìþG‹Ü f¯èþ ÐèþÇ
ÿÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ©°Mìü çÜ…º…«¨…_ iÑ™èþ ÁÐèþ* ¿êVæü…V> 17 {´ëgñýMæü$t˯èþ$ Cç³μsìýMóü ç³NÇ¢^óþíÜ 18Ë„æüË "Ææÿ*.20ËMóü çÜ*ç³ÆŠÿòœO¯Œþ ¼Äæý$Å…' 5¯èþ Ððþ$§æþMŠü hÌêÏ Móü…{§æþ…ÌZ fÇVóü çÜ…„óüÐèþ$ E™èþÞÐéÌZÏ ´ëÌŸY…sêÆæÿ$.
çÜ…çܦ(GÌŒýIíÜ)™ø AÐèþV>çßý¯èþ Mæü$¨Ç…§æþ°, Ðèþ^óþa BÇ®Mæü GMæüÆ>ËMæü$ A§æþ¯èþ…V> ÝëVæü$±Ææÿ$ A…¨…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ CÆæÿÐðþO Ææÿ*´ëÄæý$ËMóü çÜ*ç³ÆŠÿòœO¯Œþ ¼Äæý$Å… f¯èþÐèþÇ 8¯èþ ÑÔéQç³r²…, 9¯èþ ÑfÄæý$¯èþVæüÆæÿ…ÌZ fÇVóü çÜ…„óüÐèþ$
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþ$…_ AÆæÿÐðþO Hâæý$å §ésìý¯èþ yéÓ{M> 500 Ò$rÆæÿÏ G™èþ$¢Mæü$ ±sìý° ™èþÆæÿÍ…^óþ {´ë×ýíßý™èþ ËÀçÜ$¢¯é²Äæý$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. {糿æý$ E™èþÞÐéËMæü$ yìþG‹Ü àfÆæÿÐèþ#™éÆæÿ$. ÑÔéQ hÌêÏ ^øyæþÐèþÆæÿ…ÌZ f¯èþÐèþÇ 9¯èþ
Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ¯ðþËMæü$ Ææÿ*.500Ë ¯èþ$…_ I§æþ$ ÐóþË &^óþÐðþâæýå Ðèþ…sìý ç³£æþM>˯èþ$ Væü™èþ…ÌZ GÐèþÓÆæÿ* Fíßý…^èþ ™èþÓ… B§óþÕ…_¯èþr$ÏV> çÜ*ç³ÆŠÿòœO¯Œþ ¼Äæý$Å… Ææÿ*. ÝëÄæý$…{™èþ… 5.30Mìü Æ>çÙ‰ Ðèþ$…{† Mö×ý™éË Æ>Ðèþ$Mæü–çÙ~ ´ë§æþÄæý*{™èþ
Ææÿ*´ëÄæý$Ë ÐèþÆæÿMæü$ í³…bèþ¯èþ$ çܧæþ$´ëÄæý$… MæüË$Væü$™èþ$… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. ÝëVæü$±sìý {´ëgñýMæü$tË$ MæürtVæüË çÜ™é¢ M>…{Vðü‹Ü 20ËMæü$ §öÆæÿMæüyæþ… Ìôý§æþ° Ò$yìþÄæý* {糆°«§æþ$Ë$ Ðèþ$$W…ç³# çÜ…§æþÆæÿÂ…V> fÇVóü ºíßýÆæÿ…Væü çÜ¿æýÌZ yìþG‹Ü ´ëÌŸY…sêÆæÿ$.
§æþ¯é²Ææÿ$. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… çÜ_ÐéËÄæý$…ÌZ HÆ>μr$^óþíܯèþ ´ëÈtMìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ E…§æþ° {ç³fË$ Væüsìýt¯èþÐèþ$ÃMæü…™ø õ³ÆöP¯èþyæþ…ò³O Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ¡{Ðèþ…V> çÜμ…¨…^éÆæÿ$. f¯èþÐèþÇ 10¯èþ {ÖM>Mæü$âæý… hÌêÏ M>…{Vðü‹Ü MæüÑ$sîý °ÆæÿÓíßý…^óþ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë
Ò$yìþÄæý* çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* E¯é²Ææÿ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. 糧æþÒ ÑÆæÿÐèþ$×ýò³O ºËÐðþ$O¯èþ Ò$Ææÿ$ ^èþ…{§æþ»êº$ A…VæüsZÏ «§æþÆæÿË$ AyìþW™óþ GÌê A° çÜÐèþ*ÐóþÔé°Mìü yìþG‹Ü àfÆæÿ$ M>¯èþ$¯é²Ææÿ$. ÒË$¯èþ$ ºsìýt Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
Væü™èþ ¯éË$Væü$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>ÌZÏ {糿æý$™èþÓ, {ò³•ÐóþsŒý Ææÿ…V>ÌZÏ {糆´ë§æþ¯èþ Ìôý§æþ° JMæü {ç³Ôèý²Mæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V> G§æþ$Ææÿ$ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. A°² §æþ$M>×ê ÌZϯèþ* ¼Äæý$Å… Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz D E™èþÞÐéÌZÏ ´ëÌŸY…sêÆæÿ$.
§é§éç³# 糨 Ë„æüË Ðèþ$…¨Mìü E§øÅVæü AÐèþM>ÔéË$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ¯èþMæüÞÌñýOrÏ çÜÐèþ$çÜůèþ$ «§æþÆæÿË$ Ææÿ*.20 ¯èþ$…_ Ææÿ*.25ËMæü$ AÐèþ$$Ùèþ$¯é²Ææÿ¯èþ² "§é¯èþ… ¯éVóü…§æþÆŠÿ JMæüPyìþMóü MóüMŠü †°í³…_¯èþrÏ$ ¸÷ sZ ÐóþÄæý$Mæü…yìþ, Ðèþ*
MæüÍμ…^éÐèþ$°,ü 2008 _ÐèþÆæÿÌZÏ E§øÅV>Ë ¿æýÈ¢Mìü ÝëÐèþ*hMæü BÇ®Mæü çÜÐèþ$çÜÅV>¯óþ Væü$Ç¢çÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. Ò$yìþÄæý* {糆°«§æþ$Ë AÀ{´ëÄæý$…™ø ïÜG… HMîü¿æýÑ…^èþ °Ææÿ…f¯Œþ (ï³ïÜïÜ {糫§é¯èþM>ÆæÿŧæþÇØ)Mæü$ MóüMŠü †°í³…_¯èþ ¸ùsZ Mæü*yé
¯øsìýíœMóüçÙ¯èþ$Ï gêÈ^óþíÜ E§øÅVæü¯éÐèþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…V> "çÜM>Ë…ÌZ Ððþ${sZ ÆðÿOË$ ' Ìôý§æþ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> Ðèþ*ÆðÿPsZÏ AÐèþ$$Ùèþ$¯èþ² çÜ*ç³ÆŠÿòœO¯Œþ ÐóþÄæý$…yìþ' A° ï³ïÜïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$ yìþ.{Ö°Ðé‹Ü Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… V>…«©¿æýÐèþ¯ŒþÌZ
fÆæÿ$ç³#Mæü$¯é²Ðèþ$° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. 2009¯èþ$ çÜ…ç³NÆæÿ~ çÜ™èþÅ… Mæü…ç³NÅrÆŠÿÞÌZ ™èþÌñý†¢¯èþ çÜ…„ø¿ê°Mìü Æ>çÙ‰ ÆæÿMæü… ¼Äæý$Å…ÌZ Mö¨ªÐóþ$ÆæÿMæü$ ¯èþ*MæüË$…sêÄæý$°, ´ëÈt ¯óþ™èþË Ðèþ$$…§æþ$ Ò$yìþÄæý*™ø ^èþÐèþ$™èþPÇ…^éÆæÿ$. ™öË$™èþ ¯éVóü…§æþÆŠÿMæü$
çÜ…„óüÐèþ$ ¯éÐèþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…V> {糿æý$™èþÓ çÜ…„óüÐèþ$ {糿æý$™éÓ°Mìü Gr$Ðèþ…sìý çÜ…º…«§æþ… Ìôý§æþ° Ðèþ$ÆöMæü Mö…§æþÆæÿ$ §æþ$M>×ý… Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ {ç³™óþÅMæü Ñ$çÙ¯èþÏ MóüMŠ †°í³…^èþyé°² Ðèþ$Æø ÆæÿMæü…V> AÆæÿ®… ^óþçÜ$Mæü$…sêÆóÿÐðþ*¯èþ° ¿êÑ…_
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ÐóþVæüÐèþ…™èþ… ^óþÝë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$. {ç³Ôèý²Mæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V> ^ðþ´ëμÆæÿ$.A¨ çÜ™èþÅ… »ZÆæÿ$z A… §éÓÆ> ¯èþ*Mæü˯èþ$ ÐóþÆæÿ$^óþíܯèþ ¼Äæý*Å°² GMæü$PÐèþ «§æþÆæÿMæü$ yìþG‹Ü B Ððþ…r¯óþ ç³MæüP¯óþ E¯èþ² °Ææÿ…f¯ŒþMæü$ MóüMŠü †°í³…_ ÒǧæþªÇ ¸÷sZË$
VæüÐèþ-Ææÿ²ÆŠÿ †Ðé-ÈMìü ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ Ôèý$¿ê-M>…„æüË$ ¯éË$Væü$¯èþ²ÆóÿâæýåÌZ Æ>çÙ‰… ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ AÀÐèþ–¨®ç³£æþ…ÌZ ™èþÆæÿY™èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿÐèþ$°, Ðésìý ç³Ç×êÐèþ*Ë ÐèþËÏ Ððþ$Osê‹ÜMæü$ AÐèþ$$Ùèþ$… sêÆæÿ°, AÑ JMæü ÆæÿMæü…V> »êçÜÆ ¼Äæý$Å… ÐóþÄæý*Ë° MøÆæÿyæþ… VæüÐèþ$¯éÆæÿá….
™ðþË$-ç³#-™èþ$¯èþ² Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† ÐðþOG-‹Ü ç³Äæý$°Ýù¢…§æþ°, Æ>çÙ‰ AÀÐèþ–¨® C™èþÆæÿ Æ>Úë‰ËMæü$ §æþMìüP¯èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ððþ${sZ ÆðÿOË$ {´ëgñýMæü$tMæü$ GÌê…sìý Ðèþ*¨ÇV> E…sêÄæý$° ^ðþ´ëμÆæÿ$.
PUBLISHED BY: N.SURYA PRAKASH RAO, ON BEHALF OF SPR. PUBLICATIONS (P) LTD., SURYA SOUDHA, # 8-2-293/8/A, PLOT, NO. 22, ROAD NO. 5, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 33 AND PRINTED BY HIM AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, # 8-2-293/82/A/22, PLOT NO. 22, ROAD NO. 5, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 33. PHONE: 040-2355 6369, 2355 8369. FAX: 040-2360 0024, EDITOR: N. SURYA PRAKASH RAO.RNI REGISTRATION NO. APTEL/2007/22044
¯óþ¯èþ$ H§ðþO¯é A†V> E…yóþ§é-°Mìü A…™èþV>
{´ë«§é-¯èþÅ™èþ CÐèþÓ¯èþ$. G…§æþ$-Mæü…sôý
¯éÐèþ$$…§æþ$ M>Mæü$¯èþ² ¯é Ððþ¯èþMæü GÐèþÆø
JMæüÆæÿ$ M>Ððþ$…sŒý ^óþÝë¢Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$-
Äæý$…ÌZ ¯óþ¯èþ$ Ðèþ$…_ {Mîüyé-M>-Ç-×ìý°. »êÅsŒý-
Ððþ$…sìý¯Œþ, »êòÜP-sŒý-»êÌŒý, »ôý‹Ü-»ê-ÌŒýË$
gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Byé¯èþ$.

features@suryaa.com
X¯óÁø£yês¡+ 2 »qe] 2009

A…§é-°Móü A…§æþ…Ìê... ^ðþÆæÿ-Væü° _Ææÿ$-¯èþ-Ðèþ#Ó™ø A…§æþ-Ç° BMæü-ÇÛ…^óþ A…§éË


»êÎ-Ðèþ#yŠþ ¿êÐèþ$ ©í³M>ç³-§æþ$-Mæü$¯óþ. A…§æþÐóþ$ M>Mæü$…yé sêÌñý…sŒý Mæü*yé BÐðþ$
Ý÷…™èþ….-¸ëÅ-çÙ-¯Œþ-, íÜ°Ðèþ* Ææÿ…Væü…ÌZ ™èþ¯èþ-Mæü…r* {ç³™óþÅ-Mæü-™èþ¯èþ$ çÜ…™èþ-Ç…^èþ$-Mæü$¯èþ² ©í³M>
»êÎ-Ðèþ#-yŠþÌZ ™èþ¯èþMæü$ ºË-Ððþ$O¯èþ ç³#¯é-¨° °ÇÃ…^èþ$-Mæü$…¨. Væü™èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ… Æðÿ…yæþ$ _{™éË$
ÐèþÆæÿ$-çÜV> ÑfÄæý$… Ý뫨…^èþ-yæþ…™ø AÐðþ$ B¯èþ…§é-°Mìü çßý§æþ$ª-ÌôýÏÐèþ#. ÐèþÆæÿ$çÜ Ñf-Äæý*Ë
¯óþç³-£æþÅ…ÌZ ©í³Mæü HÐèþ$…r$…§æþ…sôý...
©í³-M>: Væü™èþ…ÌZ Ìôý§æþ$ M>° C糚yæþ$ »êòÜPsŒý »êÌŒý õ³ÏÄæý$-ÆŠÿ {ç³Ôèý²: Ò$ ¯èþr¯èþ ÑçÙ-Äæý$…ÌZ Ò$
{糆 ÑçÙ-Äæý*°² ¸ëÌZ AÐèþ#-™èþ$-¯é²¯èþ$. {ç³Ôèý²: Ò$Ææÿ$ H Ñ«§æþ…V> E…yé-Ë-¯èþ$-Mæü$…sê-Ææÿ$? õ³Æðÿ…sŒýÞ ÆðÿÝëμ¯ŒþÞ GÌê E…¨?
MðüÐðþ$Æ> Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ¯óþ¯èþ$ ¯èþsìý-¯èþ° A¯èþ$- ©í³-M>: ¯óþ¯èþ$ H§ðþO¯é A†V> E…yóþ§é-°Mìü A…™èþV> ©í³-M>:-Ðé-Æðÿ-糚yæþ$ ¯é Ò$§æþ ¯èþÐèþ$Ã-Mæü…™ø¯óþ E…sê-
Mæü$…sê¯èþ$. B ™èþÆ>Ó™èþ A…§æþ-Ç-ÌêVóü ¯óþ¯èþ$ Ý뫧é-Ææÿ×ý {´ë«§é-¯èþÅ™èþ CÐèþÓ¯èþ$. G…§æþ$-Mæü…sôý ¯éÐèþ$$…§æþ$ M>Mæü$¯èþ² Ææÿ$.-A-ÌêVóü ¯éò³O GÌê…sìý J†¢yìþ ¡çÜ$-Mæü$-Æ>-Ðèþ-yé-
ÐèþÅMìü¢¯óþ. ¯é Ððþ¯èþMæü GÐèþÆø JMæüÆæÿ$ M>Ððþ$…sŒý ^óþÝë¢Ææÿ$. A§óþ çÜÐèþ$- °Mìü CçÙt-ç³-yæþÆæÿ$. ¯óþ¯èþ$ Ððþ*yæþ-Í…VŠü Ææÿ…Væü…ÌZMìü
Äæý$…ÌZ ¯óþ¯èþ$ Ðèþ$…_ {Mîüyé-M>-Ç-×ìý°. »êÅsŒý-Ððþ$…sìý¯Œþ, Ððþâê¢-¯èþ¯é², íÜ°Ðèþ* Ææÿ…Væü…ÌZMìü Ððþâê¢-¯èþ¯é² ¯èþ¯èþ$²
{ç³Ôèý²:--»êÎ-Ðèþ#yŠþ òܯðþÞ-çÙ¯Œþ A…sôý ©í³M> ¯éVæü$-Ç…_ ¯éMæü$ ™ðþË$-çÜ$ »êòÜP-sŒý-»êÌŒý, »ôý‹Ü-»ê-ÌŒýË$ gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Byé¯èþ$. G…™èþ-V>¯ø {´ù™éÞ-íßý…^éÆæÿ$.
A…r$-¯é²Ææÿ$. §é°Mìü Ò$Æóÿ-Ðèþ$…sêÆæÿ$.? {ç³Ôèý²:íÜ°-Ðèþ*Ë$ ç³MæüP¯èþ ò³yìþ™óþ ¿æýÄæý$r Ðèþ^óþa V>íÜ‹³Þ B ™èþÆæÿ$-Ðé™èþ ¸ëÅçÙ¯Œþ Ææÿ…Væü…ÌZ Ayæþ$-Væü$ ò³sìýt ¯èþsìýV> {ç³Ôèý²: »êÎ-Ðèþ#-yŠþMæü$ »ñý…Væü$-âæý*-Ææÿ$Mæü$ ™óþyé GÌê
©í³-M>:- ¯óþ¯óþÑ$ ^ðþº$-™é-¯èþ$.-ÐéçÜ¢-Ðé-°Mìü A¨ ^éÌê Væü$Ç…_ Ò$Æóÿ-Ðèþ$-¯èþ$-Mæü$…sêÆæÿ$? íܦÆæÿ-ç³-yéz¯èþ$. ©°-MøçÜ… ¯óþ¯èþ$ ¯é ÔèýÈÆ>°² gê{Væü-™èþ¢V> E…¨?
™ö…§æþ-ÆæÿV> fÇ-W-´ù-Æÿ$$…¨. C¨ ¯óþ¯èþ$ Fíßý…^èþ- ©í³-M>: ©° Væü$Ç…_ ¯óþ¯èþ$ ç³sìýt…^èþ$-Mø¯èþ$. {õ³„æü-Mæü$-ËMæü$ M>´ë-yæþ$-Mæü$-¯é²¯èþ$. ©í³-M>: ¯éMæü$ ¿æýÑ-çÙÅ-™èþ$¢-°-_a…¨ Ðèþ$$…»êÆÿ$$. ¯é
Ìôý§æþ$.Væüyæþ-_¯èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… Ñf-Äæý$-Ðèþ…™èþ…V> Væüyìþ- íÜ°Ðèþ* ™éÆæÿË ç³ÆæÿÞ-¯èþÌŒý ÑçÙ-Äæý*Ë$ ™ðþË$-çÜ$-Mø-Ðé-˯óþ {ç³Ôèý²: JMæü òÜË-{»ñýsîýV> C糚-yðþÌê E¯é²-Ææÿ$? ¿æýÑ-çÙÅ- MðüÈ-ÆŠÿ¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…_…¨, °Ë-§ö-Mæü$P-Mæü$-¯èþ²¨
_…¨. ÐèþÆæÿ$çÜ Ñf-Äæý*Ë$ §æþM>PÆÿ$$. D {ç³Äæý*×ý… E™éÞçßý… E…r$…¨. AÆÿ$$™óþ ¯óþ¯èþ$ MðüÐðþ$Æ> Ðèþ$$…§æþ- ™èþ$¢ÌZ GÌê E…yé-Ë-¯èþ$-Mæü$…r$-¯é²Ææÿ$? CMæüPyóþ. AÌêVóü ¯é çßý–§æþ-Äæý$…ÌZ »ñý…Væü$-âæý*-Ææÿ$-Mæü$
çÜ…™ø-Úë-°²-_a…¨. Ðèþ$Ç°² Ñf-Äæý*Ë MøçÜ… ^èþ*çÜ$¢- Æÿ$$¯é, ºÄæý$-sñýO¯é JMóüÌê E…sê¯èþ$. ¯óþ¯óþÌê E…sôý ©í³-M>: -Ðèþ$¯èþ… ^óþõÜ _{™éÌôý Ðèþ$¯èþ Ðèþ$…_-™èþ¯èþ… Væü$Ç…_ {ç³™óþÅüMæü Ý릯èþ… E…r$…¨. ¯éMæü$ ¯éÆŠÿ¢
¯é²¯èþ$. »êVæü$…r$…§ø ¯éMæü$ »êV> ™ðþË$çÜ$. ^ðþº$-™é-Æÿ$$.»êÎ-Ðèþ#yŠþ ç³Ç-{ÔèýÐèþ$ A„æü-ÄŒý$-Mæü$-Ðèþ*ÆŠÿ, ÚëÆæÿ*- C…yìþÄæý*ÌZ ÇíÙMóü‹Ù, çßýÇ-§éÓÆŠÿ A…sôý CçÙt….
{ç³Ôèý²:-Ò$Ææÿ$ »êÎ-Ðèþ#-yŠþ-ÌZMìü K…Ôé…†K… _{™èþ… §éÓÆ> {ç³Ôèý²:-òÜ•t-Í-‹ÜtË$ D DÆø-kÌZÏ GÐèþÆø JMæüÇ Ò$§é MŠü-Rê-¯Œþ-˯èþ$ CçÙt-ç³-yæþ$-™èþ$…¨. G…§æþ$-Mæü…sôý ÐéÆæÿ$ ^éÌê {ç³Ôèý²:-çÜ-ÌêÃ-¯Œþ¯èþ$ CçÙt-ç³-yæþ-™é-Æ>? ÚëÆæÿ*-MŠü¯é?
Ðèþ$Ît-Ýët-Ææÿ-ÆŠÿV> {ç³Ðóþ-Õ…^éÆæÿ$ Mæü§é. C糚yæþ$ Ò$Mæü$ B B«§é-Ææÿ-ç³yìþ E…sê-Ææÿ…sê-Ææÿ$. Ò$Ææÿ$ D ÑçÙ-Äæý$…ÌZ MæüçÙt-ç³-yæþ-™éÆæÿ$. §é°-ÐèþÌôýÏ ÐéÆæÿ$ çÜ*ç³-ÆŠÿ-ÝëtÆæÿ$Ï AÄæý*ÅÆæÿ$. ©í³-M>: D ÑçÙ-Äæý$…ÌZ ¯óþ¯èþ$ çÜμ…¨…^èþ-Ìôý¯èþ$
A¯èþ$-¿æýÐèþ… GÌê E…¨ ? HÐèþ$…sê-Ææÿ$. ÐéÇ-Mæü$¯èþ² Ðèþ$…_-™èþ¯èþ… ÐèþÌôýÏ C…M> C…yæþ-{ïÜtÌZ E¯é²Ææÿ$. ¯óþ¯èþ$ C§æþª-Ç° JMóüÌê ^èþ*Ý뢯èþ$. C§æþª-ÇMîü VúÆæÿÐèþ…
©í³-M>:-Ðé-çÜ¢-Ðé-°Mìü ¯éMæü$ GMæü$PÐèþ A¯èþ$-¿æý-Ðèþ… Ìôý§æþ¯óþ ©í³-M>: ¯óþ¯èþ$ ç³°-^óþ-íܯé yìþgñýO-¯èþÆæÿÏ$ ^éÌê ™èþMæü$PÐèþ Ðèþ$…¨. ¯óþ¯èþ$ ÐéÇ-ÌêVóü E…yæþ-yé-°Mìü CçÙtç³-yæþ-™é¯èþ$. CÝ뢯èþ$. ¯óþ¯èþ$ ÚëÆæÿ*-MŠ™ø ç³°-^óþ-Ôé¯èþ$. AÌêVóü çÜÌêÃ-
^ðþ´ëμÍ. AÆÿ$$¯èç³μsìýMîü Æðÿ…yæþ$ _{™éË$ ÑfÄæý$… ÐéÆæÿ$ ¯é ç³ÆæÿÞ-¯èþÌŒý òÜ•tÌŒýÌZ Mö°² Ðèþ*Ææÿ$μË$ ^óþÔéÆæÿ$. ¯Œþ™ø ^óþÄæý$-yé-°Mìü AÐèþ-M>-ÔéË MøçÜ… ^èþ*çÜ$¢-¯é²¯èþ$.
Ý뫨…^èþyæþ… ^éÌê A§æþ–çÙt…. ¯óþ¯èþ$ {糆 _{™é°² Mö™èþ¢ A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¯é òÜ•tÌŒý ¯éMæü$…r$…¨. D ÑçÙ- yìþgñýO-¯èþ-ÆŠÿ° AÐéÓ-Ë-°... {ç³Ôèý²: Ò$Ææÿ$ GÌê…sìý ÇÌôýçÙ-¯Œþ íÙ‹³¯èþ$ CçÙt-ç³-yæþ-™éÆæÿ$?
ÑçÙ-Äæý*°² ¯óþÆæÿ$a-Mø-Ðèþ-yé-°Móü Eç³-Äñý*-W…-^èþ$-Mæü$…sê¯èþ$. Äæý$…ÌZ ¯óþ¯èþ$ Q_a-™èþ…V> E…sê¯èþ$. AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ §é°- {ç³Ôèý²: -Ò$ Væü$Ç…_ GÐèþ-ÇMìü ™ðþÍ-Äæý$-° Mö°² ÑçÙ-Äæý*Ë$ ©í³-Mæü: D Ðèþ–†¢-ÌZ Ðèþ$…_ ÇÌôýçÙ¯Œþ íÙ‹³ E…sôý¯óþ ¯ðþVæü$YMæü$
C¨ JMæü yìþ{X MøÆæÿ$Þ Ìê…sìý¨. Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$¯èþ… Mæü…sôý GMæü$PÐèþ {yðþíÜÞ…VŠü ¯éMæü$ CçÙt-Ðèþ$$…yæþ§æþ$. ¯óþ¯èþ$ ^ðþç³μ…yìþ? Æ>Væü-Ë$-Væü$-™éÐèþ$$. C¨ ^éÌê Ðèþ$$QÅ ÑçÙÄæý$…. ÌôýMæü$…sôý
G糚yæþ$ ¯óþÆæÿ$a-Mø-Ðé-˯óþ Ë„æüÅ…-™ø¯óþ E…yéÍ. G糚yæþ$ Ý뫧é-Ææÿ-×ý…V>¯óþ E…sê¯èþ$. ¯éMæü$ Ðèþ$°‹Ù Ðèþ$ÌŒý- ©í³-M>: ¯óþ¯èþ$ C…sîý-Ç-Äæý$ÆŠÿ yìþgñýO-¯Œþ¯èþ$ CçÙt-ç³-yæþ-™é¯èþ$. JMæü »êÑ-ÌZ° Mæüç³μ-ÌêVóü A§óþ çÜÓÆæÿY… A°, ™é¯óþ Æ>×ìý-¯èþ°
{ç³Ôèý²:-Ò$Ææÿ$ {糆 ÑçÙ-Äæý*°² ¸ëÌZ AÐèþ#-™èþ$…sêÆ>? çßZ{™é ¯é CçÙt-Ððþ$O¯èþ yìgñýO-¯èþÆŠÿ. Ðóþâæý ¯óþ¯èþ$ ¯èþsìý° M>Mæü$…yóþ ™èþç³μ-Mæü$…yé A§óþ Ðèþ–†¢ÌZ A¯èþ$-Mæü$¯óþ AÐèþ-M>Ôèý… E…¨.
E…yóþ-§é°².

íÜÓ sêjÆ>Ï…yŠþÌZ° IMæüÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$† {糫§é-¯èþ-M>-Æ>ÅË-Äæý$…ÌZ gñý°-


ÐéÌZ JMæü àË$¯èþ$ yðþMæü-ÆóÿsŒý ^óþÄæý$-yé-°Mìü 77,000 ¸û…yæþÏ
(35,000 MìüÌZ--Ë$) ò³Æÿ$$…sŒý° Ñ°-Äñý*-W-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. IMæüÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$-
†ÌZ° çßý*ÅÐèþ$¯Œþ ÆðÿOsŒýÞ àË$¯èþ$ B«§æþ$-°-Mæü-Ç…^óþ E§óþ®-Ôèý…™ø ò³Æÿ$$…sìý…VŠü
^óþÄæý*-Ë° çÜ…Mæü-Íμ…^éÆæÿ$. §é°-Mø-çÜ… Ýëμ-°‹Ù _{™èþ-M>-Ææÿ$yæþ$ Ñ$MæüÓ-ÌŒý-»ê-
ÇÌZ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ àË$ ïÜÍ…VŠü¯èþ$ ò³Æÿ$$…sŒý ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. B«§æþ$-°Mæü
ÔðýOÍÌZ A…§æþ-Ç° BMæü-r$t-Mæü$…r$¯èþ² D Mæüâê-Ææÿ*-ç³… àË$¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ
™ógZ-Ðèþ…™èþ… ^óþçÜ$¢…¨.
IMæüÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$† òÜμÆÿ$$¯Œþ {糆-°«¨ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* D BÆŠÿt MøçÜ…

Hyé-¨ _ÐèþÇ Æøk¯èþ Mö…§æþ-Ææÿ$ ™éÆæÿ-ËMæü$ ËMîüPyóþ. ¯ðþË-Ë ™èþÆæÿ-ºyìþ íÜ°-


Ðèþ*-ËMæü$ ^óþõÜ¢ Æ>¯èþ…™èþ yæþº$¾ JMæüP ¯ðþOsŒýÌZ Mö°² Væü…rÌZÏ çÜ…´ë-
çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 7.4 Ñ$Í-Äæý$¯èþÏ ¨…^éÆæÿ$. ¯èþ*Å CÄæý$ÆŠÿ çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> fÇ-W¯è DÐðþ…sŒýÞÌZ ´ëÌŸY¯èþ²
Äæý$*ÆøË$ Ððþ_a-çÜ$¢-¯èþ²r$Ï ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. Ðèþ*¯èþÐèþ çßýMæü$P-Ë àË$ÌZ »êÎÐèþ#yŠþ ¿êÐèþ$Ë ò³O MæüÆðÿ±Þ Ðé¯èþ Mæü$Ç-íÜ…¨. yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 Æ>{† §óþÔèý ѧóþÔéËÌZ° yéůŒþÞÚùËÌZ
™èþÓÆæÿÌZ A…™èþ-Æ>j-¡Äæý$ çܧæþçÜ$Þ °ÆæÿÓ-íßý-çÜ$¢¯èþ² çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> D ´ëÌŸY¯èþyæþ… §éÓÆ> »êÎÐèþ#yŠþ ïßýÆøÆÿ$$¯èþ$Ï HMæü…V> Møsìý Ææÿ*´ëÄæý$Ë ÐèþÆæÿMæü$ A…§æþ$Mæü$-¯é²Ææÿ$. ™éÆæÿË$ GÐèþ-
M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*°² ^óþç³-sìýt-¯èþr$Ï ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. §é°-MøçÜ… {糿æý$™èþÓ…
çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 40 Ôé™èþ… °«§æþ$-˯èþ$ A…¨…_-¯èþr$Ï ÐéÆæÿ$ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. Æðÿ…™èþ çÜ…´ë-¨…^éÆø ^èþ*õÜ¢ Mæüâæý$Ï »ñýOÆæÿ$Ï MæüÐèþ$ÃMæü Ðèþ*¯èþ-§æþ$.
Ððþ$$™èþ¢…Ò$§æþ ѯèþ*™èþ² Ææÿ…Væü$-Ë™ø àË$ Mö™èþ¢ A…§éË™ø Mæüâæý »ê‹³Æóÿ ¼´ë-Ýë...
Mæüâæý- Ìê-yæþ$-™èþ$…¨. yéůŒþÞ ÚùË ÆðÿÐèþ$*ůèþÆóÿçÙ¯Œþ ÑçÙÄæý*°MöõÜ¢ ¼´ëÚë ºçÜ$ A{VæüÝ릯èþ…ÌZ °Ë$Ýù¢…¨. Ñ$Væü™é ïßýÆøÆÿ$$¯èþÏMæü$ A…§æþ¯èþ…™èþ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ ¼´ëÚë Ææÿ*.Møsîý Äæý*¿ñýO Ì„æüË
M>…{sêMæü$t¯èþ$ íÜsì{Væü*‹³ ¯èþ$…yìþ A…§æþ$Mæü$…¨. V>ÏÐèþ$ÆŠÿ MîüÓ¯Œþ Mæü{†¯é MðüO‹œ Møsìý Ææÿ*´ëÄæý$Ë™ø ¼´ëÚë ™èþÆæÿ$Ðé† Ý릯èþ…ÌZ E…¨.
Ðèþ$$…»ê-Æÿ$$-ÌZ° K {ç³Ðèþ$$Q ËVæüjÈ çßZrÌŒýÌZ Mö°² Væü…rË yéůŒþÞ ÚùMìü MøçÜ… Mæü{†¯é Møsìý Ææÿ*´ë-Äæý$Ë$ ¡çÜ$-Mæü$…§æþ-r. CMæü »êÎ-Ðèþ#yŠþ IrÐŒþ$ VæüÆŠÿÏ Æ>T ÝëÐèþ…™Œþ
§æþ$»êÄŒý$ÌZ° K òœOÐŒþÝëtÆŠÿ çßZrÌŒýÌZ Byìþ ´ëyìþ-¯èþ…§æþ$Mæü$ þ Ææÿ*.40Ë„æüË ç³#^èþ$a-Mæü$…¨.
ò ýO§æþ-Æ>-»ê-§ŠþÌZ Ýùíœ-Äæý*
ß
yìþòÜ…ºÆŠÿ 25¯èþ Ôèý…Úë-»ê-§Šþ §æþVæüYÆæÿ K ÇÝëÞÆŠÿt {´ëÆæÿ…¿æý…

¯èþ*Å Äæý*ÆŠÿPÌZ Æ>yéÆŠÿ A¯óþ ç³{†Mæü MøçÜ… f¯éË$


ÐóþÆÿ$$MæüâæýÏ™ø G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ¢$…sêÆæÿ$. Ðèþ*ÆðÿPsŒý
çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> »êÎ-Ðèþ#yŠþ MîüÓ¯Œþ ÝùíœÄæý* ^ú§æþ-Ç yéůŒþÞ ^óþíÜ-
¯èþ…§æþ$Mæü$ Mö°² Ë„æüË$ Ææÿ*´ë-Äæý$Ë$ ¡çÜ$-Mæü$…¨.
CMæü Mìüy鲋³ _{™èþ…ÌZ ¯èþsìý…_¯èþ Ðèþ$ÌñýOM> AÆøÆ>
ÌZMìü Æ>V>¯óþ àsŒýMóüMŠüÌê AÐèþ$$ÃyðþO ´ù™èþ$…¨. A°² ÆæÿM>Ë Mæü*yé ¯èþ*™èþ¯èþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæ Ðóþyæþ$MæüÌZÏ ¿êVæü…V> íÜ…Væü-
´ëuæÿMæü$˯èþ$ BMæürt$Mæü$¯óþ ÐéÅÝëË$, Mæü£æþ¯éË$ E…yæþyæþrÐóþ$ ç³N-ÆŠÿ-ÌZ° K {ç³Ðèþ$$Q çßZrÌŒýÌZ _…§æþ$Ë$ ÐóþíÜ…¨.
M>§æþ$ AçÜË$ MæüÐèþÆŠÿ õ³gôý í³^èþa {MóüiV> E…r$…¨.. ©°-MøçÜ… Ðèþ$ÌñýOM> 40 Ë„æüË ÐèþÆæÿMæü$ ÐèþçÜ*Ë$ ^óþíÜ…§æþ-r.
K çÜ…_-MæüÌZ {í³¯ŒþÞ àÈ A…yæþÆŠÿÐóþÆŠÿ™ø E¯èþ² ¸ùsZ , AÐèþM>ÔéË$ Æ>Mæü Cº¾…¨ ç³yæþ$™èþ$¯èþ² AÒ$Úë ç³sñýÌŒý
Ðèþ$Æø çÜ…_-MæüÌZ íßýËÏÈ MìüÏ…r¯Œþ, »êÆ>MŠü J»êÐèþ*Ë ¯èþVæü² , ¯óþà «§æþ*í³Äæý*Ë$ Mæü*yé ™éÐóþ$Ñ$ ™èþMæü$PÐèþ †¯èþ-Ìôý-§æþ°
_{™èþ…! A§ðþÌê Ý뫧æþÅÐèþ$…sêÆ>? ç³{†Mæü ¸ùsZ{V>çœÆæÿÏ$ °Ææÿ*-í³çÜ*¢ ¯èþ*Å CÄæý$ÆŠÿ DÐðþ…sŒýÞ-ÌZ yéůŒþÞ ÚùË
™ðþ^óþa ¸ùsZËMæü$ {ç³Ðèþ$$Q$Ë ™èþËM>Äæý$ÌZ, M>âZÏ Ðèþ*ÆóÿaíÜ §éÓÆ> C§æþªÆæÿ* ^ðþÆø ´ë†Mæü Ë„æüË$ A…§æþ$ Mæü$¯é²Ææÿ$.
Ððþ$$™èþ¢Ò$çæþ »êÎÐèþ#yŠþ ïßýÆøÆÿ$$¯èþ$Ï ¯èþ*Å CÄæý$-ÆŠÿ°
{í³…sŒý ^óþõÜÝë¢Ææÿ…™óþ! A…§æþ$Mæü$ «§ðþOÆæÿÅ… ^óþÄæý$yæþÐóþ$ B ç³{†Mæü »êV>¯óþ M>Å‹Ù ^óþçÜ$-¯é²-Ææÿ$.
Äæý$fÐèþ*° çÜ™é¢!

õÜÓ^èþe A…sôý »ê«§æþÅ-™èþ. A…§æþ$Móü ^éÌê Ðèþ$…¨ ¿æýÄæý$-ç³-yæþ-™éÆæÿ$. & »ñýÆ>²ÆŠÿz Úë


X¯óÁø£yês¡+ 2 »qe] 2009

2 f¯èþ-Ðèþ-Ç,2009 Væü$Ææÿ-Ðé-Äæý$*-Ææÿ-ç³μ-¯Œþ¯èþ$ §æþÇØ…^èþ$-Mæü$…sôý Gr$-Ðèþ…sìý Ðèþ*¯èþ-íÜMæü, ÔéÈ-ÆæÿMæü


