SULIT

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN 24 Mei 2012 1 JAM

S K E IBD A M. R UI N S M

20400 KUALA TERENGGANU TERENGGANU

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 T GAA L A I KT N I N M

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

1 JAM
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas ini mengandungi 40 soalan 2. Jawab SEMUA soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan Pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak

Lihat sebelah SULIT
RAS2012 © Hak Cipta SERI BUDIMAN 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful