You are on page 1of 12

तम साथ!!

ु या छं दाला आमची उफुत साथ

नवन वष नवन आशा..


आशा..

नावयाने अंकुर"या जशा

उफुत छटा बेधुंद 'दशा..


'दशा..

२००९

जाने. २००९
संपाYकZय
नववषाया पवावर उफ़ुतचा अंक आप"या हाती दे ताना २००९ ची सुIवात नNया उसाहाने करताना अOधक
आ.हाला आनंद होतो आहे . सव वाचकांना नववषाया P8याQशलतेने काम करायचा आ.हE :यR करणार
अनेक शुभेछा! आहोत. य़ा :यRाना आपणा :े;कांची तसेच

अनेक गोड आठवणी दे उन वष २००८ सरले. TCB चे या वाचकांची भरघोस साथ Qमळावी अशी अपे;ा आहे .

वष6 ववध 'ठकाणी अनेक अनोखे काय8म झाले. आमया काय8मांना आ>ण उफुतला

:े;कांनी 'दले"या उदं ड :<तसादामुळे आमया मेहेनत


े ी आपला उदं ड :<तसाद आ>ण

आ>ण हौशी सभासदांचा उसाह सु@ा वाढला आहे . आQशवाद असु Uा 'ह
वनंती.
’बरस
बरस रे मना’
मना व ’शCदात
शCदात माDया’
माDया या आमया लोक:य
काय8मांचा प'हला वधापन 'दन आ.हE अनेक नवन नवन वषात अनेक काय8म आ.हE

कलाकारांना रं गमंचावर संधी दे उन केला. ’रं ग दे बसंती’ हा आयोजीत केले आहे त. याची मा'हती या

दे >खल असाच दे शभFGपर गाHयांचा आमचा काय8म या तसेच पुढEल अंकात आप"याला Qमळे लच.

वष6 सुI झाला. उफ़ुतला आ.हE ओनलाईन सु@ा

’उफ
उफुत’ या आमया online e- :काQशत करतो. http://

magazineया माJयमातुन जगभरातील www.utsfurta.com या वेबसाईट वर

online वाचकांना आमया लेखक व उफुत चे सव :कQशत अंक उपलCध

कवंची ओळख आ.हE कIन दे तो झाले आहे त.

आहोत.

TCB ने सुI केलेलE 'ह अनोखी वाLचाल हे नवन वष आपणा सवाWना सुख सXु@ी
इतरांना सु@ा का'हतरE creative करायला आ>ण P8याQशलतेचे जावो 'ह :ाथना.
:ोसाहन दे ते आहे हे पाहुन आ.हाला - संपादक
आनंद होतो.

तम
ु या छं द ाला आमची उफुत साथ!
दाला साथ! - www.utsfurta.com
:ु [ ३

];<तज - मानसी कुळकण6

Qमळते िजथे वसध


ंु रा या अथांग नभाला

खरचं तुलना नाहE या वलोभनीय <नसगाला

थांग नाहE सापडत मयादा नाहE याला

केवळ एकच कळते, ते 'दसते फG मला

:येक कणाचा रं ग <नराळा,


़ ;ण;ण मोहरणारा

<नराकार पण आकार <नरळा, हाच तो सbरं गी पसारा

हवेहवेसे वातवरण हवाहवासा ऋतू

मी ओळखलय तुला, तोच ];<तज त,ू तोच ];<तज त.ू .......

तम
ु या कवता पाठवा....
पाठवा....

तुमया कवता उफुत मJये :काQशत करHयास आ.हE उसुक आहोत.

दर महEयात काहE <नवeक उकुf कवता :कQशत करHयात येतील.

आप"या कवता पुढEल email address वर पाgवा.


utsfurta@thecreativebytes.com

तम
ु या छं द ाला आमची उफुत साथ!
दाला साथ! - www.utsfurta.com
जाने. २००९ :ु [ ४

हायाची का मखलाशी....— चैतालE आहे र

का उगा डोळे भoन येती....


हायाची का मखलाशी.... नको मोहोर...नको बहर...
उहावला जीव आता.... पानगळीया साथीला....
उभी सावलEत कशीबशी....!! घालन
ू qा येरझारा....
आज ऋतू सारा खंतावला...!!
कोण गं हा खटाटोप सारा
जगणं दाखवHयाचा.... कुठे कुठे च रमेना आज....
आंजाoन गpजाoन... uमाव"या खv
ू या आशा.....
पू हा आभाळ सावरHयाचा....!! गमतील कधी मला....
व@ पंखांया <न:संग भाषा.....!!
ताटकळत qा राहE उrया...
माDया ऐकून कहाHया... का उगा डोळे भoन येती....
राती :हररे षल
े ा.... हायाची का मखलाशी....!!!
सुकारती OचtरचांदHया....!!

जाहEराती कnरता संपक करा.

उफुत या e-magazine तसेच वेबसाईटवर जाहEरात करHयाकnरता


आ.हाला संपक करा. support@thecreativebytes.com

मुख:[
ु पधा
उफुत साठl आकषक मुख:[
ु तयार करा आ>ण आपले मुख:[
ु पुढEल e-mail address वर पाठवा.
आ.हाला पाठवा. सवm8ुf मुख:[
ु आगामी अंका आपला संपक तसेच एक छायाOचk स@
ु ा
साठl वापरले जाईल. वजेयास उफुत तसेच पाठव"यास आ.हE ते :QसJद कI.
आमया वेबसाईटवर :QसJदE Qमळे ल. utsfurta@thecreativebytes.com

तम
ु या छं द ाला आमची उफुत साथ!
दाला साथ! - www.utsfurta.com
:ु [ ५

www.utsfurta.com
उफुत ओनलाईन बघHयासाठl आपला अQभ:ाय आ.हाला उफुतचे नवन अंक उपलCध
आमची वेबसाईट पाहा. कळवHयासाठl या वेबसाईटवर झाले कZ आ.हE त.
ु हाला e-
http://www.utsfurta.com सवy;ण उपलCध आहे . mail ने कळवु शकतो. यासाठl
उफुतला अOधक दजyदार आमया mailing list मJये नाव

या वेबसाईटवर उफुतचे मागील बनवHयासाठl आपलE मते नpदवा. यासाठl येथे click

अंक उपलCध आहे त. आपण ते नzकZ कळवा. करा. य़ा Qलंकस http://

download कIन सु@ा वाचु शकता. www.utsfurta.com


लगेच अQभ:ाय दे Hयासाठl येथे
वर सु@ा उपलCध आहे त.
click करा.

संपाYकZय चमु
◌्तम
ु या संपादन कौश"य आहे काय? :Qस@ी Qमळवन
ु दे Hयास साहा{यक ठरे ल
आ.हE होतकI संपाYकांना संधी दे त आहोत. अशा या आNहानात सहभागी Nहा. आ.हाला
The Creative Bytes ची e-magazine चमु संपक करा.
शोधतेय काहE creative संपाYक. तम
ु या utsfurta@thecreativebytes.com
क"पनांना अवकार दे Hय़ास आणी त.
ु हास

तम
तु म या ु छंया
दा लाछं द
दाला
आाला
म चीआमची उफ
उ फु त सा थु !त साथ!
साथ
- ! - www.utsfurta.com
जा ने . २००९ :ु [ ६

२००८ छायाOचkे

तम
ु या छं द ाला आमची उफुत साथ!
दाला साथ! - www.utsfurta.com
:ु [ ७

वƒनपंख :काशन
The Creative Bytes ने २३ नोNह„बर रोजी सादर केले"या 'शCदात माDया मानसीनेहE यावेळी आपले मत :दशन केले. या कवता सं†हाच

- एक आठवण' या काय8मात The Creative Bytes ची सभासद मानसी मनोगत तीने असं मांडलं -

कुलकण6 'हया 'वƒनपंख' या कवता सं†हाचं डॉ. राहुल देशपांडे


भरारE घेताना
यांया हते :काशन झाल. या कवता सं†हाबˆल आपलं मत
:येकजण वƒन पाहतो....
मांडताना ते .हणाले - या सं†हातील कवता ठरावक पठडीत"या
या वƒनांना जपत, यांना सयात QमळवHयासाठl धडपडत असतो...
नसन
ु चौफेर वषयावरया आहे त. या कवता एक संवाद आहे .
काहE वƒने पण
ू  होतात, काहE तट
ु तात,
मुGछं दात"या या कवता आहेत. कवतांचा शेवट वेगvया
काहE वƒन बनन
ू च राहुन जातात...
:कारचा आहे . याबरोबरच या सं†हातील काहE कवतांया ओळी
या सव :वासात आलेले अनभ
ु व आप"याला घडवत जातात...
यांनी सादर के"या -
आप"या भावनांच,े तŒवांच,े NयGZमवाचे पैलू पाडत जातात....

“जेNहा जड होतात पापHया अŠन


ूं ा अडवणं सोपं नसतं कधी :य;, कधी अ:य;...

द:ु खाचं ओझं पेलHयासाठl डोvयांना हलकं करणं गरजेचं असतं” हे अनभ
ु व आप"या वƒनांना साकारHयाचे बळ

आप"या पंखात देऊन जातात...

असे माझे काहE पैलू शCदात मांडHयाचा हा छं द....

माझे 'वƒनपंख'...!!!

तम
तु म या ु छंया
दा लाछं द
दाला
आाला
म चीआमची
उ फु तउफ
सा थु !त साथ!
साथ
- ! - www.utsfurta.com
जा ने . २००९ :ु [ ८

सांज — अंबरEश दे शपांडे

एवढEशी सांज ओलE

ओल माDयाहE मनात हुरहुर सांज कधी

शCद माDया कवतेचे मी सांजेला टाळतो

गाणे सांजेया मनात <तया आठवांचे ;ण

पु हा सांजेत माळतो

सांज केशरE होतांना माळलेले शCद माझे

मीहE थोड़ा रं ग घेतो माळ सांजेया गvयात

ओ"या सांजेत नNयाने शCद माDया कवतेचे ......................

ओल पांघoन घेतो

आता मनातले गज
ू वेड वेगळे से वेडे

सांग सांजेया कानात जोपासले छं द थोड़े

शCद माDया कवतेचे ...................... तुDया संगतीला सांज

जोपासले बंध थोड़े

सांज वेडावले सुख सांज आ>ण तुझा हात

सांज अवOचत द:ू ख बाकZ नको जीवनात

सांज माझा <नशारं भ

सांज टोचलेलE चक
ु शCद माDया कवतेचे

सांज हळव साजणी गाणे सांजेया मनात

:ेम <तया अंतरात


Digitally signed by Editor
DN: cn=Editor o=The
Creative Bytes ou=The

Editor Creative Bytes


Reason: I am the author of
this document
Location:

शCद माDया कवतेचे ......................


Date: 01/02/09 01:57:07

तम
ु या छं द ाला आमची उफुत साथ!
दाला साथ! - www.utsfurta.com
:ु [ ९

TCB चे जाने २००९ मधील काय8म:

कधी काय8म कुठे

२४ जाने. २००९ शCदात माDया पण


ु े
What do you want to create today?
Email: support@thecreativebytes.com २६ जाने. २००९ रं ग दे बसंती पण
ु े
Website: http://www.thecreativebytes.com

अOधक माहEतीकnरता येथे click करा अथवा आ.हाला

मेल करा.

;ण — अनरु ाधा ठुसे

कसे सांगु मी तुला

होते कसे ते ;ण

साठऊन ठे वला आहे

यातला :Œयेक कण अन ् कण

सांगायचे होते तुला फुलपाखo होऊन जगेल मी

पण शCदच नाहE आले ओठांवरE

एक मागते तुला दे शील का मला?

बोलू नको असं कधी

जगलो वाचलो तर भेटEन कधी

सहन होईल का तुला या फुलपाखरांच दरू उडुन जाणं?

अन ् तुझा वना या फुलपखाराचंतरE काय ते जगणं

.हणुन तू फGा .हण.. य„ईन ् तुझासाठl घेऊन :ेमाचे अनंत ;ण

तम
ु या छं द ाला आमची उफुत साथ!
दाला साथ! - www.utsfurta.com
जा ने . २००९ :ु [ १ ०

भरतनाLयम — वषा तुपे


भारतातील शाीय नृ यशैलEपैकZ ‘भरतनाLयम’ हE
निदकेर यानी Qल'हले"या ‘ अQभनय दपण' या †ंथात असा
नृ यशैलE सवात :ाचीन .हणजे 3000 वषापासन

उ"लेख आहे कZ कलाकार हा :े;कंमाOधल सुb अवथेतील
चालत आलE आहे . हा नृ य :कार मुलचा तQमलनाडु
सौदय वषयक अनभ
ु व जागत
ृ कoन यांयाशी संवाद साधत
qा रा”यातला.
असतो.
30 वषाWपव
ू 6 डॉ. नटराज रामकृणन यानी आ•

:देशातील अनेक मं'दरामधे जाउन तेथील पारं पnरक –ु यांचा अrयास

केला. ‘आलय स.:दाय नृ य’ परं परे चा अrयास कoन यानी हE नृ ये 3) नाLय – नत
ृ ् + नृ य :

आज 'दसयाया वoपात सादर केलE. याला यानी आ• नाLयम एखाUा वषयाला नाLयoप दे ण.े हयात साधारणपणे पौरा>णक
असे .हटले. कथांचा समावेश असतो. नतकZ आप"या नृ यामधन
ू Ÿ य Oचk

भरतनाLयम या शCदाची वभागणी चार भागात केलेलE आहे . काढत जाते, ”यातन
ू ती कथा :े;कांपयWत पोहोचवते.

भ – भाव (चहयावnरल भाव ) expression 10/12 वषy गुoया हाताखालE –ुयाचे धडे घेत"यानंतर, Qशय

आपलE कला जेNहा :थम रंगमंचावर सादर करतो याला


र – राग ( शाीय राग ) musical melody
‘अरंगेkम’ असे .हाटे ल जाते.
त – ताल (ताल ब@ता ) rhythm

आ>ण नाLयम – नाLयपूण कला – नाLयाचा आवकार


‘अरंग’ .हणजे रंगभूQम आ>ण ‘एkम’ .हणजे :वेश. .हणन
ु च
तसेच नाLयशा, ”यात नृ य, नाLय आ>ण संगीत यांचा समावेश ‘अरंगेkम’ महाजे प'हला रंग :वेश.
आहे , आशा †ंथाचे जनक ‘भरतमु<न’ यानी या –ु याशैQलची <नQमती

केलE असे इ<तहास सांगतो. .हणन


ु भरतनाLयम असे .हणतात.
भरतनाLयम हE अशी नृ यशैलE आहे कZ ”यात एखाUा पवk
भरताम<ु नया नाLयशाामधे शाीय नृ याची वभागणी तीन
कायानभ
ु ावा:माने रQसक (:े;क) रसानभ
ु ाव अनभ
ु वत असतात.
भागात केलE आहे .

1) न त
ृ ् – –ुतम तालालायाŠयम :

यात ताल आ>ण लय महवाचे. हा श@


ु –ु याचा :कार असन
ू हयात

अQभनय नसतो. अंगाया हालचाQलना, म›


ु ाना महŒव असते.

2) नृ य – अQभनय :

अQभनय हE एक भरतनाLयमची महवाची बाब आहे . हे पूणत


 ा

शाीय असते. संकृतमधे ‘अQभनय’ .हणजे ŠोयांपयWत पोहोचावने.

तम
ु या छं द ाला आमची उफुत साथ!
दाला साथ! - www.utsfurta.com
:ु [ १ १

The Creative Bytes हE संथा पण


ु े येथे का£रत असन

नवोदEत कलाकारांना एकk आणHयाचे काय करते.

काNय, गायन, –ु य, लेखन तसेच छायाOचkणाया

माJयमातन
ु गे"या २ वषात संथेने अनेक काय8म
What do you want to create today?
पण
ु े, मुंबई, नाशीक येथे केले. ’उफुत’ या e-magazine

Email: support@thecreativebytes.com या माJयमातन


ु लेखन, काNय तसेच छायाOचkण या
Website: http://www.thecreativebytes.com
कलांना वाव दे Hयाचा :यR संथा करEत आहे . या

उप8मात सहभागी होHयाकरEता पढ


ु Eल e-mail address

वर आ.हाला संपक करा.

utsfurta@thecreativebytes.com

Website:

तम
ु या छं द ाला आमची उफुत साथ!
दाला साथ! - www.utsfurta.com
जा ने . २००९ :ु [ १ २

आभार आ>ण सहभाग:


सहभाग: संपकः आपले Qलखाण, कवता अथवा इतर
:QसिJद कnरता संपक करा. आपले अQभ:ाय
संपादन:
ादन: 'दbी कुलकण6
आ.हाला कळवा..

लोगो Fडझाईनः मंदार चोळकर

मुखप[
ृ : Šेयस कुलकण6

सा'हय आ>ण Qलखाणः वषा तप


ु े, चैतालE

आहे र, अंबरEश दे शपांडे, अनरु ाधा ठुसे

The Creative Bytes, India.


जा'हरातीसाठl संपक करा:
करा:
सव ¥zक The Creative Bytes तसेच कवी/लेखक
ई-मे
मेलः support@thecreativebytes.com
यांया वाधीन.

वेबसाईट:
साईट: http://www.thecreativebytes.com

ई-मे
मेलः utsfurta@thecreativebytes.com

What do you want to create today?

तम
ु या छं द ाला आमची उफुत साथ!
दाला साथ! - www.utsfurta.com