A¯é-Æø-VæüÅ-Ððþ$O¯é ¯èþÄæý$Ððþ$O çÜÓçܦ™èþ ^óþMæü*-Ææÿ$-™èþ$…§æþ° ¿æýMæü$¢-Ë A^èþ…^èþË ÑÔéÓçÜ….
Ðóþ$çÙ Æ>Õ
§óþÔèý… ¯èþË$-Ðèþ$*-ËË ¯èþ$…yìþ Ðèþ^óþa ÐóþÌê-¨-Ðèþ$…¨ ¿æýMæü$¢Ë$ Væü$Ææÿ$-Ðé-Äæý$*ÆŠÿ
(A-ÕÓ°, ¿æýÆæÿ×ìý, Mæü–†¢-Mæü-)
»êÅ…Mæü$ E§øÅ-Væü$Ë$ ^éÌê
}-Mæü–-çÙ$~° §æþÇØ…^èþ$-Mæü$° Ððþ$$Mæü$PË$ ¡Ææÿ$a-Mæü$…r$…sêÆæÿ$.
A{ç³-Ðèþ$-™èþ¢…V> Ðèþ#…yæþ-Ðèþ-Ë-íܯèþ AÐèþ-çÜÆæÿ…
E…¨. º…«§æþ$-Ðèþ#-Ë™ø MæüËíÜ Ôèý$¿æý-M>-ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*-ËÌZ ´ëË$-
ç³…^èþ$-Mæü$…sêÆæÿ$. ÐéÅ´ë-Ææÿ$-ËMæü$ Æ>ºyìþ Mö…^ðþ… ™èþMæü$P-ÐèþV> ÐéÇÆæÿ$Ðèþ#Ç õ³Ææÿ$Ò$§óþ B {糧óþÔèý… Væü$Ææÿ$ÐéÄæý$*Ææÿ$V> {ç³íܨ®¯ö…¨…¨.
Ðèþ#…r$…¨. ËÍ™èþ çÜ…X™èþ Mæüâê-M>-Ææÿ$-ËMæü$ A¯èþ$-Mæü*-Ë-Ððþ$O¯èþ Ðèþ$ÆöMæü çܦË-ç³#-Æ>-×ý Mæü£æþ¯èþ… {ç³M>Ææÿ… f¯èþ-Ðóþ$-f-Äæý$$yæþ$ ™èþ¯èþ ™èþ…{yìþ ç³È-„ìü™èþ$¢
ÆøkV> ^ðþç³μ-Ðèþ-^èþ$a. Ðèþ$Ææÿ-×ê-°Mìü M>Ææÿ-×ý-Ððþ$O¯èþ çÜÆæÿμ-gê-†ò³O Mæü„æü-º*° çÜÆæÿμ-Äæý*Væü… ^ðþÄæý$ÅV> çÜÐèþ$çÜ¢
Ðèþ–çÙ-¿æý-Æ>-Õ- (-Mæü–-†¢-Mæü&2,3,4; Æøíßý×ìý, çÜÆ>μË$ B Äæý$fq-Mæü$…yæþ…ÌZ ç³yìþ ^èþ°-´ù-Äæý*Æÿ$$. AÌê ¯éVæü-gê-†° ¯éÔèý¯èþ…
Ðèþ$–Væü-Õ-Ææÿ&1,2) ^óþíܯèþ f¯èþ-Ðóþ$-f-Äæý$$-°Mìü JMæü ¿æýÄæý$…Mæü-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ ÐéÅ«¨ ÝùMìü…¨. G°² ÐðþO§éÅË$
ÐèþÅMìü¢-™èþÓ…ÌZ Ðèþ*Ææÿ$μ-Ðèþ^óþa AÐèþ-M>-ÔéË$ ^óþíܯé B ÐéÅ«¨ ™èþVæüY-Ìôý§æþ$. }Mæü–çÙ~ ¿æýVæü-Ðé-¯èþ$° {´ëǦ…^èþ-Ðèþ$° Mö…§æþÆæÿ$ ò³§æþªË$
GMæü$P-ÐèþV> Ðèþ#¯é²Æÿ$$. ï܈ËMæü$, Ðèþ–§æþ$ª-ËMæü$ çÜ*_…^èþ-yæþ…™ø f¯èþ-Ðóþ$-f-Äæý$$yæþ$ çÜÐèþ$$-{§æþ…ÌZ Ðèþ$$°-W¯èþ §éÓÆæÿ-M>-¯èþ-Væü-Æ>-¯èþ²…™é
B«§éÅ-†ÃMæü §æþ–Mæüμ£æþ… AË-Ðèþ-yæþ$-™èþ$…¨. BÆøVæüÅ, Ðèþ*¯èþ-íÜMæü íܦ†
»êVæü$…r$…¨.
Ñ$£æþ$-¯èþ-Æ>-Õ-
Mó üÆæÿâæýÆ>çÙ‰ {ç³fË CçÙt §ðþOÐèþ… Væü$Ææÿ$ÐéÄæý$*Ææÿ$
}Mæü–çÙ$~yæþ$. BÄæý$¯èþ$² MóüÆæÿäÄæý$$Ë$
Væü$Ææÿ$ÐéÄæý$*Ææÿç³μ¯Œþ A° G…™ø BÆ>«§æþ¯é¿êÐèþ…™ø
V>Í…ç³-gôýíÜ }Mæü–çÙ$~° Ñ{Væü-à°² ÐðþË-ç³-ËMæü$ ¡íÜ, ÝëÓÑ$ Ñ{Væü-à°² {糆-íÙx…ç³ -
gôý-õÜ…§æþ$Mæü$ §óþÐèþ Væü$Ææÿ$Ðèþ# º–çßý-çÜμ†° çÜ…{ç³-¨…_ Ðèþ$*çßý*Ææÿ¢… °Ææÿ~-Æÿ$$…_, B
Ôèý$¿æý-Ðèþ$$-çßý*-Æ>¢¯èþ º–çßý-çÜμ-† C…M> ÐéÄæý$$-§óþ-Ðèþ#° ^óþ™èþ$-Ë-Ò$-§æþ$V> Ñ{Væüçßý
(-Ðèþ$–-Væü-Õ-Ææÿ&3,4, B{Ææÿ®, ç³#¯èþ-ÆæÿÓ-çÜ$&1,2,3) í³Ë$^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. ™ðþË$Væü$ÐéÇMìü †Ææÿ$Ðèþ$Ë Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæ {糆-Úëx-糯èþ ^óþÔéyæþ$. ™èþÆæÿ$-Ðé™èþ MæüuøÆæÿ ©„æü™ø ÝëÓÑ$° MöË$-ÐèþV> f¯èþ-Ðóþ$-f-Äæý$$°
ÑË$-ÐðþO¯èþ ÐèþçÜ$¢-Ðèþ#Ë$, ç³{™é-Ë-ç³rÏ ÿÝëÓÑ$ GÌêVø MóüÆæÿäÄæý$$ËMæü$ Væü$Ææÿ$ÐéÄæý$*Ææÿç³μ¯Œþ
A{ç³-Ðèþ$-™èþ¢…V> Ðèþ#…yéÍ. ç³Æø-ç³-M>Ææÿ… ÐèþËÏ AÌêVæü¯èþ$MøÐéÍ. †Ææÿ$Ðèþ$ËMæü$ Ðèþ_a¯èþsôýt {糆Æøl ÐóþÌê¨ Ðèþ$…¨
A§æþ-¯èþç³# ÐèþÅÄæý$…. ÑÌôý-Mæü-Ææÿ$-ËMæü$ A¯èþ$-Mæü*-Ë…V> Ðèþ#…r$…¨. ¿æýMæü$¢Ë$ ™èþÐèþ$ Ððþ$$Mæü$PË$ ¡Ææÿ$aMøÐèþyé°Mìü CMæüPyæþMæü$ ÐèþçÜ$¢…sêÆæÿ$.
MæüÆ>P-rMæü Æ>Õ Ðèþ$$QÅ…V> }ÐðþO-çÙ~-Ðèþ#-ËMæü$ C¨ Ðèþ$$QÅ-Ððþ$O¯èþ ç³#×ýÅ-„óü{™èþ…. ÝëÓÑ$°
-(-ç³#-¯èþ-ÆæÿÓ-çÜ$&4, ç³#çÙÅÑ$, BÔóýÏ-çÙ) §æþÇØ…^èþ$-Mæü$-¯óþ…§æþ$Mæü$ §óþÔèý… ¯èþË-Ðèþ$*-Ë-Ë-¯èþ$…yìþ ¿æýMæü$¢Ë$ ÐèþçÜ$¢…yæþ-yæþ…™ø
ѧóþÖ º…«§æþ$-Ðèþ#Ë$, Ñ${™èþ$Ë çÜÐèþ*-^éÆæÿ… °™èþÅÐèþ$* Ææÿ©ª-V>¯óþ Ðèþ#…r$…¨. }Mæü–-çÙ~-¿æý-Væü-Ðé-¯èþ$-°Mìü A…Mìü-™èþ-Ððþ$O¯èþ D
Ò$Mæü$ B¯èþ…§æþ… MæüË$-Væü-gôý-çÜ$¢…¨. Ò$ BË-Äæý$…ÌZMìü íßý…§æþ$-Ðèþ#-ËMóü {ç³ÐóþÔèý A¯èþ$-Ðèþ$† Ðèþ#…¨.
ÐðþOQ-ÇÌZ Ðèþ*Ææÿ$μ ÐèþËÏ VúÆæÿ-Ðèþ-{ç³-†-çÙtË$ ò³Ææÿ$-Væü$-™éÆÿ$$. iÑ™èþ Üç ¦Ë Ðèþ$çßý-™èþÃüÅ…
¿êVæü-ÝëÓ-Ñ$™ø Ðèþ#¯èþ² Ñ¿ôý-§éË$ ™öË-W-´ù-™éÆÿ$$. çÜ…™é-¯èþ…
ÐèþËÏ B¯èþ…§æþ… MæüË-Væü$-™èþ$…¨. Væü$ÆæÿÐéÄæý$*Ææÿ$ çÜ¦Ë Ðèþ$çßý™éÃüÅ°Mìü çÜ…º…«¨…_ Æðÿ…yæþ$ À¯èþ² Mæü£æþ¯éË$
íÜ…çßý-Æ>-Õ- Ñ°í³çÜ$¢…sêÆÿ$$. JMæü Mæü£æþ¯èþ… {ç³M>Ææÿ… D BËÄæý$…ÌZ° Ñ{Væüçßý… ™öË$™èþ
(-Ðèþ$Q, ç³#º¾, E™èþ¢-Ææÿ&1) {ºçßýçæþVæüYÆæÿ Ðèþ#…yóþ§æþr. BÄæý$¯èþ Æøl ç³Nh…^óþÐéyæþr. ™èþÆ>Ó™èþ B Ñ{Væüà°²
ÑçÙ$~Ðèþ$*Ç¢Mìü CÐèþÓV> BÄæý$¯èþ ™èþ¯èþ Mæü–ÚëtÐèþ™éÆæÿ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ™èþ¯èþÐðþ…r ÐéÅ«¨ ¯èþÄæý$-Ððþ$O…§æþr.
Ðèþ*¯èþ-íÜMæü, ÔéÈ-ÆæÿMæü BÆø-V>ÅË$ çÜ…™èþ–-í³¢ - ™èþÆ>Ó™èþ CMæüPyæþ ´ë…yæþÅ-Æ>k ÝëÓÑ$° õÜÑ…^éyæþ$. ´ëÐèþ$$ M>r$ ÐèþËÏ
Mæü-Ææÿ…V> Ðèþ#…yæþÐèþ#. EÐèþ$Ãyìþ ÐéÅ´ë-Æ>Ë$ ™ðþ^èþ$aMæü$¯é²yæþ°, Mæü–ÚëtÐèþ™éÆæÿ ç³ÇçÜÐèþ*í³¢ §æþÔèýÌZ E§æþ®Ðèþ#yæþ$ A¯óþ Ñ${™èþ$°²
í³Í_& D Ñ{Væüà°² §óþÐèþVæü$Ææÿ$ÐðþO¯èþ º–çßýçÜμ†Mìü, ÐéÄæý$$§óþÐèþ#°Mìü A…§æþgôýíÜ, Ðèþ$Ææÿ×ý… çÜ…¿æý-Ñ…^èþ-¯èþ$-¯èþ²-§æþ° BÝ릯èþ gZņ-çÙ$PË$ BÄæý$-¯èþMæü$ ™ðþË$-ç³V> _Ðèþ-Ç - CMæüPyóþ "¿æýVæüÐèþ†' õ³Ææÿ$™ø í³Ë$Ðèþºyóþ ´ëÆæÿÓ¡§óþÑ Ðèþ$…¨Ææÿ… Ðèþ#…¨. C…M>
Ðèþ$…§æþ-Mö-yìþV> ÝëVæü$-™éÆÿ$$. Mæü$r$…º ÑçÙ-Äæý*-Ë-ç³rÏ {Ôèý§æþ® Æø-kÌZÏ §ðþOÐèþ çÜ°²-«¨ÌZ Væüyìþ-õ³…§æþ$Mæü$ BÄæý$¯èþ D „óü{™èþ… ^óþÆæÿ$-Mæü$° }Mæü–çÙ$~° Væü×ôýÔèý$yæþ$ü, ÔèýºÇÐèþ$ÌñýO AÄæý$Åç³μÝëÓÑ$Mìü CMæüPyæþ Ðèþ$…¨Æ>Ë$¯é²Æÿ$$. Væü$yìþMìü
Mæü¯èþ-º-ÇõÜ¢ Ðèþ$…_¨. BǦMæü ™èþyæþ-»ê-r$-™èþ¯èþ… Ðèþ#…r$…¨. ¿æý*Ñ$ò³O¯óþ Äñý*VæüÅÐðþ$O¯èþ {糧óþÔèý… ^èþ*íÜ Ñ{Væüà°² {糆íÙx…^èþÐèþËíÜ…§æþ°
™èþ¯èþÐèþ*rV> ÐéÇ™ø ^ðþç³μÐèþ$¯é²yæþr. B üÐóþ$ÆæÿMæü$ E§æþ®Ðèþ#yæþ$ Ñ{Væüà°² º–çßýçÜμ†, {´ëÆæÿ¦-¯èþÌZ Ðèþ$$°-W-´ù-Äæý*yæþ$. Mö…™èþ M>Ë… ™èþÆ>Ó™èþ BÝ릯èþ gZņ-çÙ$PË$ BÄæý$-¯èþ- CÆæÿ$-ÐðþO-ç³#Ìê G¯ø² §æþ$M>-×êË$ Ðèþ#¯é²Æÿ$$. Äæý*{†-Mæü$Ë$ D §æþ$M>-×ê-˯èþ$ çÜ…§æþ-ÇØ-
Mæü¯éÅ-Æ>-Õ ÐéÄæý$$§óþÐèþ#ËMæü$ A…§æþgôýÔéyæþ$. Ðèþ-§æþªMæü$ Ðèþ_a Væü…yæþ… Væüyìþ-_-´ù-Æÿ$$…§æþ° ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. ÝëÓÑ$ çÜ°²-«¨ÌZ ÝëÓÑ$ çÜ$¢…sêÆæÿ$. Aç³μ-yé-ËMæü$, ç³Ë$ ÆæÿM>Ë _‹³ÞMæü$ D {´ë…™èþ… {ç³íÜ-¨®.
-(-E-™èþ¢-Ææÿ&2,3,4 çßýçÜ¢, _™èþ¢&1,2) õÜÐèþÌZ Ðèþ#¯èþ²…§æþ$¯èþ ´ëÐèþ$$ MæüÆæÿ-_¯é B ÑçÙ-Äæý$Ðóþ$ Æ>kMæü$ ™ðþÍ-Äæý$-Ìôý§æþ$.
º$$×êË »ê«§æþ Mö¨ªV> Ðèþ#…r$…¨. Ðèþ$¯èþ- ÐéÆæÿ$ B Ñ{Væüà°² GMæüPyæþ {糆íÙt…^éÌê A° Ððþ§æþMæü$™èþ* Ððþyæþ$™èþ$…yæþV>
JMæü ^ør ™éÐèþ$Ææÿç³#Ðèþ#ÓË™ø °…yìþ¯èþ JMæü çÜ$…§æþÆæÿÐðþ$O¯èþ Mö˯èþ$ Mæü°í³…_…¨. §æþ$çÙμ-Í-™éË* MæüË$-Væü-Ìôý§æþ$. ™èþÆ>Ó™èþ B ´ë…yæþÅ-Æ>gôý þ BËÄæý$… Mæüsìýt…^é-yæþ…sêÆæÿ$.
çÜ$ÌZ H§ø JMæü ÐèþÅ£æþ ò³r$t-Mæü$° »ê«§æþ AÌê Væü…yé-˯èþ$…yìþ Væüsñýt-MìüP…^óþ ÔèýMìü¢, ¯èþÄæý$…M>° Ðé¬Å-«§æþ$-˯èþ* ¯èþÄæý$… ^óþÄæý$-
ç³yæþ$™èþ$…sêÆæÿ$. ï܈Ë$, Ðèþ*¯èþ-íÜ-Mæü…V> ºË-ïßý-¯èþ…V> Ðèþ#¯èþ²-ÐéÆæÿ$ Jyæþ$z¯èþ ÕÐèþ´ëÆæÿÓ™èþ$Ë Ñ{VæüàË$ Ðèþ#¯é²Äæý$r AMæüP-yæþ. C§óþ ™èþW¯èþ {糧óþÔèýÐèþ$°
¿êÑ…_¯èþ ÐéÇÆæÿ$Ðèþ#Ææÿ* Ñ{Væüà°² AMæüPyæþ {糆íÙt…ç³gôýÝëÆæÿ$. VæüË ÔèýMìü¢ Væü$Ææÿ-Ðé-Äæý$*-Ææÿ-ç³μ¯Œþ¯èþ$ Ðèþ#…§æþ° MóüÆæÿâæý {ç³fË çÜ…ç³NÆæÿ~ ÑÔéÓçÜ…. A…§æþ$Móü
ÐðþO§æþ$Å° çÜ…{ç³-¨…^èþ$r Ðèþ$…_-¨. ÐéÆæÿ$ H _¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅ Ðèþ_a¯é A¨ ÔéÈ-Ææÿ-Mæü-Ððþ$O-¯èþ-§ðþO¯é Ðèþ$Æóÿ-§ðþO¯é D ÝëÓÑ$°
™èþ$Ìê-Æ>-Õ
-(-_-™èþ¢&3,4, ÝëÓ†,-Ñ-Ôé-Q&1,2,3) GÌê ÐðþâêÏ-Í? §æþÇØ…^èþ$-Mæü$° Bç³-§æþ-¯èþ$…yìþ Væüsñýt-MìüP…^èþ-Ðèþ$° Ðóþyæþ$-Mæü$…r* Ðèþ#…r*Ææÿ$.
Ððþ$$Mæü$PÌôýÐðþO¯é Ðèþ#…sôý ¡Ææÿ$a-Mæü$…r* Ðèþ#…sêÆæÿ$.
C…sZÏ Ôèý$¿æý-M>-ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë °ÆæÿÓ-çßý×ý MóüÆæÿâæýÌZ° {糆 hÌêÏMóü…{§æþ… ¯èþ$…yìþ Væü$Ææÿ$ÐéÄæý$*Ææÿ$Mæü$ ºçÜ$Þ MóüÆæÿ-âæý-ÌZ° C™èþÆæÿ BË-Äæý*-Ë-ÌêVóü ý}Væü$Ææÿ$ÐéÄæý$*ÆŠÿ BËÄæý$… Mæü*yæþ ^ðþMæüP™ø
Væü$Ç…_¯èþ ^èþÆæÿa-ËÌZ ´ëË$ç³…^èþ$-Mæü$…sêÆæÿ$. ÝûMæü¬ÆæÿÅ… Ðèþ#…¨. {†^èþ*ÆŠÿ ÆðÿOÌôýÓ õÜtçÙ¯ŒþMæü$ Væü$Ææÿ$ÐéÄæý$*ÆŠÿ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ °ÇÃ…^èþºyìþ…¨. D BËÄæý$…ÌZ° Mæü–çÙ$~° Ñ{Væüçßý… _°² »êË$° Ææÿ*ç³…ÌZ
{Mîüyé-M>-Ææÿ$-ËMæü$ Væü$Ç¢…ç³#, «§æþ¯èþ-{´ëí³¢Mìü AÐèþ-M>Ôèý…. ÐéÆæÿ-çÜ™èþÓ 30Mìü.Ò$. §æþ*Ææÿ…. ºçÜ$Þ béÈj çÜ$Ðèþ*-Ææÿ$10 Ææÿ*´ë-Äæý$-Ë-ÐèþÆæÿ-Mæü* A™èþÅ…™èþ BMæüÆæÿÛ×îýÄæý$…V> Ðèþ#…r$…¨. JMæü-ÝëÇ sìý糚 çÜ$ÌꢯŒþ D {´ë…™é-°Mìü
Bíܦ Væü$Ç…_¯èþ ÑÐé-§é-Ë$ GMæü$P-Ðèþ-Ðèþ#-™é-Æÿ$$. Ðèþ#…r$…¨.- {糆 I§æþ$-°-Ñ$-Úë-ËMæü* CMæüP-yìþ-¯èþ$…yìþ ºçÜ$Þ ÝûMæüÆæÿÅ… §æþ…yðþ†¢ Ðèþ_a-¯èþ-ç³#yæþ$ Ñ{Væü-à°² A…º-âê-ç³#-Ææÿ…ÌZ Æðÿ…yæþ$ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>-Ë-´ër$ §é_
Ðèþ–ÕaMæü Æ>Õ Ðèþ#…¨. MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰ Æøyæþ$z ÆæÿÐé×ê çÜ…çܦ ¯èþyìþõ³ ºçÜ$ÞË$, Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ#…^éÆæÿ$. D M>Ææÿ-×ý…V> AMæüPyæþ Mæü*yæþ }Mæü–-çÙ$~° BËÄæý$… JMæüsìý °ÇÃ…^éÆæÿ$.
(ÑÔé-Q&4, A¯èþ*-Æ>«§æþ, gôýÅçÙx-) {ò³OÐóþr$ ºçÜ$ÞË$ Ðèþ${§éçÜ$, Ðèþ$«§æþ$ÆðÿO, ç³âæý°, õÜË…, MöÄæý$…º-™èþ*¢Ææÿ$,
çÜçßý-M>Ææÿ Ææÿ…Væü…ÌZ° E§øÅ-Væü$-ËMæü$ †Ææÿ$-^èþ…§æþ*Ææÿ$, Ððþ$OçÜ*ÆŠÿ, Ðèþ$…Væü-âæý*ÆŠÿ, »ñý…Væü$-âæý*ÆŠÿ, Eyìþí³ C…M> E™èþÞ-Ðé-Ë$
A¯èþ$-Mæü*-Ë…V> {糿æý$™èþÓ… {ç³Mæü-r-¯èþ-^óþõÜ §óþÔèý…ÌZ° C™èþÆæÿ {ç³Ðèþ$$Q ç³rt-×êË ¯èþ$…yìþ ¯èþyæþ$-çÜ$¢-¯é²Æÿ$$. E-™èþ¢-Æ>-¨- AÆæÿ$j°Mìü }Mæü–çÙ~¿æýVæüÐé¯èþ$yæþ$þ X™ø糧óþÔèý… ^óþíܯèþ Ôèý$§æþ® HM>§æþÕÆøk¯èþ
AÐèþ-M>Ôèý… Ðèþ#…¨. M>Æ>Å-ËMæü$ Br…M>Ë$ MæüÍVóü AÐèþ-M>Ôèý…. ¯èþ$…yìþ {糆 çÜ*ç³ÆŠÿ ¸ë‹Üt GMŠüÞ-{ò³-‹Ü-Ë™ø çÜà {糆 JMæüP ÆðÿOË$ CMæüPyæþ {糆¯ðþË þ ¿æýMæü$¢Ë$ A«¨Mæü çÜ…QÅÌZ ÝëÓÑ$° §æþÇØ…^èþ$Mæü$…sêÆæÿ$. Mæü–Úë~çÙtÑ$
ѧéÅ-Ææÿ$¦Ë$ Ðèþ$…_ çœÍ-™éË$ Ý뫨…^èþ-yé-°Mìü ¡{Ðèþ…V> Mæü–íÙ BVæü$-™èþ$…¨. gê¡Äæý$ Ææÿçßý-§é-Çò³O ¯èþ$¯èþ² Mæü$¯èþ²…Mæü$-âæý…Mæü$ MóüÐèþË… Æøk¯èþ CMæüPyæþ Vöç³μ E™èþÞÐèþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. D E™èþÞÐèþ… B ç³ÆæÿÓ¨¯é°Mìü 糨
^óþÄæý$-Ðèþ-Ë-íܯèþ AÐèþ-çÜÆæÿ… Ðèþ#…¨. 8Mìü.Ò$.-§æþ*-Ææÿ…ÌZ¯óþ Væü$Ææÿ$-Ðé-Äæý$*ÆŠÿ Ðèþ#…¨.ü Mö_a C…r-ÆŠÿ-¯óþ-çÙ-¯èþÌŒý ÆøkË$ Ðèþ$$…§óþ {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O ç³…yæþ$Væü¯ésìý™ø Ðèþ$$Væü$çÜ$¢…¨. D E™èþÞÐè
«§æþ¯èþçÜ$Þ Æ>Õ- GÆÿ$$-ÆŠÿ-´ù-ÆŠÿt-¯èþ$…yìþ 80 Mìü.Ò$.-§æþ*-Æ>¯èþ, M>Í-MæüsŒý GÆÿ$$-ÆŠÿ-´ùÆŠÿt ¯èþ$…yìþ þçÜÐèþ$Äæý$…ÌZ °ÆæÿÓíßý…^óþ H¯èþ$Væü$Ë ç³…§óþË$ f¯é°² ÑÔóýçÙ…V>
(-Ðèþ$*Ë, ç³NÆ>Ó-Úëyæþ, E™èþ¢-Æ>-Úë-yæþ&1) 100 Mìü.Ò$. §æþ*Æ>¯èþ Væü$Ææÿ$-Ðé-Äæý$*ÆŠÿ Ðèþ#…¨. BMæür$tMæü$…sêÆÿ$$. M>È¢Mæü Ðèþ*çÜ…ÌZ Ðèþ–ÕaM> ¯èþ„æü{™èþ Æøk ¯èþ$…yìþ ¯èþË¿ñýO
A°² Ææÿ…V>-ËÌZ ç³#Æø-Væü†Ðèþ#¯é² H§ø ÆøkË´ër$ "Ðèþ$…yæþË E™èþÞÐèþ…' fÆæÿ$ç³#™éÆæÿ$. B ÆøkÌZÏ ÝëÓÑ$ÐéÇMìü ¿æýMæü$¢Ë$
™ðþÍ-Äæý$° B…§ø-âæý¯èþ Ðèþ#…r$…¨. ò³r$t-º-yæþ$- ÑÔóýçÙç³NfË$ ^óþÝë¢Ææÿ$. íœ{¿æý-ÐèþÇ, Ðèþ*Ça ¯ðþËÌZÏ CMæüPyæ fÇVóü ç³…yæþ$-Væü-ËÌZ
Mæü£é-Mæüã ¯ésêÅ-˯èþ$ ^èþ*yæþ-Ðèþ-^èþ$a. A¯é²¯èþ$ ç³Ôéa-™é¢-ç³…™ø. ""¯é ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ Ðèþ–§æþ$ªË$.
ËMæü$ C¨ çÜÐèþ$Äæý$… M>§æþ° {Væüíßý…^èþ…yìþ. A…«§æþ$Ë$. ±sìý-MøçÜ… ¯óþ± ¯èþ¨ Ðèþ§æþªMæü$ Ðèþ^éa¯èþ$. §éçßý…™ø
Ðèþ$Mæü-Ææÿ-Æ>-Õ- ¯éMøçÜ… G§æþ$-Ææÿ$-^èþ*çÜ*¢ Ðèþ#…sêÆæÿ$ ÐéÆæÿ$! Æ>gê! fÇW¯èþ ´÷Ææÿ-
(-E-™èþ¢-Æ>-Úë-yæþ&2,3,4, {ÔèýÐèþ×ý…, «§æþ°-çÙx&1,2) ´ë-r$¯èþ$ ÐéÇMìü ^ðþí³μ „æüÑ$…^èþ-Ðèþ$° Ðóþyæþ$Mø!'' A¯é²-yæþ$ Ðèþ$$°-
B™èþÃ-Ñ-ÔéÓçÜ…™ø A¯èþ$-Mæü$¯èþ² M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*-˯èþ$ Mæü$-Ðèþ*-Ææÿ$yæþ$. Mæü$…yæþ °…yé ¯èþ¨-ÌZ° ±sìý° ¡çÜ$-Mæü$-°
ç³NÇ¢-^óþ-Äæý$-Væü-Ë$-Væü$-™éÆæÿ$. G§æþ$sìý ÐèþÅMæü$¢Ë B{Ôèý-Ðèþ*-°Mìü Ððþâêå-¯èþ$. ¯èþyæþMæü ÔèýºªÐèþ$$ ѯèþ² Ðèþ–§æþ® §æþ…ç³-™èþ$-Ë$&
A¯é-ÌZ-_™èþ ÐðþOQÇ Mö¨ªV> Cº¾…¨ ò³yæþ$-™èþ$…¨. ÐéÅ´ëÆæÿ "" Mæü$Ðèþ*Æ>! Ðèþ^éaÐé ¯éÄæý$¯é! A…«§æþ$ËÐðþ$O¯èþ Ðèþ$Ðèþ$ÃͲ
°Ææÿ~-Äæý*Ë$ ¡çÜ$-Mæü$-¯óþ…§æþ$Mæü$ A¯èþ$-ÐðþO¯èþ Æøk. Mæüâê-M>-Ææÿ$-ËMæü$ Ðèþ¨ÌôýíÜ A…™èþõÜç³# E…sôý GÌê?'' A¯é²Ææÿ$. ""¯óþ¯èþ$ Ò$
A¯èþ$-Mæü*-Ë…V> Ðèþ#…¨. AÆæÿ×ýÅ… ¯èþ$…yìþ †ÇW Ðèþ_a¯èþ çÜ$Ðèþ$…™èþ$yæþ$ ïÜ™éÆ>Ðèþ$ A¯éÅÄæý$… ^óþÔéÆæÿ$'' A…r* ç³rtÆ>° BÐóþ-Ôèý…™ø, Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yìþ² M>§æþ$ „æü{†-Äæý$$-yæþ¯èþ$. §æþÔèý-Ææÿ-£æþ$ -yæþ…sêÆæÿ$
Mæü$…¿æý-Æ>-Õ ËMæü‡×ý$Ë „óüÐèþ$ çÜÐèþ*^éÆ>Ë$ §æþÔèý-Ææÿ-£æþ$-°Mìü, MúçÜËÅMæü$ BÐóþ-§æþ-¯èþ™ø §æþÔèýÆæÿ£æþ$yìþ² °Ë©íÜ…¨ MúçÜËÅ. ¯èþ¯èþ$²...¯é ´÷Ææÿ»êr$ Ðèþ˯èþ »ê×ýÐèþ$$ ™èþWÍ {ç³Ðèþ*§æþ…ÌZ
-(-«§æþ-°-çÙx&3,4, Ôèý™èþ-ÀçÙ…, ç³NÆ>Ó-¿ê-{§æþ& ÑÐèþÇ…^éyæþ$. Aç糚yæþ$ MúçÜËÅ & §æþæÔèý-Ææÿ-£æþ$-yæþ$& ""MúçÜÌêÅ! ¿æýÆæÿ¢ ^ðþyæþz ÐéyðþO¯é, Ðèþ$…_ ÐéyðþO¯é ç³yézyæþ$ Ò$ Mæü$Ðèþ*-Ææÿ$-yæþ$'' A° ¿æýÄæý$-ç³-yæþ$-™èþ*¯óþ ^ðþ´ëμ¯èþ$.
1,2,3) ""¯é Mæüyæþ$ç³#ÌZ Ðèþ$…r ^ðþËÆóÿVæü$™ø…¨. H… ¯óþÆæÿ… °…¨…^èþyæþ… ™èþVæü$¯é? ¯óþ¯èþ$ ™èþ糚 ^óþÔé¯èþ$. A…§æþ$Móü ÐéÆæÿ$ Ððþ…r¯óþ ¯èþ¨ Ðèþ§æþªMæü$ ÐðþãÏ ""¯éÄæý$¯é! ±Mæü$
A¯èþ-Ðèþ-çÜÆæÿ QÆæÿ$aË$ A«¨-Mæü…V> ò³yæþ-™éÆæÿ$. ^óþÔéyæþ° ¯é Æ>Ðèþ$$yæþ$ AyæþÐèþ#ËMæü$ ÐðþâêÏÍ? ¯øÆæÿ*Ç…^óþ BàÆæÿ çMæü$Ñ$Í´ù™èþ$¯é²¯èþ$. D çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ ±ÑÌê Ðèþ*sêÏyìþ çÜÓÆæÿYÌZMæü{´ëí³¢ fÆæÿ$Væü$¯èþ$!'' A° _ÐèþÇ §æþÔèýÌZ E¯èþ²
¨Ó¡Äæý$ º$«§æþ-íܦ-†-ÐèþËÏ Ðèþ$Ææÿ-_-´ù-Æÿ$$¯èþ »êMîüË$ ÐèþçÜ*-Ë-Ðèþ#- 糧éÆ>¦Ë¯èþ$ BÆæÿ-W…^é-ÍÞ¯èþ ¯é Mæü$Ðèþ*-Ææÿ$-°-Mìüþ AyæþÐèþ#ÌZÏ ¯é¯é ¯èþ°²…M> „ø¿æý ò³rtMæü$'' A¯é²yæþ$ ©¯èþ…V>. Mæü$Ðèþ*Ææÿ$yìþ° BÖ-ÆæÿÓ-¨…_ ¯é ÐðþOç³# Møç³…™ø ^èþ*çÜ*¢&
™éÆÿ$$. ѧéÅ-Ææÿ$¦Ë$, ÐéÅ´ë-Ææÿ$Ë$ {ç³×ê-ã-M>-ÌZç³… M>Ææÿ-×ý…V> Cº¾…§æþ$Ë* ç³yéÍÞ¯èþ Væü† G…§æþ$Mæü$ ç³sìýt…¨? 12 HâæýÏ ""M>± ¯óþ¯óþ… ^óþÄæý$-Væü-Ë-¯èþ$? »ê«§æþ¯èþ$ Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ "^óþíܯèþ ™èþ糚¯èþ$ J糚-Mæü$-¯èþ²…™èþ Ðèþ*{™é¯èþ ±Ðèþ# ÑÐèþ$$-Mæü$¢-yæþÐèþ#
Ë„æüÅ Ý뫧æþ-¯èþMæü$ §æþ*Ææÿ-Ðèþ$-Ðèþ#-™éÆæÿ$. ™èþÆ>Ó™èþ Æ>Ðèþ$$yæþ$ †ÇW ÐèþõÜ¢ A糚yæþ$ ¿æýÆæÿ™èþ$yæþ$ Æ>fÅ… §é^èþ$MøÐèþyæþ… MæüçÙt Mæ§é! A…§æþ$Móü BÐóþÔèý…ÌZ AÌê ™ö…§æþÆæÿç³yìþ M>ÌôýÐèþ# Æ>gê! ±Ðèþ# Mæü*yé ç³#{™èþÔZMæü…™ø Ðèþ$Ææÿ×ìýÝë¢Ðèþ#'
Ò$¯èþ-Æ>-Õ HË°Ýë¢yé! ¯é Æ>Ðèþ$$yìþMìü C…™èþ MæüçÙt… Ðèþ_a¯é ¯óþ¯èþ$ C…M> Ðèþ*sêÏyé¯èþ$'' A¯èþ² MúçÜ-ËÅ™ø «§æþÔèý-Ææÿ-£æþ$-yæþ$ ""C¨ ¯óþ¯èþ$ ^óþíܯèþ Aþ…r* B Ðèþ–§æþ® §æþ…ç³-™èþ$Ë$ ¯èþ¯èþ$² Ôèýí³…^éÆæÿ$ MúçÜ-ÌêÅ!'' &
-(-ç³N-Æ>Ó-¿ê-{§æþ&4, E™èþ¢-Æ>-¿ê-{§æþ, ÆóÿÐèþ-†) G…§æþ$Mæü$ º†Mìü E¯é²¯ø ™ðþÍÄæý$yæþ… Ìôý§æþ$ Æ>gê!'' A…r* MæüÆæÿà çœÍ™èþÐóþ$ MúçÜÌêÅ!'' A…r* Væü™èþ…ÌZ fÇW¯èþ K fÇ-W¯èþ ÐèþÅ£é-ç³N-Ç™èþ V>£æþ-¯èþ$ ÑÐèþ-Ç…^éyæþ$ §æþÔèý-Ææÿ-£æþ$-yæþ$.
ÐéÅ´ë-Ææÿ$Ë EÐèþ$Ãyìþ °«§æþ$Ë °ÆæÿÓ-çßý-×ýÌZ ç³#{™èþÔZMæü…™ø §æþÔèýÆæÿ£æþ$yìþ² °Ë©íÜ…¨. çÜ…çœ$r¯èþ Væü$Ææÿ$¢-^óþ-çÜ$-Mæü$-¯é²yæþ$. çÜÐèþ$M>ίèþ ç³Çíܦ™èþ$Ë$:
Mö¨ªV> Væü…§æþ-Ææÿ-Vøâæý ç³Ç-íܦ† HÆæÿμ-yæþ$-™èþ$…¨. ""Ò$ÆóÿþÑ {糿æý$Ðèþ#ÌZ ¯éMæüÆæÿ¦…M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. ™èþ…{yìþ ""¯óþ¯èþ$ Äæý$$Mæü¢ÐèþÄæý$çÜ$ÌZ E¯èþ²ç³šyæþ$ Ðóþsêyæþr… AÌêÏ-Ææÿ$-Ðèþ$$-§æþ$ªV> ò³…^èþ$-Mæü$¯èþ² Möyæþ$Mæü$ §æþ*ÆæÿÐèþ$Ðèþyé°Mìü
çÜ…çœ$…ÌZ° ò³§æþªË ç³Ç-^èþÄæý$ ¿êVæüÅ… Ðèþ*rMæü$ ÑË$Ðè°_a¯èþ…§æþ$Mæü$ ¯é Möyæþ$Mæü$P §æþMóüP ºçßý$Ðèþ*¯èþ… AÀÆæÿ$_V> E…yóþ¨. K Æøk AyæþÑÌZ ÐóþrMæü$ Ððþãå¯èþ ¯óþ¯èþ$ M>ÆæÿMæü$yðþO¯èþ- ¿æýÆæÿ¢-¯èþ$ Mæüv¯èþ Ðèþ*r-Ë™ø °…¨…_…¨ MúçÜËÅ.
MæüË$-Væü$-™èþ$…¨. ¯èþsîý-Ðèþ$-×ý$Ë$ Mö¨ªV> °…§æþË$ G§æþ$-ÆöP¯óþ AÆæÿ-×ýÅ-Ðé-çÜ-Ðóþ$-¯é?'' A…r* ò³§æþªV> ÑËí³…_…¨. ÔèýºªÐèþ$$ Ñ° »ê×ýÐèþ$$ Ðèþ¨Ìê¯èþ$. ´÷§æþË Ððþ¯èþ$-Mæü-¯èþ$…yìþ »ê«§æþ™ø ¿æýÆæÿ¢¯èþ$ VúÆæÿ-Ñ…^óþ çÜ…{ç³-§é-Äæý*°² B çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ BÐðþ$
AÐèþ-M>Ôèý…. {MæüÄæý$, Ñ{Mæü-Äæý*-Ë-ÐèþËÏ ¯èþÚëtË$ MæüË$-Væü$-™éÆÿ$$. ""Ò$Ææÿ$ º†Mæü$¯é² Ìôý¯èþsôýt¯èþ° Ææÿ$kÐèþ# ^óþÔéÆæÿ$. Mæü*yìþ¯èþ Ðèþ$°íÙ AÆæÿ$ç³# ѯèþ-ç³-yæþ-yæþ…™ø B…§ø-âæý-¯èþ™ø Ððþãå ç³MæüP-¯èþ-ò³-sìýt…¨. Cç³μsìý ÆøkÌZÏ Mæü*yé ™èþ…{yìþ {MæüÐèþ$-Õ-„æü×ý
B™èþÃÐèþ…^èþ¯èþ ^óþçÜ$-Mæü$-¯é²-Ææÿ$. ¯é Möyæþ$Mæü$ º†MóüÐèþ#¯é² Ðéyìþ- ^èþ*Ôé-¯èþ$. AMæüP-yöMæü Ðèþ$$° Mæü$Ðèþ*-Ææÿ$yæþ$ Mìü…§æþ-ç³yìþ {´ë×êË™ø õ³Ææÿ$™ø í³ËÏ-Ë-ç³rÏ G…™èþ Mæüv-¯èþ…V> ÐèþÅÐèþ-çßý-Ç…_¯é ™èþË$ÏË$
& ÐóþÐèþ$*Ç Ððþ…Mæür çÜ*ÆæÿůéÆ>Äæý$× MøçÜ… ÑË-í³…^óþÔé ^óþÔéÆæÿ$. çÜÓ«§æþÆæÿÃ… Ðèþ$Ç_¯èþ Æ>k Ò$Ææÿ$. ´ùÆ>yæþ$™èþ$¯é²yæþ$. ç³Ææÿ$Væü$¯èþ Ððþãå&""AÄñý*Å Ðèþ$$° Mæü$Ðèþ*Æ>! Ðèþ*{™èþ… V>Æ>º… ^óþçÜ$¢…sêÆæÿ$...™èþÍÏ {õ³Ðèþ$ A°² {õ³Ðèþ$-˯èþ$
K Æ>gê! Ò$Ææÿ$ ¯èþ¯óþ² M>§æþ$..Ë„æüÌê¨Ðèþ$…¨ {ç³fËMæü$ ±sìý ÔèýºªÐèþ$$ Ñ° H¯èþ$Væü$ A¯èþ$Mæü$¯é²¯èþ$. ¯èþ¯èþ$² „æüÑ$…^èþ$!'' Ñ$…_-¯èþ¨ Ðèþ$Ç! &gêq¯óþ…{§æþ

ÌôýÐèþÄæý$Å ÝëÓÑ$! Ðèþ* çÜÆæÿÓ {糧é-™é!' A…sZ…¨. A° {´ëǦ…^éÆæÿ$. M>± }Mæü–-çÙ$~yæþ$ Ðóþ$ÌŸP-¯èþ-Ìôý§æþ$. A¨ VæüÐèþ$-°…_,
´ëÔèý$-Ææÿ-Ðèþ$$&17 ò³§æþª-Ðé-yðþO¯èþ ºË-Æ>-Ðèþ$$° Ìôýç³-MæüÄôý$ }Mæü–çÙ$~° Ìôýç³-Mæü*-yæþ-§æþ¯èþ²
AÐèþ$¾-ÆæÿÐóþ$ ™èþ×îý~Æóÿ! ÔZ‚ôý! A‚ýÐŒþ$ ÔðýÄæý$$ÅÐŒþ$ çÜ™éÅ°², ´÷Ææÿ-´ë-r$¯èþ$ {Væüíßý…_, ™èþ糚 ^óþíÜ-†-Ðèþ$° GÇW,
GÐðþ$¾-Ææÿ$-Ðèþ*¯Œþ! ¯èþ¯èþª-Vø-´ëÌê! Gã…¨-Æ>ÄŒý$ " Ðóþ$ÍÑ$ º…VæüÆæÿ$ Mæüyìþ-Äæý$-Ðèþ$$-Ë™ø ÔZÀË$Ï ´ë§æþ-Äæý$$-Væü-ã° VæüË K
Mö…º-¯é-ÆðÿP-ÌêÏÐŒþ$ Möâæý$¯óþª! Mæü$Ë-Ñ-âæýMóüP ºË-Æ>Ðèþ*! ±Ðèþ#, ± ™èþÐèþ$$Ãyæþ$ }Mæü–-çÙ$~yæþ$, C…Mæü¯èþ$ °§æþ$-Ç…^èþ$r
GÐðþ$¾Ææÿ$ Ðèþ*sìýt Äæý$ÔZ-§éÄŒý$! A‚ìý-Ðèþ#-‚êÄŒý$ ™èþVæü§æþ$. M>Ðèþ#¯èþ Ö{çœ$Ðóþ$ Ìôý_-Ææÿ…yæþ$!' A° A…§æþ-DZ {MæüÐèþ$-Ðèþ$$
™èþç³μ-Mæü$…yæþ Vø´ë…Væü-¯èþË$ Ðóþ$ÌŸP-Ë$-ç³#-^èþ$-¯é²Ææÿ$.
°ÇÓMæüËμ çÜÐèþ*«¨ Væü$Ç…_
Vø í³-MæüË$ §éÓÆæÿ-´ë-Ë-Mæü$° ÌZ°Mìü ç³…ç³-Ðèþ$° MøÆ>Ææÿ$.
§éÓÆæÿ-´ë-Ë-Mæü$yæþ$ ÐéÇ° ÌZ°Mìü ç³…ç³V> ¯èþ…§æ þ-
¿æý-Ðèþ-¯èþ…ÌZ } ¯èþ…§æþ-Vø-ç³#Ë$, }Äæý$-ÔZ-§æþ, }º-Ë-Æ>-Ðèþ$$yæþ$,
AÐèþ$¾Ææÿ Ðèþ$*yæþ-‚ý$™èþ$¢ K…W Äæý$$Ë-Væü-âæý¯èþª
EÐèþ$¾ÆŠÿ MøÐèþ*¯óþ E‚ý…gêY§æþ$ Gã…§æþ-Æ>ÄŒý$
ÔðýÐŒþ$ ´÷‚ýP-âæý-Ë-yìþ-^ðþa-ÌêÓ; ºË-§óþÐé
D ´ëÔèý$-Ææÿ…ÌZ Ððþ$$§æþr B^éÆæÿÅ çÜÐèþ*-{Ôèý-Äæý$-×ý…^óþíÜ, B^é-Ææÿ$Å°
Äæý$…§æþ$ A™èþÅ…™èþ °çÙx MæüÍ-W-™óþ¯óþ Ðèþ$¯èþMæü$ Ðèþ$…{™ø-ç³-§óþÔèý ¿êVæüÅ… MæüË$Y-
"ÑÐóþMæü ^èþ*yéÐèþ$×ì'ýÌZ CÌê ÐèþÇ~…糺yìþ…¨. Mæü–-çÙ$~yæþ$ °{¨-çÜ$¢-¯èþ²r$Ï VæüÐèþ$-°…_ ™èþÐèþ$Mæü$ A¯èþ² ÐèþÝëˆ-§æþ$-Ë EÑ$¾-Äæý$ÐŒþ$ ±Äæý$$ÐŒþ$ E‚ý…VóüÌZ ÆðÿÐèþ*¾-ÐéÄŒý$. ™èþ$…§æþ° B…yé-âŒý-™èþÍÏ çÜμïÙt-Mæü-Ç…_…¨. B Ðèþ$…{™èþ-Ðèþ$$¯óþ °Ææÿ…™èþÆæÿ…
MìüÐèþ$í³ çÜ™èþ™èþ»Z«§æþ… MóüÐèþÌê¯èþ…§æþÆæÿ*ç³… -°_a M>´ëyóþ }¯èþ…§æþ-Vø-ç³#-˯èþ$ Ðóþ$ÌŸPÍμ, ™èþÐèþ$-Móü-M>Mæü ÌZM>-°- §éÓÆæÿ-´ë-Ë-Mæü$-°^óþ ÌZ°Mìü A¯èþ$-Ðèþ$-†…^èþ-º-yìþ¯èþ Vø´ë…Væü-¯èþË$ ™èþÐèþ$Mæü$ A°-íÙx…^èþ-Ðèþ-Ìñý-¯èþ° ™ðþÍμ…¨! Ðèþ$…{™èþ °™éÅ-¯èþ$-Úëx¯èþ… Ðèþ˯èþ Af-´ë-
°Ææÿ$ç³Ðèþ$Ðèþ$†ÐóþË… °™èþÅÐèþ$$Mæü¢… °Èçßý…! Mæü…™èþMæü$ A¯èþ²-«§é-ÆæÿMæü ÐèþÝëˆ-§æþ$-˱² }Mæü–-çÙ$~yóþ Væü¯èþ$Mæü Ðé°° A¯èþ² Ðèþç܈ ¡Æ>¦-§æþ$-˯èþ$ §é¯èþ… fç³… íܨ®-çÜ$¢…¨. D Af-´ë-f-ç³…Ðèþ˯èþ Ðèþ$¯èþçÜ$Þ °™èþÅÐèþ$* HM>-{Væü-
A¯èþ$-{Væü-íßý…^èþ$-Ðèþ$° }¯èþ…§æþ$° Ðóþyæþ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. ^óþõÜ «§æþÆæÿÃ-º$-¨®-VæüË }¯èþ…§æþ Ðèþ˜-™èþ$…¨. A糚yæþ$ M>Ðèþ-Ë-íܯèþ Ë„æü Å…™èþç³μ C™èþ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ§óþ©
°ÆæÿÐèþ«¨ VæüVæü¯é¿æý… °çÙPâæý… °ÇÓMæüËμ… C^èþr ¯èþ…§æþ-Vø-ç³#yæþ$ çܧé-^é-Ææÿ$Åyæþ$. B™èþ-°° -Vø-ç³#-˯èþ$ "ÝëÓÒ$! Vø^èþ-Ç…^èþ§æþ$. MóüÐèþË… Ë„æü Å…, VæüÐèþ$Å… Ðèþ*{™èþÐóþ$ íܦÆæÿ…V>
çßý–¨ MæüËÄæý$† ѧéÓ¯Œþ {ºçßýÃç³NÆæÿ~… çÜÐèþ*«§ú!! B{Ôèý-Æÿ$$…^èþV> Ðèþ$…{™é°² Eç³-§óþ-íÕÝë¢yæþ$. Ðóþ$ÌŸP-¯èþ$'Ðèþ$° Ðóþyæþ$ Ðèþ#…sêÆÿ$$. B °çÙxÌZ H§ðþO¯èþ ´÷Ææÿ-´ër$ fÇ-W¯é B^éÆæÿÅ
A°ÆæÿÓ^èþ±Äæý$…, A°²sê Vø^èþÆæÿÐèþ$Äôý$Å
CMæüPyæþ Ðèþ$…{™èþ-Ðèþ$…sôý " Äæý$ÔZ-§æþ'. & Mæü¯èþ$Mæü Mæü$¯é²Ææÿ$. ™èþÆæÿ$-Ðé™èþ çÜÐèþ*-{Ôèý-Äæý$-×ý…ÐèþËÏ A¨ çÜÇ-^óþ-Äæý$-ºyìþ ¿æýVæü-Ðèþ§Šþ Ýë„>-™éPÆæÿ
Äæý$ÔZ-§æþ-Ðèþ$ïèþ$ Ðóþ$ÌŸP-Íμ&A¯èþV> Ðèþ$…{™é-¯èþ$-Úët- "{糺¾Í ¡Væü-Ðèþ…sìý ïÜˆË Mæü…§æþ-Ææÿ- Ý뫧æþ-¯èþÌZ HÐèþ*-{™èþÐèþ$* ÌZr$ Ðèþ#…yæþMæü Ý뫧æþ-Mæü$° Ë„>üÅ°² ^óþÆóÿ-r-r$t-
B¯èþ…§æþÆæÿ*ç³…, Ýësìý Ðèþ$ÆøMæüsìý Ìôý°¨, Ðèþ$$Mìü¢, ¯èþ…^óþíÜ, ÝëÓÑ$° §æþÇØ…^èþ-VøÇ }Mæü–-çÙ$~° Ìôýç³-º*-¯éÆæÿ$. M>° Mæü$¯èþ$ ¡Væü-ÐèþÌñý Ðèþ$$QÅ-Ððþ$O-¯èþ-§é¯é! VöËÏ-Mæü$-Ë- ^óþ-çÜ$¢…¨. Mæü¯èþ$Mæü Ý뫧æþ-Mæü$-°Mìü ™é¯èþ$ ^óþÆæÿ-Ðèþ-Ë-íܯèþ Ë„>üÅ°², VæüÐèþ*Å°²
MøÇMæüË$ Ìôý°¨, A¯èþ…™èÐðþ$O¯èþ BM>Ôèý…ÌêV> Mæü–çÙ$~yæþ$ Ðóþ$ÌŸP-¯èþ-Ìôý§æþ$. ™èþÐèþ$ ´÷Ææÿ-´ë-r$¯èþ$ {Væüíßý…^éÆæÿ$. Ðèþ$$-¯èþMæü$ Ðèþ$×ìý-©-ç³-Ðèþ$$-Ðèþ…sìý-§é¯é! Ðèþ* Mæü…§æþ-Ææÿ-Mæü$¯èþ$ ÝëÓÑ$-°-ÐðþO¯èþ K °Æóÿª-ÕçÜ*¢, B Ðèþ*Æ>Y°² çÜ$Væü-Ðèþ$…^óþ-õܨ B^éÆæÿÅ °çÙxÄôý$ A° ™ðþÍ-Äæý$-
Ñ¿æýMæü¢… M>°¨, Gr$Ðèþ…sìý ÑM>Æ>Ë$ Ìôý° Ðèþ$$…§æþ$V> ºË-Æ>-Ðèþ$$° Ðóþ$ÌŸP-Íí³, }Mæü–-çÙ$~-°™ø MæüËíÜ ¬Äæý$-ÔZ-§æþÐèþ*Ã! ÌôýÐèþ-Ðèþ*Ã!' A° {´ëǦ…^éÆæÿ$. gñý-í³μ…¨ B…yé-âŒý-™èþÍÏ. Ææÿ…yìþ! Ðèþ$¯èþÐèþ$* Ý뫧æþ¯èþ ^óþ§é…!
Æ>ÐèþÄæý*Å ÝëÓÒ$! A…r* çÜ${ç³-¿ê-™é°² ´ëyìþ A…§æþ-DZ BM>-Ôèý-Ðèþ$…™èþ G™èþ$¢ G¨W çÜÐèþ$çÜ¢ ÌZM>-˯èþ$ MöÍ_ õ³Ðèþ-™èþ-ËMóü B…yéâŒý ¨ÐèþÅ †Ææÿ$-Ðèþyìþçœ$âôý ÔèýÆæÿ-×ýÐŒþ$!
ç³NÆæÿ~ {ºàð² gêq¯èþ$ÌñýO¯èþÐéÆæÿ$ çÜÐèþ*«¨
Ðóþ$ÌŸP-Í-´ëÆæÿ$. ºË-Æ>-Ðèþ$$yæþ$ B¨-Ôóý-çÙ$° AÐèþ-™é-ÆæÿÐèþ$$, Æ>gñýO¯èþ K }Mæü–Úë~! C…Mæü °{§æþ ^éÍ…^èþ$-Ðèþ$Äæý*Å! Ðóþ$Ë$-Mø-Ðèþ-Äæý*Å!' &¯èþÌêϯŒþ ^èþ{Mæü-Ðèþ-Ææÿ$¢Ë Ðóþ…Mæür Ææÿ…Væü-¯é£Šþ
íܦ†ÌZ ™èþÐèþ$ çßý–§æþÄæý$…ÌZ¯óþ }Mæü–çÙ$~° A¯èþ² Mæü§é! ÐéÇ° Ðèþ$$…§æþ$Væü Ìôýç³Mæü Mæü–çÙ$~°
§æþÇØÝë¢Ææÿ$. Ìôýç³-Mæü*-yæþ§æþ$ Mæü§æþ! °Äæý$-Ðèþ$-{Mæü-Ðèþ*°² «¨MæüP-Ç…_-¯èþ-rÏ-Æÿ$$…¨. D
´ëÔèý$-Ææÿ…ÌZ B…yéâŒý Vøí³-Mæü-Ë™ø MæüË-íÜ& " ÌôýÐèþÄæý$Å Ðèþ* Ôé…™èþ…V>,°º¾-Ææÿ…V> Ðèþ#…yæþ-Væü-Ë-Væü-yæþÐóþ$ °f-Ððþ$O¯èþÔèýMìü¢Mì
ÝëÓÑ$! ¯èþ…§æþ-Vø-´ëÌê! °§æþ-Ææÿدèþ…! &ÝëÓÑ$ ÑÐóþ-M>-¯èþ…§æþ
X¯óÁø£yês¡+ 2 »qe] 2009

»qe] 2009
Ä~ k˛eT eT+>∑fi¯ ãß<Ûä >∑ßs¡ß X¯óÁø£ X¯ì
1 2 3
CÀ´‹sê~‘·´ dæ+~Ûj·÷ ˇ˝…Hé <Ó]bÕkÕÿ dü+»jYT U≤Hé

5 6 7 8 9 10
4
\÷sTTdt u≤πs¢ B|æø± |ü<äø√H˚ ø£|æ˝Ÿ <˚yé _. düs√» &ÜyéT ôwØ¢ uÒdæ ]#·sY¶ ìø£‡Hé ¬ø. @düß<ëdüß

12 13 14 15 16 17
11
sêVüQ˝Ÿ Á<ä$&¥ Á|æj·÷+ø£ >±+BÛ cÕ|æ ≥ø£ÿsY &Ü. »j·TÁ|üø±XŸHêsêj·TDY e÷j·÷e‹ qMHé |ü{≤ïj·Tø˘ e÷s¡T‘·÷sY >√bÕ\Hé sêeT#·+<äsY

18 19 20 21 22 23 24
z©esY Vü‰Ø¶ ñ<äjYT #√ÁbÕ ø£èwüº+sêE øÏyéT wüs¡à qÁeT‘ê •s√<äÿsY u≤˝Ÿ<∏ëø£πs p˝Ÿ‡ Vü‰˝…+&é

25 26 27 28 29 30 31
\÷sTTdt ø±s¡˝Ÿ s¡$‘˚» neTsYdæ+>¥ düs√ÿJ Á|ü‹uÛ≤ uÛ≤s¡‹ ÁbòÕ+øÏ¢Hé &=˝ÒH√ s¡÷CŸyÓ˝Ÿ¶ Á|”‹ õ+‘ê

dües¡D
f¯èþÐèþÇ 1¯èþ MæüËÆŠÿÞ çÜí³ÏÐðþ$…sŒý òÜ…rÆŠÿ [òÜμyŠþÌZ {ç³^èþ$Ç…_¯èþ "ÐðþË$Væü$ hË$Væü$Ë ºÆŠÿ¢yóþ M>ÅÌñý…yæÆŠÿ'ÌZ
ÐðþOG‹Ü fVæü¯Œþ ç³#sìýt¯èþ Æøk BVæüçÜ$t 21A° ´÷Ææÿ´ër$¯èþ {ç³^èþ$Ç…^é…. fVæü¯Œþ ºÆŠÿ¢yóþ yìþòÜ…ºÆŠÿ 21 A°
VæüÐèþ$°…^èþ…yìþ.
&GyìþrÆŠÿ

30 ^èþ$MæüPË$, 糨
ÐèþÆæÿ$çÜË$, çÜÇ^èþ$MæüP

GÐŒþ$. Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿÐèþ$Ã
ÐóþVæüÐèþÆæÿ…, HË*Ææÿ$

h. ËMìü‡
BMìüÒyæþ$

30^èþ$MæüPË$, 糨 ÐèþÆæÿ$çÜË$,


糨 Ðèþ^óþa ÐèþÆæÿMæü$

h. °ÆæÿÃË
ç³yæþÐèþ$r, ÑfÄæý$Ðéyæþ

18 ^èþ$MæüPË$, 1
Ðèþ^óþaÐèÆæÿMæü$, çÜÇ^èþ$MæüP
IV X¯óÁø£yês¡+ 2 »qe] 2009

j¯é Mæü$ A™èþÅ…™èþ CçÙt-Ððþ$O¯èþ çܺjMŠüt "¯é-V>-Ææÿ$j-¯èþ'. B "çܺjMŠüt' Væü$Ç…_ Væü…rË ™èþÆæÿ-ºyìþ
M>§æþ$, ÆøkË ™èþÆæÿ-ºyìþ Ðèþ*sêÏ-yæþ-Ðèþ$¯é² Ðèþ*sêÏ-yæþ-yé-°Mìü ¯óþ¯èþ$ íܧæþ®…. ¯éVŠü C_a¯èþ
çÜ*μÇ¢-™ø¯óþ "º*Ï-{M>‹Ü Ý÷òÜO-sîý' õÜÐèþË$ ÑçÜ¢-−–™èþ… ^óþÄæý$-Væü-Ë$Væü$™èþ$¯é²-¯èþ$.
& AÐèþ$-Ë

cinema@suryaa.com

ü ™èþ çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… íœÍ…¯èþ-VæüÆŠÿ MæüËa-ÆæÿÌŒý òÜ…rÆŠÿ {ç³Ðóþ-Ôèý-ò³-sìýt¯èþ G‹œ-


Væ G-¯Œþ-íÜíÜ AÐé-Ææÿ$zË$ yìþòÜ…ºÆŠÿ 31Æ>{† ÐðþO¿æý-Ðèþ…V> fÇ-V>Æÿ$$.
{ç³Ðèþ$$Q °Æ>Ùèþ Äæý$….Äæý$-‹Ü.-Æðÿyìþz, yé.yìþ.-Æ>-Ðèþ*-¯é-Äæý$$yæþ$Ë çܯéÃ-
¯èþ…™ø {´ëÆæÿ…¿æý-Ððþ$O¯èþ D Ðóþyæþ$Mæü Ñ$Ñ${Mìü, íÜ°Ðèþ* ´ërË$,
Ýë…çÜP−–-†Mæü M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*-Ë™ø B§æþÅ…™èþ… BçÜ-Mìü¢-Mæü-Ææÿ…V> fÇ-W…¨.
D Ðóþyæþ$-MæüÌZ 2008ÌZ Ñyæþ$-§æþ-ÌñýO¯èþ _{™é-ËÌZ {糆¿æý Mæü¯èþ-º-Ç-_¯èþ
12Ñ»ê-V>-ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ {糆-¿ê-Ðèþ…™èþ$-ËMæü$ AÐéÆæÿ$zË$ {糧é¯èþ…
^óþÄæý$yæþ… fÇ-W…¨. AÐéÆæÿ$zË$ A…§æþ$-Mæü$¯èþ² ÐéÇÌZ AËÏÇ ¯èþÆóÿ-‹Ù,
qπswt MæüËÆŠÿÞ ÝëÓ† ™èþ¨-™èþ-Ææÿ$-Ë$-¯é²-Ææÿ$. kÕ«‹

} M>…™Œþ, Ò$Æ>-gê-íÜïŒþ, çÜ§é ¯éÄæý$M> ¯éÆÿ$$-Mæü-Ë$V> }Mæü-Ëμ¯é


BÆŠÿtüÞ ç³™éMæü…ò³O }°-Ðé‹Ü Æðÿyìþz §æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…ÌZ »Ÿ§æþª… AÔZMŠü
Äæý*§æþÐŒþ °ÇÃ-çÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "A..-B..-C..-D..-'-(-A-™èþ¯èþ$..B-Ððþ$..-C…™èþ-
ÌZ..-D-Ððþ$..). D _{™èþ… Ðèþ$*yæþ$ ´ërË$ Ñ$¯èþà çÙ*sìý…VŠü Ððþ$™èþ¢…
ç³NÆæÿ¢-Æÿ$$…¨. D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> _{™èþ °Æ>Ùèþ AÔZMŠü Äæý*§æþÐŒþ Ðèþ*sêÏ-
yæþ$™èþ* ""-sêMîü™ø ´ër$ òœOr$Þ Mæü*yé ç³NÆæÿ¢-Äæý*ÅÆÿ$$. Ñ$W-ͯèþ Ðèþ$*yæþ$-
´ë-r-˯èþ$ f¯èþ-Ðèþ-ÇÌZ ѧóþ-Ôé-ËÌZ _{¡-Mæü-Ç…_ íÜ°-Ðèþ*¯èþ$ íœ{º-ÐèþÇ
{糫§æþ-Ðèþ*-Ææÿ¦…ÌZ Ñyæþ$-§æþË ^óþÄæý$-yé-°Mìü çܯé²-àË$ ^óþçÜ$¢¯é²…. ç³NÇ¢
¸ëÅÑ$Ιø ^èþ*íÜ G…gêÄŒý$ ^óþõÜ-Ñ-§æþ…V> D _{™é° Ðèþ* §æþÆæÿØ-Mæü$yæþ$
}°-Ðé‹Ü Æðÿyìþz Ææÿ*´÷…¨-çÜ$¢-¯é²-Ææÿ$-'' A¯é²Ææÿ$. Mæü–çÙ~-¿æý-Væü-Ð鯌þ, {ºàÃ-
¯èþ…§æþ…, BÎ, HÑ-Äæý$‹Ü, çÜ$±ÌŒý, Äæý$….Äæý$-‹Ü,-¯é-Æ>-Äæý$×ý, ™ðþË…V>×ý
ÔèýMæü$…™èþË, ™èþ°-MðüâæýÏ ¿æýÆæÿ×ìý, Ææÿçœ$$-»êº$, WÇ-»êº$, E™óþ¢gŒý, çÜ*ÆæÿÅ,
MTsê C≤dæàHé, lø±+‘Y ÐðþOgêVŠü {ç³Ý맊þ, MæüÑ™èþ, õßýÐèþ$, Mìü¯ðþ²Ææÿ, MøÐðþO-çÜ-Ææÿâæý, ÆæÿÐèþ$Å} ™èþ¨-™èþ-Ææÿ$Ë$
¯èþsìý-çÜ$¢-¯é²-Ææÿ$.

¯é Væü-»êº$, {õ³Ðèþ$ ¯éÄæý$M> ¯éÆÿ$$-Mæü-Ë$V> ѯé-Äæý$Mæü íœÍ…‹Ü


ç³™é-Mæü…ò³O Mðü.^èþ…{§æþ-Ôóý-QÆŠÿ §æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…ÌZ Gyìþ-rÆŠÿ ÝëÆÿ$$
ÆæÿÐóþ$‹Ù, MæüË*ÏÇ ÔóýQÆŠÿ, çÜÎ…Ë$ °ÇÃ-çÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "A…f± ç³#{™èþ$-
yæþ$'. D _{™èþ… È&ÇM>-Çz…VŠü ç³NÇ¢-^óþ-çÜ$…¨. Ñ$W-ͯèþ M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$
ç³NÇ¢-^óþ-çÜ$-Mæü$° ™èþÓÆæÿÌZ Ñyæþ$-§æþË M>»Z-™èþ$…¨. D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> §æþÆæÿØ-
Mæü$yæþ$ ^èþ…{§æþ-Ôóý-QÆŠÿ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ""K ^èþMæüP° ÝùíÙÄñý* ¸ë…r-ïÜV>
ªÄs¡´ μ {°yéT n\T¢ ns¡T®Hé ` düT≈£îe÷sY ` <˚MlÁ|ükÕ<é\ ø£\sTTø£‘√ ª#Û·Á‘·|ü‹μ Á|ükÕ<é ` ª»>∑&É+μ Ææÿ*´÷…§æþ$-™èþ$¯èþ² D _{™èþ… È&ÇM>-Çz…VŠü ç³NÆæÿ¢-Æÿ$$…¨. Ñ$W-ͯèþ
Ä~‘·´u≤ãT dü+j·TTø£Ô+>± ì]àdüTÔqï ªÄs¡´`2μ wüO{Ï+>¥ dü>∑uÛ≤>∑+ |üPs¡ÔsTT´+~. ø±»˝Ÿ n>∑sê«˝Ÿ, M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$ ç³NÇ¢-^óþíÜ D ¯ðþËÌZ íÜ°Ðèþ* Ñyæþ$-§æþË ^óþÄæý$-yé-°Mìü
çܯé²-àË$ ^óþçÜ$¢¯é²…. C…§æþ$ÌZ {õ³„æü-Mæü$-˯èþ$ BMæü-r$t-Mæü$¯óþ A¯óþMæü
ÁX¯<ë∆<ëdt V”≤s√sTTqT¢>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+ ù|s¡TqT dü+Áø±+‹øÏ Á|üø£{Ï+#˚ neø±X¯+ e⁄+~. ªÄs¡´`2μ A…ÔéË$ E¯é²Æÿ$$. {V>íœMŠüÞ, çÜ…X™èþ… íÜ°-Ðèþ*ÌZ òßýOÌñýOsŒý AÐèþ#-
nH˚~ e]ÿ+>¥ f…Æ{Ï˝Ÿ e÷Á‘·y˚T! y˚dü$ ø±qTø£>± $&ÉT<ä\ ø±qTqï á ∫Á‘êìï ªÄs¡´μ≈£î @ e÷Á‘·+ ‘·>∑Zì ™èþ$…¨. B…f-¯óþ-Äæý$$-yæþ$Mìü Ðèþ*…{†-Mæü$-yìþMìü Ðèþ$«§æþÅ Mðü•ÏÐèþ*-MŠüÞÌZ Ðèþ^óþa òœOsŒý
Ø‹˝À s¡÷bı+~düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+! A§æþ$Â-™èþ…V> Ðèþ_a…¨'' A¯é²-Ææÿ$ düT˙˝Ÿ X¯s¡à, s¡eT´ø£èwüí

} çßý-Ç&Mðü.Äæý$-‹Ü.-¯é-Vóü-ÔèýÓ-{Æ>Ðèþ# M>…¼-¯óþ-çÙ-¯ŒþÌZ Ðèþ_a¯èþ Ðèþ$*yæþ$ Õ Ðé-h&{Ôèý§é®-§é‹Ü f…rV> ÝùÐèþ* ÑfÄæý$ {ç³M>‹Ù °Æ>Ã×ý ÝëÆæÿ-«§æþÅ…,
Ðóþ$çœ$ÔéÅ… »ZMæü… çÜÐèþ$-Ææÿμ-×ýÌZ Ðèþ$^èþa-Mæü…sìý Æ>Ðèþ$-Mæü–-çÙ~¯èþ$ §æþÆæÿØ-Mæü$-yìþV>
íÜ°-Ðèþ*Ë$ íßýrtÆÿ$$Å àÅ{sìýMŠü Ý뫨…_¯èþ ¯óþç³-«§æþÅ…ÌZ ™èþÐèþ$
™égê _{™èþ… "Ýë-{Ðèþ*-fÅ…' Mæü*yé çœ$¯èþ ÑfÄæý$… Ý뫨…_ òÜMæü…yŠþ
àÅ{sìý-MŠüMæü$ }M>Ææÿ… ^èþ$yæþ$-™èþ$…§æþ¯èþ² ¯èþÐèþ$ÃMæü… ™èþ¯èþ-Mæü$…§æþ° A…r$-
ç³Ç-^èþÄæý$… ^óþçÜ*¢ gñý¯Œþ-¯ðþ-MŠüÞsŒý Ðèþ$*Ò-‹Ü&{VóüsŒý KçÙ¯Œþ G…r-ÆŠÿ-sñýO-¯Œþ-Ððþ$…sŒýÞ
çÜ…Äæý$$-Mæü¢…V> °ÇÃ-çÜ$¢¯èþ² "yðþO-È' 80 Ôé™èþ… ç³NÆæÿ¢-Æÿ$$Å…¨. D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V>
°Æ>Ùèþ MæüâêÅ-׊ý-Æ>ÐŒþ$ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ""-Mö…^ðþ… sêMîü-´ëÆŠÿt, K ´ër Ñ$¯èþà
"§ó þ-Ôèý-Ðèþ$$-§æþ$-Ææÿ$' "Mæü…{†' _{™é-
Ë™ø Mæü${Ææÿ-M>Ææÿ$ Væü$…yðþͲ
sZMæü$¯èþ MöËÏ-Vö-sìýt¯èþ "çßý°ÞMæü'
¯é²Ææÿ$ _{™èþ °Æ>Ùèþ ™ésìý-ÐéMæü
ÆæÿÐóþ$‹Ù ¯éÄæý$$yæþ$. »ôý¼ gZÅíܲMæü çÙ*sìý…VŠü Ððþ$$™èþ¢ ç³NÆæÿ¢-Æÿ$$Å…¨. "Ðèþ$…{™èþ' ´ëÆŠÿt&2 V> Ææÿ*´÷…§æþ$-™èþ$¯èþ² "yðþO-Ç' ™égêV> "Ðèþ$-ÝëP' _{™è…™ø {õ³„æü-
çÜÐèþ$-Ææÿμ-×ýÌZ }çßýÇ, §é°-Mæü…sñý ò³§æþª ÑfÄæý$… Ý뫨…^óþÌê A°² gê{Væü-™èþ¢Ë$ ¡çÜ$-Mæü$…r$-¯é²…'' Mæü$-ËMæü$ Mæü¯èþ$²Ë ç³…yæþ$Væü
Mæü–çÙ~…Æ>k, ¯éVæü-»êº$, A¯é²Ææÿ$. yé‘-‘-Õ-Ðèþ-{ç³-Ý맊þ, çßýÆæÿÛ-Ðèþ-Ææÿ®¯Œþ, iÐé C™èþÆæÿ Ðèþ$$QÅ ´ë{™èþË$ ´ùíÙ- ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ íܧæþ®-Ðèþ$-Ðèþ#-™ø…¨. "§óþ-
çÜh™èþ, çÜ$à° Ðèþ$$QÅ çÜ$¢¯èþ² D _{™é-°Mìü Ææÿ^èþ-¯èþ: AÆæÿ׊ý, béÄæý*-{Væü-çßý-×ý…: Ñ.}-°-Ðé-‹Ü-Æðÿyìþz,
™éÆ>-Væü-×ý…V> CÐóþ$gŒý çÜ…X-™èþ…: Ðèþ$…{™èþ B¯èþ…§Šþ, Mæüâæý: ÑÔé-ÌŒý Ðèþ-§é-çÜ$' "Æðÿ-yìþ' _{™é-Ë™ø ™èþ¯èþ-
íœÍ…‹Ü ç³™é-Mæü…ò³O ÁX¯<ë∆<ëdt Mæü…r* {ç³™óþÅ-Mæü-Ððþ$O¯èþ Ý릯鰲
Ææÿ*´÷…¨¯èþ "Ýë-{Ðèþ*-fÅ…'
f¯èþ-ÐèþÇ _Ðèþ-ÇÌZ Ñyæþ$- HÆæÿμ-Ææÿ$-^èþ$-Mæü$¯èþ² Æ>ÐŒþ$ ïßýÆøV>
§æþË M>¯èþ$…¨. D çÜ…§æþ- ¯èþsìý-çÜ$¢¯èþ² D _{™èþ…ÌZ "ç³-Ææÿ$-Væü$'
ÆæÿÂ…V> ÆæÿÐóþ$‹Ù¯é- õœ… ïÙÌê Ðèþ$Æø Mæü£é-¯é-Æÿ$$-MæüV>
Äæý$$yæþ$ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ*
""-C-ç³μ-sìýMóü Ðèþ* _{™èþ… ¯èþsì-Ýù¢…¨. ^èþ{Mìü çÜÓÆæÿ-ç³-Ç-_¯èþ
ByìþÄñý* ^ðþ糚-Mø-§æþVæüY ´ërË$ Cç³μ-sìýMóü {ç³gê-§æþ-Ææÿ×ý
Ȇ-ÌZ ÑfÄæý$…
Ý뫨…_…¨. M>ÖÃ- "ÌñýO- ‹œ-sñýOÐŒþ$ í³Mæüa-ÆŠÿÞ' A¯óþ ¯èþ*™èþ¯èþ °Æ>Ã×ý çÜ…çܦ
BM>‹Ù ïßýÆøV> K _{™é°² Ææÿ*´÷…¨…
^óþ…§æþ$Mæü$ çܯé²-àË$ ^óþÝù¢…¨. Mæü$…^éË Ððþ…Mæü-sôý-ÔèýÓÆæÿ$Ï
´÷…§æþ$-™èþ$…yæþ-yæþ…™ø "çÜ…{M>…†
ÆŠÿÌZ _{¡-Mæü-Ç…_¯èþ
D _{™é-°Mìü °Æ>Ã-™èþ. ç³Ë$-Ðèþ#Ææÿ$ A{Væü §æþÆæÿØ-Mæü$Ë Ðèþ§æþª
M>¯èþ$-Mæü-'V> Ñyæþ$-§æþË M>¯èþ$¯èþ² D
çÜ°²-Ðóþ-ÔéË$ íÜ°-Ðèþ*Mæü$
òßýOÌñýO-sŒýV> °Ë$-Ýë¢Æÿ$$. ÕçÙÅ-ÇMæü… ^óþíܯèþ °Ææÿ~ÄŒý$ ç³ÌêÏsìý D _{™èþ… §éÓÆ> §æþÆæÿØ- _{™èþ…ò³O A…^èþ-¯éË$ ¿êÈ-V>¯óþ
2009ÌZ Mæü±çÜ… Æðÿ…yæþ$ Mæü$-yìþV> ç³Ç-^èþÄæý$… M>»Z-™èþ$-¯é²-Ææÿ$. ïßýÆø-Æÿ$$-¯Œþ™ø E¯é²-Æÿ$$. ¼.Vø-´ëÌŒý §æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…
_{™éË$ °ÇÃ…^óþ…§æþ$Mæü$ ´ër$ Ñ$W-ͯèþ ¯èþsîý-¯èþ-r$Ë$, Ýë…Móü-†Mæü °ç³#-×ý$Ë
çܯé²àË$ ^óþçÜ$¢¯é²…. G…í³-Mæü¯èþ$ ™èþÓÆæÿ-ÌZ¯óþ ç³NÇ¢ ^óþíÜ, f¯èþ-ÐèþÇ _ÐèþÇ Ðèþíßý-çÜ$¢¯èþ² D _{™é°² çÜ$Ðèþ$…™Œþ
çÜ…{M>…†Mìü {´÷yæþ-„æü¯Œþ ÐéÆæÿ…ÌZ çÙ*sìý…VŠü M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$ {´ëÆæÿ…À… BÆŠÿtüÞ ç³™é-Mæü…ò³O Äæý$….Äæý$-‹Ü.-
^óþ…§æþ$Mæü$ çܯé²-àË$ ^óþçÜ$¢-¯é²-Ðèþ$° "ÌñýO-‹œ-sñýOÐŒþ$ í³Mæüa-ÆŠÿÞ'
¯ðþ…2 {´ëÆæÿ…À…^èþ-»Z-™èþ$-
A«¨-¯óþ-™èþ Mæü$…^éË Ððþ…Mæü-sôý-ÔèýÓÆæÿ$Ï ™ðþÍ-Äæý$-gôý-çÜ$¢-¯é²-Ææÿ$. Æ>k A™èþÅ…™èþ {糆-Úët-™èþÃ-Mæü…V>
¯é²…'' A¯é²-Ææÿ$.
Äø±wt °ÇÃ-çÜ$¢-¯é²-Ææÿ$.
e÷fi¯$ø£ Vü≤ì‡ø£